P o p p e r P é te r A K Ő , A V Í Z ÉS A K U T Y A

Popper Péter

A KO, A VIZ ÉS A KUTYA
<o P o p p er P c tc r

//

K ia d ja a S a x u m K ia d ó K ft. F elelő s kiad ó: Je n e i T am ás Felelő s szerkesztő: Z o ln a y -L a c z k ó K a ta lin B o r ító te r v és n yom d ai előkészítés: H o lló s Já n o s IS B N : 9 7 8 - 9 6 3 - 2 4 8 - 1 7 3 - 9

ZSIDÓNAK LENNI

kis u n o k á m ! El is m o n d t a m . le v etté k a sz e m ü v e g e m e t. 7 .!” Es a k k o r k id e rü lt. N é g y a rk a n g y a l m i n d e n o ldalró l.. és f ö l ö t t e m az Isten k e g y e lm e .Isten evidencia volt „E lő ttem M ichael. . A s z ü le im e lp u s z tu l­ ta k a h á b o r ú b a n . éjsza ka. M e g k e lle tt t a n u l n o m a k a to l ik u s sz e r ta rtá s re n d e t. le n y í r t á k a ha ja m a t kopaszra. mögöttem Gábriel. és o ly a n j ó v é d e t t v o lta m . m e r t s o k a t f é l te m .. M e r t az élet s z á m u n k r a e ls ő so rb a n az volt.s fölöttem a z Isten kegyelm e” E z t az i m á t a n a g y a p á m t ó l k a p t a m . és e n g e m e g y n a g y n é n é m h o z o t t át M a g y a r o rszágra. és erd é ly i m e n e k ü l t kisfiú v a g y o k . h o g y Is­ t e n n e k tetsző életet é lü n k . balomon Uriel . T e h á t tisztességesek és b ec sü le te s e k v a g y u n k . és e lh e ly e z te k e g y Pest k ö r n y é k i k e r t é s z e t b e n k e rté sz in a sn a k . és azt kell h a z u d n i. E g y n a g y ö s s z e o m lá s o n m e n t e m át t í z . m e g i n t h a z u d tá l. . pl. Szégvelld m a g a d .t i z e n e g y éves k o ­ r o m b a n . h o g y e n g e m P o n g r á c z P é t e r n e k h í v ­ n a k . és a z t m o n d t a : — Ezt m o n d d el. jobbomon R afael. k ü ­ lö n ö s e n este. h o g y eg yszer csak h a z u d n i kell.P éterke. im á k a t. igazat m o n d u n k .

É n e b b e b e l e n ő t t e m m i n t e g y n a g y o n vallásos c s a l á d n a k a tagja. h a l d o k l o t t . k é t n a p o t. . v a g y ha a barátja volt. h o g y e tt ő l a d o lo g t ó l elváljak. h o g y a B r a u n n a k a d o tt élet­ id ő lejárt. v is szaa d tá k —n a g y o n g o n d o s a n k ö n y v eltek ! .visszaadták a n ap o k at: „ P o p p e r ú r m a g a két n a p o t a d o tt. N a g y o n so k a t m e g t e t t e m é r ­ te. az e v ésre. n a g y o n b e t e g a . h o g y . és ez t felajánljuk. h o g y e t t ő l k e z d v e m o s t a n á i g . h o g y m e g fo g h a ln i . osztályk öz össég stb. Az Ú r elfogadta a felajánlását. ak i ig azat m o n d . m a g a k eveseb bet fog élni k ét nappal. n a g y o n n a g y erőfeszítéseket te t te m . két hetet. ez te t t é r t e l m e t l e n n é m i n d e n f a j ta m ű v i k ö z ö ss é ­ get.U ra m . M o s t az teljesen m i n d e g y volt.” —m i t t u d o m én. A z ő e g y ik fia V o ro n y ezsn él volt 9 . O ly a n közv etlen v iszo n y b an v o ltu n k . . m e r t h o g y m e n n y i v a n az e m b e r n e k e g y általán . A vallásos zsidó c s a lád n ak a m i n d e n n a p j a i b a n je l e n v a n az Isten. az n e m le g e n d a vo lt a szá­ m u n k r a . h o g y ak i h a z u d ik . D e m i ..D e e n n e k a lényege n e m ez. az Ú r n e m fog adta el a felajánlását. visszakapja..” H a m e g g y ó g y u l t . Szóval az a b izto n sá g . a B r a u n — . E z t is szabad volt. h o g y az e m b e r b e le k e r ü lt d iá k m o z g a l m a k b a . h o g y m o n d j a m . H a v a la k i rosszul volt. Es a k k o r a rabbi a te m p lo m b a n . és ez vo lt s z á m o m r a az a lapé lm é ny . . E n n y i.. a n n a k s e m m it. sz e re tjü k őt.. az é le tb e n m a r a d . a m i ­ k o r ez m é g k ö z e le b b j ö t t h o z z á m . a k k o r jö tt a te m p lo m s z o lg a . S zám o m ra. n a g y o n és ig a z á n h ív ő e m b e r volt. és a k k o r azt m o n d t á k : „V ig y áz zo n . e gész é l e t e m b e n b o r z a s z t ó a n s z e r e tt e m v o ln a h i t e t l e n le n n i. ? Volt e g y teljesen tr a g ik u s fo r d u la ta e n n e k a d o l o g n a k . leváljak. h o g y ad eg y n a p o t. a h o l i d ő t a d t a k v o ln a az e m b e r e k az é le t ü k b ő l. A z t á n itt v o lt a J ó iste n .. h a d d éljen m é g eg y kicsit a B r a u n ”. és azt m o n d t a a p á m h o z is eljött (és ezt eg y g y e re k hallja) — h o g y „ P o p p e r úr. . e b b e-a b b a. T é n y le g m e g p r ó b á lt a m . v ag y m e g g y ó g y u lt. n a g y b e t e g volt. N e m sikerü lt. aki az ellensége volt. a k k o r azt is m o n d h a t n á m . leh et. O l y a n k ö z ö s s é g e t n e m ta l á lt a m . A z egész é le t e m . A vallásról s ik e rü lt le v á ln o m . N e k e m az Isten e v id en c ia volt. Es u g y e v o lt e n n e k e g y rizik ója. Ez ev id e n c ia volt.e d d ig —azzal telt el. e z e n n e m k ellett t ö p r e n g e n i. ad n e k i v a l a m e n n y i t az é le t é b ő l? ” A k k o r azt m o n d t a . azt h o n n é t le h e t t u d n i . ha é n e ttő l b e lü l r ő l m e g t u d t a m v o ln a sza bad uln i. m i n d e n r e az é g v il á g o n á ldá sok at kell m o n d a n i . P o p p e r úr. H a m e g ­ halt. E n n y iv e l h a jl a n d ó k v a g y u n k k e v e se b b e t élni. a k k o r eljöttek m e g i n t. T e h á t m i n d e n r e v a n szabály: a kézm osásra. A nag y ap ám . N e m sikerült.lehet. és ö s s z e g y ű j t ö t t ü n k n e k i 2 év 3 h ó n a p 4 n a p o t. h a n e m valóság. de Is te n rő l n e m . a k it „ sa m e sz ”.. az m e g h a l. de sose sikerült. . A lén yeg e az.n a k n e v e z te k . B o l d o g l e t t e m vo lna. h o g y r ö g t ö n vele fo ly tassam . . felajánlotta. h ív e k . aki a m ai D ózsa G y ö rg y úti te m p lo m n a k (m ely je l e n l e g v í v ó t e r e m k é n t ü ze m e l) volt a főrabbija. h o g y igazi n a g y e r ő ­ feszítéssel m e g p r ó b á l t a m n e m h i n n i . az a k ö z v e tle n kapcsolat. H á t u g y e a J ó i s te n r e n e m le h e t szám ítani! H a eg y s o m m á s ö ssz eg e­ zést a k a r n é k a d n i saját m a g a m r ó l . E z t t u d o m m o n d a n i . Es a k k o r vagy m e g h a lt a B ra u n . m i k o r öss zeg y ű ltek a n ap o k .

N a g y o n .. . ra b b i létére. h o g y h a d d éljen. És m é g be is csapta.. V ég ül k id e r ü lt. h o g y jó . E n n e m élek to váb b .vag y e g y a n g y a lá n k e res ztü l v é ré t a fiú h ely ett. ö rö k k é v a l ó lén y lé t r e h o z i d ő b e n élő lény ek e t. és m i n d e g y . és talán k é t n a p ig n e m is ev ett. szóval. és k é t n a p ig i m á d k o z o t t a t e m p l o m b a n . Jó . M i n d i g ú g y é r z e m . A bibliai le ­ g e n d a n e m e r r ő l az Is te n rő l szólt. csak h o g y a S any i visszajöjjön. h o g y va n e g y k e g y etle n a k tu s a te r e m t é s b e n . h o g y . Es a n a g y p a p a n a g y o n a g g ó d o t t . bö jtö lt. És n e m azt m o n d t a . h o g y ez m i t jele n t. m i n d f ö l a j á n l o t t a m . Es ú g y é r z e m . . É s . E g y sz e r csak e l t ű n t . K e m é n y do log . E n e lf o g a d o m a b á r á n y 10 . de éljen a fiam . a m i h á tr a lé v ő i d ő m v a n . O t t volt b e z á rk ó z v a . . és h á t . S zóval a lé n y e g az. H a v a la k i o d a a d ja az összest! Es b o ld o g a n h a lt m e g .m u n k a s z o l g á l a t o s . És te r m é s z e te s n e k v ette p a p létére. h o g y ezt az Isten elfo gad ta. N e m . Sanyi n e m j ö t t vissza soha! M e g h a l t O r o s z ­ o rs z á g b a n flektífuszban . az o ro s z o k íg y -am ú g y . a k ik m e g b e t e g s z e n e k . h o g y a n a g y p a p á n n é h á n y h é tr e rá d i­ a g n o s z t iz á l ta k e g y r ö v i d lefoly ású l e u k é m i á t és m e g h a l t .. m e g ­ h a ln a k . k ö z b e n zárv a van. m i n d e g y . . V a la m i n a g y o n k e m é n y .Es n a g y o n d e r ű s volt. tu d o m á s u l v e tt e m . h o g y m i ez. h o g y az Ú r i s t e n e lfo g ad ta. Es így a család is m e g n y u g o d o t t . D e n e m f o g a d o t t el a n a g y p a p a é le te h e l y e t t s e m m i t . m e g d élb e n . é n 68 éves v a ­ g y o k . h o g y a n k e rü lt o da. s t b . —ő volt a fia —és én. n a g y o n a g g ó d o t t érte. . E z e g y a l k u volt. h o g y Isten v a ló b a n elfogadta. h o g y Izsák fiacskáját fö láld o zza és azt m o n d j a . h o g y o t t m i c s o d a p u s z t u lá s v a n . n a g y o n a g g ó d o m a S a n y i é r t .n a g y o n rossz h í r e k j ö t t e k . É s a család n a g y o n iz g a to tt volt. h o g y v a la k i h a d i f o ­ goly.” . ta lá n . . de n e m kell e z é rt k e v e se b b e t éln ed . t ö n k r e m e n n e k . és azt m o n d t a . V an e b b e n v a la m i n a g y o n k eg y e tle n . a m i k o r A b r a h á m fö le m e li a kést.. Szóval. h o g y e g y i d ő n k ív ü li. . M e r t hisz ez volt a b iz o n y í té k . . . .N é z z é t e k . A zsidó t e m p l o m o t reggel k in y itjá k . Es h á t m u száj vo lt m e g h a l n i a . . aki m é g is e lfo ­ gadta a b á rá n y v é ré t a fiú hely ett. k i n y i tj á k m é g este is. h a n e m arról. H a d d ta lá lk o z z a to k m é g . D e v a n eg y baj. h o g y m o n d j a m ? A n a g y p a p a v é g ü l is a l k u d o t t . Szóval n incs á ll a n d ó a n ny itva. V é g ü l e lő k e r ü lt r e n d k í v ü l d e rű s e n és v i d á m a n . E z t m o s t vicc n é lk ü l m o n d o m : b o l d o g a n h alt m e g . d e n e m m é r t é k fel. h o g y a n a g y p a p a b e z á r k ó z o t t a te m p lo m á b a .

13 . hogy túléltük. Á tú sz tu k a D u n á t. N ek em o tt esett le a tantusz. m ár hordtuk a sárga csillagot. am íg en g em látsz!” E z t n a g y o n k o m o ly an v e tte m . h o g y vallásos é le te t fo g é ln i. a vállába kapaszkod tam . m ert azoknál géppisztoly volt. „ N e félj. a m i n ek em egy n a g y o n fo ntos m o n d at volt. és m entették. B ár azt hiszem . azzal a feltétellel adták h ozzá.N e félj. É s v o lt egy m o n d ata. így tett anyám is. és nyilas suhancok m egpofozták a mai N yugati téren. A ztán azt láttam . az anyám nak volt köszönhető. és az. és nem féltem . a m ik o r elvette anyám at feleségül. Szám om ra akkor kezdődött a háború. hogy a férfiak nagyon elsüllyedtek egy tehetetlen depresszióba. Aztán jö t t 1944. ha elfárad tam . hogy hűha! Itt valami nagy baj van. hogy teljesen depressziós lett. magába roskadt. R á m -sz a k a d é k b a . ez egy tipikus dolog volt. É s attó l k ezd ­ ve — ah og y m e g íg érte — im á d k o z o tt regg el im a sz íjja l. de hát lá ttam ő t. N em ütött vissza. id e -o d a. és a teljesen k óser h áztartást b e ta rto tta . am i m enthető. és a nők lettek aktívak. amíg engem látsz! Az apám . E lm e n tü n k veszélyes tú rák ra.

e g y része az I s te n n e k szólt. b e c s a p o tt. és a h o g y k ö r ü l n é z t e k . eg y b ú v ó h e ly e n . és a k k o r kicsit szabadabb vo lt a dolog. A z t á n ez o t t k e m é n y r e fa g y o tt. A z e m b e r e k e t e ld u g t á k u g y a n . m i n d j á r t e l m o n d o m . h o g y itt c s o n t ig s o v á n y o d o t t h u s z o n . O e l d u g o t t o t t e g y c s o m ó e m b e r t . o d a ne m en jen ek ! R ö g t ö n t u d t á k . M é g szerencse. h o g y o t t v a n a k in c s elrejtve. e g y b é r h á z n e g y e d i k e m e l e té n volt talál­ h a tó eg y laká sban . .. a p á m is az volt. h o g y e b b e n a la k á s b a n r e n g e t e g r é ­ gi újság volt. A z illető a B r a u n S o m a s z e m i n á r i u m — ez e g y elfelejtett név. És a láda lassan m e g t e lt . h o g y n in c s v íz. M o n d j u k a m á z l i az volt. I l y e n k o r é n is m e n t e m . a m i t a k o m m u n i s t a p á r t ta l k ö z ö se n t a r t o t t a k fen n . H o z z á n k is b e r o n t o t t k é t pasi a g épp iszto ly ával. . a h a r ­ m a d i k a t. ezt n e m t u d o m . m e r t m i n d e n lak ó l e m e n t a p i n c é b e . m i k ö z b e n h u s z o n . m i m e g d e r m e d t e n n é z tü k .itt k e z d ő d i k a k o m m u n is ta s á g o m .M i van a ládában? E r r e m i n d e n k i azt m o n d t a : — O d a ne. Ez a hely az A b o n y i u tc a 13. és e lr ejtett m i n k e t a B r a u n S o m a sze­ m i n á r i u m . íg y vo lt eg y talál­ k o z á s o m 1944 o k t ó b e r é b e n a k o m m u n i s t a p á rttal. N a m o s t e z t b e c s o m a g o lta . h o g y n e m m i n k e t . L e h e t. h o g y h ol b u j k á l n a k n é m e t e k . D e az v a la m i b o rz a s z tó . te h á t halálo s c se n d b e n k ellett l e n n ü n k . T e h á t b e n n e m o ly a n g y ű ­ lölet.-ban. a m i k o r az e m b e r h ó b ó l a k a r v izet n y e rn i. Es k i b o n t o t t á k az első a d a g k ak át. m i k o r elo lv ad . És e b b ő l lesz e g y fél p o h á r v íz .v a la h á n y e m b e r s z o r o n g eg y lak ásban . abba v é g e z te a dolgát. V é g ig b o n t o t t á k az összest. Szabó A n d r á s n a k h ív tá k . Szóval a lé n y e g az.v a la h á n y a n . h o g y o tt l a k u n k . h o g y v ala k iv el ö sszeta lá lk o z o tt. v a g y fö lk e re se tt va lakit. ezt n e m t u d o m . M i n d e n k i a fe n e k e alá te t t e g y fo ly ó ira t-la p o t és h á t .szóval a c ső d hogy és o ly an j ó l k ú s z t a m h a so n . e g y b a lo ld a li s z o c d e m s z e m i n á r i u m . ész­ re v e t té k a ládát. n y ilaso k . de m i n d e n e s e t r e ez a k a m a s z k o r o m b a n o ly an súlyos lett. A m i k o r az u to ls ó t is k i b o n t o t t á k és k i d e ­ rü lt. m ik o r jö t t B u d ap est o stro m a. d e a z é r t g y a n a k o d t a k . és a h á z m e s te r is k o m m u n i s t a volt.E z t m á r n e m b o c s á j to t ta m m e g . és az e rk é ly e n vo lt eg y h a ta l m a s n a g y p a p u n d e k l i láda. h o g y e l k ö l tö z t e m egy é v re a n a g y m a m á h o z la k n i. h o g y ez a le g ra v a sz a b b társaság. o ly an d ü h b e jö tte k . és e lk e z d té k k i b o n t a n i . M i n d e n k i t falh o z á llíto tta k . m e r t n e m b í r t a m elviselni az a pám at. h á t láttá k . h o g y t e l e n y o m j a k e g y v ö d r ö t h ó ­ val. A szom júság rosszabb.tagja volt. E g y kis l a k á s b a n sz o ­ r o n g t u n k h u sz o n . Volt e g y s z o c i á ld e m o k r a ta is m e rő s e a p á m n a k . A ztán. te h á t a szo c iá ld e m o k rá c ia . m e g k ö n n y e b b ü ltü n k . a m á s o d ik a t . h a r a g lo b b a n t fel az a p á m ir á n t . és o d a b e d o b ta . A m i k o r j a n u á r b a n . b iz to s a lu l v a n a g y é m á n t . h o g y n in c s sehol. N e m szabadott tu d n i a h á z ­ b a n .v a la h á n y sz e r e n ­ csétle n v a n . a m i k r e n e m is g o n d o l az e m b e r . és volt eg y erkély. m e r t kicsi v o lt a m 14 15 . h o g y a g é p p i s z t o l ­ lyal v é g ig l ő tt é k a p lato n t. a k k o r v é g i g r o h a n t á k a h á z a k a t. de kaját m á r n e m ad tak. És b o r ­ zasztó. T e h á t óriási éh e z é se k v o lta k és óriási szom júzások. és e b b ő l ő k csak azt a k ö v e tk e z te té s t v o n tá k le. n in c s w c. m i n t g y e re k .b e j ö t t e k az orosz csapato k.

a k k o r soha n e m f o g l a lk o z o m po litik áva l. E l t ű n ­ tek. és n e m j ö t t e k . d e jó! És a h o g y olv adt a h ó . ha itt élek. és a m o l y a n m o z g a l m i g y e r e k le t te m . És a h o g y o lv a d t a h ó . és n e m kell to v á b b é h e z n i .” Elfásul az e m b e r . A k á r íg y n é z z ü k . N a m o s t. a zóta se m so kat v á lto z o tt. a m i eg y n a g y o n e k s z ta tik u s é l m é n y volt. és a k k o r szá­ m o m r a m á r csak azt je l e n te t te . V agyis té n y le g azt g o n d o l ­ ta m . B e jö t t a g y e r e k s z o b á m b a . D e e n n e k az a la p é lm é n y e az a fiatal orosz tiszt volt. az ú g y n e v e z e t t felszabadulás u t á n — lév én a la k á s u n ­ kat sz étlő tté k — m i a p á m m a l. A n n a k e llen ére. V olt e g y sz ü k ­ s é g l a k á s u n k e g y b a r á t u n k n á l . m i n t h o g y k i le h e t m e n n i az u tc á r a . m e g a d á sra s z ó líto tta k tel. H á t n e m is t u d o m m á s k é n t m o n d a n i . 16 17 . h o g y le h e t n e h ú s t szerezni. h a én A n g liá b a n szü letek. te h á t o ly an 16 éves k o r o m k ö r ü l . és m i n d i g á t m e n t ü n k a H u n y a d i té re n . m e r t a p o ­ litik a is f o g la lk o z ik velem . és n e m kell to v á b b félni. A k o m m u n i z m u s v aló s zín ű leg azért jö t t be. E g y s z e r csak egy re g g e le n is z o n y ú n a g y csen d lett. eg y ró d liv a l. N e k e m ez je le n te tte a felszabadulást. cig arettázva v égig az ú to n . N e m v o lta k ny ilaso k az u tc á n . A z t g o n d o l o m . h o g y m i k o r l ő n e k le. h o g y h a lá t t a m d ö g l ö t t lovat.m i csak r o h a m s is a k o s o k a t l á t t u n k a d d ig . E l t ű n t e k . E b b ő l az lett.M i n d e z t m e g e l ő z ő e n v o lt e g y n a g y o n fo n to s d o lo g a szá­ m o m r a . és n á l u n k m é g m i n d i g m e n t e k a nyilas razziák stb. az é n r ó d l i m m a l . és n e m volt n é m e t k a to n a az u tc á n . O n n é t szóltak az orosz h a n g s z ó r ó k . N a m o s t ez n e k e m egy n a g y je l e n e t m a r a d t az é le t e m b e n . a h o g y a k k o r é re z te m . A h a lo t t e m b e r e k n é l j o b b a n csak a h a l o t t lov ak tó l fé ltem . és a h o g y m e n t le. m e n t e t t ü k az é p e n m a r a d t c u c c o k a t. Jaj. és m i n d i g le ­ h e t e t t h a ll a n i a fr o n to t. anii a k k o r m á r az A lm á s s y t é r e n volt. E z egy r o n d a d o lo g . D e az Is te n n e k n e m j ö t t e k közelebb. h o g y ez a p o litik a eg y b ü d ö s do lo g. És olyan n a g y o n n a g y csend lett az á g y ú sz ó u tá n . vagyis k o m m u n i s t a p á rtb a . ferd ére v á g o tt kis sity ak kal a fején . és m e n t végig. M i n d e n f é l e életveszélybe. m e g a lá z ta tá sb a belev itt. h o g y b o r z a s z t ó a n elfásul az e m b e r . c ig iz ett. M i k i ­ le s t ü n k az a b la k o n . E z volt a napi f o g la lk o z á s u n k . és m e g f o g a l m a z t a m m a g a m b a n . é n n a g y o n f élte m a h a l o t t a k t ó l a h á b o r ú k e z d e té n . Es ezzel é rt v ég et a h á b o r ú . E b b e n az e s e t b e n é n csak b aloldali leh ete k. vagy S v éd o rs zág b an . m e r t a p á m m i n t s z o c i á ld e m o k r a ta a p á rte g y e s ü lé s k o r á tk e r ü lt a kö zös. m e r t a z o k v ic s o r o g ta k is. a k k o r szóltam . n e m s o k á r a tavasz lesz. a k á r ú g y n é z z ü k a d o lg o t. m á r k ö n y é k i g k i n n v a n . is m e re tle n e g y e n r u h á b a n . k a la n d b a . h o g y „A p a. E m ­ lék szem . és n e m kell b u jk á ln i. M o n d j u k olyan 19 éves k o ­ r o m t ó l n a g y o n e g y f o r m á n l á t o m p o litik a ila g a v ilá g o t. és u tá n a g ö r g e t te k n a g y k á b e ld o b o k a t és fe k t e tt é k le a k á b e le k et. k iv á g o t t e n g e m . a h o g y é n a k k o r k o rá n . csak k o m m u n is ta . és n a g y o n szép n ap o s id ő volt. eg y sz e r csak m e g j e le n t e g y halálba d e r m e d t kéz. D e tu d o m á s u l k e lle tt v e n n e m . a k k o r p o litik á v a l kell fo g la lk o z n i. és e g y s z e r csak v é g i g m e n t az ú t t e s t k ö z e p é n e g y fiatal srác. N y i l v á n a z tá n én is afelé o r i e n t á l ó d t a m . T e h á t n a g y o n rossz volt m á r a h ely zet. H á r o m utcáva l kellett v o l­ na csak k ö z e le b b jö n n i . h o g y a p o litik a é r t e m j ö t t . .. e g y re tö b b látszott e b b ő l a kézb ő l. h o g y m e g y ez a fiatal srác.

so h a n e m b e s z é l t ü n k a rr ó l. m i n d i g e l k a p t a k és v i s s z a h o z ­ ta k . E z t m e g p r ó b á l t a m 14 éves k o r o m b a n . h o l S o p r o n b a n . V o lt e g y h a r m a d i k d o lo g . H á r o m s z o r v agy n ég y szer n e k iin d u lta m a h a tá rn a k . m e r t azt m o n d ta m . baj van! 19 . . D e van. A z t á n b e l e t ö r ő d t e m .Te. h o l S o p r o n e l ő t t m á r G y ő r n é l . h o g y z s i d ó k v a g y u n k .A n tiszem ita vezér U g y e v a n a p szich o ló g ián ak egy h azugsága. szóval m á g i á t ű z n i . a k i e g y s z e r csak f ö l h í v o t t : . a k i k s z á m á r a szó se m l e h e t e t t a r r ó l. g y e re ide. m e g n e m t ö r t é n t t é t e n n i . a m i n e m . Es a k k o r m á r ta l á n h a t o d i k o s volt. és e z é r t a z t á n a f i a m is ú g y n ő t t fel. Itt k e t t ő t l e h e ­ te tt csin áln i. N e m t u d o m . E l v a r á z s o l t u k e g y k ö d f e l h ő b e . S o h a k i n e m e j t e t t ü k azt. m á r e l v á l t u n k a f e l e s é g e m m e l . h o g y m i n d e n é lm é n y feldolgozható. e n g e m itt m e g a k a r t a k ö ln i . h o g y m i t ö r t é n t . h o g y ő zsidó. N a g y o n s o k a n c s in á ltá k . N a m o s t ez v o lt. A s z ü l e i m p e d i g . V a g y elsü lly ed n i b e n n e . v a g y e l m e n e k ü ln i e lő l ü k . E z n e m h a n g z o t t el. h o g y f o g a l m a n e m v o lt ró la. h o g y én n e m a k a r o k itt é ln i. . h o g y e l m e n j ü n k M a g y a r o r s z á g r ó l . E n a h o lo c a u s t­ é l m é n y e k e t n e m t a r t o m f e l d o l g o z h a t ó n a k .

ú g y sápadt le. és k e z d t e m m e s é l g e t n i e z e k rő l a rég i ü n n e p e k r ő l . Elát. és teljesen ev id e n s volt. h o g y ezzel a m e g n e m tö r t é n t t é tevéssel b á r m i t is el le het intézn i. C s a k e g y közlés. a p u ? ” m o n d t a ő lelkesen. áld jo n m e g t é g e d az Ö r ö k k é v a l ó a m agasság áldásaival felülről. és m i n d i g m e g ­ á ld o tt m i n k e t . m e ly alant terül! S z a p o rítso n és so k as íts o n t é g e d és te g y e n n a g y n é p p é . h á t i n t é z d e l”. S i g n u m L au d is a k a r d o k k a l . a m i s z á m o m r a ev id e n c ia volt. n e k ie s te m . j ó . A p á m t ű z h a r c o s . A zt m o n d t a az ex-feleségem . 19 éves koráig. a h o g y r o h a n t k i a vé r az arcából. M o n d t a m : „Te is zsidó vag y.) Es eg y sz e r csak k id e r ü lt .. Ü n n e p e k . A z e gy n a g y o n szép a k tu s volt.. t ö b b e n j ö t t e k vissza.” És csend. Elosszú csend. (É n é l e t e m b e n kétszer ü t ö t t e m m e g v alakit. 19 éves k o r á i g e lu ta síto tt m i n d e n cél­ zást e rre a d olo g ra . h o g y „ L e g y é l áld o tt.m o n d t a m ély r o k o n s z e n v v e l . A z t h is z e m . H á t m o s t ez mi? E z n e m e g y talaj.. a zo n o su lási le h e ­ tőség. első v i l á g h á b o r ú s é r m e k . a m i h o zz á ta r to z i k . m e r t a b b a n olyan j ó l el le h e t la z u ln i. h o g y „te vag y a p szich o ló­ gus.az összes (haláltábor) egy ke ltető hely volt. E l m e n t e m te h á t G ab iv al sétálni a V á ro sm ajo rb a. m i n t an tisz e m ita vezér. . M i n d e n f é l e kisezü st. eg y ilyen tejszín hab os fagy ib an. ny elvét n e m t u d o m . E z n e m eg y kap aszko dási. V a n n a k k a to lik u s m i l y e n id ő k e t é lü n k . d e m o s t m á r fájni fog. h o g y b e h ív ta az osztályfőnök. h o g y m i ly e n h ü ly e volt. istentisztelet. h o g y a f i a m a n ti s z e m it a v e z é r az is k o láb an . é n v a g y o k a p s zic h o ló g u s. h o g y m i az. Elát b o l d o g a n e lm o n d ta . tud ja.k é r d e z t e ő a n g y a li á rta tl a n s á g ­ gal. k i volt p ir u lv a az iz g a lo m tó l. E g y e n k é n t rá ­ t e t t e a f e j ü n k r e a k e z é t. az t m o n d t a : „ D e u g y e . k u lt ú r á j á t n e m is m e re m . m e g m i n d e n k i . széderesték. E n n e k e lle n é r e é n szó ba h o z t a m . és é g te k a g y e rt y á k . e b b ő l m é g baj is lehet. d e v a n e g y kis baj. M i k o r p é n t e k este volt. K i d e r ü l t . az a n y u n e m ? ” „ A n y á d is z s i d ó ” m o n d t a m é n k e g y e tle n ü l. N e m t u d o m . h o g y „ F i g y e l e m r e m é l tó g o n d o la t a id v a n n a k . h o g y zsidó? H o g y s zü letése m e lő tt sok-sok évvel itt m e g a k a r t á k ö ln i a zsid ók at. u g y e. és h á t m i n d e n b a jn a k t e r m é s z e te s e n a zsid ók az o k ai. ak i azt hiszi. N e h é z ügy. h o g y „ . és azt m o n d ja : „ U g y e apu. m i n t a m e n n y i e n o d a m e n ­ tek.És a k k o r azt m o n d ja a m am ája. m i n t E f r a i m o t és M e n a s sé t!” E z az áldás szövege. 19 éves k o r á b a n azt m o n d t a a fiam . a m i k o r v alak i le z s id ó z o tt. h o g y m e n t vissza m á s n a p az iskolába. és m o n d t a az áldást. h o g y m i zsidó vallású m a g y a r o k v a g y u n k . És hosszú csend u tá n . h o g y — m o n d t a m é n v i d á m a n . A s s z o n y o m .” M e g is sajnáltam . és r á te re lte m a szót a zsidókérdésre. je l e n t ő s e n sö té te b b is le tt a V á r o s m a ­ j o r b a n . a h o g y m e g é r te t te . és m i n t e g y eszelős. N a m o s t ez m e g b ö k i á m az e m b e r t. K i k é n e ő k e t ir ta n i . és a m ély ség áldásaival. te n e m ? ” „ É n v a g y o k csak a b ü d ö s zsidó igazá n 20 21 . t e m p l o m . n e k e m 14 rab bi volt a csa lá d o m b a n . és csend. az e g y ik az 17 éves k o r o m b a n volt. F a g y it v e t t e m n e k i. fiam . és n a g y p a p a h a z a jö tt a te m p l o m b ó l .M i ? ” . D e én k é s ő b b is ú g y v o lt a m vele. h o g y te zsidó vagy. h o g y a z é rt n e k e d m e n n y i v e l k ö n n y e b b z sid ó n a k le n n i.. M e g h á t m i n d e n eg yéb . h o g y m i n a g y o n igazi és átélt h a z a fia k v o l t u n k . n a g y e z ü st. Es a k k o r én m o n d t a m . és h o g y él e g y n é p a K ö z e l-K e le te n . m e k k o r a ö k ö r v a g y o k é n is. D e m i t t u d o k é n arról. T ö b b é n e m le h e t e tt beszélni vele errő l.” . u g y e .

n e k e m m é g sose volt zsidó fiúval d o lg o m . a k k o r is zsidó. h o g y a sp o r ts a p k á s o k és a n y a k k e n d ő ­ síik v e r e k e d n e k . A z összes tö b b i karosszék-filozófia. t u d o d . D e a m i k o r k i m e n t e n i Izraelbe.M o st figyelj ide! O k é . h o g y ez hülyeség. 22 23 . U g y a n a b b a n a k u l t ú r á b a n é ltü n k . ” Ez ily e n e g y s z e r ű . u g y a n a z o n a nyelven b e sz é ltü n k . h a jn a l b a n ta r t a p á ly a u d v a rra . h a n e m faji kérdés.m a g y a r o k . és azt k é r ­ d eznék tő le m . h o g y ez a lelkiállapot válasz valam ire. arró l. az e m b e r n e k ö n m a g á h o z . H a n a g y o n p im a sz len n é k . M i k ö z b e n ezt n ézi. az a te e lle n ség ed . h o g y : . És n in c s to váb b. h o g y én itt valam it m e g t a ­ láltam . Ez a le lk iá lla p o t leg fö ljebb az e u ­ rópai. N e m tu d s e m m i t . A m i k o r m á r n a g y f i ú l e t t e m és l á n y o k n a k u d v a r o l ta m . h o g y A zsidóság m int lelkiállapot. fél és b e h ú z ó d i k eg y k a p u alá. N e m t u d t u n k vele m i t k e z d e n i. m e g a p alesztin kérdésről. na n e m m i n d i g . m e r t n e m é rt e tt e m . E ttő l v a g y o k zsidó. d e g y a k r a n . A k k o r azt m o n d j a . m i k o r e g y kicsit k ap is k á ln i k e z d te ez a társaság. h o g y ez egy viszonyulás a világhoz. de h a n a ­ g y o n b e l e n é z n é n k . m e ly n e k az volt a m u n k a c í m e . h o g y te m itől vagy zsidó? H á t. h o g y ez n e m v al­ lási kérd és. a m i k o r e g y szer olvastam K a rá c so n y B e n ő n e k a Napos oldal c. N a m o s t. m é g p o n to s a b b a n m o n d o m . va gy Ady. ha n e m zsidó származásikig. a k k o r egy egész h itk ö zség m as íro z h a t m ö g ö t te . . d e én íg y g o n d o lo m . ö lt ö z k ö d ö m . és ak ib e n ez n e m jö n létre. A h o n n é t n e m l ő n e k rád. és n é h á n y fejet én is b e v e r t e m a n y a k k e n d ő s ö k k ö z ü l . h o g y én a k á r m it g o n d o lo k az arab k érdésről.e u r ó p a i zsidóságra je llem ző. és o tt éltem egy darabig. o d a ta r to z o l. m o n d j eg y k ö ltő t. m e g errő l. Ú g y h o g y m á i g se tu d o m . és ráv er a fejére. h o g y a h íres h őse. m i t ő l v a g y o k t u l a j d o n k é p p e n zsidó? lóval k ésőbb m e g p r ó b á lta m eg y kö n y v e t írni. Ez volt a d o lo g b a n az érdekes. p ro te s tá n s h i t ű m a g y a r o k . én azt m o n d o m . m a g y a r a k u l t ú r á m . k ö n y v é b e n . a k k o r se zsidó.. h o g y m i t ő l is.. v ag y J ó z s e f A ttila. é p p e n Izraelben. és a zsidók k ö zé r ú g ta k . h o g y n e m . h o g y m itő l? M i t csin álju n k . N a m o s t ez e g y ö r ö k k érd és volt. m i t ő l v a g y o k én a te sz á m o d ra zsidó? M o n d d csak m e g ! ” Ő s z in t e iz g a l o m m a l v á r t a m a választ. és azt m o n d ­ j á k . T u d o m á s u l veszik. v a g y n a g y o n iz g a to tta n . A n n y i t tu d csak m e g á l la p í ta n i . m i k o r v a la m e ly i k lány. azt m o n d t a k u n c o g v a . N e m ta lá lta m m e g a m egfelelőjét a keleti zsidóságnál. és b e l e k e v e r e d i k ú t k ö z b e n eg y v e re k e d é s ­ be. A k i b e n ez lé trejö n. a k ö z é p . Petőfi. Az összes tö b b i az é n sz e r in t e m d u m a . u g y a n ú g y g o n d o l k o d ­ t u n k . és m a j d n e m u j j o n g t a m az ö r ö m tő l . A z t h is z e m . „ . o d a j ö n egy n y a k k e n d ő s e g y h u sá n g g a l. Az élet le e g y s z e rű s ö d ik v a d n y u g a ti szintre. és soha s e n k i n e m t u d o t t rá felelni. A z t h itte m .h o g y e b b ő l m e g t u d t a m . a k k o r rá jö tte m . és ezt n e m is é r t e tt e senki. E r r ő l n a g y o n s o k a t l e h e t n e m é g m e s é ln i . A z t a k a r t a m el­ m o n d a n i b e n n e . m i zsidó vallású m a g y a ­ ro k v a g y u n k . teljes d ö b b e n e t volt. M e g t a n u l ­ ta m azt a n a g y o n e g y sz erű szabályt. h o g y m i van? M i é r t n e v o ln é k é n m a g y a r? M a g y a r u l beszélek. h o g y é n a s p o r ts a p k á s o k h o z ta r t o z o m . A h o n n é t l ő n e k rád. n a g y o n so k i d ő b e telt. leh et. m e r t m e g m o n d tá k n e k e m . d e azt h is z e m . F e lm é r i K á z m é r m e g y ha z a P árizsbó l. m i n d i g volt e g y p e ­ rió d u s. h o g y ez so k e m b e r b e n k érdő jel. H a éjszaka feléb reszte n e k . az Istenhez. Es én a z o n n a l le á llta m és azt m o n d t a m . K i ­ h ú z t a m e g y to ló k o c si rú d já t.

INDIA VONZASABAN .

vigyél el e n g e m In d iá b a . O e g y fő v e z é r . m a j d n e m egy év is eltelt. Es n e m t ö r t é n t s e m m i . e z é r t I n d r a . a g á ta k . H á t ezt e l m o n d o m . h o g y tá z ik M a g y a r o r s z á g o n . A j á n d é k b a k a p t a m . A m é r t é k t a r t á s f ő v e z é r e . h o g y jó. h o g y azt m o n d ta .Ganésa utazása N a m a s z t é . Es ú g y lá ttam . A z volt az érz é s e m . ezt csak z e n e ile g t u d o m k ife je z n i.m ú l ta k a h ó n a p o k . Volt eg yszer eg y elődje. E g y igazi in d ia i G a n é sá t. Es a m i t k ü l ö n n a g y o n sz e re te k . és én m a g a m m a l viszlek. és te l te k . h o g y az id ő e l ő t t s z e r z e tt t u d á s veszélyes. az is te n e k k ir á ly a le v á g t a a z t a g y ö n y ö r ű fejét. és e l e f á n t f e ­ j e t t e t t a h e ly é r e . Ú g y v o lta m e z e k b e n az é v e k b e n . kise b b volt. O le t t a m é r t é k . E z é r t s z e r e te m . a p u s z t ít á s és m e g ú j u l á s is te n e . a g á tlá so k istene. A k k o r e lk e z d te m vele b e sz é lg e tn i. és ő v itt el e n g e m I n ­ diába. m e s s z ir ő l j ö t té l ? G a n é s a Siva és P a r v a t i fia. Siva e g y fő i s te n . A z t m o n d t a m n e k i. h o g y e z é r t r á b í z tá k a M e n n y e i H a d a k f ő v e z é r sé g é t. a m é r t é k t a r t á s . G a n é s a le g s z e b b v o lt az is te n e k k ö z ö t t . m i n t a m i k o r k ü l ö n b ö z ő d a ll a m o k a t já ts z ik 27 . ö r ö k f i g y e l m e z t e t é s ü l . E g y s z e r m e g l e s t e a szü le it s z e r e tk e z é s k ö z b e n . H a z a m é sz . H i d e g n e k i ez az o r ­ szág.

m e r t a h i n d u k k é n y e s e k arra. és én n a g y o n kíváncsi v o lt a m rá. eg y n a g y sziklát. h o g y .f e n n s í k r ó l j ö t t e k a v ö rö s k u t y á k — ez t a D zsungel könyvéből t u d t a m —a szioni fa rk ash ad at m e g t á m a d n i . és b e n n e u g y e eg y kis helyiség. o tt h a g y o m valah ol. ig azá b ó l e g y t u r i s ­ taszálló hely. alig v á l t o t t u n k p á r m o n d a t o t . m e r t e g y b e t e g óriási b o t r á n y t csinál. l e g a l á b b a n n y i l e g y e n . és á ll a n d ó a n k á r o g n a k 28 29 .e g y z e n e k a r. ő t a n í t o t t e n g e m filo z ó fiá ra . m e r t a m i k o r a D e k k á n . m i l y e n e g y r e n d e s e m b e r v a g y o k . és csak a v é g é n látszik e g y pici sötét vo n a l. G o n d o l t a m . N a g y o n j ó atyai b a r á t o m v o lt az e g y i k S Z T K r e n d e l ő n e k a főo rvo sa . E g y igazi k o m o r kősivatag. Es íg y t ö r t é n t . íg y le t t k é t v a g y h á r o m szabad ó r á m . D e a k k o r é p p v o lt. „T egyél n e k e m e g y szívességet!” „ P a ­ ran c s o ljo n . O t t l á t t a m egy n a g y k ö v et. A D e k k á n . h o g y az da. s z e m b e j ö t t v e l e m M á t r a i L ászló . m e r t a n n á l u n a l m a s a b b n in c s . m e r t a k k o r m á r b iztos k i n e v e t i k az e m b e r t. N a és a k k o r t ö r t é n t e g y c so ­ a varjak. e g y a la p h a n g . E lj á r ta m h o z z á b esz é lg e tn i. u g y e a pszi­ c h o ló g i a d i p l o m á d o n k í v ü l v a n e g y filo zó fia d i p l o m á d is?” M o n d t a m . és eg y ily en a lk a ­ lo m m a l . h á t b e n é z e k . m i e l ő t t h a z a jö v ö k . A z t a n a p o t m é g o t t a k a r t a m tö lte n i. K ö s z ö n t e m n e k i. és a fő o r v o s ú r k ére ti. V ala h o l fiatal k o r á b a n ő se gíte tt e n g e m v ilá g ra. M e le g . L á t t a m ..t e n n s í k o n v o lt a m . P il la n a t o k alatt m e g é r t e t t e m . Estefelé m á r e g é ­ szen b iz to san t u d t a m .h o g y v isszatérjek G a n é sá ra — h o g y . h o g y e g y isten t n e m le h e t e g y szikla alá b e k a p a r n i . és m á s n a p regg el k is é tá l ta m vele a kő siv atag b a. m é g a n n y i se. és é n e z t t u d t a m . m o s t m i a f e n é t c s i n á lj a k . és az m á r a dzsu ng el. é p p e n s z ü n e t v o lt.” „ M e n j k i h e ly e tte m In d iáb a!” E z volt o k t ó b e r b e n . Elát b o r z a s z tó volt! O ly a n b ű n t u d a t o s le t te m és olyan n y u g ta l a n . „Jó n a p o t k ív á n o k ! ” A z t m o n d t a : „T e P o p p e r. L e h e te t t. E z a n n y ir a e g y é r t e lm ű volt. R ö g t ö n t u d t a m . az ő papája. D e l h i b e n előszö r é r e z t e m m e g azt a fa nta szti­ ku sa n fűszeres lev egőt. és eg yszer csak o d a é r t e m eg y Siva-szentélyhez. O t t m a r a d t a m egy éjszakára. h o g y b e t e t t e m a z s e b e m b e . M a g y a r f i l o z ó f i a t ö r t é n e t r e . E n a d d i g so h a n e m m e n ­ t e m el a P s z i c h o l ó g i a i T á r s a s á g k ö z g y ű l é s e i r e . h o g y lássák. Pici szentély volt. E z a fe n n s ík eg y kősivatag. m i n t e g y t u d o m á n y o s társaság k ö z g y ű lé s e . Az vo lt a t e r v e m . h o g y : „ I g e n ”. M i c s o d a dolog! Ú g y h o g y k is z e d te m ő t o n n é t . de n e m m e r ­ t e m k ö z e le b b m e n n i . és k a p a r t a m alatta h ely et és o da d u g t a m el a szikla alá. a f i l o ­ zó fia i o s z tá ly e l n ö k e . és azt m o n d ta : Ig a z g a tó ú r. e g y vas­ rácsos kis ajtóval. h o g y a G a n é sa n e m j ö n v e le m tovább. m e l y b e n o t t ült Siva. E b b e n a k ő siv a ta g b a n volt eg y n e m igazi a s h r a m . A z tá n m e n t e m m é g eg y j ó fél ó rát e b b e n a k ő siv atag b an . h o g y el kell m e n n i e és e n g e m o t t h a g y o t t . a z o n n a l tessék a m á s o d i k e m e l e tr e m e n n i . a m i eg y kis l y u k . és é n j a n u á r b a n . a m i k o r b e r o h a n t h o z z á e g y r e n d k í v ü l iz g a t o tt á p o ló n ő . fűszeres. b á r a c so d át n e m szabad e lm esé ln i. de á ll a n d ó a n szól eg y a la p z ö n g e . h o g y G anésa ide a k a r j ö n n i . a m i e l m e g y a v é g te le n b e . k é t m é t e r m ag as az egész. . a h o v a csak a n e v e m i a t t m e n t e n i el — ez eg y tél-legális k i r á n ­ dulás volt.b á r m i t csinálsz h o g y Ind ia. B e m e n t e m . m i t t u d o m én.

és h a azt lá ttá k . n a g y o n f i g y e lm e ­ sen n é z n e k e n g e m .és volt n e k e m e g y lá n c o m . A m e ll e tt a tib e ti b a z á r b a n ta l á lk o z t a m e g y szikkel. N a m o s t íg y la k ­ ta m sok a s h r a m b a n . u g y a n is a fe lad a to m az volt. Ú g y ü lt o tt. ahol to v á b b f o g n a k t a n í t a n i ” . és b á r senk i n e m volt o tt. 30 . h o g y : „K ösz. p e ­ d ig n a g y o n sok p é n z e m b e k e r ü l t az utazás. h a n e m is az e g észet t e r m é s z e t e ­ sen. és a k k o r az e g y i k azt m o n d j a a m á s ik n a k . h o g y m e g ­ é r k e z t ü n k .. Volt e g y á l m o m . m e r t g y a k o r l a ti la g a d d ig m a r a d t a m . . Éjszaka a z o n b a n k i m e n t e m . a h o v a és a h o g y én o d a á l l í t o t t a m nyolc évvel ezelőtt. N e m m e r t e m . sok h elyen . M e g t a lá l tu k azt a helyet. s vissza­ m e g y e k . és sokáig. C sa k ú g y ö s s z e n é z tü n k egy k ic s it. A m i k o r to v áb b k elle tt u t a z n o m . én is e lh o ztalak Indiába. m é g n e . h o g y e g y i n t é z m é n y m i t ér. A l m o m b a n lá t o m m a g a m . Szóval já r ta m H a j d e r a b a d b a n . E z t a listát a K u ltu r á lis K a p c s o la to k In té z e te adta. és elm á sz tam a szentélyig. Ú g y h o g y g y a k o rla tila g . O d a m e n t e m . B e k ö l t ö z t e m . K i n y i t o t t a m a szentély ajtaját. a m e d d i g a k a r t a m . S zóv al n a g y o n sok h e ly e n v o l t a m j ó g a .. C sak a zért m e n t e m el a D e k k á n r a . h o g y „ M é g n e . Az á lo m az volt. ” . . . a k k o r m i n d i g b e fo g a d t a k az a s h r a m b a és to v á b b t a n í t o t t a k ... E vid ens volt. h o zzál m é g vissza. h o g y n e m f e j e z ő d ö tt b e az in d iai d o l g o m . . U g v d ö n ­ t ö t t e m . de fedezzek m é g fö l a listán n e m szereplő h e ly e k e t is. azt.. h o g y elhoztál.a s h r a m o k b a n . a k k o r m i n d i g m e g k é r d e z té k : „ H o v a m ész?” „V aranasiba m e g y e k ” m o n d t a m . és m e g á l l a p o d t a m vele. Szóval n y o lc é v n e k kell eltelni. és o tt m i n d e n t lá tta m . és azt m o n d t a m . z s e b e m b e n G a n é s á v a l és e gy zseblámpával. én h á r o m óra alatt b e m é r e m . B a n g a lo re -b a n . a z tá n v e lü k v ag y o k m á s n a p reggelig. e li n té z e m a hiv atalos d o lg o m a t. K i m e g y e k . A vasrács n e m vo lt b ezárv a. a m i k o r m e g i n t k i n t vo ltam In d iá b a n . N a g y o n j ó v o lt. . . . h o g y „ M i n d e n k i l e n c e d ik é v b e n visszamész In diáb a. nyolc évvel k éső b b . h o g y s e n k i n in c s arrafelé. E k k o r biztos volt. ah ov a m e n n i a k a rtá l. a h o g y alszom . és k é t h i n d u pofa fö lé m hajol. h o g y m i k e t kell m e g n é z z e k . h o g y m eg lá to g a s sa m G anésát. és ő m o n d t a n e k e m azt a jó s la to t. T e h á t e l m e n t e m a B r a h m a c s á r i h o z az a s h r a m b a .e m b e r a z é rt n e k u t a k o d j o n a sze n té ly e ik b e n . h o g y m i n d e n d é le lő tt k i m e g y e k . E zen az első u t a m o n elég so k á ig k i n t t a r t ó z k o d t a m . E b b ő l é n b izto s v o lt a m .. h o g y alszo m . Es olyan n a g y o n n y u g o d t volt a dolog. és a k k o r b e c s u k t a m . d e e g y n a g y o n n a g y részét b e já r ta m In d i á n a k . . h o g y u ta z z a m b e I n d i á t . j ó ? ” M o n d t a : „ J ó ”.” H á t ez e g y ü t t d o lg o z o t t b e n n e m a m á s o d i k in d ia i u t a m o n . és a z o n e g y fe k e te -p iro s pe c sé t. . és o d a ü l t e t t e m a papája lábáh oz . Szóval volt egy in té z m é n y lis tá m . a fen e se tu d ta . M a d r a s b a n .e n n y i volt az á lm o m . m i e l ő t t v is s z a in d u lta m M a ­ g yarország ra. „ O t t v a n egy olyan a sh ra m . és a k k o r m e g i n t m é s z .

B o rza sztó n eh éz volt. N a m o s t vo lt eg y p ro g r a m ja I n d ira G a n d h i n a k . u g y e . h a m e g s z ü l e t e t t . íg y k e r ü l te m k i m áso d szo r Indiába. m e r t e z e k a h e ly i n y e lv e k e t be sz élték . h o g y hol ta r t a dolog. és csin á lta m az intellig enc ia-v izsg álato ka t. U g y a n i s t a n k ö n y v i a n y a g vo lt. E g y kocsival m e n t ü n k . E z t t a n í t o t t á k . Es j á r t a m ezzel a c s o p o r t­ tal.M ost már nem merem kim ondani a csoda szót E z a l k a l o m m a l s i k e r ü l t b e j u t n o m a W H O — az E g é s z s é g ü g y i V ilág szerv ezet — e g y k u ta tó c s o p o rtjá b a . és a g y e ­ re k . h o g y v a n e g y t e h é r j e h i á n y o s é r t e l m i fo g y a t é k o s s á g . a n n a k k i a l a k u l e g y é r t e l m i fo g y a t é k o s s á g a . sivatagos. A k k o r m é g lé t e z t e k I n d i á b a n ú g y n e v e z e t t é h s é g ö v e z e t e k . ő is f e h é r j e s z e g é n y táplálkozáséi. n a g y o n szegény részeibe In d iá n a k . o l i g o f r é m a . á l t a lá b a n k ö z é p s ú l y o s d e b il. a h o l a m a m a m á r a te r h e s s é g a latt fe h é r je s z e g é n y e s e n tá p l á lk o z i k . T e h á t egyrészt. F ő le g a m e r ik a i a k és n é m e t e k v o lta k v e lü n k . E z „az é h s é g ö v e z e te k felszám olása” —és m i azt n é z t ü k . A z e m ­ b e r e k a n y o m o r szélén te n g ő d t e k . a m i k e t én n e m tu d t a m . fő leg n e m v erb ális teszteket kellett 33 . L e m e n t ü n k a f e h é r je h i á n y o s tá p lá lk o z á s pszichés k ö v e t k e z m é n y e i t k u t a t n i . E s z e r i n t .

és a d d ig csak n é z n e k . a k k o r tele­ f o n á l ta m a T á p lá l k o z á s tu d o m á n y i In t é z e tn e k ... k e z ő tesztk érd ést. Z á r ó je lb e n m o n d o m . és so k k a l lassúbb a vá­ lasz. és s i e tt e m a te le fo n h o z .de hát az a n g y a lt n e m v e tte m észre. h o g y n e m fog y aték o so k . E z t o ko zza a feh érjeh ián y . 34 35 .fe h é r je h iá n y o s o lig o fré n ia ” diagn óz is. s e m m i ly e n állati fehérjét. T ö b b m i n t h a t p e rc telt el. L e ü l ­ t e m vele sz e m b e n . N e m t u d t a k s e m m i t m e g o l d a n i. és k i d e r ü lt . T e rm é sze tes en f é l b e h a g y ta m a v izsgálato t.. csak a feladat megoldására v an két perc. d e iszonyatos sok id eig ta r to t t. h o g y a fe h é r je h iá n y o s te r ü l e t e k e n so ­ ha n e m ta l á l t u n k epilepsziát. so k k al lassúbb az m g e r v e z e té s i sebesség. és n e m az o lig o frén iá t. m i r e v is sz a é rte m a g y e re k h e z . h o g y v a l a m i baj v a n o t t h o n . A k ­ k o r m é g n e m volt ilyen m o b i l.. A z t á n e lk e z d te m vele elölről. aki u g y a n c s a k tö k élete s en b e c s ő d ö lt m i n d e n n e l . h a n e m k a ta to n skizofrén — . de h a t p e rc u t á n m e g m o n d t a a m e g o ld á s t tö ké letese n. N a g y o n m e g i j e d t e m m e r t m o n d t á k . a k o csib an. m e r t e d d ig s e m m i t n e m o ld o tt m eg . sokkal la s sú b b . . h at p e rc ig ü l n i eg y g y ere k k el. szóval m i n d e n o u t p u t és in p u t.m i n d e n tesztnek van egy megoldási ideje — és f ö l a d ta m n e k i a m á s o d ik v a g y az é p p e n so ro n k ö v e t­ . h is z e n m e g d ő l t a . azaz h a t p e rc alatt.de n e m p a ra n o id lett. T eh át m i n d az affekciók. N a m o s t e b b ő l e g y m a r h a n a g y szenzáció lett. a m i k o r e g y sze r csak k ia b á lta k . r á n é z t e m . és a z tá n válaszol. A m i k o r errő l m e g g y ő z ő d t e m m á s o k k a l is. aki ú g y néz. Es m i n d e n t m e g o l d o tt ! M i n d e n tesztfelad ato t. E g y rád ió te lefo n ja volt összesen az egész stáb n ak . h o g y m i n d e n pszichés zav ar­ n a k m i n d i g az „ i n t r o v e r t í v ” fo rm ája je le n tk e z e t t. ha f e h é r je h iá n y o s a m a m a és a g y e ­ rek. D e a k k o r n a g y o n ú g y ére z te m . igaz. m i n t h a le n n e e gy fog ya ték osságu k . r o h a n t a m . szóval m i n d i g az „ i n t r o v e r z ” oldal j ö t t elő térbe. aki o t t ü g y k ö d ö t t . a h o g y m a m o n d j á k . a m i t h u s z o n ö t p e rc c e l e z e lő tt a d t a m n e k i. Szóval az t ö r t é n t . M o s t m á r n e m m e r e m k i m o n d a n i a csoda szót. és a g y e re k m e g m o n d t a a feladat m e g o ld á s á t. K i d e r ü l t. . K ö z b e n j ó l eltelt h ú s z . És h á t teljes k u d a rc . d e is z o n y ú a n le v a n n a k lassulva. satöbbi. és m é g azt is lá t tu k . . m i n d fo gyatékosok voltak. E z t n e m le h e t k ib írn i. szóval valaki „ b e d il iz e t t” . h o z z á eg y elm é le te t. h o g y n e m e rr ő l volt s z ó . A z tá n c s i n á lt a k m i n d e n f é l e fiz io ló g ia i v iz s g á la to t. h o g y e g y se fo g y a té k o s. s o k k a l . m ásrészt to lm ác cs al d o lg o z t a m .. F é lr e d o b ta m a stop perórát . És a teszt k ö z e p é n v o lt u n k .. E g y t e l e f o n u n k volt. és szóltak a m a g y a r k ö v e ts é g e n k eres ztü l.h u s z o n ö t p erc. és ő k h á ro m s z o r a n n y i idő alatt oldják m e g . h o g y itt m o s t v a la m i n a g y o n fo nto s tö r té n t . h o g y D e l h i b ő l k e r e s n e k . a k k o r k evesebb az idegsejtek n y ú lv á n y a it más n e u r o n o k k a l összek apcsoló szinapszis. h o g y d o l g o z t a m e g y fiúval. és a k k o r le jöttek. h o g y sajnos a g yerek eim . N a : k e v e se b b szinapszis fe jlő d ik ki. A z t lá t ta m .a lk a l m a z n i . és m i n d e g y ik k e l e lk e z d te m az egész vizsgálatot. N a . D ö b b e n e te s volt. e g y t i z e n ­ h a t év k ö r ü l i kam asszal. a m i b o rz a s z tó sok. m i n d az effekciók. Szóval té n y le g ú g y n é z e tt ki. A z t m o n d t á k . h o g y te le fo n h o z szaladjak. M e g m u t a t t a m n e k ik . n e m e tt e k húst. N e m é r t e tt e m .ő r ü le t . akiket én n é z te m . M o n d j u k é n m o s t k é r d e z e k v a la m it. és k ö r ü l b e lü l 4-5 p e rc ig h allg a t az illető. h o g y itt v a la m i n e m stim m e l. és v á r t a m . m i n t m i a s e m m i b e .

A zt csin álok . ének és m inden. szavalat. hog y szám ukra k ü lö n ö sen fontos. fo ly to n utaztam . Volt beszéd. h og y el akarok m en n i egy buddhista kolostorba.. azon egy asztal —csak épp nem pirossal volt lete­ rítve — ott ültek a vezetők. E ttő l kezdve a ven d égü k voltam . . ahol volt egy emelvény. a helyi hatalmasságok és vendégek. hogy am ik or először voltam Indiában. m int ná­ lunk az április 4-ét. m elyet ugyanúgy ünnepeltek. vagy egy térségre. H o g y m ié rt éppen ide? E h h e z el kell m ondjam . R etten etesen unalmas 37 . ak k o r volt éppen In d ián ak egy n agyon nagy ü n n e ­ pe. az In d ian R e p u b lic Day. Es jö t t ez az ünnep. és azt m ond ták. hogy ezek a g yerekek n em igazi fogyatékosok. p o litik a i ü n n ep e. nyolc évvel azelőtt. és o tt ak aro k m arad ni. és ted ezik a költségeim et. és azt m o n d tam .leg n ag y o b b d ö b b e n e ­ tü k re . h o g y a m ik o r először k in t já r ta m . A k k o r én arra g on d o ltam .Buddharkkita Teyra Volt az indiai korm ányban valam i nagyon gavallér hajlam . U g y e . ak k or éppen o tt d olg oztam B an g alo re -b an . am it akarok. B a n g a lo re -b a m en tem a b an g alo re-i buddhista k olostorba. A betegeket k ihajto tták a térre.

V an o ly an fo gy aték os. te ssék!” . Ö n m a ­ g u n k a t lá tju k e z e k b e n a v íz i ó k b a n . „ I g e n ” — m o n d t a ő. M a m á r v alam i sz ellem i é r i n t e t t s é g e m i n d e n k i n e k v a n . . és eg y sz er csak azt m o n d ta : „F igy eljen ide! E z e k n e m ob jek tív létező k. hát n e m érti. de ak k o r m ég nem tu d ta m . 38 39 . . ” E k k o r nagyon elg o n d o lk o ztam azon. a k in e k se m m i spirituális é lm é n y e nincs. a saját csele k e d e te in k e t. te h á t f o g ju k fel. D e a lé n y e g u g y a n a z : az ö r d ö g ö k és az a n ­ gy alok a saját in d u la ta it.” Ez olyan h i d e g e n és k e m é n y e n h a n g z o t t . akivel a d d ig ta lá lk o z ta m .. h o g y e g y kicsit m e g h ö k k e n e k ezen ..volt. . a m i k r ő l m a g a beszél. e lő t te m a fo g y a té k o s g y e r e k e k ültek . Ezen a saját t u d a t f o r m á n .K é r e m . fö ln é z felém. B e m u tatk o zo tt. „ N a j ó . T e h á t m i n d a z az in d u la t. a saját i n d u l a ta i n k a t. a saját g o n d o l a t a i n k j ö n n e k m o s t felénk. a m i t m i. Es a k k o r azt k é r d e z t e m tőle: „Es ak i s e m m i b e n se m hisz?” M i r e azt m o n d t a : „ O l y a n kevés e m b e r v an. Ő m ivel találk o zik ? ” És a k k o r azt m o n d t a .szóval k e z d e t t b a l h é z n i . h o g y léte z ik teljesen m a te ria lista és h i t e tl e n e m b e r . A k k o r a k islán y sz e m é rm e s e n leült.m o n d t a . E rre ő: „ N e m . aki u g y e kicsit n y u g t a l a n . elvált tő le m . h o g y h o g y já tsz ik a kislán ny al. cse­ le k e d e t. B e m u t a t k o z t a m . M i k o r a kislá n y k e z d e t t b a lh é z n i. E g y sz e r csak azt láttam . b u d d h i s t á k ú g y h í v u n k . és e g y k e r e s z té n y m i t lát? Ó is szelíd B u d d h á k a t m e g vérivó is te n ség ek e t lát?” —k é r d e z t e m . h o g y : „a se m m iv e l. . E z t h í v j u k m i t ü k ö r é l m é n y n e k ” —m o n d t a . m a j d szájon vágta a m e lle tte lév ő g y e re k e t. és ő is ú g y csinált.. és m o n d t a m .. e lk e z d e tt előszö r n y u g t a l a n k o d n i . E k k o r is m e r k e d t e m m e g ezzel a szerzetessel. a szelíd B u d d h á k fe ld e re n ­ gése . és h á t e rr ő l a k a r o k vele b e sz é ln i — m o n d t a m én k a c é ra n . és ú g y látta. h a m á s h o g y n e m . am it m o n d o tt. és egy ily en 12 éves kislány.” M o n d t a m : „ D e m o s t u g y e ez egy filozófiai vita. m a jd folytatta: „ N e m a m a g u k j é z u s a ta n íto tta. és s ze re tn é k tőle k é r d e z n i eg y -k é t d o lg o t. s z e m é rm e s e n e lm o s o ly o d ik és leül. g o n d o la t . m e g b e l e r ú g o t t a m á s ik b a . O lv a s t a m a tib eti h a lo tta s k ö n y v e t. A h o g y le n é z te m . E z t já ts z o ttá k . h o g y h ov a néz. és a te k in te té v e l játszik a g y e re k k e l. te h á t m a h á j á n a b u d d h is ta szerzetes. A z éli át a m e g s e m m i s ü l é s t . az h a lá l u n k u tá n felé n k k ö z e le d ik . . m e g u n v á n e z t a m a r h a s á g o t . A zt m o n d t a m . A k k o r k e z d t e m fig y eln i a g y erek et. a ztá n fö lkelt. A v ériv ó istenségek. a m i t a v ilágb a á r a s z t o t t u n k és v e t í t e t t ü n k é l e t ü n k fo ly a m á n . ő volt az első b u d d h i s t a lám a. ú g y h ív ják . E z az. eg y ­ szerre m eg áll. h o g y ő egy n a­ g y o n n a g y lélek a b u d d h i s t á k k ö z ö tt . h o g y t ü k ö r é lm é n y . V é g ü l e l k e z d t ü n k b e s zélg etn i. de n e m vo lt m e g h a t v a . ő r á n é z e t t és tett eg y m o z d u l a t o t . a m ű v é s z e te k e n k e re s z tü l.ez e k n e m o b je k tív lé te z ő k . Ez m e g i s m é tl ő d ö tt há ro m sz o r-n é g y sz e r. O d a m e n t e m h ozzá. B u d d h a r k k i t a T eyra. . m i k ö z b e n m e g y bele a b alhéb a. h o g y ő a saját tu d a t f o r m á i b a fo gja ö lt ö z te t n i a saját in d u la ta it? H á t a n g y a lo k k a l fog ta l á lk o z n i és ö r d ö g ö k k e l . és lá tta m .azt e lő z ő le g is lá t ta m . . . h o g y leg y en m i n d e n ­ k i n e k az ő h ite sz e rin t? ” Es ezzel e lm e n t. .eg y sárga csuhás. h o g y b e s z é l g e th e t n é n k . és a k k o r e l m o s o l y o d o tt . érzéseit és csele ked eteit h o z z á k felé. N e m é r t e tt e m .. h o g y lá tta m . h o g y ü l az e ln ö k s é g b e n . és ez n a g y o n te t s z e t t. h o g y e re tik u s .

h o g y is m e r t e és id é z te Jéz u st. D e m i u t á n az in diai k o r m á n y m e g h ív o tt. h o g y ez e g y n ő . m i é r t k e l­ lett n a g y o n e g y ilyen). a n n a k ellenére.N a . E g y i k B a n g a lo r e . u g y a n is a k o lo s to r b a n is vo lt te lefon. A d d i g gaz su lált. .b a . E l m e n t e m . és a k k o r e g y teraszra v e z e t e tt. . a m i t a k o p a s z s á g ad. h o g y b u d d h i s t á k k a l a d d ig én n e m ta lá lk o z ­ ta m . m e r t ú g y é rte s ü lte m . ső t o t t m é g a s z e m ö l d ö k ü k e t is l e b o r o t v á l t á k . és m o s t n e k e m k e ll v á r n i rá. és a rr a is r á j ö t t e m . m e r t e g y s z k ú te n e l. ő t k é r t e m e g . M o s t n é h á n y h e ly e n v an m á r csak e g y kis b u d d h is ta szórvány. és i n n e n t u d t a m .. h o g y f o g a d j o n e n g e m . h o g y „ n e h a r a g u d j o n . de f o g a d o t t is. E lt e lt le g a l á b b e g y n e g y e d ó r a . h o g y h o l a k o lo s to r. és j ó e g y -m á s fé l órás késéssel é r t ü n k o d a . és elég k ev e se t t u d t a m . b iz t o s v a l a m i n e v e t m o n d o t t . a m i t m o n d o t t . és e lju to tt e b b e a k o lo s to rb a . fö ln e v e lte ők et. n e m é r t e m . és azt m o n d t a . e g y a m o t o r b i c i k l i s s e l m e n t e m . és o n n a n h í v t a m föl te le fo n o n . és h á t . e g y ü t t éltek. N e h e z e n k e r ü l t e m b e a k o lo s to rb a . h o g y e k k o r és e k k o r j ö j j e k ki. F o ly ta tn i a k a r ­ t a m n yo lc év u tá n vele ezt a beszélgetést. lé n y e g az. h o g y az e g y n ő . m a j d B a n g a lo re -b a . és a nyagilag e n g em ellátott. ez volt B u d d h a r k k i t a T ey ra. N a g y o n kevés h e ly e n v a n b u d d h i z m u s . m e r t k o p a s z vo lt. és volt két g y e r e k ü k . h o g y n e m in d iai. N a g y o n m e g t e t s z e t t n e k i.b a n .. h o g y ki m a g a ? ” K i d e r ü l t. M e n t ü n k befelé. N e m é r t e t t e m . k ü l ö n b e n s e m ú g y volt. j ó há zasságban. m i n d a z . v a n e g y k ü l ö n cellája B u d d h a r k k i t a T ey ra irod ája m e llett.. és 40 41 . h o g y n a g y o n n a g y hatással volt r á m a k o lo s to rb a n t ö l tö t t idő. E z é r t m o n d t a m azt. de volt eg y n a g y o n n a g y k í v á n ­ csiság b e n n e m . F a n ta s z ti­ kus! U g y e? N e m c s a k h o g y e m l é k e z e tt rá m . a hov a m e n n i a k a r t a m . és fő leg az. aki n a g y o n fo g l a lk o z t a to t t e n g e m . h o g y B a n g a lo r e . m o n d o t t v a la m it . K i g o n d o l j a e g y k o p a s z . és csa k e k k o r j ö t t e m rá. de a z tá n k i i r t o t t á k szép en ő k et. h o g y T e y ra v á r t e n g e m . m e r t A só ka k irá ly alatt u g y a n egész I n d i a b u d d h i s t a vo lt. k e ­ re k te jű . h o g y ez e g y ateista vallás. E n n e k so rá n e lju to tt In d iá b a . O t t s é t á lg a t o tt e g y b u d d h i s ­ ta sz e rz e te s sárga c s u h á b a n . ez a B u d d h a r k k i t a Teyra. .m a is az . p lá n e an ny iv al. és eg y -k é t év u t á n b e t é r t b u d d h is tá n a k . h o g y m i t m o n d . O az e g y e t l e n n ő a k o l o s t o r b a n . e l m e n t e m . h o g y e g y b u d d h is ta k o lo s to rb a n é lh es­ s e k . v i s s z a m e n t e m B a n g a lo r e . és o t t te á v a l m e g k í n á l t . m í g T ey ra felfogadta ő t t i t k á r n ő n e k (m ajd e l m o n d o m . h o g y e g y a m e r i k a i e g y e te m i ta n á r fele­ sége volt . K i v e t t e m eg y szobát eg y h á z i p a n z ió b a n . B e m e n t e m . d e e l k é s t e m n a g y o n . F ö l-a lá sétált.b a n v a n e g y kolostor. M e g is ta l á lt a m őt. N a . E zé rt a férje b e fiz e tte ő t e g y fö ld k ö r ü l i ú tra. m e r t k ö z b e n b e l e k e z d e t t v a l a m i b e . . k o p a s z o n . r ö g t ö n eléb e m j ö t t . h o g y tá r t k a r o k k a l f o g a d o t t e n g e m ez a pasi. és l e g y e n v e l e m a d d ig . A m i k o r m e g l á t o t t . h o g y n ő . H á t n e m l á t t a m . M a j d a z t m o n d t a . D e a k k o r v é g r e r á j ö t t e m .. A b u d d h i s t á k k ö z ö t t t ö b b s z ö r e l f o g o tt a h id e g s é g érzése. Ez csak férfi ko lostor. a m i k o r a szem ébe n ézte m . k l e p e t u s b a ö l t ö z ö t t r ő l . a g y e re k e k m á r n a g y o k v olta k . m e g kell ő s z in té n m o n d a n i . e z ze l a fu r c sa a r c k i f e ­ je z é sse l. és m i k o r o ly an ö t v e n k ö r ü l j á r t .. E g y b u d d h is ta szerzetes. A k k o r és a k k o r e l i n d u l t a m . M o n d t a m n e k i. . d e e lk é s te m . ak i n e m t u d ­ ta. . E l k e v e r e d t ü n k . h ir t e l e n n a g y o n ü re s n e k é rezte az életét.

h o g y jóléti tá r sa d a lm i b e te g s é g e k . h o g y n e m m o n d h a t n a k b á r m i t b á r m i k o r b á r k i előtt. m e ly e t ő tanít. és e n g e m n a g y o n é r d e ­ kel a b u d d h i z m u s . S o k m i n d e n r ő l b e s z é l g e t t ü n k e g y d ara big. az a lk o h o l.. m e r t itt m e n t e k m in d e n fé le a d o m á n y o k m e g üg yle tek . az ö n g y i l ­ kosságok. m i v a g y o k . M e g n ő n e k a n e u r ó z i s o k . N a g y o n s z e r e te t t sétálva b e s z é lg e tn i. h o g y m i é r t j ö t t e m . a k k o r ő kvázi sza­ b a d s á g o t k a p a n a p n a g y ré s z é b e n .m o n d t a . aztá n v is sz a m e g y — d e ő itt n a g y o n b o ld o g . M e g kell fe g y e l m e z n i ü k a szerzési és b irto k lá si v ág y a ik a t. és k i ­ r á n d u l n a k . E l k e z d t ü n k beszé lge tni: ki v a g y o k . n á d f o n a t ú asztal. 42 43 . E g y id ő u tá n b e v it t B u d d h a r k k i t a T e y rá h o z . a d ro g . E z sétálást je l e n t e t t . és e g y ü t t v a n n a k . így is hív ják . de m e r t a g y e re k e k csupa hely i ny elvet b eszél­ ne k . Sri L a n k á b a . a d ik t a t ú r a m e g f e g y e lm e z i az e m b e r e k e t . az e m b e r i lé le k n e k o ly an a szerkezete. satö bb i. m i n t a se m m i.< m ég is itt d olg ozik. És a k á rm il y e n p a r a d o x u l h a n g z ik . A rró l vo lt u g y a n is szó. h a n e m A m e rik á é . m a j d azt válaszolta. a g y e r e k e k s z i n té n m e g é r t e t t é k . h o g y b e jö h e t e k m á s o d n a p o n k é n t e g y -e g y órára vele b eszélg e tn i. h a d d k é rd e z z e k valam it. h o g y azt m o n d t a m n ek i: „ N é z z e . k ö r ö t t e k a ro s sz é ­ k ek. v a n n a k n e k ü n k E u r ó p á b a n p o ­ zitív ideáljaink : é ljü n k szab ado n. T h a i f ö l d r e . a p s z ic h o s z o m a tik u s b eteg ség ek. a m ih e z 5 n a g y o n jó l kell an g o lu l. u g y a n is ez egy szerzetesn eve lő kolostor. r e t t e g n e k .h á r o m h é ti g m a r a d n a k . a b ű n ö z é s . a k i k n e k ez m e g o ld á s az é le t ü k b e n . M i é r t v a n ez? M i t g o n d o l? " T e yra e lg o n d o l k o d o tt . a m i t én ú g y h ív o k E u r ó p á b a n . k é t . Szóval ez az elő ké szítő szerzetesnevelő. aki eg y lig e t­ b e n ü lt eg y kis tisztáson . belső fe­ g y ele m kell e g y e m b e r n e k a h h o z . és o t t ta n í tj á k ő k e t to v áb b . h o g y fe g y e le m n é lk ü l m e g b e t e g ­ szik..é rte lm e z te . és én kíván csi v o lta m . a k ü ls ő is jo bb. le h e tő le g jó létb en . g a z d a g o n . A d i k t a t ú r á b a n n y o m o r van. d e m o k r a t i k u s a n . ho gy . satöbbi-satöbbi. de ha n in cs belső feg y ele m . ilyen p e r i p a te t ik u s iskola volt. Ez n e m K a zah sztán p ro b lé m á ja . Laoszba. általában n a g y o n sze g é n y g y e re k e k . E g y ré sz t az a d m in is z trá c ió t in tézi. azóta itt él m i n t b u d d h is ta szerzetes. M e g t a n u l j á k a n y elv fe­ g y e lm é t. és n e m a k a r visszatérni so h a A m e r i k á b a . m ásrészt angolul ta n ítja a g y e re k e k e t. T i z e n h a t éves k o r u k i g n e v e lik ő k e t. te h á t k ia l a k u l e g y belső k o n tro llja a b e ­ szédn ek.h é t éves k o rb a n b e k e r ü l n e k g y e re k e k . és m e g t e k i n t i k a k ö r n y é k n e v e z e te s s é g e it. E l m o n d t a m . H á t ezt csinálja. U g y e .” Kvázi ő a fe g y e lm e t m i n t egy h o r d ó t összefogó a b ro n cs o t — így ezt én m o n d o m . a b e sz é d f e g y e lm é t. És a h o g y e z e k m e g v a l ó s u l n a k . A férje ezt m e g é r t e t t e . ah ov a olyan ö t. sőt a m e r i k a i a n g o lu l t u d n i . m a j d s z é t k ü ld i k a n a g y b u d d h is ta ország ok ba: K a m b o d z s á b a . „A f e g y e l e m n e k b e lü l r ő l kell j ö n n i e . Es m i n d e n é v b e n eljön a férje és a k é t fia B a n g a lo re -b a . Eli m é l y e n m e g h a j o lt a m . n e m t u d t a m a T eyra e lő tt se le b o r u ln i . m i n d e n k i le b o r u lt. h o g y a N a g y Szociális P a ra d o x . m e r t fé ln e k . h o g y ép m a r a d jo n lelkileg. V é g ü l is r o k o n s z e n v i a la p o n azt m o n d t a . h o g y a n látja ez a sz e rz e ­ tes azt. . ú g y b e t e g ­ szenek m e g az e m b e r e k . az e g y e tle n k ö zö s nyelv az an g o l.

és a k k o r to v á b b b e s z é l g e tt ü n k . Es itt lá t o m a m á s ik szam árság ot. szívesen é ln é k a k o lo s to rb a n . A z o n b a n n e m m a r a d n a k úgy. de m o s t m é g i n k á b b . M i ezt csináljuk. az e g y ik az.. a k ik e t rábíztak . ” D e n e m a k a r t b e e n g e d n i . A t kell v i n n i b e ls ő b e — m i ez t c s i n á l j u k . h o g y az e u ró p a ia k m e n n y i r e az ir re a litá s o k b a n élnek. m a g a p szich oan alitik us. m e g t a n í t j u k ő ket. és ő f o ly to n h ala s zto tt. E v e k ig k a la n d o z ta tja a b e te g e it a m ú l t j u k b a n . a ta n ítv á n y a ib a . a m i egy irrealitás. ” És a k k o r j ö t t e g y ily en h u z a v o n a . h o g y ez a p e d a g ó g ia lén yeg e. . A z t m o n d o m . a m i m á r nin cs. h o g y f o l y to n n y ú z t a m . v ag y azo k b a. ” N a m o s t erre én e lk e z d te m i m á d k o z n i nek i. M e r t e g y e u ró p a i v a g y a m ú l t j á n t ö p r e n g . h a valaki r ö g t ö n szabadjára e n g e d e g y e m b e r t. E 11 tu d o m . O v a la h á n y e u ró p aiv a l ta lá lk o z o tt ed dig ..” Sőt. h o g y h a d d n é z ­ z e m m e g . m e r t m a g a m o s t t u l a j d o n k é p p e n k ív á n c s i. n e m biztos.U g y a n is a baj. Ú g y is azt s z e r e tt e m v o ln a . a m i a m á s ik irrealitás. se m m ifé le k ü ls ő k o n t r o ll r a n e m lesz s z ü k s é g ü k . h o g y az e u r ó p a i a k ir tó z a to s a n f e g y e lm e z e tle ­ nek. v a g y a jöv őjét te rv ezi. N e m a k a r t b e e n g e d n i . h a n e m m i r e t i z e n h a t é v e ­ sek le sznek. és folytatta: „A fe g y e l e m n e k b e lü l r ő l kell j ö n n i e . A z ir re a litá s o k b a n . A z t m o n d ja : „ M i t a k a r e z e n n é z n i? ” „ H á t . b e e n g e d e m . vagy az tölti ki a g o n d o la ta it. h o g y k é p e s e k le g y e n e k a belső fe g y e le m r e .. h o g y ez kell m a g á n a k . szóval n e m t u d o d a fig y e ln i a jelenre. a m á s ik az. A z tá n a d d ig . m e r t m é g nin cs. Es a je l e n t n e m éli m e g kellő intenzitással. H a g y ja m a g á b a n é r n i va gy h a tn i m a g á r a ezt a le g e n d á t. M i is g y e re k e k e t n e v e l ü n k ö t. E lsik lik fö lö tte . É n m o s t e l m o n d o k m a g á n a k eg y b u d d h is ta leg e n d á t. U tá n a n é g y n a p ig n e ta l á lk o z z u n k . az e g y e tle n realitásra. és a z é rt a g g ó d ik . . ” 44 . a fazekas legendáját. M i r e ő k a n a g y b u d d h is ta o rs z á g o k b a k i k e r ü l n e k .a d d ig n y ú z t a m . d e attól k e z d ő d ő e n k ő k e m é n y k ü ls ő f e g y e l e m b e n t a r tj u k ők et. . h o g y ez m i t jelen t. m e g e zzel-azzal p r ó b á l k o z n a k . E gy k is g y e re k ­ n e k n in c s b első fe g y e l m e . m é g te t t eg y m e g j e g y z é s t is rá m . és n é g y n a p u t á n j ö j j ö n vissza. H o g y m a g u k m i n d e n f é l e szabad nevelé ssel. h o g y „ . ha m e g ak arja t a r ta n i m á r serdülés u t á n is a k ü ls ő fe­ g y e le m b e n .h é t éves k o r u k ­ tól.. h o g y csinálja.e k k o r m á r s e m m i k ü ls ő fe g y e le m re n in c s sz ü k ­ ségü k. hog y: „ N é z z e . . H a m é g a k k o r is be a k a r j ö n n i a k o lo s to rb a . m í g v é ­ gü l eg y n a p o n azt m o n d t a : „ F ig y e ljen ide. és a n n a k a sérel­ m e i n rá g ó d i k . m e r t m á r nincs. és azt m o n d t a . és azt m o n d t a . m i n d i g m e g d ö b ­ b e n te t te . T e h á t k é t n a g y b a k i van. és idézi fel újra és újra. H o g y egy kü ls ő fe g y e lm e t h o g y a n visz át az e m b e r belső fe g y e le m m é . M i r e j ó ez?” N a g y o n m e g d ö b b e n t e t t .

Egy napon híre jö t t . és lá n g o ló szerelem re g y ú lta k eg y m á s irá n t. K ám anita m egnősült. h o g y m i lesz akkor. E g y idő után el kellett válniuk. h ogy m egrohanja K á m a n ita palotáját. é rin th e te tle n az e lő k e lő K á m a n ita szám ára.r é g e n é lt e g y sz e r In d iá b a n e g y K á m a n ita n e v ű fia ta le m b e r. S b ár sz erelm ü k az é g ig lo b o g o tt. m e rt V aszh itti h arid zsán v o lt. háza lapos tete jé rő l fürkészte a rablókat. és ő m aga is felfegyverkezve. egyesítették a vagyont. S az é j­ szaka első harm adában azon tö p rengett. Az a terve. am i az övé. n n n t ők. 47 . Az éjszaka m ásodik harm adában az ju to t t K ám an ita eszébe. hogy egy A n gu lm iála nevű kegyetlen rablóvezér érk ezett a vid ékre. A kaszt törvényei erősebbek voltak. d ú sgazd ag k e resk e d ő csa lá d sarja. h ajóik úsztak a fo ly ó k on . K ám an ita fegy­ verbe szólította a szolgáit. készült a harcra.A fa z ek a s legendája R é g e s . m ég sem le h e tte k e g y m á séi. karavánjaik já r tá k az országu takat. hogyan fogja ádáz tusában m egvéd eni m ind azt. palotáju kb an nyüzsögtek a szolgák és az ágyasok. és m in d en ét elrabolja. rangjához illő gazdag leányt vett feleségül. M e g is m e r­ k e d e tt eg y V a sz h itti n e v ű lá n n y a l.

és b e l é p e t t az e g y i k k o l o s to r b a s z e r z e te s n ő n e k .. A k k o r K á m a m t a azt k é r d e z t e m a g á t ó l: „ M i é r t k e l l e n e k e h h e z r a b l ó k ? ” F elkelt. B u d d h a n e m m u ­ t a t k o z o t t b e . m e r t igaz e m b e r v olt. és n e m k e ll e tt n e k i. tu d t a . és tan ít. E z id ő a la tt p e d i g V a sz h itti h ű m a r a d t s z e r e lm é h e z . el­ f é r n e k k e t t e n is. S m e g d ö b b en é sére valam i m eg k ö n n y eb b ü lésféle k e z d e t t b e n n e fe l d e r e n g e n i . M í g n e m e g y s z e r B u d d h a a z t m o n d t a az ő t k í s é r ő t a n í t v á ­ n y o k n a k . N e k i is m e g e n g e d t é k . h o g y m i n d e n f e l é m e g a l a k u l ­ n a k B u d d h a k o lo s to r a i . h á t r a s e m n é z v e k i m e n t a p a l o t á b ó l .. D e a ra b l ó k n e m j ö t t e k . B u d d h a t a n í t a n i k e z d te K á m a n i t á t .S tu d ja -e . B e t é r t az első h á z b a .ha a rablók erősebbek? M i n d e n é tő l m eg fo sztják . és e l i n d u l t az ú t o n .a fa zek as h á z a volt . a m i k o r h í r e k e t h a l l o t t a rr ó l. Á m d e B u d d ­ ha is v á n d o r o l t . és e l h o z n á k a so k n y ű g t ő l v a ló m e g s z a b a d u lá s t. e lm o n d o m neked. B á r c s a k j ö n n é n e k . d e te b i z t o s a n r o s s z u l is m e r e d a T a n ítá s t. M e g k é rd e z té k : M ié rt n e m m o n d ta m e g B u d d h a . h o g y sorba j á r t a a k o lo s to r o k a t . és B u d d h a e g y e d ü l m e n t to v á b b . a m i n e m k e ll n e k i. K á m a n i t a m e g h a l t a fazek as h á z a elő tt. B u d d h á n a k p e d i g az v o lt a szokása. D e vissza kell m é g t é r n i e a F ö ld r e . A z a B u d d h a . . h o g y ez a K á m a n i t a é le t é n e k u to ls ó éjszakája. N é h á n y ó ra m ú l v a o d a é r k e z e t t K á m a n i t a is. K á m a n i t a e lm e s é l te t ö r t é n e t é t . és e n g e d é l y t k é r t . A m ik o r B u d d h a ezt a tö r té n e te t elm esélte ta n ítv á n y a i­ n a k . h o g y K á m a n i t a re g g e l m e g h a l ? B u d d h a a z t felelte: T u d ta . v o n z o t t a ő t a T a n ítá s . a g g o d a l o m t ó l . M e g b e ­ szélték az ú jb ó l i ta lá lk o z á s h e ly é t. m e r t t a l á l k o z o t t az ig azs ág g a l. H a j n a l o d o t t . és m i hajtja v á n d o r ú t r a . S e m m ije sem m arad . E g y falu szélén e s t e le d e t t rá. N y o m á b a e re d t teh át. a m i kell. h a ­ n e m a T a n í t á s ” . Ez m é g k e v é s b é te ts z e tt a tan ítv á n y o k n a k . h o g y az é js z a k á t a t o r ­ n á c o n tö lth e s s e . n n az. M e g k é r d e z t é k . M a g á ­ n y o s a n élt. S zab ad vo lt. a ta n í t v á n y a k í v á n le n n i .K á m a n i t a a N a p n y u g a t i P a r a d i c s o m b a k e r ü l t . e h e ly e tt íg y szólt: . n a g y o n m e g h a r a g u d t a k rá. felkelt a n a p . d e e g y a rra r o h a n ó m e g v a d u l t b i k a felö k le lte és ö ss ze ­ ta p o s ta őt. m i az.E n j ó l i s m e r e m a B u d d h a ta n í tá s a it . H o s s z ú az éjs zaka. h o g y a t o r n á c o n é js z a k á z z o n . il y e n s z a m á r s á g o k a t n e m ta ­ n íth ato tt. és K á m a m t a é v e k i g n e m t u d t a m e g t a l á l n i . íg y v á n d o r o l t . B u d d h a elhallgatott.N e h a r a g u d j . h o g y ő k ics o d a? „ M e r t n e m az e m b e r a fo n to s .k é r d e z t é k a t a n í t v á n y o k . M o s t m á r t u d t a . és m i n d e n ü t t i d ő z ö t t 48 49 . k i ő. B u d d h a k é r d e z g e t n i k e z d t e az é r k e z ő t . M e n n y i g o n d t ó l . k í n o s n a p i k ö t e l e s s é g t ő l s z a b a d u l n a m e g ! S az éjs z a k a h a r ­ m a d i k h a r m a d á b a n m á r v á rt a a r a b l ó k a t. ú g y le t t az új t a n í t v á n y e g y r e s z o m o r ú b b . h o g y e g y B u d d h a j ö t t el m e g i n t a v ilág ba .felelte a M e g v i l á g o s o d o t t . d e a h o g y e lő r e h a la d t a k a T a n b a n . b o l y o n g o t t az o r s z á g ­ b a n .. A z u t á n ő is h a ll o tt a . h o g y e g y i d ő r e e g y e d ü l s z e r e tn e m a r a d n i . h o g y ő a B u d d h á t k ere si. d e m é g n e m t u d t a . le r a k t a f e g y v e r e i t . V é g ü l f é lb e s z a k íto tta : . a k it é n k e re s e k . s azt. H ajn alra v irra d v a K á m a n ita ú tn a k e r e d t . az ig a z s á g o t k e re s te . . h o l v an m o s t K á m a n i t a ? .e .

l e á n y o m . m é ly é rte lm ű . s m i r e a k ö z e lé b e j u ­ to t t . — Ö r ü l s z . B u d d h a m á r h a l o t t volt. le lk e s e d é s e B u d d h á r a árad t. A t ö b b i e k g y ö ­ n y ö rű . b i z a l m a . azt h is z e m . s m é g m i n d i g a m o n d a t á n g o n d o l k o d o t t . ú g y t á r u l t fel e l ő t t e e n n e k a m o n d a t n a k v é g t e l e n m é l y s é g e és h á t t é r t a r ­ t o m á n y a . s o k é le te t élt le.. és sz é tfo sz lo tt a s e m m i b e . h it e . V é g ü l m á r o ly a n tö k é le te s le tt V a sz h itti. o t t fé n y l e tt a k o z m o s z éjs z a k á já b a n ö t m i l l i ó é v ig m é l y m e d i t á c i ó b a m e r ü l v e . h a n e m é g it e s t k é n t j e l e n t m e g a v i l á g b a n . D e n e m s i k e r ü l t u t o l é r n i e a v á n d o r l ó M e s t e r t . S a h o g y e l m é l y ü l t b e n n e . m i n d e n s z e r z e t e s n ő n e k a d o t t e g y m e d i t á c i ó s m o n d a t o t . A n a g y . H o g y a n le h e t e z e n m e d i t á l n i ? E l h a t á r o z t a . h o g y t é n y l e g e lk é s z ü lt é l a m o n d a t o d ­ dal! — szólt B u d d h a . m e d i t á l n i k e z d e t t . m e g h a l t .e . V a s z h itti sz ív é n e k m i n d e n ra jo n g á s a . S a z t á n e g y s z e r csak t ö r t é n t v a l a m i . te lje s e n m i n d e g y . r á n é z e t t és íg y szólt: — M i n d e n e m b e r i k a p c s o l a t b ó l s z e n v e d é s fa k a d . e r r e az é letre. h o g y n e m e m b e r k é n t . Ú j r a m e g újra m e g s z ü l e t e t t . l e á n y o m . — L á t o m . M e g ö r e g e d e t t . l e á n y o m . h o g y újra t a l á l k o z u n k ? — U r a m . ő m e g ilyen e g y s z e r ű t. csilla g o s v i l á g m i n d e n s é g b ő l lassan k i f o r m á l ó d o t t B u d d h a . A m i k o r V a s z h it ti h e z é rt. és n e m é r t a m e d i t á c i ó v é g é re . A m i k o r B u d d h a t o v á b b v á n d o ­ rolt. és új m o n d a t o t k é r tő le. n é m a . E g y n a p o n V a s z h i t t i é k h e z is e lé r k e z e tt . V a s z h it ti e l é g e d e t l e n v o lt a m o n d a t á v a l . E z a te m o n d a t o d . tito k zato s szövegeket k a p ta k . . és v e lü k m a r a d t . h o g y m o s t m á r e lk é s z ü l t e m vele.c . M a g á r a m a r a d t h á t a m o n d a t á v a l: M i n d e n e m b e r i k a p c s o ­ latb ó l s z e n v e d é s fakad! S m e r t m é g i s c s a k B u d d h á t ó l k a p ta . h o g y B u d d h a u t á n m e g y . az ő i m á d o t t B u d d h á ja . A zt kérdezte: —E lk é s z ü l té l . a m o n d a t o d d a l ? — U r a m . 50 .e g y d a ra b ig .

Szóval nagyon nem akartam . ahol volt egy szobám kis terasszal.. H agytam m agam ra hatni ezt a tö rtén etet. ezt m esélte el. aludtam. am inek a hidege engem is m eg­ csapott. D e előbb m esélek m ég arról a négy napról. É rte tte m . Es ebben a négy napban csöndben voltam . el-elm éláztam vala­ m elyik részén. teljesen m in d e g y ”. a családi panzió­ ba. am i azért m egcsapja az em b e rt. sem m i más nem tö rté n t. elm ondtam m agam ban újra a történetet. A z. m eg arra gondoltam . D e hát én m égis visszam entem . Szépen visszamentem a Elotel Shiltonba. hogy ilyen rettenetesen nagy teher a gazdagság a K ám anitának? Aztán K ám anitának ez az eliszonyodása a buddhizmustól. m e rt ebb en van egy nagy h i­ degség. és nem nagyon beszéltem senkivel négy 53 . A k k o r b een g ed ett a kolostorba. hogy könyvet ne olvassak. hogy más ingerek b ejö jjen ek .Arról a négy napról N a. é s . meg eszegettem . E l-eltöprengtem . nem annyira meditáltam. ettem ... Szóval inkább gondolkoztam . hogy a teljesen mindegy felé tartunk. hogy én m it csinálnék egy ilyen helyzetben.. Arra vigyáztam . igaz-e. h ogy : „U ram . m eg nagyon sokat aludtam.

G o n d o l k o z t a m . azt n e m t u d o m . h o g y m a r a d ja k n é g y s z e m k ö z t ez zel a m e s é v e l. E n e g y m o z i t n e m b í r o k m e g n é z n i a n é lk ü l . a m a g á n a k v a l ó s á g n a k e g y o ly a n belső ereje é r z ő d ö t t e b b e n . . a lu d ­ ta m . p e rs z e n e m b o r u l o k le. foly­ to n k é re k v a l a m i t . és én íg y t u d t a m n é g y sz e m k ö z t m a r a d n i. . h o g y teljesen m i n d e g y . B e s z é ljü n k kicsit v u lg arizálv a . E n g e m n e m ijesztett el a tö r té n e t .. . d e e b b e n azt m o n d ja . és ez íg y teljes e g ész és k e re k . M i n t a n n a k idején.. h o g y itt és m o s t n e m szabad p r o f á n k o d n i. a bácsi B écse?” N a hát n e k i v an eg y verse. h a m á r eg y sze r rossz p illa­ n a t o d b a n r á m b o c s á jto tta d ezt az u n d o k s á g o t .. ó m o n d d . ez n e m egy racio nális do lo g . d e e n g e m ez v o n z o tt . E ll ö t y ö g t e m . h o g y ez is e z é rt v o n z o t t . N e k e m e g y e d ü l v o n z ó g ö r ö g fi­ lozófiai irá n y z a t a sztoa volt. hog y: . h o g y m i é r t . a m i n e m volt rossz. s z ó ­ val az e g y e d ü l l é t n e k . u g y e „ ó . a m i k o r filozófia szakot v é g e z te m . h o g y n e h ú z z a k elő v a la k i t a b a r á t a i m k ö z ü l és azt n e m o n d j a m : „te. és n e m k e ll m e g o s z t a n i a s e n k i v e l. M á ­ sodszor. H o g y n in cs ráutalva se n k ire . L e h et. . h o g y e g y b u d d ­ hista k o lo s to r b a n volt. de m a is ir d a tla n e rő t érze k b e n n e . v ag y o ly an k ö n y v e t o l v a s t a m . ” M e g a k a r o m o sz ta n i. V aszhitti n e m ak arja m e g o s z ta n i . se a n g y a lra . . m e n t s m e g attól. h o g y a z é rt m ég is b o rz a s z tó az Ú r i s t e n 54 55 . n e m ez az a k a r o k tő led v a lam it. m i n t a m ily e n eg y vallásos viszony. én o ly an f i lm e t lá t ta m . az e m b e r h a z a m e g y és elm e sé lh e ti. Vissza a k a r t a m m e n n i a k o lo s to rb a . r ö g t ö n m e g a k a r o m o sz ta n i.H o l v a n m á r . a z tá n m e g i n t g o n d o l k o z t a m . d r á g a j ó Is te n e m . E z az igazság. ez a belső feg y elem . h o g y ez e g y h ülyeség. h o g y tífu sz b a n fö lfo rd u lja k . E g y m é ltó s á g van e b b e n a le g e n d á b a n . M o s t. ezzel a le g e n d á v a l. ólt mondd.. a csa rn o k o so k . N a jó . ” szóval n e m ez a k ö n y ö r g ő viszony. a v é g te len . se Istenre. h o g y v a la k i b e n e g y e k k o r a fé n y g y u l l a d ki. v aló jáb an n a g y o n n e h é z ezt tu d a t o s a n m e g m a g y a r á z ­ ni. h a n e m e g y e d ü l fén ylik az ű r b e n . Persze. n in c s r á ­ utalva se n k ire . M á r m a j d n e m l e b o r u l o k e z e lő tt. m e r t t u l a j d o n k é p p e n érd e k e lt ez a p e d a g ó g ia i m u t a tv á n y . Es e g y v ersét m é g m o s t is a szí­ vem ben őrzöm : „O h. Van b e n n e v a la m i f a n ta s z tik u s a n i m p o n á l ó m éltó ság. és t u d t a m . E g y o ly an erő t. a m i t m o s t n e m tu d o k e lm o n d a n i. a bácsi Bécse?” E n n é l k e m é n y e b b e t az Anschlussról n e m ír ta k le. d e m é g is volt e b b e n egyfajta eg ész en m ás v is z o n y a v il á g h o z és a létezésh ez. a sztoic iz m u s is r e n d k í v ü l v o n z o tt . h o g y va­ l a k i azt m o n d j a a B u d d h á n a k . hol pan már anyám nak régi mécse? Es hintájává! hol a bécsi bácsi? Es hol pan már. h a n e m v o n z a n i k e z d e tt. csak m a j d n e m .e va gy sem . n é z e g e t t e m a k e rte t. M e r t ú g y é r t e l m e z t e m ezt a d o lg o t. V alaha b iz o n y o s írásait n a g y o n s z e r e tte m a H o lló s K o r v i n Lajos n e v ű m a g y a r í r ó n a k .napig. a m i e n g e m b o r z a s z tó a n v o n z o tt .

szexre. Szóval n e k e m n e j ö j j ö n eg y k e r u b azzal. . ..h e ly ze te. A z t g o n d o l o m . az a r k a n g y a l o k . . Ezzel én m e g v a g y o k . a k ik v é g re n e m a k a r n a k tő le s e m m it. tan ítá s ra. D e ha 56 57 . N e m t u d o m . n e m a k a r k é r n i . a k k o r é n a f e n e k e m m e l fo g l a lk o z o m és a fo g a m m a l . R e n d b e n v an . „Jó n a p o t.satöbbi. h o g y ki v a g y o k én? Es felel n e k i e g y n y u g o d t h a n g : „V égtelen szám ú á l m a i m k ö z ü l az e g y i k ” . N e k e m az összes i s t e n . és m i n d e n k i v alam it akar tőle.m e r t ily en e lő ­ f o r d u lt so k sz o r a k k o r is e lf o jto tta m m a g a m b a n . satöbbi. . h o g y azért a Jóisten igazán az is te n ta g a d ó k a t szereti. E n n é l tov ább n e m t u d o k m e n n i . akit én sok s z e m p o n t b ó l eg y zseniális m i s z t ik u s n a k ta r t o k . a h ­ h o z . h o g y egy p illan ata v a n csak. de k iz á r ó la g a k k o r. M e r t az e m b e r e k m i n d i g a k a r n a k e g y m á s tó l is v a lam it. h o g y ő alezredes. Es úg y gondolja. Es ez a k o z m i k u s ro b b a n á s fö llö k i ő t a k il e n c e d ik rég ió b a az Isten k öze lé b e. h a j ó d o lg o m van. h o g y „ t ű n ő d v e szólt az atyaisten. T é n y le g v an. . . Es e b b e n az egy etlen p illa n a t­ b a n k is za k a d b elő le e g y kiáltás. N e m . a k k o r t u d o m m a g a m egy olyan le lk iálla p o tb a h o z n i. és fö lö tte van az a rk a n g y a l n a k . . Van v a la m i szellem i lén y eg e a v ilá g n a k . és b e k ö v e tk e z ik e g y k o z m i k u s ro b b an ás . n e m k é r ü n k s e m ­ m i t . de) a m i n e k e m a s z í v e m . és ú g y v é g z ő d i k a vers. N y o m o r b a n sose. Szóval v a n a v ilá g n a k v a la m i szellem i lényege. és e z é rt n e k e m is. a r c l ié k . P o p p e r P é te r t is á l m o d o t t eg y sz e r v a la m i. ha m é g j ó l e m l é k s z e m a k il e n c égi h i e r a r c h i á r a .. a k it én J ó i s t e n n e k n e v e z e k . H o g y ez személyes.. n e m a k a r k ö n y ö r ö g n i . M e r t m i t le h e t el­ m o n d a n i e r r ő l a V aszhittiről? O a p u sz ta létezés. M é g ha volt is k é s z te té s e m . E n n e m t u d o k k is zálln i e b b ő l a fá jd alo m b ó l. T e h á t m i k o r fáj a fo g a m . E n n e m h a r a g s z o m azért.ilyet is á l m o d t a m . h o g y tu la jd o n k é p p e n ez egy hadsereg. n e m a k a r h a s z n á l n i. A J ó i s t e n h e z a k k o r i m á d k o z u n k .. t a n á r úr. A z t o ly a n g u s z t u s ta l a n n a k é rz e m . N e m a k a r s e m m it. K ö s z ö n ö m szépen . ha j ó i m e g y a d o l g u n k . h o g y ezzel k o n ta k t u s t keressek. h o g y a m i k o r v a la k it v a la m i b e te g s é g v a g y e g y é b m e g k í n o z . és sz á n a lm a s a k is ez e k a k ö n y ö rg é s e k . v a g y f u r u n k u l u s v a n a fe n e k e m e n (b o c s á n a to t k érek). . m i k o r ő m á r o d a á t v a n a t ú l v il á g o n a k ü l ö n b ö z ő d i m e n z i ó k b a n . és az szakad ki belőle. B ajb a n so se . . B ajb an n e m i m á d k o z o m a J ó i s te n h e z . aki m á r s e m m i t n e m akar. ! ” . h o g y é v m i l l i ó k ó ta fo l y to n k ö n y ö r ö g n e k h o z z á . . és ezt p o n t o s a n érzi. e rre való az e m b e r. M i n d i g im á d k o z o m . szóval a h a s z n á l a tn é l k ü li s é g . ahol a generalissim us a J ó i s t e n .. tan u lásra . n e m sze­ mélyes . D e ez ek n e m a rra való k. és u tá n a m á r z u h a n n i fog visszafelé. tessék n e k e m t é m á t a d n i . és a la t ta v a n n a k az a n g y a l o k . ó m e in e lieb e a t e i s t e n ..(így kell m o n d a n i ) szív em k ö z é p ib e n v a n .” v a la k ik . M o s t h a d d m o n d j a m to váb b.. . h o g y az e m b e r e k m i n d i g h a s z n á l­ ni a k a rjá k e g y m á s t v a la m ire : szerelem re. a K a ­ r i n th y F ri g y e s n e k a M ennyei riport c í m ű re g é n y e — a b b an v a n eg y p illa n a t. . H á t e b b ő l a s z e m p o n tb ó l j ó a Vaszhitti. b izto n ság ra .n a g y o n zav arn ak az ilyen a n t r o p o m o r f m e g f o g a lm a z á ­ sok.m e g h a t á r o z á s k ö z ü l ( m e g in t n a g y o n p r o f á n leszek. az a K a r i n t h y n a k . . h o g y ha j ó l v a g y o k . e g y e tl e n e g y d o lo g m o n d h a t ó el róla: v an. m e r t az o k b é k é b e n h a g y já k . de h á t e z e n lép túl ez a V aszhitti. fé le lm é b e n el­ k ezd n y iv á k o ln i.

n e k e m k if o ly ik a k e z e im kö zü l. D e eg y p illan at.n in c s s e m m i . h o g y tö r té n t valam ilyen élmény. . vagyis az a részem . a m i t t u d n i kell. a k k o r k e re s e k va­ la m i re z o n a n c iá t. a m i t é n ú g y t a r t o k s z á m o n . . N e m . T eh át n e k e m n e m m o n d t á k . ő is. ta lá n e z . E z a lá to m á s f a n ta s z tik u s a n e lm o n d m i n d e n fo nto sat. és a l e g r e m é n y t e l e n e b b t ö r e k v é s n e k t a r t o m . . És m i r e h a z a é r a szállodába. N e m szólt h o z z á m soha senki. h o g y e g y d a r a ­ b ig m é g d o lg o z i k b e n n e . h o g y Sár és virág: E t t ő l esetleg az e m b e r a n n y i b a n v á lt o z ik . N e m v a g y o k b e n n e b iz t o s . de néha. h o g y b á r m i l y e n is te n s é g e t r a c io n á lis a n m e g k ö z e lít s ü n k . a ztá n e lh a l v á n y u l az egész h istória. va gy kialszik b e n n e m . É n is azt h is z e m . E g y p illa n a tra fö lfé n y lik valam i. h o g y ez kia lszik az e m b e r b e n . . N e m t u d o m . R a c i o n á l i s a n m e g k ö z e l í t h e t e t l e n . A z t á n n in cs s e m m i . m e r t én n e m v a g y o k oly an to k o n . V a la m i re z o n a n c i á t keresek . E n é r z e m . N a g y o n ig a z n a k t a r t o m a Varázshegy c í m ű k ö n y v b e n azt részletet. h o g y t a l á n . a k k o r igen . mintha villám hogyha lobban. E r e z z ü k e g y m á s t. ” Szóval ez az a p illa n a t. a m i . H á t r e m é l e m . T a lá n tiz e n -v a la h á n y e setb en fo rd u lt v ele m elő. h o g y az v a la m i p illa n a t n y i é rin tk e z é s i p o n t ezzel a tr a n sz cen d e n c iáv al. .. ta l á n e z ... h o g y én is r e z o n á l o k arra. . K o s z t o l á n y i n a k v a n az a f a n t a s z t i k u s a n szép verse. N a g y o n zav arosan t u d o m csak m o n d a n i . . N e h é z m e g f o g a lm a z n i. két sor között kinyílt nekiink a z ég. v a g y a m i t a p illa n a t m e g v i l á g o s o ­ d á s á n a k n e v e z n e k — n e m m a r a d ú g y az e m b e r . m á r n e m e m lé k s z ik rá. 58 . . E r e z z ü k e g y m ás t.. van. v a g y u tó l a g igen . a m i b előle b e n n e m van.. „Sár és virág . . Igen.kavargó semmiség. . csak eg y sz e r v a la h o g y fellángol. . D e h o g y t ö r t é n t v a la m i olyasm i. a m i e n n e k a v il á g ­ n a k a szellem i lény ege. h o g y ezt m e g t u d j a m ő riz n i. a m i k o r H a n s C a s t o r p n a k a h ó v i h a r b a n v a n e g y lá­ to m á sa az élet lén y eg é rő l.

B i z t o s ez a h iv a t a lo s n e v e . Itt n e m l e h e t e t t n é z e l ő d n i . a h o g y ő k . Egész m e g h a t ó d t a m . ü g y érezte m . O ly a n n a g y befog adási lé g k ö r volt. O t t volt az a p á m . m i n t a k in e k n a g y o n ö r ü l n e k . Ú g y é l t e m . h o g y eg y o s z lo p c s a rn o k b a n vag y o k . h á t n e k e m m e g kell itt h a ln o m ? R ö g t ö n u tá n a eg y h a tá r o z o tt érzés. A z e g y i k il y e n g y a k o r l a t n á l t ö r t é n t m e g v e le m . Valójában n e m ú g y é r e z t e m . h o g y U r a m Isten./ E let a kolostorban T e h á t o t t t a r t o t t a m . éjjel k e t t ő k o r . M e g k a p t a m a m a g a m g y a k o r l a ta i t. a ztá n az é n e g y k o ri m e s t e r e m p s z ic h o ló g iá b ó l és m á s o k . h a n e m azt lá t ta m . 61 . E ls ő n e k eg y h a lo t t n a g y b á t y á m valam i n a g y o n n a g y m eleg ség gel és szeretettel ü d v ö z ö lt e n g e m . és é lt e m v e l ü k e g y j ó d a r a b i g .. e z t m a ú g y m o n d j á k . h o g y n e m ak aro k. h o g y k e tt ő k o r felébredjek. h o g y e g y r e tö b b h a lo t t g y ű l i k k ö r é n k . h o g y t u d a t á l l a p o t . H i r t e l e n e lfo g o tt eg y iszony. h o g y egy oszlop csarn ok ban vagyok. A k k o r észrev ettem . h o g y b e k e r ü l t e m a k o l o s t o r b a . M i n d i g éjjel c s i n á l t a m .n é z d .v á l t o z á s .h o g y m o n d j a m becsüle tesen .szó v al v a l a m i t ö r t é n t . Ö t oszlop és egy n ag y k u p o la b o r u l rá m . N a g y o n h a m a r m e g s z o k ta m . T alán m é g m a g á h o z is ölelt. s z e r z e t e ­ si é le t e t k e l l e t t é ln i.

és a k k o r egyszer csak azt m o n d ta : „ M i é r t akart m e g h a l n i? ” N a m o s t ez az a p o n t. h o g y ő k é t d ip lo m á v a l r e n d e l k e z ik . A k k o r h ir t e l e n m e g i n t m a g a m n á l v o l t a m és n a g y o n m e g ­ ijed tem . A z o n n a l m e g l é p t e m a k o lo s to r b ó l . N e m ak aro k itt m a r a d n i k öz öttetek . m é g eg y p o ty a e b é d e t is akar! D e h á t r e n d e l t ü n k eb éd et. h a sh á r ty a iz g a lo m k e z d 62 63 . A z t á n e g y re m esszeb b. a m i fö lé m b o r u l . M e g k é r d e z t é k .” M o n d o m : „ H o n n é t veszi. h o g y já t s z o m a saját m e g ő r ü lé s i l e h e t ő s é g e i m m e l . E lfo g a d tá k . és d é lu tá n ra m á r r e t ­ te netes h a s m e n é s e m volt.Es k ö n y ö r g ő r e fo g ta m . A k k o r t u d ­ ta m . E g y id ő u t á n m e g j e le n t eg y n a g y o n n e g r o i d b a r n a o r ­ vos. N a g y o n ren d es volt. S u lf a g u a m d i n m e g h a s o n ló k . h o g y m i ly e n le h e tő s é ­ g e k e t m o z d í t o k m e g . d e ö sszecsin álta m m a g a m . k é ső b b i n a g y b a r á t o m . Ú g y é r e z t e m . m i n t I n te s to p a n . h o g y n e m a k a r o k in d i a i k ó rh á z b a k e r ü l n i . Sok p é n z t kért. h o g y k ív ü l k e r ü l t e m . és h o z ta az a ju r v e d ik u s g y ó g y sz ereit. m e r t h á r o m s z o r is k ijö tt eg y nap. m o n d ­ ta. E n n y i r e n e m b u ta és n e m is p rim itív . P u r a n i k d o k to r . h o g y elszám oljunk. N a g y o n jó t te t t a kezelés. a k k o r bevisz. h o g y m e g a k a rta m h a ln i? ” „ N é z z e . B a n g a lo re -b a . de ö ss z eszed tem m a g a m . U g y a n is az é n e u r ó p a i f o g a l o m r e n d s z e r e m b e n ez eg y h a llu c in á c ió . B e m e n t e m a városba. h o g y m ifé le fe r tő z é se m v an. O t t m o s o g a tt a m a l e p e d ő m e t. R e n d b e n . B e m u t a t k o z o t t . e u r ó p a i o rv o s d ip lo m á ja is van és aju rv e d a is. h o g y m i l y e n o r v o s t sz e re tn é k . de én n e m a k a ro k m é g m eg h aln i. D ü h ö s le t te m . h a n e m e g y e m b e r i kéz. és u tán a azt m o n d ­ ta. M o n d t a m . E r r e ő: „ D e g o n d o l k o z ­ z o n csak. és újra k i v e t t e m eg y családi p a n z i ó b a n e g y kis teraszos szobát. Es a k k o r ez a k é p lassan tá v o l o d n i k e z d e tt. íg y 4-5 n a p alatt. h o g y ez n e m eg y o sz lo p c sa rn o k . és n e m állt el. de ha n e m j a v u l az á ll a p o to m . Jó l le t te m és j ö t t P u r a n i k . V a la m i h a s h á r ty a iz g a lo m . h o g y m o s t n a g y baj van . és e g y o rv o s k ellene. elnézést. a k k o r h a jn a lb a n . lá tta m . h o g y k ő k e m é n y a h asam . K ö n y ö r ö g n i k e z d t e m . h o g y b e t e g v a g y o k . N e m te ts z e tte m n e k i. le g y e n g ü lv e u g y a n . m e g p r ó b á lja . Ú g y d ö n t ö t t e m . F éltem . E n n é l m e g a l á z ó b b d o lo g nin cs. D e azt is m o n d t a . E g y s z e rű e n féltem . és m a g y a r g y ó g y sz e re k k e l kezeli m ag át. És elkezeli m a ­ gát addig. m a g a k a p a tr ó p u s o k o n e g y b é lfertő zé st. D e m é g is jó volt. azt g o n d o lt a m . K í v ü l k e r ü l t e m e z e n az o s z l o p c s a r n o k o n . h o g y c s e r b e n h a g y o m ő k et. v an p é n z e m . kezeljen itt. óriási b ű n t u d a t t a l . h o g y é n n a g y o n szeretlek tite k e t. M a g y a r g y ó g y s z e r e k vo lta k v e le m . fölül v ö rö s b e n . m i k o r t e l tű n t hajnaltájt. M i k o r elég messze k e rü lt. K ö v e tk e z ő éjsza­ ka. de ő m i n t aju r v e d a o rv o s a hely beli a jurve da k ó r h á z igazgatója. A lu l zöldes fé n y b e n v il á g ít o tt a k az o szlop ok . M e r t u g y e o t t sokfajta orv o s van. és m e g i je d t e m . M o n d t a m . h o g y ő az é rt á t k ü l d e g y széklet k e n e t e t az e u ró p a i k ó rh á z b a . Ez volt h a jn a lb a n . R e g ­ gel le s z ó lta m a r e c e p c i ó ra . és azt m o n d t a . elcsúszo tt a t é r b e n ez az o sz lo p c sarn o k . h o g y n e k e m itt és m o s t r e n d e t kell c sin á ln i m a g a m b a n . E z n e m a m a g a in tellig en ciájáb ól fakad. h o g y a ju r v e d a in d ia i orvo st. B o rz a s z tó éjszaka volt. Szó n é lk ü l. m í g e g y h a s h á r ty a g y u lla d á s . E g y n a g y o n n a g y kéz. B e lá z a s o d ta m . m e g e b é d e l t ü n k . a m i k o r á tl é p e tt az e u ró p a i o rv o s lá so n . bevisz a k ó r h á z b a . D e e g y r e ro s szab b u l le tte m . h o g y „ É n t u d t o m m a l n e m a k a r t a m m e g h a l n i ” . e b é d e l jü n k m e g a teraszo n.

N e m le h e t leh así­ ta n i se m a p o lg á ri részét. 64 . T ö b b te lé . m e g ­ lé p t e m . h o g y : „A k e g y e tle n s é g e t m é g eg ye a fene. M i t ö r t é n t m a g á v a l? ” E k k o r e l m e s é l te m n e k i a m e g l ó g á s o m a t a k o lo s to rb ó l. ” „ A z o n n a l m e n j e n vissza. h o g y : „Ig en . eg y b e s z á m o ló t a B u c id h a rk k i tá n a k .” E n n e k ellen ére azt á ll ít o tt a m . M i n d e n ­ k it és m i n d e n d o lg o t . de m e g h a l n i n e m a k a r t a m . D e h á t m a g a csinálta m a g á n a k . ez fo nto s volt. N e m leh e t le ­ h asítan i e g y ik e t se. m e r t is z o n y ú sok k e g y e tle n s é g v an az é l e t e m b e n .” A z t m o n d t a m n e k i: „ C s a k h o g y ez n a g y o n rossz d o lo g .” M o n d t a m : „ E g y e d ü l. a m i t n e m é r t e t t e m . ha azt m o n d o m . a m a g a s z é k le té b ő l n e m te n y é s z e tt ki s e m m i . h a n e m m e r t m a g a tö b b le lé a k a r h űség es le n n i. ” E rre olyan k ö z ö m b ö s e n m o n d t a : „ H á t . E n m i n d i g m i n d e n t eláru lok .i g e n . ez a b eszélg e tés . M e g v á l t o z t a t t a az é le te m e t. és o tt t a r t o t t k a n n a d a n ye lv e n .” M o n d t a m n e k i.” B ó lo g a t o tt . h o g y : „ L e h e t.” V is s z a m e n tü n k . és e g y ik b e s z é l g e té s ü n k k o r azt m o n d t a : „ I d e ­ figyeljen. D e n e m lehet. V is s z a m e g y e k m a g á v a l. A m a g a le lk é b e n e g y ü t t él eg y jó l fejlett k a l a n d o r és egy igazi ny ársp olgár. . N a g y o n fo n to s volt. de é n m i n d i g áru ló leszek. E z pszichés. V é g ü l is m i n d e n ­ ki k a p h a t e g y b élfe rtő z é st. S o ha s e m m i b a jo m n e m volt. an y ag felé v o n z ó d ó m aterialista p o lg ár. h o g y n e m gy áv a sá g b ó l lesz á ru ló . V igasztalja m a g á t . M a g a eljött In diá ba. az ilyen k e ttő s le lk ű e m b e r az k e g y e tle n . K ö ssö n b é k é t ezzel a k e ttő ssé g g el. t o ­ vább é lt e m a k o lo s to rb a n .” N a . h o g y á ru l ó lesz. azt n e m . E b b ő l ez is k ö v e tk e z ik . E g y n a g y o n fö l d h ö z rag a d t. és azt m o n d t a . E z a t ö r t é n e t .” „ Ig e n á m . O t t m a r a d t a m . . h o g y h ü ly e v a g y o k . B e le h a l. E g y id ő u t á n h a z a jö tte m . é n é r t e m m a g á t. E z a k a r m á ja . n e m le h e t h ű s é g e s n e k le n n i. h o g y v a la m e ly i k e t lehasítsa. N a g y o n k o m o l y a n v e tte .m o n d t a — c s a k h o g y .k i a l a k u l n i . és azt k é rd ezte: „ M e g ­ b eszélte a B u d d h a r k k i t a T e y rá v a l?" M o n d t a m : „ N e m . és egy n a g y o n a m is z t ik u s k a la n d r a á h ít o z ó k a la n d o r. és így visszake­ r ü l t e m a ko lo s to rb a . se m a k a l a n d o r részét. A ttó l k e z d v e tö b b e t b e s z é lg e te tt v elem a B u d d h a r k k i t a . u r a m .

VÁLASZD A HITET! .

Es azt m ondta: . úgy hátrafele od alökött n ek em egy m ondatot. V olt egy 69 . Ism ertem az életét.. hog y m ily en kutya rossz élete volt en n ek a Kósa G y u ri bácsinak. vissza se ford ult.. és k ib u k o tt b előlem : . H irte le n eszem be ju to tt. am i rettenetesen sok bajt o k o zo tt addig. úgyhogy csináltam is egy verset. H át m ire való egy m uzsikus élete? E gye m eg a zene! Szóval ez a nem spórolok m agam m al. E g y szer M ag y arország on tö rté n t.A z is rendben van. D e n em volt szabad m egszólaln o m .G yu ri bácsi. ezt az önféltést b előlem . E ljá rh a tta m hozzá h allg atn i. és sajnáltam m ag am k ü lö n b ö z ő h ely zetek b en . én üld ögéltem hátul a szobában. O gyakorolt. és hallg attam . hogy hogyan gya­ k orol. kurva d olog ez a zene! C afatokra tépte az életed et!” És a Kósa tovább játszo tt. A p ám ék n ak nag y on jó b arátja volt a Kósa G yörgy nevű zeneszerző. E gy szer készült egy k on certre. ami nincs rendben Ind ia m e g sz ü n tette b e n n e m az ön sajn álatot. h an em csak olyan h ety k én . h o g y szintén kaptam erre egy választ. N a m ost ez k ioltotta. N a g y o n fé lte t­ te m m a g a m . tényleg kioltotta az önsajnálatot. N e m ?” E z rettenetes nagy m ondat volt.A rra való az életem .

A m i k o r az áldás b e f e j e z ő d ö tt . H á t ez a k e t t ő . és j o b b k éz felől á ll ít o tt a A m á s o d i k is n a g y o n j ó hely. az is r e n d b e n van. E lissa v o lt Illés p r ó f é t á n a k a ta n í tv á n y a . a m i n i n c s r e n d b e n . m e r t g y e r e k e k j ö t t e k . Es ez a n é v fo n to s. A m á s o d i k n a k l e n n i n a g y o n j ó hely. és c s ú f o ltá k ő t. azt a z é r t tesz ik . E g y b e s z é l g e té s u t á n a z t m o n d t a v a la k i . T u d o m . ez v o lt a m á s i k . é n a szellem é. h o lo tt é n ezt n a g y o n k o m o ly a n g o n d o lo m . m e r t a zsidó h i t sz e rin t. fö lv e tte . ” „ N e m ú g y . kakis. és á t m e n t e g y fa lu n . h o g y áldja m e g a g y e re k e it. N a é n í r t a m m a g a m n a k e g y sírv erset. K o p e l fia. . h a t u d t a m v o ln a . E g y n a p o n m a j d b e k i á l t j á k e z t is. r e n d b e n v a n n a k . e n n e k ö r ö m é r e . m i k o r m a g y a r í r ó k sírv e rs e k e t í r t a k e g y m á s n a k . h o g y Elissa. h o g y te lje s e n h ü l y e v a g y o k . ” E r r e az t m o n d t a J á k o b . H o g y m i ez? K ü l ö n b é k e m a ­ g a m m a l és e g y f a j t a s z o r o n g á s n a k . M i n d i g az v o lt a titk o s v á g y a m . E n is n a g y o n s z e r e tt e m m i n d i g a l e g j o b b t a n í t v á n y n a k le n n i . N e m m e r t b e l e ­ szólni. h á t é n a z t g o n d o l o m . k o p a s z . e l m o n d o m : M e n a s é t. íg y szól. . a t y á m . te a v il á g fe je d e lm e vagy. és a J á k o b fia vo lt. u g y e . és é n a z t f e l e l t e m . és 70 71 .” N a m o st ő ezt e g y h ü ly e ség n ek gon d o lta. m i t c sin álo k . E z t én m a g a m r a v o n a t k o z t a t o m erő s e n . N é h a ú g y é r z e m . E f r á i m n a g y o b b lesz. A z é n zsid ó n e v e m M e n a s e b e n K o p e k M e n a s e . a k k o r J ó z s e f k é r t e . M e n a s e vo lt az első fia J ó z s e fn e k . h a v a n v a l a m i sors s u g á r z á s a e g y n é v n e k . és k e g y e ­ le t b ő l a vállára t e r ít e tt e .. H a l h a t a t l a n n a g y k ö lt e m é n y . ” N a . A m i k o r Illés p r ó f é t á t a t ü z e s sz e k e r e k az é g b e ra g a d t á k .id ő . J ó z s e f volt. bugyis. Sírkövére most felkaparom . Salve te kisfiú. E f r a i m v o lt a m á s o d i k fia. h o g y h i s z e k a n e v e k s z i m b o l ik á j á b a n . A m i k o r az ö r e g J á k o b e lj ö tt E g y i p t o m b a . m i n t M e n a s e . . A p á m v o lt K o p e l. t é n y l e g ő s z i n t é n . O d ü h b e j ö t t . M e r t az a n g y a lo k a h é b e r n e v é n szó lítják az e m b e r t . a m i k o r b e k i á l t j á k a sírba a h é b e r n e v e d . h o g y e g y s z e r m a j d í r o k e r r ő l e g y k ö n y v e t . A z a n g y a l o k csak h é b e r ü l t u d n a k . h o g y k op asz. h o g y k e re s z tb e te s z e d a k e z e d . a n a g y l e n d ü ­ le ttő l le e s e tt a palástja. h o g y r e n d b e n v a n n a k . am i n in cs re n d b e n . D ö b b e n t e n v e t t e észre. A z t á n m e n t a d o lg á r a . k o p asz. Elissa o d a sz a la d t. V a l a k i e z t k é r d e z t e . és ú g y áld. h o g y J á k o b h i r t e l e n k e re s z tb e teszi a k e z é t. A m ire a z ihlet perce ragad. v a la k i m e lle tt.e a d o l g a i m . a k i E g y i p t o m ­ b a n a lk irá lly á vált. az le tt v o l n a a c ím e . h o g y : „ F i a m . b a l k é z felől E f r a i m o t . h o g y az is r e n d b e n v a n . A r r ó l v o l t szó u g y a n i s . h o g y az e ls ő s z ü lö t t kap ja a n a g y áldást j o b b k é z rő l. H alálig m indent kibírunk úgyis K ár volt annyim félteni magad. h o g y M e n a s e b e n K o p e l. a k k o r a M e n a s e az az e ls ő s z ü lö tt. és v a l ó s z í n ű l e g k o p a s z vo lt. a k i b ő l m i n ­ d i g a m á s o d i k lesz. h o g y „ a z t h i s z e m . a k k o r J ó z s e f azt m o n d t a : „ Itt n yu g szik egy fia ta l barom. f é l e l e m n e k az e l m ú l á s a . h o g y el n e felejtsd. E z fo nto s. H a m e g í r t a m v o ln a .

v a g y fá n á l n e m fo g ja fe l e m e l n i a h á ts ó lábát. v a g y k e r e s z té n y v a g y o k . N e m t u d o m . m a g á n y o s farkas l e t t e m . m e g u to ls ó is. m a g á n h i t e i n . ő n e m tu dja. h o g y j o b b a n fogsz s z ó r a k o z n i az é le t e d b e n . h a ez e g y választási k é rd é s e g y á lta lá n .e v a g y h ív ő ? M o n d t a m . se e lő írn i. h a te ú g y é rz e d . A m i r ő l a z t g o n d o l o m . N e k e m j o b b v o lt a m á s o d i k hely. d e n e m teszi le h e tő v é . h i r t e l e n az v o lt az é rz é s e m . és s z é t té p t e a g y e r e k e k e t Elissa v é g t e l e n d ö b b e n e t é r e . M á r j ó c s k á n b e n n e j á r t u n k az é jszak áb an . J o b b a n f o g o d m a g a d ére z n i. E z t s z á n d é k o s a n c s in á lta m . k e r e s z té n y is v a g y o k . vá laszd a h it e t. a m i azt n e m j e l e n t i . ( A z é rt s ó h a j t o z o m a z o n b a n . n a g y o n tisz te le k . h o g y n é z d . h o g y ig azab b-e. h o g y v a la h o v a b e c s a t la k o z z a m . s z ó r a k o z ta t ó b b világ .. h o g y aki m a g á r a veszi az Illés k ö p e n y é t. A z é v e k s o r á n b e l ő l e m e g y ig a z i s z e l l e m i k ó b o r k u t y a lett. m i n t a m a te ria liz m u s . h o g y ez választás k é rd é s e . m u s z á jb ó l az első. H a n e m te tsz ik n e k i. M i ó t a viszs z a j ö tt e m . h o g y az é n m a g á n v a l l á s o m . de színesebb.azt m o n d t a : . fö le m e li a h á ts ó lábát a b i r to k b a v é t e l j e l é ­ ül. N e m a k a r o m azt m o n d a n i . h o g y az e m b e r t n e g o n d o l j á k h a b ó ko sn a k . M i n t h a o t t v a la m iv e l s ö t é te b b le tt v oln a. a k it n a g y o n . O a m e s te r.) S ő t t u d t a m is. ü d v ö ss é g g e l. E g y s z e r a f i a m v a l a m i k o r k a m a s z k o r á b a n f ö l te t te n e k e m a k é rd é s t. m é g is e g y h í v ő e m b e r v a g y o k . a n n tele v a n a n g y a lla l. és v ég e a le g j o b b ta n í tv á n y s á g n a k . b á r m e d v e t é p n e szét ti te k e t . Is z o n y ú súly! E z t a k a r t a m v o l n a m e g í r n i . n e m m e r e m m o n d a n i . E n h iá b a v á la s z to t ta m . h o g y e g y m á s i k b o k o r n á l . Ú g y h o g y első is v a g y o k . h o g y a m i k o r b e c s u k t a m m a g a m m ö g ö t t az e lő s z o b a a jt ó t. m i n t h o g y h a e g y sivár a n y a g e l v ű s é g e t választasz. k í v ü l a ra n g s o r o n . M o s t a n r a k í v ü l v a g y o k m á r . N a m o s t m i t c sin ál e g y il y e n k ó b o r k u ty a ? M i n d e n h o v a o d a s z i m a t o l. h a tetszik . k á r h o z a t t a l . ak i íg y t u d t a m e g . és azt m o n d j a m . h o g y az e l ő s z o b á n a k az e g y i k s a r k á b a n van . A z t m o n d t a m n e k i. D e m é g is. A z t g o n d o l o m . h o g y m ű k ö d i k . abb a beleszáll az Illés ereje. h o g y n e m a k a r o k h ív ő le n n i . h o g y azt g o n d o l t a m m a g a m b a n . r o n d a k ö ly ­ k ö k ! " Es a b b a n a p il l a n a t b a n e l ő r o n t o t t a k ö z e li e r d ő b ő l k é t m e d v e . B o r z a s z t ó a n . a k é t s é g e i m m e l e g y ü tt . D e a n n y i r a reális 72 73 . a m i t n e m is b á n o k . h o g y é n b u d d h i s t a is v a g y o k . N a g y o n m e g i j e d t e m . o d é b b á ll. ro m a n ti k u s a b b . is te n ­ nel. és o da pisíl. h o g y ő m a t e ri a li s ta l e g y e n . T eljesen v á ­ r a t l a n u l az t ö r t é n t v e le m . csak m i n t h a o t t s ű r ű s ö d ö t t v o ln a v a la m i. h o g y n e m v a g y o k e g y e d ü l.. k ísé rtéssel. szóval én v a g y o k a le g j o b b ta n í tv á n y a . . és é r e z t e m . zsid ó is v a g y o k . N e m l á t t a m é n o t t ala k o t. Fölvesz m a g á b a s za g o k at. V a n a k a m a s z n a k ily en h ü ­ lye k o rs z a k a . S zóval e b b ő l k ik r i s t á l y o s o d o t t az én m a g á n . h o g y m á r n e m a k a r o k v e z e t ő le n n i . m e r t ez t o ly a n n e h é z e lm e s é l n i. m á r k iz á r ó la g a saját k o n t ó m r a a k a r o k élni. h o g y én b u d d h i s ­ ta v a g y o k . n e m a k a r o k m á r b e o s z t o tt a k a t. h o g y é n e z t n e m t u d o m n e k e d se ta n á c s o ln i . jó későn jö t te m h aza. h o g y h o g y a n lesz a z t á n az ö r ö k m á s o d i k b ó l k é n y s z e r ű s é g b ő l. a k á r m i l y e n sok k é ts é g e is v a n az e m b e r n e k .. A h i ú s á g o m n a k az elég vo lt. m i t válasszon. h o g y é n v a g y o k v a l a k i n e k . ö r d ö g g e l . A k k o rib a n egy g arzonlakásban lak tam . jó c s e l e k e d e t e k k e l .O h .

m e r e d e k s z ik la fa la k k a l. d e n é z t e k n a g y fi­ g y e l e m m e l . Elöl ő v o lt alul. elő szö r én k é r d e z e k t ő l e t e k v a l a m i t .t a n í t v á n y o k n a k . a z tá n e g y ö s v é n y e n f ö l m e n t e m . v a g y n e m én? Es m i k o r m e n t a n y ú z á s . és e g y h a ta l m a s n agy . M e r t m i é rd e k e lte ő k et? É n te s te s ü l ö k . és azzal v a ló m e g k ü z d é s r ő l . m e r t é n m i n d i g azt t a n u l t a m . a B u d d h a . N e m v o lt sehol. A z é r z ő e lp u s z tu l. m e g s e m m i s ü l . 74 75 . N e m s e g íte tte k . É n m i n d i g azt h i t t e m a J á k o b r ó l . M á s n a p este újra m e g g y ú j t o m . N y u g o d t a n azt m o n d t a . d e az érzés m e g m a r a d . F ig y e lje te k ide. D e az ú jr a testesü lésb en ig e n . h á r m a s s o r o k b a n lo v a s o k á lln a k . N é m á n álltak . m i n t e n e r g i a k v a n t u m o k . F a n ta s z ti k u s a n m o d e r n . h o g y a szikla szélén. és e g y s z e r csak. f ö l é m k e r e k e d e t t . a k k o r m á r ú g y é r e z t e m . N e m b í r o k vele. és e l k e z d t e m m e n n i v é g ig a lo v a s o k m e lle tt. h o g y m e n j e n b e a sz o b á b a . A z é r t m o s t e lé g ro s sz u l é r z e m m a g a m . h o g y m e g v e r . h i r t e l e n é s z r e v e tt e m . v a g y n e m ? É n v a g y o k az. h o g y m i t a k a r m a g á t ó l. de a g o n d o l a t m e g m a r a d .vo lt ez az egész. N e m v o lt a n y e r g é b e n se n k i. és e l m o n d t a m . A c s e le k v ő e lp u s z tu l .. M o z d u l a t l a n u l ü lt e k . N a g y o n f é l te m . e m b e r s z e r ű v a g y e m b e r f o r m á j ú e r ő v e l é le t r e . E n a lé le k v á n d o rlá s b a n n e m hisze k . F ö l k e l t e t t e m . v a g y v é lt e m lá t n i.. E s z e m b e j u t o t t a k a G r á l. és n e m k ell r ó l u k b e sz é ln i. h o g y e z e k a d o l g o k s z e m é l y n e k s z ó l n a k . és ez az újratestesü lés. ú g y t u d o m . E g é s z éjjel d o l g o z t a m a fé n y é n é l. R e g g e l e lo l to m . m é g i s v a l a m i sö tét. a k k o r m o n d t a el B u d d h a a h ír e s m é c s e s -h a s o n la tá t. és a n n y i r a n y o m a s z t ó v o lt ez a félelem . az a B u d d h a m e g o l d á s a erre. A k k o r lassan é r e z t e m . Lassan k ö z e le b b j ö t t . szóv al ez m á r t é n y s z e r ű m e g é l é s v o lt. N a g y k e se r v e se n f ö l k a p a s z k o d t a m . m e g m a r a d ­ n a k a c s e le k e d e te k . F e h é r lo v o n . Es a m i k o r m á r n a g y o n k ö z e l v o lt. E z v a l a m i o ly a n e r ő t a d o tt. P r ó b á l o m id é z n i . e g é s z e n h á tu l . És a lu lra k e r ü l t e m . I t t v a n ez a m é c s e s. A k k o r é n b iz t o s a n t u d t a m . k e z e m b e v e t t e m e z t a lá n d z s á t. és e g y ­ k o r i p s z i c h o a n a l i t i k u s o m . h o g y e g é s z e n ö ss ze ­ sz e d t e m m a g a m . h o g y e g y ilyen n a g y h o r h o s m é l y é n v a g y u n k .lo v a g o k is. E s z e m b e j u t o t t a J á k o b le g e n d a . A m i h o z z á m l e g k ö z e le b b áll. és m o s t is a z t h is z e m e rr ő l az é l m é n y r ő l — v a g y n e m t u d o m . a k i n a g y o n j ó b a r á t o m . és e n n y i. és a k k o r lassan elen y é sze tt. a g o n d o l a t o k . és n é z t e k m i n k e t . az érzé sek. E z n e m e g y k ü l s ő e r ő v a­ ló jáb an . és l e n y o m t a m ő t. e g y lovas n é l k ü l i lo v a t lá t t a m . h o l én. d e a cselekvés m e g m a r a d . és .e m e g . és a k k o r l á t t a m . h o g y m i a h ely ze t. elvész a l á t h a t á r irá n y áb a . N a m o s t ezzel r e t t e n e t e s e n so k b a j u k volt. A z t á n u t á n a s o k a t g o n d o l k o d t a m p e rs z e . S zó val az é n b e n n e m lé v ő s ö té ts é g r ő l v olt itt szó. a g o n ­ d o l k o d ó e lp u s z tu l. uto lsó erőfeszítéssel é n k e r ü l t e m fö lé. az ő k ü z d e l m e a j a b b ó k p a r t j á n v a lak iv el. F o l y t o n n y ú z t á k a B u d d h á t . ü l j ö n le és v árja m e g . és a h o g y f ö l n é z t e m . Es h alá lo s f á r a d t a n e g y e d ü l m a r a d t a m . V á lta k o z ó szerencsév el. b e n n e m lé v ő s ö té ts é g r ő l v a n szó. M é g m i n d i g n e m v o lt ig a z i fo r m á ja . h o g y m o n d j a m — h o g y a . F ö l­ h í v t a m a L i e b e r m a n n L u cit.h a l á l r a v e r e k s z e m . d á r d á v a l a k e z ü k b e n . és e g y lá n d z s a o d a volt tá m a s z t v a a ló n y a k á h o z . És e g y n a p o n újra ö s s z e á lln a k e g y lé n n y é . h o g y e z e k n e k a l o v a s o k n a k a sora n a g y o n h o ss z ú . v a g y azt l á t t a m . f e h é r b e ö l t ö z ö t t a la k o k . h o g y ez n e k e m v a n o tt .

ré s z b e n n e m u g y a n a z az e m b e r ”. É n n e m ­ z e tte m . E g y i k azt m o n d t a .. az olaj u g y a n a z . g o n d o la t a i. T e h á t v a n e b b e n e g y . h o g y eg y c í m k e v a n rajta. B u d d h a azt m o n d t a . N e m P o p p e r P é te r r é . d e az é n lén ye ge s e n e r g i ­ á im m e g ő r z ő d n e k . P o p p e r P é t e r cseleke dete i. E n m e g s z ű n ő k . u r a m . M a i P o p p e r P é t e r n e k b iz t o s a n n a g y k ö z e v a n az e lj ö v e n d ő l é n y h e z . és ú jra lesz b e l ő l ü k e g y lény. . a k i e b b ő l s z ü l e ti k m e g . te h á t é n is íg y t u d o m e z t e lf o g a d n i. össze f o g n a k e g y id ő u t á n á lln i m e g i n t e g y l é n n y é . És a k k o r a B u d d h a az t m o n d t a . a cselekvés u g y a n a z .. és m o s t ez ő. h o g y : „ A k k o r a n a g y k é r d é s r e sincs válasz a te s z á m o d r a ”.A z e d é n y u g y a n a z . aki e z e k e t a sz e lle m i e n e r g i á k a t t o v á b b v i ­ szi.. A z t h is z e m . h o g y : . ré s z b e n n e m u g y a n a z a l á n g ”. h o g y : „ E z o ly a n n e h é z k é rd é s . A n a n d a a z t m o n d t a . am it H égel m o n d o tt. érzései. R é s z b e n én.e az e m b e r ? A k i m e g i n t összeáll e g y lé n n y é . h o g y a t a n í t v á ­ n y o k ez e n n a g y o n m e g h ö k k e n t e k . le g in k áb b hasonlít ah hoz. D e u g y a n a z . ú g y t u d o m . de u g y a n a z .e a lán g .... T a lán . n e m úg y. i n d u l a ta i . A m e g s z ü n ­ te t v e m e g ő r z ő d é i . a m i f ö l g y u l l a d a k ö v e t k e z ő é jszak án? Az érzés u g y a n a z . D e v a lak iv é . És ez k ö z e l áll h o z z á m . a k a n ó c u g y a n a z . R é s z b e n u g y a n a z az e m b e r testesül m e g . h o g y e rr e é n n e m t u d o k felel­ n i ”. h o g y ez volt v a la h a P o p p e r P éter.. h o g y : „ A k k o r ez a te v á las zo d . n e m .. K ö z ö m v a n h o z z á .R é s z b e n u g y a n a z . a g o n d o l a t u g y a n a z . T alán . u g y a n az-e a lá ng? Ez zseniális! És h át. .

.............. 7 N e félj......................................................................................Tartalom Z S I D Ó N A K L E N N I ........................................................................................................................................................................5 Isten evidencia v o lt...............................................................................................................................33 Buddharkkita T e y r a ... ami nincs ren d b en ............................... amíg engem l á t s z ! ...................................................................................................27 M ost már nem merem kim ondani a csoda s z ó t .............................................. A n tisze m ita v e z é r ..67 A z is rendben vau...................................47 A rról a négy n a p r ó l...............61 V Á L A S Z D A H I T E T ! .............................. 13 19 I N D I A V O N Z Á S Á B A N ................................................................... 25 Ganésa u t a z á s a ...............53 Elet a ko lo sto rb a n ...............69 ...37 A fazekas legendája..................................................................................................................................................................

2011-ben .Készült a Kaposvári N yom da Kft.110232 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató . nyom dájában Kaposváron.