AOsaI AXaro AQyaar]ta...

“saoma ihAr” .. evaZo daonaca Sabd Asalaolyaa esa.ema.esa. maQaUna Baavanaa spaYT haotaata
ka? vaOSya vaaNaI naa taU? maga.. ? esa.ema.esa. saazI idlyaa gaolaolyaa AXaraMcaa ikMvaa
SabdaMcaa pauropaur vaapar ka krta naahIsa? maI Aapalaa taulaa inabaMQa ilahIlyaasaarKaa Ta[-pa
krta Asataao..
ha saMvaad hllaIca ka^laoja kT\Tyaavar eoklaa. gaMmata vaaTlaI taI vaOSyavaaNaI yaa jaataI vaacak
{llaoKaacaI. mhNajao ka^laojamaQalyaa maulaaMcyaa jaataIvaacak jaaNaIvaa evaZyaa pa`galBa
Jaalyaata yaacaI. vayaacyaa 18vyaa Aqavaa 20vyaa vaYaI- kaya kLUna yaoNaar Aaho kI vaOSya
jaaNaIva naomakI kaya Asatao taI? barM ASaI jaaNaIva yaa maulaaMcyaa vyavaharata Daokavatao mhNajao
AayauYyaataIla iktaI paavasaaLo yaa vaNa-jaaNaIvaocyaa C~aI KaalaI Gaalavalaota? Asao ek naa
Anaok pa`Sna yaa saMvaadanao inamaa-Na kolao...AaiNa maga laXaata AalyaavaacaUna rhIlaa naahI taao
r]TIna vyavaharasaazI badlaMta caalalaolaa tar]Naa[-caa BaaiYak SabdkaoYa. yaa SabdkaoYaacaI
vyautpa<aI kaoNaa eka BaaiYak paMDItaanao GaotalaI nasaUna jaSaI 10 maOlaavar BaaYaa badlatao taSaI taI
pa`tyaok ka^laojacyaa k^mpasa kT\Tyaa nausaarhI badlaMta jaatao. qaaoD@yaata jaataIivaYayak Aqavaa
kRtaIivaYayak BaaYya, hI saMvaadacaI naOimai<ak garja mhNaUna BaaYaocaa vaapar, hI tyaamaagacaI
KarI Baavanaa Aaho ho laXaata yaotao. eKaadI maulagaI eKaaVa maulaacyaa esa.ema.esa.laa ‘saoma
ihAr’ ASaa daona Sabdata Baavanaa vya> kr] pahatao taoMvha italaahI taoca mhNaayacaoya jao
tyaalaa mhNaayacaoya.. paNa maga vaOSyavaaNaI mhNajao,maaobaa[-la maQao Asalaolyaa jaagaocaa, AXaraMcaa
ikMvaa ga^jaoT maQalyaa ApaoiXata taaMi~ak baaibaMcaa vaapar taI krta naahI, mhNaUna tyaa
jaataIvaacak {llaoKaanao kolaolyaa {Qdaracao gaaMiBaya- daoGaaMnaahI farsao nasataoca. AapaNa naahI
ka eKaaVa kMjaUsa maaNasaalaa ‘maarvaaDI’ mhNataao. marazItalaa maarvaaDI mhNajao vaOSyavaaNaI
hI jaaNaIva yaa ipaZIlaa kaoNaI kr]na idlaI ha Kara malaa paDlaolaa pa`Sna haotaa. kMjaUsapaNaa
na krtaa jara maaoza esa.ema.esa. ilahI. evaZyaa saaQyaa saaopyaa inaraopaalaa jaataIvaacak
SabdacaI faoDNaI idlaI kI Aqaa-laa zaosa ASaI baOzk pa`apta haotao Asaa samaja jar yaa
ipaZIcaa hao{]na basalaa Asaola tar tyaalaa {paaya taao kaoNataa? yaa {laT ‘maI jasaa vya>
haotaaoya..taSaIca taU doiKala hao’ Asaa raoma^MTIk A^TITyaUD tyaataUna idsaUna yaotaao, ho maa~a
gamataIcao Aaho.
gaolyaa kahI vaYaa-ta Anaok mauMba[- taqaa mauMba[- baahorIla mahaivaValayaanaa SaOXaiNak karNaaMmauLo
saatatyaanao BaoT doNyaacao yaaoga Aalao AaiNa drmyaana maaJyaahI BaaiYak &aanaata Bar paDlaI,
tyaacaaca ha ZaobaL svar]paata Gaotalaolaa AaZavaa.
maQyaMtarI maaJaa r][-yaa mahaivaValayaataIla pa`aQyaapak ima~a ivajaya taapasa saMSaaoQanaatmak
‘naaka’ SabdkaoYaacaI inaima-taI krta AsalyaacaI baatamaI AalaI haotaI. pauZo tyaa SabdkaoYaacao
kaya Jaalao tao za{]k naahI paNa tyaata idvasaoMidvasa na@kIca Bar paDMta AsaNaar. Aataacyaa
ipaZIcaI BaaYaa mhTlaI tar saaopaI,mhTlaI tar gauMtaagauMtaIcaI. tyaa BaaYaocao ivacCodna krayalaa
jaala tar hataI kahIca laagaNaar naahI paNa eKaaVa Saa^Th- ^MD ilapaI pa`maaNao tyaata baraca Aqa-

saamaavalaaya. ivaSaoYa mhNajao tyaata marazI sauQda maagao naahI. ‘kayana^TIk AaoZlaI paahIjao’
yaacaa Aqa- eKaaVacyaa kanaaKaalaI maarlaI paahIjao Asaaca inaGataao. tyaamauLo r]Zaqaa-nao
yaoNaa%yaa ik`yaapadaMcao jaama vaaMdo Jaalaota. mhNajao ‘maarlaI’ cyaa jaagaI ‘AaoZlaI’ Aalaoya.
BaaiYak {ccaaraMcao vajana vaaZNyaacao parImaaNa mhNajaoca ho badla Asaavaota. naohmaIcyaa
baaolaNyaata vaa@pa`caar, mhNaI, sauivacaar Aqavaa BaaiYak saMdBaa-Mcaa vaapar Jaalyaasa “iktaI
paustakI baaolataao naahI” Asao baaolalao jaatao. ilaKaaNaalaa vyaakrNaacaa kNaa Asaavaa Asao
mhNaNao AaiNa samajaavaNao mhNajao mauKa-paNaaca..! ‘Na’ AaiNa ‘na’ yaaMcyaamaQalao AMtar kmaI haota
caalalaoya. ASaa paaSva-BaUmaIvar haoNaaro BaaiYak badla ApaoiXataca Aahota. ‘Aayalaa’ ‘cyaayalaa’
‘maayalaa’ saarKao vyai>saapaoXa Sabd tar paar gauLgauLIta Jaalaota. hllaI maulaIdoiKala
‘kpaaLata gaolyaa’ saarKao baaolataata. tyaamauLo maulaIMcaI BaaYaa AaiNa maulaaMcaI BaaYaa yaata
vaogaLopaNa rahIlaolao naahI. saMtaapaalaa vaaT maaokLI kr]na doNaarI iSavaI BaaYaocaI AivaBaajya
garja banata caalalaI Aaho AaiNa yaa ipaZIlaa ASaaca BaaYaocaI ApaoXaa savaa-MkDUna Aaho. pa`saar
maaQyamaanaI ‘ek caavaT saQyaakaL’ var]na vaadL maajavalao, mhNaUna ka^laoja maQalyaa maulaaMcyaa
pa`itaik`yaa kaya AsataIla yaa kutaUhlaapaaoTI daoGaacaaOGaaMSaI baaolalaaohI. ‘sar, ha naaTk
caalavaNyaacaa sTMT tarI Aaho ikMvaa laoKakaMcaI vaOyai>k AayauYyaata gaaocaI JaalaIya’ [taka
sahja saaQaa saaoppaa baaolD AiBapa`aya do{]na maaokLo Jaalao. ‘AamhI Aamacao Aahaota AaiNa
AamacyaasaarKaoca Aahaota’ yaa tyaaMcyaa A^TITyauDcao kaOtauk kravaosao vaaTtao. varIla kahI
ivaQaanao vaacataanaa naivana ipaZIbaabata maaJaa kahItarI Aaksa Asaavaa Asaa vaasa kdaicata
yao[l- a paNa tasao Aijabaata naahI karNa malaa yaaMcyaata rahayacaoya. SaovaTI paaNyaata rahUna
maaSyaaMSaI vaOr tar krtaa yaota naahIca. yaa ipaZIlaa f> D^iSaMga gaa[-D paahIjao maga taao raja
zakro saarKaa eKaada rajaikya naotaa ka hao[n- aa.. tyaaMcaI BaaYaa baaolaNaara, pa`saarIta
krNaara, tyaaMcyaa BaaYaotalaM tyaaMcyaaca BaaYaota samajaavaNaara saimaXak kma samaalaaocak tyaaMnaa
hvaaya. taIna AazvaDyaapaUvaI- ‘iSavaI’ naamak naaTkacyaa SauBaarMBaalaa ba%yaapaOkI gadI- haotaI.
gadI-gaT 20 tao 30. naaTkata Barmaasaaz iSavyaa yaa AaoGaanao Aalyaaca haotyaa karNa ivaYayaca
tyaavar AaQaarBaUta haotaa. iSavaIcaa {gama, itacao balasqaana, iSavyaaMcao pa`kar AadI gaaoYTIMvarIla
cacaa-tmak BaaYya yaaMcaa AByaasa ilaKaaNaataUna jaaNavaMta haotaa. paNa rMgamaMcaavar tyaa
yaqaocCpaNao doNyaasaazI ‘iSavaI’ naamak pa`yaaoga pa`yaaojana ha malaa saadrktyaa-Mcyaa ‘TomparamaoMT’
caa Baaga vaaTlaa. hoca naaTk ivaVapaIzacyaa ekaMkIka spaQaot- a jaoMvha yaaca ga`upanao saadr kolaM
taoMvha saadrIkrNaatalaI baMQanaM tyaanaI AaScaya-kark irtyaa paaLlaI haotaI. paNa vyaavasaaiyak
maMcaavar mau> haoNyaacaa AanaMd imaLvaayacaaca. karNa taao kahI ‘caavaT’ naahI. taakalaa
jaa{]na BaaMDM lapaivaNaa%yaatalaI AamhI naahI ho zasaUna saaMgaNyaacaI yaa ipaZIcaI ToMDoMnsaI
mhNajao saNasaNaIta ‘caavaT’ {<ar Aaho AsaM malaa vaaTtaM. paalhaLIk jagaNao tar kovhaca
maagao paDlaoya taoMvha baaolaNyaa ilahINyaacaa pa`Snaca imaTlaaya. saMiXapta, inaYkYa-, TU d paa^[MT- ,
kn@laujana, maaorala, pa`oDI@Sana yaa saarKyaa SabdaMnaa AnanyasaaQaarNa mah<va yaa ipaZImauLoca
pa`apta Jaalaoya Asao mhTlyaasa vaavagao zr] nayao. mauLata ‘ipaZI’caI rcanaatmak vyaaKyaaca yaa
ipaZInao badlaayalaa laavalaIya. 20 vaYaa-Mcao AMtar mhNajao ipaZIjaata maanalao jaa[-, pauZo tao 10
vaYaa-Mvar Aalao AaiNa Aataa taao ga^pa 3 tao 5 vaYaa-MmaQyao saamaavaU pahataaoya. qaaoD@yaata pauZcaI
ipaZI kovaL 5 vaYaa-MnaI lahana Aaho yaacaI jaaNaIva Aatmasaata krNyaacaI vaoL Aailaya. vya>

haotaanaa lahanyaacaa hata maaozyaavar {zNyaacao pa`kar sara-sa haoNyaamaagacaI karNa mhNajao
kmaI JaalaolaM AMtar hoca AsaU SaktaM
Aaya.ena.TI. AaMtar mahaivaValayaIna ekaMkIka spaQaa- kahI mahInyaaMpaUvaI- paar paDlaI. tyaata
irJalT laagalyaanaMtar jao.jao.skula Aa^f A^plaa[-D AaT-s\ a cyaa ivaVaqyaa-MnaI Gaatalaolaa
gaaoMQaL va tyaataUna vya> kolaolaa inaYaoQa maaJyaa dRYTInao yaa ipaZIcao pa`aitainaQaIk kRtya maI
maanataao. Fayanala caa irJalT laagalaa AaiNa maI sTojavar]na KaalaI {tar]na parIXakaMcyaa
KaaolaIkDo jaaNaar [ta@yaata 20 | 25 jaNaaMnaI malaa Gaorava Gaatalaa. Acaanak AaiNa
AnapaoiXata Jaalaolyaa hllyaata maI sauQda XaNaBar gaaoMQaLUna gaolaao. ekaMkIkota BaUiMmaka krNaaro
ihjaDo maaJyaa BaaovataI ‘haya,haya’ krMta for QarMta haotao. AamhI parIXakaMnaI laavalaolyaa
inakalaacaa taao inaYaoQa haotaa. saMyaaojak Aijata Bauro maQao paDlao AaiNa pa`krNa cacaos- aazI
parIXakaMcyaa KaaolaIta Aalao. baa^baI yaa idgdSa-kacao mhNaNao haotao kI Aamacyaavar saatatyaanao
gaolaI daona taIna vaYao- Anyaaya haotaaoya. AamacaI ekaMkIka caaMgalaI AsaUna sauQda taI fayanalalaa
na kaZNyaacao rajakarNa parIXak maMDLI krIta Aahota. AamhI saoTvar pa`caMD Kacakr]nasauQda paarItaaoiYakasaazI ivacaar taumhI ka krta naahI? ekaMkIka savaa-qaa-nao caaMgalaI
AsataanaahI itacaa kuzlyaahI baiXasaasaazI ivacaar na haoNao ha Anyaaya Aaho. AamacyaasaazI
hI ivaQaanao AnapaoiXata haotaI, yaacao karNa mhNajao AamhI paacahI pairXakanaI Asaa kuzlaahI
Anyaaya jao.jao var kolaa navhtaa. mauLata taao hao{] nayao yaacaI maI tarI jaataInao dXataa GaotalaI
haotaI. vaastaivak jao.jao. ho maaJao ka^laoja. tyaamauLo tyaaMcyaaba_la [maaoSanala A^T^camaoMT AsaNao
AparIhaya- haotao paNa taI baajaUlaa saar]na ina:paXa paNao inakala doNao ho doiKala tyaa KaucaI-cao
kta-vyaca haotao kI...! maI Aajataagaayata baa^baIcyaa AaiNa saMdBaa-nao jao.jao.cyaa ekaMkIka
paahIlaolyaa Aahota. pa`oXak AaiNa AByaasak mhNaUna tyaanao kolaolao pa`yaaoga vaaKaaNalaolaohI
Aahota. paNa parIXakacaI maaojapaT\TI Gao{]na basalyaavar, ‘jao Aaho tao Aaho’ yaa nyaayaanao
vaagaavaoca laagatao. tyaata kuzlaahI AapaparBaava ikMvaa paUva-ga`h gaRhIta QarNyaacaa pa`Snaca
{d\Bavata navhtaa. maaJyaa saMklpanaota taI klaakRtaI ‘sapak’ haotaI. AamacyaakDo taSaI zaosa
karNao AaiNa saadrIkrNaacyaa taaMi~ak baajaUMcaI ivaSlaoYaNa krNaarI pa@kI baOzk haotaI. paNa
yaavar jar BaaYya krNyaacaI saMQaIca jar hI ‘ipaZI’ Aamhalaa doNaar nasaola tar spaQaa-tmak
inakala ho Asaoca laagaNaar yaacaI iBataI manaaomana vaaTMta rhatao. maI yaa ‘spaQa-k ipaZI’ SaI
sausaMvaad saaQaNyaasaazI fosabauk var inakalaasaMbaMQaIcyaa maaJyaa ivacaaraMcao ek paoja sauQda
Aaopana kolao haotao. tyaavar Anaok ivaVaqaI- ima~aaMnaI Aapalyaa pa`itaik`yaa do{]na Aapaapalyaa
SaMkaMcao inarsana sauQda kr]na Gaotalao haotao. paNa jar parIXak maMDLIMkDo baGaNyaacaa
dRYTIkaonaca jar yaa ipaZIcaa badlalaa Asaola tar kaya krayacao? tar tyaavar {<ar ekca..
tyaaMcyaaSaI tyaaMcyaa BaaYaota baaolaayacao, tyaaMcao vyaakrNa, tyaaMcaa SabdkaoYa AaQaIcyaa ipaZInao
Aatmasaataca navho tar vyavaharatahI vaaparlaa jaa[-la yaacaI dXataa GyaayacaI. pa`tyaok kRtaIcao
ivaSlaoYaNa kr]na mau_a paTvaUna doNyaacaI yaaogyataa baaLgaayacaI. kuzlyaahI gaaoYTIcao samaqa-na
krtaanaa tyaalaa vaOcaarIk baOzk Aataa Asaayalaaca paahIjao karNa AapaNa samajataao taovaZI hI
‘ipaZI’ Aataa ‘ikDISa’ naahI. tyaaMcaI samaja Aamacyaa ‘TomparamaoMT’SaI kQaIhI ‘fa[-T’ do{]
Saktao...!
BaalacaMd` Ea`I.kubala
Kubal.chandu@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful