1

,,Marea artă a unui educator, constă în cizelarea manierelor şi informarea minţii; el trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri şi principiile virtuŃii şi ale înŃelepciunii; săi dea treptat o viziune asupra omenirii şi să dezvolte în el tendinţa de a imita tot ceea ce este excelent şi demn de laudă.” -în loc de prefaŃăJOHN LOCKE

Responsabilitatea asupra materialelor revine in exclusivitate autorilor acestora.

2

Cuprins:

1.Conceptul de joc didactic matematic-Viorica Pasca 2.Prietenii naturii-programa optional-Agnes Costea 3.Importanta educatiei ecologice in invatamantul prescolar-Nicoletta Hustiuc 4.Atelier de lucru-Maini dibace-Adriana Petras, Daniela Ciurea 5.Fascinatia cartilor-Uriesu Mihaela, Viorica Ivan 6.Proiect didactic-Somoiag Lucia 7.Preict didactic matematica-Costea Agnes 8.Proiect didactic-Constanta Sturzu 9.Activitati pentru dezvoltarea competentelor socio-emotionale-Olimpia Voicu 10.Proiect didactic-Costea Agnes 11.Bun venit la gradinita-Zoica Radu 12.Competente emotionale la prescolari-Elena Comanescu 13.Valorificarea valentelor estetice ale textelor literare pentru prescolariNicoletta Hustiuc, Paraschiva Tompi 14.Cai si mijloace pentru optimizarea educatiei ecologice-Agnes Costea 15.Importanta familiei in procesul de invatare-Mihaela Manciulea 16.Proiect tematic-Sa ocrotim padurea-Niculina Muresan

3

Conceptul de joc didactic matematic
Prof. Viorica Pasca, Scoala Ocoale, jud. Alba, Garda de Sus Jocul reprezintă un ansamblu de acŃiuni şi operaŃii care paralel cu destinderea urmăreşte obiective de pregătire intelectuală. Restabilind un echilibru în activitatea şcolarilor jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale acestora, generând o motivaŃie secundară dar stimulatorie constituind o prezenŃă indispensabilă în ritmul accelerat al muncii şcolare. Ca să putem valorifica resursele instructiv educative ale jocului, trebuie să analizăm esenŃa mecanismului său de natură bio-psiho-socială, adică să răspundem la întrebările: de ce se joacă copiii; de ce jocurile lor iau anumite forme şi au anumite conŃinuturi bine determinate? Pentru asemenea explicaŃii există o multitudine de teorii care încearcă să lămurească problema. Să le analizăm critic şi să căutăm să clarificăm natura şi esenŃa jocului copilului. De la început trebuie să facem observaŃia că jocul ia forme diferite şi poate cuprinde în sfera sa acŃiuni cu totul diferite, cum ar fi mişcarea unui zurgălău de către un copil în leagăn şi jocul de şah al adultului. Noi vom restrânge conceptul de joc la formele folosite de copilul preşcolar şi şcolarul mic, care sunt cele mai caracteristice activităŃi ludice. Faptul că toŃi copiii se joacă şi jocul ia anumite forme bine determinate, atestă faptul că jocul are un rol în dezvoltarea potenŃelor fizice şi psihice. La copilul mic găsim jocuri care sunt simple exerciŃii funcŃionale, copilul dă din mâini şi picioare şi se bucură, mişcă o sunătoare şi ascultă cu interes sunetele. Aceste jocuri pe care Buhler le numeşte jocuri funcŃionale, le găsim atât la oameni cât şi la animale: pisoii se joacă cu hârtie de-a prinsul şoriceilor, iezii se bat cap în cap. După K. Gros, aceste jocuri sunt exerciŃii pregătitoare in vederea activităŃilor vitale de mâine (teoria exerciŃiului pregătitor), iar după Car susŃinătorul teoriei exerciŃiului suplimentar, jocul nu are numai rolul de a pregăti noua generaŃie pentru acele acŃiuni de care va avea nevoie la maturitate ci şi acelea de a procura organismului stimulanŃi necesari organelor şi mai ales sistemului nervos. Aceste teorii care pun accentul pe rolul jocului în dezvoltarea psio-fizică a copilului, sunt confirmate de realitate, mai ales când este vorba de prima copilărie. Ele însă, aşa cum arată psihologul român Ursule Şchiopa, nu pot explica toate caracteristicile jocurilor. Tocmai în perioada de manifestare plenară a activităŃilor ludice, cea preşcolară şi şcolară mică. La această vârstă, afirmă Jean Chiteau ,,apare o activitate ludică de un tip nou pe care animalul o ignoră cu totul, activitatea prin care copilul îşi afirmă potenŃiale, îşi demonstrează propria sa valoare”. Vom căuta să conturăm în continuare caracteristicile acestui tip de joc, care ne interesează în mod deosebit în această expunere.

4

Jocul nu mai înseamnă de acum înainte ,,afirmarea cutărei sau cutărei funcŃii noi, ci afirmarea subiectului însuşi cu prilejul unei activităŃi sau a alteia”. Copilul simte nevoia să se afirme, să-şi dezvăluie potenŃele, să-şi manifeste forŃa şi superioritatea eului, a personalităŃii în formare. Îi place să lupte, uneori chiar să se încaiere, în orice caz să se întreacă, să obŃină performanŃe superioare altora. Pe această caracteristică mizăm la şcoală, pentru o mobilizare a capacităŃilor elevilor prin joc, în vederea dezvoltării gândirii matematice. Copiii se întrec să lucreze mai bine, să-şi afirme capacităŃile legate de rezolvarea problemelor. Copilul nu se joacă numai pentru a se amuza sau pentru o plăcere senzuală, cum se întâmplă în prima copilărie sau la maturi. Jocul este o activitate serioasă, cu reguli severe, care presupune osteneală. Prin această seriozitate jocul se apropie de învăŃătură, de aceea poate fi lesne integrat în lecŃiile de matematică. De aceea observăm că adeseori copiii se supără dacă regulile nu sunt respectate, iar jocul nu este luat în serios. Totuşi jocul n-ar fi joc dacă s-ar caracteriza numai prin seriozitate. În joc copilul se desprinde de realitate, evadează într-o lume aparte, face o demonstraŃie netă între lumea creată de el pe care o admite convenŃional în cursul activităŃii ludice şi cea reală (păpuşa e copil, băŃul e cal sau puşcă, etc.). ,,Principalul în joc îl reprezintă situaŃia imaginară’’. Probabil în această lume fictivă, în care există un grad mai mare de manifestare după voia copilului, îşi poate manifesta şi contura mai bine personalitatea. Nu e vorba de o iluzie totală, ci oarecum voită, convenŃională, căci copilul îşi dă seama care e realitatera şi care este lumea jocului. Unii psihologi socot, că, există această evadare a copilului într-o lume fictivă, ar avea un rol purificator, cathartic. După Trend, Adler, Carr, jocul este un fel de supapă de siguranŃă prin care copilul se descarcă de anumite porniri reprobate de societate, sau vrea să realizeze lucruri ce depăşesc puterea lui, imitînd activităŃile maturilor. Nu putem nega în acest rol al jocului, care rămâne totuşi secundar faŃă de cel funcŃional şi de integrare socială. De altfel fuga în afara realităŃii nu este totdeauna o evadare. ToŃi cei care crează, care proiectează o realitate nouă, se refugiază într-o lume închipuită a ideilor. Aşa face arhitectul, romancierul, inventatorul şi aşa procedează copilul în joc. Putem spune deci că, proiectarea, anticiparea este, de asemenea o caracteristică a jocului. Prin ea copilul se pregăteşte pentru muncă şi pentru viaŃă.

Asimilarea experienţei sociale, prin imitaţie, este o altă caracteristică importantă a jocului pusă în avidenţă de Vigotald. În jocurile lor copiii copiază activităţile sociale ale adulţilor (spală rufele păpuşii, conduc automobilul, etc.)şi în acest mod se pregătesc pentru viaţă, în conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Prof.înv.preşcolar Comănescu Elena GrădiniŃa cu Program Prelungit nr.1 Buzău

CARACTERISTICILE COMPORTAMENTELOR/ABILITĂłILOR SOCIO-EMOłIONALE LA COPIII CU VÂRSTE ÎNTRE 3-6 ANI
Comportamentul social şi emoŃiile preşcolarilor se dezvoltă odată cu fiecare etapă de vârstă şi potrivit temperamentului fiecărui copil. Unii preşcolari sunt veseli şi se adaptează uşor, în vreme ce alŃii au tendinŃa de a răspunde negativ în faŃa unor situaŃii diverse. Aptitudinile sociale se învaŃă treptat, copilul trecând de la o stare de dependenŃă şi egocentrism la creativitate, independenŃă şi sensibilitate. La începutul perioadei preşcolare copilul este nesigur din punct de vedere afectiv şi abia după vârsta de 4 ani emoŃiile devin mai profunde şi interne, iar copilul reuşeşte să-şi stăpânească emoŃiile sau să le evoce. Sentimentele estetice, intelectuale şi morale, precum şi descoperirea aspectelor frumoase ale lucrurilor, sunt caracteristice pentru vârsta preşcolara. Acum, copiii îşi extind relaŃiile sociale în afara familiei şi dezvoltă aptitudini de joc interactive şi în cooperare cu ceilalŃi.

53

Copilul preşcolar învaŃă să facă deosebirea dintre "bine" şi "rău", începând să înŃeleagă regulile, iar atunci când greşeşte, apare sentimentul de vinovăŃie. Un mediu pozitiv este esenŃial pentru că preşcolarul să aibă încredere şi să se simtă în siguranŃă. În această privinŃă părinŃii trebuie să îi ofere copilului afecŃiune, stabilitate, siguranŃă şi oportunitatea de a socializa. Preşcolarul achiziŃionează aptitudini sociale interacŃionând cu ceilalŃi copii. Preşcolarul îşi câştigă independenŃa şi autosuficienŃa cu ajutorul sprijinului şi încurajărilor din partea părinŃilor. Cea mai bună metodă pentru a-i ajuta pe copii să devină independenŃi este să le oferim oportunitatea de a-şi asuma responsabilitatea, în măsura în care sunt pregătit - ceea ce înseamnă că înainte de a le da o sarcină trebuie să le solicităm părerea. Este important să nu-l criticaŃi pe copil atunci când încearcă să fie independent , dar să-l criticaŃi când vă imită. DaŃi-le copiilor preşcolari sarcini simple: - să facă curăŃenie atunci când au vărsat ceva pe jos, - să vă ajuta la căratul unor obiecte uşoare, - să servească invitaŃii, - să agaŃe hainele în cuier, - să aleagă echipamentul şi jocurile dorite. La fel de importante ca , sarcinile sunt activităŃile pe care copilul le realizează împreună cu părinŃii - plantarea seminŃelor în grădină, gătitul, jocuri puzzle, modelarea plastilinei, etc.

54

Valorificarea valenŃelor estetice ale textelor literare în grădiniŃa de copii
Ed. Paraschiva Tompi, prof. Nicoletta Huştiuc GrădiniŃa cu Program Normal Vinerea/ Şcoala cu cls I-VIII ,,Ioan Mihu” Vinerea, jud. Alba

Poezia, povestea,fiind component ale literaturii, ale artei se pot valorifica cu succes în cadrul celorlalte component ale artei întâlnite ca activităŃi obligatorii în grădiniŃă: activităŃi artisticoplastice, musicale, practice. Se ştie că o componentă vitală a creativităŃii o constituie însăşi dorinŃa de a crea, curiozitatea, necesitatea lăuntrică a afirmării, o profundă angajare într-o anumită activitate. Pornind de la aceasta am considerat poezia ca un stimul al realizării unor teme variate in desenele copiilor. Astfe, la grupa pregătitoare poezia”De pe-o bună dimineaŃă”de Otilia Cazimir, recitată la începutul activităŃii, a generat realizarea unor desene cu totul ieşite din tiparul cunoscut. Nota optimistă a poeziei s-a transpus şi în desene, culorile fiind vii, jucăuşe parcă, asemănătoare bucuriei micilor vietăŃi, solicită poate, în cel mai înalt grad intelectul copiilor şi dă posibilitatea unei bogate cristalizări a forŃelor creatoare. În cadrul programelor distractive, şezătoarea are o mare importanŃă prin faptul că fiecare actor este, la rândul lui şi spectator şi fiecare spectator este la un moment dat actor. Programul distractiv, sub orice formă ar fi organizat, are un efect imediat şi pozitiv asupra copiilor. În afară de faptul că-i uneşte într-o acŃiune comună, plăcută şi îi fereşte de plictiseală, programul distractiv dă copiilor posibilitatea să-şi verifice anumite aptitudini, să-şi lărgească orizontul de cunoaştere sau să şi-l aprofundeze. Valoarea artistică a materialului utilizat formează gustul artistic şi-i obişnuieşte treptat pe copii cu frumosul autentic ajutându-l să-l diferenŃieze de ceea ce este inestetic. Aproape toate formele de desfăşurare a programului distractiv se bazează pe poezie şi poveste. În cadrul activităŃilor artistice, serbările constituie momentele cele mai prielnice pentru expunerea dramatizată a poveştilor. FrumuseŃea costumelor, dorinŃa de a evolua pe scenă, aplauzele adulŃilor umplu inimile copiilor de bucurie. Exprimând idei şi sentimente prin mijlocirea artei, serbările se adresează afectivităŃii, sensibilităŃii, care la această vârstă sunt suportul sufletesc al tuturor acŃiunilor şi generează o nesfârşită gamă de emoŃii şi trăiri artistice care duc la naşterea unor temeinice sentimente estetice şi morale. Munca noastră de educatoare este, în primul rând, o muncă de educaŃie, în cel mai bun sens al cuvântului. Concomitent cu educaŃia se desfăşoară şi instrucŃia care este mult mai eficientă folosind metode maleabile, dar clare, copilul având permanent o sarcina precisă de îndeplinit folosind mijloace stimulative, atrăgătoare, antrenante. Literatura, ca artă a cuvântului, oferă micului ascultător un întreg univers de gânduri şi sentimente, de aspiraŃii şi îndrăzneli,de înaripare entuziastă şi idealuri înalte. Sugerat printr-o anumită tematică variată (patrie, trecut istoric, natura şi frumuseŃile ei, vieŃuitoarele, viaŃa cotidiană,muncă şi profesiuni,copilărie),ca şi prin prototipuri umane surprinse în ipostaze dintre cele mai felurite, acest univers se va putea constitui într-o zestre spirituală importantă cu condiŃia ca opera literară, în ansamblul ei, să răspundă sarcinilor multiple pe care le ridică educaŃia intelectuală, estetică şi morală. Prin valorificarea creatoare a mesajului artistic, etic şi estetic al fiecărei creaŃii în parte se stimulează interesul, pasiunea copilului pentru literatură, setea de cunoaştere în general. 55

Formarea şi modelarea caracterelor, deprinderea copilului cu normele de comportare civilizată, cultivarea sentimentelor moral- patriotice, sunt sarcini la realizarea cărora opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuŃie majoră. Ca ramură a artei, literatura “reflectă realitatea prin intermediul imaginilor concret-senzoriale, relevabile în conştiinŃa noastră cu ajutorul forŃei expresive a cuvintelor” cu alte cuvinte, foloseşte ca material funcŃia expresivă a limbii. Literatura ca artă nu se limitează la oglindirea vieŃii, ci o recreează prin imagini care sugerează realitatea vieŃii. Imaginea artistică, având o formă de organizare,o structură specifică, e alta decât realitatea (cu formele ei de organizare, cu structurile ei) pe care o reflectă. Imaginea artistică concretizează aspectele esenŃiale general-umane într-un element de viaŃă particular. EsenŃa artei constă tocmai în această individualizare a generalului. Odată cu lărgirea orizontului cultural, literatura,prin creaŃiile sale pentru copii, contribuie şi la însuşirea unui limbaj mai bogat, cu exprimare mai aleasă, mai clară, mai precisă, cu posibilităŃi mai multe de a concretiza într-o formă cât mai expresivă gândurile, ideile, sentimentele. Este destul de cunoscut faptul că, pe lângă opere foarte bune, se scrie încă multă pseudoliteratură, că apar cărŃi în care dialogul între creator şi copil este fals, forŃat, incapabil să stimuleze receptivitatea micului ascultător sau cititor. Fireşte că, la nivelul capacităŃilor lui de asimilare şi înŃelegere, copilului trebuie să i se dezvăluie adevărul despre viaŃă, prin ceea ce are el riguros, constructiv, mobilizator, prin ceea ce cultivă încrederea în om, în forŃele lui. Aceasta însă nu se face oricum şi de către oricine. Scriitorul de literatură pentru copii sau mai bine zis scriitorul care scrie şi literatură pentru copii, printre altele, trebuie să-i cunoască condiŃiile pe care i le pune acest fel de scris. Consider că nu poŃi scrie despre şi pentru copii numai pentru că ai fost şi tu cândva copil. Scriitorul de literatură pentru copii trebuie să cunoască bine pe cititorul său. Cea mai potrivită intermediară între micii ascultători, care nu ştiu încă citi şi acest imens material de viaŃă, artistic realizat, este educatoarea care, prin pregătirea sa pedagogică, psihologică, literară, poate dobândi rezultate minunate în dezvoltarea lor intelectuală,morală estetică. Din buna cunoaştere a literaturii izvorăşte în mare parte priceperea educatoarei de a selecta elementul util, de a clarifica sensul moral, de a reliefa intenŃiile autorului, de a comunica nuanŃele cele mai fine ale stilului, prin cuvântul spus pe tonul adecvat, prin mimica şi gestica potrivite,rezultă arta sa de a adapta, când împrejurările o cer, conŃinutul textului pentru a-şi asigura succesul educativ. Pentru valorificarea textelor literare în activitatea cu preşcolarii am iniŃiat acum 2 ani un proiect intitulat ,,Prietena din bibliotecă”, sponsorizat şi desfăşurat de Grupa AlbinuŃele de la G.P.N. Vinerea, pe o perioadă de 3 ani, împreună cu AsociaŃia Română pentru Educarea aTinerilor, din Bucureşti. ARET a fost cea care a sponsorizat proiectul nostru, care a fost aprobat, primind cărŃi pentru copii solicitate şi nu numai, în valoare de 600 ron, cărŃi de diferite tipuri, dela cărŃi de colorat la cărŃi de poveşti, cărŃi cu ferestruici, cărŃi puzzle, cărŃi cu jetoane, caiete de lucru model, poentru diferite tipuri de activităŃi şi fioşe pentru lucrul la clasă, cărŃi deosebit de utile. Prin sponsorizarea primită în fiecare an a trebuit să raportăm de cel puŃin două ori pe an activităŃile desfăşurate împreună cu copii, chiar şi cu părinŃii şi bunicii, însoŃite de fotografii de la avtivităŃile desfăşurate. 56

Pot să spun cu tărie că de când a început derularea proiectului şi până în prezent interesul copiilor şi al părinŃilor pentru carte şi lectură a crescut simŃitor, astfel încât ne dorim să nu treacă ozi fără ca măcar o poveste sau o poezie să le fie citită copiilor. Alături de acest proiect s-a îmbinat armonios şi proiectul-program ;;Să citim pentru mileniul III”, desfăşurat cu deosebit succes în grădiniŃa noastră, din temele căruia amintim: ,,Ziua cărŃii”, ,,Sala de lectură la noi în grupă”, ,,,Să citim ca să ştim”, ,CărŃile şi preşcolarii”, şi nu în ultimul rând parteneriatul cu Bibiloteca Oraşului Cugir, unde am fost în vizită, iar copii au putut descoperi cărŃile ,,la ele acasă”, după titlul parteneriatului ,,Parfumul cărŃilor”. A fi educator este o înaltă şi nobilă misiune care cere pregătire profesională, pasiune, pricepere şi mai ales o mare, mare iubire de oameni. Nivelul de asimilare a cunoştinŃelor depinde în mare măsura de competenŃe, de capacitatea, de atitudinea, metodele şi procedeele pe care educatoarea le foloseşte. Ea nu trebuie să uite nici o clipă că este promotoarea limbii literare, exprimarea ei constituind, ca de altfel, întregul comportament , un model pentru copii. Despre frumuseŃea profesiunii de educatoare, asemuită cu arta bijutierilor care cizelează diamante, cu arta modelierilor care dau forma şi culoare lutului, dar superioară pentru că educatoarea modelează personalitatea umană,s-a scris şi s-a vorbit începând cu perioada pedagogilor J.J.Rousseau, Pestalozzi şi Frobel. Indiferent în ce domeniu se va specializa mai târziu, omul de mâine, preşcolarul de azi, el va duce cu sine un însemnat bagaj de cunoştinŃe de cultura generală, care îi va servi de suport solid în însuşirea continuă a unui număr tot mai mare de valori culturale. De aici importanŃa cultivării pasiunii pentru lectură la preşcolari, a formării cititorului pasionat de cărŃi al zilei de mâine. Copilul trebuie permanent îndrumat spre întreaga tematică a literaturii în vederea însuşirii unei culturi vaste şi temeinice. De altfel, este unanim acceptată ideea potrivit căreia fiecare carte citită sau ascultată înseamnă încă o viaŃă trăită, uneori chiar mai multe. Pentru a insufla însă altora dragostea pentru literatură, nevoia interioară de a discerna tainele cărŃilor, trebuie ca educatoarea însăşi să fie un om cultivat, un foarte bun cunoscător al valorilor naŃionale şi universale. Şi astfel copilăria veghează la porŃile maturităŃii mereu cu aceeaşi candoare şi inefabilă frumuseŃe, iar noi ne lăsăm legănaŃi de mirajul ei prin nestăvilita trecere a anilor care se duc...şi nu se mai întorc. “UNDE EŞTI,COPILĂRIE,CU PĂDUREA TA CU TOT!” Bibliografie 1. Kulcsár,T., “Factorii psihologici ai reuşitei şcolare”-1987; 2. Vereş,M. “Pregătirea copiilor preşcolari în grădiniŃa; 3. Limba si literatura româna şi metodica predării limbii si literaturii române în grădiniŃa de copii;

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful