Kata Dasar dan Kata Akar Abdullah Hassan (2007) menjelaskan bahawa hampir semua perkataan dapat menerima

imbuhan untuk menjadi kata terbitan. Kata yang diimbuhkan disebut kata akar. Gabungan antara kata akar dengan imbuhan disebut kata terbitan. Kata akar ialah perkataan asal, iaitu yang tidak mempunyai imbuhan,

manakala kata terbitan ialah perkataan yang diterbitkan oleh kata akar, iaitu kata yang mempunyai imbuhan. Abdullah Hassan menegaskan bahawa kata akar boleh menjadi kata dasar, seperti: Kata Akar pakai angkat Kata Dasar pakaian angkatan

Kata terbitan juga boleh berfungsi sebagai kata dasar. Contohnya, pakaian (berpakaian), berangkat (keberangkatan), dan peroleh (perolehan) (Abdullah Hassan, 2002). Perkataan terbentuk daripada dua unsur bahasa, iaitu morfem dan kata. Morfem ialah unit bahasa yang terkecil yang mempunyai makna atau fungsi tatabahasa. Contohnya, ber-, me-, dan men- ialah morfem, bukan perkataan kerana unsur bahasa ini mempunyai fungsi tatabahasa tetapi tidak mempunyai makna.

Tentang perbezaan antara konsep kata akar dengan kata dasar, Raminah Sabran dan Rahim Syam (1985) menjelaskan bahawa kata akar ialah kata yang menjadi akar atau inti sesuatu perkataan, yang terdiri daripada dua morfem atau lebih.Contohnya, bangunan (bangun), pendirian (diri), dan bersenam (senam). Kata dasar pula ialah kata yang boleh dikenakan

iaitu a) kata akar diimbuhkan: ajar (pengajar. yang menyatakan bahawa ada tiga cara kata akar dapat dijadikan kata terbitan. kata akar berulang. dan dari + pada (daripada). raja (kerajaan) b) Kata akar dengan imbuhan: perkembang (perkembangan). iaitu pengimbuhan. Rumusannya. dan c) kata akar itu digandakan: rumah (rumah-rumah) dan gunung (gunung-gunung). dan kata majmuk. kata terbentuk menerusi empat cara. ajaran. pemajmukan. ingat-ingat (teringat-ingat) d) Kata akar majmuk: surat khabar (persuratkhabaran). diajar. b) kata akar digabungkan dengan kata akar lain: tanggung + jawab (tanggungjawab). kaki + tangan (kakitangan). gambar rajah (menggambarajahkan) Huraian di atas adalah selari dengan penjelasan Abdullah Hassan (2002). setia + usaha (setiausaha). pengajaran). dan pengakroniman. kebumi (pengkebumian) c) Kata akar berulang: main-main (mempermain-mainkan). penggandaan. Contohnya: a) Kata akar: tunjuk (pertunjukan). Kata dasar juga boleh terdiri daripada kata akar. kata akar dengan imbuhan. mengajar.penambahan atau imbuhan. .

2.8 Kata Dasar 2. Perkara utama yang disentuh di sini ialah kata akar tidak boleh dikurangkan atau dipisahkan lagi kepada bentuk yang lebih kecil. misalnya tari yang perlu digabungkan dengan morfem lain seperti pe. 2.1 Menurut Nik Safiah Karim dan rakan-rakannya (1997: 69) dalamTatabahasa Dewan Edisi Baharu. Mereka turut menggolongkan kata akar ini sebagai segelintir daripada kata dasar seperti kata akartapa yang menjadi dasar bagi perkataan pertapaan dan nyala dalam perkataan nyalaan. iaitu kata akar. Kata akar tidak boleh berdiri sendiri kerana memerlukan morfem lain bagi melengkapkan maknanya. Kata akar ramaperlu digandakan menjadi rama-rama dan juang ditambah dengan perkataan semangat juang bagi melengkapkan maknanya. Contohnya perkataan bernyala dan pekebun.7.7. kata akar disebut sebagai “the root (racine) is the irreducible element common to all words of same family – the element in which the meaning common to all related words reaches the highest degree of abstraction and generality”.7.3 Menurut teori Ferdinand De Saussure (1991: 24) dalam bukuLinguistic Theory The Discourse Of Fundamental Works. kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. 2. Sintaksis Predikat Dalam Bahasa Malaysia. contohnya kata akar rama dan juang. kata akar ialah bentuk morfem terikat yang bukan imbuhan.1 Berdasarkan pendapat Nik Safiah Karim dan rakan-rakannya (1997) dalam Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Beliau menyatakan kata akar ialah morfem terikat yang tidak boleh berdiri sendiri. . Mereka menyatakan kata dasar ini turut terdiri daripada morfem terikat yang bukan imbuhan.Kata Akar 2.2 Pendapat kedua pula dikemukakan oleh Pitsamai Intrachat (1987) dalam bukunya.menjadi penari. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa kata akar ialah morfem terikat yang bukan daripada bentuk imbuhan.8.

2. yakni yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. pergi dan saya. Mereka mentakrifkan kata tunggal sebagai bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. 2. Kata dasar ini merupakan kata yang menjadi idea utama dalam setiap kata dan tidak boleh dipulangkan dalam bentuk yang lebih kecil lagi.8. kata tunggal yang merupakan jenis kata tugas seperti di. manakala kata dasar bagi pekebun ialah kebun yang merupakan morfem bebas. Pertama. Kata tunggal ini terbahagi kepada dua jenis.9. Misalnya kata jalan ialah kata dasar bagi berjalan yang merupakan idea utama dalam kata tersebut dan tidak boleh dipisahkan menjadi ja dan lan kerana tidak lagi berfungsi sebagai kata. tidak dapat dipulangkan kepada bentuk yang lebih sederhana. Beliau menyatakan “The radical is generally the common element in a series of related words and conveys the idea common to every word”.4 Konsep kata dasar ini turut dijelaskan oleh Ferdinand De Saussure (1991: 24) dalam Linguistic Theory The Discourse Of Fundamental Works. Kedua.Kata dasar bagi bernyala ialah nyala yang merupakan kata akar. untuk dan yang.3 Ch. Beliau menambah lagi kata dasar Melayu yang bersuku kata tunggal terdapat sedikit sahaja seperti kata mas. Van Ophuijsen (1983) dalam buku Tatabahasa Melayuyang diterjemah oleh T.8. A. kata tunggal yang merupakan unit bebas dan boleh berdiri sendiri sebagai satu ayat seperti kataitu. Secara ringkasnya. kata dasar ialah kata yang terdiri daripada morfem bebas dan morfem terikat yang bukan imbuhan. moe dan koe.9 Kata Tunggal 2.1 Konsep kata tunggal ada dijelaskan oleh Nik Safiah Karim dan rakan-rakannya (1997) dalam Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. wang. . dapat dibuat kesimpulan bahawa kata dasar merupakan bentuk atau unsur utama yang menjadi dasar dalam kata dan membawa idea untuk setiap kata. 2.W Kamil daripada buku yang berjudulMaleiche Spraakkunst juga mentakrifkan kata dasar sebagai kata yang menurut peraturan bahasa yang berlaku sekarang. iaitu kata akar. Daripada pendapat beliau ini.

2 Menurut Drs. 2.L Trask menyebut kata tunggal sebagai “singular word”. kata adjektif dan kata tugas. iaitu “In a language with the grammatical category of number. kata kerja. iaitu kata nama. that form of a word (most often a noun) which is tipically used to talk about a single object such as dog. penggandaan (baik-baikdan gunung-ganang) dan pemajmukan (warganegara dan atur cara). Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata seperti tin. Zainuddin (1992) dalam buku Materi Pokok Bahasa dan Sastra Indonesia pula. sen serta lap dan dua suku kata atau lebih seperti doa. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa kata tunggal ialah kata yang tidak menerima sebarang bentuk imbuhan dan perubahan bentuk. Kata tunggal boleh dibahagikan kepada empat golongan kata. pergi. Beliau memberi contoh perkataan mandi. belum diberi imbuhan atau belum mengalami perubahan bentuk. kata tunggal ialah bentuk kata yang belum mendapatkan tambahan. suara serta masyarakat. Kata tunggal ini berpotensi mengalami perubahan bentuk melalui proses pengimbuhan (pelajar dan makanan). tulis dan baca yang tidak menerima sebarang perubahan atau tambahan unsur-unsur lain.9.3 R. tree and idea”. .2.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful