1.0 1.

1

PENDAHULUAN. Latar Belakang Tugasan

Bagi tahun 2012, kerja kusus bagi opsyen Pengajian Sosial PISMP Semester 6 ialah berkaitan kajian Pertumbuhan dan Pembangunan mengikut organisasi yang diberi. Tajuk tugasan ini adalah seiring dengan matlamatnya iaitu guru pelatih dapat menghubungkait pengetahuan yang telah dipelajari di institut dengan pengalaman yang didapati melalui pemerhatian semasa menjalankan kajian. Oleh yang demikian, Kurikulum Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi ini mempunyai beberapa hala tuju yang perlu dicapai. Antaranya ialah untuk

meningkatkan pengetahuan dan profesionalisem guru pelatih sebagai pendidik terutama dalam aspek ekonomi dan global. Selain itu juga, melalui tugasan ini guru pelatih dapat mengikuti

perkembangan pertumbuhan ekonomi semasa melalui pembacaan jurnal, laporan dan dapatan kajian. Disamping itu, kerja kursus ini merupakan satu pendekatan kepada warga PISMP Semester 6 Kajian Sosial untuk menjalankan kajian luar melalui kaedah pemerhatian dan mengumpul data secara „first hand’ di kawasan kajian.

2 Lokasi Kajian Di Pusat Urusan Zakat MAIDAM. transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. Kuala Terengganu Pusat Urusan Zakat MAIDAM. Batu Rakit ke kawasan kajian mengambil masa selama kira-kira 20 minit iaitu pada jarak 18 km. Pusat Pentadbiran Islam. 20519 Kuala Terengganu. Manakala tajuk kajian bagi kumpulan yang lain pula ialah faktor pertumbuhan ekonomi. Kawasan kajian kami ini juga terletak di koordinat 5°18'39"N 103°8'10"E iaitu berada pada arah tenggara IPG Kampus Dato‟Razali Ismail. Jalan Sultan Mohamad. Kumpulan kami telah diberikan tajuk kajian seperti di atas. Kompleks Seri Iman. sektor ekonomi dalam pembangunan. Batu Rakit. Pusat ini didirikan di tingkat bawah Pusat Pentadbiran Islam dimana ia adalah sebahagian bangunan dalam Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. kami telah menjalankan kajian yang bertajuk masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia di Pusat Urusan Zakat MAIDAM. Tingkat Bawah. Kuala Terengganu..1. Jarak relatif perjalanan dari IPG Kampus Dato‟Razali Ismail. Terengganu Foto 1: Lokasi kajian di Pusat Urusan Zakat MAIDAM. aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Dalam proses perlaksanaan kajian ini terdapat tujuh tajuk yang perlu dikaji melalui sesebuah organisasi. . Kuala Terengganu Pada 17 Julai 2012.

Mereka menumpukan kepada garis pendapatan minimum yang diperlukan oleh isi rumah itu bukan sahaja untuk memenuhi zat tubuh badan tetapi juga untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup yang lain. Ahli-ahli sosiologi pula tidak meletakkan pendapatan semata-mata sebagai asas ukuran mereka. Ketidaksamaan ini akan menjadi satu faktor kepada kepincangan sosial dalam masyarakat (Gunnan Myrdal. Contohnya di Malaysia. melarat dan papa. 1978:3) sebagai seseorang yang hidup dalam keadaan yang susah untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup yang mencukupi.1. Ahli-ahli ekonomi pula menggunakan pendapatan sebagai asas ukuran bagi garis kemiskinan. maka ia dianggap miskin kerana garis pendapatan itu telah mengambil kira jumlah yang diperlukan untuk mendapatkan keperluan asas di peringkat secukup hidup. Namun begitu. anggaran kemiskinan pada tahun 1997 adalah berdasarkan kepada pendapatan garis kemiskinan berikut: iaitu RM460 sebulan bagi saiz isi rumah 4. tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti agihan pendapatan dan peluang sosial. 1970). Menurut Kamus Dewan Edisi Empat. Mereka lebih menumpukan perhatian kepada dalam penghuraian sebab dan akibat kemiskinan yang dialami oleh sesuatu golongan. Garis ini adalah membezakan mereka dengan golongan lain. Definisi ini menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan ketidakmampuan dalam memenuhi keperluan yang minimum bagi mengekalkan kecekapan fizikal atau bagi memenuhi keperluan asas. kemiskinan biasanya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan. Sumbangan paling penting ahli sosiologi ialah bila mereka menentukan kemiskinan berdasarkan kepada kedudukan seseorang dalam masyarakat.6 di Semenanjung.9 di Sabah dan RM 543 sebulan bagi saiz isi rumah 4. serba kekurangan (dalam barang-barang keperluan hidup). Secara umumnya kemiskinan ditakrifkan oleh Charles Booth (disebut dalam Holman. kemiskinan berasal daripada kata dasar ”miskin” yang bermaksud tidak berharta benda.8 di Sarawak[1]. kesusahan dan ketidakmampuan individu dan isi rumah untuk memenuhi keperluan harian. RM 633 sebulan bagi isi rumah 4. Namun jumlah ini adalah agak sukar untuk dijadikan ukuran kerana taraf hidup sesuatu kawasan adalah berbeza. Jika seseorang berada di bawah garis tertentu yang ditetapkan.3 Konsep Kemiskinan Pentakrifan kemiskinan tidak dapat dinyatakan secara tepat dan mutlak kerana ia merupakan satu istilah yang subjektif. Contohnya aspek ketidakseimbangan sosial sebagai puncak kepada kepincangan ekonomi. Hal ini bermakna golongan miskin ialah yang berada .

pengangguran. dan fikiran yang kolot. Kesimpulannya. Konsep kemiskinan ini sedikit sebanyak terbentuk daripada persekitaran ekonomi dan sosial serta matlamat umum masyarakat yang cuba dicapai melalui dasar anti kemiskinan. . terdapat tiga faktor yang dapat dijadikan ukuran dan perbezaan ekonomi antara golongan miskin dan masyarakat lain iaitu pendapatan. golongan miskin adalah mereka yang mempunyai kelas. Di Malaysia beberapa pengkaji seperti Chamsuri Siwar telah menggunakan tiga Pendekatan Garis Kemiskinan (PGK) untuk mengenal pasti kemiskinan yang berlaku di Malaysia iaitu PGK Nasional RM425. dapat disimpulkan disini bahawa kemiskinan itu merupakan satu keadaan atau situasi yang meliputi unsur-unsur kekurangan makanan. Penjelasan ini memberikan gambaran tentang golongan miskin dan menunjukkan bahawa struktur stratifikasi masyarakat yang berbeza memainkan peranan penting kepada petunjuk kemiskinan dan ketaksamaan sosial. Golongan tersebut dikatakan miskin kerana pendapatan daripada kerja mereka tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan asas dan kemudahan sosial yang dimiliki sekurang-kurangnya pada kadar yang paling minimun. makanan dan tempat tinggal. menurut beliau.di peringkat paling bawah dalam struktur stratifikasi masyarakat (lower less person). Golongan yang pendapatan seperti inilah akan diklasifikasikan sebagai golongan miskin jika pendekatan ini digunakan. tahap pendidikan yang rendah. Syed Hussin Ali (1964) pula berkata. Kemiskinan juga mempunyai dua dimensi yang berbeza iaitu pertamanya penggambaran situasi kekurangan bahan keperluan asasi manusia seperti pakaian. Dr. Dimensi kedua pula ialah penggambaran keadaan ekonomi di mana seseorang itu tidak mempunyai sebarang modal ataupun daya pengeluaran yang dapat menjana kekayaan. Oleh itu. pemilikan dan kerjaya dan seterusnya struktur stratifikasi masyarakat[2]. status sosial dan kuasa yang paling rendah dalam masyarakat. 1969:182) menjelaskan bahawa golongan kelas bawahan ini mempunyai sifat dan ciri-ciri budaya tersendiri yang dikenali sebagai “culture of poverty”. pendapatan bulanan yang rendah. PGK DBKL RM500 yang berasaskan kos sara hidup di bandar dan PGK RM700 sebagai patokan kelayakan bagi permohonan rumah kos rendah[3]. Lewis (Moyniham. tahap kesihatan yang rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful