You are on page 1of 5

ת ו ח פ ס נ

ה צ ע ו מ ל ש ג ו ה ש ם ו י ה ר ד ס א
ה ל ש מ מ ה ש א ר ת ר י ק ס
ט פ ש מ ה ו ן ו ט ל ש ה י ר ד ס ת ד ו ק פ ל ע ן ו י ד ה ר מ ג
ב י צ ק ת ה ל ע ה ט ל ה ה
ם ו ר י ח ל ש ב צ מ ל ע ה ז ר כ ה
י ת מ ח ל מ ה י צ ה ל ג ד ל ע ה ז ר כ ה
— ח ש ת ת נ ש ל ס מ ל ג ד ו ת ו י מ ו א ל ת ו י נ א ת ד ו ק פ
— ח ״ ש ת ת נ ש ל ס מ ם י ל ו ב ה ת ד ו ק פ
ת ו ת ל י א ש
י פ ו ס ח ס ו נ ח ״ ש ת ת נ ש ל ׳ ס מ ט פ ש מ ה ו ן ו ט ל ש ה י ר ד ס ת ד ו ק פ ת ע צ ה ב
מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ ל ה ע ב ק נ ש ת ו כ מ ס ה ף ק ו ת ב
י ה ם ו י מ ל א ר ש י ת נ י ד מ ת מ ק ה ל ע ה ז ר כ ה ב ת י נ
ו ת ו א מ ר ש נ מ ב ו י א מ ב ח ״ ש ת ר י י א ב
ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ ה ז ב ת ק ק ו ח מ ם ו י
— ; ר ו מ א ל
ן ו ט ל ש ה ן ו ש א ר ק ר פ
ת י נ מ ז ה ה נ י ו מ ה ת צ ע ו מ
ה מ ת ב כ ר ו מ ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ א
פ ל ת פ ס ו ת ב ם ה י ת ו מ ש ב ם י ב ו ק נ ה ם י ש נ א
ו ז ה ד ו ק
מ ה ה נ י ד מ ה י ב ש ו ת ם י ב ר ע ל ש ם ה י ג י צ נ
ת צ ע ו מ ב ו פ ת ו ש י ל א ר ש י ת נ י ד מ ב ם י ר י כ
ו מ ה י ד י ל ע ט ל ח ו י ש י פ כ ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה
ע ר ג ת א ל ה צ ע ו מ ב ם ת ו פ ת ת ש ה י א ה צ ע
ה ת ו כ מ ס מ
ה מ צ ע ב ת ע ב ו ק ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ ב
״ ה ת ד ו ב ע ו ה י ת ו ב י ש י י ר ד ס ת א
ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה
ם י ש נ א ה מ ת ב כ ר ו מ ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה א
ו ז ה ד ו ק פ ל ת פ ס ו ת ב ם ה י ת ו מ ש ב ם י ב ו ק נ ה
י כ מ ה ה נ י ד מ ה י ב ש ו ת ם י ב ר ע ל ש ם ה י ג י צ נ
ז ה ה ל ש מ מ ב ו פ ת ו ש י ׳ ל א ר ש י ת נ י ד מ ב ס י ר
ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ י ד י ל ע ט ל ח ו י ש י פ כ ת י נ מ
ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ב ם ת ו פ ת ת ש ה י א ת י נ מ ז ה
ה ת ו כ מ ס מ ע ר ג ת א ל
י ו ו ק י פ ל ע ל ע פ ת ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה ב
י ד מ ה ת צ ע ו מ י ד י ל ע ו ו ת ו י ר ש א ת ו י נ י ד מ ה
ה י ת ו ט ל ח ה ת א ל ע ו פ ל א י צ ו ת ׳ ת י נ מ ז ה ה נ
ה י ת ו ל ו ע פ ל ע ן ו ב ש ח ו ן י ד ה ל ר ו ס מ ת ו
ה י ר ב ח מ ד ח א ב ר ח ב ת ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה ג
ם י ד י ק פ ת ה ת א ע ב ק ת ו ה ל ש מ מ ה ש א ר ת ו י ה ל
ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה ר ב ח ה י ר ב ח מ ד ח א ל כ ל ש
ר ש א ר ק י י
ק י נ ע ה ל ת י א ש ר ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה ד
ד ח א ל כ ל ו ה ל ש מ מ ה ש א ר ל ה י ת ו י ו כ מ ס מ
ת ח א ר ת ו ס ר ב ד ה ן י א ש ה ד י מ ב ם י ר ש ה מ
ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ ל ש ת ו ד ו ק פ ה
פ ת ן י נ ע ב ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה ת ו ט ל ח ה ה
ן י ב ת ו י ו כ מ ס ה ת ק ו ל ח ן י נ ע ב ו ה י ר ב ח י ד י ק
י מ ש ר ה ן ו ת ע ב ו מ ס ר ו פ י ם י ר ש ה
ת א ה מ צ ע ב ת ע ב ו ק ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה
ה ת ד ו ב ע ו ה י ת ו ב י ש י י ר ד ס
י ז ו ח מ ל ה נ מ
ה נ י ד מ ה ח ט ש ת א ק ל ח ת ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה
ם ה י ת ו ל ו ב ג ת א ה ו ת ת ו ת ו פ ג ל ו ת ו ז ו ח מ ל
ת ו י מ ו ק מ ת ו י ו ש ר
ר ה ר א ש ו ת ו י מ ו ק מ ה ת ו צ ע ו מ ה ת ו י ר י ע ה
י מ ו ח ת ך ו ת ל ו ע פ ל ו פ י ס ו י ת ו י מ ו ק מ ה ת ו י ו ש
ן ת ו כ מ ס ת ר ג ס מ ו ן ט ו פ י ש
ם י ס מ ו ב י צ ק ת י נ ש ק ר פ
ב י צ ק ת
י ד י ל ע ע ב ק י י ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה ב י צ ק ת
ת י נ מ ז ה ה ג י ד מ ה ת צ ע ו מ ל ש ה ד ו ק פ
ו כ ו ם י ס מ
י מ ו ל ש ת ו א ם י י ת ל ש מ מ ם י ס מ ל י ט ה ל ן י א
ר י ת ה ם ר ט ק ו ח ה ש ם י ר ח א ם י י ת ל ש מ מ ה ב י ו ח
ם י י ת ל ש מ מ ם י ס מ ל י ד ג ה ל ן י א ו ם ת ל ט ה ת א
ר י ת ה ק ו ח ה ש ם י י ת ל ש מ מ ה ב ו ח י מ ו ל ש ת ו א
ת צ ע ו מ ל ש ה ד ו ק פ י פ ל ע א ל א ם ת ל ט ה ת א
ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה
ה ק י ק ח י ש י ל ש ק ר פ
ת ו ד ו ק פ
ת ו ש ר ה א י ה ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ א
״ ת ו ד ו ק פ ״ ו א ר ק י י ם י ק ו ח ה ת ק ק ו ח מ ה
ש א ר י ד י ל ע ם ת ח י ת ה ד ו ק פ ל כ ב
ם י ר ש ה ו א ר ש ה ו ם י ט פ ש מ ה ר ש ה ל ש מ מ ה
ה ד ו ק פ ה ע ו צ י ב ל ע ם י נ ו מ מ ה
ת ו נ ק ת
פ ה ע ו צ י ב ל ת ו נ ק ת ן י ק ת ה ל י א ש ר ר ש ל כ
ה מ כ ד ע ו ת ו כ מ ס ם ו ח ת ב ר ש א ת ו ד ו ק
ן י ק ת ה ל ת ו כ מ ס ת ו ק י נ ע מ ה ל א ת ו ד ו ק פ ש
ת ו נ ק ת
ם ו ר י ח ת ע ש ל ת ו נ ק ת
ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ ל ר ב ד ה ה א ר י י ם א א
ה נ י ד מ ב ם י י ק י כ ז י ר כ ה ל א י ה ת י א ש ר ת י נ מ
ן ו ת ע ב ה ז ר כ ה ה ה מ מ ר פ ת נ ש מ ו ם ו ר י ח ל ש ב צ מ
י ד י א ל מ ל ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה ת י א ש ר י מ ש ר ה
ק ת ן י ק ת ה ל ר ח א ר ש ל כ ו ה ל ש מ מ ה ש א ר
ו ט ל ו ל ה א ר י י ר ש א ל כ כ ם ו ר י ח ת ע ש ל ת ו נ
ם ו י ק ו א ב צ ה ן ו ח ט ב ה נ י ד מ ה ת נ ג ה ת ב
ם י י נ ו י ח ה ם י ת ו ר י ש ה ו ה ק פ ס א ה
ו
ת ו נ ש ל ה פ י ה ח ו כ ם ו ר י ח ת ע ש ל ה נ ק ת ב
ע ו ב ק ל ו א ו פ ק ת ת א ת י נ מ ז ע י ק פ ה ל ק ו ח ל ב
ו א ם י ס מ ל י ד ג ה ל ו א ל י ט ה ל ן כ ו ם י א נ ת ו ב
ם י ר ח א ה ב ו ח י מ ו ל ש ת
ע כ ע ק פ י ה פ ק ת ם ו ר י ח ת ע ש ל ה נ ק ת ג
י ת ל ב ה ת נ ק ת ה ם ו י מ ם י ש ד ח ה ש ו ל ש ר ו ב
ם ד ו ק ה נ ק ת ה ה ל ט ב ת נ ו א ה פ ק ת ך ר א ו ה ם א
ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ ל ש ה ד ו ק פ י ד י ל ע ן כ ל
ת מ ה ת ו ש ר ה י ד י ל ע ה ל ט ב ת נ ו א ת י נ מ ז ה
ה נ י ק
ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ א צ מ ת ר ש א כ ד
ב צ מ ל ד ח י כ ז י ר כ ת א י ה ן ו כ נ ל ר ב ד ה ת א
ה ז ר כ ה ה ה מ פ ר פ ת נ ש מ ו ם י י ק ת ה ל ם ו ר י ח ה
ת ו נ ק ת ה ל ש ן פ ק ת ע ק פ י י מ ש ר ה ן ו ת ע ב
י י ש ם י כ י ר א ת ב ו א ך י ר א ת ב ם ו ר י ח ת ע ש ל
ה ז ר כ ה ב ו ע ב ק
י מ ש ר ן ו ת ע
ה מ ו ס ר י פ ם ו י ב ף ק ו ת ל ב ק ת ה ד ו ק פ ל כ א
ל ב ק ת י כ ה ב ע ב ק נ ם א י ת ל ב י מ ש ר ה ן ו ת ע ב
ם ו י מ ר ח ו א מ ו א ם ד ק ו מ ך י ר א ת ב ף ק ו ת
א ת כ ב ש ח נ י מ ש ר ה ן ו ת ע ה ך י ר א ת ם ו ס ר י פ ה
ם ו ס ר י פ ה ך י ר
י מ ש ר ה ן ו ת ע ב ה ד ו ק פ ל ש ה מ ו ס ר י פ ב
ח נ ו ה נ ת י נ ה ד ו ק פ ה ת ו א י כ ה י י א ר ש מ ש י
ן י ד כ ה מ ת
ת ו נ ק ת ל ע ם ג ת ו ל ח ה ז ף י ע ס ת ו א ר ו ה ג
ם ו ר י ח ת ע ש ל ת ו נ ק ת ו
ט פ ש מ ה י ע י ב ר ק ר פ
ם י י ק ה ט פ ש מ ה
י ה ם ו י ב ל א ר ש י ץ ר א ב ם י י ק ה י ה ש ט פ ש מ ה
ק ת ב ד ו מ ע י י א מ ב ח ״ ש ת ר י י א ב
ה ד ו ק פ ם ע ד ב ב ד ב ה ל ו ע א ו ה ש ה ד י מ ב ו פ
י ד י ל ע ו נ ת נ י י ש ם י ר ח א ה ם י ק ו ח ה ם ע ו ו ז
י ש ב ו ה י פ ל ע ו א ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ
ו ש ר ו ה נ י ד מ ה ת מ ק ה ך ו ת מ ם י ע ב ו נ ה ם י י ו נ
ה י ת ו י
ה י נ ט י ר ב ב ת ו ל ת ה ל ו ט י ב
ר ת כ ל ק ו ח ב ה נ ת י נ ש ר ת י ת ו כ ז ל כ א
ם י נ י ת נ ל ו א ם י י ט י ר ב ם י ד י ק פ ל י ט י ר ב ה
ת ל ט ו ב מ ו ה ז ב ה ל ט ב ם י י ט י ר ב
ו א ר ו ש י א ה כ י ר צ מ ה ק ו ח ב ה א ר ו ה ל כ ב
ך ל מ ל ש ה נ י ד מ ה י ר י כ ז מ מ ד ח א ל ש ה מ כ ס ה
י פ ל ע ר ב ד ת י י ש ע ת ב י י ח מ ה ו א ה י נ ט י ר ב
ת ל ט ו ב מ ו ה ז ב ה ל ט ב ׳ ו י ת ו א ר ו ה
ם י ט פ ו ש ל ק ו ח ב ה ד ח י י ת נ ש ת ו כ מ ס ל כ ג
ם ת ו י ה ל ל ג ב ה ר ט ש מ י ש נ א ל ו א ם י ד י ק פ ל
פ ל ם י ט פ ו ש ל ה ת ע מ ה נ ו ת נ א ה ת ם י י ט י ר ב
ש מ ה ת ו א י ל ע ב ה ר ט ש מ י ש נ א ל ו א ם י ד י ק
ל א ר ש י ת נ י ד מ ב ה ג ר ד ו א ה ר
ל ש ן ב ל ה ר פ ס ה י ק ו ח ל ו ט י ב
ה י ל ע ה ת ד ו ק פ ל ד ע ם י פ י ע ס ה א
ת ו נ ק ת ל ׳ ג ד ע ת ו נ ק ת ה ו
ה ז ב ם י ל ט ב ת מ ם ו ר י ח ת ע ש ה נ ג ה ה
ש י ץ ר א ל ם י נ מ ז ה ן מ ן מ ז ב ה ל ע ש י ד ו ה י ל כ
ו נ י ד ׳ ט א ד נ א מ ה ת ל ש מ מ י ק ו ח ל ד ו ג י נ ב ל א ר
י ב ג ל ו ת י י ל ע ם ו י מ ע ר פ מ ל י ק ו ח ה ל ו ע ן י ד כ
ן י נ ע ו ר ב ד ל כ
ט ב ת ו ע ק ר ק ת ר ב ע ה ת ו נ ק ת ב
ט ״ צ ר ת ר י י א ט ״ כ ם ו י מ ע ר פ מ ל ה ז ב ת ו ל
ל ע ן ת י נ ש ן י ד ק ס פ ם ו ש י א מ ב
י ב ג ל ה ע י נ מ ש מ ש י א ל ה ל א ת ו נ ק ת ד ו ס י
ן י נ ע ו ת ו א ב ה ש ד ח ה ע י ב ת ת ש ג ה
ת ו י ו כ מ ס ת ר ב ע ה
י ד י ב ק ו ח ה י פ ל ע ה ת י ה ש ת ו כ מ ס ל כ א
ה נ י ד מ ה י ר י כ ז מ מ ד ח א ו א ה י נ ט י ר ב ך ל מ
ק ו ח ה י פ ל ע ה ת י ה ש ת ו כ מ ס ל כ ן כ ו ׳ ו ל ש
ו ת צ ע ו מ ב ן ו י ל ע ה ב י צ נ ה ן ו י ל ע ה ב י צ נ ה י ד י ב
ו ת נ ה ת ע מ א ה ת ל א ר ש י ץ ר א ת ל ש מ מ ו א
ו מ ל ה נ ת י נ ם א י ת ל ב ׳ ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ל ה נ
ו ק פ ה ת ח א י פ ל ע ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע
ה ל ש ת ו ד
י ד י ב ק ו ח ה י פ ל ע ה ת י ה ש ת ו כ מ ס ל כ ב
ם י י ר א ל ו ס נ ו ק ם י ד י ק פ ם י י ט י ר ב ם י ל ו ס נ ו ק
י ר ב ם י ט ר ו פ ס א פ ת ר ו ק י ב י ד י ק פ ו א ם י י ט י ר ב
פ ל ו ם י ל ו ס נ ו ק ל ה נ ו ת נ ה ת ע מ א ה ת ם י י ט
ה ל ש מ מ ה י ד י ל ע ך כ ם ש ל ו נ מ ת י ש ם י ד י ק
ת י נ מ ז ה
ת ו פ ס ו נ ק ו ח ת ו מ א ת ה
ה נ י ת ש ל פ ״ ק ו ח ב ר מ א נ ו ב ם ו ק מ ל כ א
״ ל א ר ש י ״ ה ת ע מ א ר ק י י ״ י ״ א
ש ו מ י ש ה ת א ת ש ר ו ד ה ק ו ח ב ה א ר ו ה ל כ ב
ה ל ט ב ת י ל ג ג א ה ה פ ש ב
ך מ ס ו מ ח ס ו נ
ש ד ח ח ס ו נ א י צ ו ה ל י א ש ר ם י ט פ ש מ ה ר ש
ם ו י ב ל א ר ש י ץ ר א ב ם י י ק ה י ה ש ק ו ח ל כ ל ש
ר ש א ו י א מ ב ח ״ ש ת ר י י א ב ׳ ה
ת א ל י כ י ה ז ח ס ו נ ה נ י ד מ ב ף ק ו ת ר ב ו נ ד ו ע
ה נ י ד מ ה ת מ ק ה ך ו ת מ ם י ע ב ו נ ה ם י י ו נ י ש ה ל כ
א ל י מ ש ר ה ן ו ת ע ב ו מ ו ס ר י פ ם ע ו ה י ת ו י ו ש ר ו
ו ת ו א ל ש ר ח א ח ס ו נ ל כ ל ף ק ו ת ד ו ע ה י ה י
ק ו ח
ט פ ש מ י ת ב י ש י מ ח ק ר פ
ט פ ש מ י ת ב
י ת ב ן י נ ע ב ש ד ח ק ו ח ן ת י נ א ל ד ו ע ל כ
ח ט ש ב ר ש א ט פ ש מ ה י ת ב ו פ י ס ו י ט פ ש מ ה
ק י נ ע מ ש ת ו י ו כ מ ס ה ת ר ג ס מ ב ל ו ע פ ל ה נ י ד מ ה
ק ו ח ה ם ה ל
ם י נ י ו ז מ ת ו ח ו כ י ש י ש ק ר פ
ם י נ י י ו ז מ ת ו ח ו כ
ת ו ח ו כ ם י ק ה ל ת י א ש ר ת י נ מ ז ה ה ל ש מ מ ה
ו י ה י ר ש א ר י ו א ב ו ם י ב ׳ ה ש ב י ב ם י נ י י ו ז מ
ת ו ש ו ר ד ה ת ו ל ו ע פ ה ל כ ת א ת ו ש ע ל ם י ש ר ו מ
ה נ י ד מ ה ת נ ג ה ם ש ל ת ו י ק ו ח ה ו
ר ב ע מ ת ו א ר ו ה י ע י ב ש ק ר פ
ו כ ו ם י ו ו צ ם ו י ק
ך מ ס י מ ה ד ו ע ת ׳ ה ע ד ו ה ה א ר ו ה ׳ ו צ ל כ א
ן מ י ס ה א צ מ א ן מ י ס ט נ ט א פ ן ו י ש ר ה א ש ר ה
ב ו ח ל כ ן כ ו ׳ ר ח א ן ו י ב ח ת ו כ ז ל כ ו ר ח ס מ
י ד י ל ע ו ל ט ו ה ו א ו נ ת י נ ש ב ו י ח ו א ה ב ו ח
׳ ו ת צ ע ו מ ב ן ו י ל ע ה ב י צ נ ה ׳ ן ו י ל ע ה ב י צ נ ה
׳ ה י ד י ק פ ו א ה י ת ו י ו ש ר ׳ ל א ר ש י ץ ר א ת ל ש מ מ
י א מ ב ח ״ ש ת ר י י א ב ה ם ו י ב ו י ה ר ש א ו
ו ד מ ע י ה נ י ד מ ה ח ט ש ב ף ק ו ת י ל ע ב
ט ו ב י ו א ו נ ק ו ת י ו נ ו ש י א ל ד ו ע ל כ ם פ ק ת ב
ת ח א ב ת ר ח א ה א ר ו ה ה ע ב ק נ ם א י ת ל ב ׳ ו ל
ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ ל ש ת ו ד ו ק פ ה
ת נ ש ת ו א ר ו ה ו ת ו ע ד ו ה ם י ו ו צ ׳ ת ו נ ק ת ב
ח ״ ש ת ו ל ס כ ב ז ״ ט ם ו י ן י ב ם י ב ר ב ו מ ס ר פ
ו ק פ ם ו ס ר י פ ם ו י ן י ב ל ר ב מ ב ו נ ב
ש י ץ ר א ל ת י ד ו ה י ה ת ו נ כ ו ס ה י ד י ל ע ו ז ה ד
ץ ר א ב ל א ר ש י ת ס נ כ ל י מ ו א ל ה ד ע ו ו ה ׳ ל א ר
ם ה י ת ו ק ל ח מ מ ת ח א ו א ם ע ה ת ל ה נ מ ׳ ל א ר ש י
ם י י ב ו י ח ם י ת ו ר י ש ו ה ק פ ס א ם ו י ק ח י ט ב ה ל י ד כ
ם פ ק ת ב ו ד מ ע י ת ו ר ח א ת ו י ל כ ל כ ת ו ר ט מ ו א
ל ע ו ל ט ו ב י ו א ו נ ק ו ת י ו נ ו ש י א ל ד ו ע ל כ
ה י פ ל ע ו א ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ י ד י
ו כ ו ת ו ר ב ח
ת י פ ו ת י ש ה ד ו ג א ו ת ו פ ת ו ש ה ר ב ח ל כ א
י א מ ב ח ״ ש ת ר י י א ב י ה ם ו י ב ה ת י ה ש
ה ל ה י ה ר ש א ו ל א ר ש י ץ ר א ב ה מ ו ש ר
ם י ק ס ע ם ו ק מ ו א ם ו ש ר ד ר ש מ ם ו י ו ת ו א
ה מ ו ש ר כ ה ת ע מ ב ש ח י ת ה נ י ד מ ה ח ט ש ב
ה נ י ד מ ב
ת י פ ו ת י ש ה ד ו ג א ו ת ו פ ת ו ש ה ר ב ח ל כ ב
י א מ ב ח ״ ש ת ר י י א ב ׳ ה ם ו י ב ה ת י ה ש
ה י ה א ל ר ש א ו ל א ר ש י ץ ר א ב ה מ ו ש ר
ם י ק ס ע ם ו ק מ ו א ם ו ש ר ד ר ש מ ם ו י ו ת ו א ה ל
ת א ש ק ב ל ת י א ש ר ה י ה ת ה נ י ד מ ה ח ט ש ב
ך ו ת ם י ס מ ם ו ל ש ת י ל ב ה נ י ד מ ב ה מ ו ש י ר
ו ז ה ד ו ק פ ם ו ס ר י פ ם ו י מ ם י ש ד ח ה ש ו ל ש
ם ג ם י ש ו ר ד ה ם י י ו נ י ש ב ל ח ה ז ף י ע ס ג
י נ מ ו ת ו ע ה ת ו ד ו ג א ה ק ו ח י פ ל ת ו ד ו ג א ל ע
ת ו י נ א ל ע ן כ ו ם י מ ו ש ר ר ח ס מ ת ו מ ש ו
ת ו מ ו ש ר
ע ו צ י ב ל ת ו נ ק ת ן י ק ת י ם י ט פ ש מ ה ר ש
ה ז ף י ע ס
ו כ ו ם י ס מ ם ו ל ש ת
ר ש א א ו ה ש ג ו ס ל כ מ ם י מ ו ל ש ת ה ו ם י ס מ ה
י א מ ב ח ״ ש ת ר י י א ב ה ם ו י ב ו ע י ג ה
מ מ ל ו מ ל ו ש י ל א ר ש י ץ ר א ת ל ש מ מ ל
ת י נ מ ז ה ה ל ש
ם ש
ן ו ט ל ש ה י ר ד ס ת ד ו ק פ ״ א ר ק י ת ו ז ה ד ו ק פ
״ — ח ״ ש ת ט פ ש מ ה ו
ה ד ו ק פ ה ף ק ו ת
ל י ל מ ע ר פ מ ל א ו ה ו ז ה ד ו ק פ ל ש ה פ ק ת
י א מ ב ח ״ ש ת ר י י א ב י ו ת ב ש
ת ו א ר ו ה ת א ת ו ש ר פ מ ו ת ו ט ר פ מ ה י ת ו א ר ו ה ו
ם ו י מ ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ ל ש ר ש נ מ ה
י א מ ב ח ״ ש ת ר י י א ב ׳ ה
ח ״ ש ת ת נ ש ל ט פ ש מ ה ו ן ו ט ל ש ה י ר ד ס ת ד ו ק פ ל ת פ ס ו ת
ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ י ר ב ח
ן מ צ י י ו ם י י ח ר ״ ד
ן ו י ר ו ג ן ב ד ו ד
ר ט ס ו א ל א י נ ד
ן י ל ר ב ו ה י ל א
י ק ס ב ו ב ר ג ר י א מ
ן י ק ב ו ד ו ה י ל א
י ד ר ו ל צ ר ה
י ש ב ו כ ה י ד ע ס
א י ר ו ל י ב צ
ל ג ס י ב צ
ג נ י ל ז י צ ן ר ה א
ן ו ס ל נ צ ק ם ה ר ב א ר ״ ד
ר ו ט פ ר ל ר ב
ת י ר ט י ש ר ו כ ב
ב ו ט נ ב י כ ד ר מ
ן י י ט ש נ ר ב ץ י ר פ
ם י ו ב נ י ר ג ק ח צ י
ס י נ ו ק י מ ל א ו מ ש
ן ה כ ל ח ר
ן י ו ל ר י א מ ק ח צ י ב ר ה
ן ו ס ר י א מ ה ד ל ו ג
ן מ ש י פ ן ה כ ה ב י ל ה ד ו ה י ב ר ה
י נ ד ו ל ו ק ה ש מ
ט י ל ב נ ז ו ר ס כ י ל פ
ר נ ט ש י כ ד ר מ
א ר י פ ש ה ש מ
י ב צ ן ב ק ח צ י
ד ל ו ג ף ל ו ו ב ר ה
י ק ס ב ו נ ר ג ם ה ר ב א ר ״ ד
ג י ט פ ה ר ו ח ר ז
א נ ה כ ן מ ל ק ב ר ה
ן י י ט ש נ ו ו ל ד ו ד ר י א מ
ט ק ל א פ ר ר י נ ם ו ח נ
ס ק נ פ י ב צ ד ו ד
ן ל פ ק ר ז ע י ל א
ז מ ר ד ו ד
ג ר ב נ ר ט ש ן ו י צ ן ב ר ״ ד
ק ו ת ר ש ה ש מ
ת י נ מ ז ה ה ל ש מ ה ה י ר ב ח
ן ו י ר ו ג ן ב ד ו ד
ב ו ‏ ט נ ב י כ ד ר מ
ן י ו ל ר י א מ ק ח צ י ב ר ה
ן ל פ ק ר ז ע י ל א
ת י ר ט י ש ר ו כ ב
ן י י ט ש נ ר ב ץ י ר פ
ט י ל ב נ ז ו ר ס כ י ל פ
א ר י פ ש ה ש מ
ם י ו ב נ י ר ג ק ח צ י
ג נ י ל ז י צ ן ר ה א
ז מ ר ד ו ד
ק ו ת ר ש ה ש מ
ן מ ש י פ ן ה כ ה ב י ל ה ד ו ה י ב ר ה
ח ש ת ל ג ד ו ת ו י מ ו א ל ת ו י נ א ת ד ו ק פ ת ע צ ה ג
— ר ו מ א ל ה ז ב ת ק ק ו ח מ ת י נ מ ז ה ה נ י ד מ ה ת צ ע ו מ
ר צ ק ם ש
ת ו י נ א ת ד ו ק פ ״ ם ש ב א ר ק י ת ו ז ה ד ו ק פ
— ח ״ ש ת ל ג ד ו ת ו י מ ו א ל
ת ו י מ ו א ל
ו א ל ל א ר ש י ת נ י ד מ ב ה מ ו ש ר ה ה י נ א ל כ
ל א ר ש י ת נ י ד מ ל ש א י ה ה ת ו י מ
מ ׳ ׳ ס ו ב ח ר מ ״ ס ו כ ר א — ל ג ד ה
ק ח ר מ ב ן ב ל ל ג ל ג ס ם ע ה ה כ ת ל כ ת ו ע ק ר
ט ו מ ל ת ו ב ו ר ק ה ת ו ע ל צ ה ש ל ש מ מ ״ ס
ו ר י צ מ ״ ס ך ו ר א ה ו ר י צ — ל ג ל ג ס ה
ן ג כ ו ת ו ע צ מ א ב ו מ ׳ ׳ ס — ר צ ק ה
ם ב ח ר מ ״ ס ת ל כ ת י ס פ ה ש ש י ו ש ע ד ו ד
ם י י ק ו ש י ו ו ש ם י ש ל ו ש מ י נ ש ל ם י פ ר ט צ מ ה
ל ש ך ר א ה ת ו ע ל צ ל ם י ל י ב ק מ ם ה י ס י ס ב ש
מ ״ ס ו ס י ס ב — ש ל ו ש מ ל כ ל ג ד ה
מ ״ ס ו י ק ו ש מ ר ח א ל כ ו
ל ג ד
ל א ר ש י ת נ י ד מ ב ה מ ו ש ר ה ה י נ א ל כ א
י ר ח ס מ ה י צ ה ל ג ד ת א ף י נ ה ל ת ב י י ח ו ת י א כ ז
ל א ר ש י ת נ י ד מ ל ש
ל א ר ש י ת נ י ד מ ל ש י ר ח ס מ ה י צ ה ל ג ד ב
ה ז ב ר א ו ת מ כ ו ר י י ו צ מ כ א ו ה
ם ו ש י ר ם ו י ק
ץ ר א י ל מ נ מ ד ח א ב ה מ ו ש ר ה ה י נ א ל כ
ר ש א ו ל א ר ש י ת נ י ד מ ח ט ש ב ר ש א ל א ר ש י
ח ש ת ר י י א ה ט ו י ב ו פ ק ו ת ב ד מ ע ה מ ו ש י ר
ך ל י א ו ם ו י ו ת ו א מ ה נ י ד י א מ ב
ל א ר ש י ת נ י ד מ ב ה מ ו ש ר ה י נ א ן י ד כ
ן י ש נ ו ע ו ת ו ר י ב ע
ה ש ל א ר ש י ת נ י ד מ ב ה מ ו ש ר ה ה י נ א א
ר א ו ת מ ה ל ג ד ה ן מ ה נ ו ש ה י מ ו א ל ל מ ס ה פ י נ
א צ מ נ א ו ה ם א — ה י נ א ה ל ע ב ף י ע ס ב
ם ד א ל כ ן כ ו ה ל ש ל ב ו ח ה ב ר — ״ ה ב
ה ר י ב ע ב ם ש א י י ל מ ס ה ת א ף י נ ה ש ר ח א
ה ר י ב ע ל כ ל ש ב י ו פ צ א ה י ן י ד ב ב י י ו ח י ש מ ו
ל ש ס נ ק ל ו א ם י י ת נ ש ל ש ר ס א מ ל ה ר י ב ע ו
ד ח י ם ג ם י ש נ ו ע ה י נ ש ל ו א ת ו ר י ל ם י י ת א מ
א צ מ נ ה י ו נ י מ ב ת כ ל ע ב ן י צ ק ל כ ב
ל א ר ש י ת נ י ד מ ל ש י צ ה ו א א ב צ ה ת ו ר י ש ב
ו א ח ק פ מ ת ג ר ד ב ה ר ט ש מ ן י צ ק ל כ ו א
ר ו ה ש ד י ק פ ל כ ו א ׳ ה נ מ י ה ה ה ו ב ג ה ג ר ד ב
י א ש ר ה ר ו ב ח ת ה ר ש י ״ ע ב ת כ ב ך כ ל ה ש
ל מ ס ף נ ו ה ה י ל ע ר ש א ה י נ א ה ל ע ת ו ל ע ל
ל מ ס ה ת א ס ו פ ת ל ו ז ה ד ו ק פ ל ד ו ג י נ ב
ה נ י ד מ ה ת ב ו ט ל ו מ י ר ח ה ל ו
ה ד ו ק פ ה ע ו צ י ב ל ע ה נ ו מ מ ה ר ו ב ח ת ה ר ש
ת א ז ה