TRATAT DE HRANĂ VIE (2167 REŢ PENTRU VIAŢ) ETE Ă

Cuvânt către un prieten ... Prietene care citeşti aceste rânduri pe un pat dintr-un spital, sau eşti acasă într-o cameră undesă nu deranjezi, de ani şi ani, sau trebuie să mergi la serviciu trăgând după tine atâta suferinţ ă şi întrebându-te ce rău ai făcut de trebuie să fii atât de oprimat şi condamnat la asemenea stări de lucruri, ţ ie mă adresez...Prietene, ţ ii în mână o carte al cărei titlu începe cu cuvântul Tratat... Intrând în universul ei îţ ivei da seama că deja nu ar mai fi prea multe de spus, cât de făcut. Însuşi acest cuvânt, în contextul în care o să pătrundem acum, împreună, pe tărâmul cunoaşterii alimentaţ iei la nivel de hrană cauzală, de apă vie, exprimă totul: TRATAment. Acum, să observăm cum tratamentul ca alcătuire lingvistică şi nu numai conţ ine în el două părţ i sau grupări de litere, trata şi ment, ceea ce ar puteaînsemna vindecare prin mentalism, minte sau mental. Iată că deja am ieşit din sfera tradiţ iei...Deja gândul ne duce la atâtea lucrări care au apărut până acum pe această CALE şi mă bucurpentru această posibilitate (posibilitate înseamnă întotdeauna ADEVĂR) prin care această carte a Doamnei Ibrian împlineşte experienţ a de o viaţ ă de om la nivelul firesc al acestui minunat cuvânt hrana vie: VIAŢA. Da, prietene, e un singur cuvânt, pentru că ceea ce mâncăm nu ne poate hrănidacă nu e viu (altfel devine mâncare sau alte lucruri de acest gen), iar viul nu poate să fie altceva decât viaţ ă, pentru acelaşi viu care suntem fiecare dintre noi. Am început acest cuvânt cu acel citat pentru a scoate în evideţ a situaţ ia în care se afla majoritatea oamenilor de pe Geea; fără a absolutiza, totuşi, soluţ iile pentru marile probleme vin pecăile cele mai simple şi din locurile cele mai neaşteptate. Hrana vie sau izvorul susţ inător al vieţ iicuprinde de fapt trei elemente: informaţ ia, alimentaţ ia şi sexul. Trei elemente care formează otreime, o triadă, toate trei una fiind şi fiecare din ele regăsindu-se în celelalte două. Mai aproape de... mai departe, informaţ ia este hrană, hrana conţ ine informaţ ie, iar sexul este confirmarea sau împlinirea celorlalte două; acum, chiar că trebuie să ne reamintim sănătatea nu trebuie să fie opauză dintre două boli...Hrana vie apare în zilele noastre ca ceva original sau inedit. Un regim sau o metodă exclusivă de tratament, când aceasta, de fapt, e un proces firesc aparţ inând existenţ ei omului, mai precis corpului său fizic. Din fericire , omul ucigând hrana vie prin coacere şi fierbere, nu a rămas nesancţ ionat în această aşa - zisă cunoaştere, merele nu sunt fripte în copaci, legumele nu se fierb în grădini şi nici
1

laptele la sânul mamei, altfel spus, Dumnezeu nu fierbe nimic, aşadar revenirea la hrana vie fiind o continuitate a unui proces cosmic de creaţ ie care durează de mii de ani..Este adevărat că hrana vie este o posibilă măsură de tratament pentru diferite boli, însă adevărata vindecare este spirituală. Acest lucru ar însemna înţ elegerea şi recunoaşterea faptului căboala şi toate aceste manifestări sunt doar efecte ale unui comportament alimentar denaturat. Lucrarea de faţ ă prezintă o bogată gamă de reţ ete cu specificul vindecării corpului fizic de boli,însă putem adăuga că o bună sănătate fizică stă la baza sănătăţ ii psihice şi spirituale. Nu se poate una fără cealaltă aşa cum nu se poate nici boală fără denaturarea hranei, nici supărare fără egoism, nici singurătate în afara intangibilei realităţ i că aparţ ii universului care înseamnă armonie, adică Iubire. PREFAŢĂ Îngăduie să-ţ i spun iubite cetitor, aşa cum ar fi spus-o şi autorul Amintirilor. O spun şi eu pentrucă sunt fiică a plaiurilor moldave, iar copilăria - acel Univers mereu viu, de neuitat - mi-a sădit înfiinţ a mea dragostea faţ ă de natură, leagănul adevărat al vieţ ii. Spun iubite cetitor pentru că aşa simt că pot fi mai aproape de dumneavoastră, iar dacă veţ i ceti această carte aş dori să înţ elegeţ i căea a fost scrisă cu sufletul deschis, cu intenţ ia ca să vă fie de folos.De când e lumea lume, omului i-a fost alături natura. I-a dat bună dispoziţ ie, i-a vindecat rănile,i-a alinat durerile, i-a tămăduit suferinţ ele şi, nu în cele din urmă, i-a asigurat hrana. Nebănuiteletaine ale naturii m-au preocupat întotdeauna, copilăria mi-am petrecut-o în mijlocul ei, iar anii careau urmat m-au apropiat şi mai mult faţ ă de acest miraculos laborator veşnic viu. Natura este, însă,mai mult decât un laborator - este un templu în care trebuie să îngenunchiem şi să ne închinăm Creatorului.Natura ne dă hrană, sănătate, viaţ ă. Am învăţ at aceasta din mers, am citit ce au scris alţ ii şi,mai ales, am observat singură, cutreierând luncile, pădurile şi cunoscând această imensă şi deneegalat farmacie. Am petrecut zeci de mii de ore în bucătărie, combinând, în fel şi chip, darurile naturii, osârdie care a însemnat peste 5 000 de reţ ete, unele publicate în cărţ i, ziare şi reviste, alteleîn manuscrise. De două decenii şi ceva, preocupările mele au îmbrăţ işat un domeniu oarecum ocolit- bucătăria fără foc, acest miracol al sănătăţ ii, care readuce în discuţ ie posibilităţ ile foarte largi înterapeutică ale produselor netratate termic. Astfel, am creat peste cinci mii de reţ ete de astfel depreparate, în această culegere fiind selectate 2167. Acestea
2

au la bază materii prime vegetale, carenu se fierb şi nici nu se prăjesc, astfel că, în totalitatea lor, compuşii plantelor - vitamine, minerale,e n z i m e - a j u n g s ă n e f i e d e f o l o s ş i c a f a c t o r d i e t e t i c , î n m e n ţ i n e r e a s ă n ă t ă ţ i i ş i î n t r a t a m e n t u l diferitelor afecţ iuni. Unele mărturii privind vindecări de boli grave, cărora medicina nu le-a dat de leac, în timp ce doctorul Natura a redat sănătatea prietenilor ei credincioşi, veţ i putea citi într-o altăcarte pe care o pregătesc acum. Amintesc doar că sunt sute de cazuri limită de care m-am ocupat,cu vindecări de cancere, diabet, boli de piele etc., medicamentul principal fiind hrana vie. În ultimiiani au apărut şi la noi o serie de cărţ i din care cititorul a putut afla de rolul esenţ ial pe care îl aucrudităţ ile, enzimele, în întreţ inerea vieţ ii. Cărţ ile doctorilor Ernest Gunter, Jean Valnet, ca să numescdoar două nume sonore de referinţ ă, le ştiu, aş spune, pe de rost. De mare

3

folos mi-au fost cărţ iledoctorului Ovidiu Bojor, neobosit cercetător al farmaciei naturii şi ale celorlalţ i autori pe care i-am pomenit în bibliografie. Considerând că asemenea literatură v-a convins de importanţ a plantelor înhrană şi terpaeutică, eu nu voi mai repeta observaţ iile pe care le găsiţ i în cărţ i. Voi prezenta doar câteva reguli esenţ iale pentru cei ce optează pentru alimentaţ ia naturistă, prezente şi în cartea meaB u c ă t ă r i a fără foc, care a apărut ca supliment al publicaţ iei Elta revistă de metafizică, cartereeditată mereu în România, datorită interesului crescând a l p o p u l a ţ i e i p e n t r u t r e c e r e a l a o alimentaţ ie fără boli şi fără medicamente.Reţ etele din această carte au exclus, dintre ingrediente, sarea, zahărul, făina albă, care producatâta rău în organism şi sunt, de cele mai multe ori, vinovate de producerea unor boli grave.Să înţ eleg, iubite cetitor, că ai ales deja bucătăria fără foc. Vei alege din carte reţ etele care-ţ iconvin, dar numai cu atât nu s-a rezolvat totul, pentru că sunt câteva reguli care trebuie neapărat ştiute şi, mai ales, respectate.M a i î n t â i , d e s preunaspectmaipuţ incunoscutşidecareomulmodernnuţ inese a m a - combinarea mâncărurilor. Cunoaşteţ i obiceiul clasic: antreul, ciorba, felul II, desertul, vinul, fructele.E s t e c u m e m a i r ă u , e s t e c o m b i n a ţ i a c e a m a i n e f e r i c i t ă , d e r e g l ă r i l e d i g e s t i e i s u n t a s i g u r a t e , acumularea toxinelor are cale liberă. Cum trebuie să se procedeze pentru aplicarea principiuluicombinării corecte a mâncărilor ? Mai întâi trebuie reţ inut că unele alimente sunt digerate mair e p e d e , a l t e l e m a i g r e u , d a r c â n d i n t e r v i n e o c o m b i n a ţ i e i n c o r e c t ă a p a r e f e r m e n t a ţ i a c u t o a t e urmările ei nefaste.Fructele trec prin stomac în 20 - 30 de minute. Ele se consumă numai pe stomacul gol. Nu mâncaţ i altceva înainte ca stomacul să aibă spaţ iul liber.Nu mâncaţ i mâncare concentrată, prin concentrată înţ elegându-se orice mâncare fiartă, coaptăsau prăjită, ci consumaţ i fructe, vegetale, lactate, cereale, miere, seminţ e şi altele, preparate saunu, dar absolut toate în stare crudă. Nu se combină albuminele cu proteinele şi nici proteinele cu proteinele de altă origine (în caz contrar, se ajunge la două mâncăruri incorect combinate la aceeaşim a s ă ) . S e p o t c o m b i n a d o u ă p r oteinedeacelaşifel(produselactatediferite -brânză,iaurt, smântână), dar nu diferite (ouă cu lactate). Iată câteva exemple (după doctor H. Diamond - S.U.A.):Se pot consuma amidonoase (cartofi, orez, fasole verde, bame verzi, mazăre verde ş.a.) cuvegetale sub formă de salate (dovlecei, morcovi, conopidă, ţ elină, varză, vinete, usturoi). La brânzănu folosiţ i pâine.Despre rolul şi importanţ a fructelor s-au scris multe şi ştiţ i multe. Este bine ca la micul dejun

4

săse mănânce numai fructe şi nu doar un măr două. Fructele sau sucul acestora se consumă numai înstare proaspătă, nefierte sau coapte. După 30 - 60 de minute se poate mânca alt fel de aliment. Esteutil să cunoaşteţ i timpul de digestie pentru diverse alimente: fructe sau sucuri (20 - 30 de min.); banane, curmale şi fructe uscate la soare (1 h.); salate sau vegetale crude (2 h.); mâncăruri corectcombinate, fără carne (3 h.); mâncăruri combinate incorect (8 h.) şi mai mult, ceea ce solicită mariconsumuri de energie pentru digerare, ca să nu mai vorbim de acumularea de toxine.Nu mâncaţ i după ora 20 .Poate să apară prejudecata că renunţ ând (total sau parţ ial) la carne, organismul s-ar anemia.Nu este adevărat pentru că proteinele sunt asigurate şi de alte alimente. Nu uitaţ i că aveţ i acces lalactate; brânza (proaspătă) - fără pâine - se poate combina cu salate. De reţ inut că untul se

5

poatecombina cu pâine coaptă la soare, cartofi, orez etc.Dacă doriţ i un pahar de vin, beţ i-l pe stomacul gol (ca orice suc, e şi el suc, nu?, ca atare...), dar numai vin de care sunteţ i sigur că este natural.Bilunar sau chiar săptămânal programaţ i o zi numai pentru fructe sau salate.Înlocuiţ i oţ etul cu zeamă de lămâie sau suc de cătină.O sursă bogată de proteine o găsiţ i în: nuci, seminţ e de dovleac, de floarea - soarelui (cândconsumaţ i mai puţ ine lactate).Dacă vreţ i să aveţ i la îndemână un ghid privind ordinea în care se consumă alimentele, iată-l:- sucuri şi fructe proaspete;- sucuri proaspete din vegetale şi salate;- vegetale, nuci crude, seminţ e;- cereale, pâine uscată şi nu coaptă (integrală), cartofi, legume;- brânzeturi (necombinate cu alimente de altă natură, repet);Dragi cititori, sunt doar câteva reguli simple de alimentaţ ie, dar foarte utile, altele le puteţ i găsiîn cărţ ile bibliografiei selective din această carte.Reţ etele sunt aşezate în ordinea alfabetică. După o prezentare sumară a plantei, urmeazăcompoziţ ia chimică, indicaţ iile terapeutice, enumerarea ingredientelor şi descrierea modului depreparare. Toate reţ etele au fost experimentate de mine şi au la bază, cum se spune, o viaţ ă de om.M-aş bucura dacă această carte vă este de folos. Închei, dorindu-vă poftă bună şi sănătate că, vorbahumuleşteanului de care vorbeam la început, e mai bună decât toate ! Introducere în bucătăria fără foc După o experienţ ă de peste două decenii în problema alimentaţ iei cu produse netratate termic,am reuşit să experimentez în jur de cinci mii de reţ ete (în lucrarea de faţ ă am selecţ ionat pe celem a i r e p r e z e n t a t i v e î n n u m ă r d e 2 1 6 7 ) . C u o c a z i a e x p o z i ţ i i l o r d e a r t ă c u l i n a r ă p e c a r e l e - a m organizat personal sau în colaborare cu Asociaţ ia de metafizică Elta Universitate - România, filiala P i a t r a N e a m ţ , m i am dat seama că sunt mulţ i amatori de asemenea preparate dătătoare d e sănătate. Produsele ce se folosesc pentru prepararea hranei sunt la îndemâna oricui, numai cătrebuie alese foarte proaspete, de calitate bună, preparate numai cu puţ in înainte de servirea meseişi numai atât cât se poate consuma la o singură masă.Verdeţ uri ca: frunze de leuştean, urzici, lucernă, trifoi, mentă, ţ elină, hasmaţ uchi, frunze debob, mărar, pătrunjel, tarhon, busuioc, sovârf, frunze de morcov, de sfeclă roşie, de păstârnac,frunze de ridichi, salată şi multe altele trebuie alese din cele mai fragede şi verzi.S e m i n ţ e l e d e c e r e a l e,precumceledegrâu,secar ă,hrişcă,orez,ovăz,nutrebuiesă depăşească un an. Seminţ ele de plante a r o m a t i c e ş i c o n d i m e n t a r e c u m s u n t c e l e d e f e n i c u l , negrilică, schinduf, cimbru, chimion, mac, in, nu trebuie conservate vechi. Seminţ ele de roşii, ardeinu se îndepărtează, ci se consumă în alimentaţ ie sub diferite forme.

6

Seminţ ele în general au un miracol în ele şi de aceea trebuie consumate în alimentaţ ie fără să fie preparate termic.Germenii de cereale, lucernă şi boabele de soia, aduc în organism o însemnată cantitate de minerale, vitamine, şi mai cu seamă enzime care sunt însăşi viaţ a noastră. Enzima nu este altcevadecât un compus organic de natură proteică prezentă în celulele vii, care produce şi păstreazăenergia în organism (în româneşte, ferment). Enzimele există numai în

7

produsele crude. Dacă unprodus este supus la temperatura de 38o Celsius, aceşti fermenţ i încep să se deterioreze, iar la 54oCelsius, dispar complet. Deci alimentaţ ia fiartă este lipsită de enzime.Algele care sunt considerate proteine ale viitorului, conţ in de asemenea enzime, vitamine,minerale, având în compoziţ ia lor aproape toate substanţ ele de care omul are nevoie. Algele sefolosesc tot mai mult în bucătăria fără foc.Medicul grec Hipocrate, care ţ inea foarte mult la alimentaţ ia netratată termic, spunea printrealtele că: alimentele voastre să vă fie medicamente, iar medicamentele voastre să vă fie alimente.Au fost mulţ i bolnavi de boli grave care prin regim alimentar, strict, din produse crude, sauînsănătoşit. Exemplele sunt nenumărate în cărţ ile scrise de doctorul eleveţ ian Ernest l. Gunter şi dealţ ii, care au făcut numeroase experienţ e cu alimentele netratate termic. Reguli pentru o alimentaţ ie corectă... ... În lucrarea de faţ ă lipsesc: sarea, făina albă, zahărul, deorece produc acid în corp. Acidul dănaştere la diferite boli din cele mai grave, printre care şi cancerul....... Roşiile nu se fierb. Se adaugă la preparatele culinare crude, numai înainte de a se servi mâncarea la masă. Fierte, produc acid în corp. Acidul este boală curată...... Nu uitaţ i, înainte de a tăia ceapă, pătrunjel sau alte produse suculente, umeziţ i fundul de dar numai vin de care sunteţ i sigur că este natural.Bilunar sau chiar săptămânal programaţ i o zi numai pentru fructe sau salate.Înlocuiţ i oţ etul cu zeamă de lămâie sau suc de cătină.O sursă bogată de proteine o găsiţ i în: nuci, seminţ e de dovleac, de floarea - soarelui (cândconsumaţ i mai puţ ine lactate).Dacă vreţ i să aveţ i la îndemână un ghid privind ordinea în care se consumă alimentele, iată-l:- sucuri şi fructe proaspete;- sucuri proaspete din vegetale şi salate;vegetale, nuci crude, seminţ e;- cereale, pâine uscată şi nu coaptă (integrală), cartofi, legume;brânzeturi (necombinate cu alimente de altă natură, repet);Dragi cititori, sunt doar câteva reguli simple de alimentaţ ie, dar foarte utile, altele le puteţ i găsiîn cărţ ile bibliografiei selective din această carte.Reţ etele sunt aşezate în ordinea alfabetică. După o prezentare sumară a plantei, urmeazăcompoziţ ia chimică, indicaţ iile terapeutice, enumerarea ingredientelor şi descrierea modului depreparare. Toate reţ etele au fost experimentate de mine şi au la bază, cum se spune, o viaţ ă de om.M-aş bucura dacă această carte vă este de folos. Închei, dorindu-vă poftă bună şi sănătate că, vorbahumuleşteanului de care vorbeam la început, e mai bună decât toate ! Introducere în bucătăria fără foc După o experienţ ă de peste două decenii în problema alimentaţ iei cu produse netratate termic,am reuşit să experimentez în jur de cinci mii de reţ ete (în lucrarea de faţ ă am selecţ ionat pe celem a i r e p r e z e n t a t i v e î n n u m ă r d e 2 1 6 7 ) . C u o c a z i a e x p o z i ţ i i l o r d

8

e a r t ă c u l i n a r ă p e c a r e l e - a m organizat personal sau în colaborare cu Asociaţ ia de metafizică Elta Universitate - România, filiala P i a t r a N e a m ţ , m i am dat seama că sunt mulţ i amatori de asemenea preparate dătătoare

9

d e sănătate. Produsele ce se folosesc pentru prepararea hranei sunt la îndemâna oricui, numai cătrebuie alese foarte proaspete, de calitate bună, preparate numai cu puţ in înainte de servirea meseişi numai atât cât se poate consuma la o singură masă.Verdeţ uri ca: frunze de leuştean, urzici, lucernă, trifoi, mentă, ţ elină, hasmaţ uchi, frunze debob, mărar, pătrunjel, tarhon, busuioc, sovârf, frunze de morcov, de sfeclă roşie, de păstârnac,frunze de ridichi, salată şi multe altele trebuie alese din cele mai fragede şi verzi.S e m i n ţ e l e d e c e r e a l e , p r e c u m c e l e d e g r â u , s e c a r ă , h r i ş c ă , o r e z , o v ă z , n u t r e b u i e s ă depăşească un an. Seminţ ele de plante a r o m a t i c e ş i c o n d i m e n t a r e c u m s u n t c e l e d e f e n i c u l , negrilică, schinduf, cimbru, chimion, mac, in, nu trebuie conservate vechi. Seminţ ele de roşii, ardeinu se îndepărtează, ci se consumă în alimentaţ ie sub diferite forme. Seminţ ele în general au un miracol în ele şi de aceea trebuie consumate în alimentaţ ie fără să fie preparate termic.Germenii de cereale, lucernă şi boabele de soia, aduc în organism o însemnată cantitate de minerale, vitamine, şi mai cu seamă enzime care sunt însăşi viaţ a noastră. Enzima nu este altcevadecât un compus organic de natură proteică prezentă în celulele vii, care produce şi păstreazăenergia în organism (în româneşte, ferment). Enzimele există numai în produsele crude. Dacă unprodus este supus la temperatura de 38o Celsius, aceşti fermenţ i încep să se deterioreze, iar la 54oCelsius, dispar complet. Deci alimentaţ ia fiartă este lipsită de enzime.Algele care sunt considerate proteine ale viitorului, conţ in de asemenea enzime, vitamine,minerale, având în compoziţ ia lor aproape toate substanţ ele de care omul are nevoie. Algele sefolosesc tot mai mult în bucătăria fără foc.Medicul grec Hipocrate, care ţ inea foarte mult la alimentaţ ia netratată termic, spunea printrealtele că: alimentele voastre să vă fie medicamente, iar medicamentele voastre să vă fie alimente.Au fost mulţ i bolnavi de boli grave care prin regim alimentar, strict, din produse crude, sauînsănătoşit. Exemplele sunt nenumărate în cărţ ile scrise de doctorul eleveţ ian Ernest l. Gunter şi dealţ ii, care au făcut numeroase experienţ e cu alimentele netratate termic. Reguli pentru o alimentaţ ie corectă... ... În lucrarea de faţ ă lipsesc: sarea, făina albă, zahărul, deorece produc acid în corp. Acidul dănaştere la diferite boli din cele mai grave, printre care şi cancerul....... Roşiile nu se fierb. Se adaugă la preparatele culinare crude, numai înainte de a se servi mâncarea la masă. Fierte, produc acid în corp. Acidul este boală curată...... Nu uitaţ i, înainte de a tăia ceapă, pătrunjel sau alte produse suculente, umeziţ i fundul delemn pe care-l folosiţ i, în caz contrar, sucul din produsele respective va fi absorbit (în cea mai mareparte de fundul de lemn uscat)......

10

Consumaţ i pe cât posibil hrană vie (alimente crude) care conţ in enzime. Enzimele sunt însăşiviaţ a noastră. Lipsa lor ne îmbolnăveşte, prezenţ a ne dă sănătate...... Enzimele se găsesc numai în alimentele nefierte (sau încălzite). Ele se deteriorează după38o C, iar la 54o C dispar complet...... Nu se bea apă în timpul mesei, deoarece se diluează sucurile gastrice din stomac...... Cei care consumă vegetale şi fructe nu simte nevoia să consume apă...... Digestia alimentelor

11

nefierte. acide sau alcaloide.. Pe drept cuvânt. Se recomandă de asemenea ca fructele săfie bine mestecate.. mazăre) cu vegetale (dovlecei. la energie şi bunădispoziţ ie. se spune căomul se îmbolnăveşte pentru că nu ştie să se hrănească.aminoacizi: 4 -5%. Consumulcorect de fructe duce la o incredibilă întinerire.. Experienţ a demonstrează că mâncatul fructelor pestomacul gol accentuează pierderea greutăţ ii.. ţ elină.. vitamine: 1%. fructele nu maifurnizează organismului substanţ ele nutritive necesare.. Salatele sau alte vegetale crude. mazărea. vinete.. Există cinci nutrienţ i esenţ iali de care corpul omenesc are mare nevoie: glucoză: 90 %... Pepenele consumat după masă. Fructele sunt singurele produsecare furnizează această compoziţ ie perfectă de nutrienţ i cu condiţ ia ca ele sau sucul lor să seconsume numai în stare proaspătă.. Dacă ele vin în contact cu mâncarea dinstomac şi cu sucurile digestive..consumă foarte mare cantitate de energie. mai mult decât alergatul.. conopidă.... Nu există nici o muncă fizică cu un consum mai mare deenergie ca digestia mâncărurilor. reprezintă hrana binefăcătoare.. dătătoarede viaţ ă. ca desert.4%. Încercaţ i şi dumneavoasstrămăcar o zi pe săptămână. Nu puţ ini sunt aceia care la toate mesele dintr-o zi. acizi graşi: 1%. ca şi celelelte proteine se digeră în sucuri acide. Se pot mânca amidonoase (cartofi. iar cartoful...corect 12 . de energie. Stomacul omului nu poate să digere după o masă mai mult de un preparat alimentarconcentrat. orez. la boli de stomac. minerale: 3 . la sănătate deplină.sau de câte ori le apare senzaţ ia de foame. Vegetalele se digeră în orice fel de sucuri... De exemplu. De aici.. orezul etc. durerile de stomac... paste făinoase.. să nu se maiconsume pâine. la tensiuni şi la boli de inimă.arsurile şi alte senzaţ ii neplăcute...... stomacului îi este foarte greu să digere o combinaţ ie de carne cucartofi sau combinaţ ii de alte produse. Fructele trebuie consumate numai pe stomacul gol. din categoria celor de mai sus. usturoi). la longevitate.tăiatul lemnelor sau mersul cu bicicleta.. se digeră în două ore. Aşadar.....morcovi. Combinarea incorectă a mâncărurilor duce la supragreutate. deci netratate termic. mănâncă numai fructe.... la diferite forme de cancer etc. aceasta începe să intre în putrefacţ ie şi totul devine acid.. intră în categoriamâncărurilor concentrate. adică nefiartă.. sedigeră în sucuri alcaline. fasolea. Fierte sau coapte. mâncărurile fără carne. de ficat. derinichi. de bună dispoziţ ie. produce fermentaţ ie.... Fructele şi legumele crude. orice mâncare care nu este fruct sau vegetală crudă. Combinarea mâncărurilor are o foarte mare însemnătate în viaţ a omului. împreună cu salata de crudităţ i şi . Fructele sunt considerate cele mai importante alimente cele poate consuma omul la orice vârstă.. varză... fără tratamente termice.carnea. evitând graba şi lăcomia.

.combinate. iar roşiile.. deci. cartofii.soarelui şi de susan.conopida. nucile.. dovleceii.Fructele şi vegetalele conţ in majoritatea acestor aminoacizi. Opt aminoacizi pe care corpul omenesc nu-i poate sintetiza trebuie să-i ia din alimente. castraveţ ii... Atunci când 13 . că se pot consuma fructe numai pe stomacul gol.. porumbul.alunele şi fasolea le conţ in pe toate opt. iar orice mâncăruri incorect combinate se digeră în opt ore. în trei ore. morcovii. bananele. seminţ ele de floarea . nici o dată după masă. Să sereţ ină. mazărea.

sunt eficiente numaidacă sunt consumate pe stomacul gol. stafide şi altefructe uscate. Untul este neutru. Evitaţ i pe cât posibil cărnurile. Ele conţ in proteine (aminoacizi) de mare calitate.. cartofi. ca şi sucurile extrase din ele. Prin consumul de sare..... zahărul din fructe estefoarte bogat în nutrienţ i de care corpul omenesc are nevoie. Zahărul din fructe (fructoza). Zahărul îngraşă pentru că furnizează numai calorii de slabă calitate. . Nu vă alimentaţ i organismul când vă aflaţ i în stare de surescitare. Calciul poate fi asimilat de organism din toate vegetalele cu frunze verzi... tocăturile de orice 14 . Sarea este foarte dăunătoare organismului. Dacă totuşi se simte nevoia unei cantităţ i mici de vin. prune.. deoarece va fi eliminat într-un timp mai scurt.. Consumată după masă.. care vă va împiedica să slăbiţ i.... care cu toate că sunt o sursă minunată de energie. numai că fructele trebuie să fie consumate pe stomacul gol.. smochine. Creierul foloseşte numai un singur combustibil.... Deci se recomandă sare cât mai puţ ină în alimentaţ ie până la eliminarea completă. În general... seminţ ede susan. sub formă deglucoză.. curmale. conţ in foarte mult zahărconcentrat. nu mâncaţ i curmale.. e necesar săfie băut pe stomacul gol. de aceea amintim că în carne nu există asemeneafibre. alcoolul îngreunează multacitvitatea rinichilor şi a ficatului.. Prin fierbere. când ajunge în corp...). din nuci. roşiile devin foarte acide.. fiindu-le necesare 24 de ore ca să treacăprin rinichi. Acesteaprevin în primul rând constipaţ ia şi hemoroizii. în special cele sărate şi afumate.. cafeaua forţ ează alimentele să părăsească prematur stomacul şiîncetineşte mişcarea intestinelor. se transformă în glucoză mai rapid caorice carbohidrat. Cafeaua şi ceaiul chinezesc produc acid în stomac... Printr-o alimentaţ ie pe bază acidă se pierde o bună parte deCalciu din organism. ci în fructe şi legume. Pepenii vor fi mâncaţ i înaintea altor fructe. Deci. contribuind în mare măsură la apariţ iahipertensiunii. smochine...neprelucrate termic.... deci este singurul produs lactat care se poate combina cu carbohidraţ i(pâine. Vinul îngreunează digestia deoarece este fermentant. Benefică este şi folosirea în alimentaţ ie numai a fructelor şi a vegetalelor proaspete.. bananele sunt fructele cele mai hrănitoare. Sănătatea omului depinde foarte mult şi de fibrele celulozice pe care le consumă... îşi vatămă rinichii. zahărul... În locul ceaiului chinezesc. prin apariţ ianefritei. iar când cele proaspete nu mai pot fi procurate.... se recomandă ceaiurile medicinale dinplante autohtone... orez etc. se poate apela la celecongelate. omul creşte în greutate. sarea demare fiind ceva mai puţ in dăunătoare. atenţ ie ! Consumaţ i numai roşii crude. Nutriţ ioniştii au demonstrat că 90 % din alimentaţ ie este necesară în menţ inerea funcţ iilorvitale ale organismului. Fructele şi vegetalele crude (nefierte).doriţ i să pierdeţ i din greutate. Nucile se consumă numai crude.

obţ inute prin presarea la rece. aşa cum este uleiul de măsline.Consumaţ i unt şi brânzeturi cât mai brute. consumul de produse care furnizeazăacid (toate produsele animale. 15 .. Corpul nostru omenesc este uşor alcaloid. Consumaţ i uleiuri nerafinate.. Evitaţ i (pe cât posibil) preparatele prea rafinate şi înaltprelucrate.. de aceea.alimentaţ ia zilnică trebuie să fie alcătuită în proporţ ie de 70 % din crudităţ i (fructe şi legumenefierte)... Pentru perioada de trecere spre hrana vie (care durează aproximativ între 14 .. Periodic e bine să consumaţ i numai fructe şi salate. sarea..fel..... Folosiţ i numai pâine neagră sau integrală.21 de zile).peştele afumat.. Puteţ i consuma fructe numai după treiore de la servirea mesei (după preparate fără carne).

. între care: artrită.Despre alge se spune că sunt proteinele viitorului. alune. castraveţ ii. este de 40 grame pe zi faţ ă de consumul actual. stomacului în special.cafeaua. Studiile efectuate până în prezent arată că.. colesterolul atacă inima.. cu atât se pierde mai multCalciu din organism. foarte plăcute şi sănătoase..... ceaiul chinezesc... Alcoolul împiedică absorbţ ia Calciului prin afectarea capacităţ ii ficatului de a activa vitaminaD. care este cea mai importantă în metabolismul Calciului.. duce laeliminarea unor cantităţ i duble de Calciu din corp. reprezintă un mare pericol pentru sănătate. Dacă veţ i consuma hrană crudă. vă veţ i menţ ine o sănătate perfectă. Plantele aromatice şi condimentare sunt de un real folos în alimentaţ ie. 16 . care trece cumult peste 100 grame zilnic. Cofeina din cafea. Băuturile calde care pot înlocui cafeaua sunt ceaiurile făcute prin macerare (cu apă încălzităpână la 38 o C). Algele sunt cele mai bogate în proteine. sifonulş. zahărul alb rafinat. aromatice.. De asemenea... ardeii graşi etc.. recomandată.. Deprinderea de a îndulci hrana nu se recomandă. acesta găsindu-se numai în carne şi derivatele sale şi niciodată în produsele vegetale. . un mare cosum de proteine animaliere duce lapierderea Calciului (eschimoşii consumă zilnic în jur de 400 grame de proteine animaliere. vie (fructe. fără zahăr. din ciocolată... Ţelina se combină bine cu oriceprodus.. Aceasta face ca fiinţ a umană să se îmbolnăveascăde multe boli... din băuturile răcoritoare etc. Pietrele la ficat sunt cauzatede acest reziduu gras. cancer în forme diferite etc. fără zahăr. Dacă totuşi se simte uneori nevoia.) produc suferinţ e organismului. din plante medicinale. Colesterolultransferat organismului prin alimentaţ ie. viaţ a în mări şi în oceane nu ar exista. Produsele animaliere sunt foarte bogate în proteine. nuci. din ceaiul chinezesc. fiind ceamai bolnavă populaţ ie de pe glob. având o durată medie de viaţ ă de numai 25 de ani). vegetale. Pietrele la rinichi sunt şi ele rezultatulmâncărurilor bogate în proteinele existente în produsele animaliere. Cerinţ a deproteine a corpului. Mai există şi alte vegetale care au acelaşi rol: salata verde.acestea ajutând la scăderea greutăţ ii corporale. seminţ e)care trebuie să devină hrana noastră zilnică. Dintre leguminoase. dar sunt şi cele mai greu digerabile.... Se poatebea şi apă călduţ ă cu suc de cătină sau de lămâie (naturale).. alcoolul. Ţelina este unul din cele mai alcaline alimente... muguri.a. ... nefiartă. Fără alge... Cu cât se consumă mai multe proteine. Când aveţ i arsuri la stomac mâncaţ i puţ inăţ elină (rădăcină sau frunze) şi durerile dispar ca prin minune.. Eleconţ in mai multe proteine decât are omul nevoie. colesterol crescut. serecomandă utilizarea mierii naturale. soia este cea mai bogată în proteine. împiedicându-sefermentaţ ia..

mac. gogoşari. trebuie consumate cât mai des. ardei graşi. lucernă. cimbru... trifoi.. sau sub formă de pulberi . apoiseminţ ele de dovleac. chimion. Ciupercile cultivate au o valoare alimentară mai mare decât cele din flora spontană.vara. crude. zarzavaturile. Seminţ ele de roşii .iarna. de floarea soarelui. laptele nefiert.putând fi consmateverzi . soia. in. Crudităţ ile cele mai bogate în enzime sunt: fructele. de secară. gălbenuşul de ou şi multe altele. orz. anason. legumele. 17 .. fenicol. Seminţ ele sunt însăşi viaţ a... având în ele unmiracol.. apoi germeniide grâu...

Supă .Supă cremă de germeni de lintecu aromă de usturoi.Supă .Măsline pe pastă de brânzăFructe sau sucuri de fructe.Ciupercuţ e cu mere şi ţ elină.Pastă de urzici cu usturoi.Cremă din seminţ e de bostan cu frişcă.Supă .Tort de mere cu nuciRuladă de ţ elină cu pastă de roşii.Fructe sau sucuri de fructe.cremă de urzici cu iaurt.Tort cu nuci şi tărâţ eSalată de hasmaţ uchi cu morcoviAnghinarii cu ciuperci macerate.Fructe sau sucuri de fructe.Pastă de creson cu ceapă de apă.Sărmăluţ e cu germeni de fasole.Cremă cu zer şi cremogen.cremă de bostan şi pastă de roşii.Supă .Fructe sau sucuri de fructeprânz .Tort aperitiv cu ouă de prepeliţ ă.Salată de trifoi cu păpădie 18 .SUGESTII PENTRU MENIURI NATURISTE IANUARIEdimineaţ a .Cremă cu germeni de grâu şi in.Supă .Ruladă de cremogen umplută cu varză albă.Brânză cu smântână şi ceapă de apă.Fructe sau sucuri de fructe.Ruladă de cremogen cu germeni de mazăre.Ciorbă de praz cu ouă de prepeliţ ă.Ruladă de ţ elină cu muguri de lucernă.Pastă de napi muraţ i.Fructe sau sucuri de fructe.Ruladă cu morcovi şi nuci.Pastă de brânză cu ceapă.Pastă din germeni de năut cu urzici.Ţelină cu sos de smântână.Tort aperitiv cu alune.Supă .Ruladă cu pastă de măceşe şi mere.Tort de mere cu pastă de măceşe.Napi muraţ i cu sos galben.Fructe sau sucuri de fructeRuladă de spanac cu varză.cremă de praz cu sparanghel.Ruladă cu morcovi şi varză.cremă de morcovi cu smântână.Andive cu sos galbenMAI.Pastă de nuci cu ceapă de apă.Cremă la pahar cu nuci .Ciupercuţ e cu mere şi ţ elinăFEBRUARIE.Supă .Tartine cu brânză de vaci şi ceapă.Tort de mere cu ouă de prepeliţ ăMARTIE.cremă de andive cu aromă de hrean.Ciorbă de napi cu rădăcinoase.Fructe sau sucuri de fructe.Cremă de tărâţ e cu suc de morcovi.Cremă de alune cu cremogen .Tort aperitiv de dovleac turcesc.Brânză cu smâtână şi salată de păpădie.Tort cu germeni şi ouă de prepeliţ ă.Cremă la pahar cu suc de portocale.cremă cu germeni de linte şi andive.Tartine cu alune.Pastă cu seminţ e de floarea soarelui şi prazCiuperci cu sos de maionezăseara .Supă cremă de praz cu napiRuladă de păstârnac cu sfeclă roşieAPRILIE.Ciorbă de germeni de linte III.Ruladă de varză cu germeni de linte.cremă de germeni cu aromă de hrean.Ţelină cu sos de smântână.

Ciorbă de spanac cu gulioareRuladă de ridichi cu morcov.Pastă cu frunze de ridichi şi brânză de oi..Tort de mere cu pastă de cătină.Fructe sau sucuri de 19 .Cremă cu făină de soia şi cremogen.Pastă de spanac cu creson.Sărmăluţ e cu germeni de soia.Fructe sau sucuri de fructe.

Tort pentru desert cu creson conservat în miere.Rulou cu făină de soia şi cremogen.fructe.Supă cremă de roşii cu ouă de prepeliţ ă.Cremă de caise cu ouă de prepeliţ ă.Fructe de sezon şi sucuri.Salată de dovleac cu varză murată.Ruladă de varză albă umplută cu morcov.Ruladă de brânză cu muguri de trifoi.Ciupercuţ e galbene pe postament verde.Fructe sau sucuri de fructe.Coacăze roşii pe sos alb Tort de caise cu cremă de trandafiriAUGUST.Roşii umplute cu pastă de măslineRuladă de varză roşie cu ouă de prepeliţ ă.Pastă din dovlecei cu aromă de hrean.Suc de struguri sau fructe.Rulou cu făină de soia şi cremogen.Pastă de păstârnac cu ceapă.Cirobă da zarzavat cu suc de coacăze aurii.Sucuri sau fructe de sezon.Suc de struguri sau pepeni.Ciorbă de ţ elină cu varză roşieRuladă de ţ elină şi urzici.Suc de morcovi cu varză şi ţ elinăCiorbă de castraveţ i cu zarzavat.Ciorbă de fasole verde cu zer.Fructe sau sucuri de fructe.Ruladă de varză umplută cu pastă de roşiiSEPTEMBRIE.Praz umplut cu ciuperci.Ruladă de varză roşie cu pătlăgele galbene.Supă cremă cu patison şi conopidă.Flori de cicoare pe sos galben.Ciorbă de castraveţ i cu suc de coacăze roşiiCoacăze negre pe sos verde.Ciupercuţ e verzi pe postament roşuTort aperitiv cu frunze de cicoare.Salată combinată cu spanac 20 .Tort pentru desert cu ouă de prepeliţ ă.Sucuri din legume de sezonSalată de castraveţ i cu roşii.Cremă de căpşuni cu cremogen.Ciorbă de creson cu suc de roşii.Mere sau alte fructe de sezon.Suc de pepene sau de struguri.Tort de păpădie cu ouă de prepeliţ ă.Ruladă cu caş de oaie şi ceapă.cremă de dovleac turcesc cu gutui.Fructe sau sucuri de fructe.Ciorbă de praz cu dovleac.Fructe sau sucuri de fructeCiorbă de castraveţ i cu sfeclă roşie.Tort de caise cu gălbenuş de ou.Patison cu sos galben.Supă cremă de soia cu usturoi.Ruladă de brânză umplută cu sfeclă roşie.Fructe sau sucuri din fructe.Tort aperitiv cu dovleac turcescRoşii umplute cu brânză de vaci.Suc din legume de sezon.Spumă de caise cu cremogen.Ciorbă de patison cu rădăcinoase.Tort de păpădie pentru desertOCTOMBRIE.Suc sau struguri.Brânză cu smântână şi salată verdeIUNIE.Cremă de coacăze cu gălbenuş.Supă .Ciorbă ce creson cu măcriş.Ciorbă de varză albă cu suc de coacăze roşii.Ţelină cu maioneză de post şi aromă de usturoi.Suc sau fructe de sezonSalată aperitiv de pepene galbenRoşii umplute cu caş de oaie.Tort aperitiv cu creson şi ouă de prepeliţ ăIULIE.Ruladă de spanac cu varză.Dovlecei în sos alb.Cremă cu suc de struguri şi germeni din trifoi.Tort aperitiv cu brânză şi seminţ e de bostan.Pastă de ridichi cu ceapă.

Fructe de sezon sau sucuri de fructe.Fructe de sezon sau sucuri.maioneză cu salată verde.Ruladă de ridichi cu morcovi.Supă cremă de varză cu suc de roşiiRuladă de cremogen umplută cu varză roşie.Fructe sau sucuri extrase din fructe.Suc de morcovi sau de păstârnac.Pastă de varză albă cu germeni de grâu.Sos .Ciorbă cu rădăcină de leuştean şi napi.Cremă de gutui cu cremogenNOIEMBRIE.Salată de sfeclă roşie cu ceapă.Ruladă de ţ elină cu petale roşii de trandafir.Napi cu sos roşu.Supă .Ruladă cu praz şi varză roşie.Suc de fructe sau fructe cu tot cu coajă.Mieji de nuci cu usturoiFructe sau sucuri din fructePastă de ridichi cu andive.Varză roşie cu sos galbenBrânză cu smântână şi salatăDECEMBRIE.cremă de ridichi cu 21 .Cremă la pahar cu făină de ovăz.Ţelină în sos roşu.Cremă cu suc de struguri şi stafide..

ocrotitor al pereţ ilorvasculari. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare [(busuioc. se adaugă afinele proaspete (spălate şi bine scurse). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. salvie).3.Brânză cu smântână şi salată.Frunzele de afin au proprietăţ i hipoglicemiante. Se 22 .Supă . sechele de infarct. 2070]. 2017).Supă . sechele de flebită.Mieji de nuci sau alune cu usturoi.albuminoide.În uz extern: .Varză albă cu sos verde. putrefacţ ie intestinală.enterită. coronarită. până se obţ ine nuanţ a dorită.AfinaConţ ine: tanin. 5 linguri cremogen (v. afte. petalele de trandafir tăiate fideluţ ă iar pe margini. hepatism.Fructe sau sucul extras din ele. măghiran.diabet. antiseptic şi antiprurit. menometroragii. Cremogenul seînmoaie cu sucul de morcovi (v. 100 ml ulei. 2082). ameliorant al vederii nocturne.Sărmăluţ e cu germeni de soia în foi de varză. AFINE CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 300 g afine. bactericid. diareelecopiilor.2. arterioscleroză. începând de la roz bombon până la roşu închis. insuficienţ ă biliară. 300 g smântână. sindrom enterorenal. factori vitaminici P (antacianozide). benzoic). malic.unguent în micoză. foile de salată (tăiate înfragmente mai mari).Proprietăţ i: astringent. stomatite. folosind aceleaşi ingrediente.a. acizi (citric. retinopatii. pectoză. 2 linguri făină de orez (v. 3 . se toarnă în platou. chiar tuberculoză. pectină. ca la maioneză).. colibaciloză. antidiabetic. 2081) şi se adugă uleiul (picătură cu picătură.1.De asemeni. câtevapetale roşii de flori de nalbă de grădină şi 1 mână de frunze din aceeaşi floare. i se adaugă puţ in lapte nefiert sau apă) se toarnă în platou iarpeste el se pun afinele (care au fost spălate şi bine scurse de apă). 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 2076) . netrilină (o materie colorantă bactericidă). capilarită. este indicată în:.4 foi de salată verde. antisclerotic. dizolvant uric.ouă de prepeliţ ă. 1 pahar suc de morcovi.Chiftele de post cu germeni de soia. hemoragii. constipaţ ie.faringite. AFINE CU SOS GALBENIngrediente: 300 g afine. zahăr. o materie grasă. dizenterie. tartric.cremă de varză dreasă cu smântână. arterită. Sosulobţ inut (în cazul că e prea îngroşat. Smântâna se amestecăcu făina de orez.Ruladă de cremogen umplută cu varză albă. numai că în smântână (odatăcu făina de orez) se adaugă 1 lingură pulbere de căline (v. 2019). azotemie ş.Suc de morcovi cu ţ elină. în fragilitatea capilară. Peste elese pun pulberile.Rulou cu făină de soia şi cremogen. se poate colora şi cu suc extras din sfeclă roşie (v.. 1 mână de petale roşii de trandafir.Suc din fructe sau o cremă din fructe. tulburări circulatorii (varice). 2070). care colorează smântâna în roşu. care se adaugă câtepuţ in.Supă cremă de soia cu ouă de prepeliţ ă. AFINE CU SOS ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă.cremă de varză cu nuci. v. Pentru uz intern. diaree. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.

se adaugă rădăcinoasele fin mărunţ ite (manual sau mecanic). pulberile şi uleiul. 1. CIORBĂ CU AFINEIngrediente: 200 g afine. nucile pot fi înlocuite cu seminţ e de floarea .soarelui saude dovleac.tărâţ a.6. 2045). SUPĂ .5 l suc de roşii.5 foi de salată verde şi 70 ml ulei.CREMĂ CU AFINE ŞI NUCISe prepară ca la reţ eta precedentă.CREMĂ CU AFINE ŞI TĂRÂŢEIngrediente: 1.5 l macerat de afine (v. 1 mână de petale de trandafir (albe sau crem). 1/2 linguriţ ă pulberede alge.cu 3 linguri de nuci măcinate. De asemeni.4.5. înlocuind 3 linguri de tărâţ e. petalele denalbă tăiate fideluţ ă iar pe margini (în formă de ghirlandă). 350 g ţ elină.presară pulberile. 5 linguri tărâţ e. se pun frunzele de nalbă (fin tăiate). apoi se pun petalele şi foile de salată tăiate fideluţ ă. ambele decorticate şi râşnite sau cu alune râşnite. folosind aceleaşi ingrediente. 2070). SUPĂ . 4 . 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2 gălbenuşuri de ouă de găină sau 2 23 . 250 g afine.Maceratul de afine se pune în castron. 200 gmorcovi.

lingurismântână. se împart afinele în 6părţ i egale şi se pun în ele. 5 linguri smântână. Se astupă sticla ermetic (cu un dop deplută. 1 pătrunjel.3 linguri miere. sănătoase şi bine spălate.10. ceapa tăiată mărunt. se pun în compotieră. cine doreşte) imediatce a fost extras. se adaugă fructele romul şi coaja de lămâie sau portocală. 1 lingură tinctură de muguri de plopnegru (v. 1 ceapă. conţ ine de 5 ori maimult Fosfor. 1 morcov.7.12. 406). coaja de lămâie sau deportocală şi tinctura de propolis. 2070). scurse de apă. 2. 2105).Sucul se consumă în amestec cu apă minerală sau sifon (cu puţ ină miere. puţ ină salvie sau măghiran. SALATĂ DE AFINE CU ZMEURĂIngrediente: 300 g afine. Afinele şi zmeura (bine spălate şifoarte proaspete).Apa se toarnă peste fructe. Iarna se prepară crema cu afineconservate în miere (v. se adaugă apoi smântâna. 250 g zmeură. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromaticeşi condimentare (v. Se ornează cu afine sau cu frişcă. 1 lingură de rom. CREMĂ CU AFINE ÎN CUPEIngrediente: 200 g afine.11. coaja rasă de la1/2 lămâie. iar deasupra verdeaţ a tăiată fin. se amestecă cu mierea.5 ori mai mult Fier. 1 felie de ţ elină. 1 legătură de verdeţ uri.Sucul de roşii (v. se acoperă şi se lasă la macerat 8 ore (de cu seară). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.9. folosind aceleaşi ingrediente înlocuind 2 linguri decremogen (v. CREMĂ CU AFINE ŞI TĂRÂŢESe prepară crema ca la reţ eta precedentă. 1 l alcool de 80o.8. se înfăşoară sticla în hârtie albastră şi se lasăîn bătaia soarelui.13.(Oul de prepeliţ ă este mai bogat în unele elemente decât cel de găină.Se iau 6 cupe (pahare cu picior sau la nevoie farfurioare de compot). 21 24 . CIORBĂ DE AFINE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. numai că cele douăgălbenuşuri de ouă de găină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă.8 kg miere. 2019). 1 linguriţ ă tinctură de propolis(v. să macereze. LICHIOR DE AFINE CU MIEREIngrediente: 3 kg afine.pulberile şi gălbenuşurile sau smântâna. 5 linguri cremogen (v.Se aleg afinele proaspăt recoltate. 2 linguri de miere. câteva frunze de busuioc. legat peste el cu o bucată de plastic sau sfoară). de 7. de 6 ori mai multă vitamina B1 şi de 15 ori mai multă vitaminaB2). Deasupra se toarnă crema preparată din cremogenul înmuiat cu laptenefiert (care a fost amestecat cu mierea). 2104). 2094) se pune în castron. 2 pahare cu apă. SUC DE AFINEAfinele propaspăt recoltate şi bine spălate se dau la extractor (sau se scurg prin tifon. se pun într-o sticlă cu gura largăşi se toarnă peste ele alcoolul (care trebuie să le acopere). 1 păhărel de laptenefiert. folosind aceleaşi ingrediente. CEAI DE AFINE LA RECEIngrediente: 1/2 linguriţ ă de fructe uscate. după ceau fost bine tescuite). se adaugă rădăcinoasele rase. 2019) cu 3 linguri de tărâţ e din grâu. 2 . apoi se beaîntreaga cantitate de lichid în cursul unei zile. coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală.

1 l alcool de 80o. se închid ermetic. AFINATĂIngrediente: 5 kg de afine. se închide ermetic şi se lasă să stea 4 . se calculează fiecare litru de esenţ ă.5 luni. sucul trebuie să acopere binefructele. se pun în borcan de sticlă sau în damigeană. Se adaugă alcoolul. Se măsoară. cu atât se face mai bun. Se toarnălichiorul în sticle. După acest 25 . iar peste ele sepune mierea.14. Cu cât stă mai mult. Se leagă la gură. se înfăşoară în hârtie de culoare închisă şi se lasă la soare borcanulînfăşurat în hârtie albastră (25 .30 de zile). Se scurge apoi esenţ a şi se filtrează prin hârtie de filtrusau tifon pliat în patru. adăugând un siroppreparat din: 1 kg miere bine dizolvată în 500 ml de apă (încălzită numai până la 38o C).de zile.Afinele (alese proaspete) se spală. se etichetează şi se păstrează în loc întunecos şi rece. În această perioadă. 3 kg miere. După 60de zile se poate consuma.

deasupra se puneverdeaţ a tăiată mărunt iar pe margine se decorează cu foi de salată verde.Este cea mai digerabilă dintre toate fructele oleaginoase. se limpezeşte bine şi sedecantează cu furtunul în sticle.40 de zile. Se pune sucul deroşii crude (v. se adaugă urzicile tăiate cât se 26 . 2092) sau de lămâie. 2 linguri tărâţ e. 2094) în castron. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Rădăcinoasele se dau pe răzătoare. foarte nutritivă şi energetică. se spală şi se dau pe răzătoare odată cu sfecla roşie.5 l suc de roşii. Sucul trebuie să fie extras numai din fructeproaspete. se leagă damingeana la gură cu tifon pliat înpatru sau i se aplică un dop de fermentaţ ie şi se ţ ine la temperatura camerei (18 . 200 g urzici. CIORBĂ DE ALUNE CU URZICIIngrediente: 150 g de alune. 1 felie de sfeclă roşie. se astupă ermetic şi se păstrează la beci. Sulf. mai conţ ine Calciu.Napii se curăţ ă. prazul tăiat fideluţ ă...Procesul de fermentaţ ie este în funcţ ie de temperatură (18 . Fosfor. 1 păstârnac. 1 lingură pulbere de alge. 1 ceapă de apă. 1 lingură suc de cătină (v. Potasiu. 2070).17. Cupru. alunele tăiate cu cuţ itul.18. . Mierea se amestecă cu apă călduţ ă până se dizolvă complet. nealterate sau mucegăite. sucul de cătină şi uleiul iar deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt. 1 pătrunjel. 2070). 1 legătură de verdeaţ ă. 1 fir de praz. se amestecă cu alunele tăiate mărunt. 1 ceapă.interval.15. După ce s-a oprit fermentarea. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 felie de ţ elină. Magneziu. 2. Clor. se toarnă în sticle care se închid ermetic. 5 l apă. Seastupă ermetic şi se păstrează la rece şi întuneric. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. sucul de cătină.AlunaDintre toate fructele oleaginoase.16. 1 legătură verdeaţ ă. 1 felie de ţ elină.se adaugă sucul de afine.25 zile). 200 g alune. sefiltrează prin tifon pliat în patru. etichetate. 4 .5 foi de salată verde.tărâţ a. se etichetează şi sepăstrează la rece în întuneric. SALATĂ DE NAPI CU ALUNEIngrediente: 700 g napi.2092) sau de lămâie. 2linguri tărâţ e. 1 rămurică de busuioc. Fier. pulberile. de asemenea. Sodiu.vitaminele A şi B. pulberile şi tărâţ a. 75 ml ulei. drojdia de vin sau de bere.1/2 linguriţ ă pulbere plante aromatice şi condimentare (v. 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Serecomandă în mod special în bucătăria fără foc.25 grade C). 1 felie de sfeclă roşie.8 kg miere. 1. 1 pahar drojdie de vin sau puţ inădrojdie de bere (cât o nucă). 2070). vegetarienilor şi diabeticilor. aluna conţ ine cea mai mare cantitate de materii grase şiazotate. 150 galune decojite. 2 linguri suc de cătină (v. uleiul. 75 ml ulei. SALATĂ DE LEGUME CU ALUNEIngrediente: 1 morcov. se amestecă cu ceapa tăiatămărunt. 2 linguri tărâţ e.se trage vinul într-o damigeană la gura căreia s-a pus o pâlnie. iar deasupra ei un tifon dublu. 1 legătură de verdeaţ ă. După 30 . VIN (CIDRU) DIN AFINEIngrediente: 3 l suc extras din afine. 1 felie de sfeclăroşie.

se adaugă 1 . pulberile şi uleiul iar deasupraverdeaţ a tăiată mărunt. CIORBĂ DE ALUNE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. ceapa tăiată mărunt. 3 linguri de tărâţ e. folosind aceleaşi feluri de ingrediente.alunele tăiate cu cuţ itul. tărâţ a.poate de fin.5 bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. se adaugă în castron şi 4 . CIORBĂ DE ALUNE CU AROMĂ DE HREANSe prepară ciorba întocmai ca la exemplul 18. SUPĂ . rădăcinoasele date pe răzătoare.19. 1/2linguriţ ă pulbere de plante 27 . 2 cartofi. 1 pătrunjel. 1 felie de sfeclă roşie. cu aceleaşi ingrediente. odată cupulberile şi tărâţ a. numai că. 1 morcov. 75 ml ulei. odată cupulberile.21. 1ceapă de apă. 1 legătură hasmaţ uchi.2 linguri de hrean ras pe răzătoarea de sticlă. 200 g de spanac.CREMĂ DE ALUNE CU ZARZAVATIngrediente: 150 g alune. numai că.20. 1 felie de ţ elină.

se împart afinele în 6părţ i egale şi se pun în ele. CREMĂ CU AFINE ŞI TĂRÂŢESe prepară crema ca la reţ eta precedentă. coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală. 3linguri cremogen. LICHIOR DE AFINE CU MIEREIngrediente: 3 kg afine. se adaugă alunele râşnite. 1 păhărel de laptenefiert. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. să macereze.22. tărâţ a. 2041). 5 linguri cremogen (v. numai că la urmă se adugă 4 .cremă cu aromă de hrean. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. apoi se beaîntreaga cantitate de lichid în cursul unei zile. 21 de zile.ceapa. se adaugă apoi smântâna. după ceau fost bine tescuite). 1 ceapă de apă.Se aleg afinele proaspăt recoltate. 4 linguri cremogen (v.12.Se iau 6 cupe (pahare cu picior sau la nevoie farfurioare de compot). romul şi coaja de lămâie sau portocală.23. 5 linguri smântână. Se scurge apoi esenţ a şi se filtrează prin hârtie de filtrusau tifon pliat în patru.10. legat peste el cu o bucată de plastic sau sfoară). 2 . 2070). 1 linguriţ ă tinctură de propolis(v. 2. 2019). se amestecă cu cremogenul. cine doreşte) imediatce a fost extras. Deasupra se toarnă crema preparată din cremogenul înmuiat cu laptenefiert (care a fost amestecat cu mierea).aromatice şi condimentare (v. 1 legătură frunze fragede de ţ elină şi păstârnac. 1. SUC DE AFINEAfinele propaspăt recoltate şi bine spălate se dau la extractor (sau se scurg prin tifon. 2105). sănătoase şi bine spălate. folosind aceleaşi ingrediente înlocuind 2 linguri decremogen (v. Iarna se prepară crema cu afineconservate în miere (v.11. 2019) cu 3 linguri de tărâţ e din grâu. 2070). rădăcinoasele. Se pune maceratul în castron. smântâna.9. adăugând la urmă 1 -2 linguri de hrean (ras pe răzătoarea de sticlă).Spanacul şi ceapa se mărunţ esc la mixer. fin pisaţ i. La fel se poate prepara şi o supă . 1 lingură tinctură de muguri de plopnegru (v. SUPĂ CREMĂ DE ALUNE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. se pun într-o sticlă cu gura largăşi se toarnă peste ele alcoolul (care trebuie să le acopere). se acoperă şi se lasă la macerat 8 ore (de cu seară). 2104). coaja de lămâie sau deportocală şi tinctura de propolis. Se astupă sticla ermetic (cu un dop deplută. 28 . pulberile. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Se ornează cu afine sau cu frişcă. 2 pahare cu apă.3 linguri tărâţ e. 450 g spanac. CREMĂ CU AFINE ÎN CUPEIngrediente: 200 g afine.13.5 lmacerat de tărâţ e (v.Sucul se consumă în amestec cu apă minerală sau sifon (cu puţ ină miere.8 kg miere. 406). 2019).5 bulbili deusturoi. pulberile iar deasuprahasmaţ uchiul tăiat mărunt. CEAI DE AFINE LA RECEIngrediente: 1/2 linguriţ ă de fructe uscate. 1 l alcool de 80o. cartofii şi spanacul fin mărunţ ite (manual sau mecanic).3 linguri miere. tărâţ a. 300 g smântână. se înfăşoară sticla în hârtie albastră şi se lasăîn bătaia soarelui.Apa se toarnă peste fructe. ALUNE CU SOS DE SPANACIngrediente: 250 g alune.

1 l alcool de 80o. iar peste ele sepune mierea. se toarnă în sticle care se închid ermetic. Cu cât stă mai mult. 3 kg miere. Se adaugă alcoolul. sefiltrează prin tifon pliat în patru. Se leagă la gură. Se toarnălichiorul în sticle.30 de zile). După acest interval. După 60de zile se poate consuma. În această perioadă.14. cu atât se face mai bun. se etichetează şi sepăstrează la rece în întuneric. VIN (CIDRU) DIN AFINEIngrediente: 3 l suc 29 .Se măsoară. adăugând un siroppreparat din: 1 kg miere bine dizolvată în 500 ml de apă (încălzită numai până la 38o C).5 luni. se închid ermetic. se închide ermetic şi se lasă să stea 4 . se calculează fiecare litru de esenţ ă. AFINATĂIngrediente: 5 kg de afine. sucul trebuie să acopere binefructele. se pun în borcan de sticlă sau în damigeană. se înfăşoară în hârtie de culoare închisă şi se lasă la soare borcanulînfăşurat în hârtie albastră (25 .Afinele (alese proaspete) se spală.15. se etichetează şi se păstrează în loc întunecos şi rece.

se amestecă cu alunele tăiate mărunt. CIORBĂ DE ALUNE CU URZICIIngrediente: 150 g de alune. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 ceapă. 2070). Se pune sucul deroşii crude (v. 1 felie de sfeclăroşie. 1 pătrunjel. rădăcinoasele date pe răzătoare.17. uleiul.2092) sau de lămâie. 1 felie de ţ elină.alunele tăiate cu cuţ itul.se trage vinul într-o damigeană la gura căreia s-a pus o pâlnie. 150 galune decojite. aluna conţ ine cea mai mare cantitate de materii grase şiazotate.40 de zile. 1 felie de ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.extras din afine. Magneziu. Mierea se amestecă cu apă călduţ ă până se dizolvă complet. Sodiu.Este cea mai digerabilă dintre toate fructele oleaginoase.Procesul de fermentaţ ie este în funcţ ie de temperatură (18 . 1 legătură verdeaţ ă. 1 lingură suc de cătină (v. Fosfor. 2094) în castron. SALATĂ DE NAPI CU ALUNEIngrediente: 700 g napi. 2 linguri tărâţ e. 200 g alune.25 grade C). Cupru.5 l suc de roşii. alunele tăiate cu cuţ itul. 200 g urzici. 2070). iar deasupra ei un tifon dublu. 1. Serecomandă în mod special în bucătăria fără foc. pulberile şi tărâţ a.8 kg miere.tărâţ a. 1 păstârnac. etichetate. pulberile. 75 ml ulei.25 zile). 2 linguri tărâţ e. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. foarte nutritivă şi energetică.18. 1 pahar drojdie de vin sau puţ inădrojdie de bere (cât o nucă). 2092) sau de lămâie. 75 ml ulei. CIORBĂ DE 30 . . mai conţ ine Calciu.5 foi de salată verde.16. Fier. 75 ml ulei. ceapa tăiată mărunt. 2070).vitaminele A şi B. După ce s-a oprit fermentarea. 2linguri tărâţ e. se limpezeşte bine şi sedecantează cu furtunul în sticle.Napii se curăţ ă. 2. de asemenea. SALATĂ DE LEGUME CU ALUNEIngrediente: 1 morcov. se leagă damingeana la gură cu tifon pliat înpatru sau i se aplică un dop de fermentaţ ie şi se ţ ine la temperatura camerei (18 ..1/2 linguriţ ă pulbere plante aromatice şi condimentare (v. sucul de cătină şi uleiul iar deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt.se adaugă sucul de afine. 1 rămurică de busuioc. se adaugă urzicile tăiate cât se poate de fin. Rădăcinoasele se dau pe răzătoare. deasupra se puneverdeaţ a tăiată mărunt iar pe margine se decorează cu foi de salată verde. se astupă ermetic şi se păstrează la beci. Clor. se spală şi se dau pe răzătoare odată cu sfecla roşie. 1 ceapă de apă. 2 linguri suc de cătină (v. vegetarienilor şi diabeticilor. 1 felie de sfeclă roşie.AlunaDintre toate fructele oleaginoase. tărâţ a. 1 legătură de verdeaţ ă. 5 l apă. După 30 . Potasiu. pulberile şi uleiul iar deasupraverdeaţ a tăiată mărunt. prazul tăiat fideluţ ă. 4 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură de verdeaţ ă.19. Sulf. se amestecă cu ceapa tăiatămărunt. Seastupă ermetic şi se păstrează la rece şi întuneric. sucul de cătină.. nealterate sau mucegăite. 1 felie de sfeclă roşie. drojdia de vin sau de bere. 1 fir de praz. 1 lingură pulbere de alge. Sucul trebuie să fie extras numai din fructeproaspete.

odată cupulberile şi tărâţ a. odată cupulberile. Se pune maceratul în castron. se adaugă 1 . se adaugă alunele râşnite.CREMĂ DE ALUNE CU ZARZAVATIngrediente: 150 g alune. 3 linguri de tărâţ e. 1 morcov. 2041). 1 felie de sfeclă roşie. cartofii şi 31 . CIORBĂ DE ALUNE CU AROMĂ DE HREANSe prepară ciorba întocmai ca la exemplul 18. SUPĂ .21. 1 felie de ţ elină.ALUNE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă.5 lmacerat de tărâţ e (v. numai că. rădăcinoasele. numai că. 2070). 1 legătură hasmaţ uchi. cu aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi feluri de ingrediente.2 linguri de hrean ras pe răzătoarea de sticlă. 1.5 bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i.20. 1 pătrunjel. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1ceapă de apă. 2 cartofi. 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se adaugă în castron şi 4 . 200 g de spanac.ceapa.

2070).spanacul fin mărunţ ite (manual sau mecanic).sfecla dată pe răzătoare. 300 g smântână. 75 g unt. Se freacă untul spumă.28. 2070).se tasează cu lama cuţ itului puţ in umezită şi se ornează după fantezia gospodinei cu felioare deroşii. 1 lingură de tărâţ e.23. 3linguri cremogen. ALUNE CU SOS DIN PASTĂ DE ROŞII CRUDEIngrediente: 250 g alune. Pasta de roşii se amestecă cugălbenuşurile şi uleiul (pus puţ in câte puţ in.26.5 bulbili deusturoi. 1 felioară de sfeclă roşie. 2070). TARTINE CU ALUNEIngrediente: 150 g alune râşnite. 450 g spanac.27. SUPĂ . pulberile iar deasuprahasmaţ uchiul tăiat mărunt.22. 1 mână de petale albe de trandafir. SĂRMĂLUŢE CU ALUNEIngrediente: 150 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.150 ml de ulei. fin pisaţ i. pulberile. ALUNE CU SOS DE SPANACIngrediente: 250 g alune. 1 ceapă. 2070). 1legătură de verdeaţ ă. La fel sepot prepara alune cu sos de muguri fragezi de lucernă. pulberileşi maceratul.cremă cu aromă de hrean. deasupra sepresară verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă. 1legătură mărar şi pătrunjel. numai că cele 3 gălbenuşuri de ouă de găină se înlocuiesccu 15 gălbenuşuri ouă de prepeliţ ă (v. 1 ceapă mare de apă. 100 g unt. gogoşari. 2 linguri pastă de roşii crude (v. ALUNE CU SOS DE URZICISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. peste el se aşează în diferite forme jumătăţ i de alune. 1 legătură frunze fragede de ţ elină şi păstârnac. ALUNE CU PASTĂ DE ROŞII ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. tărâţ a. smântânapeste care se aşează jumătăţ i de alune (în formă de coroniţ ă) iar deasupra se presară verdeţ uriletăiate mărunt.CREMĂ DE ALUNE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 4 linguri cremogen (v. 1 lingură de cremogen (v.200 g alune. măsline etc. tărâţ a. 7). 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. pulberile şi verdeaţ a tăiată fin.Spanacul şi ceapa se mărunţ esc la mixer. 3 linguri de tărâţ e. Pasta obţ inută se aşează pe farfurie. numai că spanacul este înlocuit cu urzici. muguri de trifoi roşu sau alb şi multe altele. 1/2 linguriţ ă pulbere de 32 . ca la maioneză). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se adaugă ceapa tăiată mărunt. 1 ceapă de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. La fel se poate prepara şi o supă .24. tărâţ a. 3 gălbenuşuri de ouă de găină. adăugând la urmă 1 -2 linguri de hrean (ras pe răzătoarea de sticlă). tărâţ a. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2019). 2019).25. se daugă cremogenul. 2063). Se toarnă în platou. 1/2 de pahar macerat de tărâţ e. numai că la urmă se adugă 4 . 1legătură de verdeaţ ă. 1 lingură de ulei.3 linguri tărâţ e. 250 g pastă de roşii crude (v.1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 lingură de tărâţ e. se amestecă cu cremogenul. 2063).

250 g unt. TORT APERITIV CU ALUNEIngrediente: 200 g alune. 300 g morcovi. Deasupra se presarăverdeaţ ă tăiată mărunt şi câteva petale de trandafir tăiate fideluţ ă (după ce au fost stropite cu puţ inulei). pulberile. tăiată mărunt. Alunele se taie cu cuţ itul. 1 lingură seminţ e de 33 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. de ornament şi pânăla cei de toate mărimile şi de toate culorile) se pot folosi cu mult succes în alimentaţ ie. 1 felie de sfeclă roşie. pasta de roşii. se amestecă cu ceapa şi o parte dinverdeaţ ă. 200 g frunze fragede de tei sautătăneasă. 4 . de dulceaţ ă. cremogen. tărâţ e. 2070).29.5 foi de salată. Cu aceastăcompoziţ ie se fac sărmăluţ ele care se aşează pe un postament din foi de salată verde (ce a fost pusîn prelaabil în platou) sau (şi mai aspectuos) din petale roşii de trandafir.alge. 4ouă de găină.Petalele de trandafir (începând de la cei din flora spontană. tărâţ a şi untul frecat spumă.1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.

1 pahar laptenefiert. busuioc. sau pătrată. 50 g stafide.34. 406). scorţ işoara. pulberile. din care se fac mici turtiţ e. 1 lingură vişine macerate în miere (v. Alunele râşnite se amestecăcu sucul de morcovi. 1 ou. Se toarnă în cupe sau pahare cupicior. TORT APERITIV DE ALUNE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.100 g unt frecat spumă. numai că cele 4 ouă de găină se înlocuiesc cu 20 de ouă de prepeliţ ă. coaja rasă de la 1/2 de lămâie. trifoi etc) trebuiedes folosite în alimentaţ ie (mai cu seamă germinate). 1 linguriţ ă tincturăde muguri de plop negru (v. CREMĂ DE ALUNE CU CREMOGENSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. Pe fiecare din ele se pune câtepuţ in albuş (care a fost bătut spumă) iar în mijlocul pastei de albuş se aşează o vişină macerată înmiere. chimion. Ele sunt un adevărat miracol. 406). 4 linguri tărâţ e.mac. Se aşează pe tortieră şi se tasează cu lama cuţ itului puţ in umezită în apă. 2105). apoi seîmbracă cu cele 4 albuşuri bătute spumă iar deasupra se presară seminţ e de mac. pulberea de căline. tincturadin muguri de plop negru. coaja 34 . numai că se pun 5 linguri de cremogen (fărătărâţ e). Untul frecatspumă se amestecă cu gălbenuşul crud.6 cireşe negre sau vişine conservateîn miere (v.33. TURTIŢE CU ALUNEIngrediente: 200 g alune râşnite.Seminţ ele de orice fel (mac. 7)31. 300 ml iaurt. tărâţ e. până se obţ ine ocompoziţ ie mai îngroşată. orice fructă proaspătă poate fi folosită. mierea.Alunele (tăiate mărunt cu cuţ itul sau măcinate) se amestecă cu sfecla roşie dată pe răzătoare. 2081). cimbru. 1 vârf de cuţ it pulbere descorţ işoară. dându-i o formă perfect rotundă. 100 g unt. 2 linguri cremogen (v. 2019). lucernă. Se tasează frumos.32.până se obţ ine o compoziţ ie îngroşată. tărâţ e.(Un ou de găină. în ele e însăşiviaţ a. 100 g unt frecat spumă. 2104). 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. 1 linguriţ ă suc de morcovi (v. Vara. iar acestea din urmă suntmai bogate în anumite substanţ e decât primele. fenicul.Crema se prepară din amestecul ingredientelor de mai sus.Peste ea se aşează compoziţ ia a doua care se prepară astfel: morcovii mărunţ iţ i fin. 2 gălbenuşuri crude şi tărâţ e (cât cuprinde) până se obţ ine ocompoziţ ie îngroşată. romul şi tărâţ a (cât cuprinde). 1 lingură pulbere de căline (v. 3 linguri miere. amestecaţ i cu150 g unt frecat spumă. alunele. v. miere. cremogen (v. iar în loc de laptele nefiert se adaugă suc de morcovi (v. 4linguri frişcă. două gălbenuşuri şi cremogen (v. Deasupra se pune câte puţ ină frişcă iar peste ea câte 5 . este echivalent cu 5 ouă de prepeliţ ă. 1 lingură de rom.150 g unt. miere. RULOU CU ALUNEIngrediente: 200 g alune râşnite. in. ca mărime. 2076). 2081). 2019). puţ ină miere (după gust). 2 linguri fructe macerate în miere. CREMĂ DE ALUNE CU TĂRÂŢEIngrediente: 100 g alune măcinate. coaja rasă de la 1/2 portocală sau lămâie.30. 2019) cât cuprinde.

Se serveşte tăiat felii mai grosuţ e.35.rasă de lămâie şi tărâţ e (cât cuprinde) până se obţ ine o compoziţ iemai îngroşată. Ruloul astfel preparat se pune pe un fund de lemn şi se dă la rece3 ore. se întinde peaceasta compoziţ ia galbenă (cu podul palmei) dându-i forma dreptunghiulară. Separat. RULOU CU ALUNE ŞI SCORUŞESe prepară ruloul întocmai ca la reţ eta precedentă. se îndoaie către noi). Pe o foaie de plastic se presară puţ in cremogen.Peste ea se aşează compoziţ ia cu alune. se rulează strâns (cu ajutorul foii de plastic. se înmoaie cremogenul cu iaurt şi puţ ină miere până se obţ ine o compoziţ iela fel de îngroşată (ca cea cu alune). numai că în loc de stafide (smochine) sepune peste compoziţ ia cu alune scoruşe uscate (care au fost înmuiate din timp cu puţ ină apă caldăşi apoi tăvălite prin făină). groasă cam de 1 cm. se pun stafidele (care au fost puţ in înmuiate cu apă caldă şităvălite prin făină).Se pot folosi 35 . care pe măsură ce se ruleazăcompoziţ ia.

sulfuri. 2 linguri rom. 2078). 2019). SALATĂ DIN BULBI DE ANASONIngrediente: 350 g bulbi de anason.37. 100 g pătrunjel. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. fermentaţ ie. Separat. dureri gastrice.smântâna. . migrenă. tărâţ e.. 150 g ţ elină. 75 mlulei. 2092) sau de lămâie.cremogen (v. se tăvălescprin făină (care le absoarbe umezeala). sucul de cătină. pulberea de scorţ işoară. 2 linguri suc de cătină (v. ameţ eală. Fosfor. se amestecă cu prazul tăiat fideluţ ă. 2 linguri tărâţ e.. SALATĂ DIN BULBI DE ANASON CU SMÂNTÂNĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. peste ea se aşează 1/2 din compoziţ ia cu cremogen.digestii lente. SALATĂ 36 . 2092) sau suc de lămâie. câteva petale roşii de trandafir.38. Calciu. după ce se scurg bine. 50 ml lapte nefiert. coaja rasă de la 1 lămâie. 1 legătură hasmaţ uchi cu mărar. pulberea de măceşe. 150g rădăcină de anason. 350 ml lapte nefiert.şi scoruşe conservate în miere (v. Se aşează pe tortieră 1/2 dincompoziţ ia cu alune.Se dă la rece 3 ore apoi se serveşte tăiat felii (în formă de raze. Bulbii şi ţ elina se dau pe răzătoare. se amestecă ambele produse în care se adaugă pulberile. până se obţ ine o compoziţ ieîngroşată. 75 ml ulei.39. coaja de lămâie. 2070). 406).a. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. ca orice tort). 200 g ţ elină. până se obţ ine o compoziţ ie îngroşată ca cea cu alune.tărâţ a.Conţ ine vitaminele A.. frunzele. 1 fir de praz.36. spasme intestinale ş. tărâţ auleiul şi sucul de cătină iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. derivaţ i terpenici) etc.40. Tortul se îmbracă în galben cu compoziţ ia decremogen oprită peste care se presară seminţ ele de in. se tasează să fie stratuluniform apoi se aşează cealaltă compoziţ ie cu alune. care se îndulceşte cu puţ ină miere. care. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 lingură pulbere de măceşe (v. ceapa şifrunzele de anason se taie mărunt. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. tuse convulsivă). seminţ ele şi rădăcinile. untul frecat spumă şi tărâţ e cât cuprinde. 150 g morcovi. Alunelerâşnite se amestecă cu romul. AnasonPărţ ile utilizabile ale anasonului sunt: bulbul. TORT CU ALUNE ŞI PULBERE DE MĂCEŞEIngrediente: 350 g alune. iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt şi petalede trandafir tăiate fideluţ ă. 1 lingură suc decătină (v. SALATĂ CU FRUNZE DE ANASON ŞI RĂDĂCINOASEIngrediente: 150 g frunze fragede de anason. 1 ceapă mare de apă. 2 linguri seminţ e de in. 2 linguri detărâţ e sau făină integrală. uleiul şi pulberile. 1 vârf de cuţ it pulbere descorţ işoară. miere (după gust). B9) şi C. esenţ ăaromatică (ametol. 250 g unt. numai că uleiul şi sucul de cătină se înlocuiesc cuo ceaşcă de smântână..Este indicat în: astenie. 250 g smântână. complexul B (B1 . se înmoaie cremogenul cu laptele nefiert şipuţ ină miere. proteine. 2070). Rădăcinoasele se dau pe răzătoare. 1 legătură verdeaţ ă. tuse (astm.

1 legătură frunze fragede de anasoncu hasmaţ uchi. se amestecă cu pulberile. SALATĂ DE ANASON CU DOVLEACIngrediente: 350 g rădăcini de anason. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se adaugă 1 linguriţ ă de muştar şi150 ml ulei (pus câte puţ in ca la maioneză).41. 37 . 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromaticeşi condimentare (v. câteva petale de flori denalbă roşie (de grădină). 2 linguri suc de cătină (v. 2019)se înmoaie cu 150 ml suc de morcovi (v. 2092). 2 linguri de tărâţ e. numai că uleiul şi sucul decătină se înlocuiesc cu sos galben care se prepară în felul următor: 3 linguri de cremogen (v.CU FRUNZE DE ANASON PE SOS GALBENSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2081) sau lapte nefiert. 2070). folosind aceleaşi ingrediente.Rădăcinile de anason se dau pe răzătoare odată cu dovleacul. 350 g dovleac alb.

150 g păstârnac. 1 legătură leuştean cu hasmaţ uchi. 1 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 50 g sfeclă roşie. 500 g smântână. 2063). cu aceleaşi ingrediente în afară de dovleac care seînlocuieşte cu gutui rase. 2linguri pastă de roşii crude (v.tăiate fideluţ ă.5 ml macerat de nalbă (v. Se toarnă în platou. 300 g smântână. în afară de cele două16 gălbenuşuri de găină. 1 legătură frunzefragede de ţ elină cu leuştean. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 150 g morcovi. suc de sfeclăroşie. 2058). grâuşor ş. 2070). 200 g frunze fragede de anason. se spală bine. în afară de smântână care seînlocuieşte cu 2 gălbenuşuri crude.42. La fel.Într-un castron se pune maceratul. 1 ceapă de apă. 4 linguri de tărâţ e. 1/2 l zeamă de varză murată(moare).Într-un castron se pune maceratul cu zeamă de varză. folosind aceleaşi ingrediente. 200 g muguri fragezi delucernă. 2070). 75 ml ulei. 2042). se pot prepara: ciorbă cu muguri de trifoiroşu sau alb. 50 g sfeclă roşie. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 2 linguri făină de orez. 150 g ţ elină.tărâţ a. vara se amestecă cu 350 400 g roşii bine mărunţ ite. amestecate (ca la maioneză) cu 75 ml ulei şi 200 g pastă de roşiicrude (v. tăiate mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. pulberile şi pasta de roşii.Smântâna se amestecă cu făina de orez şi se picură în ea suc de sfeclă roşie (v. INIMĂ DE ANASON CU SOS ROZIngrediente: 250 g inimi de anason. gălbenuşurile bine frecate cu ulei. mugurii fragezi de lucernă şi ceapa. folosind aceleaşi ingrediente. SUPĂ CREMĂ DE ANASON CU PASTĂ DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă. care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.47. 1 l macerat de coada calului (v. se adaugă rădăcinoasele date pe răzătoare. 1 legătură de tarhon cu salvie. SUPĂ . tărâţ a. 2linguri tărâţ e. se înlătură frunzele preaîmbătrânite apoi se separă rozeta de frunzele din mijloc (lăsând o parte din codiţ ele lor cam 1 cm iardin rădăcină tot cam atât . CIORBĂ DE ANASON CU MUGURI DE LUCERNĂIngrediente: 200 g rădăcini de anason. Peste ea se aşează inimile de anason carese prepară astfel: se recoltează anasonul. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. ex. 2 gălbenuşuri crude de ouă de găină. 2082) până seobţ ine nuanţ a dorită de roz bombon. 1.tărâţ a iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată fin. se adaugă rădăcinoasele date perăzătoare. Peste ele se 38 .44.43. SALATĂ DE ANASON CU GUTUISe prepară ca la reţ eta precedentă. 2070). urzici. se curăţ ă. 7)45.uleiul şi sucul de cătină iar deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt şi petalele de flori de nalbă.CREMĂ DE ANASON CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 350 g rădăcini de anason.46.a. prazul tăiatfideluţ ă. CIORBĂ DE ANASON CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. 2063).aceasta fiind inima anasonului). 1 firde praz.

numai că smântâna se înlocuieşte cu sos galben.48.Seminţ ele de anason se folosesc foarte mult înpreparatele culinare. înmuiat cu 300 ml lapte nefiert sau suc de morcovi (v. pentru aroma lor plăcută. pe lângăverdeaţ ă.presărate odată cu pulberile. Se consumă mugurii şi frunzele înălbite. De asemeni. apar 39 . se presară şi câteva petale roşii de trandafir tăiate fideluţ ă...presară verdeaţ a tăiatămărunt iar pe margini se ornează (în formă de ghirlandă) cu frunzele de anason mărunţ ite fin. 2019). AndivaPrintre legumele recent introduse în alimentaţ ie se află şi andivele care se obţ in prin "forţ areaculturii în seră" a rădăcinilor de cicoare. în care se adaugă 150 ml ulei (pus puţ in câte puţ in. INIMĂ DE ANASON CU SOS GALBENSe prepară la fel ca în reţ eta precedentă. ca la maioneză).2081)..preparat din: 6 linguri de cremogen (v.

1 lingură de mărar cu pătrunjel. 1 pătrunjel. tărâţ e. a gravidelor şi vârstnicilor. 1 ceapă de apă.în dauna Sodiului. 2 linguri pastă de roşii crude(v.52. deasupra. 1 fir de praz.500 ml zeamă de gogonele murate (moare). 1 felie de ţ elină.a. urzicile pot fi înlocuite cu: muguri fragezi de lucernă. Conţ in: enzime. înlocuind 150 g andive cu 100 g urzicibine mărunţ ite. se amestecă cu untul frecat spumă. PASTĂ DE ANDIVE CU URZICISe prepară ca la ex. 150 g unt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.53.De asemeni.În stare crudă. pulberile. Fier. 2070). convalescenţ ilor dar şi a femeilor care alăptează. săruri minerale(Calciu. precum şi-n alimentaţ ia cardiacilor.aprilie.2063). 1 legătură verdeaţ ă.Andivele se curăţ ă eventual de frunzele veştede. 75 ml ulei. C. 2070). frunzede soia. 1 legătură verdeţ uri. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Cupru. se spală în mai multe ape. tărâţ e. 250 g ţ elină.se adaugă andivele tăiate fideluţ ă. 2 .3 linguri pastă de roşii crude (v. verdeaţ a tăiată fin. Seaşează pe farfurie. 1 morcov. vitaminele (A1. arterioscleroză. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1/4linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Sodiu. Magneziu) etc. se tasează şi se decorează după gust.Andivele sunt un puternic vitaminizant şi remineralizant indicat în alimentaţ ia copiilor. Fosfor. au avantajul unui aport însemnat de Potasiu. 1 păstârnac. Mangan. Proprietăţ ile diuretice. plus pasta de roşii crude. 1 l macerat de tărâţ e. de trifoi roşu sau alb. 1ceapă de apă. 1 legătură de verdeaţ ă. 2070).Se prepară ca la reţ eta precedentă. PP şi K). CIORBĂ DE ANDIVE CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 200 g andive. TARTINE CU PASTĂ DE ANDIVEIngrediente: 250 g andive. ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt.50. PASTĂ DE ANDIVE CU ROŞIIIngrediente: 250 g andive. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Pasta obţ inută se serveşte ca gustare pe foi de salată verde sau de rădăcinoase. 1 ceapă. de grâuşor (untişor) ş. aadolescenţ ilor.pulberile şi tărâţ a (cât cuprinde). rădăcinoasele date pe răzătoare. 49. Potasiu.pe piaţ ă înperioada decembrie . zeama de gogonele sau de castraveţ i.Întrun castron se pune maceratul de tărâţ e (v. SUPĂ .Conţ inutul în glucide fiind scăzut. se recomandă şi diabeticilor. se mărunţ esc fin(manual sau mecanic). ceapa tăiată măruntşi smântâna sau gălbenuşurile. 2063). 1 felie de sfeclă roşie. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 40 . 2070). 150 g smântân ă sau 2 gălbenuşuri de ou. 150 g unt. 2041). 1 legătură verdeţ uri de sezon. frunze de tătăneasă sau de păpădie. depurativeşi uşor laxative. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. B2. B1. dislipidemii. folosind aceleaşi ingrediente.49.CREMĂ DE ANDIVEIngrediente: 450 g andive. sunt mai puţ in indicate în ulcere gastroduodenale şi gastrite hiperacide. fac din andive un bun adjuvant în obezitate. folosind aceleaşi ingrediente.51.

5 bulbili deusturoi fin pisaţ i. Într-un castron se pune maceraratul. ţ elina. uleiul.CREMĂ DE ANDIVE CU URZICIIngredientele sunt aceleaşi ca la ex. SUPĂ .55. 4 . se adaugă andivele.56. 41 . păstârnacul şi prazul binemărunţ ite (manual sau mecanic).57.54. folosind aceleaşi ingrediente.5 l macerat de afine (v. pulberile şi tărâţ a iar deasupra. SUPĂ CREMĂ DE ANDIVE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară supa ca la ex. 3 4 linguri tărâţ e. 1. 52. SUPĂ . numai că se adaugă 150 g urzici bine mărunţ ite(crude) iar andivele se reduc la 350 g. pasta de roşii. adăugând la urmă. 53. numai că prazul este înlocuit cu 1 ceapă mare deapă.linguriţ ă pulbere de alge.2045). verdeţ uriletăiate mărunt.CREMĂ DE ANDIVE CU CEAPĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. SUPĂ CREMĂ DE ANDIVE CU AROMĂ DE HREANSe prepară supa de andive întocmai ca la ex.

iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. 1 pătrunjel. se amestecă cu rădăcinoasele date perăzătoare. la care se adaugă pulberile.62. 1 lingură sucde cătină (v. 2078). se adaugă morcovuldat pe răzătoare. SALATĂ DE ANDIVE CU NAPI MURAŢIIngrediente: 350 g andive. 2092). la care se mai adaugă uleiul şitărâţ a.59.53. Peste ele se toarnă sosul de smântânăcare a fost preparat din: făina de orez. tărâţ a şi pulberile. 1 ceapă de apă.18 60. Andivele şi prazul se taie fideluţ ă. pulberile. 2 linguri tărâţ e. 150 g frunze depăpădie sau salată verde. 1ceapă sau 1 fir de praz. a.moare). tărâţ a. 2070). 2linguri tărâţ e. 1 ceapă de apă. 2017). 75 ml ulei. 1 lingură suc de cătină (v.frunze de bob ş. iar deasupra se presarăhasmaţ uchi tăiat mărunt. 200 g urzici. 1 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Deasupra se presară hasmaţ uchi 42 . SALATĂ DE ANDIVE CU URZICIIngrediente: 400 g andive. Urzicile pot fi înlocuite (la nevoie) cu muguri fragezi de lucernă. 1 legătură hasmaţ uchi. 2092). 2070). SALATĂ DE ANDIVE CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 350 g andive. 1 legătură de verdeaţ ă. 1 legătură hasmaţ uchi. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. deoarece se deteriorează foarte mult]. 1 morcov. Andivle şi ceapa (sau prazul) se taie fideluţ ă.2070). 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se amestecă cele 3produse. la final adăugând 1 . 3 linguri făină de orez (v. 1 felie de sfeclă roşie.1/2 linguriţ ă pulbere de alge.58. 75 ml ulei. 1 legătură deverdeaţ ă.Andivele şi ceapa se taie fideluţ ă. 2 linguri tărâţ e sau făină integrală.Andivele şi ceapa se taie fideluţ ă. se amestecă cu napii muraţ i (care de obicei se pun la muratîn butoiul cu varză.varza murată de asemeni (după ce a fost bine scursă de zeamă . sucul de cătină şi uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Andivele setaie în bucăţ i de câte 1 cm şi se pun pe platou în strat subţ ire. 1 legătură verdeaţ ă. [Nu se spală şi nici nu seţ ine în apă. 2077). 400 g smântână.61. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2070). 1 morcov. pulberile. 1 mână de urzicicrude. ANDIVE CU SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 600 g andive.2 linguri de hrean ras. 300 g varză murată. SALATĂ DE ANDIVE CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 300 g andive. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1 felie de ţ elină. trifoi. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2 linguri tărâţ e. 1 morcov. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1 linguriţ ă pulbere de scoruşe (v. 300 g napi muraţ i. 1 fir de praz. odată cu aceasta) şi morcovul dat pe răzătoare. tărâţ a şi uleiul. 1linguriţ ă pulbere de măceşe (v. sucul de cătină şi uleiul iar deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt. 2 linguri tărâţ e. 2070). urzicile se taie cât se poate de mărunt. tărâţ a. 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Peste produsele de mai sus.

ANDIVE CU SOS DE IAURTSe prepară ca la reţ eta precedentă. numai că smântâna se înlocuieşte cu iaurtul.Pe margini se decorează cu frunze de păpădie sau foi de salată verde. 7).66. ANDIVE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la ex. iar la urmă. numai că în smântână.65. 62.64. 2082). 2078). spanacul poate fi înlocuit cu urzici. La nevoie se poate şi suc de sfeclăroşie (v. ANDIVE CU SOS ROŞUSe prepară andivele ca la ex. li se adaugă 1 pahar pireu de spanac crud. care afost mărunţ it la mixer. muguri fragezi de lucernă sautrifoi. se adaugă pulbere de măceşe (v. până se obţ ine nuanţ a de roşu care se doreşte. ANDIVE CU SOS VERDE DE SPANACSe prepară andivele ca la ex. 62 folosind aceleaşi ingrediente. odată cucelelalte ingrediente. 62.63.tăiatmărunt. La nevoie. numai că în loc de smântână sepun ouă de prepeliţ ă (v.67. etc. folosind aceleaşi ingrediente. 43 .

ajutându-ne de foaia de plastic.69. 150 ml ulei. Se serveşte tăiată în felii mai groase.3 ore. de formă dreptunghiulară şi sedă la rece 2 . 2081) sau maceratde tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Andivele se taie în bucăţ i potrivite ( de aprox. 1977). 500 g brânză de vaci proaspătă. verdeaţ a tăiată mărunt.ANDIVE CU SOS GALBENIngrediente: 600 g andive. 1 lingură de muştar. 1 legătură hasmaţ uchi.. 1 lingură pulbere de măceşe(v.68. 2 linguri decremogen. 1 cm. 125 g unt frecat spumă şi tărâţ e cât cuprinde.Se rulează cu ambele mâini. 44 . 2019)înmuiat cu suc de morcovi sau macerat de tărâţ e (v. seaşează în platou puse în strat subţ ire. Se rulează şi se serveşte ca la reţ eta precedentă. 1 pahar suc de morcov (v. Se pune pe o farfurie plată. 1 fir de praz. se amestecă cu ţ elina şipăstârnacul date pe răzătoare şi 150 g unt frecat spumă. 1 fir de praz. 2070). 2078). Se întinde foaia ca la reţ eta precedentă. Andivele se taie fideluţ ă odată cu prazul. 2063). RULADĂ DE ANDIVE CU BRÂNZĂIngrediente: 850 g andive. deşi în alte ţ ări este multfolosită în alimentaţ ie. cu salată verde sau de roşii cu ceapă. 2linguri de cremogen (v. 1 felie de sfeclă roşie. până seobţ ine o compoziţ ie ca o smântână îngroşată. 150 g frunze despanac sau de salată.. 2019). Conţ ine proteine. 1 lingură suc de cătină (v 2092). 2048). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.). Se adaugă muştarul. 2070). 150 g pastă de roşii crude (v. 350 g ciuperci macerate (v. RULADĂ DE ANDIVE CU CIUPERCIIngrediente: 850 g andive. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. cu un cuţ it bineascuţ it. 300 g unt. 250 g ţ elină. 1 ceapă de apă. AnghinareEste o legumă relativ mică şi mai puţ in cunoscută în ţ ara noastră. Pe o foaie de plastic se presară puţ inâ tărâţ e. 150 gunt frecat spumă şi tărâţ e cât cuprinde. 200 gurzici. lipide. seîntinde compoziţ ia cu andive (cu podul palmei). se amestecă cu pasta deroşii. peste ele se toarnă sosul preparat din cremogen (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ca la maioneză). tărâţ e. tărâţ e.2070). tăiate în fragmente mai mari şi amestecate cu pulberile. 1 linguriţ ă pulbere de alge. ca să se întărească. 1 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. odată cu urzicile. Andivele şi prazul se taie fideluţ ă. 1 legătură asmaţ uchi. verdeaţ a tăiată mărunt. pe care o îndoim către noi(înafară). 5 liguri de cremogen. 250 g unt. 1 păstrânac. uleiul (picătură cupicătură. deasupra se presară hasmaţ uchi tăiat mărunt iar pe margini se decoreazăcu frunze de spanac sau salată. strâns. în formă dreptunghiulară groasă de 1 cm. 1 legătură de verdeaţ ă.. pe măsură ce rulăm compoziţ ia. pulberile. Peste ease întinde compoziţ ia cu brânză care a fost amestecată cu cremogenul şi 125 g unt frecat spumă.peste care se aşează compoziţ ia cu ciuperci preparată astfel: ciupercile bine mărunţ ite (manual saumecanic) odată cu ceapa se amestecă cu pulberile.

2070). 1 felie de ţ elină. Mangan. Fier. infecţ ii intestinale. 1/4linguriţ ă pulberi de plante aromatice şi condimentare (v. oligurie. a. 150 g unt. Fosfor. 1 legătură verdeaţ ă. 300 mg de vitamina A. artritism. gută. surmenaj. acolesterolului excesiv şi a acidului uric. 1felioară de sfeclă roşie.consumate crude. insuficienţ ărenală. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. antitoxică ş.Anghinarea este un excelent drenor al ficatului şi al veziculei biliare.Se ia anghinarea (fiecare plantă 45 . intoxicaţ ii. este dietetică (favorizează eliminarea ureei.Frunza de anghinare. sunt indicate în diareele cronice.deci permisă diabeticilor).Este foarte digerabilă consumată crudă. Anghinarele tinere. TARTINE CU PASTĂ DE ANGHINAREIngrediente: 300 g anghinare tinere şi foarte propaspete. reumatism. creştere. 120 mg devitamina B2.70. congestie şi insuficienţ ă hepatică.zaharuri (reprezentate în mare parte din insulină. litiază.10 mg de vitamina C la 100 g. apoi apă.Este indicată în astenie. se poate consuma la diferite preparate. 1 ceapă de apă.

PASTĂ DE ANGHINARE CU VARZĂ MURATĂSe prepară ca la reţ eta precedentă folosind aceleaşi ingrediente. 1 legătură de verdeţ uri. se curăţ ă (v. 1 legătură de tarhon cu frunze fragede de ţ elină.nu se spală şi nici nu se ţ ine în apă) tăiată fideluţ ă fideluţ ă. 2056). 1 pătrunjel. 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 70. roşiile şi verdeţ urile tăiatemărunt. 1ceapă de apă. 46 . 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Urzicile (la nevoie). 2070). pulberile şi uleiul. Se mărunţ esc fin(manual sau mecanic) îndepărtând părţ ile fibroase. 100 g ţ elină.în parte) şi i se rupe coada (prin smulgere. în care se adaugă spanacul tăiat fideluţ ă. ca să sesmulgă în acelaşi timp şi părţ ile fibroase de pe fund). rămas aţ os. se dau pe răzătoare odată cu rădăcinoasele. 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 2070). pulberile. CIORBĂ DE ANGHINARE CU SPANACIngrediente: 350 g anghinare. numai că spanacul este înlocuit cu urzicităiate cât se poate de mărunt. 1 ardei gras. pulberile şi uleiul. sucul de cătină. 2 linguri tărâţ e. 1 felie de sfeclă roşie.74.apoi se pun în castronul cu macerat de urzici. se curăţ ă ca la ex. înlocuind 100 g anghinarie cu150 g varză murată (care se stoarce bine. 4 . odată cusfecla roşie şi ţ elina. nu se taie. Se aleganghinare foarte tinere şi proaspete. 1/2 linguriţ ă pulberi deplante aromatice şi condimentare (v. odată cu ardeii şi roşiile. 2070). 100 g pătrunjel.73.se amesteă cu pulberile. 50 g sfeclă roşie. CIORBĂ DE ANGHINARE CU ROŞII20 Ingrediente: 350 g anghinare. Se rup foile mai mici dimprejur.2 linguri suc de cătină(v. 75 ml ulei. se amestecă cu anghinarea. 1. SALATĂ DE ANGHINARE CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 350 g anghinare.Anghinarea se curăţ ă ca la reţ eta precedentă. 1 felie de sfeclă roşie. adăugând şi 2 linguri de smântână. verdeaţ a tăiată mărunt şi untul frecatspumă. apoi se dă pe răzătoare odată cu rădăcinoasele.5 l macerat de urzici. Ceapa se dă pe răzătoarea de sticlă.5 foi de spanac. 150 g morcovi.Se aleg anghinare tinere şi foarte proaspete. 1 legătură de verdeţ uri. 2092). 700 g roşii. se îndreaptă cuun cuţ it vârful frunzelor cât şi fundul acestora. se pune maceratul de mere. Se pune pe o farfurie întinsă după care se poate decora după fantezia gospodinei. 1 morcov. 1fir mic de praz. după ce s-a rupt coada. tărâţ a.iar pe margini se ornează cu frunze de spanac.Se aşează pe farfurie.5 l macerat de mere (v. 1 felie de ţ elină. se tasează frumos şi se ornează cu felioare de gogoşari sau roşii. CIORBĂ DE ANGHINARE CU URZICI ŞI SMÂNTÂNĂSe prepară ciorba întocmai ca la reţ eta precedentă. 1.75. 1 ceapă. uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 feliede ţ elină. ceapa şiverdeaţ a tăiată mărunt. 2 roşii. Peste ele se adaugă prazul. 100 g spanac. se dau pe răzătoare odatăcu ţ elina şi sfecla. 70). 1/2 linguriţ ăpulberi de plante aromatice şi condimentare (v. deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.72.71. 1 .

tărâţ a. 1/2 linguriţ ă pulberi de plantearomatice şi condimentare (v. 1 ceapă de apă. frunze de soia. 2041).pot fi înlocuitecu ştevie. 1 morcov.CREMĂ CU ANGHINARE ŞI OUĂ DE GĂINĂIngrediente: 400 g anghinare. 70). bine mărunţ ită(manual sau mecanic) odată cu rădăcinoasele şi ceapa. SUPĂ . gălbenuşurilebine amestecate cu uleiul.5 l macerat de tărâţ e (v. 4 . de tei. ulm. măcriş. 1 legătură de hasmaţ uchi. cu condiţ ia să fie foarte fragede. frunze fragede de tătăneasă. SUPĂ . 1 linguriţ ă pulbere de scoruşe (v. 1 felie de ţ elină. Se adaugă pulberile.77.CREMĂ CU 47 .a.Se pune maceratul în castron. 2gălbenuşuri de ouă de găină. se adaugă anghinarea (curăţ ată ca la ex.. 2070). 2077). grâuşor (untişor).76. iar deasupra asmaţ uchi tăiat mărunt. 1.5 linguri tărâţ e. fag.ş. 70 mlulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 pătrunjel.

SUPĂ . 1 lingură de muştar. 1 legătură tarhon cu măghiran. Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. pulberile.În sosul de cremogen se adaugă pulberile şi anghinarea. folosind aceleaşi ingrediente. apoi cu anghinarea care a fost curăţ ată (v. Deasupra sepresară verdeţ urile tăiate mărunt. apoi uleiul pus câte puţ in (cala maioneză). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ANGHINARE CU SOS DE CREMOGENIngrediente: 500 g anghinare.2078). Pemargine se decorează cu frunze de salată verde. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ ede gogoşari (v. folosind 48 .CREMĂ DE ANGHINARE CU ALUNESe prepară întocmai ca la ex. Smântâna se amestecă cu pasta de roşii. 2 linguri cremogen. se înmoaie cu suc de morcovi sau apă.80. dată pe răzătoare. 250 g smântână. 2070). 70.79. 3 linguri făină de orez (v. 7)78. numai că sosul se colorează cu pulbere de măceşe (v. 400 g smântână. numai că sosul desmântână se colorează cu suc de sfeclă roşie (v. 1 legătură hasmaţ uchi.83. folosind aceleaşi ingrediente în afară de tărâţ e din care sepun numai 3 linguri completând cu 3 linguri de alune măcinate (v. 2019). deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt şi petale de trandafir tăiate fiedeluţ ă. se adaugă muştarul. 76. 2063). peste care se presară pulberile. 16). 1 pahar suc demorcovi sau apă. Cremogenul se amestecăcu tărâţ a.1 legătură busuioc şi cimbru. 70 şidată pe răzătoare. Se aşează înplatou. 150 ml ulei. mierea. Smântâna se amestecă cu făina de orez şi cremogenul.84. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.2 linguri până se obţ ine nuanţ a dorită de roşu. ANGHINARE CU SOS DE OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la ex. 2 linguricremogen (v.81. 1 căpăţ ână de salată verde. care a fost curăţ ată ca la ex. ANGHINARIE CU SOS ROZ BOMBONSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2 linguri tărâţ e. 5 linguri cremogen (v. 70) şi dată pe răzătoare. 200 g pastă de roşii v. 1 . ANGHINARE CU SOS ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă. curăţ ată ca la ex. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. apoi cu anghinarea (care afost aleasă numai tânără şi foarte proaspătă). tărâţ a şicremogenul. 2070). numai că cele 2gălbenuşuri crude de ouă de găină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.ANGHINARE ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2082) până se obţ ine nuanţ a dorită de roz bombon.82. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2072). 1 linguriţ ă miere. 2070). 81. folosind aceleaşi ingrediente. ANGHINARE CU SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 500 g anghinare. ANGHINARE CU SOS DIN PASTĂ DE ROŞII CRUDEIngrediente: 500 g anghinare. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 3 linguri de tărâţ e. 2017). 1 mână de petaleroşii de trandafir. cu produsele pe care le are la îndemână. Se decorează după fantezia gospodinei. 2019).

1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v.Deasupra se toarnă sosul din cremogen (v. 1 legătură de verdeţ uri. se curăţ ă ca la ex.2071). 7). 250 g ciuperci macerate în suc de cătină (v.aceleaşi ingrediente. 70. ANGHINARE CU CIUPERCI MACERATEIngrediente: 400 g anghinare. ceapa tăiată peştişori. 3 linguri de tărâţ e. înmuiat cu apă. se dau pe răzătoare. 2019) amestecat cu tărâţ e.se amestecă cu ciupercile tăiate felioare.85. 1 pahar apă. 2070). 1978). apoi 49 . 150 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.Se aleg cele mai tinere şi mai proaspete anghinarii. 1 ceapă deapă. pulberile şi se aşează în platou. nmai că în loc de smântână sepun 10 gălbenuşuri crude de ouă de prepeliţ ă (v. 1 mână de petale de trandafir alb sau crem. 2 linguri de cremogen.

ARPAGIC CU PASTĂ DE ROŞIIIngrediente: 250 g arpagic.5 foi desalată verde sau spanac. verdeaţ a tăiată mărunt şi untul frecat spumă. 75 ml ulei. ca şi usturoiul. 2070). 75 ml ulei. SALATĂ DE ARPAGIC CU PULBERE DE HRIBI (mânătărci)Se prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2 linguri tărâţ e.seadaugă uleiul (picătură cu picătură ca la maioneză). pulberile. 2063). 2 linguri tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. iar22 deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. în caz de dispepsii şi de fermentaţ iiintestinale. numai că în compoziţ ie se adaugă 50 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile. 150 g unt. se amestecă cu măslinele de asemenimărunţ ite. ca şi mulţ i alţ i constituenţ i. Arpagicul curăţ at se mărunţ eşte fin. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. SALATĂ DE ARPAGIC CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 300 g arpagic. Pe margini se decorează cu felioare de ardei gras.86. 2071). 1/4 linguriţ ă pulberi de plante aromatice şicondimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. tărâţ a. iar deasupra sepresară verdeaţ ă tăiată mărunt. 2070).Se serveşte ca aperitiv.Arpagicul şi ciupercile tăiate felioare se amestecă cu morcovul ras. PASTĂ DE ARPAGICIngrediente: 200 g arpagic. Arpagicul (bine mărunţ it) se amestecă cu pasta de roşii (crudă). ţ elina dată pe răzătoare. 1legătură hasmaţ uchi. tărâţ a şi untul frecat spumă. uleiul. 4 .90. 1morcov.88.Arpagicul tăiat felioare se amestecă cu varza (care se scurge bine în mâini . 2072). 2 linguri tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. cu salată verde. 250 g ciuperci macerate în oţ et de vin (v. Este un condiment foarte preţ uit şi util. Toate conţ in o esenţ ă sulfurată. tărâţ a.. 1988). tăiate înfragmente mai mari. Se presară cu verdeaţ ă tăiată mărunt şi petalede trandafir tăiate fideluţ ă.. 1/2linguriţ ă pulbere de alge.ArpagiculFace parte din aceeaşi familie (liliacee) cu ceapa ciorască. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.89. Se aşează pe farfurie. SALATĂ DE ARPAGIC CU CIUPERCI MACERATEIngrediente: 300 g arpagic. ceapa -praz. 1977). 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.nici într-un caz nuse spală şi nu se ţ ine în apă) tăiată fideluţ ă. 1 legătură debusuioc cu tarhon. ceapa lungă. 2071). 150 g ţ elină. Se aşează pe o farfurie. se tasează cu lamacuţ itului puţ in umezită în apă şi se decorează cu foi de salată verde sau de spanac. uleiul. tărâţ a. verdeaţ atăiată mărunt.2072). 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 1 legătură de verdeţ uri. pulberile. 150 g pastă de roşii crude (v. 1legătură frunze fragede de ţ elină şi păstrânac. 2070). 2070). 300 g varză murată. 150 g unt. 100 g măsline desărate (v. 1 ardei gras. 1/4 linguriţ ăpulberi de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 lingură tărâţ e.. Conţ ine în cantiăţ i mai mari Siliciuşi esenţ ă sulfurată.87.

2092). 3 linguri de ulei.91. 1 legăturăhasmaţ uchi.Arpagicul tăiat felioare se amestecă cu napii muraţ i (daţ i pe răzătoare _ napii se pun la muratîn butoiul cu varză). uleiul. 150 g măsline complet desărate (v. SALATĂ DE ARPAGIC CU NAPI MURAŢIIngrediente: 300 g arpagic. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.şi 2 linguripulbere de hribi (v. 250 g napi muraţ i. 2067) înmuiată în prealabil cu 3 .92. 75 ml ulei. 2041). 1 linguriţ ă suc de cătină (v. tărâţ a. 2070). 100 g sfeclă roşie. ARPAGIC UMPLUT CU PASTĂ DE MĂSLINE VERZIIngrediente: 250 g arpagic. 1 căpăţ ână de salată verde. pulberile. 50 g măsline verzi.4 linguri macerat de tărâţ e (v. 1lingură de tărâţ e. 1 linguriţ ă pulbere seminţ e de roşii. 2 linguri tărâţ e. 51 . iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. 1/4 linguriţ ă pulberi de plante aromatice şicondimentare (v.

1988). hemoroizi. diuretic. bronşite. se adaugă pulberile.Ţelina se dă pe răzătoare (curăţ ată) odată cu merele cu tot cu coajă. 2 linguri de tărâţ e.95. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Arpagicul se curăţ ă. tărâţ a. Fier. Peste ele se adaugăpulberile. Se toarnă în platou.300 g arpagic. 1 lingură tărâţ e.. aperitiv. 150 frunze fragede de păpădie.23 Roşiile se taie sferturi. iar deaupra se presară petalede trandafir tăiate fideluţ ă. Arpagicul umplut se aşează apoi pe un postament de salată verde care a fost pus înprealabil în platou. sucul de cătinăşi tărâţ a. 450 g roşii. Se presară cu verdeţ uri şi se decorează cu felii de roşii. 150 g ceapă. 2081) sau apă.Ajută în scorbut. colagog (substanţ ă careuşurează evacuarea bilei). blefarită ş. tărâţ a. Se decorează dupăfantezia gospodinei. gută. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v.. un principiu estrogen. antiseptic. 3 . 75 g unt. se scoate mijlocul (care se foloseşte la alte preparate culinare) şi se umple cupastă de măsline care se prepară astfel: măslinele mărunţ ite se amestecă cu uleiul.laxativ. respirator. 1 legăturăde verdeţ uri. 2071). câteva petale albe sau crem de flori de trandafir. Seamestecă uşor toate trei produsele. SALATĂ DE (H)ASMAŢUCHI CU ŢELINĂ ŞI MEREIngrediente: 150 g frunze de hasmaţ uchi. 5 linguri de cremogen (v. 1/2 linguriţ ă pulberi de plante aromatice şicondimentare. icter. hepatită. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. uleiul.97. 2019). stomahic. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2072). 52 . 1 lingură tărâţ e. 150 g măsline negre complet desărate (v.93. esenţ e. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. pulberile şi tărâţ a. ARPAGIC UMPLUT CU PASTĂ DE MĂSLINE NEGREIngrediente: 250 . 1 legătură frunze tinere deţ elină. frunzele de hasmaţ uchi. depurativ. 2070).Pentru uz intern este stimulent. ARPAGIC CU SOS DE CREMOGENIngrediente: 250 g arpagic. SALATĂ DE (H)ASMAŢUCHI CU ROŞIIIngrediente: 150 g frunze fragede de hasmaţ uchi. se amestecă cu muştarul. laringită.2092)..94. iar deasupra se pun jumătăţ i dearpagic. reumatism. cu produsele ce le are la îndemână. 1 ardei gras. 450 g ţ elină. sucul de cătină (v. Cremogenulse înmoaie cu suc de morcovi (v. 1 lingură suc de cătină (v. litiază renală. vitamine. 2070). 150 ml ulei. 450 g mere. 1/2 linguriţ ă pulberi de plantearomatice şi condimentare (v. uleiul (pus puţ in câtepuţ in ca la maioneză). 1 lingură de muştar.a.96. 2092) şi uleiul. (H)asmaţ uchi *Conţ ine enzime.4 roşii. 1pahar suc de morcovi sau apă.1988).Arpagicul se prepară pentru umplut ca la reţ eta precedentă. Cu această compoziţ ie seumple arpagicul şi se aşează pe salată verde sau pe petale de trandafir. astm umed. 75 ml ulei. 1/4 linguriţ ă pulberide plante aromatice şi condimentare (v. untul se freacă spumă şi se amestecăcu măslinele cărora li s-au îndepărtat sâmburii şi au fost bine mărunţ ite. afecţ iuni pulmonarecronice. 50 mlulei. ceapa peştişori şi hasmaţ uchiul se taie în fragmente mai mari.

1linguriţ ă pulbere seminţ e de roşii (v. SALATĂ DE (H)ASMAŢUCHI CU HRIBIIngrediente: 250 g hasmaţ uchi. 1/2 linguriţ ă pulberi de plantearomatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulberi de plante aromatice şi condimentare(v. ceapa tăiată julien. tărâţ a.98. se amestecă cu ţ elina rasă. 200 g ceapă de apă.3 roşii. 2070). pulberile. 450 g pătlăgele galbene. 1 . 1 lingură tărâţ e.2 linguri suc de cătină (v. 2070). 2 . 200 g ţ elină. 2092). 200 g hribi. 100ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2071). 1/2 linguriţ ă pulbere 53 . 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ ede gogoşari. 150 g măsline negre.Pătlăgelele galbene se taie în bucăţ i potrivite. sucul de cătină şi uleiul. 250 g ceapă.SALATĂ DE (H)ASMAŢUCHI CU PĂTLĂGELE GALBENEIngrediente: 150 g hasmaţ uchi.hasmaţ uchiul.

150 g rădăcină de leuştean. care îi dau un gust deosebit de plăcut. Se decorează cumăsline şi roşii. 2 cartofi. 200 g morcovi. 100 g urzici. 2075). 1 lingură pulbere de cătină (v. 1. 450 g napi.CREMĂ CU (H)ASMAŢUCHI ŞI GRÂUŞOR (untişor)Ingrediente: 250 g hasmaţ uchi. gălbenuşurile crude (frecate cu ulei). pasta de roşii. tărâţ a.Pe platou se aşează hasmaţ uchiul.5 l macerat de afine (v. 1 lingurăpulbere de cătină (v. 1/2 linguriţ ă pulberi de plante aromatice şicondimentare (v. 2 -3 linguri tărâţ e. 200 g ceapă. morcovul şi ceapa se mărunţ esc fin (manualsau mecanic). CIORBĂ DE (H)ASMAŢUCHI CU NAPI ŞI LEUŞTEANIngrediente: 200 g hasmaţ uchi. 2092).5 l macerat de nalbă de grădină. 2070).5 l macerat de tărâţ e (v.smântâna. SUPĂ . ceapa tăiată peştişori. 150 g pătrunjel.100. 2075). numai că cele două gălbenuşuri deouă de găină sunt înlocuite cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. adăugând 100 g flori de hasmaţ uchi (cândsunt înflorite 75 % şi fără codiţ e). 1 fir de praz. 250 g ţ elină. SUPĂ .CREMĂ DE (H)ASMAŢUCHI CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 200 g frunze fragede de hasmaţ uchi. hribii tăiaţ i felioare. 1 morcov. 2 .3 linguri pastă de roşii crude(v.24 103. 7).102. 2 linguri tărâţ e. se pun în castronul cumacerat. 2 linguri pastă de roşii crude (v. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SUPĂ .Rădăcinoasele. cu aceleaşi ingrediente. cu aceleaşi ingrediente.99. sucul de cătină şi uleiul peste care se presară verdeaţ a tăiată mărunt. 75 ml ulei. 2070). 2041).Toate verdeţ urile (în afară de 50 g hasmaţ uchi). 2063).3 linguri pulbere de cătină (v. 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulberi de plante aromatice şicondimentare (v. 1 ceapă mare de apă. 250 g ceapă. 1 lingură tărâţ e.de alge. 1 linguriţ ă pulbere seminţ e de roşii. 2072). 75 ml ulei.CREMĂ DE (H)ASMAŢUCHI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. rădăcina de leuşetean şi ţ elina date pe răzătoare odată cu napii. 1 / 2 linguriţ ă pulbere de alge. 100 g muguri fragezi de lucernăsau trifoi. 100 g spanac. 2045). cu pulberile. pastă de roşii şihasmaţ uchiul tăiat mărunt. 2063). Se pune maceratul în castron. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.se adaugă morcovul.2 linguri dehrean ras.CREMĂ DE FRUNZE ŞI FLORI DE (H)ASMAŢUCHISe prepară ca la ex. 1. 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 99. 250 gsmântână. se mai adaugă pulberile. prazul 54 . 1 linguriţ ăsuc de cătină (v. 1 legătură de mărar cu tarhon. 2075). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 200 g morcovi. se pun în castronul cu macerat în care se adaugă pulberile.150 g păstârnac. iar deasupra frunzele de hasmaţ uchi (cele 50 g) tăiate mărunt.101.4 bulbili de usturoi fin pisaţ i sau 1 . apoi se adaugă 3 . 1.tărâţ a. 2070). 100 g grâuşor. tărâţ a. SUPĂ . ceapa şi cartofii se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). 1/2 linguriţ ă pulberi de plantearomatice şi condimentare (v. 1 felieţ elină.

mai conţ ine vitaminele (A.când se scot direct din pământ.8 ardei graşi. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. B2 şi P). uleiul. 1 morcov.3 linguri tărâţ e. este stimulentdigestiv în atonii digestive. 1 ceapă. iar deasupra verdeaţ ă tăiată mărunt. 2 . 100 ml ulei. Se aleg ardeii graşi (frumoşi. 1 lingură de muştar. li se taie uşor 55 . ARDEI UMPLUŢI CU ZARZAVATIngrediente: 6 . Nu se pot conserva în condiţ ii bune. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 50 mlsuc de morcovi. 1 felie de sfeclăroşie. B1. Ardeiul grasAre un mare conţ inut de vitamina C .3 linguri cremogen (v.bine dezvoltaţ i. de culoare roşie).tăiatfideluţ ă. 1 legătură de verdeaţ ă.. dispepsii. netezi..104. 1 felie de ţ elină. 1 pătrunjel. 1 căpăţ ână de salată verde.. 2070). 2019). 2 .De reţ inut ! Rădăcina de leuştean şi napii sunt bune de consumat numai în octombrie şi martie.

8 ardei graşi. 2070). 2linguri tărâţ e. tărâţ a.105.106. ţ elinadată pe răzătoare. 105. 250 g brânză proaspătă de vaci. folosind aceleaşi ingrediente. petale de trandafiri roşii (recoltate de la 6 .iar în loc de ceapă. numai că brânza devaci se înlocuieşte cu urdă sau brânză de capră. mare şi tăiatfideluţ ă iar în loc de ouă de găină se folosesc ouă de prepeliţ ă.bine dezvoltaţ i şi se pregătesc pentru umplut ca la ex. muştarul.107. 175 ml ulei. Ardeii se pregătesc ca la ex. numai că în loc de ceapă se pune 1 fir de praz. 1 linguriţ ă pulbere seminţ e de roşii (v.108. Compoziţ ia pentru umplut se prepară astfel: sebat 2 gălbenuşuri de ouă proaspete într-un castron (10 min). ARDEI UMPLUŢI CU CIUPERCI MACERATE (I)Ingrediente: 6 . 2070). 1 felie de ţ elină. ca la maioneză). 1 pumn de flori roşii denalbă de grădină. Ardeii umpluţ i se aşează pe un postament din petalele florilor care au fost aşezate înprealabil în platou. 104. 1/2 linguriţ ă de plante aromatice şi condimentare (v. 1 lingură suc de cătină (v.25 110. se amestecă cu ceapa tăiatămărunt. ARDEI UMPLUŢI CU MAIONEZĂ (II)Se prepară ca la precedenta. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 104. 2071).2092). După ce au fost umpluţ i ardeii.8 flori). 7). ARDEI UMPLUŢI CU BRÂNZĂ DE VACIIngrediente: 6 . 1 ceaşcă de sifon. apoiamestecat cu ulei (picurat câte puţ in. sucul de cătină. se dadaugă uleiul. Compoziţ ia se prepară din brânză binemărunţ ită. se gustă puţ in sănu fie iuţ i. Se aleg ardeii de culoare verde. 1 fir mare de praz tăiat fideluţ ă.tărâţ e. 350 g ciuperci macerate. ceapa tăiată mărunt odată cu hasmaţ uchiul. verdeaţ a. ARDEI UMPLUŢI CU URDĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 100 g unt. tărâţ e (câtcuprinde). 1 legătură defrunze fragede de ţ elină şi tarhon. astfel: rădăcinoasele se dau pe răzătoare. pulberile. ceapa dată pe răzătoarea de sticlă. se aşează pe un postament de petaleroşii de trandafir care au fost puse în prealabil în platou. numai că în loc de brânză de vaci se foloseşte telemea. (v. ARDEI UMPLUŢI CU MAIONEZĂ (I)Ingrediente: 6 . Aredii umpluţ i se aşează pe un postament desalată verde care a fost pusă în prealabil pe platou.marginea de lângă codiţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 ceapă mare de apă.8 ardei graşi. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. se scoate cotorul cu seminţ e (se usucă şi se foloseşte la pulberi).1 legătură de hasmaţ uchi. 1 ceapă mare de apă. se preparăcompoziţ ia pentru umplut. Separat. 56 . amestecată cu untul frecat spumă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ARDEI UMPLUŢI CU BRÂNZĂ TELEMEASe prepară ardeii umpluţ i ca la ex. 1 ceapă mare de apă.109. cremogenul înmuiat cu suc de morcovi. 1/2linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. pulberile şi tărâţ a (în cazul că iese compoziţ ia prea îngroşată se poate adăugapuţ ină smântână sau iaurt).8 ardei graşi.sifonul (se poate folosi cu succes sucul de morcovi). 2071).

1 linguriţ ă pulbere seminţ e de gogoşari (v. 1 legătură de verdeţ uri.111.8 ardei graşi. amestecate cuceapa tăiată mărunt. 150 ml ulei. Ardeii se pregătesc ca la 104.tărâţ e.2072). verdeaţ ăa tocată. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.2072). 200 g muguri fragezi de lucernă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 ceapă mare de apă. puse în prealabil în platou. bine mărunţ ite. Compoziţ iapentru umplut se prepară din ciuperci macerate în suc de cătină. 1/2 linguriţ ă 57 . pulberile şi uleiul. 1/2linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 2070). Ardeii umpluţ i se aşează pe un postamentde muguri de lucernă sau trifoi. 1978). 100 ml ulei. ARDEI UMPLUŢI CU CIUPERCI MACERATE (II)Ingrediente: 6 . 2070). 350 g ciuperci macerate în suc de cătină (v. 2linguri tărâţ e.

500 g morcov. 1 lingură demuştar. 2 .Ardeii umpluţ i se aşează pe un postament de spanac. 2041).2 linguri de tărâţ e. 350 g andive se taie fideluţ ă împreună cuprazul şi verdeaţ a. ulei. 7). amestecate cu ceapă şi verdeaţ a tăiată mărunt. ARDEI UMPLUŢI CU MORCOVI ŞI NAPI MURAŢIIngrediente: 6 . uleiul şi tărâţ e cât cuprinde. ARDEI UMPLUŢI CU ALUNE ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. se amestecă cu pulberile şi maioneza care se prepară din: gălbenuşurileamestecate cu muştarul. verdeaţ a tocată şi maioneza preparată din gălbenuşuri.115. numai că ciupercile seînlocuiesc cu varză murată care se scurge de zeamă în mâini (nici într-un caz nu se spală şi nici nuse ţ ine în apă) şi se taie fideluţ ă. Se aşează ardeii umpluţ i pe un postament dehasmaţ uchi ce a fost pus în prealabil în platou.113. 400 g andive.Compoziţ ia pentru umplut se prepară din: ţ elina dată pe răzătoare amestecată cu ceapa tăiatămărunt. folosind aceleaşi ingrediente. ARDEI UMPLUŢI CU ANDIVEIngrediente: 6 .8 ardei graşi. Pentru umplut. folosind aceleaşi ingrediente.2071). 2 gălbenuşuri de ouă. 250 g ţ elină. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plantearomatice şi condimentare (v.3 legături de hasmaţ uchi. ARDEI UMPLUŢI CU ŢELINĂ ŞI CIUPERCIIngrediente: 6 8 ardei graşi sau gogoşari. 2092). 1 linguriţ ă demuştar.Ardeii se pregătesc ca la ex. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. tărâţ e. 2070). 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.116. 1 fir de praz mare. apoi tărâţ e cât cuprinde. 1978). 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. sucul de cătină şi uleiul. 104. 104. 100 ml ulei. Ardeii sepregătesc ca la ex. 1 lingură de suc de cătină (v. sau macerat de tărâţ e (v. ciupercile macerate (v. tărâţ e. 58 . Dacă se îngroaşă prea mult. numai că cele 2 gălbenuşuride găină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.Ardeii se pregătesc ca la ex. Compoziţ ia pentru umplut se prepară din ciupercile binemărunţ ite. 104. 250 g napi muraţ i. 2070).Ardeii umpluţ i se aşează pe un postament de andive (250 g) tăiate fideluţ ă. peste care sepresară petale roşii de trandafir tăiate fideluţ ă şi câteva frunze de hasmaţ uchi. pulberile. 2 legături de verdeaţ ă. 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de roşii (v. 10 gălbenuşuri de ouă deprepeliţ ă sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină.114. în care se adaugă 1 .8 ardei graşi verzi.pulberede alge. care a fost pus în prealabil în platou. se poate adăugapuţ in suc de morcovi. 1 linguriţ ă de muştar. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 200 g spanac. 1 legătură de hasmaţ uchi.1 ceapă de apă. 150 ml ulei. 1 legătură verdeaţ ă.112. 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 250 g ciuperci macerate în oţ et de vin.muştar. 2071). 2071). ARDEI UMPLUŢI CU ŢELINĂ ŞI VARZĂ MURATĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v.

1 linguriţ ă pulbere de cătină (v. 1 fir de prazmare. muştar şi ulei.4 roşii. 3 . 300 g ţ elină. verdeaţ a şi maioneza preparată din gălbenuşurile crude. 2056). 6 kg napi la un butoi de 100 l). Ardeiiumpluţ i se aşează pe un postament de 250 g morcovi raşi. 2 linguri detărâţ e.117. Pe margini se decorează cu felii de roşii. 2 linguri tărâţ e. 2 legături de verdeţ uri. Ardeii se pregătesc ca la ex. peste care s-a presărat 1 legătură deverdeaţ ă tăiată mărunt.Compoziţ ia pentru umplut se pregăteşte din: 300 g morcovi raşi odată cu napii (care se pun la26 murat toamna târziu în acelaşi butoi cu varza. tărâţ a. ARDEI UMPLUŢI CU ŢELINĂ ŞI MEREIngrediente: 6 .2070). 104. 1/2 pahar macerat de mere (v. 2076). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 3 linguricremogen. se mai adaugăpulberile.8 ardei graşi verzi. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante 59 . 1 ceapă mare de apă. 300 g mere. 100 ml ulei.

2076). pentru umplut. tărâţ a. 6 . folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 100 ml ulei. 2092). 2063). 2 linguri detărâţ e. pulberile. 1 mână petale de nalbă. 1/2linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.8 ardei graşi (culoare roşie). pentru umplut. 1 legătură de verdeaţ ă tocată şicremogen (v. petale roşii de trandafir recoltate de la 6 . muştarul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ARDEI UMPLUŢI CU NAPI ŞI PASTĂ DE ROŞIIIngrediente: 6 . 1 ceapă de apă. 7). 1 linguriţ ăpulbere de cătină (v.Ardeii se pregătesc ca la 104. numai că cele 2gălbenuşuri de ouă de găină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 500 g napi. napii (care sunt buni numai când se scot directdin pământ în octombrie şi martie) se dau pe răzătoare.8 ardei graşi verzi.Compoziţ ia pentru umplut se prepară din ţ elină curăţ ată şi mere cu tot cu coajă. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 2070). tărâţ e. 2071). 2070). Ardeii umpluţ i se aşează pe un postament de flori de nalbă roşii de grădină tăiatefideluţ ă. 2 gălbenuşuride ouă de găină. 1 linguriţ ă pulbere de scoruşe. 150 ml ulei. Pentru umplut.Ardeii se pregătesc ca la ex. peste care s-a presărat 1 legătură de verdeaţ ă tăiată mărunt. ARDEI UMPLUŢI CU RIDICHIIngrediente: 6 . 2 linguri suc de cătină. presărate cu 1 legătură de verdeţ uri tăiate mărunt.8 roşiimici.Ardeii se pregătesc ca la 104. iar deasupra fiecăruiardei umplut se pune câte o roşie mică. târăţ e. 500 g ridichi negre. 1 legătură de mărar cu pătrunjel.121.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se amestecă cuprazul tăiat fideluţ ă. ARDEI UMPLUŢI CU GULIOARE ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ardeii ca la reţ eta precedentă.8 ardei graşi roşii. 2070). 2070). 200 g smântână. Ardeii umpluţ ise aşează pe un postament din salată verde care a fost pus în prealabil în platou. 2019) care a fost înmuiat cu maceratul de mere şi uleiul pus puţ in câte puţ in (ca lamaioneză). 4 legături de mărar cu frunze fragede de ţ elină.119. pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. date perăzătoare. 1lingură suc de cătină (v.120. tărâţ a. 1 fir de praz. amestecate cu ceapa tăiată mărunt. 1legătură de verdeaţ ă 60 . 1 legătură de verdeaţ ă tocată. 1/2 linguriţ ăde pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 104. 3 linguritărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2 legături de verdeaţ ă. sucul de cătină şi uleiul. 500 g gulioare. 1 căpăţ ână de salată verde.118. Ardeii umpluţ i se aşează pe un postament depetale de trandafiri roşii. 1 lingură de muştar. Ardeii se pregătescca la ex. seamestecă cu ceapa tăiată mărunt. 100 g pastă de roşiicrude (v.8 flori. pulberile şi maionezapreparată. se amestecă cu prazul tăiat fideluţ ă. 1 fir de praz.aromatice şicondimentare (v. ridichile se dau pe răzătoare. gulioarele curăţ ate se dau pe răzătoare. 104. ARDEI UMPLUŢI CU GULIOAREIngrediente: 6 . uleiul şi sucul de cătină (v. verdeaţ a tăiată mărunt. 2092).

tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Ardeii umpluţ i se aşează pe un postament de verdeaţ ă (3 legături)tăiată. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. tărâţ e. 2071). 1 fir de praz. 350 g napi. Ardeii se pregătesc ca la ex. amestecată cu napiidaţ i pe răzătoare. 104. umplutura se27 prepară din varza roşie tăiată fideluţ ă (frecată bine în mâini până se înmoaie). 2 legături de verdeţ uri. 1/2linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.8 ardei graşi (de culoare verde).300 g smântână. pulberile. 2070). 300 g varză roşie. ce a fost pusă în prelabil în platou. pasta de roşii (care a fost bine amestecată cusmântână) şi tărâţ e cât cuprinde.câteva flori roşii sau roz de nalbă de grădină. ARDEI UMPLUŢI CU VARZĂ ROŞIE ŞI NAPIIngrediente: 6 .122. prazul tăiat mărunt odată cu 1 legătură de verdeaţ ă. smântâna 61 . pulberile.

125. se amestecăcu varza bine stoarsă în mâini de zeamă (nici într-un caz nu se spală şi nu se ţ ine în apă) tăităfideluţ ă.124. 1 ceapă. Pe margini se decoreazăcu felioarele de ardei roşii. iardeasupra se presară frunze de fenicul şi hasmaţ uchi tăiate mărunt.soarelui sunt înlocuite cu cele dedovleac. numai că în loc de sos de cremogen (v. amestecată cu 2 . ulei pus puţ in câte puţ in (ca la maioneză). 1 lingurămuştar.6 ardei graşi roşii. iar deasupra verdeţ a tăiată mărunt. Ardeii se taie fâşii (după ce li s-a scos codiţ a cu seminţ ele şiau fost gustaţ i să nu fie iuţ i) şi se aşeză în platou. ceapa tăiată mărunt. 1ceapă mare de apă. 350 g varză murată.ARDEI UMPLUŢI CU SEMINŢE DE FLOAREA-SOARELUI ŞI VARZĂ MURATĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 5 linguri cremogen. pulberile.126. 2041). decorticate. se toarnă sosul preparat din cremogen(v. 1/2 linguriţ ă de pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. care suntînlocuite cu seminţ e de floarea . tărâţ e. 2019) se adaugă 350 gsmântână îngroşată. 2019) înmuiat cu lapte. ARDEI UMPLUŢI CU NUCI ŞI VARZĂ MURATĂIngrediente: 6 . tărâţ a. 150 ml ulei. ARDEI GRAŞI CU SOS DE CREMOGENIngrediente: 5 . ARDEI UMPLUŢI CU SEMINŢE DE DOVLEAC ŞI NAPI MURAŢISe prepară ca la ex. 200 g mieji de nucă.123. 2070). 126. 1 căpăţ ână de salată verde. 2071).129.şi tărâţ ecât cuprinde. folosind aceleaşi ingrediente. numai că se adaugă (în loc de sos de cremogen) 200 gsmântână amestecată cu 2-3 linguri de tărâţ e şi 2-3 linguri pastă de roşii crude (v. 1 pahar cu laptenefiert sau macerat de tărâţ e (v. care au fost puse înprealabil în platou. uleiul şi tărâţ e cât cuprinde. iar deasupra (în loc devredeaţ ă) se presară 1 mână de petale roşii de trandafir tăiate fideluţ ă. 2063). 75 ml ulei.8 ardei graşi (roşii). miejii nucilor se taie cu cuţ itul. 104. Ardeii umpluţ i se aşează pe un postament de flori de nalbă de grădină care au fostpuse în prealabil în platou. iar varza cu napi muraţ i (care se pun la murat toamna în butoiul cu varză). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2071). în afară de nuci. Ardeiiumpluţ i se aşează pe un postament din verdeţ uri de sezon tăiate mărunt. ARDEI GRAS CU PASTĂ DE ROŞII ŞI SPANACSe prepară ardeii ca în 62 . 2 linguri tărâţ e.128.soarelui (decorticate).127. ceapa şi o legătură de verdeaţ ă tăiată mărunt. 2092). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 4 legături deverdeţ uri de sezon. ARDEI GRAS CU PASTĂ DE ROŞIISe prepară ardeii ca la ex. peste ei. 2070). 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v.3 roşii. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2097). amestecat cu muştar. iar pentru umplut. ARDEI GRAS CU SOS DE SMÂNTÂNĂArdeiul se prepară la fel.pulberile. 2 . 1 lingură suc de cătină (v.Ardeii se prepară ca la ex. numai că seminţ ele de floarea .3 linguri făină de orez (v. 123. 1 legătură deverdeaţ ă. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v.

rădăcinoasele (date pe răzătoare) şipulberile. 2070).3 linguri spanac bine mărunţ it (ca un pireu. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. ceapa. vişinilefără sâmburi.4 roşii. Se pune maceratul în castron. Spanacul (la nevoie) poate fiînlocuit cu urzici. 2071). verdeaţ a şi roşiile tăiate mărunt. dar crud). 2041). 3 .130. 1 morcov. frunze de fasole sau de tătăneasă. 75 ml ulei.5 lmacerat de tărâţ e (v. 500 g vişine bine copate. uleiul. 1 felie de ţ elină. 1. peste ei se toarnă sosul din pastă de roşii (v. CIORBĂ DE ARDEI GRAS CU VIŞINEIngrediente: 2 ardei graşi. 1 ceapă. ştevie.reţ eta 126. frunze de soia. se adaugă ardeii graşi tăiaţ i fideluţ ă.28 63 . 2063) în carese adaugă 2 . 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1legătură de verdeaţ ă.

Estefoarte bogat în vitamina C. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. acid aspartic). se punîn castronul cu macerat în care se mai adaugă pulberile. 1/2 linguriţ ă de pulbere de cimbru. D1. lumbago. B2. 2054).Fructele sunt bace de culoare verde. Dreptcondiment. nici cereale. hawaienii ş. darunele înlocuiesc cu mult succes legumele în alimentaţ ia zilnică a mii şi milioane de oameni.Se leagă strâns. puşi în râşniţ a de cafea. consumă mari cantităţ i de alge pentru a-şi echilibra meniurile zilnice pebază de orez şi peşte uscat.30 de picături în ceai amar. multă clorofilă. glucide. verdeţ urile tăiate mărunt şipetalele de trandafir tăiate fideluţ ă. se pun în borcan (fărăsă fie apăsaţ i). 1 mână de petale roz de trandafir sau flori de urzică moartă.. ardeiul iute se cultivă în toate regiunile ţ ării noastre.japonezii. 2004). 2071). K. enzime şi multe altele. 1 morcov. spanacul. PULBERE DE ARDEI IUŢIArdeii bine uscaţ i se transformă în pulbere. aminoacizi (acid glutamic. 1. se etichetează şi se păstrează în loc întunecos şi rece. Alge135. este indicat în etilism croniccând apare nevoia de consum de alcool.134. SUPĂ . cu gust iute.132. E. Conţ in aproape toate substanţ elede care corpul omenesc are nevoie. tirozină.gălbui. a. 1 ceapă. Chinezii.133. PP). 4 roşii. ceapa.materii grase. Nu seface mai multă pulbere decât pentru 7 zile în condiţ ii casnice. sovârf şi fenicul.. 100 ml ulei.F. cistină. fără miros. iar deasupra se pun câteva felii de hrean şi orămurică de busuioc sau cimbru. rădăcinoasele se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). cu tot cu seminţ e. pentru a condimenta unelepreparate culinare. 64 . galbenă sau roşie. Nu sunt nici fructe. Seminţ ele sunt alb . ARDEI IUŢI CONSERVAŢI ÎN SUC DE CĂTINĂSe conservă la fel. metanină.CREMĂ DE ARDEI GRAS CU SPANACIngrediente: 4 ardei graşi. 1 felie de ţ elină. 1 linguriţ ăde pulbere de seminţ e de roşii (v. 2092) care este mai bun pentru sănătate (decât oţ etul)deoarece nu este fermentant. cu cozile tăiate. DESCRIEREA ALGELORAlgele sunt proteinele viitorului (mai bogate decât soia).Ardeiul. 1 legătură de mărar cu salvieşi pătrunjel. apoi A. spălaţ i. 5 linguri tărâţ e. B1. ARDEI IUŢI CONSERVAŢI ÎN OŢET DE VINSe aleg ardeii iuţ i ajunşi la maturitate deplină. iar în doze mari are acţ iuni purgative. crampe musculare etc.după gust). D2.Decoctul de ardei iute este folosit pentru gargară de către cei cu corzile vocale obosite. se toarnă peste ei oţ et (v.Uz extern: dureri reumatice. uleiul. valină. Se foloseşte dreptcondiment şi în scopuri terapeutice.5 lmacerat de mere pădureţ e (v. Algele sunt adevărate tonice generale.131. lizină... în suc de cătină (v.Sub formă de tinctură se iau câte 10 .În doze mici ajută la stabilirea unei digestii normale. roşiile. tărâţ a.. Sunt bogate în diastaze (enzime). 400 g spanac. B. şi vitamine (A.În scopuri medicinale se folosesc fructele recoltate la maturitate.. C. se pot folosi şi înainte de a ajunge la maturitate (proaspeţ i. Ardeiul iuteCa şi ardeiul gras.

substanţ e antibiotice etc.Ca să dea rezultatele scontate. varza şi alte multe vegetale. limfatism. algele trebuie să fie recoltate şi uscate corespunzător de cătrespecialişti competenţ i în acest domeniu. printre care spirulina.Până în prezent se cunosc peste 13 000 de specii de alge.pătrunjelul.Folosind algele în alimentaţ ia de zi cu zi ne întărim mijloacele de apărare naturală. unde specialişti competenţ ise ocupă cu prioritate de cultura algelor. antiinfecţ ioase. pot figura în categoria alimentelor medicamente. antiguşă. ceapa.mucilagii. Suntînzestrate cu puteri antireumatismale. ţ elina. se află un laborator de acva-cultură.În România.Algele sunt indicate în (după Jean Valnet):Adenite.fiind deci posibilă creşterea lor controlată. Multe din ele ca şi morcovul. predispoziţ ie generală 65 . la Piatra Neamţ . antiscrofuloase. pe care o cultivă în bazine speciale.

se vor descoperi comorile lui înadevăratul sens al cuvântului.Tot în Marea Neagră cresc însemnate cantităţ i de alge roşii şi brune. Se leagă borcanul. BananeBananele sun foarte bogate în enzime şi vitamine. Seconsumă ca atare. Serecomandă persoanelor care prestează munci fizice şi intelectuale. pesteele se pune busuiocul şi mierea.Banana este prielnică sistemului osos. sechele defracturi etc. 1 rămurică de busuioc. creşterii. astenii fizice şi intelectuale.conţ in: Fosfor. 4 kg miere polifloră.Bananele se curăţ ă de coajă.Algele . Este uşor digerabilă cu condiţ ia să fie consumată foarte coaptă. salată de fructe exotice. Potasiu. se pun în borcan de sticlă. obezitate.Mierea în care s-au macerat bananele s-a transformat în sirop de banane. dar se poate folosi şi la preparate culinaredulci în bucătăria fără foc.. la salată de fructe indigene. se pune în sticle. îngheţ ateetc.la maladii (rablagism). se etichetează şi se păstrează în cămară. simple sau în combinaţ ie cu alte fructe. CREMĂ DE BANANE CU 66 .137. Astenicii ar puteaconsuma zilnic banane. anumite afecţ iuni cutanate. ca bananele să fie în permenenţ ăcuprinse de miere).Pe litoralul Mării Negre se vede uneori o panglică verde cu margini uşor încreţ ite.. Nu este recoman-dată celor ce suferă de diabet.După 6 săptămâni. îmbătrânirea celulelor (cucortegiul ei obişnuit).Banana este mai hrănitoare decât cartoful şi tot atât de hrănitoare ca şi carnea: 100 g bananefurnizează 100 g calorii. nu estealtceva decât sălăţ ica de mare (ulva lactuca). se etichetează şi se păstrează în cămară la rece.anemii.Când Oceanul Planetar va ajunge să poată fi controlat de om. în amestec cu apă minerală. tulburări glandulare. nu cresc în câmpii sau pe dealuri. se taie felioare de aprox. Zinc.. afecţ iuni pulmonare.Majoritatea algelor trăiesc în apele Terrei. prevenţ ie şi tratament29 al afecţ iunilor cardiace. se înfăşoară în hârtie albastră şi se lasă lamacerat 6 săptămâni (având grijă ca zilnic să se agite borcanul.pe drept cuvânt . arterioscleroză. reumatisme cronice.Fără ele n-ar exista viaţ ă în mări şi oceane. care a serivit odinioară drept salată locuitorilor dinanticul Tomis (Constanţ a de azi). Se leagă. celulită. tulburări circulatorii.136. sifon. Fier. se scot uşor feliile de banane (cu ajutorul unei palete) şi se pun în borcanede sticlă (cu foarte puţ in lichid). echilibrului nervos. Magneziu. Sodiu. Se potconsuma ca orice dulceaţ ă sau la diferite preparate dulci. alergii. ameste-cate cu miere. 4 mm. BANANE CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 1 kg banane. Taniu. rinofaringite. deasuprase pune de un deget alcool sau rom.etc.sunt considerate comori ale apelor. hipertensiune. creme. se închid ermetic. Algele producpeste 70 % din oxigenul Terrei (fără să mai pomenim că ele folosesc pentru hrană şi adăpostvieţ uitoarelor ce trăiesc în mări şi oceane) şi de aceea sunt tot mai amănunţ it studiate în toatelaboratoarele planetei. copiilor şi vârstnicilor.

138. Se pune în cupe (pahare cu picior) sau (lanevoie) în farfurioare de compot. 2081). 150. se mărunţ esc fin. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. tinctura depropolis şi tărâţ e cât cuprinde (după ce s-a îndulcit cu puţ ină miere după gust) până se obţ ine ocompoziţ ie de consistenţ a smântânei mai îngroşate. coaja rasă de la 1/2 lămâie. smântâna. 2 albuşuri. 1 lingură seminţ e de mac. 2104). 1 linguriţ ă 67 . se amestecă cu sucul de morcovi. cremogenul. 2041). Deasupra cremei (în fiecare cupă) se pune câte o lingură de frişcăşi se presară seminţ e de mac. curăţ atede coajă. miere. 2019). tărâţ e. 2linguri de cremogen (v. CREMĂ DE BANANE CU CREMOGENIngrediente: 2 banane. 200 ml suc de morcov (v.TĂRÂŢEIngrediente: 2 banane bine coapte (natural). 3 gălbenuşuri de ouă de găinăcrude. Bananele bine coapte.250 gsmântână. 250 ml macerat de tărâţ e (v.

coaja rasă de la 1/2 portocală. care pe lângă că o îmbogăţ eşte multîn enzime. deasupra restul de frişcă peste care se presară petalele de trandafir roşii tăiatefideluţ ă. 1 lingură seminţ e de in. Bananele (curăţ ate decoajă) şi smochinele se mărunţ esc fin (manual sau mecanic).coaja rasă de la 1/2 lămâie.Bananele curăţ ate se taie felioare. coaja de portocală. folosind aceleaşi ingrediente. miere puţ ină (după gust). câteva frunzişoarede măghiran sau rosmarin. apoi se amestecă cu 200 g frişcă (ce a fost bătută fără zahăr). deasupra se pun cele trei albuşuri bătute spumă tare capentru bezele. peste care se presară seminţ e de in. peste compoziţ ie se pun cele 3 albuşuri (bătute spumă tare). CREMĂ DE BANANE CU SEMINŢE DE DOVLEACIngrediente: 2 banane. CREMĂ DE BANANE CU PULBERE DE MĂCEŞESe prepară crema de banane întocmai ca la reţ eta precedentă. 350 g smântână.6 vişine macerate în miere. câteva petale roşii de trandafir.140.5 linguri cremogen (v. tinctura depropolis.143. CREMĂ DE BANANE CU SMOCHINE ŞI STAFIDEIngrediente: 2 banane. tărâţ a şi miere după gust.144. 2078) sau de căline (v. tinctura. 1 lingură tărâţ e. îi dă şi o nuanţ ă frumoasă de roşu. sau cele 3 gălbemuşuri puse pe rând şi tărâţ e (câtcuprinde) până se îngroaşă cât este necesar. coaja de lămâie. 350 g frişcă. 50 g stafide. miere. 5 linguricremogen (v. vitamine.Compoziţ ia obţ inută se pune în cupe. se presară cu tărâţ e. CREMĂ DE BANANE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară crema întocmai ca la reţ eta precedentă. laptele. miere. 3 portocale. 3 găbenuşuri ouă de găină. 1 lingură de rom. 150 g smochine. se amestecă cu smântâna. BANANE CU FRIŞCĂIngrediente: 2 banane. gălbenuşurile puse pe rând. miere. se adaugă coaja de lămâie.Bananele curăţ ate de coajă se taie 68 . iar deasuprasmochinele (puse la înmuiat cu puţ ină apă caldă. puţ inămiere (după gust). numai că la urmă se adaugă olingură cu pulbere de măceşe (v.Se pune în cupe.141. 3 linguri tărâţ e. Bananele curăţ ate şimărunţ ite fin se amestecă cu seminţ ele de dovleac măcinate. tărâţ a şi cremogenul. coaja rasă de la 1/2 lămâie. minerale ş. 150 g seminţ e de dovleac decorticate.tinctură din muguri de plop negru (v. pulberea de scorţ işoară. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. 1 lingură de rom.a.3 linguri de miere.Se pune în cupe iar deasupra se aşează câte 5 .. miere. 3 linguri vişine macerate în miere (v. numai căcele 3 ouă de găină se înlocuiesc cu 15 ouă de prepeliţ ă (v. 1 lingură rom. 2104). 1/4linguriţ ă pulbere de scorţ işoară. puţ inămiere (după gust). romul.142. 2019). 7) sau smântână. romul. câteva petale de nalbă roşie de grădină. Bananele fin mărunţ ite seamestecă cu maceratul de tărâţ e. 2076). Sepune în cupe. tărâţ e. 2105). 2019). 350 ml lapte nefiert. cu două ore înainte). SALATĂ DE BANANE CU PORTOCALEIngrediente: 3 banane. 406). 1 lingură tărâţ e.30 139.cremogenul.

apoi se presarăpetalele de nalbă roşie tăiate fideluţ ă. SALATĂ DE BANANE CU PEREIngrediente: 3 banane.145. perele. 3 linguri coacăze negre(toate 3 felurile de fructe macerate în miere . SALATĂ DE BANANE CU FRUCTE MACERATE ÎN MIEREIngrediente: 3 banane. 4 pere.felioare. 3 linguri vişine. se aşează în salatieră. 406). se amestecă uşor cu fructele notate mai sus. parfumate. câteva frunzişoare fragedede mentă şi măghiran.146. 1 lingurăsuc de cătină (v. peste ele se aşeazăsferturile de portocale (fără coajă).Bananele curăţ ate se taie felioare. 1 lingură de rom. alese cu coaja subţ ire. setaie sferturi subţ iri. bine coapte.v. 69 . 3 linguri de miere. Este diuretic şi sedativ.Bananele curăţ ate de coajă. 2092). 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v. Deasupra se stropesc cu mierea subţ iată cu rom. tăiate felioare. 2105). 3 linguri cireşe negre amare.

50 g pastă de cătină (v. 350 g smântână.147. 250 g frunze de 70 . se aşează în platou în strat uniform.decoct de 100 g seminţ e la 1 l de apă.Ingrediente: 6 gălbenuşuri de ouă de găină. curăţ ate.Natrium.a. apoi se presară frunzişoarele fragede (tăiate fideluţ ă). SALATĂ DE BANANE CONSERVATE ÎN MIERE CU NUCIIngrediente: 250 g banane conservate în miere (v. numai că cele 6gălbenuşuri de ouă de găină se înlocuiesc cu 30 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.Din bob ca şi din frunzele lui se prepară diferite salate. ÎNGHEŢATĂ DE BANANE CU PASTĂ DE CĂTINĂ[Îngheţ ata preparată cu miere nu îngheaţ ă perfect.Pentru proprietăţ ile lui diuretice şi tonice. B1 şi B2.. iar pe margine (în formă de ghirlandă) se pun verdeţ urile care se presară cupulberi. cistite.31 Bananele conservate în miere şi bine scurse se pun în farfurioare de compot.Este diuretic şi sedativ. Pitagora îlrecomanda ca aliment de bază discipolilor săi. câteva petale de trandafir roşii. încolţ eşte uşor. 1 linguriţ ă de miere. apoi săruri de Potasiu.creşte repede şi odată cu zilele calde frunzele se dezvoltă rapid. Fier.151. se taie felioare. 450 g pireu de banane. Calciu. iar în cantităţ i mai mici vitaminele A.Infuzia din florile de bob este un sedativ în colicile renale. 3/4 l suc de tărâţ e. deasupra se presară petalele detrandafir tăiate fideluţ ă. piureul debanane (bananele mărunţ ite fin) şi pasta de cătină. se adaugăsucul de tărâţ e (puţ in câte puţ in..148. 1 mână depetale roşii de trandafir. peste ele se toarnăsmântâna (care a fost amestecată cu mierea şi făina de orez).Se freacă spumă gălbenuşurile cu mierea până se obţ ine o pastă fină spumoasă. 2065). 1 lingură tărâţ e. prostatite. deoarece bobul se seamănă în mustul zăpezii. SALATĂ DE FRUNZE DE BOB CU HASMAŢUCHI(Această salată este binevenită. iar deasupra se presară petale de trandafir tăiate fideluţ ă. în aceeaşi perioadă cuhasmaţ uchiul)Ingrediente: 250 g frunze fragede de bob. ca cea preparată cu zahăr. 1 mână de frunze fragede de mentă cu busuioc. 2070). se adaugă miejii denucă. 1 vârf de cuţ itscorţ işoară. Magneziu. 250 g mieji de nucă. Bine amestecată compoziţ ia se toarnă în cutiaspecială pentru îngheţ ată şi se dă la rece. 136).. 1 lingură de tărâţ e. BANANE CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 4 banane. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. mestecând mereu). dar este multmai sănătoasă pentru organismul nostru]. bobul este recunoscut încă din antichitate. ÎNGHEŢATĂ DE BANANE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă folosind aceleaşi ingrediente.Sestropesc cu rom. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. bobul conţ ine protide şi glucide. coaja rasă de la1/2 lămâie. 7). 2 linguri făină de orez.150. 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v. piureuri ş. BobÎn cantităţ i mari.149. scorţ işoara. 300g miere. în colicile renale . coaja de lămâie .Bananele. 2105). tinctura.

153.hasmaţ uchi.152. 1/2 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v.154. 2092). SALATĂ DE FRUNZE DE BOB CU URZICISe prepară la fel ca la ex. 151. 71 . SALATĂ DE FRUNZE DE BOB CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă. În lipsa prazului se poate adăuga 1 ceapă tăiată peştişori. 2074). 75 ml ulei. se taie în fragmente mai mari. folosind aceleaşi ingrediente. se amestecă cu pulberile. Ambele feluri de frunze sespală în mai multe ape. sucul de cătină şicuuleiul.2 linguri suc decătină (v. 2070). Pentru aromă se adaugă câteva frunzişoare fragede de luştean sau de ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 . SALATĂ COMBINATĂ CU FRUNZE DE BOBIngrediente: 200 g frunze de bob. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. numai că hasmaţ uchiul este înlocuit cu aceeaşi cantitate deurzici. numai că se adaugă şi 1 firde praz tăiat fideluţ ă.

1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 400 g smântână. tăiate. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070). tărâţ a. 100 g hasmaţ uchi. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. FRUNZE DE BOB CU SOS DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta 72 . FRUNZE DE BOB CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2070). 50 ml ulei. FRUNZE DE BOB CU MAIONEZĂ DE POSTIngrediente: 350 g frunze de bob. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. se adaugă sucul de cătină şi frunzele de bob. 1 mână de flori de nalbă roşie de grădină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 300ml suc de morcovi (v. 1 morcov. uleiul. 2092). 5 linguri cremogen (v. 1 . 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 2071).Frunzele de bob.pulberile. 2071). 7) bătute spumă. se mai adaugăpulberile. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras.156.158. 1 lingură suc de cătină (v. FRUNZE DE BOB CU SOS DE SMÂNTÂNĂ. 1lingură muştar. seadaugă pulberile. 1 legătură de hasmaţ uchi. 1 mânăpetale roşii de trandafir. morcovul ras. 2 linguri de tărâţ e.159. Sunt foarte gustoşi.Ingrediente: 350 g frunze fragede de bob. Se amestecă bine. pulberile. 100 g frunze de păpădie. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.100 g frunze de grâuşor (untişor). 2019).160. napiibăgaţ i printre căpăţ ânile de varză). 2070).157.Cremogenul se amestecă cu tărâţ a. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromaticeşi condimentare (v. făina de orez şi frunzele de bob. 1 legătură dehasmaţ uchi. iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt şi petale de trandafir tăiate fideluţ ă. 1 lingură tărâţ e.3 linguri făină de orez. 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari.155. SALATĂ DE FRUNZE DE BOB CU NAPI MURAŢISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. bine spălate.Smântâna se amestecă cu gălbenuşurile. se amestecă cu varza (care nici într-un caz nu se spală şinu se ţ ine în apă) bine stoarsă în mâini şi tăiată fideluţ ă. 300 g varză murată. numai că varza esteînlocuită cu napi care au fost muraţ i în acelaşi butoi cu varza (6 kg napi/ 1 butoi de 100 l apă. Deasupra se presarăpetale de flori de nalbă tăiate fideluţ ă. 1 ceapă de apă. 1 ceapă. muştarul şi uleiul (pus puţ incâte puţ in ca la orice maioneză). ceapa tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.2 linguri suc de cătină (v. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 50 ml ulei. numai că în loc desmântână se folosesc 15 ouă de prepeliţ ă (v. 2092). 175 ml ulei. sucul de morcov. ceapa se taie felioare. iar deasupra hasmaţ uchiul tăiat mărunt. 2 . sucul de cătină şi uleiul. SALATĂ DE FRUNZE DE BOB CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 300 g frunze de bob.32 Toate felurile de frunze se spală separat în mai multe ape şi se taie în fragmente mai mari (înafară de urzici care se taie cât se poate de mărunt). 2070). 2081).100 g urzici.

iar deasupra se presară leuşteanul şi hasmaţ uchiultăiate fin.Maceratul se pune în castron.5 l macerat de mere (v. 1. CIORBĂ DE FRUNZE DE BOB CU ZEAMĂ DE 73 . 1felie de sfeclă roşie. 1 pătrunjel. numai că se pun 250 g smântână şi150 g pastă de roşii crude (v. 2070). 1 morcov. iar ca ornament se folosesc frunze fragede de ţ elină şi câtevaflori de bob. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v.2071). 1 ceapă de apă.rădăcinoasele date pe răzătoare. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge.158 folosind aceleaşi ingrediente. 2063). 2056). tăiate mărunt.161.162. se mai adaugă frunzele de bob şi ceapa. 1 legătură de hasmaţ uchi cu leuştean. 75 ml ulei. CIORBĂ DE FRUNZE DE BOB CU CEAPĂIngrediente: 250 g frunze de bob. 1 felie de ţ elină. pulberile. uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.

pasta de roşii crude (v. 1 morcov.165.Fosfor ş. CIORBĂ CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ciorba ca la ex. se găseşte descrisă la ex.168. iar deasupra frunzele de ţ elină tăiate mărunt.3 linguri de tărâţ e.CREMĂ DE FRUNZE DE BOB CU AROMĂ DE HREANSe prepară ca la ex. insomnii. numai că la urmă se adaugă 1 . bine frecate cu 2 linguri zeamă de varză. 1 fir de praz.se utilizează (în alimentaţ ie) miezul şi seminţ ele decorticate. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 165 cu aceleaşi ingrediente. 1 rădăcină de ţ elină. Compoziţ ia acestor ouă. 3 linguri de smântână.Este indicat în: astenii. enterite. 500 ml zeamă de varză (moare). rădăcinoasele date pe răzătoare.câteva frunzişoare fragede de ţ elină sau leuştean. smântâna.pulberile. 1 l macerat de tărâţ e. 2 . diabet.5bulbili de usturoi fin pisaţ i. PASTĂ DE BOSTAN CU 74 . 250 ml iaurt sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină.Ca şi la alte vegetale.CREMĂ DE FRUNZE DE BOB CU IAURTIngrediente: 300 g frunze de bob. SUPĂ .Bostanul (dovleacul) conţ ine: leucină. sedativ.164. dispepsii.În castron se pune maceratul de tărâţ e (v. emolient. laxativ.Se pune în castron maceratul şi iaurtul bine amestecate. De la bostan.dezinterie.167. 1 felie de ţ elină. răcoritor. ceapa.163. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.CREMĂ DE FRUNZE DE BOBCU AROMĂ DE USTUROISe prepară întocmai ca la ex. 1 morcov. numai că în loc de smântână se pun douăgălbenuşuri de ouă de găină.Este nutritiv. 1.Bostanul (dovleacul)Este vorba de bostanul furajer. 2070). 1 ceapă mare de apă. 162. pectoral. CIORBĂ CU FRUNZE DE BOB ŞIGĂLBENUŞURI DE OUĂ DE GĂINĂSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. cenuşie. cu aceleaşi ingrediente. există numeroase specii şi varietăţ i cu miez galbensau roşcat.rădăcinoasele bine mărunţ ite (manual sau mecanic) sau gălbenuşurile de ou. 2041). numai că se adaugă 10 gălbenuşuri deouă de prepeliţ ă (în loc de smântână) amestecate bine cu smântâna. 1lingură pastă de roşii. peparezină.tirozină. constipaţ ie. 2070). 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. cu coajă galbenă.VARZĂIngrediente: 200 g frunze de bob. pulberile.3 lmacerat de tărâţ e (v. 2071). numai că la urmă se adaugă 4 . a. se adaugă frunzele de bob. iardeasupra verdeaţ a tăiată mărunt şi petalele fideluţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. tărâţ a. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. se adaugă frunzele de bob33 şi prazul tăiat fideluţ ă. infecţ ii urinare. caresunt superioare celor de găină. afecţ iuni cardiace. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. vitamina B.2072). 7. 1 pătrunjel. 2063). cu coaja verde. SUPĂ . portocalie etc. 2041) şi zeama de varză. provitamina A. hemoroizi.care se foloseşte în alimentaţ ie. insuficienţ ă renală. precedent.166. diuretic. SUPĂ . 1 legătură de tarhon cufrunze de salvie. câteva petaleroşii de trandafir.2 linguri de hrean ras perăzătoarea de sticlă.

Bostanul se mărunţ eşte fin. se decorează după fantezia şi pricepereagospodinei.170. 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ ede ardei gras. verdeaţ a şi ceapatăiată mărunt. 150 g unt. 2041) sau apăpuţ in încălzită. 2 linguri tărâţ e. se amestecă cu untul frecat spumă. Compoziţ ia se aşează pe farfurrie. numai că se adaugă în compoziţ ie şi 1 lingură depulbere de hribi (v. PASTĂ DE BOSTAN CU PULBERE DE HRIBISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2070). care a fost bine înmuiată cu puţ in macerat de tărâţ e (v. 1 legătură hasmaţ uchi. pulberile. 2067). 1 ceapă de apă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.171. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge.UNTIngrediente: 250 g bostan. PASTĂ DE BOSTAN CU HRIBI ŞI AROMĂ DE USTUROI34 75 .

ceapa tăiată mărunt.gulioarele. morcovul şi pătrunjelul date pe răzătoare.1. numai că cele 2gălbenuşuri de ouă de găină sunt înlocuite cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 200 g ciuperci. În castron sepune maceratul şi sucul de agrişe (care se extrage din agrişe pârguite). 7)176. 150 g gulioare. se pun în castronul cu suc de roşii încare se mai adaugă pulberile. 75 ml ulei. pasta de roşiibine frecată cu uleiul. 2070). 2070). 2 linguri smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge şi 1. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.5 l suc de roşii. 500 ml suc de agrişe (v. 2074). 1 l macerat de coada calului (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 75 ml ulei. 2 linguri pastă de roşiicrude (v. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. se dau pe răzătoare. semai adaugă ciupercile macerate (v. uleiul iar deasupra verdeaţ a tăiată fin. 1 l macerat de tărâţ e (v. pulberile. 75 ml ulei. CIORBĂ DE BOSTAN CU SUC DE AGRIŞEIngrediente: 250 g bostan. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.175. 1 ceapă. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari(v. 200 g gutui. 1 legătură de hasmaţ uchi cu tarhon. 2070). pasta de roşii bineamestecată cu smântâna sau gălbenuşurile. 2 linguri pastă de roşii crude (v. CIORBĂ DE BOSTAN CU OUĂ DE PREPELIŢĂIngredientele sunt aceleaşi ca la reţ eta precedentă. 1 legătură decimbru cu leuştean. 1 felie de sfeclă roşie. se adaugă bostanul. 1 felie de sfeclăroşie. 1 legătură de feniculcu salvie. 1 felie de ţ elină. 1 morcov. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070). 2072). 2041).Se prepară pasta ca la reţ eta precedentă. 1 pătrunjel. 1/2 linguriţ ă pulbere deardei (v. prazul tăiat fideluţ ă. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. numai că odată cu pulberea de hribi înmuiată seadaugă 2 3 bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. pulberile.5 l zer. se prepară la fel. 1 morcov.Bostanul şi gutuile se dau pe răzătoare. 2042). 1 fir de praz. 1 pătrunjel.174. 168. 1 felie de ţ elină.2072). 2074). 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de ardei gras(v. 1 ceapă. se 76 . 1 legătură de mărar cu leuştean. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. 2084). 2063). 500 g zeamă de varză (moare). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. CIORBĂ DE BOSTAN CU ZARZAVATIngrediente: 200 g bostan.173. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. iar la urmă se adaugă 1 lingură sau 2 (după gust) de hrean raspe răzătoarea de sticlă. CIORBĂ DE BOSTAN CU GUTUIIngrediente: 200 g bostan. 1 felie de ţ elină. 2063). 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 1978) în suc de cătină. CIORBĂ DE BOSTAN CU CIUPERCIIngrediente: 200 g bostan.177. PASTĂ DE BOSTAN CU AROMĂ DE HREANSe prepară pasta ca la ex.Bostanul şi rădăcinoasele curăţ ate. 1 ceapă de apă.Bostanul şi ţ elina se dau pe răzătoare. se pun în castronul cu macerat şi zeamă de varză. câteva petale roşii de trandafir.172.

2049). 2072). Se pune maceratul în castron. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1. 1 pătrunjel. se adaugăbostanul. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1 legătură de verdeţ uri. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. uleiul. SUPĂ CREMĂ DE BOSTAN CU SMÂNTÂNĂ. 2070). 3 . 1 felie de ţ elină. 1 mână depetale roşii sau roz de flori de nalbă de grădină.pun în castronul cu zer (v. 1919). se mai adaugărădăcinoasele date pe răzătoare.5 l macerat de lucernă (v. smântâna. 2071). 250 g smântână. tărâţ a. 1 fir de praz. iar deasupra verdeaţ a tăiatămărunt şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă.178.4 linguri detărâţ e. 1 morcov.Ingrediente: 400 g bostan.iar deasupra se pun verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de 77 . pulberile. 1/2linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. pulberile. ceapa tăiată mărunt. rădăcinoasele şi prazul fin mărunţ ite (manual sau mecanic).

Se pune maceratul în castron.181.180.patlagină. SUPĂ . smântâna bine amestecată saugălbenuşurile.nalbă tăiate fideluţ ă. 2072). ceapa. 1 legătură de verdeţ uri. varza roşie. fin mărunţ ite (manual sau mecanic). 1 pătrunjel.179. 150 g gulioare. 2070). tărâţ a. iar deasupra verdeaţ ă tăiată mărunt.182. 2056). de fasole. Maceratul se pune încastron. 7). prazul tăiat fideluţ ă. măcriş. se adaugă bostanul şi ţ elina rase pe răzătoare. 1 ceapă de apă. 200 g smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină.CREMĂ DE BOSTAN CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa .CREMĂ DE BOSTAN CU SPANACSe prepară ca la reţ eta precedentă. muguri fragezi de lucernă sau trifoi. 2074). În afară de urzici şispanac se mai poate prepara cu frunze de ştevie. 2070). gulioarele. 2048). podbal. cu condiţ ia să fie foarte fragede. 2gălbenuşuri de ouă crude. 2 linguri pastă deroşii crude (v. 200 g varză roşie. uleiul bineamestecat cu gălbenuşurile. uleiul bineamestecat cu pasta de roşii.5 l macerat de trifoi (v. 1 fir de praz. seminţ ele de bostan râşnite. numai că spanacul înlocuieşte urzicile. frunze de tătăneasă. pulberile. 3 linguri de tărâţ e. seadaugă bostanul. 1 felie de ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 1 lingură pulbere de cătină (v. frunze de tei. 1/2 linguriţ ă pulbere de ardei graşi (v.CREMĂ DE BOSTAN CU SEMINŢEIngrediente: 250 g bostan. SUPĂ . 75 ml ulei. 1 morcov. 2041). 1. SUPĂ CREMĂ DE BOSTAN CU GULIOAREIngrediente: 200 g bostan. rădăcinoasele şi prazul. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. SUPĂ . SUPĂ .1 legătură de frunze de anason cu pătrunjel. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. 1.5 lmacerat de mere (v. 1 fir de praz. 2063). SUPĂ .CREMĂ DE BOSTAN CU URZICISe pun ingredientele (aceleaşi ca la reţ eta precedentă). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.CREMĂ DE BOSTAN CU VARZĂ ALBĂSe prepară întocmai ca la reţ eta 78 .5 l macerat de tărâţ e (v. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ ede gogoşari (v. SUPĂ . pulberile iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt.CREMĂ DE BOSTAN CU VARZĂ ROŞIEIngrediente: 200 g bostan. frunze de soia. 3linguri tărâţ e. de fag. tărâţ a. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 1 legătură de leuştean cu hasmaţ uchi. spanacul. fin mărunţ ite. 150 g seminţ e de bostan decorticate. 1.de ulm. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2070). 1 lingură seminţ e de in. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 75 ml ulei. 100 g spanac. 4 linguri de tărâţ e. ambele produse fin mărunţ ite.183. numai că se pun 25035 g dovleac şi 150 g urzici. Se pune maceratul în castron. 2071).184.cremă întocmai ca la reţ eta precedentă folosind aceleaşi ingrediente. 1 felie de ţ elină. grâuşor (untişor). 2075). se prepară la fel. seadaugă bostanul. înafară de cele două gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă deprepeliţ ă (v.185. 1 linguriţ ă pulbere seminţ e de roşii(v.

Se punemaceratul în castron. 2041). în afară de varza roşiecare este înlocuită cu varza albă.CREMĂ DE BOSTAN ŞI PASTĂ DE ROŞIIIngrediente: 200 g bostan. 150 g seminţ e de bostan decorticate. iar odată cu ţ elina se mărunţ eşte şi o felie de sfeclă roşie. 75 ml ulei. 2063).186. se adaugă bostanul şi prazul mărunţ ite fin. 1legătură de mărar cu pătrunjel. cu aceleaşi ingrediente. 1. 2070).precedentă. iar deasupra verdeţ urile tăiatemărunt. tărâţ a.187. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. SUPĂ . 2072). 100 g pastă deroşii crude (v.CREMĂ DE 79 . uleiulbine amestecat cu pasta de roşii crude (v.5 l macerat de tărâţ e (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SUPĂ . 1 fir mare de praz. 4 linguri de tărâţ e. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. pulberile. seminţ ele de bostan râşnite. 2063).

6 linguri cremogen. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Maceratul de afine se pune în castron. 2074). 1 felie de ţ elină. TORT APERITIV CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. se acoperă în albuş bătut spumă tare. se amestecă cu verdeaţ a tăiată mărunt. Bostanul. 350 g seminţ e de bostan decorticate. 4 gălbenuşuri. peste care se presară seminţ ele de in. rădăcinoaselemărunţ ite fin (manual sau mecanic). TORT APERITIV DE BOSTAN CU MUGURI DE LUCERNĂIngrediente: 500 g bostan. Separat se amestecă seminţ ele de dovleac (râşnite) cu cremogenul. 1/2 linguriţ ă pulbere deardei graşi (v. 1 legătură de hasmaţ uchi cu tarhon. 2070). 1/2 pahar suc detărâţ e.Bostanul fin mărunţ it se amestecă cu 1 ceapă. 1. 1ceapă de apă. până se 80 .v. 3linguri de cremogen (v.36 188. 75 ml ulei. ceapa dată pe răzătoarea de sticlă.189. 1 linguriţ ă seminţ e de in.4 linguri de tărâţ e. 200 g unt frecat spumă. TORT APERTIV CU BOSTAN ŞI SEMINŢEIngrediente: 500 g bostan. 1/2 linguriţ ă pulbere ardei gras (v. tărâţ a. 150 g napi muraţ i. 2019) şi tărâţ e (cât cuprinde) până când se obţ ine o compoziţ ie potrivit deîngroşată. 1/2sfeclă roşie. 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. ceapa. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. o compoziţ ie potrivit de îngroşată. 2074). 2 legături de hasmaţ uchi cu mărar. 2045).1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. după care se pune compoziţ ia cu dovleac. 400 g unt. 250 g unt (frecat spumă) şi cremogen (câtcuprinde). 150 gpăstârnac. 4 ouă de găină. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 300 g unt.5 l macerat de afine (v. 250 g muguri fragezi de lucernă. cremogen (2019). sfecla roşie şipăstârnacul se mărunţ esc fin. uleiul. tărâţ e. 2070). 2 cepe mari de apă. 1 legătură de frunzefragede de hasmaţ uchi şi ţ elină. pulberile.se adaugă bostanul. se tasează uniform.190. Se aşează pe tortieră jumătate dincompoziţ ia cu dovleac (care trebuie să fie mai închisă la culoare decât cea cu seminţ e .3 ore. 350ml suc de tărâţ e. napii (care au fost puşi la murat la un loc cu varza). 2078). Sedă la rece 2 . apoi se serveşte tăiat în formă de raze (ca orice tort). 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 1 morcov. 1 felie de sfeclă roşie. 1/2 pahar suc de tărâţ e. Se aşează şi compoziţ ia cu seminţ e dedovleac. 1 ceapă mare de apă. 2071). 2070).Se serveşte ca aperitiv alături de salată verde de sezon.BOSTAN CU NAPI MURAŢIIngrediente: 250 g bostan. de asemeni. Se tasează din nou peîntreaga suprafaţ ă. 2071). numai că cele 4 ouă de găină se înlocuiesc cu 20ouă de prepeliţ ă. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde)până se obţ ine.în cazcontrar se mai adaugă 2 linguri pulbere de măceşe . 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromaticeşi condimentare (v. 1 mână de petale roşii de trandafir şi câteva frunzişoare de feniculsau creson.

se amestecă cu verdeaţ a tăiată fin. Pe deasupra se presarăfrunzişoare de verdeaţ ă tăiată mărunt şi petale de trandafir tăiate fideluţ ă. untul frecatspumă şi tărâţ e (cât cuprinde) până se obţ ine. se îmbracă tortulcu pastă de cremogen (v. Se pune petortieră 1/2 din compoziţ ia cu bostan. 2019). care se prepară din: sucul de tărâţ e în care se adaugă cremogen(puţ in câte puţ in. mestecând mereu). până se îngroaşă ca o smântână. Separat se mărunţ esc mugurii de lucernă (depreferinţ ă la mixer).191.apoi se serveşte la începutul mesei. alături de salată verde de sezon. pulberile.apoi partea rămasă din compoziţ ia cu dovleac.3 ore. tăiat felii în formă de raze. peste ea se aşează compoziţ ia cu lucernă. 1 ceapă tăiată la fel. Se dă la rece 2 .obţ ine o compoziţ ie mai îngroşată. compoziţ ia mai îngroşată. se tasează uniform. de asemeni. TORT 81 . Se tasează pe întreaga suprafaţ ă.

406). 2019). după care se serveşte felii.Bostanul curăţ at de coajă. alb. 2063). se pune cealaltă jumătate din37 compoziţ ia cu bostan. 1 linguriţ ă tinctură de propolis ((v. tăiate în formă de raze. se amestecă cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 2077).195. 250 g unt frecat spumă. 2078)sau de scoruşe (v. cu ajutorul căruiase fac diferite ornamente. puţ ină miere.193.bombon. iar peste albuşvişine. Se aşează pe tortieră 1/2 din compoziţ ia cu bostan. CREMĂ CU BOSTAN ŞI OUĂ DE 82 . Deasupra se ornează cu albuş de ou bătut spumă care se pune în cornet. sau fructe proaspete (vara şi toamna). TORT DE BOSTAN ÎMBRĂCAT ÎN FRIŞCĂSe prepară tortul ca la reţ eta precedentă. Ouăle seînlocuiesc cu 150 g smântână. sau se poate colora în roz . 200 g seminţ e decorticate. lanevoie. Se dă la rece 2 -3 ore. folosind aceleaşi ingrediente. Se tasează din nou pe întreaga suprafaţ ă. coaja rasă de la 1/2 lămâiesau portocală.194. miere. miere. ca desert. CREMĂ CU BOSTAN ŞI TĂRÂŢEIngrediente: 300 g bostan. Peste albuş se aşează miejii de nucă şi se presară seminţ ele de mac.se tasează. şi deasupra se aşează compoziţ ia cu seminţ e de bostan. în farfurioare de compot. 406). laptele de soia. 2 ouă. stafidele (care au fost înmuiate în prealabil în apă timpde 2 ore). coaja rasă de la 1lămâie sau 1 portocală.tinctura de propolis (v. apoi se îmbracă cu 250 g pastă de roşiicrude (v.până se obţ ine o compoziţ ie potrivit de îngroşată. amestecată cu 200 g smântână sau 4 gălbenuşuri de ou crud şi tărâţ e (câtcuprinde). 2032). Separat. tărâţ e. puţ inămiere (după gust) şi cremogen cât cuprinde. se folosesc 600 g frişcă bătută (fără zahăr) peste care se aşează miejiide nucă şi câteva fructe macerate în miere (v.APERITIV ÎMBRĂCAT ÎN PASTĂ DE ROŞIISe prepară tortul întocmai ca la reţ eta precedentă. TORT DIN BOSTAN CU SEMINŢE PENTRU DESERTIngrediente: 600 g bostan. ras fin. 15 stafide. 1 linguriţ ă seminţ e de mac. 4 linguri tărâţ e. 2032). 150 g unt frecat spumă. cu suc de sfeclăroşie_v. cremogen (v. coaja de lămâie. miejii a 15 nuci. 2104). 2 linguri devişine macerate în miere (v. puţ ină miere şi cremogen (v. tărâţ a. 1 linguriţ ă de rom. 4 gălbenuşuri de ouă crude şi tărâţ e (cât cuprinde) până se obţ ineo compoziţ ie de consistenţ a smântânii îngroşate. coaja de lămâie. 2104). 4 ouă degăină. se amestecă seminţ ele de bostan râşnite. tinctura depropolis.2082). 250 ml lapte de soia (v. 1 lingură pulbere de măceşe (v. Deasupra se pun 2 albuşuri bătute spumă tare.192. 400 g unt. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. până se îngroaşă puţ in (atât cât să se poată întinde cu uşurinţ ă pe întrega suprafaţ ă atortului). numai că în loc dealbuş (la îmbrăcatul tortului). se îmbracă cu cele 4 albuşuri bătutespumă (care se poate lăsa aş cum este. 100 ml lapte de soia (v. 2019) cât cuprinde. 2104). cremogen.Bostanul fin mărunţ it se amestecă cu romul. care se pune în pahare cu picior (cupe) sau.

CREMĂ CU BOSTAN ŞI SEMINŢEIngrediente: 150 g bostan. tărâţ a.PREPELIŢĂAceleaşi ingrediente ca la reţ eta precedentă.câteva petale roşii de trandafir. puţ ină miere. miere. numai că cele 2 ouă degăină se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. cremogen (v.Se pune în cupe. 500 g frişcă. suc de măceşe 83 . coaja de lămâie. 7). acelaşi mod de preparare.2019). CREMĂ DIN SEMINŢE DE BOSTAN CU FRIŞCĂIngrediente: 300 g seminţ e de bostan decorticate. laptele sau smântâna şi cremogen (cât cuprinde). 2 linguri tărâţ e.romul. Bostanul fin mărunţ it se amestecă cu seminţ ele râşnite. 300 ml lapte nefiert sau smântână. coaja rasă de la 1/2 lămâie. miere.197.196. 2 linguri de rom. iar deasupra se ornează cu petale de trandafir tăiate fideluţ ă. 150 g seminţ e de bostan decorticate. până seobţ ine o compoziţ ie potrivit de îngroşată.

iar peste ea se toarnăsmântâna. coaja rasă de la 1 lămâie. 150 g pastă de roşii crude (v. elemente plastice ceformează ţ esuturile. energie şi vioiciuneintelectuală. apar procese chimice şi mai ales biochimicesubstanţ ele suferind o serie de transformări care fac să creascăgradul de asimilare şi cel digestibil. 1 fir depraz.199. un izvor de viaţ ă şisănătate.Compoziţ ia se aşează pe farfurie şi se serveşte ca gustare.198. Nu avem un aliment mai preţ ios.5 foi de salată verde. se adaugă frişca bătută (fără zahăr) cu care se amestecă uşor ca să nu se lase.201. După aceea.202.. săruri minerale.2081). proteine.A bea lapte înseamnă a dobândi sănătate. 2081). în special Calciu şi Fosfor care formează sistemulosos. BRÂNZĂ DE VACI CU PASTĂ DE ROŞIIIngrediente: 450 g brânză de vaci. Brânza de vaciBrânza de vaci se obţ ine din lapte. odată cu mărarul şi untul frecat spumă. iar pe margini se decoreazăcu foi de salată verde. PASTĂ DE BRÂNZĂ CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă.2 linguri de tărâţ e. 1 ceapă de apă. untul frecat spumă şi tărâţ a. 1 legătură de mărar. 150 g unt. ca laptele. 1 legătură de verdeţ uri.200.Brânza de vacă este de un real folos organismului. rezistenţ ă fizică. 1 căpăţ ână de salată verde. 1 . componenţ a chimică a brânzeturilor este apropiată de cea a materieiprime (laptele). folosind aceleaşi ingrediente.Brânza de vaci. Laptele conţ ine toateelementele indispensabile vieţ ii. se amestecă cu pasta de roşii..Din brânză se pot prepara numeroase feluri. 2063). în plus puţ in usturoi fin pisat. bine mărunţ ită. BRÂNZĂ DE VACI CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 350 g brânză de vaci proaspătă. coaja de lămâie. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 4 . 400 g unt.. în timpul maturizării. se aşează pe platou. 1mână de petale roşii de trandafir. TARTINE CU BRÂNZĂ DE VACI ŞI CEAPĂ38 Ingrediente: 400 g brânză de vaci proaspătă. enzime şi vitamine. 2070). Brânza se taie felioare. verdeaţ a tăiatămărunt. 2105).(v.În alimentaţ ia omului laptele şi produsele lactate ocupă primul loc. TARTINE CU BRÂNZĂ DE VACI ŞI PRAZ (I)Se prepară ca la reţ eta precedentă. numai că se adaugă 1 fir de praz fin mărunţ it în loc deceapă şi 1 . prazul. mierea. elemente energetice (grăsimi. Se aşează pe farfurie.2 linguri de tărâţ e. Se 84 . 1 linguriţ ăseminţ e de mac. atât pentru oamenii sănătoşi cât şipentru cei suferinzi de anumite boli digestive sau de nutriţ ie. zaharuri). se tasează cu lama cuţ itului (puţ inumezită în apă) şi se decorează cu foi de salată verde de sezon. Sepune în cupe.Imediat după preparare.Seminţ ele de bostan se amestecă cu tinctura. 1 linguriţ ă tinctură de muguri de plop negru (v. 2 3 linguri de suc demorcovi (v.Brânza bine mărunţ ită se amestecă cu ceapa tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ăde pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 350 g smântână. pulberile. iar deasupra se pun seminţ e de mac. Deasupra se presară petale roşii de trandafir tăiate fideluţ ă.

se tasează frumos şi seornează după fantezia gospodinei. 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de gogoşari (v.204.serveşte imediat. 350 g ridichi negre.Brânza bine mărunţ ită se amestecă cu ridichile date pe răzătoarea de sticlă. 2071). BRÂNZÂ DE VACI CU CRESONIngrediente: 350 g brânză de vaci. pulberile. BRÂNZĂ DE VACI CU RIDICHIIngrediente: 350 g brânză. 1 ceapă mare de apă. 100 g unt. 2070). 2072). 1 legătură de frunze fragede de ţ elină. 200 g unt. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi 85 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 ceapă. ceapatăiată mărunt odată cu verdeaţ a şi untul frecat spumă. 1/2 linguriţ ă de pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. Se aşează pe farfurie.203. 1 linguriţ ăpulbere seminţ e de roşii (v. 250 g creson.

pulberile şi untulfrecat spumă. BRÂNZĂ CU GOGOŞARIIngrediente: 350 g brânză. CROCHETE CU BRÂNZĂ DE VACI ŞI PULBERE DE MĂCEŞEIngrediente: 550 g brânză de vaci proaspătă. 2078). folosind aceleaşi ingrediente. Se aşează pe farfurie. 2019).205. ceapa tăiată la fel. 1 fir de praz. numai că urzicilesunt înlocuite cu praz mărunţ it şi puţ in hrean. pulberile şi verdeaţ a. 200 g urzici.Brânza trecută prin sită se amestecă cu gogoşarii cruzi. se adaugă puţ in cremogen sau tărâţ e.2 linguri de cremogen sau tărâţ e (cât cuprinde). 1 linguriţ ăpulbere de seminţ e de roşii (v. se aşează pe farfurie. untul spumă şi dacă39 nu-i suficient de îngroşată compoziţ ia. cremogen. 3 . se rotunjeşte în palmă.5 foi de salată verde. 1ceapă mare de apă.207.Pe o foaie de plastic se presară puţ in cremogen sau tărâţ e.4 roşii.Pe o foaie de plastic se presară puţ in cremogen sau tărâţ e. 2070).condimentare (v. 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de roşii (v. tărâţ e. 2070).Brânza de vaci mărunţ ită (trecută prin sită) se amestecă cu cresonul tăiat mărunt sau mărunţ itla mixer.209. 150 g unt. 4 . se tasează şi se ornează cu felioare de roşii şiverdeaţ ă de sezon. untul frecat spumă iar în cazul că este prea moale compoziţ ia. 1 legătură de verdeaţ ă. 5 legături de verdeaţ ă. în afară de urzici care se înlocuiesc cuhasmaţ uchi.5 foide salată. pânăse obţ ine o compoziţ ie mai îngroşată. în care compoziţ ia este prea subţ ire se adaugă cremogen sau tărâţ e cât este nevoie. 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de ardei gras. cremogen (v. cremogen(v. 1 căpăţ ână de salată. tărâţ e. se împarte compoziţ ia în părţ iegale (câte o lingură). 2019) sau tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile.206. pulberile. 1 ceapă mare de apă. 1 . TURTIŢE DE BRÂNZĂ CU URZICIIngrediente: 450 g brânză de vaci. 3 roşii.Brânza trecută prin sită se amestecă cu prazul şi verdeaţ a tăiate mărunt. 250 g gogoşari. 2019). 150 g unt. (v.se adaugă puţ ină tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. TURTIŢE DE BRÂNZĂ CU HASMAŢUCHISe prepară ca la 206. se tasează şi se ornează cu foi de salatăverde. 2071).208. 100 g unt.4 .1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se împarte 86 .2070). 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. Brânza trecută prinsită se amestecă cu urzicile fin mărunţ ite odată cu ceapa. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. 2078). care au fost fin mărunţ iţ i la mixerodată cu ceapa. tărâţ e. verdeaţ a. 1 legătură tarhon cu cimbru. se ia fiecare în parte. tărâţ e. 2070). 2071). 1 lingură pulbere de măceşe (v. untul. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. TURTIŢE DE BRÂNZĂ CU PRAZ (II)Se prepară întocmai ca la reţ eta precedentă folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ăpulbere de seminţ e de gogoşari (v. se turteşte şi se aşează pe unpostament de verdeaţ ă care a fost pus în prealabil în platou.

CROCHETE 87 .compoziţ ia (cu lingura). tărâţ e. În continuare se procedează ca la reţ eta precedentă. Crochetelefăcute se aşează pe un postament de petale roşii de trandafir cu hasmaţ uchi.Brânza dată prin sită se amestecă cu mugurii fragezi de lucernă bine mărunţ iţ i. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile. 1 legătură de hasmaţ uchi. înpărţ i egale. 2070). untulfrecat spumă şi puţ ină tărâţ e. care au fost înprealabil puse în platou. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. Se aşează pe unpostament de salată verde. 150 g muguri fragezi de lucernă. pus în prealabil în platou.210. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de ardei gras (v. 6 cm. şi se formează crochetele bine rotunjite (în palmă) lungi de cca. 1 mână de petale roşii detrandafir.211. 2072). CROCHETE DE BRÂNZĂ CU MUGURI DE LUCERNĂIngrediente: 500 g brânză de vaci.150 g unt.

cremogen (v. CIUPERCUŢE DIN BRÂNZĂ DE VACI CU PULBERE DE MĂCEŞESe prepară compoziţ ia ca la 212. Se împarte în două părţ i egale. Se tasează. numai că ridichilese înlocuiesc cu ţ elina rasă pe răzătoarea de sticlă. se fac punctişoarealbe din unt sau din albuşul de ou bătut spumă tare. 200 g unt. 200 g unt bătut spumă şi cremogen (cât cuprinde). 2019). dând impresia de ciupercuţ e abia ieşite prin iarbă. Se îmbracă cu cremogen amestecat cu smântână. numai că la urmă se adaugă 1 lingură pulbere de măceşe (v. Din compoziţ ia cu brânzăse ia o lingură. i se face înmijloc o mică gropiţ ă cu degetul arătător şi se fixează pe picioruş. până se obţ ine o compoziţ ie maiîngroşată. se aplică pastă de roşii crudă (v. tărâţ e. 1 linguriţ ă de pulbere de căline (v. se amestecă cu prazul bine mărunţ it. se tasează frumos iar pesteea se aşează compoziţ ia cu nuci (măcinate) şi amestecate cu pulberile. 2 fire de praz. Din aceastăcompoziţ ie se prepară ciupercuţ ele iar pe pălăriile lor. apoi se aşează partea a doua decompoziţ ie cu brânză. o parte se aşează pe tortieră. ceapa bine mărunţ ită. Pe suprafaţ afiecărei ciuperci. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ ede roşii (v. Seprocedează în felul acesta cu întreaga cantitate de compoziţ ie. este piciorulciupercuţ ei. CIUPERCUŢE DIN BRÂNZĂ CU RIDICHIIngrediente: 600 g brânză de vaci.verdeaţ a tăiată mărunt şi 100 g unt bătut spumă. 2 gogoşari. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari. 2077). 4 linguri suc de morcovi. care o colorează într-o nuanţ ă de roşu plăcut. folosind aceleaşi ingrediente. 300 gnuci râşnite. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.Brânza proaspătă se trece prin sită. 1/2linguriţ ă pulbere de alge.2081). 1 ceapă mare roşie. sucul de morcovi (v. 2 căpăţ âni de salată verde. 2019). TORT APERITIV DIN BRÂNZĂ CU PRAZIngrediente: 500 g brânză proaspătă.212. fără picioruş. pulberea. sub formă depunctişoare roşii. cremogen (v. 300 g unt. cu ajutorul unei scobitori. 350 g ridichi. se aşeazăunele mici de tot. sau de scoruşe (v. Se mai ia o lingură de compoziţ ie. Se decorează cu 88 .DE BRÂNZĂ CU MORCOVSe prepară ca la reţ eta precedentă folosind aceleaşi ingrediente numai că se pun 400 g brânzăşi 250 g morcov ras care înlocuieşte lucerna.213. 1 lingură de verdeţ uri. Pe un platou se aşează un postament de salată verde.215. Pe lângă ciupercile mari.40 2078). CIUPERCUŢE DIN BRÂNZĂ CU ŢELINĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. se rotunjeşte în palme ca o minge mică. 2071). untul frecat spumăşi puţ in cremogen. 2070). se rotunjeşte în mână şi se fixează pe postamentul de salată. iar după ce au fost făcute crochetele se aşează pe unpostament de salată verde. 2076). pus în prealabil în platou. cu ajutorul unei scobitori.214.Brânza trecută prin sită se amestecă cu ridichile (bine mărunţ ite). aceasta este ciuperca. 2063). 350g smântână.

felioare degogoşari şi verdeţ uri de sezon. 300 g urzici.pulberile din reţ eta de mai sus şi ceapa bine mărunţ ită.Deasupra se pune partea a doua de compoziţ ie din brânză.217. cremogen 89 . numai că spanacul este înlocuit cumuguri de lucernă fin mărunţ iţ i. RULADĂ DE BRÂNZĂ CU URZICIIngrediente: 750 g brânză de vaci.218.Se îmbracă şi se decorează la fel. TORT CU BRÂNZĂ ŞI MUGURI DE LUCERNĂSe prepară la fel ca mai sus. 300 g unt. TORT APERITIV DE BRÂNZĂ CU SPANACCompoziţ ia cu brânză se prepară întocmai ca la reţ eta precedentă iar la mijloc (în loculcompoziţ iei cu nuci) se mărunţ esc la mixer 250 g spanac. 100 g unt frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde) până se îngroaşă cât este necesar. 2081). la care se adaugă 4 linguri de morcov rasfin (v.216. folosind aceleaşi ingrediente.

2063). 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. RULADĂ DE BRÂNZĂ ŞI VARZĂ UMPLUTĂ CU PASTĂ DE ROŞIIIngrediente: 600 g brânză de vaci. 2 cepe tăiate mărunt şi 200 g unt frecat spumă cu41 puţ in cremogen. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. cât mai strâns. 2 cepe mari tăiatemărunt şi 200 g unt frecat spumă cu puţ in cremogen (v. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. brânza frământată. cremogen (v. se amestecă cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină.asmaţ uchiul tăiat mărunt şi cremogen (cât cuprinde). ca şi celelalte feluri de brânză. suntfoarte hrănitoare şi uşor digestibile. 4 linguri de smântână. 2071). În continuare se procedează ca la 218. comparativ cu carnea. groasă de1 cm. 100 g unt frecat spumă. tărâţ e.2 linguri de tărâţ e şi cremogen (cât cuprinde).Se pregătesc fel de fel de preparate. 1 legătură de hasmaţ uchi. în formă dreptunghiulară. 100 g unt frecatspumă. Este bună să fieconsumată aşa cum se scurge din zăr. 1 linguriţ ăpulbere de seminţ e de gogoşari.. 1 fir de praz mare.3 ore. 1 legătură de hasmaţ uchi. care se prepară în felul următor: urzicile binemărunţ ite se amestecă cu pulberile. astfel: pasta de roşii crude (v.2070).(v.Brânza bine mărunţ ită se amestecă cu varza (tăiată fideluţ ă şi frecată în mâini până s-aînmuiat bine. 2076). 3 cepe mari de apă şi 3 linguri pastă deroşii crude (v. 2019). până se obţ ine o compoziţ ie de consistenţ aunei smântâni îngroşate. Se taie şi se serveşte la fel. 2 cepe de apă. 1 fir de praz. tărâţ e. care mai de care mai sofisticate.. ca să nu se prindă în compoziţ ie. 1 ceapă mare tăiată mărunt.219.220.2 linguri tărâţ e.Peste ea se aşează compoziţ ia cu urzici. Caşul. 1 . care pe lângă faptul că se mistuie greu. 300 g varză albă. 2019). cu ambele mâini. 2070). RULADĂ DE BRÂNZĂ CU MUGURI DE TRIFOI ROŞUSe prepară întocmai ca reţ eta precedentă folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.. 1 linguriţ ăpulbere de seminţ e de gogoşari (v.221. pulberile. PASTĂ DE BRÂNZĂ DE OI CU PRAZIngrediente: 350 g brânză de oi rasă. Se serveşte tăiată felii mai groase cu salată verde. având grijă săîntoarcem de fiecare dată foaia în afară (către noi). Brânză de oiConţ ine aceleaşi substanţ e ca şi brânza de vaci. Separat se prepară compoziţ ia a doua. 50 g unt. dată prin sită. 1 . 1 lingură pulbere de căline (v. până se obţ ine o compoziţ ie potrivit deîngroşată.Brânza. fără să fie stoarsă de sucul din ea). 300 g unt. 2019).menţ ine 3 zile toxinele în organism. prazul tăiat fideluţ ă. 200 g pastă deroşii crude. 2063) seamestecă cu smântâna. 90 .Se presară puţ ină tărâţ e pe o bucatăde plastic şi se întinde compoziţ ia cu brânză (cu podul palmei). pasta de roşii.Tot cu ajutorul acestei foi (după ce am rulat rulada) se pune pe o farfurie dreptunghiulară şi sedă la rece 2 . înlocuind urzicile cumuguri fragezi de trifoi roşu. Se rulează cu ajutorul foii de plastic. dar este mai grasă.

prazul tăiat fideluţ ăşi untul frecat spumă.222. puţ ină tătrâţ e saucremogen (v. BRÂNZĂ DE OI CU PASTĂ DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă folosind aceleaşi ingrediente.4 foi de salată. folosind aceleaşi ingrediente. 2019). 2070). în plus se pun 3 . PASTĂ DE BRÂNZĂ CU PASTĂ DE GOGOŞARISe prepară pasta ca la 221. se decorează cu foi de salată verde şi felioare de roşii. în afară de pasta de roşii care seînlocuieşte cu pastă de gogoşari.3 roşii. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se amestecă cu pulberile.4 bulbili 91 .223.Se aranjează pe farfurie. 2071). 3 . 2 .1linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. verdeaţ a tăiată mărunt. se mărunţ eşte fin. 2063). Caşul de oiproaspăt. adăugând în plus 3 linguri depastă de roşii crude (v. iar în cazul că se înmoaie prea mult compoziţ ia. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.

se aşează pe farfurie.1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. se ia fiecare în palmă. seornează după fantezia şi priceperea gospodinei. untul frecat spumă şi puţ in cremogen. 250 g muguri fragezide trifoi. odată cu ridichile. CROCHETE DE BRÂNZĂ CU URZICIIngrediente: 350 g caş ras. fin. 200 g urzici. 300 g ridichi negre rase. Caşul rasse amestecă cu ceapa bine mărunţ ită.42 228. 2077)Se prepară crochetele ca la 226 folosind aceleaşi ingrediente.225.2070).3 legături de hasmaţ uchi. în afară de ridichicare se înlocuiesc cu creson bine mărunţ it. tărâţ e. pus în prealabilîn platou.(căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. 1 ceapă mare de apă. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. verdeaţ a tăiată mărunt. pulberile.Caşul ras fin se amestecă cu urzicile şi ceapa fin mărunţ ite. CROCHETE DE BRÂNZĂ CU PULBERE DE SCORUŞE (v.Caşul ras fin. se amestecă cu 2 fire de praz tăiat fideluţ ă şi 300 g unt frecat spumă. 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de roşii (v. cremogen. Pentruumplut. folosind aceleaşi ingrediente. cremogen. untul frecat spumă şi1 . 2074). 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ă de pulbere din seminţ e de ardei gras (v.Din acest amestec se prepară crochetele.227.tărâţ e. 50 g unt. 2019). care se aşează pe un postament cu hasmaţ uchi. 1 mână bună de petale roşii sauroz de flori de nalbă de grădină. RULADĂ DE BRÂNZĂ CU MUGURI DE TRIFOI ALBIngrediente: 700 g caş ras. Se prepară crochetele ca la reţ eta precedentă şi se aşează pe un postament dinpetale roşii de trandafir care a fost aşezat în prealabil în platou. PASTĂ DE BRÂNZĂ CU RIDICHI NEGREIngrediente: 350 g caş de oaie ras. tărâţ e. cremogen (v. cremogen (v. pulberile. trifoiul se mărunţ eşte fin (manual sau mecanic). PASTĂ DE BRÂNZĂ CU CRESONSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. CROCHETE DE BRÂNZĂ CU CEAPĂIngrediente: 350 g caş de oaie ras. 3 fire de praz. 1 legătură frunze fragede de ţ elină cu tarhon. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2071). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Caşul ras. 50 g unt. 2 legături de hasmaţ uchi cu leuştean. 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de gogoşari (v.224. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. untul spumăşi puţ in cremogen sau tărâţ e (în cazul că este prea moale compoziţ ia). 2072).226.229. se amestecă cu 92 . astfel: pe o foaie de polietilenă se presară puţ in cremogen. smântâna. 50 g unt. 2072). 6 flori roşii de trandafir. 400 g unt. 1 lingură de smântână. numai că în compoziţ ie seadaugă 1 lingură pulbere de scoruşe care îi dă o nuanţ ă de roşu frumos.se împarte compoziţ ia în cantităţ i egale (cu o lingură). se amestecă cu pulberile. 1 ceapă mare de apă. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2019). 2 .2070). 2072).2linguri de tărâţ e. 2070). se rotunjeşte şi seformează crochetele lungi de 6 cm.

în afară de trifoi care este înlocuit cu frunzefragede de tătăneasă. în afară de mugurii fragezi de trifoi care suntînlocuiţ i cu frunze 93 . RULADĂ DE BRÂNZĂ CU GRÂUŞOR (untişor)Se prepară ca la 229. folosind aceleaşi ingrediente. 100 g unt frecat spumă. pulberile şi petalele de nalbă tăiate fideluţ ă. în afară de mugurii detrifoi care sunt înlocuiţ i cu frunze fragede de tătăneasă.230.232. 1fir de praz tăiat fideluţ ă. RULADĂ DE BRÂNZĂ CU FRUNZE DE NALBĂSe prepară ca la 229. RULADĂ DE BRÂNZĂ CU FRUNZE DE TĂTĂNEASĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă cu aceleaşi ingrediente.verdeţ urile tăiate mărunt. aceleaşi ingrediente. Încazul că este prea moale se adaugă puţ in cremogen sau tărâţ e. Se serveşte tăiată felii mai groase cu salată verde.231. În continuare se procedează ca la215.

amestecată cu pulberile. 1 pahar de smântână. 350 g sfeclă roşie.Caşul se dă pe răzătoarea cu găuri mari. 1/2linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 150 g unt. care seaşează pe un postament făcut din petale de nalbă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2074). 2070). 200 g unt frecat spumă şicremogen cât cuprinde. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. până se obţ ine o pastă îngroşată. SĂRMĂLUŢE CU CAŞ DE OAIE ŞI PRAZSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă folosind aceleaşi ingrediente. 2071).soarelui.235. SĂRMĂLUŢE CU CAŞ DE OAIE ŞI CEAPĂIngrediente: 350 g caş proaspăt. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. cremogen (v.233. TORT APERITIV CU BRÂNZĂ ŞI FLOAREA SOARELUIIngrediente: 600 g brânză de oi rasă.soarelui decorticate şi măcinate. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. tărâţ e (cât cuprinde) şi 100 g unt frecat spumă.Pentru umplut. 300 g unt. peste ea se aşează compoziţ ia cu seminţ ele de floarea .pulberile. RULADĂ DE BRÂNZĂ UMPLUTĂ CU SFECLĂ ROŞIEIngrediente: 700 g caş ras. 2legături hasmaţ uchi cu tarhon. 2019). în afară de ceapăcare este înlocuită cu praz tăiat fideluţ ă. verdeaţ a tăiată mărunt. tărâţ e. sfecla şi ceapa se mărunţ esc fin. 3 cepe mari de apă. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de ardei gras (v. Peste ea se aşează parteaa doua de compoziţ ie cu brânză.fragede de nalbă de grădină. 1/2 linguriţ ă depulbere de plante aromatice şi condimentare (v. frecată înmâini până se înmoaie bine (fără a o stoarce de sucul ei). 1 lingură de tărâţ e. se amestecă cu 2 cepe tăiate mărunt.Din această compoziţ ie se prepară sărmăluţ ele învelite în frunze fragede de tătăneasă. 2019).2linguri de tărâţ e şi cremogen. apoi se îmbracă în 94 . 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de gogoşari (v. 400 g unt. 2072). fin mărunţ ită. 250 g seminţ e decorticate şirâşnite de floarea . puse în prealabil în platou. 1 mână bună de petale roşii sau roz. 150 g varză albă. se amestecă cu varza tăiată fideluţ ă. 1 legătură verdeaţ ă.237. Se tasează pe întreaga suprafaţ ă. În continuare se procedează ca la215.Caşul bine mărunţ it se amestecă cu 2 cele două cepe tăiate mărunt şi 300 g unt frecat spumă. 1 . 250 g frunze fragede detătăneasă. pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 10 măsline negre desărate. tărâţ e.Se consumă tăiată felii mai groase cu salată verde de sezon. Se împarte în două părţ i egale.236.234.Brânza. de flori de nalbă de grădină. Una din ele se pune pe tortieră şi se taseazăuniform. 2 legături de verdeaţ ă.2070). se amestecă cu verdeaţ a şi ceapa tăiată mărunt.cremogen (v. toate rase pe răzătoare. tărâţ a şi untul frecat spumă. 3 cepe de apă. 2070). 1 ceapă mare de apă. 1/2 pătrunjel şi o felioară de ţ elină. SĂRMĂLUŢE CU CAŞ ŞI ZARZAVATSe prepară sărmăluţ ele ca la 234 folosind aceleaşi ingrediente pe lângă care se mai adaugă un43 morcov mic.

2077). rasă perăzătoarea de sticlă. 2063).239. în afară de seminţ ele de floarea -soarelui care se înlocuiesc cu seminţ e de bostan (decorticate şi măcinate). 2078) sau de scoruşe (v. CIUPERCUŢE VERZI PE POSTAMENT ROŞUIngrediente: 600 g caş de oaie. cu puţ ină pastă de roşii crude (v. se poate colora (în nuanţ a de roşu dorită) şi cu o felioară de sfeclă roşie. complet desărate (v. fiind apropiate deculoarea caşului. aceleaşi ingrediente. pulberede măceşe (v. 300 g unt. se colorează într-o nuanţ ă de roşu. care.3 ore.Se dă la rece 2 .238. Se serveşte tăiat felii în formă de raze (ca orice tort). 250 g muguri fragezi de lucernă. TORT APERITIV CU BRÂNZĂ ŞI SEMINŢE DE BOSTANSe prepară ca la reţ eta precedentă. cremogen. alături cu salatăverde de sezon. Se decorează cu 1/2 de măsline negre.cremogenamestecat cu smântână. 1988) şiverdeţ uri de sezon.La nevoie. 95 .

240. se aşează pe un postament din petale roşiide trandafir.Sub formă de ceai se prepară prin infuzie (1 linguriţ ă de plantă la 200 ml apă clocotită sau prinmacerare la rece. într-un pahar. se amestecă cu mugurii de lucernă fin mărunţ iţ i (manual sau mecanic).44 . pus în prealabil în platou. BusuioculEste o plantă ierbacee cu tulpina păroasă.În scopuri medicinale şi alimentare. anorexie (lipsa poftei demâncare). se foloseşte sub formă de pulbere 96 . cefalee (dureri de cap).Se administrează în colici intestinale. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Se formează ciupercuţ e ca la 212.Ciupercuţ ele. gripă. lângă platou. caşul proaspăt tăiat în felii potrivite şi roşiile mijlocii(puse întregi). vomă. colită de fermentaţ ie. CAŞ DE OAIE CU ROŞII ŞI CEAPĂ VERDEIngrediente: 300 g caş. Se beau 2 . 6 . meteorism (balonări intestinale). În cazul că este prea moale compoziţ ia se adaugă puţ ină tărâţ e saucremogen (v. 2 legături de ceapă verde.Deasupra se fac punctişoare albe.. Conţ ine ulei volatil.Se aşează pe un platou frunzele de salată. se pune ceapa verde curăţ ată. CIUPERCUŢE ROŞII PE FOND VERDEIngrediente: 350 g caş de oaie.1linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. galactogog. 1 ceapă mare de apă.Ciupercile se aşează pe un postament de salată verde. Merele (la nevoie) pot fi înlocuite cu roşii sau gogoşari. bronşită(acută sau cronică). din pastă de roşii crude (v. ceapa tăiată mărunt şi cremogen (câtcuprinde). 4 . aşezate în prealabil în platou. se utilizează părţ ile aeriene ale plantei.. 2072). 8 . 2063) sau din pulbere demăceşe (v. până se obţ ine o pastă îngroşată din care se fac picioarele ciupercuţ elor. 350 g ţ elină. ulcer gastric.3 ceaiuri pe zi.242. 2072). CIUPERCUŢE GALBENE PE POSTAMENT VERDESe prepară ciupercuţ ele ca la reţ eta precedentă. numai că în compoziţ ia cu brânză (fărăverdeţ uri) se adaugă un morcov ras fin şi puţ in cremogen. 1 căpăţ ână de salată verde.În alimentaţ ie.8 mere roşii. diaree. odată preparate. se aşează pe un postament din plante verzi (după dorinţ ă) iarpe pălăriile lor se fixează punctişoare roşii. 2078) amestecată cu foarte puţ in unt. 250 g unt. 1/2 linguriţ ă de pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. sepune câte o jumătate de măr roşu.Brânza şi ţ elina fin mărunţ ite se amestecă cu pulberea.5 foi de salată. Deasupra lor se pun punctişoare mici din unt sau dinalbuş bătut tare. bine spălată şi căreia i s-auscurtat puţ in foile.Caşul bine mărunţ it. tărâţ e.241. tonoizi etc. absoarbe gazele.Este aromatizant. 1linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v.saponozide. puţ in încălzite (după mesele principale) şineîndulcite. 500 g roşii. triterpenice. căruia i s-a îndepărtat căsuţ a seminală şi s-a rotunjit frumos.pulberile şi untul frecat spumă. cremogen. 2070). 2019). 1 pumn petale roşii de trandafir. drept pălărie.10 ore). infecţ ii urinare. reduce stărilede vomă. calmant al colicelor intestinale.

Toate verdeţ urile (în afară de busuioc) se mărunţ esc fin(manual sau mecanic). 150 g urzici. în combinaţ ie cu alte plante plăcut aromate sau simplu. ciuperci. 150 g frunzefragede de tătăneasă. PIREU DE VERDEŢURI CU AROMĂ DE BUSUIOC ŞI ROŞIIIngrediente: 50 g frunze de busuioc.sau frunze verzi.243. maicu seamă în bucătăria fără foc . 2092). adăugate (pentru aroma lorplăcută) la diferite preparate culinare. 1 pahar suc de morcovi. 1lingură suc de cătină (v. 8 . cremogenul şi uleiul.supe . În cazul căpireul nu este destul de gros se adaugă puţ ină tărâţ e. 5 linguri de cremogen (v. Se toarnă în platou iar deasupra se pun roşiimici. ciorbe. pulberea de seminţ e de roşii. 100 ml ulei. ca tartine cu diferite paste de brânză. sucul de cătină. unt. 97 .10 roşii mici. 2019).creme dar şi la preparate dulci. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 150 g muguri fragezi de lucernă. se amestecă cusucul de morcov. 2071).

Smântâna se amestecă cu mierea. 5 linguri cremogen. 2079) sau spanac fin mărunţ it. CAISE CU SOS VERDESe prepară ca la reţ eta precedentă. nevrozism. săruri minerale şi oligoelemente(Magneziu. numai că în loc de 6 ouă degăină se folosesc 30 de ouă de prepeliţ ă. întârziere de creştere). Mangan. făina de orez şi se toarnă în platou.Deasupra se presară cu frunze de busuioc (vara) sau pulbere de busuioc (iarna).convalescenţ e. cu aceleaşi ingrediente. constipaţ ie etc). tăiate fideluţ ă. 2 linguri făină deorez. PP). adolescenţ ilor şi vârstnicilor(diaree. o substanţ ă asemănătoare cu carotina.În mijlocul fiecărei grămăjoare se face o mică gropiţ ă cu dosul lingurei şi se pune în fiecarecâte un gălbenuş (în total 6 gălbenuşuri). insomnii. CAISE CU SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 500 g caise bine coapte.246. se aşează 6 linguride albuş bătut spumă tare (mici grămăjoare cu distanţ ă între ele). Potasiu. Peste el se aşează (cât mai estetic jumătăţ ile de caise cu partea bombată în sus). Cobalt. pulberea. Calciu. 5 .întregi.câteva frunzişoare de levănţ ică cu mentă. 2 ouă degăină crude. Fier.249. Sulf. gălbenuşurile şi sepune în platou. C. iar pe margini (în formă de ghirlandă) se pun petale roşii şi albe detrandafir.6 foi de salată verde. Se recomandă copiilor (rahitism. numai că sosul de smântână se colorează cu puţ in suc deorz verde (v. se fac ochiurile ca la 244. ajunsă la maturitate completă şi foartedigestibilă. CaisaCaisa conţ ine vitamina A (în mare cantitate).. numai că cele două gălbenuşuri degăină se înlocuiesc cu 10 98 .244. 6 flori roşii de trandafir. Este indicată în astenie fizică şi intelectuală.Caisa este foarte nutritivă. anemie. Fosfor. Pe margini sedecorează cu petale roşii sau roz de nalbă de grădină. 1 linguriţ ă pulbere seminţ e de roşii. 2019) se amestecă cu sucul de morcovi. lipide. CAISE CU SOS ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. Brom). zaharuri (celuloză şiglucoză). verdeaţ a tăiată mărunt. câteva frunzişoare de măghiran cu busuioc. Fluor. Sedecorează cu foi de salată. în bucătăria fără focunde nu-şi pierde nimic din calităţ i. Peste ea se punjumătăţ i de caise cu partea bombată în sus. energetică şi plastică. CAISE CU SOS GALBENIngrediente: 500 g caise bine coapte. 300 ml suc de morcovi.45 247.Se foloseşte fructul ca atare bine copt şi în preparate culinare la rece.Cremogenul (v.Peste ele se presară frunzele de busuioc tăiate fideluţ ă. PIREU VERDE CU OCHIURI ŞI BUSUIOCSe prepară pireul ca la reţ eta precedentă iar după ce s-a aşezat în platou. apoi vitaminele (B. 1 linguriţ ă de miere. inapetenţ ă.. mierea. PIREU VERDE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară pireul din verdeţ uri ca la 243. 1 linguriţ ă de miere.. aşezate în grupuri de câte 5 gălbenuşuri pe albuşul bătutspumă tare. protide.248.245. 400 g smântână. Deasupra se presară câteva petale de trandafir tăiatefideluţ ă.

Deasupra se presară menta şi florile de nalbă tăiate fideluţ ă. se poate obţ ine o nuanţ ă frumoasă de roşu şi cu puţ in suc de sfeclă roşie. folosind aceleaşi ingrediente. li se îndepărtează sâmburii. numai că la urmă (înainte de a-l pune în platou) se colorează cu nuanţ a de roşu dorită (pulbere de măceşe. v. câteva petale de flori roşii de nalbă de grădină. se toarnă peste ele mierea (care a fost amestecată cu tinctură de propolis) şi 2 . 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. în fiecare jumătate se pune o căpşună. se aşează însalatieră. 2078. CAISE CU SOS ROŞUSe prepară ca sosul de la nr. 2104).251.250. 500 g căpşuni. Caisele sedespică în jumătăţ i.gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.252.5 vârfuri de mentă. SALATĂ DE CAISE CU CĂPŞUNIIngrediente: 500 g caise bine coapte. 2linguri de miere. 7).3 lingurisuc de morcovi. SALATĂ DE CAISE 99 . 4 . 248. pulbere decăline sau de scoruşe).

1 lingură tinctură miraculoasă I (v. 1/2 pahar suc de morcovi.CU PETALE DE TRANDAFIRIngrediente: 700 g caise bine coapte.În fiecare jumătate de caisă se pun 2 mieji de nucă.Caisele se taie în două. având grijă ca în fiecare jumătate de caisă să sepună câte puţ ină miere (1/4 linguriţ ă). CAISE UMPLUTE CU CREMĂIngrediente: 700 g caise bine coapte. 2 . se amestecă cu gălbenuşurile(puse pe rând).253. În fiecarejumătate de caisă se pune câte puţ ină cremă cu ajutorul unui cornet. 150 unt. Se pune în cupe sau în farfurioare decompot. mierea. 2 albuşuri bătute spumăbine. deasupra se toarnă mierea (care a fostamestecată cu tinctura de muguri de plop negru) şi sucul de morcovi.258.7). 1 . SALATĂ DE CAISE CU MIEJI DE NUCIIngrediente: 750 g caise bine coapte.2 linguride miere.257. câteva frunzişoare de măghiran. 1 lingură de rom. CREMĂ DE CAISE CU ALUNEIngrediente: 700 g caise bine coapte. 2 linguri tărâţ e. Caiselor despicate în două li se înlătură sâmburii. Deasupra se presară măghiranul tăiat mărunt. 2081). Caisele se despică în jumătăţ i şi seaşează (pe un postament de petale de gălbenele ) în platou cu partea bombată în jos.deasupra căruia se presarăseminţ e de negrilică sau de in. 1 lingură tărâţ e.Caisele (fără sâmburi) se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). 2 . se aşează în salatieră peun postament din petale de nalbă. 175 g mieji de nuci. se aşează pe un postament din petale dintrandafir (care a fost pus în prealabail în salatieră). 1 mână de petale roşii de flori de nalbă de grădină 23 lingurisuc de morcovi (v. numai că cele 2gălbenuşuri de ouă găină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1 lingură tincturămiraculoasă II (v. puţ ină miere (după gust). 2107). 1 linguriţ ă tinctură muguri de plopnegru (v. 2 linguri tărâţ e. 1 linguriţ ă cacao. 400 g smântână.256. sucul de morcovi.254.3 linguri suc de mere (v. CREMĂ DE CAISE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară crema ca la reţ eta precedentă.3 linguri de miere. 2106). 2019).3 linguri de miere. 2 gălbenuşuri de ouă de46 găină. CREMĂ DE CAISE CU SUC DE MORCOVIngrediente: 500 g caise bine coapte. tinctura. (crema astfel preparatătrebuie să aibă consistenţ a unei smântâni mai îngroşate). folosind aceleaşi ingrediente. 1 lingură seminţ e de negrilică sau de in. li se îndepărtează sâmburii.Se amestecă miere cu cacao. 150 g petale roşii de trandafir.255. 2105). dând salatei un gust cutotul deosebit. peste ele se toarnă mierea.ca mai sus. puţ ină miere (după gust). apoi se pune frişca bătută (fără zahăr) cu ajutorul unui cornet. CAISE UMPLUTE CU FRIŞCĂSe prepară caisele ca la reţ eta precedentă. amestecată cu romulşi sucul de mere şi smântâna. tărâţ a şi cremogenul. tărâţ a şi untul bătut spumă. peste care se aşează albuş bătut spumă tare fără zahăr . 200 g alune. 4 linguri cremogen (v. 2 linguri cireşe negre macerate în miere 100 . 100 g frişcă. 2102).

261.406). folosind aceleaşi ingrediente. CREMĂ DE CAISE CU NUCISe prepară crema ca la 258.(v.259. CREMĂ DE CAISE CU SEMINŢE DE FLOAREA SOARELUISe prepară crema ca la 258.soarelui (decorticate şi măcinate).260. în afară de alune carese înlocuiesc cu seminţ e de bostan (decorticate şi măcinate). Caisele se mărunţ esc fin (cu tot cu coajă . în afară de alune care se înlocuiesccu seminţ e de floarea . mierea. tinctura. în afară de alune care se 101 .manual sau mecanic). tărâţ a şi se pune în cupe. se poate adăuga puţ in lapte nefiert sau smântână. CREMĂ DE CAISE CU SEMINŢE DE BOSTANSe prepară crema ca la reţ eta precedentă. peste care se aplică 4 -5 cireşe negre. folosind aceleaşi ingrediente. În cazul că iesepuţ in îngroşată. folosind aceleaşi ingrediente. se amestecă cu alunelemăcinate.Deasupra se pune câte puţ ină frişcă.

romul. 300 g unt.Se îmbracă cu albuş bătut spumă sau cu frişcă 102 . 1 lingură de rom. 2 linguri vişine macerate în miere (v. puţ ină miere. tinctura. în afară decele 6 ouă de găină care se înlocuiesc cu 30 de ouă de prepeliţ ă. O parte se aşează pe tortieră. 150 g unt frecat spumă.tinctura. până se47 obţ ine o compoziţ ie îngroşată. 300 g frişcă (bătută fără zahăr).După ce s-a tasat cât mai uniform. 100 g frişcă. TORT DE CAISE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară tortul întocmai ca la reţ eta precedentă. ca să nu se lase). se amestecă cu puţ ină miere. se amestecă cu puţ ină miere (după gust).Caisele se mărunţ esc fin (cu tot cu coajă . tărâţ a şi frişca (uşor. pulberea de busuioc. de jos în sus.Se dă la rece 2 . 2 albuşuri bătute spumă tare şi tărâţ e (cât cuprinde). 2102).262. 1 lingură tinctură miraculoasă I(v. după care se serveşte tăiat felii în formă de raze. şi tărâţ a (cât cuprinde). 1 lingură de rom şicremogen (v. 2 linguri smântână.3 ore. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. 1linguriţ ă de rom. puţ ină miere(după gust). se aşează peste ea compoziţ ia din caise. ca orice tort. CREMĂ DE CAISE CU FRIŞCĂIngrediente: 600 g caise bine coapte.264. 2106). peste ea se aşează compoziţ ia de floarea soarelui. suculde mere. 4 gălbenuşuri de ou (puse pe rând). care se prepară din seminţ eledecorticate şi măcinate. 1 lingurăseminţ e de anason. TORT DE CAISE CU CREMĂ DE TRANDAFIRISe prepară compoziţ ia cu caise ca la 264. setasează.manual sau mecanic). până se îngroaşă.smântâna. 1/2 pahar de suc de mere (v. iar deasupra se presară seminţ e de negrilică sau de mac. 2 linguri de rom. folosind aceleaşi ingrediente. crema de trandafiricare se aşează la mijloc. CREMĂ DE CAISE CU TĂRÂŢEIngrediente: 700 g caise bine coapte. se amestecă cu mierea. cremogen.înlocuiesccu nuci măcinate şi puţ ină pulbere de scorţ işoară.406). amestecate cu 1 lingură de rom. folosind aceleaşi ingrediente. se amestecă cu mierea.manual sau mecanic). 2 linguri tărâţ e. cremogen. coaja rasă de lao lămâie. puţ ină miere (dupăgust). după care seîmbracă tortul cu albuş bătut spumă tare. Deasupra se pun vişine. 2109).265. 2104). 250 g seminţ e defloarea .Caisele se mărunţ esc fin (cu tot cu coajă .266.soarelui sau nuci. Se pune în cupe.100 g unt frecat spumă. 2104). se prepară astfel: 250 g petale roşii de trandafir se mărunţ esc fin (manualsau mecanic). care se împarte în două părţ i egale. TORT DE CAISE CU GĂLBENUŞIngrediente: 1 kg caise bine coapte. 2 linguri cremogen. deasupra se presarăcâteva seminţ e de chimion sau anason.Caisele se mărunţ esc fin. 1/2 linguriţ ă pulbere de busuioc. 1 lingură seminţ e de negrilică cu mac. 200 g unt frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde). puţ ină miere (după gust). tinctura de propolis. până seobţ ine o compoziţ ie îngroşată.263. 1 lingură tinctură de propolis (v. tărâţ e. cât cuprinde. 6 ouă de găină.

numai că în pireulde caise se adaugă 1 . 300 g frişcă. 250 g miere. coaja rasă de la 1/2 lămâie.Se prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.2 linguri pastă de cătină (v. Se pune în formă specială pentru îngheţ ată şi se dă la congelator. 3 linguri de miere. mărunţ ite fin. ÎNGHEŢATĂ DE CAISE CU PASTĂ DE CĂTINĂ. folosind aceleaşi ingrediente.Îngheţ ata cu adaos de miere nu îngheaţ ă aşa de tare ca cele care au în compoziţ ia lor zahăr. ca să nu se lase).(fără zahăr). COMPOT DE CAISEIngrediente: 600 g caise bine coapte. Se poate îmbrăca şi cu altă cremă. 1 linguriţ ă derom. 250 ml 103 . coaja de lămâie rasă şi frişca (cu care seamestecă uşor. ÎNGHEŢATĂ DE CAISE CU MIEREIngrediente: 500 g caise bine coapte.269. romul.după fantezia şi priceperea gospodinei. 2105) care dă un gust deosebit de plăcut.267.Pireul de caise se amestecă bine cu mierea. Zahărul este cancerigen268.dar sunt mult mai bune pentru sănătate.

K). 3 . B6 şi în cantitate mai redusă. obezilor şi tuturor celor predispuşi la îngrăşare.2 linguri cremogen şi albuşurile bătutespumă tare (fără zahăr). scorbut. Antiulceros. Se foloseşte atât tuberculul cât şi amidonul. antispasmodic. 4 kg de miere.Caisele fin mărunţ ite se amestecă cu mierea. emolient. Un aliment de balast care înlesneştefuncţ iile intestinale. glicozurie şi diabet florid. săruri minerale.. hepatii şilitiază biliară. se taie sferturi şi se pun întrunborcan de sticlă. B1. 1 lingură seminţ e de in.de suc de mere de vară (v. conţ in îndeosebi săruri de Potasiu.Cojile.Se consumă cu apă minerală sau sifon. Se serveşte pusă în cupe sau în farfurioare de compot. 3 albuşuri deou. constipaţ ie. li se înlătură sâmburii.Ca extract crud. este topic emolient (extractul sucul crud). hidraţ i de Carbon. crizipel (brâncă).Se aleg caise mari. ulcere gastrice şi duodenale. acesta la rândul lui favorizează apariţ ia diferitelorboli. 1 . foarte digest. 1kg de cartofi furnizează organismului cca. hrănitor. plăgi atone.De asemeni conţ ine vitaminele (B. se recomandă în: gastrite.270. erupţ ii. romul.Din cartof se pot prepara numeroase feluri de mâncăruri. Este sănătos. se taie sferturi. dispepsii. 1 linguriţ ă tinctură de muguri de plop negru (v. precum şi la diferite preparate dulci în bucătăria fărăfoc.se extrage din el şi amidon (făină). presărate cuseminţ e de in. C. 2019). frumoase. ulcere ale gambei. Mai conţ ine oxidozăcu acţ iune favorabilă asupra mucoasei gastrice. Se leagă bine borcanul şi seînfăşoară cu hârtie de culoare închisă. hemoroizi. iar deasupra se presară petalele de trandafir tăiate fideluţ ă.Se aleg caise bine coapte. lipide. 5 g dePotasiu. SPUMĂ DE CAISE CU CREMOGENIngrediente: 600 g caise bine coapte.. 1 rămurică de busuioc. protide.Suc de cartofi crud: 1/2 pahar.Cartoful conţ ine: apă.crăpături.Diuretic. arsuri. 1 .Au un aspect de dulceaţ ă de caise şi sunt mult mai sănătoase decât dulceaţ a de caisetradiţ ională (fiartă cu zahăr).48 . peste ele se pune busuiocul şi mierea (naturală). mierea (care s-a transformat în sirop de caise) se toarnă în sticle. Seagită zilnic. CAISE CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 1 kg caise. uneori destul de grave. cicatrizant. timp de 104 . de 4 ori pe zi. cremogen (v. După ce s-au macerat.Fecula în uz extern: flegmoane.2 linguri de rom. Se pune la macerat 6 săptămâni (la temperatura camerei). care produce acid. tari.4 linguri de miere. permisdiabeticilor. li se îndepărtează sâmburii.271. câteva petale roşii de trandafir. peste ele se toarnă sucul de mere sau morcovi (care a fost bine amestecat cu mierea şitinctura).2102). calmant şi cicatrizant al mucoasei degestive. fecula. se scot cu ajutorul unei palete şi se pun din nou în borcan desticlă. şi se aşează încompotieră. CartofulCartoful este o legumă bine cunoscută de toată lumea. se etichetează şi se pun la loc întunecos şirece. 2105).După ce s-au scos caisele. se închid ermetic.deasupra se pune un deget de alcool.

se adaugăpulberile. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.3 roşii. ceapa şi 105 . se pun în castronul în care s-a pus în prealabil maceratul şi zeama de varză. Ca să fie mai îmbietor i se poate adăuga foarte puţ ină miere. 2 mere.1 lună.272. 1 ceapă. ajută la vindecarea ulceruluigastroduodenal şi în diabet. 2073). o jumătate de pahar. 2 . suc demorcovi.Pentru celelalte afecţ iuni. suc de cătină sau de lămâie. 1legătură de hasmaţ uchi. 500 ml zeamă devarză murată (moare). 2070). roşiile. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 l macerat de trifoi.Cartofii. o dată sau de două ori pe zi. ţ elina şi morcovul (curăţ ate) se dau pe răzătoare. CIORBĂ DE CARTOFI CU ŢELINĂIngrediente: 3 cartofi. odată cu merele necurăţ ate decoajă. 1 morcov mic. 1/2 ţ elină. 75 ml ulei.

în afară de ceapă.280. 1 ceapă mică. 1pătrunjel.3 roşii. se adaugă cartofii. 2070). CIORBĂ DE CARTOFI CU SUC DE CORCODUŞEIngrediente: 3 cartofi. 2053). 1 fir de praz. 75 ml ulei. CIORBĂ DE CARTOFI CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 3 cartofi. 1 felie de ţ elină. careeste înlocuită cu 1 fir de praz tăiat mărunt.2041). verdeaţ a şi roşiile tăiate mărunt.277. ciupercile tăiate felioare. 1 ceapă. 1.Într-un castron se pune maceratul şi sucul de aguridă. ceapa. 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de gogoşari (v.273. 1 legătură frunze fragede de ţ elină cu pătrunjel.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2 roşii. napii şi rădăcinoasele(fără coajă) date pe răzătoare. în afară de ciuperci care seînlocuiesc cu 200 g urzici (crude) tăiate cât se poate de mărunt. aceleaşi ingrediente. CIORBĂ DE CARTOFI CU PRAZSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă folosind aceleaşi ingrediente. 1 l macerat de tărâţ e (v. roşiile şi verdeaţ a tăiate mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2072). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. CIORBĂ DE CARTOFI CU NAPIIngrediente: 3 cartofi şi 3 napi (în cantităţ i egale). 2072).278. pulberile şi uleiul. 1 felie de sfeclă roşie.Se pune sucul de corcoduşe în castron împreună cu maceratul. 1 păstârnac.274. uleiul. 2 . 1666).279. aceleaşi ingrediente. se mai adaugă cartoful şirădăcinoasele date pe răzătoare.5 106 . pulberile. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2070). prazul. verdeaţ ă de sezon. 1 l macerat de coada calului (v. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. CIORBĂ DE CARTOFI CU AROMĂ DE HREANSe prepară la fel ca la 274. pulberile şi uleiul . se adaugă cartofii şi ţ elina date pe răzătoare. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. în afară de urzici carese înlocuiesc cu grâuşor (untişor). 500 ml suc deaguridă (v. 1 pătrunjel. 75 ml ulei. 1977). CIORBĂ DE CARTOFI CU URZICISe prepară la fel reţ etei precedente. CIORBĂ DE CARTOFI CU GRÂUŞOR ŞI SFECLĂ ROŞIESe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 5 l macerat de mere pădureţ e (v. iar odată cu ţ elina şi cartofii se dă pe răzătoare şi o felie de sfeclăroşie. 250 g ciuperci macerate în oţ et de vin (v. 1 felie deţ elină. 1. 2042). 1 morcov. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. 1 ceapă.verdeaţ a. 2070).276. 1 morcov.4 căţ ei deusturoi fin pisaţ i.275. ceapa.Se pune în castron maceratul. ardeiul gras tăiatfideluţ ă . adăugând în plus 3 . 75 ml ulei. CIORBĂ DE CARTOFI CU AROMĂ DE USTUROISe prepară la fel reţ etei precedente. 1 ardei gras. verdeţ urileşi roşiile tăiate mărunt.281. CIORBĂ DE CARTOFI CU CIUPERCIIngrediente: 3 cartofi. 1 legătură de leuştean. tăiate mărunt. adăugând 2 lingură de hrean ras pe49 răzâtoarea de sticlă. cu aceleaşi ingrediente. 1 felie deţ elină. 1 felie de ţ elină. 500ml suc de corcoduşe. 2 roşii. 2 3roşii.

pulberile. 100 ml ulei. 1 legătură de verdeţ uri şi 1/4 varzămurată.lmacerat de afine (v. Maceratul de afine se pune în castron. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. CIORBĂ DE CARTOFI CU NAPI MURAŢISe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. verdeţ urile tăiate mărunt.282. folosind aceleaşi ingrediente.2071). 2045).283. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v.5 107 . 3 mere. tăiată fideluţ ă. 1. 2071).CREMĂ DE CARTOFI CU MEREIngrediente: 4 cartofi. se adaugă cartofii şi rădăcinoasele date pe răzătoare.ceapa. (napii se pun la murat odată cu varza. în afară de varzamurată care se înlocuieşte cu napi muraţ i. 5 linguri tărâţ e. în acelaşi butoi. uleiul şi varza murată bine stoarsă în mâini (nu se spalăşi nici nu se ţ ine în apă). 2070).calculând 6 kg de napi la 1 butoi cu o capacitate de 100 l apă). 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 rădăcină de ţ elină. SUPĂ .

verdeţ urile tăiate mărunt şipetalele de trandafir tăiate fideluţ ă. 2072). 1/4 varză dulce.5 l macerat detărâţ e (v. În castron se pune maceratul. se adaugă tărâţ a.CREMĂ DE CARTOFI CU VARZĂIngrediente: 4 cartofi. 2063). mugurii de lucernă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. adăugând în plus 1 .înlocuind 2 linguri pastă de roşii cu 2 linguri pulbere de hribi (v.CREMĂ DE CARTOFI CU PULBERE DE HRIBISe prepară supa .CREMĂ DE CARTOFI CU AROMĂ DE USTUROISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2070).289.uleiul. SUPĂ . 2070). în afară desmântână care se înlocuieşte cu iaurt. uleiul.CEREMĂ DE CARTOFI CU MUGURI DE LUCERNĂIngrediente: 4 cartofi. 2063). 100 ml ulei. se adaugă pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de ardei gras. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. pulberile. 1 legătură deverdeaţ ă. varza şi prazul se mărunţ esc fin. SUPĂ . 2067). folosind aceleaşi ingrediente.Cartofii. 1/2 linguriţ ă pulbere de ardei gras.Cartofii.285. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 varză murată.CREMĂ DE CARTOFI CU AROMĂ DE HREAN50 Se prepară întocmai ca la 285. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile. înmuiată cu 1/2 paharmacerat de tărâţ e (v. 2070). 4 linguri pastă de roşii crude (v. 4 linguride tărâţ e. 2072). pasta de roşii. 2041). 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 5 linguri tărâţ e. 1 linguriţ ă pulberede seminţ e de gogoşari (v. 75 ml ulei.Varza bine stoarsă în 108 . ceapamărunţ ită fin (manual sau mecanic). 1. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.288. 1linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari.286. tărâţ a şi smântâna. folosind aceleaşi ingrediente. adăugându-se 4 .l macerat de pere pădureţ e (v. 1. 1 fir de praz mare. tărâţ a. 5linguri de tărâţ e. 75 ml ulei.se pun în castronul cu macerat. ţ elina şi ceapa (fără coajă). 1 ceapă mare de apă. 2058). SUPĂ . 2041). 1 legătură de verdeaţ ă. folosind aceleaşi ingrediente. SUPĂ . câteva petale roşii de trandafir. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.290.5bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. 2054). se mărunţ esc fin (manual sau mecanic).287. 4 linguri de pastă de roşii crude (v. 1 linguriţ ă pulbere de cătină (v. SUPĂ . pasta de roşii crude. merele (cu coajă). se adaugă cartofii. iar deasupraverdeaţ ă tăiată mărunt. 1 ceaşcă de smântână. se pun în castronul cu macerat.284. 1 legătură de verdeţ uri. 2070). SUPĂ CREMĂ DE CARTOFI CU IAURTSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.cremă întocmai ca la reţ eta precedentă. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari(v. 1 ceapă mare de apă. 1 legătură de verdeaţ uri.2075). SALATĂ DE CARTOFI CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 3 cartofi. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge.5 l macerat de nalbă (v. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt.2 linguri dehrean ras (după gust). 1 morcov mai mare. 200 g muguri fragezi de lucernă.

băgaţ i printre căpăţ âni. folosind aceleaşi ingrediente.291. CastraveteleConţ ine vitaminele A. SALATĂ DE CARTOFI CU NAPI MURAŢISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă..Napii se pun la murat toamna. iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. tărâţ a... se taiefideluţ ă. Este răcoritor. . pulberile. B. uşor hipnotic. odată cu varza. dizolvant al acidului uric şi al uraţ ilor. în acelaşi butoi. C. se amestecă cu ceapa tăiată mărunt.calculând 6 kg de napi la 1 butoi de 100 l apă.uleiul. Magneziu.Oxid de Calciu.Indicat în stări subfebrile. în afară de varzamurată care se înlocuieşte cu napi muraţ i.diuretic. cartofii şi morcovul date pe răzătoare. mucilagii. colici şi iritaţ ii 109 . intoxicaţ ii. depurativ.mâini de zeamă sau moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă).

1 legătură de mărar cu pătrunjel. câteva petalede flori de nalbă roşie. Castraveţ ii se taie în două pe lungime.intestinale. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare. 1 lingură suc de cătină (v. se presară pulberile. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. numai că prazul este înlocuit cu ceapa tăiată julien. 50 ml ulei.8 flori. pulberile. 110 . se aşează în salatieră. Se aleg castraveţ i tineri. Ambele feluri decastraveţ i şi ceapa se taie felioare. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.4 roşii tăiate sferturi. presărate înprealabil pe platou. 1 ceapă mare de apă. mărarul tăiat şi se51 stropesc cu ulei. iar în locul lui se aşează compoziţ ia cu ceapă. numai că se adaugă 3 . cremogen. 2063). cu coaja subţ ire. se taie felioare. CASTRAVEŢI UMPLUŢI CU CEAPĂIngrediente: 5 castraveţ i tineri proaspăt recoltaţ i. Jumătăţ ile de castraveţ i se aşează peun platou. li se scoate miezul (care sefoloseşte la alte preparate culinare). pe lungime. ceapa tăiată mărunt. SALATĂ DE CASTRAVEŢI CU PRAZIngrediente: 5 castraveţ i tineri. 50 ml ulei.296. uleiul (ca la maioneză). 100 ml ulei. 5 mâini de petale roşii din flori de nalbă de grădină.294. SALATĂ DE CASTRAVEŢI COMBINATĂIngrediente: 3 castraveţ i tineri (verzi). 1 ceapă mare de apă. 50 ml ulei. SALATĂ DE CASTRAVEŢI CU CEAPĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. Se decorează cu roşii. uleiul şi sucul de cătină. verdeaţ a tăiate mărunt se şi pasta de roşii se amestecă cu pulberile.Ceapa . 2 linguri de grâugerminat fin mărunţ it şi 2 linguri de tărâţ e. 1 linguriţ ăpulbere seminţ e de gogoşari (v. CASTRAVEŢI UMPLUŢI CU GRÂU GERMINATIngrediente: 5 castraveţ i tineri şi proaspeţ i.2070). 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. Castraveţ ii se taie în două. uleiul şicremogen (cât cuprinde). 3 roşii.favorabil temperamentelorbilioase şi sangvine. SALATĂ DE CASTRAVEŢI CU ROŞIISe prepară ca la reţ eta 292. 2092). 2070). 1 legătură de tarhon cu salvie. 2072). iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiatămărunt şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă.tocate.293. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ăpulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1 legătură dehasmaţ uchi cu cimbru. 1 ceapă mare de apă.292.297. petale roşii de trandafir de la 6 .295. Peste castraveţ i se presară puţ ină verdeaţ ă tăiată mărunt. deasupra unui strat (pus în prealabil) din petalele roşii de nalbă de grădină.Se amestecă tărâţ a. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 fir de praz. 1 legătură de mărar. 2071).Jumătăţ ile de castraveţ i se aşează pe un postament de petale roşii de trandafir. 1 lingură pastă de roşiicrude (v. 1linguriţ ă pulbere seminţ e de roşii (v. se amestecă cuprazul tăiat fideluţ ă. pulberile şi 1/2 din verdeaţ ă. 3 castraveţ i muraţ i. li se scoate miezul (care se foloseşte la alte preparateculinare) şi în locul lui se aşează compoziţ ia cu grâu germinat. 2070).

Deasupra. 1 mânăfrunze fragede de soia sau de tătăneasă. 1 . Castraveţ ii umpluţ i se pun pe un strat de frunzede soia sau de tătăneasă (alese numai fragede). uleiul (pus puţ in câtepuţ in).2 linguri de tărâţ e. 2070). 1 legătură frunze fragede de ţ elină cu hasmaţ uchi.6 castraveţ i proaspeţ i de mărime mijlocie. 200 gciuperci macerate în oţ et (v. ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. 1 ceapă. se presară puţ ină verdeaţ ă tăiată mărunt. pestecastraveţ i. se pun câteva felioare de 111 . 1977). 3/4 linguriţ ă plante condimentare şiaromatice (v.298.Castraveţ ii se pregătesc întocmai ca la reţ eta precedentă. CASTRAVEŢI UMPLUŢI CU CIUPERCIIngrediente: 5 . preparatăîn felul următor: ciupercile bine scurse şi mărunţ ite fin se amestecă cu tărâţ a. puse în prealabil în platou.Deasupra sepresară puţ ină verdeaţ ă fin mărunţ ită. Pe lângă ei. se umplu cu compoziţ ia. pulberile. 100 ml de ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.

compoziţ ia pentru umplut se prepară din rădăcinoase. tărâţ a şi maioneza preparată din: gălbenuş crud. pasta de roşii. 1 legătură deverdeaţ ă. CASTRAVEŢI UMPLUŢI CU GERMENI DE SOIAIngrediente: 5 . Castraveţ ii seprepară ca la 296.2092).304. se amestecă cu ceapa (tăiată mărunt). 1/4 linguriţ ă plante condimentare şi aromatice (v. pătrunjel.303. Castraveţ ii umpluţ ise aşează pe un postament din frunze de lobodă roşie.Deasupra castraveţ ilor se presară verdeaţ a tăiată mărunt. 50 g unt. 2026). CASTRAVEŢI UMPLUŢI CU BRÂNZĂ DE CAPRĂIngrediente: 5 . numai că brânza de capră.3 roşii. CASTRAVEŢI UMPLUŢI PE SOS ALBIngrediente: 350 g smântână. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 1/4 linguriţ ă plante condimentare şi aromatice (v.Castraveţ ii umpluţ i se aşează pe un postament din flori albastre de cicoare. 1 gălbenuş de ou de găină. 2 . 2070). 1 ceapă. puţ ină verdeaţ ă şiceapă tăiată mărunt. seînlocuieşte cu caş de oaie (ras pe răzătoare).2070).2070). 250 g brânză de capră. folosind aceleaşi ingrediente.Pe margine. CASTRAVEŢI UMPLUŢI CU GERMENI DE LINTESe prepară ca la reţ eta precedentă.301. date prin răzătoare. 1 lingură tărâţ e. puse în prealabilîn platou. 150 g germeni de soia (v.6 castraveţ i tineri. 1legătură de verdeaţ ă.300. 100 g frunze de lobodă roşie. muştar. pulberile. 2024). 1 ceapă.305.roşii saugogoşari. 2 112 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.6 castraveţ i foarte tineri. amestecată cu ceapaşi verdeaţ a tăiate mărunt. tăiate fideluţ ă şi puse în prealabil în platou. în afară de germenii de soiacare sunt înlocuiţ i cu germeni de linte (v. 1 lingură de tărâţ e. 300 g rădăcinoase. tărâţ a. în afară de germenii de soia care suntînlocuiţ i cu germeni de lucernă (v. trecută prin sită. folosind aceleaşi ingrediente. pulberile şi untul frecat spumă. 1 linguriţ ă suc de cătină (v. 2029). 1 linguriţ ă de muştar. 1 lingură pastă de roşii. CASTRAVEŢI UMPLUŢI CU CAŞ DE OAIESe prepară ca la reţ eta precedentă. CASTRAVEŢI UMPLUŢI CU LEGUMEIngrediente: 5 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ţ elină. 1legătură verdeţ uri aromate.puţ ină verdeaţ ă.3 roşii.299.6 castraveţ i tineri. 1/4 linguriţ ă plante condimentare şi aromatice (v. tărâţ a. Brânza. Cu această compoziţ ie se umplu castraveţ iicare se aşează pe un postament din petale de flori (de gălbenele sau de păpădie). iar pe margine se52 decorează cu felii de roşii. CASTRAVEŢI UMPLUŢI CU GERMENI DE LUCERNĂSe prepară ca la 302. 1 mână de flori albastre de cicoare. 100 ml ulei.302. morcov. 2 . 1 mână de petale de gălbenele sau de păpădie. se decorează cu felioare de roşii sau de gogoşari. folosind aceleaşi ingrediente. 50 g unt.Compoziţ ia pentru umplut se pregăteşte din soia germinată şi mărunţ ită. pulberile şi untul frecat spumă. 5 linguri de tărâţ e. Castraveţ ii se pregătesc ca la296. 1 ceapă de apă. 2 linguri de orez. ulei şi suculde cătină.Castraveţ ii se pregătesc ca la 296.

CASTRAVEŢI UMPLUŢI. 4 linguri pastă de roşii crude şi 1 . cu cremogenul şi setornă în platou. Peste ei se presarăpetalele de trandafir tăiate fideluţ ă şi mărar tăiat mărunt. 301). folosind aceleaşi ingrediente. CASTRAVEŢI UMPLUŢI PE SOS ROŞUSe prepară sosul ca la reţ eta precedentă. PE SOS GALBENSe prepară sosul alb ca la reţ eta precedentă. adăugând încă 2 linguride cremogen (v. la care se maiadaugă 3 lingură de cremogen şi 3 linguri suc de morcovi. 5 . Deasupra lui se aşează castraveţ ii umpluţ i cu legume (v. Peste sos se aşează castraveţ i umpluţ i cala 305.linguri cremogen.Smântâna se amestecă cu făina de orez (orezul râşnit la maşina de cafea). 2019). folosind aceleaşi ingrediente.307.2 linguri pulbere de măceşe 113 .306. 1 mână de petale roşii detrandafir şi puţ in mărar verde.6 castraveţ i tineri.

1 ceapă. 1 linguriţ ă plante condimentare şi aromatice. 1 legătură de hasmaţ uchi. CIORBĂ DE CASTRAVEŢI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 felie de ţ elină. 1 legătură de verdeaţ ă cu pătrunjel şi mărar. 2071). 1/2 l zeamă de castraveţ i. 2071). 2 gălbenuşuri crude de găină sau 2 linguri de smântână. CIORBĂ DE CASTRAVEŢI CU CEAPĂIngrediente: 3 castraveţ i muraţ i.2058). Zeama de gogonele şi53 maceratul se pun în castron. Peste ei sepresară hasmaţ uchi tăiat mărunt. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. înlocuind 1 castravecior cu 1felioară de sfeclă roşie (dată pe răzătoare).4 castraveciori muraţ i. 1 l macerat de nalbă (v.308. CIORBĂ DE CASTRAVEŢI CU ZARZAVATIngrediente: 3 castraveţ i mai mici. 1 ceapă mare de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile. ceapa tăiată mărunt. 2070).(v.310. se adaugă castraveţ iităiaţ i felioare. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. cala maioneză). 5 linguri cremogen (v. 75 ml ulei.până se obţ ine nuanţ a dorită. 1 ceapă. 2019). 2045). 1/2linguriţ ă pulbere de alge. pulberile şi gălbenuşurile sau smântâna. 2072). se adaugă castraveţ ii tăiaţ i cubuleţ e. 1/2 linguriţ ă plantecondimentare şi aromatice (v. urzicile.313. 7)312. numai că cele 2 gălbenuşuri deouă de găină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1 mână bună frunze de tei (foarte fragede).Cremogenul se înmoaie cu sucul de morcovi. 1linguriţ ă muştar. proaspete şi fragede)Ingrediente: 2 -3 castraveciori mai mici. iar deasupraverdeaţ a tăiată mărunt. 1 mână frunze fragede (luna mai) de tei. 2078).5 l macerat de afine (v. 75 ml ulei. 1 ceapă de apă. 1 pătrunjel mic.309. 2063). Deasupra sosului se aşează castraveţ ii umpluţ i ca la 299.311. 1/2 l zeamă de gogonele murate. CASTRAVEŢI MURAŢI CU SOS DE CREMOGENIngrediente: 3 . 2070).2089). 1 pumn de urzici. cu aceleaşi ingrediente. 1linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. ceapa şi verdeaţ a tăiatemărunt. dacă se taie la 2 .1.Maceratul împreună cu zeama de castraveţ i muraţ i se pun în castron. uleiul. 2042). se adaugă muştarul şi uleiul (puţ in câte puţ in. CIORBĂ DE CASTRAVEŢI CU SFECLĂ ROŞIESe prepară ca la reţ eta precedentă.3 săptămâni celemari. 1 morcov. 1legătură de hasmaţ uchi cu leuştean. 1 pahar suc de morcovi (v. 1 l macerat de coadacalului (v. pulberile 114 . CIORBĂ DE CASTRAVEŢI CU URZICI(Urzicile se consumă de primăvara până toamna târziu. uleiul. pasta de roşii crude şi pulberile. rădăcinoasele date pe răzătoare. se adaugă castraveţ ii tăiaţ i cubuleţ e. ceapa şi verdeţ uriletăiate mărunt. 1/2 linguriţ ă plante condimentare şi aromatice. 2 linguri pastă de roşii crude (v. 1/2 linguriţ ă plante condimentare şi aromatice (v.Maceratul se pune în castron. 1 legătură de fenicul cu hasmaţ uchi. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e deroşii (v. cele mici lăstăresc mereu. cu aceleaşi ingrediente.

315. petalele de flori tăiate fideluţ ă iar pe margini se decorează cu foide salată verde. CASTRAVEŢI CU 115 .4 frunze de salată verde. Pe margini. 350 gsmântână. ceapapeştişori şi deasupra.314.se toarnă în platou. se aşează frunzelede tei tăiate fideluţ ă. CASTRAVEŢI CU SOS ALBIngrediente: 4 castraveţ i proaspeţ i de mărime mijlocie. peste ele se aşează castraveţ ii tăiaţ i felioare. 1 mână de petale roşiide trandafir. în formă de ghirlandă. 2019). 1 lingură cremogen (v. Deasuprase presară verdeaţ ă tăiată mărunt. se toarnă în platou. Smântâna se amestecă cu făina de orez (măcinat în maşinade cafea) şi cremogenul. 2 linguri făină de orez. 1 ceapă de apă. verdeaţ ă tăiată mărunt. se adaugă castraveţ ii şi ceapa tăiată felioare. 1 legătură de hasmaţ uchi. 3 .

CASTRAVEŢI ÎN FLOARE PE SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 25 . uleiul (picătură cu picătură.Smântâna se amestecă cu făina de orez (măcinat în maşina de cafea) şi pulberea (în cazul că54 nu este destul de îngroşată se adaugă puţ in cremogen). păstârnac şi leuştean. 150 ml ulei. au un aspect cu totul deosebit). 1 morcov. pulberile şi tărâţ a (cât cuprinde). ca laorice maioneză).6 linguri de cremogen. 1 legătură frunze fragede de ţ elină. 2072). cu aceleaşi ingrediente.318. se tasează uniform. 2063). 1 lingură de muştar. pulberile şi se toarnă în platou (maioneza trebuie să fie mai îngroşată ca de obicei).MAIONEZĂ DE POSTIngrediente: 25 .5 linguri pastă de roşii crude (v. 1 ceapă. 1 paharmacerat de tărâţ e (v. tărâţ e.316. 2078). 2 . 1 pătrunjel. tăiate fideluţ ă. 4 . apoi se înfig castraveciorii cu floarea în sus.30 castraveţ i mici cu boboc de floare.30 castraveciori mici cu boboc de floare. cu aceleaşi ingrediente. 1 felie de ţ elină. CASTRAVEŢI ÎN FLOARE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. Se decorează cu petale de trandafir. măghiran sau mentă. 2079). 1 linguriţ ă pulbereseminţ e de roşii (v. cu aceleaşi ingrediente. CASTRAVEŢI ÎN FLOARE PE SOS ROŞUIngrediente: 25 . Se aşează în platou. CASTRAVEŢI MURAŢI CU ZARZAVATIngrediente: 4 castraveţ i muraţ i. 1 legătură dehasmaţ uchi cu pătrunjel. 1 legătură de fenicul.320. castraveţ i saugogonele murate) şi castraveţ i proaspeţ i.5 flori. 5 . 2041). în afară de gălbenuşurile de găinăcare se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 250 g smântână.3 linguri făină deorez. câteva frunze şi flori roşii de nalbă degrădină.1 lingură pulbere de măceşe (v. 1 linguriţ ă de pulbere din 116 .IAURTSe prepară ca la reţ eta precedentă. CASTRAVEŢI ÎN FLOARE PE SOS . pâstârnac.Pe suprafaţ a ei se înfig (în picioare) castraveciorii cu bobocii gata să-şi deschidă floarea (pe lângăgustul plăcut. Smântâna sau gălbenuşurile seamestecă cu pasta de roşii. fenicul. Se decorează cu frunze şi flori de nalbă sau frunze deţ elină. petale roşii de trandafir recoltate de la 4 . CASTRAVEŢI PROASPEŢI CU SOS DE CREMOGENSe prepară ca la reţ eta 313.Se aşează în platou. pe suprafaţ a înfigându-se castraveciorii cu floarea în sus.30 castraveţ i în floare. 1 linguriţ ă pulbere seminţ e de gogoşari (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari. tăiate mărunt.319. câteva frunzişoare de măghiran şi mentă. în afară de smântână care esteînlocuită cu iaurt. Sedecorează cu frunze fragede de morcovi. 300 g smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 1 legătură frunze fragede de morcov.Cremogenul se înmoaie cu maceratul.leuştean. până se îngroaşă cât este necesar. 1mână de frunze fragede de tei (ulm sau fag din luna mai). numai că în loc de suc de morcovi sefoloseşte (pentru înmuiatul cremogenului) un pahar de moare (zeamă de varză.317.321. 7). se adaugă muştarul.

tărâţ aşi rădăcinoasele date pe răzătoare. 117 . pulberile. flori de păpădie. Peste ele se toarnăsucul preparat din cremogen.cum ar fi: foi de salată verde. 150ml ulei. petale roşii de trandafir saunalbă de grădină. 4 . 2071). frunze fragede de tătăneasă sau de tei. 1 lingură de muştar. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.5 linguri de cremogen (v. se amestecă cu ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. ulei (picătură cu picătură. flori albe de urzicămoartă ş. 1/2 linguriţ ă plantecondimentare şi aromatice (v. Se aşează pe platou întinse în strat uniform. 2058).Se decorează după fantezia şi priceperea gospodinei cu produsele pe care le are la îndemână.Castraveţ ii se taie cubuleţ e.2019). 2 linguri de tărâţ e.seminţ e de roşii (v.ca la maioneză). flori de gălbenele. flori albastre de cicoare. 1 pahar macerat de nalbă de grădină (v. amestecat cu muştar.5 foi de salată verde. înmuiat cu maceratul. 2070). 4 .

În oxiuroză: 500 g frăguţ e sau căpşuni din flora spontană .tăiate fideluţ ă. remineralizări. 5 linguri cremogen (v. Se pune în cupe (pahare cupicior sau farfurioare de compot). constipaţ ii.5 kg pe zi. se înmoaie cremogenul cu 1/2 l lapte nefiert.323.Deasupra se aşează căpşunile.14 zile) de câte 1 . CĂPŞUNI CU SOS GALBENIngrediente: 600 g căpşuni. Separat. intoxicaţ ie tabagică şi alcoolică.4 albuşuri de ouă de găină. Mangan. C. coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală. 1 linguriţ ă tinctură de muguri deplop negru (v. la urmă.bactericide.câteva petale roşii de trandafir. 400 g smântână dulce.2 linguri de cremogen (v. după care se amestecă cu mierea şi se toarnă în platou. Se decorează după fantezia gospodinei. 118 .1. folosit mult în cosmetică. constipaţ ii. ca să nu se lase). 300 g frişcă bătută fără zahăr. Se spală căpşunile şi se lasă în sita de macaroane să sescurgă bine.327. se pun într-un vas. 1linguriţ ă de miere. sunt indicate în pletoră. B2. seamestecă cu mierea. CĂPŞUNI CU SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 600 g căpşuni. 1 lingură rom. hipertensiune. (6 ore nu se consumă nimic altceva). Calciu. 1 .. CăpşunulConţ ine apă. apoi se toarnăîn platou. numai că în loc de frişcă se adaugă3 .Brom). îndulcite cu puţ inămiere. adăugând 200 g căpşuni. coaja rasă de lămâie sau portocală şi cremogenul. gută. 1 mână petale roşii de trandafir.. Sespală căpşunile la curent de apă şi li se îndepărtează codiţ ele. E.sălbatici -se consumă dimineaţ a.3 linguri făină de orez sau de ovăz. CREMĂ DE CĂPŞUNI CU TĂRÂŢESe prepară ca la reţ eta precedentă. săruri minerale (Fier. Potasiu. tinctura. se decorează cu frunze de flori de nalbă. tăiate fideluţ ă.Este indicat în reumatism cronic degenerativ. CREMĂ DE CĂPŞUNI CU FRIŞCĂIngrediente: 400 g căpşuni. 406). arterioscleroză. romul. bătute spumă tare (fără zahăr).Primăvara se pot face cure exclusive (7 .. vitaminele (B1. Fosfor. câteva frunzişoare de măghiran şi busuioc. Deasupra (în formă de cercuri) sepun căpşunii.55 324. K). seadaugă frişca (cu care se amestecă uşor de jos în sus. folosind aceleaşi ingrediente. 2105). se adaugă mierea. Sulf. 2019). 1 pahar laptenefiert. Se presară cu petale de trandafir. Iod. biliare.Se evită de către presoanele alergice.322. vermifuge (oxiuri). Siliciu.Căpşunile alese bine coapte şi proaspăt recoltate. Separat.acid salicilic. levuloză. reumatism cronic degenerativ. se repetă 5 zile. 1 mână frunze şi flori de nalbă roşie. permis diabeticilor). Natrium. hipertensiune. 2019). iar frişca este înlocuită cu 4 . CREMĂ DE CĂPŞUNI CU SPUMĂ DE ALBUŞSe prepară crema ca la 324. se mărunţ esc fin. obezitate. sau cu vişinemacerate în miere (v.326.5linguri de tărâţ e. 2 linguri de miere. 2 .325.A. astenie de primăvară.tulburări hepatice. se presară verdeaţ a tăiată mărunt şi petalele de trandafir tăiatefideluţ ă. 1 linguriţ ă miere. se prepară sosul desmântână cu făina de orez sau de ovăz.

amare. coaja rasă de la 1/2lămâie sau portocală. numai că cele 3 . 2105). 2 . CREMĂ DE CĂPŞUNI CU CREMOGENIngrediente: 600 g căpşuni. 2019). 2linguri tărâţ e.8 cupe(pahare cu picior). proaspăt recoltate şi spălate.328. se împart în mod egal. 1 lingură de rom. 2 linguri de cireşe negre. în 6 .Căpşunile alese. peste ele se presară câte puţ ină tărâţ e.4 albuşuri de ouă de găină seînlocuiesc cu 20 ouă de prepeliţ ă. de jos în sus. iar albuşurile se bat spumă. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. 406). ca să nu se lase crema). amestecându-se uşor. 1/2 pahar suc de morcovi. bine coapte. macerate în miere (v. 5 linguri de cremogen (v.3 linguri de miere. Se umplu apoi cupele cu sosul decremogen care se prepară astfel: 119 .CREMĂ DE CĂPŞUNI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară crema ca la reţ eta precedentă. (gălbenuşurile se pun în compoziţ ie imediat ce căpşunile au fostmărunţ ite.

(cea mai potrivităperioadă pentru recoltatul cătinei este 20 august 20 septembrie). CĂTINĂ CONSERVATĂ ÎN MIEREIngrediente: 1 kg fructe de cătină albă de râu. tinctura. cu acţ iune puternică antiscorbutică.Fructele (bine spălate la un curent de apă) se scurg. 1 rămurică debusuioc. După ce s-au macerat. se adaugămierea. amestecat cu mierea.cremogenul se înmoaie cu sucul de morcovi (v. 5 l apă.Se aleg căpşunile coapte (nu trecute din copt). În bucătăria fără foc se pot prepara sucuri. creme.329. 1 pahar suc de mere (v.Pot consuma numai paznicii de noapte.Peste ele se pun căpşunile. 300 g coacăze negre. Se înfăşoară borcanulîn hârtie de culoare închisă şi se lasă la macerat 15 . PP). se etichetează şi se păstează lacămară. fructele se scot cupaleta şi se pun în borcan.330. tinctura. Se agită zilnic. se spală şi. iar deasupra se presară frunzele de busuioc tăiate fideluţ ă. se folosesc ca atare (la diferite preparate înbucătăria fără foc). se pun într-un vas de56 sticlă. bine strivite în vas de lemn (cu pisălog tot de lemn). 2092). fără codiţ ă. Mierea. coaja de lămâie rasă şi romul. sau se pune pe gura borcanului o bucată de tifon pliată în două). 1 lingură tinctură miraculoasă I (v. 2102). printre care vitaminele (B1. paste. bine spălate. C. 2081).331. VIN (CIDRU) DE CĂTINĂIngrediente: 1 kg fructe de cătină. se pun în compotieră. 4 kg miere polifloră. în care s-a dizolvat mierea. Se adaugă drojdia de vinşi busuiocul. îngheţ ate etc. 1 linguriţ ă suc de cătină(v. Coacăzele negre sedesprind de pe ciorchine. 2 kg de miere. B2.. 2106). se închid ermetic. astringent şi vermifug. 1 pahar drojdie de vin.Este un tonifiant general. schimburile de noapteşi studenţ ii care au mult de învăţ at în timpul nopţ ii.romul. Se consumă ca medicament. se toarnă 5 l apă caldă (ca apa de vară). Deasupra se pun cireşe macerate în miere (iarna)sau fructe proaspete (vara).. fiind foarteexcitant.. 3 linguri de miere. ceaiuri.Fructele de cătină sunt considerate ca o polivitamină naturală şi pot fi consumate sub diferiteforme. câteva frunze fragede debusuioc. dar nici într-un caz nu se bea după ora 14.Fructele de cătină. COMPOT DE CĂPŞUNI CU COACĂZE NEGREIngrediente: 500 g căpşuni. înlocuind cafeaua naturală. bine scurse. se pune deasupra o foaie de plastic (în care se fixează furtunul sau un dop defermentaţ ie. care s-a transformat 120 . având aspectul de dulceaţ ă. 2 kg miere. se leagă borcanul şi se lasă la macerat 6 săptămâni (la loc întunecos sau se înfăşoarăborcanul în hârtie de culoare închisă). Când s-aoprit din fermentaţ ie se decantează în sticle. Preparateledin cătină sunt mai excitante decât cafeaua naturală şi de aceea (după sfatul cercetătorilorexperimentaţ i)nici un preparat din cătină nu se consumă după ora 14. CătinaFructul de cătină conţ ine numeroase substanţ e.22 de zile (depinde de temperatură). se adaugă 4 kgmiere. 2 linguri de rom. se pun în vas de sticlă. se toarnă sucul de mere dulci.

1/2linguriţ ă scorţ işoară pisată. se etichetează şi se păstrează la loc întunecos şi rece. se astupă sticla ermetic. După 2 săptămâni se amestecă mierea cu apa şiscorţ işoara. se înfăşoară în hârtie albastră şi se pune în bătaia soareluisă stea la macerat 14 zile. 1 l alcool ( 80o).332. peste ele setoarnă alcoolul. LICHIOR DE CĂTINĂIngrediente: 500 g fructe de cătină bine coapte. Într-o sticlă cu gâtul larg. deasupra sepune. de un deget. 500 ml apă. până se dizolvă complet (apa trebuie puţ in încălzită.Este garantat pentru 12 luni. ca apa de vară). se toarnă în sticle. alcool.Se lasă să se răcească. se toarnă în sticle.5 kg miere. agitându-se zilnic. Se consumă ca cel mai puternic vitaminizant. se pun fructele foarte bine spălate. 1.în sirop de cătină. se închid ermetic. cu apă minerală sausifon. se leagă din nou 121 .

Smântâna se amestecă cu cremogenul. 3 . pasta de cătină şi tinctura. Sulf.zaharuri.tonice şi antiinfecţ ioase. Se păstrează în loc întunecos şi rece. 1/2 linguriţ ătinctură din muguri de plop negru (v. apoi mineralele (Calciu. 10 . l-a avut ceapa. fiind un factor de sănătate şi longevitate. mierea. 1 legătură hasmaţ uchi. Se decorează după fantezia gospodinei. CeapaCeapa este cunoscută şi apreciată din cele mai vechi timpuri pentru virtuţ ile sale terapeutice. se amestecă cu pulberile. se filtrează. 2 -3 linguri de miere. 1 lingură tinctură miraculoasă I (v. 2104). tărâţ a.Această legumă este considerată aliment . 2106). Potasiu). 1988) şi puţ ină 122 . NECTAR DE CĂTINĂIngrediente: 1 lingură pastă de cătină (v.335. suc de morcovi.pasta de roşii (în care s-a picurat ulei puţ in câte puţ in.4 linguri pastă de cătină (v.medicament.4 linguri de miere. Pasta de cătină se amestecă cu apa. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. se tasează frumos cu lama cuţ itului umezită. 1 linguriţ ă sucde cătină (v. direct asimilabile. pasta de cătină. Sodiu. 2 . 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari(v. 2065). tinctura şi frişca. 3 linguritărâţ e. tărâţ a.2 linguri pastă decătină (v.333. 1 . Se pune în cupe. Pastaobţ inută se pune pe farfurie. 2019).un loc important în alimentaţ ia şi farmacologia multor popoare.cu plastic sau se pune dop (ca săfie închisă ermetic) şi se lasă încă 14 zile. Pe lângă enzime.. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. CREMĂ DE SMÂNTÂNĂ CU PASTĂ DE CĂTINĂIngrediente: 500 g smântână. CEAPĂ CU PASTĂ DE ROŞIIIngrediente: 2 cepe mari roşii.. C). dar numai până la ora 14. B1. 2063). 2092). 2065). se amestecă cu mierea.336. disulfură de alil şi propil. principii antibiotice. 2072). 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v.15 măsline negre. Se pune înformă de îngheţ ată şi se dă la congelator. 2 linguri tărâţ e. 2070). 1 lingură seminţ e de in. mierea şi tinctura. Fosfor. grăsimi. ÎNGHEŢATĂ CU PASTĂ DE CĂTINĂIngrediente: 3 . se pune în sticlebine închise şi etichetate. 2065). 2104). 4 linguri pastă de roşii crude (v.337. 75 ml ulei. 600 g frişcă. agitând zilnic. 2065). [Îngheţ ata cu miere nu îngheaţ ă complet.57 ceapa conţ ine vitaminele (A. Se strecoară. CREMĂ DE CREMOGEN CU PASTĂ DE CĂTINĂIngrediente: 5 linguri de cremogen.Se consumă cu paiul. B2. 2 linguri pastă de cătină (v. 2 linguri cremogen (v. Se amestecă pasta de cătină cu mierea.Deasupra se presară seminţ e de in. dar este foartesănătoasă în comparaţ ie cu cea preparată din zahăr]. după care se pune încupe..334. 1 linguriţ ă tinctură depropolis (v. 2105). acizi (fosforic şi acetic). 1 lingură miere. 150 ml apă. Dintre produsele naturale vegetale.3 linguri miere. ca la maioneză) şi sucul de cătină.Ceapa se taie cât se poate de mărunt odată cu verdeaţ a. Cremogenul seînmoaie cu sucul de morcovi. se decorează cu jumătăţ ide măsline negre complet desărate (v.

nevralgii dentare. laringită). ascite.diabet. creştere. impotenţ ă. prostatism. furuncule.verdeaţ ă de sezon.oligurii. azotemie. fermentaţ ii intestinale (diaree). adenite. bronşite. ulcere. prevenirea trombozelor. infecţ ii genito . prevenirea senescenţ ei. Pentru uz extern: se foloseşte în abcese. surmenaj fizic şi intelectual.panariţ ii. degerături. pleurezii. congestii cerebrale. astm. pistrui. limfatism. gripă. paraziţ i intestinali. rahitism.urinare. arsuri. negi. afecţ iunirespiratorii (guturai. retenţ ii lichidiene (edeme. ţ iuituri.Ceapa este indicată în astenii. litiază biliară.surditate. pericardite). clororemie. dezechilibrări glandulare.Ceapa fiind cunoscută de mii de ani a fost amănunţ it cercetată şi s-a constatat că dacă esteconsumată crudă în 123 . artritism. înţ epături de viespi. plăgi. hidrofizie. atonie digestivă. migrene.obezitate. deficienţ a schimburilor.reumatism. arterioscleroză. crăpături.

10 . 2092).341. CEAPĂ CU UNTIngrediente: 2 cepe mari de apă. 60O g roşii. Se aşează pe farfurie. CEAPĂ CU ROŞIIIngrediente: 2 cepe mari. Ceapa şi verdeaţ a se taie mărunt.1 legătură de verdeţ uri. 2 cepe mari (roşii). pulberile. 4 . 1linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v.2072). ca hrană vie în bucătăria fără foc este mult mai eficientă întoate afecţ iunile. 2092). 2 linguri tărâţ e. deasupra se aşează felii de roşii. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.Ceapa şi ciupercile se 124 .340. se stropeşte cu suc de cătină şi ulei şi se decorează cu foide salată verde. 1 legătură de mărar cuhasmaţ uchi. iar deasupra se presară petale de trandafir tăiate fideluţ ă. verdeaţ a tăiată mărunt. 75 ml ulei.5 foi de salată verde. câteva petale roşii de trandafir.Ceapa se taie peştişori. 1 legătură frunze fragede de ţ elină şi de ridichi. verdeaţ a tăiată mărunt şi măslinele complet desărate (v.1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 75ml ulei. tărâţ a.Ceapa se taie peştişori. 10 măsline negre şi 2 roşii. 1/2 liguriţ ă pulbere de alge. CEAPĂ CU CIUPERCIIngrediente: 2 cepe mari de apă. se adaugă sucul de cătină. 2092). 1 lingură suc de cătină (v.Ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt se amestecă cu pulberile. se amestecă cu pulberile. 250 g brânză proaspătă de vaci. se ornează cu felioare roşii de ridichisau gogoşari şi verdeţ uri de sezon. pulberile.diferite preparate. 200 g unt. 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. se presarătărâţ a. 250 g ciuperci macerate în suc de cătină (v. aceleaşi ingrediente. uleiul. 2072). 1 . tărâţ a. brânza care a fost binemărunţ ită (trecută prin sită) şi untul spumă. se aşează în salatier. tărâţ a şiuntul frecat spumă. 1 legătură de mărar cuhasmaţ uchi. CEAPĂ CU BRÂNZĂ DE OISe prepară ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. se aşează pe58 salatieră. 2070).338. 150 g măsline. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură de mărar cu tarhon.Se aşează pe farfurie şi se decorează după gust. 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 linguriţ ăsuc de cătină (v. în afară de brânza de vaci care seînlocuieşte cu cea de oi (dată pe răzătoare). 2071). 2070). 1 lingură de tărâţ e. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se tasează cu cuţ itul. 2070). CEAPĂ CU BRÂNZĂ DE VACIIngrediente: 2 cepe mari de apă. 2071). 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. 75 ml ulei. se amestecă cu grâuşorul bine spălat. 1/4 linguriţ ăpulbere din seminţ e de plante aromatice şi condimentare (v.15 măsline negre. 2072). 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.339.2 linguri tărâţ e. CEAPĂ CU MĂSLINEIngrediente. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.342. 150 g grâuşor (untişor).1988). 1/4 linguriţ ăpulbere de negrilică.343. 50 g unt. 1 legătură de ridichi roşii de lună sau 2gogoşari şi 2 linguri tărâţ e. 1 lingură de tărâţ e.

sedecorează cu felioare de ridichi de lună şi verdeaţ ă. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şicondimentare (v. 1988) şi felioare deroşii sau de gogoşari.taie felioare. 450 g pătlăgele galbene. se tasează frumos.344.Pătlăgelele galbene se mărunţ esc fin odată cu ceapa. uleiul. 2070). se amestecă cu pulberile. 2072). iar deaupra sepresară verdeaţ ă tăiată mărunt. verdeaţ a tocatămărunt. se adaugă pulberile. PASTĂ DE CEAPĂ CU PĂTLĂGELE GALBENEIngrediente: 2 cepe mari de apă. pasta de roşii şi tărâţ e (cât cuprinde). 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. PASTĂ DE CEAPĂ CU 125 . 1legătură de frunze fragede de ţ elină şi de ridichi.346. 2063). 1 legătură de ridichi de lună. tărâţ e. Se aşează pa farfurie. tărâţ a şi uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.2 linguri pastă de roşii crude (v. se decorează cu măsline desărate complet (v. 1 . 100 ml ulei.

1 linguriţ ă59 pulbere de seminţ e de gogoşari (v. macerat de mere (v. se stropesc cu oţ et. 1 linguriţ ă pulbere seminţ e de gogoşari (v. 2 linguri pastă de roşii crude (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură deleuştean. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Se amestecă cu pulberea de hribi(care a fost bine înmuiată din timp cu 1/2 pahar macerat de tărâţ e. 1 linguriţ ă pulberede seminţ e de ardei gras (v. 2063). 250 g păstrăvi negri de fag. 3 linguri de oţ et de vin. 150 g spanac. pulberile şi tărâţ e (cât cuprinde). sucul de cătină.La fel se poate prepara pasta de ceapă cu muguri de trifoi roşu sau alb. 1 legătură deleuştean cu cimbru. 2056). 150 ml ulei. 100 ml ulei. 1/4 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. cu condiţ ia să fie foarte fragede. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 100 ml ulei. 2072). uleiul. 2070). Se aşează pe farfurie şi se ornează curidichi de lună şi verdeaţ ă. de ştevie. PASTĂ DE CEAPĂ CU MUGURI DE LUCERNĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2041). 1 legătură de hasmaţ uchi cu mărar. 2067). 131). verdeaţ a tăiată mărunt şi tărâţ e (cât cuprinde). 1 lingurăsuc de cătină (v.se amestecă cu pulberile. 2072). tărâţ e. se acoperă şi se 126 . tărâţ e. 2109). uleiul. 200 g urzici. 1 legătură verdeţ uri. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2 linguri pulbere de hribi (v. 2063). uleiul.Ceapa şi frunzele de tei (alese din cele mai fragede) se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). 2092). iar deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt. bine spălaţ i. 1 lingură suc decătină (v. 2070).350.sucul de cătină. 1 lingură suc de cătină.pasta de roşii. aceleaşi ingrediente. 2 linguripastă de roşii (v. Sedecorează după gust. v. 1988). 2072).URZICIIngrediente: 2 cepe mari.349. verdeaţ a tocată şi tărâţ e (cât cuprinde).348. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. PASTĂ DE CEAPĂ CU PĂSTRĂVI NEGRI DE FAGIngrediente: 2 cepe mari. 100 ml ulei. 2092). frunze de tătăneasă. 2063). de podbal. de fasole. în afară de urzici. 2linguri pastă de roşii crude (v.2070). 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 2063). 2 legături ridichi de lună. cremogen (v. 1/2 pahar suc demorcovi (v.Ceapa şi spanacul se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). de măcriş. se amestecă cu pulberile. sucul de cătină. 2081). 2 gogoşari.La fel se poate prepara pastă de ceapă cu frunze fragede de ulm şi de fag.Păstrăvii aleşi foarte tineri.347.frunze de soia. salvie şi busuioc. PASTĂ DE CEAPĂ CU PULBERE DE HRIBIIngrediente: 2 cepe mari.Ceapa şi urzicile se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). alese din cele maifragede (la începutul primăverii). Sedecorează cu jumătăţ i de măsline şi verdeţ uri de sezon. care seînlocuiesc cu muguri fragezi de lucernă. 2 linguri pastă de roşii (v. 10 măsline negre desărate complet (v. PASTĂ DE CEAPĂ CU FRUNZE DE TEIIngrediente: 200 g frunze fragede de tei (recoltate la începutul lunii mai). tărâţ e.

apoi se amestecă cu nucile măcinate. cresonul şi ţ elina se mărunţ esc fin. 75 ml ulei. 2092).Ceapa. 1 felie de ţ elină. Se aşează pe farfurie şi seornează cu felioare de gogoşari şi verdeţ uri de sezon. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare. tărâţ e. sucul de morcovi.verdeaţ a tăiată mărunt. se amestecă cu pulberile.uleiul. 4 linguri de nuci râşnite. 2legături de ridichi de lună. 2071). verdeaţ a tăiată mărunt şi cremogen (cât cuprinde). uleiul şi tărâţ ea cât cuprinde. 1 linguriţ ă pulberede seminţ e de roşii (v. apoi semărunţ esc (bine scurşi de oţ et) fin odată cu ceapa. PASTĂ DE CEAPĂ CU NUCIIngrediente: 2 cepe mari. 1 legătură de busuioc. salvie. sucul de cătină (v. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 150 g creson de fântână. pasta de roşii.351. mentă. pulberile. 1 lingură suc de cătină.lasă 2 ore. Se 127 .

359.2041). 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de roşii (v.aşează pefarfurie şi se decorează cu ridichi de lună. tărâţ e. folosind aceleaşi ingredientei. Ceapa. 2 . uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 1 legăturăde pătrunjel cu mărar.SOARELUIIngrediente: 2 cepe mari. 1 legătură deverdeţ uri. 1 legătură frunze de pătrunjel cu mărar.care sunt înlocuite cu seminţ e de bostan (decorticate şi măcinate). tărâţ e. se presară cu pulberi. Ceapa şi frunzele de tătăneasă se mărunţ esc fin. 2 linguri făină de orez. 1 lingură suc decătină. 1 morcov. uleiul şitărâţ e cât cuprinde. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de nuci care seînlocuiesc cu alune măcinate.356. 2019).355. numai că în loc de 1 lingură60 de muştar se pun 2 linguri. 3 napi mijlocii. 100 ml ulei. se aşează în platou. suc de cătină şi uleiul (pus picăturăcu picătură. 2092). se amestecă cu varza (care se stoarce bine în mâini (nici într-uncaz nu se spală şi nu se ţ ine în apă) tăiată fideluţ ă.358. CEAPĂ CU SOS DE MUŞTARSe prepară ca la reţ eta precedentă.Se decorează după fantezia gospodinei cu miezul celor 10 nuci şi verdeţ uri de sezon. 75 ml ulei. 2092). 1 pahar cu macerat de tărâţ e (v. 1 lingură suc de cătină (v. sucul decătină (v. PASTĂ DE CEAPĂ CU SEMINŢE DE DOVLEACIngredientele sunt cele folosite la reţ eta precedentă. seamestecă cu seminţ ele de floarea soarelui (decorticate şi măcinate).353. 2070). 4 linguri seminţ e de floarea . 2071). 2071). sosul având un pronunţ at gust de muştar. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 varză murată. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. pulberile. în afară de seminţ ele de floarea soarelui. 150 g frunze fragede de tătăneasă.Ceapa se taie peştişori.3 roşii. 2070). Peste ea se toarnă sosulpreparat din cremogen amestecat cu macerat de tărâţ e. PASTĂ DE CEAPĂ CU ALUNESe prepară ca la reţ eta precedentă. verdeaţ a tăiată mărunt şi tărâţ e (cât cuprinde). 10 nuci.soarelui. ca la maioneză). 2072). Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. 2070). PASTĂ DE CEAPĂ CU FLOAREA . 1/2linguriţ ă pulbere de alge. Se mai adaugă verdeaţ ă tăiată. pulberile. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. în afară de napi. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. muştar. 1 lingură de muştar. Se ornează cu roşii şi verdeaţ ă desezon. 4 linguri de cremogen (v.357. CEAPĂ CU SOS DE SMÂNTÂNĂ IIngrediente: 2 cepe mari. 1 lingură cremogen 128 . 400 g smântână. 100 ml ulei. CEAPĂ CU NAPI ŞI VARZĂ MURATĂIngrediente: 2 cepe mari. care seînlocuiesc cu râşcovi (proaspăt recoltaţ i şi mărunţ iţ i). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.352.napii şi morcovul se mărunţ esc fin.354. CEAPĂ CU SOS DE CREMOGENIngrediente: 2 cepe mari. CEAPĂ CU RÂŞCOVI ŞI VARZĂ MURATĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.

făina de orez (v. 129 . cu aceleaşi ingrediente. 150 g vârfuri de creson.Ceapa se taie felioare. se toarnă sosul de smântână sau 4 gălbenuşuri deouă de găină. 1988). 175 g unt. 2063) sau 20 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. numai că la sosul cu smântână seadaugă 4 linguri pastă de roşii crude (v.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. CEAPĂ UMPLUTĂ CU PASTĂ DE MĂSLINEIngrediente: 6 . 2070). 1/4linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. se aşează în platou. 2017) şi cremogenul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 200 g măsline desărate (v. 2070). CEAPĂ CU SOS DE SMÂNTÂNĂ IISe prepară ca la reţ eta precedentă. 7). iar deasupra se aşează (ca niştecopăcei) vârfurile de creson (de apă). 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.2019).360.361. puse pe rând.8 cepe de apă mai mici.(v.

2072). 1 legătură frunze fragede de ţ elină cu mărar. verdeaţ a tocată. puse. 1/2 pahar macerat de mere (v. 1/2 linguriţ ă pulbere deseminţ e de gogoşari (v. se mărunţ esc. 1 linguriţ ăpulbere de seminţ e de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se amestecă cu pulberile. 2071). 2 linguri oţ et.Cu această compoziţ ie se umplu cepele. 4 . Boabele de soia (germinate) se limpezesc bine.150 gfrunze fragede de tei sau de tătăneasă. 250 g iască galbenă. la care se adaugă 2 linguri pastă de roşii crude (v. şi amestecat cu ulei. suculde cătină şi tărâţ a. 2063). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Ceapa se pregăteşte ca la 361. 1 legătură dehasmaţ uchi. 2026). 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de roşii (v. 150 . Un sfert din aceste mijlocuriscoase de la cepe se taie mărunt. 130 .10 cepe de apă mijlocii. se adaugă uleiul (picăturăcu picătură. în afară de măsline care seînlocuiesc cu caşcaval ras. se amestecă cu iasca fin mărunţ ită. Ceapa umplută se aşează pe un postament de grâuşor(untişor). care se aşează pe un postament de frunze fragede detei tăiate fideluţ ă.362. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. 2070). care a fost pus în prealabil în platou.Păstrăvii aleşi cei mai mici. măslinele binemărunţ ite şi untul frecat spumă. Cu această compoziţ ie se umplu cepele care se aşează pe un postament despanac (pus în prealabil în platou). se curăţ ă. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. se amestecă cu pulberile. li se scoate mijlocul prin partea codiţ ei.Se aleg cepe mijlocii ca mărime. pulberile. bine spălaţ i. 2092).364. puţ ină verdeaţ ă tocată mărunt (odată cu 1/4 demijlocuri scoase din ceapă) şi sosul de cremogen (înmuiat cu macerat sau apă).200 g apă. mijlocii. 1/4 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. lăsându-le numai 2 rânduri de înveliş din afară). verdeaţ a tocată. 2070). cu aceleaşi ingrediente.363.8 cepe mijlocii (de apă). 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. se înfăşoară într-un şervet (răsucindu-l. fragezi. se stropesc cu oţ et. CEAPĂ UMPLUTĂ CU IASCĂ GALBENĂIngrediente: 6 . 2056) sau apă. ca la maioneză). petale roşi i de trandafir recoltate de la 6 flori. 50 ml ulei. în prealabil.(pus puţ in câte puţ in ca la maioneză). CEAPĂ UMPLUTĂ CU PĂSTRĂVI NEGRI DE FAGIngrediente: 6 . se lasă să stea 2 ore.8 cepe de apă. 50 ml ulei. verdeaţ ă. despincâdu-le puţ in (crestate în 4. 150 g păstrăvi negri de fag. 2072).200 g grâuşor (untişor).5 foi de salatăverde. 2070). 1/4 din mijlocurile scoase de la ceapă. 3 frunze varză murată. sescurg bine. 2 linguri de tărâţ e. 3linguri cremogen (v.365. 125 g boabe de soia germinate (v. Ceapa se pregăteşte ca la361. CEAPĂ UMPLUTĂ CU CAŞCAVALSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. pe farfurie. 1 lingură tărâţ e. 1lingură suc de cătină (v. CEAPĂ UMPLUTĂ CU GERMENI DE SOIAIngrediente: 8 . 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 2019). 150 ml ulei. 150 .

folosind aceleaşi 131 .caboabele să se zvânte). se prepară la fel. Odată umplute. 2027). numai că germeniide soia sunt înlocuiţ i cu germeni de fasole (v.366. cepele se punpe un postament de petale roşii de trandafir. iar pemargini se decorează cu foi de salată verde sau alte verdeţ uri de sezon. se amestecă cu tărâţ a şi se râşnesc date prin maşina de râşnit nuci. CEAPĂ UMPLUTĂ CU GERMENI DE FASOLEIngredientele sunt cele enumerate la reţ eta precedentă. Seamestecă cu 1/4 din mijlocurile de ceapă tăiate mărunt odată cu verdeaţ a.367. 365. pulberile. uleiul. varza61 bine stoarsă (nici într-un caz nu se spală şi nici nu se ţ ine în apă) tăiată cât se poate de mărunt. care au fost aşezate în prealabil în platou. Cuaceastă compoziţ ie se umplu cepele care au fost pregătite ca la 361. CEAPĂ UMPLUTĂ CU GERMENI DE LINTESe prepară ca la nr.

2070). vitaminele (B. Cupru. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. materiidulci.370.8 cepe de apă mijlocii. 1 lingură suc de cătină (v. 2092). 200 g frunze fragede (cu tot cu codiţ ă) de nalbăde grădină. SALATĂ DE CICOARE CU CRESON(Frunzele de cicoare fiind amărui.. 150 g creson de fântână.preparată în foarte multe feluri). 2072).Andiva. se spală în mai multe ape. Mangan. tocate mărunt.icter. insuficienţ ă biliară (hepatism.371. 2092). 2029). K. pulberile. CEAPĂ UMPLUTĂ CU GERMENI DE LUCERNĂIngrediente: 6 . Cicoare sălbaticăCicoarea conţ ine: Calciu. se spune: (cicoare sălbatică* sânge pur). litiaze. 1 lingură sucde cătină (v. 50 ml ulei. 2071). ceapa verde şi hasmaţ uchiul. 200 g creson de fântână. Fosfor. 100 ml ulei.369. sau de lămâie. sucul decătină. 2030). Rădăcina cuprinde în plus.Cicoarea sălbatică este indicată în: anorexie.Folosirea cicorii sălbatice este mult recomandată celor care suferă de diabet. 2028).Andiva are proprietăţ i comparabile. Cu acestă compoziţ ie se umple ceapa care se aşează pe un postament de creson (pus înprealabil în platou). infecţ ii urinare. tăiate mărunt odată cu verdeaţ a. SALATĂ DE CICOARE CU FRUNZE DE NALBĂIngrediente: 200 g frunze fragede de cicoare. P). uleiul. dar reduse ca efect. anemie. câteva petale roşiide nalbă de grădină. Potasiu. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 1 legătură frunze fragede deţ elină şi cimbru. astenii. gută. un element amar. apoi se aşează deasupra câteva flori de păpădie. amidon. folosind aceleaşi ingrediente. numai că în loc de soaia se foloseştelinte germinată (v. tărâţ e.. 2070). 1lingură suc de cătină (v. paludism. sucul de cătină şi tărâţ e (câtcuprinde). constipaţ ie. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. câteva flori de păpădie. acizi aminaţ i liberi. piatră (larinichi. 1 legătură de ceapă verde. în afară de germenii delucernă care se înlocuiesc cu germeni de trifoi roşu (v.ingrediente.Se aleg frunze fragede de cicoare şi vârfuri de creson. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. colici hepatici).insulină. la vezică). congestii hepatice şi splenice. C. uleiul. Fier. se amestecă cu pulberile. 1 linguriţ ă pulbere de 132 .Ingrediente: 200 g frunze tinere de cicoare. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. Sodiu. lipide.Pe drept cuvânt. cicoarea de grădină (specie de cicoare care se consumă mult în bucătăria fără foc. atonie gastrică şi digestivă . 1 legătură de frunze fragede de ţ elină şi frunze de păstârnac. protide. CEAPĂ UMPLUTĂ CU GERMENI DE TRIFOI ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă.368. seminţ ele de lucernă germinate se amestecă cu 1/4 din mijlocurilescoase de la ceapă. 50 ml ulei.. hidropizie. se pun însalatieră. descinde din cicoarea sălbatică. ca să poată fi consumate cu plăcere. 100 g seminţ e de lucernă germinate (v. se combină cu alteplante).Ceapa se prepară ca la 361. 2092).1 legătură hasmaţ uchi.

în afară de frunzele de nalbăcare se înlocuiesc cu frunze fragede de tătăneasă. iar deasupra se presară petalede nalbă roşie sau roz. Se amestecă ambele feluri de frunze. sucul de cătină.Frunzele de cicoare se spală (separat) şi se taie în fragmente mai mari. folosind aceleaşi ingrediente. SALATĂ DE CICOARE CU FRUNZE DE TĂTĂNEASĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.372. lacare se adaugă pulberile. 2070). frunzele de nalbă (de62 asemeni bine spălate) se taie fideluţ ă iar codiţ ele. tăiate fideluţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.seminţ e de roşii (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v.373. mărunt. 2071). câteva petale roz de flori denalbă de grădină. verdeţ urile tocate. SALATĂ DE CICOARE 133 . uleiul.

CU GRÂUŞOR (untişor)Se prepară întocmai ca la reţ eta 370, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de creson care seînlocuieşte cu grâuşor; (frunzele de grâuşor se consumă cu tot cu codiţ ă, dar după ce planta aînflorit, nu mai sunt bune pentru consum deoarece sunt toxice).374. SALATĂ DE CICOARE CU PETALE DE TRANDAFIRSe prepară reţ eta ca la 370, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de creson, care este înlocuitcu petale roşii de trandafir.375. SALATĂ DE CICOARE CU FRUNZE DE ULMSe prepară salata ca la 370, aceleaşi ingrediente, în afară de creson care este înlocuit cufrunze de ulm fragede (recoltate la începutul lunii mai). Frunzele de ulm (la nevoie) pot fi înlocuite cufrunze de fag sau de tei, recoltate în cursul lunii mai.376. PASTĂ DE CICOARE CU CEAPĂIngrediente: 100 g frunze fragede de cicoare, 1 ceapă de apă, 200 g unt, 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 10 măslinenegre desărate complet (v. 1988), 1 legătură de hasmaţ uchi cu salvie, tărâţ e. Frunzele bine spălateşi ceapa se mărunţ esc fin (manual sau mecanic), se amestecă cu pulberile, verdeaţ a tocată mărunt,puţ ină tărâţ e şi untul frecat spumă. Această pastă se aşează pe farfurie, se tasează cu lama cuţ itului(puţ in umezită în apă) şi se decorează cu jumătăţ i de măsline şi verdeţ uri de sezon.377. PASTĂ DE CICOARE CU BRÂNZĂIngrediente: 100 g frunze fragede de cicoare, 1 fir de praz, 200 g brânză de vaci proaspătă,100 g unt, tărâţ e, 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 2 gogoşari, 3 - 4 frunze de salatăverde.Frunzele de cicoare (bine spălate) şi prazul se mărunţ esc fin, se amestecă cu pulberile, brânzatrecută prin sită, puţ ină tărâţ e şi untul frecat spumă. Se pune pe farfurie, se tasează şi se decoreazăcu felioare de gogoşari şi foi de salată verde.378. PASTĂ DE CICOARE CU GĂLBENUŞURIIngrediente: 100 g frunze fragade de cicoare, 1 ceapă roşie, 200 g unt, 2 gălbenuşuri de ouă degăină, 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 legătură de hasmaţ uchi, 2ridichi de lună.Se prepară pasta ca la 376, folosind aceleaşi ingrediente, adăugând doar 2 gălbenuşuri crudede ouă de găină şi decorând-o cu ridichi de lună (tăiate felii).379. PASTĂ DE CICOARE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină, care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă.380. PASTĂ DE CICOARE CU URZICIIngrediente: 125 g frunze de cicoare, 100 g urzici, 1 ceapă mare de apă, 1

134

lingură de hrean ras,200 g unt, tărâţ e, 1 legătură frunze de fenicul cu hasmaţ uchi, 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ăpulbere de alge, 2 gogoşari.Frunzele de cicoare împreună cu urzicile (bine spălate) se mărunţ esc fin, odată cu ceapa şi63 verdeaţ a, se amestecă cu pulberile, hreanul (ras pe răzătoarea de sticlă) şi untul frecat spumă. Sedecorează cu felioare de gogoşari şi verdeţ uri de sezon.381. PASTĂ DE CICOARE CU SPANACSe prepară ca la reţ eta precedentă, aceleaşi ingrediente, în afară de urzici care se înlocuiesccu spanac, iar hreanul cu 4 - 5 bulbili (căţ ei) de usturoi pisaţ i fin.382. PASTĂ DE CICOARE CU PĂSTRĂVI NEGRI DE FAGIngrediente: 175 g frunze fragede de cicoare, 1

135

ceapă mare de apă, 2 linguri de cremogen (v.2019), 150 g păstrăvi negri de fag, 150 ml ulei, 2 linguri oţ et, 1 legătură hasmaţ uchi cu leuştean,tărâţ e, 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Păstrăvii negri de fag (recoltaţ i la începutul lunii mai) se aleg din cei mai mici, fragezi, se spală,se stropesc cu oţ et şi se lasă acoperiţ i 2 ore, apoi se mărunţ esc fin. La fel se mărunţ esc frunzele decicoare, ceapa şi verdeaţ a se amestecă cu păstrăvii, pulberile, cremogenul şi uleiul (pus puţ in câtepuţ in ca la maioneză). Dacă pasta nu este suficient de îngroşată, se mai adaugă puţ ină tărâţ e.383. PASTĂ DE CICOARE CU CIUPERCI MACERATESe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de păstrăvii negri defag proaspeţ i care se înlocuiesc cu ciuperci macerate (v. 1977).384. FRUNZE DE CICOARE CU MAIONEZĂ DE POSTIngrediente: 200 g frunze de cicoare, 50 g muguri fragezi de lucernă, 1 fir de praz, 5 linguri decremogen, 1 pahar suc de morcovi, 125 ml ulei, 1 lingură de muştar, 1 lingură suc de cătină, 1legătură frunze fragede de ţ elină, 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Ambele feluri de frunze (cicoare, lucernă), bine spălate, tăiate potrivit de mari, se amestecă cupulberile şi prazul (tăiat fideluţ ă). Separat se amestecă cremogenul (v. 2019) cu sucul de morcovi,usturoiul, sucul de cătină şi uleiul (care se adaugă puţ in câte puţ in ca la orice maioneză). Produselede mai sus se amestecă cu maioneza de post, se pun în platou, iar deasupra se presară frunzele deţ elină tăiate fideluţ ă.385. FRUNZE DE CICOARE CU SOS DE SMÂNTÂNĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de muguriide lucernă care se înlocuiesc cu grunze fragede de tătăneasă sau de grâuşor, iar în locul maionezeide post se pun 400 g smântână, amestecate cu 2 3 linguri de cremogen (v. 2019).386. FLORI DE CICOARE PE SOS ROŞUIngrediente: 100 g flori albastre de cicoare, proaspăt recoltate, 150 frunze de cicoare, 50 g floride gălbenele, 200 g smântână, 100 pastă de roşii crude (v. 2063), 1 lingură pulbere de măceşe (v.2078) sau de căline (v. 2076), 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, tărâţ e.Smântâna se amestecă cu pasta de roşii, pulberile şi puţ ină tărâţ e, se toarnă în platou, iar deasuprase aşează (cât mai estetic) florile albastre de cicoare (care se recoltează cu tot cu ramuri din floraspontană şi se ţ in în vas cu apă până în momentul când florile se desprind de pe ramuri) direct pesos.Pe margini se decorează cu frunze de cicoare tăiate în fragmente mai mari aşezate în formă deghirlandă, iar peste ele, din loc în loc, se pun flori de păpădie

136

sau de gălbenele.387. FLORI DE CICOARE PE SOS GALBENIngrediente: 100 g flori albastre de cicoare, 150 g frunze de cicoare, 1 legătură de hasmaţ uchi,150 ml ulei, 1 lingură suc de cătină (v. 2092), 5 linguri cremogen (v. 2019), 1 pahar suc de morcovi(v. 2081), 1 lingură de muştar, 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulberede plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, tărâţ e, câteva petaleroz de trandafir.Cremogenul se înmoaie cu suc de morcovi, se adaugă sucul de cătină, muştarul, pulberile,puţ ină tărâţ e, apoi uleiul (pus puţ in câte puţ in, ca la maioneză).Se toarnă în platou, peste el se aşează (în ordine, cât mai estetic), florile de cicoare (recoltate64 ca la reţ eta precedentă). Se decorează cu frunze de cicoare amestecată cu hasmaţ uchi, iar deasupralor se presară petalele de trandafir tăiate fideluţ ă.388. FLORI DE CICOARE PE SOS

137

CU IAURTIngrediente: 100 g flori albastre de cicoare, 150 g frunze de cicoare, 100 g frunze de conduraş,150 g iaurt, 100 g smântână, 200 ml lapte nefiert sau suc de morcovi, 5 linguri cremogen (v. 2109),tărâţ e, 50 g flori de păpădie sau petale de nalbă de grădină (roz), 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ ede gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2linguriţ ă pulbere de alge.Cremogenul se înmoaie în lapte sau în sucul de morcovi, se adaugă iaurtul, smântâna,pulberile, se toarnă în platou, iar deasupra se aranjează florile de cicoare (recoltate ca la 386). Pemargini se decorează cu frunze de cicoare (tăiate în fragmente mai mari), amestecate cu frunze deconduraş (tăiate fideluţ ă), iar peste ele se pun (din loc în loc, ca nişte buline) flori de păpădie sau degălbenele. Se pot presăra şi petale de nalbă sau de trandafir tăiate fideluţ ă.389. CIORBĂ CU FRUNZE DE CICOAREIngrediente: 150 g frunze de cicoare, 50 g urzici, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 ceapă, 1 felie deţ elină, 1 legătură de hasmaţ uchi cu leuştean, 75 ml ulei, 500 ml zeamă de varză murată (moare), 1 lmacerat de afine (v. 2045), 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Maceratul şi zeama devarză se pun în castron, se adaugă rădăcinoasele date pe răzătoare, ceapa şi verdeţ urile tăiatemărunt, uleiul, pulberile.390. CIORBĂ DE CICOARE CU VARZĂ MURATĂSe prepară ca la reţ eta precedentă, numai că rădăcinoasele se reduc cantitativ la 1/2,adăugând în schimb 5 - 6 frunze de varză murată, bine stoarse (nici într-un caz nu se spală şi nici nuse ţ ine în apă), tăiate fideluţ ă, apoi se adaugă 1.5 l macerat de mere (v. 2055) şi 2 gălbenuşurifrecate cu 75 ml ulei.Nu se mai adaugă zeamă de varză, frunzele fiind destul de acre.391. CIORBĂ DE CICOARE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, numai că cele 2 gălbenuşuride ouă de găină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă.392. SUPĂ CREMĂ CU FRUNZE DE CICOAREIngrediente: 150 g frunze de cicoare, 150 g frunze de spanac, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 felie deţ elină, 1 felie de sfeclă roşie, 1 fir de praz, 1 legătură de mărar cu tarhon, 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. 2074), 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 200 gsmântână, 2 - 3 linguri de tărâţ e sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină, 1.5 l macerat de napi (v. 2051).Maceratul se pune în castron, se adaugă frunzele de cicoare, spanacul, rădăcinoasele şi prazul,mărunţ ite fin , pulberile, tărâţ a, smântâna sau gălbenuşurile crude), iar deasupra, mărarul şitarhonul tăiate mărunt.393. SUPĂ - CREMĂ DE CICOARE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la

138

reţ eta precedentă, aceleaşi ingrediente, numai că cele 2 gălbenuşuri de ouăde găină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă.394. SUPĂ - CREMĂ DE CICOARE CU NAPISe prepară ca la reţ eta 392, numai că rădăcinoasele se reduc (cantitativ) la jumătate,completând în loc cu 4 - 5 napi mărunţ iţ i. Celelalte produse rămân la fel.395. TORT APERITIV CU FRUNZE DE CICOAREIngrediente: 150 g frunze de cicoare, 300 g unt, 300 g mere, 300 g ţ elină, 300 g grâu germinat,tărâţ e, cremogen, 500 g brânză de vaci, 1 ceapă mare de apă, 1 lingură pulbere de măceşe (v.2078) sau de căline (v. 2076), 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulberede plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 legătură frunzefragede de ţ elină cu tarhon, 2 legături ridichi de lună, 300 g frişcă bătută (fără zahăr), 1 lingurăseminţ e de mac.65

139

Frunzele de cicoare, merele şi grâul germinat (v. 2022) se mărunţ esc fin, se amestecă cupulberile, puţ ină tărâţ e, frunzele de ridichi tăiate mărunt şi 150 g unt frecat spumă. Jumătate dinaceastă cantitate se pune pe tortieră, se tasează, apoi se pune compoziţ ia preparată din brânză,trecută prin sită, amestecată cu ceapă şi ţ elină (fin mărunţ ite) şi 150 g unt frecat spumă; (în cazul încare compoziţ ia nu este suficient de îngroşată, se mai poate adăuga puţ in cremogen). Pestecompoziţ ia cu brânză se pune partea a doua de compoziţ ie, se tasează tortul, se îmbracă cu frişcă,peste care se presară seminţ e de mac, iar pe părţ ile laterale se aşează jumătăţ i de ridichi, dreptornament.396. TORT APERITIV CU CICOARE ŞI GERMENI DE SOIASe prepară întocmai ca la precedenta, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de brânză care seînlocuieşte cu 150 g germeni de soia (v. 2026), se amestecă cu untul frecat spumă, ceapa tăiată finşi 600 g ţ elină dată pe răzătoarea de sticlă. Tortul se dă la rece 2 - 3 ore apoi se serveşte (ca oricetort) tăiat în formă de raze, cu salată verde de sezon.... CireaşaCireaşa conţ ine vitaminele (A, B1, C), apoi mineralele (Fier, Calciu, Fosfor, Clor, Sulf, Magneziu,Potasiu), oligoelemente (Zinc, Cupru, Mangan, Cobalt), zahăr - levuloză - (asimilant de cătrediabetici).Este indicată în pletoră (supraabundenţ a sângelui în organism), arterioscleroză, obezitate,demineralizare, întârzieri de creştere, hepatism, gută, artritism, litiaze (urinare şi biliare), fermentaţ iiintestinale, constipaţ ie, prevenirea îmbătrânirii.O cură de cireşe (1 - 2 zile săptămânal) înlesneşte eliminarea deşeurilor şi a toxinelor dinorganism. Cura se poate face şi cu suc de cireşe.397. CIREŞE PE SOS ALBIngrediente: 600 g cireşe negre (fără sâmburi), 400 g smântână, 1 linguriţ ă de miere, 1 lingurifăină de orez, câteva frunzişoare de măghiran, câteva petale roşii de trandafir. Smântâna proaspătăse amestecă cu făina de orez (orez dat prin maşina de râşnit cafea _ v. 2017), mierea, apoi se toarnăîn platou. Deasupra se aşează cât mai estetic cireşe negre, mari, proaspete şi nelovite. Peste ele sepresară câteva frunzişoare de măghiran sau levănţ ică, iar pe margini se decorează cu petale detrandafir roşii.398. CIREŞE PE SOS ROZSe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, numai că se colorează sosulalb în roz bombon, cu puţ in suc de sfeclă roşie, până se obţ ine nuanţ a dorită.399. CIREŞE PE SOS VERDESe prepară sosul ca la 397, folosind aceleaşi ingrediente, numai că se colorează cu puţ in sucde orz verde (v. 2079).400. CIREŞE PE SOS GALBENIngrediente: 600 g cireşe negre (fără sâmburi), 1 linguriţ ă de miere, pahar suc de morcovi (v.2081), 200 g smântână, 5 linguri de cremogen, câteva frunze de salvie sau busuioc, 150 g creson deapă. Cremogenul (v. 2019) se înmoaie cu sucul de morcovi, se adaugă mirea şi smântâna, apoi

140

setoarnă în platou. Peste el se aranjează (cât mai estetic) cireşe negre sau roşii. Se presară peste elefrunzele de salvie sau busuioc tăiate fideluţ ă, iar pe margini se decorează cu vârfuri de creson.401. CIREŞE PE SOS ROŞUSe prepară sosul ca la reţ eta precedentă, numai că se colorează în roşu (nuanţ a dorită), cu 1 -2 linguri de pulbere de măceşe (v. 2078), de căline (v. 2076) sau de scoruşe (v. 2077).Cireşele trebuie să fie albe sau negre (nu roşii) ca să fie contrast între fructe şi sos.402. CREMĂ DE CIREŞE CU TĂRÂŢEIngrediente: 400 g cireşe albe, 2 linguri miere, 4 linguri frişcă bătută (fără zahăr), 1 linguriţ ătinctură miraculoasă I (v. 2106), coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală, 2 linguri cremogen (v.2019), 100 g cireşe negre sau coacăze.Cireşele fără sâmburi se mărunţ esc la mixer, se amestecă cu mierea, tinctura, coaja de lămâie,66

141

cremogenul şi tărâţ e (cât cuprinde), până se obţ ine consistenţ a dorită. Crema obţ inută se pune încupe sau în farfurioare de compot, deasupra puţ ină frişcă (la fiecare) şi câteva cireşe negre fărăsâmburi sau coacăze.403. CREMĂ DE CIREŞE CU CREMOGENSe prepară sosul ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, numai că se adaugă 1lingură de tărâţ e şi cremogen (cât cuprinde).404. COMPOT DE CIREŞE CU COACĂZE NEGREIngrediente: 500 g cireşe, 200 g coacăze negre, 2 linguri de miere, 1 pahar suc de mere (v.2102), 1 lingură tinctură miraculoasă II (v. 2107), 2 linguri de rom.Cireşele şi coacăzele (bine coapte, proaspăt recoltate), se spală, se pun în compotieră iar pesteele se toarnă sucul de mere amestecat cu mierea şi tinctura.405. SALATĂ DE CIREŞE CU DUDEIngrediente. 600 g cireşe, 250 g dude, 2 linguri miere, 2 linguri de rom, 1 linguriţ ă tinctură depropolis (v. 2104), 4 linguri suc de orz verde (v. 2079), câteva petale roşii de trandafir. Cireşele şidudele (bine coapte, spălate), se pun în salatieră, iar peste ele se toarnă sucul de orz verdeamestecat cu mierea, romul şi tinctura.Deasupra se presară petalele (roşii, roz sau crem) de trandafir.406. CIREŞE CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 4 kg de miere polifloră, 1 kg de cireşe fără sâmburi, 1 rămurică de busuioc.Cireşele se pun în borcan de sticlă, peste ele se toarnă mierea, alături de rămurica de busuioc. Seleagă strâns borcanul şi se înfăşoară în hârtie de culoare închisă. Se lasă 6 săptămâni, agitându-lzilnic, după care se scot fructele (cu ajutorul unei palete) şi se pun în borcan. Au aspect de dulceaţ ă.Se pot folosi ca atare sau la diferite preparate în bucătăria fără foc. Mierea, care s-a transformat însirop de cireşe, se pune în sticle de culoare închisă, deasupra un deget de alcool, se astupă ermetic,se etichetează şi se păstrează la rece şi întuneric. Se foloseşte după dorinţ ă.La fel se prepară afinele, vişinele, scoruşele, călinele, cătina roşie (sau albă de râu).... CiuperciPână în prezent, pe Terra, se cunosc 180 000 de specii de ciuperci (comestibile şi otrăvitoare).Ciupercile se utilizează atât în alimentaţ ie, cât şi în farmacie. Din cele mai vechi timpuri, omula manifestat interes pentru ciupercile comestibile, deoarece a găsit în aceste produse (oferite danatură) alimente cu gust plăcut, hrănitoare şi destul de ieftine. Datorită calităţ ilor deosebite (gust,aromă, valoare nutritivă) pe care le au, ciupercile ocupă un loc tot mai important în grupaalimentelor folosite de om. Dar atenţ ie ! Culegătorul de ciuperci trebuie să cunoască bine ciupercilebune în alimentaţ ie cât şi pe cele otrăvitoare (care au făcut întotdeauna victime). Pentru cei care nule cunosc bine, este recomandabil să utilizeze ciupercile din comerţ (crescătorii speciale) fiind, deasemenea, bogate în substanţ e nutritive.Ciupercile din flora spontană conţ in protide (30 g / 100 g - comparativ cu carnea), apoiminerale (Calciu,

142

Magneziu, Sodiu, Siliciu, Cobalt, Magneziu).Sunt indicate în: anemie, oboseală, demineralizaze, regimuri fără carne etc.407. PASTĂ DE RÂŞCOVI CU CEAPĂIngrediente: 200 g râşcovi (proaspăt recoltaţ i), 1 ceapă mare de apă, 200 g unt, 1 legătură deverdeţ uri aromate, tărâţ e, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ă pulberedin plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 2 gogoşari.Râşcovii (aleşi numai mici şi mijlocii) nu trebuie ţ inuţ i mai mult de 6 ore de la recoltare până laconsum. După ce au fost bine spălaţ i, se mărunţ esc fin, se amestecă cu ceapa tăiată (cât se poatede mărunt), împreună cu verdeţ urile, tărâţ e (cât cuprinde), pulberile şi untul frecat spumă. Seaşează pe farfurie, se tasează cu lama cuţ itului puţ in umezită în apă, se decorează cu felioare degogoşari şi verdeţ uri de sezon.408. PASTĂ DE RÂŞCOVI CONSERVAŢI CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă,

143

folosind aceleaşi ingrediente, în afară de ceapă, care seînlocuieşte cu praz; râşcovii care sunt conservaţ i în slatină se desărează complet (v. 1991).67 409. PASTĂ DE GĂLBIORI CU AROMĂ DE USTUROIIngrediente: 250 g gălbiori proaspeţ i, 2 - 3 linguriţ e de cremogen, tărâţ e, 1 ceapă de apă, 125ml ulei, 4 - 5 bulbili (căţ ei de usturoi) fin pisaţ i, 1/2 pahar suc de mere (v. 2102), 2 linguri oţ et.Gălbiorii (proaspăt recoltaţ i, aleşi numai mici şi mijlocii şi bine spălaţ i), se stropesc cu oţ et, seacoperă şi se lasă să stea 2 ore. Se scurg şi se mărunţ esc fin, odată cu ceapa. Separat, se înmoaiecremogenul cu sucul de mere, se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in ca la maioneză), se amestecă cugălbiorii, ceapa, usturoiul şi tărâţ e (cât cuprinde).Se aşează pe farfurie, se tasează şi se ornează cu verdeţ uri de sezon.410. SALATĂ DE RÂŞCOVI CU RIDICHIIngrediente: 250 g râşcovi proaspeţ i, 150 g ridichi, 1 ceapă mare de apă, 1 legătură pătrunjelcu mărar, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, tărâţ e, 75 ml ulei, 1 lingură sucde cătină (v. 2092). Se aleg râşcovii mici şi mijlocii, se spală bine şi se taie felioare subţ iri, odată cuceapa şi ridichile. Li se adaugă pulberile, puţ ină tărâţ e, uleiul, sucul de cătină şi deasupra se presarăverdeaţ ă tăiată mărunt.411. SALATĂ DE CIUPERCI MACERATEIngrediente: 300 g ciuperci macerate în suc de cătină (v. 2092), 1 ceapă mare de apă, 1legătură de verdeţ uri aromate, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ăpulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 75 ml ulei şitărâţ e. Ciupercile se taie felioare, ceapa se taie julien, se amestecă cu pulberile, tărâţ a şi uleiul.Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.412. SOS CU PULBERE DE CIUPERCIIngrediente: 2 linguri pulbere de ciuperci (v. 2068), 3 linguri de cremogen (v. 2109), 1 paharmacerat de tărâţ e (v. 2041), 1 ceapă mare de apă, 1 legătură de mărar şi pătrunjel, 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v.2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 150 ml ulei, 1 lingură de suc de cătină (v. 2092). Pulberea deciuperci se înmoaie cu puţ in macerat de tărâţ e, se amestecă cu cremogenul (care se înmoaie cumaceratul). Se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in ca la maioneză), ceapa tăiată mărunt, sucul de cătinăşi dacă e nevoie, puţ ină tărâţ e, pentru consistenţ a pastei. Deasupra, verdeaţ a tăiată mărunt.Acest sos se poate folosi în bucătăria fără foc după dorinţ ă, fiind foarte gustos, aromat şihrănitor. 413. SOS CU PULBERE DE HRIBI (MÂNĂTĂRCI)Se prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de pulberea deciuperci de pajişte care se înlocuieşte cu pulbere de hribi.414. SOS CU PĂSTRĂVI DE

144

Separat. 2102). 1 legătură de leuştean cuhasmaţ uchi. varză. se acoperă şi se lasă săstea 2 ore. se amestecă cu pulberile şi ceapa tăiată fin (mărunt). 1/2 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 2 legături de ceapă verde. tărâţ e. 2109) în sucul de mere. tărâţ e. ca lamaioneză). SOS CU PĂSTRVI NEGRI DE FAG ŞI AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta 145 . 2070). 4 linguri de cremogen (v. Deasupra se presară verdeaţ ătăiată mărunt. Se scurg. după care se amestecă cu compoziţ ia de păstrăvi.415. 2074). se înmoaie cremogenul (v. andive etc.FAGIngrediente: 300 g păstrăvi muguri de fag. se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromaticeşi condimentare (v. se stropesc cu oţ et. 1 pahar suc de mere (v. se mărunţ esc fin. Se foloseşte după dorinţ ă cu napi.2109). 3 linguri oţ et de vin.Păstrăvii negri de fag (cei mai tineri) se spală bine. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.

5 lmacerat de nalbă. 2 linguri de cremogen. 2070). 150 g spanac. 2 linguri oţ et de vin. pulberile. la urmă adăugându-se 1 . Rădăcinoasele se pun în castronul cu suc macerat deaguridă (nu înainte de a fi date pe răzătoare). 2071). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v. 1 legătură de verdeţ uri aromate. 2070). 1/2linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. 75 ml ulei.care se înlocuieşte cu mugurii fragezi de lucernă sau de trifoi roşu şi 10 gălbenuşuri de ouă deprepeliţ ă (v. 1.416. 2058). bine spălate) se stropesc cu oţ et şi se lasă acoperite 2ore.418. se adaugă pulberile. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 1 felie de sfeclă roşie.Hribii (aleşi mici şi mijlocii şi proaspăt recoltaţ i). 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v.4 linguri macerat de tărâţ e. 2074). SOS DE PĂSTRĂVI NEGRI DE FAG CU AROMĂ DE HREANSe prepară ca la reţ eta 414.420. 1 felie de ţ elină. 2074). uleiul (bine amestecat cugălbenuşurile). 3 linguride oţ et. folosind aceleaşi ingrediente.419. iar deasupra se presarăverdeaţ ă tăiată mărunt. 1 morcov. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. CIORBĂ DE HRIBI CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta 417.5 bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. se taie felioare. 100 ml ulei. plus 2 linguri de hrean ras perăzătoarea de sticlă. 1 pătrunjel. 1666).5 bulbili (căţ ei)de usturoi bine pisaţ i. numai că la urmă se adaugă4 . folosind aceleaşi ingrediente. 1 ceapă mare deapă. 2 gălbenuşuri de ouă de găină.68 417. se stropesc cu oţ et şise lasă astfel până se pregăteşte zarzavatul. SUPĂ .422. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.CREMĂ DE CIUPERCI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.Ciupercile (culese numai mici şi mijlocii. uleiul şi cele 2 gălbenuşuri crude de ouă de găină. în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină. CIORBĂ DE HRIBI (MÂNĂTĂRCI) CU OUIngrediente: 350 g hribi proaspeţ i.421.Se pun în castronul cu macerat în care se adaugă cremogenul ( înmuiat cu 1 pahar de maceratde nalbă). folosind aceleaşi ingrediente. spanacul şi rădăcinoasele. care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă. SUPĂ .CREMĂ DE CIUPERCI CU SPANACIngrediente: 400 g ciuperci de cultură. se mărunţ esc fin. Se scurg. 146 . CIORBĂ DE HRIBI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.2 linguride hrean (dat pe răzătoarea de sticlă).1 ceapă de apă.precedentă. 1 felie de ţ elină. 1 l macerat denalbă (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 3 . odată cu ceapa. CIORBĂ DE HRIBI CU AROMĂ DE HREANSe prepară ca la reţ eta 417. 1 legătură de leuştean şi pătrunjel. hribii (bine scurşi de oţ et) iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. se spală. în afară de spanac. folosind aceleaşi ingrediente. 500 ml suc de aguridă (v. adăugând în plus 4 .

2 linguri de cremogen. ceapa şi rădăcinoasele semărunţ esc fin la mixer. 1/4 varzăalbă. 1 pătrunjel. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2042).calului (v.5 l macerat de coada . 2067) se pune la înmuiat cu 1/2 pahar de macerat.CREMĂ CU PULBERE DE CIUPERCI DE PAJIŞTESe prepară ca la 147 . iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.CREMĂ CU PULBERE DE HRIBI (MÂNĂTĂRCI)Ingrediente: 2 linguri pulbere de hribi. 1 ceapă mare de apă. Pulbereade hribi (v. 1 felie de ţ elină. 2072). 1 legătură de hasmaţ uchi. 4 linguri tărâţ e.423. Varza.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. uleiul.7). 1. SUPĂ . 1 linguriţ ăpulbere de gogoşari (v. 2070). SUPĂ . tărâţ a. 100 ml ulei. pulbereade hribi înmuiată. 1 morcov.424. se pun în castronul cu macerat în care se adaugă pulberile.

se mai adaugă cremogenul (v. ştevie. 500 g smântână. CIUPERCI PE SOS DE LUCERNĂSe prepară maioneza ca la 426.Două gălbenuşuri crude de ouă de găină se pun în castron. 2legături ridichi de lună. 1 lingură tărâţ e. 2 linguri făină de ovăz.428. în afară de ouăle degăină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. În cazul în care se subţ iază prea mult maioneza. 2048). CIUPERCI CU MAIONEZĂ DIN OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. 1 ceapă mare de apă. 1 legătură de verdeţ uri. păpădie. tărâţ a şi se toarnăîn platou. 2 gălbenuşuri de ouă de găină. amestecate cu pulberile. de asemeni. 4 linguri detărâţ e. numai că varza se înlocuieştecu napi sau cartofi (fin mărunţ iţ i) iar pulberea de hribi cu pulbere de ciuperci de pajişte (v. cât mai estetic. toate tăiate mărunt. macerat (v. pasta de roşii. 1.427. 1 ceapă de apă. 2070).1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. cu condiţ ia să fie foarte fragede şi proaspete. ceapa şi ţ elina se mărunţ esc la mixer. conopida. 1 legătură hasmaţ uchi. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.podbal. 100 ml ulei. CIUPERCI PE SOS ALBIngrediente: 250 . 1 linguriţ ă de muştar. 7). 2063). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. soia. se adaugă ulei(puţ in câte puţ in. se punîn castronul cu macerat. Frunzele de tei se pot înlocui cu frunzefragede de ulm sau fag. CIUPERCI PE SOS MAIONEZĂIngrediente: 250 g ciuperci mici (de cultură).maioneză ca la 426.2070). CIUPERCI PE FRUNZE DE TEISe prepară sosul . iar la urmă se adaugă 100 g lucernă mărunţ ită fin la mixer. Peste ele se punjumătăţ i de ridichi.250 ml ulei. 1978). Peste ea se aşează ciupercile mici. se poate adăugapuţ in cremogen. folosind aceleaşi ingrediente. tărâţ e sau făină de hrişcă.300 g ciuperci. Se adaugă muştarul. 1 felie de ţ elină.. măcriş. de sfeclă. 1 linguriţ ă pulberedin seminţ e de gogoşari (v. SUPĂ CREMĂ DE RÂŞCOVI CU CONOPIDĂIngrediente: 400 g râşcovi. uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. tărâţ a. cicoare ş. 1 mână de petale roşii de 148 . urzici.reţ eta precedentă. Sealeg numai muguri foarte fragezi. 2 linguri pastă de roşii crude (v. până se încorporează întreaga cantitate).69 Râşcovii (aleşi numai mici şi mijlocii). 1/2 linguriţ ă pulbere dealge.426.pulberile iar deasupra verdeaţ ă tăiată mărunt.430. 1 legătură frunzefragede de ţ elină şi mărar. creson. 250 g conopidă. Pe margini se decorează cu ceapă. 2068)425. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. folosind aceleaşi ingrediente.2071). 100 g creson de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.frunze de ridichi şi hasmaţ uchi.a. 2 linguri cremogen. 2072). 2070). 2019) înmuiat. 1 ceapă.5 l macerat de trifoi roşu (v. 2071).429. iar la urmă se adaugă 100 g frunze fragede de tei(recoltate în prima jumătate a lunii mai) fin mărunţ ite. frunze de fasole. se amestecă bine.

mici. ceapa tăiată mărunt. deasupra se aşează ciupercilemici.432. 2063) şi 1 .3 linguri pastă de roşiicrude (v. peste care se presară petale de trandafirtăiate fideluţ ă.433.Smântâna se amestecă cu făina de ovăz. se pun: verdeaţ a. amestecate cu pulberile. CIUPERCI PE SOS ROZSe prepară sosul ca la 430. se toarnă în platou.431. iar la urmă se picură puţ in suc de sfeclă roşie (v. 2078) până se obţ ine nuanţ a de roşu dorit. se aşează ciupercile. CIUPERCI PE SOS ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă. Deasupra lui. 2092). iar pe margini (în formă de ghirlandă). numai că în smântână se adaugă 2 . 2082) până seobţ ine o nuanţ ă frumoasă de roz bombon. macerate în suc de cătină (v.cresonul. 5 149 . procedând încontinuare ca mai sus.trandafir. RÂŞCOVI PE SOS DE CREMOGENIngrediente: 300 g râşcovi proaspeţ i.2 linguri pulbere de măceşe (v.

a. materii azotate.Brom. 1992).linguri cremogen (v. numai că râşcovii conservaţ i în slatină (v.. 2 . Fier. 1 felie de ţ elină.Peste ei se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. 1 ceapă.438. muştarul. A. Poate fi folosit pentru acrit salate. vitaminele C. spălate.300 ml pe zi. 400 g morcovi. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 300 g smântână. 1/2linguriţ ă pulbere de plante 150 . 100 g frunze fragede de nalbă degrădină sau de tătăneasă. grase. 2072). Sucul se ia ca medicament câte 100 . 1 legătură hasmaţ uchi. 436). SUC DE COACĂZĂ AURIE CU MĂGHIRANFructele coapte. sucul de cătină. 2102). 2041). 1 legătură leuştean şihasmaţ uchi. constipaţ ie. 2071). B. 1 pătrunjel. 1 l macerat de tărâţ e (v. apoi Potasiu. RÂŞCOVI PE SOS DE ROŞIIIngrediente: 250 . 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.300 g râşcovi proaspeţ i.3 linguri făină de hrişcă sau de tărâţ e. mici. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 150 ml ulei.435. tărâţ a. 1 pahar suc demorcovi sau de mere (v. se toarnă în platou. inflamaţ ii digestive şi urinare. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. artritism. Ambele produse se dau la extractor. demineralizare. până se încorporeazăîntreaga cantitate). RÂŞCOVI CONSERVAŢI CU SOS DE CREMOGENSe prepară ca la 433. 3 linguri de smântână sau 2 gălbenuşuride ouă de găină. 2019). sosuri ş..Se toarnă în platou. de 2 . SUC DE COACĂZE AURII CU SUC DE MORCOVIIngrediente: 300 g coacăze aurii. extractive. se dau la extractor sau se strivescmanual şi se scurg prin tifon. apoi la prânz şi seara. sucul obţ inut se amestecă cu tinctura şi se bea (împărţ itîn 3 porţ ii) într-o zi.Este indicată în: inapetenţ ă. gută. afecţ iuni febrile. raşi pe răzătoare (v.3 ori. pletoră. 1morcov. Se înmoaie cremogenul cu sucul. Calciu. înbucătăria fără foc. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. ciorbe. 1 lingură suc de cătină. Coacăza aurieconţ ine apă.2063). 2070).Pe margini se decorează cu frunze de nalbă tăiate fideluţ ă.2105). pulberile şi făina de hrişcă. CIORBĂ DE ZARZAVAT CU SUC DE COACĂZE AURIIIngrediente: 500 ml suc de coacăze aurii (v. 1975) se desărează completdacă se pun în cartofi cruzi. 2072). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.. 1 lingură tărâţ e. deasupra se aşează râşcovii propaspeţ i. hepatism. 2070).. 1 linguriţ ămuştar. iar deasupra seaşează râşcovii (cât mai estetic). amestecat cu un vârf de cuţ it depulbere de măghiran. 1 felie de sfeclă roşie. Fosfor.436. dintrecare: o dată dimineaţ a (pe nemâncate) curat sau diluat cu apă. Coacăza aurieI se spune coacăza aurie pentru că este puţ in gălbuie când ajunge la maturitate. 150 g pastă de roşii crude (v. Smântâna se amestecă cu pastade roşii. pulberile. luate direct de pe ciorchine.reumatism. simplu sau combinat cu apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in. 1/2 linguriţ ă tinctură muguri de plop negru (v.437.70 434.

2070).440. 150 ml ulei. 2019). 2071). 2070). 250ml suc de morcovi. câteva petale roşii de flori de nalbă de grădină. 5 linguri de cremogen (v.439. 1 legătură dehasmaţ uchi. carese înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă. CIORBĂ DE SUC DE COACĂZE AURIIŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă.Cremogenul 151 . cu excepţ ia celor 2 gălbenuşuri de ouă de găină. COACĂZE AURII PE SOS DE CREMOGENIngrediente: 200 g coacăze bine coapte. 1 lingură tărâţ e.Se pune în castron sucul şi maceratul.rădăcinoasele date pe răzătoare. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. se adaugă ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.aromatice şi condimentare (v. pulberile şi smântâna sau cele 2 gălbenuşuri de ou. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.

4 linguri de macerat). sestorc (manual sau mecanic). 1 morcov. CIORBĂ DE VARZĂ ALBĂ CU SUC DE COACĂZE ROŞIIIngrediente: 1/4 varză albă. se toarnă în platou. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. extractive. temperament bilios. iar pe suprafaţ ă se pun (în grupuri) coacăzeaurii. citric. 500 ml suc de coacăze roşii (v.441. cremogenul şi uleiul. grase. Poate fi folosit şi la acritul diferitelor preparate.În castron se pune maceratul cu sucul de coacăze roşii. pulberile. rădăcinoasele date pe răzătoare. dispepsii (insuficienţ a sucului gastric). numai că odată cu tărâţ a se adaugă în sos 1 . 1 morcov. icter. 2072). 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 152 . 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. pulberile. se adaugă cremogenul (bine înmuiat cu 3 . 2072). se consumăpur sau diluat cu apă (200 . 2 gălbenuşuri de ouă de găină. varza tăiată fideluţ ăşi frecată bine în mâini (fără a fi stoarsă de suc). 200 ml ulei. înlocuind sucul de cătină. 2019).tartric). 2089). se pune tărâţ a.443. 500 ml suc de coacăze roşii (v.2 linguripulbere de măceşe (v. insuficienţ ă şicongestie hepatică. 1 felie de ţ elină. ceapa şi verdeaţ atăiată mărunt. SUC DE COACĂZE ROŞII CU BUSUIOC ŞI DUDEFructele bine coapte (1 kg coacăze roşii. afecţ iuni febrile. hidropizie. 2070). 1 felie de ţ elină. 1 l macerat denalbă (v. 100 g creson de fântână.2092). pletoră (surplus). de 3 ori). 1 ceapă de apă. 1 pătrunjel.MAIONEZĂIngrediente: 250 300 g coacăze roşii bine coapte. 2071).rădăcinoasele date pe răzătoare. se adaugă castraveţ ii tăiaţ i cubuleţ e. 1 pătrunjel. 300 g dude în pârg) luate de pe ciorchini şi spălate.444. Sucul se amestecă cu 1 vârf de cuţ it pulbere de busuioc. COACĂZE AURII PE SOS ROŞUSe prepară întocmai ca la precedenta. 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.445. 1 ceapă.1 ceapă mare de apă.artritism. pulberile.Ajută în constipaţ ii. gută. vitamina C şi acizi (malic. materii azotate. CIORBĂ DE CASTRAVEŢI CU SUC DE COACĂZE ROŞIIIngrediente: 3 castraveţ i mai mici.se înmoaie cu sucul de morcovi. 1 legătură mărar cu leuştean. COACĂZE ROŞII PE SOS .Este indicată în inapetenţ ă. deasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de nalbă tăiate fideluţ ă. se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in ca lamaioneză). pecingini. 2078) sau de căline (v. 2058).500 ml pe zi. 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de roşii (v. 1 legăturăde leuştean cu hasmaţ uchi. 1 legătură hasmaţ uchi. constipaţ ii. reumatism. inflamaţ ii digestive şi urinare.442. 2 linguri de cremogen (v. 1 l macerat de trifoi roşu. oţ etul în bucătăria fără foc.71 Coacăza roşieCoacăza roşie conţ ine apă.de lămâie. Se pune în castron maceratul cu sucul decoacăze roşii. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. litiază urinară. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2076) care colorează sosul de cremogen întro nuanţ ăplăcută de roşu intens. ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt.

linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. COACĂZE ROŞII PE SOS CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la precedenta.446. 2071). 1/2 linguriţ ă 153 .300 g coacăze roşii bine coapte.Se toarnă în platou (după ce s-au amestecat cu pulberile) iar deasupra se aşează coacăzele (care aufost luate de pe ciorchini) puse în grupuri. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.Gălbenuşurile crude se amestecă bine şi se picură ulei până se încorporează întreaga cantitate. 2070). COACĂZE ROŞII CU SOS MAIONEZĂ DE POSTIngrediente: 250 . Se presară hasmaţ uchiul tăiat mărunt.447. 300 ml suc de ţ elină (v.2086). 5 linguri cremogen. iar pe margini searanjează (în formă de ghirlandă) cresonul. 7). în afară de cele 2 ouă de găină care se înlocuiesc cu 10ouă de prepeliţ ă (v.

tărâţ e. sedecorează cu frunzişoare de melisă şi petale de trandafir tăiate fideluţ ă. 250 g miere. numai că se pun 5 .448. iar pe margini sedecorează cu verdeţ urile tăiate fideluţ ă. 200 g smântână dulce. COACĂZE ROŞII PE SOS ALBIngrediente: 250 . Deasuprasosului. folosind aceleaşi ingrediente. Crema se pune în cupe (pahare cu picior sau farfurioarede compot) şi se ornează cu bobiţ e de coacăze roşii. se aşează în grupuri mici. 2 . peste ea se pun coacăzele roşii îngrupuri mici. până se obţ ine nuanţ a dorită de roz bombon.pulbere de ardei gras (v. tăiate fideluţ ă. coaja rasă de la 1/2 lămâie sauportocală. 2 linguri tărâţ e. aşezate în formă de strugure şi frunzişoarefragede de salvie.450. coaja de lămâie şi tărâţ e (câtcuprinde) până se obţ ine consistenţ a dorită. câtevafrunzişoare fragede de melisă sau busuioc. 3 linguricremogen (v. de busuioc sau mentă. ÎNGHEŢATĂ DE COACĂZE ROŞIIIngrediente: 500 g coacăze roşii bine coapte. Se amestecăsucul cu smântâna. ca la reţ eta precedentă.6 linguri decremogen (v. Cremogenulse înmoaie cu sucul de ţ elină peste care se adaugă tărâţ a.3 linguri de miere. 2078) sau de căline.451. COACĂZE ROŞII PE SOS ROZSe prepară ca la reţ eta precedentă. 300 g frişcă. Deasupra se presară frunzişoare fragede de salvie. Peste ele se presară verdeaţ ă tăiată mărunt iar pemargini se decorează cu frunze de tătăneasă sau de lucernă. 2081) sau de hrişcă. tinctura. 2 linguride rom. tăiate fideluţ ă. tărâţ e. o parte din petalele de trandafirtăiate fideluţ ă.452. 2074). coacăzele. coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală.Cremogenul se înmoaie cu sucul. câteva frunzişoare fragede de salvie. 400 g smântână dulce.453. Se pune în cupe. 2019). 2 linguri de cremogen (v. se adaugă mierea. 2 -3 linguri de miere. numai că sosul de smântână se colorează cu suc de sfeclăroşie (v.câteva frunzişoare de salvie. 2019). 2104). se adaugă 2 linguri de pulbere demăceşe (v. se adaugă cremogenul.maioneză. CREMĂ CU SUC DE COACĂZE ŞI TĂRÂŢEIngrediente: 300 ml suc extras din coacăze roşii bine coapte. 2 linguri făină deovăz (v. COACĂZE ROŞII PE SOS CU PULBERE DE MĂCEŞESe prepară sosul . coaja de lămâie. CREMĂ CU SUC DE COACĂZE ŞI CREMOGENSe prepară ca la precedenta.300 g coacăze roşii bine coapte. pulberile şi se toarnă în platou.454. 1 legătură frunze de fenicul cu frunze fragede de morcov şi păstârnac. mierea şi tărâţ e (cât cuprinde) până se obţ ine consistenţ a dorită. CREMĂ CU SUC DE COACĂZE ŞI SMÂNTÂNĂIngrediente: 150 g suc de coacăze roşii. 1 mănâ de petale roz de trandafiri.Smântâna se amestecă cu făina şi se toarnă în platou. romul. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v.72 449. 2082) care se adaugă puţ in câte puţ in. 1 mână de frunze fragede de tătăneasă. 1 linguriţ ă 154 .1 legătură de mărar cu salvie. care colorează sosul într-o frumoasă nuanţ ă de roşu. 2019).

coaja rasă de la 1/2 de lămâie sau portocală.456. frişca bine bătută (fără zahăr) uşor ca să nu se lase. 1 gălbenuş de ou crud. 250 ml suc de morcovi. Nectarul se bea imediat cu paiul. în afară de gălbenuşul de ouă degăină 155 . Îngheţ atele preparate cu miere nu îngheaţ ă atât de bine ca celepreparate cu zahăr dar sunt mult mai sănătoase pentru organism (zahărul fiind cancerigen). 2105).Toate ingredientele se amestecă bine.455.Coacăzele mărunţ ite (manual sau mecanic) se amestecă bine cu mierea. 1 linguriţ ă de miere. Se toarnă în forma specială pentruîngheţ ată şi se dă la congelator. tinctura. coaja delămâie. 1 lingurăde cremogen. NECTAR DIN COACĂZE ROŞII CU GĂLBENUŞIngrediente: 250 ml suc de coacăze roşii. NECTAR DE COACĂZE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară nectarul din coacăze roşii ca la reţ eta precedentă.tinctură demuguri de plop negru (v.

deasupra se aşează în ordine (cât mai estetic) coacăzele negre. Sodiu.461. 1 rămurică de busuioc. Fosfor.2 gălbenuşuri de ouă de găină. în care raţ ia noastră zilnică este adesea mai săracă. 2 linguri făină de hrişcă (v. pectină). gută.457. Setoarnă în platou. Clor.Cremogenul (v. cu 1 .463.Sunt indicate în: reumatism.460. amestecat cu 1vârf de cuţ it de pulbere de levănţ ică. Sucul obţ inut se consumă imediat. Cojile şi seminţ ele de cocăze se usucă rapidla soare sau în poduri (de casă) cu acoperiş de tablă. 1 legătură de mentă cu busuioc. emulsină. COACĂZE NEGRE PE SOS ROZSe prepară ca la precedenta. 300 ml suc de morcovi. 156 . SUC DE COACĂZE NEGRE CU LEVĂNŢICĂFructele bine coapte se dau la extractor.surmenaj. anghină.După cum se vede. până se obţ ine o nuanţ ă frumoasă de roz bombon. apoi verdeţ urile(tăiate mărunt) şi petalele de nalbă (tăiate fideluţ ă). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 4 kg miere polifloră. Calciu).459.458. COACĂZE ROŞII CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 1 kg de coacăze roşii. folosind aceleaşi ingrediente. 2074). COACĂZE NEGRE PE SOS GALBENIngrediente: 250 . Smântâna se amestecă cu făia şi pulberile. COACĂZE NEGRE PE SOS ALBIngrediente: 250 . etichetat. Deasupra se presară verdeaţ ă şi petale detrandafir tăiate fideluţ ă. 2019) se înmoaie cu sucul de morcov şi cele 2 gălbenuşuri puse pe rând. Maiconţ in: protide. Calciu.Se păstrează în săculeţ de pânză. hepatism. 2078) sau de scoruşe (v. scorbut. artritism. Potasiu.2018) sau de orez (v. mai73 conţ in acizi liberi (malic.462. mai ales alcalinizante(Potasiu.care se înlocuieşte cu 5 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. se toarnă înplatou iar peste ea se pun coacăzele (în grupuri mici). Coacăze negreFructele de coacăze negre sunt cele mai bogate (dintre toate fructele) în vitamina C.2 linguri pulbere de măceşe (v. oboseală generală. 2070).Frunzele sunt de asemeni bogate în vitamina C. 5 . 2017).300 coacăze negre bine coapte.300 g coacăze bine coapte. pentru prepararea ceaiului. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2077). numai că sosul de cremogen se colorează într-o nuanţ ă deroşu. Magneziu. În continuare seprocedează ca la 406 (Cireşe conservate în miere). De asemeni. conţ in o mare bogăţ ie în elemente minerale.. în amestec cu apă. COACĂZE NEGRE PE SOS ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă.. COACĂZE NEGRE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară sosul ca la 461. 7). diaree. 1/2linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 400 g smântână.6 flori roz de nalbă degrădină. 1 mână petale roşii de trandafir. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de cele 2 gălbenuşuri de ouăde găină înlocuiete cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. glucide. 5 linguri cremogen. Magneziu. pigmenţ i antoceanici şi flavonici. câteva frunze de salvie sau levănţ ică. în cămară. numai că odată cu făina se adaugăîn smântână puţ in suc de sfeclă roşie..

CREMĂ DE COACĂZE NEGRE CU CREMOGENSe prepară ca la reţ eta precedentă. COACĂZE NEGRE PE SOS VERDESe prepară sosul ca la 459. coaja rasă de la 1/2 lămâie. numai că se adaugă încompoziţ ie 5 linguri de 157 . până se obţ ine nuanţ a dorită de vernil. folosind aceleaşi ingrediente. 2 .7).tărâţ a. Se înmoaie cremogenul cu sucul de coacăze. 2 linguri rom. Deasupra se presară frunzişoarede măghiran iar peste ele câteva coacăze negre. mierea.3 linguri de miere.466.464. 5 linguri tărâţ e. câtevafrunzişoare de măghiran. folosind aceleaşi ingrediente. CREMĂ DE COACĂZE NEGRE CU TĂRÂŢEIngrediente: 100 ml suc de coacăze negre. se pune în cupe sau farfurioare de compot. numai că se mai adaugă suc de orzverde (v. se adaugă laptele. 2019). 2 linguricremogen (v. 2079). coaja de lămâie. 200 ml lapte nefiert.465.

NECTAR DE COACĂZE NEGRE CU FRĂGUŢEIngrediente: 300 g suc de coacăze negre. folosind aceleaşi ingrediente. 1 gălbenuş crud de ou de găină. 1 lingură miere. 100 g coacăze roşii. 2105).nu trebuie recoltat cresonul 158 .472. 250 gmiere. 100 g zmeură. 2019) şi 2 linguri tărâţ e. deci.. SALATĂ DE COACĂZE NEGRE COMBINATEIngrediente: 100 g coacăze negre. în afară de cele 2 gălbenuşuri carese înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. Arsenic. Cupru.474. 300 g frişcă bătută (fără zahăr). băut cu paiul. Fosfor. Fructele binecoapte se pun în salatieră... vitaminele (C. Se amestecă bine toate produsele şi seconsumă imediat. al intestinului. ÎNGHEŢATĂ DE COACĂZE NEGRE CU ZMEURĂIngrediente: 250 g coacăze bine coapte.Fructele date la mixer se amestecă cu mierea.467.cremogen (v. A. 1 rămurică de busuioc. 7). la om.. 250 g zmeură bine coaptă. NECTAR DE COACĂZE NEGRE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. iar peste ele se toarnă un sirop preparat din: 2 .azotat.3 linguri de miere.medicament este supranumit sănătatea corpului. varza. hreanul. Dar în acest caz. CREMĂ DE COACĂZE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. adăugând 2 gălbenuşuri crude de ouă de găină. mai ales la nivelul ficatului. 100 g dude albe. 1 lingurăcremogen (v. 1/2linguriţ ă tinctură de muguri de plop negru (v. 4 kg miere polifloră.ulei sulfo . Se toarnă în forma specială pentru îngheţ ată şi se dă la congelator. B.. 200 g suc de frăguţ e. E) şi caroten (extract amar).. 150 g zmeură.3 linguri miereamestecată cu 2 linguri de rom şi 2 linguri suc de orz verde (v. numai că se pun în compoziţ ie 175ml suc de morcovi.Astfel.Trebuie atenţ ie la dozare deoarece este greu tolerat de unele stomacuri şi de asemenea poateprovoca fenomene de cistită. aceleaşi produse.469. în afară de gălbenuşul ouluide găină care este înlocuit cu 5 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.471. COMPOT DE COACĂZE COMBINATIngrediente: 200 g coacăze negre. CREMĂ DE COACĂZE CU GĂLBENUŞSe prepară crema ca la 465. al articulaţ iilor. având proprietăţ i comune curidichea neagră. parazitul "duva" ficatului (parazit hepatic). are o acţ iune remarcabilă. Zinc.74 468. 100 g căpşuni sau frăguţ e.473. Mangan. PP.470. se micşorează dozele. COACĂZE NEGRE CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 1 kg coacăze negre. tinctura şi se toarnă peste fructele care au fost puse în compotieră. 2019).Acest aliment . al aparatuluipulmonar. Se procedează încontinuare ca la 406 (cireşe conservate în miere). romul şi frişca (uşor de jos în sus. 2 . Seamestecă sucul cu mierea. ca să nu selase). CresonulCresonul conţ ine Fier. al tegumentului şi frunzelor. 300 ml suc de mere. Atenţ ie la cresonul sălbatic ! -afectat de dejecţ iile oilor poate transmite. Iod. 2079). folosind aceleaşi ingrediente. Calciu. 7).. 2 linguri de rom.

astenii.toate formele de cancer. afecţ iuni ale pielii craniului. litiaze biliare.475. este vermifug. afecţ iuni urinare (retenţ ia urinei). indicat în 159 . SUC DE CRESONCresonul proaspăt recoltat se dă la extractor.150 ml pe zi. pus în puţ ină apăsau supă rece (100 ml dimineaţ a la trezire). care creşte la marginea râurilor şi pâraielor. hidropizie. paraziţ i intestinali.bronşite. pecingine). afecţ iuni pulmonare. limfatism. carestrăbat păşunile râurilor. ulcere.În uz extern: alopecii.din flora spontană. tuberculoză. plăgi atone.litiaze urinare.În uz intern este indicat în inapetenţ e. Se consumă 60 . anemie. reumatism. râie. diabet. scorbut. afecţ iuni hepatice. dermatoze (eczemă.ATENŢIE !Se folosesc în stare proaspătă atât sucul extras cât şi planta.

200 g unt.480. în afară de lucernă care seînlocuieşte cu varză albă dulce tăiată fideluţ ă.În retenţ ia de urină . 2070). 125 g ceapă.pulberile. 1 ceapă mare de apă. 1 legăturăpătrunjel cu leuştean. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 1 legătură de frunze fragede de ţ elină cu leuştean. SALATĂ DE CRESON CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 250 g creson. 476). Toate cele 3 produse se amestecă cu morcovul ras.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 50 ml ulei de migdale dulci sau ulei de măsline(în părţ i egale). SALATĂ DE CRESON CU VARZĂ ALBĂSe prepară salata ca la reţ eta precedentă. 2092).50 ml suc de creson. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge.Cresonul şi lucerna bine spălate se taie fideluţ ă. uleiul. 1 felie de ţ elină. bine stoarsă de moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1.3 linguri de smântână.483. se tasează şi se decorează cufelioare de gogoşari şi verdeaţ ă de sezon. SALATĂ DE CRESON CU NAPI MURAŢISe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 pătrunjel. CIORBĂ DE CRESON CU SUC DE ROŞIIIngrediente: 275 g creson.Cresonul. 150 g muguri fragezi de lucernă.tărâţ a (cât cuprinde) şi untul frecat spumă. 1 legătură tărâţ e. uleiul şi sucul de cătină. iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. tăiată fideluţ ă. se amestecă cu pulberile. Deasupra se presară petale de trandafir tăiatefideluţ ă. în afară de varză murată care seînlocuieşte cu napi muraţ i (v. 1958). 2071). 50 ml ulei. PASTĂ DE CRESON CU RIDICHISe prepară ca la reţ eta precedentă ( v. 2071).Cresonul.484. 1 lingură suc de cătină(v.cură de dezintoxicare şi defrumuseţ e. 1felie de sfeclă roşie. ceapa şi varza se taie fideluţ ă. 2070). aceleaşi ingrediente. tărâţ a.481. seamestecă cu pulberile.477. adăugând 150 g ridichi rase fin.482. 1 morcov. ceapa şi hasmaţ uchiul se taie cât se poate de mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 75 g morcovi. 1 mână de petaleroşii de trandafir. numai că ceapa se înlocuieşte cu praz tăiat fideluţ ă. SALATĂ DE CRESON CU MUGURI DE LUCERNĂIngrediente: 200 g creson. 1958). folosind aceleaşi ingrediente. adăugând în plus 150 g varzămurată. 150 g varză murată (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.478. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de 160 .5 l suc de roşii (v.479. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e deroşii (v. PASTĂ DE CRESON CU VARZĂ MURATĂSe prepară pasta ca la 475. tărâţ e. 1legătură de salvie cu hasmaţ uchi. ceapa se taie julien şi verdeaţ a mărunt. PASTĂ DE CRESON CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2 gălbenuşuri de ouă de găină sau 2 . 1 legătură de hasmaţ uchi. 2074). 1 ceapă mare de apă. Se aşează pe farfurie.75 476. PASTĂ DE CRESON CU CEAPĂIngrediente: 150 g creson. 2070). 2 gogoşari. aceleaşi ingrediente. 2094). 50 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.

gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, câteva flori roşii de nalbăde grădină.Se pune sucul în castron, se adaugă cresonul tăiat fideluţ ă, rădăcinoasele date pe răzătoare,ceapa tăiată mărunt, pulberile şi gălbenuşurile sau smântâna; deasupra se presară verdeaţ ă tăiatămărunt şi petale de flori tăiate fideluţ ă.485. CIORBĂ DE CRESON CU OUĂ DE PRELEIŢĂ ŞI URZICISe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă, numai că cele 2 gălbenuşuri se înlocuiesc cu 10gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă, înlocuind 100 g creson cu 75 100 g urzici tăiate cât se poate demărunt.76

161

486. CIORBĂ DE CRESON CU FRUNZE DE TEIIngrediente: 150 g creson, 125 g frunze fragede de tei (recoltate în prima jumătate a lunii mai),1 l macerat de tărâţ e, 500 ml zeamă de varză (moare_v. 1958), 75 ml ulei, 1 legătură leuştean cuasmaţ uchi, 1 ceapă, 1 morcov, 1 felie de ţ elină, 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1/2 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 2074),câteva petale roz de trandafir sau petale de păpădie.Maceratul (v. 2041) şi zeama de varză (v. 1958) se pun în castron; se adaugă cresonul şifrunzele de tei (fără codiţ e) tăiate fideluţ ă, rădăcinoasele date pe răzătoare, ceapa şi verdeţ uriletăiate mărunt, uleiul, pulberile şi deasupra petale de păpădie sau de trandafir tăiate fideluţ ă.487. CIORBĂ DE CRESON CU MĂCRIŞIngredientele sunt cele de la reţ eta precedentă, se prepară la fel cu deosebirea că în loc defrunze fragede de tei se adaugă frunze de măcriş.488. CIORBĂ DE CRESON CU CASTRAVEŢI MURAŢIIngrediente: 200 g creson, 2 catraveciori muraţ i, 1 ceapă mare de apă, 1 morcov, 1 felie deţ elină, 1 l macerat de mere pădureţ e, 500 ml macerat de nalbă (v. 2058), 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070),1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 75 ml ulei, 1 legătură mărar cu leuştean. Ambele feluri de macerat sepun în castron, se adaugă cresonul tăiat fideluţ ă, castraveţ ii (cubuleţ e), ceapa măruntă,rădăcinoasele date pe răzătoare, pulberile, uleiul, iar deasupra verdeţ urile tăiate fin.489. CIORBĂ DE CRESON CU RIDICHISe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, însă castraveţ ii muraţ i seînlocuiesc cu 150 - 200 g ridichi rase.490. CIORBĂ DE CRESON CU DOVLEACSe prepară ca la 488, cu aceleaşi ingrediente, în afară de castraveţ i care se înlocuiesc cu 150 -200 g dovleac ras, care a fost păstrat în congelator (v. 2011).491. SUPĂ - CREMĂ DE CRESON CU CONOPIDĂIngrediente: 300 g creson, 250 g conopidă, 1 ceapă, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de ţ elină, 1felie de sfeclă roşie, 4 linguri tărâţ e, 100 ml ulei, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 2071),1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1legătură verdeţ uri, câteva petale de nalbă roşie de grădină, 1.5 l macerat de trifoi roşu.Cresonul, conopida, ceapa şi rădăcinoasele se mărunţ esc fin (manual sau mecanic) şi se pun încastronul cu macerat de trifoi roşu (v. 2048); se mai adaugă pulberile, uleiul, tărâţ a, iar deasupra sepresară verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de nalbă tăiate fideluţ ă.492. SUPĂ CREMĂ DE CRESON CU GULLIIngredientele sunt aceleaşi ca la precedenta reţ etă, în afară de conopidă care este înlocuită cugutui; se prepară la fel.493. SUPĂ - CREMĂ DE CRESON CU CARTOFIIngrediente: 300 g

162

creson, 250 g cartofi, 1 ceapă, 2 - 3 frunze de varză dulce, 1 morcov, 1pătrunjel, 1 felie de ţ elină, 4 linguri tărâţ e, 2 gălbenuşuri de ouă de găină, 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2linguriţ ă pulbere de alge, 1 legătură de hasmaţ uchi cu salvie, 3 - 4 linguri smântână, 1.5 l maceratde urzici (v. 2050), 1 mână de petale roşii de trandafir.Maceratul se pune în castron, se adaugă cresonul, cartofii, ceapa şi rădăcinoasele fin mărunţ ite(manual sau mecanic), pulberile, tărâţ a, smântâna sau gălbenuşurile iar deasupra verdeţ urile tăiatemărunt şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă.494. SUPĂ - CREMĂ DE CRESON CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa cremă întocmai ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, numaică cele 2 gălbenuşuri de ouă de gâină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 7).77

163

495. SUPĂ - CREMĂ DE CRESON CU NAPISe prepară ca la 493, aceleaşi ingrediente, în afară de cartofi care se înlocuiesc cu napi. Napiisunt buni de consumat numai atunci când se scot direct din pământ, în octombrie sau martie.496. SUPĂ - CREMĂ DE CRESON CU ŢELINĂ ŞI MIEREIngrediente: 350 g creson, 350 g ţ elină, 350 g mere, 1 linguriţ ă de miere, 1 lingură pulbere demăceşe (v. 2078) sau căline (v. 2076), 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 ceaşcă desmântână, 4 linguri de tărâţ e, 1 legătură mentă cu busuioc, 1.5 l macerat de mere (v. 2056).Maceratul se pune în castron, se adaugă cresonul, ţ elina, merele (cu tot cu coajă) mărunţ itefin, mierea, pulberile, tărâţ a şi smântâna, iar deasupra se presară verdeaţ a tăiată fideluţ ă.497. SUPĂ - CREMĂ DE CRESON CU VARZĂ ALBĂIngrediente: 300 g creson, 250 g varză albă, 2 ardei graşi, 1 morcov, 1 felie de ţ elină, 1 felioarăde sfeclă roşie, 1 ceapă mare de apă, 2 linguri pastă de roşii crude (v. 2063), 100 ml ulei, 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 4 - 5 linguri tărâţ e, 1.5 l macerat de urzici (v. 2050), 1legătură de leuştean cu cimbru, 4 - 5 bulbili (căţ ei de usturoi).Cresonul, varza, ardeiul, ceapa şi rădăcinoasele se mărunţ esc fin (manual sau mecanic); sepun în castronul cu macerat în care se mai adaugă: pasta de roşii, pulberile, tărâţ a, usturoiul pisat şiuleiul iar deasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt.498. SUPĂ - CREMĂ DE CRESON CU VARZĂ ROŞIESe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, numai că varza albă esteînlocuită cu varză roşie, iar în loc de usturoi pisat se adaugă 1 - 2 linguri de hrean ras pe răzătoareade sticlă.499. TORT APERITIV DE CRESON CU ŢELINĂ ŞI PĂSTÂRNAC (I)Ingrediente: 350 g creson, 150 g frunze fragede de fag sau tei (fără codiţ e), 600 g brânză devaci, 350 g unt, 1 legătură hasmaţ uchi cu rosmarin, 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, cremogen (v. 2019), tărâţ e, 550 g ţ elină, 1ceapă, 200 g păstârnac, 2 -3 linguri făină de orez (v. 2017), 1 mână de petale roşii de trandafir sau 1lingură seminţ e de in.Cresonul, frunzele de fag, hasmaţ uchiul, rosmarinul şi ceapa se mărunţ esc fin (manual saumecanic); se amestecă cu pulberile, cremogen (cât cuprinde), 1 lingură de cremogen şi 150 g untfrecat spumă. Separat, ţ elina şi păstârnacul se mărunţ esc fin, se amestecă cu brânza de vaciproaspătă care a fost dată prin sită, făina de orez, cremogenul (cât cuprinde) şi 200 g unt frecatspumă.O jumătate din compoziţ ia cu ţ elină se pune pe tortieră şi se tasează frumos; se adaugăcompoziţ ia cu creson, apoi partea a doua de compoziţ ie cu ţ elină. Se

164

tasează uniform pe întreagasuprafaţ ă, iar deasupra se presară petale de trandafir tăiate fideluţ ă sau seminţ e de in. Se dă la rece2 - 3 ore, se serveşte tăiat în formă de raze ca orice tort, cu salată verde de sezon sau salată deroşii.500. TORT APERITIV DE CRESON CU ŢELINĂ ŞI PĂSTÂRNAC IISe prepară întocmai ca la precedenta, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de brânza de vaci,care se înlocuieşte cu caş de capră, ras pe răzătoarea de sticlă sau trecut prin maşina de tocat cusită deasă..501. TORT APERITIV DE CRESON CU RIDICHISe prepară ca al 499, cu aceleaşi ingrediente, în afară de ţ elină care se înlocuieşte cu aceeaşicantitate de ridichi mărunţ ite fin.502. TORT CU CRESON ŞI MORCOVIIngrediente: 350 g creson, 150 g frunze fragede de fag sau tei (fără codiţ e, recoltate în primajumătate a lunii mai), 3 linguri rom, coaja rasă de la o lămâie

165

sau portocală, 1 linguriţ ă tinctură depropolis (v. 2104), 1 lingură pulbere de măceşe (v. 2078) sau de scoruşe (v. 2077), 600 g unt, 178 lingură seminţ e de mac, cremogen (v. 2019), tărâţ e sau făină de hrişcă (v. 2018), 4 gălbenuşuri deouă de găină, 1 vârf de cuţ it pulbere de scorţ işoară, 1 legătură de mentă cu busuioc şi rosmarin,miere, 650 g morcov.Cresonul, frunzele de fag, menta, busuiocul şi rosmarinul se mărunţ esc fin (manual saumecanic), se amestecă cu romul, o parte din coaja de lămâie, tărâţ e (cât cuprinde), puţ ină miere(după gust) şi 150 g unt frecat spumă.Separat, morcovul (bine mărunţ it) se amestecă cu gălbenuşurile, tinctura, pulberea descorţ işoară, coaja de lămâie, pulberea de măceşe, puţ ină miere (după gust), cremogen (cât)cuprinde şi 250 g unt frecat spumă.Se pune pe tortieră jumătate din compoziţ ia cu morcovi, se tasează, se aşează apoi compoziţ iacu creson iar deasupra partea a doua din compoziţ ia cu morcovi.Se îmbracă cu cremă de unt, peste care se presară seminţ ele de mac, in, anason sau fenicul.Se dă la rece 2 - 3 ore ca să se întărească untul; se serveşte tăiat în formă de raze.503. TORT CU OUĂ DE PREPELIŢĂAceleaşi ingrediente, aceleaşi mod de preparare, în afară de cele 4 ouă de găină care seînlocuiesc cu 20 de ouă de prepeliţ ă.504. TORT CU CRESON CONSERVAT ÎN MIERESe poate pregăti în cursul iernii cu creson conservat în miere ( ca la reţ eta de mai jos ), binescurs de siropul din el şi amestecat cu aceleaşi ingrediente de mai sus. Compoziţ ia cu morcovi seprepară la fel ca la aceeaşi reţ etă.505. CRESON CONSERVAT ÎN MIEREIngrediente: 1 kg creson de fântână, 4 kg miere polifloră, 1 rămurică de busuioc.Cresonul se taie fideluţ ă, se pune în borcan de sticlă odată cu busuiocul şi se toarnă miereapeste el. Se leagă borcanul strâns la gură, se înfăşoară în hârtie de culoare închisă şi se lasă să steaastfel 6 săptămâni, agitându-l zilnic. Când a expirat acest termen se scoate cresonul cu ajutorul uneipalete şi se pune întrun borcan potrivit ca mărime.Se poate servi ca dulceaţ ă sau pentru diferite preparate, se poate folosi ca ornament, caumplutură la torturi preparate ca la reţ eta precedentă ş. a.Mierea, care s-a transformat în sirop de creson, se poate folosi la diferite preparate dulci,lichioruri, nectaruri, compoturi etc; după ce s-a scos cresonul, se toarnă în sticle, deasupra se puneun deget de alcool sau rom, se închid ermetic, se etichetează şi se păstrează în loc întunecos şi rece.506. CREMĂ DE CRESON CU GERMENI DE SOIAIngrediente: 150 g creson macerat în miere (v. 505), 100 g germeni de soia (v. 2026), 5linguriţ e de cremogen (v. 2019), 300 g suc de mere dulci, 1/2 linguriţ ă tinctură de propolis (v. 2104),1 linguriţ ă de rom, coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală, 1 lingură de tărâţ e, 2 ouă de găină, 2linguri vişine conservate în miere - iarna (v. 406), vişine proaspete vara.Germenii de soia se limpezesc în 2 - 3

166

ape, se pun într-un şervet gros de bucătărie, seînfăşoară de câteva ori ca să se zvânte boabele, apoi se amestecă cu puţ ină tărâţ e sau făină dehrişcă şi se râşnesc prin râşniţ a de măcinat nuci.Se amestecă cresonul cu sucul de mere (v. 2102), cele 2 gălbenuşuri de ouă de găină,cremogenul, romul, tinctura, coaja de lămâie şi tărâţ e, cât cuprinde. Se potriveşte de dulce cu puţ inămiere după gust.Crema obţ inută se pune în cupe sau în farfurioare de compot, deasupra se pune puţ in albuş(care a fost bătut spumă tare fără zahăr) iar peste el se aşează câte 3 - 4 vişine.507. CREMĂ DE CRESON CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară în acelaşi fel ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de cele2 ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. 7).... Dovlecel şi dovleac

167

turcescSe cunosc numeroase specii şi varietăţ i de dovleac, cărora li se mai spune şi bostan (v. bostan- dovleac). Conţ ine aceleaşi elemente şi este eficient în aceleaşi afecţ iuni şi preparate culinare.79 Dovleacul sau bostanul turcesc are coaja cenuşie şi se foloseşte mult în alimentaţ ie sub diferiteforme (preparatele din dovleac se prepară fără sare).Dovlecelul se poate consuma crud, întreg sau ras, în amestec cu alte produse crude, aşa cumreiese din reţ etele descrise mai jos.508. PASTĂ DE DOVLECEL CU SALVIEIngrediente: 350 g dovlecei foarte tineri, 200 g unt, 1 ceapă mare de apă, 1 legătură de salviecu hasmaţ uchi, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/4 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, câteva petale de trandafir roşii,tărâţ e.Se aleg dovleceii cei mai fragezi, se dau pe răzătoare, ceapa se taie mărunt odată cu verdeaţ a,se amestecă cu dovleceii raşi la care se adaugă pulberile, tărâţ e (cât cuprinde) şi untul frecatspumă. Pasta obţ inută se pune pe farfurie, se tasează şi se decorează cu frunzele fragede de salvieşi petale de trandafir tăiate fideluţ ă.509. PASTĂ DE DOVLECEI CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, numai că i se mai adaugă încompoziţ ie 2 - 3 bulbili (căţ ei) de usturoi, fin pisaţ i.510. PASTĂ DE DOVLECEI CU AROMĂ DE HREANSe prepară ca la reţ eta 508, folosind aceleaşi ingrediente, numai că se adaugă o lingură dehrean ras amestecat cu puţ ină sfeclă roşie (pentru culoare).511. PASTĂ DE DOVLECEI CU GĂLBENUŞURIIngrediente: 350 g dovlecei tineri, 200 g unt, 1 ceapă de apă, 1 legătură de mentă cu busuioc,2 gălbenuşuri de ouă de găină, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 2071, 1/2 linguriţ ă pulberede plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 legătură de frunzefragede de ţ elină, tărâţ e.Se aleg dovleceii cărora abia le-a căzut floarea, se dau pe răzătoare, se amestecă cu ceapatăiată mărunt odată cu verdeaţ a, gălbenuşurile, tărâţ e (cât cuprinde), pulberile şi untul frecatspumă. Se aşează pe farfurie, se tasează şi se ornează după gust.512. PASTĂ DE DOVLECEI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de cele 2gălbenuşuri de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă ( v. 7).513. PASTĂ DE DOVLECEI CU BRÂNZĂIngrediente: 350 g dovlecei tineri, 100 g unt, 150 g brânză proaspătă de vaci, 1 linguriţ ă boiadulce de ardei, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 2071), 1/4 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, tărâţ e, 1 fir de praz, 1 legătură depătrunjel cu mărar, 1 gogoşar.Dovleceii se dau pe răzătoare, se amestecă cu prazul tăiat fideluţ ă, brânza trecută prin sită,pulberile, verdeaţ a tăiată mărunt şi untul

168

frecat spumă. Se aşează pe farfurie, se tasează şi sedecorează cu felioare de gogoşari şi verdeaţ ă de sezon.514. CIORBĂ DE DOVLECEI CU VARZĂIngrediente: 250 g dovlecei tineri, 1 ceapă, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de ţ elină, 1 felie desfeclă roşie, 2 - 3 frunze de varză albă, 1.5 l suc de roşii (v. 2094), 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. 2072), 1 legătură de leuştean cu pătrunjel, 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 2 gălbenuşuride ouă de găină sau 3 linguri de smântână.Se pune sucul de roşii în castron, se adaugă dovleceii şi rădăcinoasele date pe răzătoare,ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt, pulberile, varza tăiată fideluţ ă, gălbenuşurile crude sau smântâna.515. CIORBĂ DE DOVLECEI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de cele

169

2gălbenuşuri care sunt înlocuite cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 7).516. CIORBĂ DE DOVLECEI CU SPANAC80 Ingrediente: 250 g dovlecei tineri, 1 ceapă, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de ţ elină, 100 gspanac, 1/2 l suc de coacăze, roşii (v. 2089), 1 l macerat de tărâţ e (v. 2041), 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070),1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 75 ml ulei, 1 legătură mărar cu tarhon. Se pune în castron maceratulcu sucul, în care se adaugă dovlecelul şi rădăcinoasele date pe răzătoare, spanacul tăiat fideluţ ă,ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt, pulberile şi uleiul.517. CIORBĂ DE DOVLECEI CU SUC DE AGURIDĂIngrediente: 250 g dovlecei, 1 1 ceapă, 1 ardei gras, câteva frunze de ştevie, 3 -4 roşii, 1legătură de hasmaţ uchi, 1 l macerat de urzici, 500 ml suc de aguridă (v. 1666), 1 linguriţ ă pulberedin seminţ e de roşii (v. 2071), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070),1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 75 ml ulei.Dovleceii se dau pe răzătoare, se pun în castronul cu macerat şi suc, se mai adaugă ardeiulgras, roşiile, ştevia şi verdeaţ a tăiată mărunt, pulberile şi uleiul.518. CIORBĂ DE DOVLECEI CU GULIOAREIngrediente: 200 g dovlecei tineri, 350 gulioare, 1 fir de praz, 1 ardei gras, 3 roşii, 1 felie deţ elină, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 legătură de verdeţ uri, 75 mlulei, 1/2 l macerat de mere pădureţ e (v. 2053). Dovleceii, gulioarele şi ţ elina se dau pe răzătoare şise pun în castronul cu macerat; se mai adaugă prazul şi ardeiul gras tăiat fideluţ ă, roşiile şi verdeaţ atăiate mărunt, pulberile şi uleiul.519. SUPĂ - CREMĂ DE DOVLECEI CU MĂCRIŞIngrediente: 300 g dovlecei tineri, 250 g măcriş, 1 ceapă, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 legătură depătrunjel cu mărar şi tarhon, 2 gălbenuşuri sau 2 linguri de smântână, 1.5 l macerat de trifoi roşu (v.2048), 3 - 4 linguri tărâţ e, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. 2074), 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Maceratul sepune în castron; se daugă dovleceii, măcrişul, ceapa şi rădăcinoasele fin mărunţ ite (manual saumecanic), pulberile, tărâţ a, gălbenuşurile sau smântână, iar deasupra verdeaţ ă tăiată mărunt.520. SUPĂ CREMĂ DE DOVLECEI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, în afară de cele două gălbenuşuride ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 7).521. SUPĂ - CREMĂ DE DOVLECEI CU URZICISe prepară ca la reţ eta 519, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de măcriş care seînlocuieşte cu urzici, iar oul sau smântâna, cu 100 ml ulei.522. SUPĂ - CREMĂ DE DOVLECEI CU MUGURI DE

170

LUCERNĂSe prepară supa - cremă ca la reţ eta 519, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de măcriş carese înlocuieşte cu muguri de lucernă.La fel se poate prepara o supă - cremă gustoasă din muguri fragezi şi flori de trifoi roşu, alb, defrunze fragede de tătăneasă, de frunze fragede de patlagină, de podbal ş.a.523. SUPĂ - CREMĂ DE DOVLECEI CU ŢELINĂIngrediente: 300 g dovlecei tineri, 250 g ţ elină, 1 fir de praz, 1 ardei gras, 2 - 3 roşii, 1 legăturăde leuştean cu pătrunjel, 200 g smântână, 3 4 linguri de tărâţ e, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ăpulbere de alge, 1.5 l macerat de nalbă (v. 2058).Maceratul se pune în castron; se adaugă dovleceii, ţ elina, prazul, ardeiul gras, roşiile finmărunţ ite (manual sau

171

SUPĂ . 1. 4.mecanic).4 linguri de tărâţ e. nuanţ a dorită. 1 legătură de salvie.cremă ca la reţ eta 522. iar deasupra se presară petale roşii detrandafir tăiate fideluţ ă.5 l macerat de mere pădureţ e (v. Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. peste ea se toarnă sosul preparat din smântână. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.2 linguri de hrean ras pe răzătoarea de sticlă. 75 ml ulei. Se prepară ca la523.2071).525. 3. încompoziţ ie se adaugă 10 gălbenuşuri de 172 . numai că i se mai81 adaugă 1 . folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. DOVLECEI CU SOS DE ROŞIIIngrediente: 400 g dovlecei. numai că se maiadaugă 3 . sos care se colorează în vernil (nuanţ a dorită) adăugândpuţ in suc de orz verde (v. Deasupra se presară odată cu verdeaţ a tăiată mărunt şi câteva petale roşii de trandafir tăiatefideluţ ă.CREMĂ DE DOVLECEI CU ŢELINĂ ŞI MEREIngrediente: 250 g dovlecei fragezi. 300 g smântână. numai că în loc de cele smântână. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. la care se adaugă pulberile şi tărâţ a. tărâţ a şi smântâna. 200 g mere.4 bulbili (căţ ei) de usturoi. făina de ovăz (şi dacă este prea îngroşată se adaugă puţ in macerat de tărâţ e sau laptenefiert). 1 ceapă mare de apă. 2082). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2063).524. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. DOVLECEI CU SOS ROZ BOMBONSe prepară ca la reţ eta precedentă. DOVLECEI CU SOS VERNILSe prepară ca şi dovleceii cu sos alb. în afară de pasta de roşiicare se înlocuieşte cu smântâna (în total 450 g). 3 . 1 ceapă mare de apă.531. 2070). mentă şi măghiran. 150 g pastă de roşii crude(v.529. numai că sosul se coloreazăîn roz bombon.CREMĂ DE DOVLECEI CU AROMĂ DE HREANSe prepară supa .SUPĂ . cu puţ in suc de sfeclă roşie (v.528 DOVLECEL CU SOS ALBSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2 linguri făină de ovăz sau de hrişcă.526.5 linguri macerat de tărâţ e (v. pasta de roşiicrudă.CREMĂ DE DOVLECEI CU AROMĂ DE USTUROISe prepară supa ca la reţ eta precedentă.2017). Se punecompoziţ ia pe platou în strat subţ ire. SUPĂ . 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 2041). folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. adăugând şi mere mărunţ ite fin (cu tot cu coajă). 2070). se amestecă ambele produse.527. 200 g ţ elină.Dovleceii (aleşi foarte tineri) se dau pe răzătoare sau se taie felioare subţ iri (după gust). pulberile. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2079). ceapase taie mărunt. 2072). fin pisaţ i. 1 legătură de mentă cu busuioc. 1 ceapă.4 linguri tărâţ e. iar făina de ovăz se înlocuieşte cu făină de orez (v.530. 2053). iar deasupra se presară câtevafrunzuliţ e de măghiran sau salvie tăiate fideluţ ă. DOVLECEI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta 527. folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. 2 linguri de tărâţ e.

1 lingură suc de cătină (v. iar pemargine se 173 . 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 fir de praz. în strat uniform. 1 lingură muştar.ouă de prepeliţ ă (v. 2 linguri tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 3 . Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.532. 1 legătură frunze fragede deţ elină şi fenicul. sucul de cătină şiuleiul (pus puţ in câte puţ in.4 roşii. 250 . 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. ca la maioneză). 2072). Peste el se toarnă sosul -maioneză care se prepară din: gălbenuşurile de găină amestecate cu muştarul. prazul tăiatfideluţ ă odată cu ardeiul gras şi se aşează pe platou. 1 ardei gras. se amestecă cu pulberile. 1 legătură deverdeţ uri.Dovleceii se rad sau se taie felioare (după dorinţ ă).300 mlulei. 7). 2092). DOVLECEI CU SOS MAIONEZĂIngrediente: 400 g dovlecei tineri. 2070).

se amestecă cu ceapa tăiată mărunt. 75 ml ulei.6 dovlecei .2 linguri pulbere de măceşe (v. 2070). puse în prealabil în platou. Se decorează după fantezia gospodinei. pusă în prealabil în platou. numai că se adaugă în sos 1. Peste aceasta se toarnă sosul . 300 g ciuperci macerate în suc de cătină (v. 1/2linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 50 g unt. 1legătură de hasmaţ uchi. pulberile.8 flori). muştar. se amestecă cu uleiul. tăiată mărunt şi untul frecat spumă. 100 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. DOVLECEI UMPLUŢI CU CIUPERCIIngrediente: 5 . Aceasta serveşte la umplerea dovleceilor care se aşează pe un postament din salatăverde. 1 lingură suc de cătină (v. 2074).15măsline negre desărate complet (v. tărâţ a şise aşează pe platou. tărâţ e. suc de cătină şi uleiul (pus puţ in câte puţ in. pe margini se decorează cu măsline negre şi foide salată verde.decorează cu felii de roşii. 5 linguricremogen (v. folosind aceleaşi ingrediente.pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. DOVLECEI CU SOS .82 Dovleceii şi ţ elina se dau pe răzătoare. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2071). DOVLECEI CU SOS . 1988). de scoruşe (v. cala maioneză). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.MAIONEZĂ DE POST (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă.maioneză (de post) preparatdin cremogen amestecat cu suc de morcovi. petale roşii de trandafir (7. 300 g ciuperci 174 . 1 ceapă marede apă. 1 felie de ţ elină. Separat se trece brânza prin sită.536. 1 legătură de verdeţ uri. 2076) care coloreazămaioneza într-o nuanţ ă frumoasă de roşu dându-i totodată şi un gust cu totul deosebit. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. verdeaţ a tăiată mărunt şi tărâţ e (câtcuprinde). 1978). 2092). tărâţ a. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2019). DOVLECEI UMPLUŢI CU BRÂNZĂIngrediente: 5 .Pe deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt.534. 2070). 1 pahar suc de morcovi. 1 ceapă de apă. 1 legătură de morcov cu pătrunjel.6 dovlecei tineri. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v.Cu această compoziţ ie se umplu dovleceii care se aşează pe un postament din petale detrandafir. în strat uniform. pulberile.533. Separat se taie măruntciupercile odată cu ceapa. DOVLECEI UMPLUŢI CU CIUPERCIIngrediente: 5 . 300 g brânză de vaci proaspătă.6 dovlecei tineri. se amestecă cu ceapa tăiată mărunt. 2072). 1 căpăţ ână desalată verde. 2078). 10 . 1 lingură muştar. 1/2 din verdeaţ ă.537. 1 ceapă mare de apă. 1 lingură de tărâţ e. 2077) sau de căline (v.MAIONEZĂ DE POST (I)Ingrediente: 400 g dovlecei tineri.335.Dovleceii se despică în 2 pe lungime şi li se scoate uşor miezul (care se foloseşte la altepreparate culinare). 2070).Dovleceii se pregătesc pentru umplut ca la reţ eta precedentă.Deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt. 1 lingură tărâţ e.

1/2 linguriţ ă pulbere de alge.5 l suc de roşii. Cu această compoziţ ie se umplu dovleceii care se aşează pe unpostament din petale de flori de nalbă de grădină. CIORBĂ DE DOVLEAC TURCESC CU SUC DE ROŞIIIngrediente: 300 g dovleac turcesc. 75 ml ulei. 1 legătură de tarhon cu cimbru. 1 175 .macerate în suc de cătină (v. trifoi roşu sau salată verde de sezon. 2072).Ciupercile macerate se toacă mărunt odată cu ceapa şi verdeaţ a. tărâţ e. 1 ceapămare de apă. 1980).538. 100 g petale roşii de nalbă de grădină sau flori roşii de trifoi. 1. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. se amestecă cu pulberile.uleiul şi tărâţ a (cât cuprinde). 1 morcov. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de plante aromatice şi condimentare (v. 1 pătrunjel. 2070). Dovleceiise pregătesc pentru umplut ca la 535. care au fostaşezate în prealabil în platou.

1 legătură de pătrunjel cu leuştean.mărunţ ite fin (manual sau mecanic).felie de ţ elină.540. 1 pătrunjel. iar deasupra sepresară verdeţ urile tăiate mărunt. 1ceapă de apă. 100 ml ulei. 250 g napi. SUPĂ . 2027). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.544.5 l maceratde trifoi. Se mai adaugă pulberile. 4 . 1. 1 . 2070).539.5 l macerat de tărâţ e (v. 1. tărâţ a şi uleiul. 1 felie de ţ elină.Maceratul se pune în castron. rădăcinoasele. 1 legătură de verdeţ uri. prazul mărunţ it fin (manual sau mecanic). 2071). 2074). morcovul.CREMĂ DE DOVLEAC TURCESC CU GUTUIIngrediente: 250 g dovleac.Sucul de roşii se pune în castron. 4 . Se pune maceratul încastron.CREMĂ DE DOVLEAC TURCESC CU GERMENI DE SOIAIngrediente: 500 g dovleac turcesc. se adaugă dovleacul curăţ at şi mărunţ it fin (manual sau mecanic)împreună cu rădăcinoasele.542. tărâţ a. pulberile.iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. 2075). Cine doreşte poate adăuga 1 .541. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v.2 linguri pulbere de cătină (v. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. se adugă dovlecul. 1 felie de ţ elină. uleiul. ţ elina. 2072). 4 -5 linguri tărâţ e.5 foi de varză albă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1 morcov. tărâţ a. SUPĂ . uleiul. 75 ml ulei. 250 g gutui. în afară de sucul de roşii carese înlocuieşte cu zer foarte proaspăt. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 100 ml ulei. 2041). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. napii.5 linguri tărâţ e.5 linguri tărâţ e. 1 fir de praz. CIORBĂ DE DOVLEAC TURCESC CU ZERSe prepară ca la reţ eta precedentă. Sepune maceratul în castron. 75 ml ulei. ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt şi uleiul. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii(v. 1 felie de ţ elină.5 l macerat de lucernă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. împreună curădăcinoasele. 2071). 2070). 1 legătură de verdeţ uri. 1 morcov. se adaugă dovleacul.2075) care .pulberile. 1/2 pulbere de ardei gras (v.2 linguri pulbere de cătină (v. SUPĂ . 1. 1 fir de praz.SUPĂ -CREMĂ DE DOVLEAC TURCESC CU GERMENI DE FASOLESe prepară ca la reţ eta precedentă. 2070).543. gutuile. 2026). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. 100 g germeni de83 soia (v. SUPĂ . 2070).i dă o aromă deosebit de plăcută. 1 legătură de salvie cu levănţ ică.CREMĂ DE DOVLEAC CU 176 . prazul şi germenii de soia la care se mai adaugă pulberile. 4 . în afară de germenii de soiacare se înlocuiesc cu 200 g germeni de fasole (v. folosind aceleaşi ingrediente. varza şi ceapa. 2072). 1 morcov. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii(v. 1ceapă de apă.CREMĂ DE DOVLEAC CU NAPIIngrediente: 250 g dovleac. 1 şi 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. folosind aceleaşi ingrediente. se adugă dovleacul (curăţ at de coajă) ras.

SUPĂ CREMĂ DE DOVLEAC TURCESC CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente. 2070). 2 gălbenuşuri de ouă de găină. Maceratul sepune în castron. în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1 fir de praz. varza. 1 felie de ţ elină. 1. 2 .5 linguri de tărâţ e.546. 1 morcov. morcovul şi ţ elina mărunţ ite fin (manualsau mecanic). iar deasupra verdeaţ a tăiatămărunt.5 l macerat de mere pădureţ e (v. 7).3 roşii. roşiile. uleiul bine amestecat cu gălbenuşurile. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.545. 4 . 2072).1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. prazul. SUPĂ-CREMĂ DE DOVLEAC 177 . tărâţ a.GĂLBENUŞURIIngrediente: 550 g dovleac. se adaugă dovleacul. 100 ml ulei. 2053. 1 legăturăverdeaţ ă. pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1/4 varză albă.

lucernă. 2070). tărâţ e. se taie fideluţ ă. 2019). 2linguri tărâţ e. ceapa şi verdeaţ a se taie mărunt. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. trifoi. SALATĂ DE DOVLEAC CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 350 g dovleac. 1morcov. 2072). 1 ceapă mare de apă. 2072). dar se mai adaugă 100 gspanac tăiat fideluţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. ulm. SALATĂ DE DOVLEAC CU NAPI MURAŢIIngrediente: 350 g dovleac. folosind aceleaşi ingrediente. 350 g unt. cremogen (v. fag. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 ceapă mare de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. dar se mai adaugă 1 felie desfeclă roşie rasă fin odată cu hreanul şi 1 lingură de pulbere de cătină (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. În loc de spanac se poate adăuga urzică. tărâţ e. 75 . Deasupra se decorează cufelioare de roşii sau gogoşari şi verdeaţ ă de sezon. Se decorează după fantezia gospodineicu produsele ce le are la îndemână. cu condiţ ia să fie foarte fragede. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 lingură de hrean ras. se tasează şi deasupra se pune compoziţ ia cusfeclă roşie care a fost mărunţ ită fin. SALATĂ DE DOVLEAC CU NAPI MURAŢI ŞI SPANACSe prepară ca la reţ eta precedentă. TORT APERITIV DE DOVLEAC TURCESCIngrediente: 500 g dovleac. 1 legătură de verdeţ uri. folosind aceleaşi ingrediente. 2075). 200 g unt frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde).5 bulbili (căţ ei)de usturoi fin pisaţ i. 1 legătură de tarhon cu leuştean. ştevie. numai că se mai adaugă 4 . tărâţ e. 1 ceapă mare de apă.547.4 roşii sau gogoşari. 2070). 1 sfeclă roşie murată. 2linguri pastă de roşii crude.se amestecă cu pulberile şi cu tărâţ e (cât cuprinde şi uleiul). 150 g unt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).CREMĂ DE DOVLEAC TURCESC CU AROMĂ DE HREANSe prepară întocmai ca la 544.TURCESC CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la 544. 1 lingură seminţ e de anason sau denegrilică. 250 g varză murată. Dovleacul. se tasează pe întreaga 178 . ceapa tăiate mărunt. 75 ml ulei. morcovul şi napii se dau pe răzătoare.551. verdeaţ a tăiată mărunt. 250 g varză murată. se amestecă cuprodusul de mai sus la care se mai adaugă pulberile. frunze de tei. folosind aceleaşi ingrediente. Ojumătate din această compoziţ ie se pune pe tortieră. 549. amestecată cu pulberile. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. tărâţ a şi uleiul. frunze de soiasau de tătăneasă.548. 1 legătură dehasmaţ uchi cu cimbru. pulberile dinseminţ e de gogoşari. Se aşează apoi parteaa doua cu compoziţ ia de dovleac.Dovleacul şi ţ elina se dau pe răzătoare. SUPĂ . 4 ouă de găină.pasta de roşii crude (v. 3 . varza se stoarcebine în mâini (nici într-un caz nu se spală şi nu se ţ ine în apă).550. 1 felie de ţ elină. 2063). hreanul ras. Dovleacul ras fin se amestecă cu gălbenuşurile.100 ml ulei. 2072). ceapa se taie mărunt odată cu verdeaţ a. 100 ml ulei.

peste care se presară seminţ e de anason sau de negrilică.suprafaţ ă. 2041) sau suc de morcovi (v. folosind aceleaşi ingrediente. puţ ină miere (dupăgust). 1 lingură cremogen (v. 1 ceaşcă desmântână. CREMĂ DE DOVLEAC TURCESC CU TĂRÂŢEIngrediente: 100 g dovleac ras fin. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. în afară decele 4 ouă de găină care se înlocuiesc cu 20 de ouă de prepeliţ ă (v. coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală. cu salată verde de sezon.3 ore. tărâţ e. 7). se îmbracă cu cele 4 albuşuribătute spumă tare. 1/2 pahar macerat de tărâţ e (v.TORT DE DOVLEAC CU OUĂ DE PREPELIŢĂ ŞI SFECLĂ ROŞIESe prepară tortul întocmai ca la reţ eta precedentă. Se dă la rece pentru 2.553. 2081).552. apoi se serveşte tăiat în formă de raze ca orice tort. 2019). 179 .

se etichetează şi se păstrează în loc răcoros. se pune la fiecare cupă câtepuţ ină frişcă (fără zahăr) peste care se presară seminţ e de mac.deasupra se pune la fiecare câte puţ in albuş bătut spumă tare peste care se presară seminţ e de in. folosind aceleaşi ingrediente. 7). decoraţ ii la torturi saualte dulciuri în bucătăria fără foc. se legă strâns. folosind aceleaşi ingrediente. tinctura. 2105). DOVLEAC CONSERVAT ÎN MIEREIngrediente: 1 kg dovleac ras. 1 rămurică de busuioc. Se scoate dovleacul cu ajutorul unei palete şise pune în borcan de mărime potrivită. Mierea.Dovleacul se amestecă cu alunele măcinate sau tăiate cu cuţ itul. la compoturi. maceratul.557. câteva frunzişoare de măghiransau de mentă. DOVLEAC CONSERVAT ÎN CONGELATORPentru familiile care nu au condiţ ii de păstrare a dovleacului în beciuri sau alte încăperi. gălbenuşurile. numai că se pun încompoziţ ie 2 linguri de tărâţ e şi cremogen (cât cuprinde). pus în punguţ e de plastic (după numărul membrilor din familie). se pune în borcan de sticlă odată cu busuiocul. puţ ină miere (după gust).În timpul iernii poate fi folosit la tot felul de 180 . puseîn congelator. se închid ermetic. sucul demorcovi.558. 4 kg miere polifloră. 2078) sau 1 lingură pulbere de scoruşe (v.556.mac. 1 vârf decuţ it scorţ işoară (pulbere). 1 vârf de cuţ it pulbere descorţ işoară.se pune de un deget alcool. 2 linguri cireşe negre proaspete sau macerate în miere. după dorinţ ă. Se pune în cupe deasupra cărora se pun cireşele.a. Deasupra. Se pune în cupe. CREMĂ DE DOVLEAC CU PULBERE DE MĂCEŞESe prepară crema ca la 554.Se foloseşte combinat cu ceai (la rece) cu apă minerală sau sifon. CREMĂ DE DOVLEAC TURCESC CU ALUNEIngrediente: 200 g dovleac ras fin. numai că cele 2 ouăde găină se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. tărâţ e. Dovleacul seamestecă cu cremogenul.Dovleacul se rade prin răzătoarea mare. 2077) care să coloreze într-ofrumoasă nuanţ ă de roşu şi să dea o aromă cu totul specială. salate dulci ş. 1 linguriţ ă tinctură de muguri de plop negru (v. pulberea. coaja de portocală sau lămâia şi tărâţ e (câtcuprinde).Se poate servi drept dulceaţ ă sau se foloseşte pentru diferite preparate. numai că se mai adaugă 1 lingură85 pulbere de măceşe (v.555. smântâna. se înfăşoară borcanul în hârtie de culoare închisă şi se lasă la macerat6 săptămâni având grijă ca borcanul să fie agitat zilnic. Setoarnă mierea.2104). care s-a transformat în sirop de dovleac. sepoate păstra ras. 1 ceaşcă suc demorcovi. mierea şi tărâţ e cât cuprinde. mierea. fenicul sau de negrilică. se toarnă în sticle. bine legate. ferit delumină. CREMĂ DE DOVLEAC TURCESC CU CREMOGENSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. 150 g alune. coaja de lămâie. coaja rasă de la 1/2 lămâie. folosind aceleaşi ingrediente. 2 ouă de găină.559. CREMĂ DE DOVLEAC CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.554.

Sub formă de extract fluid.Frunzele de dud au proprietăţ i antidiabetice.În uz intern se indică la următoarele afecţ iuni: astenii. laxative (la maturitate). cenuşi. afte. vitaminele B şi C. stomatite. materii albuminoide. diateză hemoragică. enterită. acid liber.materii pectice şi grase.cianină (materie colorantă).Dudele sunt tonice. răcoritoare.afecţ iuni pulmonare. gumă. acid succinic. depurative. tanin. 30 . Dude (agude)Duda conţ ine: apă..50 181 ..astringente (fructele verzi).preparate care sunt enumerate mai sus. materii insolubile. luat câte un pahar în fiecare dimineaţ ă pe stomacul gol estecel mai bun laxativ pentru organism.560. antiscorbutice. constipaţ ii..În uz extern: anghine. glucoză. fără a-şischimba câtuşi de puţ in gustul sau culoarea lui frumoasă de galben auriu. SUC DE DOVLEACSucul proaspăt extras din dovleac. zahăr invertit. săruri.

deasupra câte puţ in albuş bătut tare. puţ ină miere (după gust) şi tărâţ e cât cuprinde. Sepune în cupe şi se decorează cu cireşe conservate în miere.570.562. coaja rasă de la 1/2 lămâie sauportocală.566. separat sau la un loc. plus 2 . Se pune în cupe. cremogen (v. CREMĂ CU SUC DE DUDE ŞI GERMENI DE SOIASe prepară crema întocmai ca la 562. bine coapte. iar peste el petalede nalbă tăiate fideluţ ă. tinctura. romul. 1 lingură de rom. se amestecă cu tărâţ a.Dudele se mărunţ esc fin. 2 linguri cremogen (v.567. 7). 2 linguri cireşe macerate în miere (v.Pentru suc se folosesc dudele negre. tinctura. 406).561.564. 2 linguriţ e tinctură de propolis. miere (după gust). 2 linguri86 cremogen. 2 linguri tărâţ e.565. CREMĂ DE ALUNE CU SUC DE DUDEIngrediente: 250 ml suc de dude. miere. 2019). CREMĂ DE CREMOGEN CU SUC DE DUDESe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. câteva petale de trandafir.soarelui decorticate şi măcinate. Sucul se amestecă cu cremogenul. coaja rasă de la 1/2 lămâie sauportocală.picăturiînaintea meselor. 2 linguri tărâţ e. cu aceleaşi întrebuinţ ări. coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală. se amestecă cu puţ ină miere (după gust). se spală la un curent de apă şi se dau la extractor. folosind aceleaşi ingrediente. Sucul obţ inutse consumă imediat. folosind aceleaşi ingrediente. CREMĂ DE DUDE CU CREMOGENIngrediente: 250 dude bine coapte. 1 lingură de tărâţ e. care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. mierea şi cremogen(cât cuprinde compoziţ ia). numai că germenii de soia seînlocuiesc cu seminţ e de bostan decorticate şi râşnite.568. 2 gălbenuşuri de găină. Se pune în cupe. câteva petale roşii de flori de nalbă de grădină.Sucul.563. în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină. folosind aceleaşi ingrediente. 2 gălbenuşuri. coaja delămâie. CREMĂ DE DUDE CU SEMINŢE DE FLOAREA . coaja de lămâie şi alunele râşnite (cât cuprinde compoziţ ia). miere. 2019). proaspăt extras. tărâţ e. 4 kg miere 182 . CREMĂ DE DUDE CU SEMINŢE DE BOSTANSe prepară întocmai ca la 567.SOARELUISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. alunerăşnite. SUC DE DUDEFructele de dud. iar deasupra sepresară petale roşii de trandafir tăiate fideluţ ă. DUDE CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 1 kg dude bine coapte. roşii sau albe. înlocuind tărâţ a cucremogen (v. Ajută mult în constipaţ ii.569. 1 rămurică de busuioc. simplu sau în combinaţ ie cu alte sucuri de fructe. folosind aceleaşi ingrediente. 2019).1 linguriţ ă tinctură de muguri de plop negru (v. 2 linguri tărâţ e.3 linguri germenide soia (2026). CREMĂ CU SUC DE DUDE ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. CREMĂ DE TĂRÂŢE CU SUC DE DUDEIngrediente: 250 ml suc de dude. numai că germeniide soia sunt înlocuiţ i cu seminţ e de floarea . folosind aceleaşi ingrediente. 2105). 2albuşuri spumă. coaja de lămâie.

.. se leagă strâns. Fosfor. se închid ermetic şi se păstrează la cămară. păstăile şi frunzele.polifloră. se leagă strâns şi se păstrează în loc răcoros şi ferit delumină. acid uric. Fier. Atât fructele cât şi siropulse folosesc în diferite preparate culinare în bucătăria fără foc.Dudele spălate bine. C. deasuprase pune un deget de alcool. Calciu. Potasiu. Bolnavilor de 183 . se pun în borcan potrivit ca mărime. se scot dudele cu ajutorul uneipalete.. scurse de apă. După acest termen.Fasole verdeSe folosesc boabele. se înfăşoară în hârtie de culoare închisă şi se lasă să stea 6săptămâni (având grijă să fie agitată zilnic). se pun în borcan de sticlă odată cu busuiocul peste care setoarnă mierea. vitaminele B. Mierea care s-a transformat în sirop de dude se toarnă în sticle de culoare închisă.Conţ in: protide.

reconstituentă.cimbru de cultură. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.3linguri de tărâţ e şi se mărunţ esc (manual sau mecanic.576. GERMENI DE FASOLE CU CIUPERCISe prepară germenii ca la 571. sucul de cătină. ceapa şi o parte din verdeaţ ă. 2063). 2070). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 1 legătură cimbru cu busuioc. 2 linguri pastă de roşii crude (v. GERMENI DE FASOLE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la 571. cimbru. cu aceleaşi ingrediente. 200 g urzici. 1 legătură pătrunjel cu cimbrişor.575.4 bulbili de usturoi finpisaţ i. plus 150 g varză murată(v. după gust. cimbrişor. GERMENI DE FASOLE CU SPANAC87 Ingredientele sunt cele folosite la reţ eta precedentă şi se prepară la fel. 1978). cu aceleaşi ingrediente. se tasează frumos şi se decorează cu jumătăţ i de măsline şi verdeţ uri de sezon. 2071). cât cuprinde. pulberile. pulberile. salvie. rozmarin. 2074). 2027). cu aceleaşi ingrediente. în afară de urzici care se înlocuiesc cu mugurifragezi de lucernă. 1 fir de praz. untul frecat spumă şi tărâţ e. 2092). busuioc. tărâţ e. usturoi.573. 10 măsline negrecomplet desărate (v. energetică. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. 1 ceapă de apă.Fasolea este nutritivă. 2027). verdeaţ a tăiatămărunt. iar la urmă se adaugă în compoziţ iehrean ras. care la rândul lor se pot înlocui cu muguri fragezi de trifoi roşu sau alb. numai că urzicile seînlocuiesc cu spanac. PASTĂ CU GERMENI DE FASOLE ŞI VARZĂ MURATĂSe prepară germenii ca la reţ eta precedentă. iar deasupra se presară verdeaţ a tăiată fin. E bine să se consume cu pieliţ a ei (careconţ ine fermenţ i). Boabele sunt mai digeste dacă se amestecă cufasole verde şi se condimentează cupătrunjel. dafin. 1lingură de tărâţ e. 1lingură suc de cătină (v. Pasta obţ inută se aşeazăpe farfurie. 1/2linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. cu aceleaşi ingrediente. GERMENI DE FASOLE CU MUGURI DE LUCERNĂSe prepară ca la 571.salvie). 1988). 75 ml ulei. uleiul.572. 150 g unt.571. GERMENI DE FASOLE CU URZICIIngrediente: 250 g germeni de fasole (v.574. Germenii de fasole se limpezesc. apoi se amestecă cu 2 . 1958) tăiată fideluţ ă (fără să fie spălată sau ţ inută în apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (busuioc. apoi se amestecă cu prazul tăiat fideluţ ă. pasta de roşii.578. de cele mai multe ori se râşnesc cu ajutorulmaşinii de râşnit nuci). iar la urmă se adaugă 3 .577. ci numai bine 184 .gută li serecomandă în cantităţ i mici. cu aceleaşi ingrediente. GERMENI DE FASOLE CU AROMĂ DE HREANSe prepară germenii ca la 571. numai că urzicile se înlocuiesc cuciuperci macerate în suc de cătină (v.Germenii se pregătesc ca la 571. se înfăşoară într-un ştergar gros debucătărie (care se răsuceşte de mai multe ori ca să se zvânte boabele). PASTĂ CU GERMENI DE FASOLEIngrediente: 250 g germeni de fasole (v. care au fost tăiatemărunt. Se amestecă cu urzicile.

1958) daţ i pe răzătoare. 1 legătură cimbru şi pătrunjel. 2072). 2027).579. fărăbobul format) bine mărunţ ite. 1/4 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 75 g păstăi verzi de fasole. 150 g unt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ceapa şi 185 . Se decorează cu felioare de gogoşari şi verdeţ uri de sezon. adăugând în plus 150 g napimuraţ i (v. SĂRMĂLUŢE CU GERMENI DE FASOLEIngrediente: 150 g germeni de fasole (v. se amestecă cu păstăile verzi (alese numai foarte tinere.scursă). 1 ceapă de apă. cu aceleaşi ingrediente.Germenii se pregătesc ca la 575. 2070). petaleroşii de trandafir recoltate de la 6 . tărâţ e. PASTĂ CU GERMENI DE FASOLE CU NAPI MURAŢISe prepară germenii ca la reţ eta 577. 1/2 linguriţ ă pulbere seminţ e de gogoşari (v.8 flori.580. 250 g frunze defasole.

verdeţ a tăiate mărunt, pulberile, untul frecat spumă şi tărâţ e,cât cuprinde compoziţ ia. Se învelesc sărmăluţ ele în frunze fragede de fasole, frunze de tătăneasăsau de spanac. Sărmăluţ ele se aşează pe un postament din petale roşii de trandafir, puse înprealabil pe platou.581. SĂRMĂLUŢE CU GERMENI DE FASOLE ŞISEMINŢE DE FLOAREA - SOARELUISe prepară germenii ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, numai că se adaugă încompoziţ ie 100 g seminţ e de floarea soarelui bine mărunţ ite.582. SĂRMĂLUŢE CU FRUNZE DE VARZĂ MURATĂ ŞI ALUNESe prepară germenii ca la reţ eta 580, cu aceleaşi ingrediente, în plus 100 g alune sau seminţ ede bostan (tăiate cu cuţ itul); se învelesc în foi de varză murată (v. 1958).583. FRUNZE DE FASOLE CU SOS DE TĂRÂŢEIngrediente: 250 g de frunze fragede de fasole, 2 linguri cremogen (v. 2019), 4 linguri detărâţ e, 300 ml lapte nefiert sau macerat de tărâţ e (v. 2041), 1 legătură de hasmaţ uchi cu salvie, 1/2linguriţ ă pulbere de seminţ e de ardei gras (v. 2074), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi88 condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 150 ml ulei, 1 lingură de muştar, 1 lingură sucde cătină (v. 2092), 1 ceapă.Se aleg cele mai fragede frunze de fasole, se spală bine, se taie fideluţ ă şi se aşează în platouîn strat uniform; peste ele se pune ceapa tăiată peştişori, se toarnă sosul preparat din cremogen şitărâţ e (amestecat cu lapte nefiert, muştar şi suc de cătină), pulberile şi uleiul (pus puţ in câte puţ inca la maioneză). Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.584. FRUNZE DE FASOLE CU SOS DE CREMOGENSe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, înlocuind 2 linguri de tărâţ e cu 2linguri de cremogen (v. 2019).585. FRUNZE DE FASOLE CU VARZĂ MURATĂSe prepară ca la reţ eta 593, cu aceleaşi ingrediente, în plus 100 g varză murată, bine stoarsăîn mâini de zeamă (nici într-un caz nu se spală şi nu se ţ ine în apă) tăiată fideluţ ă.586. FRUNZE DE FASOLE CU GĂLBENUŞSe prepară sosul de cremogen cu 5 linguri şi 1 lingură de tărâţ e, adăugând în compoziţ ie şi 2gălbenuşuri de ouă de găină, iar deasupra, odată cu verdeaţ a, se presară şi câteva petale roşii detrandafiri sau de flori de nalbă roşie de grădină, tăiate fideluţ ă.587. FRUNZE DE FASOLE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară acelaşi sos cu cremogen ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, în afarăde cele 2 gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.7).588. CIORBĂ CU GERMENI DE FASOLE ŞI ZEAMĂ DE VARZĂIngrediente: 200 g germeni de fasole (v. 2027), 500 ml zeamă de varză murată (v. 1958), 1ceapă, 1 ardei gras, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de ţ elină, 1 legătură de hasmaţ uchi, salvie, 1 lmacerat de tărâţ e (v. 2041), 75 ml ulei, 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v.

186

2072).Germenii se pregătesc ca la 571, se pun în zeama de varză (care s-a pus în castron odată cumaceratul), se mai adaugă ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt, ardeiul fideluţ ă, rădăcinoasele date perăzătoare, pulberea şi uleiul.589. CIORBĂ CU GERMENI DE FASOLE ŞI SUC DE CORCODUŞESe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, în afară de zeama de varzămurată (moare) care se înlocuieşte cu 500 ml suc de corcoduşe (v. 2085).590. CIORBĂ CU FRUNZE DE FASOLE ŞI SUC DE AGURIDĂIngrediente: 150 g frunze fragede de fasole (v. 2027), 150 g spanac, 1 legătură de hasmaţ uchicu cimbru, 1 ardei gras, 3 roşii, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de ţ elină, 1 felie de sfeclă roşie, 1ceapă, 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere dealge, 1 l macerat de afine (v. 2045),

187

500 ml suc de aguridă (v. 1666). Se pune în castron maceratulîmpreună cu sucul de aguridă, se adaugă frunzele de fasole şi cele de spanac (tăiate fideluţ ă),ardeiul, roşiile şi ceapa tăiate mărunt, pulberile, uleiul, iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt.591. SUPĂ - CREMĂ DE GERMENI DE FASOLEIngrediente: 300 g germeni de fasole (v. 2027), 1.5 suc de roşii (v. 2094), 1 ceapă mare deapă, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 păstârnac, 1 felie de ţ elină, 1 legătură de busuioc şi cimbrişor, 4 5linguri de tărâţ e, 100 ml ulei, 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de ardei gras (v. 2072), 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Germenii se pregătesc ca la 575, se pun în sucul de roşii, în care se mai adaugă ceapa şiverdeaţ a tăiată mărunt, rădăcinoasele fin mărunţ ite (manual sau mecanic), pulberile, tărâţ a şi uleiul.592. SUPĂ CREMĂ DE GERMENI DE FASOLE CU GĂLBENUŞSe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, numai că uleiul se adaugă încompoziţ ie numai după ce a fost bine amestecat cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină.593.SUPĂ-CREMĂ DE GERMENI DE FASOLE CU OUĂ DE PREPELIŢĂ89 Se prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, numai că în loc de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină se adaugă 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 7).594. SUC DE PĂSTĂI VERZI DE FASOLE CU VARZĂ DE BRUXELLESPăstăile de fasole verde, folosite pentru extragerea sucului, trebuie să fie foarte tinere, să nuaibă boabele formate (deoarece acestea au o oarecare toxicitate). Sucul acesta este cel mai eficientîn tratarea diabetului. Injecţ iile cu insulină nu vindecă diabetul. S-a constatat că preparatele defasole verde (păstăi) pregătite în bucătăria fără foc ca şi varza de Bruxelles conţ in elemente carefurnizează ingredientele necesare insulinei naturale produsă de pancreas. Diabeticii trebuie săelimine complet din alimentaţ ie zaharurile, amidonul şi să consume suc de păstăi tinere de fasoleverde cu morcov, lăptucă şi varză de Bruxelles în cantitate de 1 l zilnic combinat cu o cantitatesuplimentară de suc din varză de Bruxelles, morcov şi spanac, alături de spălături ale intestinuluigros. Nu trebuie uitat că pentru diabetici, fasolea verde alături de alte produse enumerate mai sus,în mod special varza de Bruxelles, este de un real folos.595. PASTĂ DE FASOLE VERDE CU MORCOVIIngrediente: 200 g păstăi tinere de fasole verde, 150 g morcovi, 1 ceapă mare de apă, 200 gunt, 1 legătură de hasmaţ uchi cu tarhon, 2 linguri pastă de roşii crude, 1/2 linguriţ ă pulbere deseminţ e de ardei gras (v. 2074), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070),1/2 linguriţ ă pulbere de alge, tărâţ e şi 2 gogoşari.Se aleg păstăi verzi de fasole (fără să aibă format bobul), se mărunţ esc fin odată cu morcovul,ceapa şi verdeaţ a (manual sau mecanic), se

188

amestecă cu pulberile, pasta de roşii, untul frecatspumă şi tărâţ e (cât cuprinde). Pasta obţ inută se pune pe farfurie, se tasează şi se decorează cufelioare de gogoşari şi verdeţ uri de sezon.596. PASTĂ DE FASOLE VERDE CU SPANACSe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, în afară de morcov care esteînlocuit cu spanac bine mărunţ it.597. PASTĂ DE FASOLE VERDE CU VARZĂ DE BRUXELLESSe prepară pasta ca la reţ eta 595, cu aceleaşi ingrediente, numai că morcovul este înlocuit cuvarză de Bruxelles fin mărunţ ită.598. CIORBĂ DE FASOLE VERDE CU SUC DE ROŞIIIngrediente: 200 g păstăi tinere de fasole verde, 1.5 l suc de roşii (v. 2094), 1 ceapă de apă, 1morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de ţ elină, 1 felie de sfeclă roşie, 1 legătură de pătrunjel cu salvie, 2gălbenuşuri de ouă de găină, 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v.

189

2072), 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 75 ml ulei.Se pune sucul în castron, se adaugă păstăile (fără bobul format) tăiate fideluţ ă cât se poate defin (chiar mărunţ ite la mixer), ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt, rădăcinoasele date pe răzătoare,pulberile şi gălbenuşurile bine frecate cu ulei.599. CIORBĂ DE FASOLE VERDE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, în afară de cele 2gălbenuşuri care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 7).600. CIORBĂ DE FASOLE VERDE CU ZERSe prepară ca la reţ eta precedentă (598), cu aceleaşi ingrediente, numai că în loc de suc deroşii se foloseşte zerul proaspăt; pe lângă verdeaţ ă se mai adaugă şi o mână bună de muguri fragezide lucernă tăiaţ i fideluţ ă.601. SUPĂ - CREMĂ DE FASOLE VERDE CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 250 g păstăi verzi de fasole, 1 ceaşcă de smântână, 1/4 varză albă, 1 ceapă, 1morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de ţ elină, 1 legătură de busuioc cu cimbru, 2 linguri pastă de roşii crude(v. 2063), 4 - 5 linguri de tărâţ e, 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 mână depetale roşii de trandafir, 1.5 l macerat de tărâţ e.Păstăile de fasole (tinere, fragede, fără bobul format) se mărunţ esc fin odată cu rădăcinoasele,90 varza, ceapa (manual sau mecanic). Se pune în castron maceratul de tărâţ e (se adaugă produselemărunţ ite de mai sus, peste care se adaugă pasta de roşii, tărâţ a, pulberile şi smântâna; deasupra,verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele tăiate fideluţ ă.602. SUPĂ - CREMĂ DE FASOLE VERDE CU SPANACSe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, adaugînd odată cu celelalteproduse, în castron, 100 g spanac mărunţ it.603. SUPĂ - CREMĂ DE FASOLE VERDE CU GERMENI DE TRIFOIIngrediente: 250 g de fasole verde tânără, 200 g germeni de trifoi (v. 2030), 1 fir de praz, 4 - 5verzişoare de Bruxelles, 1 morcov, 1 felie de ţ elină, 1 pătrunjel, 1 felie de sfeclă roşie, 2 ardei graşi,1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 2075), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 legătură de tarhon cu cimbrişor de câmp,1.5 l macerat de mere (v. 2056), 3 linguri cremogen (v. 2019), 3 linguri tărâţ e, 100 ml ulei.Se pune maceratul în castron, se adaugă păstăile (fragede, tinere, fără bobul format) finmărunţ ite, odată cu rădăcinoasele, germenii de trifoi, ceapa şi verzişoarele de Bruxelles. Se maiadaugă cremogenul, tărâţ a, pulberile, uleiul iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.604.SUPĂ - CREMĂ DE FASOLE VERDE CU GERMENI DE SOIASe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, în afară de germenii de trifoi carese înlocuiesc cu germeni de soia

190

(v. 2026).605. SUPĂ - CREMĂ DE FASOLE VERDE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (602), cu aceleaşi ingrediente, adăugând în plus 5gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 7) care se amestecă bine cu uleiul şi apoi se pun în castron.... Floarea - soareluiEste cea mai importantă plantă uleioasă care se cultivă în ţ ara noastră.În scopuri alimentare (terapeutice) se folosesc seminţ ele care conţ in 28 - 48 % substanţ egrase, din care se extrage uleiul comestibil. Uleiul conţ ine acizi graşi nesaturaţ i (monosaturaţ i - acidoleic, polisaturaţ i - acid linoleic); acizi graşi saturaţ i (palmitic, stearic, arahic, lignoceric -insaponifiabil); vitamine, fosfatide; gliceride.Bogăţ ia uleiului cu acizi graşi polisaturaţ i îl recomandă în cazurile de hipercolesterolemie şi dearterioscleroză. Se iau 2 linguri

191

dimineaţ a la sculare şi înainte de masa de seară; se foloseşte mult lapreparatele culinare din bucătăria fără foc. Dintre oleaginoase, floarea - soarelui este cea mai bogatăîn Calciu.606. PASTĂ CU SEMINŢE DE FLOAREA - SOARELUI ŞI PRAZIngrediente: 150 g seminţ e de floarea - soarelui decorticate (măcinate), 1 fir de praz mare, 250g iaurt, tărâţ e, 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 2071), 1/4 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 legătură de hasmaţ uchi cufrunze fragede de ţ elină.Seminţ ele de floarea - soarelui se amestecă cu prazul tăiat fideluţ ă, iaurtul, pulberile, verdeaţ atăiată mărunt şi tărâţ e (cât cuprinde).Pasta se pune pe farfurie, se tasează şi se decorează dupăfantezia gospodinei (cu produsele pe care le are la îndemână).607. PASTĂ CU SEMINŢE DE FLOAREA - SOARELUI ŞI URZICISe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, în plus 100 g urzici mărunţ ite fincare pot fi înlocuite cu muguri de lucernă sau trifoi, frunze de soia, de tătăneasă, de tei, ulm sau fag,cu condiţ ia să fie foarte fragede (recoltate în prima parte a lunii mai).608. PASTĂ DE FLOAREA - SOARELUI CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 200 g seminţ e de floarea - soarelui decorticate (măcinate), 200 g varză murată,500 ml ulei, 1 ceapă de apă, tărâţ e, 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de ardei gras (v. 2074), 1/4linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1legătură de mentă cu salvie, 1/4 pahar de zer prospăt sau macerat de tărâţ e (v. 2041).Varza se scurge bine în mâini (nu se spală şi nu ţ ine în apă), se taie fideluţ ă (cât mai fin), seamestecă cu uleiul, seminţ ele de floarea - soarelui măcinate, ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt,pulberile şi tărâţ e (cât cuprinde). Se decorează cu felioare de ceapă şi verdeţ uri de sezon.91 609. PASTĂ DE FLOAREA - SOARELUI ŞI NAPI MURAŢI (V. 1958)Se prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, în afară de varză care seînlocuieşte cu napi muraţ i.610. CIORBĂ CU SEMINŢE DE FLOAREA SOARELUIIngrediente: 150 g seminţ e de floarea soarelui decorticate (măcinate), 1.5 l zer proaspăt, 1legătură de hasmaţ uchi cu leuştean, 50 ml ulei, 2 - 3 roşii, 1 ardei gras, 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1felie de ţ elină, 1 ceapă de apă.Zerul se pune în castron, se adaugă seminţ ele întregi de floarea soarelui, rădăcinoasele datepe răzătoare, ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt, pulberile, ardeiul gras tăiat fideluţ ă, roşiile (felioaresubţ iri) şi uleiul.611. CIORBĂ DIN SEMINŢE DE FLOAREA-SOARELUI CU VARZĂ ALBĂSe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, reducând rădăcinoasele la 1/2 dincantitate, completând cu 5 - 6 frunze de varză albă, dulce tăiată fideluţ ă (frecată în mâini

192

până seînmoaie, fără să se scurgă de suc).612. CIORBĂ DIN SEMINŢE DE FLOAREA SOARELUI CU OUSe prepară ca la reţ eta precedentă (610), cu aceleaşi ingrediente, numai că la urmă se adaugă2 gălbenuşuri care se amestecă bine cu uleiul. Gălbenuşurile (la nevoie) pot fi înlocuite cu 2 linguride smântână.613.CIORBĂ DE SEMINŢE DE FL. - SOARELUI ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (610), cu aceleaşi ingrediente, iar la urmă se adaugă 10gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 7) care se amestecă bine cu uleiul.614. SUPĂ CREMĂ CU SEMINŢE DE FLOAREA SOARELUI ŞI GULIIIngrediente: 250 g seminţ e de floarea - soarelui decorticate (măcinate), 450 g gulii, 150 gţ elină, 1 ceapă mare de apă, 3 linguri

193

pastă de roşii crude (v. 2063), 1 ardei gras, 1.5 l macerat detrifoi roşu (v. 2048), 75 ml ulei, 1 legătură de salvie cu busuioc, 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e degogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ăpulbere de alge, 4 -5 linguri tărâţ e sau făină de hrişcă.Maceratul se pune în castron, se adaugă seminţ ele măcinate, guliile, ţ elina şi ceapa finmărunţ ită, ardeiul gras, pasta de roşii, pulberile, tărâţ a, uleiul, iar deasupra verdeţ urile tăiatemărunt.615.SUPĂ-CREMĂ CU SEMINŢE DE FL. - SOARELUI ŞI VARZĂ ROŞIESe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, în afară de gulii care sunt înlocuitecu varză roşie, fin mărunţ ită.616.SUPĂ-CREMĂ CU SEMINŢE DE FL.-SOARELUI ŞI CONOPIDĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (614), cu aceleaşi ingrediente, în afară de gulii care seînlocuiesc cu conopidă fin măruţ ită.617. SĂRMĂLUŢE CU SEMINŢE DE FLOAREA SOARELUIIngrediente: 170 g seminţ e de floarea - soarelui decorticate (măcinate grosier), 1 ceapă marede apă, 2 linguri pastă de roşii crudă (v. 2063), 2 linguri de cremogen (v. 2019), 75 ml macerat detărâţ e, 1 legătură de verdeţ uri, 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070),1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 căpăţ ână de varză murată, 200 g muguri fragezi de lucernă saufrunze de ştevie, 25 ml ulei, tărâţ e.Cremogenul se amestecă cu maceratul de tărâţ e, pasta de roşii, ceapa şi verdeţ urile tăiatemărunt, tărâţ e, pulberile şi seminţ ele de floarea - soarelui. Se învelesc sarmalele din aceastăcompoziţ ie, se aşează pe un postament de muguri de lucernă, aşezaţ i în prealabil în platou. Sestropesc cu puţ in ulei deasupra şi se presară cu verdeaţ ă tăiată mărunt.618.SĂRMĂLUŢE CU SEMINŢE DE FLOAREA-SOARELUI ŞI CIUPERCISe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, în afară de varză care se92 înlocuieşte cu frunze fragede de tătăneasă sau frunze de soia; în compoziţ ie se adaugă 150 gciuperci macerate în suc de cătină (v. 1978) tăiate mărunt.619. CREMĂ CU SEMINŢE DE FLOAREA SOARELUI ŞI TĂRÂŢEIngrediente: 150 g seminţ e de floarea - soarelui decorticate (măcinate), 300 ml suc de morcovi,tărâţ e, 1 lingură rom, coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală, puţ ină miere (după gust), 1 vârf decuţ it pulbere fină de scorţ işoară, 2 ouă de găină, 1 lingură cremogen, 1 lingură seminţ e de mac.Se amestecă sucul de morcovi cu cremogenul, seminţ ele de floarea - soarelui, romul,gălbenuşurile, coaja de lămâie, mierea, pulberea de scorţ işoară şi tărâţ e (cât cuprinde); se pune încupe sau în farfurioare de compot , iar deasupra câte puţ in albuş (bătut spumă tare) peste care sepresară seminţ e de mac sau de in.620.CREMĂ DIN SEMINŢE DE FL. - SOARELUI ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă, cu aceleaşi ingrediente, numai că ouăle de găină

194

suntînlocuite cu ouă de prepeliţ ă (v. 7).621. CREMĂ DIN SEMINŢE DE FLOAREA - SOARELUI CU CREMOGENIngrediente: 150 g seminţ e de floarea - soarelui decorticate (măcinate), 4 linguri cremogen (v.2019), tărâţ e, 300 ml suc de morcovi (v. 2081), 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v.2105), coaja rasă de la 1/2 lămâie, 2 linguri cireşe conservate în miere (v. 406), puţ ină miere (dupăgust), câteva frunzişoare de măghiran.Cremogenul se amestecă cu sucul de morcovi, seminţ ele măcinate, tinctura, mierea şi coaja delămâie. În cazul în care iese prea îngroşată compoziţ ia se adaugă puţ in suc de morcovi sau apă.Dacă e prea subţ ire se adaugă tărâţ e (cât cuprinde).... Frăguţ eAceste fructe au proprietăţ i farmaco - terapeutice.Conţ in tanin, alcool triterpenic (fragarol), cverecitină şi citrol, ulei volatil, zaharuri, săruriminerale bogate în vitamina C. De

195

asemeni, vitaminele A, B, acid salicilic.Sunt indicate în reumatism cronic degenerativ, gută, astenii de primăvară, remineralizări,tuberculoză, arterioscleroză, hipertensiune, intoxicaţ ie tabacică şi alcoolică, tulburări hepatice şibiliare, constipaţ ii.Fructele consumate proaspete în cantităţ i mai mari sunt indigeste şi produc urticarie.622. SUC DE FRĂGUŢEFructele bine coapte se dau la extractor, iar sucul obţ inut se consumă imediat ce a fost extras.623. PASTĂ DE FRĂGUŢE CU TĂRÂŢEIngrediente: 300 g frăguţ e, 150 g unt, tărâţ e, 1 lingură cremogen, 1 legătură frunze demăghiran, busuioc şi mentă, câteva petale roşii de trandafir. Frăguţ ele, bine coapte se mărunţ escfin, se amestecă cu cremogenul (v. 2049), verdeţ urile tăiate mărunt, untul frecat spumă şi tărâţ e(cât cuprinde). Se aşează pe farfurie, se tasează şi se decorează cu petale de trandafir tăiatefideluţ ă. Se consumă imediat ce au fost preparate.624. PASTĂ DE FRĂGUŢE CU CREMOGENSe folosesc aceleaşi cantităţ i de produse; frăguţ ele, bine coapte, se mărunţ esc fin; se preparăla fel ca la precedenta, numai că în loc de tărâţ e se foloseşte cremogenul (v. 2019).625. FRĂGUŢE CU SOS ALBIngrediente: 300 g frăguţ e proaspete, 350 g smântână, 2 linguri făină de orez (v. 2017), 1lingură cremogen (v. 2019), câteva frunzuliţ e de măghiran sau de busuioc.Smântâna se amestecă cu făina de orez, cremogenul şi se toarnă în platou peste care se punmici grămăjoare de frăguţ e; deasupra se presară verdeţ urile tăiate fin. Se consumă imediat ce aufost preparate.626. FRĂGUŢE CU SOS GALBENSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, numai că în smântânăse adaugă suc de morcovi (până se obţ ine nuanţ a de galben dorită), iar pentru a îngroşa smântâna93 se adaugă cremogen (v. 2019) sau făină de ovăz (v. 2018) cât cuprinde.627. FRĂGUŢE CU SOS VERDESe prepară la fel ca la reţ eta precedentă (625), folosind aceleaşi ingrediente, colorând sosul cusuc de orz verde (v. 2079), până se obţ ine nuanţ a dorită.În locul acestui suc se poate folosi suc de spanac, de lăptucă (v. 2098) ş.a.628. COMPOT DE FRĂGUŢEIngrediente: 350 g frăguţ e, puţ ină miere după gust, 1 pahar de vin roşu, câteva frunzişoare debusuioc sau mentă, 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. 2105).Frăguţ ele se pun în compotieră, peste ele se toarnă vinul (care a fost bine amestecat cumierea şi tinctura). Deasupra se presară verdeţ urile aromate tăiate mărunt. Se consumă imediat cea fost preparat.629. FRĂGUŢE CU FRIŞCĂIngrediente: 350 g frăguţ e bine coapte, 2 linguri de rom, coaja rasă de la 1/2 lămâie (coajarasă, sucul ei stors), 2 linguri tărâţ e, 300 g frişcă bătută, fără zahăr, 2 linguri miere.Frăguţ ele se distribuie în 6 cupe (300 g ) sau în farfurioare de compot, peste ele se presarăcâte puţ ină tărâţ e, se stropesc cu romul (în care s-a amestecat sucul de lămâie, coaja rasă şimierea). Deasupra se pune, la fiecare, câte puţ ină frişcă,

196

câteva petale de trandafir roşii şi frunzede măghiran. 1 linguriţ ătinctură de propolis (v. 2104). se amestecă cu mierea. Se servesc imediat ce au fost preparate.iar peste ea 50 g frăguţ e împărţ ite la 6porţ ii. 2 părţ i din albuşul (care a fostbătut spumă tare) în care se amestecă uşor (de jos în sus.631.630. Deasupra fiecăreia se pune câte puţ in albuş bătut spumă tare(fără zahăr).Frăguţ ele se mărunţ esc fin. Peste ele se presară petale roşii de trandafir şi frunze de măghiran tăiate fideluţ ă. 3 albuşuri de ou. tinctura. SPUMĂ DE FRĂGUŢEIngrediente: 350 g frăguţ e bine coapte. CREMĂ DE FRĂGUŢE CU FĂINĂ DE OVĂZIngrediente: 350 g frăguţ e bine 197 . 2 linguri miere. tărâţ e. puţ ină tărâţ eşi coaja de portocală. coaja rasă de la 1/2 portocală. Se pune în cupe. ca să nu se lase compoziţ ia).

acid citric. sucul decătină şi frişca. făină de ovăz (v. 2092) sau de lămâie. C. se amestecă cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină. Sodiu.. ÎNGHEŢATĂ CU SUC DE GREPFRUTIngrediente: 500 g caise bine coapte (mărunţ ite fin). folosind aceleaşi ingrediente. ÎNGHEŢATĂ DIN FRĂGUŢEIngrediente: 500 g frăguţ e fin mărunţ ite. Arsenic). 100 ml lapte vegetal (de soia. pletoră. Mangan.(Îngheţ atele preparate cu miere nu îngheaţ ă complet ca cele preparate cu zahăr şi sunt multmai sănătose). 150 ml suc de grepfrut. 300 g miere. v. 198 . apoifrişca cu care se amestecă foarte uşor ca să nu se lase. înaintea celor 3 mese principale (aşacum este sau îndulcit cu puţ ină miere).coapte. 2107).Conţ ine : săruri minerale şi elemente catalitice (Calciu. provitamina A. ulei esenţ ial(limonenă.Fructul conţ ine: apă. în afară de cele 2 ouăde găină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. 2 ouă. GrepfrutGrepfrut-ul este originar din Asia. Cupru.632. insuficienţ ă biliară. pinenă. Sucul acestui fruct este indicat în: anorexie. Deasupra se decorează cu albuş bătut spumă tare(fără zahăr). Magneziu. glucide.Calciu. 2018). lipide. citrol). SUC DE GREPFRUTSucul extras se consumă numai proaspăt. litera S). Zinc.. B2. tinctura. Potasiu. 7).635. GhizdeiAceastă plantă este cunoscută sub denumirea de spanacul săracului. Se toarnă în forme specialede îngheţ ată şi se dă la congelator.2106). Iod.633. 1 lingură tărâţ e. alcool. 250 g frişcă bătută (fărăzahăr). 300 g miere..Piureul de frăguţ e se amestecă cu 100 ml lapte de soia în care s-a dizolvat mierea.. amidon. Clor. 1 lingură seminţ e de anason..Grâul. tărâţ a şifăină de ovăz (cât cuprinde). ca şi din spanac (v. care se amestecă uşor (de jos în sus. apoi vitaminele B1. ca să nu se lase).. Se pune în cupe.Siliciu. intoxicaţ ii. 2065). ÎNGHEŢATĂ CU FRĂGUŢE ŞI PASTĂ DE CĂTINĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. Fier.Pe drept cuvânt i se mai spune şi ou vegetal. în afară de cele 2linguri suc de cătină care se înlocuiesc cu 1 lingură pastă de cătină (v. Cobalt. oligurie. mierea.250 g frişcă bătută (fără zahăr). protide. pectină. 2 linguri de miere.634.afecţ iuni febrile şi pulmonare.Grâul este un produs foarte valoros pentru organism.94 .636. 1 linguriţ ă tinctură miraculoasă II (v. Arborele poate ajunge la 6 . 3 pahare pe zi. Magneziu.Pireul de caise se amestecă cu sucul de grepfrut (în care s-a dizolvat mierea şi tinctura). Cupru.Sodiu. PP.Frăguţ ele strivite fin.. fragilitate capilară.oboseală. 2032). Sulf. dispepsie. artritism. Se toarnă în forme speciale de îngheţ ată şise dă la congelator.7 m înălţ ime.Se pot prepara din el aceleaşi feluri de bucate. minerale . Potasiu. grăsime fosforată. 2 linguri suc de cătină (v. CREMĂ DE FRĂGUŢE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. Fosfor. Mangan. iar peste el se presară seminţ e de anason. 1 lingură tinctură miraculoasă (v. folosind aceleaşi ingrediente. Sulf. Clor.

Grâul constituie baza alimentaţ iei naturale şi este indicat în toate afecţ iunile cronice şidegenerative. sterilitate. preparate în zeci şi 199 . B. hepatice. diastaze. D.vitaminele A.anemie. tuberculoză. care este foarte bogată în Fosfor. E (îngermeni).bobul de grâu încolţ it _ 1050 mg 342 mg 71 mg Grâul încolţ it se poate folosi cu rezultate foarte bune în toate stările de demineralizare. în tulburările vegetative. K. minerale) sunt recomandate zilnic în bucătăria fără foc . renale.a. endocrine.Calciu. rahitism. afecţ iuni neurologice. PP. sarcină. pâinea din germeni de grâu.creştere. printre care: pâineaneagră coaptă la soare.Trebuie consumat sub diferite forme preparate în bucătăria fără foc . fermenţ i. astfel la o sută de grame boabe:Fosfor Magneziu Calciubobul de grâu întreg _ 423 mg 133 mg 44 mg. Tărâţ ele de grâu (foarte bogate în vitamine.cardiace ş. alăptare.enzime. Magneziu. astenie fizică şi intelectuală.

Grâul (fin mărunţ it) se amestecă cu seminţ ele de bostan (care au fost decorticate şi măcinate)şi pulberile. pentru hepatici şi biliari). PASTĂ DIN GERMENI DE GRÂU CU CEAPĂIngrediente: 200 g germeni de grâu (v.iarna în 4 zile (aceasta depinde şi de temperatura camerei). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.640. se stropeşte puţ in.642.La fel se prepară şi germenii de secară. Nu se ia decât 20 de zile. GERMENI DE GRÂUŞI SECARĂPregătirea grâului: mai întâi se alege bob cu bob de corpuri străine (mohor. 637. în strat gros de 1 cm. având grijă să fie clătit seara şi dimineaţ a. după gust. 2070).Ingrediente: 100 g grâu germinat şi bine mărunţ it (trecut prin maşina de măcinat nuci).). 500 g mere sau alte fructe. Pincitrov) constituie o masă pentru cei ce consumă hrană95 vie.638. 25 g nuci sau alune (ulei de măsline. se află în tărâţ ele acestuia). Se scurge. neghină ş.a. Se iau 3linguriţ e pe zi. se tasează frumos (cu lama cuţ itului înmuiată în apă). 1 ceapă mare de apă.639. poate adăuga diferite arome. Se consumăimediat ce a fost preparat. Vara încolţ eşte în 2 zile. cu 30 de minute înaintea meselor principale. GRÂU GERMINAT CU MIERE ŞI NUCIAceastă reţ etă universală (după K. TĂRÂŢE DE GRÂU CU MIERE ŞI NUCISe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 legătură de mentă cu busuioc. se acoperă cu o foaie de plastic (de culoareînchisă). Înainte de a fi consumat se scoatedin pungă (numai cât este nevoie) şi se lasă să se încălzească la temperatura camerei.cu diferite adaosuri şi în combinaţ ii diferite ca să fie consumate cu plăcere. se aşează pe farfurie. 25 gmiere. PASTĂ DE GERMENI DE GRÂU CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă. (90 % din bogăţ ia de substanţ e care se găsesc înbobul de grâu. se pune într-otavă emailată. Se clăteşte din nou. se scurge bine şi se pune în pungă (care se păstrează la rece). în permanenţ ă trebuie ţ inut umed.sute de feluri. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. Se serveşte imediat. Se clăteşte seara şi dimineaţ a. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.641.Germenii de grâu se amestecă cu mierea. în bucătăria fără foc. sespală şi se pune cu apă (48 ore). 2072). folosind aceleaşi ingrediente. în afară de germenii de grâucare se înlocuiesc cu tărâţ e din aceeaşi cereală. Nu serecomandă să se pună la germinat decât pentru cel mult 7 zile . 150 g seminţ e de bostansau alune. nucile (tăiate cu cuţ itul sau măcinate) şi merele date perăzătoare (cu tot cu coajă)."MUNTIŞOR"DIN GERMENI DE GRÂU CU ALBUŞ-SPUMĂ (IARNA)Ingrediente: 450 g 200 . deasupra sepresară verdeaţ a tăiată mărunt. 2022). Colţ ul nu trebuie să fie mai mare de 2mm. Se ronţ ăie mult şi bine mestecându-l decel puţ in 100 de ori. cu pauză de 90 de zile. Cine doreşte. în afară de ceapă care seînlocuieşte cu praz (tăiat fideluţ ă). folosind aceleaşi ingrediente.

MUNTIŞOR CU GERMENI DE GRÂU ŞI ALBUŞ VERDESe prepară ca la reţ eta 201 . care dau un aspect de muntişor în toiul iernii. tărâţ e. frunze de mărarsau de fenicul. Pe suprafaţ a muntişorului (din loc în loc) se înfig rămurele de mărar saude fenicul. fără a fi spălată) tăiatăfideluţ ă. 4 albuşuri. 2 cepe de apă. apoi se îmbracăîn albuş bătut spumă tare. se tasează cu lama cuţ itului. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. cu brazi pe el. Se aşeazăpe farfurie în formă de movile cu vârf (ca un muntişor). 1 morcov.Germenii de grâu (bine mărunţ iţ i) se amestecă cu varza (bine stoarsă. tărâţ e şi pulberi. 1 legătură de hasmaţ uchi.germeni de grâu (v.643. 2072). rădăcinoasele date pe răzătoare. 2070). 1felie de ţ elină. 300 g varză murată. ceapa şi hasmaţ uchiul tocate. 2022). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge.

apoi se întinde (cuajutorul sucitorului sau sticlei) o foaie groasă de 4 mm. în afară de albuş. apă. se ia o parte din aluat.deci e bine să fie înmuiată înainte de a fi consumată. Făina cernută prin sita rară se pune într-un castron. flori deurzică moartă albă sau bumbişori care-i dau aspect de vară cu verdeaţ ă şi flori. sepresară puţ ină tărâţ e pe planşetă.Se usucă complet în 4 .adăugând puţ in câte puţ in (până se obţ ine nuanţ a de verde crud de primăvară). în afară de petalele detrandafir care se înlocuiesc cu o căpăţ ână de salată verde.5 ore. Toate 3 se aşează la distanţ ă de 1 cm una de alta. La fel96 se întind şi celelalte 2 bucăţ i de aluat.645. 100 g făină albă. după ce se usucă lasoare. iar din loc în loc se pun punctişoare roşii din gogoşari. se formează cu mâinile (mai întâi) un sul rotund. folosind aceleaşi ingrediente. CHIFTELE CU GERMENI DE GRÂU PE SALATĂ VERDESe prepară ca la reţ eta precedentă. făină integrală de grâu. apă.precedentă. Aceasta este în funcţ ie de numărul membrilor din familie careconsumă asemenea pâine. mestecând mereu.Pâinea coaptă la soare se rupe în bucăţ i pe urmele crestăturilor. în care se adaugă puţ ină apă. care trebuie săfie cât se poate de întărit. Sita sau grătarul se pun suspendate. lungă de aprox. se pune în pungă de hârtie şise păstrează la rece.Cei care suportă.CHIFTELE DIN GERMENI DE GRÂU CU PETALE DE TRANDAFIRISe prepară ca la reţ eta precedentă (642). folosind aceleaşi ingrediente. Pe suprafaţ a lui seînfig vârfuri de creson de fântână. PÂINE DIN FĂINĂ INTEGRALĂ DE GRÂUIngrediente: 200 g făină de grâu. este puţ in mai dificil. ca să se poată rupe cu uşurinţ ă. Într-o zi călduroasă se poate coace lasoare o cantitate mai mare de pâine. pe planşetă se presară puţ ină tărâţ e ca să nuse prindă. la distanţ ă de 4 cm. până cuprinde cam 1/2 dincantitatea de făină. nu se prepară decât pentru 7 zile.647.648. se împarte compoziţ ia (1 lingură) în părţ i egale şi se formeazăchiftelele care se aşează pe un postament de petale roşii de trandafir care a fost pus în prealabil înplatou. numai că albuşul bătutspumă tare se amestecă cu frunze de spanac bine mărunţ ite (pireu scurs de sucul spanacului). procedând în continuare ca la reţ eta precedentă. Secrestează uşor pe lăţ ime. Se împarte în 3 părţ i egale.646. 40 cm şi lată de 9 cm. se ia la frământat (cu mâna). În cazul că nu este în casă făină integrală seprepară pâinea cu tărâţ e amestecată cu făină. Pentru cei ce poartă proteză sau au dantura mai şubredă. folosind aceleaşi ingrediente.PÂINE CU FĂINĂ 202 . pe o sită cu ochiuri de minimum 2 cm sau pe un grătar scos din frigider. ca săcircule aerul printre ele.644. seface o gropiţ ă în mijloc. PÂINE CU TĂRÂŢE DE GRÂUIngrediente: 100 g tărâţ e. Se servesc imediat ce au fost preparate. care se pot adăuga în supe sau ciorbe. desecară sau de hrişcă. pot consuma în loc de pâine tărâţ e de grâu. până ce intră toată făina în aluat.

cu sită foarte deasă). 2022). bine germinat. puţ ină miere (după gust).649. 637). Pastaobţ inută se amestecă cu tărâţ e. se amestecă cu puţ inâtărâţ e şi se trece prin maşina de măcinat nuci (sau de tocat carne..coaja rasă de la 203 . PÂINE DIN GERMENI DE GRÂUIngrediente: 200 g germeni de grâu (v. clătit. ca să se zvânte. În continuare se procedează ca la646. se răsuceşte de mai multe ori. Grâul.650.. tărâţ e. TORT DIN GERMENI DE GRÂU (I)Ingrediente: 300 g germeni de grâu (v.PULBERI AROMATE ŞICONDIMENTARESe prepară pâinea ca la reţ eta precedentă (646). salvie). busuioc. numai că seadaugă în aluat şi 1 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (cimbru. până se obţ ine un aluat întărit. folosind aceleaşi ingrediente. se pune într-un şervet gros de bucătărie. 200 g nuci măcinate. Pâinea din germeni are o mare valoare alimentară.INTEG..

652.653. puţ in înmuiate din timp sau cubucăţ ele de smochine. mierea. 1 gălbenuş. se îmbracă în alb cucele 4 albuşuri bătute spumă tare. coaja de lămâie. coaja rasă de la 1 lămâie. 406). 406). 150 g unt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). se amestecă cu nucile măcinate. tărâţ e. 2017) cât cuprinde. peste care se aşează cireşele conservate în miere (v. pe fiecare. TURTIŢE DIN GERMENI DE GRÂUCompoziţ ia preparată mai sus.651. se tasează frumos pe întreaga suprafaţ ă. se pune câte 1 linguriţ ă de albuş (bătut tare) sau frişcă. Se pune pe farfurie saupe tavă. romul. tinctura miraculoasă I. se pot adăuga tărâţ e de grâu. care se rotunjesc în palmă.4 linguri cireşe negreconservate în miere (v. după ce s-a pus o vişină [proaspătă sau conservată înmiere (v. coaja de lămâie. se amestecă cu 200 g nuci sau alune măcinate. 201) sau făină de orez (v. 150 gnuci sau alune măcinate. mentă. mici turtiţ e. se împarte în părţ i egale. pe care în prealabil au fost puse câteva petale roşii deflori de nalbă de grădină tăiate fideluţ ă. romul şipulberea de scorţ işoară.Peste ea se aşează partea a doua. miere (după gust).654. 350 g nuci sau alune măcinate. se aşează pe o planşetă pe care s-apresărat puţ ină tărâţ e. 300 g sfeclă roşie. cu mâinile. punându-se la mijloc o alună sau un miez de nucă. BOMBOANE DIN GERMENI DE GRÂU CU VIŞINEDin compoziţ ia de la 650 se pun pe planşetă (după ce s-a presărat puţ ină tărâţ e) cu linguriţ amici moviliţ e. Aceastăcompoziţ ie se împarte în 2 părţ i egale. 3 gălbenuşuri de ouă de găină. iar în mijloc sepune câte o cireaşă sau vişină conservată în miere (v. puţ ină miere (după gust). 6037). 2078). 1 lingură tinctură miraculoasă I (v. 400 g unt. 406) 204 . Se aşează pe farfurie. 406)] care a fost bine tăvălită prin tărâţ e. I se dă forma dorită şi se ornează după gust cu diferite fructe şi flori macerate în miere. Germenii de grâuse prepară ca la precedenta. cremogen. 1/2 linguriţ ă pulbere de salvie. de plante aromatice. 649).În cazul că este prea moale compoziţ ia. busuioc.Grâul germinat se mărunţ eşte fin (v. se tasează iar peste ea seaşează compoziţ ia cu sfeclă care se prepară după cum urmează: sfecla roşie mărunţ ită fin seamestecă cu pulberea de măceşe. Se modelează. 1/4 linguriţ ă pulbere de scorţ işoară. 4 ouă de găină. 2 .250 g unt frecat spumă şi cremogen (v.1/2 lămâie.97 2106). O parte se aşează pe tortieră. TORT DIN GERMENI DE GRÂU (II)Ingrediente: 450 g germeni de grâu (v. alune etc. BOMBOANE DIN GERMENI DE GRÂU CU ALUNEDin compoziţ ia de la 650 se pun pe planşetă (peste un strat subţ ire de tărâţ e) mici moviliţ e (culinguriţ a) care se rotunjesc în palme.mieji de nucă. 2 linguri de rom. 3 . puţ ină miere(după gust). 1/4 linguriţ ă pulbere fină de scorţ işoară.3 linguri de rom.pulberea de scorţ işoară.2 linguri pulbere de măceşe (v.Deasupra.La fel se pot prepara bomboane cu stafide sau scoruşe.

careau fost date prin tărâţ e sau făină de grâu integrală. SĂRMĂLUŢE CU GERMENI DE GRÂUIngrediente: 250 g germeni de grâu (mărunţ iţ i). 2076) şi 1 lingură pastă de cătină(v. TORT DIN GERMENI DE GRÂU CU MERESe prepară ca la reţ eta precedentă. [Preparatele din crudităţ i nu se consumă păstrate pentru a doua zi]655. folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. Se dă la rece 2 . 7).3 ore. 100 g 205 . în afară de sfecla roşie carese înlocuieşte cu 200 g mere rase cu tot cu coajă şi 150 g ţ elină mărunţ ită fin iar pe lângă cele 2linguri pulbere de scoruşe se adaugă 2 linguri pulbere de căline (v. TORT DIN GERMENI DE GRÂU CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (654).657. apoi se serveşte tăiat înformă de raze. 2075)656. 1 ceapă de apă. Se consumă în aceeaşi zi. în afară de cele 4 ouăde găină care se înlocuiesc cu 20 ouă de prepeliţ ă (v. ca orice tort.

tărâţ e. SĂRMĂLUŢE DIN GERMENI DE GRÂU CUSEMINŢE DE FLOAREA SOARELUISe prepară ca la reţ eta precedentă (657). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. apoi în fiecare foaie (către baza ei) se pune câte 1/2 lingură decompoziţ ie. Rulourileastfel terminate.659. frumoase de salată (de preferinţ ă salată creaţ ă). se stropesc (cu ulei) şi se presară cuverdeaţ ă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. se iaufrunze mari. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Se ia un castronel de porţ elan sau 206 . 649) se amestecă cu ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. poate fi folosită pentru rulou. 1/2căpăţ ână de varză murată. 25 ml ulei.miez de nucă. 100 g unt. 2071).Grâul germinat. la care se maiadaugă 100 g ciuperci macerate în oţ et (v. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. nucile tăiate cu cuţ itul şi untul frecat spumă. se rulează uşor în lăţ imea frunzei fără a-i strica vârful care rămâne ca o floare. RULOURI CU GERMENI DE GRÂUOricare compoziţ ie (din cele 4 feluri). se folosesc frunze fragede de tătăneasă sau de soia care se pun pe un postament de petaleroşii de trandafir.658.98 662. Se învelesc sărmăluţ ele în frunze devarză murată (bine scursă de zeamă . SĂRMĂLUŢE CU GERMENI DE GRÂU ŞI CIUPERCISe prepară compoziţ ia pentru sărmăluţ e ca la 657. 1 felie de ţ elină. Germeniide grâu bine mărunţ iţ i (v. bine mărunţ it (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1legătură de verdeaţ ă.pulberile. 1 lingură ulei. 1legătură de verdeaţ ă.2070).661. iar în loc de foi de varză murată pentruînvelit. 200 g brânză de vaci. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. puse în prealabil în platou.moare . se aşează (în formă de raze) pe un postament din petale roşii de flori de nalbă degrădină sau pe flori de gălbenele. 649) se amestecă cu pulberile şi verdeaţ a tăiată mărunt. brânzade vaci. ţ elina dată pe răzătoarea de sticlă. se spală foaie cu foaie pe ambele părţ i. se poate adăuga puţ ină tărâţ e. Separat. Astfel. 2070). 2072).cremogen. după plac. bine mărunţ ită (trecută prin sită) se amestecă cu ceapa tăiată mărunt şi puţ in cremogen (v. folosind aceleaşi ingrediente.se pun pe un şervet să se zvinte. 1 ceapă mare de apă. BUDINCĂ DIN GERMENI DE GRÂU CU BRÂNZĂIngrediente: 300 g germeni de grâu.nici într-un caz nu se spală şi nici nu se ţ ine în apă). în cazul că este prea moale compoziţ ia). în afară de nuci care seînlocuiesc cu seminţ e de bostan decorticate şi tăiate cu cuţ itul.2019. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.660. cu aceleaşi feluri de produse. în afară de nuci care seînlocuiesc cu seminţ e de floarea . 1 căpăţ ână de salată verde.Sărmăluţ ele se aşează pe un postament de salată verde. În cazul căeste prea moale compoziţ ia. 1977) tăiate cât se poate de mărunt.soarelui decorticate. SĂRMĂLUŢE CU GERMENI DE GRÂU ŞI SEMINŢE DE BOSTANSe prepară ca la reţ eta precedentă.

663. sepresează bine să nu rămână goluri. se pune jumătate din compoziţ ia cu grâu germinat. TORT APERITIV CU GERMENI DE GRÂUIngrediente: 350 g germeni de grâu (v. 2077) şi cremogen (v. se ungebine cu ulei (la nevoie se poate uda cu apă). 2109. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de brânza de vacicare se înlocuieşte cu pastă de roşii crude (v. Se serveşte tăiată felii în forme deraze alături de salată verde. BUDINCĂ DIN GERMENI DE GRÂU CU PASTĂ DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă. 2078) sau de scoruşe (v.emailat. apoi se pune compoziţ ia cu brânză iar deasupra partea a douade compoziţ ie cu grâu germinat. câtcuprinde). 2022).664. Se tasează bine şi se răstoarnă pe o farfurie pe care în prealabil afost pus un strat subţ ire de tărâţ e de grâu (cernut prin sita rară). se amestecă cu 1 ceapă mare de apă dată perăzătoare. 1 207 . 1 lingură pulbere de măceşe (v. 2063).

TORT APERITIV CU GERMENI DE GRÂU ŞI CIUPERCIIngrediente: 350 g germeni de grâu (v. 2070).2 linguriţ ă pulbere de măceşe (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 50 g morcov. cu salată verde de sezon. puţ in cremogen şi 150 g unt frecatspumă. 150 g ţ elină. 1978). ca orice tort. 7).665. 2 legături de verdeţ uri. 50 g păstârnac. 300 g unt. 2017). folosind aceleaşi ingrediente. 1 legătură de fenicul. Deasupra se pune partea a doua cu compoziţ ia de germeni. 2019). 2022). se amestecă cu prazul tăiatfideluţ ă şi untul frecat spumă. RULADĂ CU GERMENI DE GRÂU ŞI SFECLĂ ROŞIE (aperitiv)99 Ingrediente: 400 g germeni de grâu (v. numai că înpasta de cremogen se adaugă 15 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. păstârnacul şi ţ elina fin mărunţ ite. 2074). cremogen (v. 1 legătură hasmaţ uchi. pulberile şi150 g unt frecat spumă. TORT CU GERMENI DE GRÂU ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară tortul ca la reţ eta precedentă (664). se pune compoziţ ia cu grâu germinat. 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de ardei gras (v. folosind aceleaşi ingrediente. Dacă e cazul se adaugă şi puţ ină făină de orez (v. În platou sepresară puţ ină tărâţ e. 1 felie de ţ elină. 2072). 250 g ţ elină.TORT APERITIV CU PASTĂ DE GĂLBENUŞ ŞI GERMENI DE GRÂUSe prepară ca la reţ eta precedentă.Germenii de grâu (v. se tasează pe întreagasuprafaţ ă. 1 . 300 gciuperci macerate în suc de cătină (v. 649) se amestecă cu 1 ceapă tăiată mărunt. iar peste ea se aşează compoziţ ia preparatădin ciupercile fin mărunţ ite împreună cu 1 ceapă.668. untul (250 g) frecat spumă şi puţ ină tărâţ e. tărâţ e. Separat. 300 g frişcă bătută (fărăzahăr). se tasează. 2 cepe mari deapă. 1 pahar suc de morcovi. 2022). se tasează. pulberile. se îmbracă în frişcă peste care se presară fenicul tăiat mărunt sau petale de trandafirtăiate fideluţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 400 g unt. 150 g păstârnac. Se dă la rece 2 . 2070). 5 linguri decremogen. apoi se pune compoziţ ia cuţ elină. 2019)preparată astfel: se înmoaie cremogenul cu suc de morcovi până se obţ ine o compoziţ ie potrivit deîngroşată care se toarnă peste tort. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2 cepe mari de apă. 1/4 varză murată. tărâţ e. 1 linguriţ ă pulbere de 208 .3ore. rădăcinoasele se mărunţ esc fin. se serveşte tăiat în formă de raze. 637) mărunţ iţ i (v. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. Germenii de grâu (bine mărunţ iţ i) se amestecă cu 1 ceapă tăiatămărunt. numai că în pasta decremogen se adaugă 3 gălbenuşuri de ouă de găină care o fac mult mai consistentă. 1 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. se tasează totul pe întreaga suprafaţ ă şi se îmbracă cu pastă de cremogen (v.667. 350 g sfeclă roşie. 2078).ceapă mare de apă.666. 400 g unt. O parte dinaceastă compoziţ ie se aşează în tortieră. 1 fir de praz. 1lingură seminţ e de chimion. Peste ea se presară seminţ ele de chimion. făină de orez.

2072). cremogen (v. 2071).Germenii de grâu bine mărunţ iţ i (649) se amestecă cu 1 ceapă şi 1 legătură de verdeaţ ă tăiatemărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Pe o foaie de plastic se presară o mână de tărâţ e. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e deroşii (v. 1/2 din cantitatea de pulberi şi 250 g unt frecat spumă. untul (150 g) frecat spumă.plantearomatice şi condimentare (v. amestecată cu puţ in cremogen. 1ceapă şi 1 legătură de verdeţ uri tăiate mărunt. 209 .tăiată fideluţ ă. pulberile. 2070). întinzând-o cu podul palmei în formă dreptunghiulară. groasă cam de 1 cm. ţ elina dată pe răzătoare. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.Peste ea se aşează compoziţ ia preparată din sfeclă roşie rasă. În cazul că compoziţ ia e preamoale se adaugă puţ ină tărâţ e. se întindecompoziţ ia cu germeni. 2019) şi tărâţ e. varza stoarsă în mâini de moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă).

RULADĂ CU GERMENI DE GRÂU ŞI MIEREIngrediente: 400 g germeni de grâu (v. se freacă în mâini până se înmoaie bine. bine mărunţ ite. romul şi cremogen(cât cuprinde). 250 g ţ elină.ţ elina curăţ ată şi măruţ ită fin. 2022). ştevie. 4 gălbenuşuri de ou (puse pe rând). alături de salată verde de sezon sau murături. RULADĂ CU GERMENI DE GRÂU ŞI CIUPERCI (aperitiv)Se prepară ca la reţ eta precedentă. RULADĂ DIN GERMENI DE GRÂU CU VARZĂ ROŞIE (aperitiv)Se prepară rulada ca la reţ eta precedentă (668).de trifoi. folosind aceleaşi ingrediente.670.3 linguri de macerat de tărâţ e (v. frecată bine în mâini până se înmoaiebine fără a se stoarce de sucul ei şi în care. 150 g nuci măcinate. tărâţ e.669. folosind aceleaşi ingrediente. 2 linguri rom. Spanacul poate fi înlocuit cu urzici. 2104). Cantitatea demai sus este suficientă pentru 12 14 persoane.671. Tot cu ajutorul foii de plastic se pune rulada pe un fundde lemn sau pe o tavă dreptunghiulară şi se dă la rece 2 . folosind aceleaşi ingrediente. muguri fragezi de lucernă. Se întindefoaia (v.674. iar în loc de sfeclă roşie se pun ciuperci macerate în suc de cătină (v. de fasole. la prima compoziţ ie 210 . în afară desfecla roşie care se înlocuieşte cu varză roşie tăiată fideluţ ă. Se rulează şi se dă la rece (v. peste ea se pune compoziţ ia preparată din merele date pe răzătoare cu tot cu coajă. coaja rasă de la 1 lămâie sau portocală. cât cuprinde. în afară de sfecla roşie care seînlocuieşte cu spanac mărunţ it. în afară de mere şi ţ elinăcare se înlocuiesc cu 300 g pastă de căline (v.672. cremogen. de tei ulm. Germenii degrâu bine mărunţ iţ i (v.a. pulberea de scorţ işoară.tinctura. RULADĂ CU GERMENI DE GRÂU ŞI PASTĂ DE CĂLINE (desert)Se prepară ca la reţ eta precedentă. de tătăneasă. în afară de varza muratăcare se înlocuieşte cu varză albă dulce (ce se taie fideluţ ă. fag ş. cu condiţ ia să fie foarte fragedeşi proaspete. 2078) sau decăline. 668) presărată cu mac.fără să se stoarcă de suc). care după fiecare răsucire se întoarcecătre noi (ca să nu se prindă în compoziţ ie).. puţ ină miere (după gust). 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente. 1/4linguriţ ă pulbere de scorţ işoară.673. puţ ină miere. 2 linguri pulbere de măceşe (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2064).Se serveşte tăiată felii mai groase.1978). RULADĂ DIN GERMENI DE GRÂU CU SPANAC (aperitiv)Se prepară ca la reţ eta 668. 649) se amestecă cu nucile.3 ore. 1 linguriţ ătinctură de propolis (v. 668). RULADĂ DIN GERMENI DE GRÂU CUFRUCTE CONSERVATE ÎN MIERESe prepară ca la reţ eta precedentă (672). 2067) care a fost înmuiată în 2 . 4 ouă de găină. 300 g mere. 400 g unt. 2041) sau apămai înainte cu 1/2 h. 1 lingură seminţ e de mac. frunze de soia. coaja de lămâie. pulberea de măceşe. pe lângă celelalte produse din reţ etă se adaugă 1 lingurăpulbere de hribi (v. mierea.Se ruleazăstrâns cu ambele mâini ajutându-ne de foaia de polietilenă.

3 linguri de tărâţ e. 211 . 150 nuci măcinate. în afară deouăle de găină care se înlocuiesc cu 20 ouă de prepeliţ ă (v. Se rulează (v.676. CREMĂ CU GERMENI DE GRÂU ŞI NUCIIngrediente: 200 g germeni de grâu (v. coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală. puţ ină miere (după gust). 7).8 linguri de cireşe cu vişineconservate în miere (v.cugermeni de grâu.100 675. amestecate cu 2 linguri de tărâţ e şi cremogen (câtcuprinde). 1lingură tinctură miraculoasă II (v. 406) bine scurse. 2 linguride cremogen (v. peste care se pune a doua compoziţ ie preparată din 7 . 2107). 1 vârf de cuţ it pulbere fină de scorţ işoară. 2019). folosind aceleaşi ingrediente. 2022). 668). RULADĂ CU GERMENI DE GRÂU CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară rulada pentru desert ca la reţ eta 672.

pe care o întoarcemmereu înafară. cu podul palmei. Se rulează strâns cu ambele mâini. coaja de lămâie. 1 vârf de cuţ it pulbere de scorţ işoară. 1 lingură seminţ e de mac. bine mărunţ it (v. 7) procedând identic . mentă. se pun deasupra cremei. tinctura. câteva petale roz de trandafir. pulberea şi tărâţ a (câtcuprinde). în formă dreptunghiulară.681. puţ ină miere (dupăgust). laptele putând fi înlocuit cu suc de morcovi sau de tărâţ e. 4 ouă de găină.680.pulberea şi sucul de mere (cât cuprinde) până se obţ ine o compoziţ ie potrivit de îngroşată. care se întinde pe o foaie de plastic. care se pune în cupe sau farfurioare de compot.Germenii de grâu bine mărunţ iţ i (v.3 ore. folosind aceleaşi ingrediente. mierea. 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v.679. tărâţ e. 4 linguri cremogen (v. 641) care a fost amestecatcu 2 gălbenuşuri. Se pune pe o tavă sau un platou dreptunghiular şise dă la rece 2 . 2022).Cremogenul se înmoaie cu suc de morcovi (cât cuprinde) până se obţ ine o compoziţ ieîngroşată. plus 10 ouă deprepeliţ ă (v. Se serveşte tăiată în felioare mai groase. cremogenul. puţ ină miere(după gust).mierea.lapte nefiert. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. laptele se înlocuieşte cu sucde morcovi. cugrosimea de 1 cm. Peste ea se aşează grâul germinat.677. 400 g unt. 400 g unt. 1/2 linguriţ ă pulbere de busuioc. 2019). 2 gălbenuşuri de ouă de găină. numai că încompoziţ ie pe lângă componentele mai sus menţ ionate se adaugă 2 gălbenuşuri de ouă de găină(crude). RULOU CU GERMENI DE GRÂU ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară 212 . 2091). ajutându-ne de foaia de plastic. tinctura. suc de morcovi (v. CREMĂ CU GERMENI DE GRÂU ŞI CREMOGENIngrediente: 250 g germeni de grâu (v. peste care se presară seminţ e de in sau de mac.. 2019). CREMĂ CU GERMENI DE GRÂU ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară crema ca la reţ eta precedentă (676). coaja de lămâie şi lapte (cât cuprinde) până se obţ ine o compoziţ iepotrivit de îngroşată. ca să nu se prindă în compoziţ ie. 2105).suc de mere (2102). 300 g mere. salvie. 1lingură seminţ e de in. 2 linguri pulbere de măceşe (v. 250g ţ elină. coaja rasă de la 1 lămâie sauportocală. tinctura. RULOU DE CREMOGEN CU GERMENI DE GRÂUIngrediente: 7 linguri de cremogen (v. 2078) sau de căline. tărâţ a. de asemeni.678. puţ ină miere (după gust). nucile. 649) se amestecă cu cremogenul. folosind aceleaşi ingrediente. mierea.Germenii de grâu bine mărunţ iţ i (v. 2104). 649) se amestecă cu nucile măcinate. se puneîn cupe sau în farfurioare de compot. 3linguri nuci tăiate cu cuţ itul. pulberea. ca desert. Deasupra se presară seminţ ede in. scorţ işoara. fără a mai consuma altemâncăruri. iar deasupra se presară petale de trandafir tăiate fideluţ ă. CREMĂ CU GERMENI DE GRÂU ŞI OUĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. iar cele 2 albuşuri se bat spumă tare (fără zahăr).

1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v. 1 felie de ţ elină.SUPĂ . folosind aceleaşi ingrediente. 2 . 649). 7). 1 ceaşcă de smântână. 3 linguri tărâţ e. 2022) bine mărunţ iţ i (v. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. 1.Maceratul se pune în castron. 1 morcov. 1 linguriţ ă seminţ e de anason. ceapa. 1 ardei gras. rădăcinoasele fin mărunţ ite. 2070). verdeaţ a şi ardeiul mărunţ ite fin odată cu rădăcinoasele101 213 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.tărâţ a. 2063). 2022). 2045). în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1 pătrunjel.CREMĂ DIN GERMENI DE GRÂU CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 250 g germeni de grâu (v.ca la reţ eta precedentă.3 linguripastă de roşii crude (v.5 lmacerat de afine (v. se adaugă germenii de grâu (v.682. 1 ceapă.

75 ml ulei. glucide. se tasează şi seornează după gustul gospodinei. 1 ceapă de apă.medicinal se folosesc fructele. fasole ş. tărâţ e. 2070).tiamin.SUPĂ-CREMĂ CU GERMENI DE GRÂU ŞI MUGURI DE LUCERNĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (682).Gutuile.(manual sau mecanic). vomă. 1 felie de sfeclă roşie. se mărunţ esc fin. folosind aceleaşi ingrediente. 7).685. sialoree (salivaţ ie abundentă).Gutuile se şterg de puful lor cu un şervet. copiilor şi vârstnicilor. 1 legătură de tarhon şi salvie. Potasiu. se amestecă cu verdeaţ a. PASTĂ DE GUTUI CU NAPIIngrediente: 250 g gutui. guturai. 200 g unt. provitamina A. GutuieÎn scop alimentar . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. soia.684. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Fier. fin mărunţ iţ i (manual sau mecanic). 100 g frunze de tătăneasă. seminţ ele acestora şi frunzele. C şi PP. urzici. pasta de roşii (v.. tătăneasă.tuberculoză (hemoptizie). SUPĂ . Se pune pe farfurioare. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge.686. PASTĂ DE GUTUI CU FRUNZĂ DE TĂTĂNEASĂIngrediente: 300 g gutui. napii şi ceapa fin mărunţ ite. folosind aceleaşi ingrediente. 1 214 . PASTĂ DE GUTUI CU PRAZIngrediente: 300 g gutui. frunzele de tătăneasă.. vitaminele B.Deasupra se presară seminţ e de anason.Gutuia conţ ine: apă. CIORBĂ DE GUTUI CU ZARZAVATIngrediente: 250 g gutui. se amestecă cu prazul tăiatfideluţ ă. 1legătură de leuştean cu pătrunjel. 2070). cu condiţ ia să fie foarte fragede şi foarteproaspete. pulberile şi smântâna. tărâţ e. Sulf. dizenterie (mai ales în convalescenţ ă). Se pune pe farfurioare. lipide. Calciu. 1 pătrunjel. 1 ceapă. înlocuind 50 g germenide grâu cu 150 g muguri fragezi de lucernă.doar o treime). 1/2 linguriţ ăde plante aromatice şi condimentare (v.Este indicată în diaree. untul frecat spumă şitărâţ e (cât cuprinde). flori de trifoi (când sunt înflorite . Magneziu. insuficienţ ă hepatică.. 1ceapă de apă.frunze de tei. fag. pulberile. Gutuia seconsumă numai după 5 săptămâni de la recoltare(ajunsă la deplina maturitate). 200 g unt. proteine. 1/2 linguriţ ă de plante aromatice şi condimentare (v. Cupru.687. 1 fir de praz. 2070). se tasează şi sedecorează cu felii de gogoşari. Se pune pe farfurie. 150 g napi. verdeaţ a tăiată mărunt şi untul frecat spumă.Gutuile. inapetenţ ă. Fosfor. 1 morcov. 200 g unt. 1 legătură de anason cu hasmaţ uchi.. 1/2 linguriţ ă de plante aromatice şi condimentare (v. 2063).688. pulberile. 1 legătură frunze defenicul. a. Mugurii de lucernă(la nevoie) pot fi înlocuiţ i cu muguri de trifoi. protide.683. ceapa şi feniculul fin mărunţ ite (manual sau mecanic). seamestecă cu tărâţ e (cât cuprinde) şi untul frecat spumă.2 gogoşari. se tasează şi se decorează cu produsele pe caregospodina le are la îndemână. de ulm. în afară de smântână care seînlocuieşte cu 5 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.CREMĂ DIN GERMENI DE GRÂU CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2 linguri tărâţ e.

75 ml ulei. 2070). folosind aceleaşi ingrediente. 200 g ţ elină.gălbenuş de ou de găină. 1. 7).689. 2075). 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de 215 . pulberile şi uleiul bine amestecate cu gălbenuşul de ou.Se pune maceratul în castron. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. CIORBĂ DE GUTUI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.2 linguri pulberede cătină (v. 1/2 linguriţ ă de plante aromatice şicondimentare (v. 4 . 250 g dovleac. se adaugă ceapa şi verdeaţ a tocate mărunt. 1 ceapă.5 linguri tărâţ e.5 l macerat de lucernă.CREMĂ DE GUTUI CU DOVLEACIngrediente: 350 g gutui. gutuile şirădăcinoasele date pe răzătoare. SUPĂ . în afară de gălbenuşul de oude găină care se înlocuieşte cu 5 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. se poate adăuga puţ ină zeamă de varză (moare) sau 1 . Dacă sedoreşte un gust mai acru.102 690.

. dulce.gogoşari. iar peste albuş se presară seminţ e de in. 2linguri pastă de roşii crude.5 l macerat denalbă de grădină (v. seminţ e de in. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari. puţ ină miere (după gust). pasta de roşii.694. pulberile iar deasupra verdeaţ ă tăiată mărunt.sucul de morcovi şi tărâţ e (cât cuprinde). coaja de lămâie. gălbenuşurile de ou.CREMĂ DE GUTUI CU VARZĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. se mai adaugă gutuile.3 linguri desmântână. SUPĂ . 4 . tărâţ a.692. puţ in mac. 2058).Gutuile măruţ ite fin se amestecă cu mierea.Se pune maceratul în castron.691.697. 2019). puţ ină miere (după gust). tărâţ a.sucul de mere şi cremogenul. în afară de gulioare care seînlocuiesc cu andive iar în loc de ulei se adaugă 2 albuşuri de ouă de găină sau 2 .CREMĂ DE GUTUI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. SUPĂ . 1. SUPĂ . 2102).5 linguri tărâţ e. tinctura. 1 pahar suc de morcovi. CREMĂ DE GUTUI CU TĂRÂŢEIngrediente: 300 g gutui. dovleacul. în afară de dovleac care seînlocuieşte cu varză albă. gulioarele şi rădăcinoasele binemărunţ ite. 2109).2070). în afară de cele 2 ouă degăină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. CREMĂ DE GUTUI CU CREMOGENIngrediente: 300 g gutui. coaja de lămâie. 1 linguriţ ă pulbere decimbrişor cu tarhon. Se folosesc rădăcina şi frunzele care conţ in 495 mg devitamine / 100 g substanţ ă proaspătă. ceapa fin mărunţ ite... coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală.5 l macerat de mere dulci (v. 1 linguriţ ă tincturămiraculoasă II (v.Gutuile mărunţ ite fin se amestecă cu cremogenul. 400 g morcov. folosind aceleaşi ingrediente. 7). 2107).HreanulCreşte spontan dar se mai şi cultivă. 2105). 1 linguriţ ătinctură de muguri de plop negru (v.uleiul. Se pune în cupe iar deasupra fiecărei cupe se presară câte puţ in albuşbătut spumă tare. 2070). 1 pahar suc de mere (v.CREMĂ DE GUTUI CU GULIOAREIngrediente: 550 g gutui. în afară de cele 2gălbenuşuri care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. fin mărunţ ită. 2 linguri derom. 100 ml ulei.CREMĂ DE GUTUI CU ANDIVESe prepară ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SUPĂ . coaja de la 1/2 lămâie. 2 linguri de cremogen (v.Se pune maceratul în castron. romul. tinctura. 1. Rădăcina se recoltează primăvara şi toamna. mierea. folosind aceleaşi ingrediente. uleiul. 1/2 linguriţ ă deplante aromatice şi condimentare (v. 7)695. 250 g gulioare.696. folosind aceleaşi ingrediente. 2 ouă degăină. CREMĂ DE GUTUI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 6 linguri cremogen (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge 1 legătură frunze fragede de ţ elină cu mărar. tărâţ e. se adaugă gutuile. folosind aceleaşi ingrediente. pulberile iar deasupra verdeaţ ă tăiată mărunt. Se pune în cupe şi se presară cu mac deasupra.693. 216 . ţ elina. 1/2 linguriţ ă de plante aromatice şi condimentare (v. 200 g ţ elină. 2055).

suc de roşii crude etc. asparagină.stimulent alfenomenelor de nutriţ ie. scorbut. astm. pentru mărirea 217 .Conţ ine:vitaminele (A. sulfuric.1 lingură de hreanproaspăt ras cu miere dimineaţ a. Se poate face o cură de hrean . algii reumatismale. purgativ. hipertensiune arterială). inapetenţ ă. scrofuloză. atonie digestivă. paralizii. glicozizi sulfuraţ i. cu pauză de 2 luni. bronşite cronice.Este indicat în: anemie. hidrofizii. carenţ e. B2 şi C). rădăcina de hrean rasă are acţ iune superioară muştarului înafecţ iunile pulmonare.leucore. carbonic). timp de o lună. acizi (clorhidric.glutamenă.Sub formă de cataplasmă. uleiuri volatile. vermifug. poate fi pus la murături de tot felul. litiază urinară. colagog. limfatism. B.103 Este un foarte bun conservant. tonic în afecţ iunile cardiace (cardiopatiile ischemice. reumatism. gută. gută. tuberculozătorpidă.

600 g varză roşie. i se adaugă o felioară de sfeclă roşierasă.699. seamestecă cu hreanul ras. 25 ml suc de cătină (v. în supe. se rade pe răzătoarea de sticlă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. se recomandă a se folosi ca atare. Dacă. De asemenea. din diverse motive. Dacă din motive diverse trebuie ras mai mult.700. se pun într-o sită mai lată. Se adaugă puţ in ulei şipuţ in suc de cătină sau de lămâie. peste ele se pun 2 . 2092) sau de lămâie. sosuri. Estemai indicat să se folosească hreanul ras [câte 1/2 linguriţ ă în amestec cu puţ in zeamă de lămâie sausuc de cătină (v. sucul de cătină şi uleiul. până la maxim 7 zile. dar nu mai mult de 7 zile. bine astupat şi ţ inut la rece.200 g hrean. nu se păstrează decât 7 zile.apetitului. 1 felie de sfeclă roşie. proaspăt. Nu se consumăprea rece. 800 g varză albă. ciorbe. 2 218 .Se taie varza fideluţ ă. SUC DE HREANEste unul dintre cele mai puternice sucuri şi. se poate consuma zilnic hrean ras. atunci se va pune într-un borcănel. SIROP DE HREANSe taie o rădăcină de hrean.Tratamentul cu hrean se va urma mai multe săptămâni sau luni în şir.701. Este bine să se folosească numai proaspăt ras. sărmăluţ e. închis ermetic şi se va ţ ine înfrigider. de aceea.3 linguri de miere. câte 1/2 linguriţ ă. adăugat în diferite preparateculinare (după plac). 50 ml ulei. curăţ at de coajă. pulberile. HREAN RAS CU SFECLĂ ROŞIESe rade hreanul. cu condiţ ia să nu i se adauge oţ et. de două ori pe zi]. trebuie să se radăo cantitate mai mare. HREAN RASHreanul. cu pauzele respective. folosit sub formă de pastă nu atacă rinichii. În cazuri extreme sepoate păstra la rece. câteva petale albe sau crem de trandafir. 1 legătură de verdeţ uri. Se foloseşte imediat ce a fost ras. 2092) sau delămâie. SALATĂ DE HREAN CU VARZĂ ALBĂIngrediente: 150 .2 linguri pe zi.704.703. Se consumă imediat ce a fost preparat. dulce. 2071). bine presat.698. închisă ermetic. cât se poate de subţ iri. SALATĂ DE HREAN CU VARZĂ ROŞIEIngrediente: 150 g hrean.8 ore lichidulsiropos se va scurge şi va fi administrat în doze de 1 .suspendată (deasupra unui castron). 1lingură suc de cătină (v. bine presată. Hreanul se va consuma numai la temperatura camerei.Preventiv. cât mai subţ ire. SALATĂ DE HREAN ŞI SFECLĂ ROŞIESe rade hrean şi sfeclă roşie crudă (150 g hrean / 800 g sfeclă roşie). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.pus bine presat în borcănel de sticlă. în bucătăria fără foc. de culoare închisă. care de altfel distruge valoareanutritivă. vezica urinară saumucoasa tubului digestiv. Se foloseşte imediatce a fost ras. 50 ml ulei. iar deasupra se presară cu petale detrandafir tăiate fideluţ ă.702. 2092) între mese. şi pentru a da o nuanţ ă de roz bombon. După 6 . rondele. se freacă în mâini până se înmoaie bine (fără a se scurge de sucul ei). Ajută foarte mult în dizolvarea mucozităţ ilordin cavităţ ile nazale.

150 g unt. sucul de cătină. se amestecă cu 219 . pulberile şi se decorează cu felii de roşii şi verdeţ uri de sezon. se amestecă cu hreanul ras fin odată cusfecla roşie. Hreanul şi sfecla se mărunţ esc fin.705. 1/4 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v.3 roşii.. se freacă în mâini fără a se stoarce de sucul ei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 mână florialbe de urzică moartă. Se taie varzafideluţ ă. 1 legătură verdeţ uri. numai că varza esteînlocuită cu andive. tărâţ e. care se taie în bucăţ i de aproximativ 1 cm şi care nu se freacă în mâini. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. uleiul. 400 g sfeclă roşie. SALATĂ DE HREAN CU ANDIVESe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.706. 2070). folosind aceleaşi ingrediente. Sedecorează cu felii de roşii sau de gogoşari şi verdeţ uri de sezon. 2070). PASTĂ DE HREAN CU SFECLĂ ROŞIE104 Ingrediente: 100 g hrean.

713. SOS DE HREAN CU SFECLĂ ROŞIEIngrediente: 50 g hrean. sucul decătină (v. puţ ină verdeaţ ă. pulberile.708.2 linguri de tărâţ e de grâu.Se amestecă hreanul cu smântâna. 2019) înmuiat cu 1 ceşcuţ ă suc de cătină (v. 2 gălbenuşuri de ouă de găină sau 10 de ouă de prepeliţ ă. puţ ină verdeaţ ă. în afară desmântână care se înlocuieşte cu iaurt amestecat cu 1 . 50 g sfeclă roşie. numai că sfeclaroşie se înlocuieşte cu varză roşie bine mărunţ ită la mixer. se tasează frumos şi se decorează cu flori albe de urzică moartă. SOS DE HREAN CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente.Se aşează pe farfurie. 2070). SOS DE HREAN CU OUĂIngrediente: 500 g hrean ras.714. 1 ceapă de apă. SOS DE HREAN CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 50 g hrean ras. se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in. 2 linguri cremogen (v. 1 lingură suc de cătină (v. 2070). folosind aceleaşi ingrediente. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. în afarăde smântână care se înlocuieşte cu 1/2 pahar de zer proaspăt amestecat cu 1 .2 linguri decremogen (v. Se foloseşte la diferite preparate (după gust) în bucătăria fără foc. 2092). iar deasupra se presară puţ inăverdeaţ ă tăiată mărunt. numai că cele 4gălbenuşuri se înlocuiesc cu 20 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. puţ ină verdeaţ ă. 2070). folosind aceleaşi ingrediente.707. 2081). puţ ină verdeaţ ă. cremogenul. 150 mlulei. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.709. tărâţ e(cât cuprinde) şi untul frecat spumă. 2092).715. iar deasupra se presară puţ ină verdeaţ ă tăiatămărunt.Se amestecă bine gălbenuşurile. 75 ml ulei. 100 ml suc de morcov (v. 150 mlulei.pulberile. hreanul. 4 gălbenuşuri de ouă de găină.711. 2019). Hreanul. SOS DE HREAN CU OUĂ ŞI ULEIIngrediente: 50 g hrean ras. se amestecă cu pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SOS DE HREAN CU IAURTSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. Se amestecăhreanul proaspăt ras cu gălbenuşurile şi pulberile. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. 2092) diluat cu apă (după gust). 1 lingură suc de cătină. puţ ină verdeaţ ă. 200 g smântână. SOS DE HREAN CU ZERSe prepară sosul întocmai ca la reţ eta precedentă (709). 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 1/4 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v.sfecla şi ceapa bine mărunţ ite. PASTĂ DE HREAN CU VARZĂ ROŞIESe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2019)712. Se înmoaie cremogenul cu suc de roşii sauapă. 2070). se adaugă ulei (puţ in câte puţ in). sucul de morcovi.710. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. deasupra se presară verdeaţ a de sezon tăiată fin. SOS DE HREAN CU CREMOGENIngrediente: 500 g hrean. 7). 2 linguricremogen (v. 1 ceşcuţ ă suc de roşii sau apă. 220 .

. 2070).716. 1 linguriţ ă hrean ras. din punct de vedere nutritiv. câtcuprinde. tărâţ e. se amestecă cu hreanul ras.105 717.. 1 legătură verdeţ uri. petale roşii de trandafir recoltate de la 8 flori. Cu această compoziţ ie se fac sarmalele care se aşează pe un postament din petale detrandafir. Hrib (mânătarcă)Cele mai importante componente aflate în ciuperci. untul frecat spumă şi tărâţ e. sucul de cătină. 100 g unt. pulberile. SOS DE HREAN CU TĂRÂŢESe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 1 ceapă deapă. Ceapa. înlocuind 1 lingurăde cremogen cu 2 linguri tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente. pulberile. iardeasupra verdeaţ ă tăiată mărunt.ca la maioneză). 221 . verdeaţ aşi nucile se taie mărunt. hreanul ras. 200 g nuci.. pus în prealabil în platou. SĂRMĂLUŢE CU FRUNZE DE HREANIngrediente: 25 frunze tinere de hrean. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge.

bombat.Tot în condiţ ii casnice se pot usca (tăiaţ i felioare) puşi în tăvi şi daţ i în cuptor după ce s-a scospâinea de la copt (temperatura cuptorului nu trebuie să depăşească 38 o C). B1 şi PP.Hribul are foarte multe calităţ i. se spală de praf. respectiv la sfârşitul verii şi începutultoamnei. de consistenţ a caşului. plină. calităţ i ce ies şi mai mult în evidenţ ă după uscare. Pălăria are toate nuanţ elede mov. se pune la înmuiat cu apă călduţ ă (38 oC) şi se lasă să stea 3 ore. Valoarea lor pe piaţ a mondială ocupă locul II. În afarăde acestea. Fosfor. constituit mai ales din celuloză. În cazul ciupercilor comestibile seremarcă în mod deosebit bogăţ ia în vitamina B2. El apareîn două "valuri": la sfârşitul primăverii şi începutul verii. Se pun suspendaţ i la soare sau în podulcasei (cu acoperiş de tablă) ca să se usuce rapid. groasă. imediat după "Tubermelanosparum" . Ele posedă capacitatea de asintetiza şi acumuala cantităţ i mari de vitamină din grupul B. HRIBI USCAŢISe recoltează numai exemplare tinere (mici şi mijlocii). Se dau de 2 . Această a doua recoltă. rămâne albă şi după ce esteruptă ori tăiată (sub cuticulă poate fi puţ in rozalie). fac parte şi hribii.15 cm. Din cele peste 100 000 de specii ce sunt răspânditepe pământ.Ciupercile sunt bogate în Potasiu.renumita trufă.3ori prin maşina de tocat cu sită deasă. trehaloză. Ciupercile pot contribui substanţ ial lacompletarea raţ iei proteice a omului. Diametrul caracteristic estede5 .720. pentru care aceste alimente pot ficonsiderate o sursă importantă în hrana omului.Pulberea obţ inută se foloseşte la 222 . carestimulează peristaltismul intestinal. Fier şi Magneziu. se usucă ca la reţ eta precedentă. dar devine mai bun decât în stare proaspătă. În timpuliernii se ia cantitatea de care este nevoie. Carnea albă.Hribul este ciuperca cea mai frecvent întâlnită în cărţ ile de bucate din toate timpurile. se pun pe calorifer sau pemarginea sobei ca să se usuce foarte bine apoi se mărunţ esc fin (manual sau mecanic).suntsubstanţ ele azotoase. HRIBI MĂRUNŢIŢISe aleg numai exemplare tinere (mici şi mijlocii). sunt şi exemplare cu picior mai subţ ire. asimilabile. cu puţ ină distanţ ă între ele.718.Se folsesc la diferite preparate în bucătăria fără foc.Bine uscaţ i se pun în pungi şi se păstrează la loc ferit de umezeală.718. ele conţ in mult material fibros. se taie felioare mai grosuţ e şi se înşiră pe aţ ă (defibră naturală) ca mărgelele.Glucidele sunt reprezentate de glucoză. printre care cea mai importantă este aceea că se poate usca şinu numai că nu-şi pierde gustul şi mirosul caracteristic. 718) se iau în cantitatea de care este nevoie.Are gust şi miros plăcut. piciorul gros . cantităţ i mici de amidon şi glicogen. se curăţ ă de eventualele frunze uscatesau urme de pământ. cu ajutorul unui briceag. albă. Apa în care au stat la înmuiat se foloseşte la supă sau sos. PULBERE DE HRIBI ŞI CIUPERCIHribii uscaţ i (v. adică cea de toamnă este mai aromată. formate mai ales din proteine.

1/4linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. se amestecă cuceapa tăiată mărunt odată cu verdeaţ a. 2070).722. 1 ceapă de apă. pulberile şi untul frecat spumă.La fel se prepară şi pulberea din ciuperci de pajişte şi de bălegar. 2106 gogoşari. Nu semacină mai mult decât pentru 7 zile. 200 g unt.Se înmoaie pulberea de hribi (v. PASTĂ DE HRIBI CU TĂRÂŢESe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. numai că se maiadaugă 2 linguri de tărâţ e înmuiate cu 223 . 1 legătură hasmaţ uchi. de ceapă albă şi verdeţ uri desezon. 1 ceşcuţ ă suc de roşii sau apă. se lasă 30 min.diferite preparate cărora le dă un gust foarte plăcut.721. PASTĂ DE HRIBI CU CEAPĂIngrediente: 50 g pulbere de hribi. folosind aceleaşi ingrediente.Se aşează pe farfurie şi se decorează cu felioare de gogoşari. 720) cu suc de roşii sau apă.

Hribii se pun la înmuiat cu apă călduţ ă (fără să treacă de 38 o C) şi se lasă să stea acoperiţ i 3ore. 1linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. 1 ceapă mare de apă. pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ceapa şi verdeaţ atăiată mărunt.728. 2019). iar în loc de 100 ml uleise adaugă 150 ml. folosind aceleaşi ingrediente. 2072).724. 4 linguri cremogen (v. lobodă roşie şi albă. 2 linguri pastă de roşii crude (v. numai că ceapa seînlocuieşte cu praz tăiat mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 100 ml ulei. 1 legătură de verdeaţ ă. 1 felie deţ elină. folosind aceleaşiingrediente. se lasă 30 min. Pulberea de hribi se amestecă cumaceratul şi se lasă 30 min. 2063). 2070). 2019). 2 linguri tărâţ e.cremogen (cât cuprinde) şi ulei (pus puţ in câte puţ in. Deasupra se presară verdeaţ atăiată mărunt. Se scurg (zeama se foloseşte la alte preparate culinare). 100 ml ulei. 2063). 2 linguri tărâţ e.723. 200 mlmacerat de urzici (v. CIORBĂ DE HRIBI CU ZARZAVATIngrediente: 50 g hribi uscaţ i. 1 ceapă.726. Deasupra se presară petale albe sau crem de trandafir tăiate fideluţ ă. PASTĂ DE HRIBI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (723). 2074). 1 legătură de verdeaţ ă. pulberile. 50 ml zeamă de varză murată (moare). 2049). 1 fir depraz. 1 morcov. se adaugă pasta de roşii. 1 l macerat de lucernă (v. CIORBĂ DE HRIBI CU PRAZ ŞI SFECLĂ ROŞIESe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.puţ in suc de roşii. ca la maioneză). PASTĂ DE HRIBI CU CREMOGENIngrediente: 3 linguri pulbere de hribi. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. 1 linguriţ ă pulberede ardei gras (v. numai că odată cutărâţ a se adaugă 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 100 g urzici fin mărunţ ite.Pulberea de hribi se amestecă cu maceratul. folosind aceleaşi ingrediente. 3 linguri pulbere de hribi (v. iar alături de rădăcinoasele din reţ eta de mai sus se adaugă 1 feliede sfeclă 224 . 2058). după care se adaugă cremogenul. PASTĂ DE ROŞII CU PULBERE DE HRIBIIngrediente: 3 linguri pastă de roşii crudă (v.727. se pun în castronul cumacerat şi zeamă de varză în care se adaugă rădăcinoasele date pe răzătoare.tărâţ a. Se presară cuverdeaţ ă tăiată mărunt. muguri de trifoi. uleiul. 2070). 300 ml macerat de nalbă (v. prazul tăiat mărunt. apoi ca la 724. etc. 2050). 2070). PASTĂ DE HRIBI CU URZICISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.725. 75 ml ulei. 2070). 1 pătrunjel.La fel se poate prepara pastă cu spanac. se taie fideluţ ă. 1 legătură de verdeţ uri. 2072). numai că cele 2 gălbenuşuri de ouă de găină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă deprepeliţ ă (v. pasta de roşii. ca la maioneză). tărâţ a. 1 legăturăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. cremogen (v. 7). ceapa tăiată mărunt şi uleiul (pus puţ in câte puţ in.

1 pătrunjel. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. 50 ml ulei.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SUPĂ .729. ceapa. ţ elina mărunţ ită fin (manual sau mecanic). 1 morcov. tărâţ a. 1 linguriţ ă pulbere 225 . 350 g spanac. 300 g andive.30 min). 2094).5 l suc de roşii (v. SUPĂ .CREMĂ CU HRIBI ŞI SPANACIngrediente: 3 linguri pulbere de hribi. 50 ml ulei. 1 legătură de verdeaţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070). 720). andivele. 2075). uleiul. 2074). 4 linguri de tărâţ e. se adaugă pulberea de hribi (care a fost în prealabil înmuiată cu 1ceşcuţ ă de apă . 1.730. 2 linguri pulbere decătină (v. 4 linguri tărâţ e. 1 ceapă mare de apă.107 Se pune sucul în castron. 1 linguriţ ăpulbere de ardei gras (v.roşie.pulberile. 1 felie deţ elină.CREMĂ DE HRIBI CU ANDIVEIngrediente: 3 linguri pulbere de hribi (v. 1 ceapă mare de apă.

6 linguri de hribi (v. 2 ouă. 1.5 l macerat de mere. ceapa şirădăcioasele fin mărunţ ite (manual sau mecanic). 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. se daugă hribii mărunţ iţ i.Se pune maceratul în catron. se daugă uleiul (picătură cupicătură) până se încorporează întreaga cantitate apoi sucul de cătină (v. numai căîn loc de ulei se daugă 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă sau 1 ceaşcă de smântână. 1 morcov. 2071). 1 pătrunjel. tărâţ a. 2063). pulberile. 2070). 2 . folosind aceleaşi ingrediente. Pulberea de hribi (v. numai că în locde ulei se adaugă 1 ceaşcă de smântână sau 2 gălbeuşuri de ouă de găină. pasta de roşii crude (v. 1 ceapă mare de apă. 1/4varză murată.732. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 4 .731. 50 ml ulei. tărâţ a.CREMĂ DE HRIBI CU GULIOAREIngrediente: 3 linguri pulbere de hribi (v. SUPĂ . 720) se pune lamuiat cu 1 ceşcuţ ă de apă călduţ ă. 2063). uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1. 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2042). varza.5 l maceratde coada calului (v.3 linguri pastă de roşii (v. gulioarele. pasta de roşii. Cele 2 gălbenuşuri se pun în castron cu 3linguri de apă şi se dau la rece pentru 15 min. 719). 4 . pulberea dehribi înmuiată. 2053). uleiul. SUPĂ .ceapa şi rădăcinoasele fin mărunţ ite (manual sau mecanic). folosind aceleaşi ingrediente. 2074).cremă ca la reţ eta precedentă (732). SUPĂ CREMĂ DE HRIBI CU VARZĂ ALBĂIngrediente: 5 . 500 g gulioare. iar deasupra verdeţ urile tăiatemărunt.din seminţ e deroşii (v. 1 legătură de verdeţ uri. În castron se pune maceratul. 1 linguriţ ă pulbere de gogoşari (v. 1 fir de praz. 2072).5 linguri de tărâţ e. 1 morcov. 720). 1linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 2074). 1 legătură verdeţ uri.Pulberea se înmoaie cu 1 ceşcuţ ă de apă (30 min). 1 lingură demuştar. maceratul se pune în castron. prazul. SUPĂ . HRIBI CU SOS MAIONEZĂ DIN OUĂ DE GĂINĂIngrediente: 6 linguri de hribi mărunţ iţ i (v.733. rădăcinoasele (deasemeni fin mărunţ ite). 2 .1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1 morcov.CREMĂ DE HRIBI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa . iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2 legături de verdeaţ ă. 1 pătrunjel. 1 ceapă. 1 legătură deverdeţ uri. 30 min. 2063). 226 . 2 linguri tărâţ e. 50 ml ulei. pulberile. 1 legătură de verdeţ uri.735. 2070).5 l macerat de mere pădureţ e (v.CREMĂ DE HRIBI CU SMÂNTÂNĂSe prepară supa cremă ca la reţ eta precedentă. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 1. pulberea dehribi înmuiată. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.3 linguri pastă de roşii (v. Se amestecă bine. 1 lingură suc de cătină. tărâţ a. celelalte pulberi. uleiul. 1 felie de ţ elină.1 felie de ţ elină.5 linguri de tărâţ e. 2070). 250 ml ulei.734. 719). se adaugă spanacul. 500 g varză albă dulce.

MAIONEZĂ DE POST108 Ingrediente: 6 linguri de hribi mărunţ iţ i (v. 7). se amestecă cu tărâţ a. 2 linguri tărâţ e.Deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt.2092) sau de lămâie. 5 linguri cremogen (v. 1 lingură de muştar. HRIBI CU SOS MAIONEZĂ CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.300 ml suc de morcovi sau macerat de tărâţ e (v. HRIBI CU SOS . 2041).Se toarnă în platou. ceapa şi hribii binemărunţ ite.737. morcovul ras. 719). Compoziţ ia aceasta se aşează pe marginea platoului cu maioneză în formă de ghirlandă.nu se spală şi nu se ţ ine în apă). în afară de gălbenuşurile deouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. separat se taie varza murată.736. fideluţ ă (după ce a fost bine stoarsă în mâini.pulberile şi muştarul. 1 lingură 227 . 2019). folosind aceleaşi ingrediente.

7 linguri de hribi mărunţ iţ i (v. 2063). cremogen. 2063) în care s-a pus 1/2 linguriţ ă miere de stup. pe margini sedecorează cu felii de roşii. 719). 1 morcov. 1ceapă de apă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 1 linguriţ ă 228 . 2074).739. deasupra se presară verdeţ uri tăiate mărunt. 1 lingură cremogen (v. 3 . cremogenul. 1linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2070).Cremogenul se înmoaie cu sucul de morcovi (v. Smântâna se amestecă cu făina de orez. muştarul şi uleiulpână se încorporează întreaga cantitate. 2075). 2 liguri făină de orez (v.2017). dupăcare se aşează pe un postament de flori de nalbă roşie sau roz. 750 g varză murată. 7 . 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2070). 150 g ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de ardei gras. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 2070).Se decorează cu foi se salată. de gogoşari şi măsline. 2 linguri pastă de roşii crude(v. Se prepară sarmalele cu această compoziţ ie şi se aşează pe un postament de salatăverde sau de creson. tărâţ a. HRIBI CU SOS DE TĂRÂŢESe prepară ca la reţ eta 737. 1 ceapă mare de apă.744. 150 g unt.1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.8 linguri de hribi mărunţ iţ i (v. 1 lingură pastăde roşii (v. 2074). 1 legătură deverdeaţ ă. se învelesc în frunze fragede de tătăneasă în locul frunzelor de varză murată.742. pus în prealabil în platou. 1 căpăţ ână de salată verde. 1 fir de praz. SĂRMĂLUŢE CU HRIBI MĂRUNŢIŢIIngrediente: 6 . 2063). pasta de roşii. HRIBI CU SOS DE MUŞTARSe prepară ca la reţ eta precedentă (737). înlocuind 150 g smântână cu150 g pastă de roşii crude (v. 200 g spanac sau urzici. 1fir de praz. 250 ml ulei. 1 legătură verdeţ uri. RULADĂ DE VARZĂ MURATĂ UMPLUTĂ CU HRIBIIngrediente: 1 varză murată. HRIBI CU SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 6 linguri de hribi mărunţ iţ i (v. SĂRĂMĂLUŢE CU HRIBI ŞI NUCISe prepară ca la reţ eta precedentă.Hribii se amestecă cu ceapa şi verdeaţ a tăiată mărunt. 2081). tărâţ e. 2070). pulberile şi untulfrecat spumă.4 roşii. Se toarnă în platou. folosind aceleaşi ingrediente.pulbere decătină (v.741. înlocuind 1/2 din cantitatea decremogen cu tărâţ e. 2019). 400 g smântână. se adaugă tărâţ a. folosind aceleaşi ingrediente. 2 linguri de tărâţ e.738. numai că în sos seadaugă 3 linguri de muştar. 1 ceapă mare de apă. 1pătrunjel. Se adaugă pulberile. 1 căpăţ ână de salată verde. 719). 719). hribii mărunţ iţ i şi se toarnă în platou. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.740. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 lingură de ulei. HRIBI CU SOS DE PASTĂ DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă. adăugând 2 linguri de nucităiate cu cuţ itul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 1 sfeclă roşie. 2071). folosind aceleaşi ingrediente.743. prazul tăiat mărunt şipulberea de hribi. 1 morcov.

rădăcinoasele date pe răzătoare.Varza se stoarce bine în mâini de moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă). 200 g unt frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde).109 229 . sfecla roşie rasă. având grijăca foia de plastic (după fiecare răsucire a ruladei) să o îndoim către noi. Se rulează cu ambele mâini. untul frecat spumă (200 g) şi tărâţ e (cât cuprinde). spanacul tăiat fideluţ ă. seamestecă cu ceapa şi verdeaţ a tăiată mărunt. 4 gălbenuşuri. întinzând-o cu podul palmei în formădreptunghiulară lată de 1 cm.2linguri de cremogen. 2 legături verdeaţ ă. 1 . amestecaţ i cu prazultăiat fideluţ ă. Peste ea se aşează compoziţ ia cu hribi mărunţ iţ i. Se presară o mână detărâţ e pe o foaie de plastic. pasta de roşii. 400 gunt. pulberile. se aşează compoziţ ia cu varză.pulbere de alge. se taie fideluţ ă. 4 ouă de găină. 1 lingură detărâţ e.

RULADĂ CU VARZĂ DULCE ŞI PULBERE DE HRIBISe prepară rulada ca la reţ eta precedentă (744).14 persoane. numai că cele 4 gălbenuşuride ouă de găină se înlocuiesc cu 20 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.Tot cu ajutorul acesteia se pune rulada pe un fund de lemn sau pe o fromă dreptungiulară deporţ elan şi se dă la rece pentru 2 . RULADĂ DE SALATĂ VERDE ŞI PULBERE DE HRIBIIngrediente: 1 căpăţ ână de salată verde.Hribii aleşi numai mici şi mijlocii. lăsaţ i 230 . cremogen(v.3 ore. HRIBI PROASPEŢI CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 600 g hribi proaspeţ i. Peste ea se aşează compoziţ ia devarză roşie care a fost preparată după cum urmează: varza se taie fideluţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Ţelina se dă pe răzătoare mare. Se serveşte tăiată felii mai grosuţ e. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 2070). 2 linguri făină de orez.747. 3 linguri suc de cătină sau oţ et de vin (v. 2linguri de cremogen şi untul (200 g) frecat spumă.Această cantitate ajunge pentru 12 . 1 linguriţ ă pulbere de roşii (v. stropiţ i cu suc decătină sau oţ et. 2019). 7). 2075). 600 g varză roşie. 200 g unt frecat spumă. cu salată verde. se amestecă cu verdeaţ a tăiată mărunt.749. 1 legătură de hasmaţ uchi. propaspăt recoltaţ i (nu trebuie să treacă mai mult de 6 ore dela recoltare până la preparare şi apoi consumaţ i imediat). folosind aceleaşi ingrediente. 2070).748. stropiţ i cu 2 linguri oţ et de vin sau suc de cătină şi lăsaţ i astfel 30 min. tărâţ e. 2074). 3 linguri de hribi mărunţ iţ i (v. numai că varzamurată se înlocuieşte cu varză albă dulce tăiată fideluţ ă. 2071). tăiaţ i felioare. spălaţ i. ceapa tăiată mărunt. 400 g unt.746. 2019). 1 lingurăpulbere de cătină (v. 1 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 719). Pe o foaie de plastic se presară puţ in cremogen şise pune compoziţ ia cu ţ elină (procedând în continuare ca la 744). folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v.745. 1 legăturăfrunze fragede de ţ elină sau de ridichi. se amestecă cu salata tăiată fideluţ ă. 744. RULADĂ CU HRIBI PROASPEŢISe prepară ca la reţ eta precedentă. se freacă în mâini (fărăsă se storcă de sucul ei).În continuare se procedează ca la aceeaşi reţ etă. celelalte pulberi. 1 lingură tărâţ e. pulberea de hribi (care a fost pusăla înmuiat cu 30 de min în prealabil). 1 linguriţ ă pulbere de alge. frecată în mâni până se înmoaie bine (fărăsă i se stoarcă sucul din ea) iar hribii mărunţ iţ i se înlocuiesc cu pulbere (3 linguri) înmuiată cu 1ceaşcă de apă. RULADĂ DE VARZĂ CU HRIBI ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 ceapă mare de apă. 600 g smântână. numai că în loc de pulberede hribi (în compoziţ ia cu varză roşie) se pun 300 g hribi propaspeţ i (recoltaţ i numai mici şi mijlocii)tăiaţ i felioare. 2004). 2 linguri tărâţ e şicremogen (cât cuprinde). 1 lingură decremogen (v. 500 g ţ elină.

Peste ei setoarnă smântâna care a fost bine amestecată cu făina de orez (v. 2092) sauoţ et de mere (v. cremogenul. 75 ml ulei. scurşi se pun în platou (în strat subţ ire. 2017). folosind aceleaşi ingrediente. Deasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt. uniform). înlocuind 150 gsmântână cu 150 g pastă de roşii crude (v. 2 cepe mari de apă. 7) sau 6 gălbenuşuri de ouă de găină. 2001).acoperiţ i 30 min.750.752.751. tărâţ a şipulberile. Se prepară numai cu 5 minute înainte demasă şi nu se pregăteşte decât atât cât se poate consuma odată. în afară de smântână care seînlocuieşte cu 30 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. SALATĂ DE HRIBI PROASPEŢI CU CEAPĂIngrediente: 600 g de hribi proaspeţ i. 3 linguri suc de cătină (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2063). HRIBI PROASPEŢI CU SOS DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă (749). HRIBI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 linguriţ ă pulbere 231 .

1 ceapă. 2072). 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. "pâine din germeni de grâu" (v. 2 gălbenuşuri de ouă de găină. tărâţ e de grâu. 1 ceşcuţ ă suc deroşii (v.odată cu verdeţ urile.757.Hrişca conţ ine: proteine. materii grase. se amestecă cu ceapa tăiată mărunt. 2063). 1 ceapă de apă. "pâine din făină integrală de grâu". 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2 linguri pastă de roşii crude(v.. 2024). 2070). folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.seminţ e de gogoşari (v. pulberile. 2070). Este ocrotitoare vasculară.110 Hribii proaspeţ i recoltaţ i (mici şi mijlocii) se spală.materii amilacee.Fosfor. cistină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente.754. 2094). uleiul. PASTĂ DE HRIŞCĂ CU PRAZIngredientele sunt cele folosite la reţ eta precedentă. se lasă acoperiţ i 30 min. lizină. PASTĂ CU FĂINĂ DE HRIŞCĂIngrediente: 3 linguri făină de hrişcă integrală. se amestecă cu pasta de roşii.Germenii (bine mărunţ iţ i). 1/4 linguriţ ă pulbere dinplante aromatice şi condimentare (v.766. se prepară la fel. SALATĂ DE HRIBI PROASPEŢI ŞI VARZĂ MURATĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2070). iardeasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt.6 foide varză murată bine stoarsă în mâini de moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă). se taie felioare.Făina de hrişcă se înmoaie cu sucul de roşii sau apă. tărâţ e. 1/4linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v.. SALATĂ DE HRIBI PROASPEŢI CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă. Se aşează pe farfurie şi se tasează frumos. PASTĂ CU GERMENI DE HRIŞCĂIngrediente: 3 linguri germeni de hrişcă bine mărunţ iţ i (v.histidină.Poate înlocui orezul în oricare preparat. Se consumă imediat ce a fost preparată. triptofan. Magneziu.753. numai că ceapa seînlocuieşte cu un fir de praz (tăiat fideluţ ă).. se scurg. 1 legătură deverdeţ uri. germeni de hrişcă . numai că ceapa seînlocuieşte cu praz tăiat fideluţ ă. PÂINE DE HRIŞCĂSe prepară ca la 646.Calciu (mai mult decât în grâu). gălbenuşurile.Este indicată în alimentaţ ia generală (energetică şi nutritivă). tăiată fideluţ ă şiamestecată cu 1 morcov ras sau cu 1 păstârnac. HrişcaHrişca este cereala cea mai bogată în Calciu. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde) până se îngroaşă cât estenecesar.indicată în fragilitate vasculară (rutină). argilină. vitamina P. PÂINE DIN GERMENI DE HRIŞCĂSe prepară ca la 649. ceapa şiverdeaţ a tăiată mărunt..2024). se amesteă cu ceapa tăiată julien. rutină. 2074). untul frecat 232 . acizi aminaţ i preţ ioşi .755. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v.759. 1 legătură deverdeţ uri. pulberile. 2072). pulberile. numai că se adaugă 5 ..758. 1 legătură hasmaţ uchi. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 150 gunt. Se decorează după fantezia gospodinei cuprodusele ce le are la îndemână. se stropesc cu suc de cătinăsau oţ et. săruri minerale . 150 g unt.

PASTĂ DE GERMENI DE HRIŞCĂ CU OUĂ DE PREPELIŢĂIngredientele sunt cele folosite la reţ eta precedentă. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. se prepară la fel.761. PASTĂ DE GERMENI DE HRIŞCĂ CU URZICIIngrediente: 3 linguri germeni de hrişcă (v. 1/2 linguriţ ă111 233 . 2074). 2070). 1 legătură frunzetinere de leuştean. 2024) bine mărunţ iţ i. 150 g unt. 7). 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardeigras (v. Se tasează şi se ornează cu feliide ceapă albă şi verdeţ uri de sezon. numai că gălbenuşurilede ouă de găină se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.760. făină de hrişcă. 150 g urzici. 1 fir de praz.spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).

MAIONEZĂ CU OUĂ DE PREPELIŢĂIngredientele sunt cele folosite la reţ eta precedentă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. de tătăneasă.Gălbenuşurile se pun cu 2 . 1lingură de muştar. 300 ml suc de morcovi. seamestecă cu pulberile. Mugurii de lucernăpot fi înlocuiţ i (la nevoie) cu muguri de trifoi. MUGURI DE LUCERNĂ ŞI AROMĂ DE HREANIngredientele sunt cele folosite la reţ eta precedentă (761).PASTĂ CU GERMENI DE HRIŞCĂ. untul frecat spumă şi făină de hrişcă (cât cuprinde) până se îngroaşă cât estenecesar. pulberile şi făina de hrişcă.Deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt. 1 morcov. iar peste ele se toarnă sosul de mai sus.764. după care se toarnă înplatou. 2 gălbenuşuri.Se mărunţ esc la mixer (pe rând) germenii de hrişcă. 1/4 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v. 1 lingură muştar. 2074).763. se prepară la fel. apoi se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in. 1 pătrunjel.766. se pun în platou (aşezate în stratuniform).3 linguri suc de morovi (v. cu condiţ ia să fie foarte fragede şi proaspăt recoltate. 1 lingură suc de cătină (v. 4 linguri de cremogen. urzicile cu leuşteanul şi prazul. 20 g vârfuri de creson de fântână. ca la orice maioneză) până seîncorporează întreaga cantitate. 250 ml ulei. de fasole.a. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v.150 ml ulei. 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 1/2 pahar suc demorcovi. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. PASTĂ CU GERMENI DE HRIŞCĂ. se prepară la fel. 2070). Se tasează şi se ornează după gust. muştarul. Pe suprafaţ a sosului se înfig din loc în loc vârfurile de creson care-i dau un aspect cu totuldeosebit. pulberile. 1 ceapă. 2092). 2 gogoşari. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v.Ceapa se taie mărunt şi rădăcinoasele se dau pe răzătoare. 2019). în afară de cele 2gălbenuşuri care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de 234 . se mai adaugă 4 bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. SOS .MAIONEZĂ CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ ŞI ZARZAVATIngrediente: 3 linguri făină de hrişcă (integrală). se adaugăuleiul (puţ in câte puţ in. Se adaugă muştarul. fagş.pulbere de alge.2074). frunze de soia.762. 2081) sau apă şi se dau la rece pentru15 min. 2092). Pe margini se decorează cu felioare de gogoşari şi verdeţ uri de sezon. ca la maioneză). înlocuind urzicilese cu muguri fragezi de lucernă şi adaugând 1 lingură de hrean (proaspăt ras). se prepară la fel. 1 lingură suc de cătină (v. se înmoaie cu suc de morcovi sau apă. Făinade hrişcă se amestecă cu cremogenul (v. 1 legătură de verdeţ uri. sucul de cătină. SPANAC ŞI AROMĂ DE USTUROIIngredientele sunt cele folosite la reţ eta precedentă. numai că urzicile seînlocuiesc cu spanac. SOS . ulm. tei. sucul de cătină.765.1 legătură de frunze fragede de ţ elină cu tarhon. SOS CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ ŞI CRESONIngrediente: 3 linguri făină de hrişcă integrală. 1 felie de ţ elină. Se amestecă bine.

deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt.Peste ea se toarnă sosul cu smântână. 2019). SOS CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ ŞI SMÂNTÂNĂIngrediente: 3 linguri făină de hrişcă integrală. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. Ţelina (dată pe răzătoare) se aşează în platou. Făina de hrişcă se înmoaie în apă. în stratuniform. 2074). 2063).767. UMPLUTĂ CU VARZĂ 235 . pulberile şi smântâna. RULADĂ CU GERMENI DE HRIŞCĂ. se adaugăcremogenul (v. 500 g smântână. SOS CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ ŞI PASTĂ DE ROŞIIIngredientele sunt cele folosite la reţ eta precedentă. 400 gţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras(v.ouă de prepeliţ ă (v. 1 lingură cremogen. 1 ceşcuţ ă apă. 7).3 roşii sau gogoşari. iar pemargini se decorează cu felioare de roşii şi gogoşari. 1 legătură frunze fragede de ţ elină şi tarhon. se prepară la fel. 2 . 1/2 linguriţ ă pulberede alge.3linguri pastă de roşii (v.768. 2070). adăugând în plus 2 .769.

peste ea se aşează compoziţ ia cugermenii de hrişcă bine mărunţ iţ i amestecaţ i cu sfecla roşie dată pe răzătoare. 2070). se amestecă cu rădăcinoasele date pe răzătoare. Tot cu ajutorul foii de polietilenă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.7 linguri germeni de hrişcă (v. 1 linguriţ ă pulbere de alge. cremogen. 2071).14 porţ ii. 200 g unt. 2019). 2070).verdeaţ a tăiată mărunt. 2 cepe de apă. RULADĂ CU GERMENI DE HRIŞCĂ ŞI VARZĂ MURATĂIngrediente: pentru prima foaie . se amestecă cu 1 ceapă şi 1 legătură deverdeţ uri tăiate mărunt. 200 g frunze fragede de112 nalbă de grădină.sfecla roşie se dă pe răzătoare. Se serveşte tăiată felii maigroase cu salată verde. 450 g ţ elină. cremogen (v. pulberile. fără a i se scurge sucul din ea). folosindu-ne de ambele mâini şi de foaia de plastic. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge.pulberea de plante şi de alge. 1 morcov. 1 sfeclă roşie. 250 g sfeclă roşie. având grijă ca de fiecare dată s-oîntoarcem în afară pentru a nu se prinde în ea. 2 legături de verdeţ uri (cimbru. 2024). 1 fir depraz. 2072). 1 kg varză albă dulce. 1/4 varză roşie. 200 g unt frecat spumă şi cremogen (v. se amestecă cu frunzele de nalbă tăiate fideluţ ă. După ce a fost întinsă foaia cu varză. untul frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde). untul frecat spumă şi făină de hrişcă (cât cuprinde) sau tărâţ e de 236 .770. Pe planşetă punem o foie de plastic. 200 g unt. pătrunjel). 1 legătură de verdeaţ ă. 1 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare(v. 2019) cât cuprinde. 1 pătrunjel. ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt.1 ceapă.Varza murată se stoarce bine în mâini de moare (nu se spală sau se ţ ine în apă) se taiefideluţ ă. 200 g unt frecat spumă. făină de hrişcă sau tărâţ e de grâu. peste care se presară 1 mânăde făină de hrişcă sau tărâţ e de grâu. Se amestecă bine. prazul tăiat fideluţ ă.Germenii de hrişcă (bine limpeziţ i şi zvântaţ i într-un şervet) se amestecă cu puţ ină făină dehrişcă şi se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). 1/2 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v.3 ore. 1 felie de ţ elină. Cantitatea de mai sus ajunge pentru 12 . punem rulada pe unfund de lemn sau pe un platou dreptunghiular şi o dăm la rece 2 . 1 ceapă şi 1 legătură de verdeaţ ă tăiatămărunt. varza tăiată fideluţ ă şi frecată în mâini (fără a fi stoarsă de zeamă). Pentrufoaia a doua . mărar.pulberea. busuioc. 1 legătură deverdeaţ ă. făină de hrişcă. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. procedând în continuareca la reţ eta precedentă. Se ruleazăstrâns. 400g unt. Punem compoziţ ia (care se întinde cu podul palmei) ca o foaieîn formă dreptunghiulară de 1 deget grosime.ALBĂIngrediente: 6 -7 linguri germeni de hrişcă (2024). varza roşie tăiatăfideluţ ă (bine frecată în mâini. Peste ea se aşează compoziţ ia cu varză care seprepară după cum urmează: ţ elina se dă pe răzătoare. pulberea de gogoşari.

VARZĂ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară rulada ca la reţ eta precedentă (769). RULADĂ CU GERMENI DE HRIŞCĂ ŞI OUĂSe prepară rulada ca la reţ eta precedentă. 2072). 1/2ţ elină. 50 ml ulei. adăugând încompoziţ ia cu varză murată 2 gălbenuşuri de ouă de găină.772. 1 legătură de verdeţ uri. 250 g urzici.773. 1 pătrunjel.RULADĂ CU GERMENI DE HRIŞCĂ.771. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. 1 fir de praz.grâu. 1 morcov. 2070). 2063). SUPĂ CREMĂ CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ (I)Ingrediente: 4 linguri făină de hrişcă.În continuare se procedează ca la reţ eta precedentă. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. 2linguri pastă de roşii crude (v. numai că lacompoziţ ia cu varză se adaugă 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1. 7).5 l macerat de 237 . 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.

5 linguri pastă de roşii crude (v. 3 linguri hribi. Sestropesc cu ulei şi se ornează cu verdeaţ ă.Se pune maceratul în castron. 1 ceapămare de apă. urzicile. se adaugă sucul de tărâţ e (puţ in câte puţ in). frunze de ştevie.mere pădureţ e (v. cepa. 2053).5 linguri făină de hrişcă. hribii. Se pune maceratulîn castron.CREMĂ CU HRIŞCĂ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa . 1. 150 g unt. coaja rasă de la 1/2lămâie sau portocală.CREMĂ CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă.1 căpăţ ână de varză murată. se adaugă făina de hrişcă. 1 ceapă de apă. se scurge bine de moare. pulberile.778.cremă ca la reţ eta precedentă. romul şi gălbenuşurile (puse pe rând). 1ardei gras.Făina de hrişcă se amestecă cu pasta de roşii. ţ elina. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt şipetalele de trandafir tăiate fideluţ ă. uleiul. Se pune în cupe sau în farfurioare decompot. ceapa şi rădăcinoasele fin mărunţ ite (manual saumecanic).775. varza. se adaugă făina. Se învelesc sărmăluţ ele din această compoziţ ie cufrunze de varză murată (care nu se spală şi nu se ţ ine în apă. SUPĂ . morcovul ras.mierea. manual sau mecanic).Se aşează pe un postament din frunze de salată verde. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. a. 2 linguri de rom. 2104). folosind aceleaşi ingrediente. SUPĂ . aşezat în prealabil în platou. 238 . 3 linguri de cremogen.774. ardeiul gras (binemărunţ ite. în afară de făina de hrişcăcare se înlocuieşte cu germeni de hrişcă (fin mărunţ iţ i).777. 700 g varză albă dulce.5 l macerat de afine (v. ceapa tăiată mărunt (odatăcu verdeaţ a).Se amestecă făina cu nucile şi cremogenul. 1 lingură seminţ e de in. petale roşii de trandafir recoltate de la 2 -3 flori. SĂRMĂLUŢE CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ ŞI HRIBIIngrediente: 3 linguri făină de hrişcă. 1 legătură de hasmaţ uchi. 1/2 linguriţ ă113 pulbere de alge.776. 1 legătură verdeţ uri. 2070). 2071). CREMĂ CU FĂINĂ DE HRIŞCĂIngrediente: 4 linguri făină de hrişcă. 1 lingură nuci măcinate. pasta de roşii. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. pulberile. SUPĂ . 2063). 2070). 1 morcov ras. mirodeniile. puţ ină miere (după gust). 2045). 2 gălbenuşuri de ouă de găină. presându-lestrâns în pumn). smântâna. în loc de urzici se folosesc muguri de lucernăfragezi. 300 mlsuc de tărâţ e. spanac ş. în afară de cele2 gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1 căpăţ ână de salată verde. 200 g smântână sau 2 gălbenuşuri. 1/2linguriţ ă pulbere de seminţ e de ardei gras (v. 1/2 ţ elină. 1 lingură de ulei. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ ede roşii (v. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. 719). 2074). prazul. 7).CREMĂ CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ ŞI SMÂNTÂNĂIngrediente: 4 . uscaţ i şi bine mărunţ iţ i (v. folosind aceleaşi ingrediente. soia. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile şi untul frecat spumă.

folosind aceleaşi ingrediente. în terenuri nisipoase şi pietroase. În 239 .Iarba grasă (portulaca)Portulaca sau iarba grasă este o gingaşă plantă de ornament.2 linguri făină de hrişcă... folosind aceleaşi ingrediente.deasupra se presară seminţ e de in..În alimentaţ ie (bucătăria fără foc) este folosită în multe feluri. CREMĂ CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară crema ca la reţ eta precedentă.780. 2078) sau de căline în locul a 1 .779. Se cultivă pentru aspectul eifrumos (înfloreşte în diferite culori). numai că cele 2 ouăde găină se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. 7). CREMĂ CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ ŞI PULBERE DE MĂCEŞESe prepară crema ca la reţ eta precedentă (778). adăugând 1 2linguri pulbere de măceşe (v. Se deosebeşte de multe alteplante foarte uşor deoarece este o plantă pitică cu frunzele cărnoase.

pulberile. pulberile. 1/4 linguriţ ă pulberede plante aromatice şi condimentare (v. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.787. 1lingură suc de cătină (v. Se aşează pe farfurie şi se tasează frumos.Din portulacă se pot găti delicioase preparate culinare în bucătăria fără foc. verdeaţ a tăiatămărunt. hemoragii (hemoptizii. 1 ceapă mare de apă. 1988). roşiile felioare.200 g portulacă (frunze). oligurii. 2092) sau de lămâie. adăugând în plus1 . deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă.300 g 240 . C. 2070). 200 g unt.786.3 bulbili(căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. 1/2 linguriţ ăpulbere de seminţ e de ardei gras (v.uleiul şi se aşează pe platou.785. SALATĂ DE PORTULACĂ CU ROŞIIIngrediente: 300 g portulacă (frunze). 8 10măsline negre complet desărate (v. respiratorii. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2074). 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de roşii (v. 2070).782. paraziţ i intestinali. vitaminele B. 1 fir de praz. pulberile. SALATĂ DE PORTULACĂ CU CASTRAVEŢIIngrediente: 250 300 g portulacă (frunze). făină de hrişcă. 2070). Frunzelede portulacă (bine mărunţ ite) se amestecă cu ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. 50 ml ulei.784. 2071).Portulaca conţ ine mucilagii. uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. tărâţ e (câtcuprinde) şi untul frecat spumă. Frunzele de portulacă întregi se amestecă cu castraveţ ii tăiaţ i felii. 2070). 1 legătură de busuioc cu salvie. folosind aceelaşi ingrediente.Frunzele de portulacă întregi se amestecă cu ceapa tăiată julien. 4 castraveţ i tineri. hematurii. 1 fir de praz. 700 g roşii. 1 legătură de verdeaţ ă. 50 ml ulei. plus 2 . 1/2linguriţ ă pulbere de alge. PASTĂ DE PORTULACĂ CU UNTIngrediente: 150 g portulacă (frunze). 200 g unt. Se aşează pe farfurie.783. sucul de cătină şipulberile.alimentaţ ie se consumănumai frunzele (care trebuie să fie foarte proaspete). tărâţ e.Frunzele de portulacă (bine mărunţ ite) se amestecă cu prazul tăiat fideluţ ă. 1 gogoşar. şi este indicată în: inflamaţ ii digestive. făina de hrişcă (cât cuprinde) şi untul frecat spumă.2 linguri de hrean ras. 1 legătură frunze fragede de ţ elină cu tarhon. 1 legătură de hasmaţ uchi cubusuioc.urinare (cistite). 1/4 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. setasează şi se ornează cu jumătăţ i de măsline şi verdeţ uri de sezon. folosind aceelaşi ingrediente. câteva petale roşii detrandafir. litiaze urinare. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. PASTĂ DE PORTULACĂ CU AROMĂ DE HREANSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (782).781. PASTĂ DE PORTULACĂ CU AROMĂ DE USTUROISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (781). se ornează cu felioare degogoşari şi verdeaţ ă de sezon. PASTĂ DE PORTULACĂ CU FĂINĂ DE HRIŞCĂ114 Ingrediente: 150 .hemofilie). SALATĂ DE PORTULACĂ CU VARZĂIngrediente: 250 . 1 ceapă mare de apă.

1 felie de ţ elină. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e degogoşari (v. se amestecă cu frunzele de portulacă. deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. 1 ceapă de apă.portulacă (frunze). 2072). 1 legătură de frunze fragede de ţ elină şi ridichi. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. pulberile. Varza se taie fideluţ ă. SALATĂ DE PORTULACĂ CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 300 g portulacă (frunze). 500 g varză albă. 2070). 50 ml ulei. 1 legătură de verdeaţ ă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. se freacă în mâni până se înmoaie bine (fără a se scurge desucul ei). 3 roşii. ceapa tăiată julien. 50 mlulei.788. 500 g varză murată. iar pe margini se decorează cu felioare de roşii. 1 morcov. 2 ardei graşi. 1 feliede sfeclă roşie. 1 lingură suc de cătină (v. 1 241 . 2092). uleiul şi sucul decătină.

1 ceapă de apă sau praz. 1 pătrunjel. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v.CREMĂ DE PORTULACĂ CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 300 g portulacă (frunze). Se pune în castron sucul de roşii. 2041). folosind aceleaşi ingrediente. Deasuprase presară verdeaţ a tăiată mărunt. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de ardei gras (v. 2070). 600 g conopidă. 4 . varza albă tăiatăfideluţ ă. deasupra se presară verdeţ urile tăiatefin. tărâţ a. 2072).5 linguri de tărâţ e.5 foi de vază albă dulce.cremă ca la reţ eta precedentă. deasupra. folosind aceelaşi ingrediente. SUPĂ . 1 morcov. 1 legăturăverdeţ uri. CIORBĂ DE PORTULACĂ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.conopida. 2070). 100 ml ulei. se taie fideluţ ă.793. 4 roşii. 2 .790. Se punemaceratul în castron împreună cu zeama de varză. 1 feliede sfeclă roşie. 2071). 500 ml zeamă de varzămurată. 1 feliede ţ elină. iar pe margini se decorează cu felii de ardei. 75 ml ulei. 250 gsmântână. CIORBĂ DE PORTULACĂ (II)Ingrediente: 200 g portulacă (frunze). SUPĂ . 2074). se adaugă portulaca. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. se amestecă cu rădăcinoasele date perăzătoare. CIORBĂ DE PORTULACĂ (I)Ingrediente: 150 g portulacă (frunze). 2045). 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 1 l macerat de tărâţ e (v. numai că în locul celor 2gălbenuşuri de ouă de găină se pun 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. Varza se stoarce bine în mâinide moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ţ elina dată pe răzătoare. se daugă portulaca. 1 pătrunjel.3 roşii. ceapa şi roşiile tăiate mărunt şi uleiul. pulberile şi uleiul. 2072). pulberile. tărâţ e. 1.CREMĂ DE PORTULACĂ CU GULIOARESe prepară supa .794. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. se adaugă portulaca. 1 l macerat de afine (v.2070). uleiul. 1115 legătură de verdeţ uri.CREMĂ DE PORTULACĂ CU CONOPIDĂIngrediente: 350 g portulacă (frunze). rădăcinoasele.791. frunzişoarele de portulacă. pulberile şi smântâna (saugălbenuşurile). 1 morcov. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. roşiile şi ceapa tăiate mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile şi puţ ină tărâţ e. 4 . 1 felie de ţ elină. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. ceapa tăiată julien. rădăcinoasele date perăzătoare. ceapa bine mărunţ ită (manual sau mecanic). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.789. sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină.linguriţ ăpulbere de seminţ e de roşii (v. 1 felie de ţ elină. 1ceapă. 2085). 1 ceapă. 242 . 1 legătură de verdeţ uri.deasupra verdeaţ a tăiată mărunt.792. SUPĂ . 2070).5 l suc de roşii. 7). 500 ml suc de corcoduşe (v. 1 ceapă. 350 g smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. verdeaţ a tăiată mărunt. numai că în locde conopidă se pun gulioare fin mărunţ ite.Maceratul şi sucul de corcoduşe se pun în castron.

1 legătură de hasmaţ uchi.500g urzici sau muguri fragezi de lucernă. 1. 2048). ceapa. smântâna ( sau gălbeuşurile). tărâţ a. 1 ceapă.5 linguri tărâţ e. pulberile. se adaugă portulaca.795. 1 felie de ţ elină. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070).Se pune maceratul în castron. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. folosind aceelaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. în afară de cele2 gălbenuşuri care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.cremă ca la reţ eta precedentă. PORTULACĂ CU SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 350 g 243 . urzicile. SUPĂ . 2072).796. pasta de roşii.2 . 2063). iar deasuprahasmaţ uchiul tăiat mărunt. 4 .3 linguri pastă de roşi crude (v.5 lmacerat de trifoi roşu (v.CREMĂ DE PORTULACĂ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa . 7). ţ elina. bine mărunţ ite(manual sau mecanic).

150 ml ulei. 1 legătură de mărar cupătrunjel. PORTULACĂ CU SOS DE CĂLINESe prepară ca la reţ eta precedentă.Jirul este un fruct foarte 244 .sac de tărâţ e. fibre. 1 lingură tinctură miraculoasă II (v.materii extractive neazotate.Învelişul miezului conţ ine fagină. cremogenul. în strat uniform). 2 linguri rom. 2017). proteină brută. în afară de ouăle degăină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. PORTULACĂ CU SOS DE CREMOGENIngrediente: 350 g portulacă (frunze). folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. CREMĂ DE PORTULACĂ CU TĂRÂŢEIngrediente: 200 g portulacă (frunze). 5 linguri cremogen.797. CREMĂ DE PORTULACĂ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară crema ca la reţ eta precedentă. câteva petale de nalbă roşie de grădină. JirJirul este fructul fagului. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.. 2081) sau zer.Din jir se obţ ine un ulei de foarte bună calitate(care conţ ine oleină. folosind aceleaşi ingrediente. deasupra se pune câte puţ in albuş bătutspumă tare (fără zahăr). 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v.799. 2071). 2064). 2 linguri cremogen (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 linguriţ ă pulberede seminţ e de roşii (v. peste ele se toarnă sosul dincremogen amestecat cu tărâţ ea şi sucul de morcovi.. stearină şi palmitină) care poate înlocui uleiul de măsline sau de nuci. 2076) sau pastă de căline (v. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. substanţ ă moderattoxică. 2071). mierea.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. miere. 2linguri cremogen. 2070). 2107). Deasupra se presară plantelearomatice.Smântâna se amestecă cu făina de orez. adăugând în plus 2 linguri depulbere de căline (v. 2019). adăugând în sos 2 linguripulbere de măceşe (v. tinctura. 2ouă de găină. 1 legătură mentă cu salvie. romul.800...4 linguri tărâţ e. 2078) sau pastă de măceşe (2066).116 ca la maioneză).portulacă (frunze). 500 g smântână.Portulaca fin mărunţ ită se amestecă cu tărâţ a. PORTULACĂ CU SOS DE PULBERE DE MĂCEŞESe prepară ca la reţ eta precedentă. Se toarnă în cupe sau în farfurioare de compot. 2 linguri tărâţ e. 2070).de aceea se consumă fără înveliş. cenuşi. pulberile şi se toarnă pe platou (pestefrunzele de portulacă.4 bobiţ e de vişine.801. se adaugă pulberile şi uleiul (puţ in câte puţ in. 1 mână de petale roşii de trandafir. 2 linguri de vişine macerate în miere (v. Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt şi petale de nalbă tăiate fideluţ ă. tăiate mărunt şi petale de trandafir. 406). 2 linguri făină de orez (v. 7). 3 .Frunzele de portulacă se aşează în platou (în strat uniform).Miezul acestui fruct conţ ine: apă. se adaugă suc de tărâţ e (cât cuprinde) până se obţ ine o compoziţ ie maiîngroşată. 300 ml suc demorcovi (v. coaja delămâie şi cele 2 gălbenuşuri. coaja rasă de la 1/2 lămâie. materii grase.. cremogenul. iar peste el câte 3 .798. aşezate în prealabil.

2106). 2 linguri de rom.802. puţ ină miere (după gust). 1 lingură seminţ e de mac. cremogenul. bine curăţ at de înveliş (măcinat ca şi nuca) se amestecă cu tărţ a. CREMĂ DE JIR CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 4 linguri de tărâţ e.hrănitor. 245 . folosind aceleaşi ingrediente. romul. tinctura. iar peste el se presarăseminţ e de mac. 2 ouă de găină. coaja rasă de la 1/2lămâie sau portocală. deasupra câte puţ in albuş bătut spumă (fără zahăr). 2 linguri decremogen. 1 lingură tinctură miraculoasă I (v.Se pune în cupe.mierea. coaja de lămâie. dar curăţ at complet de învelişuri. CREMĂ DE JIR CU TĂRÂŢEIngrediente: 2 linguri de jir măcinat. Se poate folosi (ca şi sucul) în diferite preparate în bucătăriafără foc. 2 gălbenuşuri de ouă şi suc de morcovi. 300 ml suc de morcovi.803.Jirul.

hemoragii. Se foloseşte de obicei laceai.se ţ ine la întuneric (sau se înfăşoară borcanul în hârtie de culoare închisă) şi se lasă la macerat 6săpătămâni (având grijă ca zilnic să se agite). pecingini. se toarnă în sticle. Fosfor. Durează 12 luni. PP) şi este foarte bogată în vitamina C (40 . apoi în felioarecât mai subţ iri.degerături. B2. Se pun în borcan de sticlă (odată cu busuiocul) şi se toarnă mierea. creştere. glosite. malic). LĂMÂI CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 1 kg lămâi bine coapte.Fiind atât de bogată şi diversificată (atât coaja cât şi sucul ei) în substanţ e necesareorganismului are proprietăţ i şi indicaţ ii multiple. înţ epături de insecte etc. După termenul notat mai sus se scot feliile de lămâie(cu ajutorul unei palete). astm. hemofilie. se taie în două pe lungime. hematurii). arterioscleroză. terpine. la rece. Mierea rămasă (după ce au fost luate feliile de lămâie) s-a transformat în siropde lămâie (la rece). artritism. renascenţ ă. glucide (glucoză şi fructoză) direct asimilabile. se leagă strâs. cu miere (să le cuprindă cât suntscoase din borcan).804. Se foloseşte ca atare cu apă minerală sau sifon.În uz extern: hemoragii nazale. SUC DE LĂMÂIE117 De la lămâile bine coapte (ţ inute în apă caldă) se extrage mai mult suc. convalescenţ ă.Cură de suc:4 . zaharoză. se pune în ceai. reumatisme. astenie. ulcergastric. se pun într-un borcan potrivit ca mărime. săruriminerale şi oligoelemente (Calciu. se etichetează şise păstrează la cămară. pus într-un pahar cu apă îndulcită. gastroragii. flebite. de vomă. bronşite. plăgi infectate. 4 kg de miere polifloră. guturai. aldehide etc.806.805. angine. în toate maladiile indicate mai sus. dizenterie. se poatefolosi în diferite preparate. Se leagă strâns. LămâiaLămâia are numeroase proprietăţ i alimentaro . infecţ ii diverse (pulmonare. Siliciu. acizii (citric.ajută în stări febrile. osofagii. inapetenţ ă). stomatite. otite.Conţ ine vitaminele [(A. gripe. boli infecţ ioase.numai că ouăle de găină suntînlocuite cu 20 ouă de prepeliţ ă (v. se închid ermetic.Ajută în demineralizare.O lămâie tăiată felii sau numai sucul ei. 7).. litiază urinară şi biliară. hipervâscozitate sanguină. varice. cu puţ ină miere. Cupru).Lămâile bine spălate cu apă caldă (38 o C) se şterg. se etichetează şi se păstrează în cămară. gută. scorbut.5 săptămâni.. urcând şi coborând progresiv de la 1/2 până la 2 lămâi pe zi. COAJĂ DE LĂMÂIE USCATĂCoaja trebuie uscată rapid (să nu fie căldură mai mare de 38 o C) la soare sau în poduri cuacoperiş de tablă. Se păstrează 246 .50 mg la sutade grame)]. paraziţ i intestinali. 1 rămurică de busuioc. furuncule. intestinale.medicamentoase.contra aerofagiei. enteroragii. hemoragii (epistaxis.fragilitate capilară. cefalee. Mangan.. ascită. dispepsii.diaree. B3. B1. Se foloseşte în numeroase preparate culinare în bucătăria fără foc (atât coaja cât şisucul ei). Se consumă numaiproaspăt extras. stărifebrile. se pune de 1 deget alcool. Fier.

acid lactucic. se rad.807.lacturiană. vitaminele [A. D şi E (50mg la suta de 247 . se folosesc atât frunzele cât şi seminţ ele.Componenţ i principali: lactucariu . C.. La fel se poatepăstra şi coaja de portocală. hiascianină. de grep.. lactucină. clorofilă. B. Lăptuca (salata verde)Până în prezent se cunosc peste 100 de varietăţ i. Se cultivă în toate zonele ţ ării noastre.. Estefolosită mult în alimentaţ ie dar şi în industria farmaceutică. COAJĂ DE LĂMÂIE CONSERVATĂ ÎN CONGELATORLămâile spălate ca la 805. Maimulte punguţ e se pun la un loc într-o pungă mare şi se păstrează în congelator. La nevoie se transformă înpulbere care se foloseşte ca aromă la diferite preparate culinare.în pungi (după ce a fost perfect uscată). asparagină.substanţ ă cu acţ iune similară grâului (în seminţ e). coaja lor se împarte în porţ ii mici şi se pune în punguţ e.

1. se tasează frumos şi se ornează cu felioare de gogoşari roşii. plus 2 linguri pulbere de hribi (v.808. Fosfor. spermatoree.811. 1 felie de sfeclă roşie. sulfaţ i. tuse nervoasă.809. aperitiv (la începutul meselor.267) înmuiaţ i cu 1 ceşcuţ ă suc de roşii (v. litiază. Calciu. sau de lămâie. 1felie de ţ elină. tuse convulsivă. şi lăsată acoperită 30 min. Fier. verdeţ urile tăiatemărunt. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. PASTĂ DE SALATĂ VERDE CU PULBERE DE HRIBI (mânătărci)Se prepară pasta ca la 809. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. steroli. analgezicîn menstruaţ ii dureroase.În 100 g lăptucă proaspătă se găsesc 177 mg de vitamină C. se taie fideluţ ă. 2070). iar în 50 g 1 unitate de vitaminaE. PASTĂ DE SALATĂ VERDE CU ROŞIISe prepară ca la reţ eta 809.3 linguripastă de roşii crude (v. fosfaţ i. tărâţ a şi untul frecat spumă. se adaugă salata şi cresonul tăiate fideluţ ă..Arsenic.812.Frunzele de salată se spală (numai câte una. iar pe margini se decorează cu felioare de roşii. 2094) sau apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.810. 1 legătură de salvie cumărar. ceapa 248 .5 min. Potasiu. se rup înfragmente mai mari. 1 morcov. Iod. 2094). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2092). stimulează glandele digestive). sedativ înpsihastenie. se amestecă cu ceapa tăiatămărunt. în afară de ceapă care se înlocuieşte cupraz tăiat fideluţ ă. folosind aceleaşi ingrediente. se adaugă pulberile şi uleiul. insomnie.grame)]. 2 linguri tărâţ e. Se serveşte ca atare sau drept garnitură pelângă alte preparate culinare. câteva petale roşii de trandafir.răcoritoare. 2 . Magneziu. Sodiu. folosind aceleaşi ingrediente.3 roşii. hiperexcitabilitate sexuală. Nu se prepară decât cu 4 . se stropesc cu sucul de cătină. după gust. sub un jet de apă). 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. SALATĂ VERDE CU SUC DE CĂTINĂIngrediente: 2 căpăţ âni de salată verde. Se prepară la fel. hpoglicemiant în diabet. 2063). Sucul de roşii se pune în castron. 1118 gogoşar. drenoare hepatică. PASTĂ DE SALATĂ VERDE CU CEAPĂIngrediente: 1 căpăţ ână de salată verde. Cobalt. Clor. Cupru. 2070).Proprietăţ i şi indicaţ ii: emolient în bronşite. 1 ardei gras. laxativă. 75 ml ulei. 150 g creson de fântână. înainte de masă şi numaicantitatea care se poate consuma o singură dată.813. depurativă.Se aşează pe farfurie. remineralizare. astm. 50 mlulei. Zinc. 2092). caroten. 1/4 linguriţ ă pulberede plante aromatice şi condimentare (v. CIORBĂ DE SALATĂ VERDE CU CRESONIngrediente: 200 g salată verde. bine scursă. 1 ceapă mare de apă. PASTĂ DE SALATĂ VERDE CU PRAZIngredientele sunt cele folosite la reţ eta precedentă. 1 pătrunjel.5 l suc de roşii (v. gută. 1 lingură suc de cătină (v. numai că se adaugă 2 . 200 g unt. 1 legătură de mărar cu busuioc. 2070). 1 ceapă. pulberile. Salata spălată foaie cu foaie. pe o parte şi pe alta. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v.

iar deasupra petalele de trandafir tăiate fideluţ ă şi verdeţ urile tăiate mărunt. pulberile. în afară de ulei careeste înlocuit cu 200 g smântână sau 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 7). 2094) sau macerat de tărâţ e (v.şiverdeţ urile tăiate mărunt. rădăcinoasele date pe răzătoare. 150 ml ulei. SOS DE SALATĂ VERDE CU ROŞIIIngrediente: 2 căpăţ âni de salată verde. ardeiul tăiat firişoare. 1 ceaşcăsuc de roşii (v. numai că în loc de ulei seadaugă în castron 200 g smântână sau două gălbenuşuri de ouă de găină. uleiul. 249 . folosind aceleaşi ingrediente. 2019). CIORBĂ DE SALATĂ VERDE CU SMÂNTÂNĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 815. CIORBĂ DE SALATĂ VERDE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (813). 4 linguri de cremogen (v.814.816. folosind aceleaşi ingrediente.

folosind aceleaşi ingrediente. care a fost preparată astfel: 2 gălbenuşuri se pun cu 3linguri de apă să stea la rece 15 min. 1988). apoi se amestecă cu salata mărunţ ită. Se măreşte cantitatea de suc de morcovi cu 50 ml şicantitatea de ulei cu 60 ml. Pe margini sedecorează cu felioare de gogoşari sau de roşii. deasupra se aşează sferturi de roşii peste care se presară verdeţ urile tăiate mărunt.MAIONEZĂ DE POST CU TĂRÂŢE ŞI SALATĂ VERDESe prepară ca la reţ eta precedentă. 2 linguri tărâţ e. numai că odată cucremogenul se înmoaie 250 . 2019).2092). ruptă în frgamente mari se aşează în platouîn strat uniform peste care se toarnă sosul preparat din: cremogenul înmuiat cu suc de morcovi. 2070). SOS MAIONEZĂ CU SALATĂ VERDEIngrediente: 1 căpăţ ână de salată verde. 2070). 1 lingură de mărar cu tarhon şirozmarin.Salata (bine spălată. 5 linguri de cremogen (v.2041).819. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v.2092). 1 legătură de mărar cu tarhon. 2071). se daugă uleiul (puţ in câte puţ in)până se încorporează întreaga cantitate. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 lingură suc de cătină (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.uleiul (puţ in câte puţ in). 1 ceapă mare de apă. 10 măsline negre. se pun pulberile. Se decoreazăcu jumătăţ i de măsline negre desărate complet (v. una câte una) se mărunţ esc la mixer. 1/4 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 250 ml ulei. 1 pahar suc demorcovi (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. se adaugă uleiul(puţ in câte puţ in. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. frunză cu frunză) se taie în fragmente mai mari. cremogenul se amestecă cu tărâţ a.821.817.820. se înmoaie cu sucul de roşii.Foile de salată (bine spălate. se pune pe platou în stratuniform. 2 gălbenuşuri. fiecare frunză în parte. SOS MAIONEZĂ DE POST CU SALATĂ VERDEIngrediente: 1 căpăţ ână mare de salată verde. 2063). 1/4linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. după care se amestecă bine. pulberile şi deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. folosind aceleaşi ingrediente.Salata verde bine spălată. SOS . 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2072).MAIONEZĂ CU PASTĂ DE ROŞII ŞI SALATĂ VERDESe prepară sosul ca la 818. iar deasupra se presară 1 mână de petale de trandafir albe sau florităiate fideluţ ă. numai că se adaugă la urmă 3 linguripastă de roşii crude (v. 150 ml ulei. 700 groşii. 1 lingură suc de cătină (v. ca la maioneză). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2072). sucul de cătină. 2 gogoşari sau roşii. SOS . 2081) sau apă.818. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. folosind aceleaşi ingrediente. SOS . numai că odată cucremogenul se înmoaie şi 3 linguri de tărâţ e. Se toarnăsosul în platou.MAIONEZĂ DE POST CU NUCI ŞI SALATĂ VERDESe prepară ca la reţ eta precedentă (818). peste care se toarnă maioneza. 1119 legătură hasmaţ uchi cu frunze fragede de ridichi. 2070).Separat.

folosind aceleaşi ingrediente. plus 1 lingură bună de muştar.MAIONEZĂ DE POST CU MUŞTAR ŞI SALATĂ VERDESe prepară sosul ca la reţ eta 818.822. SUPĂ .MAIONEZĂ CU SALATĂ VERDE ŞI FĂINĂ DE HRIŞCĂSe prepară sosul ca la 818. în continuare se procedează ca la 819.seminţ e de floarea . 2055).CREMĂ DE SALATĂ VERDE CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 2 căpăţ âni de salată verde.823. 150 g urzici.824. seminţ e de dovleac. folosind aceleaşi ingrediente. bună pentru toate vârstele.5 l macerat de meredulci (v.şi 2 linguri de nuci măcinate. SOS . de jir. decorticate şi măcinate. Hrişca este cereala cea mai bogată înCalciu. 1 ceapă de apă.soarelui. care (la nevoie) pot fi înlocuite cu alune. adăugând în plus 3 linguri de făină dehrişcă în loc de tărâţ e. 1. 1 251 . 250 g smântână. SOS .

2linguri de hrean ras.cremă ca la reţ eta precedentă (824). iar deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt.825.recomandatdupă perioade de stress. micşorând durerile. Este bogat în uleiuri eterice. folosind aceleaşi ingrediente. 2072)... anghinarii ş. folosind aceleaşi ingrediente. plus 4 . tonic.830. renale. acizi organici. SUPĂ .coliciabdominale la copii. folosind aceleaşi ingrediente. SUPĂ . 2063)]. B şi C. cu gulioare. scaune moi. 1 ceapă mare de apă. în rădăcină segăsesc grăsimi.. 4 . 1 pătrunjel.morcov.conopidă. rădăcinoasele. Iarna se foloseşte sub formă de pulbere. hipotensiv.Este indicat ca diuretic .cremă de cartofi cu napi. traheite. în afarăde smântână care se înlocuieşte cu 100 ml ulei [bine amestecat cu 3 . PASTĂ CU FRUNZE DE LEUŞTEAN ŞI URZICIIngrediente: 50 g frunze fragede de leuştean.826. SUPĂ . seminţ ele) folosită atât înalimentaţ ie cât şi ca medicament. folosind aceleaşi ingrediente. tulpină sau frunze şiseminţ ele. SUPĂ . retenţ ie azotată (decoct). în afară de urzici carese înlocuiesc cu creson. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de urzici care se înlocuiesccu 250 g varză albă dulce. adăugând în plus 1 . expectorant . carminativ . frunzele. în afară de smântânăcare se înlocuieşte cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină sau cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 5 linguri tărâţ e. LeuşteanLeuşteanul este o plantă cu aromă plăcută (rădăcina.7). SUPĂ . terpirol.831. 1 felie de lelină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. gastric inapetenţ ă. 2070).829. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.5 linguri tărâţ e. 1 legăturăde leuştean cu frunze de ridichi. a.5 bulbili deusturoi (fin pisaţ i). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. aperitiv. alte terpine.edeme cardiace. SUPĂ .827.CREMĂ DE SALATĂ VERDE CU CRESONSe prepară ca la reţ eta precedentă (824).CREMĂ DE SALATĂ VERDE CU FLORI DE SOIAŞI AROMĂ DE HREANSe prepară ca la reţ eta precedentă (824). La fel se poate prepara supa . sedativ nervos .CREMĂ DE SALATĂ VERDE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă (824). tărâţ a şismântâna.Se poate folosi macerat la rece.CREMĂ DE SALATĂ VERDE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa ca la reţ eta precedentă.Salata şi urzicile bine spălate.828. vitaminele A.CREMĂ DE SALATĂ VERDE CU PASTĂ DE ROŞIISe prepară supa .bronşite. 252 . emenagog reglează ciclul menstrual.Conţ ine: uleiuri volatile. săruri minerale etc. ţ elină. iar smântâna se înlocuieşte cu ulei. 200 g unt. se adaugă pulberile.CREMĂ DE SALATĂ VERDE CU VARZĂ ALBĂ120 Se prepară ca la reţ eta 824. 150 g urzici. infuzii.4 linguri pastă de roşii crude(v. regulator al intestinului gros -constipaţ ii. debilitate. tincturi şi pulbere din: rădăcină. se pun în castronul cu macerat de mere dulci. ceapa curăţ ate şi spălate se mărunţ esc fin(manual sau mecanic).

2070).832. în afară de urzici care seînlocuiesc cu muguri fragezi de lucernă. Se aşează pe farfurie. cu aceleaşi ingrediente. pasta de roşii şi untul frecat spumă. 2 linguri tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. PASTĂ CU RĂDĂCINĂ DE LEUŞTEAN ŞI PĂPĂDIEIngrediente: 50 g rădăcină de leuştean. urzicile şi ceapa. 105 g rădăcini de păpădie (care sunt bune 253 . 2 gogoşari sau napi. 2linguri pastă de roşii crudă (v.833. 2063).tărâţ a.Frunzele de leuştean. se tasează frumos şi se decoreazăcu felioare de gogoşari sau de napi.1/4linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. iar ceapa este înlocuită cu 1 fir de praz tăiat fideluţ ă. tăiate cât se poate de mărunt se amestecă cu pulberile.PASTĂ CU FRUNZE DE LEUŞTEAN ŞI MUGURI DE LUCERNĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă.

1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.2071). se adaugă funzele de leuştean. SUPĂ . 1 morcov. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v.121 837. CIORBĂ CU RĂDĂCINI DE LEUŞTEAN ŞI URZICISe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. 1 l macerat de tărâţ e (v. 2063).CREMĂ CU LEUŞTEAN ŞI FRUNZE DE BOBIngrediente: 100 g frunze fragede de 254 . 1.500 ml zeamă de varză murată (moare). 1 ceapă mare deapă. Se aşeazăpe farfurie şi se tasează după fantezia gospodinei. 1 felie de ţ elină.839. 75 ml ulei. se amestecă cu verdeaţ a tăiată mărunt. rădăcinoaselecurăţ ate şi date ăe răzătoare. 200 gunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2072).834. Se pune maceratul în castron. 100 g frunze de bob. 2070). 1 felie de ţ elină. 1 pătrunjel. cu aceleaşi ingrediente. se adaugă rădăcina de leuştean. 2056). 1 fir de praz. 75 ml ulei.Maceratul cu zeamă de varză se pune în castron. pulberile. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. în afară de napi care seînlocuiesc cu urzici tăiate mărunt.CIORBĂ DE LEUŞTEAN CU SMÂNTÂNĂSe prepară la fel ca la precedenta. 2 linguri tărâţ e. 2070). 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 1 ceapă. 1ceapă. 3 linguripastă de roşii crude (v. la vremea când ies din pământ de la rădăcinile plantei mamă). 1 legătură dehasmaţ uchi. CIORBĂ DE LEUŞTEAN CU MUGURI DE HAMEIIngrediente: 50 g frunze fragede de leuştean. PASTĂ CU RĂDĂCINĂ DE LEUŞTEAN ŞI VARZĂ MURATĂSe prepară la fel ca la precedenta. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. numai că în loc de ulei se adaugă încastron 250 g smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 100 g frunze de urzici. urzicile şi ceapa tăiate mărunt. rădăcinoasele date pe răzătoare. 1 linguriţ ă pulbere de alge. cu aceleaşi ingrediente. 2041). 1 felie de sfeclă roşie. 1/2 linguriţ ă pulberede plante aromatice şi condimentare (v. 2072).5 l macerat demere (v. 1988) şi verdeţ uri de sezon.CEAPĂ CU RĂDĂCINĂ DE LEUŞTEAN ŞI NAPIIngrediente: 100 g rădăcină de leuştean. tărâţ a şi untul frecat spumă. la care se adaugă 1 morcov ras şi 1 fir de praz tăiat mărunt.838. tăiată fideluţ ă. 2070). Seornează cu jumătăţ i de măsline negre desărate complet (v. 100 g muguri de hamei (se pot consuma numaiprimăvara. pulberile şi uleiul iardeasupra hasmaţ uchi tăiat mărunt. Ambele feluri de rădăcini (bine spălate şi curăţ ate) şi ceapa se mărunţ esc fin (manual saumecanic). 1 legătură hasmaţ uchi. napii. 1 legătură de verdeaţ ă. prazul. 1 pătrunjel.840. în octombrie sau martie).deconsumat numai scoase direct din pământ. bine scursă în pumni de moare (nici într-un caz nu se spală şi nuse ţ ine în apă). frunzele de bob şi hasmaţ uchi tăiat mărunt. mugurii dehamei. în afară de rădăcinile de păpădiecare se înlocuiesc cu varză murată. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.835.pulberile şi uleiul. pasta de roşii. cu aceleaşi ingrediente. 1 morcov. proaspte. 200 g napi.

2094).CREMĂ DE LEUŞTEAN CU NAPISe prepară la fel ca la precedenta. 1 ceapă mare de apă. cu aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. pulberile. 1. se adaugă frunzele de leuştean. apoirădăcinoasele mărunţ ite fin (manual sau mecanic).5 l suc de roşii (v. 2070). 1legătură de hasmaţ uchi. 2072). 1linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. când se 255 . 5 linguri tărâţ e. 1 pătrunjel. SUPĂ . urzici şi de bob bine mărunţ ite. 1 morcov. 1 felie de ţ elină. 100 g frunze de urzici. 40 ml ulei. în afară de urzici şi frunzele de bobcare se înlocuiesc cu 350 g napi (buni de consum numai toamna şi primăvara timpuriu. Sepune sucul de roşii în castron. tărâţ a şi uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 100 g frunze de bob. iar deasuprahasmaţ uchi tăiat mărunt.841.leuştean.

plăgi. 2070).scotdirect din pământ pentru gătit). 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. pătrunjel.844.aşezate într-un pansament. ceapa şi cartofii fin mărunţ ite la mixer odată cu salata. ceapa. B. 2028) bine mărunţ iţ i. LinteConţ ine amidon. 1. tărâţ a.Cataplasemele de linte fiartă şi mărunţ ităsunt bune pe abcese. cresonul care au fost bine mărunţ ite (manual saumecanic). adăugând în plus 2 linguri pulberede hribi (v.5 bulbili (căţ ei) deusturoi fin pisaţ i.5 l macerat de tărâţ e (v.vitaminele (A. 1 căpăţ ână de salată. 7). Se aşează pe 256 . tărâţ a.. ţ elină şimulte altele (după gust). păstârnac. cu aceleaşi ingrediente. 2041). Germenii delinte se amestecă cu rădăcina de leuştean. 1felie de ţ elină. În lipsa acestora se pot folosi 2 gălbenuşuri de ouă de122 găină. cu aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v.2 linguri de hrean raspe răzătoarea de sticlă. 2074). 1 legătură verdeţ uri. 250 g iaurt. C). cu aceleaşi ingrediente. 2070).2063). cartofi sau ţ elină (toate rase perăzătoare). 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v.842. 2 cartofi mjlocii. galactogenă pentru mamelecare alăptează. înmuiaţ i cu puţ in suc de roşii sau apă şi lăsată în repaos 30 min. se adaugărădăcinoasele. Sodiu şi Potasiu (810 mg %).CREMĂ DE LEUŞTEAN CU AROMĂ DE HRIBISe prepară la fel ca la precedenta. 3 linguri germeni de linte (v. PASTĂ DE LINTE CU AROMĂ DE LEUŞTEANIngrediente: 50 g rădăcini de leuştean. 1988). Maceratul se pune în castron.846.. 1 morcov.847. 5 linguri detărâţ e. 2074). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SUPĂ . pasta de roşiişi iaurtul bine amestecat cu cremogen. În timpul iernii se pun la murat în butoiul cu varză. numai că uleiul este înlocuitcu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. SUPĂ . 2 linguri tărâţ e. se pot apoiconsuma raşi în diferite salate. plus 4 . pulberile.843. leuştean. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. este foarte energetică. 2067). 2019). SUPĂ DE LEUŞTEAN CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară la fel ca la precedenta (841). 150 g frunze creson de apă. 1 ceapă mare de apă. SUPĂ CREMĂ DE LEUŞTEAN CU AROMĂ DE HREANSe prepară la fel ca la precedenta (841). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v..CREMĂ CU RĂDĂCINI DE LEUŞTEAN ŞI IAURTIngrediente: 100 g rădăcini de leuştean.Sub formă de făină se recomandă intelectualilor şi dispepticilor. 200 g unt. pulberile. 1 legătură de verdeţ uri.CREMĂ DE LEUŞTEAN CU AROMĂ DE USTUROISe prepară la fel ca la precedenta (842).Este foarte nutritivă şi foarte digerabilă în convalescenţ e caşexie. 1ceapă mare de apă. Fier. lipide. 3 linguri pastă de roşii crude (v. SUPĂ . plus 1 . 10 măslinenegre desărate complet (v. 2 linguri de cremogen (v. cu morcov. protide. verdeaţ a tăiată mărunt şi untul frecat spumă. săruri de Calciu. Pentru a face cât maiîmbietoare preparatele cu linte. busuioc. se adaugă arome ca: cimbru. rozmarin. cu aceleaşi ingrediente. glucide.845.

2028). PASTĂ CU FĂINĂ DE LINTESe folosesc aceleaşi ingrediente. adăugând în plus1 lingură de hrean (ras pe răzătoarea de sticlă). PASTĂ DE LINTE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. 2019). PASTĂ DE LINTE CU AROMĂ DE HREANSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (847).849.848.851. SOS DE CREMOGEN CU GERMENI DE LINTEIngrediente: 5 linguri cremogen (v.850.farfurie.4 bulbili(căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. 1 legătură 257 . numai că germenii se înlocuiesc cu făină de linte (boabele delinte râşnite în maşina de cafea) înmuiată cu puţ in suc de roşii (sau apă). adăugând în plus 3 . folosind aceleaşi ingrediente. setasează frumos şi se decorează cu jumătăţ i de măsline şi verdeţ uri de sezon. 6 linguri germeni de linte (v. folosind aceleaşi ingrediente.

folosind aceleaşi ingrediente. 2070). 1 ceapă de apă. CIORBĂ CU GERMENI DE LINTE (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. numai că în loc defăină de orez. 2071). pasta de roşii. ceapa şi verdeaţ atăiate mărunt. SOS CU OUĂ DE PREPELIŢĂ ŞI GERMENI DE LINTE123 Se prepară ca la reţ eta precedentă. 2074). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură de verdeţ uri. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. ulei (pus puţ in câte puţ in. 1. 125 ml ulei. 2 linguri făină de orez. 2071).854. 250 ml suc de morcovi sau macerat de tărâţ e (v. 75 ml ulei. tărâţ e. 2076).4 lmacerat de urzici (v. folosind aceleaşi ingrediente.856. uleiul şi pulberile. folosind aceleaşi ingrediente. 2028). 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2078) sau de căline (v. ceapa tăiată mărunt.câteva petale roşii de flori de nalbă de grădină.1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v.858. ca la maioneză).4 frunzede varză murată. rădăcinoasele date pe răzătoare. se adaugă sucul de cătină. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. 1 legătură de verdeaţ ă.852. folosind aceleaşi ingrediente. 1lingură făină de ovăz. 1 felie de ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2070). numai că în 258 . în smântână se adaugă 2 linguri pulbere de măceşe (v. 2041). SOS CU PASTĂ DE ROŞII ŞI GERMENI DE LINTESe prepară sosul ca la reţ eta precedentă. 7) sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 3 .857. 1 ceapă. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. pulberile şi puţ ină tărâţ e. SOS DE SMÂNTÂNĂ CU GERMENI DE LINTEIngrediente: 500 g smântână. 2092). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2071).3 linguri pastă de roşii crude (v. 2070). germenii de linte. Peste ei se toarnă sosul preparat din cremogen înmuiat cu suc demorcovi. 6 linguri germeni de linte (v. numai că în loc de ulei sepun 200 g iaurt (sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină) amestecat cu 2 linguri făină integrală de orz. în plus 3 .855. 100 ml suc de cătină (v. 2 .853. 1 morcov.Germenii de linte se aşează în platou (în strat uniform). SOS CU PULBERE DE MĂCEŞE ŞI GERMENI DE LINTESe prepară ca la reţ eta precedentă (853). Germenii de linte se punîn platou (în strat uniform). 1 pătrunjel. CIORBĂ CU GERMENI DE LINTE (I)Ingrediente: 5 linguri germeni de linte. 2063).Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. numai că smântâna seînlocuieşte cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. varza bine stoarsă demoare (nici într-un caz nu se spală şi nu se ţ ine în apă).Maceratul se pune în castron. CIORBĂ CU GERMENI DE DE LINTE (III)Se prepară ca la reţ eta precedentă (856).4 linguripastă de roşii crude (v.Deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt şi petalele de flori tăiate fideluţ ă. folosind aceleaşi ingrediente.deverdeţ uri. tăiată fideluţ ă. 2050). peste ei se toarnă smântânaamestecată cu cele două feluri de făină şi pulberile.

Maceratul şi moarea se pun în castron. CIORBĂ CU GERMENI DE LINTE ŞI HRIBI MĂRUNŢIŢIIngrediente: 3 linguri germeni de linte (v. 1 legătură de hasmaţ uchi cu tarhon. 3 linguri de hribi mărunţ iţ i (719). CIORBĂ CU GERMENI DE LINTE ŞI ŢELINĂIngrediente: 4 linguri germeni de linte (v. prazul şiverdeaţ a. 500 ml zeamă de varză murată(moare).859.loc de uleise adaugă 3 . 75 ml ulei. 1 l macerat de tărâţ e (v. 300 g ţ elină.4 linguri de smântână. 1 ceapă mare de apă. tăiate mărunt. 1 felie de ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.860. 2070). pulberile şi uleiul. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 2028). 2041). rădăcinoasele date pe răzătoare. 1 felie desfeclă roşie. 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de roşii (v. 2071). se adaugă germenii de linte. 75 ml 259 . hribii mărunţ iţ i.1 morcov. 1 pătrunjel. 1 fir de praz. 2028).

se punîn macerat.Germenii de linte. 2041). 1 şi 1/2 linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari (v. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2045). 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070).Germenii de linte se amestecă cu miejii de 260 . 1 ceapămare de apă.tărâţ e. se adaugă germenii (v. SUPĂ . iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. 2028). 1. SĂRMĂLUŢE CU GERMENI DE LINTEIngrediente: 5 . 2071). 100 g unt. tărâţ a.CREMĂ CE GERMENI DE LINTE (I)Ingrediente: 7 linguri germeni de linte.865.5 bulbili de usturoi fin pisaţ i. uleiul. 4 . SUPĂ . uleiul. 100 ml ulei. iar în loc de ulei se pun 150 g smântână. 1. rădăcina de leuştean. 2063). adăugând în plus un pumnde urzici (mărunţ ite odată cu celelalte produse). 1 ceapă mare de apă.864. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 25 g rădăcină de leuştean. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. SUPĂ . 4 . 1 pumn muguri de lucernă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2070).866. CIORBĂ CU GERMENI DE LINTE ŞI ANDIVESe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. pasta de roşii.CREMĂ CU GERMENI DE LINTE (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. 10 . 3 linguri pastă de roşii crude (v. SUPĂCREMĂ DE GERMENI DE LINTE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. 2028). 1 căpăţ ână de salată verde.12 nuci. 1 legătură de verdeţ uri. 1 fir de praz. se adaugă germenii. folosind aceleaşi ingrediente.5 l macerat de tărâţ e (v. rădăcinoasele bine mărunţ ite (manual saumecanic).5 l macerat de afine (v. Se pune maceratulîn castron. pulberile.Sucul se pune în castron. ceapa şiverdeaţ a tăiate mărunt. folosind aceleaşi ingrediente. 2074). 2 morcovi.862. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2074). 1 lingură ulei. 1 legătură verdeţ uri. folosind aceleaşi ingrediente. pulberile şi uleiul. adăugând în pluscâteva frunze de lobodă albă şi 1 . 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de ardei gras (v. 2070). ceapa şi mugurii de lucernă se mărunţ esc fin. 1 legătură de124 leuştean cu hasmaţ uchi.5 linguri tărâţ e. 2070).6 linguri germeni de linte. 1 legătură verdeţ uri. 2071). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. în afară de ţ elină carese înlocuieşte cu andive tăiate fideluţ ă. 1 căpăţ ână de varză murată. SUPĂ-CREMĂ CU GERMENI DE LINTE ŞI AROMĂ DE LEUŞTEANIngrediente: 7 linguri germeni de linte (v. plus 4 .2074).867.5 lsuc de roşii (v.5 linguritărâţ e. 50 ml ulei.2 linguri de hrean ras pe răzătoarea de sticlă.CREMĂ DE GERMENI DE LINTE CU AROMĂ DE HREANSe prepară ca la reţ eta precedentă (862). 1 pătrunjel. ţ elina şi sfecla roşie date pe răzătoare. numai că lucerna seînlocuieşte cu lobodă roşie bine mărunţ ită. 1 feliede ţ elină.863. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. se adaugă pulberile. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. prazul. 1.861.ulei.

Rădăcina de leuştean mărunţ ită fin odată cu păstârnacul 261 . ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. TORT APERITIV CU GERMENI DE LINTEŞI AROMĂ DE LEUŞTEANIngrediente: 6 . 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare. 2017). 400 g unt. 100 g rădăcină de leuştean.nuci. 1 felie de sfeclă roşie. 2019). se adaugăpulberi. Din această compoziţ ie se prepară sărmăluţ eleînvelite în foi de varză murată (care nici într-un caz nu se spală şi nici nu se ţ ine în apă) bine scursăde zeamă (moare). tărâţ e (cât cuprinde) şi untul frecat spumă. cremogen (v. 2 cepe. 2 linguri pulbere dehribi (v. 2028).868. tărâţ e. 500 g păstârnac. 2072). 1 legătură frunze de leuştean. 4 ouă.1/2 linguriţ ă pulbere de alge.7 linguri germeni de linte (v. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v.

se amestecă toate trei produsele la care se adaugăpulberile.. 2 gălbenuşuri. cuprinde elemente concentrate.ceapa se taie mărunt odată cu mărarul. 1 ceapă şi se amestecă cupulberile. 1 gogoşar. Potasiu. numai că ouăle degăină se înlocuiesc cu 20 ouă de prepeliţ ă (v. Se îmbracă tortul cu 4 albuşuri bătute spumătare. TORT CU GERMENI DE LINTE ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară tortul. Este energetică.În stare verde . Se aşează pe farfurie. iar pe deasupra se presară frunze fragede de leuştean tăiate mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1 ceapă mare de apă. cu salată verde.869. 7). înlesneşte evacuareaintestinală.contraindicată entericilor.125 Mazărea are o valoare energetică de 354 Kcal / 100 g. B. PASTĂ DE MAZĂRE VERDE CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă. Aceasta se împarte în 2părţ i egale. se tasează frumos şi sedecorează cu felioare de gogoşari şi verdeţ uri de sezon. creşcanu o interzice în cantităţ i chibzuite suferinţ elor de gută. 262 . 1legătură salvie cu măghiran. ruladă cugermeni de hrişcă umplută cu varză albă. ca la precedenta reţ etă.870. Una din ele se aşează pe tortieră. numai că în locde mărar se pune 1 legătură de busuioc tăiat mărunt. acid uric (50 mg / 100g). Se dă la rece 2 .. 200 gunt. MazăreConţ ine Fosfor. 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e cât cuprinde. PASTĂ DE MAZĂRE VERDE CU AROMĂ DE BUSUIOCSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (871). C). folosind aceleaşi ingrediente. amidon. 200 g brânză proaspătă de vaci. vitaminele (A.. 1 legătură de mărar. zaharuri.Boabele de mazăre verde trebuie să fie foarte tinere şi foarte proaspete. de consumat cu cumpătare. I se mai spune şi"mătura intestinului". numai că ceapa seînlocuieşte cu praz tăiat fideluţ ă.872. PASTĂ DE MAZĂRE VERDE CU BRÂNZĂ DE VACIIngrediente: 250 g boabe de mazăre verde. RULADĂ CU GERMENI DE LINTE ŞI AROMĂ DE LEUŞTEANDin cele 2 compoziţ ii preparate ca la 868 se poate prepara o ruladă ca la 769.873. numai că aici rulada se umple cu compoziţ ia de linte(albuşul se foloseşte la alte preparate culinare). PASTĂ DE MAZĂRE VERDE CU MĂRARIngrediente: 250 g boabe de mazăre fragedă.874.871. tărâţ e (cât cuprinde) şi untul frecat spumă. iar peste ea se pune compoziţ ia adoua care se prepară din germeni de linte fin mărunţ iţ i odată cu sfecla.3 ore.Uscată.fragedă este foarte digestă. tărâţ e. 2070). Peste ea se aşează partea adoua din compoziţ ia cu leuştean şi se tasează uniform. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. Dacă avem la îndemânăse pot presăra şi câteva petale roşii de trandafir tăiate fideluţ ă. Se mărunţ esc fin. se tasează uniform. 2072). 150 g unt. se serveştetăiat felii în forme de raze.şi 1 ceapă se amestecă cu 2gălbenuşuri de ouă şi cremogen (cât cuprinde) plus 200 g unt frecat spumă.

1/2linguriţ ă pulbere de alge. apoi untul frecat spumă. 1 ceapă mare de apă. 2028).tărâţ e.875. 1/2 linguriţ ă pulbere de negrilică. tărâţ e. 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. câteva petale roşii de trandafir. 1 legătură de cimbru cu busuioc. Seaşează pe farfurie şi se decorează după fantezia gospodinei 263 . PASTĂ CU GERMENI DE MAZĂRE ŞI CEAPĂIngrediente: 250 g germeni de mazăre (v. 1 ceapă mare de apă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. verdeaţ a şi ceapa tăiatemărunt. 200 g unt. pulberile şi tărâţ e (cât cuprinde). Germenii de mazăre finmărunţ iţ i se amestecă cu ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. mărunţ ită fin. Se decorează cu petale roşii detrandafir tăiate fideluţ ă. se amestecă cu brânza (trecută prin sită). 1/2linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari.Mazărea. pulberile şi tărâţ e (cât cuprinde).

rădăcinoasele date pe răzătoare. 2071). peste ele se toarnă cremogenul (v.cu produsele care-i sunt la îndemână.876. 4 .1 felie de sfeclă roşie. ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. în afară de pătrunjel şi sfeclăroşie care se înlocuiesc cu 5 . în 264 . 1 felie de ţ elină. CIORBĂ DE GERMENI DE MAZĂRESe prepară ca la reţ eta precedentă (882). iar deasupra pe lângă verdeaţ ăse presară câteva petale roşii de tradafir tăiate fideluţ ă.881. folosind aceleaşi ingrediente.878. adăugând în plus 1 . 2085). se adaugă boabele de mazăre. SOS ROŞU CU MAZĂRE VERDESe prepară ca la reţ eta precedentă (878).2linguri de hrean ras împreună cu 1 felie de sfeclă roşie. 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1 l macerat de nalbă (v.882. SOS GALBEN CU MAZĂRE VERDEIngrediente: 5 linguri cremogen (v.879. 1 legătură de verdeţ uri. ca lamaioneză). 1 ceapă. 75 ml ulei. verdeaţ a tăiată mărunt. 1 linguriţ ă pulbere de alge. SOS ROŞU CU GERMENI DE MAZĂRESe prepară ca la reţ eta precedentă. vitamine şi minerale îi dă o culoare îmbietoare şi un gust deosebit de plăcut. în afară de boabele verzi demazăre care se înlocuiesc cu germeni de mazăre (v. folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. adăugând în plus 4 . CIORBĂ CU BOABE VERZI DE MAZĂRE (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. 150 ml ulei. folosind aceleaşi ingrediente. 2081).1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. folosind aceleaşi ingrediente. CIORBĂ CU BOABE DE MAZĂRE VERDE (I)Ingrediente: 300 g boabe de mazăre fragedă.877. 500 ml suc de corcoduşe (v.884. PASTĂ DE GERMENI DE MAZĂRE CU AROMĂ DE HREANSe prepară ca la reţ eta precedentă (875). 300 g suc de morcovi (v. 1 pătrunjel. în strat subţ ire. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 1 legăturăde morcov cu pătrunjel.5 bulbili(căţ ei) de usturoi fin pisaţ i.880.6 frunze de varză albă tăiată fideluţ ă. iar pe margini se decorează cufelioare de ceapă şi salată verde.2 linguri pulbere de măceşe (2078) sau de scoruşe (2077) care pe lângăbogăţ ia de enzime.883. folosind aceleaşi ingrediente. 2058). numai că în sosul126 galben se adaugă 1 . 2019)care a fost amestecat cu sucul de morcovi. Boabele de mazăre tinere şi foarte proaspete(scoase din păstăi) se aşează în platou. 1 morcov. 2019). 2028). sucul de cătină şi uleiul (pus puţ in câte puţ in. deasupra se presară pulberile. în afară de boabele verzi demazăre care se înlocuiesc cu germeni de mazăre (v.5 foi de salată verde. 2028). 2070). 1 ceapă mare de apă. folosind aceleaşi ingrediente. 300 g boabe de mazăre verde. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Maceratul şi sucul decorcoduşe se pune în castron. PASTĂ DE GERMENI DE MAZĂRE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. 2052). 1lingură suc de cătină (v. SOS GALBEN CU GERMENI DE MAZĂRESe prepară ca la reţ eta precedentă. uleiul şi pulberile.

1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. Se pune maceratul în castron. SUPĂ .3linguri pastă de roşii (v. SUPĂ .5 bulbi (căţ ei) deusturoi fin pisaţ i.CREMĂ 265 .afară de boabele demazăre care se înlocuiesc cu germeni de mazăre (2028). folosind aceleaşi ingrediente.CREMĂ DE MAZĂRE VERDEIngrediente: 300 g boabe de mazăre verde. plus 4 .5 l macerat de coada . 2072). pulberile. 1 pătrunjel. 2070).calului (2042). iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt.se adaugă mazărea.886. SUPĂ . tărâţ a.uleiul şi pasta de roşii.885. 1 ceapă mare de apă. 50 ml ulei.887. 1. 4 . 1 felie de ţ elină.5 linguri tărâţ e.CREMĂ DE MAZĂRE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1 legătură de verdeţ uri. 2063). 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. ceapa şi rădăcinoasele bine mărunţ ite (manual sau mecanic). 2 .

uleiul. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e gogoşari (v. iar deasupra verdeaţ a tăiatămărunt. SUPĂ .CREMĂ CU GERMENI DE MAZĂRE ŞI ANDIVEIngrediente: 300 g germeni de mazăre (v. 1 legătură verdeaţ ă. untulfrecat spumă şi cremogen (cât cuprinde). numai că cele 2 ouă de găină(sau smântâna) se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. varza. 2074). folosind aceleaşi ingrediente. 50 ml ulei. folosind aceleaşi ingrediente.892.1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. pulberile.Sucul de roşii se pune în castron. puţ ină tărâţ e.891. 7). usturoiul pisat. 1028). 1 fir de praz.5 l macerat de afine. 1morcov.889. pulberile. 100 g unt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.DE MAZĂRE CU AROMĂ DE HREANSe prepară ca la reţ eta precedentă (885). 1 linguriţ ă cimbru. 2 . se adaugă germenii de mazăre. 2072). smântâna (sau gălbenuşurile).SUPĂ-CREMĂ DE GERMENI DE MAZĂRE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2070). verdeaţ a tăiată mărunt. ceapa şi rădăcinoasele fin mărunţ ite(manual sau mecanic). Se pune127 maceratul în castron. SUPĂ . 2070).2072). 4 .CREMĂ CU GERMENI DE MAZĂRE ŞI URZICISe prepară ca la reţ eta precedentă (890). 3linguri pastă de roşii crude. 2063). 2019). SUPĂ . Pe planşetă sau 266 . prazul şi sfecla roşie fin mărunţ ite(maual sau mecanic).890. 2 lingurinuci măcinate.CREMĂ CU GERMENI DE MAZĂREIngrediente: 300 g germeni de mazăre (v. andivele. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.2 linguri dehrean ras pe răzătoarea de sticlă. iar deasupra verdeaţ atăiată mărunt.5 linguri tărâţ e. tărâţ a. 500 g andive.5 linguri tărâţ e. 1. 1. 2028). 1 lingură de ulei. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2070). plus 1 .Mazărea (tânără şi proaspăt scoasă din păstăi) se mărunţ eşte.893. 1 fir de praz.888. tărâţ ea.1/2 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v.5 bulbi (căţ ei) de usturoi (facultativ). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 ceapă mare de apă. cremogen (v. pasta de roşii. se adaugă germenii. 5 felii de ţ elină. pulberile. 1 legătură verdeaţ ă. numai că andivele seînlocuiesc cu gulioare semimărunţ ite. pasta de roşii crude (v.5 l suc de roşii (v. tărâţ e. CHIFTELE DE MAZĂRE VERDE CU PRAZIngrediente: 350 g mazăre verde (boabe). folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 1 căpăţ ână de salată verde. nucile. 1 felie de sfeclă roşie. 2063). SUPĂ . 250 g smântânăsau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 4 . 2094). se amestecă cu prazul tăiatfideluţ ă. fenicul şi busuioc. 4 .CREMĂ CU GERMENI DE MAZĂRE ŞI GULIOARESe prepară ca la reţ eta precedentă.3 linguripastă de roşii (v. în afară de andive carese înlocuiesc cu urzici mărunţ ite în care se poate adăuga şi puţ in usturoi fin pisat sau hrean ras perăzătoarea de sticlă. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge.

CHIFTELE CU GERMENI DE MAZĂRESe prepară ca la reţ eta precedentă. 200 g unt. 500 ml suc de morcovi.pe o foaie de plastic se presară puţ inătărâţ e sau cremogen şi se împarte compoziţ ia de mai sus cu o lingură (în părţ i egale). 1 legătură de cimbru cu fenicul.895.894. 1 ceapă mare de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de 267 . 1 linguriţ ă pulbere ddinseminţ e de gogoşari (v. 250 g sfeclă roşie. 2072). se formeazăchiftelele care se aşează pe un postament de salată verde aşezat în prealabil pe platou. RULADĂ DE CREMOGEN CU BOABE DE MAZĂRE VERDEIngrediente: 1-2 linguri de cremogen. în afară de boabele verzi demazăre care se înlocuiesc cu germeni de mazăre bine mărunţ iţ i . 350 g boabede mazăre fragedă. apoi se presară verdeaţ ă de sezon tăiată mărunt. tărâţ e. Se stropesccu puţ in ulei pe deasupra. folosind aceleaşi ingrediente. 250 ml ulei.

899.128 898.896. digestiv. folosind aceleaşi ingrediente.clorofilă. 2067) sau 3 .a. Frunzele demăcriş. pesteea se presară tărâţ e.oxilaţ i. Este răcoritor.Boabele de mazăre verde. 1 ceapă mare de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2092). se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in. 719). numai că frunzele 268 . vitamina C. folosind aceleaşi ingrediente. Separat.900. fin mărunţ ite (manual sau mecanic) se amestecă cu pulberile. Fier. SUC DE MĂCRIŞSucul obţ inut din frunzele fragede verzi de măcriş este foarte bogat în clorofilă. În bucătăria fără foc se foloseşte la acrit ciorbele ş. Măcrişul este indicat în curele de primăvară. alcalinizant . numai că pe lângă cele200 g măcriş mărunţ it se adaugă 200 g rădăcină de ţ elină. ceapa. în afară de boabele demazăre care se înlocuiesc cu germeni de mazăre. 2072).897. 100 g frunze de bob. Se presară pe o foaie de plastic o mână de cremogen.1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2070).tărâţ e (cât cuprinde) şi untul frecat spumă. de bob. aperitiv. 2070). PASTĂ DE MĂCRIŞ CU ŢELINĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (899). seînmoaie cremogenul (v. tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente... 2 linguri suc de cătină (v. seamestecă cu pulberile (verdeţ urile tăiate fin). PASTĂ DE MĂCRIŞ CU URZICISe prepară ca la reţ eta precedentă (899). se punecompoziţ ia peste el şi se întinde cu podul palmei o foaie dreptunghiulară groasă cam de 1 cm. RULADĂ DE MAZĂRE VERDE CU AROMĂ DE HRIBISe prepară ca la reţ eta precedentă (895). ca lamaioneză) şi sucul de cătină. antiscorbutic. hasmaţ uchiul. MăcrişConţ ine cantităţ i mari de acid oxalic (1 % tartric). untul bătut spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).902. apoi se aşează compoziţ ia cu mazăre (în strat uniform).901. fosfaţ i. depurativ . 1 legătură hasmaţ uchi. Se rulează (v.în reumatismul cronic degenerativ şi gută.în afecţ iunile gastrice.laxatic etc. depurativ.4 linguri de hribimărunţ iţ (v. numai că ceapa esteînlocuită cu praz. 200 g unt.Este mineralizant.. 2019) cu sucul de morcovi (v. PASTĂ DE MĂCRIŞ CU CEAPĂIngrediente: 200 g măcriş. 2081). laxativ.diuretic. folosind aceleaşi ingrediente.plantearomatice şi condimentare (v. sfecla roşie se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). 769)"ruladă din germeni de hrişcă umplută cu varză albă". Se serveşte tăiată felii cusalată verde. revitalizant. ceapa. numai că în compoziţ iacu mazăre se pun 2 linguri cu pulbere de hribi puţ in înmuiată (v. RULADĂ DE CREMOGEN CU GERMENI DE MAZĂRESe prepară ca la reţ eta precedentă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. antiscorbutic. Se dă la rece 3 ore. se tasează frumos şi se decoreazăcu gogoşari tăiaţ i felioare şi verdeaţ ă de sezon. 1 gogoşar. PASTĂ DE MĂCRIŞ CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă. Se aşează pe farfurie. diuretic. crisofanic şi cantităţ i mari de vitamina C.

folosind 269 . 1 lingură de muştar. 1 legătură de mărar cu tarhon. 2 linguri tărâţ e. SOS MAIONEZĂ CU OUĂ DE PREPELIŢĂ ŞI MĂCRIŞSe prepară ca la reţ eta precedentă.903. se presară tărâţ a. iar apoi se presară verdeaţ a tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.Gălbenuşurile se pun cu 3 linguri de apă şi se ţ in la rece. 2071).MAIONEZĂ CU MĂCRIŞIngrediente: 2 gălbenuşuri de ouă de găină. SOS . 250 ml ulei. 350 g măcriş. Seadaugă pulberile în platou.904.debob se înlocuiesc cu urzici fin mărunţ ite. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se adaugă muştarul (cu carese amestecă bine) şi uleiul (picătură cu picătură. după 15 min. 2070). 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. peste ea se pun frunzele de măcriş care au fost tăiatefideluţ ă. deasupra se toarnă sosul .maioneză. până se încorporează întreaga cantitate).

905. înlocuind 3 linguride cremogen cu 3 linguri de tărâţ e.909. pulberile. 7). uleiul şi pasta de roşii.5 l macerat de tărâţ e (v. Deasupra ei se presară verdeaţ a tăiată mărunt. 2070). 250 g măcriş. 1 lingură de muştar. cala orice maioneză) şi pulberile. folosind aceleaşi ingrediente.Cremogenul se înmoaie cu sucul de morcovi. nalbă de grădină sau flori albe de urzică moartă. 1 felie deţ elină. 2081) sau macerat de tărâţ e (v. 2072).910. SOS . 150 ml ulei. 4 . se adaugă măcrişul. 1 pătrunjel. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.aceleaşi ingrediente.908. în afară de hribi carese înlocuiesc cu gulioare date pe răzătoare odată cu rădăcinoasele. 2070).3 linguri pastă de roşii crude (v. 1 legătură de salvie cu busuioc. 2041). tăiate fideluţ ă. în plus 2 . 2063). 2 . 350 g varză albă dulce. Deasupra se presară petale albe (sau crem) detrandafir. 3 .MAIONEZĂ DE POST CU MĂCRIŞIngrediente: 5 linguri cremogen. 2078) sau de căline (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.CREMĂ DE MĂCRIŞ CU VARZĂ ALBĂIngrediente: 350 g măcriş. 1 morcov. 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de gogoşari (v. SUPĂ .5 linguri de tărâţ e.906.Se pune maceratul în castron.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 felie de ţ elină. 1 legătură de hasmaţ uchi cu tarhon. se adaugă muştarul şi uleiul (puţ in câte puţ in.3 linguripastă de roşii crude (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1 ceapă. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2063). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari(v.4 linguri de 270 . iar la urmă se adaugă în maioneză 2 linguripulbere de măceşe (v. folosind aceleaşi ingrediente. Se presară tărâţ a pe întreaga suprafaţ ă. 75 mlulei. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 1 pătrunjel. în afară de sucul demorcovi care se înlocuieşte cu zer sau lapte nefiert.5 linguri hribi mărunţ iţ i. 719). folosind aceleaşi ingrediente.912.907. 1 morcov. CIORBĂ DE MĂCRIŞ CU MAZĂRE VERDESe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. 2071). CIORBĂ DE MĂCRIŞ CU GULIOARESe prepară ca la reţ eta precedentă (909).2041). 2072). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 2076). peste ea se pune măcrişultăiat fideluţ ă. SOS CU PASTĂ DE ROŞII ŞI MĂCRIŞSe prepară maioneza ca la reţ eta precedentă. 4 . numai că cele 2 ouă de găinăse înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. foarte fragede şi proaspăt scoase din păstăi. 50 ml ulei. apoi se toarnă maioneza. 2070). 300 ml suc de morcovi (v. ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt (v. SOS CU PULBERE DE MĂCEŞE ŞI MĂCRIŞSe prepară ca la reţ eta precedentă (905). CIORBĂ DE MĂCRIŞ CU HRIBIIngrediente: 250 g măcriş.911. în afară de hribi carese înlocuiesc cu boabe verzi de mazăre. 1. SOS DE TĂRÂŢE CU MĂCRIŞ129 Se prepară sosul ca la reţ eta precedentă (905). 2 linguri tărâţ e. 1 legătură de pătrunjel cu leuştean.rădăcinoasele date pe răzătoare. 1ceapă.

CREMĂ DE MĂCRIŞ CU ŢELINĂSe prepară supa . SUPĂ .914. 2049). folosind aceleaşi ingrediente. pulberile. varza. rădăcinoasele finmărunţ ite (manual sau mecanic).pastă de roşii crude (v. în afară devarza albă care se înlocuieşte cu ţ elină mărunţ ită fin.5 l macerat de lucernă(v. 271 .cremă ca la reţ eta precedentă. se adaugă măcrişul.cremă ca la reţ eta precedentă (912). uleiul.913. pasta de roşii. 2099). folosind aceleaşi ingrediente. iar deasupra verdeaţ a tăiatămărunt.915. 1. 2063). ceapa.CREMĂ DE MĂCRIŞ CU MERE ŞI ŢELINĂIngrediente: 350 măcriş. SUPĂ .CREMĂ DE MĂCRIŞ CU CONOPIDĂSe prepară supa . tărâţ a. SUPĂ .adăugând în plus 2 linguri de cremogen (v. 2019) bine înmuiat cu 1/2 pahar suc de morcovi sau sucde păstârnac (v. Se pune maceratul în castron.

Se presară pe o foaie de plastic o mână de cremogen şi se întinde compoziţ ia (cu podulpalmei. CHIFTELE DE MĂCRIŞ CU GERMENI DE LINTEIngrediente: 150 g măcriş. 1 lingură de ulei. 1 lingură de cremogen.Maceratul se pune în castron.Varza se taie fideluţ ă. 50 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras(v. 2019).200 g mere.3 frunze de varză. 150 g ţ elină (rădăcină). 1 ceapă. litera P). tărâţ e. 1 legătură frunze fragede de ţ elină cu leuştean. 250 g germeni de linte (v. se adaugă frunzele de măcriş. în afară de germenii de lintecare se înlocuiesc cu germeni de mazăre bine mărunţ iţ i. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. 1 ceapă.3 linguri pastă de roşii (v.rădăcinoasele. 4 . 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. 2074). CHIFTELE DE MĂCRIŞ CU GERMENI DE MAZĂRESe prepară ca la reţ eta precedentă. care se aşează pe un postament din petale roşii sau roz de trandafiraşezate în prealabil pe platou. 1 legătură de cimbru cu busuioc. 2028). se freacă în mâini până se înmoaie bine (fără să se stoarcă de sucul ei).5 l macerat de tărâţ e (v. 1 lingură pastă de roşii crude (v. cremogen(v.919.tărâţ e (cât cuprinde) şi 200 g unt frecat spumă. 2063). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. tărâţ a.5linguri tărâţ e. verdeţ urile tăiate mărunt. 150 g unt. SUPĂ . 2070). 2 linguri pastă de roşii (v.pulberile. gălbenuşurile. 1 pătrunjel. sub formă dreptunghiulară.se amestecă cu ceapa tăiată mărunt.917. 1. groasă de aprox. 400 g unt. cremogen (cât cuprinde) şi 200 g unt frecatspumă. 2070). pasta de roşii. 272 . 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2041). 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. ceapa şi varza fin mărunţ ite (manual sau mecanic).918. 400 g măcriş. 2 .cremogen (v. în afară de mere şi ţ elinăcare se înlocuiesc cu patison (v. 1 ceapă de apă. merele (cu tot cu coajă).Măcrişul se taie mărunt odată cu ceapa şi verdeaţ a se amestecă cu germenii de linte mărunţ iţ i. 1 cm). RULADĂ DE VARZĂ UMPLUTĂ CU MĂCRIŞIngrediente: 1 căpăţ ână de varză albă dulce. iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. se formează chiftelele. 2. Pe o130 foaie de plastic se presară puţ in cremogen sau tărâţ e şi se împarte compoziţ ia cu lingura în părţ iegale. 2063). pasta deroşii. 2074). folosind aceleaşi ingrediente. tărâţ e. 1 morcov. pulberile. 2072). 2070). peste ea se aşează compoziţ iapreparată din măcrişul tăiat fideluţ ă amestecat cu pasta de roşii. 1linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 1 mână de petale roşii de trandafir. 1 legătură de verdeţ uri.916. 2063). folosind aceleaşi ingrediente. pulberile. Se stropesc cu puţ in ulei şi se presară cu verdeaţ ă de sezon tăiatămărunt. 2019). uleiul.CREMĂ DE MĂCRIŞ CU PATISONSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2 gălbenuşuri de ouă de găină. tărâţ e (cât cuprinde) şi untul frecat spumă.

. iar deasupraei se aşează compoziţ ia cu germeni de linte preparată ca la 917 (chiftele de măcriş cu germeni delinte).. În continuare se procedează ca la reţ eta 769 (ruladă cu germeni de hrişcă umplută cu varzăalbă). folosind aceleaşi ingrediente.medicament şi este apreciat din cele mai îndepărtate timpuri.În continuare se procedează ca la 769 (ruladă cugermeni de hrişcă umplută cu varză murată).. RULADĂ CU VARZĂ ŞI GERMENI DE LINTESe prepară compoziţ ia cu varză ca la reţ eta precedentă (919) pentru prima foaie.921. 7).Este folosit în 273 . RULADĂ CU MĂCRIŞ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.920.Se cunosc foarte multe varietăţ i de mere. MărulMărul este considerat aliment . în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.

50 g frunze fragede de ţ elină.4foi de salată. Un bun tonicmuscular şi al sistemului nervos. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. cefalee. Merele uscate sunt interzise persoanelor cesuferă de această maladie. seminţ e). prevenirea infarctului. diuretic. distribuit în5 mese. 2019).insomnii.La îngrijirea şi catifelarea pielii.922.Merele cu coajă.Contra enterocolitei şi a durerilor care însoţ esc ieşirea dinţ ilor: o cură de 2 zile în cantităţ iadaptate vârstei.La fel se indică contra dizenteriilor. 300 g rădăcină de ţ elină. sarcină. miez.Calitatea şi proporţ iile constituenţ ilor îi conferă mărului importante proprietăţ i terapeutice. frunzele de ţ elină. SUC DE MERE "CA MEDICAMENT"Se extrage din mere ajunse la maturitate şi se consumă proaspăt (imediat ce a fost extras). se amestecă cu pulberile. pectină.Fructul crud. etc. reumatism. lignină. convalescenţ ă. de cartofi. urică.întregime (coajă. cremogen (v.valoare calorică marcantă: 128 cal / 100g. ţ elina (curăţ ată) se mărunţ esc. P). 274 . ienupăr. surmenaj. antireumatismal. fortificând organismul. gută.Merele cu coajă. de morcovi. hepatism. PASTĂ DE MERE CU ŢELINĂIngrediente: 450 g mere. gastrită. antiseptic. cu tot cu coajă (atenţ ie lapesticide !). tărâţ e. nervozitate. litiază urinară.3 roşii. prevenirea arterosclerozei. ulcer gastric.obezitate. C. 2 . afecţ iuni bronhice. conţ ine apă.infecţ ii intestinale (colibaciloză). de varză. cenuşi.Ajută în ulcerul gastric. 150 g ţ elină (rădăcină). pentazană. Catonic muscular şi al sistemului nervos este unuldin cele mai bune fructe. 500 g până la 1 kg mere crude rase. constipaţ ie. dar numai proaspete.Se poate combina cu suc de orz verde. diaree. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. dat pe răzătoare contra diareelor la copii: 500 g până la 1 500g / zi. gât. depurativ.zaharoză. demineralizare. ţ elina curăţ ată. ca131 singura hrană timp de 2 . sedentarism. artritism.3 zile. antigutos. dispepsiilor şi colitelor mucoase. stări febrile. B1. tărâţ e (cât cuprinde)îndoită cu cremogen şi untul frecat spumă. Cel mai bine este a se consuma frunctul crud. reductoare. sucul mărului dă vigoare ţ esuturilor (faţ ă. 200 g unt. salvie). 3 .923. ferindu-l de boli.Sunt permise diabeticilor.În amestec cu suc de ţ elină (rădăcină) sau frunze. pletoră. este consumat cu mult folos şi de cătresuferinzii de diabet. herpes. 2linguri de tărâţ e. 1/4linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (scorţ işoară. 1 vârf de cuţ it scorţ işoară cu ienupăr.Este unul din cele mai apreciate sucuri de către toate vârstele şi toate gusturile. PASTĂ DE MERE CU FRUNZE DE ŢELINĂIngrediente: 700 g mere. celuloză. acizi liberi.anemie. abdomen).924. de napi.Este indicat în astenie fizică şi intelectuală (deci sportivilor).În caz de gripă îndelungată. zaharuri. acizi combinaţ i.Se aşează pe farfurie şi se ornează după gust. fin mărunţ ite (manual sau mecanic) seamestecă cu tărâţ a. 200 g unt. oligurie. vitaminele (A. se pot bea şipreventiv.

1 ceapă de apă. PASTĂ DE MERE CU SALATĂ VERDESe prepară ca la reţ eta precedentă. 400 g ţ elină.925. se taseză cu lama cuţ itului puţ in umezită şi se decorează cu felioare de roşii şi salată verde. 50 ml ulei. 1 morcov. rădăcinoasele (fără 275 . 4 . 1 pătrunjel. 1 lingură de cremogen (v. SUPĂ CREMĂ DE MERE CU ŢELINĂIngrediente: 700 g mere. 1.926. câtevapetale de trandafir roşii. 1legătură de mentă cu rozmarin. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2070). în afară de frunzele de ţ elinăcare se înlocuiesc cu 100 g frunze de salată verde (cât se poate de proaspete). 2041).cremogenul (cât cuprinde). pulberile şi untul frecat spumă. Se aşează pefarfurie. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente.5 l macerat de tărâţ e (v.5 linguri de tărâţ e. 2019).Se pune maceratul în castron. se adaugă merele cu coajă.

folosind aceleaşi ingrediente. se pun în castronul cu macerat de afine în care se adaugă: gălbenuşurile(sau smântâna). 2070). 2074). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. 2049). apoi se aşează compoziţ ia cu mere. 2 căpăţ âni salată.CREMĂ DE MERE CU LOBODĂ ALBĂ132 Ingrediente: 600 g mere. SUPĂ . 1 legătură de mentă.presând-o cu podul palmei în formă dreptunghiulară.930. 7). iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de nalbă tăiatefideluţ ă. pulberile. SUPĂ . 2070).927.928. groasă cam de 1 deget.5 linguri tărâţ e. 300 g ţ elină. 250 ml ulei. tărâţ a. numai că cele 2 ouă de găinăse înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. iar deasupra verdeţ urile tăiatemărunt şi petalele tăiate fideluţ ă. În continuare se procedează ca la 764(ruladă cu germeni de hrişcă umplută cu varză). 1 legătură măghiran sau salvie. 4 5 linguri tărâţ e. tărâţ a. 500 g mere. ţ elina (curăţ ată) şi loboda binemărunţ ite (manual sau mecanic). 150 g lobodă albă.929. iar deasupra se presară verdeţ urile tăiatemărunt şi petalele de gălbenele întregi. uleiul.5 ml macerat de lucernă(v. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. pulberile. folosind aceleaşi ingrediente. 400 g unt.932. 1 linguriţ ă pulbere din ardei graşi (v. RULOU CU PASTĂ DE MĂCEŞE ŞI MEREIngrediente: 12 linguri de cremogen. 5 linguri pastăde măceşe (v. 50 ml ulei.Maceratul se pune în castron. 500 ml suc de morcovi. Merele(cu coajă) şi ţ elina (curăţ ată) se dau pe răzătoare. RULADĂ DE MERE CU SALATĂ VERDEIngrediente: 1 kg mere. 1/2linguriţ ă pulbere de ienupăr cu scorţ işoare. 350 g ţ elină. 2066). SUPĂ . Pe planşetă se presară cremogen (v. SUPĂ .5 l macerat de afine (v. tărâţ a.6 flori denalbă de grădină. 350 g sfeclă roşie. 4 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.CREMĂ DE MERE CU CREMOGENSe prepară ca la reţ eta precedentă. ţ elina (curăţ ată) se mărunţ escfin (manual sau mecanic). tărâţ e (cât cuprinde) şi 200 g unt frecat spumă. pulberile. 150 g ţ elină. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1.CREMĂ DE MERE CU OU SAU SMÂNTÂNĂIngrediente: 700 g mere. înlocuind 3 linguri de tărâţ ecu 3 linguri de cremogen.931. 2 linguride cremogen. 250 g ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.coajă) binemărunţ ite odată cu ceapa. câteva petale de flori de gălbenele. petale roşii sau roz de la 5 . 2045). se amestecă cu cremogen (cât cuprinde) şi untulfrecat spumă. 2019). sfecla roşie (dată pe răzătoare). 276 . 2 gălbenuşuri de ouă de găină sau 150 g smântânădulceagă. cremogen.rozmarin şi salvie. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. tărâţ e. 1. uleiul.CREMĂ DE MERE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. pulberile. Merele (cu coajă). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. tărâţ e. cremogenul. 2070). Peste ea se aşeazăcompoziţ ia preparată din salata (tăiată fideluţ ă). se adaugă merele (cu coajă).

Se serveşte tăiat felii maigrosuţ e. Tot cu ajutorul foii de plastic. care după fiecare răsucire o întoarcem către noi. Pe o foaie de plastic se presară o mână de cremogen (v. se adaugă uleiul (ca la maioneză) şi 2linguri de tărâţ e. groasă de aprox. ţ elina (curăţ ată).pulberile. Se rulează strâns. pasta de măceşe şi tărâţ e (cât cuprinde). se dă la rece 2 . 1 cm. se aşează ruloul pe un fund de lemn. RULOU CU MERE ŞI 277 . 2 linguri de cremogen. alături de salată verde. 2019). cuambele mâini.Zecelinguri de cremogen se înmoaie cu 500 ml suc de morcovi.ca să nu se prindă în compoziţ ie.Peste ea se aşează compoziţ ia preparată din mere rase (cu tot cu coajă).3 ore. ajutându-ne de foaia de polietilenă.933.dreptunghiular sau într-un platou de aceeaşi formă. se întindecompoziţ ia de mai sus (cu podul palmei) în formă dreptunghiulară.

CIUPERCUŢE DIN MERE CU ŢELINĂ (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. 2 linguri pulbere de măceşe (v. coaja rasă de la 1 şi 1/2 lămâie sau portocală. 2019) ca la reţ eta precedentă. se scobesc puţ in de miez şi se fixeazăcâte o parte de măr pe fiecare picior din compoziţ ia cu cremogen. 1legătură mentă cu măghiran. ciupercile. CREMĂ DE MERE LA PAHAR (I)Ingrediente: 5 linguri cremogen (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2078). RULOU CU PULBERE DE CĂLINE ŞI MERESe prepară compoziţ ia de cremogen (v. 2019). 1 căpăţ ână de salată verde.Se aleg mere roşii. 2019) ca la reţ eta precedentă. în compoziţ ia a doua se renunţ ă la mere şi se pun în schimb 300 globodă roşie tăiată feliuţ e şi celelalte ingrediente enumerate mai sus.2 linguri rom. care se pregătesc astfel: se ia o lingură decompoziţ ie.LOBODĂ ROŞIESe pregăteşte compoziţ ia cu cremogen (v.Mai simplu. se rotunjeşte.8 jumătăţ i (care se vor folosi pentru imitaţ ia de ciuperci). 400 g ţ elină. 250 ml suc de morcovi (v. se rotunjeşte în mâini. 3 banane. 1 .935. din care se taie 6 . Se ia din nou aceeaaşi cantitate din compoziţ ie. oprite la început.936. cremogen. folosind tărâţ e şi cremogenîn părţ i egale. 2019). 2 linguri făină deovăz sau tărâţ e. Peste ea. în formă de bastonaş şi se fixează cu un capăt pe postamentul desalată.2 linguri (până capătă culoarea roşie) şi tărâţ e câtcuprinde (ca să se îngroaşe bine). Se amestecă cu pulberile. 200 g unt. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. Se aşează bananele curăţ ate de coajă.Deasupra ei în formă de sul (pus cum au fost puse bananele) se pune o compoziţ ie de mereametecată cu pulbere de căline (v. 1 vârf de cuţ it pulbere de scorţ işoară (după gust).934. din care se fac ciupercuţ ele.Celelalte se dau pe răzătoarea de sticlă împreună cu ţ elina. Seaşează în platou salata verde. 450 ml lapte nefiert. untul frecatspumă şi cremogen (cât cuprinde). 3 mere rase (cu totcu coajă). se încorporează 300g mere verzi rase cu tot cu coajă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2075). se formează o mică gropiţ ă cudegetul arătător. se amestecă cu merele date pe răzătoare şi untul frecat133 spumă. dar fără mere. până se obţ ine o pastă îngroşată.937. 1 lingură seminţ e de mac.938. Cremogenul şi pulbereade măceşe se înmoaie cu laptele nefiert. 200 g unt. în formă dreptunghiulară groasă de 1 deget. RULOU CU MERE ŞI BANANEIngrediente: 10 linguri cremogen (v. 2104).Se serveşte tăiat felii mai groase cu salată de sezon. 3 mere. cap lacap şi se rulează ca la rreţ eta 932. 2081). se întinde pe o foaie de plastic (pe care s-a presărat făina de ovăz sau tărâţ ea) cu podulpalmei. fixându-se pe picior (aceasta când dorim să face ciupercile din aceeaşi compoziţ ie). se iau jumătăţ ile de mere roşii. Cremogenulse amestecă cu sucul 278 . ciupercuţ ele fiind aşezate pe un postament din petale de trandafir tăiate fideluţ ă. CIUPERCUŢE CU MERE ŞI ŢELINĂ (I)Ingrediente: 900 g mere.

folosind aceleaşi ingrediente.5 bobiţ e negre de cireşe amare macerate în miere 279 .de morcovi. adaugând 2gălbenuşuri de ouă de găină.4 linguri pastăde căline (v. scorţ işoara. folosind aceleaşi ingrediente. iar deasupra cele 2 albuşuri bătute spumă (fără zahăr). plus 3 .941.3 linguride tărâţ e şi 50 ml suc de morcovi. Sepune în cupe sau în farfurioare de compot iar deasupra se presară seminţ e de mac. CREMĂ DE MERE CU PASTĂ DE CĂLINESe prepară ca la reţ eta precedentă (938).939. 2044). Deasupra sepresară seminţ e de mac sau de in.iar peste ea se adugă câte 4 . tinctura. merele. romul şi coaja de lămâie. folosind aceleaşi ingrediente. adăugând în plus 2 . mierea. CREMĂ DE MERE CU OUSe prepară crema ca la reţ eta precedentă (938).940. iar deasupra se pune la fiecare cupă câte o lingură de frişcă bătută (fără zahăr). CREMĂ DE MERE LA PAHAR (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă.

Merele se taie felioare subţ iri (cu tot cu coajă). coaja rasă de la 1 lămâie sau portocală.5linguri pastă de măceşe (v.945.. Una din ele se pune pe tortieră şi se tasează. ametecate cu 4 gălbenuşuri de ouă de găină. 406). 200 g coacăze negre. COMPOT DE MERE DULCIIngrediente: 700 g mere dulci (de vară). Peste ea se eşează compoziţ ia preparată dinpetale de trandafiri de dulceaţ ă sau de ornament (toate soiurile de trandafiri începând de la măceşi. până se îngroaşă suficient. TORT DE MERE CU PASTĂ DE MĂCEŞESe prepară ca la reţ eta precedentă (942) numai că compoziţ ia de măceşe se prepară din: 4 . 3 linguri de rom.până la cei de ornament. 2019).4 linguri de tărâţ e. Compoziţ ia se împarte în două părţ iegale. 3 . apoi se tornă sucul de morcovi (amestecat cu puţ ină miere şi rom). cremogen (câtcuprinde).(v. de toate mărimile şi toate culorile se pot consuma în alimentaţ ie) binemărunţ ite.944.942.şi câteva petale roşii de trandafir sau nalbă de grădină. miere după gust şi 200 g untfrecat spumă.. 2066). TORT DE MERE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. TORT DE MERE CU CREMĂ DE TRANDAFIRIngrediente: 1 kg mere.. 3 linguri de cremogen (v. se pun în compotieră. MăslinaEste foarte nutritivă şi folosirea ei atât în alimentaţ ie cât şi în medicină(internă sau externă) este cunoscută din vremuri străvechi. numai că tărâţ a se134 înlocuieşte cu nuci sau alune măcinate. folosind aceleaşi ingrediente. 406). 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e (câtcuprinde). TORT DE MERE CU NUCISe prepară ca la reţ eta precedentă. câteva frunzişoare fragede de măghiran sau busuioc. se tasează uniform pe întreaga suprafaţ ă. 1 . 2107). 1/2 pahar sucde morcov (v. 3 4 linguri vişine macerate în miere (v. ametecată cu 2 morcovi raşi.Măslina neagră nu este alta decât măslina ajunsă la maturitate. 450 g unt. miere dupăgust. 2 linguri tinctură miraculoasă I (v. coaja de lămâie.943. puţ ină miere. tinctura de propolis. pulberile. se amestecă cu cremogenul (câtcuprinde).Măslinul cultivat dă fructe mult 280 . folosind aceleaşi ingrediente. tărâţ e. cremogen (v. 2 linguri suc de cătină (v. busuioc. romul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2019). numai că cele 4 ouă de găinăse înlocuiesc cu 20 ouă de prepeliţ ă (v.946. 1 linguriţ ă pulbere de rozmarin. 500 g petale roşii detrandafir. iar deasupra sepresară verdeaţ ă tăiată mărunt şi petalele tăiate fideluţ ă. 250 gţ elină.7). 2092). tinctura miraculoasă.2 linguri tincturămiraculoasă II (v. 4 ouă. puţ ină miere (după gust). 2081). miere şi 250 g unt frecat spumă. iar deasupra se aşează cât mai esteticbobiţ e de vişine macerate în miere. peste ele se puncoacăzele negre. seîmbracă tortul în 4 albuşuri bătute spumă tare (fără zahăr). 2 linguri de rom. Merele (cu coajă) şi ţ elina (curăţ ată) se dau pe răzătoare.2106). mentă. Se aşează partea a doua de compoziţ ie.

E. B.Măslina conţ ine: apă. materii azotate.Uleiul (curat) obţ inut la prima presare la rece (1-2 linguri dimineaţ a). I se poate adăuga puţ insuc de cătină sau lămâie. Sulf. litiază şi depozite biliare. entorselor (1 căpăţ ână de usturoi dată 281 . insuficienţ ă hepatică. F. materii extractive. C.numeroase săruri minerale ca: Fosfor.mai mari decât măslinul din flora spontană.constipaţ iei. celuloză. Fier. Mangan.Uleiul (ca unguent) se amestecat cu usturoi bine mărunţ it şi se foloseşte pentru frecţ ii şimasaje contra alergiilor reumatismale. evacuarea calculilor (pietrelor).caroten. Unul din cele mai bune uleiuri de masă. recomandate diabeticilor. cenuşi. nevritelor. Clor. ajută hepatitei. Cupru. Magneziu. vitaminele: A.Valoarea calorică a măslinei este de 224 cal / 100 g iar acea a uleiului de 900 g cal / 100 g. Calciu.Măslinele sunt indicate în: anemie. Potasiu.folosit în bucătăriafără foc. constipaţ iespasmodică. materii grase.

la copiii rahitici sau anemiaţ i. folosind aceleaşi ingrediente. PASTĂ DE MĂSLINE CU IASCĂ GALBENĂIngrediente: 200 g măsline desărate complet. 150 g iască galbenă.pulberile.2072). puse în macerat 3 zile). adăugând în plus2 linguri pulbere de hribi (v. se adaugă măslinele mărunţ ite. diuretice şi antidiabetice.Se pune pe farfurie şi se ornează cu verdeţ uri de sezon şi jumătăţ i de măsline. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. este cel mai bogat în vitamine şi enzime. untul frecat spumă şi puţ ină tărâţ e. se tasează.947. sucul de cătină şi uleiul. 1 lingură suc de cătină (v. 1 ceapă mare de apă. 200 g unt. 1lingură tărâţ e sau făină de hrişcă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 linguriţ ăpulbere de ardei gras (v.953. puţ ină tărâţ e şi uleiul. Pasta obţ inută se aşează pe farfurie. folosind aceleaşi ingrediente. PASTĂ DE MĂSLINE CU URZICISe prepară ca la reţ eta precedenă. tărâţ e. se tasează şi se decorează cu felioare degogoşari şi verdeţ uri de sezon. folosind aceleaşi ingrediente.pulberile. 200 g zbârciogi. PASTĂ DE MĂSLINE CU PULBERE DE CIUPERCISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (947). folosind aceleaşi produse. 1 fir de praz. PASTĂ DE MĂSLINE CU CEAPĂ DE APĂIngrediente: 200 g măsline desărate complet.950. 2063) şi tărâţ e (dacă este necesar.Iasca galbenă. Se aşează pe farfurie.949.948. PASTĂ DE MĂSLINE CU ZBÂRCIOGIIngrediente: 200 g măsline desărate complet. fin mărunţ ită. pur extras (din fructe coapte). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Contra căderii părului: frecţ ionări ale pielii capului cu ulei. 1 ceapă mare de apă.135 951.perăzătoare sau pisată cu 200 ml ulei. adăugând în plus 200 urzici finmărunţ ite. 2092). pentru îngroşareacompoziţ iei). adăugând în plus 1felie de ridiche neagră dată pe răzătoarea de sticlă. 50 ml ulei. Zbârciogii se mărunţ esc fin odată cu măslinele. se taseazăfrumos şi se decorează după fantezia gospodinei.Frunza de măslin are proprietăţ i hipotensive. se pune în castron. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. la frecţ ii ale corpului. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1lingură de tărâţ e. 1 legătură de verdeaţ ă.952. se adaugă pulberile. 2071).1/2 linguriţ ă pulbere de alge. timp de 10 zile.954. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2074). verdeaţ atăiată mărunt.Uleiul de măsline ajută la masajul gingiilor (pioree).Uleiul. Măslinele (fin mărunţ ite) se amestecă cu ceapa tăiată mărunt. SALATĂ DE MĂSLINE CU CEAPĂ VERDEIngrediente: 200 g 282 . seara. 2070). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ ede roşii (v. PASTĂ DE MĂSLINE CU ROŞIISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (947). adăugând în plus2 -3 linguri pastă de roşii crude (v.2070). 2070). 50 ml ulei. 2067) înmuiată în prealabil cu puţ in suc de roşii sau apă. 1 legătură de mărar cu pătrunjel.PASTĂ DE MĂSLINE CU RIDICHISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă.

1/2 linguriţ ă pulberede alge. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e degogoşari (v. frumoase. 2072). 1988). li se scoate 283 . 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. Se aleg numaimăsline mari.măsline. pulberile. 1 legătură de mărar cupărunjel. desărate complet (v. 2071). Ceapa verde (tăiată mărunt) se amestecă cu măslinele desărate complet (v. 2070). 4 roşii. 1 lingură de ulei. 50 ml ulei. 1 gogoşar.. 1988). 50 g unt. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. iar pe margini se decorează cu felioare de roşii. 2 legături ceapă verde. 1 ceapă mare de apă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. MĂSLINE UMPLUTE CU UNTIngrediente: 200 g măsline mari.sucul de cătină şi uleiul. 1 lingură suc de cătină (v. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 2092).955. 2070).

MĂSLINE CU MAIONEZĂ DE POSTIngrediente: 250 g măsline. 4 . 5 linguri cermogen (v.2092). 4 roşii. 1 legătură deverdeţ uri.maioneză cu cremogen adăugând 150 g urzici fin mărunţ ite.până se încorporează întreaga cantitate). se adaugă muştarul. pulberile şi uleiul(puţ in câte puţ in).956.962. 1988). de ardei. MĂSLINE UMPLUTE CU PĂSTRĂV DE FAGSe prepară ca la reţ eta precedentă numai că în loc de unt se folosesc bucăţ i de păstrăv de fagsau de iască galbenă. 2063).5 frunze de salată verde. frunze de soia ş. 1 ceapă mare de apă. SALATĂ DE MĂSLINE CU VARZĂIngrediente: 200 g măsline desărate complet (v. iar la urmă se adaugă 150 g spanac bine mărunţ it(care va da culoarea verde sosului). folosind aceleaşi ingrediente. 4 roşii. de trifoi roşu şi nalbă. 250 ml suc de morcovi sau maceratde urzici (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 lingură muştar. 50 ml ulei. 7).961. 2092). despicând puţ in fructul în patru) şi apoi se pune o bucăţ ică de unt. numai că la urmă se adaugăîn sosul cu cremogen 3 linguri cu pastă de roşii crude (v. 250 ml ulei. MĂSLINE CU MAIONEZĂ DIN OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 lingură suc de cătină (v. ştevie. desărate (v. 2074). 2 linguri tărâţ e. foi de salată verde. MĂSLINE CU SOS DE URZICISe prepară ca la 959 un sos . folosind aceleaşi ingrediente. roşii şi ardei iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.959. 1/4 varză albă dulce. în ordine. Se stropesc cu puţ in ulei şi se decorează cu felioare de gogoşari şiverdeţ uri de sezon. 1 legătură frunze fragede de ţ elină şipâstârnac. sucul de cătină şi uleiul (puţ in câte puţ in. 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. iar peste toate sepresară verdeaţ ă tăiată mărunt.a. 200 ml ulei. 2070). cât maiestetic. în afară de cele 2gălbenuşuri de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.963.958. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 1988). Se presarăpulberile şi verdeţ urile de sezon. Se toarnă în platou. 1/4 varză murată. MĂSLINE CU MAIONEZĂIngrediente: 200 g măsline. 2 ardei graşi. Măslinele umplutecu unt se pun pe un postament de ceapă (tăiată julien) aşezată în prealabil pe platou.957. MĂSLINE CU PASTĂ DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 284 .Cremogenul se înmoaie cu sucul de morcovi. se adaugă sucul de cătină. Gălbenuşurile se pun cu 3 linguri de apă şi se lasăla rece 15 min.Urzicile pot fi înlocuite cu muguri fragezi de lucernă. 1 linguriţ ă boia dulce de ardei.sâmburele (uşor. MĂSLINE NEGRE CU SOS VERDESe prepară o maioneză de post ca la 959. 1 ceapă mare de apă. 2019). 2 gălbenuşuri de ouă de găină. peste el se pun măslinele. 2050). se amestecă bine. prin parteadinspre codiţ ă. după care se decorează cu felii de roşii. 1 lingură suc de cătină (v. se aşează măslinele.136 960. Se toarnă în platou. 1 ardei gras.1 ceapă mare de apă. se decoreazăcu ceapă.

morcovul ras.Se amestecă ambele feluri de varză. boia de ardei iar deasupra se pun măslinele. uleiul. Varza murată se stoarce bine în mâni de moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă).şi se taiefideluţ ă. 1morcov. peste care se presară mărar fin mărunţ it. varza albă se taie la fel şi se freacă în mâini. MĂSLINE PE PASTĂ DE MĂCRIŞSe prepară pasta (200 g măcriş mărunţ it amestecat cu 200 g unt frecat spumă). până se înmoaie. fără a se stoarce de sucul ei. apoi se aşează (în formă de ghirlandă) jumătăţ i de măsline şi pe margini felii deceapă şi roşii. pulberile.1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.Conţ ine protide.. se aşează pefarfurie. se adaugă ceapa tăiată mărunt.964.legătură mărar. se tasează. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. MeiMeiul este cultivat în Estul Europei şi constituie un aliment de bazăpentru numeroase preparate.. lipide.. tărâţ a. 2070). acizi aminaţ i 285 .

folosind aceleaşi ingrediente. adăugând în plus 2gălbenuşuri crude de ouă de găină. se tasează frumos şi se presară verdeţ uri tăiatemărunt. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. macerat de tărâţ e. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 3 linguri cremogen (v.966. PASTĂ DE MEI CU PRAZIngrediente: 150 g făină de mei. convalescenţ ă. Fier. se adaugă pulberile. 2072). 1 ceapă de apă. adăugând în plus3 linguri pastă de roşii crude (v. 2063). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 7).Fosfor. 200 g unt. se tasează frumos şi se decorează cu mieji de nuci. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. în afară deusturoi care se înlocuieşte cu 1 . 2 napi mijlocii. folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. Făina de mei se înmoaiecu sucul de morcovi.968. 200 g unt. 2 . 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 1 fir de praz. felii de roşii şiverdeţ uri de sezon. 2070).2 linguri de hrean ras (după gust).Este indicat în astenie fizică şi intelectuală.970. untul frecat spumă şi tărâţ e (câtcuprinde). folosind aceleaşi ingrediente. PASTĂ DE MEI (DE POST)Ingrediente: 150 g făină de mei. PASTĂ DE MEI CU ROŞIISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (965). 1/2 pahar suc de orz verde (v. 2019). PASTĂ DE MEI CU OUĂ DE PRPELIŢĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. PASTĂ DE MEI CU NUCIIngrediente: 150 g făină de mei. Se decorează cu petale de gălbenele şi flori de bumbişori.3 roşii. Făina de mei se amestecă cucremogenul. folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. 2 gogoşari roşii.972. 1 ceapă mare de apă.indispensabili. se adaugă pulberile. 4 bulbili de usturoi. uleiul 286 . 200 mlulei. în afară de praz careeste înlocuit cu 1 ceapă mare de apă tăiată mărunt. 3 linguri de nucimăcinate. 1/2 pahar suc de morcovi.971. 2070). se adaugă pulberile. 1 legătură deverdeţ uri.969. se înmoaie cu sucul de morcov. Se aşează pe farfurie. ceapa şi verdeţ urile tăiatemărunt. 2071). 2019). 1 morcov.967.cremogen (v. sarcină. Pasta obţ inută se aşează pe farfurie. 1 lingură de cremogen (v. 1/4 varză murată. tărâţ e.965. PASTĂ DE MEI CU CEAPĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. 2019). prazul tăiat fideluţ ă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ ede roşii (v. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât137 cuprinde). nucile. 2072).Făina de mei se înmoaie cu suc de orz. 200 g suc de morcovi. 2070). acid salicilic. în afară degălbenuşurile de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. Magneziu. PASTĂ DE MEI CU OUĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. 1 legătură de mărar cu tarhon. PASTĂ DE MEI CU AROMĂ DE HREANSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (968). usturoiul fin pisat. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. tărâţ e. vitamina A. 2072). 1/4 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.

1 ceapă. tărâţ a şi cremogenul (care a fost muiat în prealabil cu puţ in 287 . varza bine stoarsă în mâini de moare (nu se spală şi nu se ţ ine înapă). Se pune sucul de roşii încastron. 1 felie de ţ elină. 200 g urzici. 1 legăturăde salvie cu leuştean. 1 pătrunjel. 2019). 2070). coaja tăiată mărunt. 3 linguri cremogen (v. se adaugă făina de mei. 1 morcov.973.deasupra se presară verdeţ uri tăiate mărunt iar pe margini se decorează cu felioare de gogoşariînroşiţ i. 2072). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. Se aşează pe farfurie. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 4 . SUPĂ .(puţ in câte puţ in.5 linguri de tărâţ e. 2094).5 l suc de roşii (v. ca lamaioneză). se tasează frumos.1. morcovul ras şi tărâţ e (cât cuprinde).CREMĂ CU FĂINĂ DE MEI ŞI URZICIIngrediente: 100 g făină de mei. tăiată fideluţ ă. 50 ml ulei.

1 ceapă. folosind aceleaşi ingrediente. înlocuind 1lingură de tărâţ e şi 1 lingură de cremogen cu 2 linguri pulbere de hribi (v. pus în prealabil în platou. 2041). 1 legătură de verdeaţ ă. SĂRMĂLUŢE DE MEI CU FRUNZE DE TĂTĂNEASĂPentru sărmăluţ ele învelite în frunze fragede de tătăneasă se poate folosi atât compoziţ iapreparată cu făină de mei cât şi cea preparată cu germeni de mei.Făina se amestecă cu pasta de roşii. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v.CREMĂ CU GERMENI DE MEI ŞI PULBERE DE HRIBISe prepară supa . ca la maioneză).Se pune maceratul şi sucul de roşii în castron. 2070). 2072). rădăcinoasele date pe răzătoare.1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.cremă ca la reţ eta precedentă.Se aşează pe un postament din salată verde. SUPĂ . 2074). tăiate mărunt. folosind aceleaşi ingrediente. nucile şipulberile. Se învelesc sărmăluţ ele în frunze de varză bine stoarse de zeamă (nu se spală şi nu se ţ inîn apă) cărora li se îndepărtează nervura principală.Se stropesc cu puţ in ulei. folosind aceleaşi ingrediente.975. pulberile şi mugurii de lucernă fin mărunţ iţ i. SĂRMĂLUŢE CU FĂINĂ DE MEIIngrediente: 75 g făină de mei. se adaugă germenii fin mărunţ iţ i. 50 ml ulei. 1 lmacerat cu tărâţ e (v. 2025). 4 linguri de tărâţ e. iar pe deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.978. 1 ceapă mare de apă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 100 g unt.CREMĂ CU GERMENI DE MEI ŞI VARZĂ ALBĂ DULCESe prepară supa . Se mai adaugă urzicile. SĂRMĂLUŢE CU GERMENI DE MEISe prepară sărmăluţ ele ca la reţ eta precedentă.sucluat din castron). 500 ml suc de roşii (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2025) fin mărunţ iţ i. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 600 g frunze de varză murată. rădăcinoasele date pe răzătoare şi pulberile. cremogenul. 2094). apoi adăugat uleiul (puţ in câte puţ in. de la cele două reţ ete anterioare. ca la maioneză). ambele produsemărunţ ite fin (manual sau mecanic). ceapa şi verdeaţ a. SUPĂ CREMĂ CU GERMENI DE MEI ŞI MUGURI DE LUCERNĂIngrediente: 150 g germeni de mei (v. 1 legătură de hasmaţ uchi cu leuştean.974.976.ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. 4 linguri cremogen. 1morcov. 4 .5 linguri mieji de nucătăiaţ i cu cuţ itul. 1 căpăţ ână de salată verde.2070).977. 1 morcov. morcovul ras. în afară de făinade mei care se înlocuieşte cu germeni din aceeaşi plantă (v. uleiul (puţ in câte puţ in. 2067) care se înmoaieodată cu celelalte produse.În locul frunzelor de tătăneasă se pot folosi frunzele de soia.979. de 288 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.tărâţ a (înmuiată în prealabil).1 felie de ţ elină.250 g muguri fragezi de lucernă. 2138 linguri pastă de roşii crude (v. 1 pătrunjel. ceapa şi verdeţ urile tăiatemărunt.cremă ca la reţ eta precedentă (973). 1 lingură de ulei. SUPĂ . 2063). în afarăde urzici care se înlocuiesc cu 1/4 varză albă dulce şi 1 felie de sfeclă roşie.

provitamina A (caroten). Sulf.Este indicat în astenii. carii dentare. Fosfor. apoi B. Brom. tulburări de creştere. o esenţ ă (carotină). Mangan. asparagină şi daucarină. demineralizare. Magneziu.Conţ ine mari cantităţ i de vitamina A. de lobodă roşie şi albă. anemii.anumite insuficienţ e ale acuităţ ii vizuale. leviloză şidextroză direct asmilabile. de fasole. numeroase săruri minerale: Fier. zaharuri. rahitism. Cupru. Calciu. de tei. 289 . Potasiu. cu condiţ ia să fie foarte fragede.Arsenic.seminţ ele şi frunzele uscate (sub formă de pulbere).Toate sărmăluţ ele învelite în frunze verzi se aşează pe postament din petale roşii de trandafirisau pe petale de gălbenele pentru a le da un aspect cât mai plăcut. demăcriş.ştevie.Se foloseşte în alimentaţ ia omului atât pulpa cât şi sucul extras din ea.MorcovulMorcovul este socotit ca una dintre cele mai preţ ioase legume. C. Sodiu.

984. 200 g unt. 1 ceapă de apă. 200 g brânză de vaci proaspătă. folosind aceleaşi ingrediente. adăugând în plus1 ceapă de apă tăiată mărunt. 250 . afecţ iuni pulmonare(tuberculoză. infecţ ii intestinale. insuficienţ ăhepatobiliară. astm). pasta de roşii. reprezentând un puternic factor de echilibru.colibaciloză. 1 lingurăde cremogen (v. reumatism.Morcovul sporeşte numărul globulelor roşii şi procentajul hemoglobinei. 200 g unt. ţ elina şi urzicile (bine spălate). prevenirea bolilorinfecţ ioase degenerative. prevenirea îmbătrânirii şi a ridurilor. pieliţ a este partea cea mai savuroasăşi mai bogată în enzime şi vitamine. hemoragii gastro . insuficienţ a lactaţ iei. germenii de grâu.intestinale. 2 linguri pastă de roşii.2019). 150 g unt. Morcovii se spală (nu se curăţ ă de coajă coaja conţ ine cea mai mare cantitate de vitamine)cu periuţ a la un jet de apă rece. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. arterioscleroză. se tasează frumos cu lama cuţ itului puţ inumezită în apă şi se decorează după gust. mierea. ictere. PASTĂ DE MORCOV CU URZICIIngrediente: 250 g morcovi. cremogenul (cât cuprinde) şiuntul frecat spumă.intercolite. PASTĂ DE MORCOV CU CEAPĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (980). cremogen (v. Se mărunţ esc împreună cu merele. pe care oulcerelor gastroduodenale. se amestecă cu brânza trecută prin sită. cu produsele ce le are la îndemână.981. 1 legătură de rozmarincu busuioc. 2022). 2 linguri germeni de grâu (v. tărâţ e (cât cuprinde) şi untul frecat spumă. Pasta obţ inută se aşează pe o farfurie. PASTĂ DE MORCOV CU BRÂNZĂIngrediente: 200 g morcov. 100 g ţ elină.Morcovii se dau pe răzătoare. 2070). bronşite cronice. Pasta obţ inută139 se aşează pe farfurie. se tasează cu lama cuţ itului puţ in umezită şi se decorează după fanteziagospodinei. litiază.300 g varză murată. în afară debrânză care se înlocuieşte cu nuci râşnite şi puţ ină pulbere de scorţ işoară. verdeaţ a tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se spală de urmele de pământ şise perie sub un jet de apă rece. tărâţ e. diaree infantilă şi a adultului. constipaţ ie. paraziţ i intestinali (tenie). PASTĂ DE MORCOV CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 250 g morcovi raşi. PASTĂ DE MORCOV CU NUCISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (981). 100 g mere. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare 290 .1 linguriţ ă pastă de roşii.983.Se amestecă cu pulberile. 1 legăturărozmarin cu busuioc.980. dermatoze. 2019) sau tărâţ e.pasta de roşii crude (v. 150 g urzici. 1 linguriţ ă de miere.982. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. folosind aceleaşi ingrediente. pulberile.Nu se curăţ ă niciodată morcovul de coajă. cu produsele pe care gospodina le are la îndemână. 1 vârf de cuţ it pulbere de ienupăr cu scorţ işoară. 2063). gută.Pentru a înlesni ieşirea dinţ ilor la copiii mici li se dă înmânuţ ă unmorcov crud pentru a se juca cu el. ulcere gastroduodenale.

PASTĂ DE MORCOV CU ANDIVESe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (984). folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. pulberile. ceapa tăiată mărunt odată cuverdeaţ a. 2067). roşii. în afară de varză carese înlocuieşte cu napi muraţ i (v. folosind aceleaşi 291 . PASTĂ DE MORCOV CU PULBERE DE HRIBISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (984). 1958). Se aşează pe farfurie. PASTĂ DE MORCOV CU NAPI MURAŢISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. adăugând în plus1 lingură plină cu pulbere de hribi (v.2070).986.Morcovii se amestecă cu varza bine mărunţ ită (fideluţ ă).se tasează. tărâţ e (cât cuprinde) şi untul frecat spumă. se decorează cu felioare roşii de gogoşari şi verdeţ uri de sezon. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.985. 2 gogoşari sau ardei graşi.(v. 1 legătură de mentă cu salvie.987. cremogenul.

2058). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. uleiul. 1 ceapă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SUPĂ . SUPĂ .CREMĂ DE MORCOV CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 350 g morcovi. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.cremogenul. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. tărâţ a.Se pune maceratul în castron. ţ elina curăţ ată.990. 200 g iaurt.994. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070).CREMĂ DE 292 . 2071). în afară de varzamăcinată care se înlocuieşte cu aceeaşi cantitate de andive tăiate fideluţ ă. pulberile. SUPĂ CREMĂ DE MORCOV CU NAPISe prepară supa . SUPĂ . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.ingrediente. în afară devarză care se înlocuieşte cu napi mărunţ iţ i (fin) odată cu celelalte ingrediente.988. smântâna (sau cele 2 gălbenuşuri crude). în afară de varzamurată care se înlocuieşte cu gulioare rase odată cu morcovul. 2070). 2070).CREMĂ DE MORCOV CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa .992. 4.989. SUPĂ . toate trei fin mărunţ ite (manual sau mecanic). folosind aceleaşi ingrediente. ceapa şi varza fin mărunţ ite (manualsau mecanic). cremogenul.iaurtul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.140 992. 2 linguricremogen. 1 felie de ţ elină.cremă ca la reţ eta precedentă.CREMĂ DE MORCOV CU ŢELINĂ ŞI MEREIngrediente: 300 g morcovi. 150 g smântână sau 2 gălbenuşuri deouă de găină. 2 linguri de cremogen (v. 350 g varză albă. 2072). 300 g mere. 7).Se pune maceratul în castron. SUPĂ . 1 ceapă de apă.991.5 l macerat de afine (v. 1legătură de salvie cu tarhon.5 linguri tărâţ e. 2045). iar deasupra se presară verdeţ uriletăiate mărunt şi petalele de nalbă tăiate fideluţ ă. se adaugă merele (cu tot cu coajă). morcovul (spălat bine cuperiuţ a). 2049).Maceratul se pune în castron.5 l macerat de nalbă (v. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt.5 linguri tărâţ e. 350 g gulioare. 2019). 1 legătură de busuioc cu cimbrişor de câmp. câteva petaleroşii de flori de nalbă de grădină. 1. pulberile. 2074). 300 g ţ elină.5 l macerat de tărâţ e (v. 50 ml ulei. 2019). în afară de celedouă ouă de găină (sau smântână) care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă(v. 1. pulberile iar deasupra se presară verdeţ urile tăiate măruntşi petale de trandafir tăiate fideluţ ă.5 linguri tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.2041) sau de lucernă (v. se adugă rădăcinoasele. ceapa şi gulioarele (fin mărunţ ite).CREMĂ CU MORCOV ŞI VARZĂ ALBĂIngrediente: 350 g morcovi. cremogenul. se adaugă morcovii. 1. 2 linguri decremogen (v. folosind aceleaşi ingrediente.cremă ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente. 4 . 1 mână de petale roşii de trandafir. PASTĂ DE MORCOV CU GULIOARESe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (984). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 legătură de tarhon cu salvie. 4 .

2077).5 lmacerat de mere. 2070). 300 g spanac. tărâţ a şi uleiul. 1. bine mărunţ ite.cremogenul. 150 g unt. 1lingură seminţ e de in. 1 ceapă de apă. 200 g alune.995. cremogen (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 50 ml ulei. 293 . spanacul şi ceapa bine mărunţ ită la mixer. se amestecă cu tărâţ a.Se pune maceratul în castron. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.5 linguritărâţ e. 1 lingură pulbere de scoruşe (v. 1 legătură frunze de fenicul cu tarhon. 4 .MORCOV CU SPANACIngrediente: 350 g morcov. 2019). 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 2070). pulberile. 2 linguri cremogen. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. CHIFTELE DE MORCOV CU ALUNEIngrediente: 300 g morcov. se adaugă morcovul. pulberile iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. Morcovii şialunele. 1 căpăţ ână de salată verde sau muguri fragezi de lucernă. 2 linguri tărâţ e.

preparată din: varză roşie fin mărunţ ită amestecată cu pulberi. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge.999. În continuare se procedează ca la 769 (ruladă de germeni de hrişcă umplutăcu varză albă). RULADĂ CU MORCOV ŞI VARZĂ ROŞIEIngrediente: 700 g morcovi. 150 g germeni de lucernă (v. ceapa şi tărâţ e (cât cuprinde).998. 150 g ţ elină.Morcovul şi ţ elina fin mărunţ ite se amestecă cu cremogen (cât cuprinde) şi 200 g unt (frecat141 spumă). 2029).untul frecat spumă şi cremogen (câtcuprinde). 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 2 . 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de roşii (v. RULADĂ DE MORCOV CU TRANDAFIRIIngrediente: 600 g petale roşii de trandafiri. CHIFTELE DE MORCOV CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară chiftelele ca la reţ eta precedentă (995).2071).Petalele de trandafir se freacă în mâini. tărâţ e. cremogen. 2072).1000. 200 g germeni de mei (v. sfecla roşie. Se presară 294 .În continuare se procedează ca la 769. Peste el se presară seminţ e de in. adăugând în plus 2gălbenuşuri crude de ouă de găină. Morcovul şi păstârnacul bine mărunţ ite se amestecă cu cremogen (v. tărâţ e. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.997. tărâţ e (cât cuprinde) şi 200 g unt frecat spumă. se aşează pe un postament din salată verde care a fost pus înprealabil pe platou. 2 linguri pulbere de măceşe (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Pe o foaie de plastic se presară 1 mână de cremogen. 400 g unt. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. folosind aceleaşi ingrediente. 400 g unt. folosind aceleaşi ingrediente.3 linguri decremogen. 20292). deasupra se aşeazăcompoziţ ia a doua. în afară dealune care se înlocuiesc cu nuci sau seminţ e de floarea soarelui râşnite şi 10 gălbenuşuri de ouă deprepeliţ ă (v. Se dă la rece 2 . 7). 1 ceapă. se stropesc cu suc de cătină până se înmoaie bine. 2 linguri suc de cătină (v. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 2019) cât cuprindeşi 200 g unt frecat spumă.cremogen. CHIFTELE DE MORCOV CU OUĂSe prepară chftelele ca la reţ eta precedentă. 200 gpăstârnac. 350 g sfeclă roşie. 150 g caise binecoapte. 2019). Peste ea se aşază a doua compoziţ ie preparată dingermenii de mei bine mărunţ iţ i. 400 g unt. se împarte compoziţ ia cu lingura în părţ iegale şi se formează chiftelele.996. 2070). Pe o foaie de plastic se întinde compoziţ ia (ca la reţ eta precedentă).3 ore.apoi se amestecă cu 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e cât cuprinde. tărâţ e.Pe o foaie de plastic se presară 1 mână de cremogen şi se întinde compoziţ ia (cu podul palmei)în formă dreptunghiulară.cremogen (v. 2070). groasă cam de 1 cm. 2078). 600 g morcovi. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. până se obţ ine ocompoziţ ie îngroşată. 2072). 2070). 2025). 450 g varzăroşie. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. RULADĂ DE MORCOV CU GERMENI DE MEIIngrediente: 600 g morcov.

300 ml suc de morcovi.1002. cea de-a a doua se prepară din: 400g nuci măcinate amestecate cu 1/2 linguriţ ă pulbere de ienupăr.1001. groasă de cca. 200 g untfrecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 2106). RULADĂ CU MORCOV ŞI NUCICompotiţ ia cu morcov se prepară ca la reţ eta precedentă. 1 cm. CREMĂ LA PAHAR CU SUC DE MORCOVIngrediente: 5 linguri cremogen. caisele finmărunţ ite. În continuare se procedează ca la 769 (ruladă cu germeni dehrişcă umplută cu varză albă). peste ease întinde foaia a doua preparată din morcovul dat pe răzătoare şi amestecat cu pulberile.pe planşetă 1 mânăde tărâţ e. scorţ işoară şi anason. cremogen (cât cuprinde). se întinde foaia (cu podul palmei) în formă dreptunghiulară. puţ ină miere (după 295 . 2 linguri rom. coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală. 1 lingură tincturămiraculoasă I (v.În continuare se procedează ca la 769.

1008. 2019) se înmoaie cu sucul de morcovi la care seadaugă romul. apoi se pune în cupe sau în farfurii de compot.Tărâţ a se amestecă cu cremogenul (v. 300 g miere. se adaugă mierea. 1linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v. apoi se pune în cupe.1003.gust) nu preadulce. vişine proaspete .1005. iardeasupra se presară măghiranul tăiat fideluţ ă. se rad perăzătoare. Deasupra se pun vişinele. în schimb este mult maisănătoasă (zahărul produce acid în corp şi dă naştere la diferite maladii.v.Sucul de morcovi se amestecă cu laptele (în care s-a dizolvat mierea). 2019) se înmoaie cu lapte.1009.Deasupra se presară seminţ e de mac. 1 linguriţ ă tinctură depropolis (v. pulberile. pasta de cătină şitinctura. SOTE DE MORCOV CU FLOAREA . 2104). 2105). 2106). 350 ml lapte nefiert. 100 ml lapte vegetal (de seminţ e de măr . CREMĂ LA PAHAR CU TĂRÂŢEIngrediente: 4 linguri tărâţ e. 1 lingură tinctură miraculoasă I (v. puţ ină miere (după gust). puţ ină miere. "SOTE" DE MORCOV CU MIERE ŞI NUCIIngrediente: 450 g morcov. este cancerigen). câteva frunzişoare de măghiran. se spală la un jet de apă frecaţ i cu periuţ a (fără a-i curăţ a de pieliţ ă). 406) . Se alegnumai morcovi tineri. 1 lingură tărâţ e. se pune în cupe. folosind aceleaşi ingrediente.iarna. se adaugă tinctura. în plus. se stropesc cu tinctura miraculoasă I. tincturaşi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă. 1 lingură pastă de cătină (v. iar deasupra se presară petale de trandafirtăiate fideluţ ă şi câteva frunzişoare de măghiran.1004. mierea. tinctura. 2 linguri vişinemacerate în miere (v. ca să nu se lase). Cremogenul (v. mierea. se adaugă apoi frişca bătută (cu care se amestecă uşor de jos în sus. CREMĂ LA PAHAR CU PETALE DE NALBĂSe prepară crema ca la reţ eta precedentă. ÎNGHEŢATĂ CU SUC DE MORCOVIngrediente: 500 ml suc de morcovi. CREMĂ LA PAHAR CU PETALE DE TRANDAFIRIngrediente: 4 linguri cremogen. 2075). coaja rasă de la 1/2 lămâie. 1 mână de petale roşii de trandafir. puţ ină miere (după gust).1006. puţ ină miere (după gust). coaja de lămâie. în afară de petalele detrandafir roşii care se înlocuiesc cu petale roşii de flori de nalbă de grădină.2038). 300 g frişcă bătută (fără zahăr). 300 ml lapte nefiert.1007. CREMĂ LA PAHAR CU NUCISe prepară crema ca la reţ eta precedentă. Se142 toarnă compoziţ ia în forma specială de îngheţ ată şi se lasă la congelator. 2019) se amestecă cu tărâţ a. coaja delămâie. in sau anason. 1 linguriţ ă tinctură depropolis (v. 3 linguri nuci sau alunetăiate cu cuţ itul. 1 lingură seminţ e de mac. 1 lingură tărâţ e.Îngheţ ata preparată cu miere nu îngheaţ ă complet (ca cea cu zahăr). se amestecă cu nuci sau alune. folosind aceleaşi ingrediente. 2014).SOARELUISe prepară ca 296 .Cremogenul (v.vara. se înmoaie cu laptele. numai că tărâţ a seînlocuieşte cu nuci râşnite. 1 vârf de cuţ it pulbere de scorţ işoară. 2 linguri cremogen.

ţ elina (fără coajă). tărâţ a. "SOTE" DE MORCOV CU BANANESe prepară ca la reţ eta precedentă. "SOTE" DE MORCOV CU STAFIDESe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v.1010. se amestecă cuscorţ işoara. 2104). folosind aceleaşi ingrediente. folosind 297 .1012. adăugând în plus 150 gstafide înmuiate în prealabil cu puţ ină apă şi rom. în afară de nuci care seînlocuiesc cu seminţ e de floarea . mierea. 300 g mere. 1 vârf de cuţ it pulbere de scorţ işoară. 2 linguri tărâţ e.soarelui decorticate. "SOTE" DE MORCOV CU MERE ŞI ŢELINĂIngrediente: 300 g morcov. Morcovii şi merele se dau pe răzătoare (cu tot cu coajă). se stropeşte cu tinctură şi rom. frunze debusuioc. 100 g ţ elină.puţ ină miere. folosind aceleaşi ingrediente. iar deasupra se presară frunzişoare debusuioc tăiate fideluţ ă.1011. 1 lingură de rom.la reţ eta precedentă.

folosind aceleaşi ingrediente.1014. acizi.1018.Murele şi morcovii se mărunţ esc fin. 2106). înaintea meselor principale.2105). Se pune în cupe iar deasupra se decorează cumieji de nucă întregi curăţ aţ i de pieliţ ă.. CREMĂ DE MURE CU PRUNEIngrediente: 350 g mure.metroragii.Murele sunt indicate în diaree. pectină.Conţ ine: zahăr. 350 g prune. cu 30 min. 1 linguriţ ă tinctură de muguri de plop negru (v. monoglucida cianidină.1019. puţ ină miere. coaja delămâie. SUC DE MUREFructele bine coapte se dau la extractor. se pune la fiecare puţ ină frişcădeasupra. se amestecă cu tinctura. adăugând în plus 150. pulberea. se amestecă cu tinctura. 1014) se amestecă cu miere (după gust). coajade lămâie.1016. puţ ină miere (după gust). puţ ină miere şicremogen (v. folosind aceleaşi ingrediente. tărâţ e. "SOTE" DE MORCOV CU SMOCHINESe prepară ca la reţ eta precedentă (1009). 2 morcovi. deasupra puţ in albuş bătut spumă tare (fără zahăr). săruri. Se pune în pahare cu picior (cupe) sau în farfurioarede compot. 300 g mieji de nucă proaspăt curăţ aţ i de pieliţ ă.1017.Murele şi prunele se mărunţ esc fin. 1 lingură tinctură miraculoasă II (v. adăugând în plus unvârf de cuţ it pulbere de făină de scorţ işoară şi înlocuind perele cu mere. câteva petale roşiide trandafir. puţ ină miere. CREMĂ DE MURE CU NUCIIngrediente: 400 g mure. 1 lingură rom. îndoit cu apă. după ce a fost pus în farfuriese aşează (în formă de ghirlandă) 3 banane curăţ ate şi tăiate felioare. peste care se presară seminţ e deanason. ulei esenţ ial (bactericid).200 g smochine date prin maşina de tăiat carne cu sită rară. romul. 1 lingurăseminţ e de anason. 2017). Mur sălbaticFructul murului sălbatic (din care se fac garduri vii) este cât se poatede valoros folosit în alimentaţ ie. 1 lingurătinctură miraculoasă I (v. cremogen. tărâţ e. afecţ iuni pulmonare.. de 3 ori pe zi. 2 albuşuri bătute spumă tare. 3 linguri de frişcă bătută (fără zahăr). Se aşează în cupe. coaja rasă de la 1/2 lămâie. 350 g pere dulci. miejii de nuci (întregi) şi tărâţ e (cât cuprinde). se poate adăuga şi puţ ină 298 . se amestecă cu tinctura. vitaminele A şi C. angine. CREMĂ DE MURE CU MERE143 Se prepară crema ca la reţ eta precedentă.1013.coaja rasă de la 1/2 lămâie. peste care se presară petale roşii de trandafir tăiate fideluţ ă. CREMĂ DE MURE CU PEREIngrediente: 350 g mure. 2019) sau tărâţ e (cât cuprinde). 1 vârf de cuţ it pulbere fină de scorţ işoară. puţ ină miere (după gust). izocitrin malic. puţ ină miere şi tărâţ e (cât cuprinde). Sucul obţ inut se consumă numai proaspăt (adicăimediat ce a fost extras).1015.Murele şi perele se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). poate fiîntrebuinţ at la numerose preparate în bucătăria fără foc. meno .coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală.. coaja de lămâie. SIROP DE MURE CU MIERESucul de mure (v.aceleaşi ingrediente. mai ales în bucătăria fără foc. materiigrase.

Se astupă şi se lasă la macerat 90 de zile (agitând din când în când). Se decantează. sefiltrează şi se amestecă cu miere. sifon sau macerat de tărâţ e (v. Se toarnă peste ele alcool de 90o.De obicei această îngheţ ată se serveşte alături de alta. Se poate consuma combinatcu apă minerală. MURE CONSERVATE ÎN 299 . LICHIOR DE MURE CU MIERESe pun mure bine coapte (ajung la maturitate în a doua jumătate a lunii septembrie) şi strivite.1022. 2041). Se prepară atât cât se poate consuma odată. înafară de sucul de morcovi care este înlocuit cu suc de mure. folosind aceleaşi ingrediente. 2104).îngheţ ată cu suc de morcovi).1020. fără să fie presate.tincturămiraculoasă I (v. tinctură de propolis (v. ÎNGHEŢATĂ DE MURESe prepară ca la reţ eta (1007 . 2106) sau II (v. 2107). deschisă la culoare.1021.într-o damigeană de sticlă (cam de 3 sferturi).

Magneziu. verdeaţ a tăiată mărunt.MIEREIngrediente: 1 kg mure. prazul. folosind aceleaşi ingrediente. Se consumă imediat ce a fost extras (3144 pahare pe zi). se amestecă cu verdeaţ a tăiată mărunt. se tasează şidecorează după fantezia gospodinei. nesfărâmate şi netrecute din copt. 1 rămurică de busuioc. în afară de morcovicare se înlocuiesc cu varză albă . sifon sau ceaiuri macerate la rece. tărâţ e.1029. PASTĂ DE NAPI CU CEAPĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. cu produsele ce le are la îndemână.Sucul. tărâţ e. Se pun în borcan odată cubusuiocul. anghine.obezitate. B şi C). gută. 1 fir de praz.1023. în afară de praz carese înlocuieşte cu 1 ceapă mare de apă.1025. 300 .1026. zaharuri. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). PASTĂ DE NAPI CU MĂRARIngrediente: 300 g napi. frunze de soiasau spanac.1028. NapulNapul conţ ine numeroase săruri minerale (Calciu. arsenic. 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 200 g unt. bronşite. 200 g unt. se pun în borcan potrivit ca mărime şi sefolosesc drept dulceaţ ă sau la diferite creme. Se aşează pefarfurie şi se decorează după gust. (având grijă să seagite zilnic).Este indicat în oboseală generală. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 1958). 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. cu 30 min înainte de mesele principale. PASTĂ DE NAPI MURAŢI CU URZICISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (1026). Fosfor.Durează 12 luni.Se foloseşte ca sirop combinat cu apă minerală. 1 linguriţ ă boia dulce de ardei. se toarnă îm sticle de culoare închisă. esenţ ăsulfoazotată. litiază renală. tinerilor. ca şi napul în întregime se recomandă a fi consumat la toate vârstele. PASTĂ DE NAPI MURAŢI CU VARZĂ ALBĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. Napii..Murele trebuie să fie bine coapte. se etichetează şi se păstrează în locîntunecos şi rece.1024. pulberile. se leagă strâns şi se lasă la macerat 6 săptămâni.. 150 g morcov.vârstnicilor. trifoi.Napii curăţ aţ i. eczeme. Sulf). se toarnă miere. vitaminele (A. deasupraei se pune de 1 deget alcool sau rom. frecată în mâini până se înmoaie bine (fără afi stoarsă de suc). cistite. morcovul şi ceapa fin mărunţ ite se amestecăcu pulberile.dulce tăiată fideluţ ă. se închid ermetic. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. sedentarilor şi sportivilor. Iod. 1 legătură frunzefragede de ţ elină. folosind aceleaşi ingrediente.1027. 4 kg miere polifloră. în afară demorcov care se înlocuieşte cu urzici tăiate mărunt. PASTĂ DE NAPI MURAŢI CU MORCOVIngrediente: 200 g napi muraţ i (v. 1 legătură de mărar cu tarhon. 2070). tuse.Mierea. 2070). Pasta obţ inută se aşează pe farfurie.După acest termen se scot fructele cu paleta. muguri fragezi de lucernă.. acnee. se mărunţ esc fin. care s-a transformat în sirop de mure. Potasiu. enterite.untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). SUC DE NAPISucul extras din napi este foarte bogat în minerale.

1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Napii se dau pe răzătoare. 400 g roşii. 50 ml de ulei. SALATĂ DE NAPI CU ROŞIIIngrediente: 400 g napi. 1 gogoşar. Napii se taie felioare cât mai subţ iri sau se dau pe răzătoarea cu găurimari. ceapa peştişorişi uleiul.SALATĂ DE NAPI CU CASTRAVEŢI MURAŢIIngrediente: 450 g napi. castraveţ ii tăiaţ i felioare. se presară cu verdeţ uri tăiate mărunt. 1 ceapă de apă. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. iar pe margine se decorează cufelioare de gogoşari. 50 ml ulei. 1 legătură deverdeţ uri. Se aşează în farfurie. 3 castraveciori muraţ i. 1 lingură de tărâţ e. 2070). 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 legătură de mărar cupătrunjel. 1 morcov.1030. Se pun la un loc cu 301 . 2070). 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 ceapă mare de apă. se amestecă cu pulberile.

Napii şi morcovul se dau pe răzătoare. 150 ml ulei. iar deasupra sepresară verdeaţ ă tăiată mărunt. se adaugă uleiul.5 foi de salată verde. 4 . SALATĂ DE NAPI MURAŢI CU SPANACIngrediente: 400 g napi. se înmoaie cremogenul(v. NAPI CU SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 450 g napi. pulberile. 2017). 2078) sau de căline (v. 2070). 50 ml ulei. tărâţ a şi 2 -3 linguri sos din smântână care a fost preparat cu 2 linguri făină de orez ( v. se amestecă cuspanacul tăiat fideluţ ă.4 roşii. 2 linguri tărâţ e. 5 linguri cremogen.Napii şi ţ elina se dau pe răzătoare. NAPI CU SOS ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară sosul de smântână ca la reţ eta precedentă.1034. Produsele date perăzătoare se amestecă cu ceapa şi tărâţ a. 1 legătură mărar cu pătrunjel.1036. ceapa se taie mărunt. folosind aceleaşi ingrediente. pulberile. Separat. se toarnă sosul. SALATĂ DE NAPI MURAŢI CU PRAZIngrediente: 400 g napi.1035. ceapa tăiată peştişori. 1 legătură verdeaţ ă. 2041). 2 linguri făină de orez (v.roşiile şi ceapa tăiate felioare. iar deasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt.2 linguri pulbere de măceşe (v. 1 lingură tărâţ e.3 linguri tărâţ e. 1 lingură de hrean ras. 250 mlmacerat de tărâţ e (v.1033. Se punecompoziţ ia în platou.peste care se presară tărâţ a şi verdeaţ a tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile şi tărâţ a. folosind aceleaşi ingrediente.1031. se amestecă cu ceapa tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură defrunze fragede de ţ elină şi mărar. se amestecă cu prazul tăiat fideluţ ă. 2070).pulberile şi uleiul. se presară cu pulberi. 2070). 2 . 1 felie de ţ elină. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2019) cu maceratul apoi se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in. 2 linguri tărâţ e. 2070). peste el se presară verdeaţ a tăiată mărunt iar pe margini se decorează cu foi de salatăverde. 2gălbenuşuri de ouă de găină sau 150 g smântână. 2 morcovi. NAPI MURAŢI CU SOS ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 50 mlulei. 3. 250 g spanac sau lobodă roşie. 1 ceapă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. hreanul ras.1032. 2017). se presară peste elverdeaţ ă tăiată mărunt şi petale de trandafir tăiate fideluţ ă. 1 morcov. NAPI MURAŢI CU SOS GALBENIngrediente: 450 g napi muraţ i. aşezată în strat subţ ire şi tasat uniform. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.145 Napii se dau pe răzătoare odată cu morcovii şi ţ elina. 1 felie de ţ elină. Napii se dau pe răzătoare. numai că în sucul galben seadaugă 1 . 1 fir de praz. se pun pe platou în strat subţ ire uniform şi setoarnă sosul. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 1mână de petale roşii de trandafir. 1 ceapă. în afarăde cele 2 gălbenuşuri de ouă 302 . 2076) până ce sosul capătă onuanţ ă frumoasă de roşu intens. ca la maioneză). 1 ceapă mare de apă. 1 legătură de verdeaţ ă.

1037. 1 felie de ţ elină.7). 303 . 2094). adăugând însmântână 3 linguri pastă de roşii crude (v.de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 2070). urzicile.1038. ceapa şi verdeţ urile tăiatemărunt. 1.5 l suc de roşii (v. 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. NAPI CU SOS DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă (1035). 1 ceapă. 1 legătură deleuştean cu pătrunjel. 2074). CIORBĂ DE NAPI CU LOBODĂSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. 150 g urzici. 2063). 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. pulberile şi uleiul. CIORBĂ DE NAPI CU URZICIIngrediente: 250 g napi. folosind aceleaşi ingrediente. se adaugă napii şi ţ elina date pe răzătoare. Suculse pune în castron.1039. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v.

1 legătură mărar cu pătrunjel. pasta de roşii. 2070). sfeclă. 2070). 2063). 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v.CREMĂ DE NAPI CU GERMENI DE SOIAIngrediente: 400 g 304 . 1 morcov. iar rădăcina de leuştean 100 g.Se pune maceratul în castron. ceapa şiverdeaţ a tăiate mărunt. 1 pătrunjel. 50 ml ulei. în care se mai adaugă146 ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt.cremă ca la reţ eta precedentă. Napii şirădăcinoasele se dau pe răzătoare. pulberile şi iaurtul (care poate fi înlocuit cu 75 ml ulei). 2070). 1 morcov.1045. tei. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2041).2074).5 linguri detărâţ e.1044. SUPĂ . 350 g varză albă. rădăcinoasele fin mărunţ ite(manual sau mecanic).Urzicile sau loboda se pot înlocui cu muguri fragezi de lucernă. ceapa.5 l macerat de tărâţ e (v. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. numaică uleiul se înlocuieşte cu 100 g smântână (iaurt) sau cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.Se pune zerul în castron. 1 felie de ţ elină. 1 felie de ţ elină. numai că în loc de 250g dovleac se pun 100 g. 1 felie de sfeclă roşie. 200 g iaurt. SUPĂ . 75 ml ulei. se adaugă napii. se pun în castronul cu macerat şi moare. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 ceapă. 3 linguri pastă de roşiicrude (v. Se prepară la fel ca mai sus. 1 legătură deleuştean cu mărar. ulm sau fag cu condiţ ia să fie foarte fragede şi pecât posibil să fie recoltate din cele crescute în bătaia soarelui.CREMĂ DE NAPI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa . 1 ceapă.în afară de urzici caresunt înlocuite de lobodă roşie sau albă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. se adaugă napii.1040. 2041).cremă ca la reţ eta precedentă (1043). tărâţ a. uleiul. 1 lmacerat de tărâţ e (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2073). de frunzede soia. SUPĂ .CREMĂ DE NAPI CU VARZĂ ALBĂIngrediente: 400 g napi. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. dovleacul şi ţ elina date pe răzătoare. în afară de uleicare se înlocuieşte cu 200 g smântână sau cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină şi varza albă care seînlocuieşte cu varza roşie. SUPĂ . tăiată fideluţ ă.CREMĂ DE NAPI CU VARZĂ ROŞIESe prepară supa . 1/2 linguriţ ăpulbere de alge.1041. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 ceapă. 2072). pulberile. 4 . 7). pasta de roşii şi uleiul.1043. CIORBĂ DE NAPI CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 200 g napi. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. spanac. 3 linguri pastă de roşii. 1 felie de ţ elină. folosind aceleaşi ingrediente. 500 ml zeamă de varză murată (moare).1 legătură de leuştean cu hasmaţ uchi. de trifoi roşu sau alb. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1.1042. 1. pulberile. de ştevie. 250 g dovleac. CIORBĂ DE NAPI CU DOVLEACIngrediente: 250 g napi.1046. folosind aceleaşi ingrediente. CIORBĂ DE NAPI CU RĂDĂCINĂ DE LEUŞTEANSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă.5 l zer proaspăt. varza. de fasole.

folosind aceleaşi ingrediente.5 l macerat de urzici (v. 1. 1 legătură de hasmaţ uchi cu tarhon.1047.napi. pulberile. 2026). rădăcinoasele finmărunţ ite (manual sau mecanic). 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. tărâţ a. 150 g făină de soia (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 ceapă. 1 felie de ţ elină. SUPĂ . 1şi 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 2072). 100ml ulei. în afară degermenii de soia care sunt înlocuiţ i cu germeni de seminţ e de lucernă (v.CREMĂ DE NAPI CU GERMENI DE LUCERNĂSe prepară supa . 2050). Se pune maceratul în castron. 2071). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 morcov. 4 .5 linguritărâţ e. ceapa.cremă ca la reţ eta precedentă. se adaugă napii. 2093) care la nevoie 305 . uleiul iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. germenii de soia.

3 roşii. Sodiu. 5 linguri cremogen (v. Magneziu. folosind aceleaşi ingrediente. Siliciu. SUPĂ . 1/4linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 200 g unt. ceapa şi verdeaţ a se amestecă cupulberile. de fasole. zaharuri. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 2027). GERMENI DE NĂUT CU SOS DE CREMOGENIngrediente: 300 g germeni de năut (v.cremă ca la reţ eta precedentă (1046). peste ei se toarnă sosul preparat dincremogenul înmuiat cu suc de morcovi.Germenii de năut se pun în platou.1049. tărâţ e. litiază urinară. 1958). cu produsele ce le are la îndemână. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge.Germenii şi ceapa se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). de mei. 1 legătură hasmaţ uchi cu tarhon. pulberile.CREMĂ DE NAPI CU GERMENI DE GRÂUSe prepară supa . SUPĂ . 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 ceapă mare deapă. oxid de Fier. felii de roşii. tărâţ a şi untul frecat spumă. se aşează pe farfurie şi se ornează după gust. La fel se poate prepara supa -cremă cu germeni de orz. arsenic.. 2074). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. apoi se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in) muştarul. odată cu urzicile.. 300 g napi muraţ i (v. de linte. PASTĂ DE GERMENI DE NĂUT CU SPANACSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. PASTĂ DIN GERMENI DE NĂUT CU NAPI MURAŢIIngrediente: 200 g germeni de năut (v. 2070). şi ceapă care se înlocuieşte cu praz.1051.iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. GERMENI DE NĂUT CU SOS DE TĂRÂŢESe prepară ca la 306 . în afară de urzici carese înlocuiesc cu spanac. PASTĂ DE GERMENI DE NĂUT CU URZICIIngrediente: 200 g germeni de năut. 300 ml suc demorcovi sau apă.Este indicat în munci care cer forţ ă. în strat subţ ire. Potasiu.147 insuficienţ ă digestivă. în astenii. săruri mineraleFosfor. tărâţ a. în afarăde germenii de soia care se înlocuiesc cu germenii de grâu (v. Pasta obţ inută se aşează pe farfurie.verdeaţ a tăiată mărunt şi untul frecat spumă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.1054. folosind aceleaşi ingrediente. 150 ml ulei.1053.1052.1048. paraziţ i intestinali. 200 g unt.2072). 2070). 2027). 1 legătură dehasmaţ uchi. în afarăde germenii de soia care sunt înlocuiţ i cu germenii de hrişcă (v. 1 ceapă de apă. se tasează şi sedecorează după fantezia gospodinei. asparagină. bine mărunţ iţ i.Germenii de năut (v. 2 . se amestecă cu pulberile. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2024). 2022). 1 lingură tărâţ e. 2027). vitaminele C şi B..cremă ca la reţ eta precedentă (1046). substanţ e azotate.1050. 2030) sau trifoi alb. oligurie. folosind aceleaşi ingrediente.CREMĂ DE NAPI CU GERMENI DE HRIŞCĂSe prepară supa . NăutBoabele (seminţ ele) de năut conţ in: lipide. Calciu. amidon. pe margine.se potînlocui cu seminţ e de trifoi roşu (v. 100 g urzici. 2070). 1 linguriţ ă muştar. 2019). 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 1 legătură de verdeaţ ă.

2063). folosind aceleaşi ingrediente. 2054). adăugând în plus 3linguri pastă de roşii crude (v. 2074). 2063). adăugându-se în schimb 4 linguri de tărâţ e. 1legătură de leuştean cu pătrunjel.1055.1056. CIORBĂ CU GERMENI DE NĂUT ŞI SPANACIngrediente: 250 g germeni de năut. 75 ml ulei. 2058). 1 felie de ţ elină. 150 g spanac. 1 ceapă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. GERMENI DE NĂUT CU SOS DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă (1053).Maceratul şi sucul de agrişe se pune 307 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. în afară de cremogen dincare se pun numai 3 linguri. 2070). 2linguri pastă de roşii crude (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1 l macerat de nalbă (v. 500 ml suc de agrişe (v.reţ eta precedentă. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.

1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente.1057.. în afară de uleicare se înlocuieşte cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. iar în loc de ulei se adaugă 200 g smântână sau 2gălbenuşuri de ouă de găină. litiază urinară (ajutător).5 l suc de roşii. 1 pătrunjel. vegetarienilor. 2070). SUPĂ . NucaEste fructul cel mai bogat înCupru şi Zinc. 1. scrofuloză. Fier. 4 . în afarăde andive care se înlocuiesc cu muguri fragezi de lucernă sau de trifoi fin mărunţ iţ i. în afară deandive care se înlocuiesc cu conopidă mărunţ ită fin. se adaugă germenii.1062. Se pune sucul încastron. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt şi tărâţ e. SUPĂ . iar în loc de uleise adaugă 200 g smântână sau 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 2027). 50 ml ulei.1/2 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1felie de ţ elină.spanacul tăiat fideluţ ă. 1 felie de ţ elină. SUPĂ . 7). Este fructul cel mai caloric. paraziţ iintestinali. 1 morcov. 2045).CREMĂ DIN GERMENI DE NĂUT CU CONOPIDĂSe prepară supa . ceapa şi verdeaţ a tăiată mărunt.. Calciu. andivele. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. numai că uleiul esteînlocuit cu 150 g smântână sau cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină.5 linguri de tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente.în castron.1060. ceapa şi rădăcinoasele binemărunţ ite. 1 legătură de verdeaţ ă de sezon. Fosfor. diaree. folosind aceleaşi ingrediente. ţ elina dată pe răzătoare. dermatoze. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. 2072).Se pune maceratul în castron. 2072). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. rădăcinoasele date pe răzătoare. pulberil şi. C şi P).cremă ca la reţ eta precedentă (1060). 2070).pulberile şi uleiul. 1 morcov. Magneziu. uleiul. în tuberculoză.1058. 1 felie desfeclă roşie. Sulf. 1059.1063.5 l macerat de afine (v. 7). CIORBĂ DIN GERMENI DE NĂUT CU SMÂNTÂNĂSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. în afară deandive care se înlocuiesc cu varză albă dulce. 2027). 400 g andive.vitaminele (A. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. 75 ml ulei. 1 pătrunjel. SUPĂ CREMĂ CU GERMENI DE NĂUT ŞI MAZĂRESe prepară supa ..CREMĂ DIN GERMENI DE NĂUT CU ANDIVEIngrediente: 300 g germeni de năut (v. 2074). 1 ceapă. metrite 308 . se adaugă germenii. CIORBĂ DE GERMENI DE NĂUT CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă (1057).Este indicat în diabet. pasta de roşii. pulberile şiuleiul.CREMĂ CU GERMENI DE NĂUT ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa . se adaugă germenii de năut (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. ceapa tăiată mărunt.1061.cremă ca la reţ eta precedentă.cremă ca la reţ eta precedentă. CIORBĂ DIN GERMENI DE NĂUT CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 250 g germeni de năut.Conţ ine în plus Potasiu. sifilis. B. 1 ceapă.

SUC ENERGETIC CU NUCISe prepară un suc de fructe (mere. alune.frunze sub formă de tinctură.60g pe zi) pus într-o salată timp de 3 zile.1064. 30 50 picături de 2 .soarelui sau de dovleac (care au fost decorticate şi măcinate)..Uleiul de nuci se poate folosi în alimentaţ ie (20 40 g pe zi) dar şi ca leac contra teniei (50 . PASTĂ DE NUCI CU AROMĂ DE CEAPĂIngrediente: 200 g 309 .3 ori pe zi în apă (în diabet). caise.suc de nucă proaspătă (verde) contra pecinginilor.1065. enurezis (scăparea involuntară şiinconştientă a urinei). anemici şi în dermatoze).. pere. seminţ e de floarea.Pentru:frecţ ionarea corpului (copiii rahitici. cireşe) la care se adaugă 1 mână de mieji denucă şi 1 linguriţ ă de miere.(ajutător). În lipsa nucilor se pot pune în sucul de fructe.

2070). folosind aceleaşi ingrediente. 2 linguri tărâţ e. adăugând înplus 1 . 1 ceapă de apă. urzicile şi verdeaţ a mărunt tocate şi uleiul. 1 lingură tărâţ e. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 350 g urzici. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Pasta obţ inută se aşează pe o farfurie. folosind aceleaşiingrediente. 5 linguri cremogen (v.5bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i.1072. adăugând în plus 4 .2 linguri de hrean ras (după gust). CIORBĂ DE SALATĂ VERDE CU NUCISe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. ceapa tăiată mărunt. 2070). Deasupra se presară verdeţ urile tăiate fideluţ ă. SOS DE CREMOGEN CU NUCIIngrediente: 250 g mieji de nuci. verdeaţ a. fără ceapă. Pe suprafaţ a lui se aşează mieji de nuci în formă decoroniţ ă. 1 legătură mentă cu busuioc. 200 g unt. folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente.Cremogenul se înmoaie cu suc de morcovi. SOS DE ROŞII CU NUCISe prepară sosul cu cremogen (v. PASTĂ DE NUCI CU AROMĂ DE SCORŢIŞOARĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (1065). adăugând în plus 3 linguri pastă de roşii crude (v. ca lamaioneză).1073. 2070). 2063) sau pulbere de măceşe (v. tărâţ a şi se toarnă în platou. înlocuind 3 linguri decremogen cu 3 linguri de tărâţ e. PASTĂ DE NUCI CU AROMĂ DE HREANSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (1065).care se înlocuieşte cu 1 vârf de cuţ it pulbere fină de scorţ işoară. maceratde tărâţ e (v.1068. 1 legătură de leuştean cu hasmaţ uchi.5 l maceratde mere pădureţ e.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2074). apoi se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in. 1 felie de ţ elină.1066. 350 ml suc demorcovi. 2041). 2019) ca la reţ eta precedentă (1069).149 1067. PASTĂ DE NUCI CU AROMĂ DE USTUROISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. 1 ceapă de apă. se tasează şi sedecorează cu jumătăţ i de măsline şi verdeţ uri de sezon.Nucile se amestecă cu tărâţ a. folosind aceleaşi ingrediente.Se pune maceratul în castron.nuci măcinate. pulberile.1070. 2077). 1. se adaugă nucile tăiate cu cuţ itul. folosind aceleaşi ingrediente. 50 ml ulei. CIORBĂ DE URZICI CU NUCIIngrediente: 150 g mieji de nuci. 10 măsline negre complet desărate (v.1069. 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. ţ elina şisfecla date pe răzătoare. 2019). ceapa tăiată mărunt. Pulberea de măceşe (la nevoie) poate fi înlocuităcu pulbere de căline (v. 1988). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 125 ml ulei.1071. puţ in macerat detărâţ e sau suc de roşii şi untul frecat spumă. 2076) sau pulbere de scoruşe (v.2078) până capătă sosul culoarea de roşu intens. 1 felie de sfeclăroşie. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. în afară de urzici carese înlocuiesc cu salată verde 310 . SOS DE TĂRÂŢE CU NUCISe prepară sosul ca la reţ eta precedentă. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură frunze fragede de ţ elină cufrunze de păstârnac.

200 g iaurt. 1 l macerat de tărâţ e (v. SUPĂ . 1/2 linguriţ ă pulbere deienupăr cu schinduc şi negrilică.Se pune maceratul în castron. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1074. 1 ceapă. 1 pătrunjel.tăiată fideluţ ă. 150 g lobodă albă. 1 felie mare de ţ elină. iaurtul. 2084). 1 morcov. 1legătură de mărar. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii. 500 mlsuc de agrişe. CIORBĂ DE NUCI CU IAURTIngrediente: 150 g mieji de nuci.1075. 1. 1 ceapă. 2041). 1 pătrunjel. 1/2 linguriţ ă pulbere de 311 . se adaugă sucul de agrişe (v. 4 linguri de tărâţ e. 1 morcov. 2049). 4 linguri smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă degăină. pulberile şi rădăcinoasele rase pe răzătoare. 1 felie de ţ elină. ceapaşi verdeaţ a tăiate mărunt. nucile tăiate. 1legătură frunze de fenicul cu tarhon.5 l macerat de lucernă (v.CREMĂ DE NUCI CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 250 g mieji de nuci măcinaţ i.

ceapa şi loboda bine mărunţ ite (manual sau mecanic). 1 căpăţ ână de salată verde.CREMĂ DE NUCI CU ANDIVESe prepară supa . se formează chifteluţ ele.5 linguri de tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.1082. 350 g spanac. 1ceapă mare de apă. 2072). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ceapa tăiată mărunt. 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. tărâţ e.plante aromatice şicondimentare (v.Pe margini se pot pune câteva felii de roşii. SUPĂ . untul frecatspumă şi tărâţ e (cât cuprinde). rădăcinoasele.5 bulbili (căţ ei)de usturoi fin pisaţ i.Nucile se amestecă cu ceapa tăiată mărunt.cremă ca la reţ eta precedentă.În continuare se procedează ca la 1079. 1 ceapă. ceapa finmărunţ ită (manual sau mecanic). 4 . înafară de cele2 gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 găbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.Se pune maceratul în castron. usturoiul. în afară de usturoicare se înlocuieşte cu hrean ras (1 lingură).1080. folosind aceleaşi ingrediente. smântâna (sau gălbenuşurile). pasta de roşii şi uleiul. se aşează pe un postament din salată verde (care afost aşezat în prealabil pe platou). folosind aceleaşi ingrediente. rădăcinoasele. 2070).1078.5 l macerat de vâsc de măr. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 3 linguri pastăde roşii crude (v. 1 morcov.3 linguri lapte nefiert sau zer proaspăt. CHIFTELE DE NUCI CU USTUROIIngrediente: 250 g nuci măcinate. 1. tărâţ e. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 1 morcov. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. tăiată fideluţ ă. 150 g unt. Se presară o mână de tărâţ e pe o foaie de plastic şi se împarte compoziţ ia culingura în părţ i egale. laptele. iar deasupraverdeaţ a tăiată mărunt. 150 g unt. morcovul dat pe răzătoare. untul frecat spumă şitărâţ e (cât cuprinde).tărâţ a. 1 căpăţ ână de salată verde. CHIFTELE DE NUCI CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 250 g nuci râşnite.CREMĂ DE NUCI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa . SUPĂ . CHIFTELE DE NUCI CU HREANSe prepară chiftelele ca la reţ eta precedentă. 50 ml ulei. 7).1079. se adaugă nucile măcinate. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Se pune maceratul în castron. pulberile. CHIFTELE CU SOS DE CREMOGENChiftele se prepară ca la reţ eta precedentă. 4 . SUPĂ . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. tărâţ a. 1/4 varză murată. 1 felie deţ elină. pulberile. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.1076. spanacul. 2070).cremă ca la reţ eta precedentă. pulberile. iar deasupra verdeaţ atăiată mărunt.Nucile se amestecă cu varza murată (care a fost bine scursă de moare nu se spală şi nu seţ ine în apă).150 1077.1081. 1 legătură cimbrişor cu mentă. 2070). 2 . folosind 312 . se adaugă nucile măcinate. 2063). 1 pătrunjel. pulberile. 2071). în afară despanac care este înlocuit cu aceeaşi cantitate de andive. 2070).CREMĂ DE NUCI CU SPANACIngrediente: 250 g nuci. 1 ceapă mare de apă.

adăugând apoi 150 ml ulei (puţ in câte puţ in. sosul se prepară din5 linguri de cremogen (v. 2063) sau pulbere de măceşe (v. 150 g unt. 1 căpăţ ână de salată verde. pe margini se decorează cu foi de salată verde şi felii de roşii.1 ceapă mare de apă.4 linguri pastă de roşii crude (v. CHIFTELE CU SOS DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă (1081). peste care se presară verdeaţ ă de sezon tăiatămărunt. sosul de cremogen (v. 2081) sau zer proaspăt.2 linguri. ca la maioneză). CHIFTELE DE NUCI CU VARZĂ ALBĂ ŞI SOS DE TĂRÂŢEIngrediente: 250 g nuci măcinate.1083. 1/4 varză albă dulce. 1 313 . 1 .2078). folosind aceleaşi ingrediente.aceleaşi ingrediente. 2019) înmuiat cu 300 ml suc de morcovi (v.1084. până sosul capătă o nuanţ ă frumoasă de roşu intens. iar la urmă i se adaugă 3 .Se pune în platou. peste el se aşează chiftelele.2019).

2063). 50g petale de trandafir. 2019) sau tărâţ e. tărâţ e.1090. 1 vârf de cuţ it pulbere fină de scorţ işoară. 300 ml laptenefiert sau suc de morcovi (v. puţ ină miere (după gust). pasta de roşii şi (tărâţ e cât cuprinde). tinctura.1089. se aşează pe un stratde cacao sau cafea.3 linguri pastă deroşii crude (v. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2 linguri tărâţ e. coaja de lămâie.Nucile se amestecă cu smochinele (mărunţ ite.puţ ină miere (după gust). pulberea. folosind aceleaşi ingrediente. CREMĂ DE NUCI CU BANANESe prepară crema ca la reţ eta precedentă.3linguri de stafide care au fost înmuiate în prealabil cu puţ ină apă. pulberile. cacao.pulberea. CREMĂ DE NUCI LA PAHAR CU STAFIDESe prepară crema ca la reţ eta precedentă. 406). se adaugă nucile. se aşează pe farfurie şi pe fiecare se pune puţ ină frişcă. laptele. 2019). CREMĂ CU NUCI LA PAHARIngrediente: 4 linguri nuci râşnite. 314 . coaja rasă de la 1/2 lămâie. folosind aceleaşi ingrediente. 4 linguri nuci. tinctura şi tărâţ e (cât cuprinde). 1 vârf de cuţ it pulbere de scorţ işoară.1086. 2106). setăvălesc prin cacao sau tărâţ e.Se pune în cupe sau în farfurioare de compot. date prin maşina de tocat carne).1088. i se pune o vişină în mijloc.linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. coaja rasă de la 1/2 portocală sau de lămâie. ceapa tăiată mărunt. coaja de portocală şi laptele. tinctura. 2 . 300 ml lapte nefiert. puţ ină miere (după gust). Se pune în cupe iar deasupra se presară mieji denuci întregi. adăugând deasupracâteva felioare de banane aşezate în formă de cerculeţ e.mierea. se mai poate subţ ia cu puţ in suc de morcovi).1 lingură tinctură miraculoasă II (v. 2072).Se freacă untul spumă. 1 lingură tinctură miraculoasă I (v. 3 linguri cremogen (v. deasupracâte o bobiţ ă de coacăză negară (sau roşie). Se ia fiecare în parte. 2 linguri smochine mărunţ ite. tărâţ a.4 linguri de tărâţ e (în cazul căiese prea îngroşat. 1 legătură de tarhon.1085.Nucile se amestecă cu varza tăiată fideluţ ă. 2070). câţ iva miejide nucă.În continuare se procedează ca la 1079.se tăvăleşte prin cacao şi se aşează pe farfurie. tărâţ e. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. frecată în mâini până se înmoaie bine (nu sestoarce de suc).Nucile se amestecă cu cremogenul sau tărâţ a. iar deasupra se presară petale roşii de trandafirtăiate fideluţ ă. mierea. CREMĂ DE NUCI CU SMOCHINEIngrediente: 4 linguri nuci râşnite. până seobţ ine o compoziţ ie mai întărită. BOMBOANE DE NUCI CU VIŞINEIngrediente: 150 g unt.1 linguriţ ă tinctură de propolis. 2081). se rotunjeşte perfect în palme.1087. adăugând în plus 2 . TURTIŢE DE NUCI CU COACĂZEDin compoziţ ia de mai sus care a fost împărţ ită cu linguriţ a în părţ i egale se fac mici turtiţ e. 3 . 2017). după care se pune deasupra sosul preparat ca la1082151 în care se adaugă pe lângă cele 5 linguri de cremogen (v. care se împarte cu o linguriţ ă în părţ i egale. 2 linguri vişine macerate în miere (v.

miere (după gust). până se obţ ine o pastă îngroşată.cireaşă neagră amară conservată în miere (v. coaja rasă de la 1 lămâie.2019). până se obţ ine o compoziţ ie ca o smântână îngroşată. 2106). 1/4 linguriţ ă pulbere de scorţ işoară. 3 ouă degăină. 350 g pireu de caise. se aşează a doua compoziţ ie preparată dincaise bine coapte şi mărunţ ite (ca un pireu) în care se adaugă puţ ină miere. 450 g unt. 3 315 .Nucile se înmoaie cu puţ in suc de tărâţ e. în care se adaugămiere după gust. scorţ işoara. tinctura. 250 g unt frecat spumă şi tărâţ e (câtcuprinde). suc de tărâţ e. 1 lingură tinctură miraculoasă I (v. 406). TORT DE NUCI CU CAISEIngrediente: 12 linguri de nuci măcinate. cremogen (v.1091. tărâţ e.Jumătate din ea se întinde pe tortieră şi se tasează. puţ ină coajă de lămâie.

înlocuind 6 linguri de nucimăcinate cu 6 . şi coaja rasă de la 1/2lămâie sau portocală.până se obţ ine o pastă îngroşată suficient. RULOU DE NUCI CU FRUCTEIngrediente: 8 linguri nuci măcinate. se pune compoziţ ia cu nuci. groasă camde 1 cm.Nucile măcinate se amestecă cu laptele. TORT DE NUCI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară tortul ca la reţ eta precedentă.3 ore.1095. folosind aceleaşi ingrediente.1096. cea de deasupra se prepară din: 4 banane curăţ atede coajă şi mărunţ ite fin. tinctura. RULADĂ DE NUCI CU CREMĂ DE BANANESe prepară compoziţ ia cu nuci ca la 1095. Tot cuajutorul acesteia se aşează ruloul pe un fund de lemn sau pe un platou dreptunghiular şi se dă larece (ca să se întărească untul) 2 . 2019).1094. având grijă ca dupăfiecare răsucire foaia de plastic să fie întoarsă către noi. Pe o foaie de plastic se presară 1 mână detărâţ e. ca orice tort.1092. se tasează pe întreaga suprafaţ ă şi se dăla rece 2 . 406). în locul fructelor se pune opastă de trandafir preparată din: 350 g petale albe bine mărunţ ite odată cu câteva frunze demăghiran sau salvie. 1 mână de seminţ e defloarea . puţ ină miere. untul frecat spumă şi tărâţ e(cât cuprinde) până se obţ ine o compoziţ ie îngroşată.Se rulează procedând în 316 . se întinde cu podul palmei. 7). în afară de cele 3 ouăde găină care se înlocuiesc cu 15 ouă de prepeliţ ă (v.soarelui decorticate şi fructele macerate în miere(bine amestecate cu cremogenul). în formă dreptunghiulară.3 ore. 2 linguri vişine macerate în miere. iar în locul caiselor se folosesc banane care semărunţ esc şi se amestecă apoi cu aceelaşi ingrediente cu care s-a amestecat pireul de caise. Încontinuare se procedează ca la aceeaşi reţ etă.Se rulează procedând ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente. 2015). după care se poate servi tăiat în formă de raze. TORT DE NUCI CU BANANESe prepară compoziţ ia cu nuci ca la 1091.soarelui.Se serveşte tăiat felii mai grosuţ e.8 linguri mere rase (cu tot cu coajă) în care se adaugă şi 2 linguri de ţ elină rasă perăzătoarea de sticlă. amestecate cu cremogen (v. cremogen (cât cuprinde) şi 200 g unt frecat spumă până se obţ ine o pastă îngroşată. cât cuprinde. 2019). 2 linguri cremogen (v. RULOU DE NUCI CU PASTĂ DE TRANDAFIRI ALBISe prepară foaia cu compoziţ ie de nuci ca la reţ eta precedentă. ca să nu se prindă în compoziţ ie.Se rulează strâns cu ambele mâini ajuntându-ne de foaia de polietilenă. 1/2 pahar cu laptenefiert. coaja delămâie. TORT DE NUCI CU MERESe prepară compoziţ ia ca la 1091.gălbenuşuri. miere (după gust). 3 linguri cireşe negre macerate în miere (v.Se aşează apoi partea a doua de compoziţ ie cu nuci. cât cuprinde. amestecate cu puţ ină miere (după gust) şi cremogen (v. 1 linguriţ ă tinctură muguri de plopnegru (v. 250 g unt. 2019). Peste ea se presară seminţ ele de floarea . 1 vârf de cuţ it pulbere de scorţ işoară.152 1093. tărâţ e.1097.

Magneziu. se lasă acoperit 1 317 .Sodiu. se adaugăapă numai cât să-l cuprindă. Arsenic. se pune întro farfurie în strat uniform. materii grase şi azotate. Clor. Zinc. hipertensiune. surmenaj. câteva petale roşii de trandafir sau câtevafrunzuliţ e de măghiran. Fier. B1. energetic. Fluor. Calciu. hipotensor. Aşa cum este recoltat poartădenumirea de "paddi" (orez nedecorticat). favorizează eliminarea ureei. B2. B6). Sulf. Orezul se spală de praf.Este astringent. Fosfor. OrezSe cunosc până în prezent peste 3 000 de varietăţ i de orez. OREZ CU MIEREIngrediente: 3 linguri de orez. azotemie.1098. fermentaţ ie intestinală..Orezul conţ ine vitaminele(A1. Iod. Mangan. Potasiu.Este indicat în creştere. 1 linguriţ ă de miere. apoi hidraţ i de Carbon.. diaree. constructor.continuare ca la aceeaşi reţ etă..

5 linguri de tărâţ e. SOS CU FĂINĂ DE OREZ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂIngrediente: 2 linguri făină de orez. 3 linguri pastă de roşii (v.Făina de orez se amestecă cu cremogenul. 300 giaurt.1101. După 1 oră se amestecă cumere rase (cu tot cu coajă) şi ţ elina rasă (după ce a fost curăţ ată de coajă).1104.oră după care se adaugă 1 linguriţ ă de miere. pasta de roşii.153 1099. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. sepresară peste el câteva petale de trandafir tăiate fideluţ ă şi frunzişoare de măghiran (pentru arome). 5 linguri cremogen. 200 g creson. SOS CU FĂINĂ DE OREZ ŞI PASTĂ DE ROŞII (V. SOS CU FĂINĂ DE OREZ ŞI FLORI DE CICOARESe prepară ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 1982) peste care se presară puţ ină verdeaţ ă de sezon tăiată mărunt. OREZ CU MERE ŞI ŢELINĂIngrediente: 3 linguri de orez. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.Deasupra se pun moviliţ e de creson tăiat. Seamestecă făina de orez cu suc de tărâţ e. gălbenuşurile. 2077). iaurtul. 1 felie de ţ elină. 2070).deasupra se pun moviliţ e de urzici. 2 linguri făină de orez. Deasupra se presarăfrunzele de busuioc tăiate fideluţ ă. 350 g iaurt sau zer. 5 linguri cremogen (v. 2071). SOS CU FĂINĂ DE OREZ ŞI CRESONIngrediente: 2 linguri făină de orez. 200 g urzici. 2070). se înmoaie cu iaurtul apoi se adaugă uleiul (puţ in câtepuţ in. 1 lingură pulbere deseminţ e de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2063). câteva frunze de busuioc. 1 legătură de hasmaţ uchi. 2078) sau de scoruşe (v. pulberile şi se toarnă în platou.1106. 1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v. SOS CU FĂINĂ DE OREZ ŞI GĂLBENUŞIngrediente: 250 g sos de cremogen. 1982). SOS CU FĂINĂ DE OREZ.Făina de orez se amestecă cu sosul de cremogen (înmuierea se face cu suc de morcovi).1105. Deaupra sepun inimile de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 150 g flori de păpădie.1103. 4 . ca la maioneză). 50 mlulei. pulberile şi se toarnă în platou.15 inimi de gogoşari (v. peste care se presară hasmaţ uchi tăiat mărunt. 1 / 2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile şi se toarnă în platou. 2063)Ingrediente: 2 linguri făină de orez. 2 gălbenuşuri.Făina de orez se amestecă cu cremogenul.apoi se toarnă în platou. 10 gălbenuşuri ouă de prepeliţ ă. 3 mere. folosind aceleaşi ingrediente.Orezul se spală de praf şi se pune la muiat ca la reţ eta precedentă.2 linguri pulberede măceşe (v. pulberile. 2072). 10 . 2074). în afară de pulberea demăceşe sau de scoruşe (10 ml să rămână gălbui) iar pe suprafaţ a lui se aşează flori albastre decicoare proaspăt recoltate.Se consumă imediat ce a fost preparat. TĂRÂŢE ŞI FRUNZE DE SOIAIngrediente: 2 linguri făină de 318 .Nu se pregăteşte decât atât cât se poate consuma odată. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 .1102.Deasupra se aşează flori de păpădie în formă de cerculeţ e. 2019).

4 linguri tărâţ e. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. cremogenul şi pulberile. 5 linguri cremogen (v. cât cuprinde) până se obţ ine un sos potrivit de îngroşat. Făina de orez se amestecă cu tărâţ a. Făina de 319 . 1 lingură de rom. care se toarnă în platou.orez. 4 linguri cremogen (v. smântână. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 2063). deasupra luise aşează mici moviliţ e de frunze fragede de soia. Peste el se presară verdeaţ ă tăiatămărunt. 2019). tăiate fideluţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală. puţ ină miere (după gust). 300 ml lapte nefiert. 2019). 2070). se adaugă smântână (puţ in câtepuţ in. 200 g frunze fragede desoia. CREMĂ CU FĂINĂ DE OREZ ŞI CREMOGENIngrediente: 2 linguri făină de orez. 1 legătură de mărar cu salvie. 1 lingură seminţ ede in.1107.

adăugând în plus 10 gălbenuşuride ouă de prepeliţ ă (v. 7). romul.. se poate consuma şi preventiv pentru fortificarea organismului. PASTĂ CU FĂINĂ DE ORZ ŞI CEAPĂSe prepară întocmai ca la reţ eta prcedentă. dizenterie. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1linguriţ ă tinctură de propolis (v. în afară de făina de tărâţ ecare se înlocuieşte cu făina de hrişcă.1111. hipertensol. hipotensiunea datorată creşterii tonusului vagal (acţ iunevasoconstructoare).1114. verdeaţ a şi prazul (tăiate mărunt).1110. 2070). antidiuretic. Se poate folosi ca emolient înafecţ iunile pulmonare.1113. se pune în cupe sau în farfurioare de compot iar deasupra se presară seminţ e de in sau demac. diaree.1112. bobul încolţ it. bronşite cronice. PASTĂ CU FĂINĂ DE ORZ ŞI RĂDĂCINOASEIngrediente: 4 linguri făină de 320 . se tasează frumos cu lama cuţ itului umezită.Orzul încolţ it (malţ ul) conţ ine. 1 ceşcuţ ă suc de morcovi. coaja rasă de lămâie şiromul. apoi maltină. stări febrile sub formă de decoct. antiinflamator în maladiile inflamatorii alecăilor urinare . ca să nu se lase). coaja de portocală. CREMĂ CU FĂINĂ DE OREZ ŞI GĂLBENUŞSe prepară crema ca la reţ eta precedentă. 1 gogoşar. mierea. Magneziu.. folosind aceleaşi ingrediente. apoi se decorează cufelioare de gogoşari şi verdeţ uri de sezon.orez se amestecă cu cremogenul. 5 linguri tărâţ e. tărâţ e. Pastaobţ inută se aşează pe farfurie. folosind aceleaşi ingrediente. în plus. 2079) înfoarte multe maladii.Se foloseşte atât bobul în stare măcinată. 2018) se cern printr-o sită rară. PASTĂ CU FĂINĂ DE ORZ ŞI PRAZIngrediente: 5 linguri făină de orz. Se pune în cupe iar deasupra se pun petale de trandafir şi frunze dementă tăiate fideluţ ă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v.1108.154 1109. folosind aceleaşi ingrediente. CREMĂ CU FĂINĂ DE OREZ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară crema ca la 1107. OrzOrzul conţ ine un alcaloid numit hordenină. câteva petale roşii de trandafir şi frunze de mentă.Făina de orez se amestecă cu tărâţ a.Boabele de orz măcinate (v. tonic general al sistemului nervos.în enterite. cât şi sucul din orz verde (v. amidon. Fosfor. 1legătură de frunze fragede de ţ elină. multe enzime şi vitamine.. mierea şi frişca (uşorde jos în sus. tinctura. 1 lingură de rom. adăugând în plus 2gălbenuşuri de ouă de găină. C).nefrită. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 200 g unt. Potasiu) şi vitaminele (A. CREMĂ CU FĂINĂ DE OREZ ŞI TĂRÂŢEIngrediente: 2 linguri făină de orez. 8 linguri frişcă bătută (fără zahăr). săruri(de Calciu. B. se adaugă laptele. se amestecă cu pulberile. Fier. coaja rasă de la 1 portocală. CREMĂ CU FĂINĂ DE OREZ ŞI FĂINĂ DE HRIŞCĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. sucul democovi. 1 fir de praz. puţ ină miere(după gust). în afară de praz carese înlocuieşte cu 1 ceapă mare de apă. 2104). folosind aceleaşi ingrediente. tuberculoză. cistită.

1/2 linguriţ ă pulberede alge. 1 legătură de tarhon cu cimbru. 1988). 2070). pulberile. PASTĂ CU FĂINĂ 321 .1115. folosind aceleaşi ingrediente. 10 măsline negredesărate complet (v.Ceapa se taie mărunt. 2 linguri cremogen (v. în afară derădăcinoase (morcov. ţ elină) care se înlocuiesc cu ridiche neagră rasă pe răzătoarea desticlă. se tasează şi se decoreazăcu jumătăţ i de măsline negre sau felioare de gogoşari şi roşii.200 g unt. pătrunjel. PASTĂ CU FĂINĂ DE ORZ ŞI RIDICHISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 1 morcov. 2019). verdeaţ a. În cazul că iese prea moale compoziţ ia se maiadaugă puţ in cremogen sau tărâţ e. 1 ceapă.făina de orz. 1 pătrunjel.orz (v. 2018). se amestecă cu rădăcinoasele date pe răzătoare. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Pasta obţ inută se aşează pe farfurie. tărâţ e.1116. 1 felie de ţ elină. untul frecat spumă şi cremogenul.

2019). 1 legătură de verdeţ uri. RULADĂ DE VARZĂ ALBĂ CU GERMENI DE ORZIngrediente: 6 linguri germeni de orz (v. în afară de morcovcare se înlocuieşte cu 1 felie de dovleac.1120. 200 g muguri fragezi de lucernă. folosind aceleaşi ingrediente. andivele şi prazul se mărunţ esc fin. 1 legătură verdeţ uri. 200 g unt. se amestecă cu urzicile bine mărunţ ite. RULADĂ DE VARZĂ CU GERMENI DE ORZ (II)Se prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2079). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Pasta obţ inută se aşează frumos pe farfurie şi se decorează după fantezia gospodinei. 1/2 ceşcuţ ă suc155 de orz verde (v. Compoziţ ia se întinde. 1/2 varză albă dulce.1118. 2018). peo foaie de plastic. PASTĂ DE GERMENI DE ORZ CU ANDIVEIngrediente: 5 linguri germeni de orz (v. untulfrecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).Varza se stoarce bine în mâini (nici într-un caz nu se spală şi nu se ţ ine în apă).2081). 1 linguriţ ă pulbere deseminţ e de gogoşari (v. pulberile. 1 fir de praz. 1 ceapă tăiată mărunt. 1 legătură de verdeţ uri. pulberile. 400 g unt. tărâţ e. untul frecat spumă. cu podul palmei. pulberile. 1/4 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 1 linguriţ ă pulbere de seminţ e de gogoşari 322 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. bine mărunţ iţ i (manual sau mecanic) amestecaţ i cusfeclă dată pe răzătoare. 200 g unt. Pasta obţ inută seaşează pe farfurie. sucul de morcov. 1/2 linguriţ ă pulbere de cimbru cu fenicul. 2 cepe. 2023). 2070). 2071).1119. 100 g urzici. făina de orz. 1 ceapă mare de apă. 1/2 varză murată. cremogen (v. 1linguriţ ă pulbere de seminţ e de roşii (v. care se prepară din: germenii de orz. 1 sfeclă roşie de mărime mijlocie. 200 g andive. în formă dreptunghiulară. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 1 morcov. verdeaţ a tocată şi tărâţ e (câtcuprinde).Se rulează strâns cu ambele mâini având grijă ca după fiecare răsucire foaia să fie întoarsă înafară.1117. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. sucul de orz verde. ceapa tăiată mărunt. se taie fideluţ ă. 2023). se amestecă cu verdeaţ a tăiatămărunt. tărâţ e. 200 g unt frecat spumă şi cremogen(cât cuprinde). presărată în prealabil cu 1 mână de cremogen. 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. Ceapa se taie mărunt odată cuverdeţ urile.se amestecă cu morcovul ras.cremogen (v. 2070). 400 g unt. groasă de 1 cm. 1/2 ceşcuţ ă suc de morcov (v. Peste ea se aşează compoziţ ia adoua. 2072). se tasează şi se decorează după gust. Tot cu ajutorul acesteia se pune rulada pe un fund de lemnsau pe un platou dreptunghiular şi se dă la rece 2 . 1 legăturăverdeţ uri de sezon.Germenii de orz fin. 2019). tărâţ e. RULADĂ DE VARZĂ CU GERMENI DE ORZ (I)Ingrediente: 6 linguri germeni de orz (v.DE ORZ ŞI URZICIIngrediente: 5 linguri făină de orz (v.3 ore. Se serveşte tăiată în felii mai groase cusalată verde de sezon. 2023). ca să nu se prindă în compoziţ ie. tărâţ e.

Varza se taie fideluţ ă. 1918). seamestecă cu prazul tăiat mărunt. se freacă în mâini până se înmoaie bine. Sefreacă bine în mâini până 323 . folosind aceleaşi ingrediente. fără a se scurge de suc. 1 legătură de verdeţ uri. peste care se aşează compoziţ ia a doua preparată din: mugurii de lucernătăiaţ i mărunt şi amestecaţ i cu germenii de orz bine mărunţ iţ i. 200 g unt frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. RULADĂ DE ŢELINĂ CU VARZĂ ROŞIESe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. în afară de varzaalbă care se înlocuieşte cu ţ elină rasă iar mugurii de lucernă cu varză roşie care se taie fideluţ ă.1121. 1 fir de praz mare.(v.2072). 1 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. verdeaţ a tăiată. Se rulează. Seîntinde o foaie (v. pulberile.2070). 200 g unt frecatspumă şi tărâţ e (cât cuprinde).

deasupra. 2019). răcoritor şi diuretic(recomandat în azotemie şi diabet).Germenii. B2. 2070).3 roşii. roşiile. iardeasupra verdeaţ a tăiată mărunt. se amestecă cu smântâna.1123. puţ inămiere (după gust). 600 g conopidă. vitaminele B1.Proprietăţ i. puţ ină smântână peste care se presară seminţ ele de in sau demac. 2105). 2023). Se pune în cupe. 1 ardei gras.5 l suc de roşii. Fier).1126. câteva petale roşii de trandafir.156 ardeiul gras şi rădăcinoasele fin mărunţ ite (manual sau mecanic).1122. mierea. ceapa. bine mărunţ iţ i. urme de vitamina D şi un principiu similar foliculinei.se înmoaie (fără a se stoarce de zeamă). SUPĂ . puţ ină miere (după gust). 4 . 2 linguri de rom.CREMĂ CU GERMENI DE ORZ ŞI CONOPIDĂIngrediente: 5 linguri germeni de orz (v. 1 ceaşcă de smântână dulce. Scoţ ia). insomnii. grăsimi. SUPĂ . 1 vârf de cuţ itpulbere fină de scorţ işoară. CREMĂ LA PAHAR CU GERMENI DE ORZ (II)Se prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. Deasupra se pun petalele de trandafir tăiate fideluţ ăşi câte 1 vârf de măghiran sau mentă. 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v. folosind aceleaşi ingrediente. în afară deconopidă care se înlocuieşte cu spanac bine mărunţ it iar uleiul cu 200 g smânână sau cu 2gălbenuşuri de ouă de găină. 1 legătură de verdeaţ ă.1124.CREMĂ CU GERMENI DE ORZ ŞI SPANACSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. indicaţ ii: energetic. în afară deulei care se înlocuieşte cu 200 g suc de roşii bine amestecat cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă(v. OvăzOvăzul conţ ine săruri minerale (Potasiu. în afară desmântână care se înlocuieşte cu lapte nefiert iar tărâţ a cu cremogen (v.5 linguri germeni de orz (v. conopida. Fosfor. pulberile. apoi se pune în cupe. laxativ în astenie fizică şi intelectuală. 2 gălbenuşuri de ouă degăină. tărâţ e. 1 ceaşcă suc de tărâţ e. stimulent tiroidian. 5 . romul şi tărâţ e (câtcuprinde). Sodiu.. caroten. CREMĂ LA PAHAR CU FĂINĂ DE ORZ (I)Ingrediente: 4 linguri făină de orz (v. În perioada de 324 .5 linguri de tărâţ e. hidraţ i deCarbon. 1 lingură seminţ e de in sau de mac. Calciu. Magneziu. 2023). 2023). PP.cremogen (cât cuprinde). folosind aceleaşi ingrediente.CREMĂ CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1122). tinctura.6 vârfuri demăghiran.1127. CREMĂ LA PAHAR CU GERMENI DE ORZ (I)Ingrediente: 4 .1 felie de ţ elină. 2 . 1 morcov. folosind aceleaşi ingrediente. SUPĂ . 2019). 100 ml ulei.Se pune sucul de roşii în castron. 1linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. cremogen (v. tărâţ a şi uleiul.. 2018). se adaugă germenii (v. coaja rasă de la 1/2 lămâie. 1 pătrunjel. acţ ionează pe sistemul endocrin în caz desterilitate şi impotenţ ă.Făina de orz se amestecă cu lsucul de tărâţ e. 1 ceapă.Ovăzul este un aliment de bază în ţ ările nordice (Scandinavia. 7).1125.1. coaja de lămâie. gălbenuşurile. mierea. pulberile..

dacă vor dormi peo saltea umplută cu paie de ovăz. înaintea meselor principale cu 30 min. 1/4 325 . 2018). vor avea somnul profund.în astenii (astm): câte 20 de picături.în insomnii: 40 de picături la culcare.Este de preferat ca preparatele de mai jos să fie consumatenumai în perioada de iarnă. 2081) sau de mere (v. 200 g unt. 300 g ţ elină.Copiii ca şi persoanele nervoase se vor simţ i bine.1128. Tinctura de ovăz se recomandă celor ce suferă deinsomnii. 1 ceapă mare de apă... PASTĂ CU FĂINĂ DE OVĂZ ŞI ŢELINĂIngrediente: 5 linguri făină de ovăz (v. 1/2ceşcuţ ă suc de morcovi (v. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. tărâţ e. 1 legătură de verdeţ uri. 2102).Ovăzul este cereala cea mai bogată în proteine. de 3 ori pe zi.creşterea copilului se recomandă preparate din ovăz. având în plus virtuţ i antispasmotice.

PASTĂ CU FĂINĂ DE OVĂZ ŞI OUĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. verdeaţ a tăiată mărunt şi tărâţ e(cât cuprinde). 1948) daţ i pe răzătoare. 2023). 2023). 1fir de praz. sucul de morcovi. ceapa şi verdeaţ a. sucul demorcovi. PASTĂ CU FĂINĂ DE OVĂZ ŞI NAPI MURAŢISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2070).Pasta obţ inută se aşează pe o farfurie şi se ornează după plac.1132. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.2070). RULADĂ CU GERMENI DE OVĂZ ŞI VARZĂ ROŞIEIngrediente: 8 10 linguri germeni de ovăz (v. 200 g unt.Varza murată se stoarce de moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă). în afară de varzamurată care se înlocuieşte cu napi muraţ i (v. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. pulberile. se amestecă cu făina de ovăz.1133. Pasta obţ inută se aşează pe farfurie. 1/4 varză murată. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.2071). 1 linguriţ ăpulbere de ardei gras (v.157 1129. se taseazăşi se ornează după fantezia gospodinei. se tasează frumos şi se decorează cu felioare de gogoşari şiverdeţ uri de sezon. fin mărunţ ite. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. cu produsele ce le are la îndemână. 1 felie de sfeclă roşie. se taie fideluţ ă. 2070). 2081). 1/4linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. bătute spumă. 200 g unt. făina de ovăz. tărâţ e.1135. cremogen. înlocuind untul cu 4ouă de găină. 2071). verdeaţ a tăiată mărunt.1130.400 g ţ elină sau păstârnac. 1 ceapă mare de apă. seamestecă cu morcovul dat pe răzătoare. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2018). adăugând în plus 1lingură cu pulbere de hribi (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii. 1 326 . 1gogoşar. 1 legătură de verdeţ uri. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. folosind aceleaşi ingrediente. 400 g ridichi. PASTĂ CU FĂINĂ DE OVĂZ ŞI ULEI (de post)Se prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. PASTĂ CU FĂINĂ DE OVĂZ ŞI VARZĂ MURATĂIngrediente: 5 linguri făină de ovăz (v. 1morcov.1134. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. Se decorează cu jumătăţ i de măsline negre şi felioare de gogoşari. 2070). tărâţ e. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). tărâţ e. PASTĂ DE OVĂZ GERMINAT CU RIDICHI NEGREIngrediente: 4 linguri germeni de ovăz (v. pulberile. în afară de unt carese înlocuieşte cu 150 ml ulei. 2074). Se aşează pe farfurie. 1 legătură de cimbru cu tarhon.Ridichile mărunţ ite fin odată cu prazul şi germenii (manual sau mecanic) se amestecă cupulberile. 2067) care se moaie în prealabil cu 2 -3 linguri suc de roşii sau apă. 1 ceşcuţ ă sucde morcov (v. PASTĂ DE OVĂZ GERMINAT CU PULBERE DE HRIBISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 400 g unt.1131. 1/2 varză roşie.Ţelina. folosind aceleaşi ingrediente.

1018). se amestecă cu ţ elina şi ceapa (de asemeni mărunţ ite. iar foaia a doua (de umplutură) se prepară din 350 g spanac 327 . verdeaţ a tăiată mărunt. preparată din:varza roşie tăiată fideluţ ă (frecată în mâini până se înmoaie fără a se stoarce de sucul ei). RULADĂ CU GERMENI DE OVĂZ UMPLUTĂ CU SPANACPrima foaie de ruladă cu germeni de ovăz se prepară în acelaşi fel şi cu aceleaşi produse ca lareţ eta precedentă. 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e(cât cuprinde). 1 ceapă mare de apă.legătură de verdeţ uri.manual sau mecanic). seamestecă cu sfecla roşie dată pe răzătoare. 200 g unt şi cremogen (cât cuprinde). groasă de 1 cm. deasupra se pune compoziţ ia a doua.1136.Pe o foaie de plastic se presară 1 mână de cremogen şi se întinde compoziţ ia (cu podul palmei)în formă dreptunghiulară. Se rulează (v. pulberile.Germenii de ovăz se mărunţ esc fin.

1 ceapă tăiată mărunt. cea de a doua. SUPĂ . SUPĂ .SUPĂ . 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de roşii (v. Frunzele de zmeur(la nevoie) pot fi înlocuite cu frunze de soia. în afară de ulei carese înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână sau cu 2 de ouă de găină bătute spumă. 2042).CREMĂ CU GERMENI DE OVĂZ ŞI ANDIVEIngrediente: 5 linguri germeni de ovăz (v.1144.1381. 4 . folosind aceleaşi ingrediente. se prepară ca la158 reţ eta precedentă.CREMĂ CU GERMENI DE OVĂZ ŞI RĂDĂCINOASE (I)Ingrediente: 5 linguri germeni de ovăz (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. amestecatcu 2 gălbenuşuri de ouă de găină. carese înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de ardei gras (v. de ştevie. SUPĂ . andivele şi ţ elina fin mărunţ ite(manual sau mecanic). 1. 1 felie deţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. de măcriş ş.mărunţ it.5 linguri tărâţ e.Se pune maceratul în castron. 2023).5 l macerat de coada calului (v. 1 felie de ţ elină.CREMĂ CU GERMENI DE OVĂZŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente.în afară de spanac care este înlocuit cu frunze fragede de zmeur bine mărunţ ite. 1 ceapă. a. uleiul. ca la 1136. RULADĂ CU GERMENI DE OVĂZ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂPrima foaie pentru ruladă se prepară ca la 1118. în afară de cele 2 gălbenuşuri de ouă de găină. pasta de roşii. RULADĂ CU GERMENI DE OVĂZ ŞI FRUNZE DE ZMEURPrima foaie de ruladă se prepară ca la 1135. 1918). 2070). folosind aceleaşi ingrediente.3 linguri de cremogen (v. 1 felie de sfeclă roşie. tărâţ a şi pulberile.5 linguri tărâţ e. 50 ml ulei. 4 .CREMĂ CU FĂINĂ DE OVĂZ ŞI URZICISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2 . iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. ceapa. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v.1141. SUPĂ CREMĂ CU FĂINĂ DE OVĂZŞI AROMĂ DE 328 . folosind aceleaşi ingrediente. 2 . de lobodă. cu spanac. a doua. 2058).1140. 1 pătrunjel.1143. 7). 2023). se adaugă germenii de ovăz. 2070). 1 ceapă. 2072). uleiul şi pulberile.Se pune maceratul în castron.1139. 1 morcov. de tătăneasă.5 l macerat de nalbă (v.1137. 1 legătură hasmaţ uchi. ceapa şi rădăcinoasele finmărunţ ite (manual sau mecanic). SUPĂ . se adaugă germenii. folosind aceleaşi ingrediente. 50 ml ulei. 1.CREMĂ CU GERMENI DE OVĂZ ŞI RĂDĂCINOASE (II)Se prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.Se rulează (v. 2018) iar andivele cu urzici bine mărunţ ite. 2063). în afară de cele 2găbenuşuri de ouă de găină (sau smântână) care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v.3linguri pastă de roşii crude (v.1142. 2019). în afară de germenicare se înlocuiesc cu făină de ovăz (v. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 200 gunt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). iar deasupra se presează verdeaţ a tăiatămărunt. 7) bătutespumă. 350 g andive. 2071). 1 legătură verdeaţ ă.

iar deasupra se presară seminţ e de mac. 2106). tărâţ e. coaja de lămâie. adăugând în plus 4. 1 lingură seminţ e de mac.1146. 2019). se pune în cupe. 2081) şi puţ ină miere (după gust). puţ ină miere.USTUROISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. sucul de morcovi. folosind aceleaşi ingrediente. coaja rasă de la 1/2 lămâie. fin pisaţ i. 2 linguri cremogen (v. CREMĂ LA PAHAR CU FĂINĂ DE OVĂZ (I)Ingrediente: 4 linguri făină de ovăz (v.La fel se prepară şi o supă . 2018). 1 lingură tincturămiraculoasă I (v.1145.cremă cu aromă de hrean ras pe răzătoarea de sticlă (1 .tinctura şi tărâţ a (cât cuprinde). CREMĂ LA PAHAR CU FĂINĂ DE OVĂZ (II)Se prepară întocmai ca la reţ eta 329 . 350 ml sucde morcov (v.5 bulbili de usturoi.2 linguri).Făina de ovăz se amestecă cu cremogenul.

2079). scorţ işoară şi cuişoare. cât cuprinde. Legumele sunt de culoare albă saulămâie. cercetătorii din sectorul legumicol au iniţ iat căutări privindposibilitatea introducerii în cultură a unei plante noi: patisonul. 330 . 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.Planta de patison este asemănătoare cu cea de dovlecel. în ţ ara noastră. 2074).1148. patisonul are miezulmai dens. mult apreciate de cei ce consumă hrană vie. se amestecă cu pulberile. 250 g varză murată.Marginile sunt puţ in dinţ ate. la care se adaugă puţ ină pulbere descorţ işoară. 150 g muguri fragezi de lucernă. folosind aceleaşi ingrediente. 1 pahar suc de mere (v.Pentru preparare el nu trebuie curăţ at de coajă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. verdeaţ a tăiată mărunt. 2105). 200 g unt. PASTĂ DE PATISON CU URZICISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere de ienupăr. se rad uşor eventual părţ ile pătate. Se pune în cupe şise decorează cu fructe de sezon. 2070). 2linguri pastă de roşii crude (v. 1 ceapă mare de apă. 1 lingură decremogen. În bucătăria fără foc patisonul ocupă un loc de frunte.precedentă.. această legumă e de mult timp cunoscută şi apreciată în numerose ţ ări ale Europei şiAmericii. CREMĂ LA PAHAR CU FĂINĂ DE OVĂZ ŞI MEREIngrediente: 3 linguri făină de ovăz (v. PASTĂ DE PATISON CU MUGURI DE LUCERNĂIngrediente: 200 g patison. PatisonÎncă din 1967.Merele se rad (cu tot cu coajă). 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 2018). fin mărunţ ite (manual saumecanic). untul frecat spumă şitărâţ e. 400 g mere. PASTĂ DE PATISON CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 250 g patison. coaja rasă de la 1/2 portocală. ţ elina (curăţ ată de coajă) şi se amestecă cu făină de ovăz. 2063).159 1147. tărâţ e. preparându-se din el numeroasefeluri de bucate.puţ ină miere. lucerna şi ceapa. pulberile. în afară decremogen şi tărâţ e care se înlocuiesc cu nuci măcinate.Ţinut la rece. în afară desucul de morcovi care se înlocuieşte cu lapte nefiert sau zer proaspăt. puţ inămiere (după gust).1151.. mai mult sau mai puţ in bombat. Deşi nouăla noi. Comparativ cu acesta. Pasta obţ inută se aşează pe farfurie şi se decorează după fantezia gospodinei. tinctura. tărâţ e. îşi păstrează mai multă vreme calităţ ile culinare. coaja de portocală.1150. pasta de roşii. 1legătură de pătrunjel cu mărar. de mărimea unei jumătăţ i de măr domnesc. 1 felioară de ţ elină. 2102) îndoitcu suc de orz verde (v. sucul şi tărâţ e (cât cuprinde). tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente..1149. e mai bogat în zahăr şi vitamine.Se aseamănă la gust cu dovlecelul. CREMĂ LA PAHAR CU FĂINĂ DE OVĂZ (III)Se prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1145). 1 linguriţ ă tinctură demuguri de plop negru (v. Patisonul. 1 morcov. au forma uneifarfurii sau castronel răsturnat. 1 ceapă mare de apă. în afară de muguriide lucernă care se înlocuiesc cu urzici mărunţ ite sau spanac.

PASTĂ DE PATISON CU NAPI MURAŢISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.200 g unt. 1 legătură de frunze fragede de ţ elină. busuioc şi fenicul. în afară de varzămurată care se înlocuieşte cu napi muraţ i (v. 1/2 linguriţ ă pulberede cimbru. se taie fideluţ ă.160 331 .1152. varza se stoarce bine în mâini (nu sespală şi nici nu se ţ ine în apă). Se aşează pe farfurie. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. se tasează şi se decorează cu felioare de gogoşari şi verdeţ uri desezon. verdeaţ a tăiată mărunt. Patisonul se mărunţ eşte odată cu ceapa şi morcovul. folosind aceleaşi ingrediente. se amestecă cu cele 3 produse fin mărunţ iteadăugând pulberile. cremogenul (v. 1958) daţ i pe răzătoare. 2019). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2071). 1gogoşar. untul frecat spumă şi tărâţ e (câtcuprinde).

1158. ceapa şi usturoiul. Se presară verdeaţ ă tăiată măruntşi petalele de nalbă tăiate fideluţ ă.2 .Deasupra se toarnă smântâna bine amestecată cu făina de ovăz. 300 ml suc de morcovi.1154. 150 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. până se obţ ine nuanţ a dorită de roşuintens. 2018). 2076). Peste sos se presară verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă (pusepe margine. 2070). muştarul şi suculde cătină. ca la maioneză). 2063). 2072). 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. pulberile şi tărâţ a. până se obţ inenuanţ a dorită de roz 332 . untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).1156. PASTĂ DE PATISON CU AROMĂ DE USTUROIIngrediente: 300 g patison. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 2019).3 linguri pastă de roşii crude (v. 1 ceapă mare de apă. 2074). 2070). se amestecă cu pasta de roşii.5 bulbili (căţ ei de usturoi). PATISON CU SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 300 g patison. 1 legătură verdeaţ ă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. 1 ceaşcă desmântână. se amestecă cu ceapa tăiată mărunt. în afară de usturoicare se înlocuieşte cu 1 . folosind aceleaşi ingrediente.Pasta obţ inută se aşează pe farfurie. tărâţ e. petale roşii de trandafir recoltate de la 4 5 flori. în formă de mici moviliţ e). 1 ceapă mare de apă. 2092). 1 lingură muştar.bine mărunţ ite. 4 . 2 linguri făină de ovăz (v. mestecând mereu. 200 g unt. Patisonul. 2070). PATISON CU SOS GALBENIngrediente: 350 g patison. folosind aceleaşi ingrediente. adăugând în plus 1.2 linguri pulbere de măceşe (v. 2078) sau de căline (v. uniform. se tasează frumos şi se presară cu verdeţ uri de sezon tăiatemărunt. în strat subţ ire. 1ceapă mare de apă. PASTĂ DE PATISON CU AROMĂ DE HREANSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e deardei gras (v. pulberile. pulberile şise aşează în platou (în strat subţ ire uniform) peste care se toarnă sosul galben preparat din:cremogenul înmuiat cu sos de morcovi şi uleiul (puţ in câte puţ in. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1lingură tărâţ e. 2071). PATISON CU SOS ROŞUSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. PATISON CU SOS ROZ BOMBONSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 1 legătură de mărar cu tarhon. se pune în platou. 1 lingură suc de cătină (v.2 linguri de hrean ras pe răzătoarea de sticlă.1153. 2074). adăugând în plus 1.1155. 5 linguri cremogen (v. 1 legătură de verdeţ uri. 1 mână de flori roşii sau roz de flori de nalbă. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.1157. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2linguri de tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. Patisonul se dă pe răzătoare.2 linguri suc de sfeclă roşie (care se picură puţ in câte puţ in. Patisonul (dat pe răzătoare) seamestecă cu ceapa tăiată mărunt.

250 ml suc de morcovi. PATISON CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. în afară degălbenuşurile de ouă de găină care se înlocuiesc cu 15 333 . 2071).1159. cremogen.1160. 150 mlulei. folosind aceleaşi ingrediente. Peste acest amestec se toarnăsosul preparat din gălbenuşuri. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 3 gălbenuşuri de ouă de găină. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. întins. 5 linguri cremogen. 2 . se pune în platou. PATISON CU SOS DE GĂLBENUŞIngrediente: 350 g patison ras.bombon).pulberile şi tărâţ a. 1 fir de praz. cala maioneză). Deasupra se presară verdeţ uri tăiate mărunt. 1 legătură de salvie cupătrunjel. înmuiat cu suc de morcovi şi ulei (pus puţ in câte puţ in. în strat subţ ire uniform.3 linguri tărâţ e. 2070). Patisonul ras se amestecă cu prazul tăiat fideluţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge.

2041). CIORBĂ DE PATISON CU FLORI DE TRIFOI ROŞUIngrediente: 250 g patison. 2070). 200 g flori de trifoi roşu. 1 felie de ţ elină. uleiul şi prazul tăiat fideluţ ă. muştarul şi spanacul care a fost bine mărunţ it la mixer. 250 g sfeclă roşie. 1 fir de praz sau 1 ceapă de apă. 1 felie de ţ elină. de măcriş. 1 morcov.gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1 l macerat de urzici. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.ţ elina şi sfecla rase. CIORBĂ DE PATISON CU SFECLĂ ROŞIEIngrediente: 250 g patison. verdeaţ a. mure.Maceratul de urzici (v. cu frunze de ştevie. se adaugă patisonul. 2 linguri tărâţ e. 1 ceapă mare de apă. uleiul (puţ in câte puţ in. 1 . Patisonul ras se amestecă cu ceapatăiată mărunt. întins în strat subţ ire. 1 felie deţ elină. 500 ml suc de corcoduşe (2085). tărâţ a şi se aşează în platou. 1 legătură de hasmaţ uchi.2 linguri pastă de roşii crude (v. 5 linguri cremogen (v. pulberile. 75 ml ulei. 1 mână de flori albe de urzică moartă. 1 ceapă mare de apă. 2063). 200 ml macerat de tărâţ e (v. în afară de florile detrifoi roşu care se înlocuiesc cu urzici. 2072).1164. CIORBĂ DE PATISON CU CRUPE DE GERMENI DE SOIAIngrediente: 250 g patison. 500 ml zeamă de varză murată (moare). 7). 150 ml ulei.1165. pulberile. CIORBĂ DE PATISON CU URZICISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 1 ardei gras.3 roşii. folosind aceleaşi ingrediente. 2050) şi sucul de corcoduşe se pun în castron. de zmeură. La fel se poate prepara o ciorbă gustoasă cu patison şi lobodăroşie sau albă. 1 l macerat de tărâţ e (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se adaugă patisonul. Deasupra setoarnă sosul preparat din cremogen înmuiat cu macerat de tărâţ e.2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1161. 2019). 2070). pasta de roşii. 75 ml ulei. 1 legătură leuşteancu pătrunjel.uleiul. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. uniform. 2072). 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de gogoşari (v.2074). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. PATISON CU SOS VERDEIngrediente: 350 g patison ras. 2 .ardeiul şi roşiile tăiate mărunt. 2legături de verdeţ uri. se adaugă patisonul şi ţ elina date pe răzătoare. 1. morcovul şi ţ elina rase. 2041). germenii de soia mărunţ iţ i 334 . ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. 1 lingură demuştar.1162. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. soia (cu condiţ ia să fiefoarte fragede şi crescute în bătaia soarelui). ceapa şi hasmaţ uchi tăiate mărunt. de sfeclă.1163. Maceratul cu zeama de varză sepune în castron. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 100 g soia germinată. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.5 l maceratde mere pădureţ e. 1 ceapă de apă. Deasupra sepresară florile albe de urzică moartă. florile de trifoi tăiate fideluţ ă (recoltate când sunt 75 % înflorite) şi pulberile. 250 g spanac sau muguri fragezi de161 lucernă. 75ml ulei. ca lamaioneză).Se pune maceratul în castron. ceapa.

1 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1 fir de praz. 75 ml ulei. ardeiul. 50 ml ulei.Maceratul şi sucul se pun în castron. 4 5linguri tărâţ e. 1666). prazul şi varzatăiate fideluţ ă. SUPĂ .(v. 1/2 linguriţ ă pulberede plante aromatice şi condimentare (v. 1 ceapă. pulberile şi uleiul. 1 pătrunjel.Sucul se pune în castron. 2 foi de varză. CIORBĂ DE PATISON CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 250 g patison. roşiile şi verdeaţ a tăiate mărunt. 1 legătură deleuştean. 1 l macerat detărâţ e (v. 1 felie de ţ elină. 1 ardei gras. 1. 4 mere.1166. 335 . 2041).CREMĂ DE PATISON CU MEREIngrediente: 300 g patison. 1 felie de ţ elină.5 l suc de roşii (v. 500 ml suc de aguridă (v. 1 morcov. 1 legătură de verdeţ uri. 2026) şi uleiul. 2070). 2094). se adaugă patisonul şi rădăcinoasele rase.1167. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2070). 3 roşii.

ţ elina.1170. 2070).se adaugă patisonul. tărâţ a. pulberile şi uleiul. adăugând înplus 1 .Se presară o mână de tărâţ e pe o foaie de plastic şi se împarte compoziţ ia cu lingura încantităţ i egale. 1 lingură pulbere de măceşe (v. iar deasupra verdeaţ atăiată mărunt. se adaugă patisonul. tăiată fideluţ ă. 4 -5 linguri tărâţ e. merele. 2 linguri de cremogen (v. pulberile. cremogenul şi tărâţ e (cât cuprinde). 1 ceaşcă de smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă degăină. 1 lingură ulei. tărâţ a. 1. 2070). Patisonul dat perăzătoare se amestecă cu ceapa tăiată mărunt. 336 . tărâţ e. 4 .1174. 1.5 l macerat de nalbă.1168. 2019). SUPĂ . 1 căpăţ ână de salată verde. Maceratul se pune încastron. SUPĂ CREMĂ CU PATISON ŞI CARTOFIIngrediente: 350 g patison. folosind aceleaşi ingrediente. 1legătură de verdeţ uri. 1 morcov. folosind aceleaşi ingrediente.1171. 1 legătură de verdeţ uri. SUPĂ . 1 fir de praz. 1 felie de ţ elină. pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2063).5 bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. 4 . se adaugă patisonul. în afară de merecare se înlocuiesc cu conopidă fin mărunţ ită. pasta de roşii şi smântâna (sau gălbenuşurile). 1 legătură de salvie cu busuioc.CREMĂ DE PATISON CU GULIOAREIngrediente: 300 g patison. în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.5 frunze de varză murată.5 lmacerat de măceşe (v. 50 ml ulei.CREMĂ CU PATISON ŞI CONOPIDĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă. 2 .CREMĂ CU AROMĂ DE HREANSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1170).CREMĂ CU PATISON ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă.5 linguri tărâţ e. 1 ceapă de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. iar deasupra verdeaţ ă tăiată mărunt. 200 g unt. gulioarele. ţ elina şi ceapa bine mărunţ ite (manualsau mecanic). 2076).3 linguri pastă de roşii crude (v. 7). adăugând înplus 4 .2 linguri de hrean ras pe răzătoarea de sticlă. 250 g gulioare. SUPĂ . varza bine stoarsă de zeamă (nu se spală şi nu seţ ine în apă). 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. untul frecat spumă. Maceratul se pune încastron.1169. 2 -162 3 roşii. folosind aceleaşi ingrediente. SUPĂ . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. prazul. SUPĂ .CREMĂ CU AROMĂ DE USTUROISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1170). tărâţ a. CHIFTELE DE PATISON PE SALATĂ VERDEIngrediente: 250 g patison ras. 2047). 2078) sau decăline (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. pulberile şi uleiul iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt.1173. 2070). folosind aceleaşi ingrediente. cartofii. 1 ardei gras. roşiile şi ardeiul bine mărunţ ite (manual saumecanic). ceapa şi morcovii bine mărunţ ite (manual saumecanic).1172. 1 felie de ţ elină. 250 g cartofi. 1 ceapă de apă.

Se stropesc cu puţ in ulei şi se presară cu verdeţ uri tăiate mărunt.1176. tăiate mărunt. pus în prealabilîn platou. se stropesc cu ulei iar deasupra se 337 . de asemenea pulberea de măceşe se înlocuieşte cu făină de orez (v. care se aşează pe un strat de salată verde.1175. Chiftelele se aşează pe un postament de petale roşii de trandafir.2017). CHIFTELE DE PATISON PE PETALE DE GĂLBENELEPe un platou se pune un strat de petale de gălbenele peste care se aşează chiftelele preparateca la 1174.se formează chifteluţ ele. se stropesc cu puţ in ulei iardeasupra se presară mărar şi pătrunjel. în afară de varzamurată care se înlocuieşte cu varza albă tăiată fideluţ ă şi frecată în mâini până se înmoaie bine (fărăsă i se storcă sucul din ea). folosind aceleaşi ingrediente. CHIFTELE DE PATISON CU PETALE DE TRANDAFIRISe prepară chiftelele ca la reţ eta precedentă.

presară hasmaţ uchi tăiat mărunt.1177. RULADĂ DE PATISON CU VARZĂ ROŞIEIngrediente: 400 g patison, 1 ceapă mare de apă, 4 - 5 frunze de varză albă, 400 g unt, 1/2varză roşie, 1 felie de ţ elină, 1 linguriţ ă pulbere de ardei gras (v. 2074), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge,1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1 legătură de cimbru cubusuioc, 3 linguri pastă de roşii crude (v. 2063), cremogen (v. 2019), tărâţ e.Patisonul ras se amestecă cu ceapa tăiată mărunt, varza tăiată fideluţ ă (frecată bine în mâinipână se înmoaie, fără a se stoarce de zeamă), 200 g unt frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde).Pe o foaie de plastic se presară o mână de cremogen, se întinde compoziţ ia cu podul palmei, înformă dreptunghiulară groasă de 1 cm. Peste ea se aşează compoziţ ia a doua, care se prepară din:varză roşie tăiată fideluţ ă (frecată în mâini până se înmoaie bine, fără a se stoarce de sucul ei)163 amestecată cu ţ elina rasă, pulberile, pasta de roşii, tărâţ e (cât cuprinde), verdeţ urile tăiate mărunt şiuntul frecat spumă.Se rulează strâns cu ajutorul foii de polietilenă pe care o întoarcem (după fiecare răsucire aruladei) către noi, ca să nu se prindă în compoziţ ie.Tot cu ajutorul acesteia aşezăm rulada pe un fund dreptunghiular sau pe un platou şi o dăm larece 2 - 3 ore, ca să se întărească untul. Se serveşte tăiată felii mai groase, alături cu salată verde.Această cantitate ajunge pentru 12 - 14 persoane.1178. RULADĂ DE PATISON CU MUGURI DE LUCERNĂSe prepară prima foaie întocmai ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente;compoziţ ia a doua este înlocuită cu muguri de lucernă tăiaţ i fideluţ ă amestecaţ i cu 1 legătură defrunze fragede de ţ elină şi tarhon, 2 - 3 linguri pastă de roşii (v. 2063), 2 - 3 linguri de smântână, 200g unt frecat spumă, 2 - 3 linguri cremogen (v. 2019), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge şi tărâţ e (cât cuprinde).1179. RULADĂ DE PATISON CU SPANACSe prepară întocmai ca la reţ etele precedente, folosind aceleaşi ingrediente, în afară delucernă care se înlocuieşte cu spanac tăiat fideluţ ă.De asemeni, spanacul poate fi înlocuit cu urzici, frunze de tătăneasă, ştevie, măcriş, frunze desoia, lobodă, frunze de fasole ş.a.(cu condiţ ia să fie foarte fragede şi crescute la soare).... ParaPara conţ ine: apă, zahăr (mai ales levuloză), alţ i hidraţ i de Carbon, acizi, albumine, celuloză,cenuşi, pectină, tanin, grăsime, vitaminele (A, B1, B2, PP, C), Fosfor, Sodiu, Calciu, Magneziu, Sulf,Potasiu, Clor, Zinc, Cupru, Fier, Mangan, Iod, Arsenic.Este indicată în: reumatism, gută, artritism, astenie, surmenaj, sarcină, anemie, tuberculoză,diaree. Este permisă diabeticilor graţ ie levulozei pe care o conţ ine.Se consumă: fructul (1 - 1.5 kg pe zi înainte de mese) şi sucul (2 - 3 pahare pe zi, înainte demese).Sucul din pere uscate este o băutură răcoritoare,diuretică şi energetică.

338

Calorii: 60 / 100 g.1180. CREMĂ DE PERE CU CREMOGENIngrediente: 600 g pere dulci, 5 linguri de cremogen, 1/2 ceaşcă suc de morcov (v. 2081),puţ ină miere (după gust), 1 lingură făină de hrişcă (v. 2018), 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v.2014), coaja rasă de la 1/2 lămâie, 1 lingură seminţ e de anason.Perele mărunţ ite (cu tot cu coajă) se amestecă cu cremogenul, tărâţ a, mierea, tinctura, coajade lămâie, făina de hrişcă şi sucul de morcovi. Se pune în cupe sau în farfurioare de compot iardeasupra se presară seminţ ele de anason.1181. CREMĂ DE PERE CU TĂRÂŢESe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, înlocuind 3 linguride cremogen cu 3 linguri de tărâţ e. Deasupra se pun câteva bobiţ e de coacăze negre sau vişineconservate în miere (v. 406).1182. CREMĂ DE PERE CU NUCISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1180),

339

folosind aceleaşi ingrediente, în afară decremogen care se înlocuieşte cu 4 linguri de nuci măcinate, 3 linguri de tărâţ e şi 1 vârf de cuţ itpulbere fină de scorţ işoară.1183. CREMĂ DE PERE CU FRIŞCĂSe prepară crema de pere cu nuci întocmai ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşiingrediente, iar deasupra (în cupe) se pun în fiecare câte 2 linguri de frişcă (fără zahăr), peste carese presară câteva petale roşii de trandafir, tăiate fideluţ ă.1184. CREMĂ DE PERE CU ALBUŞ SPUMĂSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1181), folosind aceleaşi ingrediente; deasupra, în164 fiecare cupă, se pune câte puţ in albuş bătut spumă tare (fără zahăr). Peste el se pun flori albastre decicoare sau flori galbene de păpădie.1185. CREMĂ DE PERE CU PULBERE DE CĂLINESe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1180), folosind aceleaşi ingrediente, adăugând înplus 1 - 2 linguri pulbere de căline (v. 2076) sau de scoruşe (v. 2077) care-i dau culoarea de roşuintens. Deasupra se presară câteva flori albe de urzică moartă sau câteva petale de trandafir (albesau crem), tăiate fideluţ ă.... PăpădieSe întâlneşte peste tot, în flora spontană dinEuropa, India, China Japonia, America, Africa de Nord, Iran.De la păpădie se folosesc: rădăcinile, frunzele, bobocii şi florile.Conţ ine: clorofilă, terasacină,acid hidroxicinamic, levuloză, manitol, colină, steroli, un uleiesenţ ial, caroten, acid folic, acizi graşi, alcaloizi, un pigment, Fosfor, Siliciu, Sulf, Mangan, diastaze.Este indicată la angiocolită, congestia ficatului, insuficienţ ă hepatică, icter, litiază biliară şirenală, hipercolesterolemie, ateromatoză, dermatozele hepatice, pecingini, eczemă, acnee,furunculoză, reumatism, gută, calcul, azotemie, oligurii, insuficienţ e renale, constipaţ ii, fermentaţ iiintestinale (intercolită), tulburări circulatorii (cianoză, varice), hemoroizi, anemie, astenie, scorbut,pioree, obezitate, celulită, pletoră.O cură de salată din planta întreagă (rădăcină, frunze, boboci, flori) în fiecare primăvară, pe odurată de 5 - 6 săptămâni este foarte bine venită.1186. SUC DE PĂPĂDIEEste unul din cele mai preţ ioase tonice. Folosit în combaterea hiperacidităţ ii, ajută la reglareaalcalinităţ ii organismului. Este, în acelaşi timp, deosebit de bogat în Potasiu, Calciu şi Sodiu şi estecel mai bogat în Magneziu şi Fier. Magneziul este un element esenţ ial pentru soliditatea sistemuluiosos şi previne fragilitatea vaselor.O cantitate corespunzătoare de Magneziu şi Calciu organic vitalizat în hrană, în timpul sarcinii,previne pierderea sau deteriorarea dinţ ilor mamei şi dă tărie oaselor copilului. Magneziul încombinaţ ie potrivită cu Calciul, Fierul şi Sulful este esenţ ial pentru sânge, consistent constituent alţ esuturilor plămânilor şi sistemului osos.Toate preparatele cu Magneziu, produse sub formă de praf sau altfel, pot da unele rezultatebune imediate. Sucul crud din păpădie, obţ inut din frunze şi rădăcini, combinat cu suc din frunze degulie, ajută la vindecarea bolilor

340

de oase şi coloanei vertebrale, dă tărie dinţ ilor şi previne cariiledentare.1187. PASTĂ DE RĂDĂCINI DE PĂPĂDIE CU CEAPĂRădăcina de păpădie se recoltează primăvara înainte de înflorire, când conţ ine cea mai marecantitate de latex. Se pot recolta apoi rădăcinile începând din luna iulie până toamna târziu. Înperioada iulie - august au cantitatea cea mai ridicată de principiu amar (taraxacina), atingândmaximum în luna noiembrie. Recoltate primăvara conţ in mai multă colină şi latex.Ingrediente: 350 g rădăcini de păpădie (cu tot cu frunză), 1 felie de ţ elină, 1 ceapă mare deapă, 200 g unt, 1 lingură cremogen (v. 2019), tărâţ e, 1 legătură de leuştean cu pătrunjel, 2 linguripastă de roşii crude (v. 2063), 10 măsline negre desărate (v. 1988), 1 linguriţ ă pulbere din

341

seminţ ede ardei gras (v. 2074), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070). Rădăcinile scoase din pământ se folosesc imediat. Se spală bine (separatrădăcina de frunze), se curăţ ă uşor pe partea închisă la culoare şi se spală din nou; la fel, frunzele (înmai multe ape), se mărunţ esc fin odată cu ceapa şi ţ elina (manual sau mecanic), se amestecă cucremogenul, pasta de roşii, pulberile, verdeaţ a tăiată mărunt, untul frecat spumă şi tărâţ e (câtcuprinde). Pasta obţ inută se pune pe farfurie, se tasează cu lama cuţ itului (puţ in umezită în apă) şise decorează cu jumătăţ i de măsline şi verdeţ uri de sezon.1188. PASTĂ DE RĂDĂCINI DE PĂPĂDIE CU PRAZSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de ceapăcare se înlocuieşte cu 1 fir mare de praz.1189. PASTĂ DE RĂDĂCINI DE PĂPĂDIE CU RIDICHI165 Se prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1187), folosind aceleaşi ingrediente, în afară deţ elină care se înlocuieşte cu 1 felie de ridiche neagră fin mărunţ ită.1190. PASTĂ CU FRUNZE DE PĂPĂDIE ŞI CRESONIngrediente: 250 g frunze de păpădie, 150 g creson de fântână, 200 g unt, 1 legătură deleuştean cu frunze fragede de ţ elină, 1 ceapă mare de apă, 2 linguri de cremogen, tărâţ e, 3 linguripastă de roşii crude (v. 2063), 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1/2 linguriţ ăpulbere de alge, 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070). Frunzele depăpădie, cresonul şi ceapa se mărunţ esc fin (manual sau mecanic), se amestecă cu pasta de roşii,cremogenul, pulberile, verdeaţ a tăiată mărunt, untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). Seaşează pe farfurie şi se ornează după fantezia gospodinei.1191. PASTĂ CU FRUNZE DE PĂPĂDIE ŞI URZICISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de cresoncare se înlocuieşte cu urzici. Pot fi înlocuite cu muguri fragezi de lucernă sau de trifoi, de ştevie, detei, ulm, fag, cu condiţ ia să fie foarte fragede.1192. PASTĂ CU FRUNZE DE PĂPĂDIE ŞI FRUNZE DE SOIASe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1190), folosind aceleaşi ingrediente, în afară decreson care se înlocuieşte cu frunze de soia (recoltate înainte şi în timpul înfloririi plantei) măruţ itefin, odată cu frunzele de păpădie.1193. PASTĂ DE PĂPĂDIE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1190), folosind aceleaşi ingrediente, adăugând înplus 4 - 5 bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i.1194. PASTĂ DE PĂPĂDIE CU AROMĂ DE HREANSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1191), folosind aceleaşi ingrediente, adăugând înplus 1 - 2 linguri de hrean ras pe răzătoarea de sticlă împreună cu 1 felioară de sfeclă roşie.1195. RĂDĂCINI DE PĂPĂDIE CU SOS GALBENIngrediente: 350 g rădăcini de păpădie, 1 ceapă mare de apă, 1 felie de ţ elină, 250 ml suc

342

demorcovi (v. 2089), 150 ml ulei, 5 linguri de cremogen (v. 2019), 1 lingură muştar, 1 lingură suc decătină (v. 2092), 1 legătură frunze fragede de ţ elină cu frunze fragede de ridichi, 1 linguriţ ă pulberedin seminţ e de roşii (v. 2071), câteva petale roşii de trandafiri, 2 linguri de tărâţ e, 2 linguri pastă deroşii crude (v. 2063), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070).Rădăcinile de păpădie (bine spălate) rase uşor de coajă, ceapa, ţ elina, se dau pe răzătoare, seamestecă cu verdeaţ a tăiată mărunt, pulberile, pasta de roşii şi tărâţ a; se pune în platou în stratsubţ ire uniform. Peste acest amestec se toarnă sosul preparat din cremogen înmuiat cu suc demorcovi adăugând muştarul, sucul de cătină şi uleiul (puţ in câte puţ in, ca la maioneză). Deasupra sepresară puţ ină

343

verdeaţ ă de sezon, tăiată mărunt şi câteva petale roşii de trandafir, tăiate fideluţ ă.1196. RĂDĂCINI DE PĂPĂDIE CU VARZĂ ŞI SOS GALBENSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, înlocuind cele 350 gpăpădie cu 250 g varza murată (care se scurge de zeamă, nu se spală şi nu se ţ ine în apă) tăiatăfideluţ ă.1197. RĂDĂCINĂ DE PĂPĂDIE CU NAPI MURAŢISe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de varzamurată care se înlocuieşte cu napi muraţ i (v. 1958) daţ i pe răzătoare.1198. FRUNZE DE PĂPĂDIE CU SOS GALBENSe prepară întocmai ca la reţ eta precedentă (1195), folosind aceleaşi ingrediente, în afară derădăcina de păpădie care se înlocuieşte cu frunze de păpădie tăiate fideluţ ă iar pe margineaplatoului se decorează cu frunze de salată verde.1199. BOBOCI DE PĂPĂDIE CU SOS ROŞUSe prepară sosul galben întocmai ca la reţ eta precedentă (1195), folosind aceleaşi ingrediente,166 adăugând în final 1 - 2 linguri pulbere de măceşe (v. 2078) sau de căline (v. 2076), până se obţ ine onuanţ ă frumoasă de roşu intens. Deasupra lui, în platou, se pun 250 g boboci de păpădie, iar pemargini se decorează cu verdeaţ ă de sezon tăiată mărunt şi amestecată cu petale (albe sau crem)de trandafir, tăiate fideluţ ă.1200. FLORI DE PĂPĂDIE CU SOS ALBIngrediente: 300 g flori de păpădie, 450 g smântână, 2 linguri făină de orez, 1 căpăţ ână desalată verde, câteva petale roşii de trandafir, 1 lingură de cremogen (v. 2019). Smântâna seamestecă cu cremogenul şi făina de orez, se toarnă în platou. Peste el se aşează florile de păpădie înformă de cerculeţ e. Pe margini se decorează cu foi de salată verde şi petale roşii de trandafir.1201. FLORI DE PĂPĂDIE PE SOS VERDESe prepară sosul ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente; la urmă se coloreazăîntr-o nuanţ ă frumoasă de verde, cu 2 - 3 linguri pireu, obţ inut din spanac crud, măcriş, urzici,muguri fragezi de lucernă sau frunze de tei. Peste sos se aşează flori de păpdie în diferite forme,după fantezia şi priceperea gospodinei. Pe margini, se decorează cu felioare de gogoşari sau de roşii.1202. SOS DE ROŞII CU RĂDĂCINI DE PĂPĂDIEIngrediente: 200 g pastă de roşii crude (v. 2063), 350 g rădăcini de păpădie, 4 linguri decremogen (v. 2019), 2 linguri de tărâţ e, 1 pahar macerat de tărâţ e, 150 ml ulei, 1 legătură deverdeţ uri, 1 fir de praz, 1 felie de ţ elină, 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. 2074), 1/2linguriţ ă pulbere de alge, 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070).Rădăcina de păpădie şi ţ elina (rase de coajă) se dau pe răzătoare, se amestecă cu prazul tăiatfideluţ ă, tărâţ a şi pulberile; se aşează în platou, în strat subţ ire, uniform. Peste această compoziţ iese toarnă sosul preparat din cremogen înmuiat cu macerat de tărâţ e (v. 2041), pastă de

344

roşii şi uleiul(adăugat puţ in câte puţ in, ca la maioneză). Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.1203. SOS DE GĂLBENUŞ CU RĂDĂCINI DE PĂPĂDIEIngrediente: 3 gălbenuşuri de ouă de găină sau 350 g smântână, 300 g rădăcini de păpădie, 50g rădăcină de leuştean, 1 ceapă roşie, 1 păstârnac, 2 linguri făină de orez, 2 linguri tărâţ e, 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1/2linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. 2074), 1 legătură mărar cu pătrunjel, câteva petaleroşii de flori de nalbă de grădină.Rădăcinile de păpădie, de leuştean şi păstârnacul se taie felii cât mai subţ iri sau se dau perăzătoare, se amestecă cu ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt, tărâţ a şi pulberile; se aşează în stratsubţ ire, uniform, în platou, iar deasupra se toarnă sosul din smântână (sau gălbenuşuri) bineamestecată cu făina de orez. Se presară cu

345

puţ ină verdeaţ ă de sezon (tăiată mărunt) şi flori de nalbătăiate fideluţ ă.1204. PĂPĂDIE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de cele 3gălbenuşuri de ouă de găină (sau smântână) care se înlocuiesc cu 15 gălbenuşuri de ouă deprepeliţ ă (v. 7).1205. RĂDĂCINI DE PĂPĂDIE CU SOS DE TĂRÂŢESe prepară păpădia cu toate celelalte ingrediente ca la 1203, se aşează în platou (în stratuniform), iar peste ea se toarnă sosul preparat din: 300 g iaurt, 150 g smântână, 1 lingură decremogen (v. 2019) şi tărâţ e (cât cuprinde), până se obţ ine un sos potrivit de îngroşat. Deasupra sepresară 1 legătură de mărar şi cu frunze fragede de ţ elină (tăiate mărunt).1206. INIMĂ DE PĂPĂDIE CU SOS DE CĂLINEIngrediente: 250 - 300 g inimi de păpădie, 150 ml suc de mere, 150 ml suc de ţ elină (v. 2086),150 ml ulei, 1 lingură pulbere de căline (v. 2076), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras(v. 2074), 5 linguri de cremogen (v. 2019), 1 legătură mărar cu hasmaţ uchi, 1 căpăţ ână de salată.Se prepară mai întâi sosul din cremogen înmuiat cu suc de ţ elină şi îndoit cu suc de mere (v.2012); se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in, ca la maioneză) şi pulberile, apoi se toarnă în platou.Deasupra se înfig (cât mai estetic) inimile de păpădii, care se pregătesc astfel: se scot rădăcinile de167 păpădie, se spală bine, se rade uşor coaja închisă la culoare şi se taie numai 1 cm sub rozeta dinfrunze lăsând tot atât din codiţ a frunzelor (rădăcinile rămase, ca şi frunzele, se folosesc la altepreparate culinare, la rece). Se spală din nou ca să nu rămână urme de nisip printre codiţ elefrunzelor, se lasă să se scurgă de apă (puse în strat subţ ire, pe un ştergar curat de bucătărie), se iauna câte una şi se aşează pe sos, în diferite forme.În mijlocul inimii se poate fixa câte un boboc de păpădie, flori de gălbenele, flori albastre decicoare sau câte trei floricele de tătăneasă la un loc.1207. INIMĂ DE PĂPĂDIE PE SOS DE MĂCEŞESe prepară ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de pulberea decăline care se înlocuieşte cu pulbere de măceşe (v. 2078) sau de scoruşe (v. 2077).1208. INIMĂ DE PĂPĂDIE CU SOS VERDEIngrediente: 300 g inimi de păpădie, 350 g smântână, 2 linguri făină de orez (v. 2017), 1/2ceşcuţ ă suc de orz verde (v. 2079) sau 2 - 3 linguri pireu de spanac crud (care se poate înlocui cufrunze de măcriş, de soia, de tătăneasă ş.a.), câteva petale roşii de trandafir. Se prepară sosul dinsmântână amestecată cu cremogen, făină de orez şi sucul de orz. Se toarnă în platou (sosul trebuiesă fie mai îngroşat, ca să se poată fixa inimile de păpădie), se înfig inimile cât mai estetic, în diferiteforme geometrice.1209. INIMĂ DE PĂPĂDIE PE SOS DE TĂRÂŢESe prepară sosul de tărâţ e ca

346

la reţ eta precedentă (1205), folosind aceleaşi ingrediente, setoarnă în platou, iar deasupra lui se înfig 250 - 300 g inimi de păpădie preparate ca la 1206.1210. CIORBĂ DE PĂPĂDIE CU SMÂNTÂNĂ (I)Ingrediente: 300 g rădăcini de păpădie, 1 ceapă, 1 morcov, 1 pătrunjel, 1 felie de ţ elină, 1 feliede sfeclă roşie, 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ăpulbere de alge, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1 legătură de leuştean cupătrunjel, 1 l macerat de urzici, 1.5 l macerat de varză murată, 1 ceaşcă de smântână.Se pune maceratul şi zeama de varză în castron, se adaugă rădăcinoasele date pe răzătoare,ceapa tăiată mărunt odată cu verdeaţ a, pulberile şi smântâna.1211. CIORBĂ DE PĂPĂDIE CU SMÂNTÂNĂ (II)Se prepară ciorba ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi

347

ingrediente, în afară de ceapă carese înlocuieşte cu praz tăiat fideluţ ă iar smântâna se înlocuieşte cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină.1212. CIORBĂ DE PĂPĂDIE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă (1210), folosind aceleaşi ingrediente, înlocuindsmântâna cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 7).1213. CIORBĂ DE PĂPĂDIE CU NAPIIngrediente: 200 g rădăcini de păpădie, 150 g napi, 1 ceapă, 1 morcov, 1 felie de ţ elină, 2linguri pastă de roşii crude (v. 2063), 75 ml ulei, 1 legătură de leuştean cu mărar, 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2 linguriţ ă pulbere de alge, 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072), 1 l macerat de tărâţ e, 500 ml zeamă de gogonele murate.Se pune în castron maceratul şi moarea, se adaugă rădăcinoasele şi napii date pe răzătoare,pasta de roşii crude, uleiul, ceapa, verdeaţ a tăiată mărunt şi pulberile.1214. CIORBĂ DE PĂPĂDIE CU URZICISe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de napi carese înlocuiesc cu urzici.Acestea (la nevoie) pot fi înlocuite cu frunze de bob, de hasmaţ uchi şi tătăneasă sau mugurifragezi de lucernă, de trifoi, frunze de tei, ulm, fag ş.a.( cu condiţ ia să fie foarte fragede şi crescuteîn soare).1215. CIORBĂ DE PĂPĂDIE CU RIDICHI NEGRESe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă (1213), folosind aceleaşi ingrediente, în afară denapi care se înlocuiesc cu ridichi negre date pe răzătoare.168 1216. CIORBĂ DE PĂPĂDIE CU HRIBI MĂRUNŢIŢISe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă (1213), folosind aceleaşi ingrediente, în afară denapi care se înlocuiesc cu 3 linguri de hribi mărunţ iţ i (puşi în prealabil la muiat, cu puţ ină apă 3ore). Se adaugă şi apa în care au fost înmuiaţ i.1217. CIORBĂ CU FRUNZE DE PĂPĂDIE ŞI SPANACIngrediente: 250 g frunze de păpădie, 150 g spanac, 75 ml ulei, 1 ceapă, 1 morcov, 1 felie deţ elină, 1 păstârnac, 2 gălbenuşuri de ouă de găină, 1 legătură de leuştean cu hasmaţ uchi, 2 linguripastă de roşii (v. 2063), 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070), 1/2linguriţ ă pulbere de alge, 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. 2074), 1 l macerat de vâscde măr, 500 ml moare (zeamă de castraveţ i muraţ i).Se pune în castron maceratul şi moarea, se adaugă frunzele de păpădie, de spanac, tăiatefideluţ ă, ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt, pasta de roşii, pulberile, rădăcinoasele date pe răzătoareşi uleiul bine amestecat (ca la maioneză) cu gălbenuşurile.1218. CIORBĂ CU FRUNZE DE PĂPĂDIE ŞI FRUNZE DE BOBSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă, folosind aceleaşi ingrediente, în afară de spanaccare se înlocuieşte cu frunze de bob tăiate fideluţ ă. Se pot folosi şi muguri fragezi de lucernă şi trifoi,frunze de patlagină, de podbal ş.a.1219.CIORBĂ DE FRUNZE DE PĂPĂDIE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ciorba ca la reţ eta

348

1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2070). 7). 150 g frunze fragede de tei.prazul tăiat fideluţ ă odată cu frunzele de tei. folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e deardei gras (v. 1 legătură de verdeţ uri.3 napi. se adaugă rădăcinoasele şi napii (rase pe răzătoare). 2063). 2074).1220. 1 felie deţ elină. în afară de cele2 gălbenuşuri de găină care se înlocuiesce cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 75 ml ulei. pulberile şi uleiul. 2 . CIORBĂ CU BOBOCI DE PĂPĂDIE ŞI FRUNZE DE TEIIngrediente: 200 g boboci de păpădie. 2 linguri pastă de roşii crude (v. pasta de roşii. 1 păstârnac. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Se pune maceratul şi moarea în castron. 1 l macerat de tărâţ e. 1 fir de praz.precedentă (1217). 500 ml zeamă devarză murată (moare). iar deasupra verdeaţ atăiată fin şi bobocii de păpădie (aleşi din 349 .

se adaugă frunzele de păpădie. rădăcinoaselefin mărunţ ite (manual sau mecanic). 200 g iaurt sau 3gălbenuşuri de ouă de găină. pe lângă verdeţ urile tăiatemărunt. 1 păstârnac. 2053). 2045).5 linguri făină de orez. 2 . iaurtul (sau gălbenuşurile). 2026) fin mărunţ iţ i. 4 .5 l macerat de mere169 pădureţ e (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 felie de sfeclă roşie.Se pune sucul în castron. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. făina de ovăz. folosind aceleaşi ingrediente. 1 felie de ţ elină.1225.3 linguri pastă de roşiicrude (v. se adaugă rădăcinoasele şi ceapa fin mărunţ ite (manual saumecanic).Se pune maceratul în castron. SUPĂ . pulberile şi uleiul iar deasupra hasmaţ uchi tăiat mărunt. prazul.1222. 2070). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de chimion.CREMĂ CU FRUNZE DE PĂPĂDIE ŞI PODBALIngrediente: 250 g frunze de păpădie. smântâna. 1. 4 .3 linguri făină de hrişcă (hrişca este cereala cea mai bogată înCalciu) şi 4 .CREMĂ CU RĂDĂCINI DE PĂPĂDIEIngrediente: 350 g rădăcini de păpădie.cei mai mici).1224. 1 morcov. iardeasupra verdeţ urile tăiate mărunt.cremă ca la reţ eta precedentă (1221). 1/2 linguriţ ăpulbere de alge.1/2 linguriţ ă pulbere de alge.5 linguri de germeni de soia (v. 1 ceaşcă de smântână. 150 g frunze de iarba tâlharului. 4 . SUPĂ . 1 fir de praz. 2063). 1 legătură de salvie cu tarhon. 2094). 1.CREMĂ CU FRUNZE DE PĂPĂDIEŞI PETALE DE TRANDAFIRSe prepară ca la reţ eta precedentă. tărâţ a. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. de podbal. 250 g frunze fragede de podbal. făina de orez şi 350 . 1 legătură de verdeţ uri.5 l macerat deafine (v. 2070). se adaugăflorile de păpădie. SUPĂ .CREMĂ CU PĂPĂDIE ŞI GERMENI DE SOIASe prepară supa . Se pune maceratul în castron. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 ceapă. 1 păstârnac.1226. pasta de roşii şi pulberile. fin mărunţ ite (manual saumecanic). frunzele de iarba tâlharului. 1.5linguri de tărâţ e. în afară de frunzele depodbal care se înlocuiesc cu petale roşii de trandafir. SUPĂ .1223. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1legătură de hasmaţ uchi. 2072).cremă ca la reţ eta precedentă. înlocuind 3linguri de tărâţ e cu 4 linguri de trifoi roşu (bine mărunţ it). 50 ml ulei.1221. 1 felie deţ elină. SUPĂ . 1/2linguriţ ă pulbere de alge.CREMĂ CU PĂPĂDIE ŞI GERMENI DE TRIFOISe prepară supa . iar deasupra. în afarăde tărâţ e care se înlocuiesc cu 2 . 1 morcov.CREMĂ CU FLORI DE PĂPĂDIE ŞI IAURTIngrediente: 300 g flori de păpădie.5 l suc de roşii (v. câteva petale de nalbă roşie degrădină. 2070). SUPĂ . 1 ceapă. se pun şi câteva petale roşii de trandafir (tăiate fideluţ ă). 2072). 1 păstârnac. 1 felie de ţ elină. ceapa şi rădăcinoasele.5 linguri făină de orez (ovăzuleste cereala cea mai bogată în proteine).

deasupra se presară o mână bună de petaleroşii de trandafir şi câteva frunze de măghiran sau mentă.1228.CREMĂ CU FLORI DE PĂPĂDIE ŞI FLORI DE SALCÂMSe prepară supa . folosind aceleaşi ingrediente.cremă ca la reţ eta precedentă.1229. SUPĂ . tăiate fideluţ ă. 7). CHIFTELE 351 .1227. SUPĂ . pentru un aspect cât mai îmbietor. folosind aceleaşi ingrediente. în afarăde iarba tâlharului care se înlocuieşte cu flori de salcâm. iar deasupra verdeţ urile tăiatemărunt şi petalele fideluţ ă. în afară de cele3 gălbenuşuri (sau iaurt) de ouă de găină care se înlocuiesc cu 15 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă(v.pulberile. Se pot pune şi câteva flori de păpădie întregi peste plantele tăiatemărunt.cremă ca la reţ eta precedentă (1226).CREMĂ DE PĂPĂDIE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa .

rădăcinoasele şi germenii. napi. 2072).1230. 2029) fin mărunţ iţ i. pe ofoaie de plastic.4linguri smântână sau ulei. Ambele feluri de frunze(bine spălate) se taie în fragmente mai mari. 1 lingură suc de cătină (v. 2028)Se prepară chiftelele ca la reţ eta precedentă (1229). pasta de roşii.Rădăcinile de păpădie. în afară de170 frunzele de păpdie care se înlocuiesc cu flori. 1 căpăţ ână de salată verde. SALATĂ DE FRUNZE DE PĂPĂDIE CU RIDICHIIngrediente: 250 g frunze fragede de păpădie.1233. se pun în salatieră. gulii. ca postament. sepresară cu pulberi.2070). 1 felie de ţ elină. CHIFTELE CU FLORI DE PĂPĂDIE ŞI GERMENI DE LUCERNĂSe prepară chiftelele ca la reţ eta precedentă (1229). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. untul frecat spumă şitărâţ e (cât cuprinde). 2063). SALATĂ DE PĂPĂDIE CU FLORI DE SALCÂM ALBEIngrediente: 250 g păpădie (rădăcini şi frunze în părţ i egale). tărâţ e. verdeaţ a tăiată mărunt. conopidă etc. până se obţ ine o pastă îngroşată. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. în afară degermenii de grâu care se înlocuiesc cu germeni de soia (v.Rădăcinile 352 . 200 g unt. se împarte cu lingura în părţ i egale. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 200 g grâugerminat (v. 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. ceapa. Se formează chiftelele care seaşează pe un postament din salată verde. iar deasupra se pun petale de trandafir tăiate fideluţ ă. folosind aceleaşi ingrediente. peste care se presară puţ ină verdeaţ ă de sezon tăiată mărunt.12 flori de păpădie. 2022). 2092). se mărunţ esc fin (manual saumecanic).1234. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070). CHIFTELE DE PĂPĂDIE CU GERMENI DE SOIASe prepară chiftelele ca la reţ eta precedentă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1lingură de ulei.1231. 10 . 1 mână de petale roşii de trandafir. 1 legăturăde hasmaţ uchi cu tarhon. folosind aceleaşi ingrediente.DE PĂPĂDIE CU GERMENI DE GRÂUIngrediente: 250 g rădăcini de păpădie.1232. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 ceapă. 1 morcov. se stropesc cu ulei şi suc. 150 g frunze fragede de ridichi de lună. se amestecă cu pulberile. 200 g flori albe de salcâm. peste care s-a presărat în prealabil o mână de tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente. 3 . 2026) bine mărunţ iţ i. 2 linguri pastă de roşii crude (v. în loc de salată verde. se folosescpetale de trandafir sau flori de nalbă. Din toate cele 4 reţ ete de chiftele descrise mai sus se pot preparadelicioase rulade cu diferite combinaţ ii de varză albă dulce. 2070). CHIFTELE DIN FRUNZE DE PĂPĂDIECU GERMENI DE LINTE (V. şi germenii de linte care se înlocuiesc cu germeni delucernă (v. 2 linguriulei. Se stropesc cu puţ inulei. în afară degermenii de grâu care se înlocuiesc cu germeni de linte bine mărunţ iţ i iar rădăcinile de păpădie seînlocuiesc cu frunze de păpădie tăiate fideluţ ă. ce a fost pus în prealabil pe platou.

iar deasuprase pun florile de păpădie. 100 g flori de tătăneasă. 2019). pulberile şi smântâna. 1 ceapă mare de apă. folosind aceleaşi ingrediente. frunzelese taie în fragmente mai mari. în afară de florile desalcâm care se înlocuiesc cu frunze de spanac tăiate fideluţ ă. BOBOCI ŞI FLORI)Ingrediente: 200 g boboci şi flori de păpădie. SALATĂ DE PĂPĂDIE ( FRUNZE. Frunzele 353 . iar deasupra se presară câteva petalede trandafir (roşii sau roz) tăiate fideluţ ă. 1 lingură suc de cătină diluat cu 2 linguri deapă. 250 g frunze de păpădie.(separate de rozetele de frunze.1235.1236. 75 ml ulei. se amestecă cu florile de salcâm. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. SALATĂ DE PĂPĂDIE CU SPANACSe prepară salata ca la reţ eta precedentă. 2070). curăţ ate şi bine spălate) se taie felii subţ iri.2 legături de mărar. 1 lingură de cremogen (v. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.

1240.1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v. tăiate fideluţ ă. 150 gflori albe de salcâm. până se obţ ine o compoziţ ie sufucient de îngroşată. 1 lingură de tărâţ e şi 1 vârf de cuţ it pulbere fină descorţ işoară. tărâţ e. coaja de lămâie.tăiate în fragmente mai mari. se adaugă mierea. 2078) sau de căline (v. pulberea de măceşe. 250 g flori de păpădie. puţ ină miere (după gust).1237.odată cu merele (cu tot cu coajă) şi ţ elina curăţ ată. pulberile şi sosul preparat din cremogen. înlocuind 3linguri de cremogen cu 3 linguri de nuci râşnite.Deasupra se presară florile de tătăneasă sau petale de trandafir. 2019). tinctura. 406). se amestecă cu miere (după gust). se amestecă cu mărarul şi ceapa tăiate mărunt. iar deasupra se presară flori albe de urzică moartă. 2019).1238. TORT CU PĂPĂDIE PENTRU DESERTIngrediente: 250 g rădăcini de păpădie. schimbân-du-i acestuia gustul şiculoarea. adăugând 1 lingură depulbere de măceşe (v. coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală. Cremogenul se înmoaie cusucul de morcovi. 1 şi 1/2 linguriţ ă171 tinctură de propolis (v. bobocii şi florileîntregi. care se prepară din petale de păpdie şi flori de salcâm (fin mărunţ ite). rom. 450 g unt. nuci. 4 linguri nuci râşnite. Sepune crema în cupe sau farfurioare de compot. 1 felie de ţ elină. 2014). 4 ouă de găină. 2076) în cremogen. 350 ml suc de morcov (v. folosind aceleaşi ingrediente. se tasează pe întreaga suprafaţ ă şi se îmbracă 354 . folosind aceleaşi ingrediente. 2 linguri de rom.sucul de cătină diluat şi ulei. înlocuind 3linguri de cremogen cu 3 linguri de tărâţ e.scorţ işoară.O parte se aşează pe tortieră şi se tasează. cremogen (v.peste ea se aşează o compoziţ ie de culoaredeschisă. 1/4 linguriţ ă pulbere fină de scorţ işoară. după ce au fost bine spălate) se mărunţ esc fin. 2 linguri pulbere de măceşe (v. amestecate cu 4gălbenuşuri de ouă de găină. CREMĂ LA PAHAR CU FLORI DE PĂPĂDIE (IV)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă (1237). care se împarte în două părţ i egale.puţ ină miere (după gust). până seobţ ine o compoziţ ie îngroşată. coaja de portocală şi petalele florilor de păpădie. 250 g unt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). CREMĂ LA PAHAR CU FLORI DE PĂPĂDIE (I)Ingrediente: 150 g flori de păpădie. 2linguri vişine macerate în miere (v. 200 g unt şicremogen (cât cuprinde). 3 mere. iar deasupra se aşează bobiţ e de vişine. 2081). 2015).1239. 5 linguri de cremogen (v.Rădăcinile de păpădie (curăţ ate uşor de coajă. CREMĂ LA PAHAR CU FLORI DE PĂPĂDIE (II)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă. CREMĂ LA PAHAR CU FLORI DE PĂPĂDIE (III)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă (1237). coajarasă de la 1/2 lămâie sau portocală. puţ ină miere (după gust). folosind aceleaşi ingrediente.1241. Peste aceasta se punepartea a doua din compoziţ ia închisă la culoare. tinctura. 2078) sau de scoruşe (v. 2077).

FLORI DE PĂPĂDIE CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 1 kg flori de păpădie. Se serveşte tăiat felii în formă de raze (ca orice tort).cucele 4 albuşuri (bătute spumă tare). 4 kg miere polifloră. folosind aceleaşi ingrediente.1243.1242. Peste spuma de albuş se aşează (cât mai estetic) câteva flori depăpădie şi mieji de nucă.întinse în strat subţ ire. se înfăşoară în hrâtie de culoare închisă (sau se punela întuneric) lăsându-se 6 săptămâni la macerat. 1 rămurică de busuioc. 7). ca florile să fiecuprinse de 355 . Se pun în borcan de sticlă cu rămurica debusuioc. ca să se scurgă bine de apă. TORT DE PĂPĂDIE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară tortul ca la reţ eta precedentă. se pun pe un şervet de bucătărie.3 ore. zilnic borcanul trebuie agitat.Se dă la rece 2 . în afară de cele 4 ouăde găină care se înlocuiesc cu 20 ouă de prepeliţ ă (v. se leagă borcanul.Florile proaspăt recoltate se spală la un curent de apă. se toarnă mierea.

1246. 2070). 2072). curăţ ate uşor de coaja închisă la culoare şi spălate din nou) sedau pe răzătoare şi se pun în borcan. untul frecatspumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 100 g urzici sau muguri fragezi de lucernă (mărunţ iţ iodată cu păstârnacul).172 1248. se etichetează şi se păstrează la camară.Se pune maceratul în castron.Mierea. antireumatismală şi emenagogă(reglementează fluxul menstrual). 2063).1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. florile se scot uşor şi se pun într-un borcan potrivit camărime. 250 g napi. adăugând în compoziţ ie 3 linguri pastă de roşii crude (v.miere. se amestecă cu verdeaţ a tăiată mărunt. 1 felie de ţ elină. 2070). folosind aceleaşi ingrediente. PăstârnaculEste o legumă foarte nutritivă.1245. PASTĂ DE PĂSTÂRNAC CU ROŞIISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. 1 legătură depătrunjel cu tarhon. 4 . se adaugă rădăcinoasele. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 1 morocov.. 4 -5 frunze de varză albă. adăugând înplus 3 linguri pastă de roşii crude (v.Rădăcinile (bine spălate la jet de apă. Pasta obţ inută se întinde pe turtiţ e de grâu sau se pune pe farfurie. la diferite dulciuri.CREMĂ DE PĂSTÂRNAC CU NAPIIngrediente: 200 g păstârnac. Se recomandă a fi folosită în diferite preparate culinare. 200 g unt. SUPĂ . 4 kg miere polifloră. După acest termen..5 l macerat de mere (v. deasupra se toarnă unstrat de alcol de 1 cm.5 foi de varză murată. ceapa şi tărâţ e (cât cuprinde). se toarnă în sticle de culoare închisă. bine stoarse de moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă) şi tăiatăfideluţ ă.Păstârnacul şi ceapa se mărunţ esc fin. se închid ermetic. RĂDĂCINI DE PĂPĂDIE CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 1 kg rădăcini de de păpădie. adăugând înplus 4 . ceapa şi varza bine mărunţ ite (manualsau mecanic). 356 .În continuare se procedează ca la reţ eta precedentă. 1 pătrunjel.1247. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 1. în afară de ceapă carese înlocuieşte cu praz. care s-a transformat în sirop.se tasează şi se decorează după fantezia fiecăruia. 2063).1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. PASTĂ DE PĂSTÂRNAC CU CEAPĂIngrediente: 300 g păstârnac. 2056). 1 rămurică de busuioc. cremele etc.1249. 1 mână depetale roşii de trandafir.. tărâţ e. 1 ceapă. mai alesîn supe şi ciorbe. 50 ml ulei. PASTĂ DE PĂSTÂRNAC CU VARZĂ MURATĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (1245).5 linguri tărâţ e. Trebuie consumat în termen de 12 luni. PASTĂ DE PĂSTÂRNAC CU ROŞII ŞI URZICISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (1245). diuretică.1244. Se pot servi ca dulceaţ ă sau se pot folosi la diferite dulciuri cum ar fi torturile. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. antitoxică. 1 ceapă mare de apă. 2072). 1 legătură de verdeaţ ă. Se poate folosi camedicament şi ca aliment. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.

în afară de uleicare se înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână.pulberile. 1 legătură hasmaţ uchi.calului (v. iaurt sau cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină. uleiul iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de trandafirtăiate fideluţ ă.CREMĂ DE PĂSTÂRNAC CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa .1252.1250. SUPĂ . SUPĂ . 2042). 200 g praz.1251. 7).cremă ca la reţ eta precedentă. 200 g ceapă. în afarăde ulei care se înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână (sau iaurt) sau cu 10 gălbenuşuri de ouă deprepeliţ ă (v. 1 mână de petale roşii de flori de nalbă de grădină. Se pune 357 .CREMĂ DE PĂSTÂRNAC CU SMÂNTÂNĂSe prepară supa . 1. folosind aceleaşi ingrediente.5 l maceratde coada . folosind aceleaşi ingrediente.cremă ca la reţ eta precedentă (1249).CREMĂ DE PĂSTÂRNAC CU PRAZ ŞI CEAPĂIngrediente: 450 g păstârnac. SUPĂ . tărâţ a.

Persoanele presupuse îngrăşării vor putea să profite din plin cu aceste supe foarte diuretice. folosind aceleaşi ingrediente. se tasează şi se decorează cu jumătăţ i de măsline negre desărate (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.173 1255. 2063). tărâţ e.1256. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.Este bine să fie consumată cu moderaţ ie. vitaminele(B1. conţ ine un toxic . 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari(v. PASTĂ DE VINETE CU PULBERE DE HRIBIIngrediente: 300 g vinete. 2072)..1253.Pasta obţ inută se întinde pe turtiţ e de grâu sau se pune pe farfurie. eretismcardiac. 200 g unt. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. prazul şi ceapa bine mărunţ ite (manual sau mecanic). oligurie (insuficienţ ă a secreţ iei urinei). lipide. Vinetele (ajunse la maturitate) şi ceapa. se amestecă cuverdeţ urile tăiate mărunt.verdeţ uri ş. untul frecatspumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 1/2linguriţ ă pulbere de alge.1257. cu condiţ ia să fieajunsă la maturitate. pulberile. în amestec cu alte produse.. PASTĂ DE VINETE CU PRAZIngrediente: 300 g vinete (ajunse la maturitate).1254. Calciu. Magneziu. Vinetele şi prazul. pulberile. doar 29 cal / 100 g.Fosfor. PASTĂ DE VINETE CU CEAPĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. glucide. B2.solamina. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). în afară de praz carese înlocuieşte cu ceapă mărunţ ită fin. minerale . 10 măsline negre. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. 1 ceapă mare de apă sau roşie. se tasează şi se decoreazădupă gustul şi fantezia gospodinei. Este puţ in nutritivă(în comparaţ ie cu alte legume). iardeasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt şi petalele de flori tăiate fideluţ ă. se adaugă pâstârnacul. protide. roşii.5 frunze de varză muratăbine stoarsă de moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă) tăiată 358 . Mangan. întâlnită deopotrivă în germeni şi în părţ ileverzi ale cartofului. Sodiu. bine mărunţ ite. Sulf. PP) şi provitamina A.fin mărunţ ite (manual sau mecanic) se amestecă cu verdeţ urile tăiate mărunt. 1988) şiverdeţ uri de sezon. scrofuloză. Pătlăgeaua vânătă (vânăta)Conţ ine apă. Zinc.Clor.În alimentaţ ie se consumă cu mult folos crudă.Este indicată în anemie. C6. cu produsele ce le are la îndemână: gogoşari. 2070). adăugând înplus 3 linguri pastă de roşii crude (v.a. 1 lingură pulbere de hribi (înmuiată). 1 legătură de hasmaţ uchi cu tarhon. 1legătură de verdeaţ ă. Potsaiu. tărâţ e. Fier. Pasta obţ inută seaşează pe farfurie.200 g unt. măsline. Cupru.maceratulîn castron.. folosind aceleaşi ingrediente. PASTĂ DE VINETE CU VARZĂ MURATĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente. constipaţ ie. Iod. PASTĂ DE VINETE CU ROŞIISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (1253). numai că odată cupulberea de hribi (înmuiată în prealabil cu 3 linguri de apă) se adaugă 4 . 1 fir de praz mare. 2074).Dacă nu este coaptă.

1 lingură suc de cătină (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SALATĂ DE VINETE CU PATISONSe prepară salata ca la reţ eta precedentă. iar deasupra sepresară verdeaţ ă tăiată mărunt şi petale de flori tăiate fideluţ ă. în afară de 359 .Vinetele se dau pe răzătoare. 75 ml ulei.1259. 2072). 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.2070). folosind aceleaşi ingrediente.1258.fideluţ ă. SALATĂ DE VINETE CU LOBODĂ ROŞIEIngrediente: 300 g vinete. se adaugă pulberile. sucul de cătină diluat amestecat cu muştarul şi uleiul. 150 g frunze de lobodă roşie sau albă. ceapa se taie julien şi loboda fideluţ ă. 1 ceapă mare de apă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 mânăde petale roşii de flori de nalbă de grădină. 1legătură de pătrunjel cu mărar. Se amestecă cele 3produse. 1 linguriţ ă muştar. 2092) diluatcu 2 linguri de apă sau suc de roşii.

1 ardei gras. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 l macerat de coada . în afară delobodă roşie care se înlocuieşte cu muguri fragezi de lucernă (tăiaţ i fideluţ ă). SALATĂ DE VINETE CU VARZĂ ALBĂIngrediente: 300 g vinete bine dezvoltate. de spanac ş. CIORBĂ DE VINETE CU GULIOARE174 Ingrediente: 250 g vinete. 1 fir de praz. 1 păstârnac. sucul de cătină. ceapa. 1 ardei gras. seadaugă vinetele date pe răzătoare odată cu rădăcinoasele. gulioareleşi rădăcinoasele date pe răzătoare. 1 felie de ţ elină.1260. aceştimuguri se pot înlocui cu frunze fragede de soia (recoltate înainte şi în timpul înflorii). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 felie de ţ elină. 1 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 pătrunjel. 2092). 1 morcov. 2085). 2 . pulberile şi uleiul.1265. CIORBĂ DE VINETE CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 200 g vinete.calului (v. până se înmoaie bine) iar în locde ulei se pune 1 ceaşcă de smântână sau 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă 360 .1261. 1 lingură suc de cătină(v. 1666). Pe margini se decorează cufelii de roşii şi ardei gras. iar deasupara se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.1264. 75ml ulei. iaurt (sau cu 2 gălbenuşuride ouă de găină). Se pune maceratul şi sucul de corcoduşe în castron. 1 ardei gras. CIORBĂ DE VINETE CU CARTOFISe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. 1 ceapă. în afară de gulioarecare se înlocuiesc cu cu cartofi raşi iar uleiul cu 1 ceaşcă de smântână. 1 l macerat de afine(v. 1 legătură de leuştean cu hasmaţ uchi.3 roşii. 2 . 75 ml ulei.1263. 1 legătură de pătrunjel cu salvie. 2070).a.3 roşii. 500 mlsuc de aguridă (v. CIORBĂ DE VINETE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă (1263). verdeaţ a roşiile şi ardeiul tăiatemărunt. 2 linguripastă de roşii crude (v. Vinetele(date pe răzătoare) se amestecă cu varza (care a fost tăiată fideluţ ă) frecată în mâini. roşiile şi ardeiul gras tăiate mărunt. 2070).1262. 2045). pulberile.lobodăcare se înlocuieşte cu 250 g patison (dat pe răzătoare odată cu vinetele). tărâţ e. în afară degulioare care se înlocuiesc cu varză tăiată fideluţ ă (frecată în mâini. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 300 g varză albă. SALATĂ DE VINETE CU MUGURI DE LUCERNĂSe prepară salata ca la reţ eta precedentă (1258). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. frunze tinere detătăneasă. 2063). 150 g gulioare. 2072).puţ ină tărâţ ă şi uleiul. ceapa tăiată peştişori. se adaugă vinetele. 3 roşii. până s-aînmuiat bine (nu se stoarce de suc). pasta de roşii. 1 legătură de măraracu tarhon. 2042). folosind aceleaşi ingrediente. Se pune maceratul şi sucul într-un castron. 2070). prazul şi verdeţ urile tăiatefideluţ ă. 1 ceapă mare de apă. folosind aceleaşi ingrediente.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile şi uleiul. 500 ml suc de corcoduşe (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1 felie de sfeclăroşie. 75 ml ulei. La nevoie.

5 linguri de tărâţ e.(v.CREMĂ DE VINETE CU SPANACSe prepară supa . 1 ceapă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 ceaşcă de smântânăsau iaurt. conopida.1267.4 linguri pastă de roşii crude (v. SUPĂ . 1 morcov. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. iar deasupraverdeaţ a tăiată mărunt.CREMĂ DE VINETE CU CONOPIDĂIngrediente: 300 g vinete. 2063). 2070). 2056). Se pune maceratul în castron.1266.cremă ca la reţ eta precedentă. pasta de roşii. rădăcinoasele.5 l macerat de mere (v. smântâna şi pulberile. se adaugă vinetele. 3 .7). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. 1 felie de ţ elină. în afară deconopidă care se 361 .ceapa fin mărunţ ită (manual sau mecanic). 1legătură de tarhon cu rozmarin. 250 g conopidă. 2072). folosind aceleaşi ingrediente. 1 pătrunjel. 4 . SUPĂ . 1.

B2. Chiftelele gata preparate se pun pe un postament de petaleroşii de trandafiri ce au fost aşezate în prealabil pe platou.Există numeroase varietăţ i de roşii. Pătlăgeaua roşie (tomata)Conţ ine: apă. SUPĂ . 50 ml ulei. se adaugă vinetele. nu conţ in oxilaţ i dar au între componente un corpcomparabil cu cortizonul şi de aceea ajută suferinzilorde reumatism şi de gută.În continuare se procedează la fel. Fier. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.5 ml sucde roşii (v. bine mărunţ ite (manual sau mecanic). Se presară o mână de tărâţ e pe o foaie deplastic. folosind aceleaşi ingrediente.CREMĂ DE VINETE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară supa cremă ca la reţ eta precedentă.1270. pulberile şi tărâţ a iar deasupra verdeaţ atăiată mărunt.1 pătrunjlel. 1 legătură de verdeţ uri. Iod şi vitaminele (A. ardeiul gras şirădăcinoasele. 2019).înlocuieşte cu spanac bine mărunţ it. K).200 g dovlecei şi 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă). fasolea. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.Sucul de roşii se pune în castron. Sulf . 1 lingură de cremogen (v. 1 lingură de ulei. 1 felie de ţ elină. se împarte compoziţ ia cu lingura în părţ i egale şi se formează chiftelele care se aşează pe unpostament din salată verde ce a fost pus în prealabil în platou. 1 ardei gras. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 2070). Potasiu. cremogenul. CHIFTELE DE VINETE CU AROMĂ DE HREANIngrediente: 450 g vinete. 1 morcov. CHIFTELE DE VINETE CU DOVLECEISe prepară chiftelele ca la reţ eta precedentă (1270). lipide. 200 g dovlecei şi 2 gălbenuşuri de ouă de găină). glucide. B6. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).1273. protide.pulberile. Cupru. B1.Salata sau alt preparat cu roşii nu trebuie pregătit cu mult timp 362 . folosind aceleaşi ingrediente (250 g vinete.CHIFTELE DE VINETE CU DOVLECEI ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară chiftele ca la reţ eta precedentă (1270). C. 2070). uleiul. SUPĂ . PP.În continuare se procedează la fel. 200 g păstăi verzi de fasole (fără bobul format). 1 căpăţ ână de salată verde.5 bulbili de usturoi fin pisaţ i. acizi organici (malic.1268. 2072). ceapa. CHIFTELE DE VINETE CU AROMĂ DE USTUROISe prepară chiftelele ca la reţ eta precedentă.1271. Fosfor. citric). 4 . 1. 1 lingură de hrean ras.5 linguri de tărâţ e saufăină de hrişcă.5 bulbili de usturoi fin pisaţ i. 2094). folosind aceleaşi ingrediente. Calciu. Se stropesc cu puţ in ulei şi se presarăverdeaţ ă tăiată mărunt... 1 ceapă. 1 legătură de hasmaţ uchi cu tarhon.175 1272. numeroase oligoelemente Zinc.Vinetele date pe răzătoare se amestecă cu ceapa tăiată mărunt.175 g unt.. folosind aceleaşi ingrediente (250 gvinete. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pictic.Magneziu.1269. hreanul. E. 1 ceapă. adăugând în plus 4.CREMĂ DE VINETE CU FASOLE VERDEIngrediente: 300 g vinete. Bor. adăugând înplus 4 . tărâţ e. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v.

tărâţ e. neutralizează hiperaciditatea.Stimulează secreţ iile digestive. de pectine. 1 legătură frunze fragede de ţ elină cu pătrunjel.5 linguri pastă de roşii (v.1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice 363 .Dacă în restaurante. reduc umorile în artritism. pentru membrii familiei.înainte de masă deoarece îşipierde o bună parte din proprietăţ i. gospodina (prin grijăpermenentă. PASTĂ DE ROŞII CU SPANACIngrediente: 4 . Este bine să fie evitate de către cei care au colici hepatice cât şide cei care au acid oxalic în sânge (oxalemie). 175 ml ulei.1274. contribuie la digestie. în cantinele şcolare ş. este uneori inevitabil. 3 linguri de cremogen. alcalinizeazăsângele.Trebuie reţ inut că roşiile sunt o serioasă sursă de vitamine. se va feri de aşa ceva).5 linguri de spanacmărunţ it. 4 . 1 ceapă mare de apă.a. azotaţ i şi tartraţ i. 2063).

Se aşează în farfurie. Pasta de roşii crude (v. 2063). hepatism.infecţ ii. 250 ml ulei. paraziţ i intestinali. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. 2070).2 linguri de cremogen. menstre dureroase. spanacul. 2041). dispepsie. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. se adaugă ceapatăiată mărunt.5 foi de salată verde. adăugând în plus 4 . 10 . 364 . stăricanceroase. 200 g unt. 1ceşcuţ ă macerat de tărâţ e (v.2linguri de hrean ras (după gust). etc. 1 ceapă mare de apă. PASTĂ DE ROŞII CU URZICIIngrediente: 5 .1276.5 linguri de ridichi mărunţ ite. ca la maioneză). 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. celulită. ceapa tăiată mărunt. 2072). ceapa tăiată mărunt odată cu verdeaţ a şi tărâţ e (câtcuprinde). se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in. 2070).PASTĂ DE ROŞII CU AROMĂ DE USTUROISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.15 măsline negre desărate. 4 . se tasează şi se decorează după preferinţ e.1280. Pasta de roşii seamestecă cu cremogenul. 2074). PASTĂ DE ROŞII CU SPARANGHELSe prepară ca la reţ eta precedentă. 200 g unt. 5 . 1legătură tarhon cu salvie. 1 fir de praz. 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de ardei gras (v. verdeaţ a tăiată mărunt. vicii ale sângelui.1275.6 linguri pastă de roşii (v. 1/2 linguriţ ă pulberede plante aromatice şi condimentare (v. PASTĂ DE ROŞII CU RIDICHIIngrediente: 5 . se tasează şi se decorează cu felii de măslinenegre şi verdeţ uri de sezon. se tasează şi se presară cu verdeţ uri tăiate mărunt. 1 legătură frunze fragede de ţ elină şihasmaţ uchi.6 linguri urzici fin mărunţ ite (manual sau mecanic). nervozitate. 2070). PASTĂ DE ROŞII CU AROMĂ DE HREANSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă (1277). se aşează pe farfurie. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 1 legătură frunze fragede de leuştean cu tarhon. 2074). gută. febre intermitente. 2063).Roşiile sunt indicate în anemie. adăugând 1 . pulberile. pulberile.8 linguri pastă de roşii crude (v. putrefacţ ie intestinală. lipsă de poftă demâncare. Peste ridichilemărunţ ite se adaugă uleiul.2063) se amestecă cu urzicile. folosind aceleaşi ingrediente. atonie a vezicii biliare. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2070). tulburări ale nutriţ iei. 4 . reumatise.1279. tărâţ e. astenie. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.176 1278.şi condimentare (v.1 ceapă mare de apă. tărâţ e. 2 linguri de cremogen. creştere. 2 linguri pulbere de ciuperci (2068).6 linguri pastă de roşii. untul frecat spumă şi tărâţ e (câtcuprinde).5bulbili de usturoi fin pisaţ i. tărâţ e. pulberile şi tărâţ e (cât cuprinde) până se obţ ine opastă suficient de îngroşată care se aşează pe farfurie. 2 linguri cremogen. în afară de spanac care seînlocuieşte cu sparanghel fin mărunţ it. pletoră. PASTĂ DE ROŞII CU PULBERE DE CIUPERCIIngrediente: 7 .1277. folosind aceleaşi ingrediente.

Pulberea de ciuperci se înmoaie cu maceratul de tărâţ e şi se lasă acoperită 30 min. 200 g unt. 2072). 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. verdeaţ a tăiată fin. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. prazul tăiat fideluţ ă. 1 lingură cremogen. 1 legătură busuioc cu cimbru. 2070). 1 ceapă mare deapă.7 linguri brânză proaspătă de vaci. 2019). PASTĂ DE ROŞII CU BRÂNZĂ DE VACIIngrediente: 3 linguri pastă de roşii. pulberile.1281. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.Pasta 365 . cremogenul (v. seamestecă cu pasta de roşii. câteva petale detrandafir (albe) sau câteva petale de flori (albe) de urzică moartă. se tasează şi sedecorează cu petalele de trandafir sau florile de urzică moartă. 2074). tărâţ e.1/2linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de ardei gras (v. 2 ardei graşi verzi. 6 . Pasta obţ inută se aşează în farfurie.untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).

7). untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 2 gălbenuşuride ouă de găină. tărâţ e.1290. folosind aceleaşi ingrediente. gălbenuşurile. SALATĂ DE ROŞII CU CEAPĂIngrediente: 700 g roşii. SALATĂ DE ROŞII CU MĂSLINE NEGRESe prepară salata ca la reţ eta precedentă. adăugând peste roşii10 . 1 ceapă mare de apă. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de chimion cu cimbru. 2070). în afară de brânza devaci care se înlocuieşte cu brânză de oi bine mărunţ ită. cremogenul. PASTĂ DE ROŞII CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. 1 legătură mărar. 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. tărâţ e. adăugând în plus gulioare finmărunţ ite. Pasta de roşii se amestecă cufăina de ovăz. cât cuprinde. 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de gogoşari (v. se stropesc cu ulei.12 măsline negre desărate complet (v. în afară de varza albăcare se înlocuieşte cu varză roşie. SALATĂ DE ROŞII CU MĂSLINE ŞI GULIOARE177 Se prepară ca la reţ eta precedentă. PASTĂ DE ROŞII CU BRÂNZĂ DE OISe prepară pasta ca la reţ eta precedentă. se decorează cu flori de gălbenele pe întraga suprafaţ ă. 1988). se amestecă cupuţ ină tărâţ e şi se aşează în platou. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Varza setaie fideluţ ă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. în strat subţ ire uniform.2072). 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 2070). se aşează pe farfurie în strat subţ ire apoi roşiile tăiate felii subţ iri. verdeaţ a tăiată mărunt (odată cu ceapa).1288. 700 g varză albă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 150 g unt.1286. untul frecat spumăşi tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente. 1 legătură de leuştean cu mărar. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.Ceapa se taie peştişori. 50 ml ulei. 1 ceapă roşie. Compoziţ ia obţ inută se aşează pe farfurie şi se tasează.1282. 1 mână de creson. după care se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.1285. se freacă în mâini până se înmoaie bine (fără să se scurgă de suc). 2063). 2 cepe de apă. 366 . pulberile. SALATĂ DE ROŞII CU VARZĂ ROŞIE ŞI FLORI DE GĂLBENELESe prepară salata ca la reţ eta precedentă.de roşii (v. 2063) se amestecă cu brânza de vaci trecută prin sită. se înfig (din loc înloc) vârfuri de creson de apă.Se presară pulberile. PASTĂ DE ROŞII CU FĂINĂ DE OVĂZIngrediente: 6 linguri pastă de roşii (v.1284. în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. pulberile. 1 legătură de mentă cu pătrunjel. sestropesc cu ulei şi se presară verdeaţ a tăiată mărunt.1287. 50 ml ulei. 2072).1289. 2 linguri făină de ovăz (v. Pasta obţ inută seaşează în farfurie şi se decorează cu felii de ceapă şi ardei graşi. SALATĂ DE ROŞII CU VARZĂ ALBĂIngrediente: 700 g roşii.1283. ceapa şi verdeaţ atăiată mărunt. folosind aceleaşi ingrediente. 2018). Peste ea se aşează felii de roşiiintercalate cu felii de ceapă.

1 legătură cu hasmaţ uci şitarhon. SALATĂ DE ROŞII CU RIDICHI NEGRESe prepară salata ca la reţ eta precedentă (1290). se aşează în platou şi seamestecă cu pulberile. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2070). SALATĂ DE ROŞII CU ŢELINĂSe prepară salata ca la reţ eta precedentă.Andivele (curăţ ate de eventuale frunze veştede) se taie fideluţ ă. Se toarnăuleiul.1291. după care se presară verdeţ urile tăiate mărunt. 500 g andive. folosind aceleaşi ingrediente. date pe 367 . Peste ele se aşează ceapa tăiată peştişori. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge.SALATĂ DE ROŞII CU ANDIVEIngrediente: 750 g roşii. ţ epuşi de gheaţ ă sau ridichi de lună. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de andivecare se înlocuiesc cu ţ elină dată pe răzătoare. 50 ml ulei. în afară deandive care se înlocuiesc cu ridichi negre. apoi feliile de roşii.1292. 1 ceapă de apă.

2070). în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină (sau de smântână) care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă deprepeliţ ă (v. 1 morcov. 2045). se adaugă cresonul. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 ceapă mică. rădăcinoasele şi ceapa bine mărunţ ite (manualsau mecanic). 1 legătură de leuştean cu tarhon.5 l macerat de nalbă (v. 2072).Se pune sucul în castron. Se punemaceratul în castron.CREMĂ DE ROŞII CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 1. 1 pătrunjel. CIORBĂ DE ROŞII CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. Se punemaceratul în castron.CREMĂ DE ROŞII CU URZICISe prepară supa . 1. 1 ardei gras. seadaugă roşiile prazul şi verdeaţ a tăiate mărunt. înformă de ghirlandă. 50 mlulei. CIORBĂ DE ROŞII CU MERE ŞI ŢELINĂIngrediente: 600 g roşii. 2058).1299. 1 felioară deţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Merele (cu coajă) şi ţ elina (curăţ ată) se dau pe răzătoare şi se pun în castronul cu macerat. 450 g creson. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.1298. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. CIORBĂ DE ROŞII CU DOVLEACIngrediente: 600 g roşii.CREMĂ DE ROŞII CU CRESONIngrediente: 1. 350 g castraveţ i. 1. 1 pătrunjel. 1 ceaşcă de smântânăsau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 1 legătură dehasmaţ uchi cu salvie. folosind aceleaşi ingrediente. ceapa roşie şiverdeaţ a tăiate mărunt şi uleiul.1293.ţ elina rasă. 1/2 ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.5 l suc de roşii.cremă ca la reţ eta precedentă. 1 legătură de leuştean cu pătrunjel. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. pulberile şi uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 morcov. 2072).5 l suc de roşii (v. 2094). 7). în afară de dovleaccare se înlocuieşte cu napi sau cartofi raşi. 2070). SUPĂ . pulberile. 3 . CIORBĂ DE ROŞII CU CASTRAVEŢIIngrediente: 700 g roşii. 1. pulberile şi smântâna (sau cele 2 gălbenuşuri de ouă de găină). în afară decreson care se înlocuieşte cu urzici.1300. 1 fir de praz mic.1295. crupele şi uleiul. 2026). folosind aceleaşi ingrediente. se adaugă rădăcinoasele şi dovleacul date pe răzătoare. CIORBĂ DE ROŞII CU NAPISe prepară ciorba ca la reţ eta precedentă. 1 ceapă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2042).178 1297. castraveţ ii tăiaţ i cubuleţ e. ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. folosind aceleaşi ingrediente. 2070). 1 felioară de ţ elină. 1 ceapă. se adaugă roşiile. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 200 g ţ elină.2070). 250 g mere. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.răzătoare iarfrunzele de ridichi (alese numai cele fragede) se taie fideluţ ă şi se aşează pe marginea platoului.5 l macerat de coada calului (v. 500 g muguri de 368 .1294. SUPĂ . 75 ml ulei.5 l macerat de afine (v. 75 ml ulei. SUPĂ . 1legătură de hasmaţ uchi cu tarhon. 250 g dovleac. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1296.4 linguri crupe de soia (v.

2070).cremă ca la reţ eta precedentă.1301. 1 ceaşcă de smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină.5 linguri de tărâţ e.1302. 1 ceapă mare de apă. pulberile şi smântâna ( au gălbenuşurile). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v.lucernă. ceapa şi ţ elina mărunţ ite fin (manual saumecanic) tărâţ a. iar deasupra verdeaţ ă tăiată mărunt. 2074). Se pune suculde roşii într-un castron. 1 legătură de pătrunjel cumărar. 1 feliede ţ elină. SUPĂ . folosind aceleaşi ingrediente. 4 .cremă ca la reţ eta precedentă (1300). în afară demugurii de lucernă care se înlcouiesc cu aceeaşi cantitate de gulioare rase. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi 369 . SUPĂ CREMĂ DE ROŞII CU SMÂNTÂNĂ ŞI GULIOARESe prepară supa . se adaugă mugurii de lucernă.CREMĂ DE ROŞII CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa .1/2 linguriţ ă pulbere de alge.

folosind aceleaşi ingrediente.cremă ca la reţ eta precedentă. 2017).CREMĂ DE ROŞII CU CONOPIDĂ ŞI AROMĂ DE HREANSe prepară supa . în afară demugurii de lucernă care se înlocuiesc cu conopidă fin mărunţ ită. ROŞII PE SOS ROZ BOMBONSe prepară sosul ca la reţ eta precedentă.2 linguri dehrean. iar pe margini se decorează cu salată verde. în afarăde cele 2 gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.1308. colorând sosulîn verde. 2 linguri cremogen.1307.179 Deasupra se aşează 10 . 2019). folosind aceleaşi ingrediente. Pe suprafaţ a sosului se aşeazăjumătăţ i de roşii şi se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.2072).SUPĂ-CREMĂ DE ROŞII CU VARZĂ ŞI AROMĂ DE USTUROISe prepară supa .1306. 1 ardei gras.1303. 2081). picurat câte puţ in. 500 g smântână. SUPĂ . 2019). 5 linguri cremogen (v.10jumătăţ i de roşii. folosind aceleaşi ingrediente.1304. ca lamaioneză).14 roşii (mici şi întregi) sau jumătăţ i de roşii mijlocii. ROŞII PE SOS VERDESe prepară sosul ca la reţ eta precedentă (1305). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.1 legătură de salvie cu fenicul. ROŞII PE SOS GALBENIngrediente: 5 . pulberile şi se toarnă în platou. ras pe răzătoarea de sticlă.6 roşii mijlocii. În cazul că sosul se subţ iază preamult se adaugă puţ in cremogen (v. care se toarnă înplatou. ROŞII PE SOS ALBIngrediente: 800 g roşii. iar pe margini se decorează cupetale roşii de trandafir.ingrediente. 2070).1305. 1 mână de petale roşii de flori de nalbă de grădină. până se obţ ine o nuanţ ă frumoasă de roz . adăugând în plus. odată cu 1 felioară de sfeclă roşie. 2079). 1 linguriţ ă pulbere de alge. Se presară pesteele puţ ină verdeaţ ă de sezon tăiată mărunt.Cremogenul se înmoaie cu sucul de morcovi. adăugând (puţ in câte puţ in) suc de orz verde (v.cremă ca la reţ eta precedentă (1298). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Smântâna se amestecă cu făina de orez. 2019) sau făină de ovăz.7). folosind aceleaşi ingrediente. se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in.pe suprafaţ a acestuia se aşează roşiile tăiate felii. adăugând puţ in suc desfeclă roşie (v. colorând sosul în 370 . Pe suprafaţ a sosului se pun 8 . cremogenul (v. în afarăde creson care se înlocuieşte cu aceeaşi cantitate de varză albă dulce. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 300 ml suc de norcov (v.5 bulbili (căţ ei) deusturoi fin pisaţ i. 2 linguri făină de orez (v. 1 . 2070). plus 4 . iar pe margini se decorează cu petale de florităiate fideluţ ă.1309. 2082). deasupra se presară puţ in hasmaţ uchi tăiat mărunt. pulberile de plante aromatice şi se toarnă în platou. se presară verdeaţ ă tăiată mărunt iar pe marginise decorează cu felioare de ardei gras. 1 legătură de tarhon cu salvie.175 ml ulei. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. PĂTLĂGELE GALBENE PE SOS ROŞUSe prepară sosul ca la reţ eta precedentă.

1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.1310. 2072).roşuintens cu pulbere de măceşe (v. 2019) cu 3 linguri de tărâţ e. 2070). 1 ceapă mare de apă.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 371 . Deasupra se presară puţ in mărar tăiat mărunt.1311. înlocuind 3linguri de cremogen (v. 1legătură de mărar cu pătrunjel. ROŞII PE SOS DE TĂRÂŢESe prepară sosul ca la reţ eta precedentă (1308). folosind aceleaşi ingrediente. ROŞII UMPLUTE CU BRÂNZĂ DE VACIIngrediente: 8 . de căline (v. iar pe margini vârfuri decreson sau foi de salată verde. 2078). Setoarnă în platou.10 roşii de mărime mijlocie. 2063). 350 g brânză proaspătă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2076) sau pastă de roşii crude (v. pe suprafaţ a sa se aşează 12 jumătăţ i de roşii (de mărime mijlocie) din soiulgalbene (bine coapte).

Roşiile se pregătesc pentru umplut ca la 1311. Pentru compoziţ ia cu ciuperci se taie ceapa. tărâţ e.Compoziţ ia pentru umplut se pregăteşte din rădăcinoasele date pe răzătoare amestecate cuceapa tăiată mărunt odată cu mărarul şi pătrunjelul.Roşiile pentru umplut se pregătesc ca la 1311. 150 ml ulei. ROŞII UMPLUTE CU CIUPERCI MACERATEIngrediente: 8 . în afară de ceapă care seînlocuieşte cu praz tăiat mărunt şi brânza de vaci care se înlocuieşte cu brânză de oi. cât cuprinde.în fiecare roşie se pune câte 1/2 linguriţ ă de tărâţ e şi se întăresc astfel încât să se poată căptuşi pepartea interioară a roşiei .10 roşii mijlocii. 1căpăţ ână de salată verde. 10 . 2gălbenuşuri de ouă de găină. 1/2 pătrunjel.Brânza se trece prin sită. ROŞII UMPLUTE CU PULBERE DE 372 . folosind aceleaşi ingrediente.1315. ulei şi muştar). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. se amestecă cu ceapa tăiată mărunt odată cu verdeaţ a şi pulberile(dacă e prea moale compoziţ ia se poate adăuga puţ ină tărâţ e). Roşiile gata umplute se aşează pe un postament de salată verde ce a fostaşezat în prealabil pe platou. 2070).verdeaţ a şi ciupercile cât se poate de mărunt (se pot da prin maşina de tocat).1316. 1 linguriţ ă de muştar.Roşiile umplute se aşează pe un postament din frunze de ridichi tăiate fideluţ ă ce au fost180 aşezate în prealabil pe platou. 2072). Se aşează roşiile pe un postament de frunze fragede de păpădie iarpe margini se decorează cu câteva frunze roşii de trandafir. Se umplu roşiile iar deasupra (drept căpăcel) se pune lafiecare câte o floare de păpădie. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 300 g ciuperci macerate (v. uleiul şi tărâţ e. 1 felioară de ţ elină.1314. 2074). ROŞII UMPLUTE CU CAŞ DE OAIESe prepară ca la reţ eta precedentă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. ROŞII UMPLUTE CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 8 . 1988).10 roşii mijlocii. 1 ceapă de apă. se amestecă cupulberile. în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 2070). iar deasupra (drept căpăcel) se pune ofloare de gălbenică.15măsline negre desărate complet (v. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras(v. 75 ml ulei.tărâţ e. 1 legătură mare cu frunze fragede deridichi. Se umplu cu compoziţ ia de brânză.1312. pulberile şi maioneza (care se prepară dingălbenuşuri. 1978). 7). bine mărunţ ită. 1 ceapă mare de apă.1313. ROŞII UMPLUTE CU RĂDĂCINOASE ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1 morcov. Pe margini se decorează cu măsline negre. 1legătură frunze fragede de ţ elină. Roşiile se prepară astfel: se taie uncăpăcel în partea codiţ ei şi se scoate miezul cu seminţ e (care se foloseşte la alte preparate culinare).

1 legătură de hasmaţ uchi cu tarhon. 1 felie de ţ elină. tărâţ e.Pulberea de hribi se înmoaie cu maceratul de tărâţ e (se acoperă şi se lasă astfel 30 min). 2012). cât cuprinde. seamestecă cu cremogenul.2072). 1 păstârnac. sucul de mere. rădăcinoasele date pe răzătoare şi tărâţ e. pulberile. 2 linguri de cremogen (v. uleiul (puţ in câte puţ in.verdeaţ a şi ceapa tăiată mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.HRIBIIngrediente: 8 . 150 ml ulei. 1 ceşcuţ ă macerat de tărâţ e (v. 1ceapă mare de apă. 1 ceaşcă suc de mere (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. Deasupra (drept căpăcel) sepune câte o floare albastră de 373 .2041). Roşiile sepregătesc ca la 1311 şi se umplu cu compoziţ ia preparată mai sus.10 roşii. 2067). 1 lingură pulbere de hribi (v. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 2070). 2019). ca la maioneză).

350 g brânză de oi. 2070). 1988). ROŞII UMPLUTE CU GERMENI DE SOIAIngrediente: 8 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Roşiile se pregătesc ca la 1311. 150 g mugurifragezi de trifoi roşu. uleiulşi puţ ină tărâţ e.1317. 1 ceapă mare de apă. Roşiile se pregătesc ca la 1311. 1 fir de praz. aşezate în picioare. Se aşează roşiile umplute peun postament din lucernă verde aşezată în prealabil pe platou.1319.Roşiile pentru umplut se pregătesc ca la 1311. Brânza se mărunţ eşte fin. sau 2 .Deasupa. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. ţ elina rasă pe răzătoare. ROŞII UMPLUTE CU PETALE DE TRANDAFIRI ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă. Compoziţ ia pentru umplut se pregăteşte din vânătă finmărunţ ită. 2019).1320.10 roşii. 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de gogoşari (v. se amestecă cuceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. pulberile. pulberile. 1legătură salvie cu fenicul. amestecată cu prazul şi verdeaţ a tăiate mărunt. 1 ceapămare de apă. postamentul din platou se formează din petale roşii de trandafirsau petale roşii de nalbă de grădină. 2 linguri decremogen (v. 2072). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v.3 petale roşii detrandafir. 100 g unt. 2070). în formă de ghirlandă. 1 legătură de hasmaţ uchi cu cimbru. cât cuprinde. 150 g măsline negre sau verzi (desărate complet . Se aşeazăpe un postament din frunze fragede de tătăneasă. 1 felie de ţ elină.1321. ROŞII UMPLUTE CU PASTĂ DE MĂSLINEIngrediente: 8 . 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare(v. tărâţ e.10 roşii. pulberile. tărâţ e.10 roşii.4 linguri germeni de soia (v. se aşează pe un postament din verdeaţ ă de sezon care a fostpus în prealabil în platou. la fiecare roşie.Cu aceleaşi flori se decorează pe margini. uleiul şi tărâţ e.10 roşii. 1 vânătă ajunsă la maturitate. 1 felie de ţ elină. tărâţ eşi 150 g grâuşor (untişor). 2070). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. tăiate fideluţ ă. 2072).Deasupra (drept căpăcel) se pune câte o pătlăgică mică. tăiate fideluţ ă. 3 .v. 2072). untul frecat spumă şi tărâţ e. ROŞII UMPLUTE CU BRÂNZĂ DE OIIngrediente: 8 . ROŞII UMPLUTE CU VINETEIngrediente: 8 . 2026).Compoziţ ia pentru umplut se pregăteşte din măslinele bine mărunţ ite amestecate cu ceapa şiverdeaţ a tăiate mărunt. 1 legătură de frunze de tătăneasă. înlocuind pătlăgelele (roşii)cu pătlăgele de culoare galbenă.cicoare. ţ elina rasă pe răzătoare. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 374 . folosind aceleaşi ingrediente. se pune câte un vârf de creson de apă sau de mentă. de culoare roşie. 75 mlulei. 50 ml ulei. Roşiile umplute se aşează pe un postament din grâuşor (untişor) care a fost aşezatîn prealabil pe platou.Drept căpăcel se pune câte o floare de trifoi roşu. 1 ceapă de apă. 1 legătură de mărar cu hasmaţ uchi.1318. frunze de lobodă roşie sau de sfeclă roşie.

Cremogenul se amestecă cu sucul de moroci. muştarul.1323. tărâţ e.pulberile.1322. 100 ml ulei. în afară de germenii de soiacare se înlocuiesc cu germeni de fasole (v. 1 linguriţ ă de muştar. puţ ină tărâţ e şi germenii de soia bine mărunţ iţ i.ceaşcă suc de morcovi (v. Cu această compoziţ ie se umplu roşiile ceau fost pregătite în prealabil ca la 1311. ROŞII UMPLUTE CU GERMENI DE GRÂUSe prepară ca la reţ eta precedentă (1321). 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2081). Se aşează în platou. în afară de 375 . folosind aceleaşi ingrediente. 2027) bine mărunţ iţ i. folosind aceleaşi ingrediente. printre ele se pun flori de păpădie iarpe margini se decorează cu petale roşii de trandafir şi frunze fragede de grâuşor (untişor). ROŞII UMPLUTE CU GERMENI DE FASOLESe prepară ca la reţ eta precedentă. 100 g flori depăpădie. uleiul şi verdeaţ a tăiată mărunt. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.1 legătură de hasmaţ uchi. 2072). 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 2070).

C). vitaminele (A. după fiecare rulare. 7).Potasiu. pe care natura l-a pus cugenerozitate la dispoziţ ia speciei umane" (L. RULADĂ DE VARZĂ UMPLUTĂ CU PASTĂ DE ROŞIIIngrediente: 700 g varză albă. groasă cam de 1 cm. Sulf. 2022). 2072). 400 g pastă de roşii (v. folosind aceleaşi ingrediente. RULADĂ CU VARZĂ ROŞIE ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară rulada ca la reţ eta precedentă (1324).1326. P. folosind aceleaşi ingrediente. ajutându-ne cu foaie de plastic şi având grijă ca. hreanul. să întoarcemfoaia în afară (către noi).. 1 legătură de verdeţ uri. în afară de varză carese înlocuieşte cu ţ elina rasă. tulpina frunze şi seminţ e. principiul estrogen. Cupru. Iod. sepune pe un platou dreptunghiular şi se dă la rece timp de 2 . prazul tăiatfideluţ ă. 2070). sfecla rasă. 200 g unt frecat spumăşi cremogen (căt cuprinde) până se obţ ine o compoziţ ie mai îngroşată. apeină).prazul etc. 2 gălbenuşuri. păpădia. clorofilă.tărâţ e. Mangan."Este unul din cele mai preţ ioase alimente. Se rulează strânscu ambele mâini.1327. folosind aceleaşi ingrediente. pulberea din seminţ e de gogoşari. Fier.Conţ ine: apiol. ore ca să se întărească untul. Fournier). ceapa. frecată în mâini până se înmoaie bine (nu se stoarce de suc). în afară de varza albăcare se înlocuieşte cu varză roşie şi pasta de roşii galbene care se îngroaşă cu cremogen sau tărâţ e182 (cât cuprinde).. Sodiu. 1 linguriţ ă miere. cu podul palmei. în afară decele 4 gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 20 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.1324. PătrunjelEste considerat aliment .Pe o foaie de plastic se presară o mână de cremogen. RULADĂ DE VARZĂ ROŞIE CU PĂTLĂEÂGELE GALBENESe prepară rulada ca la reţ eta precedentă.14persoane. Magneziu.germeniide soia care se înlocuiesc cu germeni de grâu (v. se amestecă cu ceapatăiată mărunt. verdeaţ a tăiată mărunt. ulei esenţ ial (pinenă. 1 ceapă de apă. apiol.3. Calciu. Peste ea se pune a doua compoziţ ie care seprepară din pasta de roşii amestecată cu miere. 1 fir de praz. se întinde compoziţ ia pe varză în formădreptunhiulară. Seserveşte tăiată felii mai grosuţ e. 4 gălbenuşuri de ouă de găină.1325. 150 g ţ elină. Fosfor. Randoin. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2 gălbenuşuri. pulberile. tot cu ajutorul foii de plastic. ţ elina rasă. 400 g unt. 200 g sfeclă roşie. terpenă. ca să nu se prindă în compoziţ ie. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 2019). diastaze. morcovul. B.medicament la fel ca usturoiul. Din această cantitate se pot servi 12 . cremogen (v.Pătrunjelul este de 4 ori mai bogat în vitamina C decât 376 . Rulada.1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. de necesitate.. Varzatăiată fideluţ ă. RULADĂ DE ŢELINĂ CU PASTĂ DE ROŞIISe prepară rulada ca la reţ eta precedentă. 2063). alături de salată verde.Se utilizează întreaga plantă: rădăcina.

creştere. nervozitate. cât cuprinde.În arta culinară pătrunjelul este cel mai des folosit (rădăcina. PASTĂ CU RĂDĂCINI DE PĂTRUNJEL ŞI CEAPĂIngrediente: 200 g pătrunjel. vicii ale sângelui. 2070). untul frecat spumă şi tărâţ e. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. putrefacţ ie intestinală. 100 g unt. celulită. menstre dureroase.brânza dată prin sită. 1 legătură hasmaţ uchi. varza şide 2 ori mai bogat decât cresonul.reumatism. tărâţ e. 150 g morcovi. gută.1328. 150 g ţ elină. infecţ ii. lipsa poftei de mâncare. pletoră. seminţ ele). astenie.paraziţ i intestinali. Se aşează pe 377 . atonie a vezicii biliare. hepatism.Este indicat în: anemie. stări canceroase. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. tulburări de nutriţ ie.Rădăcinoasele bine mărunţ ite (manual sau mecanic) se amestecă cu ceapa tăiată mărunt. febre intermitente. 150 g brânzăde vaci.dispepsie.portocala. frunzele. 1 ceapă mare de apă.

materii grase. Pepenele galbenConţ ine apă. schinduf. CREMĂ DE PEPENE GALBEN (I)Ingrediente: 700 g pepene galben. pulberile. 1 lingură suc de cătină (v. gută. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Devine mai digestiv şi mai puţ in laxativ. cremogen (v.3 roşii. Pe margini se decorează cu petale roşii de trandafir. oligurie. Compoziţ ia obţ inută se pune în cupe.1330. folosind aceleşai ingrediente..1331..celuloză.1329. se taie felioare. 2070). vitaminele (A.1 mână de petale roşii detrandafir.litiază urinară. 1linguriţ ă tinctură de propolis (v.şi adăugând şi 1 vârf de cuţ it 378 . CREMĂ DE PEPENE GALBEN (II)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă. se rade. 2092). În general se recomandă să se consume la începutul meselor ca aperitiv. tuberculoză pulmonară. se pune însalatieră. materii extractive. hemoroizi. zahăr. 50 ml ulei. 2092). 1/4 linguriţ ă pulbere de ienupăr. CREMĂ DE PEPENE GALBEN (III)Se prepară crema ca la 1331. se taseazăfrumos şi se decorează după gust şi fantezie. sucul de morcovi şi cremogen. 1 lingură sucde cătină (v. 1 legătură de pătrunjel cu mărar.Este indicat în anemii. SALATĂ DE PEPENE GALBEN (II)Ingrediente: 500 g pepene galben. Din el se pregătesc aceleaşi preparate ca din pepenele galben. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge.Pepenele galben (ajuns la maturitate).Este recomandat să se consume la începutul mesei cu adaos de pulberi aromatice şicondimentare.1333. se mărunţ eşte fin (manual sau mecanic) se amestecă cu puţ ină miere. peste care se presară frunzele demăghiran sau de tarhon tăiate fideluţ ă. 2 albuşuri183 bătute spumă tare. temperamente bilioase. când este încă fraged (cu seminţ ele abia formate). B.Pepenele verde este depurativ. sucul de cătină şi uleiul. 2019). reumatism. curăţ at decoajă şi seminţ e. tinctura. puţ ină miere (după gust). SALATĂ APERITIV DE PEPENE GALBEN (I)Ingrediente: 800 g pepene galben. C). înlocuind cremogenul cu nucimăcinate (cât cuprinde).1332.farfurie. 2 .Se ia pepenele.deasupra se pune câte puţ in albuş bătut spumă (fără zahăr) iar peste el se presară seminţ e deanason sau de mac. 1/2 ceaşcă suc de morcovi. 1 ceapă de apă. înlocuind cremogenulcu tărâţ e. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. cât cuprinde.. Se aşează în salatieră iardeasupra se înfig vârfuri de creson de fântână. întreţ inerea tenului. constipaţ ie.coaja de lămâie . 2 linguri ulei de măsline. se presară pulberile. curăţ at de coajă şi seminţ e. Pepenele galben (ajuns la maturitate). se amestecă cuceapa tăiată mărunt odată cu verdeaţ a. 1 legătură mărar cu pătrunjel.rozmarin. materii azotate. 2104). 100 g creson de fântână. folosind aceleaşi ingrediente. în chip de arbuşti. 1 lingură seminţ e de anason. se stropeşte cu suc de cătină şi ulei. coaja rasă de la 1/2 lămâie.Fructele mici (când ajung la mărimea unei nuci) se consumămurate în oţ et la fel ca şi castraveciorii. câteva frunzişoare de măghiran. cenuşi.

. B2.1334. pectic.. Fier.pulbere de scorţ işoară. revitalizant. şi numeroase oligoelemente.aperitiv. Potasiu. B1. protide. citric. acizi organici (malic. Bor. PP. antiinfecţ ios.1335. CREMĂ DE PEPENE GALBEN (V)Se prepară crema ca la 1331.Magneziu. C... dezintoxicant. antiscorbutic. glucide. K).. Calciu. B6. lipide.. 7). răcoritor. Fosfor. E.Conţ ine: apă.. A fost introdusă în Europa de către spanioli în secolul al XVI-lea. Iod.alcalinizant al sângelui prea 379 .vitaminele (A. Sulf. mineralizant.). folosind aceleaşi ingrediente. Pătlăgeaua galbenă Familia salamaceePătlăgeaua este originară din Peru. Există numeroase varietăţ i. cu aceleaşi ingrediente. echilibrant celular.Acest fruct este energetic.Zinc. CREMĂ DE PEPENE GALBEN (IV)Se prepară crema ca la 1331. adăugând în plus 2 gălbenuşuri deouă de găină. plus 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă(v.

4 bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. timp de 1 lună) poate fi amestecat în părţ i egale cu suc deţ elină (reconstituent). 1 ceapă de apă. 100 g măsline negre. 1 linguriţ ă pulbere de alge. favorizează prinpieliţ a şi prin sucul ei. Pasta din tifon se amestecă cu ceapa tăiată mărunt odată cu verdeţ urile şi pulberile. PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU AROMĂ DE USTUROISe procedează ca la reţ eta precedentă (1336). 1/2linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU AROMĂ DE HREANSe procedează ca la reţ eta precedentă (1336).1338. folosind aceleaşi ingrediente. diuretic. pletoră. stări inflamatorii ale tractului digestiv.acid. în afară de unt din carese pun numai 50 g. 150 g unt.1341. PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU SFECLĂ ROŞIESe procedează ca la reţ eta precedentă (1336). eliminator al ureei. uşurează digestia substanţ elor feculante şi a amidonului. O reţ etă sau orice preparat dinpătlăgele galbene (pregătite la rece) nu se prepară decât cu puţ in timp înainte de a fi consumatdeoarece îşi pierde o bună parte din proprietăţ i. PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU BRÂNZĂ DE VACISe procedează ca la reţ eta precedentă.1336. inapetenţ ă.tărâţ a.Se aşează pe farfurie şi se decorează cu jumătăţ i de măsline negre şi verdeţ uri de sezon. sucul obţ inut sepune în tifon şi se lasă 5 . bine coapte şi se mixează sau se dau prin ciur. stări congestive. constipaţ ie. enterită.Ajută în astenii. arterioscleroză. gută.1340. adăugând în plus1 lingură de hrean proapăt ras cu 6 felii de sfeclă roşie date prin 380 .Sub formă de suc (3 pahare pe zi.2019). PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU AROMĂ DE PRAZ 1339. afecţ iuni vasculare: artritism. intoxicaţ ii cronice. 2072). folosind aceleaşi ingrediente. 2 linguri tărâţ e.6 ore să se scurgă.În uz extern: ajută contra acneei şi înţ epăturilor de insecte. în vas emailat (sucul se foloseşte la alte preparateculinare). adăugând în plus3 .De aceea convine suferinzilor de reumatism şi de gută. untul frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde) până se obţ ine o pastă potrivit de îngroşată.De reţ inut: pătlăgelele galbene (ca şi cele roşii) nu conţ in oxilaţ i dar are între componente uncorp comparabil cu cortizonul. 2070).Se foloseşte cu mult succes în tot felul de preparate la rece după reţ etele din Bucătăria fărăfoc.184 1337. PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU UNTIngrediente: 700 g pătlăgele galbene. azotemie. cremogen (v. adăugând în plus1 lingură de hrean proapăt ras pe răzătoarea de sticlă. 1 legătură de hasmaţ uchi cutarhon. completând compoziţ ia cu 200 . litiaze (urinareşi biliare). reumatisme. folosind aceleaşi ingrediente. Seserveşte cu salată verde sau varză. dizolvant uric.250 g brânză proapătă de vaci (mai moale).Se aleg pătlăgele proaspete. folosind aceleaşi ingrediente.1 şi 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. hipervâscozitatesangvină.

folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. 2030).1343.răzătoarea de sticlă. 2029). folosind aceleaşi ingrediente.1346.1345. adăugând în plus100 g spanac fin mărunţ it.1342. adăugând în plus2 linguri germeni de trifoi roşu (v.3 linguri de seminţ e de lucernă germinată (v. PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU VARZĂ ALBĂSe procedează ca la reţ eta precedentă (1336). PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU 381 . PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU SPANACSe procedează ca la reţ eta precedentă (1336). adăugând în plus100 g varză fin mărunţ ită. adăugând în plus2 . PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENECU GERMENI DE LUCERNĂSe procedează ca la reţ eta precedentă (1336). folosind aceleaşi ingrediente. PASTĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU GERMENI DE TRIFOISe procedează ca la reţ eta precedentă (1336).1344.

înafară de spanac care se înlocuieşte cu muguri de lucernă tăiaţ i fideluţ ă. pulberile. cremogenul. uleiul. în afară despanac care se înlocuieşte cu frunze de soia (recoltate înainte şi în timpul înfloririi plantei. folosind aceleaşi ingrediente. 2072). CIORBĂ .1352.CREMĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE ŞI PRAZSe prepară supa .adăugând în plus 3 .5 l suc de tărâţ e. SUPĂ . se adaugă ceapa şi rădăcinoasele fin mărunţ ite.2 linguri de hrean proapăt ras. ceapa şi rădăcinoasele mărunţ ite fin(manual sau mecanic).1347. 1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. tărâţ a. folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ă pulbere de alge.tărâţ a. CIORBĂ .1354. 1 felie de ţ elină.cremă ca la reţ eta precedentă (1347).1348. 1 legătură de hasmaţ uchi culeuştean. folosind aceleaşi ingrediente. 4 linguri de tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 382 .CREMĂ DE PĂTLĂGELE CU FLORI DE TRIFOI ROŞUSe prepară ciorba . 1 ceapă. 350 g pătlăgele galbene. 2019). iar deasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de trandafir tăiatefideluţ ă. SUPĂ CREMĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE ŞI USTUROISe prepară supa .cremă ca la reţ eta precedentă. SUPĂ . 1 legătură verdeţ uri desezon. alese dincele mai fragede). Sucul şi moarea se pun în castron. 1 linguriţ ă pulbere de alge. 2071). pătlăgelele tăiate mărunt. 1 şi 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 50 g petale roşii de trandafir. SUPĂ .185 1350. 75 ml ulei.adăugând în plus (după gust) 1 . 1 pătrunjel. 1 morcov. care dau supei un gust deosebit de plăcut. pulberile iar deasupra se presară verdeţ uriletăiate mărunt şi petalele de nalbă tăiate fideluţ ă.cremă ca la reţ eta precedentă (1351).1353. 250 g pătlăgelegalbene.CREMĂ DE PĂTLĂGELE GALBENEIngrediente: 1.2070). 1 pătrunjel. cremogenul. 5 linguri cremogen (v.cremă ca la reţ eta precedentă (1351). uleiul.se adaugă spancul tăiat fideluţ ă. 1 ceapă de apă. 500 ml zeamă de varză (moare). 1felie de ţ elină. în afară deceapă care se înlocuieşte cu 1 fir de praz mare fin mărunţ it. 4 linguri tărâţ e.CIORBĂ CREMĂ DE PĂTLĂGELE CU MUGURI DE LUCERNĂSe prepară ciorba . 2019).CREMĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU SPANACIngrediente: 1 l suc de lucernă. 75 ml ulei.CREMĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE ŞI HREANSe prepară supa cremă ca la reţ eta precedentă (1347).Se pune sucul în castron. adăugând în plus100 g varză roşie fin mărunţ ită. 1 şi 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.1351.1349. 5 linguri de cremogen (v.cremă ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente.VARZĂ ROŞIESe procedează ca la reţ eta precedentă (1336). folosind aceleaşi ingrediente. 1 morcov. 2070). CIORBĂ CREMĂ DE PĂTLĂGELE CU FRUNZE DE SOIASe prepară ciorba .4 bulbili (căţ ei ) de usturoi fin pisat. 100 g spanac. 50 g petale roşii de flori de nalbăde grădină.

se adaugăpuţ in hrean (după gust) ras pe răzătoarea de sticlă.CREMĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU URZICISe prepară ciorba . folosind aceleaşi ingrediente. CIORBĂ . Se adaugă în plus1 lingură de hrean ras pe răzătoarea de sticlă.4 bulbili (căţ ei) de usturoi finpisaţ i.CREMĂ DE 383 . În plus. CIORBĂ . folosind aceleaşi ingrediente. CIORBĂ . înafară de spanac care se înlocuieşte cu urzici.cremă ca la reţ eta precedentă (1351). În plus. se adaugă 3 .1357.1356. înafară de spanac care se înlocuieşte cu gulioare rase pe răzătoarea cu găuri mari. înafară de spanac care se înlocuieşte cu flori de trifoi roşu (când sunt înflorite 75 %).CREMĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU GULIOARESe prepară ciorba .1355.cremă ca la reţ eta precedentă (1351).folosind aceleaşi ingrediente.

Se aşează deasupra o compoziţ iepreparată din: urzici mărunţ ite (odată cu verdeţ urile). înafară de spanac care se înlocuieşte cu frunze fragede de ridichi tăiate fideluţ ă. 300 g unt. înafară de spanac care se înlocuieşte cu conopidă desfăcută în bucheţ ele mici. peste care se întinde compoziţ ia (cupodul palmei). folosind aceleaşi ingrediente. în186 afară de spanac care se înlocuieşte cu petale roşii de trandafiri tăiate fideluţ ă. cremogen (v. ca să nu se prindă încompoziţ ie.cremă ca la reţ eta precedentă (1351). RULADĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU URZICIIngrediente: 600 g pătlăgele galbene. 350 g urzici. 1 legăturăde hasmaţ uchi cu tarhon.1358. 1 felie de ţ elină. folosind aceleaşi ingrediente. În plus. care după fiecare răsucire. folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente.cremă ca la reţ eta precedentă (1351).1359. groasă cam de 1 cm.CIORBĂ-CREMĂ DE PĂTLĂGELE CU FRUNZE DE RIDICHISe prepară ciorba . ca şicei de ornament.1361.PĂTLĂGELE GALBENE CU DOVLEACSe prepară ciorba . se îndoaie în afară (către noi). înafară de spanac care se înlocuieşte cu dovleac ras pe răzătoarea cu găuri mari. CIORBĂ .Pătlăgelele se mărunţ esc (cu tot cu coajă şi seminţ e). 1 lingură hrean ras fin. fără nici unpericol.cremă ca la reţ eta precedentă (1351). de toate culorile şi de toate mărimile) se pot consuma în alimentaţ ie.De reţ inut! Toate varietăţ ile de trandafiri (începând cu măceşul şi trandafirul de dulceaţ ă. ajutându-nede foaia de plastic. 2072).CIORBĂ-CREMĂ DE PĂTLĂGELE CU PETALE DE NALBĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1353). înafară de spanac care se înlocuieşte cu patison (v.1362. 2019). 150 gunt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). Pe o foaie de plastic se presară 1 mână de cremogen.CREMĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU CONOPIDĂSe prepară ciorba . folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ăpulbere de alge. se adaugăpuţ in usturoi fin pisat. amestecate cu pulberile.1363. folosind aceleaşi ingrediente. 1 şi 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v.cremă ca la reţ eta precedentă (1351). În plus. 150 g unt frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde). lit. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. P) ras pe răzătoarea cu găuri mari. CIORBĂ CREMĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU PATISONSe prepară ciorba . apoi se rulează strâns cu ambele mâini.1360. se amestecă cu hreanul şi ceapa tăiatămărunt. până se obţ ine o compoziţ ie maiîngroşată. 2 cepe de apă.Se întinde până cuprinde întreaga foaie.CREMĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU TRANDAFIRISe prepară ciorba . se adaugă puţ inhrean ras fin pe răzătoarea de sticlă.cremă ca la reţ eta precedentă (1351). în formă dreptunghiulară. tărâţ e. Se înfăşoară apoi în foaie de plastic şi se pune 384 . ţ elina rasă fin. tăiate fideluţ ă. CIORBĂ . 2070). în afară de spanc carese înlocuieşte cu 100 g petale albe de nalbă de grădină.

în afară deurzici care se înlocuiesc cu flori de lucernă mărunţ ite fin. RULADĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU FLORI DE LUCERNĂSe prepară rulada ca la reţ eta precedentă (1363). cu salată verde. RULADĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU CRESONSe prepară rulada ca la reţ eta precedentă. Cantitatea este suficientă pentru 10 -12 porţ ii. în afară de urzici carese înlocuiesc cu creson. folosind aceleaşi ingrediente.1364.Se serveşte tăiată felii. folosind aceleaşi ingrediente.la rece pentru câteva ore..1365. în afară deurzici care se înlocuiesc cu sfeclă roşie rasă pe răzătoarea de sticlă. RULADĂ DE PĂTLĂGELE GALBENE CU SFECLĂ ROŞIESe prepară rulada ca la reţ eta precedentă (1363). Pinion dulce (specie de pin cu sămânţ a comestibilă)Miezul seminţ ei de pinion dulce se foloseşte 385 . folosind aceleaşi ingrediente.1366... ca să seîntărească untul.

câteva vârfuri de măghiran. enzime. laxative. 1 lingură seminţ e de in.1367.sub formă de făină ca adaos la diferite dulciuri(fructul pinionului dulce este aşezatla baza solzilor conului într-o coajă dură).BOMBONSe prepară crema ca la precedenta. iarpe margini se 386 .1368.cataplasmele cu frunze se folosesc contra cancerelor ulcerate.. folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ă tinctură depropolis (v. 2 gălbenuşuri. PP. 5 linguri cremogen (v. se înmoaie cu maceratul. B2. acizi (acetic. 1 lingurăcremogen (v. Deasupra se presară petale de trandafir tăiate fideluţ ă. antispasmodice. zahăr. hematurii. 2078) sau de căline(v. puţ ină miere (după gust). adăugând în plus 2gălbenuşuri de ouă de găină. bătută tare. Se prepară la fel. 2104). substanţ e albuminoide. deasupra se presară petale de nalbă tăiate fideluţ ă. litiaze urinare şi îngrijirea tenului.Miezul seminţ ei din sâmbure conţ ine apă. picurat puţ in câte puţ in. 2 lnguri făină de orez (v. iar peste acesta se presarăseminţ e de mac sau de anason. se toarnă în platou. se adaugămierea. 2019). se pune în cupe sau în farfurioare de compot. PIERSICI PE SOS ROZ . B1. 2076). câteva vârfuri de mentă.. 300 ml . frunzele sunt vermifuge.1373. folosind aceleaşi ingrediente. iar pe suprafaţ ăse aşează jumătăţ i de piersică. coaja rasă de la 1/2 lămâie sau portocală.1371. 5 linguri cremogen (v. adăugând înplus 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. apoi se pune în platou.Florile de piersic sunt sedative. coaja de lămâie. Pesuprafaţ a sosului se pun jumătăţ i de piersică. fără zahăr. folosind aceleaşi ingrediente. 7) şi 1 lingură pulbere de măceşe (v.. aldehide etc. în plus suc de sfeclă roşie (v. 2 linguri de rom. 2019). Smântâna(foarte proaspătă) se amestecă cu făina de orez şi cremogenul.Cremogenul se înmoaie cu suc de morcovi. folosind aceleaşi ingrediente. PiersicaConţ ine: apă.1372. ulei. iar pe marginise decorează cu vârfuri de măghiran.caprinic). Este un produsfoarte nutritiv. formic. 2071). săruri minerale. se adaugă gălbenuşurile. tinctura şi romul. vitaminele (C. CREMĂ DE PINION DULCE (III)187 Se prepară crema ca la precedenta (1366). 2019). 1 mână de petale roşii de flori de nalbă de grădină. CREMĂ DE PINION DULCE (II)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă. până se obţ ine nuanţ a dorită de roz. deasupra se pune spumă de albuş.Este indicată în dispepsii. PIERSICI PE SOS ALBIngrediente: 700 g piersici. suc demorcovi. PIERSICI PE SOS GALBEN GALBENIngrediente: 700 g piersici. înlocuind 2 linguri decremogen cu 3 linguri de tărâţ e.1370. 1 mână de petale roşii de trandafir. CREMĂ DE PINION DULCE (IV)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă (1367). Deasuprase presară seminţ e de in. CREMĂ CU PINION DULCE (I)Ingrediente: 1 ligură pulbere pinion galben.2082).1369.Pulberea de pinion dulce se amestecă cu cremogenul. 350 ml macerat detărâţ e. A). 500 g smântână dulce.

406). 2 linguri vişine conservate în miere (v. cremogen (v. Piersicile(separate de sâmburi). 1 pahar lapte din seminţ e de măr (v. În continuare se procedează la fel ca la reţ eta amintită.4 vişine. adăugând înplus suc de orz verde (v. tinctura.puţ ină miere (după gust). deasupra se pune albuşpeste care se aplică 3 . seadaugă puţ ină miere. folosind aceleaşi ingrediente. CREMĂ CU PIERSICI ŞI CREMOGEN (I)Ingrediente:600 g piersici. CREMĂ CU 387 . 2 albuşuri bătute spumă tare. coaja de lămâie şi cremogen (cât cuprinde). bine mărunţ ite (manual sau mecanic). se amestecă cu laptele vegetal. până se obţ ine ocompoziţ ie potrivit de îngroşată. Se pune în pahare cu picior sau în cupe.1376. 2038).1375. PIERSICI PE SOS VERDESe prepară sosul alb ca la reţ eta precedentă (1371). 2079). 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v.1374. coaja rasă de la 1/2lămâie. 2105). 2019).decorează cu vârfuri de mentă.

Potasiu.2135). CREMĂ CU PIERSICI ŞI SEMINŢE DE BOSTANSe prepară crema ca la reţ eta precedentă (1377).2linguri pulbere de scoruşe (v.Portocala este unul din cele mai bune fructe pentru perioada de iarnă.Esenţ a cojii conţ ine: citrol. 2077).2019). C2.Fosfor. cremogenul. care dă cremei o frumoasă nuanţ ă de roşu şi un gust deosebitde plăcut. anemie.Este indicată în: creştere. tărâţ e. îmbătrânire. seamestecă cu laptele vegetal.vitaminele (C. CREMĂ DE PIERSICI ŞI TĂRÂŢEIngrediente: 600 g piersici. limonen (90 %). tinctura şi frişca (cucare se amestecă uşor de jos în sus.(v. Zinc. cenuşi. acizi: malic.. 1 linguriţ ătinctură de propolis (v. 250 g frişcă bătută (fără zahăr).scorbut. mierea. oligoelemente Fier.Deasupra se pune câte puţ ină frişcă peste care se presară câteva seminţ e de mac. tartric. apoi săruri minerale: Calciu. Magneziu. anorexie. SUC DE PORTOCALEConţ ine (printre altele) 50 mg vitamina C / 100 ml . 1 lingurătinctură miraculoasă (I) . v. 300 g miere. Se pune în forme speciale şi se dă la rece. ca să nu se lase). celuloze etc.citricele sunt cele mai bogate în vitaminaC. folosind aceleaşi ingrediente. acizi. 75 mg. 2035). 2106). 100 ml lapte vegetal (din nuci. Piersicile (separate de sâmburi) şi mărunţ ite fin (manual sau mecanic). caroten sau provitamina A. se pune în pahare cu picior sau în188 farfurioare de compot. în afară detărâţ e care se înlocuieşte cu seminţ e de bostan (decorticate şi măcinate). 2 linguri suc de cătină (v.PIERSICI ŞI CREMOGEN (II)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă. 1lingură seminţ e de mac. pulberea. Brom.Copiilor alimentaţ i artificial li se recomandă numai 1 . folosind aceleaşi ingrediente. adăugând în plus 1 .Pireul de piersici se amestecă cu laptele vegetal. Sodiu. cu 30 min. 388 . demineralizare. folosind aceleaşi ingrediente.Îngheţ ata preparată cu miere nu îngheaţ ă complet (ca cea preparată cu zahăr) dar este mult maisănătoasă pentru organism. convalescenţ e.1380.Sucul trebuie consumat imediat ce a fost extras deoarece se deteriorează repede. 1 pahar lapte vegetal de nuci (v. 1vârf de cuţ it cu pulbere de scorţ işoară. 2 linguri cremogen (v.1381. B).Nu trebuie uitat că doza zilnică a unui adult este evaluată la cca. Mangan.1378. până se obţ ine o compoziţ ie potrivit de îngroşată. 2104). 4 . Cupru. coaja rasă de la 1/2 lămâie. Se iau 3pahare pe zi înaintea meselor principale.1379. citric. puţ ină miere (după gust).1377. coaja de lămâie.Miezul şi pulpa conţ in apă.3 linguriţ e zilnic. PortocalaSe cunosc peste 100 de varietăţ i de portocal în lumea întreagă. CREMĂ CU PIERSICI ŞI NUCISe prepară crema ca la reţ eta precedentă. în afară de tărâţ e carese înlocuieşte cu nuci râşnite.5 linguri de frişcă bătută (fără zahăr). ÎNGHEŢATĂ DE PIERSICI CU FRIŞCĂIngrediente: 500 g piersici (fin mărunţ ite). protide. 2092) sau de lămâie. glucide.. fiind şi foarte nutritiv.. tinctura şi tărâţ e (câtcuprinde). hidraţ i de Carbon. sucul de cătină.

infecţ ioase. dermatoze. Cine doreşte poateadăuga şi puţ ină miere (după gust). dispepsie. amorţ irea membrelor. hipervâscozitate sanguină şi sindroameînsoţ ioare.astenii (fizice şi intelectuale).1382.tendinţ e hemoragice (fragilitate capilară). paludism.1 lingură suc de cătină)]. algii precordiale.1383.Este recomandată diabeticilor (100 g portocale fără coajă. BĂUTURĂ - 389 . infecţ ii diverse.exeme. prevenirea şi tratamentulbolilor infecţ ioase. 2092) care esteun puternic vitaminizant (la 1 pahar suc de portocale . SUC DE PORTOCALE CU SUC DE CĂTINĂSucul de portocale (proaspăt extras) se amestecă cu puţ in suc de cătină [(v. vertige. intoxicaţ ii. stări febrile. stomatite. gingivite. conţ in mai puţ in elementeglicogenice decât 10 g pâine). tromboză. hepatism.

Peste acestsos se aşează feliile de portocală. 2 linguri de rom. 2017). Se pune în cupe. CREMĂ LA PAHAR CU SUC DE PORTOCALE (IV)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă (1387). se adaugă scorţ işoara.mierea şi două gălbenuşuri. CREMĂ LA PAHAR CU SUC DE PORTOCALE (II)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă. adăugând înplus 1 lingură pulbere de căline (v. adăugând în pluspuţ in suc de sfeclă roşie (câte 2 . 2 l vin alb (natural). 2079). PORTOCALE PE SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 2 .1384. 1 lingură189 cremogen (v.1388. 450 g smântână. CREMĂ LA PAHAR CU SUC DE PORTOCALE (I)Ingrediente: 5 linguri cremogen.1385. 1 legătură de măghiran cu mentă.1390. câteva petale de trandafiri (roşii sau roz). înlocuind 2linguiâri de cremogen cu 3 .Cojile de portocală (tăiate felioare) se pun în borcan de sticlă (pe mărime potrivită). Se presară desupra frunzuliţ e de măghiran iar pe margini sedecorează cu mentă şi petalele tăiate fideluţ ă.1386. deasupra puţ in albuş bătut spumă tare (fără zahăr). 2 linguri făină de orez (v. 2077). 2019) se înmoaie cu sucul de portocale.Cremogenul (v.3 portocale. puţ ină miere (după gust). 640 g miere. 300 ml suc de portocale. folosind aceleaşi ingrediente. PORTOCALE PE SOS VERDESe prepară ca la reţ eta precedentă. adăugând (odată cucremogenul) puţ in suc de orz verde (v. devine şi mai bun la gust. în afară de tărâţ e carese înlocuiesc cu aceeaşi cantitate de nuci râşnite. folosind aceleaşi ingrediente. se adaugă romul. CREMĂ LA PAHAR CU SUC DE PORTOCALE (IV)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă. peste elese toarnă ţ uica. se pune la întuneric (sau se înfăşoarăborcanul în hârtie de culoare închisă) şi se lasă să stea 15 zile (având grijă să fie agitat zilnic). se mai lasă o săptămână după care se filtrează. CREMĂ LA PAHAR CU SUC DE PORTOCALE (III)Se prepară crema ca la reţ eta precedentă (1387).Smântâna se amestecă cu făina de orez şi cremogenul după care se toarnă în platou.1389.puţ ină scorţ işoară. folosind aceleaşi ingrediente. 7). 2016) şi puţ ină pulbere de 390 . folosind aceleaşi ingrediente.1387. schimbând gustul şi culoarea.4 linguri de tărâţ e.apoi se presară petalele tăiate fideluţ ă.APERITIV DE COJI DE PORTOCALEIngrediente: cojile de la 6 portocale mijlocii. până se obţ ine nuanţ a dorită de roz bombon). coaja de portocală. coaja rasă de la 1portocală. PORTOCALE PE SOS ROZ . 2019). folosind aceleaşi ingrediente.1391. în afară de cele 2 ouăde găină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. folosind aceleaşi ingrediente. 500 ml ţ uică tare.BOMBONSe prepară ca la reţ eta precedentă (1384).3 picături. 1 mână de petale roşii de trandafir. se leagă strâns.Învechindu-se. până se obţ ine nuanţ a dorită. la care se adaugă 1 lingură de tincturămiraculoasă I (v. 2076) sau de scoruşe (v. seadaugă vinul care a fost bine amestecat cu mierea. 2 ouă de găină.

Seleagă strâns borcanul şi se lasă la loc întunecos 6 săptămâni (având grijă să fie agitat zilnic). PORTOCALE CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 1 kg portocale (fără coajă). se pun în borcan de sticlă odată cu busuiocul şi se toarnă mierea. se toarnă în sticle de culoare închisă.Portocalele se desfac în felii.deasupra se pune de 1 deget alcool.1393. Sepot servi ca dulceaţ ă sau ca garnitură la diferite preparate dulci. sifon sau în amestec cu suc de morcov.scorţ işoară. de mere etc. Dupăacest termen se scot feliile de portocală (cu o paletă) şi se pun într-un borcan potrivit ca mărime. se închid ermetic şi se păstrează în loc întunecos şi rece. Sepoate servi în combinaţ ie cu apă minerală.Mierea. 4 kg de miere polifloră. care s-a transformat în sirop de portocale. 1 rămurică de busuioc. în bucătăria fără foc.1392. COJI DE PORTOCALE 391 .

1 lingură suc de cătină (v.Mătasea de porumb este utilizată la prepararea ceaiului diuretic.190 La fel se pot conserva şi cojile de grep .1397. COJI DE PORTOCALE CONSERVATE ÎN MIERE (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. tărâţ e. în cazul acesta mierea transformată în sirop (pentru a o separa de coaja rasă deportocală) trebuie strecurată prin tifon. 1 pătrunjel. timp de câteva săptămâni sau câteva luni. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.Cremogenul este un produs extras din făină de porumb extra.. 1 ceapă mare de apă.fruit. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.. SALATĂ DE NAPI MURAŢI CU PORUMBSe folosesc aceleaşi ingrediente. lămâie etc. 75 ml ulei. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 fir de praz. uleiul de porumb se opune energiccreşterii colesterolului în sânge. Poate fi înlocuit cu tărţ e sau alte cereale fin mărunţ ite. Cojilede portocală (proaspete) se taie fideluţ ă. săruri minerale.1398.Învelişul ştiuleţ ilor de porumb este folosit la confecţ ionarea saltelelor.Uleiul de porumb este uleiul unui germen care se obţ ineprin simpla presiune (randamentul este de 45 . Este celmai bun liant. odată cu morcovul şi porumbul. se adaugă morcovul ras. Rădăcinoasele sedau pe răzătoare.1396.1394. Încontinuare se procedează ca la reţ eta precedentă. 4 kg miere polifloră naturală. 2092).Calciu.Varza se stoarce bine în mâini de moare (nu se spală şi nu se ţ ine în apă). Fier. se taie fideluţ ăodată cu prazul. SALATĂ DE RĂDĂCINOASE CU PORUMBIngrediente: 1 morcov. folosit la diferite sosuri. vitaminele (B şi E). 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. reconstituent. puţ ină tărâţ e. se amestecă cu ceapa tăiată peştişori. 5 linguri deporumb ras. grase. Se prepară la fel ca mai sus. azotate. 1 rămurică de busuioc. uleiul şi sucul de cătină iar deasupra se presarăverdeaţ ă tăiată mărunt. 1 legătură de verdeţ uri. porumbul (se alege când a ajunsîn faza de lapte ceară şi se rade pe răzătoare). Fosfor. energetic. moderator al tiroidei. pulberile..CONSERVATE ÎN MIERE (I)Ingrediente: 1 kg coji de portocală.2070). 5 linguri de porumb ras.Conţ ine: materii prime. hidraţ i de Carbon. folosind aceleaşi ingrediente.Este foarte hrănitor. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. Se iau 2 linguri de suc dimineaţ a şiînainte de masa de seară.Este bogat în acizi graşi polinesaturaţ i.1395. 1 felie de sfeclă roşie. ca la reţ eta precedentă în afară de varză care se înlocuieştecu napi raşi. 2070). în ţ ările meridionale). 75 ml ulei. SALATĂ DE VARZĂ DULCE CU VARZĂ 392 . 1 legătură deverdeţ uri.pulberile şi uleiul. PorumbulSe cultivă în lumea întreagă (în cantităţ i foarte mari. apoi porumbul (ras ca la precedenta reţ etă). SALATĂ DE VARZĂ MURATĂ CU PORUMBIngrediente: 1/2 varză murată.50 %). adăugând cojile de portocalărase pe răzătoare. se pun în borcan odată cu busuiocul şi se toarnă mierea.În continuare se procedează ca la 1392.

MURATĂ ŞI PORUMBIngrediente: 1/4 varză murată. tărâţ e. ceapa tăiată julien şi uleiul iar deasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt. 75 ml ulei. 2092). se amestecă cuporumbul. 75 ml ulei. 1 felie de ţ elină. 1 legătură frunze fragede de ţ elină şi mărar. 3 linguri de porumb ras. ţ elinarasă. 2070). 1 ceapă mare de apă. puţ ină tărâţ e. SALATĂ DE RIDICHI NEGRE CU PORUMBIngrediente: 450 g ridichi. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante 393 .1399. se freacă în mâini până se înmoaie bine (nu se stoarce de sucul ei). 5 linguri boabe de porumb rase. fără a fi spălată sau ţ inută în apă) tăiată fin. Varza albă setaie fideluţ ă. 1 linguriţ ă suc de cătină(v. 1legătură de hasmaţ uchi cu tarhon. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/4 varză albă dulce. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. varza murată (bine scursă de moare.

Deasupra se presară veredeţ urile tăiate mărunt. fără a stoarce sucul din ea). se adaugă rădăcinoasle rase odată cu porumbul. raşi pe răzătoare odată cu rădăcinoasele. tăiate mărunt. 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de gogoşari (v. 2094).aromatice şicondimentare (v.5 lsuc de roşii (v. se stropesc cu oţ et şi se lasă acoperite 30 min. 1 lingură de tărâţ e. 4 linguri boabe de porumb ras. 1 felie deţ elină. sucul de cătină şi uleiul. 2070).1400. 1 felie de sfeclă roşie. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. CIORBĂ DE VARZĂ ALBĂ CU PORUMBIngrediente: 1/4 varză albă. 1 ceapă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1. în afarăde gulioare care se înlocuiesc cu patison ras (vezi litera P). 1/2 linguriţ ă pulbere dealge.1404. porumbul ras(ajuns în faza de lapte ceară). 75 nml ulei. CIORBĂ DE DOVLECEL CU PORUMBSe prepară ciorba la fel ca la reţ eta precedentă. CIORBĂ DE PATISON CU PORUMBSe prepară 394 . 2072).1406.5 dovlecei mici. 1. ceapa şi verdeaţ a. SALATĂ DE GULIOARE CU PORUMBSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. 1 morcov. pulberile.1401. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 500 ml suc de aguridă (v. 1 morcov. 2 . 1 ceapă de apă. date pe răzătoare.1405.3roşii.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ceapa şiverdeaţ a tăiate mărunt. 1666). 2070). 2071). Ridichile se dau perăzătoare odată cu ştiuleţ ii de porumb (când sunt în faza de lapte . 2001).1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 felie de ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. în afară de varzăcare se înlocuieşte cu 4 . 1 pătrunjel. 1 pătrunjel. uleiul şi pulberile. 2041). SALATĂ DE PATISON CU PORUMB191 Se prepară salata la fel ca la reţ eta precedentă (1399). În castron se pune sucul deroşii. 2066). 1 legătură de leuştean cu pătrunjel. folosind aceleaşi ingrediente. frecată în mâini până se înmoaie bine. 1 legătură de frunze fragede de ţ elină cu pătrunjel. 75 ml ulei.puţ ină tărâţ e.1403. 1 legătură de leuştean cu tarhon. 2 linguri oţ et de mere (v. folosind aceleaşi ingrediente.ceară).5 l macerat de mere (v. 2070). ardeiul gras.1402. CIORBĂ DE LEGUME CU PORUMBIngrediente: 1 ceapă. se amestecă cu pulberile. 4 linguri de porumb ras. ciupercile şi uleiul.rădăcinoasele date pe răzătoare.ceară).1 l macerat de tărâţ e (v. în afară de ridichi carese înlocuiesc cu gulioare rase. CIORBĂ DE CIUPERCI CU PORUMBIngrediente: 300 g ciuperci de cultură. 4 linguri porumb. pulberile şi uleiul. 75 ml ulei. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. ceapa şiverdeaţ a tăiate mărunt. Ciupercile (alese numai mici şimijlocii) se taie felioare. 1 ardei gras. 2070). ţ elina şi ştiuletele de porumb (care a ajuns în faza de lapte . 2072). Se punemaceratul şi sucul de aguridă în castron. roşiile. folosind aceleaşi ingrediente. 1 felie de ţ elină. Maceratul se pune în castron. seadaugă varza (tăiată fideluţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.

pulberile şi uleiul. 5 linguri porumb ras.CREMĂ CU CONOPIDĂ ŞI PORUMBIngrediente: 700 g conopidă. 2070).100 ml ulei. 1 legătură de pătrunjel cu mărar.iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt şi petale de trandafir tăiate fideluţ ă. SUPĂ . lit. P)1407. SUPĂ . în afarăde varza albă care se înlocuieşte cu patison ras (odată cu rădăcinoasele. fin mărunţ ite (manual sau mecanic). 2072). 1 linguriţ ă pulbere de pante aromatice şi condimentare (v.1408.ciorba la fel ca la reţ eta precedentă (1404). se adaugăconopida.5 l suc de roşii (v. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 1.CREMĂ DE NAPI ŞI PORUMBSe prepară supa . folosind aceleaşi ingrediente. 5 linguri tărâţ e. ceapa şi ţ elina. 1 ceapă. 2094). v. Se pune sucul în castron. 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de gogoşari (v. câteva petale roşii de trandafir. 1 felie de ţ elină. tărâţ a.cremă la fel ca la 395 . porumbul.

5 linguri porumb ras.1413. 1ceapă de apă. la urmă. se amestecă cu ceapa tăiată mărunt (odată cu verdeaţ a). SĂRMĂLUŢE CU FRUNZE DE TĂTĂNEASĂ ŞI PORUMBSe prepară compoziţ ia la fel ca la reţ eta precedentă. înafară de spanac care se înlocuieşte cu frunze de ştevie sau de soia (alese cele mai fragede. SUPĂ . 5 linguri porumb. în afarăde conopidă care se înlocuieşte cu aceeaşi cantitate de napi. SUPĂ . 7). folosind aceleaşi ingrediente. folosindpentru învelit. 1 legătură hasmaţ uchi cu tarhon. SĂRMĂLUŢE CU FOI DE VARZĂ ŞI PORUMBIngrediente: 25 frunze de varză murată. 1 lingură de tărâţ e.1410. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. frunze 396 . SUPĂ . în afarăde spanac care se înlocuieşte cu muguri fragezi de lucernă sau urzici.800 g spanac. 2050). ce a fostpus în prealabil în platou. se adaugă spanacul. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 ceapă mare de apă.CREMĂ CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa cremă la fel ca la reţ eta precedentă (1409). 1 legătură de mărar cu pătrunjel.cremă la fel ca la reţ eta precedentă (1409). 1 lingură de ulei. 1 căpăţ ână de salată verde. folosind aceleaşi ingrediente.5 bulbili(căţ ei) de usuturoi (fin pisaţ i). 1 ceaşcă de smântână sau 2gălbenuşuri de ouă de găină.100 g unt. porumbul (ajuns în faza de lapte ceară) rasşi ceapa.reţ eta precedentă. deoarece napi trebuie să fiefoarte proaspeţ i. pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. recoltateînainte şi în timpul înfloririi plantei). Varza se stoarce bine în mâini (nu se spală şi nu se ţ ine în apă). tărâţ a. 2074).CREMĂ DE SPANAC CU PORUMBIngrediente: 700 . se adaugă 4 . iar la urmă se adaugă 1 -2 linguri de hrean ras (după gust). folosind aceleaşi ingrediente.5 lmacerat de urzici (v. 1.tărâţ a.(Această supă nu se poate prepara decât în martie şi octombrie. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de ardei gras (v.1414. SUPĂ . folosind aceleaşi ingrediente. apoi se presară cu puţ ină verdeaţ ă tăiatămărunt. pulberile şi smântân (sau gălbenuşurile).cremă la fel ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente.1411.CREMĂ DE PORUMB CU AROMĂ DE USTUROISe prepară supa . care se aşează pe un postament de salată verde. 2071). 2070).)1409. înafară de spanac care se înlocuieşte cu grâuşor de (untişor) iar cele 2 gălbenuşuri de ouă de găină seînlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 2070). bine mărunţ ite (manual sau mecanic). Dincompoziţ ia de mai sus se fac sărmăluţ ele.CREMĂ DE PORUMB CU AROMĂ DE HREANSe prepară supa . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 3 linguri pastă de roşii (v.Nucile se taie cu cuţ itul. 2063).Se pue maceratul în castron. miez de nucă de la 12 nuci. Se stropesc cu puţ in ulei. 5 linguri tărâţ e. porumbul ras şi untul. iar192 deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. scoşi direct din pământ.1412.

Sărmăuţ ele se aşează pe un postament din petale detrandafir (roşii sau roz). peste care se presară petale (albe sau crem) detrandafir. se stropesc cu puţ in ulei. coja rasă de la 1/2 portocală sau lămâie.puţ ină miere (după gust). 2106). folosind 397 .fragede de tătăneasă. 350 ml lapte de porumb (v. 1 lingură tincturămiraculoasă I (v. romul.Cremogenul (v.1416. 2gălbenuşuri şi coaja de lămâie. Deasupra se pune puţ in albuş (bătut spumă tare. 2019) se înmoaie cu laptele de porumb. 2 linguri de rom. tăiate fideluţ ă (sau flori albe de urzică moartă). CREMĂ LA PAHAR CU LAPTE DE PORUMB (II)Se prepară crema la fel ca la reţ eta precedentă.fără zahăr) peste care se presară seminţ e de in. 2040). 1 lingură seminţ e de in.1415. CREMĂ LA PAHAR CU LAPTE DE PORUMB (I)Ingrediente: 5 linguri de cremogen. 2 ouă de găină. se adaugă mierea. Se pune în cupe. tinctura.

1424. 2070). azotemie. afecţ iuni urinare. 1/2 linguriţ ă pulbere de 398 .cele 2 ouă de găină se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. 2070). Fosfor. Se foloseşte planta întreagă. 1 legătură de leuştean cu tarhon.2092).. 1 legăturăde mărar cu hasmaţ uchi. SALATĂ DE PRAZ CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 1 fir mare de praz. înlocuind 2linguri de cremogen cu 3 linguri de tărâţ e. Sulf. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 varză albă. artrite.În uz extern este indicat în abcese. tărâţ a.esenţ ă sulfoazătată. 1988). reumatisme. înlocuindjumătate din cantitatea de rrădăcinoase cu 1 pumn de urzici tăiate mărunt. adăugând2 fire mari de praz. 2072). 75 ml ulei. 1felie de ridiche neagră. SALATĂ DE PRAZ CU VARZĂ ALBĂIngrediente: 2 fire de praz.. SALATĂ DE PRAZ CU URZICISe prepară salata la fel ca la reţ eta precedentă. iar deasupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt. SALATĂ DE PRAZ CU CRESONSe prepară salata la fel ca la reţ eta precedentă. Magneziu. SALATĂ DE PRAZ CU MĂSLINESe prepară salata la fel ca la reţ eta precedentă (1418). 1 . SALATĂ DE PRAZ CU MĂSLINE ŞI ROŞIISe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. cistite. jumătate din cantitatea de rădăcinoase se înlocuieşte cu 140 . folosind aceleaşi ingrediente.1418.1417.1422. CREMĂ LA PAHAR CU LAPTE DE PORUMB (III)Se prepară crema la fel ca la reţ eta precedentă (1415).4 linguri de nuci măcinate. celuloză.Rădăcinile se dau pe răzătoare. hemoroizi. 2 gogoşari. Există mai multe varietăţ i. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1421. folosind aceleaşi ingrediente.1419. 1 felie de ţ elină. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. folosind aceleaşi ingrediente. Claciu. CREMĂ LA PAHAR CU LAPTE DE PORUMB (IV)Se prepară crema la fel ca la reţ eta precedentă. Mangan. în afară detinctura miraculoasă care se înlocuieşte cu 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v.aceleaşi ingrediente. 1 pătrunjel. înţ epături de insecte. bătături şiîntărituri. 2015). 1 lingură suc de cătină (v. Siliciu.5 roşii tăiate felioare potrivite.200 g măslinenegre.2 linguri tărâţ e. 1 morcov. adăugând în plus 4 . plus 1 vârf de cuţ it pulbere fină descorţ işoară.. 1 felie de ţ elină. 1 felie de sfeclă roşie. Prazul193 Face parte din aceeaşi familie cu ceapa şi usturoiul. folosind aceleaşi ingrediente. Fier. 3 linguri de tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulberede plante aromatice şi condimentare (v. anemie. plăgi. desărate complet (v. furuncule. înlocuind urzicilecu aceeaşi cantitate de creson tăiat fideluţ ă. uleiul şisucul de cătină. pulberile.1420. 2071).insuficienţ e renale. îngrijirea tenului. dintre care 3sunt mai cunoscute. Sodiu.Conţ ine vitaminele (B şi C). gută. 7). arterioscleroză. 1 ardei gras.Este indicat în dispepsii. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. se amestecă cu prazul tăiat fideluţ ă. mucilagii. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. înlocuind3 linguri de cremogen cu 3 . obezitate.1423. Potasiu. retenţ ie de urină.

1425. pulberile. pe margini se decorează cu feliiverzi de ardei gras şi felii roşii de gogoşari. folosind aceleaşi ingrediente. iar deasupra seadaugă verdeaţ a tăiată mărunt şi petalele de flori tăiate fideluţ ă.Prazul se taie fideluţ ă. tăiată fideluţ ă.alge. sucul de cătină şi uleiul. stoarsă bine dezeamă. ţ elina rasă. fărăa se scurge de sucul din ea). în afară de suculde cătină. 1/2 varză murată. SALATĂ DE PRAZ COMBINATĂSe prepară salata la fel ca la reţ eta precedentă. 1 mână de petale roşii de flori de nalbă de gărdină. se amestecă cu varza (de asemeni tăiată fideluţ ă. 2092). 1 morcov. 75 mlulei. SALATĂ DE PRAZ CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 2 fire de praz. 1 lingură suc de cătină (v.1425.4 napi. varza dulce se reduce la 1/4 din cantitate completată cu 1/4 varză murată. 3 . la care se adaugă 1 morcov ras. tărâţ a. frecată în mâini. 1 felie 399 .

SALATĂ DE PRAZ CU DOVLECEIIngrediente: 1 fir mare de praz. 500 ml suc de aguridă (v. 1666). 1 felie de ţ elină. 1 legătură de verdeaţ ă. înlocuind 1/4 dincantitatea de varză cu 1 felie de dovleac. folosind aceleaşi ingrediente. dată pe răzătoare odată cu rădăcinoasele. CIORBĂ DE PRAZ CU DOVLEACIngrediente: 1 fir mare de praz.1433. 1 legătură dehasmaţ uchi cu tarhon. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. uleiul şi sucul de cătină (v. se amestecă cu rădăcinoasele rase. 3 linguri tărâţ e. CIORBĂ DE PRAZ CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 1 fir mare de praz. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 3 .3 roşii.4 roşii. SALATĂ DE PRAZ CU PATISONSe prepară salata la fel ca la reţ eta precedentă. 15 măsline desărate (v.1432.1430. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.1427. 2074). 1 felie de ţ elină. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 1988). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. P). pulberile. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. SALATĂ DE PRAZ CU DOVLEAC ŞI GUTUISe prepară salata la fel ca la reţ eta precedentă. 2070). folosind aceleaşi ingrediente. 1 pătrunjel. SALATĂ DE PRAZ CU DOVLEAC ŞI VARZĂSe prepară salata la fel ca la reţ eta precedentă. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.1431. 2045). iar deasupraverdeaţ a tăiată mărunt. 1 pătrunjel. 2 . Se decorează cumăsline negre. 2072). folosind aceleaşi ingrediente.nu sespală şi nu se ţ ine în apă) tăiată fideluţ ă. 75 ml ulei. 75 mlulei. 1 lingură suc de cătină. în afară de varzamurată care se înlocuieşte cu dovleac şi gutui în părţ i egale. pulberile. 1 felie de dovleac. 2084). 75 ml ulei.194 1426. 2070). 2070).Maceratul şi sucul 400 . tărâţ a şi uleiul. 1 legătură leuştean cu mărar. în afară dedovlecei care se înlocuiesc cu patison ras (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. pulberile şi uleiul.Prazul se taie fideluţ ă. date pe răzătoare. 1 morcov. 2 linguri tărâţ e.1429. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.tărâţ a. l lmacerat de afine (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardeigras (v. 1 l macerat de urzici. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. se amestecă cu dovleceii şi rădăcinoasele date pe răzătoare. urzicile tăiate mărunt. lit. rădăcinoasele date pe răzătoare. 1 felie de ţ elină. varza (bine stoarsă în mâini . 75 ml ulei. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de suculde aguridă care se înlocuieşte cu 600 g roşii. 3 dovlecei mici.se adaugă prazul tăiat fideluţ ă. 1 felie de sfeclă roşie. felioare de roşii şi verdeţ uri de sezon. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v.Prazul se taie fideluţ ă. 500 ml suc de agrişe(v. 1 legătură de tarhon cu cimbru.1 mână de urzici sau creson. 1 felie de sfeclă roşie. 1 ardei gras. 2070). tăiate mărunt.de ţ elină.Deasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt. 2092). CIORBĂ DE PRAZ CU ROŞIISe prepară ciorba la fel ca la reţ eta precedentă. 2071). În castron se pune maceratul şi sucul.

1 pătrunjel. 1 legătură de hasmaţ uchi cu leuştean.1435. 1 ardeigras. CIORBĂ DE PRAZ CU NAPISe prepară ciorba la fel ca la reţ eta precedentă. 200 g gulii. folosind aceleaşi ingrediente. 2050). 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. CIORBĂ DE PRAZ CU GULIIIngrediente: 1 fir de praz.Maceratul şi zeama de varză se pun într-un castron. dovleacul şirădăcinoasele date pe răzătoare.1434. 2070). 1 felie de ţ elină.4 napi raşi. pulberile şi uleiul. 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 1958). 1 morcov. 600 ml zeamă de varză (moare v. roşiile. se adaugă prazul tăiat fideluţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 50 ml ulei. 3 roşii. se adaugă prazul tăiat fideluţ ă. guliile 401 .se pun în castron. în afară dedovleac care se înlocuieşte cu 3 . ardeiul şi verdeţ urile tăiate mărunt. 1 l macerat deurzici (v.

se mai adaugă pulberile. 1 păstârnac. 2094).Prazul. 5 linguri de tărâţ e.1439. pasta de roşii. 1 legătură de leuşteancu cimbru. 1 pătrunjel. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. pasta de roşii şi uleiul.100 ml ulei. rădăcinoasele date pe răzătoare. uleiul bine amestecatcu pulberile. 1 legătură de pătrunjel cu mărar. iardeasupra se presară câteva petale (roşii sau roz) de trandafir. 250 g sparanghel. 2070). 250 300 g andive. 1.smântâna. tărâţ a.Sucul se pune în castron.CREMĂ DE PRAZ CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară supa .5 l suc de roşii (v. 2063).CREMĂ DE PRAZ CU ANDIVEIngrediente: 2 fire de praz.1438. 1/4 varză albă. ardeiul şi verdeţ urile tăiate mărunt. 7)]. se adaugă prazul. 1 felie de ţ elină. SUPĂ .Maceratul se pune în castron. în afarăde ulei care se înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână ( sau cu gălbenuşurile de ouă de găină). pulberile.5 l macerat delucernă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. andivele şi rădăcinoasele bine mărunţ ite(manual sau mecanic). 1 păstrârnac. iar deasupraverdeţ urile tăiate mărunt.cremă la fel ca la reţ eta precedentă.varza tăiată mărunt (frecată în mâini până se înmoaie.1443. 2063). 1 lingură de cremogen (v. înafară de ulei care se înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână [sau cu 10 gălbenuşuri de ouă deprepeliţ ă (v. 3 linguri pastă deroşii crude (v. SUPĂ CREMĂ DE PRAZ CU SPARANGHELIngrediente: 2 fire de praz. 2070). se adaugă prazul tăiat fideluţ ă.195 1437.1440. câteva petale roşii de trandafir. SUPĂ . CIORBĂ DE PRAZ CU VARZĂ ALBĂIngrediente: 1 fir de praz. 402 . iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. 1. 2019). pulberile. 1 ceaşcă de smântână. roşiile. CIORBĂ DE PRAZ CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ciorba la fel ca la reţ eta precedentă. fără a o stoarce de sucul ei). în afară de cele2 ouă de găină (sau smântână) care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. tăiate fideluţ ă. 5 linguri tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente. verdeaţ a tăiată mărunt şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă. tărâţ a şi uleiul.5 l macerat de triofi roşu. 1. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.şirădăcinoasele date pe răzătoare.1441. folosind aceleaşi ingrediente. CIORBĂ DE PRAZ CU CARTOFISe prepară ciorba la fel ca la reţ eta precedentă. 2072). 1 felie de ţ elină. 1 legătură de salvie cupătrunjel.3 linguri pastă de roşii crude (v.1442.cremă la fel ca la reţ eta precedentă (1438). 2 . SUPĂ . folosind aceleaşi ingrediente. în afară de guliicare se înlocuiesc cu aceeaşi cantitate de cartofi raşi iar uleiul se înlocuieşte cu 1 ceaşcă desmântână (sau cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină). 50 ml ulei. sparanghelul (curăţ at de partea fibroasă) şi rădăcinoasele se mărunţ esc fin şi se pun încastronul cu macerat. 1 felie de ţ elină. 7). 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v.CREMĂ DE PRAZ CU SMÂNTÂNĂSe prepară supa .1436. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.

uleiul şi tărâţ a.cremă la fel ca la reţ eta precedentă. 1lingură pulbere de căline (v. 1. 2076).5 l macerat de coada . pulberile. 1 legăturăfrunze fragede de ţ elină cu fenicul.CREMĂ DE PRAZ CU URZICIIngrediente: 2 fire de praz. SUPĂ . urzicile şi ţ elina bine măruţ ite (manual saumecanic). în afarăde andive care se înlocuiesc cu napi. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.SUPĂ . folosind aceleaşi ingrediente. se adaugă prazul. 2071). 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.Maceratul se pune în castron. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.calului (v. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. 100 ml ulei. 2070).CREMĂ DE 403 . 5 linguri de tărâţ e. 2042). 1 felie de ţ elină.1445. SUPĂ .1444. 300 g urzici.CREMĂ DE PRAZ CU NAPISe prepară supa .

1 felie de ţ elină.14 porţ ii. fără a o stoarce de sucul ei). pulberea de gogoşari. se amestecă cu ţ elina rasă. 1/2 varză roşie. ulm. 2070). amestecate cu 1 ceapă mare de apă. Peste ea se aşează compoziţ ia adoua. odatăcu 1 legătură de pătrunjel. ca o foaie dreptunghiulară.cremă de ştevie.1446. cremogen (v. Tot cuajutorul acesteia se aşează rulada pe un platou dreptunghiular şi se dă la rece.1449. untulfrecat spumă şi cremogen (cât cuprinde). 2063). peste care se întinde compoziţ ia de mai sus (cupodul palmei). în afarăde urzici care se înlocuiesc cu frunze fragede de ridichi. tăiată mărunt.1450. pasta de roşii. 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 1/4 varză albă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. având grijă ca după fiecarerăsucuire să întoarcem foaia de plastic către noi (în afară). pulberile. Cantitatea de mai sus estesuficientă pentru 12 . ca să nu se prindă în compoziţ ie.2070). folosind aceleaşi ingrediente. RULADĂ CU PRAZ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară rulada la fel ca la reţ eta precedentă. La fel se poate prepara supa . groasă cam de 1 cm.cremă la fel ca la reţ eta precedentă (1444). patlagină. Pe ofoaie de plastic se presară o mână de cremogen.1447. SUPĂ CREMĂ DE PRAZ CU SPANACSe prepară supa .cremă la fel ca la reţ eta precedentă. RULADĂ CU PRAZ ŞI VARZĂ ROŞIEIngrediente: 2 fire de praz. frunze de tei. RULADĂ DE PRAZ CU VARZĂ MURATĂCompoziţ ia pentru prima foaie se prepară ca la 1446: pentru cea de-a doua foaie. RULADĂ DE PRAZ UMPLUTĂ CU CIUPERCISe prepară prima compoziţ ie ca la 1446. 1 ceapă mare de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 1/2 sfeclă roşie. folosind aceleaşi ingrediente.Cu ajutorul foii de plastic (cu ambele mâini) se rulează strâns. folosind aceleaşi ingrediente. 2019). amestecate cu 1/2 linguriţ ă de plante aromatice şi condimentare (v. cea de a doua se prepară din 300 g ciuperci macerateîn suc de cătină (v.400 g unt. albă. ca să se întăreascăuntul.2072). înafară de urzici care se înlocuiesc cu spanac. 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). lobodăroşie. în afară de cele2 ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. varza tăiată fideluţ ă (frecată în mâini pânăse înmoaie.Prazul se taie fideluţ ă. până se obţ ine o compoziţ ie potrivit de îngroşată. frunze de soia. fag (cu condiţ ia să fie foarte fragede196 şi crescute în bătaia soarelui). 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). Se serveşte tăiată felii mai grosuţ e. cu salată verde de sezon. se 404 . tărâţ e. 3 linguri pastă de roşii crude (v. măcriş. bine mărunţ ite. ceapa şi verdeaţ atăiate mărunt.PRAZ CU FRUNZE DE RIDICHISe prepară supa . 2 gălbenuşuri de ouă de găină. care se prepară din: varza roşie tăiată fideluţ ă. 1 legătură cimbru cuhasmaţ uchi.1448. 7). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. amestecată cu sfecla rasă. 1979).

2072). 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. RULADĂ DE PRAZ CU NAPI MURAŢISe prepară rulada la fel ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v.Prazul 405 . 350 g brânză de vaci. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. 1 lingură pulbere de măceşe (v.preparădin: 1/4 varză murată (bine stoarsă de moare. 1 lingură tărâţ e. nu se spală şi nu se ţ ine în apă) tăiată fideluţ ă. PRAZ UMPLUT CU BRÂNZĂ DE VACIIngrediente: 700 g praz. 200 g unt frecatspumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 50 g unt. 2077).1452. 1 mână petale roşii de trandafir. 2078) sau de scoruşe (v. 1958). în afară de varzamurată care se înlocuieşte cu napi muraţ i raşi (v. plus 1/2 sfeclă roşie rasăodată cu 1 morcov.amestecată cu 1 ceapă şi câteva frunze fragede de ţ elină tăiate mărunt. 1 căpăţ ână de salatăverde. 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1451.

1453. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 75 ml ulei.197 1454. Prazul sepregăteşte ca la 1451. 350 g măsline verzi. PRAZ UMPLUT CU CIUPERCIIngrediente: 700 g praz. Compoziţ ia pentru umplut se prepară din măsline mărunţ ite.Pasta de roşii se amestecă cu uleiul. i se scoate miezul.Prazul se pregăteşte pentru umplut ca la 1451. Cu această compoziţ ie se umplu bucăţ ile de praz. ce a fost aşezat în prealabil pe platou.odată cu miezul de praz şi verdeţ urile de sezon. 1 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1legătură de mărar cu hasmaţ uchi. la care se adaugă pulberile şi tărâţ a.1456. ce aufost aşezate în prealabil în platou. 2070). 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. care a fost aşezat în prealabil în platou. 3 linguri oţ et de mere. tărâţ e. care se aşează înformă de raze. 250 g măsline negre desărate (v. miezul de praz tocat. lăsând numai 2 rânduri de foide la exterior.Compoziţ ia pentru umplut se prepară din: ciuperci de cultură (alese numai mici şi mijlocii)tăiate mărunt.tărâţ e. ulterior se amestecă cu verdeaţ a tăiatămărunt. 2092). 1/4 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii. 75 ml ulei. 1 lingură suc de cătină (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. pe un postament de salată verde.10 cm.Prazul se pregăteşte ca 1451. 1 pumn de creson de fântână.Prazul umplut se aşează pe postament din verdeţ uri de sezon sau petale de trandafir. pulberileşi tărâţ a. Deasupra sepresară petale roşii de trandafir tăiate fideluţ ă. se stropesccu puţ in ulei şi se presară cu verdeţ uri sau flori de nalbă de grădină tăiate fideluţ ă. 1 legătură frunzefragede de ţ elină cu tarhon. Brânza se trece prin sită.1455. PRAZ UMPLUT CU PASTĂ DE MĂSLINE NEGREIngrediente: 700 g praz.curăţ at se taie în bucăţ i de 8 . odată cuverdeaţ a). tărâţ e. 125 ml ulei. în afară de brânza devaci care se înlocuieşte cu caş de oaie ras. se amestecă cu miezul de praz (tăiat mărunt. folosind aceleaşi ingrediente. PRAZ UMPLUT CU PASTĂ DE MĂSLINE VERZIIngrediente: 700 g praz. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. ulei şi tărâţ e (cât cuprinde). pulberile. 2072). 1 legătură de hasmaţ uchi cu mărar. Prazul umplut se aşează pe un strat din muguri fragezi de lucernă sau de trifoi. brânză frământată sau telemea de oi.2070). PRAZ UMPLUT CU PASTĂ DE ROŞIIIngrediente: 75 g praz. Prazul umplut se aşează pe unpostament de creson. 150 g pastă de roşii. PRAZ UMPLUT CU BRÂNZĂ DE OISe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. stropite cu oţ et şi lăsate acoperite 30 min.Se stropeşte cu puţ in ulei şi se presară cu verdeţ uri de sezon tăiate mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. Deasupra se stropeşte cu puţ in ulei şi se presară cu verdeaţ ătăiată mărunt. pulberile şi tărâţ a. 1 mână depetale roşii de flori de nalbă de grăină. 406 . 350 g ciuperci proaspete. miezul de la cele 4 bucăţ i de praz tăiat mărunt.1457.

1 legătură de mărar cupătrunjel. 300 ml suc de morcovi (v. amestecatecu pulberile. 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. se despică până la jumătate şi seapasă cu palma. ce aufost aşezate în prealabil pe platou. 5 linguri de cremogen. ulei şi tărâţ e (câtcuprinde). în aşa fel încât capătă aspect de floare. 2071). verdeaţ a tocată mărunt (odată cu miezul scos din bucăţ ile de praz). numai pânăla jumătate.1458. după ce i s-a scos miezul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. PRAZ UMPLUT CU SOS GALBENIngrediente: 2 fire de praz. 2070).1988). 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. Compoziţ ia pentru umplut se prepară din măsline (fără sâmburi) tocate fin. 75 ml ulei. se umple cu pasta de măsline. 407 . Prazul umplut (cu aspect de floare) se aşează pe un postment din frunze de măcriş. tărâţ e.Prazul se prepară ca la 1451. 100 g frunze demăcriş sau de tătăneasă.

Pruna uscatăEste foarte nutritivă.nefritici. constipaţ ii. 2079). reumatism.4 linguri de tărâţ e. hidraţ i de Carbon. de gogoşari şisalată verde. cenuşi.1461. 2072). PRAZ CU SOS DE TĂRÂŢESe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. 1 căpăţ ână de salată verde. 400 g smântână. PRAZ CU SOS VERDESe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. 2078) sau de căline (v. Se bea câte 1 pahar de suc înainte (cu 30 min) de cele 3 mese. 1/2 linguriţ ă 408 . hepatism. arterioscleroză.1460. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.Prazul tăiat fideluţ ă cu tot cu frunze se pune în platou (în strat subire uniform). folosind aceleaşi ingrediente. febrifuge. uniform). adăugând în plus 1 . celuloză apoi Fier. albumine. iar pe margini se decorează cu felioare de roşii. în regimurile hipoazotatereumatism. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.. tonic al sistemului nervos şi laxativă.Contra constipaţ iei. tăiate fideluţ ă.1459. 1 lingură cremogen. peste el se presară pulberile şi sosul care se prepară din: cremogen (v. gută.intoxicaţ ie alimentară. apă. PRUNE BRUMĂRII PE SOS ALBIngrediente: 700 g prune. 2070). pe stomacul gol. se aşează în platou(în strat subţ ire.. 1 mânăde petale roşii de trandafir. plus pulberile.. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.Frunzele prunului sunt diuretice. constipaţ ie. dimineaţ a. surmenaj. anemie. 2 linguri de mărar cu tarhon.temperamente bilioase. adăugând în plus(pentru culoare) 1 ceşcuţ ă de suc de orz verde (v. 2017). surmenaj.Este indicată în astenie.2081). Potasiu.1462. 2019). 2 linguri făină de orez (v.Pentru o acţ iune mai intensă. se consumă. Deasupra sepresară verdeţ urile şi petalele de trandafir. zahăr. gută. copiilor. vermifuge. Peste el setoarnă smântâna bine amestecată cu făina de orez şi cremogenul. temperamente bilioase. Sodiu. 1463. 2 linguri făină de orez. ca la maioneză).Se indică sportivilor.3roşii. 2070).2linguri pulbere de măceşe (v. PrunaConţ ine mucilagii.. 1 legătură de busuioc cu măghiran. hemoroizi. laxative.. 1 mână de petale roşii de trandafir. Magneziu.2019) înmuiat cu suc de morcovi. arterioscleroză. PRAZ CU SOS ALBIngrediente: 2 fire de praz. 2076) care colorează sosul în roşu intens. Calciu. 125 mlulei. înlocuind 3 linguri decremogen cu 3 . prunele se consumă dimineaţ a pe nemâncate şi înainteameselor. 2 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. PRAZ CU SOS ROŞUSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. 1 lingură de198 cremogen (v. Prazul (cu tot cu frunze) se taie fideluţ ă. prune proaspete cu pâiniţ e dinsecară. acizi. 450 g smântână. se mai adaugă uleiul (puţ in câte puţ in. Fosfor. folosind aceleaşi ingrediente.. Deasuprase presară verdeţ urile tăiate mărunt.Prunele sunt cele mai igienice purgative naturale(atât cele proaspete cât şi cele conservate prin uscare). folosind aceleaşi ingrediente. vitaminele (B şi C). Mangan.

2081). 1/2linguriţ ă pulbere de alge. 5 linguri cremogen. 2070). câteva frunzişoare de mentă. 2019) se 409 .Deasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă. 350 ml suc de morcovi (v.1464. cremogenul (v. 2070). 2019). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Smântâna se amestecă cu făinade orez.Cremogenul (v. 2 3linguri de ulei sau 1 ceaşcă de lapte nefiert. care sunt la îndemână. pulberile şi se toarnă în platou. deasupra se aşează jumătăţ i deprună din soiul "Tuleu gras" sau alte varietăţ i. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 mână de petale vişinii deflori de nalbă de grădină.pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. PRUNE BRUMĂRII PE SOS GALBENIngrediente: 700 g prune brumării.

2 linguri de frişcă (bătută fără zahăr).înmoaie cu sucul de morcovi. în afară decremogen care se înlocuieşte cu germeni de soia (v. Prunele(separate de sâmburi) se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). CREMĂ CU NECTAR DE PRUNE (III)Se prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1467). în afară de cremogencare se înlocuieşte cu tărâţ e.2 liguri pulbere de măceşe (v. 2077).1468. 2015) şi 2 linguri de rom sau coniac. fin mărunţ iţ i (manual sau mecanic).adăugând (pentru culoare) suc de orz verde. 1 lingură de 410 . NECTAR DE PRUNE CU FRIŞCĂIngrediente: 700 g prune. Deasupra sepresară mentă tăiată mărunt. în afară decremogen care se înlocuieşte cu făină integrală de hrişcă. Peste el se aşează sfeclă sau jumătăţ i de prune. folosind aceleaşi ingrediente. adăugând (pentruculoare) 1 . folosind aceleaşi ingrediente. puţ ină miere (după gust) coaja rasăde la 1/2 lămâie. 2107). 1 lingură tinctură miraculoasă I (v. în afară decremogen care se înlocuieşte cu alune sau nuci măcinate. cu miezul în jos.1473. CREMĂ CU NECTAR DE PRUNE (II)Se prepară la fel ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente.1472.199 1467. se adaugă puţ ină pulbere fină descorţ işoară iar în locul tincturii miraculoase se adaugă 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru(v.1465. tinctura şi cremogen (cât cuprinde). 2078) sau de scoruşe (v.Hrişca este cereala cea mai bogată în Calciu. 1 lingură seminţ e de in. iartinctura miraculoasă I se înlocuieşte cu 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. se amestecă cu puţ ină miere.1471. folosind aceleaşi ingrediente. 2066). folosind aceleaşi ingrediente.tăiate fideluţ ă şi flori de gălbenele (puse din loc în loc). pulberile şi setoarnă în platou. 2016). 2018) iar tinctura miraculoasă I seînlocuieşte cu tinctura miraculoasă II (v. folosind aceleaşi ingrediente. fără zahăr) peste care se presară seminţ e de mac. Soia esteleguminoasa cea mai bogată în proteine. 2019). PRUNE ALBE PE SOS ROŞUSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. iar pe margini (în formă de ghirlandă) se pun petalele de nalbă tăiatefideluţ ă.Ovăzul este cereala cea mai bogată în protein. CREMĂ CU NECTAR DE PRUNE (V)Se prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1467). 2014). CREMĂ CU NECTAR DE PRUNE (I)Ingrediente: 900 g prune bine coapte. după ce a fost pusă în cupe se pune câte puţ in albuş (bătut spumă -tare. Se pune în cupe iar deasupra se presară cu seminţ ede in.1466. Se decorează cu petale de trandafir (de culoare vişinie).1470. PRUNE PE SOS VERDESe prepară sosul alb la fel ca la reţ eta precedentă (1463). cremogen (v. CREMĂ CU NECTAR DE PRUNE (VI)Se prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1467). laptele. folosind aceleaşi ingrediente. CREMĂ CU NECTAR DE PRUNE (IV)Se prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1467). se adaugă uleiul. în afară decremogen care se înlocuieşte cu făină integrală de ovăz (v. coajade lămâie.1469.

iar deasupra se pune câte puţ ină frişcă. se îndulcesc cu puţ inămiere. 2107).1475. puţ ină miere. se pun în pahare.5 linguri suc de căline (v. 350 g suc de mere (v. care îi dă un gust deosebit de plăcut. folosind aceleaşi ingrediente.1476. 400 g pepene galben. NECTAR DE PRUNE CU LAPTE DE ALUNESe prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1473). NECTAR DE PRUNE CU SUC DE CĂLINESe prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1473). folosind aceleaşi ingrediente. 2102) sauapă.Prunele (separate de sâmburi) se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). 1 lingură tinctură miraculoasă I 411 . adăugând înplus 1 ceaşcă de lapte de alune (2036) iar în locul tincturii miraculoase se adaugă 1 linguriţ ă tincturădin muguri de plop negru (v. 2076). 2105). COMPOT DE PRUNE CU PEPENE GALBENIngrediente: 400 g prune.1477. adăugând înplus 4 . puţ ină miere.tincturămiraculoasă II (v.

4 kg miere polifloră. se pune în sticle de 500 ml (de culoare închisă). 2106) sau 2 linguri de rom. Păstura estebogată în enzime. 1. aspirină. tinctura şi romul. 1 mână de petale roz detrandafir. în celulele fagurilor de albine.)Pentru o perioadă mai lungă. 1 rămurică de busuioc.5 l apăcaldă (38 o C).1478. Este un excepţ ional dezinfectant al celulei hepatice.care sunt în mod specific prezente în păstură. care se pun la sucul de mere). ferit de lumină. tinctura cu care au fost amestecate cu 2 linguri suc de morcovi (v.gălbui sauruginiu. 200 g mieji de nuci verzi. se astupă ermetic. Polenuldepus în faguri este supus unor procese biochimice de tip fermentativ. vitamine. Este excepţ ional. Peste ele setoarnă romul. 2012) sau de morcovi (v. li seîndepărtează sâmburii (care se vor folosi la sucul de mere) şi se aşează pe un postament din petalede trandafir. minerale şi multe altele.. După ce a stat astfel 24 deore. se adaugă pepenele galben (curăţ at de coajă şi seminţ e) tăiat cubuleţ e. de diferite nuanţ e.Fagurii cu păstură se ţ in la rece 12 ore (ca să se poată mărunţ i cât mai bine).timp de 30 de zile)întinereşte şi fortifică organismul. fiind în primul rând hrana larvelor de albine. SALATĂ DE PRUNE CU NUCIIngrediente: 700 g prune. se frământă bine în mâini. 2 . În fiecare jumătate de prună se pun un miez de nucă (curăţ at de pieliţ ă). Se înmoaie cu 1. se acoperă şi se lasă la cald (agitând din când în când). se adaugă aspirină (3 tablete la 1 litru) dizolvată într-o linguriţ ăde apă rece.(v. Se iau prune frumoase de toamnă (bine coapte). se toarnă deasupra de 1 deget alcoolsau coniac.calului.1479. este recomandabil cusuc de mere (v. 2081) şi puţ inămiere dacă este necesară.3 linguri de rom. iar luat abuziv poate producemari neplăceri sau 412 . puţ ină miere(bine dizolvată în sucul de mere sau în apă)..a. 2081). Se păstrează la rece (însticle de culoare închisă).Pe timpul iernii se foloseşte la preparatele dulci în bucătăria fără foc. 1 vârf de cuţ it pulbere fină de200 scorţ işoară. folosindu-se în combinaţ ie cu sifon sau apă minerală. puţ ină miere.Prunele se despică în două (îndepărtând sâmburii. se etichetează şi se păstrează la loc răcoros. săpunariţ ă. LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂ (sirop)Ingrediente: 300 g faguri cu păstură. până ce fagurele se omogenizează bine cu apa. PăsturaPăstura nu este altceva decât polenul conservat natural. coada . Pentru sănătatea noastră are calităţ i cu totul deosebite de refacere şistimulare a celulelor nervoase. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. se pun încompotieră.. se despică în două pe lungime. sub acţ iunea anumitormicroorganisme. 2014). afine ş.Acest produs hormonal al albinelor are aspectul unui polen de culoare maroniu . în combinaţ ie cu ceaiurile dinplante medicinale macerate la rece (ceai de vâsc de măr.Luat în doze zilnice (de 3 ori pe zi câte 1 linguriţ ă . Se strecoară printifon dublu şi se amestecă cu mierea (până ce aceasta nu se mai simte).

cremogen (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2019).tinctura.1480. 2106). în afară decremogen care se înlocuieşte cu tărâţ e iar tinctura miraculoasă I 413 .1481. câte puţ in albuş bătut spumă (fără zahăr) şicâteva seminţ e de anason.coaja rasă de la 1 lămâie sau portocală. CREMĂ LA PAHAR CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂ (I)Ingrediente: 75 ml lăptişor de păstură. CREMĂ LA PAHAR CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂ (II)Se prepară crema la fel ca la reţ eta precedentă. coaja de lămâie. 1linguriţ ă seminţ e de anason. 350 ml lapte de soia (v. 2032). carese pune în cupe. până se obţ ine o pastă potrivit de îngroşată. gălbenuşurile şi cremogen (cât cuprinde). Laptele de soia se amestecă cu lăptişorul de păstură. 1 lingură tinctură miraculoasă I (v. Deasupra se presară. în fiecare cupă.supraîncărcări nedorite."Tot ceea ce este prea mult nu este bun". 2 ouă de găină.

se adaugă 1 vârf de cuţ it pulbere fină de scorţ işoară. prune etc". câteva petale roşii de trandafir.1488. CREMĂ LA PAHAR CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂ (III)Se prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1480). 2038) sau de nuci (v. tinctura şi se pune în pahare. se potprepara: "nectar din piersici. se pune în pahare. CREMĂ CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂ ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1480). care se înlocuişte cu suc de ţ elină. în plus. folosind aceleaşi ingrediente. 2107). iar deasupra se presară frunzele aromate. până ce crema capătăculoarea dorită de roşu. 100 ml lăptişor de păstură. NECTAR DE FRĂGUŢE CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂ (I)Ingrediente: 500 g frăguţ e. 2092) şi lapte. 300 ml lăptişor de porumb. 2079). NECTAR DE CAISE CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1485).1486. 150 ml lapte din seminţ e de bostan (v.1487. tăiate fideluţ ă.1482. folosind aceleaşi ingrediente. La fel. în afară delaptele de soia care se înlocuieşte cu lăptişor de migdale (v.1483. folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. pepene verde. folosind aceleaşi ingrediente. 100 ml lăptişor depăstură. cireşe. SUC DE CĂLINE CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1488). 2105). 7) şi tinctura mieaculoasă I care seînlocuieşte cu 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. câteva frunzişoare de măghiran saumentă.1489.soarelui sau de bostan (decorticate şimăcinate). 2078) sau de căline (v. agrişe. folosind aceleaşi ingrediente. lapteleşi tinctura. în afară decremogen care se înlocuieşte cu seminţ e de floarea . NECTAR DE ZMEURĂ CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. laptele de porumb. Sucul de orz verdese amestecă cu lăptişorul de păstură. Deasupra sepresară petalele de trandafir (tăiate fideluţ ă). Frăguţ ele bine mărunţ ite (manual sau mecanic) se amestecă cu lăptişorul de păstură.2033).se înlocuieşte cu tincturămiraculoasă II (v. 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v.corcoduşe. 2076). SUC DE CĂTINĂ CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. seadaugă 2 linguri de pulbere de măceşe (v. în afară de suculde orz verde care se 414 . coacăze. fructe de dracilă. pepene galben. 2035). dude. în afară de sucul de orzcare se înlocuieşte cu suc de cătină (v. în afară defrăguţ e care se înlocuiesc cu caise bine coapte şi mărunţ ite fin (manual sau mecanic). 2104). folosind aceleaşi ingrediente. CREMĂ LA PAHAR CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂ (IV)Se prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1480). 2014). folosind aceleaşi ingrediente. în plus. SUC DE ORZ VERDE CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂIngrediente: 100 ml suc de orz verde (v. în afară de frăguţ e carese înlocuiesc cu zmeură. La fel se poate prepara şi "nectarul cu căpşuni".201 1484. vişine. în afară deouăle de găină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v.1485.1490. mere.

1491.înlocuieşte cu 400 ml suc de căline (v. 2094). în afară de suculde orz verde care se înlocuieşte cu 400 ml suc de morcovi (v.1492. în afară de suculde orz verde care se înlocuieşte cu 400 ml suc de roşii (v. folosind aceleaşi ingrediente. La fel. 2081). SUC DE MORCOVI CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1488). SUC DE PĂSTÂRNAC CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1488). SUC DE ROŞII CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1488). folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de suculde orz verde care se înlocuieşte cu 400 ml suc de păstârnac. se poate prepara şi "lăptişorul depăstură cu sucul de ţ elină. varză. 2076).1493. gulii 415 . deasupra se presară flori albe deurzică moartă.

epistaxis (sângerări în nas). se toarnă 250 ml apă.202 . oligoelementele(Fier. antireumatismal.a).Ajută în insuficienţ a cardiacă. porţ iunea afectată se acoperătimp de 6 . măreşte diureza şi secreţ ia biliară. reumatism. vitamina C. antimicrobian. La o temperatură de peste 20o C devine maleabil şi chiar lichid.. succinic). lactic.. în infecţ iile intestinale (mai ales îngastrienterite.8 ore cu propolis. antiseptic urinar. 2105). ulcer gastro . PropolisConţ ine: flavonoizi.intestinal. nefrite. tuberculoză. Se lasă lamacerat timp de 8 ore. Se pune în forme speciale de îngheţ atăşi se dă la rece. coaja şi zeama delămâie şi apoi cu frişca (uşor.Se bea pe parcursul unei zile. se foloseşte ca adaos în multe preparateculinare. diuretic şi expectorant. CEAI DE AFINE CU TINCTURĂ DE PROPOLISFructele sunt bogate în tamin. având proprietăţ i antiseptice. În stup se află în staresolidă. 2052). cărora le îmbogăţ eşte conţ inutul. se lasă la macerat 8 ore şi sestrecoară. acizi organici(acid malic. diaree. pectine.1497.Peste 1/2 linguriţ ă de fructe uscate. anemie.1496. devenind fiabil la frig. bronşite. oxalic. ca să nu se lase). zaharuri. Este un antibiotic natural.21 de zile. Mestecat între dinţ i setransfromă într-o pastă moale de aplicat pe gingiile afectate de carii. se strecoară şi se adaugă 30 picături de tinctură de propolis (v. coaja rasă şi zeama scursă de la 1/2lămâie sau 1 lingură de suc de cătină (v. 2014). 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v. În afecţ iunile rinichilor cu nisip şi calculi se folosesc ceaiulşi băile.Pireul de dude se amestecă bine cu lăptişorul de păstură (v.Propolisul este o substanţ ă răşinoasă cu aspect lipicios şi eterogen. contribuind la ameliorarea proceselor de fermentaţ ie). de jos în sus. Zinc ş. 300 gfrişcă. Magneziu. 1479).Ceaiul se prepară din: 1 linguriţ ă vârf de plantă mărunţ ită (înmuiată cu 250 ml apă rece) seacoperă şi se lasă 416 .1494.Ceaiul ajută în diaree. Este un antibiotic natural. CEAI DE COADA CALULUI CU PROPOLIS (tinctură)Este bronhodilatator. remineralizant. Saliva combinată cu propolisul esteantimicotică. teninuri. propolisul are mai multe întrebuinţ ări în medicină.Propolisul. 250 ml lăptişor de păstură. ÎNGHEŢATĂ DE DUDE ROŞII CU LĂPTIŞOR DE PĂSTURĂIngrediente: 500 g dude roşii (bine coapte şi mărunţ ite fin).Se bea în cursul unei zile.Comparat cu păscura. elimină toxineledin organism. gută. sub formă de tinctură. fitancide şi antibioţ i cu vegetale.a". Reface celulele şi lestimulează. anghină pectorală.1495.În uz extern: gingivită. adâugând 30 picături tinctură de propolis (v.colicistită. o substanţ ă colorantă numită mitrilină.Ceaiul se prepară dintr-o linguriţ ă de rădăcină (bine mărunţ ită) cu 250 ml apă rece. anticongestiv. provitamina A. tinctura.ş. CEAI DE SĂPUNARIŢĂSăpunariţ a are proprietăţ i expectorante. timp de 14 . 2014). Cupru. Pentru efectul său de coagulare a sângelui(oprire a sângerărilor) este "de neînlocuit".

2105). prun. pin. păr.40 picături tinctură de propolis (v. CEAI DE VÂSC CU TINCTURĂ DE PROPOLISVâscul se recoltează de pe măr. dureri renale. afecţ iuni cardiace. polizaharid. isterie. brad. acid viscic.tuse convulsivă.Este indicat în arterioscleroză. molid şi plop (din octombrie până îndecembrie şi apoi în martie . astm. epilepsie. acid oleanolic. sughiţ uri persistente.substanţ e minerale. se adaugă 30 . aminoacizi liberi. celină. viscitoxină. viscină.Conţ ine sopomină. diabet. Mugurii se recoltează în iulie şi august. 2104) sau tinctură dinmuguri de plop negru (v.aprilie).la macerat 8 ore.1498. inozitol.Ceaiul se prepară numai la rece: 4 linguriţ e de plantă 417 . triterpenice. vitaminele C şi E. se strecoară prin tifon şi se încălzeşte puţ in (38 o C). acetilcolină. se poateîndulci cu puţ ină miere. hipo şi hiper tensiune arterială.

C.6 linguri pe zi. vitaminele B. PASTĂ DE RIDICHI CU PRAZIngrediente: 350 g ridichi. Din sirop se iau 4 . tuse convulsivă. Se mărunţ esc(manual sau mecanic) ridichile şi se extrage sucul din ele. cu tot cu coajă). Se poate da şi unui copil care nu creşte normal sau unuiadolescent obosit. se amestecă cu miere. se bea dimineaţ a. 1 ceapă mare de apă. rahitism. PASTĂ DE RIDICHI CU CEAPĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. timpde 25 de zile (în special primăvara).40 picături tinctură de propolis (v. 200 g miere polifloră. se acoperă şi se lasă la macerat 8 ore. SUC DE RIDICHI (I)Se foloseşte numai proaspăt extras (ridichile bine spălate. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 200 g unt.Este indicată în litiază biliară şi urinară. Se scurg prin tifon. 60 g cartofi.203 1499. acoperite. 1 fir de praz. tăiate cât mai subţ iri) sau se pune pe farfurie. 150 g ţ elină. Sedau toate produsele (cu tot cu coajă) la mixer (după ce au fost bine spălate) şi se amestecă cumierea. 1 legătură de mărarcu pătrunjel. fiind un puternic fortifiant. 200 g unt.mărunţ ită se pun cu 350 ml apă rece. gute. păstârnac şi pătrunjel. colicistite. bronşite cronice. verdeaţ atăiată mărunt. 50 g păstârnac. Ridiche neagrăConţ ine: rafanol (esenţ ă sulfurată). se încălzeşte puţ in.. afecţ iunipulmonare. şi se lasă 24 de ore.1504. miere.Ridichile bine spălate (cu tot cu coajă) se dau pe răzătoare. 1 gogoşar.Ridichile se mărunţ esc fin odată cu prazul.alergii. seamestecă.200 ml pe zi. folosind aceleaşi ingrediente.Ajută la vindecarea tuselor celor mai rebele. tocoferol. în combinaţ ie cu suc de morcovi. SIROP DE RIDICHI CU MIEREIngrediente: 350 g ridichi negre. se amestecă cu brânza dată prin sită. SUC DE RIDICHI (III)Ingrediente: 60 g ridichi. pulberile. insuficienţ ă hepatică. 2104). se tasează cu lamacuţ itului şi se decorează cu felioare roşii de gogoşari. după dr. tărâţ e. se strecoară prin tifon şi seadaugă 30 . scorbut. se pun învas de pământ.1505. 50 g pătrunjel. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. artrite cronice.1500. 200 g morcovi. PASTĂ DE RIDICHI CU ŢELINĂIngrediente: 200 g ridichi. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante 418 .Ajută în toate afecţ iunile hepato-biliare sau când se urmăreşte drenajul. dispepsii.1501. bine salivat. 100 g brânză de vaci. 1 legătură de leuşteancu busuioc. puţ ină tărâţ e şi untul frecat spumă. SUC DE RIDICHI (II)Se prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1499). se iau 50 . se iau 20 50 g pe zi sau de la 100 pânăla 400 g. se extrage lamixer.1502. 2070).. reumatisme. Cu această compoziţ ie se ung turtiţ edin tărâţ e de grâu (alte azime.1503. GRUMME. în afară de praz care seînlocuieşte cu 1 ceapă mare de apă şi brânza de vaci care se înlocuieşte cu brânză frământată de oi. folosind aceleaşi ingrediente. în cazurile de litiază biliară. în decursul a două ore cu înghiţ ituri mici. Este un puternic fortifiant pentru toate vârstele. pe nemâncate. eczeme. astm..

tărâţ e. 4 . ţ elina şi ceapa se mărunţ esc fin. tărâţ e. se tasează şise decorează cu jumătăţ i de 419 . pulberile. Se aşează pe farfurioare. se amestecă cu verdeaţ ă tăiată mărunt.5 ridichi de lună roşii. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. puţ ină tărâţ e şi untul frecat spumă.verdeaţ a tăiată mărunt. Se decorează cu ridichi de lună roşii.aromatice şi condimentare (v.1506. 1linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 200 g unt. 1 legătură de verdeţ uri.Ridichile. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 ceapă.puţ ină tărâţ e şi untul frecat spumă.Ridichile. 250 g andive. 15măsline negre desărate (v. 2072). se amestecă cu pulberile. 2070). PASTĂ DE RIDICHI CU ANDIVEIngrediente: 250 g ridichi. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 1988). 2070). andivele şi ceapa se mărunţ esc fin (manual sau mecanic).

tărâţ e. 1ceapă. PASTĂ DE RIDICHI CU URZICISe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. bine mărunţ iţ i. fag. 2074). gogoşari. care se înlocuieşte cu napi muraţ i. ştevie. PASTĂ DE RIDICHI CU SALATĂ VERDEIngrediente: 250 g ridichi. de mei. 1 ceapă. 1 lingură pastă deroşii crude (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 175g unt. 2021). 2071). 2026). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. ceapa şi sfecla se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). puţ inătărâţ e.pulberile. Ridichile şi ceapase mărunţ esc fin. 1 morcov. 1 ceapă mare de apă. măsline negre (desărate). Aceşti germeni (la nevoie) pot fi înlocuiţ i cugermeni de trifoi. muguri fragezi de lucernă. folosind aceleaşi ingrediente. 250 g salată. 200 g varză murată.1512. Pot fi înlocuite cuspanac. felii de ceapă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 200 g unt. în afară de salată carese înlocuieşte cu urzici mărunţ ite cât se poate de fin (manual sau mecanic). PASTĂ DE RIDICHI CU GERMENI DE SOIAIngrediente: 300 g ridichi. se amestecă cu pulberile. puţ ină tărâţ e şi untul frecat spumă. 1/4 linguriţ ă pulbere de ienupăr cu fenicul. 1 ceapă mare de apă.1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1509. PASTĂ DE RIDICHI CU GERMENI DE LUCERNĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. 2070). 1 felie de ţ elină. Ridichile. a. roşii.Se decorează după dorinţ ă. de linte sau fasole. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. în afară de germenii desoia care se înlocuiesc cu germeni de lucernă (v. în afară de varzamurată. 200 g unt. se mărunţ eşte fin odată cu ceapa şi ridichile. se amestecă cu pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. verdeţ urile tăiate mărunt. 1 legătură de leuştean cu pătrunjel. 1 legătură de verdeţ uri. 2070). tătăneasă. 1 felie de sfeclă roşie. PASTĂ DE RIDICHI CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 250 g ridichi. pasta de roşii. trifoi. Varza se stoarce în mâini de moare (nuse spală şi nu se ţ ine în apă). Se decorează după fantezia gospodinei.germenii. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. de hrişcă. 1 legătură dehasmaţ uchi cu tarhon. CIORBĂ DE RIDICHI CU ZARZAVATIngrediente: 250 g ridichi. 1 felie de sfeclă roşie. untul frecat spumă şi verdeaţ a tăiată mărunt. ulm.măsline neagre şi verdeţ uri de sezon.1511. 1/4 linguriţ ă pulbere de cimbru cu busuioc. tei. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de 420 . Se decorează cu produsele pe care le arela îndemână gospodina. 150 g germeni de soia (v. frunze de soia. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge.puţ ină tărâţ e şi untul frecat spumă. 2072). PASTĂ DE RIDICHI CU NAPI MURAŢISe prepară la fel ca la reţ eta precedentă.1513.1507. tărâţ e. 1 legătură de verdeţ uri. 1 pătrunjel. 2063). măcriş (cucondiţ ia să fie foarte fragede şi crecute în soare). folosind aceleaşi ingrediente. ridichi de lună. tărâţ e.verdeţ uri de sezon ş.1510.204 1508. se amestecă cu salata tăiată fideluţ ă.

1 la macerat de tărâţ e (v. în afară dedovleac care se înlocuieşte cu 421 . 1 felie de ţ elină. 75 ml ulei. pulberile şi uleiul. pulberileşi uleiul.75 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de mărar şi ienupăr. 500 ml zeamă de varză murată (moare). se adaugă ceapa şi verdeţ uriletăiate mărunt. CIORBĂ DE RIDICHI CU VARZĂ ALBĂSe prepară ciorba la fel ca la reţ eta precedentă. Ridichile. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.5 l suc de roşii (v. 2041). 1 ceapă.Rădăcinoasele se dau pe răzătoare.2072).gogoşari (v. 200 g dovleac. 1 legătură frunze fragede de ţ elină şi tarhon.1514. 1.dovleacul şi ţ elina se dau pe răzătoare. se pun în castronul cu macerat. 2072).1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 2094).1515. CIORBĂ DE RIDICHI CU DOVLEACIngrediente: 250 g ridichi. se amestecă cu ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt.

varză albă tăiată fideluţ ă. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v.1519.3 linguri pastă de roşiicrude (v. 1 ceapă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii(v. 7). 1 felie de ţ elină. în afară de sparanghelcare se înlocuieşte cu andive bine mărunţ ite. 2048). 2 . 350 g varză.5 l macerat de trifoi roşu (v. 1.CREMĂ DE RIDICHI CU VARZĂ ALBĂIngrediente: 350 g ridichi. iar deasupra (pe lângă verdeaţ a tăiată mărunt) sepot pune câteva petale roşii de trandafir. tăiate fideluţ ă. 2053). folosind aceleaşi ingrediente. CIORBĂ DE RIDICHI CU GRÂUŞOR (untişor)Ingrediente: 250 g ridichi. smântâna (sau gălbenuşurile).1.2043).ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. CIORBĂ DE RIDICHI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ciorba la fel ca la reţ eta precedentă.1516. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e deroşii (v. 1.1522. 2063). 1. ardeii şi ceapa bine mărunţ ite (manualsau mecanic). câteva petale roşii de trandafir.5 l macerat de căline (v. SUPĂ .1521. 1 legătură de mărar. pulberile şi tărâţ ea. 2071). grâuşorul tăiat fideluţ ă. SUPĂ . 1 pătrunjel.5 l macerat de măceşe (v. se adaugă rădăcinoasele (date pe răzătoare). 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1517. 2072). SUPĂ . în afară de ouăle degăină (sau smântână) care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v.1518.CREMĂ DE RIDICHI CU ANDIVESe prepară la fel ca la reţ eta precedentă.Ridichile. 1 ceapă. 250 g sparanghel.CREMĂ DE RIDICHI CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 350 g ridichi. 1 legătură de pătrunjel cu mărar. 1 morcov.5 l macerat205 de mere pădureţ e (v. iar deasupramărarul tăiat mărunt.1520.Sucul de mere pădureţ e se pune în castron. pulberile şi uleiul. în afară de ouălede găină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. se adaugă rădăcinoasele. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură de hasmaţ uchi cu tarhon.Se pune maceratul în castron. 2047). ceapa şi sparangelul (curăţ at de partea fibroasă) se mărunţ esc fin (manual saumecanic) şi se pun în castronul cu macerat. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 1ceaşcă de smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. SUPĂ . 50 ml ulei. 1 felie de ţ elină. 7). 150 g grâuşor. iar deasupra verdeţ urile tăiatemărunt şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă.CREMĂ DE RIDICHI CU SPARANGHELIngrediente: 350 g ridichi. folosind aceleaşi ingrediente. 75 ml ulei.CREMĂ DE RIDICHI CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară la fel ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 1 ceapă mare de apă. pulberile şi uleiul.4 linguri desmântână (sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină). 1/2 linguriţ ă 422 . SUPĂ . Uleiul poate fi înlocuit cu 3 . 5 linguri tărâţ e. 250 g ţ elină. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2071). 5 linguri de tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de fenicul cu anason. 1 pătrunjel. 5 linguri tărâţ e. 1 ceapă mare de apă. 2070). se adaugă pasta de roşii. 1 felie de sfeclă roşie. 2 ardei graşi.

iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt şi florile detătăneasă. 1 legătură de verdeţ uri. 1 felie de ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v.1 ceapă mare de apă. varza. 50 ml ulei. 2074). 150 g varză murată. se adaugă ridichile. pulberile şi uleiul. tărâţ a. 1 legătură deverdeţ uri. 2071). cremogen. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. RULADĂ DE RIDICHI CU TRANDAFIRI ROŞIIIngrediente: 600 g ridichi. ceapa şi ţ elina bine mărunţ ite(manual sau mecanic). 400 g unt. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1523. 200 g petale roşii de trandafir.Se pune maceratul în castron. 2070). 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de ardei gras (v. tărâţ e.2070). 2 gălbenuşuri de ouă de 423 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. câteva flori de tătăneasă.

200 g unt frecat spumă. cu ambele mâini.206 1524. 1 rămurică de cimbrişorde grădină sau de câmp. folosind aceleaşi ingrediente. Tot cu ajutorul acesteia.3 ore.În locul urzicilor se pot folosi muguri fragezi de lucernă sau trifoi. Această cantitate este suficientă pentru 12 . Ridichile sedau pe răzătoare odată cu ţ elina. se aşează compoziţ ia cu ridichi şi se întinde pe o foaiedreptunghiulară (groasă de 1 cm). Se lasă la macerat 6 săptămâni. fasole. RULADĂ DE RIDICHI CU SPANACSe prepară rulada la fel ca la reţ eta precedentă (1523). 200 g unt frecat spumă.Ridichile şi ţ elina se cântăresc după ce au fost rase pe răzătoare. RULADĂ DE RIDICHI CU MORCOVISe prepară rulada la fel ca la reţ eta precedentă. adăugând pulberile. 1 rămurică de busuioc. iar cele 2 ouă de găină se înlocuiesc cu 10 ouă deprepeliţ ă (v. Ajută 424 . RIDICHI MACERATE ÎN MIEREIngrediente: 750 g ridichi negre. 7). având grijăca borcanul să fie agitat zilnic. Mierea (transformată însirop) se pune în sticle de culoare închisă (deasupra de 1 deget alcool). Se serveşte tăiată felii mai grosuţ e. în afarăde petalele roşii de trandafir care se înlocuiesc cu urzici tăiate mărunt. punem rulada pe un fund de lemn sau pe un platoudreptunghiular. ca mierea să se scurgă până la ultima picătură). se pun în borcan odată cucele 2 plante aromate. cu ajutorulfoii de polietilenă. în afarăde petalele roşii de trandafir. 250 g ţ elină. deasupra se toarnă mierea.1525. luna. folosind aceleaşi ingrediente. podbal. în afară desfecla roşie care se înlocuieşte cu 1 morcov ras. se închid ermetic. 1 felie de sfeclă roşie.verdeţ urile tăiate mărunt şi sfecla dată pe răzătoare. până se obţ ine o compoziţ ie mai îngroşată. 4 kg miere polifloră. frunze de măcriş. folosind aceleaşi ingrediente. alături de salatăverde de sezon. ceapa tăiată mărunt. se leagă gura borcanului strâns şi se pune la locîntunecos (sau se înfăşoară în hârtie de culoare închisă). într-o perioadă scurtă de timp. viţ ă de vie şi multe altele.14 porţ ii. tărâţ e (cât cuprinde).3 litri de apă. se amestecă cu pulberea de ardei. seetichetează (ziua.1527. Rămăşiţ ele sepun cu 2 . 2gălbenuşuri şi cremogen (cât cuprinde). se lasă 12 ore (perioadă în care se agită de mai multe ori). După acest termen mierea (care s-a transformat în sirop) se strecoarăprin tifon (presându-se bine ridichile.1526. peste ea se aşează cea de-a doua compoziţ ie (de culoare roşie)care se prepară din: petale roşii de trandafir se taie fideluţ ă odată cu varza murată (stoarsă bine dezeamă). soia. se strecoară (sepresează bine tifonul) şi se consumă ca atare. anul) şi se păstrează la loc răcoros şi ferit de lumină. care se înlocuiesc cu spanac tăiat fideluţ ă. Pe o foaie deplastic se presară o mână de cremogen. se dă la rece pentru 2 . Se rulează strâns. Condiţ ia este să fie fragede şi crescute în soare. RULADĂ DE RIDICHI CU URZICISe prepară rulada la fel ca la reţ eta precedentă (1523). ştevie.găină.tătăneasă.

150 g unt.1528. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Compoziţ ia seaşează pe o farfurie. 2. se decorează cu felii 425 . se amestecă cu pulberile. 150 g brânză proaspătă de vaci. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). ajută în afecţ iunile pulmonare. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. brânza trecută prin sită. 1ceapă mare de apă. reumatism degenerativ. 1 legătură de frunze fragede de ţ elină cu tarhon. cu 30 min). ceapatăiată mărunt.3 roşii. PASTĂ CU FRUNZE DE RIDICHI ŞI BRÂNZĂ DE VACIIngrediente: 200 g frunze fragede de ridichi. gută. alergii.în bolile ficatuluişi ale căilor respiratorii (o lingură de 3 ori pe zi înaintea meselor principale. Deasemenea. Frunzelese taie fideluţ ă (sau se mărunţ esc mecanic) odată cu verdeaţ a. tărâţ e. se tasează pe margini cu lama cuţ itului. 2070).

1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. salate. folosind aceleaşi ingrediente. rulade şi multe altele)... SUPĂ . E bine să fie consumateîn preparatele culinare (la rece). CIORBĂ CU FRUNZE DE RIDICHI ŞI SMÂNTÂNĂIngrediente: 200 g frunze fragede de ridichi. supe creme.Se consumă şi frunzele (cele mai fragede. Ridichea rozăConţ ine vitaminele (A. 2051). 1 legăturăde mărar cu pătrunjel. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.Se amestecă cu pulberile cu smântâna (sau gălbenuşurile).de roşii sau ridichide lună.Are aceleaşi proprietăţ i ca şi ridichea neagră. Se foloseşte în medicină şi la preparate culinareîn bucătăria fără foc. 1 pătrunjel. 1 mână de flori albe de urzică moartă.cremă la fel ca la reţ eta precedentă. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt şi florile de urzică moartă. din care se prepară foarte multe aperitive.5 suc de roşii(v.se pregătesc aceleaşipreparate gustoase şi hrănitoare. 350 g muguri fragezi de lucernă. bine frământată. 1 felie de ţ elină.1533. Magneziu. frunzele de ridichi şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă. câteva petale roşii de trandafiri. 1 morcov.207 1531.ciorbe. în afarăde mugurii de lucernă care se înlocuiesc cu varză albă. se adaugă cele două feluri de frunze. ceapa şi rădăcinoasele bine mărunţ ite (manual saumecanic). 5 linguri de tărâţ e. Pe lângă numeroasele elemente pe care le conţ in. 1 felie de ţ elină. (v. rofanol. Se pune sucul de roşii întruncastron.CREMĂ CU FRUNZE DE RIDICHI ŞI VARZĂ ALBĂSe prepară supa . Sulf. în afară de ceapăcare se înlocuieşte cu 1 fir mare de praz (bine mărunţ it) şi brânza de vaci care se înlocuieşte cubrânză de oi. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 7).Se pune într-un castron maceratul şi sucul de varză. bine mărunţ ită şi ulei care se înlocuieşte cu 1ceaşcă de smântână. 2070).SUPĂ-CREMĂ CU FRUNZE DE RIDICHI ŞI MUGURI DE LUCERNĂIngrediente: 350 g frunze fragede de ridichi. folosind aceleaşi ingrediente.Au proprietăţ i asemănătoare cu ridichea neagră dar mai puţ in intense. 2012) sau zeamă de varză (moare). 1. cu tot cu frunzele lor fragede. B. în afară de ouălede găină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă. 1 legătură de hasmaţ uchi cu leuştean. PASTĂ CU FRUNZE DE RIDICHI ŞI BRÂNZĂ DE OISe prepară pasta la fel ca la reţ eta precedentă. tărâţ a. 500 ml suc demere (v. 1 ceapă. În loc de smântână sau gălbenuşuri. 1 ceapă. 1 felie de sfeclă roşie. C. P).. 1 morcov. 1 l macerat de napi (v. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. se adaugă rădăcinoasele date perăzătoare. CIORBĂ CU FRUNZE DE RIDICHI ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ciorba la fel ca la reţ eta precedentă. 1părunjel. 50 ml ulei.1530. pulberile şi uleiul.1529.1532. ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. 1 ceaşcă de smântână sau 2 gălbenuşuri de ouăde găină. sepot pune în ciorbă 75 ml ulei de soia. 2094).sporesc foarte 426 . 2070).

RodiaConţ ine: apă.. materii azotate. se adaugă sucul de rodii (care a fost amestecat cu puţ ină miere).. deasupra se pune puţ in albuş bătutspumă tare (fără zahăr) şi se presară cu seminţ e de mac sau anason. Este indicată în astenie. 1 linguriţ ă tinctură muguri de plop negru (v. celuloză. tenie.. folosind 427 . CREMĂ CU SUC DE RODII (II)Se prepară crema la fel ca la reţ eta precedentă. 2019) se înmoaie cu suc demorcovi. 2 ouă degăină. cele 2 gălbenuşuri degăină. dizenterii. Cremogenul (v. 2015) sau 1 linguriţ ă de rom. 150 ml suc de morcovi. Se pune în cupe. taninuri.multdigestibilitatea ridichii. 1 linguriţ ă seminţ e de mac.1535. puţ ină miere. CREMĂ CU SUC DE RODII (I)Ingrediente: 5 linguri cremogen.cenuşi.1534. materii extractive. 175 ml suc de rodii. materii zaharoase. coaja rasă de la1/2 lămâie. materii grase. coaja de lămâie şi tinctura (sau romul).

. 428 . După acesttermen se strecoară..costipaţ ie. există aproximativ60 de soiuri de "rabarbăr".Consumul cu regularitate a secarei combate arteroscleroza şi maladiile cardiovasculare. Potasiu.Din tijele plantei se poate extrage un suc acrişor. Magneziu. înlocuind 2linguri de cremogen cu făină de ovăz sau de hrişcă (v. de lămâie şi alte produse care se folosesc pentru acrit diferite preparate. gută.. 2018). hemoroizi. folosind aceleaşi ingrediente. Mierea. zaharuri din belşug. proteine. la acrit diferite preparate.. Peste ele se toarnă mierea. se înfăşoară în hârtiede culoare închisă şi se lasă la macerat 6 săptămâni. având grijă să fie agitat zilnic. în afară decremogen care se înlocuieşte cu tărâţ e (la care se adaugă 1 vârf de cuţ it pulbere fină descorţ işoară). CREMĂ CU SUC DE RODII (III)Se prepară la fel ca la reţ eta precedentă (1354). SUC DIN RABARBĂR CU SUC DE RODIISe pun cantităţ i egale şi se îndulcesc cu puţ ină miere (după gust) la care se adaugă câtevapicături de tinctură de propolis (v. de către chinezi.aceleaşi ingrediente. SUC DIN RABARBĂRSe extrage numai din tijele bine dezvoltate. Se pot folosi la diferite preparate în bucătăria fără foc (după imaginaţ ia fiecăruia). Siliciu. amidon. impotenţ ă.Este indicată în afecţ iuni vasculare.1540. se scot cu o paletă felioarele de rabarbăr şi se pun întrun borcan potrivit camărime. în scopuri alimentare. care în bucătăria fără foc poate înlocui sucul decătină.. Brom. hipotensiune. ajunse la maturitate şi se foloseşte imediat ce afost extras.a. hepatism. GERMENI DE SECARĂ (v. se toarnă în sticle de culoare închisă turnând deasupra de1 deget alcool sau rom. atonie generală. diaree cronice. B. Fosfor. 1 rămurică de busuioc. dizenterii cronice ş. Revent (rabarbăr) . SecaraConţ ine: hidraţ i de Carbon. Sfecla roşieConţ ine vitaminele (A. Se apreciază că. se leagă borcanul strâns la gură. Magneziu. în întreaga lume. Fosfor.care s-a transformat în sirop de rabarbăr. sticlele se închid ermetic. 4 kg de mierede albine de salcâm . 2104)208 1539. 1 rămurică de mentă.Este contraindicat în hiperclorhidrie.Fier. RABARBĂR CONSEVAT ÎN MIEREIngrediente: 1 kg tije de rabarbăr. materii azotate. prevenirea arterosclerozei. parazitoze intestinale.1538. Cupru."Rheum rhapanticum" este varietatea cultivată în grădinile cu legume. PP). Eifolosesc reventul în tratarea a peste 35 de boli.1537.1536.Rheum officinaleAceastă plantă este cunoscută de milenii. C. Potasiu).Reventul este indicat în anemie. se etichetează şi se păstrează la loc rece şiîntunecos.. litiază oxalică. recomandatăsedentarilor. iar ouăle de găină cu ouă de prepeliţ ă(v. Zinc. Tijele de rabarbăr (tăiate felii cât mai subţ iri) se pun în borcan odată cu celedouă rămurele.săruri minerale (Fier.7).. Rubidiu. pentru virtuţ ile ei purgative.. Magneziu. 637) "Grâu germinat"Toate reţ etele de la grâu (637 684) se pot prepara şi din secarăfolosind aceeaşi metodă.. Calciu. atonie gastrică.

1 ceapă mare de apă. demineralizare.Este foarte eficientă consumată crudă. răcoritoare şi uşor digerabilă. glutamină.Sfecla roşie este apreciată pentru bogăţ ia ei în Potasiu. ocupând locul II după drojdia de bere. 150 g varză albă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 150 g brânză de vaci.Este foarte nutritivă şi energetică. Serecomandă zilnic 1 pahar de suc de sfeclă roşie pur sau în amestec. aperitivă.100 g unt.Contraindicată diabeticilor. timp de 30 de zile. nervi. acizi aminaţ i . PASTĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU CEAPĂIngrediente: 150 g sfeclă roşie. sau simplă. în amestec cu alte rădăcinoase.1541.Sfecla roşie este de un real folos în timpul epidemiilor de gripă.Se recomandă în anemii. 2072). betaină. 1/4 linguriţ ă pulbere de 429 .asparagină. nevrite. tuberculoză şi chiar cancer.var.

Se amestecă toate aceste produse la care se adaugă pulberile. 1 felie de ţ elină. 1 ceapă mare de apă. 1 legătură de mărar cuhasmaţ uchi. tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.2 linguri de hrean ras. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. fin mărunţ ite (manual sau mecnic). 200 g varză murată.Sfecla roşie. 1958) bine mărunţ iţ i. în afară de varza muratăcare se înlocuieşte cu napi muraţ i (v. adăugând în plus 1209 mână de creson fin mărunţ it odată cu celelalte produse. 1 felie de ţ elină. tărâţ e. Varza se stoarce bine de moare (zeamă) fără a se spăla sau a se ţ ine în apă şi se taiefideluţ ă.a.1542. 1 legătură frunze fragede de ţ elină şi tarhon. cresonul poate fi înlocuit cuspanac. 1 .Sfecla roşie. varza şi ceapa. La nevoie. tărâţ e(cât cuprinde) şi untul frecat spumă. morcovul şi ceapa. folosind aceleaşi ingrediente.se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). urzici ş. Se decorează cu felioare de ţ elină. morcovul şi ţ elina se rad pe răzătoarea cugăuri mici. hreanul. 1 mână de flori albe de urzică moartă. tărâţ e. se amestecă cu brânza de vaci(trecută prin sită). PASTĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU VARZĂ MURATĂIngrediente: 150 g sfeclă roşie. ştevie. 1 lingură de hrean ras. 2070). puţ ină tărâţ e şi ulei. 200 gunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v.1546.1548.1544. se amestecă cu pulberile. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. SALATĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU GERMENI DE SOIASe prepară ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente. ceapa se taie julien. 430 . untul frecat spumă şi tărâţ e (câtcuprinde). 50 ml ulei. folosind aceleaşi ingrediente. Sfecla roşie şi hreanul serad pe răzătoarea cu găuri mici (de preferinţ ă de sticlă). în afară de ceapă care seînlocuieşte cu 1 fir mare de praz bine mărunţ it. Cu această pastă se ung azime din grâu sau alte cereale sau se pune pe farfurie. verdeaţ a tăiată mărunt. 1/4 linguriţ ă pulbere de seminţ e de cimbrişor de câmp cu mărar.2071). iardeasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt şi florile de urzică moartă. 1 morcov. varza (bine scursă de moare. PASTĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU CRESONSe prepară ca la reţ eta precedentă (1541). 2026) pentru decorarea salatei. 1 morcov. folosind aceleaşi ingrediente. nu se ţ ine în apă şi nu se spală). 250 g varzămurată. adăugând în plus 3 lingurigermeni de soia (v.1547. pulberile. 2071). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1545. PASTĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU NAPI MURAŢISe prepară ca la reţ eta precedentă. SALATĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU HREANIngrediente: 200 g sfeclă roşie (rasă). SALATĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU GERMENI DE TRIFOISe prepară ca la reţ eta precedentă (1546). setasează şi se decorează cu felioare de ridichi de lună albe. 1 legătură de hasmaţ uchi. verdeaţ a tăiată mărunt.1543. PASTĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă.cimbrişor şisovârf.

2072). 431 .1550. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de ulei carese înlocuieşte cu maioneză de post. 75 ml ulei. SALATĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU MAIONEZĂ DE POSTSe prepară ca la reţ eta precedentă (1546). se adaugă (puţ in câte puţ in) 125 ml ulei. 1 morcov. CIORBĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU URZICIIngrediente: 200 g sfeclă roşie. 2081). 1 legătură de leuştean. 2019) se înmoaie cu1/2 ceaşcă suc de morcovi (v. 1mână deurzici. preparată astfel: 3 linguri de cremogen (v. 1. adăugând în plus 3linguri de germeni de trifoi (v.5 l suc de roşii (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ ede gogoşari (v. cu care se amestecă compoziţ ia. 1 ceapă. 1 pătrunjel. Se decorează cuverdeţ uri de sezon şi flori de gălbenele. 2094).folosind aceleaşi ingrediente. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 felie de ţ elină.1549. 2030).

Se prepară ca la reţ eta precedentă.1 vârf de cuţ it pulbere fină de scorţ işoară.1553.5 l macerat de cătină (v.1554. constipaţ ie. Calciu. la gura căruia se fixează undop de fermentaţ ie. Cremogenul (v.. în afară de ulei carese înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână. 2106). 1 lingură boabe de ienupăr pisate. SUPĂ . urzicile şi verdeţ uriletăiate mărunt. 7)amestecate cu 1 lingură de cremogen (v. în afară de urzici care seînlocuiesc cu frunze fragede de bob. stăriacute febrile.100 g smochine uscate dau 250 cal. în afară de ulei care seînlocuieşte cu 1 ceaşcă de smâtână (sau 2 gălbenuşuri de ouă găină).1555. tărâţ a. Toate ingredientele de mai sus se pun în borcan de sticlă. 10 l apă.. pulberile şi uleiul. convalescenţ ilor. 1 lingură tinctură miraculoasă I (v.CREMĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1552). să fermenteze. cenuşi. 2019) seînmoaie cu sucul de morcovi.Conţ ine: Fier. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. se adaugă rădăcinoasele rase. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. pulberile şi uleiul. coaja de lămâie şizeama ei. glucide. 2ouă de găină. iritaţ ii gastrointestinale (gastrite. folosind aceleaşi ingrediente. se adaugă rădăcinoasele şi ceapa măruţ ite fin (manual saumecanic). tinctura şi cele 2 gălbenuşuri. 200 ml suc de morcovi (v.1551.Ajută în astenie fizică şi nervoasă. femeilor însărcinate. 2081). tăiate fideluţ ă. CREMĂ CU SMOCHINE (I)Ingrediente: 150 ml cidru de smochine. apoi se trage în sticle. C). 5 linguri cremogen. B1. 450 g sfeclă roşie. tărâţ a. 1 ceapă. CIORBĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU FRUNZE DE BOBSe prepară primăvara devreme.2070). se adaugă cidrul de smochine.bătrânilor.1556.Se lasă 7 zile la temperatura camerei. 100 ml ulei. inflamaţ ii urinare şi pulmonare. pulberea. trebuie să fie foarte tinere(bobul se seamănă în mustul zăpezii). celuloză. adolescenţ ilor. vitaminele (A. 1păstârnac. indicată copiilor. folosind aceleaşi ingrediente. 2074). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.Se pune sucul de roşii în castron. Este foartenutritivă şi digerabilă. SUPĂ CREMĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU ŢELINĂIngrediente: 1. Mangan.. deasupra se pune câte puţ in albuş bătut spumă tare 432 . colite). 5 linguri tărâţ e.Maceratul se pune în castron.Compoziţ ia se pune în cupe. 2071). 1/2linguriţ ă pulbere de alge. B2. CIDRU DIN SMOCHINEIngrediente: 1 kg smochine mărunţ ite. SUPĂ . 2070). coaja rasă de la 1/2 lămâie. când încep să iasă frunzele de bob. PP. 1 lingură tărâţ e.SmochinaConţ ine: apă. folosind aceleaşi ingrediente. 1 morcov. 350 g ţ elină. 1 rămuricăde busuioc.CREMĂ DE SFECLĂ ROŞIE CU SMÂNTÂNĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.. 1legătură de tarhon cu salvie. sportivilor.O sută grame smochine proaspete dau 100 cal. iaurt sau 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. Brom.210 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. materii azotate grase. câteva petale roşii de trandafir.1552. ceapa. 2019).

CREMĂ CU SMOCHINE (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă.1557.. Potasiu. F). B2. săruriminerale. tăiate fideluţ ă. B3.(fără zahăr)iar peste el.1558. Sodiu. glucide. CREMĂ CU SMOCHINE (III)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1556).. C. protide.Conţ ine vitaminele (A. 7). Fosfor.5 l lapteaşa cum se mulge de la vacă sau aproape 4 kg carne moale. PP. H. SoiaSoia este o plantă socotită cu adevărat miraculoasă. D1. folosind aceleaşi ingrediente. fără oase. K. Magneziu. Sulf. E. B12. B6. în afară de cele 2 ouă degăină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. lecitină înrudită cu 433 . folosind aceleaşi ingrediente. Fier.. Calciu. se pun câteva petale de trandafir. lipide. Un kilogram boabe de soia este echivalentîn proteine şi grăsimi cu 56 ouă de găină sau 7. diastaze. înlocuind 2 linguri decremogen cu 3 linguri de tărâţ e şi puţ ină pulbere de ienupăr.

Se adaugă tărâţ e(cât cuprinde) până se îngroaşă suficient.nu se spală şi nu se ţ ine în apă). 2071). folosind aceleaşi ingrediente. 2026). Constructor de primul ordin (pentru muşchi. răşină.1560. 1 morcov. 300 g varză murată. Remineralizant. până se încorporează întreaga cantitate. ceapă. 2070). făina desoia. Este de 3 până la 5 ori mai săracă în hidraţ i de Carbon. 1 morocov.211 Se poate folosi atât sub formă de boabe cât şi făină. ceapa şi verdeţ urile. care se pot folosi în foarte multe feluri de preparate (de la aperitive până ladulciuri) în bucătăria fără foc. ceară. metionină.1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. O valoare deosebit de mare o au germeniide soia (v. 2021). PASTĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI VARZĂ MURATĂIngrediente: 3 linguri făină de soia (v. târâţ e. triptofomil. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. treonină.tărâţ e.25 % ulei. PASTĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă. PASTĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI CEAPĂIngrediente: 3 linguri făină de soia (v. Unii bolnavi constată reducerea colesterolului doar după3 săptămâni de tratament. viguros. în afară de ceapă care seînlocuieşte cu 1 fir de praz mare bine mărunţ it.Cazeina soiei se înrudeşte cu cazeinele animale. se amestecă cu pulberile. 150 g unt.Uleiul de soia este de nepreţ uit.1562.Bogăţ ia uleiului de soia în acizi graşi polinesaturaţ i şi prezenţ a acidului arahidonic îi asigurăputernice proprietăţ i hipocolesterolemiante. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1559. 1 legătură de tarhon cu busuioc.Boabele de soia furnizează 12 . semărunţ eşte fin odată cu morcovul. făina de soia şiuleiul (puţ in câte puţ in. echilibrant celular. Protidele soiei conţ in toţ i acizii aminaţ i necesari în proporţ ii aproape ideale.1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Acest ulei conţ ine acizi graşi nesaturaţ i 85 %. energic. puţ ină tărâţ e (în cazul că mai este nevoie) şi verdeţ urile tăiate mărunt. leucină. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. se tasează şi se decorează cuprodusele pe care le are gospodina la îndemână. 150 mlulei. 2072). 434 . gogoşari. se tasează cu lama cuţ itului şi se decorează după fanteziagospodinei.cea agălbenuşului de ou. licină. cum ar fi: măsline.Rădăcinoasele şi ceapa se mărunţ esc fin (manual sau mecanic).Compoziţ ia obţ inută se pune pe farfurie. decât făina de grâu şi de 20 de ori mai bogată înmaterii grase.Varza murată se stoarce în mâini (ca să se scurgă de moare . 2021).Făina de soia este de 4 ori mai bogată în Azot. se amestecă cu pulberile. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. celuloză. untul frecat spumă. 2070). oase. ceea ce face din ea un produsfoarte echilibrat. Se aşează pe farfurie. ca la majoneză). 1 ceapă. 1 felie de ţ elină.Este un aliment complet şi foarte digestibil. valină. Aciziiaminaţ i esenţ iali sunt izoleucină. 1 ceapă mare de apă.nervi). roşii. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. fenilalanină.

1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 500 ml suc de aguridă (v. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. CIORBĂ CU GERMENI DE SOIA ŞI SPANACIngrediente: 150 g germeni de soia. 1ceapă.1563. pulberile şi uleiul. ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt. 2071). CIORBĂ CU GERMENI DE SOIA 435 . 1 felie de ţ elină.1564.1565. 1 morcov. PASTĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI NAPI MURAŢISe prepară ca la reţ eta precedentă.rădăcinoasele date pe răzătoare. 1958) bine mărunţ iţ i. 250 g spanac. 1666). 2071). 1 pătrunjel.verdeţ urişi altele. 75 mlulei. 1 l macerat de tărâţ e (v. 1 legătură de leuştean cu mărar. 2070). folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Se pune maceratul şi suculîntr-un castron. în afară de varza muratăcare se înlocuieşte cu napi muraţ i (v. se adaugă germenii de soia (v. spanacul tăiat fideluţ ă. 2026) bine mărunţ iţ i.

CIORBĂ CU SOIA ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. Se pune maceratul în castron.se adaugă frunzele fragede de soia şi varza.1567. 2053). CIORBĂ CU FRUNZE DE SOIA ŞI VARZĂ DULCEIngrediente: 250 g frunze de soia. CIORBĂ CU GERMENI ŞI FRUNZE DE SOIAIngrediente: 150 g germeni de soia (v.CREMĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI CONOPIDĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.Se pune maceratul în castron. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. tărâţ a.CREMĂ CU FĂINĂ ŞI FRUNZE DE SOIAIngrediente: 2 linguri făină de soia. 1 ceapă.1570. 75 ml ulei. 2026). 1 morcov. 1/2linguriţ ă pulbere de alge.2072).5 l macerat de urzici(v. 1 morcov. 1 legătură de tarhon cu busuioc. SUPĂ . 2070). pulberile şi uleiul. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. 1ceapă. 1 ceaşcă de smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. rădăcinoasele date pe răzătoare. 300 g gulioare. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras(v. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. ceapa. Se pune maceratul în castron. 350 g frunze fragede de soia. în afară de cele 2gălbenuşuri de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1 feliede ţ elină.5 l macerat de mere. 75 ml ulei. 1 ardei gras.CREMĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI GULIOAREIngrediente: 3 linguri făină de soia.1572. 200 g frunze de soia. 1păstârnac. SUPĂ . 1 felie de ţ elină. în afară de gulioare care seînlocuiesc cu conopidă fin mărunţ ită. 1 ceaşcă de iaurt sau smântână.CREMĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI ŞI VARZĂ ALBĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1569). iar în loc de ulei.1/2 linguriţ ă pulbere de alge.ŞI GRÂUŞOR (untişor)Se prepară ca la reţ eta precedentă. 1 pătrunjel. 5 linguri de tărâţ e. pulberile şismântâna (sau gălbenuşurile). se adaugăfăina de soia. tăiate fideluţ ă (varza se freacă în mâini pentrua seînmuia). 1 felie deţ elină. 2074). frunzele fragede de soia212 tăiate mărunt.1566. folosind aceleaşi ingrediente. 1.1571. folosind aceleaşi ingrediente. se adaugă germenii bine mărunţ iţ i. 2 3 roşii. 2 3 roşii. folosind aceleaşi ingrediente. iar deasupra verdeţ uriletăiate mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. pulberile. în afară de gulioarecare se înlocuiesc cu varză bine mărunţ ită. în afară de spanac care seînlocuieşte cu grâuşor (tăiat fideluţ ă). ardeiul şi verdeaţ a tocate mărunt. 1 fir de praz. 2070). 1 legătură deleuştean cu pătrunjel. SUPĂ . 1 legătură de 436 . SUPĂ . 1. 7).5 l macerat de mere pădureţ e (v. rădăcinoasele date pe răzătoare. În lipsasmântânii sau a gălbenuşurilor se pot adăuga 75 ml ulei de soia sau de porumb. 1. 1 felie de ţ elină. gulioarele şi rădăcinoasele mărunţ ite fin . 1ceapă. 1 păstrânac. folosind aceleaşi ingrediente.1568. iar deasupra verdeţ urile tăiatemărunt. 1 pătrunjel. 2050). 100 g varză dulce.1569. 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.

1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. pulberile şi smântâna (sau gălbenuşurile). 1 ceaşcă de smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 5 linguri tărâţ e. 2063). iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. frunzele de soia mărunţ ite odată cu prazul şi rădăcinoasele. se potadăuga 75 ml ulei.2048). SĂRMĂLUŢE CU GERMENI DE 437 . folosind aceleaşi ingrediente.hasmaţ uchi cu mărar. 7). 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. Se pune maceratul în castron.1574. în afară de ouăle de găinăcare se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. seadaugă făina de soia. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.CREMĂ CU SOIA ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2 linguri pastă de roşii crude (v. 2074). tărâţ a.1573. pasta deroşii. 1.5 l macerat de trifoi (v. 2070). SUPĂ . În lipsa smântânii sau a gălbenuşurilor.

ceapa tăiată mărunt sau dată pe răzătoarea de sticlă.15 . În continuare. se procedează la fel ca la reţ eta mai sus menţ ionată. în afară de germeniide soia care se înlocuiesc cu făină de soia (v.Germenii de soia se amestecă cu nucile. 2021). SĂRMĂLUŢE CU FRUNZE DE SOIASe prepară compoziţ ia pentru umplut ca la reţ eta precedentă. în afară de unt carese înlocuieşte cu 2 linguri de cremogen (v.6 frunze de tătăneasă saude nalbă de grădină. tărâţ a.1576. puse în prealabil în platou.213 1575. se învelesc sarmalele şi se pun pe un postament de salată verde.3 linguri suc de morcovi (v. CHIFTELE DE POST CU GERMENI DE SOIASe prepară ca la reţ eta precedentă (1576). ce a fostaşezată. folosind aceleaşi ingrediente. 2019) înmuiat cu 2 . 1 lingură tărâţ e. pulberile şiuntul frecat spumă. În locul postamentului de salată verdese pun petale roşii de trandafir sau flori de nalbă de grădină. folosind aceleaşi ingrediente.Germenii de soia se amestecă cu nucile. 5 . tăiate fideluţ ă. 2019). CREMĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI CREMOGENIngrediente: 2 linguri făină de soia (v. 2 frunze de varză murată. CHIFTELE CU GERMENI DE SOIAIngrediente: 3 linguri germeni de soia (v. 4 linguri de cremogen (v. 2026). 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2081)sau apă şi amestecat cu 100 ml ulei (pus puţ in câte puţ in.1580. peste care se presară puţ ină verdeaţ ătăiată mărunt. CHIFTELE DE POST CU FĂINĂ ŞI FRUNZE DE SOIASe prepară ca la reţ eta precedentă (1576). 50 g unt. ca la maioneză). 1 ceapă deapă. se pune dinfrunze fragede de soia. tăiate fideluţ ă. 3 linguri nuci râşnite. 2021). 2026) bine mărunţ iţ i. 1 căpăţ ână desalată verde. 100 g unt. 1 ceapă de apă. până se încorporeazăîntreaga cantitate. 1 lingură de ulei. tărâţ e (cât cuprinde).1579. 2021). puţ ină 438 .SOIAIngrediente: 2 . 2070). nu se spală şi nu se ţ ine în apă) şi setaie în bucăţ i potrivite. se împarte compoziţ ia cu lingura în părţ i egale formândastfel chiftelele. ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt.varza (bine stoarsă de moare) tăiată fideluţ ă. pulberile.20 frunze de varză murată.1578. pe platou.1577. Se stropesc cu puţ in ulei. Varza se stoarce bine de zeamă (în mâini. în afară de germenii de soiacare se înlocuiesc cu făină de soia (v. 1 legătură de verdeaţ ă. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. în prealabil. folosind aceleaşi ingrediente. puţ ină tărâţ e. 2 linguride nuci tăiate cu cuţ itul.3 linguri cu germeni de soia (v. Postamentul cu verdeaţ ă din platou.Pe o foaie de plastic se presară tărâţ e. untul frecat spumă şipuţ ină verdeaţ ă tăiată mărunt. 2070). se aşează pe un postament din frunze de tătăneasă sau de nalbă de grădină (alesenumai cele fragede). pentru învelit. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. CHIFTELE CU FĂINĂ DE SOIASe prepară ca la reţ eta precedentă. 1/4 linguriţ ă pulberi aromate (v. se folosesc frunzefragede de soia (recoltate înainte şi în timpul înflorii plantei).

1581. CREMĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI TĂRÂŢESe prepară ca la reţ eta precedentă. 300 ml suc demorcovi (v.Făina de soia se amestecă cu cremogenul. puţ ină 439 . înlocuind 2 linguri decremogen cu 3 linguri de tărâţ e. mierea. 1 lingură tinctură miraculoasă I (v. tăiatefideluţ ă. 2081). se înmoaie cu sucul de morcovi. peste care se presară frunze de măghiran sau de salvie. 2106). 2021). se adaugă cele 2gălbenuşuri. CREMĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI NUCIIngrediente: 2 linguri făină de soia (v. Deasupra se pune câte puţ in albuşbătut spumă tare (fără zahăr). 2 ouă de găină. coaja rasă de la 1/2 lămâie.1582. tinctura şi se pune în cupe. 1 lingură de cremogen (v.miere(după gust). 300 ml suc de morcovi. 4 linguri de nucirâşnite. folosind aceleaşi ingrediente. 2019). câteva frunze de măghiran sau salvie. coaja de lămâie.

5 linguri rabarbăr macerat în miere (v. 2064).puţ ină pulbere de scorţ işoară. coaja rasă de la 1/2 portocală. Pe o foaie de plastic se presară o mână de cremogen. 2 ouă de găină. adăugând în plus 2linguri pastă de măceşe (v. folosind aceleaşi ingrediente.3 ore. RULOU CU FĂINĂ DE SOIA ŞI CREMOGEN (I)Ingrediente: 3 linguri făină de soia (v. după care se rulează cu ambele mâini. folosind aceleaşi ingrediente.1587. care seînlocuiesc cu seminţ e de bostan (decorticate şi râşnite).miere (după gust). seadaugă mierea. Peste el se aşeazăo altă compoziţ ie preparată cu nucă înmuiată cu 50 ml zer sau lapte nefiert. folosind aceleaşi ingrediente. 1 vârf de cuţ it pulbere de scorţ işoară. se înmoaie cu 300 ml zer sau lapte nefiert. Se serveşte tăiat feliimai grosuţ e. se adaugă 3 linguripastă de măceşe (v. tinctura şi puţ ină tărâţ e. puţ inămiere. 2104).1586. în afară de nuci carese înlocuiesc cu smochine fin 440 . lit. tinctura. se amestecă cu 1 felie de sfeclăroşie rasă pe răzătoarea de sticlă şi tărâţ e (cât cuprinde). ajutându-ne de foaia deplastic. în afară de nuci carese înlocuiesc cu 4 . 7). coaja de portocală. CREMĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI PASTĂ DE CĂLINESe prepară ca la reţ eta precedentă. în acestea.1588. 150 g iaurt. groasă de 6 . 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. 7 linguri de cremogen (v. tărâţ e.1583.7 mm. puţ ină miere (după gust). iar peste el se presară petale deflori (nalbă de grădină) tăiate fideluţ ă. 1 linguriţ ătinctură din muguri de plop negru (v. R). 2021). se frământă amstecând untul frecat spumă (câte puţ in până se încorporează întreagacantitate).Făina de soia se amestecă cu cremogenul şi nucile şi se înmoaie cu sucul de morcovi. 350 ml zer.deasupra se pune câte puţ in albuş bătut spumă tare (fără zahăr). CREMĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂ214 Se prepară ca la reţ eta precedentă (1580). folosind aceleaşi ingrediente. coajarasă de la 1 lămâie. ca să nu se prindă în compoziţ ie. Se toarnă în cupe. puţ ină miere.1584. 2066). în afară de nuci care seînlocuiesc cu seminţ e de floarea soarelui decorticate şi râşnite. 2066) şi tărâţ e (cât cuprinde). coaja delămâie. peste care se întinde compoziţ ia cuunt (cu podul palmei). într-un strat de formă dreptunghiulară. cele 2 ouă de găină se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. în afară de nuci.Făina de soia se amestecă cu cremogenul. pulberea şi cele 2 gălbenuşuri. RULOU CU FĂINĂ DE SOIA ŞI CREMOGEN (IV)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1585). 5 linguri nuci râşnite. 2019). 2105). care după fiecare răsucire se întoarce în afară. RULOU CU FĂINĂ DE SOIA ŞI CREMOGEN (III)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1585). Tot cuajutorul acesteia se pune pe un platou dreptunghiular şi se dă la rece 2 . RULOU CU FĂINĂ DE SOIA ŞI CREMOGEN (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. plus 2 linguri pastă de căline (v. folosind aceleaşi ingrediente.câteva petale roşii de trandafir.1585.

lizină. protide. Cupru.mărunţ ite. astenie fizică şinervoasă. scurse şi bine amestecate cu o mână detărâţ e). în afară de nuci carese înlocuiesc cu stafide (puse la muiat înainte cu 2 ore. Sulf. scorbut. vitaminele B. folosind aceleaşi ingrediente.Este indicat în anemie. caroten. Consumat de preferinţ ă crud în bucătăria fără foc. Fosfor. mucilagii.. este supranumit "mătura" căilor digestive. Magneziu. Potasiu. convalescenţ ă. creştere. fier). SpanacConţ ine: săruri minerale din belşug (Sodiu. lipide. glucide. Mangan. piatră.. cancere. RULOU CU FĂINĂ DE SOIA ŞI CREMOGEN (V)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1585). arsenic). reumatism.Este contraindicat în: hepatism. 441 .Zinc.Este un remineralizant de mare valoare. rahitism. B9 (acid folic).1589.Trebuie consumat în cantităţ i mici de către hiperanemici. B12. renescenţ e.. clorofilă. spinacină (argilină. Calciu. Iod. artritism. C.

folosind aceleaşi ingrediente. PASTĂ DE SPANAC CU CRESONIngrediente: 150 g spanac. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. tărâţ e. 2074). nervozitate. folosind aceleaşi ingrediente. 1 ceapă mare de apă. tărâţ e (cât cuprinde) şi untul frecat spumă.1595. SUC DE SPANAC CU CRESONSpanac şi creson în cantităţ i egale. 1legătură de verdeţ uri. 200 g unt. tărâţ e. este recomandat înconvalescenţ e şi renescenţ e. 150 g unt.1598. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 7). PASTĂ DE SPANAC CU BRÂNZĂ DE OISe prepară ca la reţ eta precedentă. 2063). cu produsele ce le are la îndemână. SUC DE SPANAC CU VINUn pahar de vin "de Bordeaux" şi 1/5 suc de spanac proaspăt extras. se tasează frumos şi se decorează după gust. Este indicat ca o completare aalimentaţ iei mai ales în copilărie. câteva frunze de rozmarin cu salvie. 2070). PASTĂ DE SPANAC CU ŢELINĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. Se pune pe farfurie şi se decorează dupăfantezia gospodinei. 2070). ceapa şi verdeţ urile fin mărunţ ite (manual sau mecanic).1591. folosind aceleaşi ingrediente. plus 2 gălbenuşuri de ouă de găină. tărâţ e.inflamaţ ii gastrice sau intestinale(din cauza oxilaţ ilor de Potasiu şi de Calciu). 1 lingură de muştar. 1 linguriţ ă 442 . untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).De reţ inut că spanacul conţ ine 700 mg de acid uric / 100 g. demineralizare. 1/4 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.1593. Compoziţ ia obţ inută se punepe azime din cereale sau pe farfurie. PASTĂ DE SPANAC CU BRÂNZĂ DE VACIIngrediente: 200 g spanac.surmenaj. 3 linguri de cremogen (v.3 linguri pastă de roşiicrude (v. adăugând în plus 2 .2019). pulberile. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. 2081).1594.Spanacul.Spanacul. cresonul.215 1592. 1 ceapă mare de apă. 2072). 1 ceapă mare de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ceapa şi verdeţ urile se mărunţ esc fin (manual sau mecanic).1590. 150 g brânză de vaci proaspătă. se amestecă cu brânza de vacitrecută prin sită. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. în afară de creson care seînlocuieşte cu 200 g ţ elină (rădăcină) fin mărunţ ită. 150 ml ulei.1596. folosind aceleaşi ingrediente. PASTĂ DE SPANAC CU ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă (1592). PASTĂ DE SPANAC DE POST (I)Ingrediente: 350 g spanac. 1 legătură de hasmaţ uchi şi frunzetinere de ţ elină. adăugând în plus 10gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 150 g creson de fântână. Se extrage un pahar de suc proaspăt. PASTĂ DE SPANAC CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1595). în afară de brânza de vacicare se înlocuieşte cu brânză (bine frământată) de oi. în afară de ceapăcare se înlocuieşte cu 1 fir de praz mare fin mărunţ it.1597. se amestecăcu pulberile. Ajută mult în depresiile fizice şi nervoase. 150 150 ml suc de morcovi (v. care se beadimineaţ a. 1 felie de ţ elină.

SALATĂ COMBINATĂ CU SPANACIngrediente: 100 g spanac. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante 443 . 1/4 varză albă.Spanacul. 1 lingură suc decătină (v. 50 ml ulei. 20 măslinenegre desărate (v. folosind aceleaşi ingrediente. ca la maioneză) şi muştarul. ceapa. 2021). PASTĂ DE SPANAC DE POST (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. 2092). 1 ceapă. se adaugă uleiul (puţ in câtepuţ in. cremogenul se înmoaie cu sucul de morcovi. 2 ardei graşi. Se decorează după gust cu jumătăţ i de măsline negre şi felioare de gogoşari. după care se amestecă cu compoziţ ia de spanac şi tărâţ e (câtcuprinde). în afară de tărâţ e care seînlocuieşte cu făină de soia (v. 1988). 1/4 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.pulbere din seminţ e de roşii (v. 2 gogoşari.1599.1600. Separat. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2070). se mărunţ esc fin (manual sau mecanic) şi se amestecăcu pulberile. 2071). ţ elina şi verdeţ urile. 3 roşii.

4 castraveţ i muraţ i. SALATĂ DE SPANAC CU CASTRAVEŢI MURAŢIIngrediente: 150 g spanac. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.ceapa tăiată peştişori. pulbere (v. 50 ml ulei. 1 legătură de leuştean. în afară de gulioarecare se înlocuiesc cu patison ras (v. Se pune maceratul în castron. pasta de roşii. se adaugăspanacul tăiat fideluţ ă. în afară de gulioare care seînlocuiesc cu dovlecei raşi. 1 fir de praz mare. Spanacul se taie fideluţ ă. iar deasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de trandafirtăiate fideluţ ă. folosind aceleaşi ingrediente.1603. 2070). 1 felie de ţ elină. 1 legătură de mărar cu frunze fragede de ţ elină. 2063). 75 ml ulei. 1 ceaşcă de 444 . sucul de cătină diluat cu puţ ină apă şi uleiul. CIORBĂ DE SPANAC CU GULIOAREIngrediente: 100 g spanac. 50 ml ulei. 3 . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se adaugă varza tăiată fideluţ ă. 2070). 1 ardei gras. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. CIORBĂ DE SPANAC CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 250 g spanac.1602. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. iar deasupra verdeaţ atăiată mărunt şi petalele fideluţ ă. ceapa tăiatăpeştişori. 1 pătrunjel. iar deasupra se presară hasmaţ uchiul tăiat mărunt.1607. tăiate mărunt. Peste el se pun castraveţ ii tăiaţ i felioare. 2071). 1 ceapă mare de apă.Spanacul şi varza se taie fideluţ ă. ceapa şi leuşteanul tăiatemărunt. 2070). 2092). Ca să le mai ia din acreală li se adaugă 1 morcovsau o felie de ţ elină rasă. 1 legătură de mărar cucimbru.aromatice şi condimentare (v. 2 linguri pastă de roşii crude (v.1604. 1 lingură suc de roşii. lit. CIORBĂ DE SPANAC CU PATISONSe prepară ca la reţ eta precedentă (1604). câteva petale roşii detrandafir. prazul şi ardeiul. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. CIORBĂ DE SPANAC CU DOVLECEISe prepară ca la reţ eta precedentă. 3 . 2044). se pune în salatieră. roşiile şi ardeii felioare. 2072). gulioarele şi rădăcinoasele date pe răzătoare. folosind aceleaşi ingrediente. SALATĂ DE SPANAC CU CASTRAVEŢI VERZI216 Ingrediente: 150 g spanac. Peste aceste produse se adaugă pulberile. pulberile. sucul de cătină (diluatcu puţ ină apă) şi uleiul. în afară de varză care seînlocuieşte cu castraveţ i muraţ i (tăiaţ i fideluţ ă). 2070).1601. folosind aceleaşi ingrediente. 2072).4 castaveţ i fragezi. 1 felie desfeclă roşie.1605. pulberile şi uleiul. Se decorează cu germeni de soia (v. se amestecă cu pulberile. 1 morcov. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.castraveţ ii felioare şi uleiul. 1 lingură suc de cătină(v. 1 ceapă. 250 g gulioare. P).5 l macerat de cătină (v. 1. 2 frunze devarză dulce. 2026). SALATĂ DE SPANAC CU VARZĂ MURATĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 legătură de hasmaţ uchi. o mână de flori roşii de trandafir (de grădină). 1/2 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v.1606.Spanacul se taie fideluţ ă şi se pune în salatieră.

pulberile.smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. CIORBĂ DE SPANAC CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. rădăcinoasle date perăzătoare.5 l macerat de căline (v. prazul şi verdeaţ a tăiate mărunt. 1legătură de leuştean cu pătrunjel.1608.Maceratul se pune în castron. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de ouăle de găinăcare se înlocuiesc cu ouă de prepeliţ ă (v. 7). se adaugă spanacul tăiat fideluţ ă.1609. 2043). 2072). 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 1 fir de praz.La nevoie smântâna sau ouăle se pot înlocui cu 75 ml ulei. 2 linguri pastă de roşii crude (v. 150 445 .2063). 1 felie de ţ elină. CHIFTELE DE SPANAC CU NUCIIngrediente: 150 g spanac. smântâna (sau gălbenuşurile) şi pasta de roşii. 1.

Făina de soia se amestecă cu spanacul tăiat fideluţ ă. seaşează pe platou. 2019).3 linguride suc de orz verde (v. pulberile şi ceapa tăiată mărunt. care dau o culoare plăcută de verde sosului. 446 . se formează chiftelele care se aşează pe un postament de salată verde.În platou se presară tărâţ a. în strat subţ ire uniform. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. 3 . 1 lingură pastă de roşii crude (v.217 care a fost pus în prealabil în platou. 1ceapă de apă.Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt şi petale de trandafir tăiate fideluţ ă. 1 lingurăcremogen (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. 2021). folosind aceleaşi ingrediente. 2063). 1 legătură mărar. 2 linguri făină de soia (v.1611. 2070). SPANAC CU SOS ALBIngrediente: 350 g spanac.2 linguride hrean ras pe răzătoarea de sticlă. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. Peste acest amestec se toarnă sosul preparat dincremogen.1615. 150 g unt.1614. 2021). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1613. câteva petale roşii de trandafir. SPANAC CU SOS VERZUISe prepară ca la reţ eta precedentă. Pe o foaie de plastic se presară o mână de cremogen. 150 ml ulei. 1 ceapă de apă. pulberile. CHIFTELE DE SPANAC CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. ca la maioneză) până seîncorporează întreaga cantitate. 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. CHIFTELE DE SPANAC CU GERMENI DE SOIASe prepară ca la reţ eta precedentă. 250ml suc de morcovi sau lapte nefiert. 2079). se adugă uleiul (puţ in câte puţ in. adăugând în plus 1 . 2019). 2 linguri făină de orez. 1mână de petale roşii de flori de nalbă sau flori de cicoare albastră. 450 g smântână. 2070). cremogen (cât cuprinde)şi untul frecat spumă. 5 linguri cremogen (v. folosind aceleaşi ingrediente. 150 g tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente. adăugând în plus 4 5 bulbi(căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. folosind aceleaşi ingrediente. se împarte compoziţ iacu lingura în părţ i egale. se toarnă apoi sosul alb preparat din smântână amestecată cu făinade orez şi cremogenul.Spanacul şi ceapa se mărunţ esc fin (manual sau mecanic) odată cu verdeaţ a. în afară de nuci care seînlocuiesc cu germeni de soia (v. se amestecă cunucile şi tărâţ a. 1 lingură făinăde soia (v. pasta de roşii.1612. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SPANAC CU SOS GALBENIngrediente: 350 g spanac. Pe margini sedecorează cu felii de roşii. cremogen (v. 2 linguri tărâţ e. peste ea se pune spanacul tăiat fideluţ ă (amestecat cu pulberile).1610. maceratul de tărâţ e. făina de soia. 2021).4 roşii. 1 căpăţ ână de salată verde. CHIFTELE DE SPANAC CU AROMĂ DE HREANSe prepară ca la reţ eta precedentă. înmuiat cu suc de morcov. adăugând în plus 2 .g nuci râşnite. 100 ml macerat de tărâţ e. 2019). 1 legătură de tarhon cu salvie.aşezat în strat subţ ire uniform. 2026) bine mărunţ iţ i sau făină de soia (v.

pentru ca sosul să capeteculoarea dorită de roşu.5 lmacerat de urzici (v. 2050). 5 linguri de tărâţ e. adăugând în sosul decremogen 2 linguri pulbere de măceşe (v. 2078) sau de căline (v.1617. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.Spanacul. folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1.Deasupra se presară verdeţ uri tăiate mărunt. întregi. 1 morcov. 2021). 1 lingură făină de soia (v. ceapa 447 . 50 ml ulei. 2076). 2072). 2063). 1 pătrunjel. petale de nalbă tăiatefideluţ ă sau flori de cicoare albastră. 1legătură de mărar. 1 ceapă. 2070). SUPĂ CREMĂ CU SPANAC ŞI DOVLEACIngrediente: 350 g spanac. 300 g dovleac. SPANAC CU SOS ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă.1616. dovleacul. 1 felie de ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 pătrunjel. 3linguri pastă de roşii crude (v.

400 g unt. către noi. iar deasupraverdeaţ a tăiată mărunt. SUPĂ .Spanacul se taie fideluţ ă. 1 felie de sfeclă roşie. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. care după fiecare răsucire se întoarce în afară. Tot cu ajutorul acesteia se aşează pe un platou dreptunghiular şi se dă la rece 448 . folosind aceleaşi ingrediente.CREMĂ CU SPANAC ŞI SMÂNTÂNĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.Maceratul se pune în castron. 1 lingură decremogen. 50 ml ulei. 2070). 2063).Pe o foaie de plastic se presară o mână de tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente. verdeaţ ă. 2 linguri făină de soia. 7). iar în loc de ulei se adaugă 1 ceaşcă de smântână sau 2 gălbenuşuride ouă de găină. folosind aceleaşi ingrediente. În lipsa acestora se poate folosi iaurtul. 1 ceapă. în afară de dovleaccare se înlocuieşte cu patison (v. ca să nu se prindă încompoziţ ie.1619.CREMĂ CU SPANAC ŞI PATISONSe prepară ca la reţ eta precedentă (1617). 2070). 2072). SUPĂ . făina de soia. lit P). SUPĂ .1621. SUPĂ .1618.şi rădăcinoasele se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). 250 g sparanghel.cremogen (cât cuprinde) şi 200 g unt frecat spumă. folosind aceleaşi ingrediente. tărâţ a. sparanghelul (separat de părţ ile fibroase). Se rulează cu ambele mâini.CREMĂ CU SPANAC ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1620). făina de soia. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. în afară de dovleac care se218 înlocuieşte cu dovlecel. se pun încastronul cu macerat. dată prin sită şi amestecată cu ceapa tăiată mărunt. pasta de roşii şiuleiul.1622. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. ceapaşi rădăcinoasele fin mărunţ ite (manual sau mecanic). se amestecă cu verdeţ urile tăiate mărunt. tărâţ e. 2019).CREMĂ CU SPANAC ŞI SPARANGHELIngrediente: 300 g spanac.4 linguri tărâţ e. pulberile şi pasta de roşii. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. groasă cam de 1 deget. 300 g brânză. 1 legătură de frunze fragede deţ elină cu salvie. peste care se aşează o a doua compoziţ iepreparată din brânză proaspătă de vaci. 2 3linguri pastă de roşii crude (v.1620.CREMĂ CU SPANAC ŞI DOVLECELSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 ceapă mare de apă. RULADĂ DE SPANAC CU BRÂNZĂ DE VACIIngrediente: 400 g spanac. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. se adaugă uleiul. se întinde compoziţ ia de spanac (cu podulpalmei) în formă dreptunghiulară. ajutându-ne defoaia de polietilenă. 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).1623. 1 felie de ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se adaugă spanacul. 2059). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. tărâţ a. în afară desparanghel care se înlocuieşte cu creson.5 l macerat de nalbă (v. SUPĂ . 2074). 1. cremogen(v. în afară de sparanghel carese înlocuieşte cu lobodă roşie. pulberile. în loc de ulei se pune 1 ceaşcă de smântână sau 10gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. pulberile.

14 porţ ii. în afară de napii proaspătrecoltaţ i. În continuare se procedează ca la aceeaşi reţ etă. RULADĂ DE SPANAC CU NAPIPentru prima foaie spanacul se prepară ca la 1623. ca să poată cuprinde maimult cremogen. RULADĂ DE SPANAC CU NAPI MURAŢISe prepară ca la reţ eta precedentă. 350 g napi daţ i perăzătoare. alături de salată verde de sezon. se poate adăuga 1/2 ceaşcă de iaurt. în afară de brânza de vacicare se înlocuieşte cu brânză de oi. se amestecă cu 1 fir de praz mare tăiat fideluţ ă.pentru 2 -3 ore. folosind aceleaşi ingrediente.1626. Se serveşte tăiată felioare mai grosuţ e.1625. 200 g unt frecat spumă şi cremogen (câtcuprinde). care se înlocuiesc cu 449 .Această cantitate este suficientă pentru 12 . folosind aceleaşi ingrediente. RULADĂ DE SPANAC CU BRÂNZĂ DE OISe prepară ca la reţ eta precedentă.1624. pentru cea de a doua.

conţ ine (printre altele)alcaloidul sparanghelian. 1 ceapă tăiată mărunt. Sparanghelul se curăţ ă de parteafibroasă.Se utilizează şi contra diabetului. seprepară din 350 g ţ elină date pe răzătoare odată cu 1 păstârnac. 2070). reumatism. gută. RULADĂ DE SPANAC CU ŢELINĂPrima foaie care are compoziţ ia din spanac se prepară la fel ca la 1623.. se 450 . SparanghelulConţ ine: apă. vitaminele (A. PASTĂ CU SPARANGHEL ŞI RIDICHIIngrediente: 250 g sparanghel. 2019). 1 fir de praz. 200 g unt frecat spumă şi cremogen (v. în afară de ţ elină carese înlocuieşte cu 1 morcov ras. vâscozitate sangvină. Bolnavii de gutătrebuie să-l consume cu moderaţ ie. B1. anemiei. RULADĂ DE SPANAC CU MORCOVISe prepară ca la reţ eta precedentă (1629). 1/2 linguriţ ă pulberede alge. se spală bine.Potasiu. 1988). asparagină. cât cuprinde. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. B2. SUC DE SPARANGHELSparanghelul proaspăt recoltat se dă la mixer. 7). convalescenţ e. Iod.. precum şi în reglarea funcţ ionării glandelor. în afară de ţ elină care seînlocuieşte cu ridichi rase. 10 . se amestecă cu feliile de varză murată tăiate fideluţ ă (bine stoarsă demoare).1628. Încontinuare se procedează ca la reţ eta mai sus amintită. palpitaţ ii. pentru cea de-a doua foaie.. cea de-a doua. 200 g ridichi. Mangan. Fluor.Este indicat în astenii fizice şi intelectuale. cât cuprinde. RULADĂ DE SPANAC CU RIDICHISe prepară ca la reţ eta precedentă.Sparanghelul este contraindicat în cistită şi în unele forme de reumatism acut. litiază urinară. RULADĂ DE SPANAC CU VARZĂCompoziţ ia cu spanac se prepară întocmai ca la 1623.1630. Cupru. Sucul astfel obţ inut. demineralizare. folosind aceleaşi ingrediente.12 măsline negre desărate complet (v. glucide. 1 legătură de hasmaţ uchicu tarhon. bronşite cronice. Fosfor. RULADĂ DE SPANAC ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. amestecate cu 1 fir de praz tăiatfideluţ ă.. se mărunţ eşte fin (odată cu prazul şi ridichile). celuloză. nefritei etc. artritism. protide. se taiefideluţ ă o felie de varză albă dulce. în plus se adaugă şi 2 gălbenuşuri deouă de găină.1629. insuficienţ ăhepatică şi renală. 200 g unt frecat spumă şi cremogen (v. folosind aceleaşi ingrediente. Brom. dermatoze (anumiteeczeme). în bucătăria fără foc. anemii. în afară de ouăle de găină219 care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.1632.1627.Se foloseşte în diferite preparate culinare sau sub formă de suc. metilmercaptan (dă urinei mirosul ei caracteristic).napi muraţ i daţ i pe răzătoare. 200 g unt. C). tărâţ e. În combinaţ ie cu suc de morcovi se foloseşte în tratarea tulburărilor defuncţ ionare a rinichilor. lipide. diabet.În continuare se procedează ca la reţ eta mai sus amintită.. se freacă în mâini până se înmoaie puţ in (nu se stoarce dezeamă şi nu se spală). 2019).1633. Fier.1631. folosind aceleaşi ingrediente.

2071). în afară de ridichi care seînlocuiesc cu creson bine mărunţ it.1635. PASTĂ DE POST CU SPARANGHEL (I)Ingrediente: 250 g sparanghel. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură pătrunjel cu anason.verdeaţ a tăiată mărunt.amestecă cu pulberile. de asemeni.Pasta obţ inută se pune pe pâinişoare din grâu sau din alte cereale. se tasează şi se decorează cu jumătăţ i de măsline şi verdeţ uri de sezon. 4 linguricremogen (v. se aşează pefarfurie. Sparanghelul 451 . 2081). 150 g spanac. tărâţ e. 1/2linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2070). 2019). 1 ceaşcă suc de morcovi (v. PASTĂ DE SPARANGHEL CU CRESONSe prepară ca la reţ eta precedentă. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 150 ml ulei.1634. 1 ceapă mare de apă.

PASTĂ DE POST CU SPARANGHELSe prepară ca la reţ eta precedentă.1637.1636. SPARANGHEL CU AROMĂ DE HRIBI (mânătărci)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1639). 1 ceapă mare de apă. 2078) sau de căline (v.se amestecă cu tărâţ a. 3 4 linguri sfeclă roşie rasă pe răzătoare. verdeaţ a tăiată mărunt şi tărâţ e (cât cuprinde).3 linguri de pastă de roşii crude (v. Separat. SPARANGHEL CU SOS GALBENIngrediente: 250 g sparanghel. 1 lingurăcremogen (v. folosind aceleaşi ingrediente. până se încorporează întreaga cantitate. 300 ml suc de morcovi (v. 2076).sosului.(ales numai părţ ile fragede şiseparat de cele fibroase) se mărunţ eşte fin. Peste el se toarnă sosul proaspăt. care dau sosului un gust deosebit şi nuanţ adorită de roşu.1638. folosind aceleaşi ingrediente. 2 linguri tărâţ e. 500 g smântână. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. Se amestecă cu produselemărunţ ite. 1 mână de petale roşii detrandafir. 5 linguri cremogen. 2063). 1 legătură de pătrunjel cu salvie. 2070). 1 linguriţ ă de muştar. se separă de părţ ile fibroase. 2081). aşezat în strat subţ ire uniform. 1/2 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. aşezatăîn formă de moviliţ e. se taie fideluţ ă.Sparanghelul se pregăteşte ca la reţ etele anterioare. uniform. 1 legătură de tarhon cu busuioc. 2070). manual sau220 mecanic şi pulberile. adăugând în plus. 200 mlulei. 2019). pulberile şi se aşează pe platou în strat subţ ire. Se decorează după fantezia gospodinei. amestecate cu uleiul (puţ in câte puţ in. SPARANGHEL CU SOS DE ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă (1639). 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.1642. se amestecă cu tărâţ a şipulberile şi se pune în platou. Deasupra se toarnăsmântâna bine amestecată cu făina de orez şi cremogenul. adăugând în plus puţ in sucde sfeclă roşie (v.preparat din cremogen înmuiat cu sucul de morcovi. în afară de spanac care seînlocuieşte cu 200 g ţ elină fin mărunţ ită. iar pe margini se decorează cu sfeclă roşie. ca la maioneză) până se încorporează întreaga cantitate. adăugând în plus 2 linguripubere de măceşe (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2 . folosind aceleaşi ingrediente. se taie fideluţ ă. 2017). 2 linguri făină de orez (v. 2082). peste care se presară verdeţ urile tăiatemărunt şi petalele de trandafir tăiate fideluţ ă. puse din loc în loc. odată cu morcovul. ceapa şi spanacul.1640. se înmoaie cremogenul cu sucul de morcovi şi se adaugă uleiul (puţ incâte puţ in. pentru a obţ ine nuanţ a dorită de roz. SPARANGHEL CU SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 350 g sparanghel.Deasupra se pune verdeaţ ă tăiată mărunt. SPARANGHEL CU SOS ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă.Se alege sparanghelul foarte proaspăt şi tânăr. 2 linguri detărâţ e. ca lamaioneză). adăugând în plus(înainte de a turna sosul peste 452 .1639. SPARANGHEL CU SOS ROZSe prepară ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente.1641.

1643. 2063).1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2070). 1 ceapă. 1 legătură leuştean cu tarhon. 1pătrunjel. 1 morcov. 1. 1 felie de sfeclă roşie. în care s-a pus1 lingură pulbere de hribi (v.Se decorează după fantezia gospodinei. 75 ml ulei.3 linguri pastă de roşii crude (v. 30 min).5 l macerat de mere (v. CIORBĂ DE SPARANGHEL CU URZICIIngrediente: 200 g sparanghel.sparanghel) 2 .Se pune maceratul într-un castron. cu produsele pe care le are la îndemână. 2056). 1 felie de ţ elină. 1 liguriţ ăpulbere de ardei gras (v. 2067) sau de ciuperci. înmuiate în prealabil cu 1/2 ceşcuţ ă suc de roşii(lăsate în repaos cca. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 200 g urzici. 2074). se adaugă 453 .

1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v.5 l macerat de lucernă. uleiul.pulberile. 200 g napi. 1 felie de sfeclă roşie.spranghelul (preparat ca la reţ eteleprecedentele) tăiat fideluţ ă. rădăcinoasele date perăzătoare. 1 morcov. 4 linguri germeni de grâu. ceapa şi rădăcinoasele fin mărunţ ite(manual sau mecanic). 1 felie de ţ elină.3 linguri pastă de roşii crude (v. 1 morcov.1646. Se pune maceratul în castron. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari(v. CIORBĂ DE SPARANGHEL CU ŢELINĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 200 g ciuperci de pajişte sau de cultură. 1 felie deţ elină. 1 fir de praz. 500 ml zeamă de varzămurată (moare). pulberile şi tărâţ a. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. pasta de roşii şi uleiul. 2022). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. germenii de grâu (v. 1 ceapă.1648. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 3 linguri pastă de roşii crude (v. se adaugă sparanghelul. 2 linguri pastă deroşii crude (v. în afară de urzici care seînlocuiesc cu creson tăiat fideluţ ă. 2060).CREMĂ DE SPARANGHEL CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 300 g sparanghel. 2072). 454 . 1 păstârnac. rădăcinoasele date pe221 răzătoare. 100 g ridichi. 1 fir de praz. 2074). 5 linguri tărâţ e.1644. 75ml ulei. 2072). 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 2063)1 legătură de mărar cu frunze fragede de ţ elină. Se pune maceratul în castron. 1/2 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. SUPĂ . 2070). cepa şi verdeaţ a tăiate mărunt. pulberile şi pasta de roşii. CIORBĂ DE SPARANGHEL CU NAPIIngrediente: 200 g sparanghel. 2050).CREMĂ DE SPARANGHEL CU CIUPERCIIngrediente: 300 g sparanghel.CREMĂ DE SPARANGHEL ŞI RIDICHIIngrediente: 250 g sparanghel. se adaugă sparanghelul (ales fraged şiseparat de părţ ile fibroase) tăiat fideluţ ă. 2070). 50 mlulei. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. SUPĂ . 1. SUPĂ . 50 ml ulei. 50 g muguri de hamei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. (v. 1/2linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. mugurii de hamei. 1 legătură de verdeţ uri. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. 2070). în afară de napi care seînlocuiesc cu aceeaşi cantitate de ţ elină rasă pe răzătoare. ridichile. urzicile. ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt. folosind aceleaşi ingrediente.1647. prazul şi rădăcinoasele bine mărunţ ite (manual sau mecanic). CIORBĂ DE SPARANGHEL CU CRESONSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 legătură de verdeţ uri. 1 pătrunjel.1 pătrunjel. 5 linguri detărâţ e. se adaugă sparanghelul (separat de părţ ilefibroase).Se pune maceratul şi zeama de varză în castron. 1 morcov.5 l macerat de urzici (v.1649. 2040). 2063). 2 . 2063). 100 ml ulei. 1 ceapă. pulberile şi uleiul. uleiul.1645. pasta de roşii. 1 felie de ţ elină. 1. 1 legătură de mărar cu hasmaţ uchi. 1 l macerat de ţ elină (v. 1 pătrunjel.

se adaugă sparanghelul. tărâţ a şiuleiul. 50 ml ulei.5 l macerat de măceşe (v. prazul şi rădăcinoasele fin mărunţ ite. 2063). 2055). ciupercile (alese numai mici şi mijlocii.Se pune maceratul în castron. 2 linguri pastă de roşii crude (v. 1. 2021). 1. 1 morcov. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2 . SUPĂ .3 linguri deoţ et.stropite cu oţ et şi lăsate 2 ore la muiat). 1 lingură făină de soia (v. 1 ceapă de apă.5 l macerat de mere dulci (v. 200 g spanac. 5 linguri tărâţ e.CREMĂ DE SPARANGHEL ŞI SPANACIngrediente: 300 g sparanghel. 1 feliede ţ elină.1650. se adaugă sparanghelul (selecţ ionat fraged şi fără 455 . 1 păstârnac.Se pune maceratul în castron. 2047). 1/2 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. pulberile. 2072). 1 legătură de mărar cucimbru.2070).

.1656. se adaugă sparanghelul (separat de părţ ile fibroase). iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. mangan. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v.Rutabaga este un excelent aliment.1653. adăugând în plus 1 morcovmărunţ it. 1 pătrunjel.5 l macerat de tărâţ e (v. 1 felie de ţ elină. 100 g spanac. tărâţ e. făina de soia. Fosfor.2071). 2070). 2 linguri germeni de grâu (v. 2041). 3 linguri germeni de grâu mărunţ iţ i (v.rădăcinoasle şi ceapa fin mărunţ ite (manual sau mecanic).Este diuretică. spanacul şi ceapa fin mărunţ ite (manual sau mecanic) se amestecă cugermenii.v. 1 morcov. 1 legătură de mărar cu tarhon.1 morcov. folosind aceleaşi ingrediente. 2 linguri făină de soia (v. 20 g lobodă roşie sau albă. rutabaga se murează la un loc cu varza (ca şi napii muraţ i cu varză . 1958). folosind aceleaşi ingrediente. 2022). 2063). iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. anticancerigenă. Magneziu. 1 felie de ţ elină.Conţ ine: Calciu. 4 linguri de tărâţ e. fier. mai ales preparat în bucătăria fără foc. uleiul. PASTĂ DE RUTABAGĂ CU UNTIngrediente: 300 g rutabagă.Rutabaga curăţ ată. remineralizantă. 1 pătrunjel. 2072).. tărâţ a. Specie de varză cu rădăcina tubercul(rutabaga)Compatibilă cu napul. 1 ceaşcă de smântână sau 2gălbenuşuri de ouă de găină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură de verdeţ uri. verdeaţ a tăiată mărunt. 2 linguri pulbere din seminţ e de roşii (v.esenţ ă sulfoazotată. Sodiu. 100 ml zeamă de varză murată (moare). 75 ml ulei. 1 ceapă de apă.2070).Maceratul cu 456 .CREMĂ DE SPARANGHEL CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 300 g sparanghel. 1 ceapă. SUPĂ . 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. ceapa şi spanacul mărunţ ite la mixer. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. tărâţ a.Se pune maceratul în castron. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Pastaobţ inută se aşează pe o farfurie. în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă. PASTĂ DE RUTABAGA MURATĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. loboda. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromaticeşi condimentare (v. se tasează cu lama cuţ itului puţ in umezită şi se ornează cuverdeţ urile pe care le avem la îndemână. pulberile. 1.1652. 2070).2022). 200 g unt. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. rădăcinoasle. 2021). 1222 ceapă. Siliciu.părţ ilefibroase).. adăugând în plus 2 . untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).1651. 1 legăturăde pătrunjel cu cimbru. făina de soia şi pasta deroşii. Potasiu. 1 l macerat de măceşe (v. SUPĂ CREMĂ DE SPARANGHEL CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. CIORBĂ DE RUTABAGA CU GERMENI DE GRÂUIngrediente: 300 g rutabaga. pulberile şismântâna (sau gălbenuşurile). PASTĂ DE RUTABAGA CU ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă.3 linguripastă de roşii crude (v.1654.1651. 2047).

se adaugă rutabaga cu rădăcinoasele date perăzătoare. în afară de ulei carese înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână (sau cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină).1659.1658. ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt. CIORBĂ DE RUTABAGA CU SMÂNTÂNĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1656). În lipsa acestora sepoate folosi iaurtul.1657. germenii de grâu şi uleiul. folosind aceleaşi ingrediente. CIORBĂ DE RUTABAGA CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1656). pulberile.moarea se pune în castron. în afară 457 . folosind aceleaşi ingrediente. folosind aceleaşi ingrediente. înlocuind 100 g rutabaga cu100 g sfeclă roşie rasă. CIORBĂ DE RUTABAGA CU SFECLĂ ROŞIESe prepară ca la reţ eta precedentă.

CREMĂ DE RUTABAGA CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. SUPĂ .3 linguri pastă de roşii crude (v. 3 linguri pastă de roşii crude (v.materii răşinoase. SUPĂ . frunzele de soia. folosind aceleaşi ingrediente. direct asimilabil. oxid de Fier şi deMagneziu. folosind aceleaşi ingrediente (în afară de moare).adăugând în plus 100 g creson sau lobodă fin mărunţ ite. Iod.5bulbili de usturoi fin pisaţ i.Este foarte bogat în vitamina A şi B mai puţ in în vitamina C. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.223 1660. CIORBĂ DE RUTABAGA CU GERMENI DE GRÂUIngrediente: 450 g rutabaga. 1.Se pune maceratul într-un castron. zahăr. În cenuşi se află Potasiu.. se adaugă rutabaga. pasta de roşii.Pe drept cuvânt 458 . 1 pătrunjel. Arsenic.5 l macerat de căline (v. acid tartric liber.. 1 l macerat de ţ elină (v. StrugureConţ ine: apă. 5 linguri de germeni de grâu mărunţ iţ i (v.150 g zaharuri / 1 kg (glucoză şi levuloză).1664. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v.2072). SUPĂ . tanini. 1 fir de praz. rădăcinoasele şi ceapafin mărunţ ite (manual sau mecanic). acizi volatili.1663. ulei. Mangan. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt.5 l macerat de trifoi roşu. pulberile iar deasupra verdeţ urile tăiatemărunt. 2022). 200 g fruze fragede de soia sau spanac.1665. 2 . dau supei un gust deosebit de plăcut. 1/2 linguriţ ăpulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 legătură de verdeţ uri.a. germenii. acid malic ş. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de ardei gras (v. folosind aceleaşi ingrediente. prazul şirădăcinoasele bine mărunţ ite (manual sau mecanic). 1 ceapă. 2070).CREMĂ DE RUTABAGA CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă (1662). 1morcov. 2022). în afară de ouăle de găinăcare se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. 2063). 1 felie de ţ elină. 2060). pulberile şi iaurtul (saugălbenuşurile). se adaugă rutabaga. uleiul. adăugând în plus 4 . Clor.Maceratul se pune în castron odată cu mazărea.CREMĂ DE RUTABAGA CU FRUNZE DE SOIAIngrediente: 350 g rutabaga.7). materiiazotate. 7). acid Fosforic. Calciu. cremă de tartru. 1 pătrunjel. 50ml ulei.Conţ ine 120 . 500 g mazăre. adăugând în plus 1 .. folosind aceleaşi ingrediente. 1 felie de ţ elină. 2043). 1 legătură de verdeţ uri. fermentabil. 1 morcov. Siliciu. SUPĂ . 2074). materii minerale. 3 linguri de germeni degrâu mărunţ iţ i (v. acizi liberi.2linguri de hrean ras (după gust). 1. Magneziu. 2070). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2063).. SUPĂ . pasta.1661.de ulei carese înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână saucu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.CREMĂ DE RUTABAGA CU AROMĂ DE HREANSe prepară ca la reţ eta precedentă (1662). Sodiu. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. lignoase insolubile. materii nedozate.CREMĂ DE RUTABAGA CU CRESONSe prepară ca la reţ eta precedentă. 200 g iaurt sau 2 gălbenuşuride ouă de găină.1662.

sporturi de rezistenţ ă. surmenaj. În obezitate. este diuretic.2 kg / zi sau 700 .Este indicat în anemie. stări acute febrile.obezitate. mărul).coacăza.Are o valoare calorică importantă: peste 900 cal / 1 kg.O cură de struguri este foarte binevenită. reumatism.sucul de strugure este considerat "lapte vegetal". eliminator al acidului uric.7 l de suc consumat exclusiv(strugurii foarte bine spălaţ i). cireaşa. convalescenţ ă. eneterită. gută. congestiaficatului şi a splinei. temperamente bilioase şi sangvine. fragul.Strugurele negru conţ ine un colorant (enociaina) tonic. furunculoză. nefrite. 1 . sarcină (ca banana. demineralizare.1. este binesă se consumenumai 459 . îngrijirea tenului). artritism. litiază. laxativ. para. dermatoze (exeme. astenie. pletoră.

Este puternic vitaminizant şi fortificăorganismul. CREMĂ CU SUC DE STRUGURI ŞI GERMENI DE GRÂUIngrediente: 350 ml suc de struguri. 2 ouă de găină. puţ ină miere (dacăsucul nu este suficient de dulce). SUC DE AGURIDĂCând strugurii sunt bine dezvoltaţ i (aproape copţ i. hepatice.1670. SUC DE STRUGURI CU SUC DE CĂTINĂ (v. 1 linguriţ ă tinctură de propolis (v. 1şi 1/2 kg zilnic. Germenii de grâu se punîn sucul de struguri. 2081). SUC DE STRUGURI CU SUC DE CĂTINĂ ŞI MORCOVIÎn sucul de struguri proaspăt extras.Indicat în afecţ iunile pulmonare. Îl pot totuşi consuma persoanele carelucrează în schimburi de noapte. traheale. consumat pe nemâncate.Sucul obţ inut înainte de maturitate este răcoritor în stările febrile. v. dar încă acrişori) se extrage sucul din ei(manual sau mecanic). 2092)Se amestecă ambele sucuri (după gust).În dezintoxicare: 3 păhărele de suc (must) în fiecare zi. 1 lingură seminţ e de mac.Uleiul din sâmburi de struguri este cunoscut din secolul IX. Se consumă pe nemâncate (ambele fiind foartebogate în minerale. vitamine şi multe alte substanţ e necesare omului). băuturi răcoritoare şi multe altele.5 linguri suc de morcovi (v. vezicale. deoarece este excitant. Mustul (sucul) de224 strugure copt este diuretic şi laxativ. se adaugă (după gust.1668. SUC DE STRUGURI CU SUC DE MĂCEŞE (v. se adaugă coaja 460 . coaja rasă de la 1/2 lămâie.Seva de primăvară (lacrimile viţ ei . înbucătăria fără foc se foloseşte pentru a prepara diferite creme. combate obezitatea. biliare şi a pietrelor. Se poate consuma de către toate vârstele.cremogen. care au mult de învăţ at).Se foloseşte mult pentru acrit diferite preparate în bucătăria fără foc. este un bun reconfortant. este un puternicreconfortant.1671. 4 linguri de germeni de grâu (bine mărunţ iţ i. renale.1669. contra litiazelorurinare. Se foloseşte la acrit diferitepreparate culinare mai ales în bucătăria fără foc. paznicii de noapte sau studenţ ii. 1 lingură sau 2 suc decătină (v. (Nici un preparat care are în compoziţ ie suc. 2092) şi 4 . Pentru vegetarienii care consumă crudităţ i este de un real folos. pentru acrit diferite preparate culinare. 2092). se poate consuma ca răcoritor combinat cu apă distilată (după gust).1666. pulbere sau pastă de cătină nu se consumădupă ora 14.vie): 2 linguriţ e (în ceai) dimineaţ a.1667. Stafida fără sâmburi are aceleaşi virtuţ i ca şi boabeleproaspete. între mese. la 1 pahar).stomatitelor şi hemoptiziilor.foarte bogat în vitamina E. 2104). 2093)Sucul de struguri şi de măceşe (în părţ i egale). Are o mare valoare calorică şi esteindicat în foarte multe boli. cu condiţ ia să fie proaspăt extras.struguri în 2 zile din 10. are însuşiridiuretice marcante. în plus este foarte energetică şi înzestrată cu proprietăţ i de îndulcire şi pectorale. enzime. SUC DE STRUGURI (must)Conţ ine numeroase substanţ e necesare organismului. esteîntrebuinţ at cu mult folos în bucătăria fără foc. deranjând somnul.de . contra anghinelor.

folosind aceleaşi ingrediente. CREMĂ CU SUC DE STRUGURI ŞI GERMENI DE LUCERNĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1671).1674. în afară de germeniide grâu care se înlocuiesc cu germeni de lucernă bine mărunţ iţ i.Se pune în cupe. CREMĂ CU SUC DE STRUGURI ŞI 461 . tinctura. 2026) fin mărunţ iţ i sau făină de soia (v. 2gălbenuşuri şi cremogen (cât cuprinde).de lămâie sau de portocală. CREMĂ CU SUC DE STRUGURI ŞI GERMENI DE SOIASe prepară ca la reţ eta precedentă. 2021). peste care se presarăseminţ e de mac sau petale roşii de trandafir tăiate fideluţ ă. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de germenii de grâucare se înlocuiesc cu germeni de soia (v.1673. puţ ină miere. deasupra puţ in albuş bătut spumă tare (fără zahăr).1672.

peste ei setoarnă mierea. câteva frunzişoare de măghiran. mierea şi stafidele care au fostînmuiate (cu tot cu apa din ele).. CREMĂ CU SUC DE STRUGURI ŞI STAFIDE (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. CREMĂ CU SUC DE STRUGURI ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1670). folosind aceleaşi ingrediente. puţ ină miere. se închid ermetic.Se aleg boabe de struguri mari.1680. tinctura.mierea şi cremogen sau făină de ovăz (cât cuprinde). CREMĂ CU SUC DE STRUGURI ŞI PASTĂ DE MĂCEŞESe prepară ca la reţ eta precedentă. 2104). păpădie. în afară de germeniide grâu care se înlocuiesc cu germenii de trifoi roşu (v. se etichetează (anul. tinctura. Se pune în cupe. se acoperă şi se lasă astfel 2 ore. După această dată.cremogen sau făină de ovăz.Mierea din borcan. se adaugă pasta de căline. se scot uşor boabele (cu opaletă) şi se pun întrun borcan de mărime potrivită. 4 linguri tărâţ e. 2066). 1 lingură tinctură de propolis(v. STRUGURI CONSERVAŢI ÎN MIEREIngrediente: 1 kg struguri (fără sâmburi). pe care gospodinale are la îndemână (de gălbenele. deasupra se presarămăghiran şi apoi se pun bobiţ e de vişine conservate în miere (v. 2064).Se pune tărâţ a în sucul de struguri.1678. Se leagă borcanul strâns la gură. se pune în sticle de 500 ml de culoare închisă.Se pot servi ca dulceaţ ă sau se folosesc ca garnituri. 406). 100 g stafide (fără sâmburi). 2 linguri pastă de căline (v. se înfăşoară în hârtie de culoare închisă şi se lasă lamacerat 6 săptămâni. folosind aceleaşi ingrediente. coaja de portocală. CREMĂ CU SUC DE STRUGURI ŞI STAFIDEIngrediente: 350 ml suc de struguri. 2019). 6 linguri cremogen (v. 462 . cremogenulse înmoaie cu sucul de struguri. şi se pun uşor în borcan (odată cu busuiocul). ziua) şi se păstrează la locrece şi ferit de lumină.225 1676.deasupra 1 deget de alcool. 2 linguri vişine macerateîn miere (v. puţ ină miere (dacă este nevoie).1677. câteva florialbastre de cioare. 7). înlocuind 3 linguri decremogen cu făină de hrişcă (cât cuprinde). CREMĂ CU SUC DE STRUGURI ŞI PASTĂ DE CĂLINEIngrediente: 350 ml suc de struguri. la diferite preparate.GERMENI DE TRIFOISe prepară ca la reţ eta precedentă (1671). în afară de pasta de călinecare se înlocuieşte cu pastă de măceşe (v. 4 kg miere polifloră naturală. care s-a transformat în sirop. foarte bogat în enzime. folosind aceleaşi ingrediente. în bucătăria fără foc.1675.Este un sirop puternic vitaminizant. 1 lingură tinctură miraculoasă II (v. luna. se adaugă coaja de lămâie. 2107). 1 rămurică de busuioc.coaja rasă de la 1/2 lămâie. bumbişor). iar deasupra se pun flori albastre de cicoare sau alte flori.Se pune în cupe.Stafidele se pun la înmuiat cu puţ ină apă caldă. având grijă să fie agitat zilnic. coaja rasă de la 1/2 portocală sau lămâie. 406). 2030) bine mărunţ iţ i.1679. în afară de cele douăouă de găină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. folosind aceleaşi ingrediente.

1 ceapă mare de apă.. colină. 1 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. cantităţ i mici de alcaloizi -simfitocinoglosină. TătăneasăConţ ine: ulei volatil. 1 felie de ţ elină.5foi de varză murată. alantaină.a.minerale ş. Rădăcina bine 463 .coniferină.Un adevărat medicament. 2070). scoasă direct din pământ. ajută în numeroase boli.1681.. substanţ e minerale ş. zaharuri.Este folosită ca medicament. 50 ml ulei. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. asparagină. gumirezine.Ingrediente: 50 g rădăcină de tătăneasă. tanin. SALATĂ CU RĂDĂCINI DE TĂTĂNEASĂ (I)Se prepară în martie şi octombrie. mucilagii.. cu rădăcină proaspătă. În bucătăria fără foc se poate folosi atât rădăcina (sub diferiteforme) cât şi frunzele fragede şi florile. 1 legătură de hasmaţ uchi. amidon. substanţ e de natură glicogenică. 4 .a. caosolidină şicaosolicină.

2063). se amestecă cu ceapa tăiată julien. PASTĂ CU FRUNZE DE TĂTĂNEASĂIngrediente: 200 g frunze fragede de tătăneasă.4 foi de varză murată. în care se adaugă ulei (puţ in câte puţ in. se amestecă cu pulberile. la care se adaugă şi 1 morcov ras. 1 felie de ţ elină. folosind aceleaşi ingrediente. uleiul. 50 ml ulei. 2legături ridichi de lună (roşii. odată cu ţ elina. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. PASTĂ CU FRUNZE DE TĂTĂNEASĂ ŞI ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă. 50 g urzici. nu se spală şi nu se ţ ine în apă) tăiată fideluţ ă. FRUNZE DE TĂTĂNEASĂ CU SOS DE CREMOGENIngrediente: 250 g frunze fragede de tătăneasă. 1/4linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 25 ml suc de cătină sau de lămâie.Pasta obţ inută se aşează pe farfurie. 200 g unt. tărâţ e. FRUNZE DE TĂTĂNEASĂ CU SOS ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2070). 5 linguri cremogen. 1 lingură de hasmaţ uchi. untulfrecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).1685. folosind aceleaşi ingrediente. în strat subţ ire uniform. 250 ml suc demorcovi. 2063).1684. 1 ceapă de apă. 2076) sau cu 2 -3 linguri pastă de roşii crude (v. adăugând în plus 2 linguripastă de roşii crude (v.Frunzele de tătăneasă (alese printre cele mai tinere) se taie fideluţ ă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se taie fideluţ ă.4 foi de varză dulce. iar deaupra se presară verdeaţ a tăiată mărunt şi flori de tătăneasă saupetale roşii de trandafir. 2078). de căline (v. cu tot cu frunză). tărâţ a. 1 linguriţ ă de muştar. se amestecă cu ceapatăiată felioare subţ iri. Se toarnă apoisosul preparat din cremogen înmuiat cu suc de morcovi. apoi se 464 .1687. folosind aceleaşi ingrediente. SALATĂ CU RĂDĂCINI DE TĂTĂNEASĂ (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. setaie felioare cât se poate de subţ iri. se amestecă cu pulberile. 1/4 linguriţ ă pulbere de plantearomatice şi condimentare (v. ţ elina rasă. 2070). 1 legătură de mărar cucimbru. cala maioneză) şi muştar. se pun în salatieră. 1 mână de flori de tătăneasă sau petale roşii de trandafir.spălată (rasă uşor de coaja subţ ire).Se spală frunzele în multe ape. 50 ml ulei. iar deasupraverdeaţ ă tăiată mărunt. 1legătură de hasmaţ uchi. 150 ml ulei. sucul de cătină(diluat) şi hasmaţ uchiul tăiat mărunt. tăiate fideluţ ă. pulberile şi se aşează pe platou. 3 . Toate produsele se mărunţ esc fin (manual sau mecanic).1683. 150 g grâuşor. numai că sosul (înainte de afi turnat în platou) se colorează roşu. în afară de varză muratăcare se înlocuieşte cu napi muraţ i (v. 1958) raşi. 2 linguri de tărâţ e. se decorează cu sferturi de ridichi roşiii delună. 1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şicondimentare (v. 1 ceapă mare de apă.SALATĂ DIN FRUNZE DE TĂTĂNEASĂ CU GRÂUŞOR (untişor)Ingrediente: 150 g frunze tinere de tătăneasă. varza murată226 (stoarsă de moare.1682. pulberile şi uleiul.1686. 1mână de flori albe de urzică moartă.3 . se tasează şi se ornează după gust. 2070). cu pulbere de măceşe (v.

în afară de grâuşor care seînlocuieşte cu muguri de lucernă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. CHIFTELE DIN FRUNZE DE TĂTĂNEASĂ CU NUCIIngrediente: 150 g frunze de tătăneasă. 1/2linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. 150 g nuci. 1 mână de petale roşii de trandafir. folosind aceleaşi ingrediente. tărâţ e. 1 ceapăde apă. 200 g unt.Frunzele de tătăneasă (bine spălate) se taie cât se poate de mărunt. ştevie.1688. fag. De asemenea se pot folosi muguri de trifoi roşu sau alb. 1 căpăţ ână de salată verde. măcriş ş. SALATĂ CU FRUNZE DE TĂTĂNEASĂ ŞI MUGURI DE LUCERNĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. odată cu verdeţ urile şi ceapa. frunzefragede de soia.presară flori albe de urzică moartă.a. 2070).se amestecă cu 465 .1689. tei.

Se stropesc cu ulei iardeasupra se presară câteva flori albe de urzică moartă..CHIFTELE DIN FURNZE DE TĂTĂNEASĂ CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. nucile râşnite.1694. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se formează chiftelele. SĂRMĂLUŢE CU BRÂNZĂ ÎN FRUNZE DE TĂTĂNEASĂIngrediente: 300 g brânză de vaci. în afară de nuci care seînlocuiesc cu germeni de grâu (v. 2069). 1 lingură ulei. Pe planşetă sepune o foaie de plastic.Cu această compoziţ ie se pregătesc sărmăluţ ele învelite în frunze fragede de tei. 2026) bine mărunţ iţ i. 1 legătură de mărar. petale roşii de trandafir recoltate de la 5 .4 bulbili(căţ ei) de usturoi fin pisaţ i.SĂRMĂLUŢE CU GERMENI DE SOIA ÎN FRUNZE DE TĂTĂNEASĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. care se pun pe un postament de salată verde aşezat înprealabil pe platou.1690. 2019). 1 legătură de mărar cu pătrunjel. se stropesc cu puţ in ulei şi se presară cu petalede trandafir tăiate fideluţ ă sau pulbere de trifoi roşu (v. 2026) bine mărunţ iţ i amestecaţ i în părţ i egale cu ţ elină şimorcov ras. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 1/2linguriţ ă pulbere de alge. pulberile şi untulfrecat spumă.1691.Brânza de vaci (proaspătă) se dă prin sită. care seaşează pe un postament din petale roşii de trandafir. 2 frunze de tătăneasă. SĂRMĂLUŢE CU FRUNZE DE TEI (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă.1693. TeiÎn scopuri medicinale se utilizează floarea.6 flori. Se pot folosi în locul frunzelor de tei frunze de ulm sau de fag(recoltate în prima jumătate a lunii mai). CREMĂ CU FRUNZE DE TEI (I)Ingrediente: 100 g frunze frage de tei. la începutul lunii mai).1/4 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Miejii de nucă (tăiaţ i cucuţ itul) se amestecă cu frunzele de tătăneasă.. pulberile şi untul frecat spumă.1695.. 1 ceapă mare de apă. 100 g unt. 250 gfrunze tinere de tătăneasă.1692. care dau chiftelelor un gust deosebit de plăcut. se amestecă cu ceapa tăiată mărunt. adăugând în plus 3 . folosind aceleaşi ingrediente. iar în scopuri alimentarefrunza (când este foarte fragedă. folosind aceleaşi ingrediente. se împarte compoziţ ia (cu lingura)în părţ i egale. Cine doreştepoate adăuga şi puţ in usturoi fin pisat. SĂRMĂLUŢE CU FRUNZE DE TEI (I)Ingrediente: 150 g mieji de nuci. ceapa şi verdeaţ a tăiată mărunt. 466 . 2070). în afară de brânza de vacicare se înlocuieşte cu germeni de soia (v. 2022) sau germeni de soia (v. folosind aceleaşi ingrediente. odată cumărarul. 2070). 50 g unt. 1 ceapă de apă.pulberile. 5 linguri cremogen (v. 1 lingură de ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de plante aromatice şi condimentare (v. Pe margini se pun mici moviliţ e din petale de trandafir tăiate fideluţ ă (o parte sepresară peste chiftele). Cu această compoziţ ie se prepară sărmăluţ e învelite înfrunze de tătăneasă aşezate pe un postament din petale de trandafir. 1mână de petale roşii de trandafir. peste care se presară 1 mână de tărâţ e.

1696.puţ ină miere... Cremogenul se înmoaie cu suculde morcovi. se mai poate adăuga puţ inlapte. deasupra puţ in albuş bătut spumă tare (fără zahăr) peste care se pun cireşenegre. se adaugă coaja de lămâie. Se pune în cupe. cele 2 gălbenuşuri de ouă de găină şifrunzele de tei tăiate fideluţ ă. 2 linguri cireşe negre conservate în miere (v. 1 linguriţ ă tinctură de muguri de plopnegru (v. 406). tinctura. 2069) sau flori de tătăneasă. în afară de cele 2 ouă degăină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. 7). TrandafirEste folosit în scopuri medicinale şi alimentare. Se folosesc petale (începând cu 467 . CREMĂ CU FRUNZE DE TEI (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. coaja rasă de la 1/2 lămâie.. folosind aceleaşi ingrediente. 2015). pulbere de trifoi roşu (v. 2 ouă de găină. În cazul în care crema este prea îngroşată. mirea.350 ml suc de morcovi.

derivaţ i flavonici (cvercetină). TORT CU PETALE DE TRANDAFIR ŞI PEPENE GALBENIngrediente: 650 g petale de trandafir. geraniol. 200 g unt frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde). SALATĂ CU PETALE DE TRANDAFIR ŞI HASMAŢUCHIIngrediente: 250 g petale de trandafir.200 g unt frecat spumă.400 g pepene galben. alifatici şi stearoterpenici. deasupra se presarăseminţ e de in. 2014). 2070). miere. citronelol. Seserveşte drept garnitură la diferite preparate culinare. smântâna.extern . fenicul.Petalele se pisează până încep să se înmoaie bine. Foile de salată (tăiateîn fragmente mai mari) se stropesc cu ulei şi suc de cătină (v. 100 g mărar. 400 g unt. 2078) sau de căline (v. cianozide. antiseptic. 5 linguri de smântână. Se tasează din nou pe întrega suprafaţ ă şi se îmbracă în frişcă. Se tasează. chimion sau pulbere de trifoi roşu (v. 350 g frişcă. 2019). astringent.de măceşe (v. Se pune în cupe. putând fi228 consumate în alimentaţ ie fără restricţ ie. 1 ligură tinctură miraculoasă I (v. in. de toate culorile. ceară.măceşul. mierea şi tărâţ e (cât cuprinde). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. taninuri. 2076). se dă la rece 2 - 468 . puţ ină miere. pestecare se pot presăra seminţ e de mac. 100 g hasmaţ uchi. 1 lingură suc de cătină sau de lămâie. în afară de lapte şi smântânăcare se înlocuiesc cu 30 ouă de prepeliţ ă (v.Principii active: ulei volatil format din alcooli triterpenici. apoi se pune parteade compoziţ ie cu trandafiri. acidgalic etc. 2104). 1/4 linguriţ ă pulbere deplante aromatice şi condimentare (v. 150 g germeni de grâu (v. se amestecă cu germenii de grâu.Petalele de trandafir se amestecă cu hasmaţ uchi şi mărar tăiate mărunt.6 foi de salată verde.Prima parte se aşează pe tortieră şi se tasează. antiinflamator. 1 lingură pastă de cătină (v. 2022). 2065).1/2 ceaşcă lapte nefiert. Se împarte compoziţ ia în două părţ i egale. cremogen. 7) şi puţ in suc de morcovi.nerol.Cremogenul se amestecă cu laptele nefiert. zaharuri. mierea necesară şi petalele de trandafir mărunţ ite. cianidină. 2092) diluat cu puţ ină apă.1700. 1 lingură seminţ e de in. anason. 5 . folosind aceleaşi ingrediente. amestecat cu pasta de cătină.coaja de lămâie.Acţ iune farmacologică:intern antipiretic. 3 linguri de cremogen (v. Se pot aplica şi fructe proaspete de sezon sauconservate în miere.1698. CREMĂ DE TRANDAFIR CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 100 g petale de trandafir. coja rasă de la 1lămâie sau portocală. tinctura.1699. tinctura. peste ea se aşează o cremă preparată din pepenelegalben (curăţ at de coajă şi seminţ e) şi fin mărunţ it.50 ml ulei. 2 linguri tinctură miraculoasă I (v. tărâţ e. coaja de lămâie (cu tot cusucul ei).trandafirul de dulceaţ ă şi trandafirtul de ornament) de toate mărimile.dezinfectant şi decongestiv1697. după gust. 2069). CREMĂ DE TRANDAFIR CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. coaja rasă de la 172 lămâie sauportocală şi sucul ei. mierea necesară.

în formă de raze. 2109). Tot cu ajutorul acesteia se pune pe un platou 469 . 200 g untfrecat spumă. puţ ină miere. cât cuprinde. Pe o foaie de plastic se presară 1 mână de tărâţ e. se întinde cudosul palmei o foaie dreptunghiulară. ras fin. Se rulează cuambele mâini. amestecat cu coaja rasă de la 1portocală sau lămâie.1701. 2 linguri de rom şi cremogen (v. peste care se aşează compoziţ iapreparată din dovleac alb. groasă cam de 1 deget. cu ajutorul foii de plastic.3 ore apoi se serveşte tăiat felii. pe care după fiecare răsucuire o întoarcem înafară (cătrenoi). RULADĂ DE TRANDAFIR CU DOVLEACCompoziţ ia pentru prima foaie se prepară ca la reţ eta precedentă (petalele de trandafir seamesteă cu aceleaşi ingrediente). ca să nu se prindă în compoziţ ie. ca orice tort.

1/2 linguriţ ă pulbere din alge.Maceratul se pune în castron.2070). se pune în sticle de culoare închisă. 2070). pulberile şi smântâna (la nevoie poate fi înlocuită cu iaurt sau cu75 ml ulei). 1 felie de ţ elină. pulberile. acestea pot fi înlocuite cu morcovi raşi.1706. 2094). 2072).3 ore. ca să se întărească untul. 1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v. tărâţ a şi uleiul. 50 ml ulei. înlocuind smântâna cu 2gălbenuşuri de ouă de găină sau cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1 ceaşcă de smântână. 1 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.CREMĂ CU PETALE DE TRANDAFIR ŞI MERESe prepară ca la reţ eta precedentă..1704. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.se adaugă petalele de trandafir tăiate fideluţ ă. 1 felie de sfeclă roşie. seînfăşoară în hârtie de culoare închisă şi se lasă la macerat 6 săptămâni. 1 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. Se pune maceratul în castron. 1 legătură de mărar cupătrunjel. ceapa şirădăcinoasele bine mărunţ ite. După acest termen se scot petalele (cu ajutorul unei palete) şi se pun într-un borcan potrivitca mărime. avâng grijă se fie agitatzilnic. 1/2 pulbere de alge. PETALE DE TRANDAFIR CONSERVATE ÎN MIEREIngrediente: 1kg petale de trandafir. 2048). 7).Se pun petalele în borcan (odată cu busuiocul). CIORBĂ CU PETALE DE TRANDAFIR (I)Ingrediente: 200 g petale de trandafir roşii sau roz.1702. ferite de lumină. 1 ceapă.1703. se toarnă mierea.2072). CIORBĂ CU PETALE DE TRANDAFIR (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă.CREMĂ CU PETALE DE TRANDAFIR ŞI SPANACIngrediente: 300 g petale de trandafir. care s-a transformat în sirop de trandafir.rădăcinoasele date pe răzătoare. spanacul.14 persoane. 1 felie de229 ţ elină. 1morcov.1708. 1 rămurică de busuioc.5 l macerat de măceşe (v. folosind aceleaşi ingrediente.dreptunghiularşi se dă la rece pentru 2 .1705. se leagă strâns gura borcanului. 470 . 1. 1/2 linguriţ ăseminţ e din pulbere de roşii (v. dublând cantitatea de ţ elinăşi înlocuind spanacul cu mere dulci (care se mărunţ esc cu tot cu coajă. 1 morocv. SUPĂ . la rândul lor. manual sau mecanic). iar deasupra puţ ină verdeaţ ă şi câtevapetale (albe sau crem) de trandafiri tăiate fideluţ ă.deasupra 1 deget de alcool. 2071). mierea. folosind aceleaşi ingrediente. 4 kg miere naturală (de salcâm). în afară de dovleacul alb careeste înlocuit cu banane mărunţ ite. se închid ermetic şi se păstrează la rece. RULADĂ DE TRANDAFIR CU BANANESe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 ceapă mare de apă. se adaugă petalele de trandafir. 1 pătrunjel. ceapa tăiată mărunt odată cu verdeaţ a.5 l suc de roşii (v.1707. 5 linguri de tărâţ e. 1. verdeaţ ă.Această cantitate ajunge pentru 12. folosind aceleaşi ingrediente. Se serveşte tăiată felii mai grosuţ e. 250 g spanac sau urzici. SUPĂ . 2071).

mucilagii. 200 g unt. 471 . pigmenţ i de natură flavonoidică. care este o ramuzidă a camferolului. folosind aceleaşi ingrediente.5 frunzede varză murată.Este hipotensiv (scade tensiunea.respectiv arabinozida cvercetolului şi camferitrozidă. derivaţ i antrachinonici. TroscotConţ ine: acid salicilic liber şi combinat. rezinuri. ulei volatil. 2 linguri pastă de roşii (v. 1 ceapă mare de apă..1709. zaharuri.. 2063). PASTĂ DE TROSCOT CU CEAPĂIngrediente: 200 g troscot. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. grăsimi. adăugând în borcan florile cutotul. taninuri. ceruri..Este recomandat ca adjuvant în bolile de plămâni. antidiareic). vitaminaC. 2072). 1/2 linguriţ ăpulbere din plante aromatice şi condimentare (v. reumatism şi gută.FLORI DE TRANDAFIR CCONSERVATE ÎN MIERESe prepară ca la reţ eta precedentă. avicularozidă. 4 . astringent .

1715. 1 ceapă. verdeaţ a. 2022).1713. odată cu ceapa. Se pune maceratul şi sucul încastron. 2085). în afară de ceapă care seînlocuieşte cu praz. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 1 pătrunjel. 1 morcov. înlocuind jumătate dincantitatea de rădăcinoase cu 1 felie de varză albă tăiată fideluţ ă şi freacată în mâini (ca să-şi maipiardă din rigiditate). 1felie de ţ elină. tăiat măruntodată cu loboda. CIORBĂ DE TROSCOT CU RĂDĂCINOASEIngrediente: 150 g troscot fraged.1710. 150 g germeni de grâu (v. folosind aceleaşi ingrediente.230 1711. pulberile.1712. 1ceaşcă de smântână sau iaurt. 2072). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 500 ml suc de corcoduşe (v. 1 felie de ţ elină. verdeaţ a tăiată mărunt. CIORBĂ DE TROSCOT CU PATISON ŞI LOBODĂIngrediente: 100 g troscot.3 roşii. 1 morcov. folosind aceleaşi ingrediente.pulberile şi smântâna (sau iaurt). verdeţ urile şi roşiile. 1 morcov.CREMĂ DE TROSCOT CU GRÂUIngrediente: 200 g troscot.1714. pulberile şi uleiul. se mărunţ esc fin (manual saumecanic). 1 felie de sfeclă roşie. 2 . 1/2 linguriţ ă pulbere dinplante aromatice şi condimentare (v. patisonul şi rădăcinoasele date pe răzătoare. SUPĂ . tărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 50 g lobodă. 472 . folosind aceleaşi ingrediente. 2040).3 roşii. 1 ardei gras. 1 pătrunjel. adăugând în plus 100g brânză de vaci proaspătă dată prin sită.3 roşii. în afară de patison care seînlocuieşte cu dovlecel şi lobodă. 2048). Se pune maceratul şi moarea în castron. folosind aceleaşi ingrediente. 1 legătură de mărar cu leuştean. se adaugă vârfuri fragede de troscot tăiate mărunt. CIORBĂ DE TROSCOT CU VARZĂ ALBĂSe prepară ca la reţ eta precedentă.rădăcinoasele date pe răzătoare. CIORBĂ DE TROSCOT CU DOVLECEI ŞI LOBODĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2 . 75 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. adăugând în plus 150g ţ elină mărunţ ită odată cu ceapa şi vârfurile fragede de troscot.1717. 1 lmacerat de trifoi (v. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1 l macerat de urzică (v. se adaugă vârfuri de troscot fraged.2070). care la nevoie poate fi înlocuită cu 75 ml ulei. 2070). PASTĂ DE TROSCOT CU BRÂNZĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1709). untul frecat spumă şitărâţ e (cât cuprinde). 1 legăturăde mărar cu pătrunjel. PASTĂ DE TROSCOT CU ŢELINĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1709). 2070). 1 legăturăfrunze fragede de ţ elinăcu tarhon. 1 fir de praz. prazul. ceapa şi varza. folosind aceleaşi ingrediente. 1 ceapă. 2 . PASTĂ DE TROSCOT CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă. roşiile. fără a se stoarce de zeamă. 50 g patison. se amestecă cu pasta de roşii.Troscotul (ales numai vârfurile fragede). se tasează frumos şi se decorează cufelioare de roşii şi verdeţ uri de sezon. până se înmoaie bine. Pasta obţ inută se aşează pe farfurie.1716. ardeiul gras. 500 ml zeamă de castraveţ i muraţ i(moare).

2043).1719. pasta de roşii. 1 legătură 473 . SUPĂ CREMĂ DE TROSCOT CU TĂRÂŢESe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 păstârnac. 50 ml ulei.5 l maceratde lucernă (v. 150 g gulioare. 1. 2 . 1 felie de ţ elină. 2063).5 foi devarză. folosind aceleaşi ingrediente. 1 felie de sfeclă roşie.4 .pulberile şi uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SUPĂ CREMĂ DE TROSCOT CU SMÂNTÂNĂIngrediente: 200 g troscot. 1 legătură de pătrunjel cu salvie. ceapa şi rădăcinoasele fin mărunţ ite (manual sau mecanic).3 linguri pastă deroşii (v. 1 ardei gras. 2049). seadaugă germenii. în afară de germenii de grâucare se înlocuiesc cu 5 linguri de tărâţ e. 1.1718. 5 linguri tărâţ e. Se pune maceratul în castron. 1 felie de ţ elină. 2 .5 l macerat de căline (v. 1 ceapămare de apă.3 roşii. 1morcov. 1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v. 1 ceaşcă de smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 2070).

1 mână de petale roşii de trandafir. pulberile şi smântâna (sau gălbenuşurile). TROSCOT CU SOS DE OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 500 g smântână. se amestecă cupulberile. 1 legătură de tarhon cu salvie. folosind aceleaşi ingrediente. 2077) sau petale roşii de trifoi (v. adâugând în plus 2 . tărâţ a şi se pune în platou (aşezat în strat subţ ire). 2081). 7). în afară de cele douăgălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.frunze fragede de ţ elină şi păstârnac.1723.7). amestecat cu suc de morcovi sau apă.1724. 250 ml suc demorcovi (v. 2 linguri făină de orez (v. 1/2linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 2 linguri tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente. 2069). 150 . până seobţ ine nuanţ a dorită 474 . 1 mână de floriroşii de nalbă de grădină. 2071). 2 gălbenuşuri.3 lingurisuc de orz verde (v. 2070). iar deaupraverdeţ urile tăiate mărunt. Troscotul (ales numai vârfurile fragede) se taie mărunt.până se încorporează întreaga cantitate. folosind aceleaşi ingrediente. 2070).200 ml ulei.1722. 1 legătură de mărar cu busuioc. Sepune maceratul în castron. 5 linguri cremogen (v. iar pe marginise aşează mici moviliţ e de petale roşii de nalbă de grădină. 1 lingură decremogen. tăiatefideluţ ă. Peste ele se toarnăsosul alb preparat din smântână bine amestecată cu făina de orez şi cremogen. ceapa. iar pe margini se pun mici moviliţ e din petale roşii de trandafir. seamestecă cu pulberile. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1720. 2019). nuanţ a deverde obţ inută cu sucul de orz verde rămâne cea mai frumosă. în afară de cele 2 ouă degăină care se înlocuiesc cu 10 ouă de prepeliţ ă (v. tărâţ a. ardeiul şi roşiilebine mărunţ ite (manual sau mecanic).1725. 2 linguri tărâţ e.2linguri pulbere de măceşe (v. şi apoi ulei (pus puţ in câte puţ in. Deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. scoruşe (v. adâugând în plus 1 . folosind aceleaşi ingrediente. rădăcinoasele. lucernă.231 1721.CREMĂ DE TROSCOT CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. se spală bine. 1/2linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. tăiate fideluţ ă. TROSCOT CU SOS GALBENIngrediente: 300 g troscot. ca la maioneză). TROSCOT CU SOS ALBIngrediente: 300 g troscot. podbal ş. se adaugă troscotul.a. 2078). Deasupra se presarăverdeaţ ă tăiată mărunt. măcriş.Sosul verde se poate obţ ine şi cu suc din spanac. trifoi. se taie mărunt. 2070). Sealeg numai frunzişoare şi vârfuri de troscot din cele mai fragede. 2017). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. SUPĂ . TROSCOT CU SOS VERDESe prepară ca la reţ eta precedentă. TROSCOT CU SOS ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă (1723).. gulioarele. tărâţ a şi se aşează în platou (pus în strat subţ ire uniform). peste el se toarnă sosul preparat dincremogen. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1/2 linguriţ ăpulbere din plante aromatice şi condimentare (v.

este foarte eficace întumori canceroase. înghiţ indtotuşi o mică parte. Pentrucancerul laringean se prepară ceaiul mai concentrat şi se face gargară de 3 .. tuseconvulsivă.1726. tuse persistentă. Deasupra se presară flori albe de urzică moartă sau petale (albe saucrem) de trandafir. leucoree.Trifoiul roşu. dismenoree. 50 ml ulei.de roşu. colici.. 1 legătură de hasmaţ uchi. lepră. iar pe margini foi de salată verde. 2 linguri tărâţ e. SALATĂ DE TRIFOI CU PĂPĂDIEIngrediente: 200 g muguri trifoi roşu. 1 lingurăsuc de cătină (v. combinat în părţ i egale cu rădăcină de brusture.. Trifoi roşuEste depurativ.4 ori pe zi. dragavei. 2092). astm bronşic. indicat în cancer. câteva petale roşii de trandafir.1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi 475 . indiferent de localizarea acestuia. 200 g rădăcină şi frunze de păpădie. tăiate fideluţ ă. dezinfectant. rădăcină de păpădie(sau iarba osului). sifilis.Este un remediu deosebit de valoros pentru cancer. sedativ.

200 g unt. 2049).100 g rădăcini de păpădie. CIORBĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (III)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1732). 1 morcov. tărâţ a. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. P)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1728). 2 linguri germeni de grâu. 1ceapă. SALATĂ DE TRIFOI CU CICOARESe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 păstârnac. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 felie de ţ elină.Se pune în castron maceratul de lucernă şi sucul de coacăze roşii.Florile de trifoi. folosind aceleaşi ingrediente. 2070). folosind aceleaşi ingrediente. 1 legătură de leuştean cu cimbru. 1 ceapă mare de apă. în afară de germeniide grâu care se înlocuiesc cu patison mărunţ it. PASTĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI GERMENI DE SOIASe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 l macerat de lucernă (v. lit.1734. 500 ml suc decoacăze roşii (v. se tasează şi se decorează după gust. 1988). verdeaţ a şi frunzele de păpădie. germenii. uleiul şi sucul de cătină diluat cu puţ ină apă. 2026) bine mărunţ iţ i.uleiul şi pulberile. odată cu celelalte produse. 2089). 2070). folosind aceleaşi ingrediente. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). folosind aceleaşi ingrediente. 2070). Se decorează cu roşii şi măsline (v. 2072).1732. folosind aceleaşi ingrediente. 1 legătură frunze fragede de ţ elină cu cimbru. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1731. 2022). în afară de germenii de grâucare se înlocuiesc cu germeni de soia (v. CIORBĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă.1727. în afară de păpădie care seînlocuieşte cu cicoare recoltată din flora spontană. PASTĂ CU FLORI DE TRIFOI ŞI PATISON (v. 2026).se amestecă cu pulberile.condimentare (v.1733. Seaşează pe farfurie. se spală bine.Se recoltează muguri fragezi de trifoi. Deasupra se presară hasmaţ uchi tăiatmărunt şi petale de trandafir tăiate fideluţ ă. folosind aceleaşi ingrediente. în afară de germeniide grâu care se înlocuiesc cu ţ elină mărunţ ită fin. Se adaugăpulberile.232 1728. 150 g germeni de grâu (v. în afară de frrunzele depăpădie care se înlocuiesc cu rădăcini de păpădie (3 linguri rase) şi germenii de grâu care seînlocuiesc cu germeni de soia (v. PASTĂ CU FLORI DE TRIFOI ŞI GERMENI DE GRÂUIngrediente: 150 g flori de trifoi roşu. se amestecă cu frunzele şi rădăcinile depăpădie (curăţ ate uşor de coaja de culoare închisă) bine spălate şi tăiare felioare. PASTĂ CU FLORI DE TRIFOI ŞI ŢELINĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1728). rădăcinoasele date pe răzătoare. verdeaţ a tăiată mărunt. 1 mână de flori de păpădie. CIORBĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (I)Ingrediente: 150 g flori de trifoi roşu. tărâţ e. ceapa şi rădăcinile de păpdie se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). se adaugă florile de trifoităiate mărunt odată cu ceapa.1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v.1729.75 ml ulei. 476 .1730. 1/4linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v.

în afară de frunzelede păpdie care se înlocuiesc cu 3 . 1 cartof. 1 morcov. CIORBĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI LEGUMEIngrediente: 150 g flori de trifoi roşu. se adaugă florile de trifoi. 4 . roşiile. 2 foi de varză. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. varza şiverdeţ urile tăiate mărunt.5 l macerat de mere pădureţ e (v. 1 ardei gras. 1/2 linguriţ ăpulbere din plante aromatice şi condimentare (v. pulberile şi uleiul. 1. 1 felie de ţ elină. CIORBĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI SMÂNTÂNĂSe prepară ca la reţ eta 477 . 1 ceapă. 2053). 2 .5 păstăi verzi de fasole (tinereşi fără bob format). 1legătură de leuştean cu mărar. 1 pătrunjel.Se pune maceratul în castron. ceapa. ardeiul.1736. 75 ml ulei.3 roşii.4 foi de varză albă tăiate fideluţ ă.1735. 2070). rădăcinoasele şi cartofii date pe răzătoare.

SUPĂ . 1. 50 ml ulei. folosind aceleaşi ingrediente. iar deasupra verdeţ urile tăiate fin.CREMĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (III)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1738). folosind aceleaşi ingrediente.1742.precedentă. SUPĂ . 7). prazul. pulberile.3 roşii. ceapa. folosind aceleaşi ingrediente. 2linguri cremogen.1740. ardeiul.1739.1744. uleiul se înlocuieşte şi el cu1 ceaşcă de smântână dulceagă.1738. CIORBĂ DE TRIFOI ROŞU CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1735). 1 lingură cremogen. FLORI DE TRIFOI ROŞU PE SOS ALBIngrediente: 300 g flori de trifoi roşu. 3 linguri germenide lucernă (v. tărâţ a. 1 felie de ţ elină. în afară de ulei care seînlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână sau cu 2 gălbenuşuri de ouă de găină. pulberea şi tărâţ a. 1 fir233 de praz.CREMĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. 1 legătură pătrunjel cu mărar. 1 morcov. păstârnacul şi sfecla roşie. se adaugă florile de trifoi.5 l macerat de măceşe (v.CREMĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (IV)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1738). SUPĂ-CREMĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI DE TĂTĂNEASĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1. 5 linguri germeni de trifoi (v. 3 . 1 felie de sfeclă roşie. 1 mânăflori albe de urzică moartă. 2021). SUPĂ . 2047). în afară de creson care seînlocuieşte cu aceeaşi cantitate de flori sau frunze fragede de tătăneasă. 50 ml ulei. ţ elina. cresonul. 2072).5 l suc de roşii (v. 2029). SUPĂ . în afară de gulioarecare se înlocuiesc cu patison iar uleiul cu 200 g iaurt sau 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 1 linguriţ ă 478 .1741. folosind aceleaşi ingrediente. 2 . 150 g creson. 2004). bine mărunţ ite (manual saumecanic). 1 feliede ţ elină. 500 g smântână. 1 legătură de mărar cu salvie. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. SUPĂ CREMĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (I)Ingrediente: 200 g flori de trifoi roşu. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. se adaugăflorile de trifoi. în afară de ulei carese înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină şi gulioare care seînlocuiesc cu dovlecei fin mărunţ iţ i. 2070). în afară de gulioare care seînlocuiesc cu 1 conopidă mărunţ ită fin. Se pune maceratul în castron. 2019) şi uleiul. 200 g gulioare. 2 ardei graşi. 7). în afară de ulei carese înlocuieşte cu iaurt sau 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.1737.1743. 1/4 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. morcovul. 2 . folosind aceleaşi ingrediente. 2 linguri făină desoia (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. cremogenul (v. Se pune suculîn castron.4 linguri tărâţ e. 2030). roşiile. ţ elina şi germenii. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt şi florile albe deurzică moartă. 2 linguri făină de orez. fin mărunţ ite(manual sau mecanic). 1 ceapă. 1 păstârnac.3 linguri tărâţ e.CREMĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI CRESONIngrediente: 250 g flori de trifoi roşu.

1/2 linguriţ ă pulbere de alge.pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2072). FLORI DE TRIFOI ROŞU PE SOS VERNILSe prepară ca la reţ eta precedentă (1744). FLORI DE TRIFOI ROŞU PE SOS ROZSe prepară ca la reţ eta precedentă. colorând sosul în roşu. 2076).Se toarnă în platou. 2082) sau de căline (v. 1/2linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 2070). cupuţ in suc de sfeclă roşie (v. iar deasupra se aşează florile de trifoi (care au fost bine spălate şi zvântateîntr-un şervet curat).1746. 1 mână de petale roşii de trandafir. Smântâna se amestecă cu făinade orez. folosind aceleaşi ingrediente. 479 . Pe margini se pun mici moviliţ e din frunzişoarele de măghiran şi florile tăiatefideluţ ă. folosind aceleaşi ingrediente. de soia.1745. cremogenul şi pulberile.câteva frunzişoare de măghiran.

se adaugă germenii de soia bine mărunţ iţ i.1747.2019) se înmoaie cu suc de morcovi. 2072). verdeaţ a tăiată mărunt. în afară de laptele dinseminţ e de măr care se înlocuieşte cu lapte de nuci (v. folosind aceleaşi ingrediente. Cremogenul (v. tăiate mărunt. 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 2063). folosind aceleaşi ingrediente.1751. ca la maioneză). 2 gălbenuşuri de ouă degăină. 100 g flori de păpădie.150 ml lapte vegetal din seminţ e de măr (v.1748. amestecaţ i cu 2 -3 linguri germeni de soia (2. FLORI DE TRIFOI ROŞU PE SOS GALBENIngrediente: 300 g flori de trifoi roşu. iar pe margini (înformă de ghirlandă). MUGURI DE TRIFOI ROŞU CU SOS DE ROŞIISe prepară sosul de cremogen ca la reţ eta precedentă. odată cugermenii de trifoi şi coaja de lămâie. CREMĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (II)Se prepară ca la reţ eta precedentă. peste care se toarnă sosul decremogen în care s-au adăugat 3 linguri pastă de roşii crude (v. 2 linguri germeni de soia (v. în afară de laptele dinseminţ e de măr care se înlocuieşte cu lapte din seminţ e de bostan (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2026). tăiaţ i nu prea mărunt. 300 ml suc de morcovi (v. 150 . pulberile. folosind aceleaşi ingrediente. 2026). 1 lingură tincturămiraculoasă I (v. 1 legătură de mărar cu busuioc. 2022) şi 1 legătură de frunze fragede deţ elină. 2081). coaja rasă de la 1/2 lămâie. CREMĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (IV)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1749). tăiate fideluţ ă. 2026) sau germeni de grâu (v. 1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v. cu produsele ce le are la îndemână (flori de trifoi roşu.1750. adăugândîn plus 300 g muguri de trifoi (bine spălaţ i şi scurşi de apă). 2033). se adaugă apoi încremogen.gălbenuşurile şi germenii. CREMĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (I)Ingrediente: 150 g flori de trifoi roşu. 2079).2022). Se aşează în platou (în strat subţ ire uniform).200 ml ulei. laptele din seminţ e de măr se înlocuieşte cu lapte demigdale (v. de gălbenele.Cremogenul se înmoaie cu laptele vegetal. 2070). 5 linguri cremogen. 2 linguri germeni de grâu (v. puţ ină miere (după gust).1749. folosind aceleaşi ingrediente. 7).1752. câteva petale roşii de trandafir. Se pune în cupe. 2035) şi germenii de soia se înlocuiesc cugermeni de grâu (v. 2022) 480 . flori albastre decicoare şi verdeţ uri de sezon). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2039). tinctura şi puţ ină miere (în cazul că se îngroaşă prea mult semai poate adăuga puţ in lapte vegetal). Se decorează după fanteziagospodinei. se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in.234 Se toarnă în platou aşezând pe suprafaţ a lui flori de trifoi roşu sau păpădie. iar deasupra se aşează moviliţ e din petalede trandafir. CREMĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU (III)Se prepară ca la reţ eta precedentă (1749). adăugând în plus (lafinal) 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v.colorând sosul înverde cu puţ in suc de orz verde (v. 2038).

406).150 g germeni de soia (v. 150 g nuci râşnite. 3 ouă de găină. 2 . puţ ină miere. 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 2076). 150 g germeni de grâu (v. TORT CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI GUTUIIngrediente: 350 g flori de trifoi roşu. 2078) sau de căline (v. 1 linguriţ ă tinctură din muguri de plop negru (v. coaja rasă dela 1 lămâie sau portocală. germenii de grâu.bine mărunţ iţ i.1753. scorţ işoara. se amestecă cu romul.cremogen. 400 g unt. 2 linguri de rom. nucile râşnite. una din ele se pune pe tortieră şi se tasează culama cuţ itului puţ in umezită în apă. 250 g gutui. 481 .Compoziţ ia se împarte în două părţ i egale. tărâţ e. 2 linguri pulbere de măceşe (v. 2105). 2026). pulberea de măceşe. 2022). puţ inămiere. Florile de trifoi se mărunţ escfin (prin pisare). 1 vârf de cuţ it scorţ işoară fină (pulbere).3 linguri cireşe negre macerate în miere(v.

miere. TORT CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI DOVLEAC ALBSe prepară ca la reţ eta precedentă. separate de sâmburi şi mărunţ ite fin(manual sau mecanic).Tot cu ajutorul acesteia se aşează rulada pe un platou dreptunghiular şi se dă la rece pentru 2 . 2022). tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente. puţ ină miere. pulberea de căline. folosind aceleaşi ingrediente.3ore.amestecate cu germeniii de soia. 2076). 400 g unt. scorţ işoara. de formă dreptunghiulară.1755. germenii de soia. după care se amestecă curomul.Florile de trifoi împreună cu menta se pisează până se înmoaie bine. RULADĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI SEMINŢE DE BOSTANSe prepară ca la reţ eta precedentă (1756). Se serveşte tăiată felioare mai grosuţ e. RULADĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI CAISEIngrediente: 300 g flori de trifoi roşu. în afară de gutui carese înlocuiesc cu banane fin mărunţ ite. fin mărunţ it.1759. tinctura. Peste ea se aşează partea a doua din compoziţ iacu trifoi. TORT CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI BANANESe prepară ca la reţ eta precedentă (1753). 150 g germeni de grâu (v. ca să nu se prindă în compoziţ ie. ca orice tort. TORT CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1753).Se dă la rece 2 . folosind aceleaşi ingrediente. 500 g caise bine coapte. folosind aceleaşi ingrediente. 2 linguri de rom.235 1756.Peste ea se aşează o alta. în afară de gutui care seînlocuiesc cu aceeaşi cantitate de dovleac alb. în afară de caise care seînlocuiesc cu piersici bine coapte. germenii de grâu. în afară de cele 3 ouăde găină care se înlocuiesc cu 15 ouă de prepeliţ ă (v. în formă de raze. care după fiecare răsucire se întoarce în afară (către noi). Se rulează cu ajutorul foii deplastic. puţ ină miere. 2106). 2019) cât cuprinde. Această cantitate este suficientă pentru 12 . 2026).3 ore. 50 g frunze de mentă.1758. folosind aceleaşi ingrediente. 3 gălbenuşuri. Pe o foaie de plastic se presară o mână de tărâţ e. 200 g untfrecat spumă şi cremogen (v. 7). 1 lingură tinctură miraculoasă I (v. 200 g unt frecat spumă şitărâţ e (cât cuprinde). câte o floare de trifoi. puţ inămiere. 200 g unt frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde). 150 ggermeni de soia (v. două gălbenuşuri de ouă degăină.1757. amestecate cu coaja de lămâie. cremogen.14 porţ ii. RULADĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞU ŞI PIERSICISe prepară ca la reţ eta precedentă.care se întinde cu podul palmei într-o foaie groasă de 1 cm. în afară de caise carese înlocuiesc cu seminţ e de bostan decorticate şi râşnite grosier. se pune compoziţ ia cu trifoi.1754. Se tasează pe întreaga suprafaţ ă şi se îmbracă în albuş (bătut spumă tare). preparată din gutui fin mărunţ ite. gălbenuşurile. apoi se serveşte tăiat felii. Peste ea seaşează o altă compoziţ ie preparată din caisele bine coapte. peste el se puncireşe negre iar printre ele. coaja rasă de lămâie. tinctura. înmuiate cu puţ in 482 . coaja rasă de la 1/2 lămâie.3 linguri pulbere de căline (v.

hepatism. B. afecţ iuni pulmonare. o substanţ ă asemănătoare insulinei (deci bună pentru diabetici). 1 căpăţ ână 483 .1760. colina. angine. 2035) sau de migdale (v. Mangan. nervozitate. surmenaj..de asemenea. Fosfor. obezitate. scrofuloză.Este indicată în inapetenţ ă. degerături. Iod. febre intermitente. Sodiu.Potasiu. astenie. 200 g mere. C). ulcere.lapte vegetal denuci (v. demineralizare (tuberculoză). digestii lente. insuficienţ esuprarenale.. 1 morcov. acidul glutamic şi o esenţ ă (anhidrida sedamonică).reumatisme. Magneziu. colici nefritice. tirozina. impotenţ ă.surplus. litiază urinară. icter. Calciu. Cupru..Frunzele de ţ elină conţ in. cancere. minerale şi metaloizi. SALATĂ DE ŢELINĂ CU MEREIngrediente: 350 g ţ elină.În uz extern: plăgi. gută. Fier. convalescenţ ă. ŢelinaConţ ine: vitaminele (A. 2039).

se dau pe răzătoare. rase pe răzătoare. folosind aceleaşi ingrediente. 2 . fără suc de cătină.2070). 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. petalele de trandafir tăiate fideluţ ă iar pe margini se decorează cu foi de salată verdeşi boabe de soia înmuiate. SALATĂ DE ŢELINĂ CU CASTRAVEŢI MURAŢIIngrediente: 300 g ţ elină. 1981). 1 legătură de salvie cumentă. 2070). SALATĂ DE 484 . 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. Se decorează cu măsline şi roşii aşezatepe margini. 2071). 10 15 măsline negredesărate (v.1767. 200 g ceapă de apă. în afară de sucul de cătinăcare se înlocuieşte cu mere pădureţ e (merele pădureţ e din flora spontană sunt ceva mai acrişoaredecât cele nobile). 2092) sau de lămâie. pulberile şi pasta de roşii(subţ iată puţ in cu 2 .1765. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 mână de petale roşii de trandafir. 1/2linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 50 ml ulei. 2 . SALATĂ DE ŢELINĂ CU GUTUISe prepară ca la reţ eta precedentă (1760).de salată. SALATĂ DE ŢELINĂ CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v.Ţelina (curăţ ată). 2063). folosind aceleaşi produse în afară de sucul de cătină care se înlocuieşte cugutui şi dovleac (gutuile fiind suficient de acrişoare).uleiul şi sucul de cătină (diluat cu puţ ină apă). SALATĂ DE ŢELINĂ CU GUTUI ŞI DOVLEACSe pun cantităţ i egale de ţ elină. deasupra sepresară verdeţ urile tăiate mărunt. 50 ml ulei.1763. 1981). 1 ceapă mare de apă. 2 ardei graşi. 1/2 linguriţ ăpulbere din seminţ e de roşii (v. ardeii tăiaţ i felioare. folosind aceleaşi ingrediente. 1 legătură de salvie cu tarhon. 200 g castraveţ i muraţ i. gutui şi dovleac. se aşează în salatieră.Ţelina şi morcovul ras se amestecă cu castraveţ ii şi ardeiul tăiaţ i felioare. SALATĂ DE ŢELINĂ CU CEAPĂIngrediente: 350 g ţ elină.1762.3 roşii. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Se pune în salatieră. iar deasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt. Se decorează cu felii de roşii şi foi de salatăverde.3 ardei graşi. merele (cu coajă) şi morcovul. 1 morcov. în afară de mere care236 se înlocuiesc cu gutui rase.2070). ceapa tăiată peştişorişi pulberile. 1 lingură suc decătină (v. 1 căpăţ ână de salată verde. 2 linguri de soia (v. SALATĂ DE ŢELINĂ CU MERE PĂDUREŢESe prepară ca la reţ eta precedentă.1761.1766. deasupra se presară verdeaţ atăiată mărunt. 50 ml ulei. iar pe margini se decorează cu foi de salată verde şi boabe desoia. se amestecă cu pulberile.3 linguri de apă şi amestecată cu uleiul). 2 linguri pastă de roşii crude (v. În continuare seprocedează ca la 1760. 1988). în afară de ceapă care seînlocuieşte cu praz tăiat fideluţ ă. Ţelinadată pe răzătoare se amestecă cu ceapa tăiată julien. 1legătură de hasmaţ uchi cu tarhon. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2 linguri boabe de soia înmuiate (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2072).1764.

în afară de castraveţ ii muraţ icare se înlocuiesc cu varză murată (nu se spală şi nu se ţ ine în apă) tăiată fideluţ ă. 150 g flori de trifoi roşu.3roşii.ŢELINĂ CU VARZĂ MURATĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente. SALATĂ DE ŢELINĂ CU NAPI MURAŢISe prepară ca la reţ eta precedentă (1766). 1/2linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 2 . 485 . 2070).1768. 50 ml ulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2071). în afară de castraveţ iimuraţ i care se înlocuiesc cu napi muraţ i (raşi odată cu ţ elina). (În varză sau în murături asortate. 1 ceapă de apă.1769. 2linguri germeni de grâu (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1 legătură de salvie cu tarhon. 1 morcov. 2022) mărunţ iţ i. SALATĂ DE ŢELINĂ MURATĂ CU TRIFOI ROŞUIngrediente: 250 g ţ elină murată.

folosind aceleaşi ingrediente. pasta de roşii. iardeaupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt şi petalele de gălbenele. 3 linguri de nuci măcinate. 2 linguri tărâţ e.gospodinele. PASTĂ DE ŢELINĂ CU ROŞII ŞI NUCIIngrediente: 200 g ţ elină. pulberile şi uleiul.pulberile şi uleiul.SOARELUISe prepară ca la reţ eta precedentă. se tasează frumos şi se decorează cu măsline şi verdeţ uri de sezon. 10 . 1988). tărâţ e.a. 1 ceapă mare de apă. Înlocul frunzelor de soia se pot pune urzici. de fasole ş.15măsline negre desărate (v. grâuşor. PASTĂ DE ŢELINĂ CU ROŞIISe prepară ca la reţ eta precedentă (1771). nucile. 2063). lobodă roşie şi albă. prazul (mărunţ it odată cuţ elina). germenii. 3 linguri pastă deroşii crude (v. pulberile.1771. jumătate din cantitatea de flori. iar deasupra verdeţ urile tăiate mărunt. 1 ceapă mare de apă (praz). 2070).1773. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 200g unt. se amestecă cu germenii. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).1775. PASTĂ DE ŢELINĂ CU FRUNZE DE SOIASe prepară ca la reţ eta precedentă. 2022) bine mărunţ iţ i. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. verdeţ urile tăiate mărunt. 1/2 linguriţ ăpulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1 morcov. 1/2 linguriţ ă pulbere dinplante aromatice şi condimentare (v. ştevie. 2072). 50 ml ulei. spanacul şi ceapa. 3 linguri germeni de soia (v. 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de gogoşari (v. 2063). 1 fir de praz. de sfeclă.1772. 2026) bine mărunţ iţ i.1774. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. PASTĂ DE ŢELINĂ CU SPANAC237 Ingrediente: 250 g ţ elină. PASTĂ DE ŢELINĂ CU SEMINŢE DE FLOAREA . SALATĂ DE ŢELINĂ MURATĂ CU MUGURI DE LUCERNĂIngrediente: 250 g ţ elină murată. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. în afară de mugurii delucernă care se înlocuiesc cu frunze tinere de soia (recoltate înainte sau în timpul înflorii plantei). 2070). măcriş. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2071). Ţelina şi morcovul date perăzătoare se amestecă cu ceapa tăiată peştişori. 150 g spanac. 3 linguri germeni de grâu (v. 2072). mugurii tăiaţ i mărunt. 2070). tărâţ a. Ţelina şi morcovul sedau pe răzătoare. pe lângăcelelalte ingrediente. pun şi rădăcini de ţ elină care se pot valorifica în salată). folosind aceleaşi ingrediente. 200 g unt.Se pune pe farfurioară şi se decorează după fantezia gospodinei. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. se amestecă cu ceapa tăiată felioare. pulberile. 1 legătură de frunze fragede de ţ elină şi tarhon. adăugând în plus 2linguri pastă de roşii crude (v. tărâţ e. Ţelina fin mărunţ ită (manualsau mecanic) se amestecă cu germenii de soia. 150 g muguri fragezide lucernă. Pe margini se decorează cu felioare detrifoi roşu. frunze detătăneasă. folosind 486 .1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1770. finmărunţ ite. câteva petalede flori de gălbenele. 1 legătură de hasmaţ uchi. Se aşeazăpe farfurie. Ţelina.

1777. 1 legătură pătrunjel cu tarhon. 2 linguri făină de soia (v. 2071). PASTĂ DE ŢELINĂ CU SEMINŢE DE BOSTANSe prepară ca la reţ eta precedentă (1774). brânza 487 . Ţelina. 150 g unt. 2021). 1mână de urzici. în afară de nuci carese înlocuiesc cu seminţ e de bostan (decorticate şi râşnite). 3 .La fel se poate prepara şi "pasta de ţ elină cu alune râşnite".1776. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.aceleaşi ingrediente. ceapa şi urzicile se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). seamestecă cu făina de soia. în afară de nuci care seînlocuiesc cu floarea .4 roşii. PASTĂ DE ŢELINĂ CU BRÂNZĂ DE VACIIngrediente: 350 g ţ elină. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. folosind aceleaşi ingrediente. 250 g brânză de vaci. pulberile.soarelui (decorticate şi râşnite). tărâţ e. 2070). 1ceapă mare de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v.

1 morcov. 2070).verdeţ urile şi roşiile tăiate mărunt. ardeiul gras.1784. 1/2linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1 morcov. pulberile şi smântâna (sau cele 2 gălbenuşuri). în afară de mere care seînlocuiesc cu gulioare rase. germenii. urzicile. în afară de brânza de vacicare se înlocuieşte cu brânză de oi. 1 l macerat de măceşe (v. 1/2linguriţ ă pulbere de alge. ceapa şi roşiile tăiate mărunt. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şicondimentare (v.1785. 500 ml suc de corcoduşe (v. 2070). iar deasupraverdeţ urile tăiate fin. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v.1778. frunzele de ştevie tăiate fideluţ ă şigermenii. germenii. 150 g mere.câteva frunze de ştevie. untul frecatspumă şi verdeţ urile tăiate mărunt. 150 g patison. 2072). 150 g castraveţ i. Se pune maceratul şi sucul în castron. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. lit. 75 ml ulei. 1 pătrunjel. castraveţ ii tăiaţ i cubuleţ e. 1 ceapă. folosind aceleaşi ingrediente. CIORBĂ DE ŢELINĂ CU MEREIngrediente: 250 g ţ elină. 1 fir de praz. 2085). 3 roşii.de vaci proaspătă şi trecută prin sită. 1ceaşcă cu smântână sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină.1783. folosind aceleaşi ingrediente. 2 lingurigermeni de soia (v.3 roşii. 2 linguri germeni de trifoi (v.Se pune zerul în castron. 2 . uleiul. 75 ml ulei. se decorează cu felii de roşii şi verdeţ uri desezon. în afară de patison care seînlocuieşte cu dovlecei raşi. se adaugă rădăcinoasele şi patisonul date pe răzătoare. Maceratul şi sucul se pun în castron. roşiile şi verdeaţ a tăiate mărunt. 2072). pulberile. pulberile şi uleiul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. seadaugă rădăcinoasele date pe răzătoare. CIORBĂ DE ŢELINĂ CU DOVLECEISe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 ardei gras. în afară de cele 2gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. se adaugă rădăcinoasele şi merelerase. 2070). prazul tăiaz fideluţ ă. folosind aceleaşi ingrediente.ardeiul. 2041). 1 mână de urzici. 2030). 1 ceapă. 1.1781. 1666). CIORBĂ DE ŢELINĂ CU OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. Se pune pe farfurie. 1 ardei gras. 1 legătură de salvie cu pătrunjel. 1 legătură de leuştean cu mărar. CIORBĂ DE ŢELINĂ CU GULIOARE238 Se prepară ca la reţ eta precedentă. 1legătură de leuştean cu tarhon. 2021). 1 lmacerat de tărâţ e (v. CIORBĂ DE ŢELINĂ CU PATISON (v. PASTĂ DE ŢELINĂ CU BRÂNZĂ DE OISe prepară ca la reţ eta precedentă. CIORBĂ DE ŢELINĂ CU CASTRAVEŢI VERZI ŞI SMÂNTÂNĂIngrediente: 250 g ţ elină. 2 roşii.1780. 2026) mărunţ iţ i. 2linguri germeni de lucernă (v.1782. 7). 1 morcov.5 l zer proapăt. 1 păstârnac.1779. ceapa. 2047). câteva verdeţ uri. CIORBĂ DE ŢELINĂ CU SFECLĂ ROŞIEIngrediente: 250 488 . P)Ingrediente: 250 g ţ elină. 500 ml sucde aguridă (v. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.

1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.g ţ elină. CIORBĂ DE ŢELINĂ CU VARZĂ ROŞIESe prepară ca la reţ eta precedentă. se adaugă rădăcinoasele rase.ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt. fără a i se stoarcesucul). 2026). 200 g iaurt sau 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 2 linguri pastă de roşii (v.5 lmacerat de mere pădureţ e (v. 2063). germenii bine mărunţ iţ i. pasta şiiaurtul (sau gălbenuşurile). varza tăiată fideluţ ă. 2053). 2072). în afară de sfecla roşie carese înlocuieşte cu varză roşie tăiată fideluţ ă (frecată bine în mâini până se înmoaie. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 489 . 1 păstârnac. 150 g sfeclă roşie. 1/2linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1 legătură de leuştean cumărar. folosind aceleaşi ingrediente.1787. 2 lingurigermeni de soia (v. 1. 1 ceapă. pulberile.1786. 2 foi de varză albă. 2070). Se pune maceratul în castron.

3 linguri pastă de roşii crude (v. 1/2 linguriţ ăpulbere din plante aromatice şi condimentare (v. se adaugărădăcinoasele. 200 g vârfuri de hamei (recoltate primăvara devreme).CREMĂ DE ŢELINĂ CU VÂRFURI DE HAMEIIngrediente: 300 g ţ elină. 1 morcov. 50 ml ulei. 2041). 150 g mere. în afară de sfeclaroşie care se înlocuieşte cu flori de trifoi roşu. 2072).CREMĂ DE ŢELINĂ CU SPARANGHELIngrediente: 300 g ţ elină. 2072).1. pulberile şi uleiul. 1legătură frunze fragede de ţ elină cu pătrunjel. 2070). 1 mână de urzici. 1 legătură deleuştean cu tarhon. 200g sparanghel. Se pune suculîn castron.1793.CREMĂ DE ŢELINĂ CU ANDIVESe prepară ca la reţ eta precedentă (1788). iar deasupra verdeţ uriletăiate mărunt. 2070).3 frunze de tătăneasă. 5 linguritărâţ e. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. folosind aceleaşi ingrediente. ardeii.calului. iar deaupra verdeţ urile tăiate mărunt. SUPĂ . merele.Se pune maceratul în castron.5 l suc de roşii (v. 2 ardei graşi. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. 1 legătură de pătrunjel cu mărar. 1 felie de feclă roşie. 1 rădăcină mică de hrean. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1. mărunţ itefin (manual sau mecanic). sparanghelul (separat de partea fibroasă) şi ceapa. 3 . germenii.1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. napii. 1 ceapă. SUPĂ CREMĂ DE ŢELINĂ CU NAPIIngrediente: 300 g ţ elină. prazul. se adaugă rădăcinoasele. se adaugă rădăcinoasele. 1/2 linguriţ ă pulberede alge. 2 . Se pune maceratul în castron. 1 morcov. 150 ml ulei.1792. cartofii.239 1790.1788. ceapa. frunzele de tătăneasă. 5 liguri de tărâţ e. 2070). 2063). 2094). tărâţ a. 5 linguri detărâţ e. SUPĂ CREMĂ DE ŢELINĂ CU CARTOFI ŞI MEREIngrediente: 300 g ţ elină. SUPĂ . tăiate mărunt. folosind aceleaşi ingrediente. 50 ml ulei. tărâţ a. 2072). în afară desparanghel care se înlocuieşte cu andive şi ulei care se înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână sau cu2 gălbenuşuri de ouă de găină. în afară de sparanghel carese înlocuieşte cu varză albă. 2072).1791. uleiul. pulberile şi uleiul. pasta de roşii şi pulberile. germenii. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2 linguri germeni de grâu (v.5 l macerat de tărâţ e (v. SUPĂ CREMĂ DE ŢELINĂ CU VARZĂ ALBĂSe prepară ca la reţ eta precedentă. 2 3 roşii.4bulbi (căţ ei) de usturoi. 1 felie de sfeclă roşie. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 50 ml ulei. 1. 1 fir de praz. 350 g napi. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 150 g cartofi.5 l macerat de coada . roşiile fin mărunţ ite (manualsau mecanic). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari(v. 4 linguri germeni de grâu (v. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 ceapă. 2022) bine mărunţ iţ i. 2022) fin mărunţ iţ i. 1/2 490 .CIORBĂ DE ŢELINĂ CU TRIFOI ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă (1785). SUPĂ . folosind aceleaşi ingrediente. finmărunţ ite (manual sau mecanic).1789. 1pătrunjel. usturoiul şi urzicile.

1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii 491 . folosind aceleaşi ingrediente.1795. 2047). 500 g smântână.2021). vârfurile de hamei şi ceapa. 1 ceapă mare de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 morcov. 2 linguri făină de orez. se adaugă rădăcinoasele. 2070). 1 legătură de mărar cutarhon. 2 linguri făină de soia (v. 1 lingură cremogen.linguriţ ă pulbere dinplante aromatice şi condimentare (v.5 l macerat demăceşe (v. 1 ceapă.3 linguri pastă de roşii crude (v.1794.CREMĂ DE ŢELINĂ CU DOVLEACSe prepară ca la reţ eta precedentă. finmărunţ ite. în afară de mugurii de hameicare se înlocuiesc cu dovleac fin mărunţ it şi ulei care se înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână sauiaurt. 1 pătrunjel. 1. tărâţ a. iar deasupra verdeaţ a tăiată mărunt. pasta şi uleiul. 2 . 2063). SUPĂ .Se pune maceratul în castron. pulberile. ŢELINĂ CU SOS DE SMÂNTÂNĂIngrediente: 400 g ţ elină.

adâugând în plus (în240 sosul de roşii) 20 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. ŢELINĂ CU SOS ROZSe prepară ca la reţ eta precedentă.15 măsline negre desărate (v.1800. folosind aceleaşi ingrediente. 10 .câteva frunzişoare de rozmarin. câte puţ in)până se încorporează întreaga cantitate. Se mai adaugă sucul de cătină şi 492 . folosind aceleaşi ingrediente. Ţelina se rade.1801. în strat subţ ire uniform. în care se adaugă uleiul (puţ in. 2071). 1 linguriţ ă de muştar. în care se pun 2linguri de apă. 1 lingură suc de cătină(v.1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. ŢELINĂ CU SOS MAIONEZĂ.1799. pusă în strat subţ ire. 300 ml ulei. Peste ease toarnă sosul alb. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se amestecă cuceapa tăiată mărunt. făina.6 foi de salată verde. 2092). 1/2 linguriţ ă pulberedin plante aromatice şi condimentare (v. DE POSTIngrediente: 400 g ţ elină. făina de soia. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. câtepuţ in). ŢELINĂ CU SOS DE MUŞTARSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1988). făina. pulberile şi se aşează pe platou. în strat subţ ire uniform. pulberile şi se aşează în platou. 1legătură de mărar cu tarhon.Deasupra se presară rozmarin tăiat mărunt şi petale de trandafir tăiate fieluţ ă. 2018). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Ţelina rasă se amestecă cu ceapatăiată mărunt. 1 mână de petale roşii de trandafir. adâugând în maioneză 1lingură de muştar. 2092) sau de lămâie. 2070). peste ea setoarnă sosul preparat din cremogen. 2070). folosind aceleaşi ingrediente. 150 . până se încorporează întreaga cantitate.200 ml ulei. adâugând în sos 4gălbenuşuri de ouă de găină Smântâna se înlocuieşte cu pastă de roşii. 1 ceapă mare de apă. pulberile şi se aşează în platou.ŢELINĂ CU SOS MAIONEZĂIngrediente: 400 g ţ elină.peste ea se pune maioneza care se prepară din 2 gălbenuşuri de ouă proaspete. 7). 2 linguri făină de ovăz (v. preparat din smântână.. 2070). 2 gălbenuşuri de ouă de găină. ŢELINĂ CU SOS DE OUĂ DE PREPELIŢĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1795).1796. 1 lingură suc de cătină (v. Se bat apoi bine.1797. iar pe margini se decorează cu foi de salată verde şi măsline negre.2081). uniform. 1 legătură deverdeţ uri.(v. 3 . şi se dau la rece pentru 15 min. 2 linguri făină de hrişcă (v. adâugând în sosul desmântână puţ in suc de sfeclă roşie (v. ŢELINĂ CU SOS DE OUĂ DE GĂINĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1795).4 roşii. 2018). 1 ceapă mare de apă. făină de orez şi cremogen. înmuiat cu suc de morcovi. 1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v. 5 . 5 linguri cremogen. apoi sucul de cătină sau de lămâie. 300 ml suc de morcovi (v. folosind aceleaşi ingrediente.1798. adăugând uleiul (puţ in. 2082) sau pulbere din petale roşii de trandafir pentru a obţ inenuanţ a de roşu dorită. Deasupra se presarăverdeţ uri tăiate mărunt. Ţelina rasă seamestecă cu ceapa tăiată mărunt.

raspe răzătoarea de 493 . colorând sosul cu 2 -3 linguri suc de orz verde (v. folosind aceleaşi ingrediente. ŢELINĂ CU SOS .1802. folosind aceleaşi ingrediente. ŢELINĂ CU SOS VERDESe prepară ca la reţ eta precedentă (1795). 2078) sau de căline (v. folosind aceleaşi ingrediente. colorând sosul cu 1 -2 linguripulbere de măceşe (v. adăugând hrean.1803.ŢELINĂ CU SOS . adăugând în plus 3 . folosind aceleaşi ingrediente.MAIONEZĂ DE POST ŞI AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă (1801).4bulbili (căţ ei) de usturoi fin pisaţ i.maceratul. 2079). ŢELINĂ CU SOS ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă.1805.1804.Deasupra se presară verdeţ urile tăiate mărunt.MAIONEZĂ DE POST ŞI AROMĂ DE HREANSe prepară ca la reţ eta precedentă (1801). iar pe margini se decorează cu felioare de roşii. 2076).

pulberile. în formă dreptunghiulară. groasă cam de 1 deget.Tot cu ajutorul acesteia se pune rulada pe o farfurie dreptunghiulară şi se dă la rece. 1/2 linguriţ ăpulbere din plante aromatice şi condimentare (v. adăugând 1 fir de praz fin mărunţ it. Peste ea se aşează foaia a doua. RULADĂ DE ŢELINĂ CU URZICISe prepară ca la reţ eta precedentă (1808). tăiaţ i fideluţ ă. tăiată fideluţ ă (frecată în mâini. 1 lingură pastă de cătină (v. 2019). pasta de cătină. prazul tăiat fideluţ ă. RULADĂ DE ŢELINĂ CU MUGURI DE LUCERNĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1808). Se serveşte tăiată felii mai grosuţ e. RULADĂ DE ŢELINĂ CU VARZĂ ROŞIESe prepară ca la reţ eta precedentă. folosind aceleaşi ingrediente.1808. RULADĂ DE ŢELINĂ CU SFECLĂ ROŞIEIngrediente: 400 g ţ elină. ras pe răzătoarea de sticlă.verdeaţ a tăiată mărunt. tăiată câtse poate de mărunt. având grijă ca după fiecare răsucire. 2065). cu podulpalmei.1legătură de mărar cu pătrunjel.MAIONEZĂ DE POST ŞI AROMĂ DE PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă (1801). amestecaţ i cu 1 -2 linguri de hrean. cu ambele mâini. în afară de sfecla roşie carese înlocuieşte cu aceeaşi cantitate de varză roşie. folosind aceleaşi ingrediente. ŢELINĂ CU SOS . 2070). alături de salată verde. în afară de sfeclaroşie care se înlocuieşte cu flori roşii de trifoi (proaspăt recoltate şi tăiate mărunt). în afară de sfeclaroşie care se înlocuieşte cu aceeaşi cantitate de muguri de lucernă. amestecată cu păstârnac ras.1811.ŢELINĂ CU SOS .cremogen (v.1813. care se241 prepară din sfeclă mărunţ ită fin. să întoarcem cătrenoi foaia de plastic. 300 g sfeclă roşie. până se înmoaiebine.sticlă (după gust). Acestă cantitate este suficientăpentru 12 . tărâţ e. peste care se întinde o foaie (din compoziţ ia cu ţ elină). 1 ceapă mare de apă. adăugând în plus 1 ceapă mare de apă.Ţelina se rade. 250 g varză albă.Se rulează strâns. pentru 2 -3 ore. folosind aceleaşi ingrediente. 1 fir de praz. folosind aceleaşi ingrediente.1810.1812. 1 şi 1/2 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.1809. RULADĂ DE ŢELINĂ CU FLORI DE TRIFOI ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă (1808). 1 păstârnac.1807. se amestecă cu 1 ceapă tăiată mărunt. 400 g unt. Pe o foaie de plasticse presară 1 mână de cremogen. 200 g unt frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde) sau germeni de grâu. ca să nu se prindă în compoziţ ie.14 porţ ii. RULADĂ DE ŢELINĂ CU PETALE ROŞII DE TRANDAFIRSe prepară ca la reţ eta precedentă (1808). tăiate mărunt. 200 g unt frecat spumă şi cremogen (cât cuprinde).1806. varza tăiată fideluţ ă . în care se adugă 3 . fără a se scurge de suc). în afară de sfeclaroşie care se înlocuieşte cu aceeaşi cantitate de urzici. folosind 494 . 2072). pulberea degogoşari.MAIONEZĂ DE POST ŞI AROMĂ DE CEAPĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1801).4 bulbili(căţ ei) de usturoi fin pisaţ i. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.

aceleaşi ingrediente. Mierea. Ţelinase pune în borcan de sticlă odată cu busuiocul. în afară de sfeclaroşie care se înlocuieşte cu aceeaşi cantitate de petale roşii de trandafir. se toarnă mierea. Ţelina se foloseşte la diferite preparate înbucătăria fără foc. ŢELINĂ CONSERVATĂ ÎN MIEREIngrediente: 1 kg ţ elină rasă pe răzătoare. sepune de 1 deget alcool. După acest termen se strecoară prin tifon. La fel sepoate prepara "ruladă de ţ elină umplută cu petale roşii de nalbă de grădină".1814. care s-a transformat în sirop. se închid sticlele ermetic. se etichetează şi se păstrează la loc răcoros şi 495 . tăiate fideluţ ă. 1 rămurică de busuioc. se toarnă în sticle de culoare închisă. se leagă borcanul strâns la gură.se înveleşte în hârtie de culoare închisă şi se lasă la macerat 6 săptămâni (având grijă să fie agitatzilnic). 4 kg miere polifloră.

Proprietăţ i: nutritiv şi digestibil. până se transformă în pastă. 2070). 1 feliede sfeclă roşie. dermatoze. 1 legătură de hasmaţ uchi. pasta de roşii.În continuare se procedează ca la reţ eta precedentă. Ajută mult în impotenţ a sexuală fiind unputernic vitaminizant.15 măsline negre desărate (v. ajută vigorii sexuale. 2070). 250 g tije de orz verde.CAPREI CU VARZĂ MURATĂSe prepară ca la reţ eta precedentă (1816).tragoponun pratensis (compozee)Conţ ine: hidraţ i de Carbon. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şicondimentare (v. ŢELINĂ CU ORZ VERDE ÎN MIEREIngrediente: 750 g ţ elină. folosind aceleaşi ingrediente. înainte de a le daspicul) se recoltează. 1 linguriţ ă pulbere din242 seminţ e de gogoşari (v.bine mărunţ ite (manual sau mecanic). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v.CAPREI CU GERMENI DE SOIAIngrediente: 350 g rizomi de ţ âţ a . 150 g flori de trifoi roşu. Ţâţ a caprei (salsifi) . 1 rădăcină mică de hrean.Este indicat în astenii. insulină (la fel ca anghinarea. gută. drenor sangvin şi cutanat. verdeaţ a tăiată mărunt. creştere. fortifică organismul. CIORBĂ DE ŢÂŢA - 496 .caprei."compozee" recomandată diabeticilor.1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2 linguri pată de roşii crude (v. 2026). 2063). sfecla. 150 g germeni de soia (v. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). napul porcesc). seamestecă cu pulberea. 1 rămurică de busuioc. ferindul de diferite maladii.1819.. în afară de ceapă care seînlocuieşte cu praz fin mărunţ it. 1 legătură de mărar cu tarhon. reumatism. 10 . decongestionant hepatic şi renal.20 cm. se taie mărunt şi se pisează.Rizomul. se amestecă cu pulberea din seminţ e de gogoşari. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v.1817. germenii. Sedecorează cu petale roşii de trandafiri şi verdeţ uri de sezon1820. împreună cu ţ elina. 1988). în afară de florile roşiide trifoi care se înlocuiesc cu câteva frunze de varză murată. Rizomul. diabet. se mărunţ esc fin (manual sau mecanic).caprei. se tasează frumos cu lama cuţ itului puţ in umezită în apă şi se decoreazăcu jumătăţ i de măsline desărate şi verdeţ uri de sezon. tărâţ e. PASTĂ DE ŢÂŢA CAPREI CU CEAPĂIngrediente: 350 g rizomi de ţ âţ a .1815. 1 ceapă mare de apă.Se aşează pe farfurie.Ţelina se rade pe răzătoare. verdeaţ a tăiată mărunt. 2071). PASTĂ DE ŢÂŢA CAPREI CU PRAZSe prepară ca la reţ eta precedentă.. surmenaj. ceapa şi hreanul. 4 kg miere poliforă. untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 2072). 200 gunt. cicoarea sălbatică. Se decorează pasta cufelioare de gogoşari şi verdeţ uri de sezon. trifoiul şi ceapa.Este un puternic vitaminizant. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge.1816.tărâţ e. tijele de orz verde (când au ajuns la 15 .1818. folosind aceleaşi ingrediente. Forctifică organismul.feritde lumină. de planteşi de alge. 200 g unt. mărunţ ită fin. PASTĂ DE ŢÂŢA . PASTĂ DE ŢÂŢA .. 1 ceapă mare de apă.busuiocul şi mierea se pun în borcane de sticlă.

CIORBĂ DE ŢÂŢA CAPREI CU CRESONSe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 felie de ţ elină.caprei. germenii de soia (v. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de roşii (v. 2 . în afară 497 . folosind aceleaşi ingrediente. verdeaţ a şi ceapa tăiată mărunt. 1 l macerat de trifoi roşu (v. 2069).CAPREI CU SPANACIngrediente: 200 g rizomi de ţ âţ a .2070).Se pune maceratul în castron împreună cu moarea. 2071). spanacul tăiat fideluţ ă. 1 morcov. 1 ceapă. 150 g spannac. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2026) binemărunţ iţ i. 1 pătrunjel. 1felie de sfeclă roşie. pulberile şi uleiul.3 linguri germeni de soia. 1 legătură de leuştean cu pătrunjel. se adaugă rădăcinoasele date perăzătoare.500 ml zeamă de varză murată (moare).1821. 75 ml ulei.

Sulf. 1 morcov. 1 felie de ţ elină.. 1/4 linguriţ ă pulberedin plante aromatice şi condimentare (v. În crizele de ficat usturoiuleste utilizat cu mult succes alături de uleiul de măsline. 1. în afară de spanaccare se înlocuieşte cu gulioare rase şi ulei care se înlocuieşte cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă.1822. astm. 200 g conopidă. stimulent general (cardiotonic) şial organului digestiv. amestec de sulfură şi de oxid de alil. Siliciu.5 l suc de roşii(v. diuretic.1823. carminativ.rezistenţ ă la cancer şi consumul de usturoi.cangrenă. uleiul şi tărâţ a iar deaspra verdeţ urile tăiate mărunt. se beau 4 pahare pe zi. Ajută lascăderea tensiunii arteriale dacă se bea în fiecare dimineaţ ă pe stomacul gol câte un pahar cu apă încare a fost pus la macerat 7 . hipotensor (vasul dilatator al arterelor şi al capilarelor încazul hipertensiunii). încetinitor al pulsului. 5 gceapă. UsturoiUsturoiul se cultivă ca şi ceapa pentru calităţ ile sale alimentare şi medicinale. stimulent operator. gripă. tonic (comparat cu chinina). 2094). 2 linguri germeni de grâu (v. oboseală 498 . folosind aceleaşi ingrediente.CAPREI CU CONOPIDĂIngrediente: 350 g rizomi de ţ âţ a caprei. afecţ iui pulmonare (bronşite cronice.Indicat de asemenea în diaree.CAPREI CU GULIOARESe prepară ca la reţ eta precedentă (1820). Există o relaţ ie directă între longevitate. cancerul face mult mai243 puţ ine ravagii. rechilibrant glandular. 50ml ulei. se adaugă rizomii şi rădăcinoasele. SUPĂ . antisclerotic(dizolvă acidul uric.Pentru combaterea arterosclerozei se poate folosi infuzie preparată din 5 g de usturoi. iaurt sau 2 gălbenuşuri deouă de găină. CIORBĂ DE ŢÂŢA . aperitiv. 1 ceapă. Se pune uleiul încastron.Statisticile ne arată că în regiunile unde se consumă mult usturoi. 2074). stomahic (activeazădigestia alimentelor mucilaginoase şi vâscoase). tuberculoză. bacterostatic şi bactericid. enfizem (modificator al secreţ iilor bronhice).de spanac care seînlocuieşte cu creson şi ulei scare se înlocuieşte cu 1 ceaşcă de smântână. 5 linguri de tărâţ e. slăbiciune generală. antiartritic. 2 principii antibiotice puternice (alicină şi garlicină). sucul de cătină sau de lămâie. glucozidul sulfurat. 2022). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de ardei gras (v. spasmuri intestinale. fluidizant sangvin). Iod. Conţ ine cantităţ iînsemnate de vitamina C şi B. antispasmodic. conopida şi germenii.alistatine (I şi II) cu acţ iune puternică asupra stafilococulei. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 legătură de salvie cu mărar.aproape în stare pură. dizenzerie. feculă. 2070).. hipertensiune atrerială. guturai. 1 pumn de păpădie la 1 l de apă. febrifug. bine mărunţ ite (manual saumecanic). uleiul volatil.. pulberile.8 ore (de cu seară) 1 bulbil (căţ el) de usturoi sfărâmat. antigutos.CREMĂ DE ŢÂŢA .Conţ iutul său bogat în Sulf îl face să fie un bun antiseptic pulmonar. Este un bun antiseptic intestinal şipulmonar.astenie. tuse convulsivă). preventiv alcancerului. vermifug.

edemul gambelor. oligurie. hipercoagulabilitate sangvină. tenie). îmbătrânirea ţ esuturilor. hemoroizi. digestie anevoioasă. gută. litiază urinară. paraziţ i intestinali (ascarizi.SOS CU GĂLBENUŞURI DE GĂINĂ ŞI AROMĂ DE USTUROIIngrediente: 2 gălbenuşuri de ouă de găină. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice 499 . 4 . arterioscleroză.1824. artritism.reumatism.5 bulbili de usturoi. oxiuri.prevenirea tuturor formelor de cancer (prin acţ iunea lui antiputridică intestinală). hidrophizie. tulburăi circulatorii. dezechilibrăriglandulare. 1 linguriţ ăpulbere din seminţ e de gogoşari (v. surplus (pletoră). varice.anumite tahicardii. 2072). 300 ml ulei.cardiacă. lipsapoftei de mâncare."Usturoiul este un adevărat panaceu".Pentru a fi eficient se consumă numai crud. blenoragii. spasme vasculare. flatulenţ ă.

1829.1/2 ceaşcă macerat de tărâţ e (v. 1 lingură suc de cătină(v. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. Pasta obţ inută se aşează pefarfurie. după dorinţ ă. 2041). în afară de cele 2gălbenuşuri de găină care se înlocuiesc cu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. folosind aceleaşi ingrediente. 2092) sau de lămâie.1830. PASTĂ DE URZICI CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă (1828).Cremogenul se înmoaie cu suc sau macerat. 2070). se bat cu telul sau furculiţ a. iardeasupra se presară verdeaţ ă tăiată mărunt.şicondimentare (v. 2063)1828. 1 lingură suc decătină sau de lămâie. Se serveştecu diferite legume sau cu boabe de soia. usturoiul pisat. în afară de făina desoia care se înlocuieşte cu 6 linguri de urzici 500 . SOS DE CREMOGEN CU AROMĂ DE USTUROIIngrediente: 5 linguri cremogen (v. 2027. 2028). 2072). PASTĂ CU GERMENI DE SOIA ŞI AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. se amestecă cu usturoiul pisat. 4 . 2041). folosind aceleaşi ingrediente. adăugând apoi uleiul (puţ in câte puţ in).5 bulbili (căţ ei) de usturoi. (v. 1 linguriţ ă pulberedin seminţ e de gogoşari (v.Făina de soia (v. 2081) sau macerat de tărâţ e (v. iar pemargini (în formă de ghirlandă) se aşează folle de salată tăiate în fragmente mai mari.244 pulberile.1826. în afară de făina de soia carese înlocuieşte cu germeni de soia (v. De asemenea. de linte sau de fasole germinată.1825. 2072). legume. SOS DE ROŞII CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. PASTĂ CU FĂINĂ DE SOIA ŞI AROMĂ DE USTUROIIngrediente: 4 . SOS CU GĂLBENUŞURI DE PREPELIŢĂ ŞI USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă.5 bulbili (căţ ei) de usturoi. 1 ceapă mare de apă. până se încorporeazăîntreaga cantitate. 1/4linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 1 căpăţ ână de salată verde. 150 mlulei. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. se adaugă sucul de cătină. 2070). untul frecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. tărâţ e. se adaugă uleiul (puţ in câte puţ in) până seîncorporează întreaga cantitate.2070). 250 ml suc de morcovi (v. se tasează cu lama cuţ itului puţ in umezită în apă şi se decorează după fantezia gospodinei. folosind aceleaşi ingrediente. 2026) bine mărunţ iţ i şi amestecaţ i cu puţ ină tărâţ e (mărunţ irease face prin maşina de râşnit nuci). 7). Cele 2 gălbenuşuri de ouă se pun cu 3 linguri de apă să stea la rece 10 14min. folosind aceleaşi ingrediente. înlocuind sucul saumaceratul cu 3 linguri pastă de roşii (v. usturoiul pisat şi pulberile. 125 g unt. 2026.1827. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 legătură de mărar cu tarhon. 2021) se amestecă cu maceratul. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Se serveşte cu ciuperci. 5 linguri făină de soia. 2019). ceapa tăiată mărunt odată cu verdeaţ a. sucul de cătină şi pulberile.

1 pătrunjel. tăiate 501 .5 bulbili (căţ ei) de usturoi. 2063). 1 legătură de pătrunjel cutarhon. 2022).1831. 1/2 linguriţ ă pulberede alge.tăiate mărunt şi 200 g unt. PASTĂ DE ROŞII CU AROMĂ DE USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă (1828). CIORBĂ DE ZARVAZAVAT CU USTUROIIngrediente: 4 . 1.Se pune sucul în castron. în afară de făina desoia care se înlocuieşte cu 5 linguri pastă de roşii crude (v.5 l suc de mere pădureţ e. 2 linguri germeni de grâu (v. 1 felie de sfeclă roşie. 1 morcov. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 3 .ceapa. se adaugă rădăcinoasele date pe răzătoare. 1 ardei gras. 2070). ardeiul tăiat fideluţ ă. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari(v. 2072). 1felie de ţ elină. folosind aceleaşi ingrediente. roşiile şi verdeaţ a. 75 ml ulei. 1 ceapă.1832.4 roşii.

1morcov. ceapa şi urzicile. se adaugă grâuşorul tăiat fideluţ ă. înlocuind jumătate dincantitatea de rădăcinoase cu 2 .mărunt. 1 linguriţ ă pulberedin seminţ e de gogoşari (v. tăiaţ i cubuleţ e. 1 ceapă. CIORBĂ DE GRÂUŞOR CU IAURT ŞI USTUROIIngrediente: 4 .3 castraveţ i verzi. 2 linguri tărâţ e.Se pune maceratul în castron. 1 ceapă. rădăcinoasele. 1 pumn de urzici.1837. 100 ml ulei. 2022) fin mărunţ iţ i şi urzici care se înlocuiesc cu frunzefragede de tătăneasă sau de ştevie. foarte tineri. usturoiul pisat.1838. 1 păstârnac. SUPĂ . 1 pătrunjel.CREMĂ DE PATISON 502 . soia. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 ceapă mare de apă. pulberile şi pasta de roşii. germenii de soia şi iaurtul sau gălbenuşurile de ouă de găină. pulberile. 250 g napi.1833. folosind aceleaşi ingrediente. Seserveşte imediat ce a fost preparată.Sucul se pune în castron. 1 felie de ţ elină. 1 feliede ţ elină. 1. 1 legătură de pătrunjel cu tarhon. 150 g grâuşor.5 l macerat de tărâţ e (v. rădăcinoasele rase. ceapa şi frunzele de bob. 2 .5 l suc de roşii. tărâţ a. folosind aceleaşi ingrediente. 2072). rădăcinoasele. iar deasupra verdeaţ ă tăiată mărunt. 2070).1833. 1 legătură dehasmaţ uchi. 1morcov. 200 g iaurt sau 2 gălbenuşuri. 2016). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e deroşii (v. 2072).5 bulbili (căţ ei) de usturoi. tărâţ a şi uleiul.1839. 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e degogoşari (v. 2026) bine mărunţ iţ i. 7). SUPĂ . SUPĂ CREMĂ CU NAPI ŞI USTUROI245 Ingrediente: 4 . 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v.2070). SUPĂ . 1. 5 linguri tărâţ e. 2070). 50 ml ulei. în afară de grâuşor care seînlocuieşte cu flori de trifoi roşu şi iaurtul sau cele 2 gălbenuşuri de ouă de găină care se înlocuiesccu 10 gălbenuşuri de ouă de prepeliţ ă (v. 2041).1835. se adaugă napii. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 5 linguri germeni de soia (binemărunţ iţ i). binemărunţ ite. CIORBĂ DE CASTRAVEŢI CU USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. 1 morcov.CRMĂ DE SOIA CU USTUROIIngrediente: 4 . 1/2 linguriţ ă pulbere din plantearomatice şi condimentare (v.5 bulbili (căţ ei) de usturoi. uleiul.ceapa şi verdeaţ a tăiate mărunt. germenii de grâu bine mărunţ iţ i şi uleiul.3 linguri pastă de roşii crude (v. 2071). 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. se adaugă usturoiul pisat. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 1 mână de frunze de bob. 1 pătrunjel. în afară de germenii de soiacare se înlocuiesc cu germeni de grâu (v.5 bulbili (căţ ei) de usturoi. verdeaţ a tăiată mărunt. mărunţ ite fin (manual saumecanic). folosind aceleaşi ingrediente. 1 felie de ţ elină. 2 linguri germeni de soia (v.1836. usturoiul pisat.5 l macerat de trifoi roşu (v. Se pune maceratul încastron.CREMĂ DE GERMENI DE GRÂU ŞI USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. 1/2 linguriţ ăpulbere de alge. 1 legătură de leuştean cu tarhon. 2072). 2048). CIORBĂ DE TRIFOI ROŞU CU USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. 1.

cremă cu dovlecei sau cu castraveţ i verzi". adăugând în plus 1 gălbenuş de ou de găină şi100 ml ulei (picătură cu picătură).3 linguri de ulei.a.1841. ca adaos la diferite legume. se amestecă cu 1 . USTUROI PISAT CU NUCISe pisează usturoiul ca la 1840. USTUROI PISAT CU ULEICinci.2 linguri de nucimăcinate. bine pisaţ i (ca o alifie). lit.CU USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă.2 linguri de apăşi 2 . adăugând 3 linguri de apă.1840. Nucile se pot înlocui cu seminţ e de floarea - 503 . USTUROI PISAT CU GĂLBENUŞSe pisează usturoiul ca la reţ eta precedentă. şase bulbili (căţ ei) de usturoi. în afară de napi care seînlocuiesc cu patison (v.1842. 50 ml ulei şi 1 .La fel se poate prepara "supa . folosind aceleaşi ingrediente. ciuperci ş. Se foloseşte după dorinţ ă. P).

1846.1850. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. 2041). 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2026) se amestecă cu ţ elina rasă pe răzătoarea de sticlă (odată cu ceapa). se tasează frumos. folosind aceleaşi ingrediente. câtevapetale roşii de trandafiri. 2071). 2072). PASTĂ CU GERMENI DE SOIA ŞI URZICIIngrediente: 1 mână de urzici. se decorează cu felioare de gogoşari şi verdeţ uride sezon.Germenii de soia (v. Ajută în astm şi bolile de piept.untul fecat spumă şi tărâţ e (cât cuprinde).4 bulbili de usturoi. de bostan sau alune (decorticate şimăcinate). 1 ceapă. Se lasă 25 -30 min şi se strecoară prin tifon. în afară de urzici care seînlocuiesc cu frunze fragede de soia (recoltate înainte şi în timpul înflorii plantei).5 linguri de urzici tocate. se amestecă cu pulberile.1844.4 bulbili (căţ ei)de usturoi. PASTĂ CU FRUNZE DE SOIA ŞI USTUROISe prepară ca la reţ eta precedentă. 2070).4 . 1 ceapă. folosind aceleaşi ingrediente. 1/2 linguriţ ă pulbere de alge. Este un bun vermifug. untul frecat spumă şi cremogen (v.1845.1849. 2026). 1 ceapă mare de apă. 500 ml zeamă de varzămurată (moare). 3 . 2070). 1 l macerat de măceşe (v. 20 g unt. Se aşează pe farfurie. 2072). 5 . 2021. tărâţ e. folosind aceleaşi ingrediente.)1847. urzicile tocate. 200 g unt.4 bulbili (căţ ei) de usturoi. măsline. 75 ml ulei.verdeaţ a tăiată mărunt. Se aşează pe farfurie. 1 gogoşar. 1/2 linguriţ ăpulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 3 . 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v.a. CIORBĂ DIN GERMENI DE LINTE ŞI URZICIIngrediente: 250 g urzici. în afară de germenii de soiacare se înlocuiesc cu nuci măcinate şi înmuiate cu puţ in macerat de tărâţ e (v. USTUROI PISAT CU SOIASe prepară ca la reţ eta precedentă.1848. 1 legătură de leuştean cu tarhon. PASTĂ DE NUCI CU URZICISe prepară ca la reţ eta precedentă.1843. 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şicondimentare (v. PASTĂ DE URZICI CU USTUROIIngrediente: 250 g urzici. 1 legătură de frunze fragede de ţ elină cu cimbru. 1 legătură deleuştean cu salvie. în afară de nuci care seînlocuiesc cu făină sau germeni de soia (v. pulberile. SUC DE USTUROI CU BUSUIOCDouăzeci grame usturoi pisat se pun la macerat (2 ore) cu o rămurică de busuioc şi 200 mlapă. usturoiul şi ceapa se mărunţ esc fin (manual sau mecanic). 1 felie de ţ elină rasă.Urzicile.soarelui. 1 felie de ţ elină. 2028). roşii. se tasează cu lama cuţ itului şi sedecorează după dorinţ ă (ridichi de lună.5 linguri germeni de linte (v. 1/2 504 . 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 2047). 2019) cât246 cuprinde. 2 legături de ridichi de lună. foi de salată verde ş. 4 . Se ia pe nemâncate.cremogen. presând bine usturoiul. 3 . 2070).6 linguri de germeni de soia fin mărunţ iţ i. 1 linguriţ ă pulberedin seminţ e de roşii (v. SUC DE USTUROI CU LAPTE NEFIERTDouăzeci grame usturoi bine pisat se amestecă cu 200 ml lapte proaspăt de vacă.

pulberile. 2016). usturoiul pisat. 3 linguri pastăde roşii crude (v. ceapa tăiată mărunt (odată cu 505 . păstârnaculras. 1 legătură de mărar cu pătrunjel. iar deasupra câteva petale de trandafir tăiatefideluţ ă. uleiul. verdeaţ a şi ceapa (tăiate mărunt). 2072). 1 ceapă mare de apă. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v.Se pun în castron maceratul şi moarea. 1 felie de ţ elină. 1 păstârnac.1851.4 linguri rădăcină de leuştean rasă. 500 ml zeamă de castraveţ i muraţ i(moare). se adaugă urzicile. 1 l macerat de căline (v. CIORBĂ DE URZICI CU RĂDĂCINĂ DE LEUŞTEANIngrediente: 5 . adăugând germenii de linte. rădăcina de leuştean. 2043). 1 linguriţ ă pulbere dinseminţ e de gogoşari (v.1/2 linguriţ ă pulbere dealge.Se pune maceratul şi moarea în castron. urzicile.linguriţ ăpulbere de alge. 2070). 3 .6 linguri de urzici tocate.

se adaugă urzicile tocate. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 1 morcov. 1 ceapă. 1/2 linguriţ ă pulbere dealge. 5 linguri germeni de grâu (v. 1 500 g andive. 2linguri pastă de roşii crude (v.Se pune maceratul în castron. ceapa şi verdeţ urile tăiate mărunt. P)1856. 3 linguri germeni de soia (v. v. SUPĂ . 1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 2070). 2063). folosind aceleaşi ingrediente.ceapa. CIORBĂ DE URZICI CU GERMENI DE TRIFOI ROŞUSe prepară ca la reţ eta precedentă (1850). SUPĂ . 1 legăturăde salvie cu tarhon. 2030).1 linguriţ ă pulbere din seminţ e de gogoşari (v. 1 ceapă. 2072). 2071). 1 legătură de hasmaţ uchi.5 l macerat de tărâţ e (v. în afară de germeniide linte care se înlocuiesc cu germeni de trifoi roşu (v. 2070). se adaugă urzicile. 50 ml ulei. 1lingură pastă de cătină (v. 1/2 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şi condimentare (v. 2026). 2022). smântână sau 506 . în afară de sparanghel carese înlocuieşte cu grâuşor (untişor) şi ulei care este înlocuit cu 200 ml iaurt. 1linguriţ ă pulbere din seminţ e de roşii (v. 1 felie de ţ elină. SUPĂ . pulberile. folosind aceleaşi ingrediente.1. lit. 75 ml ulei. 3 linguri germeni de soia (v. 2072).2072). (Ciorbaaceasta nu se poate prepara decât în prima jumătate a lunii martie şi a doua jumătate a luniioctombrie.1857. 2094). sparanghelul (curăţ at de partea fibroasă). andivele.CREMĂ DE URZICI CU PATISONSe prepară ca la reţ eta precedentă.SUPĂ-CREMĂ DE URZICI CU SPARANGHEL ŞI GERMENI DE GRÂU247 Ingrediente: 200 g urzici.CREMĂ DE URZICI ŞI ANDIVEIngrediente: 200 g de urzici. când planta este în repaos vegetativ). 1964). 2065). 1/4 linguriţ ă pulbere din plante aromatice şicondimentare (v. CIORBĂ DE URZICI CU NAPIIngrediente: 5 . 1 morcov. ceapa.6 linguri de urzici. 1 morcov.