BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI

spółka z o.o.
40 - 619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42 

32/ 608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax: 32/206-13-20 e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

PROJEKT NR I-13-1074-01
TYTUŁ OPRACOWANIA :

Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu
ulic Kościuszki-Drozdów-Dworska w Katowicach.
poz. Koncepcja przebudowy sygnalizacji świetlnej

ZAMAWIAJĄCY :

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

PRACOWNIA :

InŜynierii ruchu

PROJEKTANT :

część ruchowa:

mgr inŜ. Sławomir Senik

KATOWICE, Styczeń 2013 r.

..................................

I - 13- 1074- 01A

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI
spółka z o.o. w Katowicach

TYTUŁ

OPRACOWANIA :

Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na
skrzyŜowaniu ulic Kościuszki-Drozdów-Dworska w
Katowicach.

Spis dokumentacji
Część opisowa :
1
2
3

Metryka projektu
Spis dokumentacji
Opis

I-13-1074-01A
I-13-1074-01B
I-12-1031-01D

Część graficzna :
1
2

Koncepcja przebudowy sygnalizacji – wariant 1
Koncepcja przebudowy sygnalizacji – wariant 2

KATOWICE, Styczeń 2013 r.

I-13-1074-00-01
I-13-1074-00-01

Spis treści

1.

DANE OGÓLNE. ............................................................................................................................................ 1
1. 1
Materiały wyjściowe ........................................................................................................................... 1
1. 2
Podstawa prawna ................................................................................................................................ 1
2. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE ..................................................................................................................... 1
2. 1
Wariant 1 ........................................................................................................................................... 1
2. 2
Wariant 2 ........................................................................................................................................... 2
3. WNIOSKI....................................................................................................................................................... 2

Str. 1

OPIS
do tematu : Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic
Kościuszki-Drozdów-Dworska w Katowicach.
poz. Koncepcja przebudowy sygnalizacji świetlnej
1.

Dane ogólne.
− Cel przebudowy sygnalizacji świetlnej.

1.1

Materiały wyjściowe
− plan sytuacyjny,
− wizja w terenie,
− projekt przebudowy ul. Drozdów w Katowicach, 5/MZUiM/2012/A wykonany przez Pracownię
Projektowo-Usługową „Rondo”.

1.2

Podstawa prawna
− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. nr
58 z 2003 r. z późniejszymi zmianami);
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729);
− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 123, poz 840);
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach , wraz z załącznikami 1-4,
(Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami);

2.

Projektowane rozwiązanie

2.1
Wariant 1
W wariancie tym skorygowano przebieg projektowanej ścieŜki rowerowej sprowadzając ją na
jezdnie. Bezpośrednio przed płytą skrzyŜowania na wlotach przecznicy wydzielono śluzy dla
rowerzystów. W miejscu przeprowadzenia ścieŜki z południowej na północną stronę ulic
Drozdów zaprojektowano wyspy uspakajające ruch.
Zaprojektowano równieŜ odcinek ścieŜki na wlocie ul. Dworskiej.
Koncepcję organizacji ruchu dla wariantu 1 przedstawiono rys I-13-1074-00-01.

Str. 2

2.2

Wariant 2
W wariancie 2 wyznaczono przejazd dla rowerzystów przez ul. Kościuszki oraz
zaprojektowano odcinek ścieŜki rowerowej po zachodniej stronie ulicy Kościuszki.
Długość otwarcia przejazdu rowerowego powinna wynosić 8+4 sekundy, czas ewakuacji
wynosi 8 sekund. Obecnie przecznica otwierana jest na 10 sekund (6 sekund czasu
międzyzielonego), rozwiązanie wydłuŜy więc zamknięcie arterii o 4 sekundy. Uwzględniając
panujące warunki ruchu na skrzyŜowaniu, naleŜy się spodziewać pogorszenia warunków ruchu
w ciągu głównym.
Rozwiązanie takie wiąŜe się z ryzykiem wykorzystywania przejazdu rowerowego przez
pieszych.
Koncepcję organizacji ruchu dla wariantu 2 przedstawiono rys I-13-1074-00-01.
3.

Wnioski.
Uwzględniając spostrzeŜenia opisane w punkcie 2.2 uwaŜamy, Ŝe korzystniejszym i
bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wariant 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful