ÚæK’G

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30
(922) Oó©dG
Monday 11 - February 2013

Issue No (922)

⁄É©dÉH äÉLGQódG »≤HÉ°ùàe øe áÑîf
z¿ÉªY ±GƒW { »`a ¿ƒcQÉ°ûj

22 ........................

Åæ¡j ¿É£∏°ùdG ádÓL
ÊGô````jE’G ¢ù«FôdG
á«fɪ©dG - §≤°ùe

á«é«JGΰS’G ájDhôdG ±Gô°ûà°SG
Ωƒ«dG ..ádƒØ£∏d á«æWƒdG

19 ........................

:ǠȮſȶǍƄȮȮƳŽǽȚ NjȮȮƁǍƃȮŽȚ

ǀƉƸŮ ȉȇȇ

info@alroya.info

IôjRh ájó«©°SƒÑdG Oƒ©°S âæH ájhGQ IQƒàcódG ‹É©e â°Vô©à°SG
á©eÉL »Yhô°ûe ,á«fÉ£jÈdG ᫵∏ŸG á«∏µdG óah ™e ‹É©dG º«∏©àdG
º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸ ¢ü°üîJ ±ƒ°S »àdG ,á«æ≤àdGh º∏©dG áæjóeh ¿ÉªY
,áæ£∏°ùdÉH É¡d ´hô``a ìÉààaG Ωõà©J »``à`dG Ióªà©ŸG á«ŸÉ©dG ‹É``©`dG
¤EG á``aÉ``°`VE’É``H ,áæ£∏°ùdG ‘ ‹É``©`dG º«∏©àdG ¥É``£`f á©°SƒJ ±ó``¡`H
AÉ≤∏dG ¥ô``£` Jh ,á``ã`jó``◊G äÉ«æ≤àdG ∫É``› ‘ äGQÉ``ª`ã`à`°`S’G Üò``L
ɪ«a ∂dPh ,ÚYhô°ûŸGh á«∏µdG ÚH ∑ΰûŸG ¿hÉ©àdGh ∫OÉÑàdG ¤EG
»æØdGh »ª∏©dGh »``ÁOÉ``cC’G ºYódGh ᫪∏©dG äÉ°ü°üîàdÉH ≥∏q ©àj
᫪∏©dG çƒëÑdG ∫É``› ‘h á«ÁOÉcC’G èeGÈdG º««≤Jh OGó``YEG ‘
AÉ°ûfEG ‘ »æØdG ºYódG Ëó≤J ÖfÉL ¤EG É¡ÑjQóJh äGAÉصdG OGóYEGh
.á«æ≤àdGh º∏©dG áæjóe
02

»FÉ£dG ”ÉM

www.alroya.info

âjƒµdG ÒeCG øe ¿É£∏°ùdG ádÓ÷ á«£N ádÉ°SQ

á«fɪ©dG - §≤°ùe

á«fɪ©dG - §≤°ùe

ó«©°S ∫BG Oƒ``ª` fi ø``H ó``¡`a ó``«`°`ù`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U ó`` `cq CG
AÉ≤JQ’G IQhô°V ,AGQRƒ``dG ¢ù∏› ¿hDƒ°ûd AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ÖFÉf
ºgÉØàdGh π``°`UGƒ``à`dG ø``e ó``jõ``Ÿ √Ò``î`°`ù`Jh »``eÓ``YE’G πª©dÉH
ÖàµÃ ¢ùeCG ¬FÉ≤d ió``d √ƒª°S QÉ``°`TCGh .á``eC’G ÉjÉ°†≤d áeóN
¿hQhõj øjòdG á«Hô©dG ∞ë°üdG øe OóY ôjô– AÉ°SDhQ √ƒª°S
∫ÉØàM’G Qƒ°†◊ ΩÓ``YE’G IQGRh ø``e Iƒ``Yó``H kÉ«dÉM áæ£∏°ùdG
QhódG ¤EG ,¿ÉªoY IójôL QGó``°`UE’ Ú``©`HQC’G iôcòdG áÑ°SÉæÃ
ô°üY ‘ ¬à«ªgCGh Üô``©`dG ¿ƒ«Øë°üdG ¬``H Ωƒ≤j …ò``dG …ƒ``«`◊G
¢ùµ©J »``à`dG á«≤«≤◊G IBGô`` ŸG IQƒ``°`ü`dGh áª∏µdG ¬``«`a â``ë`Ñ`°`UCG
áaÉë°üdG áÑcGƒe IQhô°V √ƒª°S kÉë°Vƒe ,™ªà› …CG ‘ Qƒ£àdG
02
.Ωƒ«dG ⁄ÉY Égó¡°ûj »àdG äGÒ¨àŸGh äGóéà°ùª∏d

-√ÉYQh ˆG ¬¶ØM-º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
ádhO Ò``eCG ìÉÑ°üdG ôHÉ÷G óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG øe á«£N ádÉ°SQ
º¡Jo »``à`dG Qƒ`` eC’Gh Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG §``Hô``J »``à`dG á``jƒ``NC’G äÉbÓ©dÉH ≥∏©àJ ,â``jƒ``µ`dG
∫Óg øH ódÉN ó«°ùdG ‹É©e º¶©ŸG ¿É£∏°ùdG ádÓL øY áHÉ«f ádÉ°SôdG º∏°ùJ. ÚÑfÉ÷G
ô¡X ¬ÑàµÃ ¬«dÉ©e ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂``dPh , ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG ¿Gƒ``jO ô``jRh …ó«©°SƒÑdG
ÒeCG 烩Ñe …Ò``eC’G ¿GƒjódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖFÉf ìÉÑ°üdG ìGôL »∏Y ï«°ûdG ‹É©e Ωƒ«dG
∫ÓN ”q h .Êɪ©dG Ö©°ûdGh áeƒµ◊Gh ¬àdÓ÷ √ƒª°S äÉ«– π≤f …ò``dG ,âjƒµdG á``dhO
ÉŸ Égõjõ©J πÑ°Sh øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG åëHh ,ájOƒdG åjOÉMC’G ∫OÉÑJ á∏HÉ≤ŸG
ø°ùfi ¢Sóæ¡ŸG ‹É©e á∏HÉ≤ŸG ô°†M. Ú≤«≤°ûdG »àjƒµdGh Êɪ©dG ÚÑ©°ûdG ídÉ°U ¬«a
óªfi ÜÉ°üZ ⁄É°S ÒØ°ùdG IOÉ©°Sh ÊÉ£∏°ùdG •ÓÑdG ¿GƒjóH QÉ°ûà°ùŸG ï«°ûdG óªfi øH
.∞«°†dG ‹É©Ÿ ≥aGôŸG óaƒdGh áæ£∏°ùdG iód óªà©ŸG âjƒµdG ádhO ÒØ°S ¿ÉfÉeõdG

á©eÉL »Yhô°ûe ÚH ¿hÉ©J iôcòdÉH ∫ÉØàM’G ≈Yôj ¥QÉW øH ÜÉ¡°T
á«æ≤àdGh º∏©dG áæjóeh ¿ÉªYo z¿ÉªY{ Iójô```L Qhó```°üd Ú```©HQC’G
ájDhôdG – §≤°ùe
á«fÉ£jÈdG ᫵∏ŸG á«∏µdGh ádÓL QÉ°ûà°ùe ó«©°S ∫BG ¥QÉW øH ÜÉ¡°T ó«°ùdG ƒª°ùdG
ÖMÉ°U ≈YQ
ájDhôdG – §≤°ùe

ôjôëàdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ôjóŸG

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe øY Qó°üJ á∏eÉ°T ájOÉ°üàbG á«eƒj

AÉ≤JQ’G ≈``∏Y ócDƒ```j ó¡a ó```q«°ùdG
áeC’G ÉjÉ°†b áeóÿ »eÓYE’G πª©dÉH

á`` dÓ`` ÷G Ö`` MÉ`` °` `U Iô`` °` `†` `M å`` ©` `H
º¶©ŸG ó``«`©`°`S ø``H ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£`∏`°`ù`dG
¤EG á``Ä`æ`¡`J á``«`bô``H ` √É`` YQh ˆG ¬``¶`Ø`M `
…óªMCG Oƒ``ª`fi Qƒ``à`có``dG ¢``ù`«`Fô``dG á``eÉ``î`a
á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ OÉ‚
É¡æªq °V √OÓ``Ñ` d »``æ` Wƒ``dG ó``«` ©` dG á``Ñ`°`SÉ``æ`Ã
ábOÉ°üdG ¬à`Äæ¡J º``¶`©`ŸG ¿É£∏°ùdG á``dÓ``L
áë°üdG
q QƒaƒÃ ¬àeÉîØd áÑ«£dG ¬JÉ«æ“h
ÊGôjE’G Ö©°û∏dh ójóŸG ôª©dGh IOÉ©°ùdGh
.QÉ`gOR’Gh Ωóq `≤`àdG øe ójõŸÉH ≥jó°üdG

áëØ°U 24

ǀƁȗȤ .. ȜƾƸƑȚ

áÑ°SÉæà ;¿É``ª` Yo Ió``jô``L ¬àª¶f …ò``dG π``Ø`◊G ,¢``ù` eCG AÉ°ùe ,¿É£∏°ùdG
πØ◊G ô°†Mh ..1972 ΩÉY É¡æe ∫hC’G Oó©dG QGó°UE’ Ú©HQC’G iôcòdG
AÓcƒdG IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG ø``e Oó``Yh ,AQGRƒ`` dG ‹É``©`ŸG ÜÉë°UCG ø``e Oó``Y
Ú«eÓYE’G ø``e ∞``«`Ø`dh ,á``dhó``dG ¢``ù`∏`›h iQƒ``°` û` dG ¢ù∏› AÉ``°` †` YCGh
.á«Hô©dGh á«∏ëŸG ∞ë°üdG ôjô– AÉ°SDhQh
k
..¿ÉªoY” :¿Gƒæ©H IQOÉædG Qƒ°ü∏d É°Vô©e
πØ◊G øª°V á°ù°SDƒŸG âeÉbCGh
Oƒ≤©dG ióe ≈∏Y ¿ÉªoY IójôL QGƒ°ûe ó«©à°ùj …òdGh ,“çóëàJ IQƒ°U
-“¿ÉªoY á∏«d” º°SÉH AÉL …òdG- »æØdG πØ◊G øªs °†Jh .á«°VÉŸG á©HQC’G
ôjRh »æ°ù◊G Qƒ°üæe øH º©æŸGóÑY QƒàcódG ‹É©e ÉgÉ≤dCG á«s Ñ«MôJ áª∏c
∂dP ≈∏J .ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ¿ÉªoY á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ΩÓYE’G
l
“Iôe ΩÓ°S å©HG” á«æZCG ≈∏Y πªà°TG ,á«fÉ£∏°ùdG ábôØdG ¬àesób ¢VôY
»æHòY“h ,…hɵe ó«°ùd “ƒ∏ëàH »JÉbhCG” á«æZCGh ,¢ù«ªN ìÉàØe øë∏ª∏d
.Ö«ÑM º«gGôHE’ “π뵟G
04

º«∏©à∏d ¿ƒfÉb QGó°UEG ¢ûbÉæjh á«fhÉ©J äÉ«©ªL AÉ°ûfG ìÎ≤j ziQƒ°ûdG{
ÜÉë°UCG Qƒ°†ëHh -áæé∏dG ¢ù«FQ »Hƒæ≤dG ó°TGQ
ÉjÉ°†≤dG ºgCG ,É¡«ØXƒeh áæé∏dG AÉ°†YCG IOÉ©°ùdG
≈∏Y ±ƒ``bƒ``dGh ,áæ£∏°ùdG ‘ ás«ª∏©dGh á``js ƒ``HÎ``dG
IÒ°ùe πbô©J »àdG ä’É``µ`°`TE’Gh äÉHƒ©°üdG º``gCG
∫ƒ∏◊ÉH É``gó``aQh ,áæ£∏°ùdG ‘ É¡eó≤Jh º«∏©àdG
ádCÉ°ùe á``æ`é`∏`dG â``ã`ë`Hh .á``Ñ`°`SÉ``æ`ŸG äÉ``MÎ``≤` ŸGh
ÚH ≥«°ùæàdG ∞©°Vh ˃≤àdGh ôjƒ£àdGh §£ÿG
ÒaƒJ ´ƒ°Vƒeh º«∏©àdG ´É£≤H á°üàîŸG äÉ¡÷G
≈∏Y ÖdÉ£dGh º∏©ª∏d áÑ°SÉæŸG ᫪«∏©àdG áÄ«ÑdG
.AGƒ°S óM
08

óLÉe ø``H ¿É``£`∏`°`S IOÉ``©` °` S á``°`SÉ``Fô``H ,É``Yk É``ª` à` LG
É¡FÉ°†YCG Qƒ``°`†`ë`Hh ,á``æ`é`∏`dG ¢``ù`«`FQ …È``©` dG
.áæé∏dG Öàµe »ØXƒeh
º«∏©àdGh á«HÎdG áæ÷ â°ûbÉf ,á«fÉK á¡L øeh
´ƒ°Vƒe ,¢ùeCG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éà »ª∏©dG åëÑdGh
∫ÓN ,áæ£∏°ùdG ‘ º«∏©àdÉH ¢UÉN ¿ƒfÉb QGó°UEG
øe Ú°üàîŸGh Ú«ÁOÉcC’G øe OóY ™e ´ÉªàLG
,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉLh ,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh
.ôjƒ£àdGh ᫪«∏©àdG äÉeóî∏d øjƒµàdG á°ù°SDƒeh
øH óªfi IOÉ©°S á°SÉFôH- áæé∏dG â°Vô©à°SGh

ájDhôdG - §≤°ùe
»FÉŸGh »``FGò``¨` dG ø`` eC’G á``æ`÷ AÉ``°` †` YCG Ωsó` `b
OGƒŸG ™jRƒàH ÉMÎ≤e
,¢ùeCG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éÃ
k
ìÉààaG ∫Ó`` N ø``e ;Ú``æ` WGƒ``ŸG ≈``∏` Y á``«s ` FGò``¨` dG
áeÉ©dG áÄ«¡dG ™ÑàJ á«s cÓ¡à°SG á«s fhÉ©J äÉ«s ©ªL
äÉbÉ£H È``Y ,»``FGò``¨`dG »``WÉ``«`à`M’Gh ¿RÉîª∏d
á«s °SÉ°SC’G ™∏°ùdG ÒaƒJ ¤EG ±ó¡j Éà ;á«s æjƒ“
áæ÷ äó``≤`Yh .QÉ``©`°`SC’G ìÉ``ª`L í``Ñ`ch øWGƒª∏d
,¢ùeCG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éà »FÉŸGh »FGò¨dG øeC’G

áæ£∏°ùdÉH º«∏©àdGh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG »`a Qɪãà°SÓd ™∏£àJ É«fÉ£jôH

øH ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É£∏°ùdG á``dÓ``÷G ÖMÉ°U Iô°†◊ ᪫µ◊G IOÉ``«`≤`dG π``X â``–
É¡àaÉ°†à°S’ áæ£∏°ù∏d √ôµ°T ø``Y GkÈ`©`e -√É``YQh ˆG ¬¶ØM -º¶©ŸG ó«©°S
∂dP AÉ``L .ácΰûŸG á«fÉ£jÈdG á«fɪ©dG πª©dG áYƒªéŸ á``©`HGô``dG á``dƒ``÷G
πª©dG áYƒªéŸ ™HGôdG ´ÉªàL’G ¢ûeÉg ≈∏Y ¢ùeCG ó≤Y »Øë°U ô“Dƒe ∫ÓN
ócCGh .á``«`LQÉ``ÿG IQGRh ΩÉ``Y ¿Gƒ``jó``H ∂``dPh ,ácΰûŸG á«fÉ£jÈdG á«fɪo©dG
∫OÉÑJ ø``e IOÉ``Ø`à`°`S’Gh º``Yó``dG Ëó≤àd √OÓ``H OGó``©`à`°`SG ÊÉ``£`jÈ``dG ∫hDƒ`°`ù`ŸG
.áØ∏àîŸG ä’ÉéŸG øe ójó©dG ‘ á«fÉ£jÈdG ÜQÉéàdGh äGÈÿG
06

á«fÉ¡ÑædG ᫪°S -ájDhôdG

É«°SBG ܃æLh §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿hDƒ°T ôjRh äÒH Òà°ù«dCG ‹É©e ócCG
äGQɪãà°SG ï°†d √OÓH ™∏£J á«fÉ£jÈdG ådƒæªµdG ¿hDƒ°Th á«LQÉÿG IQGRƒH
§ØædG ™jQÉ°ûeh á«dÉŸG äÉ``eó``ÿGh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG ä’É``é`à áæ£∏°ùdG ‘
.º«∏©àdGh á«ë°üdG ájÉYôdG ä’É›h RɨdGh
ä’ÉéŸG áaÉc ‘ áæ£∏°ùdG Égó¡°ûJ »àdG á∏eÉ°ûdG ᫪æàdÉH äÒ``H OÉ``°`TCGh

z¢ù«FôdG ÜõM{ AGQRh ÜÉë°ùfG ™e ‹ÉÑ÷G áeƒµ◊ IójóL zá°SɵàfG{ :¢ùfƒJ
¢ù«FQ QGô≤H ¬d ábÓY ’ QGô≤dG Gòg ¿CÉH ±É°VCGh .áeƒµ◊G øe Öë°ùæ«°S
áæ∏©ŸG ‹ÉÑ÷G á«f ¤EG IQÉ°TEG ‘ ,•GôbƒæµàdG øe áeƒµM π«µ°ûJ AGQRƒdG
iOCGh .äÉHÉîàfG AGôLEG Ú◊ ∫ɪYC’G Ò«°ùàd á«HõM ÒZ áeƒµM π«µ°ûJ
¥’õfG ¤EG -Oƒ≤Y òæe ¢ùfƒJ ‘ »°SÉ«°S ∫É«àZG ∫hCG ƒ``gh- ó«©∏H πàb
ÚH äÉ``aÓ``ÿG Iƒ``g ´É``°`ù`JGh ≈°VƒØdG ø``e á``dÉ``M ¤EG OÓ``Ñ` dGh á``eƒ``µ`◊G
ó≤àfGh .á«fɪ∏©dG á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dGh á«eÓ°SE’G á°†¡ædG ácôM Üõ``M
É¡«µjô°ûH AÉ``°`†`YCG ∂``dò``ch ,á°†¡ædG á``cô``M ‘ AÉ``°`†`YCG QÉ``Ñ`c ¿ƒ«°SÉ«°S
,•GôbƒæµJ áeƒµM π«µ°ûJ ‹É``Ñ`÷G ìGÎ`` bG ±Ó``à` F’G ‘ Ú«fɪ∏©dG
.º¡©e QhÉ°ûàj ⁄ ¬fEG GƒdÉbh
15

ä’ÉcƒdG - ¢ùfƒJ
á°†¡ædG ácô◊ »ªàæŸG ‹ÉÑ÷G …OɪM IOÉ«≤H- á«°ùfƒàdG áeƒµ◊G â«æe
ájQƒ¡ª÷G π``LCG ø``e ô``“Dƒ`ŸG Üõ``M ¿Ó``YEG ™``e Ió``jó``L á°SɵàfÉH -á``«`eÓ``°`SE’G
áKÓãdG ¬``FGQRh Öë°S -»bhRôŸG ∞°üæŸG »°ùfƒàdG ¢ù«FôdG ¬«dEG »ªàæj …ò``dG.òØæJ ⁄ áeƒµ◊G ‘ äGÒ«¨J AGôLEÉH Üõ◊G ÖdÉ£e ¿CG iƒYóH ,áeƒµ◊G øe
…ôµ°T ¢``VQÉ``©`ŸG º«YõdG ∫É«àZG äÉ``«`YGó``J ‹É``Ñ`÷G áeƒµM ¬``LGƒ``Jh
Üõ◊G ¿EG :Üõ◊ÉH ∫hDƒ°ùŸG ôªY øH Òª°S ∫Ébh .»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ó«©∏H
¬fEÉa ,∫ó©dGh á«LQÉÿG …ô``jRh Ò«¨J ºàj ⁄ GPEG ¬``fEG ´ƒÑ°SCG òæe ∫ƒ≤j

Ωƒ«dG ájDhôdG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫h’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

2

á«Hô©dG ∞ë°üdG ôjô– AÉ°SDhQ πÑ≤à°SG

áeq C’G ÉjÉ°†b áeóÿ »eÓYE’G πª©dÉH AÉ≤JQ’G ≈∏Y ócDƒj ó¡a ó«q °ùdG
≈∏Y ´É°VhC’G á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G ∫hÉæJh .áæ£∏°ùdG
»àdG áØ°SDƒŸG çGó``MC’G Aƒ°V ‘ á°UÉN á«Hô©dG áMÉ°ùdG
äGQÉ°ùe ≈∏Y ÉgÒKCÉJh á≤£æŸG ∫hO º¶©e É«k dÉM Égó¡°ûJ
ÒZ É¡JÉ°SÉμ©fG ÖfÉL ¤EG Gòg É¡«a QGô≤à°S’Gh ᫪æàdG
√ƒª°S Gkó`cDƒ`e ,܃©°û∏d á«YɪàL’G IÉ«◊G ≈∏Y á«JGƒŸG
øe ójõŸ √Òî°ùJh »``eÓ``YE’G πª©dÉH AÉ``≤`JQ’G IQhô``°`V
. áqeC’G ÉjÉ°†≤d áeóN ºgÉØàdGh π°UGƒàdG
øY á«Hô©dG ∞ë°üdG ôjô– AÉ°SDhQ ÜôYCG º¡ÑfÉL øe
Oƒ¡é∏d ºgôjó≤J ø``Y øjÈ©e IQÉ``jõ``dG √ò¡H º¡JOÉ©°S
ÚÄæ¡eh Ió``©` °` UC’G á``aÉ``c ≈``∏`Y á``æ`£`∏`°`ù`dG É``¡`dò``Ñ`J »``à` dG
.áÑ°SÉæŸG √ò¡H Êɪ©dG ΩÓYE’G

πª©dG º`` YO ≈``∏`Y - √É`` `YQh ˆG ¬``¶`Ø`M - º``¶`©`ŸG ó``«`©`°`S
Gó«°ùŒ ;á«Hô©dG á«eÓYE’G IÒ°ùŸGh ∑ΰûŸG »Hô©dG
¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh ..á≤£æŸG ∫hO áaÉc ÚH Oƒ°ûæŸG ¿hÉ©à∏d
¬à«ªgCGh Üô©dG ¿ƒ«Øë°üdG ¬H Ωƒ≤j …òdG …ƒ«◊G QhódG
á«≤«≤◊G IBGô``ŸG IQƒ°üdGh áª∏μdG ¬«a âëÑ°UCG ô°üY ‘
IQhô°V √ƒª°S Éë°Vƒe .™ªà› …CG ‘ Qƒ£àdG ¢ùμ©J »àdG
Égó¡°ûj »àdG äGÒ¨àŸGh äGóéà°ùª∏d áaÉë°üdG áÑcGƒe
√ó¡°T …ò``dG Qƒ£àdG √ƒq ª°S ¢Vô©à°SG ɪc .Ωƒ``«`dG ⁄É``Y
áYƒª°ùŸGh IAhô``≤` ŸG ¬``∏`FÉ``°`Sh ™«ªéH ÊÉ``ª`©`dG ΩÓ`` `YE’G
´É£≤dG Gòg ≈∏Y ÚªFÉ≤dG Oƒ¡éH ´É£à°SG å«M á«FôŸGh
É¡°û«©J »àdG IÒ°ùŸG áÑcGƒe IófÉ°ùe øe ¬H ≈¶ëj Éeh

á«fɪ©dG - §≤°ùe
∫BG Oƒ``ª`fi ø``H ó``¡`a ó«°ùdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U πÑ≤à°SG
¢ùeCG AGQRƒ``dG ¢ù∏› ¿hDƒ°ûd AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ÖFÉf ó«©°S
á«Hô©dG ∞ë°üdG øe Oó``Y ôjô– AÉ``°`SDhQ √ƒª°S ÖàμÃ
ΩÓYE’G IQGRh øe IƒYóH É«k dÉM áæ£∏°ùdG ¿hQhõ``j øjòdG
QGó°UE’ Ú``©` HQC’G iô``cò``dG áÑ°SÉæà ∫É``Ø`à`M’G Qƒ°†◊
.¿ÉªY IójôL
øH ó¡a ó«°ùdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÖMQ AÉ≤∏dG ájGóH ‘h
áæ£∏°ùdG ¢UôM º¡d GkócDƒe ±ƒ«°†dÉH ó«©°S ∫BG Oƒªfi
øH ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£`∏`°`ù`dG á``dÓ``÷G Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M IOÉ``«`≤`H

á«fÉŸC’G äQɨJƒà°T áæjóe ¿Gô````£e »≤à∏j »ŸÉ°ù``dG

Üô`©dG á«∏NGó`dG AGQRh ¢ù∏éŸ ΩÉ`©dG Ú``eC’G πÑ≤à°ù``j π`°ü«a øH OƒªM

ájDhôdG – §≤°ùe

á«fɪ©dG - §≤°ùe

óªfi ø``H ˆGó``Ñ`Y ï«°ûdG ‹É©e πÑ≤à°SG
¿hDƒ°ûdGh ±É``bhC’G ô``jRh »ŸÉ°ùdG ˆGóÑY øH
¿Gô£ŸG ó``MC’G ¢``ù`eCG ìÉÑ°U ¬Ñàμà á«æjódG
¿Gô£e …’ƒ``L …ó``jGô``Ø` JhCG ∂``fô``a Qƒ``à`có``dG
¬d ≥aGôŸG óaƒdGh á«fÉŸC’G äQɨJƒà°T áæjóe
ájOƒdG åjOÉMC’G ∫OÉÑJ á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN iôL.
á°UÉNh ∑ΰûŸG Ωɪàg’G äGP QƒeC’G åëHh
.»æjódG ¿CÉ°ûdÉH ≥∏©àj ɪ«a
ˆG óÑY ï«°ûdG ‹É©e πÑ≤à°SG ,∂``dP ¤EG
±ÉbhC’G ô``jRh »ŸÉ°ùdG ˆGóÑY øH óªfi øH
ï«°ûdGh áæ£∏°ù∏d ΩÉ``©`dG »àØŸG Öàμà ΩÉ``©`dG á°UÉN ;∑ΰûŸG Ωɪàg’G äGP QƒeC’Gh ájOƒdG Qƒ°ù«ahÈdG ¢ùeCG ¬Ñàμà á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh
»ŸÉ°ùdG ¿É``ª`«`∏`°`S ø``H ø``ª`Mô``dGó``Ñ`Y Qƒ``à` có``dG á∏HÉ≤ŸG ô°†M .»æjódG ÖfÉ÷ÉH ≥∏©àj ɪ«a »æWƒdG ø``eC’G á«∏μH PÉ``à`°`SC’G πZƒe ¿hQÉ``g
.zºgÉØàdG{ á∏› ôjô– ¢ù«FQ ÚeC’G »HÉ«°ùdG Oƒ©°S øH óªMCG ï«°ûdG IOÉ©°S åjOÉMC’G ∫OÉÑJ á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN QGOh .ø£æ°TGƒH

π°ü«a øH OƒªM ó«°ùdG ‹É©e πÑ≤à°SG
¬Ñàμà ¢ùeCG á«∏NGódG ô``jRh …ó«©°SƒÑdG
¿Éeƒc »``∏` Y ø`` H ó``ª` fi Qƒ``à` có``dG ‹É``©` e
Üô©dG á«∏NGódG AGQRh ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG ÚeC’G
q . É``«` dÉ``M á``æ`£`∏`°`ù`dG Qhõ`` `j …ò`` `dG
∫ÓN ”
ÉjÉ°†≤dG ø``e Oó``Y ∫ƒ``M QhÉ``°`û`à`dG á``∏`HÉ``≤`ŸG

k °†– ∑ΰûŸG »æeC’G πª©dG º¡J »àdG
á«∏NGódG AGQRh ¢ù∏éŸ á``eOÉ``≤` dG IQhó``∏` d
.Üô©dG
øH ódÉN ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S á∏HÉ≤ŸG ô°†M
¤EG π°Uh ób Üô©dG á«∏NGódG AGQRh ¢ù∏éŸ á«∏NGódG IQGRƒ`` ` `H Ú``dhDƒ` °` ù` ŸG ø`` e Oó`` `Yh á«∏NGódG IQGRh π``«`ch …ó``«`©`°`Sƒ``Ñ`dG ∫Ó``g
áæ£∏°ù∏d ᫪°SQ IQÉjR ‘ Ωƒ«dG ôéa OÓÑdG ‹É©e ¿É``ch .á``«`fÉ``£`∏`°`ù`dG ¿É``ª`Y á``Wô``°`Th óYÉ°ùe »“É◊G ¿Éª«∏°S øH óªM AGƒ∏dGh
.GkóMGh Éek ƒj ¥ô¨à°ùJ ΩÉ©dG ÚeC’G ¿Éeƒc »∏Y øH óªfi QƒàcódG äÉ«∏ª©∏d ∑Qɪ÷Gh áWô°û∏d ΩÉ©dG ¢ûàØŸG

¿hÉ©àdG á«fÉ£jÈdG á«μ∏ŸG á«∏μdG óah ™e åëÑJ ájó«©°SƒÑdG
á«``æ≤àdGh º∏©dG á````æjóeh ¿É```ªY á````©eÉL »Yhô```°ûe ‘

»HóH zá«eƒμ◊G áª≤dG{ ‘ ∑QÉ°ûj á«fóŸG áeóÿG ôjRh
ájDhôdG – §≤°ùe

ájDhôdG – §≤°ùe

»ÁOÉcC’G º``Yó``dGh ᫪∏©dG äÉ°ü°üîàdÉH
èeGÈdG º««≤Jh OGó``YEG ‘ »æØdGh »ª∏©dGh
,᫪∏©dG çƒ``ë`Ñ`dG ∫É``› ‘h á``«` ÁOÉ``cC’G
ÖfÉL ¤EG º¡ÑjQóJh äGAÉ``Ø`μ`dG OGó`` YEG ‘h
º∏©dG áæjóe AÉ°ûfEG ‘ »æØdG ºYódG Ëó≤J
øe AÉ°†YCG ´ÉªàL’G ô°†M óbh .á«æ≤àdGh
‹É©e QÉ°ûà°ùeh ,»ª∏©dG åëÑdG ¢ù∏›
,»©«HôdG óªM øH ó«©°S QƒàcódG IQƒàcódG
ôjóe …hó©dG ˆGóÑY øH ó«©°S QƒàcódGh
.ôjƒ£àdGh §«£îà∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ΩÉY

´hôa ìÉààaG Ωõà©J »``à`dG Ióªà©ŸG á«ŸÉ©dG
º«∏©àdG ¥É£f á©°SƒJ ±ó¡H ,áæ£∏°ùdÉH É¡d
ÜòL ¤EG á``aÉ``°`VE’É``H ,áæ£∏°ùdG ‘ ‹É``©`dG
,áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ∫É``› ‘ äGQɪãà°S’G
¿Gó«e áæ£∏°ùdG ∫ƒNO ¤EG ô°TDƒj ôeCG ƒgh
±Gô°ûà°S’ Ió«L IQƒ°üH á«æ≤àdGh º∏©dG
»bQ áë∏°üŸ É¡Ø«XƒJh áÑMôdG º∏©dG ¥ÉaBG
áæ£∏°ùdG â©£b ¿CG ó©H ,É¡eó≤Jh áæ£∏°ùdG
k
.᫪«∏©àdGh ᫪∏©dG É¡JÒ°ùà ɪk ¡e ÉWƒ°T
∑ΰûŸG ¿hÉ©àdGh ∫OÉÑàdG ¤EG AÉ≤∏dG ¥ô£Jh
≥∏©àj Ée ‘ ∂dPh ,ÚYhô°ûŸGh á«∏μdG ÚH

âæH á`` jGhQ IQƒ``à` có``dG ‹É``©`e â∏Ñ≤à°SG
‹É©dG º«∏©àdG Iô``jRh ájó«©°SƒÑdG Oƒ©°S
á«μ∏ŸG á«∏μdG øe Gkóah óMC’G ¢ùeCG É¡ÑàμÃ
äÉLhCG å«c Qƒ°ù«ahÈdG º°V á«fÉ£jÈdG
äÉbÓ©dGh Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c ¢ù«FQ ÖFÉf
IôFGO ô``jó``e Ö``FÉ``f ô``Hƒ``c π``jOh á``«`LQÉ``ÿG
IOÉ©°S Qƒ°†ëH ∂dPh ,á©eÉ÷ÉH ôjƒ£àdG
¢ù«FQ ÊÉ``ª`«`Ñ`dG Oƒ``©`°`S ø``H »``∏`Y Qƒ``à`có``dG
QƒàcódG IOÉ©°Sh ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL
¢ù∏› ΩÉY Ú``eCG …Qõ©dG óªfi øH ódÉN
»∏Y ø``H ∫Ó``g Qƒ``à`có``dG IOÉ``©`°`Sh ,º``«`∏`©`à`dG
.»ª∏©dG åëÑdG ¢ù∏› ΩÉY Ú``eCG »FÉæ¡dG
q h
´hô°ûe ¢``VGô``©`à`°`SG ´É``ª` à` L’G ∫Ó``N ”
q Éeh ¿ÉªY á©eÉL
,´hô°ûŸG Gòg ‘ √RÉ‚EG ”
ÈY ∂dPh ,¬«a áeOÉ≤dG äGƒ£ÿG »g Éeh
q É``ª`c ,π°üØe »``Fô``e ¢``Vô``Y
¢VGô©à°SG ”
»àdGh ,á``«` æ` ≤` à` dGh º``∏` ©` dG á``æ` jó``e ´hô``°` û` e
‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸ ¢ü°üîJ ±ƒ``°`S

IôZ.. GóZ
ÊÉãdG ™«HQ

π«ch …ó«©°SƒÑdG º∏°ùe øH ⁄É°S ó«°ùdG IOÉ©°S
,…QGOE’G ôjƒ£àdG ¿hDƒ°ûd á«fóŸG áeóÿG IQGRh
ΩÉY ôjóe …ó«©°SƒÑdG ∫Ó``g øH »``cR ó«°ùdGh
óªMCG øH Oƒ©°Sh ,∞FÉXƒdG ∞«æ°üJh º«¶æàdG
øH ˆGó``Ñ` Yh ô``jRƒ``dG Ö``à`μ`e ¢``ù`«`FQ »``HÉ``«`°`ù`dG
.ôjRƒdG Öàμà ≥°ùæŸG …õjõ©dG íÑ°üe

…ôaɨdG ó``ª`M ø``H OÉ``ª`M Qƒ``à`có``dG IOÉ``©`°`S ø``e
óªMG ó°Tôeh á«fóŸG áeóÿG IQGRh QÉ°ûà°ùe
á«Hô©dG äGQÉ`` `eE’G á``dhO IQÉ``Ø`°`S ø``e »``ã`«`eô``dG
øe Oó`` ` Yh ,á``æ` £` ∏` °` ù` dÉ``H á``≤` «` ≤` °` û` dG Ió`` ë` `à` `ŸG
‹É©e ≥aGôjh .á«fóŸG áeóÿG IQGRh ‹hDƒ°ùe
øe Óc º°†j óah á«fóŸG áeóÿG ôjRh ï«°ûdG

É«fÉ£jôH ™e á«fÉŸÈdG äÉbÓ©dG õjõ©J åëÑj ziQƒ°ûdG{ ¢ù«FQ
ájDhôdG – §≤°ùe

á«fɪ©dG - §≤°ùe
±É`` ` bhC’G IQGRh â``æ` ∏` YCG
AÉ°ùe á``«` æ` jó``dG ¿hDƒ` `°` `û` `dGh
ájDhQ äƒ``Ñ` K Ωó``Y ø``Y ¢``ù` eCG
ΩÉ©d ÊÉãdG ™«HQ ô¡°T ∫Óg
Ωƒ«dG ¿ƒμj ¬«∏Yh . ` `g1434
ôjGÈa øe 11≥aGƒŸG ÚæK’G
™«HQ ô¡°ûd ºªàŸG ƒg Ω2013
¿ƒμjh.`g1434 ΩÉ``©`d ∫hC’G
øe 12 ≥aGƒŸG AÉKÓãdG Ωƒj
ô¡°T IôZ ƒg Ω2013 ôjGÈa
.`g1434 ΩÉ©d ÊÉãdG ™«HQ
π©éj ¿CG ˆG Ú``∏` FÉ``°` S
Qƒ¡°ûdG ô``FÉ``°`Sh ô¡°ûdG Gò``g
Ò`` ÿÉ`` H á`` Ä` «` ∏` e iô`` ` ` ` ` NC’G
.äÉcÈdGh øª«dGh

ôªY ø`` H ó`` dÉ`` N ï``«` °` û` dG ‹É`` ©` `e ∑QÉ`` °` `û` `j
‘ á``«` fó``ŸG á``eó``ÿG ô`` jRh ¿ƒ``gô``ŸG ó``«`©`°`S ø``H
áeƒμ◊G É``¡` ª` ¶` æ` J »`` à` dG á``«` eƒ``μ` ◊G á``ª` ≤` dG
ôjGÈa 12 ¤EG 11 øe IÎØdG ∫ÓN á«JGQÉeE’G
(2000) øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ ,»HO áæjóÃ Ω2013
QÉÑch á«eƒμ◊G äGOÉ«≤dG øe á«°üî°T »ØdCG
.⁄É©dG ‘ Ú«eƒμ◊G ÚdhDƒ°ùŸG
äÉeóÿG ‘ IOÉ``jô``dG{ ´ƒ`°Vƒe ≈∏Y õ``cô``Jh
á«°TÉ≤f QGƒ``M äÉ°ù∏L ∫Ó``N øe zá«eƒμ◊G
∞∏àfl ∫ƒ`` M äGhó`` ` `fh π``ª` Y ¢`` ` TQhh á`` ` `jQGRh
≈≤à∏e πμ°ûà°S É``¡` fq CG É``ª`c ,á`` ` jQGOE’G ä’É``é` ŸG
≈∏Y ´Ó`p ` ` ` ` WE’G ∫Ó`` ` N ø`` e á`` aô`` ©` `ŸG ∫OÉ`` Ñ` `à` `d
´É£≤dG ‘ áãjó◊G á«ŸÉ©dG äÉ°SQɪŸG π°†aCG
RôHCG øe áYƒª› É¡«a çóëà«°Sh ,»eƒμ◊G
∫ÓN øe ,⁄É©dG ‘ á«eƒμ◊G IQGOE’G AGÈ``N
á«eƒμ◊G ÜQÉéàdG í‚CG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ
.á«ŸÉ©dGh ᫪«∏bE’G äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y
‘ á``cQÉ``°` û` ª` ∏` d ¢`` ù` `eCG ¬``«` dÉ``©` e QOÉ`` ` Z ó`` `bh
πc ≥`` aGô`` ŸG ó`` aƒ`` dGh ¬`` ` YGOh ‘ ¿Éch áª≤dG

áMƒæªŸG á«HÉbôdGh á«©jô°ûàdG äÉ«MÓ°üdG øY
á«∏ª©dG ¬`` H äôq ` ` e …ò`` ` dG êQó`` à` ` dGh ¢``ù`∏`é`ª`∏`d
AÉ≤∏dG ¢Vô©à°SGh ,áæ£∏°ùdG ‘ á«WGô≤ÁódG
ÚH ∑ΰûŸG ¿hÉ©àdG ¬``LhCG øe ójó©dG ∂dòc
πμ°ûH á«fÉŸÈdG ÉjÉ°†≤dG ‘ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG
á«YɪàL’Gh á``jOÉ``°` ü` à` b’G É``jÉ``°`†`≤`dGh ¢``UÉ``N
.ΩÉY πμ°ûH á«aÉ≤ãdGh

äÉ°SGQódG ∫ÓN øe øWGƒŸGh ,øWƒdG âeóNh
¿É÷ É``gò``Ø` æ` J »``à` dG äÉ``«` °` Uƒ``à` dGh ô``jQÉ``≤` à` dGh
¤EG É¡©aôj ¢ù∏éŸG √Qhó`` Hh á``ª`FGó``dG ¢ù∏éŸG
IhÉØëH ±ƒ«°†dG OÉ``°`TCG º¡ÑfÉL ø``e .áeƒμ◊G
á°†¡ædÉHh áæ£∏°ùdG ‘ Égƒ°ùŸ »àdG Ö«MÎdG
á«aÉ≤ãdGh á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«fGôª©dG
GƒKó– ɪc ,áæ£∏°ùdG Qhõ``j øe πc ô¡ÑJ »àdG

‹ƒ©ŸG ∫Óg øH ódÉN ï«°ûdG IOÉ©°S πÑ≤à°SG
¬Ñàμà óMC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ
¢ù«FôdG Qƒ``«`e OQÉ``°`û`à`jQ Î``°`ù`ŸG ¢ù∏éŸG ô``≤`Ã
Ò°ùdGh á«fÉ£jÈdG á«fɪ©dG á«©ªé∏d ≥HÉ°ùdG
ƒ°†Yh »æ«HCÉàdG ¥hóæ°üdG ¢ù«FQ ¢Sƒd ΩÉ«∏jh
ÖMQ AÉ≤∏dG ‘h .ÊÉ£jÈdG äGOQƒ``∏`dG ¢ù∏›
ΩÉ«∏jh Ò°ùdGh Qƒ«e OQÉ°ûàjQ ΰùŸÉH ¬JOÉ©°S
§HôJ »``à`dG á«FÉæãdG äÉ``bÓ``©`dÉ``H Gó«°ûe ¢``Sƒ``d
Égô°UGhCG äRõ``©`J »``à`dGh ,Ú``≤`jó``°`ü`dG ø``jó``∏`Ñ`dG
ÖMÉ°U Iô``°` †` ◊ á``cQÉ``Ñ` ŸG á``°`†`¡`æ`dG ô``°`ü`Y ‘
– º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G
á«Øjô©J IòÑf ¬JOÉ©°S Ωóbh -√É``YQh ˆG ¬¶ØM
áæ£∏°ùdG ‘ iQƒ``°` û` dG ¢``ù`∏`› IÒ``°` ù` e ∫ƒ`` M
…QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG ø``e É``¡`LQó``Jh É``¡`∏`MGô``eh
ô°TÉÑŸG ÜÉ`` î` ` à` ` f’Gh iQƒ`` °` `û` `dG ¢``ù` ∏` › ¤EG
á«©jô°ûàdG äÉ«MÓ°üdG ¤EG ’ƒ°Uh AÉ°†YCÓd
»àdG ¢ù∏éª∏d Gôk `NDƒ`e âëæe »àdG á«HÉbôdGh
¬dɪYCG á``jOCÉ` J ‘ ¢``ù`∏`é`ŸG ≥∏£æj É``¡`dÓ``N ø``e

»ª«∏©àdG iƒà°ùŸG ™LGôJh ..º«∏©à∏d ¿ƒfÉb QGó°UEG ¢ûbÉæJ ziQƒ°ûdG ájƒHôJ{
ÚH äÓ``NGó``eh äGQGƒ``M ´ÉªàL’G AÉ``æ`KCG äQGO ɪc
∫ƒM ±ƒ«°†dGh áæé∏dG AÉ``°`†`YCG IOÉ©°ùdG ÜÉ``ë`°`UCG
ójó©dG ‘ äóYCG »àdG äÉ°SGQódGh çƒëÑdG ´ƒ°Vƒe
ΩóYh á``æ`£`∏`°`ù`dG ‘ º``∏`©`à`dGh º``«`∏`©`à`dG É``jÉ``°`†`b ø``e
â∏°UƒJ »``à` dG è``FÉ``à`æ`dGh äÉ``«`°`Uƒ``à`dÉ``Hh É``¡`H ò`` NC’G
Ωƒ≤J »``à`dG ¿É``é`∏`dG á``dCÉ`°`ù`eh ,äÉ``°` SGQó``dG √ò``g É``¡`d
É¡àÑ°SÉæeh á``«` °` SGQó``dG è``gÉ``æ` ŸG º``«`«`≤`Jh á``ZÉ``«`°`ü`H
QOGƒμdG π«gCÉJ á«°†bh ,᫪«∏©àdG QOGƒμdGh ÜÓ£∏d
á«ÑjQóàdG äGQhó`` dGh áaô©ŸÉH É``gó``aQh á«°ùjQóàdG
ègÉæŸG º``¡`a ≈``∏`Y º``gó``YÉ``°`ù`J »``à` dG á``«`°`ü`°`ü`î`à`dG
,π°†aCG πμ°ûH ÖdÉ£∏d É¡dÉ°üjEGh Iójó÷G äGQô≤ŸGh
k G ´ÉªàL’G ¢ûbÉf óbh
äÉYƒ°VƒŸG øe ójó©dG É°†jC
.OÓÑdG ‘ á«°ùjQóàdGh ᫪«∏©àdG á«∏ª©dÉH á≤∏©àŸG
»ª∏©dG åëÑdGh º«∏©àdGh á«HÎdG áæ÷ â©∏WG ɪc
á«bÉØJG ´hô°ûe ∫ƒM É¡JɶMÓe ≈∏Y ´ÉªàL’G ‘
IóëàŸG ·CÓ` `d ™``HÉ``à` dG »``ª`«`∏`bE’G õ``cô``ŸG ¢``ù`«`°`SCÉ`J
øe ∫ÉëŸG É«°SBG ÜôZ á≤£æŸ AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y ¢ùjQóàd
.äGAGôLEG øe Ωõd Ée É¡dƒM äòîJGh ,áeƒμ◊G

ájDhôdG– §≤°ùe

ÒaƒJ ´ƒ°Vƒeh º«∏©àdG ´É£≤H á°üàîŸG äÉ``¡`÷G
≈∏Y Ö``dÉ``£`dGh º∏©ª∏d áÑ°SÉæŸG ᫪«∏©àdG áÄ«ÑdG
ÒjÉ©ŸG ´ƒ``°`Vƒ``e äÉ°ûbÉæŸG äQÉ`` KCG ɪc ,AGƒ``°` S ó``M
á∏Môe ¤EG ᫪«∏©J á∏Môe øe ∫É≤àfÓd IOóëŸG
‘ É¡°û«ª¡Jh í``°`VGh πμ°ûH É``gOƒ``Lh Ωó``Yh iô``NCG
iOCG …ò``dG π∏ÿG OÉ``é`jEG á``dhÉ``fih ,¿É``«` MC’G ¢†©H
.®ƒë∏e π``μ`°`û`H »``ª`«`∏`©`à`dG iƒ``à`°`ù`ŸG ™``LGô``J ¤EG

áæé∏dG Ωõ``à`©`J »``à` dG º``«`∏`©`à`dG É``jÉ``°`†`b ø``e ó``jó``©`dG
πª°ûj ¢UÉN ôjô≤J Ëó``≤`Jh á°VÉØà°SÉH É¡à°SGQO
É¡fCÉ°T øe »àdG äÉ«°UƒàdGh äÉYƒ°VƒŸG øe á∏ªL
‘ ¬JÉeóNh »ª«∏©àdG iƒà°ùŸÉH »bôdGh ¢Vƒ¡ædG
´ƒ°Vƒe ±ƒ«°†dG ™e áæé∏dG âdhGóJ óbh áæ£∏°ùdG
ádCÉ°ùeh ,áæ£∏°ùdG ‘ º«∏©àdÉH ¢UÉN ¿ƒfÉb QGó°UEG
ÚH ≥«°ùæàdG ∞©°Vh ˃≤àdGh ôjƒ£àdGh §£ÿG

»ª∏©dG åëÑdGh º«∏©àdGh á«HÎdG áæ÷ äó≤Y
É¡YɪàLG ó`` MC’G ¢``ù` eCG ìÉ``Ñ`°`U iQƒ``°` û` dG ¢``ù`∏`é`Ã
ÊÉãdG …ƒ``æ`°`ù`dG OÉ``≤`©`f’G Qhó``d ¢``SOÉ`` `°`ù`dG …Qhó`` dG
,(2015 - 2011)¢``ù` ∏` é`ª`∏`d á``©`HÉ``°`ù`dG IÎ``Ø` dG ø``e
¢ù«FQ »``Hƒ``æ`≤`dG ó``°` TGQ ø``H ó``ª`fi IOÉ``©`°`S á``°`SÉ``Fô``H
áæé∏dG AÉ°†YCG IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG Qƒ°†ëHh áæé∏dG
º«∏©àdGh á«HÎdG áæ÷ ¢UôM QÉWEG ‘h .É¡«ØXƒeh
ºgCG á°SGQO ≈∏Y iQƒ°ûdG ¢ù∏éà »ª∏©dG åëÑdGh
πLC’h áæ£∏°ùdG ‘ ᫪∏©dGh á``jƒ``HÎ``dG ÉjÉ°†≤dG
»àdG ä’É``μ` °` TE’Gh äÉ``Hƒ``©`°`ü`dG º`` gCG ≈``∏`Y ±ƒ``bƒ``dG
áæ£∏°ùdG ‘ É``¡` eó``≤` Jh º``«`∏`©`à`dG IÒ``°` ù` e π``bô``©` J
ó≤a ,á``Ñ` °` SÉ``æ` ŸG äÉ`` MÎ`` ≤` `ŸGh ∫ƒ``∏` ◊É``H É`` gó`` aQh
Ú°üàîŸGh Ú``ÁOÉ``cC’G ¢†©H áæé∏dG âaÉ°†à°SG
¿É£∏°ùdG á``©` eÉ``Lh º``«`∏`©`à`dGh á``«` HÎ``dG IQGRh ø``e
᫪«∏©àdG äÉ``eó``î`∏`d ø``jƒ``μ`à`dG á``°`ù`°`SDƒ`eh ¢``Sƒ``HÉ``b
∫ƒM º¡JÉ«Fôeh º¡FGQBG ¤EG ´Éªà°SÓd ,ôjƒ£àdGh

z¿ÉªY{ á«dÉØàMG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

4

z¿ÉªY{ IójôL Qhó°üd Ú©HQC’G iôcòdÉH ∫ÉØàM’G ≈Yôj ¥QÉW øH ÜÉ¡°T
ájDhôdG - §≤°ùe
ÜÉ¡°T ó``«`°`ù`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U ≈`` YQ
ádÓL QÉ``°`û`à`°`ù`e ó``«`©`°`S ∫BG ¥QÉ`` `W ø``H
…òdG π``Ø` ◊G ,¢``ù` eCG AÉ``°`ù`e ,¿É``£`∏`°`ù`dG
iôcòdG áÑ°SÉæà ;¿ÉªYo IójôL ¬àª¶f
ΩÉY É¡æe ∫hC’G Oó©dG QGó°UE’ Ú©HQC’G
ÜÉë°UCG øe OóY πØ◊G ô°†Mh ..1972
ÜÉë°UCG ø`` e Oó`` ` Yh ,AQGRƒ`` ` ` `dG ‹É`` ©` `ŸG
¢ù∏› AÉ`` °` `†` `YCGh AÓ`` `cƒ`` `dG IOÉ`` ©` °` ù` dG
øe ∞«Ødh ,á``dhó``dG ¢ù∏›h iQƒ``°`û`dG
∞ë°üdG ô``jô``– AÉ`` °` SDhQh Ú``«` eÓ``YE’G
.á«Hô©dGh á«∏ëŸG
k
É°Vô©e
πØ◊G øª°V á°ù°SDƒŸG âeÉbCGh
IQƒ°U ..¿ÉªY”
o :¿Gƒæ©H IQOÉædG Qƒ°ü∏d
IójôL QGƒ°ûe ó«©à°ùj …òdGh ,“çóëàJ
.á«°VÉŸG á©HQC’G Oƒ≤©dG ióe ≈∏Y ¿ÉªYo
AÉL …ò`` ` `dG- »``æ` Ø` dG π`` Ø` `◊G ø``ªs ` °` †` Jh
á«s Ñ«MôJ á``ª`∏`c -“¿ÉªYo á∏«d” º``°`SÉ``H
øH º``©`æ`ŸGó``Ñ`Y Qƒ``à` có``dG ‹É``©` e É``gÉ``≤` dCG
¢ù«FQ ΩÓ`` YE’G ô``jRh »æ°ù◊G Qƒ°üæe
áaÉë°ü∏d ¿ÉªYo á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏›
l
ábôØdG ¬àesób ¢VôY
∂dP ≈∏J .ô°ûædGh
å©HG” á«æZCG ≈∏Y πªà°TG ,á«fÉ£∏°ùdG
,¢ù«ªN ìÉ``à`Ø`e ø``ë`∏`ª`∏`d “Iôe ΩÓ``°` S
,…hÉμe ó«°ùd “ƒ∏ëàH »JÉbhCG” á«æZCGh
.Ö«ÑM º«gGôHE’ “πëμŸG »æHòY“h
¢ù«∏M óªM øH ¢VƒY ¿ÉæØdG Ωób ºK
∫ƒ≤j” É¡dÓN øe Gó°T ,á«FÉæZ á∏°Uh
,“ôFÉ°ûÑdÉH ‘ôaQ“h ,“ΩɪM Éj ΩÓ°S
Ëó≤J ,∂``dP Ö``≤`YCG .“∫Éb »∏Y ƒHCG“h
,iô`` ` NCG á``∏` °` Uh á``«` fÉ``£` ∏` °` ù` dG á`` bô`` Ø` `dG
“…OÓH Éj ¿ÉªY”
o äÉ«æZCG ≈∏Y â∏ªà°TG
É°û◊G §°Sh ºμÑM“h ,»°UhôÿG ∫Gƒæd
.“∫ƒ≤j ≈æ©ŸG“h ,“OÉ°S
¢ûeÉg ≈``∏`Y »``Hô``©`dG á``∏`› ∑QÉ``°`û`Jh
»àdG IQOÉædG Qƒ°ü∏d ¢Vô©Ã ∫ÉØàM’G
äÉYÓ£à°SG ∫ÓN ¿ÉªYo øY É¡à£≤àdG
∑QÉ°Th .äÉ«æ«©Ñ°ùdG äÉjGóH òæe É¡JôLCG
øH ⁄É°S ¿ÉæØdG “¿ÉªYo á∏«d” πØM ‘
∑QÉÑe óªMCGh ,Ö«°üf øH ܃≤©jh ,OÉfi
Iójô÷G ø``e ∫hC’G Oó``©`dG ¿É``ch .ô``jó``Z
CGóÑàd 1972 ΩÉY Ȫaƒf 18 Ωƒj Qó°U ób
¿CG âYÉ£à°SG Ió``jó``L á``«`eÓ``YEG IÒ°ùe
≥KƒJh á«fɪ©o dG á°†¡ædG IÒ°ùe ÖcGƒJ
.Qƒ£àdGh AÉæÑdG πMGôe

5

OÉ°üàbG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫h’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

QÉÑNCG

™jRƒàdGh ™«ÑdGh áë°üdG
q »YÉ£b ‘ Úª©àdG ´É°VhCG ¢VGô©à°SG

™jRƒàdGh ™«ÑdG ´É£b ‘ Úª©à∏d ácΰûŸG
‘ á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG Úμ“ ¤EG ≈©°ùJ
πªY ¢Uôa ÒaƒJ ‘ ¬àªgÉ°ùŸ ´É£≤dG Gòg
≥«≤– ‘ …ƒ«◊G √Qhódh ,Êɪ©dG ÜÉÑ°û∏d
Êɪ©dG OÉ``°` ü` à` b’É``H ¢``Vƒ``¡` æ` dGh á``«`ª`æ`à`dG
.π°†aC’G ¤EG ¬H AÉ≤JQ’Gh

áÑ°SÉæŸG ∫ƒ``∏` ◊G OÉ`` é` `jEGh ´É``£` ≤` dG ¬``LGƒ``J
¥É£f Ö``°`ù`M É``¡`d á``ë`°`VGh äÉ``«`é`«`JGÎ``°`SEGh
ΩÉ©dG Úª©àdG ™°Vh º««≤Jh á°SGQód πª©dG
᫪æJ ≈∏Y πª©∏dh ,™jRƒàdGh ™«ÑdG ´É£b ‘
OQGƒŸG IAÉØc ™aQh Úª©àdG á°SÉ«°S ôjƒ£Jh
áæé∏dG ¿EG å«M ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ájô°ûÑdG

´ÉªàL’G èFÉàf â°ûbÉf å«M ,.ôbÉH Ú°ù◊G
»àdG äÉ``°`û`bÉ``æ`ŸG º`` gCG â``°`Vô``©`à`°`SGh ø``eÉ``ã` dG
ΩGô`` `HEG á``cô``°` T â``°` Vô``©` à` °` SG É``ª` c ,É``¡` H äQGO
ihó÷G) πª©dG ¥É£f í°Vƒj kÉ«Fôe kÉ°VôY
(™`` jRƒ`` à` `dGh ™``«` Ñ` dG ´É``£` b ‘ á``jOÉ``°` ü` à` b’G
»àdG äÉjóëàdGh äÉHƒ©°üdG áaô©e ±ó¡H

¢ûbÉæ```j ájOÉ°üàb’G á«©ª÷G ô````“Dƒe
âÑ°ù``dG .. áeGóà°ùŸG ᫪æà∏d §«£îàdG
ájDhôdG -§≤°ùe
áeGóà°ùŸG ᫪æàdG “: ¿GƒæY â– ¢SOÉ°ùdG á«fɪ©dG ájOÉ°üàb’G á«©ª÷G ô“Dƒe ∫ɪYCG πÑ≤ŸG âÑ°ùdG Ωƒj ≥∏£æJ
.ÈcC’G ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™eÉL ‘ äGô°VÉëŸG áYÉ≤H Úeƒj QGóe ≈∏Y ôªà°ùjh” ™bGƒdGh §«£îàdG ÚH
øe OóY á°ûbÉæe ∫ÓN øe ,áeGóà°ùŸG ᫪æà∏d »æWƒdG π«dódGh ,πÑ≤à°ùŸG ≥jôW ìGÎbG ¤EG ,ô“DƒŸG ≈©°ùjh
.áæ£∏°ùdG ‘ á«Ä«ÑdGh á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G ÉjÉ°†≤dG
±ó¡à°ùŸG ÚH ᫪æàdG §£N ¢ûbÉæ«°S …ò``dG ;…OÉ°üàb’G ó©ÑdÉc ᪡ŸG QhÉ``ë`ŸG øe GkOó``Y ô``“Dƒ`ŸG øª°†àjh
á«Ø«ch áaô©ŸG OÉ°üàbG ,…OÉ``°`ü`à`b’G ™jƒæàdG ≥≤ëf ∞«ch .áeGóà°SÓd á«dɪLE’G ¢ù«jÉ≤ŸG äÉ``gÉ``ŒG ,õéæŸGh
á«Ä«ÑdG á«eƒ≤dG äÉHÉ°ùë∏d IóëàŸG ·C’G Ωɶfh ,᫪æàdG ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dGh áeƒμ◊G QhO ∂dòch .¬«dEG ∫ƒëàdG
,ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ìÓ°UEG á«é¡æe ¢ûbÉæ«°S …òdG »YɪàL’G ó©ÑdG Qƒfi ô“DƒŸG ∫hÉæà«°S ɪc .ájOÉ°üàb’Gh
á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG º``gCG øª°†à«°S …ò``dG »Ä«ÑdG ó©ÑdG Qƒ``fi ∂dòch .™ªàéŸG ‘ ÜÉÑ°ûdG QhOh »YɪàL’G ø``eC’Gh
. äÉYƒ°Vƒe øe ÉgÒZh .. ô°†NC’G OÉ°üàb’Gh ,IOóéàŸG ábÉ£dG ∫Ó¨à°SG ä’É›h ,áæ£∏°ùdÉH ᫪æàdG ‘ IôKDƒŸG

áØdÉîŸG IóaGƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG øe 279 §Ñ°V
k eÉY
äÉ¡L øe º¡àdÉMEG â“ Ú∏eÉY(5)OóYh kÉMô°ùe Ó
∫ÓN ô°TDƒe ≈∏YCG §≤°ùe á¶aÉfi â∏é°S óbh .iôNCG
∫ɪ°T Éà¶aÉfi É¡à∏J (140)Oó`` Y §Ñ°†H IÎ``Ø`dG √ò``g
.(69)Oó©H áæWÉÑdG ܃æLh
PÉîJÉH á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRƒH á°üàîŸG äÉ¡÷G Ωƒ≤Jh
.º¡fCÉ°ûH á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
á∏eÉ©dG iƒ``≤`dG IQGRh ô``°`TDƒ`e πé°S ô``NBG Ö``fÉ``L ø``e
¤EG kÉ`Ø`dÉ``fl Ó`k `eÉ``Y(197) π«MôJ ´ƒ``Ñ`°`SC’G Gò``g ∫Ó``N
πª©dG ¿ƒ``fÉ``b ΩÉ``μ` MC’ º¡àØdÉfl áé«àf OÓ``Ñ` dG êQÉ`` N
.¬d IòØæŸG ájQGRƒdG äGQGô≤dGh

ájDhôdG – §≤°ùe
∑ΰûŸG πª©dG ¢û«àØJ ≥``jô``a á``cô``M ô°TDƒe í``°` VhCG
áØdÉîŸG á∏eÉ©dG iƒ≤dG Oó``Y ¿CG á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRƒ``H
k eÉY 279 ≠∏H É¡£Ñ°V ” »``à`dG πª©dG ¿ƒ``fÉ``b ΩÉ``μ`MC’
Ó
220º¡æe Ω2013/2/8 ¤EG 2/2øe IÎØdG ∫ÓN kÉØdÉfl
k eÉY (27)h kÉjQÉŒ Ó
k eÉY
∫ɪY øe (32)OóYh kÉ«YGQR Ó
åëH ∫Ó``N ø``e í``°`†`JG ó``bh .º``¡`ª`μ`M ‘ ø``eh ∫RÉ``æ` ŸG
¢û«àØàdG ≥jôa ≥jôW øY º¡£Ñ°V ” øe ¿CG äÉØdÉîŸG
k eÉY (179)Oó``Y º¡æe Ó
k eÉY (259)
(75)Oó``Yh kÉHQÉg Ó

Ëó`` `≤` ` Jh,∫Ó`` `ME’Gh π`` «` gCÉ` à` dGh Ö`` jQó`` à` `dG
IQƒ°üH π``ª`©`dG ¥ƒ``°` S Ú``°`ù`ë`à`d äÉ``MÎ``≤` ŸG
.áeÉY
ácΰûŸG áæé∏dG äó≤Y á«fÉK á¡L ø``e
É¡YɪàLG ™jRƒàdGh ™«ÑdG ´É£b ‘ Úª©à∏d
óÑY ø``H óªfi á°SÉFôH ΩÉ``©`dG Gò``¡`d ™°SÉàdG

¢SÉ°ùŸG ¿hO IOÉ``jõ``∏`d äÉ``«`dBG OÉ``é`jEGh ´É£≤dG
IóY ∫Ó``N ø``e á``eÈ``ŸG äÉ``«` bÉ``Ø` J’G Oƒ``æ`Ñ`H
ÖJGhô∏d ≈fOC’G ó◊Éc É¡à°ûbÉæe Öéj •É≤f
øª°†J »àdG á«YɪàL’G äÉæ«eCÉàdÉH §HôdGh
∂dòch ,Ú∏eÉ©∏d óYÉ≤àdG ó©H πNO Qó°üe
¢UÉÿG ´É``£`≤`dG ‘ ∞``Xƒ``ŸG á``«`Yƒ``J á``«`ª`gCG
»àdG ácô°ûdG √É``Œ ¬``JÉ``Ñ`LGhh ¬JÉ«dhDƒ°ùÃ
øe IGOCG ƒg âbƒdG ¢ùØf ‘h ¬bRQ Qó°üe »g
q h .É¡«a êÉ``à` fE’G äGhOCG
á°ûbÉæe ∂``dò``c â``“
á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh øe áeó≤ŸG ôjQÉ≤àdG
¿CGh π«gCÉàdGh »æ¡ŸG ÖjQóàdG õ``cGô``e QhOh
É¡∏ªY á©«ÑW ™e Ö°SÉæàJ É¡JÉ«ª°ùe ¿ƒμJ
¢UÉÿG ´É£≤dGh áÑ∏£∏d á``HGò``L ¿ƒμJ ¿CGh
ègÉæŸG OGóYEG ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG ∑ΰûj ¿CGh
π«gCÉàdGh Ö``jQó``à`dGh ¬JÉLÉ«àMG »Ñ∏J »àdG
äÉ`` «` `bÎ`` dGh »``Ø` «` Xƒ`` dG êQó`` `à` ` dG ¿É``ª` °` †` d
áæé∏dG â``°`û`bÉ``f É``ª`c .É``«`∏`©`dG ∞``FÉ``Xƒ``dG ¤EG
Égôjô≤J áë°üdG ´É£b ‘ Úª©à∏d ácΰûŸG
‹É◊G ™°VƒdG á°SGQO ácΰûŸG áæé∏dG ΩÉeCG
á«Ø«ch áë°üdG ´É£b ‘ ájô°ûÑdG OQGƒª∏d
≥jôW øY á«æWƒdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG ∞«XƒJ

ájDhôdG – §≤°ùe
´É£b ‘ Úª©à∏d ácΰûŸG áæé∏dG â°ûbÉf
πªY á``≤`∏`M á``eÉ``bE’ äGOGó``©` à` °` S’G á``ë`°`ü`dG
∫ÓN »``ë`°`ü`dG ´É``£`≤`dG ‘ π``ª`©`dG ô``jƒ``£`à`d
¢ùeCG É¡YɪàLG ‘ ∂``dPh , πÑ≤ŸG ´ƒ``Ñ`°`SC’G
⁄É°S QƒàcódG á°SÉFôH ,IQGRƒ``dG ΩÉY ¿GƒjóH
º«μ◊G õcôe ΩÉY ôjóe »‚õdG óªfi øH
Úª©à∏d á``cÎ``°`û`ŸG á``æ`é`∏`dG ¢``ù`«`FQ,»``Ñ`£`dG
áæé∏dG AÉ``°`†`YCG Qƒ°†ëH ,áë°üdG ´É``£`b ‘
.ácΰûŸG
ôjQÉ≤àdG á°ûbÉæe ´ÉªàL’G ∫Ó``N â``“h
‘ Úª©à∏d á``cÎ``°`û`ŸG á``æ`é`∏`dG ø``e á``eó``≤`ŸG
•É≤ædG øe GOk óY á檰†àŸGh ,áë°üdG ´É£b
´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG Oó``Y äÉ«FÉ°üMEG É¡ªgCG
äÉcô°ûdG ‘ Úª©àdG Ö°ùf IOÉ``jRh,¢``UÉ``ÿG
Ö°ùædG IOÉjõd á£N ôjƒ£Jh ´É£≤∏d á©HÉàdG
∞«æ°üJh Ö°ùædG IOÉjõd á«dBG ≈∏Y ¥ÉØqJ’G ”h
áæé∏d ≈æ°ùà«d ´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG
á°SGQOh É¡Ñ°ùf IOÉjR OGôŸG ∞FÉXƒdG ójó–
‘ á``∏`eÉ``©`dG äÉ``cô``°` û` dG ™``e á``«` dÉ``◊G Oƒ``≤` ©` dG

.. π``ªY øY É`k ``ãMÉH 265 »Yóà```°ùJ z á∏eÉ©dG iƒ≤dG{
á°Vhô©ŸG á«ÑjQóàdGh á«Ø«XƒdG ¢UôØdÉH ¿ƒ∏Ñ≤j 22h
ÉeCG ,áãMÉHh kÉãMÉH (579) OóY ô°†ëj ⁄h áãMÉHh kÉãMÉH
´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°T ‘ πª©dG Gƒ∏Ñb øjòdG ‹ÉªLEG
øe IOÉ``Ø`à`°`S’Gh 𫨰ûàdÉH ¿Î``≤`ŸG Ö``jQó``à`dGh ¢``UÉ``ÿG
,áãMÉHh kÉãMÉH (64) ºgOó©a »``JGò``dG 𫨰ûàdG èeÉfôH
(9) OóYh äBÉ°ûæŸG ‘ πª©∏d º¡dƒÑb ” (55) OóY º¡æe
øjòdG ≠∏H ÚM ‘ ,𫨰ûàdÉH ¿Î≤ŸG ÖjQóàdG ‘ Gƒ∏Ñb
ôjó÷G ,áãMÉHh kÉãMÉH (416) á°Vhô©ŸG ¢UôØdG Gƒ°†aQ
√òg ‘ πªY øY ÚãMÉÑ∏d á°Vhô©ŸG ÖJGhôdG ¿CG ôcòdÉH
’k ÉjQ350 ¿hO É``eh ΩÉ©dG Ωƒ∏HódG IOÉ¡°T á∏ª◊ ¢UôØdG
á∏ª◊ ∫É``jQ 500 ¤EG 450 ÚH Ée âMhGôJ ɪæ«H ≈∏YCGh
ɪc ,¢SƒjQƒdÉμÑdG á∏ª◊ ∫É``jQ 800 ¤EG 600h Ωƒ∏HódG
¢UÉÿG ´É£≤dG äBÉ°ûæe Qƒ°†M ” ¬fCG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ
(62) º``gOó``Y ≠``∏`Hh Ú``æ`WGƒ``ŸG á∏HÉ≤Ÿ IQƒ``cò``ŸG õ``cGô``ŸÉ``H
¢Uôa Qƒ`` LCG ¿CG á``∏`eÉ``©`dG iƒ``≤` dG IQGRh äó`` cCGh .ICÉ`°`û`æ`e
øe ¢UÉÿG ´É£≤dG äBÉ°ûæe ‘ πª©∏d á°Vhô©ŸG πª©dG
á∏ª◊ ≈``∏` YCÉ` a ∫É`` jQ 600 ø``e π``«`¨`°`û`à`dG õ``cGô``e ∫Ó`` N
,Ωƒ∏HódG á∏ª◊ ≈∏YCÉa ’k É``jQ 450h ,á«©eÉ÷G äGOÉ¡°ûdG
∫ÓN øe ,Ωƒ∏HódG iƒà°ùe ‘ ºg øŸ ≈∏YCÉa ’k ÉjQ 350h
É¡«a »YhQ »àdG ICÉ°ûæŸG áLQód kÉ≤ah πªY ¢Uôa ÒaƒJ
ÚeCÉJ ¿Éª°†d ∂dPh ≈∏YCÉa ¤hC’G áLQódG øe ¿ƒμJ ¿CG
ø¡ŸG á©«ÑW ¤EG áaÉ°VE’ÉH É¡H Ió``«`÷G Qƒ`` LC’Gh É``jGõ``ŸG
´É£≤c ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤∏d kÉ`≤`ah »ª∏©dG iƒà°ùŸGh
√É«ŸGh AÉHô¡μdG ´É£bh ‘ô°üŸG ´É£≤dGh RɨdGh §ØædG
äÉYÉ£≤dG øe ÉgÒZh ä’hÉ≤ŸG ´É£bh äGQÉ«°ùdG ´É£bh
.iôNC’G ájOÉ°üàb’G

q ɪc,ÖjQóàdG ¢UôØH (1)
øY kÉãMÉH (45) AÉYóà°SG ”
º¡æe ô°†M IôgɶdG á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG õcôe ‘ πªY
øY ¿ÉãMÉH πª©dG πÑbh ,(19) ô°†ëj ⁄ ÚM ‘ (26)
ÚãMÉH (304) Ú``æ`K’G Ωƒ``«`dG IQGRƒ`` dG πÑ≤à°ùJh .π``ª`Y
¬«LƒàdG á``YÉ``b õ``cô``e ‘ (30) ≈``∏`Y Ú``YRƒ``e π``ª`Y ø``Y
á∏ª◊ §≤°ùe á¶aÉëà …hôH IQGRƒdG ≈æÑà OÉ°TQE’Gh
õcôÃ π«¨°ûàdG õ``cô``à (28 )h ΩÉ``©` dG º``«`∏`©`à`dG Ωƒ``∏` HO
á∏ª◊ §``≤`°`ù`e á``¶`aÉ``ë`à Ö``«`°`ù`dÉ``H »``æ` ¡` ŸG Ö``jQó``à` dG
á«æ≤Jh ∫ɪYC’G IQGOEG äÉ°ü°üîJ ‘ á«©eÉ÷G äGOÉ¡°ûdG
õcôe ‘ kÉ`ã`MÉ``H (50)h á``MÉ``«`°`ù`dGh ô``Ø`°`ù`dGh äÉ``eƒ``∏`©`ŸG
𫨰ûàdG õcôe ‘ kÉãMÉH (46 ) QÉØX á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG
𫨰ûàdG õcôe ‘ åMÉH (100 )h ,IôgɶdG á¶aÉëÃ
𫨰ûàdG õcôe ‘ kÉãMÉH (50)h ,áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëÃ
á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ¿EG å«M ,áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉëÃ
áãMÉHh kÉãMÉH (1029) …QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN »Yóà°ùJ
ôjGÈa 9 øe) IÎ``Ø` dG ∫Ó`` N º``¡`dÉ``Ñ`≤`à`°`S’ π``ª`Y ø``Y
á«©eÉ÷G äGOÉ¡°ûdG á∏ªM øe (Ω2013ôjGÈa 12 ájɨdh
Ωƒ∏HOh ,áMÉ«°Sh ôØ°Sh ,äÉeƒ∏©e á«æ≤Jh ,∫ɪYCG IQGOEG
,äÉ«fhÎμdE’G á°Sóæg äÉ°ü°üîàd ΩÉ©dG º«∏©àdG ¥ƒ``a
.ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HOh
´ƒÑ°SC’G ∫ÓN âYóà°SG á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ¿CG ôcòj
1059 OóY (Ω2013 ôjGÈa5-2 øe IÎØdG ∫ÓN ) »°VÉŸG
äÉ°ü°üîJ ‘ »æ¡ŸG Ωƒ∏HódG á∏ª◊ πªY øY áãMÉHh kÉãMÉH
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO á∏ªMh ,äGQÉ«°ùdG Éμ«fÉμ«eh AÉHô¡μdG
(480) º``¡`æ`e ô°†M ,ΩÉ©dG Ωƒ``∏` Hó``dG ¿hO É``e iƒ``à`°`ù`eh

ájDhôdG – §≤°ùe
ÚæWGƒŸG ∫ÉÑ≤à°SG ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh π°UGƒJ
ÚãMÉÑdG Ú``æ`WGƒ``ŸG Oó``Y ≠∏H å«M πªY ø``Y ÚãMÉÑdG
õcGôe ∞∏àîà ¢``ù`eCG ºgDhÉYóà°SG ” ø``jò``dG πªY ø``Y
,kÉãMÉH 265 º``¡`«`∏`Y π``ª` ©` dG ¢``Uô``a ¢``Vô``©` d π``«`¨`°`û`à`dG
ô°†ëj ⁄ ÚM ‘ πªY øY kÉãMÉH (124) º¡æe ô°†M
¢UôØH πÑbh πªY øY kÉãMÉH(21) πª©dÉH πÑbh ,(141)
q ó``bh ,ó``MGh å``MÉ``H Ö``jQó``à`dG
õcGôe ∫Ó``N ø``e ∂``dP ”
” å«M ,áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ∞∏àîà á©Ñ°ùdG 𫨰ûàdG
õcôÃ π«¨°ûàdG õcôe ‘ πªY øY Éãk MÉH (30) AÉYóà°SG
á¶aÉfi ‘ …hô`` H IQGRƒ`` `dG ≈æÑà OÉ`` °` TQE’Gh ¬``«`Lƒ``à`dG
,(21) ô``°`†`ë`j ⁄ Ú``M ‘ (9) º``¡`æ`e ô``°`†`M §``≤`°`ù`e
q h ,óMGh åMÉH πª©dG πÑbh
øY kÉãMÉH (40) AÉYóà°SG ”
Ö«°ùdÉH »æ¡ŸG ÖjQóàdG õcôÃ π«¨°ûàdG õcôe ‘ πªY
ô°†ëj ⁄ ÚM ‘ (20) º¡æe ô°†M §≤°ùe á¶aÉëÃ
AÉYóà°SG ”h ,πªY øY ÚãMÉH (3) πª©dG πÑbh ,(20)
∫ɪ°T á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG õcôe ‘ πªY øY kÉãMÉH (50)
,(19) ô°†ëj ⁄ Ú``M ‘ (31) º¡æe ô°†M á``æ`WÉ``Ñ`dG
q ɪc ,πª©dG ¢UôØH (10)πÑbh
Éãk MÉH (50) AÉYóà°SG ”
á«bô°ûdG ܃æéH á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG õcôe ‘ πªY øY
πª©dG πÑbh ,(40) ô°†ëj ⁄ ÚM ‘ (10) º¡æe ô°†M
‘ πªY ø``Y É``ãk `MÉ``H (50) »``Yó``à`°`SGh , πªY ø``Y ¿É``ã`MÉ``H
‘ ( 28 ) º¡æe ô°†M QÉØX á¶aÉëÃ π«¨°ûàdG õcôe
πÑbh ÚãMÉH (3) πª©dÉH πÑbh ,(22) ô°†ëj ⁄ ÚM

á«æ≤àdG ∫É› ‘ πªY øY ÚãMÉÑdG ÜQóJ z äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J {
≈©°ùj äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› ‘ πªY øY ÚãMÉÑdG ÖjQóJ
¢VhôY ÈY ¬«dEG ÜÉ°ùàf’G •hô°Th ¬aGógCG øY ∞jô©à∏d
äÉ«∏μdG ‘ √ò«ØæJ ≈∏Y ºFÉ≤dG ≥jôØdG É¡eó≤j á«Áó≤J
º¡ª«°ù≤J ºàj kÉ°ü°üîàe kÉãMÉH 90 QÉ«àN’ á°ü°üîàŸG
É°üî°T
15 áYƒª› πc øª°†àJ äÉYƒª› 6 ¤EG ó©H ɪ«a
k
.äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› ‘ ¢SƒjQƒdÉμÑdG IOÉ¡°T á∏ªM øe
ÊɪY èeÉfÈ∏d Ωó≤àŸG ¿ƒμj ¿CG •hô°ûdG øª°†àJ ɪc
k °UÉMh á«°ùæ÷G
¿ƒμJ ¿CGh 2^0 øY π≤j ’ ∫ó©e ≈∏Y Ó
π«é°ùàdG í``«`à`Jh .É``gó``©`H É``ª`a Ω2010 ø``e êô``î`à`dG áæ°S
§HGôdG ÈY âfÎf’G ≈∏Y á°UÉN áëØ°U ÈY èeÉfÈ∏d
http://www.iitcoman.com/ ‹ÉàdG
Job~Seekers~Programme.aspx

áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH èeÉfÈ∏d IòØæŸG ácô°ûdG ÉgòØæJ »àdG
èeÉfÈdG ø``e ¤hC’G á©aódG ¿EG å«M .äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
kÉYÉÑJ á≤MÓdG äÉ©aódG CGóÑJ ¿CG ≈∏Y 2013 ôjÉæj ‘ äCGóH
á«æ≤J áÄ«g ¬ª¶æJ …òdG ÖjQóàdG èeÉfôH »JCÉjh.∂dP ó©H
¢üNQ á«bÉØJG ≈∏Y Ak ÉæH á≤MÓàe äÉ©aO ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG
»àdG á``«`eƒ``μ`◊G äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`∏`d â``aƒ``°`Shô``μ`jÉ``e äÉ``«`›ô``H
èeÉfôH ó©j å«M ,âaƒ°ShôμjÉe ácô°T ™e áÄ«¡dG É¡à©bh
¤ƒàJh ,á«bÉØJ’G É¡eó≤J »àdG è``eGÈ``dG ó``MCG ÖjQóàdG
Ω.Ω.¢T äÉ``eƒ``∏`©`ŸG á«æ≤àd á«ŸÉ©dG ácô°ûdG ™``e Égò«ØæJ
á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ójhõJ ¤EG ±ó¡J »àdGh (IITC)
ácô°ûdG É``gô``aƒ``J »``à` dG äÉ``«`æ`≤`à`dGh äÉ``«` ›È``dG çó``MCÉ` H
èeÉfôH ¿CG ôcòj .ÉgôaƒJ »àdG á«ÑjQóàdG äGQhódG øª°V

k G ≥≤– zá«fɪ©o dG ΩhôμdG{h ..
∞dCG 200 ÉMÉHQC
á«fɪ©dG - §≤°ùe
ä’ÉjQ 708h ∞dCG 200 â¨∏H ,2012 ΩÉ©dG ∫ÓN É¡MÉHQCG ‘É°U ¿CG á«fɪ©dG ΩhôμdG ácô°T âæ∏YCG
.Ω2011 ΩÉ©dG øe É¡JGP IÎØdG ∫ÓN ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG 600`dG äRhÉŒ ìÉHQCG ™e áfQÉ≤e ,á«fɪY
¢ù∏› OɪàYG á«dÉŸG ¥GQhCÓ` d §≤°ùe ¥ƒ°ùd ÊhÎ``μ`dE’G ™bƒŸG ÈY ,¢ùeCG ,ácô°ûdG äó``cCGh
á«°UƒJ â©aQ É¡fCG âë°VhCGh .ácô°û∏d ʃfÉ≤dG ≥bóŸG πÑb øe á≤bóŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d É¡JQGOEG
¢SCGQ øe áFÉŸÉH 12 áÑ°ùæH ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ájó≤f ìÉ``HQCG ™jRƒàH ácô°û∏d áeÉ©dG á«©ª÷G ¤EG
á«©ª÷G ¤EG á«°UƒJ ™aôH IQGOE’G ¢ù∏› ≈°UhCG ɪc .óMGƒdG º¡°ù∏d á°ù«H 120 ™bGƒHh ∫ÉŸG
™ªàéŸG ᫪æJh äÉYÈà∏d áªgÉ°ùªc ≈fɪY ∫É``jQ ∞``dCG ÚKÓK √Qó``bh ≠∏Ñe ójóëàH áeÉ©dG
á°ü◊G ¢Vô©H áæWÉÑdG ôLÉfi ácô°T ‘ Qɪãà°S’G øe ¢ü∏îàdG IQGO’G ¢ù∏› ôbCGh ..§«ëŸG
¿CG ôcòdÉH ôjó÷Gh .™«Ñ∏d ∫ÉŸG ¢SCGQ øe áFÉŸÉH 45 áÑ°ùæH IQó≤ŸGh É¡«a ácô°ûdG É¡μ∏à“ »àdG
‘ Égó≤Y Qô≤ŸGh áeÉ©dG á«©ª÷G ∫ÓN ÚªgÉ°ùŸG á≤aGƒÃ áfƒgôe IQGOE’G ¢ù∏› äÉ«°UƒJ
.πÑ≤ŸG ¢SQÉe øe 11

ájDhôdG – §≤°ùe
ÖjQóàdG èeÉfôH Ëó≤J äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áÄ«g Ωõà©J
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› ‘ πªY øY ÚãMÉÑ∏d »°ü°üîàdG
‘ Oó``÷G Ú``é`jô``ÿG ó``jhõ``J ¤EG è``eÉ``fÈ``dG ±ó``¡`j å«M
ÚàeRÓdG IÈ`` `ÿGh á``aô``©`ŸÉ``H äÉ``eƒ``∏` ©` ŸG á``«`æ`≤`J ∫É`` ›
á°ü°üîàe äGQhO Ëó≤J ∫ÓN øe πª©dG ¥ƒ°ùH ¥ÉëàdÓd
k eÉμàe »∏ª©dG ≥«Ñ£àdGh …ô¶ædG º∏©àdG øª°†àJ
Ée ™e Ó
πeÉc ΩÉY IóŸ èeÉfÈdG óàÁ å«M,πª©dG ¥ƒ°S ¬Ñ∏£àj
∫ÓN øe πªY øY ¿ƒãMÉÑdG ¿ƒHQóàŸG ¬«a πgDƒj å«M
äÉ«æ≤J ≈``∏`Y á``«`Ñ`jQó``à`dG äÉ``≤`∏`◊G ø``e á``Yƒ``ª`› ò«ØæJ
™jQÉ°ûŸG ‘ á«∏©ØdG ácQÉ°ûª∏d áaÉ°VE’ÉH âaƒ°ShôμjÉe

É kMÉHQCG ≥≤– zâ檰SCÓd 䃰ùjQ{
∫É```jQ ¿ƒ````«∏e 24 RhÉ````éàJ
á«fɪ©dG - §≤°ùe
24 äRhÉŒ áÑjô°†dG º°üN ó©H ÉMÉHQC
k G â檰SCÓd 䃰ùjQ ácô°T â≤≤M
2011 ΩÉY ìÉHQCG ™e áfQÉ≤e ,2012 ΩÉY ∫ÓN ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG 533h Ékfƒ«∏e
‘- ácô°ûdG âë°VhCGh .ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG 948h Ékfƒ«∏e 14`dG äRhÉŒ »àdGh
-á«dÉŸG ¥GQhCÓ`d §≤°ùe ¥ƒ°ùd ÊhÎμdE’G ™bƒŸG ÈY ¢ùeCG ¬àãH É¡d ¿É«H
31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácô°û∏d á≤bóŸG ÒZ IóMƒŸG á«dÉŸG èFÉàædG ∫ƒM
á°ù«H 123 ≠∏H óMGƒdG º¡°ù∏d ∞ØîŸGh »°SÉ°SC’G óFÉ©dG ¿CG ,2012 Ȫ°ùjO
¿CG ôcòdÉH ô``jó``÷Gh .2011 ΩÉ``©`dG ‘ á°ù«H 75 ™``e áfQÉ≤e ,2012 ΩÉ``©`dG ‘
§≤°ùe ¥ƒ°S ‘ áLQóe áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g â檰SCÓd 䃰ùjQ ácô°T
.á«dÉŸG ¥GQhCÓd

»ÁÈdG á¶aÉëà πªY øY ÚãMÉÑ∏d á«Ø«Xh ¢Uôa Òaƒàd AÉ≤d
ájDhôdG – §≤°ùe
ôjóe »FÉæ¡dG Éæ¡e øH ó°TGQ ,»ÁÈdÉH ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉŒ áaô¨H ¢ùeCG ìÉÑ°U ≈≤àdG
ôjóe »°SQÉØdG ⁄É°S øH ∞∏N Qƒ°†ëH IôgɶdG á¶aÉëà πª©dG ¢ü«NGôJh 𫨰ûàdG IôFGO
¢Uôa OÉéjEG ±ó¡H á¶aÉëŸÉH ∫ɪYC’G ÜÉë°UCG ,»ÁÈdG á¶aÉëà á∏eÉ©dG iƒ≤dG IôFGO
∫òHh ¿hÉ©àdG ≈∏Y ∫É``ª`YC’G ÜÉë°UCG å``Mh á¶aÉëŸG AÉ``æ`HCG øe πª©dG øY ÚãMÉÑ∏d πªY
á«æWƒdG á£î∏d Gòk «ØæJ πª©dG øY ÚãMÉÑdG øe øμ‡ Qób ÈcCG ÜÉ©«à°S’ ó¡÷G øe ójõŸG
QƒeC’G øe ójó©dG á°ûbÉæe â“ óbh ¢UÉÿG ´É£≤dG äBÉ°ûæà øWGƒe ∞``dCG 20 ÜÉ©«à°S’
¬æe Iƒ``Lô``ŸG èFÉàædG ≥≤M å«M Gôk ªãe AÉ≤∏dG ¿É``ch AÉ≤∏dG Gò``g ∫Ó``N ÚÑfÉ÷G º¡J »àdG
.∫ɪYC’G ÜÉë°UCG øe √ó¡°T …òdG ÒÑμdG Qƒ°†◊G ™e á°UÉNh

OÉ°üàbG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

6

äÉ©HÉàe

»ª∏©dGh »`aÉ≤ãdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG ôjƒ£J ¢Vô©à°ùJ ácΰûŸG á«fÉ£jÈdG á«fɪ©dG πª©dG áYƒª›
∫ÓN á``«`fÉ``£`jÈ``dG å``dƒ``æ`ª`μ`dG ¿hDƒ` `°` `Th á``«` LQÉ``ÿG
Égó¡°ûJ »``à`dG á∏eÉ°ûdG ᫪æàdÉH »Øë°üdG ô``“Dƒ`ŸG
᪫μ◊G IOÉ«≤dG πX â– ä’ÉéŸG áaÉc ‘ áæ£∏°ùdG
øH ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£` ∏` °` ù` dG á`` dÓ`` ÷G Ö``MÉ``°` U Iô``°` †` ◊
√ôμ°T øY GÈ©e -√É``YQh ˆG ¬¶ØM- º¶©ŸG ó«©°S
πª©dG áYƒªéŸ á©HGôdG ádƒ÷G áaÉ°†à°S’ áæ£∏°ù∏d
≥ªY ≈∏Y GócDƒeh ..ácΰûŸG á«fÉ£jÈdG-á«fɪ©dG
áμ∏ªŸGh áæ£∏°ùdG Ú``H ácΰûŸG ábGó°üdG äÉ``bÓ``Y
áYƒªéŸ á«YôØdG ¿Éé∏dG ¿EG ¬«dÉ©e ∫É``bh .IóëàŸG
‘ å``ë`Ñ`J á``cÎ``°`û`ŸG á``«`fÉ``£`jÈ``dG-á``«`fÉ``ª`©`dG π``ª`©`dG
ÖjQóàdGh º«∏©àdÉH á≤∏©àŸG ä’É``é` ŸG ø``e ó``jó``©`dG
᫪æàd á∏«ØμdG äÉ«dC’Gh πª©dG ¢Uôa ÒaƒJh »æ¡ŸG
á«fÉμeEG ¤EG áaÉ°VEG ,ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG
¢ù«°SCÉàd äÉ«∏μdGh ¢SQGóŸG ‘ ∫ɪYC’G IOÉjQ ¢ùjQóJ
..ᣰSƒàeh IÒ¨°U ™jQÉ°ûe AÉ°ûfEG ≈∏Y IQOÉb IóYÉb
øe IOÉØà°S’Gh ºYódG Ëó≤àd √OÓH OGó©à°SG GkócDƒe
øe ójó©dG ‘ á«fÉ£jÈdG ÜQÉéàdGh äGÈÿG ∫OÉÑJ
™∏£J øY ∞«°†dG ‹É©e ÈY ɪc .áØ∏àîŸG ä’ÉéŸG
‘ áØ∏àîŸG ™jQÉ°ûŸGh ä’É``é`ŸG ‘ Qɪãà°SÓd √OÓ``H
iôNC’G ä’ÉéŸG ‘ ¿hÉ©àdG ºéM IOÉ``jRh áæ£∏°ùdG
ÖfÉ÷G ¿CG ¤EG GÒ``°`û`e ..Ú``≤`jó``°`ü`dG ø``jó``∏`Ñ`dG Ú``H
áæ£∏°ùdG ‘ Qɪãà°S’G ºéM â∏K πãÁ ÊÉ£jÈdG
™jQÉ°ûeh á«dÉŸG äÉeóÿGh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG ‘ πãªàŸG
.º«∏©àdGh á«ë°üdG ájÉYôdG ä’É›h RɨdGh §ØædG

á«LQÉÿG IQGRh ΩÉY ÚeCG …ó«©°SƒÑdG OƒªM øH óªM
πª©dG á``Yƒ``ª` › ´É``ª` à` LG ø``e á``©` HGô``dG á``dƒ``÷G ¿CG
-¢ùeCG äó≤Yo »àdG- ácΰûŸG á«fÉ£jÈdG-á«fɪ©dG
…OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG ™«°VGƒe øe ójó©dG ¤EG âbô£J
ÚH ‘É≤ãdGh »YɪàL’Gh …QÉ``é`à`dGh …Qɪãà°S’Gh
∑Éæg ¿CG ¤EG GÒ
k `°`û`e ..Ió``ë` à` ŸG á``μ`∏`ª`ŸGh áæ£∏°ùdG
åëÑJ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG øe á°ü°üîàe πªY ¥ôa
πª©dG ¢Uôah »æ¡ŸG ÖjQóàdGh º«∏©àdG ä’É``› ‘
.áaô©ŸG á``«`ª`æ`Jh á``ë`°`ü`dGh QÉ``ª`ã`à`°`S’Gh á``YÉ``æ`°`ü`dGh
èeGÈdGh äÓ``«`¡`°`ù`à`dGh É``jGõ``ŸG ¤EG ¬``«`dÉ``©`e QÉ``°` TCGh
,äGQɪãà°S’G ÜòLh õ«Øëàd áæ£∏°ùdG É¡eó≤J »àdG
¢Vƒ¡æ∏d äÉ``jƒ``dhC’G ºYód É¡∏ª› ‘ Ö°üJ »``à`dGh
¢UÉN π``μ`°`û`H á``æ`£`∏`°`ù`dG ‘ á``jOÉ``°` ü` à` b’G á``«`ª`æ`à`dÉ``H
IóëàŸG áμ∏ªŸG ºYO ≈∏Y GócDƒe ..ΩÉY πμ°ûH á≤£æŸGh
äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æJh ôjƒ£J π``LCG øe áæ£∏°ùdG Oƒ¡÷
ºYódG Ëó``≤` J ≈``∏` Y IhÓ`` Y ,á``£` °` Sƒ``à` ŸGh IÒ``¨` °` ü` dG
ÖfÉ÷G É``¡`μ`∏`à`Á »``à` dG äGÈ`` `ÿG ‘ π``ã`ª`à`ŸG »``æ`Ø`dG
ΩÉY Ú``eCG ‹É©e ±É°VCGh .∫ÉéŸG Gòg ‘ ÊÉ£jÈdG
¤EG ∂``dò``c ¥ô``£` J ´É``ª` à` L’G ¿CÉ` `H á``«` LQÉ``ÿG IQGRh
..á≤£æŸG ‘ áægGôdG äGQƒ£àdGh ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG
ácΰûŸG ô¶ædG äÉ¡Lh ‘ ÉHk QÉ≤J ∑Éæg ¿CG ¤EG GÒ°ûe
äGP Qƒ`` `eC’G ø``e ó``jó``©`dG AGREG Ú``≤`jó``°`ü`dG øjó∏Ñ∏d
ôjRh ‹É``©`e OÉ``°`TCG ,¬à¡L ø``eh .∑Î``°`û`ŸG ΩÉ``ª`à`g’G
IQGRƒH É«°SBG ܃æLh §``°`ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿hDƒ°T

záaô¨dG{`H äÉeó````ÿG á````æ÷
IóaGƒdG ádɪ©dG Ühôg ¢ûbÉæJ

á«fɪ©dG - á«fÉ¡ÑædG ᫪°S - §≤°ùe

.¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG øe
OƒªM ø``H ó``ª`M ø``H Qó``H ó«°ùdG ‹É``©`e ó``≤`Y ó``bh
‹É©eh ,á``«` LQÉ``ÿG IQGRh ΩÉ`` Y Ú`` eCG …ó``«`©`°`Sƒ``Ñ`dG
§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿hDƒ°T ô``jRh äÒH Òà°ù«dCG
ådƒæªμdG ¿hDƒ` °` Th á``«`LQÉ``ÿG IQGRƒ`` H É``«`°`SBG ܃``æ` Lh
…OÉædÉH É``«v ` Ø` ë` °` U Gôk ` ` “Dƒ` ` e ,¢`` ù` `eCG ,á``«` fÉ``£` jÈ``dG
øH Qó``H ó«°ùdG ‹É``©`e ∫É``bh .§≤°ùà »°SÉeƒ∏HódG

Ú«fÉ£jÈdG ÚdhDƒ°ùŸG ø``e Oó``Yh áæ£∏°ùdG ió``d
Êɪ©dG ÖfÉ÷G øeh ,ÊÉ£jÈdG ∞«°†∏d Ú≤aGôŸG
IôFGO ¢ù«FQ ó«©°S ∫BG ⁄É°S øH ôØ«L ó«°ùdG ƒª°S
∞«°S øH óªM ï«°ûdG ¢Vƒs Øe ôjRƒdGh ,ÉHhQhCG ÜôZ
,á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ᪶æe IôFGO ¢ù«FQ ÖFÉf »MGhôdG
Ú∏ã‡h ,á«LQÉÿG IQGRh øe ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh
ÚÑfÉ÷G ió``d .á``bÓ``©`dG äGP äÉ``¡`÷G ∞∏àfl ø``e

á«fÉ£jÈdG-á«fɪ©o dG π``ª`©`dG á``Yƒ``ª`› äó``≤`Y
IQGRh ΩÉY ¿GƒjóH ™HGôdG É¡YɪàLG ,¢ùeCG ,ácΰûŸG
Êɪ©dG ÖfÉ÷G øY ´ÉªàL’G ¢SCGôJh ..á«LQÉÿG
…ó«©°SƒÑdG OƒªM ø``H óªM ø``H Qó``H ó«°ùdG ‹É©e
´ÉªàL’G ¢``SCGô``J ɪ«a ,á``«` LQÉ``ÿG IQGRh ΩÉ``Y Ú``eCG
ôjRh äÒH Òà°ù«dCG ‹É©e ÊÉ£jÈdG ÖfÉ÷G øY
IQGRƒH É«°SBG ܃æLh §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿hDƒ°T
.á«fÉ£jÈdG ådƒæªμdG ¿hDƒ°Th á«LQÉÿG
äÉbÓY -´ÉªàL’G ∫Ó``N- ¿ÉÑfÉ÷G ¢Vô©à°SGh
áYƒª› QhOh ,Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG Ú``H ¿hÉ``©`à`dG
Égõjõ©J ‘ ácΰûŸG á«fÉ£jÈdG-á«fɪ©dG πª©dG
º«∏©àdGh á``«` aÉ``≤` ã` dGh á``jOÉ``°` ü` à` b’G ä’É`` `é` ` ŸG ‘
èFÉàfh äGQƒ£J ≈∏Y ¿ÉÑfÉ÷G ™∏WG ɪc .ÖjQóàdGh
»àdG äÉ«°UƒàdGh á≤ãÑæŸG á«YôØdG ¥ôØdG äÉYɪàLG
áeOÉ≤dG á∏MôŸG ∫Ó``N πª©∏d ¿ƒ°üàîŸG É¡H êô``N
¢Uôa ôjƒ£àH π°üàj ɪ«a á°UÉN ,Ú``Ñ`fÉ``÷G Ú``H
äÉ°ù°SDƒŸG á``«`ª`æ`J º`` YOh π``ª`©`dG ¥ƒ``°` Sh QÉ``ª`ã`à`°`S’G
‘ iô`` Lh .∫É``ª` YC’G IOÉ`` `jQh á``£`°`Sƒ``à`ŸGh IÒ``¨`°`ü`dG
øe Oó``Y ‘ ô¶ædG äÉ``¡`Lh ∫OÉ``Ñ`J π°üØæe ´É``ª`à`LG
.É¡JGóéà°ùeh áægGôdG á«dhódGh ᫪«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG
ÊÉ`` £` `jÈ`` dG Ö`` `fÉ`` `÷G ø`` `e ´É`` ª` `à` `L’G ô`` °` `†` `Mh
óªà©ŸG ÊÉ``£` jÈ``dG Ò``Ø`°`ù`dG ¿OhÉ`` H »``ª`«`L IOÉ``©`°`S

ÇQGƒ£dG á¡LGƒeh ™∏°ùdG ÒaƒJ äÉ«s dBG z»FGò¨dG •É«àM’G{ ¢ù«FQ ™e ¢Vô©à°ùj ¢ù∏éŸG

QÉ©°SC’G ìɪL íÑμd zøjƒªàdG ábÉ£H{ ÈY øWGƒŸG ≈∏Y á«FGò¨dG OGƒŸG ™jRƒJ ìÎ≤j ziQƒ°ûdG{
ájDhôdG - §≤°ùe

¤EG ±ó¡J »àdGh ,Ω2013 ΩÉ©∏d É¡∏ªY
»àdG äÉbƒ©ª∏d ájQò÷G ∫ƒ∏◊G OÉéjEG
∫ÓN ø``e äÉ``eó``ÿG äÉ``YÉ``£`b ¬``LGƒ``J
±ƒ°S »``à`dGh πªY ¢``TQhh äGhó``f ó≤Y
ó©H ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G ‘ ÉgOɪàYG ºàj
.AÉ°†YC’G äÉMÎ≤e òNCG
´ÉªàL’G ∫ÓN áæé∏dG ¢ù«FQ OÉaCGh
äÉ«©ª÷G AÉ°ûfEG ≈∏Y áaô¨dG Ö«MÎH
¤EG á``æ`é`∏`dG ¢``ù`«`FQ É`` YOh ,á``«` fhÉ``©` à` dG
á«fhÉ©àdG äÉ``«`©`ª`÷G á``eÉ``bEG IQhô``°` V
øe IOÉ``Ø`à`°`S’Gh áØ∏àîŸG ä’É``é` ŸG ‘
.∫ÉéŸG Gò``g ‘ á«Hô©dG ∫hó``dG ÜQÉ``Œ
á°SGQód π``ª`Y ≥``jô``a π``«`μ`°`û`J ” ó`` bh
≥WÉæe ∞∏àfl ‘ äÉ«©ª÷G √òg AÉ°ûfEG
ÜÉë°UCG á``«`Yƒ``J ¤EG É`` YOh ,á``æ`£`∏`°`ù`dG
√òg á``«` ª` gCÉ` H ∫É`` `ª` ` YC’G äÉ`` Ñ` `MÉ`` °` `Uh
äÉ«©ª÷G ≈``∏`Y õ``«` cÎ``dGh äÉ``«`©`ª`÷G
.ô°VÉ◊G âbƒdG ‘ á«cÓ¡à°S’G

ájDhôdG - §≤°ùe
IQÉŒ áaô¨H äÉeóÿG áæ÷ äó≤Y
ΩÉ©∏d ∫hC’G É¡YɪàLG ¿ÉªYo áYÉæ°Uh
øH É``°` VQ ¢``Só``æ` ¡` ŸG á``°` SÉ``Fô``H ,Ω2013
IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y í``dÉ``°`U ∫BG ᩪL
Qƒ°†ëHh ,á``æ` é` ∏` dG ¢``ù` «` FQ á`` aô`` ¨` `dG
äÉYÉ£b ∞∏àfl ø``e áæé∏dG AÉ``°`†`YCG
´É`` ª` `à` `L’G ∫Ó`` ` N ”h ..äÉ`` ` `eó`` ` `ÿG
äÉ«°UƒJ á``©`HÉ``à`e ô``jô``≤` J ¢``VGô``©` à` °` SG
,Ω2012 ΩÉ©dG ∫ÓN áæé∏dG äÉYɪàLG
õ«cÎdG áæé∏dG äQôb ∂dP ≈∏Y Ak ÉæHh
äÉYÉ£b ‘ Úª©àdG Ö°ùf á«°†b ≈∏Y
ádɪ©dG Ühô`` ` g Iô`` gÉ`` Xh äÉ`` eó`` ÿG
ájôjóŸG ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ;IóaGƒdG
áeÉ©dG á``jô``jó``ŸGh π``«`¨`°`û`à`∏`d á``eÉ``©` dG
iƒ≤dG IQGRƒ`` ` ` H á``«` dÉ``ª` ©` dG á``jÉ``Yô``∏` d
á£N á``æ`é`∏`dG â``°`û`bÉ``f É``ª` c .á``∏` eÉ``©` dG

áÄ«¡dG ió`` d ó``Lƒ``J É``ª` c ,Ió`` jó`` L ™``eGƒ``°` Uh ò``aÉ``æ` eh ¿RÉ`` ` fl
‘ ¿RÉ``î`ŸG πc ‘ á``KÉ``ZE’G äGôFÉ£d §HÉ¡e AÉ°ûfE’ á«é«JGΰSG
∑Éæg ¿CG ɪc ,ƒ÷G ≥jôW øY π≤æ∏d IQhô°†dG âYO ádÉM
ÉMÎ≤e
k
√É«Ÿ á``LÉ``◊G »Ñ∏àd ∂``dPh ;á``Ä`«`¡`dG ™``bGƒ``e ‘ √É``«`e QÉ`` HBG AÉ``°`û`fE’
AGôLEÉH âeÉb áÄ«¡dG ¿CG …Qhô°ùŸG ócCGh .äÉeRC’G ádÉM ‘ Üô°ûdG
øeC’G á«é«JGΰSG õjõ©J ¢üîj ɪ«a 샰ùŸGh äÉ°SGQódG øe OóY
Gòg ‘ »LQÉÿG Qɪãà°S’G á«fÉμeEG á°SGQOh ,áæ£∏°ùdG ‘ »FGò¨dG
‘ »``FGò``¨`dG ø``eC’G ™``°`Vh ∫ƒ``M áë°VGh äÉ``°` SGQO Ëó``≤`Jh ,∫É``é`ŸG
áæé∏dG AÉ°†YCG IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG ÚH äÉ°ûbÉæe äô``Lh .áæ£∏°ùdG
äÉYƒ°VƒŸG ¢†©H ∫ƒM áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG QƒàcódG IOÉ©°Sh
;É¡∏jƒ“h É¡∏ªY á``«`dBGh áÄ«¡dG äÉ°UÉ°üàNÉH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dGh
á«cÓ¡à°SG á«fhÉ©J äÉ«©ªL AÉ°ûfEG Iôμa áÄ«¡dG »æÑJ á«fÉμeEG É¡æe
¢Uôa ≥∏N ¤EG áaÉ°VEG ,á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG OGƒ``ŸG ™«ªL ¢VôYh
¢ù«FôdG IOÉ``©` °` S ó`` cCG ¬``Ñ` fÉ``L ø`` eh .Ú``«`fÉ``ª`©`∏`d á``«`∏`«`¨`°`û`J π``ª` Y
ɉEGh ,á«ëHQ óFGƒY ≥«≤ëàd ≈©°ùJ ’ áÄ«¡dG ¿EG :áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG
ádÉM ‘ á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG OGƒŸG ÒaƒJ ‘ πãªàj ¢ù«FôdG É¡aóg
.É¡¶Ø◊ ¿RÉîŸG áÄ«¡Jh ÇQGƒ£dG

‘ á``«`°`SÉ``°`SC’G á``«`FGò``¨`dG OGƒ`` ŸG ‘ ¢ü≤ædG ó°ùH ∂``dPh ;á``«`FGò``¨`dG
™«ª÷G ∫hÉæàe ‘ Iôaƒàe ™∏°ùdG √ò``g π©Lh ,á«∏ëŸG ¥Gƒ``°` SC’G
Ωƒ≤J …òdG Qhó∏d ¬JOÉ©°S ¥ô£Jh .áÑ°SÉæŸG QÉ©°SC’ÉHh ¿ÉμeE’G Qób
á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G ‘ á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG ™∏°ùdG ÒaƒJ ‘ áÄ«¡dG ¬H
∂∏à“ áÄ«¡dG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,ÉgQÉ©°SCG ≈∏Y áHÉbôdGh ºFGO πμ°ûH
π°Uh øjòdGh- ¿ƒYRƒŸG ™«£à°ùj ɪc ,òaÉæe 8h Éfõfl 29 ‹GƒM
-áæ£∏°ùdG äɶaÉfih äÉj’h ∞∏àfl ‘ ÉYRƒe 320 ¤EG ºgOóY
¢ûeÉg áÄ«¡dG äOó``M å«M ;∂∏¡à°ùª∏d ™«ÑdG á«∏ª©H Gƒeƒ≤j ¿CG
≥«≤– ‘ áÄ«¡dG QhO ¬JOÉ©°S ™e áæé∏dG â°ûbÉfh .%7 áÑ°ùæH íHôdG
É«v ŸÉY ∞æ°üJ å«M ;áæ£∏°ùdG ‘ »FÉŸGh »FGò¨dG ø``eC’G áeƒ¶æe
º¶©e OQƒà°ùJ âdGRÉe »àdGh ,»FGò¨dG øeC’G ΩGó©fG ádÉM øª°V
.Ωƒë∏dGh ô``μ`°`ù`dGh ܃``Ñ`◊G á``°`UÉ``N ,á``«`°`SÉ``°`SC’G á``«`FGò``¨`dG ™∏°ùdG
ÒaƒJ ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡££Nh áÄ«¡dG ájDhQ øY áæé∏dG âdAÉ°ùJh
çQGƒc çhó`` M :π``ã`e ;á``FQÉ``£` dG ä’É`` `◊Gh äÉ`` `eRC’G ó``æ`Y AGò``¨` dG
IOÉjRh ¢``Vhô``©`ŸG ¢ü≤f hCG ,á``«`NÉ``æ`ŸG AGƒ``fC’É``H á£ÑJôe á«©«ÑW
.É«v ŸÉY ºî°†àdG ∫ó©e ´ÉØJQGh ,á«°ù«FôdG OGƒŸG ≈∏Y »ŸÉ©dG Ö∏£dG
çGóëà°SGh ™«°SƒJ äÉ«∏ª©H Ωƒ≤J áÄ«¡dG ¿CG ¤EG …Qhô°ùŸG QÉ°TCGh

¢ù∏éà »FÉŸGh »FGò¨dG øeC’G áæ÷ áæé∏dG AÉ°†YCG øe OóY Ωsób
;ÚæWGƒŸG ≈∏Y á«s FGò¨dG OGƒ``ŸG ™jRƒàH ÉMÎ≤e
,¢ùeCG ,iQƒ°ûdG
k
áeÉ©dG áÄ«¡dG ™ÑàJ á«s cÓ¡à°SG á«s fhÉ©J äÉ«s ©ªL ìÉààaG ∫ÓN øe
±ó¡j Éà ;á«s æjƒ“ äÉbÉ£H ÈY ,»FGò¨dG •É«àM’Gh ¿RÉîª∏d
.QÉ©°SC’G ìɪL íÑch øWGƒª∏d á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG ÒaƒJ ¤EG
,¢ùeCG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éà »FÉŸGh »FGò¨dG ø``eC’G áæ÷ äó≤Yh
,áæé∏dG ¢ù«FQ …È©dG óLÉe øH ¿É£∏°S IOÉ©°S á°SÉFôH ,ÉkYɪàLG
IOÉ©°S áæé∏dG â≤àdGh .áæé∏dG Öàμe »ØXƒeh É¡FÉ°†YCG Qƒ°†ëHh
áÄ«¡∏d …ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù`«`Fô``dG …Qhô``°` ù` ŸG ó``°` TGQ ø``H ⁄É``°`S Qƒ``à`có``dG
áÄ«¡dG á«é«JGΰSG á°ûbÉæŸ »FGò¨dG •É«àM’Gh ¿RÉîª∏d áeÉ©dG
¤EG ±ó¡j AÉ≤∏dG ¿EG áæé∏dG ¢ù«FQ IOÉ©°S ∫É``bh .É¡JÉ°UÉ°üàNGh
OGƒŸG ™jRƒJh ÒaƒJ ‘ É¡à£Nh áÄ«¡dG á«é«JGΰSG ≈∏Y ±ô©àdG
áÄ«¡dG ≥«°ùæJh ,™∏°ùdG √òg ¿GQhO á«dBG ∂dòch ,áeƒYóŸG á«FGò¨dG
¿CÉH ±É°VCGh ..ÇQGƒ£dG ádÉM ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG øe øjOQƒŸG ™e
QÉ©°SCG ´ÉØJQG øe ó◊G ‘ áÄ«¡dG QhO ≈∏Y ±ô©à∏d ≈©°ùJ áæé∏dG
∫hÉæàe ‘ ¿ƒμJ å«ëH ,ÇQGƒ£dGh äÉeRC’G ádÉM ‘ á«°SÉ°SC’G OGƒŸG
áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG QƒàcódG IOÉ©°S Ωsóbh .ÚæWGƒŸG …ójCG
ÚfGƒ≤dGh »FGò¨dG »WÉ«àM’Gh ¿RÉîª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ÉØk jô©J
¬JOÉ©°S í``°`VhCGh ..É¡°UÉ°üàNGh É¡∏ªY º¶æJ »àdG äÉ©jô°ûàdGh
,1980/62 º``bQ ÊÉ``£`∏`°`ù`dG Ωƒ``°`Sô``ŸG Ö``Lƒ``à â``Ä`°`û`fCG áÄ«¡dG ¿CG
ÒaƒJ ≈∏Y πª©dG ‘ á«°SÉ°SC’G É¡JÉ°UÉ°üàNGh É``gQhO Qƒëªàjh
¿RÉfl ‘ É¡æjõîJ ÚeCÉJh ,áªFGO áØ°üH á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG ™∏°ùdG
,»∏ëŸG ΩGóîà°SÓd á◊É°U ¿ƒμàd á«æ≤àdG á«dÉY äÉØ°UGƒe äGP
‘ áFQÉ£dG ä’É◊G çhóM óæY ™jô°ùdG πNóàdG äÉLÉ◊ á«Ñ∏eh
áÄ«¡dG ¿CÉH ¬JOÉ©°S ±É°VCGh .á«FÉæãà°S’G á«NÉæŸG AGƒfC’Éc áæ£∏°ùdG
á«°SÉ°SC’G á«FGò¨dG OGƒŸG QÉ©°SCG QGô≤à°SG ≈∏Y ®ÉØ◊G QhóH Ωƒ≤J
OGƒŸG QÉ©°SCG ´É``Ø`JQG :πãe ;á«ŸÉ©dG ájOÉ°üàb’G äÉ``eRC’G ádÉM ‘

á«aÉ°VEG äÉbÉH Ωó≤J z¢SQƒædG{h ..∫ÉjQ 100 πHÉ≤e RÉ¡÷G ¢Vô©J zπàfɪ oY{

ìô`£H á``«còdG ∞JGƒ¡dG ¥ƒ°S π```©°ûJ z…ô````«H ∑ÓH{
áμ©μdG ΩÉ°ùàbG ≈∏Y ¢ùaÉæàJ ä’É°üJ’G äÉcô°Th ..z10 OR{
ìÓ°U ∞jô°T - ájDhôdG

á«°Tƒ∏ÑdG É¡e •
≈∏Y (10z) ∞JÉ¡dG …ƒàëj ɪc ,âjÉHÉé«L 2 á©°S á«FGƒ°ûY
ƒjó«ØdG π«é°ùJ äGQó``≤`H π°ùμ«H Éé«e 8 ábóH á«Ø∏N GÒ``eÉ``c
»¡a á«eÉeC’G GÒeÉμdG ÉeCG ,π°ùμ«H 720 ábóH HD ábódG ‹ÉY
.π°ùμ«H Éé«e 2 샰Vh ábóH

RÉ¡÷G äGõ«‡
…ÒH ∑ÓH{ ójó÷G 𫨰ûàdG ΩɶæH ójó÷G ∞JÉ¡dG »JCÉjh
øe á≤HÉ°ùdG á``ª`¶`fC’G ø``Y áØ∏àfl á≤jô£H πª©j …ò``dG ,z10
∞«μàJ á``«`cP ΩGó``î`à`°`SG á``Hô``Œ ¬eóîà°ùe í檫d …Ò``H ∑Ó``H
k G õ«ªàjh ,¬JÉLÉ«àMG ™e ôªà°ùe πμ°ûH
á룰ùe á°TÉ°ûH É°†jC
ádƒ¡°S π``μ` H ∫É``≤` à` f’G ‘ ¬``«`eó``î`à`°`ù`e äÉ``Ñ` ZQ ™``e Ö``°`SÉ``æ`à`J
BlackBerry) á«°UÉN RÉ¡÷G πªëj ,¢ùª∏dG ™e ô°ùjh
πãe áØ∏àîŸG äÉ¡«ÑæàdG ™«ªL ™ªéj …òdG õcôŸG ƒgh (Hub
ÎjƒàdGh ∑ƒÑ°ù«ØdG äÉ¡«ÑæJh ,á«fhÎμdE’G πFÉ°SôdG äÉ¡«ÑæJ
ôéæ°ùŸG …ÒH ∑ÓÑdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH Gòg ,iôNC’G äÉ≤«Ñ£àdGh
ácQÉ°ûà RÉ¡÷G Ωóîà°ùŸ íª°ùj …òdG Qƒ£ŸGh ójó÷G BBM
.¿GƒK ‘ ÖZôj øe ™e A»°T …CG

∞«£∏dGóÑY º«∏°S •
∫É› ‘ äÉéàæŸG çó``MCG ÒaƒJ π°UGƒæ°Sh .ä’É°üJ’G ∫É``›
πª©dG π°UGƒæ°S ɪc ,ÉæFÓªY »°Vôf ¿CG πLCG øe É«LƒdƒæμàdG
äÉeóÿG çóMCÉH ºgOhõf ¿CG πLCG øe ÉæàμÑ°T ¥É£f ™«°SƒJ ≈∏Y
º¡JÉLÉ«àMGh º¡JÉÑ∏£àe ™e Ö°SÉæàJ »àdG IôμàÑŸG äÉéàæŸGh
.“IOóéàŸG
áeóîH ´Éàªà°S’G AÓª©dG ¿ÉμeEÉH ¬fCÉH á«°Tƒ∏ÑdG âaÉ°VCGh
BlackBerry® Messenger)) ôéæ°ùe …ÒH ∑ÓH
Ée π``μ`H º``¡`FÉ``bó``°`UCGh º``¡`FÉ``Ñ`MCG ¿ƒ``cQÉ``°`û`j å«ëH ™BBM
GÒeÉc ≈∏Y RÉ¡÷G …ƒàëj ∂dP ÖfÉL ¤EGh ,¿GƒK ‘ ¬H ¿ƒÑZôj
•É≤àdÉH AÓª©∏d íª°ù«d âbƒdG IOÉ``YEG ΩɶæH Iõ¡› áLhOõe
IóMGh Iô``Ÿ Qõ``dG ≈∏Y §¨°†dG Oôéà ó¡°ûŸG ¢ùØæd Qƒ°U Ió``Y
IóM ≈``∏`Y Ó``c É``¡`∏`jó``©`Jh á``≤`HÉ``°`ù`dG ógÉ°ûª∏d IOƒ``©` dG º``K ø``eh áaÉ°VEÉH AGó©°S” :¢SQƒædG ‘ …ÒH ∑ÓÑdG äÉéàæe á«FÉ°üNEG
.á∏°†ØŸG IQƒ°üdG QÉ«àNGh áMÉàŸG á«còdG ∞JGƒ¡dG á∏°ù∏°S ¤EG …ÒH ∑ÓH ∞JGƒg Iõ¡LCG
¢SQƒædG ¬Mô£J …òdG QÉ«ÿG π°†ØHh .¢SQƒædG AÓªY áeóÿ
…ÒH ∑ÓÑdG IôØW
¢SQƒædG áeóN hCG π``LBG …Ò``H ∑Ó``H ¢SQƒædG áeóN §£N øe
™e á°UƒH 4^2 ó``jó``÷G »``cò``dG ∞JÉ¡dG á°TÉ°T ¢SÉ«b ≠∏Ñjh
äGQó≤dG øe IOÉØà°S’G øe AÓª©dG øμªà«°ùa ≥Ñ°ùe …ÒH ∑ÓH
IôcGòH Ωƒ``Yó``e õ``Jô``g Éé«L 1^5 áYô°ùH IGƒ``æ`dG »FÉæK èdÉ©e ‘ º¡àHôŒ …Ì``j É``‡ ;áμÑ°ûdG Iƒ``b ó``jhõ``J èeÉfÈd á«dÉ©dG

øe É¡FÓªY OóY IOÉjõd Ék«dÉM ä’É°üJ’G äÉcô°T ≥HÉ°ùàJ
πàfɪoY âMôWh ,(z10) ∞JÉg iÒH ∑ÓÑdG äGQÉμàHG çóMCG
øY É≤Ñ°ùe RÉ¡÷G õéëH GhQOÉH øjòdG É¡«cΰûŸ ∞JÉ¡dG ¢ùeCG
íàa øY ¿ÓYE’G ” ¿CG ó©H ,ácô°û∏d ÊhÎμdE’G ™bƒŸG ≥jôW
…òdG Ωƒ«dG ¢ùØf ‘ ΩÉjCG 10`dG ÜQÉ≤j Ée πÑb ≥Ñ°ùŸG õé◊G ÜÉH
»Øë°U ¿É«H ‘ ácô°ûdG äó``cCGh .É«ŸÉY RÉ¡÷G øY ¿Ó``YE’G ”
AÓª©d §≤a ÊɪoY ∫ÉjQ 100 πHÉ≤e √ÒaƒJ ºà«°S RÉ¡÷G ¿CG
.πàfɪoY
ΩÉY ôjóe ∞«£∏dG óÑY ó``ª`MCG ø``H º«∏°S ∫É``b ,¬ÑfÉL ø``eh
¿CG Éfó©°ùoj” :πàfɪo©H áFõéàdG »cΰûe Ió``Mƒ``H ≥jƒ°ùàdG
∑ÓH” á«còdG …Ò``H ∑ÓÑdG Iõ``¡`LCG çó``MCG Ú°TóJ øY ø∏©f
ÌcCG óMCG ¿ƒμj ¿CG ™bƒàŸG øe …òdG RÉ¡÷G ƒgh “Z10 …ÒH
𫨰ûàdG ΩɶæH πª©j ¬``fCGh á°UÉN ,ÉMÉ‚ …Ò``H ∑Ó``H Iõ¡LCG
øe á≤HÉ°ùdG Iõ¡LC’G øY πeÉμdÉH ∞∏àîjh ,ójó÷GBB10
»JCÉjh ,GQƒ``£`Jh GQÉμàHG Ì``cC’G RÉ¡÷G Gò``g ó©jh ,…Ò``H ∑Ó``H
ÒaƒJ ≈∏Y πàfɪoY ‘ º``FGó``dG Éæ°UôM ≥∏£æe øe ¬d ÉæMôW
á∏≤æàe ∞JGƒg Iõ¡LCG øe Éæ«cΰûŸ äÉéàæŸGh äÉeóÿG çóMCG
Ée ≈∏Y IhÓY” :∞«£∏dGóÑY ±É°VCGh .“GQÉμàHEG π°†aC’G »g
≈∏Y πàfɪoY â°UôM ó≤a ≈gÉ°†J ’ ÉjGõe øe RÉ¡÷G ¬eó≤j
øe ∫hC’G ƒg õ«ªàe »éjhôJ ¢VôY ™e ójó÷G RÉ¡÷G Ëó≤J
Éæ«cΰûŸ øμÁ å«M ô¡°TCG 3 IóŸ ôªà°ùjh áæ£∏°ùdG ‘ ¬Yƒf
∑GΰT’G È``Y §≤a ∫É``jQ 100 πHÉ≤e RÉ``¡`÷G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
á∏LBG “ióe” ábÉÑH á«dhódG hCG á«∏ëŸG …ÒH ∑ÓH áeóN ‘
Ωó≤J ácô°ûdG ¿EÉa ¢Vô©dG Gòg ¤EG áaÉ°VEGh ,Gô¡°T 12 IóŸ ™aódG
ióe áeóîH âj’ ábÉH »cΰûŸ ôNBG ¢VôY ™e É°†jCG RÉ¡÷G
ÊÉ› ∑GΰTG ≈∏Y RÉ¡÷G …ΰûe π°üë«°S å«M ∑É«M hCG
k 270 πHÉ≤e áeóÿG ‘ ô¡°TCG áKÓK IóŸ
áeó≤ŸG Iõ«ªŸG á«éjhÎdG ¢Vhô©dG ™e áæ£∏°ùdG AÉLQCG áaÉc ‘
.“§≤a Év«fɪoY ’ÉjQ
.RÉ¡÷G ™e πàfɪo©H áFõéàdG »cΰûe IóMƒH ≥jƒ°ùàdG ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh
AóH ø``Y ¿Ó`` YE’G òæe kGÒ``Ñ`c ¿É``c RÉ``¡`÷G ≈∏Y ∫É``Ñ` bE’G ¿CG ¤EG
¢ùaÉæJ ¢SQƒædG
GƒeÉb øjòdG Úcΰûª∏d ¬©jRƒJ ‘ á``jƒ``dhC’G ¿ƒμà°Sh ,√õéM
RÉ¡÷G É¡æ«°TóJ øY ¢SQƒædG ácô°T âæ∏YCG ,¬°ùØf âbƒdG ‘h
ΩÉjC’G ‘ √Ò``aƒ``J π``LCG ø``e πàfɪoY πª©à°Sh ,É≤Ñ°ùe √õéëH
á«°Tƒ∏ÑdG É``¡`e â``dÉ``b å``«`M ;á``bƒ``Ñ`°`ù`e Ò``Y ¢``Vhô``Yh äÉ``bÉ``Ñ` H Iô°ûàæŸG ácô°ûdG òaÉæe ∫Ó``N øe É¡«cΰûe ™«ª÷ áeOÉ≤dG

7

OÉ°üàbG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

äÉ````©HÉ````àe

…QÉ÷G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ‘ á«YÉæ°üdG ácGô°ûdGh ádhÉæŸG õcôe ò«ØæJ AóH øY ø∏YCG

z2020 áæ£∏°ù∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhôdG{`d áªLôJ á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸG ƒ‰ :z
*»°Tƒ∏ÑdG ≈°ù«Y øH óªfi

äÉYhô°ûŸG ºYO
™bGƒdG ..IÒ¨°üdG
∫ƒeCÉŸGh
¤EG áë°VGh ÒZ á``jDhô``dG ∫Gõ``J ’ É``ÃQ
ó«Øà°ùoŸGh áeóÿG »euó≤e ¢†©H ÚH ¿B’G
IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG ∫É``› ‘ ∂``dPh ;É¡æe
á«s æ©ŸG äÉ¡÷G ∫Gõ``J ’ å«M ;ᣰSƒàŸGh
´ô°SC’Gh π°†aC’G É¡fCG ó≤à©J á«s dBÉH πª©J
∫AÉ°ùàj Ú``M ‘ ,ó«Øà°ùoŸG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d
IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG øe ¿ƒÑZGôdG
¿ÓYE’G ” ∞«ch ø``jCGh ≈àe :ᣰSƒàŸGh
≈∏Y º``¡`æ`e É``°``k Uô``M ?á``°` Uô``Ø` dG ∂``∏` J ø``Y
.º¡JÉYhô°ûe ºYód É¡°UÉæàbG
ºéM IÒ°üH …P π``c ≈∏Y ≈Øîj ’ ..
äÉ¡÷G É``¡`dò``Ñ`J »``à` dG á``«` dÉ``◊G Oƒ``¡` ÷G
Éægh) IÒ¨°üdG äÉYhô°ûŸG ºYód á«s æ©ŸG
º¡FGOCG ≈∏Y ôjó≤Jh ôμ°T á«– º¡d Ωuó≤f
QhódÉH º``¡` eÉ``«` bh ,º`` ¡` `oŸG Ö`` LGƒ`` dG Gò``¡` d
OÉéjEG ∫Ó`` N ø``e ∂`` `dPh ;(º``¡` H •ƒ``æ` ŸG
≥jƒ°ùàdGh èjhÎ∏d ¢UôØdG ø``e ójó©dG
¬£°SƒàŸGh IÒ``¨`°`ü`dG ™``jQÉ``°`û`ŸG äÉ``é`à`æ`Ÿ
k Gh ,¢VQÉ©ŸG º«¶æàH
äGhóædG ò«ØæàH É°†jC
Ò°üÑJ ‘ º``¡` °` ù` J »`` à` `dGh á``°` ü` °` ü` î` à` ŸG
äÉ°SQɪŸG ™``‚C’ ™``jQÉ``°`û`ŸG ∂∏J ÜÉ``ë`°`UCG
’ -ó``jó``°`û`dG ∞``°`SCÓ`dh- ø``μ`dh ,á``jQÉ``é`à`dG
’ ‹É``à`dÉ``Hh ,™«ªé∏d Oƒ``¡`÷G ∂∏J π°üJ
.Ò°ù«dG QòædÉH ’EG É¡æe OÉØà°ùoj
á¡L ´ô°ûJ ÉeóæY ,∫É``ã`ŸG π«Ñ°S ≈∏©a
äÉYhô°ûŸG º`` `YO á``«` dhDƒ` °` ù` e π``ªs ` ë` à` J¢Vô©e ò«ØæJ ‘ -ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG
É¡fEÉa ,á``£`°`Sƒ``à`ŸGh IÒ``¨`°`ü`dG ™``jQÉ``°`û`ª`∏`d
ÊhÎμdE’G ™bƒŸG ≥jôW øY IôμØdG ¥uƒ°ùJ
äÉ¡L ¤EG á``«s ` bQh π``FÉ``°`SQ ∫É``°`SQEÉ`H hCG É¡d
IÒ¨°üdG äÉ`` Yhô`` °` `û` `ŸG ¿hDƒ` `°` `û` `H º``à` ¡` J
»Øë°U ¿Ó``YEG ∫Ó``N ø``e hCG ,ᣰSƒàŸGh
øe çó``◊G πÑb É``eh ,çó`` ◊G á``eÉ``bEG ø``Y
Éfk CÉ°T íÑ°üj äÉ°ù°SDƒŸG hCG äÉcô°ûdG QÉ«àNG
óMCG ™«£à°ùj ’ ,᪶æŸG á¡é∏d É``«v `∏`NGO
øY √ô``¶`f á``¡`Lh AGó`` HEG hCG ¬æe ÜGÎ`` b’G
.¬JÉ«dBG
…Qhô°†dG øe íÑ°UCG ¬fCG ó≤àYC’ »æfEGh
πÑb øe IOsófi πªY á«s dBG ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG
¿ÓYE’ÉH É¡dÓN ø``e Ωƒ≤J äÉ``¡`÷G ∂∏J
IAhô≤ŸG á``«s ` eÓ``YE’G π``FÉ``°`Sƒ``dG á``aÉ``c È``Y
k Gh ,áYƒª°ùŸGh á«FôŸGh É¡æe
πFÉ°Sh É°†jC
É¡Yhôa ¤EG áaÉ°VEG ,»YɪàL’G π°UGƒàdG
á«s °üædG π``FÉ``°` Sô``dG È`` Yh äÉ``¶` aÉ``ë` ŸG ‘
IÒ¨°üdG ™``jQÉ``°`û`ŸG ÜÉ``ë` °` UC’ IÒ``°`ü`≤`dG
∂dPh ;á«s Øë°üdG äGô``“Dƒ`ŸGh ᣰSƒàŸGh
ôaƒJ :É``gOÉ``Ø` e ;Ió`` `MGh á``dÉ``°`SQ ∫É``°` ü` jE’
ÜÉë°UCG Ωƒ≤jh ,…ƒæ°S πμ°ûH ¢VQÉ©ŸG √òg
´ÓW’ÉH ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG
¿ƒμjh .º¡d ácQÉ°ûe Ö°ùfCG QÉ«àNGh ,É¡«∏Y
k áë°VGh äGƒæb ÈY ∂dP
™°VƒdG øe ’óH
ÜÉë°UCG ¢†©H ¬«a CÉLÉØàj …ò``dG ‹É``◊G
,¢Vô©e á`` eÉ`` bEÉ` `H IÒ``¨` °` ü` dG ™`` jQÉ`` °` û` ŸG
!!?¬æY ¿ÓYE’G ” ≈àe :¿ƒdCÉ°ùjh
áë°VGƒdG π``ª`©`dG äÉ``«` dBG ó``jó``– ¿EG ..
≥«≤– πØμj ´hô``°`û`e …CG ‘ áëjô°üdGh
øe ™«ª÷G IOÉØà°SG øª°†jh ,±Gó`` gC’G
èFÉàædG RÈ``jo É``°``k†`jCGh ,á``eós `≤`ŸG äÉ``eó``ÿG
,Ú©HÉàŸGh ÚÑbGôª∏d »∏Lh í°VGh πμ°ûH
k G Öé«a ,™«ª÷G ∂©e ¿hÉ©àj ≈àMh
’hC
Ée í«°VƒJ ∫Ó``N ø``e ∂°ùØf óYÉ°ùJ ¿CG
.¬∏©a …ƒæJ
»Øë°Uh ÖJÉc *
Mohd~craft@hotmail.com

Aƒ°V ‘ ∂dPh ,Ω2011 ôjGÈa ‘ áæ£∏°ù∏d »FGò¨dG
ÖMÉ°U Iô``°`†`◊ á``Áô``μ` dG á``«`eÉ``°`ù`dG äÉ``¡`«`Lƒ``à`dG
¬¶ØM -º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G
¿Éª°†d ΩRÓdG Ωɪàg’G AÓjEG ºàj ¿CÉH -√ÉYQh ˆG
á«FGò¨dG ™∏°ùdG ÒaƒJh áæ£∏°ù∏d »FGò¨dG ø``eC’G
±É°VCGh .ÚæWGƒª∏d á«μª°ùdGh á«YGQõdG á«°SÉ°SC’G
á«FɉE’G ™``jQÉ``°`û`ŸG ¢``Vô``©`à`°`SG ô``bƒ``ŸG ¢``ù`∏`é`ŸG ¿CG
-2011 áæeÉãdG á«°ùªÿG ᫪æàdG á£N ‘ áLQóŸG
»àdGh á«μª°ùdG IhÌ`` dGh á``YGQõ``dG »YÉ£≤d 2015
áeRÓdG OQGƒ`` `ŸG ¢ü«°üîJ ‘ á``jƒ``dhC’É``H â``«`¶`M
.IOƒ°ûæŸG ±GógC’G ≥«≤ëàd
»àdG äGAGô`` LE’G Ú``H ø``e ¿CG ¤EG Ö``jò``dG QÉ``°` TCGh
»YGQõdG QÉ``ª` ã` à` °` S’G á``°`SÉ``«`°`S á``eƒ``μ` ◊G É``gò``î`à`J
Iôμa ¢``SQó``J áæ£∏°ùdG ¿EG Ók `FÉ``b ,áæ£∏°ùdG êQÉ``N
‘ OÓ``Ñ` dG êQÉ`` N á``«` YGQR äÉ``Yhô``°`û`e ‘ QÉ``ª`ã`à`°`S’G
™jQÉ°ûe áeÉbEÉH ∂dPh ,ájƒ«°SB’Gh á«≤jôaE’G ∫hódG
»∏ëŸG ∑Ó¡à°SÓd äÉéàæŸG ΩGóîà°SGh É¡«a á«YGQR
≥«≤ëàd á«FGòZ äÉYÉæ°U ‘ äÓNóªc hCG ô°TÉÑŸG
øeC’G h á«FGò¨dG äÉLÉ«àM’G ‘ »Fõ÷G AÉØàc’G
êÉàfE’G äÓ``Nó``e ∞«dÉμJ ø``e π«∏≤àdGh »``FGò``¨`dG
.´É£≤dG Gò¡d
≈∏Y kÉ`°`†`jCG πª©J á``eƒ``μ`◊G ¿CG Ö``jò``dG í``°` VhCGh
IQGRh â``eÉ``b å``«`M ;á``«`YÉ``æ`°`ü`dG äÉ``°` SGQó``dG ™``°` Vh
áeÉ©dG á``jô``jó``ŸÉ``H á``∏` ã` ‡ á``YÉ``æ` °` ü` dGh IQÉ`` é` à` dG
OGƒŸG ´É£b ‘ äÉ°SGQódG øe OóY OGóYEÉH áYÉæ°ü∏d
OGƒŸG ´É£b ‘ á°SGQO ™°Vh ” ¬``fEG ∫É``bh .á«FGò¨dG
AÉ°ûfE’ ihó``L á°SGQOh ,Ω2007 ¢SQÉe ‘ á«FGò¨dG
‘ á``«` FGò``¨` dG äÉ``YÉ``æ`°`ü`dG äÉ``«`æ`≤`J ô``jƒ``£`à`d õ``cô``e
øY áëŸ Ëó≤àH á``°`SGQó``dG âeÉb ɪc ,Ω2009 ΩÉ``Y
»ª«∏bE’Gh »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdG
äÉjóëàdGh ¿ÉªY áæ£∏°ùH ´É£≤dG Gò``g øY áëŸh
¢UôØdG Gò`` ch ,á``MÎ``≤` ŸG ∫ƒ``∏` ◊Gh ¬``¡`LGƒ``J »``à`dG
.É¡«a Qɪãà°SÓd ´É£≤dG Gò¡d áMÉàŸG

™«é°ûJ ±ó¡H ∂dPh ,äGAÉØYE’G á«YÉæ°üdG ICÉ°ûæŸG
äÉYÉæ°üdG ᫪æàd á°UôØdG áMÉJEGh ájò¨ŸG äÉYÉæ°üdG
øe QÉ«©ŸG Gò``g ¿CG ±É``°`VCGh .ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG
∑QÉ°ûJ »``à`dG äBÉ`°`û`æ`ŸG º««≤J ‘ á檰†ŸG Ò``jÉ``©`ŸG
á°ùªN π°†aC’ ¿É£∏°ùdG ádÓL ¢``SCÉ`c á≤HÉ°ùe ‘
≥«°ùæàdÉH π``ª`©`dG …QÉ``L ¬``fCG ¤EG GkÒ`°`û`e ,™``fÉ``°`ü`e
ò«Øæàd á«YÉæ°üdG äGQÉ°ûà°SÓd è«∏ÿG ᪶æe ™e
AóÑ∏d §£îŸGh á«YÉæ°üdG ácGô°ûdGh ádhÉæŸG õcôe
,…QÉ÷G ΩÉ``©`dG ø``e ∫hC’G ∞°üædG ∫Ó``N √ò«ØæàH
äÉéàæŸGh äÉeóÿG ∫OÉÑJ ™«é°ûJh ᫪æàd ∂``dPh
,á«MÉf ø``e á``£`°`Sƒ``à`ŸGh IÒ``¨`°`ü`dG äÉ``YÉ``æ`°`ü`dG Ú``H
.iôNCG á«MÉf øe IÒÑμdG äÉYÉæ°üdGh
IQÉéà∏d áYÉæ°üdGh IQÉéàdG π«ch IOÉ©°S ó``cCGh
Èà©j á«FGò¨dG OGƒ``ŸG áYÉæ°U ´É£b ¿CG áYÉæ°üdGh
OÉ°üàb’G OQGƒe ºgCG óMCGh á«°SÉ°SC’G äÉYÉ£≤dG øe
å«M ;á«£ØædG ÒZ äÉYÉ£≤dG ™«ªL ÚH Êɪ©dG
Ö°ùëH ,ICÉ°ûæe 115 ´É£≤dG Gòg ‘ äBÉ°ûæŸG OóY ≠∏H
áYÉæ°U ´É``£`b ¿CG ±É``°` VCGh .2011 ΩÉ``Y äÉ``«`FÉ``°`ü`MEG
´É£b ø``e %19 ¬àÑ°ùf É``e πμ°ûj á``«`FGò``¨`dG OGƒ`` ŸG
.á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG
â¨∏H á«FGò¨dG OGƒ``ŸGh ™∏°ùdG ᪫b ¿CG í``°`VhCGh
,Ω2010 ΩÉ``©`dG ‘ ÊÉ``ª`Y ∫É``jQ ¿ƒ``«`∏`e 500 ‹Gƒ``M
GkÒ°ûe ,Ω2009 ΩÉ©dG øY %3 ÉgQGó≤e IOÉjR áÑ°ùæH
AÉØàc’G ≥«≤– øμÁ ’ ‹É◊G âbƒdG ‘ ¬fCG ¤EG
Ωó©d Gôk ¶f ,á«FGò¨dG OGƒŸG ‘ á∏eÉc IQƒ°üH »JGòdG
Gò¡d á``«` YGQõ``dG OGƒ`` ŸG ø``e êÉ``à` fE’G äÓ``Nó``e Iô`` ah
πÑ°ùdG OÉéjE’ IógÉL áæ£∏°ùdG ≈©°ùJ ɪ«a ,´É£≤dG
¬LGƒJ »``à` dG äÉ``jó``ë`à`dG ø``e ∞``«`Ø`î`à`dÉ``H á``∏`«`Ø`μ`dG
áæ£∏°ùdG ¿EG Ö``jò``dG ∫É``bh .á``«`FGò``¨`dG OGƒ`` ŸG ´É``£`b
,¥É«°ùdG Gò`` g ‘ äGAGô`` ` ` `LE’G ø`` e kGOó`` ` Y äò`` î` JG
å«M ;»FGò¨dG ø``eC’G ≥«≤ëàd á``dhó``dG »©°S É¡æe
º««≤àd äÉ``°`ù`∏`÷G ø``e GkOó`` Y AGQRƒ`` dG ¢ù∏› ó``≤`Y
øeC’G á«é«JGΰSEÉH á≤∏©àŸG äÉ°SGQódGh ôjQÉ≤àdG

ÖjòdG óªMCG .Ω •
,2006 ΩÉ`` Y ‘ ICÉ`°`û`æ`e 48 ™``e á``fQÉ``≤` e ICÉ`°`û`æ`e 55
.%2 √QGó≤e …ƒæ°S ƒ‰ ∫ó©e §°SƒàÃh
∫ÓN ø``e πª©J IQGRƒ`` dG ¿CG ≈∏Y Ö``jò``dG Oó``°`Th
á£ÿG ø``ª`°`V á``MÎ``≤` ŸG äÉ``°` SÉ``«` °` ù` dGh ±Gó`` ` `gC’G
≥°ûdG äÉ``YÉ``æ`°`U ™«é°ûJ ≈``∏`Y á``æ`eÉ``ã`dG á``«`°`ù`ª`ÿG
™«ªéàdG äÉ``YÉ``æ`°`Uh IÒ``Ñ`μ`dG äÉYÉæ°ü∏d »∏Ø°ùdG
»àdG äÉ°SGQódG ∫ÓN øe ” å«M ;ôjó°üàdG IOÉYEGh
kÉ«∏NGO á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e Égò«ØæàH IQGRƒdG Ωƒ≤J
ájQɪãà°S’G ¢``Uô``Ø`dG ø``e Oó``Y OGó`` YEGh kÉ`«`LQÉ``Nh
á«°SÉ°SC’G á«æÑdG ¿CG ™HÉJh .äÉYÉæ°üdG √òg ‘ áMÉàŸG
É¡àÄ«¡J â“ ,Iô``◊G ≥WÉæŸGh á«YÉæ°üdG ≥WÉæª∏d
í°VhCGh .äÉYÉæ°üdG øe ´ƒædG Gòg áeÉbEG ÜÉ©«à°S’
»∏ëŸG ¥ƒ°ùdG Ö∏W øe Aõ``L á«£¨J π``LCG øe ¬``fCG
´É£b ¿EÉa ,»FGò¨dG øeC’G ≥«≤–h á«FGò¨dG OGƒª∏d
»àdG äÉYÉæ°üdG øe Èà©j á«FGò¨dG OGƒ``ŸG áYÉæ°U
á«°ùªÿG á£ÿG ∫ÓN É¡©«é°ûJ ≈∏Y IQGRƒdG õcôJ
âªàgG IQGRƒ`` `dG ¿EG ∫ƒ``≤`dÉ``H Ö``jò``dG OGRh .á``æ`eÉ``ã`dG
äÉYÉæ°üdG ™``e á``YÉ``æ`°`ü`dG π``eÉ``μ`J QÉ``«`©`e Úª°†àH
íæe É``¡`Ñ`Lƒ``Ã º``à`j »``à`dG Ò``jÉ``©`ŸG ó``MCÉ` c iô`` `NC’G

ô¡°T ≈``à`M ≠``∏`H »``YÉ``æ`°`ü`dG ´É``£`≤`∏`d »``∏`ë`ŸG œÉ``æ` dG
∫ÉjQ ¿ƒ``«`∏`e 1894^3 ƒ``ë`f 2012 ΩÉ``©`dG ø``e ƒ``«`fƒ``j
‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘ áªgÉ°ùe áÑ°ùæHh ,ÊɪY
øY %13^3 áÑ°ùæH IOÉjR πãÁ Gògh ,%12 ÉgQGó≤e
.2011 ΩÉ©d IÎØdG ¢ùØf
IÒÑμdG á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸG OóY ¿EG ÖjòdG ∫Ébh
,ICÉ°ûæe 595 ‹Gƒ``M 2010 ΩÉ``Y ‘ ≠``∏`H á``£`°`Sƒ``à`ŸGh
…CG ,2009 ΩÉ``Y ‘ ICÉ°ûæe 574 É``gOó``Y ¿É``c Ú``M ‘
܃æL á¶aÉfi äó¡°Th ,ICÉ°ûæe 21 ÉgQób IOÉjõH
…òdG äBÉ°ûæŸG Oó``Y ‘ ´É``Ø`JQG áÑ°ùf ≈``∏`YCG áæWÉÑdG
ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e 2010 ΩÉY ‘ ICÉ°ûæe 11 QGó≤à ™ØJQG
.2009
OóY ‘ …ƒæ°ùdG ƒªædG ∫ó©e §°Sƒàe ¿CG í°VhCGh
á«°ùªÿG á£ÿG ∫ÓN ᣰSƒàŸGh IÒÑμdG äBÉ°ûæŸG
äBÉ°ûæŸG Oó``Y ƒªæd áé«àf ∂``dPh ;%6 ≠∏H á©HÉ°ùdG
kGÒ°ûe ,áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ∞∏àfl ‘ á«YÉæ°üdG
øe ≈``∏`YC’G âfÉc áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉfi ¿CG ¤EG
å«M ;á£ÿG ∫Ó``N äBÉ°ûæŸG Oó``Y ‘ IOÉ``jõ``dG å«M
äBÉ°ûæŸG OóY ‘ …ƒæ°ùdG ƒªædG ∫ó©e §°Sƒàe ≠∏H
,%20 áÑ°ùæH á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉfi É¡«∏J ,%29
,%15 á``Ñ`°`ù`æ`H á``æ`WÉ``Ñ`dG ∫É``ª`°`T á``¶`aÉ``fi º``K ø`` eh
.%12 áÑ°ùæH á«bô°ûdG ܃æL á¶aÉfih
äBÉ°ûæŸG OóY ‘ IOÉjõdG ¤EG ô¶ædÉH ¬``fCG í°VhCGh
᫪gCÓd kÉ` ≤` ahh á«YÉæ°üdG á``£`°`û`fC’G ∞∏àfl ‘
‘ äBÉ°ûæŸG OóY ≠∏H ó≤a ,äÉYÉ£≤dG √ò¡d á«Ñ°ùædG
ƒëf 2010 ΩÉY ‘ ájõ∏aÓdG á«fó©ŸG äÉéàæŸG ´É£b
‹GƒM 2006 ΩÉY ‘ ÉgOóY ¿Éc ÚM ‘ ,ICÉ°ûæe 165
√QGó≤e …ƒæ°S ƒ‰ ∫ó©e §°SƒàÃh ,ICÉ°ûæe 115
á«FGò¨dG äÉéàæŸG áYÉæ°U ´É£≤d áÑ°ùædÉH ÉeCG ,%7
ƒëæH áfQÉ≤e ICÉ°ûæe 152 Oó©dG ≠∏H ó≤a äÉHhô°ûŸGh
…ƒæ°S ƒ‰ ∫ó©e §°Sƒàà ,2006 ΩÉY ‘ ICÉ°ûæe 77
π«μ°ûJ ´É£b ‘ äBÉ°ûæŸG Oó``Y ≠∏H ɪc ,%3 √QGó≤e
‹GƒM 2010 ΩÉ``Y ‘ á``«`FÉ``°`û`fE’G á«fó©ŸG äÉéàæŸG

∫É©dG óÑY AÓ‚ -ájDhôdG
π«ch ÖjòdG ø°ùM øH óªMCG ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ∫Éb
ƒ‰ ¿EG áYÉæ°üdGh IQÉéà∏d áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
áªLôJ ó©j áæ£∏°ùdG ‘ á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæŸG Oó``Y
≥«≤ëàd áeƒμ◊G É¡é¡àæJ »àdG á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhô∏d
ójó©dG òîàJ áeƒμ◊G ¿CG ¤EG GkÒ°ûe ,2020 ±GógCG
»∏Ø°ùdG ≥°ûdG äÉYÉæ°U ™«é°ûàd äGAGô`` `LE’G ø``e
.ôjó°üàdG IOÉYEGh
á°UÉN äÉ`` ë` jô`` °` ü` J ‘ -Ö`` ` jò`` ` dG ±É`` ` `°` ` ` VCGh
»æWƒdG õ``cô``e äÉ``fÉ``«`H ≈``∏`Y AÉ``æ`H ¬``fCG -zá``jDhô``dGz`` d
AÉ°üME’G ÜÉàc ‘ IQOÉ``°`ü`dG äÉeƒ∏©ŸGh AÉ°üMEÓd
ƒªædG ∫ó``©` e §``°`Sƒ``à`e ≠``∏`H ó``≤`a ,2011 …ƒ``æ`°`ù`dG
áYÉæ°üdG ´É£≤d ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘ …ƒæ°ùdG
-2006) á©HÉ°ùdG á«°ùªÿG á£ÿG ∫ÓN á«∏jƒëàdG
áÑ°ùæH á``fQÉ``≤`e ∂`` dPh ,%19^6 …RGƒ`` j É``e ;(2010
≥≤M ∂dP ¿CG ±É°VCGh .%14^3 óæY áaó¡à°ùŸG ƒªædG
áªgÉ°ùe áÑ°ùf ≈∏Y ®ƒë∏e πμ°ûH á«HÉéjEG GkQÉ``KBG
∫ÓN áæ£∏°ù∏d ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘ ´É£≤dG
ÚM ‘ ,%11 áÑ°ùf â``HQÉ``b »``à`dG ,á``£` ÿG äGƒ``æ`°`S
ΩÉ©dG ∫Ó`` N %8^5 ∫OÉ``©` J á``ª`gÉ``°`ù`ŸG á``Ñ`°`ù`f â``fÉ``c
äGô°TDƒŸG øe ó©J Ö°ùædG √òg ¿CG ¤EG QÉ°TCGh .2005
±óg ≥``«`≤`– ø``e ´É``£` ≤` dG ÜGÎ`` `bG ≈``∏`Y Ió``«` ÷G
øe ,z2020 Êɪ©dG OÉ°üàbÓd á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhôdG{
á«∏jƒëàdG áYÉæ°üdG áªgÉ°ùe áÑ°ùæH ´ÉØJQ’G ∫ÓN
¤EG π°üàd áæ£∏°ù∏d ‹É``ª` LE’G »``∏`ë`ŸG œÉ``æ` dG ‘
äÉfÉ«Ñ∏d kÉ≤ah ¬fCG ™HÉJh .Ω2020 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH %15
»æWƒdG õ``cô``ª`∏`d á``«`FÉ``°`ü`ME’G Iô``°`û`æ`dG ‘ IOQGƒ`` `dG
≠∏H ó≤a ,2012 Ȫ°ùjO ô¡°ûd äÉeƒ∏©ŸGh AÉ°üMEÓd
∫ÓN »YÉæ°üdG ´É£≤∏d ‹É``ª` LE’G »∏ëŸG œÉ``æ`dG
áÑ°ùæHh ,ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 2890 ƒëf 2011 ΩÉ©dG
.%10^3 â¨∏H ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘ áªgÉ°ùe
‹ÉªLEG ¿CG ¤EG Ò°ûJ á``«`dhC’G èFÉàædG ¿CG ±É``°`VCGh

ás«dÉ«àMG á≤jô£H ™«Ñ∏d á°Vhô©e áfhôμ©e IsƒÑY 689 §Ñ°†J IôgɶdÉH z∂∏¡à°ùŸG ájɪM{
áWƒÑ°†ŸG äÉ«ªμdG Öë°Sh §Ñ°V ô°†fi ôjôëàH ÚØdÉîŸG
á¡L øeh .∂∏¡à°ùŸG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y QGô°VCG øe É¡«a ÉŸ
(á«FGõ÷G Iô`` FGó`` dG) á``«`FGó``à`H’G á``ª`μ`ë`ŸG äQó``°` UCG ,iô`` `NCG
É¡©«Ñd áj’ƒdÉH äÉ«dó«°üdG ió``MEG ó°V ɪk μM ihõf áj’ƒH
Gôk ¡°T øé°ùdÉH â°†bh ≈°VôŸG óMC’ á«MÓ°üdG »¡àæe Ak GhO
᪡àdG øYh ÊɪoY ∫É``jQ áFÉe áeGô¨dGh ¤hC’G ᪡àdG øY
á«°ùÑ◊G áHƒ≤©dG ∞bh ™e ÊɪoY ∫ÉjQ 200 ¬Áô¨àH á«fÉãdG
™FÉbh Oƒ``©`Jh .ó``°` TC’G ò«ØæJh Úà«dÉŸG ÚàHƒ≤©dG è``eO ™``e
á«∏NGódG á¶aÉëà ∂∏¡à°ùŸG ájɪM IQGOEG »≤∏J ¤EG á«°†≤dG
É«v FGhO Gôk °†ëà°ùe ¬FGô°T ∫ƒ``M Úμ∏¡à°ùŸG ó``MCG ø``e É``Zk Ó``H
¬∏μ°ûj ÉŸ Gôk ¶fh ..á«æ©ŸG á«dó«°üdG øe á«MÓ°üdG »¡àæe
…ODƒj ób É``eh Úμ∏¡à°ùŸG áë°üH ≠dÉH Qô°V øe π©ØdG Gò``g
äô°TÉH ó≤a ¬dhÉæàj …ò``dG ¢†jôª∏d äÉØYÉ°†e øe ¬dhÉæJ
,á«æ©ŸG á«dó«°üdG ≈∏Y ¢û«àØàdÉH ÆÓÑdG »≤∏J Qƒ``a IQGOE’G
ΩÉ©dG AÉ``YOÓ``d ô°VÉëŸG á``dÉ``MEGh ä’’ó``à`°`S’G ™ªéH âeÉbh
.ôcòdG ∞fBG ºμ◊G Qó°Uh ≥«≤ëàdG ô°TÉH …òdG

(¥ÉbôdG õ``Ñ` N) ÊÉ``ª` ©o ` dG õ``Ñ` ÿG á``YÉ``æ`°`ü`H ¿ƒ``eƒ``≤` j π``ª`©`dG
å«M ;á``Ø`«`¶`f Ò``Z äGhOCÉ` ` Hh á«ë°U Ò``Z IQƒ``°`ü`Hh É``«v `dõ``æ`e
ádɪ©dG √ò``g §Ñ°V ø``e »FÉ°†≤dG §Ñ°†dG hQƒ``eCÉ` e øμ“
äÓëŸG ‘ ¬©«Hh Êɪo©dG õÑÿG ≥jƒ°ùJ á«∏ª©H Ωƒ≤J »``gh
»FÉ°†≤dG §Ñ°†dG hQƒeCÉe ßM’ å«M .á¶aÉëª∏d á©HÉàdG
É°†jCG ßMƒdh ,õÑÿG ¢SÉ«cCG ‘ á«MÉ°†jEG äÉfÉ«H OƒLh ΩóY
á°UÉ°üb ≈∏Y ΩÉàNCG ΩGóîà°SÉH â©ÑW ób êÉàfE’G ïjQGƒJ ¿CG
ádɪ©∏d º¡HGƒéà°SG óæYh .õÑÿG ¢SÉ«cCG ≈∏Y â©°Vh ¿ƒJôc
§Ñ°†dG …Qƒ``eCÉ` e GhÈ`` ` NCGh º``¡`à`Áô``é`H Gƒ``aÎ``YG Ió``aGƒ``dG
,õÑÿG OGóYEÉH ¬«a ¿ƒeƒ≤j …òdG ∫õæŸG ¿Éμe øY »FÉ°†≤dG
§Ñ°V ” ∫õ``æ`ŸG ¢û«àØàd ΩÉ``©`dG AÉ`` YO’G ™``e ≥«°ùæàdG ó``©`Hh
ºgh πª©dG ¿ƒfÉ≤d áØdÉîŸG Ió``aGƒ``dG ádɪ©dG øe áYƒª›
å«M áaɶædG å«M øe áÄ«°S áÄ«H ‘ õÑÿG OGóYÉH ¿ƒeƒ≤j
áaô≤ŸG ñÉ``°`Sh’Gh ÜÉHò∏d á°Vô©e OGƒ``ŸGh äGhOC’G ™«ªL ¿EG
ΩÉb ∂dP ôKEG ≈∏Yh ,á«fóÑdG áë°üdGh áeÉ©dG áaɶædG ΩóYh
™e á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G PÉîJÉH »FÉ°†≤dG §Ñ°†dG hQƒeCÉe

É¡H â¶ØM »àdGh á«fƒJôμdG ≥jOÉæ°üdG ¿CG ɪc §°SƒdÉH »àdG
k G É¡«∏Y l܃àμe äGƒÑ©dG √òg
;2013 ΩÉ©dG ‘ AÉ¡àfG ïjQGƒJ É°†jC
´Éª°Sh áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGô``L’G PÉîJG QƒØdG ≈∏Y ”h
§Ñ°V ô°†fi ô``jô``–h ,π``©`Ø`dG √ò``g ø``Y Ú``dhDƒ`°`ù`ŸG äGOÉ`` aEG
áWƒÑ°†ŸG äGƒÑ©dG áaÉc ≈∏Y RôëàdGh ßØëàdGh á©bGƒdÉH
áÄ«¡dG â``HÉ``gCGh .á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äGAGô`` ` LE’G á``«`≤`H ¬∏ªμJ Ú``◊
ócCÉàdG IQhô°V -Úμ∏¡à°ùŸÉH á∏ã‡- ∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ áeÉ©dG
¿ƒeƒ≤j »àdG ™FÉ°†ÑdGh ™∏°ùdG á«MÓ°Uh AÉ¡àfG ïjQGƒJ øe
;á«éjhÎdG ¢``Vhô``©`dÉ``H á``≤`∏`©`à`ŸG ™``∏`°`ù`dG á``°`UÉ``N ,É``¡`FGô``°`û`H
ÜÉë°UCG ó°TÉæJ ɪc ,áeÉ©dG áeÓ°ùdGh áë°üdG ≈∏Y ÉXÉØM
øe É°†jCG ócCÉàdG IQhô°†H IOQƒŸG äÉcô°ûdGh ájQÉéàdG äÓëŸG
¥Gƒ°SC’ÉH É¡°VôY πÑb ∂∏¡à°ùª∏d áesó≤ŸG ™∏°ùdG á«MÓ°U
.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ÉXÉØM
á¶aÉëà ∂∏¡à°ùŸG ájɪM IQGOEG âæμ“ ,á«fÉK á¡L øeh
øe -»FÉ°†≤dG §Ñ°†dG …Qƒ``eCÉ`à á∏ã‡- á«bô°ûdG ∫ɪ°T
¿ƒfÉ≤d Ú``Ø`dÉ``î`ŸG Ió`` aGƒ`` dG á``dÉ``ª`©`dG ø``e á``Yƒ``ª`› §``Ñ`°`V

IQhO ‘ ÚcQÉ°ûŸG Ωôμj
u z…õcôŸG{
zá«s eÓ°SE’G ∑ƒμ°ü∏d á«s Yô°ûdG ÖfGƒ÷G{
(ájOÉŸG) á«≤«≤◊G ∫ƒ``°`UC’É``H ∑ƒμ°üdG §``HQ á«Ø«ch ,∑ƒμ°üdG
ôjPÉëŸ ±Gh
m ìô°T IQhó``dG π∏îà«°S ɪc .∑ƒμ°üdG √ò¡d áæeÉ°†dG
≈∏«°üØJ ìô°T Ëó≤J ™e É¡æe ó◊G á«Ø«ch ,∑ƒμ°üdG ôWÉflh
.á«eÓ°SE’G ∑ƒμ°üdG ∫hGóJh QGó°UE’ ᪶æŸG á«dhódG ÒjÉ©ª∏d
á°SQɇ á``bÓ``£` fG ™``e kÉ` æ` eGõ``à` e IQhó`` ` dG √ò`` g OÉ``≤` ©` fG AÉ`` `Lh
ºbQ ≈fÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ áæ£∏°ùdÉH á«eÓ°SE’G áaÒ°üdG
¢†©Ñd ∫uó` ©` ŸGh- Ω2012 Ȫ°ùjO 6 ïjQÉàH QOÉ``°`ü`dG (2002/69)
ºbQ ÊÉ``£`∏`°`ù`dG Ωƒ``°`Sô``ŸÉ``H QOÉ``°` ü` dG ‘ô``°`ü`ŸG ¿ƒ``fÉ``≤` dG ΩÉ``μ` MCG ø``e
á°SQɇ º«¶æàH ¢üàîj ójóL ÜÉ``H áaÉ°VEÉH ∂``dPh -2000/114
øe OóY IQhódG ∫ɪYCG ≈a ∑QÉ°Th .á«eÓ°SE’G á«aô°üŸG ∫ɪYC’G
¤EG áaÉ°VEG ,Êɪ©dG …õ``cô``ŸG ∂æÑdÉH á«æ©ŸG ô``FGhó``dÉ``H Ú∏eÉ©dG
áeÉ©dG áÄ«¡dGh §«£îà∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG øe πc øe ÚcQÉ°ûe
§≤°ùe ¥ƒ°Sh ÖFGô°†∏d áeÉ©dG áfÉeC’Gh á«dÉŸG IQGRhh ∫ÉŸG ¥ƒ°ùd
≈àdG á``eRÓ``dG äGÈ``ÿÉ``H ºgójhõJ ±ó¡H ∂``dPh ;á«dÉŸG ¥GQhCÓ` d
äGóéà°ùŸG ôNBG áÑcGƒeh QGóàbGh IAÉØμH º``gQhO AGOCG øe º¡æμu “
≈∏Y kÉ`HÉ``é`jEG ¢ùμ©æj ¿CG ¬``fCÉ`°`T ø``e …ò``dG ô`` eC’G ;∫É``é` ŸG Gò``g ≈``a
Ú°ü°üîàŸG øe OóY IQhó``dG ‘ ô°VÉMh ..®ƒë∏e πμ°ûH º¡FGOCG
√ò¡d áØ∏àîŸG ÖfGƒ÷G ≈∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dE’ á«eÓ°SE’G ∑ƒμ°üdG ‘
»g √ògh .á«°ù«FôdG á«eÓ°SE’G πjƒªàdG IGOCG ó©J »àdG ∑ƒμ°üdG
∫ɪYC’G ∫ƒM Êɪ©dG …õcôŸG ∂æÑdG É¡ª¶æ««àdG á«fÉãdG IQhó``dG
.‹É◊G ΩÉ©dG ájGóH òæe á«eÓ°SE’G á«aô°üŸG

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ‹É``LOõ``dG Qƒéæ°S ø``H Oƒ``ª`M IOÉ``©`°`S ≈``YQ
ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y äGOÉ``¡`°`û`dG ™``jRƒ``J πØM ,ÊÉ``ª`©`dG …õ``cô``ŸG ∂æÑ∏d
∫ƒM ΩÉ`` jCG á°ùªN Ió``Ÿ ∂``æ`Ñ`dG É¡ª¶f »``à`dG á``«`Ñ`jQó``à`dG IQhó`` dG ‘
∂dPh ;“á«eÓ°SE’G ∑ƒμ°ü∏d á«∏ª©dG h á«Yô°ûdG ÖfGƒ÷G”
∂æÑ∏d ™HÉàdG ÖjQóàdGh çƒëÑ∏d »eÓ°SE’G ó¡©ŸG ™e ¿hÉ©àdÉH
â°ûbÉfh .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ,Ió``é`H ᫪æà∏d ≈``eÓ``°`SE’G
á«°SÉ°SC’G AiOÉ``Ñ`ŸGh á«eÓ°SE’G πjƒªàdG ∑ƒμ°U Ωƒ¡Øe IQhó``dG
á«dÉŸG äGhOC’G Ú``Hh É¡æ«H ¥ô``Ø`dGh É¡JGõ«‡h É¡«∏Y Ωƒ``≤`J ≈``à`dG
πãe ájó«∏≤àdG á``«`dÉ``ŸG äGhOC’Gh ,á``¡`L ø``e iô`` NC’G á``«`eÓ``°`SE’G
.iôNCG á¡L øe á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸGh äGóæ°ùdGh º¡°SC’G
≈∏Y áªFÉ≤dG á«eÓ°SE’G ∑ƒμ°üdG ´GƒfCG ºgCG IQhódG âdhÉæJ ɪc
∑ƒμ°üdGh ,ºn∏ n°ùdGh ,áHQÉ°†ŸGh ,ácQÉ°ûŸGh ,áëHGôŸGh ,IQÉLE’G Oƒ≤Y
•hô°ûdGh ,ÉgQGó°UE’ á«°SÉ°SC’G äÉÑ∏£àŸG í«°VƒJ ™e ,áæ«é¡dG
ä’É◊G ¢†©H á``°` SGQOh ,QGó``°` UE’G Iô``°`û`f ≈``a ɡ櫪°†J Ö``LGƒ``dG
¢Uôah ∑ƒμ°üdG QGó°UEG äÉjó– ≈∏Y ±ô©àdG ,ºK øeh .á«∏ª©dG
IQhódG âªààNGh .ájOÉ°üàb’G ™jQÉ°ûŸG πjƒ“ ≈a É¡MÉ‚ πeGƒYh
±ô©àdGh ,∫hó``dG øe Oó``Y ≈a ∑ƒμ°üdG äÉ≤«Ñ£J êPÉ``‰ Ëó≤àH
ÜQÉŒ øe IOÉØà°S’G á«Ø«ch ,ÉgQGó°UE’ á«Yô°ûdG §HGƒ°†dG ≈∏Y
QGó°UEG óæY É¡à¡LGh ≈àdG á«Yô°ûdG äÉØdÉîŸG ÖæŒh ,∫hódG √òg

ájDhôdG – §≤°ùe

∫ÓN »æWƒdG OÉ°üàb’G ºFÉYO øe íÑ°üj
√òg ø``ª`°`Vh ,á``eOÉ``≤`dG á∏«∏≤dG äGƒ``æ`°`ù`dG
¿CG áæ£∏°ùdG QGhõ``d ó``H’ ,Ió``YGƒ``dG á``jDhô``dG
Éægh ,º¡JQÉjR AÉæKCG á«æZ áHôŒ Gƒ°û«©j
áYÉæ°U AÉæH ºYO øe Éæd óH’ ¬fCG ¤EG π°üf

QƒàcódG ìô``°` U ,º``YÉ``£`ª`∏`d (Today
¢ù«FôdG Qƒ``ª`∏`c õ``jõ``©` dG ó``Ñ`Y ø``H ó``ª`fi
´É£b Ö©∏j” :Ó`k `FÉ``b ∂``æ`Ñ`∏`d …ò``«`Ø`æ`à`dG
‘ Évjƒ«M GkQhO áægGôdG IÎØdG ‘ áMÉ«°ùdG
¿CG ¬d ™bƒàj ɪc ,Êɪ©dG OÉ°üàb’G QÉgORG

ájDhôdG - §≤°ùe
∂∏¡à°ùŸG ájɪM IQGOEÉ` H »FÉ°†≤dG §Ñ°†dG hQƒeCÉe øμ“
óMCG ø``e iƒ``μ`°`T ≈``∏`Y Ak É``æ` Hh- Gôk ` NDƒ` e ,Iô``gÉ``¶` dG á¶aÉëÃ
ióMEÉH á``fhô``μ`©`ŸG ø``e Iƒ``Ñ` Y 689 §``Ñ`°`V ø``e -Ú``μ`∏`¡`à`°`ù`ŸG
´ƒf É¡H á≤jô£H ™«Ñ∏d á°Vhô©e á¶aÉëŸÉH ájQÉéàdG õcGôŸG
∂∏¡à°ùŸG ™«£à°ùj ’ å«ëH ;™æ£°üŸG πjÉëàdGh ¢û¨dG øe
.ÉbÓWEG Iôe ∫hCG øe É¡aÉ°ûàcG …OÉ©dG
Ëó≤àH IOQƒŸG äÉcô°ûdG ióMEG ΩÉ«b ‘ á©bGƒdG ¢üî∏àJh
IóMGh Iôe äGƒÑY ¢ùªN AGô°ûH »°†≤j Úμ∏¡à°ùª∏d ¢VôY
É¡æe IÒ`` `NC’Gh ¤hC’G Iƒ``Ñ`©`dG ¢``†`©`Ñ`dG É¡°†©H ™``e áØ∏¨e
Gòg ôgÉXh ,2013 ΩÉ©dG ‘ á«MÓ°ü∏d AÉ¡àfG ïjQÉJ É¡H óLƒj
§°SƒdÉH »àdGh iô``NC’G äGƒÑ©dG á«≤Hh ,∂∏¡à°ùª∏d ïjQÉàdG
,∂∏¡à°ùª∏d √ôgÉX ÒZh 2011 ΩÉ©dG òæe á«¡àæe ïjQGƒJ É¡H
áÑJôeh áØ∏¨e IƒÑ©dÉa ;á∏eÉc áØ∏¨ŸG IƒÑ©dG íàØH ΩÉb GPEG ’EG
ïjQGƒàdG √òg á¶MÓe øμÁ ’h ,Ióª©àe á«aGÎMG á≤jô£H

2013 §≤°ùe ¿ÉLô¡e ≈Yôj »Hô©dG ¿Éª oY ∂æH

ájDhôdG - §≤°ùe

ºYÉ£ŸG π°†aC’ z…GOƒJ ¿ÉªY{
o á≤HÉ°ùe IõFÉL ≈Yôj QÉë°Uo ∂æH
áæ£∏°ùdG äÉ©∏£J »bÓJ á«≤«≤M áaÉ«°V
Oman) Iõ``FÉ``L âÑ©d Éæg ,á«MÉ«°ùdG
,ájɨ∏d Évª¡e kGQhO ºYÉ£ª∏d (Today
ºYÉ£ŸG Ú``H á``°`ù`aÉ``æ`ŸG ìhQ â``∏`©`°`TCG å``«`M
IógÉL â∏ªY »àdGh áæ£∏°ùdG ‘ áØ∏àîŸG
¢ùμ©fG …òdG ôeC’G ;π°†aC’G Ëó≤J ≈∏Y
,πμc ´É``£`≤`dG Gò``g iƒ``à`°`ù`e ø``°`ù`– ≈``∏`Y
ácQÉ°ûª∏d º``YÉ``£`ŸG ø``e ó``jõ``ŸG â``©` sé``°`Th
,É¡H Rƒ``Ø`∏`d ¢``ù`aÉ``æ`à`dGh Iõ``FÉ``÷G √ò`` g ‘
√òg ájÉYôd ÉfQOÉH Ió«©ÑdG ÉæàjDhôH øëfh
≈∏Y »HÉéjE’G ÉgQhóH Éæe kÉfÉÁEG IõFÉ÷G
¿ÓYE’G ”h .“ΩÉ©dG …OÉ°üàb’G ó«©°üdG
¢UÉN AÉ°ûY πØM ‘ IõFÉØdG ºYÉ£ŸG øY
;á°ü÷G ô``H Ó``jô``‚É``°`T ™éàæe ‘ º``«` bCG
âÑãJ á«ÁôμJ kÉYhQO ¿hõFÉØdG íæoe å«M
QÉë°U ∂æH ºgÉ°S »àdG IÒÑμdG º¡JGRÉ‚EG
.Égôjƒ£J ‘ çóë∏d IÉYôdG ºgCG óMCÉc

{`d záYÉæ°üdGh IQÉéàdG{ π«ch

É¡æ«°TóJ ≈``∏`Y π``eÉ``c ó``≤`Y Qhô`` e ó``©`H
âëÑ°UCG ,2002 ΩÉ``©` dG ‘ ¤hC’G Iô``ª`∏`d
π°†aC’ (Oman Today) Iõ``FÉ``L
᫪gCGh kGQÉ°ûàfG Ì``cC’G çó``◊G ,ºYÉ£ŸG
å«M ;á``æ`£`∏`°`ù`dG ‘ á``aÉ``«`°`†`dG ´É``£` b ‘
IOÉ¡°T áHÉãà QôμàŸG ìÉéædG ™e âëÑ°UCG
áæ£∏°ùdG ‘ º``YÉ``£`ŸG á``aÉ``c ¢``Uô``– É«∏Y
≈∏Y π``«` dó``c É``¡` JRÉ``«` M ±ô``°` T π``«` f ≈``∏` Y
∂æH ÜCGO ó`` bh ,É``¡` JÉ``eó``N iƒ``à`°`ù`e »`` bQ
ájÉYôdG Ëó≤J ≈∏Y äGƒæ°S 6 òæe QÉë°U
kÉfÉÁEG ;á``ª`¡`ŸG Iõ``FÉ``÷G √ò``¡`d á«°ù«FôdG
´É£b ¬Ñ©∏j …ò`` dG …ƒ``«` ◊G Qhó``dÉ``H ¬``æ`e
¬≤«∏©J ‘h .»∏ëŸG OÉ°üàb’G ‘ áaÉ«°†dG
∂æH §``Hô``J â``ë`Ñ`°`UCG »``à`dG á``bÓ``©`dG ≈``∏`Y
Oman) …GOƒ``J ¿É``ª`Y IõFÉéH QÉë o°U

¢Vhô©dGh ájQÉædG ÜÉ©dC’Gh ¢Vhô©dG øe ójó©dG §≤°ùe
áaÉμd á«Ñ∏J ∂``dPh á«°VGô©à°S’Gh á«FÉæ¨dGh á«Mô°ùŸG
»°VÉjôdG çó``◊G ¿É``ª`Yo ±Gƒ``W ¤EG á``aÉ``°`VE’É``H ,¥GhPC’G
»≤HÉ°ùàe øe ¿ƒ«ŸÉY ¿ƒ«°VÉjQ ¬«a ∑QÉ°ûj …òdG »ŸÉ©dG
Iõ«ªŸG ¿ÉLô¡ŸG IQƒ°U ¢ùμ©j Gòg πc ,á«FGƒ¡dG äÉLGQódG
ÜòL ‘h ™ªàéŸG ≈∏Y ™àªŸGh »HÉéjE’G ÉgÒKCÉJ É¡d »àdG
Aõéch .äÉ«dÉ©ØdGh ᣰûfC’G πμH ™àªà°ùj …òdG Qƒ¡ª÷G
¿ÉªoY ∂æH òîJG á«YɪàL’G ¬à«dhDƒ°ùeh ¬``JGQOÉ``Ñ`e ø``e
øe IÒÑc áYƒª› ¢Vô©d á``eRÓ``dG äÉÑ«JÎdG »Hô©dG
Qƒ¡ªé∏d É¡°Vô©«d OGô``aCÓ`d hCG äÉcô°û∏d AGƒ°S ¬JÉeóN
iƒà°ùe π°†aCG ÒaƒJh Ëó≤àd πeÉμàe πªY ºbÉW OƒLƒH
.¿ÉLô¡ŸG OGhôd äÉeóÿG øe

ájDhôdG -§≤°ùe
…òdGh ,2013 §≤°ùe ¿ÉLô¡e »Hô©dG ¿ÉªoY ∂æH ≈Yôj
∂æÑdG ∑QÉ°ûj å«M ;ôjGÈa 28 ájɨdh ôjÉæj 30 øe óàÁ
øe ∂``dPh ,º«°ùædG á≤jóëH ¿ÉLô¡ŸG ™bƒe ‘ ΩÉ©dG Gòg
äÉeóNh äÉéàæe ™«ªL ¢``Vô``©`d ¬``H ¢``UÉ``N ìÉ``æ`L ∫Ó``N
‘É≤ãdGh »¡«aÎdG çó◊G §≤°ùe ¿ÉLô¡e Èà©ojh .∂æÑdG
á«¡«aôJh á«aÉ≤K äÉ«dÉ©a ø``e ¬eó≤j É``Ÿ ∂``dPh ,È``cC’G
êQÉNh πNGO øe ôFGR ʃ«∏e øe ÌcCG ÜòŒ ¿CG ™bƒàe
áaÉμd á«dÉãŸG á°UôØdG ¿É``Lô``¡`ŸG ô``aƒ``j å«M ;áæ£∏°ùdG
çGÎdG ø``Y È`q `©`Jo »``à`dG á«æØdG ¢``Vhô``©`dG IógÉ°ûŸ QGhõ`` dG
¿ÉLô¡e πª°ûjh .áæ£∏°ùdG äÉj’hh äɶaÉfi áaÉμd õ«ªŸG

á«s YÉæ°üdG á≤£æŸG AÉ°ûfEG ‘ ´Gô°SE’G áeƒμ◊G ¿hó°TÉæj IôgɶdG á¶aÉfi ‹ÉgCG
πμH á«YÉæ°üdG äGQɪãà°S’G Üò``÷ ᪡e á£fi πã“ »àdG
á¡ÑL πã“ …È``Y á``j’h ¿CGh á°UÉN ,É¡JÉjƒà°ùeh É¡dÉμ°TCG
áj’ƒd ájQɪãà°S’Gh á«YÉæ°üdGh ájOÉ°üàb’G ᣰûfCÓd á«Ø∏N
.…QÉéàdG É¡FÉæ«eh QÉë°Uo
≥jôW ≈∏Y á«YÉæ°üdG á≤£æŸG AÉ°ûfEG ¿EG :ÊÉÑ∏μdG ±É°VCGh
,ÉvjOÉ°üàbG IôgɶdG á¶aÉfi ΩƒªY ∑ôë«o °S ájOƒ©°ùdG/…ÈY
™≤J É¡fƒμd ;É¡LQÉNh áæ£∏°ùdG πNGO øe øjôªãà°ùŸG õØëjh
,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO :ɪg ;Úà≤«≤°T ÚàdhO QGƒéH
á«eóN áÄ«H øY ¿ÉãëÑJ ¿Éà∏dGh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸGh
.ájOÉ°üàb’G ɪ¡©jQÉ°ûe áeÉbE’ áÑ°SÉæe
IôgɶdG á``¶`aÉ``ë`à á``aô``¨`dG ´ô``a Oƒ``¡`L ¿CG ¤EG QÉ``°` TCGh
ÚdhDƒ°ùŸG ø``e ó``jó``©`dG ™``e á``«`°`VÉ``ŸG äGÎ``Ø` dG ‘ â``∏`°`UGƒ``J
,á«YÉæ°üdG á≤£æŸG AÉ°ûfEG ‘ ´Gô°SEÓd ᫪°SôdG äGƒæ≤dGh
äɶaÉëŸG øe IôgɶdG á¶aÉfi π¶àd GÒãc äôNCÉJ »àdGh
á«YÉæ°U á``≤`£`æ`e ¿B’G ≈``à`M É``¡`H ó``Lƒ``J ’ »``à` dG π``FÓ``≤` dG
ájOÉ°üàb’G É``¡`JÉ``eƒ``≤`eh õ``«`ª`à`ŸG É``¡`©`bƒ``e º`` ZQ á``∏`eÉ``μ`à`e
.á«≤jƒ°ùàdGh ájQÉéàdGh

ájDhôdG - §≤°ùe
´Gô°SE’G ,á«eƒμ◊G äÉ¡÷G IôgɶdG á¶aÉfi ‹ÉgCG ó°TÉf
øe »``à`dGh ,É``gQÉ``¶`à`fG ∫É``W »``à`dG á«YÉæ°üdG á≤£æŸG AÉ``°`û`fEG ‘
ºYO ‘ ºgÉ°ùàd ;ájOƒ©°ùdG/…ÈY ≥jôW ≈∏Y Égò«ØæJ Qô≤o ŸG
»àdG á«fɪ©dG áYÉæ°üdG ¬à≤≤M Ée πX ‘ ,á«æWƒdG áYÉæ°üdG
™°SÉàdG ±OÉ°üj …ò``dGh ,…ƒæ°ùdG É¡eƒ«H ΩÉ`` jC’G √ò``g πØàëf
ÊÉÑ∏μdG »∏Y øH ídÉ°U øH »∏Y ∫Ébh .ΩÉY πc øe ôjGÈa øe
´ôa ¢ù«FQh ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉ``Œ áaôZ IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y
ΩƒªYh IôgɶdG á¶aÉfi ‹ÉgCG ¿EG ,IôgɶdG á¶aÉëà áaô¨dG
á≤£æŸG ò«ØæJ ‘ ´Gô°SE’G áeƒμ◊G øe ¿ƒ°ùªà∏j øjôªãà°ùŸG
áÄ«¡dGh á``YÉ``æ`°`ü`dGh IQÉ``é` à` dG IQGRh ¿CGh á``°`UÉ``N ,á``«`YÉ``æ`°`ü`dG
á«ædG øY Iôe øe ÌcCG âæ∏YCG ób ,á«YÉæ°üdG ≥WÉæª∏d áeÉ©dG
≈∏Y É``¡`à`eÉ``bEG ÉØ∏°S Oó``ë`o ŸG á«YÉæ°üdG á≤£æŸG √ò``g á``eÉ``bEG ‘
É¡©bƒe á∏μ°ûe ¬jƒ°ùJ ó©H á°UÉN ,ájOƒ©°ùdG/…ÈY ≥jôW
¿EG å«M ;á«NÉæŸG ¿ƒÄ°ûdGh áÄ«ÑdG IQGRƒc á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e
ájOƒ©°ùdG …ÈY ≥jôW ≈∏Y Égò«ØæJ ≈∏Y ¿ƒªªu °üe ™«ª÷G

äÉcöT

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

8

2013 ΩÉ©d záfƒjõŸG { èeÉfôH øª°V øjõFÉØdG ≈∏Y ᪫≤dG õFGƒ÷G ™jRƒJh äÉHƒë°ùdG AGôLEG π°UGƒj §≤°ùe ∂æH
᪫≤dG õFGƒ÷ÉH RƒØdGh ájô¡°ûdG äÉHƒë°ùdG ‘ ∫ƒNódG øe ¬HÉ°ùM ‘
ƒ«fƒjh ¢SQÉe ô¡°T ‘ …ôŒ »àdGh ájƒæ°S ™HôdG äÉHƒë°ù∏d áÑ°ùædÉHh
q ó≤a ȪàÑ°Sh
øe á¶aÉfi πμd ∫ÉjQ ∞dCG 50 ᪫≤H IõFÉL ¢ü«°üîJ ”
¿ƒ¶Øàëj øjò∏d øμÁ å«ëH äɶaÉfi ™°ùJ á¨dÉÑdG áæ£∏°ùdG äɶaÉfi
,IõFÉ÷G √ò¡H RƒØdGh Öë°ùdG ‘ ∫ƒNódG º¡JÉHÉ°ùM ‘ ∫ÉjQ 1000 ≠∏ÑÃ
ÈcC’ á°UôØdG ≈£©j 2013 ΩÉ©d ójó÷G záfƒjõŸG { èeÉfôH ¿Cq G »æ©j Gògh
{ õFGƒL ™e IQÉ``KE’G π°UGƒàJh ᪫≤dG õFGƒ÷ÉH RƒØ∏d øFÉHõdG øe Oó``Y
ΩÉ©dG ájÉ¡f ™e iÈc õFGƒL §≤°ùe ∂æH ¢ü°üN å«M Òaƒà∏d { áfƒjõŸG
q å«M
øe á¶aÉfi πμd ÊɪY ∫ÉjQ ∞dCG 100 ᪫≤H IõFÉL ¢ü«°üîJ ”
IõFÉéH á¶aÉfi πc øe ó``MGh ¿ƒ``HR RƒØ«°S å«ëH áæ£∏°ùdG äɶaÉfi
1000 ≠∏Ñe ¿ƒ¶Øàëj øjòdG øFÉHõdG áaÉμd øμÁh ∫ÉjQ ∞dCG 100 ɡફb
ÌcCG äôah ɪ∏ch ᪫≤dG õFGƒ÷ÉH RƒØdGh Öë°ùdG ‘ ∫ƒNódG øe ∫ÉjQ
.õFGƒ÷ÉH RƒØ∏d ÈcCG á°UôØdG âfÉc ɪ∏c áfƒjõŸG ™e
õFGƒL Ëó``≤`J §≤°ùe ∂æH ø``e ” á``fƒ``jõ``ŸG ” èeÉfôH π°UGƒ«°S ɪc
q å«M AÉ°ùædÉH ¢UÉÿG ” áæjR ” ÜÉ°ùM äÉfƒHõd á°UÉN
3 ¢ü«°üîJ ”
ßØà– áfƒHR πμd øμÁh ∫É``jQ 1000 IõFÉL πc ᪫b á«YƒÑ°SCG õFGƒL
èeÉfÈdG Ωó≤«°S ɪc Iõ``FÉ``÷G √ò¡H Rƒ``Ø`dG É¡HÉ°ùM ‘ ∫É``jQ 100 ≠∏ÑÃ
äÉHÉ°ùM º¡jód ÓØW 20 RƒØj å«ëH ∫É``Ø`WC’G äÉHÉ°ù◊ ᪫b õ``FGƒ``L
ºà«°S ɪc ÊɪY ∫ÉjQ 100 º¡æe óMGh πc π°üëjh ô¡°T πc §≤°ùe ∂æÑH
∫ÉØWCÓd äÉHƒë°ùdG AGô``LEGh ô¡°T πc ∫ÉØWÓd OÓ«ŸG OÉ«YCÉH ∫ÉØàM’G
10 ≈∏Y õFGƒ÷G ™jRƒJh IÎØdG ¢ùØf ‘ ºgOÓ«e OÉ«YCG ±OÉ°üj …ò``dG
’ÉjQ 50 ≠∏Ñà ¿ƒ¶Øàëj øjòdG ∫ÉØWC’G ™«ª÷ øμÁh ô¡°T πc ∫ÉØWCG
. õFGƒ÷ÉH RƒØdGh Öë°ùdG ‘ ∫ƒNódG øe §≤a
q á``fƒ``jõ``ŸG õ``FGƒ``÷ á``Ñ`°`ù`æ`dÉ``H Iô`` e ∫hC’h
᪫b õ``FGƒ``L ¢``ü`«`°`ü`î`J ”
ä’ÉjQ 10 ᪫≤H “»HÉÑ°T ” ÜÉ°ùM íàØj ¿ƒHR πμa “»HÉÑ°T ” äÉHÉ°ù◊
ÊɪY ∫ÉjQ 300 IõFÉL πc ᪫b õFGƒL 10 ≈∏Y …ô¡°ûdG Öë°ùdG πNój
®ÉØàM’G ádÉM ‘ á«°ù«FôdG áfƒjõŸG äÉHƒë°S ‘ ∫ƒNódG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
q ɪc ÜÉ°ù◊G ‘ ∫É``jQ 100 ≠∏ÑÃ
øFÉHõdG äÉHÉ°ù◊ õFGƒL ¢ü«°üîJ ”
∫ƒNó∏d ÓgDƒe ¿ƒμj ∫ÉjQ 1000 ≠∏Ñà ßØàëj ¿ƒHR πc å«ëH øjõ«ªŸG
ájƒæ°S ™``HQ Iõ``FÉ``Lh ∫É``jQ ±’BG 10 Iõ``FÉ``L ≈∏Y ájô¡°ûdG äÉHƒë°ùdG ‘
¿ƒHõd ∫ÉjQ ∞dCG 500 ɡફb iÈc IõFÉL ¤EG áaÉ°VG ∫ÉjQ ∞dCG 50 ɡફb
” èeÉfôH π°UGƒj ∂dòHh ΩÉ©dG ájÉ¡f É¡«∏Y Öë°ùdG AGô``LEG ºà«°S óMGh
ºgÉ°ùjh ß◊G AGó©°ùd Qhô°ùdGh ìôØdG ô°ûf ΩÉ©dG QGóe ≈∏Yh ” áfƒjõŸG
á°UÉÿG äÉHƒë°ùdG AGô``LEG á«∏ªY ¿Cq G kɪ∏Y º¡JÉ«M Ò«¨J ‘ ÒÑc πμ°ûH
á≤jô£Hh áæ£∏°ùdG äÉ`` j’h ‘h äÉ``¶`aÉ``ë`ŸG á``aÉ``c ‘ ºàà°S è``eÉ``fÈ``dÉ``H
OóY Qƒ°†ëHh ´hôØdG áaÉc ‘ ∂æÑdG øFÉHR ™e π°UGƒàdG õjõ©àd áØ∏àfl
.ä’ÉéŸG ∞∏àfl πã“ »àdG äÉ«°üî°ûdG ¢†©Hh ÚdhDƒ°ùŸG øe

ájDhôdG – §≤°ùe

øFÉHõdh { »HÉÑ°T { äÉHÉ°ùM ≈∏Y á°UÉN äÉHƒë°Sh ∫ÉØWC’G äÉHÉ°ùMh {
Êɪ©dG ™ªàéŸG í``FGô``°`T á``aÉ``c õ``FGƒ``÷G πª°ûJ å«ëH Ú``°`UÉ``ÿG ∂æÑdG
.™«ª÷G √ƒLhh ܃∏b ‘ IOÉ©°ùdGh ìôØdG záfƒjõŸG zô°ûæJh
q ¬fq EG §≤°ùe ∂æH ƒdhDƒ°ùe ∫Ébh
πc ÊɪY ∫ÉjQ 1000 ≠∏Ñe ¢ü«°üîJ ”
‘ ô¡°T IóŸ ÊɪY ∫ÉjQ 100 ≠∏Ñà ¿ƒ¶Øàëj øjòdG øFÉHõdG áaÉμd ´ƒÑ°SCG
Rƒa »æ©j ɇ á¶aÉfi πc ‘ øjõFÉa áKÓK ∑Éæg ¿ƒμj å«ëH º¡JÉHÉ°ùM
á«YƒÑ°SC’G äÉHƒë°ùdG ‘ ∫ÉjQ 1000 IõFÉL ≈∏Y π°üëj óMGh πc GõFÉa 27
q ɪc äɶaÉfi ™°ùJ á¨dÉÑdGh ,áæ£∏°ùdG äɶaÉfi áaÉc ≈∏Y ᪰ù≤e

É¡H RƒØj ájô¡°ûdG äÉHƒë°ùdG ‘ IõFÉL πμd ∫ÉjQ ±’BG 10 ≠∏Ñe ¢ü«°üîJ
᪰ù≤e ∫ÉjQ ±’BG 10 ɡફb IõFÉL ≈∏Y ¿ƒHR πc π°üëj å«ëH ÉfƒHR 27
∫ÉjQ 1000 ≠∏Ñà ßØàëj ¿ƒHR πμd øμÁh áæ£∏°ùdG äɶaÉfi áaÉc ≈∏Y

ájQÉéàdG äÉeÓ©dG áªFÉb øª°V zájòZCÓd AÉØ°üdG{
z…GOƒJ ¢ùfõH{`d É≤k ah áæ£∏```°ùdG »`a π```°†aC’G

¿ÓYEGh ájô¡°ûdGh á«YƒÑ°SC’G äÉHƒë°ùdG AGôLEG §≤°ùe ∂æH π°UGh 2013
RƒØdÉH ™«ªé∏d á``MÉ``à`e á``°`Uô``Ø`dGh á``ª`«q `≤`dG õ``FGƒ``÷É``H ø``jõ``FÉ``Ø`dG AÉ``ª`°`SCG
ɪ∏c ÒaƒàdGh QÉ``NO’G IOÉjõH ¿ƒHõdG ΩÉb ɪ∏μa ᪫≤dG áfƒjõŸG õFGƒéH
” áfƒjõŸG ” èeÉfôH ∫ƒ``Mh áfƒjõŸG õFGƒéH RƒØ∏d È``cCG á°UôØdG âfÉc
Gòg õ«ªàj èeÉfÈdG ¿Cq G §≤°ùe ∂æH ‹hDƒ°ùe í°VhCG 2013 ΩÉ©d ójó÷G
ó©J »àdGh ,ÊɪY ∫ÉjQ ÚjÓe 7 ¤EG π°üàd õFGƒ÷G ᪫b IOÉjõH ΩÉ©dG
èeÉfÈdG ¿Cq G »æ©j Gògh áæ£∏°ùdG ‘ Òaƒà∏d èeÉfôH É¡eó≤j õFGƒL ÈcCG
»àdGh ᪫≤dG õFGƒ÷ÉH øjõFÉØdG øe ÈcCG Oó©d á°UôØdG ≈£©«°S ójó÷G
™e ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ ∫É``jQ ∞``dCG 100 ¤EG ´ƒÑ°SC’G ‘ ∫É``jQ 1000 ≠∏Ñà CGóÑJ
ɪc ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘h ájƒæ°S ™``HQh ájô¡°Th á«YƒÑ°SCG ᪶àæe äÉHƒë°S
áæjR { AÉ°ùædG äÉHÉ°ù◊ ᪫b õFGƒL Ëó≤J { áfƒjõŸG { èeÉfôH π°UGƒ«°S

‘ Ò``aƒ``à` dGh QÉ``NOÓ``d è``eÉ``fô``H º`` gCG - zá``fƒ``jõ``ŸG{ è``eÉ``fô``H π``°` UGƒ``j
øe Ògɪ÷G ΩÓ``MCG ≥«≤–h ìôØdG ô°ûf §≤°ùe ∂æH øe - áæ£∏°ùdG
2013 ΩÉ©dG Gò¡d èeÉfÈdG ¥Ó£fG òæªa ᪫≤dG õFGƒ÷G ™jRƒJ ∫Ó``N
Aɪ°SCG ¿ÓYEGh ájô¡°ûdGh á«YƒÑ°SC’G äÉHƒë°ùdG AGôLEÉH §≤°ùe ∂æH ΩÉb
≥«≤– π°UGƒj …òdG “áfƒjõŸG ” èeÉfôH øe ᪫≤dG õFGƒ÷ÉH øjõFÉØdG
‘ QÉNO’G áaÉ≤K Ωƒ¡Øe õjõ©J ‘ ÒÑc πμ°ûHh ºgÉ°ùjh ,IÒÑc äÉMÉ‚
»àdG ᪫≤dG õFGƒ÷Gh É¡eó≤j »àdG äGõ«ªŸG ∫ÓN øe Êɪ©dG ™ªàéŸG
“QÉ©°T â–h .ÒaƒàdG èeÉfôH ‘ QGôªà°S’Gh QÉNO’G ≈∏Y ¢SÉædG ™é°ûJ
∫ÉØàM’G øª°Vh Gôk NDƒe §≤°ùe ∂æH iôLCG ” ÌcCG øjõFÉah ÈcCG õFGƒL
GôHhC’G QGód ™HÉàdG …QÉéàdG õcôŸÉH ójó÷G ∂æÑdG ´ôa ìÉààaÉH »ª°SôdG
≈∏Y …ô¡°ûdG Öë°ùdG á«∏ªY AGôLEÉH Ωô≤dG ÅWÉ°T á≤£æà á«fÉ£∏°ùdG
á«°VÉŸG IÎ``Ø`dG ∫Ó``N ΩÉ``b ɪc ΩÉ``©`dG Gò¡d ” áfƒjõŸG ” èeÉfôH õ``FGƒ``L
܃∏b ‘ IOÉ©°ùdGh ìôØdG ô°ûfh á«YƒÑ°SC’G äÉHƒë°ùdG øe Oó``Y AGô``LEÉ`H
∂æH ¢ü°üN å«M áæ£∏°ùdG äÉ`` j’hh äÉ``¶`aÉ``fi ∞∏àfl ‘ ø``jõ``FÉ``Ø`dG
áYRƒe ÊɪY ∫ÉjQ ÚjÓe 7 ≠∏ÑJ ᪫b õFGƒL 2013 ΩÉ©dG Gòg §≤°ùe
´ƒHQ áaÉc ‘ IOÉ©°ùdGh ìôØdG ô°ûf ±ó¡H áæ£∏°ùdG äɶaÉfi áaÉc ≈∏Y
.áÑ«Ñ◊G ¿ÉªY
§≤°ùe ∂æÑH ´hôØdG ΩÉY ôjóe ÖFÉf »YGóÑdG óªMCG øH ó«©°S í°VhCGh
áaÉ≤K õjõ©J ¤EG ±ó¡J »àdG èeGÈdG º``gCG øe ó©j áfƒjõŸG èeÉfôH ¿Cq G
ójó©dG Ëó≤J ∫ÓN øe ∂dPh ™ªàéŸG íFGô°Th äÉÄa áaÉc ÚH QÉ``NOE’G
q ≥∏£æŸG Gòg øeh CGóÑŸG Gòg ï«°SÎd á«©«é°ûàdG èeGÈdGh õaGƒ◊G øe

QƒëªàJ IójóL áØ°ù∏ah Ωƒ¡Øà 2013 ΩÉ©dG Gòg áfƒjõŸG èeÉfôH Ú°TóJ
»æ©j ɇ ∫É``jQ ÚjÓe 7 ¤EG π°üJ õFGƒé∏d IÒÑc ≠dÉÑe ¢ü«°üîJ ‘
áaÉc ≈∏Y É¡©jRƒJ ºà°S »àdG õ``FGƒ``÷G √ò¡H øFÉHõdG øe È``cCG Oó``Y Rƒ``a
π°üJ »àdG õFGƒ÷ÉH RƒØdG á¶aÉfi πc øª°†J å«ëH áæ£∏°ùdG äɶaÉfi
IOÉ©°ùdGh ìôØdG ∫ÉNOEG ƒg É檡j …òdÉa ,á¶aÉfi πμd ∫ÉjQ ∞dCG 500 ¤EG
k G áªgÉ°ùŸGh Ògɪ÷G ܃∏bh ¢SƒØf ‘
øjÒãμdG ΩÓ``MCG ≥«≤– ‘ É°†jC
èeGôH º``gCGh Rô``HCG ø``e ó©j …ò``dGh QÉ``NOEÓ`d á``fƒ``jõ``ŸG èeÉfôH í``‚ å«M
.º¡eÓMCG ≥«≤–h ¢SÉædG IÉ«M Ò«¨J ‘ áæ£∏°ùdG ‘ QÉNOE’G
2013 ΩÉ©dG Gò¡d ójó÷G ” áfƒjõŸG ” èeÉfôH ¿Eq G »YGóÑdG ó«©°S ∫Ébh
q
≥jôa ΩÉb å«M ,º¡JÉLÉ«àMG »Ñ∏jh øFÉHõdG ΩÓMCG ≥≤ë«d ¬d OGóYE’G ”
ájDhôd É≤k «≤–h É¡é¡àf »àdG áØ°ù∏ØdG øª°Vh ,§≤°ùe ∂æH ‘ πª©dG
øFÉHõdG …CGQ ò``NCGh èeÉfÈdG º««≤àH ,” ójõŸG Ëó≤J ÉæfÉμeEÉH ” ∂æÑdG
á∏MôŸG äÉ©∏£J ÖcGƒ«d èeÉfÈdG ôjƒ£J ±ó¡H ∂dPh ,º¡«dEG ´Éªà°S’Gh
ΩÉ©dG Gòg AóH òæeh ÉæfCG AGó©°S øëfh ,óFGƒ©dG ÈcCG º¡d ≥≤ë«dh á∏Ñ≤ŸG

áj󫡪àdG ∫ɪYC’G á«bÉØJG ™bƒJ zá°ü÷G QóæH ÉjGô°S{
ájDhôdG – §≤°ùe

ájDhôdG – §≤°ùe

,≥jƒ°ùàdGh äÉ``©` «` Ñ` ŸG º``°`ù`b É``¡` dò``Ñ` j »``à` dG
á≤«bódG á``«`ª`∏`©`dG IQGOE’G ¤EG á``aÉ``°` VE’É``H
∂`` dPh êÉ`` à` `fE’G äÉ`` £` `fih AÉ``Ø` °` ü` dG ´QGõ`` ` Ÿ
äÉéàæª∏d IOƒ``÷G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ¿Éª°†d
äÉéàæŸG á``bÉ``H õ``jõ``©`à`dh AÓ``ª`©`∏`d á``eó``≤`ŸG
AÉëfCG ‘ á``jò``ZCÓ`d AÉ``Ø`°`ü`dG É¡eó≤J »``à`dG
πª©f øëf” :∫ƒ``≤` dÉ``H ó`` ` cCGh .á``æ`£`∏`°`ù`dG
áæμªŸG πÑ°ùdG á``aÉ``c OÉ``é` jEG ≈``∏`Y ø``jó``gÉ``L
ó¡©dÉH AÉaƒdGh Ú°ü∏îŸG ÉæFÓªY AÉ°VQE’
,∫ÓM äÉéàæe ÒaƒàH ∂dPh √Éæ©£b …òdG
∂dPh á``æ`eBGh ,á«ë°Uh ,á«¡°Th ,á«©«ÑWh
πª©f É``æ` fCG É``ª`c .IOƒ`` `÷G äÉ``jƒ``à`°`ù`e ≈``∏`YCÉ`H
≈∏YCG äGP ÉæJÉéàæe ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y øjógÉL
¿ƒμàd á«FGò¨dG ᪫≤dG øe øμ‡ iƒà°ùe
áaÉc ‘ äÓFÉ©∏d »ë°üdG AGò¨dG øe GAk õL
í°VGƒdG øŸ ¬qfEG” :±É°VCGh“áæ£∏°ùdG AÉLQCG
∑Qó`` `J á``æ`£`∏`°`ù`dG ‘ äÓ``FÉ``©` dG ¿CG
ÉeÉ“
k
äÉéàæe É``¡`H RÉ``à` “ »``à` dG á``«`dÉ``©`dG á``ª`«`≤`dG
RÉ‚E’G Gò``g ó©j å«M ,á``jò``ZCÓ`d AÉØ°üdG
¢Uôë∏d áé«àæch“∂dòd áë°VGh áªLôJ
áë°Uh IOƒ`` L äÉ``é`à`æ`ŸG Ì`` cCG Ëó``≤`J ≈``∏`Y
øe Rõ``©`J ¿CG á``jò``ZCÓ`d AÉØ°üdG âYÉ£à°SG
øLGhódG êÉàfEG ∫É› ‘ ájOÉjôdG É¡àfÉμe
,áæ£∏°ùdG ‘ áaÉ°†ŸG ᪫≤dG äGP Ωƒë∏dGh
¥É«°S ‘ É``gGƒ``à` °` ù` e ™`` `aQ ¤EG á``aÉ``°` VE’É``H
≈¶– »àdG á«fɪ©dG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG
.á«Ñ©°ûdGh á≤ãdG øe iƒà°ùe ≈∏YCÉH

,Éμæ«d É``JQGó``«` °` S ìô``°` U ∂`` dP ¥É``«` °` S ‘h
ájòZCÓd AÉØ°üdÉH äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdG ôjóe
ôîa ΩÉ`` °` Sh RÉ`` ` `‚E’G Gò`` g ó©j” : Ó`k ` FÉ`` b
,ájòZCÓd AÉØ°üdG ‘ Ú∏eÉ©dG πμd ±ô°Th
ΩGõàd’G ≈∏Y Éæ°Uô◊ áé«àf AÉ``L …ò``dGh
á«©«Ñ£dG äÉéàæŸÉH ÉæFÓªY ójhõJh êÉàfEÉH
á«dÉ©dG IOƒ`` ÷G äGP á``«`ë`°`ü`dGh á``«`¡`°`û`dGh
:±É°VCGh . “%100 áÑ°ùæH ∫Ó`` ◊Gh kGó``L
IÒ°ùe ™°UÒd RÉ`` ‚E’G Gò``g »``JCÉ`j ɪc”
¥É£f á©°SƒJ øª°†àJ »àdG Iôªà°ùŸG ƒªædG
óaQ ‘ º``¡`°`ù`«`°`S …ò`` `dG ô`` `eC’G ,É``æ`JÉ``é`à`æ`e
»àdG ÇOÉ``Ñ`ŸGh º«≤dG õjõ©àd AÉØ°üdG Oƒ¡L
k eÉY âfÉc »àdGh É¡é¡àæJ
ó∏q ≤J ‘ kɪ¡e Ó
¥Gƒ°SCG ‘ á``bƒ``eô``ŸG á``fÉ``μ` ŸG √ò`` g AÉ``Ø`°`ü`dG
AÉØ°üdG ¿CG É``μ`æ`«`d í``°` VhCG ɪc“áæ£∏°ùdG
ájQÉéàdG á``eÓ``©` dG É``¡` fƒ``μ` H Gkó` ` L IQƒ``î` a
øLGhódG êÉ``à`fEG ∫É``› ‘ Ió``FGô``dGh ¤hC’G
á«£¨J ‘ AÉØ°üdG º¡°ùJ å«M ,áæ£∏°ùdG ‘
øLGhódG äÉéàæe ø``e ¥ƒ``°`ù`dG äÉ``LÉ``«`à`MG
IòNBG áÑ°ùædG √ò``g ¿CÉ` H kɪ∏Y ,%27 áÑ°ùæH
Oƒ¡÷G É``¡`«`dEG kÉaÉ°†e ,OÉ`` `jOR’Gh ƒªædG ‘
»àdGh AÉ``Ø`°`ü`dG É``¡`H Ωƒ``≤` J »``à` dG á``«`©`°`Sƒ``à`dG
Ωƒë∏dG êÉ``à` fEG ∫É``› ‘ ∫ƒ``Nó``dG øª°†àJ
í°VhCGh.Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG ‘ ∂dPh ¢†«ÑdGh
»àdG á«°ù«FôdG πeGƒ©dG øª°V øe ¬fCG Éμæ«d
AÉØ°ü∏d ájOÉjôdG áfÉμŸG õjõ©J ‘ âªgÉ°S
IOÉ÷Gh ájQÉμàH’G Oƒ¡÷G »g áæ£∏°ùdG ‘

ácô°ûdG– á``jò``ZCÓ` d AÉ``Ø` °` ü` dG äRÉ`` `M
øLGhódG êÉàfEG ∫É``› ‘ Ió``FGô``dG á«fɪ©dG
-Gôk NDƒe -áæ£∏°ùdG ‘ á``jò``ZC’G ™«æ°üJh
ájQÉŒ á``eÓ``Y π``°`†`aCÉ`c ∫hC’G ∞«æ°üàdG
π°†aC’ …ƒ``æ`°`ù`dG í``°`ù`ŸG ‘ ∂`` dPh á``«`fÉ``ª`Y
ΩÉ©∏d á``«` fÉ``ª` ©` dG á`` jQÉ`` é` `à` `dG äÉ`` eÓ`` ©` ` dG
á∏› ¬``jô``Œh á``Ä`a 14 º°†j …ò`` ` dGh2012
ácô°ûdG ™``e á``cGô``°`û`dÉ``H “…GOƒJ ¢ùfõH”
.≥jƒ°ùàdG çƒëÑd á«dhódG ájQÉ°ûà°S’G
ƒªæd áë°VGh áªLÎc RÉ‚E’G Gòg »JCÉjh
»°†Á …ò``dG É¡eó≤Jh á``jò``ZCÓ`d AÉØ°üdG
øLGhO ó©J å«M ,áàHÉKh Iôªà°ùe IÒJƒH
É¡æe â≤∏£fG »àdG á«°ù«FôdG áæÑ∏dG AÉØ°üdG
º°†J »``à` dGh á``Yƒ``æ`à`ŸG á``jQÉ``é`à`dG ɡࣰûfCG
»àdG á∏¶ŸG “äGÒN” ájQÉéàdG áeÓ©dG
áé∏ãŸG äÉéàæŸG ø``e áYƒæàe á``bÉ``H πª°ûJ
A’RÉÑdGh ,áehôØŸG Ωƒë∏dGh ,ºë∏dG ôLÈc
áé∏ãŸG äÉéàæŸG çó``MCG ó©J »àdGh IóªéŸG
¬cGƒØdGh ,Ió``ª`é`ŸG äGhô``°`†`ÿGh ,kÉæ«°TóJ
ó°ùéj ɪc .á``jô``ë`Ñ`dG ä’ƒ``cCÉ` ŸGh Ió``ª`é`ŸG
»àdG á``«`dÉ``©`dG á``≤`ã`dG iƒà°ùe RÉ`` ‚E’G Gò``g
Úμ∏¡à°ùŸG •É``°` ShCG ‘ AÉØ°üdG É¡H ≈¶–
ÉgQÉ«àN’ ∂`` `dPh á``æ`£`∏`°`ù`dG ‘ Ú``«` ∏` ë` ŸG
áeÓ©dG ” »àÄa ‘ ájQÉŒ áeÓY π°†aCÉc
áeÓ©dG“h “á«Ñ©°T Ì`` ` cC’G á``jQÉ``é` à` dG
.“ájô°ü◊G ájQÉéàdG
‘ ¿ƒ``jò``«` Ø` æ` à` dG ¿ƒ`` dhDƒ` °` ù` ŸG È`` Y ó`` `bh
âëÑ°UCG ¿CÉH ºgôîah º¡JOÉ©°S øY AÉØ°üdG
ÌcC’G ájQÉéàdG áeÓ©dG ájòZCÓd AÉØ°üdG
áÄØH ≥∏©àj ɪ«a ∂dPh AÓª©dG iód á«Ñ©°T
᪫≤dG äGP áéàæŸG Ωƒë∏dGh ,øLGhódG Ωƒ◊
k °†a ,áaÉ°†ŸG
π°†aCG øª°V ÉgQÉ«àNG øY Ó
,áæ£∏°ùdG ‘ ΩÉY πμ°ûH ájQÉéàdG äÉeÓ©dG
.AÉØ°ü∏d ɪk ¡e kGRÉ‚G ó©j …òdG ôeC’G

á«fOQC’G z¿ƒμ«‚G{ ácô°T ™e á«é«JGΰSG á«bÉØJG ™bƒj ÖjQóà∏d Êɪ©dG »æWƒdG ó¡©ŸG

õ«ªŸG ´hô°ûŸG Gòg Ú©à°ùj ¿CG ¿hQhô°ùe ÉæfCG ɪc
á«ŸÉ©dG É``æ` JGÈ``Nh á``«`∏`ë`ŸG É``æ`à`aô``©`Ã ó``jô``Ø` dGh
‘ QGô``ª`à`°`S’G ¤EG É``ek ó``b ™∏£àf ø``ë`fh .IOó``©`à`ŸG
ÉjGô°S ™≤J .zá°ü÷G QóæH ÉjGô°S ¤EG ºYódG Ëó≤J
õ«‡ ÅWÉ°T ≈∏Y §≤°ùe »MGƒ°V ‘ á°ü÷G QóæH
á¡LƒdG √ò``g ≈æÑà°Sh .ô``é` ◊G ∫É``Ñ`L ¬``H §``«`–
¿ƒ«∏e 2^2 ‹GƒM É¡àMÉ°ùe ¢VQCG ≈∏Y á«MÉ«°ùdG
QóæH É``jGô``°`S Èà©J .õ``«`‡ π``MÉ``°`S ™``e ™``Hô``e Î``e
Égôjƒ£J ºà«°S á∏eÉμàe á«MÉ«°S á≤£æe á°ü÷G
Qɪãà°S’Gh ᫪æàdG ´GQP) ¿GôªY ÚH Ée ácGô°ûdÉH
ÉjGô°S Ú``Hh (¿É``ª` Y áæ£∏°S á``eƒ``μ`◊ »``MÉ``«`°`ù`dG
ôjƒ£J ∫É› ‘ á«ŸÉ©dG äÉcô°ûdG ióMEG á°†HÉ≤dG
.IôNÉØdG á«ŸÉ©dG á«MÉ«°ùdG äÉ¡LƒdG

‘ AóÑ∏d AGó©°S øëf{ -á°ü÷G QóæH ÉjGô°S øY
≈∏Y ᪡e Iƒ£N √òg ,´hô°ûª∏d ¤hC’G á∏MôŸG
.z»FÉæãà°S’Gh õ«ªŸG ¬©bƒÃ ´hô°ûŸG AÉæH ≥jôW
,äÉ«∏ª©dG ôjóe ,…ójQ ôμ°ûH çó– ¬ÑfÉL øeh
ó©j{ :¬dƒ≤H á«ŸÉ©dG äGAÉ°ûfEÓd ÉfƒLQÉLÉf ácô°T
‘ ¿ÉªY ‘ ÉæWÉ°ûf ¤EG ᪡e áaÉ°VEG ´hô°ûŸG Gòg
ÉfQhô°S »YGhO øŸ ¬fq EGh .¬«aÎdGh áMÉ«°ùdG ´É£b
πØM ô°†M ɪc .z´hô°ûŸG Gòg øe GkAõL ¿ƒμf ¿CG
§°ShC’G ¥ô``°`û`∏`d hô``μ`dÉ``g á``cô``°`T π``ã`‡ ™``«`bƒ``à`dG
-Ék«ŸÉY ábƒeôŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ácô°T–
-»ª«∏bE’G ôjóŸG ,»°Tƒ∏ÑdG ËôμdG óÑY ìôq °U å«M
ÉfQhô°S »`` YGhO ø``Ÿ ¬`` fq EG{ :ÓFÉb - ¿É``ª`Y áæ£∏°S
,á«°Sóæ¡dG É檫eÉ°üJ ≥«≤– ó¡°ûf ¿CG Éfôîah

QóæH ÉjGô°S ´hô°ûà 󫫰ûàdG ∫ɪYC’ ’ɪμà°SG
πeÉμàŸG »``¡`«`aÎ``dGh »æμ°ùdG ´hô``°`û`ŸG –á°ü÷G
ÉjGô°S IQGOEG â©bh ,-§≤°ùe á¶aÉfi ‘ çó``MC’G
´hô°ûª∏d áj󫡪àdG ∫ɪYC’G á«bÉØJG á°ü÷G QóæH
á«ŸÉ©dG äGAÉ°ûfEÓd ÉfƒLQÉLÉf ácô°T ™e
á∏MôŸG Aó``Ñ`H É``fk Gò``jEG á``«`bÉ``Ø`J’G ™``«`bƒ``J »``JCÉ` jh
QóæH É``jGô``°`S ´hô``°`û`e ó««°ûJ ∫É``ª` YCG ø``e á``eOÉ``≤`dG
øe IÒ``Ñ`c á``Yƒ``ª`› ø°†àë«°S …ò`` dGh á``°`ü`÷G
5 áÄa øe Úbóæah ,IôNÉØdG á«æμ°ùdG äGó``Mƒ``dG
áYƒª›h ,ájôëÑdG á¡LGƒdG ≈∏Y Ú∏£e Ωƒ‚
.áYƒæàŸG á«¡«aÎdGh á«eóÿG ≥aGôŸG øe
ÉfƒLQÉLÉf ácô°T Ωƒ≤à°S ,á«bÉØJ’G ÖLƒÃh
IÒëÑdG ó``«`«`°`û`Jh ,ô``Ø` ◊G ∫É``ª` YCÉ` H äGAÉ``°` û` fEÓ` d
.´hô°ûŸÉH á°UÉÿG π≤ædG äÉμÑ°Th ,¥ô£dG áÄ«¡Jh
áeOÉ≤dG á∏Môª∏d Gkó«¡“ á∏MôŸG √òg ó©J å«M
»àdGh á``°` ü` ÷G Qó``æ` H É``jGô``°` S ´hô``°` û` e ó``«`«`°`û`à`d
á«æμ°ùdG ÊÉÑŸGh á«°SÉ°SC’G äÉ«æÑdG ∫ɪYCG º°†à°S
18 á``jó``«`¡`ª`à`dG ∫É``ª` YC’G ¥ô¨à°ùà°Sh .¥OÉ``æ` Ø` dGh
øH Oƒ``ª` M ï``«`°`û`dG ∫É`` b ¥É``«`°`ù`dG Gò`` g ‘h .Gôk ` ¡` °` T
´hô°ûŸ …ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù`«`Fô``dG ,»``æ`°`Sƒ``◊G ¿É``£`∏`°`S
áHÉ«f á«bÉØJ’G ™bh …òdGh - ,á°ü÷G QóæH ÉjGô°S

»Fƒ°†dG ôjƒ°üàdGh »Hô©dG §ÿG »`a ÚØXƒŸG AÉæHCG ÜQóJ zá«ØjôdG ≥WÉæŸG AÉHô¡c {
ájDhôdG – §≤°ùe

áÑàμe ,¥GQhC’G ô``jhó``J IOÉ``YEG πãe Ωô°üæŸG ΩÉ``©`dG ∫Ó``N á``«`YGó``HEG QÉ``μ`aCG
äÉMƒd 𫨰ûJ ,π``cBÉ`à`dG ø``e äÉμÑ°ûdG á``jÉ``ª`Mh ™``jQÉ``°`û`ŸG IOƒ``L ,ƒ``μ` jGQ
≈∏Y á«ØjôdG ÜÉ°ùMh ,»YGóHEG ‘ ÊÓ``YEG ,á«°ùª°ûdG ábÉ£dÉH äÉ£ëŸG
…ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG ø``e ô``°`TÉ``Ñ`e º``Yó``H ,»``YÉ``ª`à`L’G π``°`UGƒ``à`dG ™``bGƒ``e
” »Ø«XƒdG ´Gó`` HE’G ” áæ÷ ≈æÑàJh …Qó``¨`ŸG ⁄É°S ø``H óªM ¢Sóæ¡ŸG
‘ áÑZQ ÚØXƒŸG øe É¡d áeó≤ŸG IAÉæÑdG QÉμaC’G √òg πãe ºFGO πμ°ûH
áaÉ≤K ô°ûfh »Yɪ÷G πª©dG ìhQ õjõ©Jh πª©dG áÄ«H Ú°ù–h ôjƒ£J
.ácô°ûdÉH IOƒ÷Gh AGOC’G iƒà°ùe ™aQh ´GóHE’G

»ÑjQóJ èeÉfôH ÊÉK Gôk NDƒe á«ØjôdG ≥WÉæŸG AÉHô¡c ácô°T äòØf
6 -4 ø``e IÎ``Ø`dG ‘ áæ°S 15 ¤EG 6 ôªY ø``e É¡«ØXƒe AÉ``æ`HCG ø``e Oó©d
∫É› ‘ Úà«ÑjQóJ ÚJQhO ≈∏Y èeÉfÈdG πªà°TG å«M .Ω2013 ôjGÈa
»ÑjQóàdG è``eÉ``fÈ``dG ÖMÉ°U ó``bh ,»Fƒ°†dG ôjƒ°üàdGh »Hô©dG §``ÿG
,Ωô≤dG ‘ á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdG ¢Vô©e ¤EG á«fGó«e ᫪∏Y á∏MôH ΩÉ«≤dG
Gò¡H Ú``°`ü`à`î`ŸG á``cô``°`û`dG »``Ø`Xƒ``e ¢``†`©`H è``eGÈ``dG √ò``g ò«ØæàH ΩÉ`` bh
.ÖfÉ÷G
≥WÉæŸG AÉHô¡c ácô°ûd ÒÑμdG Ωɪàg’G ≥∏£æe øe IQOÉÑŸG √òg »JCÉJh
IQƒ°üH º¡àeóN ¬æμÁ Ée πc Ëó≤àd ºFGódG É¡«©°Sh ,É¡«ØXƒÃ á«ØjôdG
áYóÑŸG º¡JÉbÉW õØëjh º¡JÉjƒæ©e øe Rõ©j ɇ á«¡«aôJh á«HÉéjEG
áMÉJEGh ÚØXƒŸGh ácô°ûdG ÚH á≤«Kh §``HGhQ ≥∏Nh IOƒ°ûæŸG äÉjɨ∏d
ácô°ûdG ÉgôaƒJ »àdG èeGÈdG øe IOÉØà°SÓd ÚØXƒŸG AÉæHC’ á°UôØdG
äGõ«‡ øY á«LQÉN ᩪ°S áaÉ°VEGh áeOÉ≤dG ΩÉ``jC’G ‘ ¤É©J ˆG ¿PEÉ`H
√òg »JCÉJ h .äGAÉØμ∏d áHPÉ÷G äÉÄ«ÑdG øe É¡∏©éj ɇ ácô°ûdÉH πª©dG
É¡àæÑJh ácô°ûdG ƒØXƒe É¡MÎbG »àdG QÉμaC’G øe á∏°ù∏°S øª°V IôμØdG
IóY ≥«Ñ£àH ácô°ûdG âeÉb å«M ácô°ûdÉH ” »Ø«XƒdG ´GóHE’G ” áæ÷

ájDhôdG – §≤°ùe

√É«ŸG ø``e ó``bÉ``Ø` dG ó``«` °` Tô``Jh √É``«` ŸG ≥`` aGô``e IQGOEGh
á«fÉŸC’G á«©ª÷G øe Ióªà©e äGOÉ¡°ûH ºgójhõJh
.»ë°üdG ±ô°üdGh √É«ª∏d
íÑ°üj ¿CG ¤EG Ö``jQó``à`∏`d »``æ`Wƒ``dG ó``¡`©`ŸG ™∏£àj
샪£dG ÊÉ``ª` ©` dG ÜÉ``Ñ`°`û`∏`d π``°`†`Ø`ŸG ∫hC’G QÉ``«` ÿG
á«Ñ∏J øY Ók °†a »æ¡ŸG ¬∏Ñ≤à°ùe ôjƒ£J ¤EG ±OÉ¡dG
∫ÉLQ ºYO ¤EG á«eGôdG á«eƒμ◊G §£ÿG äÉÑ∏£àe
IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ´É£b IOÉ«≤d ÜÉÑ°ûdG ∫É``ª`YC’G
.ᣰSƒàŸGh

Èà©J å«M ,π``«`gCÉ`à`dGh Ö``jQó``à`dG ⁄É``Y ‘ IÒ¡°ûdG
§HGhQ É``¡`£`Hô``J »``à`dG äÉ``cô``°`û`dG ø``e á``cô``°`û`dG √ò``g
,á«ŸÉ©dG äÉ``ª`¶`æ`ŸG ø``e ó``jó``©` dG ™``e á``«`é`«`JGÎ``°`SG
IQGOE’ á«Hô©dG ᪶æŸG πãe ÊóŸG ™ªàéŸG äɪ¶æeh
á«fÉŸC’G á«©ª÷Gh zACWUA{ √É``«`ŸG ≥``aGô``e
.zDWA{ »ë°üdG ±ô°üdGh √É«ª∏d
ÖjQóàdG Ò``aƒ``J ¤EG á``«` bÉ``Ø` J’G √ò`` g ±ó``¡` Jh
∫É› ‘ »ë°üdG ±ô°üdGh √É«ŸG ´É£≤H Ú∏eÉ©∏d
»ë°üdG ±ô``°`ü`dGh √É``«`ŸG äÉ``£`fi áfÉ«°Uh 𫨰ûJ

zONTI{ ÖjQóà∏d Êɪ©dG »æWƒdG ó¡©ŸG ó©j
ácô°û∏d á``eÉ``¡`dG …OÉ``°`ü`à`b’G ™``jƒ``æ`à`dG ó`` aGhQ ó`` MCG
´.´.Ω.¢T Qɪãà°S’Gh á°Sóæ¡∏d á«fɪ©dG á«æWƒdG
¬°ù«°SCÉJ óæY ácô°ûdG â``YGQ …ò``dGh zONEIC{
å«ëH á∏eÉμàŸG á«bGôdG ógÉ©ª∏d kÉLPƒ‰ ¿ƒμj ¿CG
π«gCÉàd ;ÖjQóàdG äÉÑ∏£àe ÒaƒJ ≈∏Y kGQOÉ``b ¿ƒμj
¢ùØf ‘h á«∏Ñ≤à°ùŸG º¡∏ªY ΩÉ``¡`Ÿ á``cô``°`û`dG QOGƒ`` c
ÒaƒJ ∫ÓN øe ™ªàéŸG äÉÑ∏£àŸ Ö«éà°ù«d âbƒdG
øeh ájƒfÉãdG á``∏`Mô``ŸG äÉ``Lô``î`Ÿ Qƒ``£`à`ŸG Ö``jQó``à`dG
Ö°SÉæàj É``Ã º``¡`JGQÉ``¡`e ô``jƒ``£`J ‘ á``Ñ`Zô``dG º``¡`jó``d
ÒaƒJ ¿É``ª`°`V π``LCG ø``eh .π``ª`©`dG ¥ƒ``°`S äÉÑ∏£àeh
ºª°U ¢``UÉ``ÿGh ΩÉ``©` dG Ú``YÉ``£`≤`∏`d äÉ``eó``ÿG ≈`` bQCG
á«æØdG ájô°ü©dG èeGÈdG øe IÉ≤àæe áYƒª› ó¡©ŸG
᫪«∏©àdG QOGƒ``μ` dG ¢``Vô``¨`dG Gò``¡`d ô`` ahh á`` ` jQGOE’Gh
á«∏ªYh á``jô``¶`f è``eGô``H Ëó``≤`à`d á``∏` gDƒ` ŸG á``bƒ``eô``ŸG
§£ÿÉH ó¡©ŸG ΩGõàdG ¢ùμ©j …ò``dG ô``eC’G ;áãjóM
á«∏YÉØH Êɪ©dG ÜÉÑ°ûdG ∑Gô°TEG ¤EG áaOÉ¡dG á«æWƒdG
ΩôHCG Oó°üdG Gòg ‘ .ájOÉ°üàb’G ᫪æàdG á«∏ªY ‘
™e á∏eÉ°T á«bÉØJG kGôNDƒe ÖjQóà∏d »æWƒdG ó¡©ŸG
zENGICON{ á`` «` `fOQC’G z¿ƒ``μ` «` ‚G{ á``cô``°`T

É¡°VhôY ä’É°U ™«ªL »`a á«éjhôJ á∏ªM ≥∏£J zAÉ``Hô¡μ∏d ø```°ù◊G {
ájDhôdG – §≤°ùe

á«bGQ á«ŸÉY äÉcQÉe äGP äÉéàæe ≈∏Y …ƒà– ä’É°üdG √òg πch .»ÁÈdGh
≈∏Y äQƒ£J ób AÉHô¡μ∏d ø°ù◊G ácô°T ¿EG .áYÉæ°üdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ôNBGh
,IAÉ°VE’G äGhOCGh ,á«FÉHô¡μdG äGó©ŸG »YRƒe ÈcCG øe IóMGh ¿ƒμàd ΩÉjC’G ôe
AÉLQCG πc »£¨àd AÉæÑdG OGƒeh äGó©eh É¡©jRƒJh É¡∏≤fh ábÉ£dG IQGOEG ᪶fCGh
. AÓª©dG øe IÒÑc kGOGóYCG º°†J ™jRƒJ áμÑ°T ∫ÓN øe ¿ÉªY áæ£∏°S
OGƒŸG º«∏°ùàd ádÉ©a á``«`dBG ∂∏à“ É``¡`fCÉ`H AÉHô¡μ∏d ø°ù◊G ácô°T ôîØJh
äGQÉ«°S ø``e ’k ƒ``£`°`SCG º°†J á«°SÉ°SCG á«æH ∫Ó``N ø``e á«°SÉ«b á«æeR IÎ``a ‘
πgDƒe πªY ≥jôah §≤°ùe ‘ á©°SGh á«HÉ©«à°SG IQób äGP äÉYOƒà°ùeh ºYódG
.AÓª©dG äÉLÉ«àMGh ¥ƒ°ùdG äÉÑ∏£àe Çô≤à°ùj

ø°ù◊G áYƒª› ‘ Ió``FGô``dG ácô°ûdG ,AÉHô¡μ∏d ø°ù◊G ácô°T â``æ`∏`YCG
á«éjhôJ á``∏`ª`M ø`` Y ,¿É`` ª` Y ‘ AÉ``Hô``¡` μ` dGh IAÉ`` °` ` VE’G äÉ``é` à` æ` e ™`` jRƒ`` J ‘
øμªàj å«M .¿É``ª`Y áæ£∏°S ‘ ¢Vô©dG ä’É``°`U ™«ªL ‘ É¡JÉéàæŸ Ió``jó``L
∞∏àfl ≈``∏` Y á``∏` FÉ``¡` dG äÉ``eƒ``°` ü` ÿG ø`` e IOÉ``Ø` à` °` S’G ø`` e ΩGô`` μ` `dG AÓ``ª` ©` dG
.Ω2013 ¢`` SQÉ`` e á``jÉ``¡` f ≈``à` Mh ¿B’G ø`` e á``ª`«`b É``jGó``¡` H Rƒ`` Ø` `dGh äÉ``é` à` æ` ŸG
áæ£∏°S ‘ AÉHô¡μ∏d ø°ù◊G ä’É°U øe …CG ¤EG ,´Gô°SE’G ΩGôμdG ÉæFÓª©H Ö«¡f Gòd
ób »àdG á°UÉÿG äÉeƒ°üÿG øe IOÉØà°S’Gh , √òg èjhÎdG IÎa ∫ÓN ¿ÉªY
π°üëj ¿CG øμÁ ∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH .á©°SGh äÉéàæe áYƒª› ≈∏Y %70 ¤EG π°üJ
.Ú°üî°ûd Éjõ«dÉe ¤EG á∏MôH RƒØ∏d á°Uôah áYƒæàeh ᪫b ÉjGóg ≈∏Y 𫪩dG
‘ øëf” É¡«a ∫Éb áÑ°SÉæŸG √ò¡H áª∏c IQÉéà∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ∫ɪL ¢SÉÑY ≈≤dCGh
äÉeóNh á©FGQ äÉéàæeh ,äGÈÿG π°†aCG ÒaƒJ ¤EG ≈©°ùf AÉHô¡μ∏d ø°ù◊G
ÉæFÓª©d ÉæeGõàdG Oó``‚ ɪc .᪫≤dG Éæ°VhôY ∫Ó``N øe ÉæFÓª©d Iõ«ªàe
á≤K ≈∏Y øëfh á«ŸÉ©dG ájQÉéàdG äÉcQÉŸG π°†aCG º¡d Ωó≤f ±ƒ°S ÉæfCÉH ΩGôμdG
ø°ù◊G ¢VôY ä’É°U ™≤Jh .kÉæ°ùM ’k ƒÑbh kÉ©°SGh ió°U ºgóæY óéà°S É¡fCG øe
Ö«°ùdGh ,¢VƒÿGh ,äGôeÉ©dGh IȨdGh ,Gófƒg ´QÉ°Th ,á∏«Ñ©ŸG ‘ ,AÉHô¡μ∏d

9

OÉ°üàbG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

∫ÉŸG ¥ƒ°S

™HôdG QGó≤à §Ñ¡J ∫hGóàdG º«bh ..∫ÉjQ …QÉ«∏e øe ÜÎ≤J á«bƒ°ùdG ᪫≤dG

z‹ÉŸG{h záYÉæ°üdG{ Oƒ©°U ™e á£≤f 5862 iƒà°ùe óæY É©ØJôe ≥∏¨j §≤°ùe ¥ƒ°S
á«fÉÑ∏μdG º∏jƒ°S IõjÉa -ájDhôdG
,á£≤f 9^77 É©k ØJôe á£≤f 5862^34 iƒà°ùe óæY ¢ùeCG á«dÉŸG ¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°S ≥∏ZCG
.‹ÉŸG ´É£≤dGh áYÉæ°üdG ´É£b øe ºYóH ∂dPh ,áÄŸG ‘ 0^17 â¨∏H Oƒ©°U áÑ°ùæHh
.áÄŸG ‘ 0^42 áÑ°ùæHh á£≤f 32^15 É©k ØJôe 7678^97 iƒà°ùe óæY áYÉæ°üdG ´É£b ≥∏ZCGh
ɪ«a ,áÄŸG ‘ 0^40 áÑ°ùæHh á£≤f 27^61 ÉkØ«°†e 6972^30 iƒà°ùe óæY ‹ÉŸG ´É£≤dG ≥∏ZCGh
k
.áÄŸG ‘ 0^17 áÑ°ùæHh á£≤f 4^93 É°†Øîæe
2970^20 iƒà°ùe óæY äÉeóÿG ´É£b ≥∏ZCG
á°ù∏L ôNBG ™e áfQÉ≤e áÄŸG ‘ 25^18 áÑ°ùæH á°†Øîæe ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 5^47 ∫hGóàdG º«b â¨∏Hh
QÉ«∏e 12 â¨∏Hh ∫hGóJ Ωƒj ôNBG øY áÄŸG ‘ 0^08 áÑ°ùæH á«bƒ°ùdG ᪫≤dG â©ØJQG ɪ«a ,∫hGóJ
™«H ᪫bh ,áÄŸG ‘ 13^06 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 715 Ú«fɪ©dG ÒZ AGô°T ᪫b â¨∏Hh .∫É``jQ
Êɪ©dG ÒZ Qɪãà°S’G ‘É°U ™ØJQGh ,áÄŸG ‘ 12^24 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 670 Ú«fɪ©dG ÒZ
q h .áÄŸG ‘ 0^82 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 45
22 É¡æe â©ØJQG ,ácô°T 57 º¡°SCG ≈∏Y ¢ùeCG ∫hGóàdG ”
q h ,äÉcô°ûdG »bÉH QÉ©°SCG äô≤à°SG ɪ«a ,iô``NCG 12 â°†ØîfGh ácô°T
23^004 ‘ ∫hGóàdG ”
òæe ∫hGóàdG º«b ‹ÉªLE’ áÑ°ùædÉH Ò¨àdG áÑ°ùf â©ØJQGh ,Gkó≤Y 1786 ò«ØæàHh ,º¡°S ¿ƒ«∏e
.áÄŸG ‘ 27^87 ΩÉ©dG ájGóH

ÉYÉØJQG ÌcC’G

% 9.62 ™ØJôj zQɪãà°S’Gh ᫪æà∏d áæWÉÑdG{
’hGóJ ÌcC’G zΩƒ«æŸCÓd á«æWƒdG{
᫪°SE’G ᪫≤dG

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG

¢VôY ôNCG

Ö∏W ôNCG

á≤Ø°U ôNGô©°S

0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
1^000
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
1^000
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100

12,634,944^000
7,352,147^550
18,840,000^000
390,060,994^050
8,880,000^000
289,800,000^000
83,000,000^000
3,654,000^000
110,763,400^000
13,125,000^000
32,620,932^000
22,082,500^000
43,002,067^440
35,827,776^240
119,570,100^000
324,651,325^000
54,628,323^750
23,624,849^378
52,176,960^000
210,765,916^270
65,120,000^000
88,837,842^000
215,463,177^995
37,844,081^880
21,400,000^000
66,688,964^430
1,071,750,000^000
79,537,500^000
133,170,000^000
131,128,500^000
176,000,000^000
1,243,491,517^240
37,051,036^488
120,250,000^000
49,607,955^920
80,157,000^000
319,613,616^930
18,788,000^000
81,361,660^236
139,636,754^730
6,178,537^785
6,398,437^500
6,620,625^000
418,044,260^500
218,500,000^000
31,800,000^000

0^169
0^222
0^157
0^196
0^113
1^459
0^416
0^176
0^396
0^105
0^235
0^367
0^175
0^600
1^345
0^294
0^314
0^385
0^555
0^637
0^415
4^450
0^179
0^305
0^214
0^332
1^429
0^503
20^000
2^140
0^177
0^611
0^172
2^645
1^050
0^348
0^493
0^244
0^399
0^498
0^105
0^106
0^099
0^382
2^300
0^107

0^168
0^221
0^156
0^195
0^112
1^454
0^414
0^174
0^394
0^104
0^234
0^365
0^173
0^585
1^340
0^292
0^312
0^384
0^551
0^636
0^405
4^400
0^177
0^300
0^210
0^330
1^427
0^497
19^300
1^930
0^176
0^610
0^170
2^400
1^025
0^346
0^489
0^242
0^398
0^495
0^104
0^105
0^098
0^380
2^293
0^105

0^169
0^222
0^157
0^196
0^112
1^454
0^416
0^174
0^396
0^104
0^234
0^365
0^173
0^580
1^345
0^294
0^312
0^385
0^551
0^637
0^407
4^450
0^179
0^303
0^210
0^330
1^429
0^500
19^500
2^140
0^176
0^610
0^171
2^405
1^030
0^346
0^493
0^243
0^398
0^495
0^104
0^105
0^098
0^380
2^300
0^105

᫪°SE’G ᪫≤dG

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG

¢VôY ôNCG

Ö∏W ôNCG

á≤Ø°U ôNGô©°S

0^100
1^000
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
0^100
1^000
0^100

1,710,000^000
1,776,000^000
10,419,552^000
10,411,911^060
112,000,000^000
174,000,000^000
88,120,326^000
4,675,000^000
31,573,750^000
8,437,500^000
1,525,000^000

0^000
0^296
0^540
0^321
0^113
0^117
0^505
0^056
0^149
1^485
0^061

0^057
0^285
0^504
0^315
0^112
0^116
0^500
0^055
0^145
1^355
0^000

0^057
0^296
0^504
0^321
0^113
0^116
0^500
0^055
0^145
1^350
0^061

Ò¨àdG áÑ°ùf
%
5^660
5^288
3^289
2^094
1^835
1^756
1^467
1^163
1^015
0^962
0^866
0^829
0^585
0^520
0^377
0^342
0^318
0^260
0^182
0^157
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^2870^4060^4080^5000^8020^9430^9431^0001^0421^3721^852-

2013/02/10 ïjQCÉàH á«dÉŸG ¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°S ‘ á«eƒ«dG ∫hGóàdG ácôM
á«eɶædG ¥ƒ°ùdG
Ò¨àdG
≥HÉ°ùdG ¥ÓZE’G
¥ÓZE’G ô©°S
≈fOCG
´.Q
0^009
0^159
0^168
0^160
0^011
0^208
0^219
0^214
0^005
0^152
0^157
0^154
0^004
0^191
0^195
0^194
0^002
0^109
0^111
0^110
0^025
1^424
1^449
1^440
0^006
0^409
0^415
0^409
0^002
0^172
0^174
0^172
0^004
0^394
0^398
0^394
0^001
0^104
0^105
0^104
0^002
0^231
0^233
0^232
0^003
0^362
0^365
0^362
0^001
0^171
0^172
0^171
0^003
0^577
0^580
0^580
0^005
1^328
1^333
1^328
0^001
0^292
0^293
0^292
0^001
0^314
0^315
0^310
0^001
0^385
0^386
0^384
0^001
0^548
0^549
0^545
0^001
0^636
0^637
0^636
0^000
0^407
0^407
0^407
0^000
4^450
4^450
4^449
0^000
0^179
0^179
0^178
0^000
0^303
0^303
0^302
0^000
0^214
0^214
0^210
0^000
0^330
0^330
0^330
0^000
1^429
1^429
1^427
0^000
0^505
0^505
0^500
0^000
19^300
19^300
19^400
0^000
2^140
2^140
2^140
0^000
0^176
0^176
0^176
0^000
0^610
0^610
0^609
0^000
0^171
0^171
0^171
0^000
2^405
2^405
2^405
0^000
1^030
1^030
1^030
0^0010^348
0^347
0^346
0^0020^493
0^491
0^488
0^0010^245
0^244
0^241
0^0020^400
0^398
0^398
0^0040^499
0^495
0^495
0^0010^106
0^105
0^104
0^0010^106
0^105
0^105
0^0010^100
0^099
0^098
0^0040^384
0^380
0^379
0^0322^332
2^300
2^300
0^0020^108
0^106
0^105

Ò¨àdG áÑ°ùf
%
9^615
0^339
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
8^955-

Ò¨àdG
´.Q
0^005
0^001
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^000
0^006-

ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG
≥HÉ°ùdG ¥ÓZE’G
¥ÓZE’G ô©°S

≈∏YCG

äÉ≤Ø°üdG

᪫≤dG

Oó©dG

á«dÉŸG ábQƒdG

0^173
0^224
0^158
0^196
0^113
1^455
0^419
0^174
0^399
0^105
0^235
0^367
0^175
0^580
1^345
0^295
0^317
0^387
0^556
0^637
0^407
4^450
0^179
0^303
0^210
0^330
1^430
0^500
19^500
2^140
0^176
0^611
0^172
2^405
1^030
0^350
0^493
0^247
0^400
0^495
0^106
0^107
0^099
0^384
2^332
0^107

203
274
70
68
65
95
27
8
44
18
45
40
67
1
9
22
52
15
17
26
6
2
17
8
1
5
30
1
3
1
10
69
3
1
1
47
13
12
13
4
26
46
43
19
14
12
1,573

539,654
936,475
207,216
352,195
110,240
543,815
46,660
6,950
78,009
12,856
154,728
38,867
147,566
18,270
71,064
266,534
94,590
36,917
122,404
113,867
36,327
4,005
49,210
18,771
595
31,424
181,608
2,000
7,869
963
17,510
252,331
2,912
15,152
736
77,224
45,699
15,344
35,642
99,000
63,209
52,715
64,825
51,011
120,519
4,973
5,150,451

3,209,098
4,270,470
1,322,515
1,802,678
989,706
375,263
112,500
39,948
196,167
122,690
664,600
106,501
856,668
31,500
53,330
908,250
300,098
95,700
222,957
178,800
89,255
900
275,236
61,958
2,833
95,223
127,120
4,000
405
450
99,490
413,623
17,000
6,300
715
222,304
93,000
63,000
89,500
200,000
602,800
501,836
655,104
134,200
52,394
46,822
19,714,907
46

á«`°Sóæ¡dG ø°ù◊G
Ωƒ«æŸC’G äÉéàæŸ ¬«æWƒdG
á°†HÉ≤dG QGƒfC’G
¿ÉªY »°S »H ¢SG ¢ûJG ∂æH
á°†HÉ≤dG Qɪãà°SEÓd á«bô°ûdG
â檰SCÓd 䃰ùjQ
Qɪãà°S’Gh ᫪æà∏d á«dhódGQÉØX
äÉjhɪ«μ∏d á`«dhódG è«∏`ÿG
â°ù«ØæehG
á«fɪ©dG ∑ɪ°S’G
πjƒªàdGh äGQɪãà°SEÓd ¿ÉªY
ábÉ£∏d ÖeÉàdƒa
πjƒªà∏d IóëàŸG
ø`jQƒ``∏c ¿É``ª` Y
á«fɪ©dG äÓHÉμdG áYÉæ°U
Êɪ©dG »æWƒdG ∂æÑdG
á°†HÉ≤dG ∂fhG
äÉeóî∏d Iôjõ÷G
A≈fGƒŸG äÉeóN á°ù°SDƒe
¿ÉªY â檰SG
AÉcôH QhÉH GƒcCG
á°†HÉ≤dG QhÉH ¿G ΩG ¢SG
»∏gC’G ∂æÑdG
ájójó◊G äÉéàæª∏d Iôjõ÷G
ÚeCÉà∏d IóëàŸG á«fɪ©dG
πjƒªàdG äÉeóÿ á«fɪ©dG
ä’É°üJEÓd á«fɪ©dG
á`«fɪ©dG øMÉ£ŸG
á«£ØædG äÉéàæŸG ≥jƒ°ùàd É¡ŸG
≥jƒ°ùà∏d á«fɪ©dG §ØædG
QÉë°U ∂æH
§≤°ùe ∂æH
πjƒªà∏d ÒLCÉJ
äÉÑWôª∏d ¿ÉªY
¬dÓ°U øMÉ`£e
ä’hÉ≤ŸGh á°Sóæ¡∏d QÉØ∏L
¢SQƒædG
QÉØX ±ÓYG
∂«eGÒ`°ùdG •Ó`Ñd QGƒf’G
äÉeóî∏d á°†¡ædG
Qɪãà°SE’G äÉeóÿ á«é«∏ÿG
¿ÉªY - äGQÉeC’Gh ¿ÉªY
¬°†HÉ≤dG Qɪãà°SEÓd è«∏`ÿG ÈY
QÉØX ∂æH
≥`jƒ`°ùà∏d á«fÉ`ª©`dG π°T
á«dÉŸG äGQɪãà°SEÓd á«dhódG
‹ÉªLE’G
ádhGóàŸG

≈fOCG

≈∏YCG

äÉ≤Ø°üdG

᪫≤dG

Oó©dG

á«dÉŸG ábQƒdG
Qɪãà°SE’Gh ᫪æà∏d áæWÉÑdG
á°†HÉ≤dG ¿ÉªY è«°ùf
ô£ØdG êÉàf’ á«é«∏ÿG
∞«∏¨à∏d á«fɪ©dG
»eÓ°SE’G õ©dG ∂æH
ihõf ∂æH
ÅfGƒŸG äÉeó`ÿ ádÓ°U
AÉæÑdG OGƒe áYÉæ°U
ÒLCÉà∏d ¢ù`μjQhG ¿ÉªY
ádÓ°U »WÉ°T ™éàæe
á«dÉŸG ¥GQhCÓd á«æWƒdG
‹ÉªLE’G
ádhGóàŸG
∫hGóàdG ácôM ‹ÉªLEG
ádhGóàŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G
23,004,321
äGô°TDƒŸG
ô°TDƒŸG
30 §≤°ùe ¥ƒ°S ô°TDƒe
áYÉæ°üdG ô°TDƒe
‹ÉŸG ´É£≤dG ô°TDƒe
äÉeóÿG ô°TDƒe

0^052
0^295
0^506
0^321
0^112
0^116
0^490
0^055
0^145
1^350
0^067

0^057
0^296
0^506
0^321
0^112
0^116
0^490
0^055
0^145
1^350
0^061

0^054
0^296
0^504
0^321
0^112
0^116
0^500
0^055
0^145
1^350
0^061

0^057
0^296
0^504
0^321
0^113
0^116
0^500
0^056
0^145
1^350
0^061

63
1
2
1
24
81
3
24
5
5
4
213

57,476
296
708
803
39,713
166,726
2,200
20,445
10,973
22,950
610
322,900

1,014,435
1,000
1,405
2,500
354,407
1,437,289
4,400
371,300
75,678
17,000
10,000
3,289,414
11

‹ÉªLE’G
57

Iô≤à°ùe
23

á°†Øîæe
12

á©ØJôe
22

äÉ≤Ø°üdG
1,786

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG
11,979,757,547

∫hGóàdG ᪫b
5,473,350

Ò¨àdG áÑ°ùf
0^17
0^42
0^40
0^17-

Ò¨àdG
9^77
32^15
27^61
4^93-

≥HÉ°ùdG ô°TDƒŸG
5,852^57
7,646^82
6,944^69
2,975^13

‹É◊G ô°TDƒŸG
5,862^34
7,678^97
6,972^30
2,970^20

™«ÑdG áÑ°ùf
(᪫b)
87^76 %
3^02 %
4^00 %
5^22 %

™«ÑdG áÑ°ùf
(OóY)
86^74 %
2^84 %
4^97 %
5^45 %

≈fOC’G
5,852^91
7,650^66
6,944^69
2,968^06
äÉ«°ùæ÷G ∫hGóJ
AGô°ûdG áÑ°ùf
(᪫b)
86^94 %
5^83 %
3^52 %
3^71 %

≈∏YC’G
5,870^36
7,678^97
6,981^94
2,977^29
AGô°ûdG áÑ°ùf
(OóY)
87^36 %
5^82 %
4^42 %
2^41 %

á«°ùæ÷G
ګfɪY
Ú«é«∏N
ÜôY
iôNCG

áÑ°ùæHh á°ù«H 57 óæY ≥∏ZCGh á©ØJôŸG äÉcô°ûdG Qɪãà°S’Gh ᫪æà∏d áæWÉÑdG º¡°S Qó°üJh
√ÓJ ,áÄŸG ‘ 5^66 áÑ°ùæHh á°ù«H 168 óæY ≥∏ZCGh á«°Sóæ¡dG ø°ù◊G º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 9^62
∂æH º¡°S ºq K áÄŸG ‘ 5^29 áÑ°ùæHh á°ù«H 219 óæY ≥∏ZCGh Ωƒ«æŸC’G äÉéàæŸ á«æWƒdG º¡°S
»°S »H ¢SCG ¢ûJCG ∂æH º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 3^29 áÑ°ùæHh á°ù«H 157 óæY ≥∏ZCGh á°†HÉ≤dG QGƒfC’G
.áÄŸG ‘ 2 áÑ°ùæHh á°ù«H 195 óæY ≥∏ZCGh
61 óæY ≥∏ZCGh ,á°†ØîæŸG äÉcô°ûdG IQGó°U ‘ á«dÉŸG ¥GQhCÓ` d á«æWƒdG º¡°S πM ɪ«a
äÉ°ù«H 106 óæY ≥∏ZCGh á«dÉŸG äGQɪãà°SÓd á«dhódG º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 8^96 áÑ°ùæHh á°ù«H
‘ 1^37 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ 2^300 óæY ≥∏ZCGh ≥jƒ°ùà∏d á«fɪ©dG π°T º¡°S ºq K ,áÄŸG ‘ 1^85 áÑ°ùæHh
è«∏ÿG ÈY º¡°S ºq K .áÄŸG ‘ 1^04 áÑ°ùæHh á°ù«H 380 óæY ≥∏ZCGh QÉØX ∂æH º¡°S √ÓJ áÄŸG
.áÄŸG ‘ 1 áÑ°ùæHh á°ù«H 99 óæY ≥∏ZCGh á°†HÉ≤dG Qɪãà°SÓd

’hGóJ äÉcô°ûdG ÌcCG
᪫≤H ä’hGóàH ᪫≤dG å«M øe ádhGóàŸG º¡°SC’G Ωƒ«æŸC’G äÉéàæŸ á«æWƒdG º¡°S Qó°üJh
543^8 ᪫≤H ä’hGóàH â檰SCÓd 䃰ùjQ º¡°S ºq K ,áÄŸG ‘ 17^11 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 936^47
∞dCG 539^6 ᪫≤H ä’hGóàH á«°Sóæ¡dG ø°ù◊G º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 9^94 áÑ°ùæHh ∫É``jQ ∞``dCG
∫ÉjQ ∞dCG 352^19 ᪫≤H ä’hGóàH »°S »H ¢SCG ¢ûJCG ∂æH º¡°S ºq K ,áÄŸG ‘ 9^86 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ
∫ÉjQ ∞dCG 266^5 ᪫≤H ä’hGóàH Êɪ©dG »æWƒdG ∂æÑdG º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 6^43 áÑ°ùæHh
.áÄŸG ‘ 4^87 áÑ°ùæHh
ä’hGóàH Oó©dG å«M øe ádhGóàŸG º¡°SC’G Ωƒ«æŸC’G äÉéàæŸ á«æWƒdG º¡°S Qó°üJ ɪc
3^2 â¨∏H ä’hGóàH á«°Sóæ¡dG ø°ù◊G º¡°S ºq K ,áÄŸG ‘ 18^56 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 4^27 â¨∏H
¿ƒ«∏e 1^8 ∫hGóàH ¿ÉªY »°S »H ¢SCG ¢ûJCG ∂æH º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 13^95 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e
‘ 6^25 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1^437 ∫hGóàH ihõf ∂æH º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 7^84 áÑ°ùæHh º¡°S
.áÄŸG ‘ 5^75 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1^322 ∫hGóàH á°†HÉ≤dG QGƒfC’G º¡°S ºq K ,áÄŸG

äÉ«°ùæ÷G ∫hGóJ
¿ƒ«∏e 4^758 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 87^36 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 20 Ú«fɪ©dG AGô°T ≠∏Hh
,áÄŸG ‘ 5^82 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1^339 Ú«é«∏ÿG AGô°T ≠∏Hh ,áÄŸG ‘ 86^94 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ
áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1 Üô©dG AGô°T ≠∏H ɪc ,áÄŸG ‘ 5^83 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 319 ɡફb â¨∏H
ÖfÉLC’G AGô°T ≠∏H ɪ«a ,áÄŸG ‘ 3^52 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 192^56 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 4^42
.áÄŸG ‘ 3^7 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 202^9 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 2^41 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 553^5
‘ 86^74 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 19^95 Ú«fɪ©dG ™«H ≠∏H ó≤a ™«ÑdG ácô◊ áÑ°ùædÉH É``eCq G
∞dCG 654 Ú«é«∏ÿG ™«H ≠∏Hh ,áÄŸG ‘ 87^76 áÑ°ùæHh ∫É``jQ ¿ƒ«∏e 4^8 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG
Üô©dG ™«H ≠∏H ɪc ,áÄŸG ‘ 3 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 165 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 2^84 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ
ɪ«a ,áÄŸG ‘ 4 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 219 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 4^97 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1^143
∫ÉjQ ∞``dCG 285^7 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 5^45 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1^235 ÖfÉLC’G ™«H ≠∏H
.áÄŸG ‘ 5^22 áÑ°ùæHh

äÉ`````cô°ûdG QÉ````ÑNCG

QÉë o°U ∂æÑH zá«∏°†aC’G ≥M{ ÜÉààcG èFÉàf ≈∏Y ≥aGƒJ z ∫ÉŸG ¥ƒ°S{
º¡°S ¿ƒ«∏e 5Q88 ÉgOóY á¨dÉÑdGh á«≤ÑàŸG
iOCG ɇ á«aÉ°VEG º¡°S ¿ƒ«∏e 232Q10 â¨∏H
πc ø``e % 2Q53 ¬àÑ°ùf É``e ¢ü«°üîJ ¤EG
.ÜÉààcÓd Ö∏W
≠dÉÑŸG IOÉYEG á«∏ªY ºàà°S ¬fCG ∂æÑdG ócCGh
ɪgh ÜÉààc’G ∑ƒæH ∫Ó``N ø``e á°†FÉØdG
áÑ°ùædÉHh QÉë°Uo ∂æHh »Hô©dG ¿ÉªYo ∂æH
º¡°SC’ äÉÑ∏£H Gƒeó≤J øjòdG ÚªgÉ°ùª∏d
≥«°ùæàdÉH Gƒeƒ≤j ¿CÉH ∂æÑdG í°üæj á«aÉ°VEG
ócCÉàq ∏d ÜÉààc’G ∑ƒæÑd á©HÉàdG º¡Yhôa ™e
.á°†FÉØdG ≠dÉÑŸG OGOΰSG øe

á«fɪ©dG - §≤°ùe
≈∏Y ∫É``ŸG ¥ƒ°ùd á``eÉ``©`dG áÄ«¡dG â``≤`aGh
¢UÉÿG á``«`∏`°`†`aC’G ≥``◊ ÜÉ``à` à` c’G è``FÉ``à`f
º¡°SC’G OóY ´ƒª› ≠∏H óbh .QÉë°U ∂æÑH
” º¡°S ¿ƒ«∏e 100 ÜÉààcÓd á``Mhô``£`ŸG
º¡°S ¿ƒ«∏e 94Q12 ™``bGƒ``H É¡æe ÜÉ``à`à`c’G
á«aƒà°ùŸG ÜÉ`` à` à` c’G äÉ``Ñ` ∏` W ∫Ó`` `N ø`` e
¢ùeG ¬d ìÉ°üaEG ‘ ∂æÑdG ∫É``bh .•hô°û∏d
§≤°ùe ¥ƒ``°` ù` d ÊhÎ`` `μ` ` dE’G ™`` bƒ`` ŸG È`` Y
¥ƒ≤◊ÉH ÜÉ``à`à`c’G ” ¬``fCG á«dÉŸG ¥GQhCÓ` `d

OÉ°üàbG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

10

‹hO ¥ƒ°S

Ék YÉØJQG ájOƒ©°ùdG á°UQƒÑdG ºYój z∂HÉ°S{

% 0.5 ™LGÎj z»ÑXƒHCG{h ..»°SÉ«b iƒà°ùŸ »HO ô°TDƒÃ ó©°üJ zQɪYEG{ IõØb
∫ÓN ¬Yƒf øe iƒà°ùe ≈∏YCG ‘ º¡°S ¿ƒ«∏e 386 ≈∏Y ójõj Ée ∫hGó``J
᪫ÿG ¢SCGQ º¡°S ‘ ¿Éc kÉÑjô≤J ‹ÉªLE’G ∞°üf øμd πbC’G ≈∏Y ÚeÉY
ájQÉ≤©dG ᪫ÿG ¢SCGQh .ºgQO 0^55 ¤EG áÄŸÉH 6^8 ™ØJQG …òdG ájQÉ≤©dG
IOÉY »gh »ÑXƒHCG ‘ á«bƒ°ùdG ᪫≤dG å«M øe ácô°T 30 ÈcCG øe â°ù«d
äÉcô– øe Ö°SÉμe ≥«≤ëàd ¿ƒ©°ùj øjòdG OGôaC’G øjôªãà°ùª∏d ±óg
º¡°SCG ‘ ìÉ`` HQC’G »æ÷ ™«ÑdG ¤EG ¿hôªãà°ùŸG ó``ª`Yh .ᣫ°ùH ájô©°S
≈∏YCG øe áÄŸÉH 0^8 ∫hC’G è«∏ÿG ∂æH º¡°S ™LGôJ ™e á«dÉŸG äÉcô°ûdG
»ÑXƒHCG ∂æH º¡°Sh ¢ù«ªÿG Ωƒj ¬∏é°S …ò``dG äGƒæ°S ™``HQCG ‘ iƒà°ùe
.áÄŸÉH 1^9 …QÉéàdG
á«°SÉ°SC’G äÉYÉæ°ü∏d á``jOƒ``©`°`ù`dG á``cô``°`û`dG º¡°S º``YO ,¢``VÉ``jô``dG ‘h
‘ ∂dPh ,ÊÉãdG Ωƒ«∏d ∞«ØW ´ÉØJQG ≈∏Y ≥∏¨«d á°UQƒÑdG ô°TDƒe (∂HÉ°S)
πFGhCG ‘ ¥ƒ°ùdG É¡Jó¡°T »àdG Oƒ©°üdG áLƒe QÉ°ùëfG ™e á∏jõg äÓeÉ©e
ó©àÑ«d áÄŸÉH 0^8 áLQóe á«é«∏N ácô°T È``cCG ∂HÉ°S º¡°S OGRh .ΩÉ©dG
äó©°Uh .âÑ°ùdG ∫hC’G ¢``ù`eCG ¬∏é°S …ò``dGh ô¡°T ‘ iƒà°ùe ≈``fOCG ø``Y
á«dÉŸG ÉÑeÉ°S áYƒª›h áÄŸÉH Gkó` MGh (»∏jÉHƒe) ä’É°üJG OÉ``–G º¡°SCG
π°üàd á£≤f 7012 ¤EG áÄŸÉH 0^2 áμ∏ªŸG á°UQƒH ô°TDƒe ™ØJQGh .áÄŸÉH 0^7
.áÄŸÉH 3^2 ¤EG ΩÉ©dG Gòg ¬Ñ°SÉμe
Ω2013 ΩÉ©d iƒà°ùe πbCG ÊÉK ƒgh º¡°S ¿ƒ«∏e 120 ƒëf ∫hGóJ iôLh
.º¡°S ¿ƒ«∏e 117^7 ∫hGóJ äó¡°T »àdG âÑ°ùdG á°ù∏L ó©H

ä’ÉcƒdG -º°UGƒY
k é°ùe »HO á°UQƒH ‘ ájQÉ≤©dG QɪYEG º¡°S ™ØJQG
51 ‘ iƒà°ùe ≈∏YCG Ó
AGREG á≤ãdG RõY ɇ á«ŸÉY ∑ƒæH øe á∏FÉØàe á«ãëH ôjQÉ≤J π©ØH Gôk ¡°T
©+2–¦ƒ6 i¨Geº*–¦ƒG* kM¦—G*–¦ƒ6
—Ð=*
.‹ÉŸG »HO ¥ƒ°S ‘ áLQóe ácô°T ÈcCG
½eº*
iM2¦‹ƒG* i¨Geº*–*4KÏG
k
≈∏YC
G
Ó
é°ùe
á£≤f
1900
¤E
G
áÄŸÉH
2^2 »``HO ¥ƒ``°`S ô``°`TDƒ`e ™``Ø` JQGh
|M*ËD
ó©°Uh
.ΩÉ©dG
Gòg
áÄŸÉH
17^1
ô°TD
ƒ
ŸG
ó©°Uh
.2009 Ȫaƒf 30 òæe ¥ÓZEG 

k é°ùe ºgGQO 5^01 ¤EG áÄŸÉH 5^7 QɪYEG º¡°S
Ȫaƒf òæe ¥ÓZEG ≈∏YCG Ó
ΩGƒYCG á©HQCG øe ÌcCG ióe ≈∏Y »HO ‘ äGQÉ≤©dG QÉ©°SCG äQÉ¡fGh .2008
hC
G AɨdEG ¤EG iOCGh ´É£≤∏d á¨dÉH QGô°VCG ‘ ÖÑ°ùJ ɇ É¡JhQP â∏é°S òæe 
A A A |7'¦º*
.IójóY äÉYhô°ûe AÉLQEG 
A A A •+eƒG*–Ï=¶* áFõéàdG πª°ûàd ɡࣰûfCG ™jƒæàH •ƒÑ¡dG Gòg ¢†jƒ©J
QɪYEG âdhÉMh
ҎjG*
±hCG ∂æH º«bh .ΩÉ``©`dG Gò``g áÄŸÉH 33^6 ácô°ûdG º¡°S ™``Ø`JQGh ábóæØdGh 
A 
A 
A
ôjGÈa øe ™HGôdG ‘ √Qó°UCG ôjô≤J ‘ QɪYEG º¡°S ¢ûæ«d πjÒe ÉμjôeCG
≈£YCG ɪæ«H ºgGQO 5^3 óæY ±ó¡à°ùŸG √ô©°S kGOófi “AGô°ûdÉH” á«°UƒàH
äÉLQO ≈°übCG äGQÉ≤©dG QÉ©°SCG ƃ∏H ™e QɪYEG ¿CÉ°ûH á≤ãdG ºYO ‘ âªgÉ°S ¿RƒdG IOÉjõH á«°UƒJ …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG ácô°T º¡°S »°S.»H.¢SG.¢ûJG ∂æH
øe áÄŸÉH 60 ƒëæH ™LGôJ ó©H ≥WÉæŸG ¢†©H ‘ É¡YÉØJQGh πH •ƒÑ¡dG .ºgGQO áà°S óæY ±ó¡à°ùŸG √ô©°S GkOófi ájQɪãà°S’G á¶ØëŸG ‘ »Ñ°ùædG
k G Gƒ∏gÉŒ øjôªãà°ùŸG ¿CG hóÑjh .2008 ‘ É¡JhQP »HO ‘ äGQÉ≤©dG ¥ƒ°S Iƒb øe Ú°ûgóæe ÉædRÉe” »°S.»H.¢SG.¢ûJG ∫Ébh
QɪYEG ìÉHQCG •ƒÑg É°†jC
.»°VÉŸG ΩÉ©dG øe ÒNC’G ™HôdG ‘ áÄŸÉH 28 å©Ñe âdGRÉe ¢Vhô©ŸG IOÉ``jR ..áFõéàdGh ¥OÉæØdGh ∫RÉæŸG ó«©°U ≈∏Y
å«M ø``e »``HO ‘ ∂``æ`H È``cCG »``æ`Wƒ``dG »``HO äGQÉ`` `eE’G ∂``æ`H º¡°S OGRh
ôjQÉ≤àdG ∂∏J ¿EG ¿ƒ∏eÉ©àe ∫É``bh .“πÑb øe âfÉc ɪc ¢ù«d øμd ≥∏b

«qª›º*£KfŒkG*…€›¿K2¶jªGf»*—*§„6·*

¡M{sfG*–¦ƒ6 †”ƒH–¦ƒ6
i¨Geº*–*4KÏG i¨Geº*–*4KÏG

iƒ84¦+
{…E

©f;¦+*–¦ƒ6
i¨Geº*–*4KÏG 

A A A A 
A A A A 
A 

A 

A 

A

.áÄŸÉH ÚæKG AÉæÑ∏d á°†HÉ≤dG ∂àHGQCG º¡°Sh áÄŸÉH 1^6 á«bƒ°ùdG ᪫≤dG
ôFÉ°ùN ¢ü∏≤J ácô°ûdG âæ∏YCG Éeó©H áÄŸÉH 1^6 ∫Éà«HÉc ´É©°T º¡°S §Ñgh
.ÒNC’G ™HôdG
á£≤f 2894 ¤EG áÄŸÉH 0^5 »``Ñ`Xƒ``HCG ¥ƒ°ùd ΩÉ``©`dG ô``°`TDƒ`ŸG ¢†ØîfGh
”h .¢ù«ªÿG Ωƒj ¬∏é°S …òdG;Gôk ¡°T 34 ‘ iƒà°ùe ≈∏YCG øe É©k LGÎe

ô°üe á°UQƒÑH Oƒ```©°üdG π```°UGƒJ Üô©dGh ÖfÉ````LC’G äÉjô````à°ûe
.áÄŸÉH 0^03 ‹hódG …QÉéàdGh
RÒfƒjÉH ácô°ûd Üó``à`æ`ŸG ƒ°†©dG ∫OÉ``Y ø°ùfi ∫É``bh
øe ÊÉ``©`j ∫Gõ`` j ’ ¥ƒ°ùdG“Qɪãà°S’G ≥``jOÉ``æ`°`U IQGOE’
™«ª÷G .“äÓeÉ©àdG ‘ Qò``M ∑É``æ` gh á``dƒ``«`°`ù`dG ¢``ü`≤`f
äôéØJh .“πeÉc πμ°ûH »°SÉ«°ùdG ™°VƒdG QGô≤à°SG ô¶àæj
ÖÑ°ùH Ωô``°` ü` æ` ŸG ô``jÉ``æ` j 25 ò``æ` e ô``°`ü`e ‘ äÉ``LÉ``é` à` M’G
¢ù«FôdG ø``e á``dhÉ``fi ¿ƒ``£`°`TÉ``æ`dG √È``à`©`j É``‡ Ö``°`†`¨`dG
óFÉ°S Qƒ©°T ¤EG áaÉ°VE’ÉH á£∏°ùdG QÉμàM’ »°Sôe óªfi
ÚeÉY ó©H ájOÉ°üàb’Gh á«YɪàL’G ´É°VhC’G øe ≥∏≤dÉH
.IQƒãdG øe
Ωƒμ«∏J Ωƒ``μ`°`SGQhCGh áÄŸÉH 2^95 RÒfƒjÉH º¡°SCG âdõfh
.áÄŸÉH 1^8 ¢ù«eÒgh á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæŸGh áÄŸÉH 2^2
´ÉØJQÓd πFÉŸG »°Vô©dG √É``Œ’G QGôªà°SG ∫OÉ``Y ™bƒàjh
º¡°SCG â°†ØîfGh .ádƒ«°ùdG ¢ü≤f §``°`Sh Ú``æ`K’G Ωƒ``«`dG
ájô°üŸGh áÄŸÉH 0^7 ≈Ø£°üe â©∏Wh áÄŸÉH 1^3 á©∏≤dG
.áÄŸÉH 0^4 õ∏«g ⁄ÉHh ä’É°üJÓd

á«àjƒμdG º¡```°SCÓd øjÉ`````Ñàe AGOCG
∫hGóàdG º``````«b »```a •ƒ``````Ñg §```°Sh
IOƒY ø``e ¿ƒ``Ñ`bGô``ŸG ±ƒîàjh .á£≤f 6292^97 óæY ≥∏¨«d áÄŸÉH 0^07
ádÉch âdÉb ¿CG ó©H »°SÉ«°ùdG QGô≤à°S’G ΩóY ádÉ◊ iôNCG Iôe âjƒμdG
ï«°ûdG á«∏NGódG ôjRƒd kÉHGƒéà°SG Ωób ¿ÉŸÈdÉH kÉÑFÉf ¿EG ᫪°SôdG AÉÑfC’G
áÄŸÉH 1^02 »æWƒdG âjƒμdG ∂æH º¡°SCG â©ØJQGh .ìÉÑ°üdG Oƒª◊G óªMCG
º¡°S ™ØJQGh .áÄŸÉH 3^13 äÉjhɪ«chÎÑ∏d øjô≤dGh áÄŸÉH 1^69 ÊÉÑeh
ìÉHQCG ≥«≤– ácô°ûdG âæ∏YCG ¿CG ó©H áÄŸÉH 3^17 Qɪãà°S’Gh IQÉLEÓd ¿É«YCG
∞dCG 67 πHÉ≤e 2012 ‘ (Q’hO ¿ƒ«∏e 13^1) QÉæjO ÚjÓe 3^7 ÉgQób
kÉMÉHQCG º¡°ù∏d ¢Sƒ∏a 7^5 ™jRƒàH É¡JQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCGh 2011 ‘ QÉæjO
¿É«HƒH ∂æHh áÄŸÉH 1^2 »àjƒμdG πjƒªàdG â«H º¡°SCG â£Ñgh .2012 øY
áÄŸÉH 5^68 πMÉ°ùdGh áÄŸÉH 1^2 »àjƒμdG óëàŸG »∏gC’G ∂æÑdGh áÄŸÉH 1^49
.áÄŸÉH 8^6 äÓHÉch

ä’ÉcƒdG -âjƒμdG
ä’hGóàdG º«b â£Ñg Ú``M ‘ ,¢``ù`eCG á«àjƒμdG º``¡`°`SC’G AGOCG øjÉÑJ
.ájOÉ«≤dG º¡°SC’G øY ÚdhGóàŸG ±hõY ™e í°VGh πμ°ûH
´ƒÑ°SC’G §°Sƒàe ¿Éc ÚM ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e 23 ä’hGóàdG ᪫b â¨∏Hh
Éæ«e á``cô``°`T ô``jó``e »``ª`«`dó``dG ¿É``fó``Y ∫É`` bh .QÉ``æ` jO ¿ƒ``«`∏`e 42 »``°` VÉ``ŸG
¢ù«d ..á©°VGƒàe ádƒ«°ùdG ΩÉ``bQCG ..ôªà°ùe í«ë°üàdG” äGQÉ°ûà°SÓd
º¡°SCG Ö«°üf ¿É``ch .“í«ë°üàdG äÉ«∏ªY ôªà°ùJ ±ƒ°S ..ΰûe ∑Éæg
.§≤a QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^5 ᪫≤dG √òg øe ájOÉ«≤dG 15 âjƒc ô°TDƒe
k
15 âjƒc ô°TDƒe ≥∏ZCGh
ɪæ«H ,á£≤f 1033^58 ¤EG áÄŸÉH 0^11 É°†Øîæe
k
IÒNC’G ÊGƒãdG ‘ ∞«ØW πμ°ûH ÉbÉ£f ™°ShC’G …ô©°ùdG ô°TDƒŸG ™ØJQG

RÎjhQ -IôgÉ≤dG
á°UQƒH Ö``fÉ``LC’Gh Üô©dG Ú∏eÉ©àŸG äÉjΰûe âªYO
ÉgOƒ©°U π``°`UGƒ``à`d ,ó`` MC’G ¢``ù` eCG äÓ``eÉ``©`e ∫Ó``N ô°üe
πX ‘ IOhó`` fi á``dƒ``«`°`S §``°` Sh ø``μ` dh ,á``«`fÉ``ã`dG á°ù∏é∏d
Égó¡°ûJ »àdG á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG äÉHGô£°V’G QGôªà°SG
.OÓÑdG
óæY ≥``∏`¨`«`d á``Ä` ŸÉ``H 0^18 »``°` ù` «` Fô``dG ô``°` TDƒ` ŸG ™`` Ø` `JQGh
483^66 ¤EG áÄŸÉH 0^17 …ƒfÉãdG ô°TDƒŸGh á£≤f 5713^45
AÉLh .¬«æL ¿ƒ«∏e 299^715 ∫hGóàdG º«b â¨∏Hh .á£≤f
äÉjΰûe ø``e º``Yó``H äÓ``eÉ``©` ŸG ∫Ó`` N º``¡` °` SC’G Oƒ``©`°`U
â©ØJQGh .Újô°üŸG øe äÉ©«Ñe πHÉ≤e Üô©dGh ÖfÉLC’G
Ëó≤J ó``©`H á``Ä`ŸÉ``H 1^5 ∫GÔ`` L ¬«à«°Sƒ°S »``∏` gC’G º``¡`°`SCG
ô©°ùH ∂``æ`Ñ`dG º``¡`°`SCG ™«ª÷ AGô``°` T ¢``Vô``Y »``æ`Wƒ``dG ô``£`b
1^04 õ``Y ó``jó``M º``¡`°`SCG äó``©`°`Uh .º¡°ù∏d kÉ`¡`«`æ`L 38^65
áÄŸÉH 0^3 ∂jOƒ°Sh áÄŸÉH 0^55 AÉ°ûfEÓd Ωƒμ°SGQhCGh áÄŸÉH

á«fOQC’G º¡°SC’G
ø°ù– §°Sh ™ØJôJ
ádƒ«°ùdG »`a
RÎjhQ -¿Éªq Y
¢ùeCG á`` «` `fOQC’G º``¡` °` SC’G â``©` Ø` JQG
º¡°SCG ≈``∏` Y »``FÉ``≤` à` fG AGô`` °` `T á``é`«`à`f
§°Sh äÉ``Ø` °` Sƒ``Ø` dG º``LÉ``æ`ª` c á`` jOÉ`` jQ
øe á``dÉ``Mh ∫hGó``à` dG ᪫b ‘ ø°ù–
‘ Ú``∏` eÉ``©` à` ŸG Ú`` H Qò`` `◊G ∫DhÉ`` Ø` `à` `dG
.¥ƒ°ùdG
º¡°SCÓd ΩÉ`` ©` `dG ô`` °` `TDƒ` `ŸG ≥`` `∏` ` ZCGh
áÄŸÉH 0^26 á``Ñ`°`ù`æ`H kÉ` ©` Ø` Jô``e ¢`` ù` `eCG
᪫b äOGR ɪc á£≤f 2034^02 ¤EG
QÉæjO Ú`` jÓ`` e 9^6 ¤EG ∫hGó`` ` à` ` `dG
‘ QÉ`` æ` `jO Ú``jÓ``e 9^3 ™`` e á``fQÉ``≤` e
Qƒª¨j ¥QÉW ∫Ébh .á≤HÉ°ùdG á°ù∏÷G
∫Éà«HÉc ‘ äÉ°SGQódG Ió``Mh ∫hDƒ°ùe
¿ÉªY á`` °` `UQƒ`` H ¿EG äGQÉ``ª` ã` à` °` SÓ``d
Ohófi ∫É``Ñ`bEG ™``e Gók `«`L Ak GOCG äó¡°T
ø°ù–h á«é«JGΰSE’G º¡°SC’G ≈∏Y
Qƒª¨j ±É``°` VCGh .¥ƒ``°`ù`dG ‘ ádƒ«°ùdG
ádÉM ∑É``æ` g ¿EG ∫ƒ``≤` dG ™«£à°ùf”
â°ù«d É¡æμdh Ú∏eÉ©àŸG Ú``H ∫DhÉ``Ø`J
IÉØ°üe º``¡` °` S ™`` `Ø` ` JQGh .“á≤∏£e
¤EG á``Ä`ŸÉ``H 1^72 á`` «` `fOQC’G ∫hÎ``Ñ` dG
ºLÉæe º``¡`°`S OGR É``ª` c äGQÉ`` æ` `jO 5^9
¤EG áÄŸÉH 0^75 á``«` fOQC’G äÉØ°SƒØdG
.QÉæjO 13^3
¢SÉJƒÑdG º``¡`°`S Ö``°`SÉ``μ`ŸG â``∏`ª`°`Th
áÄŸÉH 0^51 ó``©` °` U …ò`` ` dG á``«` Hô``©` dG
ä’É°üJ’G º¡°Sh kGQÉ``æ`jO 47^25 ¤EG
5^34 ¤EG á`` Ä` `ŸÉ`` H 0^18 á`` ` `«` ` ` fOQC’G
.äGQÉæjO

11

OÉ°üàbG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1431 ¤hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

»````````dhO

OÉ–’G ∂æH ìÉHQCG
%43 ™ØJôJ ÊOQC’G
‘ ∑ƒ``æ`Ñ`dG È``cCG ó``MCG OÉ`` –’G ∂æH ∫É``b
ΩÉ©dG ‘ ™ØJQG ¬MÉHQCG ‘É°U ¿EG ¢ùeCG ¿OQC’G
¿ƒ«∏e 14^75 ¤EG áÄŸG ‘ 43 áÑ°ùæH »°VÉŸG
™e á``fQÉ``≤` e ,(Q’hO ¿ƒ``«`∏`e 20^8) QÉ``æ` jO
.Ω2011 ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e 10^34
¬JQGOEG ¢ù∏› ¿CG ¿É«H ‘ ∂æÑdG ±É°VCGh
≈∏Y ájó≤f ÉMÉHQC
k G QÉæjO 0^6 ™jRƒàH ≈°UhCG
ɪ¡°SCG áÄŸÉH Iô°ûY Ö``fÉ``L ¤EG ÚªgÉ°ùŸG
¢ù«FQ »``à`«`Ø`∏`°`S ΩÉ``°` ü` Y ∫É`` ` bh .á``«` fÉ``›
π°UGh{ ¿É``«` Ñ` dG ‘ ∂``æ` Ñ` dG IQGOEG ¢``ù` ∏` ›
ájƒ≤Jh ™°SƒàdG ∫É``› ‘ ¬à°SÉ«°S ∂æÑdG
»àdG áÑ©°üdG ±hô``¶` dG º``ZQ ‹É``ŸG õ``cô``ŸG
øe ⁄É©dG ∫hO ∞∏àflh á≤£æŸG É¡H ô“
É¡JóªàYG »``à`dG è``eGÈ``dGh §``£`ÿG ∫Ó``N
.z¬à«fGõ«e ≈∏Y ÉHk ÉéjEG ¢ùμ©fG ɇ ¬``JQGOEG
áÑ°ùæH Ω2012 ‘ AÓª©dG ™``FGOh â``©`Ø`JQGh
áfQÉ≤e QÉ``æ`jO ¿ƒ«∏e 965 ¤EG áÄŸÉH 10^4
.Ω2011 ™e
á°ù°SDƒe ∂``æ` Ñ` dG »``ª` gÉ``°` ù` e Ú`` H ø`` `eh
ájQɪãà°S’G ´GQò`` dG »YɪàL’G ¿Éª°†dG
øjôªãà°ùe ¤G áaÉ°VEG á«fOQC’G áeƒμë∏d
.á«ÑæLCG ßaÉfih OGôaCG

…ƒæ°ùdG ºî°†àdG ´ÉØJQG
%6^3 ¤EG ô°üe ‘
áeÉ©dG á``Ä`Ñ`©`à`∏`d …õ`` cô`` ŸG RÉ``¡` ÷G ∫É`` b
ºî°†J ¿EG ó``MC’G ¢``ù`eCG ô°üà AÉ``°`ü`ME’Gh
‘ 6^3 ¤EG ™ØJQG ¿óŸG ‘ Úμ∏¡à°ùŸG QÉ©°SCG
‘ 4^7 øe ôjÉæj ‘ …ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,áÄŸG
.≥HÉ°ùdG ô¡°ûdG ‘ áÄŸG
1^7 ºî°†àdG πé°S …ô¡°T ¢SÉ°SCG ≈∏Yh
.Ȫ°ùjO ‘ áÄŸG ‘ 0^2 ™e áfQÉ≤e áÄŸG ‘
…ƒæ°ùdG ºî°†àdG ∫ó©e ¿EG RÉ``¡`÷G ∫É``bh
‘ 6^9 ≠``∏`H ∞``jô``dG ‘ Úμ∏¡à°ùŸG QÉ``©`°`SC’
≠∏H Ú``M ‘ á``Ä`ŸG ‘ Ú``æ`KG …ô``¡`°`û`dGh á``Ä`ŸG
¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄŸG ‘ 6^6 ‹ÉªLE’G ºî°†àdG
.…ô¡°T ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄŸG ‘ 1^8h …ƒæ°S
áÄÑ©à∏d …õ`` cô`` ŸG RÉ`` ¡` `÷G ¢``ù` «` FQ ¿É`` `c
¿EG »``°`VÉ``ŸG ô¡°ûdG ∫É``b AÉ``°`ü`ME’Gh á``eÉ``©`dG
¢†ØîfG ô°üe ‘ …ƒæ°ùdG ºî°†àdG ∫ó©e
áÄŸG ‘ 10^1 øe 2012 ‘ áÄŸG ‘ 7^5 ¤EG
k é°ùe 2011 ‘
¢ùªN ‘ iƒà°ùe ≈`` fOCG Ó
.äGƒæ°S

´É©°T{ ôFÉ°ùN ¢VÉØîfG
á«JGQÉeE’G z∫Éà«HÉc
Qɪãà°S’G ∂``æ` H ∫É``à` «` HÉ``c ´É``©` °` T ∫É`` `b
AGôL Ió``°`û`H kÉ`Ñ`∏`°`S ô``KCÉ` J …ò`` dG »`` JGQÉ`` eE’G
ôFÉ°ùN ‘É°U ¿EG ¢ùeCG á«ŸÉ©dG á«dÉŸG áeRC’G
™e ,¢ü∏≤J »°VÉŸG ΩÉ©dG øe ÒNC’G ™HôdG
êQÉîàdGh ∞«dÉμàdG ¢†ØîH ácô°ûdG ΩÉ«b
‘ ∫ƒ``– §``°` Sh á``«`°`SÉ``°`SCG Ò``Z ∫ƒ``°` UCG ø``e
.á«é«JGΰSE’G
å∏K ø`` Y â``æ`¨`à`°`SG »``à` dG ´É``©` °` T â`` dÉ`` bh
∞«dÉμJ â°†ØNh ,Ω2011 òæe É¡«ØXƒe
á«aÉ°U á«∏°üa IQÉ°ùîH â«æe É¡fEG 𫨰ûàdG
ÚjÓe 5^64) º`` gQO ¿ƒ``«`∏`e 20^7 â``¨`∏`H
ºgQO ¿ƒ``«` ∏` e 111^9 ™``e á``fQÉ``≤` e (Q’hO
Qɪãà°S’G ∑ƒæH ÈcCG øe ´É©°Th .ΩÉY πÑb
äGP ¬``«` dEG ô``¶`æ`j ¿É`` ch ,»``Hô``©` dG ⁄É``©` dG ‘
,á≤£æŸG ‘ ´É``£` ≤` dG ¢``Uô``Ø` d õ``eô``c Ωƒ`` j
Qɪãà°SG äÉ``cô``°`T ¿CÉ` °` T ¬``fCÉ`°`T ÊÉ``©` jo ¬æμd
á¶Øfi ᪫b QGóëfG ó©H iô``NCG ᫪«∏bEG
.¬JGQɪãà°SG
ódÉfhócÉe Ú`` dƒ`` c á``cô``°` û` dG â``æ` «` Yh
kÉ°ù«FQ hô``eCG ¿G.»``H.¬``jG ‘ ≥HÉ°ùdG ‘ô°üŸG
•É°ûf ≈∏Y ∫ƒ©J »``gh ,π``jô``HCG ‘ Éjk ò«ØæJ
ÉgOƒ≤j ìÓ``°` UEG á``£`N QÉ`` WEG ‘ ¢`` VGô`` bE’G
øH Ωƒ``à`μ`e ï``«`°`û`dG IQGOE’G ¢``ù`∏`› ¢``ù`«`FQ
áªcÉ◊G Iô°SC’ÉH ƒ°†Y ƒgh Ωƒàμe ∫BG ô°ûM
.»HO ‘
k «∏b ™``HGô``dG ™``Hô``dG äGOGô`` jEG äOGRh
¤EG Ó
ºgQO ¿ƒ«∏e 20^1 øe º``gQO ¿ƒ«∏e 25^2
ɪѰùM ≥HÉ°ùdG ΩÉ``©`dG ø``e É``¡`JGP IÎ``Ø`dG ‘
.´É©°T äôcP

º«∏©àdGh á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdGh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG äGQɪãà°SG ≈∏Y õ«côJ

k ..zOÉ–’G ádÉM{ ÜÉ£N ‘ »μjôeC’G …OÉ°üàb’G ƒªædG õ«Ø– á£N ¢Vô©j ÉeÉHhCG
GóZ
πc í∏°ùàj ¿CGh º«∏©àdG ≈∏Y õcÔ°S ÉæfCG
á°ùaÉæŸG øe ¬æμ“ »àdG äGQÉ¡ŸÉH ÜÉ°T
±É°VCGh .zøjô°û©dGh …OÉ``◊G ¿ô``≤`dG ‘
∫ɪYCG ∫hó`` ` L É``æ` jó``d ¿CG ∂`` `dP »``æ` ©` j{
GOk ɪàYG π`` bCG Éæ∏©éj ¿CG ø``μ`Á ábÉ£∏d
É°†jC
k G ≈YÔ°S Éææμd §ØædG OGÒà°SG ≈∏Y
ßaÉëà°S áØ«¶ædG ábÉ£∏d á«é«JGΰSEG
.zπÑ≤à°ùŸG ‘ ÉæJOÉjQ ≈∏Y
äGQOÉ`` Ñ` `ŸG ¿CÉ` °` û` H π``«` °` UÉ``Ø` J ô``aGƒ``à` J ⁄h
äÉYÉæ°üdGh á``«` à` ë` à` dG á``«` æ` Ñ` ∏` d Ió`` `jó`` `÷G
º«∏©àdGh á``Ø` «` ¶` æ` dG á`` bÉ`` £` dGh á``«` ∏` jƒ``ë` à` dG
áØ«ë°U ¤hC’G Iôª∏d É``¡`JOQhCG ô°UÉæY »``gh
¬LGƒ«°S ójóL ¥ÉØfEG …CG øμd .õÁÉJ ∑Qƒjƒ«f
¢Sô‚ƒμdG ‘ ÚjQƒ¡ª÷G øe ájƒb á°VQÉ©e
¢ü«∏≤Jh ¥ÉØfE’G ¢†ØN ≈∏Y ¿hõcôj øjòdG
.õé©dG

ìɪL í``Ñ` ch Iô``é` ¡` dG Ú``fGƒ``b ìÓ`` °` `UEGh
GÒ°ùμJ …hQ ∫Ébh .í∏°ùŸG ∞æ©dG çOGƒM
Ωó≤àdG õcôe ‘ á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG PÉà°SCG
óªà©j{ ‹GÈ«∏dG ¬LƒàdG …P »μjôeC’G
≈∏Y ÒÑc πμ°ûH á«fÉãdG ¬JÎa ‘ ¬MÉ‚
óLƒJ ’{ ±É°VCGh .zOÉ°üàb’G ƒ‰ ∫ó©e
øμÁ ’ á∏μ°ûe Ú``«` WGô``≤` Áó``dG ió`` d
ø∏a πHÉ≤ŸG ‘h .™jô°S ƒ‰ ≥«≤ëàH É¡∏M
ôªà°SG GPEG ÒãμdG π©a ºgQhó≤à ¿ƒμj
.zkÉÄ«£H ƒªædG
AÉ°†YCÓd ÜÉ£N ‘ ÉeÉHhCG ¢Vô©à°SGh
´ƒÑ°SC’G ÜGƒædG ¢ù∏éà ګWGô≤ÁódG
ƒg ∞FÉXƒdG ≥∏N ¿ƒμ«°S ∞«c »°VÉŸG
¬ãÑJ …ò``dG OÉ``–’G á``dÉ``M ÜÉ``£`N Qƒ``fi
¬©HÉàj É``e IOÉ`` `Yh ¿ƒ``jõ``Ø` ∏` à` dG äÉ``£` fi
∂dP »æ©j{ ÉeÉHhCG ∫Ébh .ÚjÓŸG äGô°ûY

RÎjhQ -ø£æ°TGh
á«μjôeC’G IQGOE’G ‘ ÒÑc ∫hDƒ°ùe ∫Éb
íeÓe í°Vƒ«°S ÉeÉHhCG ∑GQÉH ¢ù«FôdG ¿EG
ádÉM ÜÉ£N ‘ OÉ°üàb’G õ«Øëàd ¬à£N
;AÉKÓãdG Gók ` `Z ¬«≤∏«°S …ò`` dG OÉ`` `–’G
»`` μ` `jô`` eC’G ¢``ù` «` Fô``dG ¢``Vô``©` «` °` S å``«` M
á«àëàdG á«æÑdG ‘ äGQɪãà°S’ äÉMÎ≤e
áØ«¶ædG ábÉ£dGh á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdGh
.º«∏©àdGh
¬HÉ£N ‘ ô``¡`¶`j ¿CG É`` eÉ`` HhCG ó``jô``jh
πبj ⁄ ¬``fCG ¢Sô‚ƒμdG ΩÉ``eCG …ƒæ°ùdG
Ú«μjôeCÓd á``jOÉ``°`ü`à`b’G Ö``YÉ``à`ŸG ø``Y
≈∏Y â檫g »àdG ,≈£°SƒdG á≤Ñ£dG øe
É¡«∏Y â¨W øμd ,Ω2012 äÉHÉîàfG á∏ªM
õé©dG ¢†ØN Oƒ¡L IÒ`` NC’G á`` fhB’G ‘

π``````````«∏–

zCGƒ°SC’G{ ¿ƒ°ûîj ¿hôªãà°ùeh ..á«HhQhCG ∑ƒæH êQÉîJ πbô©J ô°üe ‘ äÉHGô£°V’G
∫Ébh .»``æ`Wƒ``dG »``HO äGQÉ`` eE’G ¤EG á≤Ø°üdG
øjΰûªc áKÓK hCG ¿ÉμæH ∑Éæg º©f{ Qó°üŸG
‘ AGô°û∏d áLÉëH Gƒ°ù«d º¡æμd Ú∏ªàfi
.zº««≤àdG ¿CÉ°ûH Qò``◊G ¿ƒNƒàj º``gh ó∏ÑdG
‘ πãªàj äÉ≤Ø°üdG ΩÉ``eCG ô``NBG ≥FÉY ∑É``æ`gh
øjΰûŸG ÚH äɪ««≤àdG ‘ ÒÑμdG øjÉÑàdG
‘ô°üŸG ∫Ébh .ájô°üŸG ∫ƒ°UCÓd Ú©FÉÑdGh
᫪««≤J á°SQɇ ¤EG GÒ°ûe »``HO ‘ º«≤ŸG
ôf ⁄ IQƒ``ã`dG πÑb{ ∑ƒæÑdG ´É£b ‘ á©FÉ°T
∫ÉãeCG áKÓK øe πbCÉH ô°üe ‘ á«μæH äÉ≤Ø°U
¢VhôY ∑É``æ` g (¿B’G) .á``jÎ``aó``dG á``ª`«`≤`dG
.z∫ƒ°UC’G √ò``g ¢†©Ñd á``jÎ``aó``dG ᪫≤dÉH
øμd .π©ØdÉH â°†ØîfG äɪ««≤àdG{ ±É°VCGh
∫ƒ≤Jh »°SÉ«°ùdG ™``°`Vƒ``dG ¤EG ô¶æJ ¢``SÉ``æ`dG
´ÉHh .z∂`` dP ø``e π``bCG (GQÉ``©` °` SCG) ó``jô``f ø``ë`f
πãe 1^6 πHÉ≤e ô°üe ‘ ¬à£°ûfCG »H.¿EG.»H
¬«à«°Sƒ°S ô£b äΰTGh ,ájÎaódG ᪫≤dG
.ájÎaódG ᪫≤dG »∏ãe ƒëæH ∫GÔL
»ÑXƒHCG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫É``bh
ÉÑZGQ ¿ƒμ«°S ∂``æ`Ñ`dG ¿EG ƒ``«`dƒ``j ‘ »``æ`Wƒ``dG
,á«°ùfôa ∑ƒæÑd ájô°üŸG äGóMƒdG AGô°T ‘
.»JGòdG ƒªædG ≈∏Y GOɪàYG ÌcCG ∂æÑdG øμd
øY É¡°ùØæH á«ŸÉ©dG ∑ƒæÑdG iCÉæJ πHÉ≤ŸG ‘h
ó≤Yh .ô``WÉ``î` ŸG ÖÑ°ùH QÉ``ª`¨`dG Gò``g ∫ƒ`` NO
¢SƒjÒH ™e äÉKOÉfi Óãe OôJQÉ°ûJ OQófÉà°S
,2011 ΩÉY ájô°üŸG ¬JóMh ≈∏Y PGƒëà°SÓd
.»°SÉ«°ùdG ™°VƒdG QƒgóJ ™e Öë°ùfG ¬æμd
ácô°ûH Ú∏∏ëŸG IÒÑc ÉÑÁR π«°TGQ âdÉbh
áHƒf{ ¿óæd ‘ ¢ùμ«eƒfƒμjG ∫ÉHƒ∏L »æ«HhQ
ÒcòJ iƒ°S â°ù«d IÒ``NC’G QGô≤à°S’G ΩóY
ôWÉîŸG ¿CGh ..á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG áHƒ©°üH
áHÉbôdGh äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dG ô``WÉ``flh á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG
.zOÉ°üàb’G ≥æîJ

áeƒμ◊G AGOCG{ »HO ‘ ∫Éà«HÉc ΩÉ``bQCG ácô°ûH
∫ƒëàdGh ¢``SÉ``æ`dG á``«`Ñ`dÉ``Z äÉ``©`bƒ``J ø``e π`` bCG
AÉæKC’G √òg ‘h .zÉ°ù∏°S øμj ⁄ »WGô≤ÁódG
∂æÑdG π``Nó``Jh OÉ`` M π``μ`°`û`H ¬``«`æ`÷G ™``LGô``J
»≤∏jh .¬``à`jÉ``ª`◊ »``°`VÉ``ŸG ´ƒ``Ñ`°`SC’G …õ``cô``ŸG
PGƒëà°SG á≤Ø°U …CG ≈∏Y ¬dÓ¶H á∏ª©dG ∞©°V
Ö∏W …ô°üe ‘ô°üe Qó°üe ∫Ébh .OÓÑdG ‘
¢VÉØîfG Ò°ü≤dG ióŸG ‘{ ¬ª°SG ô°ûf ΩóY
¢`` ü` `NQCG á``≤` Ø` °` ü` dG π``©` é` j ¬`` «` æ` ÷G á``ª` «` b
Gòg ôªà°SG ¿EG ø``μ`d{ ±É``°` VCGh .z…Î``°`û`ª`∏`d
ôKDƒj Gò¡a ¬©LGôJ ¬«æ÷G π``°`UGhh ™°VƒdG
¿CG Ö``é`j .π``jƒ``£` dG ió`` ŸG ‘ á``«`ë`Hô``dG ≈``∏`Y
ÜÉÑ°SCG øeh .zÚà«MÉædG øe ôeC’G ¤EG ô¶æJ
¢VÉØîfG É``°`†`jCG á`` «` HhQhC’G ∑ƒ``æ`Ñ`dG ±ƒ``î`J
ó≤a .Ú∏ªàëŸG Ú«ª«∏bE’G øjΰûŸG Oó``Y
ácôM ‘ Ó``ã` e »``æ` Wƒ``dG ô``£` b ∂``æ` H ´ô``°` T
AGô°ûd Q’hO QÉ``«`∏`e 2^2 ™`` aOh äGPGƒ``ë`à`°`SG
.ô°üe ∫GÔ``L ¬«à«°Sƒ°S ‘ á«Ñ∏ZC’G á°üM
ÉÃQh .É``«`cô``J ≈∏Y √QÉ``¶` fCG õ``cô``j ¿B’G ¬æμd
¬jód Éà »æWƒdG »HO äGQÉ``eE’G ∂æH ≈ØàcG
ᣰûfCG AGô°ûd Q’hO ¿ƒ«∏e 500 ™aO Éeó©H
â∏μ°T á≤Ø°U »gh ,ô°üe ‘ ÉÑjQÉH »H.¿G.»H
…òdG ∂``æ`Ñ`dG á``«`é`«`JGÎ``°`SG ‘ GÒ``Ñ`c ’ƒ``–
≈∏Y ¬``aÉ``°` û` μ` fG ø``e á``jƒ``b á``Hô``°` †` d ¢``Vô``©` J
¿ƒ«aô°üe ∫ƒ≤jh .»``HO ‘ á«eƒμM äÉfÉ«c
»HO ‘ ¥ô°ûŸG πãe iô``NCG ᫪«∏bEG ÉcƒæH ¿EG
ÊÉæÑ∏dG IOƒ``Yh »Hô¨ŸG ∂æH É``ah …QÉéàdGh
º¶©e øμd .ô°üe ‘ πª©dG ≈∏Y á°üjôM
ᣰSƒàe äÉ≤Ø°U ¤EG ™∏£àj ∑ƒæÑdG √ò``g
Ö∏W »``HO ‘ ‘ô°üe Qó°üe ∫É``bh .º``é`◊G
âªàgG áKÓãdG ∑ƒæÑdG ¿EG ¬ª°SG ô°ûf Ωó``Y
…QÉéàdG ÚY óbh ,ÉÑjQÉH »``H.¿G.»``H AGô°ûH
ÖgòJ ¿CG π``Ñ`b GQÉ``°`û`à`°`ù`e ¢``SG.»``H.ƒ``j ∂``æ`H

Iƒb ÈcCG Ú°üdG :‹hO ôjô≤J
2017 ∫ƒ∏ëH á«ŸÉY ájOÉ°üàbG
ä’ÉcƒdG -∫ƒ°S
‘ ájOÉ°üàbG Iƒ``b È``cCG Ú°üdG íÑ°üJ ¿CG í``Lô``ŸG ø``e ¬``fq EG ‹hO ôjô≤J ∫É``b
ájOÉ°üàb’G Iƒ≤dG IóëàŸG äÉj’ƒdG ∂dòH á«£îàe Ω2017 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ⁄É©dG
.kÉ«dÉM ⁄É©dG ‘ ÈcC’G
áÑ°SÉëŸGh IÈ``ÿG â«H øY QOÉ°U ôjô≤J øY zÜÉ¡fƒj{ AÉÑfCG ádÉch â∏≤fh
≈∏Y Ú°ü∏d ‹É``ª`LE’G »∏ëŸG œÉædG ¿CG zRôHƒc ¢ShÉg ô``Jhh ¢ùjGôH{ ‹hó``dG
‘ É¡°ùØf äÉéàæŸG QÉ©°SCG ¥hôa QÉÑàY’G ‘ òNCÉj Ée ƒgh á«FGô°ûdG Iƒ≤dG ¢SÉ°SCG
√Ò¶f RhÉéà«°S ∂dòHh 2017 ΩÉY ∫ƒ∏ëH Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 20 ¤EG π°ü«°S ∫hódG
.»μjôeC’G
¢SÉ°SCG ≈∏Y ⁄É©dG ‘ äGOÉ°üàbG 3 ÈcCG ¿CG ôjô≤àdG ™bƒJ ,2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëHh
‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ≠∏Ñj ¿CG ™bƒàj å«M ;Ú°üdG πª°ûà°S á«FGô°ûdG Iƒ≤dG
óæ¡dG ºK Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 23^4 ƒëæH IóëàŸG äÉj’ƒdG É¡«∏J Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 30^6
øe ¿ÉHÉ«dG ™LGÎJ ¿CG kÉ°†jCG ôjô≤àdG ™bƒJh .Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 13^7 ‹Gƒ``ë`H
äÉfƒ«∏jôJ 5^8 √Qób ‹ÉªLEG »∏fi œÉæH ™HGôdG õcôŸG ¤EG kÉ«dÉM ådÉãdG õcôŸG
.Q’hO

RÎjhQ - »HO

Ωó≤J ∑É``æ` g ¢``ù`«`d ø``μ`d å``ë`Ñ`dG ó``«`b π`` `bC’G
ÈcCG ¢ùeÉN ¢SƒjÒH ∂æH ∞``bhCGh .É¡fCÉ°ûH
á«bƒ°ùdG á``ª`«`≤`dG å``«`M ø``e ¿É``fƒ``«` dG ∑ƒ``æ`H
ójõJ »``à` dGh ô``°`ü`e ‘ ¬``Jó``Mh ™``«`Ñ`d á≤Ø°U
ƒ«dƒj ‘ Q’hO ¿ƒ``«` ∏` e 200 ≈``∏` Y É``¡`à`ª`«`b
´É°VhC’G QƒgóJ ¿CG ¿ƒ«aô°üe iôjh .»°VÉŸG
™«HÉ°SC’G ió`` e ≈``∏` Y ô``°`ü`e ‘ á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG
π©Lh ø``jô``ª`ã`à`°`ù`ŸG á``≤` K ø``e ∫É`` f á``«` °` VÉ``ŸG
.áHƒ©°U OGOõj OÓÑdG ‘ ∫ƒ°UCG øe êQÉîàdG
IQƒã∏d á«fÉãdG iôcòdG äGôgɶe äôØ°SCGh
∑QÉÑe »æ°ùM ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdÉH âMÉWCG »àdG
ôjÉæj 25 òæe ÉÑjô≤J É°üî°T 60 πà≤e øY
ôjòëàdG ¤EG ´ÉaódG ôjRƒH GóM ɇ ,»°VÉŸG
Ée QÉ«¡f’G ÉØ°T ≈∏Y íÑ°üà°S ádhódG ¿CG øe
.ájQƒa äGAGôLEG òîàJ ⁄
º¡°SC’G çÉ``ë`HCG ôjóe Òé«e ÜÉ``L ∫É``bh

äGQÉeE’G ∂æHh »æWƒdG ô£b ∂æH ¤EG ô°üe
™bƒJh .2012 ΩÉY Ö«JÎdG ≈∏Y »æWƒdG »HO
≈∏Yh .äÉ``≤`Ø`°`ü`dG ø``e ó``jõ``e ΩGô`` HEG ¢†©ÑdG
¬jójôc{ ™«Ñ∏d áë°TôŸG ∑ƒæÑdG áªFÉb ¢SCGQ
áÄŸÉH 61 á°ü◊ ∂dÉŸG »°ùfôØdG z∫ƒμjôLCG
¿É°S É``°`ù`«`à`fGh ô``°`ü`e ∫ƒ``μ` jô``LCG …ó``jô``c ‘
∂æH ‘ áÄŸÉH 70 á°üM ¬``dh ‹É£j’G ƒdhÉH
¤EG ÚμæÑdG øe …CG ø∏©j ⁄h .ájQóæμ°S’G
ÊÉ«°ûJƒc ƒμjôfG ∫Ébh .™«ÑdG ‘ ¬àÑZQ ¿B’G
ƒdhÉH ¿É°S É°ù«àfG ∂æÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
¢SƒaGO ‘ »ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæŸG ∫ÓN
≥ëà°ùj ó∏H ô°üe{ ÚYƒÑ°SCG πÑb Gô°ùjƒ°ùH
èFÉàf ≥≤ëj ájQóæμ°S’G ∂æH øμd .á©HÉàŸG
.zájÉæ©H ∂dP ™HÉàf øëfh .É«dÉM á«HÉéjEG
∫ƒμjôLCG ¬jójôc º°SÉH çóëàe ¢†aQh
≈∏Y IóMGh á≤Ø°U áªKh .≥«∏©àdG ¢ùjQÉH ‘

êQÉîàdG ¿CG óŒ ô¡°TCG á©°†H IôcGòdÉH óY
∑ƒæÑ∏d Gó«L GQÉ«N GóH ájô°üŸG ∫ƒ°UC’G øe
ÒHóàd áLÉ◊G ó°TCG ‘ âfÉc »àdG á«HhQhC’G
.ájƒfÉãdG ɡࣰûfCG ™«H øe πjƒªàdG
™°VƒdG QƒgóJ íÑ°UCG ∂dP øe IÎa ó©Hh
™LGôJ øe ¬æY èàf É``eh ô°üe ‘ »°SÉ«°ùdG
…CG á``∏`bô``©`H ¿GOó`` ¡` j á``∏`ª`©`dG á``ª`«`b ‘ OÉ`` M
∑ƒæÑdG ∫ƒÑb Ωó``Y ™e IójóL ™«H äÉ≤Ø°U
¢VÉØîf’G Ió``jó``°` T QÉ``©` °` SC’É``H á``«` Ñ` æ` LC’G
∑ƒæH ™°VƒdG Gò``g Oó``¡`jh .É«dÉM á°Vhô©ŸG
øe Ωƒ``°`Sô``dG Ö°ùc ¤EG á«YÉ°ùdG Qɪãà°S’G
Oƒ©j ≈àM πjƒW QɶàfÉH äÉ≤Ø°üdG Ö«JôJ
IQƒa hó``Ñ`J ó``bh .äÉ≤Ø°üdG ¥ƒ°ùd •É°ûædG
πãe »``°` VÉ``ŸG ΩÉ``©` dG É``gó``¡`°`T »``à` dG •É``°`û`æ`dG
ióMEÉH ‘ô°üe ∫Ébh .ÌcCG ’ áØWÉN á°†eh
øY ìÉ``°`ü`aE’G Ωó``Y Ö∏W á``«`dÉ``ŸG äÉ``Yƒ``ª`é`ŸG
AÓª©d QÉ°ûà°ùªc ¬Ñ°üæe á«°SÉ°ù◊ ¬àjƒg
ΩÉ©dG (¬dƒ°UCG) ´ÉH øe hóÑj ¿B’G{ :´É£≤dÉH
:±É°VCGh .zô``¶`à`fG ø``‡ AÉ``cP Ì``cCG »``°`VÉ``ŸG
¿ƒμ«°S ô°üe ‘ øgGôdG ™°VƒdG ¿CG hóÑj ’{
...’DhÉ`` Ø` `J ø``jô``ª`ã`à`°`ù`ŸG Ì`` cC’ ≈``à`M É``HPÉ``L
.¿B’G AGô``°`T ¢``Uô``a ø``Y ¿ƒdCÉ°ùj ’ AÓª©dG
.zQƒ`` `eC’G Aƒ``°`ù`J ó``b ió``e …CG ¤EG ¿ƒ``dCÉ`°`ù`j
¢†ØN •ƒ¨°V â``– á``«` HhQhCG ∑ƒ``æ`H â©°Sh
™e É``¡`dÉ``ª`°`SCGQ äÉ``jƒ``à`°`ù`e IOÉ`` `jRh ∞``«`dÉ``μ`à`dG
¿ÉªàF’G áeRCG ó©H ᫪«¶æàdG óYGƒ≤dG ójó°ûJ
᫪«∏bEG ∑ƒæH ¤EG ô°üe ‘ É¡JÉ«∏ªY ™«Ñd
OÓÑdG ‘ »``°`SÉ``«`°`ù`dG ™``°` Vƒ``dÉ``H á`` `jGQO Ì`` cCG
≥aGhh .π``jƒ``£` dG ió`` ŸG ≈``∏`Y ’DhÉ``Ø` J Ì`` cCGh
ɪéM È`` cC’G ¬``°`ù`aÉ``æ`eh ∫GÔ`` L ¬«à«°Sƒ°S
‘ ɪ¡«JóMh ™``«`H ≈``∏`Y zÉ``Ñ`jQÉ``H »``H.¿G.»``H{

ô¡°TCG 9 ∫ÓN z777 èæjƒH{ øe ójóL RGôW ôaGƒJ ™bƒàJ zäGQÉeE’G ¿GÒW{
äÉcô°T πeCÉJh äÉ©«ÑŸG å«M øe ¥Ó``WE’G ≈∏Y äGôFÉ£dG í‚CG øe 777 RGô£dGh
OóYh π``bCG OƒbƒH ∫ƒ``WCG äÉaÉ°ùe ™£b ™«£à°ùJ áî°ùf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ¿GÒ£dG
¤EG äOCG »àdG äÉjQÉ£ÑdÉH á≤∏©àŸG äÓμ°ûŸG ¿EG ∑QÓc ∫Ébh .øjôaÉ°ùŸG øe ÈcCG
ÒZ øe á«°VÉŸG ™«HÉ°SCG á©HQC’G ¤EG áKÓãdG ‘ ÔjÓÁQO èæjƒH IôFÉW 50 ∞bƒJ
ió°üàà°S ácô°ûdG ¿CG ‘ ¬à≤K øY ÉHô©e Ò°ü≤dG óeC’G ≈∏Y GAƒ°S OGOõJ ¿CG íLôŸG
èæjƒH øμd É¡æFÉHRh äGôFÉ£dG áYÉæ°U ácô°ûd Éjó– πã“ á∏μ°ûŸG{ ±É°VCGh .É¡d
äÉcô°T äóÑμJh .zÉ¡«∏Y ¿ƒÑ∏¨à«°S .ø°ùëàJ ¿CG πÑb GAƒ°S OGOõà°S .É¡«∏Y Ö∏¨àà°S
™e äGôFÉ£dG ∂∏J ∞bƒJ áé«àf äGQ’hó``dG øe ÚjÓŸG äGô°û©H ôFÉ°ùN ¿GÒ£dG
ÔjÓÁQO RGôW øe IôFÉW …CG äGQÉe’G ¿GÒW ∂∏“ ’h .≥aC’G ‘ πM OƒLh ΩóY
ÚH πªàfi ∞dÉ– ÖÑ°ùH É≤∏b ¢ù«d ¬``fEG ∑QÓ``c ∫É``bh .É¡FGô°T ≈∏Y óbÉ©àJ ⁄h
´ƒÑ°SC’G OÉ–’G âdÉbh .ájóæ¡dG õjGhôjEG âLh »ÑXƒHCG Égô≤eh ¿GÒ£∏d OÉ–’G
≈°†eh .ájóæ¡dG ¿GÒ£dG ácô°T ‘ á°üM AGô°T øe âHÎbG É¡fEG »°VÉŸG
-2012 á«dÉŸG áæ°ùdG äGOGôjEG ƒ‰ ™bƒàJ äGQÉeE’G ¿GÒW ¿EG ÓFÉb ∑QÓc
á«°VÉŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ìÉHQC’G IOÉjR ™bƒàJh áÄŸG ‘ 20h 18 ÚH Ée 2013
ìÉHQC’G ‘É°U ‘ IOÉ``jR ∑Éæg ¿ƒμà°S{ ™HÉJh .π«°UÉØàd ¥ô£àj ⁄ ¬æμd
…ƒæ°S ∫ó©Ã ƒªæà°S äGOôjE’G ¿CG ÉØ«°†e ,zäÉHƒ©°U ¿hóH »JCÉJ ød É¡æμd
.ΩÉY πc ∫É◊G ƒg ɪc áÄŸG ‘ 20-18 √Qób

Ú°üdG øe IQÉ«°S ∞dCG 60 Öë°ùJ á«s °ùfôØdG zƒæjQ{

RÎjhQ - ÚμH

øY zGƒîæ«°T{ Iójó÷G Ú°üdG AÉÑfCG ádÉch â∏≤f
ƒæjQ ácô°T ¿EG ¬dƒb Ú°üdÉH ∂∏¡à°ùŸG ájɪM RÉ¡L
øe ÌcG Öë°S ‘ äCGóH äGQÉ«°ùdG áYÉæ°üd á«°ùfôØdG
‘ äÓμ°ûe ÖÑ°ùH Ú°ü∏d Égôjó°üJ ” IQÉ«°S ∞dG 60
IQGOE’G øY ádÉcƒdG â∏≤fh .OƒbƒdG iƒà°ùe äÉ°ù›
ôé◊Gh ¢``û`«`à`Ø`à`dGh IOƒ`` `÷G ≈``∏` Y á``HÉ``bô``∏` d á``eÉ``©` dG
´ƒÑ°S’G äCGó``H Ú°üdÉH ƒæjQ IóMh ¿EG É¡dƒb »ë°üdG
¢Sƒ«dƒc RGô``W ø``e IQÉ``«`°`S 61508 Öë°S ‘ »``°`VÉ``ŸG
16 Ú``H É``e IÎ``Ø`dG ∫Ó``N É``¡`LÉ``à`fG ” ™``aó``dG á``«`YÉ``HQ
.2012 ƒ«dƒj øe ô°TÉ©dGh 2008 Ȫ°ùjO
äÉ°ù› ‘ Ö«Y É¡H äGQÉ«°ùdG √òg ¿EG IQGO’G âdÉbh
ÒZ Oƒbh äÉjƒà°ùe Qƒ¡X ¤EG …ODƒj OƒbƒdG iƒà°ùe
ƒæjQ ¿EG â``aÉ``°` VCGh .äGOGó`` ©` `dG á``Mƒ``d ≈``∏`Y áë«ë°U
.ÉfÉ› äÉ°ùéŸG √òg Ò¨à°S
ƒæjQ Öë°S ¿CG âfÎfE’G ≈∏Y IQGOE’G ™bƒe ô¡XCGh
ÊÉãdG ƒ``gh ô``jGÈ``a ø``e ¢SOÉ°ùdG ‘ ø``∏`YCG äGQÉ«°ù∏d
5097 âÑë°S ób ƒæjQ âfÉch .øjô¡°T ∫ÓN ¬Yƒf øe
äÓμ°ûe ÖÑ°ùH ÊÉãdG ¿ƒfÉc ôjÉæj ‘ ¢Sƒ«dƒc IQÉ«°S
.ΩÉë∏dG ‘

RÎjhQ - »HO
IQƒ£e áî°ùf ôaGƒJ ™bƒàJ ácô°ûdG ¿EG äGQÉeE’G ¿GÒW ¢ù«FQ ∑QÓc º«J ∫Éb
äÓμ°ûŸG ¿CÉH ÉØ«°†e ,ô¡°TCG á©°ùJ ¤EG áà°S ∫ÓN øjΰûª∏d 777 èæjƒH IôFÉ£dG øe
»HO ‘ Ú«Øë°üdG ∑QÓc ≠∏HCGh .∂dP ≈∏Y ôKDƒJ ød ÔjÓÁQO IôFÉ£dG ‘ á«æØdG
∂dP iÔ°Sh É¡bÓWEG ™bƒJCG .¢ùcG 777 IôFÉ£dG ´hô°ûe ‘ π°UGƒàe πª©dG{ :¢ùeCG
ìôW øe π``bC’G ≈∏Y ΩÉY ó©H ≈∏Y èæjƒH hóÑJh .zá©°ùJ ¤EG ô¡°TCG áà°S ¿ƒ°†Z ‘
QOÉ°üe øY Ó≤f Ȫaƒf ‘ RÎjhQ ¬JôcP Ée Ö°ùëH 777 IôFÉ£dG øe IójóL áî°ùf
∫GóÑà°S’ êÉàëà°S É¡fEG èæjƒÑd π«ªY È``cCG »gh äGQÉ``eE’G ¿GÒ``W âdÉbh .á©∏£e
RGôW êÉàfG πLCG øe §¨°†dG Rõ©j Ée ƒgh 2017 øe GQÉÑàYG áÁó≤dG 777 É¡JGôFÉW
.âbh ÜôbCG ‘ ¢ùcG 777 IôFÉ£dG ™«æ°üJ πLCG øe äGQÉeE’G ¿GÒW §¨°†Jh .ójóL

…CGôdG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1431 ¤hC’G ™«HQ øe 30 ÚæKC’G

12

áaô¨dG ¢ù«FQ åjóM äÉ°†bÉæJ
»æYÉ£ŸG ó°TGQ øH »∏Y
OÓÑdG ‘ ájô°ûÑdG ᫪æàdG ‘ áaô¨dG QhO øY åjóM ∑Éæg ¿Éc GPEGh
ÉgÒ¨c áaô¨dG É¡H ¢†¡æJ ¿CG Öéj á«dhDƒ°ùe ∂∏àa ÉgÒZh ¿Éé∏dG øYh
Öéj ¬°ùØf âbƒdG ‘ øμdh ,∂°T ÓH ÒãμdG É¡æe ô¶àæj »àdG äÉ¡÷G øe
É«k fÉK äÉ¡LƒàdGh ’k hCG ™bGƒdG ™e ≈°Tɪàj Éà áæ°ùdC’G äÉYÉ≤jEG §Ñ°†J ¿CG
øe ÒãμdG ó°ùØj ™Ñ£dÉH »eÓYE’G äÓØf’Éa ,kÉãdÉK ∫òÑj …òdG ó¡÷Gh
È©j
q ’h äÉ¡÷Gh äÉ°ù°SDƒª∏d áeÉ©dG IQƒ°üdG √ƒq °ûjh ádhòÑŸG Oƒ¡÷G
äÉÑLGh É¡«∏Y áeÉY äÉ°ù°SDƒªc É¡H ¿ƒμJ ¿CG Öéj »àdG á«Ø«μdÉH É¡æY
Oƒ¡÷G ∂∏Jh Qhó``dG Gò¡H ¢†©ÑdG qø``Á ¿CG Öéj ’h ,¥ƒ≤M É¡d ɪ∏ãe
ó«Øà°ùe ™«ª÷Éa πμ∏d á∏q ¶eh ™«ª÷G øe È``cCG øWƒdÉa ,∫òÑJ »àdG
,(∫É≤ÑdGh ,ôLÉàdG ∫hDƒ°ùŸGh ,øWGƒŸG ,ÒÑμdGh ,Ò¨°üdG) :¬JGÒN øe
ÖLGh ƒg ɉEGh ,øWƒdG Gòg ≈∏Y qøe ¬fCG ¬æe º¡Øj ¿CG Öéj ’ ó¡L …CÉa
¬∏gC’h øWƒdG ¬d Ωqób GPÉeh √OÓÑd Ωqób Ée ¢üî°ûdG ô¶æ«a ,¥É≤ëà°SGh
¢SÉædG ɉEG ,¬æWƒd ÜÉ°ùM äÉaƒ°ûc Ωó≤j óMCG Óa ,ºgÒZh ¬àYɪLh
ó≤æJh »HÉéjE’G ≈∏Y Oqó°ûJh ÖbGôJ áaÉë°üdGh º«q ≤j ™ªàéŸGh ¿ƒªμëj
qøe ¿hóH »æWƒdG πª©dG á∏aÉb »°†“h ,…ƒ°ùdG Ò°ùdG øY ꃩŸG »Ñ∏°ùdG
¿hóH ™«ª÷G ¬ª¡Øj ¿CG Öéj É``e Gò``g ,iƒ∏°S ’h IôHÉμe ’h iPCG ’h
.AÉæãà°SG
ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ QÉãj Ée ≈∏Y Oô``dGh ó≤ædGh ¢VGÎY’G ≥M ¿CG ɪc
Éæ©«ªLh ,ó∏ÑdG ‘ ᪫μ◊G á°SÉ«°ùdG ¬JójCGh ¿ƒfÉ≤dG √ôq bCG ™«ªé∏d ìÉàe
,zkGóHCG ôμØdG IQOÉ°üÃ íª°ùf ’ øëf{ QƒædÉH áé∏ÑæŸG á∏Ñ≤dG â– ¢û«©f
É¡æY ≈æZ ‘ ƒ``g äÉgÉàe ‘ ¬°ùØf πNój ’ ¿CG Oô``Ø`dG ≈∏Y Öéj øμdh
kÉé¡æe √Èà©fh ó≤ædÉH º∏q °ùf ¿CG Éæ«∏Y ,ΩRÓdG øe ÌcCG ¬°ùØf ∞°ûμj hCG
Éak ÉØ°T ¿ƒμj ó≤ædG ≈∏Y Oô``dG ¿CG ɪc ,Éæà°û«©e ≥FGôWh Éæ∏ªY ‘ kÉÁƒb
äÉeÉ¡HE’G πc πjõJ »àdG ™FÉbƒdÉH kGóæà°ùe ,äGójGõŸG øe kÉ«dÉN kÉbOÉ°Uh
π– ’ á``«`æ`Wƒ``dG ‘ Ió``jGõ``ŸÉ``H äÉ``eÉ``¡`J’É``a ,Ì`` cCG ¢ù«d á``jDhô``dG ¢``û`Ñ`Zh
√QɪK »JDƒjh ¬àeÉ≤à°SGh √hCÉ°T ≠∏Ñj ’ πª©dÉa Gkó«≤©J ÉgójõJ πH ,á∏μ°ûŸG
.ábOÉ°üdG á«æWƒdÉH ’EG
ΩÓbCG ™«ª÷G ™°ùJ ¿CGh ìô``£`jo É``e π``c ™``e ™«ª÷G πYÉØàj ¿CG π``eCÉ`f
øëfh ,¬``MGô``JCGh ¬``MGô``aCG πμH ¬°û«©f ¿CG Öéj ô°üY Gò``¡`a ,áaÉë°üdG
Qhôà »∏éæJ ±ƒ°S Qƒ``eC’ ÉæéYõj áaÉë°üdG øe ó©H ÉÄk «°T ó¡°ûf ⁄
¬JÉæμ°Sh ¬JÉcôM πc ‘ ô¡éŸG â– ¬fq CG ™«ª÷G »©j ¿CG ™∏£àfh ,âbƒdG
¢UÉî°TC’G ’,AGOC’Gh áæ¡ŸGh πª©dG ó≤àæf øëæa ,É``°``k†`jCG ¬JÉëjô°üJh
.á°UÉÿG º¡JÉ«cƒ∏°Sh

…CG ¿hóH ∂dP ¤EG Ò°ûj Ée äÉÑKE’G øe ∑Éægh ,πμdG É¡aô©j ≥FÉ≤M √ògh
¿CG Öéj Ée ƒgh ,IõgÉL »¡a É¡JÉØ∏e íàa ‘ ¢üî°T …CG ÖZQ ≈àe ∂°T
k °ùY ΩÉjC’G πc ¢ù«∏a ,√ôeh √ƒ∏M ™e ≈WÉ©àfh ,¬H πÑ≤f
Ée πc ¢ù«dh ,Ó
´É£b ≈àMh Gòμgh ,QÉf ¬°ù°ù“ ’ Aɪ°ùdG øe ’k õq æe ∫hDƒ°ùŸG ∑GP ¬dƒ≤j
A’Dƒgh ∞ë°üdG √òg π¡a ,¢UÉN ´É£b ¬æe áFÉŸÉH 90 ¬°ùØf áaÉë°üdG
,?ïjôŸG øe ¿ƒJCÉj É¡JÉ«Ñ∏°S ≈∏Y áaô¨dG ¿hó≤àæj ÉeóæY ¿ƒ«Øë°üdG
‘ º¡æ°†àëj øe ≈∏Y ¿ƒÑ∏≤æj º¡fCG hCG ?¢UÉÿG ´É£≤dG ¿ƒ∏ãÁ ’ hCG
ΩÓYE’G ádÉ°SQ ¿CG √Ò``Zh áaô¨dG ¢ù«FQ »©«∏a ,?á«Øë°üdG ¬JÉ°ù°SDƒe
ÖJÉμdG hCG »Øë°üdGh ,äGQÉÑàY’Gh ídÉ°üŸG πc ¥ƒa ≈eÉ°ùàJ áaÉë°üdGh
¬ª∏b kGô¡°ûe …Èæj √AÉ``æ` HCGh ø``Wƒ``dG ∫Éæj ÉÄk «°T ¢ùª∏j hCG iô``j ÉeóæY
â≤q≤– äÉÑ°ùàμe …CÉH ¢SÉ°ùŸG ¬°ùØf ¬d ∫ƒq °ùJ øŸ ¢†aGôdG ¬Øbƒe §î«d
q …CG hCG Qôq Á §¨d …CG hCG
¢SɪàdG §N ‘ …óæ÷G πãe ¬o ∏ãe ,ôé°†J hCG “
πÑb ¬MhôH ¬æY ´Éaó∏d ÖgCÉàj ¬æWƒH ¥óëj …òdG ô£ÿÉH ¢ùëj
q ÉeóæY
…òdG ìÓ°ùdG ƒ¡a ,Ohòjh ¬H íaÉæj ¬ª∏b ’EG ¬d ¢ù«d »Øë°üdÉa ,¬à«bóæH
Iô°üf ‘ ¿É«ÑdG ¢TÉ°TQ ƒg πH ,™bGƒdG ¬H ô¡¶jh á≤«≤◊G øY ¬H ™aGój
.í«ë°üdG ’EG í°üj Óa ,ÖLGƒdGh ≥◊G
∫ÉŸG øe ¢ùØfCGh ¬MhQ øe øªKCGh ,øWGƒŸG ¬μ∏Á Ée ≈∏ZCG á«æWƒdG ¿EG
∫É©aC’ÉH ɉEq Gh §≤a ΩÓμdÉH ¢ù«d ,IhGô°Vh ám dÉ°ùÑH É¡æY ™aGój ,ódƒdGh
m∫ÉëH øμÁ ’ á«æWƒdGh ,∫É``Lô``dG ¿OÉ©e ô¡¶Jh ∫Gƒ``bC’G ¢ùμ©J »àdG
™∏°ùdG ¥ƒ°ùJ ɪ∏ãe É¡≤jƒ°ùJh ¢†©ÑdG ø``e É¡H IôLÉàŸG ∫GƒMC’G ø``e
.ô°üb ΩCG øeõdG ∫É``W ,ádÉfi ’ CÓª∏d ∞°ûμ«o °S A»°T πμa ,™FÉ°†ÑdGh
¬°ùØf ‘ ¢û«Œ ¢ùLGƒg ¬jód øªc ∂dP øe ¢ù°ùëàj …òdG ÉÃQ øμdh
¿CG ÒZ øe É¡Lôîjh Égôaõ«a ,√ôWGƒN É¡H çóëàJh √Qó°üH πªà©Jh
…Qƒj øªc ¬dÉM ƒ¡a ,èFÉàf øe ¬Ø∏îJ Éeh ÉgÒ°ùØJh ÉgôWÉfl ∑Qój
.Égô£N ºXÉ©Jh ÉgQô°T ‹É©J ôμæà°ùj ºK º«°û¡dG ‘ QÉædG
πãà Iô``LÉ``à`e ∑É``æ`g ¿CÉ` H ó`` MCG ≈``∏`Y á``«`aÉ``N ó``©`J ⁄ äÉ``¶`MÓ``e á``ª`K
äGQOÉÑŸÉH ¿hôLÉàŸG É¡©Ñàj A»°ûd ádhódG ¬LƒàJ
q ¿CG ɪa ,ÖfGƒ÷G √òg
É¡æe åμÁ ’h áÑ°SÉæe πc ‘ ™bôØàJ äÉfƒdÉÑdÉc É¡fƒª°†e øe áZQÉØdG
IóYÉ≤dÉH πª©j øªc ¬dhÉ©eh ¬bQɣà …ƒ¡j ¢†©ÑdGh !¢VQC’G ‘ A»°T
á≤«bO ÒZ ¥ô£H ºLÉ¡jh ,zΩƒé¡dG ´Éaó∏d á∏«°Sh Ò``N{ :∫ƒ≤J »àdG
Ωƒé¡dG ¢ù«∏a ,í«ë°üdG É¡©°Vƒe øY QƒeC’G Qƒq ëj Ée ΩÉ¡Jq ’G øe É¡«a
Éeh ÒKCG ÉŸ áfGOEG πμ°ûj ¬ÑdÉZ ‘ ɉEG ,´Éaó∏d á∏«°Sh ¿ƒμj äÉbhC’G πc ‘
¬à≤«≤M ≈∏Y ¬°ùØf ¢üî°ûdG ∞°ûμj ô``NB’G ¢†©ÑdGh ,∞bGƒe øe ìôW
.¬æ£Ñj Éeh

.πªY øY
äÓëŸGh äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG πc ƒg √Éæ©e ΩƒªY ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dGh
OÓÑdG ‘ ¿ƒ``∏`ª`©`j ø``‡ º``gÒ``Zh ø``jOÉ``«`°`ü`dGh Ú`` YQGõ`` ŸGh ä’É``≤` Ñ` dGh
øe ¬``Hh ’EG ¿ÉªY ‘ lâ«H ƒ∏îj ’h ,äÉ°ù°SDƒe ‘ hCG ¢``UÉ``ÿG º¡HÉ°ù◊
¢UÉÿG ´É£≤dG QhO ≈∏Y IójGõŸG øY ΩÓμdGh ,¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ πª©j
∫ó÷G øμdh ,∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH ∫óL hCG ¢TÉ≤f ∫É› ¢ù«d ¬à«æWhh
ìô°üj ∞«c »©j ’ …òdG ¢†©ÑdG ÖfÉL øe ¢UÉÿG ´É£≤dG øY ÒÑ©àdG ‘
≈∏Y ¬©bhh ¬J’ƒdóe ∑Qój ¿CG ¿hO AGƒ¡dG ‘ kÉeÓc »eôjh ,∫ƒ≤j GPÉeh
πμa - ¢UÉÿG ´É£≤dG QhOh ™bGh ¿Éc kÉjCG √Òãj Ée ¢ùμ©j πgh ,™ªàéŸG
πãe QÉãj »μd kÉÑ°SÉæe ¿Éc âbƒdG πg πH ,∫É≤oj ɪc -í°†æj ¬«a Éà AÉfEG
π°SôŸGh óq ©ŸG íjô°üàdG äGP ‘ áaô¨dG ¢ù«FQ ±Î``YG …ò``dG ΩÓμdG Gòg
ºYO ¤EG êÉàëj ¢UÉÿG ´É£≤dG ¿EG óMGƒdG ±ô◊ÉH ∫Éb ¬fq CÉH ∞ë°ü∏d
ÒKCG Ée ¿CÉH íjô°U ±GÎYG Gòg ,?kÉjƒæ°S øWGƒe ∞dCG 20 ÖYƒà°ùj »μd
,QƒeC’G øWGƒH øY È©jh
q åjó◊G ¥É«°S øY êôîj ’ ΩÓμdG Gòg ∫ƒM
ɉEGh ,ÉæØ∏°SCG ɪc ¬eƒªY ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG øY È©j
q ’ ™Ñ£dÉH øμdh
ÜÉLCG »àdG ¤hC’G áKÓãdG á∏Ä°SC’G »Øa ,∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ ¬°üî°T øY È©j
q
ÒZ ∫É``©`aCG OhOQ óéj ⁄ ∫É``b ¬``fq CG ¤EG Ò°ûj É``e ,´ƒ``°`Vƒ``ŸG Gò``g ‘ É¡æY
ôaÉ°†àJ »àdGh OÓÑdG É¡°û«©J »àdG áÑ«°ü©dG äÉ``bhC’G √ò``g ‘ á«HÉéjEG
πc øe OÓÑdG ‘ πªY øY ÚãMÉÑdG á∏μ°ûŸ ∫ƒ∏M OÉéjE’ Oƒ¡÷G É¡«a
¥É«°ùdG øY êhô``ÿG hCG ,ΩÉ``©`dG êGõª∏d Òμ©J …CG ‘ ÖZôf ’h ±Gô``WC’G
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†◊ »eÉ°ùdG ΩÉ≤ŸG ¬«dEG ±óg …òdG
‘ áaô¨dG ¢ù«FQ ¬cQój ¿CG Öéj Ée Gògh -ˆG ¬¶ØM- º¶©ŸG ó«©°S øH
ɪk FGO ∑Éægh Éæg ¬H ‹ó``j ɪ«a ¬°ùØf ™LGôj ¿CGh ,IQôμàŸG ¬JÉëjô°üJ
OôJ »àdG äɶMÓŸGh ó≤ædG øe ôé°†j ∂dP ó©Hh ,∫ƒ≤j ÉŸ kióg ¿hóH
.¬dƒ≤j Ée ≈∏Y
¿CG Öéj πªY øY ÚãMÉÑdG ø°†à– πªY á≤∏M øe OÓÑdG √ó¡°ûJ ɪa
Éfó¡L iQÉ°üb ∫òÑf ¿CGh AÉæãà°SG ¿hóH ™«ª÷G øe Ö«MÎdG πc ≈≤∏j
Òãfh ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH ÖfÉ÷G Gòg øY êôîf ¿CG ’ ,á∏°†©ŸG RhÉéàd
GPEG óMCG Éæq e º∏°ùj ød ,óMGh ÜQÉbh IóMGh á≤JƒH ‘ ÉæfCG QÉÑàYÉH ,™HGhõdG
.QÉædG ¬«a âÑ°T
´É£≤dG äQRBG ø``e »``g á``«`°`VÉ``ŸG É¡JGƒæ°S ∫Gƒ``W á«fɪ©dG áaÉë°üdG
¤EG ™LÒdh ,áaô¨dG ¢ù«FQ º¡æeh ¬JGOÉ«b äô¡XCG øe »``gh ,¢UÉÿG
øeh ,¬«∏Y AGƒ°VC’G §∏q °S øe Gkó«L ±ô©j ¿CG ÖZQ GPEG áàFÉØdG äGƒæ°ùdG
,√ÒZ hCG ƒg ∂dP ôμæj ¿CG øμÁ Óa ,¬«dEG π°Uh Ée ¤EG π°Uh ¿CG ¤EG √RôHCG

Ωƒj ¿ÉªY áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ¢ù«FQ ¬YRq h …òdG ÉØk ∏°S óq ©ŸG åjó◊G
äGOÉ≤àfG ¬dƒM äÒ``KCG á«∏ëŸG ∞ë°üdG ≈∏Y ôjGÈa øe ™°SÉàdG âÑ°ùdG
øe ó``jó``©`dG ¿CÉ`°`û`H á``«`HÉ``é`jE’G Ò``Z ∞``bGƒ``ŸG ¢``†`©`H ∫ƒ``M ∫É``©` aCG OhOQh
øªa ,∂dP ÒZ ¤EG É¡JÉ«dhDƒ°ùeh ÉgQhOh áaô¨dÉH á≤∏©àŸG πª©dG ÖfGƒL
Éck ƒ∏‡ ’k õæe â°ù«dh áeÉY á°ù°SDƒe ÉgQÉÑàYÉH QÉædG É¡°ù“
q ¿CG »©«Ñ£dG
™«ªé∏d â«H É¡fCG ’EG ,QÉéàdG â«ÑH ±ô©Jo É¡fq CG ºZôa ,á∏FÉY hCG Oôa …C’
hCG ¤ƒàj øe äÉëjô°üJ ¢ûbÉæJh ,É``gQhO º«q ≤j ¿CG Öéjh AÉæãà°SG ¿hóH
πYÉØàJ ¿CG É¡JÉ«dhDƒ°ùe øe ™Ñ£dÉH ΩÓYE’G πFÉ°Shh ,É¡JQGOEG ≈∏Y ±ô°ûj
¢VôYh π«∏ëàdGh ó≤ædÉH á«∏ëŸG áMÉ°ùdG ‘ QÉãj Ée πc ™e kÉHÉéjEGh kÉÑ∏°S
¢†©ÑdG É¡æe èYõæj ¿CG Öéj ’ »àdG á«aÉØ°ûdGh QGƒ``◊G πX ‘ ∞bGƒŸG
¢ü¨Jh á``eÉ``©`dG äÓμ°ûª∏d »``©` bGƒ``dG ìô``£` dÉ``H º``gQhó``°` U ≥«°†J ø``‡
RÉ°ûf …CG QhôÃ íª°ùj ’ …òdG è°VÉædG »eÓYE’G ÜÉ£ÿG Gò¡H º¡°SƒØf
.kÉHÉéjEG ¿Éc GPEG ôjó≤àdGh IOÉ°TE’G hCG ÉÑk ∏°S ó≤ædÉH ¬©ÑJCGh ’EG
∑Gô◊G Gòg ;¬JQƒ°U É¡«a ógÉ°ûj ™ªàéŸG IBGôe »g ΩÓYE’G πFÉ°Sƒa
πYÉØàJh Ö``MQ Qó°üH ó≤ædG πÑ≤àJ »``à`dG á``«q `◊G äÉ©ªàéŸG ‘ »©«ÑW
l
¿ƒμj ɉEG ,ìô£j Ée ¿CÉ°T øe π«∏≤àdGh ±ò≤dGh ΩÉ¡J’ÉH ’ ,kÉHÉéjEG ¬©e
,á«aÉØ°T πμH ™bGƒdG ‘ ó°ùéàJ »àdG ádq OC’ÉHh áé◊ÉH áé◊G áYQÉ≤Ã
øY ∞°ûμJ kÉ` ª` FGO ΩÓ``μ`dG IÌ``c ¿C’ ,™``Ñ`£`dÉ``H ∫É``ª`YC’É``H ∫Gƒ`` b’C G ¿ô``bh
É¡°ùμ©J ∫É©aCG É¡ÑMÉ°üJ ⁄ GPEG á°UÉN ,¢UÉî°TC’G ‘ ∞©°†dG øWGƒe
.á«gÉæàe á«©bGƒH
´É£≤dGh áaô¨dG á«æWh øY IójGõŸG ΩóY ∫ƒM áaô¨dG ¢ù«FQ åjóëa
≈∏Y Qƒ``eC’G øWGƒH ∞°ûμjh ,ÌcCG ¢ù«d ¬°üî°T øY È©j
q ΩÓc ¢UÉÿG
Ú«©àdÉH πãÁ ΩÉY ∫hDƒ°ùe äÉëjô°üJ ó≤àæJ ÉeóæY áaÉë°üdÉa ,É¡ægGƒY
¢ù«dh ¢UÉÿG ´É£≤dG á«æWh ≈∏Y IójGõe √Éæ©e ¢ù«d ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘
ô°ûf øe ó≤àæJ É``‰EG ,∫Gƒ``MC’G øe ∫É``M …CÉ`H ∂``dP ≈∏Y ójGõj øe ∑Éæg
ô°VÉëŸG ≈∏Y ™∏£J ’h ,Ió``Ä` aC’Gh ܃∏≤dG QGƒ`` ZCG È°ùJ ’h ¬``H ìô``°`Uh
‘ ¢ù«d CÉ£ÿÉa Gòd ,¬ª«q ≤Jh ìô£j Ée π∏q – ɉEq Gh ,äÉYɪàLÓd ájô°ùdG
,äÉëjô°üàdG ∂∏J hCG √òg ¬à檰†J ɪ«a πH ,äÉëjô°üàdG º««≤J hCG ó≤ædG
¿EG ’EE q G kCÉ£N º¡Øoj ’ ;¬fÉ°ùd ≈∏Y êôNh ¬H ìôq °U ɪ«a ÌcCG øªμj Ö«©dGh
êôîj ÉŸ çGÎ``cG ΩóY hCG m∫É©J hCG ák Mõe Ωn GQ ¿EG É``eCG ,√óª©Jh CÉ£ÿG OGQCG
ÒZ π©a OhOQh áμHQ çóëà°S ÚàdÉ◊G Óc ‘ É¡fCG ócDƒŸG øªa ,p¬«r ap øe
,áeRCG IQGOEG ‘ á«∏°üØeh á≤«bO É¡fCÉH ∞°UƒJh É¡°û«©f á∏Môe ‘ á«HÉéjEG
᪫°ù÷G äÉ«ë°†àdGh IQÉÑ÷G Oƒ¡÷G π°†ØH πë∏d É¡≤jôW òNCÉJ äCGóH
ÚãMÉÑdG á∏°†©Ÿ ∫ƒ∏M OÉéjEG ‘ ÒÑμdG ó¡÷G Gò¡H âLƒq Jo h âdòH »àdG

∞«°ùdG ≈∏Y ΩódG QÉ°üàfG
»æ°û©ŸG Oƒ©°ùe øH »∏Y
.Üô◊G
‘ kÉ`«`ŸÉ``Y π``°`†`aC’G Èà©J á``«`é`jhÔ``dG á``°`UÉ``ÿG äGƒ``≤` dG q¿EÉ` `a º``∏`©`∏`dh
∂∏J ¢SÉ°SCG ≈∏Y â«æoH »àdGh ,Ωƒ``«`dG ájɨd OÉà©dGh π«gCÉàdGh ájõgÉ÷G
.kÉ≤M’ ⁄É©dG ‘ IOôØàe á°SQóe âëÑ°UCGh ,¿ÉŸC’G ™e äÉ¡LGƒŸG
¢ùfƒJ ‘ Ω1986 ΩÉY Üô©dG Ú«eÓYEÓd Gô“Dƒe ô°†M ≥jó°U »æKóëj
å«M .Ω2000 ΩÉY ¬àjGóH kÉ©bƒàe ¿Éc …òdGh ,»FÉ°†ØdG åÑdG QÉKBG á¡LGƒŸ
á¡LGƒŸ á«aÉ≤ãdGh á«æ¡ŸGh á«q æØdG äÉ«°UƒàdG øe á∏ªéH ¿hô“DƒŸG êôN
øe á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG ≈∏Y √QÉ`` KBG ø``e π«∏≤àdGh ,Ö``≤`Jô``ŸG hõ``¨`dG ∂``dP
Ú©FÉ°T øjôeCG ≈∏Y Qƒ°†◊G Ö∏ZCG øgGQ :»Kófi ∫ƒ≤j ,¬LhC’G ™«ªL
ɪgh äÉ«FÉ°†ØdG hõ¨H ôKCÉàdG øe á«©«ÑW áfÉ°üëc »Hô©dG øWƒdG ‘
,É¡aGógCGh èeGÈdG ÚeÉ°†eh äɨ∏dÉH π¡÷G ‹ÉàdÉHh á``«q `eC’G QÉ°ûàfEG
.»FÉ°†ØdG •É≤àd’G ¥ÉÑWCG AÉæàbG øe kGÒãc óë«°S …òdGh ô≤ØdGh
‘ âëÑ°UCG »``à`dGh ¥É``Ñ` WC’G ∂∏J QÉ``©`°`SCG ó``gR Ωƒ``«`dG ß``MÓ``j ø``e Gò``d
øe π«ædÉH á«Hô©dG á«FÉ°†ØdG äGƒæ≤dG πØμJ ∂dòch ,™«ª÷G ∫hÉæàe
äÉ©ªàéŸG ‘ ∫Ó``ë` fE’Gh Öjô¨àdG áaÉ≤K á``YÉ``°`TEGh ¥Ó`` NC’Gh â``HGƒ``ã`dG
q á«FGóÑdG πFGóÑdG ∂∏J q¿CÉH º∏©j ,á«Hô©dG
ÉædGƒeCÉH É¡bGÎNGh ÉgRhÉŒ ”
.ÉæJOGQEGh
∫ƒ≤©dG q¿CÉH ∫ƒ≤dG á∏ãeC’G ∂∏Jh ∫É≤ŸG Gòg øe IÈ©dG ájÉ¡ædG ‘ ≈≤ÑJh
,AGô≤ØdGh AÉ«æZC’Gh AÉØ©°†dGh AÉjƒbC’Gh QÉÑμdGh Qɨ°üdG iód IOƒLƒe
¥ƒ≤◊G ´GõàfGh ,π«NódG áehÉ≤Ÿ É¡dÓ¨à°SGh É¡Ø«XƒJ á«Ø«c ‘ IÈ©dGh
,ΩÉ≤àfE’Gh OÉ≤MC’G å©H hCG óMCG IQÉKEG hCG óMC’ RGõØà°SG ¿hO É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh
.QÉ°üàf’G ‘ á«≤«≤◊G áÑZôdGh IÉ«ë∏d IOGQE’G äôaƒJ ÉŸÉW
∞©°†dÉHh á∏«◊ÉH áehÉ≤ŸGh »ØÿG ÜGô°VE’G ≈∏Y ógGƒ°ûdGh á∏ãeC’Éa
≈≤Ñà°Sh ,ïjQÉàdG ÈY á«q ◊G ܃©°ûdG IÉ«M ‘ É¡d ô°üM ’ á«FGóÑdGh
Ée º¡aô°üJ â``–h ó``é`ŸGh ïjQÉàdG ´Éæ°Uh AÉ``«`cPC’G ó«H ácÉàa áë∏°SCG
.∂dP ‘ GƒÑZQ

á°ùeÓe Oô``é`à á``HÉ``Hó``dG QGƒ``é`H ∞``FGò``≤`dG •ƒ≤°ùH CÉLÉØàf á``«`μ`jô``eC’G
áaÉ°ùŸG Üô``bh ábódG º``ZQ ôcòoj ÒKCÉJ hCG áHÉ°UEG ¿hO »LQÉÿG É¡∏μ«g
,Éæ©e ÚYƒ£àŸG Üô©dG •ÉÑ°†dG óMCG Éæ«∏Y QÉ°TCÉa ,¿É«MC’G øe Òãc ‘
π«∏°†àd ¢Tɪ≤dG øe á©£≤H ¬£HQh Ú£dÉH áØjò≤dG áeó≤e ï«£∏àH
äGôéØàŸGh πHÉæ≤dG π«∏°†àd á«μjôeC’G äÉHÉHódG ÉgQó°üJ »àdG äÉHòHòdG
ôNBG ≈∏Y âbƒØJh ᣫ°ùÑdG á«FGóÑdG áYóÿG √òg âëéæa ∫ƒ≤j ,Égó°V
∂∏J ‘ Iô°TÉÑŸG äÉHÉ°UE’G øe ójó©dG Éæ≤≤Mh á«Hô¨dG á«æ≤àdG äÉYô°U
.{ áë∏°SC’G
,zájOGó¨H äÉ«eƒj{ É¡Ñ«àc ‘ »°VGôdG ≈¡fo á«bGô©dG áÑJÉμdG ôcòJ
äGôFÉW ∞°üb â– Ú«bGô©ch Iô°SCÉc º¡JÉ«M äÉ«eƒj ¬«a äOQhCG …òdGh
øe äÉëØ°U ‘ ∫ƒ≤J å«M ,Ω1991 ΩÉ``Y º¡îjQGƒ°Uh OGó¨Ñd ∞dÉëàdG
OƒLƒH OGó``¨`H ‘ Qƒ°ù÷G ó``MC’ ÉfQƒÑY Ú``M Ωƒ``j äGP ÉæÄLƒa :ÜÉ``à`μ`dG
øe Égó¡©f ⁄ IQƒ°üHh ≥jô£dG »ÑfÉL ≈∏Y π«eGôH ‘ á∏jƒW QÉé°TCG
¿Éc ¿EG ∂dP ÖÑ°S øY √ÉædCÉ°S á¡Ñ÷G øe ÉæFÉHôbCG óMCG OÉY ÚMh ,πÑb
Ωóîà°ùJ ∞dÉëàdG äGƒb q¿CÉH QÉ°TCG »bGôY ¢Sóæ¡e ∂dÉæg ∫É≤a ,º∏Y ¬jód
Qƒ°ù÷Gh OGóeE’G •ƒ£Nh äBÉ°ûæŸGh ±GógC’G ∞°üb ‘ á«còdG áë∏°SC’G
QÉé°TC’G ∂∏J ™°Vh IOÉ«≤dG ≈∏Y ìÎbÉa ,Üô``◊G ∂∏J ‘ ±Gó``gC’G øe
,áàHÉãdG ±Gó``gC’G ábóH Ö«°üj É¡¡«LƒJh á«còdG áë∏°SC’G QÉ°ùe ¿ƒ``c
™e É¡àcôëH QÉé°TC’G ∂∏Jh ,ácôëàŸG ±GógC’G √ÉŒ áHƒ©°U óéj ɪæ«H
.!!±ó¡dG áHÉ°UEG ‘ É¡àbO øe kGÒãc π∏≤Jh áë∏°SC’G ∂∏J π∏°†J AGƒ¡dG
á«fÉãdG á«HhQhC’G Üô◊G ‘ èjhÔdG GõZ ÚM ÊÉŸC’G ¢û«÷G CÉLÉØJ
≈∏Y √óLh Ée ¢ùμ©H ,Ú«éjhÔdG πÑb øe á°Sô°ûdG áehÉ≤ŸÉH (á«ŸÉ©dG)
ágõædG ¤EG Üô``bCG âfÉc »``à`dGh ,ájóædƒÑdGh á«°ùfôØdG äÉ¡Ñ÷G ™«ªL
Ú«éjhÔdG q¿CG ¿É`` ŸC’G ∞°ûàcÉa ,á``ahô``©`ŸG ájó«∏≤àdG Ühô``◊G ø``e ¬``d
ôeC’G ,»eɶf ¢û«L …CG ≥gôJ ÉjÓN πμ°T ≈∏Y áehÉ≤e äÉμ«àμJ GhóªàYG
‘ ÉgOÉ«M øª°†J èjhÔdG ™e áfóg á«bÉØJG ™«bƒJ ≈∏Y ºgÈLCG …òdG

á«WGôbhÒÑdGh …QGOE’Gh ‹ÉŸG OÉ°ùØdG AGô°ûà°SG øe ÊÉ©J »àdG ∫hódÉa
’ É¡à≤«≤M ‘ »g ,á©æ≤ŸG ádÉ£ÑdGh É¡YGƒfCÉH ádÉ£ÑdGh Iƒ°TôdG QÉ°ûàfEGh
,Ö°ùëa ájô°ûÑdGh á«dÉŸG OQGƒª∏d ™jRƒJ Aƒ°Sh §«£îJ Aƒ°S øe ÊÉ©J
¿É°ùfE’G ¬°SQÉÁ …ò``dGh »ØÿG ÜGô``°`VE’G Iô``gÉ``X ø``e ∂dòc ÊÉ©J π``H
OGó°ùfGh ,É¡à¡LGƒe ‘ ¬d ¬bÉW ’ Iƒb √ÉŒ ¬H óÑà°ùŸGh ,Qƒ¡≤ŸGh Ωƒ∏¶ŸG
™Ñæj ’ »©jô°ûJ π∏N √ÉŒh ,É¡∏«fh ¬bƒ≤ëH ¬àÑdÉ£Ÿ áYhô°ûŸG ¥ô£dG
äGAÓeEÉc äÉ©jô°ûàdG á∏ªL âJCG ‹ÉàdÉHh ,¬bÓNCGh ¬àaÉ≤Kh ¬àLÉM øe
∂dP ¬©aóa ,OôJ ’h ¢ûbÉæJ ’ äÉfÉeôØc hCG πØ°SCG ¤EG ≈∏YCG øe ¿ÉYPEGh
ÜGô°VE’G ÈY ɪ¡d »©°ùdGh ¬bƒ≤Mh ¬◊É°üe ájɪM ¢SɪàdEG ¤EG ¬∏c
‹ÉàdÉHh ,¬«∏Y ∂``dP Ò``KCÉ`J ∫É``°`û`aE’ ájƒà∏ŸG ¥ô``£`dG ¢``SÉ``ª`à`dGh »``Ø`ÿG
∞Xh …òdGh ,kÉjôgÉX √ôeCG ≈∏Y ܃∏¨ŸG Ö©°ûdG ƒg »≤«≤◊G ô°üàæŸÉa
Ö«dÉ°SC’G ∂∏J ÈY ¬°†aQ øY ÒÑ©àdGh ,óÑà°ùŸG øe π«æ∏d ¬à∏«Mh ¬Ø©°V
.¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG É¡æe ÊÉ©J »àdG ôgGƒ¶dGh
á«FGóÑdGh ∞∏îàdÉH á≤FÉØdG á«æ≤àdG á¡LGƒe ájô¶f kÉ°†jCG ∑É``æ`gh
.QÉ°üàf’G ≥«≤ëàd
‘ ¬≤«≤– ø``Y ʃ``«`¡`°`ü`dG OGô`` L ƒæ«a »``°`VÉ``≤`dG á``æ`÷ ô``jô``≤`J »``Ø`a
‘ áæé∏dG â°ü∏N ,Ω2006 ΩÉY Rƒ“ ÜôM ‘ hó©dG ¢û«L ¥ÉØNEG ÜÉÑ°SCG
á∏ãªàŸG áehÉ≤ŸG QÉ°üàfGh hó©∏d áÁõ¡dG ÜÉÑ°SCG øe %85 q¿CG ¤EG Égôjô≤J
zá«FGóH{ á«°VQCG ä’É°üJG áμÑ°ûd Üõ◊G ΩGóîà°SG ¤EG ÉgOôe ˆG ÜõM ‘
áaôZ øe ôeGhC’G »≤∏Jh ácô©ŸG ¢VQCG ≈∏Y √ÉjÓNh ¬JÉ©£b ∂jô– ‘
âbh ‘ ,É¡∏«∏°†J hCG É¡bGÎNG hó©dG ≈∏Y Qò©J …ò``dG ô``eC’G ,äÉ«∏ª©dG
áë∏°SC’Gh ¢ûjƒ°ûàdG ‘ É«LƒdƒæμàdG äÉYô°U ô``NBG hó©dG ¬«a Ωóîà°SG
áehÉ≤ŸG ÜÉgQE’ AÉ«ª©dG Iƒ≤dGh πeÉ°ûdG QÉeódG áë∏°SCGh á¡LƒŸG á«còdG
.ihóL ¿hO É¡àÁõgh
ΩÉY ¥Gô``©` dG ‘ Ghó``gÉ``L ø``‡ º``gó``MCG ¿É``°`ù`d ≈``∏`Y ≥``jó``°`U »``æ`Kó``ë`j
äÉHÉHódG ó°V »L »HQB’G äÉaPÉb Ωóîà°ùf ÚM Éæc :¬d ∫Éb å«M ,Ω2003

¢û£Hh Iƒ``b Iô``gÉ``X ∞«°ùdGh ,á«ë°Vh á``Áõ``gh ∞©°V Iô``gÉ``X Ωó``dG
∞«°ùdGh ,≥M Oƒ∏Nh QÉ°üàfG áàaÉ≤Kh ¬àØ°ù∏ah ¬MhQ ‘ ΩódG øμdh ,áÑ∏Zh
.≥M Iô°üæd øμJ ⁄ ¿EG á«fBG áÑ∏Zh Iƒb ¬àØ°ù∏a ‘
á©bƒe ø``Y Oô``Œh ±É°üfEÉH Öàc ø``e π``c Égô°†ëà°ùj ádƒ≤ŸG √ò``g
áæ÷G π`` gCG ÜÉ``Ñ`°`T AGó``¡`°`T ó«°S É¡«a ó¡°ûà°SG »``à` dGh AÓ``Hô``μ`H ∞``£` dCG
ÚH ájOÉŸG iƒ≤dG øjRGƒe ‘ í°VGƒdG ∫ÓàN’G ºZQ (´) Ú°ù◊G ΩÉeE’G
.πWÉÑdGh ≥◊G ÚJOGQEG ÚH ´Gô°U øY È©J
q ájÉ¡ædG ‘ É¡æq μdh ,Úaô£dG
√òg ø``Y AÉ`` HOC’Gh áØ°SÓØdGh Ú``NQDƒ` ŸGh ÜÉàμdG ø``e ÒãμdG çó``–
,á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG ∞∏àfl øe É¡«fÉ©eh É¡JÉjõeQh É¡J’’Oh á©bƒŸG
áYõf …CG øe Oô› ÊÉ°ùfEG ó«°Uôc ∂dòc á«©°VƒdGh ájhɪ°ùdG ¿ÉjOC’Gh
.á∏«ÑædG É¡ª«b ¢SôZh á«ë°†àdG »∏Œh ≥◊G Iô°üæd
∫’óà°SGh ∫Ó``¡`à`°`SÉ``c IÒ``¡`°`û`dG á``©`bGƒ``dG √ò``g Ωóîà°ùf É``æ`g ø``ë`fh
¿Éc ɪ¡e πWÉÑdGh ᪰TɨdG Iƒ≤dG ¬Lh ‘ áÑ∏°üdG IOGQE’Gh ≥◊G QÉ°üàf’
IôHÉY á∏ãeCG ‘ ¬«∏Y êô©æ°S Ée ƒgh ,øeõdG ∫ÉW ɪ¡eh ,ÉgOÉàYh É¡JóY
.IóYÉÑàeh áØ∏àfl á«fÉ°ùfEG äÉaÉ≤Kh ´É≤H øe
Ò«¨J ø``μ`Á ’ ¬``fq CÉ` H ∂``dò``c á``«` fƒ``fÉ``≤` dGh á`` ` `jQGOE’G á``jô``¶`æ`dG ∫ƒ``≤` J
’Éμ°ûà°SGh ’É≤KEG ∂dP ‘ q¿C’ ,ájó«∏≤J ÒZ ¥ô£H ájó«∏≤J äÉ©ªà›
ájô°üY º¶fo ∫ÓN øe Qƒ£àdG ¢SɪàdG ‘ äÉ©ªàéŸG ∂∏J ≈∏Y øjÒÑc
∞∏îàdG øe ójõŸG É¡d ÖÑ°ùàa ,É¡JÉLÉM øe ™ÑæJ ’ äÉ©jô°ûJh ÚfGƒbh
¿CG ¿hO äÉjô¶ædGh ¢Uƒ°üædG ôgÉX ºZQ ,äGÌ©dGh ¿ÉμŸG ‘ áMhGôŸGh
,±É°üfE’G ≥M ¬Ø°üæjh ¬Ø°Uƒj hCG kÉ≤M’ ∞∏îàdG ∂dP ÖÑ°S óMCG º¡Øj
.¬LÓYh ¬°ü«î°ûàd
k G ∑Éægh
Ée hCG •ôØŸG ∞©°†dÉH áWôØŸG Iƒ≤dG á¡LGƒe ájô¶f É°†jC
CÉé∏j »àdGh ,á∏«◊ÉH áehÉ≤ŸG hCG »ØÿG ÜGô°VE’ÉH ¢ùØædG º∏Y ‘ ≈ª°ùj
≈∏Y AÉØÿÉH ô°üàæjh ,∑Ó¡dGh AÉæØdG øe ¬àfƒæ«c ßØ◊ ∞«©°†dG É¡«dEG
.∞«©°†∏d IôgɶdG áÁõ¡dGh …ƒ≤∏d …ôgɶdG QÉ°üàf’G ºZQ ,√ôgÉb

Ali95312606@hotmail.com

qn ¢UÉ°UQ
! z¿GƒNE’G{ ÇQGƒWh ...zIƒYódG{
¿ƒ«ÿG ó«°TQ
ÚjÓŸG ¿CG á¶ë∏d ƒ``dh ÒμØJ ¿hO ,zô°ü©dG QÉ``à`fl{ √QÉ``Ñ`à`YG ¤EG
äòNCG OÉ°ùØdG áëFGQ ¿CGh ,¬dƒM øen äÉ°SQɇh ¬JÉ°SQɪŸ ¬fƒ°†aôj
¬HõMh »μdÉŸG èàëj ¿Éc …òdG ¢UÉ°Uônq dG ,∫ÉM …CG ≈∏Y !±ƒfoC’G ºcõJ
nq ¿EGh ,¬≤∏£j ƒg òNCG Ògɪ÷G ≈∏Y ¬bÓWEG ó°V
¿Éc »àdG ÇQGƒ£dG
¢UÉ°Uônq ∏d ∞«°VCG Iô``ŸG √ò``gh !É¡°VôØj ƒ``g ò``NCG É¡°VQÉ©j »°Sôe
nq
.øjódG
qp º°SG ÇQGƒ£dGh
ɪæ«H ,(∫hC’G ™``«`HQ 12) …ƒ``Ñ`ænq `dG ó``dƒ``ŸG Ωƒ``j ó``dh »``μ`dÉ``ŸG Üõ``ë`a
!∞«jõàdÉH á≤«≤◊G IófÉ©e ô¶fÉa ,1959 Ωôfi ‘ ódh ¬fCG á≤«≤◊G
»c ,(Ω1928) ô£ØdG ó«Y ∫hCG ‘ äó``dh ó≤a z¿Gƒ``NE’G{ áYɪL É``eCG
z¿GƒNE’G{ ¢ù«°SCÉJ ™ªéj ÉeóæY ,kÉ°†jCG kÉ°Só≤e kGó©H áÑ°SÉæŸG òNCÉJ
»c ,kÉ°†jCG Úª∏°ùŸG ó«Y ƒg zIƒYónq dG{ ódƒe ƒg ɪ∏ãe ,Úª∏°ùŸG ó«©H
á«Hõ◊G ¿É°ùÑ∏jh á£∏°ùdG
oq ¿ÉÑ∏£j ÚHõM Oô› ɪ¡fCG ¢SÉqæn dG ≈°ùæj
!øjódÉH
qp
zIƒYónq dG{ ø pe ‹Éqàn dG π«÷G QGô°UEG ¤EG ô¶qæn dG âØd OhCG ,ΩÉàÿG πÑb
kÉ«HõM kGó``«`Y ¿É``c ¬``fCG ™``e ,…ƒ``Ñ` ænq ` dG ó``dƒ``ŸÉ``H º¡HõM IO’h §``HQ ≈∏Y
,(Ω1988 π``«`à`ZG) º``«`μ`◊G …ó``¡`e ¿É``°`ù`°`SDƒ`ŸG ¬``dÉ``b É``e Gò``g ,kÉ`≤`∏`à`fl
k FÉb ¥ÓàN’G ∂dP ≈∏Y Onq Q …ò``dG ,»YÉaôqp dG ÖdÉWh
ÖMÉ°U É``fCG{ :Ó
ó≤d !¿PC’Gh Ú``©`dG Ú``H É``e ƒ``g á``jGhôqp ` dGh á``jGQó`qp `dG Ú``H É``eh ,zá`` jGQO
,zIƒYónq dG{ ¢UÉ°UQ ¬Ø£d zå©ÑdG{ ¢UÉ°Uôa ,äƒ``àoq `dG á``bQh â£≤°S
!z¿GƒNE’G{ ÇQGƒW ÉgGôcP ƒëªà°S ∑QÉÑe ÇQGƒWh

Iô°ûY hCG á©Ñ°S πàb øμd ,á©«æ°T ∫É©aCG ø pe Ωɶqæp dG ∂dP ÇÈf ’
≥ëH áë«°†a â°ù«dCG øjôgɶàŸG ø`` pe ,ó``jó``÷G ¢û«÷G ¢UÉ°UôH
äGôgɶqàn dG ™e πeÉ©J …òdG »μdɪ∏d áë«°†ah ,»WGô≤ÁódG
qp Ωɶqæp dG
,á«Hô¨dG ≥WÉæŸÉH ,√ó°V ÚjÓŸG êhôN ónq Y ó≤a ?»ØFÉW ¢SÉ°SCG ≈∏Y
‘ »μdÉŸÉa ,≥``◊G ≈∏Y ICGô``L ¬«a Gò``gh !kÉ«ØFÉW ¬°†aôJ É``¡`fq CG ≈∏Y
∂∏J ø pe áahô©e äÉ«°üî°T ¬©e âfhÉ©Jh ,Ω2006 òæe AGQRƒdG á°SÉFQ
¬qfC’ ¬°†aôJh äGôgɶJ √ó°V êôîJ ≈àM ,GóM ɇ GóY ɪa ,≥WÉæŸG
GƒfÉc ƒ∏a ,Ú°ùM ΩGó°üH Úeô¨e Gƒ°ù«d ºgh !?iô``NCG áØFÉW ø pe
.kGóL á∏jõ¡dG ¬eGóYEG á¶◊ ‘ äGôgɶàdG ∂∏J πãe âLôÿ ∂dòc
É¡¡LGƒjh ,äGô``gÉ``¶`àq `dG ™`` aGhO º¡Øàj ¿CG »``μ`dÉ``ŸG …Qƒ``f ó``jô``jo ’
É¡©ªLh ,IôeGDƒŸG ¤EG É¡dÉMCG ádƒ¡°ùH ɉEG ,Qƒ°ü≤dÉH ±Î©ŸG áYÉé°ûH
k FÉb ,»°SÉ«°ùdG
™«ª÷G{ :É¡°ùØf áÑ°SÉæŸG ‘ ,Ó
qp ΩÓ°SE’G ‘ ¬bÉaQ ó°V
¿Gó∏ÑdG ¢†©Hh É«Ñ«dh ô°üe ‘ ájQƒJÉàμjódG
qp •ƒ≤°ùH ÚMôa GƒfÉc
IôeGDƒe OƒLh ócDƒJ ¿Gó∏ÑdG √òg âHÉ°UCG »àdG ≈°VƒØdG øμd ,á«Hô©dG
Ée ≈∏Y ,¬æμd .zá«Hô©dG á≤£æŸG ‘ á«eÓ°SE’G áeC’G ó°V ∑É– IÒÑc
»àdG »g IôeGDƒŸG ¿CG iÒd ,¬ØfCG áÑfQCG ø pe ó©HCG √ô¶f óÁ ’ ,hóÑj
o G ¤EG »°SÉ«°ùdG
¬d ónq ¡e …òdG ƒg ∫ÓàM’G ¿CGh ,ºμ◊
qp ΩÓ°SE’ÉH âJCG
AGQRh ¢ù«FQ ¤EG ≥°ûeóH ÖæjR â°ùdG íjô°V ∫ƒM ÆôØàe ø pe ∫ƒëà«d
?IôeGDƒe ¿ƒμJ ¬à°SQɇ ≈∏Y ¢SÉqæn dG èàëj ÉeóæY GPɪ∏a ,¥Gôp©dG
¬Yô°ùJ ¤EG »°Sôe zÊGƒNE’G{ ¢ù«FôdG â©aO »àdG »g IôeGDƒŸG πg
Oƒ°ûëH ÚjÓŸG ió–h ,á∏é©dG √ò¡Hh !?πªμŸG Qƒà°SódG QGó°UEG ‘
.z¿GƒNE’G{ áYɪL IGOCÉH ô°üe ºμM ójôj øe ‘ á∏μ°ûe ?z¿GƒNE’G{
ƒgqõn dG ¬``H π``°`Uh ≈``à`M ,ó`` `MhC’G QÉ``à`î`ŸG ¬`` fCG »``μ`dÉ``ŸG Ö°ùëj ∂``dò``c

nq Éæ«¡fCG{ :∫ƒ≤j ≈àM »μdÉŸG
kɪ°SG πé°ùj ¿CG »Øμj πg ?zá«ØFÉ£dG
nq ≈¡fCÉa ¿ƒfÉ≤dG á``dhO áªFÉb ‘ kÉ«æ°So
≈∏Y √Oƒ``Lh ¢ù«dCG !?á«ØFÉ£dG
nq kÉ≤∏©J ¥Gôp©dG AGQRh ¢ù«FQ ƒgh ,»ØFÉW ÜõM ¢SCGQ
¢ù«dCG ?á«ØFÉ£dÉH
¿ƒ∏¶«°Sh ,Éæd AGó``YCG ºg{ π°UƒŸG πgCG ¿EG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«Fôd ¬dƒb
. (ióŸG áØ«ë°U)!z...¿ÉHôY á«›ƒbh áæ°So A»°T πc ºZQ
nq ÖjòμàH zIƒ``Yónq `dG{ áaÉë°U âØàcG
pq í°VÉØdGh ógÉ°ûdG
øμd ,ô°ù∏d
»μdÉŸG π©L Ée Gògh ,π«dódG ∂∏àÁ ⁄ GPEG ±RÉéj ⁄ ÈÿG πbÉf
…QÉ°ûà°ùe Ò``Ñ`c ó``°`V á``«`FÉ``°`†`b iƒ``μ`°`T ™``aQ ‘ ¿hOOÎ`` `j ¬``Ñ`à`μ`eh
»¡a ’EGh ,Ëô``c …ôîa zió``ŸG{ á°ù°SDƒe ÖMÉ°Uh ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG
√ò¡H ¬Ñ©°T ø pe ÚjÓe øY È©j ¥Gôp©dG AGQRh ¢ù«FQCG !á∏«≤K ᪡J
ÚH ¥ôØdG ºc !m¬jCG !zπMQG{ :¬d Gƒdƒ≤j ¿CG ≥◊G øe ¢ù«dCG !IQÉÑ©dG
ÚM Ò``NC’G ¿É``c ÉeóæY ,(1963 π``à`bo ) º°SÉb Ëô``μ`dG óÑYh »μdÉŸG
πÄ°So ÉeóæYh ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ ¬æjóJ ô¡¶j ’h ,ÜÉÑdG πØ≤j »∏°üj
…CG ≈∏Y ¢SÉqæn dG ÊógÉ°ûj ¿CG ó``jQoCG ’ ¥Gôp©dG AGQRh ¢ù«FQ É``fCG{ :∫É``b
!z»∏°UoCG Ögòe
ɪ¡eh ,øjôgɶàŸG ≈∏Y QÉqæn dG ¥ÓWEÉH äÉ``eRC’G ≥∏N »μdÉŸG ºàN
hCG á``jGQO øY ∂``dP ¿É``c AGƒ°S ,ádhDƒ°ùŸG »g áeƒμ◊Éa ±ô``¶`nq `dG øμj
ójõj Ée Gògh ,»WGô≤Áónq dG è¡qæn dÉH ºμëjo ¥Gôp©dG ¿CG ¢ùæædh .ábɪM
OóY Égó«H §≤°S GPEG ∞«μa ,ΩO Iô£b π`qp `c ø``Y áeƒμ◊G á«dhDƒ°ùe
ÉeóæY ,É¡æe »μdÉŸG ¿Éc »àdG ,á°VQÉ©ŸG äÉfÉ«H ôcòàæd ?≈∏à≤dG ø pe
¥QÉ°S ÚH IôLÉ°ûe øY á«dhDƒ°ùŸG ≥HÉ°ùdG
nq Ωɶqæp dG áeƒμM πª–o âfÉc
GPÉe ,ΩÉ``¶`æqp `dG ∂``dP π``X ‘ ≈∏à≤dG A’Dƒ` g §≤°S ƒ``d GPÉ``ª`a ,¥hô``°`ù`eh
!zIƒYónq dG{ áaÉë°U ÖàμJ ÉgÉ°ùY

áæeGõàe ,ô°üà zÚª∏°ùŸG ¿GƒNE’G{ ó°V áeQÉY äGôgɶJ â≤∏£fG
øμÁ Ò``NC’Gh ,¥Gôp©dÉH á«eÓ°SE’G IƒYónq dG ÜõM ó°V ôgɶqàn dG ™e
qp ¿GƒNEÉH ¬Ø«°UƒJ
¥Gôp©dG πgCG Ö°ùM hCG ,ó¡ŸG z¿GƒNE’G{ ¿Éμa ,á©«°ûdG
áaÉ≤K QOÉ°üe ¿CG Éæª∏Y GPEG ∂dP .¬àdƒØW ø°†àMG …òdG z∑hQÉμdG{
IôμØdG ∞≤∏J ¬fEG π«b …òdG ,(1979 ä) …OhOƒŸG Öàc »g Üõ◊G Gòg
»gh ,᫪cÉ◊G IôμØH »°SÉ«°ùdG
qp ¬eÓ°SEG CÉ°ûfCGh ,óæ¡dÉH ÖfÉLCG ø pe
π«àZG) ÖdÉW »HCG øH »∏Y ≈∏Y GƒéàMG ÉeóæY ,êQGƒÿG IGOÉæŸ ™«°SƒJ
ΩóYCG) Ö£bh ,(1949 π«àZG) ÉæÑdG ÖàμH zIƒYqón dG{ ∞≤ãJ ɪc .(`g 40
≈≤ÑJ øμd ,(1980 Ωó``YCG) Qó°üdG
nq ôbÉH ¬Ñàc Ée ¤EG áaÉ°VEG ,(1966
.¢SÉ°SC’G »g ¤hC’G ÖàμdG
,πjƒW QɶàfG ó©H á£∏°ùdG
,ΩC

G
´ôØdG
,z¿ƒª∏°ùŸG
¿GƒNE’G{ º∏°ùJ
oq
ÜõM º∏°ùJ ∂dòc ,É¡æe ¿ƒfÉ©j iôNCGh Égó«H äGhGôg ¿ƒfƒμj Iôe
òæe É¡°SCGÎj ƒg Égh ,¥Gô©dÉH ájò«ØæàdG á£∏°ùdG
oq á«eÓ°SE’G IƒYónq dG
nq áeƒμëH »ª°So Ée É``eCG .¬``d á°üdÉN ΩGƒ``YCG á«fɪK
’ ∂∏àa ácGô°ûdG
øY ∂«gÉf ,çóëjh çóM Ée ‘ ¤hC’G á«dhDƒ°ùŸG É¡°ù«FQ øY ™aôJ
nq ,áeƒμ◊G ¢ù«FQ Öàμe ÈY äGQGRƒdG ≈∏Y PGƒëà°S’G
≈∏Y ógÉ°ûdGh
‘ äGòØæàŸG ióMEG ø pe Éμ°T …hÓY óªfi ä’É°üJ’G ôjRh ¿CG ∂dP
øe øμªàj ⁄h ,Iƒ≤H áeƒμ◊G ¢ù«FQ Öàμe ø pe áeƒYóŸG ,¬``JQGRh
,ó©àHGh ¬àdÉ≤à°SG Ëó≤J ¤EG ô£°VÉa ,¬JQGRƒH ¢UÉN AGô``LEG PÉîJG
.샰VƒH ∫É◊G ìô°Th
ÉæfCG ø¶f Éæc ó≤d{ :»μdÉŸG ∫Éb ¬HõM ¢ù«°SCÉJ áÑ°SÉæà ¬HÉ£N ‘
nq Éæ«¡fCG
hóÑj Ée ≈∏Y É¡æμd √ÉædòH …òdG å«ã◊G Oƒ¡éŸG ó©H á«ØFÉ£dG
q ΩÓc ¬fEG .zójóL øe äô¡X
…Qƒf π©a GPÉe øμd ,áMÉLQ ≈∏Y ∫ój

13

iDhQ

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

ájDhQ

»eÓYE
’G AÉ£©dG øe Éek ÉY 40 z¿Éª oY{
u

á∏eÉ°T ájOÉ°üàbG á«eƒj
ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe ÉgQó°üJ

GQk ƒ£J ,ácQÉÑŸG á°†¡ædG ó¡Y ∫ÓN -áaÉë°üdG á°UÉNÊɪ©o dG ΩÓYE’G ó¡°T
s
,GÒk Ñc
áaÉc ‘ ÉfOÓH º¶àfG …òdG …ƒ°†¡ædGh …ƒªæàdG ∑Gô◊G áÑcGƒŸ á«s Yƒf äÓ≤fh
m
≈∏Y -√ÉYQh ˆG ¬¶ØM- º¶©ŸG ¿É£∏°ùdG ádÓ÷ »eÉ°ùdG ¢Uô◊G πX ‘ ,ä’ÉéŸG
.á∏«ÑædG ¬aGógC’ Ék≤«≤– ájs ƒªæàdGh ájs ôjƒæàdG ¬àdÉ°SôH Ωƒ≤«d ;ΩÓYE’G ºYO
á°ù°SDƒe AÉ°ûfEG ” ,º¡oŸG √Qhód GQk É©°ûà°SGh ,ΩÓYE’ÉH »eÉ°ùdG Ωɪàg’G Gòg øª°Vh
´Ó£°V’G ≈∏Y IQOÉb á«s æWh á«s eÓYEG á°ù°SDs ƒe ¿ƒμàd ;ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ¿ÉªYo
,áæ£∏°ùdG ∞bGƒeh äÉ°SÉ«°S øY ÒÑ©àdGh ,á«s æWƒdG ᫪æàdG ±GógCG áeóN ‘ ÉgQhóH
øe á≤£æŸG √ó¡°ûJ Ée ∫É«Mh ,ÉjÉ°†≤dG ∞∏àfl AGREG É¡Øbƒeh ÉgQhóH ∞jô©àdGh
øe ¬«Ø≤ãàH Êɪ©o dG øWGƒª∏d …ôμØdG øjƒμàdG ‘ ΩÉ¡°SE’G ¤EG áaÉ°VEG ,äGQƒt £J
äGóéà°ùŸG
øe áæ£∏°ùdG ∞bƒeh ,É«v dhOh É«v ∏fi çGóMC’G äÉjô› ≈∏Y ¬YÓWEG ∫ÓN
s
.á«s ŸÉ©dG
ÉŸh ,á«eÉ°S ájÉYQ øe ¬H ⫶M ÉŸ á©æ≤eo IQƒ°üH QhódG Gò¡H á°ù°SDs ƒŸG â°†¡f óbh
.IÒÑc äÉ«s MÓ°Uh äÉ«s fÉμeEG øe É¡d ôsaƒJ
ÒãμdG â≤s≤M ób -ÉgQhó°U ≈∏Y Ú©HQC’G iôcòdÉH πØà– »gh- “¿ÉªY”
o IójôLh
,(Éjv ôjô–) »æ¡ŸG Újƒà°ùŸG ≈∏Y É°Sƒª∏eh
GÒk Ñc GQk ƒ£J äó¡°Th ,É¡aGógCG øe
k
,á°ù°SDs ƒŸG øY IQOÉ°üdG äÉYƒÑ£ŸG OóY ‘ ™°SƒàdG
t ¤EG áaÉ°VEG ,(É«v YÉÑW) »æ≤àdGh
äÉ©∏£àdG ÖcGƒJ »àdG IQƒ°üdÉH É¡àdÉ°SQ AGOC’ á©ªà› ÉgOƒ¡L ôaÉ°†àJ »àdGh
.äÉMƒª£dG ºéM ¤EG »≤JôJh
äóbhCG IÒ°ùe ‘ ,ÉgQhó°U ≈∏Y ÉeÉY
o IójôL »«u ëf PEGh ..
k Ú©HQCG Qhôà “¿ÉªY”
,øjOÉ«ŸG áaÉc ‘ »æWƒdG õéæoŸG ≈∏Y áØ°TÉc Ak Gƒ°VCG â£∏s °Sh ,´ƒª°ûdG ±ƒdCG É¡dÓN
á°UÉN ,á«dɨdG ÉfOÓH ‘ ΩÓYE’G πFÉ°Sh ™«ªL ÚH á«s æeÉ°†J á«s dhDƒ°ùŸG ¿CG ócDƒf
Ak Gƒ°S ;Ωƒ«dG ⁄ÉY Égó¡°ûj »àdG äGÒ¨àŸG
áÑcGƒŸ ;áaÉë°üdG
s
u IôjÉ°ùeh ,äGóéà°ùŸG
,»eÉæàoŸG »YƒdG ôjÉ°ùoJ »≤∏àª∏d á«s eÓYEG áeóN Ëó≤àd »æ≤àdG hCG »æ¡ŸG ó«©°üdG ≈∏Y
.ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ Oô£°†s eo Qƒt £Jh QÉgORG øe áæ£∏°ùdG ¬°û«©J Ée ¢ùμ©Jh

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
ôjôëàdG ¢ù``«FQ

»`` FÉ£dG óªM øH º``JÉM
ôjôëàdG

24479885 :∞JÉg
info@alroya.info

OÉ°üàb’G
230 , 208 :∫ƒfi

businessdesk@alroya.info

äÉ«∏ëŸG
244 , 242 :∫ƒfi

localdesk@alroya.info

á°VÉjôdG
239 :∫ƒfi

sportdesk@alroya.info

ádÓ°U Öàμe
23295546 ¢ùcÉah ∞JÉg
salalah@alroya.net

äÉfÓY’G
24479888 :∞JÉg
ads@alroya.info

äÉcGΰT’Gh ™jRƒàdG
24479886 :∞JÉg
24479889 :¢ùcÉa
™``jRƒàdGh á`YÉÑ£dG

¿ÓYE’Gh ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ¿ÉªY á°ù°SDƒe

É¡«ÑJÉc ô¶f á¡Lh øY ɉGh Iójô÷G …CGQ øY IQhô°†dÉH È©J ’ IQƒ°ûæŸG AGQB’G

áÄjôH ™∏°S ôjhõJ á«°†b

¿ƒHÉ°üdG Üô°ûf ÉæfEG

* …ójõdG ⁄É°S øH ∫Óg
ΩóbCG øe ¿hÈà©j QÉéàdG A’Dƒgh ,∫ÉØWC’G ºàfCG ºμH á°UÉN ™∏°S ‘ GkOÉ°ùa GƒKÉYh ,áæ«eC’G
,äÉcÉ¡àf’G ∂∏àH ¿ƒeƒ≤j ºgh ≈àe òæe ±ô©f ’h ,πjƒW ïjQÉJ º¡dh ¿ÉªY ‘ QÉéàdG
Óa ,´GóÿGh ¢ù«dóàdG ∫hÉëj øeh ,πWÉH ƒ¡a πWÉH ≈∏Y »æH Ée :»æH Éj ∫É≤j ɪc øμd
∫hÉM ɪ¡eh ,¬fCÉ°T ÓY ɪ¡e ¿ƒfÉ≤dG ¬«∏Y ≥Ñ£jh ,¬à≤«≤M ∞°ûμJh Éek ƒj »JCÉj ¿CG óH
âeÉb áØ∏àfl äÉ¡L ™e ¿hÉ©àdÉH ô°ü≤J ⁄ ∂∏¡à°ùŸG ájɪM »æH Éj øμd ...·òdG AGô°T
Iƒb áeOÉ≤dG ΩÉjC’G Éæd ∞°ûμà°Sh ,¿ƒfÉ≤dG ¤EG º¡àdÉMEG â“h ,ÚeôéŸGh áfƒÿG §Ñ°†H
∫hÉëj øª«a áHƒ≤©dG ≈°übCG ≥«Ñ£J ‘ ,É¡«∏Y ÉfóàYCG ɪc ,á«fƒfÉ≤dGh á«FÉ°†≤dG ÉæJÉ°ù°SDƒe
.∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH ádƒØ£dG IAGôH ≈∏Y AÉ°†≤dGh ,øWƒdG ÜGôJ ¢ùÁ ¿CG
¿ƒμJ ≈àM áfÉeC’G IOƒ°ûfC’ QÉéàdG A’Dƒg ™ªà°ùj ’ »HCG Éj GPÉŸ :Ók FÉb ,¬°SCGQ QɪY õ¡j
Éj ∫ƒ≤jh ∂ë°†j QɪY ƒHCG !!™°û÷G ÉgQóμj ’ á«aÉ°U º¡JQÉŒ ¿ƒμJh áfÉeC’G º¡jód
ÂÎJ »àdG áfÉeC’G áfÉ«°üa ...A…ÈdG ∂∏≤Yh »∏≤Y É¡ÑYƒà°ùj ¿CG øe ÈcCG á«°†≤dG »æH
É¡æe …ô°ûÑdG Oôq éàdG øμd ,É¡«∏Y ≈°UhCG ∞«æ◊G ÉææjOh á≤M á«fÉ°ùfEG ¤EG êÉà– É¡H âfCG
âëÑ°UCG IÉ«◊G ¿C’ ,äÉfÉjódG áaÉc ‘ ,¿ÉÁE’G ∞©°V ÖÑ°ùH ∂dPh ,GkóL Ók ¡°S íÑ°UCG
≈àM hCG ï«°T hCG πØ£H Ú¡HBG ÒZ ¥ô£dG ≈à°ûH Ö°ùμdG ∞∏N »©°ùdG óªà©J áàëH ájOÉe
.ájGóÑdG ‘ »JCÉJ »àdG »g º¡àë∏°üªa ,¿Gƒ«M
¢ü°üîà°S πg ,øjôNB’G ∫ÉØWC’G Ò°üeh …Ò°üe ƒg Ée »HCG Éj øμd :√ódGh ∫CÉ°ùj QɪY
»æH Éj ∂dP ≈æ“CG ,¬Ñ«éj √ƒHCG ?Éæàë°U ≈∏Y øĪ£æd äÉ°Uƒëa á«Ñ£dG äÉ¡÷G Éæd
Éeh ,áeOÉb ∫É«LC’ É¡æªK ™aó«°S ™ªàéŸG ¿C’ ,á©«éØdG √òg øe øjQô°†àŸG ±ô©f ≈àM
™≤f ’ ≈àM IQhõŸG OGƒŸG äÉ≤°ü∏à ájQÉéàdG äÓëŸG áaÉc OhõJ ¿CG »æH Éj Ék °†jCG √Éæªàf
áæ«H ≈∏Y ¿ƒμfh ,ÉæHƒ∏b øĪ£àd øμd ,π«b ɪc ¥Gƒ°SC’G øe âÑë°S É¡fq EG í«ë°U ,É¡à«ë°V
.ôeC’G øe
¿ƒ°ù°ùëàj ∫ÉØWCG º¡jód ¢ù«d QÉéàdG A’Dƒg »HCG :Ók FÉb Oô£à°ùjh ,Ók «∏b ôμØj QɪY
¬Hƒ°ûJ ’ Ö∏≤d êÉàëj IAGÈdÉH ¢SÉ°ùME’G »æH Éj: Oôj √ódGh ?º¡àª«b ¿ƒaô©jh º¡JAGôH
º¡æμd ,ºμdÉãeCG ∫ÉØWCG º¡jód ¿CG »æH Éj Ék «¡jóHh ,OÉ°ùØdG ‘ …OɪàdGh ™°û÷G ÖFGƒ°T
áeÓ°S ≈∏Y ¿ƒ°üjôM ó«cCÉàdÉH º¡a ,ºμJÉjƒ∏M ¿ƒdhÉæàj ’h áeÉJ á«gÉaQ ‘ ¿ƒ°û«©j ÉÃQ
,º¡JôjôéH ºgAÉæHCG òNCÉf ’ ¿CG »©«Ñ£dG øeh ,ô°ûÑdG ¢SÉæLCG ‘ IOQGh ¥QGƒØdGh ,º¡FÉæHCG
ºμØ°üæ«°S ¿ƒfÉ≤dG ¿CG »æH Éj ócCÉJh ,ó∏ÑdG Gòg ≈∏Y πØW πc áeGôμH ¢û«©dG ‘ ≥◊G º¡∏a
.QƒeC’G ΩÉeR ΩÓà°S’ ºcô¶àæJ ¿ÉªYh ,øëf ¬«∏Y ≈≤°ûf …òdG π«÷G ºàfCÉa
¿ƒfÉ≤dG »HCG º©f ...¬°SCGQ Ók Ñ≤eh ÚàÄjÈdG ¬jó«H ¬«HCG Ébk ƒ£e ...¬fÉμe øe ¢†¡æj QɪY
ˆG ¿PEÉH Öjô≤dG ‘ »Øàëæ°Sh áfƒÿG A’Dƒg Ò°üà »FÉbó°UCGh ójõj ô°ûHCÉ°Sh ,Éæ©e
≈≤ÑJ ¿CG áfÉeC’G ≥M øe ...ÉæJOƒ°ûfCG »æ¨fh ...QÉéàdG A’Dƒg ó°V QOÉ°üdG ºμ◊ÉH
.áfÉ°üe
.áæ«eCG OÉjC
m G ÚH ºμfC’ ...¿ÉªY ∫ÉØWCG Éj GhôîàaÉa
á°UÉNh ,áÑ©∏dG ¥É£f ‘ Égƒ©°†J ’CG QÉéàdG É¡jCG Éj ºμ«∏Yh ,áeGôμH ¢û«©dG ójôJ IAGôH »g
¿ƒμà°S π°üØdG áª∏μdGh ..¬àjÉ¡f ≈∏Y ΩÉ©dG ±QÉ°T ÉÃQ hCG ,ádƒØ£dG ΩÉY ‘ ¢û«©f øëf
.áªμëª∏d
»eÓYEGh ÖJÉc *
abuzaidi2007@hotmail.com

øe ¿GódGƒdG ¬dòÑj …òdG ÒÑμdG QhódG çó◊G Gòg ∫ÓN øe ¢ùª∏j óMGh ´ƒÑ°SC’
≈∏Y á°SQóŸG IQGOEG á«dhDƒ°ùe OÉæ°SEG ¿EÉa á°SQóŸG ó«©°U ≈∏Yh ,¬H Ωɪàg’G πLCG
‘ ɪ«¶Yh É«ª«ªM ÓYÉØJ ≥∏îj ¿CG ¬fCÉ°T øe πeÉc ´ƒÑ°SC’ ò«eÓàdG ¢†©H ≥JÉY
ÚM ÈcCG ⁄ÉY á«dhDƒ°ùe πªëàd º¡d π«gCÉJ ¬JGP óëH ƒgh ¢ùjQóàdG áÄ«g ™ªà›
.á°SQóŸG Ò¨°üdG º¡ŸÉY øe ¿ƒLôîàj
ÚM áæWGƒŸGh πÑædG ájÉZ ‘ GôeCG hóÑ«°S ¬fEÉa ádhódG á°SÉFQ ΩÉ¡e ó«©°U ≈∏Y h
á£N øª°V ∂dP ¿ƒμjh ,óMGh ´ƒÑ°SC’ ºgó∏H ºμM ‘ Ö©°ûdG ácQÉ°ûe π«©ØJ ºàj
q
ájQÉ°ûà°S’G áÄ«¡dG É¡«a Ωƒ≤J Éæ«©e ÉîjQÉJ ΩÉY πc øe ¢ü°üîj å«ëH ᪶æe
•hô°T øª°V ∂dPh ádhódG äÉ°ù°SDƒe ióMEG øe á°ù°SDƒe QÉ«àNÉH áeƒμ◊G ‘
‘ ÉgQhOh á«dhDƒ°ùŸGh πª©dG ‘ ¢UÓNE’G É¡æY ±ô©jo ¿CG É¡ªgCG øe π©dh áæ«©e
ïjQÉàdG øe ΩÉY πc ‘h ,´ƒÑ°SCG IóŸ ó∏ÑdG IQGOEG ºμM ΩÉ¡e ‹ƒàd É¡∏gDƒJ ᫪æàdG
π«gCÉàdG •hô°ûd É©ÑJ Iôjó÷G á°ù°SDƒŸG ÜÉîàfÉH áÄ«¡dG ∂∏J Ωƒ≤J ¬«∏Y ≥ØàŸG
.ÉgôcPh ≥Ñ°S »àdG
™ªà› ≥∏N ≈∏Y πª©à°S ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡∏«©ØJ ºàj ÚM ∂°T øe Ée äÉMGÎbG
áeƒ¶æe ‘ AÉ°ùfh ∫ÉLQh QÉÑch Qɨ°U øe ¬JÉÄa ™«ªL ¬«a ôWÉ°ûj ´Ghh ∫hDƒ°ùe
⁄É©dG ä’ÉØàMG πc »g ɪch .ádhO IQGOEG ¤EG AÉ¡àfG Iô°SC’G øe GAóH øWƒdG AÉæH
Ó«∏b ΩhóJ »gh ,ájÉ¡fh ájGóH √òg IôHÉ©dG ájô◊G äÉë°ùØd ∂dÉæg ܃∏≤ŸG
!QÉëH ôeCÉj ’ ¿É£Ñb ôeCÉj å«ëa
Ghima333@hotmail.com

¿ÉØ∏N óªfi
záfÉ°üe ≈≤ÑJ ¿CG áfÉeC’G ≥M øe{
â«ÑdG πNóe ≈∏Y ¢ù∏Lh Ωƒj äGP ¬°ùØæH ≈∏àNG √ôªY øe á°ùeÉÿG RhÉéàj ⁄ πØW QɪY
äGƒæb ióMEG ‘ √ógÉ°Th ¬©ª°S ™£≤Ÿ GkOOôeh ,ôμØj GkOQÉ°T ¬«àæLh ¥ƒa ¬jój Ék ©°VGh
π«°UÉØJ ‘ ôμØj ¬fq CÉc äɶ◊ ∞bƒàjh ( áfÉ°üe ≈≤ÑJ ¿CG áfÉeC’G ≥M øe ) ∫ÉØWC’G
IQÉàa ...É¡«fÉ©e º¡ah äɪ∏μdG ∂∏J Ò°ùØJ ∫hÉëj ¬fq CÉc ,¬JAGôH Öd ‘ ≥∏Y …òdG ™£≤ŸG
( ...¬ægòH Oô°ûj Éægh)...≥M øe { áª∏c áª∏c É¡∏°üØj IQÉJh ,óMGh ™£≤ªc ÉgOOôj
OhÉ©«d áfÉ°üe áª∏c ¤EG π°üj ≈àM ,∂«dGhO Gòμgh ...áfÉeC’G ...áª∏c ¤EG Oƒ©j Égó©H
»Mƒj ó¡°ûŸÉa ...É«k °VhôY É¡©«£≤J hCG á∏ª÷G ÜGôYEG ∫hÉëj ¬fCÉμa ,,,,GkOó› IôμdG
øe hCG ,QɪY ƒg ô°ùØŸÉa ,á¶ë∏dG ≈àM áahô©e ÒZ á≤«≤◊Gh ,Ò°SÉØàdG øe ÒãμH ∂«dEG
,¬æHG äÉ«æà≤e øe ¢ü∏îàdG ∫hÉëj QɪY ƒHCG iôNC’G á¡÷G ‘ ...(∫ÉØWC’G) √ôªY ‘ ºg
¬Hôbh ,¬H ¬≤∏©Jh ¬ÑM É¡dÓN øe Oóéjo ¿ƒHô©c ¬d Égô°†MCG ÉŸÉW »àdG äÉjƒ∏◊G á°UÉNh
∞∏àfl ‘ âãH »àdG Qƒ°üdÉH Ék fQÉ≤e á«MÓ°üdG ïjQÉJ ‘ ¢ûàØj ƒ¡a ...√óÑc Iò∏a øe
π«ª÷ OQm ¿ƒHô©c QÉéàdG ΩóbCG É¡H ΩÉb »àdG ∫É«LC’G áKQÉc á«°†b ‘ ΩÓYE’G πFÉ°Sh
¿ƒ«∏e á«MÓ°U ïjQGƒJ Ò«¨àH GƒeÉb å«M ,äÉ«æ«à°ùdG òæe Ék jQÉŒ Ék NÉæe º¡d ôq ah øWh
.áfÉeC’G ÜÉ«Zh ™°û÷G ™aGóH ,∫ÉØWC’G IAGÈd á°ü°üfl á©∏°S ∞dCG áFɉɪKh
GòμgCG ,π«cƒdG º©fh ˆG ÉæÑ°ùM ∫ƒ≤jh Ók ∏¡eh GÈk μe ¬°ùØf ™e çqóëàj ...QɪY ƒHCG
,¬Ñà QƒNh ,ΩÓ¶dG ¥ƒ°S ‘ OGóLC’G äÉjGhQ ôcòàj Éægh ?π°†ØdG OQ GòμgCG ?™°û÷G
¿É°ùMh óªfih »∏Y (ÖjÉ°ûdG) ¿hÉ©Jh ,äÉ£«ëŸG ∞∏N øe ΩOÉ≤dG ÚeC’G ôLÉàdG ∂dPh
Gòg ≥°ûYCG âæc ºc √BG (Iô≤H ƒHCG â«∏μ°T) ¬jój ÚH Ö∏≤jh á¶◊ Ék Øbƒàe ...¬©e øjôNBGh
∫hÉM ∫ÉM …CG ≈∏Y ...á«KGQh äÉæ«L É¡fEG º©f ... .Éμk MÉ°V ,QɪY »æHG ∂dòch ,´ƒædG
Oƒ©«d ,áeɪ≤∏d ¥hóæ°U ÜôbCG ‘ É¡«eQh äÉjƒ∏◊G ∂∏J á∏ªL øe ¢ü∏îàj ¿CG QɪY ƒHCG
¿CG Qôbh ,,¬«∏Y ™£≤j ’ ¿CG òÑëa ...IOƒ°ûfC’G ∂∏J ≥°ùf ≈∏Y ájôμØdG ¬Jƒ∏N ‘ ¬æHG iôjh
....á°ù∏N ¬«dEG ™ªà°ù«d ¬«∏Y ¢ü°ü∏àj
…òdG ) Ö«∏◊G áÑdÉW πNGódÉH ¬àNCG ñGô°üd ¬HBG ÒZ äɪ∏μdG ∂∏àH ÂÎj ∫GR ’ QɪY
∂dP OOôj ƒgh ¬æHG ¿CÉ°ûd Öé©J QɪY ƒHCG ...(Ée Ωƒj ‘ Ék °Tƒ°û¨e Ék Ñ«∏M ¿ƒμj ’CG ≈æªàf
) GkOOôe ¬æHG ÖfÉéH …ƒ¡J ¬°ùØf óLh ,Qƒ©°T ¿hóHh ,≥◊Gh ,áfÉ°üeh , áfÉeC’G ... .™£≤ŸG
¬æHG ¤EG Ék àØà∏e (....áfÉ°üe ≈≤ÑJ ¿CG áfÉeC’G ≥M øe
?»æH Éj áfÉeC’G »g øjCG ,¬d É°ùeÉgh
k
ÉgóLCG »æfC’ ?≥◊Gh ,áfÉ°üeh ,áfÉeC’G »HCG Éj »æ©J GPÉe :Ók FÉ°S ¬«dEG Ék àØà∏e ¬æHG óé«d
¢ü∏Nh ,ΩÓμdG øY Ók «∏b ôª°ùJh ¬æHG ∫GDƒ°S øe CÉLÉØJ QɪY ƒHCG ...É¡à¶ØMh á∏«ªL äɪ∏c
¬d Üô°†j ∫Éãe …CGh ,CGóÑj ∞«c ±ô©j º∏a ,¬°ùØæH …hõæj ¬æHG π©L …òdG ájGóÑdG §«N ¤EG
?ójóëàdÉH IÎØdG √òg ‘ É¡àfÉ«°U ≥Mh áfÉeC’G øY ¬æHG çóëàj ∞«ch ?º¡Øjh »©j ≈àM
?π«°üØàdÉH ¬d ìô°ûjh …ôμØdG ¬Lƒ°†f πHÉ≤j ¿CG Qô≤a ...QɪY ƒHCÉH §ÑîJ IôFÉM á∏Ä°SCG
Iôe ∫CÉ°ùjh Oƒ©«d √ôμØH á¶◊ Oô°ûjh ™ªà°ùj ¬æHGh ≈æ©ŸG π°üØjh ìô°ûdG Oô°ùj QɪY ƒHCG
?Éæ¶Øëàd ájOƒÑ©dGh ™°û÷G øé°S øe Égôjô–h áfÉeC’G OGOΰSÉH Ωƒ≤f ’ GPÉŸ ,iôNCG
?¿ƒaó¡à°ùe ºμfEG ∂d ∫Éb øeh ,(Éæ¶Ø–) ¬æHG ∫Éb ∞«c !!Ék Ñé©àe ,∞bƒàj QɪY ƒHCG Éæg
á«¡àæe äÉjƒ∏M ™«Ñj ¿ÉcódG ¿EG Ö©∏f Éæq ch ¢ùeC’ÉH ‹ ∫Éb ójõj »≤jó°U ,¬JAGÈHh QɪY OQ
á°ûgO OGOõJ Éæg ,(äƒÁ øμÁ Égó©Hh ,¢VôÁ É¡∏cÉj »∏dG ) ,¬«HG øe ™ª°S Ée Ö°ùMh
™ª°SG ...á°ü≤dG ¬æH’ ìô°ûj ¿CÉH Gkó¡Y ¬°ùØf ≈∏Y ™£≤«d ádƒØ£dG åjóM øe ,QɪY ƒHCG
IQÉéàdG áeôM Gƒμ¡àfG QÉŒ §Ñ°†H á°üàîŸG äÉ¡÷G âeÉb IÒNC’G áfhB’G ‘ ,»æH Éj
,º¡Jƒ«H ¿ƒªëà≤j øjòdG AGô≤ØdG áeóîH AÉ«æZC’G Ωƒ≤j ´ƒÑ°SC’G Gòg »Øa ;¥OC’G
.º¡°TGôa ‘ ¿ƒeÉæjh ,ºgóFGƒe ≈∏Y ¿ƒ∏cCÉjh ,º¡HÉ«K ¿hóJôjh
∫hC’G ¿ƒfÉc 25 Ωƒj »¡æj “ƒfQƒJÉ°S” QÉgOR’G ¬dE’ ËôμJ »g “¿QƒJÉ°S” ΩÉjCG
ó©H ∫Éëà°SG …òdG ¬°ùØf Ωƒ«dG ƒgh “Ωõ¡J ’ »àdG ¢ùª°ûdG” ` ` ` `H §ÑJôe Ωƒj ƒgh
.»μ«dƒKÉc QGô≤H OÓ«ŸG ó«Y ¤EG ¿hôb
á£∏°ùdG íæÁ ” AÉjôHC’G Ú°ùjó≤dG” Ωƒj ¿Éc á«HhQhC’G ≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG ∫ÓN
…CG ºμ◊G IAÉ°SEG OQƒd ºμëj ¿Éc GÎ∏μfEG »Øa ,Úgƒà©ŸGh ÚfÉéŸGh ∫ÉØWCÓd
ôjRÉæÿG ∂∏eh ∑ƒjódG ∂∏e êÉàdG ≈∏Y ¢ùaÉæàj É«fÉÑ°SEG ‘h ,ºμMÓdG ó«°S
É°üYh »Ø≤°SCG êÉàH øjõe πØW …ODƒjh ,ÚfÉéŸG ≈Ø°ûà°ùe ‘ ¿É°û«©j ¿Gò∏dG
»£àÁ ôNBG πØW ɪæ«H ¬“ÉN ¿ƒ∏Ñq ≤j ¢SÉædG π©éjh ÚfÉéŸG ÉHÉH QhO á«Ø≤°SCG
!¿Gô£e ßYGƒe »≤∏j GQɪM
Ú°ûeÉ¡dG hCG Úeó©ŸG ô°ûÑdG øe ∞«Ød ºμëj ¿CG ¿BG ‘ ᪡eh áØ«£d Iôμa É¡fEG
IóMGh IôŸ ƒdh Gƒªμëj ¿CG A’Dƒ¡H ôjóL ,Úbƒë°ùŸG ∂ÄdhCG ™ªàéŸG øe OGôaCG hCG
hCG A’Dƒg ∑ΰûj Úëa ,IÒÑc ᫪gCG GPh IÒãe ¿ƒμà°S áHôéàdG √òg ,º¡JÉ«M ‘
¥QGƒØdG »¨∏j ¿CG π«Øc ádhódG ‘ ᪡e äÉ«dhDƒ°ùe ‹ƒàd ™ªàéŸG øe áeÉY äÉÄa
áeƒ¶æe ᫪gCG GƒcQój ¿CG π«Øch ,ÉÑdÉZ á°ûª¡ŸG äÉÄØdG √òg É¡H ô©°ûà°ùj »àdG
ɪc ÚdhDƒ°ùŸGh º¡æ«H ΩGõàd’G øe ÉYƒf ≥∏îj πH ,º¡©ªà› ‘ É¡≤«Ñ£Jh ÚfGƒ≤dG
.∫OÉÑàŸG ôjó≤àdG äÓ°U πYÉØàà°S
â«ÑdG á«dhDƒ°ùe Iô°SC’G ‘ πØW ¤ƒJ Ée GPEG É©jóH hóÑ«°S ºc ìGÎb’G π«Ñ°S ≈∏©a

’ §HGƒ°Vh ÚfGƒb ≥ah Ò°ùJ ó∏ÑdG √òg ¿CG º∏©jh ,á«dÉZ
øFÉc √ÒZ hCG ƒg ¢SÉædG ìGhQCÉH ìô°ùjh ìôÁ ¿CG ¬d íª°ùJ
.¿ƒμj øe
QÉÑNC’G ô°üJ ôeCÓd ÊÉ«°ùfh á∏jƒ£dG IóŸG √òg ó©Hh
øY πFÉ°SƒdG ∞∏àfl ÈY ¬H Éæà©dÉW Éà ¬H ÊôcòJ ¿CG
,πμc ™ªàéŸGh ádƒØ£dG ≥M ‘ áÑμJôŸG AÉ©æ°ûdG áÁô÷G
¿ƒμJ ¿CG ¿hO ógÉ°TCG ,á«Ñ∏°ùdG øe ¬°ùØf ∫É◊G ≈∏Y âdR Éeh
∫É≤ŸG Gòg Ò¨H êÉéàMG hCG …CGôdG øY ÒÑ©J hCG ,π©a IOQ ‹
⁄ ɪc ,êôNCG º∏a ,ô°ûædG óYƒÃ ¬WÉÑJQ’ Ó«∏b ôNCÉàŸG
çóM ƒdh ,çóM ÉÃ OóæJ Ió°TÉM IÒ°ùe ‘ …ÒZ êôîj
⁄h É«fódG âeÉ≤d √òg Éæà©≤H ÒZ ôNBG ¿Éμe ‘ ôeC’G Gòg
Ió°TÉM Iôgɶe ‘ ¬«HCG IôμH øY ™ªàéŸG êôÿh ,ó©≤J
äÉHƒ≤©dG ó°TCG ∫GõfEÉH ÉÑdÉ£eh ,¬d É°†aGQ ,ôeC’G ≈∏Y Ééàfi
¿CG ™«£à°SG ∞«c øμdh ,áÁôé∏d ÚÑμJôŸG ÚeôéŸG ≈∏Y
!?ô¡ªéàdG ᪡J »∏Y ≈≤∏J ’ ¿CG ‹ øª°†j øeh !?êôNCG
πFÉ°Sh ‘ áHÉàμdG ‘ ÒμØàdG iƒ°S »eÉeCG πM øe ≥Ñj ⁄h
¿ƒfÉb áØdÉîà º¡JCG ¿CG â«°ûN »ææμdh ,áãjó◊G ∫É°üJ’G
óYƒe »JCÉj ≈àM áHÉàμdG ôNDhCG ¿CG äQôb Gòd ;ä’É°üJ’G
∞dÉNCG ∂dòH âæc ¿EG ±ôYCG ’h ,¬ÑàcCG ÉfCG Égh ∫É≤ŸG áHÉàc
ÜÉH øe ó©j ’ ¿CG ƒLQCG ɪc .’ ΩCG ô°ûædGh äÉYƒÑ£ŸG ¿ƒfÉb
ÜÉH øe ’EG ≥∏£æj ’ ƒ¡a ,ô¡ªéàdGh ôgɶàdG ≈∏Y ¢†jôëàdG
‘ IOÉY çóëj Éà ÒcòJ ƒg Ée Qó≤H ¥ƒ≤◊G øe ≥M ¬fCG
.áÄ«°ùdG äÉÑ°SÉæŸG √òg πãe
»æfEÉa º¡àdG ∂∏J øe Ó«∏b ƒdh ÜÎ≤j ¬fCG â°ù°ùMCG ƒdh
,ó©H ¬dCÉ°SG ⁄ …òdG ∫DhÉ°ùàdG Öë°SCGh ,¬à∏b Ée πc Öë°SCÉ°S
√òg πcCÉf øëfh Éæ«∏Y â°†e »àdG IóŸG ∫ƒM Qhój …òdGh
óæY º∏©dÉa ¬«∏Y áHÉLEG óLCG ø∏a ’ ΩCG âdCÉ°S AGƒ°Sh ,Ωƒª°ùdG
åëH ≥«≤ëàdG ¿CG ¢VGÎaG ≈∏Y -á«°†≤dG ∞∏e ‘h ,ˆG
√òg ∫GƒW ÉæfCG Qƒ°üJCG ¿CG ™«£à°SG ’ »æfEG ,ádCÉ°ùŸG √òg ‘
≈∏Y á«MÓ°üdG á«¡æe GOGƒe πcCÉf øëfh ÉæJÉ«M øe IóŸG
Éæfƒ£Hh ÉæjOÉjCG ¤EG π°üj ¿CG Öéj ’ Ée πcCÉf ,∫É◊G Gòg
OÉ°ùLCGh ÉfOÉ°ùLCG ¿CG »æ©j ∂dòa ,∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH
É¡æe AõL …CG OÉY Éeh ,É°†jCG á«MÓ°üdG á«¡àæe ÉædÉØWCG
iôNCG É©∏°S ∑Éæg ¿CG Éæ°VÎaG Ée GPEG á°UÉN πª©∏d É◊É°U
≈∏Y ΩóædG iƒ°S ∂∏eCG ’ É¡æ«Mh ,É°†jCG á«MÓ°üdG á«¡àæe
’ ¿CG πLCG øe á«fó©e ÉÑ∏Y ø¡H âHô°T »àdG äÉ°ù«ÑdG äÉÄe
É°†jCG »g Ö∏©dG √òg ¿ƒμJ ¿CG Gó«©H ¢ù«dh ,¿ƒHÉ°üdG Üô°TCG
.á«MÓ°üdG á«¡àæe
hinai111@yahoo.com

â≤∏WCG ÉYƒÑ°SCG á°SQóŸG IQGOEG áÄ«g Éæd â°ü°üN ,IÒ¨°U Iò«ª∏J âæc ÚM ôcòJCG
ºμM -äGò«ª∏àdG- øëf ¬«a ¤ƒàf Éæc ´ƒÑ°SC’G Gòg ‘h .“»JGòdG ºμ◊G” ¬«∏Y
,ÜÉîàf’ÉH Éææ«H ɪ«a QGhOC’G ™jRƒJ ÈY ∂dPh ,É¡∏ªcCÉH á°SQóŸG IQGOEGh Éæ°ùØfCG
É¡ÑfÉL ¤EGh Égó©≤e ∞∏N ¢ù∏Œh á°SQóŸG Iôjóe ΩÉ¡e ¢SCGÎJ øe ∑Éæ¡a
.á°SQóŸG IQGOEG áÄ«g á«≤H º¡dƒMh á∏«cƒdG h É¡àÑFÉf
∑Qóf Éæ∏©L .¿BG ‘ á«dhDƒ°ùŸG º¶Yh ájô◊ÉH ÓaÉM ¿Éc “»JGòdG ºμ◊G” ´ƒÑ°SCG
Éæ«∏gCÉàd IQÉÑL Oƒ¡L øe »°SQóŸG ™ªà› ¬dòÑj Ée h ΩGõàd’Gh á«dhDƒ°ùŸG ᫪gCG
Éæ°ùØfCG ‘ ¢SôZ ¬fCG ∂dP πc øe ºgC’Gh ,Éæ∏Ñ≤à°ùe 󫡪àd ΩɶædG πÑ°S Òaƒàdh
.¿ÉeC’Gh ΩɶædG Oƒ°ù«d É¡≤«Ñ£J ᫪gCGh ÉæJÉ«M ‘ ÚfGƒ≤dG ᫪gCÉH ¢SÉ°ùME’G
¢ûgóŸG ¬ÑJÉμd “⁄É©∏d ÉîjQÉJ ¬Ñ°ûj Ée ÉjGôe” ÜÉàμd »JAGôb ÈY âaOÉ°Uh
âfÉc ¿ÉehôdG ¿CG ¤EG ÖgP å«M ,É¡æ«Y IôμØdG ∫ƒM ÉãjóM “ƒfÉ«dÉZ GhOQGhOEG”
;§≤a AÉ°ùædG ¢ùæ÷ øμdh »JGòdG ºμ◊ÉH ¬«Ñ°T A»°ûd É¡îjQÉJ ‘ Éeƒj ¢ü°üîJ
,´ÉîædG ≈àM …ƒHCG ™ªà› ¬fCÉH Éahô©e ¿Éc ÊÉfƒ«dG ™ªàéŸÉa »©«ÑW ôeCG Gògh
ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y äÉYƒª≤ŸG AÉ°ùædG Úμ“ ≈∏Y ¿ÉehôdG ΩõY Gòg øe ÉbÓ£fGh
ºYÉædG ¢ùæ÷G ój ≈∏Y GhôeDƒjo ¿CG ∫ÉLôdG ¬«a »°†Jôj á≤∏£ŸG á£∏°ùdG øe Ωƒ«H
ó«©dG Gòg ¿Éch .“∫ÉfhôJÉe ó«Y” ` `H Ωƒ«dG Gòg ≈∏Y ≥∏WCG óbh ¬≤M ¿ƒÑ¨ŸG
OÉ«YCÉH ≈ª°ùj ¿Éch “¿QƒJÉ°S” ΩÉjCG á≤«àY Qƒ°üY ‘ Ú«∏HÉÑdG óæY É°†jCG GóFÉ°S
¢ù«Øæà∏d Ö≤Y ≈∏Y É°SCGQ ⁄É©dG ¬«a Ö∏≤j πeÉc ´ƒÑ°SCG ¢ü°üîj å«M “¢SÉ°S”
∞°UƒdÉH ÖJGôª∏d Ö∏b ¬fEG .ÉgOƒLƒH ™ªàéŸG ‘ á«°ùæŸG äÉÄØdG ô©°ûàdh Ò«¨à∏dh

’ ÉfCGh äGƒæ°S ô°ûY øe ÌcCG ¤EG π°üJ á∏jƒW Ióe òæe
áFÉe ™aOCG ¿CG π°†aCG äô°U ,ºYÉ£ŸG äÉLÓK øe Üô°TCG
óFÉY Gògh ,º¡JÉLÓK øe Üô°TCG ¿CG ≈∏Y Iôe πc ‘ á°ù«H
ÉXÉØM Üô°ûdG øe »æ©æeh ,»æ«Y »eÉeCG çóM ∞bƒe ¤EG
∂∏J ‘ IQƒ¡°ûŸG ºYÉ£ŸG óMCG Éeƒj â∏NO ó≤a ,»àë°U ≈∏Y
áÑLh ∫hÉæJC’ ;É¡∏c áæ£∏°ùdG äÉj’h ‘ Iô°ûàæŸGh ,IÎØdG
ô¶àfG âæc ,áØ«ØN áÑLƒH áÑdÉ£ŸG ÒaÉ°ü©dG ≥eQ ó°ùJ
¤EG »ë°üdG ¢ûàØŸG πNO ÚM É¡àÑ∏W »àdG áÑLƒdG ∫ƒ°Uh
ÉÄ«°T óéj ¬∏Y ∑Éægh Éæg ∫ƒŒ ,¥RQCG ÎaO √ój ‘h ,º©£ŸG
AÉ£NC’G ó«°üàj ¿CG ójôj ¬æXCG âæc ,º©£ŸG ≈∏Y √òNCÉj
øXCG âæch ,ÜÉHòdG OÉ«£°U’ Éæ°ShDhQ ¥ƒa á≤∏©ŸG ádB’G ∂∏àc
Úμ°ùŸG §«°ùÑdG πeÉ©dG QÉÑLEG ó°ü≤H ¿Éc ó«°üàdG Gòg ¿CG
óéj ⁄ ÚM ,âæ©àŸG ∞XƒŸG Gò¡d á«fÉ› áÑLh ÒaƒJ ≈∏Y
,¬«ÑLÉM ™aQh ,ÉgÓYCG øe √É«ŸG áLÓK íàa ¬«∏Y √òNCÉj Ée
Úμ°ùŸG πeÉ©dG ¬HÉLCÉa ?Gòg Ée :¬dCÉ°Sh Iƒ°ù≤H πeÉ©dG iOÉfh
π«dO √Gôj …òdG Gògh ,¿ƒHÉ°üdÉH ɡضfh áLÓãdG π°ùZ ¬fCG
øe á∏«∏b ÉjÉ≤H ’EG ájÉ¡ædG ‘ ƒg Éeh ,∞«¶æàdG ôKCG ≈∏Y í°VGh
¢ûàØŸG √ôeCGh ,Ò¨àdÉH …ôYÉ°ûe äCGóH Éægh ,π«°ù¨dG ¿ƒHÉ°U
≈≤Ñj ’ ≈àM iôNCG Iôe áLÓãdG π°ùZ ó«©jh ,AÉŸG íjõj ¿CG
ìô°ûj ¿CG ‹ÉÑeÓdG …óæ¡dG ∫hÉMh ,¿ƒHÉ°üdG ∂dòd ôKCG
ÌcCG ’ áLÓãdG ∞«¶æJ øe ≈≤ÑJ ¿ƒHÉ°U Oô› ¬fCG πLô∏d
äÉLÉéàM’ ™ªà°ùj ¿CG ¿hO »æWƒdG ¢ûàØŸG êôNh ,πbCG ’h
¬à«æWh πªàμJ ¿CG ¿hO êôN ∞°SC’G ójó°ûd ¬æμdh ,…óæ¡dG
òæeh .ôeC’G ∂dòd »ÑæLC’G πeÉ©dG ò«ØæJ øe ócCÉàj ¿CG ¿hOh
øe ÉaƒN ;ºYÉ£ŸG äÉLÓK øe Üô°TCG óYCG ⁄ Ωƒ«dG ∂dP
.¿ƒHÉ°üdÉH êhõ‡ AÉe Üô°T
øe áÑμJôŸG áÁô÷G ∂∏J ∞°UCG ∞«c ±ôYCG ’ Ωƒ«dGh
»°ùØfh ¢ûàØŸGh ,º©£ŸG πeÉY …óæ¡dG -áKÓãdG øëf Éæ∏Ñb
ΩÉeCG É¡KhóM ºZQ ádCÉ°ùŸG ‘ ÉÄ«°T â∏©a ÉfCG Óa -áØ«©°†dG
Ωó©H …Oôa QGôb QGôbEGh êôØàdG ƒg ¬à∏©a Ée πμa ,»æ«Y
øe ¿Éc ɪæ«H ,Ωƒ«dG ∂dP ó©H ºYÉ£ŸG áLÓK øe Üô°ûdG
∞«¶æJh ,AÉŸG áMGREÉH πeÉ©dG ΩÉb ¿CG ócCÉJG ¿CG »∏Y ÖLGƒdG
¬ÑLGƒH º≤j ⁄ …òdG ¢ûàØŸÉH ƒμ°TCG ¿CG hCG ,iôNCG Iôe áLÓãdG
ôeCG πeÉ©dG òØf ¿Éc ¿EG ±ôYCG ’ ¿B’G ≈àMh ,ΩÉ«b ÒN
’h ,∂dP áaô©e ≈∏Y ‹ƒ°†a ô°üj ⁄h ,π©Øj ⁄ hCG ¢ûàØŸG
ócCÉà«d iôNCG Iôe OÉYh πeÉ©dG ´óN ¢ûàØŸG ¿Éc ¿EG ±ôYCG
¥ÓZEÉH ôeCÉj hCG áØdÉfl ¬«∏Y πé°ù«dh ,ôeCÓd √ò«ØæJ øe
Iôe ôeC’G ó«©j ’ ≈àM ;¬æe Ö∏W Ée òØæj ⁄ ¿EG º©£ŸG
¢SÉædG ìGhQCG ¿CG º∏©j ≈àMh ,ÈàYG øŸ IÈY ¿ƒμ«dh iôNCG

øe ôî°ùj ÉHƒ∏≤e ⁄É©dG
!⁄É©dG

»°Tƒ∏ÑdG ≈∏«d

⁄É©dG
záë∏°SC’G QÉ¡°TEG{ øY ∞bƒàdG •ô°ûH …hƒædG É¡›ÉfôH ∫ƒM ¢VhÉØàdG ¢Vô©J ¿GôjEG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫h’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

ó©H IQƒ``ã` dG iô``cò``H ä’É``Ø` à` M’G …ô`` Œh
¬ª°üNh OÉ`` ‚ …ó`` ª` `MCG ∫OÉ`` Ñ` `J ø`` e ´ƒ``Ñ` °` SG
ÊÉéjQ’ »``∏` Y ¿É`` ŸÈ`` dG ¢``ù` «` FQ »``°` SÉ``«` °` ù` dG
™bƒàŸG øe ±ÓN ‘ á«fÓY OÉ°ùØdÉH äÉeÉ¡JG
á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ÜGÎbG ™e IóM ójõj øe
π«°üa ¿ÉŸÈdG ≈∏Y øª«¡jh .ƒ«fƒj ‘ IQô≤ŸG
’ …òdG OÉ‚ …óªMC’ OÉ©eh »ÄæeÉÿ ∫Gƒe
äÉHÉîàfG ‘ iôNCG Iôe ¬°ùØf í°Tôj ¿CG ¬æμÁ
.á°SÉFôdG
äÉaÓÿG ìɪL íÑμd GógÉL »ÄæeÉN ≈©°Sh
ºZQ í``£`°`ù`∏`d äRô`` `H »``à` dGh Ú``dhDƒ` °` ù` ŸG Ú``H
á«æ∏©dG äÉaÓÿG √òg πãe ¿CG øe äGôjò–
äÉHÉîàfG ô``NBG âÑÑ°ùJh .ø``Wƒ``∏`d á``fÉ``«`N »``g
ÖÑ°ùH Ió°TÉM äÉLÉéàMG ‘ 2009 ‘ á«°SÉFQ
É¡fCÉH ¿ƒ°VQÉ©e É¡Ø°Uhh OÉ``‚ …ó``ª`MCG Rƒ``a
CGóH Ú``◊G ∂``dP òæe ¬``fCG ó≤à©jh .á¡jõf ÒZ
.»ÄæeÉN ó«jCÉJ ó≤Øj OÉ‚ …óªMCG
»ÄæeÉN π㇠…ó«©°S »∏Y ∫Éb ,ôjÉæj ‘h
¢Sô◊G QhO øe GAõ``L ¿EG …Qƒ``ã`dG ¢Sô◊G ‘
QòMh .äÉ``HÉ``î` à` f’G zô`` eCG ‹ƒ`` J{ ƒ``g …Qƒ``ã` dG
AÉ≤HE’G ójôj ¬``fCG ó≤à©j …ò``dG- OÉ‚ …óªMCG
øe ∂dP ¿ƒμj ÉÃQh »ëæàdG ó©H √PƒØf ≈∏Y
πãe øe hóÑj ɪ«a -¬æ«©H í°Tôe ºYO ∫ÓN
.Ωƒ«dG »YÉ°ùŸG √òg
¢SÉædG ¢`` †` `©` `H{ :OÉ`` ` ` ‚ …ó`` ` ª` ` `MCG ∫É`` ` ` bh
äÉHÉîàf’G ô``eGC ‹ƒ``J ¿hó``jô``j º``¡`fEG ¿ƒdƒ≤j
…CG º∏©J ᪫¶©dG á«fGôjE’G áeC’G ...É¡JQGOEGh
¢†©ÑdG çóëàj ’CG Öéj ...¬μ∏°ùà°S QÉ°ùe
¿Gô`` ` jEG AGó`` ` ` YCG ó``«` Ø` J á``≤` jô``£` H ±ô``°` ü` à` j hCG
.zÚYOÉîŸG

¿ójÉH ƒL äÉëjô°üJ ≈∏Y Oôj ¿Éc »ÄæeÉN ¿CG
áª∏c ‘ ∫É``b …ò``dG »``μ`jô``eC’G ¢ù«FôdG Ö``FÉ``f
äÉj’ƒdG ¿EG ô``jGÈ``a ø``e ÊÉ``ã` dG ‘ É``«` fÉ``ŸCÉ` H
™e Iô°TÉÑe äÉKOÉfi AGôLE’ Ió©à°ùe IóëàŸG
.¢VhÉØàdG ¿CÉ°ûH IOÉL âfÉc GPEG ¿GôjEG

á«fGôjE’G áeC’G ≈∏Y §¨°†dG á°SQɪŸ º¡©°Sh
.zGƒëéæj ød º¡æμd É¡eó≤J ™æŸ
AGôLEÉH É°VôY ¢ù«ªÿG Ωƒj »ÄæeÉN ¢†aQh
ÓFÉb IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e Iô°TÉÑe äÉ°VhÉØe
ó≤à©jh .•ƒ¨°†dG ™e ≥aGƒàJ ’ äÉ°VhÉØŸG ¿EG

¢†©Hh Ió``ë`à`ŸG äÉ``j’ƒ``dG ó``≤`à`©`Jh .z»``°`ù`Ø`æ`H
™æ°U Oó``°`ü`H ¿ƒ``μ` J É`` ÃQ ¿Gô`` ` jEG ¿CG AÉ``Ø` ∏` ◊G
ábÉ£∏d Êóe èeÉfôH QÉà°S â– ájhƒf áë∏°SCG
.¿GôjEG ¬«ØæJ Ée ƒgh ájhƒædG
øe ¢``ù`«`d ¬`` fCG AGÈ`` ÿG ø``e Ò``ã`c ó``≤`à`©`jh
ø°ù– ¿hóH …hƒf ¥ÉØJG ¤EG π°UƒàdG øμªŸG
Ö∏£àj ɇ ;á«fGôjE’G/á«μjôeC’G äÉbÓ©dG ‘
IOó©àe QOÉ``°` ü` e ∫hÉ``æ` à` J Iô``°`TÉ``Ñ`e äÉ``KOÉ``fi
Iôªà°ùe ôYÉ°ûe »gh ∫OÉÑàŸG AGó©dGh áÑjô∏d
ΩÉY á``«` fGô``jE’G á``«`eÓ``°`SE’G IQƒ``ã` dG ΩÉ``«`b ò``æ`e
á«μjôeC’G IQÉØ°ùdG ‘ øFÉgôdG á``eRCGh 1979
.¿Gô¡£H
»àdG äÉ``Hƒ``≤`©`dG ™``aQ ¤EG ¿Gô``¡` W ≈``©`°`ù`Jh
¢†ØN ‘ âÑÑ°ùJh §``Ø`æ`dG äGQOÉ``°`ü`H äô``°` VCG
∫ÓN ∞°üædG ƒëf ™bGƒH ÊGôjE’G ∫ÉjôdG ᪫b
ºî°†àdG ´É``Ø` JQG ‘ ºgÉ°S É``‡ »``°`VÉ``ŸG ΩÉ``©`dG
.Ú«fGôjÓd á«FGô°ûdG Iƒ≤dG ∞©°VCGh
Öàc äÉ``à` a’ ¿ƒ``∏`ª`ë`j ¿ƒ``«` fGô``jEG ™``ª` Œh
zIóëàŸG äÉj’ƒdG §≤°ùJ{ πãe äGQÉÑY É¡«∏Y
Ió°TÉM äGôgɶe ‘ zájÉ¡ædG ≈àM ¿hóeÉ°Uzh
¿óeh ¿Gô¡W ᪰UÉ©dG ‘ áeƒμ◊G ɡશf
á«eÓ°SE’G IQƒãdG iôcP AÉ«ME’ iôNCG iÈc
.…ƒ∏¡H É°VQ óªfi √É°ûdÉH âMÉWCG »àdG
èeÉfÈdG π«°UÉØJ OÉ‚ …óªMCG ∫hÉæàj ⁄h
¬àª∏c ‘ á©eõŸG äÉKOÉëŸG hCG ÊGôjE’G …hƒædG
¬LGƒà°S ¿Gô`` jEG ¿EG ∫É``bh .Ωƒ``«` dG É``gÉ``≤`dCG »``à`dG
ÒZ É``¡` JGQOÉ``°` U IOÉ`` `jR ∫Ó`` N ø``e äÉ``Hƒ``≤` ©` dG
äGOGôjEG ™LGôJ ™e ∞«μàdG ádhÉfih á«£ØædG
.§ØædG
‘ É``e ≈°übCG Ωƒ``«`dG AGó`` YC’G ∫ò``Ñ`j{ :™``HÉ``Jh

RÎjhQ - »HO
…óªMCG Oƒ``ª` fi ÊGô`` ` `jE’G ¢``ù` «` Fô``dG ∫É`` b
¿CÉ°ûH ¢``VhÉ``Ø`à`J ø``d ¿Gô``¡` W ¿EG ,¢``ù` eCG ,OÉ`` ‚
,•ƒ¨°V â– ∫óé∏d ÒãŸG …hƒædG É¡›ÉfôH
GPEG É``¡`«`°`VQÉ``©`e ™``e QhÉ``ë`à`∏`d Ió``©`à`°`ù`e É¡æμd
.záë∏°SC’G QÉ¡°TEG{ øY GƒØbƒJ
áÑ°SÉæà ÊGôjE’G ¢ù«FôdG ÉgÉ≤dCG áª∏c ‘h
,á«eÓ°SE’G IQƒã∏d ÚKÓãdGh á©HGôdG iôcòdG
øe ÌcCG á«◊É°üJ IÈæH OÉ‚ …óªMCG çsó–
»ÄæeÉN »∏Y ˆG ájBG ÊGôjE’G ≈∏YC’G º«YõdG
Iƒ`` YO ô`` jGÈ`` a ø`` e ™``HÉ``°` ù` dG ‘ ¢``†` aQ …ò`` `dG
åëÑd Iô``°`TÉ``Ñ`e äÉ``°`VhÉ``Ø`e AGô`` LE’ á``«`μ`jô``eCG
.øjó∏ÑdG ÚH äÉaÓÿG
ìɪ°ùdG OÉ``‚ …ó``ª` MCG á``£`∏`°`S ø``e ¢``ù`«`dh
»gh …hƒædG èeÉfÈdG ¿CÉ°ûH äÉ°VhÉØe AGôLEÉH
≈∏Y π©ØdÉH ¿GôjEG â≤aGhh .»ÄæeÉN á£∏°S øe
iƒ≤dG ™e äÉKOÉëŸG øe IójóL ádƒL AGôLEG
äÉKOÉfi AGô``LEG ≈∏Y ≥aGƒJ ⁄ É¡æμd á«ŸÉ©dG
¿Éà°ùNGRÉb ‘ IóëàŸG äÉ``j’ƒ``dG ™``e Iô°TÉÑe
.ôjGÈa 26 Ωƒj
‘ ó°ûM ΩÉeCG ÉKóëàe- OÉ‚ …óªMCG ∫Ébh
ºμæμÁ ’{ :¿Gô¡W ‘ (ájô◊G) …OGREG áMÉ°S
ºK á``«` fGô``jE’G á`` eC’G ܃``°` U á``ë`∏`°`SC’G QÉ``¡` °` TEG
π≤fh .zºμ©e äÉ°VhÉØe AGôLEG É¡æe ¿ƒ©bƒàJ
.ô°TÉÑe åH ‘ ¬HÉ£N »eƒμ◊G ¿ƒjõØ∏àdG
’CG Ö``é` j{ :∫ƒ``≤` j OÉ`` ‚ …ó`` ª` MCG ≈``°` †` eh
á¡L AGQBG ¢VôØd á∏«°Sƒc äÉ``KOÉ``ë`ŸG π¨à°ùJ
܃°U áë∏°SC’G QÉ``¡`°`TEG ø``Y ºàØbƒJ GPEG ...É``e
(ºμ©e) ¢``VhÉ``Ø` JCG ±ƒ``°`ù`a á``«` fGô``jE’G á`` `eC’G

ÉeÉHhCG ™e ƒgÉ«æàf äÉãMÉÑe Qó°üàJ ..Ú«æ«£°ù∏ØdG ™e ΩÓ°ùdGh ¿GôjEGh ÉjQƒ°S
RÎjhQ - á∏àëŸG ¢Só≤dG

»¨Ñæj ¬fG IóëàŸG ·’G ≠∏HG ÚM »°VÉŸG ȪàÑ°S ‘ √OóM
êÉàf’ ≈Øμj Ö°üfl Ωƒ«fGQƒj ∑ÓàeÉH ¿Gô``jE’ íª°ùj ’G
.GóMGh É«HôM É°SCGQ ƒdh
,2013 ∞``«`°`U ‘ »°†≤æJ á«Ñjô≤J á``∏`¡`Ÿ á``jÉ``¡`f Oó`` Mh
π«FGô°SEG IQÉjR ôKBG ÉeÉHhCG ¿CÉH ¿ƒ«∏«FGô°SEG ¿ƒ≤∏©e ø¡μàjh
OôØæe Ωƒég …CG ø°T øe ƒgÉ«æàf Qòë«d óYƒŸG Gòg πÑb
.á«fGôjEG ájhƒf äBÉ°ûæe ó°V
2008 ΩÉ``©`dG ‘ á°SÉFô∏d í°Tôªc π«FGô°SEG É``eÉ``HhCG QGRh
ôØ°ùdG ø``Y ¬``eÉ``é`ME’ Ú``jQƒ``¡`ª`÷G ø``e äGOÉ``≤`à`fG ¬`` LGhh
êQƒL …Qƒ¡ª÷G ¬Ø∏°S ô¶àfGh .¤hC’G ¬àj’h IÎa ∫ÓN
.π«FGô°SEG IQÉjR πÑb É°†jG á«fÉãdG ¬àj’h ≈àM ¢TƒH

Ée ƒ``gh ÊGô`` jE’G …hƒ``æ`dG èeÉfÈdG ÉgÉ£îàj ’ zAGô``ª`M
∫Gõj ’ …ôμ°ù©dG QÉ``«`ÿG ¿CG ¬``fÓ``YG º``ZQ É``eÉ``HhCG ¬°†aQ
.á«°SÉeƒ∏HódGh äÉHƒ≤©dG â∏°ûa GPG ádhÉ£dG ≈∏Y ÉMhô£e
Ωƒ«dG OÉ``‚ …ó``ª` MCG Oƒ``ª`fi ÊGô`` `jE’G ¢``ù`«`Fô``dG ∫É`` bh
…hƒædG É¡›ÉfôH ¿CÉ`°`û`H ¢VhÉØàJ ø``d ¿Gô``¡`W ¿EG ó``M’G
™e QhÉëà∏d Ió©à°ùe É¡æμd •ƒ¨°V â``– ∫óé∏d Ò``ã`ŸG
¿GôjEG »ØæJh .záë∏°SC’G QÉ¡°TEG{ øY GƒØbƒJ GPEG É¡«°VQÉ©e
™«æ°üàd ±ó¡j …hƒ``æ`dG É¡›ÉfôH ¿CÉ` H á«Hô¨dG ∑ƒμ°ûdG
Ió«MƒdG ádhódG »g π«FGô°SEG ¿CÉH ΩÉY OÉ≤àYG áªKh .áë∏°SCG
.§°Sh’G ¥ô°ûdG ‘ ájhƒf áfÉ°SôJ ∂∏à“ »àdG
…òdG ôªM’G §ÿÉH ∂°ùªà«°S ¬fG ≈∏Y ƒgÉ«æàf ô°üjh

¿hO á«Ñ∏ZCÉH øμdh »°VÉŸG ô¡°ûdG øe øjô°û©dGh ÊÉãdG ‘
.™bƒàŸG
‘ -»æ«ª«dG Oƒμ«∏dG ÜõM ¢SCGôj …òdG- ƒgÉ«æàf ´ô°Th
¬eÉeG ∫Gõ``j ’h Ú∏ªàfi Ú«°SÉ«°S AÉcô°T ™e äGQhÉ°ûe
.áeƒμ◊G π«μ°ûJ øe AÉ¡àfÓd ™«HÉ°SCG á°ùªN ƒëf
∫GõdõdG{ ÖÑ°ùH π«FGô°SEG ¬LGƒJ »àdG ôWÉîª∏d QÉ°TCGh
∫hódG ‘ äÉ``HGô``£`°`VÓ``d IQÉ``°` TEG ‘ zÉ``æ`dƒ``M çó``ë`j …ò`` dG
ájhƒf áë∏°S’ ¿Gô``jG êÉàfG ä’ɪàMGh á≤£æŸÉH á«Hô©dG
.á°UÉN ᫪gG Ö°ùàμJ ¿’G ÉeÉHhCG IQÉjR ¿EG ƒgÉ«æàf ∫Ébh
ÖdÉW ¿G ó``©`H ƒ``gÉ``«`æ`à`fh É``eÉ``HhG Ú``H ô``Jƒ``à`dG ó``YÉ``°`ü`Jh
•ƒ£N{ ™``°`Vƒ``H Ió``ë`à`ŸG äÉ``j’ƒ``dG »``∏`«`FGô``°`S’G º``«`Yõ``dG

¿EG ,¢ùeCG ,ƒgÉ«æàf ÚeÉ«æH »∏«FGô°SE’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Éb
á«∏gC’G Üô◊Gh ,ájhƒædG ¿GôjEG äÉMƒª£H á°UÉÿG äÉØ∏ŸG
,á«æ«£°ù∏ØdG/á«∏«FGô°SE’G ΩÓ°ùdG Oƒ¡L Ì©Jh ,ÉjQƒ°S ‘
∑GQÉH »``μ`jô``e’G ¢ù«FôdG IQÉ``jR ∫É``ª` YCG ∫hó``L Qó°üàà°S
É¡fEG{ :¬àeƒμM AÉ°†YC’ ƒgÉ«æàf ∫É``bh .π«FGô°SE’ É``eÉ``HhCG
π«FGô°SEG ÚH ≥«KƒdG ∞dÉëàdG ≈∏Y ócDƒà°S GóL ᪡e IQÉjR
.zIóëàŸG äÉj’ƒdGh
ÉeÉHhCG ¿CG »°VÉŸG AÉ``KÓ``ã`dG Ωƒ``j ¢``†`«`HC’G â«ÑdG ø``∏`YCGh
;™«HôdG Gòg ¿OQC’Gh á«Hô¨dG áØ°†dGh π«FGô°SEG IQÉjR …ƒæj
IójóL á©aO IóëàŸG äÉj’ƒdG »£©J ¿CG ä’ɪàMG RõY ɇ
á«æ«£°ù∏ØdG á«∏«FGô°SE’G ΩÓ°ùdG Oƒ¡L ±ÉæÄà°SG »YÉ°ùŸ
.Úeô°üæŸG ÚeÉ©dG ∫ÓN Oƒª÷G ÉgGÎYG »àdG
IQÉjR ∫hC’ GOó`` fi Gó``Yƒ``e ¢``†`«`H’G â``«`Ñ`dG ô``cò``j ⁄h
ÚM ‘ á``°`SÉ``Fô``dG ¬«dƒJ òæe π``«`FGô``°`SE’ É``eÉ``HhCG É¡H Ωƒ``≤`j
QOÉ°üe øY »∏«FGô°SE’G ¿ƒjõØ«∏àdÉH Iô°TÉ©dG IÉæ≤dG â∏≤f
IQÉjR ¿EG »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ‘ É¡dƒb ø£æ°TGh ‘ É¡ª°ùJ ⁄
.¢SQÉe øe øjô°û©dG ‘ CGóÑà°S π«FGô°SE’ ÉeÉHhG
™°Vh ,á``eƒ``μ`◊G ´É``ª`à`LG AÉ``æ` KCG á«æ∏Y äÉ``ë`jô``°`ü`J ‘h
™e É¡°ûbÉæ«°S »àdG äÉYƒ°VƒŸG ¢``SCGQ ≈∏Y ¿Gô``jEG ƒgÉ«æàf
™e ΩÓ°ùdG Oƒ``¡`÷ á°VÉØ°†a äGQÉ``Ñ`©`H QÉ``°`TCG ɪ«a É``eÉ``HhCG
á«FÉæãdG äÉ°VhÉØŸG §«°ûæJ Oóëj ¿G ¿hO Ú«æ«£°ù∏ØdG
øY ¢ù«FôdGh ÉfCG âKó–{ :ƒgÉ«æàf ∫Ébh .IQÉjõ∏d ±ó¡c
...á«°ù«FQ ÉjÉ°†b çÓ``K á°ûbÉæe ≈``∏`Y É``æ`≤`Ø`JGh IQÉ``jõ``dG
ô≤à°ùŸG ÒZ ™°VƒdGh ,ájhƒf áë∏°SÉH OhõàdG ¿GôjEG ádhÉfi
πLCG ø``e á``«`°`SÉ``eƒ``∏`Hó``dG á«∏ª©dG ™``aO Oƒ``¡` Lh ,É``jQƒ``°`S ‘
.zÉææ«Hh Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚH ΩÓ°ùdG
Ú«æ«£°ù∏ØdGh π«FGô°SEG ÚH ΩÓ°ùdG äÉ°VhÉØe äQÉ¡fGh
äÉæWƒà°ùe AÉ``æ` H ∫ƒ``M ±Ó``N Ö``Ñ`°`ù`H 2010 ȪàÑ°S ‘
ΩÉY ‘ π«FGô°SEG É¡à∏àMG »àdG á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ á«∏«FGô°SEG
‘ É¡«∏Y á``dhO áeÉb’ ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG Égójôj »àdGh 1967
.á«bô°ûdG ¢Só≤dGh IõZ É°†jG º°†J πÑ≤à°ùŸG
∫É°üJG ‘ á``Ñ`≤`Jô``ŸG IQÉ``jõ``dG ƒ``gÉ``«`æ`à`fh É``eÉ``HhG ¢``û`bÉ``fh
.ôjÉæj 28 ‘ »ØJÉg
ÉaÓàFG ƒgÉ«æàf πμ°ûj ¿CG ó©H ’EG IQÉ``jõ``dG iô``Œ ø``dh
á«∏«FGô°SE’G äÉHÉîàf’G ‘ √Rƒ``a ÜÉ≤YG ‘ GójóL ɪcÉM

14

Ohó◊G á≤£æe ‘ ójóL ∫Éàb ´’ófG
¿GOƒ°ùdG ܃æLh ¿GOƒ°ùdG ÚH
,¿hOôªàeh ¿GOƒ``°`ù`dG ܃``æ`L ¢û«L ∫É``b
∫Éàb ‘ Gƒ∏àb πbC’G ≈∏Y É°üî°T
24 ¿EG ,¢ùeCG
k
áHô£°†ŸG Ohó`` ◊G á≤£æe ‘ ™``bh ó``jó``L
.¿GOƒ°ùdG ܃æLh ¿GOƒ°ùdG ÚH
º°SÉH çó``ë` à` ŸG- ô`` jƒ`` bCG Ö``«`∏`«`a ∫É`` `bh
â∏àb ¬``JGƒ``b ¿EG -¿GOƒ``°` ù` dG ܃``æ` L ¢``û`«`L
É¡ªYóJ É``«` °` û` «` ∏` «` e ø`` e Ú``∏` JÉ``≤` e á``©` Ñ` °` S
IOóëŸG ÒZ Ohó◊G QƒÑ©H âeÉb ΩƒWôÿG
܃æL ¢``û`«`L ¿EG ±É`` °` `VCGh .í`` °` `VGh π``μ`°`û`H
ÊGOƒ°ùdG ¢û«é∏d áæMÉ°T õéàMG ¿GOƒ°ùdG
áj’ƒH ∑ÉÑà°T’G AÉæKCG ¿ƒ∏JÉ≤ŸG É¡eóîà°SG
.OÓÑdG ¥ô°T ∫ɪ°T ‘ π«ædG ‹ÉYCG
ódÉN »``eQGƒ``°`ü`∏`d ∫ƒ``°` Uƒ``dG ø°ùàj ⁄h
∫ÓN øe ÊGOƒ°ùdG ¢û«÷G º°SÉH çóëàŸG
.∂dP ≈∏Y ≥«∏©à∏d ∫ƒªëŸG ¬fƒØ«∏J
ÖfÉ÷G ≈∏Y á∏°üØæe ∞æY ∫É``ª` YCG ‘h
¿hOôªàe º``¡` JG ,Ohó`` ` ◊G ø``e ÊGOƒ`` °` ù` dG
¿GOƒ°ùdG ô``jô``ë`à`d á``«`Ñ`©`°`û`dG á``cô``◊G ø``e
¿GOƒ°ùdG ܃æL øe É«°û«∏«e ∫ɪ°ûdG ´ôa17 πàbh ájôb áªLÉ¡Ã ΩƒWôÿG É¡ªYóJ
.É°üî°T
ácô◊G º°SÉH çóëàŸG …Oƒ``d ƒ``fQG ∫É``bh
AÉæKG É«fóe 35 É°†jG âHÉ°UG É«°û«∏«ŸG ¿G
áj’h ‘ á¡«ÑL ƒ``HG á≤£æe ≈∏Y É¡eƒég
.§Øæ∏d áéàæŸG ¿ÉaOôc ܃æL
¿GOƒ°ùdG Ú`` H Ö``°`û`æ`J ¿G Üô`` M äOÉ`` ` ch
äÉcÉÑà°TG ∞æYG ‘ πjôHG ‘ ¿GOƒ°ùdG ܃æLh
2011 ΩÉ``Y ‘ ¿GOƒ°ùdG ܃æL ∫É°üØfG òæe
á«∏gG ÉHôM â¡fG ΩÓ°ùdG á«bÉØJG ÖLƒÃ
.Úæ°ùdG äGô°ûY äôªà°SG
∞bh ≈``∏`Y ȪàÑ°S ‘ ¿É``Ñ` fÉ``÷G ≥``Ø` JGh
øe ɪ¡JGƒb Öë°Sh ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG
äQGOÉ°U ±ÉæÄà°SGh É¡«∏Y ´RÉæàŸG Ohó``◊G
√òg GòØæj ⁄ ɪ¡æμd .Ohó``◊G ÈY §ØædG
ºYóH ô``N’G ±ô``W π``c º``¡` JGh äÉ``«`bÉ``Ø`J’G
.ôN’G ±ô£dG ≈°VGQG ‘ øjOôªàŸG
ádƒL »``≤` jô``a’G OÉ`` ` –’G ∞``«`°`†`à`°`ù`jh
´ƒÑ°S’G øjó∏ÑdG ÚH äÉKOÉëŸG øe iôNG
ƒgh á``dRÉ``Y á``≤`£`æ`e á``eÉ``bG ±ó``¡` H π``Ñ` ≤` ŸG
∞fCÉà°ùj »c ¿GOƒ°ù∏d áÑ°ùædÉH ≥Ñ°ùe •ô°T
.§ØædG äGQOÉ°U
≠∏Ñj …òdG ¬LÉàfG ¿GOƒ°ùdG ܃æL ∞bhGh
™e ±ÓN ‘ ΩÉY πÑb É«eƒj π«eôH ∞dG 350
.Ö«HÉf’G •ƒ£N Ωƒ°SQ ¿CÉ°ûH ΩƒWôÿG

Rõ©jo »°UÈ≤dG á°VQÉ©ŸG º«YR
äÉHÉîàf’G π«Ñb ¬bƒØJ
,…CGô∏d äÉYÓ£à°SG áKÓK èFÉàf äô¡XCG
»æ«ª«dG »°UÈ≤dG á°VQÉ©ŸG º«YR ¿CG ,¢ùeCG
πÑb Ú«°ù«FôdG ¬«°ùaÉæe ≈∏Y ¬bƒØJ Rõ``Y
ɪ«a á``°`SÉ``Fô``dG äÉ``HÉ``î`à`fG AGô`` LEG ø``e ´ƒ``Ñ`°`SCG
AÉ«M’ ó``jó``L ¬`` Lh ø``Y ¿ƒ``Ñ` NÉ``æ` dG å``ë`Ñ`j
¢Sƒμ«f á«Ñ©°T â``©`Ø`JQGh .∂``¡`æ`ŸG OÉ°üàb’G
‘ á`` Ä` ŸG ‘ 40 RhÉ``é` à` à` d ¢``ù` jOÉ``«` °` SÉ``à` °` SÉ``fG
¢ShÒã«Ø«∏«a »``à`Ø`«`ë`°`ü`d Ú``YÓ``£` à` °` SG
¬à«Ñ©°T â``¨` ∏` H Ú`` `M ‘ ,»`` æ` `jÒ`` ª` `«` `KÉ`` ch
»`` °` `S.»`` H.…BGh.»`` °` `S á`` £` fi ´Ó`` £` à` °` SG ‘
äÉYÓ£à°S’G ‘h .áÄŸÉH 39^8 á«fƒjõØ∏àdG
á£≤f 15 ` dG ≈∏Y ójõj ¥QÉØH ¥ƒØJ áKÓãdG
¢S’Ée ¢ShôaÉà°S ¬«°ùaÉæe ÜôbG øY ájƒÄe
¢ù«FôdG πãe Ú«Yƒ«°ûdG øe ɪYO ≈≤∏j …òdG
¿ƒ«∏e ∞°üf øe ÌcCG ¬Lƒàjh .OÓÑ∏d ‹É◊G
ô°ûY ™HÉ°ùdG ‘ ´GÎb’G õcGôe ¤G »°UÈb
ójóL ¢ù«FQ ÜÉ``î`à`f’ …QÉ`` ÷G ô``jGÈ``a ø``e
øe á«fÉãdG ádƒ÷G iôŒh ΩGƒYG á°ùªN IóŸ
¢ùØf ø``e øjô°û©dGh ™``HGô``dG ‘ äÉ``HÉ``î`à`f’G
øY ¤h’G á``dƒ``÷G ¢†îªàJ ⁄ PG ô``¡`°`û`dG
.áëjô°U á«Ñ∏ZÉH õFÉa

15

⁄É©dG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫h’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

»°ùfƒàdG ¢ù«FôdG ÜõM AGQRh
áeƒμ◊G øe ¿ƒÑë°ùæj
ä’ÉcƒdG – ¢ùfƒJ
∞°üæŸG »°ùfƒàdG ¢ù«FôdG ÜõM AGQRh ø∏YCG
‘ á``jQƒ``¡` ª` ÷G π`` `LCG ø`` e ô`` “Dƒ` `ŸG »`` bhRô`` ŸG
kÉLÉéàMG ,º¡àdÉ≤à°SG ‹ÉÑ÷G …OɪM áeƒμM
áeƒμM π``«`μ`°`û`J ≈``∏` Y ‹É``Ñ` ÷G QGô`` °` `UEG ≈``∏` Y
.•GôbƒæμJ
ób ‹É``Ñ`÷G …OÉ``ª`M áeƒμ◊G ¢ù«FQ ¿É``ch
GPEG ¬àdÉ≤à°SG Ωó≤«°S ¬``fCG ,≥HÉ°S â``bh ‘ ø∏YCG
¤EG ≈©°ùj »àdG •GôbƒæμàdG áeƒμM ß– ⁄
.»°ù«°SCÉàdG ¢ù∏éŸG á≤ãH É¡∏«μ°ûJ
øe ô``“Dƒ` ŸG Üõ``M QGô``b ¿EG QOÉ``°`ü`e â``dÉ``bh
AÉæKCG â``Ñ`°`ù`dG AÉ``°`ù`e ò``î` JG á``jQƒ``¡`ª`÷G π`` LCG
¬°ù°SCG …ò``dG Üõë∏d »°SÉ«°ùdG ÖàμŸG ´ÉªàLG
øe ±’B’G ¬«a ∫õ``f â``bh ‘ ∂``dPh ,»``bhRô``ŸG
äGÒ°ùe ‘ á«eÓ°SE’G á°†¡ædG ácôM QÉ°üfCG
.zá«Yô°ûdG{ √ƒª°S Ée øY ´Éaó∏d ᪰UÉ©dÉH
¢ùfƒJ AÉ``Ñ` fCG á``dÉ``ch â∏≤f ,∂``dP ¿ƒ°†Z ‘
äRÉM GPEG ¬`` fEG ¬``dƒ``b ‹É``Ñ` ÷G ø``Y á``«`ª`°`Sô``dG
á°UÉNh ∫ƒÑ≤dG{ Iójó÷G á«eƒμ◊G á∏«μ°ûàdG
´ƒLôdG ¿hO ,»°ù«°SCÉàdG ‘ á∏㪟G ÜGõMC’G øe
kÉ°ù«FQ »Ñ°üæe ‹ƒJ π°UGhCÉ°S ÊEÉa ,¢ù∏éŸG ¤EG
IRÉ«M ΩóY hCG ∫ƒÑ≤dG ΩóY ∫ÉM ‘h .áeƒμë∏d
ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ¤EG ¬LƒJCÉ°S »æfEÉa á≤ãdG
π«μ°ûàd ô``NBG í°Tôe ø``Y åëÑdG ¬æe Ö``∏`WC’
»æWƒdG ¢``ù`∏`é`ŸG á≤ãH Rƒ``Ø`J Ió``jó``L á``eƒ``μ`M
¬eõY ø``∏` YCG ó``b ‹É``Ñ` ÷G ¿É`` ch .z»``°`ù`«`°`SCÉ`à`dG
êhôî∏d á«HõM ÒZ •GôbƒæμJ áeƒμM π«μ°ûJ
á°ü°UÉëŸG á``∏`μ`°`û`eh á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG á`` `eRC’G ø``e
»ªàæŸG ,‹É``Ñ`÷G ∫É``bh .áeƒμ◊G ‘ á«Hõ◊G
¤EG πFÉ°SQ ¬Lh ¬fEG ,á«eÓ°SE’G á°†¡ædG ácô◊
∫ÓN øe í°üædG º¡æe Ö∏£«d{ ±GôWC’G πc
,záÑ«cÎdG √ò``g ¢Uƒ°üîH äÉMÎ≤e Ëó≤J
…CG ø``e •hô``°`û`H π``Ñ`≤`j ø``d{ ¬`` fCG ≈``∏`Y GkOó``°` û` e
¢Uƒ°üîH äÉMÎ≤ŸG ¿CG í``°`VhCGh .z¿É``c Üõ``M
Öéj ,áeOÉ≤dG áeƒμ◊G á∏«μ°ûJ ‘ äGAÉØμdG
¿ƒμj ’CG{ :»``g ,¢ù«jÉ≤e á``©` HQC’ ™°†îJ ¿CG
,»°ùfƒàdG Ö©°ûdG ó°V áÁôL ‘ ∑QÉ°T í°TôŸG
’CGh ,kÉë°VGh Ak ɪàfG kÉ«°SÉ«°S kÉ«ªàæe ¿ƒμj ¿CG hCG
∫É◊G á©«Ñ£Hh ,áeOÉ≤dG äÉHÉîàfÓd í°TÎj
.z¬dÉ› ‘ IAÉØc GP ¿ƒμj ¿CG
’CG Ö``é` j{ äÉ``MÎ``≤` ŸG √ò`` g ¿CG ¤EG â``Ø` dh
kÉæ∏©e ,zΩOÉ≤dG ÚæK’G ,É¡Áó≤J πLCG RhÉéàj
§°SGhCG ‘{ Ió``jó``÷G á∏«μ°ûàdG Ωó``≤`«`°`S ¬`` fCG
.zôjó≤J ≈°übCG ≈∏Y ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G
ácôM ‘ ∫hDƒ`°`ù`e ≈``Ø`f ,π°üàe ¥É``«`°`S ‘h
øY OOô``J É``e zá``«`Hô``Y Rƒ``«`f …É``μ`°`Sz``d á°†¡ædG
ΩÉY ÚeCÉc ¬Ñ°üæe øe ádÉ≤à°S’G ‹ÉÑ÷G ΩõY
ácôM QÉ°üfCG øe ±’BG ôgɶJ ó``bh .ácôë∏d
áÑ«bQƒH Ö«Ñ◊G ´QÉ``°`T ‘ ,âÑ°ùdG ,á°†¡ædG
á«Yô°T ø``Y ´É``aó``dGz``d ¢ùfƒJ ᪰UÉ©dG §°Sh
πμ°ûj »``à`dG zá``«`°`ù`«`°`SCÉ`à`dG á``«`æ`Wƒ``dG á``«`©`ª`÷G
¿ƒ∏°SGôe Ö``°`ù`Mh .á``«`Ñ`∏`ZCG Üõ``◊G Gò``g É¡«a
,z∞æ©dGz`d ºgòÑf ¿hôgɶàŸG ø∏YCG ,¢ùfƒJ ‘
¿hDƒ°T ‘ πNóàdG øY ∞μdÉH É°ùfôa{ GƒÑdÉWh
âÑ°†ZCG »°ùfôa ôjRh äÉëjô°üJ ó©H zºgó∏H
ΩÓYE’G á°†¡ædG QÉ``°`ü`fCG º``¡`Jq Gh .Ú``«`eÓ``°`SE’G
Ωɶf É``jÉ``≤`Ñ`d á``«`©`Ñ`à`dGz``H ¢``VQÉ``©` ŸG »``°`ù`fƒ``à`dG
.z»∏Y øH øjóHÉ©dG øjR QÉØdG ¢ù«FôdG

o G ¢û«÷G
≥°ûeóH ¿Éfó©dG õLÉM ≈∏Y ô£«°ùj ô◊

á≤aGƒe ¿hO …Qƒ°ùdG ΩɶædG ™e ¢VhÉØà∏d Ö«£ÿG á∏¡e AÉ¡àfG
á∏Môe CGó``Ñ`à`°`S É¡«∏Y ¬Jô£«°S ô``◊G ¢``Vô``a
í°VhCGh .z≥°ûeO ôjô– ácô©Ÿ ó¡“ IójóL
IóY âØ°üb á``«`eƒ``μ`◊G äGƒ``≤` dG ¿CG §``°`TÉ``æ`dG
ôé◊Gh ‹É°ù©dG »M É¡æe ,᪰UÉ©dG ‘ AÉ«MCG
…hO ™ª°S ¬fq CG äôcP ΩÉ°T áμÑ°T âfÉch .Oƒ°SC’G
º°ùb §«fi ‘ ∞«ãc QÉ``f ¥Ó``WEGh äGQÉéØfG
.≥°ûeóH ∑ƒeÒdG º«fl áWô°T
∫ɪYCG ™LGôJ ¿ƒ∏°SGôe OÉaCG ,ÖdOEG ∞jQ ‘h
.IÒNC’G áfhB’G ‘ É¡JÒJh äOGR »àdG ∞æ©dG
¢û«÷G ¿EG ,ô``°`TÉ``Ñ`e É``jQƒ``°`S áμÑ°T â``dÉ``bh
ájóeÉ◊G ôμ°ù©e ≈∏Y ¬eƒég π°UGƒj ô◊G
™e áØ«æY äÉcÉÑà°TG â©bh ɪc ,Ö``dOEG ∞jQ ‘
áæjóŸ »Hƒæ÷G πNóŸG óæY á«eƒμ◊G äGƒ≤dG
.»Hô¨dG ¢üªM ∞jQ ‘ ø°ü◊G á©∏b
¿EG ¿ƒ``£` °` TÉ``f ∫É``≤` a ,OÓ`` Ñ` `dG ‹É``ª` °` T É`` `eCG
á©°SGh á``jô``μ`°`ù`Y á``«`∏`ª`Y CGó`` `H{ ô`` ◊G ¢``û`«`÷G
™bGƒe ø``e ≈``≤`Ñ`J É``e ≈``∏`Y Iô``£`«`°`ù`dG ±ó``¡` H
.zá«eƒμ◊G äGƒ≤∏d
äGƒ≤dG ø``Y äGOGó`` eE’G ™£≤d á``dhÉ``fi ‘h
ô◊G ¢``û`«`÷G º``LÉ``g ,∫É``ª`°`û`dG ‘ á``«`eƒ``μ`◊G
k JQ
Ió∏H Üôb ‹hódG ≥jô£dG ≈∏Y kÉjôμ°ùY Ó
¿É÷ â``dÉ``b É``e Ö``°`ù`M ,¬``eó``≤`J É≤«©e ¢``û`«`M
øe ô◊G ¢û«÷G øμ“ Éªc .á«∏ëŸG ≥«°ùæàdG
á`` YGPE’G Üô``b á«©aóŸG áÑ«àc ≈∏Y Iô£«°ùdG
.¿ƒ£°TÉf í°VhCG Ée Ö°ùM ,ábôdÉH

Éjk ôμ°ùY Gkó«©°üJ ó¡°ûJ{ ≥°ûeO ¿CG í°VhCGh
ádhÉfi Ö``Ñ`°`ù`H á``«`°`VÉ``ŸG á``YÉ``°`S 48`` ` dG ∫Ó`` N
≥jô£dG ≈∏Y ¬Jô£«°S ¢``Vô``a ô``◊G ¢û«÷G
¬fCG ¤EG kÉ`à`a’ ,z᪰UÉ©dÉH §«ëŸG …ô``FGó``dG
É¡à©°Vh õ`` LGƒ`` M Ió`` `Y ô``jô``– ø`` e ø``μ` “{
ó«dƒdG ø``H á``∏`eô``M π``ã`e ,á``«`eƒ``μ`◊G äGƒ``≤` dG
∫ÓN{ :±É`` °` `VCGh .zÉ``μ` ∏` eR ô``°`ù`Lh ¢``SÉ``Ñ` μ` dGh
ôjô– ô◊G ¢û«÷G ∫hÉM á«°VÉŸG áYÉ°S 24`dG
,z¿ƒHÉ≤dGh Éμ∏eR Ú``H π``°`UGƒ``dG ¿ƒ``HÉ``≤`dG ≥Øf
∫ÉM ‘h{ á``«`°`SÉ``°`SCG •É``≤`æ`dG √ò``g ¿CG GÈ
k `à`©`e

á©LGôŸ ƒYój ¿OQC’G ∂∏e
á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G ¿ƒfÉb

kÉ«fGó«eh .áæjóª∏d »Hƒæ÷G ≥∏ëàŸG ≥jô£dG
33 ø``Y π``≤`j ’ É``e ¿CÉ` `H ¿ƒ``£`°`TÉ``f OÉ`` aCG kÉ` °` †` jCG
ôjO á¶aÉfi ‘ º¡ª¶©e ,¢ùeCG Gƒ∏àb É°üî°T
k
.kÉbô°T QhõdG
≥°ûeO ‘ IQƒãdG IOÉ«b ¢ù∏› ƒ°†Y ¿É``ch
¢û«÷G{ ¿EG ≥HÉ°S â``bh ‘ ∫É``b »eÉ°ûdG AGô``H
AÉ«MCG ≈``∏` Y ¬``Jô``£`«`°`S ¢``Vô``Ø` d ≈``©`°`ù`j ô`` ◊G
kGó«¡“ ,≥``°`û`eO á``jQƒ``°`ù`dG ᪰UÉ©dG ø``e Ió``Y
óM ≈∏Y ,z≥°ûeO ôjô– ácô©ez`H Égɪ°S ÉŸ
.√ÒÑ©J

ádÉch â∏≤fh .»``Hô``©`dG π«Ñf á«Hô©dG ∫hó``dG
á«°SÉeƒ∏HO QOÉ°üe ø``Y AÉÑfCÓd z∫ƒ``°`VÉ``fC’G{
»Hô©dGh »ª«gGôHE’G äÉãMÉÑe ¿CG É¡ª°ùJ ⁄
Ö«JôJ ¤EG »©°ùdG øª°†àj{ ìôW ¤EG âbô£J
øe ,z´ô°ûdG ¥hQÉah Ö«£ÿG ÚH ™ªéj AÉ≤d
√ó≤Y ¿Éμe hCG AÉ≤∏dG Gò¡d óYƒe ójó– ¿hO
.¬dɪYCG ∫hóL hCG
Ébô£J »``ª`«`gGô``HE’Gh »Hô©dG ¿CG â``aÉ``°`VCGh
π◊ zIó``jó``L QÉ``μ` aCG{ ¤EG ɪ¡YɪàLG ∫Ó``N
±GôWC’G áaÉc ™``e »©°ùdGh ájQƒ°ùdG á``eRC’G
Ö«£ÿG IQOÉ`` Ñ` e π``«`©`Ø`J π`` `LCG ø``e á``∏` YÉ``Ø` dG
.ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ŸG ±ÓàFG ¢ù«FQ
ƒ°†Y ,Ihôe ΩÉ°ûg ∞°ûc iôNCG á«MÉf øe
…Qƒ°ùdG »æWƒdG ±ÓàFÓd á«fƒfÉ≤dG áæé∏dG
IójóL IQOÉÑe{ ìô£«°S ±ÓàF’G ¿CG ,¢VQÉ©ŸG
Qô≤ŸG áÄ«¡dG ´ÉªàLG ‘ zájQƒ°ùdG áeRC’G π◊
¤EG GÒ
k °ûe ,…QÉ``÷G •ÉÑ°T /ô``jGÈ``a 20 Ωƒ``j
¬æμd √OÉ``≤` ©` fG ¿É``μ`e Oó``ë`à`j ⁄ ´É``ª` à` L’G ¿CG
Ihôe í°VhCGh .∫ƒÑ棰SEG hCG IôgÉ≤dÉH ¿ƒμ«°S
áàbDƒe áeƒμM π«μ°ûJ{ ≈∏Y Ωƒ≤à°S IQOÉÑŸG ¿CG
⁄ - ΩÉ``¶`æ`dG ø``e äÉ``«`°`ü`î`°`Th á``°`VQÉ``©`ŸG ø``e
∂dPh -…Qƒ°ùdG Ö©°ûdG AÉeóH º¡jójCG ï∏£àJ
.zΩɶædG ™``e äÉ°VhÉØe ‘ ∫ƒ``Nó``dG ¿hO ø``e
¬Jô£«°S ô◊G …Qƒ°ùdG ¢û«÷G ø∏YCG ,kÉ«fGó«e
≈∏Y ,≥°ûeóH ôHƒL »M ‘ ¿Éfó©dG õ``LÉM ≈∏Y

¢ù«FQ É``gOó``M »``à` dG á``∏` ¡` ŸG ¢``ù` eCG â``¡` à` fG
Ö«£ÿG PÉ`` ©` `e ó`` ª` `MCG á`` °` VQÉ`` ©` ŸG ±Ó`` à` `FG
øY êGôaE’G πHÉ≤e QGƒë∏d ájQƒ°ùdG áeƒμë∏d
¤EG »`` ‡C’G çƒ``©`Ñ`ŸG åëÑj ɪ«a ,äÓ``≤`à`©`ŸG
ΩÉ©dG Ú`` eC’Gh »``ª`«`gGô``HE’G ô``°`†`NC’G É``jQƒ``°`S
π«©ØJ πÑ°S »``Hô``©`dG π«Ñf á«Hô©dG á©eÉé∏d
.á°VQÉ©ŸG IQOÉÑe
QGƒë∏d √OGó©à°SG ø∏YCG ób Ö«£ÿG ¿É``ch
¢SÉ°SCG{ ≈∏Y ájQƒ°ùdG áeƒμ◊G øY Ú∏㇠™e
¢†jƒØJ ≥M’ âbh ‘ kÉMÎ≤e ,zΩɶædG π«MQ
k ㇠´ô°ûdG ¥hQÉ``a …Qƒ°ùdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
Ó
. .QGƒ◊G äÉ°ù∏L ‘ ΩɶædG øY
¢ùeCG ≈àM …Qƒ°ùdG ΩɶædG Ö«£ÿG π¡eCGh
•ô°ûc ¬fƒé°S ‘ äÓ≤à©ŸG ìGô``°`S ¥Ó`` WE’
.QGƒ◊G IóFÉe ≈∏Y ¢Sƒ∏÷G πÑb ≥Ñ°ùe
¿GôªY …Qƒ`` °` ù` dG ΩÓ`` ` ` YE’G ô`` ` jRh ø`` ∏` `YCGh
»ª°SôdG ¿ƒ``jõ``Ø`∏`à`dG ™``e á``∏`HÉ``≤`e ‘ »``Ñ`Yõ``dG
øe{ øμd á°VQÉ©ŸG ™e QGƒë∏d √OÓH OGó©à°SG
ìGÎbG ≈∏Y Oôc GóH ɪ«a ,zá≤Ñ°ùe •hô°T ¿hO
.Ö«£ÿG PÉ©e óªMCG ¢VQÉ©ŸG ±ÓàF’G ¢ù«FQ
᪰UÉ©dÉH ,¢`` ù` eCG ,≈``≤` à` dG π``°`ü`à`e ¥É``«` °` S ‘
ÉjQƒ°S ¤EG »``‡C’G 烩џG IôgÉ≤dG ájô°üŸG
á©eÉ÷ ΩÉ``©`dG Ú`` eC’G »``ª`«`gGô``HE’G ô``°`†`NC’G

%53 ¤EG …ô°üŸG ¢ù«FôdG AGOCG øY É°VôdG áÑ°ùf ™LGôJ :´Ó£à°SG
ä’ÉcƒdG -IôgÉ≤dG

ä’ÉcƒdG -¿OQC’G
áeC’G ¢ù∏› ÜGƒ``f ,¢``ù`eCG ,ÊÉ``ã`dG ˆG óÑY ∂∏ŸG ÊOQC’G πgÉ©dG É``YO
¬°SÉ°SCG ≈``∏`Y â``jô``LCG …ò``dG äÉ``HÉ``î`à`f’G ¿ƒ``fÉ``b á``©`LGô``e ¤EG ,(¿É``ŸÈ``dG)
.»°VÉŸG ôjÉæj 23 ‘ OÓÑdG ‘ á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G
ÜÉîàf’G ¿ƒfÉb ≈∏Y GójóL Ójó©J 2012 ƒ«fƒj ‘ ÊOQC’G ¿ÉŸÈdG ôbCGh
‘ ,27 ¤EG 17 øe á«æWƒdG áªFÉ≤∏d á°ü°üîŸG óYÉ≤ŸG OóY ¬ÑLƒÃ ™aôj
.á«eÓ°SE’G ácô◊G É¡«∏Y â°VÎYG Iƒ£N
ájOÉ©dG Ò``Z IQhó`` dG ìÉ``à`à`aG ∫Ó``N ¬``d áª∏c ‘ ÊOQC’G π``gÉ``©`dG ∫É``bh
¿ƒfÉb ¢SÉ°SCG ≈∏Y äÉHÉîàf’G â``jô``LCG ó≤d{ :ô°ûY ™HÉ°ùdG á``eC’G ¢ù∏éŸ
,zìÉàŸG »``æ`Wƒ``dG ≥``aGƒ``à`dÉ``H »``¶`M ¬``æ`μ`dh ,É``«`dÉ``ã`e ø``μ`j ⁄ ó``jó``L ÜÉ``î`à`fG
á©LGôeh ,ºμàHôŒ º««≤J ≈∏Y AÉæH ¿ƒfÉ≤dG Gòg á©LGôŸ ƒYóf{ :±É°VCGh
.zπ«ãªàdG ádGóY Rõ©jh ,≥aGƒàdÉH ≈¶ëj å«ëH ,ÜÉîàf’G Ωɶf
ÖLƒÃ á«∏ëŸG IôFGó∏d ∫hC’G ,ÚJƒ°U ÖNÉædG ójó÷G ¿ƒfÉ≤dG íæÁh
ÖLƒÃ OÓÑdG iƒà°ùe ≈∏Y ÊÉãdGh ,zóMGƒdG 䃰üdG{ …CG Ëó≤dG ΩɶædG
øe 12 §≤a πμ°ûj ¬``fq EG á°VQÉ©ŸG ∫ƒ``≤`J …ò``dGh ,á«Ñ°ùædG áªFÉ≤dG ΩÉ``¶`f
äÉHÉîàf’G á``«`eÓ``°`SE’G á``cô``◊G â``©`WÉ``bh .¿É``ŸÈ``dG ÜGƒ`` f Oó``Y ‹É``ª` LEG
¤EG »°†Øj z…ô°üY{ ¿ƒfÉ≤H âÑdÉWh ,¿ƒ``fÉ``≤`dG ≈∏Y ÉLÉéàMG IÒ``NC’G
¿É«YCG »°ù∏› ¤EG Oƒ≤J ájQƒà°SO äÓjó©Jh áÑîàæe á«fÉŸôH äÉeƒμM{
ójôf{ :Ó``FÉ``b ¿É``ŸÈ``dG ÜGƒ`` f ¿OQC’G ∂``∏`e Ö``WÉ``Nh .zÚ``Ñ`î`à`æ`e ÜGƒ`` fh
™HQC’ »HÉéjEG ñÉæe ‘ πª©dG í«àj ,»eƒμMh »HÉ«f QGô≤à°SG ¤EG ∫ƒ°UƒdG
ÉŸÉWh ,ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏› á≤ãH ≈¶– áeƒμ◊G â∏X É``ŸÉ``W ,á∏eÉc äGƒæ°S
≈∏Y á£fi (¿ÉŸÈdG) √ójôf { :±É°VCGh .zÖ©°ûdG á≤K ≈∏Y ¢ù∏éŸG ßaÉM
.zπeÉ°ûdG ìÓ°UE’Gh »WGô≤ÁódG ∫ƒëàdG ≥jôW

ä’ÉcƒdG -º°UGƒY

ɪY ´Ó£à°S’G ‘ ÚcQÉ°ûŸG ∫GDƒ°ùHh .á°SÉFôdG ¬«dƒJ òæe Égó°UQ ” áÑ°ùf
çGóMC’G Ö≤Y »°Sôe ¢ù«FôdG √É≤dCG …òdG ÜÉ£ÿG GhógÉ°T hCG Gƒ©ª°S GƒfÉc GPEG
‘ AiQGƒ£dG ádÉM ¬«a ø∏YCGh IQƒã∏d á«fÉãdG iôcòdG ‘ ô°üe É¡Jó¡°T »àdG
.ÜÉ£ÿG GhógÉ°T hCG Gƒ©ª°S º¡fCÉH º¡æe %72 ƒëf ÜÉLCG äɶaÉfi
»àdG QGô≤à°S’G ΩóY ádÉMh çGó``MC’G êÓ©d ÉÑ°SÉæe ÜÉ£ÿG ¿Éc GPEG ɪq Yh
Ö°SÉæe ¬``fq CG øY º¡æe %48 Üô©«d ¬æY ÚæWGƒŸG AGQBG âæjÉÑJ ,ô°üe É¡Jó¡°T
≈∏Y ºμ◊G %3 ™£à°ùj ⁄ ɪæ«H Ö°SÉæe ÒZ ¬fq CG ÚæWGƒŸG øe %49 iôj ɪæ«H
.ÜÉ£ÿG áÑ°SÉæe ióe

zIÒ°üH{ ΩÉ``©`dG …CGô``dG çƒëÑd …ô°üŸG õ``cô``ŸG √Gô``LCG …CGQ ´Ó£à°SG ô``¡`XCG
ôjÉæj ô¡°T ájÉ¡f ‘ »°Sôe óªfi ¢ù«FôdG AGOCG ø``Y Ú``æ`WGƒ``ŸG É``°`VQ ™``LGô``J
ájƒÄe •É≤f 10 ‹GƒëH ,¬Ñ°üæe ¬«dƒàd ™HÉ°ùdG ô¡°ûdG ≥aGƒj …ò``dG ,»°VÉŸG
.»°VÉŸG Ȫ°ùjO ô¡°T ájÉ¡f ´Ó£à°SG ‘ % 63 `H áfQÉ≤e % 53 πé°ùàd
»°Sôe AGOCG øY Ió°ûH Ú°VGôdG áÑ°ùf q¿EG õcôŸG ΩÉY ôjóe ¿ÉªãY óLÉe ∫Ébh
ɪ«a »°VÉŸG ôjÉæj ∫ÓN % 19 ¤EG 2012 Ȫ°ùjO ájÉ¡f ‘ % 23 øe â©LGôJ
.%34 ¤EG %40 øe Ú≤aGƒŸG áÑ°ùf â©LGôJ
ájôª©dG áÄØdG ‘ ÚæWGƒe 2303 ≈∏Y …ôLCG ´Ó£à°S’G q¿CG ¿ÉªãY í°VhCGh
∞JÉ¡dG ΩGóîà°SÉH »°VÉŸG ôjÉæj 31h 30 ¢ù«ªÿGh AÉ©HQC’G »eƒj ÌcCÉa áæ°S 18
á«Ø«c í°Vƒj ⁄ ¬``fCG ’EG %76 ƒëf áHÉéà°S’G áÑ°ùf â¨∏Hh ∫ƒªëŸGh ‹õæŸG
.áæ«©dG QÉ«àNG
ɪæ«H %39 â∏é°S »°Sôe ¢ù«FôdG AGOCG øY Ú°VGôdG ÒZ áÑ°ùf q¿CG ±É°VCGh
.¬FGOCG ≈∏Y ºμ◊G ≈∏Y º¡JQó≤e ΩóY øY ÚæWGƒŸG øe % 8 ÜôYCG
áfQÉ≤e ¢ù«FôdG AGOCG øY É°VQ πbCG ÜÉÑ°ûdG q¿CG äô¡XCG èFÉàædG q¿CG ¤EG âØdh
≈∏Y Ú∏°UÉ◊G ÚH ô¡¶J É°VQ áÑ°ùf πbCG q¿CG ɪc Éæ°S ÈcC’G ájôª©dG äÉÄØdÉH
‹GƒëH áfQÉ≤e %33 º¡æ«H á≤aGƒŸG áÑ°ùf ió©àJ ’ å«M ≈∏YCG hCG »©eÉL º«∏©J
áÑ°ùf ¢VÉØîfG ¤EG QÉ``°`TCGh .§°Sƒàe øe π``bCG º«∏©J ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G ÚH %56
‘ %64 πHÉ≤e %36 ¤EG ájô°†◊G äɶaÉëŸG ‘ ¢ù«FôdG AGOCG ≈∏Y á``≤`aGƒ``ŸG
äÉHÉîàfG πªY ” ƒd{ ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQh .…ôëÑdG ¬LƒdG ‘ %52h »∏Ñ≤dG ¬LƒdG
èFÉàf âë°VhCG ,?¬Ñîàæà°S πg É¡H »°Sôe óªfi ¢ù«FôdG í°TôJh GóZ á«°SÉFQ
É¡d ᪫b ≈fOCG â∏é°S iôNCG Iôe ¢ù«FôdG ¿ƒÑîàæ«°S øe áÑ°ùf q¿CG ´Ó£à°S’G
iôNCG Iô``e ¬HÉîàfG øY ÚæWGƒŸG øe §≤a %39 Üô©«d á°SÉFôdG ¬«dƒJ òæe
â©ØJQG ɪc »°VÉŸG Ȫ°ùjO ô¡°T ájÉ¡f ‘ ÚæWGƒŸG øe %50 ‹GƒëH áfQÉ≤e
≈∏YCG ≈gh ÚæWGƒŸG øe % 44 πé°ùàd ¬HÉîàfG IOÉ``YEG ‘ ÚÑZGôdG ÒZ áÑ°ùf

πeÉY Ühôg
º∏Y ‘É°U : º°S’G
C 0431897 : RGƒ÷G ºbQ
»°ûjOÓéæH : á«°ùæ÷G
2013/1/1 :Ühô¡dG ïjQÉJ
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«fɪ©dG Qõ÷G: π«ØμdG

á«fƒfÉ≤dG á«dhDƒ°ùŸG πªëàj πeÉ©dG Gòg 𫨰ûàH Ωƒ≤j øe πcá∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh iód ¿Ó``Y’G Gòg áë°U ‘ ø©£dG πeÉ©∏d ≥ëj.Ω2013/2/11 ≥aGƒŸG ÚæKE’G Ωƒ«dG ïjQÉJ øe ÚYƒÑ°SCG ∫ÓN

º«∏©J

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

äÉ````«dBG å`````ëÑJ z»``Áô`````ÑdG á``«ª«∏©J{
z᪰üÑdG{ ΩɶæH ±Gô°üf’Gh Qƒ°†◊G ôjƒ```£J

16

»°SÉ°SC’G ∫hq C’G ∞°ü∏d á«Hô©dG á¨∏dG êÉ¡æe ìô°T IQhO ΩÉààNG

…ôª©ŸG ∞«°S - »ÁÈdG

” …ò``dG IOƒ``÷G ΩÉ``¶`f ´hô°ûe π«©Øàd á``jô``jó``ŸG É¡JòîJG »``à`dG äGAGô`` LE’G
¢ùeCG ìÉ``Ñ`°`U º``«`∏`©`à`dGh á``«`HÎ``dG Iô`` jRh IQƒ``à` có``dG ‹É``©`e π``Ñ`b ø``e ¬æ«°TóJ
π«©ØJ ‘ á°Sƒª∏e äGƒ£N â£N ájôjóŸG ¿EG :ÓFÉb »FÉæ¡dG ±É°VCGh ,∫hC’G
óbh ,á«°VÉŸG á∏MôŸG ∫Ó``N áØ∏àîŸG á`` jQGOE’G É``¡`JGAGô``LEG ‘ IOƒ``÷G ᪶fCG
™«ªL ±Gô°üfGh Qƒ°†◊ á«fhÎμdE’G ᪰üÑdG Ωɶf π«©ØàH ájôjóŸG âeÉb
∫ÓN á¶aÉëŸG ᫪«∏©J ¢``SQGó``e ‘ ´hô``°`û`ŸG π«©Øàd OGó`` `YE’Gh É¡«ØXƒe
ɪFGO ≈©°ùJ á¶aÉëŸG ᫪«∏©J ¿CG ¤EG »FÉæ¡dG ≈°Sƒe QÉ°TCGh .á«°VÉŸG á∏MôŸG
ádÉ°Sô∏d É≤«≤– IOƒ``÷G Ωɶæd É``≤`ah á``jƒ``HÎ``dG §``£`ÿG ò«ØæJh º``°`SQ ¤EG
‘ áãjó◊G á«æ≤àdG πFÉ°Sh π«©ØJh É¡›GÈH »``bô``dGh á«eÉ°ùdG ájƒHÎdG
.…ƒHÎdG πª©dG ójƒŒ

,¢ùeCG ìÉÑ°U ,»ÁÈdG á¶aÉëŸ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH ó≤Y
ΩÉY ôjóe »FÉæ¡dG óªfi øH »∏Y øH ≈°Sƒe π°VÉØdG ¬°SCGôJ , w…ƒ``Hô``J Al É≤d
,…ôgɶdG óªMCG øH ˆGóÑY π°VÉØdG √óYÉ°ùe Qƒ°†ëHh ,á¶aÉëŸG ᫪«∏©J
ÖjQóàdG õcôà ,ΩÉ©dG ôjóŸG ÖàμŸ á©HÉàdG ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh ôFGhódG …ôjóeh
IÒ°ùe Ëó≤àH ™aóJ »àdG ™«°VGƒŸG øe OóY á°ûbÉæŸ ∂dPh ;»ÁÈdG áYÉ≤H
.ÊÉãdG »°SGQódG π°üØdG ábÓ£fG ™e …ƒHÎdG πª©dG
…ôjóà ¬Ñ«MÎH AÉ≤∏dG »ÁÈdG á¶aÉfi ᫪«∏©J ΩÉY ôjóe πs ¡à°SG óbh
º¡d GôcÉ°T ÊÉãdG »°SGQódG π°üØdG ájGóÑH º¡àÄæ¡Jh ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh ôFGhódG
á°ûbÉæe ” ɪc ,á«°VÉŸG á∏MôŸG ∫ÓN …ƒHÎdG πª©dG ójƒŒ ‘ ºgOƒ¡L
É¡dÉ«M ò``î`JGh ,á``jô``jó``ŸG ô`` FGhO ø``e á``eós `≤`ŸG á``jƒ``HÎ``dG ™``«`°`VGƒ``ŸG ø``e Oó``Y
≈∏Y ó«cCÉàdG É¡«dEG ¥ô£àdG ” »àdG ™«°VGƒŸG ÚH øeh ,áÑ°SÉæŸG äGAGô``LE’G
¢ùeCG ìÉÑ°U IQGRƒdG πÑb øe ¬æ«°TóJ ” …òdG IOƒ÷G Ωɶæd ájôjóŸG π«©ØJ
¤EG ájôjóŸG ôFGhO hôjóe »ÁÈdG ᫪«∏©J ΩÉY ôjóe π°VÉØdG ¬ sLhh ,∫hC’G
IQGRƒdG ¿ÉÁEG øe Ébk Ó£fG ;IOƒ÷G Ωɶf ´hô°ûe ¬H AÉL Ée πμH òNC’G IQhô°V
IQGRƒdG äÉ«fÉμeEG Qɪãà°SG ƒëf »©°ùdGh …ƒHÎdG πª©dÉH »bôdG ᫪gCÉH IôbƒŸG
åëÑ∏d »©°ùdGh ᪰üÑdG Ωɶf π«©ØJ ≈∏Y õ«cÎdG ” ɪc .ájOÉŸGh ájô°ûÑdG
øe OóY ó°UQ ” óbh ,É¡°SQGóeh ájôjóŸG πNGO ΩɶædG ôjƒ£àd äÉ«dBG øY
.É¡dÉ«M ΩRÓdG PÉîJ’ ájôjóŸÉH äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J º°ùb ¬«LƒJh äGAGôLE’G
±ó¡j AÉ``≤`∏`dG ¿EG :Ó``FÉ``b »``FÉ``æ`¡`dG çsó` – ,…ƒ``HÎ``dG AÉ``≤`∏`dG á``«`ª`gCG ø``Yh
á©HÉàeh »°VÉŸG »°SGQódG π°üØdG ∫Ó``N …ƒ``HÎ``dG πª©dG IÒ°ùe º«≤J ¤EG

∫hC’G ∞°üdG ÜÓ£d á«Hô©dG á¨∏dG äGQÉ¡e
»àbQh á«ÑjQóàdG IQhó``dG â檰†J .»°SÉ°SC’G
IAGô≤dG ÜÉ``à` c á``«`æ`H : ¿Gƒ``æ`©`H ¤hC’G ,π``ª` Y
,¬Ø«dCÉJ äÉ≤∏£æeh »``°`SÉ``°`SC’G ∫hq C’G ∞°ü∏d
¢ùjQóJ äÉ``«` é` «` JGÎ``°` SEG :¿Gƒ``æ` ©` H á``«` fÉ``ã` dGh
¢VôY ¤EG á``aÉ``°` VEG .∫hq C’G ∞°ü∏d IAGô``≤` dG
∫ƒM π``ª`Y ¢`` TQhh ,ÜÉ``à` μ` dG ∫ƒ``M á``°`û`bÉ``æ`eh
äÉMƒdh ,IAGô`` ≤` `dG ¢``ù` jQó``J äÉ``«` é` «` JGÎ``°` SEG
∫hC’G ∞``°` ü` ∏` d IAGô`` `≤` ` dG ÜÉ``à` c ‘ á`` KOÉ`` ë` ŸG
.»°SÉ°SC’G

IôFGO ø``Yh ,kÉ` °` ù` jQó``Jh ,kÉ` Áƒ``≤` Jh ,kÉ` aGô``°` TEGh
âæH ᫪°S É¡«a ô°VÉëjh ,á°UÉÿG ¢SQGóŸG
ôjƒ£J IôFGO ôjóe áÑFÉf á«fɪ«∏°ùdG ¿Éª«∏°S
óÑYh ,á«Hô©dG á¨∏d á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG ègÉæe
á¨d ègÉæe ƒ°†Y »°UÓ÷G ¢ùfƒj øH õjõ©dG
á«é¡æe ¢``Vô``Y ¤EG IQhó`` dG ±ó``¡`J . á«HôY
»°SÉ°SC’G ∫hq C’G ∞°ü∏d á«Hô©dG á¨∏dG ÜÉàc
øe êPÉ``‰ ≈∏Y »∏ªY ≥«Ñ£Jh ,É¡à°ûbÉæeh
ò«Øæàd á«°SÉ°SCG óYGƒb ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh ,ÜÉàμdG
º«∏©àd á°UÉÿG ±Gó``gC’G ≥«≤–h ,√Gƒ``à`fi

ájQƒ¡÷G ≈ë°Vh -§≤°ùe
á«ÑjQóàdG IQhó`` ` dG Ωƒ``«` dG ìÉ``Ñ` °` U º``à`à`î`J
∞°ü∏d á«Hô©dG á¨∏dG êÉ¡æe ìô``°`T) ¿Gƒæ©H
áeÉ©dG ájôjóŸG ÉgòØæJ »àdG (»°SÉ°SC’G ∫hq C’G
,º«∏©àdGh á``«`HÎ``dG IQGRƒ`` `H è``gÉ``æ`ŸG ô``jƒ``£`à`d
±ó¡à°ùJh ,ôjƒÿÉH ¢ù«FôdG ÖjQóàdG õcôÃ
∫hC’G ∫É`` é` `ŸG ±Gô`` °` ` TEG ô`` ` FGhO ø`` Y Ú``∏` ã` ‡
ΩÉY ¿GƒjO ôFGhO øYh ,᫪«∏©àdG äɶaÉëŸÉH
,kÉØ«dCÉJ á«Hô©dG á¨∏dÉH á∏°üdG äGP IQGRƒ`` dG

ºgRƒa RõY É¡JOÉLEGh á«fhÎμdE’G áfÉ≤à∏d ÉæFÉæHCG ΩGóîà°SG :»Ñ°SGôdG

âfÎfE’Gh á«μ∏°SÓdG ä’É°üJ’G IGƒ¡d Ú«Ø°ûμdG Úª«îŸG »`a É«ŸÉY ∫hC’G õcôŸÉH RƒØJ áæ£∏°ùdG
»°ùÑ◊G QóH -§≤°ùe

Iôª∏d ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y É¡XÉØMh ⁄É©dG ∫hO ÚH áæ£∏°ùdG IQGó°U
äCGóH »àdGh Ú«ŸÉ©dG Úª«îŸG ‘ É¡JÉcQÉ°ûe äGƒæ°S ∫ÓN á©HÉ°ùdG
. Ω1991 ΩÉY ‘
ácô°Th ä’É``°`ü`J’G º«¶æJ áÄ«g ¬àeób …ò``dG ºYódÉH OÉ``°` TCGh
áKOÉëŸG è``eÉ``fô``H íàa ∫Ó``N ø``e ä’É``°`ü`JÓ``d ¢``SQƒ``æ`dGh πàfɪY
(∂æ«dƒμjE’Gh ∂æ«d ähÉμ°Sh ∂«Ñ°S º«àdG) á«ŸÉ©dG áμÑ°ûdG ÈY
,äÉKOÉëŸG AGôLE’ á«aÉμdG áYô°ùdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh áμÑ°ûdG ájƒ≤Jh
á«fɪ©dG á«fÉ£∏°ùdG á«©ª÷G ¬àeób …òdG ÒÑμdG ¿hÉ©àdÉH OÉ°TCGh
º«fl ‘ äGó°TôŸGh áaÉ°ûμdG ácQÉ°ûe π«¡°ùJ ‘ »μ∏°SÓdG IGƒ¡d
QÉØX á¶aÉëà á``jOÉ``°` TQE’Gh á«Ø°ûμdG á«°VƒØª∏dh ,»μ∏°SÓdG
á«°ù«FôdG á£ëŸG äÉ«dÉ©a áaÉ°†à°SGh ácQÉ°ûŸG ᪡e π«¡°ùàd
πFÉ°Sh Oƒ¡éH »Ñ°SGôdG ¢ù«ªN OÉ``°`TCG ɪc .Ú«ŸÉ©dG Úª«îª∏d
øWƒdGh ¿ÉªYh ájDhôdG)á«∏ëŸG ∞ë°üdG á°UÉNh á«∏ëŸG ΩÓYE’G
ó≤d ∫Ébh áYƒª°ùŸGh á«FôŸG ΩÓYE’G πFÉ°Shh (øeõdGh áÑ«Ñ°ûdGh
ÚŸÉ©dG Úª«îŸG ᣰûfCGh äÉ«dÉ©Ød Ió«éŸG á«£¨àdG ∂∏àd ¿Éc
å«M ,kÉ«ŸÉY ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y áæ£∏°ùdG ∫ƒ°üM ‘ È``cC’G ô``KC’G
á«Øë°üdG äÉ«£¨àdG √ò¡H »ŸÉ©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸG ôjô≤J OÉ°TCG
.äGó°TôŸGh áaÉ°ûμdG QÉÑNCG á«£¨àd ∞ë°üdG É¡Jôaq h »àdG äÉMÉ°ùŸGh
äGó°TôŸGh áaÉ°ûμdG ΩÉ``Y ôjóe »Ñ°SGôdG ⁄É°S ø``H ¢ù«ªN ó``cCGh
∞∏àfl ‘ á``«` HÉ``é` jE’G á``cQÉ``°`û`ŸG ≈``∏`Y ôªà°ùŸG áæ£∏°ùdG ¢``Uô``M
äÉcQÉ°ûŸG √ò``g ¿EG ∫É``bh á``«`dhó``dGh á«Hô©dGh á«é«∏ÿG π``aÉ``ë`ŸG
,äÉjƒà°ùŸG áaÉc ≈∏Y áæ£∏°ùdG äGó°Tôeh áaÉ°ûc Qƒ°†M äRõ``Y
ÈY π°UGƒàdG äɪ«fl ‘ äGó°TôŸGh áaÉ°ûμdG ácQÉ°ûe â``MÉ``JCGh
∞∏àîŸ ájôK áHôŒ á«°VÉŸG äGÎØdG ∫ÓN âfÎfE’Gh »μ∏°SÓdG
∂∏J QɪZ ¢Vƒÿ È``cCG É°Uôa
º¡d äô``ahh ,áæ£∏°ùdÉH π``MGô``ŸG
k
π°UGƒàdG ä’É› ‘ »æ≤Jh …ôμa AGôK øe ¬∏ª– Ée πμH áHôéàdG
. ⁄É©dG äGó°Tôeh ‘É°ûc ÚH äGÈÿG ∫OÉÑJh äÉbÓ©dG AÉæHh
É¡›GôHh ɡࣰûfCG ôjƒ£àd kɪFGO ≈©°ùJ ájôjóŸG q¿CG ±É°VCGh
äÉÑ∏£àŸ áÑcGƒeh ,äGó``°`Tô``ŸGh áaÉ°ûμdG äÉ``LÉ``◊ á«Ñ∏e íÑ°üàd
Iõ¡LCG çó``MCG ÒaƒàH ∂``dPh ,»æ≤àdG Qƒ£àdGh ä’É``°`ü`J’G ô°üY
ᣰûfCGh è``eGô``H ô``jƒ``£` Jh ,â`` fÎ`` f’
E Gh á``«`μ`∏`°`SÓ``dG ä’É``°` ü` J’G
áKOÉëŸG ±ô``Z ‘ á``«`ŸÉ``©`dG áμÑ°ûdG ä’É``°` ü` J’G º``«`fl äÉ``«`dÉ``©`ah
¿CG kGó``cDƒ`e ,‹hó``dG iƒà°ùŸG ≈∏Y áæ£∏°ùdG ÉgôjóJ »àdG á«Hô©dG
’EG ƒg Ée á«dÉààe äGƒæ°S ™Ñ°ùd ∫hC’G õcôª∏d áæ£∏°ùdG ≥«≤–
É«LƒdƒæμàdG QÉ°ûàfG ¿CG kÉØ«°†e ,åjóëàdGh ôjƒ£àdG ∂dòd êÉàf
äGó°TôŸGh áaÉ°ûμdG ≈∏Y óFGƒa øe ¬≤≤– ¿CG øμÁ Éeh ᫪bôdG
á«HÎdG IQGRh ¬eó≤J …òdG ºYó∏d á«≤£æe áé«àf ¿Éc áæ£∏°ùdÉH
RÉ`` ‚E’G Gò``¡` H É``¡`JGó``°`Tô``eh á``æ`£`∏`°`ù`dG á``aÉ``°`û`c kÉ`Ä`æ`¡`e ,º``«`∏`©`à`dGh
.ójó÷G

±Gô°TE’G ᪡Ÿ OÉæ°SE’G Gòg ¿CG Gók cDƒe ,äGó°TôŸGh áaÉ°ûμ∏d áeÉ©dG
¬H âeÉb …ò``dG ÒÑμdG ó¡é∏d áé«àf AÉL É``‰EGh ÆGô``a øe äCÉ`j ⁄
çóëà°SG å«M áμÑ°ûdG ÈY äÉcQÉ°ûŸG ôjƒ£Jh π«©Øàd áæ£∏°ùdG
ᣰûfC’G øe ójó©dG á«°VÉŸG ¬JÉcQÉ°ûe ∫ÓN »æØdG ºYódG ≥jôa
áÄ«ÑdG ¤hC’G Ihó``æ` dG â``dhÉ``æ`J ,á``«` dhO äGhó`` f çÓ``K á``eÉ``bEG É¡æe
᪶æŸÉH πFGhC’G ÚdhDƒ°ùŸG øe OóY IhóædG ‘ ∑QÉ°T å«M ΩÓ°ùdGh
äÉ`` eRC’G IQGOEG á``«`fÉ``ã`dG Ihó``æ` dG â``dhÉ``æ`J ɪ«a ,á``«`Hô``©`dG á«Ø°ûμdG
⫶M óbh »Yƒ£àdG πª©dG áãdÉãdG IhóædG âdhÉæJh ,çQGƒ``μ`dGh
.⁄É©dG äGó°Tôeh ‘É°ûc øe á©°SGh ácQÉ°ûà çÓãdG äGhóædG
áaÉ°ûμ∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH »æØdG ≥jôØdG AÉ°†YCG Oƒ¡éH OÉ°TCGh
‘ …QƒëŸG º``gQhOh ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûμdG äÉ«°VƒØŸGh äGó°TôŸGh
∫Ébh kÉ«ŸÉY ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y áæ£∏°ùdG äGó°Tôeh áaÉ°ûc ∫ƒ°üM
á«Ø°ûμdG äÉ«°VƒØŸGh ájôjóŸÉH »æØdG ≥jôØdG AÉ°†YCG ∫ò``H ó≤d
áæ£∏°ùdG ácQÉ°ûe π«©ØJ ‘ IÒÑc GOk ƒ¡L äɶaÉëŸÉH ájOÉ°TQE’Gh
OóY IOÉ``jR ‘ ºgÉ°S âfÎf’Gh AGƒ¡dG ≈∏Y Ú«ŸÉ©dG Úª«îŸG ‘
≠∏H å«M ⁄É©dG ∫hO ∞∏àîà äGó°TôŸGh ÚaÉ°ûμdÉH ä’É°üJ’G
(±’BG 8) áæ£∏°ùdG äGó°Tôeh áaÉ°ûc É¡H ΩÉb »àdG ä’É°üJ’G OóY
≠∏H ɪ«a ,ádhO 129 É¡H ∫É°üJ’G ” »àdG ∫hódG OóY ≠∏Hh ,∫É°üJG
áæ£∏°ùdG äɶaÉfih ádÓ°üH á«°ù«FôdG á£ëŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG OóY
øe äRõ``Y ä’É°üJ’G ∂∏J ¿CG kGó``cDƒ`e ,kÉcQÉ°ûe (6450) áØ∏àîŸG

k G â©£bh ájôK áHôŒ
â©°S ó≤d ∫Ébh ,∫ÉéŸG Gòg ‘ IÒÑc ÉWGƒ°TC
øe ᫪«∏©àdG äɶaÉëª∏d á«LƒdƒæμàdG ÜQÉéàdG π≤f ¤EG ájôjóŸG
äɶaÉfi ¤EG á«ŸÉ©dG á«Ø°ûμdG äɪ«îŸG º«¶æJ áHôŒ π≤f ∫ÓN
Ω2007 ΩÉ``Y òæe ájôjóŸG ¬``JCGó``H …ò``dG è¡æ∏d ’k ɪμà°SG áæ£∏°ùdG
á«°VƒØŸG ‘ á«°ù«FôdG á£ëŸG π≤æH ájôjóŸG ¬«a âeÉb …ò``dGh
á¶aÉëà º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûμdG
á«°VƒØª∏d á«°ù«FôdG á£ëŸG π≤f ” 2008 ΩÉY ‘h ,áæWÉÑdG ∫ɪ°T
á¶aÉëà º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûμdG
ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûμdG á«°VƒØŸG âaÉ°†à°SG Ω2010 ΩÉY ‘h ,Ωóæ°ùe
á«bô°ûdG ܃``æ`L á¶aÉëà º«∏©àdGh á«HÎ∏d á``eÉ``©`dG ájôjóŸÉH
âfÎfE’Gh á``«`μ`∏`°`SÓ``dG ä’É``°` ü` JÓ``d á``jõ``cô``ŸG á``£`ë`ŸG äÉ``«`dÉ``©`a
á«∏NGódG á¶aÉëà á``jOÉ``°`TQE’Gh á«Ø°ûμdG á«°VƒØŸG áaÉ°†à°SGh
á«Ø°ûμdG á«°VƒØŸG á«°VÉŸG á£ëŸG âæ°†àMG ɪ«a ,Ω2011 ‘ º«îŸG
.QÉØX á¶aÉëà ájOÉ°TQE’Gh
≥jôØd ôNBG ÉMÉ‚
É¡JGó°Tôeh áæ£∏°ùdG áaÉ°ûc ≥≤M ó≤d :∫Ébh
k
âeÉb ÉeóæY äGó°TôŸGh áaÉ°ûμ∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH »æØdG ºYódG
≥jôa äGóFÉbh IOÉb øe 8 OóY OɪàYÉH á«ŸÉ©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸG
ähÉμ°Sh ∂«Ñ°S º«àdÉH) á«Hô©dG ±ô``¨`dG ≈∏Y ±Gô``°`TEÓ`d º``Yó``dG
(âfÎfE’G)á«ŸÉ©dG áμÑ°ûdG ÈY ä’É°üJÓd »ŸÉ©dG º«îŸG ‘ (∂æ«d
ájôjóª∏d á``«`LQÉ``ÿGh á«∏NGódG π°UGƒàdG äÉ``£`fih É«°SBG IQÉ``≤`d

äGó°TôŸGh áaÉ°ûμ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ‘ á∏㇠áæ£∏°ùdG â≤≤M
õcôŸG ‹Gƒ``à` dG ≈``∏`Y á©HÉ°ùdG Iô``ª`∏`dh º«∏©àdGh á``«`HÎ``dG IQGRƒ`` H
ä’É°üJ’G IGƒ¡d AGƒ¡dG ≈∏Y 55`dG »ŸÉ©dG »Ø°ûμdG º«îŸG ‘ ∫hC’G
âfÎfE’G áμÑ°T ≈∏Y 16`` dG »ŸÉ©dG »Ø°ûμdG º«îŸGh ,á«μ∏°SÓdG
èFÉàædG ó©H ∂``dPh ,2012 ôHƒàcCG ô¡°T ‘ É¡JÉ«dÉ©a ⪫bCG »àdG
èFÉàf øY É¡©bƒÃ á«ŸÉ©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸG É¡àæ∏YCG »àdG á«FÉ¡ædG
ºî°VCG ¿Gó©j øjò∏dG Ú«ŸÉ©dG Úª«îŸG ‘ ⁄É©dG ∫hO äÉcQÉ°ûe
±É°ûc ∞°üfh ¿ƒ«∏e ™e áæ£∏°ùdG ɪ¡«a ∑QÉ°ûJ Ú«ŸÉY ÚKóM
.⁄É©dG ∫ƒM Ió°Tôeh
¿EG äGó°TôŸGh áaÉ°ûμdG ΩÉY ôjóe »Ñ°SGôdG ⁄É°S øH ¢ù«ªN ∫Ébh
‹GƒàdG ≈∏Y á©HÉ°ùdG Iôª∏d kÉ«ŸÉY ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y áæ£∏°ùdG ∫ƒ°üM
‘ IÒÑμdG É¡JQóbh äGó°TôŸGh áaÉ°ûμ∏d á«fhÎμdE’G IOÉLE’G ócDƒj
±É°†j ójó÷G RÉ‚E’G ¿CG Éë°Vƒe
,áãjó◊G áfÉ≤àdG ™e πeÉ©àdG
k
áaÉ°ûμdG â°UôM ó≤d ∫Ébh ,â≤≤– »àdG á≤HÉ°ùdG äGRÉ‚E’G ¤EG
≈∏Y á«°VÉŸG kÉeÉY øjô°ûYh óMGƒdG ∫GƒW áæ£∏°ùdG ‘ äGó°TôŸGh
âfÉc å«M ä’É°üJÓd Ú«ŸÉ©dG Úª«îŸG ‘ É¡àcQÉ°ûe QGôªà°SG
äGó°TôŸGh áaÉ°ûμdG âYÉ£à°SG É¡æ«Mh Ω1991 ΩÉ``Y ‘ á``jGó``Ñ`dG
,ácQÉ°ûe ∫hCG øe ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ådÉãdG õcôŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
ΩÉY ‘ áæ£∏°ùdG â∏°üM å«M áaô°ûŸG èFÉàædG Égó©H π°UGƒààd
,á«ŸÉ©dG á«Ø°ûμdG ᪶æŸG øe á°UÉN ôjó≤J IOÉ¡°T ≈∏Y Ω1994
õcôŸG ≥«≤– ” Ω2004 ΩÉY ‘h ,»ŸÉ©dG º«îŸG øY ôjô≤J π°†aCGh
,2006h ,Ω2005 ΩGƒ``YCG äó¡°T ɪ«a ,⁄É``©`dG iƒà°ùe ≈∏Y ÊÉ``ã`dG
áæ£∏°ùdG äGó°Tôeh áaÉ°ûc ∫ƒ°üM 2011h 2010h 2009h Ω2007h
áæ£∏°ùdG ¥ƒØàH äGRÉ``‚E’G ∂∏J âLƒJh ,kÉ«ŸÉY ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y
º«bCG …òdG Ú«ŸÉ©dG Úª«îŸG ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN á©HÉ°ùdG Iôª∏d
»°VÉŸG ôHƒàcCG ‘ QÉØX á¶aÉëà ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûμdG á«°VƒØŸÉH
‘ áæ£∏°ùdG äGó°Tôeh áaÉ°ûc â©°Vh èFÉàædG ∂∏J ¿CG kGócDƒe ,2012
.É«k ŸÉY ∫ÉéŸG Gòg ‘ IOÉjôdG ™bƒe
AGƒ¡dG ≈∏Y Ú«ŸÉ©dG Úª«îŸG ‘ áæ£∏°ùdG ácQÉ°ûe ᫪gCG ócCGh
ó≤d ∫É``bh â``fÎ``fE’G áμÑ°T ≈``∏`Yh ,á«μ∏°SÓdG ä’É``°`ü`J’G IGƒ``¡`d
‘ É¡JGó°Tôeh áæ£∏°ùdG áaÉ°ûc óLGƒJ π«é°ùJ ‘ ácQÉ°ûŸG âªgÉ°S
É¡ªgCG ±GógC’G øe á∏ªL ≥«≤– ÖfÉL ¤EG Ú«ŸÉY ÚKóM ºî°VCG
ÚaÉ°ûμdG ÚH äÉbÓ©dG AÉæHh π°UGƒàdGh ábGó°üdG ô°UGhCG õjõ©J
ÚH íeÉ°ùàdGh ºgÉØàdGh »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG º«b ó«cCÉJh äGó°TôŸGh
ä’É°üJ’G É«LƒdƒæμJ ∫É``› ‘ äÉjGƒ¡dG ᫪æJh ,⁄É``©`dG ÜÉÑ°T
ÜQÉéàdGh ,äGÈÿG ∫OÉÑàd º¡d á°UôØdG âMÉJCGh ,äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh
∂dòH ΩÉ«≤dÉH ™«ªé∏d íª°ùj πμ°ûH ,…OÉ°TQE’Gh »Ø°ûμdG ∫ÉéŸG ‘
.∞«dÉμJ hCG ∫É≤àfG …CG ¿hO
äGó°TôŸGh áaÉ°ûμ∏d áeÉ©dG ájôjóŸG áHôŒ ¿CG »Ñ°SGôdG ±É°VCGh

17

äÉ©HÉàe

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1431 ¤hC’G ™«HQ øe 30 ÚæKC’G

áeÓ°ùdG á∏ªM QÉ©°T Ú°TóJ
Êɪo©dG …õcôŸG ∂æÑdÉH ájQhôŸG
á«fɪ©dG - §≤°ùe
¢ù«FôdG ‹ÉLOõdG Qƒéæ°S øH OƒªM IOÉ©°S ø°TO
á∏ªM QÉ©°T Ωƒ«dG Êɪ©dG …õcôŸG ∂æÑ∏d …ò«ØæàdG
ócCGh ..Êɪ©dG …õ``cô``ŸG ∂æÑ∏d á``jQhô``ŸG áeÓ°ùdG
≥∏b Qó°üe Ωƒ«dG âëÑ°UCG QhôŸG çOGƒM ¿CG ¬JOÉ©°S
OGóYCG ójGõàd kGô¶f Úª«≤ŸGh á«fɪ©dG ô°SC’G ™«ªL
Égƒæe ,kÉ`jƒ``æ`°`S É``¡`æ`Y œÉ``æ` dG äÉ``HÉ``°` UE’Gh äÉ``«` aƒ``dG
õjõ©J ™«ª÷G øe Ö∏£àJ çOGƒ◊G √òg ¿CÉH ¬JOÉ©°S
.π≤ædG πFÉ°Shh ¥ô£∏d øeB’G ΩGóîà°S’G áaÉ≤K
∑QÉ°ûj ±ƒ°S Êɪ©dG …õcôŸG ∂æÑdG ¿CG í°VhCGh
ácQÉ°ûe QÉ`` `WEG ‘ á`` jQhô`` ŸG á``eÓ``°`ù`dG á``≤`HÉ``°`ù`e ‘
√òg ‘ á``«` ∏` gC’G äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸGh á``«`eƒ``μ`◊G äÉ``¡` ÷G
±Gó`` gC’ É``≤`«`≤`–h á``«` ª` gCG RGô`` ` HEG ±ó``¡` H á``≤`HÉ``°`ù`ŸG
∂æÑdG ¿CG ¤EG IQÉ``°` T’G Qó``Œh .á``jQhô``ŸG áeÓ°ùdG
á∏ªëH á``°`UÉ``N á``æ`÷ π``μ`°`T ó``b ÊÉ``ª` ©` dG …õ``cô``ŸG
øe Oó`` Y É``¡`à`jƒ``°`†`Y ‘ º``°`†`J á`` jQhô`` ŸG á``eÓ``°` ù` dG
≈∏Y áæé∏dG πª©Jh .áØ∏àîŸG ôFGhódG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG
ÉjÉ°†≤dG ∫hÉæàJ äGô°VÉëŸG AÉ≤dEGh ᣰûfCG º«¶æJ
¤EG áaÉ°VEG ,Qhô``ŸG çOGƒ``M øY áªLÉædG äÉ«Ñ∏°ùdGh
.ÚØXƒŸG iód ájQhôŸG á«YƒàdG ÖfÉL õjõ©J

äÉ«dBG åëÑJ z»ÁÈdG ᫪«∏©J{
±Gô°üf’Gh Qƒ°†◊G ôjƒ£J
ás«fhÎμdE’G ᪰üÑdG ΩɶæH
…ôª©ŸG ∞«°S - »ÁÈdG
á¶aÉëŸ º«∏©àdGh á«HÎ∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH ó≤Y
π°VÉØdG ¬°SCGôJ , w…ƒHôJ Al É≤d ,¢ùeCG ìÉÑ°U ,»ÁÈdG
᫪«∏©J ΩÉY ôjóe »FÉæ¡dG óªfi øH »∏Y øH ≈°Sƒe
øH ˆGóÑY π°VÉØdG √óYÉ°ùe Qƒ°†ëHh ,á¶aÉëŸG
ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh ôFGhódG …ôjóeh ,…ôgɶdG óªMCG
áYÉ≤H ÖjQóàdG õcôà ,ΩÉ``©`dG ôjóŸG ÖàμŸ á©HÉàdG
»àdG ™``«`°`VGƒ``ŸG ø``e Oó``Y á°ûbÉæŸ ∂``dPh ;»``ÁÈ``dG
ábÓ£fG ™e …ƒHÎdG πª©dG IÒ°ùe Ëó≤àH ™aóJ
ΩÉY ô``jó``e πs `¡`à`°`SG ó``bh .ÊÉ``ã` dG »``°`SGQó``dG π°üØdG
¬Ñ«MÎH AÉ`` ≤` ∏` dG »`` ÁÈ`` dG á``¶` aÉ``fi á``«` ª` «` ∏` ©` J
ájGóÑH º¡àÄæ¡Jh ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh ôFGhódG …ôjóÃ
‘ º``gOƒ``¡`L º``¡`d Gô``cÉ``°`T ÊÉ``ã`dG »``°` SGQó``dG π°üØdG
ɪc ,á«°VÉŸG á∏MôŸG ∫ÓN …ƒHÎdG πª©dG ójƒŒ
øe áesó≤ŸG ájƒHÎdG ™«°VGƒŸG øe OóY á°ûbÉæe ”
,áÑ°SÉæŸG äGAGô``LE’G É¡dÉ«M òîJGh ,ájôjóŸG ôFGhO
ó«cCÉàdG É¡«dEG ¥ô£àdG ” »àdG ™«°VGƒŸG ÚH ø``eh
¬æ«°TóJ ” …òdG IOƒ÷G Ωɶæd ájôjóŸG π«©ØJ ≈∏Y
π°VÉØdG ¬`` sLhh ,∫hC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U IQGRƒ``dG πÑb øe
ájôjóŸG ôFGhO hôjóe »ÁÈdG ᫪«∏©J ΩÉY ôjóe
Ωɶf ´hô``°`û`e ¬``H AÉ``L É``e π``μ`H ò`` NC’G IQhô``°` V ¤EG
᫪gCÉH IôbƒŸG IQGRƒdG ¿ÉÁEG øe Ébk Ó£fG ;IOƒ÷G
Qɪãà°SG ƒ``ë`f »``©`°`ù`dGh …ƒ``HÎ``dG π``ª`©`dÉ``H »``bô``dG
.ájOÉŸGh ájô°ûÑdG IQGRƒdG äÉ«fÉμeEG

Ó¡ÑH ìɪ£dG ≥jôa
¬FÉ°†YCG ËôμàH »Øàëj
ájDhôdG - Ó¡H
º«bCG πØM ‘ ¬FÉ°†YCG ËôμàH ìɪ£dG ≥jôa ≈ØàMG
¿hDƒ°ûdG IôFGO ôjóe …ƒ∏©dG óªfi øH ô°UÉf ájÉYôH
øH ó``dÉ``N Qƒ°†ëHh ,á``«`∏`NGó``dG á¶aÉëà ᫰VÉjôdG
,Ó¡H áj’h π㇠…ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y …OQƒdG ô°UÉf
Êɪ«ÑdG ˆGó``Ñ`Y ø``H ó«©°S ≥jôØdG ¢ù«FQ Qƒ°†Mh
Qƒ°†M ËôμàdG πØM ó¡°T ɪc ..ìɪ£dG ≥jôa ¢ù«FQ
‘h ..Ú``«`dÉ``◊Gh ≈``eGó``≤`dG ≥``jô``Ø`dG AÉ``°`†`YCG ø``e Oó``Y
≥jôØdG ¢``ù`«`FQ ÊÉ``ª`«`Ñ`dG ó«©°S ≈``≤`dCG ,π``Ø`◊G á``jGó``H
ᣰûfG QÉWEG ‘ »JCÉJ á«°ùeC’G √òg ¿EG :É¡«a ∫Éb ;áª∏c
äAÉL »``à`dGh ,ΩÉ``©` dG ∫Gƒ``W Ió``à`ª`ŸG á«aÉ≤ãdG ≥``jô``Ø`dG
π«Ñ°ùdGh ≥``jô``Ø`dÉ``H Oƒ``Lƒ``ŸG ÜÉ``Ñ`°`û`dG º``YO QGô``ª`à`°`SÉ``H
áeóN ᫨H √Éæμ∏°S …ò``dG »``Yƒ``£`à`dG π``ª`©`dG è``¡`f ‘
ÜÉÑ°ûdG äÉbÉW ∫Ó¨à°SG ∫ÓN øe áj’ƒdGh ™ªàéŸG
ɪc .ø``Wƒ``dGh ™ªàéŸG Gò``g áë∏°üe ∫ƒ``M º``¡`JGQó``bh
â≤≤– »àdG äGRÉ‚E’G ¤EG ¬àª∏c ‘ Êɪ«ÑdG ¥ô£J
≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh á«dÉ◊G IQGOE’G Oƒ``Lh πX ‘ ≥jôØ∏d
øe Ì``cCÉ` H ¬``à`MÉ``°`ù`e Qó``≤`J …ò`` dG ≥``jô``Ø`∏`d º`` FGO ô``≤`e
IQGOE’G äCÉ` JQG ɪc ,™``Hô``e Î``e ∞``dCG øjô°ûYh á°ùªN
ò«ØæJ ∫ÓN øe ≥jôØ∏d âHÉK πNO Qó°üe OÉéjEG ¤EG
.ᣰûfC’G øe ójó©dG

᫪∏Y ábQh 200 ¿ƒ°ûbÉæj ádhO 23 øe ∑QÉ°ûe 300

ájƒ«◊G äÉ«æ≤à∏d á«ŸÉ©dG IhóædG íààØj ÊGƒLÉ°ùdG
¢SƒHÉ````b ¿É```£∏°ùdG á```©eÉ```éH ´Gƒ```fC’G ß``ØMh
ÚcQÉ°ûŸG øe ÒÑc OóY ¤EG áaÉ°VEG ,ºgÒZh ájõ«dÉŸG á«eÓ°SE’G
.ô“DƒŸG ‘ º¡JÉYƒ°Vƒe ¿ƒMô£«°S øjòdGh ,¢üî°T 300 `d π°üj
±GógC’G ∂∏J πª°ûàd ô``“Dƒ`ŸG QhÉ``fi äAÉ``L ≥∏£æŸG Gò``g ø``eh
á«MÉààaG ,∫hC’G Ωƒ«dG øª°†à«°S å«M ,QhÉ``fi á©HQCG ‘ á∏ª›
ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdG ƒ``gh ∫hC’G Qƒëª∏d π°üØe ¢``Vô``Yh Ihó``æ`dG
ÚKóëàŸG Rô``HCG ,áæ£∏°ùdG ‘ ´Gƒ``fC’G ßØM ∫É› ‘ É¡JÉjó–h
á«∏c ó«ªY -…ôëÑdG ∞«°S Qƒ°ù«ahÈdG ¿ƒμ«°S QƒëŸG Gò``g ‘
ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdG õcôe ¢ù«FQ -OQGOƒL øØ«à°S QƒàcódGh ,Ωƒ∏©dG
áμ∏ªŸÉH π``g á©eÉL ø``e …ô``eÉ``©`dG Ió``«`Mh IQƒ``à`có``dGh ,ájôëÑdG
áKÓãdG ¥Ó£fG ó¡°û«°S ådÉãdGh ÊÉãdG Ωƒ«dG .ºgÒZh ,IóëàŸG
äÉ«æ≤àdG øY çóëàj QhÉëŸG ∂∏J ∫hCG ,ô“Dƒª∏d iôNC’G QhÉfi
ºgCG ≈∏Y õcÒ°S å«M .á∏MÉ≤dG ≥WÉæŸG ‘ ÉjÒàμÑ∏d ájƒ«◊G
á«°SÉ≤dG äÉÄ«ÑdG ™e ¢ûjÉ©à∏d ÉjÒàμÑdG É¡eóîà°ùJ »àdG ¥ô£dG
äÉ≤«Ñ£àdG øª°†à«°S ɪc .IQGô◊G hCG áMƒ∏ŸG Iójó°ûdG äÉÄ«ÑdÉc
.áØ∏àîŸG äÉ``Ñ`cô``ŸG êÉ``à` fEGh Oƒ``bƒ``dG ™«æ°üàc Ió``«`Ø`ŸG ájÒàμÑdG
á©eÉL øe ÉaƒJQÉeQÉf :º``g QƒëŸG Gò``g ‘ ÚcQÉ°ûŸG Rô``HCG ø``eh
π°ü«a ∂``∏` ŸG á``©`eÉ``L ø``e ó``«`©`dG ìÓ``°` Uh ,á``«` dhó``dG ¿É``à`°`ù`NRÉ``c
,»°UhôÿG á뫪°S ,»°TƒL â«μæ°S ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸÉH
»JCÉjh .º``gÒ``Zh ,¢``Sƒ``HÉ``b ¿É£∏°ùdG á©eÉL ø``e »æ«©ŸG áÑ«JQh
áaÉ÷G ≥WÉæŸG ‘ äÉfGƒ«◊G ßØ◊ ájƒ«◊G á«æ≤àdG ΩGóîà°SG
áæLC’G ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæà ºà¡«°S …òdGh ,ÊÉãdG QƒëŸG ¿GƒæY ƒg
Oƒ¡÷G ºgCG ≈∏Y ¬«a õcÒ°Sh ,áé°ùfC’Gh á«Yò÷G ÉjÓÿG êÉàfEGh
.≥WÉæŸG √òg ‘ ¢VGô≤f’ÉH IOó¡ŸG äÉfGƒ«◊G ájɪ◊ ádhòÑŸG
,É«fÉŸCÉH øéæJƒL -â°ùZhG -êQƒ``L á©eÉL øe »Yƒ°ûª≤dG Qó``H
áÄ«¡dG øe »ª°û÷G ,¥Gô©dÉH Iô°üÑdG á©eÉL øe ó«©L ÖdÉWh
,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL øe ÊÉà«μdG ájOÉa ,Éjõ«dÉe ‘ á«Ñ£dG
ÚcQÉ°ûŸG RôHCG øe ºgÒZh ,ô°üà IôgÉ≤dG á©eÉL øe ó«°ùdG ájBG
‘ ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdG QhO ådÉãdG QƒëŸG πª°ûjh .QƒëŸG Gòg ‘
¥ô£dG çóMCG ¢ûbÉæ«°S å«M á∏MÉ≤dG ≥WÉæŸG ‘ äÉJÉÑædG ßØM
áaÉ°VE’ÉH É¡æe QÉ``ã`cE’Gh á``«`YGQõ``dG π«°UÉëŸG Ú°ù– ‘ á©ÑàŸG
ióf) á«JÉÑædG áé°ùfC’G áYGQR çÉëHCG äGõéæeh èFÉàf ôNBG ¤G
å«∏dG Ò``eC’G óÑY ,¿GOƒ°ùdÉa »æWƒdG åëÑdG õcôe øe IõªM
,¥Gô©dÉH π°UƒŸG á©eÉL øe ídÉ°üdG AÉæg ,øjôëÑdG á©eÉL øe
‹É°SôZ óªfi ,Éjõ«dÉà Éj’Ée á©eÉL øe ±ô°TCG π«≤Y óªfi
øe ºgÒZh ,¢ùfƒJ ‘ ÉjQó«°S êÈd ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdG õcôe øe
¿CÉH ô“DƒŸG Gò¡d ¿ƒª¶æŸG ™∏£àjh .QƒëŸG Gòg ‘ ÚcQÉ°ûŸG RôHCG
á«Ø«ch ájƒ«◊G á«æ≤àdG ∫É› ‘ …ôéj Ée ¢ùμ©j GkÈæe ¿ƒμj
∫ƒ≤Jh .á«Ä«ÑdG IÉ«◊G ∫Éμ°TCG ∞∏àfl ≈∏Y á¶aÉëª∏d É¡dÓ¨à°SG
Ωƒ∏©dG øe ájƒ«◊G á«æ≤àdG º∏Y :-᪶æŸG áæé∏dG -ájƒ∏©dG áæjR
áKGóM ™e ¬``fq CG ’EG ,É k°ùjQóJh É≤k «Ñ£J ,áæ£∏°ùdG ‘ ó¡©dG áãjóM
¤EG »ªàæj ø``e π``c ôîØjh ¿ÉæÑdÉH É¡d QÉ°ûj äGRÉ``‚EG ¬``d √ó¡Y
ɡ૪gCG ºZQ äGRÉ‚E’G √ògh ;IôªãŸG äGRÉ‚E’G √ò¡H º∏©dG Gòg
≈∏Y ɡ૪gCGh É``¡`à`YhQ ¿ƒ``cQó``j ø``e ¿ƒ∏«∏bh ,¿É``ª`à`μ`dG »``W ‘
º∏Y QÉ``¡` X’E IQOÉ``Ñ` e ø``e ó``H ’ ¿É``c ∂``dò``d ,á«Ä«ÑdG Éæàeƒ¶æe
√òg â∏ã“h ,¬JÉ≤«Ñ£Jh ¬JÉaÉ°ûàcÉH ™``FGô``dG ájƒ«◊G á«æ≤àdG
∫CÉ°ùf »``à`dGh á«ŸÉ©dG Ihó``æ`dG √ò``g á``eÉ``bE’ §«£îàdG ‘ IQOÉ``Ñ`ŸG
-…Òμ°ûdG ìÓ``°`U PÉ``à`°`SC’G ô``cò``jhz.É``¡`«`a Éæ≤aƒj ¿CG ¤É``©`J ˆG
ÉææWh ‘ »YÉæ°üdG ƒªædGh ᫪∏©dG IÒ°ùŸG ¿q CG{ : -᪶æŸG áæé∏dG
.ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG ¤EG á°SÉe áLÉëH »¡d z¿É``ª`Y{ Ö«Ñ◊G
™«£à°ùf ,Ωƒ∏©dG √ò``g ‘ ≥«bódG »°ü≤àdG h åëÑdG ∫Ó``N øªa
á«∏fi äÉéàæe êÉàfEG ¤EG áaÉ°VEG ,á«Ä«ÑdG Éæ∏cÉ°ûŸ ∫ƒ∏M OÉéjEG
º°ùb iCÉJQG ∂dòd .»ŸÉ©dG »YÉæ°üdG ƒªædG ÖcGƒJ á«dÉY IOƒL äGP
z.ô“DƒŸG Gòg ¿É°†àMGh áeÉbEG AÉ«MC’G

ájDhôdG -§≤°ùe

áLÉ◊G ¢``ù`eCG ‘ áæ£∏°ùdGh ,É«LƒdƒæμàdG ø``e ´ƒ``æ`dG Gò``g πãÃ
»°VGQC’G ¢†©H ‘ ¢VGôeC’Gh çƒ∏àdG QÉ°ûàf’ ∂dPh á«æ≤àdG √ò¡d
≈∏Y ∫Éãeh .IQOÉædG á«fGƒ«◊G πFÉ°üØdG ¢†©H ¢VGô≤fGh á«YGQõdG
»gh Bioremediation ..ƒg ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG äÉ≤«Ñ£J
QÉ°†eh á«FÉ«ª«μdG Ωƒª°ùdG ádGRE’ ájƒ«M äÉæFÉc ∞«XƒJ á«∏ªY
è«∏ÿG ∫hO ‘ §ØædG ´É£≤d áÑ°ùædÉHh .á÷É©ŸG …QÉ``é`ŸG √É«e
OÉ°üàbÓd …ô≤ØdG Oƒª©dG ƒgh ,⁄É©dG §Øf øe %50 πμ°ûj …òdGh
áÁó≤dG §ØædG ∫ƒ≤M ¢†©H ܃°†f øe ±hÉfl ∑Éæ¡a ,Êɪ©dG
,âbƒdG Qhôe ™e Ö°†æj óbh ,¿ƒª°†e ÒZ Qó°üe §ØædG ¿q CG PEG
äóLh ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG çƒëH øμd
ájƒ«M äÉéàæe ΩGóîà°SÉH ∂dPh %50 `d π°üJ §ØædG øe äÉ«ªc
,á«FGò¨dG OGƒ``ŸG QÉ©°SCG ™ØJôJ §ØædG QÉ©°SCG ´ÉØJQÉHh .á«Hhôμ«e
øe ¬``fq EÉ`a IOQƒà°ùe áæ£∏°ùdG ‘ á«FGò¨dG OGƒ``ŸG º¶©e ¿q CG É``Ãh
,ÊɪY ∫ÉjQ ¿ƒ«∏H 1^8 ¬∏ª› Ée ájò¨àdG ´É£b ∞∏μj ¿CG ™bƒàŸG
OGƒe ≈∏Y …ƒà– IOQƒà°ùŸG á«FGò¨dG OGƒŸG ¢†©H ¿q CG ±hô©ŸG øeh
ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG QhO øªμj Éægh ,É¡«a ܃Zôe ÒZ ájhɪ«c
øμÁ ɪc ,É¡«a ܃ZôŸG ÒZ Ωƒª°ùdG øe ¢ü∏îàdÉH áæ£∏°ùdG ‘
É¡dÓ¨à°SGh äÉ``Ø`∏`î`ŸG ø``e ´É``Ø`à`f’G ‘ QhO Ö``©`d á«æ≤àdG √ò``¡`d
Qƒ°†◊Gh πØ◊G »``YGQ Égó©H ΩÉ``b ºq `K .Oƒ``bƒ``dGh ábÉ£dG êÉ``à`fE’
É¡Yƒf øe ¤hC’G Ihó``æ`dG ±ó¡Jh ,ÖMÉ°üŸG ¢Vô©ŸG ‘ ∫ƒéàH
Ékª¡e Ék©ªŒ ¿ƒμàd ;ΩÉ``jCG áKÓK Ió``Ÿ ôªà°ùJ »àdGh áæ£∏°ùdG ‘
åëÑdG äÉ°ù°SDƒeh äÉ©eÉ÷G ∞∏àfl øe ájƒ«◊G á«æ≤àdG Aɪ∏©d
´Éæ°Uh áYÉæ°üdG ÜÉ``ë`°`UCGh á«Ñ£dG äGÈ``à`î`ŸG ´É``£`bh »ª∏©dG
äÉæFÉc ≈∏Y äÉ«æ≤àdG √òg ≥«Ñ£Jh ±É°ûμà°SÉH ڪ࡟G QGô≤dG
Gòg ᫪gCG óMCG ≈∏Y ≈Øîj ’ å«M ;ΩÉY πμ°ûH á∏MÉ≤dG ≥WÉæŸG
√òg º«¶æJ »JCÉj ɪc .É¡eó≤j »àdG Ió``YGƒ``dG ∫ƒ∏◊Gh ,´É£≤dG
Oƒ¡÷G ó``aô``d áæ£∏°ùdG É¡dòÑJ »``à`dG »``YÉ``°`ù`ŸG QÉ`` WEG ‘ Ihó``æ` dG
‘ äÉfGƒ«Mh äÉJÉÑfh ÉjÒàμH øe á«◊G ´GƒfC’G ájɪ◊ áaOÉ¡dG
áæ£∏°ùdG ÚH äGÈÿG ∫OÉÑJ ¿q CG ôcòdÉH ôjó÷G .á∏MÉ≤dG ≥WÉæŸG
‘ áãjó◊G ᫪∏©dG äGóéà°ùŸG ≈∏Y ´Ó``W’Gh ,iô``NC’G ∫hó``dGh
±GógCG øe »FÉ«ME’G ´ƒæàdGh ájƒ«◊G á«æ≤àdÉH á£ÑJôŸG ä’ÉéŸG
äÉØ°üdGh äGõ``«`ŸG á``°`SGQO ¤EG áaÉ°VE’ÉH Gò``g .á«°SÉ°SC’G Ihó``æ`dG
,á∏MÉ≤dG áÄ«ÑdG ™e ∞«μà∏d ´Gƒ``fC’G √ò``g É¡JQƒW »àdG IójôØdG
á°ûbÉæe ¿CG É``ª` c,äÉ``°` SGQó``dGh çÉ`` ë` HC’G ∫É`` › ‘ É``¡`dÓ``¨`à`°`SGh
»©°ùdGh ´Gƒ``fC’G √òg É¡¡LGƒJ »àdG á«Ä«ÑdGh á«NÉæŸG äÉjóëàdG
äÉeɪàgG Rô``HCG øe É¡àjɪMh É¡fƒ°üd ¥ô£dG π°†aCG OÉéjEG ¤EG
,»àæ«éμe …ÒJ QƒàcódG øjƒYóŸG øjô°VÉëŸG RôHCG øe .IhóædG
Ó«jôHÉL IQƒàcódGh ,IQƒaɨæ°S øe QÉeƒc ¢TÉcGôH Qƒ°ù«ahÈdGh
ájQƒ¡ª÷G ø``e QÉ``eƒ``c ¢ùjOƒ°S Qƒ°ù«aÈdGh ,ƒcÉfƒehΰSÉe

ÉjÒàμÑdG º°ùb :á°ù«FQ ΩÉ°ùbCG áKÓK ¤EG ô“DƒŸG º°ù≤æjh .áaÉ÷G
É©ªŒ çó◊G Gòg ¿ƒμj ¿CG πeCÉfh .¿Gƒ«◊G º°ùbh äÉÑædG º°ùbh
OÉéjEG ‘ º¡°ùj ¿CG ∫ÉéŸG Gòg ‘ º∏©∏d øμÁ ∞«c á°ûbÉæŸ Ék«dhO
á«fÉμeEÉH äÉ«°UƒJ ¤EG ∫ƒ°UƒdGh ,É¡LGƒf »àdG äÉjóëà∏d ∫ƒ∏M
øëf :±É°VCGh .ájƒ«◊G á«æ≤àdÉH á≤∏©àe IójóL äÉYÉæ°U AÉ°ûfEG
øe ∑QÉ°ûe 300 ƒëf ™ªL ≈∏Y GkQOÉb ¿Éc ô“DƒŸG ¿q CG ájɨ∏d AGó©°S
∞«°†à°ùf ¿CÉH ±ô°ûàfh ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe áØ∏àfl ádhO 23
º¡JÉHÉ£N ¿hƒ``Yó``ŸG ¿hô``°`VÉ``ë`ŸG Ωó``≤`«`°`Sh ,É``«` dhO É``Kó``ë`à`e 12
´GƒfC’G ßØMh ájƒ«◊G á«æ≤àdG ∫É› ‘ äGQƒ£àdG ôNBÉH á≤∏©àŸG
Éæjód ¿ƒμ«°Sh .ô``“Dƒ`ŸG øe ΩÉ``jCG 3 ió``e ≈∏Y áeÉY äÉ°ù∏L 5 ‘
ÌcCG IógÉ°ûeh ÉjƒØ°T É°VôY 80 øe ÌcCG ¤EG ´Éªà°SÓd á°UôØdG
.á«£FÉM áëF’ 80 øe
∫É› ‘ á°UÉN IQhO º«¶æàH Éæªb ô“DƒŸG øe ∫hC’G Ωƒ«dG »Øa
áeÉY Iô¶f ºμd Ωó≤æd ¿ÉªY ‘ ´Gƒ``fC’G ßØMh ájƒ«◊G á«æ≤àdG
∫ÉéŸG Gò¡H á≤∏©àŸG äÉjóëàdGh äÉ«fÉμeE’Gh á«dÉ◊G çÉëHC’G øY
™é°ûJh äÉ°ûbÉæŸG IQhó``dG √òg Rõ©J ¿CG πeCÉfh .¿ÉªY áæ£∏°S ‘
πªY ó≤d .Ú«∏ëŸG Aɪ∏©dGh Ú``«`dhó``dG ÚcQÉ°ûŸG Ú``H ¿hÉ``©`à`dG
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH AÉ«MC’G º°ùb ‘ ájƒ«◊G á«æ≤àdG ÜÓW
åëHh ¿ÉªY ‘ áØ∏àfl äÉÄ«H º°†j ¢Vô©Ÿ Ò°†ëà∏d ÒÑc ó¡éH
πc ™«é°ûàd á°UôØdG √òg ºæàZCG ¿CG OhCGh ájƒ«◊G á«æ≤àdÉH ≥∏©àe
ºFÉ≤dG Ωó``b É¡Ñ≤Y .º¡à°ûbÉæeh º¡°Vô©e IQÉ``jõ``d ºμæe ó``MGh
áª∏c …ôëÑdG ∞«°S QƒàcódG PÉà°S’G Ωƒ∏©dG á«∏c ó«ªY ∫ɪYCÉH
ìô°U ‘ Éaƒ«°V ºμH ÖMôf ¿CG ÉfQhô°S »YGhO øŸ ¬fEG :É¡«a ôcP
¿CG É°†jCG ÉfQhô°S »YGhO øŸ ¬fEGh ,ïeÉ°ûdG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL
ºgOƒ¡L ≈∏Y ô“DƒŸG Gò¡d ᫪«¶æàdG áæé∏d É k°UÉN Gôk μ°T ¬Lƒf
QOÉ°üe ø``e Ékª¡e GkQó``°`ü`e á``jƒ``«`◊G É«LƒdƒæμàdG ó©J .IAÉ``æ`Ñ`dG
øe áYƒª› »gh ,á«FÉædGh É¡æe áeó≤àŸG ∫hódG OÉ°üàbG ôjƒ£J
ΩÉN OGƒe πjƒëàd ájƒ«M πeGƒY Ωóîà°ùJ ᫪∏Y á«°Sóæg ÇOÉÑe
á«Ä«H πcÉ°ûe πM ‘ É¡eÉ¡°SEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,Ió«Øe äÉéàæe ¤EG
∫hDƒ°ùe ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y »æÑŸG OÉ°üàb’Gh .á«NÉæeh
Ú°üdG ⣣N 2008 ‘h .»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G äÉéàæe å∏K ø``Y
É«LƒdƒæμàdG øe ´ƒædG Gòg ≈∏Y »æÑe ÉgOÉ°üàbG øe %60 π©÷
‘ .2020 ΩÉY ∫ƒ∏ëH »μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏H 250 `H Qó≤J äÉLôîÃ
ÊÉ©Jh á∏MÉb á≤£æe ‘ á©bGƒdG ∫hódG óMCG »gh ,¿ÉªY áæ£∏°S
ájhGôë°üdG ≥WÉæŸG ‘ á«°ù«FQ á«Ä«H á∏μ°ûe »gh √É«ŸG í°T øe
Òaƒàd á«°ù«FôdG QOÉ°üŸG ó``MCG »g á«aƒ÷G √É«ŸG ¿EÉ`a á∏MÉ≤dG
¢VGôeC’ÉH á«YGQõdG π«°UÉëŸG áHÉ°UEGh √É«ŸG √òg çƒ∏Jh ,√É«ŸG
πcÉ°ûe ø``e óë∏d É``©`LÉ``f Ó``M ó``©`J á``jƒ``«`◊G É«LƒdƒæμàdG ¿q EÉ` a
‘ áæ£∏°ùdG ‘ ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG ó©Jh ,¬JÉ©ÑJh √É«ŸG OQGƒe
‘ÉμdG »YƒdG QÉ°ûàfG Ωó©d ∂dPh ƒªædG QƒW ‘h á«dhC’G É¡∏MGôe

ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdG ‘ á``«`ŸÉ``©`dG Ihó``æ` dG{ ¢``ù`eCG ìÉ``Ñ`°`U âëààaG
É¡ª«¶æJ ≈∏Y ±ô°ûJ »àdGh ,zá∏MÉ≤dG ≥WÉæŸG ‘ ´Gƒ``fC’G ßØMh
,AÉ«MC’G º°ùb Ωƒ∏©dG á«∏c ‘ á∏ãªàe ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL
ôjRh ÊGƒLÉ°ùdG ôØ©L øH OGDƒa QƒàcódG ‹É©e ájÉYQ â– ∂dPh
Oƒ©°S øH »∏Y QƒàcódG IOÉ©°S Qƒ°†ëHh á«μª°ùdG IhÌdGh áYGQõdG
ácQÉ°ûà Ihó``æ`dG √ò``g OÉ``≤`©`fG »``JCÉ`jh ,á``©`eÉ``÷G ¢ù«FQ Êɪ«ÑdG
ádhO 23 øe ∑QÉ°ûe 300 ¤EG π°üJ Ú°üàîŸGh AGÈÿG øe á©°SGh
ÌcCÉH ô``“Dƒ`ŸG ¿hÌ«°S ø``jò``dG á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hó``dG ø``e
‘ èFÉàf øe ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée çóMCG ¢Vô©J ᫪∏Y ábQh 200 øe
.º¡KƒëH
á«aGô¨L áMÉ°ùà õ«ªàJ ¿ÉªY áæ£∏°S ¿q EG ÊGƒLÉ°ùdG ∫É``bh
áYƒæàe AÉ«MCGh áYƒæàe áÄ«H Oƒ``Lh ≈∏Y Gòg óYÉ°Sh Gkó`L IÒÑc
øe ÒÑc Oó``Y áaÉ°†à°SÉH ≈≤à∏ŸG Gò``g »``JCÉ`jh á«fGƒ«Mh á``«`YGQR
ájƒ«◊G äÉ``«`æ`≤`à`dG ΩGó``î`à`°`SÉ``H Ú``ª`à`¡`ŸGh Ú``ã` MÉ``Ñ` dGh AÉ``ª`∏`©`dG
»FÉ«MC’G ´ƒæàdG ßØ◊ ∂``dPh ;äÉÄ«ÑdG √ò``g ™jƒ£Jh ,ôjƒ£àd
IQOÉH ƒgh GkóL º¡e ≈≤à∏ŸG Gòg ¿q EÉa ‹ÉàdÉHh ,áæ£∏°ùdG ‘ OƒLƒŸG
´ƒæàdG ≈∏Y ®ÉØë∏d ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL É¡H âeÉb áÑ«W
Qƒàcó∏d áª∏μH ìÉ``à`à`a’G πØM CGó``H ó``bh .áæ£∏°ùdG ‘ »``FÉ``«`MC’G
™°Vh ó≤d :É¡«a ∫É``b ô“Dƒª∏d ᪶æŸG áæé∏dG ¢ù«FQ óHÉY ó``FGQ
»FÉ«MC’G ´ƒæàdÉH á≤∏©àŸG áØ∏àîŸG ÖfGƒ÷G èdÉ©«d ô“DƒŸG Gòg
á°ûbÉæŸh ,á∏MÉ≤dG ≥WÉæŸG ‘ á«◊G äÉæFÉμdG ≈∏Y á¶aÉëŸG á«Ø«ch
äÉfGƒ«◊Gh äÉJÉÑædGh ÉjÒàμÑdG ‘ áeóîà°ùŸG ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdG
á«◊G äÉæFÉμdG ¿q EÉa ,ájƒ«◊G á«æ≤àdG Qƒ¶æe øªa .≥WÉæŸG ∂∏J ‘
QOÉ°üe É¡æe π©Œ IÒ``Ñ`c äÉ``fÉ``μ`eEG ∂∏à“ á∏MÉ≤dG ≥``WÉ``æ`ŸG ‘
IÒÑc Ió``FÉ``a äGP ¿ƒ``μ`J ¿CG ø``μ`Á »``à` dGh ,á«©«Ñ£dG äÉéàæª∏d
¢VGô≤f’ÉH IOó¡e äÉæFÉμdG √òg ¿q EÉa iôNCG á«MÉf øeh .ájô°ûÑ∏d
çƒëÑdG äRÉ``M ó``≤`dh .áÄ«ÑdG ∫Ó¨à°SG •Gô`` aEGh Qƒ``£`à`dG ÖÑ°ùH
øe GkÒÑc ÉkeɪàgG á∏MÉ≤dG äÉÄ«ÑdG ‘ á«◊G äÉæFÉμdÉH á≤∏©àŸG
.ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdÉH á≤∏©àŸG äÉYɪàL’G º¶©e ‘ Ú°üàîŸG πÑb
√É«ŸG IQóæH Iô¡à°ûe á∏MÉ≤dG ≥WÉæŸG ¿q EÉ`a ¿ƒª∏©J ɪc :±É``°`VCGh
á«JÉÑædG IÉ«◊G Qƒ£Jh ƒ‰ ™æe hCG ábÉYEG ¤EG π°Uh óM ¤EG ,É¡«a
‘ á°ùHÉ«dG áMÉ°ùe å∏K ÜQÉ≤j Ée …QÉë°üdG »£¨J PEG .á«fGƒ«◊Gh
⁄É©dG ‘ …QÉë°üdG ÈcCG ™``HGQh ådÉK ¬«a ™≤Jh ,»Hô©dG º«∏bE’G
≥WÉæŸG …ƒ``à`–h .á«Hô©dG AGô``ë`°`ü`dGh iÈ``μ`dG AGôë°üdG É``ª`gh
‘ IOƒ``Lƒ``ŸG äÉ``æ`FÉ``μ`dG ø``e ÒãμH π``bCG á«M äÉ``æ`FÉ``c ≈∏Y á∏MÉ≤dG
É¡æe ´ƒf …CG ¿Gó≤a π©éj ɇ ,áHƒWQ ÌcC’G á«FÉ«MC’G ≥WÉæŸG
≈∏Y »Hô©dG è«∏ÿG á≤£æe ‘h .áÄ«ÑdG ≈∏Y IÒÑc IQÉ°ùN πμ°ûj
Ék«fÉμ°S Gkƒ‰ è«∏ÿG ¬«a ó¡°ûj …òdG âbƒdG ‘h ,¢Uƒ°üÿG ¬Lh
.kGóL Ú©jô°S ÉkjOÉ°üàbG GkQƒ£Jh
ÊGôª©dG Qƒ£àdGh πFÉ¡dG ¿óªàdG Gòg ¿q CG ¬àª∏c ‘ óFGQ ócCGh
äGƒæ°ùdG ‘h .á«©«Ñ£dG áÄ«ÑdG øe á©°SGh äÉMÉ°ùe ôeój ™jô°ùdG
,IójóL ᫪∏Y äÉ«æ≤J ôjƒ£J ‘ GkÒ`Ñ`c Ékeó≤J Éfó¡°T IÒ``NC’G
»àdG äÉfGƒ«◊Gh äÉJÉÑædG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ óYÉ°ùJ ¿CG øμÁ »àdGh
k G Éfó¡°Th ,¿óªàdG ≈∏Y áÑJΟG QÉKB’G øe ÊÉ©J
ájƒ«M IhôK É°†jC
,ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdGh á«Äjõ÷G á«FÉ«MC’G Ωƒ∏©dG Ωó≤J øY áªLÉf
õ«cÎdG ™e ∫ÉéŸG Gòg ≈∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dEG ¤EG ô“DƒŸG Gòg ±ó¡jh
.á∏MÉ≤dG ≥WÉæŸG ‘ á«◊G äÉæFÉμdG ≈∏Y
øe Aɪ∏©dG ™ªé«d ô``“Dƒ`ŸG Gò``g óYGƒb AÉ``°`SQEG ”q ó≤d :∫É``bh
´É£≤dG äGÈàflh á«eƒμ◊G çƒëÑdG ógÉ©eh äÉ©eÉ÷G ∞∏àfl
ÜÉë°UCGh äÉ°SÉ«°ùdG »©°VGhh ¥Ó``NC’G Aɪ∏Y ∂``dò``ch ,¢``UÉ``ÿG
∫ÉéŸG Gò`` g ‘ ‹É`` ◊G Ωó``≤` à` dG ¢``Vô``©`à`°`ù`f ±ƒ``°` Sh .äÉ``YÉ``æ`°`ü`dG
≥WÉæŸG ‘ á``«`◊G äÉæFÉμ∏d ájƒ«M á«æ≤J äÉ≤«Ñ£J ∞°ûàμæ°Sh

á°SGQó∏d ´QGƒ°ûdG ᫪°ùJh ÊÉÑŸG ä’ɪ©à°SG π«ëj §≤°ùe á¶aÉëà …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG
áaÉ°VEG ,QGôμàdG øe É©k æe ;´QGƒ``°`û`dGh
¿hDƒ°ûdG ¿É÷ ≈∏Y É¡°VôY IOÉYEG ¤EG
ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG Ωɶf QÉWEG ‘ ájó∏ÑdG
¢ù∏éŸG ôq ` ` `bCG É``ª` c. É``¡` JÉ``°` UÉ``°` ü` à` NGh
∂dPh ,Éjk ô¡°T AÉ°†YC’G ICÉaÉμe ±ô°U
GkOóY ¢ûbÉfh. á«Ñ∏ZC’G áØbGƒe ó©H
∫hóL ≈∏Y á``LQó``ŸG äÉ``Yƒ``°`Vƒ``ŸG ø``e
q å``«` M ∫É`` `ª` ` YC’G
≈∏Y ≥``jó``°` ü` à` dG ”
¢VGô©à°SGh ≥HÉ°ùdG ¬YɪàLG ô°†fi
.√ò«Øæàd IòîàŸG äGAGôLE’G
™bƒe âæ°TO §≤°ùe ájó∏H q¿CG ôcòj
…ƒàëjh ,á¶aÉëª∏d …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG
¢ù∏éŸG ∫ƒ``M äÉ``eƒ``∏`©`e ≈``∏`Y ™``bƒ``ŸG
,¬JGQGó°UEGh ¬aGógCGh √Qƒ£Jh ¬JCÉ°ûfh
π°UGƒàdG äGƒæ≤d §HGhQ øª°†àj ɪc
OGôaCGh ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ÚH »YɪàL’G
.™ªàéŸG

á°SÉFôH áj’ƒdG ‘ á«æμ°ùdG AÉ«MC’Gh
øe Oó`` `Y á``jƒ``°` †` Yh ‹Gƒ`` ` `dG IOÉ``©` °` S
,á«eóÿG á«eƒμ◊G äÉ¡÷G ‹hDƒ°ùe
Ωƒ≤«°Sh ,á`` j’ƒ`` dG ñƒ``«` °` T ø``e Oó`` Yh
ójó– ≈∏Y ¥ÉØJ’ÉH áæé∏dG AÉ°†YCG
áKÓãdG äÉ«ª°ùŸG ø``e ó``MGh ≈ª°ùe
»àdGh ´QÉ°ûdG hCG »◊G ≈∏Y áMÎ≤ŸG
,áj’ƒdÉH á``jó``∏`Ñ`dG á``jô``jó``e É``¡`à`eó``b
´ƒ°VƒŸG ™aôH áæé∏dG Ωƒ≤à°S ºq K øeh
äGAGôLE’G PÉîJ’ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG ¤EG
,¬∏jó©J hCG √QGô``bEÉ` H ¬``dÉ``«`M á``Ñ`°`SÉ``æ`ŸG
ÚHÉ£ÿG á°SGQO ‘ ™°SƒàdG
q øe ójõŸh
¢ù∏éŸG ≈°UhCG Úàj’ƒdG øe Úeó≤ŸG
ºFÉ≤dG …QÉ°ûà°S’G ¤EG ´ƒ°VƒŸG ádÉMEÉH
§≤°ùà ó``jó``÷G áfƒæ©dG ΩÉ``¶`f ≈∏Y
Ωɶf Ú``H ¢``VQÉ``©`à`J ’ á«é¡æe ≥``ah
AÉ«MCÓd Iójó÷G äÉ«ª°ùŸGh ,áfƒæ©dG

´QGƒ°ûdG ¢†©H äÉ«ª°ùe Ò«¨J ∫ƒ``M
≥ah Ú``à`j’ƒ``dÉ``H á«æμ°ùdG AÉ`` «` MC’Gh
;¿CÉ°ûdG Gòg ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG äGAGôLE’G
´QGƒ°ûdG á``«`ª`°`ù`J á``æ` ÷ ∫Ó`` `N ø`` e

¢üî∏à º``¡`JÉ``aGƒ``e AÉ``°`†`YC’G ìÎ``bG
¢ûbÉæà°S »àdG QhÉëŸG ∫ƒ``M …ó«¡“
¿ƒμj ≈``à`M Ú``dhDƒ`°`ù`ŸG ±ƒ``«`°`†`dG ™``e
.Ékææ≤e É«k ª∏Y ¢TÉ≤ædG
´ƒ°Vƒe äÉ«Ø∏N ¢ù∏éŸG ¢``û`bÉ``fh
¢VGôZCÓd á«æμ°ùdG ÊÉÑŸG ∫ɪ©à°SG
q »``à` dG ,äÉ``Ñ` WÉ``î` ŸGh á``jQÉ``é` à` dG
â“
á«æ©ŸG äÉ``¡` ÷G Ú``H ¿CÉ` °` û` dG Gò`` g ‘
¤EG ´ƒ`` °` `Vƒ`` ŸG ¢``ù` ∏` é` ŸG ∫É`` ` `MCG å``«` M
™aQh ¬à°SGQód áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG áæ÷
¤EG iô`` ` NCG Iô`` e ¬``dƒ``M äÉ``«` °` Uƒ``à` dG
¢ù∏éŸG ƒ``°` †` Y Ö`` MQ É``ª` c ,¢``ù` ∏` é` ŸG
…CÉH ¿É``μ` °` SE’G IQGRh π``ã` ‡ …ó``∏` Ñ` dG
á°SGQóH áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG áæ÷ Ωƒ≤à°Sh AÉ°†YC’G ø``e äÉ``«` Fô``eh äÉ``MÎ``≤` e
. ´ƒ°Vƒª∏d á°†«Øà°ùe ºàj ⁄ ¬``fq CG Gkó` cDƒ` e .´ƒ``°`Vƒ``ŸÉ``H ≥∏©àJ
IOÉ©°S »HÉ£N ¢ù∏éŸG ¢Vô©à°SGh
á«æμ°ùdG »°VGQCÓd ∫ɪ©à°SG …CG Ò«¨J
Ö«°ùdG ‹Gh IOÉ`` ©` °` Sh ô``°` Tƒ``H ‹Gh ,ÒKCG Ée Ö°ùM áMÎ≤e ájQÉŒ ¤EG

»æ°ù◊G º«gGôHEG - §≤°ùe
»Ñ«°üÿG ¿Éª«∏°S -ôjƒ°üJ
á¶aÉëà …ó``∏` Ñ` dG ¢``ù`∏`é`ŸG ó``≤` Y
øe ÊÉ``ã` dG ¬``YÉ``ª`à`LG ¢``ù` eCG §``≤`°`ù`e
á°SÉFôH ¤hC’G IÎØ∏d ¤hC’G áæ°ùdG
¿hóªM ø``H ¿É£∏°S ¢Sóæ¡ŸG IOÉ``©`°`S
¢ù«FQ §≤°ùe ájó∏H ¢ù«FQ »KQÉ◊G
∫ÓN AÉ``°`†`YC’G ¢Vô©à°SGh .¢ù∏éŸG
áaÉ°†à°S’ ¢``ù`∏`é`ŸG á``£`N ´É``ª`à`L’G
á«eƒμ◊G äÉ¡÷G ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ¢†©H
¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ìÎbG å«M ,á«eóÿG
iôNC’G á«q eóÿG äÉ¡÷G ¢†©H ¥É◊EG
ïjQGƒJ ∞«æ°üJh ´ƒ°VƒŸG Gò¡H á«æ©ŸG
á∏°üàŸG á``jƒ``dhC’G Ö°ùM áaÉ°†à°S’G
»àdG á``ªq ` ¡` ŸG á``«` eó``ÿG äÉ``Yhô``°` û` ŸÉ``H
ɪc ,§``≤`°`ù`e á``¶`aÉ``fi ¿É``μ`°`S Ωó``î`J

øjõFÉØdG ΩôμJh ..áæjõdG Ωɪ◊ øeÉãdG »HÉÑ°ûdG ≈≤à∏ŸG ºààîJ zá«s fɪ©dG QOGƒædG{
∫ÉjQ á``FÉ``ª`KÓ``K É``gQó``bh »``°`Tƒ``∏`Ñ`dG π``«`Ñ`°`S ø``H
kGó°üM õFGƒ÷G øe OóY Ì``cC’ ∂``dPh ;ÊɪY
.≈≤à∏ŸG ‘ áeó≤àŸG õcGôª∏d
øªMôdG óÑY øH OÉ¡L øe πc º°SÉ≤J ɪ«a
IõFÉ÷G »°Tƒ∏ÑdG óªMCG øH ˆGó``Ñ`Yh ≠jÉ°üdG
ɪ¡àcQÉ°ûŸ ;ÊɪY ∫ÉjQ 100 ≠∏Ñe »gh áãdÉãdG
Qƒ«£dG á``aÉ``c iƒ``à`°`ù`e ≈``∏`Y ø``jô``FÉ``W π``ª`LCÉ`H
.á°ùaÉæª∏d ¢ù«dh ¢Vô©∏d ácQÉ°ûŸG
∫ÓW øe πc É¡ª°SÉ≤àa ,á©HGôdG IõFÉ÷G ÉeCG
»gh …ójó◊G ᩪL øH π«Ñfh …QƒØdG »∏Y øH
ÚcQÉ°ûª∏d â°ü°üu No ÊÉ``ª`Y ∫É``jQ 100 ≠∏Ñe
.»∏ëŸG º¡LÉàfEG øe Qƒ«£H
Ëó≤àH »°Tƒ∏ÑdG π«Ñ°S ø``H ¢ùfƒj ΩÉ``b º``K
ËôμJ ” É``ª`c π``Ø`◊G »``YGô``d á``jQÉ``cò``J á``jó``g
:ºgh ;≈≤à∏ª∏d á``«`YGô``dG äÉ``cô``°`û`dGh äÉ``¡`÷G
áYÉb ,á``«`fÉ``ª`©`dG QOGƒ``æ` dG á``cô``°`T ,è``«`∏`ÿG á«∏c
¿ÉæH ácô°T ,á``«`dhó``dG äƒ∏°S ácô°T ,É``«`æ`jOQÉ``L
áaÉc ËôμJh ,á«dhódG »``HhQ ácô°Th IQÉéà∏d
áæ÷h ᫪«¶æàdG ¿Éé∏dGh ºgQƒ«£H ÚcQÉ°ûŸG
Qƒ°üdG òNCG ∫OÉÑàH πØ◊G ºààNCGh ,ΩÉàÿG πØM
.ájQÉcòàdG á«Yɪ÷G

ådÉãdGh ÊÉãdG õcôŸÉH RÉah ,Êɪμ◊G ˆGóÑY
.»æ°ù◊G óªfi øH ¿É£∏°S
RÉa (Qƒ`` cP) ƒ``fGó``«`JÉ``μ`dG ΩÉ``ª`M ádÓ°S ø``Yh
,…ójó◊G ⁄É°S øH QóH ÊÉãdGh ∫hC’G õcôŸÉH
..…QƒØdG »∏Y ø``H ∫Ó``W ådÉãdG õcôŸÉH RÉ``ah
⁄É°S ø``H Qó``H ÊÉ``ã` dGh ∫hC’G (çÉ`` ` fE’G) ø``Yh
»∏Y øH ∫ÓW ådÉãdG õcôŸÉH RÉ``ah ,…ójó◊G
(QƒcP) π«àfÉØdG ΩɪM ádÓ°S GÒ
k NCGh .…QƒØdG
,»°Tƒ∏ÑdG ó``ª`MCG ø``H ó``LÉ``e ∫hC’G õ``cô``ŸÉ``H RÉ``a
π«Ñ°S ø``H ≈°ù«Y QƒàcódG ÊÉ``ã`dG õcôŸÉH RÉ``ah
Oƒ©°S øH ø°ùfi ådÉãdG õcôŸÉH RÉah ,»°Tƒ∏ÑdG
ó≤a (çÉ`` `fEG) á``dÓ``°`ù`dG ¢ùØf ø``Yh ..…ô``aÉ``¨` dG
,»°Tƒ∏ÑdG ó``ª`MCG ø``H ó``LÉ``e ∫hC’G õ``cô``ŸÉ``H RÉ``a
Oƒ©°S øH ø°ùfi ådÉãdGh ÊÉãdG õcôŸÉH RÉ``ah
.…ôaɨdG
øH ⁄É°S RÉ``a á«©«é°ûàdG õ``FGƒ``÷G áÄa ‘h
IQÉÑY »``gh ;¤hC’G Iõ``FÉ``÷É``H »Ñ«gƒdG ó«©°S
ádhO ¤EG ÉHk ÉjEGh ÉHk ÉgP á«MÉ«°S ôØ°S IôcòJ øY
≈∏Y ´Ó``WÓ``d IGƒ`` ¡` dG QÉ``Ñ` c IQÉ`` jõ`` d á`` «` `HhQhCG
.äGÈÿGh ±QÉ©ŸG Ö°ùμd º¡HQÉŒ
≈°ù«Y QƒàcódG É¡H RÉØa ,á«fÉãdG IõFÉ÷G ÉeCG

,»°Tƒ∏ÑdG óªMCG øH ˆGóÑY ∫hC’G õcôŸÉH RÉ``a
π«Ñ°S ø``H ≈°ù«Y QƒàcódG ÊÉ``ã`dG õcôŸÉH RÉ``ah
ᩪL øH π«Ñf ådÉãdG õcôŸÉH RÉ``ah ,»°Tƒ∏ÑdG
.…ójó◊G
RÉa (Qƒ`` ` `cP) ƒ``‚ô``μ` dG ΩÉ``ª` M á``dÓ``°` S ‘h
RÉah ,…ôjõÿG ¢ûjhQO øH ”ÉM ∫hC’G õcôŸÉH
øH óªfi øH ¿É£∏°S ådÉãdGh ÊÉãdG õcôŸÉH
øH QóH RÉa ó≤a (çÉfE’G) øYh ..»æ°ù◊G ⁄É°S

ô°SÉj ∫hC’G õ``cô``ŸÉ``H RÉ``a ó``≤`a (çÉ`` ` fE’G) ø``Yh
ÊÉãdG õcôŸÉH RÉ``ah ,»°Tƒ∏ÑdG ó«éŸG óÑY ø``H
.…QƒØdG »∏Y øH ∫ÓW ådÉãdGh
(QƒcP) ¿ÉjÒeƒH ñÉØædG ΩɪM ádÓ°S ‘h
,…ójó◊G ᩪL ø``H π«Ñf ∫hC’G õ``cô``ŸÉ``H RÉ``a
øªMôdGóÑY ø``H ≈``°`Sƒ``e ÊÉ``ã` dG õ``cô``ŸÉ``H RÉ`` ah
óªMCG øH ˆGóÑY ådÉãdG õcôŸÉH RÉ``ah ,»æ«©ŸG
ó≤a (çÉ`` fEG) á``dÓ``°`ù`dG ¢ùØf ø``Yh ..»``°`Tƒ``∏`Ñ`dG

øH ⁄É°S (çÉfEG h QƒcP) ådÉãdGh ÊÉãdGh ∫hC’G
¿ÉeôdG ÖM ΩɪM ádÓ°S ‘h ..»Ñ«gƒdG ó«©°S
ódÉN ∫hC’G õcôŸÉH RÉ``a (Qƒ`` cP) QÉ``H â``jGh ƒ∏H
ÊÉãdG õcôŸÉH RÉah ,»°Tƒ∏ÑdG º«MôdG óÑY øH
õcôŸÉH RÉ`` `ah ,…Qó``æ` Ñ` dG ó``ª` fi ø``H º``«` gGô``HEG
¢ùØf øYh ..»°TÉ£ÑdG ó°TGQ øH óªfi ådÉãdG
øH ∞``jÉ``f ∫hC’G õ``cô``ŸÉ``H RÉ``a (çÉ`` `fEG) á``dÓ``°`ù`dG
óÑY ø``H ódÉN ÊÉ``ã`dG õ``cô``ŸGh ,ÊÉÑ∏μdG ó``ª`MCG
Oƒªfi ådÉãdG õcôŸÉH RÉah ,»°Tƒ∏ÑdG º«MôdG
.»°Tƒ∏ÑdG ó«©°S øH
â°ùHGOƒH …ô``Ø` ©` ÷G ΩÉ``ª` M á``dÓ``°` S ø`` `Yh
øH ó``dÉ``N å``dÉ``ã`dGh ∫hC’G õ``cô``ŸÉ``H RÉ``a (Qƒ`` cP)
QƒàcódG ÊÉ``ã`dG õcôŸÉH RÉ``ah ,…ô``eÉ``©`dG ó«©°S
ádÓ°ùdG ¢ùØf øYh ..»°Tƒ∏ÑdG π«Ñ°S øH ≈°ù«Y
QƒàcódG ÊÉãdGh ∫hC’G õcôŸÉH RÉa ó≤a (çÉfEG)
ådÉãdG õcôŸÉH RÉah ,»°Tƒ∏ÑdG π«Ñ°S øH ≈°ù«Y
.»æ°ù◊G º«gGôHEG øH ¢SÉ«dEG
RÉa (QƒcP) êójQƒf ñÉØædG ΩɪM ádÓ°S ÉeCG
RÉah ,»°TÉ£ÑdG ó°TGQ øH óªfi ∫hC’G õcôŸÉH
,»°Tƒ∏ÑdG ó«éŸG óÑY øH ô°SÉj ÊÉãdG õcôŸÉH
..…QƒØdG »∏Y ø``H ∫Ó``W ådÉãdG õcôŸÉH RÉ``ah

ájDhôdG - AÉcôH
øeÉãdG »HÉÑ°ûdG ≈≤à∏ŸG äÉ«dÉ©a âªààNG
QOGƒædG á``cô``°`T ¬``à` eÉ``bCG …ò`` dG ,á``æ` jõ``dG ΩÉ``ª` ◊
,AÉcôH á``j’ƒ``H ,É``«` æ` jOQÉ``L á``YÉ``≤` H ,á``«` fÉ``ª` ©` dG
ƒ°†Y »Hƒæ≤dG ó°TGQ øH óªfi IOÉ©°S ájÉYôH
äôØ°SCG óbh ,AÉcôH áj’h øY iQƒ°ûdG ¢ù∏›
ádÓ°S ‘ :‹ÉàdG øY »≤à∏ª∏d á«FÉ¡ædG èFÉàædG
∫hC’G õcôŸÉH RÉ``a (Qƒ`` cP) ¢ù«a „ƒ``∏`dG ΩÉ``ª`M
õcôŸÉH RÉah ,»°Tƒ∏ÑdG π«Ñ°S øH ≈°ù«Y QƒàcódG
..»∏FGƒdG ó``ª` MCG ø``H ó``«`©`°`S å``dÉ``ã` dGh ÊÉ``ã` dG
∫hC’G õcôŸÉH RÉ``a (çÉ``fEG) ádÓ°ùdG ¢ùØf ø``Yh
,»°Tƒ∏ÑdG π«Ñ°S ø``H ≈°ù«Y Qƒ``à`có``dG å``dÉ``ã`dGh
..»∏FGƒdG óªMCG øH ó«©°S ÊÉãdG õcôŸÉH RÉ``ah
(QƒcP) ÊÉ``ŸC’G ôeƒg »Jƒ«H ΩɪM ádÓ°S ‘h
øH ≈°ù«YQƒàcódG å``dÉ``ã`dGh ∫hC’G õcôŸÉH RÉ``a
øH óªMCG ÊÉãdG õcôŸÉH RÉ``ah ,»°Tƒ∏ÑdG π«Ñ°S
(çÉfEG) ádÓ°ùdG ¢ùØf ø``Yh ..»°ùÑ◊G ó«©°S
QƒàcódG ådÉãdGh ÊÉãdGh ∫hC’G õcôŸÉH RÉa ó≤a
.»°Tƒ∏ÑdG π«Ñ°S øH ≈°ù«Y
õcôŸÉH RÉ``a ó≤a ,∂``HRhC’G ΩɪM ádÓ°S É``eCG

äÉ©HÉàe

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1431 ¤hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

á«dÉ÷G …OÉf zá«eƒªY{
AÉ°†YCG 7 QÉàîJ ájô°üŸG
IQGOE’G ¢ù∏éŸ

¿ÉWô°ùdG ¢VGôeC’ ás«Ø«£∏àdG ájÉYô∏d ‹hódG ô“DƒŸG ø°Tój …ó«©°ùdG
»μª∏dG ∫OÉY - §≤°ùe
…ó«©°ùdG ¢ù«ªN /ôjƒ°üJ

ájDhôdG - §≤°ùe
¿ÉªoY áæ£∏°ùH ájô°üŸG á«dÉ÷G ,kGôNDƒe ,â¡àfG
á«dÉ÷G …OÉ``f IQGOEG ¢ù∏› AÉ``°`†`YCG QÉ``«`à`NG ø``e
á°ùaÉæe äó¡°T ;á«HÉîàfG ácô©e ó©H ,ó``jó``÷G
ºgOóY ≠∏H øjòdGh ,Úë°TôŸG ÚH ájƒbh áØjô°T
óbh ,óYÉ≤e 7``H RƒØdG ≈∏Y Gƒ°ùaÉæJ kÉë°Tôe 15
≈eGó≤dG AÉ``°`†`YC’G ø``e á∏«μ°ûJ ¿ƒÑNÉædG QÉ``à`NG
.¤hC’G Iôª∏d äÉHÉîàf’G ¿ƒ°Vƒîj øjòdGh
IQGOE’G ¢ù∏› ájƒ°†©H øjõFÉØdG áªFÉb âsª°V
hôªY AÉ«°V :ø``e Ó`v `c ;ájô°üŸG á«dÉ÷G …OÉ``æ`d
¢Sóæ¡ŸGh ,â``©`∏`W ø``jó``dG ÜÉ``¡` jEGh ,…hó`` H ∫OÉ`` Y
óÑY ø``°`ù`fih ,Qhó``æ` ¨` dG ó``«`°`Sh ,º``©`jƒ``æ`dG ¥QÉ`` W
.»ëàa óªfih ,π«∏÷G
IƒYódG ¬`` sLh ób ájô°üŸG á«dÉ÷G …OÉ``f ¿É``ch
AÉ©HQ’G Ωƒ``j …OÉæ∏d á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©f’
øe Ì``cC’ äÉHÉîàf’G π«LCÉJ ó©H ∂``dPh »°VÉŸG
øe ’É``Ñ`bEG á«eƒª©dG á«©ª÷G äó¡°T ó``bh ,Iô``e
Ö«MÎdGh ∫DhÉØàdG ìhQ …OÉædG äOÉ°Sh AÉ°†Y’G
¢†©H ¿CGh á``°` UÉ``N ,ó`` jó`` ÷G IQGOE’G ¢``ù`∏`é`Ã
äÉeóÿG ø``e ó``jó``©` dG Gƒ``eó``b ¢``ù`∏`é`ŸG AÉ``°` †` YCG
ɪc ,á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN á°Sƒª∏ŸG äGRÉ``‚E’Gh
AÉ°†YC’G ≈∏Y Gƒ°VôY ÜÉÑ°ûdG øe áYƒª› º°†j
,á«dÉ÷G …OÉf ‘ AGOC’G ôjƒ£àd QÉμaC’G øe ÒãμdG
™jRƒJ ≈∏Y ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG Ú``H ≥aGƒàdG ” ɪc
∂dP øY ¿ÓYE’G ºà«°S øμdh ,äÉ«dhDƒ°ùŸGh ΩÉ¡ŸG
á«YɪàL’G ¿ƒÄ°ûdGh ᫪æàdG IQGRh ≥jó°üJ Ö≤Y
äÉHÉîàf’G IQGOEG ‘ âë‚ »``à`dGh ,èFÉàædG ≈∏Y
ÒÑc πμ°ûH ºgÉ°S iƒà°ùŸG ‹ÉY º«¶æJh á«aôëH
.±ô°ûŸG πμ°ûdG Gò¡H èFÉàædG êhôN ‘

πgDƒJ zQÉØX á«s ë°U{
‘ Ék ØXƒe 490
Ö°SÉ◊G äÉ«æ≤J
ájDhôdG -QÉØX
»æ¡ŸG ô``jƒ``£`à`dGh Ö``jQó``à` dG º``°`ù`b π``°`UGƒ``j
á«ë°üdG äÉ`` eó`` î` `∏` `d á`` eÉ`` ©` `dG á`` jô`` jó`` ŸÉ`` H
IQhódG ò«ØæJ -´Gó``HE’G ó¡©e ™e ≥«°ùæàdÉHh‹hódG êójÈeÉc Ωƒ``∏`HO èeÉfÈd á«ÑjQóàdG
ájôjóŸG »``Ø` Xƒ``Ÿ äÉ``eƒ``∏` ©` ŸG á``«`æ`≤`J äGQÉ`` ¡` `Ÿ
äôªà°SG »àdGh É¡d á©HÉàdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh
.πeÉc ΩÉ©d
Ú«ë°üdG Ú∏eÉ©dG êGQOEG øe º°ù≤dG ±ó¡jh
Ö°SÉ◊G äGQÉ¡Ã á≤∏©àŸG á«ÑjQóàdG IQhódG ‘
è`` eGÈ`` dG á`` «` ª` gCG ≈``∏` Y ó`` «` cCÉ` à` dG ¤EG ‹B’G
‹B’G Ö``°`SÉ``◊G ¬∏ãÁ É``Ÿ á``ã`jó``◊G äÉ«æ≤àdGh
IOó©àŸG äÉeGóîà°S’Gh á£ÑJôŸG äÉ«æ≤àdGh
.»ë°üdG ∫ÉéŸG ‘ á«æ≤àdG ∂∏àd
§£ÿG ø``ª` °` V É`` °``k †` `jCG êQó`` æ` ` j ¬`` ` `fCG É``ª` c
ΩÉ©dG ´É£≤dÉH Ú∏eÉ©dG π«gCÉJ ‘ á«eƒμ◊G
á«fhÎμdE’G áeƒμ◊G èeGôH ò«Øæàd º¡àÄ«¡Jh
äÓeÉ©ŸG π``«` ¡` °` ù` Jh ™``jô``°` ù` J ¤EG á`` aOÉ`` ¡` `dG
á«dhódG á``μ`Ñ`°`û`dG ∫Ó`` N ø``e Ú``æ` WGƒ``ŸG ≈``∏`Y
490 ‹GƒM ≈¡fCG óbh .(âfÎfE’G) äÉeƒ∏©ª∏d
á«ë°üdG äÉeóî∏d áeÉ©dG ájôjóŸÉH ÉØXƒe
á«æ≤J äGQÉ``¡` Ÿ ‹hó`` dG Ωƒ``∏` HO QÉ``Ø`X á``¶`aÉ``ë`Ÿ
ábÉW áj’h ‘ øjôNBG 86 ¤EG áaÉ°VEG ,äÉeƒ∏©ŸG
.䃫NQh •ÉHôe »àj’h ‘ AóÑdGh
™«ªL ÖjQóàH áë°üdG IQGRh á£N »°†≤Jh
Ú`` `jQGOEG ø``e »``ë`°`ü`dG π``≤` ◊G ‘ Ú``∏` eÉ``©` dG
äÉeƒ∏©ŸG äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG ≈∏Y á«ÑW QOGƒch
Ú°ù–h º``¡`JAÉ``Ø`c ™``aQ π`` LCG ø``e á``ã`jó``◊G
πc òØf ,ô``NBG ÖfÉL ø``eh .»Ø«XƒdG AGOC’G
ÖjQóàdGh ™ªàéŸGh Iô°S’G áë°U º°ùb øe
AÉ°ùædG ¢``VGô``eCG º°ùbh »Ø«XƒdG ôjƒ£àdGh
á≤∏M ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùà IO’ƒ``dGh
äÉÑ«Ñ£dG âaó¡à°SG ,º≤©dG êÓY ∫ƒM πªY
á«ë°üdG á`` jÉ`` Yô`` dG õ`` cGô`` à äÉ`` °` `Vô`` ª` `ŸGh
áÑ«ÑW 25 ‹Gƒ``M ø``gOó``Y ≠∏H ó``bh á``«` dh’G
∞jô©J ¤EG º≤©dG á≤∏M ≈©°ùJh .á°Vô‡h
áæ£∏°ùdG ‘ º``≤`©`dG êÓ``Y ΩÉ``¶`æ`H äÉ``cQÉ``°`û`ŸG
,êÓ©∏d É¡∏jƒ–h ä’É``◊G π«é°ùJ á«Ø«ch
ä’É◊G á©HÉàŸ ≈∏ãŸG á≤jô£dÉH ∞jô©àdGh
,»ë°üdG õcGôª∏d á©LGôdG ájò¨àdGh á∏é°ùŸG
¥ôWh áØ∏àîŸG º≤©dG ÜÉÑ°SCG ìô°T ¤EG áaÉ°VEG
.êÓ©dG

18

ô“DƒŸG π∏îJ ɪc ,áeô°üæŸG äGƒ``æ`°`S ô°û©dG
ÊÉ£∏°ùdG ¢Sôë∏d á«≤«°Sƒe äÉYƒ£≤e kÉ°†jCG
.Êɪ©dG
πªY á``≤`∏`M ô``“Dƒ` ŸG ≥``Ñ`°`S ó``b ¿É`` ch ..Gò`` `g
á«Ø«£∏àdG á``jÉ``Yô``dG ∫ƒ``M ¢†jôªàdG º``bÉ``£`d
¢VGôeC’ÉH á≤∏©àŸG çƒëÑdG ∫ƒM πªY á≤∏Mh
.á«fÉWô°ùdG

ΩGQhC’G ™ªà› §HQ á«dBG Qƒ°ù÷G πã“ å«M
»àdG á``«`dÉ``◊G äÉ``jó``ë`à`dÉ``H ¢Vƒ¡æ∏d á``«`ŸÉ``©`dG
ÒaƒàH »ë°üdG ¿hÉ``©`à`dG ø``e óë∏d Éæ¡LGƒJ
≈°Vôe ™«ª÷ ájÉYôdG IOƒL äÉjƒà°ùe ≈∏YCG
.¿ÉWô°ùdG
πMGôŸ »``Fô``e ¢``Vô``Y ô`` “Dƒ` `ŸG π``∏`î`J É``ª` c
∫ÓN ¿É``Wô``°`ù`∏`d á``«`fÉ``ª`©`dG á``«`©`ª`÷G Qƒ``£` J

á«©ª÷G á``∏`ã`‡ â``≤` dCG ,ô`` `NBG Ö``fÉ``L ø`` eh
¿ƒàjEG É°ù«fÉa á«fÉWô°ùdG ΩGQhCÓ` d á«μjôeC’G
πãeCG ¿CG ‹ ±ô``°`û`d ¬`` fEG :É``¡`«`a â``dÉ``b ;á``ª`∏`c
ƒ°†Y ∞``dCG 30 øe Ì``cCG º°†J »àdGh á«©ª÷G
AÉ°†YCG 6 º``¡`æ`e ⁄É``©` dG ∫ƒ`` M á`` dhO 155 ø``e
»°ù«FôdG QÉ©°ûdG ¿EG :âaÉ°VCGh ,áæ£∏°ùdG øe
;z¿ÉWô°ùdG ô¡≤d Qƒ°ùL AÉæH{ ƒg ΩÉ©dG Gò¡d

øe %11 áÑ°ùæH º¡°ùj å``«`M ,Éæ©ªà› ≈``∏`Y
Ö∏£àj ɇ ;áæ£∏°ùdG ‘ ájó©ŸG ÒZ ¢VGôeC’G
.…Qhô°V πμ°ûH ¬æe ájÉbƒdGh ¬àëaÉμe
AÉ`` °` û` fEG á`` `jGó`` `H ¤EG »`` °` `Uhô`` ÿG ¥ô`` `£` ` Jh
ΩÉY â°ù°SoCG »àdGh ,¿ÉWô°ù∏d á«fɪ©dG á«©ª÷G
óªfi âæH ôKDƒj áeôμŸG IOÉ©°S á°SÉFôH Ω2003
.ájÒN á«∏gCG á«©ªL »gh á«MGhôdG

ó«ÑY ø``H óªfi ø``H ó``ª`MCG Qƒ``à`có``dG ≈``YQ
áÑMÉ°U Qƒ``°`†`ë`Hh ,á``ë`°`ü`dG ô``jRh …ó«©°ùdG
∫BG ó``¡`a â``æ`H ≈``æ`e IQƒ``à` có``dG Ió``«`°`ù`dG ƒª°ùdG
á«fɪ©o dG á«©ªé∏d …ôîØdG »``YGô``dG- ó«©°S
á«Ø«£∏àdG ájÉYô∏d ‹hódG ô“DƒŸG ,¿ÉWô°ù∏d
á«©ª÷G ¬àª¶f …ò``dGh ,¿ÉWô°ùdG ¢``VGô``eC’
IQGRh ™`` e ¿hÉ``©` à` dÉ``H ,¿É``Wô``°` ù` ∏` d á``«` fÉ``ª` ©` dG
. ¿Éà°ùÑdG ô°üb ¥óæØH áë°üdG
á«Ñ«MôJ á``ª`∏`c ô``“Dƒ` ŸG è``eÉ``fô``H ø``ª`°`†`Jh
¿ÉWô°ù∏d á``«` fÉ``ª` ©` dG á``«` ©` ª` ÷G ΩÉ`` Y Ú`` `eC’
ÖMQ
s ,»``°` Uhô``ÿG »``∏` Y ø``H ó``«` Mh Qƒ``à` có``dG
áë°üdG IQGRh ¿CG ¤EG QÉ°TCGh ..ÚcQÉ°ûŸÉH É¡«a
™jô°ùdG Qƒ``£` à` dG º`` `YO ‘ ΩÉ`` ª` à` g’G á``¨` dÉ``H
á«fÉWô°ùdG ΩGQhCÓ` d É¡eó≤J »àdG äÉeóî∏d
»°ù«FQ õcôe ∫hCG ¢ù°SCÉJ å«M ;áæ£∏°ùdG ‘
¬ãjó– ”h ,Ω1988 ΩÉ``Y á«fÉWô°ùdG ΩGQhCÓ` d
k `eÉ``°`T kGõ``cô``e íÑ°ü«d Ω2004 ΩÉ``©` dG
™«ªéH Ó
ΩGQhC’G êÓ©d ájQhô°†dG äÉeõ∏à°ùŸGh ≥aGôŸG
.á«fÉWô°ùdG
¢Vôe ¿CÉ` `H ¬``à`ª`∏`c ‘ »``°` Uhô``ÿG ±É`` °` VCGh
kÉÑ∏°S ôKDƒj ɇ ™jô°S πμ°ûH ójGõàj ¿ÉWô°ùdG

™ªàéŸG ᫪æàd ≥jôW áWQÉN ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG Ihóf äÉLôfl :z»ª∏©dG åëÑdG{
õcGôeh äÉ©eÉ÷Gh á«YÉæ°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH
Éà ɡJÉ«fÉμeEG Òî°ùJh ºYód á«∏ëŸG çƒëÑdG
™jQÉ°ûŸG ºYO ≥jôW øY á«∏ëŸG áYÉæ°üdG Ωóîj
äÉ©eÉ÷G É¡H Ωƒ≤J »àdG ájQÉμàH’G á«ãëÑdG
äÉ°ù°SDƒŸG ídÉ°üd á«∏ëŸG çƒëÑdG äÉ°ù°SDƒeh
áμÑ°T øjƒμJh ,áëLÉædG ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG
åëÑdG ᫪gCÉH »YƒdG iƒà°ùe ™``aQ ‘ º¡°ùJ
§``HQh á``«`YÉ``æ`°`ü`dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸG ‘ ô``jƒ``£` à` dGh
É¡æe øjó«Øà°ùŸÉH äGQÉμàH’Gh áaô©ŸG »éàæe
.»YÉæ°üdG ´É£≤dG ‘
k G πHÉ≤ŸG ‘h
QÉμàH’G ºYO èeÉfôH Èà©j É°†jC
QÉμàH’G á``eƒ``¶` æ` e è`` eGô`` H ó`` ` MCG »``ª` «` ∏` ©` à` dG
,»ª∏©dG åëÑdG ¢ù∏› É¡dƒÁ »àdG á«æWƒdG
óMCG º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh
k â©£b »àdG èeGÈdG
â– ∂dPh ɪk ¡e ÉWƒ°T
᫪æàdG èeÉfôH ≥«Ñ£J õjõ©J ´hô°ûe ¿GƒæY
±ó¡j .ájQÉμàH’G äGQOÉÑŸG º««≤Jh á«aô©ŸG
äGQÉ¡ŸG ᫪æJ ¤EG ¤hC’G áLQódÉH ´hô°ûŸG
Êɪ©dG ÖdÉ£dG ió``d á«ãëÑdGh ájQÉμàH’G
øe ∂``dPh á«æWƒdG QÉμàH’G áeƒ¶æe øª°V
,¢SQGóŸG ‘ ájQÉμàH’G ájófC’G π«©ØJ ∫ÓN
Úaô°ûŸGh Úª∏©ŸG Ö``jQó``J ¤EG ≈©°ùj ɪc
,á«aô©ŸG á``«`ª`æ`à`dG è``eÉ``fô``H ≈``∏`Y Ú``ª`FÉ``≤`dG
∫ÓN øe º¡jód »``YGó``HE’G ÖfÉ÷G á``jÉ``YQh
QÉμàH’G ∫É``› ‘ á°ü°üîàe á``Ä`«`H Ò``aƒ``J
á«°SÉ°SC’G á«æÑdG ÒaƒJ å«M ø``e ´Gó`` HE’Gh
äÉ«fÉμeEGh á«dÉe OQGƒ``eh ájô°ûH OQGƒ``e øe
.Iõ¡LCGh

øe ∫hC’G ƒg ∑ΰûe AÉ≤d º«¶æJ ‘ â∏ã“
QÉμàH’G Ö``fGƒ``é`H á``ª`à`¡`ŸG äÉ``¡` ÷G ™``e ¬``Yƒ``f
»àdGh ¢`` UÉ`` ÿGh »``eƒ``μ` ◊G Ú``YÉ``£` ≤` dG ø``e
äÉ°ù°SDƒŸG ™jQÉ°ûŸG πjƒ“h ºYóH ábÓY É¡d
q ,ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG
ÒãμdG ∫OÉÑJ É¡dÓN ”
πjƒ– á``«`Ø`«`c É``¡`æ`e ,iDhô`` ` ` dGh QÉ`` μ` `aC’G ø``e
¤EG QÉ``μ`à`H’G äÉæ°VÉM ‘ á``jQÉ``μ`à`H’G QÉ``μ` aC’G
äÓ«¡°ùàdGh ,¥ƒ``°`ù`dG ‘ ᪫b äGP äÉéàæe
øª°V QÉμàH’G äÉæ°VÉM É¡eó≤J ¿CG øμÁ »àdG
±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàd øjôμàѪ∏d QÉμàH’G áMGh
äGQÉ¡ŸG AÉæH øª°†àJ ᪶æe á«∏ªY ∫ÓN øe
.‹ÉŸG ºYódGh ÖjQóàdGh ±Gô°TE’Gh ±QÉ©ŸGh
á°UÉN â``fÉ``μ` a á``«` fÉ``ã` dG á``«` dÉ``©` Ø` dG É`` ` ` eq CG
ÜÉÑ°ûdG øe áYƒª› É¡«a âcQÉ°T øjôμàÑŸÉH
øe á``jQÉ``μ`à`HG QÉ``μ` aCG º``¡`jó``d ø``‡ Ú``«`fÉ``ª`©`dG
¤EG â``aó``g å``«`M ,äÉ``Ä` Ø` dGh QÉ``ª` YC’G ∞``∏`à`fl
√OÉ©HCGh åjó◊G ¬eƒ¡Øeh QÉμàH’ÉH ∞jô©àdG
…OôØdG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«YɪàL’Gh ájOÉ°üàb’G
êPɉ ø``Y á``«` dhO ¬``∏`ã`eCG Ëó``≤` Jh ,»``©`ª`à`é`ŸGh
Ö∏¨àdG á«Ø«ch ⁄É``©` dG ‘ á``ë`LÉ``f äGQÉ``μ` à` H’
.øjôμàÑŸG ¬LGƒJ ób »àdG äÉjóëàdG ≈∏Y
√Oƒ¡L øª°V ¢ù∏éŸG ΩÉ``b ô``NBG Ö``fÉ``L ø``e
AÉ°ûfEG π``jƒ``ª`à`H áæ£∏°ùdG ‘ QÉ``μ`à`H’G º``YO ‘
q …ò`` dG »``YÉ``æ`°`ü`dG QÉ``μ` à` H’G õ``cô``e
¬MÉààaG ”
∞∏àfl ™``e ¿hÉ``©`à`dÉ``H ∂`` dPh Ω2010 ΩÉ``©` dG ‘
IQGRh É`` ¡` `°` `SCGQ ≈`` ∏` `Yh äÉ`` °` `ù` `°` `SDƒ` `ŸGh äÉ`` ¡` `÷G
≥WÉæª∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸGh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG
ájƒb §HGhQ OÉéjEG ¤EG õcôŸG ±óg .á«YÉæ°üdG

ájDhôdG -§≤°ùe

.kÉ«dhOh kÉ«∏fi …QÉμàH’G π°UGƒàdG
¢ù∏éŸG á``Ä` «` g äó``ª` à` YG ∂``dò``d á``ª` Lô``Jh
á«é«JGΰSE’ ΩÉ``©` dG QÉ`` W’G Ω2012 ΩÉ``©` dG ‘
≈∏Y π``ª`à`°`û`j …ò`` `dGh ,á``æ`£`∏`°`ù`dG ‘ QÉ``μ` à` H’G
É¡«∏Y õ``cô``J ¿CG Ö``é`j »``à`dG á°ùªÿG õ``FÉ``cô``dG
á«μ∏ŸGh ,…ô°ûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ á∏ãªàŸGh ᫪æàdG
ᣰSƒàŸGh IÒ``¨` °` ü` dG äÉ``cô``°` û` dGh ,á``jô``μ` Ø` dG
ΩÉ©dG Ú``YÉ``£` ≤` dG É`` °``k †` `jCGh ∫É`` `ª` ` YC’G IOÉ`` ` `jQh
.á«q ÁOÉcC’G äÉcGô°ûdGh ,¢UÉÿGh
Úà«dÉ©a º«¶æJ ” ó``≤`a QÉ`` WE’G Gò``g ‘h
áMGh èeGôH π«©Øàd ¢ù«°SCÉàdG QÉWG ‘ Úડe
±Gô`` WC’G á``«`Yƒ``Jh ∑Gô``°` TEG π`` LEG ø``e QÉ``μ`à`H’G
¤hC’G ,è`` eGÈ`` dG √ò``¡` H ™``ª` à` é` ŸG ‘ á``«` æ` ©` ŸG

á«°SÉ°SC’G äÉfƒμŸG ≈∏Y πªà°ûJ ájQÉμàHG áÄ«H
øe á``«` æ` Ø` dGh á``«` dÉ``ŸGh á``jô``°`û`Ñ`dG OQGƒ`` ` ŸG π``ã` e
QÉμàH’G ø``e á``«` ∏` ë` ŸG äGQó`` ≤` `dG Ú``μ` “ π`` `LCG
»YÉ£b ™``e ≥``«`°`ù`æ`à`dÉ``H ä’É`` é` ŸG ∞``∏`à`fl ‘
äÉ°ù°SDƒeh ‹É``©` dGh ,ΩÉ``©` dG ¬``«`≤`°`û`H º``«`∏`©`à`dG
´É£≤dG ™e πYÉØàdÉHh ,¢UÉÿGh ÊóŸG ´É£≤dG
ºYO ≥``jô``W ø``Y ∂`` dPh ,ΩÉ`` Y πμ°ûH »©ªàéŸG
QÉμàH’G ºYO èeÉfôH :á«dÉàdG èeGÈdG π«©ØJh
»ª«∏©àdG QÉ``μ`à`H’G º``YO è``eÉ``fô``Hh ,»``YÉ``æ`°`ü`dG
èeÉfôHh ,»`` ÁOÉ`` cC’G QÉ``μ`à`H’G º``YO è``eÉ``fô``Hh
∂dòch ,…Oô`` Ø` `dGh »``©`ª`à`é`ŸG QÉ``μ` à` H’G º`` YO
Qɪãà°S’G º``YO èeÉfôH :»``gh IófÉ°ùe èeGôH
ºYO èeÉfôHh ,Ió``YGƒ``dG ájQÉμàH’G ™jQÉ°ûª∏d

ô`` ` eGhC’G »``∏` ª` ©` dG å``ë` Ñ` dG ¢``ù` ∏` › ø``ª` K
ádÓ÷G Ö``MÉ``°` U Iô``°` †` M É`` f’ƒ`` Ÿ á``«` eÉ``°` ù` dG
¬¶ØM - º¶©ŸG ó«©°S ø``H ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG
∫ƒM á°SGQódG øe ójõŸG AGô``LE’ -√É``YQh ˆG
¢ù∏› á``∏`¶`e â``– QÉ``μ`à`HÓ``d õ``cô``e AÉ``°` û` fEG
¬JÉeɪàgG Ú``H ø``e ¿ƒ``μ`«`d ,»``ª`∏`©`dG å``ë`Ñ`dG
äÉéàæe ¤EG äGQÉ`` μ` `à` `H’Gh QÉ`` μ` `aC’G π``jƒ``–
øe áYƒª› øª°V ∂``dPh ,á``jQÉ``Œ ∫É``ª` YCGh
∫ɪYCG AÉ¡àfG ó©H ¬àdÓ÷ á«eÉ°ùdG ô``eGhC’G
ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æJ Ihó``f
º«îŸG ÜÉMQ ‘ äÉflÉ°ûdG í«°ùH äó≤Y »àdGh
ôjÉæj 23-12 ø``e IÎ``Ø` dG ∫Ó``N ÊÉ``£`∏`°`ù`dG
.…QÉ÷G
äGƒ£N ¬``FÉ``°`û`fEG ò``æ`e ¢``ù`∏`é`ŸG ≈``£`N ó``bh
áÄ«¡J ≈``∏`Y ¢``Uô``◊Gh QÉ``μ`à`H’G º``Yó``d á``©`°`SGh
q¿CG ∂``°`T ’h áæ£∏°ùdG ‘ ¬``d á``Ñ`°`SÉ``æ`ŸG á``Ä`«`Ñ`dG
ójõŸG ∫òÑd Éjk ƒb É©k aGO ó©J á«eÉ°ùdG ô``eGhC’G
¢ù∏éŸG π``ª`©`«`°`Sh ∫É``é` ŸG Gò`` g ‘ ó``¡` ÷G ø``e
áeóÿ ô`` ` `eGhC’G √ò`` g ∞``«` Xƒ``J ≈``∏` Y Gkó` `gÉ`` L
.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ÉgRÉ‚EG ≥Ñ°S »àdG Oƒ¡÷G
πª©j »àdG ™jQÉ°ûŸG √ò``g ¢``SCGQ ≈∏Y »``JCÉ`jh
´hô°ûe »ª∏©dG åëÑdG ¢ù∏› Égò«ØæJ ≈∏Y
q …ò`` dG QÉ``μ` à` H’G á`` MGh
ΩÉ©dG ò``æ`e √OÉ``ª` à` YG ”
áeƒ¶æe áÄ«¡J ≈∏Y ¢ù∏éŸG πª©jh ,Ω2011
.á`` MGƒ`` dG √ò`` `g ø``ª` °` V π``ª` ©` ∏` d è`` eGÈ`` dG ø`` e
¢ù«°SCÉJ ¤EG QÉ``μ` à` H’G á`` MGh ´hô``°`û`e ±ó``¡` jh

Ωô≤dG QÉé°TCG äÉÄ«H ¿ƒ°Uh IQGOEG ∫ƒM á«ÑjQóJ πªY á≤∏M º¶æJ záÄ«ÑdG{
äÉ«bÉØJGh ácΰûe á«dhO ᣰûfCGh á«æWh
.É¡àeGóà°SGh É¡«∏Y ®ÉØ◊G πLCG øe á«dhO
q ó``bh
á«fÉHÉ«dG á``dÉ``cƒ``dG ™``e ó≤Y ™«bƒJ ”
á£ÿG ™°Vƒd (JICA) ‹hó``dG ¿hÉ©à∏d
å«M ,Ωô``≤`dG äÉÑf IQGOEGh ¿ƒ°üd á«°ù«FôdG
õcôe AÉ``°`û`fEG º``à`j ¿CÉ` H á``£`ÿG √ò``g â``°` UhCG
kÉ«ª«∏©J kGõ``cô``e ¿ƒμ«d á«Ä«ÑdG äÉeƒ∏©ª∏d
ÒaƒàH á``dÉ``cƒ``dG Ωõ``à`∏`J ¿CG ≈``∏`Y ,kÉ`«`Ø`«`≤`ã`Jh
ÒaƒJ ∫ÓN øe á«æØdG äÉ«fÉμeE’Gh ºYódG
õcôe »ØXƒe Ö``jQó``Jh ,äGó``©`ŸGh Iõ``¡`LC’G
èeÉfôH ™``°`Vhh ,á«Ä«ÑdG äÉeƒ∏©ª∏d Ωô``≤`dG
∂dPh ,Ωô≤dG QÉé°TCG äÉÄ«Ñd ó°UQh áÑbGôe
” ó≤a ¿É``HÉ``«`dGh áæ£∏°ùdG ¿hÉ``©`J QÉ``WEG ‘
ÖjQóàd á``∏` eÉ``μ` à` e á``«` Ñ` jQó``J á``£` N ™``°` Vh
¿ƒ°Uh IQGOEG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dGh ÚØXƒŸG
q ó≤dh .Ωô≤dG QÉé°TCG
πªY »à≤∏M º«¶æJ ”
äÉLÉ«àM’G ójóëàd »``°`VÉ``ŸG ΩÉ``©`dG ∫Ó``N
äÉÄØdG ójó–h ,᫪«∏©àdG OGƒŸGh á«ÑjQóàdG
q å«M ,áaó¡à°ùŸG
ÚØXƒe á°ùªN çÉ©àHG ”
¿ƒ°Uh IQGOEG ∫É› ‘ º¡ÑjQóàd ¿ÉHÉ«dG ¤EG
.Ωô≤dG QÉé°TCG

ájDhôdG -§≤°ùe

á«MÉf ≈∏Y ɡ૪gCG ô°üà≤J ’h ,‹ÉY …ƒ«M
q¿EG π``H ,§``≤` a »``Ä`«`Ñ`dG ¿RGƒ``à` dG ≈``∏`Y ®É``Ø` ◊G
á°UÉN á«¡«aôJh á«MÉ«°Sh ájOÉ°üàbG ɡ૪gCG
q Ée GPEG
¿hO kGó«°TQ ’k Ó¨à°SG É¡dÓ¨à°SG ”
kGô¶fh ,¢SÉ°ù◊G »Ä«ÑdG É¡eɶæH ∫Ó``NE’G
áLÉëH ™`` bGƒ`` ŸG √ò`` g q¿EÉ` ` a á``«` ª` gC’G ∂``∏`à`d
ΩGóîà°SG π``LCG ø``e ‹hO ¿hÉ``©`J ¤EG á°SÉe
äÉ°SÉ«°S ™``°`Vƒ``H ’EG »``JCÉ` j ’ ∂``dPh ,ó``«`°`TQ

OóY ø`` Y ¿Ó`` ` `YE’G kÉ` «` dÉ``M IQGRƒ`` ` ` dG ¢`` SQó`` Jh
‘ â©°S »àdGh ,á«©«Ñ£dG äÉ«ªëŸG øe ô``NCG
™bGƒe π«gCÉJh ,IQƒgóàŸG ™bGƒŸG ¢†©H IOÉ``YEG
ójõj É``e ´GQõ``à`°`SG ´hô°ûe ∫Ó``N ø``e Ió``jó``L
∞∏àfl ≈∏Y áYRƒe á∏à°T ∞dCG áFɪ°ùªN ≈∏Y
.‹É◊G ΩÉ©dG ≈àM áæ£∏°ùdG ≥WÉæe
Ì`` cCG ø`` e Ωô`` ≤` `dG QÉ``é` °` TCG ó``©` J :±É`` `°` ` VCGh
´ƒæJ øe ¬H ™àªàJ ÉŸ áéàæŸGh áeÉ¡dG äÉÄ«ÑdG

äÉÄ«Hh ΩÉY πμ°ûH áÑWôdG »°VGQC’G âfÉc ÉŸh
á«Ä«H ᫪gCG ø``e ¢UÉN πμ°ûH Ωô``≤`dG QÉé°TCG
å«M É¡H á°UÉN ᫪gCG áæ£∏°ùdG â``dhCG ó≤a
q
áÑWôdG »``°` VGQC’G ™``bGƒ``e º¶©e ∞«æ°üJ ”
q »``à`dGh ,á``MÎ``≤`e ᫪fi ™``bGƒ``e
¿ÓYE’G ”
¿ƒfÉ≤dG ºμëH ᫪fi ™bGƒªc É¡æe OóY øY
á¶aÉfi ‘ á©°ùàdG QGƒ`` `NC’G äÉ``«`ª`fi »``gh
,á«©«Ñ£dG Ωô``≤` dG á``≤` jó``M á``«` ª` fih ,QÉ``Ø` X

á«NÉæŸG ¿hDƒ` °` û` dGh á``Ä`«`Ñ`dG IQGRh â``ª`¶`f
ìÉÑ°U á©«Ñ£dG ¿ƒ°üd áeÉ©dG ájôjóŸÉH á∏ã‡
‘ äGQó≤dG AÉæH ∫ƒM á«ÑjQóJ πªY á≤∏M ¢ùeCG
¥óæØH Ωô≤dG QÉé°TCG äÉÄ«H IQGOEGh ¿ƒ°U ∫É›
™e ¿hÉ©àdÉH ∂``dPh ,ô``jƒ``ÿÉ``H ¿hõ``«`°`S »à«°S
,(JICA) ‹hódG ¿hÉ©à∏d á«fÉHÉ«dG ádÉcƒdG
§£ÿG ájÉØch áeAÓe ió``e º««≤J ±ó¡H
äÉeƒ∏©ª∏d Ωô≤dG õcôŸ á«ÑjQóàdG è``eGÈ``dGh
ÖjQóàdG è``eGô``Hh §``£`N Ú``°`ù`–h ,á``«`Ä`«`Ñ`dG
AGÈN á``°`TQƒ``dG ‘ ∑QÉ``°` û` jh ,äGQó``≤` dG AÉ``æ` Hh
äÉeƒ∏©ª∏d Ωô``≤` dG õ``cô``Ÿ É``μ`jÉ``L ´hô``°`û`e ø``e
IQGRƒdG »ØXƒe ™e Ú«fÉHÉj AGÈNh á«Ä«ÑdG
¿ƒ°Uh »``Ä`«`Ñ`dG ΩÉ``¶` æ` dG ß``Ø`M ‘ Ú``°`ü`à`î`ŸG
.Ωô≤dG QÉé°TCG äÉÄ«H
óªMCG Qƒ``à` có``dG ó`` `cCG á``≤` ∏` ◊G á`` jGó`` H ‘h
ájôëÑdG áÄ«ÑdG ¿ƒ°U Iô``FGO ôjóe …ó«©°ùdG
áÄ«ÑdG á``jÉ``ª`ë`H á``æ`£`∏`°`ù`dG ΩÉ``ª` à` gG ¿CG ≈``∏` Y
kÉÑcGƒàe AÉ``L ó``b á«©«Ñ£dG É``gOQGƒ``e ¿ƒ``°`Uh
,áæ£∏°ùdG Égó¡°ûJ »àdG ájƒªæàdG IôØ£dG ™e

øjôNBG 804 á«bôJh Úμ°ùàdG QGôb øe ¿hó«Øà°ùj ÉØk Xƒe 162 :äÉjó∏ÑdG
á«dɪLE’G áØ∏μàdG â¨∏H óbh Ω2008 á«eóbCG øe IQGRƒ``dG
ÉØk dCG ¿ƒ``©`Ñ`°`Sh á``KÓ``Kh ¿É``à`FÉ``e √Qó`` bh ɨ∏Ñe äÉ``«`bÎ``∏`d
á°ù«H á``FÉ``‰É``ª` Kh ’É`` `jQ ¿ƒ``fÉ``ª` Kh ¿É`` æ` `KGh á``FÉ``ª`©`°`ù`Jh
.ÊɪY ∫ÉjQ (273,982,800)
OɪàYG á°SGQO ≈∏Y É«k dÉM ∞μ©J IQGRƒ``dG q¿CG ¤EG QÉ°TCGh
äBÉaÉμŸG íæe ÈY IOÉ``Y ºàj …ò``dG õ«Øëà∏d áë°VGh á«dBG
øª°†J óYGƒbh ¢ù°SCG ≥ah ¿ƒμàd á«©«é°ûàdG äGhÓ©dGh
¿ƒfÉb ™e ¢VQÉ©àj ’ ÉÃh á«aÉØ°ûdGh ádGó©dGh IGhÉ°ùŸG
πeDƒŸG ø``eh Ö``fÉ``÷G Gò``g º¶æj …ò`` dG á``«`fó``ŸG á``eó``ÿG
Gòg ΩóîJ á°UÉN á``fRGƒ``e OɪàYG QÉ``WE’G Gò``g ‘ ºàj ¿CG
í«°TÎd ô°TÉÑŸG ∫hDƒ°ùª∏d äÉ«MÓ°U AÉ``£`YEGh Ö``fÉ``÷G
πμ°ûH õ``aGƒ``◊G √ò``g ≈``∏`Y ∫ƒ``°`ü`ë`∏`d É``Ñk `°`SÉ``æ`e √Gô`` j ø``e
≈∏Y ÚØXƒŸG øe ∞Xƒe πμd ¢UôØdG ‘ IGhÉ°ùŸG øª°†j
á«dB’G √òg ≥«Ñ£J q¿CÉ`H ΩÉJ ∑GQOEG ≈∏Y øëfh ,AGƒ°S óM
≈∏Y º¡©«é°ûJh ÚØXƒŸG õ«Ø– ‘ ˆG ¿PEÉ` H ºgÉ°ù«°S
É¡d ¿ƒ``μ`«`°`Sh ¬``Lh π``°`†`aCG ≈``∏`Y »``Ø`«`Xƒ``dG º``¡`Ñ`LGh AGOCG
.πª©dG ≈∏Y »HÉéjE’G ÉgOhOôe

øe ø``μ`Áh ,á«Ø«XƒdG äÉLÉ«àMÓd §«£îàdG á«∏ªY
±ƒbƒdG ∫ÓN øe ÚØXƒª∏d á∏YÉa ÖjQóJ §£N ™°Vh
ÖjQóàdG è``eGô``H ó``jó``–h ìGÎ``bGh º``¡`FGOCG iƒà°ùe ≈∏Y
.º¡d áÑ°SÉæŸG
∞Xƒª∏d ìÉ`` JCG á``«`fó``ŸG á``eó``ÿG ¿ƒ``fÉ``b q¿CG ¤EG QÉ``°` TCGh
º∏Y ïjQÉJ øe Ékeƒj 60 ∫ÓN Úμ°ùàdG äGQGôb øe º∏¶àdG
¬ª∏¶J Ëó≤J ∫Ó``N ø``e ∂``dPh Úμ°ùàdG QGô``≤`H ∞``Xƒ``ŸG
ºbQ …QGRƒ`` dG QGô``≤`dG É``≤k `ah á∏μ°ûŸG äɪ∏¶à∏d áæ÷ ¤EG
äɪ∏¶àdG ‘ ô¶ædÉH É``gQhó``H Ωƒ≤J »``à`dGh (2011/153)
.Úμ°ùàdG ¿ƒfÉb ¬«∏Y ¢üæj ÉŸ Ék≤ah É¡à°SGQOh áeó≤ŸG
ÚfGƒ≤dGh ᪶fC’G IôjÉ°ùe ƒëf IQGRƒdG »©°S QÉWEG ‘h
ôjóe ócCG ÚØXƒŸG ™«é°ûJh õ«Ø– ∫É› ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG
᫪«∏bE’G äÉjó∏ÑdG IQGRƒ``H á«dÉŸGh á``jQGOE’G ¿hDƒ°ûdG ΩÉY
»ª°TÉ¡dG ˆG óÑY •
äGAGô`` LE’G ø``e â¡àfG ó``b IQGRƒ`` dG q¿CG ≈∏Y √É``«`ŸG OQGƒ``eh
Ω2008 á``«`eó``bCG ø``e É¡«ØXƒe á«bÎd á``«`dÉ``ŸGh á`` jQGOE’G ÚH äÉ``«`dhDƒ`°`ù`ŸGh äÉ``Ñ` LGƒ``dG Ú``H π``NGó``à` dGh ,¢``Vƒ``ª`¨`dG
™jRƒJh QGó``°` UEG ÉkYÉÑJ IQGRƒ`` dG πªμà°ùJ ¿CG ™bƒàŸG ø``eh á∏eÉμàe º¶f OÉéjEG ‘ áªgÉ°ùŸGh IóMƒdG πNGO ∞FÉXƒdG
»ØXƒe ™«ªL ¿ƒ∏ãÁ ÚØXƒe 804 Oó©d äGQGô≤dG ∂∏J π¡°ùj É``‡ ∞``Xƒ``e πμd á≤∏©àŸG á«Ø«XƒdG äÉeƒ∏©ª∏d

.ôbƒŸG ôjRƒdG ‹É©e øe QGôb Gôk NDƒe ¬fCÉ°ûH Qó°U øjòdG
Ωɶf q¿CG ¤EG á«dÉŸGh ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh
áØ«Xh πμd Oó``ë`j ó``jó``÷G ∞``FÉ``Xƒ``dG Ö``«`Jô``Jh ∞«æ°üJ
É¡JÉ£∏°Sh É¡∏ª°ûJ »``à`dG ΩÉ``¡`ŸG hCG äÉ``Ñ` LGƒ``dGh Égɪ°ùe
IQGOE’G ‘ iôNC’G ∞FÉXƒdG ™e É¡àbÓYh É¡JÉ«dhDƒ°ùeh
äÉWGΰT’G ÚÑjh iô``NC’G äGQGOE’Gh É¡«a óLƒJ »àdG
πgDƒŸG å«M øe É¡∏ZÉ°T ‘ ÉgôaGƒJ ÖLGƒdG á«Ø«XƒdG
.á«∏ª©dG äGÈÿGh ¢ü°üîàdGh »ª∏©dG
‘ Úμ°ùàdG º¡∏ª°T øjòdG ÚØXƒŸG Oó``Y q¿CG ±É``°`VCGh
øjó«Øà°ùŸG OóY ≠∏H óbh ÉØk Xƒe 7121 ≠∏H IQGRƒ``dG √òg
¤EG QÉWE’G Gòg ‘ GÒ
k °ûe ÉØk Xƒe 162 Úμ°ùàdG á«∏ªY øe
OÉéjE’ ∫ÉéŸG í«àj ∞FÉXƒdG Ö«JôJh ∞«æ°üJ Ωɶf q¿CG
äÉfÉ«H øª°†àJ ∞FÉXƒdG ∞∏àîŸ »Ø«Xh ∞°Uh äÉbÉ£H
á≤«Kh º``gCG äÉ``bÉ``£`Ñ`dG √ò``g ó``©`Jh ,á``Ø`«`Xƒ``dG ø``Y á``∏`eÉ``c
OóëàJ É``¡`Hh ,á``eó``ÿG ¿hDƒ` °` T á``aÉ``c ‘ »``°`SÉ``°`SCG ™``Lô``eh
É¡dÓN øe øμÁh ,º«∏°S πμ°ûH äÉÑLGƒdGh äÉ«dhDƒ°ùŸG
ádGREG ‘ á``ª`gÉ``°`ù`ŸGh ¬``dÉ``ª`YCG è``FÉ``à`f ≈``∏`Y ∞``Xƒ``ŸG ICÉ`aÉ``μ`e

ájDhôdG -§≤°ùe
øe √É``«` ŸG OQGƒ`` eh á``«`ª`«`∏`bE’G äÉ``jó``∏`Ñ`dG IQGRh â``¡`à`fG
øe »``à`dG ,á``«` dÉ``ŸGh á`` `jQGOE’G äGAGô`` ` LE’G ø``e Oó``Y PÉ``î` JG
AÉ≤JQ’G ‘ º¡°ùJh Ú``Ø`Xƒ``ŸG äÉ©∏£J ≥≤– ¿CG É¡fCÉ°T
IQGRƒ`` dG äQó``°` UCG å``«`M ,π``°`†`aC’G ¤EG »``Ø`«`Xƒ``dG πª©dÉH
;IOóëŸG äÉ``LQó``dGh ∞FÉXƒdG ‘ É¡«ØXƒe Úμ°ùJ QGô``b
øe â¡àfG ɪc ó``jó``÷G ∞``FÉ``Xƒ``dG ∞«æ°üJ Ωɶæd É``≤`ah
á«eóbCG øe É¡«ØXƒe ™«ªL á«bÎd á``jQGOE’G äGAGô``LE’G
ôjóe »ª°TÉ¡dG óªfi ø``H ˆGó``Ñ`Y ∂``dò``H ìô``°`U Ω2008
᫪«∏bE’G äÉjó∏ÑdG IQGRƒ``H á«dÉŸGh á``jQGOE’G ¿hDƒ°ûdG ΩÉY
.√É«ŸG OQGƒeh
øe Oó``©`H äô``e Ú``Ø`Xƒ``ŸG Úμ°ùJ á«∏ªY q¿CG ±É``°` VCGh
É¡àfQÉ≤eh ,á«dÉ◊G ∞FÉXƒdÉH ∫hGóL OGóYEÉH äCGóH πMGôŸG
á°SQɪŸ IQGRƒ`` `dG É¡LÉà– »``à`dG á«∏Ñ≤à°ùŸG ∞``FÉ``Xƒ``dÉ``H
É¡àZÉ«°Uh ∞``FÉ``Xƒ``dG ™«ªL á©LGôe ºq ` K É¡JÉ°UÉ°üàNG
≈∏Y É¡ª«°ù≤Jh ójó÷G ∞«æ°üàdG Ωɶf ™e ≥aGƒàj ÉÃ
Úμ°ùàdG ∫hGóL OɪàYG ¤EG ’ƒ°Uh ;á«YƒædG äÉYƒªéŸG

19

äÉ©HÉàe

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫h’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

¥Qh áÑ«≤M
»bƒ£dG OƒªM

AGò¨H ÖYÓ`````àdG
¢SÉ°ùe ..∫ÉØWC’G
¿É```ªY πÑ≤à°ùÃ
᫣Ѱ†dG áØ°U ‘ ‹ ’k ƒfl ôeC’G ¿Éc ƒd
â∏ª©d ;á«FÉ°†≤dG
…QƒeCÉe íæe ≈∏Y GógÉL
k
º¡æμ“ á«MÓ°U πc ¢û«àØàdG ¥ôah §Ñ°†dG
≈∏Y ºgóYÉ°ùJh ,á``Áô``÷G áëaÉμe ø``e
º¡©aój øjòdG QÉéoq àdG øe ÚØdÉîŸG áHQÉfi
π°UƒŸGh ,ÅWÉÿG ≥jô£dG ∑ƒ∏°ùd º¡©°ûL
º¡©«ÑH ,ºKB’Gh ´hô°ûŸG ÒZ Ö°ùμdG IôFGód
.á«MÓ°üdG á«¡àæe ä’ƒcCÉeh äÉéàæe
ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG ¬``H Ωƒ``≤``J É``e ¿Eq G
øY äô``Ø``°``SCG áã«ãM Oƒ``¡``L ø``e ∂∏¡à°ùŸG
»àdG á«fƒfÉ≤dG äÉØdÉîŸG øe Oó``Y ∞°ûc
ƒ¡d ;…QÉ``é``à``dG ¢û¨dG áÁôL â``– êQó``æ``J
º¡ÑYÓJh ,QÉéàdG A’Dƒg ∫Ó¨à°SG ≈∏Y π«dO
;Òª°V hCG ´RGh ≈``fOCG ¿hóH ¢SÉqædG ìGhQCÉ` H
,á«MÓ°üdG á«¡àæe á«cÓ¡à°SG OGƒe ™«ÑH
.GQk É¡L GQk É¡f ¥Gƒ°SC’G ‘ É¡dhGóJ ºàj
√òg äGP ‘h »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G âbô£J
o ÉædÉØWCG ìGhQCG " ¿GƒæY â–h áMÉ°ùŸG
QÉqŒh
áÑ°ùædÉH IQÉ``KEG Ì``cC’G á«°†≤dG ¤EG "䃟G
Úeô› áÄ«¡dG â£Ñ°V å«M ,ΩÉ©dG …CGô∏d
á«¡àæe ô``cÉ``μ``°``Sh äÉ``jƒ``∏``M ™«ÑH ¿ƒ``eƒ``≤``j
hCG áªMQÓH AÉjôHC’G ∫ÉØWCÓd á«MÓ°üdG
Ωƒ¡ØŸ á∏«ÑædG º«≤dG πμH ÚHQÉ°V ,á«fÉ°ùfEG
±ó¡H ,§FÉ◊G ¢VôY É¡bÓNCGh IQÉéàdG
º¡©°ûL AGQh ÉkbÉ«°ùfG ´hô°ûŸG ÒZ Ö°ùμdG
A’Dƒg ..á«fÉ°ùfEG ᪫b πc øY ºgɪYCG …òdG
…CGôdGh ,ádOÉ©dG á°†Ñb ‘ ºg ¿B’G QÉéàdG
ºμ◊G Qhó°U ÖbôJh ∞¨°ûH ô¶àæj ΩÉ©dG
É¡JÉ°SÉμ©fG §°ùHCG ‘ á«°†≤dÉa ,º¡«∏Y
á«MÓ°üdG á«¡àæe äÉéàæe ™``«``H â°ù«d
≥«q °†dG QÉ```WE’G ∂``dP ió©àJ π``H ,Ö°ùëa
ƒg Ωô÷G ¿Cq ’ ;»FGò¨dG øeC’G Ωƒ¡Øe ¤EG
πÑ≤à°ùeh áÄjÈdG ádƒØ£dG ≥``M ≈∏Y ó©J
áë°üdGh øeC’ÉH Gƒª©æj ¿CG ‘ óYGƒdG ¿ÉªY
¬àªMQh ˆG ∞£d ’ƒdh ,Ió«q ÷G ájÉYôdGh
º¡àHÉ°UEG ‘ Ió°SÉØdG ™∏°ùdG ∂∏J âÑÑ°ùàd
øY ºgó©≤J áÁóà°ùe äÉgÉY hCG ¢VGôeCÉH
.IÉ«◊G ióe »∏Ñ≤à°ùŸG ºgQhO AGOCG
‘ É``gOƒ``¡``L ∞≤J ⁄ IQƒμ°ûe áÄ«¡dGh
πH ;ó``◊G Gò``g óæY »FGò¨dG ø``eC’G §°ùH
…QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ∫Ó``N É``¡``JGRÉ``‚EG âdGƒJ
GƒeÉb QÉéàd á«≤«≤M äGRhÉŒ øY ∞°ûμdÉH
™e ;ÚæWGƒª∏d á«MÓ°üdG »¡àæe RQCG ™«ÑH
RQC’G ¿Cq G ∂°T ≈```fOCG ¿hó```Hh ΩÉ``à``dG º¡ª∏Y
..ÊɪY â«H πc ‘ á«°ù«FôdG áÑLƒdG ƒg
Qhôe AGôμædG áÁô÷G √òg ô“ ’CG Öéj
•ƒæŸG äÉ¡÷G πch áÄ«¡dG ÖdÉ£ofh ,ΩGôμdG
á«Wô°T Iõ``¡``LCG ø``e ø``WGƒ``ŸG ájɪM É¡H
’CGh ºFGô÷G ∂∏J ‘ ¿hÉ¡àJ ’CÉ` H á«dóYh
øjΡà°ùŸG A’Dƒ`¡``H áªMQ ≈``fOCG ºgòNCÉJ
ÖYÓàe πc ≈∏Y ójóM øe ó«H Üô°†J ¿CGh
ájɪ◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG ≈∏Y .¢SÉædG ìGhQCÉ`H
øe á«fƒfÉ≤dG πÑ°ùdG πc ∂∏°ùJ ¿CG ∂∏¡à°ùŸG
QÉéàdG øe ¿ƒeôéŸG A’Dƒ` g ∫Éæj ¿CG π``LCG
.ÜÉ≤©dG äÉLQO ≈°übCG
ÉÄk «°ûa ÉÄk «°T ™°ùàJ ¢û¨dG Iô``FGO âë°VCG
äÉ¡÷G πÑb øe É¡àHQÉfi øe ºZôdG ≈∏Y
QÉ©°T Éæ©ªà› ‘ Éæ∏©a ób Éæc GPEGh ,á«æ©ŸG
π©Øf ¿CG ¿B’G ÉæH …ôëa " áWô°T Éæ∏c "
Éæe Oôa πc ≈q∏ëàj ¿CGh "¢û¨∏d ’ " QÉ©°T
ÜQÉëf ≈àM ,á«FÉ°†≤dG ᫣Ѱ†dG ¥ÓNCÉH
.É橪àéŸ A»°ùj Ée πch ÚØdÉîŸG A’Dƒg
π°UGƒJ ≈``à``M á``Ä``«``¡``dG ó```j ≈``∏``Y ó``°``û``f
πª°ûJ ≈àM É``¡``YGQP óà“ ¿Gh ,É``gAÉ``£``Y
äÓëŸGh IÒ``Ñ``μ``dGh IÒ``¨``°``ü``dG º``YÉ``£``ŸG
äÉ«dó«°üdGh ɡࣰûfCG ∞∏àîà ájQÉéàdG
™«ÑJ å«ëH AGhó```dG QÉ©°SCÉH ÖYÓàJ »àdG
,áHÉbQ ¿hOh ô©°S …CÉHh äAÉ°T ɪثc AGhódG
™«H ä’Éch á«HÉbôdG É¡à∏¶e ‘ πNóJ ¿CGh
QÉ©°SCGh ,á∏ª©à°ùŸGh Ió``jó``÷G äGQÉ«q °ùdG
.QÉ«¨dG ™£b IOƒLh
,AÉ£NC’Gh äÉØdÉîŸG áÄ«¡dG Oƒ¡L π∏≤à°S
øe ¥ƒ°ùdG ∞«¶æJh ,Oƒ©dG êÉLƒYG í∏°üJh
.á«q – ∞dCG É¡∏a ..¬H á≤dÉ©dG ÖFGƒ°ûdG πc
hamood.altouqi@cma.gov.om

zá«æØdGh á«aÉ≤ãdG äÉfÉ``Lô¡ŸGh äÉ≤HÉ°ùŸG ™bGh{á°SGQO ¢ûbÉæj ádhódG ¢ù∏› Öàμe
IÎØdG øe ÊÉãdG …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G Qhód ådÉãdG
¢ù∏éŸG ≈æÑà äÉYɪàL’G áYÉ≤H ∂dPh á°ùeÉÿG
øH º``«` gGô``HEG Qƒ``à` có``dG Ωô``μ` ŸG á``°`SÉ``Fô``H ô``jƒ``ÿÉ``H
ÚeôμŸG Qƒ°†ëHh áæé∏dG ¢ù«FQ »ëÑ°üdG OƒªM
á°ûbÉæe ´ÉªàL’G Gò``g ‘ â``“ .áæé∏dG AÉ°†YCG
á«YƒJ ‘ ΩÓ`` YE’G QhO{ á``°`SGQó``d ¤hC’G IOƒ``°`ù`ŸG
RÉ¡L ô``jô``≤`J á°ûbÉæe ¤EG á``aÉ``°`VE’É``H ,zÜÉ``Ñ`°`û`dG
äɶMÓŸG ≈∏Y ´Ó``WE’G ” ɪc ,á«dÉŸG áHÉbôdG
¢ù∏éŸG Öàμe ´ÉªàLG ∫ÓN É¡à°ûbÉæe â“ »àdG
Ȫ°ùjO 30 ïjQÉàH ¿Éé∏dG AÉ``°`SDhQ ÚeôμŸG ™e
ɪc ,äÉYƒ°VƒŸG øe OóY ¤G áaÉ°VE’ÉH ,Ω2012
»àdG äÉ``Yƒ``°`Vƒ``ŸG á°ûbÉæe ¬`` JGP â``bƒ``dG ‘ â``“
¿Éé∏dG AÉ`` °` `SDhQ ´É``ª` à` LG ‘ É``¡`Mô``W º``à`j ±ƒ``°` S
¢†©H πFÉ°SQ ≈∏Y ¿ƒ©ªàéŸG ™∏WG ɪc .ΩOÉ``≤`dG
áÑ°SÉæŸG äGQGô``≤` dG PÉ``î` Jq G ”h ,á``«`æ`©`ŸG äÉ``¡` ÷G
.ɡdɫM

q óbh
∂dPh ,¬fCÉ°T ‘ áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG PÉîJq G ”
ɪc .áeOÉ≤dG áeÉ©dG äÉ°ù∏÷G ióMEG ‘ ¬°Vô©d
Úà°ù∏÷G ∫ɪYCG ∫hóL ≈∏Y ¢ù∏éŸG Öàμe ™∏WG
.á°ùeÉÿGh á©HGôdG ÚàeOÉ≤dG ÚàeÉ©dG
ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdG áæ÷ äó≤Y iôNCG á¡L øe
É¡YɪàLG ó`` MC’G ¢``ù`eCG ìÉ``Ñ`°`U á``dhó``dG ¢ù∏éÃ

º«gGôHEG QƒàcódG ΩôμŸG øe Óc ¢ù∏éŸG Öàμe ¬«a
ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdG áæ÷ ¢ù«FQ »ëÑ°üdG OƒªM øH
Qô`` `≤` ` e ó``jƒ`` ` ` ` `°`S π``«`YÉ``ª`°`SEG ø``H ⁄É``°` S Ωô``μ` ŸGh
∫ƒM áæé∏dG ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæŸ ∂dPh ,á`` ` æ` ` é` ` ∏dG
á«aÉ≤ãdG äÉ``fÉ``Lô``¡` ŸGh äÉ``≤`HÉ``°`ù`ŸG ™``bGh á``°` SGQO{
,záæ£∏°ùdG ‘ á«aÉ≤ãdGh á«HOC’G õFGƒ÷Gh á«æØdGh

.ÚYɪàL’G
Ωƒ≤J …ò``dG Qhó``dG ¤EG ¢ù∏éŸG Öàμe ¥ôq £Jh
ó«H kGò`` NBG ,∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊ á``eÉ``©`dG áÄ«¡dG ¬``H
á∏cƒŸG ᪡ŸG ‘ kÉeób »°†ŸG ƒëf É¡«a ÚªFÉ≤dG
ᣰûfC’G ∞∏àfl ‘ ∂∏¡à°ùŸG ájɪM ¿CÉ°T ‘ É¡«dEG
QhódG á``«`ª`gCG Gôk ©°ûà°ùe ,É``¡`H á«æ©ŸG ä’É``é` ŸGh
øe IQó≤e èFÉàf ¤EG ≈°†aCG …òdGh ¬H Ωƒ≤J …òdG
É¡H âeÉb »àdG Oƒ¡é∏d kÉ°SÉμ©fG ™ªàéŸG AÉæHCG πÑb
¢ù∏éŸG Öàμe ¢ûbÉf óbh .á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN
ÖJÉμŸG ¢ü«NGôJ á«MÓ°U ójó“{ ¿ƒfÉb ´hô°ûe
‘ á∏eÉ©dG á«ÑæLC’G áÑ°SÉëŸG äÉ``cô``°`Th ´hô``ah
•hô°T AÉØ«à°SG IÎah á©LGôŸGh áÑ°SÉëŸG áæ¡e
¢ù∏› ø``e ∫É``ë`ŸGzá``«`fÉ``ª`©`dG Ö``JÉ``μ`ª`∏`d Æô``Ø`à`dG
∫ɪYCG ∫hóL øª°V ¬``LGQOEG ¤EG ¬Lhh ,iQƒ°ûdG
Ωƒj É``gOÉ``≤`©`fG ™``eõ``ŸG á``©` HGô``dG á``jOÉ``©` dG á``°`ù`∏`÷G
±É°†à°SG …ò``dG â``bƒ``dG ‘ ,…QÉ``÷G 26 AÉKÓãdG

ájDhôdG – §≤°ùe
¬YɪàLG ¢``ù` eCG á``dhó``dG ¢``ù`∏`› Ö``à`μ`e ó``≤`Y
øe ÊÉ``ã` dG …ƒ``æ` °` ù` dG OÉ``≤` ©` f’G Qhó`` `d ¢``ù` eÉ``ÿG
≈æÑà äÉ``YÉ``ª`à`L’G á``YÉ``b ‘ á``°`ù`eÉ``ÿG IÎ``Ø` dG
øH ≈«ëj QƒàcódG ‹É©e á°SÉFôH ôjƒÿÉH ¢ù∏éŸG
Qƒ°†ëHh ádhódG ¢ù∏› ¢ù«FQ …QòæŸG ®ƒØfi
ÚeC’G QƒàcódG IOÉ©°Sh,ÖàμŸG AÉ°†YCG ÚeôμŸG
Ö qMQ ´ÉªàL’G ájGóH ‘h .á``dhó``dG ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG
,ÖàμŸG AÉ°†YCG ÚeôμŸÉH ¢ù«FôdG QƒàcódG ‹É©e
¢ù∏éŸG Öàμe ´É``ª`à`LG ô°†fi OÉ``ª`à`YG ” É``ª`c
øe ÊÉ``ã` dG …ƒ``æ`°`ù`dG OÉ``≤` ©` f’G QhO ø``e ™``HGô``dG
á©HÉàe ôjô≤J ≈∏Y ´Ó``WE’Gh ,á°ùeÉÿG IÎØdG
q É``e
´ÉªàLG ‘ Iò``î`àq `o ŸG äGQGô``≤` dG ø``e √ò«ØæJ ”
ôjô≤J ≈``∏`Y Ö``à`μ`ŸG ™``∏` WG É``ª`c ,≥``HÉ``°` ù` dG Ö``à`μ`ŸG
ÚH á©bGƒdG IÎØdG ∫ÓN ¿Éé∏dG ᣰûfCG á©HÉàe

Ú«dhódGh Ú«∏ëŸG AGÈÿGh ÚãMÉÑdG øe OóY ácQÉ°ûÃ

Ωƒ«dG ..zácQÉ°ûeh ≥M{ ¿GƒæY â– ∫hC’G ádƒØ£dG ô“Dƒe íààØj á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG ôjRh
áæ£∏°ùdÉH πØ£dG ™bGh º¡J »àdG ÖfGƒ÷G øe OóY á©LGôŸ ᪡e á£fi :‹ƒ©ŸG
ádƒØ£dG äÉ«é«JGΰSEG
øY åjó◊G (AÉ©HQC’G ) ÒNC’G ¬eƒj ‘ ô“DƒŸG ∫hÉæàjh
¬dÓNh , (ádƒØ£dG äÉ«é«JGΰSG ) ¿Gƒæ©H ™HGôdG QƒëŸG
´hô°ûe ) ∫ƒ``M π``ª`Y á``≤`∏`M ó``≤`©`Jh ,π``ª` Y ¥GQhCG 3 ≈``≤`∏`J
,(ádƒØ£∏d á«æWƒdG á«é«JGΰS’G
øH Qó``æ` H Qƒ``à` có``dG IOÉ``©` °` S ¤hC’G á``bQƒ``dG Ωó``≤` j å``«`M
ádƒØ£∏d á``«`æ`Wƒ``dG áæé∏d ΩÉ``©`dG Ú`` eC’G º∏jƒ°ùdG Oƒ``ª`M
¿Gƒæ©H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸÉH º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒH
á«Hô©dG á``μ`∏`ª`ŸÉ``H á``dƒ``Ø`£`∏`d á``«`æ`Wƒ``dG á``«`é`«`JGÎ``°`S’G )
áHôéàdG ) QƒëŸG Gò¡d á«fÉãdG ábQƒdG ∫hÉæàJh ,(ájOƒ©°ùdG
ó«dh πÑb ø``e (ádƒØ£dG á«é«JGΰSG ∫É› ‘ á``«`fOQC’G
IQGRƒH ádƒØ£dGh Iô``°`SC’G ájôjóe Iôjóe ø°ù«ëŸG ó«ÑY
áãdÉãdG á``bQƒ``dG ÖfÉL ¤EG ,á``«` fOQC’G á«YɪàL’G ᫪æàdG
᪶æà ÒÑN – ≥«aƒJ RGƒa QƒàcódG É¡dÓN ¢Vô©j »àdG
á«æWƒdG á``«`é`«`JGÎ``°`S’G á``£` ÿG) ´hô°ûe -∞«°ù«fƒ«dG
.(ádƒØ£∏d á«fɪ©dG
- »æWh ô“Dƒe ∫hCG ó©j …òdGh - ô“DƒŸG Gòg q¿CG ôcòj
á°UÉÿGh á«eƒμ◊G ) äÉYÉ£≤dG øe ¿ƒ∏㇠¬«a ∑QÉ°ûj
¿hDƒ°ûdGh πª©dG AGQRh ¢ù∏éŸ …ò«ØæàdG ÖàμŸGh , (á«∏gC’Gh
,á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hóH á«YɪàL’G
á«dhódGh á«é«∏ÿG äɪ¶æŸG øe Ú∏㇠ácQÉ°ûe É°†jCGh
᪶æe h ,∞«°ù«fƒ«dG ᪶æe ) ` c áæ£∏°ùdG ‘ á∏eÉ©dG
·C’G ¥hó``æ` °` Uh ,á``«`ŸÉ``©`dG á``ë`°`ü`dG á``ª`¶`æ`eh ,ƒ``μ`°`ù`fƒ``«`dG
äÉÄ«¡dGh ¿Éé∏dG ø``e ¿ƒ∏㇠∂``dò``ch ,(¿Éμ°ù∏d IóëàŸG
∫hódG á``©`eÉ``÷ á``eÉ``©`dG á``fÉ``eC’G ø``e Ú``∏`ã`‡h ,á``«`æ`Wƒ``dG
.∫ÉØWC’G øe OóY ácQÉ°ûe ÖfÉL ¤EG ,á«Hô©dG
»æWh ô``“Dƒ`e ∫hCG ó©j …ò``dGh - ô``“Dƒ`ŸG Gò``g ±ó¡jh
±Gô°ûà°SG :‘ á∏ãªàŸGh ,±Gó`` gC’G øe Oó``Y ≥«≤– ¤EG §£N ™``e ΩAGƒ``à` j É``à á``dƒ``Ø`£`dG á``«`é`«`JGÎ``°`S’ á`` jDhô`` dG
‘ á``dhò``Ñ` ŸG á``æ`£`∏`°`ù`dG Oƒ``¡` L RGô`` ` HEGh ,á``eOÉ``≤` dG á``«`ª`æ`à`dG
á«æWƒdG á«é«JGΰS’G ´hô°ûe ¢VôYh ,ádƒØ£dG ∫É›
™HGôdGh ådÉãdG »æWƒdG ôjô≤àdG ¢VGô©à°SGh ,ádƒØ£∏d
Oƒ¡L õ``jõ``©`J ¤EG ±ó``¡` j ɪc .πØ£dG ¥ƒ``≤` M á``«`bÉ``Ø`J’
ádÉ©q ØdG ácQÉ°ûª∏d ¢``UÉ``ÿG ´É``£`≤`dGh á``«`∏`gC’G äÉ``«q `©`ª`÷G
á°ûbÉæe ‘ ∫É``Ø` WC’G á``cQÉ``°`û`eh ,π``Ø`£`dG ¥ƒ``≤`M ∫É``› ‘
¤EG ,É¡fCÉ°ûH äGQƒ``°`ü`J Ëó``≤`Jh º¡H á``°`UÉ``ÿG äÉ``Yƒ``°`Vƒ``ŸG
.πØ£dG ¥ƒ≤M ∫ƒM ÜQÉéàdGh äGÈÿG ∫OÉÑJ ÖfÉL

É¡«∏Jh ,(»Hô©dG ⁄É©dG ‘ ádƒØ£dG ´É£b º``YO ‘ óæØLCG
πFÉ°Sh ‘ ∫É``Ø`WC’G è``eGô``H ) ∫ƒ``M á°ùeÉÿG πª©dG á``bQh
-»JGƒ∏dG É°VQ øH Ú°ùM É¡eó≤j »àdGh ,(á«fɪ©dG ΩÓYE’G
ô°ûædGh äÉYƒÑ£ŸG IôFGóH á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G º°ùb ¢ù«FQ
»ÑMôdG ⁄É°S øH ¢ù«ªN QƒàcódG Ωó≤j ºK ,ΩÓYE’G IQGRƒH
ábQƒdG º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒ``H á°UÉN á«HôJ ±ô°ûe IQGRh É¡eó≤J »àdG ᫪«∏©àdG äÉeóÿG ) ¿Gƒæ©H á°SOÉ°ùdG
á«fÉãdG á°ù∏÷G ºààîJ ¿CG ≈∏Y ,(ádƒØ£∏d º«∏©àdGh á«HÎdG
øe á«dó«Ñ©dG ó«Y âæH IQÉ°ûH óFGôdG ∫hÉæàH QƒëŸG Gò¡d
) ∫ƒ``M á©HÉ°ùdG πª©dG á``bQh ‘ á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T
.(áÄØdG √ò¡d áWô°ûdG äÉeóN

»HÉ«°ùdG ¢VÉjQ -§≤°ùe

πØ£dG á«bÉØJ’ 4h 3 »æWƒdG ôjô≤àdG
Qƒëª∏d ¥ô£àdÉH Gkó` Z ô“Dƒª∏d ÊÉ``ã`dG Ωƒ``«`dG íààØjh
ådÉãdG »æWƒdG ôjô≤àdG ) ¬fGƒæYh ,ô``“Dƒ`ŸG Gò¡d ÊÉãdG
√óÑY óªfi Ωó≤j å«M ,(πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJ’ ™HGôdGh
ábQh ‘ á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRƒH ádƒØ£dG ÒÑN ÒZõdG
…ó«©°ùdG ˆGóÑY .O •
™HGôdGh ådÉãdG …QhódG ¿ÉªY áæ£∏°S ôjô≤J ) É¡fGƒæY πªY
Ëôe ¢Vô©à°ùJ ∂dP ó©Hh ,(πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJG ¿CÉ°ûH
Oƒ¡÷Gh äÉLÉ«àM’G
≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ‘ »ë°üdG ∞∏ŸG Iôjóe »æ«°ù◊G º«gGôHEG
.É¡àbQh ‘ ¢ù∏éŸG Gòg áHôŒ ¿ÉæÑd ‘ ádƒØ£∏d ¬fGƒæYh ,∫hC’G Qƒ`` ë` ŸG ‘ ô`` “Dƒ` `ŸG ∫hÉ``æ` à` j É``gó``©` Hh
∂dPh ,(áæ£∏°ùdG ‘ πØ£∏d áeó≤ŸG Oƒ¡÷Gh äÉLÉ«àM’G)
á«fƒfÉ≤dG äÉ©jô°ûàdG
πªY ¥GQhCG 3 ™bGƒH ∂``dPh ,πªY ¥GQhCG 7 ìôW ∫Ó``N øe
äÉ©jô°ûàdG ) ¬``fGƒ``æ` Yh ô``“Dƒ`ª`∏`d å``dÉ``ã` dG Qƒ``ë` ŸG ‘h
ɡ檰†àJ πªY ¥GQhCG 4h ,¤hC’G á°ù∏÷G É¡«∏Y πªà°ûJ
⁄É°S ø``H ∫É``ª` L ¢``VGô``©`à`°`SG ¬``à`°`ù`∏`L ó``¡`°`û`J (á``«` fƒ``fÉ``≤` dG QƒàcódG Ωó≤j ¤hC’G á°ù∏÷G »Øa .ô“Dƒª∏d á«fÉãdG á°ù∏÷G
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG IQGRƒH ∫hCG óYÉ°ùe QÉ°ûà°ùe – ÊÉ¡ÑædG IQGRƒH ájô°SC’G ᫪æàdG ΩÉY ôjóe »FÉæ¡dG óªfi øH ≈«ëj
,(á«fɪ©dG äÉ©jô°ûàdG ‘ πØ£dG ¥ƒ≤M ) ¬àbQh ∫ÓN øe äÉeóN ) ¿Gƒæ©H ¤hC’G πª©dG ábQh á«YɪàL’G ᫪æàdG
(ádƒØ£dG ∫É``› ‘ á«°ùfƒàdG áHôéàdG ) ∫hÉæàJ Égó©Hh ∫ÉéŸG ‘h ,(ádƒØ£dG ∫É› ‘ á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRh
ôjóe ¿ÉÑ©°T ÊÓ«÷G âæH ájRƒa É¡eó≤J »àdG ábQƒdG ‘ á«fGhóÑ©dG ó``ª` MCG â``æ`H á``fÉ``ª`L IQƒ``à` có``dG Ωó``≤`J »``ë`°`ü`dG
ájQƒ¡ª÷ÉH Iô``°` SC’Gh ICGô`` ŸG ¿hDƒ`°`T IQGRƒ`` H ádƒØ£dG ΩÉ``Y IQGRƒH ™ªàéŸGh Iô°SC’G IôFGóH πØ£dG áë°U º°ùb á°ù«FQ
.á«°ùfƒàdG ‘ áë°üdG IQGRh äÉeóN ) øY á«fÉãdG πª©dG ábQh áë°üdG
) ∫ƒM ¤hC’Éa ,πªY »à≤∏M ó≤©H ådÉãdG QƒëŸG ºààîjh
∫ƒM áãdÉãdG πª©dG ábQh AÉ≤dEG ÖfÉL ¤EG ,(ádƒØ£dG ∫É›
çóëàjh (¥ƒ≤M á«bÉØJ’ ™HGôdGh ådÉãdG »æWƒdG ôjô≤àdG (á«YɪàL’Gh á``jƒ``HÎ``dGh á«°ùØædG ∫É``Ø`WC’G ¢üFÉ°üN )
á≤∏◊Gh ,∞«°ù«fƒ«dG ᪶æà ÒÑN QÉcR πFGh øe πc É¡«a πØW º°ùb ¢ù«FQ »Jƒjô≤dG ÚeCG º«gGôHEG QƒàcódG πÑb øe
øe π``c É¡«a Ú``Kó``ë`à`ŸGh ,(π``Ø`£`dG ¥ƒ``≤`M ) ø``Y á``«`fÉ``ã`dG
.¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH á°SQóŸG πÑb Ée
QƒàcódGh ,∞«°ù«fƒ«dG ᪶æà ÒÑN ≥«aƒJ RGƒa QƒàcódG Qƒ°üæe âæH IOÉZ IQƒàcódG ∫hÉæàJ á«fÉãdG á°ù∏÷G ‘h
,¢SƒHÉb ¿É``£`∏`°`ù`dG á``©`eÉ``L ø``e ‹ƒ``©` ŸG ó``°` TGQ ø``H ¿É``¡`Ñ`f »Hô©dG è«∏ÿG èeÉfôH ‘ ájô°ûH ᫪æJ IÒÑN - π«NódG
åëÑdG õcôe Iôjóe ájôé◊G ó«ÑY âæH áæ«eCG IQƒàcódGh èeÉfôH á``Hô``Œ) á``©`HGô``dG á``bQƒ``dG ‘ ( ó``æ`Ø`LCG ) ᫪æà∏d
.‹É©dG º«∏©àdG IQGRƒH »ª∏©dG

…ó«©°ùdG óªfi ø``H ˆGó``Ñ`Y Qƒ``à`có``dG ‹É``©`e ≈``Yô``j
Ωƒ«dG ìÉÑ°U ø``e á©°SÉàdG ‘ á``«`fƒ``fÉ``≤`dG ¿hDƒ`°`û`dG ô``jRh
,zácQÉ°ûeh ≥M{ QÉ©°T â– ∫hC’G ádƒØ£dG ô“Dƒe ìÉààaG
‘ á``∏`ã`‡ á``«`YÉ``ª` à` L’G á``«`ª`æ`à`dG IQGRh ¬``ª`¶`æ`J …ò`` `dGh
∂dPh ,ΩÉ`` `jCG 3 Ió``Ÿ á``jô``°` SC’G ᫪æà∏d á``eÉ``©`dG á``jô``jó``ŸG
áÑ°SÉæŸG √ò``¡`Hh .¿Éà°ùÑdG ô°üb ¥óæØH ¿É``ª`Y á``YÉ``b ‘
IQGRh π«ch ‹ƒ©ŸG QóH øH ≈«ëj QƒàcódG IOÉ©°S ócDƒj
á£fi È``à`©`j ô``“Dƒ` ŸG Gò`` g q¿CÉ` ` H á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`ª`æ`à`dG
,πØ£dG ™bGh º¡J »àdG ÖfGƒ÷G øe OóY á©LGôŸ ;᪡e
,ádƒØ£dÉH á°UÉN á«é«JGΰSG OGó`` YEG Oó``°`U ‘ ∂``dPh
™bGh ∫ƒ`` M ™`` HGô`` dGh å``dÉ``ã` dG ô``jô``≤` à` dG Ëó``≤` J ∂``dò``ch
É¡«a â©LGôJ á∏Môe ‘h ,áæ£∏°ùdG ‘ ádƒØ£dG äÉeóN
ójõŸ ™aóJ §£N OGóYEGh ,ádƒØ£dÉH á≤∏©àŸG äÉ©jô°ûàdG
∫ÉØWC’G áÄØd á¡LƒŸG äÉeóî∏d ôjƒ£àdGh Ωó≤àdG øe
‘ ìô``£`j ±ƒ``°`S - á``≤`«`≤`◊G ‘ - Gò``g π``ch ,ΩÉ`` Y πμ°ûH
AGÈÿGh ÚãMÉÑdG øe OóY É¡MôW ‘ ∑QÉ°ûjh ,ô“DƒŸG
¿ƒcQÉ°û«°S ∫É`` Ø` `WC’G q¿CG É``ª` c ,Ú`` «` `dhó`` dGh Ú``«` ∏` ë` ŸG
ô“DƒŸG ø``e ™bƒàf ‹É``à`dÉ``Hh ,ô``“Dƒ` ŸG Gò``g ‘ ºgQÉμaCÉH
ƒ£îf ¿CG ≈∏Y óYÉ°ùJ á`` jDhQh áë°VGh IQƒ°üH êhô``ÿG
CGóÑjh .áæ£∏°ùdG ‘ ádƒØ£dG ™bGƒd áeó≤àe äGƒ£N
- Ëô``μ`dG ¿BGô``≤`dG ø``e äÉ``jBG IAGô``b ó©H - ìÉ``à`à`a’G πØM
IQGRh π``«`ch É¡«≤∏j á``«`YÉ``ª`à`L’G ᫪æàdG IQGRh áª∏μH
…ò«ØæàdG ÖàμŸG áª∏c ≈≤∏J Égó©Hh ,á«YɪàL’G ᫪æàdG
π«≤Y IOÉ©°S πÑb ø``e »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hó``d
¢ù∏éŸ …ò``«` Ø` æ` à` dG Ö``à` μ` ŸG ΩÉ`` Y ô``jó``e º``°` SÉ``÷G ó``ª` MCG
¢ù∏› ∫hó``d á«YɪàL’G ¿hDƒ°ûdG AGQRhh πª©dG AGQRh
Iô°SC’G IQGOEG áª∏c AÉ``≤`dEG É¡Ñ≤©j ºK ,»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG
k G – ∑Éægh .á«Hô©dG ∫hó``dG á©eÉéH ádƒØ£dGh
- É°†jC
∞«°ù«fƒ«dG ) á``dƒ``Ø`£`∏`d Ió``ë`à`ŸG ·C’G ᪶æe á``ª`∏`c
ÖàμŸ â``bDƒ` ŸG ∫hDƒ`°`ù`ŸG - ¿ƒ``°` ShOÉ``eGQ ±ƒ∏°S É¡«≤∏j ,(
”ÉM Qƒ``à`có``dG ¢Vô©à°ùj ∂``dP ó©Hh ,§≤°ùà ᪶æŸG
᪶æà π``Ø`£`dG ¥ƒ``≤` M á``æ`÷ ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f – ¿Gô``£` b
πØ◊G »YGôd - (∞«°ù«fƒ«dG) ádƒØ£∏d IóëàŸG ·C’G
≈∏Y ,‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y ádƒØ£dG ´É°VhCG -Qƒ°†◊Gh
øY á«Ñ«MôJ Iô≤a Ëó≤àH ô“DƒŸG ìÉààaG πØM ºààîj ¿CG
.á°UÉÿG π°ü«ØdG á°SQóe ÜÓW πÑb øe ádƒØ£dG

zƒJÉædG{ `H ájôëÑdG ∞dÉ`ëàdG äGƒb óFÉb πÑ≤à°ùj ÊÉ¡ÑædG ᫪°SQ IQÉjR ‘ OÓÑdG π°üj ÊÉÑ°SE’G ƒ÷G ìÓ°S ¿ÉcQCG ¢ù«FQ

¿É£∏°ùdG äGƒ``b ¿É``cQCG ¢ù«FQ óYÉ°ùe »μ°ûªμdG ∞°Sƒj
IOÉ©°Sh ,•É``Ñ` °` †` dG QÉ``Ñ` c ø``e Oó`` Yh ,IQGOEÓ` ` `d á``ë`∏`°`ù`ŸG
,áæ£∏°ùdG ió`` d Ióªà©ŸG É«dÉ£jEG á``jQƒ``¡`ª`L IÒ``Ø`°`S
.∞«°†∏d ≥aGôŸG óaƒdGh

ájDhôdG -§≤°ùe

ájDhôdG -§≤°ùe

ô°UÉf ø``H çQÉ``M ø``H ó``ª`MCG ø``cô``dG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
¬Ñàμà áë∏°ùŸG ¿É£∏°ùdG äGƒ``b ¿É``cQCG ¢ù«FQ ÊÉ¡ÑædG
hódÉæjQ …ôëH ≥jôØdG ¢``ù`eCG ìÉÑ°U á©ØJôŸG ôμ°ù©Ã
∫ɪ°T ∞∏ëH ájôëÑdG ∞``dÉ``ë` à` dG äGƒ`` `b ó``FÉ``b …Ò`` a
¬≤aGôj ,kÉ«dÉM áæ£∏°ùdG Qhõj …òdG (ƒJÉædG ) »°ù∏WC’G
(508 ) ÖLGƒdG Iƒb óFÉb ‹ÉJÉf ƒ«fƒ£fCG …ôëH AGƒ∏dG
äGƒb ¿ÉcQCG ¢ù«FQ øcôdG ≥jôØdG ÖMQ óbh .á«dÉ£jE’G
∫OÉÑJ á∏HÉ≤ŸG ∫Ó``N ”h ,∞«°†dÉH áë∏°ùŸG ¿É£∏°ùdG
Ωɪàg’G äGP Qƒ`` eC’G ø``e Oó``Y åëHh ,ô¶ædG äÉ``¡` Lh
øH ܃≤©j …ôëH øcôdG 󫪩dG á∏HÉ≤ŸG ô°†M .∑ΰûŸG

∫hCG ≥`` jô`` Ø` `dG ¢`` `ù` ` eCG ìÉ`` Ñ` `°` `U OÓ`` `Ñ` ` dG ¤EG π`` °` ` Uh
¿ÉcQCG ¢ù«FQ åjÉfQCG É«KQÉZ Ò«HÉN ƒμ°ù«ãfGôa …ƒL
IQÉjR ‘ ∂``dPh ,á≤jó°üdG É«fÉÑ°SEG áμ∏ªÃ ƒ``÷G ìÓ°S
¬dÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éc óbh .ΩÉjCG IóY ¥ô¨à°ùJ áæ£∏°ù∏d ᫪°SQ
QÉ«W øcôdG 󫪩dG ‹hódG §≤°ùe QÉ£e ¬dƒ°Uh iód
,ájƒ÷G Ö«°ùdG IóYÉb óFÉb …ójõdG π«Yɪ°SEG øH º∏°ùe
ɪc ,Êɪ©dG ÊÉ£∏°ùdG ƒ÷G ìÓ°S •ÉÑ°V øe Oó``Yh
óªà©ŸG É«fÉÑ°SEG áμ∏‡ ÒØ°S IOÉ©°S ∫ÉÑ≤à°S’G ‘ ¿Éc
.º«≤ŸG ÒZ ÊÉÑ°SE’G …ôμ°ù©dG ≥ë∏ŸGh ,áæ£∏°ùdG iód

∑ΰûŸG øjôªàdG ‘ ∑QÉ°ûJ áæ£∏°ùdG
z9 Iôjõ÷G ´QO{h z15 øeÉ°†J{

Öjô¡J ÜQGƒb ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »≤```∏J zπMGƒ°ù```dG ôØN{

‘ Êɪ©dG ÊÉ£∏°ùdG ¢û«÷G ∑QÉ°ûj
(15 øeÉ°†J ) ∑ΰûŸG øjôªàdG äÉ«dÉ©a
âjƒμdG á``dhó``H ∂``dPh (9 Iô``jõ``÷G ´QO)h
á«ÑjQóàdG §``£` ÿG QÉ`` ` WEG ‘ á``≤`«`≤`°`û`dG
∫hO Ú`` H …ô``μ` °` ù` ©` dG ¿hÉ``©` à` ∏` d kGõ`` jõ`` ©` `Jh
.á«Hô©dG è``«`∏`ÿG ∫hó``d ¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏›
ÊÉ£∏°ùdG ¢``û` «` ÷G á``cQÉ``°` û` e π``ã` ª` à` Jh
áÑ«àμH ∑ΰûŸG øjôªàdG Gòg ‘ Êɪ©dG
øe á``∏` KÉ``‡ äGó`` `Mh Ö``fÉ``L ¤EG §``≤`°`ù`e
¿hÉ©àdG ¢``ù` ∏` › ∫hó`` `H á`` jÈ`` dG äGƒ`` ≤` `dG
¿CG Qô≤ŸG øe å«M ,á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód
øe 26 ájɨd øjôªàdG äÉ«dÉ©a ôªà°ùJ
±GógC’G ≥≤ëj Éà ∂dPh ,…QÉ÷G ôjGÈa
äGÈ`` ÿG ∫OÉ``Ñ` Jh ¬``à` eÉ``bEG ø``e á``£`£`î`ŸG
.ácQÉ°ûŸG äGƒ≤dG ÚH á«fGó«ŸG

≈∏Y Öjô¡J ÜQÉ``b §Ñ°V ø``e Ωóæ°ùÃ
πMGƒ°ùdG ôØN áWô°T IOÉ«b âeÉb
ó©H ájƒ«°SBG á«°ùæL øe ¿É°üî°T ¬æàe
Ëó≤àH »`` °` `VÉ`` ŸG ´ƒ`` `Ñ` ` °` ` SC’G ∫Ó`` ` N
¬°û«àØàHh ,ôëÑdG ¢``Vô``Y ‘ ¬``JOQÉ``£`e
â∏£©J ø``jò``dG ø``jOÉ``«`°`ü`∏`d Ió``YÉ``°`ù`ŸG
äÉHhô°ûŸG ø``e á``«`ª`c ≈``∏`Y Qƒ``ã` ©` dG ”
áj’h »Øa ,ôëÑdG ¢VôY ‘ º¡HQGƒb
Úª¡àŸG º«∏°ùJ ºàa ,áHô¡ŸG á«dƒëμdG
ΩÉb áæWÉÑdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ¢UÉæ°T
∑QɪL º°ùb ¤EG áWƒÑ°†ŸG áYÉ°†ÑdGh
IóYÉ°ùŸG Ëó≤àH πMGƒ°ùdG ôØN ∫ÉLQ
á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` ` LE’G PÉ``î` J’ Ωóæ°ùe
‘ ¬``HQÉ``b π£©J ó©H Ú``æ`WGƒ``ŸG ó``MC’
.Úª¡àŸG ≥ëH
ÜQÉ≤dG ô``£`b ” å``«`M ,ô``ë`Ñ`dG §``°`Sh
ôØN á`` Wô`` °` `T ∫É`` ` ` `LQ ø`` μ` `“ É`` ª` `c
áj’ƒH ∫ƒ``eô``M á``≤`£`æ`e Å``WÉ``°`T ¤EG
q ɪc .¢UÉæ°T
áæWÉÑdG ܃``æ` L á``¶`aÉ``ë`à π``MGƒ``°` ù` dG
óMC’ IóYÉ°ùŸG Ëó≤J ”
øe Üô``≤` dÉ``H ÜQÉ`` b §``Ñ`°`V ø``e (ΩGOh)
¢VôY ‘ ¬HQÉb π£©J AÉæKCG ÚæWGƒŸG
¬æàe ≈``∏` Yh …OGƒ``°` ù` dG á≤£æe Å``WÉ``°`T
¬«dEG ¬``Lƒ``à`dG Qƒ``Ø` dG ≈``∏`Y º``à`a ô``ë`Ñ`dG
k `∏`°`ù`à`e (26)
ájƒ«°SBG äÉ``«`°`ù`æ`L ø``e Ó
ɪc .QÉ``ë`°`U AÉ``æ`«`e ¤EG ¬``HQÉ``b ô``£`bh
.ôëÑdG §°Sh ‘ ‘ QGõªμH πMGƒ°ùdG ôØN ∫É``LQ øμ“
áWô°T õcôe ¤EG º¡ª«∏°ùJh ,áØ∏àfl ¥QGhõ`` dGh ÜQGƒ``≤` dG á``Ñ`bGô``eh á«fɪ©dG
áeRÓdG äGAGô`` ` `LE’G PÉ``î` J’ á``©`æ`°`ü`ŸG ó≤a ,π∏°ùàdG äÉ«∏ªY áëaÉμŸ áeOÉ≤dG IOÉ«b É``¡`H Ωƒ``≤`J »``à`dG ΩÉ``¡` ŸG ø``ª`°`Vh
Ú°üî°T PÉ``≤` fEG ø``e Ωóæ°ùe á``¶`aÉ``fi
.º¡dÉ«M πMGƒ°ùdG ôØN áWô°T õcôe ∫ÉLQ øμ“ ÅWGƒ°ûdG ájɪ◊ πMGƒ°ùdG ôØN áWô°T ɪ¡HQÉb ¥ô``Z ó©H ájƒ«°SBG á«°ùæL øe

35-Diane ¢UGôbCG ±ô°U ∞bƒH º«ª©J
á°UÉÿGh á«eƒμ◊G á«ë°üdG äGóMƒdG ™«ªéH
ájDhôdG -§≤°ùe
ádó«°ü∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ‘ á∏㇠áë°üdG IQGRh äQó°UCG
±ô°Uh ∞``°`Uh ∞``bƒ``H ɪ«ª©J Gô``NDƒ` e á``«` FGhó``dG á``HÉ``bô``dGh
™«ªéH ≈°Vôª∏d ¢UGôbCG 35-Diane»FGhódG ô°†ëà°ùŸG
Ú◊ ;ájQƒa áØ°üH á°UÉÿGh á«eƒμ◊G á«ë°üdG äGóMƒdG
≈∏Y º«ª©àdG ´Rh óbh ,AGhódG áeÓ°Sh á«fƒeCÉe º««≤J IOÉYEG
á«ë°üdG äGó``Mƒ``dÉ``H Ú∏eÉ©dG á``dOÉ``«`°`ü`dGh AÉ``Ñ` WC’G ™«ªL
. á°UÉÿGh á«eƒμ◊G
ájRGÎMG á£îc AGô``LE’G Gò¡H áë°üdG IQGRh âeÉb óbh
∫hódG ¢†©H ‘ AGhó∏d á«°ùμ©dG QÉ``KB’G ¢†©H ÖÑ°ùH ∂``dPh
kɪ∏Y ,á``jƒ``eó``dG á``£`∏`÷G ø``Y œÉ``æ` dG á``«` YhC’G OGó``°`ù`fG π``ã`e
ôjQÉ≤àd kÉ≤ah áæ£∏°ùdÉH á∏Kɇ ä’É``M …CG πé°ùJ ⁄ ¬qfCÉH
áHÉbôdGh ádó«°ü∏d áeÉ©dG ájôjóŸG OôJ »àdG á«°ùμ©dG QÉKB’G
. á«FGhódG

áaÉ≤K

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

»eÓ°SEGh »HôY Qƒ¶æe øe É```eÉHhCG á```°SÉFQ ø```Y Iô``°VÉfi

20

∞«°†à°ùj »`aÉ≤ãdG …OÉædG
z∂∏¡à°ùŸG ájɪM { ¢ù«FQ

ájDhôdG - §≤°ùe

ájDhôdG -§≤°ùe

ôjóe »YhQõŸG »∏Y QƒàcódG ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL âaÉ°†à°SG
äÉj’ƒdÉH ¿ƒàeÉ¡éæH á©eÉéH á«ŸÉ©dG á«aÉ≤ãdG äÉ°SGQódG ó¡©e
ÉeÉHhCG á°SÉFQ” ¿Gƒæ©H Iô°VÉfi ≈≤dCG …òdGh ;á«μjôeC’G IóëàŸG
,óMC’G Ωƒ``j AÉ°ùe ,“»≤jôaC’Gh »Hô©dGh »``eÓ``°`SE’G Qƒ¶æŸG ø``e
√ÉŒG ájô¶fh É``eÉ``HhCG ïjQÉJ É¡dÓN øe ∫hÉæJ ;äGô``“Dƒ`ŸG áYÉ≤H
QƒàcódG ‹É``©`e Qƒ°†ëH ∂dPh ;»``≤` jô``a’Gh »``Hô``©`dGh »``eÓ``°`S’G
áYGPEÓd á``eÉ``©` dG á``Ä` «` ¡` dG ¢``ù` «` FQ »``°` UGô``◊G ô``°` UÉ``f ø``H ˆGó``Ñ` Y
á©eÉL ¢ù«FQ Êɪ«ÑdG Oƒ©°S øH »∏Y QƒàcódG IOÉ©°Sh ,¿ƒjõØ«∏àdGh
.ÚcQÉ°ûŸGh Ú«ÁOÉc’Gh ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG
ôjóe πªY å«M ,É«æ«c-É°SÉÑeƒe øe ƒg »YhQõŸG »∏Y ¿CG ôcòjh
,∑Qƒjƒ«æH ¿ƒàeÉ¡éæH á©eÉL ‘ á«fƒμdG á«aÉ≤ãdG äÉ°SGQódG ó¡©e
,ÉjÒé«æH ¢SƒL’ á©eÉéH ájƒªæàdG äÉ°SGQódGh äÉ«fÉ°ùfE’G PÉà°SCGh
êÈ°ù«d á«∏c ‘ á«YɪàL’Gh á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódG á«∏c ‘ PÉà°SCGh
äÉbÓYh á«ŸÉ©dG á«aÉ≤ãdG äÉ°SÉ«°ùdGh á«≤jôaE’G äÉ°SÉ«°ùdG ÉjÉ°†b ΰù°ûfÉe á©eÉL øe ±ô°ûdG áÑJôe ™e ¢SƒjQƒdÉμHh ,IóëàŸG á©eÉL øe √GQƒàcódG ≈∏Y π°üM ɪch ,á«μjôeC’G É«æ«Lôa áj’ƒH
.܃æ÷Gh ∫ɪ°ûdG ‘ ájõ«∏‚E’ÉH GQk ƒ°ûæe ÉHk Éàc øjô°ûY øe Ì``cCG ¬``dh .GÎ``∏`‚EG ‘ äÉj’ƒdÉH É«Ñeƒdƒc á©eÉL ø``e Òà°ùLÉeh ,GÎ``∏`‚EÉ`H OQƒØ°ùcEG

7 á``YÉ``°` ù` dG ‘É``≤` ã` dG …OÉ``æ``dG ó¡°ûj
áMƒàØe á``jQGƒ``M á°ù∏L Ωƒ``«`dG AÉ°ùe
¢ù«FQ »Ñ©μdG ó«©°S QƒàcódG IOÉ©°S ™e
.∂∏¡à°ùŸG á``jÉ``ª` ◊ á``eÉ``©` dG á``Ä` «` ¡` dG
¢ù∏› ” ‘ »``Ñ` ©` μ` dG çó``ë` à` «` °` Sh
ÚH ∂∏¡à°ùŸG ájɪM ” ∫ƒM ” ÚæK’G
ájQÉéàdG ídÉ°üŸGh á«æWƒdG á«dhDƒ°ùŸG
ó«©°S QƒàcódG IOÉ©°S ¥ô£à«°Sh .”
É¡H Ωƒ≤J »àdG QGhOC’G RôHCG ¤EG »Ñ©μdG
¥ƒ≤◊G ≈∏Y ®ÉØ◊G ∫É› ‘ áÄ«¡dG
QGhOCÉ` ` H ΩÉ``«` ≤` dGh ∂``∏`¡`à`°`ù`ª`∏`d á``eÉ``©` dG
ÉÃ á``æ`£`∏`°`ù`dG ‘ ¥Gƒ`` `°` ` SC’G á``Ñ` bGô``e
.∂∏¡à°ùª∏d áeÉ©dG ídÉ°üŸG Ωóîj
áeÉ©dG á``Ä` «` ¡` dG ¢`` ù` `«` `FQ ∞``°` û` μ` jh
á°ù∏÷G ‘ ∂`` ∏` `¡` `à` `°` `ù` `ŸG á`` `jÉ`` `ª` ` ◊
øª°V »``JCÉ`J »``à`dG áMƒàØŸG á``jQGƒ``◊G
øY Ú``æ` K’G ¢``ù`∏`› ∫É``ª` YCG è``eÉ``fô``H
áÄ«¡dG â``æ`μ`“ »``à` dG É``jÉ``°` †` ≤` dG Rô`` `HCG
¤EG ,É¡©e πeÉ©àdGh É¡æY ∞°ûμdG øe
¤EG É¡àdÉMEG â“ »àdG ÉjÉ°†≤dG ÖfÉL
.É¡«a âÑ∏d á«FÉ°†≤dG á°ù°SDƒŸG
äGAGôLE’G º``gCG »Ñ©μdG ¢Vô©à°ùjh
Égò«ØæàH áÄ«¡dG Ωƒ≤J »àdG §£ÿGh
ájɪM ∫É`` `› ‘ ‹É`` `◊G â`` bƒ`` dG ‘
¢UÉÿG ¿ƒfÉ≤dG ¤EG áaÉ°VEG ,∂∏¡à°ùŸG
¤EG ¬©aQ ” …òdG ,∂∏¡à°ùŸG ájɪëH
.√OɪàY’ áeƒμ◊G
¤EG QGƒ`` `◊G ∫Ó`` N Ò``°`û`j ¬`` `fq CG ɪc
‘ á``jQÉ``é` à` dG í``dÉ``°` ü` ŸG ÜÉ``ë` °` UCG QhO
á«YɪàL’G º``¡` à` «` dhDƒ` °` ù` à ΩÉ``«` ≤` dG
πª©∏d º``¡`£`£`Nh ,º``¡`©`ª`à`› √É`` Œ
¢û¨dG áHQÉfih á°ùaÉæŸG ™«é°ûJ ≈∏Y
OÉ°üàb’ÉH ô°†ŸG QÉμàM’Gh …QÉéàdG
èeGôHh §£ÿG ™°Vh kÉ°†jCGh »æWƒdG
∂∏¡à°ùŸG ¥ƒ`` ≤` `M á`` jÉ`` ª` `◊ π`` ª` `©` `dG
.ɡ૪æJh Égõjõ©Jh
á`` ` ` `°` ` ` ` ù` ` ` ` ∏` ` ` ` ÷G √ò`` ` ` `g »`` ` ` ` ` ` ` `JCÉ` ` ` ` ` ` ` ` Jh
…òdG ÚæK’G ¢ù∏› ∫ɪYCG øª°V
QGƒ`` `ë` ` ∏` ` d ò`` `aGƒ`` `f í`` `à` ` a ¤EG ±ó`` ` ¡` ` `j
AGÈ`` ÿGh QGô≤dG ´Éqæ°U ÚH ô°TÉÑŸG
‘ ΩÉ`` ` ©` ` `dG …CGô`` ` dG Ú`` `Hh ø`` `jô`` `μ` ` Ø` ` ŸGh
…OÉædG ±É°†à°SG å«M ,á``æ` £` ∏` °` ù` dG
øe GOk óY á«°VÉŸG IÎ``Ø`dG ‘ ‘É≤ãdG
GƒKó– øjòdG Ú«°SÉ«°ùdGh øjôμØŸG
ø`` ` ` Y á`` ` `Mƒ`` ` `à` ` ` Ø` ` ` e äGQGƒ`` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` M ‘
.áØ∏àfl ÉjÉ°†b

πª©dG ≥jôa AÉæH øY ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL »ØXƒ``e ô°VÉëj …ô°ù«©dG
á©eÉ÷G ¢``ù` «` FQ Ö``FÉ``f »``ŸÉ``°` ù` dG ó``ª` M Qƒ`` à` có`` dG
á≤∏◊G √ò``g ¿CG ¤EG QÉ``°`TCG ,á«dÉŸGh á`` jQGOE’G ¿hDƒ°û∏d
á©eÉ÷G IQGOEÉ` `H É¡«a ÚcQÉ°ûŸG ™ªL …ò``dG AÉ``≤`∏`dGh
ÚcQÉ°ûŸG Ú``jQGOE’G ÚH äÉ«HÉéjE’G øe áª◊o óLhCG
Ö°ùμe ¬JGòH óëH Gò``gh ,á©eÉ÷G IQGOEGh á≤∏◊G ‘
∞dBÉàdG ø``e É``Yk ƒ``f »£©j ó``«`cCÉ`à`dÉ``Hh ,á©eÉé∏d º¡e
ÉHÉéjEG ¢ùμ©æ«°S √QhóH …òdGh ÚcQÉ°ûŸG ÚH ÜQÉ≤àdGh
¢TQh ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG É«k æªàe ,á©eÉ÷G ‘ πª©dG ≈∏Y
¿ƒμJ ¿CGh ,ÖfÉ÷G Gòg ‘ Ö°üæJ iôNCG πªY äÉ≤∏Mh
,º¡HGƒfh øjôjóŸG áÄa ≈∏Y Iô°üà≤e áeOÉ≤dG ¢TQƒdG
ájCG ádGREG øμÁ å«ëH ÚØXƒŸG á«≤H ¤EG óà“ ¿CG πH
.ÚØXƒŸG A’Dƒgh É«∏©dG IQGOE’G ÚH IOƒLƒe õLGƒM
ôjóe ÊÓ«¨dG ⁄É°S øH óªfi Üô``YCG ó``bh
≥«ªY ø``Y ,ΩÓ`` ` YE’Gh á``eÉ``©`dG äÉ``bÓ``©` dG Iô`` FGO
IOÉ©°S º``¡` °` SCGQ ≈``∏` Yh ;á``©` eÉ``÷G IQGOE’ √ô``μ`°`T
á©eÉ÷G ¢ù«FQ Êɪ«ÑdG Oƒ©°S øH »∏Y QƒàcódG
QGôμJ Ó``eCÉ` à` e ,á``≤` ∏` ◊G √ò`` `g ‘ º``¡` à` cQÉ``°` û` Ÿ
‘ Ö°üJ »àdG çGó`` MC’Gh äÉ«dÉ©ØdG √ò``g πãe
øe É¡«Ñ°ùàæe äGQób ᫪æJh á©eÉ÷G áë∏°üe
øe ∑QÉ°T øe áaÉc GôcÉ°T ,Ú``jQGOEGh ÚØXƒe
.á©eÉ÷G »jQGOEG
∫ÓN ø`` e ,á``≤` ∏` ◊G ‘ ¿ƒ`` cQÉ`` °` û` ŸG ±ôs ` `©` `J ó`` `bh
≈∏Y ,…ô``°`ù`«`©`dG ó``ª`fi ø``H ¿É``Ø`∏`N Ωôs ` μ` ŸG ô``°`VÉ``ë`ŸG
äÉ«HÉéjE’G º`` YOh äÉ``«`Ñ`∏`°`ù`dG ø``e ¢``ü`∏`î`à`dG á``«`Ø`«`c
.√ÉŒ’G Gò``g ‘ á∏YÉØdG ¥ô``£`dG »æÑJh È``cCG πμ°ûH
‘ πã“ É«v ¡«aôJ ÉÑk fÉL á≤∏◊G èeÉfôH øªs °†J óbh
‘ ¿GÒÿGh Qõ÷Gh Úa’ódG IógÉ°ûeh ájôëH á∏MQ
á«MÉ«°ùdG øcÉeC’G øe OóY IQÉjRh Ωóæ°ùe á¶aÉfi
±ô©àdGh ,Ωóæ°ùe á¶aÉfi É¡H ™àªàJ »àdG iô``NC’G
.ΩÉ©dG øe âbƒdG Gòg ‘ á°UÉN ,É¡«∏Y

ájDhôdG - §≤°ùe

á©eÉ÷G ¢ù«FQ ÖFÉf »FÉ«ë«dG ó«©°S QƒàcódG QÉ°TCG
OƒLh ᫪gCG ¤EG ™ªàéŸG áeóNh á«ÁOÉcC’G ¿hDƒ°û∏d
¿CG ¬fCÉ°T øe …òdGh ,º¡«dhDƒ°ùeh ÚØXƒŸG ÚH QGƒ◊G
äócCG á°TQƒdG ¿CG ɪc ,á≤dÉ©dG πcÉ°ûª∏d ∫ƒ∏◊G óLƒj
É¡ªgCG øe »àdG ó``MGƒ``dG πª©dG ≥jôa äÉ«°SÉ°SCG ≈∏Y
≥«°ùæàdGh ¢†©Ñd º¡°†©H ≥jôØdG AÉ``°`†`YCG IófÉ°ùe
¤EG êÉàfi ƒg ÉŸ áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G ™°Vhh º¡æ«H ɪ«a
.áé«àf ¤EG ∫ƒ°UƒdG ºK øeh πMh QGƒM
‘ óMGh πc ¿CG ≈∏Y »FÉ«ë«dG ó«©°S QƒàcódG ócCGh
á©eÉ÷G IQGOEG ≈∏Y Éeh ,¬JGP óëH ∫hDƒ°ùe ƒg á©eÉ÷G
¿CG å«ëH ,Ö°SÉæŸG ÖjQóàdGh OÉ°TQE’G ¤EG ≈©°ùJ ¿CG ’EG
OÉ°TQE’ÉH ≈¶ëj ôjƒ£à∏d ≈©°ùj …òdGh ôHÉãŸG ∞XƒŸG
πª©dG ‘ á``Hƒ``∏`£`ŸG IAÉ``Ø` μ` dG ¤EG π``°`ü`æ`d Ö``jQó``à` dGh
»g á©eÉ÷G áÄ«H ¿EG :∫ƒ≤dÉH ¬ãjóM ɪààfl ,¬°ùØf
øY π°UGƒàŸG åëÑdG IQhô°V »æ©j ɇ IOóéàe áÄ«H
.ÈcCG πμ°ûH äÉ«HÉéjE’G ºYO É¡∏Mh äÉ«Ñ∏°ùdG

äGQGOE’Gh É«∏©dG IQGOE’G Ú``H Iƒ``é`a ∑É``æ`g â``fÉ``c ¿EG
±ô©àdÉH É¡eOQ ádhÉfih ,’ ΩCG á©eÉ÷G ‘ iô``NC’G
¿CG ¬JGP âbƒdG ‘ GócDƒe ..∂dòd áÑ°SÉæŸG ¥ô£dG ≈∏Y
ôjƒ£à∏d ÚcQÉ°ûŸG áaÉc πÑb øe IÒÑc áÑZQ ∑Éæg
.¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH AÉ≤JQ’G ‘ áªgÉ°ùŸGh
äÉ«Ñ∏°ùdG øe ¢ü∏îàdG á«Ø«c øY ¬JOÉ©°ùd ∫GDƒ°S ‘h
É¡©°SƒJh á©eÉ÷G ƒ‰ πX ‘ πª©dG IôFGO ≥«©J »àdG
¤EG ¬JOÉ©°S QÉ``°`TCG ?É¡«ØXƒeh É¡HÓW Oó``Y OÉ`` jORGh
,É«k dÉM áªFÉ≤dG ájõcôeÓdG ≥«ª©J …Qhô°†dG øe ¬fCG
äGQGô≤dG PÉîJG ≈∏Y GQOÉb ’hDƒ°ùe ∞Xƒe πc π©Lh
áaÉ°VEGh ,∂dòd Ö°SÉæŸG ¬fÉμe ‘ ™°Vh ¬fCGh ,áÑ°SÉæŸG
πª°ûj …òdG áÑ°SÉëŸG Ωɶf π«©ØJ øe óH’ ∂dP ≈∏Y
∞Xƒe πc ±ô©j ¿CG ƒg ºgC’Gh ,AÉæãà°SG ÓH ™«ª÷G
GPEGh ,¬bƒ≤M »``g É``e ±ô``©`j ¿CG πÑb ¬``JÉ``Ñ`LGh »``g É``e
Qƒ`` eC’G ¿EÉ` `a Ú``Ñ` fÉ``÷G ø``jò``g ≈``∏` Y õ``«` cÎ``dG ” É``e
,¬ÑfÉL øeh .ˆG ¿PEÉH »¨Ñæj Ée ø°ùMCG ≈∏Y ¿ƒμà°S

á¶aÉfi ‘ Ö``°` †` N á`` j’ƒ`` H ,Gôk ` ` NDƒ` ` e ,â``ª` à` ào ` NG
⪫bCG »àdGh “πª©dG ≥jôa AÉæH” πªY á≤∏M ,Ωóæ°ùe
,¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ‹hDƒ°ùeh »ØXƒe QÉÑμd
ƒ°†Y …ô°ù«©dG óªfi øH ¿ÉØ∏N Ωôs μŸG É¡«a ô°VÉMh
äGQó≤dG ᫪æJ ¤EG á≤∏◊G âaógh ,á``dhó``dG ¢ù∏›
ºgÉ°ùj Éà ;áØ∏àîŸG πª©dG ¥ôa AÉæH ‘ äÉ«fÉμeE’Gh
¬LGƒJ »``à`dG äÓ``μ`°`û`ŸGh π``«`bGô``©`dG ø``e ¢ü∏îàdG ‘
.áeÉ≤ŸG ™jQÉ°ûŸG
᫪gCÉH á©eÉ÷G IQGOEG πÑb øe ÉkfÉÁEG »JCÉJ É¡fCG ɪc
øe È`` `cCG Qó`` b ≈``∏` Y É``¡` «` Ø` Xƒ``eh É``¡` «` dhDƒ` °` ù` e π``©` L
πª©dG QÉ``WEG øª°V QÉ``μ`à`H’G ≈∏Y IQó``≤` dGh á«©aGódG
k G É¡æe ÉfÉÁEGh ,»Yɪ÷G
äGQó≤dG ᫪æJ ᫪gCÉH É°†jC
º¡JÉ«fÉμeEG ø``e º``¡`æ`«`μ`“h Ú``dhDƒ` °` ù` ŸG ‘ á``æ`eÉ``μ`dG
áÄ«H ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j Éà Éë«ë°U
É¡k «LƒJ É¡¡«LƒJh
k
.á©eÉ÷G ‘ πª©dG
¤EG á``©` eÉ``÷G ¢``ù`«`FQ Qƒ``à` có``dG IOÉ``©` °` S QÉ``°` TCG ó`` bh
á¶aÉfi ¤EG â``ª`«`bCG »``à`dG á``∏`Mô``dG ø``e ¢``Vô``¨`dG ¿CG
ƒg ≈ª°SC’G É¡aóg πH ,Éaô°U É«¡«aôJ øμj ⁄ Ωóæ°ùe
ÚdhDƒ°ùŸG ÚH ÜQÉ≤àdGh »Ø«XƒdG QÉWE’G øe êhôÿG
∫OÉÑJ ¤EG á``aÉ``°` VEG ,¬``©` bƒ``e Ö``°`ù`ë`H π``c á``©` eÉ``÷É``H
á©eÉ÷G IQGOEG ÚH äóLh ¿EG õLGƒ◊G ô°ùch QÉμaC’G
≈∏Y ¢Sƒ∏÷G ¿CÉH ¬JOÉ©°S ÉØ«°†e ..ÚØXƒŸG A’Dƒgh
º¡e ±óg ¬JGP óëH ƒg äÉ«ª°SQ ÓHh IóMGh ádhÉW
¿CG øμÁ …òdG º¡ØdG Aƒ°Sh õLGƒ◊G øe GÒãc ∫GRCG
IQGOEG øY QÉμaC’G ¿CÉHh ,ÚØXƒŸGh ÚdhDƒ°ùŸG ÚH CÉ°ûæj
,ô¶f äÉ¡Lh É¡fCÉHh ,™bGƒdG ‘ »g ɪc â°ù«d á©eÉ÷G
.É¡æe IOÉØà°S’G øμÁh IQó≤e É©ÑW ô¶ædG äÉ¡Lhh
ÚÑàd
s äAÉL É¡fCÉH ¬JOÉ©°S ∫Éb ,πª©dG á≤∏M øYh

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL øe »ÁOÉcC’ ¢ùdófC’G øY ¿GójóL ¿ÉHÉàc
ájDhôdG - §≤°ùe

í°†àJh .(Ω1031-711/`` `g422-92) ájƒeC’G ádhódG ô°üY
ïjQÉJ ‘ QhQo ƒr ` ` `en QhO ≈``∏`Y Aƒ``°`†`dG ≈``≤`∏`j ¬`` fCG ‘ ¬``à`«`ª`gCG
≈àM »eÓ°SE’G íàØdG òæe …QÉ°†◊Gh »°SÉ«°ùdG ¢ùdófC’G
á«Hô©dG πFÉÑ≤∏d ¿É``c ó≤a ;á``jƒ``eC’G á``dhó``dG ô°üY ájÉ¡f
á≤eÉ°ùdG ᫪∏©dG áfÉμŸG É°†jCG Rô``HCGh ,á``«`HOC’Gh ,ájƒ¨∏dGh
.¢ùdófC’G ‘ ájôHÈdGh á«Hô©dG πFÉÑ≤dG çGóMC’G ¢†©H ‘ RQÉ``H QhO É¡H äô≤à°SG »àdG ájôHÈdGh
kÉNƒ«°T º¡°†©H ¿É``c ó``≤`a ,QhQo ƒr ` ` `en ΩÓ`` YCG ø``e Ú¡HÉæ∏d ‘ á``jƒ``≤`dG QhQo ƒr ` ` en Aɪ∏Y ácQÉ°ûe É``°`†`jCG ÜÉ``à`μ`dG Ú`s `Hh
√QÉÑàYÉH É°†jCG ¬à«ªgCG Oƒ©Jh ,OÓ``Ñ`dG ïjQÉJ ‘ á∏°UÉØdG
.ƒëædGh ,AÉàaE’G ‘ ºgô°ü©d ,á«æjódG Ωƒ∏©dG :É¡æeh ,¢ùdófC’ÉH Ωƒ∏©dG ´Gƒ``fCG ∞∏àfl QGô≤à°SG á£jôN º°SQ IOÉ``YEG ‘ º¡°ùJ á©°VGƒàe ádhÉfi

º«gGôHEG Qƒàcó∏d ¢ùdófC’G øY ¿Gó``jó``L ¿ÉHÉàc Qó°U
ïjQÉàdG º°ù≤H óYÉ°ùŸG PÉà°SC’G Ó©dG ƒHCG áeÓ°S º©æŸG óÑY
¿É£∏°ùdG á``©`eÉ``L ‘ á``«`YÉ``ª`à`L’G Ωƒ``∏`©`dGh ÜGOB’G á«∏μH
∫hC’G ,ájQóæμ°SE’ÉH á«©eÉ÷G áaô©ŸG QGO ø``Yh ,¢SƒHÉb
íàØdG ò``æ`e ¢``ù` dó``fC’G ‘ á``jƒ``«`fó``dG äÉ``YÉ``Ø`°`û`dG :¿Gƒ``æ` ©` H
-92) á``jô``eÉ``©` dG á``dhó``dG ô``°`ü`Y á``jÉ``¡`f ≈``à`M »``eÓ``°` SE’G
≥∏©àJ »àdG äÉYÉØ°ûdG ¿CG ¬«a ôcPh ,(Ω1009-711/`` `g399
,áÄ«°Sh áæ°ùM :Ú``Yƒ``f â``fÉ``c ¢``ù`dó``fC’G ‘ É``«`fó``dG Qƒ``eCÉ` H
,á«cõàdGh ,ᣰSGƒdG :É¡æe ;iô``NCG ¿É©Ã â``aô``Yo É``¡`fCGh
âfÉc äÉYÉØ°ûdG √ò``g º¶©e ¿CGh .á«°UƒàdGh ,á∏«°SƒdGh
,á«æjO ÜÉÑ°S’ âdòoH É¡fCGh ,á«YɪL âfÉc É¡°†©Hh ,ájOôa
ÜÉàμdG Gòg ᫪gCG øªμJh .á«YɪàLGh ,ájQGOEGh ,á«°SÉ«°Sh
™ªàéŸG øY á«îjQÉàdG äÉ°SGQódG ∫É› ‘ Iô¨K ó°ùj ¬fCG ‘
ß– ⁄ ¢ùdófC’G ‘ ájƒ«fódG äÉYÉØ°ûdG ¿EG PEG ;»°ùdófC’G
»MGƒf áaÉc ‘ É``gô``KCGh ɡ૪gCG º``ZQ ,ÚãMÉÑdG ΩɪàgÉH
»°ùdófC’G ™ªàéŸÉa ;ïjQÉàdG äÉjô› ¬«LƒJh ,™ªàéŸG
™ªà› Üô``¨`dGh ¥ô°ûdG ‘ á«eÓ°SE’G äÉ©ªàéŸG á«≤Ñc
ÒZh AÉØ©°†dG ó«H ¬«a ¿hQOÉ≤dGh AÉjƒbC’G òNCÉj ,πaÉμàe
¬°ùØf ø``Y ™aój ¿CG ™«£à°ùj ó``MGh π``c ¢ù«∏a ,ø``jQOÉ``≤`dG
ÉeCG .¬àdCÉ°ùeh ¬àLÉM º¡«dEG ™aôj hCG ,QƒeC’G I’h ΩÉeCG iPC’G
…QÉ°†◊Gh »°SÉ«°ùdG ïjQÉàdG :¿Gƒæ©H ƒ¡a ÊÉãdG ÜÉàμdG
ájÉ¡f ≈àM »eÓ°SE’G íàØdG òæe á«°ùdófC’G QhQo ƒr en IQn ƒμd

áYƒª› ∫hCG Qhó``°U
OƒªM ÖjOCÓd á«°ü°üb
…ó°TGôdG
ájDhôdG -§≤°ùe
Ú«fɪ©dG ÜÉqàμo dG äGQGó°UEG áªFÉb øª°V
ΩÉ©d ÜÉàμ∏d ‹hó`` dG §≤°ùe ¢Vô©e ‘
…ó°TGôdG Oƒ``ª`M ¢``UÉ``≤`dG Qó°üj ,Ω2013
QGO ø`` Y ¤hC’G á``«`°`ü`°`ü`≤`dG ¬``à` Yƒ``ª` ›
øª°†àJ å«M ähÒ``Ñ`H »Hô©dG QÉ°ûàf’G
É¡JÉYƒ°Vƒe ´ƒæàJ ¢ü°üb ™°ùJ áYƒªéŸG
π¨à°ûJh á``«` YÉ``ª` à` L’Gh á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG Ú``H
á°üb É¡æjhÉæY ø``eh ,Ú``æ`◊G ᪫K ≈∏Y
ájÉμM πXh ,ôé°†dG á«Kôeh OÓ``÷G ΩO
,Qƒq ` ` `HOh ,Ò``aÉ``°` ü` Y ó``Lƒ``J ’h ,IÒ``¨` °` U
IôcGP ’ πLQ IôcGP ‘ √ƒLhh ,áeɪ©dGh
.á≤∏©ŸG á©jóÿGh ,•ƒ≤°S á¶◊h ,¬d
¢ü°üb çÓ``K áYƒªéŸG øª°†àJ ɪc
,䃰Uh ,º``∏`Mh ,á``bQR »``gh Gók ` L IÒ°üb
…ó°TGôdG Oƒ`` ª` `M ¢``UÉ``≤` dG π``°` ü` M ó`` `bh
»HOC’G ≈≤à∏ŸG ‘ ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y Gôk NDƒe
áj’ƒH 2012 ΩÉ©d Iô°ûY áæeÉãdG ¬JQhO ‘
øe ƒgh ,á≤∏©ŸG á©jóÿG ¬à°üb øY Qƒ°U
Qƒf IAGô≤dG IQOÉÑe ‘ É«k aÉ≤K Ú£°TÉædG
IAGô≤dG ¿ƒdÉ°üd Úª¶æŸG øeh IÒ°üHh
óMCG ∂dòch ,πFɪ°ùH áaÉ°UôdG ≈¡≤e ‘
»àdG »≤jó°U »HÉàc á∏aÉb ‘ Ú∏YÉØdG
∫ÉØWCÓd IAGô`` ≤` `dG Ö``M ‘ á``°` TQh Ωó``≤` J
.áæ£∏°ùdG äɶaÉfih ¿óe ±ƒ£J

Qƒ¡ª÷G ΩÉeCG º¡JÉMƒd º°Sôd Ú«ŸÉ©dG ÚfÉæØdG äGô°ûY ∞«°†à°ùJ á«ŸÉ©dG ájô≤dG
Ú©dG É``gGô``J OÉ``μ` J ’ »``à` dG äÉ``LQó``à` dG ø``e ¢``ù`fÉ``é`à`e π``NGó``à` H
.IOôéŸG
øjóaGôdG øHG »æfC’ ájô°ûÑdG ïjQÉJ øe »æa ¢ùÑàbG{ :±É°VCGh
hCG …ôeƒ°ùdG ∫ɪ÷G ïjQÉJ øY π°üØfCG ’ .äGôØdGh á∏LO π«∏°S
âYóHCGh â``eGO äGQÉ``°`†`M ø``e ΩÉ``¡`dE’G óªà°SG .á«∏HÉÑdG ¿ƒ«©dG
ájRGƒcÎdG ¿Gƒ``dC’G øe »æa »Mƒà°SG .ájô°ûÑ∏d kGÒãc â£YCGh
ɇ ÉgOƒæL Ωɶfh πHÉH çQEG øe …QòædG AÉfE’Gh QGô÷G ∫Éμ°TCGh
.zïjQÉàdG ‘ äGQÉ°†◊G iƒbCG ióMEG É¡∏©L
øe ójõŸG kGóªà°ùe á©jóÑdG ¬JÉMƒd ÚH 󫪩dG OÉjEG ¢ù∏éjh
¿CG kGócDƒe ,á«ŸÉ©dG ájô≤dG …ôFGR ∫ÓN øe πª©dGh AÉ£©∏d ¬ÑM
º¡JÉ≤«∏©àd ´Éªà°S’Gh ⁄É©dG ™e ¬∏°UGƒJ ƒg ¿ÉæØdG õ«Áo Ée ºgCG
.´GóHE’Gh Ò«¨àdG ≈∏Y √õØëj ɇ ¬æa øY
’EG á«ŸÉ©dG ájô≤dG ‘ ¿ƒæØdG ±É°ûμà°SG á``∏`MQ CGó``Ñ`J Gò``μ`gh
¿ƒKóëj ø``jò``dG ÚYóÑŸG ø``e ÒãμdG ∑Éæg ¿C’ »¡àæJ ’ É``¡`fCG
IQGOEG â©°S ó``bh .É``¡`«`dEG ¿ƒªàæj »àdG øØdG á°SQóe ø``Y QGhõ``dG
¬fGƒdCG á``aÉ``μ`H ø``Ø`dG ´É``£`b º``Yó``d ‘É``≤` ã` dGh »``æ`Ø`dG ≈``≤`à`∏`ŸG Gò``g
É¡jôFGõd í«àJh ,ÚfÉæØdG ø``e Oó``Y È``cCG áaÉ°†à°SG ∫Ó``N ø``e
∞– πμ°T ‘ ºLôJ »bôdGh ´GóHE’G øe ⁄É©H ´Éàªà°S’G á°Uôa
¿ƒ°û«©j ÚYóÑe ój ≈∏Y øªãH Qqó≤Jo ’ á«æa äÉMƒdh äÉYÉæ°Uh
.Ò¨dG OÉ©°SE’

IójóY kÉKÉëHCG âjôLCGh kGÒãc âfÎfE’G âëØ°üJ{ :±É°VCGh
äGƒ£ÿG øe ÒãμdG ¤EG êÉà– »àdG á°SQóŸG √ò``g øe º∏©JC’
¿ÉæØdG ¿ƒ``cCG ÉÃQ »æfC’ IÒÑc IOÉ©°ùH ô©°TCG »æfCG ’EG .πª©dGh
á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ±hô◊G ∫ÉNOEG å«M øe ⁄É©dG ‘ ó«MƒdG
¿ƒ©aôj hCG ˆ ¿hó``é`°`ù`j ¢``UÉ``î`°`TC’ π``¶`dG äÉ``Jƒ``ë`æ`e πμ°T ‘
.zAÉYódÉH kÉYô°†J º¡jójCG
á«ŸÉ©dG ájô≤dG ‘ ô°ûY áãdÉãdG áæ°ù∏d 󫪩dG OÉ``jEG ¢Vô©jh
¬ÑgGƒe Oó``©`J ∫Ó``N ø``ª`a .¬``∏`c ⁄É``©`dÉ``H ¬©ªéj ≈≤à∏e É``¡` fq C’
òæe OÉjEG ôëHCG ,OGó¨H ‘ á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c ‘ ¬à°SGQOh á«æØdG
∫ɪYCGh âëædG πª°ûJ »àdG á°UÉÿG ¬à°SQóe ƒëf ó«©H ¿É``eR
.øØdG øe IÒãc ¿GƒdCG ôjƒ£Jh º°SôdGh ∂«eGÒ°ùdGh ±õÿG
ºμdG ∂``dò``d »æe ±É``î`j ø``eõ``dG{ :OÉ`` jEG ∫É``b øØ∏d ¬ÑM ø``Yh
¢SÉæ∏d ÒÿG Ö``MCG .»∏NGhO ‘ øªμj …ò``dG AÉ£©dG øe πFÉ¡dG
º°SQ IÉ«◊G ‘ ‘óg .AÉ£©dÉH º¡©e π°UGƒJCG »æa ∫ÓN øeh
πjƒ£dG º``¡`eƒ``j Ö``©`J ¢``ü`à`“h ¢SÉæ∏d IOÉ``©`°`ù`dG Ö``∏`Œ äÉ``Mƒ``d
.zº¡eƒªg π°ù¨Jh
¢†¨H zOƒ``æ`¡`dG{ ¿Gƒ``dCÉ`H äÉ``Mƒ``d º°SƒŸG Gò¡d OÉ``jEG QÉ``à`NG ó``bh
ájóæ¡dG IQÉ≤dG ¬Ñ°T øe ΩCG ôª◊G Oƒæ¡dG GƒfÉc GPEG ɪY ô¶ædG
ôªMC’G ÚH áÄaGO ¿GƒdCG ájÉ¡ædG ‘ »¡a ,»≤∏àª∏d óFÉY ôeC’Éa
¿ó©ŸGh ¢``SÉ``ë`æ`dG ¿Gƒ``dCÉ` H êõ``à`“ á``«`Hô``Y ±hô`` Mh ‹É``≤` JÈ``dGh

ä’ÉcƒdG -»HO
áaÉ≤ã∏d ¤hC’G á«∏FÉ©dG á¡LƒdG ,á«ŸÉ©dG ájô≤dG ∞«°†à°ùJ
øe kGÒ``Ñ` c kGOó`` Y º``°`Sƒ``ŸG Gò``g á``≤`£`æ`ŸG ‘ ¬``«` aÎ``dGh ¥ƒ``°`ù`à`dGh
Gòg á«ŸÉ©dG ájô≤dG º°†Jh .⁄É``©`dG QÉ``£`bCG á``aÉ``c ø``e ÚfÉæØdG
º¡ª«eÉ°üJh º¡fƒæa ¿ƒ°Vô©j øjòdG ÚfÉæØdG äGô°ûY º°SƒŸG
™£≤dGh äÉeƒ°SôdGh äÉMƒ∏dG πªLCG ¿ƒeó≤jh Qƒ¡ª÷G ΩÉ``eCG
øjôFGõdG íæªàd ™«ª÷G ΩÉeCG º°SôJ hCG π≤°üJ å«M IQOÉædG á«æØdG
kÉ«bGQ kÉæa ™æ°üJ »gh á«æØdG πeÉfC’G IógÉ°ûà ´Éàªà°S’G á°Uôa
.¬°SQGóeh ¬aÉ«WCG ∞∏àîÃ
ájô≤dÉH ÊOQC’G ìÉæ÷G ‘ …hÓ«°ùdG ΩÉ°ùH ¿ÉæØdG ¢Vô©jh
óæ©a .∫Ó``¶` dG â``ë`æ`H ±ô``©` j ø``Ø` dG ø``e Gkó` jô``a kÉ` Yƒ``f á``«`ŸÉ``©`dG
≈∏Y á``«`eÓ``g hó``Ñ`J ó``b »``à`dG ¬``JÉ``Jƒ``ë`æ`e ≈``∏`Y Aƒ``°`†`dG §«∏°ùJ
»eôJ á©jóH ∫ÓX ô¡¶J ,IQÉé◊G øe ™£b É¡fq CÉc hCG §FÉ◊G
Ö∏≤dG è∏ãJ áàaÉÿG IQÉ``fE’G ICÉ` Wh â``– QGó``÷G ≈∏Y É¡dhó°ùH
.áæ«μ°ùdG å©ÑJh
‘ kÉμª¡æe âæc .á``aó``°`ü`dG ó``«`dh Gò``g »æa ¿EG{ :ΩÉ``°`ù`H ∫É``bh
ÉeóæYh ,áJƒëæŸG ¤EG ¬Lƒe
q Aƒ°V ∑Éæg ¿Éch Iôe äGP âëædG
k μ°T iQC’ §FÉ◊G ≈∏Y …Éæ«Y â©bh »°SCGQ â©aQ
øe kÉ©jóH Ó
.zá«æØdG á°SQóŸG √òg ƒëf ¬ŒGq ¿CG äQôb ÉgóæY .π¶dG

21

§≤°ùe ¿ÉLô¡e

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

πîædG ójôL øe ‹õæe çÉKCG

ô````````FGR á```````Mô``a

»ÑYÉædG QóH - äGôeÉ©dG
ájô≤∏d ô``FGõ``dG √ÉÑàfG ó°ûJ »àdG ójôØdGh Iõ«ªŸG AÉ``«`°`TC’G ø``e
áYÉæ°U áaôM øcQ ƒg ,áeÉ©dG äGôeÉ©dG á≤jóM ¿Gó«Ã á«KGÎdG
‹õæŸG çÉKC’G äÉeõ∏à°ùe êÉàfEG ≈∏Y É¡Jôμa Ωƒ≤J »àdG (ójô÷G)
áaô◊G √òg ≈∏Y Ωƒ≤j å«M ;π«îædG äÉeÉN øe áæjõdG äGhOCGh
»∏Y áeÉ©dG äGôeÉ©dG á≤jóëH ¿ÉLô¡ŸG ¿Gó«Ã á«KGÎdG ájô≤dÉH
áaô◊G √òg :Éæd ∫Éb …òdGh ,ºë°U áj’h øe ,…ó«°ûdG ¿ÉØ∏N øH
íÑ°UCG å«ëH 1984 ΩÉY øe ¬JÉ«M QÉ°ùe â≤aGQ
Éæ≤àeh É¡H É°Sôªàe
k
ÉŸ ;´Gó``HE’G áaôM áaô◊G √òg ¿CG ôcòj ¬fCG ɪc ,É¡ÑfGƒL ™«ª÷
πÑb ¬fCG ôcòj ɪc ,¿GƒdCÓd êGôîà°SGh º«ª°üJh º°SQ øe ¬Ñ∏£àJ
øeh ,IôμØdG êôîà°ùj ¿CG óH’ ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y πªY …CG ò«ØæJ
¬∏ªY êÉàf iÒd ≥«Ñ£àdG á∏Môe »JCÉJ ∂dP ó©Hh É¡ª°SôH Ωƒ≤j ºK
.™bGƒdG ¢VQG ≈∏Y
äGhOCG ™``«`ª`L É¡éàæj »``à` dG Ió``jô``Ø` dGh Iõ``«`ª`ŸG AÉ``«` °` TC’G ø``eh
äÓ¶ª∏d áaÉ°VEG ,ä’hÉ£dGh ,»°SGôμdÉH :á∏ãªàŸG ‹õæŸG çÉKC’G
Ωƒ≤j ɪc ,∫õæª∏d »∏NGódGh »LQÉÿG QƒμjódG ò«ØæJh ,á«LQÉÿG
äGôªÃ ∑ÎJ »àdG ∫õæª∏d áØ∏àîŸG áæjõdG äGhOCG ™æ°üH ∂dòc
ôNB’G »g É¡Ñ«°üf Qƒ«£∏d ¿CG ɪc ,á«eƒμ◊G ôFGhódG hCG 䃫ÑdG
´GƒfCG ∞∏àfl áYÉæ°üH Ωƒ≤j å«M ;…ó«°ûdG áYÉæ°Uh áaôM øe
.áØ∏àfl ¢ù«jÉ≤Ãh ¢UÉØbC’G
≈≤∏àj ¬``fCÉ` H …ó``«`°`û`dG ∫ƒ``≤`j ≥``jƒ``°`ù`à`dG Ö``fÉ``é`H ¢üàîj É``ª`«`ah
πª©H Ú``Ñ`ZGô``dG ¢``UÉ``î`°`TC’G π``Ñ`b ø``e »°üî°T πμ°ûH ä’É``°`ü`JG
ÉgOóëj áØ∏àfl äÉMÉ°ùà π«îædG ójôL ø``e á«Ñ©°T ¢ùdÉ›
¿ÉμŸG áæjÉ©Ã Ωƒ≤j å«M á«KGÎdG iô≤dG áYÉæ°üH Ωƒ≤j ɪc ¿ÉμŸG
¢VQCG ≈∏Y ¬≤«Ñ£J ∂dP ó©Hh ´hô°ûŸG º°SôH Ωƒ≤j ºK øeh ,’hCG
.™bGƒdG
Ωóîà°ùj ’ …ó«°ûdG ¿EÉa ,èàæŸG çÉK’G øjƒ∏Jh ≠Ñ°U á«∏ªY ÉeCG
k `Ñ`°`UCG
êÉàfEÉH Ωƒ``≤`j É`` ‰EGh ,á``°`UÉ``N äÉ``cQÉ``e hCG áæ«©e É`` fk Gƒ`` dCGh É``ZÉ`
á«∏ªY ≥jôW øY Égójôj »àdG äɨѰüdGh ¿GƒdC’G ∂∏J êGôîà°SGh
AÉŸG ‘ É¡¨Ñ°üj ¿G ójôj »àdG IOÉŸGh ∞©°ùdG ™°VƒH πãªàJ á«©«ÑW
áHƒWôdG hG ¢ùª°ûdG á©°TC’ É¡°†jô©J ºK øeh ,áæ«©e á«æeR IÎØd
.¬LGôîà°SG ójôj …òdG ¿ƒ∏dG Ö°ùM

»°SQÉØdG ⁄É°S
äGôeÉ©dG á≤jóM ™bƒe ‘ ¢Uƒ°üÿÉHh äÉeÉ°ùàHG √QGhR íæÁ §≤°ùe ¿ÉLô¡e ¿CG âØ°ûàcG ÉeóæY
.ôFGR áMôa ºμd π≤fC’ iôNCG Iôe ÖàcCG ¿CG äQôs b ,äÉ«dÉ©ØdG ´hQCG áÑë°üHh
ájô≤dÉc ÒãμdG É¡æY ⩪°S »àdG äÉ«dÉ©ØdÉH ´Éàªà°SÓd ¿É``Lô``¡`ŸG ¤EG ¤hC’G »``JQÉ``jR âfÉc
ÉŸ ;iôNC’G äÉ«°ùæ÷G øe ºgÒZh Ú«fɪ©dG QGhõdG øe ÒãμdG Égó°ü≤j »àdGh á«fɪ©dG á«KGÎdG
äÉ«dÉ©a ∂dòch ,∑Éæg ’EG ÉgóŒ ’ á°UÉN AGƒLCG É¡d ájô≤dÉa ,Êɪ©dG çhQƒŸG äÉjÉμM øe ¬jƒà–
á«¡«aÎdG QÉ¡HE’G ¢VhôYh ,Qƒμ∏Ø∏d ‹hódG §≤°ùe ¿ÉLô¡eh ,çGÎdGh ¿ƒæØ∏d ‹hódG ¿ÉLô¡ŸG
Qõ«∏dG ¢VhôYh ájQÉædG ÜÉ©dC’G ≈°ùæf ’ É°†jCGh ,á≤jó◊G QGhR πc É¡«dEG ÜòàŒ É¡àYhQ øe »àdG
á«dhódGh á«fɪ©dG ájó«∏≤àdG äÉ°übôdG ó‚ ô``NB’G ÖfÉ÷G ‘h .∫ÉØWCÓd á«¡«aÎdG ÜÉ``©`dC’Gh
.IÉYôdGh á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ìÉæL ∂dòch äÉ«fɪ©dG AÉ°ùædG ≈≤à∏eh ∫ÉØfôμdGh ‹hódG ∑Ò°ùdGh
äÉ«dÉ©a ™e ¤hC’G Iô¶ædG øe ≥°ûY •É``HQ áHÉãà âfÉμa áæeÉãdGh áãdÉãdGh á«fÉãdG »``JQÉ``jR É``eCG
´Gô°ûdGh ó«MƒdG CÉaôŸG äÉjÉμM Ö∏≤dG QGó``L ≈∏Y ¢û≤æJh ΩÓ``MC’G ø°†à– »àdG §≤°ùe ¿ÉLô¡e
áHGƒH È``Y ¬°SCGôH π£j ÉeóæY -¤hC’G Iô¶ædG ø``eh- ¿ÉLô¡ŸG ô``FGõ``d º``FGó``dG ó¡°ûŸG .. .Ò``NC’G
π«°UÉØJ »g ∂dòch ,´ÉîædG ≈àM ¢ûgóeh ‹ÉØàMG ¬fCÉH ¿ÉæKG ¬«∏Y ∞∏àîj ’ äGôeÉ©dG á≤jóM
π«°UÉØJ ≈≤ÑJ øμdh áYƒæàŸG äÉ«dÉ©ØdG É¡àfƒc »àdG ᫪«ª◊Gh á«dÉØàM’G ºZôHh ógÉ°ûŸG √òg
¿ÉLô¡ŸG º¡≤fÉY QGhR ¢SƒØf ‘ É≤«ªY ¢Uƒ¨dG ºK QÉëHEÓd Éæe ádhÉfi ‘ Égó°Uôf ¿CG ≥ëà°ùJ
.º¡JÉeɪàgG âØ∏àNG ¿EGh ¬∏LCG øe GhDhÉL Ée πc Ëó≤àd ÉvjóL â©°Sh IQGôëH

ás«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdG ï«°SÎd Iójôa áHôŒ ..zπYƒdG á∏aÉb{ π«îædÉH Êɪ©dG •ÉÑJQG ó°ùŒ ábÓY ..äÉ«Ø©°ùdG áYÉæ°U

¢SCGQh äƒ``fi ܃æL ‘ ¿Gƒ``«`◊G Gò``g ô°ûàæj
‘ óLGƒàj ô``NBG ´ƒ``fh ¿É몰S πÑLh á``cQó``e
‘ Ωóæ°ùeh Qƒ°U ÚH á«dɪ°ûdG ¿ÉªY ∫ÉÑL
Gòg êôîj ±ƒ°Sh IôYƒdGh á©ØJôŸG øcÉeC’G
QGhR ∞``«`≤`ã`Jh á``«`Yƒ``J ‘ ∫É``©`a ô``KCÉ` H ´hô``°`û`ŸG
.¿Gƒ«◊G Gò¡H §≤°ùe ¿ÉLô¡e

ÊGOô÷G ˆGóÑY - äGôeÉ©dG

»HÉ«°ùdG ¢VÉjQ - §≤°ùe

øØ∏d §``≤`°`ù`e ¿É``Lô``¡` e äÉ``«` dÉ``©` a ø``ª`°`V
¿ƒfÉæØdGh ¿ƒeÉ°SôdG CGóH ,“»YGóHE’G πª©dG”
,äGôeÉ©dG á≤jóM ‘ Ö``fÉ``LC’Gh ¿ƒ«fɪ©dG
á«∏«μ°ûàdG ¿ƒ``æ` Ø` dG á``«`©`ª`L ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``Hh
ΩÉ≤j »æa çóëc “πYƒdG” á∏aÉb ‘ ácQÉ°ûŸG
á«fÉãdG ó©J Iójôa áHôŒ ‘ ≥∏£dG AGƒ¡dG ‘
±ó¡H “É¡ŸG” á∏aÉb áHôŒ ó©H É¡Yƒf ø``e
…òdG º``°`Sô``dG ø``e ´ƒ``æ` dG Gò``g ï``«`°`Sô``Jh ô°ûf
âcôJ ó``bh,á``«`Hô``¨`dG ∫hó`` dG ΩɪàgÉH ≈¶ëj
Ωƒ°SôdG QÉ``«`à`NG á``jô``M Ú``cQÉ``°`û`ŸG ÚfÉæØ∏d
¬àjDhQ Ö°ùM πc πYƒdG äɪ°ù› øjõJ »àdG
hCG …ójôéàdG º°SôdÉH ¿É``c AGƒ°S ;¬à≤jôWh
øe iô``NC’G ´Gƒ``fC’G hCG ‹Éjô°ùdG hCG »©bGƒdG
Ògɪ÷G √É``Ñ`à`fG â``Ø`∏`d á«∏«μ°ûàdG ¿ƒ``æ`Ø`dG
‘ á«∏«μ°ûàdGh á«æØdG ¢``SQGó``ŸG ´ƒ``æ`J ó°ùŒ á¶aÉëŸG á``«` ª` gCGh “πYƒdG” ¿Gƒ``«` M ∫ƒ`` M
√òg ‘ É``gÒ``î`°`ù`Jh ⁄É``©` dG ∫hOh áæ£∏°ùdG
.¬«∏Y
»JCÉjh áæ£∏°ùdG ‘ á©FGôdG á«æØdG IôgɶàdG ÈcC’ á°UôØdG á«dÉ©ØdG √òg í«àJ ±ƒ°Sh
Éfk Gƒ«M √QÉÑàYÉH á∏aÉ≤∏d õeôc πYƒdG QÉ«àNG º¡JÉYGóHEG QÉ``¡`XE’ ÚfÉæØdG ø``e øμ‡ Oó``Y
RGõàY’G øY GÒÑ©J áæ£∏°ùdG ¬H ô¡à°ûJ GQk OÉf äÉ«dɪL Qƒ``∏`Ñ`J á``«`æ`a ∫É``ª` YCG ‘ º``¡`Ñ`gGƒ``eh
å«M OQGƒe øe ¬H ôNõJ Éeh á«fɪ©dG áÄ«ÑdÉH áØ∏àfl äɪ«ª°üJh äÉeƒ°SQ ‘ πYƒdG ¿Gƒ«M

Gòg Ö``fÉ``é`H ¿É``Lô``¡`ŸG QGhR ø``e ¿ƒ``dƒ``é`à`ŸG
¬JÉfCG á``LQO ≥ëH ¿hô©°ûà°ùj ‘ô``◊G π``Lô``dG
±ôM ≈∏Y á¶aÉëª∏d ¬``fÉ``≤`JEGh √õ``«`cô``J á``bOh
IQÉ°†M çGôJ ≈∏Y á¶aÉëŸGh ,OGó``LC’Gh AÉHB’G
Ée ¥QÉØJ ’ √Éæ«©a ,…ô°ûÑdG ïjQÉàdG ‘ á∏Zƒe
áHÉLEG ¬∏FÉ°S ô¶àæj ∫GDƒ°S øe ’EG √Gój ¬μ°ù“
,¬d IQƒ``°`U •É``≤`à`d’ ¬fGòÄà°SG á¶◊ hCG ,¬``æ`e
.Ú∏J ’ ᪡Hh ÖFGO πªY ƒ¡a ∂dP GóYh
áYÉæ°U ¿CÉ` ` ` H º``¡` d ó`` cDƒ` `j ¬`` dÉ`` M ¿É`` °` `ù` `dh
»¡a IOó``©` à` ŸG É``¡`JÉ``eGó``î`à`°`SG É``¡`d äÉ``«`Ø`©`°`ù`dG
,π«ª÷G É`` fOÓ`` H çGô`` `J ø`` e CGõ``é` à` j ’ Aõ`` L
á«Ø©°ùdG äÉéàæŸÉa ;≥jô©dG »°VÉŸG ádÉ°UCGh
»àdGh ,á``«`dõ``æ`ŸG äGhOC’G º¶©e πμ°ûJ â``fÉ``c
å«M ø``e á``«`eƒ``«`dG IÉ``«` ◊G ‘ É``¡`«`∏`Y ó``ª`à`©`j
óæYh ,áæjõdGh Üô°ûdGh π``cC’G ‘ É¡eGóîà°SG
ÉÁób 䃫ÑdG ƒ∏îJ Ó``a ,∂``dP Ò``Zh π≤æàdG
É¡æe É°†©H OƒLh ¿Éc ¿EGh ,äÉYÉæ°üdG √òg øe
É¡dÉμ°TC’ ;áæjõdG »``YGhó``d -ÖdɨdG ‘- ¿B’G
áYÉæ°U ¿CG É``ª` c á``«`¡`Ñ`dG É`` ¡` fGƒ`` dCGh á``∏`«`ª`÷G
áÄ«ÑdG RÉ``μ`JQ’ áé«àf äAÉ``L äÉ«Ø©°ùdG √ò``g

…ô°üŸG »Ñ©°ûdG çGÎdG è«°ùf øe ¿ƒd ..IQƒæàdG á°übQ

‘ôéŸG ô°UÉf ` §≤°ùe
»°ù«FôdG ≈°ù«Y /ôjƒ°üJ
¿ÉLô¡ŸG ¿Gó``«`e ‘ á≤«≤M É``gÉ``fó``gÉ``°`T Éææμd ,á``jô``°`ü`ŸG äÓ°ù∏°ùŸGh ΩÓ`` aC’G ‘ ÉgógÉ°ûf Éæc
äÉ°übôdG øe Èà©J »àdG zIQƒæàdG á°übQ{ »gh ’CG ,2013 §≤°ùe ¿ÉLô¡e ‘ áeÉ©dG º«°ùædG á≤jóëH
IôgÉ≤dG ¿hQhõ``j ø``jò``dG Ö``fÉ``LC’Gh Üô``©`dG ìÉ«°ùdG ió``d GÒÑc É``LGhQ ≈≤∏J »àdG ,ájô°üŸG á«Ñ©°ûdG
á°übQ :IQƒæàdG ¢übGQ óªfi ô°†N óªfi ∫ƒ≤jh .á«gGõdG É¡fGƒdCÉH IQƒæàdG ºgQɶfCG âØ∏J å«M
ÖfÉL’Gh Üô©dG ìÉ«°ùdG ÚH É©°SGh É``LGhQ ≈≤∏Jh ,á«aƒ°U ∫ƒ°UCG äGP ájô°üe á°übQ »g IQƒæàdG
»àdG á°übôdG √ò``g º∏©àd ô°üe ‘ ÜÉÑ°ûdG øe ÒãμdG ≈©°ùj ɪc ,AGƒ°S óM ≈∏Y ô°üe øjó°UÉ≤dG
á«YÉ≤jG á°übQ IQƒæàdG .IÒãc äÉÑ°SÉæe ‘ iODƒ`J ∫ÉØàM’G ¢Sƒ≤W øe ɪ¡e É°ù≤W Ωƒ«dG âëÑ°UCG
iôjh »Ø°ù∏a ¢SÉ°SCG …P ‘ƒ°üdG »eÓ°SE’G ¢ù◊G øe ™ÑæJ ,ájôFGO äÉcôëH »YɪL πμ°ûH iODƒ`J
‘ Ωƒ¡ØŸG Gòg ¿ƒ°ùμ©j Gòdh É¡JGP á£≤ædG óæY »¡àæàJh á£≤f øe CGóÑJ ¿ƒμdG ‘ ácô◊G ¿CG ÉghODƒe
¿hQhójh ¿hQhój ºgOÉ≤àYG É¡H ¿ƒî°Sôj ä’Ég É¡H ¿ƒª°Sôj º¡fCÉch ájôFGO º¡JÉcôM »JCÉàa º¡à°übQ
êÉà– áHƒ©°üdG á¨dÉH äÉcôM …ODƒj …òdG IQƒæàdG ¢übGQ :∞«°†jh .AÉ°†ØdG ‘ áëHÉ°S ÖcGƒμdG º¡fCÉc
¿CG Öéj IQƒæàdG ¢übGQh ,É¡àjOCÉJ øe øμªàj ød á«côM IQÉ¡Ã ¢übGôdG õ«ªàj ⁄ GPEG ÖjQóJ ¤EG
k ¢ù«dh ∫ƒ£dG ™e Ö°SÉæàj ¿CG Öéj ¿RƒdÉa ;áæ«©e äÉØ°UGƒÃ õ«ªàj
ÓjƒW ΩCG GÒ°üb ¿ƒμj ¿CG ÉWô°T
¤EG É¡«a »JCÉf Iô``e ÊÉ``K √ò``g :∫É``b ,¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ø``Yh .¬JQÉ¡e âÑãJ »àdG »g ¬àÑgƒe πH
»©e Qƒ¡ª÷G πYÉØàH GóL â©àªà°SG á≤«≤◊G ‘h §≤°ùe ¿ÉLô¡e ‘ ∑QÉ°ûf Iôe ∫hCGh áæ£∏°ùdG
¢übQ øe ᣰûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG ´ƒæJh 2013 §≤°ùe ¿ÉLô¡Ÿ ™``FGô``dG º«¶æàdÉH Gó``L â©àªà°SG ɪc
√òg ‘ π«ªL ƒ÷G ¿CGh á°UÉN ,Qƒ¡ª÷G ÜòŒ »àdG äÉ«dÉ©ØdG øe ÉgÒZh ∑Ò°S ¢VhôYh AÉæZh
™«ªL ‘ ÉæcΰTG :∫Éb ,äÉfÉLô¡ŸG ‘ ábôØdG ácQÉ°ûe øYh .iôNC’G ∫hódG ¢ùμY §≤°ùe ‘ ΩÉjC’G
É«dÉ£jGh ¿Éfƒ«dGh ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdG ‘ Éæ°VhôY Éæeób ÉæfCG ɪc ô°üe ‘ ΩÉ≤J »àdG äÉfÉLô¡ŸG
á°übôH ô¡Ñæj Qƒ¡ª÷G ¿CG ¤EG GÒ°ûe .ábôØdG √ò¡H Gójó°T ÜÉéYE’G ¿Éc ˆ óª◊Gh ,É£dÉeh É°ùfôah
º¡æμdh ∞∏dG óæY çóë«°S GPÉe áaô©eh É¡H ¿GQhódGh É¡H ¢übôdG áHôŒ ¿ƒdhÉëj Ée GÒãch IQƒæàdG
É¡æe ™æ°üJ »àdG á°ûªbC’G øYh .É¡«∏Y øjOÉà©e Gƒ°ù«d º¡fC’ áNhódG øe ¿ƒ£≤°ùj ¿É«MC’G º¶©e ‘
…ôFGO Ò°S IQƒæàdG πNGóH óLƒjh ¿ƒØ«°ûdG ™e …OÉY ¢Tɪb øe IQƒæàdG ™æ°üJ :óªfi ∫Éb ,IQƒæàdG
.É«dɪL Óμ°T Ωó≤àa ¿GQhódG AÉæKCG ìÉàØf’Gh OGôØf’G ÖÑ°ùj …òdG ƒgh ±GôWC’G óæY

øe ɶØM ;᪩WC’G á«£¨àd Ωóîà°ùj …ò``dG
πª©à°ùJ »àdG (áÑ¡∏ŸG)h ,QÉ``Ñ`¨`dGh äGô``°`û`◊G
πμ°ûdG òNCÉj …òdG (ÜGô÷G) É°†jCGh ,ájƒ¡à∏d
ßØM øe øμq Á Ée ≥ª©dG øe ¬``dh ôjóà°ùŸG
ÒãμdG ÉgÒZh ,ô``NB’ ¿Éμe øe ¬∏≤fh ôªàdG
øe É¡«∏Y á¶aÉëŸG Ö∏£àj »àdG äÉéàæŸG øe
.QÉKóf’G

´GóHEÉa ;π«îædG QÉé°TCG á``YGQR ≈∏Y á«fɪ©dG
É¡eóîà°SG »àdG á«∏ëŸG äÉYÉæ°üdG øe ÒãμdG
…òdG (•É°ùÑdG) ∂dP øeh ,¬JÉ«M ‘ Êɪ©dG
IOÉY »àdG (ÒØ≤dG)h ,¬«∏Y ¢Sƒ∏é∏d Ωóîà°ùj
ɪc ,A»°ûdG ¢†©H ≥«ªYh ôjóà°ùe ¿ƒμj Ée
‘ Ωóîà°ùjh ,áØ∏àfl äÉMÉ°ùeh ΩÉ``é`MCG ¬``d
(â°ûdG) ∂dÉægh ,ôªàdG π≤æc ¢``VGô``ZCG Ió``Y

äGôeÉ©dG á≤jóëH É¡≤dCÉJ π°UGƒJ á«s Ñ©°ûdG ¿ƒæØ∏d É°VQ ábôa

¢VGô©à°SG π``ã`e ,ô``°`ü`e ó«©°Uh π``MGƒ``°`ù`dGh ∞``jô``dG ¿ƒ``æ`a ø``e
á«Ñ©°ûdG IÉàØdG AGóJQG á«Ø«c Qƒ°üj …òdG “á«fGQóæμ°SG âæH”
¢VGô©à°SGh ,Iõ«ªàŸG ájô°üŸG á«Ñ©°ûdG AÉjRC’G óMCG ,“ájÓŸG“`d
‘ hóÑdG πFÉÑb ó«dÉ≤J øe IÉMƒà°ùe á°übQ »gh “hóÑdG áæjR”
äRôMCG ábôØdG ¿CG ôcòjh .êGhõdG äÓØM AÉæKCGh ,ìhô£e ≈°Sôe
IõFÉL ‘ ∫hC’G õ``cô``ŸG :É¡æe ;á``ª`°`ShC’Gh õ``FGƒ``÷G ø``e ójó©dG
,1967 ÊOQC’G Ö``cƒ``μ`dG ΩÉ``°` Shh ,1960 É``«`aÓ``°`ù`Zƒ``j ¿É``Lô``¡`e
øY ájôjó≤J äGOÉ¡°Th äÉ≤HÉ°ùŸG øe Òãc ‘ á«ÑgP äÉ«dGó«eh
.á«Hô©dGh á«∏ëŸG äÉcQÉ°ûŸG

.á«dhódG äÉcQÉ°ûŸG ∞∏àfl ‘ Qƒ¡ª÷G πÑb øe ¿É°ùëà°S’Gh
É¡fEG å«M ;á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØ∏d á°UÉN ábôa ∫hCG É°VQ ábôa Èà©Jh
É¡°VhôY π``ª`LCG ø``e ábÉH §≤°ùe ¿ÉLô¡e ‘ ΩÉ``©`dG Gò``g Ωó≤J
¬Ñ°TCG »àdGh IôμàÑŸGh áYƒæàŸG äÉ°übôdGh á°übGôdG ájQƒ∏μ∏ØdG
™à“ ∫Éμ°TC’Gh ¿Gƒ``dC’G ≈¡HCÉH áaôNõe á«æa äÉMƒ∏H ¿ƒμJ Ée
≈∏Y ø``e π«ª÷G ø``Ø`dG ø``eR ¤EG øjô°VÉ◊ÉH Oƒ``©`Jh QÉ``°`ü`H’C G
á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØ∏d É``°`VQ á``bô``a º``°`†`Jh .á``≤`jó``◊É``H ΩÉ``©`dG ìô``°`ù`ŸG
»ªª°üeh Úæë∏ŸGh ÚHô£ŸGh Ú°übGôdG õ«eCG øe áYƒª›
ÉgQÉμaCG º¡∏à°ùJ ¿CG ≈``∏`Y ¢``Uô``– É``¡` fCG É``ª`c ,äÉ``°` VGô``©` à` °` S’G

ájDhôdG - äGôeÉ©dG
§≤°ùe ¿É``Lô``¡`e ‘ á«Ñ©°ûdG ¿ƒ``æ`Ø`∏`d É``°` VQ á``bô``a ∑QÉ``°`û`J
13-7) ø`` e IÎ`` Ø` dG ∫Ó`` N äGô`` eÉ`` ©` dG á``≤` jó``M ™``bƒ``Ã 2013
äÉ«æ«°ùªÿG ájÉ¡f ‘ äCGó``H ájô°üe ábôa »gh (2013 ôjGÈa
øe Ì``cCG âeóbh É°VQ Oƒªfi IOÉ«b â– ,»°VÉŸG ¿ô≤dG øe
⁄É©dG ‘ ìQÉ°ùŸG ¥ôYCGh ÈcCG ≈∏Y ⁄É©dGh ô°üe ‘ ¢VôY 3000
áÄ«g ìô°ùeh ,¿óæd ‘ ∫ƒg äÈdCG ¢ùjQÉH ‘ ɫѪ«dhC’G ìô°ùªc
∫ƒÑ≤dG É¡°VhôY â``b’h ,∞``«`æ`Lh ∑Qƒ``jƒ``«`f ‘ Ió``ë`à`ŸG ·C’G

¢ù«ª``ÿG ..º```«°ùædG ìô``°ùe ≈``∏Y »``∏«MôdGh ܃``°ûc
»àdG äÉ``≤`HÉ``°`ù`eh á``«`FÉ``æ`¨`dG äÓ``Ø` ◊G ‘
.»LQÉÿGh á«∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y ΩÉ≤J
IôéæM ¬`` H â``Mó``°` U É`` e π`` ª` `LCG ø`` eh
π°ùYh “»MhQ ∑Gó``Ø` J ¿ÉªY” ܃``°`û`c
¤EG á`` aÉ`` °` `VEG ,ô`` `WÉ`` `N ¿ƒ`` «` `∏` `eh ø`` ` `YhO
á«FÉæ¨dG äÉ`` °` `ù` `∏` `÷G ø`` ` e á`` Yƒ`` ª` `›
,»∏«MôdG º°UÉY IÒ°ùe ÉeCGh .á«Hô£dGh
ÉeóæY á«fɪ©dG á«æZC’G ¿ÉLô¡e ‘ ¿Éμa
∑QÉ°T ɪc ,“»æJôég” á«æZCÉH ÉãdÉK πM
≈∏Y ¢``Vô``©`j …ò`` dGh ¿Gó``«` ŸG á≤HÉ°ùe ‘
.»HO ɪ°S ¿ƒjõØ«∏J

»°Tƒ∏ÑdG ÖdÉW - §≤°ùe
܃°ûc ó``«`©`°`S ¿É``æ` Ø` dG ø``e π``c »``«` ë` jo
äÓØ◊G ÊÉ``K »∏«MôdG º°UÉY ¿ÉæØdGh
º«°ùædG á``≤` jó``M ìô``°` ù` e ≈``∏` Y á``«` FÉ``æ` ¨` dG
≈∏Y Qƒ``¡` ª` ÷G ¿ƒ``μ` «` °` S å``«` M ;á``eÉ``©` dG
äGP á«Hô£dG á«fɪ©o dG á«æZC’G øe óYƒe
.π«°UC’G Üô£dGh á∏«ª÷G øé°ûdG
܃°ûc ó``«`©`°`S ¿É``æ` Ø` dG IÒ``°` ù` e ó``©` Jh
ójó©dÉH á∏aÉM »∏«MôdG º°UÉY ¿ÉæØdGh
ácQÉ°ûŸG ∫ÓN øe á«fÉæ¨dG äÉ£ëŸG øe
»∏«MôdG º°UÉY •

܃°ûc ó«©°S •

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1431 ¤hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH

22

ÉgQó°üJ áëØ°U

"•`–9#®')/`J1"1`„|4f©

Ωƒ````«dG 
d|61`9H}61`9šEÆC#'dC1`|y¥Ht:t„(
}xE`±'d~|3Ÿe²'H)ʇ|zD'g`|x|3$Ÿ²'v«$ŸEH}6v„Ep`eeA'
dC'¡gJb˜(¤Fb˜†D'ebc~{•D–˜95xAx£A¡*¢D%' fA/bžD'
¤A f•j˜gE –˜†D' ‘¡~3 ¤A i'vmg~z˜D'H i'1¡€gD' ‡E
¥wD'H f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D' ib~z~3$¡˜•D fEb†D' fJxJv˜D'
)1bm*fAx:H61b†˜D'™£ƒ›gDf£+ÉjD'fB1¡D'fCx~4Ÿ˜ƒ›* 
b˜9f9b›~5H

œEx~{9kDbjD'¢g-Hx~{9¥/bpD'œE)xgŒD'¤Af~zEbsD'
¤*#bJH 61b†˜•D¤DHvD'b˜9yCx˜(“D0H ¥1bmD'xž~{D'
bžDwc*¤gD'/¡žmD'1b7%'¤Ax˜*$¡˜D'H6x†˜D''wGrbggA'
ib~z~3$¡˜D'1H/yJy†*¢D%'fA/bžD'f9b›~|D'H)1bmgD')1'2H
i'1/bc˜D' ¤A bžg£˜G#b( bFb˜J%'H f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D'H

™ƒ†˜D' b€•~zD' fDÉmD f£Eb~zD' ibž£,¡g•D 'w£Œ›*
/'H1H f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' ˆb€( šb˜gGÉD
f~5bsD' ™ž†J1b~{˜( 6¡ž›•D ™žJvJ#b( w.#°'H —b˜9#°'
Ωƒ``«dG
6x†Ev:v†(rbc~5qggŒJ—b˜9#
°')/bJ1 1b†~4hp*H
Ÿgs~zF ¤A f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' x˜*$¡EH

`F`¶”–„D'g`“-­dC1`|y²'H}6v„²'1Ÿ|{-˜`„D''uG­w¡–²'
ob~zc£DbA™£*¥v›D¡žD'x£csD'‡E1¡GyD'£~z›g(
Ž¡~zA fjDbjD' fB1¡D' bE#'H ib~z•, lÉ+ —É. œE
x~{-bž~{Bb›JHf£9b˜g,°'šÉ9%°'–&b~3Hœ9lvpg*
œE/v9‡Efp,bFe1bm*6x9™g£~3b˜£A¥1w›˜D'
bž•j˜JH f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' ebp~5#'
¤~4¡•cD' šb~|9H ¤&b›žD' ™~|g†EH fJxmpD' ¢˜•~3
1b’A#°'¢•9!¡~}D'£•~z*Hf~{Bb›E”b›G¡’£~3b˜C
bŒ•. bžp~6¡J ¤gD'H “9Hx~{E –J¡˜gD f˜ž˜D'
fB1H {Bb›J Ž¡~3 ¤- –~|£A #' b˜C ¤˜Jx†D' 
—b˜9#°')/bJ1f~31b˜E
xJvJŽ¡~zAx£.#°'š¡£•D–˜†D'‘'1H#' nEbFx(bE#'H
bA ™£* ¥v›D¡žD' x£csD' f£FbjD'H ¢DH#°' bgB1¡D'
¤A—b˜9#°')/bJ1{Bb›*Ž¡~3fjDbjD'fB1¡D'Hob~zc£D
¤•9#' b˜C ¤•£ŒmD'Ÿ•Dvc9lvpg˜D'‡Ešb†D'ˆb€D'
bžgEvB ¤gD' )v9b~z˜D' œ9 fB1H ¤•J Ž¡~3 ¤F'x€cD'
¤•9#' b˜C h~zJv£E fCx~{Db˜9ŒFf£˜›*fCx~4
nEbFx( ˆ¡~6¡E ŸgB1H ¤A {Bb›J Ž¡~3 ¤˜~4bžD'
rbm›D'Jx7¢D%'“9Hx~{E/¡*£CfB1HbE#'H ¤Db˜9#'
Ž¡~3H¥xAb‰D'v˜-#'H¤•£9b˜~3%°'¤•9bž~{Bb›JŽ¡~zA
fJ/bJ1—b˜9#' ¢D%' 1b’A#°'–J¡p*œ9ŸgB1H¤AlvpgJ
™£˜~|*f£Œ£Cœ9lvpgJŽ¡~3¤E1b~|D'xŒƒE#' b˜C 
fJ1bmgD'“gEÉ9 
xpD'–˜†D'fAb+f£˜G#'
f£˜›* )x&'/ xJvE ¥¡•†D' ”1bcE œ( x~5bF —bBH
)x£‰~|D' ib~z~3$¡˜•D fEb†D' fJxJv˜Db( —b˜9#°'
œ7'¡˜D'–cBœEx£cCšb˜gG'”b›Gqc~5#' f€~3¡g˜D'H
£•~zgD f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' ebp~5#'H
f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' f£˜G#' ¢•9 !¡~}D'
–˜- ¥wD'H —b˜9#°' )/bJ1 '¡›†( •†gJ b˜£A f~5b.H
f€~3¡g˜D'H)x£‰~|D'ib~z~3$¡˜D'x˜*$¡EH6x†E1b†~4
fAb+¤Af£˜G#°'Hšb˜gG°'Iv˜D'wG¤*#bJH zEbsD'
—É.œEŸ£•9!¡~}D'£•~z*™g£~3bE'wGHxpD'–˜†D'
vp( !b, ¥wD' x˜*$¡˜D' bž›~}gp£~3 ¤gD' –˜†D' ib•)x£‰~|D'ib~z~3$¡˜D')HvFŸ(h,x.b˜Db~3b’†F'Ÿ*'0
b˜Cf£~6b˜D')xgŒD'—É.ibsEb~{D'q£~z(f€~3¡g˜D'H
)Hv›D' oxs* #' fDÉmD' d-b~5 )x~}- )1/bcE #'
ˆb€D' 'wž( šb˜gGÉD b(bmJ%' h~z’†F' fEy•E i'1'x(
)vGb, ¢†~z* fE¡’pD' #' b˜C b˜žE 'xE#' hpc~5#'H
ˆb€D' 1H/ yJy†g( °%' “D0 ¤*#bJ °H ebc~{D' )vFb~z˜D
hpc~5#'H f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D' ib~z~3$¡˜•D 5bsD'
—H/ œE x£j’•D ¤E¡D' n*b›D' ¤A b˜Gb~zEH b˜žE 'vA'1 
—HvD'“•*œE)v-'Hb˜9H™Db†D' 
f€~3¡g˜D'H)x£‰~|D'ib~z~3$¡˜D'1H/
ib~z~3$¡˜D' Ÿc†•* ¥wD' 1HvD' #' b˜C ¥¡•†D' —bBH
f£~3b~3#' )y£C1 v†J ‡˜gm˜D' ¤A f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D'
f£E¡’pD'ib~z~3$¡˜D')v9b~zE¤A™ž˜D'1HvD'H f˜žEH
ix,vBHlbF%°'H1¡Cw•Dfc~z›Db(–˜†D'5xAx£A¡*¤A
)v˜DHšb9–C¤A6x†˜D'Hx˜*$¡˜D''wGv9œE)/b†D'
v†D bE¡JH x˜*$¡˜•D v-'H š¡J ¡’J #' šbJ#' f+É+
f+É+x˜g~zJ¥wD'Hd-b~|˜D'6x†˜D'‡E–˜†D'ib•fD Q¡˜˜D'fŒ•gs˜D'ibžmD'œE/v9Ÿ£AhC1b~4vBH šbJ#'
1¡ž8bžD¤gD'f€~3¡g˜D'H)x£‰~|D'ib~z~3$¡˜D'œE/v†D 
rbmFH
f£Dy›˜D' —b˜9#ÉD 5b. rb›, ”b›G ¡’£~3 b˜C
œ9 nJHxgD' ™gJ ¢g- rb›mD' 'wž( 5b. ™£ƒ›g(
6x9¤Ab~}J#' ™ž*v9b~zEHe¡•€˜D'–’~{Db(™ž*bmg›E
œE/v9/¡,¡Df•£˜,f~5xAv†*bžF#'b˜C nJHxgD'ib£D"' 
™ž*bmg›EJ¡~z*¢•9™Gv9b~zgDib~z~3$¡˜D'
¤Eb~zD'šb˜D'x’~{F#' °%' ¤›†~zJ°H¥¡•†D'—bBH
)x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' ˆb€( x£c’D' ŸEb˜gG' ¢•9
/bmJ%'–,#'œEœ£•Eb†D'dJ1v*Hx£s~z*¤Af€~3¡g˜D'H
v£, –’~{( Ÿ•£†Œ*H ˆb€D' 'wG fEvsD f£*'¡E f_£(
fJx€(Hv£,–’~{(x˜*$¡˜D'H6x†˜D'oxsJ#'¢›˜gFH 
q&'x~{D'•gsEšvs*fc~3b›E 

µŸ„²'pÇ|5
}6v„( ˜`„D' 'uG ­ w¡–eJ
/'H1—œ*d¡F`¶”–9g`“d~|3Ÿe²'H)ʇ|zD'g`|x|3$Ÿ²'
—œ*`ke™E”„§¢eD'g`¡D"®'H
vQ –e|xE1QŸ~*­ 
£Ÿ“„D'v|5`F
˜`–eG®' It² }6v„²' ¢*#`J
`E 'uGH v°' ”–„D' dA`h(
šE¡“9!Ÿ|{D'¡“|x*—e¡|3
”–„D'g`“-•Ç. 
d¡F`–°'d¡neA
v«$Ÿ²'H }6v„²' šE ŒtœD'
•`–9#®' )/`J1 dA`+ vJŸ~*
g`|x|3$Ÿ–“Dd¡JŸ|x*d]¡(ÊAŸ*H
—œD`|zJ%® d~|3Ÿe²'H )ʇ|zD'
…–ek²'šEdnJv|4ÂC#®
f›mD z£&1 d&bF ¥x~z£†D' bŒ•. šx’˜D' )/b†~3
”1b~{Jb˜9f9b›~5H)1bm*fAx‰()x£‰~|D'ib~z~3$¡˜D'
¤›7¡D'yCx˜D')xJvEf£Fbc£~{D'“•EœE–Cf~z•mD'¤A
b˜92bmF%° ¥w£Œ›gD'xJv˜D'¥x˜†˜D'd£c~4H —b˜9#ÉD 
bŒ~|D')1'/%'z•mEz£&1¥xŒ›~{D'qDb~5H 
–˜†D'‘'1H#'nEbFx(
6x†˜•D ¤FbjD' š¡£D' bE#' f£Fb˜’pD' hDbBH
#'vc*–˜†D'‘'1H#' œE/v9Ÿ£A{Bb›*Ž¡~3x˜*$¡˜D'H

1b~{g~zE v£˜- —"' 3bc9 œE –C f~z•mD' ¤A ”1b~{JH
f£DH$¡~z˜D')x&'/xJvE¤~4¡•cD'™~3bBHx£(yD'f~z~3$¡˜(
œ(¤•9H/b˜~z•Df£Fb˜†D'fJv›žD'fCx~{Db(f£9b˜g,°'
f˜£-1H–gFb˜†(ibmg›˜D'1¡€*xJvEe¡~{Ch£s(
b˜9 JxA f£†˜m( x£sD' b˜9 JxA f~z£&1 xAb~z˜D' 
x£sD'
1¡pE ¡’J Ž¡~zA f£FbjD' f£~4b›D' f~z•mD' bE#'
bž~3#'xgJŽ¡~3H1/bcE–£,•.f£Œ£C —¡-bžjJv-

)x~6bp˜D' b˜›£( ¤( ¤* š' fCx~4 z~3$¡E ¤- –~|£A
v˜pEbž£•£~3¤gD'HfAb~}˜D'f˜£D'œ9¡’g~3f£FbjD'
ŒFf£˜›*fCx~{(fAb~}˜D'f£•p˜D'f˜£D'xJvE¤cJx‰D' 
¡’DbAfCx~4œEf£˜~}žmD'šÉ-#'H b˜9
¤A —H#°' š¡£D' ¤A f£~4b›D' f~z•m•D fc~z›Db(
f~5bsD' i'1/bc˜D' œ9 lvpgg~3 ¢DH#°' bžg£-bggA'
v˜-#' ¥/b~|gB°' x£csD' bžg~z•, z£&1 ¡’J Ž¡~3H
1b˜jg~3ÉDf£DHvD'fjD'fCx~{D¥w£Œ›gD'z£&xD'e¡~{C 

x˜*$¡˜D'nEbFx(
x˜*$¡˜D' nEbFx( vž~{J Ž¡~3 f£Fb˜’pD' hAb~6#'H
)/bJ1œ9¤&xE6x9—É.œE'x£~|Bb˜•£A—H#°'š¡£•D
b˜9ŒFf£˜›*fCx~{D¥w£Œ›gD'z£&x•Df˜•CH —b˜9#°'
¤gD' –˜†D' ib~z•, ¤A œ£g~{Bb›E ¢•9 –˜g~{£~3 b˜C
¤cJxpD' ¤Ab~|D' œ( v£~41 1¡gCvD' ¤Db†E bžŒ£~}g~zJ
nEbFxcD' œ˜~}g£~3 b˜C ib~|Bb›˜D' z•mE z£&1
1¡gCvD' bž£•JH —b˜9#°' )/bJ1 œ9 ¢DH#°' )x~6bp˜D' 

—b˜9#°')/bJ16x†E
¤D¡†˜D' —ÉG œ( rÉ~5 —bB ˆ¡~6¡˜D' 'wG —¡-
)x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' f£˜›gD fEb†D' fJxJv˜D' šb9 xJvE
ib~z~3$¡˜D' x˜*$¡EH 6x†E rbggA' ¤*bJ f€~3¡g˜D'H
ib-bm›D'f•~z•~zDfm£gFzEbsD'f€~3¡g˜D'H)x£‰~|D'
6x†˜D''wžDdgC'wD f(b~zD'61b†˜D'bž*x€~3¤gD'
i'y£˜D'œEvJv†Db(šb†D''wG¤Ay£˜gJŽ¡~3H1'x˜g~3°'
f€~3¡g˜D'H)x£‰~|D'ib~z~3$¡˜D'/'H1bž£D%'obgpJ¤gD'
“D0H x˜g~zE1¡€*¤A™ž*bmg›E–†m*¤gD'ib£D"°'H
ibCx~{D'H /'HxD' –cB œE )x£c’D' )/bŒg~3°' —É. œE
œ9 )1bc9 ¡’g~3 ¤gD'H x˜*$¡˜D' ¤A v,'¡gg~3 ¤gD'
)x£‰~|D' ib~z~3$¡˜•D /¡†D' }†cD ibCx~{D' 6x9 
f€~3¡g˜D'H
f~61b9H61b9
¤DHvD' b˜9 yCxE œ~}gpJ Ž¡~3 ¤D¡†˜D' —bBH
œ£(¡Œ•gsJf~61b9H61b9e1bJbE61b†˜•D
hp* o1v›* ¤gD' ibCx~{D' œE /v9H f£Dy›˜D' —b˜9#°'
1¡GyD' £~z›* ¤A f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D'
f˜9'vD' ibCx~{D'H bJ'vžD'H 1¡scD'H ibJ¡•pD'H
™g£~3b˜C ¤›ŒD'™9v•Df€~3¡g˜D'H)x£‰~|D'ib~z~3$¡˜•D
5b.œC1”b›G¡’£~3ŸF#'b˜C1b’A#°'œEx£j’D'6x9
¤AbG1Hv()1'2¡D'š¡g~3Hf9b›~|D'H)1bmgD')1'2¡D 
bž›E)/bŒg~3°'f£Œ£CH1b’A#'rx7 
šb†D''wG¤Ay£˜˜D'H)xE—H#°
¤AfC1b~{˜•DfpFb~3Hf£cG0f~5xA”b›G¡’*Ž¡~3
v,'¡gD'‡£˜mD'b’E%b(Hf£FbmE¡’g~3H–˜†D'ib•£~z›* ¢•9 dJ1vgDb( |gs* Ž¡~3H bž( fC1b~{˜D'H
b˜C'v›D¡Gf’•˜EœE|gsEfAb~}g~3b(“D0H 1¡GyD'
)x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' ebp~5#° f~5xA ¡’g~3 bžF#'
'v›D¡ž(v,'¡gD'¤A„pD'™žŒDbpJ™DœJwD'f€~3¡g˜D'H 
@D'ibCx~{D'ebp~5#'™ž&ÉE2‡Ešx~|›˜D'šb†D'—É.
Jx†gD'–,#' œEf€~3¡g˜D'H)x£‰~|D'ib~z~3$¡˜D'œE
–Eb†gD' ™gJ Ž¡~3 ¤gD' ib_£žD'H ib~z~3$¡˜D' qEɘ(
5xŒD' —ɉg~3' f£Œ£CH 'v›D¡G f’•˜E ¤A bž†E 
bž†E¡•Eb†g£~3¤gD'ibCx~{•DfJ1b˜jg~3°'
ebp~5#' ˆÉ7' f•pD'  wG œE ŽvžD' %bA 'wD
fJv›D¡žD'e1bmgD'¢•9f€~3¡g˜D'H)x£‰~|D'ib~z~3$¡˜D'
i'xcsD'—/bcgDf~5xAbžF#'b˜C 1¡GyD'£~z›*f£•˜9¤A
ib£(bmJ%°'H bžgmDb†EH ib£c•~zD' ™G#' ¢•9 Žx†gD'H 
¤,1bsD'H¤•p˜D'–˜†D'‘¡~3¤AbGxJ¡€*f£Œ£CH 
œ£~61b†D'™Jx’*
šbJ#' f+É+ 6x†˜D' x˜g~zJ Ž¡~3 ¤D¡†˜D' —¡JH
x˜*$¡˜D'¤A{Bb›g~3¤gD'‘'1H#ÉDfc~z›Db(H¤D'¡gD'¢•9
¤A2bmF%'Ÿ*'0vp('wGH–˜9fB1He1bJbE¡’g~3
)x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' x˜*$¡EH 6x†E f•~z•~3 )x£~zE
AibB1H¢•9x~|gFb›CvA zEbsD'f€~3¡g˜D'H
Ÿ•˜9 —bmE ¤A –C œ£~|gsE Jx7 œ9 {Bb›* Ž¡~3H
e¡~{C v˜-#' 0bg~3°'H ¥x~z£†D' bŒ•. šx’˜D' ™ž›EH
—¡-1¡~}pD'¢•9ˆ2¡*ibFb£cg~3'”b›G¡’g~3b˜C
™Jx’* ™g£~3 b˜C œJx~6bp˜D'H šv* ¤gD' i'x~6bp˜D' 
x£.#°'š¡£D'¤Aœ£~61b†D' 
x˜*$¡˜D'H6x†˜D'œEŽvžD'
/b~|gB' fj-b( f£Fb˜’pD' f†˜, h›( f£pgA hDbB
6x†˜D''wGfEbB%'œEŽvžD'f9b›~|D'H)1bmgD')1'2¡(
¡’£~3ŸF#'b˜C—b˜9#°')/bJ1fAb+xJ¡€*¡Gx˜*$¡˜D'H
œ£~61b†D'‡J1b~{˜Df~zAb›EH#'f•˜’E‡J1b~{˜(!bDf~5xA
f€~3¡g˜D'H)x£‰~|D'ib~z~3$¡˜•Df£J¡~z*f_£(x£A¡*H
¡’£~3 ŸF#' b˜C ‡˜gm˜D' œE fpJx~4 xcC#° ™žDb~|J%°
f˜9'vD' ib~z~3$¡˜Db( !b•D' —É. œE –~5'¡* –Eb9
f€~3¡g˜D'H )x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' f˜›* ¤A )1/bc˜D'H
6x†D fC1b~{˜D' ib~z~3$¡˜D' e1bm* œE )/bŒg~3°'H 
bž(1bm*
¤Af~|~|sgEib•-v,'¡*6x†˜D''wGy£˜JbEH 
ob~zc£DbA™£*¥v›D¡žD'x£csD'bžEvJ1¡GyD'£~z›*

v«$Ÿ²'H}6v„²'­—œeC1`|y²•`–9®'/'H1`œ–|3vJg`-Ÿ–7H•`E"'
vJ'yg(H¤›&b(2f+d~zC''h†€g~3'b*°'H
!b~4'H)v£†~zD'™ž*bc~3b›E¤A//xgD'Hx˜g~zE
£pgD )vGb, ¢†~3' dJxD' –cg~zE ¤A Ÿ•D'
¤•pE “•gE' b( xjC' ‡~3¡gD'H ¤*b-¡˜7
¤›&b(yD švB'H ¤~zŒ›( bž*1'/#b( š¡B' 5bsD'
ibžmD' x’~{F H )1bž˜D' œE ¥vD bE –~}A'
 wG–jEŽfC1b~{˜•Df~5xAb›p›˜(f£E¡’pD'
f˜9bF ¥/bJ'H i'1bžE ”b›G k£- 61b†˜D'
x£jCw£Œ›*¢•9i'1vD'HdG'¡˜D'™žJvDf£Fb˜9
kpcD'f~|gs˜D'ibžmD'œEv(°H‡J1b~{˜D'œE
b›*bp˜7£pgDH™žD‡£m~{gD'Hib_ŒD' wGœ9
f˜ƒ›E fžmD' œE šb˜gG°' œE vJyE ¢˜gF
b›˜9v* b( f£Dy›E —b˜9' /'xAbC 6x†˜•D
¤Ab›†EŽ¡B¡D'Hi'!'x,°'}†(b›D–£ž~z*H 
b›ž,¡*¤gD'ibJvpgD'HibB¡†˜D'

™£˜~|* œA ¤A ¤*b9v(%'H —bmE ¤A b~}J#'H
b~}J#'Hf•£˜,fJx€(v£D'¡˜•Df~5bsD'ib˜~zm˜D'
fJx€(xž˜D'™Jv*J/b›~|•D™£Eb~|*¤Afc~z›Db(
y£˜*'bE'wGH/1¡D'œEibBb(‡EŸ†&'1Hf•£˜,
xcg9#'HdG'¡˜D' wG–C¤~zŒF¤Av,#' bF#bAŸ£A
œE”b›G–žA¤˜£Eb~|*–C¤Af9vcEɆA¤~zŒF
œE !'¡~3 œE /¡9 ¢•9 —¡~|p•D ¤FvFb~z£~3
¤A x£c’D'ibCx~{D'H”¡›cD'H#' Ÿ£E¡’pD'ibž, 
‡£˜m•D£A¡gD'¤*b£›˜*œ7¡D''wG
fc-b~5 fJv~4'xcD' £~3 h›( )x~|F bE#'H
ibJ¡•pD'HbJ'vž•D)v£†~zD'ibc~3b›˜D'ˆHx~{E
6x†˜D''wG¤AfC1b~{E¤›Fb()v£†~3bF'hDbB
¤gcG¡E2x(°f€~3¡g˜D'H)x£‰~|D'ib~z~3$¡•D
œE bž£A ¤*b~z˜D ‡~6' ¤gD' ¤Db˜9' —É. œE
ˆ'v(°b( k£- bž£~z›*H '¡D°' oyE k£-

)/'1°% 'HŸ˜Jy9¥v›9Hx£j’('wGœExcC#'¤-¡˜7
–£DvD'H ¤9Hx~{E rbmFH f•~5'¡˜D IvpgD' –(
Ÿ£Dy›˜D' —b˜9#' –£m~z* )/bž~4 }A1 ™* bE v†(
¤˜~31 ¥1bm* –m~3 1'v~5°% i1x€~6%' ŸJ/xŒD'
f£’•E¤AŸ*bc+%b(h˜BH¥1b†~4‡E¤D5b.™~3%'H
™D bžgž,'H ¤gD' ib(¡†~|D' –C ™:1H ŸJx’ŒD'
¤A¤9Hx~{E‡EhD2bEH¤Jx7h•~5'H™•~zg~3#'
ŸF'°'ˆHx~{˜D''wGœE'v,–£•B¤•./Hh£cD'
ibžmD' œE d•7#'H ˆ1 –£m~zgD' ¤›Œ•C
H#' !b›jg~3%b(bE%' ˆ¡~6¡˜D''wG¤Axƒ›D'Ÿc›†˜D'
#
Ÿ£D'y›˜D'—b˜9#' ebp~5°š¡~3xD'¤A}£ŒsgDb(
–pE qgA œE œ’˜*°# ¤9Hx~{E xc’J #' ¤•E#'H
# bJ'vžD' £•‰* ¤A |~|sgE ¤D 5b.
3'x9°'
£•‰*H £~z›* —bmE ¤AH ibc~3b›˜D' –’DH
# ' v£D'¡˜•D!'¡~3ib†J2¡gD'
Ix.#' ibc~3b›E¥°H#

£•‰gDh£D'ˆHx~{Efc-b~5xŒƒE 2¡EhDbB
yCxE ¤A fC1b~{˜•D fc~z›Db( b†c7  bJ'vžD'
 x£‰~|D' ib~z~3$¡˜D' œE f9¡˜mE ‡E 61b†˜D'
—b˜9#' 2'x(%'H ibmg›E –C 6x9H Ÿ€~3¡g˜D'H
H#'—2b›˜D'¤Aœ£•Eb†•D!'¡~3ib9'v(°% 'œ91b’A#'H
1bž8%'HŽ1b†g•DŸ•£˜,HŸc£7)x’A¤Gib~z~3$¡E
¤AŸ£›†˜D'Ÿ£E¡’pD'ibžmD'H¤Fb˜†D'‡˜gm˜•D
)vFb~zE¢D%' obgpJœE”b›G#b(œ7¡D'/b~|gB%'
#'¡G v(xFbE–’AbJ/bE¡’JbE–cB°H#'bJ¡›†E
bJ'vžD'w.#'¤A™ž›E‡£m~{g(“D0Hb›JvJ#b('Hw.#bJ
$¡mD —v( Ÿ£Fb˜9 ¥vJ#b( —b˜9#' ibc-b~5 œE
ŸA¡~3H b›D ‡£m~{* ¡G 'wGH Ÿ£c›,#' ibCx~{•D
bGv†( œEH rbm›D'H 1'x˜g~3°% ' ¤A fŒjD' b›£€†J
f•~5'¡E ‡£€g~zF ¢g- ¥/b˜D' ™9vD' ¤*#bJ
bF#'H —y›˜D' ¤A –˜†F –ƒ›~3 ¢gE ¢D%bA1'¡~{˜D'

23

á°VÉjQ

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫hC’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

IôM áHöV
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻥ‬

Öîàæª∏d IójóL ájGóH
ó©H ¬``d QÉÑàNG ∫hCG ‘ »æWƒdG ÉæÑîàæe í``‚
¥ÉØNEG øe ¬ÑMÉ°U Éeh 21 »é«∏N ¢SCÉc ádƒ£H
…Qƒ°ùdG ÖîàæŸG ≈∏Y Rƒ``Ø`dG ?ádƒ£ÑdG ‘ ÒÑc
¬fƒc øe ÌcCG Éjƒæ©e GRƒa Èà©jh ¬àbh ‘ AÉL
≈£YCGh Öîàæª∏d á``jhô``μ`dG ¬àª«b ‘ É«æa GRƒ``a
á∏Môª∏d QGƒ``°`û`e á``jGó``Hh Ió``jó``L á``≤`K Ö``î`à`æ`ŸG
™æàbGh Ò``Z ¿CG ó``©`H ∂`` dPh ,á``eOÉ``≤` dGh á``«`dÉ``◊G
øjƒLƒd ÜQó``ŸG IOÉ«≤H Öîàæª∏d »æØdG RÉ¡÷G
äGƒYó∏d ¬Yɪà°SGh ¬JÉYÉæbh ¬JGQÉ«N øe ÒZh
ΩÓ`` YE’G ø``e AÉ``æ` Ñ` dG ó``≤`æ`∏`d Ö``î`à`æ`ª`∏`d á``¡` Lƒ``ŸG
∑QGóJh Ú``HQó``ŸGh Ú∏∏ëŸGh OÉ``≤`æ`dGh »``°`VÉ``jô``dG
ádƒ£H øª°V ,É¡«a ™``bh »àdG ¬≤HÉ°ùdG ¬FÉ£NCG
ÚªLÉ¡e OƒLƒH á«eƒég á≤jô£H Ö©dh è«ÿG
ºéædG ó`` LGƒ`` J ∂`` dò`` ch ,ΩÉ`` ` ` eC’G ‘ Ú``ë` jô``°` U
Ú«°SÉ°SCG ÚÑYÓc »°SQÉØdG ó«Yh ó«©°S º°SÉb
ÉfRGƒJ ÖîàæŸG ≈``£`YCG É``‡ ;ÖîàæŸG á∏«μ°ûJ ‘
,Iô°VÉM âfÉc RƒØdG ‘ áÑZQh ÚªLÉ¡ª∏d ájôMh
á°SGô◊G ó``°`SCG ó``LGƒ``J ≈°ùæf ’h áÑ©°U â°ù«dh
Ú©aGóª∏d √ÒÑc á≤K ≈£YCG …òdG »°ùÑ◊G »∏Y
ó≤a ô``cò``j A»°ûdÉH A»°ûdG q¿C’h ,¬``∏`c ÖîàæŸGh
á≤ãdG äOÉYCG ,Ió«L øe ÌcCG IGQÉÑe ÉæÑîàæe Ωób
,óYƒŸG ‘ ÚÑYÓdG πc ¿Éμa ;ÚÑYÓdG äÉ«fÉμeE’
ºéæ∏d âfÉc Rô``HC’G á«eƒéædGh á«∏°†aC’G øμdh
Qƒ°üJCG º«gGôHEG óFGQh »°SQÉØdG ó«Yh ó«©°S º°SÉb
ó©H …Qƒ°ùdG ÖîàæŸG ΩÉeCG É«≤£æe AÉL RƒØdG q¿CG
Gògh ,±Gó`` gC’G π«é°ùJh Rƒ``Ø`dG ≥jô£d IOƒ``©`dG
ÚÑYÓ∏d ájƒæ©eh á«°ùØf á≤K ÖîàæŸG »£©«°S
RƒØdG ≥jô£H Ö©dh øjƒLƒd ÜQóŸG QÉ°S Ée ≈àe
äÓeÉéŸG Ωó`` Yh IQOÉ`` ≤` `dG ô``°`UÉ``æ`©`∏`d √QÉ``«` à` NGh
É°†jCG ¬àYÉæb Ò«¨Jh ,ÚÑYÓdG ¢†©ÑH ¬àYÉæbh
¿B’G ,ÚæKG ÚªLÉ¡Ã Ö©∏dG É°†jCGh ,øjôNB’ÉH
‘ â``Ñ`©`d »``à` dG á``∏`«`μ`°`û`à`dG Ú``H ¿QÉ``≤` f ¿CG É``æ`«`∏`Y
á≤jôW ≈``à`Mh ,á``«`dÉ``◊G á∏«μ°ûàdGh 21 »é«∏N
Ébk QÉa ∑Éæg q¿CG ó‚ å«M ,AGOC’Gh á£ÿGh Ö©∏dG
GAõL ÖîàæŸG OÉ©à°SG É«dÉMh ,ÚæK’G ÚH GÒ
k Ñc
∫GR É``ª`a ÉÄ«°ûa ÉÄ«°T √Gƒ``à`°`ù`eh ¬à«°üî°T ø``e
IójóL ájGóH RƒØdGh ¬eó≤«d ÒãμdG ¬jód ÖîàæŸG
ójóL ø``e ìhô``dG äOÉ`` YCG ,¤hCG ájƒæ©e Iƒ``£`Nh
á«ë«ë°üJ äGƒ£N É¡©ÑàJ ¿CG ≈æªàf ,Öîàæª∏d
AÉ£NC’G IOÉ`` YEGh ´ƒ``bƒ``dG Ωó``Yh ,á``eOÉ``b á«HÉéjEG
ºéæ∏d ¬©jô°ùdG IOƒ©dG ≈æªàf ∂dòch ,á≤HÉ°ùdG
,GÒ
k ãc ∫ÉW ÜÉ«¨dÉa ∑ÉÑ°ûdG ™e »æ°Sƒ◊G OɪY
IOƒ©dGh áYô°ùH ´ƒ°VƒŸG Gòg á÷É©e øe ó``H’h
OÉ–’ ∑QÉ``Ñ`f ,±Gó`` gC’G π«é°ùJh ∑ÉÑ°ûdG õ¡d
ÖîàæŸG »``Ñ` Y’h á``«`fÉ``ª`©`dG Ò``gÉ``ª`é`∏`dh Iô``μ` dG
Öîàæª∏d »``Ñ` £` dGh …QGO’Gh »``æ` Ø` dG RÉ`` ¡` `÷Gh
.™«ªé∏d ≥«aƒàdGh ..RƒØdG
Ée ≈∏Y È°U ..¿GÈ``°` U È°üdG :áHô°V ô``NBG
.Ö– Ée ≈∏Y È°Uh √ôμJ
mohdaloliyan@yahoo.com

IQhó∏d Ó£H zQÉ°üàf’G{
πîæH ájOƒdG á«YÉHôdG
»ª«∏°ùdG Oƒªfi øH ójq Dƒe -πîf
ájOƒdG á«YÉHôdG IQhódG äÉjQÉÑe Gôk NDƒe âªààNG
…OÉæd Ö°ùàæŸG »°VÉjôdG ∫Ó¡dG ≥jôa É¡ª¶æj »àdG
,∫hÉ©ŸG …OGh ´ôa ÜÉÑ°ûdG …OÉf Ö©∏e ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG
áj’h ø``e QÉ``°`ü`à`f’G »``≤`jô``a Ú``H â``©`ª`L IGQÉ``Ñ` Ã
.πîf áj’h øe ∫Ó¡dGh á©æ°üŸG
≥jôa êƒJ ‹ÉàdÉHh (2/2) ∫OÉ©àdÉH IGQÉÑŸG â¡àfGh
iƒà°ùe ¿É≤jôØdG Ωób óbh ,IQhó∏d Ó£H QÉ°üàf’G
¢Sɪ◊Gh ájóædÉH IGQÉÑŸG ⪰ùJG å«M ;Gkó«L É«k æa
Èà©Jh Ú≤jôØdG »ÑY’ πÑb øe á«æØdG äÉëª∏dGh
õcôŸG ‘ AÉLh .IQhódG ‘ IGQÉÑe iƒbCG IGQÉÑŸG √òg
√ó©Hh ,(πîf áj’h) »°VÉjôdG ΩƒéædG ≥jôa ∫hC’G
πMh ,(πîf á``j’h) »°VÉjôdG ΩƒéædG ≥jôa É«k fÉK
‘h ,(π``î`f á`` j’h) »``°`VÉ``jô``dG ∫Ó``¡`dG ≥``jô``a É``ãk `dÉ``K
áj’h) »°VÉjôdG ¢†«HC’G …OGh ≥jôa ™HGôdG õcôŸG
.(πîf
»eÉàÿG πØ◊G ‘ IQhó``dG õFGƒL ™jRƒJ ºà«°Sh
≠∏ÑJ »``à` dGh Ω2013 ΩÉ``©` d …ƒ``æ`°`ù`dG π``î`f ¿ƒ`` KGQÉ`` Ÿ
áYÉ°ùdG ΩÉ``“ ∂``dPh äGÎ``e ƒ∏«c á°ùªN ¬àaÉ°ùe
áMƒàØe ácQÉ°ûŸGh ,πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG ô°üY á©HGôdG
óLƒJh á«q æ°ùdG äÉ``Ä`Ø`dG ∞∏àîà ÜÉÑ°ûdG ™«ª÷
πîf áj’ƒH ¢SGÈædG áÑàμe ‘ ∑GΰT’G äGQɪà°SEG
.AÉcôH áj’ƒH ¿ÉÁE’G Qƒf áÑàμeh

øjóaGôdG Oƒ°SCG »bÓJ øjôëÑdGh ..ô£b á¡LGƒÃ äÉ°ùaÉæŸG QGƒ°ûe π¡à°ùj ÉæÑîàæe

¥Ó£fG IôaÉ°U ≥∏£j á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh ..Ωƒ«dG
zΩõ```«°ùdG{`d á```∏gDƒŸG á`jôμ°ù©dG É`«°SBG ¢SCÉ`c á``dƒ£H
ÉæÑîàæe IGQÉÑe ájÉ¡f ó©H »∏NGO ôμ°ù©e ‘ ≥jôØdG πNO
OóY º°†fG å«M ;…Qƒ``°`ù`dG √Ò``¶`f ΩÉ`` eCG ∫hC’G »``æ`Wƒ``dG
…ôμ°ù©dG Öîàæª∏d »∏NGódG ôμ°ù©ŸG ¤EG ÚÑYÓdG øe
…ó°TôdG õjÉah ËôμdGóÑY ܃≤©jh »°ùjƒ©dG ôHÉL º¡æeh
óªfih ó«©°S º°SÉbh ¢``û`jhQO ᩪLh »Ñ°SÉμdG ¿RÉ``eh
≥jôØ∏d »æØdG RÉ¡÷G ™°Vhh .…ô°û©ŸG óªfih »ª∏°ùŸG
¬jóYÉ°ùeh ÖîàæŸG ÜQóe »FÉ«ë«dG ¿ÉØ∏N óFGôdG IOÉ«≤H
»àdG á∏«μ°ûàdG ∫Ó``N ø``e IÒ`` NC’G á«μ«àμàdG äÉ°ùª∏dG
ÜQóŸG É``¡`«`a õ``cQ »``à` dGh ,á``dƒ``£`Ñ`dG äÉ``jQÉ``Ñ` e ¢``Vƒ``î`à`°`S
çÓãdG •ƒ£ÿG ™«ªL õjõ©J ≈∏Y ’ɪLEG »æØdG RÉ¡÷Gh
‘ ¢UôØdG Qɪãà°SG IQhô°Vh »eƒé¡dG ≥°ûdG É°Uƒ°üNh
k
.±GógC’G RGôMEGh ∞jó¡àdG
ÖîàæŸG ÜQó`` `e »``FÉ``«` é` «` dG ¿É``Ø` ∏` N ó`` `cCG ,¬``à` ¡` L ø``e
ÚÑYÓdG ÚH ¢ùfÉéàdG ᫪gCG »Øë°U ô“Dƒe ‘ …ôμ°ù©dG
;ô°üà »LQÉÿG ôμ°ù©ŸG ‘ ¬«∏Y õcQ »àdGh ≥jôØdG ‘
òæe º¡°†©H ™e GƒÑ©∏j ⁄ ÚÑYÓdG ¢†©H q¿CG QÉÑàYG ≈∏Y
Iôμd …ôμ°ù©dG ô£b Öîàæe ΩÉ`` bCG ,¬``Ñ`fÉ``L ø``eh .IÎ``a
äGQÉ`` eE’G á``dhó``H Ú``©`dG áæjóÃ kÉ`«`LQÉ``N kGôμ°ù©e Ωó``≤`dG
.ádƒ£ÑdG äÉ°ùaÉæŸ kGOGó©à°SG IóëàŸG á«Hô©dG
øjôëÑdG ÉÑîàæe »≤à∏j ,Ωƒ«dG AÉ°ùe øe ≥M’ âbh ‘h
ΩÉ“ ‘ ¥Gô©∏d …ôμ°ù©dG ÖîàæŸG √Ò¶f ™e …ôμ°ù©dG
å«M ;»°VÉjôdG Ö«°ùdG OÉà°SG Ö©∏e ≈∏Y á©°SÉàdG áYÉ°ùdG
çÓK ∫hCÉ` H ôضdG øe ¥ôØdG á«≤H πãe ¿É≤jôØdG πeCÉj
.QGƒ°ûŸG ájGóH ‘ ɪ¡d •É≤f

»°Tƒ∏ÑdG ∫OÉY -ájDhôdG

¬àjGóH Ú°TóJ ‘ πeCÉj ≥jôØdG ¿CG ɪc ,Qƒ¡ª÷Gh ¢VQC’G
,É¡Yƒf øe ¤hC’G ó©J »àdGh ácQÉ°ûŸG √òg ‘ á«îjQÉàdG
≥jôØ∏d Gõ``aÉ``M ¿ƒ``μ`J á``«`HÉ``é`jEG áé«àf ≥«≤– π``eCG ≈``∏`Y
ΩOÉb ‘ äGQÉ°üàf’G ≥«≤ëàH á∏°UGƒŸG ‘ ,âbƒdG äGP ‘
¢SCÉc ¤EG á``∏`gDƒ`ŸG äÉbÉ£ÑdG ió``MEÉ`H ôضdGh äÉ``¡`LGƒ``ŸG
.πÑ≤ŸG ƒ``«`fƒ``j ô``¡`°`T ‘ ¿É``é` «` HQPCG ‘ …ô``μ`°`ù`©`dG ⁄É``©` dG
¿CG ó©H IGQÉÑŸG √ò¡d ¬àjõgÉL …ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe ≈¡fCGh

Ö«°ùdG OÉ``à` °` SG É``¡`æ`°`†`à`ë`j »``à` dG á``¡` LGƒ``ŸG ≥``∏`£`æ`à`°`Sh
∂dPh ,AÉ°ùe ∞°üædGh á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ »°VÉjôdG
ÉæÑîàæe AÉ≤d Ö≤©«°Sh ,ádƒ£ÑdG ìÉààaG º°SGôe ájÉ¡f ó©H
»æjôëÑdGh »bGô©dG ÚÑîàæŸG ™ªéj ôNBG AÉ≤d ,…ôμ°ù©dG
.AÉ°ùe á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘
á«dÉãe ájGóH ≥«≤– ¤EG …ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe ≈©°ùjh
»∏eÉ©H ÉæÑîàæe É¡«a í∏°ùàj »``à`dGh ,á``dƒ``£`Ñ`dG √ò``g ‘

É«°SBG ¢SCÉc ádƒ£H äÉ«dÉ©a ÚæKE’G Ωƒ«dG ô°üY ≥∏£æJ
,“Ωõ«°ùdG” Ωó≤dG Iôμd …ôμ°ù©dG ⁄É©dG ¢SCÉμd á∏gDƒŸG
20-11 ø``e IÎ``Ø` dG ∫Ó``N áæ£∏°ùdG É¡Ø«°†à°ùJ »``à` dGh
∂dPh ,»``°` VÉ``jô``dG Ö``«`°`ù`dG OÉ``à`°`SG ≈``∏`Y ,…QÉ`` `÷G ô``jGÈ``a
±ƒ°VôŸG ó``ª`fi ø``H ó``©`°`S ï``«`°`û`dG ‹É``©` e á``jÉ``YQ â``–
óªMCG øcôdG ≥jôØdG Qƒ°†ëH ,á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG ô``jRh
áë∏°ùŸG ¿É£∏°ùdG äGƒb ¿É``cQCG ¢ù«FQ ÊÉ¡ÑædG çQÉM øH
.ádƒ£Ñ∏d É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ
,ádƒ£Ñ∏d á«æØdG áæé∏dG ´É``ª`à`LG ¢``ù`eCG ô°üY ó``≤`Yh
¥ôØdG ™``«`ª`L »``∏`ã`‡ Qƒ``°`†`ë`H ,Ö``«`dƒ``J ¿ó``dƒ``L ¥ó``æ`Ø`H
™«ªL »``∏`ã`‡h º``«`μ`ë`à`dG º``≤` WCGh ,á``dƒ``£`Ñ`dÉ``H á``cQÉ``°` û` ŸG
OɪàYGh á``dƒ``£`Ñ`∏`d á``jõ``gÉ``÷G á``°`û`bÉ``æ`e â``“h ;¿É``é` ∏` dG
,¿Gó∏ÑdG ™«ª÷ »ª°SôdG …õdGh ¥ôØ∏d ᫪°SôdG ºFGƒ≤dG
.ádƒ£ÑdÉH á≤∏©àŸG äÉYƒ°VƒŸG øe ÉgÒZh
‘ á``cQÉ``°`û`ŸG äÉÑîàæŸG á``aÉ``c ∫ƒ``°`Uh πªàcG ,∂``dP ¤EG
áμ∏‡ äÉÑîàæe â∏°Uh å«M ;áæ£∏°ùdG ¤EG ádƒ£ÑdG
,¢ùeCG ìÉÑ°U á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷Gh øjôëÑdG
,»°VÉŸG âÑ°ùdG π°Uh ób ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL Öîàæe ¿Éch
ᩪ÷G Ωƒj ,Ú∏°UGƒdG ∫hCG ô£b ádhO Öîàæe ¿Éc ɪæ«H
.»°VÉŸG
¤hCG ÚæKE’G Ωƒ«dG AÉ°ùe …ô°ùμ©dG ÉæÑîàæe π¡à°ùjh
,…ô£≤dG √Ò``¶`f »``bÓ``j ÉeóæY ádƒ£ÑdG ‘ ¬``JÉ``¡`LGƒ``e

z®ƒ¶fi ÒZ{ ¬æμd ó«L ÜQóe øjƒLƒd ¿Cq G ócCG

á«é«∏ÿG Ωó≤dG Iôc áWQÉN Ò«¨J ≈∏Y IQOÉ≤dG ÖgGƒŸÉH ôNõJ ¿ÉªY :z
ÚÑYÓH ôNGR ÖîàæŸG ¿q EG QÉàfl ∫Éb ,IÒNC’G
ɪk FGO ƒgh ô°ùîj ÖîàæŸÉa ,ÚHƒgƒeh øjó«L
º°V IQhô``°` V ‘ ø``ª`μ`j π`` ◊G ø``μ` dh ,π``°` †` aC’G
ô°TÉÑŸG »eƒé¡dG ™HÉ£dÉH º°ùàJ IójóL ô°UÉæY
™e πeÉ©àdG IQÉ¡e ÖjQóJh ᫪æJh ,≈eôŸG ≈∏Y
π°Uh ÖîàæŸG ¿q CG ∂``dP ≈∏Y π«dódGh ,∑ÉÑ°ûdG
‘ É«°SBG Üô``Z ádƒ£H ∫Ó``N ó«L »Øjó¡J ó◊
.âjƒμdG
OÉ–’G πª°ûj ¿CG ‘ ¬∏eCG øY QÉàfl ÜôYCGh
ºYódG øe Gkójõe ájófC’G Ωó≤dG Iôμd Êɪ©dG
∫É≤àf’G IQhô`` °` ` V ≈``∏` Y GOó``°` û` e ,á`` jÉ`` Yô`` dGh
πMGôe ≈``∏` Y ƒ`` `dh ≈``à` M Ú`` aÎ``ë` ŸG …Qhó`` ` `d
ájOÉŸG äÉfÉμeE’G ᫪gCG GkócDƒe ,áÑbÉ©àe á«æeR
…òdG º¡ŸG πª©dG Gòg ìÉ‚ ¿Éª°†d ájô°ûÑdGh
¿ƒμj ¿CG É©bƒàe ,á«fɪ©dG Iôμ∏d ÉkjQhô°V äÉH
á©HQC’G ∫Ó``N É«é«∏N ∫hC’G Êɪ©dG ÖîàæŸG
∫Éb ,áæ£∏°ùdG ‘ ¬àeÉbEG ø``Yh .á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°S
áæ£∏°S ‘ πª©∏d IOÉ©°ùdÉH ô©°ûj ¬`` fq EG QÉ``à`fl
á``Ø` dC’G ø`` e á``dÉ``ë` H ô`` Á ¬`` ` `fq CG Gó`` cDƒ` `e ,¿É`` ª` `Y
™àªàj …ò``dG ,Êɪ©dG ™ªàéŸG ™``e ΩÉé°ùf’Gh
ájGóH ¿q CG í°VhCGh .áaÉ«°†dG Ωôch ≥∏ÿG ø°ùëH
…OÉf áHGƒH ∫ÓN øe äAÉL áæ£∏°ùdÉH ¬àaô©e
…hÉHô©dG OQÉ`` ŸG ™``e ¬``à`Hô``Œ É``Øk `°`UGh ,á``Hhô``©`dG
ÜÉ°ùàcG ‘ π°†ØdG É``¡`d ¿É``c »``à`dGh áëLÉædÉH
.á«fɪ©dG IôμdÉH áaô©ŸGh IÈÿG

äÉ°üæŸ ôªMC’ÉH GkOó``› IOƒ©dG ≈∏Y øjQOÉ≤dG
¿Éc ôªMC’G ¿q CG ¤EG QÉ``°`TCGh .á«é«∏ÿG èjƒààdG
»àdG á``KÓ``ã` dG äÉ``jQÉ``Ñ` ŸG ∫Ó`` N É``«k `æ`a π``°` †` aC’G
øμdh ,äGQÉ``eE’Gh ô£bh øjôëÑdG ΩÉeCG É¡°VÉN
RƒØdG ≥``«`≤`– ΩÉ`` `eCG É``≤k ` FÉ``Y ∞`` bh ß`` ◊G Aƒ``°` S
.ô£bh øjôëÑdG ™e ¬JGQÉÑe ‘ á°UÉN ôªMCÓd
¤EG ≥jôØdG CÉ`÷ ÉeóæY ¬``fq EG ∫ƒ≤dÉH ∑Qó``à`°`SGh
,áfRGƒàŸG 2/4/4 á``≤`jô``£`H »``eƒ``é`¡`dG Ö``©`∏`dG
QGƒ°ûŸG á``jGó``H ‘ ÉjQƒ°S ≈∏Y ɪk ¡e GRk ƒ``a ≥≤M
¬d ¿É``c …ò`` dG ô`` eC’G ,É``«`°`SBG ·CG ¢``SCÉ`μ`d π``gDƒ` ŸG
¿q CG ±É``°` VCGh .á``≤`ã`dG IOÉ``©`à`°`SG ‘ È`` cC’G π``eÉ``©`dG
»æØdG iƒà°ùŸG ™``LGô``J AGQh »≤«≤◊G ÖÑ°ùdG
∂¡fCG …ò``dG ÊÉ``ª`©`dG Ö``YÓ``dG ™Ñ°ûJ ¤EG Oƒ``©`j
É¡°VÉN »àdG äÉbÉ≤ëà°S’Gh äÉjQÉÑŸG IÌc øe
‘ É«k LQÉN hCG á«∏ëŸG äÉ≤HÉ°ùŸG ‘ É«k ∏NGO AGƒ°S
¿q CG ¤EG Éàk a’ ,⁄É``©`dG ¢SCÉμd á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG
øe π∏bh ÚÑYÓdG ≥gQCG äÉjQÉÑŸG øe ºμdG Gòg
≈∏Y Oó°Th .»ægòdGh ÊóÑdG AÉØ°ûà°S’G IÎa
êÓ©dG ¥ô``W ¤hCG á«∏ëŸG á≤HÉ°ùŸG ôjƒ£J ¿q CG
πjóH Óa ,Öîàæª∏d »æØdG iƒà°ùŸÉH AÉ≤JQÓd
ÓFÉg É``ªk `c RôØ«°S …ò``dG ÚaÎëŸG …QhO ø``Y
ΩÉ`` eCG QÉ``«` à` N’G á``ë`jô``°`T OGOõ`` à` a Ö`` gGƒ`` ŸG ø``e
AGOC’ÉH AÉ``≤`JQ’G ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ɇ ,ÜQó``ŸG
º≤©dG á∏μ°ûe ‘ ¬``jCGQ ø``Yh .Öîàæª∏d »æØdG
IÎØdG ÉæÑîàæe ¬``æ`e ÊÉ``©`j …ò`` dG »``eƒ``é`¡`dG

√ô¶àæJ QÉ``Ø`X ¿q CG Éë°Vƒe Újô°üŸG Ú``HQó``ŸG
É¡d OGó``©`à`°`S’G QÉ``L á«LQÉN äÉbÉ≤ëà°SG Ió``Y
á«fɪ©dG Iô``μ`dG Qƒ¡X ≈∏Y É k°UôM ,IÎ``a òæe
IQGOEG ¿q CG ó``cCGh .¬≤ëà°ùJ …ò``dG ≥FÓdG πμ°ûdÉH
º¡a ,≥jôØdG áeóÿ Gó¡L ôNóJ ’ QÉØX …OÉf
π∏μJ ¿CG É«æªàe ,á∏°UGƒàe πªY á∏MQ ‘ ɪFGO
á©HQC’G ä’ƒ``£`Ñ`dG ‘ ≥«aƒàdÉH »``YÉ``°`ù`ŸG √ò``g
.º«YõdG É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG
21 »é«∏N ‘ »æWƒdG ÖîàæŸG ¥ÉØNEG øYh
êhôÿ ≥«ª©dG ¬fõM øY QÉàfl ÈY ,øjôëÑdÉH
¿q CG Gó``cDƒ`e ,ádƒ£Ñ∏d ∫hC’G Qhó``dG ø``e ô``ª`MC’G
øjõ«ªàŸG Ú``Ñ`YÓ``dG ø``e GkOó`` Y º°†j ÖîàæŸG

{`d QÉàfl QÉàfl

¬àdÓL ¢SCÉc Ö≤∏H ®ÉØàM’Gh ,IQGó°üdG ≈∏Y
ÒÑc ≥jôa QÉØX ¿q CG ¤EG QÉàfl QÉ°TCGh .‹É¨dG
¿q CG Éë°Vƒe ,π£ÑdG äÉeƒ≤e ∂∏àÁh ≥``jô``Yh
√Gƒà°ùe ™ØJQGh ,¬fRGƒJ IOÉ©à°SG ‘ CGóH ≥jôØdG
∫ÓN RQÉ``H πμ°ûH »££ÿGh …QÉ``¡`ŸGh Êó``Ñ`dG
᪡ŸG ¬``«`dƒ``J ò``æ`e ¬`` fq EG ∫É`` bh .á``«`°`VÉ``ŸG IÎ``Ø` dG
»∏ëŸG …Qhó`` dG ‘ äÉ``jQÉ``Ñ`e 5 ≥jôØdÉH ¢``VÉ``N
¿ÉªY …OÉ`` `f ≈``∏` Y Rƒ`` Ø` dG ≥``«` ≤` – ø`` e ø``μ` “h
≈≤∏Jh ,Qó°üàŸG ≥jƒ°ùdG ™e ∫OÉ©Jh ,á©«∏£dGh
øYh .ô°üædG ™``e ∫OÉ``©`Jh á°†¡ædG ø``e áÁõg
QÉàfl í°VhCG ,º¶©ŸG ¿É£∏°ùdG ¢SCÉc ‘ ácQÉ°ûŸG
á©æ°üŸG …OÉf áÑ≤Y »£îJ øe øμ“ ≥jôØdG ¿q CG
√QÉL »bÓ«d á«fɪãdG Qhód πgCÉJh 16 `dG QhO ‘
∞£N ≈∏Y á°ùaÉæª∏d ܃æ÷G »HôjO ‘ ádÓ°U
¿q CG ≈∏Y QÉàfl Oó°Th .4 `dG Qhód πgCÉàdG ábÉ£H
¿q EG å``«`M ,Iƒ``b π``μ`H ¬Ñ≤d ø``Y ™``aGó``«`°`S º``«`Yõ``dG
…òdG RÉ``‚E’G ≥«≤– ≈∏Y GkQOÉ``b íÑ°UCG ≥jôØdG
™HÉJh .º``¡`JÉ``Mƒ``ª`Wh º``«`Yõ``dG ÒgɪL »°Vôj
∫ÓN ¬aƒØ°U ºYO ≥jôØdG ¿q CG QÉØX …OÉf ÜQóe
,Ió«L äÉ``≤`Ø`°`U çÓ``ã` H á``jƒ``à`°`û`dG ä’É``≤` à` f’G
,ìÉ°ù“ óªMCGh ó«©°S ÊÉg Újô°üŸG ‘ â∏ã“
º«YõdG º¡ª°†j É``e ≈∏Y IhÓ``Y ,É``e’ ÊÉ``¨`dGh
»æa iƒ``à`°`ù`e ¿ƒ``©`à`ª`à`j Ú``«`∏`fi Ú``Ñ` Y’ ø``e
§HÉ°†dG ÊÉ``gh …ô``°`†`◊G Ú°ùM ∫É``ã` eCG ∫É``Y
ï«°T ≈°†eh .øjRÉટG ÚÑYÓdG øe ºgÒZh

∞«ØÿG ó«dh -ájDhôdG
…OÉ`` f ÜQó`` `e QÉ``à` fl QÉ``à` fl …ô``°` ü` ŸG ó`` `cCG
ÖgGƒŸG øe ójó©dÉH ôNõJ áæ£∏°ùdG ¿q CG QÉØX
Ωó≤dG Iôc áWQÉN Ò«¨J ≈∏Y IQOÉ≤dG ájhôμdG
»ÑYÓH Ωɪàg’G IQhô°V ¤EG GÒ
k °ûe ,á«é«∏ÿG
IójóL AÉ``eO ï°†d Ió``YÉ``≤`dGh á«æ°ùdG π``MGô``ŸG
º°†H Öîàæª∏d »æØdG RÉ¡÷G É``YOh ,Öîàæª∏d
™e ,ºYód êÉà– »àdG õcGôŸG ‘ IójóL ô°UÉæY
.Oó÷G ÚÑYÓd á∏eÉc á°UôØdG íæe
ÖjQóJ ᪡e ¬``«`dEG â``∏`chCG ¬``fq EG QÉ``à`fl ∫É``bh
,áØ∏àfl ∫hO ‘ á«Hô©dG á``jó``fC’G ø``e ójó©dG
ôjƒ£àdG ≈∏Y IQOÉb áÑ«W äÉeÉN óéj ⁄ ¬æq μd
¿CG Gó`` cDƒ` `e ,ÊÉ``ª` ©` dG Ö`` YÓ`` dG π``ã` e …hô`` μ` `dG
É¡H Ωɪàg’G Öéj »àdG ÖgGƒŸÉH áÄ«∏e ¿ÉªY
ÚHQóŸG Rô``HCG ó``MCG -QÉàfl ±É``°`VCGh .ÓÑ≤à°ùe
-äÉ«æ«©Ñ°ùdG ‘ »∏gC’G …OÉædG ÖY’h Újô°üŸG
≈∏Y ¥ÉÑ°ùdG øe êôîj ⁄ (º«YõdG) QÉØX ¿q CG
ºZQ ,2013/2012 º``°`Sƒ``e á``Ñ`î`æ`dG …QhO ´QO
IQób Gó``cDƒ` e ,Qó``°`ü`à`ŸG ™``e •É``≤`æ`dG ‘ ¥QÉ``Ø` dG
á°UôØdG ¿q CG ™HÉJh .GOó``› IOƒ©dG ≈∏Y º«YõdG
º«b ¢``Sô``Z ≈``∏`Y π``ª`©`j å``«`M ,á``ª`FÉ``b â`` dGR É``e
≈àM Ú``Ñ`YÓ``dG ¢``Sƒ``Ø`f ‘ á«≤«≤◊G á``°`ù`aÉ``æ`ŸG
,π«ëà°ùe ó``Lƒ``j Ó``a ,á≤HÉ°ùŸG ‘ á¶◊ ô``NBG
á°ùaÉæŸG ≈``∏` Y Gó``gÉ``L ≥``jô``Ø` dG π``ª`©`j ±ƒ``°` Sh

∫OÉ©àj º«YõdGh Qó°üàj ºë°Uh ..áÑîædG …QhO øe 14 ádƒ÷G íeÓe º°SôJ IQÉKE’G
≥jôW ø``Y ÚØ«¶f Ú``aó``g áé«àæH ±ƒ«°†dG RÉ``a å«M
17 á£≤æ∏d ¬≤jôa ó«°UQ ™aÒd ʃ©Ñ°†dG ó«©°S ¬ª‚
óæY áHhô©dG ó«°UQ óªéàjh ,¿É``eC’G á≤£æe ƒëf ÉØMGR
.√ÒgɪLh ¬JQGOE’ GÒfi Gõ¨d ≈≤Ñ«d 15 á£≤ædG
¬©«∏£dG ≈∏Y áHƒ©°üHh Ö∏¨àdG ø``e á°†¡ædG øμ“h
Ö©∏e ≈∏Y É¡KGóMCG äôL »àdG IGQÉÑŸG ‘ ±ó¡d Úaó¡H
»æjôëÑdGh ó«©°S ¬©ªL ¿ÉaÎëŸG á°†¡æ∏d πé°S ,∫hC’G
ó°üë«d ó«Y óªMCG á©«∏£∏d Rô``MCG ÚM ‘ ó°TGQ ∫ɪL
…hÉ©∏£dG »æ«JÉØdG »≤H ÚM ‘ 23 ` dG ¬à£≤f ô°†NC’G
»HÉéjE’G ∫OÉ©àdÉH ܃æ÷G »HôjO êôNh .15 á£≤ædG óæY
§HÉ°†dG ÊÉg Ωô°†îŸG ‹hódG øμ“ ¿CG ó©H πμ∏d ±ó¡H
IGQÉѪ∏d ™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG ‘ QÉضd ∫OÉ©àdG ∑GQOEG øe
¿É≤jôØdG »°†JÒd ÊGƒ°SCG »æ«μdG ô°üæ∏d Ωó≤J ¿CG ó©H
ó°üM ÚM ‘ 19 á£≤æ∏d QÉØX π°ü«d ɪ¡æe πμd á£≤æH
.16 á£≤ædG ô°üædG

≥WÉæe ƒëf ÉØk MGR 13 á£≤ædG ¤EG Ö«°ùdG π°üj ∂dòHh
.Ö«JÎdG Ójòàe 9 ¬à£≤f óæY ádÓ°U ≈≤Ñjh A±ódG
ó°üM øe ¬æμe º«àj ±ó¡H ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y Ééæa Ö∏¨Jh
ádhÉëŸG ‘ á``ª`≤`dG π`` gCG IOQÉ``£` e π``°`UGƒ``«`d 27 á``£`≤`æ`dG
óæY ÜÉÑ°ûdG ó«°UQ óªŒ Ú``M ‘ Ö≤∏dG ≈∏Y ®ÉØë∏d
óLGƒJ Ωó``©` H ≥``jô``Ø`dG ô``KCÉ` J É``ë`k `°` VGh hó``Ñ` jh 16 á``£`≤`æ`dG
q ób øjòdG ¬«ÑY’
…òdG …ôμ°ù©dG Öîàæª∏d ºgQÉ«àNG ”
»àdGh ⁄É©dG ¢SCÉμd á∏gDƒŸG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG ‘ ¢ùaÉæj
õFÉØ∏d Rô`` MCG ,ô``¡`°`û`dG Gò``g ∫Ó``N áæ£∏°ùdG É¡Ø«°†à°ùJ
»àdG AGôØ°üdG á©∏≤dG ‘ Éæ°ùM »∏Ñj …òdG ¬°ù«°S ¬aÎfi
Égój â©°Vh ó``b ≥jôØ∏d á«æØdG IQGOE’G q¿EÉ` a hóÑj ɪ«a
.äÉÑãH IQGó°üdG ƒëf ∞Mõjh Ò°ùj ≥jôØdGh ìô÷G ≈∏Y
‘ áHhô©dG ≈∏Y Ö∏¨J ÉeóæY ICÉLÉØŸG á©æ°üŸG ≥≤Mh
ÉØc Üô°†J âLôN »àdG √ÒgɪL ΩÉeCGh ,ÒNC’G QGO ô≤Y
,á≤HÉ°ùdG ä’ƒ``÷G ‘ ≥jôØ∏d ∞«îŸG ™LGÎdG ≈∏Y ∞μH

‘ QÉeƒ«dh ∞«°S ó«©°S ºë°üd Rô``MCG ,QÉë°üH »HÉÑ°ûdG
¥QRC’G ꃟG Qó°ü«d …ƒ∏©dG ódÉN Qƒ°U ±óg πé°S ÚM
.18 ¬à£≤f óæY Qƒ°U ≈≤Ñjh á£≤f 31 ó«°UôH Ö«JÎdG
…OÉf ≈∏Y Ö∏¨J ÉeóæY ºë°üd ¬JQÉ£e ≥jƒ°ùdG π°UGhh
∑hÈe Oƒªfi √AÉ°†eEG πªM º«àj ±ó¡H íjô÷G ¿ÉªY
,OGôŸG ôØ°UC’G É¡æe ≥≤M iƒà°ùŸG ᣰSƒàe IGQÉÑe ó©H
ÚM ‘ äGó``Jô``ŸG ≈∏Y OɪàY’Gh ∞∏î∏d ™LGôJ ºq `K ø``eh
IGQÉѪ∏d IOƒ©dG ‘ ¿ÉªY …OÉ``f »ÑY’ ä’hÉ``fi í∏ØJ ⁄
12 á£≤ædG óæY √ó«°UQ óªéàjh ,Gôk °SÉN ≥jôØdG êôî«d
¿ƒªFÉ≤dG ∑ôëàj ⁄ ¿EG •ƒÑ¡∏d ÒÑc πμ°ûHh GkOó¡e äÉHh
π°UGh ɪc .30 ¬à£≤f ≥jƒ°ùdG ó°üM ÚM ‘ ≥jôØdG ≈∏Y
¬dÓ°U …OÉ``f Iô``ŸG √ò``g ¬à«ë°V ¿É``ch ¬Jƒë°U Ö«°ùdG
IôNDƒŸG Ö«°ùdG QOÉZ ¿CG ó©H Ö«JÎdG »°SGôc ¬©e ∫OÉÑJh
,ÊGóª◊G ó``dÉ``N õ``FÉ``Ø`∏`d Rô`` MCG ,±ó``¡` d Ú``aó``¡`H √Rƒ``Ø` H
,óªfi ÂÉ`` Z ô``°`SÉ``î`∏`d π``é`°`S Ú``M ‘ »``Ñ` Mô``dG ø`` `ÁCGh

óªfi óªMCG -ájDhôdG
ÒãμdG áÑîæ∏d “πàfɪY” …QhO øe 14 ádƒ÷G â∏ªM
ádƒ£Ñ∏d ‹RÉ``æ`à`dG ó``©`dG CGó``H ¿CG ó©H Iƒ``≤`dGh IQÉ`` KE’G ø``e
√RƒØH ¬JQGó°U ºë°U ócq CG å«M ;ÜÉ``jq E’G äÉjQÉÑe ájGóHh
¬d ≥jƒ°ùdG IOQÉ£e äôªà°SGh ,±ó¡d Úaó¡H Qƒ°U ≈∏Y
Ö«°ùdG π°UGhh ,±ó¡H ¿ÉªY …OÉf ≈∏Y ô``NB’G ƒg √RƒØH
,ó`` MGh ±ó``¡` d Ú``aó``¡` H á``dÓ``°` U ≈``∏` Y Ö``∏` ¨` Jh ¬``Jƒ``ë` °` U
ɪ¡e GRƒ``a ≥≤Mh IQGó°üdG ¥ô``a á≤MÓe Ééæa π``°`UGhh
Ö∏¨àdG øe á©æ°üŸG øμ“ Éª«a ,ó«Mh ±ó¡H ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y
á©«∏£dG ≈∏Y á°†¡ædG RÉah ,ÚØ«¶f Úaó¡H áHhô©dG ≈∏Y
QÉØXh ô°üædG ÚH ܃æ÷G »HôjO êôNh ,±ó¡d Úaó¡H
.ɪ¡æe πμd ±ó¡H »HÉéjE’G ∫OÉ©àdÉH
≈∏Y Ö∏¨J ¿CG ó©H …QhódG Ö«JÎd √Qó°üJ ºë°U ócCGh
™ªéŸG ¬æ°†àMG …òdG AÉ≤∏dG ‘ ±ó¡d Úaó¡H Qƒ°U ¬Ø«°V

⁄É©dG ‘ äÉLGQódG »≤HÉ°ùàe øe áÑîf ácQÉ°ûà z¿Éª oY ±GƒW{ øe ¤hC’G á∏MôŸG ¥Ó£fG ..Ωƒ«dG
¤EG á``aÉ``°`VE’É``Hh .É``°``k†`jCG á``©`HGô``dG á``∏`Mô``ŸG ΩÉ``à`N ‘
QóëæŸG ≈∏Y ºc 5^8 áaÉ°ùŸ á∏MôdG ¿ƒμà°S ,∂dP
πNGO ó°TC’G πªëàdG Iƒb QÉÑàNG áHÉãà §°SƒàŸG
äÉLGQódG »ÑcGQ π°†aCG √Gôj …òdG ô``eC’G ¥ÉÑ°ùdG
øe Ú``æ` KG ô`` NBG º``¡`«`a ø``à ,⁄É``©` dG ‘ á``«`FGƒ``¡`dG
õfÉØjEG πjOÉc ,(2011h 2012 ádƒ£ÑH) øjõFÉØdG
øe ÒÑc Qób ≈∏Y Ébk ÉÑ°S ,õ櫨jh ‹OGôH Ò°ùdGh
äÉLGQódG Ö``cGQ ¢``ù`cÒ``e …ó`` jEG ∫É``bh .á``«` ª` gC’G
¿ÉªY ±Gƒ``W ¿EG” :äÉbÉÑ°ùdG º¶æeh …Qƒ£°SC’G
¬≤≤ëj ¿CG øμÁ Ée ≈∏Y ¢ûgóe ∫Éãe áHÉãà ƒg
πãe ‘ ,É``©k ` e Ú©ªà› ,¬`` ` JOGQEGh ¿É``°` ù` fE’G ó``¡`L
±ÉØ£°UG ¿EG .ø``eõ``dG ø``e IÒ°ü≤dG IÎ``Ø`dG √ò``g
øe ™HGôdG ΩÉ©dG Gò``g ‘ çó``◊G AÉæKCG Ú≤HÉ°ùàŸG
πch ,áYhôdG ójó°T ôl eCG áWÉ°ùÑH ƒg á≤HÉ°ùŸG ôªY
IhÉØMh á«fɪ©dG äÉ£∏°ùdG OGó©à°SG π°†ØH ∂dP
.“Êɪ©dG Ö©°ûdG ∫ÉÑ≤à°SG

RôHCG Ú``cQÉ``°`û`ŸG ‘ ¬à«ªgCG RÈ``J ¥ÉÑ°ùdG Gò``g ¿CG
.Ú≤HÉ°ùàŸG
åjóM ∫Gõ`` j ’ …ò`` dG ,¥É``Ñ` °` ù` dG Gò`` g ø``gô``Hh
»°ù«FQ ¥ÉÑ°S ¬``fCG ≈∏Y ,»ŸÉ©dG Qɪ°†ŸG ≈∏Y ó¡Y
â°S º``°`†`j …ò`` `dG »``°` VÉ``jô``dG º``°`Sƒ``ª`∏`d …ó``«` ¡` “
¥ô£dG ≈``∏` Y π``ª`à`°`û`J ,äGQÉ`` Ñ` `à` `N’G ø``e π``MGô``e
ÜQÉ°†dG πMÉ°ùdG ≥fÉ©J »àdG á룰ùŸG á∏jƒ£dG
á«∏Ñ÷G ¢ùjQÉ°†àdG ¤EG ’k ƒ°Uh ,¿ÉªY è«∏N ¤EG
.QGóëf’G Iójó°T á«eGΟG
øH ∞«°S É¡æY ø``∏`YCG »``à`dG- ¥ô``£`dG »£¨à°Sh
܃cQ á°VÉjôd ¿ÉªY á£HGQ ¢ù«FQ ,…ó«°TôdG ìÉÑ°U
§≤°ùe ájó∏H »ª¶æe πã‡h á«FGƒ¡dG äÉLGQódG
áaÉ°ùe -§≤°ùe ¿ÉLô¡Ÿ »Øë°üdG ô“DƒŸG ∫ÓN
.πMGôe áà°S ≈∏Y ¿ƒ°ùaÉæàŸG É¡©£≤«°S ºc 938^5
GkOƒ©°U á``∏` Mô``dG äÉ`` LGQó`` dG ƒ``Ñ` cGQ ™``£`≤`«`°`S É``ª`c
k
Ö«¡ŸG ¬YÉØJQÉH ô°†NC’G πÑ÷G ¥ƒa øe ÉWƒÑgh

óªfi óªMCG - ájDhôdG
…óæμdG ó°TGQ /ôjƒ°üJ
±GƒW øe ¤hC’G á∏MôŸG ,Ωƒ«dG ìÉÑ°U ,≥∏£æJ
á©eÉL ¤EG á©æ°üŸG á``j’h øe CGóÑJ »àdGh ,¿ÉªoY
ºgCG ø``e Gkó` MGh íÑ°UCG …ò``dGh ,¢``Sƒ``HÉ``b ¿É£∏°ùdG
º°†j ¬fƒc ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y äÉLQódG äÉbÉÑ°S
É≤jôa 18 ≈``∏`Y ¿ƒ``YRƒ``à` j É``Ñk ` Y’ 144 ΩÉ``©` dG Gò``g
πFÉ°Sh çó``◊G π≤æ«°Sh .⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe
¬∏≤æà°Sh ,Gkó∏H 180 ‘ á«fƒjõØ«∏J äGƒæbh ΩÓ``YEG
á«°VÉjôdG IÉæ≤dG º¡eó≤àJ ,á«fƒjõØ«∏J á£fi 23
»ÑYÉædG ¿ÉØ∏N IOÉ©°S ∫Éb ,¬à¡M øeh .á«fɪ©dG
¥ÉÑ°ùdG Gòg ¿EG :á«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG IQGRh QÉ°ûà°ùe
⁄É©ŸG RGôHEG ≈∏Y πª©jh ,äÉbÉÑ°ùdG ºgCG óMCG Èà©j
å«M ,Qƒ°üdG ¢Vô©e ÖfÉéH áæ£∏°ùdÉH á«MÉ«°ùdG
¤EG Éàa’ ,á«ŸÉ©dG áMÉ«°ùdG áWQÉN ≈∏Y É¡fÉ©°†j

Ú°ü``dÉH z¿ÉÑ©ãdG ΩÉY{`H áÑNÉ°U ä’É```ØàMG
ƒZ π`` jh äQÉ`` g …Ée” â``æ`Z å``«`M “‘ »``J »``°`S »°S” ΩÉ``©` dG
…òdG º∏«ØdG “∂«fÉàjÉJ” º∏«a ‘ áëLÉædG É¡à«æZCG “¿hCG
Gòg ≈b’ óbh .äGóFÉ©dG å«M øe kÉ«ŸÉY á«fÉãdG áÑJôŸG πàëj
áªéædG âæZh .»æ«°üdG Qƒ¡ª÷G øe GÒ
k Ñc Éfk É°ùëà°SG º∏«ØdG
k G ájóæμdG
≠fƒ°S ™e (Úª°SÉ«dG IôgR) “Gƒ¡«dƒe” á«æZCG É°†jC
èeÉfÈdG ‘ âcQÉ°Th .IÒÑμdG á«æ«°üdG ƒfGôHƒÑ°ùdG ≠æjƒj
k G ʃjõØ∏àdG
∫hCG »°VÉŸG ƒ«fƒj ‘ âëÑ°UCG »àdG ≠fÉj ƒ«d É°†jC
á£fi ÈY áæ°ùdG ¢SCGQ á∏ØM IOÉY ™HÉàjh .á«æ«°U AÉ°†a IóFGQ
‘ á«∏ëŸGh ájõcôŸG äGƒæ≤dG ÈY åÑJ »àdG “‘ »J »°S »°S”
.⁄É©dG ‘ øjógÉ°ûŸG øe ÚjÓŸG äÉÄe ,Ú°üdG AÉLQCG

AGô≤```a ⁄É©dG ¿É```μ``°S øe %20

Ü.±.CG -ÚμH
¿ÉÑ©ãdG áæ°S ∫ƒ∏ëH ¢ùeCG …ƒ«°SBG QÉ«∏e øe Ì``cCG πØàMG
áªéædG â≤∏WCG Éeó©H ájQÉædG ÜÉ©dC’Gh äÉ©bôØŸG …hO §°Sh
.»æ«°üdG ¿ƒjõØ∏àdG ÈY ä’ÉØàM’G ¿ƒjO Ú∏«°S ájóæμdG
IÒãμdG ájQÉædG ÜÉ©dC’G äAÉ°VCG -óMC’G âÑ°ùdG - π«d »Øa
âMÉàLG ÚM ‘ á«æ«°üdG Aɪ°ùdG ,OÓÑdG AÉLQCG ‘ â≤∏WCG »àdG
¿CG ó``≤`à`©`jh .äÉ``©`bô``Ø`ŸG Ú``jÓ``e ™``bh ≈``∏`Y ´QGƒ``°` û` dG ´ƒ``ª` ÷G
âfÉc .Iô``jô``°`û`dG ìGhQC’G ó©ÑJ á``jQÉ``æ`dG ÜÉ``©` dC’Gh äÉ``©`bô``Ø`ŸG
¿ƒjõØ∏àdG Iô``¡`°`S Gƒ``«` MCG …ò``dG Ωƒ``é`æ`dG ió`` MEG ¿ƒ``jO Ú∏«°S

www.alroya.info

Ω2013 ôjGÈa 11 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫h’G ™«HQ øe 30 ÚæK’G

info@alroya.info

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe øY Qó°üJ
118 :…ójÈdG õeôdG - 343 Ü.¢U :äÓ°SGôŸG
¿ÉªY áæ£∏°S - §≤°ùe
24479889
:¢ùcÉa
24479888 :∞JÉg
ÊhÎμd’G ójÈdG

Iôe ∫hC’ ï``jôŸG ‘ ôØëj z»à«```°SƒjQƒc{

á«fɪ©dG -ø£æ°TGh
§≤a Q’hO 1^25 ¤EG ô≤ØdG §îH ∫hõædG ºZQh ¬fEG ‹hódG ∂æÑdG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ƒ°SÉH ∂«°Tƒc ∫Éb
‹hódG ∂æÑdG Égô°ûf ádÉ°SQ ‘ í°VhCGh .ô≤a ‘ ¿ƒ°û«©j ⁄É©dG ¿Éμ°S OóY øe áFÉŸÉH 20 ¿EÉa ,Ωƒ«dG ‘ OôØ∏d
IQhô°V ≈∏Y kGOó°ûe ô≤ØdG §N â– ¿ƒ°û«©j ¢üî°T QÉ«∏e 1^3 ¿CG »æ©j Gòg ¿CG ÊhÎμ«dE’G ¬©bƒe ≈∏Y
»∏îàdG øe ’k óH ÚehôëŸGh ÚØ©°†à°ùª∏d kÉHPÉLh Ók eÉ°T ¿ƒμj ¿CG óH’ …OÉ°üàb’G ƒªædG ¿CG ∫hódG ∑GQOEG
™jô°ùdG ƒªædG ™«é°ûJ ƒg ∂dP ≈∏Y »ª°SôdG ™HÉ£dG AÉØ°VE’ »©«Ñ£dG π«Ñ°ùdG ¿CG Éæk «Ñe ¢ûeÉ¡dG ‘ º¡æY
∫hC’G ÖFÉædG É``YOh .Gôk ≤a ó°TC’G áFÉŸG ‘ Ú``©`HQC’G áÄØc ܃©°ûdG øe áehôëŸG íFGô°ûdG ÚH OôØdG πNód
≈≤Ñf ¿CG ™«£à°ùf ’ øëf” :Ók FÉb ⁄É©dG ‘ ∑ΰûŸG AÉNôdG IôμØd èjhÎdG ¤EG ‹hó``dG ∂æÑdG ¢ù«Fôd
¿ƒ©«£à°ùj ᣫ°ùÑdG ¬Lh ≈∏Y kÉ°SÉfCG ∑Éæg ¿CG ¤EG çÎμf ¿CG ¿hO á«ŸÉ©dG OQGƒ``ŸG óØæà°ùfh ñòÑH ∂∏¡à°ùf
.“¢VQC’G GƒKÒd πjƒW øeõH Éfó©H ¿ƒJCÉ«°S øjôNBG áªK ¿CGh IÉ«◊G ó«b ≈∏Y AÉ≤ÑdG OÉμdÉH

Ö≤K 1200 øe ÌcCG É¡H äôØMh äGQÉØM ÊɪK â©æ°U ,ïjôŸG
᪡e ìÉéæd Gkó«¡“ á«°VQC’G Qƒî°üdG øe kÉØ∏àfl kÉYƒf 20 ‘
ΩÉjC’G ‘ áæ«©dG π≤f Ö≤JôŸG ø``eh .ï``jô``ŸG í£°S ≈∏Y ô``Ø`◊G
ócCÉàdG ó©H äƒ``Hhô``dG π``NGO π«∏ëàdG RÉ¡L ¤EG á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG
π∏°†J ó``b »``à`dG á``«`°`VQC’G º``«`KGô``÷G ø``e …CG πªëj ’ ¬``fCG ø``e
Úàæ°ùd ôªà°ùJ ¿CG ™bƒàj »àdG äƒHhôdG ᪡e ±ó¡Jh .èFÉàædG
áªFÓe áÄ«H »°VÉŸG ‘ ïjôŸG ¿Éc GPEG Ée ójó– ¤EG πbC’G ≈∏Y
.á«eƒKôL IÉ«M πμ°ûàd

GQk ƒ£J Ì``cC’G äƒ``Hhô``dG Gò``g ¿CG ¿É«ÑdG ±É``°`VCGh ."É¡∏NGO ø``e
á«∏ªY ¿CG GÈ
k à©e ,"¬JGòH ɪk FÉb GÈ
k àfl πμ°ûj" ¥ÓWE’G ≈∏Y
•ƒÑg òæe "ºgC’G RÉ‚E’G" ó©J ájôî°U áæ«Y Öë°Sh ôØ◊G
√òg ¿CG É°SÉædG Èà©Jh .ô``ª`MC’G ÖcƒμdG í£°S ≈∏Y äƒ``Hhô``dG
äGΪ«àæ°S 6,4 ≥ª©H IôØM øe â©aQ »àdG ájôî°üdG äÉæ«©dG
»àdG áÑWôdG áÄ«ÑdG øY äGô°TDƒe »£©J ,Ϊ«àæ°S 1,6 ¢VôYh
É°SÉf ádÉch ∫ƒ≤Jh .ïjôŸG í£°S ≈∏Y ≈°†e Ée ‘ Oƒ°ùJ âfÉc
¤EG äƒ``Hhô``dG ¥Ó``£`fG πÑb ᪡ª∏d Ò°†ëàdG QÉ`` WEG ‘h É``¡`fEG

Ü.±.CG -ø£æ°TGh
‘ ï``jô``ŸG í£°S ≈∏Y §`q `M …ò``dG »à«°SƒjQƒc äƒ``Hhô``dG ΩÉ``b
Ö≤ãd ∂``dPh ,Iô``e ∫hC’ ¬JQÉØM ΩGóîà°SÉH ,»°VÉŸG ¢ù£°ùZCG
ádÉch â``æ`∏`YCG É``e Ö°ùëH ,É¡∏«∏–h É¡æe áæ«Y ™``aQh Iô``î`°`U
.É°SÉf á«cÒeC’G AÉ°†ØdG
IQÉØ◊G" Ωó``î`à`°`SG »``à`«`°`Sƒ``jQƒ``c ¿EG ¿É``«` H ‘ É``°`SÉ``f â``dÉ``bh
áæ«Y ™``aQh á룰ùe Iô``î`°`U ‘ Ö``≤`K ô``Ø`◊ ¬`` YGQP ‘ áàÑãŸG

z

{ ôjô– ¢ù«FQ Ωó≤àj
Iójô÷ÉH ¿ƒ∏eÉ©dGh
¿ÉªY IójôL ¤EG áÄæ¡àdÉH
..ÉgQhó°üd Ú©HQC’G iôcòdG áÑ°SÉæÃ

’k É©a kɪgÉ°ùeh .. kGóFGQ kÉJƒ°U QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO É¡d Úæªàe
á«fɪ©dG á«eÓYE’G á°†¡ædG IÒ°ùe ‘

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful