You are on page 1of 233

31 MART FACASI Trk tarihinin sayl ve tipik hdisesi olan 31 Mart facias denildii gibi bir irtica vak'as

mdr, yoksa bir ihtill mi? imdiye kadar bu mevzuda yazlan eserlerin hepsinde, hakikat ve oynanan cniyne oyunu grltye getirmek ve bu ok mhim hdiseyi tarihten ve milletten gizlemek iin ok fazla gayret sarf edildii ve zat meseleye asla temas edilmedii grlmektedir. Daha garibi, bu mhim mevzu hakknda neriyatta bulunan gayretkelerin ve taraf tutanlarn bazlar isimlerini aklamaktan bile ekinmilerdir. Milletimizin, ok uzun sren bir gaflet uykusundan henz uyanamad bir srada patlak veren bu zim fesatta birok mnalar ve hakikatler gizli olduu halde, maalesef hi bir kalem sahibi dmanlarmzn marifeti ve eseri tertibi olan bu yz karasna el koymaya ve yaraya neter vurmaa cesaret etmemitir. Halbuki milletimizin 31 Mart mrettep ihtillinden alaca pek ok dersle olduu gibi, bu menfur hdisenin i yznde de gayet mhim, ac ve tyler rpertici hakikatler mevcuttur. 31 Mart hazrlayanlarn meydana getirdikleri plnl grlt ve ruhlara aladklar dehet ve korku o kadar byktr ki: Aradan elli yl gemesine ramen hl eskisi gibi bir sinme ve ekinme mevcut olduu inkr edilemez.

P: 1
-3-

Bu kitapta isnat ettiimiz deliller, tahliller ve muteber vesikalarla unu isbat etmek istiyoruz ki: 31 Mart kanl vak'as; Trk milletini topyekn dize getirmek ve muazzam vatanmz paralamak, bir ksm zerinde de kendi saltanatlarn kurmak iin Siyonizm ve Farmason ibirliinin yaratt sistemli ve plnl bir suikastin ta kendisidir. Buna dair imdiye kadar sylenen ve yazlanlarn ou hep ac hakikati ve dman oyununu tarihten ve milletten gizlemek iindir. Artk tarihe gmld zan olunan bu meseleye kimse temas etmee cesaret etmesin ve faciann i yz aydnlanmasn diye daha geenlerde neredilen avu ii kadar bir brorn banda, 31 Mart felketinin: Softalar ve istibdat artklar tarafndan ifal edilmi ve halkn ayaklanmas ve yahut cehalet vc zulmetle ilme ve aydnla bir ba kaldrma eklinde tasvir edilmitir. Tarih hi bir zaman bu kadar tahrif edilmemi ve bir millet alel tlk bylece tahkir edilmemitir. Btn bu eserler milleti sahil ve mrteci gstermekten menfaat bekleyen ve bu sayede ayakta duran gizli ve maksatl dman teekkllerinin eseridir. Evet kltr bakmndan geriyiz. Bunu hepimiz biliyoruz Dmanlardan renmee de ihtiyacmz yoktur. Bu gn hl yirmi bin kymzn mektepsiz olduunu da biliyoruz. Koskoca imparatorluumuzun asrlar boyunca tekmil ar ykn tek bana tam olan kerpi Anadolunun bahtsz evltlar hl medeni bir yuva, meden bir ky ve lzumlu bir tahsilden mahrumdur. Onu geric cahil gsterip bu perde arkasnda ipliklerini boyayan, dolaplarn dndrenlerde zerre kadar samimiyet olsa idi u yarm asr iin de, kerpi Anadolunun harap manzarasn dei 4

tirmek iin bir miktar gayret ve hsnniyet sarfetmeleri gerekirdi. Trkn ezel dmanlar tarafndan hazrlanan ve sahneye konan bir hilenin temcit pilv gibi ikide birde ortaya dklmesi sebepsiz deildir. Milletin bir gn uyanip, kendisinden gizlenen bu son hakikatler meyannda u 31 Mart isyannda i yzne nfuz etmesi korkusu, mslman Trk dmanlarn zaman zaman faaliyete srklyor. Ne zaman millette bir uyanklk, bir ilerleme hamlesi mahede edilse, yahut mnev benliine vurulan zincirleri paralamak azmi belirse derakap hviyetleri ve maksatlar malm zmreler, ayaklanr ve bu mrettep, sahte, 31 Mart faciasn ileri srerek en masum ve meru hareketleri olduu yerde bomaya alrlar. stikll ve hrriyet ak, adalete hasret, terakki ve tekml gayreti gibi bir milletin en mer ve tabi hakk olan mefhumlar ne zaman millet'mlzin gnlnden ve ruhundan tam bir samimiyetle fkrsa hi vakit geirmeden dnme siyonist ve farmason triyomf viras faaliyete geer. Ylan basn kaldrr. Gazeteleri var yazarlar, kse baslarn tutmu hatipleri var konuurlar. Bizim, yani milletin zn ve ruhunu teskil eden cogunlugunun gazetesi yoktur. Yazamayz. Frsat vermezler konuamayz. Daima itham edilen, daima siyonist, mason ve dnmenin hedefi trizi olan insanlarn ve bu arada Trk mneverlerinin l gibi sessiz, mslman Trk zenginlerinin ta gibi hissiz, din hizmetkrlarnn pasif ve ekingen hareketleridir ki dmanlarmzn cesaretlerini arttrm ve bu cesaret kudurmu bir mahiyet almtr. Zaman zaman ve durup dururken masum sessilikleri yirtan arlatan ve necabetsiz bir yaygara afaka ykselir, salyal alardan u szler dklr:

Ve hi bir defasnda milliyeti ve mukaddesat, vatansever Trk kalemlerinin el birlii ile bu menfur yaygaraya cephe aldklar grlmemitir... Ne yazk ki dima yedeo-masonik kaynaklardan ortala fkran bu irkef, bu iftira dima bir mddet iin bizi sindirir, pusturur ve susturur... Bu aziz ve mukaddes yurtda, akl ve mantktan, din ve imandan zerre kadar nasibi olan tek bir fert tasavvur edilemez ki ne irtica, arzulasn, re de cehaleti krklesin. Eer bize sonu gelmez tarizler ve taarruzlarda bulunan insanlar ve cemiyetlerde kl kadar bir hsnniyet olsa idi, milletin irfanna ve refahna hizmet eder, ayana arklarn takar, Anadolunun nur ve ziya, ilim ve irfandan mahrum hcra kelerinde bu uurda emek ve gayret sarf edenler nur ve ziyay sadece mason localarna maske etmezlerdi...

irticaaaaaa..,

Bunun iindir ki 31 Mart faciasn ele ve kaleme aldik, Onda gizli olan bir ok tertipleri, iren entrikalar, vicdansz oyunlar aklamak istedik. Bu, bizlerce lzumlu bir ders ve bamz ne eip aczimize, zaafmza, gafletimize alanacak mevzudur. Esasa girmeden evvel Trk edibi ve mtefekkiri feylesof Rza Tefvik Beyin mahkeme huzurunda syledii u ayan dikkat szleri baa alyorum: Hkim Bey, Allah bizi affetsin... Gnahmz ok byktr. 31 Mart uydurma ihtilli hazrlandgi zaman ben Talt Beye: Bundan tevakki edilmesi lzm geldiini syledim. Beyhude yere karde kan dklmesinin ne byk cinayet olduunu anlattm. Bunun fena akslmeller doura 6

can da hatrlattm, aldm cevap u oldu: Ne yapalm Rza Bey... Cemiyetin paraya ihtiyac var. Bizim ihtiyacmz ancak Yldz Saraynn zenginlii karlayabilir... Nazrlk etmi, sa sakal aarm muhterem bir zatn adalet huzurunda syledii bu szler, bu tarih muammann tekmil mehullerini zmee kfi gelir ise de, biz, elde mevcut delillere ve ipularna gre bu faciann btn karanlk taraflarn aydnlatmaa alacaz. Tarihe olan bu hizmetimiz, gelecek nesiller iin dima bir ibret levhas ve bir ac ders olarak kalsn...

***
31 Mart kanl hailesi, ne bir balang, ne de bir sondur. Kkleri derinlerde ve yakn mazimizin karanlklarnda gizlidir. Bizim idaremizi dzene koymak, milletimizi Avrupa bir terakki yoluna sokmak, slahat yapmak gibi iddialarn hepsi birer bahaneden ibarettir. Byk Trk imparatorluunun saysz servetine gz dikenler, bize hep bu yaldzl maskelerle hull etmek istemilerdir. Ve bylece muvaffak olmulardr. Menfaatlerini milletlerin geriliinde ve gafletinde arayan emperyalistler ve snmrgeciler, kann emmek, servetlerini yama etmek istedikleri milletleri hep bu tatl szler, bu slahat ve tanzimat yaveleriyle avlamlardr. Hele Farmasonlarm sahte hrriyet, adalet ve msavat kliesi sadece bir tuzaktan ibaret olup ona aldananlar bu yalanlarn ok acsn ekmiler ve hsranlara gark olmulardr. Trk imparatorluunu mutlakiyetten merutiyete, istibdatdan hrriyete geirmek ddiasnda bulunanlarn millete ilk hrriyet hediyesi stanbul'un muhtelif yerlerinde kurduklar idam sehpalar olmutur. Bunu yapmak ;_ 7

iin de 31 Mart cinayetini bu hrriyet kabadaylar bizzat kendi elleriyle hazrlamlardr. Dmanlarmz hi bir vakit bizim hr, mes'ut ve uyank olmamz istememilerdir. nk uyank, alkan, kltrl ve idaresi dzgn milletleri ve cemiyetleri smrmek, fertlerini kle gibi kullanmak mmkn deildir. Onlar; kanin emmek, zenginliini tln etmek istedikleri milletleri daima birbirine drr, aralarna fitne ilka eder ve her nevi ahlkszl yaymak iin sinsi ve ustaca alrlar. Nitekim mslmanlarn hasm can olan Siyonistlerin hazrladklar cihan fesat programinin birinci maddesi udur: Gen nesli mugayiri ahlk telkinatla ifsat etmeli. Bu byle iken yd illerden esen trl hrriyet ve slahat havalarnn samimiyetine inanmak milletimize son derece pahalya mal olmutur. Mslman Trke zaman zaman tevcih edilen ittihamlarn hi birisi samim ve dostane deildir. Bunlar gizli emellerin, byk ihtiraslarn bir an evvel gereklemesi iin birer bahaneden baka bir ey deildir. 31 Mart hdisesi ve ona tekaddm eden gnlerde ileri srlen iddialar hep ayn ruhun mahsuldr. 31 Mart menfur ve mrettp hdisesinde Anadolu'nun bahtsz evltlar, her eyden bihaber olarak sadece figranlk vazifesi yapmlardr. Kanl hilenin senaryosunu hazrlayan, sahneye koyan Siyonist Farmason ve dnmelerdir. Anadolu ocuklar, bizim gnahmz ve gafletimiz ve alkaszlmz yznden cahil kalan bu bedbaht insanlardr ki, asrlar boyunca bizim idar hatalarmzn tashihi, isyanlarn tenkili ve bir cmle ile sadece mbarek kann aktmak vazifesini grmtr. Bu yetmiyormu gibi her eyden bihaber 31 Martta da okkann altna o girmitir. anakkalede bideletirdi- 8 -

imiz Mehmetik, kynde metruk bir kle gibi yaamaktan ileri gidememitir. O daima ihtiraslarmza basamak, fona idaremizin dourduu hdiselerde sadece dzeltici bir let olmaktan ileri gememitir. Makedonya ayaklarimalarn o bastrm, Yemende zaman zaman alevlenen atei o sndrm, Havranda kan hdiseleri o nlemi, tekmil harpleri o yapm, mucizeleri o meydana getirmitir. 31 Mart isyanndan sonra da iplerde can veren o olmutur. Bu kadarla da kalmayarak Bulgar, Rum, ingene, hep ona kar silh ekmitir. Makedonya ekyas gsteri ve cakalarm ona yaptrmtr. te bu dekor ve dnceler iinde 31 Mart faciasn ok iyi incelemek, oyunun perde arkasn ve maskeli canilerini bulup karmak bugnk neslin tarihe kar en byk vazifesidir. Ancak o zaman, her frsatta uluyan ve en kk bahanelerle iftiralarn tekrarlayan gizli dman kuvvetlerinin sesi kslr ve maskesi dm olur. Ayn zamanda bizler de ne derin bir gaflet ve lm uykusu geirmi olduumuzu anlarz.

***
31 Mart kanl facias, hi phesiz tarihte bir yz karasdr. Bu yz karas mrteci ve mslman Trk dman gizli tekilt tarafndan daima bizim yzmze srlmek ve daima aleyhimize silh olarak kullanlmak istenmitir. Bu oyun ne zamana katlar byle devam edecek, gizli dman tekilt ne zamana kadar bu vakalar parmana dolayp zehirlerini kusacak, ne zamana kadar bu hile aleyhimize bir tehdit ve sindirme vastas olarak kalacak, en mhimi tarih ne zamana kadar Farmasonlar ve ortaklar tarafndan aldatlacaktr? 9-

Dsnann suratindaki maske dsl ve 31 Mart tertip eden hakik canilerin hviyetleri btn plakliyle ortaya dkld gn!... Biz bu tarih vazifeyi zerimize aldk. Onun iin de tezimizi sokak grltlerine, Ayasofya ve Fatih meydanlarndaki yaygaralara deil, vesikalara, muhtelif grlere, tetkiklere, tahlillere ve msbet mahedelere istinat ettirdik. Bu kanl faciann gze arpan objektif manzaras sadece kknden yklmak istenen byk bir imparatorluun knn trdlarndan baka bir ey deildir. O gnn esrarn tarihin derinliklerinde bulacak vc bundan sonraki satrlarla tebellr ettireceiz.

Her eyden evvel, cmlemizin birinci vazifesi asl ve necb milletimizin nasiyesine srlmek istenen bu tarih lekeyi .silmek, mcrimleri meydana karmak, onlar tarih nnde tehir etmek ve bu kara lekeyi bir daha karmamak zere onlarn murdar ve maskeli suratlarna srmektir. Byle yaptmz takdirde, cibiliyetsiz gizli teekkller bize her istedikleri zaman gz da vermee asla cesaret edemiyecekler, bilkis asrlardan beri iledikleri cinayetler vc evirdikleri dolaplarn altnda ezilip hurdaha olacaklardr. Mill intibah mslman Trk dmanlarnn mezar ve lm olacaktr.

A
Biraz maziye dnelim. Trkn evket ve hameti gzler kamatryor. Ordularmz Avrupa'nn gbeinde ve 10-

Habcistanlarda at oynatyor, talar, tallar satvetlerimiz nnde eiliyorlar. Servet ve satvetimiz dnyann gbtasn ekmi... Trk, kt'anm hkimi... Elbette ki bu ykselii ekemiyenler var. Byk hakan Fatih Sultan Mehmet bayran talyan yarmadasnn cenubunda, Otranto'ya dikmi. Bu muazzam kuvvet nerede duracak, nasl duracak ve kim durduracak? te 31 Mart'in dier btn felketlerimizin, gerilik, inhitat ve inhidamn tarihin rahmine den ilk tohum! Yahudi!... Fatih'in husus doktoru, Yakup Paa, trl hile ve riya ile sultann harimine sokulmu, asl ismile Maestro Jakobi, italyan yahudisi... Tarihin seyrini deitirmi, alar am bir cihangiri, akuva tufana isimli zehirle ldryor ve ftuhat bir mddet iin znk diye duruyor. Bu birinci kanck elme... Ayni iddetle olmamak zere bu sinsi mikrop merhametimiz, asaletimiz sayesinde yerletii mill bnyede zaman zaman nbet nbet stma mikrobu gibi buhranlar ve hastalklar yaratyor. 31 Mart bunlarn en by deilse de muhakkak ki en ayan dikkat olandr. Ve neticeleri itibariyle en ykcsdr. Bunun iindir ki bu eseri objektif sokak patrd ve yaygaralarndan ziyade tarihin derinliklerinden gizli sebeplere ve messirlere istinat ettirerek ve ok esasl tutarak meydana getirmee altk. Bu; istikbl iin gideceimiz yolu bilmek, tedbirli, ihtiyatl ve uyank olmamz iin elzemdir. Hi olmazsa dmanlar bundan byle kendi silhmzla bizi vurmaz, gaflet ve basiretsizliimizden bu derece serbest istifade edemez, bu kadar kstahlaamaz!

***
Tarihin ibret sahifelerini abuk eviriyorum.

kinci Sultan Selimin frana giren ve nc Sultan Murad' douran bir yahudi kadn, Nurbanu devrinde hd derecesini bulan entrika ve fesat, devletin temellerini sarm ve sukutumuza mebde, olmu saylabilir... Fatih Sultan Mehmed'i zehirleyip ldren yahudi, ondan sonraki vazifesini saraylarmzn harimine dostane hulullerle yapm bazan valde Sultan payesiyle bazan gmrk mltezimli sfatiyle ve trl mal ilere hull sayesinde devletin bnyesini ldrc mikroplar gibi kemirmee balamtr. Tanzimat'a kadar byle bir sukut ve inhidam sath mailinde geldi. Osmanllardan ok evvel lhanllara nfuz edip onlardan kbei m.uazzamanm anahtarn steyecek kadar ileri giden yahudilerin Trk imparatorluu iin ne byk bir tehlike tekil ettiini bilmemek felketimizin birinci sebebidir. Tanzimat... yukardaki artlar altnda temeli rmee balam, svalar dklm devlet binasna bir garp yaldz ekme ve Trk milletini garp metotlar ve idare usullerile gencletirip tanzim ve islah maskesi altnda Avrupalnn idaremize el koymas iin bulduu en ksa yoldur. Bir milleti benliinden soutmak ve ona aalk duygusu ve yabanc hayranl alamak o milletin srtn yere getirmek iin en ksa bir tarik ve en ameli aredir. 1839 senesinin 31 Terinisani gn okunan Glhane hatt hmayunuyla Tanzimat- Hayriye devrine ayak atyoruz. Bu hatt hmayuna imza koyan ve onu iln edip tatbikini grmek isteyen zevatn hsnniyet ve vatan severlikleri asla inkr edilemez. O gne kadar aa yukar iki asr gibi uzun bir zaman icinde Trk milletinin hak ve hrriyetine indirilen darbeler ve hkm sren si idare ve istibdat mthistir. O devirlerde idarenin bozuk, rvet ve itkikabn mebzul olduu da malmdur. 12

Bu hl bir slahat ve tanzimat zarur klmt. Tanzimat hayriye bu ihtiyacn mahsuldr demek hata olmaz. Yalnz bu yaldzn altndaki hakikat hl tam mnasiyle ve berrak bir ekilde tebellr etmi deildir. Hatt hmayuna imzasn koyan Sultan Abdlmecit, gen ve iyi niyet sahibi bir hkmdard. Padiah samimiyet ve iyi niyetini hatt hmayunun sonuna u cmleyi ilve etmekle de ispat etmitir: Bu kavanini messesesinin hilfna hareket edenler Allah-u tel hazretlerinin lanetine urasnlar ve ilelebet felh bulmasnlar amin

imdi tekrarlamak yerindedir ki Glhane hatt hmayununun okunmasndan bugne kadar geen zaman iinde sz olarak yazl olarak, va'd olarak izhar edilen iyi niyetler ve arzular gayretle mebzuldr ve maal'esef sadece kt zerinde kalm, tahakkuk safhasna girmemitir. Sebebi: Hak vc hrriyetler ithal mal gibi aynen gurur ve benliimizden fedakrlk ederek garpten alnmaz, mcadele ile elde edilir. Byk tantanalarla iln edilen Glhane hatt hmayununda: Btn Trk teb'asindaki insanlarn refah ve mamuriyeti, devletin hsn idaresi, mal, can, rz ve namus emniyeti, mahkemesizi hi kimsenin tevkif edilmemesi, vergilerde nsfet ve adalet gibi cazip maddeler mevcuttur. Btn bunlara ramen hatta 1908 Merutiyetinin ilnndan sonra dahi sokak ortasnda her eyden bihaber tamamile ma'sum insanlar kolundan tutup bir solukta orum'a sren ve orada Birinci Dnya Savann sonuna kadar srgn hayat yaatan idareyi de grdk. Bu madur- 13 -

lardan bir tanesi emr-i fazl- irfan stadmz Ali Rza Saman beydir. Bunun gibi saysz tecavzler, hkmsz adam ldrmeler, nefy taribler mutlakiyet idaresinin ykp yerine hrriyet rejimini ikame ettiklerini iddia eden ttihat ve Terakki Cemiyeinin normal idaresi ve gnlk ilerindendir. Yine Tanzimata dnyorum Tanzimt; Mslmanl Cemiyetimiz ve milletimiz iin tedenni ve inhill mili olarak tanr. Bu grnde katiyen samim deildir. Baz mnevver insanlar Avrupa'dan memlekete yeni bir fikir ithl etmilerdir. O da udur: Din terakkiye mnidir. Bu fikir ve bu nazariye biz Mslman Trkler iin kknden yanl ve sakattr ve tarihin realitelerine tamamen aykrdr. Geri baz dinler ciddet terakki ve tekmle mnidirler ve insanlar passifletirip, miskinletirirler, amma mslmanlk asla byle deildir. Gerek Trk tarihi, gerekse islm tarihi gsteriyor ki, islmiyete drt elle sarlind zaman islmlar akllari durduracak terakki ve tekml kaydetmiler, medeniyetler ve mamureler vcuda getirmilerdir. Tarihin bu realitesini kimse inkr edemez. Trk imparatorluuna gelince, onu bir hamlede ktaya hkim klan, ve medeniyet, an ve erefin, kudret ve evketin zirvesine karan mil ve messirde islmiyete drt elle sarlmamz olmutur. Memleketimizde, servetimizde gz olanlar ve kudretimizi kskananlar bizi ykmak iin hep bu istinatgh noktasna hcum etmiler, hep bu mili taarruzlarna hedef tutmulardr. 14

Tanzimat; d cephesi ne kadar yaldzl ve cazip olursa olsun i cephesinde bir ok gizli maksatlar ve ihtiraslar gizli idi. Bir cmlede hulsa edilmek istenirse yle denilebilir' Trkleri benliklerinden soutmak sk sk sarldklar ahlk ve maneviyat cephesini ykmak iin garbn aaal ve yaldzl rneklerini ileri srerek gayr mahirine bir ekilde, cemiyete aalk duygusu alamak.. Mesel bu ak arzu, frenk lisannda yle bir ifadeye brnmtr: Fransz sefirlerinden Angelhard diyor ki: Tanzimatin umum maksad mslman heyeti itimaiyesini asrlardan beri manen ve siyaseten ayr yaam olduu hristiyan heyeti itimaiyesine yaklatrmaktr. Garbn siyaset ve fikir adamlarndan ok iittiimiz bu szler, milli gurur ve hassasiyeti azalm frenk hayranlarnda ve bilhassa Avrupa'da bulunmu olan baz insanlar zerinde derin tesirler vcuda getirdii mteaddit vesileler ve misllerle grlmtr. Tanzimattan bu yana tam yz on yedi yl gemitir. O gnden bugne gelmi gemi hdiselere ve neticelerine bir yekn hatt izecek olursak neticenin tamamen aleyhimize tecelli ettiini madd ve mnev kr yerine zarar grdmz meydana kar. stelik, bir sr nazariyat, hayal ve parlak szler iinde imparatorluumuzun paralanm olmas da tarih bir realitedir. Tanzimat bize dayandmz manev mesnetlerin crk olduu fikrini alad, I iten getikten sonra anlyoruz ki: rk olan ey sadece baz idare ve iddia adamlarnn man imi. Emperyalistler, smrgeciler, Siyonistler ve farma 15

sonlarn hep elbirlii ile terennm ettikleri slahat ve tanzimatn ne neticeler dourduunu, ne inhidamlara sebebiyet verdiini zerre kadar basret sahibi insanlar gzleriyle grmlerdir. Daha nice noktalarn grmek, daha ac hakikatlerle yz yze gelmek isteyenler iin tarihte gayet mebzul misller mevcuttur.

-16-

SULTAN ABDLAZZ DEVR Bu devir, mslman Trkn, byk Osmanl mparatorluunun, ve topyekn islm dnyas dmanlarnn bizi imha tmek iin her cepheden umum vc nihai taarruza getikleri devirdir. Birinci Merutiyet, 1908 Merutiyeti, 31 Mart facias ve buna benzer gelmi gemi hdiselerin srlar, kkleri ve tohumlan hep bu devrin iinde ve derinliklerinde gizli. Byk patrdlar, hamleler, iddialar, entrikalar, ihtiraslar, ecneb oyunlar, entellijens servisinin sinsi gayretleri, btn bunlar Sultan Abdlaziz devrinde bir araya gelmiler, elele vermilerdir. Bilhassa ve en bata; dinimizin, rkmzn, milletimizin ve Trkn ba dman olan farmasonluk tekmil kadrosiyle bu devirde sinei millete mevzi' almtr. Masum milletimizin manev balarn zmek, inanlarn zaafa uratmak, atelerini sndrmek iin FARMASON'lar tekiltlarn bu devirde kurmular, zehirlerini bu devirde kusmulardr. Yeni Osmanllar Cemiyeti bu devrin mahsuldr. Sultan Aziz devrinin manzarasn btarafne gzden geirmek lzmdr: Trk donanmas dnyann en kuvvetli bir deniz kuvveti seviyesine ykselmiti. Ordumuz cihann birinci snf ordusu haline gelmiti. li ve Fuat Paalar i banda bulunduu mddete devletin ykseli ve terakkisinde hi bir engel grlmemitir. Sultan Aziz, sadr zam Kbrsl 17

Mehmet Emin Paay ordunun slahatna gerekli ehemmiyeti vermedii iin azletmitir. Sultan Aziz mali vc asker slahatn birlikte yaplabilmesi iin bu arzusunda o derece samim ve halis idi ki: Ali Paann o zamanki kt paralar (Kavaimi nakdiye) ortadan kaldrmak iin saraynda mevcut altn ve gm takmlarn darphaneye gndermek hususundaki arzusuna dahi boyun emi ve bu sayede mal buhran bertaraf olmutur. Bu kk hulsay gz nne getirerek u tehisi koyabiliriz: eitli buhranlar atlattktan sonra Sultan Aziz devrin de gc, kuvveti yerine gelen devlet bnyesine verem mikroplar gibi FARMASON'luk hull etmi ve dev bnyeyi kemirmee balamtr. Farmasonluk mthi faaliyetini ve kat' almasn ierde darda iki isim altnda ve iki ebeke halinde yrtmtr. 1 Byk Reid Paa, Londra Sefiri iken Trkiyenin bir numaral masonu olarak bu tarikata kaydolunmus ve ondan sonra ecneb localar saf ve temiz, mmin ve mslman Trk lkesinde kpr balarn kurmulardr. Ufak bir tahlil daha yapalm. Bunu belki bin defa bin frsatta, bin yerde tekrarladk. Farmasonluun iddias nedir: Hrriyet, Adalet, Msavat, Uhuvvet deil mi? Sonra buna insanla hizmet ve iyi ahlkn tamimi gibi parlak eyler de ilve edilmitir. Bu parlak yaldzlarn sadece gz boyamak ve riyakrlktan ibaret olduundan sarfnazar, bu kadar ulv mefhumlar sadece gizli ve esrarengiz bir cemiyetin kendi mahdut mensuplarna inhisar ettirmesinden acayiplik ve mnasebetsizlikten de ziyadesiyle hakl buluyoruz: Acaba Islmiyette bu gzel mefhumlardan hangisi noksandr? Hi biri... Farmasonlarn fikir piyasasna srdkleri
18 -

sahte doktrinlerin hakikisi ve aliyyl-alas slmiyette mevcuttur vc iyi ahlk mslmanlin temelini vc ana prensibini tekil eder. Adalet mefhumunu dnyaya yayan Islmiyettir. Okuyucum msaade ederse buraya gemi hakik bir misli kaydedeyim: 1935 senesinde Erfurt ehrinde toplanan Yahudi Olmayanlar kongresinde Macar nazr Tibor fon Ekkart yle konumutur: Avrupaya adalet ve efendilik mslman Trkler tarafndan getirilmitir. Bundan baka 27.9.1951 tarihli Yeni Sabah Gazetesinden Elezher lhiyat Fakltesi Reisi eyh Abdlltif Deraz'in mehur ngiliz mellifi ve gazetecisi Lord Kinrosse verdii beyanattan unlar alacam: slmiyet demokrasiden daha kadim ve gerek sosyalizm, gerek komnizmden cok daha terakkiperverdir. Modern demokrasiden ok daha evvel islmiyet, hkmetin halk tarafndan seilmesi, cemiyetin daim fakir azalarnin shhat, ilim vc dier ihtiyalar iin halktan vergi alinmasm emretmitir. Bu itibarla islmiyet prensiplerine dayanan bir devlet komnizmden hi bir suretle korkmaz. Maalesef devrimizde birok mslman bu prensiplerden ayrlm olup, hayatn materyalist menfaatlerine kaplmlardr. Hakki islm prensiplerine dnmek btn sosyal meselelerimizi halledecektir... lm salhiyet sahibi mhim bir ahsiyetin yukardaki beyanatnda gayet veciz bir hakikat tekrarlanmtr. Buna ilve olarak naklettiimiz btn gzel eyler mebzulen mslmanlikta vardr. Adalet, uhuvvet, msavat, insan haklari hatt hayvan haklari Islmiyetin z maldr. Ve bunlar sammidir. Bu uzun mtalay bir sr sahte maske ve umdelerle temiz ve msum mill bnyemize sokulan Farmasonluun iddialarnn boluunu tebellr ettirmek iin yazdk. 19

Sadede gelince: Sultan Abdlziz devrinin, masonluun mslman Trk vatannda yerlemelerinin ve faaliyete balamalarnn baangc olmasndandr. imdi Farmasonlarn zihniyetlerini ve ektikleri tohumlan tetkik edelim: Onlar bize hereyden evvel vatan ve milletimizin ykseli ve terakkisi iin garb medeniyeti nn yardmna avu amak fikrini telkin ettiler. Bir millet tarihinden uzaklar ve benliinden soursa o milletin yaamas ve ayakta durmas gleir. Bunu bilen FARMASON'lar faaliyetlerine bu noktadan baladlar ve birok aalk duygusuna sahip haris ve ikbalperest insanlar alarnn iine aldlar. Farmasonlarn bize telkin ettikleri garp hayranl bizi tenvir edecei yerde bsbtn basiretimizi balam ve elimizde avucumuzdaki manev kuvveti de zaafa uratmtr. Grap perestikrl cereyan bize kendi kendimizi geri, mall ve medeniyetten mahrum olduumuz kanaatini alamtr ki, tarih boyunca gs gerdiimiz saysz buhranlar iinde hi biri bu kadar ykc olmamtr. Biroklarmz vatan azizimizi zdrap ve mahrumiyet menba olarak grmee balam ve baz byk tandnz insanlar kendi z vatanlarnda yaayamaz hale gelmi ve soluklarn Avrupa'da almlardr. Hdiseler gstermitir ki bu; katiyen bir Hrriyet mcadelesi iin deildir. yle olsa idi, yalnz sultanlara kar deil, yirmibe yllk istibdat ve dine taarruz devrinde de birka vatansever yeni bir HRRYET dvas iin firengistana terif eder ve orada mcadele ederlerdi. sbat edilmitir ki Avrupa'ya gidip orada HRRYET arayan insanlarn hepsi Farmasondurlar ve onlar buradan gnderen, orada himaye edenler de FARMASON'lardr. Beynelmilel Siyonist tekiltnn uaklar... Sultan Abdlziz devrinin ilk menfi meyvas 1867

- 20 -

senesi martnda Paris'te kurulan Yeni Osmanllk yahut Jeunes Turcs (Jntrk) cemiyetidir. Bu cemiyeti kuranlarn, ona iltihak edenlerin maksat ve hareketlen gz nne getirilecek olursa bir hak ve hrriyet dvasndan ziyade bir tatmin edilmemi ruh, ksknlk ve ihtirasn hkim olduu meydana kar. Ne yazk ki pusuda frsat kollayan bir sr mslman Trk dmaniyle evket ve kudretimizi ekemiyen smrgeciler ve mirasmza gz koymu teekkller bundan istifade etmiler ve sonu imparatorluumuzun paralanmasyla nihayet bulan inhidam ve inhille sebep olmulardr. Bu enkaz zerinde teokratik bir devlet kurmak istiyenlerin bu mevzuda oynadklar ykc rol de malmdur. Ve aada tafsiltiyle grlecektir. urasn kaydetmek faydaldr ki ilk Jntrkler bir gaye ve program etrafnda birlemi deillerdir. Birletikleri tek nokta: Merutiyet idaresinin kurulmas mebsn vc yan meclislerinin ihdasdr. Bu millet bunlarn hepsini grm, fakat Hrriyet, merutiyet ve meveretilerin istibdadnn acsn da ekmitir. Hrriyet ise zmrd anka gibi bir lfz murad olmaktan ileri geememitir.

***
Farmasonlar Osmanl imparatorluunun mhim merkezlerinde alarn kurmu bulunuyorlar. Btn bize byk diye tantlan insanlar bu yeni ibran mezhebinin etrafnda pervane olmular. Onun iin Sultan Aziz devri, propagandas, amatas, hareketi, entrikas, iddias en bol bir tarih devridir Mevzuumuz 31 Mart felketinin tekmil srlarn, msebbiblerini muharriklerini ve messirlerini olanca plakl ile ortaya dkmektedir. Bunu olanca berrakl ile - 21 ~

kavramak iin mebde noktasndan ie baladk. Btn ip ularn elde tutarak tarihi aydnlatmak istiyoruz. Sultan Aziz devrini incelerken daima u gizli ve tehlikeli kuvvetleri gz nnde tutmak lzmdr: Entellijens servis, siyonizm, farmasonluk. Bunun ayr gibi gzkrlerse de bir noktada birleirler ve btn aleyhimizdeki hizmetleri uaklar ve yataklar olan farmasonlara grdrrler. Onlar da vazifelerini daima hayrhane ve licenabane bir terakkapierverlik maskesi altnda yaparlar. Entellijens servisin yani Osmanli mparatorluunu Hindistan yollar zerinde mhim jeopolitik bir mevkide olduundan ve btn islm lemi zerindeki tesir ve nfuzunu krmakla muvazzaf byk teekkln o devirdeki mesa ve gayreti mthitir. Merutiyet idaresi iin alan belli ahslar da ngiliz Entellijans Servisinin detsekledii muhakkaktr. Bunun en byk delil ve isbat olarak o tarihlerde memleketimizde ngiltere sefir bulunan Sr Henri Etyotun Londra'da tabedilen Nineteenth Century de kan yazsndan u paray alyoruz: Mithat Paa ve taraftarlar ngiliz halknn manev yardmna mazhar olacaklarndan emin olmasa idiler merutiyet idaresini tesis gibi bir tehlike ve muhataralarla dolu bir ii, zerlerine almaya cesaret edemezlerdi. Eer, ngiliz halk hakikati kavram olsa idi, slahat taraftarlarnn mit ettikleri ve bekledikleri yardm onlardan esirgemezlerdi. Fakat ne are ki o zaman sebepsiz yere Trklere dman olan baz insanlar, yeni tekil ettikleri kanunun esasnn (anayasa) sun vc yalnz kt zerinde kalmaya mahkm olduunu, Mithat Paann bunu kendi ahsi menfaattar iin icat ettiini, kendisinin hain ve hilebaz adamn biri olduu yolunda bir sr iftiralar ia edilerek ngiliz milletinin fikrini kartrm ve bozmulardr. -22 \ -

Bylece Trklere kt gzle bakan insanlarn si zanlarnn zarar yalnz ngiliz halknn fikrini celip onlar Trklere yardm etmekten men etmekle kalmayp, slahat taraftarlarnn bunca zorluk ve zahmetlerle tesis ettikleri mebuslar meclisinin daim istihfaf ve alaylarla kk drerek Sultan Abdlhamide Mithat Paa ile dier slahatlar srgn ettirmilerdir. ngiliz elisinin bu yazsnda baz mhim hakikatler aka srtmaktadr. Bunlardan en mhimmi fedaiyn ve yahut ser amedn- HRRYET olan zevat iramn ngilizlerin muavenetinden emin olmalarnn sarahaten ifade edilmi olmasdr. Yine ayn ngiliz sefiri yazsnda diyor ki: Meclisi Meb'usann kurulmasna dir olan faaliyetin ilerlemesi iin iin ta bandan beri mit ve dikkatle bekledim. Millet meclisi kurulmadka ilerin dzelmiyecegni iyi bildiimden Mithat Paann Padiah ile vkely zapt etmek iin baz teebbslerde bulunduunu haber alnca son derece memnun olarak Paay marn ileyhi elimden geldii kadar tahrik ve tevikten geri durmam idim... Milletimizin ve devletimizin hayat meselesi, stiklal ve istikbaline ait hareketlerde ngiliz resm adamlarnn alka ve yardm burada aka ifade ve itiraf edilmitir. Demek ki, Osmanl mparatorluunun en byk rakibi olan ve mevcudiyetimizi kendi iin daima tehlikeli sayan ngiltere bizim slahat, tanzimat ve merutiyet ilerimizle gayet yakndan alkadar olmutur. Bir milletin hayat ve mukadderatn alkadar eden meselelerin o milletin ruhundan ve ihtiyalarndan mlhem olmas, o milletin kendi byk ve hayati dvasn mcadele ile istihsal etmesi icap ederken rakip bir devletten kuvvet ve ilham alarak baarmas kadar garip bir ey tasavvur edilemez,

-. 23 ~

Trk milleti tarih boyunca ve bilhassa son 150 sene iinde ngilizlerin hep aleyhimize altnn ac misllerine ahit olmutur. Kald ki! daremizin dzene konmas ve mill bnyenin kuvveltenmesini bizi kendi imparatorluu iin tehlike telkki eden bir millet nasl olur da bizim kalknmamz istesin. Yere serilmek istenen milletlerin kuvvet bulmas ve intizama girmesini hi bir smrgeci ve emperyalist hkmet asla arzu etmez. nk byle kuvvetli ve dzenli bir milletin srt kolay yere getirilemez. Bunu vatann seven ve azck akl ve idrk sahibi olan hi bir kimse, bir milletin kendi z ve dahil ilerine ecneb parma kartrlmasn ho grmez. imdi bizim nesillerimiz, zahirde hayrmza gibi gz ken siyas entrikalarn ihtiva ettikleri ac mna ve gayeyi daha sarih, daha vazh ve daha berrak olarak grmektedir. 31 Mart felketinin ve bu mevzuda koparlan yaygara ve lklarn hakiki i yzn grdmz gibi... Islahat taraftarlarnn reisi saylan Mithat Paann devlet idaresinin bozuk olduu yolundaki iddias dorudur. Bunu zamann padiahna da mteaddid defalar arz etmi ve bir defasnda ahvalin vehametinden mteessir olan Sultan Aziz kendisini sadrzam dahi tyin etmitir. Ksa sren ve rakiplerinin aleyhindeki faaliyetleri dolaysyle sadaretten ekilen Mithad Paa Topkap civarndaki iftliine ekilmi ve bir mddet gzden kaybolmutur. Sene 1875... Bu yln terinsni ortasnda Mithat Paa ngiliz sefirine giderek kendisine derd yanmtr. Sefir Sir Henry Elyot ayn eserde bunu yle ifade etmektedir: Mithat Paa bizzat beni grmee gelip bu yoldaki fikirlerini aklayarak, memleketin sratle harap ve perian olduunu, irtikbn emsali grlmemi bir dereceye geldiini, bir taraftan devlet memurlaryla halkn a ve bil iken dier taraftan padiah zevk ve sefa iin mil- 24 -

yonlarca liralarn israf edilmekte olduunu, memuriyetlerini para ile satn alan vali ve mutasarrflar ve dier memurlarn halkn maln ve mlkn yama ve gasbettiklerini, bunun iin de hkmetin eklinin deitirilmesinin zarur olduunu syledi. Buraya kadar olan yazlar ngiliz sefirinin kendi kaleminden kmtr. Sadrazamlk etmi, mhim bir ahsiyetin, bilhassa slahat iin etrafna btn nklplar toplam olan bir zatn, kendi i ilerimiz iin yabanc bir devlet elisine, hele ngiltere gibi uzun asrlar lmmz istemi ve bizim slm alemindeki eref ve itibarlarmz krmak iin alm bir devletin sefirine bavurmasn, bilmem kimse ho karlayabilir mi?... Yine ngiliz Sefirinin yazlarn takip edelim: Mithat Paa zerine ald iin ne derece zor ve tehlikeli olduunu biliyor idi. Fakat bundan ylaca yerde muvaffak olmak iin enerjisini arttryordu. Mebuslar Meclisinin kurulmasnn zarur olduu fikrini ileri srerek ingiltere devletinin yardmn tekrar tekrar talep ettii zaman kendisine yle cevap verdim: Merutiyet idare zerine kurulan nizamlar, benim gibi kanunu esas ile bir hkmdarn sonsuz salhiyetini tahdit etmenin fide ve menfaatine inanan her ngilizin takdir ve tasvibine mazhar olacana phe yoktur. Buraya son derece mhim bir hdiseyi naklederek gizli kalm bir srr aklamak isterim: 1876 senesinin ubat aynda bir gn, ir Namk Kemal bey Sadakat gazetesi sahibi Tahsin beyin evine sabahn erken saatlerinde gelerek heyecan iinde yle konumaya balyor: Yahu Tahsin Bey! Biz kimin namna alyoruz? Dn gece Mithat'n evinde idik. Bize Ali Osman oluyor da Ali Mithat neden olmasn demez mi? - 25

Bu muhavereyi Tahsin Beyin hemiresi Nadire Hanm ve onun olu Asaf Bey de dinlemilerdir (1). Basit gibi gzken bu ifade ve ifaat iinde en kat'i ve vecz. mnalar ve srlar gizlidir. Muhterem okuyucularma urasn ifade etmek bir bortur ki, konsoliti Asaf Bey hayat boyunca yalan sylememi bir seciye ve fazilet sahibidir. Hilf hakikat bir ey sylemesinde de bir menfaati yoktur. imdi yine ngiliz Sefirinin yazlarna dnyorum: Mithat Paa ile grmeden ay sonra ahali arasnda ikyet ve heyecan gittike artarak yaknda bir karklk kacan gsteriyordu. stanbul'da o zaman mevcut olan binlerce softalarn silahlanmakta olduklar ve btin hristiyanlarn kltan geirileceine dair baz mutaassp Trklerin sylentileri btn vilyetlerdeki hristiyanlar korku ve dehet iinde brakmtr. Sir Henry Elyot'un, u yukardaki yazsndan bir ok ac srlar dklmektedir... Mithat Paann ingiliz sefiriyle mlakatndan ay sonra ne olmu da korku ve dehet, tel ve heyecan ortal istil etmitir. Sonra stanbul'da mevcudiyetinden bahsedilen softa veyahut talebei ulum'a ne oluyor da onlar bu ie ve heyecana n ayak oluyorlar. Bir defa talebi ulum dima idare den yardm grm, kendilerini ilim vc din tahsiline vermi insanlardr. 31 Mart hdisesinin de figranlar hep din tahsil eden insanlardan seildiine gre, alyehimize alan gizli kuvvetler bundan iki trl istifadeyi dnmlerdir. Biri: Mutaassp garpllarn hiddetini tahrik... teki de: Samim ve tam mnasiyle mslman olan (1) Asaf Bey konsoliti ismiyle maruf en yal muhar* rirlerden vc hali hayattadr. ~ 26

frk ekseriyetinin mukaddes hislerini krletmek ve kitleyi yldrmak... Bu numara u dakikaya kadar isim ve ekil deitirerek hl revatadr. lerde 31 Mart ateinin iine girdiimiz zaman bu meseleyi daha yakndan ve daha kuvvetli ip uclariyle inceleyeceiz. Bir az sabrszlk ederek erkenden unu u satrlar arasna sktraym ki: Mrettep irtica ve ihtilli bastrmak iin Rum ilinden istanbul'a terif eden Makedonya kabadaylarna da mslman Trk aleyhine yle propaganda yaplm olmal ki: Kahramanlar mavzerlerini Fatih Camiine evirerek duvarlar delik iinde brakmlardr. Merakllar zahmet edip grebilirler...

Artk Sultan Abdlziz devrinin, daha dorusu Trk milletinin mukadderatnn taayyn etmekte olduu gnlere geliyoruz... Maskeli teekkller var kuvvetleriyle faaliyette... Krkledikleri ihtiraslar, ifal ettikleri sf insanlar heyecan iindeler. Millet kat' ve hayat gnler yayor. Bir avu Trkn bir solukla kurduu ve alt asr ayakta tuttuu koca imparatorluun azametini hazmetmemi olanlarn yllarca, asrlarca aleyhimize ilemi olan eytn zeklar, son randmann almak zere. O gn yine ngiliz elisinin kaleminden takip edelim Kanun esasi ve meclisi mebsn szleri herkesin aznda. stanbul halknn en zekisi ve en kltrls olan softalar mslmanlarn ve hristiyanlarn yardm ve alkalarn kazandklarndan, devlet ve milletin idaresini merutiyet idareye balamadka ve mebuslar meclisini atrmadka rahat durmayacaklardr. Sultan Aziz bunlarn arzularn reddettii takdirde hal'i aresiz gibi grnyor. Her snf halkn reyile idarei hkmet etmek Kur 27

an'-Azimanm ahkmnda olup, gerek bunu isbat etmek ve gerek halkn din, can ve mal zerinde padiahn hudutsuz bir kuvvete ve salhiyete sahip olmas islam eratna aykr olduunu gstermek iin Kur'an- Kerimin baz yetleri elden ele dolamaktadr. Eski sevgi ve itaat yerine her snf halk arasnda paalardan kayklara kadar herkeste bir honutsuzluk hkm srmee balam ve millet bu dncelerini aa vurmaktan ekinmemitir. Bunun zerine Sultan Aziz kardeinin ocuklarn hapsetmee mecbur kalmtr. nklplar, hrriyrtseverler devlet idaresini dorudan doruya ellerine geirmek iin cepheden taarruza ve en kestirme yoldan harekete karar vermilerdir. Bu tarih, beynelmilel gizli kuvvetlerin Trk milletini kat'i bir ekilde yere vurmasn kararlatrld bir devirdir. Fransz Masonlarnn karariyie idam edilen milliyeti Fransz Bavekili Piyer Laval'in bir sz vardr, der ki: Br memleketi iinden mahvetmek isteyenler o memleketin MASON localarn elde etmekle ie balarlar, gerisi kolaydr. Bizim salam bnyemize sokulmu ve yuvalarn, alarn kurmu olan Farmasonlar ii kknden halletmek iin Velahd Murd Efendiye sokulmaa muvaffak oldular ve kendisinden, arzularna gre hareket edeceine dair sz aldlar. Yarn tahta geecek olan Velahd FARMASON olmutu. Mnakaa kabul etmez bir ekilde isbat edilmitir ki: FARMASON'luk tamamiyle Siyonizmin ua ve dnya Syonizminin ba dman da Trklerdir. Btn dnya mslmanlarnn halifesi olacak olan bir zatn nasl olur da slmiyetin en byk dman olan bir teekkle girer suali dnya durduka zihinleri igal edecektir. Kendilerine sorarsanz, Murd Efendinin zi-28

yadesiyle terakkiperver bir zat olduu ve memleketin iptida, asya ve bozuk idaresini garpllatrp slh arzu eden Hrriyetperver bir zat olduu cevabn alrsnz. radesi zayf ve aklndan zoru olan biare bir insann Farmason martavallarna kanmas ve kabbalistik bylerle efsunlanmasn tabi grmek lzmdr. Fakat bu hastalktan istifade etmek isteyen dmanlarnn eytani zek ve sinsi almalarnn farkna bile varmam olmamzdan dolay her eyden evvel kendimizi gnahkr bulmak daha insafl bir harekettir. te tarihimizi ve mill uuru uzun seneler igal eden Sultan Abdlaziz'in hal'i ve ldrlmesindeki btn srlar u yukardaki ksa cmlelerde gizlidir. Bizce Sultan Aziz evvel halledilmi, sonra da ldrlmtr... nk kendisinin yerine gerek olan zat ve bir ehzademiz Mason biraderler kadrosuna alnmtr. Saltanat ve taht bu zatn eline geince, dnya Masonluu muradna erecek, Trk imparatorluu hakknda verilmi olan lm ferman infz sahasna konacak, be bin yllk hayali ve teokratik devlet kurulacak, garpllarn doymaz, obur itihas teskin edilecek, Birinci Cihan Sava sonunda nmze serilen SEVR ruhu daha o zamanlar gerekleecekti... Dnyann en zengin sahalarna sahip ktada hkmran tabi servetleri, ehirler sultan stanbulu, Boazlar elinde tutan Trklerin rakipleri ve dmanlar, kal'ay iinden ykmann en kestirme yol olduunu pekl biliyorlard. Tarihin bu en karanlk sahnesinde Mithat ve Hseyin Avni Paalar barolleri alm bulunuyorlar. ngiliz sefirinin yardm, tevik ve direktifle hareket eden bu zatlar hakknda elinin yazsn okumak faydaldr: Sultan Azizi tahtndan indirmek vazifesini Mithat Paa ile Hseyin Avni Paa zerlerine aldlar. ok teh 29

likeli ve muvaffakyetsizlik halinde en hafif cezas lm olacak olan bu ii bu insanlar cesaretle yklendiler. Maysn yirmi dokuzuncu gecesi, serasker Hseyin Avni Paann yalsnda geirilip gece yarsndan iki saat sonra gayet karanlk ve yamurlu bir havada, Mithat ve Hseyin Avni Paalar yanlarnda yalnz bir uak olduu halde, kk bir kaya binerek stanbul'a getiler. Arabalar smarladklar yere geldilerse de arabalar orada bulamadlar. iddetli yamur altnda kalarak her an yakalanmak tehlikesi geirdiler. Uaklar, yanl bir yere gitmi olan arabalar bulup getirdi. Bunlardan Dirisine Mithat Paa binerek Beyazttaki serasker dairesine, dierine de Hseyin Avni Paa binerek Dolmabahe'deki klaya gittiler. Hseyin Avni Paa serasker olduundan kladan bir alay asker kararak sarayn etrafn kuatmakta bir zorluk ekmedi. Bunu sessizce yapan Hseyin Avni kzlar aas delaletiyle Sultan Aziz'in yanna kt ve kendisine hal'edildiini tebli etti. Sultan Aziz mukavemet etmek istedi ise de etrafnn sarlm olduunu grerek bundan vazgeti... Ve teslim oldu. Sultan Murd ismiyle padiah ve halife iln edildi. Bunun zerino varisi saltanat Murd efendi Beinci Artk saltanat ve hilfet sandalyesinde MASON bir padiah oturmaktadr. imdi btn dnya FARMASON'lar dn bayram yapmaktadrlar. slmn temel direi ve oku krlm buIunuyor. Mslmanln biman dman olan bir mezhebin btn btl, sahne, yaldzl ve yalan szlerine sanm olan bir bedbaht insann ngiliz entrika ve desisesiyle tahta gemesi hasta adam ismi verilen memleketimizin lme bir adm daha yaklatn gsteriyor. Sakn zannetmeyelim ki mason olan bir zat padiah olunca mutaassp ve smrgeci dmanlarmz hayrmza al- 30 \

maya balyacaklar ve mtemadiyen azlarnda geveledikleri Hrriyet adalet, msavat gibi parlak vaitler gerekleecek,.. Asla onlarn bu memlekette farmasonluu kurmalar, sadece Trk milletinin maneviyatn ykmak ve bu maneviyat sayesinde ayakta duran bir milleti srt st yere getirmek iindir, sadece o kadar... Daha garibi, bizim gurursuz farmasonlarmz dahi biliyorlar ki; tilki, karga hikyesinde olduu gibi, masonluun ileri srd tekmil parlak szler, hep azmzdaki peyniri kapmak, yni zengin imparatorluumuzu paralayp mirasn paylamak iindir. ttihat ve Terakkinin mehur posta memuru sadrzam Talt Paa da, italyan farmasonlariyle Trk isimli farmasonlarn mterek hiyanetiyle ve Salemler karasolarn himmetiyle talyan askeri, kollarn sallayarak gzel Trablus'a ayak basnca Karasonun yakasna yapm, yzne tkrm, ve Hani mason biraderlerin yardm, be herif? diye barmt ki: Budalaln ve safln bu derecesine bir isim takmak zordur. Trablusun elden gitmesi, Balkan Harbinin utanlacak bir ekilde kaybedilmesinde birinci derece rol oynam olan Farmasonlar, btn hyanetlerine ramen hl garp masonlar tarafndan adam yerine konmu deildirler. Bunun iin bu kitaba ok taze bir vesika kaydedeceiz: Zorlukla ele geirdiimiz mnhasran mason biraderlere mahsus, mahrem ve husus bir brorde (Ankara G. M. T. A. O. tarafndan 1955 de baslmtr) Zht Velibee yle demektedir: Bu arada, d masonluk alemince sfat tannmayan, mevcudiyeti kabul edilemeyen, kendi iinde, kendi kendine har nerolan Trk masonluunun, lyk olduu mev kie karlmas lzumlu, bugn, madd vc mnev bir mill dava mahiyetini ald gzden uzak tutulamazd. Kardeler bilmelidir ki, Trk masonluu esasl bir reforma, 31 -

hatt bir inklba, cil bir ihtiya iindedir. Bu itibarla, ikinci konumann sonunda, Trk masonluunun hakik durumunu ksaca olsa aklamak tabi vazifesi icabndand. Bylece, gerek 1909'da, gerekse son uyantaki teebbslerin baarszla uramasndaki organik sebepler, umum surette tahlil edilecek artk son tecrbe devresine girildii... Yabanclarn ikazna, darda ve ierdeki kardelerin stdlarn bilhassa dikkati ekmelerine Farmasonlarn gizli kitabndan aldmz u birka satr, ayan beyan gsteriyor ki: Sultan Beinci Murd devrinden bugne kadar bizdeki masonluk sadece bozguncu vazifesini grm, devletin yklnda byk roln oynam, fakat kendini darya tantmaya muvaffak olamamtr. Bu itiraf gz nnde tutarak biare ve hasta Sultan Murad tahta geirmek iin oynanan oyunlarn sadece va tanmz yktrm ve kendilerini paavra gibi kenara atmtr. Velibee'nin gizli kitabnda bu, aka anlalmaktadr. Onun iin Beinci Sultan Murd devri 31 Mart faciasnn, Balkan Harbinin, Birinci Dnya Harbinde dnen dolaplarn ve bir cmlede felketlerimizin tohumlarnn atldnm balangcdr demek mbalaa saylmaz...

Sultan Abdlziz iin: Eer br hkmdar almeti ihtilli uur gsterir ise, idarei umur-u islm lykiyle icra vc ifaya iktidar yok ise ahaliyi tazyik edip matbuata ruhsat vermezse, devlet ve milletin harap ve perianisine sebep olmaz m, ve boy 32 -

lece bir hkmdarn hal'i CIZ deil midir, Sualine zamann eyhlislm Hayrullah Efendi: EVET! Cevabn basm, padiah evvel hal' sonra da yok edilmitir. imdi Trk tarihinde ilk defa FARMASON olan bir padiah ibandadr. *** nce ve zarif, son derece ili ve hassas olan Sultan Murd ehzadeliinde amcas Sultan Abdlazizle Avrupaya gittii zaman fazla alka toplam, bu zatn tahta getii takdirde ilerine ok yarayacan dnerek kendisini ngiltere Veliahd Edvar delaletiyle mason tarikatna kaydettirmiler ve birden enyksek mertebe olan 33 dereceye terfi ettirmilerdir. Bu baht kara padiah mason olduu iin sulu grmemeliyiz. Bu ibrn tarikatnn propagandas o derece kuvvetli ve sanatkrnedir ki sinirleri zayf bir insann bu eytn ve riyakr yalanlarn farknda olmasna imkn tasavvur edilemez. Bahusus etrafn saran ve merutiyet ve hrriyet diye rpnan her eyi gze alan kodamanlarn evirdikleri dalavere ve dolaplar karsnda mukavemet ve srar herhalde kolay bir ey deildir. Eer Sultan Murd, akl ve sinirlerinden muzdarip ve hasta olmadan bir mddet hkmdarlk makamnda kalm olsa idi, 31 Mart facias o zaman vukua gelecek ve imparatorluk da o zaman paralanacakt. Nitekim aada tafsiltn okuyacamz Yldz Saray yamasna benzer bir tln Sultan Murad'n tahta kmas akabinde vukua gelmi ve Sultan Abdlaziz'le ailesinin serveti ve mcevherleri drtler tarafndan yama ve gasb edilmitir. Demek ki arada ekil deil sadece bir zaman fark vard. - 3 3 Pi 3

Filistinde topik bir devletin kurulmas, memaliki ahanenin taksim ve ifraz ve imparatorluun servetlerinin paylalmas, Yedeo-masonik, milletler aras gizli tekiltn asrlk pln ve programlarnn icabndand. yi kalpli terakkisever Murd hasta olmasa idi. Balkan ve Birinci Dnya harplerinde bamza gelen bellar o zaman gerekleecek ve belki dmanlarmzn emelleri daha abuk tahakkuk edecekti... Bunu nleyen otuz yl gibi uzun zaman dman entrikalarna gs geren zat, Cennet mekn Sultan Abdlhamid han- sanidir.
***

Bu vatann dmanlar ol surette elele vermi ve o ekilde tekiltlanmlardr ki Sultan Abdlaziz gz gre gre ldrld halde bugne kadar tarih, elde kat' bir ok deliller olduu halde henz hkmn vermi deildir. Zahiri kurtarmak iin merhum hakan muayene edip uydurma rapor veren hekimlerin ekserisi gayr Trk ve cmlesi mason stad idiler. Amma ne yazk ki FARMASONluun ne byk bir fet olduu henz o zaman tamamyile anlalmaya balanmamt... O gn Hrriyet ve merutiyet diye tarihimize suikast lar hazrlyanlar mezardan balarn bir kaldrp da Edirne ehrimize gitmek in ecnebi topraklarndan getiimizi ve Yunanistan'n burnumuzun dibine sokulduunu bir grseler.. Heyht!.,. Garbn bizim hayrmza altna inanmak ne derece byk bir hamakat ise, garbldan meded ummak ve ondan yardm istemekle o nisbette bu millete hiyanettir. Trk tarihinin en hazin sahasna giriyoruz. Sultan Aziz ldrld ve Sultan Murd cinnet getirdi... Tarih 1 Haziran 1876'dr. Hkmdarn feryad Yldz -34 -

Sarayn nlatyor: Kan istemem, padiahlk istemem. Artk hnkrn yerinde durmasna imkn yok... Cinnet tahakkuk etmitir. Yeni bir padiahn makam- saltanat ve hilfete gemesi zarur ve emri vaki'dir. Adalet ezeliye Trk milletine otuz ksur senelik bir frsat ve mesafe bahsetmitir. Farmasonlarn mit ve hlyalar yklm, kendilerine bent ettikleri halim, selim, ve ince padiah, ancak o kurulduu saltanat tahtnda ancak ay tutunabilmiti ..

***

- 35

SULTAN ABDLHAMD' HAN'I SN DEVR Alt asr dimdik ayakta duran ve ok ksa zaman iinde mucizeler meydana getirerek bir ucu Avrupa'nn gbeine, bir ucu Afrika'da Byk Sahraya, bir ucu da Hint denizlerine dayanan Osmanl mparatorluu tahtna otuz drdnc Padiah olarak kinci Sultan Abdlhamid han cls etmi bulunuyor, 19 Austos 1293. Sultan Abdlhamid'in hal heyetine bizzat ifade eyledii gibi idareyi pamuk ipliine tutturulmu bir halde teslim alan bu hkmdar, tarihn en g artlan iinde, ili dl memleket dmanlarnn en azgn ve faal bulunduklar bir devirde otuz yl hkmdarlk etmitir. Bu otuz yl, tarihin en kark, en aprak vakalar ve entrikalariyle doludur. Dmanlarmzn iinden kemire kemire ykmak istedii ve bu uurda evvel dnya Farmasonluu ondan sonra btn dnya matbuatn seferber eden dmanlarmz tam otuz yl Sultan Abdlhamid'le mcadele etmilerdir. Bu kadar uzun zaman bu derece azm bir cihan- husumete gs germi bir hkmdar tarih imdiye kadar kaydetmi deildir. Byk bir imparatorluu ekemeyen ve onun gz kamatrc zenginlik ve byklne gz dikmi olan smrcler uzun yllar kal'ann iinden amak istedikleri gediklerle, onun hcumlarn ve kafi taarruzlarn hep bu devre saklamlardr. Sultan Murad biraderler meyanna alan dnya Farmasonluu, bu bedbaht hkmdarn lmyle mnev ve
37

byk bir sukutu hayal ve malubiyete duar olmulardr. Btn hnlarn ve hrslarn Sultan Abdlhamid zerine teksif eden dmanlar, en etin mukavemeti, en kahraman ve slpulu mcadeleyi Sultan Hamid'den grmlerdir. Dnyann en mahcup ve asil insan, dnyann en faziletli ve efkatli hkmdar namus, insaf ve vicdan kaytlarndan mahrum beynelmilel bir bozguncu ve devirici kuvveti ve tekiltiyle baa ba otuz yl kahramanca savamtr. Yerli ve yabanc dmanlar Yemende daim bir ekilde yanmakta olan atei ihtilli mtemadiyen krklemiler, devletin bana trl gaileler amlar, ellerinde bulunan imkn ve vastlar ve beynelminel tekiltla devletleri aleyhimize tahrik etmilerdir. Srbistan ve Karada'da kprdamalar, Rus mdahaleleri ve nihayet Moskoflarn Osmanl hkmetine harp iln vesaire gibi gaileler hep bu devir ve bu padiahn defterinde kaytldr. Sultan Hmd devri, tarihlerde uzun uzun tafsilt yazl saysz dertler, gaileler ve faaliyetlerle dolu ok talihsiz bir devirdir. Dmanlarmzn ve milliyetsiz insanlarn iddialar hilfna olarak u noktay srarla tebellr ettirmek isteriz ki, Sultan Abdlhamidin dehs ve vatanperverlii ve yksek daresi olmasa idi. imparatorluk daha 1293 harbinde ve tarihinde parampara olurdu. Buna devletler arasndaki rekabetin yardm olduunu inkr edemeyiz, ama bu rekabetten lykiyle istifade ekmedeki ince zeky da dmanlarmz inkr etmesinler. 31 Mart niha taarruzuna giden yolun banda bir dnva Siyonizm kongresinin svicrenin Bzel sehrinde toplanm olmas ve orada topik ve teokratik bir devletin kurulabilmesi iin Trk imparatorlusunun paralanmasna karar verilmi olmas son karar ve gizli faaliyetlere mebde tekil eder. 31 Mart faciasn mnferi_ 38

den mtala etmek ve o gn sahnede grdmz biare figranlar ve cahil, hereyden bhaber topluluktan misl almak ve gnlerin objektif hdiselerine gre fikir yrtmek hataldr. Bamza orap ren dmanlarmz gurup olup ayr gaye takip etmektedirler. Bunlardan birincisi ve balcas Siyonizm'dir ki; imparatorluu paralayp bir paras zerinde kendi devletini kurmak iin almlardr. Bunlarn kurmak istedikleri devletin hududu kendi kaytl ve aikr iln ve itiraflarna gre Nil'den Frat'a kadar uzanr, onlarn vcuda getirdikleri haritalara ibretle bakacak olursak boazlarn bile hudut iinde olduunu grrz. kinci gurup, ngilteredir ki, Osmanl idaresi devrinde entellicens servis vastasiyle oynanan oyun, dndrlen dolap, evrilen entrika ve sarf edilen parann had ve hesab yoktur. Bazan menfaati icab ve rekabet yznden ngiltereden iyilik grm isek de bunlar programlarnn ana hatlarn deitirecek mahiyette deildir. Gayesi Hint yollar zerinde bulunan ve slm dnyasnda byk itibar ve mevkii alan devleti zayif drmektir. lhi adalet ngilterenin korktuunu bana getirmi, milletimizin ah yerde kalmamtr. Eski komumuz Rusya'y da nc snfa almak zaruridir. Belki de onun dmanl en nmuskrne olandr. Ayn hudut stnde bulunmaklmz, zenginlik ve kudretimizin bykl, komu bir devletin ihtiras ve itihasn kabartsa da, hrslar ve dmanlklar daimi entrika fesat ve riykrne hululler yannda bir kl miktar daha asil grlebilir... Biz tarih boyunca baba miras olan Ruslarla arslanlar gibi dms ve nasl bir millet olduumuzu onlara gstermiizdir. Daha baka bir ifade ile iki millet birbirini iyi tanm ve hkmleri vermitir. 39-

Bizim asl sebebi felketimiz bize dost gibi gzken, gler yzl maske ile iimize sokulan, en kuytu ke bucaklarda mevzi alan tekiltl dmanlardr. Ruslarn Sultan Aziz devrinde kendi adamlarn i bana getirmek ve desteklemek suretiyle aleyhimize evirdikleri fesat, entrika gayet ok ve fecidir. Fakat netice itibariyle dier dmanlarmzn tahribat ve rolleri yannda ikinci derecede kalr. 31 Martn iyzne nfuz edebilmek iin u ksa malmatn gz nnde tutulmas zaruridir. O zaman ne byk tehlikeleri, ne byk gaflet iinde geirdiimiz meydana kar. Kurtarc ve hrriyet alemdar rollerinde grdmz ahsiyetlere binlerce kerre yazklar olsun ki hi bir zaman bizim hayrmz istemeyen ecnebi kuvvetlerle i birlii halinde gryoruz. Her millet kendi i meseleleri ve haklarn kendi evltlarnn emek ve aln terleri ve kendi mcadelesiyle elde etmee mecburdur. Bundan baka trls merdut ve gayrimerudur. 31 Mart ileyen esrarn kkleri derindedir. Fakat bunlarn hepsi kinci Sultan Abdlhamid devrinde bir cephede toplanm, er ve fesat kuvvetlerinin hepsi bu devirde bir araya gelmi ve mterek cephe son ve katl taarruzunu 31 Mart'ta yapmtr.

***
Bu, o kadar hazrlkl plnl ve tertipli idi ki patlak vermemesi iin alnan btn tedbirler akamete uramaa mahkmdu. Aada sahnede greceimiz btn ehas birer figran ve iplerde can verenler de mnhasran biare Trk ocuklardr. Bu hileyi hazrlayan ve sahneye koyanlar, bata
40

Siyonistler, dnmeler farmasonlar ve entellijens servis ve onlarn uaklardr. Btn bu gizli kuvvetler ayr gaye takip etmekte idiler: 1 Siyonistler... Sultan Abdlhamid'i devirmek ve Filistin topraklan zerindeki emellerini gerekletirmek Yalnz bu kadarla da kalmayp: 1893 senesinin nisan aynda huzuruna kp Filistinde toprak ve imtiyaz istiyen Hahambai Moe Leyi'yi huzurundan kovarak onlara, dier Osmanl tebasndan farkl bir imtiyaz tanmamasnn cn almak... Bu mesele Yahudilerin yazp anlattklarndan bambakadr ve Trk Padiah: Btn dier tebi ahanem gibi huzur, refah vc adalet iinde yaayan yahudilere hi bir imtiyaz kabul etmem demi ve iki bklm bir ihtiram ile karsna dikilen yahudileri sarayndan kap dar etmitir. Sultan Abdlhamd 1882 senesinde bir irade ile yahudilerin Filistine hicretini menetmitir. Bu sebeple 1891 - 92 senelerinde Rusya'da yaplan katlimlar zerne Filistin'e gitmek isteyen yahudilerin oraya gidip yerlemelerine iddetle mmanaat etmitir. Hkmdarn bu mevzuda el yazsyla yazp 21 zilkde 1308, 28 zilkde 1308, ve 29 zilkde 1308 olmak zere ilm vardr ki hem tarih bir senet, hem de 31 Martta nihayet bulan suikastn srlarn zmek iin elimizde bir anahtar olacaktr. (1) Bunlardan birincisi: 21 zilkde 1308 tarihlisi udur: Mzekkerenin iadesiyle her yerde tard olunanlarn memaliki ahaneye kabul ile Kuds'de ilerde bir musev hkmeti teekkln intac edecek muamelenin icras gayr ciz olup hususiyle memalik! ahane arzii haliye(1) Farmasonluun yrtlan maskesi sahife 97-98. 41

den olmayp bunlarn Amerika'ya gnderilmeleri lzm geleceinden, o vecih'e bunlarn ve sairlerin kabul olunmayarak hemen gemilere konulup Amerika'ya gnderilmeleri ve mteferriat hakknda meclisi vkelca cidd bir karar kat' verilip arz olunmas... Zira meden Avrupallarn istemedikleri ve memleketlerinden tard ettiklerini biz niiin kabul edelim. Hususiyle ortada baka fesatlar var iken bu, katiyen ciz deildir. Binaenaleyh badehu parekende olarak bu bapta maruzata mahal kalmamak zere toptan ve umumiyeti madde hakknda bir karar verilmesi zmmnda sadarete iade. Bu birinci yaz. Yedi gn sonra u ikinci ilm okuyoruz: Maiyeti seniye kondisyon askerisine: Bu musevilerin kabul tabiiyet ve isknlar begayet muzr ve ilerde bir musevi hkmeti meselesini mntec olabilecei cihetle bunlarn ademi kabulleri lazm gelir, ona gre tezekkr olunarak arz olunmas, bu kararn bugn serian arz... Sadarete tezkerei hususiyeden malumat verilmesi... Ve bir gn sonra yine u aadaki tezkere yazlmaktadr: Musevileri memleketlerinden tard ve ihra eden meden bir devlet ile yine bunlar memleketlerine kabul etmeyen sir medeni devletlerin aleyhinde itiraz ve iddetli lisan istiml etmeyup yalnz musevileri kabul etmediimizi bahane ittihaz ederek aleyhimizde itirazatta bulunmaya ne haklar olabilir, itiraz etmeye haklar varsa dveli msarnileyhima aleyhine etsinler. Binaenaleyh museviyn merkume her nerede iskn olunrlarsa olunsun ve ne kadar ted bir ittihaz olunursa olunsun, yine tedrici arz Filistine tehacm vc azimet ederek orada bil'ahara Avrupallarn tevik ve himayesiyle bir hkmeti museviye tekil etmee teebbs etmeleri melhuz, 42 -

bunlarn ziraat ve falahatle itigal etmeyi matrd olduklar memleketlerde yaptklar gibi ahaliyi zrara alacaklar meczum olmakla mdem ki bunlar Amerika'ya hicret ediyorlard, yine oraya hicret elmeleri mnasip olur, burasnn daha etrafl olarak maiyeti seniye komsyonunca mzakeresi...

u yukarda okuduumuz ilm, yahut tezkeredan anlalyor ki kinci Sultan Abdlhamid programlardan kaan yahudilerin memlekete girmemesi ve hele Filistin'e yerlememesi iin son gayretini sarfetmitir. O zaman Kuds defter hakaan (Tapo) mdr, Harputlu hoca shak efendinin olu Cemaleddin Molla, Sultan Abdlhamid'e yahudilerin orada 300 liralk bir yeri be misline araplardan satn aldklar, irade buyrulursa bu topraklarn hazinei hassa namna satn alnmasn arz etmitir ki, padiahn orada sahip olduu arazi ite bylece satn alnmtr. Bu hakikatler bilindikten sonradr ki Siyonistlerin Sultan Hamide olan kinleri ve ondan almak iin 31 Mart faciasndaki rolleri iyice anlalr. Eer 1908 Merutiyet inklb ile beraber padiah hal' edilmi olsa idi, bu tarih cinayette Siyonistlerin rol daha zayf olacakt. Fakat bu, onlarn emelleri ve hlyalar tamamyle gereklemeden bizden ellerini ekecekleri mnasna gelmez!... Buna bir misal ve vesika verebiliriz: Alexandre Beim isminde bir siyonistin yazd ve Kuds'te Rubin Mass isimli dier bir siyonist neriyatsnn bastrd ve dnya Siyonist Tekilt Genlik Kolu nun yaynlad Teodor Herzl ve Siyas Siyonizm isimli kitabn drndnc sahifesinde sadece u ksm almay kfi gryorum:

- 4 3 -

Herzel sr'atli mesisi ile Siyonizm meselesini byk devletlere arz etmekte idi. Zamann yedi byk devletinden yahudilere vatan verilmesi hususunda yardm talep etmiti. Siyonizmin istedii topraklarn asl sahibi Osmanl devleti idi. O devrin rezil Padiah (1) kinci Abdlhamid Yahudilerin Filistine hicret etmelerini 1882 senesinde menelmiti. Buna ramen yahudiler sahte hviyet kullanarak MESCD AKS'nn etrafnda toplanyorlard. Kanun nnde gayr yahudi gzken bu vatansever topluluk daha sonralar Birinci Cihan Harbinde Osmanl ordusunun sevkulceyine dair btn srlar elde ederek bu ordunun belkemiini krmtr.

Bu itiraf ve kstah aklamadan unlar anlyoruz: Siyonistler kendilerine Filistinde toprak ve imtiyaz ve hatta ikamet hakk vermedii iin Sultan kinci Abdlhamid'e baman dman kesilmilerdir. Onu tahtndan indirmek iin, yeryznde ellerinde bulundurduklar nmtenhi vastalarla otuz ksr yl aleyhte propaganda yapmlar, 1908 merutiyetini oynayp padiahn hal'ine de muvaffak olduktan sonra dahi hrslarn teskin edememiler ve ordumuz aleyhine yaptklar casusluklarla malbiyetimize sebep olmulardr. Bunlarn gerek 31 Mart'taki gerekse ona tekaddm eden gnlerdeki faaliyetlerini ilerde inceliyeceiz. 31 Mart faciasnn ikinci msebbib ve mili hi phesiz ttihat ve Terakki Cemiyetidir. Ba sahifelerde kaydettiimiz feylosof Rza Tevfik Beyin mahkeme huzurundaki samim aklamasndan da anlalaca vehile Jn (1) Rezilin rezili kendileridir. 44

Trkler ve sonra Farmasonlar tarafndan kurulan ttihat ve Terakki Cemiyeti Yldz saraynn yama edilip fkralarn zenginletirmeyi gaye ittihaz etmilerdi. lerde bu yamaya ait tafsilt vereceiz. Btn dva Sultan Hamit etrafnda dnmektedir. Ve btn facialar onun saltanatnn son gnlerinde bir araya gelmitir. Bugne kadar tekmil ithamlar Sultan Abdlhamid'e tevcih edilmitir. Elli senedenberi yaplan tekmil neriyat sadece ve mnhasran Sultan Abdlhamid'i sulu gstermek iin yaplmtr. u farkla ki dman Trk milletini geri gstermek ve bilhassa din adamlarn da sulu ve mrteci gstermekten kendini alamamtr. Bu minval zerine mslman Trk dmanlar ve siyonist uaklar yle bir propaganda tufan meydana getirmilerdir ki, kimsede karlarna kacak cesaret kalmam, 31 Mart milletin ba ucunda al bir tehdit klc gibi yarm asr asl durmu, hatta biroklarmz bu faciann Trk milleti hesabna bir irtica ve bir yz karas olduuna inanmlardr. Meydan bo bulan gizli kuvvetler araya o kadar ok yalan ve iftira sktrmlardr ki hakikat arayanlar iin i cidden zorlamtr. Bunun iin tarihimizin en ac bir hdisesi olan ve bandan sonuna kadar sadece Sultan Hamit ve mslmanlar aleyhine tecelli eden bu tarih cinayetin srlarn zmek iin ise Sultan Hamid'in ahsiyetinden balamay muvafk bulduk. Ondan sonra hdiselerin tafsiltn vc dier aktr ve ehasn rollerini inceliyeceiz.

45

EDL GRLERE GRE SULTAN HMD

Birleik fesat ve mel'anet tekiltiyle otuz ksur sene savam olan Sultan kinci Abdlhamid Han iyi tanmadktan vc mcadelesinin eklini bilmedikten sonra hi bir srrn dmleri zlemez. O zaman yerli ve ecneb hasmlarn yalan ve propagandalar bize hkim olur, tarih aldanp gider. Tarih aldatlm olursa ne olur? u olur ki dmanlarmz tekmil habaset ve tahribatn gzlerimizin nnde pervaszca icra eder, biz de uykuya devam eder geeriz.., 31 Mart felketinde basiretimizin ne derece bal ve milletimizin ne derece masum olduunu tebellr ettirmek iin son derece namuslu ve btaraf olmaa gayret ettik. Bu sayededir ki hdiseleri yekdieriyle kyas etmek ve bir hkm vermek kabil olabilsin... Dmanlar ve aleyhtarlarnn yazlariyle ie balyorum. Bu; en ufak bir kyas ve nisbet yapld zaman, mslman Trk dmanlariyle, memleketimizde gz olanlarn ve gizli tekiltn ne korkun bir hviyet tadn isbata yarayacaktr. ine bol miktarda Bulgar, Makedonyal ve ingene karm olan kurtarclar hakknda ilk yazlan eser: Artin Asadoryan matbaasnda 1325 - 1909 tarihinde baslan ve (l1 Nisan nklb) adn tayan kitabdr. Muharrir ismini koymaa cesaret etmemi, sadece E. R. remzini almtr. Bir dava mdafaa edilirken onu stne alan insanlar
47

imzalarn atmaktan korkarsa mdafaa ettikleri tezde ne derece samimi ve bitaraf olabilirler? imdi perde arkasndaki muharrirleri dinleyelim: Selatin-i Osmaniye arasnda vatan en ziyade harabiye sevkeden Abdlhamid-i Saaninin sahi siyasetten kalkmas, efkr mnevverei zulm-u mthie-i taassubu sng parltlaryla tarc etmesi, hayat ictimaiyei millet de cehalet ve taassub yznden husule gelen isyan- husumekrnenin her dakika izalesine imkn mevcut olmas bu inklb azimin mmeyyizesinden maduttur. Muharririn kelime ve ifadelerini aynen yukarya aldmz ilk paragraf 31 Martn bir tehisi gibidir. Ne derece tarafgir vc garazkr olduu aka srtmaktadr. Hkm vermeden evvel daha bir miktar okuyalm: Abdlhamid tahta Osmaniye calis olduu zaman Sultan Abdlaziz devrinin seyyiat mtevaliyesi milleti zebun ve perian brakyordu. Vatanmz inkrazdan kurtarmak, anl bir maziye malik olan Osmanllarn mukadderat atiyesini temin etmek iin br say gayrete, harikulde bir dehay siysiye ihtiya mes ediyordu. Abdlhamid, bu ihtiyac izale edeceini va'd ederek taht Osmaniye clis olmu kardei Sultan Murd- hamisin hal'i iin her trl desise mracaat ederek nil maksat olmay temin etmiti. Hay faki milletin itibar ve felketi de o tarihten itibaren bed' eylemitir... Bu; eski adal slpla yazlan yazlar arasnda yalnz br noktaya dokunacam, tekiler hakknda okuyucular zahmet ekmeden ve kafalarn yormadan hakikatn nasl deitirildiini greceklerdir. Perde arkasndaki dnme, siyonist, mason veyahut ittihat muharrir buyuruyor ki: Sultan Abdlhamid biraderi Sultan Murad'n hal'i iin desiselerin envana bavurmutur, Buna hangi akl fkaras aldanr acaba? Bir defa drt bykler diye isimlendirilen o korkun
- 4 8 -

insanlar, onlar destekleyen dnya masonluu tahta kardklar bir insan yle kolay kolay ve desiselerle alaa ettirirler mi? Hele zavall ince ve zarif Sultan Murd gibi sinireri ve iradesi zayf bir insan ele geirdikten sonra hi onu kolayca ellerinden karrlar m? ttihatlarn Sultan Read' tahta oturtup onu bir mhr gibi kullandklarn grmedik mi? Damadnn idamna, lzumsuz yere harp almasna, milyonlarca insann yok yere ldrlmesine ses karmayan bir padiaha azrail yetiinceye kadar kim ses kard?

Arkalarn mthi entellijens servise dayam olan demir peneler, bir ehzadenin desiselerile ellerine geirdikleri av, mason biraderi feda ederler mi? Ne yapsnlar ki, niin Mason olduunu ve bu tarikatn nasl akllar durduracak bir mslman dman olduunu bilmeyen baht kara Sultan Murd akl zvanasndan km bulunuyor. Hile ve desise, bunlarn hepsi yalan! Mukadderat mparatorluun daha otuz yl yaamasn istemi ve o sebepten kinci Sultan Abdlhamid Calisi evren'i saltanat olmutur. Garazkrln, partizanln ve tarafgirliin hududunu iyi lebilmek iin ayn eserden birka para daha alacaz. Koca kitb mnhasran Sultan Abdlhamid'i ktlemekle doldurulmutur. Onun aleyhinde insafsz ve l sz sarf edilen szleri ibretle okuyup sonra da krksekiz yl iinde yaadmz hayat mukayese edersek hakikat gne gibi kendisini gsterecektir. Devam ediyoruz: Artk Abdlhamid devrinin bundan sonra devam eden eyyam hkmeti hunin bir silsilei cinayattan baka 49F:4

bir ey deildir. Abdlhamid vatann felketini katiyen nazari itibare almyordu. Silsilei cinayati hakknda milletin kuvve muhakemesini kasretmek, efkr zalimanesini his etmeyecek bir zeminin mtefessik hazrlamak iin milletin ifsad ahlk iin lzmgelen tedabui ittihaz ediyordu. Bir taraftan esfili nastan mrekkeb cesim hafiye ordusu tekil ediyor, bu ordunun hedefi felketi olan masumei milleti srdryor, Marmara denizinde boduruyordu. Maskeli, partizan muharririn u yazlarnn arasna, tarihe hizmet maksadiyle bir htray kaydedeceim. Byk ve kahraman vatan evld ve Milli Mcadelenin kurucusu Mersinli Cemal Paa merhum am'da ordu kumandan iken sofada arkadalara unu anlatmti. Selanik'te erkn harp kolaas iken Padiah kendisini stanbul'a celbederek huzuruna kabul ediyor ve diyor ki: Olum Cemal bey! Senin vatana sevgine ve asker grne itimadm var. Hemen Geliboluya hareket et. ngilizler Saros krfezinin arkasnda kuracaklar bir iftlik iin dekovil hatt yapmak istiyorlar. Bunun ilerde bir mahzuru olup olmayacan bana bir raporla bildir. Muhavere bir hkmdarla bir kk rtbeli zabit arasnda olduu gibi deil, vatan iin titreyen iki vatanda arasnda olduu gibi ceryan etmitir... Mersinli Cemal Paa ilve ediyor: Raporumu verdim. Oraya bir dekovil hattnn inasnn kafiyen doru olmadm yazdm. Vc vatan diye ii titreyen byle bir insana mrmde tesadf etmedim. Bu bir vakadr, byle bir ahsiyete vatann felketini hazrlad demek, insanlk ve asalete smaz. Marmara denizine tek bir insan atlm deildir. Halbuki Hrriyet kahraman ttihatlar devrinde idam edilmek ve kuruna dizilmek suretiyle altm bin cana kylmtr.
50

Hafiyelie gelince; Onun iin bir ey demee lzum yok. Yirmi yedi yllk zulm ve istibdat devrinde binlerce adam, hep vatanperver ve kahraman insanlarn peine dm ve her hakik vatanperver iin bir fi hazrlamtr. E. K. kitabnda diyor ki: Abdlhamid devrinin yegne hassai mmtazesi casusluktan ibaretti. Bu hassai menfureyi haiz olan esfil en byk mevkileri ihraz ediyordu. Vatan urunda tahsil kemlt eden namus pervan millet fakru zaruret iinde perian olduu esnada Abdlhamid muhafai hayat etmekten mtevellit bir neve revkalde ile saraynda altnlar, mcevherler, zevkler, neeler iinde imrr hayat ediyordu. Bu kadar yalan ve iftiray bir araya getiren vicdann szn keseceim. Casuslar ve jurnalciler, yalnz sultanlarn deil her iktidarn etrafn enberleyen ve iktidardakilerin nne demir perde eken namertleri neye yalnz bir padiahn zamanna mnhasr gibi gsteriyoruz. Evet kinci Sultan Abdlhamid devrinde bir ok insanlar saraya Jurnallar yadrmlardr. Bu jurnallar 1908 Merutiyetinden sonra tetkik ve tasnif edilirken nice Hrriyetpervarann ayplar meydana knca Enver Paa bunlarn yakalanmasn emretmitir. Tarihin mal olan bu vesikalar yeni nesillerin nne serilmeli idi ki millet korkun hakikatn karsnda az ak dona kalsa idi... Bu kitaba iki nmune derc ediyorum. Ne gariptir ki bunlardan biri Siyonizmin yakn arkta mmessili, Farmasonluun ve ttihd ve Terakkinin kurucu zasndan Emmanuel Karaso'ya, dieri de ittihat ve Terakkinin en mehur ahsiyetlerinden Rahmi Beye aittir. Bunlar o zamanki tasnif heyetine dahil hocamz ve ok muhterem bir zatn elindedir. - 5 1 -

Karaso'nun jurnal: Atabei felek mertebei cenab padihiyc. Sergi umumiye gitmek bahanesiyle bu hafta tabib Rift ve Mehmet Aziz Efendilerin azimetlerindeki maksat temaa olmayp Avrupa'daki erbab fesada (yni Jn Trklere) iltihak etmek iduinden msaade olunmamas hakknda ser kitab Sleyman Hasbi Efendiye arz edilmitir. Bu Jurnal yazan ve atabeye takdim eden adam 1908 Merutiyet nklmn hazrlayan ve farmasonluun hortlamasnda birinci derece rol oynam ve sandidi ittihad parmanda oynatm olan adamdr. Sultan Hamid hakknda hkmmz vermek ve 31 Mart btn karanlk noktalann aydnlatmak iin en mehur ttihat Selanik mebusu ve sonra da, zmir valisi olan Rahmi Beyin bir jurnalini daha aaya alyorum. Bu jurnal Necib Melhameye yazlmtr. Sekiz aydan beri Paris'i terk ile Cenevre'de Servetler ile birlikte almaktaym. Ahmet Paa Parise gelerek Cemiyetle uzlamak istemi ise de hi bir eye muvaffak olamakszn avdet eylemitir. Halbuki hkmeti Osman yenin Jntrk meselesinde muvaffakiyetinin husul emrinde gayet mhim mesele vardr. Yapabileceimiz bu iin bir mislini bugne kadar kimse yapamamtr. Binaenaleyh meselenin ehemmiyeti nisbetinde menfaat temin olunaca Aikrdr. Bu ii zat lileriyle grmeyi mnasip buluyorum. Ancak bendenize olan eski vadinizin icrasn namus zerine yemin ederek taahht eylemenizi istirham eylerim. Eer taahht ederseniz ya bizzat buraya kadar terif eylemekliiniz veyahut bendenizin Bulgaristana kadar harcram hemen gndermekliiniz iktiza eder. Emrinize serian muntazrm. Zata alinizi bugne kadar aldatmadm iin szme itimat etmenizi temenni eylerim. - 52

Olbapta... Bu Jurnallar btn milletin ibret nazarna arz etmekten maksadm, bizi hk' ile yeksan etmek isteyen vicdansz dmanlar 31 Mart elleriyle hazrlayp sahneye koyduklar zaman milletin gzn boyamak ve ii grltye getirmek iin var kuvvetleriyle Sultan Hamid'e hcum etmiler, bu yaygaralar arasnda hakikatin sesini bomular ve gizlemilerdir. Halbuki bu rezil ve alak oyunun i yzne ait tekmil vesikalar Cemiyette mevcuttur. Onlar olanca hnlariyle Sultan Hamid'e hcum ederken hep jurnalcilii, hafiyelii ne srmlerdir. Balca itham sebebi olan Jurnalcilik zerinde durduumuz zaman ite nice inklplarn foyalar byle meydana kyor ve gizlenmesi iin fazla gayret sarf edilen hakikat srtyor... lerde dier btn cemiyet erknnn srlarn da akladmz zaman milletimizin talihsizliine alamamak mmkn olmayacaktr. Eer bir padiah jurnakla msaade ettii iin yerinden indirmi isek. her eyden evvel geveyen ahlk nizam vc kendi gnahlarmza bakmalyz... imdi bir miktar daha maskeli muharririn insafsz ve komiteci yazlarn takip edelim: Abdulhamd'in istibdad artk tahamml edilmeyecek br dereceye gelmiti. Bu kabusu mezalimi milletin ser felketinden kaldrmadka midi necat ve selmet imkn haricinde id. Abdlhamid'in izalei vcuduna teebbs eden fedakran- vatan Yldz meydann mthi bir bomba tesrile mahuf zelzeleler iinde braktklar zaman. Abdlhamid yine tabiisi hayata muvaffak olmu, cierleri paralanan ocuklar, kanlara boulan askerler, duvarlara yapan insan beyinleri, kanl et paralar arasndan bir heyulay- zulm-u tisaf halinde sarayna dnmt. Artk - 5 3 -

ondan sonra mahbesler, zindanlar tekrar alm, kafilei mazlmn gzlerinden hun-u teessr aktarak mehul ufuklara doru gnderilmee balamt.,. Abdlhamid, Osmanl milletinin felketine hizmet ediyordu... Bu kitb bu minval zere daha sabitelerle devam edip gidiyor. Kitab tek kelime ile hlsa edilirse u kar: Sultan Abdlhamid'e hcum ve tazriz. Peki, 31 Mart facias nasl tertip edildi, kimler hazrlad, padiahn bundaki rol nedir, buna dair tek satr yaz yok ve olamyacaktr. Onu, o hilenin srlarn biz aklyacaz. Onun iin ii esasndan ve kknden, red ve cerh edilmeyecek ekilde ele aldk. Yalnz garezkrl ve yalan tesbit etmek iin u noktalara balmumu yaptrmadan geemiyeceiz: smini saklyan muharrir diyor ki: Sultan Hamidin vcudunu ortadan kaldrmak isteyen FEDAKRAN-I VATAN muvaffak olamad. Hangi fedakran- vatan? Yldzda bir cuma selmlndan sonra padiahn arabasna bomba atanlar millet Ermeni Tanaksaan fedaileri zannediyordu. slm saran tehlike kitabmzda tebellr ettirdiimiz gibi yeni ve kafi vesikalar gstermitir ki, bu suikast Macaristan'da Siyonistler tarafndan hazrlanm ve bu ie on bin altn sarf edilmitir. Cumhuriyet gazetesinde ki Devrin Perde Arkas tefrikasn yazan Tekilt Mahsusa Reisi Miralay Hsameddin Ertrk Bey de bunu bylece tesbit ve tekit etmitir. Bu neriyat bylece elli alt yl faslsz devam etti, gitti... Araya yzlerce makale de girdi. Fakat hi biri Sultan Hamid'i itham etmekten ileri gemedi ve... 1955 ylnda Mill Tesant Birlii de kk bir bror yaynlad. Cemiyetimizin cidli gailelerle muzdarip bulunduu 54

bir devirde acaba bu mevzuu kurcalamakta ve canlandrmakta ne mn vard? Okuyucularm bunu satrlar arasndan ve bu kitabn metninden kolayca bulup karabilirler. 31 Mart Vakas adn tayan bu brorden de baz paralar alalm: 31 Mart vak'as tarihimizin kanl sahifelernden biridir. Bu korkun ayaklanmay muhakkak bir ok sebepler meydana getirmitir. Fakat bunlar iinde en ar basan', DN HSLER'in ve mukaddesatn en baya, en haris menfaatler adna insafszca, hince smrlm, olmasdr. 31 Mart, di politikaclar, SOFTA'lar ve istibdat artklar tarafndan zehirlenmi, ifal edilmi, cehaletleri yznden hakik menfaatlerini idrakten ciz masum halkn ve askerin uursuz bir ekilde ayaklanmasn ifade eder. Bu yazda ne miktar hakikat pay var? Belki hi! Bu yazda dierleri gibi 31 Mart' hazrlayan gizli kuvvetlerden ve asl msebbiblerden tek kelime ile bahsedilmemitir. Din hislerin ve mukaddesatn byk rol olduu sz binlerce defa tekrarlanmtr, ingiliz Elisi hile hatratnn bir yerinde SOFTALAR diye atyor ve sonra iine geldii ve onlar figran olarak kullanmak icap ettii zaman da stanbul'un mnevver insanlar diye tevsif ettii talebei ulumu birer HRRYET fedaisi diye ellerine yt- Kur'aniye vererek, Merutiyet uruna sahneye sryor. urada bir gnahmz itiraf etmek lzmdr ki bizde baz haris siyaset adamlar baz cahil zavall lan zaman zaman dini siyasete let etmiler ve Trk milletinin safiyet ve imanndan istifade etmilerdir. Hatt FARMASON'lar bile bedbaht ve man zayf bir eyhlislm Mason birader yaparak onunla kitleyi uzun zaman oyalamlardr. Bunun sebebi basittir. Milletimiz dini btn mslman, hassas ve asildir. Onun mukaddesat his 55

lerini gcklamasna vicdanlar raz olan nice siyaset e n damlar nice mrit rolne kan sahtekr muharrirler ipliklerini hep bu maske ile boyamlardr. Bu silh icap ettii zaman aksi taraftan da kullanlmtr. Bir yz karas olan Malatya hdisesi dolaysiyle ben de, yakndan uzaktan hi bir alkam olmad halde frsat ganimet bilerek bir solukta, ocuklarma veda bile etmeden Malatya'ya srldmz zaman tevkif mzekkeresi kesecek olan hkim: Dini siyasete let etmisiniz, demez mi? Yerimden adm geri frladm ve dedim ki: Yanllk etmisiniz. Bu ben deil beydir. Ben elhamdlillh mslmann. Dinim li ve mnezzehtir. Siyaset ise kirli, mlevves bir ey. Ben bu kadar ulv bir mevzuu irkefe atacak yaradlta bir insan deilim!... Amma i bir kii ile biter mi? Tarih boyunca bizim lemimizde bu oyun oynanp gitmitir. Bu gnah yalnz din adamlarna yklemek insafl ve dil bir hareket deildir. Bizde Tanzimattan beri hkm sren mslman dmanlinn en briz ekli en kk frsat ve bahanelerde din adamlarna tecavz etmek olmutur. Son eyrek asrn Trk gazetelerine baknz, mslman din adamlarn ne iren ekillerde resimlendirmilerdir. Onlarn ounu hangi sermayelerin desteklediini artk iimizde bilmeyen kalmamtr. Beni sril hkemasnn protokollarnda bir madde var, der ki: Halk arasnda hrmetle yd edilen insanlar hakknda eitli yalanlar uydurarak onlar kitlenin gznden drmelidir. Bu madde faslasz tatbik edilmitir. Bir memlekette ilim ve irfan ilerlemedike ve halkn kltr olup bitenlerin mnasn anlayacak seviyeye ykselmedike byle ce de devam edip gidecektir.
-56 -

31 Mart bunun en canl mislidir. Aada tafsiltn greceimiz, gibi entellijens servis, siyonist, dnme, ittihat ve MASON'lar hep elbirlii ederek din ve eriat ile ri srerek birka masumu kandrm, kendileri de sarkl ve nefer kyafetine girerek atei alevlemiler ve sonunda da bu atete biare bedbaht kurbanlarn yakmlardr. stikll Savanda din adamlarnn hizmetlerini kim inkr edebilir. Sebilrread'da Drt Sarkl Kahraman bal altnda yazdm mteaddit makalelerle dini btn insanlarn kahramanlklarn tebellr ettirmee almtm Tekrar ediyorum: Mill Mcadelenin ilk svari alayn (Demir Alay) ismiyle bir sarkl olan sparta mebusu Hfz brahim Bey kurmutur. kinci Svari Alayn da (elik Alay) ismile Afyon meb'usu Hac kr Bey kurmutur. Buna mvazi olarak, yine insanlarn mukaddes ve ulv hislerinden istifade etmek iin baz kimselerin sark sarp cbbe giyerek halk kendilerine celb yolunu tuttuklar grlmtr. Demek oluyor ki baz siyaset adamlar ilerine gelince dini maksatlarna let ediyor, ilerine geldii zaman da var kuvveterile dine hcum ediyorlar...

Yepyeni bir eserden de birka satr alalm: Bu yeni eser, 1955 tarihinde baslm olup. mellifi, bir sarkly Yunan casusu yapan Vurun Kahpeye kitabnn da muharriri olan Halide Edip Advar'n Trkiye'deki ark. Garb ve Amerikan Tesirleri ismini tamaktadr. 84 nc sahi fesinden unlar alalm: Ksmen ecneb devletler tarafndan ihya edilen, tefrika yaratan propagandalar, ksmen Abdlhamid'in el altndan idare ettii rivayet edilen irtica hareketler, biraz da ttihatlarn tecrbesizliinden doan siyas becerik 57

sizlikler 31 Mart syann ortaya att. Bu isyann faal unsuru ordunun iinde idi ve ok kanl ve irkin hdiselere yol at... Grlyor ki faslasz devam eden neriyat, aradan yllar getii halde hl bir tek gaye takip ediyor: Sultan Hamidi itham ve dier hakikatleri skn ve nisyana terk,.. O halde baka kimsenin temas etmedii ana mevzua gelmeden evvel Sultan Abdlhamid'in ahsiyetini lykiyle tebellr ettirmek mecburiyeti hasl oluyor. imdiye kadar hep aleyhindeki yazlan okuduk. Biraz da baka muharirleri dinleyelim. Bunlarn bana Trk olarak en salhiyetli ahsiyet olan tarihimiz smail Hami Danimend Beyin gnlk bir gazeteden bir yazsn alyorum:

- 5 8 -

SULTAN HAMD'N UNUTULMAZ HZMETLER kinci Merutiyetten Cumhuriyet devrine intikal etmis tuhaf bir siyas an'ane vardr: kinci Abdlhamid'e krkrne sp saymay clusundan itibaren aleyhine tertip edilen ve hatt bazlar hali' fetvasna bile geirilen klsik iftiralar ikide bir tekerleyip durmay nklplk, Halklk ve bilhassa Garplk icbtndan sayan maraz bir zihniyet teekkl etmitir! Hele bizim u (Yeni Chiliyyet) devrimizde onu mdafaa etmek yle dursun, bahsi geerken btaraf davranmak bile vatan hainlii, mrtecilik, yobazlk ve aire saylr! Fakat tarih ilmi yle bir kervandr ki, ancak bu gibi Cahiliyet yaygaralarna kulak vermeyerek ilerliyebilir ve ilerlemektedir: nki hakikatin iar daima ilerlemektir. Dnya tarihinin kaydettii btn hkmdarlar gibi Sultan Hamid'in de birtakm taksirat vardr: Fakat bunun byle olmas onun btn iyilikleriyle hizmetlerini inkra nasl vesile ittihaz edilebilir 32 sene, 7 ay, 27 gn sren saltanat devrindeki icraat btaraf bir nazarla tetkik edildii zaman, hasenatnn seyyitndan ok ve hatt pek ok olduu derhal meydana kmaktadr. 1909 senesi 27 Nisan Sal gn zevali saat biri otuz iki dakika gee yni imdiki tabiriyle 13:32'de maatteessf tahtndan indirilmesi devletin bana sonsuz bellar getirmi olan Sultan Abdlhamid-i Sani'nin hal'inden itibaren 47 yl geip 46 nci sene balarken, tarihin hatrlyaca en mhim hakikat ite udur: Bu memlekette Garp kltryle medeniy 59 -

yet nmna ve varsa, hemen hepsi Sultan Hn din esedir. En byk Osmanl padiahlarndan olan kinci Abdlhamid'in eserleriyle meden te'sisat tahmin edilemiyecek kadar oktur. En byk iyilikleri Maarif sahasndadr: Memleketin kltr seviyesini ykselten, Sultan Hamid'dir. Mekteb-i Mlkiye = Siyasal Bilgiler Fakltesi. Mekteb-i Hukuk = Hukuk Fakltesi, Fen ve Edebiyat Fakltelerinden mrekkep Drlfnun = niversite, Sanayi-i Nefise Mektebi = Gzel Sanatlar Akademisi, Hendese-i Mlkiyye = Teknik niversitesi, Dr-l-Muallimin-i Aliye ss Yksek Muallim Mektebi, Mliye Mekteb-i Alisi, Ticaret Mektebi ve Halkal Ziraat Mekteb-i Alsi gibi yksek tahsil messeselerinin hepsi Sultan Hamid devrinde onun ahs himmetiyle kurulmutur. Bunlardan baka Ticaret-i Bahriyye, Orman ve Maadin, Lisan, Dilsiz ve A'm mektepleriyle Drl-Muallimt == Kz Muallim Mektebi ve Kz Sanayi mektepleri de onundur. Bilhassa garp tarzndaki ilk ve orta tahsilin hakik ounda 'ddiler = Liseler atrtp bunlar iin husus mtehassis getiren Sultan Hamid'dir: Btn vilyetlerle sancaklara neler yaptrm ve kazalarda Rdiyyeler Orta mektepler kurdurmutur. Yalnz Istanbulda atrd liselerin says altdr. btid denilen ilk-mektepleri kylere kadar sokan da odur. Rdiyye derecesinden itibaren ecneb dil tahsilinin mecbur tutulmas da onun devrindedir. Bunlardan baka birok vilyetlerde D-rl-muallimler ve baz vilyetlerde hukuk ve harbiye mektepleri atrmtr. Kurduu kltr messeseleriyle binalarnn en mhimleri Mze-i Hmayun == Eski Eserler Mzesi, Asker Mze, Byezid Ktphane-i Umumisi, Yldz Ktphanesi ve Haydarpaa Tbbiyesidir ? kendi kesesinden yaptrd ili Etfl Hastahanesiyle te'sis masraflarnn byk bir ksmn tevsiye ettii D-rlceze, Yeni Postahane em - 60

berlita'da sonradan Maarif Nezaretine tahsis edilen Drlfnun binas ve bilhassa stanbul'un byk bir ksmn susuzluktan kurtaran Hamidiyye suyu hep onun hayrat vc eserleridir. Btn memlekette Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odalar, Sultan Hamid zamannda kurulmu, Anadolu ve Rumeli demiryollarnn byk bir ksm o zaman ikml edilmi, Hicaz vc Basra telgraf hatlar temdid olunmu, yolsuz Anadolu'da bir ose ebekesi vcuda getirilmi, Ziraat Bankalar kurulmu, muhtelif ehirlerde atl ve elektrikli tramvaylar ve muntazam rhtmlar yaplm, Feshne ve Hereke fabrikalar geniletilmi ve Yldz ini Fabrikas alm ve bilhassa srf slm leminin ianesiyle am'dan Medine'ye kadar muazzam bir eser olan Hicaz demiryolu yaplp iletilmitir. Sultan Hamid'in asker slhat da ok mhimdir. Bu nun iin Almanya'dan muallimlerle mtehassslar getirtmi, Alman ordusunda tecrbe grmek ve yahut ikmal-i tahsil etmek zere zabitler gndermi asker rtiyeler ve liseler atrm ve Trk ordusunu yeni silhlarla tehiz etmitir. Sultan Hamid'i tahtndan indirmi olan komitaclar bile onun kurduu mekteplerde yetimilerdir. Btn bunlar ve bunlar gibi daha bir ok eserler nasl inkr edilebilir ve inkr edebilmek iin insanda nasl bir ruh olmak lzmgelir?...

Tarih mevzuunda en byk salhiyeti olan bir kalemin yazsn okuduk. Okuyucularma ele gemesi ok zor olan baka bir vesika da arzedeceim. Bu vesika ONDOKUZUNCU ASIRDA RUSYA VE TRKYE adl kitaptan alnmtr. Bu kitab yazan me 61

hur kadn muharrir ve zamann kymetli yazarlarndan olup, Amerika'da domutur. 19 uncu Asrda Fransa, Prenses Amelie gibi tarih kitaplar ile hret bulmutur. Sultan Abdlhamid'den bahseden bu kitb 1894 senesinde yazlmtr. Muharririn ad, ELZABETH WORMELEY LATIMER, olup kitap, A. C. Mc. Glurg ve Kumpanyas, ikago, Illinois, U.S.A. da baslmtr. Ksm 14, Sayfa: 356 aras. Sultan Abdlhamid. 31 Austos 1876 da Abdlhamid Osmanl tahtna geti. Trk tarihinin en karanlk ve buhranl bir zamannda bu muazzam mesuliyeti stne alyordu, tahta gemesin, den 18 ay sonra Rus ordular Ayastafonos'a dayandlar ve onu muahedeye zorladlar. Sultan ister istemez Berlin Kongresinin kararlarn kabul etti, fakat bu ona bir ey retmi oldu dost grnen dmanlara inanmamak ve yabanc devletlerle memleketini balayacak paktlara girmemek. Bu en hassas devrede tahta gemek talihsizliine urayan Sultan Abdlhamid ok alkandr, vezirlerini fersah fersah geride brakan bir enerji ile alr. Kralie Viktorya gibi btn otoriteyi nefsinde toplamtr, okumadan hi bir eyi imza etmez, btn Avrupa gazetelerini tercme ettirerek okur, bylece ksa bir zamanda bu imparator yksek derecede bir diplomat olduunu ispat ederek, mahvolmakta olan koca Osmanl mparatorluunu, fevkalde idare etmi, ve hatt islah ederek ykseltmek iin uramaa balamtr. Sultan Abdlhamid hakknda benden daha bilgili olan mehur lisan profesr ve Budapete niversitesi Reisi Macar limi Prof. Arminius Vambery'dir. Prof. Vambery, 1860 senesinde Trkiye'yi ziyaret etmi, gzel Trkesi ile Sultann itimadn kazanm sayl Avrupallardan biridir, yazd kitabnda Sultan yle tasvir ediyor: Demir gibi irade, makul bir aklselim, insana ok tesir eden gzler ve Osmanl terbiyesini temsil eden son de- 62

rece kibar ve nazik tavr hareket: te Sultan Abdlhamid. Yalnz kendi yorgun imparatorluu hakknda muazzam bilgiye sahip olduunu zannetmeyin. Avrupa, Asya, Afrika vc hatt Amerika hakknda da geni malmata sahip ve buralarda olup biten hdisat ile yaknen ilgilidir. Eer Avrupay muazzam bir istildan kurtaran kimdir diye sorarsanz hi ekinmeden Osmanl mparatoru Sultan Abdlhamid'tir diye cevap veririm. Ve emin olun bunda mbala etmi olmam. Her taraftan, Rusya'dan ve dier Avrupa devletlerinden gelen btn teviklere, Sulh hkmlerin en by ata sz ile cevap vermitir. Sultan kendisi o kadar mtevazi ve kibardr ki bu hali ki bu hali beni hayrette brakt, mevkii iktidarna ne zaman temas etmek istedi ise ben buraya geldiimden beri diye konutu, hi bir vakit hkmdar ve Sultan olduunu karsndakinin yzne, dier Avrupa krallan gibi defalarla arpmamtr. Gayet sade giyinir, atafat ve ssl eylerden holanmaz. Ayni zamanda dinine de ok baldr. Dini reislere ve ulemaya sk sk ihsanlarda bulunur ayni zamanda Rum ve Ermeni Patriklerini de arr ve ihsanlarda bulunma unutmaz. Baz Avrupal siyaset adamlar Sultan Abdlhamidi mustaassp ve Hristiyan Dman diye tantmak istemilerdir, bunun kadar sama bir ey olamaz. Bir Sultan ki, imparatorluunun Maliye Nazrn ve Saraynn badoktorunu Hristiyan tebaas arasndan seerse ve bu nemli mevkileri Mslman olmayan bu Rum ve Ermeni ahslara teslim ederse o Sultana mutaassp, yobaz ve Hristiyan dman demek en ahlkszca bir yalan ve hakszlktr. Avrupal sefirleri ve mhim ahsiyetleri ve hatt kendi Hristiyan tebaasndan ileri gelen kimseleri misafirperverlikle kabul eden, lk Osmanl Sultan Abblhamid'tir. O, Osmanl tarihinde heykelcilik ve ressaml alenen tevik ve terakki ettiren LK OSMANLI HKMDA 63

RIDIR. Bu sanatlar Mslman akidesine aykr olduu halde, Sultan Abdlhamid, dnyada lmez eserler brakan bu san'atkrlarn artk Trkiye'de de gelitirilmesi zaman geldii kanaatna vararak, bunlar tevik etmitir. Bir gn ziyaretine gidip huzuruna kabul edildiimde, bana iftiharla, stanbul Gzel Sanatlar Mektebi talebelerinden birinin yapm olduu bir tabloyu gsterdi, timd ile syliyebilirim ki, eer Trkler bu byk hkmdarlarnn izdii yoldan ayrmakszn byle ilerlemee devam ederlerse ve siyas bir ekilde buna bir mni kmazsa yaknda tekrar eski evket ve kudretlerini elde edecekler ve daha fazla olarak kltr ve ekonomik sahada Avrupal devletler seviyesine abucak ulaacaklardr. Bu sebepten dolaydr ki dedi Majeste, imdilik en byk emelim sulhtur, modern sosyal ve politika hayatna gre olan mekteplerde yetitirilecek sivil personelin bunda byk rol olacaktr. Bu sulhu idame ettirebilirsem ancak o zaman, gemiin zorluklarn yenmee doru esasl bir adm atm olacaz. Sultann bu fikirlerindeki emeli yava yava tahakkuk etmektedir. Btn millet yeni bir devre doru ilerlemektedir. Lisanda ve edebiyatta mhim terakki ve deiiklikler meydana gelmitir, ben bu yazm yazarken masamn zerinde bana tetkik iin verilmi birka Trk eser var bunlar Sultann emri ile baslm yeni, ekonomik, tarih, astronomik ve coraf kitaplardr, bunlar hakikaten ayan dikkat ve takdir eserlerdir. Avrupa'nn en yeni ve modern ilim menbalarndan fikirler alnarak yazlmlar ve memleketin liselerine ve millete sunulmulardr. Tabidir ki, Osmanl Devletinin tam mnas ile kalknmas iin daha ok eylerin yaplmas icap ediyor, fakat Sultan Abdlhamid bunlar grm ve anlamtr, tebasnn gerek madd ve gerek ruh bakmndan gelimesini temin etmee ura-64 -

maktadr. ktidara geliinden bir ay sonra Meclisi Mebusan feshi dolaysyle ona amansz bir despot demilerdir. Bu mevzuda bir gn bana unlar syledi: Avrupa'da asrlardan beri liberal fikirlerin yerlemesi basamak basamak hazrlanmtr. Burada ise, bu fikirleri Asya'nn kuru ve yamur dmez topraklarna ekmemi istiyorlar ki, bu topraklar bu nebata henz msait deildir. Braknz, talar ve dikenleri ayklayaym, topra havalandraym, sulayaym, nki yamur Asya'da o kadar bol deildir, ondan sonradr ki bu yeni nebat bu lkede nevnema bulabilecek ve tehlikesiz geliecektir; ve inannz bana bunun geliip kuvvetlenmesinden ben herkesten daha ok memnun ve mtehassis olacam. Trkye'nin bugnk vaziyetine artk gzlerimiz kapal bakmamalyz. Sultan Abdlhamid'in samimiyetinden ve vatanperverliinden hi phem yok, artk daima Mslman Trklerde kusur arayacamza bu arkl Hkmdara ve lkesine emniyet ve dostlukla bakmamz icap eder (Macar Profesr Arminius Vambery'nin Trkiye ve Sultan Abdlhamid hakkndaki intihalarndan alnan ksm burada sona erer.)

***
Amerika Birleik Devletleri dahil harbinin kahraman ve naml kumandanlarndan General L. Wallace, o zamann Osmanl mparatorluunda Amerika Bykelisi idi. Kendisi Sultan Abdlhamid'in yakn dostu ve takdirkr idi. Ondan sonra Trkiye'ye eli gnderilen Amerikal Mr. S. S. Cox dahi Abdhamid Han ok metheder, imdi Mr. S. S. Cox Bir Diplomatn Htralar adl kitabnda Sultan hakkndaki intibalarn yazalm: Kendisi orta boylu, tam bir Trk tipidir. Siyah sa ve sakallF: 5

dr. Gzleri son derece mnl ve ifadelidir. Hareketleri son derece zarif ve hatt utangatr. ahs kudreti ifade eden aln genitir, iyi ata biner. Aile zinciri hi kopmadan on nc asra kadar uzar. YERYZNDEK HKMDARLARIN EN ALIKAN, HTMAMLI, DRST, VCDANLI VE MTEYAKKIZLARINDAN BRDR. Herkes ile dil ve dosta grr. Her kelimesi iyi kalplilii ve zeky ifade eder. Sabahlan erken kalkar, resm muhasebe ve gnlk raporlar bizzat tetkik eder; saat sabahn beinde, resm ileri bitirdikten sonra harp grm beyaz at, Ferhan'a biner ve parkta gezinir. Sultann tahta oturmasndan sonra imparatorluun akll ve drst bir hkmdar kazand belli idi. Son asrda Trklerin inklplarn bizzat tetkik ettim ve kanaat getirdim ki, halis bir Trk olan Sultan yava ilerlemekte olan Trk inklbna, ileri frlayacak sademeyi verecek ahstr. Bu sademe ile memleket a hrriyete ve yeni medeniyete gark olacaktr. Trk hkmetinin bandaki ahsn drst, maksatl, sarih anlayl ve tereddtsz btn vaktini milletinin hizmetine hasreden bir kimse olmas iyi bir iarettir. Kendisi sevimli bir ahs olarak kalmayp ayn zamanda devlet ilerinden fazlas ile anlar. Hassas bir kalbi vardr. lkesi iersinde bulunan trl rk ve dine kar msamaha fikrini desteklemesini dier kibirli devletler birazck kopya etseler ok yerinde hareket etmi olurlar. Amerikal Eli Mr. Cox'un Bir Diplomatn Htralar adl eserinden alnan para burada nihayete eriyor. Bu ksmdan sonra muharrire Elizabeth W. Latimer, ksm XIV do Sultan hakknda kendi fikirlerini yazyor. Tahta gelir gelmez, iktisad bir dnle sarayn masraflarn ksan Sultan, bu ekilde hareket eden ilk Osmanl hkmdardr. (Sahife: 350). Abdlhamid'in karlat en byk zorluk, etrafn_ 66

da mnevver ve drst kimselerin yokluu idi, ki halkn refah iin tatbik edilecek plnlarda bylelerine ihtiya vard. Bu noktay gayet iyi bildii iin mektep sistemleri nin daha geni ve mkemmel olmasna alyordu. Senelerdenberi Trkiye'ye gelen seyyahlarn bildirdiklerine gre en fakir Trk bile okumasn ve yazmasn bilmektedir, fakat bu yalnz Kuran okumaktan meydana gelmektedir. Abdlhamid'in idaresinde daha tekml etmi tedrisat ile gerek kendisinin ve gerek kendisinden sonra geleceklerin daha namuskr ve zeki mlkiye memurlarna sahip olup memleketin uzak kelerine bunlar gnderecek duruma geleceklerini defalarca iaret etmitir (1). (Sahife: 353, 354) Sultan vicdanl ve merhametli bir ekilde adalet yapmak taraftar idi... Mithat Paa meselesini gren bir konseyde, Sultan etrafndaki vzeraya Mithat Paa hakknda fikirlerini sormutur. ki kii, Mithat Paann derhal ldrlmesini istemilerdir. Fakat Sultan, kan peinde komuyordu. Mithat Paann Arabistan'a srlmesine karar verildi. (Sahife: 343). (Muharrire, o gnlerde neir edilen ve Abdlhamid den bahis eden bir ngiliz mecmuasndan paralar alntr.) (Aadaki para ngiltere'de neir edilen Loisure Hour mecmuasndan alnmtr.) Halk Abdlhamid'i sevdii gibi az sultan sevmitir. Hakikaten bu sultan, halk iin yeni bir tip sultandr ve halk da bu vaziyeti hakkile mdriktir. Kendisi vaktini cariyelerin arasnda haremde geirmemektedir. O hakikaten halkn ileri ile alkadar olmaktadr. O, hkmetin diz(1) Mukadderatn garip bir ilvesidir ki, Sultan Hamid'i ecneb propagandalarna kanp devirmek isteyen, vatan ykan insanlar ite onun tesis ettii yksek mekteplerde okumu olanlardr. 67

ginlerini etrafndaki dalkavuklarn eline brakmak niyetinde deildir, kendisi btn resm ileri tetkik etmekte srar etmektedir. (Sahife: 355). Btn Amerikal ve Avrupal seyyahlar ve onu gren ecnebiler gzlerinde pheli nazarlar olduunu sylerler, bilindii gibi olaanst bir ihtiyat sahibidir. Bu da kendi emniyeti iindir. Bu bahiste onun ekingenlik deil fakat vatanperverlii galebe alar ve bu da alklamaa deer. nki Trkiye'nin yegne midi odur, Hkmdarlarda bir deiiklik muhakkak ki bir karkla sebep olaca gibi Sultann inklp projelerini de akamete uratacaktr. Gnmzde, dnyann hangi hkmdar ve hatt reisicumhuru bu ihtiyat tedbirlerini almyor sorarm size? (Yukarki btn malmat Elizabeth Wormeley Latimer'in 19 unca Asrda Rusya ve Trkiye Mnasebetleri adl kitabndan alnmtr. Basan A. C. Mc. Clurg ve Kumpanyas ikago Illinois USA'da 1894 senesinde yazlp neir edilmitir.) Bundan 62 sene evvel Amerikada baslm olan bir eserde mellif ve daha baz mhim ahsiyetlerin btaraf dncelerini su katmadan olduu gibi yukarya aldk. Bu sayededir ki krk sekiz senedir zlemiyen ve gn getike btn btn karanlklara brnen srlarn i yzn aydnlatm olacaz... Ele gemesi mmkn olmayan baka bir kitaptan da baz paralan aaya alacam. Bu kitap (D MURB TUS LAVO KOMONSTLU MDENSMU) ismini tamaktadr. Yunan Erknharbiyei Umumisi Albaylarndan Leonidas Buvas tarafndan yazlm ve l1 Mart 1949 tarihinde yalnz Yunan ordusu subaylarna mahrem olarak datlmtr. Bu eserin 28 nci sahifesinde yle denilmektedir: Siyonizmin mill menfaatlerini korumak ve inkaf 68

n tahakkuk ettirmek iin binlerce seneden beri btn temiz milletlerin karsnda desiselere ba vurarak onlar gafil avlamak iin riyakrane bir tarzda faaliyet gstermilerdir. Her nereye g ettilerse oralarn halknn dini milli mevzuatna nfuz edip DNME'liin icaplarn ifa edip semere elde etmekte asla glk ekmemilerdir. ... Balkanlardaki slav komitecilerini senelerce siyonistler himaye etmi vc bu azgn vampirleri TRK'lerle meskn yerlere sevk edip on binlerce susuz bare insan pek fec artlar altnda ldrtp bundan zevk almlardr. Siyonistler tarafndan tesis edilen anarist komitalar, Paris ve Londra gibi yerlerde meydana getirdikleri organizasyonlar vastasiyle Avrupallarn nazarlarn Balkanlara tevcih ettirmiler ve bunda muvaffak olmulardr... Kitabn u parasn okuduktan sonra senelerden beri daim bir huzursuzluk ve uris kayna olan Balkanlardaki ihtill ateini krkleyen ve komitecileri destekliyenlerin Siyonistler olduu anlalyor. Bu oyunu bizden acaba ka kii sezmitir? Hi! imdi anlalyor ki 31 Mart vesilesiyle stanbul'a en Bulgar komitaclar Sandaneski'leri hep dmanlarmz desteklemiler ve beldeler padiah (arigrad) olan stanbula onlar gndermilerdir. Eh lm uykusu bu kadar olur!... Kitab takip edelim: Siyonistlerin tanzim ve tertibi ile sahai tatbka koyduklar terrr vc katlim metotlar meyva vermee balaynca, ellerindeki btn imkn ve vastalara dayanarak OSMANLI'lar aleyhindeki faaliyet arttrld. Siyonistlerin eytan emellerine vasta olmayp, kendilerine kar imanl bir azimle mukavemet gsteren yksek diplomat kinci Sultan Abdlhamid'e Kzl Sultan ismini takp aleyhine cephe almaya ve kendisini idaresi altndaki gayr mslimlere fena muamele ettii ve onlar tedhi ile pe_ 69 ~

rian ettii ayiasn yaymaa baladlar. Makedonyadaki Slav komitaclar 1902 ylnda Manastr, skp, Doyran, Gevgili ve Selanik gibi ehirleri ve ehirler aras mnakalt ile muhaberat ksmen murakabalarna almlard... Bu tarihlerde komitaclarn faaliyetleri neticesinde 950 Yunanly gayet fec ekilde lme mahkm etmeleri mhim bir hdisedir. Namerte, riyakrca hareket etmeyi kendileri iin intibah telkki eden siyonizm, Balkanl kaatil tynetleri Osmanllara kar mcadeleye icbar ederken bunlara Slav kahramanlk payesi tevcih etmekten de geri kalmamtr. 29 uncu sahifeye geiyorum: Osmanl zaptiyelerinin devaml takibatna maruz kalan eteci haydutlar kendilerini tehlikede hissedince kurtulu aresi bulmak iin siyonist teekkller'ine bavurup Moskova'nn Trkler zerine siyas basksn arttrmak ve aff ahaneye mazhar olmak istemiler ve muvaffak da olmulardr. arlarn siyas tazyikinin neticesi olarak nihayet 1903 ylnda aff hne iln edilmitir. Bu afini ilnn ganimet bilen haydutlar Trk jandarmasna silhlarn teslim etmekle serbest hayata kavumularsa da tedhi faaliyetinden asla vazgememilerdir. Bu ahane afdan sonra asayii bozan komitecilerin slh nefs ettiklerine inanan devlet ricali nihayet Selnikte, Osmanl Bankasna ve asker sivil binalara, limandaki ecneb vapurlarna kar bomba ve dinamitlerle yaplan tecavzler akabinde hakikati anlayabilmilerdir. 1903 yl'nn Nisan aynda vukubulan bu hdiselere Trk ordusu mdahale etmek mecburiyetinde kalm ve asayii glkle temin etmitir. Dnyann herhangi bir yerinde olursa olsun vukua gelen ihtill, tehcir, tethi ve tezyif hareketlerinde siyo-

nistlerin byk rolleri vardr. Asrlardan beri insanln bu mahlklar yznden maruz kald elem ve zdraplar vc fecaatlerden kurtulmak iin btn beeriyetin de onlar gibi mttehit ve tekiltl olmas lzmdr. Yeryznde yaayan ber akl selim sahibi sunu iyice bilmelidir ki, eer bizler mill, din ve insan harslardan ilham alp da er kuvvetlerinin kayna olan gizli ve beynelmilel bozguncu tekilta gs germezsek insanln mukeddesatna hyanet etmi oluruz. 30 uncu sahifeye geiyorum: Siyonist karmza bazan mslman, bazan da hristiyan kisvesi ile kar, bizleri ana drp kendisine bent etmee alr. Bunda muvaffak olursa bizden kendileri iin istifade temin eder. Eer bizi ana dremez ve kandramazsa derhal imhaya teebbs eder. Siyonist; karsnda muhasm grmee tahamml edemez. Zira o ister ki; her sahada hrmet ve itibar ve imtiyaz yalnz onun olsun. Btn insanlk lemi felketlerin kayna olan siyonizmin tehlikesini sezmi vc ona kar koruma tedbirleri almtr. nsanla mjdelemelidir ki siyonizm son senelerde mkl duruma dm vc akbetinin yaklamakta olduunu sezmitir. Pariste siyonist Makedonya komitecilerinin 1907 ylnda nerettikleri Crimes Bulgares Contre les Ortodoxes dans les Vilayets Makedoniens) (1) gibi eserleriyle bir taraftan biz Rumlar, dier taraftan da Trkleri rahatsz ediyorlard. Sultan Abdlhamid'i devirmek iin komiteciler tarafndan Trklere kar tevcih edilen tedhi hareketleri bizleri asla memnun etmemitir. Mslmanlarla beraber (1) Bulgarlarn Makedonya vilyetlerinde Ortodokslara kar iledikleri cinayetler.

Rumlar da ldren komiteciler gayet tabidir ki siyonstlere hizmet ediyorlard,.. Siyonistlerin geni madde kaynaklarndan yardm gren komitecilerin Paris'te nerettikleri (La Macedone et les reformes) ktablarnda bir taraftan bizlere dier taraftan Sultan Abdlhamid'e vc Trklere hcum edip Balkanlar, Egeyi ve Filistini hkimiyetleri altna almaya olduka muvaffak olmulardr. 33 nc sahifeye geiyoruz: Komitecilerin tedhilerine son verdirmek iin bizler de mill mcahit mfrezeleri tertip edip siyonist emellerinin birer fileti olan komitecilere kar faaliyete getik. Makedonya'nn kanl yaln dalarnda ayn dinin mensuplar arasnda kanl ve korkun msademeler ve hunharane dmelere baladk,.. Btn bu kanl hdiseler Sultan Hamid'i devirmek isteyen Siyonistlerin marifeti idi. Bu hakikat ne Trklere, ne Rumlara, ne de Bulgarlara anlatmak ne kadar zordu. Hepsinin uur ve vicdanlar vahilemi, intikam hisleri ahlanmt... Vorides, Sarafof, Mihailofki ve Bulgar erkn-i harplerinden albay ZONEF ve Yalkof gibi mark farmason uaklar insanlk duygusundan uzak susuz insanlar lime lime ederek ldryorlard. 34 nc sahife: Avrupa'daki yaygarac Siyonistler ve bunlarn uaklar 1907 tarihinde ellerindeki propaganda vastalarna dayanarak Trkleri insanlk ve medeniyet lemine barbar olarak tantmak iin fevkalde heyecanl neriyat idare ediyorlard. Esasen Avrupallar siyas ahvali tarafsz bir dnce ile mahede ve cahil etmekten aciz olduklar iin, mfriklerin uydurduklar yalanlara kanarak Trklerin i ilerine burunlarn sokmak istiyorlard. Benim gibi baz Yunanllar da siyonist ve farmasonlarn insanlk iin tehlikeli teekkller olduunu anlaya_ 72

rak bu tedhiilere kar tedbirler alyorduk... Ben bu eseri yazarken tarih hdiseleri tarafsz bir ekilde tetkik eden bir mahit gibi tetkik ve tahlil ettim ve hakikatleri olduu gibi grmek iin vicdanma sz verdi. 22 ubat 1908 tarihinde Selanik'teki Yunan konsolosluunda siyas kuriye olarak alan vc hamiyetli dindar bir insan olan TEODORON AKT'yi, kendi gizli faaliyetlerine dair baz malmat elde ettii iin Selanik Yahudileri hemen ldrmlerdir. Onlar sukastler tertip vc ihtilller karmakta gayet ustadrlar. Bunun iin de mimlediklerini yok etmekte asla zorluk ekmezler.

1908 ylnn temmuz aynda, yavuz hkmdar Sultan Abdlhamid'in merutiyeti ilnna tekaddm eden gnlerde GRCE metropolidi muhterem FOTS'in kilisede rd ettii bir hitabede aynen unlar syledii iin, merutiyetin inklbn hazrlayan Selnikli SAZANKLER'in (2) uaklar tarafndan ldrlmtr. Ey slih cemaat! una iman ediniz ki. binlerce senedenberi yer yznde vukubulan kanl ihtilller ve katlimlar hep Siyonistlerin eseridir. Balkanlardaki tekmil komitecileri vahete icbar edip bizleri din kardelerimize vahiyane bir ekilde ve kitle halinde ldrten FARMASON'lar; bu komitecileri .imdi de TRK DEVLETN YIKMAK ve NKIRAZ ettirmek iin sevk ve idare ediyorlar. Bunlar vicdanlarmzda ok elm rahneler amaktadr. Sizler de una inanyorsunuz ki, adalete dayanan Trkleri tezvir ve tahkir metodlariyle zebun ettiler. (2) Tbir aynen Yunan albaynn kitabnda olduu gibidir.
- 7 3 -

Bu Makedonya komitecileri senelerdenberi zerimizden eksik etmedikleri kanl hanerlerini imdi birka satlm insanla imparatorlua tevcih etmilerdir... Trkler siyas istikballerinden endie duyuyorlar. Bu nun iin kendimi gayri ihtiyar siyonist maskesine kar mcadeleye mevbur gryorum. Bugn Siyonistler ve onlara uaklk eden FARMASON'lar Trk devletini, bir miras yedi gibi smrgeci devletlere peke ekiyorlar ve Filistin topraklarnda altn buzay canlandryorlar. Trkler her mcadeleden muzaffer km ve hasmlarn malp etmilerdir. Bu merutiyet, Trklerin iyilii iin iln edilmemitir. Bu, Trk devletini mkl vaziyetlere sokup ellerindeki topraklar almak iin bir oyundur...
.*

Buraya kadar olan para Grice Rum Metropolitinin kilisedeki hitabesinin ayndr. Metropolid'in bu szlerinden sonra komiteciler tarafndan ldrldn yukarda yazmtk. Din hitabe iindeki fikirleri ve iddialar okuyucularmz hdiselerin mihengine vurarak ondaki mnay anlarlar. Yalnz hitabnn son ksmna temas edeceiz: Metropolit diyor ki; bu (yni 1908) merutiyet Trklerin iyilii iin deil, bilkis onlarn memleketlerini taksim iin, siyonist ve FARMASON'larn mterek gayretile iln edilmitir. Gemi hdiselere ve neticelerine bakacak olursak, maalesef bu korkun tehis ve gr tastamam doru ve vaktalara uygundur. Vatanmz yeni idarenin elinde on seneye varmadan paralanmtr. Hem de bunca insan kan dklmek ve nice felketler bahasna... Metropolidi bir az daha dinleyelim:

74

Biz Trklerin kuvvetli olmasn isteriz. nki onlar asrlar boyunca srael oullariyle mcadele etmiler vc Israel'in tahriklerine bizden ziyade mukavemet gstermilerdir. Hazreti Muhammed, Hazreti sa kadar srael oullarnn zulmne uramamtr. Bununla beraber slmn byk peygamberi, srael oullarn zor duruma sokmu ise de dmanlar, kendi eytan zek ve desiseleriyle, slm arasna tefrika ve nifak sokmular, mslmanlar mezhep ve frkalara ayrarak Muhammedilerin kuvvetlerini ehemmiyetli zaafa duar etmilerdir. Metropolidin, yni hristiyan bir din adamnn bu gr de isabetlidir. Asl garip olan nokta metropolit hitabesinin sonunda 31 Mart kanl hilesini telmihen yaknda tutuacak olan bir yangn haber vermi ve stanbul'da hazrlanan byk fesat ve ihtillden uzak durunuz demi olmasdr. Bu din adam hakikati byle pervaszca haykrm, bizden kimseye bir ey duyulmam, sonra da komitecilerin kurunlariyle yere serilmitir...

Buraya kadar olan yazlarda, 31 Marta tekaddm eden gnlerdeki hazrlklar ve gizli faaliyetlere dair esasl malmat ve eitli grlerle, merakl mtalalar vardr. Vatanmz paralamak iin elele veren mslman ve Trk dman beynelmilel kuvvetler sekiz yl gibi ksa bir mddet iinde mel'un emellerine nil olmulardr ki, neticesi capcanl olarak bir emri vaki' eklinde gzlerimizin nnde serili durmaktadr... e bu kadar mebdeinden balamamz vc kknden tutmamzda bir maksat vardr, o da, eer hdisenin vuku bulduu gn sokaklardaki naralar ve meydanda gzken 75 -

ahslardan bahsedecek olursak perdenin arkasn grmek mmkn olmayacak, byk hakikat gme gidecektir. Muhtelif milletlerin yukarya aldmz fikirlerini de ekleyerek hasmlarmza bir kaamak noktas brakmadk. Sultan Aziz devrinde birinci umum hamle yapld, padiah katledildi, farmason bir padiah tahta geti, fakat tutunamad. Artk niha taarruz kinci Sultan Abdlhamid'e kar yaplacaktr... nki bu padiah son derece vatanna baldr. O; her kar topran zerine titrer. srail oullarnn, Siyon liderlerinin Filistinde muhtariyet iin kendisine teklif edilen milyonlarca altun'a tenezzl edip bakmaz, muktesit, licenap ve dil bir hkmdardr. Btn bu iyi ve asil vasflar, dmanlarnn iine asla gelmiyor, onlarn kabarm ihtiras ve emellerine mni tekil ediyordu. stelik Sion idealinin mbeiri Teodor Herzl ile bahaham Moe Levi'yi huzurundan kovmutur. O halde dnya tekiltn idare edenlerin onun aleyhine merhametsiz ve namussuz kampanya amalar kendilerince bir zaruret halini alm bulunuyordu... Sultan kinci Abdlhamid'in karsndaki kuvvetler: Amcasnn hazin akbetini hazrlayan ve l-i Mithat dvasn gttn azndan karan Mithat Paa, Padiahn karsna merutiyet diye dikilmiti. Kendisinin bu mevzuda ecnebilerle olan temasn ve onlardan yardm istediini yukarda grdk. Padiahn birinin ba yenmi ve yerine geen 33'l birader de tecennm etmitir. imdi yine ayn terane tekrarlanyor ve hnkre nfia mstear Odyan efendi tarafndan hazrlanm gayet garip bir merutiyet ve kanunu esas projesi takdim ediliyor. Bunda da Mithat Paa'y, tekrar ecnebilerle bir safta gryoruz. Bu defa akl hocas Odyan efendiyi ngiliz Hariciye Nazr Lord Derbi'nin nezdine gndererek bizde iln edilen idrei merutay devletler aras bir muahedeye -76

balamak istemi ve bunun iin devletler tarafndan bir teminat istendii takdirde Bb- linin bunu kabul edeceini bildirmitir. Acaba Trk milletinin selmet ve saadeti namna giriilen bu teebbslerde niin daima ngilizlerin, yardm ve fikrine mracaat edilmitir? Akl ermez! Erse de kolay kolay ifade edilmez! uras muhakkaktr ki, Sultan Aziz devrinde kuvvetli bir ordu ve donanmaya sahip, kolu bklmez Trk devletiyle Sultan Abdlhamid devrinde nizama giren Osmanl hkmetinin bu kudretinden ngilizler memnun deildir. Ve olamazlar da... ngilizler mteaddid defalar slma olan dmanlklarn alenen ifade etmiler ve hilfetin Trklerin elinde bulunmasn ekememilerdir. Bunun iin Mithat Paa devrinde hilfetin erif Abdlmuttalib'e devri iin bizim hrriyet alemdar olduka byk dolaplar dndrm, byk gayretler sarf etmilerdir. smail Hami Danimend Beyin Osmanl Tarihi Kronolojisi nin 4 cilt 297-298 inci sahifelerinden aynen u malmat alyorum: ... Tabi btn bu tevatrler Sultan Hamid'e muntazaman arzedilmitir. Osmanl hanedannn skatiyle hilfet yahut saltanata Mekke erifinin getirilmesi gibi gln bile saylamyacak tuhaf bir fikirden de bahsedilir. Mesel Mahmut Cellddin Paaya gre Kemal Bey takmndan ve Harbiye talebesinden Ali Nazmi isminde bir ocuun dolabnda hilfetin eski Mekke erifi Abdlmuttalib efendiye devredilmesi hakknda bir VARAGA bulunmu olduu gibi, mabeyin miri Einli Sait Paaya gre de Mithat Paa bir gn sarayda Namk Kemal'in Mekke erifini bin lira aylkla padiah yaptrmak istediini hikye eklinde sylemekle iktifa etmi ve buna kar sadr- 'zam sfatiyle hi bir tedbir ittihaz etmemitir. Her

77 -

halde btn bunlar o zamanki Osmanl mparatorluunu temelinden sarsacak fikirlerdir. Bir taraftan bu tevatrlerle rivayetler azdan aza yaplp dururken, bir taraftan da Mithat Paa, Ziya ve Kemal Beyler vasitasiyle devlet ordusundan ayr ve paann kendi tabiriyle Mslim ve gayrimslim teb'ann genlerinden mrekkep bir Millet askeri yazdrmaya balam ve bu tuhaf tekilt stanbul'dan baka taralarda da yaplmtr, Gittike oalan bu acayip asker taslaklar blk blk Mithat Paann konana gidip reisleri olan paay alklamaya balaynca iin rengi deilmi, Sultan Hamid bunlarn Bab- seraskeride resmen gnll kaydedilmelerini irde etmise de kabul etmiler ve hatt Mahmut Cellddin Paaya gre; Bab seraskeri maiyetinde askerlii kabul etmeyiz, biz millet askeri olacaz! Diye bararak gene Mithat Paann konana gitmilerdir. te bu suretle devlet ordusundan baka bir de ahsi Mithat Paa ordusu kurulmaya balam demektir. Acaba devlet askerliini kabul etmeyen bu millet askerinin tekilindeki hakik maksatlar nedir? Hangi idare eklinde olursa olsun dnyada hi bir devlet iin byle bir eye gz yummak kabil deildir. Mithat Paann azlile yeni Kanun-u Essnn 113, maddesi mucibince hudut haricine karlmas ite btn bu sebeplerden km bir netice demektir. 23 Knunu evvel 1293 de Mithat Paa erkenden mabeyne davet edilmi, zerindeki mhr hmyn Einli Sait Paa vastasiyle aldrldktan sonra derhal hudut haricine kmak zere zzeddin vapurunun hazr olduu tebli edilmi, stnde para olmadn syleyince cebine 500 altn konulmu ve bir aralk Sayit Paaya: Eer beni buradan tart- teb'id ederseniz alimallah memleket mahvolur! gibi byk szler sylemise de aldran olmamtr.
78

***
31 Mart'a hangi yoldan gidildii grlyor. Sultan Aziz devrinden balayan frtna Sultan Abdlhamid devrinde son iddetini buluyor. Abdlhamid devrinde sahnenin en nnde daima Mithat Paa grlyor. Grnmeyen propagandaclarn EbulAhrr diye vasflandrdklar Mithat Paa cidden hrriyetsever bir zatm. O derecede ki, arada teklif olmadndan (!) l-i Osman yerine l-i Mithat' dnmekte ve husus bir ordu kurdurmakta beis grmemitir! Bu ciz muharririn ahs kanaatine gre Sultan Abdlhamidin bu ilerdeki balca hatas kitle psikolojisine gre hareket edecei yerde kendi ahane asaletine ayak uydurmasdr. Mesel Sultan Aziz'in fec bir ekilde ldrld iki kere iki drt eder gibi riyazi bir kat'iiyetle sabittir. Eer Sultan Hmd bu ile yakndan, uzaktan alkadar olanlarn kffesini aff-u safh tanmadan bir rpda yok ediverse idi, kendisini ok byk bir insan olarak tanrlard. Kimsenin burnu bile kanamad halde zmir suikast bahanesiyle ka vekillik etmi insan, ka mebus. ne kadar da bu ile alkal olmayan insan iplerde can verdi. Trk mslmann en faziletli ve lim din adam skilipli Atf Hoca hangi suundan dolay, o pir-i fni halinde idam edildi. Hrriyetpervern efendilerden ka kii bu cinayetin hesabn sordu. Celltlar hl iimizde pr gurur ve pervaszca dolayorlar. stelik yeni yeni byk mevkilere de geirilmi bulunuyorlar... Bu; hayatn realitesidir. Bir muharrir bey babasn srgn ettii iin Sultan Hamid'e gayet ar bir ekilde hcum ediyor, (!) acaba yirmi be senelik kzl istibdat devrinde ilenen cinayetlerin, kitlehalinde mahkemesiz kuruna dizilmeler, peder beyin sr- 79-

gn kadar da m ehemmiyeti haiz deildir? Btn bu fikir ve mtalalar; imdiye kadar srlarna bir trl akl erdiremediimiz muemmalarn zlebilmesi iin sraladk, Grlyor ki tarih Mithat Paa zerinde srarla duruyor. Hem de sade yalnz bizim tarihiler deil btn dnya... Doruluunu bir trl kafamza sdramadmz ve bir trl inanamadmz halde 1889 senelerinde yazlm iki byk iltlik Edouard Drumont'n La France juive eserinin birinci cildinin 113 nc sahifesinde u aadaki malmat bulduk; bunun doru ve yahut yalan olduunu lykiyle aratrmak tarihilerin vazifesidir. Mellif baknz ne diyor: Macaristanl bir Hahamn olu olan Mithat Paa Trk devletinde malm yenilikler yapmaa balamtr. Yahudi prensiplerine dayanan mektepler atrm ve o mekteplerde ihtillci doktrinlerini retmitir. Mithat Paa Jn Trk ler partisini kurmutur. Btn bunlar Avrupa'da kendi srda olan SMON DEUTC un talimat ile yaplmtr. Sultan Abdlaziz'in katli Mithat paann gz nnde irtikp edilmitir. SMON DEUTCH, Nihilist partisinin mhim eflerindendir. Bu zat ihtill tertip etmekten sulu olarak 13 sene ar srgn cezasna arptrlmtr. Bu ayan hayret yazya kar bizim bir diyeceimiz yoktur. Zira: Kizb sdkn iddia edecek vastalardan ahsen u dakikada mahrumuz. i okuyucunun idrakiyle tarihin bitaraf hkmne terkediyoruz. ki iddia karsndayz: Biri Hrriyet isteyenler, dieri de eriat isteyenler. Bu iki iddiann zahirde grlen davaclarndan hi birisinde, samimiyet olmadm hdiseler ve vukuat bize ispat etmitir. Hrriyetiler: dareyi ellerine geirdikten sonra bu millet, istibdada gnde be n rahmet okumutur. Hr 80 ~

ki iddia karsndayz: Biri Hrriyet isteyenler, die ri de eriat istiyenlcr. Bu iki iddiann zahirde grlen davaclarndan hi biri sinde, samimiyet olmadn hdiseler ve vukuat bize isbat etmitir. Hrriyetiler: dareyi ellerine geirdikten sonra bu millet, istibdada gnde be n rahmet okumutur. Hrriyet ismi altnda ilenen cinayetler sonsuz ve saysz dr. O, dereceki hrriyet kelimesi insanda korku ve dehet yapmaa balam. Bir emirle yzlerce insan kpek gibi ldrlm, bir emirle binlerce insan srgn edilmitir. Her hrriyet iddiasnn arkasndan zulm, sehpa ve esaret domutur. Bununla beraber Trk rknn gsterdii byk iktidar ve kabiliyetle vcuda getirdii cihangirane devletin evket ve azametini ekemeyen dmanlar, bizi kltmek ve paralamak iin hep Hrriyet perdesinin arkasna gizlenmilerdir. 1908 merutiyetinden sonra Hrriyet nam altnda ilenen cinayetleri grenler iin bu mev zuda fazla ey sylemee ihtiya yoktur. eriatlara gelince: Bu da yerine gre politika .adamlar tarafndan bazan milletin lehine, bazan da aleyhine olarak kullanlmtr. Dmanlarmzla, beynelmilel bozguncu tekilt Trk milleti aleyhine bir orap rmek istedii zaman mslman olmayan vatandalar ve bu sayede mutaassp garply harekete getirmek iin daima eriat ve irtica zlerine ba vurur, yaygaralarn bu iki cmle arkasndan koparrlar. Bunun aksine olarak, kendi ihtiraslar iin ipliklerini boyamak isteyenler din ve eriat kuvvetinden istifade eder ler. Menfi tecellilerde softa, yobaz diye tahkir ve tezyif ettikleri insanlar, ilerine geldii vakit mnevver ve faziletli insanlar diye leri srer, kitlenin safiyetinsen istifa 81 F: 6

de ederek ihtiraslarn bylece tatmin ederler. Bu oyun, milletimizin tam bir kltr ve iz'anla milli uurunun btn manasiyle uyand, iyiyi ktden ayrt etmee balad gne kadar devam edecektir. 31 Mart hadisesinin eiinde BALKANLARDAK KOMTE HARAKATININ SYONSTLER TARAFINDAN YAPILDII keyfiyetidir. yle bir tasnif yapyoruz: Siyonistlere vatandan para vermedii iin kendisine dman kesilen bu korkun bozguncu tekilt Sultan Abdlhamid'i devirmek iin byk teebbs yapmtr: 1 Makedonya ihtilalleri. 2 Yldzda selamlk resminde Padiah ldrmek iim atlan BOMBA hadisesi. 3 31 MART meum vak'as. Bu teebbs tek bir gaye takip eder: Sultan Abdlhamid'i bertaraf etmek ve imparatorluu paralamak... BOMBA hadisesi: 21 Temmuz 1905 cuma gn yani merutiyetin ilnndan sene evvel, Baku'lu bir ermeni Hrstofor Mikaelyan, kz Robina ile koslantin kabulyan simli ahslar tarafndan cehennem makinas ad verilen saatli bir bomba ile ie teebbs edilmi isede Allah Padiah bu vak'ada syanet buyurmutur. Tevfk Fikret'in: Ey anl avc, dmn b hde kurmadn Attn fakat yazkki, yazklarki vurmadn! diye mteebbislerin AN verdii komitecilerin dahi SiYONST'ler tarafndan yetitirildii ve ileyecekleri cinayet iin on bin altn lira sarfedildiini yukarda yazmtk. Miralay Hsameddin Ertrk beyin Cumhuriyet gazetesinde neretmekte olduu iki devrin perde arkas tef_ 82

rikasnn onuncu yazsnda u satrlar vardr: ...Tam bu srada mstakil bir Israel yurdu olarak dnlen KUDS iin taleplerde bulunmak zere Siyonistliin kurucularndan Teodor Herzl ile haham ba, girdikleri huzurdan, kovulmulard. te SYONSTlerde ermenilerle birleerek mterek dmanla balamlard. Bu malumat noksan olmakla beraber, tekilat- mahsusa reisi olan bir zatn azndan kt iin hususi kymeti hizdir... Ve btn olup biten ilerde SYONST par mann mevcudiyetini tesbit etmektedir. Bu iler yle mel'un ve eytan, gizli eller tarafndan idare ediliyorduki bir yandan dmanlarmzn pilanl, metotlu almalar, hesapsz para sarfetmeleri, hudutsuz ve sonsuz propagandalar, te yandanda milletimizin korkun bir gaflet ve uyku iinde bulunmas, olup bitenlerden asla haberdar olmamas bizi yle bir gaflet uurumu na drmt ki, mverrihlerimizi bile kar taraf alklar gryoruz. te Ahmet Refik beyin iiri: Avrupa'dan mahsus bize gelenler hretleri ise hncak baronlar Millet in bunlar fedaidirler Haykazyan neslinin hep kahraman Umum bir gafletin, dman propaganda ve faaliyetini gremeyecek raddeye gelen basiretsizliin ve... milleti bu mevzuda uyandracak cesur muharrirlerin noksanl bir tarihiyi byle gaflete srklesede eninde sonunda hakikatn sillesi aklmz bamza getirirsede ne are?. . Artk i iten gemitir. te ayn tarih yazarnn baka bir yazs: ki komite iki ktal kitb, basld tarih 1919 sahife 51-52 Ordumuz etti yemin, arks gya mill hissiyata,
-83

mill hayata tercman oluyormu gibi riyakr bir evk- srur ile sylendii zaman, insann gzleri nne ittihat c Trklerden, Arnavutlardan, ingenelerden, Bulgarlardan Rumlardan mrekkeb bir hareket ordusu geliyor. Top sesleri, mitralyz grltleri, 31 MART da hi bir dahil, hi bir crm olmad halde halledilen, saray resne kahramanlar tarafndan yama ve trac olunan Sultan Abdlhamid'in elim vaziyeti daha sonra Beyazt meydannda, Ayasofya nnde nisan gneinin sihirli yaldzlariy le parlayan kestane aalarnn mbarek yeillikleri arasnda yeni sehraler zerinde beyaz elbiseleri, plak ayak lar, gslerinde yaftalar kaskat kesilmi, sararm zabit naalarnn matem engiz ve korkun bir ekilde sallandk lan tahattur ediliyordu. Oh! ne feci, ne hasvetli gnlerdi Ordumuz keki yemin etmese idi, keki vatan o yemin yznden alt yz senelik eref ve namusunu kaybetmese idi. Keki devlet buuk tredinin zulm ve ekaveti saikasiyle muazzez lkelerini, mukaddes topraklarn el. den karmasa idi. Halbuki orduyu perian bir hale koyan TTHATILARDI... Bir az evvel komiteci ve suikastlar alklayan tarih yazar, daha sonra akln bana toplayarak hakikati gryor. Amma ne zaman - Vatan paralanm millet zebn olmu, dman di gururlariyle yer yer yurdu igal etmi olduu zaman, Neye yarar? Ba'de harab'el Basra!... Muharririn sulandrd ittihd ve Terakki Cemiyeti nam dier jn Trkler; btn felketler silsilesinin ykn tlarn, hrriyetsizliklerin, inhidam vc izmihlalin tek m! sebbib ve mesuldrler. 31 Mart mcrim ve messir nin birincisi ve ba ittihd ve Terakki... Onu sahneye karan, oynatan, tekiltlandran, propa gandasn yapan, parasn veren, kuvvetini temin eden ve -84 -

eninde sonunda Siyonist hlyalarnn gereklemesi iin imparatorluu paralattran kuvvet, imdi katiyetle syleyebiliriz ki SYONZM ve onun er vastas olan FARMASON'luktur. Oyun nasl ve kimler tarafndan sahneye kondu? Bunu laykiyle bilmedike, srlarn renmedike bamzdan gemi bellarn nasl hasl olduunu bilemiyeceimiz gibi, 31 Mart facias da bu takdirde bir irtic ve teokratik bir ihtill telkki edilmekten ileri geemez ve... Canilerin tertipleri tasni'leri yzlerine vurulmadka en ince teferruat ve delilleriyle bu kepazeliin i yz olanca plaklyle ortaya dklmedike, yine bizim imansz ve necabetsiz dmanlarmz, kendi icad edecekleri ufak bahanelerle bizi tehdit ve tahkire ve daima mrtecicilikle ithama devam edeceklerdir. Trk tarihinin en hareketli ve kark gnlerinden, niha faaliyet ve teebbs gnne kadar epey malmat toplayarak geldik. Artk son kararlar verilmi ve SYONST'ler tarafndan tertip edilen plan mucibince harekete geilmitir. Milleti bir hdise karsnda brakmak ve onu heyecanlandrp galeyana getirmek iin sebepler bulmak lzmd. Dnya matbuatn elinde tutan bir tekilt iin sebep bulmak ve milletleri coturmak hi de zor bir ey deildi... Trk halk ok! heyecanl bir haber karsnda dehetle sarsld: Vatan- Azizimizin taksimi iin Reval'da dev letler mzakereye balamlar. ttihd ve Terakki Cemiyetini canlandran ve onu bir nda mehur eden bu Reval mlakat o ekil istismar edilmi ve o ekilde kulaktan kulaa yaylmtr ki, millet artk vatann paralanacana inanm ve kacak
- 8 5 -

***

kurtarcy drt gzle beklemee balamtr. Bir defa Reval'de toplanan devletlerin neler grtkleri tamamiy le mechul ve gizlidir. Buna Trk mparatorluunun paylalmas manasn vermek, sadece Siyonist ve Farmason larn bir oyunundan baka bir ey deildir. Esasen ve maatteessf Trk imparatorluunun paralanmasna Revad'de deil svire'nin Bazel ehrinde toplanan Birinci Dnya Siyonist kongresinde karar verilmitir. Bu karar yahudiler tarafndan velvele ve yaygaralarla dnyaya ln edilmi ve kendilerine OGANDO'da teklif edilen milli yurdu red ederek mukaddes Filistin topraklarnd srar etmiler ve o zaman bu topraklarn sahibi olan Osmanl imparatorluunu paralayarak, ylece emellerine nil olmay kararlatrmlard. Her nedense bu karar bizde ne bir heyecan ne de bir isyan meydana getirmemiir. Bunun en mhim sebebi u olabilir. Byk, asl vakur Trk milleti bunu bir yahudi yaygaras saym ve omuz silkmek le iktifa etmitir. Halbuki bizim kymet vermediimiz bu erzemei kal le, paras, tekilt dalaveresi, riyakrl, di vicdanlar satn almaktaki mehareti sayesinde btn dileklerine ve gayelerine eksiksiz olarak kavumutur. Bu emeline varmak iin ayr silh kullanmtr. 1 Makedonya ve memleketin dier yerlerinde ihtilller, isyanlar ve daim huzursuzluklar karmak. 2 Ekalliyetler meselesini krkleyerek, ellerine geirdikleri dnya matbuat sayesinde aleyhimize devaml propaganda yaptrmak. 3 Hrriyet ve merutiyet teraneleriyle messes nizamlar ykmak ve padiah tahtndan indirerek yerine kendileri tarafndan tekiltlandrlan ittihd ve Terakki Cemiyetini ibana getirerek o zavalllara her istediklerini yaptrmak. Bu planlarnda muvaffak olduklarn bu gnn nesli 86

imdi gzleriyle grmektedir. in noksan kalan bir taraf vard, o da Sultan kinci Abdlhamid'in her eye ramen tahtn muhafaza etmesi. Onu da 31 MART FACASI tamamlamtr... Btn gnah ve veballeri srtna yklediimiz ve koca imparatorluumuzun ksa bir zamanda parampara edilmesinden mes'ul tuttuumuz ittihd ve Terakki Cemiyetini ele alyorum: 31 Mart' da tertip eden odur. Aada, tylerimiz rperorek okuyacamz, 31 Mart vakasn propaganda tufan lar iinde bomamak iin ii ok sk tutuyor, ince ince eliyor, sk dokuyoruz... 1908 merutiyetinin ilnndaki srlar ve sebepleri ve bu iin banda rol alm bulunan ehas en ince noktalara kadar tehis etmeden evvel btaraf bir ngiliz muharririnin neretmi olduu The Cause ofworld Umrest isimli kitabnn 142-149 sayfalarndan aynen u yazlar aaya alyorum: (1) ...stanbulu ele geiren ve Sultan Abdlhamdi hal' eden ihtilalciler memleketlerini esir halinde Almanlara sattlar. Enver vc Talt ve dierleri Biberstein ve Fanken heim'in gnll olarak aletleri olmulardr. Trk ihtilli TRK MPARATORLUU'nun DZ K D... Trkiye rnei bize unu hatrlatmtr: Salam bir terak ki, engeller ve musibetle de karlama yine bir ihtillin zecr olamyacah gsterir... Trk ihtilli kuvvetle iddia edilebilir ki tamamen YAHUD MASON fesadnn bir eseri idi... Aralarnda yahudiler bulunan jn Trkler ileri yrten Avrupa Masonluu ile birleinceye kadar ba langta byk baarlarla karlamadlar. Ekim 1908 ta(1) kinci bask slm saran tehlike ve Siyonizm, Sa hife: 205.
_ . 87

***

rh ve 70 sayl ACACA namndaki mehur Fransz Mason mecmuasndan u para aaya alnmtr: Gizli bir jn Trk komitesi tesis edildi. Ve btn iler Avrupadaki yahudi nfusunun en byk yzdesini ihtive eden Selanik'ten idare edilmee baland. Bundan baka ihtillcilerin emniyetini salamak iin bir ok FARMA SON localar kuruldu. Bu localar Avrupa diplomasinin himayesi altnda olup, padiah bunlara kar mdafaaszd. Filhakika daln da ileri giderek ittihd ve Terakki fkrasnn Selnikli bir yahudi olan KARASSO tarafndan tesis edilen ve MAKEDONYA RZORTA ismi verilen MASON locasnn iinde bilfiil doduunu syleyebiliriz. ACACA dergisine nazaran her ne kadar Trkiyede Masonluk yasak edilmi ise de talya meriki zam himayesi altnda Selanik te iki loca mevcuttu. Birincisi yukarda zikrettiimiz Makodonya Rizorta dieri de Labor et LuX locasdr. Sultan Abdiilhamid'e hal'i tebli eden heyete dahil bulunan Emaneel Karasso'nun vaziyeti dikkati eken bir haldir. htillde parma olan bu mason localar hakknda daha fazla malmat Paris'ta kan 20 Austos 1908 tarihli (yani merutiyetin ilnndan bir ay kadar sonra) Temps gazetesinde, ittihatlarn ileri gelen azalarndan alan Refik Beyle yaplan bir mlakatta okunmaktadr... Temps gazetesinin muhabiri Refik Beyden 1908 ihtillinde masonluun oynad rol sormu ve u cevab alm tr: Masonluk ve bilhassa talyan masonluu tarafndan manen desteklendiimiz hakikattir. (1) (1) Unutmamal ki: Merutiyette Trk mebusu olan Karasso ayn zamanda italyan tabiiyetindedir. Ne gafil Insanlarmz!...
-88

Makedonya Rizorta ve Labor vc LuX locas gerekletikten sonra iimizden ou masonlua girdi. Biz de tpk masonlar gibi tonlandk. Fakat hakikatte kendimizi tekiltlandrmak maksadiyle birletiimizi iimizden ok az kimse biliyordu. Bundan baka yoldalarmzdan bir ksmn kendi arzular zerine intihap ettik, lstanbuldak gizli almann Selniktc devam etmesi hkmeti phelendirdi vc polis memurlar bir ip ucu ele geirmek iin bouna urat. Biz de icap ettii zaman talyan sefaretinin tavassutunu temin etmei vd eden talyan meriki azanma ba vurduk. (2) ttihd vc Terakki Cemiyeti ihtillden sonra dahi geni lde MASON ve yahudi karakterini muhafaza etmitir. Bunun tesirinin mhim bir netice vc misal olarak mec lis reisi Ahmet Rza Beyin yemin ederken Anayasa'nn koyduu (ALLAH) kelimesini kullanmaa red etmi olma sin gsterebiliriz... Portekizdeki Senhor Mavhada gibi o da bir maddeci idi. O halde ite ihtillci Portekiz ile ihtillci Trkiye arasndaki merak ekici rabta budur. Sonra ttihadlar vc Siyonistler tarafndan Sultan Abdlhamid'e atfedilen fakat, hakikatte Selnikli bir yahudi ve MASON olan binba Remzi tarafndan idare edilen Selanik nianc taburlar tarafndan karlan 31 Mart ihtilli gelir ki bunu tetkik etmek ok merakl ve faydal bir ey(2) Burada aa vuran ac hakikatler zerinde bir az duralm: Utanmadan Trk ismini tayan bir sr insan o zaman Trablus-u Garb'a vc Antalya'ya gz dikmi olan talyanlarla ibirlii yapyor vc br yahudi olan meriki azamn himayesine giriyor. Sonra yine bir yahudi olan Karasso'nun talyan tab'asi olmasna ramen entrikalarna filet oluyor. Bir millet iin bundan byk felket ve gaflet olur mu?

dir. Bu, mukabil ihtillin birdenbire bastrlmasndan sonra ttihd ve Terakki partisindeki YAHUD ELEMANLARI GTTKE NFUS SAHB OLMAYA BALAMILAR... Maliye nazr Cavit Bey ve Trkiyeyi Almanyaya peyk yapmak isteyen ve onun inkrazn hazrlatmakta her hengi bir kimseden daha ziyade mesul olan parti komitesi reisi Talt Tanin gazetesini karan Hseyin Cahit hepsi Masondular vc ad geen Cavit ise bir yahudidir. Btn Istanbulda siyas mason localar mantar gibi yerden bittiler, ayn senenin bir nisannda krk be Trk locasnn mmessili stanbulda toplanarak Osmanl meruti azaml n tesis ettiler. Mehmet rfi paa byk stad seildi. Aada isimleri geen Trkler en yksek idare heyetine intihap oldular: DAVD KOHEN, RAFAEL RC, NKOLA FORTE, MARK ONE, JAKOP SUHAM, sonradan Trk Maliye nazr olan dnme CAVT stanbuldaki localardan her birine stad seilmilerdir. (1) Tethi vc yldrmann trls bunu takip etti, ve bura da stanbul, Moskova ve Budepete ile irtibat teesss etti Zaptiye nezareti ilga edildi ve Halit Bey adndaki bir MASON'un idaresi altnda Fransz Cumhuriyetindeki emniyet mdrl ihdas edildi. uras kayde deer ki jn Trklerin muhtelif ekiller de Fransz ihtillini taklit etmeleri ihtillci zmrenin dier merakl bir tarafdr. Mesel bir Trk yan azas tebaa kelimesini kaldrp (1) Zavall Trk ocuu, bann ucunda neler dnm ve mukaddesatna kimler el koymu?... Ne yazk ne yazk bize yarabbi! 90

Fransz ihtillinin dourduu (vatanda) kelimesinin ikamesini teklif etti. Bir tavaftan gen Trkiye HRRYET MSAVAT, UHUVVET, kelimeleriyle, para basarken dier taraftan yahudi protokollarnn birinci maddesi tatbik mevkiine konuyordu. Onlar yle diyorlard: Ta eski zamanlarda halk kitlelerine hrriyet; msavat; uhuvvet kelimelerini ilk defa haykran bizdik... Dnyann drt bucana bu umdeleri biz gtrdk; her hafta kr ajanlariyle son sancaklariyle; cokunluklar tayor. Bundan yahudi olmayanlar bize minnettar oluyor; kuvvet ve ilhamlarn bizden alyorlar ve bylece... Her yerde sulha skna; tesant vc birlie son verildi ve btn gayr yahudi milletlerin temelleri tahrip edildi. Aada greceimiz gibi bunlar bizim zaferimize yardm etti. Ayn zamanda bu imtiyazlarn da yklmas demekti. Bizim aleyhimizde alan memleketler ve Balkanlarn gayri yahudi aristokrasisini elimize geirmek gibi kozlar kazandk - Yahudi olmayanlarn aristokrasisini yktktan sonra biz; bata para aristokrasisi olmak zere bir mnevver zmre tehakkm kurduk. Ayrca Trkiye'de Haric matbuat ilerini bir yahudinin eline vermekle yetinmeyerek Dahil matbuat mdrln de Fazl Necip Beyin murakabesine verdik. Bata maliye nazr yahudi Cavit ile FARMASON Nisim Russo ve Talt paann direlitifiyle hareket eden doksan tane de mason vard. Talt Cavit vc eyhlislam Musa Kzm' iine alan MASON kabineler yava yava kurulmaya balad. Buna kar baz ba kaldrma hareketleri izhar eden sadrzam Hilmi Paa oradan kayboldu. Yerine kayn biraderi maliye nazr Cavit ile Paristeki Benhard Dereyfs gurubu arasna girerek istikrz mzakereleri yapan ve Jak Manasa adnda husus bir ktibi olan Hakk Paa geti... 91 -

Bunun neticesi olarak Trk devleti; FARMASON kulb ve localarndan idare edilen bir Judco-Mason gurubunun eline dt... Sultan Abdlhamid'in hal'inden sonra stanbulda derkab iki gazete kt: Bir Alman yahudisi olan Doktor Moris rWald tarafndan neredilen ve tamamen yahudi organ olan Osmanier Loyd ile sahibi ekinazi ynhudisi vo farmason olan Sami Gnberg'in kard jn Trk gazetesi vardr... Mhim bir ngilizce eserden yukarya aldmz ayan dikkat yazlan her Trk derin derin dndrecek mahiyettedir ve iinde gayet mhim srlar ve hakikatler mevcuttur. Ne yazk ki milletimiz bu kadar geni apta bir hyanetin farkna bile varmam hatta aradan yarm asr getii halde hl yaraya dokunmak imknn bulama mtr. ngilizce kitap bize birok eyler retiyor. Paris'te slenmi olan jn Trklerin hepsi FARMASON localarna kaydedilmi cmlesi Siyonizmin himayesine snmtr. 1945 senesinde Londra'da Fredrik Mller neriyat messesesi tarafndan baslp elimize geen ve bizzat Siyonistler tarafndan neredilen The Zionist Movement adndaki eserin mellifi srael Kohen kitabnn 77 nci sahifesinden iimize yarayan u paray alyorum: 18 Mays 1901 tarihinde Orminius Vamberg adl bir Macar yahudisi FLSTN' satn almak iin Sultan Abdlhamid'e muazzam bir mebl teklif etmi ve derhal saraydan kogulmutur. Yine ayn sahifenin altnda baka bir yaz: 23 temmuz 1902 tarihinde Teodor Herzl; Filistini yahudilerc vermesini Padiahtan istemi; sultan da; memaliki ahanenin her yerinde yahudilerin ikamet etmekte olduklarn eer srael oullarnn yer yznde barnacak br yerleri yoksa Trkln asaletine iltica ediyorlar-92

sa, Irak Suriye vc halta Anadoluda bile oturabileceklerini, fakat yahudilcrin Filistine yerlemelerinin mevzuu'bahs bile olamyacan bildirmesi zerine Teodor Herzl Sultan Abdlhamid'e derhal 1.600.000 ngiliz altn vermei teklif etmesi zerine derhal huzurdan kovulmutur. Dman propagandas niin 31 Mart faciasnn tekmil mesuliyetlerini padiaha yklyor ve 31 Mart kanl ve yz kzartc ihtilli niin ve kimler tarafndan tertip edilmitir? Btn bunlarn tafsilatn ileride okuyacamz gibi u yukarda Siyonistlerin kitabndan aldmz paralarda d aydnlatc kfi malmat mevcuttur. Trk hkm darnn uzak grllne baknz ki; Orta dounun huzurunu selb eden ve hatta yeni bir umum harbe kadar gidecei sylenilen Filistin davasn bu kadar berrak grm ve kendisine 1.600.000 ngiliz altn gibi bir mebl teklif edilince mtecasiri yakasndan tutturup sarayndan kovdurmutur. Ayn tekilt bir mddet sonra bu rveti 2.000.000 altn liraya ykseltmek suretiyle bir deneme daha yapm ise de Osmanlolu bunu daha byk bir iddetle red etmitir. Ondan sonradr ki, dnya siyonizmi cepheden umumi taarruza gemi ve biri Selnikten Ernanue! Karasso'nun himayesinde Metr Salem ve Cavit'ten mrekkeb bir komite dieri de Paris'te Ahmet Rza Beyin riyasetinde baka bir ihtillci gurupla ve yukarda Yunan albaynn kitabnda okuduumuz gibi slav komitecileriyle son kozlar oynanmaya balamtr. Israel Kohen'in kitabnn 89 uncu sabitesini de okuyalm: Trkiyedeki 1908 merutiyet inklbn en ok alklayan ve destekleyen Siyonistler olmutur. Jn Trk lerin padiahtan daha anlayl ve msait olduklar grlyordu... - 9 3 -

...Artk stanbuldaki iimiz en messir ekilde hal etmek ve mcadeleye balamak zaman gelmiti. Osmanl payitahtna; siyasi bir siyonist gurubu gnderip orada faaliyette bulunmalarn dndk. Fakat bu hareketimiz Trkleri phelendirilebilirdi. Bunun iin baka bir areler dndk. Anglo-Palestine kumpanyasnn Beyrut ehrini idare eden Dr. Viktor Jacobson'un idaresinde bir Yahudi Mstemleke Trt Kuruldu ve buna AngloLe vantine Bankas ad verildi. Bu bankay Dr. Viktor Jakobson idaresinde kurulma tarihi ekim 1908 dir. (1) Dr. Viktor Jakohson: Rusyadaki Siyonist ileri gelen lerindendi. Kendisi Siyonist merkezinden gelen para yardimi ile iki gazete karmaya balad. Her ikisi de Franszca kyordu. Bunlardan birisinin ad (Le jeune TurGen Trk) idi Bu gazete imparatorluk camias' ierisindeki btn Aznlklara muhtariyet verilmesi fikrini sistemli ve metotlu bir ekilde ileri sryordu Gen Trk isminin kimlerin icad olduu ve bu isim altnda ne hyanetler ilendii bu yazlardan daha iyi anlalmaktadr: Bununla beraber o gaflet devirlerimizde perdenin arkasn grebilen insanlarda btn btn eksik deildi Buna bir misal olarak 1328-1912 tarihinde stanbulda Arsak Garoyan matbasnda baslm olan ittihd ve Terekkinin frldaklar; yahut tarih-i matem; adl kitabn 11ni sayfasnda unu okuyoruz: Talt ve Cavit Beyler orduya siyonistlik sokmaya alyorlar. u dinsizliin Osmanlln an vc erefi olan bir mahalle ilkaya teebbs eden faillerin enzar millete (1) ttihatlar iktidara geldikten ay sonra. . Artk bizim iin olmasa da Siyonistlere HRRYET vardr... _ 94 _

arzn arzu eden Zeki Bey tasavvuratn icra etmeden Serez fedai etesi azasndan Ahmet ve Nazm tarafndan Bakrkyde Hoban sokanda katl ediliyor... Bu iki satarlk yaz da gsteriyor ki Siyonizmin oyunu pek gzden kam olmamakla beraber ne hakikatler tam manasiyle ifade edilebilmi, ne de tam manasiylc dnen dolaplar anlalmtr. ttihd ve Terakkiden ayrlan baz zevat siyonizm tehlikesine parmak basmlarsa da, ferdi Vahit 31 Mart cinayetine temas edememitir. nki hrriyet sever (!) efendiler kimsede mecl brakmamlar ve phelendikleri insanlar, susuz gnahsz kollarndan tutup menfalarda srndrmlerdir.

***
The Cause of World Umrest kitabndan evvelce al dmz paralarda baz malmat ve hakikatler vardr. Bunun en mhim noktas 1908 inklbnn tamamen YAHUD ve MASON fesadnn bir eseri olmas keyfiyetidir. Evet bir kutbu Selnikte bir yahudi Farmason Karasso'nun elinde dier kutbun da Pariste Mason Ahmed Rza'nn elinde olan tekiltn mtereken vasf: ngilizce kitabnda dedii gibi DNSSlZLK dir ve onun iin Ahmet Rza mecliste yemin ederken ALLAH adn azna almak tan kamtr. Btn bu ince noktalar bize dinsiz insanlarn Trk milletini dima niin RTCA ile sulandrdn kimlerin nm ve hesabna altklarn ve senelerce sren nifaklarn mana ve mahiyetlerini aka gsterir ve knhne varamadmz baz srlarn zlmesine yarar Evvel Paris kutbuna dnelim ve oradaki beylerin eleban ele alp tetkik edelim: stanbulda 1328 tarihinde Hakkat-i hl ismile doktor erafettin Mamumi beyin eserinde olduka merakl malmat vardr; yine bir ittihat olan doktor . Mamumi Bey kitabnda yle yazyor: 95

...Esasndaki bu safiyet, bu kutsiyetle beraber yine bu cemiyet efrad meyanna, ahsndan nefsinden gayr dn ya da bir dncesi olmayan memleket ve milletine kar bir hissi muhabbet beslemeyen, vatanperverlik nikab altnda menfaat- ztiyesinin istihsaline alan, mahasal her trl fazileti beeriye vc hasil'i insaniyeden mahrum her trl fenalklar icra vc ikaa mnhemik cemiyet vc millet iin deil insaniyet iin vcudu semmi mhlik olan bir ka kiinin dakik tecrbe ve imtihanlara ramen arlatanlklariyle herkesi ifal ederek katlacaklar tabbdir. Ahmed Rza Bey ngiliz Ali Bey denmekle maruf bir zat ile nemseli ecneb bir kadnn izdivac mahsul almak zere tevellt etmitir, el'an kendisinin dnyada yegne medar iftihar pederinin vc valisinin ecneb ve gayri mslim olmasdr. lk terbiyei milliye ve hissiyat diniye ve vataniyenin avam tufuliyette ve auu madenle alnaca kaaideli tabiiyeden olup biare Rza Bey ecneb validesinden ne terbiyei Osmaniye, ne de vatan ve milletine kar dersi muhabbet ve hamiyyct almaya muvaffak olamakszn bym kendisini dima bize kar yabanc his etmi ve slmiyete haa bir hissi nefret besleyerek b ym bir bedbahttr. Arkadalarmzdan biri: Ayol! biz alt yz yllk bir hanedann istibdat ve istikllinden kurtulmak iin toplandkda imdi ne id belirsiz bu herifin boyunduruuna m gireceiz? demiti stedii, yapt neriyata gelince: Kendisine mabsus (icmali ahvl) lerinde, hertrl imtiyazata ve hatt husus bir merutiyet idareye nail olmuken Yunanistana ilhak etmek iin isyan edip bare mslman komularn oluk ocuklaryla katlim rz ve namuslarn pyiml, emvl

ve emlklerini tahrip vc ihrak eyleyen GRT rumlarn. erbab saniyet iin vcudu semmi mhlik olan bir ka kii nin dakik kyam diye alklar. Ahalii islmiyeye de bunlara iltihak eylemei tavsiye eyler, Adadaki Asakir- Osmaniyeyi korkaklkla, yamakerlikle tahkir eder Mslmanlarn bedbh olmakla tanlmi. Parti gazetesinin muhabirine Ahmed Rza Cemiyetten kovulmasnn sebebini u suretle haber veriyor: arkta Hristiyanlar, Mslmanlardan daha ziyade madur, mahkm ve mazlumdur. Ben onlarn da msavi haklara nailiyetleri iin alyorum. Frka ise, bilkis mslmanlarn taassubunu tahrik ile hristiyanlar mahkum brakmak istiyor Ahmed Rza Paris'ten dar kmaz. Hatta alt senedir Fransada mukim bulunmasndan istifade ederek Fransa himayesine girmei istida etmitir. Ahmed Rza; Tesalya'ya, Trhalaya gidip bir ete tekil ederek Makedonyaya geeceim diyen ve isimleri malm bir takim ekiya sergerdelerini, her gn dairelerine kabul edip onlara trl hrmet ve iltifatlarda bulunan Vatannz ykacaz diyen bu gibi haydutlarn hareketlerini takdir ve tevik eden 48 Sahifelik bir kitaptan sadece bir ka satr aldk. Farmason'larn (Terakki ve ttihd Progre'et Union) ismini partilerine ad olarak alan, slahat peinde bir cemiyetin Paris merkezindeki reisi, 31 Mart faciasnn mrettiblerinden, uzun seneler mebuslar meclisi reislii yapm mslmanln ve dinimizin sayl dmanlarndan bir zat hakknda kendi arkadalarnn mtelalar budur Bunlarn ngilizin kitabndaki yazlarla karlatrr- 97 F: 7

***

sak karanlklara gmlmek istenen srlardan bir ounun aydnlandn grrz. 31 MART faciasnn niin ERAT szerile maskelemek istenildii de bir nebze meydana kar. Sultan Abdlhamid'e isyan edip Paris'i terif eden orada slm dmanlarn teci ve takdir edip Fransa himayesine giren FARMASON tekiltnn sadaka ve direktifile din dmanln yeni bir mefkre gibi kabullenen insanlar, ite bunlardr. lerde tyler rpertici tafsiltn okuyacamz 31 MART faciasndan da, vatann on seneye varmadan param para edilmesindeki mes'ulleri bunlardr. Ne yazk ki, btn bu doymaz ihtiraslar, kabarm kin ler iledikleri sonsuz cinayetlerinin cezasn nep Trk ocuklarna ektirmiler, iplerde hep bu masum Anadolu evlatlar can vermilerdir... Yeni zabit olduumuz bir devirde takriben krk be yl kadar nce. Ahmed Rza'nn (ASKER) adl kk bir kitabn okumu ve o zaman hayretler iinde kalmtm. yle bir cmlesi hl aklmdan kmaz: Trk askerinin mazideki muvaffakiyet ve ftuhat hep yama arzusundan ileri geliyormu? Dman azndan bile kmam olan bu szler ittihatlarn Paris kutbu ve meclis reislerinin maldr ve memleketimize dinsizlik cereyann sokanlar da bunlardr. Nitekim 31 Mart hadisesini elleriyle hazrladklar halde onu cahil ve dnyadan bihaber insanlara ykleyip slamiyeti ktlemek iin bunlara ERAT diye barttranlarda onlardr. Merutiyetin ilannda, 31 Mart vak'asnn icd ve sahneye konmasnda barol oynayan Paris mihrakn bir nebze mtalaa ettik. imdi, asl vatan sinesinde, hareketli, beraketli Selnikte zehirli alarn kurmu olan ebekeye gelelim. - 9 8 -

Bunun banda Trk ve talyan ifte tabiyetinde olan EMANOEL KARASSO adl mthi bir siyonistle kendisine yardmc Metr Salem ve mehur dnme Cavit'i gryoruz. Karasso Osmanl terakki ve ittihat cemiyetini kuran ve Rumelinde ihtille hazr bir vaziyette olan msait insanlar tekilatlandrmak iin alyor ve yanmaa balayan atei krklemek iin mtemadi ve sinsi propagandalara hz veriyor. Siyonist mbeirini ve ondan evvel saraya ba vurmu olan insanlar, huzurundan kovan evel 1.600.000 ingiliz altunu ikincisinde 25 milyon altun lira rvetin yzne tkren ikinci Sultan Abdlhamid'in has ve bar kabul etmez dman Karasso, bir talyan mason locas kurmakla ie balyor. Byk bir siyonist olan Karasso 1908 ihtilalini yapacak olan insanlar yle kandryor: Davamz Avrupallara tantmak ve onlarn muzaharetini temin etmek iin FARMASON olmak arttr. Bu, tilki martavalna kanm olan mukaddes budalalar gizli gizli talya Rizorta locasna yazlyor ve bu sayede vatannn terakki, temeddn refah, HRRYET ve intizama kavuacana inanan insanlarn gurur ve huzuru inde yayorlar. Biz ittihat ve terakki cemiyetini bu vatann bana gelmi btn bel ve felketlerin ve imparatorluumuzun paralanmasndan yegane mes'ul ve sulu grenlerdeniz. Bununla beraber bu fkra iinde vatann selametinden baka bir ey dnmeyen ok asil ve kahraman insanlarda vard. Ne yapalmki, bu iyi ve temiz insanlarn hepsi SYONST tuzana dm olup kendilerini propaganda tufan iinde kaybetmi ve ilerisini grememilerdir. Bunlardan hayatta olanlardan bir misal alyorum. Cater Tayyar Paa. Eilmez soy adn tayan bu muhterem insan; fazilet, feragat namus ve fedakrln timsalidir. Ken- 99

dileriyle uzun sohbetlerimiz ve mnakaalarmzda, ana davaya temas ettiimiz zaman lisan- halleriyle bize hak verdiini gryorum. O halde Paam, FARMASON'luun roln ne ile izah buyurursunuz? Cevap ksa ve manaldr: Avrupallarla kolay temas etmek iin! imdi: millet nnde bu byk ve faziletli Askerden soruyorum: Paam Avrupallardan ne hayr umdunuz?. Bizim kuyumuzu kazan, memleketimize gz diken, kudret ve evketimizi kskanan ve yurdumuzda daimi tefrika ve uriler meydana getirenler hep bu garp emperyalistleri deilmidir? Bahusus, asrlardan beri dinimizin, milletimizin en byk dmanlar olan bir ihtillci zmrenin mmessilleriyle lehimize hangi dava baarlmtr? ... Evet bugn dava hal edilmi ve her ey anlalmtr. Fakat ne kadar ge. Selanik mihverini inceleyelim: Reval mlakat meselesi, siyonist Dnme merkezlerde o ekilde heyecanl bir ekle sokulup kulaktan kulaa fsldand ki, zabitler klalarnda oturamaz, yerinde duramaz oldular. Vatan kurtulacak HRRYET gnei doacak, imparatorluun an ve erefi ykselecek, bayramz Fizan'dan Sahra-y kebirden Transval'a kadar dalgalanacakt?!... te SYON mbeirlerinin bize yutturduklar yaldzl hap... ZEHRL ve ldrc hap... Karasso, Selanikte kurduu tuzaa Trk vatansever ocuklarn davet ederken Cavit: orada bir dnme mektebini idare eden bu adam yardmlarn esirgemiyordu. Dn 100

***

melerin'de Sultan Hamitten istekleri vard. Zira Padiah, bize hi bir zaman snamam olan bir kabileyi stanbula kitle halinde sokup halk onlara ezdirmiyor, siyasete kartrmyordu. lk i, Karasso'nun ittihat komitecilere verdirdii para ile balar. Sultan Hamid'e yirmi be milyon liraya yaptramadklar ii bir avu altunla ittihatlar mkemmelen ve fazlasiyle yaptlar. Bu para ii, gayet sanatkrane bir ekilde maskalendi. Karasso, talyan bankasndan, ald altunlar Mitroviceli Necip Draga isminde zengin bir adama verdi. Oda bu paray cemiyetin cidden namuslu ve faziletli bir uzvu olan Eyyb Sabri beye (orum mebusu, merhum) verdi. Hileye tenezzl etmeyen bu feylesof tabiatl adam, o mebla ald direktiflere gre sarfetti... Eyyb Sabri bey merhum bu parann drt teneke altundan ibaret olduunu sylemiti ki, takriben 400 000 lira eder. Karasso, mteaddit defalar, kendisine mahsus bir tavrla: Sultan Abdlhamd'e yirmi be milyon liraya yaptramadmz ii biz, ittihatlara drt yz bin liraya yaptrdk diye nmtr. Evvelki eserlerimizde mkerreren yazdmz gibi sul tan Abdlhamid'in hal'n teblie ve hilafetin uhdesinden nez edildiini bildirmee memur heyet arasna katlan bu adam Padiahn, karar dinledikten sonra en gr sesiyle. Pek al! Zalike takdir-ul Azuzl alim, fakat bu yahudinin hilafet makamnda ii ne!? diye grlemesi karsnda st dklm kedi gibi bzlen sonrada aslane (!) bir tafra furulukla: ... Karmda yle tezelll etti ki, diyecek kadar Yahudi olan bu adam; Selnikte geceli gndzl alyordu. Kurduu talyan MASON locasna her gn bir kurban kaydediyor ve kendi kesinden etrafa zehir sayordu gayesi: Merutiyeti iln ettirmek Sultan Hamid'i tahtndan in- 101 -

dilmek ve Teodor Herzl'in Siyonizm davasn gerekletirmek FLSTN'de kendi hulyal imparatorluunu katmak!... Merutiyet iln edildi. Fakat Sultan Abdlhamid-i hnesn tahtnda kald. ngiltere hilafetin lavn ve imparatorluumuzun kmesini istiyor. talya Trablusgarb ve Antalyay istiyor. Dnme, Istanbula gelmek ve tad mslman maskesiyle Trkn servetini cebine indirmek istiyor. ttihatda Yldz Sarayn yama etmek istiyor. Bunun iin bir ihtill lzm. Hoca Nasuhi efendinin nderlii ngiliz sefiri Henri Elyot'un rejisrlnde bu oyunun uvertr sahneye kondu, ve Sultan Aziz devirmek iin ellerinde emrhm ura ve Veavirihm fillemr yazl levhalarla talebe-i uluma merutiyet taleb ettirilmi ti. imdide ayn zmreye ve tahrik edilen askerlere: ERAT STERK! Diye bartld. Bu son facia, tesadf ettii me'um gnn adn ald:

***
31 MART!. Bu son oyunlar ne ekilde oynand, yani merutiyet nasl iln edildi ve 31 MART nasl hazrland? Onu inceleyelim: Trk milletini dahilde harite dmanlar ihate etmi bulunuyor. Bunlarn balcalarm yukarda zikrettik. Pariste Ahmet Rza, Selanikte yahudi ylesine birer fesat yuvalan kurmulardkl dktkleri zehir, milleti lme ve uuruma srklemekte idi. Sultan Abdlhamid'in btn bu mel'anet ebekesiyle ylmadan mcadelesi ayan hayrettir. - 102 -

Bu menfi ve trk'n aleyhine alan tekilta mvazi olarak bamzda birde prens Sabahddin belas vardr. Bu zat, bir grc klesi olan Mahmut Celalddin Paa ile Sultan Mecid'in kerimelerinden Seniha sultandan domutur. Baba tarafndan rk ve asaleti bu olan Prens imparator luu paralamak davasnda baka bir terne tutturmutur Ademi merkeziyet,, yani geni vatan sathnda yaayan muhtelif din ve milliyette insanlarn cmlesine muhtariyet vermek ve trk kastamonu vilayetine yerletirerek Osmanl imparatorluunu tarihe gmerek ona bir FATHA okumak. Bu mel'un fikir etrafnda Paris'te byk gayretler sarfedilmitir. Demek oluyorki Paris ehrinde devletin mezarn kazan iki zmre faaliyettedir. Bunlardan biri, MASON vecizesi olan terakki ve ittihat ismini alan cemiyet, tekide prens cenaplarnn emrindeki Akkar- Osmaniye... Milletimiz ve rkmzn HRRYET iin alan zmreler... Bu iki ykc ve bozguncu teekkl birletirmek iin 4 ubat 1902 tarihinde alt gn devam eden bir kongre akdedilmitir. Mslman ve hristiyan ekalilitlerden toplanan bu kongrede alnan kararlar tamamen TRK'lerin ve byk vatanmzn aleyhinedir. Bir tarafta byk ruhlu, Trk Padiah, dier taraftan ierde darda memleketi ykmak iin alan zmreler... Binlerce defa tekrar lazm olan bir nokta vardrki. O da btn bu olup bitenler iddia edildii gibi ne istibdad kaldrmak, nede Trk milletini HRRYET ve selmete kavuturmak iin deildir. Bir tek gayesi vardr. Btn yerli ve ecnebi dmanlar o gayeye hizmet ediyorlar. TRK MLLETN TARHE GMMEK ve SLM ALEMNDEK TBAR ve MEVKN YOK ETMEK... - 103 -

Buna ilave olarak Siyonistlerin sultan Abdlhamid'den intikam alma keyfiyeti eklenebilir... Son taarruz iin seilen mntka Makadonya, ihtill ve fesat merkezinde Selniktir... Karassonun meydana getirdii HTLL merkezinin etrafnda grnen ahsiyetlerin banda posta memuru Talt vardr. Vatan yklncaya, dman yurdu yer yer igal edinceye kadar ve hatta o gnden bu gne kadar ittihatlarn sembolletirdikleri Talat bey yahut Talat Paa da Trk deildir. Milliyetini merak edenler zahmet edip Fransz ansiklopedinin T harfine baksnlar. Talt'tan sanra, ittihatlarn en bena masasndan Mithat kr hatip mer Naci beyler gelir. Bunlarn akl hocas ve rejisrleride KARASSO dur. Karasso bir aralk, Erknharp Yzba Mustafa Keml beyi de nezdine davet etmi isede kendisiyle msbet bir karara varamamtr. imdi Sinyon Karasso, son admn atmtr. Makedonya kabadaylariyle, Paris kahramanlarn birletirmekBirletiler ve bir isim altnda toplandlar: ttihd ve Terak ki! Bu yeni Cemiyeti gelitirmek, hareket sahasna srmek onlara son vazifelerini grdrmek iin umum karar gah FARMASON locas olmutur. Fedailer orada vaftiz ediliyor ve direktiflerini oradan alyorlard. htillci unsurlar en ziyade Ordu mensuplariyle megul oluyorlard. Mekteplerden biri bir HRRYET havas almaya balayan zabitler gayet czib bir idealin ateiyle yanmaya baladlar. Bunlar zerinde gayet iyi ilendi. ne srlen zahiri sebepler elbetteki ok parlakt Ne yazk ki, bu yaldzl perdenin arkasn grmek kimseye nasip olmad. Dnya Siyonizminin, yer yznn her kesinden
104

etrafa yayd mthi propaganda tufan milletin uurunu felce uratmt. Hakikat grmek, bamzn etrafnda dnen dolaplar sezmek zordu. Yunan erkan harbiyesinin yukarda okuduumuz mahrem kitabndanda rendiimize nazaran ordumuz hunhr, slav komitecileriyle arpa arpa komitecilie ve siyasete kendini kaptrmt Byle bir orduyu, parlak szlerle aldatp istikamete sevk etmek zor deildi, Nitekimde yle oldu. Aada resmini grdmz zabitler ve efrd, asker ve Trk kyafetinden karak komiteci kyafetine girmiler ve elbiselerimde ona gre uydurmulardr... Evvelki sahifeye koyduumuz resim, Msliman Trk milleti iin ebed bir levhas olarak kalacaktr. Sahte ve mretteb irtici hareketi bastrmak iin Trk mparatorluunun can damarna saldran bu insanlar iinde ne bir Trk nede bir mslman vardr. Bulgar, Srb, Hrvat ve Rum eitli unsurlar silahlariyle, Fatihin feth ettii Beldeler Padiahn birde kendilerini feht ettiler. ttihat vc terakki ite budur!... Bu hale gelen bir orduya yaplacak telkinlerin messir olmamas kabil deildir. Aradan yarm asr gemesine ramen o zabitlerden kahraman ve fedakr olan hamiyetli argadalarmz hl o mthi propagandann tesirinden kurtulmam gryoruz. Bu hale getirilen bir orduyu, daimi telkinlerle ileden karmak artk iten bile deildir. Cavit - Karasso - Metu Salem geninden intiar eden ve vatan evlatlar tarafndan mesihi mev'udun nasihatleri gibi telakki edilen propagandalar, u fikirleri neir ve tamim ediyordu. Makedonyada bir birleriyle vahiyane bir ekilde den muhtelif anasr arasndaki husumete son vererek garp llara kar bir vahdet ve skn ve asayi numunesi gs~ 105 -

termek iin merutiyet idare kurulmaldr. (1) Bu sayede tekmil dinler, mezhepler ve rklar yekdieriyle karde olacaklar ve Osmanl devleti tpk Amerikallar gibi bir pota iinde eriyecek, hususiyetlerimiz ve an'anelerimiz kaybolarak neticede SYONZM bamzn tac olacaktr. Bizler, daha dorusu onlar: bu propagandann o derece tesirinde kalmlardr ki, bu barut ynlarn atele mek iin bir tek kvlcm yeter ve artard bile... Zenberekleri iyice kurulmu olan insanlar cephelerden taarruzlara baladlar. Suikastlar ve cinayetler balad. Bu serpzetin nereye varacan az ok idrak edenler bir kurunla yerlere serildi. Canlara kylmaa baland. htill, kati admn atm, harekete gemiti. Muhterem Cafer Tayyar Paa diyorki: Firzovik kasabasnda Avusturya mektebinin Avusturya - Macaristan bayraklariyle nmayi yapm, dolmu olan barda tarm i rndan kmtr. Milletimizin banda dnen bellar sayarken NEMSEly unutmak byk hatadr. Apostolik imparatorluk, halk koyu ve temiz mslman olan BOSNA HERSEK'in stne oturmak istiyor. O halde, Siyonisti gayet bol olan ve Teodar Herz'i yetitirmi olan Nemse'de bu oyunda roln almtr. Onunda terennm ettii martaval: Trk imparatorluunun merut ve Avrup-i bir idareye kavumasndan baka ne (1) Garb alemine ho grnmek sevdas, son asrda milletimizin duar olduu hastalklardan biridir. Smrgeci garb, kendi obur istihsam dindirmek iin bizim gerilik ve kemeke iinde yaamamz ister. Dier btn iddialar yalan ve propagandadr. - 106 -

olabilir?! Netekim, cmlelerin arasna girerek ve szmz keserek uraca kaydedelmki merutiyet ilan edilir edilmez ilk mirasa konan ve Bosna Hersek'in stne oturanlar bu mbarekler olmudur. in ac taraf, bu oyunlarda birinci derece rol oynam olan DNME'ler bu haddeyi ganimet bilerek Avusturalyallara kar umum bir boykot iln ettirmiler ve krkledikleri heyecanlar arkasnda: VATANDA MSLMANDAN ALI VER ET Parolasiyle saf halk iyice dolandrmlardr, En messir ve kafi darbe Manastrda vurulmutur. Tarih 7 Temmuz 1908 dir. Merutiyet ilannn arifesi. Manastr fevkalade kumandan emsi Paa drahor nehri boyundaki postahaneden karken ittihatlarn hazrlad s ikasde kurban gitmi vc mlazim Atf efendinin att kur unla arabasna cansz ylmtr. ok cesur bir asker ve metbuuna gayet sadk bir insan olan emsi paa lmemi olsa idi, muhtemeldirki milletimizin ahs ve kaderi baka bir istikamet takip edecekti. Bir kadn araf iinde karlan Atf efende kalabalk ve evvelden hazrlanm tertibat sayesinde, yaral olarak cann zor kurtarmtr. Komite hkmeti zamannn da anakkale mebusu olan Atk, istikll savalar esnasnda reji mdrl vazifesi yapm, sonradan iz brakmadan, klen bir vatan topra stnde kaybolup gitmitir. Evet, MERUTYET douyor ve devlet doum sanclar ekiyor. Bir gn evvel. 22/23 Temmuz gecesi Niyazi ve Eyyb Sabri beyin iki bin kiiye yakn etecileri, evvel telgraf hatlarn keserek sonradan yeni kumandan Mir Tatar Osman Paay daa kaldryorlar. Propaganda o derece messir yaplmtrki bu etecilere Ma 107 -

nastr halkndan binlerce insanda katlmtr. Eyyb Sabri bey feylesof yaradll bir zatt. Kondisile ok defalar Vaniky niasta fabrikas sahibi temiz insan Hayreddin beyin Balkpazarndaki yazhanesinde buluurduk. Bilmeyerek iledii gnahn altnda ezilmi gibi idi. Konumaktan, az amaktan nefret eder gibi bir hali vard. Ekseriya yan odaya ekilir saatlerce u aziz yurda kar irtikp edilmi ktlklerin vicdan azabn ekerdi. te bu zattr ki, iinde biriken gnahlardan silkinir gibi: Karasso; Necib Dragya oda bize drt teneke altn verdi!... Diyerek adeta srtndan ar bir yk atm gibi koltua gmlvermiti... Bu zatn, ve Resneli kolaas, Niyazi'nin ehre yryen askerlerin ve bu nmayiler esnasndan GRNMEYEN kuvvetlerin sinsi propagandalar halk efkrnda mt' hi tesirler meydana getirmiti. Bir birinci ferik rtbesinde kumandann ldrlmesi, Mirin daa kaldrlmas yeryzn titretecek bir ihtillin, ihtilller mtehasss Siyonizm tarafndan var kuvvetleriyle krklendi. Hkmdar, eer arzu etse, haiz olduu kuvvet ve itiba r istiml etmi olsa idi, btn bu palavralar olduu yerde sndrlr ve blfcler il yavrusu gibi datlrlard. Netekim bu hata 31 MART hadiselerindede aynen tekrarlandki onu bir az sonra inceleyeceiz. Btn bu iler geni apta bir blften ibaretti. Onu i'zm eden, halkn gznde bylten cihan SYONZM tekiltdr. ttihatlarn sayl ahsiyetlerinden (Beikta Afyon idaresi eflerinden) Sakall eref bey diyor ki: Telgrafhaneden saraya mracaat ettik. Hareketin igibi bydn bildirdik ve hemen merutiyet idare ila- . 108

nn istedik. Her taraftan ba kaldran, ses veren ihtill stanbulu artt... Necib Draga, ittihatlara drt teneke altun veren adam Mitrovielidir. Orada itibar kadar byk birde kereste fabrikas vardr. Arnavutlar zerinde byk nfuz sahibi olan sa Bolati'de Mitovie yaknda bu zatn komusu ve dostudur. Avusturya mektebinin nemse bayraklariyle nmayi yapmalarna muvazi olarak birka bin Arnavutta yine Firzovik'te toplanp saraya mracaat ederek merutiyetin ilann talep ettiler. HRRYET kahramanlar ve Makedonya kabadaylarnn Askerin bana birer Arnavut klah geirmelerinin manas vard. Cemiyet Arnavutlar top yekn kadrosuna almt. Karasso, Cemiyete verilmek zere Necip Draga'ya drt teneke altn vermi olmakla beraber kendilerini de elbet grmt, yani onlarada elbet vfir miktarda krmz altun vermi olmas ga yet tabiidir. Ne areki buna dir bir malumat henz tarihe sizmamtr. ttihatlar Mekedonyadaki nc Orduyu elde ettikleri gibi merkezi Edirne olan ikinci Orduyuda aa yukar elde etmi gibi idiler. nceden inceye, senelerden beri kendi mensuplar ve bendelerinden yaptm tahkikata gre, Trk olan hnkr btn bu iirilmi balonlara kar soukkanlln asla kaybetmemitir. Fakat ne yapsnk bu kark heng mede sadaret makamn igal etmi olan Avlanyal Ferid Paa ald emri ve iradeyi yerine getirmemi askeri tedbirleri tamamen almamtr. Btn bu olup bitenlerin Trk Padiahiyle Trk milletinin yorgannn banda dndn daha henz iimizde anlayanlar maalesef pek azdr. Devri saltanatnn ilk senelerinde 93 Moskof harbini idare etmi ve tahtta kald 33 yl iinde saysz felket 109

ler, hdiseler, hilelere gs germi ve banda bulunduu bir milletin, ahval ve artlarn msaadesi nisbetinde refahna saadetine, kltrne hizmet etmi ve aziz vatan top randan bir kar yer vermemek iin tarifi imknsz bir hassasiyet gstermi olan cennet mekan firdevsi iyn ikinci Sultan Abdlhamid Han'n karsna dikilen Siyonist Mason- Entellijens servis triomviras ile 33 yl nasl bir kahramanlkla mcadele ettiini istikblin tarihleri daha bitaraf, daha vicdanl bir ekilde yazacak bizden sonra gelecek nesiller bu yazlar dehetler iinde okuyacaklardr. renecekleri balca ey u olacaktr. Propaganda denilen mel'un kuvvet bir caniyi kahraman bir kahramanda isterse vatan hini gsterebilir. Bu silh u dakikaya kadar ve mutlaka bir ifade ile SYONZM'in ve onun klelerinin elindedir. Bizi ykan, biribirimize dren, kalemlerimizi ve baz vicdanlar satn alan, hakkmz vc sesimizi boan SYONZM'dir. Bu kuvvetle yeryznde uzun seneler kahramanca ve HNE bir ekilde mcadele eden insanda, Trk hkmdar ikinci sultan Abdlhamid han'dr.

***
Hakikat ne olursa olsun, btn bu olup bitenlerin palavra ve grltlerin sultan Hamid'in morali zerinde byk tesirler yapmas tabii ve normaldir. Nihayet hnkr yle bir irade ihsan ediyor: lk kanunu esasiyi ben iln ettim. Ahvl ve zaruretler bir mddet bunun tecilini zarur kld. imdi heyeti vkelayi syleyiniz tekrar ilan ve mer'iyete konmas iin icabn if etsinler. Heyeti vkel mazbatasn tazmin ve Merutiyet idarenin kurulduu btn vilayet ve mstakil mutasarrflklara telgraflarla tebli edildi, yaasn HRRYET -, ADALET MSAVAT UHUVVET avazeleri vatan afakin nlatt.
- 110

Bunun ne demek olduunu bile anlamayan bir ok insanlar avaz avaz bu cmleleri tekrarladlar. Yahudi matbaalar evelce Pariste hazrladklar gayet irkin ve asaletsizce yaplm resimleri kart postallar milyonlarca nsha bastrp halka dattlar. Gayet namuslu ve mahcup bir insan olan Padiahn plak kadnlardan yaplm bir resmini bol miktarda dattlar. Bu fta yaplm kartlarndan biri elimizde olmakla beraber, ibret iin dahi olsa tarihe hrmetsizlik olur diye neretmedik. MERUTYET! l1 Temmuz 1908... stanbul, o zamana kadar iitip duymad canhra seslerle alkaland ... lve, ilve, ilve!... O zamana kadar vukuu olmayan bir ey Avu ii kadar bir kt zerine unlar yazl idi; Veziri maali senirim Sait Paa! Ferd Paa kabinesinin vukuu istifasna ve msellem olan ehliyet ve dirayetinize binaen mesnedi sadret uhdenize mesnedi meihat dahi Cemaleddin efendi uhdesine tevcih edilmitir. Denmekte ve memleketin merutiyetle idaresi emredilmekte idi. Demek ki uzun ve zdrapl doum sanclarndan sonra nihayet meimei vatandan MERUTYET douvermiti. Bizim iin, vatan iin, byk Trk milleti iin, bir kurtulu ve ykseli sebebi olduu iddia edilen Merutuyet, imdi bir emri vaki olmutu. Her tarafta: YAASIN HRRYET naralar gklere ykseliyordu. Evvelce hazrlanm olan propaganda ma 111 -

kinesi halk lgnca coturmutu. Yaasn hrriyet! Demek artk istibdat sona ermi, herkes HR olmutu? Bu hrriyetin ne biim birey olduunu bizim nesil lerimiz pekl grd. Grmedii eyleri, aklndan geir medii facialar cinayetleri insanlarn kpekler gibi boulup iplerde can verdiini nice kahraman Trk evltlarnn gslerine mtemadiyen kurun skld ve vatan topraklarnn mezbahaya dndrldn hep bu HRRYET devinde grdk. O derece ki: Feylesof ve Trk mtefekkiri Rza Bey bunu u msralarla ne gzel tasvir ediyor: Baklsa sezilir iin hikmeti, stne almadn mes'uliyeti, Bize bel edp merutiyeti, Firavun devrini mumla arattn! imdi bir de MASON teranelerinin ikinci olan MSAVAT meselesi vard. Dalarda senelerce arpp dg;-!;tmz, kardelerimizi, kitle halinde canavarca ldren eteciler ve eitli rk ve mezhepleri tekil eden yabanc unsurlarla aramzda tam bir msavat teesss edecekti. Srp l, Bulgar vc Karadal ile Konyal arasnda hi bir fark olmayacak, cmlesi MSAVAT'n sihirli sinesinde karde gibi yaayacakt. Bizim Harbiye mektebindeki snf arkadalarmz arasnda bizim gibi ayn hakka sahip Bulgar Srp ve Karadal talebe vard. Hepimiz zabit ktk. Biz Kur'an Kerim zerine onlar ncil'i erif zerine nmuskrne hizmet edeceimize yemin ettik. Edirne kalesi dp de esir oldu umuz zaman karmzda snf arkadalarmz olan Bulgar zabitlerini bulduk. Btn askeri srlarmza vakf metotlarmz, usullerimizi, tekniimizi, takdiimizi renmi dman zabitleri 112

ni. Farmasonluk ve Siyonizm'in nc umdesi sembol ve ideali olan UHUVET'in yani kardeliin de ne demek olduunu ve neticesini de bizim nesillerimiz en ac bir ekilde grd. Ecnebi mefkurelerin remizlerini tayan elbiseler giymi insanlarla karde olmak!.. Bu hangi mantn mahsul hangi idrakin icad idi?... ok gemeden bu kardeleri (!) karmzda dman olarak bulduk. Onlarn her biri bu aziz vatandan birer para kopardlar. stanbul'un burnuna sokuldular ve tari h Edirneyi muhasaraya aldlar. Merutiyet Garb' memnun edecek, yardm temin edecek biz de bu sayede kurtularak hr ve mes'ut koca bir vatan zerinde yayacaktk. Bizi bu yalanlara o kadar ok inandrmlard ki... Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olmutuk. Bize vadedilenlere mukabil. 1 Bosna Hersek, Avusturyallar tarafndan memleketlerine ilhak edildi. 2 Kucak, kucaa kardelik iln ettiimiz Yunanistan GRT adasnn stne oturdu... Firvovik'te Avusturya mekteplerinin merutiyet lehine bayrak amalariyle Yunanl komitecilerin yine Merutiyet uruna Makedonya dalarnda arpmalar hi de bo hesapsz deilmi... Onlar kendi hesaplarna davalarnda hakl idiler. Yazklar olsun bu oyuna bilerek veya bilmeyerek let olanlara! Hem de LNET onlara!... Bu vukuat arkasndan 1910 Arnavutluk isyan ve 1911 de Trablusgarbe talyan saldrs birbirini takip etmitir. Bu kitabn ba tarafnda ve mteaddid eserlerimizde yazdmz gibi Trablusgarbn igal meselesi: SYONST ve FARMASON mterek hyaneti sayesinde olmutur. 33 ksur senelik bir idare esnasnda u yukarda saydmz bellarn hi biri ba kaldramam ve elele verip 113 F: 8

toplu bir halde vatana saldramamt, Yer yer ba gsteren yangnlar, etrafa sirayet etmeden olduu yerde sndrlmt. Btn felketler toplu bir halde merutiyet tarihine tesadf eder. 1912 kinci Arnavutluk isyan, Havran ve Adana yakalar seri halindeki musibetlerin tuz ve biberi olmutur. Bunlarn cmlesinden, byk devletimizin idaresini eline almak, Osmanl tahtn SYONZM'n kin ve ntikamna maruz klmak mesuliyeti mnhasran ittihat ve terakki komitesine aittir. Senelerce Merutiyet diye feryat eden kesnn kimlerden direktif aldklar, kimlerle mavere ettiklerini yukarda sarahatle grdk. ngilizlerin, slm iin ne byk rakip ve tehlike oldu gn bilmek iin sadr azam olmak lazm gelmez. lk mektep talebesi bile bunu bilir. Sultan Aziz'in katlinde ilk merutiyetin teesssnde ngilizlerin ne byk rol oynadn aka grdk. Onun arzusu hilfetin kaldrlmas idi. nki Trklerin bu sayede bilhassa Hindistan mslmanlar zerinde hiz olduklar nfus ve itibar kendisi iin daim tehlike sayyordu. Buna misal olarak u hadise ileri srlebilir; Trkler, lzumlu veya lzumsuz Birinci Dnya Harbine girip de drt sene ngilizlerle kahramanca dtkten sonra tali tabiatiyle aleyhimize dnp de malubiyet mukadder olunca ngiliz gazetelerinde kan bir sr resimler asrlk taassup ve kinleri ve emelleri aa vurdurmutu: Serngn olan Hill Camilerin kubbelerinden ykselen SALB, resimleri ve eidli yazlar, kendisinden. Trk milletinin hayr iin fikir ve kuvvet aldmz ngilizlerin samimiyet (!) ve hayrhhknn (!) derecesini gsterir. Malubiyet ve felket gnlerimizde suratmza arpan bu ac hakikate kar Trklerden daha ziyade Hindis114-

tanl mslnanlarn ba kaldrdklar grlmtr, islam'a ekilen Kl isimli mhim eser bu muhterem din kardelerimizdir. Bylece: Sultan Aziz devrinden beri cereyan eden hadiseler de ki ingiliz oyunlarnn gtt maksad renmi olduk. Onlar Hilfetin kaldrlmasn ve Trk hkmdarlarnn islm zerindeki nfuz ve itibarnn bertaraf edilmesini istiyorlard!... Sra Siyonizm'e geldi. Siyonizm emelleri vc hududu bugn artk herkese malm olmutur. Onlar; bu gaye vc emellerini senelerce evvel btn dnyaya iln etmiler her nedense bizde bir Reval masal kadar bir tesir husule getirememilerdir. Birinci Dnya Siyonist Kongresinde Trk imparatorluunu paralamak ve bu sayede srael devletini kurmak fikrini akladklarn yukarda grdk. Filistin'i para mukabilinde Sultan Abdlharnid'den kopamak iin vaki teebbslerinin neticesini de okuduk. imdi Siyonistler'in vazifeleri iftlemi bulunuyordu: Biri asl hulyarnn tahakkuku... dieri de bu emele set eken byk hnkrdan intikam almak!... Bu maksat iin hangi insanlar ne ekilde tekilatlandrp, terakki ve ittihd komitesini nasl sahneye srdklerini de okuduk. Merutiyet iln edildi... Kanun-u esasi esasen mevcuttu. Memleketin mutlakyet ile deil merutiyetle idaresi de emredildi. Fakat... Padiah yerinde kald. Bu, btn gayretlerin boa gitmesi btn hayellerin sukutu demekti. Tabi bu arada birinci derecede rol sahibi olan ve blflerle iktidar eline geiren KOMTE'nin de bir arzu ve gayesi bulunacakt. Paraya ihtiyalar vard. Deil ittihd 115-

ve Terakki gibi Siyonist ve Farmason oyunca bir cemiyet, hatta en temiz ve muktedir insanlardan teekkl etmi gayet mukaddes gayelerle kurulmu olan partiler dahi parasz yryemez, muvaffak olamazlard. slmiyet, Allahn sonsuz kudret ve nusratine dayand halde yine Hazreti Ebubekir Sddk (R. A.) in azna kadar alan kesesine istinad etmiti... ttihatlarn Karaso'dan kopardklar drt teneke altn devede kulak saylrd. Yahudiler de ilerini grdkten sonra insana on para vermezlerdi. Fakat pekl akl verdiler ve dediler ki; Cemiyeti muhtereme Yldz saraynda istedii hazinelerini bulacak ve Sultan Hamid'in kendi ahs serveti olan Viyana bankalarndaki altnlara pekl el koyabilecektir. Bu akl veren Yahudi, bunun yolunu ve plnlarn gsterdi. Bir hdise yaratmak. O bahane ile Padiah hal etmek ti. Dahiyane, fakat cniyne olan bu fikir tatbik mevki ne kondu. Ateler krklendi. Kalemler bilendi. Fesat unsurlar olanca hlariyle almaya baladlar. gurup ayr ayr gayeler iin bir tek yol takip ediyorlard. Bir hdise karmak. Kazan kaynyor!. Siyonistler hesabna: Karasso - Metr Salem Cavit geni ve Dnmeler. Kendilerine mahsus sinsi gizli ve sanatkrane metotlarla alyorlar. Dnme'lerin rollerini bir nebzecik yazmtk. Selnik'in dar muhitinden syrlmak ve Trkiyeyi batan baa smrp, Siyasetine hkim olmak. uraya bir parantez aaym: Jandarma Umum Kumandan Zeki Paa anlatyor: Halk Partisi devri. Mbadele ileri var. Hkmetin 116-

gz DNMELERDEN o katlar ylgn ki, valilere gayet mahrem ve zata mahsus u talimat veriyor: Mbadil olarak memleketimize gelecek olanlar meyanndaki DNME lerin stanbul, Izmir, Ankara ve Samsun gibi vilyetlere zinhar yerletirlmemesine begayet olunmas Yine Zeki Paa ilve ediyor: Bu, son derece mahrum ve zata mahsus emir, ka tane dnme vali ve mlkiye mfettiinin eline geti?... Profesrlk, tccarlk ve husus mekteplerden btn siyasi hayat ve mukadderatmza hakim olan bu mslman isimli vatandalarn, gerek merutiyetin ilnnda, gerekse ondan sonraki vukuatta o kadar byk rolleri vardr ki, bunlar sraya koyarak mtalaa edelim.., Merutiyeti ilan eden ittihatlar Hseyin Cavit'in kalemiyle Sultan aleyhine iddetli bir kampanya amt. Tanin gazetesini okuyanlar veyahut bu gn onu koleksiyonlardan tetkik edenler kalem kuvvetiyle, nasl yok yere bir hkmdara hcum edildiini vuzuhla grebilirler. Hseyin Cahit, Sultan Abdlhamid'i yere sermek iin nasl alyor. Bu zat hakknda cemiyetin kurucularndan Miralay Sadk Beyin cemiyet erknndan doktor Nzm Beye syledii szleri ziyadesiyle ayan dikkattir: phesiz; Talt, Ahmet Rza ve Hseyin Cahit bilerek, duyarak Siyonistler elinde oyuncak, Trklk iin muzur byle hin br teekkle let olmak istemezler. Takat onlar siyonislerin elinde vasta olmu dnya matbuatnn ve Farmason localarnn ifls ettii hava iinde btn dini mill, ferdi hviyetlerini kaybetmilerdir. Onlar, Siyonist ve MASON nfusundaki niversitelerin Hint nazariyeleri diye tevdin edip ve mnevver zmreye aladklar gy yeni vc yksek (!) fikirlerle o halde gelmiler dir ki bugn ancak kendilerinin fikr terbiyeleri yksek, 117

dnceleri yksek, ruhlar hr vicdanlar olgun insanlar olduklarna inanrlar... Onlarn nazarnda bizler vc bizim gibi dnen, hayata, kinata bizim gzlerimizle bakanlar kr bir ruh insiyakiyle maziye merbut dn ve dncesi mahdut geri ve sabit fikirli basit zavall kimseleriz. Onlar vatan, millet ve devlet meselelerinde bizim fikir ve mtelalarmzda, grlerimizde bir hakikat olabileceo gine asla ihtiml vermezler. Yalnz kendilerince sabit vc deizmez bir kanaatle bizleri de kendi yksek seviyelerine (!) srklemek isterler. Kuvvetin ittihd ve Terakkiye getiini gren mevki menfaat ve hret harisleri imdiden ortal istil ettiler. Bu mtalalarda iimize yarayacak birok hakikatle rin srlan gizlidir ki bunlar yukarda para para bahsettiimiz gibi, aada hdiseler inkiaf etike daha briz bir ekilde greceiz... Hulsa: Bir vak'a kmalki padiah hal edilsin ve Yl diz saray yama edilerek Viyana bankalarndaki parann stne oturulsun, Cemiyetin daha dorusu komitenin kalemorlar var kuvvetiyle taarruza getiler. Tanin gezetesi ilk saysndan itibaren bu vazifeyi gryor. Bir para alalm: Arap zzetlerin, erke Mchmedlerin, Tahsinlerin hl saray hmayunda bulunmalarndan, Zeki ve Rahmi Paalarn hl deitirilmediinden bahsederek babliye emniyet edilmyieceini yazmt. Bylece ilk nifak tohumlan atlm, biri Arap, dieri erke, tekisi de Arnavut olduu iin bu insanlarn hakl veya haksz saraydan kovulmalar lzm geldii ileri srlmt. Burada tuhaf bir nokta vardr: Hseyin Cahit de Trk rkndan deildir... Fakat cemiyet maksadna ulamak iin lzum grd 118

zaman rklk yapmaktan ve anasr arasna ayrlk tohumlar samaktan asla ekinmemitir, Komiteciler yle insanlardr ki ilerine geldii zaman kan tahliline gidecek kadar koyu rk olmutur, ilerine geldii zamanlarda da en mer' ve makbul bir milliyetilii, koyu rkdr diye tezyif etmilerdir. Bunlar her iki fikirde de samim delildirler. Milleti yerine ve mevsimine gre kandrmak ve ipliklerini boyamak iin herey yaparlar. Buraya Tanin gazetesinin btn yazlarn nakletmiyecegim. Onlar bir cmlede hulsa edeceim. Kazan kaynyor. Tanin gazetesi atei krklyor...

***
Cemiyetin maksadn gerekletirecek asl unsurlar sonraya brakyorum. Bir de inklp sarhou olmu ufaklar vardr ki, onlar cepheden dorudan doruya faaliyete balamlard. Bunlardan biri, Gazhane karakolu Komiseri Nuri efendidir. Bu adam bir iki defa KARASSO'nun evine davet edilmi ve erefine ziyaretler ekilmitir. Komiser Nuri efendi grd tevik ve tahrik zerine c ve hurua gelbi, urada burada Cemiyet dmanlarn lokma lokma doruyacam sylemee balamt. Bu adamn tehditleri o derece ileri gitmiti ki resm makamlara kadar i aksetmi ve zaptiye nezareti u teblii nere mecbur kalmt: kdam gazetesinin 25 Mart 1325 tarihli perembe gnk nshasnda Dolmabahe Gazhane ' karakolhanesindc mstahdem Komiser Nuri efendinin lkdam gazetesi sermuharriri Ali Kemal Beyle Volkan ve Yeni Gazete sahibi imtiyazlarn da ldreceklerini beyan ettii hakknda bir fkra grlmesi zerine zeptiye nezareti muavini saa- 119 -

detl Azmi Bey Efendi (1) izam edilerek tahkikat lzme bil'icra komiser Nuri efendinin bu yolda tefevvhatta bulunduu oradaki efrad aire tarafndan beyan edilmesine o baptaki evrak tahkikiye mumaileyh Nuri efendi ile beraber Dersaadet bidayet mahkesi mddei umumiliine gnderilmi ve mezkr mddeiumumilikten cevaben alman tezkerenin sureti aynen derc olunmutur: 27 Mart 1325 (Yani patrddan drt gn evvel) tarihli tezkerei aliyyei asafeneleri cevabdr: Dolmabahe Gazhenesi karakolhanesinde mstahdem Komiser Nuri efendi nin ihbar olunan tefevvhat esasen crm tekil etmemekle beraber cinayeti malmede (2) taallku grlmemi ve memurini zabtann her ne suretle olursa olsun bir frkaya meylini izhar ve im edecek efl ve harekt ayan takbih olduu misill kendisinin bulunduu karakolhanedeki rfeksiyle hsn muaeret etmedii anlalmasiyle mevki mtevekkil revi ali atufileri bulunmutur. Dersaadet Bidayet Mddeiummumisi Sadreddin. Bu tebli byk hdiseden gn evveldi. Asl hdise kahramanlar baka guruplard. Onlar hakkndaki malmat bir az daha sonraya brakyorum. Acaba Entellicens servisin 31 MART faciasnda rol yok mu idi? olmamas mmkn m? Sultan Aziz'in katli hdisesinden beri binlerce dolap dndren bir kuvvetin asl gayesi henz gereklememiti ki, hem hangi tan altn kaldrdksa bu dostlarmz orada bulmadk? urasn sylemek lzmdr ki: ngiliz gizli tekilat (1) Cemiyetin en takn azas. Polis mdr ve vali olan zat. (2) Muharrir Zeki Beyin katli demek istiyor. 120

kadar metotlu ve mahrem alr, emrinde altrd insanlar o kadar iyi seer evvelden yetitirir ki, onlarn srlarna ve hviyetlerine nfus son derece g ve hatt imknszdr. Ancak baz tesadfler ve ip ularndan bir az. bir ey renmek mmkn olabilir ite misal: Volkan gazetesi 31 Mart hdiselerinin arifesinde cidden Volkanlar gibi ate pskryor... Faciadan sonra idam edilen gazetenin sahip ve ba muharriri Dervi Vahdeti (1) yle tein makaleler nerediyor ki orta snfla, mutaassp insanlar tahrik etmemesi ileden karmamas mmkn deil. 31 Mart faciasndan ayn derece mes'ul olan avc taburlar zabitlerinden birine hitaben yazd:
Ey zabit!

Balkl yaz bir ok insanlar zvanadan karm ve mterek Trk dmanlarnn hazrlad yangn iyice krklemiti. Dervi Vahdet'nin yazlarn okuyanlar, bu zatn gayet mutaassp bir din adam olduunu ve yazlarn, doru, yanl kr bir taasubun evkiyle yazdn sanrlar, hi de yle deildir. Dervi Vahdeti sarkl bir insan deildi. Kbrs halkndandr. ngiliz mekteplerinde okumu ve yetimitir. Acaba kimin nm ve hesabna alyordu? 31 Mart yangn sndrldkten sonra bu hdisede birinci derecede rol oynad sylenen ve ngiliz dostluu ile tannm olan Kbrsl Sait Paann evi aranmt. Konan selmlk dairesini jandarma ve polis umum mfetti muavini Erknharp Kolaas Keml bey. harem dairesini de Selnikli yzba Rfat Efendi aramt. (1) Dervi, bir tarikat mensubu deil bu zatn asl ismidir. .

121

Selmlk dairesinde uaklarn odasnda ve yataklarn altnda Volkan gazetesinde kan btn ba makalelerin asllar, orijinalleri ele geirilmitir. Bu vesikalar Harbiye Nezareti ve rfi Divan Harp Reisliine verilmi ise de ne hikmetse hi kimse sesini karmamtr. Bu manal hdise Intellijens servisin 31 Mart faciasndaki rol ve hissesi hakknda tarihimize ve milletimize kfi bir fikir ve kanaat verir zannndaym. Dnmelerin 31 Mart hilesindeki rolleri gayet mhim dir. Bitaraf bir ngiliz mellifinin kaleminden km olup baz paralarn bu kitabn 87 il 91 nci sahfelerine aldmz The Cause of World Umrest eserinde bu hususa temas edilmi olup; Selnikli bir yahudi ve MASON olan binba Remzi tarafndan idare edilen nianc taburlar tarafndan karlan 31 Mart ihtilli gelir ki, bunu tetkik etmek ok merakl ve faydal bir eydir. ngiliz mellifinin yazsnn bu parasnda epey aydnlatc malmat vardr. Birka sahife sonra Selanik vc Makedonya HRRYET kahramanlarnn 31 Marttaki rollerini tafsilatiyle tetkik edeceiz. Bundan evvel Paris'te ittihat ve terakki Cemiyetinin kurucu ve mhim ahsiyetlernden olup, hakikati anlad iin muhalif saflara geen ve 31 Mart bahanesiyle tevkif edilip yakay zorlukla kurtaran MZAN gazetesi ba muharriri Murd Beyin Tatl emeller, ac hakikatler namndaki eserlerinden baz paralar alacaz' kitabn 107 nci sahifesinde: Manyasi zade Refik Bey slmiyet ve hilfet kelimelerini Mizh'da pek ok kullanyorsunuz. Artk bu gibi khne eylerle Merutiyet binasnn ina olunamyacan sizde bilirsiniz. Hemde siz, tarih muallimi sfatiyle bunu herkesten iyi bilirsiniz. Bu satrlarda hakiktle alkal bir cmle vardr ki 122

zerinde durmadan bizi alkalandran noktalan arayacam. 110 ve 111 sayfalardaki u cmleler bize bir fikir verebilir: Malmunuzdur ki; vaktiyle Mithat Paann Kanun-u esasisi ksm azami itibariyle ulemann husumetlerini celb etmi idi. eriat garra gibi kaamm-u ilhi elimizde dururken kanunu esas namiyle frenk icadnn bize lzumu yoktur diyorlard. Kendi kayn biraderim gibi bir gayyuru bile kandrmaktan ciz kalmtm. Bu defaki yoklamamda merutiyeti ilk gnlerde hsn kabul etmi olan ulemann ahvali mteessir ve mtereddid bulunduunu kemali dehetle grdm. te ulemann hissiyatn okayarak merutiyete onlar rabtetmek zere mcadeleye msaraat ettiimin sebebi aslsi budur. Bu bapta ifasna muvaffak olduum hizmetime mftebirim. Bunun iin Mizan n lisan, lisan tebeddl edemez. Siz cemiyete, lisanmz Mizan lisan na tahvile muvaffak olursanz, muhassenatn pek abuk grrsnz. Szlerim bazlarnca nim istihza ile karland. stihzalar gazete stunlarna kadar geti. Hele TANN Kur'a kaaklar hakknda stunlarca tecavzatta bulunmay itiyat etti. (1). Garibi u iki 31 Mart vakasndan sonra mddeiytmn shhatini tasdkan yine bata TANN olarak dindarne neriyata slk ettikleri halde, (Dini siyasete ne baya bir tarzda alet etmiler. Hayret) Halka henz itmi'nan bah edememilerdir. hlaslarna man edilemiyor, nk masabaklar henz tazedir. Mizanc Murd Beyin yukarya aldmz cmleleri (1) Hseyin Cahitten bahsediyor. Bugn yine HRRYET (!) mdafaa eden adamdan!... .123 -

ilerde iimize yarayacaktr. imdi asl bizi alkalandran satrlara gelelim. Tarihi ve muharrir ve kendisi de HRRYET aklar ve siyas muhacirin meyanndan bulunan ve 31 Mart faciasnn zdraplarn ekmi olan bu ilim adam kitabnn 162 nci sahifesinde aynen unlar yazyor: 31 Mart kyam- askerisi zahiren avc' taburlarnn avular kumandasnda idi. Resadan mahrum kitle bagiyede ki intizm calibi dikkat ve merak idi. Mizan idarehanesindeki caddeye nzr cumbaya yerletim. Muttasl gemekte olan blklerin tavr ve hareketlerine hasr dikkat ettim. Tekerdir eden bir hal nazar ehemmiyetime arpt. nc srann banda borazan nefer gitmekte idi. Onun yanndaki nefer, her no vakit dirsei ile borozana drterse, boru almakta idi. Bir de boruzann solunda giderek ona kumanda verenin yzne dikkat edilince n ve snnn di neferet nn dan parlak olduu grlyordu. ibu mmtaz ehreli neferler mutlaka borazanlarn yannda ndiren birer, ikier bazan da er olarak her geen blkte gidiyorlard. Bunlarn nefer kyafetine girmi zbit olduklarna hkmettim. nk pek ikr idi. Hkmmden emin olmak iin, o srada matbaaya uram olan birader zadeyi sokaa evkettim. Pederi ile birok tarada dolam, bilhassa zbitan' askeriyye iinde ahbb peyda etmiti. Dikkatimi celb eden hali izah ettim. O da tasdik etti. Matbaada hazr bulunan be alt kii dahi bunu grp teslim ettiler. Mizanc Murd Beyin kitabnda bu bahis uzayp gidiyor ve netice olarak isyn edp Ayasofya meydannda toplanan askerlerin banda er kiyafetine girmi DNMEzabitler oduu meydana kyor. Bu hakikat isbat edilmitir. ngiliz mellifinin kitabn 124 -

da dnme binba ve avc taburu kumandan Remzi'nin rol iyice tebarz ettirildii gibi rfi divan- harplarn eline geen vesikalarda keyfiyet red edilmez bir ekilde aleniyet kesb etmitir. Bundan baka 31 MART'a ait btn hakik ve tarihi dokmanlar Cemiyetin kurucularndan ve 33 dereceli Farmasonlardan Mithat kr biraderin elinde idi. Kendisinden mteaddit defalar, tarihi ve milleti aydnlatmak iin, iadeli taahhtl mektuplarla bu ie dir malumat istedimsede mracaatm her defasnda cevapsz kald. Koca bir vatan on seneden az bir zaman iinde ellerinde param para olduktan sonra ah vatan! diyecekleri yerde Eyvah Cemiyet ne olacak! diyen tarihe ve millete hesap vermeden cmlesi birden ar- firar irtikp eden ve ou yd illerde itlf edilen insanlardan bu mertlik ve necabet beklenemezdi. Onlar vesaiki istedikleri kadar milletten gizlesinler. Tarihin ve milletin gz ve kula olup bitenleri grr ve iitir. Alemde hi bir hakikatn gizli kald bir gerektir. Birok masum, bignahi ve her eyden habersiz insanlar boup ldren canilere frsat ve imtiyaz veren masumu idam mcrimi taltif eden ve korkun cinayet serileri iinde Trk'n aleyhine Siyonizm'in lehine alan ve onlarn hain emellerine hizmet iin 31 MART fadiasn icat eden bu yzden saysz hanumanlar ykan, onbinlerce masumu srgnlerde ldren insanlar vesikalar istedikleri kadar saklaya dursunlar. Bunlar Tarih nnde ve ilim nda millete biz aklayacaz! 3 1 MART

Buraya kadar olan yazlarmz, tahlillerimiz ve ileri srdmz muteber vesikalarla 31 MART' hazrlayan milleri, gizli kuvvetleri, onlarn maksat ve gayelerini, yakn tarihimizin derinliklerine kadar nfus ederek sra 125-

ladk. Siyonistler, Dnmeler, Farmasonlar ve komitecilerin cmlesi bir noktada bileiyorlard: Sultan kinci Abdlhamid han drmek... O takdirde: Siyonistlerin arz mev'ud dedikleri mukaddes topraklarda kendi teokratik hkmetlerini kuracaklar vc stelik kendilerini bu emellerinden uzak tutmak iin 33 yl arslanlar gibi hne mcadele eden hnkrdan NTKAM alacaklard. Burada bir sual akla gelmektedir: Sultan Hamid taht terke mecbur olup da, yerine komiteciler geerlerse acaba Siyonist emelleri gerekleebilir mi? Yoksa ittihatlar da mchid hakan gibi ana vatan paralan zerine titremezler mi? Aada okuyacanz vesika, ittihatlarn yahudi emellerine peinen boyun edikerini gsterir. Esasen kitabn muhtelif yerlerine buna dair mevsuk malmat derc edilmiti: Bu yeni vesika bizzat Siyonist neriyatntan alnm olduundan ayr bir ehemmiyeti vardr. 1945 senesinde Londra'da Fredrick Muller irketi tarafndan tabedilen THE ZIONST MOVEMENT namnda ki eserin mellifi Israel Kohen kitabnn 114 nc sahifesinde yle yazyor: Talt Paa, kendi dostu olan bir Yahudi gazeteciye uzun bir mlkat vererek Yahudilerin serbest olarak Filistine hicret edeceklerini, ilerde orada MUHTAR bir ekilde kendi kendilerini idare edebileceklerini ve istedikleri gibi kltrlerini her tarafa yayabileceklerine sz vermitir. Bu malmat 31 Knun evvel 1917 tarihinde Vossiche Zeitung ve 4 ubat 1918 tarihinde Ydiche Rundschau gazetelerinde neredilmitir. O halde ittihat ve terakki yahudi emellerine hizmet 126-

etmei daha evvelden kabul etmi ve sz vermi bulunuyordu. (1) Birinci Dnya Harbinde bizler Filistin topraklatnda harp ederken, komite sayesinde ve gayet ksa bir zamanda, o mbarek topraklarda ne muazzam Siyon mamurelerinin kurulmu olduunu hayretler iinde grmtk. Oralar hep casus yuvas idi... urasn da kayt etmek zaruridir ki, btn bu iler milletimizin arzusu hilf na yaplmtr. Bu noktay da baka bir ecnebinin kalemin dan yle tesbit edebiliriz: ngiliz diplomat Sir Edvin Pears'n 1945 senesinde New York'ta D. Appelton irketinde bastrd: FORT YEARS N CONSTANTINOPLE yani (Krkyl Istanbulda) eserinin 259 uncu sayfasndan unlar alyorum: Merutiyetin iptidasnda ittihat ve Terakki komitesine kar ykselen seslerden biri de Mslmanlardan geliyordu. Onlar ttihat vc Terakki'nin yahudiler. dinsizler ve farmasonlar tarafndan idare edildiini ileri sryorlard. Wilterede yahudilere kar beslenen nefretler, Trkiyede daha da iddetlidir. Fakirleri, zenginleri, mnevveri cahili hepsi yahudilere kar haindir. Bir Trk gene. rali, yahudinin yanndan geerken ona srnmesin diye paltosunun eteklerini toplamtr. Komite hakknda bu isnatlarn sebeplerinden biri de mstesna zekl baz srail oullarnn komitenin birinci saflarnda bulunmalar idi. Bunlardan bir tanesi de CAVT idi. Kendisi bir Selnikli idi. Yahudi bir asldan gelmekte idi. Bunlara Dnme deniyordu. Bunlar kendilerini mslman gibi gstermekle beraber haf olarak Yahudi eriatna devam ediyor lardi. Cavit'in zeksn herkes takdir etmekle beraber onu (1) Bunun iinde yahudiler kendilerine 400.000 vermilerdir. 127

kimse sevmezdi. Cavit derecesinde kudretli dier bir yahudi ise: KARASSO'dur. Bu adamn Cavit'e nazaran tavr vc hareketi ok naziktir. Kendisi Cavit gibi Mslman geinmez ak a ve kkne kadar yahudidir. Ona bu yzden hrmet ederim. Komite mensuplar slmiyete ve dine arkalarn evirdiklerinden kendilerine dinsiz denmekte idi... Ben bir masonum. Ve bu sebeple iyi bilirim. Eer MASON luun byk bir rol oldu ise o da: talyan Mason locasndan Selnikte aldklar HTLALC ruhtur.
***

Evet bu ihtillci ruh 1808 inklabn yapt, fakat onunla yetinmedi. Onu destekleyen, ona bu ruhu alayan onu sahneye sren ve ona mterek ve mttehit er kuvvetlerinin ykc emellerini telkin eden gizli kuvvet nihi muvaffakiyeti iin yeni bir vazife daha ykletmiti: Padiah tahtndan indirmek... Ve sonra srasiyle .. ..., Siyon devletini kurmak iin Osmanl mparatorluunu hangi macera neticesinde olursa olsun paralamak... Ve dier mslman Trk dmanlarnn nankr ve namussuz emellerini gerekletirmek. Bunun iin bir vak'a ihdas lzmd. Bu vak'a iin btn eytan zeklar alt, Btn mslman Trke dman bozguncu kuvvetler faaliyete koyuldu. Gayet di bir sebep bulundu. Propaganda cihazlar mthi bir ekilde alt ve gayet mel'un ve menfur pln tertip edilmi oldu. Bu pln tatbik edilip sahneye konunca u neticeler meydana gelecekti. a Sultan Abdlhamid bundan birinci derecede mesul tutularak tahttan indirilecek.
128

b Trk milleti geri ve mrteci (1) gsterilerek bu ih till, bu aziz millete kar dimi bir tehdit silah olarak kullanlacak ve... ve bu sayede gizli kuvvetler; Asyann efendisi, slm dnyasnn alemdar olan aziz milletimizi sindirip, onu istedikleri istikametlere kolaylkla srkleyebilecekler. Bu namussuz oyundan hangi zmrelerin neler beklediklerini yukarda yazdk. Tertip edilen bu ackl oyun, sahneye konduu gnn ismini ald. 31 MART Merutiyetin ilk gnlerinde, Manastrda nc ordudan Istanbula gnderilen ve kendilerine eski bir tabirle Niehban- merutiyet unvan ve imtiyaz bahedilen avc taburlar; padiaha ve makamna sadk devlete muti'millete ve aziz vatana bal ekserisi halis Trk olan, hassa ordusunu gz altnda bulundurmakla vazifelendirilmiti. Bu avc taburlar zabitlerini gelip geenler Tokatlyan gazinosunda, dnyay biz yarattk der gibi mthi bir gurur ve azamet iinde ibretle temaa ediyorlard. Vatan vazifelerini hassa ordusunda ifa etmek iin emir alm olan halis Trk evltlar sanki bu vatann ocuklar deillermi gibi gzle ve phe ile grlmekte idi. Sultan Hamid'e dayanyor: Bu ana konuda her eydan evvel baz deliller ileri sreceiz: smail Hami Danimend Beyin Osmanl Tarihi Kronolojisi 4 nc cilt 3700 inci sahifesinden aynen unlar iktibas ediyorum: 1 Sultan Reat ve Sultan Validddin devirlerinde Hl bu terne 129 F: 9

uzun zaman mbeyn ba ktipliinde bulunmu olan Ali Fuat Beyin grp iittiklerim ismiyle 1949 da Trk Tarih Kurumu tarafndan neredilen hatratnn 49 uncu sahifesinde u cmleye tesadf edilir: Zaten Talt Paa da Abdlhamid'in 31 Mart vak'a snda methali olmadn bana bir ok defa sylemiti... te bundan anlaldna gre ittihd ve Terakki komitesinin en mhim ahsiyeti bile Sultan Hamid'in masumiyetine kani'dir. 2 31 Mart vakasndan be gn sonra istanbula gelmi olan Marcelle Tinayre'in Notes d'une voyageuse en Turquie ismindeki eserinin 47 nci sahifesinde meclisi mebsn reisi Ahmet Rza Beyin bu irtic hareketinde Sultan Hamid'in btaraf gsteren beyanatndan bahsedilmektedir. 3 Sultan Resat devrinde Van, Suriye vc sir valiliklerinde vc Cumhuriyet devrinde de nc umumi mfettilikte bulunmu olan Tahsin Uzer 31 MART VAKASI esnasnda Selanik merkez kaymakamlnda ve ayn zamanda polis mdr vekilliinde bulunmu olduu gibi ittihd ve Terakkinin de merkezi umum azasndandr: Bayku ve Heykel'i Zulm- i'tisaf gibi ar tabirler kul lanacak kadar Sultan Hamid'e dman olan bu eski ttihat imdi, ailesi nezdinde bulunan ciltlik gayri mnteir hatralarnn birinci cildinin 38 inci ve ikinci cildinin 228 inci sahifelerinde Padiahn vak'a ktktan sonra bile Kllue hareket edip kan dklmesine meydan vermediinden bahsetmekte ve bu hareket hayranln yle anlatmaktadr. Abdlhamid Han Sni basretkr davrand; ister si kai hafv ile olsun ve ister beynel askir kan dklmeden ihtiraz ile eseri efkat gstermi bulunsun, her hal- krda byklk gsterdi. 130

4 bn-l Emin Mahmd Kemal'in Son Sadr- Azam lar mn 1709 uncu sahifesindo Osmanl mparatorluu nun son Sadr Azam olan Tevfik Paann bir izahna tesadf edilir. Hareket ordusu stanbul nlerine geldii srada Sadarette bulunan Tevfik Paa'ya Sultan Hamid yle bir teklifte bulunmutu: Madem ki beni istemiyorlar, saltanat biraderime fera ederim; devleti o idare etsin. Fakat bir komisyonmu, meclis mi, ne derseniz deyiniz, tekil olunup benim bu vak'ada medhalim olup olmad meydana konmaldr! Tevfik Paa bu teklifi yan reisi Sait Paaya ifahen tebli etmise de, evhmile mehur olan Sait Paa her mtad vesveseye kaplp tebrie ederse sonra bizim hl- mevkiimiz ne olur? diye resm tahkikat almasn red etmitir... Kronolojiden aynen aldm bu malmata unlar ilve edilebilir: Hnkr, fazla olarak her ihtimali gz nne getirmi ve stanbula civar atalca mstahkem mevkii ve sir mahallerin topu ve piyade zabitlerini peyderpey saraya celbedip onlara yemekler ikram ettikten sonra u idareyi tebli ettirmitir: Vukuu melhz hdiselerde beynel askir, karde, kan dklmesinden iddetle, itinp edilmesi ve kanun ve nizmlara muhlif hareketlerden tevakki olunmas... Btn bu ak hareketlere ramen mukadder hadise ve kibet adm, adm yaklayordu... tlyan, Mason, Dnme, Komitac ve SYONZM birleik tekilt bir ihtilli zarur grmekte idi. Birka yerde tekrarladmz gibi bu; bir ok gayr mer' emeller ve ihtiraslarn tatmini iin elzem addediliyordu. 131

Baz hocalarn camilerde va'z ederken ihtillkrne eyler syledikleri dorudur. Trk dmanlariyle, Farmasonlarn aleyhimize olarak en ufak vesilelerle ileri srdkleri bu keyfiyet dahi mretteptir ve halk galeyana getirmek iin bunlar komite tarafndan para ile tutulup kandrlm kimselerdir. htillciler ok iyi biliyorlard ki: Yarn oynayacaklar faciada padiah eer hne bir eda ile, hanedanna yakr bir licenaplkla hareket etmeyip de; kendi icadlar olan sahte bir ihtilli frsat bilip, stanbul zerine yryen ve ilerinde mebzul miktarda Bulgar, Rum ve ingene katlm olan Makedonya HRRYET ordusuna mukavemeti emrederse o zaman hassa ordusunu tekil eden TRK evltlar, gelenleri daha yolun banda darmadan eder paavrasn karrlard... Sultan Abdlhamid, bir asker kyamn hazrlanmakta ve kazann kaynamakta olduunu seziyordu. Bugn bir hakikati tarihiye olmutur ki, padiahn 31 MART cinayetile asla ve katiyen bir alkas yoktur. Halbuki birleik dman cephesi btn bu caniyane oyunu Mnhasran Sultan Abdlhamid'i tahttan indirmek iin yapyordu. Biz noktai nazarmz vakalarn belgatiyle isbat edeceiz. Bunlardan bir tanesi Kr Ali namiyle maruf bir zattr ki, azna geleni sylemi ve cemaati coturarak az Kalsn 31 MART'dan daha evvel byk bir hdisenin kmasna ramak kalmt. Eer hdise daha evvel km olsa idi belki de millet iin daha iyi olacakt. nk komite ve mttefikleri henz hazr deillerdi. Ad bir ak'a gibi bastrlr giderdi. Kr Ali efendinin gnlerce Kbrsl Sait Paa konana devam ettii rfi divan harp zabtlarnda yazldr. Avc taburlarna avdet ediyorum. 132

Zabitlerin Beyolu caddelerinde ve Tokatlyan vitrinleri nnde caka sattklar bu beyler her eyden habersiz gibi grlyorlard. Bu mmkn deildir. Asl kazan orada kaynyordu. stanbulda 2. 3. ve 4, nc avc taburlar vard. Bunlardan 3 ve 4 nc taburlar Taklada 2 nci deTopkap Sarayndi bulunuyorlard. Sun'i ve mrettep bir ihtill hi phesiz ancak itimad edilen insanlara yaptrabilirlerdi. Bunlara hakik maksad sylemee hi de lzum yoktu. Kendilerine telkinlerde bulunmak kfi idi. Dnme binba Remzi ve adamlar hemerileri Arnavut Hamdi avu isyann ele bass gibi gzkrse de, hakikatteki rol nuncu derece bile deildir. Arkasnda baz neferler vard ki, onlar hakikatte zabit idiler. Trk deil DNME... Burada isyan krkleyen ve dmanlarmzn iine gelen hakik faktrlerde mevcuttu. Mutlakiyeti idare yerine MASON rumuzatl br HRRYET idare kurmu olan ttihatlar, istibdada rahmet okutacak yle bir terr idaresi kurmulard ki... Halk nefretini gizleyemez olmutu... Bunlardan en mhimi Hasan Fehmi Beyin ldrlmesi keyfiyetidir. Bir insann mahkemesiz ve hkmsz vahiyane bir surette ldrlmesi hele HRRYET devrinde hi de ho karlanamazd. Nitekim yksek tahsil genlii arasnda byk galeyana sebeb oldu. Bu da cemiyetin iine gelirdi. Bir defa patlayacak olan frtnay yaknlatrd. Sonra byle bir frna halkn top yekn gzn yldrmak iin dimi bir terr idaresi tesisine imkn verdirirdi. Nitekim MENEMEN meselesi de kk miktarta bir 31 MART hadisesidir. O da, en ufak ve mer' her hareketi, terakkiyi doduu yerde ldrmek iin hl bir tehdit

silh olarak kullanlr. Halbuki iin asl gayet basitti: Kt idare, suiistimaller ve tredilerin hrszlk ve zulmnden bzar olan Trk halk, muvazaa hatta emirle kurulmu olmasna remen, btn kinini ve hncn SERBEST frka bahanesiyle ortaya dkmek frsatn buldu ve aa vurdu. nn ve hatt daha kimler hakknda aza alnmayacak eyler syledi. nne abuk geildi. Muvzaa olmayp da hareketin banda cesur namuslu ve vatanperver insanlar olsa idi idaresinin yerinde yeller eseekti. Bu ekilde nefretini aa vuran halk te'dip ve korkutmak lzmd. MENEMEN bu arzunun mahsuldr ve mrettipleri unlardr: Yahudi, Jozet, Trentef yolda!... Figren ve iplerde can vermek vazifesi de her zaman olduu gibi Anadolu ocuunun! 31 MART' krkleyen baka messirler de vardr. Din aleyhine cephe kurmak ve alayl zabitler meselesi... Halk ynlarnn din hislerini rencide edecek her hareket aleyhte abuk tesir gsterir. Halk kendisine sylenen ey lerin doru veyahut yalan olduunu lmez. Bu sebeple gizli ellerin din namna yaptklar propaganda elbette messir olmutur. Fakat alayl zabitler meselesi klliyen yalan ve propagandadr. O zavalllar fazla itaatli ve skin insanlardr. Kanun, nizm ve an'aneye ok baldrlar. Bu sebepten isyn veya ihtillle alkalar yoktur... Olsa idi, herkes kendi blk ve takblarnn bana gese idi vaziyet gayet etin olurdu. Esasen hareketin ilk gnleri byle bir mesele ortaya atlmt. Grnrde Hamdi avu, hakikatte baz zabitler ku- 134

mandasnda balayan hareket Ayasofya meydannda. eriat isteriz! Naralariyle patlad zaman bu kalabalk iinde tek alayl zabit mevcut deildi. Sonradan oraya gelen ve sonradan bigayri hakkn idam edilen alayl zabitlerin, DNME er ve subaylar tarafndan cebren ellerinden alnd divan harpte mevcut vesikalarla sabittir. Bunun ikinci bir delili klalardan askerle beraber ge len ve asl isyan roln oynayan kesnn klna bile dokunulmam olmasdr. Din adamlarna medrese talebelerine gelince bu zaval llar hakknda sylenen szlerin hepsi mslman dmanlarnn iftiralarndan ibarettir. 31 Mart sabah, nefer elbisesi giymi baz ehas Fatih medreselerine koarak talebeyi ZORLA isyana tevik etmilerdir. ekerci hannda yle bir vak'a cereyan etmitir: Rumeli ve daha ziyade dnme ivesiyle konuan bir ka kii: eriat elden gidiyor. Siz padiahmzn ekmeiyle beslenen nankrler... Burada kitablarnzn zerine kapan m oturuyorsunuz ha!?... Talebeden Oflu Ahmet Efendi, Boyabatl Ramazan Efendi ve Pirazizli Hamdi efendiler yle mukabelede bulunuyorlar: Aalar! eriat nereye gidiyor?... Bu yle gidip gelen bir ey deildir; eriat; kanun demektir. Nitekim kanun ve namus dairesinde yaplan ilere MER' kanunsuz ilere de gayr mer' derler... Eer kanun iyi tatbik edilmiyorsa o da grlt, patrd ile deil, yine kanun yolu hal edilir... Bu mkleme, ekerci hanna gelenleri artr. O 135 -

arada Oflu Ahmed Efendinin sesi ykseldi: Siz eriatten ne anlarsnz be... Siz daha Trke konuamyorsunuz. Bulgar tohumu olmadnz ne malm Bu srada rrak diye bir amarn Ahmet Efendinin suratnda saklad duyuldu. - Nankr herifler! Efendimizin ekmei gznze dursun... Bir sr laf ha! yryn Ayasofya meydanna... Yukardaki odalardan talebe Konyal Salih Koyuncu ile iki arkada da aaya indiler. Salih Efendi: Arkadalar bunda bir oyun var. Aklmz ermez bizim bu ilere... Odalarmza kp derslerimize bakalm biz. Bir ka sngl asker btn bu olup bitenlere ramen ekerci hanndaki baz talebe ile medreselerdeki efendileri zorla sng altnda Ayasofya'ya doru srkle diler. lerinden ou kap sakland. Ayasofya maher yerine dnmt. Arada srada naralar ykseliyordu: eriat isteriz... Dikkatli ve merakl ahitler bu seslerin kyl ifadesine katiyen benzemediini tamamiyle tahsilli ve grgl insanlarn seslerine benzediini tesbit etmilerdir. htill veyahut irtic' patlam demekti. Ka grup, ka gizli teekkl bunu istiyordu. stemek yle dursun faciay onlar tertiplemilerdi. Yarn br gn cemiyetin elinde bulunan vesikalar ortaya dklnce milletin az hayret ve nefretten ak kalacaktr. Bu imdiye kadar yaplmad. Yaplan tek ey ufak bahanelerle milleti hem de lelitlk mltecilikle ithamdr. Bu itham yapanlar Trk deildir. Hem de asla! 31 Mart faciasn yaratanlar da Trk deildir. Binaenaleyh bundan sonra tarih ve mukadderat Trk ocuklarna yeni vazifeler ykletmektedir. -136-

Dmanlarm tanmak vc daimi bir uyanklk iinde bulunmak! Maheri kalabalk iinde bir ses ykseliyor: Bu geen adan Hasan Fehmi beyin kaatilini bulmak istemeyen Adliye Nzn Nzm Paadr!.. Klalarda talimde bulunan ve yahut medreselerde ders okuyan talebe Adliye Nazrn nereden tanr ve onun Hasan Fehmi Beyin kaatilini bulmak hususundaki ihmalini nerden bilir? Tabidir ki isyan tertip edenler her eyi biliyorlar ve her teferruat hazrlam bulunuyorlard Nzm paa byk bir korku ve tela dt. Aklna u are geldi: Cebinden kard kt paralarn etrafn saranlara gstererek: Hasan Fehmi Beyin katillerini buldurdum. te evrak, yaknda cezalarn ekecekler... Adamszim bitirmeden, korku sikasiyle azndan bir ey karr diye, nefer kyafetine girmi birinci mlzim erif efendi, arka cebinden tabancasn kararak atelemi ve szn kesmitir. eriat isteriz! Naralar devam ediyor. Kalabalk gittike kesafet peyda ediyor. Sadr Azam Hseyin Hilmi Paa gazetecilerin sorduu suallere u cevab veriyor: Asilerin banda avc' taburlarn grnce yaplacak bir ey olmadn anladm ve ekildim. Elbette bu sz dorudur. Avc taburlar ittihd ve terakkinin muhafz gz bebei ve imtiyazl askerleri idi. Her trl oyun onlarla oynanabilinir her sr onlara ifa edilebilirdi. Komite bunda o derece ileri gitmi ve bunlar o nisbette martm idi ki, dier ktaat mensuplar bundan muber olmulard. 137

Burada mim konmak lzm gelen gayet mhim bir nokta daha var: 31 Mart hdisesi patlak verdikten bir gn sonra yani 1 Nisan 1325 tarihinde de Adana hdisesi ba gsterdi Onun bir gn ge kalmas calibi dikkattir. Sultan Hamidi drmek iin tertiplenen bu vak'alardan ikinci Ermeni vukuatn ne srerek padiah aleyhine senelerce propaganda yapan insanlar hkmdar garbn bsbtn gznden drmek istiyorlard. Yahudi zeks bu... Cemmi gafirler Beyazt, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarn dolduruyor. Figranlar tamam oldu demek tir. lerinde eitli insann bulunduu byle heyecanl topluluklarda baz nho hdiseler olmasn tabi grmek lzmdr. Bu sebeple tefe rruat zerinde durmuyorum. Padiahn rol ve vaziyeti: Sultan Abdlhamidin bu me'um vakadaki vaziyeti tek kelime ile hulsa edilebilir: HNE! Bence iin tek yanl taraf budur Hangi maksada ve kime hizmet ettiklerini bilmeyen iin neticesini lmekten ciz srlere ancak kuvvetle kar konulabilinir. uur larn kaybetmi bir halde bilerek veya bilmeyerek gizli kuvvetlere rm olmu kalabalklar artk szle ve necbne muamelelerle kolay kolay yola gelmezler. Ba mabeyinci bey vaka akabinde erkn harbiyei umumiye reisi zzet Paaya; fuzl yere karde kan dklmemesi lzm geldiini aksi takdirde byk mesuliyeti olacan syleyince u cevab almtr: Ben siki mesuliyetle deil evki vicdanla hareket ederim... Padiah hareketi, t geceleyin renmi ve gayet vakur ve skin karlamt. Hassa ordusu kumandan 138

***

Mahmul Muhtar Paa, isyan iddetle bastrmak istedi ise de Hnkr her trl avakibede hesaba katarak u kafi emri vermitir: Tebeam arasnda kan dklmesini katiyen istemem Serasker Rza Paa da ayn fikirde idi. Bylece hi bir taraftan, mukavemet grmeyen ihtillci asker aralarna karm olan ttihat ve Dnme zabitlerin tevikiyle ii aztm, mebuslar meclisini sarm ve baz mebuslar da tevkif etmilerdir. ttihatlarn bu oyunda byk hisseleri olduu isbat edilmi hakikatlerdendir. Butumla beraber byle byk bir hdise olduu zaman her trl kanaat ve ideolojiye saplanm olan insanlarn bundan istifadeye yeltenmeleri de gayet tabidir. TANN Bamuharriri Hseyin Cahit Beyin yazlarndan dolay byk nefret kazand malmdu. Bu yzden kendisine benzetilerek Lzkiye Mebusu Arslan bey Meclis nnde ldrlmtr. Hseyin Cahit bylece bir varta atlatmt. Hikmet-i Hud zmir sikasdinde de Krnn itmam karargir iken srgnnde bulunmas kendisini kurtarm yar- vefadan dnme Cavit ise malm akbete uramtr. Bu hdiseler kabinenin dmesini mucip olmutur. Yeni kabineyi Sadrzam Tevfk Paa kurmu, Harbiye nazrlna Yunan harbinin muzaffer kumandan Gazi Ethem Paa gelmitir. Memlekette byk bir hret ve sempatisi olan mternileyh belki de vukuu melhuz daha byk hdiseleri nlemitir. Btn bu olup bitenleri esasen beklemekte olan Makedonya fedaileri hemen askeri hazrlklara baladlar ve harekete getiler. Bu yzden ordularna Hareket ordusu ismini verdiler. ou Trk milli kyafeti yerine Arnavut Bulgar ve Yunan balklar ve arklar tayan, askerler 139-

payitahta yrye baladlar. Bu ordu bidayette Selanik Redif frkasndan ibaretti. Dimetokada bulunan 11 inci svari alay da bunlara katldlar. Cemiyet ise Bulgar ekiya reisi ve mehur Trk dman, Bulgar istikll hareketi fedaisi ete reisi Sandanski'den maada rum ve ingene ne buldu ise stanbula sevketmekte idi. Hareket ordusu vakadan alt gn sonra atalca nlerine geldi. Selanik'le atalca arasndaki mesafeyi hesap edenler ve askerlikten bir nebze anlayanlar bu sratteki mny abuk kavrayanlar bilirlerki en muntazam ve hazrlkl bir blk bile bu kadar ksa zamanda hazrlanp alt gn iinde atalyaca nlerine gelemezdi. Byk ktalar iin gnde 25 kilometre yry normal saylr. Bu alt gnde 150 kilometre eder ki yolun yars bile deildir... Bundan maada Edirnede ikinci ordudan hazrlanan ve evket Turgut Paann kumandasnda olan tmen daha arkada gelmitir ki bu da yukardaki hayretimizi arttrr. atalcada Mahmut evket Paann kumandasna giren hareket ordusu 10 Nisan gn stanbula girmitir. Eer as ktalarn banda zabitleri ve kumandanlar bulunsa idi, eer bunlarn muayyen bir maksat ve plnlar olsa idi vaziyet gayet vahm bir ekilde tecelli edebilirdi. Gelenler ok uzaklardan muntazam ktalar tarafndan karlanr ve darma dank edilirdi... Buraya bir parantez aacam. Patrd bastrldktan sonra Hassa ordusunun z Trk evltlar sulu susuz ayrmakszn Rumeliye srlmt. Onlara orada yaplma dik hakaret ve ikence braklmad. Yollar yaptrld gn de on saatten fazla ta krdrdlar ve dayak atld. Balkan Harbi balamadan az evvel Erturul alaynn Stl srgn erlerinden ounu benim ilk ktam olan

- i 140 -

ve brahim Paa gibi mbarek bir zatn kumandas altnda bulunan on birinci fkrann on birinci nianc taouruna aldk. Blmzn avularnda olan Stl brahim olu Mehmet Ali avula rek ky nndeki mevzilerde dertleiyor Edirne muhasarasnn parlak yldz olan ve bir ok muvaffakiyetlerle halkn maneviyatn ykseltip sevgisini kazanan bu kt'a birok zabit ve neferlerini kaybetmiti. Muhasarada her taraftan evrilmitik. Yalnzlk can sknts alk ve mitsizlik etrafmz sarmt. Kuzum Mehmet Ali avu, u 31 Martta ne yaptnz bana bir anlatsana... Bir Rus topu bataryas siperleri yle insafszca dvyordu ki, anlatamam. Atee, lme kanksam Artk istikbl diye bireyler yoktu nmzde... Maziye bakyorduk. an, eref, evket ve kudret orada idi. Mehmet Ali avu konuuyor; O canl bir tarih gibi idi. ine yalan ve ihtiras karmam bir ifade ile anlatyor. u koca kitab sanki hlasa ediyordu. Ah efendim ah! Neler olup neler bittiine bir trl akl erdiremedik ki... Baz mzevvirler aramza sokuldular. On onbe gn bir fsltdr gitti. Gya Urume liden Bulgar askeri gelip efendimizi tahttan indirecek, Yunan'llar gelip Ayasofyay kilise yapacaklarm. Bu fsltlar aklmz bamzdan ald, arp kaldk, Varp kumandanlarmza haber verdik. Hepimizi sorguya ekti ler. Ne itir bilmedik. Bir ipucu bulamadlar, yzbamz bize: Evltlarm, byle yalanlara kulak asmayn. Dman iimize fitne sokuyor. Asker, vazifesinden baka bir eyle alkadar olmamal!.. Biraz ferahladk. Patrd balad gn takla askerleri geldiler. Ne duruyorsunuz arkadalar, Bulgarlar stanbul'a geliyor deyince bizde de bir aknlk balad. Ortada zabit ve kumandan namna kimse kalmad. 141

Harbe girmekle dalmamz bir oldu. Ah beyim ah! Meger basz asker bir eye yaramyormu. Sonra ektiim ikence, grdmz hakaretin hesab yok... 31 Mart Faciasna katlm, St'l Mehmet Ali avuun azndan, muhtasar, mifit, 31 Mart'n srlarn bylece renmi oluyoruz. Hareket ordusu, ok dank bir nizamda ehre bir ka noktadan girdi. Bir iki yerde gayet zayf mukavemet grerek harb verdi 11'inci svari alay Fatih civarn igal etmiti. eitli milletlerin kabadaylar silhlar n, yukarda da yazdmz gibi Fatih camiine evirdiler ve hrslarn yle teskin ettiler. Istanbulda cereyan eden savan grg ahitterinden stikll Sava ismindeki muazzam eserin mellifi Nureddin Peker beyin bu husustaki hatrasn aaya alyoruz. Nureddin bey, temiz ahlk ve drstlyle tannm mmtaz bir ahsiyet olduundan hatras da o nisbette kymetlidir. 1 Nisan 1909 sabah erken, stanbul ehrinin Rumeli yakasndaki .snrlarndan top, tfek sesleri gelmee balad. Evin penceresine kotum. Sokaklarmz s avc taburu askerlerinin kumandasnda yirmi otuz kadar hassa taburlarna mensup askerler tarafndan tutulmu, sokak muharebesine hazrlanyorlard. Nafile yere kan dkleceinden korkuluyordu. Baz yal hanmlar: Yapmayn evltlarm. Din kardelerinizdir. Kan dklmesin! diye baryorlard. Zira bu ihtillin gizli dman eliyle yapldn bilen 1er pek oktu. Validem de pencereden, hem bize, ekilin diyor, hem de sokaktan Tevikiyeye doru giden askfer lere nasihat ediyordu. Bu srada babam. Nafile syleme. Onlar kendi kafalariyle hareket 142

etmiyorlar. Szler tesir etmez. Sonra ilerinden biri sana ar birey syler. Sen de ekil pencereden diyordu. Evimizin karsndaki top aac (1) denilen mesire mahallinin etrafndaki bostan hendeklerine birok lcivert elbiseli yldz askerlerinin gelerek yatt ve silh laryle beklediklerini grdm. Eski Bahriye Nazr Hasan Paann (imdi Aaolunun) konann duvarnn dibinde bir avc eri peyda oldu. Eilerek kotu bir ukura yatt. Bunu kardaki siler grmedi. Bir dakika .sonra arka arkaya be el silh att. Asilerden biri ayakta duruyordu yuvarland. Dierleri silh atan gremediklerinden etraflarna akn akn baknmaa baladlar. Biraz sonra keif kolu mangas yaylm olarak ilerledi ve bunu yry kolu takip etti. Top aacndaki dikili ta ve meydanl igal ederek hendekleri tuttular hlamur aalarnn aralarnda grlen silere ate atlar ve ate kestiler. Aaolu Ahmet beyin evinin kesinde, yolun kenarnda Hrriyet Kahraman Niyazi beyi, ilk defa olarak grdm. Oradan vaziyeti idare ediyordu. Banda irlemeli rumili oparas vard. (1) Boynun da Alman drbini, belinde Nagant tabanca vc kl var di. Yannda bir zabit ve pr silh bir avu vard. nlerine bir Hokis makineli tfei kurdular ve arkasnda bada kp oturdular. Biraz sonra oradan kalkp Yldza doru yrmee baladlar. imdi silh sesleri talyan Sefaretinin olduu yerden geliyordu. Oraya kotum. Tevikiye camimin bahesinde, bellarn bulunduu kapal yerde sedyelerle yarallar, doktorlar vc shhiyeciler ilk tedavilerini yapyorlard. lenler bir kenera ekiliyordu. Oradan caddeye ktm. Ta klaya nazr olan bahe du(1) imdi en kibar semt. 143

varlarnn arkalar hareket ordusunun makineli tfek, piyade vc topu ktalar tarafndan tutularak Ta kla ile muharebeye giritiklerini grdm. Topular duvarlardan atklar mazgallarla Ta klay bonbardman ediyorlar di. Be alt taburla mdafaa edilen Ta kladan sk bir piyade ve makineli tfek ateiyle mukabele ediliyordu. Hareket ordusu topusu Ta klann pencereleri arasndaki duvarlar dane mermileriyle ykyor ve buradan alan gediklere arapnel mermileri atyordu. Asilerin mukavemeti krld. Harbiye mektebinin nndeki siperlerden top ve tfek atlyordu. Yksek binalarn damlarndan da makine li tfek atlyordu. Bu hareketi de Enver beyin idare ettiini rendik. Bu arada Tevikiye karakolu nnden Maka klasna doru Bulgar SANDANSK kumandasndaki eteler yryordu. Kmil Paann konann bahesinden Bulgarlara e1 bombalar atld ve zayiat verdirildi. Bulgarlar da ate aarak, koar admlarla Ta klaya doru ilerliyorlard. Ben Maka klasnn yanndaki kumandanlk dairesinin karsnda yol kavanda bulunan demir emenin yanna geldim. SANDASK eteleri nmden getiler. iftlik Parka doru indiler. SANDASK, yannda iki kii ile geldi. Yanmda durdu, emeden su itiler, ve oradan gemekte olan etelere Bulgarca emirler verdikleri ve onlar tevik vc tei ettikleri grlyordu. SANDASK uzun boylu, hafif sar, seyrek uzun sakall, ince uzun bykl, kuru, sar yzl, ak alnl bir adamd. zerinde Makedonya ihtill etelerine mahsus olan poturdan arkas pelerinli kahverengi Bulgar ynn den cepkenli elbise, ilemeli gmlek, boynunda gm kstekli saat ve Nagant tabancasndan baka, mavzer ta 144

bancas, elinde Osmanl kasal mavzer tfei vc srtnda ilemeli Manliher tfei asl idi. Ayanda beyaz dolak, siyah kaytanl, kuruma' pskl Balkan ar gzden kamyordu. (1) Onu iyice tetkik ediyordum. Belindeki ilemeli bak ve bombalar unutmam. Tam bir Bulgar sergerdesi. Yzlerce kiiden mrekkeb olan bu ete dereye inmilerdi. Kladan beyaz mendil ve beyaz caraflar sallanmaa balad. Teslim olduklar sanld. Bu ete de onlar teslim almak iin aktan yrmeye balad. Anlalan bu bir hile imi. ok srmeden birdenbire krmz bayraklar asld ve klaya yaklaan bu etelere iddetli bir ate ald. Teslimleri belki samim idi. Fakat Klay mdafaa edenlerden drdnc avc taburu eskiden tandklar ve kin besledikleri bu Bulgarlar grnce kararlarndan caymlardr. Bylece onlarn zerine alan ate olduka zayiata sebep olmutur. Sandanski ile etesi tekrar demir emeye dndler. Bu srada top ve tfek ateleri artmt. Muharebe akama kadar devam etli ve gece silh sesleri kesildi, kla igal edildi. Akamst ve gece mdafilerin ou dar frlam, Kabata, Beikta vc Dolmabaheden kayklarla skdara gemilerdi. Onlarn firarlarn atele takip ettiler. Kayklardan bazlar batt. Ertesi sabah Ta kla tamamen zaptedildi. En mhim d Ta kla etrafnda olmutu. Onu gzleriyle grm, sz senet bir zattan rendik. Bunun derecesinde bir kavga da Taksim topu klas etrafnda cereyan etmiti. Bu klay topa tutanlarn resimlerini kitapta bulacaksnz. Burada Hrriyet ordu(1) Bulgar Milli bal. 145 F: 10

su olduka zayiat vermitir. Yarallar tramvaylarla tanm, bu arada birka ecnebi foto muhabiri de yaralanmtr. 22 koldan ehre giren hareket ordusu gn iinde stanbula hkim olmutur. Yldz Saray henz igal edilmemiti. Saray, Balmumcu, Dikilita taraflarndan sarlm mevzilere toplar yerletirilmiti. Yukardada sylediimiz gibi bu faciada kat'iyen masun ve taksiri olmyan ve byle SYONST MASON oyunundan nefret eden Hakan dahili bir harbin iddetle aleyhinde idi. Bu sebeple yldz, mukadderatna boyun emi skin ve vakur neticeyi bekliyordu. Bu srada Rus sefiri arabsiyle saraya gelmi arn selamlarn tebli etmi. Padiahn shhat ve afiyetini sormu, bir arzular olup olmadnn ar tarafndan ehemmiyetle istimza edildiini sylemitir. Padiah, ba ktip vastasiyle u cevab gndermitir: ar hazretlerine teekkr ve selm ederim. Shhatim yerinde ve bir arzum yoktur. Bu tarih hengmdan baz paalar, velinimetlerini son damla kanlarna kadar mdafaa iin padiahtan srarla msade istiyorlard. Yine ayn hne ve gr ses ykseldi: Bir insan iin bin cana kylamaz! Karde kan dktrmem. Ne istiyorlarsa yapsnlar. Saraya beyaz bayrak ekiniz! Emrini vermitir. Sultan Abdlhamid hann yaknlarndan unu iitmitm yerinde ve bir arzum yoktur, syledii zaman hakan ba ktibine yle sylemitir: Gryormusun Cevat Bey! Rus sefiri ne demek is tiyor. Allah bana byle bir karar verdirmesin. Mukaderatn her cilvesine razym. Ecdadmn mezar nerede ise 146 -

benimkide orada olacaktr...


***

Aleyhinde, mslman Trk dmanlarnn senelerce yalan ve iftira kustuklar koca Osman olu ne hne bir karar veriyor. Byk bir imparatorluun idaresini ellerine alp ta onu on seneye varmadan param para eden ve altm bini dam edilmek suretiyle milyon insann ban yiyen komite erkn byle bir byklk gsterememilerdir. Harb ettikleri bir vatann son perian hali karsnda sadece partilerini dnmler hesap vermek mertliini gstermeden yd ellere firar etmiler ve orada birer turunla lmlerdir. Yalnz bunlardan Enver Paa, stanbulu terk etmeden bir gn evvel Mersinli Cemal Paaya: Paam, btn cf'limin hesabn vermee hazrm. Biz Turan yapmak istedik, viran olduk. Bizim asl mes'uliyetimiz Sultan Hamid'i anlamamak ve Siyonizm'e alet olmaklmzdr. Acdr fakat hakikat bu! Dediini kulaklarmla iittim. Bu zat yine merd bir insanm ve lmde erkeke lmtr... *** Saray mukavemetsiz ele geti. Ve otuz sene bu milletin mukadderatna el koymu ve dmanlarn iftiralarnn tersine olarak hayatn milletinin saadetine, vatann ykselmesine hasretmi olan hnkr gayet metin ve skin bulunmutur. Bir az sonra ilerinde hi bir Trk bulunmayan drt kii huzura girdi. Arnavut Esat Toptani: Millet seni azl etti! Deyince padiah ayn vakr ve gr sesiyle: Azil deil hal, demek istiyorsunuz? O zaman eyhlislm Ziyaeddin efendinin verdii fetva Arif Hikmet Paa tarafndan okundu. Bunu sonuna ka 147

dar skunetle dinleyen Padiah: Zlike takdir-l aziz-l alm! Diye mukabele etti ve karsnda duran Karassoyu gstererek ok manal bir ifade ile: Pek l bu yahudinin hilfet makamnda ii ne!? Diye grledi... (1) *** Mrettep bir ihtilal sona ermi grubun emelleri hakikat olmutu. Yeni, Padiahn clusunu iln eden toplar: Siyonizmin Padiahtan intikamnn alndn uaklar Masonlar ve yardmclarnn arzularnn yerine getirildiini ln ediyordu. imdi komitenin arzusu yerine getirilecekti... Yldz saraynn yamas... Sultan Abdlhamid'in ve saraynn zenginlii dillere destand. Bu servetin kaynan bilmek faydaldr: Padiah ehzadeliinde deniz sporlarna gayet merak l imi. Bykdere'de denize girermis. Baz dostlar bunu Amcas Sultan Azize bildirmiler, o da yeenini ararak yle sylemi: Olum deniz sporlar tehlikelidir. Vakit geirmek istiyorsan, Ayasaadaki araziyi sana vereyim, ziraatle ura elenirsin! Bu baba tavsiyesi zerine ehzade o geni arazide ziraatle ve stpe ileriyle uram hayli para kazanm tr. Gayet hesabn bilir bir insan olan Sultan Abdlhamid tahta kt zaman emek, alnteri ve tasarruftan birikmi 160.000 altun liras vard. Bu para zamanla ve yine tasarruf sayesinde yedi yz bin lira olmutur. Hnkr tahta knca serveti ahsiyesinin yarsn yani 80. 000 altunu clus bahii olarak datmtr. Bunlardan mada, ehzade ve Sultanlardan lenlerin 148-

servetleri ve kymetli eyalar saraya getirilir, bir odaya konarak kitlenir ve odann anahtar bizzat Padiah nezdinde muhafaza edilirdi. Sultan Abdlhamid pek ok defalar: Bu servet milletin maldr. Allah muhta etmesin bir zaruret halinde bu servet millet uruna sarfedilecektir demitir... Ve filhakika yldz saraynn odalarnda ylan servetten Padiah kendi ailesine bir zerre vermemi hini hacette millete lazm olur diye zerine titremitir. Yldz saraynn dillere destan serveti ite budur... Padiahn uydurma bir isyan ile hal'inden sonra sra ittihatlarndan gyei emelleri olan bu zengin Trk maln yamaya gelmiti. Bu, gayri kabili istinapt... Kitabn bandada zikrettiimiz gibi, feylesof, ir ve mtefekkir Rza Tevfik bey Talt beye byle bir kyam tertibinden nhak yere Trk kan dklmesinden itinp edilmesini iddetle tavsiye etmi ve u kesin cevab almtr: Ne yapalm Rza bey Cemiyetin Paraya ihtiyac var. Mahkeme zabtlarna geen bu beyanat iinde 31 Mart in btn srlar gizlidir. HRRYET ADALET MSAVAT UHUVET Teraneleriyle iktidara gelen tahtlar deviren tahtlarn kymet ve mes'uliyetini zerine alan bir komitenin yama ve yok yere masum kan dkmekle ie balamasnn ok ac neticelerini bizim talihsiz neslimize grmek mukaddermi, Cemiyetin en temiz olduu nisbette saf olan erknn dan Eyyb Sabri beyi, Hayreddin Sleymangil beyin yazhanesinde bu bnahlarn yk altnda ezilmi grmek ve onun azndan ilenen cinayetler ve si idarelere dir malumat almak, bu eserde sraladmz malumatn btarafl iin kymetli bir zamandr. - 149

ttihat vc Terakki ress hesap vermek efendiliini gstermeden vatan terk etmilerdir. Harbin feci kibeti hakknda belki de kendilerini mdafaa edecek noktalar bulabilirlerdi. Fakat YILDIZ SARAYININ YAMA iini hakl gsterecek tek nokta yoktur. Sultan Hamide kar SS manzumesini yazm olan ir Tevfik Fikrete: Yeyin efendiler, yeyin bu han itiha sizin, Yeyin, yemezseniz bugn, yarn kahrn kimbilir? Bu, hakkdr gazanzn, evet o hakta elde bir! Doyunca, tiksinilen, atlayncaya kadar yeyin! iirini syletecek kadar klmlerdir... Sultan Azize, cidd bir gnah isnd edmeyenler onu SRF ile itham etmilerdi. O halde yerine geen Sultan Abdlhamid'i batac etmeleri lzmd. nk gayet muktesit ve hesabn bilir bir hkmdard. Katiyen hasis deil yerine gre, ahane cmertti. Buna dir bir ok menkibeler sylenmitir .. Kavlim-i nakdiyeyi ortadan kaldran, sarayn yeni bir eki dzen veren bu Trk hakan, ilerde Millete lzumu olur diye yldz saraynda cidden gz kamatrc bir servet toplanmt. Bu hazineye kendi evltlarnn bile elini srdrmemi, onu millete saklamtr. Millete nasib olmayan bu zenginlik ittihalar tarafndan yama ve talanedilmitir. 31 MART' icd eden sebeplerin en kuvvetlisi de budur. Takla, Taksim vesir mahallerde yarm yamalak bir patrd kopardktan sonra gazilere elbette ki ganimet lazmd. Makedonya milli kyafetile sslenmi olan Cemiyet mensuplar yldz sarayna yle bir ekilde saldrmlardrki bunu hakkyle tavsif etmek zordur. HRRYET ve inkilapclarn devlet idaresini ellerine almalar, tahta nfuzlar bir sahte ihtill ve yama ile ba150-

lar ve iin gayet ac taraf btn bunlarn Siyonist pilanlariyle yaplm olmasdr. Sarayda kendi z malmzdan mad btn slm ve garp leminden gelmi milyon deerinde hediyeler, prlantalar ve mcevharatta mevcuttu. Hnkr bunlarda bir gn millete lzm olur diye saklyordu. 31 MART hesabna grleyen toplarn sesi kesilince Yldz saraynn yamas balad, yle bir talan ki, kalemle tasvir edilemez... 33 ylda biriktirilen, ecdattan miras kalan, dnyann her tarafndan hediye edilen altun prlanta gm mcevherat kymetli eya hepsi talan edilmitir. O derecedeki Sarayn ipekli yorgan yastk ve ufak tefek eyasndan mendile kadar hi bir ey bu yamadan kurtulmamtr. Burada pek oumuzun gznden kam olan mhim bir nokta vardr. Ate kesilip de, toplar bu defa da yeni Padiahn clusunu iln ederetmez piyasaya binlerce fonoraf pilaklar karmtr. Batan baa yalan ve uydurma olan bu plklar hakan mahluu kk drmek ve halk arasnda gayet zayf bir ihtimlde olsa dahi vukuu melhuz homurtular nlemek iin ok evvelden ve Siyonistler tarafndan hazrlanmt. Cmlesi yalan, mstehcen ve yahudi eseri idi. yle yalan hikayeler uydurulmu ve bunlar kulaktan kulaa yaylmtrki hayret etmemek mmkn deildir. Daha ziyade hayret edilecek nokta btn bunlarn ok evvelden hazrlanm olmas idi. Bu hikyelerin en eytan ve pisikolojik olanlarndan bir tanesi udur: Asiler yolda bir Doktor Binbaya rastgeliyorlar Hemen etrafn saryorlar: Syle bakalm mekteplimisin alaylm? Aman alar ben doktorum, doktor mektepli olur 151 -

mu hi. Kusurumuzu bala biz seni mektepli sandkta... diyorlar ve adam serbest brakyorlar. Bu hikye eytanlarn bile aklna gelmiyecek bir nkte tamaktadr. Nkte ho olabilir, fakat bununla kimi tahkir ve techil ettiklerinin acaba ka kii farknda olmutur. Anadolu ocuklarn cahil brakan biziz, onlar Yemen de, Havranda, Makedonyada ve Arnavutlukta, kendi kt idaremize kurban ettiren zaptiye ve tahsildar yakasndan eksik etmeyen biziz. Btn zaferlerimizi ona borluyuz. Onun ekip bitiile beslenir, onun sayesinde beylik sreriz. Sonra da dmanlarmzn mel'un zeklarndan doan byle di nktelere gler geeriz... Tevekkelli dememiler: Gleriz alanacak halimize! Resul- Ekrem efendimizin neri dine baladklar zamanda da islm bu adiliklere ahit olmutur. lerde tarihilerimiz daha bol vesikalarla bu mevzua geldikleri zaman daha mebzul malumat verecekler yeni nesiller daha byk ibret levhalar temaa edeceklerdir Hemde zaman getike ve hadiseler inkiaf edip mniler zil olunca millet daha ac hakikatlere agh olacakdr. AL KABUL BEY VAK'ASI! 31 Mart dzme ihtillinin en tipik vak'as hi phesiz asr' Tevfk Zrhls Kumandan Ali Kubuli beyin feci bir ekilde ldrlmesi meselesidir. En ok dedikodusu yaplacak olan bir mesele varsa da o da budur. Bu mhim hadiseyi, yine sz senet olan arkadamz Nureddin Peker beyin mahadesine istinat ettireceiz... Pederi Yldzdaki muhafz askerlerin imam olduu iin teryan eden hadiselerle yakndan alakadar olmutur. Anlatyor: 152

Hrriyet muhafz olarak Rumelinden gelen Avc alaynn Taklada oturan drdnc taburu balarnda ba avu Hamdi olmak zere Hassa ordusuna mensup baz askerleri de alarak karmakark bir halde Saltan Ahmed meydannda toplanyorlar. eriat isteriz diye baryorlar. Aralarnda ellerin de kur'n- kerim bulunan sakall tek tk mollalarda bulunuyor. (1) Bunlarn tahrikiyleki hadiseye bir irtica Misli vermek iin bu hocalarn para ile daha evvelden angaje edildikleri dvan- harp zabtlarnda yazldr. Askerler bararak, silh atarak eriat isteriz diye feryd ederek Beikta yoluyla Yldz Sarayna geliyorlar. Pediah mabeyin penceresine kmaya mecbur edinceye kadar Padiahm ok yaa! diye baryorlar. Askeri muzikalar milli marlar almaktadr. Devaml ve srarl barmalar zerine hnkr mabeyin penceresinde gzkmeye mecbur oluyor. Asker kendilerinin sadakat ve mecburiyetlerini arz ediyor. Dileklerini sylyorlar, yaverler her guruba u iradeyi tebli ediyordu: Skin olsunlar ve kemali itaatla klalarna dnsnler. Fikhakika bu iradeyi tebell eden her birlik sknet ve itaatle Yldzdan ayrlyordu. Bundan da anlalyor ki: Asker bir makam ve nizama baldr. Ne are ki bu saf insanlar ifal edilmi olmakla beraber hayrl iler yapan insanlarn azmini tayorlard. stikll savalarmzdada buna benzer ba kaldrmalar olmu ve isyan edenler ok iyi bir i yaptklarna inan(1) Bunlar vaktiyle hazrlanm eriatn manasn idrakten ciz cahil kimselerdi. Sonradan akl' banda hocalar nefer kyafetindeki dnme zabitler tarafndan getirilmitir. 153 -

drlmlardr. Yer yer ba gsteren byle kk apta ihtilller gayet kanl bir ekilde bastrlmakla beraber ben kendi mntkamda meydana gelen bu nevi hareketlere efkat ve adaletle mukabele etmitim. Askerlerime ve zabitlere: Bunlar bizim kanmzdan ve dinimizden insanlardr. yi bir ey taptklarn sanyorlar, yle ifal edilmilerdir. Ne bilsinler. Bizler bu kadar mektep, medrese gr' m insanlar olduumuz halde ok defa hangi iin doru hangisinin yanl olduunu takdirde ciz kalyoruz. Derdim... Muzikalar mtemadiyen Yldz sarayna doru ilerliyor. Bahriye silh endaz taburu erleri, kendi kumandanlar ve asr- Tevfik zrhls svarisi binba Ali Kabuli beyi kenarlar kafesli bir erzak arabasna koyarak getiriyorlar, yolda Tophane-i mire askerleride bunlara katlmlar, arabann arkasnda mangalar halinde yryor, havaya silhlar atyor, barp aryorlard. Sanki padia ha nadide bir av getiriyorlarm gibi ne'e taknlk iinde idiler. Bylece gle oynaya ve ellerindeki biare insana eidli hakaretler ede ede mbeyn diresinin nne geldiler. Yzleri mabeyin dairesine mteveccih olarak sraya dizildiler. Ele balar daha evvel muhafz ktas imam Sadk efendiye giderek dua etmesi ve balarnda bulunmasn rica etmilersede Sadk efendi bunu kabul etmemi ve lazm gelen nasihatleri vererek onlar bandan savmtr. Bunun zerine siler beinci alay birinci tabur imam Murd efendiyi yanlarna almlardr. Bu zat vakadan sonra kpr banda idam edilmitir. Murd hoca silerin bana gemi ortaya karak gayet cokun bir dua yapmtr. Asiler bsbtn ileden kmlardr. - 154 -

***

eriat isteriz naralar bir ok kerreler tekrarlandktan sonra, defa Padiahm ok yaa! diye barmlar, padiahmz isteriz diye diremee balamlar. Sultan Abdlhamidin bu hareketlerden bzr ve mteneffir olduu gayet sarih olarak anlayordu. Mabeyin dairesinin ortasndaki byk pencere yava yava ald. Padiah resmi elbisesi ve srtnda siyah paltosu olduu halde pencerede grnd. Sol elile klcn tutuyordu. Sa elile selm verdi. Ne istiyorlar! Diye sordu. Asker Pencereden uzakta ve her kafadan bir ses kmakta olduundan bir ey anlalamyordu. Bunun zerine saflardan ve elebalardan kii frlayarak saltanat kapsnn yanndan doru pencerenin altna geldiler. Sraya dizildiler. lerinden birisi: Selm dur! diye kumanda verdi. Ellerinde srgleri taklm martin Hangi tfekleriyle selam durdular. Balarn pencereye doru kaldrarak yksek sesle anlatmaya baladlar: Padiahmz, eriat istiyoruz. Asar Tevfk zrhls svarisi eriati kaldrmak istiyenlerdendir. Ba taret topu ile saray kmayonu, k taret topu ile seraskerlik diresini topa tutacak. Borda toplariylede stanbulu yakacak, Padiah hini, din dmandr, yakaladk huzurunuza getirdik. Ferman sevgili Padiahmzndr dediler. damn isteriz gibi szlerde iitiliyordu. Bu murahhas askerden ikisi unlardr: Asar Tevfik Zrhlsndan aranbal Neet ve Yafal boruzan Mehmet... *** Padiah doruldu. Pencerede arkasnda duran redingotlu, srmal mushib ve yaverlerine gr sesle bir eyler syledi. Ali kabuli beyi grmek ve dinlemek istediini ya 155

nndan ayrlan iki zat asleri tebli edince anladk. be si Ali Kabuli beyi arabadan kardlar uzunca beyaz bykl, hafif orta boylu esmerce olan Bahriye binba niformas giymi Ali Kabuli bey hnkra doru be on adm yryerek, istirhamkrne bir tavrla askerce selm verdi. ok bitkin ve titrek bir sesle. sr- Tevfik zrhl-i hmayunu svarisi binba Ali Kabuli kullar... evketmeap efendimize Allah mrler ihsan buyursun: Askerlerin ikayetleri hakaretleri cahilanedir, iftiradr. Eseri teviktir, evketli Padiahm... diye bildi ve heyecandan sesi kesildi... Padiah hayret ve endie iinde Ali Kabuli beyi szd. Ban sola evirdi, Herkes ve asiler iki dudak arasndan kacak karar heyecanla bekliyordu. Sultan Abdlhamid arkasndaki resm zevata: Efendiyi alnz beraber seraskerlik diresine gtrnz, istintak etsinler... Dediini ve Padiah geri ekilirken pencerenin yava yava kapanp perdeler indikten sonra saray kapsndan kan ve bu iradeyi silere tebli eden resm elbiseli zatn ifadesinden anladk... Bu zevat askerlere geri dnmelerini kanunlara ve kumandanlarna itaat etmelerimde tebli ettiler. Fakat heyhat! gzleri kzm olan siler bu emri dinlemediler. Be alt kii zavall Ali Kabul beyin etrafn sardlar: Nereye gtrecekmiiz, burada cezasn vereceiz eriat hinini, din dmann vurun, ldrn... diye yumruk tekme ile hcum edince mabeyinden gelen zevat mani, oldular, Ali Kabul beyin kollarna girerek muhafaza altnda gtrrlerken bsbtn azan siler lin etmek zere zavallnn zerine saldrdlar. lerinden uzun boylu kara bykl bir bahriyeli ne atlarak sng davrann 156

ca Ali Kabuli bey yrmek istemedi: Evltlarm yapmayn sizi kandrmlar, evld ve iyalim var, gnahtr mslmanm diye yalvarmaa balad isede, bu bahriyeli elindeki martin tfengine takl keli sngy karnna saplad. Ali Kabuli bey: Alak caniler! Diye yrekler paralayc bir sesle yere ykld. Bu hcum esnasnda, onu korumaya alan insanlar da can havliyle katlar. Kara sakall, ksa boylu bir bahriyeli papularn dier biride ceketini aldlar ve zavally snglerle delik deik ettiler. Ondan sonra ellerini ayaklarn bir kuakla balayarak Tophane askerleriyle beraber srklyerek camiin altndaki nar aacna torba gibi astlar, Ve onu bylece brakarak alay halinde Beiktaa indiler. Gzleriyle bu hadiseyi grm olan arkadamz Nureddin Peker bey uzun seneler karadenizde idare amirlii yapmtr. Nahiye mdrl esnasnda Abana'nn Glmet kynde eski muhtar ve kyn azalarndan keeci olu Salim beyle tanmt. Bu zat 31 Mart hadisesinde Ali Kabuli bey vakasnda ele balarndan ve ba avu imi. Divan harp karariyle Rumeliye srlm hdemat akkada altrlm sonrada Fizan'a srlm ve nihayet kyne dnmtr. Bu zattan alnan malumat udur: 1 Harb gemisine girerek tahrikatta bulunan Abanal Osman avu. (lii kynden bonak oullarndan eski Ahmed olu) 2 Ali Kabuli beyi zrhldan karp silahl silere teslim eden ve sebze arabasiyle Yldza gtren Rizeli Enis: 3 Ali Kabuli beyi gtren silerin nne dp sevk ve tahrik eden: Divrikli smail. 157

4 Ali Kabuli beyi silahla Yldza gtren nebolulu Yakub. 6 El ve ayaklarn balayan, a nyeli Mehmet. 7 Ali Kabuli beyi ilk sngleyip ldren Rizeli Osman olu Hasan. Bunlar bahriyeli olduklarndan Kasm Paa da aslarak idam edilmilerdir. TAHLLLER Bandan sonuna kadar facia ve yz kzartc bir hareket olan mrettep 31 Mart facias iinde en tipik ve en irkin nokta hi phesiz Ali Kabuli beyi feci bir ekilde ldrmesi ve bu Trk zabitine kar yaplan harekettir Bunu rkmz ve dinimiz asla tecviz etmez. Acaba Ali Kabuli bey hakikaten toplarn saraya, harbiye nezaretine ve stanbul ehrine tevcih ettimi? Bu mechulmzdr. Etmi olsa dahi askerin kendi kumandanlarn byle hotbehot, hemde vahiyane bir ekilde mahkemesiz kanunsuz ldrmesi yalnz bu cinayeti ileyen birka cahil iin deil Cemiyet iin bir yz karasdr. ok yazk ki, bu vak'ann tarz tertip ve ceryan ve sinesinde saklad srlar iddetle gizli tutulmu ve ittihatlar bu esrara perde stne perde rtmlerdir. Yalnz mslman Trk dmanlar bu uydurma ihtillle meramlarna erdikten sonra onu dimi bir terrr silh olarak aleyhimize kullanmlardr. Burada istikbalimiz iin yaamamz iin Hrriyetleri miz ve haklarmz iin zerinde durulacak bir nokta var: ERAT ! Bundan taraflarn kast ettkleri mana nedir? iin pf noktas budur... Hasmlarmz, yani Trk milletinin stnln cekemiyen ve Trk'n islm leminin alemdar olmasn 158

kendi ihtiras ve tul- emelleri iinde tehlike sayanlar, milletimizin dinine ve mukadderatna dmandrlar. Onlar biliyorlar ki, Orta ve Uzak Asya ocuklar bir avu insanla, bir hamlede ktada tarihin en byk ve en erefli devletini bu sayede kurmulardr. Bize kuvvet ve gayret veren bize cesaret ve inan telkin eden bizi dima dimdik ayakta tutan faktr milletimizin dine olan ba ll ve asaletidir. Hasm yakn tarihimizde buna kar iki ayr politika gtmtr. Biri 31 Mart faciasnda olduu gibi, kendi elemanlarn saf ktlenin arasna sokarak onlarn bam tellerine basarak ayaklanmalar meydana getirmi mill bnyede rahneler amtr. kincisi kendi tertipledii irticai hareketleri ileri srerek tekiltn ve satlk elemanlarn seferber ederek, ykselttii ses ile kitleyi sindirmek... ERAT... Her iki tarzdada eriat sadece bir alettir... SYONST MASON ve DNME mem ve dnyadan bihaber insanlar: eriat isteriz! diye ayaklandryor, kyam bastrl yor sonra son arzular yerine gelsin ve Sultan Hamid tahttan insin diye yine ERAT hahlisiyye simidine sarlyorlar. Fetva karmak lazm. Fetva emini Hac Nuri bey: Kendisine sylenen eyleri hakikate uygun bulmuyor. Bunlar doru ve vaki deildir. Hem Hal'de emet vardr... yapamam diyor... smini yazamayacam tefsir sahibi bir limimiz, bir hoca efendinin srar ve delaletiyle eyhul slm Mehmet Ziyaeddin efendi imzay basyor. Afa An 159

ha... Kim af edecek tarihe kar ilenen bu hatay? syan sahasnda sarkl insanlar. Kar tarafta sarkl hocalar: Asiler ERAT isteriz diye baryor... Kar taraf ERAT sayesinde davasn halletmek istiyor: u fetvay bir okuyalm sonra mnakaa edelim. mam e1 mslimin olan Zeyd mesaili mhim mei ER YE yi ktb er'iyeden tay vc ihra ve ktb mezkureyi men vc hark ve ihrak ve beytlmalde tebzir ve israf ile meug SER' hilafnda tasarruf ve bil sebebii ER' katil ve hapis ve tarib-i raiyye ve sir gna mezalimi itiyat ettikten sonra salaha ru etmek zere ahd kasem etmiken yemininde hans olarak ahval ve umuru mslimini bilklliye muhtel klacak fitnei azime ihdasnda srara ve mukatele ikmuhtel klacak fitne zime ihdasnda srara ve mukatele ika etmekle mena mslimin zeydi mezburun tegallbn izle ettiklerinde bild islamiyenin cevanibi kesiresinden mezburun mahl tandklarna dir ihbar mtevaliye vrut edp mezburun bakasnda zarar muhakkak ve zavalinde selh melhuz olman zeydi mezbure MAMET ve saltanattan feragat teklif etmek veya bal eylemek suretlerinden hangisi erbb hall akid ve Evliyay Umur tarafndan ercah grlrse icras vcib olur mu?. EL CEVAP: OLUR! Ketebchlfakir Esseyit Mehmed Ziyaeddin Af Anha Bir taraf ERAT diye ayaa kaldrld. 160

br taraf ERAT diye hkmn verdi... Her iki tarafta bunda .samimi deil,,. Bir taraf bilmeyerek ERAT' alet edp kazan kaldard. br taraf bilerek ERAT' emellerine let etti... te son devir tarihimizde oynanan facia... Daha ok zaman srecek bu!... Biz uyanncaya, kafalarmz hakikat nuriyle doluncaya, daha dorusu biz slmiyetin ne demek olduunu anlayncaya kadar bu, byle devam edip gidecektir... imdi mnakaasn yapalm: ttihat ve terakki komitesi Sultan Abdlhamid'i tahtan indirmek iin neden ERAT perdesine brnyor?. nk bu sayede kitleyi ayaklandrmtr da ondan Haydi byle olsun, ya yalanlar ne oluyor? Mesel Sultan Abdlhamid Han fetvay sknetle dinledik ten sonra yle bir sual sormutur: Hangi ktb- er'iyeyi yaktm ben?. Cevap yok. nk fetva esasnda batan aa haki kate aykr, ite dmanlarmzn iki cepheli oyunu; Fetvay batan aa ve dikkatli okuyanlar yazlanlarn hibirisinin vk olmadn apak greceklerdir. O halde lehte olsun aleyhte olsun eriat kartrmak ta mana ne? Bu yle bir taktiktir ki, ruhunu vc mnsn ldrmek istedikleri hususlara bunu tatbik ederler ve nihayet yle bir netice hasl olur ki millet artk E diyemez hale gelir
***

31 MART gn leden evvelki vaziyetle leden sonraki ahval bir birine benzemez. Bu mrettep komedyaya Alet olan biare saf insanlar ne istediklerini ne yapacaklarn bilmediklerinden HOCA kyafetine girmi insanlara sormakta idiler. Hoca efendi ne isteyelim? - 161 P: l1

Byle sadece figran vaziyetine dm olan saf insanlar eitli ihtiraslara alet olmulardr. Sabahleyin esen hava leden sonra istikametini deitirmi ve bu defa ittihatlar aleyhine dnlm ve Cemiyet erknn kelleleri istenmee kadar ileri gidilmitir. Bu yeni vazifet ortaya knca nefer kyafetindeki zabitler srra kadem basmlardr. Gayet iyi anlalyorduki bu oyundan iki kutupta istifadeyi ihml etmemitir. Malm ve mahut gizli kuvvetler, hatta bir asrdan beri alan ve Trk azamet ve kudretini ykmay kendilerine gaye edinen gruplar tekmil mel'anetlerini DN perdesi arkasnda yaparlar. Bu mevzuda ekseriyetimiz kltr sz ve mnevverimizin gafil olmasnn byk rol vardr. uras ehemmiyetle kayde deerki, 31 Mart facias yle birdenbire gelip atm deildir. Hazrlanmakta olduu aa yukar belli idi. Esasen hakik bir HRRYET'e dman olan HRRYET maskeli mstebitler millete yle bir vn ar serbestlik verirler. Buna aldananlar samimi olsun gayr samim olsun fikirlerini olanca plaklyle ortaya dkerler. Bu; mstebit ruhlu soysuzlarn iine ok yarar. nk dmanlarn ve onlarn fikirlerini ve kimler olduunu bu sayede renirler... Bu sebepler 31 Mart'a tekaddm eden gnlerde iddeti nin son haddine ulaan neriyat tecrbeli nsanlara bir frtnann yaklamakta olduunu gsteriyordu. Kara bulutlar faciay haber veriyordu, fakat ittihatlarn ruhlarda yaratt korku mes'ul ahsiyetlerde bile az aacak cesaret brakmamt... Bu sebepten her ne kadar dankl bir du olsa da ittihatlar kadar, muhaliflerinde bu kesme keten istifadeye kalkmalar tabi idi... 162 -

lk gn sahnede bulunan ve bu ac faciay tertip eden nefer kyafetli dnme zabitler ortadan kaybolunca baz fec hadiselerin zuhuru tabii olur... Ali Kabul bey ve ekp Arslan bey cinayetleri bunun neticesidir... Buda komitecilerin iine yaramtr. nki vaziyete daha cidd ekil ve kendilerine frsat vermitir... Hdiselerde n ayak olabilecek ahsiyetlerle, isimleri daha evvelden tesbit edilmi, varlklar cemiyete ayan arzu olmayan insanlarn byle frsatlarla vcudlarnn izlesi imkn dairesine girer... u anlalyorki, ihtillin ilk gn sahte ve mretteb olan ayaklanma sonradan ciddi bir mahiyet kesbetmitir: in iyi taraf, hadiseye stanbuldaki kraatin ciddi br surette istirk etmemi olmasdr. Bunuda dostlarnn, d manlarnn ve hadiselerin ehadetiyle Sultan Hamid'e borluyuz. Baz zebunklerin, baz dalkavuklarn baz dman hizmetinde bulunan satlm vicdanlarn iddialar hilfna olarak! 31 Mart hadisesini alevleyen millerden biride stanbul'da muazzam bir Trk ordusu mevcut iken Kmelinden tabur asker getirip onlara imtiyazl muamele etmek ve dier kt'alarda vatan vazifelerini yapan askerlere vey evlt muamelesi yapmaktr. Dnyann hi bir yerinde ve hi bir devrinde ordu arasna byle nifak ve ayrlk tohumlar atlm ve hi bir orduda byle kepazelik grlmemitir. Balkan harbinde Edirne muhasarasnda kumandanmz olan Erzurumlu kr Paa, Sofyada esir bulunduumuz zaman bize unu sylemiti: Olum evet biz HRRYET aldk fakat ORDU'yu verdik. 163 -

Garibi uki isyan, inkilaplarn en gvendikleri avc taburlarndan kmtr. Bunun niin byle olduunu yukarda yazdk: Sras gelmiken sunuda syliyelim ki: Ihtihatclar Balkan harbinde orduya ok fena detler getirmilerdir PART endiesiyle ordunun anane ve mukadderatn tahrip etmilerdir. Orduya siyaset kartrmlardr. Bunun ne elm neticeler douracan yakinen bilen Trablus-u garb vali ve kumandan Mir Recep Paa, harbiye nazrl vazifesiyle stanbul'a gelirken inklaba itirak etmi, ba bozaklam, siyasetle uramaktr zevk alm btn zabitlerin tasfiyesini karar altna almt, Milletin ve ordunun talihsizlii olacak ki, mr vefa etmemi ve meydan yine komitecilere kalmtr... ttihat ve terakkiyi destekleyen ve ona kuvvet ve imkn veren gizli kuvvetler FARMASONluu ordunun mukaddes harimine sokmulardr. Trnaklar cill, yzleri Pomatl bir sr gen'in Cehpe gerisinde rahat iinde caka sattklarn ve er meydanlarnda arslanlar gibi savaan kahramanlarn nasl ihml edildiklerini ve elm neticelerini birinci dnya harbin de gzlerimizle grdk. Barut kokusu duymam ve tetik ekmemi MASON zabitlerin gsleri renk, renk, nian larla sslenirken asl harb meydanlarnda eitli nahrumiyetler iinde vatanlarnn erefi iin arpanlar kendi mukadderatlarna teslim edilmilerdir. ttihat ve terakkinin orduya yapt fenalklarn numunesi!... ttihat ve terakki'nin memlekete yapt ktlklerden biride Ordu disiplinine vurduu darbedir. Siyasi sebepler dolaysiyle komiteye mensup kk rtbeli bir zabitin , be derece mafevkine kar taknd laubali tavr askerlik ruhunu vc akn kknden sarsacak derecede 164

tahripkr olmutur. te yukardan aa sraladmz bu miller ve faktrler 31 MART'da dier inhidmlarda tevlid etmitir... Avc taburlarnda azbir insan dnme binba Remzi ve komiteci zabitlerin aleti olmularsa ounlua telkin edilen MASONLUK ruhumuzdan HRRYET ve MSAVAT laflarnn askerce yanl anlalmas ayr bir dert tekil etmitir. Onba ile binba kendilerini msavi ad eder ve Hrriyet var diye orduda disiplin geverse bundan fena neticeler domas tabii olur. Garibi udurki bozulan disiplin orduya sokulan siyaset 31 MART gn zehirli meyvasni verdii halde asl kyam tertip edenlerin klna dokunulmamtr. Yldzn yamas, SYONST emellerinin gerekleme, Sultan Hamidden yahudinin intikamnn alnmas, Dnmeleri sr halinde stanbul'a mesi gibi evvelden tasarlanm gizli emellerin yanbanda bir de DN DMANLII aa vurmuturki en ziyade zerinde durulmas lazm gelen budur. Yahudi ve mason mterek gayretinin bir semeresi olan Fransz byk ihtillinde aynen byle olmutur. eitli fikir arpmalarnn yan banda en ok gze batan nokta DNE ve DN ADAMLARINA olan insafsz hcumlardr. 31 MART dada ayn ruh hortlamtr. Ayn ruhtan ilham alnd iin... Bu hal hala dmanlarmzn elinde ebedi ve devaml bir telhis silh olarak duruyor. 31 MART vukuat esnasnda hi phesiz cahil, lslmiyetin ruh ve manasn anlamaktan ciz baz ham. softalarda frsat ganimet bilerek bu ie burunlarn sokmulardr. Bu ferd vc btl hareketleri frsat bilerek betbhlarnda ikide birde irtic diye feryd etmeleri vicdanszlk ve din dmanlnn en briz 165

alametlerindendir. 31 MART faccias masum vc gayr masum bir ok sarklnn ban yemitir. Fakat mesele hala kapanmamtr. Aradan elli bir yl getii halde dman ne zaman boy gstermek ne zaman millete gz da vermek istemi ise azndan u cmleler dklmtr. RTCA!... Ve hemen pei sra 31 Mart taranesi... u fikri iyice mdafaa edemiyoruz: Islmiyette irtica deil terakki vardr. slmiyet ve yahut medeniyeti Muhammediye mekrim-i ahlaka muttasf alkan ve faziletli bir cemiyeti istifdf etmi ve buna lzumlu btn umdeleri insanln nne sermitir... Halbuki dinimizin byk dmanlar tamamen btl geri, mrteci ve sahte faktrlerin arkasndadrlar. Ne yazkki onlar batl etrafnda toplanyor batllar mdafaa ediyor, biz hakikatin mdafasndan ciz bulunuyoruz, Baz hadiseler bu mevzudaki aczimizi, cr'etsizliimizi yzmze vurduu halde biz gene acz- meskenetten kendimizi syramyoruz. En yakn misali ele alalm: Ba vekil Menderes konyada bir nutuk veriyor diyorki: Orta mekteplerde din dersleri okutacaz. Bundan daha tabii ve makbul ne olabilir? yer yznde yaayan iki milyar adem olundan ka kii kendisini yaratan halika srt evirmitir? Yalnz FARMASONLAR deilmi? Onlar yle diyorlar: Allahszlk dnya kahramanlarnn ve beeriyetin en anl unvanlarndan biridir. Hi bir felsefe ve hi bir din mezhep beeriyete ALLAHSIZLIA kyas edecek bir hakikat balamadlar. Var olsunlar bu n saflarda arpan terakki perver mcahitler, yer yzn islah etmek - 166

maksadiyle semavat unutanlarla insan dnerek ALLAHI unutanlar var olsunlar... Anni Bezant'n The Gespel of Atheism kitab Londra 1882 sayfa 7 Bir misal daha kaydedelim: Unutmamalyz ki biz masonlar din dmanz. Ve localarmzda btn gayretlerimizi gstererek DN'in her trl tezahr eklini MHA edeceiz. , 1911 Belfort mason kongresi zabtlarndan Bu misaller hemde mevsuk olarak o kadar okturki ciltlerle kitap doldurur. Biz bunlardan sadece iki tanesini kaybettik. MASON'larn din dmanl en byk iddetini bizim memleketimizde gstermitir. nk uakln yaptklar efendileri u deimez parola ve planda onlara vazife vermitir: Kim ne derse desin, Aleyhimize nasl propaganda yaplrsa yaplsn, 368 milyonluk yekpare islm leminin ba sancaktar, lideri aas efendisi TRK'tr. Trk baa gemedii iin olanca arlyla bizim zerimize ullan mtr. Bu muazzam hakikat dolaysiyle dmanlarmz ve bu mevzuda ar derecede hassasdrlar... Menderes'in din dersleri hususunda syledii bir ka sz bu yzden kzlca kyamet koparmtr. Tekmil satlk vicdanlar, kalemlerini irkefe batrarak umumi taarruza gemilerdir. Sanki vatan paralar mzayede ile satlyormu, gibi afaka ykselen velvele ve yaygaralar kr gzleri aacak lm uykusunda olanlar uyandracak kadar mthitir. Trk milletinin mukaddesatn baltalamak sr halinde ki dmanlarmzn balca vazifelerini tekil ediyor. 31 MART, MENEMEN ve MALATYA hadiselerinde de onlarn baya ve iren dmanlklarnn nasl ah167-

landn grememi ve ON'larn ne kadar vicdansz metotlarla altklarn fark edememiisek yazklar olsun!. 31 MART hilesinin mrettipleri meyannda ve banda olan ittihd ve terakki Cemiyetinin din dmanl adeta bir ideal eklini almt. nk onlar sahneye sren KARASSO islm dininin bir numaral dmanlarndandr. Bylece, milletin en byk ve manev istindghna yaplan tecavzlerden baka Trk'n medar- istinad ve medar- iftihar olan ORDU dahi bu tecavzlerden kendini kurtaramamtr. stanbulda avc taburlarna bahedilen imtiyaz, bu taburlarn zabitlerinin gurur ve azametfruluklar orduda ikilik husule getirmek gibi bir facia dourmutur. Bu mevzuda on ac misali zmirden alyorum: zmirde ferik rtbesinde ihtiyar bir mevki kumandan vardr. Hayatnn yetmi ksur yln nmuskrne geirmi ter temiz bir asker, l1 Temmuz 1908 inklb meydana geldiinin ertesi gn mehur doktor Nazm bey yannda bir ka kk rtbeli zabitle klaya gelir. Nizamiye nbetisinin eline bir pusla verirler. Bu puslada isimleri yazl sabitlerin kladan dar karlmamalarn emrederler. gn sonra yine bu adamlar tekrar klaya gelirler Kumandan Paann yanna karlar adamcaz neyc uradin arr, yaka paa sualsiz cevapsz konya'ya srgne sevk edilir. Yolda Afyon'dan oluk ocuu ile zmire geri dndrrler... Yolda havsalalarn ve vicdanlarn hazmedemiyecei hareketlere maruz braklr. Pir fni olan ve ya yetmii geen zavall feriki bir temizde dverler. Klaya avdetlerinde bin be yz mtecaviz askerin nnde ve kla meydannda btn askere biare, tali'siz . - 168 -

***

adamn yzne tkrttrrler. Ordu an'ane ve erefine yaplan bu namussuzca tecavzn bir ei, Celladn ve Kiyotinin hkmran olduu Fransz ihtilllerinde dahi grlemez. Talihsiz Ferik grd bu korkun harekete tahamml edemiyerek intihara karar verir. u vasiyetnameyi yazar: Elli seneyi mtecaviz hsn hizmetimden sonra asker ocanda, klann ortasnda binlerce evlatlar iinde duar edildiim bu hakareti hazmedemiyerek intihar ediyorum. Bunun iin kimseyi taciz etmesinler. Yalnz ruz.-u cezada, Allahn huzurunda zalimlerden hakkm isteyeceim. (1) Cemiyet, HRRYET davas iddiasyle iktidare .gelir gelmez orduya ite bu suretle muamele etmitir. 31 MART' douran miller iinde bunlarndan rol oynam olmas tabiidir. gittike saptm ve Ordu iinde Cemiyete mensup baz MASON zabitler tremitirki yaptklar zararlardan da bahsettik. Balkan harbinin utandrc neticesi ve hametli Osmanl ordusunun istiklllerine yeni kavumu mini mini devletler karsnda malup olmas hep komitecilerin orduya siyaset kartrmalarnn neticesidirki, balangcn 31 MART tekil eder! SON SZ Bin dereden su getirerek ve mazinin kklerini deerek 31 MART faciasnn i yzn mmkn olduu kadar aydnlatmaya altm. phe yokk! her ey tamam . (1) Zlcell olan Allah ruzi cezadan evvel dnyada cezasn vermi Dr. Nazm zmirde idam edilmitir. 169-

olmu deildir. Bu dramn iinde daha o kadar ok hakikat ler mevcutturki bunlar bulup karmak ve yeni nesillerin ibret gzlerinin nne sermek vc bizim bar kabul etmez dmanlarmz susturmak btn mnevverlerin namus ve vatan vazifesidir: Bununla beraber yine az ok bir eyler yazm oluyoruz. Gerek u kitabn iindeki yazlar gerekse bundan sonra yazlacak btn eserler ve makaleler tek bir hakikatn aydnlanmasna hizmet edecektir. O da udur: Tarihin en kadm ve asil milleti olan Trkler, dhi ve kahraman nderlerinin ve babularnn delaleti ve rklarna mahsus saysz meziyetler ve stn cesaretleri sayesinde gayet ksa bir zamanda byk bir imparatorluk kurmulardr. Akllar durduran bu muvaffakiyetler yle zan olunduu ve iddia edildii gibi yalnz kl ve bazu kuvvetile elde dilmi deildirler. kt'a zerinde muhteem imparatorluklarn kurmu olan Trkleri bu mazhariyetlere iritiren muhtelif faktrler mevcuttur. Bunlarn banda SLAMYET gelir... slmiyet hayalinizde yaayan en muhteem bir medeniyetin btn umdelerini ruhunda ve manasnda toplayan byk bir imkn kaynadr. Trk milletinin akllar donduran kabiliyet ve seri halindeki muvaffakiyetindeki SLM dininin muazzam rol olmutur. Ecdadmz bu dini ballklar sayesinde ve Rabbi zlcellin namn ykseltmek gayretile daha mstmel bir tabirle LAY KELMETULLAH iin livay islm garbn gbeine gtrp dikmilerdir. TRK daha evvelleri dahi slma byk hizmetler ifa etmek ve slmiyet uruna azm fedakrlklar yapm olmakla mmtaz bir kavimdir... Istanbulu Feth edecek Emr ve slm askerine resul- Ekrem efendimiz imtiyazl bir mevki bah buyurmutur.
170-

TRK milleti bu erefe layk olduunu fazlasiyle isbat etmitir. slmn ruh ve manasndan ald kuvvet ve ilhamla Trkler ellerine geirdikleri btn lkelerde ancak ADALET ve iyi idareleri sayesinde payidar olmulardr. Avrupa ADALET mefhumunu Trklerden renmitir. Garb, efendilik ve insan haklarna saygy Trklerden renmitir. Trklerin savatklar kavimlerin hepsi cesur ve cengver milletlerdir. Bu sebeple feth ettiimiz yerleri uzun asrlar muhafaza etmek iin milyonluk ordularmzn dimi olarak o yerlerde kalmas lzm gelirdi... Halbuki biz o geni lkelerde uzun yllar kuvvetle deil, slmiyetin ana prensiplerinden olan ADALET sayesinde durduk ve bayramzn altndaki akvamda bu sayede rahat ve mes'ut yaadlar. Her yerde vcuda getirdiimiz byk eserler medeniyet ve umrn ilerindeki kabiliyetimizi gsterir. slm, ilme hi bir dinde olmayan ar bir kymet verir. lim yolunda sarfettiimiz himmetler inkr edilemez. TRK, kendi rknn stnl ve meziyetlerine ramen islmiyetin emrettii kardelik ve MSAVAT duygusundan baka bir imtiyaza talip olmamtr. Hlfeti ele geirdii zaman byk ve kudretli hakan Yavuz Sultan Selim kendi namna okunan hutbede: Haremeyn erifeynin SAHB Cmlesini iitir iitmez yerinden frlayarak: Sahibi deil HZMETKR- diye barmtr. Bu byklk Trk rkna hstr... Bylece ve asrlar boyunca emrindeki mslman ve gayr mslman milletleri slami bir adaletle idare eden milletimiz gayet tabi ve hakl olarak btn mslman 171 -

milletlerin nderi ve lideri olmak mevkiine kmtr... Bizim islm ve insani hizmet ve fedakrlmz namtehhidir ve tarihte baka bir benzeride yoktur. Bu meziyetlerin bize kazandrd maddi ve manev itibar ve varlk hi phesiz bir ok milletlerin kskanlk ve rekabet hislerini ahlandrmtr. En mhimi, mucize nevinden fedkrlklarla ele geirdiimiz stanbul gibi sevkuleyi ehemmiyeti gayet byk olan yerlerin elimize gemesi gnllerince hala Piyer lermit'in ruhu yaayan smrcleri harekete getirmitir. ngiltere, sonasrlarda, bizim Hind imparalorluunun yolu zerindeki itibar ve nfuzumuzu kendisi iin tehlike saymtr... Yalnz ngiltere deil tarihi komumuz Moskoflar bata btn garb lemi gzlerini zerimize dikmi ve ihtiraslarn zerimizde teksif etmilerdir... Dmanlar bir ana prensip zerine ittifak etmilerdir oda: Trk devletinin esas kuvvetini tekil eden mesnetleri ykmak. Bu temel ve mesnedin mslmanlk olduunu tekrarlamak bile fazladr. Lord Grzon Lozan sulh mzkereleri esnasnda bu fikrini gizlemee bile lzum grmeden ba haham Haym Naum vastasiyle bize bildirmitir. nn'nn riyasetindeki heyet erge bunun hesabn tarihe verecektir, Gladston mslman dmanln yeni bir mezhep halinde Ingilterede tamim etmitir, ezeli adalet D' zraeli'nin tesirin de bulunan hkmetlerden cn alm tr... Mslman Trk dmanlar milletimizin gerek islm dnyasnda, gerekse btn Asyada ve yer yzndeki kudret ve itibarn ekemeyince. bizi besleyen bize itil ve stnlk imknn veren manevi dayanaklarmza tecavze balamlardr Metotlar gayet baya ve gayr as 172

lanedir. Trklerin bir avu insanla, ksa bir zaman zarfnda elde ettikleri saysz ftuhat ve muvaffakiyetleri imkn haline getiren stiren bizim dinimize ve mukaddesatmza olan ballk tekil ettiini dmanlarmz al biliyorlard. Onun iin cmlesi bu noktada ittifak ettiler ve umum taarruz iin bu noktay setiler. Tarihimizin ok eski devirlerinden beri yahudiler saraylarmza kadar nfuz ederek bizi rtecek tohumlarn dkmlerdir. Allahn, efendi olarak yaratt milletimize aalk duygusunu telkinle ise balayan dmanlarmz ilk i olarak bize Garp hayranl hastaln alamlardr. Bir milletin kendi an'ane vc hususiyetlerine arka dnerek baka milletlerin, iyisini ktsn ayrt etmeksizin adet ve metotlarn aynen kabul etmesi kendi rzasiyle benliinden ve manevi istikllinden vaz gemesi demektir. arkn ve Trkn kendisine hs det ve medeniyetini topyekn terketme arzu ve temayl skut ve felketlerimizin ana menbadr. Hi phesiz garp medeniyetinin ok iyi ve taklide ayan taraflar vardr. Fakat bize benliimizden uzaklap gaibe tevecch fikrini alayan gizli klavuzlarn yolumuzu hangi mezbeleye gtrdn fark etmek lazmdr. Dmanlarmz bizde olduu kadar hi bir millet arasnda DNE HUSUMET fikrini telkin etmemilerdir. nk onlar gayet iyi biliyorlardr ki bizi ayakta tutan bize stnlk temin eden ey milletimizin mukaddesatna olan ball ve HALS MN'ndan baka bir ey deildir. ir Mithat Cemal Kuntay merhumun u iirini alyorum: Zahmetsede, tarihini bir kerecik ata Bir bak, dedenin azmi ne yapmt Mohata 173

Bazan kpren hamlesinin ismi Tuna'yd Trmand burcun ad bazan Viyana'yd Hergn yeri kpkrmz bir eye sulard; Hergn yeri kpkrmz bireyle sulard; Tarihin, evet bence dere, bazan okursan Bir yanda Murad'n uzanp yatt Bursa'n! Bir yanda Selimiyle, Sinaniyle Edirne! Bunlarda eer yoksa, kalan baka nedir, ne? ir, u on msra, iinde btn ac hakikatleri yzmze vuruyor gibi... Buna u kadarn ilave edebiliriz: Biz bu yola kendiliimizden gelmedik, bizi gizli eller srkledi. Onlar bazan bizim ince ve mukaddes hislerimizi gckladlar, emellerine let ettiler. Bazan tam aksine olanca mel'anetleriyle can evimize saldrdlar. Zaman oldu sarkly ate sahnesine srdler ve yaygaray kopardlar. RTC! zaman oldu kendileri sark, cppe giyip sakal brakp yine kendi ahs emel ve ihtiraslarn bu yolda tatmin ettiler... Hulsa Trk' dize getirmek iin msbet kutubuyle olsun, menfi kutbuyle olsun gizli kuvvetler hep ayn yolda yrdler... Lehte olsun, aleyhte olsun, milletimizin mukadderatiyle oynayanlar hep ayn silh kullanmlardr. Hasmlarmz ie bizi kendi kendimizden soutmakla balamlardr... daresizlikler, mahall baz vakalar gzlerde bytlerek ISLAHAT icrasnn zarur olduu kanaati fikirlere yerleiyor. Geri kalmak, bozuk dzen bir idare adalette aksaklk. Hrriyet noksanl hi bir devirde hi bir kimse tarafndan arzu edilmez ve tahamml edilmez. Fakat Avrupallarn aznda ISLHAT, bambaka bir mana ifade eder. Onlarn ileri srdkleri btn sebepler sadece birer baha-- 174

***

nedir. Onlarn tok ve mterek gayesi: TRK dayand mesnetlerden uzaklatrmak, evket ve kudretini sndrmek sonrada mirasna konmaktan ibarettir. Bizde TANZMAT ve ISLHAT Sultan Mahmut devrinde balar, Yenieriler ortadan kaldrlyor. Her cephede yenilikler balyor. Halk memnun olsun olmasn, hazmetsin etmesin Avrupilemek yolunda en cezr admlar atlyor: Kendimizi bir tarafa brakalm, bize bu ekilde bir slahat tavsiye ve telkin eden Avrupaly aceba memnun edebildikmi? Byle bir eyi dnmek bile hamakattir. Garb sadece bizim sukut ve inhillimizi ister. Bu sebepledirki bizim bir miktar isteyerek bir miktarda onlara ho grnmek iin yaptmz btn teebbsler iyi karlanp hayrl neticeler vereceine tamamen umduumuzun aksi neticeler kmtr. Bizim hamlelerimiz devam ededursun Rusya boy gstermeye ve yunanllar ba kaldrmaya baladrlar. Eski ve ebed dostumuz (!) ngiltere kendi saflarna Fransa ve Rusyay da alarak bir anda kmemiz iin ne lazmsa hepsi yaplyor. Sultan Mahmut iki ate arasnda kalmtr. Bir tarafta memleketin akl erenleri ve ilim adamlariyle muhafazakrlar; messes nizamlarn birden bire yaklmasnn douraca kt neticeleri syliyorlar br yandan slahatlar, kaytsz artsz garb taklik ve ona ayak uydurulmasn iddetle tavsiye ediyorlar. Sultan Mahmut yaplanlarla, neticelerini mukayese ederek derin bir ye'se kaplyor... Bu vaziyet karsnda yine Fransz byk elisi Engel hard yle bir mtalaada bulunuyor: Sultan Mahmut eski detleri terk-ki bunlar bizim mill varlmzdr ve Trklkten kmak arzusunda olmakla beraber yine Trk kalyordu. Giritii ISLAHAT ve TANZMAT yolunda, her nok 175

tada muasrlarnn dini ve mill mfrit hassasiyetleri karisnda duraklamaya mecbur kalyordu Bu beyanat iinde her trl srlar kendini aa vurmutur. Fakat anlarsak lazmdr ki garpl bizim ilerlemenizi terakki ve kalknmamz deil, bizini TRK lgmz ve mslmanlmza veda etmemizi istiyor. Frenklerin bu zihniyetinde zerre kadar bir deiiklik olmamtr. Bu mevzuda Ali Fuat beyin Edvar- Islahat isimli eserinden u paray alyorum: Devletlerce slahat nam altnda muhtelif devirlerde vuku, bulan teklifler ve tazyikler, hep hristiyanlarn hukuku vc imtiyazlarnn tevs'i maksadna mstenit olup ecnebilerin trl trl renklerle boyanm resm kitablarinda, trl trl namlar altnda intiar etmi eserlerinde bir Avrupa meselesi eklinde tasvir etledikleri slahat meselesi, hakikatte mslmanlk vc hristiyanlk meselesinden ibarettir. Rusyallarn, hristiyan kavimleri Devlet-i Aliyyeden ayrmak iin silh kuvetiyle vki olan teebbsatna mukabil, Avrupa devletleri arkta byk gailelerin vukuundan ekinerek gayr mslim tebaann devletten siyas rabtalarnn fekki cihetine gitmek istememiler, hukuk ve imtiyazlarn tevsi' suretiyle maksada varmak ve bu teebbslerini ISLAHAT kisvesiyle sslemek yolunu tutmulardr. Asl maksat, hristiyanln himayesi olmayp da, devletin idaresinin slah muammelesinin tanzimi olsayd vki teebbslerin mezhep imtiyazat kaytlarndan ayrarak, memleketin umum menfaatine hizmet edecek hususata hasretmeleri lzm gelirdi... *** Bu yazlar da, tekit ve tasdik ediyor ki, bizim varlmz ekemiyen ve mirasmza gz koyan malm kuvvetlerin slahat ve tanzimat szleri hep bizi uyutmak iin 176

icat edilmi birer afyonlu ve yaldzl haplardan baka bir ey deildir... unu bilmek lzmdr ki, bize yutturulan bu uyuturucu haplarn tesiri gayet uzun olmu ve baz dimalar zehirlemekten hli kalmamtr. Bizim noksan anlaymz bizim hayaller ve nazariyeler uruna temel mevzuatmzdan hesapsz deiiklikler yapmaklmz milletimizin aleyhine ve yabanclarla, bilhassa yahudilerin lehine km ve nmer'i bir yahudi tahakkm icray hkmetmee balamtr. Aradan bu kadar zaman getii iin imdi daha iyi anlyoruz ki, SYONZM'in plnl ve devaml almas, memleketimizin bana gelen bellarn ana kaynadr. Baz dar grl insanlar srel oullarnn bu ilerdeki rolnn farknda bile olmamlardr. Belki de hakldrlar. nk Osmanl mparatorluunu ykmak ve onun enkaz zerinde kendi imparatorluunu kurmak iin korkun bir faaliyet gsteren bu er kuvveti daima perde arkasnda kalm ve iin uaklara ve para ile satn alnd vicdanlara grdrmtr. Tanzimat'n babas Reid Paaya bir numaral MASON diplomas vermi ve ondan sonra gen Osmanllara jn Trklere, ittihatlara ve bu yollardan geenlere hep MASON damgas ve etiketiyle i grdrmtr. Msrn elimizden kmasnda, Sultan Aziziam lmnde, biare Sultan Murad'n kanaat deitirmesinde, 1908 inklbnda, yldz saraynn byk servetinin yamasnda ve 31 MART faciasnn zuhurunda, memleketin dalmasnda, birinci dnya harbinin seri halindeki felketlerinde Trablusgarbn italyanlara peke ekilmesinde, hulasa 118 sene bir sukut sath maili zerinde uurumlara srklenmemizde ba rol zerine alm bir gizli ve esrarl kuvvet vardr ki o da: - 177 F: 12

FARMASON'luktan baka bir ey deildir! *** Bir milletin mill seciye ve hususiyetleri ile fazla oynamann douraca neticeleri renmek istiyenler, buna dir en zengin misalleri bizim yakn tarihimizde bulabilirler... Bu mevzuda asrmzn en mehur devlet ve siyaset adam, Avusturya Bavekili Meternih'in Avusturyann stanbul sefirine gnderdii u aadaki telgrafta baz mhim gr ve dnceler mevcuttur: Her hangi bir hal, birok' ahval ve artlardan meyDiye askerlere tebligatta bulunulmasu irade etmidana gelir ki bunlar mazide meydana gelmi ahval ve vukuat n sraya koymak lzmdr... Devletin vcudunu kemiren bir hastaln aikr bir almeti telkki olunabilen vahm Msr gailesinden Bb- Alinin daha yeni kurtulduu bu srada yukardaki umum hakikat devleti Osmaniye hakknda kabili tatbiktir. Osmanl devleti tedenni ve inhitat halinde bulunan bir (isim dir... urasn saklamaya almamaldr ki inkraz sebepleri arasnda ilk temelleri Sultan Selim (1) tarafndan atlp son padiahn ancak derin bir cehalete, hadsiz hesapsz bir hayalperestlie dayanarak tervic ve tevik ettii Avrupa ISLAHAT efkr ve tasavvurlarn zikretmek lzmdr... Bb- Aliye u suretle hareket etmesini tavsiye ederiz Hkmetinizi, varlnn temeli olan ve zat ahane ile Mslman teb'as arasnda bir rabta tekil eden din kanunlara hrmet ve riayet esas zerine bina ediniz. Zamann ihtiyalarna gre hareket ediniz ve zamann dourduu ihtiyalar nazar itibara alnz. dare ilerinizi (1) 3 nc Sultan Selim...
178

intizam altna alnz slah ediniz. Lkin detlerinize ve yaay tarzna uygun olmayan bir usul idareyi tesis iin eski idareyi ykmaynz. Aksi takdirde hkmdarn ne tahrib ettiinin, nede ykt eylerin yerine ikame ettiklerinin kadir ve kymetini bilmediine hkmolunur. Avrupa medeniyetinden sizin kanunlarnza ve nizamlarnza uymayan kanunlar almaynz. Zir garb kanunlar, hkmetinizin temelini tekil eden kanunlarn dayand usul ve kaidelere asla benzemeyen esaslar zerine kurulmutur. Garb memleketinde esas olan yey. Hristiyan kanunlardr. Siz Trk kalnz, Lkin madem ki Trk kalacaksnz, SLAM hkmlerine dayannz. Sair dinlere kar msadekr olmak iin SLM kanunlarnn size gsterdii kolaylklardan istifade ediniz. Hristiyan tab'anz himayeniz altna alnz. Bir kanunun icra vc tatbik esnasn temin etmeden asla iln etmeyiniz. Hak yolunda doru yolda ilerleyiniz. Fakat bunu yaparken garbn efkr umumiyesi saydnz eylere ehemmiyet vermeyiniz. Siz bu efkr umumiyeyi, Avrupann umum sesini anlamyorsunuz. Eer terakki yolunda ADALET, vukuf ve malmat ile ileriye doru hareket ederseniz Avrupa umum efkrnn ehemmiyete deer olan ksm size mtemayil ve mteveccih olacaktr. Hulsa biz Bb- liyi kendi irade tarznn tanzim ve slah iin vaki olan teebbslerinden vazgeirmek istemiyoruz. Lkin ahval ve artlar TRKYE imparatorluunun ahval ve artlarna uymayan Avrupa hkmetlerini her eyden evvel taklide ayan bir rnek olarak kabul ederek ona gre slahatta bulunmamasn, esas kanunlar arkn adet ve adabna uymayan hkmetleri rnek almamasn ve bu tarz hareketlerini SLAM leminde zarar ve fena tesirler dourmaktan baka netice vermeyeceini, bunun iin gelii gzel ISLAHAT yoluna girmemesini tav 179

siye ederiz... Acaba beni siyasi hayaller peinde komakla m ithm edecekler? Varsn yle olsun. *** Zamannn en benm siyaset adam Prens Meternih'in telgrafn aynen yazdk. inde bir ok dersler ve hakikatler mevcut olan bu telgrafn hayrhne bir hisle yazldnda phe yoktur. O zamanlar memleketimizde bir FRENK hayranl hastal hkm sryordu. Bu hastala tutulanlardan baz dar kafalar bu samim ihtar ve mtalaay bir kskanla hamledecek kadar isabetsizlik etmilerdir. Zaman ve hdiseler Prens Meternih'in hakl olduu nu isbat etmitir. Biz, bu hakikati idrak edinceye kadar, o da idrk edebilmi ise aradan ok zaman gemitir. Bu zamann ykl olduu saysz hdiseler ve onlarn neticesi, Prens Meternih'in grnde tamamen hakl ve tavsiyelerinde samim olduunu isbat etmitir. Kat' olarak sylenebilir ki: Bir millet kendi hususiyetlerinden ananelerinden, tarihinden ve mukaddesatndan ayrld gn o milletin artk yaama ve ayakta durma imknlar gayet azalm olur. Bunun daha taze ve baka bir ekilde tecelli eden yeni bir misli daha vardr: Yunanllar, yaral ve malp bir zamanmzda, dnya tarihinde Zebunkln en tipik bir numunesi olarak zmire saldrdlar .Onlara bu cesareti verenler, bu kitabn banda okuduumuz gibi HRRYET ve MERUTYET namna yaplan ihtilllerde ve Sultan Aziz katlinde birinci derece rol sahibi olan fehametl ngiltere hkmeti idi. Srtn bu kuvvete dayayan Yunanllar zmir rh 180 -

tmlarna ayak basar basmaz insan havsalasnn almaya ca barbarlk ve cinayetler irtikp ettiler. Sonra yine bu Yunanllar Garb Anadoluyu yakp kl ettikten sonra ilh gayret ve adalet sayesinde denize dklerek mahv perian edildiler. Sra Lozan'da sulh konferansna geldi. Bu milletin talihsizlii olacak ki, heyetimiz ismet nnn riyasetinde idi. Ne bir miktar tazminat ne de en mmr yerleri yklan Garb Anadolunun imar iin bir para koparamadk tan baka bir zafer imi gibi millete yutturulan Lozan konferansnda Haham Haym Naum'un bir sr dikteleri ve manev varlmzla alkal mthi fedakrlk lar. (1) Sonra da tarih Edirne ehrimize gitmek iin Yunana terk edilen topraklardan geme felketi... Btn bunlara ramen ngiliz parlmentosunda, tatmin edilmemi nsanlarn memnuniyetsizlii... Bu honutsuzluk Lord Gurzon'un u szleriyle ancak yatabildi: Asl bundan sonradr ki, Trkler bir daha eski evketlerini bulamyacaklar ve bellerini bir daha asla dzeltemiyeceklerdir. nk biz onlarn manev kuvvetlerini sndrdk. Lord Gurzon'un bu szlerini dinledikten sonra, Prens Meternih'in ne kadar hakl, bizim de ne derin gaflet iinde olduumuz meydana kar. Bizim ekmeimizi yiyen, sayemizde ferah fahur rahat ve mes'ut yaayan yle gizli ve sinsi dmanlarmz vardr ki, bunlar bizi btn btn dize getirmek iin dai(1) slm saran tehlike kitab 313 sayfasnda bu dikteler yazldr. 181 -

***

ma manev cephemize hcum ederler. Bu silh yerine gre, bazan lehte bazan aleyhte kullanrlar. Mithat Paa meselesinde: evvel: Softalar Hristiyan ahaliyi kltan geirecekler diye bir panik ve aleyhimize hava yaratp asr ehli salibi harekete getirirler. Sonra bu softa dedikleri insanlar, memleketin en mnevver insanlar diye tavsif ederek ellerine Kur'an Hkimden yetler yazl levhalar vererek Merutiyet isterler. 31 Mart'ta sebep din... Menemen de sebep din... Malatya faciasnda sebep yine din olarak ne srlr. Fakat bu oyunlar kimler ve nasl tertip ediyor, sahneye koyduktan sonra hangi tekilt hakikati bomak iin faaliyete geiyor, yaygaray basyor, bir korku ve tethi havas yaratyor, kimse farknda olmad ve iin iyzn tetkik zahmetine katlanmad iin Mslman Trk dmanlarnn cesareti artyor ve pervasz at oynatyorlar... Silhlar daima ayndr. Din ve mukaddesata hcum... u Malatya faciasna hafif bir temas edelim: Herey den bhaber evimde oturuyordum. Osman evki iekda Malatya Mddeiumumisinin evine gece yars telefon ediyor.: Bunlar da tevfik et!. Bu ilerle zerre kadar alkalar yok beyefendi. Tevkif et!... Emir yerine geliyor. stanbul kinci Sulh Ceza Hkimine telgraf: Tevkif edin bunlar... Sebep zikrine bile lzum grlmyor. Hkim bir i znts ve vicdan azab iinde. Ne sebeple tevkif edeyim diyor ve tam bir Trk Hkimi gibi licenap hareket ediyor. Fakat bu, mukadde- 182

ri deitirmiyor. ocuklarmza ved dahi etmeden doru Malatya!... Ondan sonra gazeteleri okuyunuz; sadece manetlere bir gz atalm: Fediyn islm Cemiyetinden gelen paralar. Bulunan binlerce liralk ekler. Pakistan'dan alnan paralar. RTCA... (1) Grlyor ki, hep Mslmanlk zerinde duruluyor ve efkrumumiyeye bizlerin Mslman memleketlerinden para aldmz ve bu iin din bir taassupla yapld hissini telkin etmek istiyorlar. En budala bir insan bile yeknazarda anlayabilir ki, bunlar yalandr. Fakat neriyat o kadar srekli ve srarl ki, zayf iradeli insanlar sarsyor. Sonra Yahudi paras ile vcut bulan gnlk gazetelerde mstehcen ve vicdanszca karikatrler ve renkli resimler... Mslman din adamlarn gayet iren bir ekilde tasvir eden fotoraflar. Tesbihler, bereler ve eitli kepazelikler. Dman slma olan nefretini aa vuruyor fakat acaba farknda olan kim? olan varsada resimi karmak cesareti kimde? Hlsa; bu memlekette FARMASON'luk Aleyhine tek satr ve kelime yazmken varsa istisnasz zindanastisnasz!... Fakat bundan Mason biraderler katiyen cr'et almasnlar. Bu oyunlar milletimizin gzn o derece amtr ki, vicdanlarnda bir nebze phesi olanlar bile, gze batan bu hdiselerden tamamen uyanmlardr... (1) Bir asker kaa, harb firarisi muharririn namussuz iftiralar. 183

Sonra Allah'a huls ile imn edenler grmlerdir ki: Hereyin fevkinde ilh bir adalet vardr. Mcrimleri cezasz brakmyor!... Hepsi, hepsi mahvoldular! Ah yerde kalmaz! Bu uzun ve msbet misllerden sonra asl mevzua avdet ediyorum... Kendimizi mthi SYONST propagandasndan syracak olursak kinci Sultan Abdlhamid'in idaresinde tarihten alnan derslere gre hareket edildiini grrz. Kabarm ihtiraslar, haric telkinlerle ayaklanan insanlar, saraya kadar sokulan FARMASON elleri... Byk bir padiahn katli. Ve bunun gibi kimin hesabna yapldn tafsilatyla yazdmz hdiseler Sultan Abdlhamid'e hangi yolu takip edeceini gstermiti. daresi bozulmu. eitli entrikalar yznden kuvveti za'fa uram koskoca bir vatan otuz yl ayakta tutmak dile kolay... Halbuki hasmlarmz baka eyler istiyorlard. Siyonistler arz mevdu istiyorlard, Masonlar bu memlekette messes manev nizamlar ykmak istiyorlard. Hep si u noktada birlemilerdi: TRK' ykselten ve onu ayakta tutan, ona cihan ml bir stnlk veren manev kuvveti ykmak!... Bu mel'un emellere en ok ve uzun zaman gs geren ve dhiyne bir anlayla byk vatan elde mevcut imknlar dairesinde ayakta tutan zat phesiz Sultan Abdlhamid idi. O dinsizlikle ve bu dinsizlii yaymay, kitleyi soysuzlatrmay kendisine vazife edinmi olan FARMASON'lukla etin bir tarzda mcadele etti. Beinci Sultan Murad'a hull eden MASON'lar kinci Sultan Abdlhamid Han'n kapsndan kovuldular. Millete bu ecnebi, 184-

***

milletleraras teekkln tehlikesi ve dinimize, milletimize olan dmanl lykiyle anlatld. Halis Trk muhitlerinde MASON'luk Allahszlk ve kfirlik olarak telkki edildi. Onlarn Avrupada baslp milletleri idlal ve ifsad iin nerettikleri btn yazlarnn Trkiyeye sokulma s iddetle menedildi. Evrak muzrra ismini alan MASON neriyat saf ve temiz muhitimize giremez oldu. Sadece Frenk hayranlar, milliyet ve ulviyet duygulan nasrlanm olan baz haris menfaatlar bunlar ecnebi ler vastasiyle tedarik imknn buldular. Anlalyor ki, Sultan Hamid'in gr ve tuttuu yol ile Prens Meternih'in dnce ve tavsiyeleri arasnda byk bir benzerlik ve mutabakat vardr. Onun iin btn gizli kuvvetler onun aleyhine ittifak ettiler. Yukarda tafsiltn okuduumuz ekilde Merutiyet iln edidi. Fakat padiah henz yerinde idi... Onu devirmek ve tarihimize son darbeyi vurmak lzmd. Tertipler hazrland, SYONST zeks plnn izdi, Bulgar ve Rum komitecileri karde gibi birletiler ve teferruatn okuduumuz gibi son darbeyi vurdular. Bunun ismi ve tarh:

31 MART
FACANIN CANLI AHTLER VE MTALAALARI

31 Mart faciasnn en hareketli mihrakn tekil eden Ta klada bizzat hdisenin iinde yaam ve sonra en byk ztrabn ekmi olan Mustafa Turan beyin bu kanl hilesi hakknda kaleme ald yazy slbuna ve noktasna kadar sadk kalarak aynen aaya alyoruz: 185

31 Mart Vak'as Osmanl mparatorluk devrinin Merutiyet tarihinde siyas birtakm entrikalar yznden kanl hdiselere lem olmu bir gndr. Vak'ann hakik sebeplerinin ne olduu, askerlerin kimler tarafn-

<;

MUSTAFA TURANBEY dan tahrik edildii btn vuzuhiyle anlalmamdr. Bu hdise hakknda imdiye kadar pek ok eyler uyduruldu ve yazld, Fakat bunlarn ekserisinin noksan

veya uydurma olduklar muhakkakdr. nki hdiseyi tertip edenler faciann srlarn o kadar gizli tutmulardr ki, hdisenin iinde bulunanlar bile hakik sebepleri ni grememilerdir. Bu yzden tarihiler bile nisyna karmakta olan 31 Mart Vak'as hakknda kat' hkmlerini verememilerdir. Faciay tertipleyenler, hdisenin iinde yaayanlarn hepsini kasden ldrm veya asmlardr Vak'ay bazlar Sultan Abdlhamidin, bazlar ittihatlarn, bazlar da ttihd Muhammedi Cemiyeti mensuplariyle Volkan gazetesi sahibi Dervi Vahdeti'nin temsil ettii hocalarn eseri olduunu iddia ederler. 31 Mart Vakasnn siyas kk bir hayli derinliklere uzanr. Bu ciheti ksaca gzden geirmek fayda ldr. 19 ncu asrn son yllarnda Osmanl mparatorluu siyas baz idaresizlikler yznden birtakm kapitlsyonlarn tesiri altna girmi siyasi za'fa dmtr. Bu nu frsat bilen mstemlekeci byk devletler Reval'da toplanp bir mlkat yaptlar. O gnn ngiliz mparatorluk camiasnn hkmdar Yedinci Edvard, Rus ar kin ci Nikola, Alman Kayseri kinci Vilhelm, Avusturya mparatoru Fransuva Jozef, talya Kral Viktor Ema Noel gizli olarak bir karara vardlar. Bu kararda Osmanl mparatorluunun paralanmasnn derpi edildii yolunda haberler szmakta idi ok gemeden svirenin Bazel ehrin bir dnya Siyonist kongresi topland. Bu kongrede Yahudilere Ogando da bir yurt teklif edildi. Bu yurd Yahudi mill yurdu olacakd. Fakat ekseriyet bunu red edip yurdun, mukaddes Filistin topraklarnda olmasnda israr ettiler. (1) Bunun temini aresinin aratrlmasna karar verdiler. Bu karar gereince 1893 senesinin ilk yaznda Siyonist Cemiyeti kurucularndan Teodor Herzl adnda bir Mason Yahudi yurdun temini iin stanbula gelmi o gnn haham bas olan Moe Levi bir he 187

yet halinde Yldz Saraynda Sultan Abdlhamid'in huzuruna kmlard. evketl zametl Padiah lempenah efendimiz hazretleri, zati ahanelerine Yahudi kullarnzn tazimat ve istirhamlarn arzetmee geldik. Bu sadk kullarn zn mukaddes Filistinde yerlemeleri iin msaadei ahanelerini, hki paymza yz srerek niyaz ediyorlar. Uluvv Cenb mlknelerine ve ferman hmayunlarna bir mukabelet kran olmak zere be milyon altn hediyemizin ltfen kabul buyurulmasn arz ve istirham eyleriz, diye padiaha rvet teklifinde bulunmulardr. Halbuki Sultan Abdlhamid svirede verilen karar ok tan haber alm, cevabn bile hazrlamt. nk bu srada Rusyadan birok Yahudi mltecileri gelmekte olduunu ve bunlarn esas gizli maksatlarnn ne olduunu biliyordu. Sultan Abdlhamid heyeti skunetle dinledikten sonra huzurundan defolup gitmeleri iin mabeyincisine emir vermiti. Derhal Baktib Kara Tahsin Paaya dikte ettirdii bir fermanla Yahudilerin Filistine hiccretlerini menetmiti. Siyonist ve tevabi Masonlar Sultan Abdlhamidden koparamadklar imtiyaz yznden padiah dman olmular, siyas mcadele yolu ile bu iin baarlmasna karar vermilerdi. Evvel Balkanlarda ie baladlar. Rum elile, Makedonyada Malisorlar, Arnavutlar, Bulgar ve Srp etelerini tahrik, edip devletin bana bir ok gaileler atlar. Dier taraftan Tanak Komitecileriyle anlap stanbulda ihtill karp Osmanl Bankasn bastlar. Dveli muazzamann mdahalesini saladlar. Devletin itibarn ecneblere kar kk drmek istediler. Gerek padiah, gerekse Trk milletinin cesareti sayesinde bu ihtillden bir netice alamadlar. Hdise kapanmt. Bu sefer Sultan Abdlhamidi ldrmee karar verdiler. Vi- 188 -

yanada yaptrdklar cehennem makinesi denilen saatli bombay gmrkten geirdiler. Tanak komitecileri bir cuma gn Yldz selmlnda bombay patlattlar. Padiaha birey olmad. Fakat birok askerlerin paralanp lmesine sebep oldu. Bunda da muvaffak olamayan Siyonist ve tevabii Masonlar bu sefer faaliyetlerini Paris zerinde teksif ettiler. Mutlakyet idaresine muarz olup Parise firar eden birok mnevver Trkler vard. Siyonistler bunlarla birlik olup para yardm, gazete neri gibi mcadele yollaryle Sultan Abdlhamid aleyhine altlar. Hdiseler inkiaf ettike faaliyetlerini artrdlar. ttihatlarn Meclisi Mebsn Reisi Mason Ahmed Rza ve arkadalar SYONST'lerle kaynatlar. Hdiseler ilerledi. ttihd ve Terakki Cemiyeti kuruldu. Selanik DNME'leri de bu ie katldlar. Cemiyetin i bnyesine kadar nfus ettiler. Temiz ve inklp Trk mnevverleri bunlarn gizli maksat ve emellerini sezemediler Cemiyetin ileri gelenlerinden bazlarn, hatt Cemiyetin kurucularndan Sadr azam ve Dahiliye Nzr olan Talt Paay bile Mason yaptlar. 10 Temmuz 1324 gn HRRYET - - ADALET - MSAVAT UHUVVET umdeleriyle hrriyet iln edildi. Osmanl mparatorluk Camiasnda yaayan ekalliyetler MSAVAT umdesi gereince bizimle cancier karde oldular. Mebuslar seildi. Fakat Mebsn Meclisinde hibir zaman Trklerle kaynaamadlar. talyan tabiiyetinde olduu halde Selanik Meb'usumuz olan Yahudi Masonlardan Emanuel KARASSO denilen herif Osmanl mparatorluunun yklmas iin hereyi yapt. Trk milletinin bana bir kara bel oldu. Birgn Meclisi Mebusanda Sadr Azam Talt Paa ekalliyetler hakknda msavat umdesi gereince Osmanllarn karde olduklarna dir beyanatta bulunurken. Bulgar Mebusumuz Boo ayaa kalkarak: 189

Paa, Paa. Sen Osmanllarn karde olduklarn sylyorsun amma, bizler Osmanl Bankas kadar Osmanlyz, diye bard. Bu szler Mecus Zabtlarnda kaytldr. Farmasonlar, Cemiyetin ibnyesine nfus edip karakterini bozdular. Gnler getike Cemiyet o hale geldi ki, devletin siyas, idar, asker her kademesine nfus ederek cebir ve tahakkmle Hrriyet kahramanl edasn gden bir zmre haline geldi. 10 Temmuz 1324 te memlekete kaytsz, artsz bir hrriyet rejimi getiren (1) istibdattan milleti kurtaran ttihat ve Terakki Cemiyetine o gnn genleri bizler canla bala balanm, memlekete bir adalet inklb yapldna inanmdk. Ben de herkes gibi hrriyetin ilnndan hadisatn sonuna kadar kelle koltukta, tabanca belde Cemiyetin verecei her emre mnkad fedailerin den biri olmutum. Ne yazk ki, Cemiyetin i bnyesine giren SYONST ve tevabi MASON parazitleri yznden hesapsz aldatc siyasetler Cemiyet idarecilerinin karakterini bozdular. nklb yapanlar mark ve mtehakkim bir zmre halini ald. Yeni rejim gereince memlekette asker idar slahat ve tensikat yaplacakd. Osman l mparatorluunun duraklama ve gerileme devrinin biriktirdii tortularn temizlenmesi iin yenilikleri lzmd. Bu i iin bir hayli paraya ihtiya vard. Devletin itibar zedelenmi, tevli eden harpler hereyi ezmiti. Frsat ganimet bilen MASONLAR Cemiyete cazip bir yol gsterdiler. Yldzda Sultan Abdlhamidin elinde senelerin biriktirdii zengin bir hazine vard. Padiah bu paray millet iin saklyordu. Bu hazine ecneb devletler tarafndan padiaha hediye edilen kymetli mcevherat vesaire ile, otuz senedenberi len Sultanlardan kalan bir servetti. Bu hazine sarayn bahesinde bir havuzun altnda 190

gizli bir mahzende sakl idi. Fakat hazinenin nerede olduunu sarayda ancak be kii biliyordu. Bunlardan biri Sultan Abdlhamid, dierleri Nzik Eda ve Mfika kadn efendilerle, birinci musahip Cevher aa, ikinci mua-

Hassa Ordusu Arap Askerlerinden ZUHUF Birlii hip Nadir aa idi. (Bu ifaat bil'lahara Gztepede komm olan merhum Ndir aann kendisinden dinlemi tim.) Bu hazineden baka Viyana Bankalarnda padiahn bir hayli altunu vard. Bunlar ne gne duruyorlard? Birok mzakerelerden sonra MASON'larn tevikiyle Cemiyet u karara vard: Merutiyetin ilnnda olduu gibi, asker bir isyan tertip edilerek. Padiah tahtndan indirilecek ve bu frsattan istifade edilerek Yldzdaki servete el konacak. Gya bu para ile de memleketin muhta bulunduu asker. idari - 191 -

tensikat ve tasfiyeler yaplacak, istibdattan eser kalmaya ak, Vatan gl, glistanlk olacak... Halim, selim bir ahsiyet olan Veliahd Read efendi Padiah olarak Osmanl tahtna geirilecekti. Merkezi umumide verilen gizli karar mucibince asker isyann tatbikinde hocalarnda kartrlmas din taassubu krkleyeceinden bu bakmdan onlarn maa olarak kullanlmas derpi edildi. Yarm asr evvelisine ait bu olay dinine ve an'anesine bal dindar askerlerin ruhunda bir reaksiyon yarataca muhakkakt. Onun da aresini buldular. O zamanlar Trkiyenin her tarafndan asker alnd halde stanbul bundan muaft, askere alnmazd. Tarallar biri medrese ye kayd olundu mu onlar da askere alnmaz, btn softalar askerlikten istisna edilirlerdi. Merutiyetin ilan ile bu avantalar ordatan kalkt. Tabiatyle bir. gayri memnunlar zmresi dodu. Cemiyet bunlar da plna dahil edip isyana RTCA ekli verip eriat isteriz vaveylas n yaptrd. Hdiseye bilmiyerek katlan bu zavalllarn hepsi imha edildi. (2) ittihd ve Terakki Cemiyetinin tertip ettii ihtillde birok zavalllarn kanlar dkleceini, memleketin bu yzden fide yerine zarar grecei ni ileri srerek Cemiyetin ar bal, drbn azasndan bazlar bu karara iddetle muhalefet ettilerse de, ne yazk ki, bunlarn muhalefetleri 31 Mart'n kanl faciasna mani olamad. syan plnn hazrlayanlar, dikkate ayan bir kahpelikle ie baladlar. Selnikte Merutiyeti iln eden ve bu uurda her tehlikeyi gze alarak, netice alan avc taburlar Hrriyet rejimini stanbula getirmi lerdi. Bunlar ikinci, nc ve drdnc avc taburlar idi. Zabitleri arasnda tabur kumandan DNME Remzi gibi Masonlar da vard. SYONST'ler bunlarn arasna da girmilerdi. Bu taburlarn efrad seme cesur Trk evltlar olup memlekete hrriyet getirdikleri iin dier - 192 -

askerlere kar kendilerinde hakl olarak bir tefevvuk hisleri vard. ok dikkate ayandr ki ttihat ve Terakki Cemiyeti isyan bunlara yaptrmaya kararverdi. Halbuki bunlar stanbulda yeni rejimin bekileri idi. O zaman Ta klada u asker birlikler vard: Hassa ordusuna mensup ikinci frkann yedinci ve sekizinci alaylarnn piyade taburlariyle, nmune blkleri, istihkm taburlariyle, nc ve drdnc avc taburlar vard. kinci avc taburu Sarayburnu'nda idi. Ben o zaman yedinci alayn muzikasnda bir subaydm. Merutiyet iln edilince ttihd ve Terakki Cemiyetine girdim. Ayn zamanda Cemiyetinin fedailerinden idim. 31 Mart faciasnn sklet merkezi Ta Kla idi. Faciann bandan sonuna kadar iinde bulunmu, halen sa olarak yaamakta olan tek ahidiyim. 31 Mart hdisesi hakknda elli senedenberi yaplan neriyatn hibirisi doru ve hakik olarak yazlma mdr. Hibir muharrir Ta Kla iinde cereyan eden mthi hadise ve facialara zerre kadar temas etmemi, hdisenin, facialar faciasnn mihrakna kasden dokunmamdr. nk orada cereyan eden ve cihan tarihinde misli grlmemi kitle halindeki katliamlarn te'vil ve tefsire tahamml yoktur. Bu faciann hakiki karakteri Cemiyete gizli tutulduundan bu mevzuda neredilen yazlarn cmlesi iinde yaadmz faciann yanndan bile gememitir. Ve hakikatten uzaktr. Bundan dolay lmeden faciann iyzn tarihe bildirmeyi vazife bildim. ttihd ve Terakki Cemiyeti kendi menfaati ve prestiji iin binlerce Trk evladnn kanlarn SYONST ve uaklar MASON'larn kahpe dalaverelerine uyarak, beyhude yere aktmt. Neticede ellerine de bireyler gemedi. Okuduumuz kitap ve makalelerde tarihin aldatldn gryor, iim szlyor, ac duyuyorum. Vatandalarma hdisenin nisyana karm olan taraflarn olduu 193 F: 13

gibi yazyor, grdklerimi aynen sunuyorum: HADSE NASIL BALADI, NASIL BTT? O devrin icab her cuma gn Yldzda Selmlk merasimi yaplr, Padiah, ahane bir merasimle Camiye gelerek Cuma namazn ed ederdi. 31 Mart Vakasndan on gn evvel bermutd avc taburlarn Yldza selmlk resmine bizim muzka gtrmt. Avdette klaya geldiimizde her kouta sarkl, sakall hocalar grdk. Sebebini sorduk. Bunlarn Hassa Ordusu Kumandanlnn emrile erlere din tler vereceklerini sylediler. Hocalar hergn muayyen zamanlarda klaya gelip askerlere din nasihada bulundular, (1) On gn sonra hocalar grnmez oldular. Muhterem okuyucularm bu olay isyann balangcn ve fesadn atlan ilk tohumunu tekil eder. ttihat ve Terakki Cemiyeti paralar sarfederek askerin din duygularn kamlamak maksadiyle tertip lenen pln gereince bu noktadan ie balatlmt. Bir sabah erkenden toplanma borusu alnd. Btn kla erat avluda toplandlar. st Nizamiye kapsndan maiyetle riyle beraber birka Paa grnd. Selm dur kumandas verildi. Paalar ihtiram vaziyeti aldlar Padiahn marn aldk. Arkadan defa selm... Askerler defa, Padiahm ok yaa diye bardlar. Meer bu Paalar sahte niforma giymi ttihat ve Terakki Cemiyeti nin ileri gelen ahsiyetleri idi. lerinde tandm Bahaeddin kir ve Mithat kr beyler de vard. Paalardan biri askere hitaben: evketl Padiahmz, efendimiz hazretlerinin ferman hmyunlarn okuyacan, bunu can kulayla dinlemelerini syledi. Bizler bu paalarn yaknnda olduumuzdan matbaada yaldzla baslm, zerinde turay hmayun bulunan ferman gryor ve okunurken gayet vazh duyuyorduk - 194 -

Bu fermanda hlsa olarak yle deniliyordu: Balkan ufuklarnda kara bulutlar dolayor. Siz asker evltlarm bu yurdun bekilerisiniz. Dmanla arprken daha iyi grebilmeniz iin yeni bir balk giyeceksiniz. eyhulslmdan fetvasn da aldm. Bunda din bir mahzur yoktur, ben irade ediyorum, deniliyordu. (1) Paa bir paketten yeni bal kard. Bu balk En veriye biiminde n siperli bir balkt. Paa bandaki fes yerine yeni bal giydi. Biz de bir mar aldk. Askerler paalarn nnden getiler. Sonra da paalar ekilip gittiler. Meer Cemiyetin fedailerinden on kii kadar da sahte avu, ba avu kyafetinde asker tahrik iin klaya girmiler. Bunlarn arasndan Cemiyetten tandm Hatip mer Naci bey, erkez Nzm, erkez Ahmet ve arkadalar vard. Bunlar tahsisat mesture den para alp Cemiyetin amaline hizmet eden fedailerdi. (Hatt bil'ahara Cemiyet Nzm'la Ahmede Bakrkynde Zeki beyi ldrtm. Birinci Cihan Harbinde de Van Divan Harbine gnderilen Ermeni Mebuslardan Zehrab ile Varteks efendileri yolda ldrdkleri iin Ceml Paa tarafndan divan- Harp karakiyle am'da aslmlard.) Bunlardan mer Naci bey kla avlusunda bir istihkm arabasnn zerine kp, zabit niformasiyle barmaya balad,: Hey asker kardeler! Gelin buraya diye askerleri etrafna toplad. Siz Mslman deil misiniz? Bizi anamz, babamz din bir. uruna askerlik yapmak iin gnderdi. Bunlar apka giydirip bizleri gavur yapacaklar ne duruyorsunuz, ecdadmz bu uurda kanlarn, canlarn verdiler. Bunlar Hrriyet yaptk diye dinimizi deitirecekler. Mslmanlk elden gidiyor. Mebsn Meclisine gidip derdimizi anlatalm, diye asker ayaklandrdlar. Dier taraftan Beyolu Topu klasnda da ayn 195

pln takip edildiinden onlar da ayaklandrlmt. Hdiseyi nlemek isteyen zabitleri bir koua kapatp kaplarna sngl nbeti diktiler. Avc taburlarna hitaben: Sizler gvur olmak iin mi Hrriyeti yaptnz?. Sizin vazifeniz hem Hrriyeti hem de dinimiz olan Mslman-

196-

l muhafaza etmekdir. Din elden giderse dinsiz Hrriyet olur mu? diye kladaki btn askeri ayaklandrdlar. (1). 31 Mart sal gn nde bizim Yedinci Alayn bandosu, arkamzda nc vc Drdncc Avc Taburlariyle Ta Klada bulunan Hassa Ordusuna mensup askerler vard. Kabata yolu ile Tophaneye geldiimizde oradaki askerler de bize katld. Havaya atlan silhlar halk ayaklandrd. Kalabalk bir halini almt. Taksim Klasn daki topu askerleri de kpr banda bizlere kart. Yeni camiye geldiimizde Medreselerden toplanp (1) da ha evvel hazrlanm olan hoca kyafetindeki maheri kalabala kartrld. lk ERAT STERZ avzesi burada iitildi. Askerlere apka giydireceklermi, Dini Muhammedi buna cevaz vermez. Hrriyeti kabul ettikse gvurluu kabul edemeyiz gibi barmalar arasnda ve insan seli halinde Sultan Ahmede geldik. Askerler Mebuslar Meclisini (Yanan eski Adliye binasn evrelediler. Ha vaya atlan silh sesleri biraralk kesildi. Avc taburunda ba avu Arnavut Hamdi bir kahraman oldu! Kimi eriat isteriz, kimi apka giymeyiz gibi grltlere hocalarn bir azdan getirdikleri tekbirlerle i baka bir mahiyet ald Vaziyet o hale geldi ki, kimin kimden ne istedii anlalmaz oldu. Bu srada Meclis kapsndan kp gitmek isteyen Lzkiye Mebusu Sekip Arslan beyi gren kalabalk arasndan baz sesler iitilmeye balad: te bize apka giydirmek isteyenlerden birisi... (2)... Silhlar patlad, zavally ldrdler. Bu zat meer Tanin Bayazar Hseyin Cahit'e benzeterek, o zannederek ldrmler. Tam bu srada hdiseyi nlemek maksadiyle beyanatta bulunmak! isteyen Adliye Nazr Nzm Paay bir kurunda yere serdiler. Silh sesleri tekrar balad. Dnte Tanin 197 -

matbaas ile dier bir matbaa yama edildi. Ta Klaya dnmzde hapishanenin kaplar alp siyas asker mahpuslar serbest brakld. Klada yksek rtbeli zabit kalmadndan asker disiplin namna da birey kalmamt... 10 Nisan 1325 Cuma gn askerleri yldza selamla gtrdk. Bu selamlk Sultan Abdlhamidin otuz yl sren saltanatnn son selaml olmutu. Her cuma selamlnda yldz evresindeki Arnavut Arap Zuhaf alaylar yeil sarklaryle, Arnavutlar krmz eritli cepkenli poturlaryle gsterili almlariyle, blk kolloriye, mtad olan resmi geit yaplrd. O gn geit resmi yaplmad. Hnkar yaverleri selamlkta mevcut bulunun btn zabitlerin huzura arldklarn tebli ettiler. Yaverlerin delaletiyle huzura kabul edildik. Aramzda yksek rtbeli zabit yoktu, selmla gelmemilerdi. Huzurda askerce sralandk. Padiahn yannda Hassa ordusu kumandan Mahmut Muhtar paa ile Serasker Rza Paa vard Padiah hulasa olarak unlar syledi: Asker evlatlarma selm ve irdemi tebli ediniz. Hareket ordusu adiyle nc ordudan gelip Ayastafanosta (yeilky) karargh kurmu olan askerler de sizler gibi Trk askerleridir. Dedi kodulara inanmasnlar. 31 Mart gn sultan Almedde olduu gibi silh filan istimaline kalkmasnlar, y a n d a k i p a a l a r n ima ederek: b u hususta lzm g e l e n e m i r l e r i n verilmitir. falt ve tevikata kaplmasnlar. Klalarnda skin olsunlar Askerlere apka giydirilmek in okunan ferman sahtedir. Dmanlarmz tarafndan tertip olunan maksatl bir si kasttr Benim byle bir fermanm zinkr olamaz. Onlar aldatmlar. 31 Mart gn yaplan hadiseden ok mteessirim. Fena maksatlara mstenid gizli kuvvetler tarafndan tahrik ve tevik edilmilerdir. - 198

Taklada ehd edilen Erkan Harp Binba Muhtar bey Mteyakkz olup bu gibi kt tevikata aklanmasnlar. Bu bir siys suikasttr. Klalarnda sakin olsunlar... Diye askerlere tebligatta bulunulmasn irade etmiti Eer Sultan Abdlhamid Istanbulda mevcut bulunan kendisine sadik hassa ordusuna kar koyma ve yahut vur emri vermi olsa idi, 31 Mart facias Osmanl ordusu itin daha kt neticeler verebilirdi. Fakat Sultan Abdlhamid bunu yapmad. Mukadderata boyun edi. O gn k Osmanl ordusunun durumunu bilmek faydaldr. Merutiyet ilnndan sonra ittihat ve terakki Cemiyetine mensup inklap zabitlerin ou kendilerine mhim mev199-

kiler tenin etmilerdi. Bunlardan erkn- harp kaymakam Cemal bey nc ordu erkan- harbiyesinden ayrlm, Enver, hafz Hakk, Fethi beyler atae milliter olmulard. Bunlar gren Cemiyetin komiteci zabitleri Merutiyeti biz kazandk diye byk mevkilere gemek hrsna kaplmlard. Muvaffak olamayanlar muhalefete gemilerdi. Siyasetin orduya karmas tehlikeli rekabet ler, ahsi ihtiraslar orduda yaygn bir ekil almt. Bu yzden itilf zabitler, halaskarlar, arnavut BAKIMclar gibi Muhtelif zabit gruplar tremiti, (2) velhasl ordunun iine giren fesatlar yznden Birlik bozulmudu.

Binba Muhtar beyin canaze treni. (2) 31 Mart kanl ve namussuz ihtilli Siyonist Mason Dnme mterek puannn neticesidir. Gayesi Sultan Abdlhamid'i devirmekti. nk O, kilit ta gibi yerinde kaldka bu dman emellerine nil olamazd.
200

Halbuki stanbulda ok iyi talim ve terbiye grm, ksmen siyasete karmam mkemmel bir hassa ordusu vard. Bu ordunun banda 1293 ve 1313 harplerinde muvaffakiyetler gstermi kumandanlar olduu gibi Trk Osmanl ordularnn slahna memur drt danede Alman Paas vard. unlardr: Fon Der Golz, Fon Hofner, Kamp Hofner, Gromkom paalar ...Bunlardan baka askeri bandolarn slahna memur birde Miralay Lanke bay vard. Hareket ordusundada ok deerli inklap zabitler vard. Fakat nede olsa alel acele hazrlanan bu ordunun arasna Srp, ulgar, Rum etelerinin karmas orduyu
_______________________________

Bunun gayet canl misalini ordumuzu mmtaz tm generallerinden Bugn Kadkyde ve hayatta olan Hseyin Hsn Eltadan dinledim aaya aynen alyorum: Hsn Paa diyor ki: Harbiyeden mezun olunca yanyada bir alaya tayin edildim. Kumandanmz Rahim bey isminde gayet kymet li bir zatt. imizde birde BAKIM'c Arnavut yzba' Kasm bey vard. Rahim bey bir gn kendisine yle hitabetti: Kasm bey kardeim, dne kadar karde gibi geiniyorduk, aramzda byle ayrlklar, Bakmclar filan yoktu imdi ne odu bize? Kasm beyin cevabn, imdi hepimiz, her Trk dikkatle dinleyelim: Evet! Dne kadar hep karde, vatanda ve dindatk... Aramzda hi bir ayrlk ve tefrika yoktu. nki bizleri yekdigerimize balayan bir kuvvet vard, oda: hi phesiz Sultan Abdlhamid idi. Onu sizler kendi emel ve maksadlarnz in yktnz. Yolunuzu ayrdnz, Bizde yollarmz ayrdk. Anladnzm Rahim bey bakmclk nedir?!... 201

yar ba bozuk bir hale getirmiti. Fesatlarn istedikleri bu idi... Nitekim hdist bu yzden ok kanl oldu. l1 Nisan cuma gn padiahn huzurundan ktk, Askerlere padiahn selm ve irdesini tebli ettik. Son cuma selmlnda resmi geit yaplmad. Padiahn camide kmasn bekletmediler. Klalarmza dndk. Taklann Harbiye mektebi cihetinde Cephanelik vard. Akam zeri avc taburunun askerleri bizim yedinci ala yerlerinin beklemekte olduu Cephanelik nbetilerini zorla nbet yerlerinden uzaklatrmlar, klada disiplin diye bir ey olmadndan buna kimse mani olamamd. Avclarn kovular alt katta olduu in btn gece cephane sandklarn kendi kavularna tadlar Ben nbeti subay olduum iin yatmamdm. Sabaha kar klann etrafnda bir takm hareketler balad, st katta bulunduum iin her taraf grebiliyordum. Pencerelerden baktm, hepsi beyaz klahl, arkl, gsleri apraz fieklikli, sa sakal kark asker klnda olmayan bir kalabaln klay abluka edp siperler kazdklarn grdm. Derhal bu vaziyeti, her naslsa o gn klada kalm olan alay kumandan Bakrkyl miralay smail Hakk beye bildirdim. Sabah olsun anlalr dedi. ok gemeden her taraftan yaylm atei balad. Pencerelerin camlar krlyor, serseri kurunlardan yaralananlar, lenler oluyodu. Bu srada avclarda kla pencerelerini siper alup mukabil atee baladlar. Hareket ordusunun taklann karsndaki Srp Agop mezarlna yerletirdikleri makineli tfekler faslasz ate ediyor. lk ham lede kladan kmak isteyen askerlerin cesetleri nizamiye kapsnn nnde serilmi yatyorlard. unuda avr ca arz etmek isterimki Avc taburlar askerinden baka kladaki askerlerin hi birisi silah kullanmamdr. Sebebide 31 Mart gn Sultan Ahmet meydanna giderken 202-

ellerinde mevcut mermilerini havaya ate ederek tketmilerdi, ellerinde cephane kalmamt. Bu yzden hassa ordusuna mensup efrd arpmaya itirak etmemidi. afakla balayan muharebe le olduu halde devam ediyordu. Bu srada mektebi harbiyeden atlan toplar numune blklerinin kovularn ykt. Bir ok asker enkaz altnda can verdi. 12 Nisan cumartesi gn afakla balayan arpma btn gn faslasz devam etti. kindi vakti alay kumandan smail Hakk bey bir aralk kla pencerelerini siper edp mtemadiyen ate eden avc askerlerine: Evlatlarm- yapmayn, silah atmayn. Onlarda sizler gibi Trk askerleridir. Dnk selamlkta padiahmz efendimizin iradelerini unuttunuzmu? Askerlikte byklere itaat vaciptir... Diye ok gayret sarfetti, nefes tketti ise de dinleyen olmad. Bu srada bana dnerek: Olum, u beyaz araf alda st pencerelerden birine as. Belki teslim olurlarda beyhude kan dklmemi olur dedi. Emirlerini derhal yaptm. araf bir aaca balyup st kat penceresinden sallandrdm. Derhal Surp Agop mezarlndaki hareket ordusu askerlerinin mitralyozlar sustu. Alay kumandan hemen bir kt yazup elinde beyaz bir bayrakl bir zabit arkada kar tavafa gnderdi. Bir az sonra her taraftan silah sesleri kesildi. Yklm olan n nizamiye kapsnn aralklarndan hareket ordusu askerleriyle kark Bulgar eteleri klaya doldular. Bir az sonra Enver beyler Bulgar ete reis- Sandans ki beraberinde dier zabitler ellerinde tabanca kla avlusunda toplandlar o esnada alay kumandan miralay smil Hakk bey gelenlere: Gemi olsun arkadalar, ne yaptmsa avclara me 203 -

ram anlatamadm. Demi isede, Enver bey adamn zerine yryerek sille tokat, kfr zavall, masum, bu ilerle asla alakas olmayan biare Albay, zabit arkadaiyle birlikte orackta kla avlusunda kuruna dizdirmitir. Babas yanda deerli bir Trk kumandann arkl Bulgarlara ldrtmesi, O gnn, tarihi taklann en ak l ve unutulmaz manzaras olmudur. Sa kalp teslim olanlar parti parti en alt kattaki istihkm askerlerinin koularnn koridorlarnda istisnasz sngleyip ldrdler klann karsndaki Surp Agop mezarlnda Kazdrdklar geni ukurlara st ste gmdler. Vatann mdafaas iin evlatlarn askere gnderen bir ok anne ve babalar evlatlarnn yollarn senelerce bo yere beklediler. 31 Mart faciasnn mechul kurbanlar bu talihsiz genlerin Surp Agop mezarlndaki ukurlar eeleneek olrsa (1) faciasnn tarihini doru olarak yazmak istiyen lere o gn ac, kanl vesikalarna ait pek ok dokmanlar verecektir. Takla facias ve yamas biter bitmez kendiliinden ve hi bir makamdan emir almadan nver bey yanna sandanski ve eteci efradn alarak yldz sarayn basmlar, Osmanl imperatorluk hanedannn alt yz seneden beri saltanat srd bir tarihi hie sayarak saray Bulgar ekiyasna yama ettirmilerdir. Fesatlarn karar gereince yldzdaki hazine_____________________________

(1) Kardeim Mustafa Turan bey hangi ukurlar eeleyeceiz imdi oralarda hakkn mdafaadan ciz, masum kurbanlarn mezarlar stnde nice saraylar ve kaneler ykselmi, boazn mavi sularna marur ve yksekten bakan HLTON salonlarnda, kim bilir bu cinayetlerden arta kalan ka cani viskilerini iiyor... Zavall Mehmetik, ve zavall Biz!... - 204 -

ye el konacakt. Onu aradlar bulamadlar. Ba mushib Cevher aaya ikence yaptlar zorladlar, buna ramen sadakat gsterdi, hazinenin bulunduu yeri gstermedi. Boynuna ip takp zavally astlar. Bu sefer ikinci musahip Nadir aay zorladlar, yaplan ikencelere dayanamad, gizli hazineyi gsterdi, cann kurtard. (Nadir aa Gztepede komum idi. Kendisiyle hemderd olduum iim fazla ketum olmasna ramen yukardaki hadiseyi bizzat ken disinden dinledim.) Sultan Abdlhamidin bu ilerde zerre kadar alakas olmamasna ve gsterdii licenap hsn niyet ve ahene bitarafla ramen hadiseler aleyhine tecelli etti. Gznn nnde hazinenin, saraynn Trk dman Bulgar, Srp Rum eteleri tarafndan soyulmas saraydaki tekmil kymetli eyann yama edilmesi, sonradan hnedn damad ve ba kumandan vekili olan Enver Paann baard marifetler cmlesindendir. Ne yazk ki evdeki pazar arya uymad, yldz yamasndan Cemiyetin eline bir ey gemedi. Enver bey, emrinde olduu evket Turgut paa mfrezesiyle Taklay kana boduktan sonra yldz sarayndada marifetler gsterdi. Trk ordusunun deerli kumandanlarndan olup krk yedi sene vazifesini an ve erefle baarm olan Ferik Memduh paaya ar hakaretler edp belinden klcn skp hareket ordusu kumandanlna gndermi bu hali gren Mamhut evket paann ok can sklm, Paann klcn ide ederek kendisinden zr dilemiti. Kaza ok merd ve namuslu bir asker olan mir Thir paayada ayn muameleyi yapm, stelik Bulgar ekyasna bir caka olmak zere onu da trl hakaretlerle harbiye nezaretine gndermiti. Kraldan ziyade kral kesilen bu hrriyet kabadaysnn lsz ve mark taknlklarna mani' olunamam, sadece Mahmut evket paa kendisini azarlamakla iktifa etmiti.
206 -

Hareket Ordusu Topu Birlikleri

Hareket Ordusunun Galata kprsne yerletirdii makineli tfek - 206 -

Ertesi sabah divn- harb kuruldu. Akam ezanndan sonra dar kmak yasakd. Gece sabahlara kadar, takilada ldrlen askerlerin Cesetleri p arabalariyle tand. Hareket ordusundan lenleri tantanal merasimle HRRYET-i ebediye tepesindeki bideye gmdler (1) Ta klada sa kalanlar sngl muhafzlarla Bekir aa zindanna gtrldk. Bizim bandodan drt arkada bu zindan boyladk. yzba Hikmet, mlzim Arif, Ben ve Susurluklu fanyolcu Hlid Bandonun dier mevcudu isyanla, silahla, savala katiyen, uzaktan ve yakindan alakadar olmadklar halde sngden geirilmi nahak yere ldrlmlerdi. Biz drt zabitten benden mda Susurluktu Hlid hal sadr ve Susurluk mftsnn kayn pederidir. Daha ackl bir eyi kaydedeyim: O gn Selimiye Askeri hastanesinden taburcu edilmi, olup bitenlerle zerre kadar alakas olmayan biare hasta neferimizde Galata kprs zerinde snglenip feci, suretle ldrlm lerdir. Biz ieri tklmadan evel Bekiraa zindan, azna kadar doldurulmutu. erde kimseler yoktu ki? Hnkr yaverleri saray erkn- bir ok zabitler ve askerler. Aziz okuyucularm, burada sizlere bir noktay arz etmek isterim o gnn muharrirleri hadiseyi drbinin tersinden temaa edip yle mtalaa yrtmler ve kimleri alkladklarn bilememilerdir. Faciann msebbiplerini, fesadn nereden geldiini kimler tarafndan tertiplendiini bilmedikleri iin, rivayetlere gre fetva vermilerdir. Bundan tr yazlanlarn ou uydurmadr. Gnn kahramanlarn dler. Hadiseyi yaratanlar kahraman oldu yok yere ldrlen, her eyden bhaber zavalllardan hin
________________________

(1) Hrriyet Ebediyen gelmiyecek ismini verselerdi daha mnasip olurdu. - 207 -

oldular. Gnn muharrirleri stanbulun dier klalarnda da muharebeler olduunu yazdlar ki, bunlarn hemen hepsi yalan ve uydurmadr. Mesela stanbulda Askerlerin en toplu ve kalabalk olarak barndklar yer Selimiye .klasdr. Ta klada arpma balar balamaz, Selimiye klas direklerine beyaz bayrak ekmi tek silah atmam facia ile uzaktan yakndan katiyen alakadar olmamdr. Hal ve hakikat byle iken gnn yazarlar, yardaklar Selimiyedeki topularn isyana ve atee itirak ettiklerini harb gemilerinden mukabele grdklerini iddia edecek ve yazacak kadar ileri gitmilerdir. (1) Maka, Rami Davut paa klalarnda ufak tefek baz mnferid vak'alar olmu, fakat hi birininde Taklada olduu gibi muharebe eklini almamdr. yle fantazi yazlar uydurulmudurki insan bu iren yalanlar karsnda hayrete der. Gya Mehmetiin biri bir doktor bin basya Beyolunda rast gelmi ve ona sormu: Mekteplimisin, alaylmsn? Olum doktor mektepli olurmu, tabii alaylym demi (1) ve kendisini kurtarm... Bu gibi di yalanlar o gnn meddahlarna sermaye olmutur. Bekir aa blnn karanlk ve rutubetli bodrumlarnda Gztepede komum olan merhum Haydar paann olu hnkr yavererinden Kadri beyde vard. Vukar_______________________

(1) yleya, Hadiseyi doru olarak yazacak bulunmad ve grg ahitleride lp hayattan, ekildikten sonra gelecek nesiller faciay okuduklar gibi bilecekler ve tarih aldanacakd. Umduklar gibi olmad. (1) Bu yalan uyduranlar ne kadar alak ise, ona inanp sahih zan edenler ve Trk bu derece ahmak farz edenlerde o derece alaktrlar.
208

da arz ettiim Memduh paa ve Mir Thir paann Enver beyden grdkleri hakareti kendilerinden dinledim. Divan- harbin maznunlara bir tek sual sorduu renmitik, oda: 31 Mart gn kta ile Sultan Ahmet meydanna gittinmi gitmedinmi?. den ibaret. Eer gittim derseniz Cezanz en hafiften DAMMM!... gitmedim diyenler kurtuluyordu. Sra bize geldi ...Drt arkada divan- harp huzuruna ktk. Hatrladma gre hafz smail Hakk beyde odada idi. Cemiyetten tanndmz halde hi oral olmad. Divan- harp reisi 31 Mart Sal gn Sultan Ahmede gittinizmi diye sordu... Biz muzkacyz, silahsz askeriz vazifemiz sadece marlar almakdr. Bizi oraya srkleyp gtrdler. Ne olanlardan haberimiz var, nede bir ie kartk diye cevap verdik. Reis grledi: yi ya! Demekki siz askeri tevik ve tahrik ettiniz ayn crmle mcrimsiniz... cevap vermedik: Efendim, biz ne bir kimseyi tahrik ettik nede tei ettik sel nne katlp srklendik... Reis kkredi: Susun. tiraz yok. Hakknzda karar verildi. Drdnzn rtbe ve nianlarnn ref'ine, altar ay hdemt akkada istihdamlarna ve Ktaat baideye evkine (2) Temyizi itiraz, mdafaas olmayan bir karardan sonra bir gece her snftan karma kark askerlerle krkar kiilik eya vagonlarna st ste istif edilerek Sirkecide
_______________________

2) Kurban olsunlar bylo adalete.. Mason ADALETine... te bunun in Sultan Abdllamid devrilmi. Yahudi ve FARMASON'un ADALET ve HRRYET byle tecelli etmidi. Onun inde Hrriyet bir trl didarn gstermemi yerine zulm kence ve Sehpay ikame etmitir. -209 F: 14

trene bindirildik, Vagon kaplar kol demirleriyle kilitlendi. Vagonlarn tepesine sngl muhafzlar kondu. Dehet ve hayet iinde yola dzldk. Dedeaa, gmlcne Serez, Drama Selanik (2) gibi byk ehirlerden geer ken istasyonlara dolmu olan halk olanca avzlariyle: Millet hinleri Alaklar, namussuzlar diye baryor vc treni tayorlard Btn yolculuk mddetince hi bir ihtiyac iin vagonlarn kapsn amadlar. Selnik'i getik. Karaferye, Vodina'dada ber mutad vagonlar taland ve en galiz kfrler savuruldu. Sabaha kar Manastr'a geldik. Vagonlar sm sk kapal, havasz olduundan bir ok kimseler ldler ve ekserimiz hasta, bitb ve meccalsiz olarak vagonlardan canl cenaze halinde ktk. Manastr'a kadar kaplar almadndan kk, byk aptestimizi de oturduumuz yerlere yapmtk Bu pis kokularda lmlere sebep olmutu. Sa kalanlar yeni ina edilmi bir hapishaneye tktlar. Ka gndr a, susuz ve havasz kalanlarn ou hasta idi. Bir ka gn sonra Hapis haneye bir muzika yz bas geldi. imizde muzikac olup olmadn sordu. Bizler, muhtelif bandolardan on sekiz kii idik. Bizi krmz kladaki yirmialtnc alayn bandosuna nefer olarak kaydettiler. Bizimle gelen askerleri yunan hududuna yakn kayalar ile kozine arasnda ar hizmetlerde, ta krp yol yapmak zere gtrdler... Bir ay sonra, nereden geldiini bilmediimiz yeni bir emirle biz muzika zabitlerinide kayalara gtrdler. ehir ve kasabadan uzak yerlerde kuru ekmekle bizi altrdlar. Karavana bile vermediler. Alt ay orada ta krup yol yaptk, limizdenbir oklar alk ve fefaletten ve hastalktan ldler.
_______________________

(3) Dnmelerin merkezi. Farmasonluun tekilatlandrld menba-i fesat. -210

yeniden

ttihat ve terakki Cemiyetinin uursuz idaresi yznden milletin ekmedii zdrap kalmamt. 325 senesi eyll aynn sonuna kadar yazn kzgn gnei altnda, geceleri yrtk, para adrlar altnda, kuru toprak stnde yattk. Ailelerimizle muhabereyi bile menettiler. Dostlarmzn hi birinden yardm grmedik. Cemiyet kendi menfaat ve prestiji iin, mensubu bulunduumuz bizleri bile feda etmekten ekinmedi. Bizler, Cemiyete hizmet eden fedileir, sanki bilmeyerek ilediimiz bu gnahlarn cezas olarak zemzem kuyusuna ieyen lnetlemeler gibi her trl ikencelere maruz kaldk. ttihat ve terakki Cemiyetinin ak akc insafsz, garez kar muharrirleri hakikatleri maskelemek iin kalem lerini irkeflere batrp zavalllar iin ne yalanlar, ne uydurmalar yazdlar 325 senesi birinci terin ayinin yedinci gn cezamzn bittiini, harekete hazr olmaklmz tebli ettiler. Kafilenin yars sefaletten ve hastalktan l mt. Kuzine dalarnn eteinde techiz ve tekfin yaplma dan cenaze namazlar klnmadan kpekler gibi gmlen ar kadalarmzn mezarlarna son bir ziyaret yaptk. Sorovi istasyonundan trene bindirilp Selnike getirildik. Beyaz kuledeki kla meydannda sraya dizildik yukardan gelen u emri bize okudular: Merutiyeti ilga ve istibdad canlandrmak maksadiyle isyan ve ihtille cr'etle vatana ihanet ettiinizden divan- harbce sizlere verilen ceza teklifi grlmemitir. Al ti ay daha karaburun istihkmlarna siper kazacaksnz. Ondan sonra gelecek yeni emre gre hareket olunacakdr. Kafilenin ekserisi yaln ayak, srtndaki elbiseler lime lime olmu olan bu perian insanlar gren SELANK YAHUDLER, YAASIN HRRYET YAASN TTHAT ve TERAKK CEMYET diye bize nisbet al-

k yaptlar. Yaya olarak yola karldk. Bir mddet sonra DUR! emri verildi. Bak! Kumandas vereceiz. defa padiahm ok yaa diye baracaksnz dediler. Barttlar. Meer Sultan Abdlhamid Selnike srgn edilip Alatin kknde hapsedilmi... Ayastafanosta toplanan MASON larla kark meclisin verdii bir kararla padiah tahtndan indirilerek buraya getirilmi (4) Bizler kkn nnden geerken, sefaletten insan klndan km bu perian askerlerin ind ve gsteri in kasden defa padiahm ok yaa diye barttklarnn manasn anlam olduk. Bizlere alt ay daha karaburun istihkmlarnda siperler kazdrdlar. Kn dondurucu souklar yznden yine baz arkadalarmz yrtk adrlarda can verdiler. Divan- harbin bu ekilde cezalandrd drt arkadatan yzba Hikmet ile milazim Arifi karaburun istihkmlarnda kurban verdik, zavall Hikmet, son nefesini verir ken: Sebep olan sebepsiz kalsn, Allah'n lanetine urasn demiti. Kim ne derse desin, hangi tarihi ne yazarsa yazsn bu elim faciann bandan sonuna kadar iinde yaadm iin korkun vakalar gzlerimle grdm, Bu tyler rpertici hadiselerin canl bir ahidiyim. ttihd ve te_______________________

(4) imdiki ismi yeilky olan Ayastafanosta toplanan milli meclis azasnn ekserisi padiahn ve vak'ada hi bir dahli olmadn ileri srerek hal'e raz olmamlar. Fakat o srada cemiyetin ve Dnmelerin yeni bir tertibi olacak ekaliyyet mebuslarndan biri kagelmi ve u haberi getirmidir: Padiah Avusturya sefaretine iltica etmi. Tamamen yalan olan bu haber hal kararnn alnmasna sebep olmutur... 212

rakki cemiyetinin tarihi bandan sonuna kadar facialar la doludur. Trk milletini bir ok felketlere uratmtr. Az daha btn btn yok ediyordu. O cemiyetin yanl gr vc son derece kt idaresi neticesi vicdanszca icat edilen 31 Mart faciasnn mrettipleri kahraman, masum ola rak lenlerde vatan hini oldular. Yer yznn ktasnda an ve erefle bayran dalgalandrm olan bir milleti ve koca bir devleti on sene iinde pem perian eden. koca mparatorluu kknden ykan ittihd ve terakki idarecileri hrriyeti bir kumarbaz gibi harcadlar. HRRYETin ilnndan sonra yaplan u mar: Ordumuz etti yemin. Titredi hk- zemin Biz milleti ettik emin. Ald rh- nevin marn aldmz gnleri hatrladka keki ordu yemin etmese idide millet bu hale gelmese idi diye iin iin yanarm.

Niyazi vc Askerleri Beyolunda bir 213-

yryte.

Trk ordusunun i bnyesine nfuz eden siyaset mikroplar ordunun birliini dirliini ve tesandn bozdu. 31 Mart'da, can dmanlarmz, uzun yllar Makedonyada yakmadk can, ykmadk hanumn brakmayan Bulgar, Slavlar, Srplar ve Yunan ekiyas Rumeliyi batan baa inediler. Masum halk camilere doldurup yaktlar Tarihin kaydetmedii facialar yaptlar. atalcaya kadar dayandlar. Bu hali gren cemiyet koynundaki siyas zehirli ylanlar skp atamad. Birinci cihan harbinde Siyonistlerin Arzu mev't hlyas uruna Filistin sahillerinde Hayfa, yafa gibi sahil ehirlerinde ve dier yahudi kolonilerinde yerlemi olan lar geceleri gelen dman torpidolarna Trk ordusu aleyhine yaptklar casusluk, pek ok askerimizin canna ve malubiyetimize mal oldu. Geri ordu kumandan Cemal paa bunlarn ounu Hama ve Homs'a srd isede i iten gemiti. (5)

330 yl aralk aynn son gnlerindeyiz, bin ksur metre yksekliinde Sarkam'n Allah-u Ekber dalarndyz. Gz gz grmeyen bir kar tipisi iinde Enver paa taarruz emri verdi, kikol orduyu, yzbinlerce askeri kar ve buzlar iinde dondurup brakt, gitti. Biz sakalabilen dkntler, kol ordu kumandan ve kararghiyle esir olduk. On sene iinde koca bir imparatorluu kertp yok eden, uursuz, lgn idareleri yznden milyonlarca Trk evladnn ban yiyen ittihat ve terakki ce_______________________

(5) Allah'n byk lulfudurki yafa ehrinin imdiki tel Avivi yannda) bir gnde yahudilerden tahliyesini bana nasip elti. Gzel kzlar, altnlar, hi bir ey nnde eilmeyen elik irdemle bu vazifeyi on saatte bitirdim,.. - 214 -

miyetinin kodamanlar, sergzeticileri milleti perian bir halde brakup bir gece bindikleri bir Alman deniz altsyle vatan terk edp katlar. Kendileride yd illerde cezalarn bulup snp gittiler. Biz Siberyann mntehasndaki sayan dalar eteinde Kras Novarsak ehrinde esir bulunuyorduk 31 Mart facia dramna ait son perdenin kapandn orada duyduk. O gnn biz genleri temiz ve hlis bir imanla balandmz ittihat ve terakki cemiyeti bizleri bir deri gibi yerden yere vurduu halde vatan akyle her felkete ve zdraba rza gsterp katlandk. Ne yazkki onlarn i yzlerini bilemedik, sezemedik. Canla bala altk. Tek tesellim istikll savalarnda gnahlarmzn kefaretini fazlasyle demekliimdir.

*** Mustafa Turan bey, hadisenin, faciann, cinayetlerin iinde yaam canl bir ahidi dildir. Bu, byk tarihi hileyi birde en salahiyetli ilim adammz ve tarihimiz ismail Hamdi Danimend beyin kaleminden km bir hulasadan okuyalm: 31 Mart vak'as demek, dnyann kt'asyla arki Akdeniz adalarna yaylan son Trk imparatorluunun inkrazna yol am muazzam bir facia demektir. Bu mdhi fcia umumiyetle Sultan Hamid'in hal'iyle ne ticelenmi alelde bir vak'a gibi gsterilirse de doru deildir: O muazzam Devlet-i Aliyye-i Osmniyye yi dokuz buuk senede yele verip dnyaya haritasndan silinmesine sebep olan keyfi ve rfi idare ite bu uursuz irtica vak'asyla balamtr. Bu bakmdan 1071 deki Malazgirt muharebesi netice itibariyle ne muhteem bir Trk mparatorluunun kurulmasna yol amsa ondan 838 sene sonra 1909 tarihine tesadf eden 31 Mart vak'as da o muazzam imparatorluun inkrazna yol am tari- 215

h bir facia demektir. Bazlar bidayette bu mehur irtica hdisesini Sultan' Hamid'in tevik ve tertibinden mtevellit gibi gstermilerse de katiyen doru deildir: Sultan Hamid'in bu meum hdisede hi bir taksiri tesiri ve her hangi ekilde olursa olsun zerre kadar bile bir alakas yoktur. Bu nokta ttihd ve Terakki ressasnn sonraki itiraflaryla da sabittir. 31 Mart vak'as son Osmanl Sadrzam Tevfik paa'nn ilk sadret devrinde vukua gelmitir. Doruluu bitarafl ve ciddiyetiyle dhilde ve hrite herkesin hrmetini kazanm kymetli bir zt olan Tevfik Paa merhumun drt sadareti vardr: Bunlarn en ksas 1909 senesi 14 Nisan aramba gnnden 5 Mays aramba gnne kadar yalnz 21 gn srebilmi en uzun olup Osmanl tarihyle beraber nihayet bulan sonuncusu da 1920 senesi 21 Terinievvel Perembe gnnden 1923 senesi 4 Terinisani Cumartesi gnne kadar 2 sene 14 gn srm ve saltanatn ilgasiyle sona ermi bu vaziyete gre Tevfik Paa Osmanl tarihinin son devrinde 31 Mart vak'as> ile saltanatn ilgas gibi en mhim vukuat esnasnda i banda bulunmu ve hdist hkmet reisi sfatiyle takip etmi demektir. Fakat buna ramen tarihi ahsiyetlerimizin ekserisi gibi o da maatteessf hatratn yazmamtr. Yalnz evrakn ok muntazam tasnif ettirmek suretiyle tarihe byk bir hizmette bulunmu olduu muhakkaktr. Tevfik paa'nn 31 Mart vak'as na ait dosyasn bana bundan bir mddet evvel merhumun byk olu aziz dostum smail Hakk Okday beyefendi mnasip surette neredilmek zere tevdi etmiti: Vak'a nn ellinci yldnm, devlet Hazine-i evraknda bile mevcut olmayan bu resmi ve hususi vesikalarn neri bakmndan en mnasip zaman olduu iin ben de bunlarn en mhimle- 216

rini seip gazetesinde neretmek zere o kymetli dosyay bizim Peyami Safa'ya tevdi ederek, tarihen karanlk bir vak'ann artk aydnlanm olacana kaniim. Ne yazk ki bu hulasadan* * *beklediimiz malumat sonra kmamtr.

Hadisenin ikinci grg ahidi. Emekli muallim Rza Trk olu bey ve yazs: 31 Mart hadisenin cereyan ettii gnlerde sivil polis memuru idim. O gnlerde stanbulun asayii mkemmel di. Ben o gece Trk tebaal bir Bulgari takip ederek gevakitlere kadar Galata ve Beyolu taraflarnda dolatm sabaha kar yorgun bir halde kprden Eminnne geldim. Orada bulunan resmi polisin yanna geldim. afak yeni skyordu. Beyolu tarafndan mthi bir grlt 217

koptu. Herkes gibi bende olanca dikkatimle o tarafa dndm. Avc taburu tam kadrosiyle sng takm bir halde geliyordu. Ellerindeki cephaneyi, sank Bulgar cephesinde harb ediyormu gibi sarfediyor, havaya ate ediyorlar di. nlerine tesadf eden herkese yr diye baryor ve onlar Ayasofya tarafna srkliyorlard. Resmi kyafetli polis ile benide srklediler. Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz diye sylendim isede cevap veren olmad. Gitmeyecek olursak snglerin gsmze dayandn gryorduk. Bylece Hamidiye trbesi nne kadar geldik. O' raya gelinceye kadar dikkat ettim. Bunlar idare edenlerin nefer kyafetine girmi zabitler olduunu anladm. Bu her trl hallerinden gze batacak kadar belli idi. Tam trbenin yanna geldiimiz vakit onlara: Arkadalar, biz memuruz, bu havalinin asayii bize verilmidir. Biz ayrlnca yangn olur, soygun olur deyince ilerinden biri, bu memurlar brakn emrini verdi. Bizde yeni postahanenin nnden tahta kaleye gittik, ok gemeden ozaman harbiye nezareti olan imdiki niversite ve Beyazt taraflarndanda silah sesleri gelmee balad. Avc taburundan bir ksm asker oradaki askeride isyana tevik ediyormu... O srada Mahmut Muhtar paada nezaretteki Askeri silah ba etmi asilere mukabeleye hazrlanyordu. Mahmut Muhtar paa oradan uzaklatrlm, oradaki askerlerde isyana zorlanmdr. Bence bu hareket, yahudilerin, dnmelerin ve onlara alet olan bir ksm ittihatlarn eseridir, o gn isyana zorlanan asker istanbulun her semtine dalarak ehri bir harp sahnesine dndrmlerdir. Bir iki gn sonra Ethem paa harbiye nezaretine getirildi. Bu zat askerleri klalarna gnderdi Ortalk skunet buldu. Aradan ok gemeden hareket ordusu geldi katl-i amlar balad. 218-

2 Hadiselerin cereyan bana u kanaati verdi: Bu cinayetler daha merutiyetin ilnndan ve belki daha evvel kararlam, fi'le kmak iin vesile aranyormu. Mecliste muhalefetin peydahlanmas DNMElerin, MASON'larn menfur emellerine mani tekil etmesi ihtillcilere aradklar frsat vermi oldu. O zaman efkr umumi ye ve matbuatta aleyhlerine dnmt. eref soka (1) telaa dt. Buna inzimam eden bir ok gizli ve esrarl sebepler, evvelce hazrlanm olan AVCI taburlarn harekete geirtti... 3 Merutiyet ilan edilip, ayn mebsn meclisleri faaliyete geip vaziyet normale avdet ettikten sonra ve syi yerinde iken avc taburlarnn stanbula getirilmesi ve onlara imtiyazlar verilmesine ne lzum vard? stanbulda o zaman yetmi seksen bin muntazam asker vard. O zaman kulaktan kulaa u haber yaylyordu: Sadr- azam Kmil paa avc taburlar askerlerine yaplan istisni ve imtiyazl muamelenin dier askerler zerinde fena tesirler yaptndan ikyet etmi olduundan eref soka dnmeleriyle masonlar kendisini devirmilerdir. 4 u hadiselerde teyid ediyor ki: Btn bu melanetler ok evvelden kararlatrlm, Trk imparatorluunu ykmak isteyenlerin nne kal'e gibi kan Sultan Abdlhamidden intikam almak iin yahudiler tarafndan hazrlanan pilan tatbik edilmidir. Bu meselede her eyden evvel yahudinin roln hesaba katmak gerekir. Sultan Abdlhamid onlarn milyonlarca altunluk rvetlerini suratlarna arparak Filistin'de kendilerine yurd vermedii gibi Rusya ve Polanyadan srlen iki vapur dolusu yahudi muhacirini vatana kabul
_________________________

(1) Hkmet iinde hkmet olan ittihat ve terakkinin umum merkezinin bulunduu sokak. 219 -

etmeyip boazlardan dar atmas, yahudi kinini atelemi ve i dne dne evvela merutiyetin iln sonradan 31 Mart faciasnda karar klm ve yahudi istekleri gereklemitir. 5 ttihat ve Terakki cemiyeti ve onun hkmetinin keyfi hareketlerini, imha siyasetini tenkid eden, su istimallerini ifa edenler, dnmelerin ihbarlarna dayanlarak rfi mahkeme kararlanyle imha edildiler. Klalarndan zorla karldlar. Binlerce Anadolu Trk yavrularn Rumeli'ye srerek Yunanllarn, Bulgarlarn Srplarn ana vatan kolayca istila etmeleri in yollar yaptrarak imha ettiler ve koca Rumeliyi dmanlara teslim ederek ilerini tamamladlar. Btn bu facialarn DNME YAHUD ve MASON eseri olduuna kat'iyetle kaniim .. 31 Mart faciasnn iinde yaam sz senet erefli ve hamiyetli bir emekli muallim olan, halen kargda ikamet etmekte olan muhterem Rza Trkolu beyin yazs burada bitti...

Hadiseden sonra Taksim Klas ve hareket Ordusu toplarnn at gedikler. 220-

syana Karan deniz erleri NETCE

yakalandktan sonra

31 Mart.Mrettep bir hadisedir. Mstakil Trk devletini ykmak, onu ayakta tutan btn manevi faktrleri ortadan kaldrmak in tertip edilmi cniyne bir harekettir. Gayesi bu olmakla beraber saraylar ve milli serveti yama Sultan Abdlhamid handan yahudilerin almas, mukaddes Filistin topraklarnda yahudilerin devlet kurmas ve slm leminin rehberi olan byk Trk milletini kltp bu lemin bandan koparp atmak bu hadisenin balca sebeplerindendir. Bu vicdansz gaye ve emelleri gizlemek in hadise nin murettibi olan yahudi, dnme farmason ve ngiliz Propagandalar var kuvvetleriyle alarak btn suu Trk hkmdarna yklemek istemiler ve bunun in saysz neriyat yapmlardr. Aradan elli yl getikten sonra dost, dman ve her kes hakikat renmi ve Cennetmekn sultan Abdlhamid'in bu meselede zerre kadar sun ve taksiri olmayp bil'akis tei sndrmek in var kuvvetiyle alt s 221

bit olmutur. Trk dmanlarnn tertipledii bu kyamda padiahn zerre kadar alakas olmaynca dier tli iddialarda kendiliinden suya dmtr. Bu byle olduu in Sultan Abdlhamid hakkndaki mtalay baka bir kaleme brakyorum. Yksek karakter ve meziyet sahibi mehur muharrirlerimizden ATSIZ beyin yazs aynen aadadr.

ABDLHAMD HAN (= GK SULTAN)


Cemiyetin en byk hakszlna uram tarihi ahsiyetlerden biri kinci Abdlhamid'dir. Kendisinden nceki devirlerin ar ykn omuzlarnda tayan, en gvenebilecei adamlarn ihanetine urayan ve dalmak zere olan iin d dman dolu bir imparatorluu 33 yl srf zek ve hamiyeti ile ayakta tutan bu byk padiah kaatil, kanl, kzl sultan cahil ve korkak olarak tantlm talihsiz bir insandr. Daha ilkmektep sralarnda muayyen bir propagandaya maruz kalmaya balayarak yalar ilerledike ayn tel kinlerle bytlen nesillerin o propagandann yalanlarn bir iman gibi benimsemesinden tabii ne olabilir? ren yavrum ki On Temmuz bayramlarn en by; Esir millet byle bir gn zincirini krd, skt. Ondan evvel geen gnler, bilsen yavrum ne siyahtr. Milletin her iyiliini dnecek Padiahtr. Halbuki o zaman sultan, insan deil canavard. Canlar yakar, kan dkerdi; millet ondan pek bizard. gibi yaveler kimbilir hangi krlas kalemlerle yazlarak okuma kitaplarna geiyor, krpe dimalara Sultan Hamid dmanl alanyordu. Bu dmanl alayanlar, ilknce ttihatlar, yani hrriyet kahramanlar yani Sultan Hamid'in 33 yl ayakta tuttuu imparatorluu 10 ylda dattktan sonra memle 222

ketten kaan kabadaylard, ittihatlardan sonra da Ermeniler, Rumlar Yahudilerdi. Yani yabanclar ise kartrarak Trkiye'ye batrmak iin Osmanl Bankasn basan Anadoluda kargaalk karan ve Arupann gt demesine meydan vermeden Sultan Hmd tarafndan tepelenen Ermeniler; yani balkanlara saldrp karklk karmak ve yine ecnebi mdahalesiyle Trkiyeyi paralamak isterken Sultan Hamid tarafndan 1897 de tepelenen Yunanllar (ve buradaki adlariyle Rumlar), ve Filistinde bir Yahudistan kurmak teebbsleri Sultan Hmd tarafndan nlenen Yahudilerdi. Sultan Hamid bin trl siyasi tertiple bu aznlklarn azgnlklarn yere sererken onlarla birleerek Padiah tahtndan indiren kabadaylar: Trk, Musevi, Rum, Ermeni Grdk bu rz-u Ren i arksn bu unutulmaz hamakat ve ihanet bestesini syliyerek meydanlar nlatyor, Birinci Cihan Savayla mtarekesine kadar Msavi, Rum ve Ermeni vatandalarmzn nasl rz-u ren beklediklerini anlamamak, gibi bir belhatle bir imparatorluu idare ettiklerini zannediyorlard. Sultan Hamid'i iyice anlamak iin kt zaman iyi bilmek lzmdr. Sultan Aziz'in son zamanlarndaki knt srasnda memleketi yrtmek iin beliren iki cereyandan liberalizmi Beinci Murd, muhafazakrl ikinci Abdlhamid temsil ediyordu. Liberaller ngiltere ve Fransa'ya bakarak parlemento ile her eyin dzeleceine inanyor, muhafazakrlar 30 milyonluk imparatorlukta 10 milyon Trkn hkimeyetini salamak iin mutlak idareye lzum gryordu. Masonlar Sultan Murad da mason yapmlard. Hakiki ehresini Sultan Murada gster-

- 223

miyon masonluun arkasnda ise yahudilik ve Avrupa emperyalizmi gizliydi. lk Merutiyet Meclisinin Hristiyan mebuslar Trkiyenin bir an nce paralanmas iin Ruslarla savaa iddetle taraftar olmulard ve hakikaten de imparatorluun dalmasna ramak kalmt. Sultan Harnid bunu grdkten sonra zaten Merutiyeti devam ettirseydi hata etmi olurdu. Gayr mslim mebuslarla birlike dardan grklenen Arap ve Arnavut milliyetiliklerine de set ekmek zere Meclisin kapatlmas Sultan Hamidin en byk baars ve hizmetidir. Bu meclis kapatlmasayd ne olacakt 8 milyon Hristiyan ve 12 milyon Trkle bu devlet nasl tutunacakt? Demokrasi bir ounluk rejimi olduuna gre, Trklerden ok olan Araplar bilfarz resmi dilin Arapa olmasn teklif etseler ve Arnaavutlar da yanlarna alsalar netice ne olacakt? Btn gayri Trkler birleerek Osmanl imparatorluunun Avusturya Macaristan gibi federatif bir devlet olmasn isteseler nasl nne geilecekti? Karmak iin frsat gzleyen Avrupa devletlerini kkrtmak zere demokratik nmayiler yaplsa ne ile menedilecekti? te Sultan Hmd, Meclisi kapatarak btn bu tehlikeleri nledi ve tahtndan indirilmeseydi daha da nleyecekti. Fakat onun hizmeti bu kadar da deildir. 1877 1878 savandan yenilerek kan yedi Osmanl ordusunu o zamann en mkemmel silhlaryla mesel mavzer tfekleriyle silhlandrd. Denizci devletlerin ve Ruslarn denizden yapmalar melhuz taarruzlarna kar stanbul ve anakkale Boazlarn tahkim etti. (ngiliz Franszlarn 18 Mart 1915 hcumu bu istikmlarla durduruldu.) Mkemmel kurmaylar yetitirdi (Birinci Cihan Savayla stikll Savan bunlar idare etti.) Sultan Aziz'in Ruslar 224

la arpp Krm kurtarmak iin hazrlad donatma denizcilik tekniinin gelimesi karsnda deerini kaybetmiti. 8 10 mil giden gemilerle artk i grlemezdi. Bunlar kadro d ederek iki zrhl ile iki kruvazr ald. Byk Osmanl borlarnn te ikisi dendi. Pek ok mektep at pek ok yol ve kpr ayrca hastane ve eme gibi hayrat yaptrd. Grlmemi bir istihbarat ebekesi kurdu. Yabanc elilerden bile casuslar vard. Avrupa'da ku usa haberi oluyor, aleyhimizdeki kararlar nceden renerek tedbirini alyordu. Hilfeti Osmanl Hanedann dan almak iin Msr'da kurulan gizli bir cemiyetin yelerinden biri Sultan Hamidin memuru idi. Balkanlarn mezhep ve milliyet zddiyetlerini krkleyen birlemeleri ne engel olduu gibi ngiliz. Alman ve Ruslar da birbirine drerek aleyhimizde birlemelerini bertaraf etti. Bunlar yaparken de vezirlerinden paalarndan hemen hi kimseye gvenmemekte ne kadar hakl olduunu zaman gstermi o koca vezirler hi sklmadan yabanc eliliklere konsolosluklara snmlardr. ok iffetli ve dindar bir adam olduu iin asla kan dkmemitir. Mithat Paa'y ldrtt hakkndaki sylenti iftiradr. Geri o Mithat Paa'dan phe ediyor, onun Sultan Aziz'i ldrm olduuna inanyordu Fakat dindar bir insan olarak kan dkmekten btn hayatnca ekinmi, Mithat paa ile arkadalarnn idam kararlarn mebbet hapse evirmitir, isteseydi idam kararn imzalayamaz myd? Buna hangi kuvvet mni alabilirdi? Bunu yapmyarak sonra Taif'te suikast yaptracak kadar basit zekl myd? Memleketi doudan tehdit eden Moskof emperyalizmi ile batdan tehdit eden Avrupa emperyalizmi ve onun mmessili ngiltereye hrriyetilerle de uramaya mecbur olmu, gneyden gelen Siyonizme gs germi 225 F: 15

tir. Sultan Hamid iin Osmanl imparatorluunu rkmzn dman Moskofa Hilfetin dman ngiltereye, devletimizin dman Siyonizme ve aznlklara rejimin dman hrriyetilere kar mdafaa etmek meselesi vard. Bunun iin de kendisinin devlet banda kalmas lzmd. Kendisi ekilirse devletin tutunamyaca hakkndaki kanaatinin doruluu maalesef tahakkuk etmitir. imdi bu kadar byk bir dvann karsnda. Peyami Safa'nn hilevi bir tarzda ileri srd gibi smail Safa'nn srgn edilmesinin ne ehemmiyeti olabilir? smail Safa ne istiyordu? Olunun iddiasna gre hrriyet. Yani Merutiyet serbest seim. Yani bir alay Arap Arnavut Ermeni Rum Bulgar Yahudi ve Srbn Trkiye mukadderat hakknda sz sahibi olmas imdi akl ve iz'an sahibi vicdan ve milli uur sahibi olarak dnn: Byle bir neticeye Sultan Hamid gibi byk bir Hakan deil de bizzat babasnn ldrldnden ikyet eden Peyami Safa razi olabilir miydi? razydm derse mesele yok, tartma bounadr ve Peyaminin yeri buras deil tesidir. Raz deilse Sultan Hamide kin dolu hcumun sebebi nedir? Tarih uuru mu? Zannetmem Peyami Safa'nn Trk tarihi hakkndaki bilgisinin Turhan Tan'n romanlar evresine sklm olduu malmdur. O halde ortada ahsi hesaplardan ve hislerden baka ne kalyor? Sultan Hamid srgn ettiklerine maa da baladna gre Anadolu'nun en salam haval yerlerinden biri olduu ahalisinin din ve grbz yapsyla belli olan Sivasta smail Safann lmesi Sultan Hamid'in kabahati mdr? Zaten verem olan smail Safa stanbulda kalsayd lmiyecek miydi? Babasna kar besledii sevgi dolaysyle Peyami Safa'nn baz zel dnceleri olmas tabiidir. Fakat her 226

gn binlerce kiiye hitap eden bir muharririn, Sultan Hamid gibi byk bir padiah Osmanl Padiahlarnn en cahil vc kanls diye takdim etmesi en hafif tbirle salhiyetini ktye kullanmaktr. (Bu dnyada herkes bir ok eyin cahilidir. Yeter ki kendi iinin cahili olmasn) (1) Kendi iinin ehli olduunu bir delille isbat etmi bulunan Sultan Hamid ise asla cahil deildi. Onun da Peyami Safa gibi bir yksek mektep ve lise diplomas yoktu. Fakat hususi retmenlerle hayattan ve iinde yetitii byk ve muhteem hanedandan ok cevherli eyler renmiti. Ressam hattat ve musikiinast. Dou ve Bat dillerinden abzlarn biliyordu. Kurduu fevkalde deerli Yldz Ktphanesi bugn niversite Ktphanesinin temelini tekil etmektedir. Yerini biliyorsa gidip gstermesini tavsiye ederim. Bayazid Umumi Ktphanesini de yine o kurdu. nk Sultan Hamid Trk kltrne Madmazel Noralya veya Cingz Recai ile deil, ktphane kurarak pek ok mektep aarak ve ilmi eserler yazdrarak hizmet etti. Onun kaatil olduu yalan, Kzl Sultan olduu iftira dr. Avrupallarn ve Ermenilerin yaktrd Kzl Sultanl benimsemesi Peyami'yi onlarla ayn safa sokmakta ve hangi emellere hizmet ettiinin farkna varmamaktadr. Sultan Hamid Kzl deil, bir (Gk Sultan) dr. Teferruat kabilinden herkeste bulunan kusurlarn iirip faziletlerini inkr etmekle ne Trk Tarihi ne de Trk milleti bir ey kazanr. Peyaminin babas ngiliz Boer savanda ingilizlerin bir baarsnda ngiliz eliliine giderek tebrik ettii iin Sultan Hamid tarafndan hakl olarak
________________________________

(1) Bu gzel sz son devir Osmanl ehzadelerinden birine aittir.


-- 227 --

srgn edilmitir. Belki smail Safa o zamanki ngilterenin nasl bir Trk ve Mslman dman olduunu bilmiyordu. Fakat geni haber alma imknlaryla her eyi bilen Sultan Hamid memleket mnevverlerinin dman elilikleriyle temasna msaade edemezdi. Babas smail Safa'y Namk Kemalden daha stn tutarak onun bir hrriyet kahraman olduunu iddia eden Peyami Safa cevap versin: Hi bir sebep yokken srf memleketlerindeki elmas madenlerini zaptetmek iin bir avu Boer'e byk ordularla saldran ngilterenin hakiki sfat nedir ve byle bir ngiltereyi tebrik etmek hangi asil hrriyetilik anlay nn neticesidir? O zamanki ngiltereyi, Boerleri yendi diye tebrik etmekle bugnk Moskoflar Finlere baarsndan dolay alklamak arasnda ne fark vardr? Merhum ve mafur, cennetmekn (Gk Sultan) btn hayatnda bir lk iin (devleti ayakta tutmak ve hazrlamak) iin yaad. Esiz siyas dehasyla Avrupay ve Moskofu oyalyor, bir yandan da demiryolu ve mekteple Trk milletini kuvvetlendirmeye alyordu. Sultan Hamidle onun dmanlar olan hrriyetileri ltrmek iin yalnz u noktaya bakmak kfidir: Hrriyet kahramanlar hrriyeti yok edip yzlerce masumu astrdktan sonra savaa soktuklar devlet yenilince hrszlar gibi katlar. Gk Sultan, bir tek siyasi idam yapmadan en korkun siyasi glkleri atlatarak 33 yllk saltanatnda dev leti ayakta tuttuktan sonra tahtndan indirirken Moskof arnn Rusyaya davetini Selnikten Alman gemisiyle Istanbula gelirken de Almanya imparatorunun davetini reddederek vatannda bir srgn ve bir mahbus gibi yaamay tercih etti. 228-

Trkiye drt snrnda yangnlar olan bir ev, Sultan Hamid o yangnlarn eve bulaamamas iin hzla koarak atee su serpen, kum dken ve kee kapatan bir mdafiydi. Bu konumalar srasnda yoluna kan bir ocua arpp drdyse su onda deildi. Yurdun evresinde yangnlar ge ykseliyor ve Gk Sultan yangnlar ieri sokmamak iin didiniyordu. Ve sokmad da... Ne diyelim? Dura Cennet olsun ve Allah bizi hrriyet sarholuundan korusun. 1 Mays 1956, Maltepe ATSIZ

- 229

KTABI KAPAYI: Bu eserin sonuna byk mtefekkir ve lim stad Ali Rza Saman beyin elimize geen bir manzumesini koyuyor ve onunla kitab bitiriyoruz.
***

BTN TARH BOYUNCA, HAYATIN HUZUR VE RAHATINI BOZUP DNYAYI KANA BOYA YAN SOYSUZ!

16. OCAK. 1959 Yazan: Ali Rz SAMAN Beerin barna batm kara bir hanersin Gbrelemi tatanuz kayna pis ensersin. Seni her sahada tuttum, taradm, inceledim Tandm: sen, tepeden trnaa irkef ersin. O kadar bilgilisin sen, ki habs ilerde, Usta iblislere stadlk eden rehbersin. Kan, ktal, fitne, fesd tablosudur, trihin. San akreblere bir bak, Ne kadar benzersin. Sde mzine deil haline baktm, bu da o. Durmadan kan smren bir canavar ejdersin. Kansz olmaz yaamaz, nki gdan ancak odur. Onu grmezse gzn, sen uyuup esnersin,

230-

Canavarlar sana nisbet ile centilmendir. nki sen, hrs ile dnylar birden! yersin. yle komaktasn ardnda fesadn, ki habs! Sana eytan da yetimez. Helebak. Kan tersin. Dinledim ben seni her sahnede, grdm ki tamam. Bir cehennem fonisinden verilen Konsersin. Esmiyor semtine bir hayra yarar yelbile hi. nki sen, hayr kabul eylemem asla. dersin Cadalozsun, eer i, erre gider bir i ise. Hayra id mi bir i? Sen o zaman ebtersin. Mendebur bir uyuuksun iyi ilerde, fakat, Tilkilik oldu mu? birdenbire grbz ersin. yi ilerde uyuzsun, kt ilerde kuduz. lemin boynuna erden taklan enbersin. Her hayr ide, hadisi Sen, ne kadar asar isen, er mi bir i? u muhakkak: O kadar ekbersin. Ne desem? bilmiyorum ben, seni anlatmak iin? Her kalem acze der, sen o kadar enfersin. Hem durur, hem ne vurursun? diye lk koparr, Hokkabazlklar eder, gz boyamak istersin. Hlekr tilkiliksin can evisin, bhe mi var? Koklyan burnu dibinden dren anbersin. amurun, yle fesaddan yuurulmu ki senin, Dima hikmet-i dnr er - sersin. yle trihine bak! Fitne, Fesadn, bir an, Greceksin ki: bu ilerde, Kebirdefter sin. Bir zetsin kara kuyruklu pis iblislikten. Mel'anetlerde, bununin. bilirim: endersin. Engerek nesli demitir sana SA amma Pek hafif. nki sen ondan saysz semversin, yle pis tynete mlik ki soyun, trihte, Her zaman ite bu tynet ile sen, azhersin. Varm nankrlke benzer kt bir alaklk?! 231

Bu denet te ein yok, bu kadar bedtersin, yledir. nk btn ni'mete bosam seni ben, Yine nankrl terk eyliyemez enkersin, Sen, neden ni'mete kretmeyi bilmezsin hi?! Bu hyanette, neden sen bu kadar evfersin? nki, tab'nda ikk gvdeleir. te sen byle den kelle iin efsersin. Besle pis kargay oysun! o da bir gn gzn. Bu Szn aslna SEN tam konuluk eylersin. Hileden e1 ekemezsin, o cannksa dah. Hakka sen, nk Ezelden beri hep mubersin, Senden iblisde kaar errine l'net! diyerek nki ol kfr'e nisbet ile sen ekfer'sin. nki sen resi yok, nlenemez kansersin. nki sen resi yok, nlenemez kansersin. Sen var olduka var olamaz, yaamaz kevn- mekn. nk sen, bunlara ral, dman olan a'versin yle br lhza huzur sezdi mi dny kudurur, Onu silmek iin icd edilen sngersin. Varamaz k'bna, Billhi, o mehr iblis. Dorudur, nk sen ondan o kadar mnkersin. Sen, hayatn iliinden kan emen mikropsun. Dehreyangn tayan nesli bozuk estersin. Hangi bir ey ki mukaddes tannr, ykmak iin, Gece gndz alan gayret-i er kstersin. Yce ahlk bozuk geveterek ykmakta, Misli yok eytanetin sembol bir emhersin. Bir Azizsin dem olur, kanl bacak fahiesin. Grnp sret-i haktan, ne bulursan yersin. Bir tek olsan dahi lemleri ifsada yeter, nki pis ide adn olsa dahi eksersin. Sen sa olduka sa olmaz, nefes almaz dnya. 232

Sen bu dnyya zehirsin, diyemem: kevsersin. Gz krdr de cihann, seni grmez, yaatr. Sen ki Dnylar yok etmek iin ezbersin. Ama bir gn gelecek, renecektir seni o. Sen ki kuyruklu ind, dik kafa bir esnersin. Fitneden vazgemezsin, sana mahuss bir i o. Tannrsn bu almet ile sen echersin. Bir akalsn ki ulursun erek pis soyunu. Kendi vehmince semlarda yzen ahtersin. Sekin, stn grerek kendini her milletten, Tpk iblis gibi etrafa kibar serpersin. Zilletin, meskenetin sembolsn mutlak, bil. Geri dalar gibi sermayelisin, bankersin. Zengin ol, bilgili ol sen, ne olursan var ol, Ama en son tepetaklak gelecek ebpersin, Hzr ol vaktine, yaklat gnn, ey hin. yle bak! ite cehennem! Ona rihletbersin. Gryorsun ki felek arh acaib dnyor. imdi sen kr gibisin, grmiyerek kinersin. Sen emn ol ki o gnler gelecek sen arp, Kimi grsen diyeceksin ona: Sen, Hitlersin. Yiyecek kendini kendin, a kudurmu yamyam! Tpk akrep gibi, sen kendin iin netersin. Kaacak yer dahi yoktur hele gelsin de o gn, Fare bul p! Deliinden sana bir yer versin. Kayann ardna saklansa da cismin, o kaya, Seni dmanlara, ister ki hemen gstersin. Bilesin, akbetin ite kesin hsrandr. Okunur vech-i Habisinde k sen, AHSER sin. Ey Rz. Artk elinden atver kuyruunu. Bu habislerle, yazk! pekte bozulmu tersin. (x) SON (x) Rznn Arabca imlsyle. 233

Yazar CEVAT RIFAT ATLHAN BASININDAN

SPANYA

234