Metode tradiţionale şi moderne folosite în predarea limbii engleze

Asistent univ. drd. Monica Oprescu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Universitatea de Vest, Timişoara 02 noiembrie 2008 Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă câteva metode tradiţionale şi moderne folosite în practica predării limbii engleze şi un studiu de caz bazat pe aceste date teoretice. Scopul nostru a fost acela de a descoperi ce metode mai sunt folosite în predare în cadrul orelor de limba engleză. Concluzia este aceea că metodele tradiţionale încă mai coexistă cu cele moderne, o abordare eclectică fiind eficientă în predarea limbii engleze. Cuvinte cheie: metode tradiţionale, metode moderne, predarea limbii engleze Abstract: This paper presents a few traditional and modern methods used in the practice of English language teaching and a case study based on these theoretical data. Our goal was to discover what methods are still used in the teaching of English. The conclusion is that traditional methods still coexist with modern ones, an eclectic approach being efficient in teaching English. Key words: traditional methods, modern methods, English language teaching. În practica predării limbii engleze există o multitudine de metode care au fost şi sunt folosite, unele mai eficiente, altele mai puţin eficiente. Lucrarea de faţă încearcă o prezentare a celor mai frecvent discutate şi utilizate metode. Dintre cele tradiţionale ne-am oprit la metoda traducerii (Grammar Translation Method), cea mai populară dintre cele tradiţionale, chiar dacă foarte controversată, metoda audio-linguală (Audiolingual Method) şi Prezentare, Practică, Producere (Presentation, Practice, Production). Metodele moderne alese sunt mai numeroase, lucru explicabil prin varietatea profesorilor ce predau limba engleză şi teritoriilor unde aceasta se predă, ceea ce face ca didactica limbii engleze să beneficieze de experienţe vaste în aceste sens şi discuţii valoroase. Aşadar, ne-am oprit la metoda directă (The Direct Method), Calea tăcerii (The Silent Way), Suggestopedia, Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning), metoda răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method), metoda comunicativă (Communicative Language Teaching) (pentru informaţiile despre metode vezi Harmer, 2004 şi Larsen-Freeman, 1986). Desigur, selecţia acestor metode este subiectivă, criteriile după care au fost alese fiind eficienţa lor şi gradul de popularitate. I Cadrul teoretic Metode tradiţionale Metoda traducerii (Grammar Translation Method) Este metoda clasică, considerată simplă şi eficientă (Stern, 1996, p. 453), ale cărei principale obiective sunt studiul gramaticii, al vocabularului şi al literaturii. Abordarea este una deductivă, accentul căzând pe învăţarea conştientă. Capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă sunt cele mai exersate abilităţi. Limba nativă a studenţilor este intens folosită, tehnicile folosite fiind traduceri, citirea textelor, exerciţii de gramatică şi vocabular. Rolurile profesorului sunt următoarele: manager, coordonator şi evaluator al studenţilor, interacţiunea în clasă având loc în special între profesor şi studenţi (abordarea frontală). Corectarea studenţilor este foarte importantă, deoarece se pune accent pe acurateţe.

Production) Aceasta este varianta britanică a metodei audio-linguale. citirea cu voce tare. dar foarte activ. pantomimă pentru a sugera sensul. studenţii fiind imitatori ai acestui model.Metoda audio-linguala (The Audio-Lingual Method) S-a dezvoltat în SUA în timpul celui de-al doilea război mondial. Producere (Presentation. Limba maternă a studenţilor nu este folosită. exerciţii. profesorul folosindu-se de lumea reală. Aceştia exersează mult. Modelul este profesorul. Tehnicile folosite sunt: dialoguri. Există interacţiune între studenţi. Gattengo. vorbeşte doar pentru a da anumite sugestii. dar şi între studenţi. Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală. principalele domenii pe care se pune accent fiind pronunţia şi gramatica. Gramatica este predată inductiv. dezvoltată cu scopul de a ajuta studenţii să depăşească barierele învăţării. Greşelile sunt considerate ca fiind normale. În prima etapă profesorul introduce elementele de limbaj ce trebuie asimilate. Berlitz. acesta fiind cel care coordonează activitatea. studenţii sunt încurajaţi să se autocorecteze. în mod automat. Exerciţiile care dezvoltă capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă sunt bazate pe activităţile comunicative. exerciţii de gramatică şi vocabular. Evaluarea este orală. capacitatea de receptare a mesajului oral. Gramatica este predată în mod inductiv. Nu este admisă traducerea. capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. repetiţii. Metoda consta în aplicarea studiului sugestiei în pedagogie. Principalul obiectiv este acela ca studenţii să înveţe să folosească limba într-un mod comunicativ. Limba maternă nu este folosită deloc. Profesorul este cel care controlează studenţii şi cel care le oferă modelul de limbaj. Studenţii exersează vocabularul în context. Prezentare. Practice. Metode moderne Metoda directă (The Direct Method) Inventatorul metodei este C. limba maternă nefiind folosită. capacitatea de receptare a mesajului oral. Auto-evaluarea este des folosită. Tehnicile folosite sunt: conversaţia. Suggestopedia Inventatorul metodei este G. Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală. Studenţii au un rol activ. Limba nativă este folosită doar atunci când este necesar. compuneri. Pentru că este o metodă bazată pe comunicare şi evaluarea se face tot în acest fel. Există interacţiune şi între profesor şi studenţi. Principalul obiectiv este de a . Principalul obiectiv al acesteia este acela de a învăţa studenţii să comunice într-o limbă străină. Studenţii exersează folosind tehnici de reproducere şi repetiţie. Lozanov. principiul de bază atestând faptul că predarea trebuie subordonată învăţării. repetiţii. Nu există evaluare formală. aceasta se face sub forma unui interviu şi a redactării unui text scris. Vocabularul şi gramatica sunt prezentate sub forma unor dialoguri care sunt învăţate prin repetiţie şi imitaţie. Se constituie din trei etape. capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Rolul profesorului este acela de a fi partener al studentului. Erorile studenţilor nu sunt considerate esenţiale. Rolul profesorului este acela de a ajuta elevii. Profesorul este tăcut. Comunicarea primează. 80). La fel ca şi în cazul metodei audio-linguale vocabularul şi gramatica sunt predate inductiv. p. Practică. dar şi între studenţi şi studenţi. imagini. observă Jeremy Harmer (2004. jocuri de rol. A treia etapă se referă la folosirea limbajului prezentat şi asimilat într-un mod original şi autentic de către elevi. Calea tăcerii (The Silent Way) Este o metodă introdusă de C. Interacţiunea are loc între profesor şi studenţi. fiind responsabili de propria lor învăţare. Se pune accentul pe evaluarea continuă.

dezbateri. Rolul profesorului este asemănător cu acela al unui consilier care sprijină studenţii şi îi încurajează. Limba maternă este folosită doar la început. Gramatica nu este considerată ca fiind foarte importantă. precum şi discutarea unor elemente de gramatică. Se pune accentul pe comunicare. Limba maternă a studenţilor este folosită dacă e necesar. de-a lungul cursului creându-şi chiar noi biografii. Tehnicile folosite sunt: discuţii. Ei primesc noi nume şi noi ocupaţii. cât şi între studenţi. Greşelile nu sunt corectate imediat. Erorile sunt tolerate în special în timpul activităţilor comunicative când accentul este pus pe fluenţă. mai târziu rolurile se schimbă. muzică. Evaluarea constă în verificarea înţelegerii prin realizarea unor activităţi. capacităţii de receptare a mesajului scris. studenţii fiind imitatorii acestuia. jocuri de rol. a capacităţii de receptare a mesajului oral. care vede profesorii drept consilieri lingvistici. p. Nu există teste formale.accelera procesul învăţării folosind puterile mentale. realizând acţiuni împreună cu studenţii. interacţiunea având loc în special între studenţi. Se pune accent pe comunicarea „reală” (Harmer. Limba nativă a studenţilor este folosită pentru ca aceştia să se simtă în siguranţă. Evaluarea constă într-un test oral sau scris la finalul cursului. capacitatea de receptare a mesajului oral. Profesorul este tolerant cu greşelile studenţilor. exersează diverse jocuri. dezvoltată de C. Studenţii stau cât de confortabil posibil (scaune moi. Metoda comunicativă (Communicative Language Teaching) Principalul obiectiv este fluenţa studenţilor. activităţi comunicative scrise. Sunt folosite materiale autentice şi interesante. Studiu de caz Aceste date teoretice stau la baza unei cercetări ce are ca scop determinarea metodelor folosite de profesorii de limba engleză în ciclul predare-învăţare. Partea iniţială a lecţiei constă în modelare. Unul din cele mai importante obiective este ca studenţii să se bucure de experienţa învăţării. Limba maternă a studenţilor nu este folosită. capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. drama etc. o atmosferă plăcută). Metoda are ca scop reducerea stresului în învăţarea unei limbi străine. Elementele pe care se pune accent sunt vocabularul. Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală. Gramatica este învăţată prin practică. Metoda acordă o foarte mare importanţă dezvoltării capacităţii de receptare a mesajului oral. Greşelile sunt corectate de către profesor. Metodele folosite în acest scop au fost de factură calitativă: interviuri şi chestionare bazate pe întrebări deschise. profesorul fiind coordonatorul studenţilor. Studenţii sunt evaluaţi atât oral cât şi în scris. Rolurile profesorului sunt acelea de facilitator şi manager al activităţii studenţilor. 85). Principalele obiective sunt învăţarea limbii într-un mod comunicativ şi învăţarea despre propria învăţare. Asher. dar şi de partener al acestora. Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning) Metoda provine din consilierea în domeniul învăţării. Interacţiunea are loc atât între profesor şi studenţi. fiind evaluată performanţa studenţilor în clasă. dramatizări. profesorul dând comenzi. dezvoltarea pronunţiei. interpretează dialoguri. Studenţii vor vorbi atunci când simt că sunt pregătiţi. accentul fiind pe fluenţă.A. La acest studiu au participat 10 profesori . În etapa iniţială profesorul vorbeşte şi studenţii răspund nonverbal.Curran. Metoda răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method) Este introdusă de J. 2004. În a doua fază a lecţiei studenţii demonstrează că au înţeles comenzile. capacitatea de exprimare orală. capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Sunt două stadii ale lecţiei: una receptivă şi una activă. Studenţii participă la diferite activităţi: citesc.

Prezentare. Abordarea eclectică. elemente ce pot fi oricând folosite cu succes. cum sunt clasele de elevi cu care se lucrează în şcoli şi necunoaşterea lor. care sunt aprofundate. metoda audio-linguală. Concluzia finală este aceea că metodele tradiţionale coexistă cu cele moderne în predarea limbii engleze. Se pune accentul pe cultura şi literatura străină. . specializarea engleză din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii de Vest Timişoara. Dintre metodele moderne prezentate mai sus au fost menţionate doar câteva: metoda directă. Acestea sunt considerate încă eficiente şi folosite în predare. astfel. după cum o numeşte Chastain (1988). De asemenea sunt metode bazate pe joc. Cu toate acestea. Profesorul are un mai mare control al clasei decât în cazul metodelor moderne. Practică. Producere. Concluziile acestei cercetări au dus la stabilirea faptului că metodele moderne sunt preferate de către aceştia. Avantajele acestor metode constau în faptul că asigură cunoştinţe solide de gramatică şi vocabular. Suggestopedia. Alte avantaje ale acestora ar fi faptul că interacţiunea între profesor şi elevi şi între elevi şi elevi este sporită. celelalte metode descrise. Metoda răspunsului fizic total nefiind folosite. Metodele tradiţionale menţionate de către profesorii şi studenţii care au participat la acest studiu au fost toate cele prezentate în partea teoretică a lucrării: metoda traducerii. anumite elemente ale acestora fiind des folosite. fiecare având avantajele ei. dezvoltă capacităţile de exprimare scrisă. nu sunt ignorate nici cele tradiţionale. este aşadar cea mai eficientă în predare. motivaţia elevilor crescând. îndeosebi metoda comunicativă.. Calea tăcerii. Acestea sunt folosite cu succes. ceea ce le face mai plăcute. metoda comunicativă şi metoda învăţării limbii în comunitate. Motivele pentru care aceste metode nu sunt utilizate sunt lipsa lor de eficienţă în cadrul unor grupuri mari. Se creează. dezvoltându-se capacitatea de exprimare orală. noi oportunităţi pentru dezvoltarea limbajului şi folosirea lui în comunicare..care predau în şcoli generale şi licee din Timişoara şi o grupă de 10 studenţi. metodele folosite adaptându-se clasei de elevi. Metodele moderne sunt preferate datorită eficacităţii lor sporite în ceea ce priveşte comunicarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful