2.

5

KEBERKESANAN STILISTIK DALAM BAHASA

Salah

satu keberkesanan gaya

stilistik di dalam bahasa bahasa. Gaya ialah

ialah pendedahan penggunaan menimbulkan

kepada kepelbagaian bahasa seperti yang

manipulasi sehingga

ingin dinyatakan

penulisannya,

kesan tertentu kepada pembacanya (1985: 48).

Gaya bahasa ialah ragam bahasa yang digunakan di dalam penulisan atau lisan ataupun cara pemakaian bahasa di dalam sesebuah karya atau susunan

kata, frasa dan ayat yang digunakan oleh pengarang dalam usaha melengkapkan tema dan persoalan dan sebagainya di dalam karya yang dihasilkan. Gaya

dapat dikelompokkan kepada lima jenis, iaitu gaya bahasa pengulangan, gaya bahasa penyirnaan, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertautan dan gaya bahasa pertentangan (Nik Hassan Basri, 2007: 145).

Menerusi karya sastera, aspek gaya bahasa adalah amat penting bagi menjadikan sesuatu karya lebih menarik dengan penggunaan gaya yang pelbagai.

Contoh gaya bahasa pengulangan adalah seperti aliterasi, anafora, asonansi, epifora dan banyak lagi. Gaya bahasa pengulangan ialah gaya bahasa yang

mengandungi unsur-unsur pengulangan bunyi, suku kata, kata, frasa atau bahagian ayat yang dianggap penting.

Gaya

bahasa

penyirnaan

pula

ialah bentuk

bahasa

yang

mengalami

unsur pengguguran bunyi, suku kata, frasa atau bahagian ayat. Contoh gaya bahasa penyirnaan termasuklah aferesis, afesis, akronim, apokop, elipsis, kata singkatan dan sinkof.

Seterusnya,

gaya

bahasa

perbandingan

yang

bermaksud

bentuk bahasa

perbandingan yang indah untuk menambah kesan

tertentu dengan cara

Berdasarkan perlu gaya bahasa yang digunakan. antonomasia dan lainlain. inversi dan paradoks (Nik Hassan Basri. dalam Beliau boleh atau bergantung tatabahasa menggunakan gaya menghasilkan pembaca. dan simile. Antaranya termasuklah alusi. metafora. khususnya novel. pleonasme Gaya bahasa pertautan pula ialah gaya bahasa yang mengaitkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain. sebagai panduan membentuk sesuatu karya yang lebih kreatif dan dapat memberi kesan kepada Gaya dari segi variasi bahasa juga banyak digunakan di dalam sesebuah karya. 2007: 80-82). Antara variasi bahasa termasuklah seperti bahasa lisan. personifikasi. Contohnya imejan. bahasa pasar.membandingkan. . Seterusnya ialah gaya bahasa bertentangan. yang terdiri daripada tiga jenis iaitu hiperbola. cerpen dan prosa Melayu klasik. bahasa surat dan lain-lain. kepada bahasa aspek seseorang pengarang karya tidak sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful