You are on page 1of 5

‫חוק מגן דוד אדום‪ ,‬תש"י‪1950-‬‬

‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫מגן דוד אדום‬
‫חוק מגן דוד אדום‪ ,‬תש"י‪1950-‬‬
‫תוכן ענינים‬
‫סעיף ‪1‬‬
‫סעיף ‪2‬‬
‫סעיף ‪3‬‬
‫סעיף ‪4‬‬
‫סעיף ‪5‬‬
‫סעיף ‪6‬‬
‫סעיף ‪7‬‬
‫סעיף ‪7‬א*‬
‫סעיף ‪8‬‬
‫סעיף ‪9‬‬
‫סעיף ‪10‬‬

‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬

‫פירושים‬
‫האגודה מגן דוד אדום בישראל‬
‫מטרות האגודה‬
‫מוסדות האגודה‬
‫תקנון האגודה‬
‫סמל האגודה‬
‫השימוש בסמלים‬
‫אגרות‬
‫הוראות מעבר‬
‫ביטול‬
‫ביצוע‬
‫תוספת‬

‫‪1‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪\C:\Users\sasi\Desktop\A‬חוק מדא מעודכן ‪doc.09.06‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫חוק מגן דוד אדום‪ ,‬תש"י‪1950-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫מגן דוד אדום‬
‫חוק מגן דוד אדום‪ ,‬תש"י‪1950-‬‬
‫פירושים‬

‫האגודה‬
‫מגן דוד אדום‬
‫בישראל‬

‫חוק תשל"ו–‪1976‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪ .1‬בחוק זה —‬
‫"אמנות ז'יניבה" פירושו — האמנות הבינלאומיות להטבת גורלם של חולים ופצועים‬
‫בחיל היבשה‪ ,‬והאמנות הבינלאומיות האחרות הבאות להקל את הסבל שנגרם לאדם בפעולות‬
‫מלחמה‪ ,‬שנחתמו בז'יניבה בשנים ‪ 1929 ,1906 ,1864‬ו‪ ,1949-‬במידה שהן מחייבות את ישראל‪.‬‬
‫"תפקידים של אגודה ארצית" פירושו — תפקידים שנועדו על פי אמנות זי'ניבה לאגודות‬
‫ארציות של הצלב האדום או לשאר אגודות עזרה של מתנדבים‪ ,‬המוכרות ומוסמכות כחוק על ידי‬
‫ממשלותיהן‪.‬‬
‫"הארגון הקיים" פירושו — הארגון הארצי של אגודות מגן דוד אדום לעזרה מהירה בארץ‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪) .2‬א( מוקמת בזה אגודה בשם "מגן דוד אדום בישראל" )להלן — "האגודה"(‪.‬‬
‫)ב( האגודה‪ ,‬היא בלבד‪ ,‬תמלא בישראל את התפקידים של אגודה ארצית‪.‬‬
‫)ג( האגודה היא גוף מאוגד והיא רשאית להתקשר בחוזים‪ ,‬להחזיק ולרכוש נכסים ולהיות‬
‫צד בכל משא ומתן‪ ,‬משפטי או אחר‪.‬‬
‫)ד( האגודה תהא פטורה מכל מכס‪ ,‬מס קניה ותשלומי חובה אחרים על יבוא מכשירים‪,‬‬
‫ציוד רפואי ותרופות‪ ,‬המשמשים את המטרות של האגודה כמפורט בסעיף ‪ ,3‬לרבות אמבולנסים‪,‬‬
‫ניידות דם על ציודן ואבזריהן‪ ,‬ציוד קשר‪ ,‬וציוד וחמרים לבנק הדם‪ ,‬בין שהאגודה קנתה אותם ובין‬
‫שקיבלה אותם כתרומה; פטור לפי סעיף קטן זה יחול על טובין שנקנו רק אם אישר המנהל הכללי‬
‫של משרד המסחר והתעשיה‪ ,‬או מי שהוא הסמיך‪ ,‬כי אין מייצרים כמותם בישראל או כי לא ניתן‬
‫להשיגם בישראל בכמות ובאיכות הדרושות‪ ,‬או אם עומד בתקפו צו מאת שר העבודה לפי סעיף ‪16‬‬
‫לחוק שירות עבודה בשעת חירום‪ ,‬תשכ"ז–‪.1967‬‬
‫‪-----------‬‬‫)‪ (1‬פורסם ס"ח מס' ‪ 52‬מיום ז' באב תש"י )‪ (21.7.1950‬עמ' ‪.175‬‬
‫תוקן ס"ח מס' ‪ 793‬מיום כ' בשבט תשל"ו )‪ (22.1.1976‬עמ' ‪) 86‬ה"ח תשל"ו מס' ‪ 1213‬עמ' ‪.(76‬‬
‫ס"ח תשנ"א מס' ‪ 1337‬מיום ‪ 2.1.1991‬עמ' ‪) 52‬ה"ח תשמ"ט מס' ‪ 1939‬עמ' ‪ — (108‬הוראת שעה‪ ,‬תשנ"א–‪;1991‬‬
‫ראה להלן בעמ' ‪.12727‬‬
‫ס"ח תשנ"ב מס' ‪ 1392‬מיום ‪ 26.3.1992‬עמ' ‪) 166‬ה"ח תשנ"ב מס' ‪ 2133‬עמ' ‪ — (367‬חוק )מס' ‪ (3‬תשנ"ב–‪.1992‬‬
‫ס"ח תשס"ג מס' ‪ 1882‬מיום ‪ 29.12.2002‬עמ' ‪) 197‬ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ‪ 4‬עמ' ‪ – (18‬תיקון מס' ‪ 4‬בסעיף ‪55‬‬
‫לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ‪,(2003‬‬
‫תשס"ג‪.2002-‬‬
‫ס"ח תשס"ה מס' ‪ 2027‬מיום ‪ 16.8.2005‬עמ' ‪) 974‬ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ‪ 194‬עמ' ‪ – (1072‬תיקון מס' ‪ 5‬בסעיף‬
‫‪ 4‬לחוק לתיקון פקודת המשטרה )מס' ‪ ,(19‬תשס"ה‪.2005-‬‬

‫‪2‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪\C:\Users\sasi\Desktop\A‬חוק מדא מעודכן ‪doc.09.06‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫חוק מגן דוד אדום‪ ,‬תש"י‪1950-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫מטרות האגודה‬

‫)תיקון מס' ‪(5‬‬
‫תשס"ה‪2005-‬‬
‫חוק תשנ"א–‪*1991‬‬
‫)הוראת שעה(‬

‫מוסדות האגודה‬

‫חוק )מס' ‪(3‬‬
‫תשנ"ב–‪1992‬‬
‫חוק )מס' ‪(3‬‬
‫תשנ"ב–‪1992‬‬
‫תקנון האגודה‬

‫חוק תשנ"א–‪*1991‬‬
‫)הוראת שעה(‬

‫)ה( האגודה תעמוד לבקרתו של מבקר המדינה כאמור בפסקה )ה( מסעיף ‪ 7‬של חוק מבקר‬
‫המדינה‪ ,‬תש"ט–‪.1949‬‬
‫‪ .3‬מטרות האגודה הן‪:‬‬
‫)א( למלא את התפקידים של אגודה ארצית‪ ,‬ולהיות לצורך זה שירות עזר לשירות הרפואי‬
‫של צבא‪-‬הגנה לישראל בזמן מלחמה‪ ,‬ולהתכונן לכך בזמן שלום‪.‬‬
‫)א‪ (1‬להיערך לקראת אירוע אסון המוני‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪90‬א לפקודת המשטרה ]נוסח‬
‫חדש[‪ ,‬התשל"א‪ ,1971-‬ולהשתתף בתרגילים לצורך כך‪.‬‬
‫)ב( לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה‪.‬‬
‫)ג( לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם‪ ,‬פלאסמה ומוצרי לואי שלהם‪.‬‬
‫)ד( למלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנות האגודה‪.‬‬
‫‪) .4‬א( בראש האגודה יעמוד נשיא האגודה המתמנה על ידי נשיא המדינה לתקופה של שלוש‬
‫שנים‪ .‬הודעה על מינויו תפורסם ברשומות‪.‬‬
‫)ב( יתר מוסדות האגודה הם‪ :‬הועידה הארצית‪ ,‬המועצה והועד הפועל של האגודה‪.‬‬
‫)ג( המועצה תבחר ועד פועל מבין חבריה‪ ,‬ויכול שיושב ראש הועד הפועל והמנהל הכללי‬
‫של האגודה שיתמנו בהתאם לאמור בתקנון יהיו חברי הועד הפועל אף שאינם חברי המועצה‪.‬‬
‫)ד( ניהול ענייני האגודה יהיה בסמכותו של הועד הפועל‪ ,‬ככל שלא נמסר ענין מסויים‬
‫למוסד אחר של האגודה‪.‬‬
‫‪) .5‬א( מועצת האגודה תתקין את תקנון האגודה )להלן — "התקנון"( והיא רשאית להכניס‬
‫בו מזמן לזמן שינויים ותיקונים‪.‬‬
‫)ב( בתקנון ייקבעו —‬
‫)‪ (1‬סמכויותיו של נשיא האגודה וכללים למילוי מקומו כשנבצר ממנו זמנית לכהן‬
‫בתפקידו;‬
‫)‪ (2‬סדרי בחירתם של צירי הועידה הארצית‪ ,‬מועדי כינוסה וסמכויותיה;‬
‫)‪ (3‬הרכב מועצת האגודה‪ ,‬אופן כינונה‪ ,‬תקופת כהונתה ומועדי מושביה;‬
‫‪-----------‬‬‫*‬

‫סמל האגודה‬
‫השימוש בסמלים‬

‫ראה סעיף ‪ 2‬לחוק מגן דוד אדום )הוראת שעה( תשנ"א–‪ ;1991‬כ"כ ראה שם את סעיף ‪ 3‬בענין תוקף‪.‬‬

‫)‪ (4‬הרכב הועד הפועל ואופן בחירתו‪ ,‬תקופת כהונתו וסמכויותיו;‬
‫)‪ (5‬תנאי החברות באגודה‪ ,‬זכויות וחובות החברים לסוגיהם‪ ,‬סדרי קבלתם ודרכי‬
‫הפסקת החברות;‬
‫)‪ (6‬סדרי הקמתם של סניפי האגודה‪ ,‬דרכי הנהלתם וסמכויותיהם‪.‬‬
‫)ג( נוסף לענינים הנזכרים בסעיף קטן )ב( אפשר לקבוע בתקנון כל ענין אחר המסדיר את‬
‫פעולתה של האגודה‪.‬‬
‫)ד( התקנון וכל שינוי או תיקון בו טעונים אישור של שר הבריאות ופרסום ברשומות‪,‬‬
‫ותקפם מיום פרסומם‪ ,‬אם לא נקבע בהם שתקפם הוא מתאריך מוקדם או מאוחר מיום הפרסום‪.‬‬
‫‪ .6‬סמל האגודה הוא מגן דוד אדום על רקע לבן‪.‬‬
‫‪) .7‬א( לא ישתמש אדם שימוש כל שהוא בסמל האגודה או בסמל הדומה לו עד כדי להטעות‬
‫או בסמל הכולל את המלים "מגן דוד אדום" בין לשם עסק או משלח יד ובין למטרה אחרת‪ ,‬אלא‬
‫בהיתר האגודה‪.‬‬
‫)ב( לא ישתמש אדם שימוש כל שהוא בכל סמל המוכר על ידי אמנות ז'יניבה כסמל‬
‫הבחנה של השירותים הרפואיים של הכוחות המזויינים‪ ,‬אלא אם הוא מוסמך לפי אמנות אלה‬
‫להשתמש בו או על פי היתר מאת שר הבריאות‪.‬‬
‫)ג( העובר על הוראות סעיף זה‪ ,‬דינו — מאסר עד שני חדשים או קנס עד חמישים לירות‬
‫‪3‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪\C:\Users\sasi\Desktop\A‬חוק מדא מעודכן ‪doc.09.06‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫חוק מגן דוד אדום‪ ,‬תש"י‪1950-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫אגרות‬
‫)תיקון מס' ‪(4‬‬
‫תשס"ג‪2002-‬‬

‫הוראות מעבר‬

‫או שני הענשים כאחד‪.‬‬
‫‪7‬א*‪) .‬א( האגודה תגבה ממי שקיבל ממנה שירותים הניתנים לפי חוק זה או ממבטחו‪ ,‬אגרה‬
‫בשיעור שיקבעו שר הבריאות ושר האוצר; השרים רשאים לקבוע חיוב בתשלום ריבית והפרשי‬
‫הצמדה והטלת קנס פיגורים במקרה של אי תשלום במועד של האגרה‪ ,‬כולה או מקצתה‪.‬‬
‫)ב( האגרה‪ ,‬הריבית‪ ,‬הפרשי ההצמדה והקנס ייגבו על פי פקודת המסים )גביה(‪ ,‬כאילו היו‬
‫מס כמשמעותו באותה פקודה‪.‬‬
‫‪) .8‬א( עד שיוקמו מוסדות האגודה לפי התקנון‪ ,‬תיכון מועצה זמנית שיהיו לה כל הסמכויות‬
‫המסורות למועצת האגודה לפי חוק זה‪.‬‬
‫)ב( חברי המועצה הזמנית יהיו נשיא האגודה ועשרים וחמישה חברים‪ ,‬שתשעה מהם‬
‫יתמנו על ידי הממשלה ויתרם יתמנו על ידי הארגון הקיים‪ .‬נשיא האגודה יהיה יושב ראש המועצה‬
‫הזמנית‪.‬‬
‫)ג( המועצה הזמנית תקבע את סדרי עבודתה‪.‬‬
‫)ד( המועצה הזמנית תכהן עד כינון מועצת האגודה לפי התקנון‪ ,‬אך לא יותר משנה אחת‬
‫מיום שנכנס חוק זה לתקפו‪.‬‬
‫)ה( ביום שנכנס התקנון לתקפו יעברו לאגודה כל הזכויות וההתחיבויות של הגופים‬
‫המפורטים בתוספת לחוק זה ואותם הגופים יחדלו מהתקיים‪.‬‬

‫ביטול‬

‫)ו( בסעיף זה —‬
‫"זכויות" של גוף מסויים פירושו — כל נכסים שבבעלותו או שבחזקתו של אותו גוף‪,‬‬
‫מקרקעים ומטלטלים‪ ,‬כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שיש לו בכל נכס וכל החובות‬
‫שחבים לו וכל ההתחיבויות הקיימות כלפיו‪.‬‬
‫"התחיבויות" של גוף מסויים פירושו — החובות שהוא חב בהם וההתחיבויות שקיבל על‬
‫עצמו כחוק‪.‬‬
‫‪ .9‬דבר המלך במועצה על אמנות ז'יניבה ‪ 1906‬ו‪) 1929-‬ארצות מנדט(‪ — 1937 ,‬בטל‪.‬‬

‫ביצוע‬

‫‪.10‬‬

‫שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה‪.‬‬
‫תוספת‬

‫)סעיף ‪(8‬‬
‫הארגון הקיים;‬
‫‪.1‬‬
‫"מגן דוד אדום" סניף בנימינה‪ ,‬בבנימינה;‬
‫‪.2‬‬
‫"מגן דוד אדום" אגודה לעזרה מהירה‪ ,‬בבת ים;‬
‫‪.3‬‬
‫"מגן דוד אדום" סניף גוש הגליל העליון‪ ,‬בכפר גלעדי;‬
‫‪.4‬‬
‫"מגן דוד אדום" סניף גדרה‪ ,‬בגדרה;‬
‫‪.5‬‬
‫ארגון ארצי של אגודות "מגן דוד אדום" לעזרה מהירה בארץ ישראל‪ ,‬סניף רמת גן‪,‬‬
‫‪.6‬‬
‫בורוכוב‪ ,‬בני‪-‬ברק והסביבה‪ ,‬ברמת‪-‬גן;‬
‫"מגן דוד אדום" סניף הרצליה‪ ,‬בהרצליה;‬
‫‪.7‬‬
‫"מגן דוד אדום" סניף זכרון יעקב‪ ,‬בזכרון יעקב;‬
‫‪.8‬‬
‫"מגן דוד אדום" סניף חדרה‪ ,‬בחדרה;‬
‫‪.9‬‬
‫‪ .10‬ארגון ארצי של אגודות "מגן דוד אדום" לעזרה מהירה בארץ ישראל‪ ,‬סניף חולון‪ ,‬בחולון;‬
‫‪" .11‬מגן דוד אדום" אגודה לעזרה מהירה‪ ,‬סניף חיפה‪ ,‬בחיפה;‬
‫‪ .12‬ארגון ארצי של אגודות "מגן דוד אדום" לעזרה מהירה בארץ ישראל‪ ,‬סניף טבריה‪,‬‬
‫בטבריה;‬
‫* תחילתו של הסעיף ביום ‪ .1.3.2003‬עד לאותו יום תגבה האגודה בעד השירותים שהיא נותנת סכומים בגובה‬
‫הסכומים שגבתה כדין ערב יום ‪.1.1.2003‬‬

‫‪4‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪\C:\Users\sasi\Desktop\A‬חוק מדא מעודכן ‪doc.09.06‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫חוק מגן דוד אדום‪ ,‬תש"י‪1950-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.28‬‬

‫"מגן דוד אדום" אגודה לעזרה ראשונה‪ ,‬בירושלים;‬
‫"מגן דוד אדום" סניף השרון הדרומי‪ ,‬בכפר סבא;‬
‫אגודת "מגן דוד אדום" בנהריה;‬
‫"מגן דוד אדום" סניף הנגב‪ ,‬בניר עם;‬
‫"מגן דוד אדום" אגודה לעזרה מהירה‪ ,‬סניף נס ציונה‪ ,‬בנס ציונה;‬
‫"מגן דוד אדום" סניף נתניה‪ ,‬בנתניה;‬
‫אגודת "מגן דוד אדום" בעמק יזרעאל‪ ,‬בעפולה;‬
‫"מגן דוד אדום" סניף עמק הירדן‪ ,‬באפיקים;‬
‫"מגן דוד אדום" סניף פרדס‪-‬חנה‪ ,‬בפרדס‪-‬חנה;‬
‫"מגן דוד אדום" אגודה לעזרה מהירה סניף פתח‪-‬תקוה‪ ,‬בפתח‪-‬תקוה;‬
‫"מגן דוד אדום" סניף צפת‪ ,‬בצפת;‬
‫"מגן דוד אדום" אגודה לעזרה מהירה סניף ראשון‪-‬לציון‪ ,‬בראשון‪-‬לציון;‬
‫"מגן דוד אדום" סניף ראש פינה‪ ,‬בראש פינה;‬
‫"מגן דוד אדום" אגודה לעזרה מהירה סניף רחובות‪ ,‬ברחובות;‬
‫"מגן דוד אדום" תל‪-‬אביב‪ ,‬אגודה לעזרה מהירה‪ ,‬בתל‪-‬אביב;‬
‫"מגן דוד אדום" סניף תל‪-‬מונד‪ ,‬בתל‪-‬מונד‪.‬‬

‫יוסף שפרינצק‬
‫יושב ראש הכנסת‬
‫ממלא מקום נשיא המדינה‬

‫משה שפירא‬
‫שר הבריאות‬

‫דוד בן‪-‬גוריון‬
‫ראש הממשלה‬

‫‪5‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬
‫‪\C:\Users\sasi\Desktop\A‬חוק מדא מעודכן ‪doc.09.06‬‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬