Prinsip Pengurusan Organisasi – Soalan ramalan Esei. 1.

Jelaskan Model Lima Kuasa Porter

Ancaman kemasukan Firma Baru

Kuasa TawarMenawar Pembekal

Kesengitan Persaingan Semasa

Kuasa TawarMenawar Pembeli

Ancaman Produk Gantian •

Porter melihat industri yang sentiasa menikmati keuntungan yang tinggi dan ada yang tidak tinggi. Dalam industri yang tidak bermasalah juga masih ada organisasi yang menikmati keuntungan yang tinggi. Ada juga industri yang popular tetapi organisasi di dalamnya tidak mengalami keuntungan yang memuaskan, malah mengalami kerugian. Model ini dibangunkan untuk mengkaji persaingan-persaingan dalam sesebuah industri. Kelima-lima kuasa yang dianalisis ini berupaya menentukan keuntungan sesebuah industri, harga-harga produk, struktur kos, keperluan modal untuk pelaburan dan risikorisiko semasa. a) Ancaman Kemasukan Firma baru • • Mengkaji sejauhmana firma baru mudah atau sukar memasuki industri dan bersaingan dengan firma-firma sedia ada. Terdapat faktor yang menentukan sama ada mudah atau sukarnya firma baru memasuki industri dan pasaran iaitu: I. II. Kesetiaan pelanggan kepada jenama tertentu Keperluan modal untuk masuk
deec

• • • •

Disediakan Oleh: TOH KIT SIANG

III. IV. V.

Kos pertukaran apanila pembeli menukar produk atau perkhidmatan kepada firma lain. Sejauhmana ekonomi bidangan penting dalam industri. Dasar kerajaan sama ada menghalang atau tidak kemasukan firma baru ke dalam industri.

b) Ancaman Produk Gantian

Sejauhmana produk gantian memberikan ancaman kepada produk organisasi. Semakin tinggi ancaman produk gantian, maka semakin tidak baik untuk organisasi. Antara faktor yang penting adalah kos pertukaran menggunakan produk gantian dan kesetiaan pembeli kepada jenama asal.

c) Kuasa Tawar-Menawar Pembekal d) Kuasa Tawar-Menawar Pembeli e) Kesengitan Persaingan Semasa

Disediakan Oleh: TOH KIT SIANG deec

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times