You are on page 1of 5

பணகாத

வ மலா ந என  பனய ேக அைத தல ெசா எ
ேகடா ஆன"#

நா உன காதலிகற# உ'ைம ந என ெசாலாறிேய அ(பேய
நடகிேற எறா) வ மலா

அ(ப ச* நாைள, சனகிழைம உ.க வ/லா
 எலா0 தி(பதி
ேபாற.க அ#தா ச*யான சமய0 அைன, ந0ம ஒ(ேபாலா0 எ
ெசானா ஆன"#.

அ சனகிழைம இர வ மலா ஆன"#காக கா5தி"தா) அ(ேபா#
ஆன"# வ /,) 6ைழ"தா வ மலா இைன, ரா5தி* ப5#மண ,
ஒ ைர 0ைப, இ, இ(ேபா0 மண எ/ சிகிர0 எறா
ஆன"#

நா70 தயா8 எ ேவகமாக கிள0ப யவ) ஒ நிமிஷ0 ஆன"# எறா)
வ மலா

என பயமாக இக எ ேகடா அன"#

ந இ,0ேபா# என, என பய0 எ :றியாப தன# நைககைள
கழ;றினா) ப ற, தன# ெபா;ேற, எ<திய க5தி ேம ைவ5தா)
உடேன அன"ைத பா85# வா ேபாகலா0 எ கிள0ப னா) .

ஏ> ஒநிமிஷ0 நி எறா அன"# என எப#ேபா பா85தா
வ மலா இ(ேபா எ#, உ நைக.கா எலா5ைத?0 கழ/ேற அ(ேபா
வ/ல
 இ"# எ"த பண0 நைக.க@0 எ/கைலயா எ ேகடா
அன"#

நா வ/
 இ"# எ"த பண0 நைக?0 எ/கால நா உன ந0ப தா
வேர வா ேபாலா0 எறா) வ மலா

அத;, அவ என# எ#0 எ/காைலயா ஏ> உன, எனAB எ
ச; ேகாபமாக ேகடா ஆன"5 .

என, ஒ'70 ஆகாவ ைல நா எ.க அ(பா , அ0மா7 எலா
ெசா"த.கைள வ /வ / உைன ந0ப வேர அ(ேபா எ#, அவ.க
பண0 ெசா5#0 இனேம ந என ச0பாதிAB ெகா'/ தேரேயா
அ#,)ள ந0ம ,/0ப5ைத ஒ/ேவ நா இ(ேபா எேனட ச8ப ேக
ஒ'7தா ெகா'/ வேர அ#ேபா# வா எ ெசானா) வ மலா

வ மலா இ(ேபா எ ைகய ல பண0 அDவா இைல உடேன 0ைமய 
என, ேவைல கிைட,0 உதியாக ெசால யா# அதனால தா
ெசாேற இ(ேபா ந நைகேய பணேம ெகா'/வ"த சமாளABகளா0
அ(Eறம ச0பாதிAB அ7(பலா0 என ெசா எ ெசானா ஆன"#

00 அ(ப ப'னேவ'டா0 அ#, பதிலாக ந.க ச0பாதிAB ேவ'ய
பண5ைத ேசா85த அ(Eற0 ந0ம இர'/ ேப0 ேச8"# ஒ(ேபாலா0
என ெசாேற.க எ ேகடா) வ மலா

ஏ> அ#,) உன, கயாண0 கீ யாண0 ஏதவா# ஏற(ப/ ெசயதா
என ப'7ேவ எ ேகடா ஆன"#

ந.க அைதப;றி கவைல(படேவ'டா0 ஏ0.ப .ஏ ப'7 அ(பா ெசாலற
ந பண0 ஏறப/ ெச>யறவைர, பகிேற அ#,ள ச0பாதி
அ#க(பற0 இர'/ேப0 ஒ(ேபால0 என ச*தேன எ ெசானா)
வ மலா

அ#,ள எனால ச0பாதிகயமா ேபாABனா என ப'7ேவ

கா5#கி/ய (ேபா எ ெசானா) வ மலா

வ மலா நா இ(ேபா கைடசியாக ெசாேற பண0 நைக எலா5ைத?0
எ/5#கி/ எேனாட வா எறா அன"#

அன"# என மனAB/

நா ெசாற ப ெச> இலா ந0ம இர'/ ேப0 ப *AB/ேவா0
எற அன"# ேகாபமாக

அன"# என வ ட பணமா கியா0

பண0 இலாம ந0ம இர'/ ேப0 எDவள நா) வாGைகைய ஒட 
?0 நேய ெசா எறா அன"#

அ#, தா ெசாேற ந பண0 ச0பாதிAச அ(பற0 இர'/ ேப0
ேபாகலா7 எறா) வ மலா
வ மலா இ#தா கைடசி வாக ெசா இலா என மற"#/
எ அன"# ெசானா

அ(ேபா பண0 தா கிய0 நா இல

ஆமா0 இ(ேபா ந வாக என ெசாேற

அ(ேபா# வ மலா இ(ேபா ந என ெசாேற எ எ.கிய "ேதா ஒ
,ர வ"# அ"த திைசைய ேநாகி தி0ப னா அன"# அ.ேக வ மலா
வ  அ0மா,அ(பா ம;0 இர'/ அ'ணக) நிெகா'/ய "தா8க)

அன"# அதி8Aசி?ட அவ8கைள பா85தா

வ மலா இ(ப எனAB எ வ மலாவ  அ(பா அவைள ேகடா8

அ(பா என மனAB/.க எ அ<தா)

பரவய ைல இ(பவAசி?0 E*"#கிடயா எ ெசனா) வ மலாவ 
அ0மா

ஒ70 E*யாம அன"# அ., நட(ைபத பா85#ெகா'/ய "தா

அ(ேபா# வ மலா அன"ைத பா85தா) என அன"# அ(ப பா,ற
இனேம உேனட நாடக0 ஒ , வ"5AB

என நாடக0 எ ஒ0 E*யாம ேகடா அன"#

அன"# நா உைன காதலிகிற வ ஷய0 இ.ேக எலா,0
ெத*"சா#0 இ.ேக ஒ ப ரளாேயேம நட"#AB நா உைன தா
கயாண0 ப'ன(ேப7 உதியாக இ"ேத கைடசியாக உைன
ப;றி வ சா*Aசா#ல நல ஆவ (பராய0 இைல இ"#0 நா அ(பா,அ0மா
அ'ணா7.க ெசானைத ந0பவ ைல கைடசியாக ந ெகடாவன
நலாவன நி(ப கேவ'ய நி8ப"த0 என, வ"#AB அதனா ந0ம
இர'/ ேப0 ஒ(ேபாற மாதி* ஒ நடக5ைத நாடக5ைத ந5த 
ப'னேன ஆனா உன, பண0 பண7 அ#லா தா ,றியாக இ"ேத
தவ ர எேனட அE உன, ெப*சாக ெத*யால ேஸா ந0ம இர'/ேப0
ப *ய ேவ'ய ேநர0 வ"தB ந ேபாகலா0 அன"# எ தன# ைகைய
வாச பைய ேநாகி நயா(ப ெசானா) வ மலா

வ மலா............
ஆன"# இனேம ந யாேர நா யாேர இ"த நிமிஷ5#ல இ"# ப ள I
இனேம என ெதா"தர ப'ணேத எ ேகாபமா ெசானா) . உடேன
அன"# ெவளேய ெசவ /வ டா

அ(பா ,அ0மா, ரா அ'ணா, அ' அ'ணா ந.க எலா0 எற
மனAB/.க

ஏ> பரவய ைல .... எ அ(பா

அன"# அ மாைல தன# நணப ,மாரசாமி?ட
ேபசிெகா'/ய "தா ேட> எனட அAB அவ@, இ(ப உைன
ேவ'டா7 ெசால

அவ@, ஒ70 ஆகவ ைல அைன, ஒ(ேபாக என, இJட0
இைல அ#ம/0 இலாம எ(பயாவ# அவ@, எ ேமல ஒ
ெவ(E வர770 ஒ திேதடா தா ேபாேன

எ#, அ(ப ஒ எ'ண0 எ E*யாம ேகடா ,மாரசாமி

எேனட சி5த(பா ெபா'7 கI#* இ(ப தா யாேர/ ஒ(ேபான
அ#க(பற0 எனB சி5தி?0,சி5த(பா0 த;ெகாைலப'ண கிட.க
இனேம எனா அ(ப நட:டா#7  ப'ண ேன அ#,தா
அ(ப நடகேவ' வ"#AB எ ெசானேபா# அவ க'க) ,ள0
ஆன# .

ேட> என, என ெசால707 ெத*யால எ ,மாரசாமி
ெசானா

ஆனா0 என, ஒ ஏமா;ற0 எ ெசானா அன"#

என எ ேகடா ,மாரசாமி

நா அைன, அவைள வ /வ லக70 தா அ(ப ேபசிேன ஒ
ேவைள நா உணைமயாக நட"# இ"த ஒேவைள வ மலா என,
கிைடABய (பா7 ேதா7#

நா ேவனா அவா கிட ேபாய ேபசி............ என ,மாரசாமி , 

ேவ'டா0 அவைள ெப5தா வைர, எேனட காத பணகாத அைத
ம;ற ய;Aசிகேவ'டா0 அவ நல இ"தா ேபா#0 எ :றியாப
ேட> நாைள, பா8கலா0 எ ெசாலியப அவ ெசறா .
,மாரசாமி அவைன இைமகாம பா85#ெகா'/ய "தா Ô அன"#
உேனடா நல மனAB, நிAசயமாக ஆ'டவ உைன வ மலாேவடா
ேச85# ைவபா8 Ô எ மனB, :றின

;0
கைத
கேணJ
Aruvikal.blogspot.com