BAZELE AŞCHIERII METALELOR ŞI ALIAJELOR

- Teorie şi aplicaţii -

CRAIOVA 2011

Bazele aschierii metalelor si aliajelor

SITCO SRL Craiova

Cuprins
PREFAŢĂ NOŢIUNI INTRODUCTIVE AJUTATOARE MATERIALE UTILIZATE ÎN INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAŞINI Noţiuni generale. Clasificarea materialelor Aliaje fier - carbon Fierul şi carbonul ca elemente de bază în componenţa aliajelor feroase
Clasificarea aliajelor Fe-Fe3C

I 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.2.1 . 1.1.2.2 . 1.1.2.3 . 1.1.2.4 . 1.1.2.5 . 1.1.3. 1.1.3.1 . 1.1.3.2 . 2 2.1. 2.2.1. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.4. 3.4.1.

Elaborarea aliajelor feroase. Produse din oţel şi fonta Fonte Oţeluri Modificarea structurii şi a proprietăţilor oţelurilor şi fontelor prin deformare plastică şi tratamente termice şi termochimice Deformarea plastica Tratamente termice aplicate oţelurilor şi fontelor

BAZELE AŞCHIERII METALELOR ŞI ALIAJELOR
PROCESUL DE AŞCHIERE Semifabricate utilizate la prelucrarea prin aşchiere

BAZELE ASCHIERII SI GENERARII SUPRAFETELOR
NOŢIUNI GENERALE DESPRE PRELUCRAREA PRIN AŞCHIERE Procesul de producţie Procese tehnologice Procesul de aşchiere Aşchii Mişcări executate în procesul de aşchiere SEMIFABRICATE FOLOSITE LA PRELUCRAREA PRIN AŞCHIERE PRECIZIA DE PRELUCRARE Precizia piesei şi precizia prelucrării CALITATEA SUPRAFETELOR PRELUCRATE Factorii care influenţează rugozitatea suprafeţelor prelucrate prin
2

Bazele aschierii metalelor si aliajelor

SITCO SRL Craiova

aşchiere BIBLIOGRAFIE
=

1
NOŢIUNI INTRODUCTIVE AJUTĂTOARE
1.1. MATERIALE UTILIZATE ÎN INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAŞINI 1.1.1 Noţiuni generale. Clasificarea materialelor Tot ceea ce ne înconjoară, ca o realitate obiectivă independentă de conştiinţa noastră, dar reflectată de aceasta, poartă numele de materie. Totalitatea substanţelor simple şi compuse, care reprezintă forme concrete şi diverse de manifestare a materiei, constituie materialele. Materialele se clasifică după anumite criterii şi anume: - după gradul de prelucrare: materiale care se folosesc în forma în care se găsesc în natură sau cu prelucrări neesenţiale şi se numesc materii prime naturale sau materiale brute.
Exemplu: lemnul brut după tăiere şi curăţire, nisipul brut sau sortat, cărbunele, ţiţeiul, minereurile brute sau sortate, cauciucul natural, piele crude, mătasea naturală, gazele naturale etc.

Materialele obţinute prin transformarea materiilor prime prin procedee de prelucrare mai complicate sau prin reacţii de sinteză chimică între materialele brute se numesc materiale sau materii prime artificiale sau sintetice. Exemplu: varul ars obţinut prin calcinarea calcarului, cărbunele de lemn obţinut prin gazeificarea parţială a lemnului brut, produsele rezultate prin distilarea fracţionată a ţiţeiului, sticla, cimentul, cauciucul sintetic, materialele plastice, fibrele sintetice, mătasea artificială etc. - după compoziţia chimică: se clasifică în materiale organice şi anorganice sau minerale. Materialele organice au ca elemente chimice de bază carbonul, hidrogenul, oxigenul şi azotul. Ca materiale naturale ele provin din regnul animal sau vegetal. Materialele anorganice sunt substanţe simple sau compuse de tipul oxizilor, sărurilor, halogenurilor. In funcţie de compoziţia de bază , materialele artificiale pot fi organice sau anorganice. - în funcţie de domeniul în care sunt utilizate, materialele se clasifică în materiale de construcţie, materiale de uz casnic, materiale pentru construcţii de maşini, materiale electrotehnice etc. - din punct de vedere fizico-chimice, materialele pot fi: metalice (metale şi aliaje) şi nemetalice.
3

Bazele aschierii metalelor si aliajelor

SITCO SRL Craiova

Metalele sunt solide la temperatura ambiantă, sunt opace la lumină şi reflectă lumina pe suprafaţa proaspăt tăiată, sunt ductile, maleabile şi tenace, sunt bune conducătoare de căldură şi electricitate. Aliajele metalice sunt substanţe care se obţin prin contopirea intimă a două sau mai multor elemente chimice, numite componentele aliajului. Elementul aflat în proporţia cea mai mare în aliaj este totdeauna un metal şi se numeşte component de bază iar celelalte elemente din compoziţia aliajului se numesc componentele de adaos sau de aliere şi pot fi metale sau nemetale. Materialele metalice se extrag din minereuri prin diferite procedee tehnologice, fie sub formă de metale tehnice (impurificate cu diferite elemente însoţitoare), fie sub forma de aliaje metalice. Majoritatea produselor obţinute prin metalurgie extractivă au forme simple şi se numesc lingouri. In continuare lingourile pot fi prelucrate în două moduri diferite: se retopesc şi se toarnă în forme speciale, obţinându-se piese turnate care apoi se prelucrează prin aşchiere sau se deformează plastic prin procedee specifice metalurgiei prelucrătoare (laminare, forjare, trefilare, etc.) obţinându-se produse metalice utile (bare, profile, table, ţevi, sârme) din care - prin alte procedee de prelucrare – se obţin piese componente pentru aparate, maşini şi utilaje. 1.1.2. Aliaje fier - carbon 1.1.2.1. Fierul şi carbonul ca elemente de bază în componenţa aliajelor feroase Fierul este un metal de culoare cenuşie, relativ greu (d=7 860 kg/m3),moale (duritate 60 .. .70 HB), cu rezistenţă mecanică medie (R=200...250 N/mm2), plasticitate bună (Aa=50%) şi rezilienţă bună (KGU=200...250 J/cm2). Temperatura de topire a fierului este de 1539°C si cea de fierbere de 2 880°C. Carbonul este un element nemetalic. Se găseşte în natură sub formă cristalină, ca diamant (reţea cubică complexă) sau ca grafit (reţea hexagonală). El se comportă faţă de fier în mod diferit, în funcţie de temperaturi. în fierul lichid, carbonul se dizolvă uşor, formând soluţii lichide. • în aliajele fier-carbon solidificate, carbonul se găseşte fie dizolvat în fier (soluţii solide), fie legat de acesta în compusul definit Fe3C numit cementită care are o reţea cristalină complicată şi corespunde aliajului cu 6,67% C, fie ca atare, sub formă de grafit.

4

1.1.diagrama Fe-Fe3C.oţeluri hipoeutectoide.14%C şi se caracterizează prin faptul că pot fi deformate plastic la cald sau la rece. Atât culoarea în spărtură. în oţeluri şi fonte albe.oţeluri hipereutectoide.77%C şi au microstructura formată din ferită şi perlită .diagrama Fc-grafit.2. care conţin între 2. există două feluri de diagrame de echilibru pentru acest sistem de aliaje: . Denumirea de fonte albe provine de la faptul că. aliajele Fe-Fe3C se clasifică în funcţie de conţinutul de carbon şi de microstructură.oţeluri eutectoide.77 şi 2. numită şi diagrama echilibrului stabil. Diagrama Fe-C. cât şi fragilitatea fontelor albe se datoresc prezenţei cementitei primare în structura. .14 şi 6.3%C şi au structura formată din perlită şi ledeburita.fonte albe hipoeutectice. care conţin între 0.14%C şi au structura formată din perlită şi cementită secundară Fontele albe sunt aliaje care conţin între 2.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Fig.1. prin presare sau lovire. oţelurile se clasifică în trei subgrupe: . aceste aliaje au cristale de culoare albă-argintie.67%C şi se caracterizează prin aceea că nu pot fi deformate plastic. Oţelurile sunt aliajele ce conţin până la 2. Fontele albe se clasifică astfel: . numită şi diagrama echilibrului metastabil. După conţinutul de carbon. 1. Datorită faptului că în aliajele Fe-C carbonul se poate afla fie sub formă de cementita.14 şi 4. Clasificarea aliajelor Fe-Fe3C Conform diagramei de echilibru. . care conţin până la 0.77%C şi au structura formată din perlită.2. în spărtură proaspătă. care conţin în jur de 0. fără să se rupă. 5 . fie sub formă de grafit.

Deci. structura şi proprietăţile acestora. parţial în alte scopuri în cadrul combinatului siderurgic). — zgură topită. care este produsul principal al furnalului). şi sideritul (FeCQ3).1. Elaborarea aliajelor feroase. fosforul şi sulful. care sunt expediate la întreprinderile constructoare de maşini (sau chiar în cadrul combinatului siderurgic) pentru a fi utilizate . Procesul de bază în obţinerea aliajelor îl reprezintă reducerea oxizilor de fier din minereu cu ajutorul cocsului şi al oxidului de carbon. care conţin în jur de 4.la elaborarea fontei cenuşii şi a oţelurilor 6 . iar sterilul lor este silicos (Si02) sau silico-aluminos (Si02 . într-un cuptor înalt de tip special numit furnal.Al203). manganul.3. contribuie la formarea oxidului de carbon care este agentul reducător de bază al oxizilor de fier. In furnal se introduc: minereu (care conţine fierul). . oţelul se toarnă în forme metalice speciale (lingotiere). fondanţi (materiale auxiliare necesare pentru a uşura topirea sterilului şi a-1 îndepărta sub formă de zgură. Din agregatele de elaborare. In urma reacţiilor care au loc în furnal între materialele încărcate rezultă următoarele produse: — fontă topită (numită şi fontă brută sau fontă de primă fuziune.fonte albe hipereutectice care conţin între 4. magnetitul (Fe3Q4). aliajele tehnice sunt. — gaze de furnal (care se folosesc parţial pentru preîncălzirea aerului în caupere. Fonta brută lichidă este utilizată în continuare la elaborarea oţelului în cuptoare Siemens-Martin sau în convertizoare. iar pentru cel silico-aluminos calcarul şi dolomita). Produse din oţel şi fonta Aliajele feroase se obţin din minereuri de fier. cocs (care îndeplineşte mai multe roluri: este combustibilul necesar obţinerii temperaturilor înalte. influenţând într-o oarecare măsură cristalizarea. din care după solidificare se obţin lingourile. Conţinutul de fier în aceste minereuri este de 30—60%. de fapt. aliaje complexe cu mai mult de doi componenţi.fonte albe eutectice.3 şi 6. aer încălzit în instalaţii speciale numite caupere (necesar pentru arderea cocsului combustibil). 1.3%C şi au structura formată numai din ledeburita. Acestea se numesc elemente permanente însoţitoare ale fierului şi carbonului şi rămân în fonte şi oţeluri în urma proceselor de extragere şi elaborare.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova .prin retopire . O parte din fonta brută se toarnă în calupuri mici. reduce direct o parte din oxizi şi carburează fierul topit transformîndu-1 în fontă topită).67%C şi au structura formată din cementită primară şi ledeburită • Aliajele feroase folosite în tehnică (oţelurile şi fontele tehnice) conţin şi alte elemente decât fierul şi carbonul. pentru sterilul silicios se foloseşte calcarul.2. Ele sunt prezente în compoziţia aliajelor feroase în proporţii relativ mici (de ordinul sutimilor sau al zecimilor de procent). • Principalele elemente permanente însoţitoare din fontele şi oţelurile tehnice sunt siliciul. care conţin fierul sub formă de oxizi sau carbonaţi: hematitul şi limonitul (Fe2O3). la temperaturi foarte înalte.

b >70 mm) şi se folosesc pentru relaminarea în table groase. oţel U..dreptunghiulară (a <180 mm. prelucrării în piese sau scule. unde se reîncălzesc şi se transformă. 2 — sleb. benzi. pot fi supuse deformării plastice prin forjare şi. şine etc). Profilele simple (barele şi tablele laminate la cald) se folosesc la fabricarea produselor laminate sau trase la rece sub formă de bare cu secţiuni simple.4 mm). table subţiri şi benzi. prin deformare plastică la cald.400 mm) şi sunt destinate laminării sau forjării. în produse laminate..140mm).40 mm) şi table subţiri (grosime 0.3. sârme. Blumurile se obţin prin laminarea la cald a lingourilor mari.1. 4 — platină. pătrată. care se folosesc exclusiv pentru relaminarea în table subţiri.1. a) au secţiune de formă simplă (rotundă. b =35…70 mm) sau rotundă şi se folosesc pentru relaminarea în bare. iar celelalte sini.3. ţevi cu diametre mici şi pereţi subţiri. tablele şi ţevile. iar platinele sunt produse cu secţiune dreptunghiulară plată (a =200…280 mm. numite produse laminate finite. Primele patru produse sunt numite semifabricate şi sunt destinate relaminării la cald sau forjării. Lingourile din oţel sunt expediate la secţiile de laminare din combinatul siderurgic. b = 6…30 mm). ţevi sau pentru forjarea de piese. Fig. sleburile.2. Profilele se clasifică în profite simple sau bare şi profite fasonate. Ţaglele sunt produse cu secţiune pătrată (a =40. profilele. oţel. Ţevile laminate la cald au diametrele cuprinse între 25 şi 600 mm.. dreptunghiulară (a= 140…280 mm . platinele. iar profilele fasonate (fig. Sleburile (bramele) se obţin prin laminarea lingourilor. Au secţiunea . De asemenea. Barele (fig. ulterior. b) au secţiuni complexe (oţel cornier. Ele au secţiune pătrată (a = 150. dreptunghiulară etc). prin debitare şi prelucrare mecanică ulterioară. • Produsele obţinute prin laminarea la cald sunt: blumurile..20 .Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova destinate turnării în piese. Tablele pot fi table groase şi platbande (grosime 4 . 7 . 1. Secţiuni prin semifabricate din oţeluri laminate la cald: 1 — blum. platbenzi şi platine. 3 — ţaglă . ţaglele. Ele pot fi utilizate şi ca atare în întreprinderile constructoare de maşini.

simbolizate prin simbolul FK sau FX. ele au culoare albă în spărtură şi sunt dure (400—600 HB). De asemenea.4.3% C. Fonte brute.1.20%P. Fontele brute (sau de primă fuziune) sunt fonte care se obţin în furnal prin reducerea minereurilor de fier cu ajutorul cocsului. Datorită acestui fapt. b.3.06%S şi 0. respectiv: 0. 7.14 şi 4.nu depăşesc 5% fiecare) şi fonte brute aliate (în care.5%C şi se clasifică în fonte brute nealiate (în care elementele permanente însoţitoare .1. Fontele albe conţin proporţii mai mici de elemente însoţitoare (în special siliciu) şi au carbonul legat de fier sub formă de cementită. Fonte turnate în piese. • Datorită fragilităţii şi dificultăţilor de prelucrare. fontele albe se folosesc în stare brută turnată la fabricarea de piese care trebuie să reziste la uzură. de exemplu 8 .5%P. 0. fragile. . Ele conţin între 2. Fontele brute nealiate sunt folosite în două scopuri principale: . Fontele brute au circa 3. nedeformabile şi neprelucrabile prin aşchiere. Produse laminate profilate: 1. 4. în cuptoare electrice sau în convertizoare şi. 3. 5otel corniere.5% Mn. Fontele turnate în piese sunt aliaje industriale care se obţin prin retopirea fontelor brute la turnătorie în cubilouri sau în cuptoare rotative şi sunt destinate turnării în piese. se numesc fonte de afinare.otel pătrat. 6-hotel I.2. fontele turnate în piese sunt: fonte albe.15-1.pentru obţinerea oţelului în cuptoare Siemens-Martin. precum şi proporţii relativ mari de elemente însoţitoare.5 .5—3.siliciu şi mangan .4.pentru retopire şi turnare în piese (fonte brute de turnătorie).3—1.5% Si.hotel lat. 8 –şina. conţinutul fiecăruia dintre aceste elemente depăşeşte 5%). 2. 1. în acest caz. fonte pestriţe şi fonte cenuşii. < 0. In funcţie de conţinutul în elementele însoţitoare şi de condiţiile de solidificare. fontele brute mai conţin circa 0.hotel U. fiind simbolizate prin simboluri FAK.otel semirotund. fontele brute de turnătorie se toarnă în forme deschise sub formă de calupuri care se marchează cu vopsea neagră (fontele FK) sau verde (fontele FX).otel rotund.15%S şi < 0. Fonte a.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Fig.

3 . care ulterior sunt supuse unui tratament termic de maleabilizare. Fc 200). atât la rece cât şi la cald. iar cele perlitice. iar cea mai scăzută. care indică rezistenţa minimă la tracţiune. mărimea şi distribuţia grafitului. reduce considerabil plasticitatea şi rezilienţa masei de bază. Simbolul unei fonte cenuşii obişnuite este format din literele Fc (fontă cenuşie). Influenţa cea mai nefavorabilă o are grafitul lamelar. de obicei. Proporţia de adaosuri modificatoare este de 0.0.4. care constă în tratarea fontei lichide cu adaosuri mici de ferosiliciu. de un grup de cifre. Fontele cenuşii obişnuite (cu grafit lamelar) sânt notate cu simboluri care indică rezistenţa minimă de rupere. De exemplu. Fc40) atinge valori de ordinul a 350… 400 N/mm2. deoarece se obţin prin retopirea simplă a fontei de primă fuziune. Grafitul acţionează ca o incluziune nemetalică. datorită rezistenţei mari la uzură şi costului scăzut. • Cea mai bună rezistenţă mecanică o au fontele perlitice. între 200 şi 300 N/mm2. duze pentru instalaţiile de sablaj cu nisip. Un caz special de folosire a fontelor albe îl constituie turnarea de piese.8% din masa fontei lichide. Microstructura unei fonte cenuşii este formată dintr-o masă metalică de bază — a cărei structură este asemănătoare cu aceea a unui oţel hipoeutectoid sau eutectoid — în care sunt prinse lamelele sau nodulele de grafit. Fontele cu grafit lamelar se numesc fonte cenuşii obişnuite. pentru a se obţine fonte maleabile. care face ca fontele cenuşii obişnuite să fie casante. silicocalciu. utilizarea fontelor albe este economică. o masă de bază feritică.1. urmată de tratarea fontei lichide cu cantităţi foarte mici de magneziu. Fc 100 este o fontă cu Rm >100 N/mm2 şi are. ferito-perlitică sau perlitică Proprietăţile mecanice ale fontelor cenuşii depind de microstructura masei de bază şi de forma. In cazurile citate. în N/mm2.3 ori mai mare decât a fontei cenuşii cu grafit lamelar şi cu aceeaşi 9 . Microstructuri caracteristice aliajelor cu peste 2% C • Rezistenţa fontelor cenuşii obişnuite se obţine în urma tratamentului de modificare. Fontele cu grafit nodular se obţin prin retopirea fontei de primă fuziune. fontele feritice. Fontele ferito-perlitice au rezistenţa cuprinsă între 150 şi 200 N/mm2 (Fc 150. piese pentru maşini de sfărâmat şi măcinat. • O utilizare mai bună a proprietăţilor masei de bază se obţine în cazul fontelor cu grafit nodular. aluminiu etc.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova cilindri de laminor cu crustă dură (din fontă albă) pentru laminarea tablelor. urmate. a) b) c) Fig. Structura masei metalice de bază dă şi denumirea fontei cenuşii: feritică. Rezistenţa fontelor modificate (Fc35. Forma rotunjită a grafitului asigură acestora o rezistenţă la tracţiune de 2 .

durităţi maxime (200-250 HB).4 g/cm3). Prelucrabilitatea prin aşchiere a fontelor este. De asemenea. efectului de autoungere pe care îl asigură grafitul : ele sunt utilizate şi ca fonte antifricţiune. chiulase de motoare. durităţii mari a cementitei din perlită. De asemenea. urmate de două numere. • Fontele cenuşii se utilizează pe scară largă la turnare de piese cu configuraţii simple sau complicate. fontele cenuşii perlitice sunt. O proprietate importantă a fontelor cenuşii este capacitatea lor de a amortiza vibraţiile. de structura masei de bază. Proprietăţile fizice ale fontelor cenuşii sunt determinate. De exemplu. grafitul. axe cu came). când devin paramagnetice. permiţând turnarea lor în piese cu pereţi destul de subţiri. • Pe măsura apariţiei şi creşterii proporţiei de perlită în masa de bază creşte rezistenţa fontei.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova masă de bază. Fontele sunt greu sudabile (numai la cald şi asigurându-se măsuri speciale) şi. Proprietăţile tehnologice ale fontelor cenuşii sunt fuzibilitatea şi fluiditatea foarte bune. având rezistenţă mărită şi totodată şi rezilienţă. • Duritatea fontelor cenuşii depinde.6 — 6. In schimb grafitul măreşte puţin conductibilitatea termică şi reduce foarte mult conductibilitatea electrică a fontelor cenuşii. de structura masei de bază şi de prezenţa grafitului. ca şi cele mecanice. proprietate pe care o pierd prin încălzire la 770°C. fontele cenuşii feritice având densitatea mai mică (6. în cea mai mare măsură.2—7. iar cele perlitice. fontele modificate se utilizează la turnarea de. rotoare de pompe de apă. fontele feritice au cea mai mică duritate (110—120 HB). deoarece grafitul uşurează ruperea aşchiilor. cele ferito-perlitice au durităţi intermediare (130—180 HB). carcase de maşini electrice etc). Fontele cu grafit nodular (STAS 6071-82) se notează cu literate Fgn (fontă cu grafit nodular).3% C. însă scad alungirea şi rezilienţa. iar celălalt. iar pe de altă parte. această fontă are masa de bază feritică şi rezilienţa de 30 J/cm2. se utilizează la turnarea pieselor cu importanţă mare în construcţia de autovehicule (arbori cotiţi. pe de o parte.8 g/cm3) decât cele perlitice (7.rezistente la uzură. Grafitul reduce şi coeficientul de dilatare liniară al fontelor cenuşi. Astfel. reduce densitatea masei de bază. alungirea la rupere. piese mai importante: cilindri pentru maşini cu abur. • Datorită rezistenţei lor sporite. Fontele cenuşii sunt feromagnetice. fonta Fgn 450 — 5 este ferito-perlitică şi are rezilienţa 20 J/cm2. prezenţa feritei în structură îmbunătăţeşte plasticitatea şi asigură şi o oarecare rezilienţa. iar fonta Fgn 600 — 2 este perlitică şi are rezilienţa de numai 15 J/cm2. practic. datorită. Fgn 400 — 10 înseamnă o fontă cu grafit nodular cu Rm >400 N/mm2 şi A >10% . Astfel. care este foarte uşor. dintre care primul indică rezistenţa minimă la tracţiune. Fluiditatea fontelor creşte cu creşterea conţinutului de fosfor şi este maxim la conţinut de carbon eutectic ~ 4. de asemenea foarte bună. neforjabile. cilindri pentru motoare cu ardere internă etc. în construcţia de maşini (batiuri de maşini-unelte. în construcţia de maşini grele şi de utilaj metalurgic 10 . Fontele cu grafit nodular.

această fontă are culoare neagră (datorită grafitului). bride etc). Afinarea constă în oxidarea (arderea) unei părţi a carbonului. 1. otelurile tehnice mai conţin 0.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova (sabote de ciocane pentru forjare. dacă se descompune toată cementita primară şi numai o parte din cea secundară. prin încălzire la temperaturi înalte se descompune. Fontele maleabile se obţin din fonte albe prin tratamentul termic numit recoacere de maleabilizare. 0. fonta are o masă de bază ferito-perlitică cu o coloraţie gri-cenuşie în spărtură. fiind denumită şi fontă maleabilă albă În sfârşit.3-0. numit recoacere de maleabilizare.1) Pentru a se obţine piese din fontă maleabilă.5 — 1. traverse pentru prese.05—0. 0. fonta are o masă de bază complet feritică. care reprezintă caracterul spărturii (n — neagră.35%Si.05—0. Tratamentul se bazează pe faptul că cementita din fontele albe fiind un constituent metastabil. Fm 300n înseamnă fontă maleabilă cu R >300 N/mm2 şi cu spărtură neagră). Oţeluri Oţelurile se obţin prin afinarea fontei în cuptoare Siemens-Martin. cilindri de laminoare etc).20% P. Dacă se descompune numai cementita primară.1. Piesele turnate din fontă albă se supun apoi unui tratament termic de durată mare (50 — 100 h). masa de bază a fontei este complet perlitică.80%Mn. o compoziţie tipică este următoarea: 2. Dacă se descompune toată cementita. a — albă. mufe. 0.01-0. şi 2 — 6% pentru fontele perlitice). 11 . cu ajutorii} minereului de fier. fără să se rupă. în industria chimică (pompe. 0.. urmată de un număr constituit din trei cifre. 0. pentru fontele feritice. a fosforului şi a sulfului din fonta brută. care reprezintă rezistenţa minimă la rupere prin tracţiune.10-0. inclus într-o masă metalică de bază ce diferă în funcţie de modul în care se realizează recoacerea. cleme. Fontele maleabile (STAS 569-79) se notează cu simbolul Fm (fontă maleabilă). în funcţie de.5 — 3% C. ventile etc).8% Mn. electrice. flanşe. Fontele maleabile se folosesc la fabricarea pieselor care funcţionează în condiţii de şocuri şi vibraţii (cartere de reductoare. în convertizoare şi în cuptoare.. • Fontele maleabile au alungire satisfăcătoare (A = 6. fiind denumită şi fontă maleabilă neagră.06%P. după reacţia următoare: Fe3C = 3 Fe +C (grafit de recoacere) (1. procedeul de elaborare. în spărtură. acestea se toarnă mai întâi din fontă albă hipoeutectică cu conţinut redus de carbon şi de siliciu . şaibe. realizându-se astfel importante economii). această fontă are culoarea albăarginitie (din cauza perlitei).12%. de exemplu. În ultimii ani. al aerului sau al oxigenului. în spărtură. cârlige.5. şi de o literă. formându-se grafitul (constituentul stabil).2.01 — 0.10% S. putându-se îndoi la rece până la unghiuri de 30—45°.5% Si. Structura fontelor maleabile este constituită din grafit de recoacere (in cuiburi).06%S şi 0. ferita cu grafit nodular a înlocuit oţelul turnat (şi chiar pe cel laminat) în construcţia unor organe de maşini.05-0. 0.

.18 Dilataţia liniară m/m-°C 0.871 g/cm3.oţeluri moi (<0. oţelurile se mai pot clasifica în : . oţelurile se clasifică în: . 200-250HB). destinate construcţiilor metalice (poduri vase. După destinaţie.4 187. Mo. mecanice şi tehnologice. In funcţie de starea de livrare. . V. Oţeluri carbon deformate plastic la cald Proprietăţi fizice.470 4 0.40%C 250-300HB).52 215. conţin şi elemente adăugate în mod voit. oţelurile se clasifică în: . Oţelurile se pot clasifica după mai multe criterii. Punctele de topire înalte şi fluiditatea relativ redusă fac dificilă turnarea din oţel a pieselor cu pereţi subţiri. la cald toate oţelurile se 12 .0000112 - Rezistivitatea electrica Q'Cm 10.oţeluri pentru construcţii.oţeluri pentru scule.oţeluri laminate la cald şi oţeluri forjate (deformate plastic la cald) . pile. W.oţeluri extradure (0. numite elemente de aliere (Cr. . de conţinutul de carbon care determină şi structura lor. Clasificarea oţelurilor.60-0.oteluri dure (0. Ni.25-0.06% C are d = 7. oţeluri inoxidabile şi anticorosive etc). puternic influenţate de conţinutul de carbon.44%C are d = 7.1. rulmenţi. astfel.80 Căldura specifică kJ/kg-°C 0. .90-1. oţelurile se clasifică în : . iar conductivitatea termică şi coeficientul de dilatare liniară scad.42 0. 80 -140HB). în funcţie de compoziţia chimică. carbon şi elemente însoţitoare.65 180.2 17.oţeluri aliate. carbon şi elemente însoţitoare. oţelul cu 0.06 0. oţelurile sunt forjabile. roţi etc).0 Datorită influenţei carbonului asupra durităţii.1 Caracteristicile termice şl electrice ale oţelurilor carbon %C In oţel Fier pur 0. pe măsură ce conţinutul de carbon creşte. în conţinuturi obişnuite .oteluri semidure (0. Proprietăţile tehnologice ale oţelurilor sunt. Proprietăţile oţelurilor carbon (nealiate) depind.25%C. Rm) însă în scade rezistenţa la şoc şi plasticitatea. Odată cu creşterea conţinutului de carbon. care conţin numai fier. Tab. Rezistivitatea electrică a oţelurilor creşte puternic cu conţinutul de carbon.483 0 Conductivitatea termică W/m-°C 233. Ti etc). de asemenea.0000125 0. în cea mai mare măsură.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova a.843 g/cm3.0000122 0.) şi construcţiilor de maşini (arbori.1 18.oţeluri nealiate (numite şi oţeluri carbon). 140 -200HB). b. Densitatea oţelurilor scade uşor cu creşterea conţinutului de carbon astfel.0 13. iar oţelul cu 0. care. oţeluri pentru tablă silicioasă.90%C. cresc proprietăţile de rezistenţă (HB. .60%C. • Spre deosebire de fonte. Căldura specifică creşte. pe lângă fier. vagoane etc.oţeluri cu destinaţie specială (arcuri.oţeluri turnate în piese. . • Oţelurile au proprietăţi de turnare inferioare celor ale fontelor.

fără prelucrări prin aşchiere. bride. la oţelurile carbon de calitate conţinutul 13 . care transformă perlita lamelară în perlită globulară. iar la conţinuturi de 0. la rece însă. de exemplu. oţel beton etc). însă numai în stare de tratament termic. practic. Oţelurile semidure se sudează satisfăcător. ele pot fi: oţeluri de uz general şi oţeluri carbon de calitate. sub formă de produse laminate la cald. Ambutisarea adâncă şi matriţarea complexă nu sânt posibile decât la oţelurile cu mai puţin de 0. pentru piese de importanţă mai mică în construcţia de maşini (şuruburi. piuliţe. în cea mai mare măsură. deoarece ele trebuie să fie sudabile şi deformabile la rece prin îndoire.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova forjează bine în intervalul de temperaturi cuprins între 1150 şi 850°C. gâtuirea Z şi rezilienţa KCU). •Caracteristica de bază a oţelurilor carbon obişnuite este rezistenţa la rupere prin tracţiune (Rm) în stare de livrare. OLC60 cu 0. Oţelurile pentru construcţii sunt deci oţeluri hipoeutectoide. batiuri. sudabile. Pentru îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere a acestor oţeluri se aplică tratamente termice speciale.capace. deoarece tăişul sculei se lipeşte de piesă. O dată cu aceasta însă creşte şi uzura sculei aşchietoare. aşchia se detaşează foarte greu. iar cele cu conţinut mai mare de carbon. Oţelurile moi. cu multă ferită în structură.(limita de curgere . în special. în sutimi de procent. de structură. Odată cu apariţia perlitei în structură.30%C se poate executa numai o ambutisare redusă şi îndoirea Ia rece. în funcţie de cerinţele impuse. suprafaţa de prelucrare este rugoasă. La oţelurile carbon de calitate se garantează compoziţia chimică şi proprietăţile mecanice de bază.25%C). în medie.15—0. iar cele dure şi extra dure nu sunt. oţeluri moi. Spre deosebire de oţelurile carbon obişnuite. • Sudabilitatea oţelurilor este bună la conţinuturi mici de carbon (sub 0. condiţiile de aşchiere se îmbunătăţesc. de obicei. deoarece oţelurile carbon de calitate nu se utilizează în stare de livrare. rondele. pentru construcţii metalice sudate (mantale. rezistenţa la rupere Rm. Ele se notează prin simbolul OLC (oţel laminat la cald de calitate). în afară de oţeluri moi se utilizează şi oţeluri semidure. Oţelurile de uz general pentru construcţii se caracterizează prin aceea că se folosesc ca atare. La conţinuturi de 0. pene etc).35%C. care reprezintă conţinutul mediu de carbon.60%C etc. astfel încât oţelurile dure şi extradure se aşchiază neeconomic. urmat de un grup de cifre. suprafaţa prelucrată este netedă. aşchia devine fragilă şi detaşabilă. OL50.30—0. se aşchiază greu. alungirea A5. Pentru construcţiile de maşini (construcţii mecanice). Oţelurile carbon obişnuite cu conţinut scăzut de carbon (sub 0. OL37 reprezintă un oţel carbon obişnuit cu Rm>370 N/mm2. antretoaze. un conţinut de 0.40%C este posibilă numai îndoirea pe raze mari. tiranţi. urmat de un grup de cifre care indică rezistenţa minimă la rupere (de exemplu.25%C) se folosesc. • Prelucrabilitatea prin aşchiere a oţelurilor depinde. Pentru construcţii metalice se folosesc. aceste oţeluri se notează prin simbolul OL (oţel laminat la cald).08%C. Oţeluri carbon pentru construcţii. capacitatea de deformare a oţelurilor depinde foarte mult de compoziţia chimică. OLC35 reprezintă un oţel carbon de calitate având. un oţel carbon obişnuit cu Rm > 500 N/mm2 etc). Datorită acestui fapt.

oţel pentru scule cu 1.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova impurităţilor nocive este limitat (atât sulful. arbori cotiţi. de exemplu. Oţelurile-pentru prelucrare pe masini-unelte automate sunt oţeluri moi sau semidure în care se prevede un conţinut de sulf mai mare (0.20—0. AUT 20 are 0. însă şi tenacitate bună (de exemplu. Intr-o categorie similară se încadrează şi oţelul fosforos pentru piuliţe. Datorită conţinutului mare de carbon (0. roţi dinţate. se notează cu simbolul OLP (oţel laminat la cald fosforos). cu scopul de a se obţine o aşchie mai fragilă. urmat de un grup de două cifre care reprezintă conţinutul mediu de carbon. oţeluri carbon. sunt livrate sub formă de table groase. ele se supun unor tratamente termice speciale. iar oţelul OLC60. urmat de un număr alcătuit din una sau doua cifre care indică Conţinutul mediu de carbon. notate cu R sau K. în zecimi de procent. urmat de un număr care indică rezistenţa minimă la tracţiune. întrucât sunt oteluri moi având conţinutul de carbon cuprins între 0.30%S). pentru aceasta. în sutimi de procent (de exemplu. • Oţelurile carbon de calitate se folosesc în construcţii de maşini la fabricarea pieselor supuse unor solicitări mici şi mijlocii. pentru piese cu unele proprietăţi elastice (de exemplu. Ele sunt notate prin simbolul AUT. Ele sunt notate cu simbolul OLT (oţel laminat la cald pentru ţevi). OSC8. şi care se prelucrează prin deformare la rece (îndoire. oţelurile OLC10 şi OLC15 se folosesc la fabricarea pieselor care urmează a fi sudate sau matriţate sau a pieselor care suportă şocuri în miez şi frecare la suprafaţă (de exemplu.33%C . O parte dintre oţelurile pentru ţevi laminate la cald (STAS 8183-80) sunt. respectiv 0. Oţeluri carbon pentru scule. bolţurile). valţuri etc).025%S. •Oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (OSC7. arcuri. de elemente nocive fiind limitat la maximum 0. de exemplu.08—0. bordurare) şi prin sudare. OLT35 reprezintă oţel pentru ţevi cu Rm > 350 N/mm2. Oţeluri carbon cu destinaţie specială.030% P.2%C etc. conţinutul. roţi dinţate etc). destinat matriţării la cald sau la rece. standardele în vigoare în ţara noastră cuprind şi unele oţeluri nealiate cu destinaţie specială. OSC9) se folosesc la fabricarea sculelor pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor nemetalice (lemn. Oţelurile carbon pentru scule se notează cu simbolul OSC.09 şi 0.40%P) şi se prelucrează uşor prin aşchiere. aceste oţeluri pot fi aduse în condiţii de rezistenţă mare la uzare prin frecare.20%C). din care se execută virole de cazane cu abur. compoziţia lor chimică este garantată în anumite limite restrânse. bucşe extensibile) sau rezistente şi la uzură (pene. Deoarece şi aceste oţeluri se supun unor operaţii de tratamente termice.8%C.7-1. Oţelurile OLC25. OLC35 şi OLC45 se folosesc pentru piese care necesită rezistenţă mai mare. tambure pentru recipiente sub presiune etc. precum şi a sculelor pentru prelucrarea 14 . OSC 12.4% C). El are un conţinut mare de fosfor (0. uşor detaşabilă la prelucrarea prin aşchiere. hârtie) sau a metalelor şi a aliajelor neferoase. de asemenea. în afara oţelurilor speciale şi de calitate.040% fiecare). Oţelurile pentru construcţia cazanelor şi a recipientelor sub presiune. Oţelurile carbon pentru scule sunt dure şi extradure. cât şi fosforul sunt limitate la maximum 0. Astfel. OSC 8 reprezintă un oţel pentru scule cu 0. excentrice.

însă ceva mai puţin plastici şi cu rezistenţă la şoc mai redusă.5 —10% elemente de aliere) şi înalte aliate (> 10% elemente de aliere). In proporţii mici. matriţe. urmat de un număr care reprezintă conţinutul minim de carbon în zecimi de procent c. majoritatea elementelor de aliere nu provoacă modificări importante în microstructura oţelurilor. grupa de calitate. singuri sau împreună. iar la grupa 3 se garantează în plus gâtuirea şi rezilienţa. RP02 > 24 daN/cm2. • Oţelurile carbon turnate în piese (STAS 600-82) sunt oţeluri moi sau semidure. de exemplu OT 450-1 înseamnă oţel turnat cu Rm > 450 N/mm2 şi A5 > 18%. Ele se notează cu simboluri OT (oţel turnat).2% C etc). bronzuri. la grupa 2 se garantează şi limita de curgere. Aceste oţeluri se notează (conform STAS 1669-85) cu simbolul OSP (oţel pentru pile). d. dintre care primul reprezintă rezistenţa minimă la rupere prin tracţiune. aceşti constituenţi respectiv troostita. Oţeluri aliate. s-a convenit ca ele să fie numite oţeluri perlitice. tenacitate şi rezilienţă se toarnă din oţeluri carbon sau aliat. fiind în general mai duri şi mai rezistenţi. OSP12 cu 1. burghie. OSP6 cu 0. pistoane. OSC12. mai uşor de realizat prin turnare decât prin alte procedee de prelucrare. arbori. ajungându-se la cele caracteristice oţelurilor mediu aliate. • Ca urmare a alierii feritei şi perlitei şi a creşterii proporţiei de perlită din structura normală. bainita sau martensita. Din aceste oţeluri se toarnă roţi. • Pentru fabricarea cuţitelor. perlită şi ce-menită . fonte cenuşii.acestea se notează cu simbolul OLS. Influenţa generală a elementelor de aliere asupra structurii şi proprietăţilor oţelurilor şi fontelor. Oţeluri cu destinaţie specială există şi în grupa oţelurilor carbon pentru scule. Oţeluri carbon turnate în piese. piesele de la care se cere şi o anumită plasticitate. scule de îndoire şi răsucire etc). Pe măsură ce conţinutul de elemente detaliere creşte. Z > 3 şi KCU > 40 J/cm2. urmat de un număr care reprezintă conţinutul mediu de carbon în zecimi de" procente (de exemplu. filiere. au proprietăţi diferite de ale celor normali. iar celălalt. Deoarece toate oţelurile slab aliate conţin. Oţelurile hipereutectoide (OSC10. Astfel.6% C. lovire şi tăiere la rece fără aşchiere(poansoane. oţeluri moi). pentru fabricarea pilelor se folosesc oţeluri semidure (pentru pilirea materialelor nemetalice) şi oţeluri dure şi extradure (pentru pilirea materialelor metalice). In construcţiile de maşini pe scară largă se folosesc piesele turnate din fontă cenuşie. corespunzătoare oţelurilor slab aliate. A5 > 21 %. a dălţilor etc.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova prin presare. freze) pentru aşchierea materialelor cu durităţi mici (alame. oţelurile şi fontele pot fi slab aliate (< 2. La grupa 1 de calitate se garantează numai rezistenţa la rupere şi alungirea. 15 . Cu toate acestea. oţelurile slab aliate au duritatea şi rezistenţa mai mari decât ale oţelurilor nealiate cu acelaşi conţinut de carbon. OT 450-3 înseamnă oţel turnat cu Rm > 450 N/mm2. în structură normală. structura oţelurilor se modifică prin apariţia altor constituenţi structurali In afară de ferită. mediu aliate <2. OSC13)se folosesc la fabricarea sculelor (cuţite. a foarfecelor şi a altor obiecte destinate tăierii materialelor nemetalice se folosesc oţeluri carbon semidure sau dure. perlită. In funcţie de conţinutul total în elemente de aliere. urmat de un grup de două numere. cilindri şi alte piese în mişcare sau cu forme complicate.5% elemente de aliere).

un oţel cu 0. • Proprietăţile oţelurilor şi ale fontelor cu structuri speciale sunt deosebite de ale celor cu structuri obişnuite. literal) în zecimi de procent. Oţeluri aliate laminate la cald. se forjează. care reprezintă conţinutul mediu de carbon în sutimi de procent. La conţinuturi mari ale acestor elemente. Ti . Oţelurile aliate pentru scule sunt.crom. urmat de un grup de litere. 1.1 % şi Ti .oţeluri cu proprietăţi fizice speciale (oţeluri speciale).wolfram. Mo .oţeluri pentru construcţii. ele se numesc oţeluri feritice. de obicei. 40 CrNi 12 un oţel cu 0.7% Cr. în acest fel se obţin oţeluri austenitice.40%C. hipereutectoide (slab şi mediu aliate) şi ledeburitice (înalt aliate). chiar la temperaturi înalte. 16 . Oţelurile aliate pentru construcţii sunt.1%). care indică elementele de aliere prezentate în compoziţia oţelului.2% Ni şi circa 1 % Cr. Astfel.în proporţie de 0. oţeluri hipoeutectoide. deoarece conţin carburi aliate foarte dure şi stabile. în următoarele grupe: . fac ca ledeburita să se formeze în conţinuturi mai mici de 2.2%Mo (când elementul se găseşte în mijlocul simbolului literal.oţeluri pentru scule . Cr.05-0.şi de un alt număr care indică conţinutul elementului principal de aliere (ultimul din simbolul. oţeluri slab aliate. oţelurile respective capătă o structură complet feritică la temperatura ambiantă. de aceea.6%C). Oţelurile şi fontele austenitice. Mo. în general. matriţe. Conţinuturi mari de nichel sau mangan şi aplicarea unei răciri rapide (în apă) pot realiza o structură austenitică la temperatura ambiantă. cum sînt cromul şi wolframul.41%C. 0. conţinutul său este de circa 1 %. precum şi la solicitările mecanice la temperaturi înalte (oţeluri şi fonte refractare) etc.14%C şi să devină forjabilă la cald. W .siliciu. ele au un conţinut mediu de carbon corespunzător oţelurilor semidure (0. se aşchiază şi se sudează mai greu decât cele nealiate. Oţelurile înalt aliate care au în structură ledeburita se numesc oţeluri ledeburitice. Alte elemente de aliere (Si.25—0. Cr . In prima categorie sunt cuprinse oţelurile pentru scule de deformare şi pentru scule pneumatice (poansoane. pistoane pentru ciocane pneumatice etc). V. . Conţinuturi mari de elemente de aliere.2%.molibden.în proporţiele 0.titan. oţelurile aliate se împart. V. oţelurile ledeburitice au rezistenţă mare la uzură. ca şi otelurile carbon. dălţi pneumatice.nichel.40%C şi 1 %Cr . cu excepţia elementelor: Mo care este în proporţie de 0.1 %V şi 0. • Oţelurile aliate se toarnă. . V . de exemplu 40 C 10 reprezintă un oţel cu 0. Ele sunt simbolizate printr-un număr de două cifre.vanadiu. necesar pentru a asigura rezistenţa la şoc. Literele folosite pentru desemnarea elementelor aliere sunt următoarele: Mn mangan. Ni . In funcţie de scopul în care sunt folosite. Si. • Alierea înaltă face ca şi fontele cenuşii sa ajungă la structuri feritice sau austenitice. 41 VMoCr 17 .Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova In cazul oţelurilor înalt aliate se observă modificări importante de structură şi de proprietăţi. 4. W. ca şi cele feritice sunt foarte rezistente la coroziunea agenţilor chimici (oţeluri şi fonte anticorosive). Ti) au tendinţa de a restrînge domeniul austenitic şi de a-1 extinde pe cel al feritei.

crom şi wolfram. dintre aliajele Fe-C sunt deformabile numai oţelurile. Oţelurile hipereutectoide (având aceeaşi notaţie ca şi cele hipoeutectoide) se folosesc îndeosebi la fabricarea sculelor aşchietoare. Proprietăţile oricărui material metalic pot fi modificate prin modificarea structurii sale. conţinutul mediu în oţel fiind de 8. prin tratamente termice sau prin aliere. Oţelurile inoxidabile şi anticorozive sunt acelea care nu se oxidează şi nu se coredează sub acţiunea substanţelor chimice. pentru a i se modifica forma.1. de exemplu. de exemplu.C.prin deformare plastică. corespunzătoare acelora obţinute în urma solidificării după diagrama de echilibru Fe. 1.8%C şi este aliat cu 18%W.1. care indică elementele de aliere componente. Tot din categoria oţelurilor aliate pentru scule fac parte şi oţelurile rapide (înalt aliate cu wolfram sau molibden) şi sunt notate cu literele Rp urmate de un număr de ordine al mărcii. refractare şi cele cu proprietăţi magnetice şi electrice deosebite. Cel mai reprezentativ oţel rapid este oţelul Rp3. principalul element de aliere este wolframul. 1. Oţelurile speciale sunt oţeluri mediu şi înalt aliate. pot fi citate oţelurile CVW50. In această grupă sunt cuprinse oţelurile inoxidabile şi anticorozive.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Simbolurile acestor oţeluri cuprind un grup de litere. Se folosesc după un tratament termic de călire urmată de revenire joasă. care nu satisfac toate cerinţele impuse fie de prelucrarea lor. freze pentru aşchierea normală a materialelor metalice relativ moi (îndeosebi neferoase).3. Deoarece oţelurile inoxidabile. Aceste oţeluri se utilizează în stare de călire în ulei.5%. şi un număr format din două cifre. care reprezintă conţinutul mediu al elementului de aliere principal (ultimul din simbolul literal). anticorozive şi refractare se simbolizează la fel ca cele aliate de construcţie. oţelul VC W85 conţine vanadiu. simbolul acestui oţel este 10NiCr180. au anumite proprietăţi.1. folosite la fabricarea de cuţite. Deformarea plastica Deformarea plastică este procedeul de prelucrare prin care un corp din material metalic solid este supus acţiunii unor forţe exterioare aplicate încet sau prin loviri repetate.3.1 %C. iar unele dintre ele şi a sculelor de deformare prin lovire. burghie. 18 %Cr şi 8 %Ni. 17 .la rândul său . care are 0. de aceea. • Deformarea plastică se aplică numai materialelor metalice cu plasticitate mare. Reprezentantul tipic al acestei clase de oţeluri este oţelul 18-8 care conţine sub 0. urmată de revenire medie sau înaltă. MCW14 etc. Modificarea structurii şi a proprietăţilor oţelurilor şi fontelor prin deformare plastică şi tratamente termice şi termochimice Oţelurile şi fontele cu structuri normale. C15. în zecimi de procent. 4%Cr şi 1%V. care se poate realiza . fie de utilizarea lor în exploatare. Deformarea plastică a oţelurilor se poate efectua fie la temperatură ambiantă (deformare plastică la rece). fie la temperatură înaltă (deformare plastică la cald).

idem. perlită la cel eutectoid şi perlită .oţel dur globulizat. e . a) b) c) d) e) f) Fig. Scăzând gradul de deformare. care au în structură peste 80% ferită. se supune unei încălziri la 650—750°C. c idem. deoarece poate crăpa.25%C. starea respectivă se numeşte stare moale (m) sau foarte moale (fm). Pentru a-1 înmuia. rezultă un oţel foarte tare (notat fi). Gradul de ecruisare depinde de gradul de deformare aplicat. b . în urma căreia ferita devine din nou poliedrică. 1. d . Dacă deformarea este mare.idem. În stare ecruisată oţelul nu mai poate fi deformat la rece. matriţare) la temperaturi cuprinse între 1150°C (începutul deformării) şi 900°C (sfârşitul deformării) şi apoi se răcesc în aer liniştit. otelul devine tare (/) sau jumătate tare (1/2 t). deformat plastic la rece. Majoritatea oţelurilor se deformează la cald (prin laminare. forjare. crescând caracteristicile de rezistenţă şi scăzându-i plasticitatea (alungirea A). deformat la rece şi recristalizat la 600°C. deformat plastic la rece . Oţelurile dure nu pot fi deformate plastic la rece decât dacă li se aplică un tratament termic prin care cementita secundară din perlită este adusă la o formă globulară (aproape sferică). deformat la rece şi recristalizat la 650°C . ferită poliedrică + perlită la oţelurile hipoeutectoide. adică aceea care rezultă din diagrama de echilibru Fe-Fe3C. laminat la cald .idem. Structura oţelurilor deformate plastic la cald este normală. f .5. Deformarea plastică la cald se efectuează încălzindu-se oţelurile la temperaturi înalte la care ele au structura formată în totalitate din austenită.cementită secundară la cele hipereutectoide. Tratamente termice aplicate oţelurilor şi fontelor 18 . oţelul se ecruisează (se întăreşte).1. Variaţia structurii şi a durităţii prin deformare plastică Ia rece şi prin recristalizare ulterioară la oţeluri: a .2. Prin deformarea plastică la rece ferita poliedrică se alungeşte şi structura oţelului devine fibroasă şi dură.oţel moale.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Deformarea plastică Ia rece se aplică oţelurilor moi cu mai puţin de 0.3. scade si gradul de ecruisare.1.

Pentru a nu se obţine din nou un grăunte mare. Pentru aceasta oţelul este adus.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Tratamentele termice sunt operaţii de încălzire şi răcire a aliajelor aflate în stare solidă. mai întâi.3—0. dar cu perlită mai multă şi mai fină. Oţelurile semidure cu 0. Oţelurile dure şi extradure (cu 0. Pentru obţinerea unor suprafeţe mai netede se aplică.6% C nu prezintă probleme deosebite la aşchiere. In unele cazuri se normalizează şi construcţiile sudate din oţeluri nealiate. normalizarea se execută local Recoacerea de înmuiere se aplică pentru îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere a oţelurilor dure şi extradure. deoarece se prelucrează uşor atât în stare laminată. Oţelurile prelucrate la cald au. Ca urmare. uneori. La această temperatură se menţine timp îndelungat (uneori chiar 10 — 20 h) pentru realizarea procesului de globulizare a lamelelor de cementită. la o structură complet austenitică. Recoacerea otelurilor Recoacerea de regenerare. datorită uzării excesive a sculelor aşchietoare. La baza tratamentelor termice stau deci transformările de structură în stare solidă. Acest tratament este denumit recoacere de globulizare. în acelaşi scop. efectuate cu scopul de a le modifica structura. ceea ce asigură o duritate mai mare. transformarea austenitei are loc în modul prezentat în diagramă. în general structuri caracterizate prin grăunte cristalin mare şi structură neuniform. respectiv SE din diagramă. oţelul se răceşte încet până la temperatura ambiantă.1. respectiv la 750 — 780°C. Pentru a se îmbunătăţi prelucrabilitatea oţelurilor dure şi extradure. răcirea de la temperatura respectivă şi până sub punctul Ax (circa 650°C) se realizează foarte încet (20-30°C/h). Aşchia lor se detaşează cu uşurinţă. a.7 . la rândul său. modificarea proprietăţilor fizico-mecanice sau tehnologice ale aliajelor. prin aplicarea tratamentului termic de recoacere de regenerare. Pentru a nu se încălzi întreaga construcţie sudată.4%C) prezintă o serie de dificultăţi de prelucrare prin aşchiere. de care se deosebeşte numai prin modul de răcire: în căzu tratamentului de normalizare.se aplică un tratament termic de înmuiere care are drept scop transformarea lamelelor de cementită în globule aproape sferice. Normalizarea (sau recoacerea de normalizare) este o variantă a recoaceri de regenerare. După menţinerea un anumit timp la această temperatură. • Recoacerea de regenerare sau de normalizare se aplică tuturor pieselor forjate din oţeluri de construcţie şi pieselor turnate din oţel. normalizarea. prin încălziri în domeniul de existenţă al acestui constituent pe diagrama Fe-Fe3C. Ca urmare a răcirii lente. Grăuntele mare şi structura neuniformă pot fi înlocuite cu o structuri cu grăunte fin şi cu o distribuţie uniformă a constituenţilor structurali. modificarea structurii antrenează. 19 . deşi în acest caz uzura sculelor aşchietoare este mai accentuată. astfel încât temperatura ambiantă se obţine o structură normală cu grăunţi fini. cât şi după turnare sau forjare. Recoacerea de globulizare se realizează prin încălzirea oţelurilor respective la o temperatură cu puţin superioară punctului Ax. oţelul are tot structură normală (de aici şi denumirea de normalizare). răcirea oţelului se execută în aer (scoţând piesele din cuptor). încălzirea se efectuează cu maximul 50°C peste liniile GS. iar suprafeţele prelucrate sunt destul de curate. cu acţiune abrazivă mai redusă.

Recoacerea pieselor turnate din fontă.45 min) şi cu răcire în aer şi are ca rezultat obţinerea stărilor moale sau foarte moale. iar oţelul OSC 8. Duritatea sa este cu atât mai mare cu cât oţelul supus călirii are mai mult carbon. favorizează ruperile prin şoc sau la oboseală. Astfel. menţinere şi răcire în aer.500°C (după degroşări) sau la 150 . oţelul OLC 25 călit are duritatea de numai 45 HRC. b. c. întrucât reduc rezistenţa mecanică. apoi. fenomenul de ecruisare (tensiuni de deformare) şi dezechilibrul mecanic produs prin schimbarea formei geometrice a pieselor în cursul prelucrării prin aşchiere (tensiuni de prelucrare prin aşchiere). perlită. simplu. cu durate scurte (15 . Aceste tensiuni interne remanente sunt dăunătoare calităţii produselor. determină apariţia unor tensiuni interne importante. • Recoacerea de normalizare se aplică pieselor din fontă cenuşie care au structuri ferito-perlitice. numit martensita. Călirea oţelurilor. recoacerea de recristalizare a oţelurilor se execută la 700 -750°C.550°C. şi anume: neuniformitatea răcirii pieselor (tensiuni termice sau de contracţie). călire. ca urmare a transformării austenitei în diferite structuri (tensiuni structurale). Tratamentul termic astfel realizat se numeşte călire la martensita sau. iar detensionarea după prelucrarea prin deformare plastică la rece la 340 -400°C. Martensita este un constituent dur şi fragil. deoarece în cursul solidificării. O parte din tensiunile interne rămân în produse şi după terminarea prelucrărilor respective. Dacă un oţel este încălzit în domeniul austenitei şi. Practic. care In funcţionarea ulterioară nu trebuie să se deformeze sub acţiunea tensiunilor interne produse de prelucrarea prin aşchiere). la piese de mare importanţă. în produsele metalice apar tensiuni interne. modificările de volum specific. Condiţiile de aplicare a acestui tratament diferă de la caz la caz. datorită grosimii diferite a pereţilor. la piesele din fontă. contracţia mare şi neuniformă. Recoacerea de detensionare în toate tipurile de prelucrări la cald sau la rece. Detensionarea după prelucrările prin aşchiere se practică mai rar şi se poate efectua la temperaturi de 450 . Dacă aceste tensiuni nu sunt eliminate prin detensionare. Operaţia se execută prin încălzire la 850 . ci dintr-un alt constituent cu aspect acidular. Tensiunile interne sunt generate de mai multe cauze. recoacerii de detensionare la 500 .1a 64 HRC. cu atât rezultatele sunt mai bune. este răcit rapid. cu scopul a le mări duritatea prin creşterea proporţiei de perlită din structură. structura sa nu mai este formată din constituenţi normali (ferită. 20 . detensionarea după turnare sau sudare se realizează prin încălzire la 600 -650°C. fonta ajungând la o structură cu masa de bază complet perlitică. Această operaţie este necesară după turnare. micşorează rezistenţa la coroziune etc.200°C (după finisări.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Recoacerea de recristalizare este tratamentul termic aplicat produselor din oţel deformate plastic la rece ecruisate). Astfel. deformându-le. după prelucrare prin aşchiere ele acţionează asupra pieselor. Tensiunile interne remanente se pot elimina prin tratamentul termic numit recoacere de detensionare. O condiţie esenţială la aplicarea recoacerii de detensionare este ca răcirea să se efectueze foarte încet (dirijată). cementită secundară). de obicei. Piesele turnate din fontă se supun. Cu cât menţinerea este mai îndelungată.900CC. otelul OLC45 se căleşte la 60 HRC.

De aceea. De aceea. e. executate din oţeluri cu conţinut de carbon mare. la călirea pieselor cu forme neregulate. această revenire se mai numeşte şi detensionare. Revenirea care se realizează prin încălzire la temperaturi cuprinse între 350 şi 450°C se numeşte revenire medie. oţelurile hipereutectoide se încălzesc numai deasupra punctului Ax. discuri. plastică şi tenace. revenirea înaltă se aplică la organele de maşini în mişcare ce trebuie să satisfacă complexul de proprietăţi amintit (arbori.5 — 1. numită troostită de revenire. în această stare. se numeşte îmbunătăţire. resorturi. De aceea. constituit din călire şi revenire înaltă. Transformarea austenitei în martensita se realizează cu o creştere de volum de 0. • Revenirea joasă nu modifică structura de călire. În vederea călirii. martensita este un constituent rezistent la uzură. cu partea mai groasă înainte etc. bucşe extensibile). De aceea. dar nu rezistă la şoc. însă o mare parte din tensiunile interne sunt îndepărtate. Troostita de revenire are duritate mai mică decât martensita (400 — 450 HB) şi se caracterizează prin elasticitate mare. Martensita se descompune într-un amestec de ferită şi cementită secundară. • Revenirea medie modifică structura oţelului călit. sub 727CC. Pentru a se obţine o structură complet martensitică la călire. De aceea. Se aplică la piesele şi sculele care trebuie să aibă duritate mare (piese supuse la uzare. martensita se descompune într-un amestec de ferită şi cementită secundară.) şi se agită energic. Pentru a se evita aceasta.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Datorită durităţii mari. d.Călirea şi revenirea fontelor. revenirea medie se aplică pieselor din oţel care trebuie să fie elastice în exploatare (arcuri. care poartă numele de sorbită. oţelurile se folosesc cu structură martensitică numai în cazul sculelor şi al pieselor care trebuie să reziste la uzură. în schimb. fără şoc. biele. însă sunt fragile şi au tensiuni interne importante. Piesele din fontă cenuşie se supun mai rar tratamentelor termice de călire şi revenire. Revenirea oţelurilor. întotdeauna se aplică un tratament termic de revenire • Revenirea este tratamentul termic prin care un oţel călit este încălzit la o temperatură oarecare. în tendinţa de a se apropia de echilibru. Revenirea care se realizează prin încălzire la temperaturi relativ scăzute (150—200°C) se numeşte revenire joasă. deoarece este. după călire. în sensul că.încălzirea oţelului călit la temperaturi cuprinse între 450 şi 650°C se numeşte revenire înaltă. care creează pericolul de crăpare. la o temperatură cu circa 50°C mai mare decât punctul A3. scule aşchietoare). întrucât grafitul măreşte pericolul de crăpare la călire. cu circa 50°C. rezistentă. Tratamentul termic dublu. piesele se introduc în bazine de călire în anumite poziţii (de exemplu. tratamentul de călire al fontelor constă în 21 . buloane etc). Revenirea înaltă conduce la o apropiere de echilibru şi mai accentuată. apar importante tensiuni structurale. oţelurile hipoeutectoide trebuie încălzite în domeniul austenitic. cu duritate. Sorbită are duritate mai mică decât troostita de revenire (250—350 HB) şi se caracterizează printr-o asociaţie ideală de proprietăţi mecanice. vertical. De aceea. Atunci când se aplică. mare. ele nu pot fi utilizate. cu scopul de a se realiza o apropiere mai mică sau mai mare de echilibru. In stare călită. oţelurile au durităţi mari. în acelaşi timp. oţelurile carbon trebuie răcire în apă rece. deseori. unde structura lor este formată din peste 90% austenită şi restul cementită secundară. Oţelul rămâne martensitic.5% (dependentă de conţinutul de carbon al oţelului).

.. 22 .-uri) .tratamentele termice la care sunt supuse piesele în diverse stadii de fabricare. Totuşi structurile de revenire medie ii înaltă nu au proprietăţi superioare celor perlitice. produselor finite etc. Asemenea procese pot cuprinde: .V. prin care se realizează durităţi de peste 350 HB şi deci o rezistenţă mare la uzură.asamblarea pieselor în subansambluri şi ansambluri. dispozitive şi verificatoare (S. semifabricatelor. Procesele de bază contribuie direct la transformarea materiilor prime în produse finite.prelucrarea prin aşchiere a semifabricatelor pentru obţinerea pieselor finite. Procesul de producţie Rezultatul activităţii unei întreprinderi constructoare de maşini îl constituie produsele fabricate: maşini. Rezultate mai bune se obţin prin aplicarea călirii izoterme la bainită (încălzire la 850—900°C şi răcire în baie de săruri la 400°C şi apoi în aer).întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor folosite în cadrul proceselor de bază. care se pot obţine direct prin turnare. pentru ca piesele să aibă rezistenţă bună la uzură. Procesele auxiliare ajută la buna desfăşurare a proceselor de bază. în vederea obţinerii produsului finit. pieselor. Astfel. Ele pot cuprinde: . matriţate etc. Revenirea se efectuează în funcţie de scopul urmărit. . care pot fi de bază şi auxiliare.1 NOŢIUNI AŞCHIERE GENERALE DESPRE PRELUCRAREA PRIN 2. la segmenţii de piston) se aplică revenirea medie la 400—450CC. în întreprindere se desfăşoară un proces de producţie prin are materiile prime şi semifabricatele sunt transformate în produse finite. forjate. utilaje. Pentru obţinerea acestor produse. . 2 BAZELE AŞCHIERII METALELOR ŞI ALIAJELOR 2.construirea de scule.D. bunuri de consum etc.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova încălzire la 850 — 900°C şi răcire în ulei. Un proces de producţie este alcătuit din alte procese. . . aparate. se aplică revenirea joasă la 200 — 300°C.1. iar pentru o elasticitate mai bună (de exemplu.1.transportul pe teritoriul întreprinderii al materialelor.obţinerea de semifabricate turnate.

.formei şi dimensiunilor. Faza este deci o parte a operaţiei care se realizează: .Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Pentru buna desfăşurare a întregului proces de producţie. .auxiliare.proprietăţilor fizico-chimice. prin care materiile prime se modifică treptat. .ca de altfel şi întreprinderile aparţinând altor domenii de activitate .cu aceleaşi unelte de. este compusă din una sau mai multe faze. în timpul aceleiaşi prinderi a piesei în dispozitiv. Operaţia este acea parte a procesului tehnologic efectuată: . . Orice proces tehnologic constituie o însumare a unor etape succesive care conduc în final la obţinerea produsului finit. Procese tehnologice de asamblare. Procese tehnologice Procesul tehnologic este o parte a procesului de producţie legată direct de schimbarea treptată a stării produsului în timpul fabricării sale. Operaţia. Ea este o unitate distinctă atât din punctul de vedere al proceselor care se execută în ea cât şi din cel administrativ. întreprinderea constructoare de maşini .cu utilajele şi unelte necesare în scopul modificării: . în scopul obţinerii unei părţi a unui produs sau a întregului produs.de pregătire a fabricaţiei.netezimii şi aspectului suprafeţelor materiilor prime sau semifabricatelor supuse prelucrării. o operaţie include acele prelucrări executate cu aceleaşi scule. asigurând deservirea secţiilor de bază sau auxiliare cu mijloace de transport. In cazul particular al prelucrărilor prin aşchiere. care piesele sunt grupate în subansambluri şi ansambluri .într-o singură aşezare şi poziţie a piesei de prelucrat. . secţiile pot fi: . Aşadar.fără întrerupere.de deservire.1. 2. . la rândul ei. Elementul de bază în organizarea unei întreprinderi îl constituie secţia. 23 .cu acelaşi regim tehnologic. în care se desfăşoară o parte a procesului de producţie. în care se întocmesc proiectele şi toată documentaţia necesară procesului de fabricaţie. . Elementul de bază al procesului tehnologic îl constituie operaţia tehnologică. lucru. .la un singur loc de muncă. procesele tehnologice de prelucrare pot fi de semifabricare şi de prelucrare mecanică.2.de către un muncitor sau o echipă de muncitori. cu păstrarea şi depozitarea materiilor prime. prin.de bază. în care se desfăşoară procese auxiliare. transformându-se în semifabricate şi apoi în piese finite. . . a semifabricatelor şi a produselor. Procese tehnologice de prelucrare. Procesele tehnologice desfăşurate în întreprinderile constructoare de maşini pot fi grupate în două categorii. In funcţie de profilul lor.trebuie să dispună de o organizare corespunzătoare.

Asemenea unghiuri sunt. O sculă aşchietoare este prevăzută cu una sau mai multe muchii ascuţite. deplasarea unui instrument de măsură spre piesa care trebuie măsurată etc. . Prima cerinţă se realizează practic prin alegerea corespunzătoare a materialului din care este confecţionată scula aşchietoare.ocupă o anumită poziţie faţă de suprafaţa prelucrată. îl despică şi desprinde aşchia.este mai dură decât materialul prelucrat. deplasarea şi regimul de lucru. care alunecă pe suprafaţa sculei aşchietoare. Aceasta poate fi. Din aceste ultime condiţii rezultă o serie de unghiuri. iar a treia. de exemplu. dintre care unele sunt reprezentate în fig. In acest caz există două faze distincte deoarece prelucrarea se execută cu alt regim tehnologic în cele două etape. atingerea unei scule sau a unei manete. Procesul de aşchiere Desprinderea aşchiilor de pe suprafaţa semifabricatelor în vederea îndepărtării adaosului de prelucrare se realizează cu ajutorul unor scule aşchietoare. tăişul pătrunde în materialul prelucrat. şi unghiul de aşezare care indică poziţia feţei de aşezare.3.1. A doua cerinţă este satisfăcută prin ascuţirea corectă a sculei.1 Dacă unghiurile se referă la poziţia sculei faţă de suprafaţa prelucrată. corespunzătoare unei faze. îl deformează local. 24 . în scopul obţinerii unei precizii ridicate — ceea ce constituie finisarea. — păstrează neschimbate scula.are o anumită formă. Configuraţia părţii active a sculei aşchietoare permite acesteia să lucreze ca o pană: prin apăsarea sculei. Stratul de material care trebuie înlăturat de pe suprafaţa unei piese. In timpul fazelor de lucru se execută mânuiri. care marchează poziţia feţei de degajare a sculei. de mai multe ori. 2. denumite tăişuri.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova La prelucrarea anumitor suprafeţe este necesar ca Ia început să se îndepărteze un strat mai gros de material — ceea ce se numeşte degroşare — iar la sfârşit un strat mai subţire. O sculă aşchietoare nu poate desprinde aşchii de pe suprafaţa piesei decât în cazul în care ea: . prin poziţionarea corespunzătoare a sculei faţă de suprafaţa prelucrată. de exemplu. Rezultă de aici că cel mai simplu element al activităţii muncitorului îl constituie mişcarea. unghiul de degajare y. .2. Trecerea este deci o parte a fazei care: — se repetă identic. — are ca scop îndepărtarea unui strat de material de pe suprafaţa piesei. reprezentând totalitatea mişcărilor efectuate de către muncitor în timpul lucrului. poate fi îndepărtat in una sau mai multe treceri ale sculei. atunci ele poartă denumirea de unghiuri de poziţie.

bronzul şi fonta. Ele se prezintă sub forma unor panglici scurte.2. Aşchiile continue.2.2.1. alcătuite din elemente dispuse sub formă de trepte (fig. rezultă în timpul prelucrării materialelor metalice dure şi tenace. Forme de aşchii. aşchiile pot fi: . şi multe materiale metalice neferoase alamă.3. cum sunt.a.2. c).2. denumite şi aşchii de curgere (fig.2. Aşchiile de rupere (fig. de exemplu. Ele se desprind sub forma unor mici fragmente cu contur neregulat şi dimensiuni de la câţiva milimetri. Ele se prezintă sub forma unor panglici lungi. rugoasă. In funcţie de aspectul lor. . Aşchii Aşchiile formate în timpul prelucrării prin aşchiere a diferitelor materiale metalice diferă între ele în funcţie de proprietăţile acestor materiale (duritate plasticitate ş. cupru. deformate.b). Suprafaţa cu care aşchia se freacă de faţa de degajare a sculei este netedă şi lucioasă.a) se formează la prelucrarea unor materiale metalice fragile. cum sunt unele oţeluri carbon obişnuite (OL 37) sau slab aliate. având o suprafaţă netedă şi lucioasă. Aşchiile în trepte. la fracţiuni de milimetru.1. denumite şi aşchii fragmentate. cum sunt unele oţeluri carbon obişnuite (OL 60. rezultă în urma prelucrării materialelor moi şi maleabile. OL 70) sau unele oţeluri aliate.2.4.). a) b) c) Fig. | Aşchiile discontinue pot fi de rupere sau în trepte. aliaje de aluminiu).Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Fig. Schema prelucrării prin aşchiere. iar cealaltă aspră.discontinue.2. 2. 25 .continue.

Mişcările de avans pot fi de rotaţie. pentru generarea unei suprafeţe plane se pot utiliza următoarele combinaţii de mişcări: 26 . continue sau intermitente. Ele se execută uneori de către piesă. sculele folosite şi maşinile-unelte utilizate.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Prin forma. Generarea suprafeţelor. 2. Aşchiile rezultate în urma prelucrărilor prin aşchiere constituie un deşeu. în vederea aducerii de noi straturi de material în faţa tăişului sculei.mişcări de avans. Astfel. continue sau discontinue (intermitente). Acestea se deosebesc prin schema de prelucrare.mişcări principale. rezultă din combinarea mişcărilor executata de către tăişul sculei aşchietoare şi de piesa prelucrată. pentru turnarea semifabricatelor noi. având drept scop desprinderea aşchiilor. Din această cauză se iau măsuri care au ca scop protecţia muncitorului prin utilizarea unor paravane de protecţie sau prin fragmentarea aşchiilor prin folosirea unor scule speciale. Configuraţia suprafeţei prelucrate. să se treacă de la aşchii de rupere la aşchii în trepte şi apoi la aşchii continue. In afara formei lor. cu anumite dimensiuni şi o anumită netezime. aşchiile lungi care se deplasează spre locul în care stă muncitorul îl incomodează în timpul lucrului şi chiar îl pot accidenta. Forma aşchiilor depinde. care au drept scop aducerea sculei in apropierea piesei.mişcări de poziţionare. Acestea au pe faţa de degajare scobituri care obligă aşchia să se deformeze foarte mult. Ceea ce caracterizează însă cel mai bine procedeele de prelucrare prin aşchiere sunt mişcările executate de către sculă şi piesa prelucrată. Mişcări executate în procesul de aşchiere Prelucrarea prin aşchiere se poate realiza prin foarte multe procedee. este posibil ca folosindu-se aceeaşi sculă aşchietoare şi prelucrându-se acelaşi material. . Pentru prelucrarea prin aşchiere se folosesc următoarele categorii de mişcări: . Mişcările de apropiere pot fi executate fie de către sculă. sau rectilinii. prin sporirea treptată a vitezei de aşchiere. Colectarea aşchiilor se face in aşa fel încât diferitele materiale să nu se amestece între ele. . Astfel. în afară de natura materialului prelucrat. aşchiile pot îngreuia procesul le lucru. conform cerinţelor impuse piesei. Astfel. Ea poate fi o mişcare de rotaţie continuă sau o mişcare rectilinie. rupându-se.5. Mişcarea principală poate fi executată — de la caz la caz — de către piesă sau de către scula aşchietoare. de parametrii geometrici ai sculei aşchietoare şi de viteza de aşchiere. Ele nu se aruncă ci se colectează în vederea retopirii în cuptoare.1. Scopul final al unei prelucrări prin aşchiere îl constituie obţinerea unei suprafeţe cu o anumită configuraţie. există şi cazuri când acelaşi element {sculă sau piesă) poate executa şi mişcarea principală şi o mişcare de avans. dimensiunile şi cantitatea lor. aşchiile se deosebesc şi prin dimensiuni: lungime şi dimensiunile secţiunii transversale. iar alteori de către sculă. fie de către piesă. ceea ce le-ar face inutilizabile.

d) . c) -mişcarea de rotaţie a tăişului 1. În general mişcările folosite la generarea unei suprafeţe îşi lasă amprenta asupra aspectului suprafeţei prelucrate. tăişului sculei (cazul frezării) . suprafeţele canalelor elicoidale sau unele suprafeţe profilate) este necesar ca între mişcările folosite să existe o coordonare strictă. In cazul prelucrării unor suprafeţe complicate (de exemplu.mişcarea rectilinie a tăişului +a piesei. — mişcarea rectilinie a piesei + mişcarea rectilinie a tăişului (cazul rabotării).mişcarea de mişcarea recfilinie rotaţie a piesei. Rezultă de aici că generarea unei anumite suprafeţe poate fi obţinută prin mai multe variante de combinare a mişcărilor pieselor prelucrate şi a sculelor aşchietoare. Posibilităţile de generare a unei suprafeţe plane: a) mişcarea de rotaţie a piesei + mişcarea rectilinie a tăişului. — mişcarea rectilinie a piesei + mişcarea de rotaţie a. Aceasta se realizează prin stabilirea unei legături cinematice între sculă şi piesă .2 SEMIFABRICATE FOLOSITE LA PRELUCRAREA PRIN AŞCHIERE 27 .2. ceea ce corespunde posibilităţii realizării suprafeţelor respective pe mai multe tipuri de maşini-unelte.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova — mişcarea de rotaţie a piesei + mişcarea rectilinie a tăişului sculei (cazul strunjirii plane). 3. pe suprafaţă apar urmele tăişului sculei (fig.2. b). suprafeţele dinţilor roţilor dinţate.mişcarea de rotaţie a tăişului+mişcarea rectilinie a piesei. — mişcarea de rotaţie a piesei + mişcarea de rotaţie a tăişului sculei (cazul rectificării sau frezării pe maşini cu masă rotundă). folosindu-se o sculă cu tăiş rectiliniu (cazul broşării).3.3) care oferă posibilitatea identificării procedeului de prelucrare a) b) c) d) Fig. Generarea unei suprafeţe plane poate fi însă realizată şi cu ajutorul unei singure mişcări.

Principalele tipuri de semifabricate folosite la prelucrarea prin aşchiere sunt: .5 b) sau un semifabricat matriţat la cald (fig.a are patru suprafeţe (marcate cu semne) cărora li se impun condiţii speciale legate de netezime şi dimensiuni.2.2. Aceste suprafeţe vor trebui prelucrate prin aşchiere. a) b) Fig. Piesă finită şi semifabricate. se pleacă de la un semifabricat.5. finite.piese brute obţinute prin turnare. benzi etc. In funcţie de mărimea sa. Surplusul de material care trebuie îndepărtat de pe suprafaţa semifabricatului poartă denumirea de adaos de prelucrat. rezultă superioritatea semifabricatului matriţat care se apropie foarte mult de piesa finită. notate cu A şi haşurate dublu.5 c). dar care necesită în continuare alte prelucrări pentru a deveni piesă finită. iar adaosul de prelucrare este redus la minimum. cu respectarea tuturor condiţiilor impuse prin desenul de execuţie (formă. 28 . Din compararea mărimii adaosurilor de prelucrare. Piesa din figura 2.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Pentru obţinerea unei piese cu formă geometrică bine determinată. mărginită de suprafeţe cu o anumită netezime şi anumite dimensiuni. care a suferit o serie de prelucrări mecanice sau termice. sârme.bucăţi debitate din produse laminate (bare. calitatea suprafeţelor etc).5. profile. Un semifabricat bun are cât mai multe suprafeţe identice cu cele ale piesei finite.2.4. dimensiuni şi toleranţe. Fig. Semifabricatul supus prelucrării prin aşchiere are una sau mai multe dimensiuni mai mari decât cele ale piesei.2. Piesa finită rezultă în urma prelucrării semifabricatului. Adaosuri de prelucrare simetrice (a) şi asimetrice (b). unele dintre suprafeţele sale rămânând neprelucrate. Exemplu. Pentru obţinerea acestei piese se poate folosi un semifabricat debitat dintr-o bară laminată cu secţiune rotundă (fig.) . Semifabricatul este o bucată de material sau o piesă brută. adaosul de prelucrare se înlătură în una sau mai multe treceri.

piese brute forjate în matriţă (matriţate). Ea poate fi definită ca fiind capacitatea unui material de a se prelucra prin aşchiere in condiţii bine determinate (printr-un anumit procedau.1. Parametrii geometrici ai unei piese se pot împărţi în două grupe: . PRECIZIA DE PRELUCRARE 2. Din această cauză a apărut noţiunea de precizie a prelucrării.produse trase la rece. justificându-se cheltuielile efectuate cu punerea la punct a tehnologiilor de semifabricare. Prelucrabilitatea prin aşchiere denumită şi aşchiabilitate. coaxialitate etc).piese brute obţinute prin presare din pulberi. deformare plastică etc). Dintre semifabricatele enumerate.parametrii care determină poziţia reciprocă a acestor suprafeţe (paralelism. .să aibă prelucrabilitate prin aşchiere cât mai bună. cu anumite scule. Dintre parametrii geometrici enumeraţi o importanţa deosebită o au dimensiunile suprafeţelor. Intre tipul semifabricatului şi materialul din care el este confecţionat există o legătură directă. Semifabricatele matriţate sau turnate. ca fiind: gradul în care parametrii geometrici ai piesei prelucrate se apropie de parametrii geometrici proiectaţi. Precizia piesei şi precizia prelucrării Orice piesă a unei maşini poate fi caracterizată de mai mulţi parametri geometrici sau de alt tip (compoziţia chimică a materialului. dimensiuni. unele sunt caracterizate de o precizie ridicată. masa. rugozitate). de exemplu. aspectul etc).parametrii suprafeţelor care determină forma piesei (configuraţie.3. trebuie să îndeplinească două condiţii: . Prin precizia piesei se înţelege gradul în care parametrii reali ai piesei se apropie de parametrii proiectaţi. Noţiunea de precizie a dimensiunilor poate fi uşor înţeleasă din exemplul următor: 29 . Din această cauză.3. cu sau fără răcire etc). . nu pot fi folosite decât atunci când numărul pieselor de acelaşi fel este mare.piese brute forjate liber. . ca de exemplu cele matriţate. perpendicularitate. respectiv al piesei finite. cele presate din pulberi şi cele turnate (în special turnate sub presiune). Prelucrarea prin aşchiere schimbă în mod deosebit parametrii geometrici ai semifabricatului. .să permită prelucrarea primară de obţinere a semifabricatului (turnare. pe care constructorul le-a impus prin desenul de execuţie al piesei respective. este o proprietate tehnologică ce caracterizează diferitele materiale. . 2. precizia obţinerii dimensiunilor constituie principalul criteriu de apreciere a preciziei prelucrării. Alegerea unui anumit tip de semifabricat este legată de seria de fabricaţie. Materialul semifabricatului.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova .

30 .2 mm. calitatea suprafeţei se defineşte prin abaterile proprietăţilor fizice ale stratului de material de la suprafaţă faţă de proprietăţile materialului din interiorul piesei.98 mm . cu atât imprecizia este mai mare. denumindu-se macroabateri sau la scară mică. Pe desenele de execuţie ale pieselor sunt trecute şi date referitoare la calitate a suprafeţelor. L5= 60. În afara preciziei.4. Diferenţa lor este: Δ = L2 .Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Exemplu. calitatea suprafeţei este determinata de abaterile suprafeţei reale faţă de suprafaţa ideală. Cele două dimensiuni limită şi toleranta respectivă vor fi: Lmax = 60.8 mm si T= 0. L4= 59. Cea mai mare dimensiune efectivă este L2. Noţiunea de calitate a suprafeţei.6.59. Abaterile geometrice ale suprafeţelor pot fi considerate la scară mare. b — la suprafeţe cilindrice.96= 0.12 . calitatea suprafeţei prelucrate poate fi privită din punct de vedere geometric sau din punct de vedere fizic. Aşadar. a — la suprafeţe plane . L2 = 60. 2.0 mm. L3 = 59. În urma prelucrării mai multor piese se obţin dimensiunile efective: L 1 = 60.2 + 0. erori sunt mai mari. Cu cât numărul şi mărimea acestor.16 mm. indicata în desenul de execuţie al piesei. Lmin= 59.2 mm. care se încadrează între dimensiunile limită.4 mm. Abateri macrogeometrice . Caracterizarea unei situaţii în care precizia de prelucrare este scăzută se poate face prin termenul imprecizie. microabateri (respectiv. Fig. CALITATEA SUPRAFETELOR PRELUCRATE a.96 mm. Se spune că precizia prelucrării este cu atât mai mare cu cât valoarea Δ este mai mică în raport cu toleranţa T.2. Pe desenul de execuţie al unei piese este indicată o dimensiune L = 60±0.2 =0. Imprecizia pieselor se datoreşte unor erori. Din punct de vedere fizic.12 mm.1 mm.L3 = 60. Din punct de vedere geometric. iar cea mai mică dimensiune efectivă L4. abateri macrogeometrice şi abateri microgeometrice). dimensiunilor la aprecierea preciziei prelucrării se ia în consideraţie şi preciziile celorlalţi parametri geometrici. apărute în procesul de prelucrare. Prin noţiunea de calitate a suprafeţei se înţelege :gradul de netezime a suprafeţei şi starea stratului superficial rezultate in urma: prelucrării prin aşchiere.

Dacă se consideră o porţiune din suprafaţa piesei şi profilul neregularitatilor rezultat din secţionarea lor cu un plan. eventual folosidu-se o lupă sau un microscop. forma de hiperboloid ş. .7.a.se prezintă ca în figura 2. fie în direcţie transversală (cu pasul pt).7.. Rugozitatea suprafeţelor.. se poate aprecia cantitativ rugozitatea cu următorii parametrii: Fig.abaterea medie aritmetică a profilului Ra definită ca fiind valoarea medie a ordonatelor profilului până la linia sa medie: Ra = y1+ y2+. (fig. forma de butoi. Abaterile microgeometrice sunt microasperităţile care imprimă suprafeţei un aspect rugos. există un număr mare de macroabateri care se repetă la intervale relativ egale (egale cu un pas p) acestea constituie ondulatii. Pe desenele de execuţie ale pieselor se indică cu senine convenţionale mărimea lui Ra. prin rugozitatea ei. Exemplu de profil mărit al unei piese.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Abaterile macrogeometrice sunt abaterile de înălţime mică şi pas foarte mare.. din cauza neuniformităţii procesului de aşchiere. atunci acest profil ..înălţimea neregularilăţilor R reprezentând distanţa medie aritmetică dintre cele mai înalte cinci puncte de vârf şi cele mai joase cinci puncte de fund ale profilului. . Dacă se priveşte cu atenţie o suprafaţă prelucrată prin aşchiere. duse paralel cu linia medie. a vibraţiilor maşinii-unelte.mult mărit . iar pentru suprafeţele cilindrice: cilindricitatea. se trasează o linie medie a profilului 0—x. altfel spus. Dacă. reprezentând distanţa dintre liniile exterioară şi interioară. Valorile numerice ale parametrilor Ra şi Rz se găsesc în standarde. Dacă pe o suprafaţă. care nu taie profilul: Rz = (R1+ R3+ R5+ R7+ R9). conjcitatea.se constată că pe ea există o serie de neregularităţi reprezentând urmele sculei aşchietoare. pentru suprafeţele plane aceste abateri pot fi: neplanitatea. Astfel. prin vîrful cel mai înalt şi fundul cel mai jos ale profilului. atunci pentru diferitele puncte ale profilului se pot stabili ordonatele y1.găsesc deasupra sau dedesubtul acestei linii. convexitatea şi concavitatea. yn / n .6). yn care pot fi pozitive sau negative după cum punctele respective se. b. sculelor etc.. Există posibilitatea de a caracteriza o suprafaţă prjn mărimea microneregularităţilor sau..2. măsurată de la b paralelă cu linia medie.înălţimea maximă a neregularităţilor Rmax.(R2+ R4+ R6+ R8+ R10) / 5 . Ele pot să apară fie în direcţie longitudinală (cu pasul pt).2.y2. Luând în consideraţie o anumită lungime de bază. 31 .

Fig. Factorii care influenţează rugozitatea suprafeţelor prelucrate prin aşchiere Rugozitatea suprafeţelor prelucrate prin aşchiere este influenţată de o serie de factori dintre care mai importanţi sunt: — Parametrii geometrici ai sculei. — Parametrii regimului de aşchiere. Astfel.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova 2. Rugozitatea suprafeţei prelucrate prin aşchiere depinde în mod direct de unii din parametrii geometrici ai sculei. datorită acumulării unei cantităţi mai mari de material aflat jn stare plastică sub faţa de aşezare. Ţinând cont de această dependenţă.8). Dintre elementele regimului de aşchiere. datorită faptului că materialul preferat se deformează mai puţin şi alunecă mai uşor pe suprafaţa de degajare a cuţitului. odată cu mărirea lui determină o micşorare uşoară a înălţimii asperităţilor.1. unghiul de degajare y. rugozitatea este cu atât mai mare cu cât unghiul de atac principal şi cel de atac secundar sunt mai mici. cea mai mare influenţă asupra rugozităţii o 32 .2. în acelaşi timp. s-au pus la punct scule cu unghi de atac secundar cât mai mic şi chiar scule cu un al treilea unghi de atac χ0=0° care să permită obţinerea unor rugozităţi cât mai mici (fig.7 Influenţa unghiurilor de atac asupra rugozităţii suprafeţelor prelucrate prin aşchiere.8. Fig. O influenţă mult mai mare o au asupra rugozităţii unghiurile de atac χ şi χ1 Din figura alăturată rezultă că pentru aceeaşi mărime a avansului.2. O influenţă mare asupra rugozităţii o are şi raza de rotunjire r a tăişului. la creşterea unghiului de aşezare se produce o creştere a înălţimii asperităţilor suprafeţei.4.9. Înălţimea microneregularităţilor scade pe măsură ce se măreşte raza tăişului cuţitului.2. Profilul unui cuţit pentru prelucrări de netezire. Acest lucru se vede cu uşurinţă în figura 2.

— Caracteristicile materialului prelucrat. geometria sculei aşchietoare se schimbă. Cu cât acest sistem este mai rigid cu atât rugozitatea suprafeţelor prelucrare este mai mică.10. In general. Rugozitatea suprafeţelor prelucrate depinde şi de caracteristicile fizico-mecanice ale materialului prelucratat.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova are avansul. Prin sistem tehnologic la prelucrarea. sistem închis care permite obţinerea piesei finite.10 rezultă că înălţimea asperităţilor este cu atât mai mică cu cât avansul este mai mic. Uzura sculei. prin aşchiere se înţelege ansamblul de componente format din maşină-unealtă — dispozitiv de prindere a piesei — piesă — sculă aşchietoare — dispozitiv de fixare a sculei — maşină-unealtă. Astfel. Din figura 2. 2. asigurată de rigiditatea tuturor 33 . Fig. pentru micşorarea rugozităţii se obişnuieşte ca înainte de prelucrarea prin aşchiere semifabricatele să fie supuse unui tratament termic de normalizare ceea ce micşorează ductibilitatea. de exemplu. Viteza de aşchiere contribuie şi ea la obţinerea unei anumite rugozităţi.9 Influenţa razei de rotunjire a cuţitului asupra rugozităţii suprafeţei prelucrate prin aşchiere. ceea ce are consecinţe defavorabile asupra rugozităţii. la prelucrarea oţelurilor moi (cu puţin carbon) se obţin suprafeţe cu rugozitate relativ mare . Rigiditatea sistemului tehnologic este. în procesul de aşchiere.2. aceasta micşorându-se atunci când viteza creşte. — Rigiditatea sistemului tehnologic. Se modifică unghiurile sculej şi forma tăişului. Fig. Micşorarea avansului constituie cea mai eficace măsură de creştere a netezimii suprafeţelor prelucrate prin aşchiere. Influenţa avansului asupra rugozităţii suprafeţei prelucrate prin aşchiere. la prelucrarea materialelor ductile se obţin rugozităţi mai mari. Ca urmare a apariţiei uzurii.

34 . sculei şi piesei şi micşorării forţelor de frecare generatoare de vibraţii 3 OPERAŢII DE PRELUCRARE PRIN AŞCHIERE 3. — Lichidele de răcire.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova componentelor sistemului şi rigiditatea legăturilor dintre două componente legate între ele.3.1. arbori mijlocii (3d < l <10d) şi arbori lungi (l > 10d).1 Prelucrarea pieselor de tip arbori Caracteristici constructive. are drept consecinţă apariţia vibraţiilor şi înrăutăţirea calităţii suprafeţei prelucrate. Prezenţa lichidelor de ungere-răcire la locul aşchierii are o influenţa binefăcătoare asupra calităţii suprafeţelor. Astfel.3. cu trepte într-un sens. Fig. Diferite categorii de arbori drepti.1. funcţie de raportul dintre lungimea l şi diametrul mediu d. folosirea unor maşini-unelte şi dispozitive uzate. Arborii drepţi se disting prin aceea că toate suprafeţele caracteristice au o axă dreaptă comună. cu trepte în ambele sensuri — plini sau tubulari.ungere. lipsite de rigiditate. La randul lor.1): netezi. arborii drepţi pot fi (fig. arborii drepţi pot fi împărţiţi în: arbori scurţi (l < 3d). De asemenea. Acest efect se datoreşte micşorării temperaturii aşchiei.1 OPERAŢIA DE STRUNJIRE 3.

în general abateri de la circularitate) şi în lungul axei (conicitate. De asemenea. paralelismul flancurilor canelurilor şi canalelor de pană cu axa arborelui. sunt prescrise în mod special toleranţe privitoare la forma suprafeţei. 0. Operaţii pregătitoare la executarea arborilor drepţi.05 mm pe 100 mm lungime. lungimi peste 10 m şi greutăţi mai mari de 100 tone. atunci se consideră admisibile. de la piesele de aparatură fină pînă la arbori grei. stratului superficial al fusurilor solicitate la uzură i se impune o duritate ridicată. a căror diametre nu diferă prea mult. ca urmare. 0. cu diametre ce depăşesc 1500 mm. 35 . bătaia frontală trebuie menţinută sub 0. nitrurare etc. Rugozitatea impusă suprafeţelor tronsoanelor ce formează ajustaje cu piesele care se montează pe arbore este cuprinsă între limitele Ra =1.. debitate în bucăţi de lungime egală cu lungimea acestora (pentru arborii de diametre mijlocii) sau nedebitate (pentru arborii de dimensiuni mici).06 pe 100 mm iar neparalelismul axelor canalelor de pană faţă de axa arborelui nu poate depăşi 0. perpendicularitatea faţă de axă a suprafeţelor frontale adiacente acestora sau a celor cu rol funcţional separat (bătaia frontală). cu excepţia cazurilor în care erorile de formă au o importanţă deosebită şi. Erorile de formă ale suprafeţelor de revoluţie se apreciază prin variaţia dimensiunii diametrale în diverse secţiuni axiale (ovalitate. bătaia radială admisă nu poate fi mai mare de 0. formă butoi. Dacă abaterile astfel constatate se încadrează în limitele cîmpului de toleranţă al dimensiunii diametrale. Arborii netezi sau în trepte. îndreptarea la rece introduce tensiuni interne importante. care determină regenerarea curburii arborelui. Precizia dimensiunilor diametrale ale suprafeţelor importante corespunde în general claselor de precizie 6 . Valorile admisibile ale acestor erori sunt în general mici pentru suprafeţele importante ale arborelui. Condiţiile de precizie impuse dimensiunilor axiale ale tuturor suprafeţelor arborilor sunt de asemenea puţin severe. Această grupă cuprinde primele operaţii ale procesului tehnologic şi anume îndreptarea.a etc). în cazul unor arbori mari.6 . călire superficială.. Indreptarea se aplică semifabricatelor sau barelor utilizate pentru execuţia arborilor de rigiditate mică şi lungime mare precum şi barelor folosite la prelucrarea arborilor pe strunguri revolver sau automate.01 . cementare.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Gama dimensională a pieselor din clasa arbori este foarte largă. poligonaiitate.. formă ş..4 μm. după strunjire. obţinută prin deformare plastică. se recomandă îndreptarea la cald..01 . se execută din bare laminate. precizia depăşeşte rar nivelul corespunzător cotelor libere STAS 2300-75. prelucrarea suprafeţelor frontale de capăt şi centruirea. 0. 0. în mod curent.7 ISO iar în anumite cazuri chiar clasei 5 ISO. simetria canalelor de pană faţă de această axă şi altele.. Erorile de poziţie se referă la coaxialitatea suprafeţelor cilindrice importante (bătaia radială). Cînd curbura ce trebuie eliminată este mare.. De aceea. Condiţii tehnice de execuţie.01 .. în ceea ce priveşte celelalte suprafeţe.03 mm.

în funcţie de forma arborelui. cu unul sau mai multe cuţite. lungimea sa şi mărimea adaosului de prelucrare. Prelucrarea suprafeţelor de rotaţie exterioare prin strunjire se poate realiza prin următoarele operaţii: degroşare. Strunjirea de degroşare a arborilor se poate realiza din una sau mai multe treceri. semifinisare şi finisare. maşini de frezat şi maşini specializate de frezat şi centruit. în funcţie de tipul arborelui.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Prelucrarea suprafeţelor frontale. La strunjirea de degroşare se îndepărtează cea mai mare parte a adaosului de prelucrare. plasate la începutul procesului tehnologic cu scopul de a asigura arborelui suprafeţele de aşezare şi de măsurare. necesare la operaţiile ulterioare. mai multe scheme de aşchiere. Strunjirea de degroşare a arborilor netezi şi în trepte.3.prelucrarea arborilor netezi cu mai multe cuţite prin divizarea adaosului in lungime. a) Fig. Suprafeţele frontale si centruirea se prelucrează pe strunguri. 36 b) . Fig.3. cum ar fi: .3. de capăt şi centruirea se execută în cadrul uneia sau a mai multor operaţii.2. fiind posibile.

caracterizate printr-o rigiditate ridicată şi care sunt prevăzute cu mai multe sănii. . divizand adaosul de prelucrare în lungime.4. poată fi îndepărtat la o singură trecere. în schimb durata prelucrării este mică. numărul acestora se stabileşte în funcţie de puterea motorului de acţionare a maşinii-unelte. . Cuţitele sunt aşezate la distanţe egale. în care z reprezintă numărul de cuţite. Fig. Prelucrarea cu mai multe cuţite se execută pe strunguri speciale. deci productivitatea ridicată. iar l lungimea de prelucrat. asigurand o precizie de prelucrare ridicată. cu un număr minim de faze. .3.3. c) La prelucrarea cu mai multe cuţite. astfel încît să. puterea necesară la aşchiere este mare. Metoda se aplică la prelucrarea arborilor netezi cu adaos de prelucrare mic. prin divizarea adaosului în adancime.5. rezultate din raportul l/z.prelucrarea arborilor în trepte cu un singur cuţit.prelucrarea arborilor netezi cu mai multe cuţite. 37 .Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova . cu divizarea adaosului pe cuţite .prelucrarea arborilor în trepte cu mai multe cuţite. a) b) Fig.prelucrarea arborilor în trepte cu mai multe cuţite şi divizarea adaosului pe lungime La prelucrarea arborilor netezi cu mai multe cuţite. In cazul arborilor cu adaos de prelucrare mare se foloseşte metoda cu mai multe cuţite şi divizarea adaosului în adancime.

caracteristici constructive. fixate pe sania transversală ce se deplasează cu avansul de lucru St. forma şi rugozitatea finală. operaţiile de semifinisare şi finisare se execută cu unul sau mai multe cuţite. SN 250. adaosul de prelucrare fiind divizat în lungime sau adîricime. SN 630 etc. strunguri grele. . SN 500. strunguri foarte grele. avansuri mici.poziţia axei arborelui principal: strunguri orizontale şi strunguri verticale (carusel). .3. asigurand prelucrarea treptelor în lungime. Operaţia se caracterizează printr-un regim de aşchiere mai uşor (adincime de aşchiere mică. 3. strunguri speciale.calitatea suprafeţei şi precizia dmensională: strunguri de eboşare. 38 . iar a doua de finisare. iar în faza a Ii-a se folosesc cuţitele CT. care trebuie să asigure precizia dimensională.2 Maşini utilizate la strunjire Strunguri : clasificare. Clasificarea strungurilor se face luându-se în considerare criteriile: . SN 320. strunguri de finisare. viteze de aşchiere mari). strunguri de precizie. strunguri mici. Ca şi operaţia de degroşare.gradul de automatizare: strunguri cu comandă manuală.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Fig. strunguri semiautomate. . strunguri specializate. Strungurile normale sunt maşini-unelte universale destinate efectuării unei varietăţi mari de prelucrări. strunguri mijlocii. SN 400. strunguri automate. Strunguri universale: destinatie. . în prima fază se execută degajările cu ajutorul cuţitelor C4 şi C=. 1.1. In tara noastră se construieşte o gamă înseninată de strunguri normale dintre care cele mai răspîndite sînt: S 3 (1 A 62). Prelucrarea se execută din două faze. Strunjirea de finisare a arborilor Se realizează din două treceri: una de semifinisare.6.gradul de universalitate: strunguri universale. Strungul normal. . Un exemplu de prelucrare a unui arbore în trepte pe un strung special este reprezentat în figura de mai sus. C3 de pe sania longitudinală. Ca.greutate şi dimensiunile de gabarit: strunguri de banc (pentru mecanică fină).gradul de precizie: strunguri de precizie normală. cu scopul de a se obţine o precizie a formei şi un adaos de prelucrare uniform.

sania transversală 8. burghiul fiind montat în pinolă. manual la strungurile mici şi mijlocii şi mecanic la strungurile grele. un număr mare de strunguri fiind exportate în diferite ţări. care se poate deplasa pe ghidajele batiului.3. sania suportului portcuţit 10 şi suport portcuţit 11. Strungurile normale ocupa cea mai mare pondere în parcul de maşini-unelte al unui atelier de prelucrări mecanice.7. în care se găsesc mecanismele cutiei de viteze 2 şi arborele principal al strungului 3. 39 .Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Aceste maşini-unelte se construiesc la întreprinderea de strunguri din Arad şi asigură aproape în întregime necesarul de strunguri pentru întreprinderile constructoare de maşini.3. Mişcarea longitudinală a căruciorului este asigurată de cremaliera 13. pe care se prinde semifabricatul de prelucrat. Fig. Pe batiul strungului se află montată păpuşa fixă 3. placa pivotantă 9. la capătul căruia se află universalul 4. Strung normal. Pe batiul 1. Performanţele acestor maşini sînt dintre cele mai bune. atelierele de reparaţii şi de întreţinere etc. Sub cutia de viteze se află cutia de avansuri şi filete a strungului 5 care acţionează axul avansurilor 15 şi şurubul conducător 14. Schema cinematică a strungului normal Fig. se deplasează căruciorul 6 pe care se află sania longitudinală 7. Păpuşa mobilă 12. serveşte pentru sprijinirea semifabricatelor lungi sau pentru operaţia de burghiere. prevăzut cu ghidaje longitudinale. Schema cinematică a strungului normal.8.

Mişcările de avans sunt executate de căruciorul de pe traversă II.3. Montantul 2. Pe batiul 9 se află platoul.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Lanţurile cinematice ale strungului normal sunt prezentate în următoarea formulă structurală: 2. După construcţie. În figură este prezentat un strung carusel cu un montant.strunguri cu doi montanţi .strunguri cu un montant. de sania căruciorului traversei. al maşinii conferă unele avantaje: aşezare şi strângerea uşoară a pieselor. pentru diametre mici sub 200 mm . Pe strungurile carusel se pot prelucra semifabricate cu diametrele între 800-2700mm şi cu înălţimi până la 6000 mm. solidarizat de batiul 9 şi prevăzut cu ghidajele 4. Această poziţie a axului principal. o bună rigiditate. solicitare convenabilă a lagărului axului principal. III. s-au construit maşini de strunjit cu axul principal vertical-strunguri carusel. Fig. pe care se fixează semifabricatul de prelucrat şi care execută mişcarea de rotaţie – mişcarea principală I. pe care se află cărucioarele. Săniile cărucioarelor sunt prevăzute . iar cea laterală cu un portcuţit 6. mobilă sau fixă. Strunguri carusel. de căruciorul lateral IV şi de sania 40 . Strung carusel cu un montant.9. susţine traversa mobilă 3 pe care se deplasează căruciorul 5. strungurile carusel se clasifică în: . cea verticală cu un cap portsculă revolver 7. Tot pe ghidajele montantului se deplasează şi căruciorul lateral 8. Pentru semifabricate grele şi de dimensiuni mari. pentru diametre mari Strungurile carusel pot avea traversa.

în unele din aceste suporturi se pot fixa mai multe scule care lucrează simultan în cursul unei curse active a săniei capului revolver. frontală şi de asemenea. Sculele se fixează în capul revolver prin intermediul unor suporturi speciale. Strunguri revolver: destinatie. scule de filetare) fixate. Strungurile revolver se utilizează pentru prelucrarea pieselor cu suprafeţe de revoluţie. IV. găuriri. este o mişcare de poziţionare. V. denumit cap revolver. Sania căruciorului de pe traversă se poate înclina în plan vertical. Fig.3. Dintre avantajele strungurilor revolver. Mişcarea pe verticală a traversei. Aceste strunguri sunt prevăzute cu două cărucioare verticale şi un cărucior lateral. prelucrarea pieselor sub formă de corpuri de revoluţie avînd forme 41 . iar cu dispozitive speciale chiar operaţii de rectificare. în ordinea prelucrării. Cei doi montanţi sunt legaţi la partea superioară cu o traversă de rigidizare. Prelucrarea se efectuează cu diferite scule (cuţite. Strungul cu doi montanţi este destinat pentru prelucrarea semifabricatelor foarte mari şi grele. caracteristici constructive. scule pentru retezare sau pentru prelucrarea canalelor circulare.10 3. aletări. Pe strungurile carusel se pot executa operaţii de strunjire interioară . Caracteristic acestui tip de strung este faptul că prelucrarea se poate face simultan cu mai multe scule. după ce scula sau sculele fixate într-un suport au executat prelucrările necesare iar sania capului revolver s-a retras în poziţia din dreapta. Pe unul din cărucioarele verticale de pe traversa mobilă se fixează un cap revolver. Unele strunguri revolver mai au şi o sanie transversală pe care se fixează. într-un organ special. exterioară. putându-se prelucra în acest fel şi suprafeţe conice. burghie. prin executarea mai multor operaţii la o singură prindere a piesei. de obicei. filetări. faţă de strungurile normale se menţionează: posibilitatea reducerii timpului de lucru prin prelucrarea simultană cu mai multe scule.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova acestuia. Sculele se aduc succesiv în poziţia de lucru prin rotirea intermitentă a capului revolver în jurul axei proprii.

De asemenea. timpul auxiliar redus datorită faptului că sculele se reglează la începutul prelucrării unui lot de piese. strungul este prevăzut cu căruciorul 7 care are o sanie transversală 3. înlocuirea lor efectuîndu-se numai atunci cînd se uzează sau cînd se schimbă configuraţia piesei. capul revolver cu axă verticală sînt cunoscute sub numele de strunguri revolver cu turelă. se găsesc păpuşa fixă 1 şi căruciorul 5 al turelei 4. Pe batiul 6 al strungului.11. Fig. 42 . Mişcarea principală I este executată de axul principal al maşinii. În figură este prezentată forma constructivă şi principalele părţi componente ale unui strung revolver cu turelă cu axa capului revolver verticală.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova relativ complicate. semifabricate individuale). Mişcarea de rotaţie V este o mişcare de poziţionare. permiţand montarea a şase scule sau a şase seturi de scule simultan. prevăzut cu ghidaje longitudinale. verticală. Strungurile care au cap revolver cu axa orizontală paralelă cu axa arborelui principal se numesc strunguri revolver cu disc. În mod obişnuit. Într-o astfel de construcţie. Strungurile revolver cu turelă sunt de mărimi mijlocii şi mari destinate cu precădere prelucrării semifabricatelor individuale. turela are o formă hexagonală.3. Strungul revolver cu turelă. înclinată). strunjiri profilate sunt executate cu scule montate în portcuţitul acestei sănii. dimensiunile pieselor prelucrate (mici. Aducerea sculelor în poziţie de lucru se face prin rotirea turelei în jurul axei proprii. mari). poziţia capului revolver (orizontală. Mişcările de avans longitudinal sunt executate de căruciorul turelei IV şi de căruciorul saniei transversale II. unele operaţii ca: retezarea. mijlocii. Sania 3 poate executa şi mişcări de avans transversal III. prelucrarea suprafeţelor plane. după efectuarea acesteia maşina dispunand de elemente de blocare a turelei în poziţia de lucru. Strung revolver cu turela. mişcarea V. iar cele cu. deservirea strungurilor de către muncitori cu calificare mai redusă. Clasificarea strungurilor revolver poate fi făcută în funcţie de următoarele criterii: semifabricatul din care prelucrează (din bară.

în vederea aducerii în poziţie de lucru a unei noi scule. Mişcările de avans. Discul revolver este prevăzut cu z=6-18 locaşuri pentru portscule. pentru reglarea la dimensiune a curselor longitudinale ale căruciorului.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Strunguri revolver cu disc.12. în vederea asigurării unei anumite cote prelucrate. longitudinal II şi circular III. sunt executate de cărucior şi discul portsculă. În vederea asigurării mişcării de avans circular III. putând prelucra şi semifabricate individuale. 4. Curba de detalonare a spatelui dintelui este o spirală care să permită menţinerea constantă a unghiului de aşezare α. principii constructive. k-întreg). Detalonarea este operaţia prin care se prelucrează faţa de aşezare a sculelor aşchietoare (spatele dintelui) care au mişcare de rotaţie proprie (freze profilate. prevăzut cu canale longitudinale (egale ca număr cu alezajele portsculă ale căruciorului). Curba care satisface această condiţie este spirala lui Arhimede. Strunguri de detalonat Procesul de detalonare.3. la aceste maşini axul principal este coaxial cu un alezaj din discul revolver. Ele se pot roti intermitent în jurul axei proprii cu un unghi (360º/zk. 43 . Pe acelaşi ax cu discul revolver este fixat tamburul 6. Strungurile revolver cu disc au axa capului revolver orizontală şi sunt de regulă de mărimi mici şi mijlocii . Dintele se obţine în urma a două operaţii de prelucrare prin aşchiere: o frezare a golului dintre dinţi şi o strunjire de detalonare a spatelui dintelui. în care se montează opritori. care conţine cutia de viteze ce asigură mişcarea de rotaţie a axului principal 2. Pe batiul 5 se află păpuşa fixă 1. Fig. necesară la prelucrarea suprafeţelor plane sau la retezare. Mişcarea de rotaţie a axului principal constituie mişcarea principală de aşchiere I. utilizând ca semifabricate bare laminate. Strung revolver cu disc. Discul revolver 3 este montat pe căruciorul revolver 4. tarozi şi filiere).

denumită şi mişcare de detalonare.3. Detalonarea cu avans longitudinal se aplică frezelor cilindrice profilate la care.13. Scula folosită depinde de tipul sculei prelucrate: cuţit obişnuit pentru copierea necesară prelucrării dinţilor elicoidali ai unei freze cilindrice. cu avans longitudinal şi elicoidală. Fig. Sculele folosite la detalonarea cu avans longitudinal pot fi cuţite obişnuite pentru prelucrarea prin copiere (cu muchia tăietoare rotunjită) sau cuţite de filetat (cazul prelucrării tarozilor) Fig. nu este posibil să se folosească un cuţit profilat. mişcarea de avans de copiere sy (mişcarea de detalonare). cuţit de filetat pentru tarodul cu canale elicoidale sau cuţit profilat pentru freza-melc. mişcarea de avans longitudinal sl. Mişcările folosite la prelucrare sunt: mişcarea principală de aşchiere n. piesa (freza) execută mişcarea principală de aşchiere. a piesei.3. corespunzător profilului transversal al dintelui. Cuţitul de detalonat este un cuţit profilat. În funcţie de configuraţia şi dimensiunile sculei supusă detalonării.In timpul strunjirii de detalonare. Mişcările folosite la prelucrare sunt: mişcarea principală de aşchiere n.14. necesară generării traiectoriei elicoidale. mişcările necesare generării profilului transversal al dintelui – o mişcare de avans longitudinal sl şi o mişcare de avans de copiere sy. avansul de copiere pentru detalonare )mişcarea de detalonare) sy. detalonarea poate fi: radială. Detalonarea radială se utilizează la prelucrarea dinţilor drezelor disc profilate.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Metode de detalonare. Detalonarea elicoidală se aplică sculelor de filetat 8tarozi) sau frezelor melc. corelată cu mişcarea de rotaţie (mişcarea principală). de rotaţie şi o mişcare rectilinie de avans de copiere sy. 44 .

Fig. Detalonarea se poate executa: . Mişcarea de detalonare sy necesară oricărui tip de detalonare. Pe un astfel de strung se por executa detalonarea radială şi cea cu avans longitudinal.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Fig.3. prin înlocuirea cutiei de viteze CV.16. Astfel sania este decuplată de pe şurubul său conducător şi primeşte mişcarea de avans de copiere sy de la o camă disc.3. La arborele camei K pot ajunge două mişcări de rotaţie: o mişcare de la arborele principal ce se reglează cu roţile de 45 . Adaptarea pentru detalonare a unui strung normal constă în faptul că pe sania transversală a strungului normal se află un dispozitiv prin care mişcarea sculei este dirijată de profilul unei came. de la motorul electric M cu două turaţii. se obţine prin deplasarea corespunzătoare a saniei transversale a strungului. La o rotaţie completă a camei se obţine traiectoria necesară prelucrării unui dinte. adaptate pentru detalonare. Mişcarea de rotaţie n se obţine la arborele principal. Maşini unelte folosite la detalonare. Cea mai reprezentativă maşină-unealtă pentru detalonare este strungul de detalonat universal.pe strunguri normale.15. pe care se pot obţine mişcările necesare oricărei metode de detalonare. cuplată cinematic cu arborele principal al strungului.pe strunguri speciale de detalonat. cu ajutorul camei-disc K. .

cu cap cotit. Avansul longitudinal sau pasul elicei filetului se regleză în aceleaşi condiţii ca şi la strungul normal fără cutie de avansuri şi filete. o a doua mişcare de rotaţie provenind de la şurubul conducător.după poziţia tăişului principal: pe stânga. de interior. Cuţite de strung. care nu ar putea ajunge la camă fără existenţa mecanismului diferenţial MD. În cazul strungului de detalonat. mărind sau micşorând turaţia camei de detalonare. 46 . frontale.3 Scule aşchietoare. . când este cuplat cuplajul şi deci mişcarea roţilor A2 este identică cu cea a arborelui principal. pe dreapta.după construcţia capului: cu cap drept.după poziţia suprafeţei prelucrate: de exterior. fără avans longitudinal. . adunându-le sau scăzându-le. Mişcarea transmisă şurubului conducător se poate regla cu ajutorul roţilor de schimb A3/B3 şi ea intervine numai în cazul detalonării cu avans longitudinal a frezelor cu canale înclinate şi a detalonării elicoidale. .1. Clasificarea cuţitelor de strung.după tipul operaţiei realizate: de filetat.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova Fig. 3. de canelat-retezat. ca şi la strungul normal. schimb A1/B1 şi este folosită la detalonarea radială. ce este capabil să însumeze algebric două mişcări.17. prin determinarea roţilor de schimb A2/B2.3. raportul de transmitere între arborele principal şi primul arbore al roţilor de schimb este 1/1. Pentru detalonarea radială şi detalonarea cu avans longitudinal a frezelor cu canale drepte nu se vor monta roţile A3/B3 şi astfel. cama K va primi mişcarea de rotaţie numai de la cutia de avansuri CA. .

dispozitive folosite la prinderea şi fixarea sculelor. .1. BIBLIOGRAFIE 1. 1 2 3 4 5 6 Fig. 2 – cuţit pe stânga. 3. 3 – cuţit cotit. . numite portscule. cu vârf de diamant.dispozitive folosite pentru prinderea şi fixarea pieselor în vederea prelucrării. 47 . de finisare. 6 – cuţit de strunjit la interior.după precizia de prelucrare: de degroşare . Dispozitive utilizate la strunjire La prelucrarea prin strunjire se deosebesc două categorii de dispozitive: .4.Bazele aschierii metalelor si aliajelor SITCO SRL Craiova de strunjit longitudinal. 5 – cuţit de filetat. cu plăcuţe de carbură metalică. de netezire.după natura materialului: din oţel rapid. . 2.18. 1. 4 – cuţit de canelat.3. 3.cuţit pe dreapta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful