TAČKE I DUŽI U PRAVOUGLOM KOORDINATNOM SISTEMU; POVRŠINA TROUGLA

Lakša grupa 1. Odredi rastojanje tačke M( 2. 3. 4. 5. od :

a) koordinatnog početka b)tačke P( Odrediti dužine stranica trougla čija su temena : A(1,1), B(4,1) i C(1,5). Izračunaj površinu trougla ABC iz prethodnog zadatka. Na x-osi odredi tačku koja je podjednako udaljena od tačaka : M(7,-4) i N(1,-2). Date su tačke A(2,-4), B(7,6) i C(12,1). Odredi tačke M i N tako da tačka M deli duž AB u razmeri 2:3 , a tačka N deli duž BC u razmeri 3:2 .

REŠENJA – lakša grupa

1. a) M( b) P( AB= 3. P=

, O(0, 0) MP=

MO

=

2. A(1,1), B(4,1) i C(1,5)

4. M(7,-4) i N(1,-2) T(0, y) MT=NT što znači : kvadriramo levu i desnu stranu ove jednakosti dobijamo : kvadratnu jednačinu po y , y=-15, tj. T(0, -15). 5. A(2,-4), B(7,6) i C(12,1) k= k1=

, pa ako i kada resimo ovu

Teža grupa

1. Na y osi odredi tačku koja je podjednako udaljena od tačaka A(2,-4) i B(6,-2). 2. Odrediti apscisu tačke A(x, 3) tako da njeno rastojanje od tačke B(-4, 8) bude 13. 3. Odredi najpre površinu trougla čija su temena tačke : A(1, 1), B(5,3) i C(3,-3), pa izračunaj dužine težišnih duži u tom trouglu. 4. Data su dva susedna temena paralelograma A(-3, 5) i B(1, 7) i presečna tačka dijagonala M(1, 1). Odredi koordinate druga dva temena paralelograma. 5. Odrediti koordinate težišta trougla čija su temena tačke A(3, 4), B(-5, 2) i C(-1, -6).

REŠENJA – teža grupa 1. A(2, -4 , B(6, -2) T(x, 0) AT= BT pa ako kvadriramo

levu i desnu stranu ove jednakosti dobijamo : 2. A(x,3), B(-4,8) i AB=13 AB= 3. A(1, 1), B(5,3) i C(3,-3) P= za AC je tačka B1(2,-1), za BC je tačka A1(4,0) , a dužine težišnih duži su : AA1= 4. A(-3, 5) i B(1, 7) i presečna tačka dijagonala M(1, 1) , M deli dijagonalu AC , C(x,y) , u razmeri 1:1 tj. k=1, pa je , središte stranica : za AB je C1(3,2),

5. A(3, 4), B(-5, 2) i C(-1, -6) slično zadatku br. 3 odredi se prvo tačka A1 - središte stranice BC, pa onda težište T jer ta tačka deli težišnu duž AA1 u razmeri 2:1 A1(-3, -2)