You are on page 1of 608

Odwieczna Religia Natury

Ben Klassen, P.M. 1973

Ruch Twrczoci pragnie podzikowa osobom, ktre dooyy stara, aby niniejsza ksika ukazaa si w obecnej formie: Piotr, Agnieszka, Szymon, Mateusz.

RaHoWa!

Od tumacza
Od czasu opublikowania niniejszej ksiki do dnia dzisiejszego upyno 38 lat. W tym czasie sytuacja na wiecie ulega znacznemu pogorszeniu na niekorzy Biaych Ludzi. Widzimy dzi znaczny rozrost ydowskiego suprematyzmu w sektorze mediw, nansw i wadzy, ktry bezporednio przekada si na coraz szerzej zakrojon propagand egalitaryzmu i multikulturalizmu, degeneracj Biaej modziey, patologie spoeczne, kolejne sztucznie wywoywane kryzysy nansowe odbijajce si na naszej jakoci ycia, ograniczanie wolnoci sowa wiadomym rasowo Biaym Ludziom i coraz czstsze represje wobec rasowych lojalistw. My, Biali Ludzie, padamy dzi na caym wiecie oarami ludobjstwa, gdy zdradzieckie, prosyjonistyczne rzdy wadajce naszymi krajami tworz nam warunki ycia obliczone na nasze zyczne wyniszczenie. Dzi Afryka jest dla Afrykanw, Azja dla Azjatw, a Biae kraje dla kadego. Ta czystka etniczna na Biaych Ludziach wspierana jest przez agresywn islamizacj i gwatown ekspansj rynku azjatyckiego, ktry poera kolejne Biae przedsibiorstwa i wypiera z obiegu nasze rodzime towary. Prognozuje si e w 2025 roku populacja Ziemi przekroczy prg 8 miliardw. Pomimo wojen, godu, AIDS oraz defraudacji i marnowania setek miliardw dolarw, teraz, gdy Biali i ci naiwnie zapewniaj im ywno i opiek medyczn, czarnuchy maj obecnie najwikszy przyrost populacji na wiecie. W USA przecitna Biaa kobieta jest matron 14 dzieci, wnukw i prawnukw, podczas gdy dla afrykaskiej kobiety liczba ta wynosi 258. Aby dana kultura przetrwaa ponad 25 lat, wspczynnik dzietnoci musi wynosi co najmniej 2,11 dziecka/rodzin. Historycznie, adna kultura nie zdoaa odwrci wskanika 1,9, a wskanik 1,3 jest niemoliwy do odwrcei

nia, gdy potrzeba do tego 80-100 lat. W 2007 wspczynnik dzietnoci Biaych Ludzi we Francji wynosi 1,8; w Anglii 1,6; w Grecji 1,3; w Niemczech 1,3; we Woszech 1,2; w Hiszpanii 1,1. Dla porwnania, wspczynnik dzietnoci wrd muzumaskich kolorowych imigrantw we Francji wynosi obecnie 8,1; w cigu ostatnich 30 lat populacja muzumaska w Wielkiej Brytanii wzrosa z 82 tys. do 2,5 mln; w Belgii i Holandii 50% noworodkw przychodzi na wiat w rodzinach kolorowych muzumanw; w Rosji jest obecnie ponad 23 mln kolorowych muzumanw, co stanowi ok. 1/5 populacji tego kraju; w caej Europie jest ich obecnie ponad 52 mln i wedug szacunkw liczba ta ma si podwoi w cigu najbliszych 20 lat. Z pewnoci wanym krokiem w tym ludobjczym, anty-Biaym programie bdzie szumnie zapowiadane wcielenie do Eurokochozu odwiecznego wroga rasowego Europy Turcji. Multikulturalizm jest agresywnie wspierany przez zamiecanie umysu Biaego Czowieka chrzecijaskimi frazesami o potrzebie miowania bliniego. Kae nam si kocha i sponsorowa pasoyty, ktrym nie jestemy nic winni. Po ulicach polskich miast jed obecnie autobusy oklejone propagandowymi plakatami z wymownym hasem Rom twj blini i cytatem z Ewangelii wg ukasza I nie sdcie, a nie bdziecie sdzeni. Trudno dziwi si podobnym przedsiwziciom, biorc pod uwag fakt, e projekt ten jest nansowany z funduszy Zwizku Socjalistycznych Republik Europejskich, a Bruksel i Watykanem kieruj te same, ukryte, talmudyczne siy, jak pokaza choby niedawny przypadek Davida Marii Jaegera. Ktokolwiek omieli si jawnie sprzeciwi dyskryminacji Biaych Ludzi i ludobjczej kampanii mieszania ras i multikulturalizmu, a co gorsza bdzie prbowa ujawni e za wszystko to odpowiadaj obywatele bandyckiego, terrorystycznego pastwa Izrael i inni wyznawcy Talmudu rozsiani po caym wiecie, od razu stanie si obiektem zajadego ataku anty-Biaych massmediw i celem represji wrogiego aparatu politycznego. Tak oto w praktyce wyglda wolno sowa, przekona i religii w demokratycznym, tolerancyjnym raju, w ktrym przyszo nam dzi y. Twrczo to profesjonalna, nie popierajca przemocy, progresywna pro-Biaa religia. Poprzez cakowicie legaln dziaalno promujemy prawa obywatelskie Biaych, Biae samostanowienie i Biae wyzwolenie. Nie promujemy nielegalnych dziaa, nie tolerujemy ich i nie podegamy do nich. ii

W tekcie niniejszej ksiki czytelnik natknie si na pewne sowaklucze, ktre powinny zapisa si na stae w jego pamici. W tym celu zostay one wyrnione z tekstu w ten sposb, e napisano je wielk liter, mimo i w zasady redagowania tekstu tego nie wymagaj. Podobnie uczyniono z pewnymi terminami ktre powszechnie pisze si wielk liter w tekcie odstpiono od tego zabiegu aby zasygnalizowa, i s one mao istotne i budz nasz pogard. Kwesti, ktra rwnie wymaga wyjanienia, jest stosunek Ruchu Twrczoci do osoby Adolfa Hitlera. Rozdzia 26. niniejszej ksiki jasno okrela rnice pomidzy naszym credo, a doktryn narodowo-socjalistyczn i wyjania, dlaczego Adolf Hitler jest istotn person w historii Biaej Rasy, jednak naley doda e my, jako kontynuatorzy Twrczej religii, nie podzielamy bezgranicznej sympatii do tej postaci, jak ywi zaoyciel naszego ruchu i autor tej ksiki Ben Klassen. Klassen by etnicznym Niemcem i odczuwa tsknot, poniewa nie mg by w Niemczech w czasie, gdy nard niemiecki przeywa swj renesans w latach 30 XX wieku. Wyrazem tej tsknoty jest widoczne w 26. rozdziale ksiki uwielbienie dla Hitlera i narodu niemieckiego. Ruch Twrczoci, zwaszcza europejski, odcina si od ideologii i symboliki neonazistowskiej, nie czci nikogo i niczego i stanowczo opowiada si za globalnym rasowym separatyzmem. Ruch Twrczoci November 38 AC

iii

Przedmowa
Treci i credo przedstawione w tej ksice stanowi artykuy wiary Ruchu Twrczoci. Nasze wierzenia s silnie wspierane niezbitymi dowodami. W przeciwiestwie do wszystkich innych religii, s one oparte na odwiecznych prawach Natury, lekcjach z historii, zdrowym rozsdku i rzeczywistoci, a nie na mitach i fantastyce. Wierzymy, e w cigu szeciu tysicy lat zapisywanej historii Odwieczna Religia Natury jest najbardziej znaczc i istotn ksig religijn napisan dla przetrwania Biaej Rasy. Jest to fundamentalne credo majce suy przetrwaniu, ekspansji i postpowi Biaej Rasy, ktra jest najszlachetniejszym stworzeniem w wiecie Przyrody. Jestemy przekonani e Biaa Rasa powrci wkrtce do rzeczywistoci, przyjmie nasz potn religi, odzyska kontrol nad wasnym przeznaczeniem i wyewoluuje na nowe, wysze, nieznane dotd poziomy. Odwieczna Religia Natury jest dedykowana osigniciu szlachetnego celu, jakim jest przetrwanie, ekspansja i postp Biaej Rasy. W tym celu powoalimy do ycia nasz dynamiczn religi. Nasz religi nazywamy Twrczoci a jej wyznawcw Twrcami, poniewa wierzymy e istota tych sw najlepiej opisuje charakterystyczn dusz Biaej Rasy. Cakowicie i kategorycznie odrzucamy judeo-chrzecijasko-demokratyczno-marksistowsko-liberalno-feministyczne wartoci dzisiejszych czasw i zastpujemy je nowymi i podstawowymi wartociami, w ktrych rasa jest fundamentem. Proponujemy nowe, rewolucyjne i dynamiczne podejcie do problemw, ktrym Biaa Rasa stawia dzi czoa w swej desperackiej walce o przetrwanie. Mimo e nasza religia jest nowa, prawa w niej zawarte nie s nowe, nie zostay te one wymylone przez nas. Przeciwnie, my jev

dynie ubralimy w sowa to, co od zarania dziejw Natura w swej nieskoczonej mdroci przeznaczya dla przetrwania wszystkich swych stworze. Fakt, e obserwowalimy te prawa i w oparciu o nie stworzylimy nasz religi nie jest wcale niezwyky. Dziwne jest to, e twrcza Biaa Rasa nie dokonaa tego nigdy wczeniej. Doprawdy zadziwiajcy jest fakt, e Rzymianie i Grecy nie uczynili tego w swoich czasach. Idc dalej, ciko zrozumie dlaczego wielce uzdolnieni Egipcjanie nie uczynili tego w czasach swej wielkiej Biaej cywilizacji, 5 tys. lat temu. Gdyby Biaa Rasa zrobia to ju w swej wczesnej historii, nie znajdowaaby si teraz w potrzasku, toczc idiotyczn i niepewn walk o wasne przetrwanie. Wierzymy, e rzeczywisto jest waniejsza od wiary w nieuzasadnione bajania podsycane wybuja wyobrani. Wierzymy, e fakty poparte konkretnymi dowodami s po tysickro waniejsze i wicej znacz od nadprzyrodzonych wyobrae ktre s nie tylko bezpodstawne, ale rwnie przecz rozumowi. Odrzucamy wiar w zmylone twierdzenia, nie poparte dowodami historycznymi, dowodami geologicznymi, dowodami naukowymi, ani innymi. Wierzymy, e dowody i osdy s podstaw do wysnuwania wnioskw i podejmowania decyzji we wszystkich sprawach istotnych w naszym yciu. Wierzymy, e religia ktra jest szkodliwa dla przetrwania rasy jest z religi, a religia ktra sprzyja przetrwaniu, ekspansji i postpowi rasy ktra j wyznaje jest dobr religi. Nasze credo jest tak wanie religi i bdzie ono miao gbokie i daleko idce konsekwencje dla korzyci i dobrobytu Biaej Rasy. Nie jest naszym zamiarem by Biaa Rasa staa si mniej religijna. Wrcz przeciwnie, naszym celem jest by Biaa Rasa znacznie bardziej powicaa si religii ni obecnie, a przede wszystkim naszym celem jest obdarowa Bia Ras zdecydowanie lepsz religi ni autodestrukcyjne, samobjcze religie ktrymi jest obecnie obciona. Wierzymy, e najwyszym prawem Natury jest prawo gatunku do przetrwania, ekspansji i postpu. Uwaamy, e dla Biaej Rasy prawo do przetrwania, ekspansji i rozwoju jest nie tylko najwyszym prawem Natury, ale take fundamentem naszej wiary religijnej. Jest oczywiste, e jeli Biaa Rasa nie zmieni samobjczego kursu ktrym obecnie poda to marnie zniknie z powierzchni ziemi, zalana przez masy kolorowych kundli. Jestemy przekonani, e w niedalekiej przyszoci Biaa Rasa vi

zgromadzi si, zjednoczy i przyjmie program Twrczoci by przetrwa. Co wicej, jestemy przekonani, e jeli jedynie jedna dziesita czasu, energii i pienidzy jakie s obecnie przeznaczane na podtrzymywanie przy yciu chorych religii osabiajcych nasz ras byaby przeznaczona na propagowanie naszej dynamicznej religii, Twrczo rozprzestrzeniaaby si niczym poar. Chcemy zjednoczy wszystkich naszych dobrych ludzi i spotgowa t energi. Zjednoczona i zorganizowana Biaa Rasa jest dziesi razy potniejsza ni reszta wiata razem wzita. Spodziewamy si e Twrczo nie tylko rozprzestrzeni si po caym wiecie, lecz take ostatecznie zastpi wszystkie inne religie, nie wykluczajc adnej z nich. Wierzymy, e jest to nieuniknione. Ben Klassen, P. M., 1973

vii

Spis treci
I Niepomszczona krzywda 5
7 27 41

1 Prawa Natury s wieczne 2 Biaa Rasa najwikszy cud Natury 3 Lekcje z Indii 4 Biaa Rasa Twrcy cywilizacji chiskiej oraz cywilizacji prekolumbijskich 5 Czarna plaga pord nas 6 Mistrzowie kamstwa krtka historia ydw 7 Kaha 8 Kilka przykadw ydowskich zbrodni 9 Pi ydowskich ksig 10 Stary Testament 11 Ksiga Estery 12 Sprzecznoci ydowskiego boga 13 Nowy Testament 14 Objawienie ydowski koszmar

45 49 61 89 93 107 111 137 143 155 177

15 Dostanie si do nieba niemoliwe, albo wszyscy id do pieka

187

16 Egzystencja Chrystusa niepotwierdzona adnymi dowodami historycznymi 197 17 Blisze spojrzenie na judeochrzecijaskie bzdury 18 Talmud 19 Protokoy Mdrcw Syjonu 20 Tekst Protokow 21 Marksizm wspczesna trucizna 207 221 227 233 255

II

Zbawienie

273
275 281 293 299 321 349 361 365 371 379 391 397

22 Natura i religia 23 Twoja lojalno wity obowizek 24 Cel ycia 25 Szesnacie Przykaza 26 Niemcy, Adolf Hitler i narodowy socjalizm 27 Rasowy Socjalizm 28 Zasada Przywdztwa 29 Fundamenty naszego Biaego spoeczestwa 30 Znaczenie ziemi i terytorium 31 wietliste Przeznaczenie 32 Mahometanizm potga bojowej religii 33 Krlowa Izabela inspirujcy krzyowiec

34 Mormonizm lepsze oszustwo 35 Chrzecijastwo i komunizm ydowskie blinita 36 Twrczo kontra chrzecijastwo 37 Chrzecijastwo szczeglnie podatne 38 Faszywe przywdztwo 39 Faszywe idee rozpowszechniane przez ydw 40 Czyje prawo i porzdek szanowa? 41 Fakty, mity i kamstwa 42 Dowody, osd, wnioski i decyzje 43 Moje duchowe przebudzenie 44 Drogowskazy na ciece ycia 45 Zalety samozatrudnienia 46 Horacy na mocie 47 acina najwaniejszy jzyk cywilizacji 48 Droga do wielkoci 49 Nasza wietlana przyszo

413 419 429 439 445 451 483 489 495 501 511 527 533 537 541 551

Dodatki
Dodatek A: Nie jestemy ateistami, jestemy Twrcami! Dodatek B: Twrczo kontra Odynizm Dodatek C: Twrczo kontra Brytyjski Izraelizm / Tosamo Chrzecijaska

559
559 564

578

Dodatek D: Pytania, na ktre chcemy otrzyma od chrzecijan jakiekolwiek sensowne odpowiedzi

593

Ksiga I

Niepomszczona krzywda

Rozdzia 1

Prawa Natury s wieczne


Gdy przygldamy si otaczajcemu nas wiatu dostrzegamy pikno i majestat Natury. Obserwujemy delikatne rowe zachody soca odbijajce si w delikatnych chmurach, masywne acuchy grskie okryte byszczcymi paszczami niegu w zimie, zielenice i mienice si kolorami kwiaty wiosn i latem, te i czerwone licie opadajce jesieni. Dostrzegamy otaczajce nas rozlege, koyszce si w nieskoczono oceany, ktrych fale rozbijaj si na odlegych skalistych brzegach lub piaszczystych plaach. Jestemy pod wraeniem czystego, rzekiego powietrza nad pustyni o poranku i rowawego blasku pierwszych promieni soca owietlajcych szczyty smaganych wiatrem gr. Wdrujc wiosn przez nieskoczone pola rnokolorowych kwiatw okrywajce wzgrza prerii jestemy przytoczeni mnstwem kolorw i pikna ktrymi otacza nas Natura. Rozkoszujc si piknem kwiatw, bkitem nieba, zieleni drzew, grami i rwcymi strumieniami cieszymy si e yjemy. Nie rozumiemy wielu z tych rzeczy, nie wiemy te od jak dawna Natura manifestuje swoje osignicia. Wiemy jedynie, e z roku na rok cykl Natury toczy si koem poprzez zim, wiosn lato i jesie. Wiemy jedynie, e Natura jest cigle taka sama i cigle si zmienia zarazem. Widzimy kwiaty wyrastajce z ziemi na wiosn, ktre pniej zakwitaj rnorodnymi kolorami, wydaj nasiona jesieni i pi przykryte 7

Odwieczna Religia Natury niegowym paszczem w zimie. Pniej znw przychodzi wiosna i cykl zaczyna si od pocztku z nasion powstaje nowe pokolenie kwiatw. Jeeli jestemy do uwani, to naszej uwadze nie umknie jeden niesamowicie wany i nadrzdny fakt, mianowicie e Natura rzdzi si prawami. Krajobraz moe ulec zmianie, lecz prawa Natury s niezmienne. S one wieczne, niezmienne i byy takie od zawsze. Dla przykadu, prawa grawitacji trwaj w znanej nam postaci od niezliczonej iloci wiekw. Bd one takie same jutro i pozostan takie na wieczno. Nie tylko prawa grawitacji s ustalone i niezmienne na powierzchni naszej planety, lecz funkcjonuj one take na Marsie, Jowiszu i Wenus. Dziaaj one na dokadnie tych samych zasadach zarwno wewntrz jak i wok tej wielkiej gwiazdy ktra dostarcza nam energii, a ktr nazywamy naszym Socem. Ponadto prawa grawitacji dziaaj dokadnie tak samo i precyzyjnie w przypadku innych ukadw sonecznych naszej konstelacji, i bez wtpienia w przypadku milionw innych konstelacji oddalonych od nas o odlegoci niewyobraalne dla ludzkiego umysu, odlegoci rzdu miliardw lat wietlnych. Wspomnielimy tu o prawach grawitacji. Natura ma miliony innych praw, takich jak na przykad prawa dotyczce elektrycznoci czy aktywnoci zwizkw chemicznych. Istnieje mnstwo praw okrelajcych zalenoci pomidzy wiatem, ciepem i energi. Istniej prawa dotyczce wzajemnych oddziaywa elektrycznoci i magnetyzmu, oraz prawa matematyczne. Prawa Natury od zarania dziejw tworz zadziwiajc siatk powiza. Nie istniej adne dowody na to, e choby jedno z praw Natury zostao kiedykolwiek zmienione lub zamane. *** Czym jest Natura? Odpowied na to pytanie nie jest zbyt skomplikowana. Natura to po prostu cay Wszechwiat, wliczajc w to miliony naturalnych praw rzdzcych czasem i przestrzeni. Prawa te s wieczne. Czowiek pozna do tej pory miliony tajemnic Natury i stale odkrywa coraz wicej jej praw, a dziki pomocy technologii rozumie je coraz lepiej. Mona bezpiecznie stwierdzi, e pomimo i ludzko bdzie si nadal szybko rozwija, to pozna jedynie ma cz wszystkich praw Natury. 8

Rozdzia 1 Gdy wemiemy pod uwag ogrom naszej wasnej konstelacji znanej jako Droga Mleczna i zdamy sobie spraw z tego, e jest to tylko jedna z milionw konstelacji ktre mog by wykrywane przy pomocy naszych potnych teleskopw, nasza wyobrania zostanie oszoomiona ogromem wszechwiata Natury. Zdamy sobie spraw z tego, e nasz wasny may wiat jest jednie malekim punkcikiem w ogromnym kosmosie, a nasze ycie to zaledwie przelotna chwila w porwnaniu z bezkresn wiecznoci. *** Widzimy e Przyroda dzieli si na nieoywion i oywion. Przyrod oywion moemy podzieli na wiele, bardzo wiele grup. Mona j z grubsza podzieli na kwiaty, drzewa, trawy warzywa itp. nalece do dziau botaniki, mamy take niezwykle zrnicowane i interesujce grupy ptakw, ssakw, ryb i owadw zaliczane do dziau zoologii. Idc dalej okazuje si, e rnorodno kadej z tych grup jest tak dua, e wykracza poza nasz wyobrani i kady z wystpujcych gatunkw mona podzieli na wiele, czsto setki podgatunkw. Dla przykadu istniej tysice gatunkw i podgatunkw ptakw, to samo tyczy si ryb. W przypadku owadw wydaje si e nigdy nie bdziemy w stanie sklasykowa wszystkich ich gatunkw i podgatunkw wystpujcych na Ziemi. Naukowcy sklasykowali do tej pory milion gatunkw owadw, co szacuje si na 10% wszystkich istniejcych. Warto pamita, e istnieje ponad 320 gatunkw samego kolibra. Jeli spojrzymy na siebie, dostrzeemy e take my ludzie jestemy stworzeniami Natury. Co wicej, zaobserwujemy e ludzko, ktrej liczebno wynosi obecnie ok. 3,6 mld osb (dane na rok 1973 dop. tum.) jest take podzielona na wiele gatunkw i podgatunkw, ktre rni si setkami cech zycznych, mentalnych i emocjonalnych. Wszystkie te rnice s istotne, lecz niektre s waniejsze od innych. Ze wszystkich gatunkw ludzkoci my, dumni czonkowie Biaej Rasy, czujemy e Natura tworzc nasz ras od milionw lat osigna szczyt swej twrczoci. Wierzymy w to, poniewa istnieje wiele konkretnych dowodw popierajcych takie twierdzenie. Jestem dumnym czonkiem Biaej Rasy i jestem wdziczny Naturze za to, e obdarzya mnie przywilejem naleenia do jej najwybitniejszego i najbardziej zaawansowanego gatunku. 9

Odwieczna Religia Natury Na temat Biaej Rasy bd mia wicej do powiedzenia pniej, teraz natomiast moim celem jest dalsze zagbienie si w fenomenie Natury i ogromie jej praw odnoszcych si do przetrwania i rozprzestrzeniania si ycia. Niektrzy ludzie twierdz e poskromilimy Natur, e dziki wszystkim swym odkryciom naukowym czowiek stoi ponad jej prawami. Jest to oczywicie gupota i nieprawda. W najlepszym przypadku uchylilimy nieco rbka tajemnic Natury i poznalimy niektre z jej praw. Moemy si poszczyci jedynie tym, e zrozumielimy uamek tego, czym s te prawa i nauczylimy si z nich korzysta. Niezaprzeczalnym faktem jest e podlegamy prawom Natury tak samo jak wszystkie inne ywe stworzenia i albo podporzdkujemy si tym prawom i bdziemy y w zgodzie z nimi, albo Natura pozbdzie si nas tak samo jak wielu innych gatunkw np. ptaka Dodo i dinozaurw. W kadym ze swych gatunkw Natura zaszczepia siln wol przetrwania i utrwalania wasnego rodzaju. Nazbyt oczywistym jest, e Natura wymaga wewntrznej segregacji kadego ze swoich gatunkw. Dla przykadu, istnieje 87 gatunkw zimorodkw, 175 gatunkw dziciow, 256 gatunkw muchodawek, 75 gatunkw skowronkw, 75 gatunkw jaskek, okoo 100 gatunkw sjek; w ogromnej rodzinie ryb mamy na przykad 250 gatunkw rekinw itd. Co wicej, kady z gatunkw ma zakodowane, by praktycznie nigdy nie krzyowa si z innym gatunkiem z tej samej rodziny. Na przykad, kaczki gowienki mog pywa w tym samym stawie co rece, ale nigdy nie bd si krzyowa. Bd one rozmnaa si jedynie w obrbie wasnego gatunku. Niedwiedzie brunatne mog mieszka w tym samym lesie co czarne niedwiedzie, lecz one take instynktownie wiedz by nie krzyowa si midzy sob. Istnieje 175 gatunkw dziciow, lecz one rwnie rozmnaaj si jedynie wewntrz wasnych gatunkw. Siedemdziesit pi gatunkw jaskek moe w drodze ewolucji wywodzi si od wsplnego przodka, lecz nie uwsteczniaj si one i nie krzyuj midzy sob tworzc jeden zmieszany gatunek jaskki. Nie, Natura nie tak to zaplanowaa. Gdyby byo inaczej, wkrtce wszystkie gatunki zostayby skundlone w jeden zmieszany gatunek. Co wicej, skundlona jaskka wkrtce skrzyowaaby si z siedemdziesicioma picioma gatunkami skowronkw tworzc hybryd, jaskwronka. Skundlony jaskwronek skrzyowaby si nastpnie z kardynaem i sjk, degenerujc 10

Rozdzia 1 si do jednego skundlonego ptaka. Kocowy efekt byby taki, e ptaki utraciyby swoje wrodzone unikalne cechy ktre pozwoliy im przetrwa przez tysice lat. Na nasz szkod i ku naszemu obrzydzeniu, co tak nienaturalnego ma miejsce w ostatnich latach wrd ludzkich ras. Jeli to zjawisko nie zostanie powstrzymane, Biaa Rasa bdzie paci son cen za kryminalne pogwacenie praw Natury. Dlaczego Natura wymaga wewntrznego podziau gatunkw? Istnieje bardzo dobry powd tego wymogu i odbywa si to w ramach realizacji prawa przetrwania najlepiej przystosowanego. Natura nieustannie dy do ulepszania potomstwa i caych gatunkw. Powtrzmy: Natura stale stara si ulepsza gatunki, na przykad poprzez podzia dziciow na 175 gatunkw. Kady z tych 175 gatunkw ma wasne specyczne cechy oraz wasne rodki na przetrwanie i rozmnaanie si. Niektre z tych rodkw s lepsze ni inne. Niektre z tych gatunkw nie przetrwaj, inne za s lepiej przystosowane do radzenia sobie ze rodowiskiem, naturalnymi wrogami, zdobywania poywienia, rozmnaania itp. dziki czemu nie tylko przetrwaj, ale rozmno si do wielkich iloci. Odpowied jest wic prosta Natura nieustannie produkuje nowe gatunki, ktre bd w stanie lepiej konkurowa na wrogiej arenie ycia ze wszystkimi innymi gatunkami. Jeeli niektre s lepiej przystosowane od innych to przetrwaj i bd prosperowa, jeeli za s mniej zdolne to przetrwaj przez jaki czas po czym wpadn do mietnika ewolucji. Tym sposobem Natura stale ewoluuje na wysze poziomy. Natura nadaje poszczeglnym gatunkom i podgatunkom unikalne cechy dla rozmnaania, obrony i zdobywania poywienia. Mwic w skrcie rodki do przetrwania i rozmnaania si. Niektre zwierzta, jak na przykad tygrys, posiadaj wiele atrybutw korzystnych zarwno dla ataku jak i dla obrony. Tygrysy maj ostre ky i pazury, du si zyczn, potra szybko biega i s dzikimi wojownikami. Z drugiej strony, so nie posiada zbw ani pazurw. Jest jednym z najciszych ssakw, wielkim zwierzciem ktremu trudno si ukry. So ma bardzo mocn budow i potra tratowa mniejsze zwierzta, co z reszt czsto robi. Sprawia to e innym zwierztom jest niesamowicie trudno go zaatakowa i zabi. Krlik z kolei jest maym, lekkim zwierztkiem. Nie posiada on takich cech obronnych jak tygrys czy so, lecz wystpuje w wielkich ilociach poniewa posiada nadwyk innych szczeglnych cech. 11

Odwieczna Religia Natury Nie jest on wojownikiem jak lew czy tygrys, wrcz przeciwnie jest to bardzo niemiae zwierz, jednak Natura obdarzya go rwnie rodkami obrony, do ktrych naley umiejtno szybkiego biegania. Krlik jest rwnie niezwykle podnym zwierzciem. W czasie gdy krowa rodzi jedno ciel i ponownie zachodzi w ci, krlik ma wiele przynajmniej p-tuzinowych miotw. I tak to si krci. W Przyrodzie nie ma dobrych ani zych, bohaterw ani zoczycw, istnieje tylko prawo przetrwania, zachowania wasnego rodu. Wrd stworze nie ma takich wartoci jak sprawiedliwo, moralno czy poczucie fair play. Natura mwi kademu swemu stworzeniu: jeste obdarzony pewnymi charakterystycznymi dla ciebie cechami po to, by poszerza swj rodzaj, przedua go i broni, bez wzgldu na wszystko. Oszustwa, podstpy, rabunki i inne chwyty tego typu s czci tej gry. Moe si na przykad wydawa wielkim okruciestwem i rac niesprawiedliwoci e wielki lew grski upoluje i zabije mode sarny, lecz dzieje si to codziennie i jest w peni zgodne z prawami Natury. Jeden gatunek ywi si innym, wic w tym celu zabija go i niszczy. Fakt e ta walka moe nie by wyrwnana jest Naturze kompletnie obojtny. Moe si wydawa niesprawiedliwe e grzechotnik uzbrojony w jadowite ky jest w stanie podkra si do krlika i zaatakowa go z zaskoczenia, wstrzykujc mu trucizn podczas ugryzienia a krlik nie jest si w stanie obroni przed takim atakiem. Moe si wydawa niesprawiedliwe i okrutne e jastrzb moe dostrzec pod wod ryb, i sfruwajc pochwyci j szponami by nastpnie j pore, niemniej jednak jest to normalny bieg wydarze w wiecie Natury i jest to cakowicie zgodne z jej prawami. Wbrew temu co moemy przeczyta w niektrych bajeczkach, due ryby poeraj mae ryby a lwy poeraj gazele. Nie yj one w zgodzie to wbrew prawom Natury. Kade stworzenie, obojtne czy jest to ssak, ryba czy owad, ma zakodowany naturalny instynkt skaniajcy go do utrwalania wasnego gatunku, wycznie wasnego gatunku. Ten instynktowny popd jest podstaw kontynuacji wszelkiego ycia i jest to co na co chcemy pooy szczeglny nacisk. Jest to co co my, Biaa Rasa, take posiadamy, lecz jest to zagroone i zacierane przez sztuczne, obce wpywy. By przekona si jak silny jest ten popd, przyjrzymy si bliej cyklowi ycia kilku gatunkw ptakw, ssakw, rolin i owadw. 12

Rozdzia 1 *** Jednym z najciekawszych przypadkw do badania cyklu ycia jest Nerka (oso czerwony). Prawdopodobnie aden inny gatunek nie ma silniejszej woli utrwalania wasnego gatunku ni ta ryba. Koniec cyklu jej ycia jest dramatyczny i peen patosu. Rzeka Adams jest jednym z rozlegych dopyww rzeki Fraser w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Tam, na wirowym podou rzeki Adams, 240 km od oceanu znajduj si niektre z tarlisk ososia czerwonego. Inny duy obszar rozrodczy tej ryby znajduje si na rzece Brooks, wpadajcej do Zatoki Bristol na Alasce. Zacznijmy omawianie cyklu od samicy skadajcej jaja w gniedzie wydronym w wirowym dnie rzeki. Tutaj, pod warstw wiru jaja mog lee przez wiele tygodni. Ostatecznie, ciemne kropki ktre stan si oczami zaczynaj byszcze przez przezroczyste ciany komrki. Pod koniec tego etapu jajka z oczami mona dostrzec nienarodzone mae rybki wiercce si i przygotowujce do rozsadzenia jaja. Wylg nastpuje zim. To, co wyania si z jaja jest niezgrabnym stworem z du pomaraczow sakw przyczepion u spodu. Sakwa ta zaopatruje rozwijajc si rybk w poywienie. Nastpnie w ciemn noc, duga na 2,5 cm ryba zaczyna swj ywot w otwartym wiecie. Czeka na ni okrutny wiat. Powodzie, susze i zmiany temperatury wody mog okaza si zabjcze. Mode ososie s atw zdobycz dla kura diaba, pstrga, roczniakw z ich wasnego gatunku, ptakw, czy nawet niedojrzaych waek wodnych. Odsiew jest straszny z 3 tys. jaj ktre zoy samica przetrwa jedynie 30-100 modych. Mody oso rowy pynie bezporednio do morza, inne gatunki pozostaj w rzekach i jeziorach przez rok lub dwa, osigajc czasem dugo 20 cm przez spyniciem w d rzeki. Gdy ju znajd si w oceanie trudno jest je ledzi, lecz liczne eksperymenty ze znakowaniem day nam wiele informacji. awice ososi mona spotka w pnocnej czci Oceanu Spokojnego. We wczeniejszych etapach, gdy znajduj si jeszcze w dorzeczach rzek pywaj one w wielkich grupach. Gdy podrosn, przebywaj przez 3-4 lata w oceanie, gdzie przepywaj w tym czasie ponad 3 tys. km, a nastpnie z zadziwiajc precyzj powracaj do macierzystych rzek w myl tego, jak zaprogramowaa je Natura. 13

Odwieczna Religia Natury Wszystkie ososie ktrych liczba wynosi moe nawet 5 mln przybywaj do ujcia rzek w cigu trzech tygodni na przeomie czerwca i lipca, pomimo tego e poszczeglne osobniki przybywaj przynajmniej z poowy kierunkw geogracznych, po przebyciu drogi 2000 km lub duszej. Zbieraj si z tak niesamowit dokadnoci, e szczyt ktry wypada ok. 5-go lipca, nigdy nie by przesunity w czasie o wicej ni 8 dni w cigu ostatnich 10 lat prowadzenia bada (dane na rok 1973 dop. tum.). Rozwamy problem, jakiemu stawia czoa oso w czasie swej podry do domu. Gdy popd reprodukcyjny nakae mu wraca do domu na taro, bdzie tam poda bez adnych zostawionych wczeniej ladw. W oceanicznych wodach wystpuj jedynie zmienne prdy, rnice zasolenia i subtelne rnice temperatury, z ktrych adne nie wydaj si by do przydatne w obraniu prawidowego kursu. Dla naukowcw nadal pozostaje tajemnic mechanizm, ktry pozwala ososiowi porusza si z tak niesamowit dokadnoci poprzez nieznane wody oceanu. Niezalenie od istoty tego mechanizmu, Natura uczynia go nieomylnym narzdziem umoliwiajcym nie tylko powrt do tego samego ujcia rzeki z ktrego oso wypyn kilka lat wczeniej, lecz take pynicie pod prd przez rne kanay, dopywy i odgazienia wprost do tego samego tarliska, gdzie wyklu si on z jaja. Dla niektrych ososi podr w gr rzeki jest krtka. ososie rowe i Kety rozmnaaj si zazwyczaj bliej morza, czasami w stree pyww. Inne gatunki podruj nawet do 3 tys. kilometrw w gb ldu. Przyjrzyjmy si podry ososi w gr rzeki Adams w Kolumbii Brytyjskiej. Podr w gb ldu jest dla nich herkulesowym wysikiem. ososie przybywaj do ujcia rzeki w bardzo dobrym stanie, ich ciaa s czsto czerwonawe od krewetko-podobnych skorupiakw ktrymi si ywiy i tuste od ledzi i innych tustych ryb. Jednake gdy tylko rozpoczynaj pyn w gr rzeki przestaj je w ogle, a odki obu pci kurcz si. W czasie dugich zmaga z nurtem i wodospadami ryby te czerpi energi jedynie z zapasw tkanki tuszczowej, stajc si nonikami produktw pciowych ktre zo zanim umr. ososie z rzeki Adams podruj przez okoo osiemnacie dni 500 km pod prd. Podczas tej osiemnastodniowej podry w gr rzeki ososie przechodz znaczne biologiczne przemiany. Ich ciaa staj si szkaratne, 14

Rozdzia 1 a szczki samcw deformuj si, co ostatecznie powoduje e nie s w stanie zamkn pyska. Na grzbietach samcw pojawia si rwnie garb, ktry nie wystpowa w czasie ich ycia w oceanie. Ostatecznie wielkie iloci ososi docieraj na tarliska na wirowe mielizny, gdzie przyszy na wiat. Samica natychmiast zaczyna kopa jamy by zoy w nich jaja. Robi to uderzajc ogonem o wirowe dno strumienia. Po zoeniu czci jaj i odprawieniu rytuau godowego z samcem ktry zapadnia jaja, samica przemieszcza si w gr strumienia by zoy kolejn porcj jaj. wir z drugiej jamy przykrywa pierwsz. W czasie kilku dni i nocy samica kopie kilka takich jam, w ktrych skada nawet ponad 3 tys. jaj, majc przez cay czas u swego boku samca, ktry zapadnia je niezwocznie po zoeniu. Tak wyglda taro Nerki. Wiedziony jednym z najsilniejszych instynktw w wiecie Przyrody, oso odnajduje sw drog poprzez Pacyk, wymyka si rybakom, walczy z nurtem rzecznym, wodospadami i przeszkodami wybudowanymi przez czowieka. Wreszcie docierajc w swe rodzinne strony, odprawia gody i wycieczony umiera. Jego misja jest wypeniona nowe pokolenie powtrzy ten sam cykl. Dzieje si tak z roku na rok, z pokolenia na pokolenie, wedug schematu ktry wyznaczya im Natura. *** Czego moemy si nauczy z historii ycia ososia Nerki? Moemy zobaczy jak funkcjonuj niektre fundamentalne prawa Natury: 1. Natura obdarzya kady gatunek silnym, instynktownym popdem do podtrzymywania wasnego gatunku, z wyczeniem wszystkich innych. 2. W instynkcie kadego stworzenia Natura zaszczepia szczeglny i konkretny program, za ktrym poda ono wiernie by stworzy kolejne pokolenie. Jeeli z jakichkolwiek przyczyn (np. z powodu klski ywioowej) dany gatunek odbiega od tego programu, pociga to za sob ogromne straty. W niektrych przypadkach, gdy dany gatunek nie jest w stanie poradzi sobie z przeciwnociami, przypaci to wyginiciem. 15

Odwieczna Religia Natury 3. mier jest naturalnym etapem w wiecznym acuchu ycia, a Natura nigdy nie jest zainteresowana zachowaniem jednostki, lecz wycznie zachowaniem gatunku. 4. Odsetek strat jakie zostan poniesione zanim gatunek osignie wiek reprodukcyjny moe by bardzo wysoki, lecz to najsilniejsze, najzdrowsze i najbardziej uwane osobniki przetrwaj by spodzi kolejne pokolenie, a sabsze i mniej agresywne odpadn po drodze. 5. Praktycznie cay cykl ycia gatunkw polega na przetrwaniu i dorastaniu do osignicia stadium rozrodczego. Ukoronowaniem wysiku caego ycia jest reprodukcja i spodzenie kolejnego pokolenia, a tym samym przeduenie wiecznego acucha ycia. *** Bardzo wiele stworze Natury to drapieniki, co oznacza e ich gwnym sposobem przetrwania jest zabijanie i zjadanie innych form ycia, takich ktre nie s rolinami. W krlestwie ssakw do tej kategorii zaliczamy lwy, wilki, kojoty, lamparty, lisy i setki innych. W krlestwie ptakw bd to ory, jastrzbie, spy i wiele innych. W krlestwie ryb praktycznie kada dua ryba ywi si mniejszymi rybami, a bardzo czsto poeraj one rwnie mode z ich wasnego gatunku. Czowiek w duej mierze jest drapienikiem, ze wzgldu na fakt e ywi si on misem. Zabija bydo, owce, winie, kurczaki, ryby, dziczyzn lub spoywa produkty zwierzce i ptasie, takie jak krowie mleko, kurze jaja itp. Czowiek jednak nie lubi okrela si mianem drapienika, gdy ma swj udzia w hodowli wikszoci zwierzt i ptactwa ktre spoywa. Niemniej jednak w adnym stopniu nie zmienia to faktu e jest on drapienikiem i zabija i zjada inne stworzenia Natury. Niektre nisze, podrzdne gatunki czowieka, takie jak czarni z Afryki s nawet kanibalistyczne i zjadaj si wzajemnie. Osobn kategori ni drapieniki s pasoyty, ktre nawiedzaj ten wiat. Mamy takie stworzenia jak komary, wszy, pchy, pluskwy, kleszcze i tysice innych ktre yj na ciaach innych stworze, i bez 16

Rozdzia 1 zabijania ich pozyskuj ywno wysysajc krew i substancje yciowe swoich nieszczliwych gospodarzy. Niektre pasoyty, jak przekonamy si pniej, istniej pord gatunkw ludzkich. Przyjrzymy si teraz bardziej szczegowo dwm istotom drapienym, jednej z krlestwa ptakw i jednej z krlestwa ssakw i zobaczymy jak radz sobie one z problemami przetrwania i utrwalania gatunku. *** Orze jest zaiste majestatycznym ptakiem. Jego emblemat uwietnia sztandary bohaterskich legionw Staroytnego Rzymu, a take dumnie widnia na chorgwiach i sztandarach heroicznych Niemiec Hitlera. Wiele innych narodw i krajw uywa ora jako symbolu dumy i potgi. Jest to szlachetny ptak, ktry rozpociera swe skrzyda na bkitnym niebie, krl wszystkich ptakw. Orze Zoty jest drapienikiem. Obszar jego wystpowania rozpociera si na wikszo Ameryki Pnocnej, znaczn cz Azji oraz bardzo niewielk cz Afryki i Europy w obrbie basenu rdziemnomorskiego. To krl ptakw, tak znany w historii i w baniach, ktry jest obecnie rwnie jednym z gincych gatunkw. Jak donosz nam wiarygodne badania, na kontynencie pnocnoamerykaskim pozostao jedynie 10 tys. osobnikw (dane na rok 1973 dop. tum.). Orze zoty moe by jednym z najlepszych myliwych w krlestwie ptakw, lecz w celu wykarmienia swojej rodziny musi on polowa na wielkich obszarach, rzdu stu kilometrw kwadratowych. Dorosy osobnik poera dziennie w przyblieniu p kilograma misa. W grach Montany naliczono 18 par orw gniedcych si na wielkim obszarze i oszacowano e, terytorium jednej pary to 100 km2 . Orze Zoty sezon po sezonie wije gniazda na tym samym obszarze, czsto w tym samym miejscu. Z bada przeprowadzonych nad orami na tym obszarze wynika, e samica skada rednio dwa jaja rocznie, z ktrych wykluwa si 1,8 orlt. 87% z nich przetrwa do momentu opuszczenia gniazda. Pomimo tego e orze jest krlem ptakw, musi stawia czoa wielu niebezpieczestwom. Wiele pisklt wypada ze znajdujcych si na duej wysokoci gniazd i nie przeywa. Najwikszym wrogiem dorosych orw jest czowiek i wiele z nich zostaje zastrzelona, otruta, 17

Odwieczna Religia Natury bd nawet potrcona przez samochody. W rzeczywistoci poowa wszystkich zgonw orw jest spowodowana przez czowieka i jest to gwna przyczyna e s one dzi gincym gatunkiem. Ory ciko pracuj by zaopatrzy swe rodziny w ywno niezbdn do przetrwania. Dzikie krliki stanowi 37% ich poywienia, a krliki grskie to kolejne 33%. Inne ptaki pokrywaj 12% zapotrzebowania, a ostatnie 18% stanowi rne oary, w tym owce domowe. W sumie orze z Montany ywi si trzydziestoma dwoma gatunkami zdobyczy, od wiewirek i modych jeleni, poprzez puchacze, na grzechotnikach koczc. Ptaki na og wi si w pary na cae ycie. Gdy jeden umiera, drugi znajduje sobie nowego partnera. Jakie wnioski mona wycign z tej krtkiej historii ycia Ora Zotego? Mamy tu kilka dodatkowych uwag odnonie funkcjonowania praw Natury. Oczywistym faktem jest e pomimo e orze jest krlem ptakw, nie oznacza to e nie musi on walczy o przetrwanie wasnego gatunku. Biaa Rasa przede wszystkim powinna wycign nauk z tej lekcji. Pomimo e orze jest doskonaym myliwym, musi ciko pracowa by wyywi siebie i swoj rodzin. Dalej obserwujemy e ptak, podobnie jak wczesny osadnik trzyma si okrelonego terytorium, ktre traktuje jako swoj wasno. Wie on e aby przetrwa i wykarmi mode jego rodzina musi posiada minimalne terytorium. W przypadku ora jest to okoo 100 km2 . Najwaniejsz lekcj jak moemy wycign z tej historii jest to, e pomimo faktu i orze jest wielkim myliwym oraz dzielnym i odwanym wojownikiem, jego gatunek znika z powierzchni Ziemi z powodu zbyt niskiego przyrostu naturalnego. Oczywistym jest e jego wspaniae cechy, takie jak bystre oczy, wielkie skrzyda i ostre szpony to za mao. By jego gatunek przetrwa musi on by bardziej podny. oso jest o wiele lepszy w utrwalaniu wasnego gatunku, poniewa w przeciwiestwie do orla, ktry skada jedynie dwa jaja, samica ososia znosi trzy tysice jaj, co daje jej znacznie korzystniejszy wspczynnik podnoci. Z drugiej strony krlik ma wielu wrogw naturalnych kojoty, borsuki, jastrzbie, ory, we i wiele innych. Nie mniejszym jego wrogiem jest sam czowiek, ktry zabija setki razy wicej krlikw ni ory. Jednake ze wzgldu na swoj podno, krlik nie ma problemw z zachowaniem swojego gatunku, bez wzgldu na szkody jakie 18

Rozdzia 1 wyrzdza mu czowiek i inni wrogowie naturalni. Oczywistym jest e przetrwanie gatunku pociga za sob konieczno wysokiego stopnia podnoci. *** Kanadyjski Wilk Leny jest rwnie drapienikiem, ale w krlestwie ssakw. Dziki pisarzowi i przyrodnikowi ktry uda si w obszar Labradoru w pnocnej Kanadzie by obserwowa te stworzenia, dysponujemy ciekawym zbiorem informacji na temat ich zwyczajw i sposobu ycia. Wilki to bardzo ciekawe i niezrozumiae zwierzta. Nie s wdrowcami jak powszechnie si uwaa, lecz osiadymi bestiami, posiadajcymi due i rozlege osiedla. Przyrodnik zaobserwowa e rodzina trzech dorosych osobnikw miaa dobrze wyznaczone wasne terytorium, ktrego powierzchnia wynosia w przyblieniu 100 km2 . Granice zostay wyznaczone poprzez oddawanie moczu w rnych punktach na obwodzie obszaru. Mniej wicej raz na tydzie rodzina wilkw okraa swe woci i odwieaa znaczniki swego terytorium. Ich terytorium ssiadowao z dwoma innymi wilczymi osiedlami, lecz nie byo adnych dowodw na sprzeczki i naruszanie granic wszystkie klany respektoway ssiadw. Po raz kolejny dowodzi to, e nawet ptaki jak orze czy ssaki jak wilk zdaj sobie spraw z istotnoci posiadania przestrzeni i terytorium na ktrym mog wdrowa i opiekowa si swoimi rodzinami, oraz e pewna minimalna ilo terytorium jest potrzebna do utrzymania rodziny. Wilki s zwierztami uporzdkowanymi i prowadz dobrze uregulowane ycie. Chocia nie posiadaj adnych harmonogramw, wszystko robi jakby wedug dobrego planu. Samce poluj noc, lecz zawsze w obrbie wasnego terytorium. Samice zazwyczaj pozostaj w legowiskach ze swymi stadami, za wyjtkiem krtkich wycieczek do wodopoju i na er. Wilki s monogamistami. cz si w pary tylko raz, na cae ycie. Ich okres godowy trwa zaledwie 2-3 tygodnie na pocztku wiosny. Ich domem jest jama i bardzo czsto kolejne pokolenia wilkw uywaj tej samej jamy do wychowywania swego potomstwa. Latem wilki poluj na karibu, zagryzajc zazwyczaj sabe osobniki lub cielta. W okresie gdy karibu wdruj dalej na pnoc, wilki ywi si 19

Odwieczna Religia Natury myszami, wiewirkami ziemnymi i wszystkim innym co s w stanie zapa. Mimo e wilki s na og postrzegane jako okrutne i dzikie zwierzta, s one bardzo serdeczne dla swych rodzin i roztaczaj wspania opiek nad swoimi modymi. S ponadto lojalne wobec swoich partnerw i dozgonnie im wierne. Miot czterech szczenit to dobra rednia. Od gatunku wilka moemy si nauczy dwch niezwykle wanych wartoci: znaczenia ziemi i terytorium oraz niezachwianej lojalnoci wobec wasnego rodzaju. *** Jednym z najbardziej niezwykych maych stworze jest pszczoa. Jest ona dla nas szczeglnie interesujca ze wzgldu na swoj dobrze zorganizowan i rozwinit struktur spoeczn. Produktywno i aktywno w ulu i poza nim jest niezwykle interesujca i niesamowita. Pszczoy i kwiaty s ze sob zintegrowane, jak orze i reszka monety. Ten zesp stworzenie-rolina jest ze sob skoordynowany do wprost niewiarygodnego stopnia, co sprawia e jest to jeden z najwspanialszych wytworw Natury. Pszczoa jest jedynym latajcym stworzeniem powoanym do przenoszenia cikich adunkw. Posiada przestrze adunkow i si pozwalajc na przenoszenie nektaru i pykw. Podczas gdy samoloty transportowe zbudowane przez czowieka mog udwign adunek o masie ok. 25% ich masy wasnej, pszczoa jest w stanie udwign niemal 100% masy wasnej. Pomimo e pszczoa ma krtkie skrzyda, grube ciao i nie moe szybowa, potra ona porusza si w paszczynie pionowej a take pozostawa nieruchomo w powietrzu. Jej krtkie i szerokie skrzyda poruszaj si z du czstotliwoci, zataczajc semki. Poprzez zmian sposobu poruszania skrzydami pszczoa moe porusza si w przd lub pozostawa nieruchomo bezporednio przed kwiatem. To latajce stworzenie posiada trzy miejsca do przechowywania adunku. Jednym z nich jest zbiornik wewntrz ciaa, ktry wypenia si nektarem wyssanym z kwiatu, pozostae dwa to kosze do przenoszenia pykw umieszczone na tylnych nogach. Najczciej pszczoa transportuje adunki tylko w jednym kierunku. Do przelotu potrzebuje jedynie odrobiny miodu jako paliwa, 20

Rozdzia 1 a u celu swej podry moe go znale pod dostatkiem i znw zatankowa. Mid jest tak energetyczny, e naczynko wielkoci gwki od szpilki jest w stanie napdza pszczele skrzyda na dystansie okoo 500 m. Pszczoa jest bardzo spoecznym stworzeniem. Ul w ktrym yje jest niczym jedna jednostka. May ul pomieci 20 tys. pszcz, podczas gdy ul redniej wielkoci 75 tys., a duy nawet 200 tys. Cay ul ttni jak jedno ycie, jedna jednostka. Jedna bardzo dua pszczoa ktra yje w jego sercu daje ycie wszystkim pszczoom ktre w nim mieszkaj. Jest to krlowa pszczoa ktra moe dziennie znie 1-2 tys. jaj. Praca jest bardzo dobrze zorganizowana. Pszczeli ul ktry skada si z plastrw i ich szecioktnych komrek jest budowany przez mode pszczoy, ktre maj mniej ni siedemnacie dni i nie potra jeszcze lata. Pszczoy miodne ciesz si dobr reputacj architektw i inynierw, poniewa buduj wiele rzdw malekich szecioktnych pokoikw w tym samym rozmiarze, z ktrych kady ma trzy ciany stykajce si ze sob. Bez pomocy desek krelarskich i przyrzdw pomiarowych wykonuj one bardzo precyzyjne prace. ciany komrek maj zaledwie 0,000073 m gruboci. W ulu mieszka tylko jedna krlowa. Z wyjtkiem kilku trutni ktre zapadniaj krlow, reszta kolonii skada si wycznie z robotnic. Robotnice te s wiecznie zajte zbieraniem materiaw z kwiatw, budow swych woskowych domostw, przechowywaniem miodu i pykw oraz przekazywaniem ywnoci. Krlowa jest wyjtkowym wynalazkiem. Inne pszczoy pracuj tak ciko e nie maj czasu by posiada potomstwo, wic Natura wynalaza krlow, ktra rni si od wszystkich innych pszcz i znosi wszystkie jaja. Aby w ulu stale byo wiele tysicy silnych i zdrowych pszcz kilka tysicy modych musi rodzi si kadego dnia, poniewa mimo e krlowa moe y przez pi lat, robotnice yj zaledwie 41 dni, tote krlowa musi stale zastpowa te ktre umieraj nowymi. Krlowa spdza wikszo czasu przechadzajc si po powierzchni plastra, od jednej szecioktnej komrki do drugiej, zatrzymujc si na kilka sekund przy kadej z nich i znoszc jajo. Jej praca jest tak energochonna, e nieustannie musi ona mie pomocnikw ktrzy j karmi. Podczas gdy krlowa jest zajta znoszeniem jaj, niczym szprychy 21

Odwieczna Religia Natury w kole otacza j orszak dwudziestu dwch pszcz robicych krlewsk galaretk. Caa ich praca polega na karmieniu krlowej t galaretk. Gdy pszczoy te przekrocz dwunasty dzie ycia s zastpowane przez modsze, prawdopodobnie szeciodniowe, gdy ten niezwyky pokarm moe by wytwarzany jedynie przez mode osobniki. Krlowa posiada dorodn par skrzyde, lecz uywa ich tylko dwa razy w cigu swego dugiego ycia; raz by odlecie na lot reprodukcyjny i kolejny raz gdy odlatuje ze swym rojem na zawsze by zaoy nowy dom. Nie moe ona znosi jaj dopki nie powrci ze swojego lotu reprodukcyjnego z trutniami. Gdy trutnie powracaj do ula i domagaj si miodu, robotnice odmawiaj karmienia ich, wic zmuszone s godowa. Nie s one ju duej potrzebne w kolonii i zostaj odrzucone. Robotnice nie spdzaj nocy wrd kwiatw, czekaj do poranka. Poniewa nie wiedz ktre kwiaty otworz woreczki pykowe i trysn nektarem nastpnego ranka czy te gdzie bd one zlokalizowane, te inteligentne mae stworzenia nie wysyaj dziesitek tysicy swoich latajcych transportowcw na prno. Maj one zwiadowcw, ktrzy kadego ranka najpierw rozpoznaj miejsce pracy. Okoo tuzin pszcz wylatuje rnych kierunkach by rozpozna okolic, zataczajc coraz wiksze krgi wok ula. Jeli w pobliu jest sad jabkowy, pole maku lub lucerny, zagon grochu lub fasoli albo usiana kwitnc koniczyn ka, to mona by pewnym e w cigu kilku minut zjawi si tam caa skrzydlata armia. Lecz rwnie dobrze up moe znajdowa si w duej odlegoci. W takim przypadku zwiadowcy musz przeszuka kilometry obszarw wiejskich. Gdy jeden z nich powraca, daje zna pozostaym odnonie tego jaki rodzaj kwiatw jest otwarty, oraz wytycza kierunek i odlego do celu. Wiele innych stworze potra si porozumiewa lecz niewiele z nich moe dorwna pszczoom pod wzgldem przejrzystoci i uytecznoci ich jzyka. Czsto syszy si powiedzenie pracowity jak pszczoa i chcemy tu porwna produktywno i zorganizowanie pszczelej kolonii do produktywnoci i zorganizowania ktre cechuj Biaego Czowieka. Jeeli jest co czego moemy si nauczy z naturalnej struktury spoecznej panujcej w ulu to jest to fakt, e: (a) caa kolonia funkcjonuje dziki swej zorganizowanej strukturze, 22

Rozdzia 1 (b) w celu funkcjonowania kolonia potrzebuje przywdcy, ktrym w tym przypadku jest krlowa, (c) kady czonek w celu zapewnieni przetrwania kolonii posiada swoj funkcj, a gdy ta funkcja przestaje by uyteczna (tak jak w przypadku trutni) nie marnuje si wicej ywnoci ani wysikw na takie osobniki. *** Kolejnym interesujcym stworzeniem jest bbr, najdoskonalszy inynier Natury. Bbr way do 30 kg i razem ze swym paskim, szerokim, pitnastocentymetrowym ogonem mierzy 1 m dugoci. Jego tylne koczyny s boniaste. Bobry yj w wodzie, gdzie buduj dugie na kilkadziesit metrw i wysokie nawet 2-3 m tamy, dziki ktrym tworz zalewy w ktrych mieszkaj bezpieczne od swoich wrogw. Ich domostwa to wielkie struktury botno-drewnianych lepianek z podwodnymi wejciami. Bobry ywi si kor i gazkami drzew, w szczeglnoci osik. Niekiedy buduj dugie nawet na 600 m kanay w ktrych spawiaj kloce drewna. Bobry tak ja pszczoy s inynierami, budowniczymi i produktywnymi pracownikami. Stworzenia te udowadniaj e nie tylko czowiek jest inynierem. Prawda jest taka, e ich umiejtnoci w dziedzinie regulacji strumieni i budowy tam s o wiele bardziej zaawansowane ni na przykad umiejtnoci rdzennych mieszkacw Afryki, ktrzy nigdy nie zbudowali adnej tamy. Kolejny fakt jest taki e domy budowane przez bobry s chyba pod kadym wzgldem rwnie dobrze wykonane co botne lepianki rdzennych plemion Afryki. *** Zdolnoci pszcz do budowy uli, plastrw i komrek czy zdolnoci bobrw do wznoszenia tam i swoich domw s zakorzenione w ich instynktach i charakterystyczne dla nich samych. S to kolejne przykady na to jak cudownie Natura obdarzya kad istot wrodzonym instynktem i zaprogramowaa do bezbdnego dziaania zgodnie z nim z pokolenia na pokolenie. Jakby tego byo mao, instynkt ten wraz z ca zawart we informacj musi by przekazywany przez mikroskopijnie mae geny w niekoczcym si acuchu pokole. Natura jest naprawd cudowna. 23

Odwieczna Religia Natury Pszczoy nie s jedynymi stworzeniami w wiecie Przyrody ktrych ycie toczy si wok przywdcy. Istnieje wiele zwierzt ktre maj instynkt stadny i yj razem w grupach spoecznych pod przywdztwem lidera. Przykadem mog by tu wilcze stada, stado bawow pod przewodnictwem byka, czy stado dzikich koni wiedzione przez ogiera dogldajcego podopiecznych i wypatrujcego zagroe. Stada dzikich gsi odlatujcych na zim na poudnie s prowadzone przez g wytyczajc szlak. Zasada przywdztwa przejawia si w krlestwach ssakw, ptakw i owadw zupenie tak jak w wiecie ludzi. Jest ona zaszczepiona przez Natur. *** Powyej omawialimy konkretnie wzorce ycia kilku gatunkw zwierzt a o kilku innych wspomnielimy oglnie. Podsumowujc, moemy wycign nastpujce wnioski: 1. Wszechwiat podlega prawom Natury. 2. Prawa Natury s stae, niezmienne i wieczne. 3. Prawa Natury odnosz si tak samo do ywych stworze jak i do materii nieoywionej. 4. Ludzkie rasy s take stworzeniami Natury. 5. Natura jest zainteresowana wycznie przetrwaniem gatunku, nie obchodzi j jednostka. 6. Przetrwa mog jedynie te gatunki, ktre potra sobie radzi pord wrogw i s zdolne by si utrzyma lub zwikszy swoj liczebno. 7. Natura nieustannie stara si ulepsza gatunki poprzez swoje prawo przetrwania najlepiej przystosowanego. W tym celu bezwzgldnie pozbywa si ona zazwyczaj jeszcze przed reprodukcj wszystkich odstajcych, sabych i chorych. 8. W walce o przetrwanie gatunkw Natura pokazuje e jest kompletnie pozbawiona wspczucia, moralnoci, poczucia fair play. Jedynym kryterium jest przetrwanie. 24

Rozdzia 1 9. Natura sprzyja wewntrznej segregacji kadego gatunku i sprawia e podgatunki wspzawodnicz ze sob. 10. Natura gardzi kundleniem i mieszaniem gatunkw i ras. Obdarzya ona wszystkie gatunki i podgatunki instynktownym popdem do krzyowania si jedynie z przedstawicielami swego wasnego rodzaju. 11. Kady gatunek posiada wasny cykl ycia ktrym musi poda. Jest to instynkt, bardzo wana cz ywych organizmw. Wszelkie odchylenia od instynktu, tumienie go czy wypaczenie zwykle kocz si wyginiciem gatunku. Biaa Rasa powinna sobie to dobrze zapamita. 12. Natura nie tylko przypisaa kademu gatunkowi konkretny cykl ycia, lecz kady gatunek jest rwnie przypisany do pewnego rodowiska ktrym moe y i rozwija si, tak jak ryby yj w wodzie a niedwiedzie polarne w Arktyce. 13. Natura jest cakiem bezstronna w sytuacji gdy wrogie sobie gatunki walcz o przetrwanie. 14. Kady gatunek jest kompletnie nieczuy jeli chodzi i przetrwanie innych gatunkw, a Natura mwi kademu z nich by rozmnaa si i rozwija do granic swych moliwoci. Mio i czuo s zarezerwowane wycznie w stosunku do wasnego rodzaju. 15. Istnieje wiele gatunkw ktre zdaj sobie spraw e wane jest posiadanie terytorium i oznaczaj granice obszaru ktry jest im potrzebny do przetrwania i utrzymywania rodzin. 16. Wiele ssakw, ptakw i owadw ma bardzo dobrze rozwinite struktury spoeczne. 17. Zasada przywdztwa jest instynktownie zakorzeniona w wielu gatunkach ssakw, ptakw, jak rwnie w ludzkich rasach. 18. Niektre gatunki, jak na przykad mewy s czasami zdolne do podjcia ryzyka i wypowiedzenia totalnej wojny innym gatunkom, na przykad szaraczy. Stado wilkw moe zaatakowa stado wow pimowych. 25

Odwieczna Religia Natury 19. Bratobjcze wojny wewntrzgatunkowe s jednake nieznane w wiecie Przyrody, poza kilkoma zagubionymi gatunkami ludzi. 20. Nigdzie w wiecie Przyrody silniejszy, nadrzdny gatunek nie cofa wasnego rozwoju i ekspansji w akcie poszanowania dla sabszego i podrzdnego gatunku. Midzy gatunkami nie ma litoci, lecz toczy si walka na mier i ycie. 21. W cigu milleniw gatunki nieustannie si zmieniaj i ewoluuj. Proces ten mona nawet znacznie przypieszy poprzez umyln selekcj, jak to ma miejsce w hodowlach psw czy koni. Niektre gatunki wymieraj, inne ewoluuj ale aden nie pozostaje statyczny, wliczajc w to ludzkie rasy. Ewolucja jest staym procesem. 22. Wieczna walka jest cen przetrwania. 23. Natura obdarzya wszystkie ywe stworzenia instynktem naturalnym ktrego podstaw jest podtrzymywanie wasnego rodzaju. W instynkcie zakodowany jest wzorzec caego ycia, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Gatunki musz trzyma si swoich wrodzonych instynktownych wzorcw lub wygin. 24. Natura wyranie wskazuje, e jej zamysem jest by kady gatunek nieustannie si ulepsza, w przeciwnym wypadku zostanie bezlitonie wymazany z powierzchni Ziemi. *** Majc na uwadze te podstawowe zasady narzucone przez sam Natur, przyjrzymy si teraz trzewo samym sobie. Bdziemy obserwowa jak te same prawa bezwzgldnie dotycz ogu gatunku ludzkiego a w szczeglnoci nas Biaej Rasy. Zbadamy czy Biaa Rasa postpowaa dotd w zgodzie z prawami Natury, czy amie je obecnie by wreszcie dowiedzie si w jakim punkcie znajduje si ona na obecnym etapie historii.

26

Rozdzia 2

Biaa Rasa najwikszy cud Natury


Jeli jest na tym wspaniaym wiecie co, co warto zachowa, broni i promowa, to jest to Biaa Rasa. Natura czule spogldaa na Bia Ras i dbaa o jej rozwj. Ze wszystkich milionw stworze, ktre zamieszkiway Ziemi przez te wszystkie wieki jej istnienia, adne nigdy nie dorwnao Biaej Rasie. Natura obcie obdarzya swoj elit inteligencj i kreatywnoci bardziej, ni jakkolwiek inn istot kiedykolwiek. To Biaa Rasa bya budowniczym tego wiata ucywilizowaa wszystkie kontynenty i wprowadzia wymian handlow. To Biay Czowiek jest jedynym twrc cywilizacji. To on zbudowa cywilizacj egipsk; wielk, niedocignion cywilizacj rzymsk; pen pikna i kultury cywilizacj greck. To on - po tym, jak poradzi sobie z ciosem zadanym przez now, semick religi, ktra zepchna go w wieki ciemne - ostatecznie podnis si i stworzy wielk, europejsk cywilizacj. To Biali Europejczycy przepynli Atlantyk i rozpoczli now cywilizacj na nieprzyjaznym, skalistym wybrzeu. To Biali Ludzie dotarli na pnoc do Alaski i na zachd do Kaliforni, przemierzyli tropiki i zdobyli Arktyk, opanowali Wyyn Weldw w Afryce, zaludnili Australi oraz ustanowili bramy wiata w Suezie, Gibraltarze i Panamie. 27

Odwieczna Religia Natury To Biaa Rasa wydaa na wiat ludzi takich jak Kolumb, ktry przemierzy nieznany Atlantyk; jak Magellan, ktry jako pierwszy opyn Ziemi dookoa; jak Micha Anio, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Velazquez, Bernini, Rubens, Raphael i tysice innych geniuszy, ktrzy tworzyli niesamowite obrazy i rzeby; jak Beethoven, Bach, Wagner i Verdi, ktrzy komponowali pikn muzyk; jak James Watt, ktry wynalaz silnik parowy, czy Daimler, ktry wynalaz i zbudowa silnik o spalaniu wewntrznym; geniuszy produkcji takich, jak Henry Ford; wynalazcw jak Thomas Edison; geniuszy w dziedzinie zyki i elektrycznoci jak Nikola Tesla, pisarzy i poetw jak Szekspir, Goethe i tysice innych; niezliczon ilo wybitnych matematykw, chemikw i zykw. To Biay Czowiek pokry kontynenty liniami kolejowymi, wielkimi autostradami i liniami elektrycznymi. To Biay Czowiek stworzy niesamowity wiat elektroniki, bez ktrego nie byoby dzisiaj telefonw, radia, ani telewizji. To Biaa Rasa, dziki swojej energii i geniuszowi, wysaa rakiety na Ksiyc i postawia stop na pozaziemskim obiekcie. Znakomite osignicia Biaej Rasy s trudne do zliczenia, a ich ilo cay czas si powiksza - nawet w momencie pisania tej ksiki. Jedyne, co trzeba zrobi, by doceni ogromne dziedzictwo Biaej Rasy, to przejrze encyklopedi. Jaka inna rasa chociaby zbliya si do takiego poziomu kreatywnoci, osigni i produktywnoci? adna. Bez wyjtkw. adna nawet si do tego stanu nie zbliya, a wrcz przeciwnie - czarny czowiek z Afryki nigdy nawet nie wynalaz koa. Tak, to Biay Czowiek, ze swoim wrodzonym geniuszem, przekaza innym ludom form sprawowania rzdw i rodki do ycia, a przede wszystkim wielkie ideay kadej epoki. Tak - to my, Rasowi Towarzysze, jestemy szczeglnie obdarzeni przez Natur i wybrani, by by rzdzc Elit tego wiata. W rzeczy samej - zostalimy wybrani, by by panami tego wiata i cay czas go ulepsza. Zostalimy przeznaczeni do tego, by by podni i si rozmnaa. By zaludni wszelkie miejsca na tej planecie, ktre si do tego nadaj. To jest nasze wietliste Przeznaczanie uwicone przez sam Natur. To my, Biaa Rasa, posiadamy takie chwalebne dziedzictwo i tak znakomit histori, e kady z nas powinien tryska dum. Kady z nas, musi powici si realizacji wielkiej misji powierzonej nam przez Natur: by zaludni kade miejsce na tej planecie, ktre si do tego 28

Rozdzia 2 nadaje oraz by ni rzdzi. Nie jest to moim celem, eby przeledzi ca histori Biaej Rasy na amach tej ksiki, ani by przeprowadzi naukowy wykad na temat ras ludzkich. Chc tylko pokaza i przypomnie moim Biaym, Rasowym Towarzyszom o czym, co w dzisiejszych czasach jest niestety nieco zapomniane: o naszej wielkoci i szlachetnej misji wyznaczonej nam przez Natur. Poza tym, chc przedstawi w skrcie niebezpieczestwo, w ktrym si teraz znajdujemy oraz wrogw, ktrzy s zdeterminowani by nas wchon i zniszczy. Jeli zastanowimy si nad rdem naszej wiedzy, zauwaymy e jedyne prawdy s zawarte w Naturze i jej prawach. Wszystko co wiemy jest zakorzenione w naturalnych prawach, ktre nas otaczaj. To niesamowita zdolno Biaego Czowieka do obserwacji, rozumowania i organizowania swojej wiedzy pozwolia mu odkry t ma cz sekretw Natury. Jedn z gwnych obserwacji jest to, e Natura rzdzi si wasnymi prawami. Prawa te s niezmienne, nieugite i nieustpliwe. S wieczne. Jednym z bezwzgldnych praw Natury jest przetrwanie najlepiej przystosowanego. W poprzednim rozdziale zauwaylimy, e Natura nieustannie stara si ulepszy kady gatunek poprzez podzielenie ich na podgatunki, ktre ze sob konkuruj. Te, ktre nie potra dorwna swoim konkurentom polegn i na zawsze znikn w otchani historii. Te podgatunki, ktre oka si lepsze, rozmnaaj si oraz rozwijaj si dalej. Nigdzie w Naturze nie zobaczymy lepszego uciekajcego przed gorszym, ani lepszego, ktry dobrowolnie pomaga utrzyma przy yciu gorszy gatunek. Natura ewidentnie domaga si wewntrznej segregacji kadego gatunku. Na przykad jeli spojrzymy na ptaki, zobaczymy e jest jakie 320 rnych gatunkw kolibra, jakie 263 gatunki wrbli, ponad 60 gatunkw strzyyka i tak dalej. Wrd ssakw ten fenomen si powtarza. Nie wane, czy spojrzymy na myszy, krliki, czy koty - w naturalnym rodowisku wystpuj ich rne gatunki, kady majcy na celu przetrwanie, rozprzestrzenianie i rozmnaanie si. Kady podgatunek konkuruje ze wszystkimi innymi stworzeniami. Kady ma odmienne sposoby obrony czy rozprzestrzeniania si. Kady ma swoich naturalnych wrogw. Czowiek jest rwnie istot stworzon przez Natur. On rwnie zosta obdarzony przez Natur specjalnym programem majcym na celu przetrwanie i rozmnaanie si. On rwnie ma swoich natural29

Odwieczna Religia Natury nych wrogw i niezaprzeczalnym jest to, e najwikszymi wrogami Biaego Czowieka s inne podgatunki czowieka, mianowicie ydzi i inne kolorowe rasy. Z naszych obserwacji wynika, e Natura brzydzi si mieszaniem gatunkw. Nigdzie w krlestwie Natury nie znajdziemy rnych gatunkw, ktre si ze sob krzyuj i mieszaj geny. Nie tylko widzimy, e rne gatunki - na przykad ptakw - nie krzyuj si ze sob, ale take ich podgatunki tego nie robi mimo, e czasami yj w tym samym lesie, w tym samym rodowisku. Na przykad nie znajdziemy wron czcych si w pary z czaplami biaymi. Nie zobaczymy nawet sytuacji, w ktrej 60 gatunkw wron miesza si ze sob. Nie zauwaymy rwnie adnego krzyowania si pomidzy rnymi podgatunkami sjki. Na przykad modrosjka bkitna nie bdzie czy si w pary z sjk kanadyjsk czy meksykask. Gdyby takie zrnicowanie nie byo jednym z gwnych praw Natury, to wkrtce nie tylko wszystkie podgatunki zmieszayby si ze sob w jeden gatunek, ale take wszystkie ptaki zmieszayby si w jeden rodzaj ptaka, czy wszystkie ryby - w swoim bogactwie gatunkw - zmieszayby si w jeden rodzaj ryby. Wkrtce nie byoby czego takiego, jak pikna modrosjka bkitna, pikny kardynaek, cudowny, may koliber, czy urocza sturnella. Jednak jest inaczej czarny niedwied moe y z niedwiedziem grizzly w jednym lesie, lecz nie bd one obcowa ani krzyowa si ze sob. Jest to jedno z bezwzgldnych praw Natury. Natura odrzuca mieszacw, zwykle karzc ich wyginiciem. Gatunki czowieka rwnie zostay wyposaone przez Natur instynktem, ktry nakazuje oddziela si od innych oraz mie dzieci i y w spoeczestwie tylko ze swoim wasnym podgatunkiem. Kady z nich ma naturalny instynkt by zachowa wasny podgatunek chronic go, walczc o niego i bronic go przed wszystkimi rasami, ktre uzna za wrogie. Pomimo ydowskiej propagandy, ktra jest w nas zaszczepiana, ten instynkt nadal w nas jest. Caa ta faszywa, nienaturalna propaganda moe kierowa takie uwaczajce terminy jak rasista, czy fanatyk w stron tych, ktrzy ten instynkt nadal przejawiaj. Prawda jest jednak taka, e Biali Ludzie wol y w spoeczestwie z przedstawicielami swojej rasy, czarni z przedstawicielami swojej i tak dalej. Faktem jest, e mieszanie ras to zbrodnia przeciwko Naturze. Jest to niezdrowe i Natura nie czeka dugo, by 30

Rozdzia 2 zemci si na tych, ktrzy ami jej prawa. Niestety Biaa Rasa, ktra ma najwicej do stracenia, w swojej historii niedbale strzega najcenniejszego daru Natury - swoich genw. Podczas, gdy bya tak znakomita jeli chodzi o nauk praw zyki, botaniki, zoologii, czy technologii, z jakiego dziwnego powodu bya tak lepa w stosowaniu tych praw Natury do wasnego gatunku. Podczas, gdy Biay czowiek z dum hoduje rasy koni, psw i kotw, jest dziwnie lepy jeli chodzi o hodowanie wasnej rasy. Wyglda na to, e nadal nie zda sobie sprawy z tego, e Natura zawsze pozbywa si tych, ktrzy nie przestrzegaj jej zasad. W XX wieku rasowy problem staje si przygnbiajco oczywisty i zowieszczy. Niedugo bdzie niemoliwym pomyli go z teoriami ekonomicznymi, marksistowskim argonem, humanitarnymi bzdurami, czy religijnym pustosowiami. Problem niedugo bdzie tak wyrany, e ostateczny wybr bdzie oczywisty. Niemniej jednak w momencie pisania tej ksiki, wikszo Biaych Ludzi tak tragicznie dao si omami. S lepi na problem rasowy - tak lepi, e zakrawa to na szalestwo. Celem kilku kolejnych stron tej ksiki bdzie ukazanie zbrodni i bdw podczas strzeenia czystoci swojej krwi, ktre Biay Czowiek popeni w swojej historii. O ile zawsze jest niebezpiecznym goszenie dokadnych przewidywa, jest to szczeglnie niebezpieczne, jeli dotyczy Biaej Rasy. Zaprzeczajc wszelkim mylnym opiniom na temat rasy oraz powszechnym urojeniom, ktre zostay zaszczepione w umysach ludzi, mimo wszystko uczyni nastpujc prognoz: albo Biaa Rasa si zgromadzi i zjednoczy w niedalekiej przyszoci, nastpnie wygrywajc wiat dla siebie, albo zostanie zniszczona przez kolorowe rasy. Mamy dwie moliwoci: albo zaludnimy wszystkie kontynenty wasnymi ludmi, albo zostaniemy wchonici przez nisze, kolorowe rasy. Jednym z truizmw wspczesnej historii jest fakt, e ci Biali, ktrzy wiedz najmniej o czarnuchach i mieli najmniejsz z nimi styczno, zawsze zdaj si ywi niezrozumia nienawi wobec Biaych, ktrzy s zmuszeni z czarnuchami przebywa. Takie szalestwo wobec swoich Biaych Braci jest nienaturalne, sprzeczne z najgbszymi instynktami i sztucznie zaimplementowane poprzez faszyw propagand przewrotnego yda. Bez wtpienia najwiksz przeszkod w walce Biaego Czowieka o przetrwanie jest jego dziwne i spaczone podejcie wobec samego siebie. Gwnym problemem nie bdzie pokonanie ydw, czy czarnych, ale samo wyprostowanie mylenia Bia31

Odwieczna Religia Natury ego Czowieka. *** W tej ksice bd uywa mao naukowego terminu Biaa Rasa. Jestem wiadom tego, e niektrzy antropolodzy dzielili i klasykowali Bia Ras na wiele pomniejszych typw rasowych. Jestem wiadom kilku gwnych typw rasowych takich, jak aryjski czy nordycki, rdziemnomorski i alpejski. Te z kolei zostay podzielone na kolejne podtypy. wiadomie unikam takich podziaw jak plagi. Wpadbym w ydowsk puapk gdybym na amach tej ksiki rozprawia si na temat poszczeglnych typw rasowych. Nawet uywanie sw takich jak nordycki czy aryjski mogoby tworzy niepotrzebne podziay. Ta ksika nie zostaa napisana po to eby wzbudzaa ktnie wrd Biaych Ludzi, lecz by zjednoczya ca Bia Ras w walce przeciwko ydom, a nastpnie innym kolorowym rasom. Dlatego termin Biaa Rasa jest wystarczajco rozlegy by obj wszystkich przedstawicieli naszej rasy, bez wykcania si o to, ktry typ rasowy jest najlepszy. Jestem w peni wiadom tego, e Biaa Rasa ma rne odnogi krzyujce si midzy sob. Mieszanie nastpuje pomidzy jej wewntrznymi typami, np. typ nordycki zmieszany z alpejskim, alpejski ze rdziemnomorskim itd., jednak tworzenie systemu kastowego wewntrz Biaej Rasy byoby bezsensowne, a nawet destrukcyjne i tworzce podziay. Nawet uywanie terminu aryjski byoby szkodliwe dla naszej wiary, poniewa ten termin jest rwnie le rozumiany przez wikszo Biaych Ludzi. Dla wikszoci Biaych ten termin niesusznie kojarzy si tylko z Niemcami i czym, co naleao wycznie do ruchu hitlerowskiego. Mimo, e Hitler by bez wtpienia wielkim Biaym przywdc, termin aryjski byby raczej przeszkod ni pomoc w jednoczeniu Biaej Rasy i promowaniu naszej nowej religii. Naszym pierwszym celem w tej bitwie powinno - i musi - by zjednoczenie Biaych Ludzi i wyprostowanie ich mylenia. Zjednoczona i zorganizowana Biaa Rasa jest dziesiciokrotnie silniejsza ni reszta wiata razem wzita. Kiedy to osigniemy problemy z ydami i czarnuchami bd praktycznie rozwizane. Gdy tylko znowu staniemy si kowalami wasnego losu moemy tworzy bardziej konkretne programy majce 32

Rozdzia 2 na celu ulepszy nasz ras. Moe to by z atwoci zrobione bez przymusu. Moemy to osign przez zachcanie lepszych elementw Biaej Rasy do rozmnaania si i zniechcanie do tego gorszych elementw. Jak to zostao wytumaczone w Przykazaniu XII, mona to z atwoci osign poprzez edukacj, zacht nansow, religi i kilka innych metod, ktre nie bd wymagay stosowania przymusu. Musimy zgromadzi Bia Ras by mc si zjednoczy i wygra nadchodzc bitw przeciwko ydom i kolorowym. Musimy si zjednoczy i zorganizowa. Z tego powodu, termin Biaa Rasa bdzie uywany w tej ksice i w naszej religii. Uywajc tego rozlegego pojcia moemy zjednoczy wszystkich wartociowych przedstawicieli naszej rasy, bez tworzenia podziaw i uywania niejasnych terminw. Po tym jak okrelilimy te podstawowe zasady moemy wstpnie spojrze na histori naszej rasy i zobaczy, czego moemy si z niej nauczy. Chcemy to zrobi aby zapobiec popenianiu tych samych bdw ktre popenilimy w przeszoci. *** Analizujc dug histori Biaej Rasy w jej kontaktach z kolorowymi rasami, szczeglnie negroidalnymi, dostrzegamy dwie lekcje. Po pierwsze zawsze gdy Biaa Rasa musi y w jednym spoeczestwie z kolorowymi dojdzie do mieszania ras i ostatecznie do destrukcji Biaego elementu. Po drugie - cywilizacja nie potra przetrwa bez Biaej Rasy. Nawet, gdy cywilizacja ta bya zaszczepiana w ludziach przez tysice lat. To - w skrcie - ukazuje najwikszy problem z jakim borykaa si w przeszoci Biaa Rasa i z jakim boryka si dzi. Dzisiaj stajemy przed wyborem, ktry z kadym dniem staje si coraz bardziej oczywisty: albo utrzymamy si na aktualnym poziomie rozwoju i w przyszoci bdziemy mieli moliwo wyewoluowania do jeszcze wyszych form ycia, albo - z drugiej strony - czeka nas degeneracja, regres, skundlenie, a w kocu cakowite wyginicie. Faktem jest, e nie bdzie to nawet powolny i stopniowy regres, lecz taki, ktry sprawi, e wymordowanie 20 mln Biaych Rosjan przez ydw bdzie si zdawa niczym w porwnaniu do niego. Jedna rzecz jest pewna: Biaa Rasa albo si zjednoczy i zwyciy w walce o swoje przetrwanie w niedalekiej przyszoci, albo zniknie 33

Odwieczna Religia Natury z powierzchni Ziemi. aden Biay Czowiek od tego nie ucieknie yd zbyt dokadnie rozpali w sercach kolorowych ludzi nienawi do Biaej Rasy. Tylko czeka, a si wykrwawimy. Madison Grant, w swoim klasyku The Passing of the Great Race okreli problem rasowy w ten sposb: Jeli czysto dwch ras ma zosta zachowana, nie mog one y ze sob w jednym spoeczestwie. Jest to problem, od ktrego nie ma ucieczki. Alexis de Tocqueville z kolei, uj to w ten sposb: S dwie alternatywy dla przyszoci murzynw i Biaych. Albo si cakowicie rozdziel, albo cakowicie zmieszaj. ydzi umylnie oszukiwali ludzi, nie podajc w caoci synnego cytatu Thomasa Jeersona. Powiedzia on: Nic nie jest wyraniej zapisane w ksidze losu ni to, e ci ludzie musz by wolni, ani to, e dwie rasy, rwnie wolne, nie mog y w tym samym pastwie. Ostatni cz zdania ydowska prasa oczywicie pomija. Historia wiata jest pena wielkich rasowych migracji. Wielkie wdrwki ludw s bardzo czste. Byo tak zarwno w czasach historycznych, jak i prehistorycznych. Jednake nie jestemy w tym momencie szczeglnie zainteresowani wdrwkami Turkw, Madziarw, czy Indian, ktrzy przekroczyli Cienin Beringa by zasiedli Ameryk. Jestemy zainteresowani gownie histori Biaej Rasy, cywilizacji ktre zostay przez ni stworzone i tym jak Biay Czowiek nie potra zachowa czystoci swojej krwi, co doprowadzio do wchonicia go przez gorsze rasy, ktre wczeniej podbi i czciowo ucywilizowa. Biaa Rasa podbia i ucywilizowaa Indie, Persj i Grecj. Jest to powszechnie wiadome. Jednak nie wszyscy wiedz, e podbia take Japoni, a take dotara do Chin, gdzie stworzya wielk cywilizacj jakie 4 tys. lat temu. *** 34

Rozdzia 2 Spjrzmy teraz na pierwsz, wielk cywilizacj Biaego Czowieka, ktra rozwina si w delcie Nilu. To tutaj, ze wzgldu na nietypowe warunki klimatyczne i waciwoci konserwujce piasku, zachowao si tak duo artefaktw i zabytkw, dziki ktrym moemy pozna ekscytujc, trwajc 6 tys. lat histori Egipcjan. Ponadto, analizujc histori Egiptu, moemy si wiele nauczy na temat kontaktw penej wigoru i twrczoci Biaej Rasy oraz negroidalnych mas z poudnia, ktre stopniowo mieszay si z Egipcjanami. Od czasu zjednoczenia Grnego i Dolnego Egiptu przez Menesa (Narmera) okoo 3400 p.n.e., do czasu ostatecznego upadku pastwa faraonw, mino okoo 3 tys. lat. Ten okres jest podzielony na jakie 30 dynastii. Pomidzy wstpieniem na tron Menesa jako pierwszego faraona ok. 3400 r. p.n.e., a wstpieniem na tron mulata Taharki w 688 r. p.n.e., widzimy stopniowy upadek. Od pocztkowych, wielkich osigni, po stopniowe skundlenie, powolny upadek i cakowit stagnacj, z ktrej Egipt ju si nie podnis. Moemy uzna przejcie wadzy przez Tahark, jako koniec egipskiej cywilizacji. Mimo to, Biaa Cywilizacja przetrwaa przez prawie 3 tys. lat i jest to bardzo dugo. Moemy si z tego okresu wiele nauczy: o geniuszu Biaego Czowieka i rezultacie mieszania krwi, ktre zachodzi w obecnoci negroidalnej rasy. Badajc t staroytn cywilizacj, zauwaamy, e wikszo jej wielkich osigni nastpia niedugo po jej powstaniu, czyli wtedy, gdy Biaa Rasa bya jeszcze czysta. Pniej nastpi dugotrway proces degeneracji. Mieszkacy tracili inicjatyw i si twrcz. Kiedy przyszli Asyryjczycy, Egipcjanie stawiali bardzo saby opr. Najatwiej to zrozumie, jeli zorientujemy si, e cywilizacja egipska nie zostaa gwatownie obalona, lecz powoli ulegaa rozkadowi. Problem pochodzi z zewntrz. Byo nim zatruwanie krwi Egipcjan poprzez mieszanie si z czarnymi. Ju w XLIII w. p.n.e., Biali Ludzie zamieszkujcy delt Nilu, zorientowali si, e rok ma 365 dni i wprowadzili kalendarz o tej dugoci. To cywilizacja delty przekazaa nam pierwsze, poprawne daty wydarze historycznych. To pnocny Egipt by najbardziej oddalony od Nubijczykw z poudnia oraz by w bliskim kontakcie z innymi Biaymi ludami pnocnej Afryki i Azji Mniejszej. Z tego powodu by on bardziej zaawansowany, ni poudniowy Egipt. W momencie poczenia Grnego Egiptu z Dolnym, obie czci rozpoczy ekspansj. O tym okresie wspomina Breasted w swojej ksice A History of Egipt: 35

Odwieczna Religia Natury Menes, pierwszy faraon, wysa swoj armi na poudnie przeciwko pnocnej Nubii - ktra wtedy rozcigaa si poniej pierwszej katarakty, tak daleko na pnoc, jak nom Edfu. Menes zbudowa tam w pobliu Mems, eby zmieni bieg Nilu. Miao to na celu zdobycie wikszej iloci miejsca potrzebnego miastu. Bagienne tereny delty byy rekultywowane tak, jak za czasw sprzed zjednoczenia Grnego i Dolnego Egiptu. Zdobyte terytorium przycigno do delty szybko powikszajc si populacj. Jak wic widzimy, poddani faraona byli zdolni zmieni bieg rzeki, rekultywowa bagienne tereny delty oraz - co nas szczeglnie interesuje - podj dziaania wojenne przeciwko negroidalnej populacji Nubii. Ponadto - poddani pierwszego faraona uywali nie tylko hieroglifw, ale take demotyki. Dlatego mona ich uzna za prekursorw pisma alfabetycznego - co najmniej 2,5 tys. lat zanim jakikolwiek lud je pozna. Druga dynastia wzniosa kamienne witynie. Jeden ze wczesnych faraonw wzi do niewoli 120 tys. Libijczykw oraz zagarn ich stada liczce 1,42 mln maych i 4 tys. duych sztuk byda. S dowody na to, e faraonowie z tamtych czasw utrzymywali kontakty z odlegymi ludami. Ponadto, handlowali oni z mieszkacami pnocnego wybrzea Morza rdziemnego w czwartym tysicleciu p.n.e. Okres od trzeciej do szstej dynastii jest nazywany Starym Pastwem i trwa od 2928 do 2475 roku p.n.e. Jeli chodzi o religi, pastwowo, spoeczestwo, czy sztuk, Stare Pastwo okazuje si by bardzo dobrze zarzdzane, z szybko rozwijajc si kultur. Egipcjanie byli religijnymi ludmi, ktrzy gboko wierzyli w ycie pozagrobowe oraz niemiertelno duszy. Ozyrys by ich bogiem mierci. O dobrym czowieku mwiono: tak jak Ozyrys yje, tak on bdzie y; tak jak Ozyrys nie umar, tak on nie umrze; tak jak Ozyrys nie zgin, tak on nie zginie. Wierzono, e modlcy si czowiek pomaga przenie do krainy zbawionych tych, o ktrych mona byo powiedzie, e byli dobrymi ludmi. Jest to najstarszy przykad religii, w ktrej los czowieka po mierci zalea od jego moralnych wyborw za ycia. Kult zwierzt - zwykle przypisywany Egiptowi - zosta spopularyzowany znacznie pniej, w czasach degeneracji tego narodu pod wpywem mieszania si z czarnymi. Razem z egipsk cywilizacj, upada take ich religia. 36

Rozdzia 2 Staroytni Egipcjanie mieli nie tylko rozwinit religi, ale take spoeczestwo i kultur materialn. Kobiety byy traktowane na rwni z mczyznami. Mio do rodzestwa i posuszestwo wobec rodzicw to wartoci, ktre byy wpajane dzieciom poprzez religi. Jeden z najczciej wystpujcych napisw na grobowcach gosi: byem umiowanym swego Ojca, chwalonym przez swoj Matk, kochanym przez braci i siostry. Prawdopodobnie najwikszym osigniciem wczesnych Egipcjan, bya ich umiejtno wyrabiania metalowych narzdzi. Bya ona uywana przez Egipcjan od tak dawna, e niektrzy przypisuj im kluczow rol we wprowadzeniu epoki brzu. Nie da si przeceni tego osignicia. Narzdzia byy wczeniej tworzone z kamienia lub koci, co ograniczao moliwoci ludzi. Wraz z uyciem metalowych narzdzi, nastpi wielki postp technologiczny, ktry przyczyni si do rozwoju ludzkoci. Ze wzgldu na swoj niesamowit kreatywno, Egipcjanie dokonali innych, wielkich czynw. Gdy dynastie przemijay jedna za drug, faraonowie postanowili wznie trwae monumenty swojej siy. To pragnienie wkrtce znalazo swoje odzwierciedlenie w wielkich grobowcach, jakimi byy piramidy. Kady kolejny faraon, widzc grobowce swoich przodkw, chcia wybudowa jeszcze wikszy. Tak rozpocza si era wielkich piramid. Jest to bez wtpienia najwikszy dowd wielkoci Biaych Egipcjan - wzniesienie takiego grobowca wymagao ogromnej pracy oraz zorganizowania. Deser, pierwszy faraon Starego Pastwa (od 2980 do 2475 r. p.n.e.) ustanowi swoj stolic w Mems. To wanie w Starym Pastwie osignicia Egipcjan w dziedzinie sztuki osigny szczyt, do ktrego Egipt ju nigdy nie powrci. Podczas panowania Desera, tak samo jak byo to w przypadku Menesa, mielimy do czynienia z rozszerzeniem egipskich wpyww, ktre dosigay mulatw yjcych w Nubii. Za czasw Desera, Egipcjanie stumili niespokojne, skundlone plemiona pnocnej Nubii. Dziki temu mona byo spokojnie pyn 120 kilometrw na poudnie od pierwszej katarakty. Od Menesa do Desera mino ponad 400 lat. Przez te cztery wieki, poudniowa granica zostaa tylko nieznacznie przesunita na poudnie. Senuseret III z XII dynastii, ktry obj tron w 1887 r. p.n.e. ostatecznie podbi Nubi. Pomidzy Menesem, a Senuseretem III mino 1500 lat. Moemy tutaj zauway powolny podbj i absorpcj negroidalnych ple37

Odwieczna Religia Natury mion do poudniowego Egiptu. Powinnimy zwrci na to szczegln uwag. W tamtych czasach, Egipt by jeszcze Biay. Wczeniej, grobowce faraonw byy wykonywane z wysuszonych cegie. Jednake, podczas rzdw Desera, ktry pragn mie trwalszy grobowiec, wybudowano piramid schodkow o wysokoci 60 m. Faraon ten zosta pierwszym budowniczym piramid. Pniejsi wadcy z tej dynastii wznieli kolejne wielkie piramidy, a ostatni wadca kaza konstruowa 50-metrowe odzie by pywa po Nilu. Turyci zwiedzajcy dzi Kair mog podziwia wielko cywilizacji, ktra dawno upada. Mog oni zobaczy midzy innymi Wielk Piramid zbudowan przez Cheopsa w Gizie. eby w peni zrozumie, jak dobra i efektywna musiaa by organizacja pastwa Cheopsa, musimy zda sobie spraw z tego, e piramida zawiera jakie 2,3 mln blokw. Kady blok way rednio dwie i p tony. Ponadto, rzebiarstwo w Starym Pastwie wykazuje niesamowite zdolnoci egipskich artystw i jest porwnywalne do wspczesnego. Egipcjanie w okolicach czwartego tysiclecia p.n.e. posiadali rozleg wiedz na temat architektury poczon z wyranowanym zmysem artystycznym i zdolnociami technicznymi. Tkactwo byo rwnie bardzo rozwinite, a zotnicy potrali tworzy znakomite ozdoby. W pnym okresie Starego Pastwa, czyli okoo 2475 r. p.n.e., widzimy osabienie centralnej wadzy, jednak egipska kultura na tym nie ucierpiaa. Rasa to co wicej, ni polityka, religia, czy sztuka, ktre s jedynie przejawami rasy. Szsta dynastia, ostatnia w Starym Pastwie oznacza wzmoon polityk zagraniczn. Murzyskie plemiona z poudnia zostay zmuszone, by wstpowa do armii egipskiej. Uycie tych wojsk przeciwko Biaym ssiadom, z ktrymi Egipcjanie toczyli wojny oznacza przykr epok w historii kontaktw midzyrasowych. Pozbawione kreatywnoci czarne rasy, zmuszone do opierania si na wasnych zasobach i wyposaeniu podczas wojny, czy pokoju, nie s znaczcymi konkurentami Biaego Czowieka. Jeli jednak zostan wyposaone w wynalazki Biaego Czowieka, staj si oni gronymi konkurentami z moliwociami, ktrymi nie obdarzya ich ewolucja, lecz geniusz Biaej Rasy. Uycie murzyskich wojsk przez faraonw miao znaczny wpyw na ostateczny upadek egipskiej cywilizacji. Przejdmy teraz do nastpnego tysiclecia w historii Egiptu, eby lepiej pozna wpyw ras negroidalnych na cywilizacj egipsk. Jest to mniej wicej rok 1500 r. p.n.e. 38

Rozdzia 2 Zadziwiajce jest to, e polityka wobec czarnych stosowana przez Egipt w tamtych czasach bya bardzo podobna do polityki, ktr prowadz teraz w Afryce Biae narody. Egipskie witynie byy budowane w kadym wikszym miecie, Egipcjanie przekazywali swoje umiejtnoci nubijskim rzemielnikom, a kultura Biaego Czowieka wpywaa na murzyskie plemiona zamieszkujce okolice Grnego Nilu. Mimo wszystko, wodzowie podbitych Nubijczykw mogli zachowa swoje tytuy i honory oraz cieszy si wtpliwymi, wrcz symbolicznymi wpywami w rzdzeniu pastwem. Nubia bya corocznie wizytowana przez wicekrla Teb (ktry by czarny) w celu zebrania trybutu. Stopniowe rozprzestrzenianie si Biaej kultury oraz wykorzystywanie wodzw murzyskich pod przywdztwem Biaych zarzdcw byo pierwsz prb ucywilizowania negroidalnych ludw Afryki. To samo prbuj zrobi Biali Ludzie dzisiaj. We wczesnym okresie, negroidalna domieszka w poudniowym Egipcie bya bardzo maa, a egipska sztuka, kultura i cywilizacja rozkwitay. Jednak w okresie, o ktrym teraz mwimy, mianowicie 1500 r. p.n.e., trudno jednoznacznie okreli ilo murzyskiej krwi. W miar podbijania przez Egipcjan terenw znajdujcych si coraz bardziej na poudnie, coraz wicej Nubijczykw znajdowao si w granicach pastwa. Czarni prawdopodobnie stanowili ponad poow populacji poudniowej czci Egiptu. Mieszanie ras byo nieuniknionym skutkiem dugotrwaego, midzyrasowego kontaktu. Od najdawniejszych czasw, murzyni przenikali do tego kraju. Wiele tysicy przybyo jako onierze, niezliczone iloci jako niewolnicy (w ramach corocznego trybutu lub jako jecy wojenni). Spora cz z nich postanowia pozosta, poniewa zbudowana przez Biaych cywilizacja bya znacznie lepsza ni prymitywne osady w Nubii. Egipcjanie nie byli cakowicie niewiadomi degenerujcego wpywu czarnego czowieka na ich cywilizacj. Niektrzy faraonowie prbowali zapobiec skundleniu Egiptu poprzez ograniczanie imigracji z poudnia - nawet do tego stopnia, eby kara mierci za prby przedostania si do pastwa. Jednak murzyn okaza si by posusznym i poytecznym pracownikiem zycznym oraz onierzem. Skusio to mniej wiatych faraonw do tolerowania napywu Nubijczykw. Nie przybywali oni jako najedcy, lecz jako niewolnicy. Za czasw dwudziestej pitej dynastii, w roku 688 p.n.e. rzdy obj Taharka mulat. Oznaczao to koniec egipskiej cywilizacji. Taharka by synem 39

Odwieczna Religia Natury nubijskiej kobiety i cechy jego wygldu zachowane w rzebach s bez wtpienia negroidalne. Podczas, gdy mulat przej tron niegdy potnych faraonw, jego siostra zostaa bosk maonk Amona (przywdczyni religijn), a jego nubijska matka bya krlow matk przed ktr wszyscy si kaniali. Przez pewien czas, zanim mulat zosta faraonem, cywilizacja Egiptu pogrya si w stagnacji. Dynastie, ktre nastpiy po mierci Taharki, byy zazwyczaj zalene od obcych mocarstw, ktre upatrzyy sobie w Egipcie atwy cel. I w taki sposb tragicznie si koczy niegdy dumna i pikna cywilizacja. Moemy wynie wiele lekcji z historii Egiptu - lekcji, ktre niestety nie dotary do nas po dzi dzie. Lekcje te s proste i wyrane. Jedn z nich jest to, e cywilizacja moe przetrwa tysice lat. W zasadzie nie ma adnych przeszkd, by nie moga ona trwa wiecznie, jeli krew jej twrcw pozostanie czysta. Poza tym, moemy si nauczy, e niezalenie od wieckich lub religijnych praw, ktre s wprowadzane, kady kontakt pomidzy czarn oraz Bia ras spowoduje mieszanie krwi. A to z kolei doprowadzi do zagady cywilizacji. Widzimy take, e czarnuch, ktry jest posusznym niewolnikiem, jest take pokus dla agresywnych, lecz krtkowzrocznych Biaych wadcw, ktrzy wykorzystuj go jako tani si robocz. Jest to bardzo charakterystyczne dla czarnucha - wraenie posusznego niewolnika, ktre sprawia, e jest on ogromnym zagroeniem dla Biaej Rasy. Wprowadzanie jakichkolwiek praw cywilnych, religijnych, czy spoecznych zakazw nigdy nie zdoao zapobiec skundleniu Biaej Rasy, jeli musiaa ona y razem z mao kreatywnymi czarnuchami. Moemy streci ca nauk wynikajc z historii Egiptu mwic, e nie ma innej metody by ocali swoj ras przed t czarn plag ni geograczna separacja. Musimy pozby si czarnuchw wyrzucajc ich std jak najdalej, jak najszybciej si tylko da. Dla Biaych Amerykanw lekcja jest szczeglnie oczywista - musimy jak najszybciej wysa czarnuchw z powrotem do Afryki.

40

Rozdzia 3

Lekcje z Indii
Egipska cywilizacja zostaa zapocztkowana przez wzgldnie czyst Bia Ras, ktra w cigu 3 tys. lat zostaa stopniowo skundlona przez to, e Egipcjanie dobrowolnie sprowadzali do siebie czarnych barbarzycw. Historia Indii wyglda natomiast nieco inaczej. Przybyli z grzystego Afganistanu i stokw Hindukuszu Biali wojownicy poprzez podbj weszli w posiadanie niezwykle podanej czci Indii znanej jako Pendab. Gdy spojrzymy na map zobaczymy e Pendab jest dobrze nawodnion pnocn prowincj, ktra obejmuje tylko niewielk cz wspczesnych Indii. Miao to miejsce 4 tys. lat temu, a szczyt rozwoju cywilizacyjnego Biaego Czowieka przypad na okres pomidzy 2000 a 1400 p.n.e. Z tej bazy w Pendabie wysocy, blond-wosi, heroiczni Biali wojownicy rozszerzyli swoje podboje i si narzucili sw wysz kultur na rasowych mieszacw ktrzy licznie zamieszkiwali tamte ziemie tak samo, jak ma to miejsce dzisiaj. Podbici tubylcy byli mieszank staroytnych negroidw, tych i innych azjatyckich mieszacw. Zdobywcy nie zadawali sobie trudu by wygna lub wytpi podrzdnych, lecz zamiast tego przynieli im kultur i cywilizacj. Samych siebie mianowali wadcami i arystokracj a podbitych ludzi wykorzystywali do niewolniczej pracy. Warto zauway e przez ca histori swoich podbojw Biay Czowiek nie pozbywa si podbitych ludw ktre mg korzystnie zniewala. Wspczeni Biali zdobywcy Ameryki Pnocnej wyrzucili czowieka czerwonego, lecz sprowadzili czarnego. Ten pierwszy by 41

Odwieczna Religia Natury niezdolny do pracy, drugiego udao si do tego zmusi. Na staroytn literatur indyjsk Biaego Czowieka skadaj si Rygweda oraz Eposy. Veda powstawaa przez ok. 600 lat, pomidzy 2000 a 1400 p.n.e., w szczytowym okresie rozwoju Biaej kultury w Indiach. Z pism tych wyania si do wyrany obraz wczesnego Biaego spoeczestwa. Dowiadujemy si e wczeni Biali byli dobrze zorganizowanymi, ywioowymi, gorliwie religijnymi zdobywcami, szanujcymi swe kobiety, ktrzy posiadali system praw i narzucali sw wiar i kultur wszechotaczajcym kolorowym populacjom, do ktrych odnosili si z pogard, nazywajc ich kolorowymi mapami, podczas gdy samych siebie okrelali mianem ludzi o jasnej cerze. Podobnie byo cztery tysice lat pniej, gdy Biay Czowiek dotar do Afryki, Azji, Oceanii i obu Ameryk, gdzie po zetkniciu si z blisko spokrewnionymi z szympansami i gorylami ciemnymi rasami zamieszkujcymi te ziemie szczyci si sw jasn karnacj i energiczn mentalnoci. Gdy spojrzymy czterdzieci wiekw wstecz i przyjrzymy si bliej rdom historycznym jakie pozostawili Biali najedcy pnocnych Indii, zobaczymy e byli to ludzie o jasnej karnacji i prostych nosach. Cechy te wiadcz e stanowili oni odrbn grup ludzi. Ich idee spoeczne tak bardzo wpyny na podbite terytoria, e nawet dzi pozycja spoeczna tamtejszego czowieka ma si odwrotnie proporcjonalnie do szerokoci jego nosa; innymi sowy wszy nos osobnika wiadczy o wikszej zawartoci Biaej krwi ktra zmieszana z kolorow kry w jego yach. Bdc stale przewyszani liczebnie przez swych czarnych i skundlonych poddanych, Biali zdobywcy wkrtce zrozumieli sedno problemu utrzymania swej rasowej czystoci. Pomysowe metody jakich uywali do zachowania swej rasowej odrbnoci s bardzo interesujce do przeanalizowania. Biali zdobywcy, przez wzgld na swoj ras i kultur przybyli jako arystokracja, za skundlone i czarne masy postrzegali jako podrzdne i tak je traktowali. Niemniej jednak, problemem jakiemu musieli stawi czoa byo zachowanie wasnej rasowej odrbnoci, przy jednoczesnym wykorzystaniu podrzdnych do pracy. Ich odpowiedz na problem stay si kasty wymuszone przez prawo i religi. Kapani byli naukowcami i lozofami i to oni zapocztkowali system kontroli spoecznej, ktry by w stanie sprosta wymaganiom problemu tubylczego. Ten niezwyky system zalicza si do najwik42

Rozdzia 3 szych przejaww ludzkiej pomysowoci. Kasty podzieliy spoeczestwo na cztery grupy (a) wojownikw, (b) kapanw, (c) rolnikw i kupcw oraz (d) robotnikw. Przedstawiciele pierwszej grupy posiadali najczystsz Biaa krew, podczas gdy ostatni grupa skadaa si gwnie z podbitych mieszacw, z ktrymi Biay Czowiek by w bezporednim kontakcie. Istniay rwnie due grupy podbitych populacji, ktrych Biali w ogle nie zaszczycili podziaem kastowym. Byli oni uwaani za cakowitych wyrzutkw i nie byli traktowani jak ludzie. Nadrzdna Biaa Rasa, zdajc sobie spraw z problemu i majc na celu zachowanie swej rasowej czystoci nie bya jednak zdolna by powstrzyma swych mczyzn przez krzyowaniem si z kolorowymi kobietami. W wikszoci przypadkw, gdy nie byli w stanie wykry Biaego sprawcy, kierowali potworny gniew na bezradnych mieszacw. P-kasty nie miay prawa do przebywania w granicach miasta. Byli oni obiektem drwin wszystkich, zarwno Biaych jak i czarnych, a wreszcie ustanowione aryjskie prawa w pewnych przypadkach zezwoliy onierzom na zabijanie ich bez litoci. Niemniej jednak system kastowy wraz ze wszystkimi swymi religijnymi zakazami mieszania ras, ze wszystkimi regulacjami prawnymi zapobiegajcymi midzyrasowym maestwom nie by w stanie zapobiec nielegalnym zwizkom. Ostatecznie nie udao si zapobiec mieszaniu ras, gwnie ze wzgldu na to e wszystkie te rodki nie mogy by stale egzekwowane. Pomimo prawnych i religijnych restrykcji, mieszanie ras postpowao. Podczas gdy kasty wyduay rasow czysto, nie udao im si jej zachowa. Wspczesne aryjskie Indie s zamieszkiwane przez takich mieszacw jakich staroytny Aryjczyk mia prawo zabija. Powinnimy wycign lekcj z tego tragicznego eksperymentu. Dzisiejsi Biali Ludzie nie s nawet w poowie tak dobrze zabezpieczeni jak ich staroytni indyjscy krewni, ktrzy wsparli prawne zakazy maestw midzyrasowych naukami religijnymi i systemem kastowym. Wikszo stanw w USA posiadaa prawa zakazujce midzyrasowych maestw. Dzi prawa te zostay kompletnie zniszczone przez kontrolowany przez ydw Sd Najwyszy. Podczas gdy staroytna religia indyjska zabraniaa i przeciwstawiaa si krzyowaniu z kolorowymi rasami, mamy dzi tak zwan religi chrzecijask ktra stara si zamaza lub zetrze granic kolorw. Dodajmy do tego fanatyczn rzdow propagand integracji a zobaczymy e 43

Odwieczna Religia Natury pdzimy wprost ku katastroe. Widzimy e w Indiach, tak jak w Egipcie mieszanie ras i kundlenie zniszczyo Bia Ras oraz pikn kultur i cywilizacj ktr ona wzniosa. Podczas gdy cywilizacja egipska trwaa jakie trzy tysice lat, hinduskiej udao si przetrwa niewiele ponad szeset, pomimo wszystkich wysikw, jakie woyli Biali zdobywcy by zapobiec skundleniu. Niemniej jednak byli oni mniejszoci wrd kolorowych ras i skundlenie dosigo ich szybciej ni Egipcjan, ktrzy zaczynali od wzgldnie czystej Biaej Rasy. Z historii Biaej cywilizacji w Indiach mamy do wycignicia wiele lekcji. Historia cywilizacji jest gownie histori Biaej Rasy i jej kultury. Historia uczy nas e Biali zdobywcy przybywajcy na terytoria kolorowych i dominujcy nad nimi nie ustrzeg si po pewnym czasie podboju przez kolorowych poddanych. Indie s na to dobrym przykadem, podobnie byo rwnie w Egipcie, gdzie czarni i Nubijczycy zostali sprowadzeni jako niewolnicy i zniszczyli swoich Biaych panw. Zarwno w przypadku Indii, Egiptu i Ameryki oczywistym wnioskiem jest e prawa i religia nie mog powstrzyma mieszania ras. Problemem nie jest prawny aspekt mieszania ras. Dzi, tak jak i w staroytnoci czystoci Biaej Rasy zagraaj nielubne midzyrasowe urodzenia. Pomidzy Bia Ras a kolorowymi zawsze istniaa godna poaowania swoboda ktra przyczynia si do staego wzrostu liczby mieszacw. Nie, odpowiedzi nie jest prawna separacja, religijne zakazy czy segregacja. W tej kwestii historia mwi gono i wyranie: jedyn odpowiedzi jest wydalenie kolorowych i geograczna separacja. Tak, lekcja jest nad wyraz jasna nawet dla najbardziej naiwnego ucznia: jeeli Biay wiat ma zosta ocalony przed skudleniem i zniszczeniem przez czarn zaraz, jedynym rozwizaniem jest odesanie czarnuchw z powrotem do Afryki, skd zostali sprowadzeni przez ydowskich handlarzy niewolnikw.

44

Rozdzia 4

Biaa Rasa Twrcy cywilizacji chiskiej oraz cywilizacji prekolumbijskich


W cigu ostatniego stulecia, powszechna opinia w Wielkiej Brytanii - bez wtpienia kierowana przez niewidzialn, ydowsk rk osigna szczytowy poziom szalestwa jeli chodzi o fakty zwizane z ras. Abolicjonici, lantropi i negrole postrzegali kolorowe rasy jako bdce pod opiek Biaego Czowieka w procesie rozwoju. Problem rasowy by postrzegany jako problem zwizany wycznie z kolorem skry, a nie mentalnoci. Abolicjonici nauczali, e czarnuch powinien by traktowany jak Biae dziecko, wychowywanydo momentu osignicia dojrzaoci. Wtedy problem rasowy miaby na zawsze znikn. Takie same przesdy panuj dzisiaj. Niektrzy anty-rasici za dowd na prawdziwo swoich pogldw uznaj rzekome stworzenie niektrych cywilizacji przez kolorowe rasy. Spjrzmy wic na cywilizacje znajdujce si na terenie dzisiejszych Chin, Meksyku oraz Peru. Ze wzgldu na ograniczon ilo miejsca, nie bd dokadnie opisywa historii tych kultur na amach tej ksiki. Wystarczy nam tylko 45

Odwieczna Religia Natury podstawowa wiedza, eby mc przypisa stworzenie tych cywilizacji Biaej Rasie. We wczesnych kronikach chiskich moemy odnale wzmianki o jasnowosych plemionach. Nawet dzisiaj mona odnale wysokie, jasnoskre i niebieskookie osoby w Mandurii, czy Korei. S to pozostaoci po Biaych plemionach, ktre zamieszkiway kiedy tamte rejony. Obecno Biaego Czowieka w tamtych czasach na terenie centralnej i wschodniej Azji jest znana kademu etnologowi. Wczesna cywilizacja chiska tak bardzo przypominaa cywilizacj Biaych mieszkacw Mezopotamii, e niektrzy naukowcy uznaj, i Chiczycy pochodz z tamtych okolic. Jest to oczywicie nieprawda. Jednak jest duo dowodw na to, e Biali Ludzie docierali do Chin. Koczyo si to w podobny sposb, jak pniejsze inwazje aryjskie w Indiach. Niektre z tych inwazji zachodziy prawdopodobnie w czasach prehistorycznych. Podobnie jak w Indiach, Biay Czowiek podbija miejscow ludno i stawa si klas rzdzc. Po raz kolejny widzimy, e Biali najedcy mieszali si z miejscow, mongoloidaln ludnoci. Niemniej jednak wikszo osigni cywilizacyjnych mona przypisa klasie rzdzcej, ktra przez pewien czas zachowaa czysto krwi. Biali Ludzie zrobili wobec Chiczykw to samo, co wobec innych kolorowych ras, czyli: przekazali im kultur, ktra na pocztku bya progresywna, jednak z czasem pogrya si w stagnacji, gdy Biaa krew zostaa wchonita. Dobrze obrazuje to fakt, e chiska cywilizacja bya duo bardziej kreatywna i dynamiczna w pocztkowym stadium jej istnienia. 20 wiekw temu, Chiny byy zdecydowanie bardziej progresywne ni gdy po raz pierwszy zetkny si ze wspczesnymi Europejczykami. Wan kwesti jest to, e Biay element rasowy przekaza Chiczykom swoj cywilizacj i wysz kultur we wczesnym stadium. Poza tym warto zauway, e krew Biaego Czowieka w Chinach - jak i innych miejscach - nigdy nie zdoaa podwign mieszaca do poziomu rozwinitej kultury. Chiczycy mog pod niektrymi wzgldami by niemale niezdolni do jakiegokolwiek rozwoju - zupenie jak czarnuchy. Jedyn zasadnicz rnic jest to, e zatrzymanie rozwoju umysowego przychodzi w pniejszym stadium ycia u tego czowieka ni u czarnucha. Ponadto, trzeba zwrci uwag na to, e chiska kultura bya pogrona w stagnacji niemale od samego pocztku pomimo pewnych przebyskw. 46

Rozdzia 4 W taki sposb poznajemy kolejn cywilizacj, ktra przestaa istnie przez mieszanie ras. Biali Ludzie, gdy dotarli do Chin, mieli ju do rozwinit kultur. Posiadali swoje pismo, wiedz o astronomii i wiele przydatnych zdolnoci. W nowym rodowisku kontynuowali swj rozwj do pewnego momentu, po ktrym nastpio intensywne krzyowanie si z mongoloidami. Od tamtego czasu Chiny zatrzymay si w rozwoju, pogryy si w stagnacji. Do dzisiaj bezmylne masy czciowo ucywilizowanej dziczy stawiaj znikomy opr przeciwko jakimkolwiek wpywom z zewntrz. Ich wiedza astronomiczna ledwo wykracza poza astrologi podczas gdy ich medycyna jest zbiorem przesdw, wiary w cuda i odrobiny zdrowego rozsdku. *** Pozostawmy jednak cywilizacj chisk i przejdmy do cywilizacji prekolumbijskich, ktre istniay na terenach dzisiejszego Meksyku i Peru. Gdy Europejczycy dotarli do Ameryki Poudniowej, zastali te kultury w stanie rozkadu, chylce si ku upadkowi. Nawet dzisiaj cz etnologw (gownie amerykaskich, popieranych przez ydowsk propagand) sugeruje, e kultury prekolumbijskie mogy powsta niezalenie. Przypomnijmy jednak podstawow prawd: kad kultur determinuje rasa. Cywilizacje Meksyku i Peru byy Biae. Migracje Biaych Ludzi podczas epoki kamienia docieray przez pnocn Azj do Japonii oraz przez poudniow Azj do Polinezji. Kady przyzna, e amerykascy Indianie pochodz - przynajmniej czciowo - z Azji. Bez wtpienia Indianie maj wpywy mongoloidalne. Pytanie tylko, czy to jest jedyny element rasowy wrd nich, czy moe s po czci Biali? O ile wczesne migracje niektrych ludw pozostan na zawsze tajemnic, jest wielka szansa na to, e bardziej agresywni Biali Ludzie z Chin mogli odnale drog do Ameryki tak samo, jak zrobili to wczeniej mniej zdolni Mongoowie. Droga, przed ktr stana wtedy Biaa Rasa bya atwa i kuszca. Nowe ziemie byy zaludnione przez nisze rasy, ktre - jak pokazaa historia - byy atwym celem do podboju. Dlatego Biay Czowiek pody za kolorowymi do Ameryki tak samo, jak do centralnej Afryki, czy poudniowej Azji. W kadym z tych miejsc ostatecznie dochodzio do mieszania ras. Dowody przemawiaj za hipotez mwic, e kultury Nowego wiata byy stworzone przez Biaych Ludzi, ktrzy podyli do Ame47

Odwieczna Religia Natury ryki za mongoloidalnymi Indianami. Te cywilizacje pogryy si w stagnacji, by potem cakowicie zanikn, gdy krew ich twrcw zostaa wchonita przez nisze rasy.

48

Rozdzia 5

Czarna plaga pord nas


Gdy byem mody, na okrelenie czarnego czowieka uywaem sowa czarnuch. W owym czasie byo to naturalne, powszechne okrelenie. Kiedy podrosem i poszedem na studia, gdzie zostaem wystawiony na dziaanie liberalnej edukacji i mass-medialne programy zanieczyszczania umysu, zmieniem je na bardziej uprzejme okrelenie Murzyn. Dzi ponownie jestem za uywaniem terminu czarnuch. Robic to, jestem karcony i krytykowany przez wielu ludzi ktrzy twierdz, e jest to niegrzeczne i prostackie okrelenie. Nic bardziej mylnego. Prawda jest taka, e przeszedem od etapu czarnucha poprzez bardziej uprzejmego Murzyna, by wreszcie powrci do okrelenia czarnuch, poniewa dowiadczenie nauczyo mnie, e jest ono najbardziej poprawne i najodpowiedniejsze z moliwych. Co wicej, w sowniku Webstera znalazem informacj, e czarnuch to wulgarne, wrogie i pogardliwe okrelenie czarnego czowieka. Nie przychodzi mi wic na myl adne inne okrelenie, ktre lepiej opisywaoby nasz stosunek do czarnucha. Jeeli jestemy za rasow integracj, rasow czystoci i wyszoci Biaego Czowieka, to powinnimy, a nawet musimy, zaj wrogie stanowisko wobec czarnucha. Nie moemy da mu nic wicej prcz pogardy. 49

Odwieczna Religia Natury Czarny czowiek jest bez wtpienia stworzeniem ktre stwarza najwiksze zagroenie dla dalszego przetrwania Biaej Rasy. Jest niebezpieczestwem, ktre konkuruje jedynie z tym jakie stwarza sam yd, chocia z innych powodw. Przyznaj, e yd jest zdecydowanie najwikszym zagroeniem, ze wzgldu na to jak manipuluje i niszczy Bia Ras, jednak nigdy nie byby on w stanie kompletnie wytpi Biaej Rasy bez pomocy czarnucha. Tego oczywicie yd nie chce, gdy zostaby wtedy pozbawiony produktywnego niewolniczego elementu ktry zapewnia mu wygodne i dostatnie ycie. Gwnym celem ydowskiego spisku, tak dzi jak i w przeszoci, gdy niszczy dawne Biae cywilizacje, jest upodlenie Biaej Rasy, zatrucie jej krwi i skundlenie jej do mulackiej rasy, ktr atwo kontrolowa. yd dobrze wie, e tak dugo jak Biaa Rasa pozostaje czysta, istnieje ryzyko, e drzemicy gigant moe si zbudzi, obrci przeciwko niemu i go zniszczy. Jedn z typowych gierek, w jakie yd pogrywa z Biaymi jest pokazywanie w telewizji mulatw ktrzy zapewne w 7/8 s Biali i okrelanie ich jako typowych czarnych. Podczas gdy caa inteligencja jak tak aosny mieszaniec moe posiada pochodzi bez wtpienia od jego gwnie Biaych przodkw, wszystko przypisywane jest czarnym. Wybierajc mulatw ktrzy maj na wp przyzwoit prezencj, ydzi uywaj talentu i umiejtnoci pochodzcych z Biaej krwi do ulepszania czarnuchw. Jest to najbrudniejsze i najpodlejsze oszustwo, na ktre niestety wikszo Biaych daje si nabra. Gdyby pokazywano czystego afrykaskiego czarnucha, byby on z pewnoci zbyt odraajcy by sprzeda si Biaej publicznoci, zatem ydzi szeroko wykorzystuj do tego celu mulatw, nie tylko p na p, lecz gwnie takich, ktrzy maj w wikszoci Biae pochodzenie. Wikszo profesjonalnych czarnych, np. kongresman Adam Clayton Powell ma bardzo niewiele czarnej krwi w swoich yach; zaledwie tyle, by mie ciemn skr. Wyposaeni w ten sposb i przedstawiajcy si jako typowe czarnuchy, mog sta si oni profesjonalnymi promotorami czarnuchw. Jedynym powodem dla ktrego im si to udaje jest fakt, e maj oni za plecami ydowskie media, ktre pomagaj im na tysic rnych sposobw. Czarni Afrykanie reprezentuj najniszy szczebel w drabinie ludzkoci. Przez ostatnie 6 tys. lat zapisywanej historii Afrykanin nie wynalaz zupenie niczego. Nie wynalaz nawet koa, mimo e mia okazj zaobserwowa jak inne rasy, yjce w pobliu, go uywaj. Nigdy 50

Rozdzia 5 nie udomowi adnego zwierzcia. Jego jedynym rodkiem transportu towarw jest gowa. Nigdy nie rozwin swego budownictwa ponad botne lepianki, ktrych uywa jako schronienia. Nigdy sam nie nauczy si czyta ani pisa, nie wynalaz te wasnego alfabetu. Praktycznie jedynym uprawianym przez niego rodzajem handlu by handel koci soniow, koralikami i niewolnikami, czyli, innymi sowy, sprzeda wasnych krewnych. Jest on niezaradny, leniwy i gupi. redni iloraz inteligencji czystego afrykaskiego czarnucha jest o okoo 40 punktw niszy ni Biaego, co stawia go poniej poziomu kretyna. Przecitny amerykaski czarnuch, bdcy waciwie mulatem ktry przyswoi spor ilo Biaej krwi, ma nieco wyszy iloraz inteligencji, rzdu 80, co stawia go dobre 20 punktw poniej redniej dla Biaych. Jest to dokadnie graniczny poziom inteligencji kretyna i dua cz mulatw zalicza si pod tym wzgldem do tej wanie kategorii. Czarnuch jest jednak niezwykle produktywny jeli chodzi o wytwarzanie wikszej iloci CZARNUCHW. Ze wszystkich wymienionych powyej wzgldw by on zawsze dobrze przystosowany do wykonywania niewolniczej pracy pod kierownictwem wyszej rasy, lecz jednoczenie jest on bardzo niebezpiecznym narzdziem w rkach ydw i wielkim zagroeniem dla Biaej Rasy. Gdy Ojcowie Zaoyciele spisywali Deklaracj Niepodlegoci Stanw Zjednoczonych, zawarli w niej racy bd, ktry przeladuje nas od tamtej pory. W przypywie hojnoci, powodowanym zapewne jedynie gupot, wielkodusznie wprowadzili do Deklaracji to wiele zapowiadajce zdanie: Wszyscy ludzie s rwni. Moemy by pewni, e yd macza palce w tym akcie przekrcenia yciowych faktw, moemy by rwnie pewni e Ojcowie Zaoyciele sami w to nie wierzyli. Posiadali niezliczone iloci niewolnikw, a gdy kilkanacie lat pniej spisali Konstytucj, przyznali kolorowym warto trzech pitych gosu. Tego jednak nie dali samym czarnuchom, lecz kademu Stanowi z osobna, przy obliczaniu ich reprezentacji w Kongresie. yd zyska wiele dziki temu zdradzieckiemu zapisowi, pomimo i Ojcowie Zaoyciele nie przyznali czarnuchom obywatelstwa ani prawa gosu, traktujc ich jak niewolnikw i przedmioty. Dzi to samo stwierdzenie, mwice e wszyscy ludzie s stworzeni rwnymi, nieustannie traa do naszych uszu zewszd z telewizji, radia, gazet i innych ydowskich rodkw przekazu. Poniewa 51

Odwieczna Religia Natury codziennie jest nam to wbijane do gw, zwaszcza modzi ludzie zaczynaj w to wierzy. ydzi maj oczywicie na celu, bymy zaakceptowali czarnuchy jako rwnych sobie i krzyowali si z nimi. Chc oni skudli Bia Ras i upodli j gdzie do wstydliwego poziomu zamieszkujcych dungl ludoercw. Susznie mwi si e Moesz wycign czarnucha z dungli, lecz nie zdoasz wycign dungli z czarnucha. Jest to wieczna prawda Natury - kady gatunek jest stworzony by y w swoim naturalnym rodowisku. Ryba bez wody byaby tak samo nie na swoim miejscu, jak niedwied polarny w tropikach. Bbr jest ekspertem w budowaniu tam, lecz nie potra on lata jak orze, ani wi takich gniazd jak on. I na odwrt orze nie moe y tak, jak bbr. Tyczy si to kadego stworzenia Natury kade ma przydzielony wasny model ycia i wasne specyczne rodowisko. Czarnuch wycignity z dungli i przeszczepiony w rodek cywilizacji Biaego Czowieka jest tak samo nie na swoim miejscu jak ryba bez wody. Szkoda jaka zostaa uczyniona przez zabranie czarnego czowieka si z Afryki i przeszczepienie go w rodek Biaej Ameryki nie bya nawet w poowie tak wielka, jak szkoda ktr czarnuch wyrzdzi Biaej cywilizacji w latach kolejnych. Zepsuty czyn, jakim byo wyrwanie czarnego czowieka z wybrzey Afryki i wstrzyknicie go do Nowego wiata, by gwnym czynnikiem katastrofy cywilizacji Biaego Czowieka w jego nowym domu. Byo to zasianie nasion przyszego rozpadu wielkiej i piknej cywilizacji rozkwitajcej w Nowym wiecie. A kt osign niemale monopol na handel niewolnikami? To w przewaajcej liczbie yd, zajmujcy si jedn ze swych ulubionych dziedzin zarabianiem na ludzkim ciele. yd jest znany z zaangaowania w handel niewolnikami nie tylko od setek, ale od tysicy lat. Prawda jest taka e jednym z jego gwnych zaj by obrt ludzkim towarem, a cilej mwic pod-ludzkim towarem, i jego jednoczesna komercjalizacja. Czynic to, forsowa swj plan na dwa sposoby; po pierwsze, zarabia pienidze i umacnia swj monopol nansowy, a po drugie, wstrzykiwa czarn tropikaln krew Afryki w yy Biaej Ameryki, gdzie moga ona szybciej rosn, by ostatecznie zniszczy Bia Ras. Jeli chcemy uchroni si od czarnej plagi, po pierwsze musimy wyprostowa sposb mylenia Biaego Czowieka. Musimy zniszczy haniebne kamstwo, mwice, e wszyscy ludzie s stworzeni rw52

Rozdzia 5 nymi. Musimy nie tylko na powrt uczyni Biaego Czowieka wiadomym swego wielkiego dziedzictwa i wspaniaego daru krwi, lecz take musimy uczyni rasow czysto pierwszym i najwaniejszym celem naszego nowego credo. Musimy zatem sprawi, by kady mczyzna, kobieta i dziecko zdali sobie spraw z tego, jak wielka przepa istnieje pomidzy wspania cywilizacj Biaych a czarnymi mieszkacami dungli. Musimy im uwiadomi, e pomidzy wspaniaym intelektem naszych najwikszych Biaych geniuszy a czarnuchami istnieje o wiele wiksza przepa, ni pomidzy czarnuchem a map. Musimy strzec naszej szlachetnej krwi za wszelk cen. Dlatego te, gdy mylimy o czarnym czowieku, musimy mie na uwadze, e jego naturalnym rodowiskiem jest afrykaska dungla. Musimy zda sobie spraw z tego, e jest on stworzeniem, ktrego naturalny poziom ycia bliszy jest zwierztom ni wspaniaej wysokiej cywilizacji Biaego Czowieka. Musimy przeciwdziaa ydowskiej propagandzie, ktra zatruwa umysy i naturalne instynkty Biaych Ludzi. Moemy to najlepiej zrobi, postrzegajc czarnucha takim, jaki jest on naprawd i myle o nim w kategoriach wrogoci i pogardy. Nie moemy wicej odnosi si do niego z szacunkiem, nazywajc go Murzynem. Musimy darzy go pogard i szyderstwem, nazywajc go tym, czym jest on przez cay czas czarnuchem. Nasz waciw postaw wobec czarnucha ju na zawsze musi by wrogo i pogarda. Musimy przyspieszy nadejcie dnia, w ktrym bdziemy gotowi by wydali t rasow trucizn z naszego Biaego ciaa. W tym celu musimy zmieni sposb mylenia Biaego Czowieka, dopki nie bdzie on gotw by zrobi to, co ju dawno powinien by zrobi oczyci swoje ziemie z czarnej trucizny i koniecznie odesa czarnucha z powrotem do Afryki, skd zosta przywleczony. *** Jak ju wielokrotnie mwiem, gwnym problemem Biaego Czowieka nie jest przezwycienie czarnego czowieka ani nawet perdnego yda. Problemem jest wyprostowanie mylenia Biaego Czowieka i przywrcenie go do zdrowych zmysw. Gdy to zostanie wykonane, reszta bitwy bdzie dziecinn zabaw. Gdy przywrcimy Biaego Czowieka do zdrowych zmysw a jego instynkty bd na powrt dziaa w zgodzie z prawami Natury, walka bdzie wygrana. 53

Odwieczna Religia Natury Biay Czowiek przywrcony do normalnoci i wyzwolony z macek ydowskiej propagandy jest najpotniejsz si na Ziemi. W rzeczywistoci, zjednoczeni i zorganizowani Biali Ludzie s dziesi razy potniejsi ni caa reszta ludzkoci razem wzita. Celem tej ksiki jest doprowadzenie do tej sytuacji. *** Gdy ydzi przywlekli czarnego czowieka z wybrzey Afryki i zaszczepili go na amerykaskiej ziemi, mieli ju opracowany plan zniszczenia rozwijajcej si cywilizacji Nowego wiata przy pomocy czarnej krwi. Handel niewolnikami by dla yda nie tylko bardzo dochodowy, lecz 300 lat temu wiedzia on ju, e uyje afrykaskiej trucizny do zniszczenia Biaej Rasy. W nastpstwie Wojny Secesyjnej yd zyska ogromn moc do skundlenia Biaej krwi Poudnia. Nie udao mu si to jednak gwnie ze wzgldu na dziaalno Ku Klux Klanu. Przed rokiem 1880, poudniowe stany odsuny czarnucha od wadzy sdowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. Na pocztku XX w., pod przykrywk partii komunistycznej, yd uruchomi nowy program skundlenia Biaego Czowieka, ktrego celem stay si tym razem wszystkie stany. Oto plan przedstawiony przez yda, Israela Cohena, w ksice A racial programme for the twentieth century: Musimy zrozumie, e najpotniejsz broni naszej partii s napicia rasowe. Przez zaszczepienie w wiadomoci ciemnych ras poczucia, e przez wieki byy one uciskane przez Biaych, moemy przystosowa je do programu partii komunistycznej. W Ameryce naszym celem jest subtelne zwycistwo. Podegajc czarn mniejszo przeciwko Biaym bdziemy jednoczenie starali si zaszczepi w Biaych poczucie winy za wykorzystywanie Murzynw, bdziemy dy do podniesienia znaczenia Murzynw w kadej dziedzinie ycia; we wszystkich moliwych zawodach, dziedzinach sportu i rozrywki. Majc ten presti, Murzyn bdzie mg zacz polubia Biaych i rozpocz proces, ktry doprowadzi Ameryk do zamierzonego przez nas stanu. 54

Rozdzia 5 Generalnie rzecz biorc, program ten ma na celu zaszczepienie czarnuchom nienawici do Biaych obsesj zabijania biaasw, promujc w tym samym czasie mio i braterstwo wrd Biaych; wpojenie Biaym paraliujcego poczucia winy do tego stopnia, e zrobi wszystko, by zjedna sobie sympati czarnucha. ydzi tocz t walk majc w swych rkach wadz, pienidze i rodki propagandy. yd przypuszcza okrutny atak, by w obecnym pokoleniu skudli rasy Ameryki. Uczyniono ju wszystko co moliwe by wymiesza i zintegrowa obszary zamieszkania, lecz to wci za mao. ydzi wiedz e eby doprowadzi do midzyrasowych maestw, musz wzi si ju za dzieci w wieku szkolnym. By tego dokona, zrobili ju wszystko co w ich mocy, aby promowa swj zbrodniczy program przymusowych przeniesie naszych dzieci do innych szk. Mimo e jest to cakowicie sprzeczne z amerykask Konstytucj, cakowicie sprzeczne nawet z pomylonymi Prawami Obywatelskimi uchwalonymi w latach 60, ydowscy sdziowie wszdzie wydali werdykty o przymusowym przewoeniu dzieci do odlegych szk. Trudno wyobrazi sobie bardziej zoliwe, obrzydliwe i ohydne zbrodnie, niemniej jednak ich osadzanie i upikszanie przez sterowane przez ydw media sprawiy e rozwizanie to wydaje si niemal uzasadnione. Powoduje to, e Biae wadze szk i hrabstw haniebnie zaniechay swego obowizku wobec wyborcw i obywateli, kaniajc si w pas ajdackim ydowskim sdziom. Ba, nawet paszcz si przed nimi. Konsekwencja tego obrzydlistwa jest dla wszystkich oczywista; szkoy stay si wylgarniami bezprawia, anarchii i przestpczoci. ydowska prasa idzie w zaparte i wybiela: Istniej pewne niedogodnoci, ale spjrzmy na korzyci; Musimy sprawi, by Konstytucja funkcjonowaa. Musimy da wszystkim rwne szanse. Co za bzdury. Oczywiste jest, e aden z tych idiotycznych argumentw nie jest suszny. Dowoenie maych czarnych dzikusw do dzielnic zamieszkiwanych przez Biaych i odwrotnie dowoenie niewinnych, maych, Biaych dzieci do przestpczych dungli czarnuszych dzielnic nie przynioso adnego z tych tak zwanych szlachetnych efektw. Prawda jest taka, e szkoy obniyy poziom edukacji, zarwno dla Biaych jak i czarnych. Nie s to nawet ju duej palcwki edukacyjne lecz kolonie karne, obozy niewolniczej pracy w ktrych nasze biedne Biae dzieci padaj oarami potwornych ydowskich zbrodni. 55

Odwieczna Religia Natury Nawet brudne czarnuchy nie chc aby ich dzieci byy przewoone, ale kilku wspierajcych ydowskie interesy czarnych rzecznikw twierdzi, e w ten sposb mog oni dosta rwne szanse. We wszystkich przypadkach za pozwy do ydowskiego sdu odpowiada Legal Defense Fund organizacja nansowana i kontrolowana przez ydw. ydowscy sdziowie wydaj niemal niewiarygodnie mieszne wyroki, masowo skazujc Biae dzieci na wywoenie do czarnych dungli, a mae, czarne, dzikie zwierzta na Biae przedmiecia. Spotkao si to z du fal sprzeciwu. Naszym celem musi by wykorzystanie takiej opozycji, zorganizowanie jej i zaznajomienie tych Biaych Rasowych Towarzyszy z naszym nowym credo. W Pontiac w stanie Michigan, na przykad, grupa Biaych rodzicw, okrelajca si jako National Action Group, zorganizowaa bojkot i zatrzymaa 35% Biaych dzieci w domach w pierwszym dniu roku szkolnego. Kontrolowana przez ydw policja natychmiast podja akcj, by upewni si e tych kilku Biaych zdrajcw, ktrzy naruszyli bojkot bya dobrze chroniona i prbowaa zama bojkotujcych. Slogan Biaej grupy brzmia: Wywocie sdziw, nie dzieci. Chyba lepszym sloganem byby odzie zamiast autobusw, ktry oznacza oczywicie, e powinnimy zaadowa czarnuchy na odzie i odesa je z powrotem do Afryki, zamiast wywozi nasze biedne niewinne dzieci. Jest raczej ironiczne, e najbardziej zdecydowany sprzeciw wobec wywoenia nie wyszed od Biaych Ludzi i Biaych rodzicw ktrzy maj najwicej do stracenia, lecz od chiskiej grupy rasowej w San Francisco. Mimo e nie yj oni we wasnym kraju i stanowi niewielk mniejszo, Chiczycy ci maj przynajmniej do Rasowej Lojalnoci i rasowej dumy by trzyma si razem. Otwarcie twierdz, e poza zwart grup ich dzieci utrac dziedzictwo kulturowe. Natomiast jeden z chiskich nauczycieli przyznaje: To wam mwi ocjalnie, jednak gdybycie znali chiski, dowiedzielibycie si e oni nie chc by ich dzieci chodziy do szkoy z czarnymi. Nawet kolorowi Chiczycy, ktrych dziedzictwo kulturowe jest o wiele ubosze ni dziedzictwo wspaniaej Biaej Rasy, maj do rasowej solidarnoci i lojalnoci eby trzyma si razem i wiedz, kiedy s upadlani przez mieszanie ze zgraj podrzdnych czarnych zwierzt. W czasie gdy pisz te sowa co najmniej 3 tys. chiskich dzieci wci bojkotuje szkoy w San Francisco. W ydowskich rodkach propagandy, takich jak magazyny Time 56

Rozdzia 5 czy Life i inne, mona przeczyta opinie typu: Tak, problem istnieje, ale przezwyciymy wszystkie przeszkody i wszystkim wyjdzie to na dobre oraz tym podobne bzdury. Przebiegy yd nigdy nie odpowiada na pytania: Czy przewoenie jest naprawd dobre dla naszego kraju? Czy przynosi jakiekolwiek pozytywne skutki? Zawsze prezentuje si to w taki sposb, e wszyscy uwaaj, e potrzebujemy integracji, e jest to wyszy cel. Szerzc to potworne kamstwo, yd dobrze wie co robi; wie e rujnuje i dewastuje to nasze publiczne szkoy, na ktre Biali rodzice o ogromne sumy pienidzy poprzez podatki. yd wie, e efektem tej operacji bdzie skundlenie czarnych i Biaych w kolejnym pokoleniu, co upodli, zdegeneruje i zniszczy Bia Ras. Przez cay czas promuje on t ide na (pozornie) najwyszym poziomie, jak gdyby to by amerykaski sen; jak gdyby byo to prawo ziemi; jak gdyby byo to tym, co Ojcowie Zaoyciele okrelali mianem demokracji. ydzi zaarcie promuj ide, ktra mwi, e jeli tylko bylibymy w stanie zintegrowa wszystkie rasy, wszystko byoby po prostu piknie, i tym podobn kryminaln propagand. Musimy wci i wci zwraca uwag naszych Biaych Rasowych Towarzyszy na okropne fakty obecnej historii, a mianowicie: w 1920 r. Biaa Rasa bya przewyszana liczebnie przez kolorowych tylko w stosunku 2:1. Dzisiaj jest to stosunek 7:1, a ydowski ONZ radonie prognozuje, e w kolejnych 20 latach wyniesie on 49:1 na korzy wrogich kolorowych hord (dane na rok 1973 dop. tum.). Nie trzeba wielkiej wyobrani by zda sobie spraw, jaki los czeka Bia Ras gdy agitowani i kontrolowani przez ydw kolorowi bd mieli do zycznej siy by nas wyrn. Lekcje z historii i praw Natury s jasne: Biaa Rasa musi zdominowa Ziemi lub marnie zginie z rk podrzdnych kolorowych. *** Pierwszym krokiem Biaego Czowieka w walce o samoocalenie musi by wygnanie czarnuchw i odesanie ich z powrotem do Afryki. Naszym celem nie moe by pomaganie czarnuchom w ulepszaniu si. Nie mamy adnego interesu w ulepszaniu czarnucha i wcielaniu go do naszego Biaego spoeczestwa. To najgupsza rzecz, jak moglibymy zrobi. Jedyn rzecz jak czarnuch wytwarza gdy otrzymuje pomoc z zewntrz jest wicej czarnuchw. Jedynym wyjciem jest ich odesanie. To jedyne sensowne rozwizanie. 57

Odwieczna Religia Natury Jeli chodzi o realizacj rozwizania czarnuszego problemu, ktrym jest odesanie czarnuchw do Afryki, ludziom zazwyczaj przychodz na myl dwie myli zaszczepione w ich gowach przez ydw: (a) Jak moglibymy tego dokona? (b) Tak, to byoby sensowne rozwizanie, ale nigdy nie zmobilizujemy do tego ludzi. Obie te myli s oczywicie bardzo negatywne, zupenie tak jak yczy sobie tego yd. Promuje on te idee razem z maksym star jak strategia wojenna jeli sprawisz e twoi wrogowie bd myleli e s pokonani nim walka si rozpocznie to bd oni faktycznie pokonani. Zastanwmy si nad (a) - czy moemy sobie na to pozwoli? Odpowied brzmi: zdecydowanie tak. Rzeczywisto jest taka, e nie moemy sobie na to nie pozwoli. Praktycznie wszyscy normalni Biali Ludzie zgadzaj si co do tego, e czarnuchy nie pasuj do naszego spoeczestwa. W USA na przykad, wikszo jest wiadoma e czarnuchy s sprawcami ponad 85% przestpstw z uyciem przemocy, pomimo i stanowi jedynie 12% populacji; na ich utrzymanie przeznacza si coraz wicej pienidzy podatnikw; wikszo wielkich miast gnije od wewntrz z powodu czarnuszego problemu; przewoenie dzieci do odlegych szk i kundlenie to potworne efekty obecnoci czarnuchw pord nas. Wikszo normalnych Biaych Amerykanw jest tego wiadoma i, za wyjtkiem idiotycznych hipokrytw w naszych szeregach, przecitny Biay Amerykanin wie, e taka polityka rasowa zniszczy jego kraj, ras i nard. Niemniej jednak, idea odesania 30 mln czarnuchw przez ocean na kontynent z ktrego ich przodkowie zostali przywleczeni wydaje si im do zdumiewajca. Dzieje si tak dlatego, e ydzi zaszczepili negatywne myli w ich gowach. Gdy jednak rozwaymy ten problem z punktu widzenia ekonomii i rasowej logiki, zobaczymy, e odesanie ich do Afryki tak szybko jak to moliwe to najlepsze rozwizanie. Spjrzmy na liczby. Jeli zaoymy, e mamy odesa 30 mln czarnych do Afryki i nawet zrobimy to z klas, po 1000 dolarw za sztuk, to cay koszt operacji wyniesie jedynie 30 mld dolarw, uamek rocznego budetu USA. Co wicej, bdzie to wydatek jednorazowy. Jak moemy sobie na to pozwoli? Po pierwsze, musimy wzi wszystkie pienidze ktre obecnie marnuje si na pomoc zagraniczn dla krajw, ktre 58

Rozdzia 5 nas nienawidz i gardz nami i przeznaczy je na odtransportowanie czarnuchw do Afryki. Na odesanie wszystkich zanieczyszczajcych nasz ras czarnuchw do Afryki moglibymy uy wszystkich pienidzy, jakie obecnie s marnowane ich hodowanie na naszych ziemiach. Gdy pomylicie o miliardach dolarw ktre s wydawane na setki idiotycznych programw spoecznych sprzyjajcych mnoeniu si czarnuchw, pienidze wydawane na pomoc zagraniczn, na zbrojenia, ktre tak naprawd nas nie chroni i ca reszt 200 mld dolarw rocznie plus reszt budetu, ktry jest stale marnowany i zawaszczany przez ydw, dojdziecie do wniosku, e pytanie zostao niepoprawnie sformuowane. Powinno ono brzmie: Jak moemy sobie pozwoli na utrzymywanie czarnuchw tutaj? Jak moemy bez koca wydawa na nich nasze pienidze? Majc w kieszeni te wszystkie miliardy trwonione na pomoc spoeczn dla czarnych, na skutki czarnej przestpczo i czarny kapitalizm, moglibymy odesa t obca czarn populacj do Afryki ju dziesitki razy. O czci (b), mwicej e Biali Ludzie nigdy si tego nie podejm, mona powiedzie, e jest nieco trudniejsza do zrealizowania. Do jej realizacji potrzebujemy intensywnego programu re-edukacji Biaych. Jest to kwestia wycznie silnej woli. Ponownie powtarzam, jest to kwestia wyprostowania mylenia Biaego Czowieka. Jeli mamy wol ycia i wol przetrwania, to musimy mie wol by powstrzyma rozprzestrzenianie si zanieczyszczajcej czarnej krwi w naszym rasowym Biaym ciele. Gdy przyjrzymy si historii najnowszej, zobaczymy, e ydzi nie aowali specjalnie 9 mln Niemcw ktrzy zostali wysiedleni z Prus i Niemiec Wschodnich, ziem ktre zamieszkiwali od kilkuset lat. ydzi nie mieli szczeglnych wyrzutw sumienia gdy wyrzucili 1,5 mln Arabw z ich ojczystych ziem w Palestynie na pustyni i pozostawili ich tam bez rodkw do ycia, zagarniajc cay ich majtek. Dlaczego Amerykanie, ktrzy nie okazali wspczucia swoim niemieckim Biaym Braciom w czasie I i II wojny wiatowej, zabijajc 50 tys. mczyzn, kobiet i dzieci w cigu nocnego nalotu na Hamburg i 300 tys. naszych Biaych Braci w Drenie, tak bardzo przejmuj si losem czarnuchw? Z ca pewnoci czarnuchy stanowi realne zagroenie dla na59

Odwieczna Religia Natury szego przetrwania, czego nie mona powiedzie o Niemcach. Fakt jest taki e w yach okoo 30% Biaych Amerykanw pynie niemiecka krew i jest to wielk ironi losu e stanli oni do walki przeciwko odwanym Niemcom, ktrzy walczyli o NASZ Bia spraw przeciwko ydom. Przywoujemy tutaj fakty historyczne by pokaza, e problem odesania czarnuchw do Afryki nie jest problemem natury ekonomicznej ani moralnej, ale problemem postawy rasowej. Gdy uda nam si wyprostowa nasze mylenie, problem odesania czarnuchw zostanie rozwizany. Gdy zastanowimy si przez chwil ile czarnuchw mona by odesa przy uyciu choby przestarzaych statkw i samolotw, dostrzeemy e problemy ekonomiczne i techniczne wcale nie istniej. Moemy to zrobi i musimy to zrobi. Nie moemy sobie pozwoli na to, by tego nie dokona. Powtarzam prawdziwy problem polega na wyprostowaniu naszego mylenia i to wanie jest tematem przewodnim tej ksiki i naszej Twrczej religii. Kluczem do wyprostowania mylenia Biaego Czowieka jest propaganda, owiecenie, organizacja i jeszcze wicej propagandy. Pamitaj, e zorganizowana i zjednoczona Biaa Rasa jest dziesi razy potniejsza ni wszystkie inne rasy razem wzite. Ksika ta jest dedykowana osigniciu tego wielkiego i ambitnego celu. To wanie jest najwaniejszy cel naszej nowej religii.

60

Rozdzia 6

Mistrzowie kamstwa krtka historia ydw


Natura w swojej nieskoczonej mdroci przywizuje najwiksz wag do przetrwania gatunkw. W swoim ogromnym zrnicowaniu Natura daa ycie stworzeniom rnego rodzaju: rybom i ptakom, ssakom i warzywom, insektom i bakteriom. Niektre gatunki, takie jak kardynay, s pikne. Inne z kolei, np. jaszczurki takie nie s. Jedne stworzenia s misoerne, inne rolinoerne. Niektre ssaki, np. krowy, pas si na kach. Inne, np. kojoty, wilki lub tygrysy s drapienikami. Niektre gatunki, np. karaluchy czy komary, s pasoytami. Kade stworzenie ma swoje sposoby na przetrwanie oraz zachowanie swojego gatunku. W kadym z nich wola ycia i zachowania swojego gatunku jest niesamowicie silna. Jeli by tak nie byo, wszystkie stworzenia by wkrtce wymary. Wrd gatunku ludzkiego, jedna rasa wyrnia si na tle innych pod wzgldem intensywnoci i zapau, z jakim walczy o swoje przetrwanie. Mowa tutaj o rasie ydowskiej. Jak jedna rasa moga przetrwa i pozosta nienaruszona przez 5 tys. lat cigych problemw? Jest to rzecz godna uwagi. Podczas gdy niektre ze staroytnych ludw, np. Babiloczycy, Rzymianie, Fenicjanie, czy Egipcjanie dawno umary rasow mierci, ydzi przetrwali. Ponadto, zniewolili oni wszystkie inne rasy mimo, e s tak ma czci populacji Ziemi. 61

Odwieczna Religia Natury O ile wspaniaa Biaa Rasa bya budowniczym, odkrywc i twrc cywilizacji i narodw, yd nie by adnym z nich. Wrcz przeciwnie, by on zaprzeczeniem cech szlachetnego Biaego Czowieka. W swojej historii trwajcej ponad 5 tys. lat, podczas ktrej zachowa swoj rasow homogeniczno, yd by pasoytem erujcym na narodach, pord ktrych mieszka. Nigdy nie by twrc, budowniczym, ani niczego nie wytwarza, w przeciwiestwie do Biaej Rasy. ydzi od zawsze byli niszczycielami cywilizacji, upiecami narodw i mordercami, ktrzy dokonywali ludobjstwa od najwczeniejszych etapw swojej historii. eby si o tym przekona, wystarczy przeczyta ich wasny Stary Testament - s tam opisy morderstw i grabiey dokonywanych na kolejnych plemionach. Doprawdy, ydzi s krwioercz ras. Udao im si przetrwa przez tak dugi czas, aczkolwiek byli rozproszeni wrd wielu innych narodw. Byli chorob nkajc ludzko od samego pocztku pisanej historii. Choroba ta trwa nadal i jest bardziej miercionona ni kiedykolwiek - gwn jej oar jest Biaa Rasa. Trzeba wic przyjrze si historii naszych oprawcw. Jest to fascynujca, ale i przeraajca historia. Jednak musimy j pozna i zrozumie, jeli mamy si wydoby z tego kryzysu i wypeni nasze obowizki wyznaczone przez Natur, czyli: zapewni przetrwanie Biaej Rasie. Historia ludzkoci jest przepeniona wojnami i koniktami. Wrd wszystkich narodw i ras, ktre w tych koniktach bray udzia, adna nie wzbudzaa tak potnych antagonizmw (niezalenie od miejsca, w ktrym si pojawia) jak rasa ydowska. Wrd tych wszystkich zawirowa historii, wojen, koniktw i masakr, prdzej czy pniej obie strony koniktu porozumieway si i zawieray kompromis, jednak nie dotyczyo to ydw, ktrzy nigdy nie potrali pogodzi si z narodem, na ktrym erowali. Nigdy nie udao im si rwnie pokojowo wyemigrowa do innych krajw. Historia ydw pokazuje nam dwie rzeczy: po pierwsze - nigdy nie byo pojednania pomidzy nimi, a ich gospodarzami; po drugie - aden nard nigdy nie zdoa pozby si ich permanentnie. Ponadto, gdy ydzi stawali si coraz bardziej szkodliwi i nieznoni, nard na ktrym erowali generalnie prbowa si ich pozby. Niemniej jednak, w adnym przypadku poszkodowana nacja nie zdoaa wypdzi ich na stae. Jest to zaskakujce, e za kadym razem gdy ydzi byli wypdzani, powracali po zaledwie kilku latach. Nie tylko powra62

Rozdzia 6 cali, ale take ze zdwojon si prbowali zniszczy swoich niedawnych ywicieli. Od niepamitnych czasw by to nard niszczycieli kultury i cywilizacji. Problem ydowski nka narody przynajmniej przez ostatnie 5 tys. lat. O ile Biaa Rasa w swojej kreatywnoci i ywioowoci przemieszczaa si w rne rejony wiata i tworzya tam cywilizacje, tak ydzi niezmiennie za ni podali by te cywilizacje zniszczy. Pomogli oni zniszczy cywilizacj egipsk oraz greck, byli gwnym powodem upadku cywilizacji rzymskiej. Kiedy Europa powoli zacza si odradza i kontynuowa rzymskie tradycje, yd ju czeka, by sta si chorob toczc jej organizm. Gwnym centrum dzisiejszego ydostwa jest Nowy wiat. W zasadzie, Nowy York jest najwikszym orodkiem ydowskiej populacji na wiecie, a take centralnym orodkiem nansowym. Celem yda jest nie tylko zniszczenie Stanw Zjednoczonych i pastw Europy, ale take skundlenie Biaych populacji je zamieszkujcych. Jak to si stao, e ydowska rasa zdoaa przetrwa te wszystkie zawirowania historii, ktrych dowiadczya podczas gdy potniejsze ludy jak Rzymianie upady? Czy to dlatego, e ydzi s wytrwali? Okazuje si, e ydzi s wytrwali, jednak duo wytrwalsze rasy, jak Rzymianie, nie zdoay przetrwa. Czy to dlatego, e ydzi s dobrymi wojownikami? Nie, s oni tchrzami i z pewnoci jednymi ze sabszych wojownikw. A moe to dlatego, e s oni bardziej zdradzieccy i kamliwi? Moliwe, poniewa przewyszaj oni w tym wszystkie inne rasy. Nie jest to jednak jedyny powd, dla ktrego udao im si przetrwa. Gwna przyczyna ich sukcesu ley w unikalnej religii. Ju na samym pocztku swojej historii, ydzi zauwayli ogromny potencja drzemicy w religii, ktra jest potn broni. Broni, ktra moe posuy zarwno do zjednoczenia swojej rasy, jak i do zniszczenia jej wrogw. Przez tysice lat opanowali te umiejtnoci do perfekcji. W mistrzowski sposb wykorzystali religi do zapewnienia sobie przewagi nad innymi ludami. Nikt si tego nie spodziewa, a ju na pewno nie Biaa Rasa. Krtka analiza historii wojen pomidzy Rzymem i Kartagin, oraz historii oblenia i zniszczenia Jerozolimy podczas ekspansji Rzymu pozwol nam rozwiza tajemnic przetrwania ydw przez tak dugi czas. Gdy Rzymianie roli w si, byo tylko kwesti czasu zanim doj63

Odwieczna Religia Natury dzie do koniktu z Kartagin. Przez ponad 100 lat dwie potgi prowadziy wyniszczajc wojn. Ostatecznie Rzym wyszed z tej bitwy zwycisko - Kartagina zostaa zburzona, caa jej mska populacja zabita, a kobiety i dzieci sprzedane do niewoli. Kartagina znikna z map by ju si na nich nie pojawi. Przeciwstawmy to teraz temu, co stao si w Jerozolimie w 70 r. n.e. Za czasw panowania cesarza Wespazjana ydzi z Judei zaczli si buntowa. Cesarz Wespazjan wysa tam generaa Tytusa i po 139-dniowym obleniu Jerozolimy miasto zostao zrwnanie z ziemi, a ydzi zabici lub przesiedleni. Zdawaoby si, e sytuacja jest podobna do tej z Kartagin, e bdzie to koniec ydw. Jednak tak si nie stao. ydzi mieli pewn nadzwyczajn przewag: bya to ich unikalna religia, ktra jednoczya t ras. Dalecy od bycia pokonanymi, ydzi w swojej przebiegoci i zaradnoci, zjednoczeni przez swoj religi postanowili zemci si na Rzymianach. Wpoili Rzymianom religi, ktra znacznie osabia ich wol przetrwania jako rasy i narodu. Z ogromnym zapaem ydzi rozprzestrzeniali wrd Rzymian now religi, goszc tak samobjcze idee jak nadstaw drugi policzek, miuj swoich nieprzyjaci, nie stawiaj oporu zemu i innymi samodestrukcyjnymi lozoami, ktre znacznie osabiy Rzymian i sprawiy, e stali si oni bezbronni wobec swoich wrogw. W cigu kilku nastpnych stuleci wielka rzymska cywilizacja upada. Staa si bezbronna wobec grasujcych Wandalw, ktrzy ostatecznie spldrowali Rzym w roku 476. W swojej wytrwaoci i gorliwoci by zachowa ydowsk ras, yd nie poprzesta na Rzymie. Wrcz przeciwnie - po upadku Rzymu, zwrci si w stron nowopowstaych kultur zachodnioeuropejskich. Kultur, ktre od samego pocztku miay by osabione now religi, ktra wczeniej posuya ydom do zniszczenia Rzymu. Prawd jest to, e yd jest wytrway. Jest on przebiegy, zdradziecki i uporczywy. Te wszystkie cechy sprawiaj, e jest on najgroniejszym drapienikiem i pasoytem na ciele ludzkoci. Ale nawet te cechy nie zapewniyby mu przetrwania, gdyby nie religia mojeszowa. To wanie elementy tej religii jednocz wszystkich ydw przeciwko reszcie ludzkoci. To dziki tej religii ydzi dziaaj tylko na wasn korzy, kosztem wszystkich innych. Uosabia ona jedno z najsilniejszych praw Natury: denie do przetrwania i rozprzestrze64

Rozdzia 6 niania swojej rasy. ydzi w swojej wczesnej historii nauczyli si bardzo wanej rzeczy: nic nie jednoczy tak, jak wsplny wrg. Bazujc na tej przesance, zawsze prowadzili wojn z innymi rasami. W zasadzie, to wszystkie inne rasy s ich wrogami przez cay czas. Kto jest ich gwnym wrogiem w danym momencie - to tylko kwestia strategii. Ta teoria zdziaaa cuda. Utrzymaa ydw jako ras zjednoczon i walczc. Dziki swojej solidarnoci zdoali pozby si swoich wrogw w przeszoci. Dzisiaj niszcz Bia Ras. Gwnym motywem w ydowskiej religii jest nienawi - nienawi do gojw, czyli wszystkich innych ras. Kolejnym bardzo wanym aspektem ydowskiej religii jest Rasowa Lojalno. Dla przecitnego Biaego Czowieka niewiele znaczy to, z kim robi interes, czy jest to drugi Biay Czowiek, czy nie. Biay goj nie jest rwnie zainteresowany, czy ssiad lub osoba, ktr spotyka na ulicy rwnie naley do Biaej Rasy. Jednak dla yda to, czy robi interesy z drugim ydem, czy yje obok drugiego yda, czy spotyka drugiego yda, ma ogromne znaczenie. Pamitajmy o tym elemencie Rasowej Lojalnoci podczas szukania lepszej religii dla Biaej Rasy. To, e judaizm jest tarcz chronic ydowsk ras przez ostatnie 5 tys. lat jest nie do zaprzeczenia. ydzi nie wierz w boga ani nie s na tyle gupi, eby zajmowa si wiar w ycie pomiertne. Golda Meir, obecna premier Izraela (dane na rok 1973 dop. tum.), podkrelia to dobitnie w swoim przemwieniu, ktre wygosia w Knesecie (izraelskim parlamencie): jestem osob niewierzc, jednak nikt nie jest w stanie wykorzeni z mojego serca i umysu przekonania, e bez ydowskiej religii bylibymy narodem jak kady inny, ktry po latach wietnoci przesta istnie. Od najwczeniejszych przebyskw dziecistwa, ydowscy rodzice wpajaj swojemu potomstwu ide Rasowej Lojalnoci. Jest to idea goszca, e przetrwanie ydowskiej rasy jest wszystkim, e wszystkie inne ludy s jej wrogami, ktrych powinno si wykorzysta lub zniszczy. ydowski Stary Testament jest wypeniony zmylonymi historiami. Poprzez te kcyjne historie idea rasowego przetrwania jest zaszczepiana w ich umysach. Stary Testament i Talmud pene s porad i wiedzy, ktra ma zjednoczy ydowsk ras w niezniszczalny organizm. W Ksidze Przysw (29:18) jest wyraony dugoterminowy program: Gdy nie ma widzenia, nard si psuje. Skontrastujmy to z 65

Odwieczna Religia Natury porad, ktr ydzi narzucili Biaej Rasie w Nowym Testamencie, na przykad w Ewangelii wg Mateusza (6:34) jest napisane: Nie troszczcie si wic zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzie sam o siebie troszczy si bdzie. Widzimy tu wyranie, e dla ydw wane jest by mie plan dugoterminowy. W zasadzie ich religia jest oparta na bezustannym spiskowaniu, co jest kluczowe dla ich przetrwania jako pasoytniczej rasy. W celu zmikczenia i osabienia Biaej Rasy, zatruwaj oni umysy Biaych Ludzi takimi radami, spord ktrych nie troszczcie si wic zbytnio o jutro jest tylko jednym z wielu przykadw. Biaa Rasa niestety poda za takimi radami. ydzi okrelili swoje plany tysice lat temu - podbi i zniewoli wszystkie inne narody. Biaa Rasa - w przeciwiestwie do ydw - nie ma adnego planu umoliwiajcego przetrwanie. Nie ma adnej religii, ktra by j zjednoczya. Jest cakowicie bezbronna przeciwko ydom, ktrych zadanie polega na jej zniszczeniu lub zniewoleniu. O ile szlachetna Biaa Rasa jest kreatywna, produktywna i samowystarczalna, ydzi w bardzo wczesnym stadium swojej historii postanowili, e najlepsz ich metod przetrwania bdzie pasoytowanie na innych, bardziej produktywnych narodach. Przez kolejne tysice lat to postanowienie zostao tak zakorzenione w ydowskiej mentalnoci, e stao si czci ich narodowego charakteru. Nie potra ju oni postpowa inaczej, s uzalenieni od swoich ywicieli, zupenie jak pchy i inne pasoyty w wiecie zwierzcym. Wobec tego, yd snu plany i przygotowywa si do osignicia swoich celw. Ma on daleko idcy i wszechogarniajcy program umoliwiajcy mu kontrol, dominacj i wyzyskiwanie swojego ywiciela, do ktrego ywi chorobliw nienawi. Gwnym aspektem ydowskiej religii jest wanie nienawi do swojego ywiciela. Jak wiele razy syszelimy wyraenia takie jak nierzdnica z Babilonu? Faktem jest, e Biali Babiloczycy byli dobrymi i kreatywnymi ludmi, ktrzy zostali ostatecznie zniszczeni przez ydw. Rozprzestrzeniana przez ydw propaganda o rzekomej degeneracji Babiloczykw jest potwornym kamstwem. Rzymianie (ktrych cywilizacja zostaa zniszczona przez ydw za pomoc chrzecijastwa) byli przedstawiani przez ydw jako okrutni, zdegenerowani, niemoralni. Nawet dzisiaj, ydowskie lmy z Hollywood ukazuj Rzymian jako degeneratw. Tacy propagandzici jak Billy Graham oskaraj Rzymian o okruciestwo i tyrani. 66

Rozdzia 6 Kolejne, potworne ydowskie kamstwo. Wybrawszy rol pasoyta, ydzi s ograniczeni do wdrwki w poszukiwaniu ywiciela - rozwinitego spoeczestwa, pord ktrego bd mogli si osiedli i prosperowa jego kosztem. Jako pasoytniczy lud, ydzi s cakowicie uzalenieni od swoich oar. Kiedy staj si czci jakiego spoeczestwa, nic do niego nie wnosz poza swoj chytroci i zdradzieckoci. yd wie, e prdzej czy pniej zostanie zdemaskowany i skoczy si to zemst i aktami przemocy. Rzecz, ktrej boj si oni najbardziej jest wykrycie i nastpujca po nim zyczna przemoc. Jednym z ich powiedze byo: Oy, gevalt!. To stare powiedzenie w jzyku jidysz mona tumaczy jako Och, przemoc!. Wiedzc, e takie pasoytnicze zachowanie jak okradanie nie-ydw w konsekwencji doprowadzi do przemocy, ydzi przygotowuj si na to z wyprzedzeniem. Przypomnijmy sobie cytat z Ksigi Przysw: Gdy nie ma widzenia, nard si psuje. Dlatego prbuj oni zminimalizowa wszelki opr ze strony gojw. Dziki temu, akty wrogoci ze strony ich ywicieli wystpuj znacznie pniej. Pod tym wzgldem yd jest bardzo podobny do innych pasoytw wystpujcych w Przyrodzie. Kiedy kleszcz dostaje si na nog czowieka, robi to potajemnie i zazwyczaj pozostaje niezauwaony. Szuka on odpowiedniego miejsca na ciele swojego ywiciela, gdzie bdzie mg rozpocz wysysanie jego krwi. Kleszcz wie, e jeli uksi swojego ywiciela, bdzie to dla niego bolesne i zwrci to jego uwag, czego rezultatem bdzie pozbycie si pasoyta. Jednak kleszcz ma na to metod. Zanim uksi swoj niewiadom oar, znieczula j. W ten sposb jest w stanie na niej erowa podczas gdy ywiciel nie poczuje blu, a nawet nie bdzie wiadomy jego obecnoci. Kiedy oara wreszcie odnajdzie kleszcza, bdzie on ju dobrze osadzony w jej ciele. ywiciel nie bdzie ju w stanie usun pasoyta bez spowodowania blu i zakaenia sobie samego. Nawet jeli oara sprbuje teraz pozby si szkodnika, nie moe tego zrobi. Mona wyrwa opase ciao kleszcza, jednak gowa pozostanie osadzona w rodku i spowoduje infekcj, a nawet zatrucie krwi. Na tym etapie usunicie pasoyta staje si trudn operacj podczas gdy na pocztku mona byo go wycign palcami, gdyby tylko ywiciel zda sobie z tego spraw. Pasoytnicza dziaalno yda jest bardzo podobna. Bdc nieproduktywnym pasoytem, yd nie ma nic do zaoferowania spoeczestwu czy narodowi, na ktrym eruje. Pamitaj o 67

Odwieczna Religia Natury tytule tego rozdziau - ydzi s mistrzami kamstwa. Ich gwnym zajciem jest oszukiwanie i kamanie na ogromn skal. Wybrawszy drog pasoyta, oszukiwanie i kamanie stao si tak gboko zakorzenionym zachowaniem yda, e wie on instynktownie, co trzeba robi by przetrwa i jakie s saboci jego nie-ydowskiego ywiciela. W zwizku z tym, koncentruje si on na wszystkich centrach wadzy kreatywnego i produktywnego spoeczestwa, na ktrym eruje. W krtkim czasie zdobywa on kontrol nad wszystkimi funkcjami i urzdami, ktre zapewniaj dobrobyt i przetrwanie temu spoeczestwu. yd nie jest rolnikiem, nie pracuje w fabryce. Zamiast tego, koncentruje si raczej na obsadzaniu wszystkich wanych funkcji pastwowych swoimi ludmi. Przejmuje take wadz nad mediami i bankami. W sprawny sposb manipuluje, dezorientuje i zwodzi umysy swoich oar. Tak jak kleszcz, yd znieczula organizm nie-ydowskiej nacji, na ktrej postanowi erowa. Osadza si gboko w jej ciele i przygotowuje si do obrony przed wszelkimi prbami pozbycia si go. Dzisiaj na wiecie, a szczeglnie w Ameryce, widzimy ydw kontrolujcych najwaniejsze urzdy. Maj oni cakowit kontrol nad Systemem Rezerwy Federalnej Stanw Zjednoczonych, o ktrym wikszo Amerykanw nic nie wie i myli, e jest czci Rzdu Federalnego. Wiele ksiek zostao napisanych o ydowskiej wadzy nad Rezerw Federaln i nie mamy miejsca, eby dokadnie przeanalizowa ten problem. Wystarczy jednak powiedzie, e Zarzd Rezerwy Federalnej nie jest instytucj pastwow, lecz cakowicie prywatnym systemem bankw znajdujcych si pod kontrol midzynarodowego ydostwa. Znajduje si on poza zasigiem Rzdu Federalnego. Nie, eby robio to wielk rnic, poniewa Rzd Federalny jest rwnie kontrolowany przez ydw, jednak warto to podkreli. Poprzez manipulacje i naduywanie swojej niezalenoci od rzdu, Rezerwa Federalna moe drukowa miliardy dolarw na swj wasny uytek, pacc tylko i wycznie za papier i farb. Te koszty zwykle wynosz 0,7 centa za kady banknot, niezalenie czy jest on o nominale 10 dolarw, czy 1000 dolarw. Waciwa emisja pienidza jest przeprowadzana przez Biuro Grawerowania i Drukowania (BEP), ale banknoty s potem przekazywane midzynarodowemu ydostwu pod przykrywk Systemu Rezerwy Federalnej Stanw Zjednoczonych. Jedynym wydatkiem tych bankierw jest zakup papieru i farby. ydowscy bankierzy nie tylko uzyskuj pienidze waciwie za 68

Rozdzia 6 nic, ale rzd USA jest zobowizany wydawa obligacje skarbowe jako zabezpieczenie tej transakcji. Amerykanie musz wtedy spaca nie tylko kapita tych obligacji, ale take wynikajce z niego odsetki. Te dugi nie s nigdy spacane, lecz wrcz przeciwnie - przez ostatnie 40 lat wzrastaj z roku na rok. W taki sposb amerykaski podatnik jest coraz bardziej obciany dugami, ktre pniej przejd na kolejne pokolenia. Amerykanie zapoyczaj si u midzynarodowego ydostwa, ktre zdobyo te pienidze praktycznie bez adnego wysiku i bez wasnego nakadu nansowego. ydzi manipulowali nansami i uzurpowali sobie prawo do skarbu pastwa w ktrym yli od najdawniejszych czasw. W ich wasnej Biblii jest mowa o ludziach zajmujcych si wymian waluty. Byli to oczywicie ydzi. ydowski monopol na pienidze siga tak daleko, jak sama historia pienidza. Oszustwo Rezerwy Federalnej nie jest niczym nowym - wyrasta ono z kilkutysicznoletniej praktyki przechowywania zota bogatych obywateli przez ydowskich skarbnikw. Zoto miao szczegln si przycigania dla ydw od najdawniejszych czasw. Kiedy tylko pienidz zosta wynaleziony, zoto byo uywane jako rodek wymiany, a ydzi od samego pocztku starali zajmowa si przechowywaniem zota innych. Wiele osb byo zainteresowanych takimi usugami. Przez wikszo czasu zoto znajdowao si u ydw, nie zdarzao si, by musieli oni przekaza cae zoto wacicielom. W ten sposb narodzi si pomys poyczania czci zota, ktre naleao do kogo innego, by potem otrzymywa nieco wiksz sum z powrotem. Gdy ilo klientw wzrosa, ydzi zorientowali si, e mog poycza praktycznie 90% zota, ktre mieli w danym momencie do dyspozycji bdc cay czas w stanie pokry wszelkie podjcia pienidzy przez ich prawowitych wacicieli. To by pocztek bankowoci, ktra potem staa si potnym narzdziem w rkach ydw. Dziki niej ydzi byli w stanie bogaci si na pracy produktywnych kupcw przy praktycznie zerowym wkadzie wasnej pracy. Wanie z takiej dziaalnoci wywodzi si bankowo. Od tamtego czasu ydzi wprowadzili wiele nowych metod kontrolowania wiatowych nansw - od kontroli odsetek, przez Rezerw Federaln, a po midzynarodowe poyczki i manipulacje. Nie tylko kontroluj oni bankowo, ale take rynki akcji. Kady kto przyjrzy si rozkadowi miejsc na Nowojorskiej Giedzie Papierw Wartociowych, zauway, e s to w znacznej mierze ydzi. Kontrolu69

Odwieczna Religia Natury jc rynki akcji, ydzi wzbogacaj si na cikiej pracy wielu kreatywnych i produktywnych Biaych Amerykanw, sami nic do tej pracy nie wnoszc. Ponadto, poprzez odmow udzielenia kredytu, s oni w stanie pogry ekonomi tego (lub jakiegokolwiek innego) kraju w gbokim kryzysie. A kryzysy s zawsze zaplanowane z duym wyprzedzeniem, dziki czemu ydzi s w stanie na nich skorzysta i czerpa ogromne zyski, obdzierajc niespodziewajcych si gojw z ich oszczdnoci. yd nigdy by nie zdoa zdoby takiej przewagi i takiej kontroli nad swoimi oarami, gdyby nie to, e jest take w posiadaniu rodkw masowego przekazu. Niewielu ludzi zdaje sobie spraw, jak potn broni jest propaganda. Adolf Hitler susznie mawia, e uycie propagandy przez ydostwo moe sprawi, e w oczach ludzi niebo bdzie wygldao jak pieko, a pieko jak niebo. Jest to cakowita prawda. ydzi potra umiejtnie manipulowa umysami. Skoro kontroluj bankowo i maj w swoich rkach ogromne sumy pienidzy, maj take rodki by wykupi pras, sie radiow, sie telewizyjn, stacje telewizyjne, a take agencje prasowe (United Press International, the Associated Press i inne). W ten sposb kontroluj oni kad informacj, ktra ma dosta si do mediw w na caym wiecie. Mog oni atwo zatuszowa niewygodne informacje i pozbywa si kadej historii, ktra przedostaje si do ich agencji prasowych i powstrzyma je od rozprzestrzenienia si. W ich arsenale propagandy znajduje si take inna bardzo potna bro - przemys lmowy, ktry jest kompletnie kontrolowany przez ydw. W zasadzie, Hollywood jest tak zdominowany przez ydw, e czsto nazywa si go koszern dolin. Przemys lmowy przez ostatnie 50 lat niewtpliwie urs do rangi jednego z najpotniejszych rodkw propagandy i zatruwania umysw Biaych Ludzi. Tylko w ostatnich latach zosta on zrwnany (a by moe przecignity) z sieci telewizyjn. Moemy by pewni e przemys lmowy zosta wykorzystany do promowania ydowskich interesw i ich programu zniszczenia Biaej Rasy. Podczas II wojny wiatowej ydowski przemys lmowy w Hollywood by zajty wypuszczaniem kolejnych antyniemieckich, antyhitlerowskich i antynazistowskich lmw propagandowych. Bdc atwowiernymi i naiwnymi, wielu naszych Biaych Braci pokno ydowsk przynt i zgodzio si na walk w bratobjczym konikcie by ocali gowy ydom. W tym samym czasie pastwa komunistyczne 70

Rozdzia 6 byy wychwalane pod niebiosa. Za pomoc zdradzieckiej, kamliwej propagandy, udao im si przekona Amerykanw, e powinni doczy do samobjczej walki po stronie kontrolowanego przez ydw ZSRR, przeciwko heroicznym obrocom Biaej Rasy - narodowi niemieckiemu. Filmy byy wykorzystywane nie tylko po to, by zaangaowa Ameryk w samobjcze wojny, ale take by wpyn na jej moralno i obyczajowo. Osabiay i degeneroway one moralno amerykaskiej modziey i amerykaskiego kraju w ogle. W latach 20 lmy stay si tak wyuzdane i zdegenerowane, e przyszo kinematograi staa pod znakiem zapytania, ze wzgldu na spadek zainteresowania. O dziwo, w latach 30 ton moralny si poprawi. Wiele lmw powszechnie uznawanych za najlepsze w historii kinematograi pojawio si wanie wtedy. Skusio to ludzi by znowu zaczli licznie chodzi do kin. Wtedy ydzi znowu zaczli wtrca do lmw antyniemieckie i antynazistowskie wtki oraz podburza Biaych Amerykanw do wzicia udziau w bratobjczej wojnie. Podczas samej wojny, produkcja lmw osigna szczyt. Niemal kady lm suy propagandowej misji zmuszenia Ameryki do wzicia udziau w wojnie przeciwko Niemcom. W tym samym czasie wtrcano take wtki dotyczce rasowej integracji. Kiedy wojna dobiega koca, kolaboracja z ZSRR, poparcie dla Organizacji Narodw Zjednoczonych i realizacja idei rzdu wiatowego byy mocno promowane. W latach 50 idea rasowej tolerancji wobec ydw zostaa poszerzona do akceptacji czarnucha jako rwnego nam w spoeczestwie, oraz uznania go za biedn oar zachannoci i okruciestwa Biaego Czowieka. Samobjcza idea, mwica e czarnuch moe by staym i istotnym elementem amerykaskiego spoeczestwa bya od tamtego czasu arliwie promowana. Znalezienie lmu, ktry by nie promowa w jakim stopniu mieszania ras jest ostatnimi czasy bardzo trudne. yd za pomoc lmw, prasy i telewizji dy do skundlenia Biaej populacji. Wszelki opr jest efektywnie niszczony lub tumiony. W latach 50 i 60 w lmowej kampanii propagandowej pojawiy si dwa nowe elementy. Jednym z nich jest promocja narkotykw. Pokazuje si to w taki sposb, jakby ludzie sami promowali zaywanie narkotykw bez adnych wpyww z zewntrz. Modzi ludzie odnosz wraenie, e kady to robi, wic sami chc sprbowa. Drugim elementem jest zwikszona ilo brudu i pornograi znajdujcych si 71

Odwieczna Religia Natury w lmach. Osabia to i zanieczyszcza nasz moralno oraz mylenie ludzi, szczeglnie modziey. Telewizja, ktra zostaa spopularyzowana krtko po zakoczeniu II wojny wiatowej, wspczenie przewysza kinematogra w swojej efektywnoci zanieczyszczania umysw Biaych Ludzi. Umysy Biaych widzw stay si tak zanieczyszczone obsesj ogldania telewizji, e wiele rodzin po odebraniu telewizora nie wiedziaoby, co zrobi ze swoim wolnym czasem. Niektre matki pozostawiaj swoje dzieci w pokoju sam na sam z wczonym telewizorem, uywajc tego idiotycznego ydowskiego puda jako opiekunki dla nich. Nie zdaj sobie sprawy, e podatne, mode umysy siedzc przed telewizorem czerpi zdegenerowane ydowskie idee. Nie zdaj sobie rwnie sprawy, e pozwalaj najcenniejszym przedstawicielom nowego pokolenia na zatrucie ydowsk trucizn, ktr bdzie potem trudno wyeliminowa. I w taki wanie sposb, gdy ydzi kontroluj wszystkie rodki propagandy (agencje prasowe, gazety, radio, telewizj, lmy, czasopisma), cay wiat zosta zalany ydowsk trucizn, ktra gosi e powinno si zawiera mieszane maestwa z czarnymi; e ydzi s wici i nietykalni; e brud i pornograa s normalnym stanem rzeczy w przemyle rozrywkowym; e narkotyki s czym modnym, e kady powinien ich sprbowa. Zwaszcza idea Rasowej Lojalnoci jest przedstawiana jako najbardziej ohydna zbrodnia, jak mona sobie wyobrazi. Z dugich lat ydowskiego zatruwania umysw nie wyania si adna konstruktywna myl, za to wszystko, co jest destruktywne dla Biaej Rasy jest arliwie promowane. Lista mylnych, destrukcyjnych i samobjczych idei, ktre s wpajane Biaemu spoeczestwu jest ogromna. W innym rozdziale pt. Faszywe idee szerzone przez ydw idee te zostan przedstawione i omwione, jednak to tylko maa cz tego, czym karmione s masy Biaych Ludzi. Uprawiajc swoj propagand, ydzi czsto nazywaj rzeczy inaczej, ni jest w rzeczywistoci. Jednym z ich ulubionych okrele jest pranie mzgu. Ja odrzucam to okrelenie i w tej ksice stosuj raczej termin zanieczyszczanie umysu, poniewa oddaje on lepiej sens tego, co si waciwie dzieje. Wypranie czyjego umysu oznaczaoby usunicie z niego wszystkich zanieczyszcze. Ale ydzi tego nie robi. Zamiast tego zatruwaj oni normalne, zdrowe mzgi nie-ydw, zalewajc je brudem, pornogra i szkodliwymi ideami. 72

Rozdzia 6 Dlatego uwaam, e termin zanieczyszczenie umysu duo lepiej okrela dziaalno ydw ni okrelenie pranie mzgu. W agresywnej kampanii zanieczyszczania umysw Biaych Ludzi, umysy modziey s pierwszym i najwaniejszym celem. Aby przej nam nimi kontrol, ydzi uywaj systemu edukacji, ktry znajduje si w ich rkach od wielu dekad. Henry Ford napisa swoj wietn ksik Midzynarodowy yd ponad 50 lat temu. Oto, co napisa o ydostwie w szkolnictwie: Uczelnie s obiektem cigej inwazji ydowskiej myli. Synowie Anglosasw s atakowani. Synowie budowniczych i konstruktorw Ameryki s obalani przez lozo jej niszczycieli. Modzi ludzie po pierwszych miesicach radosnej wolnoci intelektualnej ulegaj wrogim doktrynom, ktrych rda i konsekwencji nie s w stanie zobaczy. Centraln grup czerwonych lozofw na kadym uniwersytecie s ydzi, majcy czsto swojego nie-ydowskiego przedstawiciela w postaci profesora, ktry uleg ich zudnym wizjom. Niektrzy z tych profesorw s opacani przez czerwone organizacje z zewntrz. Istniej midzyuczelniane organizacje socjalistyczne pene ydw i ydowskich wpyww, wspierajce ydowskich profesorw w caym kraju. Jako rozwizanie problemu, Henry Ford zaproponowa: Po prostu zidentykujmy rdo i natur wpyww, ktre ogarny nasze szkoy i uniwersytety. Niech studenci wiedz, e musz wybiera pomidzy Anglosasami a plemieniem Judy... Jedynym niezawodnym antidotum na ydowskie wpywy jest obudzenie w studentach dumy ze swojej rasy. Pamitajmy, e Henry Ford, wielki Amerykanin, napisa te sowa w 1921 r., ponad 50 lat temu. Od tamtego czasu ydowska dominacja w naszym systemie edukacji zaczynajc od przedszkoli, a koczc na uniwersytetach, zmienia te placwki suce do nauki w prawdziwe przytuki dla obkanych, gdzie mode i kreatywne umysy Biaych dzieci s zanieczyszczane i zmieniane w narzdzia zniszczenia wasnego kraju, narodu i rasy. Przymus szkolnictwa sprawia, e rodzice 73

Odwieczna Religia Natury s zmuszeni wysya swoje dzieci do szk, by byy tam wizione przez 5 dni w tygodniu po kilka godzin, gdzie wpaja im si ydowskie bzdury i anty-rasowe wartoci. Pomys Henrego Forda, by tylko identykowa rdo problemu jest ju nieaktualny. Trzeba podj duo bardziej drastyczne rodki. Biay Czowiek potrzebuje cakowicie nowego spojrzenia na ycie i religi. Potrzebuje cakowicie nowej lozoi i religii, ktre nadadz mu nowy cel ycia, tosamo i ideologi, ktra bdzie jego wasn. Prawda jest taka, e Biay Czowiek potrzebuje nowej religii skoncentrowanej wok swojej rasy - najwikszej wartoci, jak posiada. Ta idea musi by wpajana dzieciom od momentu, gdy naucz si mwi. Nie ma ani jednego istotnego elementu wpywajcego na funkcjonowanie Biaych krajw, ktry by nie by porednio lub bezporednio kontrolowany przez ydw. Posiadajc dwa potne narzdzia w swoich rkach, konkretnie kontrol nad rodkami propagandy oraz kontrol nad nansami, steruj oni Biaymi krajami jak marionetkami. Wszystko robi pod przykrywk demokracji reprezentujcej cae spoeczestwo, ale tak naprawd jest ona tylko kolejnym narzdziem w rkach ydw uywanym do wyzyskiwania, przeladowania i wyniszczania Biaej Rasy. W USA na przykad nie ma prawie adnego urzdnika pastwowego, ktry byby wolnym czowiekiem. Niemal kady z nich zosta osadzony na swoim stanowisku lub zdoby swj urzd w wyniku ydowskiej manipulacji, zgodnie z ydowskim planem. Zdobywajc swoje posady dziki ydowskiemu wstawiennictwu, musz si potem odwdziczy swoim dobroczycom. Za prezydentem Nixonem stoi ydowski zwierzchnik Henry Kissinger, urodzony w Niemczech, syn rabina (dane na rok 1973 dop. tum.). W zasadzie, caa kariera polityczna Nixona rozpocza si w 1946 r. z pomoc yda Murraya Chotinera. Cigle kierowa on poczynaniami Nixona i by porednikiem pomidzy nim a spoecznoci ydowsk. Prezydent Lundon B. Johnson mia osawionych Abe Fortasa i Waltera Rostoa (obydwaj maj ydowskie pochodzenie). Prezydent Kennedy mia Waltera Rostoa i Arthura Schlesingera. Prezydent Franklin D. Roosevelt mia Bernarda Barucha oraz wielu pomniejszych ydowskich doradcw. I tak dalej. W podobny sposb kontrolowane przez ydw s nisze szczeble wadzy, wcznie z wadz lokaln. Wielu ydw kandyduje do 74

Rozdzia 6 urzdw osobicie, jednak zwykle staraj si oni wystawi Biaego przedstawiciela, ktrym bd mogli manipulowa i za jego pomoc osiga swoje cele. Jeli jakikolwiek uczciwy przywdca Biaej Rasy sprbuje ubiega si o jaki urzd, ydzi uruchamiaj przeciw niemu ogromn machin propagandow, ktr dysponuj. Taki czowiek jest potem atakowany i oczerniany. Czasami stosowana jest cakowicie odwrotna taktyka - wszelkie informacje o nim s pomijane, co powoduje, e wyborcy nie wiedz nawet, e kto taki kandyduje. Jeli taki urodzony Biay przywdca zdoa przej urzd pomimo tych wszystkich przeszkd, wtedy machina propagandowa rusza z pen si, by go oczerni, zniesawi i skompromitowa w oczach atwowiernego spoeczestwa. W gr wchodz take ogromne nakady nansowe posiadane przez ydw - w nastpnych wyborach oponent Biaego przywdcy bdzie wspierany nansowo i faworyzowany przez media. Zwykle ydzi na swoje marionetki wybieraj tych politykw, ktrzy maj sabe charaktery lub haniebne epizody z przeszoci (nieznane opinii publicznej). Ze wzgldu na sabo charakteru lub podatno na szanta, takimi ludmi mona atwo manipulowa, czy to przy pomocy apwek i wsparcia nansowego, czy przy pomocy groby ujawnienia ich haniebnej przeszoci. Tacy ludzie atwo staj si zdrajcami swojej rasy i pachokami ydw. Wspomniaem ju o tym, e propaganda, bankowo, edukacja i rzd znajduj si w rkach ydw. Jednak w adnym wypadku nie wyczerpuje to tematu. W rzeczywistoci, praktycznie nie ma adnej waniejszej dziaalnoci pastwa, ktra by nie bya kontrolowana przez nard wybrany. Obejmuje to take organy cigania, sdy, a nawet religi Biaego Czowieka (ten problem zostanie szczegowo opisany w kolejnych rozdziaach). Warto take wspomnie, e wikszo przedsibiorstw, szczeglnie tych wpywowych, znajduje si w rkach ydw. Ponad 50 lat temu Henry Ford napisa: Jeli kto chciaby stworzy list bran kontrolowanych przez amerykaskich ydw, musiaby uwzgldni wikszo istotnych gazi amerykaskiej gospodarki - zarwno tych, ktre s naprawd istotne i tych, ktre si jako takie przedstawia. Teatr jest cakowicie w rkach ydw. Sprawia to, e niemal kady spektakl zawiera w sobie propa75

Odwieczna Religia Natury gand, reklam lub bezporednie polityczne nawizania. Kinematograa, przemys cukrowniczy, przemys tytoniowy, 50% lub wicej przemysu misnego, ponad 60% przemysu obuwniczego, wikszo zaopatrzenia w instrumenty muzyczne, biuteri, zboe, bawen, rop naftow, stal; powierzchnie magazynowe, media, przemys alkoholowy, poyczkodawcy - midzy innymi te istotne gazie gospodarki znajduj si pod kontrol amerykaskich ydw (czasem pomagaj im w tym ydzi europejscy). To s obserwacje Henrego Forda sprzed 50 lat. Ten wielki, kreatywny i produktywny geniusz Biaej Rasy, ktry zaczynajc od zera zbudowa jedno z najwikszych przedsibiorstw na wiecie, z pewnoci powinien co wiedzie na temat tego, kto kontrolowa biznes w Stanach Zjednoczonych w tamtych czasach. Ford, zbudowawszy ogromne przedsibiorstwo, zorientowa si, e jakie tajemnicze siy prboway mu je odebra za pomoc chytroci i oszustwa. Podejrzewa, e ci manipulanci byli wspierani przez potnych ydowskich nansistw. Bdc inteligentnym i zaradnym czowiekiem, Henry Ford postanowi znale sprawcw tej intrygi. Zaprosi do swojego biura najbardziej inteligentnych poszukiwaczy, ktrych zna i zleci im zebranie informacji na temat Midzynarodowego yda, ktre opublikowa w 1921 r. w The Dearborn Independent, ktry w tamtym czasie by ocjalnym tygodnikiem Ford Motor Company. Informacje te byy potnym ciosem w ydowsk konspiracj, ktra zostaa ujawniona przed nie-ydowskim spoeczestwem. Znajomo tych danych jest obowizkowa dla kadego, kto chce si nauczy wicej na temat ydowskiej konspiracji, jej genezy i sposobu dziaania. *** Skoro ydzi mieli tak zgubny wpyw na Biae cywilizacje w cigu ostatnich tysicleci, zmusza nas to do dokadnego przeanalizowania natury naszej Nemesis. Wynalezienie lekarstwa na t chorob jest naszym fundamentalnym zadaniem. Bdziemy starali si to osign na kartach tej ksiki. *** 76

Rozdzia 6 Kim s ci tajemniczy, osobliwi ludzie, ktrzy zdoali przetrwa przez duszy czas, ni jakikolwiek inny lud? Kim s ci ludzie, ktrzy zdoali zniszczy tak wielkie cywilizacje, jak Rzym, Babilonia, czy Egipt? Jakie zdolnoci pozwoliy im zmieni bogaty kraj, jakim bya Rosja w ydowski obz pracy przymusowej? W jaki sposb udao im si przej kontrol nad bogactwami tego wiata i pogry wiat w ydowskiej dyktaturze? Jak mogli to wszystko osign podczas, gdy my - wielka Biaa Rasa - nie moglimy o tym otwarcie mwi bez obawy o publiczne oczernienie? Przeanalizowanie ydostwa pod wzgldem biologicznym, psychologicznym, ekonomicznym, a take z punktu widzenia rasy i religii jest spraw najwyszej wagi. Wrd Biaych Ludzi kry wiele mitw dotyczcych ydowskiej rasy. Jednym z najgorszych jest przekonanie, e ydzi s czci Biaych Ludzi. To oszustwo jest rozsiewane przez samych ydw wrd Biaej Rasy, podczas gdy w swoim wasnym rodowisku wyranie podkrelaj swoj odrbno i brak powiza z ni. ydzi zawsze byli i bd Semitami pochodzcymi z Azji. ydowski profesor Leonard J. Fine dobitnie tumaczy kwesti rasow swojej wasnej nacji: Nie jestemy biali ani symbolicznie, ani dosownie. Nie powinnimy pozwala na szuadkowanie nas razem z bia Ameryk, poniewa do niej nie naleymy. Biali Ludzie marnuj wiele czasu na dyskusjach, czy ydzi s ras, religi, czy narodem. Faktem jest, e s tym wszystkim i nie wane, na jaki aspekt pooymy najwikszy nacisk. Od czasw staroytnych byli oni ras i chorob toczc cywilizowany wiat. Cele ydw zostay osignite dziki ich unikalnej religii. Bya ona stworzona gwnie po to, eby zachowa ich wasn ras dziki pasoytowaniu na produktywnych narodach. ydzi mieszkaj na caym wiecie, tworzc pastwo w pastwie w kadym kraju, ktry obrali za swojego ywiciela. Obejmuje to praktycznie kady cywilizowany kraj na wiecie. Jeli jest jedna rzecz, ktra czyni ydw tak wytrwa i uporczyw ras, to jest to ich mojeszowa religia i Rasowa Lojalno, ktr ta religia zaszczepia w kadym ydzie. Wanie ta rasowa i religijna jedno sprawia, e s oni tak potni. Powinnimy wzi to pod uwag podczas szukania metody na ocalenie Biaej Rasy. 77

Odwieczna Religia Natury Najwczeniejsze dzieje ydowskiej rasy zostay ju dawno zapomniane. ydowskie opowieci o pochodzeniu od Abrahama, Izaaka i Jakuba s kamstwem majcym na celu zgromadzenie ydw wok judaizmu, lecz nie maj adnego poparcia w faktach historycznych. Sami ydzi nigdy nie prbowali odszuka swoich prawdziwych korzeni, ktre ju na zawsze bd okryte tajemnic. Po prostu pojawili si w pewnym momencie w historii, twierdzc e s narodem wybranym przez boga, szczeglnym ludem o najduszej pisanej historii wrd wszystkich narodw na Ziemi. O ile pierwsze stwierdzenie o pochodzeniu od Abrahama, Izaaka i Jakuba jest po prostu czci doktryny ich religii, tak kluczowej w uformowaniu si tej rasy, to drugie stwierdzenie o posiadaniu najduszej pisanej historii spord wszystkich narodw jest trudne do podwaenia. ydzi pojawiaj si w historii rnych nacji od 5 tys. lat. Bdc drapienikami i pasoytami, nie udao im si osiedli na stae i uniezaleni si od innych ludw. Jest to niezbyt imponujce jak na ras, ktra uznaje si za wybran przez boga. Samo sowo yd pojawio si stosunkowo niedawno. W Staroytnoci byli oni znani jako Hebrajczycy. Nazwa ta prawdopodobnie pochodzi od aramejskiego Ebri, ktre z kolei pochodzi od hebrajskiego Ibhri oznaczajcego kogo mieszkajcego po drugiej stronie rzeki. Hebrajczyk jest w staroytnej literaturze zapisywany jako Habiru - ta forma czsto pojawia si w Biblii i w literaturze egipskiej. W Biblii sowo Habiru czsto jest uywane zamiennie z Sagaz, oznaczajcym bandyt/noownika. Tak wic Egipcjanie okrelali ydw jako bandytw z drugiego brzegu rzeki. Palestyna leaa na skrzyowaniu najwaniejszych szlakw handlowych. Byo to idealne miejsce dla wszelkiego rodzaju bandytw i rozbjnikw. Na dodatek, pustynie i gry rwnie sprzyjay powstaniu plemienia bandytw, rozbjnikw i pasoytw. I wanie taki lud tam powsta - to najwczeniejszy punkt ydowskiej historii, do jakiego jestemy w stanie si cofn. Niemiecki yd Kastein (ktry skrci swoje nazwisko z Katzenstein) jest znany jako wybitny znawca ydowskiej i biblijnej historii. W swojej Historii ydw Kastein okrela wiele wanych postaci ydowskiego pochodzenia jako bandytw. Wspomina o tym, e Jefte by jednym z wybawicieli ydw i okrela go jako dowdc rozbjnikw. Na temat wielkiego bohatera ydw, Dawida, Kastein pisze: 78

Rozdzia 6 Kiedy umar Saul, Dawid by jeszcze hersztem bandy rozbjnikw. Dowiedziawszy si o zwolnieniu tronu, Dawid natychmiast uda si do Hebronu w Judei. Nikt go nie wzywa, sam zacz domaga si tronu twierdzc, e Samuel potajemnie wyznaczy go na nastpc. O wielkim i mdrym Salomonie Kastein mwi: Salomon rozpocz swoje rzdy popeniajc trzy morderstwa, ktre oczyciy mu drog do wadzy i pozwoliy pozby si swojego jedynego brata. Uczyni to bez adnych wyrzutw sumienia. Bycie krwioerczymi zbrodniarzami jest typowe dla ydowskich przywdcw, a Salomon, Dawid oraz Jefte nie byli wyjtkami. Kiedykolwiek w historii pojawili si ydzi, zawsze towarzyszya temu zdrada, morderstwo, rozboje, przestpstwa i rozlew krwi. Poza faktem e ydzi istniej duej ni jakikolwiek inny lud na wiecie, dwie rzeczy wyjtkowo przykuwaj nasz uwag. Jedn z nich jest to, e przez te wszystkie tysiclecia nigdy nie prbowali oni zbudowa trwaego pastwa, a wspczesne bandyckie pastwo Izrael nie jest wyjtkiem od tej zasady. Izrael zosta stworzony jako centrum ydowskiej wiatowej dyktatury, a nie jako miejsce, w ktrym bd gromadzi si wszyscy ydzi. Drugim interesujcym faktem jest to, e nigdy nie stworzyli oni samodzielnie zaawansowanej cywilizacji (pomimo tego, co sami na ten temat twierdz). Jedn z najbardziej niebezpiecznych umiejtnoci ydw jest ich skuteczne posugiwanie si rodkami propagandy. Jednake historia Hebrajczykw pokazuje, e wszelkie ydowskie tezy o posiadaniu wielkiej cywilizacji s kompletnie bezpodstawne. W The Horizon Book of Christianity jest napisane: ydzi na pocztku byli skupiskiem maych plemion, ktre potem zdobyy niezaleno tylko dziki przerwie pomidzy powstawaniem, a upadkiem wielkich imperiw. Nie wznieli adnych pomnikw wiadczcych o ich wielkoci. Nie ma grobowcw hebrajskich krlw z bogatymi zdobieniami. Palestyska archeologia nie zdoaa odnale adnych pomnikw Dawida czy Salomona, lecz jedynie garnki, takie jak ten, z ktrego Rebeka poia wielbdy sucych Abrahama. 79

Odwieczna Religia Natury Instytut Orientalny w Chicago posiada jedn z najwikszych kolekcji dzie sztuki, gwnie z Egiptu, Syrii i innych kultur Bliskiego Wschodu, czyli regionu, z ktrego pochodz ydzi. Mona by si spodziewa, e wkad ydw w rozwj kultury jest tam dobrze udokumentowany. Przechodzc przez ogromne sale wypenione wielkimi dzieami sztuki, niesamowitymi pomnikami, znakomit biuteri i innymi artefaktami z egipskich i asyryjskich grobowcw, w kocu docieramy do wystawy powiconej ydom. Tutaj znajdujemy fragmenty glinianych garnkw o surowym wygldzie, bez dekoracji przywodzce na myl raczej epok kamienia. To jest ta wielka, ydowska kultura, ktr ydzi si tak przechwalaj. Prawda jest taka, e ydzi byli znani w Staroytnoci tylko jako niszczyciele. Nie rozwinli sztuki, nie zaoyli dynastii, nie stworzyli wielkich miast, ani nie podnieli poziomu swojej kultury i cywilizacji. Jednak dzisiaj syszymy ydw przedstawiajcych siebie jako jedynych budowniczych cywilizacji. Znany historyk, Arnold Toynbee, trafnie okreli ydw kilka lat temu, kiedy nazwa ich skamieniaym ludem. Mia on na myli to, e nie zdoali oni rozwin si od epoki kamienia, czego wiadectwem s ich prymitywne gliniane garnki. Nigdy nie zdoali opanowa rolnictwa, hodowli zwierzt, architektury, ani stworzy bardziej rozwinitej sztuki. Nawet jako bandyci, ydzi nie osignli zbyt wiele, wic cz z nich porzucia ryzykowne ycie w Palestynie, gdzie czsto znajdowali si oni na skraju godu. Kastein mwi o ydach: Niektrzy pozostali w granicach Kanaanu; inni osiedlili si na Wschodzie oraz na okolicznych puszczach i pustyniach, gdzie wiedli ycie nomadw; jeszcze inni z kolei w ucieczce przed klsk godu wyruszyli do Egiptu, gdzie znaleli si pod oson faraonw. Egipcjanie, ktrzy stworzyli jedn z najwczeniejszych i najwikszych cywilizacji w dziejach, nie zdoali zauway, e to dziki ich wrodzonej, rasowej wartoci ta cywilizacja faktycznie powstaa. Ju wczeniej przedyskutowalimy, dlaczego jednym z ich najwikszych bdw byo wpuszczenie czarnych znad dolnego Nilu do swojego pastwa oraz zmieszanie si z nimi. Ze wszystkich ras Staroytnego Egiptu, tylko ydzi zachowali czysto krwi i odrbno kulturow. 80

Rozdzia 6 Faraonowie, ktrzy wpucili ydw tylko ze wzgldu na swoj lito i wspczucie, wkrtce przekonali si, jak niszczycielskiego pasoyta zaprosili do swojego kraju. ydzi wkrtce obsadzili wane urzdy pastwowe w kraju faraonw, a cywilizacja chylia si ku upadkowi. Pasoyci zaproszeni przez Egipcjan z sympatii wkrtce zaczli manifestowa swoje cechy i niszczy Egipt od wewntrz. Grupy bandytw wkrtce rozproszyy si po caym kraju i rozpoczy nka ludzi na szlakach handlowych. Byli oni najbardziej zuchwali na obrzeach Egiptu. Zdawali si wiedzie, kiedy atakowa i ktre miasta byy sabo chronione. ydzi byli przywdcami i katalizatorami procesu sprowadzania czarnych niewolnikw. Z tego powodu proces kundlenia Biaej populacji Egiptu przybra na sile. Cywilizacja zacza niszcze od wewntrz. Jej przywdztwo stao si apatyczne, rasa bya coraz bardziej zanieczyszczona czarn krwi, a morale ludnoci zostao podkopane. Oto, co odczytuje Alan H. Garduner ze staroytnego papirusu: Egipt stan w obliczu niebezpieczestwa, jego system spoeczny pogry si w dezorganizacji, przemoc opanowaa pastwo. Najedcy upili bezbronn populacj, bogaci zostali pozbawieni wszystkiego i spali pod goym niebem, podczas gdy biedni przejli ich majtki. To nie jest opis lokalnego incydentu, lecz obejmujcej cay kraj katastrofy. Faraon by dziwnie nieaktywny. Jest to opis typowej dla ydw zjadliwoci w szerzeniu rozkadu i niszczenia wielkiego narodu, na ktrym postanowili oni erowa. Widzielimy analogiczn sytuacj podczas upadku Babilonu. Studiujc przebieg Rewolucji Francuskiej oraz Rewolucji Padziernikowej w Rosji rwnie odnajdujemy wyrane analogie. Ju w 2100 r. p.n.e. Egipcjanie byli tak zdemoralizowani i podzieleni, e nie potrali odeprze najazdw z zewntrz. Jak zwykle, ydzi utorowali najedcom drog do zwycistwa. Utorowali drog Hyksosom, ktrzy przejli Egipt nie napotykajc wikszego oporu. Rzdzili tam Egipcjanami przez 511 lat. Hyksosi byli znani jako protektorzy ydw. Podczas tego trwajcego ponad pi wiekw okresu, ydzi byli w Egipcie panami, zabierajcymi Egipcjanom wszystko, czego tylko zapragnli. Budzili oni nienawi swoj arogancj wobec zdradzonej populacji. W kocu rdzenni egipscy przywdcy zbuntowali si i pozbyli si Hyksosw na zawsze. Po odzyskaniu kontroli nad wa81

Odwieczna Religia Natury snym pastwem, Egipcjanie ukarali ydw za zdrad, skazujc ich na niewolnictwo i cik prac. Tak oto zaczynaj si czasy Mojesza, kiedy ydzi narzekali na swj ciki los w Egipcie. Zanim zdradzili Egipcjan na korzy Hyksosw, cieszyli si du wolnoci. Jednak po tej zdradzie logicznym jest, e musiaa spotka ich kara. Zamiast przetrzyma niewol, prosili oni faraona, by ten pozwoli im powrci do Palestyny i kontynuowa ycie nomadw-bandytw. Jednak oszukani Egipcjanie dali podtrzymania kary, wic faraon by zmuszony si zgodzi. Wtedy ydzi uyli kadego sposobu, by zdoby wolno. Przy pomocy trucizn i zanieczyszczania wody cigali plagi na Egipcjan. W kocu pozwolono im opuci Egipt. To wtedy ich religia si umocnia i ta bandycka rasa zyskaa swj atwo rozpoznawalny charakter. To wtedy rozproszyli si oni po innych ludach takich jak Grecy czy Persowie i infekowali je swoj destrukcyjn dziaalnoci. Wiodcy biznesmen, J.J. Cavanaugh, porwna rozprzestrzenianie si ydw do zjologicznych efektw nowotworu. Powiedzia: ydw mona okreli jako chorob cywilizacji. Mona ich porwna do rozprzestrzeniania si raka w ludzkim ciele. Tak jak ydzi rozprzestrzeniaj si po cywilizowanym wiecie, podajc za szlakami handlowymi, tak komrki nowotworowe rozprzestrzeniaj si w ludzkim ciele, podajc wzdu y i ttnic. I tak jak ydzi zbieraj si w najwaniejszych miejscach wiata i zaczynaj si mnoy, dawic i zatruwajc cae spoecznoci i narody, tak komrki nowotworowe zbieraj si i mno by niszczy narzdy wewntrzne, a w kocu cay organizm. Wielu staroytnych historykw dostrzegao ydowski problem i go opisywao, jednak wikszo z tych prac nie zachowaa si do dzisiaj. Kiedy Juliusz Cezar dotar do Aleksandrii, jedn z pierwszych rzeczy, jak musieli zrobili jego onierze, byo spalenie wielkich bibliotek, ktre si tam znajdoway. Jest to zrozumiae, biorc pod uwag fakt, e Juliusz Cezar by obroc ydw i jednym z ich agentw. Jeli te zbiory biblioteczne nadal by istniay, moglibymy dokadniej opisa wpywy ydowskiej zarazy na staroytne cywilizacje. 82

Rozdzia 6 Spord niewielu opinii dotyczcych ydw, ktre zachoway si z dawnych czasw mamy opinie Filona oraz Strabona. Filon, wany historyk, napisa, e ydowskie spoecznoci rozprzestrzeniy si po wszystkich kontynentach i wyspach. Opinie Strabona, napisane gdy u wadzy w Rzymie by Oktawian August, s bardziej wymowne. Napisa on: Ci ludzie [ydzi] dotarli ju do kadego miasta i trudno znale miejsce, do ktrego oni nie dotarli i ktre nie odczuo jeszcze ich potgi. Widzimy, e kiedy cywilizacja rzymska si rozwina, ydzi ju tam byli. W czasach Juliusza Cezara ydzi byli potni i mieli wpyw na struktur nansow i polityk Rzymu. Juliusz Cezar by jednym z ich agentw, tak jak pniej Roosevelt czy Churchill. Sami Rzymianie wiedzieli ju dobrze o zym i zgubnym wpywie ydw na ich pastwo i reagowali na ten problem. Rzymianie, jak wiele innych ludw ktre zostay zatrute tym pasoytem, podjli prb pozbycia si ydw z Rzymu, lecz oni zawsze powracali. Rzym w czasach Juliusza Cezara by w podobnej sytuacji, jak wspczesne Biae kraje - bya to republika z wieloma frakcjami i grupami politycznymi walczcymi o wadz. By wygra, polityk potrzebowa poparcia jakiej grupy, ktra by przekonywaa inne grupy do jego popierania. W czasach rzymskich, tak jak we wspczesnych demokracjach, t grup tworzyli ydzi. Oferowali pomoc kademu politykowi, ktry mia w zamian sta si ich marionetk. Juliusz Cezar pozna t podstawow prawd. Odnalaz wic ydw i zdoby ich poparcie. Dziki ich pomocy Cezar wkrtce zosta wadc Rzymu i niekwestionowanym wadc wiata. Zaalarmowana jego sualczoci wobec ydw grupa lojalnych Rzymowi senatorw pod przywdztwem Brutusa (przyjaciela Cezara z czasw, zanim jeszcze sta si on marionetk ydw) postanowia go zabi. Wszyscy syszelimy o synnym zabjstwie Juliusza Cezara, ale niewielu zna jego przyczyn - Cezar by na usugach ydw. Oktawian August, ktry obj wadz w Rzymie po tym jak generaowie Cezara pokcili si midzy sob, przywrci szczeglne przywileje ydom. To tumaczy, dlaczego by on silniejszy od innych frakcji, na ktre podzieli si Rzym po mierci Cezara. Pomimo silnego wpywu ydw, jeden czynnik umoliwi wzmocnienie Rzymu. Demokratyczno-republikaski system zmieni si w 83

Odwieczna Religia Natury monarchi, w ktrej cesarz by gow pastwa. Rzymianie w kocu nauczyli si, e system wielopartyjny, w ktrym wadza podzielona jest pomidzy kilka frakcji jest saby i nieefektywny. Kiedy zastosowano zasad przywdztwa, Rzym dobrze prosperowa przez 200 kolejnych lat. W zasadzie, Pax Romana (okres od czasw panowania Oktawiana Augusta do okoo 200 r. n.e.) by najduszym okresem pokoju w historii cywilizowanych narodw wiata i w historii Biaej Rasy. Musimy pamita, e zostao to osignite wbrew ydostwu, gdy niektrzy cesarze potrali si mu opiera. Nigdy nie mogliby tego zrobi w systemie demokratyczno-republikaskim. Za czasw panowania cesarza Wespazjana, kiedy ydzi z Jerozolimy i Judei si zbuntowali, wysany zosta tam genera Tytus, ktrego wojska oblegy miasto. Wkrtce miasto zostao podbite i zrwnane z ziemi, a jego mieszkacy zabici, albo sprzedani w niewol. Rzymianie wymierzyli im sprawiedliwo, jednak kwestia ydowska bya daleka od rozwizania. To wtedy ydowska nienawi wobec Rzymian osigna szczyt. Nienawidzili oni Rzymian z chci zemsty, tak jak wczeniej nienawidzili Babiloczykw, ktrych take zniszczyli. Jest to cecha charakterystyczna ydw: bezgraniczna nienawi wobec narodu, na ktrym eruj i ktry przeznaczyli na zniszczenie. To, e ten nard by ich gwnym rdem utrzymania si nie liczy. Jako pasoyty d do zniszczenia swoich gospodarzy, chocia mog sami na tym ucierpie. Po zniszczeniu Jerozolimy, ydzi nauczyli si e nie maj szans w otwartej walce z Rzymianami, wic uyli swojej przebiegoci by znale inn metod. To wtedy, krtko po zniszczeniu Jerozolimy, zaczli propagowa chrzecijastwo, ktre szerzyo tak destrukcyjne idee jak: nadstaw drugi policzek, miuj swoich nieprzyjaci, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, nie stawiaj oporu zemu, nie osdzaj, nie troszcz si zbytnio o jutro itd. Nowa religia ktr ydzi narzucili Rzymianom obiecaa, e jeli bd y wedug tych samobjczych nakazw, zostan nagrodzeni po mierci, otrzymaj zbawienie, itp. Rzymianie ulegli tym samobjczym naukom, a krtko po tym cesarstwo chylio si ku upadkowi. Jednym z gwnych powodw upadku Rzymu by niski przyrost naturalny. Ze rde historycznych wynika, e nie pozosta prawie nikt, kto mgby rzdzi Rzymem - tylko skundlone mniejszoci, 84

Rozdzia 6 ktre zmieszay si z reszt populacji i utworzyy bezmylny motoch. Dzisiaj to samo dzieje si w Biaych krajach, gdzie modzi przedstawiciele Biaej Rasy s uczeni, e posiadanie dzieci jest czym zym i powinno si co najwyej adoptowa biedne dzieci nalece do mniejszoci rasowej (czyli czarnuchy). Po mierci Domicjana w 96 r. n.e., cesarze Rzymu nie byli ju Rzymianami z pochodzenia. Od tego momentu byli oni cudzoziemcami kontrolowanymi przez ydowskich doradcw. W roku 313 n.e. cesarz Konstantyn wyda Edykt Mediolaski, uznajcy chrzecijastwo za ocjaln religi Cesarstwa Rzymskiego. Od tego momentu wpyw tej ydowskiej ideologii narzuconej Rzymianom doprowadzi do szybkiego pogorszenia sytuacji w Cesarstwie i w ostatecznoci do jego upadku. W roku 476 n.e. barbarzycy z Zachodu podbili Rzym nie napotykajc adnego wikszego oporu. Wola obrony skundlonego i schrystianizowanego ju ludu rzymskiego zanika. Rzym upad. We wszystkich ksikach historycznych oraz w krgach religijnych mwi si nam, e chrzecijastwo byo w opozycji do ydw, e Chrystus odrzuci ydw, e to ydzi go ukrzyowali. Nawet dzisiaj Koszerni Konserwatyci prbuj nam wmwi, e gwnym celem ydw jest zniszczenie chrzecijastwa. Jest to oczywicie jedno z najwikszych oszustw w historii wiata. Fakty mwi jasno: ydzi stworzyli chrzecijastwo by osabi umysy Rzymian, co doprowadzio do upadku cywilizacji rzymskiej. Bya to zemsta ydw za zniszczenie Jerozolimy i wyraz nienawici ydw wobec ludu, na ktrym erowali. ydowski historyk, Kastein, szczerze opisuje t szczegln cech ydw: Dla ydw, Rzym stanowi kwintesencj za i powinien by zniszczony. Nienawidzili oni Rzymian nieludzk wrcz nienawici. Mamy jeszcze inne przykady na to, jak ydzi nienawidz ludw, na ktrych erowali. Na przykad, wieki po upadku Babilonu yd nadal mwi o nierzdnicy babiloskiej. Jednak ze wszystkich nacji, ydzi najbardziej znienawidzili Rzymian. Prawdopodobnie dlatego, e reprezentowali oni jedn z najpikniejszych i najpotniejszych cywilizacji, jakie kreatywna i produktywna Biaa Rasa jest w stanie stworzy. 85

Odwieczna Religia Natury Nienawi pasoytniczego yda wobec swojego ywiciela jest tak ogromna, e najwaniejsze dla yda jest ukrycie swoich prawdziwych uczu. Zawsze stara si on wyglda na pokojowo nastawionego wita si on sowem shalom, czyli pokj. yd zawsze dziaa w sekrecie, nigdy nie chce ujawni swoich prawdziwych zamiarw. My, Biali Ludzie, moemy wiele si nauczy z historii Rzymu. Rzymianie zbudowali wspania cywilizacj, ktrej nikt jeszcze nie dorwna pod wzgldem osigni. Jednak powinnimy wycign wnioski z jej upadku. Przeanalizujmy teraz te lekcje, najpierw te pozytywne: 1. Cywilizacja Rzymian bya rezultatem tego, kim Rzymianie byli - wysok, jasnowos, niebieskook Bia Ras, obdarzon przez Natur piknem, kreatywnoci i inteligencj. 2. Byli oni - w okresie powstania cywilizacji i jej rozwoju - czyci rasowo. Ich rozwj trwa dopki pozostawali niezmieszani. Upadek nastpi dopiero, gdy rasa zostaa skundlona poprzez mieszanie si z podbitymi ludami. 3. Byli oni mni, odwani, niezomni w walce, dziki czemu w cigu kilku wiekw podbili wikszo znanego wtedy wiata. 4. Byli oni praktyczni, dobrze zorganizowani, miujcy prawo, porzdek i organizacj. Stworzyli najdoskonalszy system prawny, jaki wiat kiedykolwiek widzia. Wikszo praw w cywilizowanym Zachodnim wiecie bazuje na prawie rzymskim. 5. Wytworzyli oni najbardziej wyrazisty i uporzdkowany jzyk w historii ludzkoci. Nawet dzisiaj, po 2 tys. lat, aden jzyk nie dorwna acinie. 6. Mieli oni wrodzony instynkt odpowiedzialnoci wobec swoich bliskich i ojczyzny. 7. Byli oni twrczym, kulturalnym ludem, ktrego jzyk, literatura i sztuka przewyszyy wszystkie wczeniejsze ludy, a by moe pozostay niedocignione do dzisiaj. 8. Potrali oni by twardzi i zdecydowani wobec swoich wrogw, np. podczas kompletnego zniszczenia Kartaginy lub Jerozolimy. 86

Rozdzia 6 Z drugiej strony, moemy nauczy si, e: 1. Rzymianie nie zdawali sobie sprawy, e swoje Cesarstwo, cywilizacj i wielko zawdziczali swojemu rasowemu pochodzeniu.. 2. Wpucili oni czarnych i inne gorsze rasy do swojego Cesarstwa i nie podjli adnych konkretnych dziaa, by ochroni czysto swojej krwi. 3. Rzymianie posiadali bezuyteczn i bezsensown religi, ktra bya nieco zmodykowan wersj greckich wierze. Esencj tej religii bya wiara w wielu bogw i pbogw, ktrzy brali udzia w rnych nic nie znaczcych (z punktu widzenia Rzymian) wydarzeniach. Nie zjednoczya ona Rzymian, ani nie nadaa ich yciu celu. Nie nauczya ich, jak wan wartoci jest rasa. Podsumowujc, nie udao jej si uchroni Rzymian przed rasow degeneracj. 4. Nie potrali oni da sobie rady ze zdradliwym ydostwem. Poniewa pozwolili sobie na skundlenie swojej rasy, inltracj ydostwa w sferze nansw, edukacji i rzdu oraz przyjli samobjcz, now chrzecijask religi, ich cywilizacja upada. 5. Gdyby posiadali oni instynkt Rasowej Lojalnoci (zamiast instynktu narodowej lojalnoci wobec Rzymu) i wykorzystali go w swojej religii, nigdy nie doszoby do skundlenia ani przyjcia ydowskiej religii (ktra bya bezporedni przyczyn ich upadku). 6. Gdyby Rzymianie posiadali tak religi, zamiast gupiej, zabobonnej religii, ktr skopiowali od Grekw, to rzymska cywilizacja istniaaby do dzisiaj i jeszcze przez wiele tysicy lat. W zasadzie, cywilizacje nie umieraj, chyba, e skad rasowy populacji, ktra stworzya t cywilizacj ulega zmianie i degradacji. 7. Jeli rzymska cywilizacja by przetrwaa, jakim bogosawiestwem dla wiata by to byo! Zamiast wiata rzdzonego przez ydw, pogronego w cigych rewolucjach, waniach i anarchii, penego zalewajcych nas rasowych kundli i kolorowych, 87

Odwieczna Religia Natury mielibymy pikn, Bia cywilizacj panujc na kadym kontynencie - prosperujc, pokojow, uporzdkowan i produktywn. Mielibymy wiat bez kolorowych szumowin, ktre zanieczyszczaj swoj obecnoci ogromne poacie Ziemi. Bez wtpienia nie byoby take niszczyciela wszystkich cywilizacji - pasoytniczych ydw.

88

Rozdzia 7

Kaha
ydzi potrzebowali wiele czasu i mozolnego planowania do osignicia wadzy ktr obecnie sprawuj nad wiatem. Korzeniem ich potgi jest ich religia, ktra ich jednoczy i daje im rasow lojalno. Z tego rda czerpi oni atrybuty dziki ktrym podbili wiat. S to: propaganda, pienidze i organizacja. ydzi s doskonale zorganizowani. Nie tylko maj wasne organizacje, lecz rwnie zorganizowali gojw, czarnuchy, Arabw, chrzecijan i wszystkich innych. Wrd ydowskich organizacji wymieni moemy na przykad Bnai Brith i ADL, tajn ydowsk policj. Dla czarnuchw stworzyli oni N.A.A.C.P. (Narodowy Zwizek dla Postpu Kolorowych Ludzi), The Urban League, Southern Christian Educational Conference i dziesitki innych, z ktrych kada rozpala czarnusz nienawi do Biaych. Dla Biaych ludzi w USA, czy te gojw, jak nas nazywaj stworzyli loe masoskie, Americans for Democratic Action, parti komunistyczn, The Council on Foreign Relations, parti republikask i parti demokratyczn. Maj rwnie niezliczone organizacje powoane do sprawowania kontroli nad religi Biaego Czowieka. wiatowa Rada Kociow i jej frakcja Narodowa Rada Kociow oraz mnstwo innych organizacji kontroluj religi Biaego Czowieka, ktr nawiasem mwic, jest ydowskie chrzecijastwo, stworzone przez ydw dwa tysice lat temu. ydzi maj wiele potnych organizacji zrzeszajcych jedynie ich wasnych ludzi, takich jak np. the American Jewish Congress i te 89

Odwieczna Religia Natury wymienione ju wczeniej, jednak najwaniejsz z nich wszystkich jest mao znana tajna organizacja o nazwie Kaha. Kaha jest nadrzdny wobec wszystkich innych organizacji. Kontroluje go trzystu dyrektorw, ktrzy spotykaj si raz na kilka lat by okreli kierunek swej polityki wiatowej dyktatury. Ich wytyczne s przekazywane ydowskim przywdcom kontrolujcym wiele organizacji, wliczajc w to wiele rzdw pastwowych. By zosta dyrektorem Kahau, yd musi mie ukoczone przynajmniej 60 lat i wykaza czynny wkad w spraw rasy ydowskiej. Gdy zostanie dyrektorem, honoruje si go tytuem ydowskiego patriarchy. Moe wtedy, a nawet powinien nosi pen brod. Dla sprawowania bardziej efektywnej kontroli, ydzi podzielili wiat na dwie pkule wschodni i zachodni. Sztab zachodniej pkuli mieci si w Nowym Yorku a wschodniej w Londynie. Nad caym wiatem panuje ich krl ydowski, zwany ACHAD HAAM. Gow kadej pkuli jest ksi ydw, znany jako Patron. A do swej niedawnej mierci (dane na rok 1973 dop. tum.), ksiciem Kahau na zachodniej pkuli by Bernard Baruch, doradca kilku amerykaskich prezydentw, tj. Woodrow Wilsona, Herberta Hoovera, Franklina D. Roosevelta i Harry S. Trumana. Kaha jest bardzo sprawn organizacj, a jego struktura zbudowana jest w oparciu o liczb siedem. cile bazuje na zasadzie przywdztwa, ktr omwiem szczegowo w innej czci tej ksiki. Jak ju wspominaem, naczelnym przywdc kadej pkuli jest Patron, ktry ma pod sob siedmiu prominentnych ydw i ich podwadnych. Jest to pierwsza formacja liderw, z ktrych kady zna wszystkich pozostaych i oczywicie swojego zwierzchnika. Pierwsza formacja siedmiu jest znana jako sidmy stopie Kahau, a kady jej czonek nosi nazw Arcy-cenzora. Kady z tych siedmiu przywdcw ma pod sob siedmiu ludzi, co daje 49 czonkw drugiej formacji lub szstego stopnia Kahau. Kady z nich nosi nazw Ministra. Kady z tych 49 ludzi ma pod sob siedmiu ludzi, co daje 343 czonkw trzeciej formacji lub pitego stopnia Kahau. Kady z nich nosi nazw Posaca. Kady z tych 343 ludzi ma pod sob siedmiu ludzi, co daje 2401 czonkw czwartej formacji lub czwartego stopnia Kahau. Kady z nich nosi nazw Dworzanina. Kady z tych 2041 ludzi ma pod sob siedmiu ludzi, co daje 16807 90

Rozdzia 7 czonkw pitej formacji lub trzeciego stopnia Kahau. Kady z nich nosi nazw Skryby. Kady z tych 16807 ludzi ma pod sob siedmiu ludzi, co daje 117649 czonkw szstej formacji lub drugiego stopnia Kahau. Kady z nich nosi nazw Audytora. Kady z tych 117649 ludzi ma pod sob siedmiu ludzi, co daje 824543 czonkw sidmej formacji lub pierwszego stopnia Kahau. Kady z nich nosi nazw Cichego. Gdy zsumujemy wszystkich czonkw wszystkich siedmiu szczebli, okae si e na kadej pkuli Kaha ma niemal milion czonkw, z ktrych kady jest fanatycznie lojalny i oddany realizacji ydowskiego programu dywersji i intrygi majcego na celu utworzenie ydowskiej dyktatury, ktr ich rasa arliwie stara si stworzy przez kilka ostatnich tysicy lat. Mimo e ydzi stale temu zaprzeczaj, wszyscy oni s zaprzysieni do forsowania tajnego programu okrelonego w Protokoach Mdrcw Syjonu. Kaha jest tak tajn sieci, e poza pierwsz formacj, czy te sidmym stopniem siedmiu przywdcw danej pkuli, aden inny czonek nie wie kim s pozostali. Widzimy e w tak tajnej, oddanej i fanatycznie lojalnej organizacji o takim rodzaju struktury rozkazy mog by wydawane i realizowane z minimalnym opnieniem, bez zbdnej biurokracji. Gdy szef Kahau na danej pkuli wydaje rozkazy swoim siedmiu ludziom, acuch dowodzenia wymaga jedynie szeciu krokw by kady z prawie miliona czonkw zosta o nich poinformowany w krtkim czasie. By to wykona, czonek kadego szczebla musi wykona jedynie siedem telefonw w d acucha dowodzenia. W ten sposb ydzi wywouj strajki, niepokoje spoeczne, zamieszki studenckie lub jakiekolwiek inne zjawiska ktre maj miejsce na caym wiecie w tym samym czasie. Tak zasada przywdztwa funkcjonuje w praktyce. Czonkowie Kahau s midzy innymi przyuczani do przenikania i inltracji zarzdw naszych szk i uczelni w celu indoktrynacji swoj faszyw lozo naszych najmodszych, jak i naszych wschodzcych liderw. Jeli zastanawiacie si dlaczego nasze uczelnie opuszcza tak wielu hippisw i rewolucjonistw, oto macie odpowied. To rwnie odpowied na pytanie w jaki sposb ogromne organizacje studenckie jednoczenie wzniecaj zamieszki studenckie w kampusach i na uczelniach na caym obszarze USA. Czonkowie Kahau przenikaj rwnie struktury i inltruj organizacje takie jak kluby oby91

Odwieczna Religia Natury watelskie, stowarzyszenia patriotyczne, przedsibiorstwa pastwowe, zwizki zawodowe, organizacje rolne, organizacje kocielne, loe masoskie i inne. Wszystkie sieci radiowe i telewizyjne znajduj si pod kontrol czonkw Kahau, ktrzy forsuj ydowski program zniewolenia wiata. Moglibymy dalej wymienia organizacje ktre znajduj si pod kontrol Kahau; resort zdrowia, wydawnictwa prasowe i inne. Warto zauway jak daleko wstecz idzie ta ydowska inltracja, organizacja i kontrola i jak wielu pobonych katolikw bdzie zaskoczonych faktem, e Zakon Jezuitw zosta powoany do ycia przez Loyol, hiszpaskiego yda, dla dalszej kontroli katolickiej hierarchii i Kocioa Katolickiego za jej pomoc. W tym miejscu chcemy jednak doda e Koci Katolicki i chrzecijastwo jako takie byy pod kontrol ydw ju na dugo przed tym.

92

Rozdzia 8

Kilka przykadw ydowskich zbrodni


W przecigu caej historii ydzi popenili miliony zbrodni, wikszo z nich nigdy nie zostaa zarejestrowana. Mao tego - ogromna cz z nich zostaa ukryta by w kocu znikn z kart historii. ydzi popenili miliony zbrodni nie tylko w przeszoci, lecz take stale i notorycznie dopuszczaj si do zbrodni w dzisiejszej Rosji, Chinach, na Kubie, Wgrzech, w Niemczech. W rzeczywistoci, ydzi popeniaj zbrodnie dzi w kadym Biaym kraju na wiecie, dlatego te mona wymieni kilka makabrycznych przykadw nie podlegajcych sprawiedliwoci. Jednake poniewa tak wielu ludzi zupenie nie zna charakteru tych zbrodni, uwaam e podajc kilka ich przykadw rzuc nieco wiata na gwatowno ydowskiego charakteru, przytaczajcy ogrom ich szataskiego programu i diabelsko okruciestw, ktre zostay popenione przez ydw na narodach, wrd ktrych yli i obrastali w tuszcz. Religia ydowska opiera si na nienawici, oszustwie i zniszczeniu wszystkich innych narodw. W Starym Testamencie, poczynajc od Ksigi Powtrzonego Prawa (20:10), znajdziemy polityk oszustwa i zniszczenia wyraon przez ydowskich skrybw: Jeli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzi wojn, najpierw oarujesz mu pokj, a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cay lud, ktry si w nim znaj93

Odwieczna Religia Natury duje, zejdzie do rzdu robotnikw pracujcych przymusowo, i bd ci suyli. Jeli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z tob wojowa, oblegniesz je. Skoro ci je Pan, Bg twj, odda w rce - wszystkich mczyzn wytniesz ostrzem miecza. Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w miecie, cay up zabierzesz i bdziesz korzysta z upu twoich wrogw, ktrych ci da Pan, Bg twj. Tak postpisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie pooonymi, nie bdcymi wasnoci pobliskich narodw. Tylko w miastach nalecych do narodw, ktre ci daje Pan, twj Bg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy yciu.

Mamy tutaj sedno religii ydowskiej z ktr my, Biali Ludzie przez swoj wasn gupot jestemy zwizani. Przez chytro, przez zdrad, w wyniku oszustw, ydzi twierdz, e z ramienia swego boga maj prawo zniszczy, zabi i unicestwi wszystkie inne ludy i narody, ktre wybior do swych represji. Pan tak nakaza. Przynajmniej tak mwi ydowscy skrybowie, a setki milionw Biaych gojw byo na tyle gupich i naiwnych aby pomc im w tej lozoi. Gupota, naiwno i brak wsppracy gojw jako caoci, a Biaych gojw w szczeglnoci, jest dzi kluczowym czynnikiem zdolnoci yda do dzielenia, zwyciania i niszczenia niezliczonych rzesz wrogw daleko przekraczajcych ich wasn liczebno. Diabelska przebiego i umiejtno ydw do deprawacji i zmcania umysw swoich oar w taki sposb, aby ulegay one samodestrukcji jest kluczowym czynnikiem w ydowskim programie podboju i zniszczenia wiata. Stare powiedzenie brzmi: kogo bogowie chc zniszczy najpierw doprowadzaj do obdu, co tak naprawd powinno si tumaczy: kogo ydzi chc zniszczy, najpierw wyprowadzaj z rwnowagi ich umysy do tego stopnia, aby ich oary przyczyniay si do zniszczenia samych siebie. Przyjrzyjmy si teraz kilku przykadom ydowskich zbrodni. Pamitajmy te e ydowskim twierdzeniem jest zabija zawsze najlepszych, aeby na zawsze zniszczy wszelkie sojusze ktre ludzie czy narody mog mie lub mog rozwin w przyszoci. 94

Rozdzia 8

Zniszczenie Drezna
Przed II wojn wiatow miasto Drezno byo jednym z najpikniejszych na wiecie. W rzeczywistoci sowo Drezno byo synonimem kultury, pikna i sztuki. Podobnie jak wiele innych miast w Niemczech, byo ono bogate w szczeglnoci w niemieck kultur i dziedzictwo jego obywateli. Zamek, Opera, Hofkirche, Frauen Kirche. Wymieniam tu tylko kilka spord tysicy innych budynkw, ktre byy pikne i byy wybitnym przykadem niemieckiej (i Biaej) kultury. Wiele z tych piknych budynkw stao tam od tysicy lat. Normalna liczba mieszkacw w Drenie oscylowaa wok 600 tys. W Lutym 1945 wielu uchodcw z krajw wschodnich zbiego przed Armi Czerwon szukajc bezpieczestwa na zachodzie, wielu z nich ucieko do pozornie bezpiecznego Drezna czym zwikszyli populacj miasta do ponad 1,2 mln osb. Byli to ludzie, ktrzy walczyli z komunistami i ludzie o nastawieniu silnie antykomunistycznym. Musimy pamita, e w tamtym okresie II wojna wiatowa bya praktycznie skoczona, a Drezno nie byo wyranym celem wojskowym. Przy rozstrzyganiu co nastpuje, musimy take pamita e Drezno jako przedstawiciel najlepszych przykadw sztuki i kultury niemieckiej nie byo celem wojskowym, i e w tym czasie do tego miasta napyway rzesze uchodcw uciekajcych przed Armi Czerwon, barbarzycami ze wschodu. W nocy z 13 na 14 lutego 1945, o godzinie 22:13 brytyjskie bombowce rozpoczy zrzut setek tysicy bomby na ubogich bezradnych uchodcw i obywateli Drezna, ktrzy tylko prbowali uciec przed rzezi Armii Czerwonej. Te naloty byy starannie zaplanowane przez przebiegych i diabolicznych ydw tak, aby przyniosy jak najwicej mierci i zniszczenia. By to taki czas, w ktrym tysice obywateli Drezna wyszo na ulice aby witowa religijne wito chrzecijan. Tysice spono ywcem. Kiedy pierwszy nalot si skoczy, a ci ktrzy przetrwali wyszli ze schronw aby rozpocz operacje ratunkowe i gdy tysice straakw przybyo z innych miast aby pomc w akcjach ratowniczych, zdradliwi ydzi uderzyli ponownie. O 1:30 w nocy 14 lutego, zaledwie trzy godziny po pierwszym ataku, druga, wiksza eskadra brytyjskich bombowcw spucia wicej mierci i zniszczenia na bezbronnych Biaych mczyzn, kobiety i dzieci. Tyle ognistych bomb skupio si na tym niegdy piknym i starym miecie, e ognista bu95

Odwieczna Religia Natury rza o proporcji huraganu ogarna je cae. ar by tak intensywny, e pomarszczone zwoki oar byy zredukowane o poow. Tysice osb ukrywajcych si w schronach przeciwlotniczych stopiy w jedn ciek ma. Matk z dzieckiem w ramionach znaleziono wtopion w chodnik niczym maa statuetka. We wciekym szataskim szale na to pikne miasto, miasto sztuki i kultury zrzucono ponad 650 tys. ognistych bomb. Jakby tego byo mao, nastpnego dnia ktrym bya roda Popielcowa, kiedy Drezno jeszcze wciekle pono od dwch nocnych atakw, ogromne eskadry amerykaskich B-17 rozpoczy bombardowanie na pozostaoci z tego wspaniaego miasta. Wielki wstydem i tragedi tego wszystkiego by fakt, e piloci, ktrzy zrzucali bomby na Biaych gojw zabijali swych wasnych braci, a przecie Niemcy walczyli o przetrwanie Biaej Rasy. Biali piloci owadnici ydowskim zanieczyszczeniem umysu nie wiedzieli tego co ich ydowscy przeoeni, mianowicie e w tej samej stree znajdowao si 26260 sojuszniczych winiw! Jeszcze jeden przykad ydowskiego za i zdrady. Amerykascy i brytyjscy onierze walczyli eby przeyy te ydowski pasoyty, natomiast sami ydzi w ogle nie pomyleli o zabitych tam tysicach Biaych winiw! Ale to jeszcze nie koniec ydowskiej masakry i barbarzystwa. Ostateczny szlif ydowskiej zdrady zosta wykonany gdy miasto opuciy B-17, a na ich miejsce nadleciao 37 amerykaskich myliwcw typu B-51 z rozkazami niskiego lotu nad miastem i strzelania do wszystkiego co si rusza! Strzelali do ludzi za pomoc specjalnego pistoletu maszynowego, do tych ktrzy prbowali uciec z drg Drezna i ludzi ktrzy prbowali si uratowa wzdu brzegw aby. Myliwce B-51 przeleciay nisko nad brzegiem rzeki i zabiy wszystko co byo w ich polu widzenia. Czy to nie brzmi znajomo? Pamitacie o obdnej ideologii ydw, jak zawarto w Ksidze Powtrzonego Prawa (20:16)? Tylko w miastach nalecych do narodw, ktre ci daje Pan, twj Bg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy yciu Pamitajmy, e jest to obdna ydowska religia, religia, ktra bya uprawiania przez tysice lat, religia ktra oszukaa Biaego Czowieka i uczynia go czci siebie samej, aby czci, wielbi i ochrania ydw. Po wojnie wiat kama i mwi, e tylko 35 tys. osb 96

Rozdzia 8 zgino podczas nalotw, ale z roku na rok to si zmieniao, a w kocu przyjto liczb 135 tys. zabitych. To nadal byo wielkie kamstwo. Rzeczywista liczba osb zabitych w okresie od 13 do 14 lutego wynosia od 350 do 400 tys.! Aby zatuszowa swoj zdrad, po wojnie ydzi wymylili wielkie kamstwo oskarajc Niemcw o zabijanie i spalanie 6 mln ydw w celu wywoania nienawici do Niemcw i stworzenia wspczucia dla tych przebiegych Semitw, ktrzy w zdradziecki sposb rozpoczli wojn. W celu podjcia prby potwierdzenia tego kolosalnego oszustwa, ydzi pokazywali zdjcia ogromnych iloci spalonych zwok. Widoczne na zdjciach zwoki to nie byli ydzi, ale Niemcy, ktrzy zostali spaleni w niegdy piknym Drenie. My Biali Bracia i Siostry mamy do wycignicia wan lekcj z tego okropnego wydarzenia. Najwaniejsz lekcj jest to, e ydzi odnosz si do wszystkich Biaych jako do swoich wrogw i e jest to tylko kwesti czasu, kiedy bd prbowa pali miasta zamieszkae przez Biaych tak samo jak Drezno, o ile pozwolimy im to zrobi. Druga lekcja to ta w ktrej moemy si nauczy, e trzeba byo silnej wsppracy Biaych pilotw z brytyjskich i amerykaskich si powietrznych by zdoby si na tak zdradziecki czyn - zabijanie swoich Biaych Braci. wiadczy o tym fakt jak potna jest propaganda! Trzeci wniosek jest taki e musimy nauczy si e nie ma kompromisw, adnych negocjacji i jakiegokolwiek wspistnienia z tymi diabolicznymi ydami. Ich religia i ich pasoytniczy charakter doprowadza do zniszczenia wszystkiego, co dobre na tym wiecie. Nie moemy y w pokoju i egzystowa razem z tym obdnym zem. Albo my, albo oni. Jako czonek wielkiej Biaej Rasy wol ebymy przetrwali my ni ten zy pasoyt.

*** Jak ju mwiem, ydzi popenili miliony okruciestwa w caej historii ich istnienia, a zbrodnie te coraz bardziej narastaj dzi ni kiedykolwiek indziej. Nie jest moim celem, aby przywoywa i omawia je tu wszystkie , poniewa potrzebowabym caej encyklopedii. Mam zamiar wymieni tylko kilka, bo nie chc zajmowa zbyt wiele jake cennego miejsca. 97

Odwieczna Religia Natury

Czerwony Terror w Rosji


W 1917 roku wybucha rewolucja rosyjska i obalia rzd carski. Dokonaa tego zdeterminowana grupa ydowskich terrorystw, wyszkolonych w Nowym Jorku przez yda, Lwa Trockiego. W duej mierze bya ona nansowana przez Jacoba Schia, ydowskiego multimilionera stojcego na czele rmy bankowej z Wall Street, Kuhn, Loeb & Co. Wrd innych ydw przeznaczy on 20 mln dolarw na rozwj rosyjskiej rewolucji. 30 sierpnia 1918 roku yd Uricki, ktry by wwczas szefem Czeki, tajnej policji ydowskiej w Rosji, zosta zamordowany a Lenin zosta ranny. Bolszewicy uyli tego jako pretekstu do wszczcia czerwonego terroru, ktry rozpocz si nastpnego dnia, a ktry w pewnym sensie nadal by kontynuowany przez kolejne 50 lat. Partia komunistyczna ktra w 1918 roku nie liczya wicej ni 100 tys. czonkw zostaa przeksztacona w ydowskie narzdzie zbrodni. Jej cele byy dwojakie: zastraszanie i sianie przeraenia wrd rosyjskich mas oraz eksterminacja redniej i wyszej klasy, czyli najlepszej inteligencji. Inteligencja ta skadaa si wycznie z Biaych Rosjan. Na mczyznach i kobietach albo zostay wykonane wyroki mierci albo wiziono ich bynajmniej nie z powodu popenionych przestpstw, ale dlatego e ydzi uwaali ich za potencjalne zagroenie jako przywdcw tamtejszej inteligencji. Do tej kategorii naleeli handlowcy, profesorowie czy waciciele ziemscy. Zamordowani przez ydw ludzie to nie tylko przedstawiciele klasy redniej i czoowi Biali inteligenci, ale take cae ich rodziny. Nie marnowali czasu na szukanie dowodw i klasykacj ludzi podczas nocnych nalotw. Winiw na og wpdzali do starego komisariatu niedaleko Paacu Zimowego, z lub bez powierzchownego ledztwa, stawiali pod cian i rozstrzeliwali na dziedzicu. Huk wystrzaw i mierci byy stumione przez ryk silnikw samochodw ciarowych uruchamianych specjalnie do tego celu. W ten sposb dziaa Czerwony Terror. Tego rodzaju terror rozwija si w miastach caej Rosji. Wkrtce kada fabryka, biuro kadego rzdu, kadego okrgu szkolnego i kadej jednostki armii funkcjonowao pod czujnym okiem ydowskiego komisarza. Wkrtce krew ludzi sczya si spod drzwi komunistycznej komory egzekucyjnej, dziesitki tysicy Biaych mczyzn i kobiet byo mordowanych jak bydo w rzeni. Wkrtce 5 mln wa98

Rozdzia 8 cicieli ziemskich zagodzono na mier, co byo czci perdnego planu. Pragn doda, e jedno z moich najwczeniejszych wspomnie z dziecistwa to to, kiedy osobicie dowiadczyem godu w Rosji w 1922 roku. ydzi szybko wzili si do eksterminacji klasy gojw, ktra przodowaa w caym narodzie, mordujc kadego Biaego waciciela fabryki, prawnika, przedstawiciela wadzy, ocera armii i wszystkie inne osoby ktre byy potencjalnym zagroeniem. Kady koci i katedra zostaa zniszczona, a kady kapan i nauczyciel uznawany by za kryminalist w swojej wasnej spoecznoci. Stan mieszkacw obozw niewolniczej pracy szybko osign liczb ponad 15 mln. Jest to dugi, przeraajca historia, ale podsumowujc dua cz z 20 mln rosyjskich przywdcw Biaej klasy zostaa zmasakrowana i wymordowana, zgodnie z dyrektywami ydowskiego Talmudu. Rosja zmienia si zombie-proletariat niewolnikw bdcych pod obcasem ydowskich dyktatorw. Jej ludnoci bya posuszna, godna, chtna do pracy, atwo kontrolowana, bez przywdztwa, cakowicie niezdolna do buntu. ydowski rytua mordu by dugi, a niektrzy z tych 20 mln nieszczsnych niewolnikw byli winiami bestialskich obozw internowania, byli torturowani i spaczani przez ydowskich mistrzw niewolnictwa.

Bela Kun na Wgrzech


yd Bela Kun, ktrego prawdziwe nazwisko brzmiao Cohen, bra udzia w rewolucji bolszewickiej w Rosji. Po zawieszeniu broni on i grupa ydowskich rewolucjonistw na podstawie podrobionych paszportw, przeniosa si na Wgry. Przez dostarczane mu nanse ze strony rzdu sowieckiego i pomoc rezydenta pro-komunistycznej ludnoci ydowskiej Bela Kun wkrtce sta si dyktatorem wszystkich Wgrw. Program Beli Kuna by wdraany si i od razu kada brana i wszystkie wasnoci ziemskie byy przekazywane w rce proletariatu. Znacjonalizowa wszystkie banki, wszystkie zakady powyej 200 pracownikw, wszystkich posiadoci ziemskie wiksze ni 400 ha, kady budynek oprcz tych w ktrych mieszkali robotnicy. Caa biuteria, caa wasno prywatna ktra skadaa si z ponad dwch garniturw, czterech koszul, dwch par butw i czterech skarpet, zo99

Odwieczna Religia Natury staa skonskowana. W wyniku tego programu, podobnie jak w Rosji, wybuch chaos gospodarczy i spoeczny. Grunty, budynki i przemys narodu nie mog by znacjonalizowane w jedn noc nie powodujc spustoszenia. Dlatego jak w Rosji, taki program moe by egzekwowany jedynie drog czerwonego terroru. Krajowa komunizacja zasobw przemysowych i produktw rolnych, gd w miastach w poczeniu z nienawici chopw do ydw doprowadziy do ostatecznego obalenia Kuna. Niemniej jednak, w czasie trzymiesicznych rzdw terroru dziesitki tysicy ludzi, kapanw, ocerw, kupcw, wacicieli ziemskich, i inteligencji zostao sadystycznie zmasakrowanych co byo charakterystyczne dla Beli Kuna i jego bandy ydowskich rzezimieszkw. Warto pamita, e chopi w gospodarstwach rolnych, ktrzy byli troch wyksztaceni, zdawali sobie spraw z tego e winowajcami byli ydzi.

Wojna Secesyjna
Jednym z najbardziej destrukcyjnych okruciestw jakie ydzi naoyli na ramiona modej republiki amerykaskiej byo sprowokowanie wojny midzy stanami, szalejcej w latach 1861-1865. Przyczyn tej bratobjczej wojny nie bya kwestia niewolnictwa, nie bya ni te ch do secesji poudniowych stanw. To byo co zupenie innego, co co nigdy nie zostanie napisane w podrcznikach do historii. W latach 1820-1860 z powodu klimatu, stanu gleby, gospodarki bawenianej i innych czynnikw w poudniowych stanach mia miejsce ogromny rozwj przemysowy. Prowadzony przez now arystokracj, wacicieli ziemskich i milionerw, przemys ewoluowa w stron zdrowego wzrostu na tym obszarze. Wraz z tym ogromnym rozwojem, prawdziwa amerykaska tradycja i sposb na ycie zostay ustabilizowane. Tu zawarto wszystkie najlepsze aspekty klasycznej cywilizacji Rzymu i Grecji, wiele budowli wizao si z architektur ery klasycznej. Wiele miast takich jak Ateny, Rzym, Atlanta, Augusta, Aleksandria zostao nazwanych od ich odpowiednikw z ery klasycznej. W Nowym wiecie kultura rozwijaa si w moliwie najlepszym tempie. W efekcie tego uksztatowaa si dua grupa nowych milionerw. Nawet mae miasta jak Natchez w Mississippi miay wicej zamo100

Rozdzia 8 nych mieszkacw ni jakiekolwiek inne miasto w Stanach Zjednoczonych, z wyjtkiem Nowego Jorku i kilku innych. Podobna sytuacja miaa miejsce w Atlancie, Richmond, Nowym Orleanie i generalnie w wikszoci miast w poudniowych stanach. Miasta te przez ten okres stay si bardzo zamone. W wikszoci nowobogackimi zostawali ludzie powizani z gospodark bawenian. Najbardziej znaczcym faktem jest e wszyscy nowobogaccy milionerzy byli pochodzenia anglosaskiego. Ogarn ich duch przygody i ogromne iloci energii do pracy by odkrywa blask nowych szlakw na dziewiczych terenach, aby tam wanie budowa due i dochodowe plantacje baweny. Biay Czowiek by peen zapau. By to Biay Czowiek w kwiecie swojej mocy. yd w tym nie uczestniczy, gdy pionierstwo jest jego domen. Z ogromn iloci nowego bogactwa, ktre zostao utworzone przez Biaych Anglosasw z poudnia przysza take potga nansowa i polityczna wadza, co wryo powane zagroenie dla ydowskich karteli nansowych z wybrzea wschodniego. I tu wanie ley prawdziwa przyczyna wojny secesyjnej. yd widzia w nowej klasie arystokracji Biaych Anglosasw z Poudnia powane potencjalne zagroenie dla swojej siy nansowej i politycznej, nie tylko w Ameryce, ale take w Anglii i innych czciach wiata. yd stwierdzi, e sia ta nie tylko musi zosta zamana, ale te unicestwiona. Najlepszym sposobem na to, jak zwykle, byo podzielenie Biaej Rasy na dwie frakcje; wymyli jaki idiotyczny, nieprawdziwy problem, zachci ich do wojny, eby sami si wybili. yd zrobi to z wciekoci nie majc sobie rwnych w historii Ameryki. Mimo e ani Biali z Pnocy ani z Poudnia naprawd nie dbali o czarnego czowieka jako takiego, ydzi poprzez sprytn manipulacj propagand pocignli za dwigni wadzy i wojna ktr planowali przez wiele lat faktycznie wybucha. To bya okropna, zoliwa i okrutna wojna. Po stronie Unii zabitych w walce, umierajcych z powodu ran, chorb i innych przyczyn polego cznie 359528 ludzi. Po stronie Unii take byo 281881 rannych i okaleczonych. Po stronie Konfederacji w sumie 259 tys. ludzi zostao zabitych a liczba rannych nigdy nie bya nawet zarejestrowana. Razem stanowio to prawie milionow strat wrd modego narodu, ktry w latach 60 XIX wieku liczy tylko okoo 32 mln osb. To okropna rana, ale opowiada tylko cz historii. 101

Odwieczna Religia Natury Podczas gdy kwiat modych mczyzn w Ameryce by mordowany i kaleczony, ydzi nansowali zarwno Pnoc jak i Poudnie z ogromnym poyczek. Dom Rothschildw, ten, ktry istnieje do dzi, czyli skupisko arystokracji ydowskich bankierw z caego wiata mia wszczepionych agentw w rzdach zarwno Pnocy, jak i Poudnia. Na pnocy ich czowiekiem by August Belmont, yd ktry wesp z Samuelem B. Chasem, sekretarzem skarbu, by odpowiedzialny za interesy Rothschildw. Na poudniu yd Juda P. Benjamin, krewny rodziny Rothschild by ministrem skarbu Konfederacji. Abraham Lincoln prbowa wykorzeni ydowskich bankierw i wyda 346 mln dolarw bez oprocentowania waluty krajowej, zwanej zielonymi. ydowskie domy bankowe podeszy do tego z wielkim zaniepokojeniem. Wiedzieli e mg to by precedens, e rzd specjalnie mg poycza wasne pienidze bez oprocentowania, co rozeszoby si po innych krajach i w ten sposb ydzi wylecieliby z interesu. Wykorzystali oni sw ogromn sil by przerwa ten proceder i z tego powodu Lincoln zosta zamordowany przez innego yda, ktrego rodzina nie nazywaa si Booth, ale Botha. Koniec Wojny Secesyjnej nie by w aden sposb kocem tej strasznej autodestrukcji. ydzi byli zdecydowani zniszczy Poudnie raz na zawsze i podegaa ich do tego ch zemsty. Jeszcze przed kocem wojny, gdy Poudnie byo ju praktycznie pokonane, zaangaowali si w program nieludzkiego niszczenia, ktre absolutnie nie miao nic wsplnego ze strategi wojenn. onierze generaa Hermana palili, grabili i burzyli kady kawaek zycznych aktyww, ktre Biay Czowiek zbudowa w ostatnich latach. Niszczyciele skierowali si z pnocy do Poudniowej Karoliny i kontynuowali pochd zniszczenia, terroru i unicestwienia. Gdy wojna si skoczya, zniszczenia dokonywane przez ydw byy jeszcze intensywniejsze. Handel Poudnia i jego struktury nansowe zostay cakowicie zburzone. Pnocny yd przyszed i wykupi ziemie i plantacje warte setki tysicy dolarw przed wojn za kilkaset dolarw od sztuki. Tak jak w Niemczech po I wojnie wiatowej, gdy ydzi doprowadzili ten kraj do upadoci, cae poudnie zaroio si od ydw ktrzy za kilka centw wykupili wszystkie cenne woci ziemskie, wczeniej nalece do anglosaskiej Biaej spoecznoci. Nie by to koniec ich szataskiego programu wyniszczenia. Wspierani bagnetami armii Unii byli zdeterminowani nie tylko do zrwnania nowo wyzwolonych czarnuchw z Biaymi Poudniowcami, lecz 102

Rozdzia 8 take do wywyszenia ich ponad nich. Ogromna cz Biaej mskiej populacji bya cakowicie pozbawionych prawa wyborczego (kobiety nadal nie mogy gosowa w kadym przypadku), pod pretekstem, e mogliby wznieci bunt przeciwko amerykaskiemu rzdowi. Pod przewodnictwem ydw, czarnuchy nie tylko miay prawo do gosowania, lecz stay si ustawodawcami, senatorami, gubernatorami, sdziami. W skrcie, byy politycznymi poplecznikami ydw na poudniu. Biae kobiety byy molestowane i atakowane przez ten dziki tum czarnych zwierzt, a Biay Czowiek nie mia adnej rzdowej ochrony. yd wtedy, jak i teraz, rozpocz masowe denie do promowania mieszania ras w byej Konfederacji. Tylko za spraw heroicznych wysikw Biaego Czowieka czynionych przez nowo powstay Ku Klux Klan odzyskano pniej wolno i wadz polityczn. Jeden z najczarniejszych i najbardziej nieszczliwych okresw w historii Ameryki jaki mia miejsce na poudniu by zwany dniami odbudowy, nie by waciwie powicony odbudowie, lecz grabieniu Biaej ludnoci i utrwaleniu wadzy przez ydw na obszarze, ktry wczeniej by zdominowany przez zamonych i kreatywnych Biaych Ludzi. Od pitnastu do dwudziestu lat zajo wyzwolenie niektrych stanw spod obcasa ydowskiej tyranii. Kiedy wreszcie odizolowano czarnuchy od wadzy i przejto ponownie kontrol nad ich okrgami, Poudnie byo jeszcze zamane i pene ubogich obszarw. Nawet dzi, po ponad stu latach Poudnie nadal nie odzyskao nansowego i politycznego stanowiska ktre posiadao przed Wojn Secesyjn. Nawet dzi Poudnie pozostaje twierdz oporu przeciwko skundleniu Biaych i jest znienawidzonym celem ydowskiego spisku. ydzi kieruj swoje najbardziej obdne programy integracji szk i najbardziej trwale atakuj osamotnionego Biaego Czowieka wanie na Poudniu.

ydowskie sposoby wykorzystywania wojen w celu umocnienia swej wadzy


W powyszym streszczeniu Wojny Secesyjnej widzielimy w jaki sposb ydzi wykorzystuj wojny aby rozbi wrogw, a take by umocni swoj nansow i polityczn wadz. Nie znajdziemy niczego nowego na ten temat w dugiej historii zdradliwych ydw. Robili to od 103

Odwieczna Religia Natury niepamitnych czasw i wypada nam przeanalizowa jak potnym narzdziem w rkach ydw s wojny. Niektre ich cele osignite poprzez podeganie do wojen to: (a) Skonienie Biaego Czowieka do popenienia bratobjstwa, brat zabija brata, a tym samym osabia i dziesitkuje Bia Ras. (b) W wojnach takich jak w Korei czy w Wietnamie korzystaj z ras kolorowych aby zabija Biaego Czowieka, gdzie wyniki s takie same, czyli najlepszy kwiat modych Biaych Ludzi zostaje zabity, kaleki i uomny. (c) Poprzez wojny ydzi niszcz potencjalne twierdze Biaej Rasy, takie jak na przykad zagroenie jakim dla ydw bya arystokracja z Poudnia Ameryki, lub rozwj narodu niemieckiego, jaki by zagroeniem dla ydw przed I i II wojn wiatow. Dzisiaj potencja Biaej Rasy jako caoci stanowi zagroenie dla ydw i ich oglne wysiki na caym wiecie s teraz skierowane do zmiadenia Biaej Rasy. (d) Zuboenie po obu stronach walczcych narodw lub frakcji i poyczanie pienidzy oraz zapanie obu stron w sida niewoli nansowej na dugie lata po zakoczeniu koniktu. (e) ydzi nie tylko angauj si w nansowanie wojen by czerpa z nich ogromne zyski, ale zazwyczaj maj swoich ludzi w rzdzie. Ludzie ci zabezpieczaj ogromnie lukratywne kontrakty wojenne, ktre wzbogacaj nowe hordy ydw. Kiedy wojna si koczy umocniona nansowa i ekonomiczna wadza nad ubogim ju wtedy krajem ogromnie wzrasta. (f ) Bez wyjtku raz wzniecona nienawi midzy frakcjami Biaej Rasy utrzymuje si przez pokolenia. Wojna Secesyjna jest na to dobrym przykadem. ydzi widz jak utrzymuje si wzniecona przez nich nienawi i wczeniej czy pniej wykorzystaj j do wzniecenia kolejnej podobnej wojny. (g) Wojnom zawsze towarzyszy podzia norm moralnych, i dlatego s bardzo przydatne w ydowskim programie zniszczenia moralnoci i tradycji Biaego Czowieka. 104

Rozdzia 8 (h) Wysyaj naszych modych Biaych chopcw na caym wiecie na wojny do zagranicznych kolorowych krajw, skd wielu z nich wraca z kolorowymi onami. Jest to sukces ydowskiego programu skundlenia Biaej Rasy. Oglnie z kadej wojny do jakiej ydzi popchnli Bia Ras, Biaa Rasa wyania si sabsza nansowo, moralnie i politycznie. Znacznie bardziej te skutkuje ydowski program niszczenia, skudlenia i zniewolenia Biaej Rasy.

Inne ydowskie zbrodnie


Chciabym wymieni o wiele wicej obdnych zbrodni, ktre zostay popenione na Biaym Czowieku w cigu ostatnich kilku tysicy lat, ale na to potrzebowabym wicej miejsca ktrego niestety niema. Chciabym wspomnie o wojnie trzydziestoletniej w Niemczech 1618-1648, w ktrej pi szstych wszystkich nieruchomoci zostao zniszczonych, a jedna trzecia wszystkich oar bya miertelna. By to konikt wzniecony przez ydw z idiotycznego religijnego problemu. Chciabym wspomnie o masakrze w dniu w. Bartomieja we Francji, kiedy zamordowano 50 tys. protestantw, chciabym wspomnie o operacji Keelhaul, w ktrej Biay zdrajca Eisenhower wsppracowa z rosyjskimi ydami i Stalinem w sprawie ekstradycji 2-3 mln obywateli wszystkich krajw, ktre walczyy po stronie aliantw. Liczby byy mocno zaokrglone i ludzi tych wysano z powrotem do Rosji, gdzie Stalin dokona zemsty na nich albo wysya ich na mier na Syberii. Mgbym przytoczy niezliczone przykady okruciestwa popenione przez ydw na Biaej Rasie, ale po prostu nie mam na to miejsca. W podsumowaniu chciaem powiedzie e ich okruciestwa s nieograniczone i nieskoczone, d dzi i zawsze bd dy bd do wdraania szataskiego programu majcego na celu zniszczenie Biaej Rasy. Jest jeszcze jedna ostatnia zbrodni, na ktr musz zwrci uwag moich Biaych Towarzyszy. Jedna z najbardziej zowrogich zbrodni wszechczasw jaka zostaa dokonana Na Biaej Rasie. Bardzo mao osb wie e ma ona miejsce. Mam na myli szataski program skundlenia Biaej Rasy. 105

Odwieczna Religia Natury Ten szataski program jest realizowany nieprzerwanie i wciekle w kad krzt energii i z uyciem kadej dostpnej broni, jednak wikszo Biaych Ludzi jest cakowicie upiona i obojtna na ten temat. Niewielu wie jaki jest prawdziwy cel ydowskiego bekotu praw obywatelskich. Nie popenijmy bdu, gdy to jest ich prawdziwy cel: zrobi z Biaego brzowego kundla, i po czasie stopniowo wyplenia Bia Ras z powierzchni Ziemi. Jest to bez wtpienia najbardziej szkodliwa, najbardziej trwaa, i najbardziej okrutna katastrofa jak ydzi mog wywoa na koronnym i chwalebnym osigniciu Natury, na szlachetnej Biaej Rasie. Gdy wszystkie budynki zostan zniszczone jak w Niemczech, a nasze drogi i kolej legn w gruzach, otrzymamy okrutny cios, ale mona je odbudowa, podobnie jak w Niemczech. Jeeli nasze miasta zostan zniszczone, przez czarnuchy i ydw jak miao to miejsce w wielu wielkich miastach Ameryki, moemy wznie nowe jeszcze wiksze i lepsze. Moemy by pokonani w wojnie, moemy cierpie kad inn katastrof, ale moemy te spodzi synw, ktrzy bd chcieli odzyska moc ktr stracilimy. Nie zapominajmy nigdy, e jeli krew naszej Biaej Rasy bdzie stale si miesza i kundli z czarn krwi Afryki, to Biaa Rasa pomimo wszystkich rodkw zostanie zniszczona a nadzieja na przyszo odejdzie na zawsze. Wolelibymy umrze ni by wiadkami katastrofy upodlenia szlachetnej Biaej Rasy do brzowego gwna i zniewolenia nas przez ydw. Zdeklarowanym celem tej ksiki i nowej religii jest obudzenie Biaej ludnoci wiata. Naszym celem jest zorganizowanie ich, danie woli do walki, aby odzyska absolutn i bezwarunkow kontrol nad naszym wietlistym Przeznaczeniem.

106

Rozdzia 9

Pi ydowskich ksig
Jak mona zaobserwowa w historii Biaej Rasy i rasy ydowskiej, ydzi przez cay okres trwania ich dugiej i penej mczarni historii stali si mistrzami oszustwa. Majc na uwadze e Egipcjan ju nie ma, Babiloczycy zniknli, oryginalni Grecy zostali skundleni, Rzymianie wyginli, ydzi wci yj i staj si coraz silniejsi. Teraz faktycznie sprawuj kontrol nad wiatem. Dlaczego jest tak, e ta nieszczliwa rasa, ktra nie moga nigdy stworzy kultury ani cywilizacji, zbudowa wasnego kraju, zawsze bdzie na szczycie? Jeli przeanalizujemy ydowsk histori, odpowiedzi nie bd zbyt trudne do zdobycia. Istniej setki powodw, ktre mog by wymienione, ale podstawowych jest tych kilka: 1. Na pocztku swej historii poznali jak potn broni bya religia broni ktr jednoczy ich ras i niszczy ich wrogw. 2. Dowiedzieli si, e w jednoci rasowej jest sia. Fanatycznie powicili si dla wasnej rasy. 3. Okazao si, e nic silniej nie jednoczy grupy, narodu czy rasy ni nienawi do wsplnego wroga. W rezultacie wszystkie narody nie-ydw od zawsze byy ich wrogami i na zawsze nimi pozostan. 4. ydzi opanowali skomplikowane techniki zamieszania, dzielenia i rzdzenia jako klucz w pokonywaniu swoich wrogw. 107

Odwieczna Religia Natury 5. Nieprzerwanie si organizuj - tysice ydw organizuje si w skuteczne i nieustpliwe grupy. Organizuj swoje dziaania tak aby wrogowie ulegali samodestrukcji. 6. Diabelsko sprytnie opanowali propagand. Na pocztku swej historii skorzystali z tego jakim potnym narzdziem jest propaganda, i jak mona manipulowa ni swoich wrogw. To wanie ten ostatni aspekt chcemy zbada dokadniej. Zwaywszy, e ydzi maj pen kontrol nad dzisiejsz propagand i mediami - radiem, telewizj, lmami, gazetami, czasopismami itp. Byli ju niezwykle biegli w posugiwaniu si propagand nim wspczesne rodki masowego przekazu zostay wynalezione. Manipulacja sowem jest ich specjalnoci jako mistrzw oszustwa. W ydowskiej Biblii w. Jan (1:1) mwi: Na pocztku byo Sowo, a Sowo byo u Boga, i Bogiem byo Sowo. Twierdzenia - jakby nie byo - rzeczywicie dziwne, ale logicznie zrozumiae - sensownie docierao do wikszo gojw, zwaszcza kapanw. Co ciekawe ten dziwaczny hokus-pokus w jzyku ydowskim pozwala na to e sowem mona tworzy boga i na odwrt - sowa mog sta si rwnie potne jak bg w zakresie kontroli i kierowania umysem i losem ludzi. ydzi uywaj sw i propagandy obcie i nieprzerwanie na ich korzy, a na niekorzy Biaego Czowieka. Ich specycznie napisane pi ksig miao katastrofalny wpyw na histori ludzkoci, a w szczeglnoci na Bia Ras. Oto te ksigi: 1. Stary Testament. Potne narzdzie w zjednoczeniu rasy ydowskiej. 2. Nowy Testament. Napisany aby zdezorientowa i zwie Rzymian w szczeglnoci, a generalnie ca Bia Ras. Poraajco skuteczny. 3. Talmud. By tworzony w cigu kilku stuleci aby da ydom kodeks praw i zasad, ktre mog skutecznie zniszczy gojw, czyli czonkw Biaej Rasy. 108

Rozdzia 9 4. Protokoy Mdrcw Syjonu. Bya to zaktualizowana i wyselekcjonowana istota zasad rozsianych po caym Talmudzie. 5. Kapita i Manifest Komunistyczny Karola Marksa. Oba stanowi podstawowe programy do omamienia gojw wiata i uczynienia z nich ydowskich niewolnikw. Program ten zosta ju z powodzeniem zrealizowany w Rosji, na Kubie, w Chinach i wielu innych krajach znajdujcych si teraz pod ydowskim obcasem. W kilku nastpnych rozdziaach bdziemy bada kad z tych ydowskich ksig bardziej szczegowo.

109

Odwieczna Religia Natury

110

Rozdzia 10

Stary Testament
Przez ostatnie kilka tysicy lat ydowskie sieci propagandowe stale wmawiay nam e ydzi s wybranym ludem boga. Wci powtarzano nam e bg jest rasist, e obdarza ask, e dyskryminuje, oraz e zawar specjalne przymierze z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i ich potomstwem. Wmawiano nam, e ich potomstwo i kolejne pokolenia zostay pobogosawione, wyszczeglnione przez boga. Wmawiano nam, e bez wzgldu na to ile zbrodni popenili, zawsze pozostawali wyjtkowi i wici w oczach boga. Czytajc Stary Testament, nie sposb uciec od wniosku e bg nie dba wcale o wszystkich innych ludzi wiata, o wszystkie inne istoty ktre stworzy. Zmuszano nas bymy uwierzyli e bez wzgldu na to jak brutalnie Izraelici mordowali inne plemiona i narody, chcieli jedynie niszczy ich miasta i wasno, bg zawsze spoglda na nich yczliwie. Te bzdury s promowane do znudzenia nie tylko przez ydw i ich sie religijnej propagandy, lecz take przez kocioy chrzecijaskie, ktrych czonkami s goje, bdcy bez wtpienia poza wzgldami boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Kocioy chrzecijaskie moglibymy podzieli na dwa typy: kocioy liberalne i kocioy fundamentalistyczne. Kocioy liberalne znajduj si cakowicie pod panowaniem ydw i wkadaj wikszo swego wysiku we wmawiania Biaym Ludziom e musz oni zintegrowa si i skundli z czarnuchami. Wedug nich my, Biali Ludzie, jestemy winni czarnuchom wszystko; nasze crki, nasz wasno, nasze pienidze i nasz krew. Musimy uczyni ich bielszymi a siebie 111

Odwieczna Religia Natury czarniejszymi. Kocioy fundamentalistyczne udajc e stoj w opozycji do kociow liberalnych i atakujc je, zdecydowanie promujc twierdzenia e ydzi s wybranym ludem boga i e nie moemy si im sprzeciwia, nie moemy nawet kiwn na nich palcem. Podpieraj si one kilkoma cytatami z napisanego przez ydw Starego Testamentu, np. Bd bogosawi tym ktrzy ciebie bogosawi bd, a tym ktrzy tobie bd zorzeczyli, i ja bd zorzeczy, dajc tym samym cakowit nietykalno zdradzieckiemu ydowi ktry niszczy Bia Ras. Twierdzenie e ydzi s wyjtkowi w oczach boga jest oczywicie jednym z najwikszych i najbardziej dochodowych kamstw jakie wymylono. Dlaczego jakikolwiek bg ktry miaby cho troch rozumu i poczucia sprawiedliwoci miaby zawiera przymierze i obdarza szczeglnymi wzgldami tak band rzezimieszkw i otrw? Dlaczego mdry i prawy bg miaby wybra ras, ktrej przodkami byli alfons Abraham i dziwka Sara? To zbyt fantastyczne, nawet dla naiwnych. Podczas gdy jest wtpliwe czy sami ydzi wierz w takie bzdury, czerpi ogromne zyski z tego wynalazku. Miliony Biaych Ludzi nabiera si na to oszustwo i broni go nawet bardziej energicznie ni sami ydzi. Okryo to ydw paszczem witoci i nietykalnoci przed zemst, ktre zdziaay cuda. Zdziaay cuda tylko dlatego, e Biali chrzecijanie s wystarczajco gupi by yka takie bzdury. Tyle na temat oszustwa narodu wybranego. To jedno z najwikszych kamstw, z ktrego uzyskali oni bajeczne korzyci dla siebie. Istniej trzy inne twierdzenia religijne, ktre ydzi powtarzaj od wiekw. S one tak samo faszywe i powinny by obalone raz na zawsze. Pierwsze mwi e wymylili oni ide monoteizmu. To nieprawda. Egipcjanie wyznawali t zasad na dugo przed tym jak ydzi inltrowali Egipt i zapocztkowali proces kundlenia i rozpadu swych gospodarzy. Nie ma nic wybitnego w idei jedynego boga. Chrzecijanie, ktrzy take twierdz e czcz jednego boga, tak naprawd czcz trzech bogw; wit Trjc. Z drugiej strony, wiele innych religii, jak na przykad religia rzymska miao wielu bogw. Nikt nigdy nie wytumaczy mi racjonalnie, dlaczego jeden jest nadrzdny lub podrzdny 112

Rozdzia 10 wzgldem innych. W kadym razie, ydzi robi wielk spraw z tego faszywego problemu; idei ktr po pierwsze ukradli, a po drugie nie ma ona specjalnego znaczenia. Drugie twierdzenie mwi e wynaleli oni ide niemiertelnoci duszy. Ten pomys take ukradli Egipcjanom. Jak wyjaniem w jednym z poprzednich rozdziaw, Egipcjanie wpadli na ten pomys jako pierwsi, jednak sama ta nie podparta adnymi dowodami idea ma bardzo mae znaczenie, eby nie powiedzie e nie ma go wcale. Trzecie twierdzenie to wietnie zapowiadajce si Dziesi Przykaza. Po pierwsze, te prawa w odniesieniu do zoonego systemu prawnego Rzymian s tak prymitywne i elementarne e samo porwnywanie ich jest wielce nie na miejscu. Po drugie, adni ludzie nie zamali wicej razy zakazu zabijania, kradziey i kamstwa ni sami ydzi. Po trzecie, nawet tych prymitywnych idei ydzi nie wynaleli sami, lecz ukradli z je wczeniejszego Kodeksu Hammurabiego. By to jeden z najwczeniejszych spisanych kodeksw, wyryty w kamieniu na polecenie babiloskiego krla w XX w. p.n.e. To wanie z tego kamiennego kodeksu ydzi skradli mityczn ide dziesiciu przykaza mojeszowych wyrytych na kamiennych tablicach. Pierwsza cz Przykaza ma naprawd niewielkie znaczenie dla Biaej Rasy, poniewa kad one nacisk na stosunki pomidzy ydami, ich bogiem i ich sabatem. Trudno nam twierdzi e Dziesi Przykaza ma jakie wiksze znaczenie dla Biaej Rasy, poniewa ju od samego pocztku nas one wykluczaj. Przykazanie I mwi:

Ja jestem Pan, twj Bg, ktry ci wywid z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Poniewa my nigdy nie uciekalimy z Egiptu (a w rzeczywistoci Biali Egipcjanie byli naszymi rasowymi krewnymi), ten cay wtek nie dotyczy Biaej Rasy, lecz, po raz kolejny, ydw i - jak twierdz ich specjalnego przymierza z bogiem. 113

Odwieczna Religia Natury

Obiektywnie spojrzenie na patriarchw i tzw. bohaterw Starego Testamentu.


Wypada nam teraz spojrze z bliska i bezstronnie, lecz krytycznie na patriarchw i tzw. bohaterw ydowskiej rasy i zobaczy jakimi ludmi byli; zacytowa fragmenty Biblii mwice o nich i podda ich osdowi. Zgodnie z ydowsk histori opowiedzian w Starym Testamencie, ydzi twierdz e s potomkami plemienia zaoonego przez Abrahama, Izaaka i Jakuba jakie 3700 lat temu. Zgodnie z t histori, Jakub mia 12 synw, 10 z pierwszego maestwa, oraz 2 Jzefa i Beniamina - z drugiego maestwa. Spord tych synw Juda zajmuje wane miejsce i syszymy o wspaniaej linii Judy i jego potomkw. W rzeczywistoci sowo Juda jest niemale synonimem sowa yd i majc na uwadze histori o zaginionych plemionach Izraela, ktre rzekomo zatraciy si gdzie w niejasnych okolicznociach, wikszo ydw z dum okrela si jako potomstwo Judy. Jakie czternacie pokole po Abrahamie wschodzi najwybitniejszy i najsynniejszy krl ydw Dawid. Od niego wywodzi si ydowski symbol Gwiazda Dawida, a sam Dawid odgrywa bardzo istotn rol w ydowskiej Biblii oraz w dzisiejszym kulcie ydowskim. Pierwszy rozdzia Ewangelii wg w. Mateusza (Mt 1:17) mwi: Wszystkich zatem pokole [jest]: od Abrahama do Dawida pokole czternacie, i od Dawida do przesiedlenia babiloskiego pokole czternacie, i od przesiedlenia babiloskiego do Chrystusa pokole czternacie. W szesnastu poprzednich wersetach autor wymienia pokolenia od Abrahama do Dawida i dalej do Jezusa Chrystusa, a w wersie szesnastym mwi (Mt 1:16): a Jakub zrodzi Jzefa, ma Maryi, z ktrej narodzi si Jezus, nazywany Chrystusem, wida wic wyranie e wg tej historii Jezus by synem Jzefa, potomka Abrahama, Dawida i caej reszty rodu. Informacja e Jezus nie by synem Jzefa lecz boga jest kolejn sprzecznoci, ktr ydzi zrzucili na chrzecijan. Ja nie czuj e powinienem racjonalizowa ich kamstwa, ale Wy moecie spyta swojego klech o jego wersj. Zawsze mio patrze jak prbuj wykrca si od oczywistych sprzecznoci. Nie zamierzam tu114

Rozdzia 10 taj omawia tej niekonsekwencji, chc jednak wyszczeglni Jzefa ojca Jezusa jako jednego z prominentw ydowskiej hierarchii. Spord tej grupy chc omwi jedynie kilku synnych patriarchw i bohaterw. Bd przy tym bazowa na opisach z samej Biblii, w takiej postaci w jakiej zostay sporzdzone przez ydowskich skrybw. Przyjrzyjmy si otrom ktrych czcilimy, wielbilimy i wskazywalimy naszym dzieciom jako najwspanialsze przykady ludzi boga. Nasze mzgi s od dawna zanieczyszczane uporczyw i dugotrwa propagand o wspaniaym narodzie wybranym boga. Doszo nawet do tego, e wielu Biaych kaznodziejw przekrca na swoje potrzeby biblijne teksty do tego stopnia, e w efekcie ich matactwa dochodzimy do dziwnego wniosku e to my Biali Ludzie jestemy prawdziwymi dziemi Izraela. Wyjaniaj oni e Niemcy s potomkami Judy, Amerykanie potomkami Manassesa, Brytyjczycy plemieniem Efraima, Hiszpanie plemieniem Symeona itd. C za kolosalne bzdury! Zaledwie odrobina zdrowego rozsdku wystarczy by zorientowa si, e np. Amerykanie ktrzy s mieszanin rasy Europejskiej (i innych ras) nie mog by czystymi potomkami Manassesa ani nikogo innego. Mao tego, gdy przyjrzymy si postaci takiej jak na przykad Juda, nasunie nam si pytanie: kt chciaby by potomkiem Judy? Jaka Biaa osoba o zdrowych zmysach chciaaby by potomkiem jego zdradzieckiego plemienia? Gdy poznamy zdradzieckie i rozpustne szczegy z ycia Judy opisane w wielkiej ksidze, dojdziemy do wniosku e wikszo Biaych Ludzi wolaaby by zapewne potomkami koniokrada ni Judy.

Historia Judy
Rozdzia 38 Ksigi Rodzaju mwi o Judzie wicej ni jakikolwiek inny rozdzia Biblii. Jest to do drastyczna i raczej pornograczna historyjka i mogaby si odnosi do wspczesnych ydowskich pornografw takich jak np. Ralph Ginsberg. Historia zaczyna si sowami: W owym czasie Juda, odszedszy od swoich braci, rozbi swj namiot w pobliu pewnego ma, Adullamity, imieniem Chira. I Juda zobaczy tam crk pewnego Kana115

Odwieczna Religia Natury nejczyka, ktry mia na imi Szua. Poj wic j i z ni wspy. Tak po prostu. Ani sowa o tym e j polubi. W kadym razie Juda mia trzech synw; pierworodny mia na imi Er. Nastpnie historyjka ewidentnie omija pokolenie i mwi: Juda wzi dla swego pierworodnego syna, Era, on imieniem Tamar. Poniewa Er, pierworodny syn Judy, by w oczach Pana zy, Pan zesa na niego mier. Wtedy Juda rzek do Onana: Id do ony twego brata i dopenij z ni obowizku szwagra, a tak sprawisz, e twj brat bdzie mia potomstwo . Onan wiedzc, e potomstwo nie bdzie jego, ilekro zblia si do ony swego brata, unika zapodnienia, aby nie da potomstwa swemu bratu. To rwnie nie podobao si Panu, wic zabi on Onana drugiego syna Judy. (Pan najwyraniej nie artowa. Nie zadowolili go wic ich zabi, jak napisano.) Juda nastpnie rozkaza swojej synowej, Tamar by zamieszkaa jako wdowa w domu swego ojca do czasu gdy jego trzeci syn, Szela doronie. Tamar uczynia jak jej nakazano. Z biegiem czasu ona Judy zmara, a Juda wraz ze swym przyjacielem, Adullamit imieniem Chira uda si do Timny, gdzie strzyono jego owce. To tam Tamar przebywaa przez te wszystkie lata jako wdowa. Pamitajmy, e Pan zamordowa obu jej mw Era i Onana, ktrzy byli synami Judy. Gdy Tamar dowiedziaa si e Juda zblia si w jej strony, porzucia wdowie szaty, zakrya twarz welonem i usiada przy drodze. W midzyczasie Juda najwyraniej zapomnia o tym e przyrzek wyswata Tamar ze swoim najmodszym synem gdy ten doronie. W kadym razie, Tamar czekaa na Jud przy drodze z zakryt twarz. Gdy Juda j ujrza, z powodu jej zakrytej twarzy pomyla e jest ona zwyk nierzdnic. Jako typowy yd ktry nie przepuszcza adnej okazji, zaproponowa jej zblienie, nie wiedzc kim ona jest. Wtedy Tamar zapytaa: Co mi dasz za to, e si zbliysz do mnie? Juda zaproponowa koltko ze swojego stada. Tamar zadaa jakiego zastawu, w szczeglnoci jego sygnetu, laski i sznura. Juda 116

Rozdzia 10 da jej wic, aby si zbliy do niej; ona za staa si przez niego brzemienn. Tamar wstaa, odesza i przywdziaa znw wdowie szaty. Gdy Juda posa swego przyjaciela Adullamit z koltkiem by ten odebra zastaw, nie mona byo odnale kobiety. Mieszkacy miasta twierdzili e nigdy nie byo tam nierzdnicy. Okoo trzy miesice pniej, Juda zosta poinformowany e jego synowa staa si nierzdnic i zasza w ci. Syszc te sowa oburzony Juda rzek: Wyprowadcie j i spalcie! Tutaj wanie widzimy typow ydowsk sprawiedliwo. Juda by tak samo winny jak jego synowa, jednak nie widzia w tym swojej winy, podczas gdy ona miaa zosta spalona za nierzd. Gdy Tamar zostaa doprowadzona przed oblicze Judy, wyznaa e to jej te j zapodni. Pokazaa mu sygnet, lask i sznur ktry jej da. W tym momencie Juda przyzna e ona jest sprawiedliwsza od niego, gdy nie chcia jej da swojemu synowi, Szeli. Po tym Juda ju wicej z ni nie y. Do tego momentu historia jest dosy szokujca, jednak staje si nawet bardziej po tym, jak dowiadujemy si e Tamar urodzia blinita. Jest to tak obrzydliwy fragment e nie bdziemy go w tym miejscu cytowa. Moecie przeczyta sobie caa histori w rozdziale 38 Ksigi Rodzaju. T i wiele wicej pornogracznych historyjek znajdziecie rozsianych po caej ydowskiej witej ksidze. Jedn z waniejszych informacji w tej opowieci jest fakt, e z tego brudnego czynu zrodziy si blinita Peres i Zerach. Jeeli teraz spojrzycie na dumnych, wspaniaych i czystej krwi przodkw Dawida, Salomona i Jezusa, zobaczycie e wszyscy oni pochodz od dziwkarza Judy i jego bkarta Peresa. Nasuwa si pytanie, dlaczego ktokolwiek na wiecie chciaby wybra lubienego dziwkarza Jud na znakomitego patriarch swego ludu? Dlaczego ten sprawiedliwy i nienawidzcy grzechu ojciec niebieski chce obiera tego rodzaju ludzi na patriarchw swego ludu wybranego? Cechy charakterystyczne Judy przedstawione w tzw. witej ksidze to nic wicej jak rozpusta, obuda i zdradziecko. aden szanujcy si Biay Czowiek nie chciaby mie za przodka takiego przebiegego dziwkarza, jednak ydzi traktuj go jak wielkiego bohatera swej rasy i sprzedali Biaym Ludziom historyjk o tym, e jego potomkowie s ulubionym narodem boga. Powiedziano 117

Odwieczna Religia Natury nam, e ta szumowina zawara pakt mioci z bogiem. Trudno poj, dlaczego miliony Biaych chrzecijan s do naiwne by nabiera si na te bzdury od tysicy lat.

Historia Dawida
Podczas gdy szokujca pornograczna historyjka o Judzie nie jest zbyt powszechna wrd przecitnych, uczszczajcych do kocioa Biaych chrzecijan, wikszo z nich jest dobrze obeznana z histori krla Dawida. Dawid jest uwaany przez ydw najwikszego bohatera w ich dugiej i okrutnej historii. W rzeczywistoci, Gwiazda Dawida jest symbolem wszystkich ydw. Wikszo Biaych chrzecijan dobrze zna histori nastoletniego Dawida, ktry strzaem z procy zabi Goliata i tym samym wygra wan dla ydw bitw z Filistynami. Dorose ycie Dawida zdaje si by wypenione cigym zabijaniem i prowadzeniem wojen. Za zbudowanie Judei i narodu ydowskiego jest on doceniany bardziej ni jakakolwiek inna posta w ydowskiej mitologii. Historie opisywane w Biblii s pene morw, krwi, a zwaszcza rasowego ludobjstwa wrogw Izraela. Stary Testament pochwala masowe mordy na konkurencyjnych plemionach, a posta Dawida nie rni si od innych ydowskich sprawcw rzezi. Jego moralny, a raczej jak powinnimy powiedzie - niemoralny charakter nie wydaje si odbiega od typowej ydowskiej mentalnoci. W rozdziale 11 II Ksigi Samuela mamy opowie o yciu prywatnym Dawida, ktra ukazuje jego morale i charakter. Dawid powsta z ka i spacerowa po tarasie krlewskiego paacu, skd ujrza kpic si pikn kobiet. Dawid nie traci czasu i dowiedzia si e miaa na imi Batszeba i bya on Hetyty Uriasza. Wysa wic Dawid posacw, by j sprowadzili. A gdy przysza do niego, spa z ni. Niedugo potem Batszeba poinformowaa Dawida e zasza w ci. To nieco zaniepokoio Dawida poniewa jej m by od kilku miesicy jego najemnikiem. Co trzeba byo zrobi. By unikn konsekwencji swego cudzostwa, Dawid wpad na pomys e pole po Uriasza by ten mg wrci do domu i spdzi troch czasu ze swoj on. Wyniky jednak pewne komplikacje. Uriasz 118

Rozdzia 10 by tak lojalnym poddanym swego wielkiego krla, e zamiast powrci do swego domu i ony, spa pod krlewskimi drzwiami wraz z jego sugami. Gdy zgoszono to Dawidowi, ten posa po Uriasza i odby z nim prywatn rozmow. Nastpnie Dawid uciek si do typowo ydowskiej sztuczki; zaprosi Uriasza do wsplnego jedzenia i picia. Upi go, majc nadziej e w ten sposb uda mu si uoy go w ku razem z on. Niestety i to nie podziaao; Uriasz nie wrci do domu i spa razem z sugami w kwaterze krla. Dawid uciek si wic do bardziej drastycznych rodkw. Napisa list do Joba, dowdcy Uriasza, w ktrym to licie rozkaza wysa go w najbardziej zaarty bj, po czym opuci i pozostawi na pewn mier. Joab wykona rozkaz a Uriasz zosta zabity. Tak koczy si kolejny rozdzia o podstpnym i zdradzieckim ydzie, ktrego po dzi dzie jego lud wielbi i czci jako najwspanialszego przedstawiciela swego rodu. Smutne jest to, e miliony Biaych Ludzi nabiera si na historyjk o tym, e Dawid by wielkim i wspaniaym sug boym. Istniej bardziej naganne rozdziay opowiadajce o yciu Dawida, a jeden z nich dotyczy jego najbliszego potomstwa. Wyglda na to, e Dawid mia wiele on i wielu synw. Jeden z jego synw mia na imi Amnon a inny Absalom. Absalom mia siostr imieniem Tamar. Wyglda na to, e Amnon sta si obsesyjnie zauroczony swoj siostr, ktra podobno bya dziewic. By zdecydowany nawiza z ni stosunki seksualne, a gdy odmwia i chciaa mu to wyperswadowa, upokorzy j i zgwaci. Wie o tym zdarzeniu dotara do Absaloma, ktrego czya z Tamar normalna braterska mio. Absalom by tak wcieky e uda si do Amnona i zamordowa go. Niniejszym koczy si kolejny rozdzia witej ksigi mwicy o normalnym yciu narodu wybranego. ydzi podziwiaj Dawida od tysicy lat; niedawno zrobili wielki lm opowiadajcy histori Dawida i Batszeby. Gwne role s oczywicie grane przez Biaych gojw. Posta Dawida w tym lmie jest przerysowana i fakt e zdaje si on pniej aowa swych czynw jest przedstawiony z wyolbrzymion sympati. Historia w pimie witym toczy si dalej. Jest wicej zdrady pomidzy Dawidem a jego synem, Absalomem. 119

Odwieczna Religia Natury Absalom uciek z kraju po zamordowaniu swego brata, niemniej jednak Dawid darzy go specjalnym uczuciem i kocha go ponad wszystkich innych synw, tote poprosi go o powrt do Jerozolimy. Absalom pragn wadzy i po wielu latach, gdy Dawid si zestarza, zawiza spisek by wypowiedzie ojcu wojn i pozbawi go tronu. Po wielu manewrach zebra wojska i rozpocz wojn z Dawidem. Ostatecznie Joab, ktry by generaem Dawida pokona Absaloma w walce. Absalom zaczepi si wosami o dbowe drzewo, a gdy Joab si o tym dowiedzia, przebi jego serce trzema oszczepami, koczc tym samym jego histori. Pamitajcie, e to wszystko jest czci historii krlewskiego rodu Dawida, wielkiego krla ydw, jak mwi Pismo wite. Pytam Was, drodzy Biali Bracia i Siostry, Was ktrzy macie dumne i szlachetne dziedzictwo, czy ludzie tego rodzaju zasuguj na co wicej ni kompletna pogarda?

Historia Lota
W rozdziale 19 Ksigi Rodzaju mamy do niesamowit histori o tym jak Sodoma zostaa zniszczona, a Lot ocala. W razie gdybycie si zastanawiali nad tym kim by Lot, odpowiadam, e by on bratankiem Abrahama, wielkiego patriarchy nad patriarchami rasy ydowskiej, tego z ktrym bg zawar specjalne przymierze, pobogosawi jego potomstwo i obieca rozmnoy je jak ziarna piasku na play. Bg zawar z Abrahamem specjalny pakt miosierdzia, tak przynajmniej twierdz ydzi. My natomiast bdziemy mieli o tym wicej do powiedzenia w kolejnej historii. Wystarczy powiedzie tyle, e Lot by bratankiem Abrahama i opuci Egipt, udajc si na poudnie wraz z nim i jego on. Podobno Lot zamieszka w Sodomie, miecie niegodziwcw. Tak mwi rozdzia 19. Widocznie bg by bardzo zainteresowany tym ydem, gdy pewnego wieczoru, gdy Lot siedzia w bramie miasta, wysa do Sodomy dwch aniow w przebraniu mczyzn. Lot zaproponowa im nocleg w swoim domu. Upiek chleb i ucztowa z nimi. Oczywicie, jak mwi ta drastyczna historia, odwiedziny tych dwch nieznajomych w domu Lota wzbudziy zainteresowanie tych wszystkich homoseksualnych zboczecw zamieszkujcych miasto: 120

Rozdzia 10 Zanim jeszcze udali si na spoczynek, mieszkajcy w Sodomie mczyni, modzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, wywoali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu s ci ludzie, ktrzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowad ich do nas, abymy mogli z nimi poswawoli! Wydaje si do dziwne e Lot, ktry by bratankiem boskiego wybraca i ktry sam wzbudza szczeglne zainteresowanie boga, mieszka w miecie penym homoseksualistw, ktrzy otoczyli jego dom gdy tylko dowiedzieli si e goci w nim dwch obcych mczyzn. W kadym razie, wyglda na to, e Lot trzyma zboczecw na dystans i w zamian zaproponowa im swoje dwie crki: Bracia moi, prosz was, nie dopuszczajcie si tego wystpku! Mam dwie crki, ktre jeszcze nie yy z mczyzn, pozwlcie, e je wyprowadz do was; postpicie z nimi, jak si wam podoba, bylebycie tym ludziom niczego nie czynili, bo przecie s oni pod moim dachem! Czy moecie sobie wyobrazi bardziej zdeprawowan i idiotyczn sytuacj? Czy przychodzi Wam na myl bardziej nieodpowiedzialny i wstrtny ojciec, ktry rzuciby swoje crki zgrai dzikich zboczecw? W kadym razie, w opowieci pojawia si wiele czarw-marw. Anioowie zostali ocaleni przed tumem homoseksualistw i porazili ich lepot. Anioowie nastpnie informuj Lota, e Pan zamierza zniszczy Sodom i Gomor i e powinien on zabra swoj on i crki i ucieka. Przyszli ziciowie Lota nie daj si przekona do ucieczki i pozostaj w miecie. Maa grupka ucieka a Pan spuszcza na Sodom i Gomor deszcz ognia i siarki. Powiedziano im, by nie ogldali si za siebie podczas ucieczki. ona Lota popenia fatalny bd amic zakaz i zamienia si w sup soli. To raczej dziwna i nietypowa kara za obejrzenie si na katastrof rozgrywajc si za plecami, co co prawie kady zrobiby odruchowo. Dziwaczna historia toczy si jednak dalej. Lot zamieszka ze swymi dwiema crkami w grach. Oto dalsza cz tej zboczonej historyjki ujawnia zdeprawowane i groteskowe meandry ydowskiego umysu i, jak zwykle, koczy si na pornograi. Wyglda na to, e dwie crki Lota, mylc e nie ma na Ziemi adnych innych mczyzn, zdecydoway si odegra ma sztuczk i 121

Odwieczna Religia Natury zrobi uytek z nasienia ich ojca by nie poszo ono na marne. Pierworodna powiedziaa do modszej e upoj ojca i ona pooy si z nim. Ten akt kazirodztwa zakoczy si oczywicie sukcesem, a nastpnej nocy modsza z sistr zrobia to samo. Wedug tej historii (o ile w ni wierzycie) Lot jednak pozosta bez winy w tej caej sprawie, bo widocznie by zbyt pijany by wiedzie co robi ze swymi dwiema crkami. Bardzo mao prawdopodobna historyjka, jednake tak wanie to opisuje ydowskie Pismo wite. Pamitajcie, e nie ja to wymyliem. Wszystko znajdziecie w 19 rozdziale Ksigi Rodzaju. Jak ydzi mawiaj, kady z tych bkartw zosta ojcem ludu. Pierworodny, imieniem Moab, zosta ojcem Moabitw, za syn modszej z crek Lota zosta ojcem rodu Ammonitw. Tak przynajmniej mwi rozdzia 19 Ksigi Rodzaju. To kolejny jaskrawy przykad na to, jakiego rodzaju ludmi s wybracy Pana. Pan najwyraniej darzy Lota szczegln sympati i postrzega jako najlepszego z mieszkacw Sodomy, tote musia da przyzwolenie by bratanek wielkiego patriarchy Abrahama upi si i dopuci kazirodztwa ze swymi dwiema ocalaymi crkami. Inaczej dlaczego upatrywa by sobie ludzi tego rodzaju na swych wybracw? Jak ktokolwiek moe uznawa ksik tego rodzaju za wit? Za wzorzec dla dzieci? Za dobr ksig? Za co, z czego powinnimy czerpa mdro? To dla mnie kompletnie niezrozumiae.

Historia Abrahama
Przyjrzyjmy si teraz historii samego Abrahama; wielkiego, wielkiego patriarchy, ktrego bg tak bardzo miowa, e obdarzy go specjalnymi wzgldami i miosierdziem wikszym ni wszystkich innych ludzi, dajc mu ziemie zamieszkane przez inne plemiona i daleko idce obietnice. Widocznie by on w oczach Pana bardzo wyjtkowym i dobrym czowiekiem. Przyjrzyjmy si jak dobry by Abraham i czym zasuy sobie na specjalne wzgldy boga. Ponownie, dziwna wydaje si nam historia, w ktrej opisane wydarzenia wiadcz o tym, e Pan obdarzy niezliczonymi askami potpieca, jakim by Abraham i wybra go na patriarch rasy wybranej. Musimy pamita, e ta pena dziwacznych wydarze histo122

Rozdzia 10 ryjka jest jedynie odzwierciedleniem zbiorowej wiadomoci zboczonych ydowskich umysw. W rozdziale 12 Ksigi Rodzaju bg (z nieznanych przyczyn) zwrci si do Abrama (tak brzmiao jego pierwotne imi). Pan zoy mu do ekstrawaganckie, wielkoduszne i daleko idce obietnice. Trudno zrozumie dlaczego wybra wanie jego, lecz to wanie ydowska Biblia mwi nam w rozdziale 12: Bd bogosawi tym, ktrzy ciebie bogosawi bd, a tym, ktrzy tobie bd zorzeczyli, i ja bd zorzeczy. Przez ciebie bd otrzymyway bogosawiestwo ludy caej ziemi. A w poprzedzajcym wersie: Uczyni bowiem z ciebie wielki nard, bd ci bogosawi i twoje imi rozsawi: staniesz si bogosawiestwem. Gdy spojrzymy na dziwne i podejrzane dziaania niemoralnego Abrama, trudno nam bdzie uwierzy, e bg wszystkich ludzi upodoba sobie tego marnego potpieca. Jednake musimy pamita, e to tylko historyjka z ydowskiej Biblii, napisana przez ydw, ku korzyci ydw. To oczywicie dobra historia dla nich. Na podstawie tego przymierza powoali do ycia potne stowarzyszenie o nazwie Bnai Brith, co oznacza Synowie Przymierza. Jeli wierzy tej historii, to ydzi s specjalnie wybrani i bogosawieni przez Pana, a my leymy poza jego wzgldami. Wedug ydw oni s wybranymi, a reszta to po prostu goje, bydo ktre mona ograbia i wykorzystywa. Podczas gdy to moe by dobra historyjka dla ydw, dla Biaej Rasy bardziej ni idiotyczne jest dawanie wiary i uleganie takim mieciom. W kadym razie, chcc dowiedzie si jakim typkiem by Abram, czytamy e wzi on za on Saraj (tak brzmiay ich imiona nim Pan je zmieni), a nastpnie oni, Lot i kilku ich wspplemiecw przenieli si do Kanaanu. Ciekawostk niech bdzie fakt e Sara (albo Saraj) bya przyrodni siostr Abrahama (albo Abrama), bdc crk jego ojca. Jednake w Ksidze Kapaskiej (20:17), Pan ustanawia prawa dla Mojesza: 123

Odwieczna Religia Natury Jeeli kto wemie swoj siostr, crk swojego ojca albo swojej matki i bdzie oglda jej nago, a ona bdzie oglda jego nago, jest to czyn haniebny, oboje bd zgadzeni w obecnoci synw ich ludu. To prawo ustanowione przez Pana. Tymczasem wybiera on t szczegln par na protoplastw swego ludu wybranego. Typowa ydowska historyjka! Wracajc do opowiadania zbiory w Kanaanie byy marne, wic z powodu godu Abram i jego ona przenieli si do Egiptu. Abram mia opracowany pewien plan. Historia mwi e jego ona bya urodziwa, a on zamierza na tym zarobi. Zamierza sprzeda egipskiemu faraonowi swoj on (i siostr) jako dziwk. Normalnie uczynioby to z niego alfonsa, a z niej kurw. Powiedzia wic onie, e gdy dotr do Egiptu, bd udawa e nie s maestwem, lecz rodzestwem. Gdy przybyli do Egiptu, Egipcjanie zgodzili si z nim co do tego e bya ona do adna. Dostojnicy faraona dostrzegli j i polecili samemu faraonowi. Zaprowadzono j do faraona a ten ewidentnie si z ni przespa. Nastpnie Ksiga Rodzaju (12:16) mwi: Abramowi za wynagrodzono za ni sowicie. Otrzyma bowiem owce i woy, niewolnikw i niewolnice oraz olice i wielbdy. Widzimy wic e Abraham, oszukujc faraona i sprzedajc swoj atrakcyjn on, niele si obowi. Mwic potocznym jzykiem, byo to strczycielstwo i wyudzenie. Nastpnie stao si co dziwnego. Nasz prawy i sprawiedliwy bg, ktry obdarowa Abrahama specjaln ask, zamiast wymierzy mu kar za tak zdeprawowany i niegodziwy czyn wobec faraona, przeciwnie, zesa na wadc Egiptu i jego dwr rozmaite plagi. Widocznie, w caej jego sprawiedliwoci, bya to nauczka dla faraona za to e spoufali si z on Abrama, podczas gdy tak naprawd Abram podstpnie podsun mu j jako swoj siostr. Tak czy inaczej, wyglda na to e faraon zorientowa si e zosta oszukany i nakaza wydali ich z pastwa. Oczywicie Abram zabra ze sob cay up ktrego si dorobi na tym wystpku. Abram wywdrowa wic z Egiptu z on i caym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A by Abram ju bardzo zasobny w trzody, srebro i zoto. Mwic krtko, zabra ze sob cay up ktrego dorobi si na tym szwindlu. 124

Rozdzia 10 Cakiem niezy dorobek jak na strczyciela, ktry wyemigrowa do obcego kraju z powodu godu. Mamy tu do czynienia z typowym ydowskim podstpem; Abram oddaje sw on faraonowi jako prostytutk, mwic e jest ona jedynie jego siostr. Dziki temu obawia si w obte upy, a nastpnie on i jego ydowski bg obwiniaj faraona o bycie czarnym charakterem. ydzi, jak zwykle, zostaj wypdzeni, lecz zabieraj ze sob cay majtek wyudzony od faraona. Faraon, wedug ydowskiej historyjki, zostaje przeklty, a nasz bohater, Abram, pobogosawiony. Dalej mowa o tym e Lot, ktry szed z Abramem, mia rwnie owce, woy i namioty. Jak pamitamy, przybyli oni do Egiptu z powodu godu, z pustymi rkoma, a tu mowa o tym e w nastpstwie ich brudnego, oszukaczego strczycielstwa opucili go objuczeni wszelkiego rodzaju zotem, srebrem, trzod i namiotami. Jak to zwykle bywa midzy zodziejami, pomidzy Lotem a Abramem wynika sprzeczka. Postanowili si podzieli zrabowanym upem i rozsta. Historyjka idzie dalej. Pan, zwizany specjalnym przymierzem z Abramem przemianowa go na Abrahama, a jego on, Saraj, na Sar. Pojawia si jednak maa przeszkoda na drodze do tego, by Abraham zosta ojcem narodu licznego jak gwiazdy na niebie. Wyglda na to, e jego ona, Sara bya bezpodna. Tak wic gdy Abraham by po osiemdziesitce, Sara zaproponowaa mu by zbliy si do jej egipskiej niewolnicy, Hagar, co te uczyni, a ona pocza. Idc dalej, wyglda na to e Sara w wyniku zmiany nastroju wypdzia Hagar ze swego domostwa. Nastpnie mamy jakie czary-mary o tym e Anio Paski objawi si Hagar i przekona j by wrcia do Abrahama i urodzia mu syna, Izraela. Abraham mia wtedy 86 lat. Powinnimy w tym miejscu zakoczy t niemoraln historyjk, jednak ma ona cig dalszy. Chc znw przypomnie czytelnikowi e nie wymylam tutaj tej opowieci. Wszystko to znajdziecie w Ksidze Rodzaju. Po drastycznej historyjce o Locie w rozdziale 19, wtek Abrahama jest kontynuowany w rozdziale 20. Chciabym doda, e w rozdziale 18 Ksigi Rodzaju bg odnowi swoje przymierze z Abrahamem i z cikich do zrozumienia powodw zoy mu kolejne ekstrawaganckie obietnice posiadania ziem, krlestw i narodw. Jak do tej pory Abraham pokaza si jako otr, alfons, oszust, nie wspomi125

Odwieczna Religia Natury najc ju o jego cudzostwie z niewolnic. W kadym razie, gdy Abraham mia 99 lat a jego ona Sara miaa 90 i jej okres rozrodczy dawno przemin, bg obieca im e za rok bd mieli syna ktrego nazw Izaak. To ten syn mia zosta patriarch nadchodzcej wybranej rasy. Przejdmy do rozdziau 20. Wyglda na to, e zanim Abraham osiad w ziemi Kanaan wraz z caym majtkiem wyudzonym od wadcy Egiptu, powdrowa stamtd do Negebu i osiedli si pomidzy Kadesz a Szur, gdziekolwiek miaoby to by, i przebywa w Gerarze. Poniewa bg powiedzia Abrahamowi i Sarze e bd mieli syna dwa rozdziay wczeniej, ewidentnie mieli oni ju wicej ni 99 i 90 lat. Abraham i jego partnerka w oszustwie, Sara, zbliyli si do krla Geraru. Ponownie, jak wczeniej w Egipcie, uyli sztuczki z siostr. Wobec tego Abimelek, krl Geraru, wysa [swoich] ludzi, by zabrali Sar, jak napisali ydowscy skrybowie. Jest do niejasne, dlaczego jakiegokolwiek krla miaaby interesowa ponad dziewidziesicioletnia, ciarna, ydowska wiedma, jednak tak wanie mwi rozdzia 20. Czy moecie sobie wyobrazi co bardziej niedorzecznego? Teraz moecie sobie wyobrazi, e nasz dobry ydowski bg, jak go opisali ydowscy skrybowie, bardzo by si rozgniewa na Abrahama i Sar za stosowanie tych samych brudnych sztuczek raz za razem. Nic podobnego. Zamiast tego, bg przyszed do Abimeleka we nie i powiedzia: Umrzesz z powodu tej kobiety, ktr zabrae, gdy ona ma ma. Zwrcie uwag na podwjne standardy. Kiedy na przykad Dawid wiadomie wzi on innego mczyzny a jego samego zamordowa, nie otrzyma takiej groby. W tym przypadku Abraham i Sara, ktrzy byli prawdziwymi ajdakami, alfonsem i prostytutk, rwnie takiej groby nie otrzymali, otrzyma j za to krl Abimelek. Bg zamierza ukara nie tylko Abimeleka, ktry dokona tego czynu niewiadomie (w kocu Abraham zaproponowa mu swoj on mwic e jest ona jego siostr), lecz take jego bliskich, dworzan i kto wie jak wielu innych. Ponadto bg uczyni bezpodnymi wszystkie kobiety z dworu Abimeleka: Bg bowiem dotkn niepodnoci wszystkie ona w domu Abimeleka za Sar, on Abrahama. 126

Rozdzia 10 Znw pragn przypomnie czytelnikowi e to nie ja ukadam t idiotyczn historyjk. To wszystko znajdziecie w rozdziale 20 Ksigi Rodzaju. W kadym razie, wracajc do wtku, wystraszony pogrkami ze strony abrahamowego boga (. . . ) Abimelek da Abrahamowi owce, woy, niewolnikw i niewolnice i zwrci mu on jego Sar. Nie by to koniec krlewskiej szczodroci dla Abrahama, ktry dopuci si wobec niego tak haniebnego, brudnego i niegodziwego wystpku. Dalej bowiem krl powiedzia: Oto kraj mj przed tob: zamieszkaj, gdzie ci si podoba! Do Sary powiedzia: Daj bratu twemu tysic sztuk srebra; niechaj to bdzie dla ciebie dowodem, e jeste bez winy, wobec wszystkich, ktrzy s z tob . Skd ten akt braterstwa? Gdy Abimelek wezwa Abrahama by ustali motywy jego podstpnego i niegodziwego czynu, ten wyjani mu, e gdyby tak nie postpi to zapewne zostaby zabity z powodu swojej ony. To bardzo gupi argument, gdy po pierwsze wcale nie musia tam przybywa. Co za tyczy si wyjanienia e Sara bya jego siostr, Abraham rzek: Zreszt jest ona rzeczywicie moj siostr, jako crka ojca mego, lecz innej matki; mimo to zostaa moj on. Widzimy wic dobitnie e Abraham i Sara uprawiali kazirodztwo i trudnili si strczycielstwem i prostytucj, jednak bg by naprawd zadowolony z ich dobroci. Jest tego o wiele wicej, pozwlcie e dodam jedynie e Ksiga Rodzaju (25:6) wspomina, e gdy Sara zmara, Abraham mia wiele konkubin, ktre day mu wielu synw. Wypar si on tych potomkw, i obdarowawszy ich kilkoma prezentami posa swoj drog, rezerwujc cay zrabowany majtek dla swojego ulubionego syna, Izaaka. Widzimy tutaj skrzywion moralno ydw: okazuje si e Abraham w akcie kazirodztwa polubia swoj siostr, a jego bratanek Lot upija si i kopuluje z wasnymi crkami. Tego rodzaju ludzi ydzi czcz jako najwikszych patriarchw swojej rasy, ludzi specjalnie wybranych przez boga i umiowanych przez niego. Poniewa byli oni tak dobrzy, bg zoy im specjalne obietnice. Przypomina mi to myl generaa Granta, ktry 127

Odwieczna Religia Natury stwierdzi, e kto na tyle gupi by uwierzy w co takiego, uwierzyby w cokolwiek. Nie zamierzam powica wicej miejsca na rozwodzenie si nad histori tego moralnie zdeprawowanego i godnego potpienia sutenera. Jest tego o wiele wicej, jednak jeli o mnie chodzi, to tyle w zupenoci wystarczy bym czu ogromny wstyd, gdyby tego rodzaju zboczeniec by moim przodkiem. Niemniej jednak, wanie tego rodzaju mieciami jestemy karmieni. To podstawa wielkiej i bogosawionej rasy ydowskiej, z ktr bg zawar specjalne przymierze i obdarzy szczeglnymi wzgldami, jak pamitamy: Bd bogosawi tym, ktrzy ciebie bogosawi bd, a tym, ktrzy tobie bd zorzeczyli, i ja bd zorzeczy. Nie mog poj jak ktokolwiek moe czci i uznawa za wite tego rodzaju mieci, i odrzucam je w caoci, jako zdeprawowane brednie zbiorowego ydowskiego umysu, z pewnoci niegodne szacunku i czci szlachetnej Biaej Rasy.

Historia Izaaka
Mamy tutaj dug i niedorzeczn historyjk o tym, jak Izaak pozyska swoj on, Rebek, a Abraham zmar w wieku 175 lat. W rozdziale 26 Ksigi Rodzaju mamy dziwn powtrk brudnych sztuczek Abrahama, z tym e rol oszusta odgrywa tu Izaak. Jednake ramy czasowe si nie zgadzaj, chyba e kto jest w stanie uwierzy w cokolwiek na podstawie niczego. Jeli przyjmiemy, e Izaak urodzi si gdy Abraham mia 100 lat, a Abraham zmar w wieku 175 lat, wydaje si bardzo dziwne eby Izaak po jego mierci mg uda si do tego samego krla Geraru, Abimeleka, ktry z pewnoci nie yby ju od wielu lat. Podobnie jak jego zakamany ojciec, Izaak rwnie powiedzia krlowi e Rebeka jest jego siostr. Zastosowa t sam wymwk, poniewa obawia si e zostanie zabity, gdy Rebeka rwnie bya pikna. Ponownie pojawia si pytanie: po co w ogle j tam sprowadza? Niech bdzie jak chce; krl Abimelek wygldajc przez okno dostrzeg Izaaka umiechajcego si czule do Rebeki jako do ony. W kadym razie, mamy do czynienia z powtrk z przeszoci. Krl by bardzo zdenerwowany z powodu oszustwa, i mona by pomyle e jeli Izaak czu si zagroony utrat ycia, tak jak twierdzi wczeniej, to z pewnoci teraz krl mia dobry powd by odebra 128

Rozdzia 10 mu je odebra za nieuczciwo. Tego jednak nie zrobi. O dziwo, okazuje si e Izaak zasia ziarno na swej ziemi i w tym samym roku otrzyma stukrotne plony. Pan ponownie mu bogosawi i tak stawa si on coraz bardziej zasobny, a dorobi si wielkiej majtnoci. Mia liczne stada owiec i wow i wiele suby. Na pocztku rozdziau 26 mowa o tym, e Izaak przyby do tej ziemi z powodu ponownego godu w kraju. Do dziwne wydaje si e przyby do tego samego Abimeleka, krla Geraru z powodu godu, zastosowa t sam sztuczk z siostr i ponownie, tak jak jego ojciec, wszed w posiadanie duej iloci ziemi, stad i suby. Ponownie Abimelek odesa go precz z caym tym upem. Gdy oczywicie zsumujemy wszystkie te lata, dojdziemy do wniosku e krl Abimelek musiaby by niezwykle stary, panujc przez jakie 80-90 lat. Jaki ojciec, taki syn. Oto dwa pierwsze pokolenia wybracw boych, ktrych nierzd, strczycielstwo i oszustwa byy podstaw bogacenia si. Wedug tej historyjki, Abraham i Sara odgrywali rol alfonsa i kurwy dwa razy, w najwaniejszych momentach swego ycia. Izaak i Rebeka take podyli tym szlakiem by zdoby rodki do ycia. Alfonsi i kurwy oto marny fundament na ktrym zostaa wzniesiona rasa ydowska. My natomiast mamy uwierzy, e w tego rodzaju szumowinach bg by tak szalenie zakochany, e uczyni ich swymi ulubionymi, specjalnymi ludmi. Jakby na to nie patrze, jest to niedorzeczna historyjka. Tak napisali to ydowscy skrybowie, a miliony ludzi wierz w te mieci i odnosz si do nich z szacunkiem i podziwem.

Historia Jakuba
Wyglda na to, e Izaak przenis si na nieznane tereny, a Rebeka urodzia bliniaki Ezawa i Jakuba. Najwidoczniej musiao si to sta jeszcze przed utarczk z krlem Abimelekiem. W kadym razie, bg odnowi swoje przymierze z Izaakiem i powiedzia jego onie, e pierworodne z blinit ktre byy w jej onie bdzie sug modszego. Gdy Izaak si zestarza, jego wzrok osab i by on bliski mierci, postanowi da bogosawiestwo Ezawowi, swojemu pierworodnemu. Rebeka dowiedziawszy si o tym, razem ze swym ulubiecem, Jakubem, zawizaa spisek by pozbawi Ezawa szansy na bogosawie129

Odwieczna Religia Natury stwo. Wszyscy syszelimy historyjk o tym, jak Rebeka wzia kilka kolich skr i owina je na rkach i szyi Jakuba (Ezaw by bardzo owosiony).Tak przygotowany Jakub poszed do swego niewidomego ojca i go okama. Izaak, podejrzewajc po gosie syna e nie jest to Ezaw, obmaca jego rce i szyj i da si nabra, dajc bogosawiestwo Jakubowi. Mamy tu wic kolejny przykad yda cego wobec swego lepego, umierajcego ojca i podstpnie pozbawiajcego swego brata jego dziedzictwa. Wkrtce potem Jakub polubi dwie crki czowieka imieniem Laban, ktry by bratem jego matki. Wydarzyo si wiele czarw-marw i oszustw nim maestwa doszy do skutku, a Jakub wyudzi od swego tecia jagnita i kolta. Jak to zwykle bywa ze zodziejskimi ydami, Jakub musia ucieka przed gniewem Labana, ktry ruszy za nim w pocig. Wedug tej dugiej, przerysowanej historyjki ktr ydzi nas obdarowali, cae plemi ydowskie pochodzi od dwunastu synw Jakuba, zrodzonych z jego dwch on Lei i Racheli. Jeli to prawda, to jedyne co mog tutaj powiedzie to to, e ich korzenie wywodz si spord naprawd aosnych oszustw. Wydaje si bardzo, bardzo dziwne i mao prawdopodobne, e nadprzyrodzone istoty z przestrzeni kosmicznej dokonayby tak daleko idcych, specjalnych przymierzy i aktw miosierdzia z tak zgraj oszustw, cudzoonikw, sutenerw, prostytutek i zodziei, ktrych opisuj poszczeglne rozdziay Ksigi Rodzaju. Nie wierz w te wszystkie mieci nawet przez chwil. Znacznie bardziej bliskie prawdy s egipskie historie, mwice e ydzi to banda rzezimieszkw i zodziei. To, moim zdaniem, jest o wiele bardziej zgodne z faktami historycznymi. To, e ci zakamani artyci napisali sobie pniej skomplikowan histori i mitologi, wok ktrej jednoczy si ta caa zgraja zodziei wyglda o wiele bardziej prawdopodobnie. Przywoywanie bogosawiestwa boga Abrahama, Izaaka i Jakuba i twierdzenie e jest on zawsze po ich stronie, e maj oni z nim specjalne przymierze, bez wzgldu na to, jak zdradzieccy, morderczy i zodziejscy by byli, pomaga nie tylko w jednoczeniu tej bandy zodziei, lecz take dobrze suy wprawianiu w zakopotanie i zwodzeniu ich wrogw. Pomogo to im utorowa sobie drog do wykorzystywania i podziau wasnoci ludw, ktre pady ich oarami. Doskonay 130

Rozdzia 10 przykad na to, w jaki sposb oszukuj, wykorzystuj, a nastpnie niszcz narody znajdziemy w Ksidze Estery, ktr omwimy pniej w tej ksice.

Historia krla Salomona


Przejdziemy teraz do I Ksigi Krlewskiej, opowiadajcej histori krla Salomona, ktry, jak wszyscy syszelimy tysice razy, by wspaniale zapowiadajcym si, najmdrzejszym i najszlachetniejszym ze wszystkich krlw. W rzeczywistoci, ydzi wci i wci przechwalaj si jaki to mdry by Salomon, co praktycznie wpdza nas w przekonanie, e to wanie on wynalaz ide mdroci. Po przeczytaniu o tym, e Salomon mia siedemset on i trzysta konkubin, nasuwa si myl e roszczenia co do jego sawy maj swoje rdo w jednym, raczej maoznaczcym incydencie. Gdy na pocztku jego panowania przyszy do niego dwie prostytutki (zapewne nalece do jego wasnego haremu), z ktrych kada rocia sobie prawa do dziecka, rozkaza rozpata dziecko na p, by kada z nich dostaa po poowie. Po czym, jak wszyscy wiemy, pierwsza z kobiet zrzeka si prawa do dziecka na rzecz drugiej, w celu ratowania jego ycia i Salomon przyzna je pierwszej kobiecie. Jednake znajduj w tej historyjce bardzo mao przesanek wiadczcych o tym e Salomon by obdarzony wielk mdroci. Wrcz przeciwnie w rzeczywistoci caa historia wskazuje na to, e by on zdradzieckim, morderczym, rozpustnym i lubienym czowiekiem, dnym zota, skarbw i nabywajcym tak wiele on, konkubin i dziwek wszelakich wyzna, jak tylko by w stanie. Innymi sowy by to typowy yd. Na pocztku I Ksigi Krlewskiej dowiadujemy si, e Dawid bardzo si postarza i popad w choroby. Cigle odczuwa zimno, lecz nie mg si rozgrza, tote jego sudzy udali si na zwiady, by znale najlepsz dziewic i ona bdzie przy krlu czuwa i mie o niego staranie. I bdzie spaa na twym onie, a przez to ogrzewaa pana mego, krla. Szukali w caym Izraelu, a w kocu znaleli Szunemitk Abiszag i przywiedli j przed oblicze krla. Chciaa ona naleycie speni swj obowizek. Widocznie nie podziaao to za bardzo na starucha, bo stawa si sabszy z dnia na dzie. W tym momencie jego syn, Adoniasz, zacz 131

Odwieczna Religia Natury pretendowa do tronu i zaopatrzy si w rydwan, jezdnych i pidziesiciu gocw, ktrzy go poprzedzali. Wikszo arcykapanw i wanych osobistoci sprzyjaa mu i wszystko zdawao si i po jego myli. By prawowitym dziedzicem tronu. Pamitamy jednak z historii Dawida i Batszeby, e stary dziwkarz, krl Dawid, mia romans z on Uriasza, zapodni j, po czym wysa jej ma, oddanego mu wojownika, na pewn mier. Owocem tego brudnego romansu by Salomon. Zdaje si, e ydzi maj skonnoci do czynienia ze zwykych bkartw wzniosych i wietnie zapowiadajcych si przywdcw swej rasy. Tak wanie byo z Salomonem. Wyglda na to, e po tym jak Adoniasz zosta krlem, prorok Natan uda si do Batszeby i wymg na niej wizyt u starzejcego si krla Dawida. Batszeba udaa si do krlewskiej sypialni, gdzie Szunemitka Abiszag usugiwaa krlowi i zoywszy mu pokon powiedziaa: Panie mj! Ty poprzysig twojej suebnicy na Pana, Boga twego: Salomon, twj syn, bdzie krlowa po mnie i on bdzie zasiada na moim tronie . A oto teraz Adoniasz sta si krlem! A ty, panie mj, krlu, nic o tym nie wiesz. Odchodzcy od zmysw z powodu staroci i saboci Dawid, bdc w tym przypadku wiernym swej konkubinie, zapewni j, e Salomon bdzie wada po nim. Po wielu ydowskich oszustwach, miao si okaza e to Salomon, a nie Adoniasz odziedziczy tron Izraela. Kiedy stao si to faktem, Adoniasz, nie bez powodu obawiajc si o ycie swoje i swoich zwolennikw poprosi o lito. Krl Salomon zapewni swego przyrodniego brata, e jeli bdzie uczciwy, to nie spadnie mu wos z gowy. Nastpnie doprowadzono Adoniasza przed oblicze Salomona i ten odda mu pokon. Salomon powiedzia do niego: Id do swego domu!. Jak dotd wydawao si to w porzdku. Niedugo potem krl Dawid zmar. Przed odejciem w ydowskie zawiaty wezwa Salomona i rozkaza mu: Bdziesz strzeg zarzdze Pana, Boga twego, aby i za Jego wskazaniami, przestrzega Jego praw, polece i nakazw, jak napisano w Prawie Mojesza. Wkrtce po tym jak Dawid zmar, a Salomon obj tron, Adoniasz, syn Chaggity, przyszed do Batszeby, matki Salomona. Po dugiej przemowie wyzna, e chciaby aby krl pozwoli mu polubi Szunemitk Abiszag, ktra jak pamitamy, bya nabyta w celu rozgrzewania starzejcego si krla Dawida. Batszeba posza do swojego syna i poprosia o przysug dla Ado132

Rozdzia 10 niasza. Salomon wpad we wcieko. Najwyraniej chcia zatrzyma t rozgrzewaczk ek dla siebie. Przywoujc imi Pana powiedzia: Teraz wic, na ycie Pana, ktry mnie ustanowi i osadzi na tronie Dawida, mego ojca, i ktry, jak zapowiedzia, zbuduje mi dom, na pewno dzi Adoniasz zostanie zabity!. Nastpnie wysa kata i kaza mu zabi swego przyrodniego brata. To byo jedno z pierwszych dokona zaczynajcego panowanie krla Salomona, tego wielkiego, mdrego i kochanego, z ktrego ydzi s tak dumni. Najwyraniej zabicie swego brata z bahego powodu nie byo niczym niezwykym dla krla Salomona. Wkrtce potem zarn kilku kapanw i dowdcw wojskowych, dawnych dworzan swego ojca, ktrzy popierali Adoniasza. Nastpn mdr rzecz jak Salomon uczyni, byo polubienie crki egipskiego faraona. Syszymy wiele bekotu o tym, jak Izraelici dbaj o czysto swojej rasy, ale stale czytamy o tym jak bior za ony crki Egipcjan lub kobiety z kadego innego moliwego plemienia. Peno takich wzmianek w Starym Testamencie. W kadym razie, by to tylko pocztek dugiej parady pochodzcych z rnych nacji kobiet wszelkiego rodzaju, ktre Salomon cign na swj dwr, w celu zbudowania haremu liczcego siedemset on i trzysta konkubin. By z ca pewnoci zajtym chopcem. W rozdziale 3 czytamy bardzo pobony zapis: Salomon umiowa Pana, naladujc obyczaje ojca swego Dawida. Widocznie zdradzieckie zamordowanie przyrodniego brata niewiele obchodzio Pana, gdy wkrtce ukaza si Salomonowi we nie i powiedzia Pro o to, co mam ci da. Taki czek in blanco od Pana. Salomon poprosi o mdro. Spodobao si Panu, e wanie o to Salomon poprosi. Natychmiast zawar z nim akt miosierdzia i rzek: (. . . ) wic speniam twoje pragnienie i daj ci serce mdre i rozsdne, takie, e podobnego tobie przed tob nie byo i po tobie nie bdzie. Przyjrzyjmy si teraz, jak mdry by Pan, obdarowujc swego wiernego i pokornego sug tym darem, oraz jak naprawd wierny i pokorny by suga obdarowany przez Pana wielk mdroci. Spjrzmy z bliska na tego, ktrego ogasza si najmdrzejszym czowiekiem jaki kiedykolwiek y. Przeskoczymy teraz wiele stron i rozdziaw mwicych o tym, jak Salomon wybudowa wielk ydowsk wityni, ktrej ciany byy wyoone czystym zotem. W rzeczywistoci, wszystko to byo 133

Odwieczna Religia Natury jedynie ydowskim snem o bogactwie, ktry mgby si speni tylko w Nowej Jerozolimie, opisanej w ostatnich rozdziaach Apokalipsy. Najwyraniej budowa wityni bardzo ucieszya Pana, gdy ukaza si Salomonowi po raz drugi i rzek: Wysuchaem twoj modlitw i twoje baganie, ktre zanosie przede Mn. Uwiciem t wityni, ktr zbudowae dla umieszczenia w niej na wieki mego Imienia. Po wszystkie dni bd na ni skierowane moje oczy i moje serce. Pan najwyraniej bardzo go wspiera. Przyjrza si wszystkim jego dziwkom i konkubinom. Zobaczmy, co zrobi dalej. Podczas czterdziestu lat swego panowania, Salomon najwyraniej zgromadzi wszystkie bogactwa, klejnoty, zoto i srebro, na ktrych by w stanie pooy apy. Jego dwr by najbardziej rozrzutnym i ekstrawaganckim dworem, jaki Izrael kiedykolwiek widzia, i nawet krlowa Saby przybya, by sprawdzi, czy to co o nim mwili byo prawd. Bya oczywicie pod wielkim wraeniem i pozostawia mu wiele darw, by jeszcze bardziej powikszy jego majtek. Salomon nie tylko zebra wiele bogactw, lecz take gromadzi wiele kobiet dla wasnej rozrywki. W rozdziale 11 czytamy: Krl Salomon pokocha te wiele kobiet obcej narodowoci, a mianowicie: crk faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, z narodw, co do ktrych Pan nakaza Izraelitom: Nie czcie si z nimi, i one niech nie cz si z wami, bo na pewno zwrc wasze serce ku swoim bogom . Jednak Salomon z mioci zczy si z nimi, tak e mia siedemset on-ksiniczek i trzysta on drugorzdnych. Jego ony uwiody wic jego serce. Widocznie Pan nie mia mu za ze e posiada w swoim haremie tyle naonic, lecz przeszkadzao mu e bra kobiety z obcych plemion. Byo to sprzeczne z prawem, ktre Pan naoy na Izraelitw, a ktre nakazywao im zachowywa czysto rasy. Salomon nie tylko obcowa z tymi wszystkimi cudzoziemkami, lecz take, jak czytamy, zacz czci ich bogw i krlw (11:33): (. . . ) oddawa pokon Asztarcie, bogini sydoskiej, Kemoszowi, bogu moabskiemu i Milkomowi, bogu Amonitw. To do gupie posunicie, jak na tak mdrego krla z czterdziestoletnim dowiadczeniem, ktry zdawa si mie wyczno na ca mdro wiata. 134

Rozdzia 10 Tak naprawd, po przeczytaniu tych wszystkich stron mwicych o jego wybrykach, z trudem znajdujemy przykady jego wielkiej mdroci, jeeli znajdziemy jakie w ogle. W kadym razie, bg musia si czu ciko oszukany przez tego wielkiego krla, ktrego podobno obdarzy wielk mdroci, bo zamierza wymierzy mu kar. Uczyni to w do dziwny sposb. Zamierza obrci jego krlestwo w ruin, ale nie za jego ycia. To miaa by naprawd dobra nauczka dla najmdrzejszego ze wszystkich ludzi. Pozwoli mu posiada peen przepychu dwr, opywa w bogactwach i luksusie, posiada siedemset on i trzysta naonic, czci obcych bogw i nie dotrzymywa zoonych lubw, a ukara dopiero jego syna gdy ten obejmie wadz. Co wy na to? To nie ja stworzyem t historyjk. To wszystko, wraz ze wszystkimi szokujcymi szczegami. jest napisane w Pimie witym, w I Ksidze Krlewskiej. Tak koczy si opowiedziana w Starym Testamencie przez ydw historia kolejnego wielkiego patriarchy w ydowskiej historii, krla Salomona.

135

Odwieczna Religia Natury

136

Rozdzia 11

Ksiga Estery
W Biblii Krla Jakuba ktr posiadam jest w sumie 39 ksig Starego Testamentu. Jedn z najbardziej znaczcych wrd nich jest Ksiga Estery, ktra bardziej ni jakakolwiek inna obnaa esencj ydowskiego programu i sposb w jaki funkcjonuje ydowski umys. Historia zaczyna si od krla Persji, Aswerusa (hebrajska forma perskiego imienia Kserkses dop. tum.), wydajcego wspania uczt dla ksit, monych i sug ze stu dwudziestu siedmiu prowincji swojego krlestwa. Aby ukaza bogactwo i chwa krlestwa, wspaniae i wystawne uroczystoci rozcignito w czasie na sto osiemdziesit dni. W sidmym dniu uroczystoci dla ludu, upojony winem krl rozkaza swoim eunuchom, by sprowadzili przed jego oblicze krlow Waszti, by mg zaprezentowa ksitom i poddanym jej urod. Waszti odmwia, co bardzo rozgniewao krla. Na naradzie z udziaem najwaniejszych ksit zdecydowano, e krlowa musi zosta ukarana, pozbawiona swojego stanowiska i zastpiona przez inn kobiet. Miaa to by jednoczenie przestroga dla wszystkich on w krlestwie, by nie wayy si sprzeciwia woli swych mw. Nastpnie dworzanie poszukiwali w caym kraju najpikniejszych modych dziewic, by zaprowadzi je na zamek w Suzie, gdzie krl mgby wybra najlepsz z nich na krlow. Po zamku w Suzie peza pewien yd imieniem Mardocheusz, ktry sprowadzi tam swoj kuzynk, Ester. Zdaniem ydowskich skrybw bya to panna o piknej postaci i miym wygldzie. Gdy 137

Odwieczna Religia Natury zmarli jej rodzice, Mardocheusz wychowywa j jak wasn crk. Szukajc sposobu na przeniknicie krlewskiego dworu i rozpoczcia manipulacji, nakaza jej zatai swoje ydowskie pochodzenie, a sam pozostawa w cieniu. Po upywie dwunastu miesicy, w czasie ktrych potencjalna narzeczona przechodzia przez rnego rodzaju formalnoci, umiowa krl Ester nad wszystkie [inne] kobiety (. . . ) i woy na jej gow koron krlewsk, i uczyni j krlow w miejsce Waszti. Krl wyda z tej okazji kolejn uczt. Mardocheusz siedzia w tym czasie w Bramie Krlewskiej, a Estera nie ujawniaa swojej ydowskiej tosamoci, jak jej nakaza. Nastpnie Mardocheusz zmyli historyjk o tym, e dwch krlewskich eunuchw spiskowao by zabi Aswerusa. Powiedzia o tym Esterze i poleci poinformowa krla, a upewniwszy si e to zrobia, przypisa sobie zasugi ocalenia krlewskiego ycia. Krl uwierzy w t informacj i rozkaza powiesi dwch mczyzn. Oto typowa ydowska sztuczka Mardocheusz oskary niewinnych ludzi o nikczemny czyn, donis na nich, zniszczy ich, a nastpnie przypisa sobie zasugi bohatera tej podej intrygi. Historia przechodzi do jednego z ministrw krla Hamana. Wyglda na to, e zgodnie z krlewskim poleceniem, wszyscy dworzanie kaniali si Hamanowi i okazywali mu szacunek. Wszyscy prcz Mardocheusza, ktry nie tylko nie kania si, ale te okazywa mu wrogo. Haman to zauway, dowiedzia si rwnie, e Mardocheusz by ydem. Bardzo go to rozzocio, szuka wic Haman sposobnoci, aby w caym krlestwie Aswerusa wytpi wszystkich ydw, to jest nard Mardocheusza. Uda si wic do krla Aswerusa i rzek: Jest pewien nard rozproszony i odczony od narodw we wszystkich pastwach krlestwa twego, a prawa jego s inne ni kadego innego narodu. Praw krla oni nie wykonuj i w interesie krla ley, aby ich nie zostawi w spokoju. Jeli krl uzna to za suszne, niech wyda dekret, aby ich wytraci, a ja wpac na rce urzdnikw dziesi tysicy talentw srebra, aby je przelano do skarbca krlewskiego. Krl wyda wic dekret, aby do ustalonej daty wybi wszystkich 138

Rozdzia 11 ydw w kraju i skonskowa ich majtek, a odpis pisma sygnowany krlewsk pieczci zosta rozesany do wszystkich prowincji. A skoro Mardocheusz dowiedzia si o wszystkim, co czyniono, rozdar szaty i okry si worem i popioem, i wyszed na rodek miasta, i lamentowa gono i gorzko. Mardocheusz postanowi wykorzysta swj atut, swoj kuzynk Ester, ktr sprytnie umieci tu obok centrum wadzy. Aby streci tutaj dug histori, powiem tyle, e swoimi manipulacjami i oszustwami Mardocheusz i Estera omotali i podporzdkowali sobie krla tak, jak yd Henry Kissinger prezydenta USA, Richarda Nixona. W rezultacie, Aswerus cakowicie zmieni swoje zdanie i rozkaza powiesi Hamana. Posun si nawet dalej. Wedug ydowskich skrybw, krl przyzna Mardocheuszowi stanowisko Hamana, czynic go swoim ministrem, a ponadto da mu sygnet, ktrego odcisk by ostatecznym potwierdzeniem krlewskich rozkazw. Estera otrzymaa dom Hamana. Aswerus by tak zamroczony, e poprosi Mardocheusza o napisanie do wszystkich ydw we wszystkich prowincjach krlewskiego pozwolenia na cakowit swobod dziaania, i przypiecztowanie tego zezwolenia krlewskim sygnetem. Mardocheusz zebra krlewskich skrybw i rozkaza napisa, e krl pozwala ydom, mieszkajcym w poszczeglnych miastach zgromadzi si i stan w obronie swego ycia, aby mogli wytraci i wymordowa, i wygubi wszystkich zbrojnych swoich wrogw wrd ludw i pastw wraz z ich niemowltami i kobietami, a take aby zabrali ich majtno. Posano nastpnie konnych gocw, aby rozwieli krlewskie rozkazy po wszystkich prowincjach kraju. I zgromadzili si ydzi we wszystkich miastach swoich, we wszystkich pastwach krla Aswerusa, aby podnie rk na tych, ktrzy pragnli ich zguby. Nikt nie stawi im czoa, poniewa strach przed nimi pad na wszystkie narody. Jak wiele razy w cigu dziejw rne ludy staway si niewolnikami ydw! Warunkiem wstpnym do tego jest zawsze zrzucenie na ludzi strachu przed ydami. 139

Odwieczna Religia Natury Dalej Biblia mwi: Tak pokonali ydzi wszystkich swoich wrogw przez uderzenie mieczem, przez zabjstwa i zagad, i zrobili z nienawidzcymi ich wszystko, co chcieli. Niewtpliwie krlewscy porucznicy walnie przyczynili si do wykonania brudnej roboty. Musimy pamita, e gdy ydzi doszli do wadzy w Rosji, w jednej z najkrwawszych masakr w historii zabili 20 mln Biaych Rosjan i tym samym zniszczyli jakiekolwiek przywdztwo lub ruch oporu, jakie rosyjski lud mg mie. Musimy take pamita, e Biali piloci spalili ywcem 300 tys. Biaych mieszkacw Drezna, o czym, wspominamy w innym miejscu tej ksiki. Dalej mowa o tym, e ydzi wyrnli 75 tys. swoich wrogw. Estera poprosia krla o powieszenie dziesiciu synw Hamana na szubienicy. Krl zgodzi si i wykonano egzekucje. Po tych wydarzeniach ydzi witowali i obchodzili dzie radoci i ucztowania. Do dzi ydzi obchodz wito Purim, zawsze tego samego dnia ydowskiego miesica kalendarzowego, ktry wypada w Lutym lub w Marcu. ydzi kochaj Ksig Estery. Dlaczego? Poniewa Estera bya typow ydwk. Oszukaa i zdradzia swojego ma, ktry wynis j na wyyny i uczyni krlow. Zdradzia lud perski. Bya jednak fanatycznie oddana swojej rasie najwyszej wartoci w oczach ydw, susznie z reszt. ydzi kochaj j, poniewa bya uosobieniem ydostwa. Zdania uczonych co do Ksigi Estery s podzielone, podobnie z reszt jak w przypadku prawie wszystkiego co napisano w Biblii. Niektrzy uznaj t histori za autentyczn, inni wytykaj sabe punkty w opisie ycia w Persji i podkrelaj, e nie ma historycznych dowodw istnienia jej ydowskiej krlowej. Naukowcy ci uwaaj, e opowie ta zostaa zmylona, aby wyjani pochodzenie wita Purim, ktre ju funkcjonowao w ydowskiej tradycji. Przychylam si do opinii tej drugiej grupy. Wierz, e historia o Esterze jest cakowitym wymysem ydowskiego umysu, majcym na celu zjednoczenie ich ludu, danie mu poczucia misji, a przede wszystkim przedstawienie ydw jako wiecznych triumfatorw. Co wicej, jest w niej jasno okrelony przepis na zniszczenie narodu dla wszystkich przyszych ydowskich pokole. Program jest do jasny: umieci ydowskie kurwy u boku krlw i przywdcw rnych pastw Biaej Rasy; schlebia rzdzcym by zdoby ich zaufanie; z pomoc ydowskiej konspiracji rozsianej po kraju przej kontrol 140

Rozdzia 11 nad pastwem i jego mieszkacami; w razie wystpienia sprzeciwu rozprawi si z oponentami i zniszczy ostatni lad przywdztwa opozycji wystpujcy obecnie lub mogcy si pojawi w przyszoci. To wanie ydzi czynili w kolejnych krajach w cigu kilku ostatnich tysicleci. Jednym z najsroszych przykadw naszych czasw jest historia ZSRR. Oto kolejna ksiga Starego Testamentu powicona idei zjednoczenia narodu ydowskiego i wyostrzenia jego pasoytniczych instynktw, dajca plan zniszczenia kolejnych narodw, ktre wpadn w ydowskie macki.

141

Odwieczna Religia Natury

142

Rozdzia 12

Sprzecznoci ydowskiego boga


W caej Biblii, a zwaszcza w Nowym Testamencie, jestemy stale wzywani by stawa si bardziej doskonaymi, bardziej podobnymi do boga. Cigle wmawia si nam, e jestemy zbiorem zych, bezwartociowych grzesznikw. Wmawia si nam, e nasze braki i saboci s jak niezliczone gwiazdy na niebie. Z drugiej strony, musimy pamita jak doskonay jest obraz ydowskiego boga ukazany w Pimie witym. Powiedziano nam, e bg jest krlem, mioci, e jest on askawy, e jest wcieleniem caej mdroci, e wie wszystko co si stao i wszystko co si stanie, e wosy same nie wypadaj z gowy a jest to wola boga. Powiedziano nam, e jest miosierny i wyrozumiay. W Kazaniu na Grze mwi si nam, e musimy by pokorni, e musimy by sabi, e nasz umys musi by prosty jak umys maego dziecka; oglnie: ekstremalnie atwowierni. Wci powtarza nam e musimy wybacza innym ich przewinienia. Wmawia si nam e musimy by wyrozumiali i e kady jest naszym bratem. Oglnie dowiadujemy si bez koca, e naszym gwnym celem w yciu jest denie do wikszej chway boga, innymi sowy chwalenie boga w sposb cigy, arliwy i bez koca. Mamy natomiast skpe informacje na temat naszej egzystencji w niebie i w rzeczywistoci zdajemy si koncentrowa gownie na niekoczcym si chwaleniu Pana. Jeli wierzy 143

Odwieczna Religia Natury ydowskim skrybom, wynika z tego w rzeczywistoci e jedynym celem, dla ktrego Pan stworzy nas jest wieczna pochwaa jego osoby z naszych zautomatyzowanych ust. Nam z drugiej strony, powtarza si e duma i prno s podymi grzechami. Po wyoeniu tych kilku podstawowych zasad, zbadajmy jak niedorzeczna jest koncepcja ydowskiego boga w porwnaniu do trudw ktrym musimy sprosta by sta si bardziej doskonaymi, bardziej podobnymi do niego. Czynic to, pamitajmy, e tak naprawd nie rozpatrujemy prawdziwego boga, na ktrego mamy dowody istnienia w wiecie Przyrody lub w sferze faktw, a jedynie koncepcj boga, jaka zostaa okrelona przez ydowskich skrybw. Zbadajmy przede wszystkim jako dobroci. Powiedziano nam, e musimy oczywicie - by dobrymi, agodnymi i kochajcymi. Jeeli to s boskie atrybuty, to jak wielka jest mio, agodno i dobro ydowskiego boga? Kiedy zadajemy to pytanie, caa ydowska koncepcja stworzenia i lozoi ycia zaamuje si i staje si sama w sobie niedorzeczna. W pierwszej kolejnoci, zanim jeszcze bg stworzy czowieka i ludzkoci (zgodnie z myl ydowskich skrybw), stworzy niebo i ziemi. Oczywicie w tym samym czasie te stworzy pieko, bo to jest przeciwna cz nieba. On rwnie w tym czasie musia stworzy diaba. Chrzecijascy apologeci bez przekonania wyjaniaj, e diabe, by w rzeczywistoci stworzony jako pikny anio, ktry upad. To wyjanienie jest gupie i niedorzeczne. Bg ktry wszystko wie, wszystko widzi, wszystko tworzy, moe zniszczy wszystko, przypadkowo stworzy miociwego anioa ktry by jego bdem i sta si diabem. To wyjanienie jest tak niedorzeczne e a dziw e ktokolwiek by w stanie w nie uwierzy. To jest tumaczenie dla p-mzgw, bo trzeba by idiot by pokn tego rodzaju absurdalne i mieszne wyjanienie. Wedug ydowskich skrybw, niewtpliwie istnieje bg, ktry przed stworzeniem ludzi stworzy ogromne, ogniste, gorce, miejsce tortur, w ktrym mgby zamkn nas - biedne nieszczliwe stworzenia na ca wieczno, kiedy czas nadejdzie. Wedug wszelkich norm i standardw to najbardziej potworna, najbardziej haniebna, najbardziej okrutna, zaplanowana operacja tortur, ktra mogaby by stworzona przez boga lub przez czowieka. W porwnaniu do tych dugotrwaych tortur nie zagodzonych przez miosierdzie bd przez mier, wszystkie inne okropne zbrodnie historii bledn niczym 144

Rozdzia 12 niewielkie bdy. Kiedy porwnamy to do skalpowania przez dzikich Indian i torturowania przez nich swoich winiw, do okrutnych zabjstw wykonanych przez ydowskich komunistw na 20 mln Biaych Rosjan, do mordu i uboju 50 mln oar w Chinach przez chiskich komunistw, do wszystkich okropnych zbrodni ludzkoci razem wzitych w historii, to zobaczymy e nasz najwspanialszy kochajcy bg opisany przez ydowskich skrybw przewysza te zbrodnie miliony razy. Nie, bg nie jest kochajcy. Kiedy analizujemy to co Biblia mwi o losie jaki nam, biednym nieszczliwym ludziom stworzy bg, to okazuje si e jest on jednym z najbardziej okrutnych sadystw, spaczonym i okropnym, ktrego nikt nie moe poj. Nastpnie dowiadujemy si, e nasz bg jest sprawiedliwy. Powiedziano nam, e sprawiedliwo jest boskim atrybutem. Powiedziano nam, e wszyscy jestemy rwni w oczach Pana. Przyjrzyjmy si dokadnie, jak jest z naszym ydowskim bogiem. Wedug ydowskich skrybw, w Starym Testamencie czytamy e ydzi s narodem wybranym. Przypominaj nam w poszczeglnych rozdziaach Abrahama, Izaaka i Jakuba, ktrzy mieli specjalne wzgldy u ydowskiego boga. Te wzgldy nie tylko ograniczaj si wycznie do Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale take do innych ydw takich jak Dawid czy Salomon oraz do innych morderczych dziwkarzy. Jeli czytamy rozdziay Ksigi Wyjcia, Kapaskiej, Liczb, Jozuego, Ksig Izajasza, Krlw, Kroniki i wiele innych ksig i rozdziaw w caym Starym Testamencie, znajdujemy tylko krwawe mordy, zabjstwa, ludobjstwa, zemst i odwet ydw na swoich wrogach. ydzi zawsze zwyciaj, a ich wrogowie s mordowani. Niewane jak okrutni byliby ydzi, ile plemion najechaliby, grabic ich ziemie, zabijajc ich mczyzn, kobiety i dzieci, Pan jest zawsze z nimi, Pan zawsze ich bogosawi. Ich Pan zawsze glorykuje ich za czyny zbrodnicze i zdradzieckie. Izraelici zawsze mog narusza prawa okrelone w Dziesiciu Przykazaniach, ale Pan bogosawi im. Mog zabija, mordowa, kama, kra, oszukiwa, zwodzi, popenia niezliczone zdrady, ale Pan przebacza im. Powtarza im e s wyjtkowymi ludmi i e on jest wszystkim dla nich. Jeeli na jakiejkolwiek linii wyobrani naiwny gupiec moe uwierzy, e akceptowanie i propagowanie takiego rodzaju okruciestw, zabjstw i zdrady jest sprawiedliwoci wydawan przez mdrego i sprawiedliwego boga, wtedy ju wiemy e rozumowanie takie siga 145

Odwieczna Religia Natury poza jakiekolwiek racjonalne ramy. Jak mona to pogodzi z twierdzeniem, e wszyscy jestemy rwni w oczach boga i e on jest dobry? To wszystko, co zostao przelane na papier przez ydowskich skrybw czy kogo innego jest po prostu gupie i niedorzeczne. By przekona si o tym co napisaem powyej, jedyne co musicie zrobi to przeczyta to co jest napisane w Starym Testamencie, a zwaszcza w ksigach o ktrych wspomniaem powyej. Dowody s tak mocne i tak ogromne, e nie musz marnowa dalszego miejsca na cytowaniu ich strona po stronie, rozdzia po rozdziale. Biaa Rasa nie powinna mie jaki obdnych wyobrae co do tego e bg ydw mgby by take naszym bogiem, bogiem Biaych Ludzi. Jak zosta opisany przez ydw, jest on cile ydowskim bogiem. On odwiecznie i zawsze bdzie po ich stronie, pomagajc im zabija, mordowa i okalecza swoich wrogw. A kim s wrogowie ydw? Jego najbardziej skrajna nienawici skierowana jest przeciwko Biaemu Czowiekowi. Nienawidzi on Biaej Rasy z nieuzasadnionych, patologicznych przyczyn. Ksiga Wyjcia (29:45-46) mwi (Pan przemawia): I bd mieszka pord Izraelitw i bd ich Bogiem. I poznaj, e Ja, Pan, jestem Bogiem, ktry wyprowadzi was z ziemi egipskiej i mieszka pord was, Ja, Pan, wasz Bg. W Ksidze Wyjcia (34:11) bg mwi: Przestrzegaj tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazuj, a Ja wypdz przed tob Amoryt, Kananejczyka, Chetyt, Peryzzyt, Chiwwit i Jebusyt. I dalej, werset 13: Natomiast zburzcie ich otarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrbcie aszery. Innymi sowy zabi, spustoszy i zniszczy. Wytpi wszystkie inne rasy, aby zrobi miejsce dla ydw. Bg sam wskae drog dla tych piratw, zodziei i mordercw. Skd w ogle wzilimy pomys e on moe by po naszej stronie? Skd wzilimy pomys e wszyscy jestemy rwni w oczach Pana? W Ksidze Powtrzonego Prawa (7:6) ponownie mwi bg: 146

Rozdzia 12 Ty bowiem jeste narodem powiconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybra Pan, Bg twj, by spord wszystkich narodw, ktre s na powierzchni ziemi, by ludem bdcym Jego szczegln wasnoci. Jeli to nie jest wystarczajco jasne, nie wiem co to jest. Powtarza wci i wci, e jest on wszystkim dla tego morderczego plemienia ydw. On prowadzi ich bdzie, walczy dla nich, on pomoe im zabija, mordowa, grabi, pustoszy, pldrowa i niszczy. A kto jest celem tego chaosu? Goje. Najwyraniej jestemy boga (i ydw) wrogami i po prostu on jest naszym wrogiem. Tak mwi Biblia. Tak napisali ydowscy skrybowie. Nie powinnimy mie co do tego zudze. To nie jest ani bg Biaego Czowieka, ani nie jest to jaka cz religii Biaego Czowieka. Pismo wite nie jest Bibli Biaego Czowieka. Wrcz przeciwnie, ta ksika zostaa napisana przez najbardziej zabjczego dla nas wroga. Do tej pory widzielimy w przewaajcej mierze, e ydowska koncepcja boga nie ley w naturze mioci, ani jej podobnych. Przyjrzyjmy si pomysowi mwicemu e wszystko jest objte bosk mdroci i e cytujc, bez Jego woli nie tylko wrbel nie spadnie z dachu, ale nawet wos z gowy, a dzieje si tylko dlatego, e on chce eby tak si stao. W pierwszej kolejnoci, dla wszechmdrego i wszechwiedzcego boga wybr podstpnej i perdnej rasy ydw na swych faworytw nie jest ani sprawiedliwy, ani mdry. Nie tylko jest to zupenie gupie, ale to jest zdecydowana zdrada wikszo ludzkoci, ktr wedug Biblii sam stworzy. Wedug Starego Testamentu ydzi s kamliwi, podstpni, a prawie caa ich historia obtuje w morderstwa, wojny, zabijanie, i zodziejstwo. Bg ktry zawarby sojusz z tego rodzaju kryminalistami nie moe liczy ani na nasz szacunek, ani mio. Nie mona te takiemu bogu przypisa atrybutw sprawiedliwoci, mdroci, czy uczciwoci. Musz jeszcze raz przypomnie czytelnikowi, e tak naprawd nie badamy prawdziwoci boga wychodzcej z tych wnioskw, ale badamy irracjonalny bekot ydowskich skrybw, ktrzy napisali Stary Testament. Kiedy zaczynalimy rozpatrywa t gr mieci znalelimy niemao pospnych odpadkw. Badajc dalej ide ydowskiego boga ukazan przez ydowskich 147

Odwieczna Religia Natury mdrali, dostrzegamy raczej do osobliwy wybr jednostek takich jak Abraham, Izaak i Jakub, ktrzy jak widzielimy w poprzednich rozdziaach - byli przewrotni, podstpni, niemoralni i najbardziej godni pogardy. Trudno nam uwierzy, e jego wybranymi mogli by tacy lubieni wszetecznicy jak Juda, ktry cudzooy z wasn synow mylc, e to zwyczajna przydrona prostytutka. Trudno nam uwierzy, e taki bg byby szczeglnie zachwycony takim rozpustnikiem jak Dawid, ktry zdradzi jednego ze swoich najbardziej lojalnych wojownikw, Uriasza, ukrad jego on, a nastpnie wysa go na front, gdzie podczas bitwy zosta on zamordowany. Jak taki mdry bg moe miowa takiego ajdaka, bogosawi go i mie go w szczeglnej asce? To wykracza poza czyjekolwiek pojcie mdroci i sprawiedliwoci. Czytamy histori Abrahama i Sary, ktrych ydowski bg naznaczy specjalnie jako przodkw wybranej rasy. Z treci wynika, e Abraham by lujem najgorszego rodzaju, oddawa on (ktra bya zreszt jego siostr) jako prostytutk do wynajcia. To oznacza, e Abraham i Sara byli alfonsem i kurw w penym znaczeniu tych sw. Fakt, e mdry i sprawiedliwy bg wybiera tak haniebn i nagann par jako zaoycieli rasy wybranych i uprzywilejowanych jest nie do pomylenia. To e mieli oni pocz pierwszego syna gdy mieli odpowiednio 99 i 90 lat jest mieszne, a wrcz idiotyczne. Byli oni rodzestwem ktre skadao hod kazirodztwu i zbrodni przeciw Naturze, co ju jest haniebne i szokujce. Dlaczego szlachetny Biay Czowiek czci takie mieci? Idmy dalej do krla Salomona. Dowiadujemy si e by on obrzydliwym sutenerem i alfonsem, zgromadzi u swego boku siedemset on i trzysta naonic z wielu obcych ras. Czytajc bekot ydowskich skrybw okazuje si, e mdry i sprawiedliwy bg obdarza tego czowieka specjaln ask, kolejnym rodzajem miosierdzia, bogosawic jemu i jego potomstwu. Czytajc dalej, okazuje si e Salomon by obdarzony wielk mdroci przez dobrego Pana. Dalej, okazuje si e Salomon nie tylko wzi sobie tyle kobiet ile zdoa dosta w swoje apy, ale porzuci religi i kult wasnego boga i zwrci si do kultu obcych bogw pogaskich, w ktrych wierzyy jego dziwki i naonice. To z pewnoci wskazuje na zy gust i zupen gupot ydowskiego boga w doborze swych faworytw. My tymczasem mamy uwierzy, e tego rodzaju zoczycy, uwodziciele, otrzy i rozpustnicy byli wycznie wybierani przez sprawiedliwego i mdrego 148

Rozdzia 12 boga. Znw musz powtrzy, e nie odnosimy si do rzeczywistego zjawiska w Przyrodzie, ale jest to jedynie bekot i brednie ydowskich skrybw o dokadnie nieustalonej tosamoci. Po zbadaniu jak mdry jest ydowski bg, okazuje si e w caym Starym Testamencie bg wydaje si wpada z jednego bdu w nastpny. W pierwszej kolejnoci stworzy Adama i Ew, ktrzy jak nam si wmawia - mieli y wiecznie w raju. Prawie kadego dnia plany tego wszechwiedzcego i wszechmdrego boga popaday w ruin. Wedug ydowskich skrybw, Adam i Ewa okazali si zymi ludmi i zostali wypdzeni z ogrodu Eden. To nie wszystko. Ich potomstwo, po tym jak si rozmnoyli (z kim skrzyowa si Kain?) byo tak ze, e dobry bg ktry stworzy ich wszystkich, wykona na nich egzekucj, topic wszystkich z wyjtkiem jednej rodziny. Kto mgby zapyta w tym momencie: jeli bg jest tak mdry i wszechwiedzcy, jeli zna przyszo i przeszo, jak to si stao e nie przewidzia czym okae si jego twr? Albo, jeli wszystko dzieje si dokadnie tak, jaka jest wola boga, to czy nie jest logiczne, e bg stwarza czowieka w taki sposb, eby on okaza si zym? Czy nie planowaby go pniej utopi? Czy nie planowa wysa wikszo z ludzi do pieka, ktre stworzy nim jeszcze stworzy czowieka? W dalszym cigu historii ludzkoci, jak jest to okrelone przez ydowskich skrybw w Starym Testamencie, czytamy e to nie koniec tragicznej mki naoonej na ludzko przez ich Stwrc. Wmawia si nam nastpnie, e to ydowski bg w desperackiej prbie ocalenia ludzkoci uciek si do prby rozwizania przewyszajcego wszystkie inne. ydowscy skrybowie wmawiaj nam, e ten bg zstpi na ydwk, ktra cho bya zamna, miaa pozosta dziewic, lecz zasza w ci i urodzia mu syna. A wszystko tylko po to eby ich syn mg dorosn, zosta przybitym do krzya i umrze za wszystkich grzesznikw. To s oczywicie cakowicie niedorzeczne opowieci; may epizod w dziejach w porwnaniu do ogromu Wszechwiata; ponadczasowoci, w ktrej Wszechwiat istnieje od miliardw lat i praktycznie bdzie istnia wieczne; dugiej historii i rozwoju ludzkoci, obejmujcej okres setki tysicy, jeli nie milionw lat. Ale nawet biorc pod uwag sowa ydowskich skrybw, kapar rwnie okaza si katastrofaln gaf. Widocznie ydowski bg popeni bd ponownie. Dwa tysice lat po tym epizodzie ktry prawdopodobnie nie mia miejsca, oka149

Odwieczna Religia Natury zuje si, e wikszo wiata nie wierzy w t wielk ciem, mamy wicej wojen, zbrodni i zabjstw ni wiat kiedykolwiek wczeniej widzia, a chrzecijastwo samo w sobie jest chorobliwie jadowite. ydzi i komunici wygrywaj na wiecie i ani jedni ani drudzy (lub moe powinnimy powiedzie: jedni i ci sami) nie wierz w chrzecijastwo. Widzimy wic e bg konsekwentnie selekcjonuje najgorszy element ludzki na swych wybracw i dokona daleko idcych miosiernych przymierzy z tego rodzaju ludmi, wykluczajc reszt ludzkoci. Oczywicie nie jest to ani mdre, ani sprawiedliwe. Zauwaamy, e cigle popenia bdy w prowadzeniu rodzaju ludzkiego, ktry rzekomo stworzy - od jednej idiotycznej katastrofy do innej. Zauwaamy ponadto ku naszemu przeraeniu, e zaplanowa wysanie zdecydowanej wikszoci jego tworu do wiecznego pieka, w ktrym te biedne nieszczsne oary bd skazane na palenie i tortury po wieczny czas. Zauwaamy, e chocia ydzi napisali Nowy Testament i rozpowszechniaj idee chrzecijastwa dla Biaej Rasy, sami nie wierz w ani jedno jego sowo. Przez wiele lat, na dugo zanim dojrzaem judeochrzecijaskie oszustwo, byem zaskoczony jednostronnym fenomenem dzikczynienia bogu, od ktrego prawdopodobnie wszystkie bogosawiestwa pyny. I nie tylko byem zdziwiony, ale te zirytowany. Jeli kto ciko pracowa przez cae ycie, by stosunkowo sprawiedliwy, trzyma si z dala od kopotw i stworzy sobie wygodne ycie, dlaczego powinien by wdziczny bogu, za to e bg da mu to wszystko czego si dorobi? Nie ma wyjtku dla produktywnych, odpowiedzialnych osobowoci. Jeli z drugiej strony, by on na tyle pechowy by by nkany przez poary, powodzie, gd, choroby, zarazy, wojny, mier i klski, dlaczego bg jest cakowicie zwolniony z odpowiedzialnoci za to? W ten sposb jest to przedstawiane przez zorganizowane kocioy. Produktywny obywatel popeniajc przestpstwo sukcesu i dostatniego ycia jest drczony przez ludzi Jezusa: Daj! Daj! Daj troch wicej. I nie wane jakkolwiek hojna byaby oara, zawsze bdzie ona za maa. Jest on wyzywany od chciwych skpcw i chc eby dawa wicej. Wedug chrzecijaskiej wiary, bg nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie zo i katastrofy ktre nkaj ludzko przez wieki. Zazwyczaj kaznodzieje odpowiadaj na zarzuty stawiane przez nie150

Rozdzia 12 szczliwe dusze dotknite jak katastrof mwic e na to zasuyli. Bdzie to oznaczao, e w jaki sposb byli sprawiedliwie ukarani za swoje grzechy. Jakie to dziwne! Jakie idiotyczne! Wydaje mi si, e jeli bg jest odpowiedzialny za wszystkie dobre rzeczy w yciu, to powinien by odpowiedzialny take za wszelkie zo i katastrofy ktre spotykaj ludzi. Jeli musimy go darzy zaufaniem za yciodajny deszcz, to musi on take ponosi win za katastrofaln powd. Jeeli ufamy mu w zdrowiu, musimy take mie mu za ze choroby i mier. Jeli jest on odpowiedzialny za obte zbiory, musi by take odpowiedzialny za gd i mier godow. Jeli chcemy podzikowa mu za pokj i dostatek, to musimy rwnie drczy go za wojny, rewolucje, komunizm, zabjstwa, gd i mier. Ponownie jest to jeszcze jedna z tych sprzecznoci ktra wkrca naiwnych. Rwnie ma za zadanie zniszczenie wiary w siebie i wzmocnienie idei lepej wiary. Tak wic podsumowujc, okazuje si e historia okrelona przez ydowskich skrybw w Starym Testamencie i Nowym Testamencie marnie zaamuje si po wystawieniu na wiato rozumu i szczegowej werykacji. Uwaamy, e koncepcja ydowskiego boga jaka pokazana jest przez kamliwych skrybw jest cakowicie absurdalna, przeczy sama sobie i jest tak nierealna i niedorzeczna, e dana osoba bdzie musiaa straci zmysy eby przekn ten ydowski bekot. Dowiadujemy si, e ich koncepcja boga wcale nie jest dobra i kochajca, ale przeciwnie, jest ona najbardziej zaciekle okrutna. Zauwaamy, e kryminalnie faworyzuje on skrajnie mordercz i zdradliw ras ludzi, mianowicie ydw. Nie moemy stwierdzi, e jest on bardzo mdry, o czym wiadcz jego bdy. Co istotne, wszystkie te bdy przynosz mnstwo cierpienia i ndzy na nas, ludzi. Nie moemy powiedzie, e jest to wyrozumiay bg. Czytamy cigle w Starym Testamencie, e bg zagrozi: zemsta naley do mnie. Gdy kto go nie zadowala (np. dwch synw Judy) zabija go, tak jak gangster pozbywa si swojego wroga. A jednak mwi si, e jeli sami bdziemy stosowa tak taktyk to popenimy jedn z najpowaniejszych zbrodni. Co za idiotyczny zestaw podwjnych standardw! Powiedziano nam, e powinnimy sta si bardziej podobni do boga, ale jeli chcemy naladowa te boskie wzorce jestemy skazani na ycie jako najgorsi przestpcy. Niewane, w ktr drog obierzemy i tak bdzie za. Bez wzgldu na to jakie czyny przestpcze popenia bg, jest on doskonay. Jak moemy wygra z 151

Odwieczna Religia Natury kodeksem regu w tym stylu? Nie tylko wikszo boskich dziaa miaa charakter przestpczy, ale rwnie bya najokrutniejsza z okrutnych. W kocu okazuje si, e bg nie tylko nie przebacza, ale zdecydowana wikszo stworzonych przez niego ukochanych ludzi ma cierpie wieczne mki w ogniu piekielnym, pene cierpienia tortury, od ktrych nie ma wytchnienia, z ktrych nie ma ucieczki, ktre nie maj koca. Zauwaamy ponadto, e jestemy cigle upominani by nie by dumnym, lecz kae si nam by pokornymi ydowskiemu bogowi, ktry sam w sobie jest najbardziej prnym i zarozumiaym zjawiskiem jakie mona sobie wyobrazi. W rzeczywistoci ydowscy skrybowie mwi nam e gwnym celem naszego istnienia jest wieczne chwalenie Stwrcy naszymi zautomatyzowanymi ustami. Czy nam si to podoba czy nie, powinnimy piewa wiecznie psalmy uwielbienia dla tego ydowskiego boga, bo jest mdry, bo jest miosierny, bo jest dobry, bo po prostu jest. Poniewa, jak widzielimy, nie posiada on adnych z wymienionych cech, to najwyraniej chc nami manipulowa jak stadem owiec czy robotw, bymy cigle chwalili tego niemoliwie okrutnego tyrana. Jest jeszcze jedna powana luka w wiarygodnoci tej caej ydowskiej historii, taka ktrej aden kaznodzieja nigdy mi nie wyjani. Jeeli diabe ma taki zy charakter, dlaczego bg stworzy go w pierwszej kolejnoci? Dlaczego pozwoli mu praktykowa swoje oszustwa na naiwnych, dopiero co stworzonych Adamie i Ewie? Albo, dlaczego tworzc go i popeniajc tym samym najwiksz gaf wszechczasw nie prbowa szybko naprawi swojego bdu? Dlaczego po prostu nie zabi diaba, jak zrobi to z dwojgiem synw Judy? Dlaczego nieustannie przedua t gr kotka z myszk, w ktrej my, biedni ludzie jestemy tylko pionkami? Dlaczego bg podj tak cik decyzj z wasnej intencji? Poniewa wikszo ludzi pjdzie do pieka, to widocznie bg okropnie si gubi. Czy to ma jaki sens? Nie, nie ma adnego. Jeszcze jedno. Jeli wieczne przeznaczenie milionw biednych dusz jest zagroone, dlaczego bg jest tak niezrozumiay, tak strasznie zagubiony? Mamy siedemnacie wersji Biblii, mamy Ksig Mormona, mamy nauki Konfucjusza, mamy mahometaski Koran. W rzeczywistoci, mamy tysic jeden rnych historii przedstawianych jako prawdziwa religia. 152

Rozdzia 12 Jeli problemy s tysic razy waniejsze ni samo ycie, to mylisz e bg objawi si szeciu miliardom ludzi yjcych dzisiaj i wyda krystalicznie czyst decyzj co do wysania ich do pieka na ca wieczno? Gdyby by prawdziwy, to byby on winien powiedzie to ludziom w ostatecznoci. Jeli w czasach Izraelitw mg zej na ziemi i zagbia si w takie bzdury, zmaga si z Jakubem ca noc, to czy nie uwaasz, e mgby zrobi co najmniej tyle i objawi si szeciu miliardom mieszkacw dzisiejszego wiata? W kadym razie, tak przedstawiona jest historia przez obkanych ydowskich skrybw o nieznanej tosamoci. To jest ich historia, nie moja. Ja jej nie napisaem. Oni to zrobili. Bajania o bogu s tak samo nierealne i wyimaginowane jak Zeus, Mars, Jowisz i tysice innych, powstaych w meandrach ludzkiej fantazji. Gdy przyprzesz do muru ludzi Jezusa, gdy bd ju na skraju rozpaczy, zagubieni w swoich niedorzecznych i sprzecznych twierdzeniach, sign po ostatni desk ratunku. Zwrc si wtedy do Ciebie z tym non sequitur: Ale na pewno wierzysz w Najwysz Istot. Na pewno wierzysz w Stwrc. Kto musia stworzy to wszystko. Jeeli nie Bg, to kto to zrobi? Odpowied na to stare, podchwytliwe pytanie jest tak oczywista, e udzieli jej kady dziesiciolatek. Jeli ktokolwiek musia stworzy wszystko najpierw, to logicznym zaoeniem jest ,e kto najpierw musia stworzy boga. Wic kto stworzy boga? Ale, ale! Ich lini obrony jest twierdzenie: Bg istnia zawsze. Bardzo dobrze, jeli chcesz i t drog. Wtedy rwnie logicznym zaoeniem jest, e Wszechwiat take istnia od zawsze. W rzeczywistoci wydaje mi si bardziej logiczne, e Wszechwiat zawsze istnia, a nie powsta z niczego 6 tys. lat temu, jakby ydowscy skrybowie chcieli eby wierzy. Oczywicie dowody na to e Wszechwiat istnieje od miliardw lat, jeli nie wiecznie s ogromne i przytaczajce. Jednak jak to si wszystko zaczo i czy kiedykolwiek w ogle by pocztek, to pytanie na ktre nikt nie ma odpowiedzi, a na pewno nie ci wszyscy perdni ydowscy skrybowie. Faktem jest, e istniej miliony tajemnic w wiecie Przyrody, ktrych umys ludzki nie rozwiza, a pocztek Wszechwiata (jeeli by pocztek) jest jedn z tych nierozwizanych zagadek. W zwizku z tym zaryzykuj dwie do bezpieczne tezy (a) umys czowieka nigdy nie rozwie wszystkich niezliczonych tajemnic Natury, (b) Biaa 153

Odwieczna Religia Natury Rasa w przyszoci pozna wicej tajemniczych praw Natury ni zostao poznane we wszystkich przeszych czasach. W rzeczywistoci nasze gromadzenie wiedzy przyspiesza si w tak fantastycznym tempie, e trudno jest wszystko ogarn. Podczas gdy przez tysic lat Ciemnych Wiekw prawie wcale nie byo postpu, teraz postp idzie w zdwojonym tempie, a w niedugim czasie zacznie postpowa w tempie geometrycznym. Bd co bd, z pewnoci opowiastka przedstawiona w Ksidze Rodzaju sieje jedynie zamt i niczego nie wyjania. Nie ma to tak ogromnego znaczenia, eby cigle zaprzta sobie gow pytaniem: jak to wszystko si zaczo? Jest to tak bezuyteczna spekulacja, jak w redniowieczu mnisi prowadzili spory o to, jak wiele aniow moe taczy na gwce szpilki. Mamy wicej pilnych i palcych problemw do rozwizania, a najbardziej pilne jest zachowanie naszego gatunku - klejnotu koronnego Natury, czyli Biaej Rasy. To jest to, co Natura kae nam wykona. Musimy to wykona i zrobimy to. My, ludzie ze Ruchu Twrczoci, kategorycznie odrzucamy ydowsk koncepcj takiego konglomeratu, jako niemoliw i sprzeczn. Ponownie powtarzam, e wszystkie prawdy, ktre udao nam si zebra w cigu wiekw pochodz z naszych obserwacji praw Natury i z samego zjawiska Natury. Wszelkie inne koncepcje s bdne. Nie moemy bawi si w sprzecznoci z prawami Natury i z jej prawdami, gdy wszystkie nasze twierdzenia pochodz z obserwacji Natury, a inne odrzucamy jako irracjonalne wywody zwichnitych umysw. W tej kategorii nie ma miejsca dla koncepcji ydowskiego boga, przedstawionej przez ydowskich skrybw o nieznanej tosamoci.

154

Rozdzia 13

Nowy Testament
Stary Testament zosta zaprojektowany tak, by zjednoczy ras ydowsk i da jej wice credo. Jego celem byo obdarzenie rasy solidarnoci, jakiej nikt nie osign nigdy wczeniej, ani nigdy pniej. Wytyczy jej rwnie kierunek, da cel oraz program podboju i grabiey reszty wiata. We wczesnej swej historii ydzi pojli zdumiewajc istot ludzkiej natury. Odkryli, jak potn broni jest religia. Zarwno defensywn, jak i ofensywn, konstruktywn i destruktywn. W swej dugiej i krtej historii w peni wykorzystali to odkrycie. Dziki umiejtnemu wykorzystaniu i manipulacji religiami, nie tylko przetrwali i maj si dobrze, wypracowali rasow solidarno jakiej aden inny lud nigdy nie osign, oraz zdruzgotali wszystkich swoich wrogw (a ich wrogami s wszyscy inni ludzie), mimo e niektrzy z nich byli po stokro potniejsi. Osignli to dziki mistrzowskiemu wykorzystaniu religii. Najwyszy czas bymy my, Biaa Rasa, nauczyli uywa si tej potnej broni dal wasnego dobra. Podczas gdy judaizm zosta stworzony by zjednoczy ydw, chrzecijastwo, bdce rwnie ydowskim wytworem, zostao stworzone by dziaa wprost przeciwnie na ich wrogw by ich podzieli, ogupi i zniszczy. Nowy Testament zosta rwnie napisany przez ydw. Jego akcja krci si niby wok Jezusa Chrystusa, ktry w pierwszym rozdziale Nowego Testamentu (Mt 1) jest identykowany jako bezporedni potomek Abrahama, Izaaka i Jakuba, poprzez Da155

Odwieczna Religia Natury wida, Jzefa i Maryj. Jednym sowem, jest scharakteryzowany jako czystej krwi yd. W Ewangelii wg ukasza (2:21) czytamy, e Chrystus by obrzezanym ydem. Chrzecijastwo nie byo przeznaczone dla ydw, lecz miao za zadanie zniszczy wielk Bia Si wczesnych czasw Rzymian, i ca Bia Ras w ogle. Nie zostao ono stworzone by zjednoczy i wzmocni, tak jak to Stary Testament uczyni z ydami, lecz by podzieli, ogupi i zniszczy Bia Ras. Wobec powyszego, uznajemy Nowy Testament za drug w kolejnoci ksik o duym znaczeniu w ydowskim programie zniszczenia Biaej Rasy. Nie tylko Chrystus by obrzezanym ydem. Byli nimi rwnie Mateusz, Marek, Jan, Piotr i reszta tak zwanych apostow, prawdopodobnie za wyjtkiem ukasza. Niemniej jednak, ukasz biega jak piesek wok Pawa, ktry by ydem, ktry rzekomo wasnorcznie napisa praktycznie poow Nowego Testamentu. Tym samym ukasz cakowicie znajdowa si pod jego wpywem. Zatem, jakby nie patrze, Nowy Testament zosta napisany przez ydw i jest ydowskim produktem. Zwolennikom chrzecijastwa wmawia si tysice razy, wci i wci, e Nowy Testament i jego gwny bohater, Jezus Chrystus, przynieli wiatu dobra nowin. Wiele razy syszymy zwroty pokj na ziemi i pokj ludziom dobrej woli. To wanie powtarzaj w kko rzecznicy chrzecijastwa kaznodzieje, pastorzy, wielebni, ksia itp. Zostao to wplecione w tak wiele kaza, pieni, hymnw i ordzi, e zahipnotyzowani zwolennicy bior to za pewnik. Problem w tym, e wikszo ludzi, ktrzy uznaj si za wyznawcw chrzecijastwa nigdy nie zadaa sobie trudu by naprawd przeczyta Nowy Testament, ktremu podobno s tak oddani. Ci, ktrzy czytali go wyrywkowo, nie zdoali poskada kawakw w cao i zrozumie o co w tym wszystkim chodzi. Podczas gdy bdz oni przez labirynt niemoliwych sprzecznoci i pozbawionych sensu oglnikw, nie podejrzewaj wcale e gwnym celem tej ksiki jest ogupienie, podzia i zdemoralizowanie Biaej Rasy. Jednak nie powinno by zbyt trudne zrozumienie Ewangelii wg ukasza, 12:51-53, gdzie Chrystus rzekomo mwi: Czy mylicie, e przyszedem da ziemi pokj? Nie, powiadam wam, lecz rozam. Odtd bowiem picioro bdzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw crce, a crka przeciw matce; te156

Rozdzia 13 ciowa przeciw synowej, a synowa przeciw teciowej. Czy to brzmi jak pokj na ziemi albo pokj ludziom dobrej woli? Jeli poprosisz kaznodziej o wyjanienie tego, da ci peen pustosowia, trwajcy okoo godziny wykad, po ktrym bdziesz tak zakopotany, e dojdziesz do wniosku, e pewnie ma on odpowied na to pytanie, cho Ty jej nie rozumiesz. Prawda jest taka, e nie ma on adnej odpowiedzi. Prawda jest taka, e ten fragment stanowi sens i wyjawia cel Nowego Testamentu o wiele janiej ni jakikolwiek inny fragment. Musimy pamita, e Nowy Testament jest podstaw chrzecijastwa, oraz e chrzecijastwo rozkwito wrd narodw Biaej Rasy. Zostao ono oczywicie odrzucone przez ydw, i dwa tysice lat pniej jest nadal przez nich odrzucane, pomimo faktu, e wedug Nowego Testamentu Chrystus i jego uczniowie byli cakowicie ydowsk grup. Pytanie, w jaki sposb Nowy Testament dy do podziau i rozamu na poziomie jednostki, rodziny, narodu i caej Biaej Rasy? Jest to najlepiej przedstawione w Kazaniu na Grze, ktre kady moe sobie przeczyta w rozdziaach 5-7 Ewangelii wg Mateusza. Wikszo, lecz nie wszystkie samobjcze rady i nauki, ktrymi karmi si Biaych Ludzi jest zawarta w tych kilku krtkich rozdziaach. Wicej destruktywnych rad i lozoi, tzw. nowych nauk, ktre doprowadziy do upadku Cesarstwa Rzymskiego jest rozsiana i w kko powtarzana w reszcie Nowego Testamentu, a zwaszcza w Ewangeliach wg Mateusza, Marka, ukasza i Jana. Te cztery Ewangelie s uznawane przez koci jako fundament chrzecijaskiego credo. Zanim jednak przejdziemy do samobjczych nauk zawartych w Kazaniu na Grze, pragn raz na zawsze odrzuci faszywe twierdzenie, jakoby chrzecijastwo przynioso dobr nowin czy te wspaniae wieci. Jest wrcz odwrotnie to lozoa ciemnoty i zagady. Niewtpliwie najstraszliwsze oskarenie, jakie mona rzuci na chrzecijastwo, to zaszczepianie ju od wczesnej modoci w umysach w milionw, jeli nie miliardw, ludzi najbardziej bezwzgldnej i ohydnej koncepcji kiedykolwiek wynalezionej przez zdeprawowany ludzki umys. Mwi tu oczywicie o idei PIEKA. Tak haniebny koncept moe wywodzi si jedynie z najgbszych czeluci zbiorowego, zboczonego ydowskiego umysu. Czy moecie sobie wyobrazi bardziej ohydny, niemoralny i nienawistny pomys ni wysyanie ludzi do ognistej otchani, by ponli w niej na wieki bez moliwoci uaskawienia poprzez mier? Z pew157

Odwieczna Religia Natury noci nie chc aby umysy moich wnukw byy zanieczyszczone tak obrzydliw i straszn ide. Nigdzie w historii nie spotkamy si z bardziej podym i okropnym wymysem, ni idea pieka w tzw. nowej nauce Chrystusa, ktra rzekomo miaa przynie oczekujcemu wiatu mio i pokj. Co bycie pomyleli sobie o zdeprawowanym sadycie, ktry torturowaby zwierzta, np. trzymajc je w klatkach i stale przypalajc, nie pozwalajc jednak umrze? Oburzenie wywoane takim zachowaniem spowodowaoby, e zawisnby on na najbliszej latarni. Pieko jest jednak o wiele gorsze Pan osobicie znca si w nim po kres czasu na wszystkich stworzeniach ktre powoa do ycia. Jake ohydne! Jake niemoralne! To ma by ten dobry i kochajcy bg ktrego mamy czci? Tylko umczony, pokrcony umys yda mg wymyli tak odraajc potworno. I pomyle, e Biali goje byli do gupi, by si na to nabra i naucza tego swoje dzieci! Mylimy o tym, jak obrzydliwie dzikusy torturuj swoich jecw. Mylimy o deprawacji Indian, skalpujcych swoich winiw i by moe torturujcych ich przez dzie lub dwa przed zadaniem mierci. Okrutne i dzikie jak to tylko moliwe, jest to jednak po tysickro bardziej humanitarne i miosierne od strcenia do pieka; rozgrzanej komory tortur, w ktrej rzekomo miliardy biednych ludzkich dusz maj cierpie wieczne katusze. A kt przygotowa t przytuln stert rozarzonych wgli, gdzie Robak drcy niepobonych nie zginie, a ogie nie zganie, dopki nie pochonie ich ostatniej czstki? To oczywicie nasz dobry, askawy, miociwy i kochajcy bg. A z jakich powodw nasz dobry, miy, kochajcy bg paaa tak rzdz zemsty wobec nas? Przyczyny mog by niemal nieograniczone. By moe zjade niewaciwe jabko, ktre byo zakazanym owocem? A moe mylc e jeste szczery, doszede do wniosku e nie do koca wierzysz i mylisz tak jak powiniene? Zostaniesz wic strcony w wieczny ogie. A moe kto by spragniony, a Ty nie przyniose mu na czas szklanki wody? Kwalikuje Ci to na wieczne potpienie. A moe bye oddanym wyznawc Mahometa i nie syszae za wiele o Chrystusie? To tez cignie na Ciebie zemst Pana. A moe w chwili nieuwagi zblunie przeciw Duchowi witemu? To kardynalny grzech , ktry nigdy nie bdzie wybaczony i z pewnoci wyldujesz za to na wiecznie arzcych si wglach. W kadym razie, istniej tysice powodw dla ktrych moesz by torturowany 158

Rozdzia 13 w wiecznym ogniu i nie ma waciwie adnych rodkw by tego unikn, jak mwi Dobra Ksiga. Wic, co to za dobre nowiny i wspaniae wieci ktre chrzecijastwo przynioso wiatu? To nie s adne dobre nowiny. To zapowied zagady. Rzekoma dobra nowina gosi, e istnieje wieczne pieko, do ktrego niemal na pewno trasz, a nawet gdyby Ci si udao go unikn, to z rachunku redniej i rachunku procentowego wynika, e wikszo Twoich krewnych i tak tam skoczy. To s te dobre nowiny, ktre chrzecijastwo przynioso wiatu. Nie przychodzi mi na myl nic bardziej ponurego i przygnbiajcego od tych wiadomoci. Oczywicie dobr nowin ma by, e owszem, istnieje pieko i prawie na pewno tam pjdziesz, jednak Chrystus przyszed po to, by wstawi si za Ciebie u swego ojca. Mciwy ojciec zada krwawej oary, syn musia zgin na krzyu , a to wszystko po to, by odkupi Twoje grzechy. Oczywicie, wcale o tym nie wiedziae dopki nie zostae poinformowany, e przez cay czas bye maym, brudnym grzesznikiem. Mam wic dla Ciebie wicej dobrych nowin. Caa marna sprawa z dobr nowin sprowadza si do czego takiego: otrzymae dobr nowin, ktra mwi e straszne miejsce zwane piekem czeka na Ciebie w zawiatach; jeste nic nie wartym maym grzesznikiem, zrodzonym w grzechu i najprawdopodobniej wyldujesz w tym okropnym miejscu, gdzie robak drcy niepobonych nie zginie, a ogie nie zganie, dopki nie pochonie ich ostatniej czstki; musisz kompletnie zmieni posta, w jakiej stworzya Ci Natura, a wszystkie zdrowe instynkty, jakie Natura zaszczepia w Tobie by mg przetrwa s ze; musisz narodzi si na nowo i uwierzy w Pana (cokolwiek miaoby to znaczy), by jego chwaa (cokolwiek miaoby to znaczy) moga ocali Ci od wiecznego potpienia. Tak w skrcie wyglda dobra nowina, ktr chrzecijastwo przynioso wiatu. Jej najwaniejsz cech jest strach. Strach przed przeraajcym nowym potworem PIEKEM. Cech charakterystyczn tego caego ubogiego nauczania jest straszliwa psychologia strachu, ktra wywouje u tych co wierz w te miecie niemal paniczny lk, pod wpywem ktrego s oni gotowi zrobi co tylko pasterze ich kocioa sobie zaycz. Z drugiej strony oczywicie, jeli kto cakowicie podporzdkuje si woli kocioa, czeka go nagroda mgliste miejsce zwane niebem, ktrego opisy nie s ani tak szczegowe, ani tak dramatyczne jak 159

Odwieczna Religia Natury opisy pieka. W kadym razie, uzbrojone w te dwie bronie psychologiczne kij i marchewk (pieko i niebo) chrzecijastwo przystpio do podboju Cesarstwa Rzymskiego i pogryo t najwspanialsz cywilizacj klasycznej historii w otchani Ciemnych Wiekw. Historia uczy nas, e te dwie bronie psychologiczne zadziaay, a Rzym rozpad si na kawaki. Z tych dwch broni potworny strach przed piekem by potniejszym orem. Po umocnieniu tych dwch poj nieba i pieka (a zwaszcza pieka), nowa nauka zacza nadawa najwysze znaczenie wierze w to, czego nie wida. Mwic najprociej, oznacza to: my mwimy Ci w co masz wierzy, mimo e nie mamy na to adnych dowodw. Nie wane jak niedorzeczne byy te nauki, jeli tylko udao si sprawi by ludzie w nie uwierzyli, staway si one waciwie prawdziwe, pomimo braku jakichkolwiek dowodw je popierajcych. Wszystko to byo zaciekle propagowane przez ydowsk sie wrd Rzymian. Niestety, Rzymianie byli na tyle gupi by kupi ten worek mieci, z ktrego wysypay si nauki ktre dosownie rozerway ich na strzpy ze, samobjcze rady zawarte w Kazaniu na Grze. Pojcia nieba i pieka byy ju wspominane w Starym Testamencie, jednak miay one mae znaczenie i z pewnoci nie byy tak dramatycznie opisywane jak w Nowym Testamencie. ydzi byli przede wszystkim zainteresowani pokonywaniem swych wrogw, popenianiem ludobjstwa na wszystkich plemionach i we wszystkich miastach na ktrych mogli pooy swe apy, i maszerowaniem naprzd z bogosawiestwem swojego Pana, Jehowy. Wszystko to zmierzao do zjednoczenia i uformowania ydowskiej rasy. Nowotestamentowe Kazanie na Grze to zupenie inna historia. Czytamy w nim, jak Chrystus dawa nowe nauki. Jeli zastosujesz si do tych nauk, z pewnoci oderwiesz si od rzeczywistoci, zniszczysz siebie, swoj rodzin i swj nard. To, mj drogi Biay przyjacielu, jest dokadnie zamierzony efekt zniszczy ca rzymsk cywilizacj, a nastpnie ca Bia Ras. Gdy wspomnisz Kazanie na Grze przecitnemu czowiekowi, nie bdzie mia on zielonego pojcia o co w tym wszystkim chodzi, i bdzie myla e to zbir miych, idealistycznych frazesw, ktre moe nie s atwe do wykonania, ale byoby bardzo mio gdyby kady si do nich stosowa. Nie prawda. Wcale nie byoby mio gdyby kady si do nich sto160

Rozdzia 13 sowa. Zniszczyoby to nasz cywilizacj i nasz ras. Treci zawarte w Kazaniu na Grze nie s idealistyczne. S one wrcz gupie, cakowicie sprzeczne ze wszystkimi prawami Natury, wszystkimi zdrowymi instynktami, ktrymi Natura obdarzya Ci by mg przetrwa, i oglnie rzecz biorc, ze wszystkimi rozsdnymi, dobrymi prawami, ktre cywilizacja wytworzya przez tysice lat. Wikszo Kazania na Grze jest zawarta w Ewangelii wg Mateusza, w rozdziaach 5-7, lecz powtarza si ono rwnie w innych miejscach. Podobne idee s porozrzucane we wszystkich czterech Ewangeliach, a cz z nich take w reszcie Nowego Testamentu. Przyjrzymy si teraz najwaniejszym ideom zawartym w Kazaniu na Grze i zobaczymy, jak cudowne, pikne i idealistyczne s one naprawd. Czynic to, musimy mie na uwadze, co staoby si jeli np. jedna grupa tj. Biaa Rasa przyjaby te zasady, podczas gdy druga grupa, tj. ydzi, nie przyjaby ich, lecz zamiast tego w swojej walce o przetrwanie kierowaaby si odwiecznymi prawami Natury. Patrzc z tej perspektywy, skutki s katastrofalne dla Biaej Rasy. W Mt 5:3 Chrystus mwi: Bogosawieni ubodzy w duchu, albowiem do nich naley krlestwo niebieskie. A w wersie 5: Bogosawieni cisi, albowiem oni na wasno posid ziemi.. Gdy Twj umys jest ju nasycony ideami nieba i pieka i uwaasz je za prawdziwe, oczywistym jest, e kady chciaby by zbawiony. Jeli wic chcesz by zbawiony, to chcesz by ubogi w duchu i cichy. Podczas gdy taki osobnik byby najzwyczajniej w wiecie wioskowym gupkiem i klaunem, teraz awansuje on na przyszego dziedzica ziemi, idzie do krlestwa niebieskiego, a co najwaniejsze jest on bogosawiony. Wszyscy wiedz co oznacza ubogi w duchu wskazuje to na gupca i ignoranta. Sowo cichy jednake nie jest tak dobrze zdeniowane w umyle przecitnego czowieka, zajrzyjmy wic do sownika Webstera i zobaczmy co ono oznacza. Webster podaje trzy znaczenia tego sowa: (1) wykazujcy cierpliwo i znoszcy dugie cierpienie, nie ywicy urazy; potulny; (2) pozbawiony ducha walki i odwagi, ulegy, oswojony; (3) nieagresywny, pozbawiony siy, agodny, umiarkowany, saby. Sownik podaje jeszcze synonim pokorny. Oto macie opis osoby najbardziej porzdnej w oczach Pana. Jako e nie wszyscy rodzimy si gupcami, ignorantami i sabeuszami, powinnimy usilnie stara si nimi zosta, gdy wszyscy chcemy by 161

Odwieczna Religia Natury zbawieni, nieprawda? Oczywicie, ponownie musimy mie na uwadze e yd chce, by taki wanie by Biay Czowiek. Czy taka zastraszona i posuszna osoba nie jest o wiele atwiejsza do zmanipulowania, obrabowania i zniewolenia, ni silny, inteligentny, odwany i agresywny osobnik, ktry zna swoje prawa i ma do odwagi by broni swojego ycia, swojej wasnoci, rodziny i kraju? Taka koncepcja dobrowolnego ulegania jest oczywicie kompletnie wypaczona i sprzeczna z prawami Natury. Wszdzie w wiecie Przyrody przetrwanie jest domen silnych, odwanych, i inteligentnych, natomiast sabi i powolni odpadaj z tego wycigu. W Mt 5:12 Chrystus mwi: Cieszcie si i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie, a w Mt 6:19: Nie gromadcie sobie skarbw na ziemi, gdzie ml i rdza niszcz i gdzie zodzieje wamuj si, i kradn. Gromadcie sobie skarby w niebie, gdzie ani ml, ani rdza nie niszcz i gdzie zodzieje nie wamuj si, i nie kradn. Skutki takich rad s oczywicie katastrofalne dla Biaej Rasy, jeli ponownie wemiemy pod uwag, e ydzi nie stosuj si do tych idiotycznych wskazwek, a robi to jedynie Biali goje. Powiedziano Ci e bycie pracowitym i oszczdnym jest kompletnie bezsensowne, podczas gdy bycie budowniczym jest instynktown cech Biaego Czowieka. Zmusza si Ciebie, by porzuci trosk o swoj rodzin, plany na przyszo, rozwj interesu, czy te jakkolwiek inn konstruktywn form wysiku, w ktr naturalnie by si zaangaowa. Jeeli ju popenie ten bd i wszede w posiadanie jakiej wasnoci, odkr to jak najszybciej i pozbd si jej. Jest to oczywicie niesamowicie dobry interes dla yda, ktry bdzie ju czeka na Twj majtek, jak tylko zdecydujesz si go pozby. Podczas gdy yd dba o to, by otrzyma swoje tu i teraz, dba rwnie o to by otrzyma to co Twoje tu i teraz, sprawiajc e rozmylasz o yciu w zawiatach i potulnie patrzysz jak upi t ziemi; jedyne miejsce gdzie czowiek kiedykolwiek istnia; duchowo, czy w jakikolwiek inny sposb. Widzimy tu, jak w caej Biblii z reszt, uycie argumentu non sequitur. Non sequitur w acinie oznacza dosownie: nie wynika, czyli wniosek nie wypywajcy z przesanek. W tym przypadku argument rozstrzygajcy ma wyglda mniej wicej tak: na tym wiecie nie ma sensu stara si, oszczdza, czy gromadzi bogactw, gdy masz tu dwie niemoliwe do pokonania przeszkody rdz i zodziei, 162

Rozdzia 13 natomiast w niebie nie ma ani jednego, ani drugiego. Tak wic zapomnij o budowaniu, oszczdzaniu, produkowaniu czegokolwiek i planowaniu przyszoci. Jest to oczywicie gupi argument non sequitur. Gdyby rdza i zodzieje byy naszymi najgorszymi zmartwieniami, ycie byoby dziecinnie proste. Osobicie, nie wiem czy straciem wiele z powodu dziaania rdzy, a z powodu zodziei jak dotd bardzo niewiele. W z zwizku z tym twierdz, e te dwie przeszkody s jak najbardziej do pokonania. Co wicej, nie uwaam eby naleao zaprzesta stara w tworzeniu, planowaniu, czy gromadzeniu czegokolwiek. Teraz, gdy wspomnielimy o argumencie non sequitur, ktry raz po raz pojawia si w Biblii, bdziemy uywa tego terminu, jeli tylko gdzie si pojawi. Argument non sequitur wyglda mniej wicej tak: pada deszcz, wic musi by Wtorek. Oczywicie, kady wie e z faktu, e pada deszcz nie wynika e mamy Wtorek, gdy jak wiemy e czasami pada we rod, Czwartek, Pitek, Sobot, Niedziel i Poniedziaek, a co wicej bya niezliczona ilo Wtorkw, kiedy nie padao. To wanie argument non sequitur, i jest on uywany w Biblii do obrzydzenia (ad nauseam). W Mt 5:25 Chrystus daje nam tak rad: Pogd si ze swoim przeciwnikiem szybko, dopki jeste z nim w drodze, by ci przeciwnik nie poda sdziemu, a sdzia dozorcy, i aby nie wtrcono ci do wizienia. Natomiast w wersie 40 tego samego rozdziau: Temu, kto chce prawowa si z tob i wzi twoj szat, odstp i paszcz! Oba w zasadzie mwi to samo i gdyby czowiek stosowa si do tego typu gupich rad, szybko poddaby si kademu, zwaszcza drapienemu, zaborczemu ydowi. W istocie te sowa znacz tyle, e bez wzgldu na to czy jeste na prawie czy nie, nie wdawaj si w adne konikty by chroni swoj wasno, a zamiast tego poddaj si kademu, kto si napatoczy i pozwl mu odej ze wszystkim co masz. To oczywicie wspaniae dla innych, zwaszcza ydw, ale bardzo zgubne dla Ciebie samego. W krtkim czasie zostaby pozbawiony wszystkiego, na co pracowae domu, pienidzy, interesu i wszelkich aktyw jakie kiedykolwiek miae. Jest to oczywicie w penej zgodzie z koncepcj wiejskiego gupka, ubogiego w duchu i cichego, jak opisalimy wczeniej. Dobrze opisuje to stare powiedzenie: Gupota i pienidze nie id w parze. 163

Odwieczna Religia Natury W tym samym rozdziale, w wersach 29 i 30 mamy dalsz cze cennych porad: Jeli wic prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyup je i odrzu od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich czonkw, ni eby cae twoje ciao miao by wrzucone do pieka. I jeli prawa twoja rka jest ci powodem do grzechu, odetnij j i odrzu od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich czonkw, ni eby cae twoje ciao miao i do pieka. Ewidentnie oznacza to, e jeli Twoje oczy lub rce przyczyniy si do tego e zgrzeszye, powiniene trwale uszkodzi i pozby si ich. To, po raz kolejny, jest skrajnie gupi argument non sequitur. Po pierwsze, ani oczy ani rce nie maj decydujcego wpywu na podejmowanie decyzji. Gdybymy podali za takimi idiotycznymi radami, nasze kraje byyby pene jednookich i jednorkich bezradnych przygupw, ktrzy uszkadzaliby swoje ciaa z wasnej woli, chcc w ten sposb dostosowa si do absurdalnych rad, jakie niesie ze sob Kazanie na Grze. Na dowd tego, jak bardzo ludzie stosuj si do ktrejkolwiek z tych niedorzecznych rad powiem tyle, e nie spotkaem w swoim yciu nikogo, kto wyupiby sobie oko lub obci rk tylko po to, by upewni si e nie bd one wicej skania go do powtarzania pewnych domniemanych grzechw. Nie syszaem te o takich przypadkach. Aby mie absolutn pewno e uchwycisz sens, w Mt 5:39 Chrystus mwi: Nie stawiajcie oporu zemu. Lecz jeli ci kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!. W wiecie, w ktrym najwyszym prawem Natury jest przetrwanie najlepiej przystosowanych, rada ta wyglda tak samobjczo, e ciko byoby nie dostrzec tu zych intencji. Jeeli rozumiemy poprawnie po polsku, oznacza to e gdy byle jaki gangster, oszust czy inny kryminalista zechce przyj, okra Ci i skrzywdzi, masz by dobrym Chrzecijaninem i pozwoli mu na to. Nie walcz, nie stawiaj oporu. Przeciwnie zach go i nadstaw drugi policzek, w razie gdyby nie zauway, e moe rozbi na miazg oba Twoje policzki, zamiast tylko jednego. Jeli mielibymy si stosowa do tego typu samobjczych wskazwek, powinnimy si pozby wszystkich naszych organw cigania i sub porzdkowych, tj. policja i stra miejska i nie tylko da zo164

Rozdzia 13 czycom woln rk, lecz zachci ich, nadstawiajc drugi policzek. Naleaoby si rwnie pozby wojsk ldowych, marynarki wojennej i si powietrznych i pozwoli byle jakim zowrogim siom napa na nas. C za idiotyczna i samobjcza wskazwka! Jest to zupenie wbrew wszelkim dowiadczeniom, jakie pyn z historii i wszelkim prawom Natury w krlestwie zwierzt. Kady ssak, ptak czy inny gatunek bdzie si instynktownie broni w obliczu zagroenia. Nawet najbardziej pochliwe stworzenia, takie jak krliki, bd broni si gdy zostan przyparte do muru. Nawet najbardziej zalkniony ptak zrobi wszystko by ochroni swoje gniazdo i swoje mode w obliczu zagroenia, starajc si np. odwrci uwag napastnika symulujc uszkodzenie skrzyda. To nie koniec wzorca autodestrukcji. W Mt 5:42 czytamy: Daj temu, kto ci prosi, i nie odwracaj si od tego, kto chce poyczy od ciebie. To cudowna rada, jeli tylko chcesz stworzy nard darmozjadw. Niestety, nard darmozjadw nie moe przetrwa, gdy potrzebuj oni znacznej grupy ywicieli. W dzisiejszym wiecie, gdzie coraz wicej ludzi wyciga do i oczekuje wsparcia innych, kady kto stosowaby si do tej gupiej wskazwki szybko straciby cay swj dobytek i sam staby si ubogi. Oczywicie, darmozjady nie s nowym zjawiskiem. Pasoyty i darmozjady istniay we wszystkich okresach historii, nawet w czasach rzymskich i oczywista lekcja jaka pynie z historii na ich temat brzmi: darmozjadw przybywa wprost proporcjonalnie do tego, ile dajesz. Im atwiej jest pasoytowa, tym wicej szanowanych obywateli ktrzy zarabiaj na ycie wkrtce te stanie si darmozjadami. Tak wic, celem tego typu lozoi jest zburzenie kreatywnego i produktywnego spoeczestwa i wyhodowanie pokolenia pasoytw. Rozdawanie i poyczanie swojej wasnoci czy pienidzy kademu kto Ci o to prosi jest chyba najbardziej aosn, gupi i destrukcyjn rad jak mgby otrzyma, i oczywicie nikt kto by si do niej stosowa dugo by nie pocign. Byoby to niemoliwe, gdy po prostu wkrtce takiej osobie nie pozostaoby nic, co mogaby odda innym. Jak to si mwi gupota i pienidze nie id w parze, a trzeba by gupcem eby oddawa wszystko na danie. Jest to jednak w zgodzie ze wspania now nauk, ktr rozpowszechnia Jezus Chrystus. Ta wskazwka jest rwnie czci krzykliwego Kazania na Grze. Program naszej autodestrukcji ma cig dalszy w Mt 5:43, gdzie 165

Odwieczna Religia Natury mamy wicej dobry rad, tj. Syszelicie, e powiedziano: Bdziesz miowa swego bliniego, a nieprzyjaciela swego bdziesz nienawidzi. A Ja wam powiadam: Miujcie waszych nieprzyjaci i mdlcie si za tych, ktrzy was przeladuj. Wiec, moi Drodzy Przyjaciele, czy nie bylicie zbyt uprzejmi pomagajc Waszym wrogom popeni Wam harakiri? Dlaczego mielibycie bogosawi, miowa i modli si za uzbrojonych po zby wamywaczy, ktrzy napadliby Was w domu? Podczas gdy Wy bycie ich kochali, oni by Was okradali i krzywdzili Wasze rodziny. No ale Wam by to przecie nie przeszkadzao, prawda? A moe jednak? Wikszo Koszernych Konserwatystw wyzna, e wierzy w Kazanie na Grze, jak i w prawo pastwowe. Zanim przejdziemy do omawiania tych dwch cakowicie sprzecznych pozycji, zobaczymy jak sownik Webstera deniuje sowo nieprzyjaciel. Oto co sownik mwi na ten temat: Nieprzyjaciel: ten, ktry chce zrani, obali lub zaszkodzi osobie, w stosunku do ktrej jest wrogo nastawiony; co szkodliwego lub miertelnego. Jest wicej na ten temat, jednak myl e mamy wystarczajcy obraz tego, kogo kae nam si kocha. Co natomiast mwi o traktowaniu wroga nasze prawo? Konstytucja Stanw Zjednoczonych mwi na przykad, e udzielanie jakiejkolwiek pomocy wrogowi jest zdrad. Jest to uznawane za najwysze przestpstwo. Kara za zdrad bya zawsze bardzo surowa najpierw bya to mier, dzi natomiast zostaa ona zniesiona przez panoszcych si pord nas ydw. Jeszcze w latach 50 ydowscy szpiedzy atomowi, Julius i Ethel Rosenberg, zostali skazani na kar mierci. Z ca pewnoci miowanie nieprzyjaciela zgodnie z prawem jest uwaane za zdrad, wic oczywiste jest, e nie mona rwnoczenie wierzy w prawo i w chrzecijaskie nauki. To niedorzeczne i sprzeczne. Z dwch powyszych, pomimo wielu niedoskonaoci, prawo ma po tysickro wicej sensu, ni miowanie nieprzyjaci. W rzeczywistoci, w caej historii Biaych cywilizacji zdrajcy zawsze byli traktowani z najwiksz pogard, wiksz ni mordercy i inni niegodziwcy. Susznie z reszt. Gdy czowiek jest zaangaowany w walk na mier i ycie i zostanie zdradzony przez jednego ze swoich, konsekwencje mog by katastrofalne i daleko idce. My, ludzie ze Ruchu Twrczoci, kadziemy szczeglny nacisk na wymierzanie kary zdrajcom. Podczas gdy zgadzamy si z historycznie przyjt koncepcj, mwic e zdrada kraju powinna by karana mierci, postrzegamy rasow lojalno jako nadrzdn wobec lojal166

Rozdzia 13 noci ojczynie. Postrzegamy zdrajc rasy jako przestpc ohydniejszego od wszystkich innych. Postrzegamy zdrad Biaej Rasy jako najohydniejszy czyn, jakiego mona si odpuci i ustanowimy kar odpowiedni do tego przestpstwa. Niech zdrajcy zanieczyszczajcy Bia Ras strzeg si. Reakcje samobjcze tego rodzaju s cakowicie sprzeczne ze wszystkimi prawami Natury, a take sprzeczne ze zdrowym rozsdkiem i dowiadczeniami z przeszoci. Nie znam nikogo, kto wyznajc chrzecijastwo zdawaby sobie z tego cho troch spraw, lub stosowaby si do tak idiotycznych rad. Jest to oczywicie ponownie sabiutko uzasadnione jednym z tych bezsensownych argumentw non sequitur. Chrystus mwi, e naley robi te gupie rzeczy, gdy tak bdziecie synami Ojca waszego, ktry jest w niebie; poniewa On sprawia, e soce Jego wschodzi nad zymi i nad dobrymi, i On zsya deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czy tak dobitny argument nie przemawia do Waszej logiki? W razie gdyby jednak nie przemawia, powtrzymy. Dziaa to w ten sposb: deszcz pada na kryminalistw tak samo, jak na dobrych ludzi. Z tego wanego powodu powiniene robi co w Twojej mocy, by uatwia przestpcom napadanie na Ciebie, okradanie Ci itp., poniewa i tu powtrzymy, jeli nie dotaro to do Ciebie za pierwszym razem deszcz pada na nich tak samo, jak na dobrych ludzi. W razie, gdyby ten argument nie do koca do Was przemawia, jest on poparty innym, naprawd dobitnym, w wersecie 46, w ktrym nauczyciel prawoci mwi: jeli bowiem miujecie tych, ktrzy was miuj, c za nagrod mie bdziecie? Czy i celnicy tego nie czyni?. Ten argument non sequitur mwi, e w adnym wypadku nie powinnicie by tacy jak celnicy (kimkolwiek mieliby oni by), ktrzy za pewne uywaj zdrowego rozsdku. Jeeli celnicy, kimkolwiek s, jedz trzy posiki dziennie, to w adnym wypadku Ty nie powiniene tak robi, nawet jeli ma to sens, gdy nie chcesz by taki jak celnicy. Jeeli celnicy uywaj odziey, mieszkaj w domach, pracuj, zawieraj maestwa i wychowuj dzieci, to dlaczego Ty robisz tak samo, skoro nie chcesz by taki jak oni (kimkolwiek mieliby oni by)? Innymi sowy, jeeli celnik ma do rozsdku by schroni si przed deszczem, Ty nie chcesz schroni si przed deszczem, poniewa nie chcesz by taki jak celnik. Na wypadek gdyby dotychczasowe argumenty wci Was nie prze167

Odwieczna Religia Natury konyway, i gdybycie nie chcieli rozda ani poycza dobytku i dbr doczesnych, ktre zgromadzilicie podczas swojego ycia, informuje si Was, e istnieje inny sposb na pozbycie si ich. W Mt 19:21 Jezus mwi: Jeli chcesz by doskonay, id, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a bdziesz mia skarb w niebie. Moemy z ca pewnoci stwierdzi, e te wskazwki, mwice by pozby si wszystkiego, powtarzaj si wci i wci. Jeeli nie chcesz tak po prostu odda swojej wasnoci, zrb to w sposb okrny sprzedaj swj majtek i rozdaj pienidze. Oczywicie w obu przypadkach skoczysz tak samo, czyli z niczym, ale to nic w ten sposb bdziesz mia skarb w niebie. Tu dochodzimy do kolejnego, nieco dziwnego, rozumowania typu non sequitur. Jeeli posiadanie dbr i skarbw na tym wiecie, jedynym wiecie w ktrym czowiek kiedykolwiek y naprawd, jest tak okrutnym przestpstwem, to dlaczego posiadanie skarbw w zawiatach jest tak pikne i suszne? Jeeli le jest posiada skarby na tym wiecie, to z pewnoci le je posiada rwnie w kolejnym wiecie. A jeeli dobrze jest posiada skarby w przyszym wiecie, to rwnie dobrze musi by posiada skarby w obecnym wiecie. Sztuczka polega oczywicie na tym, e gdy pozbdziesz si swoich skarbw na tym wiecie, wpadn one w rce yda, a jego mao interesuje kto posiada bogactwa w prawdopodobnie nieistniejcych zawiatach. Jedyne co go tak naprawd obchodzi, to pooenie brudnych ap na Twoim majtku tu i teraz, tak szybko, jak to moliwe. Przechodzimy do Rozdziau 6 Ewangelii wg Mateusza, gdzie Kazanie na Grze i wszystkie ze rady, ktre ze sob niesie jest kontynuowane. Pierwsze cztery wersy dotycz potajemnego dawana jamuny. Upewnij si aby twoja jamuna pozostaa w ukryciu. A Ojciec twj, ktry widzi w ukryciu, odda tobie. Innymi sowy, dajc jamun, zwikszasz swoje szanse na otrzymanie w taki czy inny sposb nagrody, jednak tylko wtedy, gdy robisz to w tajemnicy. Jest to oczywicie cakowicie sprzeczne z tym, co robi ydzi. Za kadym razem, gdy udaj e robi co charytatywnie, upewniaj si e jest to dobrze rozreklamowane i wie o tym cay kraj. Ty natomiast, bdc gojem, masz dawa, dawa i jeszcze raz dawa i nigdy nie wycign z tego adnych korzyci. To podsumowuje cae zagadnienie dawania jamuny, czy te innymi sowy miosierdzia, ktre samo w sobie jest wtpliw praktyk. Temat miosierdzia w dzisiejszym wiecie sta si karygodny. Dzi168

Rozdzia 13 siejsze, pene specjalistw od wyudzania pienidzy, organizacje charytatywne dysponuj rozmaitymi podstpnymi sposobami na okradanie, oszukiwanie i lekcewaenie niczego niewiadomych dobrych, uczciwych i wielkodusznych obywateli. Zanim ktokolwiek odda swoje ciko zarobione pienidze, powinien dwa razy sprawdzi i upewni si w jaki sposb zostan one spoytkowane. Powinien on otrzyma jednoznaczne zapewnienie, e jego pienidze nie zostan przeznaczone na wsparcie jego wrogw, pomoc kompletnie obcym ludziom, zagraajcych egzystencji jego i jego rodziny. Cigle da si od nas, bymy wysyali pienidze dzieciom z Korei, Indii, Etiopii i innych kolorowych krajw. Pod przykrywk pomocy zagranicznej okrada si nas z milionw i przeznacza si je na wspieranie komunistw i kolorowych wszelkiej maci, ktrzy zagraaj naszej egzystencji i przy pierwszej lepszej okazji bd chcieli nas zniszczy. Mijamy kolejne wersy, robice wiele haasu z modlitwy w ukryciu. Powody takiej praktyki nie s jasne, poza tym e Ojciec twj, ktry widzi w ukryciu, odda tobie. Poszukujemy nagrd, ktre przewysz nasze inwestycje. Jest to jawna hipokryzja i jest to sprzeczne ze wczeniejszymi uwagami, tj. Nie gromadcie sobie skarbw na ziemi, gdzie ml i rdza niszcz i gdzie zodzieje wamuj si, i kradn. Ponownie jestemy postawieni w kropce. Najpierw mwi si nam, e nie wolno nam pracowa dla zyskw, nagrd, korzyci i gromadzi majtku tutaj na ziemi, a nastpnie informuje si nas, e jeli modlimy si i rozdajemy jamun w tajemnicy, to nasz ojciec niebieski nas wspaniale wynagrodzi, prawdopodobnie tu i teraz. O ile moemy zosta wynagrodzeni w zawiatach, to moemy w ogle nie mie szansy eby si tam dosta (jeli tylko istnieje co takiego). Nawet jeeli istnieje, to wedug zasad wyoonych w Dobrej Ksidze, szanse na to, e dana osoba nigdy tam nie tra i skoczy w ogniu piekielnym wynosz 1000:1. Podsumowujc t dziecinad, (a) po pierwsze takie miejsce nie istnieje, (b) po drugie, szanse na to e si tam nie dostaniesz wynosz 1000:1, wic rezygnacja ze wszystkich nagrd na ziemi na rzecz skarbw w niebie to raczej kiepska inwestycja. Oczekiwanie na nagrody w yciu pomiertnym jest z pewnoci dziwne i niedorzeczne w wietle tego, e istnieje bardzo maa szansa by dosta si do zawiatw i nikt nie daje na to adnej gwarancji. No ale przecie strasznie ciko jest pracowa uczciwie, zdobywajc nagrody dla siebie i swojej rodziny na tym wiecie. 169

Odwieczna Religia Natury Jeeli gromadzenie dbr na tym wiecie jest wystpkiem, to dlaczego gromadzenie skarbw w zawiatach miaoby by cnot? Jeeli gromadzenie majtku jest przestpstwem tu i teraz per se, to z pewnoci musi to by przestpstwo w zawiatach. W Mt 6:25 Chrystus z ca pewnoci dy do zniszczenia poczucia odpowiedzialnoci, jakie dobremu i uczciwemu obywatelowi wpoili rodzice, mwic: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie si zbytnio o swoje ycie, o to, co macie je i pi, ani o swoje ciao, czym si macie przyodzia. W wersie 26 natomiast padaj sowa: Przypatrzcie si ptakom w powietrzu: nie siej ani n i nie zbieraj do spichrzw, a Ojciec wasz niebieski je ywi. Czy wy nie jestecie waniejsi ni one? Jeli trzewo i krytycznie spojrzymy na te samobjcze wskazwki, nietrudno bdzie zrozumie, dlaczego caa cywilizacja rzymska upada po przyjciu chrzecijastwa. Oto przykad jednej z najbardziej godnych pogardy wskazwek, majcych na celu podburzenie odpowiedzialnoci ojca za rodzin, obywatela za kraj, onierza za ojczyzn. W rzeczywistoci, byaby ona w stanie wrcz uniemoliwi Ci dbanie o wasne utrzymanie i wasne zdrowie. Przypowie o przygldaniu si ptakom w powietrzu, ktre nie siej ani nie n jest cakowicie sprzeczna z yciowymi faktami. W pierwszym rozdziale tej ksiki studiowalimy cykl ycia jednego z najlepszych myliwych w wiecie Przyrody ora. Okazao si, e orze ciko pracuje na swym liczcym ok. 100 km2 terytorium na poywienie dla siebie i swojej rodziny. Praktycznie wikszo ptakw spdza wikszo swojego ycia na polowaniu lub budowaniu gniazd i wychowywaniu modych. Wiewirki gromadz orzechy na zim, pszczoy mid dla przyszych pokole i pokarm dla caej kolonii. Bobry wznosz tamy i domostwa, by ich stada miay schronienie i miejsce na gromadzenie zapasw potrzebnych do przetrwania. Kada rolina i kady kwiat rosncy w ziemi rywalizuje z innymi rolinami i chwastami o dostp do wilgoci i poywienia, tak aby mc rosnc, wydawa nasiona i stworzy kolejne pokolenie. Kada forma ycia, ktra jest zbyt saba w konkurencji ze wszystkimi innymi jest bezlitonie usuwana przez Natur. Istoty ludzkie, obdarzone najbardziej zaawansowanym intelektem, s najbardziej odpowiedzialne i najbardziej zdolne do planowania i budowania spoeczestwa. Doradzanie im e powinny zaprzesta mylenia o przyszoci, dbania o poywienie i ubir czy troski o swoje dzieci jest, mwic najdelikatniej, mocno fantastyczne. W 170

Rozdzia 13 kadym razie, to najbardziej nieodpowiedzialne rady, jakie mona komu przekaza. Przechodzc dalej do wersetw 31-32, widzimy jak Chrystus mwi: Nie troszczcie si wic zbytnio i nie mwcie: co bdziemy je? co bdziemy pi? czym bdziemy si przyodziewa? Bo o to wszystko poganie zabiegaj. Tutaj Chrystus ponownie chytrze uywa argumentacji non sequitur i powraca do gupkowatego uzasadnienia, mwicego e jeli poganie co robi, my musimy robi wrcz odwrotnie. Jeeli poganie co robi, musi to by ze. Jeli poganie yj w domach, jest to ze; jeli poganie pracuj na swoje utrzymanie, jest to ze; jeli poganie wkadaj jedn nog w kad nogawk spodni, Ty musisz zrobi inaczej w obie nogi w t sam nogawk. Rozdzia 6 koczy wers 34, mwicy: Nie troszczcie si wic zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzie sam o siebie troszczy si bdzie. Inaczej mwic, nie myl, nie pracuj, nie planuj, nie rb nic, wszystko si uoy samo. Czy przychodzi Ci na myl jaka inna rada majca na celu zniszczenie rodziny, spoeczestwa, kraju i w rzeczywistoci naszej rasy? Ja nie mam pojcia, co mogoby to by. Porwnajcie t rad ze starotestamentow rad, ktr ydzi zachowuj dla siebie: Gdy nie ma widzenia, nard si psuje (Ksiga Przysw 29:18). Przejdmy teraz do trzeciej czci Kazania na Grze, czyli do rozdziau 7 Ewangelii wg Mateusza. Ju w pierwszym wersie znajdujemy rad, ktra kwalikowaaby osobnika do grona chorych psychicznie. Pierwszy wers mwi mianowicie: Nie sdcie, abycie nie byli sdzeni. Natura wszystkich nas obdarzya inteligencj, ktra odrnia nas od reszty stworze tego wiata. Jedn z najlepszych umiejtnoci, jakie czowiek przez lata wypracowa dziki inteligencji jest dobry, trzewy osd. Przecitnie inteligentny czowiek uywa osdu setki, jeli nie tysice razy dziennie. Gdyby porzuci to osdzanie, to tak jakby wyzby si swoich zmysw, zdrowego rozsdku z ktrym si urodzi, oraz zanegowa i zniszczy wszystko, czego nauczy si od dnia narodzin. Porzucenie osdzania to transformacja w beznadziejnego imbecyla. Rwnie w drugim wersie mamy wspaniay argument non sequitur, tumaczcy dlaczego nie powinnimy osdza: Bo takim sdem, jakim sdzicie, i was osdz. Co z tego, pytam? Oczywistym jest e bdziemy osdzani przez innych, bez wzgldu na to co robimy, a im bardziej powstrzymujemy si od osdzania innych, tym surowiej 171

Odwieczna Religia Natury bdziemy osdzani przez tych, ktrzy nas obserwuj. W kadym razie wszyscy wiedz, e aby y i wypenia yciowe obowizki z ca pewnoci musimy nie tylko osdza, ale i uywa najlepszych, podjtych w ten sposb decyzji. W wersie sidmym Chrystus mwi: Procie, a bdzie wam dane. To oczywicie bzdura. Jeeli wystarczyoby tylko o wszystko prosi i dostawaoby si to, kto pracowaby eby to wszystko wyprodukowa? Czy wspaniae kraje Europy albo Ameryka zostay zbudowane dziki probom? Czy podbj zachodu, wybudowanie farm, drg, kolei zostay osignite dziki samym probom, czy moe dziki cikiemu wysikowi i powiceniu? Ta teoria i lozoa jest kompletnie sprzeczna ze wszystkimi pozytywnymi dowiadczeniami z historii i tylko niezaradny idiota mgby przyj j jako wymwk od uczciwej pracy. Jest to oczywicie w peni zgodne z samobjcz lozo opieki spoecznej, ktr kontrolowane przez ydw rzdy stosuj dzi w Biaych krajach na caym wiecie. Rzeszom leni, darmozjadw, czarnuchw, cyganw i wszystkich tych, ktrzy nie pracuj, stale mwi si e musz jedynie zoy wnioski o udzielenie pomocy spoecznej, udawa e nie maj rodkw do ycia, nie mog pracowa itd. Wadze piesz z pomoc dla rosncych rzeszy nielegalnych kolorowych imigrantw, oferujc im pienidze, ywno, odzie, schronienie itp. Tyle tylko, e wadze faktycznie nie produkuj adnej z tych rzeczy. Jedyne co tak naprawd robi, to odbieraj je si kreatywnym, produktywnym i odpowiedzialnym obywatelom ktrzy je wytwarzaj. Robi to na mocy prawa. Wadze karz produktywnych obywateli i nagradzaj darmozjadw. Jest to oczywicie w peni zgodne z naukami Jezusa, tj. Procie, a bdzie wam dane, Nie troszczcie si wic zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzie sam o siebie troszczy si bdzie, i innymi destrukcyjnymi poradami zawartymi w synnym Kazaniu na Grze. Jak dotd przywoaem jedynie podstawowe cytaty z Kazania na Grze i kilku innych fragmentw, z ktrych wyania si obraz samobjczej, destrukcyjnej lozoi. Wikszo Kazania na Grze znajdziecie w Ewangelii wg Mateusza, w rozdziaach 5-7, jednak te same ze rady mona znale w Ewangeliach wg Marka, ukasza, Jana i dalszych czciach Nowego Testamentu. Wierz, e teraz jest ju wystarczajco jasne, e celem tych nauk (nawet gdyby byy wdraane jedynie poowicznie), tak w czasach Rzymu, jak i dzi, jest znisz172

Rozdzia 13 czenie Biaego Czowieka i zburzenie jego spoeczestwa. Mgbym kontynuowa przedstawianie dowodw, jednak uwaam e uchwycilimy sedno i dalsze zagbianie si w ten temat byoby przesad. Po wystawieniu tych treci na wiato krytycznego rozumu, ciko zrozumie, dlaczego ktokolwiek uwierzy w takie mieci i nada im tak wielk warto. Niemniej jednak, dowodzi to, jak bardzo skuteczny moe by dobrze przygotowany plan propagandy i zamiecania umysu, jeli wdraa si go wytrwale i umiejtnie. Faktem jest, e ydzi tak wanie postpowali i sprzedali swoje oszustwo Rzymianom, ktrzy do IV w. n.e. zostali przez nie wchonici, a nastpnie zniszczeni. Tu po tym Biaa Rasa pogrya si na tysic lat w Ciemnych Wiekach. Teraz, gdy przeanalizowalimy jak trucizn jest chrzecijastwo, atwo rozumiemy, dlaczego tak si stao. Podsumowujc, chrzecijastwo to nauka majca na celu zmyli, podzieli i zniszczy Bia Ras, nie tylko przez zniszczenie samych struktur spoecznych, lecz take poprzez wprowadzanie sprzecznoci z samym sob dla kadego czowieka z osobna i zniszczenie jego naturalnych instynktw samozachowawczych. Rozwimy ten ostatni wtek: jak doprowadzi do rozdarcia jednostki? Jak ju zauwaylimy, praktykowanie chrzecijaskich nauk i wierzenie w nie doprowadza do zmatowienia i stumienia wszystkich dobrych instynktw samozachowawczych, ktrymi obdarzya nas Natura, pozostawiajc nas sfrustrowanych i rozdartych. Wmawia si nam, e wszystkie te rzeczy, ktre robilibymy naturalnie s ze, i e musimy poda za tymi nowymi, sztucznymi naukami, ktre s kompletnie sprzeczne z prawami Natury. Wmawia si nam, e musimy to robi by otrzyma zbawienie. I tu dochodzimy do sedna albo wierzysz w samobjcze bzdury, albo bdziesz na wieki potpiony, smac si w ogniu piekielnym. Wmawia si nam, e kady rodzi si zy. Wszystkie te wspaniae instynkty, ktrymi obdarzya Ci Natura s ze, wic Chrystus przychodzi, by odcign Ci od wszystkich naturalnych pragnie i wybawi Ci od pieka. To wanie nazywa si zbawienie. Zanim napisano Nowy Testament i zanim chrzecijastwo pojawio si na scenie, by sta si plag dla Rzymian w szczeglnoci i dla caej Biaej Rasy w ogle, dobrzy obywatele rzymscy nie zdawali sobie sprawy, e ich dusze s zagroone pjciem do pieka. Nigdy nie syszeli o piekle. Nie byli szczeglnie zatroskani proble173

Odwieczna Religia Natury mami, ktre mogliby napotka w zawiatach, ktre w gruncie rzeczy byy dla nich tylko mglistymi bajkami. Rzymianie byli dobrymi, pracowitymi, przestrzegajcymi prawa obywatelami. Mieli do rzeczywistych problemw do rozwizywania na tym wiecie i cakiem niele sobie z nimi radzili. Zbudowali siec drg na terenie caej Italii i w duej czci Europy, budowali akwedukty i miasta, przynieli prawo i porzdek barbarzyskim plemionom Europy Zachodniej. U szczytu chway Rzymu, chrzecijastwo uderzyo w jego obywateli jak zaraza i Imperium zaczo si rozpada. W miar rozprzestrzeniania si chrzecijastwa obsesja nawracania dusz staa si gwnym zajciem nowo-nawrconych. Zamiast troszczy si o swoje obowizki tu i teraz, w jedynym prawdziwym, kiedykolwiek znanym wiecie, ich umysy staway si coraz bardziej niezrwnowaone i skupione na tym, co stanie si w zawiatach, miejscu, gdzie nikt nigdy nie by, miejscu, z ktrego nikt nigdy nie powrci, miejscu, o ktrym nikt tak naprawd nie ma bladego pojcia. Pomimo faktu, e nie byo nawet skrawka dowodw na istnienie jakichkolwiek zawiatw, stay si one obsesj Rzymian, ze szkod dla ich odpowiedzialnoci i obowizkw wobec wasnych rodzin, kraju, a take wobec ich rasy. Pomys, e potrzebuj zbawienia, ktrym w owym czasie nikt specjalnie nie zawraca sobie gowy, jest podobny do sytuacji, w ktrej bandyci nachodz wacicieli sklepw i lokali i oferuj im swoja ochron. Do czasu, gdy pojawili si bandyci i powiedzieli e waciciele bd potrzebowali ochrony, bo w przeciwnym razie ich szyby wystawowe mog ucierpie, aden ze sklepikarzy czy restauratorw nie zdawa sobie sprawy z koniecznoci posiadania ochrony. Jednak sprzedajcy swoje usugi bandyci zagrozili, e albo dostan dane pienidze, albo lokale zostan zdemolowane. To tylko przykad agodnych pogrek. Sprzeda zbawienia jest bardzo podobna. Jeli nie kupisz zbawienia, gro Ci e pjdziesz na zawsze do pieka. Jak ju mwiem, sowo pieko podsumowuje najbardziej zoliwy, zdeprawowany, okropny i mciwy pomys, ktry mg si zrodzi jedynie w najgbszych czeluciach zbiorowego, zboczonego ydowskiego umysu. Jako kontrast do pieka, wymylono niebo, uosabiajce bogosawiestwo i wieczne szczcie. T uywan do granic wytrzymaoci broni psychologiczn, metod kija i marchewki, wyobrania Biaych Rzymian zostaa oszukana i zostali oni popchnici w kierunku zniszczenia sa174

Rozdzia 13 mych siebie.

175

Odwieczna Religia Natury

176

Rozdzia 14

Objawienie ydowski koszmar


Przez wiele lat syszaem wiele bajek o Objawieniu, ostatniej ksidze ydowskiej Biblii. Syszaem, e w tej cudownej ksidze przepowiedziano nasz przyszo i ukazano dla oczu wszystkich. Przez lata wpywowy prezenter radiowy o nazwisku Armstrong co noc opowiada na antenie o wspaniaych rzeczach, ktre zostay przepowiedziane w Objawieniu. W midzyczasie otrzymywa jakie 40 mln dolarw rocznie, by dostarcza t nowin naiwnym, ktrzy czekali w napiciu by usysze, co czeka nas w przyszoci. Syszaem take wiele bekotu o tym, e Biblia musi by niewtpliwie natchniona przez boga, poniewa przepowiedziaa nadejcie wielu zdarze, ktre miay miejsce. Mawiano, e tylko ksika natchniona boskoci byaby do tego zdolna. Dopiero niedawno zdecydowaem si przeczyta Objawienie ponownie i przekona si samemu. Byem wielce zaskoczony zbieranin mylcych mieci, z ktrymi si tam zetknem. Jeli hollywoodzki reyser poleciby swoim ydowskim scenarzystom by pucili wodze fantazji i stworzyli najdzikszy z moliwych scenariuszy, jestem pewien, e nie wymyliliby niczego dziwniejszego od tego, co ci ydowscy skrybowie napisali osiemnacie wiekw temu. Tekst ten jest jak groteskowy horror, ale bez fabuy, adu i skadu. Iloci terroru, zabijania, blu i tortur przebija wszystko, co kiedy177

Odwieczna Religia Natury kolwiek zostao umieszczone na ekranie przez Hollywood w caej jego zboczonej, ydowskiej historii. Trudno uwierzy, e tak obrzydliwe bazgroy mog by uznawane przez miliony za wite, boskie i nietykalne. Szczerze mwic, od dawna nie widziaem dziwniejszych, dzikszych i bardziej psychodelicznych zapiskw. Najlepsze okrelenie, jakie przychodzi mi na myl o tym wymyle zdeprawowanego ydowskiego umysu to straszny koszmar. Nie ma sensu prbowa opowiedzie histori zawart w Objawieniu. Nie ma adnej historii, tylko niepowizane ze sob fragmenty horroru nastpujce jeden po drugim. Jednak przedstawione tam obrazy s ywe i bardzo barwne. Przedstawienie tego w technice innej ni Technicolor byoby wielk niesprawiedliwoci. Nie bd zatem prbowa tego omawia. To nie ma sensu, gdy nie ma tu spjnej historii. Zamiast tego, spjrzmy na znaki przedstawione w tym dzikim szale czyjej niezrwnowaonej wyobrani. Ewidentnie, Objawienie za spraw w. Jana, sugi Chrystusa, miao odsoni kurtyn i pokaza co czeka nas - zwykych, biednych miertelnikw. To co nas czeka, to straszny, tragiczny i bolesny baagan. Jan, bdc wiernym sug, z owkiem w rku szybko notowa cae Objawienie, ktrego dowiadczy. Tak przynajmniej nam si wmawia. Oto lista dziwnych znakw, ktre moemy napotka na tych osiemnastu stronach, zawierajcych dwadziecia dwa rozdziay. Po pierwsze, Jan mwi: I obrciem si, by widzie, co za gos do mnie mwi; a obrciwszy si, ujrzaem siedem zotych wiecznikw, i pord wiecznikw kogo podobnego do Syna Czowieczego, obleczonego [w szat] do stp i przepasanego na piersiach zotym pasem. Gowa Jego i wosy - biae jak biaa wena, jak nieg, a oczy Jego jak pomie ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozarzonego, a gos Jego jak gos wielu wd. Kolejne znaki to cztery bestie, z wieloma oczami: Zwierz pierwsze podobne do lwa, Zwierz drugie podobne do wou, Zwierz trzecie majce twarz jak gdyby ludzk i Zwierz czwarte podobne do ora w locie. Cztery 178

Rozdzia 14 Zwierzta - a kade z nich ma po sze skrzyde - dokoa i wewntrz s pene oczu, i nie maj spoczynku, mwic dniem i noc. . . Nastpnie mamy scen, w ktrej Zasiadajcy na tronie trzyma w prawej rce wielk ksig, zapiecztowan siedmioma pieczciami, a potny anio obwieszcza gosem dononym: Kto godzien jest otworzy ksig i zama jej pieczcie? Wyglda na to, e nie znalaz si nikt godzien, by otworzy ksig ani na ni patrze i Jan paka bardzo z tego powodu. Jednake, nagle zjawi si kto na tyle wspaniay i potny by dokona tego wielkiego czynu. Zgadnijcie, kto to by. Wrmy do rozdziau 38 Ksigi Rodzaju. Pamitacie Jud, tego starego dziwkarza, ktry wspy z wasn synow, mylc e to zwyczajna przydrona kurwa? No wic teraz, w niebie, ten obrzezany yd awansowa (za spraw ydowskich skrybw) na najwspanialszego z dwudziestu czterech starcw zasiadajcych na tronie: Oto zwyciy Lew z pokolenia Judy, Odrol Dawida, tak e otworzy ksig i siedem jej pieczci. Gdy pierwsza piecz zostaa otwarta, pojawi si biay ko. Po otwarciu drugiej pieczci pojawi si ko o barwie ognia, a trzeciej i czwartej odpowiednio czarny i trupio blady. Na grzbiecie tego ostatniego siedzia na nim jedziec imieniem mier i towarzyszya mu Otcha. Przechodzc do rozdziau dziewitego, natramy na du dawk mki i tortur, a na scen wkracza jaki dziwny rodzaj szaraczy, ktry ma drczy ludzi nie zabijajc ich. Katusze te maj przypomina ukszenie skorpiona, a szaracze maj wyglda w ten sposb: podobne do koni uszykowanych do boju, na gowach ich jakby wiece podobne do zota, oblicza ich jakby oblicza ludzi, i miay wosy jakby wosy kobiet, a zby ich byy jakby zby lww, i przody tuowi miay jakby pancerze elazne, a oskot ich skrzyde jak oskot wielokonnych wozw, pdzcych do boju. I maj ogony podobne do skorpionowych oraz da; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pi miesicy. Ile takich szaraczy widzielicie w swoim yciu? Dziwne, naprawd dziwne. Nastpnie mamy armi jedcw, liczc dwie miriady miriad, czyli za pewne jakie 200 mln. Nigdy nie sadziem, e na Ziemi kiedykolwiek moe istnie tyle koni. Niemniej jednak, tekst mwi: I tak 179

Odwieczna Religia Natury ujrzaem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, majcych pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A gowy koni jak gowy lww, a z pyskw ich wychodzi ogie, dym i siarka. 200 mln koni, i to jakich koni! Gdy przechodzimy do rozdziau 12, robi si naprawd dziwnie. Pierwsze dwa wersy mwi: Potem wielki znak si ukaza na niebie: Niewiasta obleczona w soce i ksiyc pod jej stopami, a na jej gowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woa cierpic ble i mki rodzenia. Wielkim zagroeniem dla tej niezwykej, rodzcej kobiety jest wielki Smok barwy ognia, majcy siedem gw i dziesi rogw - a na gowach jego siedem diademw. I ogon jego zmiata trzeci cz gwiazd nieba: i rzuci je na ziemi. Wyobraacie sobie, e hollywoodzki scenarzysta mgby wymyli bardziej pokrcon scen aborcji od tej? W kadym razie, siedmiogowy smok jest gotowy by pore dziecko tak szybko, jak si urodzi. Historyjka ma cig dalszy. Dziecko w jaki sposb ucieka, a rozgniewany smok idzie na wojn z reszt potomstwa niewiasty. Nigdy si nie dowiemy, czy j dopad, czy te nie. Dziwaczna parada zwierzt zdaje si nie mie koca w tym szybko zmieniajcym si scenariuszu. W rozdziale 13 siedmiogowa bestia z dziesicioma rogami i dziesicioma diademami znw powstaje z morza. Podobna bya do pantery, apy jej - jakby niedwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok da jej sw moc, swj tron i wielk wadz. W innym miejscu tego rozdziau inna bestia wychodzi z ziemi: miaa dwa rogi podobne do rogw Baranka, a mwia jak Smok. W rozdziale 17 mamy opis odzianej w purpur i szkarat kobiety. Jeden z siedmiu aniow powiedzia do Jana: Chod, uka ci wyrok na Wielk Nierzdnic, ktra siedzi nad wielu wodami, A Niewiasta bya odziana w purpur i szkarat, caa zdobna w zoto, drogi kamie i pery, miaa w swej rce zoty puchar peen obrzydliwoci i brudw swego nierzdu. Kobieta ta upijaa si krwi witych i wiadkw Jezusa i ona take napotkaa besti o siedmiu gowach i dziesiciu rogach. A dalej: Ci nienawidzi bd Nierzdnicy i sprawi, e bdzie spustoszona i naga, i bd jedli jej ciao, i spal j ogniem. Co bycie pomyleli sobie o hollywoodzkim scenarzycie ktry wymyliby tak historyjk? Jest wicej symboli, jednak mniej potwornych i groteskowych, 180

Rozdzia 14 np. lisy, we i smoki. S armie ludzi na biaych koniach, siedmiu aniow nioscych plagi, siedem czasz gniewu boga, oraz dziwaczny opis wielkiego miasta witej Jerozolimy. Nad tym warto si chwil zatrzyma. Po tym, jak w czterech Ewangeliach powiedziano nam jak niegodziwe jest gromadzenie skarbw na ziemi i e bogaty nigdy nie wejdzie do krlestwa niebieskiego, oraz e powinnimy sprzeda cay swj majtek i rozda biednym, dostajemy teraz bardzo dobry opis ydowskiej wersji wiecznego szczcia koncepcj Nowej Jerozolimy i bez wtpienia ydowsk wizj nieba. Oto opis, jaki znajdujemy w 21 rozdziale Objawienia. To ogromne miasto. Ma 12 tys. stadiw dugoci, tyle samo szerokoci i wysokoci. Z moich ustale wynika, e 1 stadion 1 furlong = 201,168 m, w zwizku z tym Nowa Jerozolima byaby szecianem o boku 2414 km, jeli mona sobie wyobrazi takie miasto. Mur jest wysoki na 144 cubity. 1 cubit=18 cali = 0,46 m, zatem wysoko muru to 65,84 m. Jednake przed chwil powiedziano nam e miasto ma by wysokie na 2414 km. Nie procie mnie o wyjanianie tej rozbienoci, to nie ja to napisaem, lecz ydowscy skrybowie. Tak czy inaczej, mur jest zbudowany z jaspisu, a miasto z czystego zota, podobnego do czystego szka. Dalej mamy szczegowy opis dwunastu warstw fundamentu miasta, z ktrych kada skada si z kamieni szlachetnych. Nastpnie opis dwunastu bram, z ktrych kada jest per, oraz rynku z czystego zota. Jak zapewne zauwaylicie, ydzi od zawsze mieli obsesj na punkcie zagarniania i posiadania tak duych iloci zota i kamieni szlachetnych, jak to tylko moliwe. W zwizku z tym, ich opis witego miasta penego bogactw, Nowej Jerozolimy, tak szaleczo kipi od przepychu, e kady hollywoodzki scenarzysta zzieleniaby z tego powodu z zazdroci. Ale, czy pamitacie Kazanie na Grze? Powiedziano Wam w nim, ebycie wyzbyli si wszystkiego co macie: sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim. Inn najbardziej charakterystyczn cech Objawienia jest nieustanne odwoywanie si do zemsty, okruciestwa, blu, cierpienia i agonii. Zdaje si e kady rozdzia wypeniony jest bo zemst na nas biednych, cierpicych ziemskich istotach. Wszyscy mamy wiadomo, ilu ludzi jest zabijanych w ydowskich lmach wywietlanych na naszych ekranach, ale rze opisana w Objawieniu to od181

Odwieczna Religia Natury rbna sprawa. Byaby to dobra lektura dla kogo z pokrconym umysem i sadystycznymi skonnociami. Mamy tu tyle wspaniaych wieci i dobrych nowin, e nie wiem od czego zacz. Nie bdziemy przytacza wszystkich, lecz zaledwie kilka przykadw sadystycznych sposobw na zadawanie nam wiecznego cierpienia. W rozdziale 8 mamy na przykad siedmiu aniow z siedmioma trbami. Gdy pierwszy z nich zad w swoj trb, powsta grad i ogie - pomieszane z krwi, i spady na ziemi. A spona trzecia cz ziemi i spona trzecia cz drzew, i spona wszystka trawa zielona. Nastpnie zatrbi drugi anio i jakby wielka gra ponca ogniem zostaa w morze rzucona, a trzecia cz morza staa si krwi i wygina w morzu trzecia cz stworze - te, ktre maj dusze - i trzecia cz okrtw ulega zniszczeniu. Kady z aniow kolejno uy swojej trby, cigajc w ten sposb powan katastrof na nas biednych mieszkacw Ziemi. W kolejnym rozdziale mamy te straszne szaracze, o ktrych wspominalimy wczeniej: Dano jej moc, jak maj ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by nie czynia szkody trawie na ziemi ani adnej zieleni, ani adnemu drzewu, lecz tylko ludziom, ktrzy nie maj pieczci Boga na czoach. I dano jej nakaz, by ich nie zabijaa, lecz aby pi miesicy cierpieli katusze. A katusze przez ni zadane s jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi czowieka. I w owe dni ludzie szuka bd mierci, ale jej nie znajd, i bd chcieli umrze, ale mier od nich ucieknie. Ponownie widzimy tu ydowsk obsesj torturowania wrogw, odwlekania mierci i wyduania ich cierpienia. W kadym kolejnym rozdziale tzw. grzesznikw spotykaj kolejne nieszczcia i tortury. Zaczynamy odnosi wraenie, e wszyscy ludzie zostali ju albo wymordowani, albo s jeszcze torturowani. Dochodzimy do rozdziau 15 i 16, w ktrych wystpuje siedmiu aniow majcych siedem czasz gniewu boga. Oto, co si stanie, gdy ich zawarto zostanie wylana na ziemi. Gdy pierwszy wyla sw czasz na ziemi, wrzd zoliwy, bolesny, wystpi na ludziach, co maj znami Bestii. Gdy drugi z aniow wyla swoj czasz na morze, stao si ono krwi jakby zmarego, i kada z istot ywych poniosa mier - te, ktre s w morzu. 182

Rozdzia 14 Poniewa sprawa ziemi i morza zostaa ju rozwizana, trzeci anio musia znale inne miejsce przeznaczenia dla swojej czaszy. Wyla j na rzeki i rda, i stay si krwi. C za krwawy, idiotyczny baagan! Gdzie zostaa wylana czwarta czasza? Ano, na Soce, i dano mu wadz dotkn ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknici wielkim upaem, i blunili imieniu Boga. Jak sdzicie, dlaczego blunili zamiast go kocha? Pity anio wyla swoj czasz na tron Bestii, i w jej krlestwie nastay ciemnoci, a ludzie z blu gryli jzyki. Szsty wyla zawarto swojej czaszy na wielk rzek Eufrat, ktra wyscha i trzy duchy nieczyste jak ropuchy wyszy z paszczy Smoka, z paszczy Bestii i z ust Faszywego Proroka. Jest do niejasne, co te duchy miayby robi, poza tym, e miay si zgromadzi w miejscu zwanym Har-Magedon by toczy wojn ze wszechmogcym bogiem. Sidmy anio wyla sw czasz w powietrze. I nastpiy byskawice i gosy, i gromy, i nastpio wielkie trzsienie ziemi, jakiego nie byo, odkd jest czowiek na ziemi: takie trzsienie ziemi, tak wielkie. A wielkie miasto rozpado si na trzy czci i miasta pogan runy. I wspomnia Bg na Wielki Babilon, by mu da kielich wina - gniewu zapalczywoci swej. I pierzcha kada wyspa, i gr ju nie znaleziono. I grad ogromny o wadze jakby talentu spad z nieba na ludzi. A ludzie Bogu blunili za plag gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka. Gdy to wszystko si stao, ze wityni tronu dobieg donony gos mwicy: Stao si! Dziki bogu za troch miosierdzia. To w adnym wypadku nie koniec tych wszystkich dziwacznych i niedorzecznych tortur i mk, jakie musz znosi bezbronni mieszkacy Ziemi. Mamy na przykad co takiego: Jeli si kto nie znalaz zapisany w ksidze ycia, zosta wrzucony do jeziora ognia. Dalej wzmianka o losie, jaki spotka grzesznikw: udzia w jeziorze gorejcym ogniem i siark. To jest mier druga. Zabi ich ponownie! Zstpi ogie od Boga z nieba i pochon ich. Jest wicej:Od tych trzech plag zostaa zabita trzecia cz ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzcych z ich pyskw. Jest wicej takich makabrycznych, krwawych i groteskowych przykadw, ale myl e przytoczylimy ju do. Nie znajduj niczego wzniosego w tym aosnym, psychodelicznym baaganie. Z ca pew183

Odwieczna Religia Natury noci nie chciabym aby moje wnuki czytay tego rodzaju szalone dziwactwa i zanieczyszczay sobie umysy tym pokrconym wytworem zdeprawowanych ydowskich umysw. Biorc pod uwag dotychczasowe wydarzenia, nie znajduj te tutaj adnych sprawdzonych przepowiedni przyszoci. To nieczytelna i niezrozumiaa zbieranina opisw okruciestwa, jednak z pewnoci nie jest to adna racjonalna zapowied przyszych wydarze. To jak wrenie z fusw kady zobaczy w nich to, co chce. Mona cytowa dowolne fragmenty i mwi e oznaczaj to i to, natomiast siedmiogowy potwr oznacza dany kraj, wydarzenie, lub cokolwiek innego. Tak czy inaczej, to kompletnie bez sensu, tak samo jak wrenie z fusw i kaznodzieje ktrzy wmawiaj Wam e s tam zawarte odpowiedzi, zwyczajnie Was okamuj. Nie wiedz na ten temat nic wicej ni Ty czy ja. Chrystus jeden wie co to wszystko oznacza, ale nie pozostawi nam klucza, bymy mogli rozszyfrowa ten dziwaczny i niedorzeczny katastroczny bekot. W jednym miejscu mowa o tym, e diabe ma by zwizany i wtrcony do czeluci, a Chrystus bdzie panowa przez tysic lat z wybran grup, jednak pniej diabe ma zosta znw uwolniony. Kto wie, co bdzie dalej. Wiele dokonano w kierunku nadejcia tysicletniego krlestwa. Mamy popularne programy radiowe, organizacje takie jak np. Ponowne Przyjcie i wszelkiego rodzaju kaznodziejw zwiastujcych drugie nadejcie Chrystusa. Chrystus powiedzia: Zaiste, przyjd niebawem. Apostoowie zrozumieli, e stanie si to za ich ycia. Dzi, po dwch tysicach lat, wierni nadal czekaj. Osiemdziesit pokole pniej Natura nadal koem si toczy, jak byo miliony lat wczeniej, i jak bdzie w milionach kolejnych lat. Osiemdziesit pokole pniej naiwni nadal czekaj w napiciu. Wszystko to ma katastrofalny wpyw na oszukanego Biaego Czowieka, ktry zahipnotyzowany i sparaliowany w niebycie czeka na ponowne przyjcie Chrystusa. Wedug tej bzdurnej logiki, jeli wszystko jest przesdzone, jeli bdzie coraz gorzej, jeli diabe przejmie cakowit kontrol, to po co Biay Czowiek miaby robi cokolwiek by temu zapobiec? Powinien siedzie zrezygnowany z zaoonymi rkoma i czeka na ponowne nadejcie Chrystusa. Najwyszy czas, abymy obnayli te wszystkie zdradzieckie zanieczyszczenia mzgu wlewane w umysy Biaej Rasy i powrcili do rzeczywistoci. Ostatnia rzecz jakiej potrzebujemy to idea zbliajcej si katastrofy, mroku 184

Rozdzia 14 i zagady. Zamiast tego potrzebujemy dobrego, trzewego mylenia, ponownego zrozumienia wartoci naszej rasy, wizi j zespalajcych, oraz woli walki i przetrwania.

185

Odwieczna Religia Natury

186

Rozdzia 15

Dostanie si do nieba niemoliwe, albo wszyscy id do pieka


Wikszo chrzecijan ma wraenie, e jeli tylko bd wierzy, dostanie si do nieba bdzie bajecznie proste. Wikszo kaznodziejw i rnych kociow powie Ci, jak atwo zosta zbawionym, a to wszystko za darmo! Wszystko co musisz zrobi, to po prostu wierzy. Tak mwi. Gdy jednak poczytamy rozmyte szczegy zawarte w Biblii, zaistnieje pewna obawa e znalezienie si w niebie moe wcale nie by takie proste. W rzeczywistoci, im wicej czytasz Bibli i prbujesz dowiedzie si jak moesz uzyska zbawienie, tym bardziej staje si to skomplikowane, zawie, wieloznaczne i tym trudniej je otrzyma. W rzeczywistoci, istnieje wiele zawiych i sprzecznych wypowiedzi Chrystusa wyliczajcych powody, z ktrych nie mona dosta si do krlestwa niebieskiego ani otrzyma zbawienia. Brnc przez te wszystkie niejasnoci i przeszkody, dochodzisz w kocu do wniosku e po prostu nie mona si tam znale, co oznacza, e praktycznie kady jest skazany na pjcie do pieka i pozostanie tam na wieki wiekw. Oczywicie, istniej tylko dwa obozy. Jeli nie moesz dosta si do nieba, pjdziesz do pieka. S to niby te wspaniae wieci i dobre nowiny jakie niesie 187

Odwieczna Religia Natury chrzecijastwo. Zastanwmy si teraz nad rnorodnoci kd rzucanych nam pod nogi. W Mt 7:21 Chrystus mwi: Nie kady, ktry Mi mwi: Panie, Panie! , wejdzie do krlestwa niebieskiego, lecz ten, kto spenia wol mojego Ojca, ktry jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowalimy moc Twego imienia, i nie wyrzucalimy zych duchw moc Twego imienia, i nie czynilimy wielu cudw moc Twego imienia? Wtedy owiadcz im: Nigdy was nie znaem. Odejdcie ode Mnie wy, ktrzy dopuszczacie si nieprawoci. Innymi sowy, pomimo Twoich wysikw, mimo wszystkich dobrych uczynkw, pomimo Twej lojalnoci, Chrystus mwi: moesz i pieka. W Mt 8:10 mwi: Zaprawd powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasid do stou z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w krlestwie niebieskim. A synowie krlestwa zostan wyrzuceni na zewntrz - w ciemno; tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw. Cudownie zakrcone, ale jeli synowie krlestwa id do pieka, moesz by pewien e reszta nie idzie do nieba. Dopiero zaczlimy, ale ju zaczynamy dostrzega problemy pitrzce si jeden na drugim, a wszystkie zmierzaj do tego, e wikszo z tych osb jest pozbawiona moliwoci wejcia do krlestwa niebieskiego i, oczywicie, dlatego s one zaprogramowane, zaplanowane by i do pieka. Nie ma trzeciej drogi. Pjdmy jednak dalej. W Mt 10:37 Chrystus mwi: Kto kocha ojca lub matk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub crk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzya, a idzie za Mn, nie jest Mnie godzien. Moemy z ca pewnoci zaoy e ci, ktrzy zostali zaliczeni do tej kategorii i nie s godni jego, s z pewnoci najbardziej naraeni na nie dostanie si do krlestwa niebieskiego. Dodajemy wic te miliony do listy. Oni te id do pieka. Ilu znasz ludzi, ktrzy kategorycznie zarzekn si i zobowi si kocha Chrystusa bardziej ni swojego ojca, matk, syna czy crk? Ilu znasz ludzi, ktrzy wzili krzy i poszli za nim, zwaszcza, e krzye s raczej trudne do zdobycia, i jest bardzo niejasne, co naley zrobi aby za nim poda? W Mt 12:31 Chrystus mwi: Dlatego powiadam wam: Kady grzech i blunierstwo bd odpuszczone ludziom, ale blunierstwo przeciwko Duchowi nie bdzie odpuszczone. Jeli kto powie sowo prze188

Rozdzia 15 ciw Synowi Czowieczemu, bdzie mu odpuszczone, lecz jeli powie przeciw Duchowi witemu, nie bdzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszym. Tak wic, jeli zblunisz przeciwko Duchowi witemu, cokolwiek to jest, ju po Tobie. Nie masz adnych szans na dalsze wybaczenie, umorzenie czy najmniejszy akt miosierdzia. Od tego momentu mona ju i prosto do pieka. Bez wzgldu na wszystko, nie ma ju sdu apelacyjnego. W Mt 12:36 mwi: A powiadam wam: Z kadego bezuytecznego sowa, ktre wypowiedz ludzie, zdadz spraw w dzie sdu. Bo na podstawie sw twoich bdziesz uniewinniony i na podstawie sw twoich bdziesz potpiony. Jeeli takie s zasady gry, kady byby w niemal cigym niebezpieczestwie, bo kade sowo ktre wypowie moe by tym, za ktre zostanie potpiony. Czy to nie jest pocieszajca myl? To jedna z tych dobrych nowin jakie niesie Ci chrzecijastwo. Mt 13:41: Syn Czowieczy pole aniow swoich: ci zbior z Jego krlestwa wszystkie zgorszenia i tych, ktrzy dopuszczaj si nieprawoci, i wrzuc ich w piec rozpalony; tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw. To jest oczywicie mglisty tekst, ale bez wtpienia chodzi tu o stado biednych dusz przeznaczonych na wtrcenie do ognistej czeluci. Nie jest prosto dosta si do nieba, nieprawda? W rzeczywistoci, wymienilimy ju wystarczajco kategorii, dotyczcych niemal kadej istoty ludzkiej. Ale idmy dalej. W Mt 15:4 Chrystus mwi: Bg przecie powiedzia: Czcij ojca i matk oraz: Kto zorzeczy ojcu lub matce, niech mier poniesie. Przykad kolejnego przestpstwa, gdzie przeznaczeniem sprawcy jest tra w ogniste czeluci piekie. Mt 15:22-24 opowie brzmi nastpujco: A oto kobieta kananejska, wyszedszy z tamtych okolic, woaa: Ulituj si nade mn, Panie, Synu Dawida! Moja crka jest ciko drczona przez zego ducha . Lecz On nie odezwa si do niej ani sowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw j, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedzia: Jestem posany tylko do owiec, ktre poginy z domu Izraela . Zauwaamy, e Chrystus twierdzi e by posany po to, by nie zbawienie jedynie Domowi Izraela. To kompletnie wyklucza nas, gojw, nie bdcych ydami. Nastpnie mamy kolejn kopotliw sytuacj. aden z ydw nie wierzy w Chrystusa, co ich wyklucza z 189

Odwieczna Religia Natury dziea zbawienia. Kto wic pozosta? Mylce jak to tylko moliwe, lecz bez wtpienia takie jak ma by, jest to pniej potwierdzone w Ewangelii wg Jana (4:22), gdzie Chrystus mwi do kobiety z Samarii: Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, poniewa zbawienie bierze pocztek od ydw. Oczywicie, jest to skierowane do gojw: zbawienie jest dla ydw, a goje s tak zdezorientowani e nie wiedz, co czcz, z czym cakowicie si zgadzam. Kontynuujmy. Wtedy Jezus rzek do swoich uczniw: Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje. Bo kto chce zachowa swoje ycie, straci je; a kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je. (Mt 16:24). Jest to jeden z tych kawakw mylcego pustosowia, gdzie nie wiesz, czy przychodzisz czy odchodzisz, ale w kadym razie ci, ktrzy chcieliby sprbowa ocali swoje ycie id na zatracenie i ewidentnie nie dostan si do nieba. Nastpnie, w tej samej ksice (Mt 18:3), Chrystus napomina Zaprawd, powiadam wam: Jeli si nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do krlestwa niebieskiego. Kto si wic uniy jak to dziecko, ten jest najwikszy w krlestwie niebieskim. Przechodzc do wersu 6-go: Lecz kto by si sta powodem grzechu dla jednego z tych maych, ktrzy wierz we Mnie, temu byoby lepiej kamie myski zawiesi u szyi i utopi go w gbi morza. Mona z tego wywnioskowa, e albo bdziemy zmierza do tego by sta si pokornymi, prostymi w pogldach niczym dzieci i zapomnie o caym dowiadczeniu i przekonaniach, ktre nabylimy przez wszystkie lata naszej dojrzaoci, albo nie bdziemy upowanieni do wejcia do krlestwa niebieskiego. Ponadto, jeeli obrazimy jednego z tych maych ludzi, lepiej, abymy kamie myski zawiesili sobie na szyj i utonli. Najwyraniej tacy te s wykluczeni ze wstpu do krlestwa niebieskiego i s skazani na zatracenie. Oni te bd smay si w piekle. Stwierdzamy, e coraz trudniej dosta si do krlestwa niebieskiego. Lista tych, ktrzy nie bd mogli si tam dosta staje si coraz dusza, a w tym samym rozdziale, w wersecie 34-tym Chrystus mwi: I uniesiony gniewem pan jego kaza wyda go katom, dopki mu caego dugu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mj niebieski, jeeli kady z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Dodajmy kolejne wielkie rzesze tych, ktrzy nie odpuszcz swym braciom za przewinienia. Oni te bd wymazani i dostarczeni do oprawcw. 190

Rozdzia 15 Oni te bd smay si w piekle. Lista rozrasta si i pitrz si przeszkody. Mt 19:20 mwi: Odrzek Mu modzieniec: Przestrzegaem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedzia: Jeli chcesz by doskonay, id, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a bdziesz mia skarb w niebie. Potem przyjd i chod za Mn! Gdy modzieniec usysza te sowa, odszed zasmucony, mia bowiem wiele posiadoci. Jezus za powiedzia do swoich uczniw: Zaprawd, powiadam wam: Bogaty z trudnoci wejdzie do krlestwa niebieskiego, Jeszcze raz wam powiadam: atwiej jest wielbdowi przej przez ucho igielne ni bogatemu wej do krlestwa niebieskiego. Dochodzi wykluczenie dla tych wszystkich ludzi, ktrzy maj bogactwa. Dalej, werset 25: Gdy uczniowie to usyszeli, przerazili si bardzo i pytali: Kt wic moe si zbawi? Prawdziwie dobre pytanie. Jezus wybekota dwuznaczne pocieszenie: U ludzi to niemoliwe, lecz u Boga wszystko jest moliwe. To typowe. Jeli nie mona wyjani czego w sposb sensowny i logiczny, wystarczy powiedzie: C, dziaamy w dziedzinie magii, wszystko dziaa jak naley i nie musi mie sensu. Kary i potpienie trwaj. Jestemy wrd min-puapek i jestemy apani za gardo w momencie, kiedy najmniej si tego spodziewamy. Spadn na nas kiedy bdziemy na skraju nerwowego wyczerpania, nigdy nie wiadomo kiedy otrzymamy cios. To nadejdzie pan tego sugi w dniu, kiedy si nie spodziewa, i o godzinie, ktrej nie zna. Kae go wiartowa i z obudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw. (Mt 24:50-51) Zemsta i potpienie postpuj dalej. Wtedy odezwie si i do tych po lewej stronie: Idcie precz ode Mnie, przeklci, w ogie wieczny, przygotowany diabu i jego anioom! Bo byem godny, a nie dalicie Mi je; byem spragniony, a nie dalicie Mi pi Byem przybyszem, a nie przyjlicie Mnie; byem nagi, a nie przyodzialicie Mnie; byem chory i w wizieniu, a nie odwiedzilicie Mnie.. Wwczas zapytaj i ci: Panie, kiedy widzielimy Ci godnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w wizieniu, a nie usuylimy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawd, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczynilicie jednemu z tych najmniejszych, tegocie i Mnie nie uczynili. I oni pjd na wieczn kar (Mt 25:14-46) 191

Odwieczna Religia Natury Czy nadal uwaacie, e jest to takie proste, e wystarczy po prostu uwierzy? Daleko temu do prostoty, robi si to coraz bardziej skomplikowane, a stosunki s coraz wysze, wynosz nie tylko sto do jednego, ale tysice do jednego, tak e nikt, ale to nikt nie moe przej przez te wszystkie miny-puapki porozrzucane na drodze do nieba. Z drugiej strony, nie ma trzeciej drogi. Wszyscy ci, ktrzy nie id do nieba, pjd na wieczne potpienie i bd smay si w piekle. Jest tego wicej, duo wicej. Istnieje wiele przykadw w Ewangeliach wg Marka, ukasza, a take Jana, z rnymi ozdobami i ich odmianami. Nie bdziemy odkada tego tematu na pniej. W Ewangelii wg Marka (11:26) Chrystus mwi: A jeli wy nie odpucicie, i Ojciec wasz w niebie nie odpuci waszych wykrocze. W Ewangelii wg ukasza (6:24-25), znw si czepia bogatych i mwi: Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebralicie ju pociech wasz. Biada wam, ktrzy teraz jestecie syci, albowiem gd cierpie bdziecie. Biada wam, ktrzy si teraz miejecie, albowiem smuci si i paka bdziecie. Mora ma by taki, e nawet jeli cakiem dobrze kontrolujemy rne rzeczy, to i tak musimy si martwi, po prostu si martwi, martwi i jeszcze raz martwi. Nie widzimy nic oprcz zagady i ciemnoci przed nami. To, mimo wszystko, jest dobr nowin. Twoja nagroda jest w zawiatach, a szanse e nasz nagrod bdzie wieczne pieko wynosz tysice do jednego. Przeskoczymy nad reszt Marka i ukasza, by nie zaniedba cakowicie Jana. Zacytujmy z Jana (3:3), gdzie Chrystus mwi: Zaprawd, zaprawd, powiadam ci, jeli si kto nie narodzi powtrnie, nie moe ujrze krlestwa Boego. A w wersecie 5-tym: Zaprawd, zaprawd, powiadam ci, jeli si kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie moe wej do krlestwa Boego. Wic mamy pieko i potpienie, skowyt, pacz i zgrzytanie zbw. Odwieczne potpienie. Biada wam. Lepiej od razu uwicie sobie kamie myski na szyi i rzucie si w ogniste czeluci. Bdziecie wrzuceni do zupenej ciemnoci. Ewangelie s pene zagady i potpienia. To ma by dobra nowina, ktr Chrystus przynis na wiat. Zbawienie ktrym mami Was wasi kaznodzieje, nawet wedug ich wasnych zasad, jest tak niedorzeczne i nieosigalne, e nikt nie bdzie kwalikowa si do grona tych, ktrzy wstpi do krlestwa niebieskiego. Mwic o niebie, zbadajmy jakie miaoby by to miejsce. Podczas 192

Rozdzia 15 gdy pieko jest opisane w najbardziej przeraajcy, graczny sposb, opisy nieba s bardzo pobiene i co najmniej bardzo rozmyte. W Mt 13:31-33 Chrystus mwi: Krlestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, ktre kto wzi i posia na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyronie, jest wiksze od innych jarzyn i staje si drzewem, tak e ptaki przylatuj z powietrza i gnied si na jego gaziach. Krlestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, ktry pewna kobieta wzia i woya w trzy miary mki, a si wszystko zakwasio. Czy to daje jakiekolwiek obraz miejsca, do ktrego prbujesz si dosta na zamanie karku? W kolejnym rozdziale znajdziemy kilka ciekawostek i smaczkw, ktre nie s zbyt opisowe, lecz najlepsze jakie mona znale. W Mt 13 poczwszy od wersetu 44, Chrystus opisuje: Krlestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalaz go pewien czowiek i ukry ponownie. Uradowany poszed, sprzeda wszystko, co mia, i kupi t rol. Dalej, podobne jest krlestwo niebieskie do kupca, poszukujcego piknych pere. Gdy znalaz jedn drogocenn per, poszed, sprzeda wszystko, co mia, i kupi j. Dalej, podobne jest krlestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniajcej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy si napenia, wycignli j na brzeg i usiadszy, dobre zebrali w naczynia, a ze odrzucili. Tak bdzie przy kocu wiata: wyjd anioowie, wycz zych spord sprawiedliwych (. . . ). Czy te dokumenty daj jakiekolwiek obraz nieba, czy moe nadal jeste niepewny co do charakteru swojej nagrody w zawiatach? To co mogem to przedstawiem, ale nie stanowi to adnego obrazu. To tylko duo bekotu, i szczerze mwic wcale nie jestem typem czowieka ktry chciaby i w miejsce tak chaotycznie i le opisane. Ale, by nie mie zudze e druga opcja jest cakiem straszna, 50 werset nastpujcy po 49, ktry by cytowany wczeniej mwi: (. . . ) wrzuc ich w piec rozpalony; tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw. Czy mona dosta si do nieba? Raczej nie, w adnym przypadku. Zwaszcza Chrystus Ci w tym nie pomoe. Po tym jak Chrystus wyoy swoje credo i wygosi wszystkie samobjcze rady dla zniszczenia tych, ktrzy przyjm jego nauki, pono zorganizowa kampani na rzecz rozpowszechnienia tych nauk 193

Odwieczna Religia Natury dalej, na cay wiat. Podobno skupi wok siebie dwunastu uczniw amatorskiej rangi, wymienionych z imienia w Mt 10. Niezrcznych wsplnikw, ktrzy widocznie nie byli zbyt rozgarnici i nie rozumieli tego, co mwi. Jezus posa i przykaza im, mwic: Nie idcie do pogan i nie wstpujcie do adnego miasta samarytaskiego! Idcie raczej do owiec, ktre poginy z domu Izraela. (Mt 10:5) Mamy tu do czynienia ze sprzecznoci. Jezus rozkaza swoim uczniom, by nie rozpowszechnia nowej nauki wrd Samarytan lub gojw, ale aby rozgasza j wycznie ydom. Jest to zatem raczej dziwne, e to wanie ydzi odrzucili jego nauki a goje przyjli je. Podejrzewamy, e byo to niewtpliwie planowane w ten sposb, niemniej jednak wanie to mwi Mt 10:5-6. W Mt 10:21 Jezus otwarcie przewiduje, jaki zgubny efekt przynios jego nauki i mwi: Brat wyda brata na mier i ojciec syna; dzieci powstan przeciw rodzicom i o mier ich przyprawi. Bdziecie w nienawici u wszystkich z powodu mego imienia. Patrzc na wszystkie niszczycielskie wojny ktre toczyy si w imi chrzecijastwa, takie jak na przykad wojna trzydziestoletnia (1618-1648), widzimy co mia na myli. Podczas tej wojny, tak jak i w setkach innych, brat powsta przeciw bratu i nis mu mier. Okoo jednej trzeciej wszystkich Niemcw zostao zdziesitkowanych w tej krwawej, bratobjczej wojnie religijnej, a 56 wszystkich domostw w kraju zostaa zniszczona. Nie bya to jedyna wojna, ktra toczya si w imi chrzecijastwa. W caej Europie brat walczy przeciw bratu, protestanci walczyli z katolikami, a Biay Czowiek wyniszcza sam siebie z zemsty, w imi Chrystusa. W dzisiejszej Irlandii trwa to nadal. W rzeczywistoci, chrzecijastwo to wiczenie si we wasnej destrukcji. Ciekawe jest pytanie o to czy wierzy w cay ten biznes; dlaczego kto ma by zmuszany do wiary w cokolwiek? Jeli nie jeste dostatecznie przekonany o czym na podstawie dowodw, lub ich braku, to dlaczego musisz by zagroony torturami, zemst i odwetem? Czy nie jest to metoda stosowana przez tyranw i gangsterw? Czy nie s to takie same metody jakie stosuj komunici? Albo zaakceptuj komunizm albo Ci zastrzelimy - to take motyw ydowskiego komunizmu w Rosji, Chinach i gdziekolwiek indziej. Kade przekonanie nabyte pod grob lub przymusem, w kadym przypadku jest faszywe. Przekonanie moe by czasowo przyjte 194

Rozdzia 15 w popochu, pod wpywem paniki i strachu, ale nie jest ono ani racjonalne, ani te nie moe to by uczciwa wiara. Jednak w caej Biblii te gangsterskie metody zagroenia, przemocy i strachu s uywane, aby ludzie uwierzyli; albo wierzysz w Chrystusa i wszystkie jego czary-mary albo idziesz do pieka tak jak mwi, a waciwie jak mwi ydowscy skrybowie. Co za manipulacja! W Mt 10:34 Jezus mwi: Nie sdcie, e przyszedem pokj przynie na ziemi. Nie przyszedem przynie pokoju, ale miecz. Bo przyszedem porni syna z jego ojcem, crk z matk, synow z teciow; i bd nieprzyjacimi czowieka jego domownicy. W Mt 12:25 Jezus wyjania naprawd sedno ydowskiej techniki niszczenia gojw: Kade krlestwo, wewntrznie skcone, pustoszeje. I adne miasto ani dom, wewntrznie skcony, si nie ostoi. Widzimy, e w poprzednich naukach on powiedzia e przyszed aby dzieli i tego podziau dokona. Im wicej tych niegodziwych nauk rozsianych byo po Rzymie i caym Cesarstwie Rzymskim, tym bardziej proces rozpadu i dezintegracji postpowa. Rozprzestrzenianie nauk wrd obywateli rzymskich, wrd dobrych ludzi jakimi byli, skutkowao tym e stali si li , pomyleni i zagubieni, co doprowadzio do tego, e stali si podzieleni. Zmarnowali swoje dobre dowiadczenie, ktre budowali przez wieki i porzucili swoje dobre pogldy. Stracili cae poczucie odpowiedzialnoci za ich rodziny. Ich patriotyzm zosta cakowicie podwaony, i wiemy czym skutkowao to w historii. Cesarstwo Rzymskie i Biaa cywilizacja ktr wytworzyo popady w ruin i rozsypay si.

195

Odwieczna Religia Natury

196

Rozdzia 16

Egzystencja Chrystusa niepotwierdzona adnymi dowodami historycznymi


W poprzednich rozdziaach zostao dowiedzione ponad wszelk wtpliwo e chrzecijastwo jest samobjcz lozo, czy te nauk. Traktowane powanie przez swoich wyznawcw zniszczy ich, rwnie na poziome narodu i rasy. Wielki nard rzymski, najdoskonalsza cywilizacja wytworzona przez Bia Ras w erze klasycznej, w pierwszych kilku wiekach naszej ery potraktowa chrzecijastwo powanie, zniszczy si sam i nigdy ju si nie odrodzi. Jakie s korzenie chrzecijastwa? W Starym ani w Nowym Testamencie nie znajdziemy waciwych odpowiedzi. Faktem jest e chrzecijastwo jest ydowskim wytworem, zmylonym, skomponowanym i promowanym przez hierarchi rasy ydowskiej, bez wtpienia przez samych mdrcw Sanhedrynu. Jest to w rzeczywistoci nie-wita nauka majca na celu wytrcenie z rwnowagi intelektu Biaego goja, doprowadzenie go do obdu, oraz sprawienie e porzuci on swoje prawdziwe obowizki i 197

Odwieczna Religia Natury cel, w ktrym stworzya go Natura. Jest to sprzeczne ze zdrowymi instynktami, ktrymi obdarzya nas Natura. Po tym jak chrzecijastwo stao si ocjaln religi Rzymu, Imperium upado w przecigu mniej ni dwch stuleci. Po dzi dzie wisi ono niczym cie nad sprawami i sposobem mylenia Biaej Rasy na caym wiecie. Jest wic wane, bymy przeledzili jego pochodzenie, mimo e wiele dowodw zostao celowo zniszczonych, oraz e rzucono wiele kd pod nogi na drodze do prawdy, biorc pod uwag te wci istniejce. Kady kto odzyskuje zmysy i przyjrzy si tym dowodom zorientuje si, e geneza chrzecijastwa bardzo rni si od tej, ktr dzisiejsi ojcowie kocioa chc nam wmwi. Spjrzmy jednak na to, czego ucz nas ojcowie kocioa i Pismo wite. Pierwsza strona Nowego Testamentu, Mt 1, natychmiast wyjania e Jezus by ydem i podaje jego rodowd od Abrahama, poprzez Dawida a do Jzefa. W innym miejscu podaje genealogi Maryi i utwierdza nas w przekonaniu, e ona take bya ydwk. Tutaj od razu wyania jaskrawo wyania si pierwsza powana sprzeczno, mianowicie: jeli Jezus by synem boga, to jak rwnoczenie mg by synem Jzefa? Spjrzmy teraz na uczniw i apostow Jezusa. Okazuje si e Mateusz, ktrzy rzekomo napisa pierwsz ksig Nowego Testamentu, by rwnie zwany Lewi, syn Alfeusza i tak jak wielu ydw by poborc podatkowym w Kafarnaum. Aposto Marek, ktry napisa drug ksig Nowego Testamentu by synem Marii i kuzynem Barnaby. W jego domu w Jerozolimie zbierali si pierwsi chrzecijanie. Dla nas najwaniejsze jest, e Marek te by ydem. Mamy nastpnie ukasza, ktry by prawdopodobnie jedynym gojem w grupie dwunastu. Historycy uwaaj go za lekarza i goja. By on jednak uczniem Pawa, yda i neoty i znajdowa si pod jego cakowitym wpywem. Dochodzimy teraz do apostoa Jana, ktry jak si okazuje rwnie by ydem, podobnie jak jego brat Jakub. Nastpnie mamy apostoa Pawa, ktrego oryginalne imi brzmiao Szawe. Urodzi si on w Tarsie, w rodzinie ydowskiej i zosta wychowany w tradycji ydowskich Faryzeuszy. Z dwudziestu siedmiu ksig Nowego Testamentu, Pawowi przypisuje si autorstwo czternastu oraz przelanie na papier ponad poowy caego Nowego Testamentu. I tak dalej. Z dwunastu apostow ktrych Chrystus rzekomo po198

Rozdzia 16 siada, wszyscy, za wyjtkiem ukasza znajdujcego si pod wpywem Pawa, byli ydami. To do dziwne, e wedug treci Nowego Testamentu wszyscy jego autorzy, apostoowie, jaki i sam domniemany zaoyciel nowej nauki byli ydami, poza jednym maym wyjtkiem. Dziwne rwnie e sami ydzi nigdy nie zaakceptowali tej wysoce samobjczej nauki i s niezwykle aktywni w promowaniu i szerzeniu jej pord Biaych gojw, a zwaszcza pord wielkiego narodu rzymskiego. Nie mamy wtpliwoci e te ydowskie postacie byy fanatycznie oddane promowaniu nowej samobjczej doktryny chrzecijaskiej, nie mamy rwnie wtpliwoci e mieli oni nie tylko setki, ale i tysice ydowskich pomocnikw, tzw. ukryt do, ktra pomagaa promowa i szerzy t nauk pord Biaych zamieszkujcych Imperium Rzymskie. Istnieje jednak powana wtpliwo co do tego, czy posta taka jak Jezus Chrystus kiedykolwiek istniaa. Przytaczajce fakty wiadcz o tym, e nigdy kogo takiego nie byo; e by on jedynie wymysem ydowskiej wyobrani. Na pocztku ery chrzecijaskiej Rzym znajdowa si u szczytu swego rozwoju cywilizacyjnego. Absolutna wyszo Rzymu w wczenie znanym wiecie bya niekwestionowana i by to pocztek dugiego okresu pokoju. Mwic konkretniej, Pax Romana (Pokj Rzymski) rozpocz si wraz z panowaniem cesarza Oktawiana Augusta i trwa przez ok. 200 lat. Kultura rzymska staa na bardzo wysokim poziomie; byo wielu znakomitych pisarzy, uczonych, historykw, rzebiarzy i malarzy, nie wspominajc o wybitnych lozofach i nauczycielach. Jest jednake bardzo dziwne, e pomimo wielkich fanfar i zamieszania, ktre rzekomo zwiastoway narodziny Chrystusa, a take jego ukrzyowanie, jak informuje nas Biblia, nie znajdujemy ani jednego historyka ani pisarza z tamtego okresu, ktry znalazby czas, by zamieci o tym wzmiank w swoich zapiskach. Poza sfabrykowanymi zapiskami biblijnymi, aden rzymski historyk, pisarz czy kronikarz nie pozostawi najmniejszej wzmianki o tym, e mia choby cie wiadomoci tego, e ten rzekomo najwspanialszy ze wspaniaych chodzi pord ludzi i naucza tego, co jest uwaane za najwspanialsz nowin. Podczas gdy Cezar pozostawi po sobie obszerne pisma, ktre po dzi dzie istniej i mog by studiowane przez naszych studentw i studentki, Chrystus, ktry rzekomo mia do przekazania potomnym 199

Odwieczna Religia Natury najwspanialsz kiedykolwiek znan nowin, nie pozostawi po sobie najmniejszego skrawka papieru, na ktrym zapisaby cho jedno sowo. Jest to potwierdzone przez sam tre Biblii, ktra wspomina e jedynie raz pisa on na piasku. Dzi nadal moemy studiowa dziea Cycerona; wspaniae przemwienia i pisma. Pozostawi on po sobie ponad osiemset listw, ktre moemy bada po dzi dzie. Moemy studiowa kompletne dziea Marka Aureliusza, Arystotelesa, Platona i dziesitki innych, powstaych na pocztku ery chrzecijaskiej lub przed ni. O dziwo, nie ma ani jednego sowa, ktrego autorstwo mona by przypisa Jezusowi Chrystusowi. Co wicej, wczeni Rzymianie i Grecy, podobnie jak ci yjcy wczeniej i pniej, rozwinli do mistrzowskiego stopnia sztuk rzebiarsk. Istniej popiersia Cycerona, Cezara, Marka Aureliusza i niezliczonej iloci innych greckich i rzymskich dygnitarzy oraz mniej wanych osb, jednak nikt nie pofatygowa si by wyrzebi podobizn Jezusa Chrystusa. Powd jest oczywisty nie byo nikogo, kto mgby by modelem. W owym czasie bez wtpienia byo wielu utalentowanych artystw i malarzy, jednak - o dziwo nikt nie znalaz czasu, ani nie zada sobie trudu, by namalowa wizerunek tego rzekomo najwikszego ze wszystkich nauczycieli, ogoszonego synem boym ktry zstpi na ziemi. Nie powstao adne malowido przedstawiajce tego czowieka, ktry, jak si nam wmawia, gromadzi wok siebie wielkie tumy i wywoa wielk konsternacj, a nawet strach krla Judei Heroda. To wszystko jest bardzo dziwne, biorc pod uwag, e Biblia twierdzi e narodziny Jezusa Chrystusa poprzedzaa wielka pompa i wielkie zapowiedzi aniow. Niezwykle jasna gwiazda wskazaa miejsce jego narodzin. W Mt 2:3 czytamy: Skoro to usysza krl Herod, przerazi si, a z nim caa Jerozolima. Trudno nam uwierzy, e nikt nie wiedzia o narodzinach krla ydowskiego, wielkiego Mesjasza, biorc pod uwag, e w poprzedzajcym wersie czytamy, e mdrcy przybyli do krla Heroda i zapytali: Gdzie jest nowo narodzony krl ydowski? Ujrzelimy bowiem jego gwiazd na Wschodzie i przybylimy odda mu pokon. Przecie zdarzeniu temu najwidoczniej towarzyszyo jasne wiato gwiazdy rozwietlajcej niebo. W kadym razie, krl Herod, jak mwi nam Mt 3, wysa mdrcw do Betlejem i nakaza starannie wypytywa o nowonarodzone dziecko, a nastpnie donie mu, by w ten sposb mg wyda je na mier. 200

Rozdzia 16 W dalszej czci opowieci czytamy, e Jzef dowiedzia si o tym i pod oson nocy, po cichu wymkn si i zabierajc on, dziecko i osa uda si do Egiptu. Gdy Herod zorientowa si e zosta oszukany, wpad w straszny gniew. Posa [oprawcw] do Betlejem i caej okolicy i kaza pozabija wszystkich chopcw w wieku do lat dwch, stosownie do czasu, o ktrym si dowiedzia od Mdrcw. Wymordowanie w kraju wszystkich chopcw poniej drugiego roku ycia byo niezwykle drastycznym posuniciem ze strony Krla. Ponownie, w wietle treci Biblii trudno byoby powiedzie e narodziny Jezusa byy niezapowiedziane i pozostay niezauwaone. Jednake jest bardzo, bardzo dziwne, e ten drastyczny, okrutny, kryminalny wystpek Heroda nie zosta nigdzie odnotowany przez adnego z wczesnych pisarzy i historykw. Jedyne co mamy, to twierdzenia ludzi ktrzy napisali Nowy Testament. Ktokolwiek napisa Nowy Testament, wymyli wiele historii niezgodnych z faktami. Ba, wciganie krla Heroda do caej historii byo racym bdem. Historia uczy nas, e w roku 1 n.e., gdy podobno narodzi si Chrystus, Herod Wielki nie y ju od czterech lat. Wobec powyszego, ciko byoby powiedzie, e narodziny kogokolwiek w roku 1 n.e. mogy go rozgniewa. Badania historyczne ujawniaj fakt, e postacie wcielonych bogw odpowiadajce cudownemu wizerunkowi Jezusa Chrystusa byy powszechne w wikszoci, jeli nie we wszystkich gwnych religiach staroytnych pogaskich ludw, a opisy niektrych z tych niepokalanie pocztych, ukrzyowanych, zmartwychwstaych i wniebowstpionych wciele nosz znamiona tak uderzajcego podobiestwa do chrzecijaskiego zbawiciela, nie tylko w oglnych cechach, lecz w najdrobniejszych szczegach, e mona niemal pomyli je z innymi. Nie mam ani czasu, ani do przestrzeni, by omawia tu wszystkie z tych bstw z osobna. Kady moe poszuka tych informacji na wasn rk. Co wicej, istniej mocne dowody na to, e Mateusz, Marek, ukasz i Jan nigdy nie napisali adnego z rozdziaw, ktrych rzekome autorstwo im si przypisuje. Jak wynika z ustale historycznych, nie zostay one napisane w czasach gdy Jezus podobno wygosi wszystkie te treci, lecz duo pniej ok. 30-50 lat pniej, przez nieznanych autorw. Ponadto, gdy porwnamy ze sob cztery ksigi Ewangelii, ktre rzekomo opowiadaj mniej wicej t sam histori, zauwaymy e s one ze sob sprzeczne co do wielu szczegw i wy201

Odwieczna Religia Natury starczy jedynie je przeczyta, by si w tym przekonaniu utwierdzi. Jednym z przykadw moe by rodowd Jezusa wg Ewangelii wg Mateusza i ten z Ewangelii wg ukasza. ukasz w swojej Ewangelii nazywa i wylicza czterdzieci jeden pokole od Dawida do Jzefa, mimo i wczeniej podaje, e byo ich czterdzieci dwa. Mateusz mwi natomiast: Tak wic w caoci od Abrahama do Dawida jest czternacie pokole, jednak zgodnie z list imion ktr wymienia byo ich trzynacie. Nastpnie informuje nas, e byo czternacie pokole od Dawida do przesiedlenia babiloskiego, jednake zgodnie z genealogi przedstawion w Starym Testamencie (zob. I Ksig Kronik, rozdzia 1) byo ich osiemnacie. Nastpnie, imiona wymienione przez Mateusza i ukasza s rozbiene z tymi przedstawionymi w Kronikach. W rzeczywistoci, ca list imion od Dawida do Jzefa spotykamy tylko dwa razy. Imiona na nich s rne, a jedynie dwa Salatiel i Zoroabel pojawiaj si na obu. Mateusz mwi nam, e synem Dawida, od ktrego wywodzi si Jzef, by Salomon, jednak wedug ukasza by to Natan. Nastpny na licie jest Robaom, jednak u ukasza jest to Mattata. Kolejny na licie Mateusza jest Abiasz, wg ukasza by to Menna, podczas gdy Kroniki podaj, e by to jednak Abiasz. Mateusz mwi e Joram by ojcem Ozjasza, lecz wg Kronik by to Ochozjasz. ukasz twierdzi natomiast, e w drzewie genealogicznym nie byo wcale osb takich jak Joram, Ozjasz czy Ochozjasz. Kawaek dalej Mateusz mwi : Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babiloskiego. (Mt 1:11). Kroniki jednak podaj, e Jechoniasz by synem Jojakima, nie Jozjasza. Poza tym, w II Ksidze Krlewskiej, w rozdziale 13., dowiadujemy si, e Jozjasz zgin 11 lat przed przesiedleniem babiloskim. Mateusz, wymieniwszy dwadziecia cztery pokolenia od Dawida do Jakuba, koczy: Jakub ojcem Jzefa, ma Maryi (Mt 1:16). Jednake ukasz, na swej o czternacie pokole duszej licie owiadcza, e Jzef by synem Helego (k 3:23). Wic, albo Jzef mia dwch ojcw Jakuba i Helego, albo Mateusz i ukasz obaj byli w bdzie, pod wpywem swego natchnienia. Nie mam ani czasu, ani do przestrzeni, by omawia wszystkie z tych sprzecznoci. Jest ich zbyt wiele. Nie dbam za bardzo o to, czy faktycznie istniaa kiedykolwiek 202

Rozdzia 16 taka ydowska posta jak Jezus Chrystus, ktra doprowadzia do powstania nowej religii ktr nastpnie narzucono na Bia Ras. Wane, e to wanie ydzi wsplnymi siami stworzyli i wypromowali wrd Biaej Rasy t now nauk, i e to wanie ona zniszczya rzymsk cywilizacj. Niemniej jednak, istniej niezbite dowody na to, e te idee na dugo poprzedzay er chrzecijask, i e to nie Chrystus przynis je ze sob, lecz ydowska sekta Esseczykw, ktrzy yli na wybrzeu Morza Martwego. To wanie oni rozwinli idee zawarte w Kazaniu na Grze, ktrego autorstwo ocjalnie przypisuje si Chrystusowi. Co wicej, tre i frazeologia tych tekstw, ktre poprzedzaj domniemany czas Kazania na Grze o 50-150 lat, jest identyczna z zawartoci czterech Ewangelii. Esseczycy byli ydowsk grup religijn i yli na przeomie I w. p.n.e. i I w. n.e. Istotne informacje na ich temat odnajdujemy w spucinie historyka Jzefa i lozofa Filona. Informacje na ich temat s rwnie zawarte w dzieach rnych rzymskich i greckich pisarzy tamtego okresu, z ktrych wyania si szczegowy obraz ich nauk religijnych. W ostatnim dwudziestoleciu tysice Zwojw Znad Morza Martwego, z ktrych wiele zostao napisanych przez samych Esseczykw, objawio niesamowit ilo szczegw dotyczcych ich praktyk religijnych, a przede wszystkim wykazao zgodno co do sowa z treci Kazania na Grze, pokazujc, e tak zwane nowe nauki postaci, ktra rzekomo zstpia z nieba w 1 r. n.e. nie byy niczym oryginalnym ani niczym nowym. Dowiadujemy si ponadto, e Esseczycy byli znani ze swojej komunistycznej struktury spoecznej, ekstremalnej pobonoci i praktykowania celibatu. Wszystkie swoje dobra postrzegali jako wsplne, a wasno prywatn traktowali jako zo, ktre mogo ich odwrci od witoci. Trudnili si rolnictwem i rzemiosem, traktujc te zawody jako mniej grzeszne od innych. Praktykowali oni take chrzest, wyprzedzajc tym samym er chrzecijask o co najmniej 100 lat. Tym samym, ciko przypisywa chrzecijaskim apostoom wprowadzenie rytuau chrztu, jak to si powszechnie uwaa. Przecitny czytelnik zapyta by moe, dlaczego nie mwi nam si wicej o Esseczykach, skoro byli oni oryginalnymi prekursorami chrzecijastwa? Istniej dwa dobre powody. Chrzecijanie uyli wszystkich moliwych rodkw by zniszczy i wycofa z obiegu esseskie pisma, o ktrych istnieniu wiedzieli wczeni chrzecijascy du203

Odwieczna Religia Natury chowni. Wynika to z faktu, e ich obecno naruszaaby ich dogmat, mwicy e Chrystus by prekursorem nowej nauki. Zaprzeczaoby to twierdzeniu, e to wspaniae nowe objawienie zostao zesane przez samego boga pord hosann i piewu aniow. Z drugiej strony, ydzi nie chcieli ujawnia obecnoci Esseczykw, poniewa zaleao im na kompletnym ukryciu ich wasnego zwizku z now religi, ktr chcieli nakarmi gojw. Dooyli nawet ogromnych stara by pokaza siebie jako wrogw tej religii. Zanim przejd do bardzo interesujcych i pouczajcych Zwojw Znad Morza Martwego, chc jedynie doda, e oryginalne rkopisy na ktrych rzekomo bazuje Nowy Testament zostay podobno przetumaczone z greckiego oryginau. Skoro Nowy Testament wci i wci powtarza, e Pawe przemawia do swojej owczarni w jzyku ydw (hebrajskim lub aramejskim), e Jezus rwnie posugiwa si t mow i e apostoowie byli ydami, dlaczego wszystkie rkopisy miayby by sporzdzone w grece? Fakty historyczne dodaj: caa ydowska hierarchia i bez wtpienia cay spisek byy dobrze skoordynowane i miay bardzo wielu czonkw i wsppracownikw. Manuskrypty nie zostay napisane wcale w czasach domniemanej dziaalnoci Chrystusa, a ruch otrzyma wielk promocj dziki wsplnym wysikom narodu ydowskiego. Zorganizowane i wypromowane, zostay one pniej zredukowane i spisane, jednak pniej ni w roku 30 lub 33 n.e. Wnioski s takie, e zostay one napisane przez ydw, ktrych tosamoci nigdy nie poznamy, miay wielu autorw, byy zmieniane od czasu do czasu nie tylko w swej oryginalnej formie, lecz take w cigu kolejnych wiekw, by stay si bardziej efektywn i przekonujc propagand. Chcemy jednak przej dalej do nauk Esseczykw, dowiedzie si kim byli i dlaczego ich nauki zostay przejte przez ydw, ktrzy przyrzdzili z nich trujc mieszank, ktr nastpnie nakarmili gojw. Zwoje Znad Morza Martwego, ktre s bardziej liczne i bardziej wymowne ni dzisiejsza ydowska prasa, daj nam wiele informacji na temat Esseczykw i ich ycia. Jedna z najwaniejszych informacji, jakie tam znajdujemy jest taka, e Esseczycy zniknli z powierzchni Ziemi ok. roku 100 n.e., po ok. dwustu latach swojej dziaalnoci. Byli oni, rzecz jasna, jedynie ma sekt wrd ydowskich plemion i nie stanowili czci ydowskiego spisku jako takiego. Znajdowali si oni poza gwnym nurtem myli i dziaalnoci ydowskiej, jednak ydzi zaobserwowali, e ich nauki zdolne s do zrujnowania 204

Rozdzia 16 i zniszczenia ludzi. ydzi, szukajcy sposobu na zniszczenie narodu rzymskiego, ktry w roku 70 n.e. zrwna z ziemi Jerozolim, prawidowo rozpoznali czym byy te nauki i postanowili zarazi nimi Rzymian. Essenizm by prawdziwie now, rewolucyjn, form porzdku spoecznego; idealn wspprac wsplnoty w miniaturze. Esseskim odpowiednikiem Mesjasza by Nauczyciel Sprawiedliwoci. Ustanowili oni now wsplnot bratersk i byli pierwszym religijnym spoeczestwem, ktre wprowadzio sakramenty chrztu i eucharystii. Co najwaniejsze, bya to pierwsza grupa ktra potpia staroytn tradycj niewolnictwa i zerwaa z ni. Co wicej, promowany przez Esseczykw Nauczyciel Sprawiedliwoci by moe nie by pierwszym w historii pacyst, jednak by pierwszym, ktry wdroy swoje pacystyczne teorie na du skal, tak e gdyby byy zostay one oglnie przyjte, pooyyby kres wojnom. To oczywicie bya wspaniaa religia ktr ydzi mogli sprzeda Rzymianom, gdy jeli przerobiliby ich na ulegych pacystw, mogliby wkrtce ich cakowicie zdominowa. To wanie zrobili. Esseczycy yli w rejonie Qumran nad Morzem Martwym i wedug Filona, ydowskiego pisarza i historyka z tamtych czasw, Esseskie bractwo nie pozwalao produkowa jakiejkolwiek broni i nie tolerowao w swojej spoecznoci adnych onierzy, wytwarzania strza, mieczy, machin wojennych, czy nawet pokojowych praktyk, ktre mogy prowadzi do zepsucia. Poza Filonem, rwnie dwaj inni wczeni historycy Jzef i Pliniusz mwi nam duo na temat Esseczykw. Jak ju powiedzielimy, wiele informacji pynie te z samych Zwojw Znad Morza Martwego. Najistotniejszy fakt, ktry wyania si z tych wszystkich rde brzmi: wierzenia, nauki i praktyki przypisywane Jezusowi Chrystusowi, mimo i nie cakowicie identyczne ze szko essesk, byy z ca pewnoci blisze naukom Esseczykw, ni ustaleniom Ekumenicznej Rady Biskupw, ktra na Soborze Nicejskim uformowaa religi chrzecijask. Dochodzimy wic do oczywistych wnioskw: 1. Chrzecijaskie wierzenia i doktryny, rzekomo wygoszone przez Chrystusa w Kazaniu na Grze, nie pochodz w ogle z tego czasu, lecz powstay co najmniej sto lat wczeniej, wrd ydowskiej sekty Esseczykw yjcych nad Morzem Martwym. 205

Odwieczna Religia Natury 2. Mdrcy Sanhedrynu uznali t nauk za samobjcz, a nastpnie przedestylowali obrobili j w uyteczn form. 3. ydzi z wielkim zapaem i ogromnym nakadem rodkw wypromowali i rozprzestrzenili t trujc doktryn pord Rzymian. 4. Spisanie tego credo w form, ktr znamy jako Nowy Testament, trwao przez nastpne kilka wiekw. 5. Autorzy pozostaj nieznani, mamy jednak pewno e byli oni pochodzenia ydowskiego. 6. Co wicej, by nada tej historii mistyczn i niebiask otoczk, wynaleziono posta Jezusa Chrystusa i ogoszono, e by on synem boym. 7. Nastpnie, po pooeniu fundamentw pod nowy koci, zespolono go i wzmocniono jego wpywy na Soborze Nicejskim, gdzie nowe credo zostao snalizowane i ocjalnie uwicone. Tak w skrcie zosta uformowany nowy koci i religia sfabrykowanego z powietrza Jezusa Chrystusa. W autentycznej historii nie odnajdujemy ani jednego ladu obecnoci Jezusa Chrystusa, niemniej jednak ta bzdura i wszystkie zwizane z ni samobjcze doktryny wkrtce upodliy i zrujnoway Imperium Rzymskie i jego wspania Bia cywilizacj. Ju nigdy potem Biaa Rasa nie oswobodzia si spod kontroli ydw. Nigdy potem Biay Czowiek nie odzyska kontroli nad swoim myleniem, religi, nansami i wadz. A do dnia dzisiejszego Biaa Rasa nie odzyskaa kontroli nad wasnym przeznaczeniem. Niezmiennym celem naszej nowej religii Twrczoci, jak i Ruchu Twrczoci jest przywrcenie Biaemu Czowiekowi kontroli nad swoim przeznaczeniem i swoj przyszoci. By to osign, po pierwsze musimy wyprostowa mylenie Biaego Czowieka. Do tego wanie dy ta ksika.

206

Rozdzia 17

Blisze spojrzenie na judeochrzecijaskie bzdury


Omwilimy Stary Testament i zorientowalimy si, e jest to w zasadzie zbir brudnych historyjek o ydowskich dziwkarzach, takich jak Abraham, Juda, Dawid, Salomon i wielu innych. Przyjrzelimy si bliej Nowemu Testamentowi i widzielimy, e on take zosta napisany przez zgraj ydw. Podczas gdy Stary Testament suy jako credo jednoczce ydowsk ras, widzimy e Nowy Testament dziaa dokadnie na odwrt na Bia Ras zosta stworzony by j zmyli, ogupi i podzieli swoimi zymi radami, a w efekcie pozostawi j nag i bezbronn przed chciwym ydem. W tym rozdziale chce przeanalizowa dokadniej judeochrzecijaskie oszustwo, zawarte zarwno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, gdy obie te ksiki razem stanowi bibli Biaego Czowieka. Biblia za jest podstaw religii zwanej chrzecijastwem, ktre od dwch tysicy lat jest fataln katastrof dla Biaego Czowieka. Ostatni rzecz, jakiej Biaa Rasa potrzebuje do przetrwania jest zbir zych rad, jednake to jest wanie to, co religia chrzecijaska daje Biaemu Czowiekowi wiele ewidentnie zych, a wrcz samobjczych porad, ktre, jeli si do nich stosowa, zniszcz swoich wyznawcw. Chrzecijastwo gardzi faktami, dowodami i rozsdkiem. 207

Odwieczna Religia Natury Gardzi ludmi mylcymi, a chce wierzcych owiec. Uwielbia naiwnych gupcw. Cytujc sowa Chrystusa: Jeli si nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do krlestwa niebieskiego. Ma ono na celu zredukowanie wszystkich do poziomu dziecka, by byo atwo ich zwie, wprowadzi w bd i sprawi, by uwierzyli w cokolwiek. Ma na celu zredukowa kreatywn, produktywn, bohatersk i energiczn Bia Ras do poziomu cichych i pokornych gupcw, ktrymi atwo zarzdza, ktrych atwo kontrolowa i atwo zniewoli. Chrzecijastwo to zdradliwa puapka psychiczna. Gwaci umysy nawet ludzi inteligentnych. Gdy tylko wikszo znajdzie si pod jego kontrol, ucieka si do przemocy by zama i zniszczy tych, ktrzy nadal myl samodzielnie. Gdy wielki uczony, Galileusz, w 1632 r. przedstawi logiczne dowody, wykazujc e Ziemia kry wok Soca, ktre jest czci rozlegego systemu gwiezdnego, koci chrzecijaski wkroczy natychmiast, by zatrzyma ten postp w nauce. W kolejnym roku Galileusza wezwano do Rzymu, gdzie by on przesuchiwany przez Inkwizycj, zosta upokorzony i zmuszony do uklknicia przed wielkim zgromadzeniem i odwoania swoich ustale. To jeden z tysicy przypadkw, w ktrych religia chrzecijaska uya siy i terroru by zahamowa i sparaliowa umysy ludzi mylcych. Chrzecijastwo opiera si na kamstwie. Posiada wbudowan sie powizanych ze sob kamstw. Jedno kamstwo ma pozornie dowodzi susznoci innego, a przecitna osoba bdzie zagubiona, zdezorientowana i przytoczona ogromem tych kamstw do tego stopnia, e zaakceptuje je wszystkie jako niezmienne prawdy boe. Oto jedno z pierwszych i najbardziej oczywistych kamstw, ktre nawet dziecko moe przejrze na wylot, mianowicie: kade sowo w Biblii jest niezmiennym sowem boym, zapisanym dokadnie tak jak bg je wypowiedzia, bez zmiany choby jednej litery. Nawet dla prostej osoby jest oczywiste, e Biblia bya wielokrotnie zmieniana. Mamy na przykad Wulgat dla katolikw, wersj Krla Jakuba dla chrzecijaskich fundamentalistw, Revised Standard Version dla bardziej wspczesnych chrzecijan, a ktrego dnia nabyem w ksigarni New English Bible, ktra wyrzuca wszystkie inne za burt i oferuje bardziej czyteln proz. Zagldajc do encyklopedii, dowiedziaem si e Biblia bya tumaczona z greki na acin, z aciny na angielski, niemiecki i wiele innych jzykw. Niezalenie od wersji, 208

Rozdzia 17 kade tumaczenie byo kompletnie zalene od kaprysu i interpretacji tumacza. Encyklopedia mwi dalej, e w cigu ostatnich tysica kilku lat istnienia Biblii, dokonano w niej ponad 100 tys. zmian, ale zaraz potem dodaje usprawiedliwiajco, e jedynie 5% z nich to zmiany znaczce. Wydaje mi si, e jakiekolwiek zmiany w niezmiennym sowie boym byyby znaczce, a 100 tys. zmian uczynioby z niego co zupenie innego od pierwowzoru. Ale nawet gdy wemiemy te 5%, to daje nam to 5 tys. znaczcych zmian rozproszonych na ok. 1000 stron Biblii, czyli jakie 95 tzw. nieznaczcych i 5 znaczcych zmian na kadej stronie. Nie trzeba wielkiego wysiku umysowego by doj do wniosku, e Biblia bya stale i znaczco zmieniana, i twierdzenie e jest ona niezmiennym sowem boym jest tylko jednym ogniwem w tym dugim acuchu kamstwa. Tre Biblii pena jest sprzecznoci i niespjnoci, a ponadto caa historyjka jest tak nielogiczna i absurdalna, e wywoaa lawin kopotliwych pyta w mojej gowie ju kiedy byem nastolatkiem. Jedno z pierwszych brzmiao: dlaczego dobry i kochajcy bg wysya wikszo ludzi do pieka? To nadal dobre, fundamentalne pytanie, na ktre jak dotd aden z ksiy, bez wzgldu na to jak bardzo si stara i jak wiele pustosowia wypowiedzia, sensownie mi nie odpowiedzia. Gdy przyjrzymy si strukturze historii opowiedzianej w Starym Testamencie, ujrzymy co takiego (o ile jestemy do naiwni by uwierzy ydowskim skrybom, ktrzy to napisali): Na pocztku bya pustka, a bg najwyraniej unosi si w niej nie majc co robi, o czym myle, ani nic nie widzc (nie byo wiata). Po miliardach miliardw lat letargu, nagle, jakie 6 tys. lat temu, postanowi stworzy niebo i ziemi. Nie ma sowa o tym e stworzy pieko, ale ewidentnie musia je stworzy w tym samym czasie, majc zamiar umieci tam kogo w przyszoci. Jako e do tego miejsca tra wikszo ludzi, musia je stworzy bardzo due. Szstego dnia stworzy czowieka na swoje podobiestwo i umieci go w Ogrodzie Eden. Odnosimy wraenie, e boym zamiarem byo, aby czowiek y w Ogrodzie Eden wiecznie. Jednake, wtedy wydarzyo si co ciekawego. Adam i Ewa nie przebywali w Ogrodzie duej ni jeden dzie, kiedy to wpadli w puapk, zjadajc owoc z zakazanego drzewa. Po pierwsze, dlaczego to drzewo w ogle tam byo? Dlaczego jedzenie jego owocw byo takim przestpstwem? 209

Odwieczna Religia Natury Dlaczego Pan umieci w Ogrodzie wa, aby zachca ludzi do zjedzenia owocu? Dlaczego dobry Pan nie da Adamowi i Ewie do silnej woli by mogli oprze si wowi? Nikt nigdy mi na te pytania nie odpowiedzia. W kadym razie, za to okropne przestpstwo bg zmieni swoje plany wobec caej ludzkoci, jak mwi nam ydowscy skrybowie. By zy na Adama i Ew za ten may bd i nie by ju duej wyrozumiaym i kochajcym bogiem. Zamiast tego, w gniewie wygna ich z Edenu i przekl: w pocie wic oblicza twego bdziesz musia zdobywa poywienie. Wmawia nam si, e z powodu tego maego, nieznaczcego przewinienia cay rodzaj ludzki jest teraz obarczony grzechem pierworodnym Adama i Ewy. Ta mieszna historyjka pociga za sob wiele logicznych pyta. Mwi si nam e Pan wie wszystko, widzi wszystko, zna przeszo i przyszo, bez jego woli nie tylko wrbel nie spadnie z dachu, ale nawet wosy z gowy. Dlaczego wic nie wiedzia od pocztku e Adam i Ewa zrobi to co zrobili i e bdzie musia ich za to wypdzi z Edenu? Musia o tym wiedzie i zaplanowa to w ten sposb, zanim jeszcze ich stworzy. Jeli wiedzia to wszystko z gry, i jeli faktycznie stworzy Wszechwiat i istoty ludzkie, to nie moe uciec od odpowiedzialnoci zaplanowania tego w ten sposb. Koniec kocw, ludzko jest dzieem boga, ktry wie wszystko, widzi wszystko, oraz zna przeszo i przyszo. Jeli czowiek okaza si tak podym grzesznikiem, to musimy przyj, e bg tak to wanie zaplanowa. Historia toczy si dalej ludzko si rozmnoya i staa si nadzwyczaj grzeszna, wic bg zdecydowa utopi wszystkich z wyjtkiem rodziny jednego czowieka, mianowicie Noego. Dobry i kochajcy nas wszystkich bg zdecydowa potopi wszystkich ludzi jak ndzne szczury. Wedug wersji Biblii ktr posiadam (ktra datuje wszystkie wydarzenia) potop mia miejsce w 2348 r. p.n.e. i trwa czterdzieci dni i czterdzieci nocy. Zdaniem ydowskich skrybw ktrzy napisali t niedorzeczn historyjk, Noe zosta ostrzeony przez Pana, zbudowa ark i zabra na ni z kadego gatunku ptactwa, byda i zwierzt pezajcych po ziemi po parze. Gdy wemiemy pod uwag, e samych tylko owadw istnieje milion gatunkw, nie wspominajc ju o mnogoci wystpujcych gadw, pazw, ptakw i ssakw, ta historyjka staje si bardziej nieprawdopodobna ni opowie o Alicji w Krainie Czarw. Rwnie fakt, e nie adnych dowodw na to, e caa Ziemia 210

Rozdzia 17 bya pokryta wod w 2348 r. p.n.e. niespecjalnie niepokoi ydowskich skrybw, ani tych wszystkich kaznodziejw powtarzajcych t histori. Pisana historia Egiptu z tego okresu nie zawiera wzmianek o takiej powodzi. Jake to wszystko jest sprzeczne ze znajdujcymi si wok nas dowodami dostarczanymi przez Natur! Kiedy na przykad popatrzymy na Wielki kanion, ktry erodowa swoje koryto przez wiele milionw lat, gdy przyjrzymy si istniejcym od setek tysicy lat lodowcom, gdy przeledzimy ewolucj rnych gatunkw zwierzt, jak na przykad konie, mastodonty, czy tygrysy szablozbne, albo historyczny rozwj czowieka, sigajcy daleko poza rok 2348 p.n.e. dojdziemy do wniosku, e aby uwierzy w takie bzdury trzeba by postrada zmysy i sta si naiwnym jak dziecko. Historia ma cig dalszy i wkrtce na scen wkraczaj Abraham, Izaak i Jakub patriarchowie ydowskiej rasy. Jak przekonalimy si we wczeniejszych rozdziaach, bya to zgraja moralnych wykolejecw, jednak zdaniem ydowskich skrybw bg obdarzy ich specjalnymi wzgldami, zawar z nimi przymierze i zoy im i ich potomstwu lukratywne i daleko idce obietnice. Z tego powodu ydzi twierdz e maj specjalny pakt z bogiem, e s ludem wybranym i krocz bo ciek. Jedn z ich gwnych organizacji jest Bnai Brith, co tumaczy si jako Synowie Przymierza. Znowu rodzi si pytanie dlaczego Pan, ktry ma by tak prawy, sprawiedliwy i mdry zawiera specjalne przymierze z grup perdnych rzezimieszkw, ajdakw, wszetecznikw, alfonsw i prostytutek, jak np. Abraham i Sara? To wspaniaa historyjka dla ydw, ale dosy gupie abymy my, nie-ydzi, wczali j do naszej religii. Jak na razie widzimy e bg popeni wielki bd w przypadku Adama i Ewy i wygna ich z Ogrodu Eden. Ich potomstwo oczywicie okazao si ze, prbowa wic naprawi ten drugi bd, topic wszystkich za wyjtkiem jednej rodziny. Najwyraniej to rwnie bya za decyzja, gdy potomstwo Noego okazao si tak ze, e Pan zdecydowa si ponownie na drastyczny czyn wkrtce po tym, jak ich wszystkich potopi. Poniewa ludzko nadal bya bardzo za i grzeszna, zdecydowa si zrobi co naprawd znaczcego. W drugiej czci Biblii (ktr jest Nowy Testament) mowa o tym, e Duch wity zstpi na Maryj Dziewic i zasza ona w 211

Odwieczna Religia Natury ci. Pocza jedynego Syna Boego, ktry mia ocali ludzko od strasznego losu pjcia do pieka. To naprawd zabawna i fantastyczna historyjka. Pomyle, e ta nadprzyrodzona istota, wszechmocny Stwrca ktry stworzy Ziemi, Soce, Drog Mleczn i galaktyki oddalone o miliardy lat wietlnych std, Wszechwiat tak ogromny e Ziemia jest w nim zaledwie pykiem, a czowieka mona przyrwna do atomu, zniyaby si do tego poziomu, by obcowa z istot ziemsk, ktra na dodatek bya ydwk, a wszystko to tylko po to, eby wychowany przez ni syn zosta przybity do krzya. To tak fantastyczne, bezpodstawne i idiotyczne, e czasami zastanawiam si nad stanem zdrowia psychicznego ludzkoci jako caoci. W kadym razie, tak wyglda historyjka przedstawiona przez ydowskich skrybw o nieustalonej tosamoci, a setki milionw ludzi byy do atwowierne by j przekn. Cay ten pomys e on umar za nasze grzechy nie jest zbyt rozsdny. Wemy taki przykad gdyby banda czarnuchw popenia wiele morderstw, dokonaa wielu rozbojw i kradziey i spalia miasto Detroit, a my wzilibymy przyzwoitego Biaego obywatela, poniyli go, opluli, przybili do krzya i przebili jego bok wczni po to, eby odkupi w ten sposb grzechy czarnuchw, c by to bya za sprawiedliwo? Jaka miaaby to by pokuta za zbrodnie? Jaka byaby to lekcja dla tych czarnuchw? Historyjka o tym e on umar za nasze grzechy jest tak niedorzeczna i idiotyczna jak przykad, ktry wanie podaem. W kadym razie, 2 tys. lat pniej nie moemy powiedzie e ten dziwny akt upokorzenia dokonany przez boga w celu ocalenia ludzkoci przynis zamierzony efekt i moemy go dopisa do listy boskich poraek. Wyglda na to, e przez ca biblijn opowie nasz Stwrca popada z jednego bdu w nastpny i aden z jego pomysw nie dziaa tak, jak powinien. Kiedy porwnamy to z prawdziwym wiatem i z prawami Natury, oczy i uszy powiedz nam e jest to kompletnie sprzeczne ze zdrowym rozsdkiem. Jest cakowicie nie do pomylenia, aby ktrekolwiek z praw Natury zostao kiedykolwiek zamane, zawiodo, lub byo sprzeczne z innym. Nie znamy przypadku, w ktrym zostaoby zawieszone prawo cienia, podobnie jak prawa odnoszce si do wiata, elektrycznoci czy magnetyzmu. adne z praw Natury nigdy nie kolidowao z innym, ani nie zawiodo. Prawda jest taka, e prawa Natury funkcjonuj bezbdnie, niezmiennie i nieubaganie od 212

Rozdzia 17 niepamitnych czasw, i bez wtpienia taki stan rzeczy bdzie trwa w nieskoczono. W kadym razie, jeli tylko kierujemy si zdrowym rozsdkiem i uywamy inteligencji, ktr Natura tak bezinteresownie nas obdarzya, nie moemy doj do innego wniosku ni taki, e pojawienie si Chrystusa na ziemi i jego ukrzyowanie nie uczyniy dla ludzkoci adnych wielkich cudw. Wypywa tu zdecydowana sprzeczno ydzi (ktrzy napisali Nowy Testament) sprzedali t historyjk Biaym Ludziom, a sami, bdc rzekomo ludem wybranym przez boga, nigdy nie uwierzyli w Chrystusa. Poprocie jakiego kaznodziej by Wam to wyjani, a otrzymacie godzinny wykad pustosowia. Kolejna sprzeczno maluje si przed naszymi oczyma dlaczego Chrystus, syn boy, umar na krzyu by ocali ludzko i w tym samym czasie zawid, nie przekonujc do siebie ydw, ludu wybranego przez boga? To bez sensu. Co wicej, pierwszy rozdzia Ewangelii wg Mateusza wyjania, e Chrystus by potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, poprzez krlw-dziwkarzy: Dawida i Salomona i swojego ojca, Jzefa. Dalej, jasno stwierdzone jest e Chrystus by obrzezanym ydem (k 2:21): Gdy nadszed dzie smy i naleao obrzeza Dzieci, nadano Mu imi Jezus. Nowy Testament mwi wic, e Jezus by ydem, potomkiem rodu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jednoczenie dowiadujemy si, e nazywano go synem boym, jednak boy wybracy w to nie uwierzyli. Do sprzeczna i absurdalna historia. Mamy wic Biaego Czowieka obarczonego religi, ktra po pierwsze w przewaajcej czci dotyczy ydw i boskiego zauroczenia t perdn, pasoytnicz ras, a po drugie boskiego zapodnienia ydowskiej matki, ktra urodzia syna, rzekomo boego, bdcego w tym samym czasie synem Jzefa, pochodzcego od Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nastpnie mamy sytuacj, w ktrej ydzi nie wierz w drug cz tej historyjki, czyli Nowy Testament, ale przez ok. 300 lat dokadali wielkich stara by przekona do niej Bia rzymsk cywilizacj i uczyni z tego ich now religi. No i Biay Czowiek to kupi. Jak gupim trzeba by? Kaznodzieje i misjonarze robi wielk spraw z tego, e Chrystus da nam ycie wieczne. Mamy niby by dozgonnie wdziczni za ten wielkoduszny dar. To, po raz kolejny, jest zaprzeczeniem wszystkiego, co obserwujemy w wiecie Przyrody. Nie jest znany przypadek ga213

Odwieczna Religia Natury tunku ani osobnika obdarzonego yciem wiecznym. Nie ma nawet skrawka dowodw potwierdzajcych ten nonsens. Wikszo rolin yje tylko przez jeden sezon. Produkuj nasiona, po czym umieraj, a nowe pokolenie wschodzi na wiosn. Wikszo ssakw, tj. krliki, jelenie czy kojoty, yje rednio 1-6 lat. W czasie swego ycia podz do potomstwa by zapewni cigo gatunku. Nie ma nawet cienia dowodw na to, e w przypadku ludzi jest inaczej. W kadym razie, kto powiedzia e w ogle chcielibymy ycia wiecznego, zwaszcza jeli ponure i okrutne pieko mogoby czeka na nas i mielibymy tam cierpie wieczne katusze? A nawet gdyby istniao niebo, kto powiedzia e chcielibymy wiecznie gra na hare i wysawia Pana? Wydaje mi si, e staoby si to bardzo nudne ju po krtkim czasie. Co wicej, skoro Biblia mwi nam, e wikszo z nas i tak pjdzie do pieka (jakie 99%), to co jest tak wspaniaego w tym yciu wiecznym? Oczywicie, odpowied brzmi: nic, i jest to jedna wielka ydowska bzdura. Nie ma cienia dowodw by to poprze. To sprzeczne ze wszystkimi obserwacjami Natury i moemy to dopisa do listy ydowskich kamstw. Jeli chodzi o zastraszanie i terroryzowanie umysw swoich oar zowieszczym i przeraajcym piekem, szczegy s bardzo ywe i brutalne. Wielki, kochajcy bg, ktry stworzy nas wszystkich, ewidentnie przeznaczy 99% z nas na zesanie do ognistej komory tortur, z ktrej nie ma ucieczki. Jeli chodzi o niebo, to poza tym, e jest pokryte zotem i wysadzane kamieniami szlachetnymi, jego opisy s do nike. Oczywicie, naszym gwnym zajciem tam bdzie wysawianie, Pana. Nie przychodzi mi na myl nic nudniejszego i bardziej bezbonego od ogromnego stada jecw modlcych si w dzie i w nocy do swojego pana. C za tyrania! Biblia stale powtarza nam, e powinnimy by pokorni i nie by prni, a jakikolwiek przejaw dumy jest grzeszny. Jednak jak prny jest nasz domniemany Stwrca? Oto tworzy wielkie stada jecw, ktrzy przez kolejne miliony lat nie bd robi praktycznie nic, oprcz szeptania pochwa dla niego. Jeli to boski atrybut, to jest on sprzeczny ze wszystkimi innymi wartociami promowanymi przez Bibli. Z drugiej strony, portretuje si przyszych nas jako aniow grajcych na harfach. Szczerze mwic, nigdy nie uwaaem gry na hare 214

Rozdzia 17 za co pasjonujcego. Gdyby byo inaczej, z pewnoci powicabym temu czas w przeszoci, a co wicej, widz wokoo wielu ludzi, ktrzy podzielaj moje zdanie w tej kwestii. Co jeszcze jest do roboty w niebie? Czy bdziemy je? Czy bdziemy nosi odzie? Czy bdziemy spa? Bdziemy istotami materialnymi, czy moe eterycznymi tworami unoszcymi si w powietrzu? Czy bdziemy mieli skrzyda? Jedyna odpowied brzmi: nie wiadomo. To wszystko jest bardzo mgliste, rozmyte i niejasne. No i gdzie w ogle jest to wspaniae niebo, do ktrego rzekomo mamy dy? 1000 km nad Ziemi? A moe 1000 km pod jej powierzchni? 100 mln km std? W pobliu Soca? Czy to jest w ogle w tej galaktyce? Czy jest w ogle gdziekolwiek zlokalizowane? Znw brak odpowiedzi. Cytujc sowa Jezusa: Niebo i ziemia przemin, ale sowa moje nie przemin. Mamy przez to rozumie, e niebo jest tylko tymczasowe? Niektrzy mwi, e istnieje drugie niebo. Czy ono te jest tymczasowe? To wszystko jest bardzo pobiene, tajemnicze, zamazane i wtpliwe. Wszystko to przeszo przez setki rak, byo kilkaset razy przepisywane, tysice razy zmieniane, a my mamy to uzna za ewangelijn prawd. Wydaje mi si, e jeli to, czy tramy do nieba czy do pieka zaley od naszych uczynkw, bg powiedziaby nam wyranie, jak powinnimy postpowa, a jak nie. Jeli wynajbym czowieka i da mu wybr, e gdy postpi dobrze zostanie nagrodzony milionem dolarw, a gdy le zostanie zastrzelony, to minimum tego co mgbym dla niego uczyni, to wyjani mu reguy gry w jak najbardziej przejrzysty sposb. Podobnie, jeli tre Biblii miaaby jakkolwiek warto (a nie ma adnej), to bg z pewnoci nie mciby nam w gowach tysicem rnych religii, jak np. islam, judaizm, mormonizm, konfucjanizm, chrzecijastwo, Odynizm i wiele pomniejszych. Z ca pewnoci nie dopuciby do podziau religii chrzecijaskiej na tysice frakcji, takiej jak katolicyzm, unitarianizm, prawosawie, metodyzm itp., z ktrych kada dyskredytuje inne. Nawet jeli chciaby postpowa waciwie, to czyja droga jest waciwa? Mahometan? ydw, ktrzy nie praktykuj chrzecijastwa? Jak w tym zamieszaniu rozpozna co jest dobre, a co ze? Oczywicie, caa ta gra mieci wali si marnie. Powracamy do zmysw, bierzemy yk czystego, wieego powietrza i wracamy do 215

Odwieczna Religia Natury praw Natury, ktre s prawdziwe, harmonijne i wieczne. Caa prawda i wiedza pochodzi z obserwacji praw Natury. Nowonarodzeni chrzecijanie bd starali si zapa Ci w puapk: Jak wytumaczysz otaczajcy Ci Wszechwiat? Kto musia go przecie stworzy. Jeli byby to bardziej wyranowany lozof, podszedby do tego w ten sposb: Musi istnie pierwsza przyczyna i ta przyczyn jest bg. To aosne, kulawe i nieuzasadnione domniemania. Nie mamy adnych dowodw, e te domniemania maj jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistoci. Podczas gdy krajobrazy naturalne stale ulegaj zmianie, to prawa Natury pozostaj niezmienne. S wieczne. W rzeczywistoci, odkd istnieje czas, nie jestemy nawet w stanie precyzyjnie okreli, co ten termin oznacza, poza tym, e ma on zwizek z ruchem planet, obiektw i kolejnoci zdarze. Mona powiedzie e Wszechwiat istnia od zawsze rwnie dobrze, jak powiedzie e bg istnia od zawsze. W odpowiedzi na argument mwicy e kto musia to wszystko stworzy na pocztku, mona da rwnie dobry kontrargument kto inny musia najpierw stworzy boga. Twierdzenie, e stale zmieniajcy si Wszechwiat mg nagle samoistnie pojawi si z niczego, jest tak samo zasadne, jak twierdzenie e to bg stworzy go z niczego. Wnioski s oczywiste. Odpowied brzmi, e po prostu nie wiemy jak to wszystko si zaczo i czy kiedykolwiek by jaki pocztek. O ile nam wiadomo, Wszechwiat istnieje od zawsze. Jeli chodzi o zagadk boga, czy te bogw, to istniej tysice mitw, opowieci i bajek o bogach, boginiach, anioach, duchach, diabach, wrkach i gremlinach, jednak nie ma adnych dowodw potwierdzajcych ich istnienie, a na ich temat wiemy jedynie tyle, e s to produkty wybujaej ludzkiej wyobrani. Poddanie si lozoi chrzecijaskiej to tchrzliwa ucieczka od rzeczywistoci, ucieczka do Krainy Czarw, oraz zniszczenie rozumu i zdrowego rozsdku. Powtrzmy: chrzecijastwo gardzi faktami, dowodami i rozumowaniem. Chrzecijastwo gardzi logik. Stanie si chrzecijaninem to poddanie si perwersyjnej, ydowskiej manipulacji umysu. Nowonarodzony chrzecijanin to zboczeniec. Jego instynkty s stpione, jego umys jest rozproszony, a jego spojrzenie na ycie, seks, oraz przetrwanie wasnej rasy kompletnie odstaj od stanu, w jakim istota ludzka zostaa pierwotnie stworzona przez Natur. Staje si on niszczycielem wasnej rasy. 216

Rozdzia 17 Mimo e konwersja na chrzecijastwo to kwestia statusu spoecznego i jedynie niewielu czonkw Biaej Rasy bierze to na powanie, to ju waciwie kady daje bierne przyzwolenie na chrzecijask dominacj w kwestiach wiatopogldowych i spoecznych. To bardzo wane ustpstwo, i miao ono zgubny wpyw na kultur, wadz i oglny stan Biaej Rasy w cigu ostatnich 2 tys. lat. Oto dylemat Biaego Czowieka. W polityce, interesach, w dziaaniach wojennych i w innych przedsiwziciach kieruje si on instynktem i zdrowym rozsdkiem, ktrym Natura tak hojnie go obdarzya. Odwouje si do prawa przetrwania i korzysta z wasnych dowiadcze. Nastpnie w Niedziel idzie do kocioa, gdzie jego umys zostaje poddany manipulacji i odrzuca cay zdrowy rozsdek. Wypada z orbity i dryfuje nierealnym, chaotycznym wiecie, a jego mzg odrywa si od rzeczywistoci. Wychodzi stamtd zagubiony, otpiony, drczy go sumienie, a w Poniedziaek znw musi stawi czoa problemom prawdziwego wiata. Pozostaje on wewntrznie rozdarty pomidzy dwoma sprzecznymi wiatami rzeczywistym i fantastycznym, stworzonym przez zgraj ydowskich skrybw o nieustalonej tosamoci. Jego umys jest sparaliowany strachem przed piekem; odraajc ognist otchani, do ktrej jego dobry, kochajcy, miosierny, askawy (i ydowski) bg zele 99% swoich ukochanych oar. W tym miejscu moemy rwnie postawi pytanie: kiedy bg, swojej nieskoczonej mdroci, stworzy pieko i szatana? Czy byo to pierwszego dnia, kiedy powstao niebo i ziemia? Czy Chrystus, jeden ze witej Trjcy, ktra istniaa zawsze, ktry musia bez wtpienia istnie w czasie stworzenia pieka take uczestniczy w jego projektowaniu i stworzeniu? Jeli bg wie wszystko i widzi wszystko wstecz i wprzd, to czy nie zaplanowa celowo, e wyle znaczn wikszo stworzonych przez siebie istot ludzkich do pieka, gdzie bdzie si mg nad nimi znca do woli? Blisze spojrzenie na szatana daje nam do zrozumienia, e on take by pomyk bg stworzy go jako anioa, lecz ten upad. W wyniku tego niewyjanionego wypadku mamy powanego przeciwnika boskiej strony, ktry pogrywa z bogiem w kotka i myszk, by przecign jak najwicej nieszczsnych pionkw na swoj stron. Z treci caej historii wynika, e bg desperacko stara si nas ocali bymy mogli pj do nieba, jednak szatan jest od niego mdrzejszy, sprytniejszy i lepiej mu idzie cignicie nas do pieka. Wydaje si 217

Odwieczna Religia Natury oczywiste, e bg przegrywa a jego pomyka wygrywa. Co za absurdalna i zabawna sytuacja! Mamy niby uwierzy, e bg jest nieomylny, wszechwiedzcy, e dziki niemu wos nam nie spadnie z gowy, lecz kiedy bierze sprawy w swoje rce, kada jego decyzja okazuje si porak, z ogromn szkod dla nas, ludzi. Po pierwsze, Adam i Ewa popenili bd ju pierwszego dnia i wpadli w puapk, ewidentnie zastawion przez boga. Po drugie, bg musia utopi miliony ich potomkw, poza jedn rodzin. Ta mieszna historyjka mwi nam nastpnie, e bg mia syna z zamn ydwk imieniem Maryja, oraz e ten syn zosta ukrzyowany i wykrwawi si na mier, bo mia uratowa nas, ndznych grzesznikw, od pjcia pieka. Jednak po 2 tys. lat oczywistym jest e i to si nie udao, poniewa dzi liczba osb wyznajcych chrzecijastwo jest coraz nisza, a ydzi i komunici przejmuj kontrol nad wiatem. W kadym razie, mwi si nam, e nieomylny bg stworzy przez przypadek szatana. Ten szatan jest teraz jego najwikszym, zapalczywym rywalem, i wedug historii biblijnej zwyciy, staczajc ludzi w stworzonym przez boga piekle, skd nasz domniemany Stwrca nie bdzie mg nas wycign. Przychodzi Wam na myl co mieszniejszego? Jak powiedzia niegdy synny genera, kto na tyle gupi by uwierzy w co takiego, uwierzyby w cokolwiek. Okazuje si jednak, e Biblia zostaa spisana i ulego jej setki milionw czonkw Biaej Rasy. Za tymi gupawymi historyjkami z pewnoci musi by jaki ukryty motyw. I rzeczywicie, jest. Sprawa staje si jasna, gdy przyjrzymy si (a) kto napisa Stary i Nowy Testament, oraz (b) kto na tym korzysta. Gdy wemiemy pod uwag, e Stary i Nowy Testament zostay napisane przez przebiegych ydw, cay nikczemny spisek zaczyna mie sens. Omwilimy ju zdradzieck, podstpn natur ydowskiej rasy na przestrzeni dziejw. Przyjrzelimy si rwnie ich historii, i widzielimy, e gdy Rzymianie zniszczyli Jerozolim, zostali zaatakowani, jednak nie przy uyciu siy, lecz zdrady i kamstwa. Narzucajc samobjcz religi chrzecijask na niegdy dumne i potne Cesarstwo Rzymskie, zniszczyli je. Wszyscy wiemy, e upadek Rzymu zapocztkowa tysic lat Ciemnych Wiekw, w czasie ktrych Biaa Rasa bya pogrona w ignorancji, ubstwie i przesdach. Wiemy rwnie, e gdy z nadejciem Renesansu Biaa Rasa wyzwolia si wreszcie czciowo z tego zaburzenia umysu, yd by tu obok, sprawujc kontrol nad nansami, wadz i religi Biaego Czowieka. 218

Rozdzia 17 Wiemy, e Rzymianie, ktrzy stworzyli najwspanialsz cywilizacj staroytnoci i prawdopodobnie wszechczasw, 2 tys. lat temu bezsprzecznie dominowali w wczenie znanym wiecie. Wiemy, e by to jeden z najwspanialszych przejaww energetycznych i produktywnych charakterystyk Biaej Rasy. Jestemy rwnie wiadomi, e kiedy ten dumny lud uleg perdnym i zdradzieckim naukom chrzecijaskim, ju nigdy nie by taki sam, a Bia Rasa nie ju nigdy potem nie sprawowaa kontroli nad swoim losem. Odtd pasoytniczy yd przej kontrol nad wiatem. Jest wic oczywiste, e chrzecijastwo byo i jest nadal potnym narzdziem uywanym przez zakaman i podstpn ras ydowsk do pokonania, rozbicia i zniszczenia Biaej Rasy. Jest dzi bardziej jawnie ni kiedykolwiek uywane do skundlenia Biaego Czowieka i zniewolenia powstaego w ten sposb cichego i pokornego gupca, dojnej krowy dla pasoytniczego yda. Mwic w skrcie: ydzi wynaleli chrzecijastwo, zaszczepili je w Biaych Ludziach w celu wyhodowania idealnych gojw, czyli ulegego byda. Oto moje wnioski i mj werdykt. To jedyne sensowe wnioski. Najwyszy czas, aby Biay Czowiek mia swoj wasn religi; sformuowan przez Biaych, zaprojektowan dla przetrwania, ekspansji i postpu Biaej Rasy. Nadrzdnym celem tej ksiki jest pooenie fundamentu pod tak religi.

219

Odwieczna Religia Natury

220

Rozdzia 18

Talmud
Rzeczywista istota ydowskiej religii nie jest zawarta w Starym Testamencie czy w Picioksigu, ale w Talmudzie. Dla wiata zewntrznego ydzi preferuj by kojarzeni ze Starym Testamentem. Ponownie, jest to czciowe oszustwo, a take czciowa zasona dymna dla ich rzeczywistych programw i dogmatw. Kiedy ydowscy chopcy i dziewczta osign wiek trzynastu lat, nie ucz si ju ze Starego Testamentu, jakiemu maj niby suy, ale czas ten maj wypeniony dogbnymi badaniami i kursem indoktrynacji z Talmudu. To jest ich prawdziwa Biblia. ydzi twierdz, e w tym samym czasie gdy Mojesz na grze Synaj otrzyma od boga prawo spisane na kamiennych tablicach, otrzyma rwnie jego interpretacj, ustne prawa. Twierdz oni, e to dlatego Mojesz tak dugo pozostawa na grze; poniewa bg mg mu da prawo pisane w jeden dzie. Mamy na uwadze, e wszystko to jest zmylone i wynalezione przez ydw, niemniej jednak istotne jest zwrcenie uwagi na ich wasne wyjanienie pochodzenia ich credo. Mojesz podobno przekaza te ustne prawa Jozuemu, Jozue z kolei rzekomo przekaza je siedemdziesiciu starszym, starsi nastpnie przekazali je prorokom, a prorocy Wielkiej Synagodze. ydzi potem sukcesywnie przekazywali ustnie prawa niektrym rabinom, a gdy nie byo ju moliwe by zachowa je ustnie, postanowili je spisa. To znowu jest ich mityczne wyjanienie pochodzenia ich witego credo. Jest to oczywiste, poniewa nie opieraj si na adnych faktach. To czysty mit, podobnie jak reszta ich wasnej, zmylonej 221

Odwieczna Religia Natury historii. Jest bardzo wtpliwe, czy ludzie, tacy jak Mojesz lub Jozue w ogle istnieli. Niemniej jednak, wracajc do rde historycznych, dobrze wiedzie e przed nadejciem chrzecijastwa istniay w Palestynie szkoy, w ktrych bya wykadana wita literatura ydowska. Komentarze doktorw prawa byy odnotowywane na listach i wykazach, jako pomoc dla pamici, a te zebrane razem day pocztki ydowskiego Talmudu. Istnieje duga historia jego kompilacji, od pocztku a do dzisiejszej wersji. Nie chc zajmowa przestrzeni tej ksiki, wdajc si w szczegy wszystkich skomplikowanych machinacji, ktre miay miejsce aby rozbudowa go do obecnych, ogromnych woluminw. Wystarczy powiedzie, e Miszna jest fundamentem i gwn czci caego Talmudu. Ksika ta zostaa przyjta przez ydw na caym wiecie i zostaa uznana za ich autentyczny kodeks prawa. Z biegiem czasu, interpretacje tego kodeksu wzrosy, a po sporach i decyzjach doktorw prawa Miszna zostaa spisana. Te pisma ktre byy interpretacj przepisw prawa, stanowi inn cz Talmudu, zwan Gemara. W sumie zatem te dwie czci, mianowicie Miszna, ktra suy jako tekst prawa ydowskiego, a nastpnie Gemara, ktra suy jako analizy i interpretacje tego prawa, stanowi ydowski Talmud. Do roku 500 n.e. Talmudu zosta mniej lub bardziej zebrany w form, jak ma obecnie. Nawet w tym czasie byy dwa gwne Talmudy uywane przez ydw; jeden to Talmud palestyski, a drugi to Talmud babiloski, z ktrych ostatni, Talmud babiloski, by bardziej wszechstronny. Nie zosta on opracowany przez jedn osob, ani w jednym czasie, ale przez wielu wybitnych przywdcw ydowskich, ktrzy pracowali nad nim przez wiele lat. Talmud babiloski jest tym, ktry jest dzi akceptowany przez wikszo ydw, ale nie wszystkich. Kiedy odnosimy si do Talmudu w tym rozdziale, bdziemy mwi w zasadzie o Talmudzie babiloskim. Tak wic Miszna, Gemara, Tosefta, i Perusz Ha-Misznajot, wszystkie zebrane razem stanowi ogromn prac, ktra nazywana jest Talmudem. Kompletny Talmud zawiera szedziesit trzy ksigi, co daje 524 rozdziay. W t opas literatur wpleciono wiele bzdur i wiele brudu, ktre tworz podstaw ydowskiego nauczania. Talmud okrela plan zniszczenia gojskich ludw wiata, wliczajc w to zagarnicie ich bogactw i zniewolenie wszystkich narodw. Zbir ten zawiera wszystkie ydow222

Rozdzia 18 skie prawa dotyczce stosunkw midzy ydami, a take w stosunku ydw wobec gojw. Talmud zawiera rwnie wiele szczegowych porad na temat stosowania owocw, nasion, zi, drzew itp. Jest tam wiele szczegw na temat ydowskich wit; kiedy maj si rozpoczyna, kiedy maj zosta zakoczone i jak maj by obchodzone. Posiada obszerne wywody prawne na temat maestw, rozwodw, obowizkw, relacji, chorb i wielu innych zagadnie na tym polu wiedzy. Reguluje niemal nieograniczone pole dziedzin. Opisuje stosunek kar i odszkodowa w odniesieniu do szkd, okrela jak due robi oary i wita, obrzdy i ceremonie. To samo tyczy si oczyszczenia, ktre jest szczegowo opisane. Dalej, Talmud opisuje obszernie same prawa. Omawia przepisy prawne dotyczce handlu i nieruchomoci. Omawia prawo sdowe i kary za poszczeglne przestpstwa. Dotyczy take rnego rodzaju przysig i ich amania. Zawiera zbir tradycyjnych praw i decyzji zebranych z przekazw ustnych wybitnych ydowskich uczonych i nauczycieli. Ksika idzie dalej. Nie ma tam tematu, ktry nie dotyczyby choby najmniejszej czci ycia yda. Wiele z nich jest banalnych, wiele z nich jest niezwykle nudnych. Niemniej jednak, treci wyoone w Talmudzie stanowi podstawow lozo i credo ydw, ktre robi z nich niebezpiecznego pasoyta w kadym spoeczestwie, w ktrym oni yj. Nie jest moim celem, aby zagbia si w szczegowe informacje zawarte w kompendium ksig Talmudu. Wystarczy powiedzie, e ta ksiga bya zawsze uwaana przez ydw za wit. Cay czas uwaaj t ksig waniejsz ni tzw. Pismo wite. Sam tekst Talmudu wyranie to potwierdza. W pierwszej czci mwi: Ci, ktrzy powicaj si czytaniu Biblii wykonuj pewn prac, ale nie du; Ci, ktrzy studiuj Miszna, otrzymaj nagrody; Ci za, ktrzy bior na siebie badania Gemara, s obdarowani najwysz cnot. W innej czci Talmud mwi: Pismo wite jest jak woda, Miszna jak wino, a Gemara jak aromatyczne wino. Poniej znajduje si znana i wysoko ceniona opinia w pismach rabinw: Mj synu, zwaaj na sowa uczonych bardziej, ni na sowa spisane w prawach. Innymi sowy, mody yd jest szkolony do swej roli i czci udziau w ydowskim wiatowym spisku. Powtarza mu si w kko, e musi zwrci szczegln uwag na nauki Talmudu, a 223

Odwieczna Religia Natury nie spisane prawo Starego Testamentu. Podczas gdy obie ksigi stanowi ich podstawowe credo religijne, nauki Talmudu maj pierwszestwo i s priorytetowe. Przez cay Talmud uywane jest sowo goj, odnoszce si do niewiernych, w szczeglnoci do Biaych pogan i Rzymian. To jest ich obraliwe okrelenie oznaczajce bydo lub zwierz. Od wczesnego dziecistwa ydw uczy si, e goje, wszyscy goje, s bestiami i maj by traktowani tak samo jak traktuje si bydo. Sensem caej nauki Talmudu jest wrogo i nienawi do gojw. Mimo e Talmud nie by zebrany w jedn cao do roku 500 n.e., w znacznej czci zosta napisany przed er chrzecijask, w czasie gdy Rzym by u szczytu chway. Polityka pasoytniczych ydw od niepamitnych czasw zawsze zmierzaa do tego, by da upust swojej nienawici do dominujcej i panujcej struktury wadz Biaych. Nie jest zatem zaskoczeniem, e wiele nienawici w Talmudzie jest skierowana przeciwko rzymskiej wadzy. Kiedy Babilon by u szczytu swej potgi, ich najbardziej brutalna nienawi skierowana bya przeciw Babilonii. Po tym, jak zniszczyli Babilon, najbardziej zaciek nienawi skierowali przeciw Rzymianom. Jak zawsze, ydzi atakuj i rozpraszaj si w caym zdrowym, produktywnym spoeczestwie Biaych, a potem krzycz o przeladowaniach. Nazywali Rzymian tyranami. Twierdzili, e Rzymianie trzymali Izraelitw w niewoli. Gorczkowo wmawiali swoim wspplemiecom, e tylko poprzez zniszczenie Rzymian bd wolni od tego, co nazywali ich czwart niewol. Gosili wic, e kady yd musi zrobi wszystko co w jego mocy, by zniszczy to bezbone krlestwo Edomitw (Rzym), ktrzy rzdz caym wiatem. Poniewa jednak, nie zawsze i nie wszdzie mona dokona efektywnej zagady gojw, Talmud radzi wic, e powinni przynajmniej atakowa porednio, ranic i osabiajc ich w kady moliwy sposb, co pomoe w ostatecznym zniszczeniu. W miar moliwoci, yd powinien zabija gojw i robi to bez miosierdzia. Tak mwi Talmud. Ich nienawi do Rzymu nie znaa granic. Mwi, e Cesarstwo Rzymskie jest jednym z najbardziej znienawidzonych przez nich krlestw. Nazywaj to Krlestwem Ezawa i Krlestwem Edomitw, Krlestwem Dumy, Niegodziwym Krlestwem i Bezbonym Rzymem. Tureckie imperium nazywaj Krlestwem Izmaelitw, ktrego nie chc zniszczy. Krlestwo Rzymu, jednak musi zosta zlikwidowane. Spaczony Rzym bdzie zniszczony, a to przyniesie zbawienie i wol224

Rozdzia 18 no dla boego ludu wybranego. Tak mwi Talmud. Jak wszyscy wiemy, dokonali zniszczenia Rzymu. Bro, ktra walnie przyczynia si do zniszczenia Rzymu to samobjcze chrzecijaskie nauki, ktre ydzi utrwalili w Biaej rzymskiej cywilizacji. Talmud mwi dalej Tu po zniszczeniu Rzymu zostaniemy zbawieni. Tumaczone z ydowskiego argonu, oznacza to e jak tylko zniszcz Rzym, bd panowa. Historia pokazuje, e po tym jak ydzi zniszczyli i wymazali z mapy Rzym swoimi samobjczymi naukami, Biay Czowiek nigdy ju nie odzyska kontroli nad wasnym przeznaczeniem. Zniszczenie Rzymu nie byo oczywicie kocem ydowskiego planu. Talmud mwi, e yd przez fakt e naley do narodu wybranego i jest obrzezany, posiada tak wielk godno, e nikt, nawet anio, nie moe si z nim rwna. W rzeczywistoci, jest on uwaany za niemal rwnego bogu. Kto uderzy Izraelit - mwi rabin Chanina - dziaa tak, jakby uderzy w oblicze boskiego majestatu. yd jest zawsze uwaany za dobrego, bez wzgldu na ilo grzechw ktre popeni. Jego grzechy nie mog te go skazi, tak jak brud nie moe zanieczyci jdra orzecha, ale tylko jego skorupk. yd jest zawsze traktowany tak jak gdyby cay wiat by jego i wszystko co na wiecie ma mu suy, zwaszcza zwierzta, ktre maj posta czowieka. W kwestiach prawnych Goj lub suga nie moe dziaa w charakterze wiadka. Ponadto, yd moe kama i krzywoprzysiy by potpi gojw. O tym Talmud mwi dalej: Nasza nauka jest jak kotlina: Kiedy yd i goj przychodz do sdu, zwolnij yda, jeli moesz, zgodnie z prawem Izraela. Jeli goj wygrywa, powiedz mu o tym, czego wymaga nasze prawo. Jeeli jednak yd moe by zwolniony zgodnie z prawem gojw, zwolnij go i powiedz, e to ze wzgldu na nasze prawo. Jeli nie mona nic zrobi, wykonaj bezduszne kroki wobec gojw, jak rabin Ischmael radzi. W kadym razie, ich wojna przeciwko gojom jest nieugita. Cytujc z Ksigi Przysw 24:6 Roztropnie prowad wojn przeciwko nim, a Talmud odpowiada na pytanie, co to za wojna: To rodzaj wojny gdzie wszyscy z jednej krwi musz walczy przeciwko naszym wrogom, tak jak Jakub przeciwko Ezawowi; przez podstp i w kady moliwy sposb. Musz by zwalczani bez przerwy, a waciwy porzdek zostanie przywrcony. (przywrcenie porzdku oznacza dla ydw ostateczn ydowsk tyrani na caym wiecie.) Z satysfakcj powiem e musimy si wyzwoli i obj panowanie nad nimi. 225

Odwieczna Religia Natury Dugo by cytowa z Talmudu. W swojej dugo skrywa on przed wzrokiem gojw wiele podych i podstpnych treci. Tylko intensywne i dugotrwae studia nad ydowskim nauczaniem objawiaj cay miertelny program jaki w nim zawarto. Nie mam zamiaru nawet czciowo przytacza tu treci tak opasych tomw. Wystarczy powiedzie, e jest to szczegowy program wicy ydw razem kodeksem ustaw i jest to dugoterminowy plan zniszczenia Biaej Rasy. Ostatecznym celem jest cakowite zniszczenie narodw i dominacja nad wiatem gojw, w ktrym Biaa Rasa jest ich najbardziej znienawidzonym wrogiem. W rozdziale Protokoy Mdrcw Syjonu bd analizowa treci Talmudu bardziej szczegowo. Powic wicej miejsca temu zagadnieniu tam, poniewa Protokoy mwi wicej w sposb jasny, zwizy i s istot nauk Talmudu. Podsumowujc to co ju odnotowaem na temat Talmudu, Protokoy i Manifest Komunistyczny cakiem dobrze ukazuj fundament ydowskiego programu zniewolenia wiata. Protokoy i Manifest Komunistyczny same w sobie s czym w rodzaju destylacji nauk Talmudu. Talmud by pierwszy i to w nim zawarto cay ydowski plan supremacji. Talmud przymi wszystkie inne ydowskie ksigi.

226

Rozdzia 19

Protokoy Mdrcw Syjonu


Powiedziaem wczeniej e ydzi napisali pi gwnych ksiek o duym znaczeniu w ich programie destrukcji Biaej Rasy. Pierwsze dwie to Stary i Nowy Testament, trzeci jest Talmud. Czwarta ksika to Protokoy Mdrcw Syjonu. Protokoy s niewtpliwie najbardziej zabjczym, okrutnym, diabolicznym programem zniewolenia i zagady ludzkoci, jaki kiedykolwiek zosta stworzony przez zdeprawowany zbiorowy umys ludzki. Zawieraj one tajny program dla wewntrznych krgw wpywowych ydowskich dygnitarzy ktrzy rzdz wiatem. Uwaa si e krgi te skadaj si z ok. trzystu znajcych si nawzajem ydw, ktrych tosamo pozostaje nieznana dla reszty wiata. Pozostaj oni rwnie nieznani dla wspierajcych ich ydowskich wyznawcw. Mdrcy, centrum nerwowe ydowskiej dyktatury, od wiekw uzurpuj sobie najwysz wadz na wiecie. Stanowi oni ciao zarzdzajce Kahaem i ras ydowsk. Program okrelony w Protokoach jest bardzo zoony i ciko go streci, gdy zawiera wiele z ukrytych treci, ktre ydzi wpletli w opase tomy Talmudu. Ich nieco przedestylowana, trujca tre jest take zawarta w Kapitale i w Manifecie Komunistycznym Karola Marksa. Ponadto, jest to rozszerzenie lozoi wyoonej w ydowskiej Biblii. Naley jednak zauway, e Stary Testament jest 227

Odwieczna Religia Natury przeznaczony dla ydw, Nowy Testament zosta zaprojektowany specjalnie by ogupi i wprawi w zakopotanie gojw, natomiast Protokoy s tajnym dokumentem. W adnym wypadku nie miay one nigdy by wystawione na oczy gojw. Warto zwrci rwnie uwag, e rzesze ydowskich wyznawcw nie miay nigdy pozna prawdziwych zamiarw swoich liderw. Fakt, e Protokoy s obecnie dostpne dla gojw, a dla Biaej Rasy w szczeglnoci, jest jednym z najwspanialszych przypadkw w historii. Zostay one po raz pierwszy opublikowane w 1905 r. przez prof. Siergieja Nilusa, duchownego kocioa prawosawnego w Rosji. We wstpie zaznacza on, e rkopis zosta mu przekazany cztery lata wczeniej przez przyjaciela, ktry zarczy, e byo to autentyczne tumaczenie dokumentu skradzionego przez kobiet jednego z najbardziej wpywowych i wysoko postawionych przywdcw Wolnomularstwa, na koniec spotkania zainicjowanego we Francji, gniedzie ydowsko-masoskiego spisku. Profesor Nilus dodaje rwnie, e Protokoy nie s dokadnymi zapisami z posiedze, lecz raportem sporzdzonym przez jak potn osob nalec do ydowskiego spisku. Ponadto, najwyraniej brakuje w nich pewnej czci zapisu. Protokoy zostay opublikowane przez Siergieja Nilusa w formie ksikowej w Rosji w 1905r. Kopia tej ksiki znajduje si w British Museum, opatrzona dat powstania 10. sierpnia 1906r. Wydanie tej ksiki byo bardzo powanym zagroeniem dla ydowskiego spisku. Adolf Hitler stwierdzi, e gdy tylko ksika ta stanie si powszechn wasnoci narodu, ydowskie zagroenie bdzie mona uzna za zamane. To pokazuje wag tego dokumentu. ydzi zdawali sobie z tego spraw i tu po rewolucji w Rosji, pod reimem Kiereskiego, wszystkie istniejce egzemplarze zostay zniszczone. Za czasw jego nastpcw posiadanie kopii Protokow w Rosi Radzieckiej byo uznawane za przestpstwo karane rozstrzelaniem. Zaleca si, aby kady Biay Czowiek przestudiowa ten zabjczy dokument, w celu przekonania si o jego prawdziwoci i lepszego zrozumienia ydowskiego spisku. Oczywicie ydzi wci wykrzykuj e to oszustwo, e s to falsykaty. Jeli mamy do czynienia z falsykatem, to oczywicie musi istnie orygina ktry podrobiono. W kadym razie, historia mwi sama za siebie - ydowska dywersja i program podboju wiata odpowiadaj treci Protokow. To najlepszy dowd na to, e Protokoy s autentyczne. 228

Rozdzia 19 Henry Ford w wywiadzie udzielonym dla New York World, 17 lutego 1921 r. powiedzia zwile i przekonujco: Jedyne co mog powiedzie na temat Protokow to to, e pasuj one do tego co aktualnie dzieje si na wiecie. Maj one szesnacie lat i jak dotd ich tre odpowiada wydarzeniom rozgrywajcym si na wiecie. Pasuj do tego, co dzieje si w tej chwili. Od tamtego owiadczenia pana Forda upyno przeszo pidziesit lat. Dzi widzimy na wasne oczy, jak wiat rozwin si od tego czasu. Widzimy dokadne potwierdzenie programu zawartego w Protokoach. Praktycznie cay wiat jest teraz kontrolowany przez ydw, trzeba wic by ydowskim agentem lub kompletnym idiot by kwestionowa autentyczno Protokow Mdrcw Syjonu. ydzi tymczasem konsekwentnie zaprzeczaj autentycznoci Protokow. W USA powoali nawet senack komisj, ktra po zbadaniu ich owiadczya w swoim raporcie, e zostay one sfaszowane. Stao si to oczywicie pod kierownictwem takich ydowskich senatorw jak np. Javits, oraz innych pro-ydowskich lokajw. Koniec kocw, twierdzenia ydw mwice e Protokoy s faszerstwem oraz fakt, e ydzi s najwikszymi na wiecie kamcami i oszustami s najlepszym dowodem na autentyczno tych dokumentw. Nic dziwnego e ydzi nigdy nie odnieli si do niebezpiecznych treci jakie nios ze sob Protokoy, ani do zwizku przepowiedni w nich zawartych z krokami ktre zostay jak dotd poczynione w celu ich realizacji. To zbyt oczywiste, by dalej o tym dyskutowa. ydzi maj tego wiadomo i dlatego nigdy nie dyskutuj na temat treci Protokow ani spisku, ktry dziaa na naszych oczach. W kadym razie, diaboliczne plany zawarte w Protokoach Mdrcw Syjonu nie s niczym nowym w ydowskiej historii. Ukazuj one plan dziaania narodu ydowskiego, rozwijanego na przestrzeni wiekw i uaktualnionego przez Mdrcw. Wedug tajnych syjonistycznych zapisw, krl Salomon i inni ydowscy uczeni ju w roku 929 p.n.e. obmylali teoretyczny plan pokojowego podboju wiata. W miar upywu czasu, szczegy tego planu zostay dopracowane i wypenione przez wtajemniczonych. Uczeni ci zdecydowali, e Syjon ma podbi wiat za wszelk cen. Ich symbolem sta si w, ktrego gowa reprezentowaa wtajemniczonych w plany ydowskiej elity, a ciao lud ydowski. Elity zawsze owiane byy tajemnic, nawet 229

Odwieczna Religia Natury dla samego narodu ydowskiego. Gdy w przenika do serc napotkanych narodw, osabia je i pochania ich moc. Przepowiedziano, e aby wypeni swoje zadanie, w musi owin si wok Europy, oraz e bdzie to rwnoznaczne z objciem panowania nad wiatem. Ma to by osignite z uyciem wszystkich moliwych rodkw, tj. objcie wadzy, podbj gospodarczy, kontrola nansw, propaganda, podstp, oszustwo, wojna itp. Kady kto studiowa Talmud, dostrzee e jego treci i rozwleka polemika zostay przeszczepione do Protokow. Aby pokaza e diabelski spisek zwizany z Protokoami (ktre s naprawd tak stare, jak plemi, ktre je stworzyo) nie jest niczym nowym, pokaemy e te same zasady i moray, ktre w nich spotykamy mona byo spotka ju w XV w., a nastpnie w 1889 r. we francuskim dzienniku sponsorowanym przez Rothschildw. 400 lat wczeniej, 13 Stycznia 1489 r., ydowski rabin Chemor z Arles w Prowansji (Francja) napisa do Wielkiego Sanhedrynu, ktry w owym czasie mia swoj siedzib w Konstantynopolu, z prob o rad. Ludzie w Arles zagraali synagogom i rabin chcia si dowiedzie, co ydzi powinni zrobi w tej sytuacji. W odpowiedzi otrzyma pismo nastpujcej treci: Drogi, Kochany Bracie w Mojeszu, Otrzymalimy Twj list, w ktrym piszesz o swoich niepokojach i nieszczciach ktre musisz znosi. Syszc te ze wieci jestemy przepenieni blem i gorycz. Rada Wielkich Satrapw i rabinw jest nastpujca: 1. Z tego co mwisz, krl Francji wymaga, bycie przeszli na chrzecijastwo. Uczycie to, gdy nie ma innego wyjcia, lecz niech Prawo Mojeszowe na zawsze goci w Waszych sercach. 2. Skoro prawo ograbi Ci z majtku (zgodnie z wczesnym prawem, ydzi z chwil konwersji na chrzecijastwo musieli zda swj majtek), uczy swoich synw kupcami, by stopniowo mogli oni ograbia chrzecijan z ich majtku. 3. W zwizku z tym e Wasze ycie jest zagroone, uczy swoich synw lekarzami i aptekarzami, by mogli odbiera ycie chrzecijanom. 230

Rozdzia 19 4. Odnonie niszczenia synagog uczy swoich synw kanonikami i klerykami, by mogli niszczy chrzecijaskie kocioy. 5. Jeli chodzi o inne zmartwienia, na ktre si uskarasz uczy swoich synw adwokatami i prawnikami i dopilnuj, aby zawsze mieszali si w sprawy pastwa. Niech narzuc chrzecijanom swoje jarzmo, zdominuj ich wiat i zemszcz si na nich. 6. Trzymaj si rad, ktre Ci dajemy, a dziki swojemu dowiadczeniu i pokorze zdobdziesz wadz. Podpisano V.S.S.V.F.F., Ksi ydw, 21 Caslue (Listopad, 1489r.) W roku 1844, tu przed tym jak ydowska rewolucja ogarna wikszo krajw Europy, ochrzczony yd Benjamin Disraeli ktrego prawdziwe nazwisko brzmiao Israel, opublikowa swoj powie Conningsby, w ktrej ujawni: wiatem rzdz zupenie inne osoby, ni myl ludzie, ktrzy nie maj wstpu za kulisy. Posun si nawet do stwierdzenia, e wszystkie te osoby to ydzi. Mapa przebiegu symbolicznego wza wyglda nastpujco: pierwszym etapem w Europie by rok 429 p.n.e., gdzie za czasw Peryklesa w sign po wadz. Drugi etap to Rzym, w czasach zblionych do panowania Juliusza Cezara. By moe bdzie zaskoczeniem dla wielu czytelnikw, e Juliusz Cezar, ktry zyska prawdopodobnie wiksz saw i rozgos ni jakikolwiek inny Rzymianin, by w rzeczywistoci cennym agentem ydw. To wanie z tego powodu zosta on zamordowany przez ma grup rzymskich patriotw, ktrzy naraali swoje ycie, aby nie dopuci do upadku Republiki. ydzi pakali i lamentowali nad ciaem Cezara, jak maj w zwyczaju robi zawsze, kiedy zginie jeden z ich agentw. Trzeci etap to Madryt w roku 1552, za czasw Karola V, czwarty to Pary ok. roku 1790 - schyek panowania Ludwika XVI i zapowied wybuchu Rewolucji Francuskiej. Pity krok to Londyn, rok 1814, tu po klsce Napoleona. Szsty krok to Berlin po zakoczeniu wojny francusko-pruskiej, w roku 1871. Sidme posunicie to Sankt Petersburg i rok 1881. We wszystkich tych pastwach, wszdzie gdzie przewin si w, zamieszanie i straty byy ogromne. 231

Odwieczna Religia Natury Wszystkich Protokow jest 24, a kady z nich a kipi od jadu. Uywane w nim okrelenie goj oznacza Biaych i nie-ydw. Jest to obraliwe ydowskie okrelenie, synonim do sowa bydo. Innymi sowy, postrzegaj oni gojw (w tym rasy Biaej) jako bydo, ktrym mona manipulowa, ktre mona niewoli i zarzyna dla wasnej korzyci. Jak ju powiedziano, kilka Protokow uznaje si za zaginione. Zdecydowanie podejrzewam, e ma to zwizek z ogromn rol, jak judeochrzecijaskie oszustwo odegrao w ujarzmianiu gojw. Poniewa prof. Nilus by rwnie ksidzem, mg sam usun te fragmenty uznajc je za szkodliwe dla swojego kocioa. Protokoy ktrymi dysponujemy s niekompletne, niemniej jednak na tych siedemdziesiciu krtkich stronach wyoony jest podstawowy ydowski program, wic konieczne jest, abymy je zbadali. Jest to niezbdne dla zrozumienia ydowskiego sposobu mylenia i taktyki. W kolejnym rozdziale przyjrzymy si pokrtce treci 24 Protokow.

232

Rozdzia 20

Tekst Protokow
Poniszy tekst stanowi skrt z 24 Protokow. W podsumowaniu trzeba byo pomin wiele rzeczy. Idee w nich wyraone s autorstwa ydw, nie mojego. Naley pamita, e Protokoy zostay napisane co najmniej 70 lat temu, a sformuowano je wieki wczeniej. Protok nr 1 Niniejszy Protok przedstawia abecado wadzy politycznej. Dotyczy wszystkich tych naiwnych fantazji o demokracji, samostanowieniu, oraz innych iluzji, ktre czcimy od lat i przedstawia je jako zwyke oszustwo. Protok stwierdza, e wolno polityczna jest tylko ide, ktra nigdy si nie speni. Idea wolnoci moe by wykorzystywana jako przynta do zwabienia mas ludzkich do jednej partii, w celu zmiadenia partii, ktra aktualnie sprawuje wadz. Std wniosek e, zgodnie z prawami Natury, istot prawa jest sia i potga. Protok zwraca uwag, e lepa potga narodu nie moe nawet jeden dzie istnie bez przywdztwa. Wykorzystanie potencjau tej mocy staje si o wiele atwiejsze, jeeli przeciwnik jest zaraony ide wolnoci lub tzw. liberalizmu, gdy w imi tych idei jest gotw odda wadz. W kadym razie, caa idea samorzdnoci jest mistykacj i oszustwem, i jest uywana jako iluzja by pochwyci tumy, ktre pozostawione samopas zawsze kocz w chaosie. 233

Odwieczna Religia Natury Anarchia to co, co yd stale promuje. Kontrolujc nanse pastwowe, promuje bratobjcze konikty, ktre wkrtce przeradzaj si w walk klas i obracaj pastwo w proch i py. Gdy wycieczone pastwo wpadnie w konwulsje i za spraw wewntrznych sporw pogry si w wojnie domowej lub padnie oar zewntrznego wroga, mona je uzna za nieodwracalnie utracone na rzecz ydw. Nastpnie mowa o tym, e przy zdobywaniu wadzy nie ma nic niemoralnego w uywaniu podstpu, oszustwa, zdrady itp. Prowadzc walk z wrogiem zewntrznym naley uywa tych samych niegodziwych rodkw. Jaka zatem rnica w walce przeciwko wrogom wewntrznym i zewntrznym? Autor tekstu wskazuje nastpnie, e despotyzm jest jedyn moliw form rzdw, a tum jest lepy jeli nie ma przywdztwa. Nawet jeli z tumu wyania si lider, to nie ma on programu ani pojcia o zasadach przywdztwa. Tumem nie da si kierowa wycznie przy uyciu rozsdnych rad i argumentw, gdy naley si spodziewa nawet nieuzasadnionego oporu, a taki bezsensowny sprzeciw moe zyska wicej zwolennikw ni rozsdna argumentacja. Ludzka zdolno do rozumowania jest tylko powierzchowna. Masy s wiedzione wycznie przez zmienne pasje, marne przekonania, zwyczaje i sentymentalne rozwaania. W rezultacie padaj oarami wani, co utrudnia jakiekolwiek porozumienie, nawet przy uyciu cakowicie uzasadnionych argumentw. Polityka nie ma nic wsplnego z moralnoci. Kady wadca cechujcy si moralnoci jest niewykwalikowanym politykiem i tym samym jest on bardzo niestabilny na swoim tronie. Kady kto chce rzdzi musi odwoywa si do oszustw i obudy. Cel uwica rodki, w zwizku z tym ydzi mawiaj, e kieruj si nie tym co jest dobre i moralne, lecz tym co jest potrzebne i poyteczne. Tym samym twierdz, e aden lud nie jest w stanie rzdzi si sam, dlatego od dziecistwa szkol swoich ludzi do rzdzenia narodami, uczc ich psychologii tumu. Mwi, e Jest to nie do pomylenia, bowiem plan rozbity na tyle czci, ile gw liczy tum, przestaje by caoci i wskutek tego staje si niezrozumiay i niewykonalny. W zwizku z powyszym, zwracaj uwag, e jedynym sposobem sprawowania rzdw jest wprowadzenie zasady przywdztwa. Nasuwa si wniosek, e zadowalajc form rzdw jakiegokolwiek pastwa jest wadza skoncentrowana w rkach odpowiedzial234

Rozdzia 20 nej osoby. Cywilizacja nie moe istnie bez absolutnego despotyzmu, gdy nie jest ona kierowana przez masy, lecz przez lidera, obojtnie jaki by on nie by. Tum jest dziki i manifestuje swoje barbarzystwo przy byle okazji. W zwizku z tym, ydzi czuj, e bez wtpienia s uprawnieni do rzdzenia nie tylko jednym narodem, ale wszystkimi narodami i e musz kontynuowa apwkarstwo, oszustwa i zdrad by osiga swoje cele. Ich dewizami s sia i podstp. ydzi przyznaj, e ju dawno temu, w czasach staroytnych, to oni skandowali pord tumw hasa wolno, rwno, braterstwo. Od tamtej pory te sowa lub ich synonimy byy uywane niezliczon ilo razy przez bezmylne papugi. W ten sposb wabiono zewszd oary, kurczono dobrobyt na wiecie i odbierano prawdziw wolno jednostki, ktra bya wczeniej dobrze chroniona przed presj tumu. Nadmieniaj, e goje nie zauwayli sprzecznego znaczenia tych sw i nie widz e w Przyrodzie nie ma rwnoci, ani nie moe by wolnoci, oraz e sama Natura ustanowia nierwno umysw, charakterw i zdolnoci tak samo niezmiennie, jak nakazaa subordynacj jej prawom. ydzi pokazuj, e rzdy Biaego Czowieka, ktrego nazywaj gojem, byy oparte na dynastiach. W ten sposb ojciec przekazywa synowi wiedz o polityce w taki sposb, aby nie pozna jej nikt spoza dynastii i aby nie mg dziki temu zdradzi rzdzcych. Z biegiem czasu ydowskie idee demokracji spenetroway gbiej sposb mylenia i struktury wadzy Biaego Czowieka, a rzdzce dynastie straciy na znaczeniu i ich zdolnoci polityczne si zatraciy. Bya to wielka pomoc dla powodzenia sprawy ydowskiej, dla przejcia kontroli nad tymi narodami. ydowscy agenci wykrzykujc hasa wolno, rwno i braterstwo przycignli zastpy zwolennikw, ktrzy entuzjastycznie nieli ich sztandary. Tymczasem, sowa te, niczym robactwo, tocz dobrobyt gojw, zakcaj spokj, cisz i niszcz fundamenty ich pastw. ydzi pokazuj, e ich zwycistwo byo znacznie uatwione, poniewa zawsze grali na czuych strunach ludzkiego umysu i dzach, tj. chciwo, gupota i szerzej pojty materializm, a kada z tych ludzkich sabostek jest wystarczajca by zabi w narodzie wol dziaania. Wykorzystujc potg zota, potg swojego potencjau nansowego, oraz uciekajc si do podstpu i zdrady umoliwili podmian przedstawicieli wadzy ludu na swoich sualcw i agentw. 235

Odwieczna Religia Natury Protok nr 2 W tym Protokole ydzi ujawniaj ogromne znaczenie wszczynania i prowadzenia ekonomicznych i zbrojnych koniktw pomidzy pastwami gojw. Wojny s tu okrelane jako ydowskie niwo, gdy s one fundamentem ydowskie dominacji. Gdy wojna si koczy, obie strony koniktu s zdruzgotane, zaduone i pozostaj na asce midzynarodowej ydowskiej nansjery. ydzi mwi: nasze prawa midzynarodowe zniwecz waciwie prawa narodowe. Widzimy wic e ydzi zbieraj z wojen trzykrotne plony: po pierwsze, czerpi ogromne zyski z produkcji amunicji i innych rodkw niezbdnych do prowadzenia dziaa wojennych; po drugie, osabiaj rasow wytrzymao Biaej Rasy, wysyajc do boju po obu stronach mski kwiat Biaych narodw; po trzecie, gdy wojna si koczy i obie strony s zrujnowane, usidlaj je w nansow puapk, udzielajc swoich poyczek i narzucajc odsetki od odsetek. W efekcie, ydowska ptla zaciska si coraz bardziej na szyjach Biaych narodw. Nastpnie ydzi przechwalaj si, jak wybieraj na urzdy publiczne spord gojw ludzi, ktrzy bd ich reprezentowa i bd wobec nich lojalni. Naturalnie, ludzie tacy bardzo mao wiedz o sztuce rzdzenia i naley ich uzna za zdrajcw Biaej Rasy. U boku tych lokajw sta bd zawsze ydowscy doradcy, nazywani uczonymi i geniuszami, od maego hodowani do orzekania w sprawach caego wiata. Ostatnia cz mwi o wanej roli, jak prasa odgrywa w ydowskich rkach: Przez ni zdobylimy wpywy, pozostajc na uboczu i w cieniu, dziki niej zgromadzilimy w posiadaniu naszym zoto, nie baczc na to, e zmuszeni bylimy wyawia je ze strumienia krwi i ez... Podsumowuj mwic, e ydowski system nie odniesie sukcesu, jeli nie bdzie praktycznie wykorzystywa dowiadcze z przeszoci w odniesieniu do teraniejszoci. Widzimy zatem rne zdradzieckie sposoby uywane przez ydw do gromadzenia wadzy w swoich rkach. Moemy tu wymieni: wojny, zaduanie narodw, kontrol pionkw w rzdzie, umiejtne wykorzystywanie mediw i podszywanie si w nich pod gos opinii publicznej, oraz wcale nie najmniej wan - moc zota. 236

Rozdzia 20 Protok nr 3 Z apodyktyczn ignorancj ydzi mwi nam: (. . . ) cel nasz jest ju o kilka krokw od nas. Pozostaje niewielka przestrze, by caa droga, ktr odbylimy, zwara si w krg mii symbolicznej, wyobraajcej nard nasz. Kiedy krg w zamknie si, wszystkie pastwa europejskie bd ujte, jak gdyby w potne obcgi. Pokazuj, w jaki sposb maj zamiar pochwyci nas, gojw, w swoje potne kleszcze. Goje myl, e ich konstytucje s wystarczajco silne by utrzyma pastwa w rwnowadze, podczas gdy ydzi otoczyli naszych krlw i przedstawicieli wadz swoimi doradcami, ktrzy doradzaj im kolejne gupie, nieodpowiedzialne posunicia. By spotgowa zamieszanie, pogbiaj przepa pomidzy rzdzcymi a ludem uywajc mocy prasy, z jednej strony zachcaj rzdzcych do naduywania wadzy, a z drugiej strony podburzaj tum: Naduycia wadzy przygotowuj upadek ostateczny wszelkich instytucji i wszystko runie do gry nogami pod ciosami oszalaego tumu. W midzyczasie, wywoywanie ekonomicznych i nansowych kryzysw przykuo do pracy narody mocniej, ni przykuwaa je niewola i prawo paszczyniane. rdo wadzy naszej spoczywa w chronicznym niedojadaniu i braku si u robotnikw, poniewa wskutek tego popadaj oni w niewol nasz, w organach za wadzy, opiekujcych si robotnikami, nie znajduj oni ani si, ani energii do przeciwdziaania temu. Przy pomocy ndzy i wypywajcej std zawistnej nienawici rzdzimy tumem i domi jego miadymy wszystkich, ktrzy staj, na drodze do celw naszych. Kiedy nadejdzie czas koronacji naszego wadcy wszechwiata (innymi sowy ydowskiego dyktatora dop. aut.), wwczas te same rce zmiot wszystko, co mogoby stanowi przeszkod. (. . . ) wylemy na ulice jednoczenie we wszystkich krajach europejskich cae tumy robotnikw. Tumy te z rozkosz bd przeleway krew tych, ktrym w prostocie ducha zazdroszcz od najmodszych lat, a ktrych dobytek bd mogy wwczas grabi. Naszych tumy nie tkn, chwila bowiem napadw bdzie nam wiadom i bd przedsiwzite rodki zapewnienia bezpieczestwa. ydzi szczerze przyznaj, e wywoali Rewolucj Francusk: Tajniki jej przygotowania s nam dobrze znane, bowiem caa jest dzieem rk naszych! Namiewaj si ze sowa wolno, mwic e nie ma ono ad237

Odwieczna Religia Natury nego znaczenia, jednak jest uytecznym narzdziem do podegania tumw i popychania ich do walki przeciwko wszelkiego rodzaju siom i wadzy. Od tej chwili prowadzimy lud od jednego rozczarowania do drugiego, a to w celu, by wyrzek si i nas rwnie na rzecz Cesarza-despoty z krwi syjoskiej, ktrego przygotowujemy dla caego wiata. Protok nr 4 W tym Protokole ydzi wyjawiaj szczerze, e to oni zorganizowali gojw w loe masoskie, jedne z najpotniejszych narzdzi do zniszczenia nie-ydowskich pastw i kontroli nad wiatem. Kto lub co, zdolne jest obali si niewidzialn? A sia wanie jest taka. Masoneria zewntrzna suy do ukrycia jej oraz jej celw, plan za dziaania tej siy, a nawet miejsce, gdzie si znajduje, nie bdzie nigdy ludziom wiadome. Aby doprowadzi spisek do koca, ydzi musz zniszczy wszystkie fundamenty na ktrych stoj pastwa gojw. Goje s tak zajci zarabianiem na ycie, e nie zastanawiaj si co si dzieje wok nich. W tym czasie naley doprowadzi przemys do spekulacji, bo dziki temu to co przemys odbierze ziemi, nie pozostanie przy wacicielach, lecz wpadnie w ydowskie apska. Po zniszczeniu wszystkich zasad moralnych nie-ydw, czyli Biaych Ludzi, i ukierunkowaniu ich mylenia cakowicie w stron przemysu, handlu i zarabiania na ycie, wytworz z nich nowe spoeczestwa. Kierownikiem ich bdzie jedynie wyrachowanie, czyli zoto, dla ktrego bd miay kult prawdziwy za uciechy materialne, jakie ono da moe. Wwczas nie dla suenia dobrej sprawie, nawet nie dla dostatku, lecz jedynie z nienawici do klas uprzywilejowanych, nisze sfery gojw pjd wraz z nimi przeciwko naszym konkurentom o wadz - gojom inteligentnym. Ponownie, gupota gojw zostanie uyta by zniszczy ich samych. Protok nr 5 Zagadnienia omwione w tym Protokole to: Wzmoona centralizacja rzdu; Drogi wiodce Mdrcw Syjonu do wadzy; Przyczyny niemonoci istnienia zgody midzy pastwami; ydzi jako nard wybrany; Zoto silnikiem mechanizmw pastwowych; Monopole w 238

Rozdzia 20 handlu i przemyle; Donioso krytyki; Instytucje na pokaz; Przemczenie wskutek nadmiaru krasomwstwa; Jak owadn opini spoeczn?; Donioso inicjatywy osobistej; Nadrzd. Protok nr 6 Zapowiada si tu zorganizowanie olbrzymich monopoli nansowych, zbiornikw kolosalnych bogactw, od ktrych bd zalene nawet znaczne majtki nie-ydw. Dzi widzimy, e stao si to faktem. Obojtnie czy wemiemy ranerie, cukrownie, wytwrnie lmowe, sieci telewizyjne, huty stali, koleje, fabryki samochodw czy inne, wszystkie one s w rkach ydw. Podczas gdy zagarniaj oni wszystkie bogactwa tworzc z nich ogromne ydowskie monopole mwi, e musz podnie znaczenie swojego nadrzdu, eby pokaza go jako protektora, wynagradzajcego wszystkich ktrzy poddadz mu si dobrowolnie. Kolejny akapit mwi o tym, e gojw naley pozbawi ich ziemi i naley to uczyni za wszelk cen. Najlepszym sposobem na osignicie tego celu jest obduenie ziemi, by utrzymywa j w stanie bezwzgldnego pognbienia i doprowadzi do bankructwa jej wacicieli. Kolejnym sposobem pozbawienia Biaych Ludzi ich ciko zarobionych pienidzy i wasnoci jest zaangaowanie si w spekulacj i zmonopolizowanie jej. Naley, eby przemys wyssa z ziemi i prac, i kapitay oraz eby przez spekulacj odda w rce nasze wszystkie pienidze caego wiata, a tym samym usun wszystkich gojw, do szeregw proletariatu. Wwczas goje ukorz si przed nami, byleby wyjedna dla siebie prawo istnienia. Aby jeszcze bardziej zrujnowa gojw, bd wrd nich propagowa potrzeb luksusu, ktra pochonie pozostae oszczdnoci. Podniesiemy pac zarobkow, co jednak nie przyniesie adnej korzyci robotnikom, bowiem jednoczenie wywoamy droyzn artykuw pierwszej potrzeby, spowodowan rzekomo upadkiem rolnictwa i hodowli. Oprcz tego podkopiemy zrcznie i gboko rda wytwrczoci, przyzwyczaiwszy robotnikw do anarchii i naduywania napojw wyskokowych, jednoczenie za zarzdzimy wszelkie rodki do wyzucia z ziemi wszystkich gojw inteligentnych. Czynic to wszystko, ukryj swj prawdziwy cel zniszczenie Biaej Rasy rzekomym deniem do suenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym. 239

Odwieczna Religia Natury Protok nr 7 Aby wesprze wszystkie te plany zduszenia gojw, ydzi planuj wzmoenie zbroje, rozbudow policji, oraz wywoanie fermentu, wani i niezgody na caym wiecie. Dziki tak rozlegym wpywom swoich agentw i wywoanemu zamtowi, aden rzd na wiecie nie bdzie w stanie funkcjonowa bez ydowskiej kontroli. Na kady objaw przeciwdziaania musimy mie mono wywoania wojny z ssiadami w tym kraju, ktry omieli si sprzeciwi naszym planom. W wypadku, kiedy i ssiedzi ci postanowi dziaa zbiorowo - przeciwko nam, musimy odeprze atak przy pomocy wojny powszechnej. Druga wojna wiatowa pokazaa, jak straszna jest ta potga w rzeczywistoci gdy Niemcy dziki swej odwadze i sile oswobodziy si z ydowskiego ucisku, natychmiast poda propaganda, intrygi, nanse i inne rodki zorganizoway pastwa ocienne do nieludzkiej wojny przeciw nim i do zagady. Byo to moliwe, gdy jak stwierdzili: (. . . ) winnimy zmusza rzdy przy pomocy rzekomo opinii publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za porednictwem tak zwanego wielkiego mocarstwa, czyli prasy, pozostajcej z maymi wyjtkami, z ktrymi liczy si nie warto, cakowicie w naszych rkach. Gdyby Europa wymkna si spod kontroli, s j gotowi zniszczy przy pomocy armat amerykaskich, chiskich lub japoskich. Protok nr 8 Przedmiotem niniejszej dyskusji jest manipulacja sdw. Celem jest zniszczenie prawa i sdw Biaego Czowieka i przemienienie ich w dungl. Co wicej, ydzi planuj wypenienie personelu sdowego przedstawicielami swojego szczepu. Jeli dzi rozejrzymy si dookoa, ciko zignorowa fakt, jak bardzo ydzi zinltrowali nasz system prawny. W USA na przykad, wikszo sdziw, adwokatw i prokuratorw to ydzi. Jednak eby ukry swoje chytre i podstpne posunicia i usprawiedliwi je przed opini publiczn, chowaj je za zasonk wzniosych, grnolotnych zasad moralnych, ktre przeksztacaj w form prawn. eby wytrenowa swj pomiot w zdradliwoci i przebiegoci, maj swoje nadksztacce szkoy i specjalne kursy. Ludzie wyej 240

Rozdzia 20 wymienieni bd znali wszelkie tajemnice bytu spoecznego, bd znali wszystkie jzyki zoone z politycznych zgosek i wyrazw, bd znali podkad natury ludzkiej, jej struny najwraliwsze, na ktrych bd musieli umie gra. ydzi mocno skupiaj si na studiowaniu ekonomii, nie po to jednak by wprowadza nowe rozwizania, ale po to by sia zamt. Wok swego rzdu, tj. ydowskiego rzdu, ustawi sztab ekonomistw, bankierw, przemysowcw, kapitalistw i milionerw, poniewa wszystko bd rozstrzygay cyfry. Planuj obsadzi wane Stanowska nie-ydowskimi pachokami, ludmi o mrocznej przeszoci i wtpliwej reputacji, ktrych w razie ich sprzeciwu atwo bdzie szantaowa. Ludzie tacy nie reprezentuj interesw wasnej rasy, lecz s zdrajcami, ydzi natomiast mwi o nich: bd bronili spraw naszych do ostatniego tchu. Protok nr 9 ydzi dokonuj penej i szczegowej analizy charakteru narodu zamieszkujcego kraj, ktry maj zamiar zniszczy. (. . . ) nie minie 10 lat, a charakter najodporniejszy zmieni si i wwczas nowy nard zaliczymy do ju nam ulegych. Wyznaj, e masoskie haso wolno, rwno, braterstwo jest potnym narzdziem niszczenia narodw wiata. Te sowa bez znaczenia s wyrazem utopijnego idealizmu, jednak okazay si niezwykle przydatne i skuteczne. Dalej mamy krtk dyskusj na temat wykorzystania sztucznie kontrolowanego antysemityzmu do kontrolowania modszych braci. Innymi sowy, kontrolowany antysemityzm jest bardzo uytecznym narzdziem, ktre scala ydw w realizacji ich oglnowiatowego planu. Dla ydw nie ma granic zasigu dziaalnoci. Nadrzd nie jest ograniczony prawami ani przepisami. Z zupen sumiennoci mog stwierdzi, e w danym momencie my jestemy prawodawcami, my rozsdzamy i decydujemy sprawy, my karzemy, lub uniewinniamy, my, jako dowdca wszystkich wojsk naszych, usadowilimy si na koniu wodza naczelnego. Na ich usugach znajduj si wyznawcy wszelkich pogldw, wszelkich doktryn demagodzy, monarchici, socjalici, komunici i utopijni marzyciele wszelkiej maci. Kady z nich otrzyma zadanie: 241

Odwieczna Religia Natury Kady z nich na swoj rk toczy jak czerw resztki wadzy, usiuje obali cay ustalony ad. Wszystkie pastwa s przemczone wskutek dziaa tych: wzywaj pokoju, gotowe dla niego powici wszystko, lecz my im pokoju nie udzielimy, dopki jawnie i kornie nie uznaj naszego nadrzdu midzynarodowego. Pamitajmy, e Protokoy zostay spisane ponad 70 lat temu, a ju wtedy ydzi otwarcie przechwalali si e maj w garci jurysdykcj, mechanizmy wyborcze, pras, wolno osobist, a przede wszystkim edukacj i wychowanie modziey. ydzi przechwalaj si rwnie e ogupili, odurzyli i zdemoralizowali modzie gojw przez wychowanie w duchu zasad, ktre znane s im jako faszywe. Nastpnie chwal si, e na Zachodzie maj do dyspozycji takie rodki, e zadr nawet najdzielniejsze serca: s to tunele dla kolei podziemnych, ktre od tego czasu bd przeprowadzone we wszystkich stolicach. W chwili odpowiedniej bd one wysadzone w powietrze wraz ze wszystkimi organizacjami i dokumentami pastwowymi. Protok nr 10 Ilustruje on jak atwo jest oszuka gojw, ktrzy w polityce zadowalaj si pozorami i nie maj zielonego pojcia o dziaaniu mechanizmw sterujcych ukrytych za kulisami. Aby utrzymywa ten stan rzeczy, nie naley pewnych spraw porusza na oczach ludu. W razie koniecznoci wycignicia ich na jaw, naley je omawia jedynie powierzchownie, bez wdawania si w szczegy: Donioso przemilczenia podobnego polega na tym, e nie wymienione zasady pozostawiaj nam swobod wykluczenia z niej niepostrzeenie rnych szczegw; o ile wymienilibymy je, wwczas stan si one niejako drobiazgami. Polityczny otr, ktry jest nikczemny lecz mdry zarazem, bdzie uwielbiany przez tum za swoj zrczn bezczelno. ydowska hierarchia opracowaa plan fundamentalnej globalnej struktury, obejmujcej wszystkie narody wiata (ONZ). Zamiarem jest uzalenienie wszystkich ludw od despotycznego ydowskiego dyktatora przez poddanie ich ogromnym cierpieniom, wprowadzenie w zamt, a bd bagalnie wznosi rce w gr. Wtedy ydzi zaoferuj im rozwizanie wszystkich problemw zburzenie narodowoci, granic, rnic monetarnych. Globalny przewrt usadowi ich na tronie wiata. Jedn z metod osignicia tego celu jest dopuszczenie do goso242

Rozdzia 20 wania wszystkich, bez wzgldu na przynaleno klasow i kwalikacje, aby wprowadzi absolutyzm wikszoci, zniszczy pord gojw istotno rodziny i jej warto wychowawcz, oraz stworzy lepy tum, ktry nie bdzie zdolny porusza si w adnym kierunku bez ydowskich agentw wydelegowanych na jego przywdcw. ydzi maj pen wiadomo znaczenia zasady przywdztwa i od pocztku swej historii wykorzystywali j do zdobycia swojej obecnej pozycji. Zdaj sobie spraw, e plan rzdzenia powinien by przygotowany przez jedn osob, gdy nie daoby si go scali gdyby jego kawaki byy przygotowane w licznych umysach. Caa struktura moe zna generalny zarys planu dziaania, ale nie moe go poddawa dyskusji ani potpia, gdy zniszczyoby to cay zamys, zdezintegrowao jego poszczeglne czci i obnayo ukryte znaczenie poszczeglnych postanowie. Ponuro patrz na konstytucje jako rodek ochrony przed ich konspiracj:konstytucja za, jak dobrze wiecie, nie jest niczym innym, jak tylko szko wani, nieadu, sporw, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej - sowem s to szkoy wszystkiego, co pozbawia indywidualnoci dziaalno pastwow. Demokracje i republiki, w ktrych wszyscy, nawet najgorsze szumowiny, maj prawo gosu, dbaj o dobrobyt ydw niszczcych pastwo i obywateli tego pastwa. Aby jak najlepiej manipulowa pastwem, aranuj wybory prezydentw i innych ocjeli, majcych jakie grzeszki z przeszoci. Ci agenci bd wykonywa posusznie swoje zadania bez obawy, e ydzi obna ich przeszo. Wreszcie, za spraw szerzenia niezgody, ograbiania ludu podatkami, upadku prawa i porzdku, nieadu, nienawici, walk, mczestwa, godu, szczepienia chorb i ndzy, ludzie bd tak wyczerpani i zdesperowani, e nie bd widzieli innego wyjcia, jak tyko zupenie i ostatecznie podda si ydowskiej dyktaturze. Protok nr 11 Goje to stado baranw, my za jestemy wobec nich wilkami a wiecie wszak, co si staje z owcami, kiedy do owczarni wkradn si wilki. W niniejszym Protokole ydzi zagbiaj si w szczegy zniszczenia resztek naszej wadzy i zastpienia jej ydowskim porzdkiem 243

Odwieczna Religia Natury wiata, ktry nadejdzie w formie rewolucji pastwowych. Warunkiem tego nowego porzdku wiata jest, aby wiele akceptowanych dzi idei, tj. wolno prasy, prawo zrzeszania si, wolno sumienia, zasady systemu wyborczego i wiele innych znikno na zawsze z ludzkiej pamici. ydzi chc si upewni, e gdy ostatecznie zacisn swoje szczki na gojach, ich oary zrozumiej e ich oprawcy s o tyle silni, o tyle nietykalni, o tyle peni potgi, e w adnym razie nie bd liczyli si z narodami i nie tylko nie zwrc uwagi na ich sd i yczenia, lecz nawet gotowi s i zdolni z niezwalczon si zgnie ich wyraanie i przejawianie w kadej chwili i na kadym miejscu. Wwczas goje ze strachu zamkn oczy i bd oczekiwali, jak to wszystko si zakoczy. W midzyczasie bd trzyma nie-ydw spacykowanych, obiecujc zwrot wszystkich odebranych swobd zaraz po pokonaniu wrogw pokoju i wszystkich partii. Dlaczego to dziaa? Osignicie tych celw metodami bezporednimi byoby niemoliwe dla ich rozproszonego plemienia. Dlatego te zorganizowali loe masoskie na pokaz, aby stworzy zason dymn dla swoich prawdziwych celw, ktrych istnienia nawet nie podejrzewaj te bydlta goje. Bg obdarzy nasz nard wybrany rozproszeniem. W tej pozornej saboci naszej znalaza wyraz caa potga, ktra teraz doprowadzia nas do progu wadzy wszechwiatowej. Protok nr 12 Ten rozdzia jest do dugi i dotyczy niezwykle wanej roli, jak stworzone przez ydw loe masoskie odgrywaj w kontroli prasy, wadzy i nie-ydw w ogle. ydowskie pojmowanie wyrazu wolno; Przyszo prasy w pastwie syjoskim; Kontrola prasy; Postpw pojciu ydw; Dziennikarstwo i literatura w pastwie syjoskim; Solidarno ydowsko-masoska w wspczesnej prasie; Obudzenie da spoecznych na prowincji; Nieomylno nowego ustroju. Literatura i dziennikarstwo s traktowane przez ydw jako dwie najwaniejsze siy edukacyjne, dlatego te chc si upewni, e ich rzd stanie si wycznym wacicielem wszystkich czasopism. Poniewa wolno prasy i wolno w ogle s ograniczone przez prawo, a oni zamierzaj tworzy prawa wygodne dla nich, caa wolno znajdzie si w ich rkach. 244

Rozdzia 20 W zwizku z tym, propaganda i prasa j kreujca s uwaane za klucz do kontroli nad gojami. Osiodamy j i wemiemy mocno w cugle. Tak samo postpimy z pozosta pras; bowiem nie mamy si co broni od napaci prasy, jeeli pozostaniemy jako cel tylko dla ksiek i broszur. Przeksztacimy w kosztowny obecnie z uwagi na konieczno cenzurowania wytwr jawnoci w rdo dochodw naszego pastwa, obciymy wydawnictwa specjalnym podatkiem w markach stemplowych oraz skadaniem kaucji przy organizowaniu organw prasy lub drukar, co zabezpieczy nasz rzd od wszelkich napaci ze strony prasy. Za ewentualn napa bdziemy karali bezwzgldnie. rodki takie, jak marki i kaucje, oraz zabezpieczone przez nie kary dadz pastwu olbrzymi dochd. Co prawda, gazety partyjne mogyby nie aowa pienidzy, tote bdziemy je zamykali ju po drugiej napaci. Nikt bezkarnie nie bdzie mg zami aureoli naszej nieomylnoci rzdowej. Ich wasne magazyny i gazety bd przypuszcza faszywe ataki na ydowski establishment, lecz oczywicie bd one tak ograniczone, e nie wyrzdz mu adnej krzywdy. Bd ukazywa sto stron jednego problemu, lecz nigdy tej prawdziwej, a zdezorientuj opini publiczn do tego stopnia, e nie bdzie widziaa na czym stoi ani w co ma uwierzy. Koniec kocw, aden komunikat nie zostanie opublikowany zanim ydzi go nie obrobi, a goje bd patrze na wiat przez kolorowe okulary, ktre ydzi zao im na nosy. ydzi chwal si nawet (a zostao to napisane ponad 70 lat temu), e nie ma tajemnicy pastwowej, do ktrej nie mieliby dostpu. Moemy sobie tylko wyobrazi, jak od tamtej pory uroli w si. W przyszym despotycznym pastwie ydowskim bd trzy typy mediw. Pierwsz kategori bd stanowi media ocjalne, ktre bd zawsze pilnoway ydowskich interesw, a co za tym idzie (i co ydzi sami przyznaj) ich wpyw bdzie stosunkowo niewielki. Druga kategoria to media pocjalne, ktre bd miay za zadanie wabi obojtnych gojw. Trzecia grupa to ydowskie media, ktre z pozoru bd stay w opozycji do reimu. Pozwoli to (a) zapa w puapk prawdziwych opozycjonistw, ktrzy zaakceptuj ich pogldy jako wasne, oraz (b) ksztatowa i neutralizowa dziaania opozycji. W ten sposb goje bd zajci toczeniem mylcych, urojonych walk z samymi sob, mylc jednoczenie, e ciesz si wolnoci mediw. Nawet w czasie gdy Protokoy zostay napisane, ydzi przechwa245

Odwieczna Religia Natury lali si e we Francji wszystkie organy prasowe s potajemnie ze sob powizane. aden dziennikarz nie odwayby si ujawni tego sekretu, poniewa kady z nich mia na sumieniu jaki haniebny czyn z przeszoci, ktry ydzi mogli wykorzysta do szantaowania go. Gdy ydzi osign wreszcie swj cel i ustanowi despotyczny reim, upewni si by media nie informoway o niezadowoleniu spoecznym. Wszyscy musz myle e nowy reim jest tak wspaniay i nieskazitelny, e kady jest w nim zadowolony i nawet przestpczo zanika.

Protok nr 13 Potrzeba chleba powszedniego bdzie najsroszym ydowskim batem wiszcym nad gowami gojw i zmuszajcym ich do milczenia i posuszestwa. Bd wykorzystywa swoich nie-ydowskich agentw w prasie, by wspomina w niej jedynie te kwestie, ktre s dla nich wygodne, ydowski reim bdzie natomiast stawia ludzi przed faktem dokonanym. Nikt nie odway si odwoania rzeczy ju przesdzonej, tym bardziej e ydowskie media bd promowa j jako wielkie ulepszenie i udogodnienie. Jednoczenie media zwrc uwag ludzi w stron nowych, bahych spraw. W miar jak goje bd coraz bardziej zniewoleni, ydzi bd odwraca ich uwag przy pomocy uciech, zabaw, namitnoci, Domw Ludowych i innych rozrywek, tj. konkursy sztuki i wszelkie sporty. Kontrolowane przez ydowski monopol media bd narzuca ludziom opinie, ktre oni bd uznawa za wasne. Utopijni liberaowie odegraj istotn rol w rozbirce pozostaoci po wadzy gojw, do czasu, a ydowska wadza zyska pene uznanie. Gdy to si stanie, liberaowie przestan mie jakkolwiek warto, a co wicej, mog sta si nawet niebezpieczni, dlatego trzeba bdzie ich usun na bok. Mimo i rozgniewaj ca Bia cywilizacj i wywrc spoeczestwa do gry nogami, ich mwcy bd chwali nowy, yczliwy system, ktry faktycznie nas wszystkich zniewoli. Kt wwczas podejrzewa moe, e wszystkie problemy (zagadnienia) owe byy przez nas dobrane w myl planu politycznego, ktrego nikt nie mg odgadn w cigu wielu wiekw. 246

Rozdzia 20 Protok nr 14 Gdy ydzi ustanowi swoje despotyczne krlestwo, upewni si e zostanie zlikwidowana kada religia poza ich religi mojeszow, ktra wyrnia ich jako nard wybrany. Wszystkie inne formy wiary zostan zniesione. Bd rwnie udzi gojw, e na prawdzie mistycznej judaizmu polega caa sia wychowawcza. Gdy zniewol wszystkie ludy wiata i ustanowi swj despotyczny reim, przy kadej moliwej okazji bd publikowa artykuy porwnujce ich dobroczynne rzdy z poprzednimi. Gojskie rzdy poprzednich okresw bd oczerniane w najzacieklejszy sposb. Z powodu wielu bezskutecznych, mczcych i osabiajcych struktury pastwowe zmian rzdw, ludzie bd woleli cierpie pod ydowskim batem, zamiast ryzykowa kolejne niepokoje i nieszczcia. Bdc w peni wadzy, ydzi jeszcze raz przypomn wszystkie historyczne pomyki rzdw gojw, ktre przez wieku mczyy ludzko brakiem zrozumienia wszystkiego, co stanowi prawdziwe dobro. Bd tumaczy ludziom, jakie szczcie spotyka ich teraz, w porwnaniu do starego porzdku rzeczy. ydzi przyznaj, e w krajach uznawanych za wiodce i owiecone stworzyli szalon, brudn i obrzydliw literatur, oraz pornogra. Bd one pomocne przy obalaniu starego porzdku. Nikt nigdy nie omieli si ukaza prawdziwej natury wiary ydowskiej. Nikt prcz wybracw nie bdzie zna jej tajnikw i aden z nich nigdy nie omieli si wyjawi, jak uyto jej do zniewolenia reszty ludzkoci. Protok nr 15 Rwnoczesny przewrt wszechwiatowy i bezwzgldne tpienie spiskw i tajnych stowarzysze; Przysze losy gojw-masonw; Mistyczno wadzy; Rozmnaanie l wolnomularskich; Loe masoskie pod zarzdem mdrcw syjoskich; Masoneria kierownikiem wszystkich tajnych stowarzysze; Po co goje zapisuj si do l masoskich?; Psychologia gojw; Celowo oar; Egzekucje nad masonami; Upadek powagi praw i wadzy; Nard wybrany; Zwizo i jasno praw w pastwie syjoskim; rodki przeciwko naduyciom wadzy; Surowo kar w pastwie syjoskim; Wiek prekluzyjny (ostateczny) sdziw; Sdziowie w pastwie syjoskim; Nastpstwa liberalizmu s247

Odwieczna Religia Natury dziw i wadz gojw; Bezwzgldna walka z wolnomylnoci; Absolutyzm Judy; Prawo kasacji; Patriarchalny rodzaj wadzy syjoskiego wadcy; Prawo silniejszego jedynym prawem w pastwie syjoskim; Krl izraelski patriarch wiata. Protok nr 16 Zdajc sobie spraw, e uniwersytety s kluczowymi instytucjami ksztatujcym mylenie ludzi, ydzi planuj rozwin je w nowym, korzystnym dla nich, kierunku. Ich administracja i kadra bdzie przygotowywana do zawodu wedug tajnych programw, od ktrych nie bdzie moga bezkarnie odstpowa. Pracownicy bd starannie selekcjonowani i cakowicie zaleni od rzdu. Nauki polityczne i prawo pastwowe bd wykadane tyko kilku dziesitkom starannie wyselekcjonowanych osb (w wikszoci ydw) na kadym uniwersytecie. W okresie przejciowym, walczc cigle o ustanowienie swoich despotycznych rzdw, ydzi wprowadz do programu nauczania wszystkie te destrukcyjne idee, ktre walnie przyczyniy si do podburzenie rzdw gojw w przeszoci. Gdy za zdobd monopol na wadz, usun wszelkie przedmioty wywoujce zamt i uczyni z modziey posuszne dzieci wadzy. Studia nad Klasycyzmem, histori staroytn, oraz wnioski z dotychczasowych dowiadcze zostan zastpione teoretycznymi rozwaaniami nad przyszoci. Wykrelimy z pamici ludzi wszystkie fakty z wiekw minionych, niepodane dla nas, pozostawiajc tylko te, ktre uwydatniaj wszelkie omyki rzdw gojw. Szczeglny nacisk bdzie kadziony na nauk ycia praktycznego, obowizkw obywatela wobec pastwa, prawa i porzdku. Kady stan spoeczny bdzie wychowywany osobno i traktowany stosownie do swojej roli. Chcc, eby wadca zaj pewne miejsce w sercach i umysach poddanych, naley w czasie dziaalnoci jego prowadzi w szkoach i na placach publicznych wykady z nauczaniem o poytkach dziaalnoci, jego znaczeniu i wszystkich dobroczynnych zapocztkowaniach. Nie bdzie czego takiego jak wolno nauczania. ydzi zwracaj uwag, i wielowiekowe dowiadczenie uczy, e ludzie w rnym wieku z powodzeniem przyswajaj idee za porednictwem wychowania i edukacji, w zwizku z tym system tzw. nauki pogldowej bdzie zmienia gojw w bezmylne, ulege zwierzta, potrzebujce metody pogldowej by nauczy si czegokolwiek i sformuowa jakikolwiek 248

Rozdzia 20 pomys. Protok nr 17 Adwokatura; Dyskredytowanie (psucie opinii) kleru gojw; Wolno sumienia; Plany syjoskie odnonie dworu papieskiego; Krl ydowski papieem, patriarch wiata; Sposoby walki z istniejcym Kocioem; Zadania syjoskiej prasy wspczesnej; Policja w pastwie syjoskim; Szpiegostwo na wzr szpiegostwa kahalnego; Naduycia wadzy. Protok nr 18 Zdajc sobie spraw z tego, e nic nie podburza prestiu wadzy tak jak jawno rodkw jej ochrony, ydzi planuj broni jej w bardziej okrny sposb: w razie potrzeby zastosowania wzmoonych rodkw ochrony, planuj z uyciem utalentowanych mwcw ukrytych pord tumu wznieca symulowane wybuchy niezadowolenia, ktre przycign wrogw reimu. W ten sposb, z uyciem policji, atwo bdzie im kontrolowa opozycj. Pozwoli to na zduszenie w zarodku i wyplenienie wszelkich spiskw, zanim jeszcze zd si rozwin. Zwracaj uwag, e powaga wadzy maleje przez wykrywanie czstych spiskw, e jest to niejako przyznanie si rzdzcych do bezsilnoci. ydzi szczerze przyznaj te, e niszczyli w przeszoci autorytet panujcych przez liczne zamachy dokonywane rkami ich agentw, naruszyli autorytet wadzy absolutnej i doprowadzili do jej obalenia. Gdy naczelny krl ydowski zdobdzie wadz, planuj wzmocni jego ochron w ten sposb, e wykreuj go na dobroczynne mistyczne bstwo, ktre biedni gupi goje bd kocha do tego stopnia, i bd go strzec sami. Osoby podejrzewane o przestpstwa polityczne bd traktowane ze szczeglnym okruciestwem. Bd aresztowane choby przy cieniu podejrze, obojtnie czy uzasadnionych, czy nie. Nikt z nich nie zdoa si wymkn i nie bdzie w ich przypadku mowy o uniewinnieniu. Protok nr 19 Nie pozwalajc na samodzielne zajmowanie si polityk, bdziemy 249

Odwieczna Religia Natury natomiast popierali wszelkie podania i petycje, podajce do uznania rzdu rne projekty polepszenia bytu narodu. Dalej, ydzi podkrelaj, e w oczach rzdu dobrze zorganizowanego pod wzgldem spoecznym, nie za policyjnym, intrygi s jak szczekanie pieska na sonia. aden indywidualista nie dostanie szansy by sta si przywdc opozycji, gdy wszyscy ktrzy bd prbowali zostan posadzenie na awie oskaronych razem ze zodziejami, mordercami i innymi brudnymi i wstrtnymi zbirami. Wykrzywi to obraz tych heroicznych ludzi w oczach opinii publicznej i nada im etykietk pospolitych przestpcw. Wszystko to bdzie czynione by cakowicie wyeliminowa opozycj i moliwo sprzeciwu. W przeszoci, aby podburzy gojskich reimy ydzi rozsawiali w prasie i podrcznikach historii mczestwo przestpcw politycznych, ktrzy si tym reimom przeciwstawiali, ulegnie to natomiast radykalnej zmianie po ustanowieniu ydowskiej tyranii. Protok nr 20 (. . . ) o wyniku oglnym dziaa naszych decyduje sprawa cyfr. Protok nr 20 jest dugi i skomplikowany, dotyczy nansw, odsetek i podatkw. Przedstawia plan ydowskiej polityki nansowej po objciu wadzy przez krla wiata. Rzd na mocy kcji prawnej bdzie wacicielem wszystkiego, co znajduje si w pastwie. Autor zaznacza w nawiasie , e nie bdzie to trudne do osignicia. W ten sposb podatki bd spacane bez zbytniego obcienia lub rujnowania, jako procent odpowiedni od majtku. ydzi przechwalaj si bezczelnie e wywoywali przesilenia ekonomiczne przez wycofywanie pienidzy z obiegu. Przyznaj, e dziki temu midzynarodowe bankierstwo zmusio pastwa do zacigania ogromnych poyczek i w ten sposb je zniewolio, czerpic jednoczenie ogromne korzyci dla siebie. Dalej mowa o tym, e koncentracja przemysu w rkach kapitalistw, ktrzy zagarnli cay przemys ludowy, wyssaa z ludu, a tym samym i z pastwa, wszelkie soki. ydzi z dum przywouj fakt, e waluta zota bya zgubna dla pastw, ktre j wprowadziy, gdy nie moga zaspokoi popytu na pienidze, tym bardziej, e wycofali zoto z obiegu na tyle, na ile 250

Rozdzia 20 byo to moliwe. Czytelnik powinien pamita, e napisano to przed rokiem 1900, a nastpnie zwrci uwag, e w roku 1933 ydzi odebrali amerykaskim obywatelom cae zoto i posiadanie go ustanowili przestpstwem. Do chwili obecnej (dane na rok 1973 dop. tum.) wywieli poza granice USA prawie cay zapas zota z Fort Knox. Niewielkie rezerwy ktre pozostay jeszcze w kraju s zaduone. Ameryka jest prawie cakiem pozbawiona zota. Z radoci obnosz si ze swoj pomysowoci i cwaniactwem, porwnujc je do lekkomylnoci gojw. Dalej chwal si chytroci swojego systemu bankowego: Poyczka jest to wystawianie przez pastwo weksli, stanowicych zobowizanie procentowe, odpowiednie do sumy kapitau poyczanego. Jeeli poyczka jest na 5%, to w cigu 20 lat pastwo wypaci sum procentow rwn sumie poyczki, w cigu 40 lat podwjn, w cigu 60 potrjn, a dug pozostanie dugiem. Z obrachunku powyszego staje si widoczne, e przy formie podatku pogwnego pastwo odbiera biedakom ostatnie grosze, by mc zaspokoi bogaczy cudzoziemskich, od ktrych poyczyo pienidzy, zamiast zebra te grosze na potrzeby swoje bez pacenia procentw. Wszystko to jest czci ich ogromnego planu. Rzdzi bez planu okrelonego jest rzecz niemoliw. Kroczc drog okrelon, lecz z zasobami nieokrelonymi, gin bohaterowie. I tak, zgodnie z planem, biedny goj nie zdaje sobie sprawy w jak fatalnej sytuacji nansowej obecnie si znajduje, pomimo tego e jest zadziwiajco pracowity i wydajny. Protok nr 21 ydzi chwal si, e posiadajc absolutn kontrol nad systemami monetarnymi rnych pastw wiata, oraz majc wyczno na bankowo i tym samym udzielanie kredytw, otrzymuj spaty kredytw w wysokoci dwch, trzech razy wikszej od kwot poyczanych gojskim rzdom. Szczerze przyznaj, e w wikszoci przypadkw gojskie rzdy zacigaj te kredyty niepotrzebnie, jednak dziki sprzedajnoci administratorw i niedbalstwu rzdzcych udao im si doprowadzi do takiej wanie sytuacji. Goje nie tylko musz poycza pienidze corocznie, lecz musz je take poycza by spaca szybko rosnce odsetki od odsetek. Gdy ydzi zasid na tronie wiata, wszystkie wykrty nansowe zostan zatuszowane, aby nie zostawia zbdnych ladw. Zniesione 251

Odwieczna Religia Natury bd rwnie giedy pienine, bowiem nie pozwolimy, by powaga wadzy naszej chwiaa si wskutek uktuacji cen walorw naszych. Zamierzaj zastpi giedy olbrzymimi instytucjami rzdowymi, ktre bd dyktowa ceny produktw przemysowych. Dziki temu wszystkie przedsibiorstwa przemysowe bd zalene od nich. Moecie wyobrazi sobie, jak przez to zyskamy potg, dodaj szyderczo na kocu. Protok nr 22 W tym Protokole wyjaniony jest bardziej szczegowo ostateczny cel, do ktrego ydzi d. W naszych rkach pozostaje najwiksza sia wspczesna zoto. Gdy wemiemy pod uwag, e sowa te zostay napisane co najmniej 70 lat temu i przyjrzymy si jak od tego czasu spldrowali zasoby zota nalece do rnych narodw tego wiata, dostajemy cakiem wyrany obraz sukcesu, jakim okaza si ich plan. Dodaj dalej arogancko: Czy trzeba jeszcze dodawa, e krlowanie nasze dane jest od Boga?! Czy posiadanie takich bogactw nie jest dowodem, e cae zo, ktrego musielimy si dopuszcza w cigu tylu wiekw, w wyniku doprowadzio do dobra, do wprowadzenia adu we wszystkim? ad bdzie zaprowadzony, chocia przy uyciu pewnej przemocy. Bdziemy musieli dowie, e jestemy dobroczycami, przywracajcymi dobro istotne i wolno osobist. Wadza nasza bdzie wsawiona, bowiem bdzie potna oraz bdzie rzdzia i kierowaa zamiast wlec si za przywdcami i mwcami, rzucajcymi wyrazy bezsensowne, nazywane wielkimi zasadami, a bdce cile mwic, niczym innym, jak utopi. Wadza nasza bdzie twrczyni porzdku, w ktrym zawarte jest cae szczcie ludzkie. Aureola tej wadzy wzbudzi dla niej mistyczn cze narodw, ktre przed ni ukorz si. Prawdziwa sia nie zrzeka si adnych praw, nawet boskich; nikt nie mie zbliy si do niej z zamiarem odebrania cho dba jej potgi. Protok nr 23 Gwnym tematem, ktry przewija si przez Protokoy jest zniewolenie ludzkoci i zmuszenie jej do ugicia si i uznania ydowskiego autorytetu. Jest jeszcze jeden sposb by nauczy ludzi pokory i spra252

Rozdzia 20 wi by byli bardziej posuszni (pamitacie Kazanie na Grze?). Sposobem tym jest ograniczenie wyrobu przedmiotw zbytku, a tym samym pozbawienie ludzi moliwoci posiadania luksusu, co uczyni ich skromniejszymi i bardziej uleglejszymi. ydzi zamierzaj rwnie osabi i zredukowa liczb duych producentw i zastpi ich maymi jednostkami. To powrt do redniowiecza. Pijastwo bdzie zakazane i bdzie przestpstwem karalnym. ydzi podegali do niezgody, wzniecali rewolucje i podkadali ogie anarchii na caym wiecie. Gdy wybraniec boy, tj. krl ydowski, zasidzie ostatecznie na tronie wiata, rola wszystkich tych czynnikw bdzie speniona. Wszystko to stanie si wwczas nieprzydatne i zostanie usunite: Dlatego te [krl ydowski] powinien zabi takie spoeczestwa, chociaby zatopiwszy je w ich krwi wasnej, aby je wskrzesi pod postaci prawidowo zorganizowanego wojska, walczcego wiadomie z wszelk zaraz, mogc dotkn organizm pastwowy. Protok nr 24 Nadchodzcy krl wiata i ydw musi wywodzi si z dynastii krla Dawida. Zostanie on wybrany i bdzie wspierany przez trzech najwyszych Mdrcw Syjonu. Kandydat zostanie starannie wyselekcjonowany nie dziki prawu dziedziczenia, lecz dziki swoim wyjtkowym talentom. Czeka go bdzie bardzo intensywne i rygorystyczne szkolenie, w czasie ktrego starszyzna zaznajomi go z tajnikami syjonistycznego programu i metodami sprawowania wadzy. Wszystkie te szczegy maj by znane jedynie wskiemu gronu wtajemniczonych. Nastpcami krla niekoniecznie bd jego bezporedni spadkobiercy, gdy oni rwnie zostan poddani sprawdzianowi predyspozycji. Jedynie osoby bezwzgldnie odpowiednie do stanowczego, okrutnego, lecz niezachwianego rzdzenia zdobd autoryzacj Mdrcw. W razie gdyby krl zaniemg, lub gdyby przejawia oznaki upadku woli, zgodnie z prawem bdzie zobowizany do przekazania wadzy do rak odpowiednich. Gdy ju znajdzie si na tronie, jedynie on i jego trzej adiutanci spord Mdrcw bd znali program na przyszo: Nikt nie bdzie wiedzia, co chce osign krl przez rozporzdzenia swoje, a wic te nikt nie bdzie mia zagrodzi drogi do niewiadomego. Krl ydowski nie moe ulega namitnociom, lecz zamiast tego musi kierowa 253

Odwieczna Religia Natury si chodnym wyrachowaniem. Punkt oparcia ludzkoci, jakim bdzie wadca wszechwiata ze witego nasienia dawidowego, winien zoy ludowi w oerze wszelkie skonnoci osobiste.

254

Rozdzia 21

Marksizm wspczesna trucizna


Nie sposb uzna Karola Marksa za wielkiego pisarza, czy wielkiego myliciela. Jego synne dzieo Kapita jest tak rozwleke i tak nudne, e praktycznie jest niemoliwe do przeczytania. Pomimo faktu, e jest ono bardzo reklamowane przez ydowsk sie propagandy i niezwykle promowane przez midzynarodowe ydostwo, ksika ta zostaa przeczytana przez niewielu i po dzi dzie jest bardzo rzadko czytana. W rzeczywistoci, ksika ta nie zostaa napisana przez samego Marksa, ale przy duym wspudziale Fryderyka Engelsa, jego ydowskiego wsppracownika i nansowego zbawcy. Engels zrewidowa notatki Marksa i uoy je w bardziej czyteln form, ale i tak cao jest tak trudna do przebrnicia, jak przedarcie si przez strumie zimnej melasy. Ksika ta nie zawiera te naprawd nowych teorii. Marks poyczy wikszo teorii socjalistycznych od Condorceta, Saint-Simona, Augusta Comtea i innych. Teoria tezy, antytezy i syntezy, ktr nazywa materializmem dialektycznym, zostaa cignita z dzie G.W. Friedricha Hegla. To bezuyteczna i bezproduktywna teoria - nic wicej ni gra sw i moe by najlepiej opisana jako semicka semantyczna kazuistyka. Mimo to, utwory Marksa byy w stanie przenikn i zatru umysy wikszoci ludzi w dzisiejszym wiecie, dlatego te musimy je 255

Odwieczna Religia Natury przeanalizowa i zbada dlaczego tak si stao, oraz dowiedzie si, co waciwie on napisa. Naley tutaj nadmieni, e nauki Marksa rozpowszechniy si ze nie wzgldu na ich blask lub si przekonywania, wymow, innowacyjno, ani dlatego, e miay co konstruktywnego do zaoferowania. Powodem osignicia oglnowiatowego rozgosu by fakt, e byy gorco wspierane przez sie ydowskiej propagandy, oraz przez wszystkie siy i wpywy totalnej ydowskiej konspiracji, podobnie jak chrzecijastwo. Powtarzam - marksizm rozprzestrzeni si nie dlatego, e by chwytliwym towarem, ani dlatego e mia atrakcyjne opakowanie. Nie. By rozpowszechniany wycznie przez oglnowiatow, zorganizowan ydowsk konspiracj, kontrolujc tysice gonikw fabrykach i stowkach, w radiu i telewizji, za pomoc ktrych wstrzykiwano przedestylowan przez Marksa trucizn milionom niewiadomych oar. Podobnie jak Kazanie na Grze, marksizm nie proponuje nowych rozwiza, nie oferuje nowej nadziei, ani adnych konstruktywnych doktryn, lecz wrcz przeciwnie - tak jak Kazanie na Grze, oferuje samobjczy program zniszczenia naszej Biaej cywilizacji. Inn prac, ktr Karol Marks napisa we wsppracy z Fryderykiem Engelsem jest Manifest Komunistyczny. Jest krtszy i zosta napisany znacznie wczeniej ni Kapita. Jest o wiele bardziej czytelny i jest uwaany za podstaw komunistycznej doktryny. Marks urodzi si w Trewirze, w Prusach, w 1818 roku. Jego prawdziwe nazwisko brzmiao Mojesz Mordechaj Levi i by synem ydowskiego rabina. Jego ojciec by ydowskim neot, ktry pozornie porzuci religi ydowsk i przeszed na chrzecijastwo w 1824 roku, kiedy to mody Marks mia 6 lat. Nie powinnimy jednak traktowa tego powanie, gdy ydzi maj zwyczaj paradowania pod faszyw bander i jak kameleon potra wtapia si w rodowisko, ktre prbuj zinltrowa. Poniewa z perspektywy czasu widzimy, jak due znaczenie Karolowi Marksowi przypisuj ydzi, nie tylko jest moliwe, ale i wysoce prawdopodobne, e niewidzialna do ydostwa pomoga Marksowi i Engelsowi napisa ich trujc polemik. Nastpnie ogoszono Marksa autorem, tak aby cao wygldaa na napisan przez nie-yda. Majc opracowan doktryn gotow do zatrucia umysu nie-yda, ydowska sie pracowaa gorczkowo i z zapaem, promujc i rozpowszechniajc te idee, a wszystko to w subie ydowskiej rasie. 256

Rozdzia 21 *** Zrbmy w tym miejscu krtk dygresj, by odnie si do kwestii socjalizmu wzgldem komunizmu. Mimo, e wikszo ludzi myli te dwa pojcia i uwaa e s one ze sob cile powizane, my dostrzegamy midzy nimi wyrane rnice. Socjalizm nie jest zem jako takim, w kadym razie nie wikszym ni kapitalizm, pienidz, rzd, organizacja, edukacja czy wiele innych fundamentw naszej cywilizacji. W rzeczywistoci, postp ludzkoci moe by mierzony stopniem, w jakim bya ona w stanie tworzy wsplnot spoeczn, ustanawia wadz i prawo, organizowa podzia pracy, by w efekcie rozrasta si, tworzc narody i pastwa. Nie ma w tym nic zego. W rzeczywistoci, to wszystko jest konstruktywne, a wszystkie te dziaania s socjalistycznymi i kolektywistycznymi dziaaniami w najprawdziwszym tego sowa znaczeniu. W rzeczywistoci, idea grupy osb yjcych pod zorganizowan wadz jest tak socjalistyczna, e nie ma co do tego adnych wtpliwoci. Gdy czymy siy by budowa drogi krajowe, lotniska, armi i marynark wojenn do obrony naszego kraju, gdy czymy wsplne wysiki na rzecz budowy szkoy lub pozwalamy by szkoy edukoway nasze dzieci, zdecydowanie angaujemy si w socjalistyczne przedsiwzicie. Wszystko to oznacza, e ludzie wsppracuj we wsplnym (kolektywnym) wysiku dla swojego zbiorowego dobra i osignicia korzyci, ktre sigaj daleko poza wszystko, co mogliby osign, gdyby dziaali wycznie jako egoistyczne jednostki, idce wasn indywidualn ciek. Socjalizm, w skrcie, jest zorganizowanym spoeczestwem. Mona szczerze powiedzie, e miar postpu ludzkoci moe by bezporednia gotowo jednostki do powicenia wasnych interesw dla wsplnego dobra ogu, a to jest istot socjalizmu. Powtarzam - nie ma absolutnie nic zego w socjalizmie (czy te kolektywizmie), per se (ac. samo przez si), a podczas krtkiego okresu pokoju w Niemczech w latach 1933-1939, pod narodowosocjalistycznymi rzdami Hitlera, pastwo osigno zdumiewajcy, nieznany dotd w historii narodw stopie rozwoju. To by socjalizm Biaych Ludzi pod przewodnictwem wielkiego Biaego Czowieka i powtrzmy - wyniki byy niezwykle konstruktywne, twrcze i produktywne. Inaczej sprawa wyglda z komunizmem - ydowskim wypaczeniem socjalizmu, zaprojektowanym nie po to, aby budowa dla wspl257

Odwieczna Religia Natury nego dobra, lecz by zniszczy narody Biaych Ludzi, ich kraje i cywilizacj. Nastpnie z ich ruin ydzi wykuwaj piekieln ydowsk dyktatur. To jest wanie to, co komunizm ma na celu, i to wanie yd ma na myli gdy mwi o socjalizmie. Tyczy si to kadego narzdzia, ktre yd wykorzystuje w swoim programie podboju wiata: nie ma nic zego pienidzach, ale kiedy uywa ich yd, robi to w celu zniszczenia Biaej Rasy i ustanowienia ydowskiej dyktatury na wiecie. Nie ma nic zego we wadzy jako takiej, ale gdy yd piastuje urzd, uywa go by zniszczy Biaych gojw i pomaga tworzy acuchy ich zniewolenia. Nie ma nic zego w edukacji jako takiej, ale kiedy jest ona w ydowskich apskach, wypacza umysy naszych dzieci i robi z nich zajadych wrogw wasnej kultury, cywilizacji, ludu i kraju. Nie ma nic zego w zwizkach zawodowych jako takich, do czasu gdy yd obejmuje nad nimi kontrol, bo gdy ju to si stanie, zamienia je w oddziay szturmowe do burzenia naszej gospodarki i struktury pastwowej. Tak wanie jest ze wszystkim, czego dotyka i co kontroluje yd. Niestety, wikszo Biaych intelektualistw nie jest w stanie odrni socjalizmu jako takiego od jego wypaczonej formy, a mianowicie ydowskiego komunizmu. Niestety, Biaa Rasa w swej ignorancji klasykuje komunizm i socjalizm razem, jako bliniacze zo i uwaa, e jeli jeste socjalist, to jeste pobratymcem komunistw. To faszywe i zwodnicze. Wrcz przeciwnie, socjalizm jest podstawow tkank cywilizacji, fundamentem ycia spoecznego. Jest podstaw wszelkich moliwych rzdw i podstawowym skadnikiem wszelkiego postpu cywilizowanej Biaej Rasy w historii. Nie trzeba si dugo zastanawia, bymy doszli do wniosku, e gdyby kady czowiek pracowa tylko we wasnym interesie, innymi sowy, gdyby cakowicie zajmowa si indywidualnym przedsibiorstwem (za czym konserwatyci tak chtnie si opowiadaj), ludzko nadal byaby na etapie jaskiniowcw. W rzeczywistoci, nie byaby nawet w stanie zbudowa podstawowej jednostki spoecznej, ktr jest rodzina, poniewa to take wymaga oary indywidualnej dla dobra grupy. Z drugiej strony, komunizm to zupenie inna para kaloszy. Jest on jak bestia grizzly. Podczas gdy niemiecki narodowy socjalizm nie ingerowa w prywatn wasno jednostek, zachowywa prywatne przedsibiorstwa, by prorodzinny, promowa ide patriotyzmu i lojalnoci wobec rasy, komunizm nie ma adnej z tych cech. Zamiast tego, zaciekle stara si zetrze je wszystkie z powierzchni ziemi. Pod 258

Rozdzia 21 egid narodowego socjalizmu w Niemczech, w cigu szeciu krtkich lat Hitler odbudowa nard zbankrutowany i zamany moralnie, nansowo i duchowo. Przeku go w jedn z najbardziej postpowych i produktywnych nacji, jak zdumiony wiat kiedykolwiek widzia. Fakt, e ydzi przez kamstwa, oszustwa i konspiracje zarzdzali reszt Biaych nacji na wiecie by razem rozbi Niemcy z zewntrz to ju inna historia. Niemniej jednak, osignicia narodowego socjalizmu (ktry by socjalistyczn wadz) w trakcie szeciu lat pokoju w hitlerowskich Niemczech s czym, czego ydowska propaganda nie moe wymaza z historii naszych czasw. *** Teraz, gdy oddzielilimy konstruktywne idee socjalizmu jako takiego od komunizmu i rozgraniczylimy te pojcia, zbadajmy co kryje si pod hasami ydowskiego komunizmu, ktry wybi si przez tego yda, Karola Marksa. ydzi s mistrzami podziaw, a teoria dzielenia i rzdzenia zostaa dopracowana przez nich do perfekcji. Istnieje kilka sposobw dzielenia ludzkoci - pe, grupy wiekowe, religie, narody i rne inne, ale Karol Marks postanowi podzieli j na buruazj i proletariuszy. Nie on wymyli te okrelenia, jednak dla celw praktycznych wycign je z kapelusza i uczyni z nich or wykorzystywany po dzi dzie, oczywicie z pomoc oglnowiatowej konspiracji. Buruazj nazywa ludzi z klasy nowoczesnych kapitalistw, wacicieli orodkw produkcyjnych i pracodawcw. W rzeczywistoci, prawie kady w klasie redniej kto posiadaby choby may sklep byby uznany za buruja. Jak wszyscy wiemy, klasa rednia jest prawdziw si i krgosupem narodu, jednak Marks zwrci swj gniew wanie przeciwko niej, uznajc e musi zosta zniszczona. Termin buruazja pierwotnie oznacza mieszkacw miast, jednak w epoce Romantyzmu zacz oznacza przedstawicieli klasy redniej, obojtnie czy yli w miastach, czy nie. Biznesmeni, poczwszy od najwikszych magnatw wkienniczych po najdrobniejszych sklepikarzy, lekarzy, prawnikw, nauczycieli i innych wyksztaconych ludzi, wszystkie grupy ktre dzi nazywamy biaymi konierzykami, stay si czci buruazji i wedug Marksa musiay zosta wytpione. Marks na nowo zdeniowa buruazj, jako wacicieli rodkw kapitalistycznej produkcji i uywa tego okrelenia w odniesieniu do caej klasy redniej. 259

Odwieczna Religia Natury Marks urs do rangi wielkiego mistrza klasy robotniczej, dla ktrej utworzy okrelenie proletariusze. Robic to, sign daleko wstecz, do historii Staroytnego Rzymu, gdzie proletariuszami pierwotnie nazywano ubog klas spoeczn o niewielkim znaczeniu, ktrej przedstawiciele nie mieli adnego majtku ktry mogliby zapisa swoim dzieciom (ac. proles - potomstwo). Mimo e rzymska biedota nie miaa nic wsplnego z fabrykami, Marks lubi ten termin, bo wierzy e mia wielki romantyczny i historyczny odnonik. Pod nazw proletariusze zaklasykowa nie tylko robotnikw, ale te wszelk miejsk biedot (bez wzgldu na to czy pracowali w fabrykach czy nie), a take chopw, ktrzy jak twierdzi - prdzej czy pniej przenios si do miast z ekonomicznej koniecznoci. Jego zdaniem, buruazja te prdzej czy pniej wsiknie w masy proletariatu, poniewa zbankrutuje wskutek dziaania kapitalistycznej konkurencji. Fakt, e przez kolejne sto lat tak si nie stao, a wrcz przeciwnie - klasa rednia ogromnie si rozrosa i rozwina daleko poza dziewitnastowieczne wizje, nie stanowi najmniejszego problemu dla ydowskich propagandystw. W dalszym cigu wspieraj te marksistowsko-ydowskie doktryny, torujc sobie drog do zniewolenia wiata. Dodajmy, e jest to tylko jedna z wielu teorii i przewidywa Marksa, ktre w wietle wydarze okazay si cakowicie bdne i mylce. Marks napisa w Manifecie Komunistycznym: Robotnicy nie maj ojczyzny (. . . ) Odgraniczenia i przeciwiestwa narodowe pomidzy ludami znikaj coraz bardziej wraz z rozwojem buruazji, wolnoci handlu, rynkiem wiatowym, jednostajnoci produkcji przemysowej i odpowiadajcych jej warunkw bytu. To rwnie byo faszywe, prawdopodobnie bardziej ni wiele innych rzeczy, ktre napisa w swoim traktacie, a napisa ich wiele. WManifecie Komunistycznym, ktry zosta napisany w przededniu serii ydowskich rewolucji rozptanych w 1848 r., Marks uzna, e nacjonalistyczne nastroje wygasy. Nie mg si bardziej myli. To by pocztek wielkiego odrodzenia nacjonalistycznych nastrojw wrd ludzi pracy. Wanie wtedy, gdy stwierdzi, e czowiek pracujcy nie ma ojczyzny. Marks by mistrzem rozdzielania dwch klas, ktre praktycznie wynalaz. W pierwszym rozdziale Manifestu Komunistycznego przedstawi Europ w ferworze walki o dominacj midzy buruazj i rozwijajcym si proletariatem. Wyobraa sobie, e w przyszo260

Rozdzia 21 ci walka bdzie naznaczona strajkami, blokadami, sabotaem, ciciem wynagrodze, bankructwami, kryzysem przedsibiorstw, przy jednoczesnym wzrocie znaczenia zwizkw zawodowych, zwikszeniu proletariackiej wiadomoci klasowej i przemocy. W ten sposb ukaza plan burzenia krajw i narodw, w ktrym ukryta bya potna ydowska rka, promujca go z wielkim zapaem i energi w celu rozbicia kilku wielkich pastw wiata, a dzi atakujca te, ktre jeszcze nie upady. Widzia to jako dramatyczne starcie dwch sprzecznych i wrogich klas spoecznych, ktre mogy jedynie toczy miertelny bj. Jako zwolennik Hegla, wierzy take, e postp narodzi si z owocnej walki przeciwstawnych zasad. Procesowi temu Hegel i Marks dali synn nazw dialektyka. W ten sposb opisa starcie dwch przeciwiestw - tezy i antytezy - czcych si na kocu w syntez. Synteza nastpnie stawaa si now tez, z ktrej wkrtce rozwijaa si antyteza, obie pniej ewoluoway w now syntez itd. Tej bezsensownej teorii nastpnie nadano osobliw nazw: materializm dialektyczny. W rozdziale drugim Manifestu Komunistycznego, zatytuowanym Proletariusze i komunici, Marks prowadzi dyskusj z buruazyjnymi krytykami komunizmu, na temat tego, czy komunizm jest dobry czy te nie. Gdy zadaje pytanie: W jakim stosunku s w ogle komunici do proletariuszy?, szczera odpowied powinna brzmie, e w adnym, poniewa w tamtym czasie nie byo w rzeczywistoci adnej partii komunistycznej. Jednak Marks by kamliwy i arogancki (cechy bardzo powszechna wrd jego rasy) i jawnie kroczy dalej, jak gdyby utworzenie jego partii i zniszczenie buruazji byy ju faktami dokonanymi. W rozdziale tym okrela komunistyczny programu zniesienia wasnoci prywatnej, a nastpnie przechodzi do naduy i oczernia buruazj. Opisuje ich jako zodziei, nadtych, gupich zoczycw. Takie samo stanowisko przyjli jego ydowscy naladowcy w ostatnim stuleciu. W tyme samym drugim rozdziale, Marks zaczyna uywa wyzwisk, a atak na buruazj staje si mciwy i zoliwy. Broni programu komunistycznego, jego zaoe i celu, ktrym jest zniszczenie pastwa, kultury, religii i rodziny, twierdzc oczywicie, e wszystko to jest dzieem buruazji. Twierdzi on, nie ma nic zego w tym by buruazja utracia swoj wasno prywatn, poniewa cae to mienie zostao skradzione ciko pracujcym bohaterskim proletariuszom i rolnikom, ktrzy je wy261

Odwieczna Religia Natury produkowali. Wedug Marksa, do roku 1848 buruazja zniszczya ju wszystko, wczajc w to kultur, pastwo, religi, ycie rodzinne i wasno prywatn. Na takich szalonych zasadach usprawiedliwia komunistyczne cele samobjczej zagady narodu, twierdzc, e wszystko byoby wspaniae, jeli tylko wszystko zostaoby zrwnane z ziemi, a klasa robotnicza obja by kontrol. Zarzuty te s tak mieszne i tak oderwane od rzeczywistoci, e przecitny czowiek moe si zastanawia, czy Marks nie postrada zmysw, bo jeli nie, to z pewnoci nie wierzy w to, co sam napisa. Oczywicie, z pewnoci nie wierzy w to co napisa i na pewno nie sdzi, e klasa robotnicza na tym skorzysta. Nie byo jego zamiarem by klasa robotnicza skorzystaa na czymkolwiek. Musimy pamita o jednym twardym i wanym fakcie - Karol Marks by ydem, oddanym swojej rasie i jej deniom do zniszczenia Biaej Rasy. Podobnie jak w Kazaniu na Grze, ktre zaleca: miuj swoich nieprzyjaci, nadstaw drugi policzek, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, nie stawiaj oporu zemu, idee Marksa byy czystym zniszczeniem, zagad i samobjstwem. Nikt nie by nimi zbyt zainteresowany i nikt tak naprawd ich nie kupowa. Jednak sta za nimi ogromny program propagandowy midzynarodowego ydostwa i narzucono je wiatu, podobnie jak to miao miejsce prawie 2 tys. lat wczeniej, kiedy to ydzi wypromowali samobjcze idee Nowego Testamentu w dominujcym, Biaym rzymskim wiecie. Nastpnie Marks staje si zwolennikiem zniesienia rodziny jako takiej. Broni tych samobjczych propozycji (ktre z pewnoci nie maj poparcia ze strony klasy robotniczej ani nikogo innego) poprzez kolejne ataki na buruazj. Musimy pamita, e termin buruazja nie znaczy nic pki Marks i ydowska siec propagandowa nie uczynili go powszechnym i tak naprawd nic on nie znaczy, poniewa odnosi si do rnych dziedzin ycia, ludzi wykonujcych rne zawody i posiadajcych zrnicowane dochody. Niemniej jednak, Marks kontynuuje miadenie buruazji, jak gdyby bya ona uosobieniem za i zadaje pytanie: Na czym opiera si wspczesna rodzina buruazyjna?, na ktre daje zaraz odpowied non sequitur (ac. nie wynika): Na kapitale, na dorobku prywatnym. Stwierdza ponadto, e 910 wszystkich ludzi w Europie prawdopodobnie nie posiada adnego majtku. Gdyby te dwa stwierdzenia rozpatrywa razem, to oczywicie s ze sob sprzeczne, poniewa jak twierdzi proletariusze stanowi 90% ludnoci, a oni te posiadaj rodziny i to 262

Rozdzia 21 prawdopodobnie wiksze ni tzw. buruazja. Wedug jego miesznego rozumowania, te 910 (ktre nie posiada adnego kapitau, a wszak rodzina bazuje na kapitale) nie powinno mie adnej rodziny w ogle. I tak dalej. Skacze od jednego argumentu non sequitur do innego, miesznego i bezpodstawnego, ale mimo to kontynuuje usprawiedliwiane zniszczenia Biaego spoeczestwa t trucizn. Dalej, bije gupot samego siebie i mwi, e kobiety maj zosta wyzwolone i maj sta si obiektami wolnej mioci. Uzasadnia to mwic, e nie ma potrzeby by komunici naprawd wprowadzali t ide od podstaw, gdy istnieje ona prawie od zarania dziejw. W zwizku z tym, tym co wszyscy jego dobrzy, mali komunici chc zrobi jest wprowadzenie legalnej, wolnej mioci w miejsce tej obudnej i ukrytej. To nie ma koca. Niszczy, niszczy i jeszcze raz niszczy. Chce zniszczy wszystkie znane wartoci stworzone przez poprzedni cywilizacj. To bardzo dziwne, e cay program i caa ksika s skupione na tym, jak zniszczy teraniejszy buruazyjny system, w jaki sposb promowa rewolucj, jak obala, jak unicestwia. Poza rewolucj, burzeniem i niszczeniem znajdziemy bardzo niewiele, jeli w ogle, konstruktywnych pomysw na to, jak zbudowa co w to miejsce. Jest to stary ydowski program - burzy, niszczy, unicestwia. Kolejnym komunistycznym rozwizaniem jest zniesienie pastw i narodowoci, w myl twierdzenia, e robotnicy nie maj ojczyzny. Zdradzieckie kamstwo! Nastpnie, Marks stwierdza e narodowe rnice i antagonizmy midzy narodami zanikaj z dnia na dzie, co w roku 1840 byo kompletnie sprzeczne ze stanem faktycznym. Bardzo rzadko nastroje nacjonalistyczne byway tak silne jak w tamtym okresie i nie tylko nie saby, ale wyranie si nasilay w cigu kolejnych pidziesiciu lat. Marks kontynuuje tego rodzaju dyrdymay, cakowicie zatracajc kontakt z faktami, histori i rzeczywistoci, a motywem przewodnim jego wypocin jest zniszczenie wszystkiego, dokumentnie wszystko. Rezultat kocowy mia wyglda w ten sposb: Proletariat uyje swojego panowania politycznego po to, by krok za krokiem wyrwa z rk buruazji cay kapita, by scentralizowa wszystkie narzdzia produkcji w rku pastwa, tj. w rku zorganizowanego jako klasa panujca proletariatu i by moliwie szybko zwikszy mas si wytwrczych. Rzecz w tym, e nie wspomina o tym, w czyich rkach 263

Odwieczna Religia Natury pastwo znajdzie si tak naprawd. To, co tak naprawd mia na myli to to, e wadza bdzie skupiona w rkach samych ydw, jak pokazaa historia w cigu ostatnich pidziesiciu kilku lat ydokomunistycznej tyranii w ZSRR. Zwieczeniem drugiego rozdziau jest synne dziesi punktw Manifestu Komunistycznego i s one znane bynajmniej nie z powodu mdroci w nich zawartych, ale znowu tylko dlatego, e globalny ydowski spisek narzuci je i propagowa w pozostaej czci wiata, ku smutkowi mieszkacw. Poniej mamy okrelone dziesi punktw (w ich dosownym brzmieniu), tak aby mona byo sprawdzi, jak due s postpy ydw w ich realizacji, nie tylko w krajach komunistycznych, w ktrych sprawuj oni wadz absolutn, ale rwnie w tak zwanych wolnych krajach zachodnich, gdzie bardzo szybko burz oni okowy narodw i fundamenty samej Biaej Rasy. Oto bekot, ktry ydzi tak spektakularnie uczynili znanym: Manifest Komunistyczny 1. Wywaszczenie wasnoci ziemskiej i uycie renty gruntowej na wydatki pastwowe. 2. Wysoki podatek progresywny. 3. Zniesienie prawa dziedziczenia. 4. Konskata wasnoci wszystkich emigrantw i buntownikw. 5. Centralizacja kredytw w rkach pastwa za pomoc banku narodowego o kapitale pastwowym i o wycznym monopolu. 6. Centralizacja rodkw transportu w rkach pastwa. 7. Zwikszenie liczby fabryk pastwowych, narzdzi produkcji, wzicie pod upraw i ulepszenie gruntw wedug jednolitego planu. 8. Jednaki przymus pracy dla wszystkich, utworzenie armii przemysowych, zwaszcza w rolnictwie. 9. Zespolenie rolnictwa z przemysem, dziaanie w kierunku stopniowego usunicia przeciwiestw pomidzy miastem a wsi. 264

Rozdzia 21 10. Spoeczne bezpatne wychowanie wszystkich dzieci. Zniesienie pracy fabrycznej dzieci w jej dzisiejszej postaci. Poczenie wychowania z produkcj materialn itd. W powyszym programie nie ma adnej wielkiej logiki, nie wida te adnych nadrzdnych potrzeb wprowadzania takich zmian. Przykro jednak patrze, jak ydzi byli w stanie narzuci wiatu ten diabelski program i uczyni go rzeczywistoci. To wrcz niebywae, e ydzi stworzyli dwie pozornie antagonistyczne grupy, sztucznie je podzielili, oznaczyli jako buruazj i proletariat i na tej podstawie zbudowali swj szyty grubymi nimi program podboju wiata. Niemniej jednak, ze swoj potg nansow, wpywami i narzdziami propagandy wprowadzili ten nonsens w ycie. W trzecim rozdziale Marks nie przedstawia adnych nowych treci ani pomysw, ktre byyby warte wspomnienia. Przez wikszo rozdziau za pomoc pokrconej logiki prbuje wzmocni to, co powiedzia ju wczeniej. Najczciej wida to w przypadku dalszych prb robienia straszaka z czowieka, ktrego nazywa burujem i wzbudzania wobec niego wrogoci przeciwstawnej grupy, ktr nazywa proletariatem. Jeden punkt jest bardzo ciekawy i znaczcy, cho zapewne nie w sposb zgodny z intencjami autora, mianowicie e komunizm i chrzecijastwo maj wiele wsplnego. Oto mamy zdanie: Nic atwiejszego, jak nada chrzecijaskiemu ascetyzmowi socjalistyczny pokost. Czy chrzecijastwo nie piorunowao rwnie przeciw wasnoci prywatnej, przeciw maestwu, przeciw pastwu? Czy nie zalecao na ich miejsce dobroczynnoci i ebractwa, celibatu i umartwienia ciaa, ycia klasztornego i kocioa? Socjalizm chrzecijaski jest jedynie wod wicon, ktr klecha kropi rozgoryczenie arystokratw. Mimo e Marks zrobi to niewiadomie i nie do koca poprawnie, mamy tu punkt, ktry wymaga podkrelenia mianowicie, e istnieje podobiestwo midzy ydowskim chrzecijastwem i ydowskim komunizmem, mimo e ani komunici, ani chrzecijanie nigdy tego nie potwierdz. Niemniej jednak, s one bardzo podobne i mamy zamiar dokona ich porwnania . Jedn z gwnych idei programu komunistycznego jest zniesienie wasnoci prywatnej. Chrzecijastwo take promuje w rzeczywistoci tak postaw, pitnujc tych czonkw spoeczestwa, ktrzy 265

Odwieczna Religia Natury maj do energii i przezornoci by zapewni byt swoim rodzinom. W Nowym Testamencie wielokrotnie mwi si: sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim; atwiej jest wielbdowi przej przez ucho igielne ni bogatemu wej do krlestwa niebieskiego; krlestwo Moje nie jest z tego wiata; Nie gromadcie sobie skarbw na ziemi (. . . ) Gromadcie sobie skarby w niebie; Popatrzcie, jak rosn lilie na polach: nie pracuj w znoju, nie tkaj, nie chodz kupowa sukna do sprzedawcw (. . . ) Jeli wic Bg tak przyodziewa traw na polu (. . . ) to o wiele bardziej zatroszczy si o was, Swoje dzieci. I tak dalej, i tak dalej. Motyw powtarza si raz po raz, mwic e kady kto ma do energii i ambicji by pracowa na utrzymanie swoje i swojej rodziny jest kiepskim kandydatem do przekroczenia bram krlestwa niebieskiego. Nastpnie dochodzimy do kwestii ycia rodzinnego. Zacytujmy sowa Jezusa (Mt 10:34): Nie sdcie, e przyszedem pokj przynie na ziemi. Nie przyszedem przynie pokoju, ale miecz. Bo przyszedem porni syna z jego ojcem, crk z matk, synow z teciow; i bd nieprzyjacimi czowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub crk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien. To niezbite dowody na to, e celem nowej religii chrzecijaskiej jest podzia rodziny i jej zniszczenie. Moemy poda inne przykady na to, e koci chrzecijaski nakania do burzenia rodziny i powstrzymuje od prokreacji swoich czonkw. Od prawie 2 tys. lat Koci Katolicki promuje celibat wrd swoich czonkw. Kapani mieli i nadal maj zakaz zawierania maestw. Koci ustanawia liczne klasztory, ktrych czonkowie mnisi - maj y w stanie wolnym. Najlepsze i najbardziej zaangaowane mode kobiety zostaj zmuszane do przyczenia si do klasztoru i staj si zakonnicami, wyzbywajc si pierwotnej kobiecoci. Nastpnie s one sztywno kontrolowane przez matk przeoon, spdzajc reszt ycia w ponurym klasztorze, gdzie umieraj bezproduktywnie i bezdzietnie, po zniszczeniu swojego dziedzictwa zgodnie z wasnymi zboczonymi przekonaniami religijnymi. Innym wanym podobiestwem ydowskiego komunizmu i ydowskiego chrzecijastwa jest lozoa, ktra w obydwu przypadkach atakuje produktywnych i kreatywnych liderw spoeczestwa. Wspominalimy ju o zaciekych atakach komunistw na buruazj i zachwalanie przez nich cnt proletariuszy, tzn. tych, ktrym nie 266

Rozdzia 21 udao si zdoby czegokolwiek. Fakt, e przyczyn ich niepowodze jest ich wasny brak ambicji jest celowo pomijany. W ten sam sposb w Nowym Testamencie potpia si bogacza, czyli czowieka ktry zdoby jakikolwiek majtek lub aktywa. To, czy dorobi si ich dziki wasnej cikiej pracy i wytrwaoci jest mao istotne. Biblia powtarza raz po raz, e kto taki jest cakowicie wykluczony z moliwoci dostania si do nieba i mwi: C bowiem za korzy odniesie czowiek, choby cay wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis? Nastpnie, w Kazaniu na Grze wychwala cnoty niezaradnoci, braku ambicji i lenistwa: Bogosawieni ubodzy w duchu, Bogosawieni cisi itd. Pojcia te s cakowicie sprzeczne z ideaami i cnotami Biaego Czowieka, ktry zawsze mia wysoki szacunek do przymiotw takich jak produktywno, kreatywno, ambicja, postp. W jednym z kolejnych rozdziaw, w czci drugiej tej ksiki, podejm si bardziej szczegowego porwnania komunizmu i chrzecijastwa. Wystarczy tu powiedzie, e marksizm jest tworem ydowskim i ma na celu osabienie i dezintegracj spoeczestwa Biaego Czowieka, rozerwanie go na kawaki i pooenie jak martwej tuszy u stp pasoytniczego yda. Kontynuujc badania, w trzecim i czwartym rozdziale Manifestu Komunistycznego znajdujemy (a) rozproszony i mylny przegld historii, ktr to Marks pogwaca prbujc uzasadni swoje idiotyczne argumenty; (b) ocen istniejcych i konkurencyjnych partii socjalistycznych. Ma bardzo niewiele dobrego do powiedzenia na temat kadej z nich i przewiduje ich przedwczesny zgon. Podkrela e ma racj i e kada inna grupa, ktra nazywaa si socjalistyczn bya niewystarczajca, nienaukowa, za i nikczemna. Bez wzgldu na to czy mia racj czy si myli, wszystkie te grupy szybko znikny, tak jak Marks przewidywa. Wane jest, aby zwrci tutaj uwag e idee Marksa (o ile mona je nazwa ideami) nie byy lepsze od tych innych. Wrcz przeciwnie, byy prawdopodobnie bardziej niewystarczajce, bardziej nienaukowe, bardziej mylne i bardziej pode, ni ktrekolwiek z tych, ktre wskaza. Sukces idei Marksa jest wyczn zasug ogromnego aparatu spiskowego ydw, majcych na celu zniszczenie Biaej Rasy. Oto co ten program ma na celu. Z bezmylnym entuzjazmem piromana nalega na obalenie przemoc caego dotychczasowego ustroju 267

Odwieczna Religia Natury spoecznego. Ostatni rozdzia koczy si pomiennym apelem: Niechaj dr panujce klasy przed rewolucj komunistyczn. Proletariusze nie maj w niej nic do stracenia prcz swych kajdan. Do zdobycia maj cay wiat. Proletariusze wszystkich krajw, czcie si! Oto mamy podsumowanie szumnego Manifestu Komunistycznego. W skrcie, Marks wyciga z historii dwa pojcia (proletariat i buruazj), miesza je, nadaje im nowe znaczenie, tworzc w ten sposb dwie, nieistniejce dotychczas, antagonistyczne grupy. Potem wszczyna kampani oczerniania, oszczerstw i wznieca w klasie pracujcej nienawi, by zniszczy niemal kadego, kto w efekcie produktywnej pracy posiad majtek. Ta cienka teoria (o ile jeli mona j tak nazwa) uruchomia program zniszczenia caego spoeczestwa, rodziny, pastwa, w skrcie caego dotychczasowego ustroju spoecznego.

Kapita
Przejdmy teraz do monumentalnego, tysicstronicowego dziea, a mianowicie Kapitau. Nie bdziemy jednak traci na nie wiele czasu, dlatego e po prostu nie warto. Pord tego tysica stron mieci jest bardzo mao ziarna do zebrania. Przewanie to nudne, suche plewy. W ksice tej Marks prbuje poczy ekonomiczne i polityczne teorie z histori, socjologi i wasnymi utopijnymi przemyleniami. Rezultat to nie-wita katastrofa. Robi wiele szumu wok teorii wartoci dodatkowej, ktrej tak naprawd nie wymyli, lecz zapoyczy z klasycznej brytyjskiej doktryny ekonomicznej tamtego okresu. Metoda Marksa nie polegaa na obserwacji i logicznej dedukcji. Przeciwnie, mia bardzo pokrcone koncepcje wedug niego spoeczestwo powinno by zniszczone. Nastpnie postanowi zgromadzi sobie mnstwo pseudodowodw, by poprze swoje nacigane teorie. Nawet to nie zdao egzaminu. Marks mia nadziej e tysic stron jego wypocin zdoa przekona wielu ludzi (ktrzy tak naprawd tego nie przeczytali i nie rozumieli), e co w tym musi by. Mao kto daby si do tego przekona, jeli ju wczeniej nie nosi w sobie idei rewolucyjnego marksizmu. Ekonomici, historycy i lozofowie dawno ju przestali traktowa t prac jako powany wkad w swoje dziedziny. To tak duga i tak nudna ksika, e nawet bardzo niewielu 268

Rozdzia 21 marksistw moe si poszczyci jej przeczytaniem, a tym bardziej jej zrozumieniem. Najlepsz funkcj Kapitau w wiecie marksistowskiego socjalizmu jest sta na pce, wyglda ciko i imponujco i sprawia wraenie, e gdzie we wszystkich tych setkach stron musi by jaki konkretny dowd stanowicy oparcie dla wyznawcw ideologii marksistowskiej. Manifest Komunistyczny zosta opublikowany w 1848 roku. Tom I Kapitau zosta opublikowany w 1867 r., prawie dwie dekady pniej. Stanowio to ok. 800 stron. Kiedy Marks zmar w 1883 r., tom II i III byy niczym wicej jak mas notatek, referencji i konspektw. To za spraw Engelsa zostay uformowane do ostatecznej postaci i przygotowane do publikacji. Te pojawiy si odpowiednio w 1885 i 1894 r., tworzc tym samym ponad tysicstronicow stert mieci. Wikszo dziaa organizacyjnych Marksa skcio go z przywdcami innych ugrupowa socjalistycznych, w szczeglnoci z niemieckim ydem, zwizkowcem Ferdinandem Lassallem i rosyjskim anarchist Michaiem Bakuninem. W 1864 r. pomg zaoy stowarzyszenie bezuytecznych ludzi pracy, znane w historii socjalistycznej jako Pierwsza Midzynarodwka. Jego walka o powstrzymanie Bakunina przed przejciem organizacji spowodowaa jej upadek w latach 70 XIX w. W chwili jego mierci nie byo organizacji komunistycznej jako takiej. Wikszy rozwj organizacji wyznajcych doktryn marksistowsk nastpi dopiero po jego mierci. W latach 80 XIX w. midzynarodowy ydowski aparat naprawd podchwyci marksistowskie teorie, na ktrych zbudowa znaczce partie polityczne, zwaszcza w Niemczech, Francji i Woszech. W 1889 r. utworzono Drug Midzynarodwk. Podczas gdy Marks opracowa swj program z myl o Niemczech jako pierwszej oerze, historia potoczya si nieco inaczej. Inny yd, Mikoaj Lenin, stworzy wan rosyjsk parti marksistowsk. Bolszewicy, jak nazywali si w latach 1909-1913, przemianowali si nastpnie na komunistw w myl okrelenia zaczerpnitego z Manifestu Komunistycznego. Partia Lenina bya jednak bardzo rna od teorii goszonych przez Karola Marksa i ledwo moga by nazywana marksistowsk. W rzeczywistoci, Lenin zaczerpn wikszo swoich doktryn materia269

Odwieczna Religia Natury lizmu dialektycznego od innych rosyjskich rewolucjonistw, zwaszcza N.G. Czernyszewskiego, a nie od Marksa. Jego ide partii bolszewickiej byy mae, zdyscyplinowane, konspiracyjne, elitarne grupy w ogromnym, zacofanym, feudalnym kraju. Marks odrzuca takie pomysy jako nienaukowe awanturnictwo. Jedyn rzecz, ktr Lenin naprawd przyj od Marksa bya naukowa idea nieuchronnoci rewolucji socjalistycznej i nacisku na proletariat. Mimo e nie mamy do czasu ani miejsca by zagbia si w szczegy dotyczce Rewolucji Rosyjskiej, nie dajmy si zwie e by to skutek atrakcyjnoci genialnych teorii Marksa czy Lenina. Ponura historia zagady narodu rosyjskiego wyglda zgoa inaczej. Przez Rosj przez wieki przewino si wicej ydw ni przez jakikolwiek inny kraj na wiecie. Ci ydzi spiskowali, agitowali i planowali anarchi i rewolucj przez dugi czas. Lew Trocki zosta przeszkolony wraz z trzema tysicami innych ydowskich noownikw w East Side w Nowym Jorku by stworzy zbrojne rami do obalenia rzdu rosyjskiego. Jacob Schi, ydowski nansista z Nowego Jorku, przeznaczy na ten cel 20 mln dolarw. Gdy nadszed czas, Trocki i jego rewolucjonici zostali przerzuceni do Rosji i wraz ze swoimi ydowskimi brami dokonali krwawego zamachu stanu. By to prosty przykad niezawodnoci ydowskiej taktyki. Rosyjska ludno oraz rosyjski proletariat nie byli w stanie zrozumie co si waciwie wydarzyo. Sie ydowskiej propagandy zarwno w Rosji jak i za granic gono ogosia triumf biednych, zdeptanych rosyjskich robotnikw nad tyrani reimu cara. Oba te owiadczenia byy przytaczajcymi, okropnymi kamstwami. Jeli rosyjski car mia jakie wady, to nie bya to tyrania, a raczej sabo tolerancji i niezdecydowania. Robotnicy rosyjscy nie rozumieli co si dzieje ani te nie zdawali sobie sprawy z okrutnego losu, ktry ich czeka. Gdy tylko ydzi doszli do wadzy w Rosji, szybko zajli wszystkie strategiczne stanowiska w sektorach rzdu i propagandy. Natychmiast uruchomili masow kampani eksterminacji 20 mln Biaych Rosjan. Naley tutaj podkreli, e to nordyccy Biali Rosjanie w cigu wiekw intelektualnej i twrczej pracy zbudowali wczesn Rosj. W zwizku z tym ta wanie grupa sta si gwnym celem ydowskich rewolucjonistw tu po przewrocie. Rozpoczy si rzdy terroru, jakiego dotd wiat nie widzia. W cigu kilku lat wymordowano 20 270

Rozdzia 21 mln Biaych Rosjan i zniewolono masy rosyjskich Sowian i kuakw. Uczyniono z nich drwali i nosiwodw, sucych swoich ydowskich panw, ktrzy obiecywali im pracowniczy raj. Tak oto bylimy wiadkami mierci narodu rosyjskiego i ustanowienia wiatowej bazy operacyjnej ydowskiego komunizmu w najwikszym kraju na Ziemi, oraz przejcia kontroli nad jego ogromnymi zasobami naturalnymi.

271

Odwieczna Religia Natury

272

Ksiga II

Zbawienie

273

Rozdzia 22

Natura i religia
Gdy badalimy stworzenia Natury, coraz bardziej jasne stawao si e kade z nich ma wasne, specyczne rodki do przetrwania, rozmnaania si, gromadzenia ywnoci i obrony. Na przykad bbr instynktownie wie jak budowa tamy i jest to jego skuteczny sposb na przetrwanie. Kot instynktownie wie jak polowa na myszy i to rwnie bardzo pomaga mu przetrwa. Kot moe robi wiele innych czynnoci charakterystycznych wycznie dla niego, lecz budowanie tam z pewnoci si do nich nie zalicza. Co wicej, nigdy nie nauczymy kota pywa jak bbr, cina drzew, czy budowa tam. Bbr posiada swoje wasne, wrodzone, instynktowne zachowana, a kot swoje. Podobnie, obserwujc specyk ras ludzkich, dostrzeemy ich charakterystyczne zachowania i umiejtnoci. Jednym z tych zachowa jest denie do religii. Studiujc histori rnych cywilizacji, rnych ludw pochodzcych z rnych ras, dostrzegamy, e niemal bez wyjtku wszystkie one miay jak religi. Obojtnie, czy byy to wysoko rozwinite cywilizacje Egipcjan, Grekw, Rzymian, czy te jakie zacofane kolorowe plemiona amazoskich Indian, ich pnocnoamerykaskich krewnych, czy moe afrykaskich Hotentotw, wszystkie one, choby najbardziej prymitywne, miay jak religi w przeszoci i wszystkie one maj jak religi dzisiaj. Faktem jest e wszystkie ludzkie rasy, poczwszy od najbardziej prymitywnych, a skoczywszy na najbardziej rozwinitych, byy opanowane przez rne, czsto bardzo odmienne religie. Podziay zaszy nawet wewntrz poszczeglnych religii, jak np. w chrzecijastwie. 275

Odwieczna Religia Natury Dzi kady z chrzecijan chodzcych po tym wiecie ma inne wyobraenie o swojej religii ni jego wspwyznawcy i kady jeden uwaa, e posiad klucz do ostatecznej wiedzy i mdroci, oraz e kady kto si z nim nie zgadza jest w bdzie. Prno szuka chrzecijan, ktrzy zdaj sobie spraw z tego, jak zwodnicze i sabe zaoenia stanowi podstaw ich wierze, oraz jakie jest prawdziwe pochodzenie ich religii. W adnej innej religii nie zaszo tyle wewntrznych podziaw, ktni i koniktw co w religii chrzecijaskiej. Moemy by pewni, e yd wanie tak to sobie zaplanowa. Niemniej jednak, na podstawie powyszego trzeba stwierdzi, e religia i potrzeba jej posiadania przez ludzi jest cech wrodzon, ktr obdarzya nas Natura, oraz e jest to zapisane w naszych genach. Najwyraniej potrzebujemy religii by przetrwa, w taki czy inny sposb. Fakt jest taki, e mamy zamiar przetrwa. Jak mwi Stary Testament, ludzie bez wizji zgin. Wszyscy ludzie eby przetrwa, potrzebuj religii, credo, lozoi yciowej. Pilnie potrzebuj religii ktra wytyczy im kierunek, da cel i pokae sens. Potrzebujemy poczucia przynalenoci. Bez niego widniemy, umieramy jak ryby bez wody. Co wicej, im religia jest blisza rasowej duszy danego ludu, tym zdrowsza i bardziej dynamiczna jest ona dla tej rasy. Szczliwa jest rasa, ktrej religia zostaa stworzona dla jej wasnej rasowej duszy. Wiele religii jest notorycznie szkodliwych dla ras ktre je przyjy, tak jak na przykad chrzecijastwo, ktre zostao przyjte przez Bia Ras, a raczej zostao jej narzucone przez ydw. Niektre religie nie byy ani dobre ani ze, lecz byy kompletnie mieszne i absurdalne. Przykadem jest wyznawane przez Grekw i Rzymian wielobstwo, z mnstwem biegajcych po niebie, cudzoocych i intrygujcych bogw i innych bzdur. Istnieje kilka, bardzo niewiele, religii, ktre s poyteczne dla ras ktre je stworzyy i przyjy. Najlepszym przykadem jest judaistyczna religia ydw, specjalnie dostosowana do potrzeb tej pasoytniczej rasy. Jest to najwspanialsza rzecz jak stworzyli i podtrzymuje ich przy yciu przez ostatnie kilka tysicy lat. Podsumowujc, wikszo religii to religie notorycznie szkodliwe i niestety wikszo Biaej Rasy jest przeklta jedn z najgorszych z nich od 2 tys. lat. Czuj si niezwykle szczliwy i bogosawiony z powodu mojej 276

Rozdzia 22 przynalenoci do Biaej Rasy i kocham Bia Ras bardziej ni cokolwiek innego na wiecie. Natura obdarzya nas gbok, instynktown lojalnoci do naszego wasnego rodzaju rasow lojalnoci. Zostalimy obdarzeni t wrodzon charakterystyk dla naszego wasnego przetrwania. Ten zdrowy instynkt zosta okrutnie stumiony przez skandaliczn obc religi, ktr jestemy przeklci i ktrej wydajemy si nie by w stanie z nas zrzuci. Tak, jestemy przeklci ydowsk religi chrzecijask, czy nam si to podoba czy nie. To chora, miercionona, niszczca nas religia. Przydusza ona wszystkie zdrowe instynkty ktrymi obdarzya nas Natura. Tpi i podburza najlepsze cechy Biaej Rasy. Bardzo rozpaczliwie potrzebujemy nowej religii, naszej wasnej religii, stworzonej przez twrczy geniusz Biaej rasy, a nie narzuconej nam przez zdradzieckiego yda. Rozpaczliwie potrzebujemy dobrej religii. Ale co to jest dobra religia? Nietrudno odpowiedzie na to pytanie. Dobra religia to ta, ktra wspiera rozwj i postp rasy, ktra j wyznaje. Jeeli pomaga ona danej rasie, to jest dobra. Jeeli ani nie pomaga ani nie szkodzi, to jest to bezuyteczna i uciliwa religia. Jeeli przeszkadza w walce o przetrwanie rasie ktra j wyznaje, to jest to religia szkodliwa dla swoich wyznawcw. Niezliczon ilo razy syszelimy ludzi mwicych: trzeba w co wierzy. To prawda, kady z nas potrzebuje lozoi, ktra czy nas z naturalnym wiatem w ktrym si znajdujemy; ktra pomaga nam mie racjonalny i realistyczny obraz naszej walki o przetrwanie w tym wrogim wiecie. Im lepiej ta lozoa/credo/religia, jakkolwiek j nazwiemy, wspgra z prawami Natury, tym bardziej korzystna, realistyczna i przydatna ona bdzie. Im bardziej odstaje ona od naturalnych praw i im bardziej oddala si od rzeczywistoci, uciekajc w wiat marze, fantazji i przesdw, tym bardziej bdzie sztuczna, nierealna, niebezpieczna i szkodliwa. Jako e kieruj swoje sowa wycznie do przedstawicieli Biaej Rasy, mog powiedzie bez wahania, e jedyn rzecz, ktra naprawd nas interesuje jest wyznanie, ktre pomoe pomnaa, chroni, promowa i zabezpiecza Bia Ras oraz poszerza jej wpywy. Jestemy zainteresowani religi ktra wesprze Bia Ras w walce o przetrwanie na tym wrogim wiecie. Nie interesuje nas credo dla Papuasw z Nowej Gwinei, Indian, czarnuchw (czy to w naszych Biaych krajach czy te w Afryce), Hindusw ani Chiczykw. Nie 277

Odwieczna Religia Natury jestemy ani troch zainteresowani uniwersaln religi zbawienia caej ludzkoci. Interesuje nas tylko i wycznie religia dedykowana przetrwaniu Biaej Rasy, jedynie Biaej Rasy. Religia, ktra wyniesie nasz ras na wyyny, o ktrych nikt dotd nawet nie ni. Gdy skupimy si na tych dwch prostych warunkach pocztkowych, tj. po pierwsze: dobra religia to ta, ktra suy rasie ktra j wyznaje; po drugie: skupiamy si tylko i wycznie na religii dla Biaej Rasy, rozwizanie stanie si proste. W zasadzie sformuowanie credo dla Biaej Rasy moemy teraz streci w jednym zdaniu: Gwn zasad naszej nowej religii powinno by: czy skorzysta na tym Biaa Rasa? Podczas gdy sformuowanie naszego nowego credo jest stosunkowo proste, staje przed nami o wiele wikszy problem oczyszczenie gruntu ze wszystkich mieci i gruzu religii, w ktrej obecnie tkwimy. Podobnie bywa w przypadku budowy piknego nowego gmachu na terenie zamieconym przez slumsy oczyszczenie powierzchni czsto bywa wikszym problemem ni budowa same struktury. Tak wanie jest w naszej sytuacji. Budowa nowej religii nie jest tak trudna jak usunicie mieci i zanieczyszcze, ktre zaimpregnoway umysy naszych Biaych krewnych. Naszym najwikszym zadaniem jest obnaenie potwornoci nauk chrzecijaskich i przywrcenie zmysw naszym Biaym Braciom i Siostrom, by dostrzegali co jest dobre dla nas, naszych dzieci, kolejnych pokole i naszej rasy. Przed nami zadanie oczyszczenia umysu Biaej Rasy z zalegajcych w nim aberracji, ktre przez dwa ostatnie tysiclecia niemal nas zrujnoway. Naszym gwnym celem jest wyprostowanie mylenia Biaego Czowieka. Pierwsz i najpilniejsz kwesti jest odnalezienie si w wiecie Przyrody i powrt na ciek naszego wspaniaego przeznaczenia ktre nam ona wytyczya. Wszystkie inne problemy, tj. ywno, zanieczyszczenie rodowiska, wzrost wskanika motoryzacji, przeludnienie, nanse itp. stan si dziecinnie proste, gdy tylko Biay Czowiek odzyska pena kontrol nad swoim losem. Jeli ten gwny i pilny problem nie zostanie rozwizany, aden inny te nie zostanie rozwizany i nie bdzie mia wikszego znaczenia. Jeli Biay Czowiek pozostanie w ydowskim potrzasku i bdzie w nim bdzi dopki nie zostanie wymazany z powierzchni Ziemi, wszystkie inne problemy stan si zupenie bez znaczenia. Naszym gwnym problemem wcale nie jest przezwycienie ydw, czarnuchw i innych kolorowych cierw tego wiata. Naszym 278

Rozdzia 22 najwikszym problemem jest wyprostowanie mylenia Biaego Czowieka. Musimy przeorientowa swoje mylenie do podstawowych wartoci. Jak tylko oczycimy swoje umysy z ydowskiej trucizny, wyrzucenie ydw i czarnuchw z naszych ziem stanie si dziecinnie proste. To szlachetny cel, ktremu jest dedykowana nasza nowa religia. Biay Czowiek musi powrci do zmysw. Istnieje kilka podstawowych kwestii, ktre musz zosta wyjanione, zanim jeszcze rozpoczniemy prostowanie mylenia Biaego Czowieka. Po pierwsze, czemu dokadnie ma by lojalny Biay Czowiek? Po drugie, jaki cel jego ycia tutaj na Ziemi? Odpowiadajc na pierwsze z tych pyta, musimy zada sobie spraw e my, Biaa Rasa, toczymy obecnie desperack walk o przetrwanie. Przewaajca wikszo Biaych Ludzi zostaa do tego stopnia zamroczona przez zdradzieckiego i przebiegego wroga, e nie wie nawet kim on jest, a co wicej nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, e jestemy obecnie w stanie wojny i jestemy oarami spisanymi na wyginicie. Umys Biaego Czowieka zosta do tego stopnia zmylony i omotany przez jego miertelnego wroga, midzynarodowy aparat ydowski, e nie stawia on nawet najmniejszego oporu, nie mwic ju o podjciu walki. W rzeczywistoci, umysy Biaych Ludzi s tak zanieczyszczone faszywymi i bdnymi wzorcami, e solidaryzuj si oni z ydem na drodze do wasnej zagady. Znajomo wroga ma ogromne znaczenie w kadej bitwie; jakiej broni uywa; co jest jego si; jak taktyk stosuje. Informacje takie mona uzyska drog wywiadu. Poznaj swojego wroga. Im wicej wiesz na temat swojego wroga, tym lepiej znasz swoje mocne i sabe strony i tym lepiej jeste przygotowany. Oprcz znajomoci mocnych i sabych stron swojego wroga i wasnych, musisz take wiedzie, kto stoi po Twojej stronie i o co tak naprawd walczysz. Co wicej, musisz mie szczegowo opracowany, agresywny plan bitwy, ktry pomoe Ci zwyciy. Musisz mie program. Musisz mie cel. Jedn z najpotniejszych broni ktrych uywa yd jest manipulacja umysem Biaego Czowieka i wprowadzanie go w bd. Sieje zamt niczym rolnik opryskujcy swoje uprawy, a jego niwo zniszczenia naszych ludzi jest tysic razy bardziej skuteczne ni rodek owadobjczy rolnika. Jedn z kwestii, w ktrej Biay Czowiek jest desperacko zagubiony jest kwestia przynalenoci jego lojalnoci. 279

Odwieczna Religia Natury Drugie kluczowe pytanie brzmi: jaki jest cel naszego ycia? W kolejnych dwch rozdziaach chc omwi te dwie kwestie. Moim celem jest jednoznaczne okrelenie stanowiska Ruchu Twrczoci w stosunku do tych podstawowych kwestii ycia.

280

Rozdzia 23

Twoja lojalno wity obowizek


Gdzie ley Twoja lojalno? Jeli naleysz do jednej z grup Koszernych Konserwatystw, tukli Ci wkoo do gowy, e musisz by lojalnym wobec swojego kraju, agi, konstytucji itp. Mwi e patriotyzm jest wielk cnot. Nawet kontrolowane przez ydw media powiedz Ci to samo, by zaraz potem natychmiast zbezczeci i zbruka wszystkie powysze najbardziej grubiaskimi, rynsztokowymi, bzdurnymi mieciami, ktre stawiaj ponad instytucjami i symbolami Biaego Czowieka. Prawda jest taka, ze lojalno czowieka nie naley do adnej z wyej wymienionych rzeczy. Lojalno czowieka, po pierwsze i najwaniejsze, naley do jego rasowej rodziny, ktra jest bezporednim przedueniem jego wasnej. Innymi sowy, Rasowa Lojalno Biaego Czowieka naley przede wszystkim do Biaej Rasy. Kada rasa wie o tym instynktownie. ydzi to wiedz, czarnuchy to wiedz i inne rasy rwnie. Wyjtkiem jest przecitny Biay Czowiek, ktry, tak si skada, jest podstawowym celem do zniszczenia w tej podstpnej wojnie, w ktr jestemy uwikani, czy nam si to podoba, czy nie, czy jestemy tego wiadomi, czy te nie. yd moe by obywatelem Francji, Anglii, Niemiec, albo USA, wcale jednak nie obchodzi go dobro kraju, w ktrym goci. Przyznaje brak jakiegokolwiek przywizania i lojalnoci do kadego z 281

Odwieczna Religia Natury tych pastw. Przeciwnie, zwykle aktywnie angauje si w zburzenie struktury pastwa w ktrym yje, pldrujc i zagrabiajc jego mienie. Jego lojalno naley tylko i wycznie do ydowskiej rasy. Niech tylko jaki kraj zagrozi skrzywdzeniem yda, tak jak w przypadku niedawnych rosyjskich porywaczy, czy Rosenbergw - atomowych szpiegw sprzed kilku dekad, a wszyscy ydzi z caego wiata podnios si i zaczn wykrzykiwa wniebogosy: Oszczdzi Rosenbergw! Pucie naszych ludzi wolno! Fakt, e skazani ydzi s winnymi swoich wystpkw kryminalistami jest nieistotny. Uratowa ich za wszelk cen. Krzyczmy o przeladowaniu! Krzyczmy dugo i gono! Byle tylko uratowa kadego yda, nie zwaajc na jego winy, choby nie wiem jak bardzo zbrodnicze. Nie zapominajmy, e to wanie Rasowa Lojalno i solidarno uczynia ydw wiatow potg, ktr s dzisiaj. Rasowa Lojalno jest fundamentalnym instynktem danym nam przez Natur, by utrzyma kad z ras przy yciu. Im zdrowszy jest ten instynkt i im bardziej dana rasa go pielgnuje, tym wiksze ma szanse na przetrwanie. Im bardziej jest on tumiony oszustwem i zanieczyszczeniami umysu, tym bardziej podatna jest taka rasa na zniszczenie ze strony tych, ktrzy wykorzystuj ich wrodzony instynkt Rasowej Lojalnoci. Czarny czowiek j posiada, wic atwo jest ydowi promowa Rasow Lojalno wrd czarnuchw, w celu zorganizowania i wykorzystania ich do zniszczenia Biaej Rasy. Ma on czarnuchw mwicych o czarnej kulturze, podczas gdy takowa nie istnieje. Mwi te o czarnej dumie, podczas, gdy z mao czego mog by dumni. yd, poprzez swoje umiejtne propagandowe manipulacje, zachca czarnych do wykrzykiwania zabi biaasw!. Rozprzestrzenia emocjonaln nienawi do Biaej Rasy nie tylko pord czarnych i mulatw, ale wrd wszystkimi kolorowych na caym wiecie. Jego plan to nawoywanie do utworzenia z niszych, kolorowych ras caego wiata oddziaw uderzeniowych, by skundli wysz Bia Ras oraz wybi tych, ktrzy przeciwstawiaj si temu procesowi. Ten program skundlenia i eksterminacji rozgrywa si na naszych oczach w dzisiejszych Biaych krajach. Przymusowe przewoenie dzieci do odlegych szk w USA, nikczemna i haniebna zniewaga Biaej Rasy, jest znaczc czci programu skundlenia kolejnego pokolenia. Celem jest wpompowanie czarnej krwi Afryki w yy Biaych Ludzi. Jeeli kto udzi si e ydowski program jednoci i inte282

Rozdzia 23 gracji podczas lat szkolnych, wzbogacony masowym zanieczyszczeniem mzgw poprzez program nauczania, telewizj oraz wiadomoci w mediach nie skoczy si mieszanymi maestwami i mieszaniem ras, to oszukuje samego siebie. W rzeczywistoci, skundlenie jest potnym dziaem, ktre ydzi wytoczyli przeciwko nam. Uyj kadej moliwej zagrywki, kadego niekonstytucyjnego prawa ktre uda im si nam narzuci, by mc osign swj cel - skundli Bia Ras. Dzi czytaem o pewnej ydwce nazwiskiem Cohen, ktra to miaa wykad dla grupy chrzecijaskich Biaych kobiet, mwicy o ich chrzecijaskich obowizkach. Wedug tej pani Cohen, Biae rodziny yj w sztucznym, iluzorycznym wiecie i lepiej by zaczy adoptowa czarne dzieci, poniewa wikszo sierot jest wanie czarna, a ich chrzecijaskim obowizkiem jest da tym dzieciom dom. Dodaa zowieszczo, e jeli ta myl nie zostanie realizowana z wigorem i entuzjazmem, to zostanie ustanowione prawo, ktre bdzie nakazywaoby adopcj tych maych, czarnych, lenych dzikusw. I znw nie oszukujmy si - pki nie powstrzymamy tych zniewag i zbrodni, ydzi bd z powodzeniem wypenia te i inne ohydne plany, by nas zniszczy i skundli. Kolejn czci planu redukcji mietanki amerykaskiej Biaej modziey jest bezsensowna woja w Wietnamie, w ktrej kadego tygodnia okoo 50 (lub wicej) modych Biaych Ludzi w kwiecie wieku ginie w dunglach Wietnamu, Kambody, Korei i innych. Kilkuset kolejnych zostaje okaleczonych na cae ycie. Tysice powracajcych z tych wojen uzalenionych jest od narkotykw. Ich ycie zostao zrujnowane w tragicznych okolicznociach i s nie tylko bezuyteczni, ale wielu z nich po powrocie w rodzinne strony zmienio si w niebezpieczniejszych przestpcw. Powtrzmy: yd wie, gdzie ley jego lojalno i kada kolorowa rasa to wie. Mianowicie, jest on wierny wasnej rasie. Czy to tylko Biaa Rasa si zagubia? To dziwne, e to ta sama rasa, ktr Natura ukoronowaa jako swoje szczytowe osignicie i przeznaczya, by rzdzia wiatem. Dziki temu, e ydzi przejli kontrol nad instrumentami propagandowymi, Biay Czowiek przepeniony jest zapaem czynienia dobra i ratowania kadej nic nie wartej szumowiny i kadego pasoyta na Ziemi. Nie zauwaa przy tym, e te pasoyty mno si gwatownie podczas gdy Biaa Rasa umiera. Nie widzi te, e pasoyty te maj zamiar go zniszczy, kiedy tylko osign dostateczna 283

Odwieczna Religia Natury wadz. To jest rasowe samobjstwo. Tak wic my, czonkowie wielkiej Biaej Rasy, musimy zrozumie i odrzuci tak idiotyczn i autodestrukcyjn lozo. Jest ona przeciwna zdrowemu rozsdkowi. Po pierwsze, i najwaniejsze, musimy praktykowa Rasow Lojalno. Lojalno wobec Biaej Rasy i tylko jej. Musimy porzuci idiotyczne samobjcze nastawienie, ktre realizowalimy w przeszoci i powrci na rozsdny, realistyczny kurs wytyczony nam przez sam Natur. Pord milionw gatunkw stworzonych przez Natur nie znam adnego, ktry mwi: W obronie sabszych, podrzdnych gatunkw, powstrzymajmy ekspansj wasnego i bdc fair w stosunku do uboszych, sumy pomoc wszystkim szumowinom, by mogy si mnoy, przewyszy nas liczebnie i wyprze z powierzchni Ziemi. Nie, aden z gatunkw nie realizuje idiotycznego programu wspczucia dla szumowin, sabszych i podrzdnych. aden, oprcz Biaej Rasy. Przeto my, przedstawiciele Ruchu Twrczoci, kompletnie odrzucamy ide Koszernych Konserwatystw, jakoby lojalno do kraju, agi itp. miaa znaczenie pierwszorzdne. Kto mgby by wierny Ameryce, ktra jest kompletnie sczarnuszona i zaydzona, i ktrej gwnym narodowym celem jest skundlenie i eksterminacja Biaej Rasy? Z pewnoci kady dobry, inteligentny czonek Biaej Rasy zobowizany jest do zrozumienia, e taki kraj jest jego wrogiem, czy mu si to podoba, czy nie, oraz, e nie naley mu si jakakolwiek lojalno. Pod tym wzgldem musimy zda sobie rwnie spraw, e to nie pastwo samo w sobie jest winowajc, ale zdradziecka struktura prowadzona przez ydw, ktrzy uzurpowali sobie wadz nad tym krajem. Jeli zobaczybym amerykaskiego czarnucha bijcego Biaego Kanadyjczyka, nie stanbym po stronie czarnucha tylko dlatego, e jest Amerykaninem, ale pospieszybym z pomoc Kanadyjczykowi, dlatego e jest on Biay. Niemoliwe jest dla mnie poczucie jakiejkolwiek lojalnoci wobec rzdu, ktry bezustannie dowodzi swoimi uczynkami, e promuje opiek spoeczn i rozmnaanie czarnych, a jednoczenie dy do zniszczenia Biaej populacji. adni troskliwi Biali rodzice nie chcieliby zosta i wychowywa swoich rodzin w kraju, ktry zosta opanowany czarn dzicz, tak jak np. Haiti. Odkd 284

Rozdzia 23 tacy rodzice dostrzegaj, e ten proces odbywa si w wielkich miejskich dunglach USA, wielu z nich planuje opuci ten kraj i przenie si do Australii, lub gdziekolwiek indziej, gdzie nie ma czarnuchw. Wielu ju to uczynio. To pokazuje, e kiedy wszystko si wali, odpowiedzialny rodzic najpierw myli o swojej rodzinie i o jej rasowej przyszoci, a nie o nieruchomoci ktr zamieszkuje. Pomimo, e chwal takie rodziny za lojalno wobec wasnej rasy, nie mog zaakceptowa ich ucieczki. Wierz, e Biali Ludzie musz pozosta w swoich krajach i walczy o odzyskanie kontroli nad wasnym przeznaczeniem. Te kraje nale do nas. Musimy by zdeterminowani by tu pozosta i walczy o to, co do nasze. Musimy posuwa si naprzd, a nie ucieka. Biali Ludzie, co do jednego, powinni powsta tak, jak zrobili to ludzie w Niemczech w poprzednim pokoleniu (dane na rok 1973 dop. tum.). Powtarzam, rozwizaniem nie jest ucieczka Biaego Czowieka do Australii, czy innego miejsca. Jedynym wyjciem jest odesanie std czarnuchw z powrotem do Afryki, gdzie jest ich miejsce, zanim wepchn nasze wspaniae ziemie do rynsztoka historii. Musimy zmieni swoje stanowisko. Musimy posuwa si naprzd, a nie ucieka. Rozwamy teraz wierno adze jako najwiksz cnot. Faktem jest, e aga to jedynie symbol. W historii USA na przykad bya ona zmieniana zawsze, kiedy doczano kolejny stan, taki jak Hawaje czy Alaska. Waniejszym jest, e aga jest symbolem tak honorowym, jak kraj ktry ni powiewa. Amerykaska aga uywana bya przez armi Unii, kiedy ydzi zorganizowali Biaych Amerykanw, by ci mordowali inn grup Biaych Amerykanw. Jedn grup Biaych nazwali Pnoc, a drug Poudniem. Ta nikczemna bratobjcza wojna bya ydowskim niwem, dziki ktremu wzbogaci si on wzbogaci, lecz by to najbardziej haniebny i destrukcyjny epizod w historii Biaej Rasy. W I i II wojnie wiatowej znw Biali mordowali swych braci i znw ydzi zebrali obte plony. Biali Amerykanie mieszali si w te aranowane przez ydw rzezie pod sztandarem gwiazd i pasw, ale nie jest to co, z czego mogliby by dumni. Dopki Amerykanie nie oczyszcz swojego kraju, historii i agi ktra powiewa nad nimi z ydw i czarnuchw, dopty nie bd posiadali sztandaru, z ktrego mogliby by dumni. Kiedy my, Biali Ludzie, znw bdziemy mieli kontrol nad swym przeznaczeniem, niewtpliwie bdziemy chcieli zaznaczy to wyda285

Odwieczna Religia Natury rzenie stworzeniem nowej agi, nieskazitelnej agi, ktra bdzie rzeczywistym symbolem Biaej Rasy. Bdzie to aga, z ktrej rzeczywicie bdziemy mogli by dumni. Pnocny ssiad USA, Kanada, ostatnio zrezygnowa ze swojej stuletniej agi i zaprojektowa now (dane na rok 1973 dop. tum.). Dominujcym kolorem na niej jest czerwie; kolor dopasowany odpowiednio, biorc pod uwag kierunek rozwoju, ktry ten kraj obra. W kadym bd razie, moemy zaprojektowa ag bez wielkiego blu, lecz kiedy Biaa Rasa zostanie zniszczona i przepadnie na zawsze, nic nie bdzie mogo przywrci jej z powrotem do ycia. Nie! Nasza lojalno nie naley do kraju, ani agi, ale do naszych ludzi, do naszej wasnej rasy. Nastpnie mamy konstytucjonalistw, ktrzy przypominaj nam o wspaniaej amerykaskiej konstytucji i Karcie Praw i oznajmiaj, e to tylko i wycznie one odpowiedzialne s za wielko jak osigna Ameryka. Mwi nam, e tylko dziki wyjtkowej i wspanialej Konstytucji Ameryka posiada wysze standardy ycia, ni inne kraje wiata. Czy to rzeczywicie zasuga amerykaskiej Konstytucji, najwikszego dokumentu wolnoci stworzonego przez umys czowieka? Wmawiaj to wszystko Amerykanom, by mogli oni cieszy si swymi wieloma swobodami. C to za stek bzdur. Istnieje wiele powanych wad w stwierdzaniu, e Amerykanie zawdziczaj wszystko swojej wspanialej Konstytucji. Konstytucja ta ma wiele wrodzonych wad, z ktrych kilka, w rzeczy samej, jest fatalnych. W kadym bd razie wiemy, e nigdy nie chronia i nie uchroni Amerykanw przed ydo-bolszewickim przewrotem. Oto kilka powanych defektw amerykaskiej Konstytucji: 1. Nie wzniesiono tego wielkiego kraju bazujc na kwestii rasowej. Nie zrobiono tego w czasie kiedy Biay Czowiek budowa Ameryk i by niezwykle wiadomy rasowo i zjednoczony w walce z czerwonymi. Ponadto, w owym czasie szansa na dokonanie tego bya ogromna, poniewa ydowska zaraza bya cigle stosunkowo maa, chocia si stopniowo rozrastaa. 2. Zamiast ustanowienia Zasady Przywdztwa, jedynej realnej bazy do zbudowania staego i trwaego spoeczestwa, wybrano fundament podziau wadzy, czyli tzw. zasad demokracji. Nastpnie, opiewajc t wspania regu podziau si i spraw286

Rozdzia 23 dzania i wywaania systemu nazwano j republikask form rzdw, jakby faktycznie stworzono co nowego, podczas gdy nie byo to wcale niczym nowym. Rzymianie posiadali republikask form rzdw ponad 2 tys. lat wczeniej i ostatecznie zaniechali jej dla lepszej formy wadzy, kiedy to zamienili si w Imperium z cesarzem na czele, posiadajcym wadz absolutn i ustanawiajcym Zasad Przywdztwa. 3. Gupio i niezgodnie z zasadami zdrowego rozsdku umieszczono w Deklaracji Niepodlegoci heroiczn proklamacj, goszca e wszyscy ludzie zostali stworzeni rwnymi sobie Jest to pode kamstwo w obliczu historii, Natury i dowiadczenia. Chocia Deklaracja Niepodlegoci nie jest czci Konstytucji, wano tego stwierdzenia daa w istocie liberaom, ydom i krwawicym sercom sposobno do wypaczania naszego poczucia rzeczywistoci w promowaniu niszych ras oraz krzyowaniu planw i karaniu lepszych elementw Biaej Rasy. Z tej nieszczsnej i najbardziej podstpnej z tez utkano ca sie krzywdzcych kamstw. 4. Nastpnie dosza sabo rozdziau kocioa i pastwa. Podczas gdy ideologia kocioa promuje idee tj. nie stawiaj oporu zemu, miuj swoich nieprzyjaci, nadstaw drugi policzek itd., fundamentaln baz kadego pastwa jest wadza, prawo i porzdek. O wiele bardziej harmonijny zwizek mona osign, kiedy rzd, koci i religia idealnie wspgraj wedug tych samych zasad. Oczywicie nie moemy wini Ojcw Zaoycieli za niemono osignicia tego w ich czasie, skoro nie posiadali dobrej rasowej religii, z ktr mogliby wsppracowa. Zamiast tego nieszczliwie tkwili samobjczej chrzecijaskiej ideologii. Niestety, zbyt wielu z nich tym samym byo przepojonych ydowskim kamstwem. 5. W kocu najwaniejsza rzecz ze wszystkich. Konstytucja nie trzymaa z dala ydw i nie powstrzymywaa tej pasoytniczej rasy przed skaeniem tego wspaniaego nowego kraju nadziei. Gdyby tylko Ojcowie Zaoyciele posuchali rady Benjamina Franklina i umiecili w niej warunek wyczenia ze wszystkiego ydw, uczynioby to wicej dobrego, ni caa reszta Konstytucji i Karty Praw razem wzitych. 287

Odwieczna Religia Natury Oto, co Benjamin Franklin powiedzia na I Konwencie Konstytucjonalnym Stanw Zjednoczonych w 1778 r., prawie 200 lat temu (dane na rok 1973 dop. tum.): W kadym kraju w ktrym ydzi osiedlili si wielkimi grupami, obniyli jego moralny ton; zaburzyli jego handlow integralno; oddzielili si od innych i nie zasymilowali; wyszydzali i starali si podkopywa autorytet chrzecijastwa, na ktrym opiera si nard, sprzeciwiajc si jego zasadom; zbudowali pastwo w pastwie; a kiedy im si zaczto sprzeciwia prbowali doprowadzi dane pastwo do nansowej mierci, jak to si stao w przypadku Hiszpanii i Portugalii. Przez ponad 1700 lat ydzi ualali si nad swoim smutnym losem, nad tym, e zostali wygnani ze swojej ojczyzny, jak nazywaj Palestyn. Ale panowie, gdyby dzisiejszy wiat po prostu odda im j w ramach rekompensaty, zraz pewnie znaleliby przekonujcy argument, by do niej nie wraca. Dlaczego? Poniewa s oni wampirami, a wampiry nie utrzymaj si erujc na innych wampirach. Nie mog y otaczajc si tylko samymi sob. Musz erowa na chrzecijanach i innych ludziach nie nalecych do ich wasnej rasy. Jeli nie wykluczycie ich z tych Stanw Zjednoczonych w tej Konstytucji, w czasie krtszym ni 200 lat rozmno si w takie iloci, e zdominuj i por ten kraj oraz zmieni nasz form rzdu, za ktry Amerykanie oddali sw krew i ycia oraz nastawili na szwank swoj wolno. Jeli ich nie wykluczycie, za mniej ni 200 lat nasi potomkowie bd pracowali na polach by zapewni im byt, podczas gdy oni bd rachowa swj majtek zacierajc rce. Ostrzegam was panowie, jeli nie wykluczycie ydw na zawsze, wasze dzieci bd was przeklina na waszych grobach. ydzi, panowie, s Azjatami. Gdziekolwiek by si nie rodzili, jakkolwiek wiele pokole oddzielaoby ich od Azji, 288

Rozdzia 23 nic tego nie zmieni. Ich ideay nie pasuj do amerykaskich i nigdy si do nich nie dopasuj, nawet jeliby dziesi ich pokole yo pomidzy nami. Gepard nie moe zmieni swych ctek. ydzi s Azjatami. S zagroeniem dla tego kraju, jeli pozwoli im si na wejcie do niego, i powinni by z niego wykluczeni na mocy Konstytucji. W pierwszej kolejnoci Ameryka zawdzicza swj sukces swojemu materiaowi rasowemu; faktowi, e pierwsi imigranci naleeli do wielkiej Biaej Rasy byli to dobrzy Anglicy, Irlandczycy, Szkoci, Niemcy, Holendrzy i przedstawiciele innych Biaych Europejskich nacji. Po drugie, w przeciwiestwie do Hiszpanw z Ameryki Poudniowej, mieli oni na tyle zdrowego rozsdku by nie kundli si z dzikimi tubylcami; dbali o zachowanie czystoci krwi. Wyparli podrzdnych dzikusw i zbudowali wielkie imperium, sigajce od Atlantyku po Pacyk. Ta era bya najbardziej dramatyczn sag i najbardziej produktywn epok w historii Biaej Rasy. Ich standard ycia wkrtce przewyszy standard ich europejskich przodkw, poniewa mieli (i nadal maj) pokane zasoby ziemskie i naturalne dobra, ktre mog wykorzystywa. Nasi przodkowie nie popenili tego samego bdu, jaki zrobili Hiszpanie, ktrzy skolonizowali Ameryk Poudniow. Przez to e Hiszpanie byli bardzo religijni i ulegali wpywom Kocioa Katolickiego, zawierali mieszane maestwa i krzyowali si z tubylczymi Indianami, zatruwajc krew przyszych pokole. Dzi widzimy wyranie t rnic na kartach historii. W skundlonej Poudniowej Ameryce i Meksyku widzimy cige rewolucje, bied, zacofanie i przyszo malujc si w barwach rozpadu i anarchii. Biali Amerykanie (gupio) sponsoruj skundlone bkarty tyche Hiszpanw, przeznaczajc na nie bajoskie sumy. Jako kolejny przykad na to, e przereklamowana amerykaska Konstytucja miaa niewielki wpyw na wybitny sukces osignity przez Ameryk, musimy tylko przypomnie, ze kiedy kraje Ameryki aciskiej przestay by zalene od Hiszpanii, kady z nich skopiowa Konstytucj Stanw Zjednoczonych niemale sowo w sowo. Czy to zapewnio im sukces i wielko? Najwyraniej nie. Poudniowa i rodkowa Ameryka torturowane s niemale cigym zgiekiem, rewolucj, niestabilnoci, bied oraz inacj. Dlaczego pastwa te nie osigny tego samego sukcesu co USA, 289

Odwieczna Religia Natury majc t sam, cudown Konstytucj? Odpowiedz jest jasna i prosta: sukces ley w rasie i krwi. Ameryka aciska to skundlony konglomerat, podczas gdy USA zbudowane zostao przez Biaa Ras. Oto odpowied i nie jest to z pewnoci zasuga konstytucji, agi, czy terytorium. Poudniowa Ameryka jest tak samo bogata w naturalne zasoby, o ile nie bardziej. Nie, amerykaski sukces nie zosta osignity dziki cudownej Konstytucji. Stao si to dziki dobremu Biaemu materiaowi rasowemu oraz dziki bogactwu i szczodroci tej ziemi. Konstytucja miaa z tym niewiele wsplnego. Dzisiaj, kiedy yd pracuje pen par nad zniszczeniem Biaych krajw, nasze konstytucje nie uchroni naszej wolnoci, naszych krajw, ani naszej rasy. Ju nie jestemy wolni. Prawd mwic, dziki podstpom, oszustwom i zdradzie spowodowanej brakiem Rasowej Lojalnoci pomidzy Biaymi Ludmi, yjemy w krajach okupowanych jestemy zdani na ask i nieask Midzynarodowego yda. Jestemy ekonomicznie zniewoleni. Jestemy poddawani kulturowej judaizacji. Nasze dzieci s wodzone za nos jak bydo, a wszystko to w celu skundlenia przyszych pokole i zlikwidowania Biaej Rasy. Najwikszym bdem Ojcw Zaoycieli podczas spisywania Konstytucji Stanw Zjednoczonych byo zlekcewaenie rady Benjamina Franklina - jednego z najwikszych Biaych mw stanu. Istotn czci naszego credo jest, by skorygowa t fataln pomyk, ktr popeniono w zapisie amerykaskiej Konstytucji. Musimy odsun ydw od wadzy i przepdzi ich z naszych wybrzey w celu odzyskania kontroli nad naszymi Biaymi krajami i zapewnienia przyszoci Biaej Rasie. Mamy na myli odzyskanie wadzy przez Biaych Ludzi i pozbawienie yda praw obywatelskich, uczynienie go nieszkodliwym, by nigdy wicej Biaa Rasa nie zostaa okryta wstydem i nie znalaza si w niebezpieczestwie, w jakim jest teraz. Nie, moi Biali Rasowi Towarzysze, w pierwszej kolejnoci nasza lojalno nie naley si krajowi, czy adze, ani te konstytucji; wszystkim tym rzeczom, ktre s ulotne i podatne na zmiany. W pierwszej kolejnoci nasza lojalno naley do krwi, do naszych ludzi, do wielkiej i wspanialej Biaej rasowej rodziny. Nie zapomnijmy nigdy tego niezaprzeczalnego faktu, e to wanie jest podstawowy budulec naszej nowej religii, religii ktra nie tylko odbuduje niezaleno Biaej Rasy, ale uczyni j wiksz, ni wyobraalimy sobie w naszych najmielszych snach. 290

Rozdzia 23 Tworzymy zatem nowa religi dla Biaej Rasy. Nazywamy t now religi Twrczoci. Nasz koci zwany jest Ruchem Twrczoci, za wyznawcy naszej religii - Twrcami. W nastpnym rozdziale bdziemy przyglda si naszym celom i misji. Bdziemy bada przyczyn naszej egzystencji i cel ycia.

291

Odwieczna Religia Natury

292

Rozdzia 24

Cel ycia
Przez tysice lat ludzko, a zwaszcza lozofowie, zastanawiaa si nad sensem ycia. Kwestia ta jest niewtpliwie trudna i dotyczy praktycznie kadego mylcego czowieka. Niektre myli lozoczne w trakcie swego rozwoju doszy do rnorakich wnioskw, pozostawiajc jednak pytania bez odpowiedzi wraz ze swym schykiem. Zdecydowanie to pytanie dotyczyo rwnie mniej lub bardziej mnie samego, w trakcie wielu etapw mojego ycia, poczwszy od wczesnej modoci. Mimo, e badaem pisma, religie i lozoe rnych osobistoci w historii, adna z nich nie dawaa mi zadowalajcej odpowiedzi. W kocu doszedem do wniosku, e nie ma sensu ycia, e ycie nie ma celu, e nasz byt tutaj jest bez znaczenia, e to zbyteczna gonitwa, ktra rwnie dobrze mogaby nie mie miejsca. W rzeczywistoci, dziesi lat temu byem tak przekonany o daremnoci naszego istnienia na Ziemi, e zaczem pisa na ten temat ksik pt. Wycig szczurw ku zapomnieniu. Fakt jest taki, e trwalimy tutaj, e jestemy i bdziemy tu, a nasze potomstwo bdzie tu w kolejnych pokoleniach, wiekach i tysicleciach. Oczywicie, rodzaj ludzi, ktrzy bd mieszka tu w kolejnych wiekach i tysicleciach jest w duej mierze uzaleniony od kadego pokolenia, od tego, czego dokonaj, jakie bd ich pogldy na ycie, jakie bd ich zwyczaje godowe, jakie bd ich lozoe i religie. Jest rwnie oczywiste, e warunki w jakich przyjdzie y naszemu przyszemu potomstwu bd w znacznej mierze zaleay od tego, czego obecnie dokonujemy, podobnie jak warunki w jakich 293

Odwieczna Religia Natury my yjemy zostay uksztatowane przez to, czego dokonali lub nie dokonali nasi przodkowie. Im wicej studiowaem histori, tym bardziej stao si dla mnie oczywiste, e w caym wtku historycznym niekoczcym si i nadrzdnym spoiwem jest czynnik rasowy. Gdy dostrzegem ten najbardziej oczywisty ze wszystkich czynnikw, wtedy uwiadomiem sobie e jedna rasa i tylko jedna rasa zbudowaa i rozwina wszystkie cywilizacje i e bya to Biaa Rasa. Ponadto okazao si coraz bardziej oczywiste, e upadek kadej cywilizacji by efektem zatrucia krwi twrczej Biaej Rasy i e ten upadek zawsze by skutkiem zaniedbania nieskazitelnoci Biaej Rasy i ochrony czystoci jej krwi. Dalsze badania, analizy i sondowanie faktw historycznych ujawniy oczywist tez, e ludzko jako cao podlega tym samym wzorcom ewolucyjnym co wszystkie inne gatunki, oraz e ewolucja kadego gatunku podlega pod sztywne i niezmienne prawa Natury. Czowiek bez adnych wyjtkw podlega tym prawom, cho w swej prnoci i gupocie tak czsto prbowa powiedzie sobie, e jest ponad i poza prawami Natury; e faktycznie podbi Natur. Tak myla. Nic jednak nie moe by dalsze od prawdy. Zimna, krytyczna analiza historii i praw Natury wskazuje, e rozwj ludzkoci wynika z praw Przyrody, tak samo wiernie i sztywno jak przebiega rozwj, powiedzmy, drozda lub dinozaura. Ponadto, upadek czowieka i jego wymarcie jest tak samo moliwe jak zniknicie dinozaurw z powierzchni Ziemi. Z tych wszystkich bada zaczy si wyania pewne najbardziej oczywiste wnioski: 1. Czowiek jest gatunkiem, ktry podlega ewolucji, a jego pobyt na Ziemi podlega prawom Natury. 2. Jednym z najbardziej nieubaganych praw Natury jest przetrwanie najlepiej przystosowanych. 3. W celu polepszenia gatunku Natura promuje i sprzyja segregacji gatunkowej. Jeden gatunek konkuruje z innym, a ten lepiej przystosowany si zachowa. Te gatunki, ktre nie sprostaj zmaganiom z konkurencj wygin. Stao si oczywistym, e Natura nie dba o przetrwanie jednostki, lecz mdrze obdarza osobniki rodkami potrzebnymi do przetrwania, 294

Rozdzia 24 oraz wol wspierania i utrwalania wasnego gatunku. W ten sposb ostra konkurencja o przetrwanie wymusza popraw gatunkw lub ich wyginicie. To wanie w tym trzecim prawie Natury odnajdujemy gwny cel ycia; cel dla ktrego jestemy umieszczeni na tej planecie. Jestemy tutaj, aby utrwali i wzmocni nasz wasny gatunek. Nie jest to wycznie celem gatunku ludzkiego, lecz rwnie wszystkich innych gatunkw ktre widzimy wok nas; czy to drozd, jele, ryby czy ptaki. Caa suma ich wysikw i cay okres ich ycia powicone s temu, by wykona ten wielki cel, ktry Przyroda wyznaczya dla poszczeglnych gatunkw: promowa, rozmnaa i utrwala wasny gatunek, doskonalc go za razem. Przetrwanie lub wyginicie. Natura nie jest askawa czy nieaskawa, miosierna, ani niemiosierna jeli chodzi o egzekwowanie swoich przepisw. Nie robi wyjtkw i nie toleruje adnych wymwek. Tylko napuszony, zarozumiay gupiec moe wyobrazi sobie siebie, jako wykraczajcego poza prawa Natury. Kady ptak i kady ssak wie, co jest jego celem. Jak tylko stan si wystarczajco dojrzae, zaczynaj rozmnaa wasny gatunek i zakada rodziny. To jest ich gwnym zajciem w cigu caego dorosego ycia. Zdaj si jasno zna cel swego istnienia. Tylko Biaa Rasa wydaje si nie wiedzie, jaki jest jej cel. Natura wytyczya nam cel, czy zdajemy sobie z tego spraw, czy nie. Ze wszystkich stworze podajcych ciek Natury, czowiek prowadzi najbardziej satysfakcjonujce ycie. Natura wydaa dla nas dekret: rozmnaanie wasnego gatunku, powikszanie rodziny i utrwalanie rasy. I tak oto doszlimy do wielkiej i ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co jest naszym celem w yciu. Celem jaki stawia przed nami, Bia Ras, sama Natura jest mianowicie rozmnaanie, rozwj i ekspansja Biaej Rasy, ktra jest szczytowym osigniciem wrd wszystkich dzie Natury. Biaa Rasa jest najwyszym gatunkiem. Jestemy koronnym osigniciem Natury. Spotyka nas wielki zaszczyt, ale nosimy te niezwykle istotny ciar. Miliony lat zaja Biaej Rasie ewolucja na tak wysoki poziom. Do nas naley dbanie o nasz rozwj i rozprzestrzenianie si, rozmnaanie i ekspansja nas samych; najwikszej elity spord wszystkich gatunkw cudownej Natury. Do nas naley nie tylko dbanie o nasz wasn ras, ale rwnie podnoszenie poprzeczki coraz wyej, aby podwysza poziom rozwoju tego najbardziej cu295

Odwieczna Religia Natury downego tworu i ulepsza go z pokolenia na pokolenie. Na obecnym etapie rozwoju jest moliwe, aby znacznie przyspieszy i udoskonali rozwj Biaej Rasy, jednak jest rwnie moliwe, aby zniszczy Bia Ras w krtkim czasie i cofn to cudowne zjawisko w historii rozwoju. Tak, to niepodwaalne lekcje historii i nieuniknione wnioski jakie naley wycign z praw Natury. Niektrzy ludzie spdzaj cae ycie na poszukiwaniu prawdy. Mog bdzi, potyka si, kry tu obok niej i nigdy jej nie odnale. Istniej pewne prawdy, ktre s tak oczywiste, e w przewaajcej mierze uszy uwadze zbyt wyranowanych poszukiwaczy. A prawda o ktrej tu mowa, jest jedn z najwybitniejszych i najbardziej oczywistych ze wszystkich prawd, ktre s ignorowane, pomijane, odtrcane i wreszcie blokowane. Nie zmieni to praw Natury, podobnie jak niepodwaalnego prawa grawitacji nie zmieni jego ignorowanie. Jest to wyranie widoczne dla wszystkich - Natura chce, aby utrwala swoj ras, dba o ni i udoskonala j, albo zostanie ona wymazana z powierzchni Ziemi. Natur mao obchodzi to, czy przyjmiesz czy odrzucisz ten fakt. Jej prawa i tak bd przestrzegane, niezalenie od wszystkiego. Na tym fakcie opiera si caa nasza lozoa. Caa nasza religia spoczywa na prawach Natury. W zwizku z tym, jestemy przekonani, e lozoa ycia lub religia zgodna z prawami Natury jest dobra dla rasy. Kada religia ktra nie identykuje si z prawami Natury jest nienaturaln religi, jest religi sztuczn i szkodliw, ktra zniszczy ras lub ludzi j wyznajcych. Nasza religia jest zatem stworzona, by by w harmonii z tym, co chce nam da Natura. Nasza religia powstaa, aby pomc promowa, propagowa, rozmnaa i udoskonala Bia Ras we wszystkim. Nie ma bardziej szczytnego celu, ani bardziej wzniosej religii ni ta, ktra przyczynia si do podtrzymywania i poprawy najdoskonalszego dziea Natury - Biaej Rasy. Wierzymy, e kada osoba odnajdzie najwysz warto w yciu w procesie rozmnaania naszej wasnej rasy. Czynic to, uzyska najwiksz satysfakcj i przyjemno podczas swego ycia na tej planecie. W rozmnaaniu si, budowaniu rodziny, posiadaniu dzieci, dbaniu o ich potrzeby, oraz w ich dorastaniu i ogldaniu ich prawidowego wzrostu i rozwoju, mczyzna i kobieta znajduj najwysze spenienie i najtrwalsz satysfakcj. Wszelkie inne dziaania krc si 296

Rozdzia 24 wok tego wielkiego, gwnego celu - wychowania dzieci do dorosoci, kiedy to z kolei one skojarz si z osobnikami pci przeciwnej tej samej rasy, stworz rodziny, rozmno wasny gatunek, wychowaj swoje dzieci silniejsze, zdrowsze, inteligentniejsze, pikniejsze, zdolniejsze. Krtko mwic, one te udoskonal swoj generacj i stworz kolejne pokolenie. To jest wielki cel w yciu ktry Natura w swojej odwiecznej mdroci stawia przed nami, czy to bdzie Biaa Rasa czy jakiekolwiek inne gatunki z tego ogromnego i zrnicowanego wiata. Kada czynno, ktra zakca lub zagraa temu szlachetnemu celowi jest nienaturalna, a w zwizku z tym narusza prawa Natury. Wszyscy dobrze rozpoznaj na przykad, e homoseksualizm jest nienaturalny i e takich ludzi nazywa si odmiecami. Musimy take zda sobie spraw z tego, e Natura surowo karze odmiecw i wymazuje ich z powierzchni Ziemi. Oczywistym jest na przykad, e spoeczestwo ktre bdzie odbiegao seksualnie, bdzie krtkotrwae i Natura zetrze je z powierzchni Ziemi. Jednak na dzie dzisiejszy nie jest to tak oczywiste, e jednym z podstawowych praw Natury jest utrzymanie czystoci gatunku, a w naszym przypadku utrzymanie czystoci i nieskazitelnoci krwi naszej rasy od zanieczyszczenia jej krwi wszystkich innych ras. Natura nie znosi bkartw. Gardzi skundleniem. A poniewa Natura wybraa nas, Biaa Ras, jako swoje szczytowe i najlepiej rozwinite osignicie, tym bardziej teraz ni kiedykolwiek indziej naszym witym obowizkiem jest chroni ten zaszczyt za wszelk cen. W tym celu powstaa nasza nowa religia i Ruch Twrczoci.

297

Odwieczna Religia Natury

298

Rozdzia 25

Szesnacie Przykaza
1. Niezbdn koniecznoci i witym obowizkiem kadego pokolenia jest zapewnienie przyszoci i ochrona Biaej Rasy na powierzchni Ziemi. 2. Bd owocny i mn si. Przyczyniaj si do zaludnienia wiata swoim wasnym gatunkiem. Naszym witym obowizkiem jest zapenienie Ziemi przedstawicielami Biaej Rasy. 3. Pamitaj, e nisze kolorowe rasy s naszymi miertelnymi wrogami a najgroniejsza z nich wszystkich jest rasa ydowska. Powikszanie Biaej Rasy i zmniejszanie iloci wrogw to sprawy, ktrymi powinnimy zaj si natychmiast. 4. Przewodni myl wszystkich podjtych przez ciebie dziaa powinno by to, co najlepsze jest dla Biaej Rasy. 5. Bdziesz zachowywa czysto rasy. Zanieczyszczenie Biaej Rasy jest najgorszym przestpstwem przeciw niej i przeciw samej Naturze. 6. Twoja lojalno w pierwszej kolejnoci musi nalee do Biaej Rasy. 7. Okazuj pierwszestwo w interesach i biznesie czonkom swojej rasy. Jak najszybciej wycofaj si z ukadw z ydami. Nie zatrudniaj do pracy czarnych i innych kolorowych. Utrzymuj kontakty towarzyskie tylko z czonkami swojej wasnej rasy. 299

Odwieczna Religia Natury 8. W caoci wyniszcz i usu ze spoeczestwa wszelk ydowsk myl i wpywy. D uparcie do jak najszybszego urzeczywistnienia idei Biaego wiata. 9. Praca i twrczo to nasz geniusz. Uwaamy prac za szlachetne zajcie, a nasz ch do niej za bogosawiestwo dla naszej Rasy. 10. We wczesnej modoci zdecyduj, e w czasie twego ycia dokonasz chocia jednego, trwaego powicenia dla Biaej Rasy. 11. Podtrzymuj Honor twej Rasy. 12. Naszym przywilejem oraz obowizkiem jest wspieranie geniuszu Natury poprzez denie do postpu oraz ulepszenia naszych przyszych pokole. 13. Bdziesz szanowa i broni jednostk rodzinn oraz bdziesz j uwaa za wit. Jest ona ogniwem w dugim, zotym acuchu naszej Biaej Rasy. 14. Poprzez swoje ycie bdziesz wiernie podtrzymywa podstawow zasad Krwi, Ziemi i Honoru. Niech zasada ta prowadzi Ci przez ycie, bo jest ona sercem naszej wiary. 15. Jako dumny czonek Biaej Rasy, myl i dziaaj pozytywnie, bd miay, godzien zaufania i agresywny. Wykorzystuj w efektowny sposb swoje twrcze zdolnoci. 16. My, przedstawiciele Biaej Rasy, jestemy gotowi zdecydowanie sprawowa kontrol nad naszym losem. Szesnacie Przykaza zdeniowane: 1. Zabezpieczy egzystencj naszej Rasy Na naszej planecie yj gatunki ktre maj ponad 200 mln lat. Dalsza egzystencja Biaej Rasy na tym wiecie jest jednake wysoce niepewna. Jeli nie zastosujemy rozwiza drastycznie innych od prawnie nieodpowiedzialnego programu ktrego trzymalimy si w przeszoci, jest wielce wtpliwe czy Biaa Rasa jako taka przetrwa przez nastpne dwa lub trzy pokolenia. 300

Rozdzia 25 Jak zaobserwowalimy wczeniej, naturalnymi wrogami Biaej Rasy s oglnie rasy kolorowe, a najniebezpieczniejsz z nich jest rasa ydowska. Nasz schyek nie jest spowodowany tym e nasza Rasa nie potra zadba o sam siebie. Przeciwnie, nasza nadrzdno w rywalizacji z kolorowymi rasami o przetrwanie jest tak oczywista, e pozwolilimy aby zostao to uyte przeciwko nam, na nasz szkod i ku naszej ostatecznej klsce. Naszym problemem nie jest brak siy czy brak zdolnoci, lecz sabo wspczucia, gupota uginania si w celu przypodobania si niszym rasom. Oglnie jest to pomyka, jeli nie kryminalne niedbalstwo w ochranianiu tego co najcenniejsze. To znw jest w cakowitej sprzecznoci z prawami Natury. Natura nigdy nie mwi do adnej ryby, roliny czy ptaka: z szacunku do sabszych i mniej zdolnych gatunkw ustp i daj im fory, bd w stosunku do nich w porzdku, pozwl im si rozmnaa twoim wasnym kosztem i wypchn ci z powierzchni Ziemi. Niestety jest to dokadnie to, co Biaa Rasa robi w obsesji obdarzania bratersk mioci podrzdnych mtw tego wiata. Teraz gdy jestemy przyparci do muru, musimy odrzuci to samobjcze mylenie. Ta mikka chrzecijaska sentymentalno musi zosta zastpiona odwiecznymi, elaznymi prawami Natury. Tak wic musimy cakowicie odwrci nasz sposb mylenia. Musimy upewni si e nasze przetrwanie na tej planecie nigdy ju wicej nie bdzie zagroone przez naszych naturalnych wrogw. Jest to pierwsze i najwaniejsze prawo jakie Natura nakada na nas. rodki ktre pozwol to osign zostay zaprezentowane w pozostaych przykazaniach. 2. Zaludni wiat Schemat Natury dla ywych organizmw mona w skrcie podsumowa w ten sposb: narodziny, rozwj, reprodukcja, mier. Jest to plan ktry Natura wyznaczya wszystkim ywym stworzeniom, obojtne czy jest to owad yjcy przez jeden dzie, czy te czowiek, ktrego ywot trwa na og nie wicej ni sto lat. Natura nie przeznaczya adnemu przedstawicielowi danego gatunku zbyt dugiego ycia. Kady osobnik peni jedynie rol ogniwa w dugim zotym acuchu swego gatunku. Zamysem Natury jest by gatunki mogy y wiecznie, jeli jednak same gatunki nie s dostatecznie zaangaowane w walk o wasne przetrwanie to ostatecznie wygin. Pewne 301

Odwieczna Religia Natury gatunki ktre dobrze przystosoway si do rodowiska i zaangaoway w walk o egzystencj trwaj od milionw lat. Rodzina rekinw na przykad egzystuje od ponad 200 mln lat, w czasie ktrych nie przesza adnych wielkich zmian. Szacunek dla tej wspaniaej zdolnoci do przetrwania. Porwnajcie 200 mln lat do krtkiego okresu czasu, jaki poszczeglne osobniki egzystuj na tej planecie. Tyczy si to rwnie ludzkoci, a w szczeglnoci Biaej Rasy na ktrej wycznie si koncentrujemy. Powinnimy sobie przypomnie e taki jest schemat Natury, a take powinnimy sobie przypomnie o celu, w jakim Natura stworzya nas na tej planecie. Natura gono i wyranie mwi nam e naszym celem jest szerzenie naszego wasnego rodzaju, i tym samym uwiecznienie naszego gatunku. W procesie selekcji naturalnej i przetrwania najlepiej przystosowanych Natura mwi nam, bymy kontynuowali polepszanie naszego gatunku w tej odwiecznej wspinaczce. Natura nigdy nie obdarzya yciem wiecznym adnego osobnika ani te adnego pokolenia. Przeciwnie, mier jest pewna, lecz uwiecznisz si w swoich dzieciach i w pokoleniach ktre przyjd po nich. To jest prawdziwa niemiertelno ktr Natura Ci oferuje. Uwiecznicie si we wspaniaej krwi swojej Rasy jako patriarchowie i matrony swoich rodw, tworzc niekoczcy si acuch potomstwa, ktry bdzie trwa nie tylko przez stulecia, lecz przez tysice i miliony lat. Oto moliwo ycia wiecznego ktr obdarzya nas Natura, lecz jedynie wtedy gdy bdziemy owocni i bdziemy si mnoy. Innymi sowy wtedy, gdy bdziemy mieli potomstwo. Obojtnie czy jeste kobiet czy mczyzn, najwaniejszym zadaniem jakiego kiedykolwiek si podejmiesz bdzie wzicie lubu i zaoenie rodziny. Posiadanie wasnych dzieci jest najbardziej znaczcym i najbardziej satysfakcjonujcym osigniciem w yciu. Jest to jedyna naprawd trwaa rzecz jakiej kiedykolwiek dokonasz. Nie wane ile pienidzy zarabiasz, nie wane czy pragniesz sawy, wszystko to przeminie i zostanie zamazane wraz z upywem czasu. Lecz konsekwencje z oenku i posiadania potomstwa bd trway z pokolenia na pokolenie. Bdzie to pobrzmiewa nie tylko przez wieki, lecz przez milenia i miliony lat. Na dugo po tym jak lady ktregokolwiek z dziaa ktrych podejmiesz si w yciu zostan cakowicie wymazane z powierzchni Ziemi, Twoi potomkowie bd maszerowa naprzd przez histori. Oczywicie stanie si tak jedynie wtedy, gdy Biaa Rasa przetrwa. 302

Rozdzia 25 Jeeli nie przetrwa, wymazani zostan nie tylko Twoi potomkowie, lecz take cay trud tych ktrzy odeszli przed Tob. Jedynie obecne pokolenie moe ulepszy przesze pokolenia i sprawi by te pokolenia nadeszy. Jeste cznikiem pomidzy Biaymi ktrzy byli przed Tob a Biaymi ktrzy nadejd po Tobie. Jeeli obecnemu pokoleniu nie uda si wypeni swych obowizkw to cika praca tysicy przeszych pokole ktre przyczyniy si do osignicia tak wysokiego poziomu na jakim si obecnie znajdujemy pjdzie na marne. Uniemoliwi to rwnie ewoluowanie przyszym pokoleniom na wysze i wspanialsze poziomy. Kada walka o przetrwanie, a w tym wypadku mowa o walce Biaej Rasy zaley od tego jak podni i owocni bdziemy w poczynaniu kolejnego pokolenia. Peni ycia i satysfakcj osigniemy jedynie wypeniajc nasze wietliste Przeznaczenie. Posiadajc tak wiele dzieci jak to moliwe bdziesz wid dobre ycie, wypenia swoje obowizki wobec poprzednich pokole dziki ktrym istniejesz i wobec wspaniaych pokole ktre nadejd po Tobie. Pamitaj e wietliste Przeznaczenie Biaej Rasy to zaludnienie wiata lub wyginicie. Jest to nie tylko walka z czasem, ale i z liczbami jeeli kierunek w ktrym obecnie postpuje trend wiatowej populacji nie zostanie odwrcony, zostaniemy przycinici i zmiadeni przez kolorowe rasy. Naszym obowizkiem jest podj to wyzwanie i wzbi ludzko na najwyszy poziom ewolucji. Jedynie Biaa Rasa moe tego dokona. Co wicej, moralnym obowizkiem czonkw naszej Rasy ktrzy posiadaj ponadprzecitn inteligencj, sprawno i urod jest dooy wszelkich stara by posiada rodziny wiksze od przecitnych. Gdy Biaa Rasa odzyska kontrol nad swoim przeznaczeniem konieczne bdzie wdroenie programw motywujcych aby zwaszcza najlepsi czonkowie naszej Rasy byli zachcani do rozmnaania si i genetycznego zabezpieczania naszej Rasy. 3. Powiksza Bia Ras, zmniejsza liczb naszych wrogw W Przyrodzie praktycznie kady gatunek ma swoich naturalnych wrogw, a niektre gatunki posiadaj ich wicej ni inne. Podczas gdy kojot posiada jedynie kilku wrogw naturalnych poza czowiekiem, na krlika poluje caa zgraja drapienikw, gotowa by wygra z nim walk o przetrwanie. Pord tych drapienikw s jastrzbie, 303

Odwieczna Religia Natury ory, kojoty, wilki, rysie i inne. Czowiek take posiada wrogw naturalnych, i jak uczy nas historia, najwikszym wrogiem danego plemienia byo zwykle jakie inne ludzkie plemi. Nawet przed przybiciem Biaego Czowieka do Ameryki indiaskie plemiona nieustannie walczyy midzy sob, zabijajc i skalpujc si wzajemnie i przejmujc podbite terytoria. W Afryce czarnuchy wojuj ze sob nieustannie, a czsto zdarza si e zwycizca zjada pokonanego wroga. Jest to ewidentny schemat naturalnego rozwoju wyszych gatunkw by wysze rasy przetrway a nisze wyginy i zostay zniszczone. Nie wynalazem tu niczego nowego. Przywouj jedynie fakt ktrzy istnia w wiecie Przyrody od zarania dziejw. Jest to odwieczny cykl, ktry dotyczy nie tylko walki pomidzy rasami, lecz take pomidzy ssakami, ptakami, rybami i we wszystkich innych krlestwach. System ten bez wtpienia funkcjonowa prawidowo i ludzko ewoluowaa na wysze i lepsze poziomy. Po prawdzie, przed nastaniem chrzecijastwa Biay Czowiek spersonikowany we wspaniaym Imperium Rzymskim cakowicie dominowa w wczenie znanym wiecie. Co wicej, jeeli wszystkie sprawy toczyyby si tamtym torem, bez wtpienia podbiby on reszt wiata Indie, Afryk, Chiny i Ameryk, a Biaa Rasa cakowicie dominowaaby w dzisiejszym wiecie. Bez wtpienia do dzisiejszego dnia zaludniaby rwnie cay wiat. Staoby si to bez wtpienia, jeli tylko Rzymianie w swoim czasie zadbaliby o swoje cenne rasowe wartoci i zachowali rasow czysto. Niestety, rozwj wypadkw by inny, gdy Rzymianie nie zdawali sobie sprawy z wyszoci swej rasy. Inteligentni Rzymianie nie zdoali odczyta jednego z najwaniejszych Praw Natury zachowania czystoci gatunkw. Za zamanie tej zasady zapacili najwysz cen. Pord nich panoszy si ich najgroniejszy naturalny wrg, rozprzestrzeniajcy si po Cesarstwie niczym wirus, gotowy by zatru i wytpi wspaniae Imperium Rzymskie i ca Bia Ras. Tym miertelnym wirusem bya ydowska populacja. Wspomnielimy ju wczeniej o niszczycielskim potencjale ydowskiej sieci pracujcej pord Rzymian i rozprzestrzeniajcej mierteln trucizn nowej chrzecijaskiej nauki ktra doprowadzia rzymski umys do obdu. W cigu kilku wiekw skonia ona Rzymian do popenienia samobjstwa, do zagady ich imperium, prawa, religii i wreszcie ich wasnej 304

Rozdzia 25 rasy. Od dawna yd zdaje sobie spraw ze swych zdolnoci w dziedzinie blokowania, psucia i pasoytowania na umyle Biaego Czowieka i wciekle poda dzi tym samym kursem co tysice lat temu. Przez wieki yd dorobi si ogromnego majtku na ciganiu do Ameryki czarnuchw, a dzi z niebywa furi forsuje program mieszania ras i kundlenia. Czarnuchy z ydowsk pomoc ponad wszelk wtpliwo d do zniszczenia Biaej Rasy i naszej cywilizacji, zmieniajc wiat w skundlone pieko, ktre moemy obserwowa w Indiach. Na przykadzie Haiti rwnie moemy zaobserwowa, co dzieje si z pikn niegdy krain po tym, jak kontrol nad ni przeja skundlona, pdzika masa cierwa. Tak wic zawsze musimy mie na uwadze e: (a) ydzi s naszym najgroniejszym wrogiem naturalnym; (b) czarnuchy s dla nas najwikszym zagroeniem zaraz po ydach i nie moemy z nimi koegzystowa w tym samym kraju, ani nawet na tym samym kontynencie; (c) wszystkie kolorowe rasy s naturalnymi wrogami Biaej Rasy. Prawa Natury od pocztku do koca s jasne: by przetrwa w obliczu zagroenia naley zaatakowa i zniszczy zagroenie. W zwizku z tym naszym nadrzdnym celem musi sta si pozbycie si ydw i czarnuchw ze wszystkich obszarw zamieszkiwanych przez Biaych. Musimy rwnie zda sobie spraw z tego, e wszystkie kolorowe rasy s naszymi naturalnymi wrogami i tak dugo jak s w stanie nas przerasta i niszczy, bd to z ca pewnoci czyni. Czy nam si to podoba czy nie, jestemy zmuszeni podj decyzj czy Biaa Rasa, tak jak Rzymianie, ma zaludni wiat czy zosta zniszczona. Po raz kolejny, nie ja odpowiadam za t sytuacj, ani nie jest ona moim wymysem. Przywouj tu jedynie fakt historyczny i odnosz go do nieugitych Praw Natury. Wbrew temu e wszystkie idiotyczne i skamlce krwawice serca bd szlocha i stara si temu zaprzeczy, pomimo ich bekotaniu o humanitaryzmie, wspczuciu i braterskiej mioci s to twarde yciowe fakty i nic na wiecie nie jest w stanie im zaprzeczy. Ziemi odziedziczy Biaa Rasa albo podrzdne cierwo kolorowych ras. Jest to nasze wietliste Przeznaczenie i jako czonkowie Biaej Rasy mamy obowizek moralny upewni si e przetrwamy i e Biaa Rasa nie wyginie. W obecnym punkcie historii ydzi odnosz zwycistwo za zwycistwem, a Biay Czowiek wycofuje si, oddaje pole 305

Odwieczna Religia Natury i ucieka przed podrzdnymi gatunkami. W tym przepadku silniejszy ucieka przed sabszym, jest to zjawisko niespotykanie nigdzie indziej w wiecie Przyrody. W latach 20 XX wieku botne rasy przewyszay nas liczebnie jedynie w stosunku 2:1. Dzi jestemy przewyszani przez gwatownie rozrastajce si botne rasy w stosunku 7:1 (dane na rok 1973 dop. tum). Kontrolowana przez ydw ONZ radonie informuje, e w kolejnym pokoleniu Biaa Rasa zostanie przewyszona liczebnie w stosunku 49:1. Naszym niezmiennym programem na przyszo musi by ekspansja Biaej Rasy i pomniejszanie iloci naszych wrogw, dopki Biaa Rasa nie stanie si naczelnym mieszkacem Ziemi. 4. Zota Regua: wszystko co dobre dla Biaej Rasy Jest to podstawa caej naszej religii: to co jest dobre dla Biaej Rasy jest najwysz cnot, to co jest ze dla Biaej Rasy jest ostatecznym grzechem. Jest to jasne i proste. W oparciu o t solidn podstaw moemy bez koca deniowa co jest dobre a co ze i to wanie czynimy w tej ksice. Jeli kady czonek Biaej Rasy zachowa to proste i jasne credo w swym umyle i bdzie si nim kierowa we wszystkich podejmowanych decyzjach, bdzie mu relatywnie atwo zdecydowa co zrobi w rnych yciowych sytuacjach. Nasza Zota Regua brzmi: rb to co jest najlepsze dla Biaej Rasy. Trzymaj si tej wspaniaej zasady w czasie swojej podry przez ycie, a po kres swych dni. 5. Rasowa Czysto Natura w swej nieskoczonej mdroci zarzdzia, by kady gatunek zachowywa czysto i nieskazitelno przed innymi podobnymi gatunkami. Natura jasno wprowadzia wewntrzn segregacj midzy gatunkami. Mamy na przykad 175 gatunkw dziciow, 265 gatunkw muchodawek i 75 gatunkw skowronkw. W oceanach yje 258 gatunkw rekinw. Obojtnie gdzie bymy nie szukali dowodw, jest niezaprzeczalnie jasnym e Natura w swej nieskoczonej mdroci ogosia to jednym ze swych najwaniejszych Praw. Pogwacenie tak jasnego i podstawowego prawa jest oczywist zbrodni przeciwko Naturze. Co wicej, kady gatunek, wliczajc w to ludzkie rasy, posiada wrodzony instynkt czenia si i ycia wewntrz wasnej grupy, 306

Rozdzia 25 pord osobnikw tego samego rodzaju. Natura obdarzya kady gatunek, a w szczeglnoci ludzkie rasy, instynktown odraz przed rozmnaaniem si i mieszaniem z obcymi gatunkami, co w przypadku ludzi oznacza obce rasy. Podczas gdy najwysza Biaa Rasa ma wielkie szczcie by koronnym osigniciem Natury, my, czonkowie Ruchu Twrczoci, postrzegamy zanieczyszczenie najdoskonalszego osignicia Natury jakimikolwiek niszymi gatunkami jako najohydniejsze z przestpstw. Jest to oszczerstwem przeciwko Naturze patrze jak dzi zanieczyszczenie Biaej Rasy uzurpuje sobie prawo do miejsca na wiecie. Przestpstwo jest popeniane na naszych oczach na masow skal a Biaa Rasa nie kiwnie nawet palcem by mu zapobiec. yd z drugiej strony dolewa przy tym oliwy do ognia by przyspieszy ten proces. Biaa Rasa musi szybko powrci do zmysw i zda sobie spraw z tych naturalnych prawd, ktre ptaki, ryby i wszystkie inne stworzenia Natury znaj instynktownie przez milenia swojej egzystencji. Rasowa Lojalno jest kluczem do tego dylematu. Rasowa Lojalno to rasowe przetrwanie. Skundlenie to rasowe samobjstwo. Cywilizacja jest dorobkiem Biaej Rasy i jest jedn z jej najbardziej znaczcych charakterystyk. Co wicej, czy ona nasz ras nienarodzonych, yjcych obecnie i naszych wspaniaych przodkw, ktrzy dzieryli pochodnie i maszerowali przed nami. Teraz w naszych rkach spoczywa odpowiedzialno za nasze szlachetne pochodzenie. Musimy przekaza je w spadku naszemu potomstwu nienarodzonym jeszcze czonkom Biaej Rasy. Jestemy to winni nadchodzcym Biaym pokoleniom. Ponad wszystko jest naszym witym obowizkiem zachowanie czystoci naszej krwi i kontynuowanie ulepszanie si genetycznie, tak aby przysze pokolenia byy lepsze, silniejsze, inteligentniejsze i pikniejsze ni jakiekolwiek wczeniej. Niech wic Biaa Rasa powstanie, zewrze swe szeregi i wyrzuci czarnuchy, mulatw i ydw ze spord siebie. Postawmy spraw jasno nigdy wicej nie bdziemy tolerowa zanieczyszczenia najlepszego wytworu Natury. 6. Rasowa Lojalno Omwilimy to ju w poprzednich rozdziaach wbrew temu co ucz Ci konserwatyci i liberaowie, Twoja lojalno w pierwszej kolejno307

Odwieczna Religia Natury ci nie naley do Twojej agi, kraju ani konstytucji. Twoja lojalno po pierwsze i zawsze naley do Twojej rasy, do Twojego wasnego rodzaju. Natura mwi Ci jasno i wyranie e Twoim najwaniejszym obowizkiem jest uwiecznienie wasnej rasy. Smutnym faktem w historii wiata jest to, e Biaa Rasa zostaa tak bardzo wprawiona w zakopotanie i zagubienie przez judeochrzecijaskie nauki, e stracia z oczu t odwieczn prawd. Jest to wieczny cel naszej religii, Twrczoci, by nasczy t myl umysy Biaych Ludzi, by na zawsze zapona ona w ich wiadomoci, gdy jest ona podstaw naszego przetrwania. Rasowa Lojalno oznacza rasowe przetrwanie. Natura obdarzya nas instynktownie t regu po to bymy mogli si chroni. Obdarzya nas niechci do wszystkich innych ras i wstrtem przed krzyowaniem si z nimi i promowaniem ras innych ni nasza wasna. Widzimy wyranie t lojalno nawet pord niszych kolorowych ras. Czarnuch jest rasowo-lojalny wobec swojego wasnego rodzaju, Indianie s rasowo-lojalni wobec samych siebie, podobnie jak Chiczycy. Najsilniejsza Rasowa Lojalno i rasowa solidarno wystpuje w rasie ydowskiej. W adnej innej rasie ta cecha nie jest silniejsza ni w przypadku tej pasoytniczej rasy, co wicej adna inna cecha nie pomoga ydom w zdobyciu dominacji nad Bia Rasa i nad caym wiatem tak bardzo jak ydowska solidarno. yd jest rwnie chytry i przebiegy, ale to jego niestrudzona rasowa solidarno jest kluczowym narzdziem zniewolenia reszty ludzkoci. Rasowa Lojalno moe i bdzie dla Biaego Czowieka najpotniejszym orem do wywalczenia wasnej wolnoci i zbawienia. W przyszej walce o odzyskanie kontroli nad wasnym przeznaczeniem musimy uczyni Rasow Lojalno nasz kardynaln zasad. Musimy nakreli wyran lini pomidzy tymi ktrzy s lojalni wobec Biaej Rasy, a tymi ktrzy nas zdradzaj. Musimy zmusi kadego Biaego Czowieka by zdecydowa czy jest z nami, czy przeciwko nam. Zadeklaruje on lojalno wobec Biaej Rasy swym czynem i sowem, albo bdzie rozpoznany jako zdrajca. Zdrada Biaej Rasy bdzie przez nas traktowana jako najbardziej zowrogie z przestpstw jakie mona popeni, okropniejsze i podlejsze ni zdrada kraju. Ludzi ktrzy si jej dopuszcz bdziemy okrela mianem zdrajcw rasy najbardziej ordynarnym okreleniem w naszym sownictwie. 308

Rozdzia 25 Nadejdzie dzie w ktrym zdrajcy rasy stan przed obliczem sprawiedliwoci i odpowiedz za swoje wystpki. Osd bdzie ostateczny. Biada zdrajcom naszej rasy! 7. Uprzywilejowanie w interesach Na dzie dzisiejszy yd posiada monopol na interesy i handel, nie tylko w Ameryce ale i na caym wiecie. Niemal niemoliwe jest nie wda si w interesy z jakimi ydowskimi rmami, obojtnie czy kupujesz odzie, samochd czy ywno. Tote bardzo trudne, jeli niemal niemoliwe jest w czasach tego kryzysu unika interesw z ydami, robionych choby nieumylnie. Wbrew pozorom mamy jednak wybr. Jeli chodzi natomiast o zawody, to wybierajc prawnika, ksigowego, dentyst czy lekarza z ca pewnoci moemy i musimy uwaa by nie tra na ydw. Praktykujmy Rasow Lojalno. Wybierajc agenta nieruchomoci lub przedsibiorstwo budowlane do budowy domu moemy i musimy zawiera umowy z przedstawicielami naszej wasnej rasy i unika ydw niczym plagi. Gdy wybieramy si do sklepu z artykuami gospodarstwa domowego lub do rnego rodzaju sklepw sieciowych, z pewnoci moemy wybra te ktre nie nale do ydw. Gdyby wszyscy Biali Ludzie byli zaznajomieni z ide unikania interesw z ydami i bojkotowania ich, nie potrwaoby dugo zanim Biae interesy stayby si wiodce w wiecie. Nawet sklepy sieciowe utraciyby sw pozycj a ydzi zostaliby przyparci do muru. Nie jest to gwny rodek na pozbawienie ydw wadzy i wpyww, niemniej jednak jest to wany dopeniacz naszego totalnego programu odcicia si od ydw i wytworzenia Rasowej Lojalnoci pord Biaych Ludzi. Tak wic nadal bdziemy ku polityczny i religijny or, ktry odetnie yda od wadzy i wypdzi go z naszych ziem. Czci tego programu powinna by rwnie odmowa pracy dla yda. Odnonie czarnucha jako ze jestemy obecnie w okresie przejciowym i nie jestemy jeszcze dostatecznie dobrze zjednoczeni by odesa czarnuchw z powrotem do Afryki, powinnimy niezwocznie przyj polityk odmowy dawania im jakiejkolwiek pracy. Nie powinnimy ich zatrudnia jako kosiarzy trawy, pokojwki, kelnerw czy te pomywaczy. Powinnimy odmawia im zatrudnienia na stanowiskach kierowcw, kopaczy roww, pomocnikw i innych. Niektrzy 309

Odwieczna Religia Natury ludzie powiedz e spowoduje to e odejd oni na zasiki dla bezrobotnych i obci kiesze Biaego podatnika. Jest to niestety prawda, lecz z naszego punktu widzenia jest lepiej sprowadzi czarnucha do pozycji kompletnie bezuytecznego pasoyta erujcego na naszym spoeczestwie. Lepiej by zniszczy si sam narkotykami, alkoholem i brakiem ambicji. Wkrtce dla przecitnego Biaego Czowieka stanie si absolutnie jasne e czarnuch jest bezuytecznym pasoytem erujcym na naszym spoeczestwie i musi zosta z niego usunity. Wtedy nawet dla najgupszego krwawicego serca stanie si oczywiste e jedyn rzecz jak moemy zrobi z czarnuchem jest odesanie go z powrotem do Afryki. Podobn polityk powinny zosta objte towary wytwarzane przez kolorowe rasy. Nasze kraje s obecnie zalewane towarami pochodzcymi z Japonii, Hongkongu, Tajwanu czy nawet z Izraela, powstaymi w fabrykach zbudowanych za pienidze Biaego Czowieka. Musimy ka nacisk na to, by kupowa towary produkowane w Biaych krajach. S to wytyczne jedynie na okres przejciowy. Jak tylko odzyskamy kontrol nad naszym wasnym przeznaczeniem, aden z tych czynnikw nie bdzie ju wicej stanowi problemu. Najgorsz pomyk jak moemy popeni jest uycie czarnucha jako taniej siy roboczej. Jest to fatalny bd, ktry Biay Czowiek popenia przez ca sw histori. Biay Czowiek wierzc e jest to nieuniknione i tasze ni zatrudnienie Biaego pracownika, pozwoli ydowi cign czarnucha na swoje ziemie, by ten wykonywa najcisze prace. By to fatalny bd jakiego Biay Czowiek dopuci si w Indiach jakie cztery tysice lat temu. By to bd jaki popenili waciciele plantacji w Ameryce dwiecie lat temu. Jest to bd jaki Biali przedsibiorcy popeniaj dzi w RPA i w Zimbabwe (dawna Rodezja). Fakt jest taki, e nie potrzebujemy czarnucha. W dobie nowoczesnej technologii czarnuch jest kompletnie przestarzay. Jest on nawet bardziej przestarzay ni ko i furmanka. Po wprowadzeniu silnika spalinowego i energii elektrycznej, czarnuch jako tania sia robocza jest ostatni rzecz jakiej Biay Czowiek potrzebuje. Fakt jest taki, e Biay Czowiek nigdy nie potrzebowa czarnucha do jakiejkolwiek pracy. Historia jasno pokazuje nam, e gdy Poudnie (USA) zatrudniao czarnuchy jako tani si robocz, Zachd (USA) zosta zdobyty i zbudowany bez jakiejkolwiek pomocy czarnucha. Nawet w pnocno-zachodniej czci Stanw Zjednoczonych rozwj i 310

Rozdzia 25 pomylno nie zostay zahamowane przez brak czarnuchw na tych obszarach. Dzi, gdy dysponujemy silnikami spalinowymi, elektrowniami wodnymi i wielkim potencjaem energii atomowej, czarnuch jest najbardziej przestarzaym i bezuytecznym komponentem w nowoczesnym wiecie Biaego Czowieka. Jest on jednake bardzo niebezpieczn i powodujc zgnilizn w naszym rasowym ciele zaraz. W zwizku z tym pilnie musimy dokona drastycznej operacji by si go pozby. 8. Zniszcz ydowskie wpywy Jest to ponownie punkt naszego programu aktualny na czas okresu przejciowego, gdy nadal mamy ydw siedzcych na naszych plecach. Istnieje wiele rzeczy ktre moemy zrobi by szkodzi ydowskim wpywom i niszczy je, a jedn z najbardziej efektywnych jest nazywanie ich po imieniu i nakanianie Biaych Ludzi do bojkotowania ich. Bdzie to obejmowao kampanie przeciwko ydowskim aktorom, ydowskim ksikom, ydowskim politykom i ydowskim przedstawicielom wadz. Bd aktywny w demaskowaniu ydowskich manipulatorw. Gdy ich odkryjesz, arliwie rozprowadzaj sowo, wzbud podejrzliwo Biaych Ludzi w stosunku do nich, organizuj Biaych przeciwko kadej formie ydowskiej dziaalnoci. Sowo mwione przekonuje ludzi znacznie bardziej ni cokolwiek innego, jest wic efektywne gdy nieustannie ujawniasz ydowsk konspiracj i perdi. Organizujcie si przeciwko ydom, bojkotujcie i obnaajcie ich. Walczcie z nimi nieustannie, nie ustpujcie im pola, dopki najmniejszy lad ydowskich wpyww, jak i sam pasoyt nie zostanie usunity z naszych ziem. Chcemy wygna i wygnamy ydw z naszej spoecznoci i oczycimy j z ostatnich ladw ich wpyww, ktre zatruway nas nazbyt dugo. Zwycistwo bdzie nasze. To nieuniknione. 9. Praca bogosawiestwem Wedug ydowskiej Biblii, gdy Pan wygna Adama i Ew z Ogrodu Eden, rzuci na nich kltw i powiedzia midzy innymi: W pocie wic oblicza twego bdziesz musia zdobywa poywienie. Wynika z tego e czowiek zosta obarczony kltw pracy. 311

Odwieczna Religia Natury To ydowska idea. My, czonkowie Ruchu Twrczoci, odrzucamy cakowicie t ydowska ide. Wierzymy, e praca jest bogosawiestwem. Wierzymy, e Natura celowo obdarzya Bia Ras nierozcznymi z ni umiejtnociami pracy i tworzenia. Jest to najwybitniejsza cecha charakterystyczna Biaej Rasy. Jest to dar z ktrego jestemy szczeglnie dumni i ktry my, Ruch Twrczoci, entuzjastycznie pielgnujemy. 10. Trway wkad w Bia Ras Uczc si z kilkutysicznoletniej historii ydw, widzimy e gwn przyczyn sukcesu yda w zdobyciu pozycji pana wiata jest jego troska o wkad we wasn ras i oddanie sprawie. Odbija si to korzystnie na jego rasie i na nim samym. ydowski sukces jest warunkowany trzema gwnymi przyczynami: 1. Trzymaj si oni razem 2. S oni cakowicie oddani swojej rasie 3. Maj dalekosiny plan, gdy jak mawiaj: Gdy nie ma widzenia, nard si psuje. ydzi s pastwem w pastwie. Wikszo ydowskiego majtku jest przeznaczana na wsparcie ydowskiej sprawy. Maj oni setki fundacji by mc pompowa swoje ogromne fortuny w swe ydokomunistyczne przedsiwzicia. Niewyobraalne sumy pienidzy s przesyane z USA do Izraela i wszystkie one s wolne od podatkw. ydzi wysyaj do Izraela nie tylko wasne pienidze, lecz maj szereg rnych zagrywek dziki ktrym nakaniaj gojw do wysyania tam duych sum pienidzy. Na przykad ponad miliard dolarw zosta pozyskany od powojennych Niemiec i wysany do Izraela w ramach odszkodowa. Jest to nic wicej jak szanta i wyudzenie. Wyobracie sobie zmuszanie Biaych Niemcw do pacenia miliarda dolarw na rzecz pastwa ktre nawet nie istniao w czasie gdy domniemane przestpstwa przeciwko ydom byy popeniane. Nie wspominajc ju o tym e odszkodowania te za czyny ktre nigdy nie zostay popenione zostay wyudzone od milionw Niemcw ktrych nie byo nawet na wiecie w czasie popeniania tych domniemanych przestpstw. Biali Amerykanie wysyaj za Izraelowi setki 312

Rozdzia 25 milionw dolarw rocznie w formie pomocy zagranicznej. Gdy yd umiera, pozostawia swj majtek ydowskiej sprawie w taki czy inny sposb. Wedug magazynu ekonomicznego Jewish Independent, przecitny amerykaski yd pozostawia po sobie spadek w wysokoci 126 tys. dolarw. To rzecz jasna ich wersja. Prawdziwa suma jest prawdopodobnie blisza 0,5 mln dolarw. Dla porwnania, przecitny Biay Czowiek (w USA) pozostawia po sobie szczupy majtek w wysokoci 2,5 tys. dolarw, ktry z trudem pokrywa koszty jego pogrzebu. Mamy nastpnie spor liczb Biaych biznesmenw ktrzy gromadz pokane sumy pienidzy. Co dzieje si z ich majtkami po ich mierci? C, poniewa nie planuj oni dobrze ich przeznaczenia ani te nie zabiegaj specjalnie o to eby ich dorobek wspomg suszny cel, ich pienidze rwnie kocz w rkach ydw. Jaka to tragedia e ludzie tacy jak Henry Ford, ktry walczy z ydostwem przez wikszo swojego ycia zawodowego, zgromadzi multi-milionowy majtek jedynie po to, aby po jego mierci wpad on w rce jego wrogw i zosta uyty do promowania ydo-komunistycznej sprawy. Nigdy by do tego nie doszo gdyby powoa on do ycia fundacj wspierajc spraw Biaego Czowieka w taki lub inny sposb, powierzy kierownictwo nad ni oddanym ludziom i przela na jej konto znaczn cze swego majtku jeszcze za ycia. Ponadto, gdyby w owym czasie istnia nowy dynamiczny ruch religijny, powicony przetrwaniu i promocji Biaej Rasy taki jak Ruch Twrczoci, bez wtpienie ten wielki Biay Amerykanin przekazaby znaczn cz swego majtku na jego wsparcie. Taki ruch istnieje teraz i bdzie istnia ju zawsze. Jest nim Ruch Twrczoci, ktry walczy za Bia Ras i jej interesy. Apelujemy do wszystkich lojalnych Biaych Ludzi ktrym zaley na przetrwaniu ich wasnego rodzaju, aby wsparli nansowo nasz ruch religijny swj wasny ruch religijny i nie pozwolili aby ich majtek wpad w apska ydostwa ktre jest dla Biaej Rasy najbardziej miercionon trucizn. Sugeruj rwnie e mogoby powsta wiele innych fundacji dedykowanych promocji Biaej Rasy. W kadym razie takie fundacje czy organizacje powinny by dobrze przemylane i zaplanowane. Musz zosta podjte stanowcze kroki, by upewni si e fundusze zostan spoytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem gdy nadejdzie odpowiednia pora. Nastpnie zasugeruj, eby bogaci czekali z przekazaniem swych pienidzy na wsparcie sprawy Biaego Czowieka a do swojej 313

Odwieczna Religia Natury mierci. Po raz kolejny uczc si na przykadzie ydw, widzimy jak hojnie oaruj oni swe pienidze w kadej zbirce na rzecz ydowskiej sprawy. Na przykad nie jest niczym dziwnym e w czasie akcji Na pomoc Izraelowi w dajmy na to Miami, w cigu kilku dni ydzi uzbieraj 200 mln dolarw. W porwnaniu do tego, sumy uzbierane przez jak prawicow parti na rzecz jej rozwoju wygldaj marnie. Oczywicie moe by to spowodowane faktem, e Biay Czowiek nie dosta w przeszoci wartociowego programu, ani sprawy na rzecz ktrej byby gotw powici swe ciko zarobione pienidze. Jednake ten czas nadszed i mamy teraz tak spraw. Poza nansowymi istnieje wiele innych sposobw na to, aby lojalny i oddany Biay Czowiek przyczyni si swoje Rasie. Moe on na przykad zaoy now oddan jego Rasie organizacj, moe walczy za spraw na arenie politycznej, moe napisa ksik ktra bdzie miaa du warto dla jego Rasy. Istnieje na przykad ogromna potrzeba napisania na nowo historii ludzkoci ktra zostaa zniesawiona przez wpywy perdnego yda w celu manipulowania mieszkacami wiata. W cigu ostatnich kilku tysicy lat, yd mia ogromny wkad w manipulowanie wojnami i niszczenie narodw. To take on pisze ksiki historyczne. Poniewa jego wpyw na tego rodzaju literatur zosta podstpnie zatarty, potrzeba bdzie ogromnego nakadu pracy, bada i poszukiwa by zebra materia potrzebny do ponownego, sprawiedliwego spisania historii. Kolejnym wanym projektem do realizacji mogoby by powoanie do ycia instytucji zajmujcej si badaniami i studiami nad Bia histori. Kolejnym instytutem badawczym ktry miaby ogromn warto dla Biaej Rasy, byby taki ktry prowadziby studia nad rodkami zachcajcymi do reprodukcji najwybitniejszych przedstawicieli naszej Rasy i zniechca do niej tych najgorszych. Lista przykadw na to, jak nasi ludzie mogliby si przysuy Biaej rasie jest niemale nieskoczona i jedynie co j ogranicza to nasza wyobrania. 11. Rasowy Honor Historia pokazaa e jakakolwiek rasa czy jakikolwiek nard ktre utraciy swj honor, szybko utraciy take sw integralno i wolno. Biaa Rasa od zawsze jest nierozerwalnie zwizana z dum i honorem. Duma, poszanowanie samej siebie i heroizm zawsze byy 314

Rozdzia 25 cechami wyrniajcymi Bia Ras. To wanie te cechy uczyniy Bia Ras panem wiata w dobie Imperium Rzymskiego. To szkodliwe i zboczone judeochrzecijaskie nauki pokory i skromnoci mwice e nie jestemy godni, e powinnimy nadstawia drugi policzek doprowadziy do upadku Imperium Rzymskiego i Biaej Rasy. Musimy wyrzuci to szkodliwe i samobjcze mylenie z naszej lozoi i wiatopogldu i przywrci w nich cechy waciwe naszym naturalnym instynktom. Musimy na powrt pielgnowa i szanowa te cechy wrodzone Biaej Rasy. Tymi cechami s odwaga i gotowo do powicenia wasnego ycia za swoj rodzin i za swoj ras. S to najwysze atrybuty dumnej i szlachetnej rasy. Gdy czowiek zaczyna przedkada warto swojego ycia ponad fundamentalne wartoci honoru i rasy, czyni krok na przd ku swemu zniewoleniu. Wszyscy ludzie i wszystkie rasy ktre upady tak nisko by wyrzec si tych fundamentalnych wartoci na rzecz chwilowych korzyci trac nie tylko swj honor, lecz w konsekwencji rwnie wolno, a czsto i ycie. Musimy pamita e najokropniejsz sytuacj dla Biaego Czowieka nie jest stawianie czoa mierci, lecz bycie zniewolonym. Dla dumnej Biaej Rasy jest to katastrofa o wiele gorsza ni mier. 12. Ulepszanie Natura w swej nieskoczonej mdroci dy do ulepszania gatunkw. Jest to niekoczcy si naturalny proces. W cigu ostatnich 2 tys. lat, za spraw ydowskiej manipulacji, proces ten nie tylko zosta wstrzymany, lecz nawet odwrcony. Pod wzgldem genetycznym Biaa Rasa uczynia malutki, jeli w ogle jakikolwiek postp genetyczny od czasw Staroytnych Rzymian i Grekw. Teraz, gdy mamy religi dla Biaej Rasy, wiadom swych wartoci i przeznaczenia, musimy aktywnie przycina si do tego ulepszania. Musimy pracowa zgodnie z Prawami Natury. Musimy promowa lepsze elementy naszej rasy, by chtniej si rozmnaay i byo ich wicej, a zniechca do tego gorsze elementy, tak by stay si one mniej liczne. Co wicej, musimy zadba o to by idioci i mentalnie upoledzeni kompletnie przestali si rozmnaa, by nie rozprzestrzeniali swej niedoli na nowonarodzone pokolenia. Jestem w peni wiadom tego, e Biaa Rasa zostaa podzielona 315

Odwieczna Religia Natury na gwne i podrzdne grupy. Jestem w peni wiadom tego e jestemy dzieleni na trzy podtypy, tj. aryjski (nordycki), rdziemnomorski i alpejski. Istnieje wiele innych klasykacji i podziaw Biaej Rasy ktre byy lub bd s nadal uywane przez naukowcw. wiadomie unikaem stosowania ich w niniejszej ksice, poniewa na obecnym etapie naszej walki wprowadzaj one odgrne podziay, zamiast by konstruktywnymi. Gwnym celem naszej walki jest zjednoczenie Biaej Rasy, danie jej poczucia solidarnoci i wsplnego celu. Tym wsplnym celem jest oswobodzenie si spod ydowskiej dominacji, odzyskanie kontroli nad wasnym przeznaczeniem i zaludnienie wiata. Jednake nawet przed osigniciem tego celu powinnimy myle o ulepszaniu naszej rasy i planowa je. Nie znaczy to e powinnimy si ogranicza jedynie do planowania rodziny. Gdyby nie szkodliwy wpyw yda, ulepszenie to dokonaoby si wewntrz Biaej Rasy samoczynnie i w sposb naturalny. Jest jednake wiele rzeczy ktre moemy zrobi, by wspomc proces selektywnego rozmnaania si. Moemy tego dokona przez wszystkie zasady zawarte w naszej religii. Jeli w wikszoci bdziemy powiceni wspomaganiu przetrwania najgorszych elementw naszej rasy, bdziemy tym samym wspiera jej pogarszanie. Jeli caa nasza lozoa bdzie kada nacisk na postp naszej rasy, automatycznie wesprzemy jej polepszanie. Program ten moe zosta nastpnie poparty poprzez edukacj, kultur, a nawet i rzd. W ydowskiej demokracji w ktrej teraz yjemy widzimy jak rzd za pomoc propagandy mieszania ras i innych szkodliwych programw skrycie promuje kundlenie i pogarszanie Biaej Rasy. Nie trudno wic zauway, e co zupenie odwrotnego, czyli zachcanie do ulepszania i postpu naszej rasy moe nam wyj jedynie na dobre. Zdecydowanie wierzymy w eugenik i rasowe zdrowie. Jest to wana cz programu naszego Ruchu Twrczoci. W cigu trwania kilku pokole po tym, jak odzyskamy kontrol nad wasnym przeznaczeniem i bdziemy wdraa program ulepszania i rozwoju naszej rasy, efekty przekrocz nasze oczekiwania. Podczas gdy Biaa Rasa jest nadrzdna w stosunku do kadego innego gatunku na tej planecie, z tym nierozerwalnym z nasz religia programem dalszy jej rozwj stanie si zdumiewajcy. 316

Rozdzia 25 13. wito rodziny Uczc si z lekcji historii, widzimy e przetrway jedynie te rasy, ktre darzyy szacunkiem swe rodziny. Jest to tak podstawowe, e niemale oczywiste, jednake w dzisiejszym gwatownie degenerujcym si wiecie ta podstawowa zasada zostaa niemale zatarta i zapomniana. Historia pokazaa nam, e gdy sabn wizi rodzinne i jednostka rodzinna degeneruje si na narodow skal, wtedy i nard degeneruje si i zanika. My, Twrcy, silnie wierzymy w ycie rodzinne i w wito jednostki rodzinnej. Wierzymy e jest to podstawowy budulec narodu i rasy. Jestemy dumni z odpowiedzialnoci, jak gowa rodziny przyjmuje na siebie. Jest to jedna z cech ktre wyrniaj Bia Ras w porwnaniu z czarnuchem, ktry rozmnaa si na olep, kompletnie nieodpowiedzialnie i poza wszelk witoci rodziny. Uwaamy wic, e kada Biaa osoba powinna odpowiada za podtrzymywanie, ochron i promocj witoci Biaej rodziny. Nie tyczy si to jednak rodzin pord kolorowych ras. Naszym interesem i obowizkiem jako rasy jest popieranie tych form ekonomicznych i socjalnych, ktre przyczyniaj si do budowania rodziny. Nasza rasa jest tak zdrowa jak zdrowe s nasze rodziny i traktujemy te dwie formy ras i rodzin jako wite i nierozerwalne. 14. Krew, Ziemia i Honor Krew oznacza postp naszej Biaej Rasy i zachowanie jej czystoci. To nasza rasa stworzya na tej planecie wszystkie cywilizacje, kultur, postp i technologi. To ona podbia wszystkie ziemie, wprowadzia ad i porzdek oraz obdarzya wadz wszystkich ludzi. Najwyszym celem naszej religii jest promowanie postpu i ekspansji Biaej Rasy. Jestemy silnie przekonani co do koncepcji eugeniki. Ziemia oznacza terytorium. By rasa moga si rozrasta, potrzebuje yznej ziemi. Historia uczy nas, e w ciasnocie rozrost ludnoci jest wstrzymany. Na przykad ilo Irlandczykw i ich ojczynie w cigu ostatniego tysica lat nigdy nie przekroczya 3,5 mln. Lecz w Ameryce gdzie jest wicej przestrzeni, wicej ziemi na ktrej mona si rozrasta, mamy ponad 20 mln Amerykanw irlandzkiego pochodzenia. Pomijajc ju fakt e mieszkaj oni tam od zaledwie kilkuset lat, jest to niemale szeciokrotno populacji w ich ojczynie. 317

Odwieczna Religia Natury Jeli Biaa Rasa ma przetrwa, a musi przetrwa, to musi ona rosn. By y trzeba rosn. Stagnacja oznacza mier, oznacza bycie osaczonym przez kolorowe rasy naszych miertelnych naturalnych wrogw. By wypeni t misj ktr Natura nam wyznaczya, by rosnc i mnoy si, Bia Rasa musi mie coraz wicej ziemi do momentu a cakowicie zaludni wiat. Nie chcemy po prostu wada wiatem. By to bd ktry popeniy wczeniejsze Biae cywilizacje takie jak Rzymianie. Doprowadzioby to do takiej samej katastrofy, jakiej Biaa Rasa dowiadczya w Egipcie, w Chinach, w Indiach i w innych miejscach. Nie, nie chcemy ani nikogo zniewala, ani rzdzi niszymi rasami. Nie chcemy adnych niewolnikw, gdy znw doprowadzioby to do naszego skundlenia. Chcemy zastosowa t sam polityk ktra stosowali pierwsi Biali Amerykanie chcemy zaludni ziemie, chcemy by wycznie Biaa Rasa zaludnia wiat. Albo si rozmnoymy, rozroniemy i zaludnimy wiat, albo zostaniemy wyparci z ziemi przez kolorowe rasy. Wolimy t pierwsz opcj i mamy zamiar wcieli w ycie t polityk. Dochodzimy teraz do najwaniejszego skadnika honoru. adna rasa nie pozostanie wolna jeli sprzeniewierzy swj honor duma rasy i honor id w parze. Jest to kluczowe, bymy zaszczepili w naszych ludziach poczucie rasowej dumy, gdy honor jest w yciu podany i tylko ludzie zaarcie bronicy swego honoru mog by wolni. Nastpnie musimy sobie zda spraw z tego, e w tej intensywnej walce ktr teraz toczymy jedynie dumni mog by wolni i przetrwa. 15. Duma i zaufanie Wyrniajc Bia Ras jako swoje szczytowe osignicie, Natura obdarzya j pewnymi unikalnymi cechami waciwymi tylko niej. Odrniaj one Bia Ras od wszystkich innych stworze. Niektre z tych cech to: wyszy intelekt, ogromna twrczo i produktywno, niespokojny duch przygody i wieczna ch poszerzania swych horyzontw, czy to w dziedzinie odkry geogracznych, poszukiwaniu wiedzy, czy te w pogoni za nowymi wynalazkami. Biay Czowiek jest obdarzony ogromnymi mocami twrczymi, ktre znajduj swe odzwierciedlenie w sztuce, muzyce, literaturze, architekturze, nauce, technologii i wynalazkach. Pole przejaww twrczoci Biaego Czowieka jest tak naprawd nieskoczenie wielkie. 318

Rozdzia 25 Biay Czowiek jest najwspanialszym wojownikiem wiata. Jest agresywny, odwany i bohaterski. Dwa tysice lat temu Biaa Rasa, uosabiana przez Imperium Rzymskie podbia wiat w cigu kilku stuleci. Biay Czowiek znajduje si dzi w opaach, gdy nie poda za swymi naturalnymi instynktami. Pozwoli sobie na ich stumienie i obalenie przez judeochrzecijask bzdur, ktra stpia, zniweczya i umiercia te wspaniae cechy instynktu, ktrymi Natura Chojnie go obdarowaa. Przeto my, czonkowie Ruchu Twrczoci prosimy Biaego Czowieka i nakazujemy mu by powrci do tych wspaniaych instynktw ktre daa mu Natura i ktre uczyniy go wielkim w jego wspaniaej przeszoci. Charakterystycznym dla Biaego Czowieka jest zawsze mie nadziej na lepsze, dy do poprawy swojej sytuacji, do poprawy sytuacji Biaej Rasy i oglnego obrazu wiata. Charakterystycznym dla Biaego Czowieka jest myle pozytywnie, dziaa pozytywnie i planowa pozytywnie. W przeciwiestwie do chrzecijastwa, nie chcemy przyjmowa pozy pobonych hipokrytw i powej humanitarnej lozoi. Musimy by szczerzy wobec samych siebie, gdy Natura zaprojektowaa nas twardych, agresywnych, energicznych, twrczych, produktywnych i ponad wszystko dumnych z naszego wyniosego miejsca w naturalnej hierarchii Wszechwiata, oraz zazdrosnych o nie. Nie chcemy by ani skromni ani agodni. Chcemy by tym, czym Natura nas stworzya panami wiata. Bdc obdarzonym tak wspaniaymi zdolnociami, Biay Czowiek jest zobowizany uy ich w peni dla swej korzyci i korzyci caej swojej rasy. Pamitaj Natura wyrnia Ci jako jej najlepsze osignicie i obdarzya Ci tymi wspaniaymi zdolnociami. Uyj ich w peni. Nie moesz postpi inaczej. 16. Kontrola nad naszym przeznaczeniem Odsunicie ydw od wadzy oraz wyrzucenie ich i czarnuchw spord nas to nasz najbliszy cel. Dopki tego nie uczynimy, nie bdziemy mogli odzyska kontroli nad nasz wadz, naszymi sprawami ani naszym losem. Dopki nie bdzie to zrobione nic innego tak naprawd si nie liczy, poniewa inne problemy nie mog zosta rozwizane zanim Biaa Rasa nie odzyska kontroli nad swoim przeznaczeniem. Musimy wic uparcie dy do tego celu. 319

Odwieczna Religia Natury By osign ten nadrzdny cel, musimy naucza Rasowej Lojalnoci, musimy posiada credo solidarnoci Biaej Rasy i musimy mie dynamiczny program zawarty w naszej religii. Ten program, to credo, t religi mamy teraz w Ruchu Twrczoci. Esencja tego programu jest zawarta w Szesnastu Przykazaniach ktre tutaj przedstawilimy. Gdy tylko odzyskamy bezwarunkow kontrol nad naszym losem, losem Biaej Rasy, rozwizanie wszystkich innych problemw, takich jak ekonomia, drogownictwo, budownictwo, zanieczyszczenia, zapasy ywnoci, edukacja i wiele innych stanie si dziecinnie proste. Gdy odzyskamy absolutn kontrol nad naszym przeznaczeniem, wszystkie te problemy bdzie mona uzna za rozwizane. Jeli jej nie odzyskamy, nigdy nie rozwiemy adnego z naszych problemw, lecz bdzie to bez znaczenie, gdy bdziemy na drodze do wymarcia. Musimy odzyska kontrol nad naszym przeznaczeniem i odzyskamy j. Musimy odsun yda od wadzy i zrobimy to. Zwycistwo Biaej Rasy jest absolutnie pewne. Jest to czas kiedy Biaa Rasa zaczyna zdawa sobie spraw ze swego twrczego geniuszu i niesamowitej potgi. Powoli, lecz pewnie i ze stale wzrastajc wiadomoci. Sposobem na wykorzystanie tej ogromnej potgi dla dobra Biaej Rasy jest zbudowanie Ruchu Twrczoci na wiatowych fundamentach. Przeto bdcie szczliwi! Zwycistwo Biaej Rasy jest nieuniknione. Zdecydujcie tu i teraz by przyczy si do walki o przetrwanie Biaej Rasy. Wygramy i zatriumfujemy. Bogactwo i pikno tego wiata bd wkrtce naleay do nas i bdzie to wspaniay wiat Biay wiat.

320

Rozdzia 26

Niemcy, Adolf Hitler i narodowy socjalizm


Pord wszystkich historycznych prb oswobodzenia si Biaej Rasy spod obcasa ydowskiej tyranii, nazwisko Adolfa Hitlera lni niczym najjaniejsza gwiazda na niebie. Bez wtpienia Biaa Rasa wyprodukuje jeszcze wspanialszych ludzi w przyszoci, lecz moim zdaniem Adolf Hitler stoi o poziom wyej od wszystkich innych, jako najwspanialszy przywdca, jakiego Biaa Rasa kiedykolwiek miaa, i najwikszy Biay Czowiek jaki kiedykolwiek y. Moe to brzmie przesadnie i ekstrawagancko, ale szczerze mwic aden czowiek nie zasuguje bardziej na takie okrelenie. Ten wielki Biay Czowiek mia ogromny wkad w spraw Biaej Rasy, a jego spektakularny cios w ydowsk konspiracj, ktry niemal doprowadzi j do rozpadu, przejdzie do historii jako jedna z najbardziej heroicznych bitew w dziejach. Gdy wemiemy pod uwag jak niewiele mia na pocztku, jak ogromnym przeszkodom musia stawi czoa, jakiego herkulesowego wysiku go to kosztowao i jak bohatersk walk musia stoczy, moemy miao zacytowa sowa Williama Shakespearea eby go opisa: Wid ycie godnie i piknie, a bya w nim samym taka harmonia, e Natura moe powsta i gosi wiatu: To by czowiek! . Zaiste, Adolf Hitler by nie tylko symbolem czowieka, lecz rwnie najlepiej uosabia wszystkie janiejce charakterystyki Biaej 321

Odwieczna Religia Natury Rasy, tj. honor, heroizm, geniusz, twrczo, talent przywdczy, artystyczna dusza, a przede wszystkim gotowo do powicenia si dla dobra wasnej rasy. Gdyby nie ten czowiek, Niemcy bez wtpienia padyby oar komunizmu w latach 30 (XX w. dop. tum.) Poniewa Niemcy to kluczowy kraj w sercu Europy, bez wtpienia wkrtce cay kontynent wpadby w szpony ydowsko-marksistowskiego komunizmu. Gdyby Hitler i jego nowy ruch narodowosocjalistyczny nie ocalili Niemiec, Hiszpania rwnie padaby oar tej zdradzieckiej zarazy. Bez nich bez wtpienia miercionona i wyniszczajca wojna domowa w Hiszpanii nie przerodziaby si w zwycistwo przeciwnikw komunizmu. Bez Hiszpanii i Niemiec, zaraona ju marksistowskim wirusem, schorowana i podzielona Francja wkrtce rwnie by ulega. Majc w posiadaniu Hiszpani, Francj i Niemcy po jednej stronie, a ZSRR po drugiej, byoby mao prawdopodobne eby ydo-komunici napotkali w czasie swego dzikiego podboju znaczcy opr w krajach Europy Wschodniej tj. Czechosowacji, Rumunii, czy te bakaskich, tj. Jugosawii. Wraz z upadkiem kontynentu, mae wyspiarskie krlestwo Wielkiej Brytanii, ktre notabene od dawna byo twierdz ydowskiej potgi nansowej, upadoby niczym przejrzay pomidor. Z ca pewnoci wkrtce potem (przy pomocy inwazji, jeli byoby to konieczne) na kolana zostayby rzucone faszystowskie Wochy i kilka innych maych i stosunkowo sabych pastw, tj. kraje skandynawskie i Grecja. atwo wic zauway, e gdyby nie nadejcie Adolfa Hitlera, Europa lat 30 (XX w. dop. tum.) zostaaby cakowicie pochonita przez ydowski marksizm. Bez wtpienia do poowy lat 30 caa Europa znalazaby si w szponach tej pokrtnej zarazy, ktr dzi nazywamy komunizmem, a ktra jest tak naprawd ydowskim programem zniszczenia Biaej Rasy i jej cywilizacji. Bez wtpienia Ameryka, w ktrej mieszka wicej ydw ni w jakimkolwiek innym kraju, i ktra nansowaa zbrojenia i dziaania wojenne, nie przetrwaaby ostatecznego ataku tego raka. Mona wic bezpiecznie powiedzie e, dziki asce losu, pojawienie si Adolfa Hitlera na scenie historii wiata uchronio Europ Zachodni od koszmaru i ciemnogrodu, w ktre popady Rosja i pastwa Europy Wschodniej. Moecie jednak powiedzie, e Adolf Hitler zosta pokonany, Niemcy cakowicie zniszczone, a narodowy socjalizm zosta zmiadony i znikn bez ladu. 322

Rozdzia 26 To prawda e Adolf Hitler nie yje. To prawda e Niemcy zostay pokonane i legy w gruzach. To prawda e NSDAP zostaa wyeliminowana z niemieckiej sceny politycznej. Co wic Adolf Hitler zrobi dla nas, Biaej Rasy? C, zrobi bardzo wiele. Z pewnoci da nam nieco czasu. Jak ju wczeniej stwierdzilimy, bez wtpienia do koca lat 30 caa Europa legaby zmiadona i wypatroszona przez diabelskiego ydowskiego potwora komunistyczny marksizm. Adolf Hitler nie umar na prno. Umar za swoj ukochan Bia Ras, za Ciebie i za mnie. Da nam przynajmniej 50 lat, w czasie ktrych moglimy zebra siy by ostatecznie pokona potwora, ktry do dzi wisi nam u garda. Tak, da nam czas, a ponadto wytyczy cel misji i da inspirujcy przykad jak do niego dy. Rzuci wyzwanie zu i pokaza, e ta potworna wiatowa plaga moe zosta pokonana. W rzeczywistoci, w swoim czasie by o krok od zwycistwa. Da nam nadziej, przykad i ideologi, bymy za ni walczyli. Jasno zdeniowa wroga i postawi sobie za cel pokonanie go. Ustanowi pierwszy Biay rzd oparty na rasowym fundamencie. Adolf Hitler nie umar na prno. Z jego popiow powstanie Feniks, ktry bdzie kontynuowa walk o zbawienie Biaej Rasy na caym wiecie. Historia ycia Adolfa Hitlera jest niewtpliwie najbardziej fascynujc opowieci w historii ludzkoci. To historia autentyczna, a nie bajania zmylone w umysach gawdziarzy. To wielki epos, ktrego akcja rozegraa si w tym stuleciu i moemy by dumni e miao to miejsce w naszych czasach. Aby zrozumie histori Adolfa Hitlera, musimy najpierw sign do historii Niemiec, a wczeniej nawet do historii narodu niemieckiego. *** Kady kto bada wpyw geniuszu na rozwj Biaej Rasy, bdzie pod wraeniem iloci niemieckich nazwisk, ktre znajd si na takiej licie. Czy to w dziedzinie muzyki, literatury, chemii, matematyki, zyki, czy wynalazkw, wkad geniuszy pochodzcych z narodu niemieckiego jest naprawd bogaty. Ponadto, lud niemiecki jest ucielenieniem wszystkich tych cech, ktre s chlub Biaej Rasy pracowitoci, produktywnoci, energicznoci, walecznoci, a przede wszystkim niezwykej kreatywnoci. Z drugiej strony, posiadaj oni rwnie 323

Odwieczna Religia Natury skaz charakterystyczn dla Biaej Rasy s ktliwi i podatni na konikty wewntrzne, oraz maj fataln skonno do akceptowania ydowskiej propagandy. Przez wieki Niemcy nie tylko posiedli najlepsze cechy nordyckiej krwi, lecz take ulokowali si w geogracznym sercu Europy i tym samym stali si kluczowym elementem w rozwoju kontynentu. Mona zatem zada pytanie, dlaczego Niemcy zostali w tyle za Francj, Hiszpani i Angli w wycigu o kolonie, i tym samym w budowie wiatowego imperium? Przyczyn naley upatrywa w picie achillesowej ludu niemieckiego. W adnym innym spord najliczniejszych narodw Europy nie byo nigdy tylu podziaw wewntrznych i braterskich wani co w narodzie niemieckim. Wszystko zmienio si gdy pojawi si wielki przywdca, Adolf Hitler. Od czasw Rzymian, poprzez rzdy Karola Wielkiego i wieki pniejsze, Niemcy byy podzielone na mae pastewka. Prawdopodobnie od czasu upadku Babilonu nigdzie nie roio si bardziej od ydowskich pasoytw, ni w niemieckich marchiach, hrabstwach i ksistwach. Poyczajc lokalnym wadcom pienidzy, wypaczajc ich morale i wcigajc ich w wojny, ydzi stale umacniali swoj pozycj. Niemniej jednak, ju przed nadejciem XVI w. stao si jasne, e Niemcy staj si gwn potg w sercu Europy i jeli nikt ich nie powstrzyma, to dziki liczebnoci obywateli, przemysowi i zapaowi stan si wkrtce wiodc si kontynentu. Jeli jest rzecz, ktrej ydzi nie bd tolerowa, to jest to z pewnoci sytuacja, w ktrej Biali Ludzie, jak Niemcy, zjednocz si i zdominuj wiat polityki. To wanie w tym czasie ydzi promowali tzw. Wielk Schizm. yd cisn w twarz Europy reformacj protestanck, ktra zapocztkowaa bratobjcze walki na nieznan dotd skal. ydzi po pierwsze stworzyli chrzecijastwo, a po drugie kontrolowali je przez pierwsze 1500 lat poprzez hierarchi Kocioa Katolickiego. Swoimi ekscesami spaczyli Koci do tego stopnia, e zemdlony przecitny wierny sta si gotowy do rewolty. Nastpnym krokiem ydw byo wprowadzenie na scen marionetki, by ta wszcza bunt przeciwko Kocioowi i oddzielia od Biaego wiata Niemcy, Szwecj, Francj i Angli. Nie byo narodu, ktry popad w wiksze konwulsje ni Niemcy. Konikt arzy si przez okoo sto lat, po czym wojna rozszalaa si na dobre. Nazwano ja wojn trzydziestoletni. 324

Rozdzia 26 W latach 1618-1648 lud niemiecki wyniszcza si wewntrznie. Gdy przyszed kres tej strasznej zawieruchy, nard niemiecki krwawi z wielu ran 56 wszystkich budynkw staa w ruinie, a 13 ludnoci zostaa zdziesitkowana. Traktat Westfalski pooy wreszcie kres bratobjczej rzezi, lecz to nie Niemcy napisali jego postanowienia, a siy zewntrzne, ktre narzuciy jego warunki oarom. Nie trzeba dodawa, e perdny yd znw macza w tym palce, a ostatni rzecz jakiej chcia, byy silne i zjednoczone Niemcy. Struktura ktra zostaa wprowadzona na mocy traktatu bya niczym innym, jak powrotem do podziau na ksistwa i hrabstwa, ktre istniay przed samobjcz wojn, z tym, e teraz doszed nowy problem podzia na katolikw i protestantw. Ponadto, wojna zebraa obte niwo nienawici Niemcy nie ywili ju wstrtu do yda, lecz do siebie nawzajem, podobnie jak Pnoc i Poudnie USA, gdy kraj ten pogry si w nieszczsnej wojnie domowej. To krwawe samookaleczenie uwstecznio Niemcw o jakie 300 lat w ksztatowaniu ich narodowoci i kosztowao ich pozycj wiatowego lidera. Tak wanie wygldaa sytuacja w Niemczech przed pojawieniem si Bismarcka, ktry z jednej strony zjednoczy drobne niemieckie pastewka, lecz z drugiej z powodzeniem prowadzi wojn przeciwko austriackim Niemcom, ktrych pokona w bitwie pod Kniggrtz o a (Sadow) w 1866 r. Ta bitwa i zwyciska wojna przeciwko Francji w 1870 r. zjednoczyy niemieckie pastwa pod przewodnictwem Prus, a Bismarck koronowa Wilhelma I na cesarza Imperium Niemieckiego. Niemcy byy teraz na drodze do zjednoczenia i wiatowej potgi, niemniej jednak z pominiciem Niemcw mieszkajcych w Austrii. Pomimo e Niemcy cigle byy w tyle za Europejskimi potgami kolonialnymi, stay si teraz silnym mocarstwem z ktrym naleao si liczy. Pomimo e Bismarck mia ogromny wkad w zjednoczenie Niemiec, nigdy nie zdawa sobie sprawy z problemu ydowskiego i jego oddziaywania na wadz, a w zwizku z tym ydowskie wpywy w Niemczech pozostaway nietknite. Niemniej jednak, potga i produktywno narodu niemieckiego si uzewntrzniy, a jeli istniao co czego ydzi nie chcieli, to z pewnoci bya to sytuacja, w ktrej najlepsze cechy dziedziczone wraz z niemieck krwi zapewniyby Niemcom przywdztwo nad Bia Ras. Kontrolujc narzdzia propagandy w Niemczech, Francji, Anglii i innych krajach Europy oraz 325

Odwieczna Religia Natury w USA i podtrzymujc stale wzajemn nienawi na tle narodowociowym, ydom udao si doprowadzi do wybuchu koniktu, ktry znamy dzi pod nazw I wojna wiatowa. Siy po obu stronach byy wyrwnane a Niemcy byy na dobrej drodze by wygra t wojn. Tak si jednak nie stao, poniewa nie chcieli tego ydzi. Nie chcieli w Europie silnego Biaego przywdztwa, ktre oferowali Niemcy. ydowska kontrola w Niemczech, nawet podczas I wojny wiatowej, bya niemal zupena. Minister wojny by ydem, cay rzd by usiany ydowskimi biurokratami, a wiosn 1918 r., kiedy Niemcy pary naprzd ku kocowi wojny w zwyciskiej kampanii, ydowski spisek doprowadzi do sabotau zapasw amunicji i zaprzepaszczenia caego niemieckiego wysiku wojennego. Dzierc mocno narzdzia propagandy, ydzi zorganizowali w sercu Niemiec rewolucj komunistyczn, wanie w czasie gdy dzielni niemieccy chopcy umierali w okopach. Koniec by bliski. W Listopadzie zdradzone i przesiknite ydami Niemcy skapituloway, a ich dzielni onierze walczcy na froncie znajdowali si jeszcze daleko na terytorium wroga. Jednym z tych dzielnych onierzy by nieznany nikomu kapral, Adolf Hitler, ktry w czasie zawieszenia broni przebywa w szpitalu, olepiony po ataku broni chemiczn. Tymi sowami opisa on swoj reakcj na wstrzsajc wie o klsce Niemiec: Nastpne dni byy najgorszymi w moim yciu. Pogoski staway si coraz bardziej wiarygodne. To, co wydawao mi si lokaln spraw, byo najwyraniej powszechn rewolucj. Na domiar zego jeszcze z frontu nadchodziy rozpaczliwe wieci. Chciano kapitulowa. Tak. Czy to byo moliwe? Dziesitego listopada przyszed do szpitala na krtk rozmow stary pastor; od niego dowiedzielimy si wszystkiego. Czuem si gboko przejty. Ten stary, dobry czowiek dra, jak si wydawao, gdy mwi nam, e Hohenzollernowie nie bd duej nosi korony niemieckiego imperium i e ojczyzna stanie si republik. Wic wszystko byo na prno. Wszystkie oary i caa ndza, gd i pragnienie przez nie koczce si miesice poszy na marne, na prno byy wszystkie godziny, ktre spdzilimy na wypenianiu obowizkw, ogarnici strachem 326

Rozdzia 26 przed mierci, na darmo mier dwch milionw ludzi. A nasz kraj? Czy bya to jedyna oara, ktr musielimy ponie? Czy w przeszoci Niemcy byy mniej warte ni sdzilimy? Czy nie miay zobowiza wobec wasnej historii? Czy nie bylimy warci chodzenia w glorii przeszoci? W jakim wietle to zdarzenie bdzie przedstawiane przyszym pokoleniom? Marni, zdeprawowani kryminalici. Im bardziej prbowaem uzyska jasne spojrzenie na te nadzwyczajne wypadki, tym bardziej byo mi wstyd. Czym by ten cay bl oczu w porwnaniu z takim nieszczciem? To byy okropne dni i jeszcze gorsze noce. wiedziaem, e wszystko zostao stracone. Moja nienawi do organizatorw tych wydarze cigle wzrastaa. Cesarz Wilhelm by pierwszym cesarzem Niemiec, ktry poda przyjazn do marksistowskim przywdcom, mao dbajc o to, e s to otry bez honoru. Zaama si i rozpaka. Z ydami nie ma adnych porozumie - jest po prostu to albo to. Postanowiem zosta politykiem. Kim by ten czowiek, Adolf Hitler? Pocztki tego wybitnego geniusza Biaej Rasy, prawdopodobnie najwikszego przywdcy jakiego Biaa Rasa jak dotd miaa, byy bardzo niepomylne. Urodzi si 20 kwietnia 1889 r. w rodzinie nalecej do niszej klasy redniej w Braunau am Inn, maym miecie lecym po austriackiej stronie pogranicza niemiecko-austriackiego. W latach szkolnych mody Adolf wykazywa zdolnoci przywdcze wrd rwienikw. Wykazywa rwnie due zainteresowanie histori, silne sympatie nacjonalistyczne i lojalno wobec wasnej rasy. Mia ponadto talent artystyczny. Przed ukoczeniem 12 roku ycia zapragn zosta artyst i otwarcie wyjawi to swojemu ojcu. Ojciec stanowczo sprzeciwi si temu wyborowi. Gdy Adolf mia 13 lat, mier ojca zakoczya konikt midzy nimi. Rodzina znalaza si w powanych tarapatach nansowych, jednak matce udao si wysa syna do szkoy technicznej w Linzu. To wanie tam jego talent rysowniczy i architektoniczny ukazay si w peni. W tym okresie Hitler rozwin rwnie silne poczucie niemieckiego nacjonalizmu oraz sposb mylenia historycznego. Mwi: 327

Odwieczna Religia Natury Nawyk historycznego mylenia, ktry wyrobiem sobie w szkole, nigdy nie zatraci si w latach kolejnych. W coraz wikszym stopniu historia wiata stawaa si dla mnie niewyczerpanym rdem zrozumienia wydarze teraniejszych. Innymi sowy, nie chc si jej uczy, chc eby ona uczya mnie. Gdy Hitler mia 18 lat, wyjecha do Wiednia by sprbowa zosta zawodowym malarzem-artyst. Podszed do egzaminw wstpnych na Wiedeskiej Akademii Sztuk Piknych. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, nie zaliczy ich. Profesor ktry ocenia jego rysunki poinformowa go, e jego talentu nie naley ocenia w kategoriach malarstwa, lecz architektury. Zainteresowanie architektur wzrastao u Hitlera w cigu kilku poprzednich lat, jednak wiedzia, e brak mu stosownego wyksztacenia, by rozpocz studia w tej dziedzinie. Niedugo potem zmara jego matka i jako sierota musia sprosta wyzwaniu utrzymania si na wasn rk. Musia jako zarobi na ycie, lecz nie by przeszkolony w adnym zawodzie. Jego przyszo wygldaa niewesoo. Zdecydowa si wyjecha do Wiednia i nie wraca, dopki jego sytuacja si nie poprawi. Z walizk pen ubra i bielizny oraz determinacj w sercu pojechaem do Wiednia. Miaem nadziej odmieni los, tak jak mj ojciec pidziesit lat wczeniej. Chciaem zosta kim, ale w adnym wypadku nie urzdnikiem. Kolejne cztery lata, 1909-1913, to czas ubstwa w yciu tego zdeterminowanego, modego czowieka z Linz. Byy to lata ktre najbardziej uksztatoway jego osobowo. Lata, w ktrych dosta wiele gorzkich lekcji i batw od ycia. W tamtym czasie 10% populacji metropolii wiedeskiej stanowili ydzi, i to wtedy Hitler zacz poznawa yciowe prawdy na temat ich silnego oddziaywania w miecie i na wiecie w ogle. Sta si zapalczywym czytelnikiem prasy codziennej. Wyrobi sobie wnikliwy wgld w polityk i zacz rozumie, co olize ydowskie apska stojce za marksizmem robiy z narodem niemieckim. Powiedzia: 328

Rozdzia 26 Wiede by dla mnie najtwardsz, ale te najlepsz szko ycia. Gdy do niego przybyem, byem jeszcze na wp chopcem, gdy go opuszczaem byem ju dorosym i powanym mczyzn. W tym czasie uksztatowa si we mnie obraz wiata i lozoa, ktre stay si podstaw wszystkich moich dalszych poczyna. Do tego co wtedy stworzyem nie musiaem dodawa wiele, a zmienia nie musiaem nic. Rwnie w tym czasie Hitler dogbnie przestudiowa trujcy ruch socjaldemokratyczny w Austrii, ktry by przykrywk dla komunistycznego marksizmu. Mwi: Pojem niesawny duchowy terror ktry ten ruch wywiera, zwaszcza na buruazj, ktra nie jest moralnie ani mentalnie przygotowana na takie ataki; jak na znak uwalnia lawin kamstw i oszczerstw na kadego, kto si sprzeciwia, dopki nie puszcz mu nerwy. . . To taktyka bazujca na precyzyjnej kalkulacji wszystkich ludzkich saboci, a jej rezultaty prowadz do sukcesu z niemal matematyczn precyzj. Po czterech latach spdzonych w Wiedniu, ktre byy najbardziej ponurymi latami w jego yciu, Hitler opuci to miasto na dobre i wiosn 1913 r. przeprowadzi si do Monachium. Cieszy si e wydosta si z Wiednia, ktry okrela jako kosmopolityczny Babilon ras. W Monachium czu si o wiele bardziej jak w domu, zarwno pod wzgldem duchowym, jak i politycznym, gdy silne, proniemieckie uczucia nacjonalistyczne ktre byy mu bliskie byy tu o wiele bardziej powszechne ni w multikulturowych Austro-Wgrach. Mia w owym czasie 24 lata, i chyba dla wszystkich prcz siebie samego musia wyglda na nieudacznika. Nie mia przyjaci, rodziny, pracy ani domu. Mia za to wielk wiar w siebie i gbokie poczucie misji. ywi take intensywn i trwa mio do Niemiec i do narodu niemieckiego. Nikt w tamtym czasie nie mg przewidzie ogromu misji, ktr Adolf Hitler mia wypeni w swej nowej ojczynie. Gdy w 1914 r. wybucha wojna, niezwocznie, 3 sierpnia, zwrci si do krla Bawarii, Ludwika III, o pozwolenie na zacignicie si do bawarskiego puku. Otrzyma je. 329

Odwieczna Religia Natury By to historyczny punkt zwrotny w jego yciu. Wspomina to tymi sowami: Dla mnie te trzy godziny byy jak uwolnienie bolesnych wspomnie z modoci. Nawet dzi nie wstydz si powiedzie, e pokonany przez burzliwy entuzjazm upadem na kolana i dzikowaem niebiosom za ask, ktra by moliwo ycia w tych czasach. Mj stosunek do tego koniktu by prosty i jasny. Wedug mnie, to nie Austria walczya o uzyskanie zadouczynienia ze strony Serbw, ale Niemcy walczyy o przetrwanie, nard niemiecki walczy o swoje by albo nie by, o swoj wolno. W czasie swej trwajcej 4,5 roku suby w piechocie, Hitler by ranny dwa razy za co zosta odznaczony Krzyem elaznym II klasy i Krzyem elaznym I klasy. Jak ju wspomnielimy, pod koniec wojny zosta olepiony w czasie ataku gazowego i otrzyma w tym czasie gorzkie wieci o zdradzie i klsce jego ukochanej ojczyzny. Bardzo wane, aby wspomnie tu o tragedii, ponieniu i zniszczeniach, jakie spady na powojenne Niemcy. Po niesawnym, zadanym przez ydowsk klik, ciosie w plecy jakim byo przerwanie dostaw amunicji, Niemcy zostay ponione i zmiadone. Na obrcone w ruin Niemcy, ydzi naoyli gorzki i mciwy Traktat Wersalski, ktry mia sku ten kraj na nastpne 100 lat. Owoce niemieckiej pracy miay by poerane przez zwycizcw, a zwaszcza przez midzynarodow ydowsk klik. Na mocy Traktatu Wersalskiego wprowadzono w Niemczech drakoskie warunki pokoju. Wszystkie niemieckie posiadoci i kolonie zostay odebrane i podzielone midzy inne pastwa, spord ktrych Wielka Brytania bya gwnym benecjentem. Zdrajcy Niemiec, ktrzy byli reprezentantami kraju przy podpisywaniu traktatu pokojowego, zostali zmuszeni do podpisania owiadczenia stwierdzajcego, e wina za wybuch wojny spoczywa po stronie Niemcw. Naoono olbrzymie odszkodowania. Suma bya tak ogromna, e rwnowaya trzykrotn warto netto caego kraju. Aby to spaci wraz z odsetkami, Niemcy musieliby pozostawa w niewoli przez wieczno i jeden dzie duej. 330

Rozdzia 26 Ale wstyd i upokorzenia, tj. repatriacje, utrata kolonii i wina za wywoanie wojny, byy tylko czci tragedii, ktra wchona Niemcy. Kraj pozostawa bezradny i bez przywdztwa, z ydowskimi rewolucjonistami i zdrajcami zasiadajcymi w prowizorycznym rzdzie. W okresie bezporednio po zakoczeniu I wojny wiatowej Niemcy i ich heroiczny lud signy dna. Ubstwo, gd, niepokj i zamieszki nkay cay kraj. Miliony Niemcw nie miay pracy i godoway. Tysice zmary z tego powodu. W tym samym czasie ydzi zaopatrywali w fundusze komunistycznych rewolucjonistw, by zniszczy kraj od rodka i cakowicie przej nad nim kontrol. ydzi przybywali z pienidzmi ze wszystkich stron wiata. Pienidze te zrabowali w innych krajach i za nie wykupywali wszystkie nieruchomoci godujcych Niemcw. Hotele, restauracje, zakady produkcyjne, a nawet domy prywatne byy wykupywane przez ydw za kilka centw na kadego dolara wartoci. Chcc przetrwa, godujcy Niemcy nie mieli wyjcia - musieli sprzedawa ydom wart fortun majtek za uamek rzeczywistej wartoci, aby zdoby do pienidzy na ywno. Aby zrozumie jak strasznie zdesperowani byli Niemcy, konieczne jest aby bardziej zagbi si w t opakan powojenn rzeczywisto. Nasi Biali Bracia dosownie erowali na mietnikach, aby przey. ydzi byli wacicielami wszystkich przedsibiorstw. Odebrali je Niemcom za marne grosze. Mieli dobr ywno, wszystkie placwki medyczne, natomiast Niemcy nie mieli prawa do niczego. Wielu Niemcw przechadzajc si ulicami zatrzymywao si przy restauracjach, ktre wczeniej byy ich wasnoci, i z godem w oczach zagldao do rodka. W rodku siedzieli ydzi i zajadali si smakoykami, podczas gdy Niemcy ywili si odpadkami. Ze zwyk sobie arogancj, ydzi kusili Niemcw widokiem potraw i drwili z nich. Wydawao si, e nard niemiecki nie by wstanie zrobi nic by zaradzi tej sytuacji. ydzi kontrolowali policj i sdy, wic Niemcy nie mieli szans na ubieganie si o sprawiedliwo. Prac mieli tylko Ci Niemcy, ktrzy trzymali gby na kdk i kaniali si w pas komunistycznym ydowskim panom. W kioskach peno byo brudnej literatury i nawet mae dzieci paday oarami jej degeneracji, podobnie jak ma to miejsce tu i teraz w naszych Biaych krajach. Obsceniczne gazety, czasopisma i sprone lmy wszelkiego rodzaju byy w powszechnym obiegu, jednak nikomu nie wolno byo le wypowiada si o ydach. Niemki sprzedawano 331

Odwieczna Religia Natury na ulicach, a jeli narzekay, byy aresztowane przez wadze. Szkoy i uczelnie byy okupowane przez ydo-komunistycznych profesorw. Podobne przejawy tragedii, jaka rozgrywaa si w Niemczech w latach 1918-1933, maj miejsce rwnie w dzisiejszych Biaych krajach. Jeli obywatel nie pracowa dla ydw na rzecz zniszczenia Biaej Rasy, by bojkotowany i pozbawiany moliwoci zatrudnienia, przez co nie mg wyywi siebie i swojej rodziny. Skorumpowane sdy znajdoway si cakowicie w rkach ydw i nie podejmoway adnej decyzji bez ich zgody lub bezporedniej ingerencji. Nawet bogaci przedsibiorcy, ktrzy cae ycie uczciwie prowadzili swoje dziaalnoci i ciko pracowali, zostali ich pozbawieni przez ydw. Wielu z nich zostao zmuszonych do podjcia pracy na stanowiskach zwykych robotnikw w fabrykach, ktre niegdy byy w ich posiadaniu. Warunki byy tak aosne i godne ubolewania, e krajao si serce. Biali niemieccy mczyni i kobiety kadli si spa godni i modlili si o lojalnego przywdc, ktry byby w stanie wyrwa ich z tego ydowskiego koszmaru. Ich modlitwy zostay wysuchane. Wielki czowiek wyoni si z ich szeregw by wyprowadzi ich z ndzy. Nazywa si Adolf Hitler i by tym samym, nieznanym nikomu onierzem, ktry olepiony paka na szpitalnym ku, gdy w wyniku zdrady, 11 Listopada 1918 r. ogoszono zawieszenie broni. Wkrtce po tym wydarzeniu, maa, szecioosobowa grupa ludzi stworzya w Monachium parti polityczn. Nazwali j Niemieck Parti Robotnikw (niem. Deutsche Arbeiterpartei). Problemy z jakimi si borykali zdaway si by przytaczajce i ich przyszo wygldaa beznadziejnie. W 1919 r. pewien nieznany nikomu onierz zjawi si na jednym z ich beznadziejnych spotka. Wyobrania podpowiedziaa mu e moe by to zacztek czego wielkiego. Wstpi do partii i zosta czonkiem numer 7. Ze swoim (nieujawnionym dotd) wielkim talentem mwczym Hitler zacz nadawa grupie ksztat. W 1920 r. partia zmienia nazw na Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). W cigu kolejnych trzech lat Hitlerowi i jego lojalnym zwolennikom z wielkim powodzeniem udao si wzbudzi w narodzie niemieckim dum z rasowego pochodzenia i wspaniaej przeszoci. Musimy pamita, e w owym czasie w Niemczech roio si od komunistycz332

Rozdzia 26 nych rewolucjonistw, bolszewikw i innych, siejcych zamt i wzniecajcych wanie, ydowskich pachokw. Hitler i jego zwolennicy musieli walczy z komunistycznymi bandytami ktrzy prbowali rozbija ich spotkania. Spora cz partyjnych towarzyszy musiaa walczy na goe pici w obronie prawa do wypowiadania si i do organizowania zgromadze. Formacja ta, znana jako Oddziay Szturmowe (niem. Sturmabteilung, SA) bya cakowicie nieuzbrojona i chcc chroni egzystencj partii, musiaa polega na umiejtnociach bojowych swoich czonkw. Pomimo wszelkich rodkw ostronoci, setki, a nawet tysice jej czonkw oddao ycie w imi obrony narodu niemieckiego przed zagad. W 1923 r. ydzi spowodowali najniebezpieczniejsz inacj w historii, zmuszajc Niemcw do pacenia miliardw marek za bochenek chleba. ydzi zgwacili Niemcy nansowo i moralnie. Ich ydowscy krewni z Ameryki rzucili si jak szaracza, i za marne grosze wykupywali zoto, nieruchomoci i grunty, pldrujc wszystko doszcztnie. To wanie wtedy partia narodowosocjalistyczna poczua, e w celu ocalenia Niemiec naley podj bardziej desperackie kroki. W Listopadzie 1923 r. czonkowie NSDAP zorganizowali w Monachium pucz by przej wadz w Bawarii, jednak zakoczy si on klsk. ydzi nadal sprawowali kontrol nad niemieck armi i policj i zdusili t prb w zarodku. Szesnastu lojalnych czonkw partii, Biaych bohaterw, zostao zabitych prbujc ratowa ojczyzn. Los chcia, e Hitler cudem unikn mierci. Stan przed sdem. Niektre jego przemwienia byy najbardziej elokwentnymi, jakie kiedykolwiek wygoszono do niemieckiego ludu, jednak kontrolowany przez ydw sd skaza go na 5 lat pozbawienia wolnoci w wizieniu Landsberg. Ze wzgldu na ogromn presj tumu, pod odsiedzeniu 9 miesicy, zosta ostatecznie uwolniony 20 Grudnia 1924 r. Pod wieloma wzgldami byo to szczcie w nieszczciu. Dziki temu, po raz pierwszy w yciu, Hitler mia czas aby powici si spisaniu credo i wytycznych dla NSDAP. Zostay one zebrane w dwutomowej ksice o nazwie Mein Kampf. Zasady tam wyoone po dzi dzie owietlaj drog do wyzwolenia Biaej Rasy. Gdy Hitler zosta zwolniony z zakadu karnego w 1924 r. zasta swoj parti zdezorganizowan i w rozsypce. Partyjne aktywa zostay skonskowane przez sdy, a co wicej otrzyma zakaz przemawiania w wielu niemieckich landach. Czekao go najtrudniejsze zadanie. 333

Odwieczna Religia Natury Uzbrojony w nieposkromion wol i gorcy zapa, wznowi swoj dziaalno. Stopniowo jego zakaz wypowiadania si by uchylany w kolejnych landach, wic Hitler zwikszy wysiki w kierunku odbudowy i reorganizacji partii z energi godn nadczowieka. Wreszcie, 30 Stycznia 1933 r., wysiki jego partii zostay zwieczone sukcesem i Hitler zosta wybrany kanclerzem Rzeszy Niemieckiej. Ogrom problemw jaki spad teraz na niego by niemal nie do przezwycienia. Odziedziczy kraj ktry by kompletnym bankrutem i obarczony despotycznym, niewolcym Traktatem Wersalskim. Nard niemiecki by podzielony na zwolennikw Hitlera i zwolennikw komunistw, bolszewikw i ydw, ktrzy nadal mieli nieograniczon kontrol nad posiadociami i nansami w pastwie. Niemcy byy cakowicie pozbawione kolonii i cakowicie nieuzbrojone w obliczu wrogiego wiata, otaczajcego ten may kraj, ktry de facto nie by wikszy od stanu Teksas. Kraj ten by peen ndzy i rozczarowania. Ponad 6 mln bezrobotnych ponuro spogldao w przyszo. Po 13 latach walki, samotny, nieznany nikomu weteran I wojny wiatowej nie tylko stan na czele niemieckiego rzdu, lecz sta si rwnie przywdc narodu niemieckiego. Co wicej, dla wszystkich Biaych Ludzi na wiecie sta si symbolem walki z ydowskim potworem. Od czasu jak Hitler doszed do wadzy w Styczniu 1933 r., cud zdawa si rozprzestrzenia po caej niemieckiej ziemi. W krtkim czasie nard niemiecki odzyska nadziej, dum i poczucie celu. Dziki charyzmie, geniuszowi organizacyjnemu i przywdczemu, w cigu dwch kolejnych lat Hitler cakowicie rozwiza problem niemieckiego bezrobocia, podczas gdy reszta wiata nadal borykaa si z tym problemem. Teraz wszyscy mieli prac, budowano nowe, wspaniae autostrady, przecitny robotnik wychodzi nareszcie na swoje. Ludzie pracy, ktrych wczeniej ledwo byo sta na rower, teraz mogli pozwoli sobie na wasnego Volkswagena. Niemcy byy rozbrojone, lecz Hitler ponownie ustanowi obowizek powszechnej suby wojskowej, rozpocz zbrojenia i sprawi, e jego nard wzbudza respekt wrogw. ydw wyrzucono z urzdw i sdw. Ustanowiono prawa rasowe, zakazujce ydom posiadania obywatelstwa niemieckiego. Nie tolerowano duej ydowskiego zatruwania umysw modziey w szkoach i na uniwersytetach. Wykluczono ich te z profesji prawniczej, wiata kultury, sektora bankowego i mediw. Wbrew ydowskim kamstwom 334

Rozdzia 26 rozpowszechnianym na temat tego okresu, nie przeladowano ich zycznie. adnego nie zabito ani nie wiziono, jeli nie byli jawnymi przestpcami. W takim wypadku byli traktowani na rwni z przestpcami narodowoci niemieckiej. Poniewa ich potga stale malaa, wielu ydw zdecydowao si na opuszczenie Niemiec, co byo wielk ulg dla samych Niemcw. Gdy Niemcy oswobodzili si z ydowskiego jarzma, wydarzy si cud, ktrego przyczyn naley doszukiwa si w inspirujcym przywdztwie Hitlera. Take jego zdolnoci organizacyjne, oraz produktywno i kreatywno samych Niemcw byy gwnymi przyczynami tego odrodzenia. Jednak najszybsz zmian w odwrceniu recesji gospodarczej przynioso uwolnienie niemieckiego systemu monetarnego z rk ydowskich bankierw. Rzd Hitlera wyda wasne, niemieckie pienidze, ktre nie pochodziy od ydowskich bankierw ani nie miay pokrycia w ich zocie. Pienidze te miay pokrycie w niemieckiej sile produkcyjnej. Byo to niespotykane w innych krajach, i nawet dzisiaj nie jest. To wanie ten czynnik mia ogromne znaczenie w bezprecedensowym odrodzeniu Niemiec w latach 30. Nie sposb wymieni wszystkich osigni, jakich Hitler dokona w Niemczech w czasie pokoju, w latach 1933-1939. Opisanie ich wszystkich zajoby kilka tomw ksiek historycznych. Nie mamy tu do miejsca, nie jest to rwnie naszym gwnym celem, zatem dokonam jedynie krtkiego podsumowania najwaniejszych wydarze w tym niezwykle produktywnym okresie w historii Biaej Rasy. Po objciu wadzy w Niemczech, Hitler rozpocz ich polityczn, ekonomiczn i spoeczn reorganizacj. Do najwaniejszych jego osigni moemy zaliczy: 1. Ustanowienie NSDAP jedyn parti polityczn w kraju w Lipcu 1933 r. 2. Prb wprowadzenia porozumienia religijnego wrd Niemcw w Czerwcu 1933 i w Kwietniu 1935. 3. Regulacj krajowej produkcji i przemysu w Styczniu 1934 r. 4. Mianowanie dra Josepha Goebbelsa koordynatorem propagandy i ycia kulturalnego, oraz usunicie z partii krnbrnych czonkw i przeciwnikw politycznych w czystkach w Czerwcu 1934 335

Odwieczna Religia Natury r. Powiedzia pniej: Bunty s tumione zgodnie z prawem elaza, ktre jest niezmienne. 5. Objcie urzdu prezydenta po mierci Paula von Hindenburga w Sierpniu 1934 r. i poczenie go z piastowanym stanowiskiem kanclerza Rzeszy. Przybra wtedy tytu Der Fhrer (wdz). u W latach 1933-1938 Hitler usun ydw z wikszoci profesji, a dziki Ustawom Norymberskim zabroni take stosunkw midzy ydami, a obywatelami krwi niemieckiej lub pokrewnej. W latach 1933-1939, w czasie niemieckiej rewolucji, Hitler by w stanie zorganizowa, ukierunkowa i zmotywowa modzie, zmieni psychologi narodu z rozpaczy w wiar w III Rzesz, a take zmniejszy bezrobocie dziki rozpoczciu planu czteroletniego we Wrzeniu 1936 r., oraz planu zbrojeniowego. Poniewa wiedzia, e ydzi zrobi wszystko, by podburzy ocienne narody do zniszczenia jego nowej, wolnej od yda, kwitncej Rzeszy Niemieckiej, od momentu dojcia do wadzy rozpocz przygotowania do wojny, jeli staaby si ona konieczna do obrony ojczyzny i narodu. Niemniej jednak, w nadziei na pokj, wycign pomocn do do ssiadw, ktrzy podszeptywani przez swoich ydowskich panw szczerze nienawidzili Niemiec. Hitler przywrci obowizek powszechnej suby wojskowej w Marcu 1935 r., przeamujc w ten sposb postanowienie despotycznego Traktatu Wersalskiego. Zaproponowa pokj mocarstwom zachodnim w Maju 1935 r. Ponownie zaj i ufortykowa Nadreni w Marcu 1936 r., odrzucajc tym samym Traktat z Locarno. Jednym z jego najwikszych triumfw byo zjednoczenie swojej ojczyzny, Austrii, z Niemcami, 14 marca 1938 r. Zjednoczenie niemieckich i austriackich Niemcw byo staraniem i marzeniem wielu wczeniejszych pokole. Anschluss, czy te unia polityczna Niemiec i Austrii zosta osignity. Hitler triumfalnie wjecha do Wiednia miasta, ktre w modoci tylko kado mu kody pod nogi i amao serce. Niewtpliwie, gdy zwraca si do rozentuzjazmowanego tumu wiedeczykw, bya to najszczliwsza chwila w jego caym yciu. Ponad 3 mln Niemcw nadal mieszkao w przygranicznym rejonie zwanym Krajem Sudeckim (niem. Sudentenland) na terenie Czechosowacji. Obszar ten zosta oderwany od Niemiec na mocy zdradzieckiego Traktatu Wersalskiego. ydzi przeladowali i mordowali t mniejszo. aden honorowy Niemiec nie mg duej tolerowa 336

Rozdzia 26 takiej sytuacji. 29 Wrzenia 1938 r., premierzy Wielkiej Brytanii, Francji i woski Duce przybyli do Monachium, by wysucha da Hitlera odnonie cesji Sudentenland przez Czechosowacj. W poowie padziernika niemieckie wojska zajy to terytorium i kolejne 3 mln Niemcw zjednoczyo si ze swoimi rodakami w ojczynie. 15 marca 1939 r. niemiecka armia zaja reszt Czechosowacji, zamieszkan przez rne narodowoci by cz Austro-Wgier, sztucznie przeksztacon w osobne pastwo przez twrcw zdradzieckiego Traktatu Wersalskiego. Traktat Wersalski zasia rwnie ziarno niezgody midzy Niemcami a Polsk, wyrywajc ogromny pas ziemi z Prus Wschodnich i cedujc go na Polsk, a tym samym dzielc Niemcy na dwie czci. Co wicej, poniewa ydzi kontrolowali kraje ocienne Niemiec, we wszystkich nich wzniecali nienawi do Niemcw i na ziemiach odzyskanych przez Polsk stosowali t sam taktyk przeladowa mniejszoci niemieckiej co w Kraju Sudeckim. Niemcy ponownie wic przyszli z pomoc swoim pobratymcom. Narodowy honor nie pozwala im siedzie i patrze bezczynnie, jak ich bracia s przeladowani tu za granic, zwaszcza e ziemie te przez ostatnie kilkaset lat naleay do nich. Hitler robi co mg, aby rozwiza ten problem pokojowo, ale gdy zorientowa si, e kontrolowane przez ydw rzdy demokratyczne nie chc si zachowywa rozsdnie i nie chc adnej ugody, da Polsce ultimatum. Ultimatum to zostao arogancko odrzucone przez Polakw i 1 Wrzenia 1939 r. niemiecki Wehrmacht wkroczy do Polski, miadc doszcztnie polskie siy zbrojne i polski rzd w przecigu zaledwie trzech tygodni. Francja i Anglia, ktre wtedy (jak zreszt i dzi) byy cakowicie kontrolowane przez ydw, wykorzystay to wydarzenie jako pretekst do wypowiedzenia wojny Niemcom, usprawiedliwiajc to sojuszniczym obowizkiem wobec Polski. Faktem jest, e wcale nie miay one zamiaru ratowa Polski, lecz zama wyzwolone spod yda Niemcy, jednak dzi si o tym nie wspomina. Wszyscy wiemy co byo dalej. Z pomoc propagandy, pienidzy i wadzy, kolejne kraje byy wcigane do koalicji antyniemieckiej. Zamiast pody za przykadem narodu niemieckiego i pomc reszcie Biaych Ludzi wyzwoli si spod z ydowskiej tyranii, biedni i otumanieni Biali Ludzie z USA, Anglii i Francji pozwolili si wykorzysta niczym stado byda i pomogli nie tylko w zagadzie Niemiec 337

Odwieczna Religia Natury i Niemcw, lecz take w doprowadzeniu do wasnej zguby. Ponownie, nie jest naszym celem, eby analizowa tutaj przebieg II wojny wiatowej. Zostao to zrobione (i znieksztacone) na amach ydowskiej prasy, w tysicach ksiek i dziesitkach tysicy artykuw. Wszyscy wiemy e ydowskie marionetki, tj. obkany super-egoista Franklin D. Roosevelt i zapijaczony syjonistyczny agent, Winston Churchill, odniosy sukces w okamywaniu ludzi, i wciganiu ich do wojny po niewaciwej stronie. Nard niemiecki, z jednym z najwikszych przywdcw jakich Biaa Rasa kiedykolwiek miaa, walczy dzielnie i mnie. Ich chwalebne i heroiczne czyny na zawsze zapisay si na kartach historii. Niemniej jednak, Niemcy, ktre miay zaledwie 4 lata na podwignicie si z nansowej, przemysowej i duchowej zapaci byy w stanie utrzyma si na froncie przez 4,5 roku, zanim zostay ostatecznie zmiadone przez reszt wiata, wliczajc w to dwa supermocarstwa USA i ZSRR. Powtarzam nie jest naszym celem by omawia tutaj t bratobjcz wojn, w ktrej Biali bracia zabijali si nawzajem jedna strona walczc o przetrwanie i wyzwolenie spod ydowskiej tyranii, a druga pod obkaczym wpywem miertelnego wroga midzynarodowego ydostwa. Naszym celem jest raczej nakrelenie surowego szkicu tych wydarze i wycignicie z nich lekcji. Jakie wnioski moemy wycign z tego wanego wydarzenia historycznego, ktre miao miejsce niespena 25 lat temu (dane na rok 1973 dop. tum.)? Po pierwsze, jestemy dumni, e Biaa Rasa jest w stanie wytwarza tak wielkich i wspaniaych przywdcw, jakim by Adolf Hitler. Z drugiej strony, nie sposb nie wstydzi si e tak wielu Biaych Ludzi byo do gupich i krtkowzrocznych, by nie rozpozna tego wielkiego geniuszu. Po drugie, musimy pochyli gowy ze wstydu, gdy Biali Ludzi byli do naiwni, by da zwie si podstpnemu ydowi i zaprzepaci najlepsz szans na wyzwolenie si spod najgorszej zarazy wiata judaizmu. Moemy jednak si cieszy e ydowska potga zostaa zamana w duym obszarze Europy. W rzeczywistoci, Hitler i Niemcy byli o wos od uwolnienia reszty ludzkoci od tyranii midzynarodowego yda. Gdyby losy potoczyy si nieco inaczej, szala zwycistwa moga przechyli si na stron Biaego Czowieka. 338

Rozdzia 26 Dla przykadu, gdyby czas by nieco bardziej askawy, to najprawdopodobniej niemieccy naukowcy dopracowaliby projekt bomby atomowej, zanim stao si to moliwe w dekadenckim i pogronym w depresji USA. Tylko pod presj wojny USA mogo stan w wycigu o t niezwyk bro. Gdyby wybuch wojny opni si o 3-4 lata, bardzo moliwe e to Niemcy mieliby bro jdrow jako pierwsi a historia potoczyaby si inaczej korzystniej dla Biaej Rasy i katastrofalnie dla rasy ydowskiej. Albo, gdyby Biay przywdca na miar Hitlera wyoni si w latach 30 w pogronym w stagnacji USA, losy ydw i Biaej Rasy z pewnoci potoczyyby si inaczej. Byo co prawda kilku obiecujcych przywdcw, jak Huey Long w Luizjanie (ktry notabene zosta zamordowany przez ydowskiego lekarza), czy te Charles Lindbergh, ktry mg poprowadzi Amerykanw. Temu drugiemu brak byo jednak duchowego zapau. Albo, gdyby ten zapijaczony ydowski pachoek, Winston Churchill, zmar z jakich przyczyn podczas Bitwy o Angli, wola walki Brytyjczykw moga si zama i zaprzestaliby oni walk przeciwko Niemcom walczcym o sw wolno. Lub, gdyby pierwsza zima po agresji Niemiec na ZSRR w 1941 r. nie nadesza tak wczenie i niespodziewanie, i nie bya tak surowa, by moe Niemcy zdoaliby podbi ten kraj ju podczas pierwszego roku operacji. Po przeamaniu radzieckiego oporu mogliby wykorzysta bogate zoa surowcw naturalnych w tym kraju i stworzy wspania baz wypadow, ktrej reszta wiata nie zdoaaby zniszczy w adnym wypadku. Albo te, gdyby po stronie niemieckiej wczeniej pojawiy si takie nowinki techniczne jak np. rakieta V-2, daoby to im du przewag ju na pocztku wojny i przechylio szal zwycistwa na ich korzy. Mona w kadym razie bezpiecznie stwierdzi, e zwycistwo mogo rwnie dobrze nalee do Biaego Czowieka walczcego o wolno przeciwko wiatowemu spiskowi ydowskiemu. Faktem jest, e byo ono bliskie i ostatni rzecz na wiecie jakiej Biaa Rasa potrzebuje, jest zaprzestanie mylenia e jest ono nieuniknione. Naszym wietlistym Przeznaczeniem jest zatriumfowanie nad tym wiatem. Musimy zawsze mie to w pamici. Cakowite zwycistwo Biaego Czowieka ma kluczowe znaczenie dla jego przetrwania, to kwestia Biaej supremacji lub wyginicia. Biay Czowiek nie zosta stworzony by by 339

Odwieczna Religia Natury niewolnikiem pasoytniczej rasy, ktra nigdy nie bya w stanie stworzy nawet wasnej cywilizacji. Dzi sami ydzi dostarczaj nam niezbitych dowodw na to, e rasow lozo Hitlera postrzegaj jako najwiksze zagroenie. Blisko 30 lat po mierci Hitlera, ciko znale choby gazet, w ktrej nie byoby garstw i obudy na jego temat. To samo tyczy si telewizji. Podobnie jak wtedy gdy atakowali Rzymian, tak i w tym przypadku uporczywie atakuj i dyskredytuj to, co w Biaej Rasie najlepsze. W rezultacie, ydowski aparat kamstwa rzuca pod adresem Hitlera i Rzymian o wiele wicej oszczerstw ni pod jakimkolwiek innym. W lozoi narodowosocjalistycznej i w programie Hitlera istniej jednak pewne niedocignicia, ktre powinnimy przeanalizowa i wycign z nich lekcj. Jedn z podstawowych wad programu Hitlera jest to, e bazuje on na idei wyszoci rasy germaskiej (a samo to pojcie jest bdne), zamiast na aksjomacie supremacji caej Biaej Rasy. Historia jasno pokazuje, e nard brytyjski mia do woli, energii i geniuszu, by zbudowa Imperium Brytyjskie, ktre swym zasigiem objo ok. 14 powierzchni Ziemi. Wiemy rwnie, e Francja osigna wielkie sukcesy pod wodz Napoleona. Jest te cakowicie oczywiste, e wielcy geniusze malarstwa wywodzili si z min. z narodu holenderskiego, francuskiego, woskiego, angielskiego, belgijskiego itp. W dziedzinie muzyki mielimy takich woskich geniuszy jak Verdi, Puccini, Mascagni i innych. Byo wielu Biaych geniuszy przernych narodowoci w dziedzinie chemii, zyki, matematyki i techniki. Jeli chodzi o odkrywcw, to mielimy ludzi tj. Kolumb, James Cook i setki innych. W kadym razie, bez dalszego zagbiania si w szczegy, oczywiste jest e naley opracowa program, ktry obejmowaby wszystkich Biaych Ludzi. Mimo e Adolf Hitler odwoywa si w zasadzie do narodu niemieckiego, uczciwie wierzymy, e zamierza dy do zbawienia wszystkich Biaych Ludzi, lecz niestety swoj walk musia zacz od zorganizowania wasnych rodakw. Uczyni to na fundamencie narodu, przez co wykluczy Brytyjczykw, Anglikw i innych, uwaajc ich za swoich przeszych, jak i przyszych wrogw. Dzi moemy tylko spekulowa, czy mg uczyni to w inny sposb w tak krtkim czasie, aby uchroni Niemcy od bolszewizmu. W kadym razie, godne ubolewania jest e serce i dusza lozoi narodowego socjalizmu spoczyway na ograniczonej koncepcji pan-germanizmu, z 340

Rozdzia 26 narodem niemieckim na czele. *** Ideologicznie my, czonkowie Ruchu Twrczoci, nie zgadzamy si z narodowym socjalizmem w tej kwestii. Jestemy zwolennikami Rasowego Socjalizmu, nie narodowego socjalizmu. Wierzymy, e nacjonalizm dzieli Biaych Ludzi zamiast ich jednoczy. Podobnie jak religia, od wiekw jest uywany by dzieli Biaych ludzi i wciga w konikty. Historia zna nie tylko Anglikw walczcych przeciwko Francuzom, czy te jednych i drugich przeciwko Niemcom. Podczas wojny prusko-austriackiej Niemcy zabijali Niemcw, a wszystko to pod paszczykiem nacjonalizmu. Dlatego te odrzucamy narodowy socjalizm i zastpujemy go Rasowym Socjalizmem. Jest nam obojtne czy Biay Czowiek jest Anglikiem, Niemcem, Francuzem czy Norwegiem. Naszym spoiwem jest rasa, a nie narodowo. ydowi od wiekw jest obojtne, czy jego pobratymcy przybrali narodowo amerykask, angielsk czy niemieck. Ich wspln wizi jest ich rasa i ich krew. Ich sia ley gwnie we wrodzonej Rasowej Lojalnoci. Jest nam obojtne, czy Biay Czowiek jest nordykiem, aryjczykiem, alpejczykiem, czy rdziemnomorcem. Taka klasykacja take prowadzi do podziaw i wyklucza wielu naszych dobrych Biaych braci. W zwizku z tym, mwimy o Biaej Rasie, a nigdy o rasie aryjskiej, kaukaskiej itd. My take musimy myle w kategoriach Rasowej Lojalnoci w stosunku do Biaej Rasy. Nie moemy wicej da si zapa w sie nacjonalizmu klina sucego do rozamywania Biaej Rasy i wszczynania bratobjczych wojen. Z tego powodu opieramy cae nasze credo na Rasowym Socjalizmie, a nie na narodowym socjalizmie. Ta rnica ma zasadnicze znaczenie. W kolejnym rozdziale rozwiniemy ten wtek. *** Kolejne zastrzeenie, jakie mam do programu Adolfa Hitlera jest takie, e by on zbudowany na fundamencie politycznym, zamiast na religijnym. Hitler nigdy nie zdawa sobie sprawy z problemu chrzecijastwa, a co wicej, tolerowa je i star si koegzystowa obok niego. 341

Odwieczna Religia Natury Nigdy nigdzie nie stwierdzi publicznie, e chrzecijastwo jest ydowskim wytworem, zrzuconym na Bia Ras w celu jej zniszczenia. Podczas gdy w stosunku do religii chrzecijaskiej wyznawa on zasad yj i pozwl y, ich wyznawcy robili co mogli by mu si przeciwstawia. Koci Katolicki ze swoj kwater gwn w Watykanie wsppracowa z ydami, komunistami i robi co mg aby utrudnia Niemcom walk o wolno przeciwko wiatowej ydowskiej konspiracji. Koci Protestancki nie by wcale mniej agresywny i fanatyczny w deniach do stumienia tego rasowego buntu. Nawet w samych Niemczech oba te kocioy zwalczay Hitlera na kadym kroku, wykorzystujc swj moralny i duchowy wpyw do dzielenia ludzi i nastawiania ich antyrzdowo. Nawet podczas krytycznego okresu wojny i walki na mier i ycie, niemieccy przywdcy kocielni dopucili si niezliczonych aktw zdrady wobec wasnych rodakw i rzdu. Jest ponad wszelk wtpliwo jasne, e religia ktra naucza, e ydzi s wybranym ludem boga, e maj z nim specjalne przymierze i e s nietykalni, gdy powiedzia im Bd bogosawi tym ktrzy ciebie bogosawi bd, a tym ktrzy tobie bd zorzeczyli, i ja bd zorzeczy, jest cakowicie sprzeczna z lozo Biaej Rasowej Supremacji. Dlatego te uwaam, e Hitler wykona tylko cz pracy, starajc si rozwiza problem w kategoriach politycznych, zamiast stworzy kompletnie now religi, ktra stawiaaby ca Bia Ras w opozycji do kolorowych ras tego wiata. Take fakt, e zawar on sojusz z Cesarstwem Japonii, imperium tej rasy, jest czym, co podwaa koncepcj Biaej Rasowej Supremacji. Ponownie, podchodzc do sprawy uczciwie, by moe dziaajc pod presj czasu nie mia innego wyjcia. By moe gdyby wygra wojn, zdoby kontrol nad wikszoci z surowcw naturalnych i zdoby rodki niezbdne do przeprowadzenia dalszych rewolucyjnych zmian, uporaby si z kocioami, ich zakamaniem i dwulicowoci wobec Biaej Rasy. By moe by to zrobi, ale na tamtym etapie i w tamtych okolicznociach nie by w stanie tego zrobi. Stworzy Modzie Hitlera (niem. Hitlerjugend) i zaszczepi w niej kompletnie now lozo, lozo Krwi, Ziemi i Honoru. Z pewnoci modzie ktrej wpajano nowe, rasowe ideay nie miaa ochoty chodzi do kocioa. W rzeczywistoci, rozkad wikszoci ich spotka kolidowa z kocielnymi naboestwami. Ksia i pastorzy byli chorzy z zazdroci o wpyw, jaki partia narodowosocjalistyczna 342

Rozdzia 26 miaa na modzie. Nie mogli si pogodzi z tym, e stale tracili na jej rzecz modych ludzi. Gdyby Hitler wygra wojn i mia wicej czasu, jestem wicie przekonany e te samobjcze chrzecijaskie kocioy zostayby ostatecznie zastpione przez energiczn rasow ideologi opart na przetrwaniu i supremacji Biaej Rasy. Bd co bd, jestem gboko przekonany, e przetrwanie religii chrzecijaskiej i przetrwanie Biaej Rasy wzajemnie si wykluczaj. Albo chrzecijastwo przetrwa wystarczajco dugo by zniszczy Bia Ras (a tym samym zginie wraz z ni), albo Biaa Rasa powrci do zmysw, wyzwoli si z samobjczych szponw chrzecijaskiej lozoi i stworzy wasn religi, oparta na czystoci i supremacji swojego wielkiego rasowego dziedzictwa. *** Po raz pierwszy przeczytaem Mein Kampf po niemiecku gdy miaem 20 lat. Pniej przeczytaem j jeszcze wiele razy w wersji angielskiej. Uwaam, e jest to jedna z najwspanialszych ksiek wszechczasw, nie wierz jednak, e zawiera ona kompletn recept na problemy naszych czasw. Ma wiele niedocigni, np. (a) dotyczy ona polityki, a nie religii, (b) faworyzuje ona ide pan-germanizmu, a nie Bia Ras jako cao, (c) nie porusza problemu ydowskiego chrzecijastwa, co jest jej najwiksz wad. Wspomniaem ju o tym poruszajc kwesti narodowego socjalizmu. Istnieje jednak jeszcze kilka innych czynnikw, ktre sprawiaj, e program ten jest nieadekwatny do dzisiejszej sytuacji Biaej Rasy. Po pierwsze, ksika ta zostaa napisana w 1924 r., ponad 50 lat temu, w pokonanych, zdruzgotanych wojn Niemczech, czyli realiach znacznie rnych od tych, jakie mamy obecnie. O ile wczesn przyczyn problemw w Niemczech, tak jak i naszych dzi, byo wiatowe ydostwo, o tyle nasza sytuacja jest zupenie inna. Niemcy lat 20 byy strasznie biednym krajem, ktrego obywatele godowali, dzisiejsze Biae kraje natomiast, przynajmniej pozornie, ciesz si najwikszym dostatkiem w historii. Pokonane w I wojnie wiatowej Niemcy byy obarczone okropnym Traktatem Wersalskim, ktry dla wikszoci dzisiejszych Biaych Ludzi nie ma wikszego znaczenia, jednak w znacznej czci swojej ksiki Hitler wrogo si do niego odnosi. Gd i bezrobocie byy gwnymi problemami obywateli midzywojennych Niemiec. 343

Odwieczna Religia Natury Dzi te problemy s nieaktualne dla przecitnego Biaego Czowieka, dlatego uwaam, e Mein Kampf jest nie tylko cika do przeczytania i zrozumienia, ale rwnie nie ma siy przebicia w dzisiejszych realiach. Nasze problemy s zgoa inne. Pomijajc problem wewntrznego ydostwa, midzywojenne Niemcy byy rasowo jednorodne, jednak dzisiejsze Biae kraje s zalewane coraz wikszymi falami czarnuchw, co zaczyna by widoczne nawet dla przecitnego, niewiadomego obywatela, jednake za spraw ydw, liberaw i komunistw propagujcych program mieszania ras, przecitny Biay Czowiek nie ma pojcia jak mona by ten problem rozwiza. Istniej jeszcze inne problemy wciganie nas w zagraniczne konikty zbrojne, edukacja, przymusowe przewoenie dzieci do odlegych szk (w USA), opieka socjalna dla czarnuchw, przestpczo uliczna i wiele innych, ktre znacznie odrniaj realia w dzisiejszych Biaych krajach od sytuacji w Republice Weimarskiej, ktrej dotyczya ksika Hitlera. Bez zbytniego wdawania si w szczegy i majc na uwadze wyej wymienione, jak i inne powody, nie wydaje mi si aby narodowy socjalizm by waciwym rozwizaniem dla ocalenia Biaej Rasy. Potrzebujemy znacznie bardziej kompleksowej i daleko idcej ideologii, ktra bdzie dotyczya nie tylko polityki, lecz naszej wasnej religii, ktr bd mogli przyj wszyscy Biali Ludzie na wiecie, a nie tylko sami Niemcy. Co wicej, pitno, jakim yd obarczy swastyk i narodowy socjalizm jako taki sprawia, e czonkowie Ruchu Twrczoci niczego nie osign przywdziewajc te emblematy. Czynic tak zostaniecie zdyskredytowani zanim jeszcze na dobre rozpoczniecie. Zyskacie o wiele wicej szacunku i yczliwoci, kiedy bdziecie si zwraca do ludzi reprezentujc interesy caej swojej rasy, Biaej Rasy. Stwierdzam zatem co nastpuje: Hitler mia ogromny wkad w spraw Biaej Rasy; pokaza, e rzd oparty na rasowym fundamencie ma ogromn przewag nad demokratycznym poliglotyzmem; obnay midzynarodow sie ydowsk; wykaza wyszo Zasady Przywdztwa. Niemniej jednak tre Mein Kampf i narodowy socjalizm per se s tylko fragmentarycznym rozwizaniem problemw dzisiejszej Biaej Rasy na tym wiecie. Dlatego te potrzebujemy bardziej kompleksowego credo (a teraz ju je mamy), ktre bdzie dotyczyo caej Biaej Rasy i bdzie 344

Rozdzia 26 oparte na rasowo-religijnym fundamencie, a take bdzie adekwatne do dzisiejszych realiw. *** W kadym razie, musimy rozpocz nasz budow od miejsca, w ktrym ten wielki przywdca skoczy. Musimy to zrobi teraz. Dziki oerze i najwyszym wysikom narodu niemieckiego i jego wodza zyskalimy dodatkowy czas by to uczyni. W midzyczasie kocioy zwrciy si w stron liberalizmu i rozpusty, siejc degeneracj multikulturalizmu i podajc donie ydowskim komunistom, mamy wic doskona okazj by zniszczy obie te samobjcze ydowskie lozoe i zbudowa now religi dla Biaej Rasy. Moemy podzikowa Adolfowi Hitlerowi za dodatkowy czas, ktry otrzymalimy. Oglnie rzecz biorc, jest wiele rzeczy, za ktre moemy by wdziczni temu najwikszemu spord wszystkich przywdcw Biaej Rasy. Da nam wielk inspiracj i wielk nadziej na to, e ydowska zaraza moe zosta zniszczona. Zwrci uwag caego wiata na fakt, e istnieje zagroenie ydowskie, oraz e komunizm jest ydowskim tworem; pokaza rwnie wiatu, e Biaa Rasa take moe si zjednoczy w oparciu o rasowe wizi, a gdy to uczyni, potra walczy jak dzikie zwierz w obronie krwi, ziemi i honoru; pokaza rwnie, e rasa jest podstaw wszelkiego postpu, kultury i cywilizacji; pokaza ogromn przewag Zasady Przywdztwa nad ydowsk demokracj; zaprezentowa swoj wyszo nie tylko w czasie wojny, lecz take w czasie podnoszenia swojej ojczyzny z ruiny, podczas 6 krtkich lat pokoju (poczwszy od objcia wadzy). Sukces ten zosta osignity pod przewodnictwem Biaego Czowieka, dziki temu e Biay nard sprawowa kontrol nad swoim losem, oraz dziki zastosowaniu niezawodnej Zasady Przywdztwa. Zwrci si w stron lepszej formy rzdw, ktra jest modelem na ktrym przysza Biaa wadza powinna si wzorowa. Wyznaczy nowy kierunek w sztuce i kulturze. Narodowosocjalistyczne pastwo Hitlera jest pierwsz w historii Biaej Rasy form wadzy opart na rasowych fundamentach. Wielu ludzi myli kompletnie ruch faszystowski Mussoliniego z hitlerowskim ruchem narodowosocjalistycznym. Stawia si midzy nimi znak rwnoci, jednak niesusznie. Oba te systemy byy oparte na Zasadzie Przywdztwa, i oba wycigny swoje kraje z ydo-komunistycznych tarapatw, lecz naj345

Odwieczna Religia Natury waniejsz rnic byo to, e woski faszyzm uznawa pastwo za najwaniejsz warto, podczas gdy Hitler stwierdzi e to rasa jest najwaniejsza, a pastwo jest tylko parasolem chronicym jej najlepsze interesy. To niezwykle istotna rnica i w zwizku z tym uwaam, e hitlerowskie Niemcy miay pierwszy prawdziwie rasowy rzd w historii Biaej Rasy. Podsumowujc, moemy powiedzie e Adolf Hitler da nam co najmniej 50 lat na zwalczenie wiatowej sieci ydowskiej. Gdyby nie jego walka, cay wiat znalazby si bez wtpienia w elaznym ucisku ydowskiej tyranii, tak samo jak ZSRR. Sprawi, e Biaa Rasa moe by dumna z jego heroicznego przewodnictwa w Niemczech i inspiracji, jak da im w walce o wolno. Stworzy now, nieznan dotd lozo, ktra opieraa si na wartoci rasy, w nieznanym dotd zakresie. Pokaza Biaej Rasie, e ydowska konspiracja moe zosta zniszczona, i e zostanie zniszczona. Z tych, jak i z innych powodw moemy powiedzie bez ogrdek, e Adolf Hitler by najwikszym przywdc Biaej Rasy w historii i najwspanialszym Biaym Czowiekiem jaki kiedykolwiek y. Adolf Hitler zgin w akcji 30 kwietnia 1945 r. o 3:00 po poudniu, w czasie obrony Berlina przed mongolskimi hordami ze Wschodu. Wbrew wersji wroga, nie popeni samobjstwa ani nie uciek za granic. 1 maja 1945 r. niemieckie radio podao komunikat nastpujcej treci: Kwatera Fhrera donosi, e nasz przywdca, Adolf u Hitler, zgin na posterunku wczoraj po poudniu, walczc w ostatniej linii oporu przeciwko komunistycznej inwazji na Niemcy. . . Nie zgin na prno. On i miliony heroicznych Niemcw odday ycie w walce za nasz spraw, aby Biaa Rasa moga przetrwa diabelski atak ydostwa. Na krtko przed mierci, Hitler wygosi to prorocze zdanie: Gdzie daleko std, narodowosocjalistyczny zesp zagra Dixie nad rzek Suwannee, krew popynie ulicami Ameryki i Wielkiej Brytanii, a wtedy mj duch powstanie z grobu i wiat przekona si, e miaem racj. Dzi, ponad wier wieku pniej (dane na rok 1973 dop. tum.), duch Hitlera jest ywszy w milionach serc Biaych bojownikw ni kiedykolwiek wczeniej. ydowskich i czarnuszych zbrodni przybywa z dnia na dzie, a Biali ludzie maj tego do i s gotowi do walki. Szukaj lidera, ktry obejmie dowodzenie w bitwie. Najwikszy spord Biaych Ludzi wytyczy nam kierunek i da 346

Rozdzia 26 inspiracj: Gdy ludzkie serca i dusze wypeni al i rozpacz, wtedy z mrokw przeszoci wielcy zdobywcy niepokoju i troski, haby i ndzy, duchowego i zycznego zniewolenia spojrz z gry na miertelnikw i wycign do nich swoje niemiertelne donie. Biada ludziom, ktrzy to spowodowali! Podejmijmy walk i zwycimy!

347

Odwieczna Religia Natury

348

Rozdzia 27

Rasowy Socjalizm
W swych szalonych planach dcych nieskoczenie do otpienia i hamowania zdrowych, naturalnych instynktw Biaego Czowieka, yd pracowa w pocie czoa by wprowadzi nas w bd odnonie tych zagadnie, ktre maj kluczowe znaczenie dla naszego przetrwania. W tej kategorii wymieniem ju spustoszenie, jakiego dokona na naszych wyobraeniach o Rasowej Lojalnoci, a take na naszej orientacji religijnej. Inn podstawow ide, co do ktrej Biay Czowiek ma kompletnie mylne wyobraenie jest socjalizm czy te kolektywizm. Uywam tych okrele zamiennie. Idea ta bya naduywana i le interpretowana przez ydw, komunistw i Koszernych Konserwatystw do tego stopnia, e na dobr spraw moe oznacza cokolwiek. Zamierzam zdeniowa, co dla nas, Ruchu Twrczoci, oznacza termin socjalizm. Dla nas socjalizm oznacza zorganizowane spoeczestwo. Koniec, kropka. To wcale nie oznacza pastwowej wasnoci rodkw produkcji ani te w naszym rozumieniu nie oznacza konskaty wasnoci prywatnej. Wrcz przeciwnie. Postawmy spraw jasno: Ruch Twrczoci jest przeciwny by na wasno pastwa przechodziy podstawowe rodki produkcji, takie jak gospodarstwa, fabryki, sklepy, itp. Jestemy za wasnoci prywatn osb zycznych. Wierzymy, e istnieje kategoria instytucji ktre s najlepiej realizowane przez zorganizowane spoeczestwo jako cao. W tej kategorii umiejscawiamy autostrady, lotniska, porty, obron narodow, ochron porzdku publicznego i wiele 349

Odwieczna Religia Natury innych. W rzeczywistoci, nie jestemy szczeglnie zainteresowani tymi wszystkimi politycznymi dogmatami, ktrymi Biaa Rasa jest nieustannie rozdzierana na kawaki, spierajc si o teoretyczne aspekty kadego z nich. Nie jestemy zainteresowani tworzeniem witej krowy z prywatnej przedsibiorczoci czy kapitalizmu. Jestemy dogmatycznie skoncentrowani na obronie naszego gasncego oddechu, a nie na diabolicznej idei republikaskiej formy rzdw, ktr Koszerni Konserwatyci s tak oczarowani. Wszystkie te terminy s, w najlepszym wypadku, teoretycznie. To, czym naprawd jestemy zainteresowani to odpowied na pytanie: jaki jest najbardziej praktyczny i rentowny rodzaj zorganizowanego spoeczestwa w ktrym mgby y Biay Czowiek? Wracamy do fundamentalnego credo naszej religii: Co jest najlepsze dla Biaej Rasy? Badajc wywiechtane idee polityczne, ktre s tak bliskie Koszernym Konserwatystom, odkrywamy e oni nie kieruj si t podstawow zasad, ktra brzmi: Co jest najlepsze dla Biaej Rasy? Pomys republiki zepsu si na naszych oczach w cigu ostatnich dwch stuleci. Rzymianie odeszli od tego pomysu ju przed I w. n.e. By to doskonay mechanizm, ktrego ydzi uywali do upodlenia, rabowania i wyniszczania Biaej Rasy. Koszerni Konserwatyci twierdz, e zostaa ona przeksztacona w demokracj, a to wanie ona jest naszym narastajcym problemem. To jest co najwyej pprawda. Rnica midzy demokracj i republik to tylko kwestia semantyki. W praktyce obie prowadz do wadzy tumu, w ktrej szumowiny rzdz ludem; ktra pomnaa ilo pasoytw niszczcych elementy produktywne. Istot demokracji (lub republikanizmu) jest istnienie dwch (lub wicej) partii politycznych, ktre s zawsze w opozycji do siebie. Jest to ydowskie narzdzie dzielenia i rzdzenia. W praktyce oznacza to, e niewane jak jasne i pilne s problemy, gwn ide jest: bd zawsze w opozycji. Nastpnie, po dugotrwaych sporach, bez wzgldu na to, jaka kompromisowa decyzja zostanie poddana gosowaniu, istnieje grupa przeciwna, utrudniajca, blokujca i rozbijajca takie gosowanie. Przecitny czowiek yjcy w demokracji nie moe zrozumie tysicy zoonych problemw i spraw pastwa, tak jak typowy pasaer ma problem z pojciem latania ogromnym jumbo jetem, pilotowa350

Rozdzia 27 nym przez wyszkolonego pracownika. Bez kompleksowej wiedzy na temat problemw, jego gos tak naprawd jest nic nie wart. To niebezpieczne. Ruch Twrczoci nie wierzy w demokracj, lecz w Rasowy Socjalizm, ktry jest prac zespoow najwyszej jakoci dla dobra caej Rasy, z najzdolniejszymi przywdcami na czele. czy on w sobie najlepsze elementy zarwno pracy zespoowej, jak i konkurencji. Jeli budowanie ducha zespou i kibicowanie swojej druynie s tak szlachetne (a s), to oczywicie zjednoczenie caej rasy we wsplnym wysiku dla wasnego dobra jest najwyszym celem do jakiego moemy dy. To, co rozumiemy przez Rasowy Socjalizm to ostateczne zorganizowanie struktur spoecznych dla Biaej Rasy. Przyjrzyjmy si teraz okreleniu wolnej przedsibiorczoci. To rwnie jest teoretyczny mit i zwodnicze oszustwo. Kady kto kiedykolwiek gra w gr towarzysk Monopol wie, jaki jest kocowy wynik otwartej gospodarki wolnorynkowej: nim gra zakoczy si, jedna strona zyskuje ogromn przewag nad ca reszt, i od tej pory, bez wzgldu na wynik rzutw, kiedy gra si koczy, ta osoba ma wszystko - domy, ziemi, fabryki, banki. To rwnie dzieje si w prawdziwym yciu. Mona to atwo przewidzie, e gdyby np. koncern Standard Oil mia swobod do gry wedle reguy dumnie nazywanej woln przedsibiorczoci od pocztku, wykluczyby wszystkie inne spki brany naftowej i przej t ga przemysu w caoci. atwo uzyskaby cakowity monopol na rynku ropy naftowej. Mgby sta si wacicielem wszystkich stacji paliw na wiecie poprzez polityk ucisku i si nansow. Mgby potem przenie si do sektora bankowego, a nabyby kady banku w danym kraju. Wtedy te mgby rozpocz nabywanie przedsibiorstw produkcyjnych, np. w brany elektrycznej itd. W miar rozwoju potgi nansowej z atwoci przejby koleje, nieruchomoci, itp., a do momentu, w ktrym do jednej spki naleaoby wszystko i kady byby skazany na jej ask. To jest wolna przedsibiorczo w czystej postaci, ta sama wolna przedsibiorczo tak uwielbiana przez Koszernych Konserwatystw. Zasadniczo, to wanie dzieje si na caym wiecie, tylko zamiast Standard Oil, jest ydowski Dom Rothschildw i oglnowiatowa ydowska konspiracja bankowa, ktra jest twierdz. Nie tylko prak351

Odwieczna Religia Natury tycznie posiada wszystkie zyczne i nansowe bogactwa wiata, ale rwnie wszystkie rzdy pastwowe. W ksice tej opisujemy t klik jako ydowski spisek. Waciwie to obejmuje on cao rasy ydowskiej, praktykujcej swoje religijne credo - Talmud. W zwizku z powyszym, nasze wnioski z lekcji historii wygldaj nastpujco: ani republikaskie formy rzdu, ani polityka wolnej przedsibiorczoci, ani nasza bardzo osawiona Konstytucja nie uratuj Biaej Rasy od skundlenia i wyniszczenia. Aby przetrwa i rozwija si, Biaa Rasa musi: (a) si zjednoczy, (b) zorganizowa, (c) praktykowa rasow lojalno, (d) posiada religijne credo obejmujce te aspekty. Poniewa zdeniowaem socjalizm jako zorganizowane spoeczestwo, oczywistym jest e zorganizowany Biay Czowiek musi mie socjalistyczny rzd, ktrym de facto kady rzd by od niepamitnych czasw, w kadym przypadku. W dalszej kolejnoci, Biay Czowiek musi mie Rasowy Socjalizm, czyli form wadzy, ktrej prymatem bdzie najlepszy interes Biaej Rasy i tylko Biaej Rasy. Wadza musi by oparta na fundamencie rasy. W istocie my, czonkowie Ruchu Twrczoci, wierzymy w harmoniczne zsynchronizowanie naszego kocioa i naszego pastwa. Wierzymy, e naszemu Biaemu spoeczestwu najlepiej przysuy si harmonijna kombinacja rasowej wadzy i religii, promujca najlepsze interesy naszej Biaej Rasy. Wierzymy, e oddzielenie kocioa od pastwa, znany wszystkim mit zapisany w naszej konstytucji, jest oszustwem i mistykacj. Kto mgby zapyta, jak te same osoby, ktre chodz do kocioa i gosz hasa tj. nie stawiaj oporu zemu i nadstaw drugi policzek mog wspiera rzd ogromnymi dotacjami podatkowymi, paconymi na rzecz obrony narodowej oraz policji? To po prostu nie ma sensu. Albo wierzysz w obron siebie albo nie. Jak mona ufa ludziom, ktrzy pac ponad sto miliardw dolarw rocznie rzdowi (USA dop. tum.) na obron kraju przed wrogami, a nastpnie id do kocioa i gosz: miujcie swoich 352

Rozdzia 27 nieprzyjaci? To jest zupenie absurdalne. Stanie po obu stronach barykady wymaga to rozdwojenia jani, schizofrenicznej osobowoci. Nie ma te wielkiej cnoty w tym, e Biali Ludzie rozchodz si i dziel na tysic rozbienych obozw religijnych, z ktrych kady yje w niezgodzie z innymi, a rozamy te czsto kocz si wojnami religijnymi i bratobjstwem, jak ma to miejsce dzi w Irlandii i miao miejsce w przypadku setek wojen religijnych w poprzednich wiekach. My, czonkowie Ruchu Twrczoci, realizujemy cel zjednoczenia Biaej Rasy na oczywistej i podstawowej paszczynie, tj. wedug kryterium: co jest najlepsze dla Biaej Rasy, jak gosi nasz fundamentalny dogmat. Idc dalej, jestemy za harmonizacj celw, zada i lozoi naszej wadzy z naszym religijnym sposobem mylenia. Cignicie tych dwch gwnych si naszego spoeczestwa w przeciwnych kierunkach jest czystym idiotyzmem. Wierzymy w zorganizowane struktury spoeczne. Wierzymy w religi, ktrej podstawowym fundamentem s najlepsze interesy Biaej Rasy. Wierzymy w zjednoczenie caej Biaej Rasy w takiej religii, a nie w jej podzia na tysic skconych i samobjczych chrzecijaskich wyzna. Wierzymy, e wadza powinna harmonizowa si z nasz religi i bazowa na tym samym, rasowym fundamencie. Uwaamy, e taka wadza i takie zorganizowane spoeczestwo funkcjonuj najlepiej, gdy s one oparte na Zasadzie Przywdztwa. Nazywamy to Rasowym Socjalizmem. W celu zrozumienia pojcia socjalizm, musimy przede wszystkim oczyci bdne wyobraenie o tym sowie, ktre zostao wylane na nas przez ydw, komunistw i Koszernych Konserwatystw. Socjalizm nie jest zym pojciem, jakby chcieli nam to wmwi Koszerni Konserwatyci. W istocie oznacza on zorganizowane spoeczestwo, starajce si promowa swoje najlepsze zbiorowe interesy. Nie tylko nie ma w tym nic zego, ale to jedyny sposb, w jaki cywilizowany czowiek jest w stanie przetrwa i si rozwija. Poza zorganizowanymi socjalistycznymi ramami, nie bylibymy w stanie posiada i chroni naszej wasnoci, posiada autostrad, wadzy, szk, kociow, organizacji obronnych i wielu innych podstawowych instytucji. Wszyscy jestemy zaleni od siebie nawzajem w strukturze spoecznej. Jestemy zaleni od tysica rnych instytucji - kolei, przedsibiorstw energetycznych, zakadw produkcyjnych, rolnictwa, itd. Potrzebujemy pomocy milionw innych ludzi do y353

Odwieczna Religia Natury cia w dzisiejszym wysoce wyspecjalizowanym spoeczestwie. Oto, co wytworzya nasza wielka cywilizacja i chciabym w tym miejscu podkreli e my, czonkowie Ruchu Twrczoci, nie jest antycywilizacyjni. Opowiadamy si za cywilizacj, cywilizacj Biaego Czowieka. Faktem jest, e czowiek jest istot spoeczn i tak jak wiele innych gatunkw w Przyrodzie, zawdzicza swoje istnienie i swj ogromny postp temu, e jest w stanie si organizowa wsplnie z innymi, tworzc efektywnie pracujce spoeczestwo. Socjalizm jest zorganizowanym spoeczestwem. Czowiek praktykuje to od tak dawna, e zachowanie to gboko zakorzenio si w jego instynkcie i stao si intuicyjne. Gdyby byo inaczej, czowiek yby nadal w stadium jaskiniowca, jak milion lat temu, gdy kady nadstawia karku i zdobywa ywno we wasnym zakresie, yjc jak dzisiejsi Aborygeni w centralnej Australii. Nawet ci zacofani ludzie wykazuj pewne przejawy spoecznej organizacji. Czowiek rozpocz swoj wspinaczk na wysze stopnie rozwoju cywilizacyjnego kiedy zacz organizowa formy struktury spoecznej i specjalizowa si w poszczeglnych dziedzinach pracy. Wtedy te jeden czowiek zosta szewcem, inny krawcem, jeszcze inny rolnikiem, nauczycielem itd., stajc si czci niezwykle produktywnej, socjalistycznej formy ludzkiej wsplnoty, ktra funkcjonuje do dzi. Bez tego podziau pracy i specjalizacji wrciby do poziomu Aborygenw, o ktrych wspominalimy wczeniej. Co wicej, czowiek ma rwnie okrelon wewntrzn potrzeb przynalenoci do swego plemienia lub swojej grupy, albo te do identykowania si z ludmi tego samego rodzaju, co w przypadku Biaego Czowieka oznacza jego wasn Bia Ras. Kiedy naiwni konserwatyci mwi e kolektywizm czy socjalizm jest strasznym zem i e ZSRR (dane na rok 1973 dop. tum.) jest w szponach socjalizmu, kami przez zby. ZSRR nie jest pastwem kolektywistycznym jako takim. ZSRR to ogromne supermocarstwo niewolnikw, znajdujce si pod obcasem najbardziej okrutnej i ohydnej tyranii dyktatury ydowskiej, jak wiat kiedykolwiek widzia. Kolektywistyczne spoeczestwo jest naturalnym spoeczestwem, gdzie naturalni przywdcy ludu sprawuj wadz. Naturalni liderzy prowadz swoich ludzi w zorganizowany sposb ku ich konstruktywnemu rozwojowi, nie s natomiast obcymi panami niewolnikw, ktrzy podporzdkowuj inne rasy w celu rozproszenia i zniszczenia ich. 354

Rozdzia 27 Prawdziwie wybitnym przykadem naturalnego przywdztwa i porzdku naturalnego byo wspaniae spoeczestwo narodowosocjalistycznych Niemiec w latach 30 przewodzone przez Adolfa Hitlera. Oto mielimy przykad prawdziwego Niemca prowadzcego swoich ludzi, podziwianego i szanowanego przez miliony oddanych zwolennikw. By to jeden z najwspanialszych przykadw osb dziaajcych wedug naturalnego porzdku, ktry Natura osadzia w ich zbiorowym instynkcie, a tym samym przykad penego wykorzystania potencjau produktywnoci, kreatywnoci i jednoci rasowej. Jest to naturalny porzdek, ktry przynosi wszystko to co najlepsze dla rasy oraz promuje jej dobre samopoczucie i wieczne pragnienie awansu na wyszy poziom egzystencji. By to pikny i wspaniay renesans Biaej Rasy w najlepszym wydaniu i jest jedn z najwikszych tragedii w historii, e yd kontrolujc zdecydowan wikszo Biaej reszty wiata by w stanie rozbi ten przebysk samorealizacji Biaej Rasy. Obywatel hitlerowskich Niemiec posiada wicej wasnoci prywatnej ni kiedykolwiek pod rzdami demokracji w Republice Weimarskiej. Mia wicej swobody, wicej wolnoci osobistej, wicej moliwoci i wyszy standard ycia. y o wiele szczliwiej i bardziej konstruktywnie ni w czasach ydowskiej demokracji lat 20, czy te innych okresw. Zauwaylimy ju wczeniej w tej ksice, konkretnie w pierwszym rozdziale, e wiele gatunkw istot w wiecie Przyrody to stworzenia spoeczne, yjce w zorganizowanym spoeczestwie. Zaobserwowalimy e zwaszcza pszczoy maj zwart i wysoce zorganizowan struktur spoeczn w ktrej yj. Kada pszczoa wie co jest jej zadaniem, wykonuje swoj prac instynktownie, a kada czynno pomaga kolonii jako caoci. Budujc kolonie i yjc w niej pszczoa jest w stanie przetrwa i utrwali swj gatunek. Pszczoa ktra yje w tego typu strukturze spoecznej z natury dy do tego rodzaju egzystencji. Nie moe zrobi inaczej. Jeli prbowaaby y jako osobna jednostka umrze, a jej gatunek zginie wraz z ni. Na obecnym etapie ewolucji Biay Czowiek jest w takiej samej sytuacji jak pszczoa przystosowana do zorganizowanego ycia spoecznego. Naturalnym trybem ycia Biaego Czowieka jest bycie czonkiem plemienia, wikszej grupy spoecznej. Gdyby y poza nim jako jednostka to, ponownie, jego spoeczestwo ulegoby rozpadowi i bez wtpienia jego rasa zginaby. Powtarzam - Biaa Rasa, ktra osigna doskonao, jest bardzo zoonym tworem socjal355

Odwieczna Religia Natury nym. Podobnie jak u pszcz, Natura zaprogramowaa w instynkcie Biaej Rasy pewien typ spoeczestwa, ktry pasuje do niej i ktrego potrzebuje by przetrwa. Zasadniczo, wyszo to od dawnych plemion, wyewoluowao na wysze poziomy spoeczne, i za pewne osigno swj najwyszy punkt w narodowosocjalistycznych Niemczech Adolfa Hitlera. Naszym celem jest wspinanie si na jeszcze wysze poziomy rozwoju Biaego Czowieka. Ten naturalny porzdek ma pewne nieodczne charakterystyki. Pierwsz cech jest Rasowa Lojalno - lojalno wobec wasnego ludu. Natura obdarzya kadego z nas t cech instynktownie, zachcajc do podtrzymywania czystoci naszej rasy. Oznacza to, e kochamy wasn ras i nienawidzimy wrogw, ktrzy przenikaj nasze szeregi i zagraaj jej. Wysoki szacunek dla kobiet i potrzeba ich ochraniania s instynktownie wbudowane w tak struktur spoeczn. Naturalny instynkt do utrzymania czystoci rasy wznieca w naszych mczyznach nienawi, ktra ma uchroni nasze kobiety przed skaeniem ze strony samcw pochodzcych z obcych ras. Nie tak dawno temu, gdy czarnuch dopuci si gwatu na Biaej kobiecie, sprawiedliwoci stawao si zado szybko. By zwykle wieszany na najbliszym drzewie. *** Ruch Twrczoci mocno wierzy w pojcie wasnoci prywatnej i uwaa, e najlepszym przykadem Biaego socjalistycznego spoeczestwa jakie do tej pory zaistniao byo spoeczestwo narodowosocjalistycznych Niemiec Hitlera (ktre chronio wasno prywatn). Mona jednak wykaza, e nawet spoeczestwo, w ktrym cay majtek jest wasnoci wspln, jeli tylko jest ono wolne od ydowskiego zanieczyszczenia, nie tylko moe przetrwa, ale bardzo dobrze dba o swoich obywateli i o zwikszenie populacji Biaej Rasy. Mamy przykad takiego spoeczestwa na amerykaskim kontynencie, zobrazowany przez ludzi nazywanych huterianami. Huterianie yj w koloniach po okoo 70 do 130 dusz. Nie maj wasnoci prywatnej. Caa ich wasno naley do wsplnoty. Ci ludzie maj do ciekaw i barwn histori. Powstali na Morawach w 1528 r. Ich czonkowie wzili swoj nazw od Jakuba Huttera, swojego pierwszego lidera, ktry zosta spalony na stosie przez askawy i miosierny chrzecijaski koci w 1536 r. Pod koniec XVI w. 356

Rozdzia 27 wsplnota liczya okoo 20 tys. huteriaskich dusz. Mieli pewne saboci, ktre maj do dzi - sabo pacyzmu i brak zainteresowania polityk, co wkrtce zagrozio ich istnieniu. Jako pacyci, huterianie byli oarami armii obu stron w wojnie midzy Austri a Turcj w 1593 r. Zostali oni ograbieni, wzici do niewoli i wielu z nich zostao zamordowanych. W 1622 r. wszyscy huterianie opucili Morawy. Po kilku wdrwkach, w 1770 r., otrzymali zaproszenie od wadz Rosji. Zostao ono zaakceptowane przez 123 czonkw, ktrzy nastpnie przenieli si na niezagospodarowane tereny na Ukrainie. Grupie tej piknie powodzio si przez nastpne sto lat, a w 1874 r. zostali pozbawieni wojskowego zwolnienia. Znw zmuszeni byli spakowa si i wyjecha. Tym razem caa populacja, ok. 800 dusz, postanowia sprbowa jeszcze raz. Wyjechali do Ameryki. Osiedli w Poudniowej Dakocie. Tam, ze wzgldu na trudnoci w uzyskaniu duych poaci ziemi ktrej potrzebowali i ze wzgldu atwy dostp do zawaszczenia ziemi przez osoby prywatne, okoo poowa z nich porzucia ycie w kolonii i rozpocza ycie we wasnych gospodarstwach. Pozostali wierni w latach 1874-1877 zaoyli trzy kolonie. Te trzy kolonie ucywilizoway dziewicze tereny i zrodziy ok. 200 kolonii, ktre istniej do dzi w niektrych zachodnich stanach USA oraz w zachodnich prowincjach Kanady. Dzi te 200 kolonii liczy ok. 20 tys. huterian. Trzeba tu zauway pewn niezwyk rzecz - z oryginalnych trzech kolonii, liczcych zaledwie 400 dusz, obecnie rozbudowao si i yje ponad 20 tys. czonkw. I to wszystko pomimo faktu, e huterianie praktycznie nie rekrutuj nowych czonkw z zewntrz. Liczba 20 tys. osb wynika cakowicie z naturalnej reprodukcji wewntrz wasnej spoecznoci. Oznacza to, e ta grupa Biaych Ludzi 50-krotnie zwikszya swoj liczebno w cigu jednego wieku. Badajc ycie huterian okazuje si, e yj oni we wsplnych koloniach. Kada kolonia osiga liczb okoo 130 czonkw, pniej dziel si i tworz now koloni, proces ten nie rni si od rozwoju kolonii pszcz w ulu. Poniewa nie uznaj oni wasnoci prywatnej, cay majtek jest wasnoci kolonii. Powicaj si wycznie rolnictwu. Zwykle zajmuj duy obszar ziemi, ktry moe by albo przeznaczony pod hodowl, albo pod zabudow gospodarcz. Maj budynki komunalne i jedz razem w jednej duej sali jadalnej. S bardzo religijni i kada kolonia ma wasnego kaznodziej. 357

Odwieczna Religia Natury Kada kolonia rwnie posiada swojego naturalnego lidera, ktry nadzoruje prac caej grupy i kieruje jej dziaalnoci. Kady czowiek jest przypisany do specjalistycznej pracy, ktr wykonuje cakiem dobrze. Niezalenie od rodzaju pracy ktr wykonuje dany czonek wsplnoty, jest ona szanowana i jest rwnie wana dla innych. Nikt nie otrzymuje adnego wynagrodzenia, ale kady jest traktowany na rwni i otaczany tak sam opiek. Kady ma prawo do wyjcia i opuszczenia kolonii w kadej chwili, ale mao kto z tego korzysta. Czonkowie wydaj si szczliwi, zdrowi i zamoni. Niewtpliwie s szczliwi i chyba lepiej dostosowani do grupy i kolegw, oraz maj lepsze poczucie przynalenoci ni przecitny Biay Czowiek. Chocia osobicie nie chciabym y w takiej kolonii, prawdopodobnie dlatego e nie zostaem wychowany w ten sposb, a take poniewa wierz we wasno prywatn, to jednak mamy tu wiele dowodw na to, e spoeczestwo ktre praktykuje zasad mienia komunalnego moe nie tylko przetrwa, lecz take moe si rozwija i dobrze prosperowa, pod warunkiem e nie jest skaone przez ydowski organ kontroli i zakce. Naley raz na zawsze obali twierdzenie Koszernych Konserwatystw, mwice e to socjalizm jest winowajc. Innym, najbardziej interesujcym aspektem sposobu ycia huterian jest obserwacja faktu, jak w cigu wieku pomnoyli 50 razy swoj pierwotn liczb. Jest to niezwyke dokonanie, spowodowane oczywicie faktem e s podni i zakadaj rodziny wielodzietne. Trzeba take zauway, e pomimo faktu e czsto zakadaj rodziny skadajce si z dwunastu czonkw, s cakowicie zdolni do wykarmienia, ubrania i utrzymania potomstwa z pokolenia na pokolenie, bez obnienia standardu ycia lub jakoci rasy. Huterianie wykonuj bardzo dobrze to, co Natura kazaa zrobi nam wszystkim - zaoy wspania rodzin dzieci. S oni najskuteczniejsi w poszerzaniu Biaej Rasy i zapenianiu Ziemi swoim rodzajem. Mgbym tu doda, e ich wasny rodzaj ilustruje niektre z najlepszych intelektualnych, moralnych, zycznych i estetycznych cech Biaej Rasy. Dowodz oni e Biaa Rasa take moe by owocna i podna, jak kada inna. *** Nasze wnioski odnonie Rasowego Socjalizmu podsumowujemy w 358

Rozdzia 27 nastpujcych punktach: 1. Biaa Rasa rozwija si najlepiej w zorganizowanym spoeczestwie, ktrym jest socjalizm. 2. Biaa Rasa nie moe przetrwa w inny sposb. 3. Biay Czowiek ma wrodzony, waciwy sobie, naturalny porzdek. 4. Kluczem do takiego spoeczestwa jest Zasada Przywdztwa. 5. Prawo do wasnoci prywatnej nie jest w konikcie z Rasowym Socjalizmem, lecz jest jego integraln czci. 6. Tylko w zorganizowanym spoeczestwie obywatel moe odpowiednio chroni swoj wasno. 7. Biay Czowiek rozwija si najlepiej w ramach socjalistycznej wadzy, pod warunkiem e utrzymuje kontrol nad wasnym losem i chroni si przed niszczcym naruszeniem ze strony ydw. 8. Idealn sytuacj jest poczenie religii i wadzy w doskonaej harmonii, promujcej dobro rasy. 9. Izolacj ydw i utrzymanie czystoci rasy mona najlepiej osign poprzez struktury spoeczne, ktrych podstaw jest rasa. W nastpnym rozdziale przyjrzymy si podstawowym pojciom Zasady Przywdztwa.

359

Odwieczna Religia Natury

360

Rozdzia 28

Zasada Przywdztwa
Znaczenie Zasady Przywdztwa nie powinno by wielk zagadk. Jest to dokadnie tak proste jak si wydaje, jednak z uwagi na cige zanieczyszczanie umysu demokracj, republikami i innymi tego typu pomykami, przecitny Biay Czowiek ma cakowicie mylne wyobraenie o tym terminie. Zasada Przywdztwa jest starsza ni sama cywilizacja; siga do pocztkw ludzkoci i zorganizowanych spoecznoci plemiennych. Z drugiej strony jednak, jest ona rwnie aktualna w rozwijajcych si dzi przedsibiorstwach. Zasada Przywdztwa oznacza zorganizowane spoeczestwo posiadajce lidera, plan dziaania, oraz nadanie najwyszego priorytetu dobru caej grupy. Przywdca musi posiada autorytet by przewodzi, ale z drugiej strony musi by rwnie odpowiedzialny za ca grup. Perfekcyjnym przykadem Zasady Przywdztwa jest Kaha, ydowska organizacja omawiana wczeniej w tej ksice. Na jej czele stoi ksi lub Patron. Ma on pod sob siedmiu wpywowych i potnych ydw, ktrzy przyjmuj od niego rozkazy, a nastpnie przekazuj je swoim podwadnym w d siedmiostopniowego acucha dowodzenia, a dotr one do 824543 czonkw najniszego szczebla. W bardzo krtkim czasie polecenia najwyszego lidera docieraj do najniszego poziomu organizacji. Armia jest zorganizowana dokadnie w ten sam sposb. Poczwszy od gwnodowodzcego, acuch dowodzenia biegnie przez gene361

Odwieczna Religia Natury raw, pukownikw itd. a do zwykych szeregowych. Dziki takiej strukturze zyskuje si jednorodno celu i szybk realizacj rozkazw. Jest to przykad najbardziej skutecznej i efektywnej organizacji opracowanej przez czowieka. Podyskutujmy przez chwile o zaletach dwch armii; jednej opierajcej si o efektywn Zasad Przywdztwa i drugiej, rzdzcej si demokratycznymi zasadami. Przypumy, e sierant tej drugiej bdzie poddawa pod gosowanie kad z moliwoci podjcia decyzji, np. Chopcy, powinnimy ze wszystkich si stara si otoczy wroga, czy moe powinnimy pj na piknik? Czy moecie sobie wyobrazi jak bezuyteczn mas staaby si taka armia? Niewtpliwie zostaaby ona wybita przez wroga wyznajcego Zasad Przywdztwa. To samo tyczy si kadej innej organizacji odbiegajcej od tej sprawdzonej zasady. yd przedstawia demokracj w samych superlatywach i oszukuje nas e sami sob rzdzimy. Umiejtnie wykorzystuje swoje oszustwa by podzieli, zmyli i podbi Biaych Ludzi dla swojej wasnej korzyci a naszej szkody. Jeli za chodzi o jego wasne organizacje, to zawsze ucieka si w nich do Zasady Przywdztwa, tak jak ma to miejsce w przypadku Kahau. ydowska propaganda od dawna zwodzi nas mwic, e Zasada Przywdztwa jest synonimem tyranii i e wszystkie dyktatury s tyraniami. Nieustannie pokazuj nam, jak okrutnym dyktatorem by Adolf Hitler. Jak widzielimy w poprzednim rozdziale, to jedno z najwikszych kamstw jakie zrzucono na Biaego Czowieka od czasu, gdy chrzecijastwo zdezorientowao i zagubio Rzymian prawie 2 tys. lat temu. Prawda jest taka, e Adolf Hitler rzdzcy zgodnie z Zasad Przywdztwa obdarowa lud niemiecki najbardziej konstruktywnym, yczliwym, kochanym i popularnym rzdem, jaki kiedykolwiek mieli. Za jego rzdw nard niemiecki mia wyszy standard ycia, wicej swobd i szczcia ni my bdziemy mieli kiedykolwiek pod rzdami demokracji. Historia pokazuje nam, e przywdcy pochodzcy z ludu (w przeciwiestwie do zdrajcw popierajcych obce rasy) s najbardziej oddani swoim ludziom. Gdy Rzym z Republiki przemieni si w Cesarstwo, jego obywatele cieszyli si najduszym na wiecie okresem dobrobytu i pokoju. Rzdy cesarza Augusta zapocztkoway dwustuletni okres Pokoju Rzymskiego (Pax Romana), nie powtrzonego 362

Rozdzia 28 w historii ju nigdy potem. Niestety, nie wszyscy cesarze rzymscy byli dobrymi ludmi. Podobnie jak dzi, problem stanowili krccy si w pobliu ydzi, ktrzy stale manipulowali i knuli intrygi. Neron na przykad mia ydowsk on imieniem Poppea. Mimo saboci niektrych rzymskich cesarzy (wikszo z nich bya dobrymi ludmi) Rzym radzi sobie lepiej jako Cesarstwo ni Republika a do momentu, gdy chrzecijastwo przejo nad nim kontrol i go zniszczyo. Rzym potrzebowa dwch rzeczy ktrych nigdy nie mia: (a) rasowej religii dajcej niewraliwo na ydowskie wpywy, (b) uporzdkowanego programu rozwoju. To ostatnie nie jest zbyt trudne do osignicia i ydzi sami sugeruj to swojemu Krlowi ydowskiemu w Protokole nr 24. Bdzie on dobrze wyszkolony i starannie wyselekcjonowany poprzez Mdrcw, ktrzy zbadaj jego rodowd. Taki lub podobny wzorzec ma sens. Ustalenie linii sukcesji nie jest w adnym wypadku problemem nie do rozwizania, o czym czsto informuj nas sami ydzi. Protokoy pokazuj e ydzi s mistrzami w stosowaniu Zasady Przywdztwa na swj uytek, jednak gorczkowo zabiegaj o to, eby Biaa Rasa nie miaa jakichkolwiek wasnych przywdcw. Mj wniosek brzmi: historia od niepamitnych czasw pokazuje e Zasada Przywdztwa jest najbardziej efektywn form rzdw, nie tylko dla samej wadzy, ale rwnie dla kadego innego typu organizacji. Cay cyrk demokratycznych rzdw zosta wynaleziony przez ydw. W tej formie rzdw wadz sprawuje tum. Tum sterowany przez ydowsk propagand i oszustwa. Efektem s ktnie, sytuacje patowe, korupcja, marnotrawstwo rodkw, tchrzostwo i parali. Ludzie potrzebuj przywdcw, a nie karierowiczw, ktrzy staraj si uspokoi tych, ktrzy ich wybrali. Moemy si czego nauczy z ydowskiego Protokou nr 10, ktry mwi, e programy powinny wywodzi si z jednego centralnego umysu. Jeeli plan jest podzielony na czci w wielu umysach, stwarza on zamieszanie. Co do tego maj racj. Zostao to potwierdzone przez dowiadczenie. Podsumowujc, to czego Biaa Rasa potrzebuje dzi (i w przyszoci) to prawdziwi przywdcy. Nasczeni religi Twrczoci, ktra dobro Biaej Rasy postrzega jako najwysz cnot, zarwno przywdcy jak i wyznawcy bd chcieli poda razem t sam, konstruktywn ciek. Nic nie powstrzyma zorganizowanej i zjednoczonej konstruk363

Odwieczna Religia Natury tywnym credo i programem Biaej Rasy od osignicia najwyszego szczytu sukcesu. Zorganizowana i zjednoczona Biaa Rasa jest dziesi razy potniejsza ni reszta wiata razem wzita. Celem tej ksiki jest dostarczenie Biaej Rasie programu i credo niezbdnych by osign to, co musimy zrobi zaludni wszystkie dobre ziemie na tej planecie. Niech wszyscy dobrzy przywdcy naszej wspaniaej rasy id i organizuj ludzi w swojej okolicy. Da to pocztek wielkim przywdcom naszej rasy; przywdcom, ktrzy wyzwol nas spod ydowskiego jarzma, a nastpnie poprowadz nas coraz dalej, na coraz wysze poziomy w drodze do doskonaoci.

364

Rozdzia 29

Fundamenty naszego Biaego spoeczestwa


Tak jak pszczoa instynktownie organizuje si wedug schematu jaki Natura opracowaa dla niej i tylko dziki temu przetrwa, tak te istnieje naturalny porzdek dla spoeczestwa Biaego Czowieka. Jeli bdzie on poda za tym naturalnym porzdkiem, wtedy przeyje i rozmnoy si. Jeli przeciwstawi si Naturze, Natura skarze go na zagad tak jak miao to miejsce w przypadku dinozaurw, ptaka dodo i tysica innych wymarych gatunkw. Biaa Rasa te ma wyrany naturalny porzdek, ktry Natura ustanowia dla niej. Gdyby nie by zakcany przez takie pasoytnicze obce siy jak ydzi, Biay Czowiek naturalnie by go przestrzega. Zasadniczo oto niektre z podstawowych praw, ktre s wrodzone i zakorzenione w Biaej Rasie: 1. Lojalno i mio do wasnego gatunku Tak jak kada inna rasa zostaa obdarzona przez Natur Rasow Lojalnoci w celu samozachowania, tak i Biay Czowiek zosta obdarzony lojalnoci do wasnego rodzaju. On take ma podstawowe pragnienie by wiza si wycznie z ludmi z wasnego rodzaju w celu prokreacji i utrwalania swojej wasnej rasy. To, oczywicie, jest cakowicie zgodne z naturalnym prawem segregacji gatunkw i naturalnym programem ich niekoczcej si modernizacji i ulepszania. 365

Odwieczna Religia Natury Fakt, e Biaa Rasa osigna najwyszy szczyt doskonaoci wszelkich gatunkw Natury na przestrzeni tysicy lat jest tylko jednym z wielu dowodw na to, jak silne w przeszoci Biay Czowiek pragn segregacji i poprawy wasnej rasy. 2. Nienawi do obcych ras oraz wyrzucenie ich spord nas Waciwie to te dwa uczucia - mio i nienawi zawsze id w parze i s dwiema stronami tego samego medalu. W naturalny sposb kochasz swj wasny gatunek i bdziesz go broni za wszelk cen. Jeli ci ktrych kochasz, tj. Twoje dzieci, Twoja ona, bd zagroeni przez obc ras, to, nienawi wobec obcych wywoana z tego powodu jest naturaln emocj, nie tylko u ludzi, ale u wszystkich gatunkw. Jeli mode tygrysy bd s zagroone, matka bdzie ich zaciekle broni. W ten sposb budzi si w niej wielka nienawi i okruciestwo. Bez nienawici trudno byoby sobie wyobrazi, e bdzie przygotowana do jakiejkolwiek obrony. Tyczy si to rwnie ludzi. Bez nienawici do niebezpieczestw ktre zagraaj naszym bliskim, trudno wzbudzi si do walki i obrony. Dlatego te ta idiotyczna, nieustannie rozsiewana przez liberaw, ydw i chrzecijan propaganda mwica e nie powinnimy nienawidzi, lecz miowa naszych nieprzyjaci, jest cakowicie sprzeczna z Natur i z naszymi zdrowymi instynktami. 3. Obrona terytorium Poza pasoytami yjcymi na plecach innych, praktycznie kady zdrowy gatunek instynktownie odczuwa potrzeb i zdaje sobie spraw z koniecznoci posiadania duego i odpowiedniego terytorium, na ktrym moe y i si rozwija. Musi posiada ziemi z ktrej zasobw naturalnych bdzie mg korzysta by si utrzyma. W przypadku orw jest to zwykle obszar o powierzchni okoo 100 km2 na jedn orl rodzin. Wilki rozpoznaj to pierwotne prawo Natury i take wytyczaj wasne terytorium, na ktrym poluj. Kolonia bobrw ma swj wasny staw i jeli on zaronie, buduj tamy w nowym miejscu i ich potomstwo rozwija si na dalszych obszarach. Nawet potrzeszcz lub drozd wykazuje determinacj, by pozosta na swoim terytorium, na ktrym panuje i stara si zatrzyma z dala od niego innych. 366

Rozdzia 29 4. Zasada Przywdztwa Za t ide i zasad idzie rwnie oglny zarys strukturalnej organizacji spoeczestwa. W caej historii ludzko, a Biaa Rasa w szczeglnoci, dokonaa wielkiego postpu dziki asycie wybitnych przywdcw. Bez liderw Biaa Rasy upadaby i rozpadaby si. Pod przewodnictwem tak wielkich liderw jak np. Adolf Hitler, ludzie ktrzy ponieli ogromne klski i zostali cakowicie zniszczeni przez pode ydowskie pasoyty, w krtkim czasie powstali jako odrodzony, zregenerowany i zjednoczony nard. Pod jego przywdztwem nard wydali trujce, degenerujce i destrukcyjne pasoyty i rozpocz renesans, ktry by cudem stulecia. Pod takim konstruktywnym kierownictwem nard zacz si odbudowywa, i w par lat ponownie sta si najbardziej potnym ludem na Ziemi. 5. acuch Dowodzenia Z Zasad Przywdztwa wspgra rwnie acuch Dowodzenia, czego przykadem jest organizacja armii czy te organizacja korporacji takich jak: General Motors, du Pont, Bell Telephone Company, lub jednej z tysicy innych. To w istocie jedyny rozsdny i skuteczny sposb organizowania si. Caa ydowska propaganda o demokracji twierdzi inaczej, jednak Zasada Przywdztwa na przestrzeni tysicy lat okazaa si by podstaw zorganizowanego spoeczestwa. Demokracja to nic innego ni rzdy tumu. Kiedy to yd ma pen kontrol nad propagand, wprowadza i dezorientuje tum nie tylko po to by zniszczy sam siebie, ale rwnie aby zniszczy pastwowo, kraj i ras. W demokracji, gdzie kady jest przypuszczalnie odpowiedzialny za wszystko, a decyzje s podejmowane przez tchrzliwe gosowanie komisji, naprawd jest tak, e nikt nie jest odpowiedzialny za nic. 6. wito rodziny Fundamentem Biaej cywilizacji jest jednostka rodzinna, ktra jest podstawowym elementem konstrukcyjnym caej struktury spoecznej. Jeli zniszczy rodzin, zniszczy si ras. Rodzina jest teraniejszym zotym ogniwem w dugim zotym acuchu naszej rasy. Jeli ogniwo to zostanie przerwane w jakimkolwiek miejscu w historii, cay acuch pknie i zostanie nieodwracalnie zniszczony. W idei witoci rodziny mocno osadzona jest idea poszanowania kobiecoci. 367

Odwieczna Religia Natury Zwizana z tym pojciem jest take wito macierzystwa, ktra jest fundamentem jednostki rodzinnej. To haniebne dla Biaej Rasy, e te wite idee zostay nadszarpnite w ostatnich latach. W szalonej, obkanej i bezuytecznej prbie podniesienia czarnucha do poziomu Biaego Czowieka, zdegradowalimy siebie i upadamy w d w kierunku jego poziomu. Spord wielu rnic midzy Bia Ras i czarnuchami, jest jedna wybitny rnica. Przejawia si ona w sposobie praktykowania ycia rodzinnego w przecitnej, zdrowej Biaej rodzinie i w zdegenerowanej spoecznoci czarnych, w ktrym go praktycznie nie ma. Jest to uwypuklone choby w popularnym arcie - zdezorientowany jak Dzie Ojca w Harlemie. 7. Nacisk na Rasow Dusz Wystpujce w kadej rasie ktra osigna homogeniczno podobiestwo struktur ze wzgldu na wsplne pochodzenie, pewien charakter i jako najlepiej opisa mona jako dusz rasy. Jest to wyraz jej wntrza i wsplne uczucie, wok ktrego oscyluje Rasowa Lojalno. Nawet aosny czarnuch posiada t cech i mwi o swoich jako o duchowych braciach. Spord wszystkich ras ludzkoci, Rasowa Dusza Biaego Czowieka jest najwzniolejsza, najpikniejsza i najbardziej kreatywna. Kady czonek rasy odczuwa take e jest czci tej cechy, czci ducha wsplnoty. Rasowa Dusza sprawia, e ludzie trzymaj si razem i si jednocz. yd pracowa dugo i wytrwale, aby zniszczy j w Biaych Ludziach. To cecha, ktra musi ponownie obudzi si w Biaym Czowieku i rozwija si w peni potencjau. Kady czowiek czuje, e musi nalee do czego wikszego ni on sam, a najlepiej i najprdzej znajdzie si w swoim ywiole, kiedy bdzie czu, e jest czci wielkiej, zjednoczonej rasowej spoecznoci. Najbardziej nieswojo, obco i jak ryba bez wody bdzie natomiast czu si umieszczony w multikulturowym, wielorasowym rodowisku. Podobnie jak inne stworzenia Natury, ludzie maj instynkt stadny, silny wewntrzny przymus przynalenoci do plemienia. Jest to naturalny instynkt i jeden z podstawowych, ktre Natura umieszcza w kadym z nas w celu ochrony i segregacji gatunkw. Dzisiejsze zaniedbanie przez Biaych Ludzi tego podstawowego popdu uczynio nas bezbronnymi w obliczu potwornego ydowskiego planu skundlenia i zniszczenia Biaej Rasy. 368

Rozdzia 29 Podsumowujc, w credo Ruchu Twrczoci wymienimy podstawowe wymagania dla budowy zdrowego Biaego spoeczestwa: 1. Rasowa Lojalno 2. Nienawi do obcych ras i wykluczenie ich 3. Wasne terytorium 4. Zasada Przywdztwa 5. acuch Dowodzenia 6. wito rodziny 7. Rasowa Dusza Bez nich nie moemy zbudowa silnego Biaego porzdku spoecznego, a w rzeczywistoci nie moemy nawet przetrwa. Ponownie, nie jest to co co wymyliem sam, s to podstawowe prawa Natury osadzone w gbi naszych instynktw w cigu wielu setek tysicy lat, na przestrzeni ktrych Biaa Rasa rozwijaa si do coraz wyszych poziomw egzystencji. Nieodczn czci naszych wierze religijnych jest by wspiera, rozwija i nasyca nasze naturalne instynkty, eby je wzmocni, a tym samym wzmocni nasz ras i nasz Biay porzdek spoeczny.

369

Odwieczna Religia Natury

370

Rozdzia 30

Znaczenie ziemi i terytorium


Nawet najbardziej zacofane dzikusy zdaj sobie spraw z kluczowego znaczenia gruntw, przestrzeni i terytorium, na ktrym ich pokolenia mog y i przetrwa. S one tak niezbdne, e dzikusy bd walczy i ryzykowa ycie, by zachowa wasne, lub rozwin si i przej przylegajce terytorium obcego plemienia. Jeszcze zanim Biay Czowiek pojawi si na brzegach Ameryki, setki indiaskich plemion cigle walczyy midzy sob. O co? Walczyy o ziemie, przestrze i terytoria, na ktrych ich plemiona mogy polowa i y, gdzie mogy stawia swoje tipi, a ich potomstwo mogo prosperowa i rozwija si. Ta potrzeba i wiedza s tak podstawowe i instynktowne, e nawet ptaki i ssaki s w peni wiadome tego podstawowego faktu Przyrody. W wielu przypadkach znacz swoje terytorium. Wiedz, e z okrelonego obszaru gruntw mona zebra tylko dan ilo poywienia, oraz e naley je chroni. W jednym ze wczeniejszych rozdziaw zauwaylimy, jak majestatyczny orze trzyma si swojego terytorium, na ktrym yje i ciko pracuje. W tym samym rozdziale zaobserwowalimy take mdro rodziny wilkw; w jaki sposb znaczyy swoje terytorium i jak odwieay znaczniki granicy niemal co tydzie. Widzielimy te, e inne rodziny wilkw rwnie miay swoje terytoria i szanoway te przyle371

Odwieczna Religia Natury gajce do ich granic. Wszystkie instynktownie wiedziay, e ziemia i terytorium stanowi podstaw ich istnienia. Pracoway na nim i strzegy go. Prawo wasnoci do danego terytorium byo ewidentnie powan spraw midzy rodzinami wilkw i ta sprawa bya dobrze zorganizowana. W rodzinie kotw lwy grskie robi dokadnie to samo. Wiedz, e potrzebuj wielkiego obszaru do ycia i bd go znaczy i uwaa za swoje wasne, by na nim polowa i zapewnia byt rodzinie. Niektre mapy nie tylko organizuj swoje terytorium, ale organizuj take hierarchi stada. Nawet ptaki, gdy zdaje si nam e radonie piewaj ze szczcia, w rzeczywistoci oznajmiaj wiatu, e jest to ich domena i upominaj intruzw, eby trzymali si z daleka. yjce w arktycznych obszarach lemingi, podne gryzonie, maj inne rozwizanie tego problemu. W celu utrzymania waciwej iloci populacji w stosunku do zajmowanego obszaru i uchronienia go przed przepenieniem, co roku odbywaj samobjcze wdrwki do oceanu i ton w setkach tysicy. Celem, do ktrego zmierzam jest to, e ziemia i terytorium s nierozerwalne z populacj, czy to zwierzt, ptakw czy ludzi. Grunty i terytoria s zasadniczo niezbdne, nie tylko do zapewnienia utrzymania, ale rwnie do stworzenia przestrzeni yciowej. Istnieje pewna ograniczona ilo poywienia i przestrzeni yciowej, jak jeden kilometr kwadratowy ziemi moe dostarczy danej grupie ludzi. S jeszcze ludzie, ktrzy temu zaprzeczaj, twierdzc, e ze wzrostem technologii moemy w nieskoczono zapewnia coraz wiksz produkcj i e nie ma co do tego adnych ogranicze. To nieprawda. Niezalenie od zaangaowania technologii istnieje limit produktywnoci gleby, a dodatkowo, wraz ze wzrostem liczby ludnoci, coraz wicej gruntw jest wyczanych z produkcji i przeznaczanych pod budow domw, budynkw uytecznoci publicznej, drg, linii kolejowych, kanaw itp. Na przykad 30 lat temu (dane na rok 1973 dop. tum.) istniay w poudniowej Kalifornii produktywne gaje pomaraczowe. Teraz ju praktycznie ich nie ma, a ogromne powierzchnie ktre zajmoway zostay pokryte przez osiedla mieszkaniowe. Ponadto, wzrost liczby ludnoci nastpuje najszybciej w tych obszarach, gdzie jest duo miejsca. Puste przestrzenie zdaj si zaprasza do zakadania wikszych rodzin. Przykadem mog by wczeni pionierzy na Zachodzie USA. Tam, gdzie obszary ziemi byy wiksze i rzadziej zaludnione, Biali pionierzy mieli wiksze rodziny. Z dru372

Rozdzia 30 giej strony, wrd mieszkacy miast, zwaszcza gsto zaludnionych obszarw mieszkaniowych, wystpuj stosunkowo niewielkie rodziny Biaych. W rzeczywistoci, nasza najlepsza spucizna rasowa pochodzi z obszarw wiejskich, cho wielu z tych mocnych chopw moe przenie si pniej do miast i doj do sawy i bogactwa. Patrzc na to zagadnienie z perspektywy caego kraju, znajdujemy na przykad takie kraje jak Szkocja i Irlandia, gdzie ilo miejsca i moliwo rozmnaania s ograniczone. Irlandia liczy ok. 3,5 mln, a Szkocja okoo 5 mln mieszkacw (dane na rok 1973 dop. tum). Na ciasnej powierzchni gruntw bdcej do ich dyspozycji, liczebno populacji niewiele si zmienia w cigu ostatnich stu lat, a byy nawet okresy kiedy nastpi jej spadek. Porwnujc to na przykad z liczb osb irlandzkiego lub szkockiego pochodzenia yjcych w Ameryce okazuje si, e cho yj w nowym wiecie stosunkowo krtko, to jest ich wiele razy wicej ni w krajach z ktrych przybyli ich przodkowie. To wszystko mona uzasadni faktem Natury - aby rasa ludzi przetrwaa, potrzebuje przestrzeni i terytorium. Innymi sowy musi mie ziemie. Jest niezaprzeczalnym faktem, e na tym wiecie jest ograniczona ilo powierzchni uytkowej i nie bdzie jej wicej. Jest to rwnie zowrogi fakt, e liczba ludnoci na wiecie ronie w zawrotnym tempie, i zdecydowana jej wikszo to rasy kolorowe. Jest to spowodowane pomoc Biaych i udostpnieniem ich technologii rasom kolorowym, oraz ze wzgldu na fakt, e ydzi grabi Biaego Czowieka dajc jego ywno i dobra kolorowym, z ogromn korzyci dla nich. Fakt, e ydowskie agencje propagandowe okrelaj to mianem humanitaryzmu i lantropii jest chybiony. To zupenie co innego. To kryminalny akt grabiey majcy na celu rozplenienie si ras kolorowych i skurczenie Biaej Rasy. Nie trzeba wielkiej wyobrani, aby przewidzie efekty tego projektu w przyszoci. Dopki Biaa Rasa nie obudzi si i nie wemie swojego losu we wasne rce, bdzie staczana na coraz mniejszych przestrzeniach yciowych na tej planecie. Kiedy Biay Czowiek zostanie osabiony do tego stopnia, e rasy kolorowe bd mogy zniszczy go wasnymi siami, yd ktry podburza w nich nienawi, da sygna do zniszczenia pozostaoci Biaej Rasy. Nie popenijmy tego bdu - powierzchnie ziem tego wiata i jego zasoby s cile ograniczone i wkrtce nadejdzie czas, kiedy albo Biaa Rasa szybko zorganizuje si by zasiedli Ziemi, albo zosta373

Odwieczna Religia Natury nie stoczona przez nisze kolorowe rasy. Poniewa ani teraz, ani w przyszoci nie bdzie wystarczajco duo miejsca by zarwno Biaa Rasa jak i rasy kolorowe utrwalay tu swoje wasne gatunki, zdecydowanie wolabym ebymy przetrwali my ni oni. Jestem pewien, e aden czonek Biaej Rasy nie chce y w cisku i ostatecznie zosta zabitym, gdy doprowadzioby do naszego wyginicia. Jeli tak si stanie, to z powodu tego e bylimy zbyt hojni, a raczej zbyt gupi by walczy o wasne przetrwanie. Nie, Natura nie stworzya Biaej Rasy jako swego najdoskonalszego i najlepszego wytworu tylko po to, eby j stamsi na powierzchni Ziemi przez nisze kolorowe masy i zniszczy. Natura nie wyznaczya te adnej konkretnej czci Ziemi, np. Afryki, dla kolorowych ras, czarnuchw, lub kogokolwiek innego. Prawa Natury stanowi, a dowiadczenie historyczne potwierdza, e terytorium naley do tych, ktrzy maj do woli, determinacji i siy by je zdoby, zaludni, a nastpnie obroni przed potencjalnymi intruzami. To smutne, e Biaemu Czowiekowi brak przebiegoci, a raczej nie brak jej ydowi, ktry kontroluje losy wiata od kilku ostatnich tysicleci. To przez to Biay Czowiek jest teraz ciasno stoczony w mniejszych czciach wiata, podczas gdy kolorowe rasy i mulaci zajmuj wikszo najlepszych poaci na powierzchni Ziemi. Na przykad, Afryka, ktra jest jednym z najbogatszych ldw na Ziemi, jest w przewaajcej mierze zamieszkana przez niszego, czarnego czowieka. Stany Zjednoczone, stosunkowo nowy kraj, maj gsto zaludnienia 2,3 razy wiksz, ni kontynent afrykaski (dane na rok 1973 dop. tum.). Albo, porwnajmy bardzo utalentowanych i energicznych Niemcw, ktrzy yj teraz na obszarze mniejszym ni powierzchnia Teksasu, podczas gdy zacofane mongolskie plemiona Azji Wschodniej czy Sowiaskie ludy Europy i Rosji zajmuj rozlege obszary, dziesitki razy wiksze ni Niemcy. Albo, wemy takich Brytyjczykw. Mimo e wygrali dwie wojny wiatowe, s teraz stoczeni w maym krlestwie na wyspie i pozbawieni swych kolonii. Nastpnie, aby jeszcze bardziej zaszkodzi, ydzi nie tylko ograbili wielkie Imperium Brytyjskie, ale celowo wysyaj hordy kolorowych na wyspy brytyjskie, wstrzykujc dawk zanieczyszczenia w miejsce, gdzie ten problem nigdy wczeniej nie wystpowa. Tak, nasze prawo do ziemi i terytorium wiata jest najwitszym 374

Rozdzia 30 prawem jakie posiada Biaa Rasa. Natura nie tylko obdarzya Biaego Czowieka prawem do posiadania terytoriw na wiecie, lecz rwnie wyposaya go w inteligencj, energi i si, by korzysta z tego prawa. Byby to pody wstyd i zaniedbanie obowizkw z naszej strony, gdybymy si nie zrealizowali w ten sposb i nie wykonali naszych obowizkw, ktre Natura jasno na nas naoya. Jeli nie uda nam si tego zrobi z powodu braku zdrowego rozsdku i odwagi, popenimy okrutne przestpstwo przeciwko nam i naszym przyszym pokoleniom. Gdy zaproponujesz takie rozwizanie, z pewnoci zaraz znajd si krwawice serca, ktre spytaj: czy nie oznacza to porzucenia cywilizacji i powrotu do prawa dungli? Nie mj drogi przyjacielu, odpowiem nie odejdziemy od cywilizacji, a wrcz przeciwnie poprzez rozkwit Biaej Rasy i ograniczenie ras kolorowych wkroczymy na najbardziej pewn ciek wiodc do zachowania cywilizacji. Trzeba pamita, e to wycznie nasza rasa odpowiada za wytworzenie kadej cywilizacji, jaka kiedykolwiek istniaa. Kiedy za przedstawiciele naszej rasy tworzcy dan cywilizacj zostali skundleni i wymarli, cywilizacja umara wraz z nimi. W kadym razie, nie jestemy a tak bardzo zainteresowani utrzymaniem cywilizacji jako takiej, co zachowaniem i zabezpieczeniem przyszoci naszej rasy. Jest to pierwsze, najwysze i najwaniejsze prawo Natury i bdziemy tchrzami, jeli nie podejmiemy si wypenienia tej misji, powierzonej nam przez Natur. Godne ubolewania, e te same krwawice serca ktre krzycz w niebogosy o prawach czarnuchw i innych szumowin wydaj si by cakowicie obojtne na los Biaej Rasy. Pozostaj niewzruszeni gdy przypomina si im fakt, e w nie tak dawno temu Rosjanie pod kierownictwem ydw wysiedlili 9 mln Niemcw z ich ojczyzny w Prusach i Niemczech Wschodnich, terytoriw ktre zamieszkiwali przez kilka ostatnich stuleci. Nie za bardzo przeszkadza im gdy przypomina im si historyczny fakt, e ydzi w czasie rewolucji rosyjskiej i po niej wymordowali jakie 20 mln Biaych Rosjan, mietank inteligencji i oryginalnych twrcw sztuki, cywilizacji, przemysu i owiecenia w Cesarstwie Rosyjskim. S niewzruszeni gdy wspomina si niedawne zbrodnie, kiedy to ydzi wysiedlili 1,5 mln Arabw z ich gospodarstw i domw i wyrzucili ich na pustynie, wypdzili ich z ziemi, na ktrej yli oni przez ostatnie dwa tysice lat. ydzi uczynili to kompletnie poza prawem, nie majc adnych innych roszcze ni te, ktre wy375

Odwieczna Religia Natury nikaj z ich kamliwych doktryn religijnych. Nastpnie zanieczycili umysy Biaej Rasy do tego stopnia, e wikszo Biaych Ludzi, ktrzy powinni byli wiedzie lepiej, wspieraa ich i pomagaa im w popenieniu tej historycznej zbrodni. Chodne i twarde spojrzenie na obecne fakty i liczby nie powinno pozostawi adnych wtpliwoci w naszych umysach. Biaa Rasa zmierza ku katastroe. Nie tylko kolorowi szybko si mno (dziki hojnemu zaopatrywaniu w ywno, technik i medycyn), ale te stale ubywa gruntw i kluczowych zasobw. Liczba ludnoci wiata wzrasta z coraz wiksz szybkoci. W roku 1650 na wiecie mieszkao okoo 0,5 mld ludzi. W tym czasie liczba ta rosa tylko o ok. 0,3% rocznie. W tym tempie podwojenie liczby ludnoci zajoby 250 lat, jednake od tamtej pory tempo jej wzrostu stale si zwiksza. W 1970 r. wskanik przyrostu wynosi 2,1% rocznie, czyli siedem razy tyle co w 1650 r. W tym tempie czas podwojenia populacji wynosi tylko 33 lata. Populacja wiata wynosi 3,6 mld ludzi (dane na rok 1973 dop. tum.), przewanie kolorowych. Przewiduje si e do roku 2000 e populacja osignie zdumiewajce 7 mld, z kolorowymi szumowinami na czele, przewaajcymi we wszystkich regionach wiata, w tym take w tych, ktre obecnie nadal s zamieszkane gwnie przez Biaych. W tym tempie, za 60 lat bdzie toczy si na powierzchni Ziemi cztery razy tyle ludzi co dzi. Czy kto potra przewidzie ich kolor? Rozwamy teraz dostpne zasoby, w tym grunty orne, wie wod, metale, lasy i paliwa. Jak pokazuj ostatnie badania, na powierzchni Ziemi jest co najwyej 3,14 mld ha gruntw ornych. Okoo poowa z tej ziemi, czyli ta najbogatsza i najbardziej dostpna poowa, jest dzi uprawiana. Druga poowa to marginalna ziemia i bdzie potrzeba wielkich nakadw kapitau by j oczyci, nawodni, nawie tak, aby mona byo produkowa na niej ywno. Wedug ostatniego raportu Organizacji Narodw Zjednoczonych ds. Wyywienia i Rolnictwa (FAO), uzdatnianie tych marginalnych gruntw nie jest wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia, nawet biorc pod uwag piln potrzeb zwikszenia produkcji ywnoci na wiecie, i to pomimo faktu, e w dzisiejszym wiecie wielu ludzi jest niedoywionych lub goduje. Jeli obecna populacja wiata byaby karmiona wedug norm obowizujcych w USA, potrzebowalibymy 225% tyle ziemi, ile jest obecnie uprawianej. Skd bdzie pochodzi ywno, aby nakarmi godne hordy w 376

Rozdzia 30 2000 roku? Odpowied jest taka, e bdzie gd i polityczne wstrzsy. Bdzie to twarda walka o przetrwanie. Bdzie wojna na tle rasowym, i jeeli Biaa Rasa nie bdzie psychicznie gotowa do samoobrony, zostanie pochonita i pokonana. Nie tylko koczy si ziemia, jeszcze szybciej ubywa surowcw, ktre zaspokajaj biece potrzeby i napdzaj nasz rozwj technologiczny. Zuycie naszych podstawowych, nieodnawialnych zasobw takich jak mied, elazo, ropa naftowa, aluminium, ow, srebro, rt itp. wzrasta lawinowo, nawet szybciej ni eksplozja demograczna. Zwaywszy, e liczba ludnoci na wiecie ronie obecnie w tempie 2,1% rocznie (dane na rok 1973 dop. tum.), zuycie aluminium wzrasta o 6,4% rocznie, miedzi o 4,6% rocznie, a ropy naftowej o 2,9% rocznie. Jak zostao obliczone, w tym tempie wszystkie znane rezerwy aluminium zostan wyczerpane w przecigu 31 lat, miedzi w 21 lat, a ropy naftowej w 20 lat. Moemy co prawda odkry wicej nowych z, jednak podobnie jak grunty orne s one ograniczone. Podobnie jak dobra ziemia, nowe zoa s coraz trudniejsze do zdobycia, coraz bardziej kosztowne w eksploatacji i w kadym przypadku cile ograniczone. Ze wzgldu na brak miejsca, jest to tylko pobiena analiza dostpnoci yznej gleby i surowcw na kuli ziemskiej, ale wnioski s jasne: nie ma ani do ziemi, ani do surowcw do podtrzymania obecnej eksplozji demogracznej do nastpnego pokolenia, nawet przez kolejne 15 lat. Powstaje pytanie: kto przetrwa? Biaa Rasa, ktra stworzya obecny wysoki poziom technologiczny, czy kolorowi, mieszacy i szumowiny? Z ydem u sterw wadzy kliki kolorowych i czarnuchw zwracane s przeciwko Biaym i pobudzane by mnoyy si nawet szybciej, przez co Biay Czowiek jest obciany coraz wiksz liczb pasoytw. Tym sposobem kroczymy na skraj przepaci, jednak Biay Czowiek wydaje si cakowicie niewiadomy grocego mu niebezpieczestwa, ani nie zdaje sobie sprawy z tego, e sta si oar spisan na zagad. Biaa Rasa dziaa tak, jakby bya bezradna i pod wpywem narkotykw. Pozostaje niezorganizowana i zbyt bezsilna by cho kiwn palcem w swojej obronie. Wnioski z powyszych rozwaa s bardzo wane. S one jasne i proste. Musimy radykalnie zmieni swoje nastawienie co do naszej 377

Odwieczna Religia Natury roli w tym wiecie. Nie moemy duej kontynuowa samobjczej, charytatywnej polityki w. Mikoaja wobec kolorowych szumowin tego wiata. Nie moemy duej promowa mnoenia si podrzdnych, kolorowych ras wiata, ktre wciekle nas nienawidz. Musimy wreszcie wykorzeni te autodestruktywne idiotyzmy. Biali Ludzie musz przyj nowe credo i diametralnie zmieni swoj polityk. Musimy skoncentrowa si na naszym wasnym przetrwaniu. Musimy sta si rasowo wiadomi i si zjednoczy. Musimy si zorganizowa. Zjednoczeni i zorganizowani jestemy dziesi razy silniejsi od ydw, czarnuchw i kolorowych razem wzitych. Musimy ratowa ras. W oparciu o powysze, musimy sobie uwiadomi e jest za mao ziemi i zasobw naturalnych by zarwno Biaa Rasa, jak i kolorowe szumowiny mogy przey. Musimy wycign wnioski z historii. Nasi amerykascy pionierzy nauczyli nas w XVIII i XIX wieku wypiera podrzdnych kolorowych i przejmowa dobre ziemie. Wierz w ducha pionierskiej Ameryki. Natura poprowadzi nas za rk i wskae reszt drogi. Naszym przytaczajcym obowizkiem jest kontynuowanie tego ducha. Naszym witym obowizkiem, podobnie jak amerykaskich pionierw, jest pozyskanie dla siebie i przyszych pokole Biaych Ludzi wszystkich dobrych gruntw i zasobw naszej planety. Fundamentalny testament Ruchu Twrczoci w tym zakresie jest jasny i prosty: zmniejszy rozwj ras kolorowych i pomnoy Bia Ras, a zasiedli wszystkie wartociowe ziemie tego wiata w caoci. Nie ma tu alternatywy.

378

Rozdzia 31

wietliste Przeznaczenie
Biay Czowiek to wielki budowniczy. Kilka razy w historii, kiedy zosta wyzwolony i mia moliwo robienia co dyktowaa mu jego pierwotna natura, konstruowa, tworzy i budowa imperia. Dziaajc na wasn rk, ujawnia niebyway geniusz twrczy. Jednym z takich okresw bya budowa Ameryki i Podbj Zachodu. W poowie XIX w. wikszo Amerykanw bya przeniknita myl, e ich wietlistym Przeznaczeniem byo zdobycie i skolonizowanie Ameryki od wybrzey Atlantyku po brzegi Oceanu Spokojnego. I dokonali tego! Nasze spreparowane ksiki historyczne day nam wiele faszywej wiedzy o pielgrzymach, purytanach, rejsie Mayower i oglnie o roli chrzecijastwa w budowaniu Ameryki. Nasi uczniowie i oglnie rzecz biorc nasze spoeczestwo s tak indoktrynowani ydowsk propagand, e niemal wszyscy z nich uwaaj, e Ameryka zostaa zbudowana przez chrzecijan, dla chrzecijan i na chrzecijaskich zasadach. Jednak blisze spojrzenie na histori pokae, e Ameryka nie zostaa zbudowana ani przez chrzecijan, ani na zasadach chrzecijaskich, a wrcz przeciwnie - zostaa zbudowana mimo kajdan chrzecijastwa. Kim byli prawdziwi budowniczowie Ameryki? Na pewno nie byli to pielgrzymi, purytanie czy inni fanatycy religijni, cho niektrzy 379

Odwieczna Religia Natury z nich byli pierwszymi osadnikami. Wrd mas ktre zbudoway Ameryk byo nieco uchodcw religijnych. Zasadniczo, ludzie ktrzy przybyli do Ameryki i pooyli podwaliny pod jej budow byli najlepszym przykadem tego, co jest wspaniae w Biaej Rasie. Byli to ludzie przesiknici duchem przygody, poszukujcy lepszej ziemi i lepszej okazji do powikszenia rodzin oraz poprawy wasnego bytu. Byli dni przygd, agresywni, odwani, energiczni, a przede wszystkim byli ludmi z wizj i ludmi, ktrzy chcieli budowa. Byli to ludzie tego samego typu, ktry wyznacza granice ekspansji Biaego Czowieka na odlegych ldach caego wiata w cigu ostatnich tysicy lat. Kim byli ci ludzie? Byli najlepszym rdzeniem naszej Biaej Rasy i moemy by z nich dumni. Byli pionierami, traperami, myliwymi, odkrywcami, rolnikami, hodowcami, budowniczymi kolei, a przede wszystkim pogromcami Indian. Przybyli tu z przepenionej Europy, ktra zostaa rozerwana i wykorzystana przez ydowski nansowy monopol, oraz wpltana w podziay, intrygi i rozdarta koniktami przez naoon przez ydostwo religi chrzecijask. Byli to ludzie, ktrzy szukajc przestrzeni i wolnoci podali za swoimi naturalnymi aspiracjami. W ich krwi tkwio poczucie wietlistego Przeznaczenia, nakazujce podbi i zasiedli bogaty nowy wiat. Spord tego wszystkiego wyoni si najlepszy i najwikszy rozkwit Biaej wydajnoci, jakiego wiat jeszcze nie widzia. Podbj Zachodu by niewtpliwie jednym z najwikszych i najznakomitszych osigni ludzkoci. Bohaterski Podbj Zachodu zapisa si jako jeden z najbardziej chwalebnych i dalekosinych rozdziaw w historii Biaej Rasy, czy te wszystkich ras, jeli chodzi o ciso. Dziki odwadze i nakadowi pracy zostao zbudowane najbardziej produktywne, twrcze, silne i bogate imperium w historii wiata. Dzisiejsza Ameryka, cho Biali Ludzie stanowi w niej mniej ni 5% ludnoci wiata, wytwarza wicej dbr, ni caa reszta wiata razem wzita (dane na rok 1973 dop. tum.). To wszystko pomimo faktu, e Amerykanie byli obcieni powanymi ograniczeniami i utrudnieniami, ktrych nie zazna nigdy przedtem aden inny nard. Biali Amerykanie taszcz na plecach 30 mln (a prawdopodobnie nawet 70 mln ) czarny pasoytw (dane na rok 1973 dop. tum.), ktre s nie tylko wielkim ciarem, ale te powanym utrudnieniem dla dalszego rozwoju. To tak jakby sypa wir do przekadni zbatej. Ameryka produkuje tak wiele pomimo faktu, e Ameryka380

Rozdzia 31 nie zostali zmuszeni do subwencjonowania swoich rywali i wrogw na caym wiecie. Obejmuje to pomoc zagraniczn, udostpnianie wasnej technologii, udzielanie kredytw, rozdawanie wasnych produktw, ograniczenia walutowe oraz kad inn form jarzma, jak yd mgby sobie wymarzy. Do tego dochodzi ydostwo panoszce si na amerykaskiej ziemi - podobno 6 mln, ale prawdopodobnie o wiele wicej. Bez wtpienia dzi (w latach 70 XX w. dop. tum) Ameryka jest twierdz Biaej Rasy. Z tego powodu jest zaarcie atakowana przez ydw, ktrzy chc skudli Biaych Amerykanw i wycign ich do tego samego mijowego dou, do ktrego tysice lat temu wcignli Indie, Ameryk Poudniow kilka wiekw temu, a Haiti 150 lat temu. To tutaj powstanie nowa wiatowa lozoa dla przetrwania Biaej Rasy i tu si zakorzeni. Wiele zawdziczamy naszym drogim przodkom, ktrzy przybyli na kontynent ponury i wrogi, nie majc nic, prcz nieograniczonej determinacji i ojczystych, wrodzonych zdolnoci do tworzenia i budowania. Pord nich byli handlarze skr i traperzy, myliwi i niestrudzeni odkrywcy, energicznie i swobodnie poszukujcy nowych przygd i poszerzajcy swoje horyzonty. Wkrtce po nich przybyli te pierwsi osadnicy, hodowcy i rolnicy. W mar parcia na Zachw, hodowcy byda i kowboje pomogli oswoi rozlege, nowoodkryte poacie Ameryki. Za nimi podali budowniczowie miast, kupcy, budowniczowie kolei i przedsibiorcy. Gdy zbudowali imperium to wszyscy z nich, w taki czy inny sposb, walczyli z Indianami. Poniewa nasza historia jest tak znieksztacana, a nasi bohaterscy, pionierscy przodkowie s zoliwie potpiani za ich polityk wobec Indian, to bardzo wane jest, bymy przeanalizowali polityk pionierskiej Ameryki wobec tych podrzdnych czerwonych tubylcw. Nie ma wtpliwoci, e Biay Czowiek najecha ziemi, ktra bya zamieszkana przez Indian - ras znacznie rnic si od naszej i zdecydowanie gorsz. Mimo i inwazja pocztkowo bya stopniowa, nie trzeba byo duo czasu eby Indianie zorientowali si e zostali najechani i pozbawieni ziemi. Wkrtce pojawia si wrogo (co byo nieuniknione) i nie trzeba byo dugo czeka a Biay Czowieka take zda sobie spraw, e Indianin by jego miertelnym wrogiem i wielkim zagroeniem dla ycia jego i jego rodziny, oraz dla jego wasnoci. W efekcie, midzy narodami Biaej Rasy rozwina si wi taka, jaka nigdy wczeniej nie wystpia w Europie. Biali Ludzie uwiado381

Odwieczna Religia Natury mili sobie, e musz trzyma si razem by przetrwa, i by to jeden z najlepszych okresw Rasowej Lojalnoci Biaych Ludzi pochodzcych z rnych regionw Europy. Doprowadzio to do rozkwitu tego, co najlepsze w Biaym Czowieku - Rasowej Lojalnoci, pomysowoci, zaradnoci i odwagi. Dajc peen upust tym naturalnym atrybutom, par on nieustannie naprzd, spychajc Indian w kierunku zachodnim i przejmujc ich ziemie. Mimo e Biay Czowiek by pod wzgldem liczebnoci znacznie przewyszany przez wroga, nie stanowio to przeszkody, bo gdy jest on zjednoczony i zdeterminowany by osign cel, potra przezwyciy wszystkie inne siy i wszystkie przeciwnoci losu. Pionierzy jasno zdawali sobie spraw e Indianie byli ich wrogami a haso dobry Indianin to martwy Indianin stao si niepisanym prawem ziemi. Wciska nam si wiele mieci, jakoby Ameryka zostaa zbudowana na zasadach chrzecijaskich. Ameryka nie zostaa w ogle zbudowana na zasadach chrzecijaskich. Jeli na pocztku Biali amerykascy pionierzy podaliby za nakazami etyki chrzecijaskiej, takimi jak nadstaw drugi policzek, miuj swoich nieprzyjaci, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, nie stawiaj oporu zemu, nie osdzaj i ulegali podobnym chrzecijaskim bzdurom, nigdy by im si to nie udao. Zostaliby obezwadnieni i zabici przez Indian, zanim zdyliby na dobre postawi stop na tym kontynencie. Nic podobnego! Ameryka nie zostaa zbudowana na zasadach chrzecijaskich, nawet przez ludzi, ktrzy byli gorliwymi wyznawcami chrzecijastwa. Ameryka zostaa zbudowana przez najlepszych przedstawicieli Biaej Rasy. Biaa Rasa wyzwolia tu swoj wrodzon agresywno i daa pene pole do popisu swoim wyjtkowym umiejtnociom i kompetencji. Dostrzegamy tak wiele nonsensw w naszych wspczesnych ksikach historycznych, w lmach i innej ydowskiej propagandzie o tym, jak Biay Czowiek by perdny, jak ama traktaty z Indianami, jak ich omamia, okamywa i zdradza. To oczywicie, jak ju mwiem, ydowska propaganda majca na celu degradacj i upodlenie bohaterskich Biaych Ludzi. Biay Czowiek po prostu walczy, pokona Indian i wyrzuci ich i ich ziemi. Nie targowa si z nimi, nie oszukiwa ich ani nie obiecywa im niczego. On podbija. Walczy z Indianami, pokona ich, zabija i wypdza zanim przej ich ziemie. Przyszo mu to z atwoci. To bya po prostu kwestia podboju, a oskaranie Biaych pionierw o oszustwa i podstpy jest po prostu ydowskim 382

Rozdzia 31 trikiem. Biay Czowiek nie paktowa z Indianami. Wyda edykty dla pokonanych Indian, ktrych stoczono w rezerwatach.. Nie targujesz si ani nie zawierasz umw ze zdruzgotanym wrogiem. Stawiasz mu warunki, i tak wanie postpiono z amerykaskimi Indianami. Bdmy szczerzy. Biali Europejczycy przemierzyli ocean, najechali kontynent amerykaski zaludniony przez nisz czerwon ras i podyli na Zachd. Podbili Indian, przejli ich ziemie, wyrnli wikszo swoich przeciwnikw, a gdy mieli ju nad nimi niewtpliw przewag, stoczyli reszt z nich na bezuytecznych terenach zwanymi rezerwatami. Niewane jak na to spojrze, by to otwarty, nieskrpowany podbj w zgodzie z prawami Natury. By to Biay Czowiek w najlepszym wydaniu. Jeli nasi przodkowie nie uczyniliby tego, nie byoby teraz Ameryki. Nie byoby tego wielkiego, silnego bastionu Biaej Rasy. Mona nawet podda w wtpliwo, czy Biaa Rasa przetrwaa by do dzi. Aby lepiej zilustrowa sposb mylenia i postaw Biaych pionierw, rzdu i wojska jako takiego, zacytujmy tekst proklamacji gubernatora Johna Evansa dla obywateli terytorium Kolorado z 1864 r.: PROKLAMACJA Wysalimy specjalnych posacw do Indian na rwninach, zachcajc do przyjaznych spotka w Fort Lyon, Fort Lamed, Fort Laramie i Camp Collins. Dla bezpieczestwa i ochrony ostrzeono ich, e wszyscy wrogo nastawieni Indianie bd cigani i zniszczeni, a ostatni z powracajcych posw udowodni jednoznacznie, e wikszo Indian z rwnin jest w stanie wojny i e s oni wrogo nastawieni do biaych. Ze wszystkich si staraem si skoni wszystkich Indian z rwnin by przyszli do wspomnianych miejsc spotka, obiecujc im, utrzymanie i ochron. Poza kilkoma drobnymi wyjtkami wszyscy odmwili. W zwizku z tym, ja, John Evans, gubernator Terytorium Kolorado, publikuj t proklamacj, upowaniajc wszystkich obywateli Kolorado, by indywidualnie lub w grupach organizowali si w celu poszukiwania wszystkich wrogich Indian na rwninach, starannie unikajc tych, ktrzy odpowiedzieli na moje wezwanie do spotkania we wskazanych punktach, a take do zabijania i niszczenia wrogich 383

Odwieczna Religia Natury czerwonoskrych wszdzie tam, gdzie si znajduj. I dalej, w ramach jedynej nagrody do ktrej wydania jestem upowaniony za tak sub, niniejszym upowaniam obywateli, lub grupy obywateli, do brania jecw i przejmowania na wasno caego majtku wyej wymienionych wrogich Indian i potraktowania go jako zadouczynienie za straty przez nich wyrzdzone. Taka nagroda jest uznana za waciw. Dalej, oferuj wszystkim grupom obywateli ktre bd si organizowa w milicj, zgodnie z prawem tego terytorium, zaopatrzenie w bro i amunicj, oraz wypat na ich rzecz, a take na rzecz ich koni i transportu, odu, tak jak regularnemu wojsku. Konikt dotyczy kadego z nas, i wszyscy dobrzy obywatele s wzywani do wykonywania swoich obowizkw w obronie swoich domw i rodzin. Na dowd tego podpisuj to wasn rk i daje wielk piecz Terytorium Kolorado z dat 11 dnia sierpnia, A.D. 1864. Z mocy gubernatora Johna Evansa, S.H. Elbert, sekretarz Terytorium Kolorado Poniewa Podbj Zachodu i budowa Ameryki byy jedn z najbardziej kreatywnych i produktywnych epok w historii Biaego Czowieka, powinnimy wycign kilka powanych wnioskw z wasnej historii. Jeli prowadzenie wojny przeciwko kolorowym rasom, a mianowicie przeciw Indianom, byo tak produktywne 100 czy 200 lat temu pod wzgldem ekspansji i dobrobytu Biaej Rasy, i jeli w wyniku takiej agresji wzniesiono wielkie i bogate imperium, to dlaczego nie mielibymy przyj tej samej polityki w skali globalnej? Dlaczego mamy pieci i promowa rozprzestrzenianie si niszej, czarnej afrykaskiej rasy pord nas, kiedy mamy ogromn si by pozby si tej plagi z naszych piknych krajw i wysa j galopem z powrotem do Afryki? Dlaczego nie wesprzemy naszych pionierskich Biaych Braci w RPA i Rodezji i nie pomoemy im wygoni dzikiego czarnego czowieka na pnoc Afryki, w kierunku rwnika? 384

Rozdzia 31 Sama Natura wyposaya nas w niezbywalne prawo do ycia, niezbywalne prawo do rozprzestrzeniania si, do rozwoju i do ekspansji Biaej Rasy na przeciw wrogo nastawionym nam obcym. Nie zapominajmy, e najbardziej miertelnymi wrogami Biaej Rasy s rasy kolorowe. W rzeczywistoci, wszystkie rasy kolorowe s wrogami Biaego Czowieka. Najlepsz ochron jak Biay Czowiek moe sobie zapewni jest rozszerzanie terytorium i liczebnoci czonkw Biaej Rasy w skali globalnej, oraz zmniejszanie liczby czonkw kolorowych ras, ktre wszystkie s wrogo nastawione do nas, do momentu, a to zagroenie zniknie. Tak dugo jak wroga czerwona rasa miaa przewag liczebnoci i potencjau, bya zagroeniem dla Biaych amerykaskich pionierw. Dopiero gdy Biaa Rasa w Ameryce wezbraa na sile, przewaajce zagroenie dla ycia i mienia ze strony Indian zostao zniszczone. Podobnie to wyglda w skali globalnej, gdzie rasy kolorowe, ktre wszystkie s wrogo nastawione do Biaej Rasy, stanowi miertelne zagroenie dla jej istnienia. Jeli polityka rasowa Biaej Ameryki 100 lat temu bya tak produktywna, jest rzecz zrozumia, e to rwnie doskonaa polityka do zastosowania na skal globaln. Niemoliwe? Wcale nie, bowiem nie tylko jest to moliwe, ale jest to jedyna sensowna polityka, ktr Biaa Rasa moe realizowa. Nie popenijmy co do tego bdu - ydzi we wsppracy z rasami kolorowymi skazali Bia Ras na wymarcie i szybko postpuj w realizacji tego programu. Jest to najwysze prawo Natury, bymy walczyli o nasze przetrwanie za wszelk cen! Musimy zapewni istnienie Biaej Rasy na powierzchni tej planety po wsze czasy. Biay Czowiek moe tego atwo dokona, jeli zjednoczy si i osignie rasow solidarno. Podczas gdy w czasach rzymskich jeden legionista rzymski, wykorzystujc swoj wspczesn bro, tak jak miecz, tarcza, wcznia, itd., mg pobi szeciu (a moe dziesiciu) czarnych dzikusw, dzisiaj, z technologi jaka produkowana jest przez Biaego Czowieka (tylko i wycznie Biaego Czowieka), kilku wyszkolonych pilotw uzbrojonych w samoloty odrzutowe i bomby atomowe moe zniszczy wszelki sprzeciw ze strony, dajmy na to, wrogich czarnuchw z Afryki w cigu kilku sekund. Fakt, e nasza bro jest teraz rwnie w rkach naszych wrogw, ktrzy nigdy nie zdoaliby jej sami wymyli czy wyprodukowa, jest karygodn reeksj na brak lojalnoci ze strony czci Biaej Rasy. 385

Odwieczna Religia Natury Niemniej jednak, jakkolwiek zy jest dzisiejszy bieg rzeczy, jeszcze nie jest za pno i wszystko jest moliwe. Kiedy Biaa Rasa osignie jedno polityczn i ideologiczn solidarno, rasy kolorowe, z powodu niemonoci utrzymania si, uschn jak nie zebrane owoce na winoroli i holokaust jdrowy, ktrym ydzi stale nas zastraszaj, nie bdzie konieczny. Tak, odrczny napis na cianie jest jasny: Biali Ludzie, zjednoczcie si albo zgicie! Zaludnijcie wiat lub stacie si skundlonymi niewolnikami! Jako e to rasa czarna popenia znaczn wikszo brutalnych (i innych) przestpstw, oczywistym jest, e jeli jej liczebno bdzie si kurczy, to liczba przestpstw rwnie bdzie spada. Ta sama zasada stosuje si do niewiedzy i ubstwa. Dlatego te, jeli chcemy zmniejszy przestpczo, ubstwo, brud, slumsy i ignorancj, najlepszym i najbardziej efektywnym programem jest zmniejszenie liczby czarnuchw w naszych Biaych krajach. Rasowy program Ruchu Twrczoci jest zatem okrelony jasno: zwiksza liczebno Biaej Rasy, zmniejsza liczebno ras kolorowych. Musimy si trzyma tego programu cay czas, i to w skali globalnej. Gupio i bezmylnie, pod auspicjami yda i dyktatem zasad chrzecijaskich robimy co zupenie przeciwnego. Na caym wiecie polityka Biaego Czowieka bezmylnie dy w kierunku pomocy zagranicznej, opieki spoecznej, polityki skalnej, podatkw, pomocy technologicznej, pomocy medycznej, lub jednej ze stu innych metod pomocy dla kolorowych szumowin, a tym samym konsekwentnie pracuje, aby je pomnoy i skurczy produktywn Bia Ras. Rasy kolorowe na caym wiecie nienawidz nas z icie szewsk pasj. Za spraw globalnych ydowskich mediw, Biaa Rasa jest gwnym celem wszelakiej nienawici. Biay Czowiek jest nie tylko znienawidzony na caym wiecie. W jego wasnych krajach kolorowe szumowiny ju nie mog si doczeka chwili, kiedy bezkarnie bd mogy skoczy mu do garda. Dlaczego mamy nadstawia drugi policzek, karmi, pomaga i promowa rozprzestrzenianie si kolorowych szumowin ktre nas nienawidz? To samobjstwo. To szalestwo. Nie jestemy winni kolorowym rasom zupenie nic. Wszystkie one rzuc si nam do garde tak szybko, jak tylko bdzie to moliwe. Jednoczone i organizowane 386

Rozdzia 31 przez ydw osign tak moc w cigu trwania kilku najbliszych pokole i zrobi z nas miazg, chyba e sami si zjednoczymy i zorganizujemy. Powtarzam, zjednoczona i zorganizowana Biaa Rasa jest dziesi razy potniejsza, ni reszta wiata razem wzita. Nawet polityka Apartheidu Republiki Poudniowej Afryki jest samobjcza, a jeszcze bardziej ta z Rodezji, z ktrych obie s atakowane jako rasistowskie. Oba kraje, cho ich metody rni si, przyczyniaj si do hodowli wikszych hord czarnuchw kadego roku. Polityka Rodezji jest szczeglnie samobjcza - maj tam obsesj na punkcie wydwignicia czarnucha (co jest misj niemoliw), edukowania go, rozmnaania i powierzania temu lenemu dzikusowi coraz to wikszej wadzy. Oczywistym wynikiem tego obdu bdzie autodestrukcj ludnoci Biaej. To tak samo samobjcze, jak karmienie i rozmnaanie hordy szczurw, dopki Ci nie por. Australia stosowaa najbardziej rozsdn polityk rasow tylko Biaych z kadego kraju na wiecie. Byli oni jednak lepi na kwesti ydowsk i w efekcie yd wzi obecnie Australi w posiadanie. I to pomimo faktu, e Biay Czowiek zbudowa ten kontynent, ale to znw ta sama stara historia. Koniec kocw, polityka rasowa Australii nie zbawi jej, jeli reszta wiata upadnie. *** W Przyrodzie kady gatunek stara si kolonizowa nowe terytorium. Na przykad, gdy krlik postawi ap na nowej australijskiej ziemi, tak bardzo wzrosa jego podno, e jego populacja obja swym zasigiem cay kontynent. Gdy szpaki przybyy do Ameryki Pnocnej, szybko rozprzestrzeniy si na caym kontynencie. Gdy przywieziono hiacynt na Floryd przed stu laty, szybko rozprzestrzeni w kadym kanale i rzece, ktre nadaway si do jego wzrostu. Kiedy chwasty zakorzeni si w polu pszenicy, natychmiast staraj si powikszy swoje terytorium, rozsiewaj nasiona wszdzie gdzie jeli to moliwe, aby przej cae pole, cay rejon, czy cay kraj. To jest program Natury: skolonizowa nowe terytorium i rozwija si do granic swoich moliwoci, bez limitw. Przez tysice lat Biaa Rasa kolonizowaa terytoria i kontynenty, niekiedy z wielkim sukcesem, a niekiedy z pewnymi niepowodzeniami. W czasach rzymskich podboje byy niezwykle udane. Gdyby 387

Odwieczna Religia Natury Biaa Rasa nie zostaa dotknita z samobjczym kalectwem umysowym, czyli chrzecijastwem, to niewtpliwie dawno temu skolonizowaaby cay wiat. Niestety, jak pokazuje historia, Rzymianie ulegli chrzecijastwu, rozkwit Biaej Rasy przepad, a ona sama popada w ruin i zostaa niemal opanowana przez muzumanw. Midzy XVI a XIX w. Biaa Rasa ponownie posuwaa si naprzd w zdrowym pdzie do kolonizacji, ktra obja wszystkie kontynenty wiata, a najbardziej energiczny postp (o czym ju wspominalimy) mia miejsce na kontynencie pnocnoamerykaskim. Teraz, w XX wieku, Biay Czowiek znw chyli si ku upadkowi przez zajadliwie trujc, now lozo ydowsk komunizm, ktry rozprzestrzenia si jak zaraza. Bezmylny Biay Czowiek jest obecne w stanie odwrotu, ucieka przed gorszymi od siebie szumowinami, kurczy wasn liczebno i pomaga swoim wrogom si rozmnaa. Zamiast dy do kolonizacji, Biae kraje s nosicielami nie tylko hord czarnuchw, ale wszystkich innych kolorowych szumowin wiata. Biay Czowiek nie kolonizuje ju Afryki. To Afrykanie i Azjaci kolonizuj jego ziemie. Poudniowa Floryda na przykad jest opanowana przez mulackich Kubaczykw. Nawet niegdysiejsza grona twierdza Imperium Brytyjskiego Anglia - jest szybko kolonizowane przez kolorowe szumowiny, ktre mno si jak szczury w jej wntrzu. Nawet pikni, jasnowosi Szwedzi s zalewani przez hordy czarnuchw i nie kiwn nawet palcem by powstrzyma t inwazj *** Prawdziwym rozwizaniem dla Biaych Ludzi jest przyjcie do wiadomoci gosu jednoznacznej polityki rasowej: Biaa Rasa musi skolonizowa i zamieszka wszelkie dobre tereny tej Planety. Musi uzna wszystkie rasy kolorowe za miertelnych wrogw. Musi przesta je wspomaga i dawa wszelkiego rodzaju pomoc, natomiast musi je tumi i zmniejsza ich liczb na powierzchni Ziemi, tak jak zrobiono to z Indianami w Ameryce, tylko bardziej stanowczo. Abymy w ogle przetrwali, to haso musi by nasz wiar i naszym testamentem: albo oni, albo my! Naczelnym celem Ruchu Twrczoci jest upewnienie si, e przetrwanie Biaej Rasy na powierzchni Ziemi jest zabezpieczone na wieczno. My, przedstawiciele Biaej Rasy, musimy zatem nauczy si na nowo wielkiej historycznej lekcji jak dali nam nasi sawni przodkowie amerykascy. Musimy chroni produktywn Bia Ras na caym 388

Rozdzia 31 wiecie. Musimy ponownie zaplanowa i wznowi program kolonizacji wiata, ktry Biaa Rasa prowadzia w ostatnich kilku wiekach w mniej lub bardziej przypadkowy, ale energiczny sposb. Podobnie jak amerykascy pionierzy, my, przedstawiciele Biaej Rasy, musimy wypeni nasze wietliste Przeznaczenie aby zwyciy na wiecie i skolonizowa wszelkie dobre tereny tej planety.

389

Odwieczna Religia Natury

390

Rozdzia 32

Mahometanizm potga bojowej religii


Jak zaobserwowalimy w 1 rozdziale tej ksiki, Wszechwiat rzdzi si swoimi prawami. Cay Wszechwiat, wliczajc w to nasz malutki wiat, rzdzi si prawami Natury, ktre s uniwersalne, stae, sztywne i niezmienne. Pord tych praw Natury znajduje si rwnie prawo przetrwania gatunku, ktre zdecydowanie jest rwnie prawdziwe dla ras ludzkich. Wiele ludw na Ziemi pojawio si i znikno, nie zachowujc si do dzisiaj. Niektre gin dzi na naszych oczach Wszystkie gatunki stworze, wliczajc w to ludzkie rasy, maj swoje specyczne rodki obrony i ataku, wliczajc w to rwnie odrbny typ gatunkw pasoyty. Pord ras ludzkich mamy wysokorozwinity gatunek pasoyta, zwany Wiecznym ydem. Jedn z wybitnych cech, jakie yd wypracowa dla wasnego przetrwania, jest sztuka oszukiwania, podstpu i niegodziwoci. yd jest niekwestionowanym mistrzem oszustwa. Bdc mistrzowskim pasoytem, rozwin sztuk religii, jako najpotniejsz bro, suc do kontrolowania, niewolenia, wykorzystywania, okradania i niszczenia. yd jest nie tylko mistrzem kamstwa, zrcznym manipulatorem i propagandyst. W swojej wczesnej historii, tysice lat temu, zda sobie spraw z tego, jak potn broni jest religia. Religia jest potnym narzdziem, jednoczcym ras we wsplnym celu. ydzi wy391

Odwieczna Religia Natury pracowali tak dla swojego ludu. Uywaj religii do niszczenia swoich wrogw, a najwybitniejszym osigniciem jakiego kiedykolwiek dokonali w tej dziedzinie byo wynalezienie chrzecijastwa, przy pomocy ktrego zniszczyli Rzymian. Mwic w skrcie, yd wymyli Stary Testament by zjednoczy swoj ras, da jej wspln tradycj, cel i znaczcy program, dziki ktremu bdzie ona moga pldrowa i niszczy inne rasy. Aby plan ten by bardziej skuteczny, yd da innym rasom (a zwaszcza Biaej Rasie) religi zwan chrzecijastwem, ktrej credo oddziauje na swoje oary w sposb dokadnie odwrotny, ni judaizm na ydw. yd da Biaej Rasie credo, ktre wprawia j w zakopotanie i dzieli, czynic tym samym atw zdobycz dla niego samego. Fakt e ten fantastyczny spisek odnis sukces jest najlepszym dowodem na to, e cierpliwie i starannie dy on do realizacji tego planu. Przedstawilimy na to obszerne dowody w poprzednich rozdziaach i bdziemy to kontynuowali na kolejnych stronach. Mwilimy take o wspaniaej Biaej cywilizacji Rzymie, i o tym, jak odbi wczenie znany wiat i rzdzi nim niepodzielnie. Mwilimy o tym, e w bezprecedensowym, dwustuletnim okresie pokoju i postpu, znanym jako Pax Romana, destrukcyjna judeochrzecijaska lozoa zacza si rozprzestrzenia po Imperium Rzymskim niczym zoliwy wirus. Historia uczy nas, e przed rokiem 313 n.e. Konstantyn Wielki zosta pierwszym cesarzem chrzecijaskim Rzymu i ustanowi chrzecijastwo ocjaln religi pastwow. Widzielimy jak Rzymianie, ktrzy podyli za tymi samobjczymi poradami, nie dbali duej o obron swoich domw i pastwa, i jak w przecigu niespena dwch wiekw, do roku 476 n.e., Cesarstwo Rzymskie cakowicie si rozsypao. Wiemy rwnie, e wraz z nadejciem chrzecijastwa Biaa Rasa w caej Europie pogrya si na 1000 lat w Ciemnych Wiekach. Po wywoaniu tej straszliwej katastrofy i zniszczeniu niegdy dumnego i potnego Cesarstwa Rzymskiego, ydzi wcale nie zamierzali zostawi Biaej Rasy w spokoju. Podobnie jak 1000 lat wczeniej w Egipcie, tak i teraz zamierzali skudli ca Bia Ras w Europie i zniszczy j raz na zawsze. W tym celu wymylili trzeci religi, a mianowicie mahometanizm. To nie zbieg okolicznoci, e judaizm, chrzecijastwo i mahometanizm pochodz ze stosunkowo niewielkiego obszaru Azji, rozci392

Rozdzia 32 gajcego si pomidzy Palestyn a Arabi Saudyjsk, innymi sowy, pomidzy Jerozolim a Mekk. ydzi, jak susznie zauway Benjamin Franklin, s azjatami. Ten may, zamieszkay przez Semitw, obszar lecy na wschd od Morza rdziemnego i Morza Czerwonego zrodzi trzy religie, ktre maj ogromy i zdecydowanie zgubny wpyw na Bia Ras. Historia nie odpowiada jasno na pytanie, czy Mahomet by ydem, czy te nie. Poza religi, istnieje tak maa rnica midzy semickim ydem a semickim Arabem, e ciko ich odrni. Wiemy na pewno, e Mahomet by Semit. Zanim zosta prorokiem i twrc religii muzumaskiej, oeni si z obrzydliwie bogat ydowsk wdow. To, e rasa ydowska miaa znaczcy udzia w stworzeniu i krzewieniu mahometanizmu nie tylko wynika z samych wydarze, ale jest rwnie gono potwierdzone przez samych ydw. Chodzi nam o to, aby pokaza, w jaki sposb wykuli z mahometanizmu potne narzdzie do realizacji swojego odwiecznego celu skundlenia i zniszczenia Biaej Rasy. Widzielimy, jak do roku 476 n.e. ydowskiemu chrzecijastwu udao si rozerwa Imperium Rzymskie i pozostawi je w strzpach. Rzym jako taki przesta istnie. Co jednak stao si w cigu kilku kolejnych wiekw po jego upadku? W tamtym czasie Biaa Rasa bya chyba najsabsza i najbardziej zdezorganizowana w caej dotychczasowej historii. Trway i zdradziecki yd nie chcia przepuci tej doskonaej okazji by zada jej miertelny cios. Co wic zrobi? Zebra i zorganizowa kolorowe rasy dziki nowej, agresywnej i mierciononej religii, ktra bya zupenym przeciwiestwem tej, ktr wstrzykn w krwiobieg Biaej Rasy. Europejczycy wyznawali teraz religi, ktra nakazywaa im nadstawi drugi policzek, miowa swoich nieprzyjaci, sprzeda co posiadaj i rozda majtek ubogim, nie stawia oporu zemu, nie osdza by samemu nie by osdzonym, podczas gdy Arabowie dostali dynamiczn religi, ktra bya dokadnym przeciwiestwem tego wszystkiego. W czasie gdy Biaa Rasa bya najbardziej zagubiona i zdezorientowana od pocztku swego istnienia, religia muzumaska para agresywnie do przodu i zdobywaa nowych wyznawcw przy pomocy miecza. Wyznawcom tej nowej religii mwiono, e niebo jest piknym, zielonym ogrodem rozkoszy, w ktrym odziana w zielone szaty dusza wiernego wyleguje si na zielonych poduszkach, rozkoszuje si 393

Odwieczna Religia Natury przebaczeniem, owocami, winem i usugami piknych, czarnookich dziewczt z obtymi piersiami i zaokrglonymi biodrami. Przekonwertowanym mwiono, e jeli zgin w bitwie, to natychmiast tra do tego bogiego miejsca. To zainspirowao Arabw tak bardzo, e rzucili si do walki z wielkim zapaem, mao dbajc o to czy zgin, czy nie. Pustynne plemiona, wiedzione fanatycznym religijnym zapaem, rozprzestrzeniay islam od Indii po Hiszpani. Egipt, Syria, Azja Mniejsza, Afryka Pnocna, Hiszpania i Konstantynopol pady na kolana przed imperium muzumaskim. Arabskie wojny przetaczay si zwycisko przez kolejne ziemie i przeniosy si z Hiszpanii w gr, do serca Francji, gdzie mogy doprowadzi do podboju caej Biaej Europy. Tylko dziki szczliwemu zrzdzeniu losu, wielki Biay bohater, Karol Mot, pokona Arabw w bitwie pod Poitiers w 732 r. i tym samym zapobieg podbojowi caej Europy. Jake inaczej mogaby si potoczy historia Europy Zachodniej podbitej przez muzumanw! Niemniej jednak. podbili oni Hiszpani i sprowadzili ze sob czarnych Maurw z Afryki i semick krew Arabw. Dopiero w 1492 r. Izabela Kastylijska, bohaterska Biaa krlowa Hiszpanii ostatecznie ich wypdzia. By to wspaniay rok dla Hiszpanii. Sukcesem Izabeli byo nie tylko wypdzenie Maurw. W tym samym roku wygnaa z Hiszpanii ydw, a Krzysztof Kolumb dopyn do Ameryki. Po przepdzeniu Maurw i ydw, Hiszpania wesza w najwspanialszy okres w swojej historii i kolejne stulecie moemy uzna za zoty wiek tego kraju. Niemniej jednak szkody zostay wyrzdzone. Niemal tysicletnia okupacja Maurw w Hiszpanii i Portugalii na stae zanieczycia krew tych dwch nieszczsnych narodw i trwae uszkodzenie rasowej puli genetycznej jest tam widoczne do dzi. Jestem przekonany, e ydzi planowali zainspirowa Arabw do podboju caej Europy i zanieczyszczenia wszystkich jej narodw czarn krwi Afryki. Moemy podzikowa bohaterskiemu Biaemu przywdcy, Karolowi Motowi, e rozprawi si z nimi w historycznej bitwie pod Poitiers. Cesarstwo Bizantyjskie ze stolic w Konstantynopolu byo wschodni czci Imperium Rzymskiego, ktra zachowaa si po VI w. Przetrwao ono jeszcze niemal 1000 lat po tym, jak zachodnia cz Imperium ze stolic w Rzymie si rozsypaa. Powodem przetrwania byo zdecydowane stanowisko wadz przeciwko ydowskim wpywom. y394

Rozdzia 32 dom surowo wzbroniono miesza si do wadzy, owiaty, medycyny i wielu innych dziedzin. Niemniej jednak, w roku 1453 Turcy, wchodzcy w skad Imperium Osmaskiego, zdobyli Konstantynopol i tym samym zakoczyli dzieje Cesarstwa Bizantyjskiego i Bia dominacj w Azji Mniejszej. Na przykadzie muzumaskiej potgi moemy zaobserwowa, jak ogromny wpyw moe mie agresywna i waciwie ukierunkowana religia na rozproszone i zdezorganizowane ludy, nawet jeli s one tak zacofane jak arabskie plemiona Afryki Pnocnej i Arabii. Religia gromadzca i jednoczca bezksztatne masy arabskich i beduiskich plemion pooya fundamenty pod budow imperium arabskiego. Pozwolio to nie tylko zbudowa rozlege imperium, rozcigajce si od wybrzey Afryki Zachodniej po Filipiny i sprawi e muzumanie stanowi obecnie wikszo Afryce Pnocnej, na rodkowym i Bliskim Wschodzie oraz w Azji Poudniowo-Wschodniej, lecz wystpuj rwnie licznie na Kaukazie, w Azji rodkowej i w Chinach. Nawet w Europie jest ok. 3 mln muzumanw (dane na rok 1973 dop. tum.), yjcych gwnie na Pwyspie Bakaskim. Mahomet nie tylko stworzy now religi, w ktrej Koran jest wit ksig, ale zbudowa imperium muzumaskie, a wraz z nim ca arabsk kultur, ktra przetrwaa do dzi. Islam jest dzi wyznawany przez 1/5 ludzkoci i cigle zdobywa nowych wyznawcw, rozrastajc si szybciej, ni jakakolwiek inna z gwnych religii. Trudno mi wyrazi, jak potnym rdem energii moe by religia, jeli jest odpowiednio dopasowana do ludzi, ktrzy j wyznaj. Niechaj Biaa Rasa wycignie z tego dobr lekcj.

395

Odwieczna Religia Natury

396

Rozdzia 33

Krlowa Izabela inspirujcy krzyowiec


Nasz dug wobec wielkiej krlowej Kastylii i Lenu jest trudny do oszacowania, ale - w kadym razie - jest przeogromny. Ta niezwyka kobieta posiadaa pewne najznamienitsze cechy z ktrych moemy by dumni, utosamiajc je z nasz wielk Bia Ras. Ju jako dziecko bya obdarzona samoopanowaniem i majestatyczn prezencj. Nie jest to zaskoczeniem, biorc pod uwag e pochodzia od Alfreda Wielkiego, Wilhelma Zdobywcy, angielskiego rodu Plantagenetw, w. Ludwika - krla Francji i w. Ferdynanda - krla Kastylii. Podobnie jak jej przodkowie - Wilhelm Zdobywca i Henryk II - posiadaa elazn wol, dziki ktrej nie zbaczaa z wytyczonego kursu. Wolaa sucha, ni mwi, a gdy mwia, to krtko i treciwie. Aby zrozumie ogromny dorobek tej niezwykej kobiety i ogromn rol jak odegraa w ksztatowaniu dziejw, wane jest, aby zrozumie czasy w ktrych ya. Wane jest rwnie, aby zrozumie sytuacj w kilku wiekach poprzedzajcych jej panowanie i zagroenie, jakie nieli ze sob islamscy Maurowie i ydzi, yjcy nie tylko w Hiszpanii, ale w caej Biaej Europie. *** W poprzednim rozdziale rozwaalimy, jak rol ydzi odegrali w tworzeniu i promowaniu nowej religii wrd Arabw, jak za pomoc 397

Odwieczna Religia Natury swego diabelskiego sprytu zaplanowali scalenie potnego imperium muzumaskiego, by wreszcie uy tego nowego tarana do inwazji na Bia Europ, podbicia jej i zniszczenia. Po tym jak muzumanie mieczem podbili i przekonwertowali wszystkie plemiona arabskie wzdu pnocnych brzegw Afryki, a po Gibraltar, hiszpascy ydzi zaprosili Saracenw do Hiszpanii. Kiedy w 709 r. Saraceni przybyli wreszcie z inicjatywy afrykaskich ydw, hiszpascy ydzi otwierali najedcom bramy. Zostali za to nagrodzeni wadz w Grenadzie, Sewilli i Kordobie. W nowym pastwie muzumaskim ydzi osignli wysoki standard ycia, a ich wpywy wzrosy. Ten cel udao si ydom zrealizowa nawet mimo tego, e Hiszpanie odkryli spisek majcy na celu sprowadzenie Arabw z Afryki i obalenie Krlestwa Gotw (pniejsza Hiszpania), za co skazali ydw na niewol, a po wyzwoleniu represjonowali ich zgodnie z przepisami surowego kodeksu wizygockiego. Mimo wszystko i tak im si powodzio i na pocztku VIII w. byli tak bogaci i potni we wszystkich gwnych miastach Hiszpanii, e udao im si zdradzi ten nieszczsny kraj i otworzy bramy dla kolejnych fanatycznych mauretaskich najedcw. Stopniowa rekonkwista pwyspu przez Biaych Hiszpanw niespecjalnie przeszkadzaa ydom. Kiedy w. Ferdynand odbi Sewill w 1224 r., by na tyle gupi, aby da im cztery mauretaskie meczety, by mogli je przeksztaci w synagogi, pozwoli im osiedli si w jednej z lepszych czci miasta, i domaga si jedynie, eby powstrzymali si od obraania chrzecijaskiej religii i konwersji chrzecijan. Oczywicie, ydzi nie przestrzegali adnego z tych warunkw, a pniej panujcym krlom, szczeglnie tym ktrzy potrzebowali pienidzy, okazywali wielk ask. I tak na przykad Alfons VIII uczyni yda swoim skarbnikiem. Tutaj widzimy t odwieczn, gupi sabo Biaych krlw, chtnie wsppracujcych ze swoimi miertelnymi wrogami, ydami, i nadajcych im uprawnienia do pobierania podatkw od swoich poddanych. Widzimy t sam chorob w Ameryce - w ostatniej dekadzie sami mielimy dwch ydowskich dyrektorw Urzdu Podatkowego (IRS). Jeden nazywa si Cohen, a drugi Kaplan (dane na rok 1973 dop. tum.). Pod koniec XIII w. ydzi w Hiszpanii byli tak potni, e prawie udao im si udaremni rekonkwist. W caej Hiszpanii byo 4-6 mln ydw, podczas gdy caa populacja liczya 25-30 mln ludzi. In398

Rozdzia 33 nymi sowy, ok. 15-20% wszystkich mieszkacw stanowili ydzi. Ponadto, w tym czasie grupa zwana Albigensi realizowaa program podwaania doktryny chrzecijaskiej. Ta stworzona przez ydw sekta uczya samozagady, szerzc wynaturzenia prowadzce do zniszczenia Biaej Rasy. Nawet niektrzy nie-ydzi, sami dokonywali obrzezania, tak aby mogli swobodnie (tzn. jak ydzi) uczy si tej herezji, za ktr chrzecijanom groziy przeladowania. Ponadto, Koci Katolicki zawsze gupio uznawa lichw za grzech, pozostawiajc szerokie pole do poyczania pienidzy ydom, ktrzy w ten sposb uzyskali monopol jako bankierzy i lichwiarze. Stopniowo kapita i handel krajowy przeszed w ich rce. Na og wysoko lichwy wynosia 20% w Aragonii i w Kastylii. Podczas zarazy w 1326 r. dali 40% odsetek od pienidzy poyczonych dla miasta Cuenca, ktre kupio za nie pszenic. Obywatel z podatkami do zapaty, rolnik bez pienidzy za swoje plony i mieszczanin trzymany dla okupu przez bandyckiego barona, wszyscy oni zwrcili si w desperacji do ydowskiego lichwiarza i stali si jego ekonomicznymi niewolnikami. Poyczajc pienidze krlom, ydzi przejli kontrol nad wadz. Lud nienawidzi ich, poniewa czsto wykupywali sobie od krla przywilej opodatkowania i bezlitonie zabierali wszystkie pienidze, ktre mona byo wycign od nieszczsnych obywateli. Hiszpanie reagowali w zdrowy, instynktowny sposb. Gdy sprawy zaszy za daleko, obywatele buntowali si i dochodzio do masakry znacznej liczby ydw. W wikszoci przypadkw papie broni ydw i dokada wszelkich stara, aby powstrzyma susznie oburzonych obywateli przed zlinczowaniem ydw. Oto kolejny dowd na to, e chrzecijastwo byo ydowsk inicjatyw i nadal jest pod kontrol ydw z centraln dominacj papiea. Kiedy Czarna mier zabia poow ludnoci Europy w cigu dwch lat, ydzi cierpieli bardziej od innych, gdy zdesperowany lud oskary ich o wywoanie zarazy przez zatrucie studni. W caej Europie rozpoczy si czystki. Jest wiele dowodw na to, e ydzi to faktycznie zrobili, wrzucajc zakaonych ludzi do studni i innych rde wody, w celu rozprzestrzeniania zarazy i tym samym likwidacji wikszoci Biaej populacji. Papie Klemens VI potpi te oskarenia przeciwko ydom, uznajc je za kamstwa i stara si zwrci uwag, e duma bya rwnie miertelna w krajach, gdzie nie byo ydw, cho nie byo to atwe 399

Odwieczna Religia Natury ani do potwierdzenia, ani do obalenia. Ponadto, stanowczo zagrozi ekskomunik tym ludziom, ktrzy brali udzia w masakrach, nazywajc ich fanatykami. Niemniej jednak, Hiszpanie nadal zabijali ydw. W 1391 r. w Kastylii zmasakrowano kilka tysicy ydw. W rezultacie, wielu z nich pozornie przyjo chrzecijastwo i odtd stali si znani jako Conversos lub Marrani. W ten sposb powstaa nowa klasa ydowskich chrzecijan. Niektrzy z nich byli pozornie szczerzy, jednak wikszo, obok uczestniczenia w niedzielnych mszach, potajemnie nadal zbieraa si w synagogach i jada koszerne jedzenie. Tak wic, jako praktykujcy chrzecijanie, zakamuowani ydzi byli teraz wolni od ogranicze naoonych na ich braci z synagogi i mogli przenika do czoowych rodzin Hiszpanii poprzez oenek. Ponadto, otworzyy si przed nimi nowe i bardzo istotne moliwoci jako chrzecijanie mogli teraz sta si ksimi, lub powici swoich synw dla kocioa, by pokaza sw lojalno wobec nowej religii. Spowodowao to, e czasach Izabeli kontrolowali i wykorzystywali Koci Katolicki w Hiszpanii w zadziwiajcym stopniu. Wrd hiszpaskiego kleru byo wielu zakamuowanych ydw, ktrzy dokonywali kpin w czasie mszy i podczas udzielania sakramentw. Jeden z takich kapanw, na przykad, nigdy nie dawa rozgrzeszenia gdy spowiada. Hiszpascy katolicy oczywicie wyraali gorzk niech w stosunku do tego witokradztwa i - nie bez powodu - obwiniali wycznie ydw za powszechne zepsucie w kociele. Prawda jest taka, e starzy hiszpascy chrzecijanie nienawidzili Conversos nawet bardziej ni ortodoksyjnych ydw, ktrych przynajmniej byli w stanie zidentykowa. Wielu Conversos robio sobie kpiny z sakramentw, a gdy szli do spowiedzi, zazwyczaj okamywa spowiednika. ydzi mieli Hiszpani pod obcasem i rabowali swoje oary. Tak wanie, oglnie rzecz ujmujc, wygldaa sytuacja polityczna i religijna w Hiszpanii, kiedy dziesicioletnia Izabela zostaa przywieziona na dwr swojego starszego o 26 lat przyrodniego brata. Gdy ojciec Izabeli zmar, Henryk odziedziczy tron. By teraz Henrykiem IV, krlem Kastylii. *** Izabela bya pikn dziewczyn typu nordyckiego, o jasno-rudawych wosach, uwydatnionym podbrdku, nieco zbyt duym w stosunku 400

Rozdzia 33 do innych gabarytw, niebieskich oczach w ktrych by zielonkawy bysk nakrapiany zotem. W przeciwiestwie do hiszpaskich szlachcianek tego okresu, otrzymaa staranne wyksztacenie. Nauczya si mwi piewajco i elegancko w jzyku kastylijskim, a jej zdolnoci pimiennicze wyrniay si. Studiowaa gramatyk, retoryk, poezj, malarstwo, histori i lozo. Po ojcu odziedziczya namitn mio do muzyki i poezji, a od nauczycieli ktrzy nauczali j na Uniwersytecie w Salamance nauczya si wiele o lozoi Arystotelesa i w. Tomasza z Akwinu. Kiedy ona i jej modszy brat, Alfons, przenieli si na dwr Henryka IV, byli zszokowani niemoralnoci i zdrad ktre go wypeniay. Saby i rozpustny Henryk by hab swego tronu i zdrajc Biaej Rasy. Arcybiskup Toledo, Carrillo, oskary krla Henryka w nastpujcy sposb: Ilo jego grzechw, obrzydliwoci i korupcji jest tak potwornie dua, e nie da si ich wymieni. To haniebna plama na ludzkiej naturze. Arcybiskup doczy do grupy innych niezadowolonych monych w Burgos, ktry opracowali seri niezapomnianych oskare publicznie skierowanych do krla. Owiadczyli oni, e mauretaska stra krla i inni ktrym da wadz, dopucili si gwatw na kobietach zamnych i dziewicach, korupcji, oraz przemocy wobec mczyzn i chopcw wbrew Naturze, a dobrzy chrzecijanie, ktrzy odwayli si to pitnowa byli publicznie bici. Oskaryli krla o zniszczenie wasnoci hiszpaskiej klasy pracujcej, przez umoliwienie Maurom i ydom jej wykorzystywania; o spowodowanie nadmiernego wzrostu cen poprzez dewaluacj pienidza; korupcj urzdnikw; omieszanie wymiaru sprawiedliwoci i wadzy przez pobaanie potwornym zbrodniom i wprowadzanie bdnych ustaw; podburzenie kocioa przez relegowanie dobrych biskupw z ich diecezji i zastpowanie ich hipokrytami i politykami. Naley odda hod Izabeli i jej bratu - ksiciu Alfonsowi - za to, e przeszli niewzruszeni przez t cuchnc, brudn dworsk atmosfer, a ponadto wynieli stamtd dozgonn nienawi do wczesnej moralnoci i jej przyczyn, ktre upatrywali wrd muzumanw i ydw. Na dworze byo wiele intryg, a krlestwo targay walki i rewolucje. Brat Izabeli, ksi Alfons, by pierwszy w kolejce do tronu. Jednak zmar nagle w wieku pitnastu lat. Niektrzy oskaryli krla Henryka lub jego zwolennikw otrucie go, lecz jest to niepotwierdzone. Izabela staa si cennym pionkiem w gierkach politycznych. Chciano, aby jej 401

Odwieczna Religia Natury maestwo zaowocowao cennym sojuszem. Krl Henryk prbowa jak najszybciej wyda j za m za Alfonsa V Afrykaczyka, krla Portugalii, ktry chcia uzyska zgod ksiniczki. Jego konkurentem w tym czasie by ksi Akwitanii, brat i nastpca tronu Ludwika XI, krla Francji. O oenek zabiega rwnie ydowski mulat o zej reputacji, Don Pedro Giron, ktry uzyska zgod krla. Na szczcie, ten lubieny typ, zdeterminowany by polubi Izabel wbrew jej woli, ciko zachorowa i zmar w drodze na dwr krlewski. Gdy ksiniczka Izabela otrzymaa wiadomo o jego mierci, ze zami radoci i wdzicznoci popieszya do kaplicy, aby podzikowa bogu. Po tym wszystkim, kiedy miaa 18 lat wysza za m za ksicia Ferdynanda, dziedzica tronu Aragonii. Don Fernando by modziecem prawie o rok modszym od niej. Zwizek ten rokowa zjednoczeniem wielkich krlestw Kastylii i Aragonii w jedno z najpotniejszych pastw w Europie. Wielu wrogw, w tym przyrodni brat Izabeli - krl Henryk - walczyo z perspektyw takiego przymierza. Niemniej jednak, gdy wreszcie wie o zawartym w tajemnicy maestwie si rozesza , krl Henryk by ju niezdolny do uniewanienia go. Henryk IV Bezsilny zmar 12 Grudnia 1474 roku. Wrd radoci, przepychu i wielkich uroczystoci Izabela zostaa koronowana na krlow Kastylii dzie pniej, 13 Grudnia. Miaa wtedy 23 lata, pikn i dostojn gur. Jej m, ksi Ferdynand, nie mg jej towarzyszy podczas tego wydarzenia. Kiedy dowiedzia si o mierci Henryka i koronacji ony by w Perpignan, dokd uda si wczesn jesieni, aby odbi swego ojca z rk jego wrogw. Krlowa i jej m dobrze zdawali sobie spraw z krlewskich prerogatyw. Izabela miaa by jedyn i najwysz wadczyni Krlestwa Kastylii, a kiedy Ferdynand wstpi na tron mia peni tak sam rol w Krlestwie Aragonii. Zarwno ich wrogowie, jak i zwolennicy dokadali wielu stara by podzieli dwr na dwie frakcje przy pomocy intryg i plotek, lecz odnieli porak. Odtd w sprawach najbardziej publicznych mieli dziaa jako jedna osoba - oboje podpisywali si na wszystkich dokumentach, obie twarze zdobiy wszystkie monety. Nawet jeli konieczno rozdzieliaby ich, ich mio trzymaa ich w zgodzie - wielu ludzi prbowao ich podzieli, ale nie zgodzili si na rozstanie. Nie mogli sobie pozwoli na rnice, jeli chcieli osign gigan402

Rozdzia 33 tyczny cel, jaki ich czeka. Naleao pooy kres anarchii i zaprowadzi porzdek, przywrci presti Koronie, odzyska od bandyckich baronw bezprawnie nadane przez Henryka ziemie Korony, umocni walut, przywrci dobrobyt w gospodarstwach rolnych i przemyle, rozwiza problem ydowski i mauretaski, oraz problem konwersji. Wydawao si to niewykonalnym zadaniem dla modej kobiety i modego mczyzny, ktrzy nie mieli ani wojska, ani pienidzy. Francja i Portugalia byy wrogami. Kastylia bya pastwem chaosu. Sytuacja niezwykle podobna do tej, przed jakiej obliczem stan wielki przywdca, Adolf Hitler, gdy odziedziczy podupade, podzielone i zaamane Niemcy w 1933 r. On take mia podzielony kraj. On take mia wewntrznie podzielony nard. Nard udrczony przez ydowski problem i majcy wielu zewntrznych wrogw. Mimo, e Izabela bya niezwykle szczliwa z powodu posiadania ma ktry wspiera j cakowicie w jej staraniach, sia i krzyowy zapa pochodziy gwnie od niej. Niedugo po tym jak Izabela zostaa koronowana na krlow Kastylii, kraj zosta opanowany przez Alfonsa V, krla Portugalii. Ferdynand i Izabela odziedziczyli krlestwa, ktre nie miay wojska ani rodkw nansowych do uformowania armii. Jednake wrogowie Izabeli nie wzili pod uwag jej rodzcego si geniuszu. Przez kilka miesicy ya prawie stale w siodle - jedzia od jednego kraca krlestwa do drugiego, wygaszaa przemwienia, organizowaa konferencje, sdzia i wieszaa zodziei i mordercw. Przedzieraa si sto lub wicej kilometrw przez zimne, grskie przecze by prosi szlachcica o piciuset onierzy. Gdziekolwiek si zjawia, wzniecaa w Kastylijczykach staroytny pomie nienawici do Portugalczykw. Ferdynand zebra wojska z pnocnych prowincji, Izabela natomiast zorganizowaa kilka tysicy ludzi w Toledo i jechaa na ich czele w penej zbroi, jak w. Joanna, by spotka si z mem w Valladolid. Pod koniec czerwca 1475 r. udao im si zebra 42 tys. sabo wyposaonych i sabo zdyscyplinowanych ludzi. Wielu spord nich byo parobkami i uwolnionymi skazacami. Podzieliwszy ich pospiesznie na 35 batalionw, Ferdynand opuci Valladolid w Lipcu i uderzy na poudniowy zachd od rzeki Duero. Po kilku miesicach nieustannej walki Ferdynand wreszcie pokona siy Alfonsa, koczc w ten sposb na razie zagroenie ze strony Portugalii i jej roszczenia do tronu Kastylii. Zwycistwo nad Portugali ustanowio Izabel niekwestionowan 403

Odwieczna Religia Natury wadczyni Kastylii, ale bya to Kastylia trawiona godem i zaraz, ekonomicznie niemal nie do naprawienia. Nikt nie paci swoich dugw i nie byo rodkw do ich egzekwowania. Nieporzdek zazwyczaj wyznacza bieg wydarze. Obywatele nie byli panami na swoim wasnym terenie. Nie mieli do kogo si zwrci w sprawie kradziey i aktw przemocy ktrych dowiadczali. Gwnym zadaniem przed ktrym stali teraz Izabela i Ferdynand byo przywrcenie szacunku do prawa. Aby tego dokona, Izabela i jej m jedzili z miasta do miasta, czasem razem, a czasem osobno, wymierzajc sprawiedliwo bezzwocznie i bez dodatkowych kosztw dla obywateli. Moda krlowa wysuchiwaa zarzutw, uzgadniaa rozwizania, zasdzaa zwroty mienia, skazywaa winnych na mie i jechaa do nastpnego miejsca. W krtkim czasie jej sprawiedliwo napenia kraj konsternacj. Byo to tym bardziej przeraajce, gdy uznano e bya bezstronna i nieprzekupna. Starym zwyczajem, skorumpowani zamoni szlachcice oferowali krlowej ogromne sumy pienidzy by odwie j od cisego egzekwowania sprawiedliwoci. Ale wadczyni wolaa sprawiedliwo od pienidzy. Na przykad, gdy bogaty mieszczanin Alvar Yanes, ktry zamordowa notariusza, oferowa krlowej ogromn sum 40 tys. dukatw za ocalenie jego ycia, ona stanowczo odmwia i jego gowa spada tego samego dnia. Aby unikn podejrze o korupcj, podzielia majtek midzy jego synw, mimo e przysugiwao jej pierwszestwo w jego konskacie. Izabela i Ferdynand dobrze zdawali sobie spraw z faktu, e mahometanie, ktrzy zajmowali poudniow cz Hiszpanii, zbierali siy by ponownie zaatakowa i zdoby pnocn cz tego podzielonego kraju. Nazbyt dobrze wiedzieli rwnie, e ich siy byy rozproszone, podzielone i aonie zbyt sabe, aby sprosta takiej inwazji. Izabela wiedziaa, e byo kilka innych podstawowych przeszkd, ktre naleao usun by kraj zdoa si ujednolici na tyle, aby sprosta takiej inwazji. Koci by skorumpowany i inltrowany przez zakamuowanych ydw, ktrzy zajmowali kluczowe stanowiska, przez co mogli szerzy anarchi i wprowadza w bd podczas jakichkolwiek spi i nadcigajcych kopotw. Jej przyrodni brat, krl Henryk, odda i straci tak wiele ziem Korony, e przychody do krlewskiego skarbca praktycznie nie istniay. W zwizku z tym, ona i jej m zdecydowali o podjciu dwch kolejnych, drastycznych, lecz niezbdnych krokw w celu zjednoczenia kraju i egzekwowania 404

Rozdzia 33 wadzy Korony. Poniewa Koci Katolicki mia ogromn wadz w Hiszpanii w XV wieku, krl i krlowa wiedzieli, e musz pozby si z hierarchii kocielnej kamliwych i perdnych przekonwertowanych ydw, ktrzy teraz udawali chrzecijan, lecz byli gotowi sprzeda koci i kraj przy pierwszej lepszej okazji mahometanom. Postanowili powoa instytucj Inkwizycji, by raz na zawsze oczyci koci z tej obcej grupy, ktra nie bya ani hiszpaska, ani chrzecijaska. Izabela zdawaa sobie spraw e zanim stawi czoa Maurom z poudnia, musi pokona wrogw w swoim wasnym kraju. Wrd tych wrogw byli nie tylko ortodoksyjni ydzi, ale take zakamuowani ydzi, Conversos, ktrzy przeniknli do hierarchii kocioa. Wiedziaa, e to ydzi sprowadzili do kraju mahometan i zawsze byli wrogiem wewntrznym, ktry sympatyzowa ze znienawidzonymi Maurami i czsto udziela im pomocy. Po potajemnym uzyskaniu papieskiego pozwolenia na utworzenie inkwizycji dwa lata wczeniej, maonkowie mogli teraz rozpocz proces na dobre. ydzi nie tylko zdeprawowali i zanieczycili sam Koci Katolicki, ale mieli rwnie czynny udzia w rozpowszechnianiu albigeskiej herezji. Byo to nauczanie samobjczych zasad, a wyznawcy czsto odmawiali przyjmowania posikw, umierali z godu lub nawet zabijali chore dzieci. Mamy tu kolejny przykad hamujcego i niszczcego Bia Ras nauczania, pochodzcego od ydw i rozpowszechnianego przez nich. To wanie ze wzgldu na albigeski problem, Inkwizycja zostaa powoana do ycia. Sama Inkwizycja nigdy nie skazaa nikogo na mier. Inkwizytorzy udawali si do konkretnego miasta i wzywali wszystkich heretykw do stawienia si i wyznania grzechw w okrelonym czasie, zazwyczaj w cigu trzydziestu dni. Ci, ktrzy to uczynili, byli traktowani agodniej. Wizie, ktry zosta uznany winnym i odmwi wyrzeczenia si herezji, by przekazywany inkwizytorom pastwowym i uznawany za zdrajc. W praktyce, dwie osoby na stu oskaronych byy skazywane na mier. Niektrzy byli wizieni, inni zostali uwolnieni. Tortury byy stosowane tylko w ostatecznoci, ale starano si ograniczy ich uycie. Tymczasem, stao si zupenie oczywiste, e mahometanie robili zdecydowane kroki w kierunku podboju caej Europy. W 1479 405

Odwieczna Religia Natury r. sutan Mehmed II Zdobywca drog morsk wyldowa na wyspie Rodos. Kiedy w nastpnym roku Rycerze w. Jana wyparli go z wyspy, ten wprawi ca Europ w osupienie napadajc na wybrzea Italii. Jego zgraja pustoszya wybrzea Apulii, a 11 sierpnia 1480 r. wzia szturmem miasto Otranto w Krlestwie Neapolu. Spord 22 tys. mieszkacw, barbarzycy sptali sznurami i pozostawili na mier w strasznych mczarniach 12 tys. Wycili w pie wszystkich kapanw, a na wzgrzu za miastem, obecnie znanym jako Wzgrze Mczennikw, zabili wielu jecw ktrzy odmwili przyjcia mahometanizmu, ich ciaa natomiast rzucili psom. Apatia woskich ksit bya niesamowita. Osabieni i kontrolowani przez ydowskich lichwiarzy pozostawali rozdarci i cakowicie bezradni. Na przykad, krl Neapolu by w stanie wojny z Florencj, a jego syn Alfons, ksi Kalabrii, 240 km dalej bra udzia w wojnie toskaskiej. I tak to si toczyo. Panika ogarna hiszpaskie krlestwa. Ludzie pytali, co by byo gdyby Turcy przybyli ze wschodu, a Maurowie z Grenady przypucili atak na poudniow Andaluzj. Kastylia bya bez wtpienia w przededniu wojny. Wojny, w ktrej potrzebowaa kadej pary rk. Dodatkowo, w jej granicach kryli si wewntrzni wrogowie. Wrogowie, ktrzy wzbogacili si jej kosztem w przeszoci i dawali dowody swej sympatii znienawidzonym, strasznym mahometanom. Tymi wrogami byli ydowscy Conversos pastwo w pastwie. Ldowanie Turkw we Woszech przypiecztowao los Conversos. Pierwsze postpowanie Inkwizycji w Kastylii odbyo si 6 lutego 1481 r. W tym samym czasie duma szalaa w caej Hiszpanii. Conversos byli strasznie zaniepokojeni, a w kocu zaczli ucieka z Sewilli. Kilku z najpotniejszych Conversos spotkao si w katolickim kociele w San Salvador, aby omwi metody samoobrony. Zebrali si tam katoliccy ksia, zakonnicy, sdziowie i urzdnicy. Wszystkich byli pochodzenia ydowskiego i wszyscy byli tajnymi wrogami Kocioa Katolickiego i samej Hiszpanii. Diego de Susan, rabin ktrego majtek oszacowano na 10 mln maravedis (wczesna hiszpaska waluta), w pomiennym przemwieniu domaga si by opiera si Inkwizycji z caych si. Wiedzieli, gwne siy miasta byy w ich rkach, tote postanowili zebra onierzy i zabi swoich wrogw, a tym samym zemci si. Szczliwym trafem, Izabela dowiedziaa si o tym spisku i jego przywdca zosta schwytany. Susan i jego bogaci wsplnicy zostali postawieni przed sdem. Kilku z nich 406

Rozdzia 33 przyznao si i wyznaczono im do wykonania pokuty, natomiast szeciu z liderw krgu zostao uznanych za zatwardziaych heretykw i przekazano ich wieckim wadzom miasta. Egzekucj szeciu spiskowcw przeprowadzono poza murami miasta, gdzie zostali zwizani i spaleni. Wykonanie wyroku na Susanie odbyo si 3 dni pniej. Tysice Conversos uciekao teraz w panice we wszystkich kierunkach - niektrzy do Portugalii, inni do Woch, gdzie w czasach przeladowa ydzi zawsze mogli liczy na protektorat papiea. I tak kryli od miasta do miasta. Nawet inkwizytorzy byli zdumieni, jak duy procent Conversos by zaangaowany w osabianie kocioa, ktremu lubowali wierno, podczas gdy spiskowali przeciwko Koronie i krajowi. W cigu ostatnich piciu stuleci pisarze wrodzy wobec Hiszpanii i Kocioa Katolickiego rozpowszechnili szalenie przesadzone spisy dotyczce hiszpaskiej Inkwizycji. Prawda jest taka, e za panowania Izabeli spalono ok. 2 tys. osb, w tym nie tylko zakamuowanych ydw, ale bigamistw, bluniercw, kocielnych szabrownikw, faszywych mistykw i pozostaych przestpcw. Opinia publiczna niewtpliwie aprobowaa Inkwizycj i Izabela zawsze mwia o tym z dum. ydowscy pisarze, ktrzy zdominowali nasz literatur w cigu ostatnich piciu wiekw, oskaraj Izabel o wprowadzenie intelektualnej zgnilizny do Hiszpanii wraz z Inkwizycj. To oczywicie jest wielkim kamstwem. ycie intelektualne Hiszpanii nigdy nie byo bardziej energiczne ni w kolejnym wieku po powoaniu do ycia Inkwizycji. By to okres Cervantesa, Lope de Vegi i Calderona, zoty wiek hiszpaskiej literatury. W tym czasie zaoono najlepsze hiszpaskie szkoy i uniwersytety, a zagraniczni uczeni przybywali do tego kraju i byli wyrniani. Medycyna i inne nauki przeyway swj najbardziej znaczcy rozwj. Hiszpaski przemys i handel nigdy nie byy tak dobrze rozwinite, a porzdek w kraju i jego presti za granic nigdy nie byy tak wysokie jak w XVI w., kiedy Hiszpania staa si nowym imperium, ktre swym blaskiem przymio ca Europ i obie Ameryki. Bez wtpienia, gwn przyczyn tego wielkiego odrodzenia Hiszpanii byo jej (czciowe) oczyszczenie si z ydowskiej zarazy. Te wewntrzne porzdki nie nadeszy zbyt szybko. Mahometanie byli zdecydowani podj prb podboju caej Europy. Podstpny Maur, Abu I-Hassan Ali, przywdca muzumanw z Grenady, wzi 407

Odwieczna Religia Natury szturmem miasto Zahara w Boe Narodzenie 1482 r. i by w odlegoci 25 km na poudniowy wschd od Sevilli. Czy Izabeli podobao si to czy nie, stana w obliczu najwikszego kryzysu w swoim yciu i co byo dla niej charakterystyczne - bya zdeterminowana do walki. Izabela postanowia zakoczy panowanie Maurw na poudniu, nie wane jak dugo mogo to potrwa. Wraz z pomoc ma poprzysiga dokona tego, o czym marzyli wszyscy dobrzy wadcy Kastylii, czego nie udao si dokona jej ojcu, a co Henryk Bezsilny zaniedba. Krl mia prowadzi hiszpaskie wojska na krucjat, a trzydziestoletnia krlowa, bdc w szczytowej formie, rekrutowaa agentw, komisarzy, nabywaa amunicj, powoywaa pielgniarki oraz sztaby polowe. Nie jest tutaj moim celem aby pisa o krwawym przebiegu wojny, ktra szalaa przez dziesi kolejnych lat. Byo wiele zniechcajcych poraek i wielokrotnie krlowa bya na skraju rozpaczy. W rzeczywistoci, wyniki dziaa wojennych niejednokrotnie byy takie, e wielu by si zwyczajnie zaamao, ale ona ze sw elazn determinacj dya nieustannie do celu. Jednoczenie prowadzia kampani przeciwko Conversos. Bez Inkwizycji i jej zaoe prowadzenie wojny byoby beznadziejne. Bya to nowa era prochu i armat. Do prowadzenia tej wojny potrzebna bya cika artyleria, ktr transportowano z Francji, Niemiec i Woch. Izabela wybraa jedyne sensowne rozwizanie uywaa skonskowanego mienia ydowskich Conversos by snansowa zakup amunicji i zapasw potrzebnych do prowadzenia wojny przeciwko Maurom. Nie tylko toczya wojn przeciwko zdradzieckim Conversos i agresywnym muzumanom, ale do czasu zwycistwa nad Maurami urodzia pite dziecko. Ponadto, w cigu tych wojennych lat zacza uczy si aciny, tak aby mc zrozumie zagranicznych dyplomatw bez koniecznoci polegania na tumaczach. Odwaga, zapa i determinacja Izabeli i jej ma w kocu si opaciy. Po dziesiciu latach wojna si skoczya i 2 stycznia 1492 r. przywdca Maurw, Boabdil, wyszed, podda miasto i wrczy klucze do niego krlowi Ferdynandowi, ktry z kolei odda je krlowej, ktra nastpnie przekaza je najstarszemu synowi - ksiciu Janowi. Srebrny krzy krucjaty pojawi si na wysokiej wiey miasta wraz z ag Santiago. Po raz pierwszy od 770 lat Biaa Rasa panowaa w Grenadzie. 408

Rozdzia 33 Rok 1492 by wspaniaym rokiem dla Hiszpanii, dla Izabeli i dla Biaej Rasy. By to rok, w ktrym Maurowie zostali wypdzeni z Hiszpanii. By to rok, w ktrym Krzysztof Kolumb, pod patronatem krla Ferdynanda i krlowej Izabeli, odby podr do Nowego wiata i odkry Ameryk. By to take rok, w ktrym hiszpaska para krlewska podja decyzj by oczyci reszt kraju ze zdradzieckiego wroga ortodoksyjnych ydw. Ustanawiajc Inkwizycj, Izabela miaa na myli gwnie ochron Kocioa Katolickiego i wypdzenie zakamuowanych ydw z jego hierarchii. W duym stopniu odniosa w tym sukces. To jednak wcale nie wpyno na ortodoksyjnych ydw, czyli tych, ktrzy pozostali lojalni wobec swojej judaistycznej wiary. Odkrya, e oni nadal w duym stopniu omamiali kraj i szkodzili mu, zdradzajc Hiszpani muzumanom na kadym kroku i posiadajc ogromne iloci bogactwa i wadzy. Ponadto, stale namawiali ydw do konwersji na chrzecijastwo i dokonywania aktw witokradztwa i przestpstw przeciwko kocioowi. Bernldez, wczesny hiszpaski historyk, pisze o ydach: Oni a [ydzi] yj gwnie w wikszych miastach, tych najbogatszych, dobrze prosperujcych i posiadajcych yzne ziemie. Wszyscy s kupcami, poborcami podatkowymi, zarzdcami nieruchomoci, krawcami, szewcami, kurierami, tkaczami, jubilerami, lub wykonuj podobne zawody . Nigdy nie pracowali na roli ani nie byli robotnikami, cielami czy murarzami, za to wszyscy poszukuj zawodw gdzie w atwy sposb zarabia si pienidze maym nakadem pracy. To przebiegli ludzie... Ferdynand i Izabela w kocu zdecydowali e ydzi rujnuj Hiszpani i e nic nie usunie korzenia kopotw lepiej, ni wygnanie ich z krlestwa. W ostatnim dniu marca 1492 r. wydali edykt, nakazujcy wszystkim ydom opuszczenie krlestwa najpniej do dnia 1 lipca, bez zabierania ze sob zota, srebra, czy monet. W dniu 2 sierpnia, dzie przed tym jak Kolumb popyn do Ameryki, ydzi musieli opuci Hiszpani, chyba e zostali ochrzczeni i przeszli na chrzecijastwo. Okoo 160 tys. ydw opucio Hiszpani. Niektrzy wypynli Kartageny w kierunku Afryki, inni poszli do Arkilli a stamtd do Fez w mauretaskich krlestwach w Afryce. Jeszcze inni podyli do Portugalii i zapacili spory okup aby mc przekroczy granic. Byli te tacy, ktrzy udali si do Nawarry we Francji, inni natomiast 409

Odwieczna Religia Natury przedzierali si na Bakany. Pozostaa jednak dua liczba osb pochodzenia ydowskiego, prawdopodobnie a 3 lub 4 mln, ktre zostay ochrzczone jako chrzecijanie. Wielu z nich zostao przyjtych jako uchodcy przez papiea Aleksandra VI w Rzymie. Wydaje si, e ydzi zawsze mogli liczy na papiea, ktry chroni ich skr zawsze gdy stawali si nieznoni w krajach, ktre niszczyli. Nie jest to zbyt dziwne, zwaywszy e ydzi stworzyli chrzecijastwo i - bez wtpienia - kontrolowali papiestwo w Rzymie w cigu nastpnych stuleci. Ich kliki w istocie kontroluj Koci Katolicki, uywajc go jako narzdzia do obniania inteligencji i wypaczenia zdrowych instynktw Biaej Rasy. Za pomoc ydom w tamtym czasie papie Aleksander VI, ktry urodzi si w Hiszpanii, zosta pogardliwie okrzyknity w swojej ojczynie Marrano i ydem. Krlowa Izabela ya jeszcze 12 lat po historycznym roku 1492. W tym czasie dostpia wielu zaszczytw, ale te dowiadczya wielu niesnasek w krgu wasnej rodziny. W tym miejscu chciabym jednak opuci ju jej histori, gdy najwaniejsze dokonania zostay ju opisane. Opowie o jej yciu to wspaniay epos w historii Biaej Rasy. Gdyby nie ona, Europa zostaaby najprawdopodobniej opanowana przez czarnych muzumanw z Afryki i byaby dzi zamieszkiwana przez skundlon ras mulatw. Jej geniusz, zapa i determinacja powinny by drogowskazem dla wszystkich czonkw Biaej Rasy. Moemy wiele si nauczy z historii jej walki, zarwno z tego co udao si jej osign, jak i z tego co si nie powiodo. Osignicia Izabeli s ogromn inspiracj dla wszystkich czonkw Biaej Rasy i moemy by bardzo dumni z tej wielkiej kobiety. Historia jej ycia udowadnia nam, e kiedy wydaje si e nasza Biaa Rasa signa dna, e ydzi cakowicie zniszczyli ostatnie strzpki przyzwoitoci, skorumpowali wadz, zrujnowali pastwo i wszystkie jego instytucje, i gdy sytuacja wydaje si beznadziejna i rozpaczliwa, zaledwie jedna, genialna, zdeterminowana osoba o elaznej woli moe zmieni bieg historii. Widzielimy jak Hiszpania bya udrczona przestpczoci, wewntrznie podzielona, zmagaa si z godem i zaraz, oraz bya zagroona przez wrogw wewntrznych i zewntrznych. Widzielimy jak korupcja trawia kraj, poczwszy od krla, a skoczywszy na wieniaku. Widzielimy jak czarni Maurowie z Afryki podbili i zawaszczyli sobie poudniow cz Hiszpanii i grozili pod410

Rozdzia 33 bojem nie tylko z reszty tego kraju, ale te caej Europy. W wieku 23 lat krlowa Izabela nie moga zmierzy si z bardziej beznadziejn i rozpaczliw sytuacj. Niemniej jednak, w cigu kolejnych dwudziestu lat swego panowania, dziki nieposkromionej woli, odwadze i determinacji, pokonaa wszystkie te nieszczcia. Pokonaa je i przywrcia Hiszpanii jej wietno, a co wicej, wzniosa j na nowe, nigdy dotd nieosignite wyyny. Za panowania Izabeli Hiszpania rozkwita, a w nastpnym stuleciu, czciowo oczyszczona z ydw, staa si najwiksz potg w Europie, zbudowaa potne imperium w Nowym wiecie i rozwina sztuk, literatur i handel do poziomu nigdy wczeniej nieosignitego w jakimkolwiek innym kraju Starego Kontynentu. Mamy rwnie wiele do nauczenia si z popenionych przez ni bdw. Jej najwikszym bdem byo jej przywizanie do religii chrzecijaskiej, a nie realizacja podstawowych wartoci, jakie wyznaczao jej wielkie rasowe dziedzictwo. Bya ona w stanie osign to, co zrobia nie z powodu religijnych wytycznych, ale ze wzgldu na jako krwi, ktra pyna w jej krlewskich yach. Z powodu uzalenienia od chrzecijastwa, pozwolia, aby zdominowane przez ydostwo papiestwo kilkukrotnie pokrzyowao jej stanowcze plany wygnania z kraju ydowskiej zarazy. I w tym cay problem. Popenia krytyczny bd, uznajc ydw za religi, a nie pasoytnicz ras, ktr s. Zrobia fatalny bd, umoliwiajc im wyznawanie chrzecijastwa i prbujc ich nawraca, zamiast wygna ich z kraju. Popenia rwnie powany bd umoliwiajc podbitym Maurom pozosta w Hiszpanii, prbujc nawraca ich na chrzecijastwo, lub pozwalajc im sta si pokojowymi obywatelami krlestwa. Powinna bya wygna ich co do jednego przez Morze rdziemne z powrotem do Afryki, tak aby ani wtedy, ani w kolejnych pokoleniach nie zatruwali hiszpaskiej krwi. Zrobia niewybaczalny bd, pozwalajc 3 lub 4 mln ydw, podstpnie wyznajcych chrzecijastwo, pozosta w Hiszpanii. Powinna bya wyeliminowa ydowski problem Conversos cakowicie, tak samo jak robia Inkwizycja z osobami ktrym udowodniono herezj, lub przegoni ich cakowicie. Majc do energii i odwagi by oczyci kraj z tych zdradzieckich obcych elementw - ydw i Maurw - powinna bya wykona zadanie cakowicie i dokadnie, jednak pozwolia milionom tych Semitw (Maurw i ydw) pozosta w swoim kraju i nadal zanieczyszcza Bia rasow krew hiszpaskiego ludu. Od wiekw Hiszpanie pac 411

Odwieczna Religia Natury wysok cen za ten bd i dzisiejsza Hiszpania jest zamieszkana przez duy odsetek rasy skundlonej mauretask i ydowsk krwi. Tego ju nigdy si nie cofnie. Pomimo pozornej konwersji, ydzi pozostali ydami wiecznymi zdrajcami, spiskowcami i wrogami Hiszpanii. We wsppracy z ydami z Anglii, Francji i z innych krajw, w cigu kolejnych kilku wiekw usiowali zaszkodzi rozwojowi handlowemu i gospodarczemu Hiszpanii, czsto zdradzajc sekrety jej wrogom. Trzeba uczciwie przyzna, e Izabela nie ponosi za to winy. ydzi mocno zatruli Hiszpani ponad dwanacie wiekw przed jej panowaniem, a Muzumanie zakorzenili si w Hiszpanii wiele wiekw przed jej narodzinami i zajmowali poow Hiszpanii w czasie, gdy bya koronowana na krlow. Ale jej determinacja i jej zapa niewtpliwie pohamoway dalsze pogorszenie sytuacji w Hiszpanii i zdecydowanie przyczyniy si do tego, e Arabowie i muzumanie nie zajli reszty Hiszpanii i prawdopodobnie caej Europy. Bez cienia wtpliwoci, to wielka krlowa cofna i opnia napyw ydw i muzumanw na wiele wiekw. Przede wszystkim, i to naley rwnie podkreli, udowodnia nam wszystkim, co potra zdeterminowany Biay Czowiek: poprzez zapa i zaangaowanie, przez organizacj i przywdztwo, ydowskie jarzmo moe zosta przerwane. Izabela, podobnie jak Adolf Hitler, uczynia to za ycia,. Niech to bdzie ogromna inspiracja dla nas wszystkich. Dokonajmy tego rwnie w naszych czasach.

412

Rozdzia 34

Mormonizm lepsze oszustwo


Podczas gdy mahometanizm jest najszybciej rozwijajc si religi na wiecie, take religia mormonw, ktr lepiej mona okreli jako Koci Jezusa Chrystusa witych w Dniach Ostatnich jest, procentowo, najszybciej rozwijajc si religi w dzisiejszej Ameryce. Chocia nie jest dua w porwnaniu do gwnych religii, twierdzi si, e Koci Mormonw ma teraz ponad 3 mln wyznawcw. Uwaam, e religia mormonw jest lepsz religi dla Biaych Ludzi ni chrzecijastwo, jednak jestem przekonany e podobnie jak chrzecijastwo, jest to wielkie oszustwo i totalna mistykacja. Istnieje jednak kilka wanych rzeczy, ktrych moemy nauczy si od mormonw i dlatego rozwaamy t religi wraz z trzema innymi wielkimi religiami wiata. To da nam odpowied na pytanie, czy istnieje w ogle moliwo, aby rozpocz i propagowa now religi w czasach wspczesnych? Religia Mormonw dobitnie odpowiedziaa nam tak, poniewa zapocztkowano j niespena ptora wieku temu. Inn potrzebn nam lekcj, ktrej moemy si nauczy z obserwacji tej stosunkowo nowej religii jest to, co sprawia, e ta religia rozprzestrzeniania si i jakich technik moemy uy do szerzenia i propagowania naszej nowej religii - Twrczoci. Religia Mormonw zostaa zaoona przez Amerykanina o nazwisku Joseph Smith, ktry urodzi si w Vermont, w 1805 r. W 413

Odwieczna Religia Natury wieku 10 lat przenis si on z rodzicami do miasta Palmyra, w stanie Nowy Jork. W jego 15 roku ycia rodzina przeprowadzia si do ssiedniej miejscowoci - Manchester, i to wanie tutaj Joseph Smith, jak twierdzi, dowiadcza dziwnych wizji i zacz mie kontakt z anioami przesyanymi mu przez boga. Przed ukoczeniem 18 lat dowiadczy kilku z tych wizji i wizyt z zawiatw. W transie tym powiedziano mu, e otrzyma zote tablice. Mia rwnie otrzyma zestaw przezroczystych okularw skalnych, ktre nazyway si Urim i Tummim, co miao pomc mu przetumaczy dziwne staroytne pisma w jzykach aramejskim, hebrajskim i egipskim, w ktrych tablice te rzekomo wyryto. Anio Moroni objawi Josephowi Smithowi, e schowa wite zapiski w roku 420 n.e. na wzgrzu Cumorah. Od imienia Mormon, ojca Moroniego, prawdopodobnie wywodzi si nazwa Mormoni. Smith przystpi nastpnie do tumaczenia tych tablic, dyktujc ich tre z kapelusza kilku swoim wsppracownikom. To wszystko wydaje si niezwykle dziwne, i z pewnoci takie jest. Przypomina mi si historia przypisana generaowi Grantowi - gdy nieznajomy podszed do niego, ucisn mu do i zapyta: Markiz Queensbury, jak sdz?, na co Grant mia odpowiedzie: Kady kto uwierzyby w co takiego, bdzie na tyle gupi, aby uwierzy w cokolwiek. W kadym razie, przetumaczona na jzyk angielski Ksiga Mormona, ktr nazwano now Bibli mormoskiego wyznania, zostaa opublikowana w 1830 r., W tym samym roku Joseph Smith zorganizowa Koci Jezusa Chrystusa witych w Dniach Ostatnich. Oryginalne tablice nastpnie zostay zabrane przez anioa Moroni i ukryte, aby nikt inny nie mg ich oglda. Bardzo przekonujce. Smith i jego zwolennicy utrzymuj, e w 1829 r. Smith zosta wywicony przez Jana Chrzciciela i mianowany na Apostoa. 6 kwietnia 1830 roku Koci Jezusa Chrystusa witych w Dniach Ostatnich powsta w Fayette, w stanie Nowy Jork, z Josephem Smithem jako pierwszym prorokiem. Wyznawcy zostali wywiceni by i i gosi sowo i nowe wyznanie zaczo si szybko rozprzestrzenia. witynia zostaa zbudowana w Kirkland, w stanie Ohio, Missouri stao si centrum a Nauvoo w stanie Illinois zostao siedzib innej grupy. Mormoni popadli w nieask i byli przeladowani w wielu krgach, gwnie z powodu przyzwolenia na poligami. Cige przeladowania wiody ich dalej na Zachd. Wreszcie Smith zosta zamordowany 414

Rozdzia 34 w Carthage, w stanie Illinois, 27 czerwca 1844 r., a przewodnictwo przej agresywny zwolennik o nazwisku Brigham Young. Aby unikn dalszych przeladowa, mormoni zgodzili si opuci Illinois, ale z powodu pewnych luk w prawie, czci mieszkacw osady Nauvoo zostaa zaatakowana i zgadzona tu po wyruszeniu. W ich 1500-kilometrowym marszu do basenu Wielkiego Jeziora Sonego, Mormoni stracili kolejny tysic swoich wyznawcw. Tutaj, nad Sonym Jeziorem mieszkali przez pewien czas w pokoju i stworzyli wielk wityni Salt Lake City. To stamtd religia mormonw rozprzestrzeniania si na cay wiat. O czym mwi religia mormonw? Ksiga Mormona jest bardzo nieciekawa w czytaniu. W rzeczywistoci, jest tak nudna i mudna, e jest prawie niemoliwe, przynajmniej dla mnie, aby przeczyta wszystko. Z ca stanowczoci uwaam, e zawiera bardzo mao rzeczy inspirujcych. Mimo e jest to XIX-wieczny przekad czego, co wedug mormonw zostao napisane przez kilka osb w cigu okoo tysica lat (od 600 r. p.n.e. do ok. 400 r. n.e.), jzyk to XV-wieczna elbietaska angielszczyzna. Jako e Egipcjanie, Hebrajczycy i Aramejczycy nie mwili XV-wiecznym elbietaskim angielskim, a XIX-wieczni Amerykanie rwnie nie mwili w ten sposb, mona si zastanawia, dlaczego Smith wybra taki wanie styl w przekadzie tego rzekomo archaicznego tekstu. Niewtpliwie, Smith uwaa, e naladujc jzyk biblijny (Biblii Krla Jakuba), bdzie mg nada caoci bardziej mistyczn i religijn powiat, a tym samym uczyni jego nowo zmylone pisma bardziej wiarygodnymi i moliwymi do zaakceptowania. Zakres Ksigi Mormona odpowiada judeochrzecijaskiej Biblii, jednak historia ktr opowiada jest zupenie inna. Ksiga Mormona mwi o grupie ludzi z plemienia Manassesa, ktrzy opucili Jerozolim w 600 r. p.n.e., a jakie 8-10 lat pniej przepynli przez Ocean Indyjski i Pacyk na Pkul Zachodni. Nastpnie przechodzi w wyjtkowo nudn i uciliw narracj o perypetiach, sukcesach i porakach potomkw tych ludzi, a w kocu dochodzi do likwidacji reszty z nich przez ich wrogw w 421 r. n.e. na wzgrzu, ktre obecnie znajduje si w stanie Nowy Jork, a gdzie Joseph Smith pono znalaz ich zapiski ok. 1400 lat pniej. Ta dziwna historia mwi take e ludzie ci w roku 122 p.n.e. odkryli ukryte zapiski, take na metalowych tablicach, ktre to mwiy o wczeniejszej migracji innej grupy osb z rasy Adama z Azji 415

Odwieczna Religia Natury na Pkul Zachodni w roku 2000 p.n.e. Ludzie ci rzekomo mieszkali w tej czci wiata dotd, a ich potomkowie zostali zgadzeni w wojnie domowej w roku 590 p.n.e. Mamy tu wic przedstawion dug i zagmatwan histori dwch rnych grup ludzi, ktrzy najwyraniej maj by potomkami Adama i ktrzy wyemigrowali do wiata Zachodniego w czasach staroytnych; jedna grupa ya tam od 2000 r. p.n.e. do 590 r. p.n.e., a druga od 590 r. p.n.e. do 421 r. n.e. Tylko dlaczego trzeba byo zmyla tak dugie, ponure opowieci o tych ludziach, aby stworzy now religi? Trudno mi to poj. Mimo tego e historia ta jest zupenie inna od tej w Starym Testamencie i e zestaw bohaterw te si rni, w pkt. 8 Trzynastu artykuw wiary Kocioa Mormonw czytamy: Wierzymy, e Biblia jest sowem Boym, jeeli jest poprawnie przetumaczona; wierzymy take, e Ksiga Mormona jest sowem Boga. To jakby powiedzie, e wierz w Bibli, o ile jest ona poprawna, a zarazem wierz rwnie w teori ewolucji, ktra jest bardziej poprawna. Te dwie ksiki - judeochrzecijaska Biblia i Ksiga Mormona s cakowicie sprzeczne i inne. Ktokolwiek twierdzi e wierzy w obie, najwyraniej wykazuje objawy schizofrenii. Nie wdajc si w dalsze szczegy na temat Ksigi Mormona, uwaam, e historie w niej zawarte s wypocinami nadpobudliwego i niezrwnowaonego umysu, ktre nie podaj adnych konkretnych informacji na temat czegokolwiek. Fakt, e Joseph Smith przedstawia pisemne owiadczenie podpisane przez trzech wiadkw, a pniej ma jeszcze wicej wiadkw potwierdzajcych, e rwnie widzieli zote tablice z rycinami, moim zdaniem nie brzmi zbyt przekonujco. Przypomina mi to histori przedstawion w innym rozdziale tej ksiki, ktra mwi o czowieku, ktry stara si wyda czek na 10 tys. dolarw, jeden i ten sam w kko i twierdzi e jest to genialne, i mia wielu wiadkw, ktrzy to potwierdzali. Niemniej jednak, wszystko to rwnie opierao si tylko na powiadczeniach, z ktrych na dobr spraw nic nie wynikao. Bd co bd, ta grupa gorliwych fanatykw zapocztkowaa now religi i z wielu wzgldw jest ona lepsza ni chrzecijastwo. Mormoni w pewnym stopniu rwnie polaryzuj si wok Jezusa Chrystusa, Mojesza, ydw itd. i, o dziwo, maj take okrojon wersj Kazania na Grze. Mog wic powiedzie, e jest to lepsze oszustwo, jednak niewiele lepsze. 416

Rozdzia 34 Niemniej jednak, wydaje mi si, e dzisiejszy mormon jest prawdopodobnie bardziej pracowity, bardziej praworzdny i bardziej odpowiedzialny ni przecitny Biay Czowiek. Bardzo niewielu z nich yje z opieki spoecznej i cakiem dobrze sobie radz. Przede wszystkim, nie d do zaspokajania czarnuchw, jak czyni to wikszo wyzna chrzecijaskich, ani nie promuj integracji z nimi. Wszystko to jest zasug samych mormonw, a take ich religii, niezalenie od jej kcyjnego pochodzenia. To, co szczeglnie nas interesuje w religii mormonw to fakt, e jest to jedna najszybciej rozwijajcych si nowych religii. To jest powd, dla ktrego analizuj ten temat, i na to chcemy szczeglnie zwrci uwag. Nie trudno znale powd. To jest ten sam powd, ktry odpowiada za szybki rozwj wiadkw Jehowy, innej dziwnej sekty. Zarwno wiadkowie Jehowy jak i mormoni szybko rosn w si, poniewa realizuj oni agresywny program wasnej reklamy, promocji i propagandy. Gdy wiadkowie Jehowy pojawiaj si w drzwiach i przekazuj kopi swojej Stranicy, wydaj si by raczej apologetyczni i nieco niemiali w swoim podejciu. Mormoni natomiast, w przeciwiestwie do nich, gdy pojawiaj si w tych samych drzwiach, a kipi ufnoci i entuzjazmem. Zazwyczaj w swojej kampanii rekrutacji i nawracania mormoni wysyaj dwuosobowe zespoy modych ludzi. Gdy staj oni u Twych drzwi, s schludnie ubrani, umiechnici, uprzejmi i peni entuzjazmu. Grzecznie pytaj, czy mog zaj kilka minut Twojego czasu, aby przekaza Ci kilka bardzo wanych informacji na temat ich religii. Poniewa ich wygld jest atrakcyjny, s przyjani i peni entuzjazmu, najczciej zostaj zaproszeni do rozmowy, co oczywicie jest bardzo wanym krokiem w realizacji programu. Wwczas, mog zaj nie tylko kilka minut, ale nawet kilka godzin Twojego czasu, jeeli jeste skonny do tego, i wtedy wykadaj peny program sprzeday swojego produktu: religii mormonw. Poniewa religia chrzecijaska jest tak naprawd produktem kocowym propagandy w najlepszym wydaniu, ktry przy pomocy sw i psychologii nakania ludzi do akceptacji idei kcyjnych i iluzorycznych, nie powinnimy nigdy zapomina, jak wane jest agresywne promowanie propagandy w przekonywaniu ludzi do wasnego sposobu mylenia. Propaganda sama w sobie, jak rzd czy pogoda, nie jest ani do417

Odwieczna Religia Natury bra, ani za. To zaley od rodzaju propagandy jakiej jeste poddawany. Propaganda moe by niezwykle pouczajca, informatywna, i konstruktywna, ale moe by te niezwykle destrukcyjna i samobjcza w swoim dziaaniu. Niemniej jednak, techniki propagandy s zawsze takie same, niezalenie od tego, czy kierunek w ktrym poda jest dobry czy zy. Rzecz ktr trzeba zapamita jest fakt, e propaganda jest niezwykle potnym narzdziem, dziki ktremu mona wpywa na ludzi. Ju wczeniej powiedzielimy, e religia jest niezbdna dla przetrwania ludu i ma szczeglnie ogromne znaczenie dla zbawienia dzisiejszych Biaych Ludzi, a poniewa jestemy teraz w trakcie propagowania i rozpowszechniania naszej konstruktywnej religii, ktra wanie temu ma suy, powinnimy bra przykad z bardzo dobrych lekcji na temat religii mormonw. Lekcje te s nastpujce: 1. Z ca pewnoci mona propagowa now religi wrd dzisiejszych Biaych Ludzi i powinnimy by zachceni do dziaania w ten sposb. W rzeczywistoci, ludzie, a zwaszcza modsze pokolenia, desperacko poszukuj nowego wyznania, w ktrym bd pokada swoje nadzieje. 2. Kluczem do skutecznego upowszechniania i rozprzestrzeniania si takiej nowej religii jest goszenie sowa, przekaz ustny, propaganda i stosowanie odpowiednich technik reklamy. To ostatnie stwierdzenie jest osobnym zagadnieniem i bd omawia je bardziej szczegowo w innym rozdziale. Pamitajmy, co na temat propagandy powiedzia Adolf Hitler: Propagand niebo moesz uczyni niczym pieko, a pieko moe sta si niebem. Nie zapominajmy nigdy, e nie ma nic tak potnego, jak idea, ktrej czas nadszed, a ponadto, e taka idea stanie si niebywale potna tylko wwczas, jeli bdzie umiejtnie i agresywnie promowana przez najlepsze i najbardziej wydajne techniki propagandy. Czas na now wiar, now ide, dla Biaego Czowieka. T wiar jest Twrczo.

418

Rozdzia 35

Chrzecijastwo i komunizm ydowskie blinita


Syszymy dzi jak Koszerni Konserwatyci mwi, e trwa zacieka, intensywna bitwa pomidzy zymi silami komunizmu a uwiconymi siami chrzecijastwa. Prbuj przekona nas, bymy uwierzyli, e to totalna walka pomidzy dobrem a zem. Wmawiaj nam, e te dwie siy s jak dwa przeciwlege bieguny - e s ze sob w cakowitym konikcie. Jest to walka pozorw. Fakt jest taki, e obie te siy s zdegenerowanymi produktami zbiorowego ydowskiego umysu, zaprojektowanymi, by wykonywa jedno i to samo zadanie - zniszczy Bia Ras. Jeli przyjrzymy si bliej tym dwm siom za, ktre przeladuj i drcz umysy Biaych Ludzi od tylu lat, zauwaymy, ze wcale nie le one po przeciwlegych stronach. Dostrzeemy, e obie s po tej samej stronie midzynarodowego ydostwa, wykonujc dobrze zaplanowane zadanie, a mianowicie: mci w gowie Biaemu Czowiekowi, tak by sam pomaga ydowi w zniszczeniu Biaej Rasy. Porwnujc obie doktryny odkrywamy, i s uderzajco podobne i nie przeciwstawne. Waciwie jest tak wiele podobiestw w obu tych programach i w lozoi obu wyzna, e z atwoci mona rozpo419

Odwieczna Religia Natury zna rk jednego twrcy midzynarodowej sieci ydowskiej. Nikt inny, jak ona wanie odpowiada za stworzenie credo chrzecijaskiego oraz credo komunistycznego. Zarwno komunizm, jak i chrzecijastwo potpiaj materializm. Komunizm nazywa te produktywne i kreatywne siy naszego spoeczestwa, ktrym zawdziczamy ogromn cz korzyci pyncych z poytecznoci Biaej cywilizacji, buruazj. Nastpnie rzuca si z niewiarygodn furi na t buruazj i wmawia nam w kko, e musi ona zosta zniszczona. Zamiast uzna zasugi tam, gdzie si nalez, zniesawia i oczernia konstruktywne i produktywne elementy, konkretnie buruazj lub kapitalistw, przedstawiajc ich, jako najwiksze zo. Chrzecijastwo generalnie mwi nam to samo. Powiada nam, e atwiej jest wielbdowi przej przez ucho igielne ni bogatemu wej do krlestwa niebieskiego. Mwi nam, bymy sprzedali co posiadamy i rozdali ubogim. Zdradziecka rada, ktra uczyniaby z nas band wczgw i ebrakw, jeli tylko bymy za ni podyli. Z pewnoci spowodowaoby to zaamanie i rozpad naszego spoeczestwa. Dalej, chrzecijastwo mwi nam: Nie gromadcie sobie skarbw na ziemi, gromadcie sobie skarby w niebie. Nasuwa si prosty wniosek. Nie gromadmy adnych dbr materialnych. Jeli, cik prac, zdylimy ju zgromadzi troch dobytku, pozbdmy si go, oddajmy biednym, a najlepiej oddajmy je kocioowi. Oni je przyjm z wielka ochot. W rezultacie sie tych fantastycznie bdnych porad doprowadzi do tego, e wszystko przejdzie z atwoci w rce ydw, gdy oni nie podpisz si pod takimi gupotami. Maj nadziej zrobi z nas gupcw, w myl starego powiedzenia: gupota i pienidze nie id w parze, co zreszt jest najszczersz prawd. Druga strona medalu wyglda tak, e liderzy zarwno chrzecijascy, jak i komunistyczni, s osobicie strasznymi materialistami. Kiedy przyjrzymy si dziaalnoci Kocioa Katolickiego trwajcej od wiekw, zauwaymy, e podczas, gdy wydziera ubogim ostatni wdowi grosz, sam gromadzi zoto, srebro i drogocenne kamienie w niebywaych ilociach. Mao tego - nabywa take ogromne iloci nieruchomoci. Tak wic Koci Katolicki jest dzi, bez wtpienia, najbardziej zamon instytucj na Ziemi. Nawet w czasach redniowiecza, kiedy szerzyo si ubstwo, gwnie za spraw samego chrzecijastwa, zaobserwowa mona byo ogromne, bogate katedry, 420

Rozdzia 35 budowane w samym centrum tej biedy, z inkrustowanymi zotem otarzami, absydami, sklepieniami, kolumnami i cianami. Przywdcy kocielni przyczynili si do wznoszenia olbrzymich bazylik, katedr, klasztorw, baptysteriw i kociow. Praktycznie wszystkie wymienione byy tak zbyteczne i wielkie w porwnaniu do ubogiego otoczenia tamtych czasw, e wyzywajco wyrniay si bdc gwnym skupieniem wszelkich materialnych dbr - zota, srebra i przepychu architektonicznego. Koci nigdy nie kopota si skadaniem wyjanie, dlaczego byo mu niezbdne takie bogactwo, wystawiane na oczy wiernych, ktrym wmawiano cigle, e zem jest gromadzenie skarbw. Po dzi dzie kocioy budowane s ekstrawaganckie, krzykliwe i dziwaczne. Pienidze zdaj si nie by adn przeszkod. Cytadela duchowego przywdztwa Watykan - take gosi nie gromad skarbw na ziemi, robic zupenie na odwrt. To, co praktykuje, jest szczytem hipokryzji i antytez duchowoci. Chodzi im tylko o to, by gromadzi skarby na ziemi. Watykan zebra sobie aktywa w wysokoci 5,6 mld dolarw, nie wspominajc o nieruchomociach, dzieach sztuki i innych wartociowych rzeczach (dane na rok 1973 dop. tum.). Cieszy si z 1,5 mln dolarw rocznych dochodw, ktre z pewnoci w wikszoci pochodz z tego wdowiego grosza, jak i z ogromnych posiadoci. Warto establishmentu religijnego USA w caoci szacowana jest na 102 mld dolarw. W 1969 r. z 17,6 mld dolarw jakie w USA oddano na cele charytatywne (gwnie na pomoc czarnuchom), 45% (czyli 7,9 mld dolarw) przeznaczonych zostao na cele religijne. To do materialistyczne, jak na religi, ktra wystrzega si ziemskich skarbw i uczy, e krlestwo moje nie jest z tego wiata. Podobnie komunistyczni przywdcy ZSRR, z ktrych praktycznie wszyscy s ydami, skumulowali w swych szeregach najbogatszych ludzi z caego kraju. Podczas gdy zniewolony przez komunizm robotnik haruje 12 godzin dziennie i wraca do ciemnego i brudnego, zatoczonego maego mieszkanka dzielonego z innymi rodzinami, jego ydowscy bossowie posiadaj bogate paace rozsiane po caym kraju. Jed najlepszymi samochodami, prowadzonymi, oczywicie, przez szoferw i jedz najlepsze jedzenie. Ponadto, podruj najlepszymi samolotami, ktre maj do swojej dyspozycji, by lata gdziekolwiek i doglda pracy swoich niewolniczych robotnikw. Ci ydowscy, komunistyczni bossowie zazwyczaj maj do swojej dyspozycji importo421

Odwieczna Religia Natury wane ubrania oraz krawcw i ca wit sucych. Kiedy potrzebuj odpoczynku od zarzdzania swoim niewolniczym imperium, mog spdzi czas w prywatnych willach nad Morzem Czarnym lub maj do wyboru inne rodzaje wyjazdw wakacyjnych, ktre s dostpne na zawoanie. Tak to wyglda w proletariackim, robotniczym raju. Przejdmy do kolejnego podobiestwa. Zarwno komunizm, jak i chrzecijastwo szeroko wykorzystuj terror, zarwno psychologiczny, jak i realny. Niewtpliwie najbardziej makabrycznym, wrednym konceptem jaki zosta wymylony przez zdeprawowany, zbiorowy umys ydowski, jest koncepcja pieka. Czy potracie sobie wyobrazi co bardziej potwornego, ni umieszczenie milionw ludzi w wizieniu, w niezwykle gorcej celi tortur, a potem smaenie ich przez wieczno, bez nawet cienia litoci, nie pozwalajc im umrze? Tymi dobrymi nowinami i wspaniaymi wieciami chrzecijastwo podbija umysy swoich przesdnych i nierozsdnych oar. Fakt, e taka cela tortur jest rzecz nieistniejc, nie oznacza, e nie jest prawdziwym zagroeniem dla tych, ktrym wmawia si, e jest prawdziwa. Jeli np. powiesz dziecku, e dopadnie go potwr i ono niewinnie Ci uwierzy, wtedy to zagroenie staje si realne tak, jakby potwr naprawd istnia. Tak samo jest z piekem. Dla tych, ktrzy przekonani s, e ono istnieje, przeraajca groba wydaje si tak realna, jakby ono naprawd istniao. Jednake chrzecijastwo nie poprzestao na uywaniu tylko terroru psychologicznego. Ci, ktrzy odeszli od ocjalnej drogi wyznaczonej przez koci, ogaszani byli heretykami i natychmiast palono ich na stosach. Idea uywania ognia w takiej, czy innej formie, jako rodka tortur wobec oponentw, zdawaa si opanowywa umysy tych miosiernych chrzecijan. Wedug synnego Zwierciada Mczennikw van Brighta, jakie 33 tys. chrzecijan zostao zgadzonych poprzez spalenie na stosie przez innych tzw. chrzecijan. Przeraajcy typ zemsty. Spord moich przodkw (ktrzy byli mennonitami), 2 tys. mczennikw zostao spalonych na stosach przez tych wiecznie miosiernych chrzecijan. Jedn wyrniajc cech tego obdu palenia na stosach byo to, e zawsze ginli na nich Biali Ludzie. Nigdy nie zdarzyo mi si sysze o czarnuchach poncych na stosach za ich heretyckie przekonania, nie syszaem take nigdy o jakimkolwiek ydzie, ktry miaby spon na stosie za nie podanie ciek wytyczon cile przez judaizm, mimo, e oni w ogle nie wierz w Chrystusa. 422

Rozdzia 35 Ponce stosy nie byy jedynym narzdziem tortur i mierci uywanym przez paajcych miosierdziem chrzecijan, ktrzy tak arliwie szerzyli swe przesanie mioci. W czasie trwania witej Inkwizycji oraz w innych czasach, najpaskudniejsze i najbardziej wyranowane narzdzia tortur, jakie tylko mg stworzy zdeprawowany umys ludzki, byy uywane w celu wymuszenia zezna i ustawienia w szeregu niedowiarkw i heretykw. Zgniatacze kciukw, wodna tortura, stalowy gorset, topienie i wiartowanie, wydubywanie oczu rozgrzanym elazem, elazne dziewice oraz amanie koem - to byy tylko niektre z urzdze uywanych przez tych miosiernych chrzecijan do szerzenia Ewangelii Mioci. Kiedy komunici nadeszli i uywali tortur cielesnych jako jednego z instrumentw podboju, nie mieli w tej dziedzinie do wymylenia zbyt wiele, gdy waciwie wszystko opatentowali ju przed nimi chrzecijanie. Mona si byo tego spodziewa, gdy ydowski kat projektowa narzdzia tortur w obu przypadkach. Koci nie waha si take wszczcia masowego koniktu zbrojnego, by zgnie cae narody, ktre nie chciay podda si jego religijnemu dyktatowi. W rzeczy samej, w XVI, XVII i XVIII wieku, gwnymi przyczynami wojen byy spory religijne, w ktrych jedna grupa religijna, w krwawej rzezi, prbowaa narzuci swoje przekonania religijne stronie przeciwnej. Informacje o uywaniu przez komunistw masowego terroru, zarwno psychologicznego, jak i zycznego, s tak wiee i tak dobrze znane, ze nie musimy si tutaj za bardzo nad nim rozwodzi. W ZSRR ydo-komunistyczny reim zastosowa terror na skal, nieznan dotd w historii. ydzi wymordowali ok. 20 mln najlepszych przedstawicieli Biaej Rasy w tym kraju. Terror i zabjstwa, ktre maj miejsce dzi w ZSRR (dane na rok 1973 dop. tum.) przekraczaj najmielsze wyobraenia umysu przecitnego Biaego Czowieka. Tak czy owak, zarwno komunizm, jak i chrzecijastwo, uyway i uywaj nadal szeroko pojtego terroru, zarwno psychologicznego, jak i zycznego, by podporzdkowywa sobie oary. Podczas gdy chrzecijanie do perfekcji opanowali terror psychologiczny, komunici ulepszaj terror zyczny. Jednak w obu przypadkach to ydzi byli ekspertami w uyciu kadego z rodzajw terroru tak, by dopi swego. Zarwno komunizm, jak i chrzecijastwo, posiadaj ksig, ktra prawdopodobnie ustala credo ich ruchu. Chrzecijastwo ma ydow423

Odwieczna Religia Natury sk Bibli, ktra napisana zostaa przez ydw, opowiada gwnie o nich, ma za zadanie ich zjednoczy i zniszczy Bia Ras. Biblie komunistw to dzieo Marksa Kapita, oraz Manifest Komunistyczny, napisany przez ydw - Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Obydwie te ydowskie idee - komunizm i chrzecijastwo - s wysoce destrukcyjne i kiedy im na to pozwoli, niszcz tkank spoeczn. Chrzecijastwo naucza o niemoralnoci czowieka; e jest on nic niewartym grzesznikiem, ktry zrodzi si w grzechu i ktrego kady instynkt jest zem. Komunizm gosi, e produktywny i kreatywny element naszego spoeczestwa, dosownie buruazja, jak go zwie, jest zgniy, zy i musi zosta zniszczony. miao mona powiedzie, e kade solidne, zdrowe spoeczestwo, ktre czy to poda za naukami chrzecijaskimi, czy te praktykuje ortodoksyjny komunizm, wkrtce doprowadzi si do samozagady. Ponownie chcemy wyranie podkreli t sprzeczno, ktr cigle wmawiaj nam Koszerni Konserwatyci - komunizm zdecydowanie nie jest tym samym co socjalizm, czy kolektywizm. Te ostatnie s podstawowymi, konstruktywnymi elementami zdrowego spoeczestwa, a komunizm jest jawnym, ydowskim, niewolniczym obozem pracy. Poniewa najwaniejsze detale tej kwestii omwiem w innym rozdziale, nie bdziemy tutaj wicej nad tym si rozwodzi. Obie doktryny, komunizm i chrzecijastwo, nauczaj o rwnoci ludzi. Chrzecijastwo gosi, e wszyscy jestemy rwni w oczach Pana, podczas gdy komunizm mwi o tym, e musimy sta si rwni sobie w komunistycznym spoeczestwie. Fakt, e jeszcze nie jestemy sobie rwni, komunici argumentuj tym, e to wpyw rodowiska i tego maego bdu Natury, ktry wkrtce skoryguj. Zamierzaj nas wszystkich zdegradowa tak, abymy stali si sobie rwni. To bdzie straszna rzeczywisto, gdzie Biaa Rasa bdzie zniona do poziomu ndznych niewolnikw, podczas gdy kady yd bdzie krlem. Nie tylko obie te doktryny gosz rwno ludzi, jako jednostek, ale mwi o rwnoci rasowej. W wietle praw Natury jest to kolejne wstrtne kamstwo. Oba credo maj bardzo podchwytliwe dogmaty, ktre s raczej niejasne i pomieszane, eby nie powiedzie, e wewntrznie sprzeczne. Dlatego te obydwa ustaliy hierarchi interpretacji, ktry z dogmatw jest prawidowy danego dnia i jego trzeba si trzyma, albo 424

Rozdzia 35 ponie konsekwencje ze strony ustanowionej wadzy. Zarwno chrzecijastwo, jak i komunizm, przeyy wasne rozamy. W przypadku chrzecijastwa, ci wyznawcy, ktrzy odrniali si od innych, zostali nazwani heretykami. W przypadku komunizmu za, ci, ktrzy zbdzili z ocjalnej cieki, dostali miano odchylecw. W przypadku chrzecijastwa, Wielka Schizma nastpia oczywicie podczas Reformacji, kiedy powsta odam protestantw i oderwa si od Kocioa Katolickiego. Nastpnie zacz si on dzieli i rozszczepia w tysicu ronych kierunkw, by porni i rozbi Biaa Ras. Pierwszy wielki rozam nastpi oczywicie, kiedy Imperium Bizantyjskie oderwao si od Rzymu zachodniej czci Cesarstwa. Wrd komunistw byo kilka schizm, takich jak podzia na mienszewikw i bolszewikw, oraz wiele innych, zanim jeszcze doszli oni do wadzy. Po tym, jak przejli wadz, mielimy stalinistw i trockistw. Ci ostatni byli gorliwie cigani i usuwani z komunistycznych szeregw. Teraz mamy skrzydo komunistycznej partii Mao (dane na rok 1973 dop. tum.) oraz przez chwil mielimy odszczepiecw Tito, itd. W kadym bd razie, gwna idea chrzecijastwa i komunizmu jest taka sama: na szczycie mylnych i niemoliwych dogmatw znajduje si cisa i mocarna elita, dyktujca i interpretujca ciek, jak maj poda jej wyznawcy i siejca terror, mier oraz represje jako konsekwencje wobec tych, ktrzy omielaj si mie wasne zdanie. Nie jest wic zaskoczeniem, e najwikszym wrogiem dla obu tych ydowskich wyzna jest Adolf Hitler, ktry omieli si stawi im czoa, pokazujc zdrow, naturaln struktur spoeczn, wyznajc zasady zgodne z prawami Natury i pielgnujc zdrowe instynkty pozwalajce na utrzymanie Biaej Rasy przy yciu. Przeto my nie damy si zmyli ydowskim mediom, komunistycznym mediom i chrzecijastwu, ktre grzmi jednogonie, wmawiajc nam, jak potwornym by on czowiekiem. Wszyscy oni w kko powtarzaj te same, wynione przez ydw kamstwa. O podobiestwach pomidzy tymi dwiema doktrynami mona by mwi i mwi. Obydwie gosz konieczno zniszczenia obecnego spoeczestwa. Skupiaj si zwaszcza na degradacji i zniszczeniu najbardziej kreatywnych i produktywnych elementw spoeczestwa. Obydwie doktryny gosz te szkalowanie lepszych elementw ustabilizowanej spoecznoci i hoduj ludzkim uomnociom i sabociom, starajc si w ten sposb udowodni prawidowo swoich komuni425

Odwieczna Religia Natury styczno-chrzescijaskich teorii. ydzi, ktrzy s odpowiedzialni za stworzenie komunizmu, przewiduj ostateczne umieszczenie siedziby gwniej ONZ w Izraelu, a dokadnie w Jerozolimie. Chrzecijastwo take nie przestaje cigle mwi o Syjonie, Nowej Jerozolimie, i widzi to miejsce jako Ziemi wit; miejsce swojego pocztku i duchow siedzib. Oba te ydowskie wyznania konsekwentnie dziaaj wg polityki, ktra jest katastrofalna dla dobra Biaej Rasy. Przeanalizowaem dokadnie katastrofalny wpyw chrzecijastwa na wielk cywilizacj Rzymu, wskazaem take w poprzednich wypowiedziach, e ydowscy komunici zamordowali w ZSRR 20 mln najlepszych spord Biaych Rosjan. Jednake programy i polityka obu tych doktryn wybiegaj dalej poza te dwie ogromne katastrofy historii i aby ukaza jak niszczcy efekt miao zarwno chrzecijastwo, jak i komunizm na losy Biaej Rasy, naleaoby napisa osobn ksik, mwic tylko o tym. Wierz, e podalimy w tej ksice tak liczne przykady takich zych wpyww, e nie jest koniecznym kolejne przytaczanie ich tutaj. Kolejnym podobiestwem, ktre pojawia si w obu tych ydowskich credo jest to, e obydwa maj nieuleczaln przypado przedstawiania swych przekona w sposb niejasny, mao zrozumiay i mieszajcy w gowach. Mao tego, s niezwykle ubogie w tre. Jest to stara ydowska sztuczka, by miesza w umysach swoich przeciwnikw, zwodzc ich, by myleli, e ten ogromny potok sw musi mie jakie wiksze znaczenie, ktre moe by dla nich zbyt trudne do zrozumienia. Aby jeszcze bardziej zdruzgota opozycj, oba wyznania rozwiny do mistrzostwa mow nienawici i bomby wyrazowe, ktrymi atakuj swoich przeciwnikw. Chrzecijanie stworzyli takie nienawistne okrelenia jak: ateista, poganin, heretyk, apostata, blunierca, grzesznik i antychryst. Komunici wynaleli wasny zestaw oszczerstw, jak np. faszysta, nazista, rasista, fanatyk, bigot i antysemita. Nikt specjalnie nie wnika w to, co poszczeglne z tych okrele tak naprawd znacz i w zbiorowej wiadomoci ludzi funkcjonuj one po to, by okrela to, co powszechnie uwaane jest za ze. Wystarczy tylko je wypowiedzie. Nie trzeba si rozwodzi nad ich znaczeniem, tylko bezlitonie uderzy nimi w swoich oponentw, bez uciekania si do adnej debaty, czy uzasadniania ich znaczenia. 426

Rozdzia 35 Jeli chrzecijastwo i komunizm wydaj si by uderzajco podobne, to dlatego, e istnieje bardzo dobry powd paralelnoci tych ideologii. Tym powodem jest oczywicie to, e obydwie zostay stworzone przez ydowskie struktury wadzy we wsplnym celu, jakim jest zniszczenie Biaej Rasy. Niestety, jak dotd obie te ideologie byy druzgocco skuteczne. Jedn z intencji tej ksiki oraz Ruchu Twrczoci jest konfrontacja z tym niszczycielskim atakiem na umys Biaej Rasy i ukazanie prawdy o tych bliniaczych ydowskich ideologiach. Ponadto, jestem stanowczo przekonany, i jest to przemylana konkluzja, e ydzi nie mogliby nigdy narzuci wspczesnego komunizmu na cierpic przez dugi czas Bia Ras, gdyby nie schwytali jej najpierw w sida chrzecijastwa, nie zmikczyli jej i nie zamcili i zmieszali jej intelektu. Tak wic celem Twrczoci jest wyprostowanie bdnego mylenia Biaej Rasy, tak, aby raz na zawsze moga wymaza obie te ydowskie plagi z powierzchni tej planety.

427

Odwieczna Religia Natury

428

Rozdzia 36

Twrczo kontra chrzecijastwo


Dokonujc analizy porwnawczej nowej, dynamicznej, bojowej i ywotnej religii Twrczoci z chor i niezdrow religi chrzecijask dochodzimy do wniosku, e obie te lozoe s ze sob cakowicie sprzeczne. My, Twrcy, jestemy dumni z tej rnicy, jestemy dumni z bycia wrogami chrzecijastwa. Jestemy przekonani, e nasza nowa, dynamiczna religia obnay prawd o chrzecijastwie, jako ydowskim spisku, i bdzie je gnbi, dopki ydowskie wpywy tj. chrzecijastwo i komunizm nie zostan wymazane z powierzchni Ziemi. Jedna z podstawowych rnic jest taka, e podczas gdy Twrczo skupia si na yciu, chrzecijastwo od pocztku do koca skupia si na mierci. Celem naszej religii Twrczoci - i Ruchu Twrczoci jest dziaanie dla dobra Biaej Rasy, najdoskonalszego dziea Natury we Wszechwiecie. Naszym celem jest wspomaga promocj, przetrwanie, rozrost i postp Biaej Rasy, a ostatecznie stworzy Biay wiat prawa, porzdku, pikna i kultury. Wierzymy w prowadzenie dobrego ycia, kreatywno, produktywno i postp. Wierzymy, e naley cieszy si yciem, e kady czonek naszej rasy powinien wykorzystywa wspaniae talenty, w ktre zostalimy wyposaeni. Wierzymy w rozkoszowanie si pik429

Odwieczna Religia Natury nem Przyrody i podziwianie go. Wierzymy w produktywn prac, dobre odywianie, cieszenie si yciem i w naleyte suenie interesom naszego ludu. Filozoa chrzecijaska, jak ju powiedzielimy, skupia si na mierci. Chrystus rzekomo powiedzia: krlestwo Moje nie jest z tego wiata. Chrzecijastwo skupia si wycznie na zawiatach, nie dajc ani jednego dowodu na ich istnienie. Przez 2 tys. lat istnienia swojej religii, chrzecijanie nie przedstawili ani skrawka dowodw na to e otcha, o ktr robi tyle haasu, w ogle istnieje. Skupiajc si obsesyjnie na okresie pomiertnym, chrzecijastwo zaciekle walczy o zniszczenie jedynego okresu, ktry ma dla kogokolwiek jakiekolwiek znaczenie ycia na tej Ziemi. Ponownie powtarzam jedyny okres jaki ma znaczenie dla kogokolwiek to ten, w ktrym ten kto yje, a jedynym potwierdzonym miejscem ludzkiej egzystencji jest ta planeta. Powtarzam nie ma nawet cienia dowodw na to, e jest inaczej. Niemniej jednak, chrzecijastwo stale bombarduje swoich wyznawcw przewiadczeniem o daremnoci ycia i bezsensownoci doczesnoci, desperacko starajc si przekona Was, e byoby o wiele lepiej, gdybycie nie yli. Czynic to, dy do ograbienia Was z cudownego daru Natury, jakim jest ycie. Chrzecijastwo uczy: Nie gromadcie sobie skarbw na ziemi, (. . . ) Gromadcie sobie skarby w niebie, co w praktyce oznacza, abycie skupili si na okresie, kiedy ju bdziecie martwi. Czy mona sobie wyobrazi co bardziej idiotycznego? Twrczo przeciwstawia si takiej samobjczej lozoi i potpia j. Twrcy wierz, e Natura daa nam wspaniay dar ycia, bymy korzystali z niego w peni, a czynic to, ebymy utrwalali swoj ras i wznosili j na coraz to wysze poziomy. Oto lozoa, jak wyznajemy. Jestemy w cakowitej zgodzie z prawami Natury i z sam Natur. Cakowicie nie zgadzamy si z chrzecijask myl, mwic e Natura odwalia kiepsk robot tworzc Bia Ras, oraz e wszystkie naturalne instynkty jakie posiadamy s ze. Cakowicie nie zgadzamy si z chrzecijastwem, ktre utrzymuje, e musimy przebudowa te podstawowe, wrodzone instynkty i, zgodnie z chrzecijaskim mitem, narodzi si na nowo w najbardziej nienaturalnej i zboczonej formie. My, Twrcy, wierzymy w dziaanie w harmonii z prawami Natury, chrzecijastwo za jest w konikcie z Natur. Filozoa ta przeczy zdrowemu rozsdkowi, lekcjom z historii, jak i samej Naturze. 430

Rozdzia 36 Fakt, e chrzecijastwo kci si z prawami Wszechwiata nie bdzie trudny do zrozumienia, gdy zdamy sobie spraw z tego, e chrzecijastwo zostao zmylone przez ydw. Wymylili oni t faszyw ideologi, jednoczenie tytuujc samych siebie narodem wybranym przez boga. Oto co nikczemni ydzi twierdz w Ksidze Powtrzonego Prawa 7:6 (to rzekomo sowa ich Pana): Ty bowiem jeste narodem powiconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybra Pan, Bg twj, by spord wszystkich narodw, ktre s na powierzchni ziemi, by ludem bdcym Jego szczegln wasnoci. Trudno uwierzy e jakikolwiek bg mgby upodoba sobie taki gang otrw, wtpliwe jest rwnie czy wszyscy ydzi naprawd wierz w to potworne kamstwo. My, czonkowie Ruchu Twrczoci, cakowicie odrzucamy to oburzajce kamstwo. Mocno wierzymy, e Biaa Rasa jest najwspanialszym dzieem Natury, oraz e zostalimy obdarzeni najwspanialszymi cechami spord wszystkich stworze wystpujcych w Przyrodzie. Wierzymy w to nie tylko dlatego e jest nam tak wygodnie, ale dlatego, e istniej niezbite dowody na to, e Biaa Rasa posiada najwysz inteligencj, kreatywno i produktywno spord wszystkich stworze Natury. Dziki tym, jak i wielu innym wybitnym cechom Biaa Rasa od pocztku swego istnienia tworzy najlepsze struktury spoeczne, najznamienitsze kultury i najwspanialsze cywilizacje w historii ludzkoci. W zwizku z tym, stwierdzenie e Biaa Rasa jest synonimem twrczoci nie jest adnym widzimisi, lecz faktem wspieranym niepodwaalnymi dowodami. Podsumowujc, chrzecijastwo skupia si na ydach i wierzy, e s oni narodem wybranym. W przeciwiestwie do tego, Twrczo gosi, e Biaa Rasa jest Ras Panw, poniewa wiele dowodw wspiera to twierdzenie. Co wicej, my, Twrcy, wierzymy w rozmnaanie oraz udoskonalanie Biaej Rasy, aby wzbijaa si na coraz to wysze poziomy osigni, pikna i kultury. Jest to w rzeczywistoci serce naszej religii. Z drugiej strony, chrzecijastwo wierzy w redukcj naszej rasy, tj. skundlenie ras ludzkich i tym samym zniszczenie lepszych z nich. Nieustannie strofuje tych, ktrzy co w yciu osignli: atwiej jest wielbdowi przej przez ucho igielne ni bogatemu wej do krlestwa niebieskiego. i promuje najgorsze elementy populacji: bogosawieni ubodzy w duchu, bogosawieni cisi. Twrczo odrzuca tak lozo. 431

Odwieczna Religia Natury My, Twrcy, wierzymy w to, co prawa Natury jasno okrelaj silniejsze i doskonalsze gatunki powinny przetrwa i rozprzestrzenia si bardziej, podczas gdy odmiecy, kaleki i imbecyle nie powinni si rozmnaa, lecz powinni zosta zepchnici na dalszy plan. Bez wtpienia wartoci chrzecijaskie na dusz met doprowadz do wytworzenia rasy odmiecw, imbecyli i pasoytw. Innymi sowy, wyprodukuj mas ludzkich szumowin. My agresywnie odrzucamy tak lozo i taki program. Jestemy w cakowitej zgodzie z prawami Natury, ktre jasno mwi, e Natura da przetrwania najlepiej przystosowanych, a nie rozmnaania si najgorszych elementw z poszczeglnych gatunkw. Twrczo nie tylko wierzy w promowanie przetrwania i rozmnaania silnych, inteligentnych i piknych, lecz take w pomylno i bogactwo. Wierzymy, e Biay Czowiek, ktry osign tak wysoki stopie rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego jaki ma obecnie, powinien zaopatrzy siebie i swoj rodzin we wszystkie dobra i bogactwa tak hojnie oferowane mu przez Natur. Wierzymy, e gdy Biay Czowiek ponownie stanie si panem wasnego losu i zrzuci ze swoich plecw pasoyty (ydw i czarnuchy), to zapanuje istny raj na Ziemi. Wierzymy, e wszyscy nasi ludzie mog y w szczciu, dostatku i mie swobod dziaania, a gdy Biaa Rasa ponownie odziedziczy Ziemi, bdzie dosownie opywa w luksusach. W przeciwiestwie do tego, ndzna religia chrzecijaska gosi wiar w pozbawienie czowieka wasnoci oraz ycie w ascezie i ndzy. Przez ostatnie 2 tys. lat religia chrzecijaska zachcaa Biaego Czowieka by sprzeda co posiada i rozda ubogim, nie gromadzi sobie skarbw na ziemi itp. W tym samym czasie, koci nakazuje mu dawa, dawa i jeszcze raz dawa. Koci gromadzi wielkie zasoby zota, srebra i innych kosztownoci i nigdy nie okaza wspczucia ludziom, ktrzy stracili wszystko. Podczas gdy chrzecijastwo uczy:Nie gromadcie sobie skarbw na ziemi, (. . . ) Gromadcie sobie skarby w niebie, Ruch Twrczoci odrzuca te idiotyczne nauki i proponuje co dokadnie odwrotnego. Wierzymy, e Biay Czowiek powinien robi co w jego mocy, aby produkowa i gromadzi skarby na Ziemi dla siebie, swojej rodziny i swojej rasy. Nie wierzymy w odkadanie naszego majtku i wysiku na pniejsze ycie w wyimaginowanych ydowskich zawiatach. Pomimo e idea ycia po mierci pata si tu ju przez jakie 5 tys. lat, nie ma ani cienia dowodw ktre by j uzasadniay. Przeciwnie 432

Rozdzia 36 istniej niezbite dowody na to, e ycie czowieka na Ziemi jest prawdziwe, e Natura jest prawdziwa, i e jej prawa rwnie s prawdziwe. Co wicej, planeta Ziemia jest jedynym miejscem, w jakim czowiek kiedykolwiek y. W zwizku z tym, o wiele bardziej rozsdne jest woenie wysiku w budowanie lepszego ycia w prawdziwym wiecie, zamiast stracenie wszystkiego na rzecz jakiego niejasnego wytworu wyobrani. Idc dalej, wierzymy, e w peni powinnimy si cieszy czasem danym nam przez Natur. Wierzymy, e powinnimy wykorzysta go jak najlepiej dla siebie samych, jak rwnie speni nasze obowizki wobec przyszych pokole. Odrzucamy ydowsk sugesti, mwic e powinnimy pozby si wszystkiego dla jakich mglistych, nieistniejcych zawiatw. Chrzecijastwo z wielkim powodzeniem zabija w czowieku nie tylko tsknot za dobrami doczesnymi i chce od niego wycign jak najwicej, lecz chce take zdusi w nim wiar w siebie i poczucie godnoci. Powtarza mu wci e jest niedobry, e urodzi si w grzechu, e jest nieszczsnym grzesznikiem, e powinien by ubogi w duchu i cichy. Mwi mu, e powinien by tolerancyjny i eby dawa sob pomiata. Nakazuje mu nadstawia drugi policzek i nie stawia oporu zemu, pozbawiajc go pewnoci siebie i zaszczepiajc w nim poczucie winy. Nic dziwnego, e niegdy dumny lud rzymski rozpad si nagle, gdy tylko przyj to szkodliwe nowe credo, ktre wymagao od niego ulegoci. My, czonkowie Ruchu Twrczoci, odrzucamy t ndzn i zoliw lozo, to chore spojrzenie na ycie, i proponujemy co zupenie przeciwnego. Wierzymy, e zdrowo i konstruktywnie jest mie zaufanie do samego siebie, do swojej rasy i swojej przyszoci. Wcale nie wierzymy w to, e cnot jest by tolerancyjnym wobec kogo, kto krzywdzi nasz rodzin, nard i ras. Nie wyznajemy lozoi nie stawiania oporu zemu, lecz silnie wierzymy, e zo powinno by odpierane ze wzmoon si, a krzywdy winny by pomszczone. Wierzymy, e jeli co zagraa nam, naszym rodzinom i naszej rasie, to powinnimy z tym walczy i zniszczy takie zagroenie. Natura mwi nam, e jest to waciwa, instynktowna reakcja w obliczu zagroenia. Nie wierzymy w tolerowanie niczego, co nam zagraa. Jestemy gboko przekonani, e to ydowska sugestia, abymy byli agodni i ulegli wobec jawnego niebezpieczestwa zagraajcego naszej egzystencji, i zastpujemy tak lozo wiar w siebie i agresywnym 433

Odwieczna Religia Natury duchem walki, ktry pozwoli nam zaatakowa i zniszczy wszystkie czyhajce na nas zagroenia. Kontynuujc ten wywd lozoczny, odrzucamy chrzecijask koncepcj miowania nieprzyjaci. Taki model nie funkcjonuje nigdzie w wiecie Przyrody, a zdrowy rozsdek podpowiada nam, e kady kto byby na tyle gupi by si do niego stosowa, z ca pewnoci zostaby zniszczony przez swoich wrogw. To z pewnoci stawia go w bardzo niedogodnej sytuacji. Wierzymy w nienawidzenie wrogw, oraz wierzymy, e mio i nienawi id w parze. Wierzymy, e jeli kochasz swoj rodzin i swj lud, to automatycznie musisz nienawidzi tych, ktrzy zagraaj Twoim ukochanym. To jest w cakowitej harmonii z prawami Natury. Nawet kwoka bdzie walczy w obronie swoich pisklt, a kury ciko uzna za najmniejszy gatunek w wiecie Przyrody. Powtarzam: nie kochamy swoich wrogw. Nienawidzimy ich. Nasz cel to ich zniszczenie. Ta lozoa to nic nowego i nie ja j wymyliem. Jestemy wierni prawom Natury, a tylko podajc za nimi mona przetrwa. Chrzecijastwo uczy, by odrzuci prawa Natury, e spapraa ona swoj robot i e stworzya nas bdnie. Uczy, e nasze podstawowe instynkty s ze i grzeszne, e musimy je zdusi i przebudowa, e musimy narodzi si na nowo tak, aby y przeciw prawom Natury. Jest to oczywicie samobjcze i to pody yd rzuci te trujce nauki w szeregi Biaej Rasy aby nas zniszczy. Twrczo odrzuca judeochrzecijaskie nauki i wierzy w podporzdkowanie si prawom Natury i podanie za naturalnymi instynktami. Tylko gupiec moe twierdzi, e Natura obdarzya nas instynktami bymy zniszczyli sami siebie. Wrcz przeciwnie Natura daa je nam, bymy przetrwali. Musimy poda za nimi tak jak wszystkie inne stworzenia, gdy w przeciwnym razie wyginiemy. My, czonkowie Ruchu Twrczoci, wierzymy wic mocno w potrzeb dziaania w zgodzie z prawami Natury. Wierzymy w przetrwanie, ekspansj i postp naszej rasy. Co wicej, wierzymy e jednym z podstawowym instynktw samozachowawczych dla naszej wspaniaej Biaej Rasy jest powicenie swojej lojalnoci w pierwszej kolejnoci wasnej rasie i wasnej rodzinie. Wierzymy, e narodziny to jeden z najwikszych cudw Natury, oraz wierzymy w wito instytucji rodziny i potrzeb chronienia jej. Chrzecijastwo natomiast otwarcie gosi konieczno rozpadu rodziny i rasy. W Mt 19:29 Chrystus rzekomo powiedzia: I kady, 434

Rozdzia 36 kto dla mego imienia opuci dom, braci lub siostry, ojca lub matk, dzieci lub pole, stokro tyle otrzyma i ycie wieczne odziedziczy. Obrzezany yd mwi nam zatem, e powinnimy by nielojalni wobec ukochanych czonkw naszych rodzin, e powinnimy opuci ich, nasze ziemie i domy, oraz pozby si swojego majtku. Zamiast tego powinnimy poda za aosnym ydem, ktry nie da nam niczego, oprcz kilku samobjczych rad. Mog na ten temat powiedzie jedynie tyle, e kady kto jest na tyle gupi by uwierzy w takie mieci, dostanie to na co zasuguje. Jest dla mnie cakowicie niezrozumiae, jak ktokolwiek moe postrzega tak pod i z wskazwk jako cudown i wit. Chrzecijastwo nie tylko uczy nas nielojalnoci wobec swoich bliskich, lecz przyjmuje take zboczone stanowisko wobec seksu jednego z najsilniejszych i najpikniejszych popdw w Przyrodzie. W caym Nowym Testamencie Chrystus mwi o seksie jako o czynnoci grzesznej. W rzeczywistoci, potpia on nawet sam myl o nim. W Mt 5:28 mwi: A Ja wam powiadam: Kady, kto podliwie patrzy na kobiet, ju si w swoim sercu dopuci z ni cudzostwa. Potpia wic naturalny magnetyzm midzypciowy, ktry Natura zaszczepia w prawie kadej istocie ywej. Twrczo natomiast wierzy, e mio i podanie midzy kobiet i mczyzn to najbardziej naturalne rzeczy na wiecie, oraz e to urocze i pikne uczucia. Wierzymy, e jest to jedna z najwikszych si napdowych ycia i zarazem nagroda od samej Natury. Wierzymy, e jest to twrcza sia, ktra wszystkie gatunki zachca do rozmnaania si. Bez przycigania damsko-mskiego nasza rasa z pewnoci wkrtce by wygina. Jeli nagle zabrakoby kobiet lub mczyzn, czekaby nas taki sam, smutny koniec. Gardzimy zowrogim i nikczemnym chrzecijaskim podejciem do seksu i w przeciwiestwie do niego, promujemy wobec niego zdrow, pozytywn postaw. Uwaamy, e jest to najszlachetniejsza ze wszystkich namitnoci, jakimi Natura obdarowaa ywe stworzenia. Wierzymy, e pragnienie mioci, seksu i maestwa to przejaw dobrego zdrowia psychicznego i e, zgodnie z planem Natury, przyczynia si ono do rozwoju i ulepszania gatunkw. Widzimy ponownie, jak chrzecijastwo przyjmuje negatywn i destrukcyjn postaw wobec dobrych stron ycia; postaw, ktra promuje zagad rasy i przeczy rozkoszowaniu si przyjemnociami ycia. To typowe dla nieszczsnego, chrzecijaskiego nauczania. 435

Odwieczna Religia Natury Podczas gdy chrzecijastwo hamuje produktywno, niszczy konstruktywno i skupia si na gromadzeniu skarbw w niebie (czyli adoruje pragnienie mierci), my, czonkowie Ruchu Twrczoci, wierzymy w ttnicy yciem, zdrowy i pozytywny program. Wierzymy w cieszenie si yciem. Wierzymy w tworzenie ycia. Wierzymy w polepszanie standardw ycia i w poszerzanie swoich horyzontw. Nasz program nie skupia si na mierci, tak jak czyni to chrzecijastwo. Co wicej, podczas gdy chrzecijastwo jest sprzeczne, zagmatwane, niejasne i buja w krainie fantazji, nasza lozoa jest jasna i prosta. Nasze credo opiera si na podstawowej zasadzie: to co jest dobre dla Biaej Rasy jest najwysz cnot, to co jest ze dla Biaej Rasy jest ostatecznym grzechem. Ponadto, nasze podejcie do ycia bazuje na zdrowym rozsdku, lekcjach z historii i przytaczajcej masie niezbitych dowodw. Gdy mwimy o prawie dziedziczenia, mamy wiele konkretnych dowodw na jego poparcie. Gdy mwimy o prawach Natury, odwieczne dowiadczenie potwierdza nasze sowa. Gdy mwimy o wartoci rasy i rozmnaania si, lekcje z tysicy lat historii podtrzymuj nasze twierdzenia. Chrzecijastwo za przeczy rozumowi i obraa zdrowy rozsdek. Destrukcyjne, samobjcze i nieaktualne rady ktre Biblia prbuje nam narzuca, np. miuj swoich nieprzyjaci, s cakowicie sprzeczne z caym dowiadczeniem i lekcjami z historii. Ponadto, s one w konikcie z prawami Natury. Co wicej, nie ma cienia dowodw potwierdzajcych tre wikszoci dugich i nudnych rozdziaw Starego i Nowego Testamentu. Nie ma absolutnie adnego historycznego dowodu na to, e ydzi szli przez Morze Czerwone, ktrego wody miay rzekomo rozstpi si ku uciesze tych obrzydliwych pasoytw. Nie ma adnego dowodu na to, e soce stano, aby ci koczownicy mogli pokona inne pustynne plemi. Nie ma absolutnie adnego geologicznego ani historycznego dowodu na to, e cay wiat znalaz si pod wod w 2348 r. p.n.e. Co za gupoty! Nie ma ani skrawka dowodw na to, e ydzi s potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie ma dowodw na to, e maj oni swojego boga, ktry rzekomo wybra ich sobie i zawar z nimi specjalne przymierze. Nie ma adnego dowodu na to, e Chrystus kiedykolwiek y. Nie pozostawi po sobie adnych listw, adnych pism, nie istniej jego rzeby ani adne inne dowody potwierdzajce jego istnienie. Nie ma dowodw na to, e ludzie tacy jak Matuzalem 436

Rozdzia 36 czy Noe yli po 900 lat. W rzeczywistoci, nie ma adnych dowodw ich istnienia. Oprcz tego e nie ma adnych dowodw ktre potwierdzayby te wszystkie kamstwa, to wszystkie one s jeszcze tak dziwaczne, fantastyczne i sprzeczne z prawami Natury, e chyba tylko gupiec z obkanym umysem mgby pokn takie mieci jak ryba przynt. Wyznawcom chrzecijastwa kae si po prostu wierzy w ca t zwodnicz biblijn literatur. Dlaczego? Dlatego, e maj w to wierzy. Nie wane s dowody, nie wana jest wiarygodno, maj wierzy. Wedug mnie, pokadanie wiary we wszystkie te kamstwa, groby i niespenione obietnice jest tak samo sensowne, jak hinduistyczne uznawanie krw za wite. To takie samo, obrzydliwe oszustwo. Wyrzucamy te wszystkie mieci za burt i zaczynamy od nowa, ze wie, ywotn, pozytywn i kreatywn religi dla Biaej Rasy. Nazywamy j Twrczoci i powoujemy do ycia Ruch Twrczoci. Wierzymy, e jest to godne szlachetnej i twrczej Biaej Rasy.

437

Odwieczna Religia Natury

438

Rozdzia 37

Chrzecijastwo szczeglnie podatne


Jeli mamy skutecznie odratowa Bia Ras od szalonego dylematu, w ktrym si ona obecnie niewiadomie znajduje, istniej dwa podstawowe pytania, na ktre musimy sobie odpowiedzie: (a) Jaki jest dzi stosunek przecitnego Biaego Czowieka do chrzecijastwa? (b) Czy po 2 tys. lat chrzecijaskiego reimu Biay Czowiek bdzie jeszcze kiedykolwiek w stanie myle w sposb normalny i logiczny? Zajmijmy si pierwszym pytaniem. Wszyscy wiemy, e chrzecijastwo optao Imperium Rzymskie i w ten sposb zniszczyo je. Nastpstwem upadku Cesarstwa Rzymskiego byo tysic lat mrokw redniowiecza, w ktrym postp i wszystkie nauki zostay zdeformowane i ulegy stagnacji, a ydowska histeria zbawienia dusz dla Chrystusa osigna swoje apogeum. W okresie Renesansu Biaa Rasa zacza nieco odzyskiwa swoje zmysy i bliej spoglda na Natur i jej prawa. W tym czasie oywio si zainteresowanie nauk i nastpi bezprecedensowy rozkwit w sztuce. W rzeczywistoci, okres Renesansu mona uzna za pocztek nowej epoki, w ktrej Biay Czowiek znw zacz czciowo odnajdywa swoj tosamo. Od tego czasu chrzecijastwo, z rnymi 439

Odwieczna Religia Natury wahaniami w gr i w d, tracio grunt pod nogami. Ze wzgldu na dramatyczny przeom i fantastyczny wzrost wiedzy naukowej w cigu ostatnich stu lat, chrzecijastwo stracio sw wiarygodno w oczach wikszoci Biaych Ludzi. Niemniej jednak, cho wikszo ludzi tak naprawd nie wierzy w nauki chrzecijaskie, ich wpyw wci daje si we znaki, a wikszo ludzi uwaa je za dobr religi. I chocia nie praktykuj chrzecijastwa, uwaaj e jest zbudowane na wzniosych ideaach i wierz e jest dobrem ludzkoci. Kiedy przeanalizujemy tylko co kto myli o chrzecijastwie, okazuje si, e prawdopodobnie osiem osb na dziesi powie, e ta religia nie jest dla nich zbyt wana. Tak naprawd nie wierz w nie, nie bardzo go rozumiej, ale te nie odrzuc go otwarcie. Oto wyania si najbardziej oczywisty fakt: przecitny Biay Czowiek jest po prostu strasznie zmylony przez chrzecijastwo. Nie ma takiego zjawiska w historii, ktre mogo tak zamiesza, przekrci i wypaczy normalne procesy rozumowania Biaego Czowieka, jak zrobio to chrzecijastwo. To tak, jakby uczniowi na matematyce wpojono bdn tabliczk mnoenia. Dwa razy trzy wynosioby siedemnacie, trzy razy pi wynosioby dziewi itp. Do czasu a jego rozumowanie z powrotem zostaoby skierowane na waciwy tok mylowy nie byoby co oczekiwa, e uczyni jakiekolwiek postpy w dziedzinie matematyki. Tak samo jest z chrzecijask indoktrynacj Biaych Ludzi. Jeeli do ich umysw nadal bd dostarczane takie samobjcze idiotyzmy jak miuj swoich nieprzyjaci, nie osdzaj, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim itp., to nadal bd oni pionkami w grze swoich wrogw. Nawet czonkowie zorganizowanych kociow i ci, ktrzy chodz do kocioa regularnie bd nieregularnie nie s do koca pewni, w co tak naprawd wierz. Gdy zapyta paru ludzi: Czy naprawd wierzysz w nauki wyoone przez Chrystusa w Kazaniu na Grze? nie bd wiedzie, co Chrystus rzekomo powiedzia w tym Kazaniu na Grze. Jeli odwieysz im pami i zapytasz, czy wierz w nadstawianie drugiego policzka, w miowanie swoich nieprzyjaci, w sprzedanie majtku i rozdanie ubogim, w nie stawianie oporu zemu, w nie osdzanie, to wikszo z nich niemiao przyzna e nie, ale jednoczenie nadal nie bd zdawali sobie sprawy, e jest to sedno i istota chrzecijastwa i to wanie jest ta nowa nauka. Jeli 440

Rozdzia 37 nie wierz w to, to tak naprawd wcale nie wierz w chrzecijastwo. Wielu Biaych Ludzi odrzucio koci, jednak nadal uwaaj e s chrzecijanami. I susznie. Wielu ludzi ktrzy chodz do kocioa jest niesamowicie znudzonych mdymi, powtarzajcymi si kazaniami, bezsensownie, ad nauseam, recytowanymi frazesami. Bd oni jednak co Niedziel wraca tam ubrani odwitnie i sucha tych samych nonsensw. Uwaaj, e gdy ten niedzielny cyrk si skoczy, ich cotygodniowy obowizek zostanie wypeniony, a praktycznie wcale nie zastanawiaj si nad sensem swego czynu. Niewielu naprawd zada sobie pytanie, czym jest to, w co podobno naprawd wierz , co jest sensem nauki chrzecijaskiej i co te nauki czyni dla nich, lub dla Biaej Rasy w ogle. Wikszo ludzi nie przejmuje si wyborem drogi, a chodzenie do kocioa to tylko formalne zobowizanie, ktre speniaj mylc, e robi przez to dobry uczynek. Mona stanowczo stwierdzi, e tak naprawd aden z tzw. chrzecijan nie wierzy w nauki rzekomo wyoone przez Chrystusa. Jeli by wierzyli, to w krtkim czasie zniszczyliby siebie, swoje rodziny i swoje narody. Tak wic, podczas gdy ogromna wikszo z tych kocielnych praktykantw obudnie odgrywa tylko swoj rol i udaje przynaleno do chrzecijastwa, tak naprawd w nie nie wierzy. Nawet kaznodzieje nie praktykuj samobjczych nauk zawartych w Kazaniu na Grze i nie wierz w nie. Oglnie o ksiach mona powiedzie tyle, e s oni prawdopodobnie najbardziej obudnymi istotami ze wszystkich ludzi. Podczas gdy zbieraj oary na tac i wolne datki od wyznawcw, s ostatnimi ktrzy sprzedaliby wszystko i rozdali biednym. Zwaywszy e gosz haso wicej szczcia jest w dawaniu anieli w braniu, s pierwszymi, ktrzy wycigaj rk i uporczywie zachcaj Was by dawa, dawa, dawa i jeszcze raz dawa. Zwaywszy e yd, dziki swojej uporczywoci, narzuci te destrukcyjne idee Biaej Rasie w cigu ostatnich 2 tys. lat, niesamowitym jest, jak atwo przywrci tych biednych ludzi do prawdziwego ycia i rzeczywistoci, jeli tylko przeanalizuje si te wierzenia i podda je w wtpliwo. Zanieczyszczenie mzgu i propaganda trwajce niezliczon ilo czasu mog zosta cofnite w kilka tygodni, a czasami nawet w kilka godzin. Jest wic obowizkiem kadego lojalnego czonka Biaej Rasy uzmysowi to swoim Braciom i Siostrom i sprowadzi ich do normalnoci i rzeczywistoci, przywrci im ich zdrowe zmysy i uwolni 441

Odwieczna Religia Natury ich od narzuconej ydowskiej transguracji rozumu, ktrej byli poddawani bez koca. W tej sprawie sowo mwione ma najbardziej potny wpyw. To wanie w ten sposb, jak rwnie z pomoc innych rodkw propagandy i owiecenia, Biaa Rasa bdzie moga wrci na prawidowy tor, wiodcy w kierunku propagowania, postpu i ekspansji wasnego gatunku. W ten wanie sposb naley Bia Ras ponownie przekierowa tak, aby speniaa swj obowizek i realizowaa cel, dla ktrego Natura, w swej nieskoczonej mdroci, j stworzya. *** Przyjrzyjmy si teraz drugiemu pytaniu, a mianowicie - czy po 2 tys. lat chrzecijastwa mylenie Biaego Czowieka moe by ponownie przywrcone do normalnoci? Jeli przyjrzymy si historii najnowszej i zbadamy chory i umierajcy system dzisiejszego chrzecijastwa, odpowied jest zdecydowana, i brzmi: tak, moemy wyprostowa mylenie Biaego Czowieka. Waciwie, prostowanie mylenia Biaego Czowieka to nasza gwna bitwa. Na drodze do zjednoczenia si z naszymi Biaymi Brami i stworzenia wsplnego frontu przeciw ydom i kolorowym rasom podstawowe pytanie brzmi: To co mwisz jest prawd, ale czy uda Ci si sprawi, eby Biali Ludzie szli za t ide? Wystpowanie tego problemu raz za razem jest z pewnoci zniechcajce i frustrujce i to nie przypadek e wspominamy o nim w tym miejscu. Jest to kolejny z tych dekadenckich argumentw promowanych przez ydowsk propagand. Celem yda jest, aby uwierzy, e owszem, Twoja idea jest suszna, ale nie ma sensu jej realizowa, bo i tak nikt nie bdzie Ci sucha. W ten sposb chc Ci zniechci do podjcia walki. W walce z tym faszywym argumentem musimy go przede wszystkim zdemaskowa. To dekadencka ydowska propaganda. Po drugie, ludzie na pewno bd sucha naszej dynamicznej, nowej religii. Jest to kwestia wytrwaoci, organizacji i propagandy. Kiedy Hitler we wczesnych latach 20 wdraa na szerok skal swj program reorientacji mylenia narodu niemieckiego, sta przed podobnym problem do tego, jaki maj dzi ludzie walczcy o przetrwanie Biaej Rasy na wiecie. wczeni Niemcy byli cakowicie zamroczeni ydowsk propagand, przesiknici dekadencj i cakowicie zalani 442

Rozdzia 37 komunistyczno-liberalno-ydowskimi ideami marksizmu i samozniszczenia. Niemniej jednak, gdy tylko perswazyjna moc propagandy zostaa agresywnie uruchomiona, wypromowana i gdy wreszcie uformowano z tego parti polityczn ze staymi celami i programem, niemiecki lud zacz sucha. Nie tylko sucha, lecz take przybra barwy swojej ojczyzny i swojej rasy i sta si zjednoczony jak nigdy przedtem. Kiedy Niemcy dostrzegli warto wasnej rasy a ich wrg zosta jasno okrelony, byli bardziej zdecydowani zjednoczy si ni kady inny odam Biaej Rasy, czy jakikolwiek Biay nard kiedykolwiek w historii. Kiedy przyszed czas sprawdzianu, walczyli jak tygrysy. Walczyli z wiksz energi i mniej ni jakakolwiek rasa czy nard przedtem w historii. Fakt, e yd poprzez podstpn propagand by w stanie zorganizowa ogrom masy Biaych narodw by wsplnie zniszczyy Niemcy, kraj nie wikszy od stanu Teksas, nie wpyn na niemieck odwag i bohaterstwo. Fakt pozostaje faktem: byo moliwe by zgromadzi i zjednoczy Bia Ras w Niemczech, okazao si te moliwe by zmieni wyznawan przez ni lozo z dogmatw ydowskiego marksizmu w ide rasowej jednoci i rasowego przetrwania. Moliwe jest rwnie, aby uczyni to w dzisiejszych Biaych krajach. Pamitajmy, e dokonano tego ju wczeniej - e w mniej ni kilkanacie lat mylenie narodu niemieckiego zostao wyowione z bagna ydowsko-marksistowskiej lozoi rozpaczy i samobjstwa i e przekuto je w ttnic yciem wiar w siebie, bohaterstwo, determinacj i konstruktywny program dziaa w kierunku wasnego przetrwania. Lekcja ktrej musimy si nauczy to wytrwao i powicenie. Kiedy mylimy o niezwykle trudnym problemie jaki ydzi narzucili 2 tys. lat temu na wszechpotne Cesarstwo Rzymskie, i jak rozpowszechnili wszystkie te nieatrakcyjne, niedorzeczne, autodestrukcyjne idee chrzecijaskie, z pewnoci mamy wicej zaufania do naszych zdolno reedukowania naszych ludzi by przywrci im sposb naturalnego rozumowania i instynkt samozachowawczy. Z pewnoci ydzi zadali sobie wiele trudu aby sprzeda takie nieatrakcyjne mieci Rzymianom, i tylko dziki uporczywoci, agresji dziaania, pomysowoci i piekielnie wyranowanej propagandzie zmusili ich do zaakceptowania tych trujcych idei. Zajo im to ponad 500 lat. Wszyscy wiemy, e oznaczao to upadek Cesarstwa Rzym443

Odwieczna Religia Natury skiego. O ile atwiej bdzie dzi, jeli wykaemy si podobn wytrwaoci, powiceniem i agresywnoci, rozmawiajc z naszymi Biaymi Brami o prawdziwym Biaym programie dla przetrwania Biaej Rasy. Wszystko co musimy zrobi, to zwrci uwag na oczywiste idiotyzmy idei, ktre s narzucone nam przez ydowsk konspiracj. Praktycznie cay nasz problem to wyprostowanie mylenia Biaego Czowieka. To kwestia uwidoczniania spraw oczywistych. To wszystko kwestia wytrwaoci i przekonania. To kwestia tego, na ile jeste w to zaangaowany. To kwestia powicenia. Nadejdzie czas, kiedy my, Biali Ludzie, zostaniemy przyparci do muru i bdziemy musieli walczy otwarcie o nasze przetrwanie. Niewtpliwie Biali Ludzie chtnie otworz si na program, ktry uratuje ich przed wyginiciem. Ale o ile lepiej, i o ile atwiej byoby, gdybymy aktywnie zmotywowali si do zmiany sposobu mylenia Biaych ju teraz, do aktywnego zaangaowania si w polityczny i lozoczny program reorientacji mylenia Biaego Czowieka, do promocji naszych najlepszych interesw, do promocji naszej wasnej rasy, do zapewnienia sobie przetrwania i dobrobytu ju teraz! Szczerze mwic, gwnym problemem z jakim mamy do czynienia nie jest pokonanie ydw i czarnuchw. To bdzie atwe, gdy tylko uda nam si wyprostowa mylenie Biaego Czowieka. To jest nasze podstawowe zadanie i ta ksika powicona jest realizowaniu tego zagadnienia. Gdy tylko ta ksika stanie si wspln inspiracj dla Biaych, moc ydowskiego spisku bdzie mona uzna za zaman na zawsze. Wszyscy ludzie s rwni to niebezpieczny mit. Myl naszych ludzi musi by gboko zakorzeniona w lozoi rasowego przetrwania i postpu. Socjalizm jest zorganizowanym spoeczestwem. Jeeli Biaa Rasa nie jest warta ocalenia, to co jest tego warte? Celem Ruchu Twrczoci jest przywrcenie Biaej Rasie naturalnych instynktw, ktre otrzymalimy od Natury.

444

Rozdzia 38

Faszywe przywdztwo
Zgodnie z programem okrelonym w Protokoach Mdrcw Syjonu, yd, w swym diabelskim sprycie, powoa do ycia wiele organizacji, ktre wydaj si by po stronie Biaego Czowieka. S zorganizowane w rnych formach, takich jak np. walka z komunizmem. Tych jest zdecydowanie najwicej. Tego typu grup, ktre wyznaj arliwy patriotyzm, chrzecijastwo i antykomunizm, w samym tylko USA jest prawdopodobnie ponad sto. Te same grupy s zazwyczaj bardzo pro-ydowskie i pro-czarne. Wikszo z tych tzw. patriotycznych organizacji zazwyczaj gmatwa spraw, ubolewajc nad objawami choroby, zamiast zidentykowa i zwalczy jej przyczyn - yda. Wydaje si, e ich niedorzeczny program ma na celu wsplnie z ydami i czarnuchami stan do walki przeciwko ydom i czarnuchom, co jest oczywistym paradoksem ju na pierwszy rzut oka. W ten sposb grupy te okrywaj potnym paszczem ochronnym przyczyn wszystkich naszych nieszcz - ydowsk sie. Najwiksz z tych grup w USA jest John Birch Society, na ktrego czele stoi mionik ydw, Robert Welch. Dobrze zorganizowane i nansowane (w wikszoci przez ydw, a w mniejszej czci przez bojaliwych Biaych sympatykw, ktrzy poszukuj organizacji ktra upora si ze wszechobecnym baaganem), John Birch Society radzi sobie cakiem niele. Robert Welch twierdzi np.: Mamy na myli (dobry) biznes na kadym kroku. Podczas gdy Brich Society deklaruje walk z komunizmem, jego rzeczywistym celem jest 445

Odwieczna Religia Natury ochrona ydowskiej konspiracji. John Birch Society tak naprawd dziaa jako organizacja zbierajca tych wszystkich agresywnych i wojowniczych Biaych rasistw, ktrzy mogliby sta si potencjalnymi przywdcami w walce z ydami i czarnuchami. Nastpnie miesza im w gowach faszywym winowajc (komunizmem) i marnuje pienidze, energi i czas Biaego Czowieka na niezliczone projekty, ktre ju na starcie s niewypaami i nigdy nie doprowadz do adnego sukcesu. Zamiast ukazywa przyczyn problemu (yda), skupia si na skutkach, chronic tym samym winowajc. Co najwaniejsze, zanieczyszcza ono umysy swoich czonkw zymi wiadomociami; poczuciem, e s cakowicie otoczeni, frustracj i bezsensownoci walki. Skutkiem jest zniechcenie, demoralizacja i neutralizacja Biaych towarzyszy w tej grupie. W efekcie, wikszo rezygnuje z batalii i ju nigdy nie powrci do konstruktywnej walki przeciwko ydom i czarnuchom. Powiedziaem - w wikszoci przypadkw. Nie dzieje si tak we wszystkich przypadkach takich organizacji. Ja sam jestem ex-czonkiem sponsorowanego przez ydw John Birch Society, do ktrego zaprowadzia mnie modziecza naiwno, podpowiadajca e tam bd mg zrobi co poytecznego dla naszej walki przeciwko ydom i czarnuchom. Na szczcie dla naszej strony, a na nieszczcie dla sprawy ydowskiej, wielu bystrych i zdolnych ex-czonkw John Birch Society kontynuuje batali w innych barwach, po tym, jak mistykacja Brich wysza na jaw. Bez dalszego rozwodzenia si nad John Birch Society mog doda, e zostao ono zaoone przez ydw w celu zebrania w jednej organizacji potencjalnych liderw Biaego oporu, aby cakowicie wprowadzi ich w bd i zaszczepi im faszywy program. ydzi maj nadziej, e w ten sposb ochroni siebie i zneutralizuj Biaych rasowych lojalistw, niszczc ich spraw. Nikt nie jest specjalnie zaskoczony e wielu przywdcw poszczeglnych oddziaw, koordynatorw i pracownikw John Birch Society to ydzi. Nastpnie mamy w USA takie organizacje jak White Citizens Councils i Ku Klux Klan, ktre robi to samo co powysza, ale przycigaj one tych ludzi, do ktrych Birch Society nie mogo dotrze, poniewa cakowicie pomija ono problem rasowy. White Citizens Councils s z pozoru anty-czarnusze, ale jeli przyjdzie wskaza na prawdziwego winowajc, yda, bd aktywnie zwalnia go z odpowiedzialnoci za niszczenie Biaej Rasy. Ku Klux Klan idzie dalej 446

Rozdzia 38 ni WCC i te wydaje si, e jest anty-czarnuszy, a czasem nawet wykazuje si antyydowskimi pogldami. Niemniej jednak, obie te organizacje s naprawd fars i kcj w walce z ydowskim spiskiem. Zwykle kocz na bezsensownym powiewaniu ag i epatuj swoim programem, powoujc si na swoje przywizanie do konstytucji i zasad chrzecijaskich. Skupiaj one w swych szeregach wielu Biaych rasowych lojalistw i zbieraj pienidze na rozwj, by nastpnie popiera faszywych kandydatw politycznych, ktrzy prezentuj umiarkowanie konserwatywne pogldy, tak samo faszywe, jak oni sami. Oryginalny Ku Klux Klan odwali kawa dobrej roboty 100 lat temu, ratujc Bia Ras na poudniu USA przed skudleniem przez ydw i czarnuchw. Zatrzyma pd, ktry do dzisiejszego dnia niewtpliwie doprowadziby do skudlenia caej Ameryki. Ku Klux Klan lat 60 XIX w. by wielk organizacj, ktra zrobia naprawd duo dla sprawy i ponownie dowioda, e Biay Czowiek, gdy zostanie przyparty do muru, bdzie walczy o swoj ras. Jednak nowy Ku Klux Klan, ktry zosta zreorganizowany w 1915 r., nie przypomina w aden sposb tej samej organizacji, ani te nie kieruje si tymi samymi zasadami co stary Klan. Waciwie, obecny Ku Klux Klan, od 1915 r. poczwszy, jest tworem o zupenie innym kolorze. Zosta on zorganizowany przez czonkw loy masoskiej, ktra z kolei zostaa zorganizowana przez ydw i jest kontrolowana przez nich do dnia dzisiejszego. Nie naley si zatem dziwi, e otrzymany produkt, a mianowicie dzisiejszy Ku Klux Klan, to kolejny faszywy ydowski front dla pozyskania i skupienia tych czonkw Biaej Rasy, ktrzy s dynamiczni i maj potencja przywdczy do toczenia prawdziwej walki z ydami. Neutralizuj tych, ktrzy instynktownie wykazuj si duchem walki i maj zdrowe zmysy, potrzebne do prowadzenia tej walki. Celowo steruj tymi dobrymi Biaymi Ludmi, aby uwika ich w faszyw batali, ktrej efektem bdzie pewna poraka. W ten sposb chc ich zneutralizowa i uczyni bezuytecznymi. Klan jest podstpny. Przeciwstawia si ydom, czarnuchom, i o dziwo - katolikom. Podczas gdy pierwsze dwa cele s rasowe i uzasadnione, deklarujc sw wrogo wobec katolikw, czyni religijny rozam pord Biaej Rasy, a tym samym niweczy wszelkie dobro, ktre mogoby powsta w innym przypadku. Prowadzi polityk uprzedze i wrogoci wobec ogromnego segmentu Biaej Rasy, czyli katolikw. Ta schizofrenia zostaa celowo zaplanowana przez ydw. 447

Odwieczna Religia Natury Nastpnie, mamy w USA Christian Crusaders, takich jak Billy James Hargis, Carl McIntyre, dr Fred Schwartz, oraz wielu pomniejszych satelitw, ktrzy energicznie udaj prowadzenie walki z komunizmem w imi chrzecijastwa. Ci faszywi ludzie tumacz nam, e jeli tylko wszyscy zwrcimy si w stron chrzecijastwa, to ju wkrtce pokonamy t grzeszn lozo. Usyszymy od nich, e to walka pomidzy ideologiami, walka midzy bogiem i szatanem. Jednak nigdy nie wyjani, dlaczego bg jest tak bezsilny w walce z istot, ktr sam stworzy, i dlaczego jest tak, e ich bg nieustannie przegrywa bitw, a jego znienawidzony, podrzdny twr cigle triumfuje. Nie jest zaskakujcym fakt, e Schwartz, australijski yd, sam wypowiedzia walk komunizmowi w imi chrzecijastwa, oczywicie pod pozorem, e on sam jest biaym chrzecijaninem. Carl McIntyre i Billy Hargis James nie s znani jako ydzi, ale nie zdziwibym si wcale, gdyby byli oni w rzeczywistoci zamaskowanymi ydami, tzw. Conversos, dowodzcymi w tej bezuytecznej walce, ktra pozbawi ponownie Biaych ich zasobw, energii i czasu, i zapdzi ich w kozi rg. Ponadto, doprowadzi to wielu zainteresowanych Biaych lojalistw z powrotem do starych side chrzecijastwa, gdzie zostan cakowicie zneutralizowani, co tylko wzmocni pozycj ydw. Nie dziwi mnie te, e Billy James Hargis jest najgorliwszym fanem Izraela i stale organizuje wycieczki do ziemi witej we wsppracy z izraelskim biurem podry. Carl McIntyre naby obligacje dla Izraela za pienidze zrabowane jego Biaym chrzecijaskim zwolennikom i jest zaangaowany w projekt budowy wielkiej i kosztownej repliki wityni Salomona na Przyldku Canaveral, w ktr adowane s miliony dolarw. Zarwno Hargis i McIntyre odnieli niezwyky sukces nansowy, goszc jednoczenie nauki ydowskiej Ewangelii, tj.: wicej szczcia jest w dawaniu anieli w braniu i nie gromadcie skarbw na ziemi, ale gromadcie skarby w niebie. McIntyreowi udao si snansowa tysic lub wicej stacji radiowych w USA, ktre goszc jego zwodniczy program przyczyniaj si do grabienia milionw dolarw z kieszeni jego Biaych, naiwnych zwolennikw. Istnieje wiele mniejszych organizacji, ktre dziaaj jak wyej wymienione, ale jest ich zbyt wiele, by wspomnie tu o nich wszystkich. Nastpnie mamy w USA do czynienia z organizacjami, ktre s pozornie antyydowskie, ale za to silnie pro-chrzecijaskie. To ju 448

Rozdzia 38 na pierwszy rzut oka cakowicie sprzeczne i samobjcze stanowisko, i takie te jest w rzeczywistoci. Jedn z takich grup jest Nacjonalistyczny Koci Chrzecijaski, prowadzony przez niejakiego dr Potito. Podczas gdy dr Potito wyznaje pogldy pro-hitlerowskie i gwatownie sprzeciwia si ydom, co ukazuje elementy naszego potencjau Biaej walki, w tym samym czasie, okrn drog, zawraca ludzi do chrzecijaskiej owczarni. Jego gwn argumentacj jest to, e Izraelici ze Starego Testamentu byli wspaniaymi, bogobojnymi ludmi i faktyczne zawarli specjalne przymierze z bogiem. Twierdzi, e dzisiejsi ydzi nie s w ogle tymi samymi ludmi co w Starym Testamencie, i e w rzeczywistoci (trzymajcie si, bo nie uwierzycie!) to my, Biali Ludzie z Europy i Ameryki, jestemy prawdziwymi Izraelitami! Stosujc jakie niedorzeczne czary-mary i podstpne sztuczki, zidentykowa Niemcw jako dugo zaginione plemi Judy, Amerykanie natomiast maj by dugo zaginionym plemieniem Manassesa, itp., itd. To konwulsyjne i straszne rozumowanie powoduje: 1. Cakowite pomylenie tosamoci naszego przeciwnika, 2. Wprowadzenie wielu dobrych Biaych rasowych bojownikw na bdny tok rozumowania, ktrym jest chrzecijastwo, 3. (Co najgorsze) e niektrzy Biali Ludzie zapragn by przez to Izraelitami (czy tez ydami), 4. e od czasu poknicia tych wszystkich idiotycznych pomysw i toku rozumowania, lub powiedzmy sobie raczej bezmylnoci, s oni tak zdezorientowani i zagubieni, e a do momentu gdy ich mylenie zostanie wyprostowane, bd cakowicie bezuyteczni dla sprawy Biaej Rasy. Dlaczego ktokolwiek chciaby by potomkiem plemienia Judy, po przeczytaniu jakim by on dziwkarzem i jak podstpn, oszukacz i krwioercz kilk rzezimieszkw byli Izraelici? To si nie mieci w gowie, nawet w ich kategoriach postrzegania wasnej historii. Naprawd trudno zrozumie, dlaczego ktokolwiek przy zdrowych zmysach chce mie jakikolwiek zwizek z tego typu renegatami, a tym bardziej chce by potomkiem takich ajdakw. Inn zagrywk tego typu jest ta stosowana przez liczne kocioy chrzecijaskie. Niektre z nich gosz zo komunizmu, a tym samym 449

Odwieczna Religia Natury wabi do siebie wielu dobrych Biaych Ludzi, zatroskanych ydowskim wyniszczaniem ich ojczyzny. Po tym jak wstpi do kocioa motywowani antykomunistycznymi nastrojami, kaznodzieja coraz bardziej hipnotyzuje ich wizj mglistych zawiatw, zamiast skupi si na rzeczywistym problemie niszczenia ojczyzny i rasy. Po pewnym czasie walka staje si dla nich coraz mniej wana i zaczyna wydawa si ju nie do wygrania. W ten sposb wpadaj oni w ta sam puapk co Rzymianie. Uczszczajc do kocioa wystarczajco dugo i wysuchujc zanieczyszczajcych mzg bredni ksidza, niespodziewanie zaczynaj praktykowa t nauk i staj si oddanymi czonkami chrzecijaskiej wiary. Zaczynaj kocha ydw, a ich gwnym problemem staje si zbawienie duszy dla Chrystusa. Kolejna grupa ludzi zostaje w ten sposb sprowadzona w d, na ciek ktr podaj osoby nie bronice rasy, rodziny ani kraju, padajc oar tego samego trujcego wyznania, ktre zniszczyo Rzymian. Wikszo z tych zdeprawowanych dziwek, zwanych antykomunistycznymi ksimi (ogromna wikszo z nich jest pro-komunistyczna), zazwyczaj oczernia w swoich kazaniach Adolfa Hitlera, zamiast podych ydo-komunistycznych agentw. Tym podstpnym sposobem powoduj, e ludzie zaczynaj postrzega osob Hitlera (ktry by ucielenieniem antykomunistycznego oporu) jako zo rwne ydowskiemu komunizmowi, podczas gdy prowadz ich prosto w jego sida. Niestety, ze wzgldu na brak miejsca, to tylko niepene podsumowanie tych organizacji, ktre ydzi wymylili po to, aby nas prowadzi, tzn. prowadzi nas w puapk. S one jednak charakterystyczne i maj by ostrzeeniem dla nieostronych. Mona bezpiecznie stwierdzi, e jeli nie naraaj si ydom, jeli nie kad nacisku na wasn ras, jeli nie robi nic poza pakaniem i zawodzeniem, to nie oferuj adnego rozwizania. Jeli organizacje takie promuj chrzecijastwo, to nie stoj one po naszej stronie.

450

Rozdzia 39

Faszywe idee rozpowszechniane przez ydw


1. Mio do pienidzy jest rdem wszelkiego za. Ten czsto cytowany fragment z Biblii yka waciwie kady, nie zastanawiajc si ani na chwil nad jego sensem. Kiedy zgbimy znaczenie tego zdania, okae si ono faszywe. To nie pienidze, ani mio do nich, stanowi rdo wszelkiego za. Korzeniem wszelkiego za jest perdny yd. Pienidze to nie tylko rodek wymiany. Jest to bardzo potrzebne i przydatne narzdzie we wspczesnej cywilizacji. Jeli nie mielibymy takich rodkw wymiany, nowoczesnego biznesu, postpu i generalnie caej cywilizacji, cofnlibymy si w rozwoju i stalibymy si niepenosprawni. Dla przecitnego zjadacza chleba zdobywanie i zarabianie pienidzy to sposb umoliwiajcy nabywanie wszystkich niezbdnych rodkw do ycia, takich jak ywno, schronienie, odzie, rozrywka, edukacja; czyli wszystko, co niezbdne jest dla godziwych warunkw ycia. Kwestionowanie prawa czowieka do wykonywania zawodu, lub posiadania rmy, dziki ktrym zdobywa pienidze, dba o siebie i wasn rodzin, jest rwnie idiotyczne jak, odmawianie mu prawa do ycia. 451

Odwieczna Religia Natury Nie ma nic zego z czowiekiem, ktry zarabia tyle pienidzy, ile tylko moliwe i zapewnienia dziki temu byt sobie, swojej rodzinie i swoim spadkobiercom. To ludzie energiczni i peni twrczych zdolnoci (jak Henry Ford) stworzyli najwicej i nios rwnie najwiksze korzyci dla naszej rasy, dla naszego narodu i cywilizacji. Caa ta idea jest zasadniczo za, jak zreszt wiele innych cytatw z Nowego Testamentu, ktre zniechcaj ludzi od realizacji wasnych naturalnych instynktw, oarowanych im przez Natur, by mogli przetrwa. Wrd tych podstawowych instynktw znajduj si: wola przetrwania - podstawowa ch walki o zachowanie siebie, swojej rodziny i swojego mienia, oraz pragnienie tworzenia i udoskonalania. Myl, e pienidze same w sobie s ze, lub te mio do nich jest za, opiera si na takich samych zasadach jak niektre inne ze porady Chrystusa, ktre rzekomo rozpowszechnia, np.: emA o odzienie czemu si zbytnio troszczycie? Przypatrzcie si liliom na polu, jak rosn: nie pracuj ani przd. A powiadam wam: nawet Salomon w caym swoim przepychu nie by tak ubrany jak jedna z nich. Albo: Przypatrzcie si ptakom w powietrzu: nie siej ani n i nie zbieraj do spichrzw, a Ojciec wasz niebieski je ywi. itp. To naprawd ze rady. Po pierwsze, ptaki ciko pracuj aby wykarmi siebie, zbudowa gniazda, wychowa mode i tym samym utrwali swoje gatunki. Te, ktre nie robi nic, zgin natychmiast. Lilie w polu (i wszystkie roliny), na swj sposb, musz konkurowa energicznie z innymi rolinami o wod i poywienie. Jeli tego nie zrobi, to zostan wyparte przez roliny zdrowsze i bardziej aktywne. Wszystkie gatunki Natury, czy to roliny, ptaki, ssaki czy sama ludzko, konkuruj z innymi o ycie. Jeeli dany gatunek jest silny, odwany, heroiczny, peen wigoru i energiczny, to przetrwa, podczas gdy saby upadnie. Ponownie, ta wyniszczajca rada bya przeznaczona wycznie dla nie-ydw. Zostaa zaprojektowana w taki sposb, aby omota gojw i oczyci pole dla zdradzieckich ydw, ktrym atwiej bdzie ograbi Bia Ras z wszystkich bogactw wiata i skonsolidowa je we wasnych rkach. 452

Rozdzia 39 2. Sytuacja rasowa w tym kraju staje si tak za, e myl o jego opuszczaniu i przeniesieniu si gdzie indziej, np. do Australii. Wielu dobrych Biaych Ludzi myli w tych kategoriach. Jest to cakowicie bdne rozwizanie nieszczliwej sytuacji. Od lat Biaa Rasa ucieka przed czarnuchami i ydami i w ten sposb brnie w lepy zauek. Odpowiedzi nie jest ucieczka, ale powstanie i walka. Powinnimy goni, a nie ucieka. Albo bdziemy walczy i wygramy bitw w naszych Biaych krajach, albo nie wygramy jej nigdzie. Jeli najlepsi i najbardziej rasowo wiadomi ludzie uciekn z naszych krajw, a reszta skundli si z czarnuchami, to nasze wspaniae, Biae ojczyzny z pewnoci upadn, Gdy ydzi osign tak wiele, moecie by pewni, e wykorzystaj pene zasoby naszych krajw, aby skundli i zniewoli Australi, RPA i inne czci wiata. Nie, odpowiedzi nie jest ucieczka. Odpowied to zorganizowanie i zjednoczenie Biaych Ludzi, praktykowanie Rasowej Lojalnoci, odsunicie ydw od wadzy, odesanie czarnuchw z powrotem do Afryki, oddanie cugli wadzy w rce zdecydowanego, zjednoczonego, rasowo wiadomego Biaego rzdu. 3. Nasze prawa opieraj si na chrzecijastwie. To niesamowite, jak wielu Biaych Ludzi wierzy w to bdne haso, powtarzajc go jak papuga. Na pytanie, na jakich chrzecijaskich zasadach nasze prawa s oparte , wymiguj si od odpowiedzi i to nie bez powodu. Wystarczy sprawdzi, jakie byy podstawowe zasady chrzecijaskie, goszone przez Chrystusa w Kazaniu na Grze, na przykad: nadstaw drugi policzek, miuj swoich nieprzyjaci, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, nie stawiaj oporu zemu, nie osdzaj. Jeli nasze prawa byyby oparte na tych zasadach, nie mielibymy wokoo oczywicie niczego, prcz anarchii i chaosu. Jeli wzi na przykad zasad nie stawiaj oporu zemu, nie powinnimy mie adnych organw cigania, armii, marynarki wojennej ani si powietrznych, ktre broniyby nas przed nieprzyjacimi. Bylibymy oczywicie cakowicie bezbronni i w niedalekiej przyszoci zostalibymy zniszczeni. aden nard w historii nie by zbudowany na tak 453

Odwieczna Religia Natury absurdalnych zasadach. Ameryka, na przykad, nie zostaa zbudowana na zasadzie nadstaw drugi policzek. W adnym wypadku. Podczas jej wczesnych i najbardziej konstruktywnych lat, Biay Europejczyk przyby na te dzikie i nieprzyjazne wybrzea, wydar czerwonemu czowiekowi te ziemie i nie nadstawia wcale drugiego policzka. W rzeczywistoci, to agresja i lojalno tych ludzi wobec wasnej rasy w czasie pokonywaniu Indian i zabijania ich, gdy zachodzia taka potrzeba, pooyy podwaliny pod budow tego wspaniaego kraju. Biay Czowiek kroczy naprzd, na Zachd, walczy z Indianami, zabija ich i wypiera ich z ich ziemi, ktr nastpnie kolonizowa. Bez wtpienia, Podbj Zachodu jest jednym z najbardziej romantycznych i konstruktywnych epizodw w historii ludzkoci. By to Biay Czowiek w zenicie - agresywny, waleczny, zdobywajcy terytorium, wznoszcy nowe osady i rozwijajcy sie kolejow na nowej ziemi. W ten sposb stworzy wielkie pastwo. Nie, nie udmy si. Idiotyczne chrzecijaskie zasady nie przyczyniy si do tego rozkwitu Biaej Rasy. By to wspaniay przykad dziaania w myl prawa Natury. Nieskrpowany i niestamszony mnstwem gupich idei o wspczuciu i humanitaryzmie Biay Czowiek wywalczy sobie drog na Zachd i zbudowa nowe, wielkie Biae mocarstwo. Jeli chodzi o nasz wadz i prawa, to nie zawdziczaj one chrzecijastwu prawie nic, za to praktycznie wszystko wielkiej cywilizacji rzymskiej. Sowo republika pochodzi od aciskiego terminu res publica. Republikaska forma rzdu wzoruje si cile na modelu rzymskim, nasze sdy s wzorowane na sdach rzymskich i czasem poddane pniejszym modykacjom. Dlatego okazuje si, e kady kto dzi studiuje prawo, jest zobowizany do podjcia nauki aciny, a to z tego wzgldu, e tak wiele oryginalnych terminw prawnych funkcjonuje wanie w tym jzyku. Rzymianie byli bez wtpienia twrcami najlepszych instytucji prawa i wadzy, jakie wiat kiedykolwiek widzia, a my mamy to szczcie, e jestemy spadkobiercami ich wspaniaej tradycji i cywilizacji. Naley wic raz na zawsze wyprostowa t spraw - ani nasza wadza, ani nasze prawo nie opieraj si na chrzecijaskich dogmatach. W rzeczywistoci, gdy wszystkie te nowe zasady chrzecijaskie rozprzestrzeniy si po Imperium Rzymskim, jego cywilizacja upada. I nic w tym dziwnego, jeli wemiemy pod uwag jak poraajco 454

Rozdzia 39 niszczce i samobjcze s idee tej nowej lozoi miowania swoich nieprzyjaci, nadstawiania drugiego policzka, nie osdzania i nie stawiania oporu zemu. Nie, aden Biay kraj nie zosta zbudowany na zasadach chrzecijaskich. Wrcz przeciwnie, wszystkie one zostay wzniesione dziki twrczej energii Biaej Rasy, ktra daa swobodny upust swoim naturalnym instynktom, a po drugie, nasza wadza i prawa zostay zbudowane na dowiadczeniu i bogatym dziedzictwie pozostawionym nam przez imperialny Rzym. 4. Nie moesz nic zrobi w tej sprawie. Kiedy ydzi pr naprzd ze swoimi przernymi programami zniewolenia nas, jak np. przymusowe wywoenie naszych dzieci do czarnuszych szk (w USA), podwyszanie podatkw, skundlenie naszej Biaej Rasy itp., widzimy naszych ludzi rozkadajcych rce i biadolcych: nic nie moemy w tej sprawie zrobi. To oczywicie kolejny przykad ydowskich umiejtnoci manipulacji ludzkim umysem. To stary, wojskowy fortel: jeli sprawisz, e wrg bdzie myla, e jest ju pokonany nim bitwa si rozpocznie, to faktycznie zostanie pokonany. Sztuczka ta jest stara jak wiat, ale ludzie wci daj si na ni nabiera. Pomimo wszystkich dyskryminujcych nas praw i idiotycznych nakazw sdowych, istnieje wiele rzeczy, ktre Biay obywatel, moe robi. Pierwsz rzecz, jak moesz zrobi, to przyj pozytywn i odwan postaw. Po drugie, moesz podj decyzj, e nie dasz si zniewoli i e bdziesz walczy, a faktem jest, e sytuacja jest daleka od beznadziejnej. Masz wiele dostpnych rodkw, ktrymi moesz prowadzi walk. W wikszoci naszych Biaych krajw nadal przewyszamy liczebnie czarnuchy i ydostwo. Ponadto, mamy dostp do wszystkich tych narzdzi i rodkw, ktre ydzi stanowicy niewielk mniejszo wykorzystuj by nas zniewoli. Ilo rzeczy, ktre moesz zrobi jest niemal nieograniczona, a oto kilka propozycji: 1. Sformuj lokalny komitet protestacyjny, lub organizacj promujc podane przez Ciebie cele polityczne i przeciwstawiajc si tym niepodanym. 455

Odwieczna Religia Natury 2. Idc dalej, stwrz parti lub organizacj polityczn w celu zdobycia poparcia i zablokowania wpyww innych partii. 3. Wyznacz kilku dobrych kandydatw na urzd, albo, jeszcze lepiej, ubiegaj si o niego samemu. 4. Zrb ulotki propagandowe i zbierz literatur, a nastpnie zbierz grup ludzi do rozpowszechniania ich w jak najszerszym zakresie. 5. Organizuj masowy opr przeciwko prawom, ktre jawnie dyskryminuj Biaych Ludzi. 6. Pisz listy protestacyjne do politykw i urzdnikw. Jest to prawdopodobnie jedna ze sabszych form dziaania, jakie moesz podj. 7. Pisz listy do redakcji lokalnych gazet i zachcaj do tego innych. 8. Organizuj lokalne wiece i manifestacje. 9. Przemawiaj publicznie przeciwko prawom, ktre s Twoim zdaniem krzywdzce i proponuj ich zmiany. 10. Jeeli wszystko inne zawiedzie, jeli jestemy zniewoleni tyrani rzdu uywajcego prawa i porzdku na pokaz i przeciwko nam, naley pamita, e prawo do ycia, wolnoci i wasnoci zastpuje wszystkie inne prawa i mamy prawo do obalenia tyranii si. Dawniej, gdy tyrani starali si zniewoli ludzi, ucinieni uciekali si do siy zbrojnej w celu utrzymania wolnoci. Przede wszystkim, jednym z najwaniejszych i najbardziej znaczcych dziaa jakie moesz podj, jest zorganizowanie Ruchu Twrczoci w swojej okolicy. Prba bezporedniej walki przeciwko ONZ, przymusowemu wywoeniu dzieci, podwykom podatkw itd. wyglda na najbardziej oczywisty kierunek dziaania, jednak nie jest najbardziej efektywn metod dziaania. W wikszoci z tych przypadkw zwalczamy jedzenie efekty, a nie przyczyn problemu. Nie zapominajmy nigdy - przyczyn wikszoci naszych kopotw i korzeniem wszelkiego za jest perdny yd. 456

Rozdzia 39 Dlatego, budujc Ruch Twrczoci niszczymy podstawow przyczyn wszystkich naszych problemw. Jak ju mwiem nieraz, pierwszym i najwaniejszym krokiem jest wyprostowanie mylenia Biaego Czowieka. Kiedy ju tego dokonamy, bdzie stosunkowo atwo zorganizowa i zjednoczy Bia Ras, a przezwycienie ydw i czarnuchw bdzie dziecinnie atwe. Wic zacznijmy. Pamitaj, e najskuteczniejszym i najbardziej sensownym dziaaniem jakie mona podj, jest zorganizowanie jednostki Ruchu Twrczoci w swojej okolicy, lub doczenie do ju istniejcej grupy. Nastpnie przejd do pracy i rekrutacji. Go, promuj i rozpowszechniaj informacje, program i ideologi zawarte w tej ksice. Pom Przywrci naszych Biaych towarzyszy do ich naturalnych zmysw i zjednoczy ich w walce o przetrwanie naszej rasy. Naszym wsplnym celem jest, aby kada Biaa rodzina na wiecie miaa co najmniej jeden egzemplarz tej ksiki. Moemy to zrobi, musimy to zrobi i zrobimy to. Do dziea! 5. rodki s rwnie wane jak cel. To tak bdne, jak tylko moe by. Ten nonsens jest prawdopodobnie wspierany przez Koszernych Konserwatystw silniej, ni przez jakkolwiek inn grup. Oto co sami ydzi mwi o tej sprawie w Protokole nr 15: Do jakiego stopnia sigaa przenikliwo naszych mdrcw w staroytnoci! Twierdzili oni, e dla dopicia celu powanego nie naley cofa si przed uyciem pewnych rodkw lub liczy oar skadanych, aby osign cel. Mimo e gardzimy Protokoami i ich celami, nie moemy zaprzeczy, e spojrzenie na ludzk natur w nich zawarte zgadza si z obserwacjami historii. Wemy na przykad przypadek, gdy jestemy zaangaowani w wojn z wrogiem; wojn, ktra oznacza nasz mier lub nasze przetrwanie. W takiej wojnie wszystkie rodki s dozwolone, na przykad: oszustwo, zaskoczenie, zabijanie, bombardowania, niszczenie dostaw ywnoci, burzenie miast, itd. Nie formuuj tu adnej nowej teorii, lecz jedynie przywouj fakty historyczne z kilku ostatnich tysicy lat. Gdy za w naszych Biaych ojczyznach przyjdzie przedsiwzi takie wanie rodki, niezbdne dla naszego przetrwania, przetrwania Biaej Rasy, zaraz znajdzie si wielu humanitarystw, goszcych bratersk mio, wspczucie, mio chrzecijask, dobr wol, altruizm, dobro, wraliwo, tolerancj, wielkoduszno i wszystkie 457

Odwieczna Religia Natury inne odmiany ludzkiej dobroci, a do znudzenia. Wkrtce potem okae si, e mamy kompletnie zwizane rce i nie moemy zrobi adnej z tych rzeczy, ktre powinnimy zrobi, by uchroni si przed zagad, jak zgotowali nam ydzi. W kwestii przetrwania Biaej Rasy oraz w kwestii polityki powinnimy korzysta z tych samych, zimnych, wyrachowanych metod, jakie uywane s w czasie wojny i zapomnie o tej bzdurnej mioci chrzecijaskiej. Musimy pamita, e nie ma wyszego prawa Natury ni prawo do zachowania i utrwalenia wasnego gatunku. 6. Obiecuj, e zrobi to, co ludzie chc i piknie mwi, ale naprawd robi dokadnie na odwrt. ydzi naduywaj tego politycznego podstpu tak czsto i od tak dawna, e wydaje si niemal oczywiste, e Biay Czowiek nie zapie si na to. Dzieje si jednak na odwrt. Kiedy na przykad Kennedy prowadzi kampani wyborcz, wiele mwi o potrzebie uzbrojenia USA po zby, tak aby nikt nie omieli si go zaatakowa. Tu po tym jak wygra wybory, przystpi do rozbrajania kraju, pozostawiajc go nagim i bezbronnym w obliczu wrogw. Gdy yd Adam Yarmolinsky przej kontrol nad Departamentem Obrony, a McNamara zosta frontow marionetk, to cae to trio wkrtce przystpio do rozbirki. Tak niewystarczajcej obrony jak wtedy USA nie miao nigdy w swojej historii. To tylko jeden z przypadkw perdnych kamstw. Mona poda wiele innych przypadkw z przecigu zaledwie kilku lat, gdy Kennedy by u wadzy. Kiedy Nixon zosta wybrany, skada wielkie obietnice sprzeciwienia si szkolnej integracji i programowi przymusowego wywoenia dzieci. Nie mino jednak wiele czasu i uruchomi on ogromn maszyn rzdow i przeznaczy ogromne iloci pienidzy podatnika na integracj szk, wywoenie dzieci niczym bydo i ydowski program rasowego skundlenia. Prezydent Johnson nie by lepszy. Obieca cicia budetowe w rzdzie, obieca wyczenie arwki w Biaym Domu, aby zaoszczdzi na pienidzach podatnikw. Natychmiast po zwycistwie w wyborach, rozpocz najwikszy sza wydawania w historii, zwikszajc zaduenie federalne oraz wydatki rzdowe do nieznanego dotd poziomu. Ci trzej prezydenci s cytowani jedynie jako typowe przykady. 458

Rozdzia 39 Dokonali wielu innych aktw zdrady, w stosunku do swoich poprzednich obietnic. Pod tym wzgldem nie rnili si od prezydentw, ktrzy byli przed nimi. Cytuj tych kilka przykadw z tysicy innych obietnic, ktre zostay zoone tylko po to, aby nastpnie mogy zosta zamane. Trzeba sobie zda oczywicie spraw, e jest to stary ydowski trik. Kiedy Johnson, Kennedy i Nixon dopuszczali si tych aktw zdrady, ktre tylko szkodziy Biaej Rasie, nie dziaali jako przedstawiciele Biaej Rasy, ale jako tanie, zdegenerowane marionetki w rkach zdradliwych ydw, ktrzy manipulowali krajem i chcieli ukry swoj perdi, jak kuglarz na scenie chce ukry swe oblicze. Nawizujc do tego, oto cytat z Protokou nr 8, odnoszcy si do powoywania Biaych marionetek na stanowiska rzdowe: bdziemy obsadzali je przez ludzi, ktrych przeszo i charakter wykopay przepa midzy nimi a ludami, i ktrzy w razie opornoci naszym wskazaniom, bd musieli oczekiwa sdu, albo wygnania. Wobec tego bd bronili spraw naszych do ostatecznego tchu. 7. Wszyscy ludzie s rwni. Kiedy Ojcowie Zaoyciele pisali amerykask Deklaracj Niepodlegoci, zamierzali da ludziom sygna, by ci doczyli do ich walki i sprawy. ydzi tym czasie rozpowszechniali idee rewolucyjne w Europie, a we Francji w szczeglnoci, rozgaszajc stare, chwytliwe haso: wolno, rwno, braterstwo. Odbywao si to w ramach przygotowa do rewolucji francuskiej i innych rewolucji, ktre byy planowane. Ameryka nie bya odporna na t ydowsk propagand i wiele z tych idei zaczo przyjmowa si na amerykaskim gruncie. Uznano wic za wielk tragedi, gdy Ojcowie Zaoyciele umiecili w Deklaracji Niepodlegoci zwodnicze ydowskie haso: Wszyscy ludzie s rwni. To ewidentnie faszywe i idiotyczne stwierdzenie jest agresywnie rozpowszechniane od tego dnia. Od tego czasu slogan ten nka nas i jest niezwykle potn broni w rkach ydw, rewolucjonistw, liberaw i anarchistw. To tak oczywisty fasz, e obalenie go wydaje si niepotrzebne. Ale tak nie jest. Sowa te s nazbyt czsto cytowane przez wielu naszych faszywych przywdcw i podobnie jak Kazanie na Grze, i wiele innych idei, ktre s ewidentnie sprzeczne ze zdrowym roz459

Odwieczna Religia Natury sdkiem, zostay zaakceptowane przez wikszo Biaych Ludzi jako truizm. Biali Ludzie naprawd powinni zdawa sobie spraw ze swojej wyszoci. Patrzc wstecz na swoj chwalebn histori, lekcja o wyszoci Biaej Rasy nad innymi jest tak oczywista, e nie potrzebuje adnego tumaczenia. Ponadto, nawet w obrbie tej samej rasy ludzie s ewidentnie rni. Niektrzy z nich s bardzo inteligentni, niektrzy s wysocy, inni mocni czy sabi, a niektrzy s idiotami. Lista rnic nie ma koca. Ludzie nie rodz si w tych samych rodowiskach. Na przykad, dziecko milionerw od razu ma rne moliwoci rozwoju, nie tak jak powiedzmy dziecko urodzone w domu biednych i mao inteligentnych rodzicw. Dziecko urodzone w domu o tradycjach muzycznych, jak na przykad Johann Strauss, ma zapewniony inny start, ni na przykad dziecko urodzone w rodzinie misjonarzy yjcych w amazoskiej dungli z Indianami. Moemy oczywicie pomnaa w list takich przykadw w nieskoczono. W kadym razie, to faszywe, mylce i nieprawdziwe owiadczenie stao si niezwykle potnym narzdziem w rkach ydw w ich kampanii skundlenia ras. Na tym faszywym zaoeniu opiera si drugie faszywe przesanie: jeli tylko czarnuchy miayby takie same szanse i rodowisko, rozwijayby i zachowyway si tak samo jak Biali. Dlatego wanie powinnimy ruszy pen par w kierunku programu skundlenia. Fakt, e czarnuchy s z natury gorsze od Biaych w inteligencji, mentalnoci, w ich braku twrczoci kulturalnej, w tym, e s leniwe i niezaradne, e ich moralno jest zupenie inna i jest na niszym poziomie ni moralno Biaego Czowieka, oraz inne niekoczce si rnice, wrd ktrych rnica koloru skry znajduje si na samym kocu, s zupenie ignorowane. Faktem jest, e ludzie nie s rwni, nie rodz si rwni i nie rozwijaj si jednakowo. Istnieje ogromna rnica w ich wkadzie do cywilizacji i rozwoju ludzkoci. Dlatego te musimy wrci do rzeczywistoci i zniszczy te faszywe mity. Natura sama stworzya wszystkie stworzenia nierwnymi, na milion rnych sposobw. Jestemy dumnymi czonkami Biaej Rasy i musi pamita o jednej rzeczy - nasza tosamo rasowa jest najwitsz rzecz, ktr obdarzya nas Natura i musimy zachowa j za wszelk cen. 460

Rozdzia 39 8. Nie mw o polityce i religii, polityka i religia nie mieszaj si. Ten kto ma kontrol nad rzdem narodowym i nad charakterem tego rzdu, ma decydujcy wpyw na los tego narodu. Kontrola polityczna okrela wszystkie inne czynniki, takie jak ekonomia, edukacja, bezpieczestwo, postp, kultura i prawie kady inny wany aspekt w yciu narodu i rasy. W Protokoach ydzi podkrelaj, e chcieliby zaprzta umysy gojw rnego rodzaju drobiazgami, tak aby nigdy nie podejmowali si rozwaenia istotnych kwestii, ktre wpywaj na ich wasne przeznaczenie. Jest to oczywicie niezwykle wane, ebymy mwimy o polityce, a jeszcze waniejsze, ebymy rozmawiamy o religii. Nasze ycie bazuje na naszym wiatopogldzie religijnym. W zwizku z tym, musimy upewni si, e pena kontrola zostaa wyrwana z rk niszczcych ydw i zwrcona w rce lojalnych Biaych liderw. Czy komu si to podoba czy nie, duy wpyw ma na to religijno spoeczestwa. Wadza jest zazwyczaj odzwierciedleniem lozoi, postawy i perspektywy religijnej ludzi. To dlatego musimy wyprostowa swj religijny sposb mylenia. Musimy zda sobie spraw, e zachowanie, promowanie i ochrona naszej wielkiej Biaej Rasy jest najwaniejsz i najbardziej wit spraw, ktrej moglibymy powici ycie. Musimy wic przeoy ten wiatopogld na czyny polityczne, by kontrola nad naszym rzdem spocza w rkach lojalnych Biaych rasistw. Religia i polityka s nierozczne i najwaniejsze dla naszego przetrwania. 9. Wszyscy jestemy indywidualnociami. Ta sprzeczna, silnie wspierana przez ydw, idea jest dzielca i destrukcyjna. Faktem jest, e wszyscy jestemy czonkami danego spoeczestwa, walczcymi wsplnie dla doskonalenia siebie jako caoci. Cay postp ludzkoci i cywilizacji mona mierzy zdolnoci czowieka do tworzenia i budowania organizacji spoecznej. Od czasu kiedy czowiek zacz dzieli wykonywane profesje na zbieraczy, tkaczy, rzemielnikw, przewonikw, znachorw, itp., zacz podnosi si z dungli zacofania w nowoczesne, wydajne spoeczestwo. Za tym idzie gotowo do powicenia wasnych interesw dla dobra swojej rasy i spoeczestwa jako caoci. Jest to jedna z bardzo wy461

Odwieczna Religia Natury bitnych cech twrczych Biaej Rasy i dlatego wanie bya ona w stanie osign tak wiele. Gdybymy mieli powrci do czasw gdy kady by indywidualnoci, gdy kady pracowa jedynie na siebie, zamiast wypenia obowizki wobec swojej rodziny, swojej miejscowoci i generalnie wobec swojej rasy, nasze spoeczestwo i cywilizacja wkrtce by upady. Nie jestemy indywidualnociami. Wszystko czego dokonujemy wpywa na nasze rodziny, na nasz spoeczno, na nasz nard i na nasz ras. Im wicej bdziemy spenia naszych obowizkw wobec wszystkich tych kategorii, tym bardziej twrcze i bardziej efektywne spoeczestwo bdziemy budowa. Jeeli bdziemy myle o sobie wycznie jako o jednostce, wkrtce powrcimy do poziomu jaskiniowca i zatracimy wszelki postp, ktry uczynilimy przez tysice lat. 10. Jedynym ratunkiem dla tego kraju jest prawdziwy, dwupartyjny system wadzy. Nieprawa. System dwupartyjny jest idealnym urzdzeniem dla ydowskiej zasady dziel i rzd. Dzieli on Biaych w gosowaniu i daje ydom i czarnuchom zwikszon moliwo wygrania wyborw. Ponadto, idea ta jest zasadniczo sprzeczna z Zasad Przywdztwa i suy do unieruchomienia i podzielenia Biaej Rasy. Zamiast promowa jedno i postp, wplata swoje nieszczsne oary w niekoczce si kopoty. Dwie lub wicej przeciwnych frakcji bdzie kci si o niekoczce si bahostki, zazwyczaj koczc na kompromisie, lub stajc w martwym punkcie. Prawdziwym rozwizaniem jest sprawdzona w dziejach Zasada Przywdztwa. 11. Gosowanie jest jedyn broni, jak ludzie posiadaj. Gosowanie jest prawdopodobnie najbardziej nieskuteczn broni jak ludzie posiadaj. Ludzie mog zrobi wiele rzeczy, ktre, z naszego politycznego punktu widzenia, s bardziej skuteczne. Mog oni zakada organizacje polityczne i inne. Mog oni zmieni system rzdw. W ostatecznoci, mog obali tyranw si, jeli zajdzie taka konieczno. Jeli rasie grozi zniszczenie, to ma ona nie tylko prawo, ale i obowizek, skorzysta z najwyszego prawa Natury i wykorzy462

Rozdzia 39 sta wszelkie moliwe rodki, aby obali i zniszczy przeladowcw. Prawo przetrwania gatunku jest najwyszym prawem Natury.

12. Potpiasz wszystkich ydw? S dobrzy i li ludzie wrd wszystkich ras i nie naley potpia za to caej rasy. Mog by dobrzy i li ludzie wrd wszystkich ras, ale z punktu widzenia Biaego Czowieka adnego dobrego yda jeszcze nie odnaleziono. By ydem znaczy by wyznawc Talmudu, a kady zwolennik Talmudu jest wspspiskowcem w obdnym programie zniszczenia gojw w ogle, a Biaej Rasy w szczeglnoci. Zwalnianie jakiegokolwiek yda ze wspodpowiedzialnoci w tym spisku byoby jak robienie wyjtkw, pord poszczeglnych onierzy armii, ktra walczy przeciwko Tobie. Poszczeglni ydzi mog zajmowa rne stopnie w hierarchii i piastowa rne stopnie w acuchu dowodzenia, ale wszyscy czonkowie ydowskiej rasy w taki czy inny sposb aktywnie uczestnicz w wojnie przeciwko reszcie ludzkoci. Jest to raczej dziwne, e ci sami ludzie, ktrzy nieustannie przepraszaj ydw i oferuj im zadouczynienie, wcale nie analizuj przebiegu, dajmy na to, I i II wojny wiatowej. Ci sami apologeci zdaj si by cakowicie obojtni na przykad wobec faktu, e Hamburg zosta zaciekle zbombardowany przez alianckie lotnictwo, ktre zupenie bez powodu zabio 50 tys. Biaych Ludzi w cigu jednej nocy, w tym starcw, kobiety (rwnie ciarne), niemowlta, i dzieci. Nie syszymy te adnych lamentw ani okrzykw protestu z powodu tego, e alianci, pod kontrol ydw, przeprowadzili obdne trzydniowe naloty na pikne miasto Drezno, gdzie spalili ywcem, stopili i spopielili ponad 300 tys. niewinnych osb w jednej z najbardziej okrutnych masakr w historii. Te same osoby wydaj si by cakowicie obojtne na to, czy ktrzykolwiek z tych Niemcw faktycznie zasuyli sobie na taki los. Faktem jest, e aden z nich nie by winny jakiegokolwiek przestpstwa w ogle. Jedyn rzecz, o ktr Niemcy mog by oskareni jest o to, e mieli odwag sprbowa otrzsn si z ydw i broni swojej rasy i narodu przed midzynarodowym spiskiem ydowskim. Za t mn walk Niemcy powinni by wyrnieni, a nie karceni. 463

Odwieczna Religia Natury 13. Faszywe motywy walki. ydzi prawdziwie lubuj si we wpltywaniu Biaej Rasy w jak gupi walk lub sprzeczk, na ktrej rozwizanie zaraz wynajduj lekarstwo. Bez wzgldu na to, po ktrej stronie jeste, obie s niszczce dla naszej sprawy. W tej kwestii nie tylko ydzi korzystaj z tej sztuczki by myli Biaych i marnotrawi ich czas, wszczynajc ktnie i podsyca wzajemn niech; to rwnie Biaa Rasa marnuje ogromne iloci energii, angaujc si w bezproduktywne wrzawy, ktre jednoczenie odwracaj uwag od ydw i gwarantuj im poczucie bezpieczestwa. ydzi stale d do tworzenia partii politycznych i grup antagonistycznych, ktre zmierzaj donikd, niszczc siebie wzajemnie, podczas gdy to oni odchodz z upem wojennym w rkach. W amerykaskim systemie politycznym, na przykad, stworzyli dwie gwne partie - republikask i demokratyczn. Tworzc ten tzw. system dwupartyjny, upewnili si, e pocigaj za sznurki po obu stronach. Nastpnie, robi z tego wielkie halo, wmawiajc nam jak wspaniay jest to system, jak hoduje amerykaskim tradycjom, i e jest on niemal wity. Kontrola obu stron, tak czy inaczej, bez wzgldu na to kto wygra, daje ydom pewno, e Biali strac, a oni zyskaj. Istnieje wiele odmian tych faszywych motyww, o ktrych mona by napisa ksik. Przytoczymy kilka przykadw. Poza wieloma ugrupowaniami politycznymi, ktre walcz midzy sob bezskutecznie, mamy rwnie sztucznie wywoywane zagraniczne wojny, w ktre ydzi nas wpltuj. Mielimy na przykad wojn koreask, w ktrej ydzi kontrolowali siy amerykaskie i siy pnocnokoreaskie. Jej celem nie byo zwycistwo, ale zamieszanie i odprowadzanie amerykaskich zasobw, w postaci nansw, siy roboczej i wiatowego prestiu. Przede wszystkim za, celem byo wymordowanie przez kolorowe rasy jak najwikszej iloci modych, Biaych chopcw w kwiecie wieku, a tym samym zniszczenie siy naszej Biaej Rasy. Biay amerykaski goj byy zbyt gupi by spostrzec, e ydzi znw szykuj ogromn powtrk tych samych dziaa, tym razem w Wietnamie. I tak wanie ulubiona rozrywka ydw, czyli mordowanie Biaych gojw, nabiera zastraszajcego tempa. 464

Rozdzia 39