SADRŽAJ

1. UVOD.................................................................................................................................... .. 2 2. OPŠTINA ŽAGUBICA I NJENE SPECIFIČNOSTI..............................................................4 3. TELEKOMUNIKACIJE........................................................................................................ ..7 4. NAŠA PONUDA I NAČIN UMREŽAVANJA.....................................................................10 5. ŠTA DOBIJA OPŠTINA UVODJENJEM NOVE TEHNOLOGIJE.....................................11 6. SITUACIONI PREGLED I PRVI KORACI..........................................................................13 7. ROK, TROŠKOVI CENA I ISPLATIVOST PROJEKTA....................................................14

DODATAK 1. 2. 3. 4. 5. MAPA BEŽIČNE MREŽE OPŠTINE ŽAGUBICA KAKO FUNKCIONIŠE SATELITSKI INTERNET BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE VOIP DETALJNIJE O NOVOJ TEHNOLOGIJI NAČIN UMREŽAVANJA

projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic

strana 1

2/12/2013

BEŽIČNO I ŽIČNO POVEZIVANJE INSTITUCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE I UDALJENIH MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE ŽAGUBICA
Uspostavljanje bežične mreže za potrebe Opštine Žagubica Uspostavljanje kompletne bežične infrasturkture na području Homolja a za celu teritoriju Opštine Žagubica Povezivanje buduće bežične mrežne infrastrukture na internet

UVOD Još od ranih pocetaka razvoja Interneta (osamdesetih godina prošlog veka) uoceno je da korisnici ovaj novi vid umrežavanja racunara najviše koriste u svrhe komunikacije. Taj trend se i kasnijom ekspanzijom razvoja interneta održao do današnjih dana. Istraživanja pokazuju, da i danas kao i pre desetak godina preko 90% korisnika interneta koristi u svrhe komunikacije, a preostalih 10% kao pretraživanje (popularno nazvano surfovanje) ili razmenu podaka bilo u licne ili poslovne svrhe. U prvim danima interneta komunikacija se odvijala putem elektronske pošte, a odmah zatim i putem IRC-a (Internet Relay Chat servisa) tj. komunikacije u realnom vremenu putem kucanja poruka koje se razmenjuju sa trenutno aktivnim korisnicima. Pocetkom devedesetih godina prošlog veka taj vid komunikacije, a najviše zaslugom pojavljivanja naprednih operativnih sistema tipa Windows 95, se preneo i na komunikaciju glasom i slikom (web kamere) putem raznih servisa (najrasprostranjeniji je tada bio Microsoft Netmeeting). No, nedovoljno razvijena infrastruktura, kao i slab protok podataka (mala brzina protoka) su doveli do toga da je ovaj vid komunikacije bio prakticno dostupan samo korisnicima u razvijenim zemljama sveta.

projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic

strana 2

2/12/2013

Nakon probnog perioda u mogućnosti smo da ponudimo sveobuhvatnu mrežu za celu teritoriju Homolja putem koje nudimo usluge stalnog povezivanja na Internet. Time smo onemoguceni da iskoristimo sve mogucnosti koje pruža Internet. klimatskih promena.Bežične veze budućnosti Jedna od smentnji razvoju i širem prihvatanju Interneta kod nas predstavlja loše razvijena telekomunikaciona infrastruktura. Zdravstveni centar i ambulante u početku). škole. smanjene mogucnosti kontakta sa svetom. uz vašu pomoć i saradnju smesta želimo da PROMENIMO. Zylix i drugi. Lucent Technologies. Hyperlink. institucije i pravna lica. Homolie Web developing Team-HWT i Homeland Multimedia – pod zajednickim imenom Datasphere Communications ISP) u Homolju pokrenut je sredinom 2005. zemljotresa. zahvaljujuci losoj telekomunikacionoj infrastrukturi. poplava. emitovanje radio i video signala na internet. kao što su savremeni multimedijalni servisi i prenos podataka velikim brzinama. epidemija. U slucaju bilo kog vida nesreca. projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 3 2/12/2013 . Ovakav izbor opreme omogucava vrhunski kvalitet usluga koje nudimo. audio i video). banke. stalni satelitski link ka internetu i telefoniji moze biti velika prednost u ocuvanju komunikacija sa svetom (dvosmerna razmena informacija) sto je i oduvek bio problem ruralnog homolja. putem bežicne tehnologije na nelicencnom frekventnom opsegu. Upotrebljavamo opremu renomiranih svetskih proizvodaca kao što su Motorola. kao i dobrano ograničeni glasovno elektronski/intenret saobracaj. godine sa ciljem stvaranja uslova za kvalitetan pristup Internetu zainteresovanim korisnicima (Opštinska uprava. povezivanje korisnika u privatne mreže i mreže ograničenog pristupa. radi testiranja kvaliteta i propusnosti podataka (data.digitalno glasovnu komunikaciju. ograniceni saobracaj izazvan losom putnom mrezom. U tom cilju naš tim je postavio pristupne bazne stanice širom Homolja. Znacajan projekat našeg Tima za razvoj Interneta(koji čine Laznica-promet doo. Sadašnju situaciju. postavljanje uslužnih servera (server parking) kao i postavljanje stalnih ili povremenih Wi-Fi Hot Spot mesta za pristup Internetu.

jasno ogranicenu planininskim vencima sa svih strana.god. evidento je da su brojni faktori uticali na smanjenje broja stanovnika.od Omana na jugoistoku do Rakove bare i Velikog štubeja. Opština Žagubica prostire se na 760 km2 i u administrativnom pogledu skoro u potpunosti pripada području Homolja koje obuhvata 733km2. Južna granica.Prosecna gustina naseljenosti na 1km2 iznosi 23 stanovnika. Velikog vrha i i površi Bele reke. Teritorija opstine Žagubica ima izgled nepravilnog pravougaonika postavljenog u pravcu istok-jugoistok-zapadseverozapad.Bor. projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 4 2/12/2013 . a južnije od Mlave preko Karaule. Teritoriju opštine Žagubica naseljava 17775 stanovnika koji zive u 4965 domacinstva. Granica prema Donjoj Mlavi proteže se grebenom Sumorovca i Vukana. u pogledu kretanja broja stanovnika.period posle pedesetih. prema Zviždu granica se proteže vododelnicom izmedju Mlave i Peka.Medjutim. prema Resavi. od izrazenih migracija ka razvijenim gradskim srerdinama do negativne stope prirastaja. dok najveća širina iznosi 26 km.Uostalom.Opština Žagubica graniči se sa opštinama Petrovac.Tako. Majdanpek i Kučevo. posmatrajuci period od popisa 1953. kada je na ovim podrucjjima zivelo 23012 stanovnika. god.grebena Beljanice sve vrha Kapa na istoku. Despotovac. Granica prema susednim opštinama uglavnom ide preko najistaknutijih vrhova planinskih venaca.Od Zvizda na severu odvajaju je Homoljske planine (940m). duzina oko 35 km.od Resave na jugu venac Beljanice (1336m) crnorečkog basena na istoku masiv Crnog Vrha (1027m) i od ravničarske donje Mlave na zapadu-Gornjačke planine (825m). Tako uokvirena geomorfološka celina sastoji se iz dva dela: Žagubičke kotline na istoku i Krepoljinsko . pruža se preko Sokolice. izdvaja žagubicku opstinu kao izrazito depopulacionu sredinu. kada je formirana spajanjem Krepoljinske i Žagubičke opštine.Krupajske kotline na zapadu. Sadašnja granica opštine postoji od 1962.Homolje / Opština Žagubica Položaj i kratak istorijat Homolje i opstina Žagubica predstavljaju manju geografsku oblast u istocnoj Srbiji.

sto ocigledno govori o menjanju nacina privredjivanja stanovnistva.Na osnovu tog popisa tada je u 366 porodica homoljske oblasti zivelo oko 2400 stanovnika.Opštinu Žagubica cine 17 naselja.3 na hiljadu stanovnika.Naime.god. Na kartama"Branicevskog teftera"iz 1467.Za polozaj naselja od najveceg znacaja bile su doline pritaoka Mlave. razvoj naselja formiranih u srednjim delovima pritoka Mlave odvijao se uzvodno.U novije vreme. osvajanjem novih sumskih povrsina i prosirivanjem oranicnih. Zagradje. 37233ha zahvata poljoprivredno zemljiste ili 49% pod sumama je 36421ha ili 47. na mestu gde se spajaju kotlinske ravni i planinske padine. 1467. Suvi Do.u Homolju je bilo 18 sela sa 171 kucom.Naselje Žagubica je upravno. Prirodni uslovi imali su veliki uticaj na formiranje i proces naseljavanja. dok je Krepoljin lociran na severnom obodu krepoljinskokrupajske kotline(na slici vidite satelitski snimak gornje kotline Homolja). Preslab.. Kosarna.I upravo takav odnos uslovio je planska opredeljenja opstine da se razvoju poljoprivrede i stocarstva posveti veca paznja i mestanima ovog kraja omoguce povoljni uslovi privredjivanja. sirenje naselja u dolinama se odvija se u suprotnom smeru prema kotlinskoj ravni. Pescanica. Ribare. mada se pod tim imenom pominje tek 1735. na istoj lokaciji je ucrtano jedno od najmanjih homoljskih sela-Jabukovica.god.Od ukupno 75987ha.Osanica.Od tog broja danas pod istim imenom postoje 5 naselja: Laznica. Gornja Bresnica. sto stanovnistvu omogucava iskoriscavanje razlicitih prirodnih resursa u uslovima povoljnih reljefnih i klimatskih karakteristika. pominje Vrelo. i 1734. dok se u dva teftera mitropolijskog taksila iz 1733. i Breznica) dok ostalih 8 naselja vise ne postoje(Gospodjince. Na polozaj ovih i drugih naselja uticao je i privredni momenat.zagubica spada u starija hmoljska nasselja. Dolnji Cerkar i Libijan). Nalazi se na nadmorskoj visini od 315 m. 5 pod drugim imenom(Sige.9%.Opadanje broja stanovnika je posebno došlo do izrazaja poslednjih 20-tih godina (1978. tj. Žagubica.) kad se stanovništvo smanjivalo svake godine u proseku za 11.Posle skoro tri veka neizvesne sudbine naselja u ovom delu Srbije.Prvi sačuvani podaci o broju stanovnika u Homolju datairaju iz 1467.Tako je zagubica kao administrativni centar opstine formirana na krajnjem jugoistocnom delu istoimene kotline. god. privredno. dok je oko 2300ha neplodnog zemljista. na karti uredjenoj po zapovesti princa Eugena Savojskog 1723. Žagubicka opština raspolaze ogromnim prirodnim potencijalom sto je uslovilo opredeljenost stanovnistva za poljoprivrednu i stocarsku proizvodnju kao dominantnog zanimanja preko 65% ukupnog broja radno sposobnog stanovnistva. Milatovac i Josanica. zdravstveno i školsko srediste Homolja. a u spiskovima Trske crkve kao Žagubica. razvoj naselja u ovom kraju.god. Izvarica. zanatsko.Znacajna sredstva usmerena su i u sumarstvo koje po svojim potencijalima ne zaostaje za ostalim delatnostima u ovom delu istocne Srbije. odnosno istoimene opstine.-1725. projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 5 2/12/2013 .-1998.Na osnovu popisa prihoda pokrajne Branicevo.navodi se Žagubica. god.

tacnije u podrcju Jelja.Jos u drugom i trecem veku ovde je bilo razvijenorudarenje-kopanje rude zlata. terminalni izvori i vrela. i zlato.laznica. antimona. koja predstavljaju harmoniju veoma privlacnih ambijentalnih vrednosti kao sto su reljefni oblici.Nalazi se na periferiji zagubice ispod severnih padina Beljanice. kao i vise kulturno-istorijskih spomenika.krepoljinskoj rasednoj zoni. Vrlo sa okolinom predstavlja veoma privlacan prirodni kompleks koji se u znacajnoj meri moze staviti u sluzbu razvoja turizma.Okolini Osanice u kvarcnim zicama otkrivene su pojave volframita. jer je do sada ispitana dubina izvorista oko 74 m. od kojih su mnogi prave prirodne retkosti. ocuvane sume. halkopirita i pirita. a od Krepoljina je udaljeno oko 10km.Teritorija istocne Srbije poznata je po rudnom bogatstvu. Rudne pojave bakra prate pirit.Posebnu paznju zasluzuju nalazista i lezista kvalitetnog mrkog uglja koja pripadaju severnom delu senjsko-resavske grupe basena i iznose oko 3 miliona tona. a u toku su i poslednje pripreme za otvaranje kopova i eksploataciji gabroa. prirodne retkosti i zdrava hrana predstavlja osnov turisticke ponude ovog dela istocna Srbije. molibden.Smesteno je u ataru sela Milanovca. ispiranje zlatonosnih peskova u dolini Mlave i Peka.Pecine su podzemno blago Homolja. cisti vodotokovi. god.To je uticalo da se u novijoj istoriji pazvoja rudarstva posveti vise paznje.Oko 40 delimicno istrazenih speloloskih objekataPogodna pec. ima sve predispozicije da preraste u turisticki centar istocne Srbije. njegova netaknuta i malo poznata lepota je velike vrednosti. otkrivene su na vise mesta rude gvozdja. topljenje rude bakra i olova.Vrelo Mlave po svojim karakteristikama predstavlja pravu retkost. Ruda bakra otkrivena je izmedju sela Veliko Laole i Jasikova u slivu Crne Reke.com projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 6 2/12/2013 .Velika i Mala Strogrina pec. Prirodni motivi. izvor www.Ima izgled manjeg jezera i spada u grupu kraskih vrela.Utvrdjene su i pojave magnetita i halkopirita.Poslednjih godina intenzivniji su radovi na utvrdjivanju rezervi.Krupajsko vrelo nalazi se na nadmorskoj visini od 220m.Eksploatacija mrkog uglja u rudniku "Jasenovac" obavlja se od 1955. sfalerita. a posebno organizovanju istrazivanja i eksploataciji uglja i retkih magmatskih i krecnjackih stena. lezistima uglja i nalazistima raznovrsnih mineralnih sirovina. Posebno znacajan su nalazista retke magmatske stene-crni gabro na lokalitetu Crna reka. Vrelo ima izgled manjeg jezera i u stvari predstavlja potopljenu vrtacu okruzenu planinskim uzvisenjima Kondzila i vrelske padine. na nadmorskoj visini od 312m.U zoni Beljanice. galenita. kao i u ridanjsko. Opstina zagubica i podrucje Homolje sa ocuvanim prirodnim bogatstvima.

pa samim tim i u tom vidu nemogućnost kontakta i povezivanja sa “spoljašnjim svetom” mladi se odlučuju za po njima jedino preostalo rešenje – odlazak. moderni princip rada stručnjaka od kuće (SOHO) ili malih lokala jeftinih za odrzavanje. loše interne putne mreže. čiju tendenciju primećujemo u Zapadnoj Evropi. razvoj same Opštine. Pored nabrojanih loših uslova za život. slabije srednješkolsko obrazovanje. U daljem tekstu ćemo obrazložiti i zašto. glasovnim i video vezama). Velikim delom mladi se poput mladih iz cele Srbije odlučuju za napuštanje domovine zarad boljih uslova života i rada u inostranstvu. modernih kulturno opravdanih i ispravnih uzora. Po nama ovo pitanje je najlakše. Homolje je dolina zatvorenog tipa okružena visokim vencima). Problemi Telekomunikacione mreže Od maja tekuće godine Telekom je izgubio pravo monopola na telekomunikacije i telekomunikacioni saobracaj u Srbiji. najbrže i najjeftinije za rešavanje. kao i agrarno industrijske proizvodnje se čini kao nepremostiva prepreka.Homolje danas. U nedostatku adekvatnog obrazovanja. zdravija mesta za rad gde će im se komunikacija i kooperativni. uz podršku Opštine Žagubica rešimo jedan od navedenih problema – telkomunikacije i internet. malo kulturnih i zabavnih dogadjaja. Samim ostvarenjem ovog projekta otvaraju se mogućnosti za nova radna mesta. timski rad odvijati nesmetano zahvaljujući jakim i brzim internet.U susret prispeću u EU. Mi smo odlučili da na najbrži mogući način. nedostatak industrijske proizvodnje (opet radna mesta). posebno u Nemačkoj (Velike firme premeštaju svoje office resurse u mirnija. Trenutno stanje telkomunikacione infrastrukture u Homolju se može opisati kao očajno. loše telekomunikacione infrastrukture.Sa druge strane tendencija postoji da se nastala situacija pozitivno reši što pre. Nedostatak adekvatnih radnih mesta u struci. Ovo je do skora bio bespovratan proces. migracija mladih i telekomunikaciona infrastruktura U periodu od 2000-2005 primećena je vrlo velika tendencija migracija iz Homolja ka većim gradskim centrima i inostranstvu. brojne druge ponekad banalne situacije odvraćaju mlade od ostanka ovde. Instalirano je negde oko 2000 fiksnih telefonskih brojeva od kojih je polovina na PCM-u (korišćenje istih projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 7 2/12/2013 . loših veza sa ostalim delovima naše zemlje u bilo kom pravcu (podsetimo.

• Medjusobno povezivanje homoljskih naselja će se realizovati takdoje bežično i to: posebna mreža za Opštinu Žagubica sa svojim SAT linkom. • Moderna bežična tehnologija koja izjednačava bežičnu i optičku tehnologiju/propusnu moć . MK. Moguće rešenje.000 kbps-a. Realizacijom ovog projekta Opština Žagubica dobija • osnovno usavršavanje telekomunikacionih veza na nivou Opštine. Samim tim. Po nezvaničnim podacima Telekoma postavljanje optičkog kabla do Žagubice je proglašeno za neisplativu investiciju i pitanje je da li će uopšte biti realizovano.Mesne Zajednice. posebna mreža za pravna lica i treća komercijalna mreža za stanovništvo. Naš tim je već u pregovorima o saradnji sa renomiranom srpskom firmom za telekomunikacije koja će imati ekskluzivno pravo za uvodjenje ove tehnologije na teritoriji cele Srbije. neadekvatno korišćenje. Veza sa Optičkim instalacijama koje Telekom ima od Petrovca na Mlavi se odvija putem radio refleksnih releja (na slici). (u daljem tekstu MZ . nakon ostvarenog projekta bežičnih poprečnih mreža Homolja. uvodjenje višestrukih sistema povezivanja koji su ispred svoga vremena. vremenske uslove. Ako ste se načekali u banci da “proradi” sistem znate bukvalno na šta mislimo.samo moderniji `dvojnik`) te je sa tom činjenicom ograničenje dial-up brzine prenosa podataka u proseku od 33. signala i sprovodjenje kroz iste kablove . uz rezervnu mrežu. bežično izmedju zgrada – 128bitna zaštitna enkripcija podataka) Opštine Žagubica u kompletnu.bakarnih parica za više telefonskih brojeva po principu modulacije elektr. zaštićenu mrežu Medjusobno Povezivanje Opštine i institucija pri Opštini.avgusta 2006. nevezani za kvarove. MK – Mesne Kancelarije) radija • projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 8 2/12/2013 .600 do 51. MZ. pored satelitskog linka biće dostupna kao alternativa za povezivanje sa internetom ili servisima za prenos glasa i videa. Ovaj vid komunikacije je vrlo ograničen i često zavisi od vremenskih prilika i konfiguracije terena. razvoj infrastrukture.WiMAX će biti dostupna u Srbiji od 01. ponudjeno po ovom projektu sa naše strane je uvodjenje nezavisnog satelitskog voice/internet linka velike propusne moći koji će zadovoljiti potrebe svih pravnih lica i celokupnog stanovništva Homolja. • Nezavisni Paralelni sistemi(ili nezavisne paralelne mreze preko jednog bežičnog sistema) • Ultrabrzi internet za celo Homolje • • Obezbedjena obuka krajnjeg korisnika od strane ponudjaca Povezivanje kompjutera (žičano.

Kulturnih centara. radija Homolje. na slanje i primanje dokumenata nivou Opštine i krajnjeg korisnika.Homolje. Kulturnih centara. maticne sluzbe. Škola i Zdravstvenog centra ako postoji potreba za time. decije i zdrastvene zaštite. • Povezivanje Opštine i institucija pri Opštini. Škola i Zdravstvenog centra na brzi internet. urbanizma. • projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 9 2/12/2013 . direkcije za razvoj. MK. komunalne sluzbe. uvida u biračke spiskove. gradjevine. osiguranja. potvrda izvoda prijem žalbi i zahteva iz domena opstinski pravni poslovi. MZ. privatnog preduzetnistva. penzija. • • tehnička podrška klijentima (nova radna mesta) odrzavanje infrastrukture unutar mreže • tehničko odrzavanje celokupnog sistema izrada i održavanje web interfejsa za komunikaciju sa gradjanima (sistem odgovora na predloge zahteve ili žalbe gradjana u roku od od 24h) preko posebnih internet stranica • Povezivanje u mrežu opštinskog informacionog centra sa objedinjenim uslužnim delatnostima dostupnih u lokalu kao i u svetu (preko web(internet)baziranog interfejsa) i to pružanje usluga.

NAČIN UMREŽAVANJA slika 1. • umrezavanje po principu zvezde je bolje ali skuplje s time da su svi kompjuteri u mrezi povezani na jedan ili vise centara i ne zavise jedan od drugog. topologija mreze Ako pogledamo raspored na slici jedan videcemo da je • redno umrezavanje najbrže i najjeftinije ali najmanje sigurno jer se u slučaju kraha jednog kompjutera u rednoj mreži prekida ceo sistem mreže. njega mogu da poremete samo veće materijalne nesreće ili katastrofe. • treće. a odlikuju ga veće brzine prenosa podataka poput redne mreže sa sigurnošću podataka sistema “zvezda”. projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 10 2/12/2013 . ono je najsigurnije. Ovaj sistem je praktično non-stop stabilan. hibridno povezivanje je kombinacija prva dva.

MK.14 MB po sec. Škola i Zdravstvenog centra na internet. urbanizma. sirokopojasni internet. Opstinskog usluznog centra i internet caffea i Zdravstvenog centra na brzi. bežično izmedju zgrada – 128bitna zaštitna enkripcija podataka) Opštine Žagubica u kompletnu. MZ. Kulturnih centara. Škola. dotacijama i premijama na nivou osptine i krajnjeg korisnika.elektronskog slanja i preuzimanja potvrda.Mi smo odlučili da vam ponudimo treći kombinovani sistem kao osnovicu mreže sa sistemom zvezda kao rezervom za slucaj kraha glavnog sistema. do 77. zaštićenu mrežu • Medjusobno Povezivanje Opštine i institucija pri Opštini. • • tehnicka podrska klijentima • odrzavanje infrastrukture od do i unutar mreže? • tehnicko odrzavanje celokupnog sistema • izrada i održavanje web interfejsa za komunikaciju sa gradjanima (sistem odgovor na predloge zahteve ili žalbe u roku od za 24h) preko posebnih internet stranica • Povezivanje u mrezu opstinskog informacionog centra sa objedinjenim usluznim delatnostima dostupni u lokalu kao i u svetu (preko web(internet)baziranog interfejsa) i to pruzanje usluga. MK. Kompletni sistem po principu ključ u ruke • 1 sector wide sistem opštinske mrežne infrastrukture (zansnovanoj na širokopojasnoj widebroadband) mreži wiMax od 50 do 540 MBS (to jest od 7. gradjevine. osiguranja.14 mb u sec. što čini začetak i ostvarivanje projekta Elektronskih sela (e-village. uplata. MZ. penzija. radija Homolje. direkcije za razvoj. privatnog preduzetnistva. maticne sluzbe. e-community) i ostvarenje sistema elektronskog-upravljanja (E-goverment). decije i zdrastvene zastite.) protoka podataka sa kojim bi se ispunio preduslov za nesmetanu trenutnu komunikaciju na nivou Opštine sa mesnim kancelarijama. potvrda izvoda prijem zalbi i zahteva iz domena opstinski pravni poslovi. radija Homolje. uvidjaja u biracke spiskove. U sedištu Opštine u Žagubici bi se montirao server sistem sa administrativnim nadzorom i uz posebno napisan program za novi vid moderne interne komunikacije i razmene podataka (izvoda. Žičano povezivanje unutar institucija Opštine Žagubica biće po principu “zvezda” Šta mi nudimo • Obezbedjena obuka krajnjeg korisnika od strane ponudjaca • Povezivanje kompjutera(žičano. komunalne sluzbe. izvoda i dokumenata sa udaljenih lokacija) podnošenje dnevnih izvestaja o produktivnosti i radu od strane projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 11 2/12/2013 . Povezivanje Opštine i institucija pri Opštini. Kulturnih centara.

više o ovoj tehnologiji pogledajte dodatak 4 (Detaljnije o VOIP mrezama) • • • Povezivanje vec umrezenih (bežično. • VPN mrežu • 1 sector small sistem povezivanje nezavisnom mrezom mesne zajednice sa centralnim upravljackim sistemom VPN . zakazati sastanak. u slucaju realizacije celog projekta ovaj paket je besplatan VOIP(Digitalni telefoni) unutar opstine razgovor kao i razgovor na nivou drzave i sa inostranstvom za 10 puta jeftiniju cenu od standardne fiksne telefonije Sta je VoIP? Skracenica VoIP znaci "Voice over Internet Protocol" ili u slobodnom prevodu "Telefoniranje preko Interneta". Cinjenica da se medunarodni telefonski razgovor tarifira kao poziv u lokalu.povezivanje medicinskih centara i ambulanti homolja u mrezu i priprema za ZIS zdravstveno informacioni sistem – sistem pametnih kartica / knjizica sa kompletnom knjigom bolesti i lecenja pacijenta.povezivanje skola homolja u mrezu i na internet . Odredjuje se jedan superadministrator npr. dovoljna je da opravda isplativost VoIP-a. bezicno projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 12 2/12/2013 . na drugom kraju se vrsi dekodiranje digitalnog u analogni.A samim time sistem doprinosi i smanjenju troškova Opštine. Mogućnost elektronskog zahteva potrebnog dokumenta. prepisa ili žalbe od strane gradjana po sistemu odgovor za 24 h. Zahtevani dokument se može pripremiti nakon provere. poslati putem pošte ili kurira i dodatno naplatiti taksu za dodatnu uslugu. Komercijalno: VoIP omogucava korisnicima novi vid telefonije i cene VoIP razgovora su od 6-10 puta manje nego koristeci standardne telefone. Tehnicki: Analogni signal (ljudski glas) se kodira u kompresovani digitalni i kao takav se šalje preko interneta. takodje se može iskoristiti za uvodjenje novih brojeva telefona za gradjane koji više godina čekaju na iste. Nadzor celokupne mreže i aktivnosti MK od strane Opštinske uprave.Obezbedjujemo software koji je potreban za funkcionisanje celokupnog sistema. prepisanih lekova i primljenih terapija Umrežavanje svih opštinskih kompjutera i po potrebi institucija javnih preduzeća od važnosti Opštini u jednu intranet (ograničenu unutrašnju) mrežu. na nivou Opštine) klijenata sa internetom ultrabrzom mrezom (poput ADSL-a) bez kablova. Konkretno usluga koja parira telekomovoj. predsednik opstine odredjuje posebno obučeno lice za to koje će imati vrhunske privilegije i kome će svi podaci biti dostupni.šefova MK direktno Opštinskoj upravi.

porno stranicama itd.274 21.233 21.283 44. SITUACIONI PREGLED.283 44.4 6.800 21.200 44.6 21.717 21. PLAN I PRVI KORACI PRVE FAZE Glavni link Zagubica-Laznica 3.250 44.sirina geo.8 27.250 44. kockarnicama.250 44.9 4.26 44.duzina n.6 9.3 3.9 km 44.733 21.933 21.800 21.visina Seliste Zagubica Milatovac Vukovac Suvodol Josanica Osanica Krepoljin Ribare 2.71 416m 354m 337m 374m 294m 459m 504m 420 430 projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 13 2/12/2013 .817 471 m • backbone main (kičma mreze) Žagubica-Laznica • Backbone second Zagubica-Osanica • Backbone spare triangle Laznica-Zagubica-Osanica rezervna mreza u slucaju otkazivanja celokupne glavne mreze preuzima njenu funkciju i zadrzava osnovne funkcije i omogucava jos uvek punu komunikaciju unutar mreze i preko SAT-linka U tabeli je prikazana medjusobna udaljenost od osnovnog Sector sistema(backobne Zagubica-Laznica) vazdusnom linijom (km) Naziv naselja Udaljenost Region geo.200 44.download 1024 kbps upload 512 kbps mogucnost nadzora internet aktivnosti radnika.7 14. zabrana pristupa nelegalnom sadrzaju.7 homolie homolie homolie homolie homolie homolie homolie homolie homolie 44.0 13.733 21.767 21.9 7.

internet Svi planovi.slika zemaljskog linka za dvosmerni sat. karte i podrobniji podaci su navedeni u dodacima grafički prikaz pokrivenosti satelitima Eutelsat i Hotbird projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 14 2/12/2013 .

o projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 15 2/12/2013 . Krepoljinska DOLINA septembar 2006 – mart 2007.ROK Projekat će se odvijati u dve faze GORNJA DOLINA – LINK ŽAGUBICA-OSANICA-LAZNICA. DONJA. Projekat sastavio Damir Serbanovic homeland studio homolie internet developing team laznica-promet d. internet rok maj-septembar 2006.o.

DODATAK 1: MAPA BEŽIČNE MREŽE OPŠTINE ŽAGUBICA projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 16 2/12/2013 .

Posebna povoljnost je sto se ovakav vid interneta moze podeliti izmedju korisnika velike mreze . ali umesto toga koristi satelitsku antenu za dvosmernu(upload i download) data komunikaciju. malo vece brzine. Teledesic and Tachyon. aDSL i li hDSL ili kablovskom internetu? Satelitski Internet pristup je vredan razmatranja.gde je: mainbackbone(stub mreže) zadebljani pravac Laznica-Žagubica-Ribarsko Brdo – Osanica sporedne priključne mreže tipa “zvezda” .teoretski. Ovaj vid komunikacije je idealan za ruralna podrucja kojima treba brzi i sirokopojasni Internet. Dvosmerni satelitski Internet se sastoji od: * Zemaljska SAT antena * dva modema. Pegasus Express. Kable i DSL imaju.tanke linije koje se pružaju iz pravaca naselja DODATAK 2:KAKO FUNKCIONIŠE SATELITSKI INTERNET KAKO UOPSTE FUNKCIONISE SATELITSKI INTERNET Kako uopste da se povezete na Internet osim preko dial-up modema analogne telefonske linije ako ste suvise daleko od telefonske kompanije i optickog kabla za pristup DSL.ali satelitski sistemi su oko 10 puta brzi od normalne modemske brzine.500 kbps po kroisniku dok je brzina Downloada od 1 do 10 mbs. Satelitski Internet ne koristi uopste telefonske kablove ili kablovsku mrezu za povezivanje na mrezu. Firme koje nude dvosmerni satelitski internet u USA i zapadnoj Evropi su StarBand. Brzina Uploada je oko 100 . uplink i downlink * Koaksijalni kabl izmedju antene i modema projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 17 2/12/2013 .

000 komunikacionih kanala (korisnika) koji mogu biti usluzeni preko satelita. Obicno dial-up zemaljski sistemi imaju limitirani bandwidth lkoji sprecava multicasting ove velicine. satelitski Internet je prava stvar za vas! projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 18 2/12/2013 . Kompresija smanjuje velicinu data paketa i bandwidth (sirinu mreze).Dvosmerni satelitski Internet koristi Internet Protokol (IP) i multicasting tehnologiju. sigurni i nadasve brzi pristup internetu. Zato.nezavisni. ali ne i satelitski iternet. koja znaci vise od 5. IP multicasting salje podatke sa jedne tacke na vise tacaka (u isto vreme) tako sto ih kompreusje i salje naizmenicno u paketima. ako ste vi u ruralnom podrucju i zelite sirokopojasni.

Da bi smo razumeli mogućnosti današnjih WLAN-ova moramo se detaljnije pozabaviti IEEE 802.11 standardom. Glavni razlozi za to su usvajanje IEEE 802.2.483.750 MHz. kod korisnika je.400 .4 GHz. Pošto je u pitanju nova i još nedovoljno poznata tehnologija. Samo u slučaju izuzetno specifičnih i i retkih primena. mada treba očekivati i sve veću primenu opsega oko 5. STANDARDI Iako su ranije postojale alternative. ISM (Industrial. na to od čega zavisi maksimalni domet kao i kolika je sigurnost komunikacije. ISM u stvari čine tri opsega frekfencija: 902 . Od njih se. tako i Wireless Ethernet IEEE 802. u ovom trenutku.IR) tehnologija se danas izuzetno retko koristi za WLAN komunikaciju tako da se njom nećemo baviti.8 GHz. BNC ili fiber optički kabl već etar kroz koji se emituju infracrveni ili radio talasi.fizički nivo (PHY . Ta pitanja se obično odnose na mogućnosti primene.11 standarda za bežični Ethernet (Wireless Ethernet).928 MHz. Scientific & Medical) opsegu učestanosti koji je svuda u svetu prihvaćen kao opseg za čije korišćenje nije potrebna nikakva dozvola. Radio komunikacija kod WLAN-ova se obavlja u tzv. Nije ni čudo.DODATAK 3: BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE Mobilna telefonija je već dugo svuda oko nas.5. a sa druge nerealni zahtevi i očekivanja. Kod Wireless Ethernet-a fizički nivo više nije UTP.11 standard apsolutno nametnuo na tržištu. kao i značajan tehnološki napredak po pitanju brzine i pouzdanosti bežične komunikacije. a trend rasta će biti još izraženiji.728 . WLAN-ovi koriste Spread Spectrum modulacije proširenog spektra koje signal rasprostiru po širokom opsegu frekfencija i koje su dovele do prave male revolucije. danas se IEEE 802. na način integracije bežičnih mreža u postojeće ožičene mreže. To treba pozdraviti jer za to postoje dobri razlozi.11 standarda. Da li nas nešto slično u bližoj budućnosti čeka i na polju računarskih mreža ? Bežična komunikacija postaje sve zastupljenija i na tom polju. prisutno nepoverenje.5 MHz i 5. s jedne strane. njegovo prihvatanje od ogromne većine proizvođača. najčešće koristi opseg oko 2. jer one omogućuju da projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 19 2/12/2013 . Ovim tekstom želimo da vam približimo svet Wireless LAN mreža (WLAN) i da odgovorimo na najčešća pitanja i nedoumice u vezi njih.11 obrađuje prva dva od ukupno sedam nivoa ISO/OSI modela povezivanja . Kao i široko rasprostranjeni 'ožičeni' Ethernet standard IEEE 802.Physical Layer) i nivo veze (MAC .Media Access Control Layer). Infracrvena (Infrared . a i korisnici će imati manje briga u vezi međusobne kompatibilnosti opreme od različitih proizvođača. 2.3. rešenje treba tražiti van okvira IEEE 802.

mada će i FHSS uređaji imati svoje mesto na tržištu još neko vreme.više korisnika istovremeno deli isti frekfentni opseg bez međusobne interferencije. IEEE 802. Maksimalna snaga emitovanog signala je ograničena na 100mW u Evropi (kao najslabiji mobilni telefoni) i do 1000mW u USA. Na prijemu. Tehnika skakanja signala po frekfentnom opsegu (FHSS) se bazira na potpuno drugom principu. Širina spektra po kome signal skače kod FHSS tehnologije je 1 MHz. Tehnika širenja signala direktnom sekvencom (DSSS) je danas najviše korišćena Spread Spectrum tehnika. Frekfencija na kojoj se signal emituje se neprestano menja. Tipična snaga uređaja koji se mogu naći na tržištu je oko 50mW što je ispod nivoa šuma.11 standardu i kod DSSS i kod FHSS modulacije može se ostvariti komunikacija na brzini od 1 ili od 2 Mb/s.11 insistira na korišćenju isključivo Barkerove sekvence jer je to uslov međusobne kompatibilnosti. ali se u praksi koristi 2. korišćenjem XOR funkcije. moguće je da više WLAN mreža koriste isti kanal ali to zavisi od položaja Wireless stanica.11 daje slobodu kod izbora perioda posle koga se vrši skok na drugu frekfenciju. U toku prošle godine standard je dopunjen i brzinom od 11 Mb/s ali je ona moguća samo sa DSSS modulacijom. Ako na nekoj frekfenciji postoje smetnje koje ometaju komunikaciju. Takođe. Na početku komunikacije pošiljalac šalje RTS signal kojim za neki vremenski period rezerviše medijum i obaveštava primaoca da ima paket za njega. tako da se ISM opseg može podeliti na 79 nezavisnih kanala. počinje sa emitovanjem signala ali posle nekog slučajnog vremenskog intervala. IEEE 802. Napomenimo da postoje minimalne razlike u granicama ISM opsega i broju kanala u par zemalja. a već su razvijeni i standardi za brzine od 20 i 30 Mb/s.FHSS) i tehnika širenja signala direktnom sekvencom (Direct Sequence Spread Spectrum DSSS).11 standarda vodi se diskusija oko upoređenja DSSS i FHSS modulacija. Da bi se dobila efikasnija komunikacija koriste se CTS i RTS signali. Ukoliko na nekoj frekfenciji iz opsega postoji snažna smetnja. Osnovna metoda pristupa je stoga malo modifikovana i zove se Distributed Coordination Function (DCF) koja koristi Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (CSMA / CA). interferenciju i prisluškivanje. Takođe. Ponekad. recimo da je ova tehnologija razvijena još pre oko 50 godina i to za vojne primene sa ciljem da bude maksimalno otporna na ometanja. s tim što ne prenosi nikakvu informaciju). To znači da u istom prostoru može raditi 13 WLAN DSSS potpuno nezavisnih mreža. Barkerov kod se fazno moduliše korišćenjem BPSK (DSSS na 1 Mb/s) ili QPSK (DSSS na 2 Mb/s) modulacije. Od samog nastajanja IEEE 802. signal se demoduliše i poslati podaci se regenerišu. Ukoliko se ne radi o ad-hoc mreži. Radi se o tome da stanica osluškuje da li je medium slobodan za emitovanje i ako jeste. signal skače po celom spektru i to po određenoj pseudo-slučajnoj funkciji. koriste se i njihovi hibridi. ne treba mnogo objašnjavati zašto je neuporedivo teže priskuškivati signal koji je razasut preko prilično širokog opsega frekfencija i uz to ima veoma malu snagu. ukupna snaga signala ostaje nepromenjena. kombinuje sa signalom. U prilog tome. Po IEEE 802. TEHNIKE MODULACIJE Postoje dve osnovne tehnike koje se koriste kod WLAN-ova: tehnika 'skakanja' signala po frekfentnom opsegu (Frequency Hopped Spread Spectrum . zbog jednosmernosti radio komunikacije. Kod nje se signal kombinuje sa pseudo-slučajnom numeričkom sekvencom poznatom kao Barkerov kod koja se sastoji od 11 'chip-ova' ('chip' je identičan bitu. RAZLIKE U ODNOSU NA OŽIČENI ETHERNET Zbog drugačije prirode fizičkog medijuma i na nivou veze postoje razlike u odnosu na ožičene mreže. verovatnoća da će se poslata informacija tačno primiti je neuporedivo veća zato što će najveći deo signala biti prenešen. Na početku. naravno ukoliko je primalac u okviru dometa. Rezultat je tok podataka brzine 11 Mb/s i signal koji se prostire po 11 puta širem spektru. pokazalo se da je mnogo bolje slati signal male snage preko širokog frekfentnog opsega. Stoga više FHSS uređaja može raditi u istom prostoru ali su zbog velike snage signala međusobne interferencije ipak verovatnije nego kod DSSS-a. CSMA / CD metoda koja se koristi u ožičenim Ethernet mrežama je ovde nepraktična jer je otkrivanje kolizija kod radio signala mnogo teže. DSSS tehnologija se koristi i kod GPS satelitske navigacije kao i kod CDMA celularnih telefona. Zatim se. Naime. a ne Collision Detection (CD) metod. Prijemnik je podešen da prati promene frekfencije sa koje predajnik emituje. ali izuzetno retko. nema način da otkrije da li je možda došlo do kolizije. Značajna prednost u maksimalnoj brzini komunikacije i niža cena DSSS uređaja će doneti konačnu prevlast DSSS modulacije. tj.5 ili više skokova u sekundi. snage emitovanja i dr. Čak i proizvođači koji su tradicinalno bili vezani za FHSS uređaje već odavno nude i DSSS opremu s tim što se po pravilu radi o OEM proizvodnji sa par tajvanskih firmi. Zajednički razvoj velikog broja proizvođača doveo je do pojave DSSS uređaja na 11 Mb/s. U okviru kanala signal skače po čak nekoliko hiljada različitih frekfencija. Važno je što se i eventualne smetnje smanjuju 11 puta. Kod DSSS modulacije ISM opseg se može podeliti na 13 potpuno nezavisnih kanala bez ikakve međusobne interferencije. stanica koja emituje signal. i pružaju mnogo veću otpornost na smetnje i prisluškivanje od modulacija 'uskog' spektra. podaci će biti poslati ponovo kada sistem skoči na drugu frekfenciju koja je slobodna od smetnji. a da smetnja neće imati nikakav uticaj na njega. To značajno smanjuje verovatnoću kolizija jer sprečava da više stanica počne u isto vreme sa emitovanjem u trenutku kada su otkrile da je medijum slobodan. Umesto da se signal velike snage šalje preko malog frekfentnog opsega. Pošto je se i amplituda signala takođe smanjuje za isti faktor. neke stanice projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 20 2/12/2013 .

Međutim. ANTENE I DOMET Domet Wireless uređaja zavisi od antena koje se koriste. pa samim tim i veći domet koji seže do nekoliko desetina kilometara.20km. Nećemo se ovde baviti brojnim ranjivostima ožičenih LAN mreža već ćemo ukratko obraditi nekoliko sigurnosnih mehanizama koje su na raspolaganju kod WLAN-ova. priključak za antenu. Tu se javlja i pitanje 'roaming'-a koje nam je poznato i iz mobilne telefonije. Da bi neko pristupao WLAN mreži mora imati informacije o radio opsegu. ima LAN port (po pravilu Ethenet) i WLAN port. korišćenom kanalu i podkanalu. Pomenućemo zaštite od električnih pražnjenja (Lightening Protection) koje je veoma poželjno koristiti ako se antena montira na mesto koje nije dobro zaštićeno gromobranom. Prva je tzv. i obratno da korisnici iz ožičene mreže pristupaju WLAN-u. Najveći domet koji se može postići je oko 60-70 km. infrastrukturna u kojoj Wireless radne stanice komuniciraju preko Access Point-a. Spomenimo samo da se na ovakvim rastojanjima mora računati i na efekte kao što je zakrivljenje Zemljine lopte što povlači neophodnost montaže antena na visoke objekte. Ad-hoc mreže se brzo instaliraju. Acess Point u WLAN-u šalje tada CTS signal koji će ovog puta sigurno doći i do primaoca kao i do svih drugih radnih stanica čime im se stavlja do znanja da je medijum rezervisan i da će emitovanje uskoro započeti. pa ga može primati i onaj ko nebi trebalo. antenskog splitera. dok je u zatvorenom 50 . Kod usmerenih antena. potrebno je iskustvo u vezi refleksije i difrakcije signala na preprekama i dr. naročito kod današnjih UTP mreža. Koje je antene optimalno koristiti zavisi od konkretne primene i topologije terena. ima konektor za antenu. Dobra strana je što se sa ovakvim antenama mogu pokriti čitava područija i umrežiti svi mobilni ili stacionarni korisnici i cele LAN mreže koje se nalaze u okviru dometa. Prve su omni direkcione antene koje signal emituju svih 360° i omogućuju point to multi-point komunikaciju.neće čuti RTS signal. Wireless mrežna kartica je po svemu slična 'klasičnim' mrežnim karticama osim što umesto konektora za kabl. Mogu se koristiti i tzv. Spomenimo da se Access Point može koristiti i kao 'eksterna' Wireless mrežna kartica za umrežavanje samo jednog računara u WLAN. ISM opseg kod nas nije previše korišćen a izbegavanje omni antena tamo gde je to moguće garantuje da će tako biti i u budućnosti. bilo sa radnim stanicama u ožičenoj mreži. tj. PITANJE SIGURNOSTI Pitanje sigurnosti je jedno od najčešće postavljanih kada su u pitanju WLAN mreže. Po širini ugla emitovanja postoje dva tipa antena. glavne razlike između LAN i WLAN mreža potiču od različitog fizičkog nivoa. bilo međusobno. To smanjuje broj mogućih primena ali garantuje da se u okviru jedne prostorije može formirati IR mreža koja će biti savršeno izolovana od spoljnog sveta.direkcione (usmerene) antene koje obično imaju ugao emitovanja od 10° do 70° i prvenstveno su namenjene za point to point vezu. standarno predviđa sigurnosnu tehniku poznatu kao Wired Equivalent Privacy (WEP) koja se bazira na korišćenju ključa i RC4 algoritma za kriptovanje. IEEE 802.11. Služi da Wireless radne stanice pristupaju ožičenoj mreži. Wireless kartice i Access Point-i se standardno isporučuju sa malim onmi . Pored nje mnogi Wireless uređaji imaju ugrađene opcije za kriptovanje. IZNENADNA PONUDA projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 21 2/12/2013 . Jedan od pravaca razvoja Wireless Etherneta je i Internetu pristup baziran na ovome principu.150m zavisno od tipa objekta. kao što smo rekli. za kraj spomenimo i da Infrared komunikacija pruža ultra sigurnost na fizičkom nivou jer IR talasi ne prolaze kroz čvrste prepreke kao što su zidovi. a ne zaboravimo da i ožičene mreže imaju svoj bežični deo. Možda će to mnoge iznenaditi. Za sve više nivoe umrežavanja. Kada je u pitanju adresiranje spomenimo da IEEE 802 šema adresiranja dužine 48 bita je primenjena i u IEEE 802. Druga tip Wireless Ethernet mreže je tzv. već bi smo mogli da ga definišemo kao bridž između LAN i WLAN mreže. ali brojni analitičari i eksperti za pitanja sigurnosti smatraju WLAN mreže sigurnijim od klasičnih ožičenih mreža.dipol antenama čiji je domet na otvorenom oko 250m. po pravilu. Za to postoje veoma jaki argumenti. mada naravno mogu raditi i point to multi-point. Eksterne omni antene imaju pojačanje i do 15dB s kojim se postiže domet i do 10 . sigurnosnom ključu i password-ima za autentifikaciju i autorizaciju korisnika. 'ad-hoc' ili peer to peer mreža koju čine samo Wireless radne stanice. repeating stanice. Spomenimo ponovo da sama Spread Spectrum tehnologija. Svaka stanica može direktno komunicirati sa bilo kojom drugom stanicom u okviru WLAN-a. Drugi tip antena su uni . Kao zanimljivost. PCI ili PCMCIA kartice i Wireless pristupne stanice (Access Point). Korisnici koji ne znaju ključ ne mogu pristupati WLAN-u.11 standardu što ga čini kompatibilnim sa drugim standardima 802 familije u koje spada i klasični Ethernet. dakle. je neophodna optička vidljivost. Maksimalan broj radnih stanica u WLAN-u je toliki da se u praksi teško može dosegnuti. tj. OPREMA I NJENE PRIMENE U okviru WLAN-ova koriste se Wireless mrežne ISA. On. a korišćenjem određenih tehnika i više. garantuje visok stepen sigurnosti. Mogu imati i dosta velike snage emitovanja od preko 20dB. da emituju zračenja čiji intenzitet nije mali. Postoje dve osnovne topologije ili tipa Wireless Ethernet mreža. Postoji dosta prateće opreme za antene koja je često veoma korisna i preporučljiva. Kada je u pitanju sigurnost. tu postoje posebne metode za merenje snage signala u pojedinim delovima. Nije neophodna optička vidljivost ali se domet značajno smanjuje zavisno od prepreka. Kriptovanje se neuporedivo lakše implementira kod WLAN-ova što je rezultiralo pojavom dosta nezavisnih proizvođača specijalizovanih za WLAN Security softver. i 'klasična' i Wireless mrežna kartica se ponašaju identično i potpuno transparentno. jedan link se može realizovati u nekoliko skokova – posebnih linkova. Na tako velikim rastojanjima usmeravanje antena postaje složen zadatak koji zahteva posebnu aparaturu i obučen kadar. Interesantni su i već spomenuti antenski spliter-i (Antenna Splitter) koji omogućavaju da se na jedan Wireless uređaj spoji nekoliko antena. mobilne su i često su privremenog karaktera. tj. a koji se ne sreću u 'ožičenom' svetu. Zato je ipak preporuka da se koristiti više usmerenih antena spojenih na uređaj preko tzv. a predstavlja prelazak Wireless stanice sa jednog Access Point-a na drugi. Access Point nije bežični hab. Loša strana omni antena je što se signal razbacuje na sve strane. Pokrivanje celih područija je priča za sebe. To je mnogo više podataka nego kod klasičnih ožičenih mreža i čini WLAN mreže veoma sigurnim.

uzgred budi rečeno. Wireless Ethernet je danas potpuno zrela tehnologija.Wireless Ethernet ili razni xDSL-ovi. Wireless Ethernet često predstavlja najjednostavnije i najoptimalnije rešenje jer jedna Wireless kartica nekada može zameniti stotine metara fiber optičkog kabla i sve peripetije oko njegovog postavljanja. Ono što je sigurno je da će klasične ožičene LAN mreže još dosta dugo biti dominantne. nezamenljiva u mnogim sitacijama kao što su instalacija mreže u istorijskim objektima pod zaštitom države. preskupo ili čak nemoguće ili pak tamo gde se mreža mora instalirati brzo ili gde korisnici moraju biti mobilni. Metod za to je jednostavan i sastoji se u kupovini malih firmi specijalizovanih za Wireless Ethernet ili u OEM proizvodnji.Istovremeno slanje podataka (Tekst. Zbog toga je prenos govora preko IP mreža (VoIP) trenutno vrlo aktulena tema medu IT profesionalcima. takode. zatim na mestima gde je postavljanje kablova teško.) Prelazak klasicne telefonije na IP mreže obecava nam u buducnosti manje troškove telefoniranja i primenu novih aplikacija.11 standarda je time zagarantovana. Frame Relay i dr. vise o ovoj tehnologiji pogledajte dodatak 4 (Detaljnije o VOIP mrezama) projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 22 2/12/2013 .Besplatni Pozivi (PC==>PC ili SipPhone==>SipPhone) . a pred korisnicima je sve teža dilema oko izbora optimalne tehnologije . kao i da ukaže na neke strategije za njegovo postizanje. ali da će udeo WLAN-ova naglo rasti i da će se stvari u budućnosti verovatno preokrenuti. ISDN.Video. Ovaj clanak ima nameru da pruži informaciju o tome šta je neophodno ispuniti da bi se pružio visok kvalitet prenosa govora putem paketnih mreža. 3Com. DODATAK 4: DETALJNIJE O NOVOJ VOIP TEHNOLOGIJI (Voice Over Internet Protokol – Prenos Glasa preko internet protokola) VOIP Prednosti VoIP u odnosu na standardnu (fiksnu/mobilnu)telefoniju .Grafika. Pošto se osnovne postavke u voice i data svetu znacajno razlikuju.. Budućnost IEEE 802. S obzirom na povećanje brzine Wireless Ethernet-a postavlja se pitanje isplativosti dodatnih ulaganja u kabliranje kategorija 6 i pogotovu kategorije 7 (koje. počele da nude svoja Wireless Ethernet rešenja. doći će do napredka Wireless Ethernet-a koji sada teško možemo predvideti i koji će možda potpuno potisnuti ožičene mreže. Ovaj prelazak. Cabletron i druge velike firme na polju računarskih mreža su se takođe već uključile u trku i. Dok se iskoriste potencijali usvojenog standarda za kategoriju 5E koji podržava i Gigabit Ethernet 1000Base-T mreže na 1000 Mb/s. njihovo spajanje predstavlja znacajan problem za mrežne operatere kojima je cilj da pruže visok kvalitet voice usluga na koji smo i navikli. cak i na zagušenim mrežama.Pozivi na druge telefone su 6-10 puta jeftiniji (PC==>Phone) . predstavlja i izazov da se na pravi nacin ukomponuju dve potpuno razlicite tehnologije i filozofije. Nortel.Mogucnost telekonferencija (istovremeni poziv na više telefona) . još zvanično nisu ni usvojene).. skoro preko noći.Cisco.

bez obzira na kašnjenje. koji zadržava govorne pakete u baferu. Džiter na mreži: Džiter predstavlja meru promenjivosti kašnjenja. zbog prirode govornih komunikacija. S druge strane na kvalitet prenosa govora. odvojenu infrastrukturu i imale razlicite operatere. džiter mora biti manji od 20ms. Kada su u pitanju podaci filozofija je drugacija. Prenos podataka je relativno neosetljiv na kašnjenje i džiter.VoIP mreža se cini složenom jer ukljucuje i voice i data komponente. Glavna preokupacjija je da se podaci pouzdano prenesu putem nepouzdanih medija. Medutim. Pri tome. Ranije su ove dve tehnologije koristile potpuno razlicitu filozofiju. Filozofija prenosa govora je bila da se obezbedi "pet devetki" pouzdanosti (99. Rezultat bi bio konverzacija puna neprijatnih pauza i iznenadnih prekida. Mreže za prenos govora rade na principu komutacije. Vrednost džitera može se ublažiti korišcenjem džiter bafera. U pojedinim situacijama. koji su "bursty" (u jednom trenutku šalju se i primaju na citavom opsegu komunikacijskog kanala. i to onoliko dugo koliki je prosek džitera na mreži. kodiran i emitovan konstantnom brzinom uticu cak i vrlo mala kašnjenja. Mreže za prenos govora su oduvek bile odovjene od mreža za prenos podataka. Ukoliko je kašnjenje vece od 100ms. manji gubitak podataka u prenosu može dovesti oštecenja fajla ili PC aplikacije (koja se prenosi paketima podataka). koji je semplovan. može doci do gubitka celih reci u prenosu ili pojave pauza izmedu recenica. Izmedu krajnjih tacaka. mreža mora zadovoljiti bar minimalne vrednosti za sledece faktore: Kašnjenje mreže: kašnjenje izmedu krajnjih tacaka mora biti manje od 50 milisekundi (ms). može rezultirati lošim kvalitetom govornog signala. Mreže za prenos podataka rade na principu paketnog prenosa. na podatke. džiter i gubitak paketa. Saobracaj na ovim mrežama je osetljiv na kašnjenje i smetnje. U svetu prenosa podataka opseg na mreži se uvek deli i zato su zagušenja i kašnjenja vrlo cesta. Na primer.999%). ali je nedopustiv gubitak podataka. Telefonski prenos govora koristi samo njima dodeljen opseg u mreži tako da se kašnjenje vrlo retko javlja kao problem. ukoliko se izgubi mali deo paketa podataka prilikom prenosa to nece znatno uticati na kvalitet prenešenog govora. uvodenje VoIP-a na mrežu koja radi vrlo efikasno prilikom prenosa podataka. Kriticni faktori koji uticu na kvalitet prenosa VoIP su: kašnjenje. jer je prenos govora zahtevao potpuno drugacije karakteristike mreža. projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 23 2/12/2013 . a u drugom koriste samo mali deo opsega) kašnjenje generalno i ne utice. Radi obezbedenja dobrog i pouzdanog nivoa prenosa govora. Faktori koji uticu na kvalitet prenosa podataka su sasvim drugaciji od onih koji uticu na prenos govora.

Izvor: Columbia Univerzitet projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 24 2/12/2013 . Gornja granica opsega za upload na kojoj analogni modemi rade je 33. Uz to. Mada VoIP može raditi u LAN shared okruženju. Dobra vest je da su mreže koje objedinjuju prenos govora i podataka vec danas dostupne. mrežni svicevi moraju da obezbede odvojene "redove cekanja" za govorne pakete i pakete podataka.. ruteri i svicevi moraju prepoznati prioritet govornih paketa. Uz pomoc kodeka i podešavanjem odredenih mrežnih parametara moguce je podici kvalitet govora. Drugo. VPN: i sa korišcenjem VPN (Virtuelnih Privatnih Mreža) treba biti obazriv. džitera i gubitaka paketa. Takode. treba koristitii LFI tehniku radi smanjenje serijskog kašnjenja na WAN mreži. džiter i gubitak paketa nisu u gore navedenim relacijama. radi boljih rezultata. Pored ovih kriticnih faktora postoji i par preporuka vezanih za implmentaciju VoIPa: Komutirane mreže: Potpuno komutirane mreže moraju da eliminišu (ili bar da smanje na najmanju mogucu meru) konflikte koji se mogu pojaviti kada dve krajnje stanice zauzimaju raspoloživ opseg LAN mreže. Na ovaj nacin se obezbeduje da se govorni paketi obeleženi visokim prioritetom budu procesirani pre data paketa.2%. IP mreža mora da "zadrži" informacije koje se ticu prioriteta paketa duž celog prenosnog puta. Vecina VPN proizvoda povecava kašnjenje zbog kriptovanja i drugih dodataka. Ovaj opseg je nedovoljan za obezbedivanje kvalitetnog prenosa govora. cešce i manja. Na kraju. to se može postici korišcenjem QoS. Prioritet prenosa govornih paketa nad prenosom paketa podataka Da bi VoIP rešenje ispunilo zahteve na zagušenoj mreži ona mora biti u stanju da obezbedi prioritet prenosa paketa koji nose signal govora nad tobicnimT paketima sa podacima. ukoliko se VPN koristi preko Interneta. Osobina Class of Service (COS) obezbeduje nivoe prioriteta paketima koji se prenose kroz mrežu.6Kb. preporuka je da se koristi komutirana mreža. Pristup analognim modemom: treba biti obazriv prilikom korišcenja analognih dial-up modema (ciji je opseg 56k) za povezivanje 2 krajnje tacke. Govorni podaci moraju biti "markirani" CoS mehanizmom. ali treba imati u vidu da je mnogo verovatnije da modemi mogu proizvesti neprihvatljiv kvalitet prenosa govora. Važno je dobro razumevanje cinjenica koje su u tekstu iznete pre nego što se odlucite da objedinite mreže za prenos govora i podataka i u Vašoj kompaniji.Gubitak paketa na mreži: Maksimalni gubitak paketa ne sme biti veci od 0. Na zagušenim mrežama. zadovoljavajuci nivo kvaliteta se ne može garantovati ukoliko parametri kašnjenje. Zakljucak Primena VoIP zahteva od administratora mreže limitiranje kašnjenja.

DODATAK 5: NAČIN UMREŽAVANJA CELOKUPNE OPŠTINE NAČIN UMREŽAVANJA projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 25 2/12/2013 .

njega mogu da poremete samo veće materijalne nesreće ili katastrofe. ono je najsigurnije i najskuplje a odlikuju ga vece brzine prenosa podataka poput redne mreze sa sigurnoscu podataka sistema zvezda. Mi smo odlučili da vam ponudimo bas treci kombinovani sistem kao osnovicu mreze sa sistemom zvezda kao rezervom za slucaj kraha glavnog sistema. trece.slika 1. umrezavanje po principu zvezde je bolje ali skuplje s time da su svi kompjutei u mrezi povezani na jedan ili vise centara i ne zavise jedan od drugog. projekat:WDS Mreža Opštine Žagubica-autor:Damir Serbanovic strana 26 2/12/2013 . topologija mreze Ako pogledamo raspored na slici jedan videcemo da je redno umrezavanje najbrze i najjeftinije ali najmanje sigurno jer se u slucaju kraha jednog kompjutera u rednoj mrezi prekida ceo sistem. Ovaj sistem je prakticno non-stop stabilan. hibridno povezivanje je kombinacija prva dva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful