Liceul Tehnologic “ Ion Bãnescu “ Mangalia Str.Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.

03 E-MAIL : banescu@isjcta.ro

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
MODULUL nr. IV

RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ (pregătire practică comasată)

Profilul TEHNIC

Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI clasa a X-a, liceu tehnologic

2012-2013
Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal, filieră tehnologică, profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI

1

ciclul inferior al liceului. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 2 . filiera tehnologică . PREGĂTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ • Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. dobândind compenţele necesare. să lucreze cu resurse reale.RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ face parte din cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire generală Lacatuserie mecanica structuri . Unităţile de competenţe/ rezultatele învăţării la care se referă modulul 1.1. cu parteneri reali. Notă introductivă: Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în continuarea pregătirii într-o calificare din domeniul de pregătire generală şi mai ales de deprinderi practice. 2. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ • Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii 3. clasa a X-a. Scopul modulului este acela de a da posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din profesori. realizând în felul acesta tranziţia de la scoală la locul de muncă. agenţi economici şi colegi. Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora.). filieră tehnologică. profil tehnic şi are alocat un număr de 90 ore din care: • 90ore – instruire practică = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi ( stagii de pregătire practică) Acest modul vizează dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire generală. LUCRUL ÎN ECHIPĂ • Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 2.

• Enumerarea resurselor materiale. umane necesare atingerii obiectivelor Rezultatul învăţării 5: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă • Cerinţele locului de • Organizarea ergonomică a • Identificarea cerinţelor Clasa a X-a 3 Ciclul inferior al învăţământului liceal. eşec) în grup • Prezentarea raportului de activitate • Perceperea poziţiei individuale faţă de ceilalţi • Identificarea atitudinilor în grupul de lucru • Efectuarea unor acţiuni iniţiate în grup • Asumarea rezultatelor de echipă Rezultatul învăţării 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor • Aptitudinile • Explicarea sarcinilor de lucru • Recunoaşterea membrilor echipei competenţei membrilor • Încadrarea în timp echipei • Planul de lucru al • Respectarea unui plan comun echipei • Corelarea propriilor • Preluarea unor sarcini în caz sarcini cu cele ale echipei de urgenţă • Manifestarea spiritului de întrajutorare Rezultatul învăţării 4: Identifică resursele necesare pentru atingerea obiectivelor • Obiective: • Îndeplinirea obiectivelor • Identificarea informaţionale. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . lucrului în echipă obiectivelor lucrului în organizatorice echipă • Alegerea resurselor necesare • Resurse: informaţii. interes.3. filieră tehnologică. Corelarea rezultatelor învăţării cu criteriile de evaluare: Cunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare Rezultatul învăţării 1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate • Sarcini de lucru • Îndeplinirea sarcinii primită • Identificarea propriilor specifice în echipă sarcini în cadrul activităţilor echipei • Atribuţiile • Colaborarea în cadrul echipei membrilor echipei • Formularea de întrebări • Recunoaşterea ierarhiei în pentru clarificarea • Ierarhia membrilor echipa de lucru în îndeplinirea sarcinilor de lucru echipei sarcinilor specifice • Explicarea relaţiei dintre sarcinile proprii şi sarcinile celorlalţi membri Rezultatul învăţării 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă • Structura echipei de • Respectarea ierarhiei în lucru echipa de lucru în îndeplinirea sarcinilor specifice • Atitudinea în echipă: sprijin. rezultate • Organizarea unor evenimente obţinute (succes. acţiuni • Finalizarea de sarcini îndeplinite. implicare • Asumarea atitudinilor constructive în grup • Raport de activitate: sarcini de lucru.

aviziere. regulament de muncă. agenţii de muncă conform pregătirii • Formularea unor opţiuni specializate dobândite profesionale cu asistenţă de • Oferta locurilor de specialitate muncă Rezultatul învăţării 9: Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă • Cerinţele locului de • Compararea abilităţilor • Identificarea surselor de muncă: program de dobândite cu cerinţele locului de informare.locului de muncă • Compararea abilităţilor dobândite cu cerinţele locului de muncă • Solicitarea instruirii suplimentare în anumite situaţii. lucru. tehnice • Sarcini de lucru suplimentare locului de muncă • Identificarea de echipamente şi utilaje noi 4 . structura domeniul de pregătire posibile din domeniul de calificărilor. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI muncă • Abilităţi: sociale. obţinerii unui nou loc de • Obţinerea de informaţii mentor muncă despre noutăţile de la locul de • Programe de formare muncă • Identificarea nevoilor de formare prin studiu • Luarea unor decizii pentru individual şi prin îmbunătăţirea propriei participare la programe de performanţe formare continuă Rezultatul învăţării 8: Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii • Surse de informare: • Obţinerea informaţiilor • Enumerarea surselor de COR. • Enumerarea cerinţelor ordine interioară. profile despre ocupaţiile posibile în informare despre ocupaţiile ocupaţionale. centre de pregătire de bază • Selectarea ofertelor de locuri formare. • Selectarea informaţiilor în unui loc de muncă activităţile desfăşurate la funcţie de cerinţele locului de Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. filieră tehnologică. din fişa postului instrucţiunilor de dispoziţiile exploatare a utilajelor • Încadrarea în cerinţe de timp organizatorului de şi calitate • Aplicarea normelor proces (superiorul interne de îndeplinire a ierarhic) sarcinii primite • Norme interne de îndeplinire a sarcinii • Sisteme de asigurare a calităţii Rezultatul învăţării 7: Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe • Surse de informare: • Selectarea informaţiilor • Enumerarea surselor de informale (şefi. Rezultatul învăţării 6: Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită • Fişa postului • Respectarea cerinţelor din • Identificarea cerinţelor sarcina primită din fişa postului • Instrucţiuni de exploatare a utilajelor • Acceptarea responsabilităţilor • Enumerarea pentru operaţii simple. colegi privind necesitatea autoinstruirii informare necesare de echipă).

• Exemplificarea unor • Program de lucru: drepturi. sancţiuni. publicaţii de specialitate. ROI • Îndeplinirea sarcinii de sancţiuni. recompense din de ordine interioară. cadrul organizaţiei. niveluri ierarhice • Respectarea ierarhiei în poziţii în cadrul ierarhiei echipa de lucru/ în organizaţie în îndeplinirea sarcinilor specifice Rezultatul învăţării 12: Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru • Atitudinea în echipă: • Dezvoltă o atitudine pozitivă • Enumeră tipuri de sprijin. filieră tehnologică. lucru în echipă. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. implicare de tipul “pot face la locul de activităţi suplimentare muncă”. practică ore de lucru efectiv • Sarcini de lucru: operaţii şi procese de rutină sub supraveghere şi îndrumare Rezultatul învăţării 11: Descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional • Structura • Identificarea funcţiilor unor • Recunoaşterea nivelului organizaţiei/ servicii şi departamente din ierarhic. obligaţii. • Respectarea regulamentului oră de începere. • Exemplifică tipurile de cadrul echipei. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 5 . massmedia. rutiniere sub supraveghere şi îndrumare. oră de terminare a ROI al locului de instruire programului de lucru. alte disfuncţionalităţi ce pot • Semnalează apariţia unor operaţii solicitate apărea la locul de instruire situaţii neprevăzute • Situaţii neprevăzute: defecţiuni de utilaje sau echipamente. interes. • Precizarea propriei funcţii. broşuri. instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare • Abilităţi: executarea de operaţii simple. specifice domeniului de • Activităţi pregătire suplimentare: program • Răspunde solicitărilor pentru prelungit. muncă. comunicare. sprijin în activităţi suplimentare. întreprinderii: departamente. igiena şi securitatea muncii • Surse de informare: pliante. recompense lucru. pauze.locul de muncă. obligaţii. Internet Rezultatul învăţării 10: Se încadrează în cerinţele locului de muncă • Regulament de • Respectarea timpului alocat • Explicarea importanţei ordine interioară: programului de lucru respectării prevederilor drepturi.

operatii de asamblare nedemontabila a structurilor metalice 4.desene de ansamblu . De asemenea.eliminarea factori.operatii de prelucrare a reperelor . filieră tehnologică. sudare .fise tehnologice 3. surse de energie 6 - Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal.simbolizarea laminatelor utilizate in realizarea structurilor metalice . Metode standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie . verificatoare Aparate de măsură şi control. Structuri metalice realizate prin asamblari nedemontabile . Conţinutul formării: Se va întocmi o listă de teme în functie de locul de muncă si de problemele identificate. se vor corela aceste teme cu continuturile modulelor studiate în timpul anului scolar. Structuri metalice realizate prin asamblari demontabile . profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . produse şi materiale specifice domeniului pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri Scule şi dispozitive.domenii de utilizare a structurilor metalice .asigurarea organelor de asamblare necesare . Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului: Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale minime: Colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese tehnologice Panoplii şi seturi de piese. Temele alese reprezintă rezolvarea unor probleme practice prin desfăşurarea de lucrări de instruire practică din domeniul pregătirii generale Lacatuserie mecanica structuri.scheme de asamblare .elementele componente ale structurilor metalice .Tipuri de structuri metalice . Documentatie tehnologica pentru executia structurilor metalice .respectarea cerintelor de calitate impuse prin normative pentru propriul loc de munca . Continutul formarii: 1.simbolizarea asamblurilor utilizate in santier 2. subansambluri.disfuncţionalităţi la locul de muncă 4. instrumente de măsurare.asamblarea propriu-zisa 5.asamblari nedemontabile realizate prin nituire.pregatirea reperelor pentru asamblare .lor de risc la locul de munca 5.

el poate folosi noi mijloace sau resurse didactice ţinînd cont de baza materială din şcoală. acces la internet.exerciţii de identificare a materialelor folosite efectiv la construcţia componentelor sau/şi subansamblurilor ori produselor electrotehnice existente în spaţiul de lucru ori puse la dispoziţie pentru studiu sau/şi diverse lucrări etc. Materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare).RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ. diferenţiată. Munca în echipă este o cerinţă. iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile cerute de echipă. simboluri Lista poate fi completată/adaptată cu resursele materale specifice domeniului de pregătire. punctualitate etc. Sugestii metodologice: Conţinuturile programei modulului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă. Clasa a X-a 7 Ciclul inferior al învăţământului liceal. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de lucru al colectivul instruit. . 6. Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor ( auditiv. prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. fiind un modul aplicativ. . practic ) şi despre tipul de inteligenţă al acestora. în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei. Elemente de identificare : coduri .RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ are o structură elastică. dotate conform recomandărilor precizate anterior sau la agentul economic. în măsura în care se poate acest lucru. care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor. dacă problema propusă a fost rezolvată în întregime de echipă. . ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor subansambluri indicate. în scopul asigurării unei game variate de activităţi la lecţii.exerciţii practice de execuţie a unor repere şi subansambluri . Orele se desfăşoară în ateliere şcoală. normative specifice Calculator. ghiduri. prin formare specializată se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare. . limbaj. Numărul de ore alocat fiecărei lucrări rămâne la latitudinea cadrelor didactice care realizează instruirea practică. Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ . filieră tehnologică.) Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător. Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate. indiferent de stilul de învăţare caracteristic.exerciţii aplicative de comparare a proprietăţilor caracteristice şi a utilizărilor specifice pentru diverse tipuri şi categorii de materiale electrotehnice indicate etc. Manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de exemplu: abordarea problemei.- Documentaţie tehnică Cataloage. vizual. îmbrăcăminte.exerciţii practice de montare a unor aparate conform unei fişe tehnologice date de maistrul instructor. maniere. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI . Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ .

compatibilitatea cu învăţarea eficientă şi flexibilitatea. O competenţă se evaluează o singură dată. Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă: . Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt: validitatea. În context. identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. rigorii.Portofoliul . 7.Verificarea lucrării la finalul ei . chiar dacă locul de desfăşurare a evaluării se poate modifica. Sugestii cu privire la evaluare: Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. etc. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. simularea. lucrul în grup. Din acest motiv. prezentările video. evaluarea produsului şi chestionarea. • Chestionarea înseamnă punerea de întrebări elevului. pe nevoile şi disponibilităţile sale.Fişă pentru lucrul în echipă (vezi model) Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. individualizarea învăţării. diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat ş. discuţiile de grup. în scopul unei valorificări optime ale acestora. contribuie la învăţarea eficientă. multimedia şi electronice. profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 8 . corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. filieră tehnologică. • Observarea înseamnă urmărirea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată. aplicabilitatea practică şi rentabilitatea. Metoda reprezintă şi un mijloc important de stabilire a dovezilor despre cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului. fie în scris. temele şi proiectele integrate.Observarea sistematică . credibilitatea. Evaluarea implică observarea. În cazul unei evaluări.Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de avantaje. iar elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. după ce activitatea acestuia s-a încheiat.Studiul de caz . la care acesta poate răspunde fie verbal. este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument (fişa de observaţie). lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale. Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte module. sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în alte contexte precizate. precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie. luarea deciziilor. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces. • Evaluarea produsului înseamnă verificarea vizuală a unui lucru realizat sau produs de elev. negociere. precum şi a spiritului de echipă. caracterului realist şi motivant. sprijin reciproc. cum ar fi : centrarea procesului de învăţare pe elev. fidelitatea. competiţional şi creativităţii elevilor . toate metodele de evaluare încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii. asumarea responsabilităţii. se impune atât asigurarea coerenţei.a. Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise în conţinuturile unităţii ( pentru a verifica dacă elevul înţelege de ce au fost efectuate activităţile ).

................................ (semnătura): ......... Care este sarcina voastră comună? (ex................. Unde vei lucra? Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal... profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 9 ................................... obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi) Cu cine vei lucra? Ce anume trebuie făcut? Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale......................... echipamente..................FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ ...Model Numele elevului ...... instrumente şi sprijin va fi nevoie din partea celorlalţi? Ce anume vei face tu? Organizarea activităţii: Data: Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii? Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi: • s-au asigurat că au înţeles obiectivele • au stabilit ceea ce trebuie făcut • au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii • s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de organizare a activităţii” Maistru instructor ... Data: ............................... filieră tehnologică.........................

Manual pentru cultura de specialitate. Niculescu.. Editura Economica Preuniversitaria. N. 1978 6. Instalaţii şi echipamente. Tehnologia meseriei. Editura Didactică şi Pedagogică. Petcu F. ***Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. EDP. Domeniul Electric. Margineanu V. Editura Didactică şi Pedagogică. 1992 5..manual pentru clasa a X-a. 1995. . licee industriale şi scoli profesionale.. clasa a IX-a. 2. Manual pentru clasa a XI –a şi a XII-a. Cioc I. Bucureşti. 319/2006. Editura Niculescu. Bucureşti. Managementul calităţii . profil TEHNIC Domeniul de pregătire de bază MECANICĂ Domeniul de pregătire generală LACATUSERIE MECANICA STRUCTURI 10 . licee si scoli profesionale. Dragulanescu.Legea protecţiei mediului – 137/1995. C.8. SAM. *** . Economia si organizarea productiei . Bucureşti.manual ptr. Mareş F.. 3. Stoian C. 4. Clasa a X-a Ciclul inferior al învăţământului liceal. Lucrari practice de prelucrare a metalelor.. 2004 7. filieră tehnologică. Bibliografia: 1. republicată. Zaharciuc V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful