You are on page 1of 7

‫חוק שירותי הכבאות‪ ,‬תשי"ט‪1959-‬‬

‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫חוק שירותי הכבאות‪ ,‬תשי"ט‪1959-‬‬
‫בטחון – כבאות‬
‫תוכן עניינים‬
‫סעיף ‪1‬‬
‫סעיף ‪2‬‬
‫סעיף ‪3‬‬
‫סעיף ‪4‬‬
‫סעיף ‪5‬‬
‫סעיף ‪5‬א‬
‫סעיף ‪6‬‬
‫סעיף ‪6‬א‬
‫סעיף ‪6‬ב‬
‫סעיף ‪6‬ג‬
‫סעיף ‪6‬ד‬
‫סעיף ‪7‬‬
‫סעיף ‪8‬‬
‫סעיף ‪9‬‬
‫סעיף ‪10‬‬
‫סעיף ‪11‬‬
‫סעיף ‪12‬‬
‫סעיף ‪13‬‬
‫סעיף ‪14‬‬
‫סעיף ‪15‬‬
‫סעיף ‪16‬‬
‫סעיף ‪17‬‬
‫סעיף ‪18‬‬
‫סעיף ‪18‬א‬
‫סעיף ‪20‬‬
‫סעיף ‪21‬‬
‫סעיף ‪22‬‬
‫סעיף ‪23‬‬
‫סעיף ‪24‬‬
‫סעיף ‪25‬‬
‫סעיף ‪26‬‬
‫סעיף ‪27‬‬
‫סעיף ‪28‬‬
‫סעיף ‪29‬‬
‫סעיף ‪30‬‬
‫סעיף ‪31‬‬
‫סעיף ‪32‬‬
‫סעיף ‪33‬‬
‫סעיף ‪34‬‬
‫סעיף ‪35‬‬
‫סעיף ‪36‬‬
‫סעיף ‪37‬‬

‫הגדרות‬
‫תפקידיה של רשות כבאות‬
‫העסקת כבאים מחוץ לתחום‬
‫חובותיה של רשות כבאות‬
‫תנאי הסידורים לעזרה הדדית‬
‫עזרה בשירותי כבאות באזור ובשטחי המועצה הפלסטינית‬
‫תקנות בדבר אמצעי כיבוי‬
‫חייבים להציב אמצעי כיבוי‬
‫סמכות רשות הכבאות‬
‫חלוקת הוצאות‬
‫זכות כניסה‬
‫הרכבה של יחידת כבאים‬
‫שירותים נוספים‬
‫תקציב רשות מקומית שהיא רשות כבאות‬
‫תקציב רשות כבאות שהיא איגוד ערים‬
‫שינוי בתקציב רשות כבאות שהיא איגוד ערים‬
‫ועדת כבאות‬
‫ללא כותרת‬
‫תקנות בדבר עזרה הדדית‬
‫מקום שהוא מחוץ לתחומה של רשות מקומית‬
‫מקור הקצבותיהן של הרשויות המקומיות לרשויות הכבאות‬
‫הקצבה מאוצר המדינה‬
‫תשלומים לשירותים‬
‫הפחתת אגרות וויתור עליהן‬
‫סמכויותיהם וחסינותם של כבאים ושוטרים במילוי תפקידם‬
‫אימתי לא ישאו כבאי ושוטר באחריות‬
‫מינוי מפקח כבאות ראשי‬
‫גיוס ציוד וחמרים לכיבוי דליקה‬
‫גיוס אנשים‬
‫פיצויים בעד ציוד וחמרים שגוייסו לכיבוי דליקה‬
‫ללא כותרת‬
‫ללא כותרת‬
‫ללא כותרת‬
‫ללא כותרת‬
‫ללא כותרת‬
‫ללא כותרת‬
‫ללא כותרת‬
‫אצילת סמכויות‬
‫עונשין‬
‫ביצוע ותקנות‬
‫חובת התייעצות‬
‫חוקי עזר‬
‫‪1‬‬

‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬

‫חוק שירותי הכבאות‪ ,‬תשי"ט‪1959-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סעיף ‪38‬‬
‫סעיף ‪39‬‬
‫סעיף ‪40‬‬
‫סעיף ‪41‬‬

‫תחולה על המדינה‬
‫שמירת חוק‬
‫ביטול‬
‫תחילה‬

‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫חוק שירותי הכבאות‪ ,‬תשי"ט‪1959-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫חוק שירותי הכבאות‪ ,‬תשי"ט‪*1959-‬‬
‫הגדרות‬

‫תפקידיה של רשות‬
‫כבאות‬
‫העסקת כבאים מחוץ‬
‫לתחום‬
‫חובותיה של רשות‬
‫כבאות‬

‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשכ"ט‪1969--‬‬

‫תנאי הסידורים‬
‫לעזרה הדדית‬

‫עזרה בשירותי כבאות‬
‫באזור ובשטחי‬
‫המועצה הפלסטינית‬
‫(תיקון מס' ‪)4‬‬
‫תשנ"ו‪1996-‬‬

‫‪ .1‬בחוק זה –‬
‫באי מתנדב" – אדם שהתחייב למלא תפקיד ביחידת כבאים‪ ,‬שלא בשכר‪ ,‬בתנאים‬
‫"כ‬
‫שנקבעו בתקנות;‬
‫שות כבאות" –‬
‫"ר‬
‫(‪ )1‬ל גבי תחום איגוד ערים ששירותי כבאות כלולים בתפקידיו – אותו איגוד ערים;‬
‫(‪ )2‬ל גבי תחום רשות מקומית שאינה מואגדת באיגוד ערים כאמור – אותה רשות‬
‫מקומית;‬
‫שות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית;‬
‫"ר‬
‫ירותי כבאות" – לרבות ציוד‪ ,‬מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות‪.‬‬
‫"ש‬
‫‪ .2‬רשות כבאות חייבת להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דליקות בתחומה ולמניעת דליקות‬
‫או התפשטותן של דליקות לתחומה או מעבר לתחומה‪ ,‬וכן להצלת נפש ורכוש‪.‬‬
‫‪ .3‬רשות כבאות רשאית להעסיק יחידת כבאים או להשתמש בציודה גם מחוץ לתחומה‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫לשם מילוי תפקידיה לפי סעיף ‪ ,2‬חייבת רשות כבאות –‬
‫(‪ )1‬ל הקים ולהחזיק בתחומה יחידה או יחידות של כבאים לפי תקן שיקבע שר‬
‫הפנים (להלן – יחידת כבאים) ולאמן את הכבאים לתפקידיהם כמכבי אש;‬
‫(‪ )2‬ל רכוש‪ ,‬להתקין ולהחזיק במצב תקין את הציוד ו המיתקנים הדרושים ליחידת‬
‫הכבאים למילוי תפקידיה וכן את מעון היחידה וריהוטה;‬
‫(‪ )3‬ל הבטיח‪ ,‬לקיים ולתאם את כל הסידורים הדרושים למניעת דליקות ולכיבוין;‬
‫(‪ )4‬ל קבוע‪ ,‬בכפוף לתקנות שהתקין שר הפנים‪ ,‬סידורי כבאות במוסדות ובמפעלים‪,‬‬
‫בין ציבוריים ובין פרטיים‪ ,‬וכן בבנינים גבוהים‪ ,‬לפקח על ציודם ולתאם את סידורי‬
‫הכבאות כאמור עם סידורי הכבאות של רשות הכבאות;‬
‫(‪ )5‬ל קבוע סידורים להגשת עזרה הדדית בינה לבין רשויות כבאות שכנו ת‪ ,‬ורשאית‬
‫היא לקבוע סידורים כאמור בינה לבין רשויות כבאות אחרות‪ ,‬וחייבת היא לעשות זאת‬
‫אם נדרשה לכך על ידי שר הפנים‪.‬‬

‫‪ .5‬דרש שר הפנים מרשות כבאות לקבוע סידורים להגשת עזרה הדדית בינה לבין רשות‬
‫כבאות אחרת‪ ,‬רשאי הוא לקבוע תנאים מיוחדי ם להגשת עזרה זו‪ ,‬לרבות הור אות בדבר ביצוע‬
‫משותף של כל תפקיד מתפקידי רשויות הכבאות‪ ,‬מינויה והרכבה של ועדת כבאות משותפת‪ ,‬מינוי‬
‫מפקד ליחידות הכבאים שלהן והשתתפות רשויות הכבאות בהוצאות הפעולות המשותפות‪.‬‬
‫‪5‬א‪( .‬א ) ב סעיף זה –‬
‫זור" – יהודה והשומרון וחבל עזה למעט שטחי המועצה הפלסטינית;‬
‫"א‬
‫* פורסם ס"ח תשי"ט מס' ‪ 290‬מיום ‪ 14.8.1959‬עמ' ‪( 199‬ה"ח תשי"ח מס' ‪ 328‬עמ' ‪.)104‬‬
‫תוקן ס"ח תשכ"ט מס' ‪ 549‬מיום ‪ 16.1.1969‬עמ' ‪ ( 44‬ה"ח תשכ"ח מס' ‪ 755‬עמ' ‪ ,100‬ה"ח תשכ"ח מס' ‪ 792‬עמ'‬
‫‪ – )388‬תיקון מס' ‪.1‬‬
‫ס"ח תשל"א מס' ‪ 635‬מיום ‪ 5.8.1971‬עמ' ‪ ( 177‬ה"ח תשל"א מס' ‪ 920‬עמ' ‪ – )86‬תיקון מס' ‪ 2‬בסעיף ‪ 3‬לחוק בית‬
‫הדין לעבודה (תיקון)‪ ,‬תשל"א‪( 1971-‬סעיף ‪ 12‬לתוספת הראשונה לחוק בית הדין לעבודה‪ ,‬תשכ"ט‪.)1969-‬‬
‫ס"ח תשל"ו מס' ‪ 807‬מיום‪ 22.4.1976‬עמ' ‪( 174‬ה"ח תשל"ה מס' ‪ 1173‬עמ' ‪ – )197‬תיקון מס' ‪ 3‬בסעיף ‪ )2(35‬לחוק‬
‫הביטוח הלאומי (תיקון מס' ‪ ,)21‬תשל"ו‪ ;1976-‬תחילתו ביום ‪.1.1.1976‬‬
‫ס"ח תשנ"ו מס' ‪ 1556‬מיום ‪ 17.1.1996‬עמ' ‪ ( 40‬ה"ח תשנ"ו מס' ‪ 2468‬עמ' ‪ – )330‬תיקון מס' ‪ 4‬בסעיף ‪ 18‬לחוק‬
‫יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה)‪ ,‬תשנ"ו‪-‬‬
‫‪.1996‬‬
‫ס"ח תשס"ד מס' ‪ 1920‬מיום ‪ 18.1.2004‬עמ' ‪( 128‬ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ‪ 64‬עמ' ‪ – )52‬תיקון מס' ‪ 5‬בסעיף ‪82‬‬
‫לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ‪( 2004‬תיקוני חקיקה)‪ ,‬תשס"ד‪ ;2004-‬תחילתו ביום ‪.1.1.2004‬‬

‫‪3‬‬

‫חוק שירותי הכבאות‪ ,‬תשי"ט‪1959-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫– הרשות‬

‫המועצה" – המועצה הפלסטינית שתכונן בהתאם להסכם‪ ,‬ועד לכינונה‬
‫"‬
‫הפלסטינית כמשמעותה בהסכם;‬
‫הסכם" – הסכם הביניים הישראלי‪-‬פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה‪ ,‬שנחתם‬
‫"ה‬
‫‪28‬‬
‫בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני‪ ,‬ביום ד' בתשרי תשנ"ו (‬
‫בספטמבר ‪ ,)1995‬לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו אליו;‬
‫– השטחים הכלולים מעת לעת בתחום הסמכות‬
‫טחי המועצה הפלסטינית"‬
‫"ש‬
‫הטריטוריאלית של המועצה לפי ההסכם‪.‬‬
‫) ש ר הפנים רשאי לקבוע הסדרים לפיהם רשות כבאות תושיט עזרה באזור לפי בקשת‬
‫(ב‬
‫מפקד כוחות צה"ל באזור או מי שהוסמך מטעמו לענין שירותי כבאות באזור‪.‬‬
‫) ש ר הפנים רשאי לקבוע הסדרים לפיהם רשות כבאות תושיט עזרה בשטחי המועצה‬
‫(ג‬
‫הפלסטינית לפי בקשת המועצה או רשות מוסמכת מטעמה‪ ,‬לענין שירותי כבאות‪.‬‬
‫תקנות בדבר אמצעי‬
‫כיבוי‬
‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשכ"ט‪1969-‬‬

‫‪ .6‬שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות את הכמויות והסוגים של ציוד‪ ,‬מיתקנ ים וחמרים לכיבוי‬
‫דליקות ושל אמצעי אזעקת‪-‬דליקה ותקשורת (להלן – אמצעי כיבוי)‪ ,‬שיוצבו ויוחזקו במצב תקין‬
‫בכל מקרקעין או בסוגים מסויימים של מקרקעין‪ ,‬ורשאי הוא לקבוע כמויות וסוגים שונים לסוגים‬
‫שונים של מקרקעין; ואולם לגבי מקרקעין הנמצאים מחוץ לתחום שטח מגורים ב נוי של עיריה‪,‬‬
‫של מועצה מקומית או של כל ישוב אחר (להלן – קרקע חקלאית)‪ ,‬יותקנו התקנות בהתייעצות עם‬
‫שר החקלאות‪.‬‬

‫חייבים להציב אמצעי‬
‫כיבוי‬
‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשכ"ט‪1969-‬‬

‫‪6‬א‪ ( .‬א) ה ותקנו תקנות לפי סעיף ‪ ,6‬חייב כל מחזיק מקרקעין‪ ,‬ולגבי מקרקעין שאינם קרקע‬
‫חקלאית – גם כל בעל‪ ,‬להציב בהם אמצעי כיבוי ולהחזיקם במצב תקין‪.‬‬
‫חובה לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬תחילתה כעבור שלושים יום מיום תחילתן של התקנות; מי‬
‫( ב) ה‬
‫שנעשה מחזיק או בעל של מקרקעין לאחר תחילתן‪ ,‬תחול עליו החובה כעבור שלושים יום מיום‬
‫שנעשה מחזיק או בעל של המקרקעין‪.‬‬

‫סמכות רשות הכבאות‬
‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשכ"ט‪1969-‬‬

‫ב מאחד‬
‫‪6‬ב‪ ( .‬א) ל א הוצבו אמצעי כיבוי במקרקעין‪ ,‬רשאית רשות הכבאות לדרוש בכת‬
‫החייבים בהצבה לפי סעיף ‪6‬א‪ ,‬או מ אחדים מהם‪ ,‬ככל שתמצא לנכון‪ ,‬למלא את החובה לגבי כל‬
‫המקרקעין תוך הזמן הנקוב בדרישה‪.‬‬
‫) ל א נענה אדם לדרישה לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬רשאית רשות הכבאות‪ ,‬בלי לפגוע בעונש‬
‫(ב‬
‫האמור בסעיף ‪ 34‬או בכל תרופה אחרת‪ ,‬להציב את אמצעי הכיבוי ולג בות מאותו אדם את כל‬
‫ההוצאות שהוציאה בשל כך‪.‬‬

‫חלוקת הוצאות‬
‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשכ"ט‪1969-‬‬

‫‪6‬ג‪ ( .‬א) ה הוצאות הכרוכות בהצבת אמצעי הכיבוי במקרקעין שאינם קרקע חקלאית יחולו‬
‫מחציתן על הבעל ומחציתן על המחזיק‪ ,‬זולת אם נקבעה חלוקה אחרת בהסכם שביניהם‪ ,‬או‪ ,‬באין‬
‫הסכם‪ ,‬אם בית משפט שלום קבע חלוקה אחרת מסיבות המצדיקות זאת שפורשו בפסק הדין‪.‬‬
‫(ב) ה יו יותר מאדם אחד חייבים להציב במקרקעין אמצעי כיבוי ולהחזיקם במצב תקין‬
‫וקיים אחד מהם את החובה לגבי כל המקרקעין‪ ,‬חייבים האחרים להשתתף בהוצאותיו‪.‬‬

‫זכות כניסה‬
‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשכ"ט‪1969-‬‬

‫‪6‬ד‪ .‬מ י שנתמנה לענין סעיף זה על י די רשות כבאות רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקרקעין‬
‫שבתחום הרשות‪ ,‬חוץ מתחום היחיד המשמש למגורים‪ ,‬כדי לבדוק אם קויימו הוראות חוק זה‬
‫‪6‬ב(ב)‪ ,‬ובלבד שלא ייכנס כאמור אלא לאחר‬
‫והתקנות לפיו או כדי לבצע פעולה לפי סעיף‬
‫שהתייצב‪ ,‬במדים‪ ,‬לפני האדם האחראי על אותם מקרקעין או שנחזה להיות אחראי כאמור‪ ,‬והציג‬
‫לו את כתב מינויו‪ ,‬אם נדרש לכך; אולם לא ייכנס למקרקעין שבהחזקת צבא‪-‬הגנה לישראל או‬
‫שלוחה אחרת של מערכת הבטחון שאישר אותה שר הבטחון‪ ,‬אלא באישורו של מי ששר הבטחון‬
‫הסמיכו לכך‪.‬‬

‫הרכבה של יחידת‬
‫כבאים‬

‫‪ .7‬יחידת כבאים יכול שתהי ה מורכבת מכבאים מתנדבים או מכבאים או משניהם כא חד‪ ,‬הכל‬
‫כפי שייקבע בתקנות‪.‬‬
‫‪ .8‬רשות כבאות תעסיק את יחידת הכבאים שלה ותשתמש בציודה גם להצלת נפש ורכוש‬
‫שאינה כרוכה בכיבוי דליקות‪.‬‬
‫‪ .9‬רשות מקומית שהיא רשות כבאות תכלול בתקציבה‪ ,‬בכל שנת כספים‪ ,‬הכנסות והוצאות‬
‫לשירותי כבאות‪.‬‬

‫שירותים נוספים‬

‫תקציב רשות מקומית‬
‫שהיא רשות כבאות‬

‫‪4‬‬

‫חוק שירותי הכבאות‪ ,‬תשי"ט‪1959-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫תקציב רשות כבאות‬
‫שהיא איגוד ערים‬

‫שינוי בתקציב רשות‬
‫כבאות שהיא איגוד‬
‫ערים‬
‫ועדת כבאות‬

‫(תיקון מס' ‪)5‬‬
‫תשס"ד‪2004-‬‬
‫תקנות בדבר עזרה‬
‫הדדית‬
‫מקום שהוא מחוץ‬
‫לתחומה של רשות‬
‫מקומית‬

‫מקור הקצבותיהן של‬
‫הרשויות המקומיות‬
‫לרשויות הכבאות‬

‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשכ"ט‪1969-‬‬

‫הקצבה מאוצר‬
‫המדינה‬
‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשכ"ט‪1969-‬‬

‫‪ .10‬רשות כבאות שהיא איגוד ערים ת ערוך‪ ,‬לכל שנת כספים‪ ,‬הצעת תקציב המראה אומדן‬
‫הכנסות והוצאות לשירותי כבאות (להלן – תקציב כבאות) והוראות סעיף ‪ 11‬לחוק איגודי ערים‪,‬‬
‫תשט"ו‪ ,1955-‬יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין‪.‬‬
‫‪ .11‬רשות כבאות שהיא איגוד ערים‪ ,‬רשאי שר הפנים‪ ,‬לאחר שנתן לרשות הכבאות הזדמנות‬
‫להשמיע את דברה‪ ,‬לשנות או לבטל פרט בהצעת תקציב הכבאות‪ ,‬וכן להוסיף בה פרט‪ ,‬אם ראה‬
‫נסיבות מיוחדות המחייבות זאת‪.‬‬
‫‪( .12‬א) ר שות כבאות תמנה ועדת כבאות‪.‬‬
‫) ה יתה רשות הכבאות איגוד ערים – יתמנו חברי הועדה מבין חברי המועצה של איגוד‬
‫(ב‬
‫הערים‪.‬‬
‫) ה יתה רשות הכבאות ר שות מקומית – יתמנו מחצית חברי הועדה‪ ,‬ונוסף להם היושב‬
‫(ג‬
‫ראש‪ ,‬מבין חברי מועצת העיריה או המועצה המקומית; יתר חבריה יתמנו שלא מבין חברי‬
‫המועצה ועובדיה‪.‬‬
‫) מ פקד יחידת הכבאים ומפקח הכבאות הראשי או מפקח כבאות שהוסמך לכך על ידיו‪,‬‬
‫(ד‬
‫יוזמנו לישיבות ועדת הכבאות ויהיו רשאים להשמיע בהן את דברם‪.‬‬
‫) ל א תחליט רשות כבאות בענין הנוגע לתפקידיה לפי חוק זה‪ ,‬אלא לאחר התייעצות עם‬
‫(ה‬
‫ועדת הכבאות‪.‬‬
‫) ר שות כבאות רשאית לאצול לועדת הכבאות מתפקידיה ו מסמכויותיה לפי חוק זה‬
‫(ו‬
‫ובתנאים שקבעה‪ ,‬למעט הסמכויות לפי הסעיפים ‪ 10‬ו‪.37-‬‬
‫‪( .13‬בוטל)‪.‬‬

‫‪.14‬‬
‫‪ .15‬במקום הנמצא מחוץ לתחומה של רשות מקומית רשאי שר הפנים למנות אדם או חבר בני‬
‫שר הפנים יתקין תקנות בדבר הסדרים ותנאים לעזרה הדדית בין רשויות כבאות‪.‬‬

‫אדם למלא את התפקידים והחובות המוטלים על רשות כבאות לפי חוק זה‪ ,‬כולם או מקצתם‪,‬‬
‫ורשאי שר הפנים לחייב רשות כבאות להעסיק את יחידת הכבאים שלה או להשתמש בציודה‪ ,‬דרך‬
‫קבע או עראי‪ ,‬במקום הסמוך לתחומה ואינו נמצא בתחומה של רשות מקומית‪.‬‬
‫‪( .16‬א) ר שאית רשות מקומית להטי ל‪ ,‬לשנת כספים פלונית‪ ,‬תוספת לארנונה קיימת או ארנונה‬
‫מיוחדת‪ ,‬שההכנסות ממנה ישמשו להוצאותיה או לחלק מהוצאותיה כרשות כבאות‪ ,‬ואם היתה‬
‫מואגדת באיגוד ערים ששירותי כבאות כלולי ם בתפקידיו‪ ,‬כמכסתה או כחלק ממכסתה להוצאותיו‬
‫של אותו איגוד ערים כרשות כבאות‪.‬‬
‫) ל ענין הטלה‪ ,‬פרסום‪ ,‬גביה‪ ,‬קנס פיגורים‪ ,‬ערר וערעור‪ ,‬דין תוספת לארנונה קיימת כדין‬
‫(ב‬
‫הארנונה הקיימת‪ ,‬ודין ארנונה מיוחדת כדין ארנונה כללית על נכסים שאינם אדמת בנין המוטלת‬
‫על ידי מועצת עיריה בשינויים המחוייבים לפי הענין‪.‬‬
‫) ש ר הפנים‪ ,‬בבואו ל אשר את תקציבה של רשות מקומית או את שיעורה של התוספת‬
‫(ג‬
‫לארנונה קיימת או של הארנונה המיוחדת‪ ,‬יתן דעתו על כך שסך כל ההקצבות של כלל הרשויות‬
‫המקומיות לשירותי כבאות‪ ,‬בין אם רשות מקומית פלונית הטילה תוספת לארנונה קיימת או‬
‫ארנונה מיוחדת ובין אם לאו‪ ,‬יגיע למחצית אומ דן ההוצאות לשירותי כבאות של כלל רשויות‬
‫הכבאות‪ ,‬כפי שאושרו על ידי שר הפנים‪ ,‬לרבות מקומות שהם מחוץ לתחומה של רשות מקומית‬
‫וששר הפנים החליט שיש לקיים בהם שי רותי כבאות; יתר הכספים להוצאותיהן של רשויות‬
‫הכבאות יבואו מאוצר המדינה‪.‬‬
‫) ב סעיף זה –‬
‫(ד‬
‫רנונה קיימת" – ארנונה שהרשות המקומית רשאית להטילה על פי כל דין;‬
‫"א‬
‫קצבה" – למעט הקצבה מתוך הכספים הבאים מחלוקה לפי סעיף ‪( 17‬ב)‪.‬‬
‫"ה‬
‫‪( .17‬א) ש ר האוצר יעביר לשר הפנים בכל שנת כספים סכום מאוצר המדינה שהוא מחצית סך‬
‫כבאות‪ ,‬לרבות‬
‫כל אומדני ההוצאות שאישר שר הפנים לשירותי הכבאות של כלל רשויות ה‬
‫מקומות שהם מחוץ לתחומה של רשות מקומית וששר הפנים החליט שיש לקיים בהם שירותי‬
‫כבאות‪.‬‬
‫) ה סכום האמור בסעיף קטן (א) ישמש להוצאותיהן של רשויות הכבאות‪ ,‬לרבות‬
‫(ב‬
‫‪5‬‬

‫חוק שירותי הכבאות‪ ,‬תשי"ט‪1959-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫מקומות שהם מחוץ לתחומה של רשות מקומית ששר הפנים החליט לקיים בהם שירותי כבאות‪,‬‬
‫ושר הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם שר האוצר ושר החקלאות‪ ,‬יחליט על חלוקתו של הסכום בין רשויות‬
‫הכבאות והמקומות כאמור‪.‬‬
‫תשלומים לשירותים‬

‫הפחתת אגרות וויתור‬
‫עליהן‬
‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשכ"ט‪1969-‬‬
‫דין אגודות כבאים‬
‫קיימות‬

‫סמכויותיהם‬
‫וחסינותם של כבאים‬
‫ושוטרים במילוי‬
‫תפקידם‬

‫אימתי לא ישאו כבאי‬
‫ושוטר באחריות‬
‫מינוי מפקח כבאות‬
‫ראשי‬
‫גיוס ציוד וחמרים‬
‫לכיבוי דליקה‬

‫גיוס אנשים‬

‫פיצויים בעד ציוד‬
‫וחמרים שגוייסו‬
‫לכיבוי דליקה‬

‫(תיקון מס' ‪)3‬‬
‫תשל"ו‪1976-‬‬

‫‪ .18‬לא תגבה רשות כבאות תמורה בעד שירות לפי חוק זה אלא בהתאם לתקנות שהותקנו‬
‫לפיו; תשלום המגיע לרשות כבאות בעד שירות יהיה ניתן לגביה לפי הוראות החוק החלות בזמן‬
‫הגביה על גבייתן של ארנונות שהוטלו על פי פקודת העיריות‪ ,1934 ,‬בשינויים המחוייבים לפי‬
‫הענין‪.‬‬
‫‪18‬א‪ .‬ר שות הכבאות רשאית להפחית אגרות לפי חוק זה או לוותר עליהן‪ ,‬בהתחשב במצבו‬
‫החמרי של החייב בהן‪ ,‬או בגלל סיבה אחרת שאישר שר הפנים‪.‬‬
‫‪( .19‬א) אגו דת כבאים בתחומה של רשות כבאות – זכויותיה ו התחייבויותיה שהיו קיימות‬
‫ביום כ"ב באדר ב' תשי"ט ( ‪ 1‬באפריל ‪ ,)1959‬והן קיימות ביום תחילתו של חוק זה‪ ,‬יעברו לרשות‬
‫הכבאות; זכויותיה והתחייבויותיה שנוצרו לאחר כ"ב באדר ב' תשי"ט ( ‪ 1‬באפריל ‪ ,)1959‬לא‬
‫יעברו לרשות הכבאות אלא במידה שהחליטה על כך רשות הכבאות‪ .‬לאחר שניתנה לאגודת‬
‫הכבאים הזדמנות להשמיע את דברה‪.‬‬
‫ה ודעה על החלטה‬
‫) ר שאית אגודת הכבאים‪ ,‬תוך שלושה חדשים שנמסרה לה‬
‫(ב‬
‫כאמור של רשות הכבאות‪ ,‬לערור עליה לפני שר הפנים‪ ,‬והחלטת השר תהיה סופית‪.‬‬
‫‪ .20‬כבאי‪ ,‬כבאי מתנדב ושוטר רשא ים‪ ,‬במילוי תפקידם‪ ,‬להיכנס לכל חצרים שדליקה פרצה‬
‫בהם או עלולה להתפשט אליהם‪ ,‬וכן לחצרים שקיים צורך להיכנס אליהם כדי לכבות דליקה או‬
‫למנוע התפשטותה‪ ,‬או להגן על נכס מפני דליקה או מפני נזק מפעולות כיבוי‪ ,‬או כדי להציל נפש‬
‫או רכוש‪ ,‬בין במק רה דליקה ובין במקרה סכנה אחרת‪ ,‬ולעשות כל דבר הנראה להם דרוש למטרות‬
‫אלה; כן רשאים הם להרוס רכוש במידה הדרושה באופן סביר למניעת התפשטותה של דליקה‬
‫שפרצה‪.‬‬
‫‪ .21‬כבאי‪ ,‬כבאי מתנדב ושוטר לא ישאו באחריות בשל פעולות לפי סעיף ‪ 20‬שבי צעו בתום‪-‬‬
‫לב‪ ,‬במידה סבירה וללא רשלנות‪.‬‬
‫‪ .22‬שר הפנים ימנה מפקח כבאות רשאי לצורך חוק זה ויקבע את תפקידיו ואת סמכויותיו‪.‬‬
‫– המפקד) ו בהיעדר מפקד – לקצין‬
‫‪ .23‬פרצה דליקה ונראה למפקד יחידת כבאים (להלן‬
‫משטרה מדרגת מפקח ומעלה או לשוטר שהוסמך על ידיו (להלן – קצין משטרה)‪ ,‬שהציוד או‬
‫החמרים לכיבוי דליקות העומדים לרשות המפקד עלו לים לא להיות מספיקים לכיבוי הדליקה‬
‫רשאים הם לצוות על כל אדם‪ ,‬למעט רשות כבאות‪ ,‬המחזיק בציוד וחמרים לכיבוי דליקות‪ ,‬או‬
‫הראויים לשימוש כזה‪ ,‬והנמ צאים בתחום ‪ 50‬קילומטר ממקום הדליקה‪ ,‬להעמידם לרשות המפקד‬
‫או קצין המשטרה‪ ,‬לכיבוי הדליקה‪.‬‬
‫‪( .24‬א) פ רצה דליקה ונראה למפ קד‪ ,‬ובהיעדר מפקד – לקצין משטרה‪ ,‬שאין לרשותם כבאים‬
‫או כבאים מתנדבים במספר מספיק לכיבויה‪ ,‬רשאים הם לגייס לכיבוי הדליקה כל אדם בגיל מ‪16 -‬‬
‫ועד ‪ 50‬שנה שמקום מגוריו הקבוע נמצא בתחום ‪ 10‬קילומטר ממקום הדליקה‪.‬‬
‫) מ י שגוייס לפי סעיף זה‪ ,‬ח ייב כל עוד לא נסתיימו פעולות הכיבוי‪ ,‬לציית להוראותיהם‬
‫(ב‬
‫של המפקד או קצין המשטרה בכל הנוגע לכיבוי הדליקה‪.‬‬
‫) ש ר הפנים רשאי להתקי ן תקנות בדבר סמכויותיהם של מפקד וקצין משטרה לענין‬
‫(ג‬
‫סעיף זה‪ ,‬ורשאי הוא להגביל את חלות הוראותיו של סעיף זה למקומות פלונים או מסוג פל וני‪.‬‬
‫‪( .25‬א) ה עמיד אדם ציוד או חמרים לכיבוי דליקה‪ ,‬או הראויים לשימוש כזה‪ ,‬לרשותו של‬
‫מפקד או קצין משטרה‪ ,‬בהתאם לצו לפי סעיף ‪ ,23‬תהיה רשות הכבאות שבתחומה אירעה הדליקה‬
‫חייבת להחזיר לאותו אדם את הציוד והחמרים שלא השתמשו בהם לכיבוי הדליקה ולפצות את‬
‫בעל הציוד או החמרים בעד הציוד והחמרים שלא הוחזרו כאמור ובעד כל נזק שנגרם לציוד‪.‬‬
‫) א ירעה הדליקה במקום הנמצא מחוץ לתחומה של רשות מ קומית‪ ,‬תהיה חובת‬
‫(ב‬
‫החזרת הציוד והחמרים וחובת הפיצויים כאמור על רשות הכבאות ששר הפנים חייב אותה להעסיק‬
‫את יחידת הכבאים שלה או להשתמש בציודה באותו מקום כאמור בסעיף ‪.15‬‬
‫‪( .26‬בוטל)‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫חוק שירותי הכבאות‪ ,‬תשי"ט‪1959-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫(תיקון מס' ‪)3‬‬
‫תשל"ו‪1976-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)3‬‬
‫תשל"ו‪1976-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)3‬‬
‫תשל"ו‪1976-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)3‬‬
‫תשל"ו‪1976-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)3‬‬
‫תשל"ו‪1976-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)3‬‬
‫תשל"ו‪1976-‬‬
‫אצילת סמכויות‬

‫עונשין‬
‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשכ"ט‪1969-‬‬

‫ביצוע ותקנות‬

‫חובת התייעצות‬

‫חוקי עזר‬

‫תחולה על המדינה‬
‫שמירת חוק‬
‫ביטול‬

‫תחילה‬

‫(בוטל)‪.‬‬
‫(בוטל)‪.‬‬
‫(בוטל)‪.‬‬
‫(בוטל)‪.‬‬
‫(בוטל)‪.‬‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫‪.27‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪ .33‬שר הפנים רשאי לאצול לאחר מסמכויותיו לפי חוק זה‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬פרט לסמכויותיו‬
‫לפי הסעיפים ‪ 22 ,19 ,17 ,16 ,14 ,13 ,5‬ו‪.35-‬‬
‫רשל‬
‫‪ .34‬המפר סידורי כבאות שנקבעו ל פי סעיף ‪ ,4‬הנמנע מהציב אמצעי כיבוי או מת‬
‫בהחזקתם התקינה‪ ,‬המסרב להעמיד לרשות מפקד או קצין משטרה ציוד או חמרים לכיבוי דליקות‬
‫בהתאם לצו לפי סעיף ‪ ,23‬המסרב להיענות לגיוס לפי סעיף ‪ ,24‬המפריע לכבאי או לכבאי מתנדב‬
‫או מונע בעדם מלבצע את תפקידם‪ ,‬המשמיע ביודעין אזעקת‪-‬דליקה לשוא או גורם כך להשמעתה‪,‬‬
‫או ה עובר על הוראה מהתקנות שהותקנו לפי חוק זה‪ ,‬דינו – מאסר ששה חדשים או קנס ‪1000‬‬
‫לירות‪.‬‬
‫‪ .35‬שר הפנים ‪ 1‬ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו‪,‬‬
‫ובין השאר תקנות בדבר –‬
‫(‪ )1‬א רגון שירותי כבאות ויחידות כבאים;‬
‫(‪ )2‬מ ינויים של מפקדי יחידות כבאים והעסקתם של כבאים‪ ,‬לרבות כבאים‬
‫מתנדבים‪ ,‬הכשרתם‪ ,‬תפקידיהם‪ ,‬תנאי שירותם‪ ,‬דירוגם וקיום משמעת במילוי‬
‫תפקידיהם;‬
‫(‪ )3‬ק ביעת שכרם וזכויותיהם של כבאים לקיצבאות ו לפיצויים;‬
‫(‪ )4‬א מצעי אזעקת‪-‬דליקה‪ ,‬צ יוד ומיתקנים שישתמשו בה ם לצרכי כיבוי דליקות‬
‫ופיקוח על ייצורם;‬
‫(‪ )5‬ה ספקת מים והתקנת מים לצרכי כיבוי דליקות;‬
‫(‪ )6‬ח קירות בסיבות דליקות וגורמיהן‪.‬‬
‫‪ .36‬לא יתקין שר הפנים תקנות לפי סעיף ‪ 35‬פסקה ( ‪ ,)3‬אלא לאחר התייעצות עם ארגון‬
‫העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים‪.‬‬
‫‪ .37‬רשאים רשות מקומית או איגוד ערים ששירותי כבאות הם בתחום תפקידיו‪ ,‬להתקין חוקי‬
‫עזר לביצוע תפקידיהם או למילוי חובותיהם לפי חוק זה‪.‬‬
‫‪ .38‬הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה‪.‬‬

‫‪.39‬‬
‫‪ .40‬בטלים –‬

‫חוק זה אינו בא לפגוע בהוראות חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬תשי"א‪1951.-‬‬

‫(‪ )1‬פ קודת החקירה במקרי שריפה‪;1937 ,‬‬
‫(‪ )2‬ה סעיפים ‪ 7‬ו‪ 9-‬לחוק למניעת שריפות בשדות‪ ,‬תש"י‪1949.-‬‬
‫‪ .41‬תחילתו של חוק זה היא ביום פרסומו ברשומות; אולם הסעיפים ‪,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,17‬‬
‫‪ ,32‬תחילתם ביום ד' בניסן תש"ך (‪1‬באפריל ‪.)1960‬‬
‫ד‬

‫וד בן‪-‬גוריון י‬

‫ר‬

‫י‬

‫נ‬

‫שראל בר‪-‬יהודה‬
‫ר הפנים‬

‫אש הממשלה ש‬

‫צחק בן‪-‬צבי‬
‫שיא המדינה‬

‫‪ 1‬ר' העברת רוב הסמכויות לשר לביטחון הפנים‪ :‬י"פ תשע"א מס' ‪ 6206‬מיום ‪ 28.2.2011‬עמ' ‪.2770‬‬

‫‪7‬‬