ז מ ש ת ה ל א ר ש י ל ה נ ג ה א ב צ ל ו ס ו י ג ו ד ו י צ ם ו ש י ר ק ו ח

ה ל ו ח ת ו ת ו נ ש ר פ א ק ר פ
ת ו ר ד ג ה
ה ז ק ו ח ב
; ל א ר ש י ל ה נ ג ה א ב צ י ד י ל ע ק ז ח ו מ ה ח ט ש ל כ ר ו ז א
; ד ו י צ ב ה ט י ל ש ו א ה ק ז ח ו ל ש י ש י מ ת ו ב ר ל ד ו י צ ל ע
; ה כ י כ ר ת ו מ ה ב ו א ש מ ת ו מ ה ב ם י י ח י ל ע ב
א כ ש ת ה ה ד מ צ ה ו ת י ב י ר ת ק י ס פ ק ו ח ב ם ת ו ע מ ש מ כ ת י ב י ר ו ה ד מ צ ה י ש ר פ ה
; ו י ת ו י ו כ מ ס מ ו ל ל צ א ל ה נ מ ה ש י מ ת ו ב ר ל י ג ק ר פ ן י נ ע ל ו כ י מ ס ה ן ו ח ט ב ה ר ש ש י מ ל ה נ מ ה
ד ו י צ ר ז ע ד ו י צ ף ו ל י ח י ק ל ח ן כ ו ת ו נ ו כ מ י ס ד נ ה ד ו י צ ה ר ו ב ח ת י ל כ ל ש ם י ק ל ח ר ז ע י ק ל ח
; ה ל א מ ד ח א ל כ ל ש ם י ר ז ב א ו ר ב ו ח מ
ת ו ב ר ל ם י ע נ ו מ מ ם נ י א ש ן י ב ו ם י ע נ ו מ מ ן י ב ט י ש י ל כ ס י ט י ל כ ת ו ב כ ר ב כ ר י ל כ ה ר ו ב ח ת י ל כ
; ה ל א מ ד ח א ל כ ל ש ר ז ע י ק ל ח ו ם י ר ר ג נ
ף י ע ס י פ ל ו צ ב ם ס ו י ג ב ך ר ו צ ה ל ע ז י ר כ ה ן ו ח ט ב ה ר ש ש ן ל ה ל ם י ט ר ו פ מ ה מ ם י ס כ נ ם י נ ק ת י מ
ו פ ק ת ב ד מ ו ע ו צ ה ד ו ע ל כ ו
ד ח א ל כ ל ף ו ל י ח י ק ל ח ו ם י ב ש ח מ ו ה י ג ו ל ו ר ו א ט מ ה א ו פ ר ר ש ק ל מ ש ח י נ ק ת י מ
; ה ל א מ
; ם י פ ל ח ל ר ח ס מ י ת ב ו ם י נ ס ח מ ת ו ד ב ע מ ם י כ ס ו מ ה כ א ל מ י ת ב
ה ל א מ ד ח א ל כ ל ש ן ו ק י ת ו ר ו צ י י ל ם י ל כ ו ם י ר י ש כ מ ת ו ב א ש מ ם י ע ו נ מ ת ו נ ו כ מ
א ב צ ה ת א ש מ ש ל ם י י ו ש ע ו א ם י ש מ ש מ ה ם י ר ח א ם י כ ר צ מ ו ם י ר צ ו מ
; ך מ ס ו מ ד ק פ מ ת ו י ה ל ה ז ק ו ח י פ ל ו כ י מ ס ה ד ק ו פ ש ם ד א ן כ ו ד ק ו פ ך מ ס ו מ ד ק פ מ
; ה ז ק ו ח י פ ל ד ק ו פ ה נ מ ת נ ש ם ד א ד ק ו פ
ם י י ח י ל ע ב ו ם י נ ק ת י מ י ס ד נ ה ד ו י צ ה ר ו ב ח ת י ל כ ד ו י צ
ר ח א י ס ד נ ה ד ו י צ ן כ ו ה ס מ ע ה ו א ה מ ר ה ה י נ ב ה ב י צ ח ה ר י פ ח ת ו נ ו כ מ ם י ר ו ט ק ר ט י ס ד נ ה ד ו י צ
ה ל א מ ד ח א ל כ ל ש ר ז ע י ק ל ח ו
; ף י ע ס ת ו א ר ו ה ו י ב ג ל ו מ י י ק ת נ ש ד ו י צ ף ד ו ע ד ו י צ
א ף י ע ס י פ ל ם ש ר נ ש ד ו י צ ם ו ש ר ד ו י צ
י ב ג ל ה ל ו ח ת
ר ו ז א נ ד ו י צ
ם ג ד ו י צ י ב ג ל ו ל ו ח י ם ה י פ ל ת ר ח א ה א ר ו ה ו ו צ ל כ ת ו ב ר ל ו י פ ל ש ת ו נ ק ת ה ו ה ז ק ו ח ת ו א ר ו ה
ד י ג א ת י ל א ר ש י ח ר ז א ל א ר ש י ב ש ו ת א ו ה ד ו י צ ה ל ע ב ש ד ב ל ב ו ר ו ז א ב א צ מ נ ו ל ע ב ו א ד ו י צ ה ר ש א כ
י ד י ב ו א י ל א ר ש י ח ר ז א י ד י ב ל א ר ש י ב ש ו ת י ד י ב א י ה ו ב ה ט י ל ש ה ש ד י ג א ת ו א ל א ר ש י ב ם ו ש ר
ל א ר ש י ב ם ו ש ר ו נ י א ד י ג א ת ה ם א ף א ה נ י ד מ ה
מ ע ז מ ש ת ה ח ה ב ו מ ס ר ו פ ר ב ס ה י ר ב ד ו ק ו ח ה ת ע צ ה ס ר מ ב ז מ ש ת ה ר ד א ב ד כ ם ו י ב ת ס נ כ ב ל ב ק ת נ

מ ע א כ ש ת ה ח ס

ו ס ו י ג ו ו ת כ ר ע ה ד ו י צ ם ו ש י ר ב ר פ
ה נ ג ה א ב צ ל ו ס ו י ג ם ש ל ת ו נ ו ש ה א ב צ ה ת ו ד י ח י ל ו ב י צ ה ל ו ד ו י צ ם ו ש ר ל י א ש ר ד ק ו פ א
ם ו ש ר ר א ו ד ב ד ו י צ ה ל ע ב ל ו י ל ע ה ע ד ו ה ה ח ל ש נ ש ם ו י ב ף ק ו ת ל ס נ כ י ם ו ש י ר ה ל א ר ש י ל
ו ס ו י ג ו ו ת ב צ ה ו נ ו מ י ס ו ד ו י צ ם ו ש י ר ן פ ו א ר ב ד ב ת ו נ ק ת ן י ק ת ה ל י א ש ר ן ו ח ט ב ה ר ש ב
ד ו י צ ם ו ש י ר
י ב ג ל ם י כ מ ס מ ו ם י ט ר פ ו ל ר ו ס מ ל ך מ ס ו מ ד ק פ מ ת ש י ר ד י פ ל ת ע ל ת ע מ ב י י ח ד ו י צ ל ע ב א
ו מ ש ב ו ר ס מ ל ו ד ו י צ ה ל ע ם י ט ר פ ן ת י ל ף י ע ס ב ר ו מ א כ ש ר ד נ ש י מ ל כ י ב ג ל ו ו י ל ע ב י ב ג ל ד ו י צ ה
ע ב ק נ ש י פ כ ל כ ה ו ו ת ע י ד י ב ו א ו ת ו ש ר ב א צ מ י ה ל ם י כ י ר צ ו א ם י י ו צ מ ר ו מ א כ ם י כ מ ס מ ו ם י ט ר פ ש ל כ כ
ב ן ט ק ף י ע ס י פ ל ת ו נ ק ת ב
ר ב ד ב ת ו נ ק ת ן י ק ת ה ל י א ש ר ן ו ח ט ב ה ר ש ב
א ן ט ק ף י ע ס י פ ל ם ר ס מ ל ש י ש ם י כ מ ס מ ה ו ם י ט ר פ ה
ה ב ו ח ת ל ט ה ת ו ב ר ל ם ת ר י ס מ ל ם י א ר ח א ה ו ם י כ מ ס מ ה ו ם י ט ר פ ה ת ר י ס מ ן פ ו א
ם ת ר י ס מ ם ש ל י נ ו ל פ ן מ ז ב י נ ו ל פ ם ו ק מ ב ב צ י י ת ה ל
י פ ל ע ם י ט ר פ ל ש ן ו כ ד ע ן כ ו ם י ט ר פ ה ד ח א ב י ו נ י ש ל ח ש ה ר ק מ ל כ ל ע ה ע ד ו ה ן ת מ
ך מ ס ו מ ד ק פ מ ת ש י ר ד
ר ו ז א מ ו א ל א ר ש י מ א צ ו ה ש ד ו י צ ת ר ז ח ה ל ע ה ע ד ו ה ן ת מ
; ף י ע ס י פ ל ב ד נ ת ה ל ד ו י צ ל ע ב ת ו נ ו כ נ ר ו ר י ב ן פ ו א
ד ו י צ ה א צ מ י ה ם ו ק מ ל ע ו ד ו י צ ל ע ב ל ש ו א צ מ י ה ם ו ק מ ל ע ח ו ו י ד ת ב ו ח
ם י ט ר ת ר י ס מ
ד מ ו ע ו צ ה ד ו ע ל כ ר ו ז א ל ו ל א ר ש י ל ץ ו ח מ ל א א צ ו י א ל ף י ע ס י פ ל ו צ ו י ל ע ן ת י נ ש ד ו י צ א
ד ק ו פ ת א מ ר ו ש י א י פ ל א ל א ו פ ק ת ב
י פ ל א ל א ר ו ז א ל ו ל א ר ש י ל ץ ו ח מ ל א א צ ו י א ל ף י ע ס י פ ל ו צ ו י ל ע ן ת י נ א ל ש ם ו ש ר ד ו י צ ב
י ר ש פ א ה ם ד ק ה ב ד ו י צ ה ל ע ב ת ש ק ב י פ ל ר ו מ א כ ד ו י צ ת א צ ו ה ל ר ו ש י א ן ת י ד ק ו פ ד ק ו פ ת א מ ר ו ש י א
ם ו ת ב ע ק פ י ר ו מ א ה ר ו ש י א ה ף ק ו ת ה ש ק ב ה ת ל ב ק ם ו י מ ם י מ י ר ש ע ה ש י מ ח ך ו ת ר ש א מ ר ח ו א י א ל ו
ו ת א צ ו ה ם ו י מ ם י ש ד ח ה ש ש
ד ו י צ ה ש ן ו ח ט ב ה ר ש ע ב ק ם א ב ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א כ ר ו ש י א ת ת ל א ל ש י א ש ר ד ק ו פ ג
ם ד ק ה ב ה ר ו מ א ה ה ע י ב ק ה ת א א י ב י ן ו ח ט ב ה ר ש ת י נ ו ח ט ב ת ו נ נ ו כ ל ש ם י מ ע ט מ א ב צ ל ש ו ר ד ם ו ש ר ה
ת ס נ כ ה ל ש ן ו ח ט ב ה ו ץ ו ח ה ת ד ע ו ת ע י ד י ל י ר ש פ א ה
ת א צ ו ה ר ו ס י א
ל א ד ו י צ
ל א ר ש י ל ץ ו ח מ
ה כ ר ע ה ו ה ק י ד ב ם ש ל ו א י צ מ ה ל ם ו ש ר ד ו י צ ל ע ב מ ש ו ר ד ל ו צ ב י א ש ר ך מ ס ו מ ד ק פ מ א
ו א צ מ י ה ם ו ק מ ב ו ת כ ר ע ה ו ו ת ק י ד ב ת א ת ו ש ר ה ל ו א ו צ ב ו ע ב ק נ ש ן פ ו א ב ו ן מ ז ב ם ו ק מ ב
ת ו ש ע ל ב י י ח ר ו מ א כ ו ת כ ר ע ה ו ו ת ק י ד ב ת א ת ו ש ר ה ל ו א ו א י צ מ ה ל ש ר ד נ ש ד ו י צ ל ע ב ב
ע ב ר א ו ם י ר ש ע ל ר ש א מ ר ת ו י א ל ך א ה כ ר ע ה ה ו ה ק י ד ב ה ם ו ת ד ע ך כ ל ע ב ק נ ש ם ו ק מ ב ו ר י א ש ה ל ו ן כ
ת ו פ ס ו נ ת ו ע ש ע ב ר א ו ם י ר ש ע ב ה כ ר ע ה ה ו ה ק י ד ב ה ך ש מ ת כ ר א ה ל ע ט י ל ח ה ל י א ש ר ד ק ו פ ת ו ע ש
ב ת כ ב ך כ ל ו כ י מ ס ה ד ק ו פ ש ם ד א י ד י ב ו ש ע י י ה כ ר ע ה ה ו ה ק י ד ב ה ג
ה כ ר ע ה ה ו ה ק י ד ב ה ת ע ש ב ח כ ו נ ת ו י ה ל י א ש ר ו ח ו כ א ב ו א ד ו י צ ה ל ע ב ד
ר ב ד ב ם י ט ר פ ת ו נ ק ת ב ע ו ב ק ל י א ש ר ן ו ח ט ב ה ר ש ה
; ה כ ר ע ה ה ו ה ק י ד ב ה י ר ד ס
; ה ק י ד ב ל ה ק י ד ב ן י ב ת ו י ב ר מ ה ו ת ו י ר ע ז מ ה ת ו פ ו ק ת ה
ד ו י צ ת ק י ד ב
ו ת כ ר ע ה ו

נ מ ה ן מ א ל ש ה ק י ד ב ת ר ת ו מ ם ה ב ש ם י א נ ת ה
ל ש ו ת כ ר ע ה ו א ו ת ק י ד ב ת א ל ק ה ל ו א ר ש פ א ל י ד כ ד ו י צ ל ע ב ל ע ת ו ל ט ו מ ה ת ו ב ו ח
; ד ו י צ ה
ה ק י ד ב ה ת ב ו ח י ו ל י מ ר ב ד ב ה ח כ ו ה ה ך ר ד ו ד ו י צ ה ן ו מ י ס י כ ר ד
ד ו י צ ס ו י ג
ת ו נ נ ו כ ל י ג ר ת י כ ר צ ל ד ו י צ ס ו י ג ל ע ת ו ר ו ה ל ד ק ו פ ר ו ש י א ב ו צ ב י א ש ר ך מ ס ו מ ד ק פ מ א
א ב צ ה ת ו ש ר ל ו ד י מ ע ה ל ד ו י צ ה ל ע ב ב י י ח ר ו מ א כ ו צ ן ת י נ ; ו צ ב ו ע ב ק נ ש ן פ ו א ב ו ן מ ז ב ן ו מ י א ו
י פ כ ק ל ד ו ם י ר ח א ר ז ע י ק ל ח ם ע ן כ ו ד ו י צ ג ו ס ו ת ו א ל ם י ל ב ו ק מ ה ר ז ע ה י ק ל ח ם ע ד ח י ו צ ל ם א ת ה ב
ת ו נ ק ת ב ע ב ק ן ו ח ט ב ה ר ש ש
ו א ת י ע צ ב מ ת ו ל י ע פ ך ר ו צ ל ד ו י צ ס ו י ג ל ע ת ו ר ו ה ל ן ו ח ט ב ה ר ש ר ו ש י א ב י א ש ר ד ק ו פ ב
א ן ט ק ף י ע ס ב ת ו ט ר ו פ מ ן נ י א ש ת ו ר ח א ת ו ר ט מ ל
ל כ ל ו צ ב ע ב ק נ ש ן מ ז ב ת ו נ פ ל ת ו ש ר ד ו י צ ל ע ב ל ת ו ר ו ה ל ו צ ב י א ש ר ך מ ס ו מ ד ק פ מ ג
א ב צ ה ת ו ש ר ל ו ד י מ ע ה ל ד ו י צ ה ל ע ב ל ע ו ב ש ם ו ק מ ה ל ע ם י ט ר פ ל ב ק ל י ד כ ו צ ב ש ר ו פ ש ם ו ק מ
ד י מ ב צ י י ת י ו צ ל ם א ת ה ב א ב צ ה ת ו ש ר ל ד ו י צ ה ת א ד י מ ע ה ל ם ו ש ר ה ד ו י צ ה ל ע ב מ ר צ ב נ ד
ו ת ו א ת ו ע נ ו מ ה ת ו ב י ס נ ה ת א ו ל ע י ד ו י ך כ ל ו כ י מ ס ה ו צ ה ן ת ו נ ש י מ י נ פ ל ו א ו צ ה ן ת ו נ י נ פ ל ת י ש י א
ח ו ל ש ל א ו ה י א ש ר ת י ש י א ב צ י י ת ה ל ד ו י צ ה ל ע ב מ ר צ ב נ ; ו י ת ו א ר ו ה י פ ל ע ל ע פ י ו ו צ ה ת א ם י י ק ל מ
ן י נ ע ל ם י ע ג ו נ ה ם י כ מ ס מ ה ו ת ו ע י ד י ה ו י ד י ב ש ד ב ל ב ו ו ח ו כ א ב ת א ה ז ך ר ו צ ל
י מ ל ר ס מ נ ו צ ה ו ב ו א א ן ט ק ף י ע ס י פ ל ו צ ן ת י נ ו י ל ע ש ד ו י צ ה ל ע ב ת ו ה ז ב י ו נ י ש ל ח ה
ב י י ח ן כ ה ש ע ש מ ו י ו נ י ש ה ר ח א ל ו ל ע ב ל ה י ה ש י מ ל ו ר ס מ ל א ו ה ב י י ח י ו נ י ש ה י נ פ ל ו ל ע ב ה י ה ש
ו ב ב ו ק נ ו מ ש ה י ה ו ל י א כ ו צ ה ם ו י ק ב ש ד ח ה ל ע ב ה
ס ו י ג
ו צ י פ ל ע
ן ו ח ט ב ה ר ש
ל ע ו צ ב ז י ר כ ה ל ת א ז ב י י ח מ ה נ י ד מ ה ן ו ח ט ב ש ע נ כ ו ש מ א ו ה ם א י א ש ר ן ו ח ט ב ה ר ש א
ו ת צ ק מ ו א ו ל ו כ ד ו י צ ס ו י ג ב ך ר ו צ ה
ו נ ת נ י ה ר ח א ל י ר ש פ א ה ם ד ק ה ב ן ו ח ט ב ה ר ש ו א י ב י א ן ט ק ף י ע ס י פ ל ן ת י נ ש ו צ ב
ת ס נ כ ה ל ש ן ו ח ט ב ה ו ץ ו ח ה ת ד ע ו ת ע י ד י ל
ו א י ב ה ל ו א ו ר ש א ל א ל ו א ם י י ו נ י ש י ל ב ו א ם י י ו נ י ש ב ו צ ה ת א ר ש א ל ת י א ש ר ה ד ע ו ה ג
ר ש ו א ש י פ כ ו ר ש ו א ם א ת ל ו ז ו נ ת נ י ה ם ו י מ ם י מ י ר ש ע ה ע ב ר א ע ק פ י ו צ ה ל ש ו פ ק ת ; ת ס נ כ ה י נ פ ל
ר ו מ א ה ד ע ו מ ה ם ו ת י נ פ ל ת ס נ כ ה ו א ה ד ע ו ה י ד י ב
ת ו י ו כ מ ס ב ש מ ת ש ה ל ך מ ס ו מ ד ק פ מ י א ש ר א ן ט ק ף י ע ס י פ ל ו צ ן ו ח ט ב ה ר ש ן ת נ ד
ף י ע ס י פ ל ס ו י ג ל ת ו ע ג ו נ ה ת ו א ר ו ה ה ז ד ו י צ ס ו י ג ל ע ו ל ו ח י ו ד ו י צ ו ת ו א י ב ג ל ף י ע ס י פ ל ו ל ת ו נ ו ת נ ה
ה ז
ה נ ק ת ה ו ן ו ק י ת
ם י ר ז ב א ל ש
ל כ ן ק ת ל א ב צ ה י א ש ר א ב צ ה ת ו ש ר ל ה ז ק ו ח י פ ל י ס ד נ ה ד ו י צ ו א ה ר ו ב ח ת י ל כ ד מ ע ו ה א
ר י ב ס ה ש ו מ י ש ב ם י ע ג ו פ ם נ י א ם י ר ז ב א ה ם א ם י ר ז ב א ו ב ן י ק ת ה ל ו ד ו י צ ל ם ר ג נ ש ק ז נ ו א ל ו ק ל ק
ד ו י צ ו ת ו א ב
ם י ר ז ב א ה א ל ל ו ל ע ב ל א ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א ה ד ו י צ ה ר ז ח ו י ת ו ר י ש ה ת פ ו ק ת ם ו ת ב ב
ת פ ו ק ת ם ו ת ר ח א ל ם ג ם י ר ז ב א ה ת א ו ר י ס י א ל ש ת ו ר ו ה ל י א ש ר ך מ ס ו מ ד ק פ מ ם ל ו א ו ב ו נ ק ת ו ה ש
ד ו י צ ה ת ו ל י ע י מ ם י ע ר ו ג ם נ י א ם י ר ו מ א ה ם י ר ז ב א ה ש ד ב ל ב ו ך מ ס ו מ ד ק פ מ ת א מ ר ת י ה א ל ל ת ו ר י ש ה
ך ר ד ב ם י ש מ ת ש מ ה ר א ש ת ו ח י ט ב ב ם ג ה ר ו ב ח ת י ל כ א ו ה ם א ו ו ת ו ח י ט ב ב ם י ע ג ו פ ם נ י א ו ו ת ר ו צ מ ו
ם ד א ש ת ו ר י ה ז ת ד י מ ה ת ו א ב ו נ ק ת ו ה ש ם י ר ז ב א ב ג ו ה נ ל ב י י ח ד ו י צ ה ל ע ב ה י ה י ר ו מ א כ ה א ר ו ה ה נ ת י נ
ש ו מ י ש ל ל כ מ א צ י ו מ צ ע ד ו י צ ה ש כ ו א ך כ ל ש ר ד י י ש ת ע ב א ב צ ל ם ר י ז ח ה ל ו ו ש ו כ ר ב ג ה ו נ

ב כ ר י ל כ מ ם י ר ז ב א ר י ס ה ל א ל ש ה ר ו י א ל ך מ ס ו מ ד ק פ מ ב ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א ה ף א ל ע ג
ה ר ו ב ע ת ה ת ד ו ק פ ת ו א ר ו ה ר ת ו ס ה ב כ ר ה ה נ ב מ ב י ו נ י ש ם ו ש מ ם ה ב ש י ם א ת ו ר י ש ת פ ו ק ת ם ו ת ב
ה י פ ל ש ת ו נ ק ת ה ו
ם י ו נ י ש ו ם מ ו א י ת ם י ק ל ח ת פ ס ו ה ת ו ב ר ל ם י ר ז ב א ת נ ק ת ה ה ז ף י ע ס ב ד
ד ק פ מ י א ש ר ו צ ה ת א ם י י ק א ל ד ו י צ ה ל ע ב ו ו א ם י פ י ע ס י פ ל ד ו י צ ל ע ו צ ן ת י נ א
ו צ ה ן ת י נ ה מ ש ל ש ה ר ט מ ל ד ו י צ ה ת א ס ו פ ת ל ך כ ל ו כ י מ ס ה א ו ה ש י מ ו א ך מ ס ו מ
י ש ע מ ה ז ן י א ש ו א ה ר ב ע ה ל ן ת י נ ו נ י א ש ן ק ת י מ י ב ג ל ף י ע ס י פ ל ד ו י צ ל ע ו צ ן ת י נ ב
ך כ ך ר ו צ ל ו ו א צ מ י ה ם ו ק מ ב ד ו י צ ה ס ו י ג ל ע ת ו ר ו ה ל ך מ ס ו מ ד ק פ מ י א ש ר ו ר י ב ע ה ל ן י נ ע ה ת ו ב י ס נ ב
ם ש ו ל י ע פ ה ל ו ד ו י צ ה י ו צ מ ם ה ב ש ן י ע ק ר ק מ ל ס נ כ י ה ל ך כ ל ו כ י מ ס ה א ו ה ש י מ ו א א ו ה י א ש ר
ד ו י צ ת ס י ת
ו א ה ק ז ח ו ל ש י ש ם ד א ה ו ה ז ק ו ח י פ ל ה ד י ח י ל י ס ד נ ה ד ו י צ ו א ה ר ו ב ח ת י ל כ ב צ ו ה א
ב ל ו ש מ ח ס ו נ ן ו ח ט ב ת ו ר י ש ק ו ח ל ף י ע ס י פ ל ת ו ר י ש ל א ר ק נ ד ו י צ ו ת ו א ב ה ט י ל ש
ו י צ ם ע ן ו ח ט ב ה ת ו ר י ש ל ם ד א ו ת ו א ב צ י י ת י א ל ן ו ח ט ב ת ו ר י ש ק ו ח ן ל ה ל ו מ ש ת ה
ד ו י צ ו ת ו א ל ד ו מ צ ה ג ה נ כ ת ר ש מ א ו ה ן כ ם א א ל א ר ו מ א כ
ו ת ו א ה נ ח י ד ו י צ ו ת ו א ל ד ו מ צ ג ה נ כ ת ר ש מ ו נ י א ש ר ו מ א כ ד ו י צ ב ה ט י ל ש ו א ה ק ז ח ל ע ב ב
ו א ה ז ק ו ח ח ו כ מ ה נ ו ר ח א ל ר ס מ ש ם י ט ר פ ב ך כ ל ע ב ק נ ש ם ו ק מ ב ר ו מ א כ ת ו ר י ש ל ו ת ו ב צ י י ת ה י נ פ ל
ו י פ ל ו נ ק ת ו ה ש ת ו נ ק ת ה
ת ו ב צ י י ת ה
ד ו י צ ב ק י ז ח מ ה
ת ו ר י ש ת מ ח מ ד ו י צ ה ל ע ב ר ד ע נ ו צ ה ת א ם י י ק ל ש י ש ה ע ש ב ו ף י ע ס י פ ל ד ו י צ ס ו י ג ל ו צ ן ת י נ
ה ל א ם י ל ל כ ו ל ו ח י ת ר ח א ה ב י ס ל כ מ ו א ן ו ח ט ב ת ו ר י ש ק ו ח י פ ל
ר ג ו ב ה ח פ ש מ ן ב ל ה ק ס פ י פ ל ם י ש ר ד נ ה ם י ט ר פ ה ל כ ת א ר ו ס מ י ד ו י צ ה ל ע ב
ף י ע ס ב ר ו מ א כ ד ו י צ ה ם ו ש י ר ת ע ב ו נ ע מ ו ו מ ש ת א ר ס מ ש ם ד א ל ו ר ד ע ה ב ו ו מ ע ר ג ה
; ד ו י צ ל ת ו ח ת פ מ ה ת א ר ו מ א כ ם ד א ו א ה ח פ ש מ ן ב י ד י ב ר י א ש י ן כ ו
ו כ י מ ס ה א ו ה ש י מ ל ו א ך מ ס ו מ ד ק פ מ ל ר ו ס מ י ה ק ס פ ב ר ו מ א כ ר ס מ נ ו מ ש ש י מ
ה ע ש ה ת ו א ו א צ מ י ה ם ו ק מ ל ע ם י ט ר פ ת ו ב ר ל ד ו י צ ה ל ע ם י ט ר פ ו ת ש י ר ד י פ ל ך כ ל
י ד כ ל כ ה ן י נ ע ל ע ג ו נ ה ו ו ת ו ש ר ב א צ מ נ ה ר ח א ר ב ד ו ך מ ס מ ל כ ו ו ל ם י ע ו ד י ם ה ש ל כ כ
ו ת ל ע פ ה ו ד ו י צ ב ה ק ז ח ת ל ב ק ר ש פ א ל
ד ו י צ ל ע ב
ת ו ע ש ב ר ד ע נ ש
ס ו י ג
ם י מ י ר ש ע ה ע ב ר א ל ע ה ל ו ע ה ה פ ו ק ת ל ף י ע ס י פ ל ו צ ו י ב ג ל ן ת י נ ש ד ו י צ ק ז ח ו י א ל א
ה נ ש ב ם י מ י ה ש י מ ח ו ם י ש ו ל ש ל ד ע ו ז ה פ ו ק ת ך י ר א ה ל י א ש ר ן ו ח ט ב ה ר ש
ק ל ו ח ת ת י נ ו ל פ ה נ ש ב י כ ת ו ר ו ה ל י א ש ר ד ק ו פ ם ל ו א ה פ ו צ ר ה י ה ת ה ר ו מ א ה ה פ ו ק ת ה ב
ר ת ו י ו א ם י י נ ש ל ו ז ה פ ו ק ת
ו א ה ק י ד ב ך ר ו צ ל ת ו ב צ י י ת ה ת פ ו ק ת ן ו ב ש ח ב א ב ו ת י ת נ ש ה ת ו ר י ש ה ת פ ו ק ת ב ו ש י ח ב ג
ד ו י צ ה ת כ ר ע ה
א ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א כ ה פ ו ק ת ה ת ל ב ג ה ו י ב ג ל ל ו ח ת א ל ף י ע ס י פ ל ס י י ו ג ש ד ו י צ ד
ת ק ז ח ה ת ס ו ק ת
י ד י ב ד ו י צ ה
א ב צ ה
ך מ ס ו מ ד ק פ מ ת מ כ ס ה ב ד ו י צ ה ת א ד י מ ע ה ל ב ד נ ת ה ל י א ש ר ד ו י צ ו ת ו ל ע ב ב ש י מ א
ו ש ו מ י ש ל ו א ב צ ה ת ו ש ר ל
ת ו ב ד נ ת ה
מ ע ש ד ח ח ס ו נ ל א ר ש י ת נ י ד מ י נ י ד
מ ע ו מ ש ת ה ח ס

ד ו ע ל כ ו ן י נ ע ו ר ב ד ל כ ל ד ו י צ ה ת א ו א ר י א ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א כ ב ד נ ת ה ש י מ ב
ת ו ש ר ל ל ע ו פ ב ד ו י צ ה ד מ ע ו ה ם א ו ה ז ק ו ח ו י ל ע ל ח ש ד ו י צ כ ו ל ט ו ב א ל ר ו מ א כ ה מ כ ס ה ה ו ת ו ב ד נ ת ה ה
ף י ע ס ח ו כ מ ס י י ו ג ש ד ו י צ כ ו ת ו א ו א ר י א ב צ ה
ד ו י צ ת ר ז ח ה
ן מ ז ה ת א ה ז ק ו ח י פ ל א ב צ ה ת ו ש ר ל ד מ ע ו ה ש ד ו י צ ל ש ו ל ע ב ל ע י ד ו י ך מ ס ו מ ד ק פ מ א
ך כ ל ם א ת ה ב ו ל ב ק ל ב י י ח ד ו י צ ה ל ע ב ו ו ת ו ש ר ל ד ו י צ ה ר ז ח ו י ם ה ב ש ך ר ד ה ו ם ו ק מ ה
י פ כ ו ת ו ש ר ל ד ו י צ ה ת ל ב ק ב ת ו כ ו ר כ ה ת ו א צ ו ה ה ד ע ב ם ו ל ש ת ל י א כ ז ד ו י צ ה ל ע ב ב
ה ד י מ ב ו ת ל ב ק ל ע ב ק נ ש ם ו ק מ ב ו ת ו ש ר ל ד ו י צ ה ת ל ב ק ב ק ע א י צ ו ה ש ת ו א צ ו ה ן כ ו ת ו נ ק ת ב ו ט ר ו פ י ש
ו ב ש ם ו ק מ ב ו ב צ מ כ ו ת ו ש ר ל ד ו י צ ה ת א ל ב י ק ו ל י א א י צ ו מ ה י ה ש ת ו א צ ו ה ה ל ע ת ו ל ו ע ה ל א ת ו א צ ו ה ש
ג ק ר פ ב ר ו מ א ה מ ע ו ר ג ל ה א ב ו ז ה א ר ו ה ן י א א ב צ ה ת ו ש ר ל ו ד י מ ע ה
ת ו י ו כ ז ת ר י מ ש
ת ק ז ח ה ב ג א
ד ו י צ
ק ו ח י פ ל ו ת ס י פ ת ו א א ב צ ה ת ו ש ר ל ו ת ד מ ע ה ב ר ע ד ו י צ ב ה ק ז ח ה ה ב ג א ת ו מ י י ק ו י ה ש ת ו י ו כ ז
ן י א ם ל ו א ר ו מ א כ ו י ד י ב ס פ ת נ ו א א ב צ ה ת ו ש ר ל ד מ ע ו ה ד ו י צ ה ש ד ב ל ב ה ז ת מ ח מ ו ע ק פ י א ל ה ז
ו ת ו ש ר ב א ו ה ד ו ע ל כ ד ו י צ ב ש מ ת ש ה ל א ב צ ה ת ו י ו כ מ ס ת א ל י ב ג ה ל י ד כ ו ז ה א ר ו ה ב
ם י י ו צ י פ ו ש ו מ י ש י מ ד ג ר פ
ם ו ל ש ת ת ב ו ח
ש ו מ י ש י מ ד
ם י י ו צ י פ ו
ק ז נ ד ו י צ ל ם ר ג נ ס ו י ג ה ת פ ו ק ת ב ם א ו ס י ו ג ש ד ו י צ ה ד ע ב ש ו מ י ש י מ ד ם ל ש ת ה נ י ד מ ה א
ה ז ק ו ח ת ו א ר ו ה י פ ל ל כ ה ו ק ז נ ה ל ש ב ם י י ו צ י פ ם ג
י ט ר פ ב כ ר ס ו י ג ל ש ב ש ו מ י ש י מ ד ו מ ל ו ש י א ל א ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א ה ף א ל ע ב
ע ב ר א ו ם י ר ש ע ל ע ה ת ל ע א ל ס ו י ג ה ת פ ו ק ת ם א ת ו נ נ ו כ י כ ר צ ל ה ר ו ב ע ת ה ת ד ו ק פ ב ו ת ו ע מ ש מ כ
ת ו ע ש
ר ו ע י ש ת ע י ב ק
ש ו מ י ש י מ ד
ח ו ק י פ ה ק ו ח ב ם ת ו ע מ ש מ כ י ש א ו א י ל ל כ ו צ ב ו ע ב ק י י ס י ו ג ש ד ו י צ ל ש כ ש ו מ י ש ה י מ ד א
ו ל י א כ ק ו ח ו ת ו א ל ב ף י ע ס י פ ל ח ו ק י פ ה ק ו ח ן ל ה ל ח י ש ת ה ם י ת ו ר י ש ו ם י כ ר צ מ ל ע
ח ו ק י פ ר ב ת ו ר י ש ד ע ב ר כ ש ו י ה
ד ו י צ ה ת ו ל ע ר א ש ה ן י ב ן ו ב ש ח ב ו א ב ו י ר ו מ א כ ו צ ב ש ו מ י ש ה י מ ד ר ו ע י ש ת ע י ב ק ב ב
ד ו י צ ה ס ו י ג ל ת ו ר ו ש ק ה ת ו ב י ס נ ה ל ו ל כ מ ן כ ו ן ו ה ה ל ע ת נ ג ו ה ה א ו ש ת ל ד ו י צ ה ל ע ב ל ש ת ו כ ז ה
ו ב ש ו מ י ש ל ו
ם ו ל ש ת ד ע ו מ
ש ו מ י ש י מ
ו מ ל ו ש י ש ו מ י ש ה י מ ד
ך ו ת ם י מ י ה ש י מ ח ו ם י ש ו ל ש ל ע ה ל ו ע ה נ י א ש ה פ ו ק ת ל ס י ו ג ש ד ו י צ ד ע ב
ד ו י צ ה ר ו ר ח ש ם ו י מ ם י מ י ם י ש ו ל ש
ר ש א מ ר ח ו א י א ל ם י מ י ה ש י מ ח ו ם י ש ו ל ש ל ע ה ל ו ע ה ה פ ו ק ת ל ס י ו ג ש ד ו י צ ד ע ב
ך ל י א ו ן א כ מ ו ם ו ל ש ת ה ד ע ו מ ד ע ה פ ל ח ש ה פ ו ק ת ה ד ע ב ד ו י צ ה ס ו י ג ם ו י מ ם י מ י ם י ש ו ל ש
ם ל ו ש ת ד ו י צ ה ר ו ר ח ש ם ו י מ ם י מ י ם י ש ו ל ש ך ו ת ש ד ו ח ל ת ח א ם י פ ט ו ש ם י מ ו ל ש ת כ
ה ע י ג מ ה ש ו מ י ש ה י מ ד ת ר ת י
ן ל ה ל ל ה נ מ ה ה ז ן י נ ע ל ה נ י מ ש י א מ ש ש ק ז נ ו ל ם ר ג נ ו א ס י י ו ג ש ד ו י צ ה ד ב א
ם ו ל ש ת ד ע ו מ ל ד ע ש ו מ י ש ה י מ ד ו מ ל ו ש י ר ו מ ג ן ד ב א ב ד ו י צ כ ו ר י ד ג ה י א מ ש ה
ד ע ב ש ו מ י ש י מ ד ל ה ו ו ש ה ר ו ע י ש ב ף ס ו נ י ו צ י פ ם ל ו ש י ן כ ו ף י ע ס ב ר ו מ א כ ם י י ו צ י פ ה
ד ע ב ם ג י ק ל ח ף ס ו נ י ו צ י פ ם ל ו ש י ם ק ל ח ב ם י י ו צ י פ ה ו מ ל ו ש ם י פ ס ו נ ם י מ י ם י ש ו ל ש
ם י י ו צ י פ ה ת ר ת י ל ש י ס ח י ה ה ק ל ח י פ ל ם י י ו צ י פ ה ת ר ת י ם ו ל ש ת ד ע ו מ ד ע ש ה פ ו ק ת ה
מ ע ו מ ש ת ה מ ע ח י ש ת ה ח ס

ה ז ן י א ש ן פ ו א ב ק ו ז י נ ש ד ו י צ ר ו מ ג ן ד ב א ב ד ו י צ ה ז ק ר פ ן י נ ע ל ם י י ו צ י פ ה א ו ל מ ב
ו נ ק ת ל ן י נ ע ה ת ו ב י ס נ ב ר י ב ס ו א י ר ש פ א
ה צ פ ת ד ו י צ ה ר ו ר ח ש ד ע ו מ ל ד ע א ב צ ה י ד י ל ע ן ק ו ת א ל ק ז נ ה ו ס י ו ג ש ד ו י צ ל ק ז נ ם ר ג נ א
ה ז ק ר פ ת ו א ר ו ה י פ ל ד ו י צ ל ם ר ג נ ש ר י ש י ה ק ז נ ה ל ש ב ד ו י צ ה ל ע ב ת א ה נ י ד מ ה
ש ו מ י ש י מ ד ל ה ו ו ש ה ר ו ע י ש ב ף ס ו נ י ו צ י פ ם ל ו ש י א ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א ה י ו צ י פ ל ף ס ו נ ב ב
ק ו ז י נ ש ג ו ס ה מ ד ו י צ ל ש ו נ ו ק י ת ל ן י נ ע ה ת ו ב י ס נ ב ש ו ר ד כ ע ב ק י א מ ש ה ש ן מ ז ה ק ר פ ד ע ב
ם ל ש ת ר ו מ ג ן ד ב א ב ד ו י צ ב ר ב ו ד מ י כ ע ב ק י א מ ש ה ו ק ז נ ו ל ם ר ג נ ו א ס י ו ג ש ד ו י צ ה ד ב א ג
ד ע ו מ ב ו ת מ ג ו ד ד ו י צ ל ש ו כ ר ע ב ב ש ח ת ה ב ו ס ו י ג ב ר ע ד ו י צ ה ל ש ו ב צ מ ל ם א ת ה ב ם י י ו צ י פ ה נ י ד מ ה
ה נ י ד מ ה ן י נ ק ל ו מ ו ק י ו י ד י ר ש ו א ד ב א ש ד ו י צ ה ו ם ו ל ש ת ה ע ו צ י ב
ק ז נ ן ו ק י ת
ל ש ב ם י י ו צ י פ ו
ק ז נ
ם ו י ה מ ם י מ י ם י ש ו ל ש ך ו ת א ו ה ג ו א א ף י ע ס ב ט ר ו פ מ כ ם י י ו צ י פ ם ו ל ש ת ל ד ע ו מ ה א
ך ו ת ן ת נ י ת י א מ ש ה ת ע ד ת ו ו ח ך מ ס ל ע ו ת ע י ב ק ש ד ב ל ב ו ם י י ו צ י פ ה ם ו כ ס ת א ל ה נ מ ה ע ב ק ש
ך ו ת ו א ד ו י צ ה ל ע ב ת א מ ך כ ם ש ל ם י ש ו ר ד ה ם י כ מ ס מ ה ו ע ד י מ ה ל כ ת א ל ב י ק ש ם ו י מ ם י מ י ם י ש ו ל ש
ץ ו ח ה ת ד ע ו ר ו ש י א ב ן ו ח ט ב ה ר ש ם א ר ו מ א כ ם י כ מ ס מ ה ו ע ד י מ ה ת א ל ב י ק ש ם ו י מ ם י מ י ם י ש ש
ת א ע ו ב ק ל ן ת י נ א ל ס ו י ג ה ף ק י ה ב ם י כ ו ר כ ה ם י ד ח ו י מ ם י מ ע ט ל ש ב י כ ע ב ק ת ס נ כ ה ל ש ן ו ח ט ב ה ו
ן כ ל ם ד ו ק ם י י ו צ י פ ה ם ו כ ס
ך ו ת ם ל ו ש י ת ק ו ל ח מ ב י ו נ ש ו נ י א ש ם י י ו צ י פ ם ו כ ס א ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א ה ף א ל ע ב
ן ו ח ט ב ה ר ש ם א ד ו י צ ה ר ו ר ח ש ם ו י מ ם י מ י ם י ש ש ך ו ת ו א ד ו י צ ה ר ו ר ח ש ם ו י מ ם י מ י ם י ש ו ל ש
א ל ס ו י ג ה ף ק י ה ב ם י כ ו ר כ ה ם י ד ח ו י מ ם י מ ע ט ל ש ב י כ ע ב ק ת ס נ כ ה ל ש ן ו ח ט ב ה ו ץ ו ח ה ת ד ע ו ר ו ש י א ב
ן כ ל ם ד ו ק ם י י ו צ י פ ם ל ש ל ן ת י נ
ם ו ל ש ת ל ד ע ו מ ה
ם י י ו נ י פ
ן מ ה ד מ צ ה י ש ר פ ה ו ת י ב י ר ל ע ו פ ב ם ו ל ש ת ה ם ו י ד ע ו פ ס ו ו ת י י ם י י ו צ י פ ו ש ו מ י ש י מ ד ל ע א
ן ל ה ל ט ר ו פ מ כ ם י ד ע ו מ ה
ו ע ב ק נ ש ם י ד ע ו מ ה ן מ ו א ף י ע ס ב ע ב ק נ ם מ ו ל ש ת ד ע ו מ ש ש ו מ י ש י מ ד
ן י נ ע ה י פ ל ם מ ו ל ש ת ל
ד ו י צ ה ש ם ו י מ ף י ע ס ב ע ב ק נ ם מ ו ל ש ת ד ע ו מ ש ף ס ו נ י ו צ י פ ו ש ו מ י ש י מ ד
ר ר ח ת ש ה ל ר ו מ א ה י ה
ק ז נ ה ת א י א מ ש ה ת כ ר ע ה ד ע ו מ מ ף י ע ס ב ע ב ק נ ם מ ו ל ש ת ד ע ו מ ש ם י י ו צ י פ
ה כ ר ע ה ה ן ת מ ם ו י ב ה כ ר ע כ ד י מ ת ב ש ו ח ת י א מ ש ה י ד י ב ק ז נ ת כ ר ע ה ב
ה ד מ צ ה י ש ר ה
ת י ב י ר ו
ם י ט ר פ י פ ל ד ו י צ ה ל ש ם ו ש ר ה ל ע ב ה א ו ה ש י מ י ד י ל ע צ ו ב י ה ז ק ר פ י פ ל ם ו ל ש ת א
ר ח א ם ו ש י ר ל כ ב ם ו ש ר ה ל ע ב ה י ד י ל ר ו מ א כ ם ו ש י ר ר ד ע ה ב ף י ע ס י פ ל ו ר ס מ נ ש ם י כ מ ס מ ו
; ם ו ש ר ה ל ע ב ה ן ל ה ל ן י ד י פ ל ל ה ו נ מ ה
ד ו י צ ל ע ב י פ ל כ ה ב ו ח ל כ ה נ י ד מ ה ל ע ל ו ח ת א ל א ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א כ ם ו ל ש ת ע צ ו ב ב
ד ו י צ ו ת ו א ס ו י ג ל ר ש ק ב ה ז ק ר פ י פ ל י ו צ י פ ל כ ת ת ל ו א ף ס ו נ ם ו ל ש ת ל כ ע צ ב ל ם ו ש ר ה ל ע ב ה ו נ י א ש
ו א ם כ ס ה ח כ מ ר ו מ א ה ם ו ל ש ת ל י א כ ז ש י מ ל ש ו ת ו כ ז ב ע ו ג פ ל י ד כ ר ו מ א כ ם ו ל ש ת ב ן י א ג
א ן ט ק ף י ע ס י פ ל ו ל ב י ק ש י מ מ ו ת ב ש ה ת א ע ו ב ת ל ן י ד י פ ל ע
ת מ ח מ ע פ ש ו ת א ל ם ו ל ש ת ע צ ב ל ה נ י ד מ ה ת ב ו ח ף י ע ס ב ר ו מ א ה מ ע ו ר ג ל י ל ב מ ד
ל ע ב ל ם י ע י ג מ ה ם י פ ס כ ה ל ע ל ו ק י ע ל ט ו ה ם א ת ל ו ז ם ו ש ר ה ל ע ב ה ו נ י א ש ר ח א ם ד א ל ו י ה ש ת ו י ו כ ז
ל ש ו מ ו י ק ל ע ל ה נ מ ל ע ד ו ה ם א ו א ד ו י צ ל ם ר ג נ ש ק ז נ ל ש ב ו א ד ו י צ ב ש ו מ י ש ה ל ש ב ר ו מ א כ ם ו ש ר ה
ד ו י צ ה י ב ג ל ן י ד י פ ל ע ר ח א ד ו ב ע י ש ו א ן ו כ ש י מ
ם ו ל ש ת ה ל ב ק מ

ת ר י ס מ ת ב ו ח
ע ד י מ
ר ו ס מ י ה ז ק ו ח י פ ל ם י י ו צ י פ ת ע י ב ק ם ש ל ד ו י צ י ל ע ב מ ם י כ מ ס מ ו ם י ט ר פ ל ה נ מ ה ש ר ד א
ק ז נ ה ר ו ע י ש ר ו ר י ב ל ם י ש ו ר ד ה ו ד י ב ש ם י כ מ ס מ ה ו ע ד י מ ה ת א י ו ה י ש א ל ל ל ה נ מ ל ד ו י צ ה ל ע ב
ת א ה נ י ד מ ה מ ע ו נ מ ל י ד כ ו ב ה י ה ש ר ב ד ת ו ש ע ל מ ע נ מ נ ו א ה ש ע ן ו ו כ ת מ ב ש ד ו י צ ל ע ב ב
ו ל י א ם ה ב ת ב י י ח ה ת י ה ש ה ד י מ ב א ל א ם י י ו צ י פ ב ת ב י י ח ה נ י ד מ ה ן י א ה י ל ע כ ה ל ו א ה ת ו ב ח ר ו ר י ב
ר ב ד ו ת ו א ת י י ש ע ה ע נ מ נ ו א ה ש ע נ א ל
ה ע י ב ת ת ש ג ה
י א כ ז ו ק ל ח ו א ו ל ו כ ם ו ל ש ת ה ת א ל ב י ק א ל ש ה ז ק ר פ י פ ל ם ו ל ש ת ל י א כ ז א ו ה ש ן ע ו ט ה
ך מ ס ו מ ה ט פ ש מ ה ת י ב ב ה נ י ד מ ה ת א מ ו ע ב ו ת ל
ה ל י ע ה ד ו ח י י
ל ש ב ה י ח ו ל ש ו א ה נ י ד מ ה י פ ל כ ן י ד ל כ י פ ל ע ה ע י ב ת ת ל י ע ל כ ס י ו ג ש ד ו י צ ל ע ב ל ה י ה ת א ל
י פ ל ע א ל א ד ו י צ ה ס ו י ג ב ק ע ו נ מ מ ע נ מ נ ש ח ו ו ר ו א ו ל ע ב ל ו מ ר ג נ ש ת ו א צ ו ה ד ו י צ ל ם ר ג נ ש ק ז נ
ה ז ק ו ח ת ו א ר ו ה
ף ד ו ע ד ו י צ ד ק ר פ
ה ר ד ג ה
ה נ ו מ מ ה ר ש ה ה ז ק ר פ ב
; ה ר ו ב ח ת ה ר ש ה ר ו ב ח ת ה י ל כ ן י נ ע ל
ן ו כ י ש ה ו י ו נ י ב ה ר ש י ס ד נ ה ד ו י צ ן י נ ע ל
ת י ת ש ת ה ו ה י ג ר נ א ה ר ש ל מ ש ח ר ו צ י י ל ד ו י צ ן י נ ע ל
ד ו י צ ת ע י ב ק
ף ד ו ע
ר ו ב י צ ל ם י י נ ו י ח ם י ת ו ר י ש ת ק פ ס א ו א ה נ י ד מ ה ן ו ח ט ב ש ע נ כ ו ש ם א י א ש ר ן ו ח ט ב ה ר ש
ר ש ה ה נ מ י ש ת ו ש ר ה ל ש ה ת ו ש ר ל ו ד מ ע ו י ד ו י צ י ג ו ס ו א ם י י ו ס מ ד ו י צ י כ ו צ ב ת ו ר ו ה ל ת א ז ם י ב י י ח מ
ף ד ו ע ד ו י צ ן ל ה ל ת י ח ר ז א ה ה י ס ו ל כ ו א ה י כ ר צ ת א ת ר ש ל י ד כ ת כ מ ס ו מ ה ת ו ש ר ה ן ל ה ל ה נ ו מ מ ה
ת ו י ו כ מ ס
ה נ ו מ מ ה ר ש ה
ה ז ק ו ח י פ ל ן ו ח ט ב ה ר ש ל ש ת ו י ו כ מ ס ה ל כ ף ד ו ע ד ו י צ ן י נ ע ל ו י ה י ה נ ו מ מ ה ר ש ל א
ה ז ן י נ ע ל ו ן י נ ע ה י פ ל ם י ב י י ו ח מ ה ם י י ו נ י ש ב ו ל ע ב ו ף ד ו ע ד ו י צ ל ע ו ל ו ח י ג ק ר פ ת ו א ר ו ה ב
ך כ ל ו כ י מ ס ה ה נ ו מ מ ה ר ש ה ש י מ ל ה נ מ ה ה י ה י
ו ת ו א י ב ג ל ו פ ק ת ב ד מ ו ע ש ה ע ש ב א ל א ף י ע ס י פ ל ת ו כ מ ס ב ש מ ת ש י א ל ה נ ו מ מ ה ר ש ה ג
ך כ ל ן ו ח ט ב ה ר ש ת מ כ ס ה ת א ל ב י ק ש ר ח א ל ו ף י ע ס ו ת ו א י פ ל ן ו ח ט ב ה ר ש ל ש ו צ ד ו י צ
ם ג ה ז ק ו ח י פ ל ד ק ו פ כ ו י ת ו י ו כ מ ס ל ף ס ו נ ב ו י ה י ה נ ו מ מ ה ר ש ה ה נ י מ ש ד ק ו פ ל ד
ף י ע ס י פ ל א ב צ ל ת ו נ ו ת נ ה ת ו י ו כ מ ס ה
ל ש ס ו י ג
ף ד ו ע ד ו י צ
ם י ע ב ר א ל ע ה ל ו ע ה ה פ ו ק ת ל ר ו מ א כ ק ז ח ו י א ל ו ף י ע ס י פ ל ף ד ו ע ד ו י צ ס י י ו ג י א ל א
א ל ה ר ק מ ל כ ב ו ה פ ו ק ת ה ת כ ר א ה ל ו ת מ כ ס ה ו צ ב ן ו ח ט ב ה ר ש ן ת נ ן כ ם א א ל א ת ו ע ש ה נ ו מ ש ו
ם י מ י ה ש י מ ח ו ם י ש ו ל ש ל ע ה פ ו ק ת ה ה ל ע ת
ל ו ק י ש י פ ל ת ו ל ב ג ה ה ב ו ע ב ק י י ש ל ו כ י ו ת י נ ת ו מ א ה ת ש ל ו כ י ן ו ח ט ב ה ר ש ת מ כ ס ה ב
ו ת ע ד
ת ד מ ע ה ל ו צ
ף ד ו ע ד ו י צ
א ב צ ה ת ו ש ר ל
ד ק פ מ י א ש ר א ב צ ל ש ו ר ד ף ד ו ע ד ו י צ י כ ף י ע ס י פ ל ן ו ח ט ב ה ר ש ו ה נ י מ ש ד ק ו פ ע ב ק א
ף י ע ס ת ו א ר ו ה ו ל ו ח י ר ו מ א כ ד ו י צ ל ע א ב צ ה ת ו ש ר ל ד מ ע ו י ר ו מ א כ ד ו י צ י כ ו צ ב ת ו ר ו ה ל ך מ ס ו מ
א
א ל ה נ ו מ מ ה ר ש ה ל ש ו ן ו ח ט ב ה ר ש ל ש ף י ע ס י פ ל ם י ו צ ו י ב ג ל ם י מ י י ק ש ף ד ו ע ד ו י צ ב
ש א ר מ י ו פ צ י ת ל ב ו ף ו ח ד י א ב צ ך ר ו צ ם ו י ק ל א ל א א ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א כ ו צ ו י ב ג ל ן ת נ י

ל ע ף י ד ע ה ז ו צ ה י ה י ב ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א כ ת ו ב י ס נ ב א ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א כ ו צ ן ת י נ ג
ה נ ו מ מ ה ר ש ה ו ה נ י מ ש ד ק ו פ ו א ת כ מ ס ו מ ת ו ש ר ו נ ת נ ש ד ו י צ ו ת ו א י ב ג ל ר ח א ו צ י נ פ
י פ ל ם ה י ת ו י ו כ מ ס ב ו ש מ ת ש י א ל ה נ ו מ מ ר ש י ד י ב ה נ ו מ ש ד ק ו פ ו ת כ מ ס ו מ ת ו ש ר ה נ ו מ מ ר ש
ר ו ב י צ ל ם י י נ ו י ח ם י ת ו ר י ש ת ק פ ס א ל ו א ה נ י ד מ ה ן ו ח ט ב ל ה ש ו ר ד ם ה ל ת י א ר נ ה ה ד י מ ב א ל א ה ז ק ו ח
ש ו מ י ש ת ו ל ב ג ה
ן י נ ע ל ת ו י ו כ מ ס ב
ף ד ו ע ד ו י צ
ן י ש נ ו ע י ה י ר פ
ף י ע ס ב ר ו מ א כ ס נ ק ו א ם י ש ד ח ר ש ע ה נ ו מ ש ר ס א מ ו נ י ד ה ל א מ ת ח א ה ש ע ש ם ד א א
ן י ש נ ו ע ה ק ו ח ן ל ה ל ז ל ש ת ה ן י ש נ ו ע ה ק ו ח ל א
; ה ז ק ו ח י פ ל ו י ל ע ת ל ט ו מ ה ה ב ו ח א ל י מ א ל
ל כ ב ת ב ז ו כ ה ע י ד י ה ז ק ו ח י פ ל ם י ט ר פ ו ל ר ו ס מ ל ב י י ח א ו ה ש ם ד א ל ן י ע ד ו י ב ר ס מ
ר ו מ א כ ט ר פ
ו נ מ מ ע ו ר ג ל ו א ד ו י צ כ ל ב ח ל ר ח א ם ד א ל ח י נ ה ו א ו נ מ מ ע ר ג ו א ד ו י צ ב ל ב י ח
ו ר ש ו כ ב ע ו ג פ ל ה נ ו ו כ ב
ו ת ו א י ב ג ל ף י ע ס י פ ל ן ו ח ט ב ה ר ש ו צ ש ה ע ש א ן ט ק ף י ע ס י פ ל ה ר י ב ע ר ב ע ש ם ד א ב
ן י ש נ ו ע ה ק ו ח ל א ף י ע ס ב ר ו מ א כ ס נ ק ו א ם י נ ש ש ו ל ש ר ס א מ ו נ י ד ו פ ק ת ב ד מ ע ד ו י צ
ס י י ו ג א ל ה ר י ב ע ה ע ו צ י ב מ ה א צ ו ת כ ו א ן ט ק ף י ע ס י פ ל ה ר י ב ע ב ד ו י צ ל ע ב ע ש ר ו ה ג
ר ח א ש נ ו ע ל כ ל ף ס ו נ ב ט פ ש מ ה ת י ב י א ש ר ו י ב ג ל ף י ע ס י פ ל ו צ ו פ ק ת ב ד מ ע ש ה ע ש ב ד ו י צ ה
ה י ה ו ת מ ג ו ד ד ו י צ ל ע ב ש ם ו כ ס ה מ ה ש ו ל ש י פ ל ע ה ל ע י א ל ש ם ו כ ס ה נ י ד מ ה ר צ ו א ל ם ל ש ל ו י ל ע ל י ט ה ל
ד ו י צ ה ת א ד י מ ע ה ל ו י ל ע ה י ה ו י פ ל ע ש ו צ ה ת א ם י י ק ו ל י א ג ק ר פ ב ר ו מ א ה י פ ל ש ו מ י ש י מ ד כ ו ל י א כ ז
ה ש י מ ח ו ם י ש ו ל ש ל ש ה פ ו ק ת ל ה פ ו ק ת ו ב ה ע ב ק נ א ל ם א ו ו ב ע ב ק נ ש י פ כ ה פ ו ק ת ל א ב צ ה ת ו ש ר ל
ם י מ י
ת ו ר י ב ע
ת ע ש ב ר ש א ם ד א ל כ ם ג ה ר י ב ע ב ם ש א י י ם ד א י נ ב ר ב ח י ד י ב ה ז ק ו ח י פ ל ה ר י ב ע ה ר ב ע נ
ד ו י צ ה ל ע ו ב ה נ ו מ מ ה ד ב ו ע ו א ל ב ג ו מ ף ת ו ש ט ע מ ל ף ת ו ש ל י ע פ ל ה נ מ ו ב ה י ה ה ר י ב ע ה ע ו צ י ב
ל ש ו ת ר י מ ש ת ח ט ב ה ל ם י ר י ב ס ה ם י ע צ מ א ה ל כ ט ק נ ש ו ו ת ע י ד י ב א ל ש ה ר ב ע נ ה ר י ב ע ה ש ח י כ ו ה א ל ם א
ה ז ק ו ח
ם י ל ה נ מ ת ו י ר ח א
ר ו ז א ב ה ר ב ע נ ם א ף א ה ז ק ו ח ל ע ה ר י ב ע ב ן ו ד ל ך מ ס ו מ ל א ר ש י ב ט פ ש מ ה ת י ב
ו ר ב ע נ ש ת ו ר י כ ע
ר ו ז א ב
ת ו י ל ל כ ת ו א ר ו ה ו ת ו י ו כ מ ס י ו י ר פ
ה ז ק ו ח ן י נ ע ל ם י ד ק ו פ ת ו נ מ ל י א ש ר ן ו ח ט ב ה ר ש
ם י ד ק ו פ י ו נ י מ
ד ו י צ ן י נ ע ל ש ד ב ל ב ו ה ז ק ו ח ן י נ ע ל ך מ ס ו מ ד ק פ מ ת ו י ה ל ם ד א ך י מ ס ה ל י א ש ר ד ק ו פ א
ר ו מ א כ ך מ ס ו י א ל ף ד ו ע ד ו י צ ו נ י א ש
ו ל ה ע ב ק נ ש ד י ק פ ת ל י ו נ י מ ו ל ן ת י נ ו ת ו ח פ ל ן ר ס ת ג ר ד ב א ו ה ן כ ם א א ל א ל י י ח
; ת ו ח פ ל ן ר ס ב ר ת ג ר ד
ת ג ר ד ל ל י ב ק מ ה ד י ק פ ת ב א ב צ ה ת ו ר י ש ב ד ב ו ע א ו ה ן כ ם א א ל א ל י י ח ו נ י א ש ם ד א
ת ו ח פ ל ן ר ס ב ר
י ד י ב ה כ מ ס ה
ד ק ו פ
מ ע ו מ ש ת ה מ ע ז ל ש ת ה ח ס י

ו י ד י ק פ ת ת א א ל מ ל ו ו י ת ו י ו כ מ ס ב ש מ ת ש ה ל ך מ ס ו מ ד ק פ מ ך י מ ס ה ל ב ת כ ב י א ש ר ד ק ו פ ב
ף י ע ס י פ ל
ת ו י ו כ מ ס ת ל י צ א
ט ע מ ל ן ת צ ק מ ו א ן ל ו כ ה ז ק ו ח י פ ל ו י ת ו י ו כ מ ס ת א ר ח א ם ד א ל ל ו צ א ל י א ש ר ן ו ח ט ב ה ר ש
ת ו נ ק ת ן י ק ת ה ל ת ו כ מ ס ה ט ע מ ל ו ו ם י פ י ע ס י פ ל ת ו י ו כ מ ס ה
ת ו ע י ד י ת ש י ר ד
ת ו י ד ו ס ו
ד ק ו פ ל ש ו צ ב ו ע ב ק י י ש י פ כ ד ו י צ ל ע ם י ט ר פ ו ת ש י ר ד י פ ל ד ק ו פ ל ר ו ס מ ל ב י י ח ם ד א ל כ
ו ל ם י ע ו ד י ם י ט ר פ ה ם ת ו א ש ל כ כ ן ו ח ט ב ה ר ש ר ו ש י א ב ן ת י נ ש
ם י ו ו צ
ו א ד ו י צ ל ש ג ו ס י ב ג ל ו א ם ד א י נ ב ל ש ג ו ס י ב ג ל ו א י ל ל כ ת ו י ה ל ל ו כ י ה ז ק ו ח י פ ל ו צ א
ם י י ו ס מ ד ו י צ י ב ג ל ו א ם י י ו מ ם ד א י ב ג ל
ת ו מ ו ש ר ב ה ז ק ו ח י פ ל ו צ ם ס ר פ ל ה ב ו ח ן י א ב
ו ת ע י ד י ל ע י ג ה ש ן מ ז ה ן מ ל ח א ו ה ו י ל ע ש ם ד א ה ת א ב י י ח מ ה ז ק ו ח י פ ל ו צ ג
ה ז ק ו ח י פ ל ו צ ד
ו נ י א ש ו ו ת י א ם י ר ג ה ו ת ח פ ש מ י נ ב מ ד ח א ל ו א ל ח א ו ה ו י ל ע ש ם ד א ל ר ס מ נ ם א
ה ר י ס מ ה ן מ ז ב ם ד א ו ת ו א ל ר ס מ נ ו ל י א כ ו ת ו א ם י א ו ר ה ר ש ע ה נ ו מ ש ל י ג מ ה ט מ ל
ו א ע ו ב ק ה ו י ר ו ג מ ם ו ק מ ן ע מ י פ ל ם ו ש ר ר א ו ד ב ל ח א ו ה ו י ל ע ש ם ד א ה ל א ח ל ש נ ם א
ו ת ו א ת ע י ד י ל ע י ג ה ו ל י א כ ו ת ו א ם י א ו ר ם ו ש י ר ה ת ע ש ב ו ר ס מ נ ש י פ כ ו י ק ס ע ם ו ק מ
ח ו ל ש מ ל ר א ו ד ל ר ס מ נ ש ן מ ז מ ת ו ע ש ם י י ת ש ו ם י ע ב ש ם ו ת ב ם ד א
ם ו ק מ ל ש ו א ע ו ב ק ה ו י ר ו ג מ ם ו ק מ ל ש ת ל ד ה י נ פ ל ע ן י ע ל ט ל ו ב ן פ ו א ב ג צ ו ה ם א
ן י נ ע ל ו ת ו א ם י א ו ר ם ו ש י ר ה ת ע ש ב ר ס מ נ ש י פ כ ל ח א ו ה ו י ל ע ש ם ד א ל ש ו י ק ס ע
ן מ ז מ ת ו ע ש ה ה ר ש ע ם י ת ש ם ו ת ב ם ד א ו ת ו א ת ע י ד י ל ע י ג ה ו ל י א כ ד ב ל ב ף י ע ס
ה ג צ ה ה
ה ק ז ח ת ו ח פ ל ם י י מ ו י ם י נ ו ת ע ה ש ו ל ש ב ו א ה י ז י ו ל ט ב ו א ו י ד ר ב ם ס ר ו פ ם א
ן ו ש א ר ה ם ו ס ר פ ה ן מ ל ת ו ע ש ש ש ם ו ת ב ל ח א ו ה ו י ל ע ש ם ד א ו ת ו א ת ע י ד י ל ע י ג ה ש
; ם י נ ו ת ע ה ת ש ו ל ש ב ו א ה י ז י ו ל ט ב ו א ו י ד ר ב
ו י ל ע ש ם ד א ה ת ע י ד י ל ע י ג ה ו ל י א כ ו ת ו א ם י א ו ר ג ל פ ו א ט ב ש ש א ר ל ר ס מ נ ם א
ה ר י ס מ ה ן מ ז מ ת ו ע ש ה נ ו מ ש ו ם י ע ב ר א ם ו ת ב ג ל פ ו א ט ב ש ו ת ו א ל ך י י ת ש מ ה ו ל ח א ו ה
ת ו ר ו ה ל ת ו י ו כ מ ס
ת ו נ ו י ש ר ר ב ד ב
ד ו י צ ה
י א ש ר ה ז ק ו ח ח ו כ מ ו י ל ע ת ו ל ט ו מ ה ת ו ב ו ח ה ן מ ה ב ו ח ן י ע ד ו י ב ד ו י צ ל ע ב א ל י מ א ל א
ם י ע צ מ א ס ו י ג ן ו ג ר א ל ה ד י ח י ה ד ק פ מ ו א ל א ר ש י ל ה נ ג ה א ב צ ל ש י ל ל כ ה ה ט מ ב ת ו א נ ס פ א ף ג א ש א ר
ו צ ב ת ו ר ו ה ל ל א ר ש י ל ה נ ג ה א ב צ ב
ש ד ח ל מ ו א א י צ ו ה ל מ ע נ מ י ה ל ה ר ו ב ע ת ה ת ד ו ק פ ב ה ת ו ע מ ש מ כ י ו ש ר ה ת ו ש ר ל
ה ו י צ ו ת ו א ל ב כ ר ן ו י ש ר
ם ו ש ר ל מ ע נ מ י ה ל ז י ש ת ה י ס ד נ ה ד ו י צ ם ו ש י ר ק ו ח ב ו ת ו ע מ ש מ כ ם ש ר ל
ד ו י צ ו ת ו א
ט פ ו ש ה ם ו ל ש ט פ ש מ ת י ב ל ש ט פ ו ש ת א מ ר ו ש י א ן ו ע ט א ן ט ק ף י ע ס ב ר ו מ א כ ו צ ב
ן ת מ ל ע ה ע ד ו ה ר ס מ י ת ה ז ה ר ק מ ב ו ו צ ה א צ ו ה ו י ל ע ש ד ו י צ ה ל ע ב ד מ ע מ ב א ל ש ו צ ה ת א ר ש א ל י א ש ר
ד ו י צ ה ל ע ב ל ר ו ש י א ה
ם ו ל ש ה ט פ ש מ ת י ב ל ש ט פ ו ש ל ת ו נ פ ל א ו ה י א ש ר ד ו י צ ה ל ע ב ד מ ע מ ב א ל ש ו צ ר ש ו א ג
ר ו ש י א ה ת א ל ט ב ל ה ש ק ב ב ר ו ש י א ה ל ע ה ע ד ו ה ה ת ר י ס מ ם ו י מ ם י מ י ר ש ע ה ע ב ר א ך ו ת

ט פ ו ש ה ע ב ק ש ם ו י כ ל ח ה ו א ד י מ ו פ ק ת ל ו צ ה ס נ כ י י ד ו י צ ה ל ע ב ד מ ע מ ב ו צ ה ר ש ו א ד
ת ר י ס מ ם ו י מ ם י מ י ר ש ע ה ע ב ר א ר ו ב ע כ ו פ ק ת ל ו צ ה ס נ כ י י ד ו י צ ה ל ע ב ד מ ע מ ב א ל ש ו צ ה ר ש ו א
ה ש ק ב ב ט פ ו ש ה ע ב ק ש י פ כ ר ו ש י א ה ל ו ט י ב ל ה ש ק ב ה ש ג ו ה ם א ו ב ן ט ק ף י ע ס י פ ל ה ע ד ו ה ה
א י צ ו ה ש י מ ל ד ו י צ ה ל ע ב ך כ ל ע ע י ד ו י ו צ ה א צ ו ה ה י י ו ל י מ י א ל ש ב ש ה ב ו ח ה ה א ל ו מ ה
ו ל ט ב י א ו ה ו ו צ ה ת א
ך ר ד ב ה ש ק ב ל ש ך ר ד ב ו ר ר ב ת י ו ו ש ג ו י ה ז ף י ע ס י פ ל ם ו ל ש ט פ ש מ ת י ב ב ם י כ י ל ה ו
ה צ ר מ ה
ד ו י צ י ב ג ל ל ו ח ת א ל ו ז ה א ר ו ה ם ל ו א ר ח א ד ו י צ ל ע ב ל כ ן י ד כ ה נ י ד מ ה ן י ד ה ז ק ו ח י נ ע ל
ר ה ו ס ה י ת ב ת ו ר י ש ו ל א ר ש י ת ר ט ש מ ת ק ז ח ה ב ש
ה נ י ד מ ה ן י ד
י ב ג ל ד ע ו מ ו ת ו א ו א ר י ה ז ק ו ח י פ ל ס י ו ג ש ד ו י צ ב ה ל ו ע פ ת י י ש ע ל ד ע ו מ ה ז ו ח ב ע ב ק נ א
ד ב ל ב ו ס ו י ג ה ת פ ו ק ת ל ע ה ל ע ת א ל ש ה פ ו ק ת ל ך ר א ו ה ו ל י א כ ד ו י צ ו ת ו א ב ה ת ו ש ע ל ש י ש ה ל ו ע פ
; ס ו י ג ה ל ע ה ע ד ו ה ה ת א ל ב י ק ד ו י צ ה ל ע ב ש י נ פ ל ת ר כ נ ה ז ו ח ה ש
י ו ח ד ה ד ע ו מ ב ה ל ו ע פ ה ת א ע צ ב ל ן י י ד ע ן ת י נ ו י נ ע ה ת ו ב י ס נ ב ש
ב ף י ע ס י פ ל י א מ ש ה ע ב ק ש ן מ ז ה ק ר פ ת ו ב ר ל ס ו י ג ה ת פ ו ק ת ה ז ף י ע ס ב ב
ו ר ו ר ח ש ר ח א ל ד ו י צ ה ן ו ק י ת ל ש ר ד נ כ
ם י ד ע ו מ ת כ ר א ה
ת ס נ כ ה ל ש ן ו ח ט ב ה ו ץ ו ח ה ת ד ע ו ר ו ש י א ב י א ש ר א ו ה ו ה ז ק ו ח ע ו צ י ב ל ע ה נ ו מ מ ן ו ח ט ב ה ר ש
ו ע ו צ י ב ל ע ג ו נ ה ל כ ב ת ו נ ק ת ן י ק ת ה ל
ת ו נ ק ת ו ע ו צ י ב
ם ו י ן ל ה ל ר ב מ ב ו נ ב ח מ ש ת ה ן ו ש ח ב ט ם ו י ב ה ז ק ו ח ל ש ו ת ל י ח ת א
ה ל י ח ת ה
ת ו נ ק ת ה ן ל ה ל ז י ש ת ה ו ס ו י ג ו ד ו י צ ם ו ש י ר ם ו ר י ח ת ע ש ת ו נ ק ת ל ש ן פ ק ת ב
ה ל י ח ת ה ם ו י ד ע ה ז ב ך ר א ו מ
ח ו ק י פ ה ק ו ח ל ב ף י ע ס ח ו כ מ ו ת ו נ ק ת ה י פ ל ו א צ ו ה ש ם י ס פ ט ו ת ו ד ו ק פ ם י ו ו צ ל כ ג
ו י פ ל ו נ ת י נ ו ל י א כ ם ת ו א ו א ר י ה ז ק ו ח ל ש ו ת ל י ח ת ב ר ע ם פ ק ו ת ב ו ד מ ע ש ו
ף ק ו ת ו ה ל י ח ת
ן ו ט ל ש ה י ר ד ס ת ד ו ק פ ל ד ף י ע ס י פ ל ת ס נ כ ה ל ש ה ז ר כ א ם ס ר ו פ ת ש כ ו פ ק ת ע ק פ י ה ז ק ו ח
ם ו ר י ח ה ב צ מ ל ד ח י כ ח ש ת ה ט פ ש מ ה ו
ו ת ל ו ח ת ת ו ק ת
ק ו ח ה ל ש
ת ס נ כ ב ו ת ל ב ק ם ו י מ ם י מ י ם י ר ש ע ך ו ת ם ס ר ו פ י ה ז ק ו ח
ג ו צ ר ה ם י י ח
ה נ י ד מ ה א י ש נ
ר י מ ש ק ח צ י
ה ל ש מ מ ה ש א ר
ן י ב ר ק ח צ י
ן ו ח ט ב ה ר ש
מ ע ז מ ש ת ה ח ס מ ע ז י ש ת ה ת ק
מ ע א מ ש ת ה ח ס מ ע א ס ו ת ח ש ת ה ר ע

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful