You are on page 1of 278

EUREPGAP ®

GHID

1 Ianuarie 2006
PUNCTE INTRODUCTIVE

PDBA
GHID DE IMPLEMENTARE

ÎNREGISTRĂRI ŞI
PLANURI RECOMANDATE

ANEXE

EUREPGAP®
Regulamentul General
Fructe si Legume
PDBA GHID EUREPGAP®

Puncte Introductive

1. EUREPGAP® este un Document normativ elaborat în Europa de Asociaţia Marilor
Vânzători Europeni cu Amănuntul. Respectând acest document normativ, vânzătorii
cu amănuntul şi furnizorii lor pot fi siguri că ei corespund cerinţelor Europene Legale
exigente privind siguranţa alimentului, sănătatea şi bunăstarea lucrătorilor şi
protecţia mediului ambiant. Incapacitatea de a respecta aceste cerinţe poate duce la
amenzi penale sau administrative pentru Operatorii Europeni de Produse Alimentare
/ Vânzători cu Amănuntul (inclusiv şi fermierii UE).

Daca fermierii Moldoveni nu intenţionează să furnizeze produse alimentare
Operatorilor Europeni de Produse Alimentare, atunci nu este necesar că aceştia să
respecte cerinţele EUREPGAP®. Cerinţele EUREPGAP® sunt necesare de
respectat, dacă fermierii intenţionează să penetreze pe piaţa Europeană cu mulţi
clienţii de încredere, care includ supermarketuri şi hipermarketuri.

Este important de menţionat că legile Europene se modifică şi aceste Ghiduri la fel
sunt revizuite, îmbunătăţite continuu şi conţin cerinţe tot mai exigente ale
standardelor.
La fel de important este de menţionat, că în alte ţările şi regiuni decât Europa (care
include Rusia) apare necesitatea implementării cerinţelor GAP privind producerea
produselor alimentare, care include fructele şi legumele.

2. Legislaţia Republicii Moldova existentă cuprinde deja mai mult de 50% ale cerinţelor
EUREPGAP®, şi aceste cerinţe necesare (conform Legile Moldovei ) trebuie să fie
deja implementate de către fermierii Moldoveni.

Marea deosebire dintre Legile Republicii Moldova şi Standardele EUREPGAP® este
că cerinţele EUREPGAP® necesită multe înregistrări, care trebuie menţinute,
documentate la momentul respectiv pentru fiecare activitate. A doua deosebire
importantă este că un fermier poate fi certificat independent pentru a confirma că
sistemul este în conformitate cu cerinţele EUREPGAP®. Pentru ca un fermier să
devină certificat conform cerinţelor EUREPGAP®, toate înregistrărilor gospodăriei
trebuie să fie auditate / inspectate de către un auditor independent, autorizat de către
reprezentanţii organizaţiei EUREPGAP®.

3. Acest ghid enumeră punctele de conformitate necesare pentru standardul
EUREPGAP®, şi conţine recomandări (incluzând forme pentru înregistrări, planuri,
etc.) pentru implementarea fiecărui Punct de Control EUREPGAP®.

Acolo unde este recomandat un plan sau o formă pentru înregistrări, fermierii
trebuie să se conformeze acestei recomandări, sau să includă informaţii
suplimentare la înregistrările menţinute. Este important că toate informaţiile
recomandate să fie înregistrate / menţinute. De exemplu, inaptitudinea de a
înregistra toate informaţiile cerute în formularul 8.3.1 (Înregistrări privind Aplicarea
produselor de uz fitosanitar), nu v-a reuşi să fie în conformitate cu cerinţele
EUREPGAP® / certificat.
Cu toate acestea, dacă se preferă, informaţiile pot fi înregistrate în registre (mai
degrabă decât în formulare). Acolo unde sunt necesare semnături, trebuie menţinute
înregistrări sau copii pe hârtie. Daca semnăturile nu sunt necesare pentru
înregistrări, pot fi menţinute înregistrări electronice (şi înregistrări de rezervă).

4. Standardele EUREPGAP® nu sunt greu de implementat. Fermierii din întreaga lume
reuşesc să se certifice (de exemplu Australia, Brazilia, Kenya, Noua Zelandă,
Polonia, Slovenia, Africa de Sud şi Ucraina – precum şi Germania, Franţa, etc.).
Conformitatea, totuşi, implică menţinerea multor înregistrărilor detaliate. Se
recomandă ca fermierii să lucreze secţiune după secţiune conform Ghidului,
implementând complet o secţiune înainte de a trece la următoarea. La fel se
recomandă ca Secţiunea 8 (Utilizarea produselor de uz fitosanitar) să fie prima
secţiune cu cerinţele cărei fermierii trebuie să corespundă, urmată de cerinţele
privind Sănătatea şi Igiena (Secţiunile 9 si 10).

5. Pentru a putea fi certificată EUREPGAP®, gospodărirea trebuie să menţină
înregistrări clare timp de trei luni (cel puţin), trei luni înainte de înregistrare la un
organism de certificare acreditat urmat de audituri şi inspecţii relevante, inclusiv
inspectarea procesului de recoltare. Pentru certificare, producătorii trebuie să
respecte 100% din cerinţele de conformitate „Major”, şi nu mai puţin de 95% din
cerinţele de conformitate „Minor”. „Recomandări” sunt cerinţe recomandate pentru
moment, dar fermierii sunt încurajaţi să le respecte ca parte a procesului de
management a gospodăriei.

6. Deşi acest Ghid este intenţionat să ajute fermierii să corespundă cerinţelor
EUREPGAP®, nu se prevede ca producătorii, lucrând de sine stătător şi fără
consultanţă, vor atinge uşor cerinţele de conformitate a standardul. Asistentă, mai
multe informaţii şi îndrumări pot fi obţinute de la oficiul PDBA din Chişinău, telefon
577930.

Informaţia din acest Ghid este actualizată la data de 1 Ianuarie, 2006.
Pagina: 1 din 35

GHID DE IMPLEMENTARE

EUREPGAP®

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 2 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
1. TRASABILITATE

Cerinţele EUREPGAP® faţă de trasabilitate sunt destul de clare. Fructele şi legumele care sunt ambalate în câmp trebuie să
conţină pe eticheta containerului informaţii care permit trasarea pentru identificarea gospodăriei, numărul câmpului, echipa de
recoltare şi data recoltării (de exemplu, Eticheta 1/01). Gospodăria trebuie să menţină înregistrări ale vânzărilor din câmp, de
exemplu, Înregistrare 1/02. Dacă fermierul transportă, ambalează sau depozitează produsele după recoltare, fiecare container
sau ambalaj trebuie să conţină o etichetă care conţine denumirea gospodăriei, numărul câmpului sau suprafaţa cultivată,
echipa şi data de recoltare (de exemplu, Eticheta 1/01). La recepţie în depozitul frigorific sau în casa de ambalare, fiecare
Există un sistem de trasabilitate documentat care permite ca
produs trebuie să primească un număr de lot corespunzător când a fost recoltat - cantitatea, tipul, soiul şi data de recoltare,
Produsul înregistrat EUREPGAP® este produsul înregistrat EUREPGAP să fie urmărit înapoi spre
câmpul / terenul, echipa de recoltare. Numărul lotului trebuie să fie scris pe fiecare container şi cutie. Trebuie de menţinut un
1.1 trasabil de la şi până la gospodăria unde a gospodăria înregistrată sau la un grup de fermieri, grup de Major
sistem de înregistrare a numărului lotului şi a tuturor detaliilor (cantitate, tip, soi, etc.), de exemplu, Înregistrare 1/03.
fost crescut gospodărit înregistrate, şi de la gospodărie spre clientul imediat.
Numărul lotului a fructelor şi legumelor trebuie utilizat în toate înregistrările ulterioare şi de păstrat neschimbat pe
Fără N/A.
măsură ce produsul trece prin caza de ambalare, inclusiv depozitare, ambalarea finală şi expediere, unde se
înregistrează şi denumirea clientului.Înregistrările recomandate includ depozitarea (de exemplu, Înregistrare 1/04),
clasificare şi ambalare (de exemplu, Înregistrare 1/05) şi expediere (de exemplu, Înregistrare 1/06). Aceste
înregistrări pot fi combinate / adaptate la necesităţile individuale ale fiecărei companii.
NOTĂ: Înainte de a începe recoltarea oricărei culturi, persoana responsabilă trebuie să facă o înregistrare,
declarând că s-au respectat toate intervalele înainte de recoltare. Vezi înregistrarea recomandată 8.4.1

2. MENŢINEREA ÎNREGISTRĂRILOR ŞI INSPECŢIA INTERNĂ
Fermierii menţin toate înregistrările la data curentă timp de
minimum doi ani, cu excepţia cazurilor când prin legislaţie li se Menţinerea documentaţiei, adică păstrarea înregistrărilor, este o parte integrală a sistemului de management a gospodăriei
Toate înregistrările necesare în procesul de
cere să le păstreze pentru mai mult timp. Înregistrările EUREPGAP®. Înregistrările oferă dovezi documentate ale respectării criteriilor de conformitate şi pot fi utile în identificarea
2.1 inspecţie sunt accesibile şi sunt păstrate timp Minor
retrospective înainte de solicitarea înregistrării EUREPGAP® nu cauzei de bază a problemelor şi deci, a acţiunilor corective adecvate. Înregistrările sistemul EUREPGAP® trebuie menţinute
de minimum doi ani?
sunt necesare. Solicitanţii trebuie să menţină toate înregistrările timp de cel puţin 2 ani. Cu toate acestea, conform legislaţiei Moldovei, unele înregistrări trebuie menţinute timp de trei ani.
cel puţin pentru trei luni înainte de data inspecţiei. Fără N/A.
Cel puţin o dată pe an trebuie de efectuat o Inspecţie internă al tuturor activităţilor, înregistrărilor şi procedurilor incluse în
Fermierul efectuează cel puţin o inspecţie Există înregistrări documentate că s-a efectuat inspecţia internă
EUREPGAP®. Lista de verificare pentru inspecţia internă poate fi completată secţiune după secţiune pe parcursul mai multor
2.2 internă pe an în ceea ce priveşte respectarea anuală în ceea ce priveşte respectarea standardului Major
luni, dar trebuie finisată timp de 12 luni. Pentru inspecţia internă se recomandă întocmirea unui Plan de Management pentru
standardului EUREPGAP®? EUREPGAP®. Fără N/A.
Inspecţia Internă sau Planul de gestionare a inspecţiei, de exemplu, Plan 2.2/01.
Echipa managerială trebuie să efectueze controlul intern al tuturor activităţilor, înregistrărilor şi procedurilor incluse în protocolul
Inspecţia internă a fost documentată şi Lista de verificare a EUREPGAP® a fost îndeplinită şi
2.3 Major EUREPGAP® cel puţin o dată pe an. Lista de verificare a EUREPGAP® trebuie utilizată în calitate de listă de verificare a
înregistrată? documentată. Fără N/A.
inspecţiei interne. Înregistrare 2.3/01.
Este necesar să se întocmească un raport privind acţiunile corective pentru neconformităţile identificate în cadrul sistemelor şi
pentru produse, de exemplu, Înregistrare 2.4/01. Raportul privind acţiunile corective trebuie să conţină neconformităţile,
În rezultatul inspecţiei interne se întreprind Acţiunile corective eficiente au fost implementate şi documentate.
2.4 Major acţiunile corective întreprinse, persoana responsabilă pentru întreprinderea acţiunilor corective şi data finisării acţiunilor
acţiuni corective eficiente? Fără N/A.
corective. Toate înregistrările trebuie să fie datate şi semnate cu iniţialele indicate ale persoanei responsabile pentru această
activitate.
3. SOIURI ŞI PORTALTOI
3.1 Alegerea soiului şi portaltoiului
Acest punct de control specifică că fermierul trebuie să ia în consideraţie selectarea celor mai potrivite soiuri şi furnizori,
Fermierul cunoaşte importanţa fitotehniei
Pentru "culturile mamă" ale culturii produsului înregistrat se calitatea seminţelor / materialului săditor din punct de vedere al rezistenţei maxime la boli şi dăunători şi intrări minime
eficiente pentru "cultura mamă" (adică,
3.1.1 adoptă tehnicile şi măsurile de cultivare care pot minimiza aşa Recom. (fertilizanţi, irigare, etc.). Pentru fiecare soi şi portaltoi selectat vor fi examinate caracteristicile acestora ce reduc intrările -
cultura care produce seminţe) a culturii
mijloace de producţie ca produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi chimicale, apă şi fertilizanţi. Dacă se cultivă un soi sensibil special pentru un client sau piaţă, cerinţele clientului sau a peţii
produsului înregistrat?
pentru această cultură trebuie să fie documentate şi păstrate.
3.2 Calitatea semininţelor/portaltoiului
Un certificat privind calitatea portaltoiului sau analiza seminţelor trebuie să fie disponibil de la pepiniere sau furnizori de
Există un document care garantează calitatea
încredere. Informaţia de pe certificat (câteodată incorporată pe ambalajul seminţelor) trebuie să conţină următoarele informaţii:
seminţelor (de exemplu, libere de dăunători, Există documente / certificat care atestă calitatea seminţelor,
denumirea soiului şi numărul lotului, certificarea calităţii plantelor, calitatea sau garantarea producţiei, confirmarea calităţii
3.2.1 viruşi, boli, etc.) şi care confirmă puritatea puritatea soiului, denumirea soiului, numărul lotului şi denumirea Recom.
plantelor, declaraţia privind produsele de uz fitosanitar utilizate. Certificatul (sau ambalajul seminţelor) trebuie păstrat împreună
soiului, denumirea soiului, numărul lotului şi vânzătorului.
cu factura pentru seminţe / portaltoi. Înregistrări sau amabalajul seminţelor utilizate trebuie datat de fermier (data utilizării) şi de
denumirea vânzătorului?
menţinut în dosar.
3.3 Rezistenţa la dăunători şi boli
Soiurile cultivate sunt rezistente/au toleranţă
Fermierul poate justifica că soiurile cultivate sunt rezistente sau Nivelurile de rezistenţă la dăunători şi boli ale tuturor soiurilor selectate trebuie să fie cunoscute şi informaţia dată trebuie
3.3.1 faţă de bolile şi dăunătorii importanţi din punct Recom.
tolerante la boli, când sunt disponibile. păstrată cu documentaţia seminţelor / portaltoiului necesare pentru audit.
de vedere comercial?

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 3 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
3.4 Tratarea şi cernerea seminţelor
Seminţele trebuie să fie tratate cu produse de uz fitosaniatrar numai în cazul dacă există o justificare temeinica şi această
De fiecare dată când se tratează seminţele sau portaltoiul, se
Se înregistrează utilizarea substanţelor de justificare trebuie să fie înregistrată. Aceasta include scufundarea plantelor în soluţii înainte de plantare pentru carantină sau
3.4.1 înregistrează denumirea produsului(elor) utilizat şi dăunătorii şi / Minor
tratare a seminţelor? alte scopuri. Orice tratare a seminţelor trebuie înregistrată în forma privind aplicarea produselor de uz fitosanitar Înregistrare
sau bolile care urmau să fie înlăturate.
8.3.1/01.
3.5 Material de înmulţire
Furnizorul plantelor trebuie să ofere un certificat de calitate a plantelor. Certificatul trebuie să conţină următoarele informaţii:
Materialul de înmulţire procurat este însoţit de
Un certificat de calitate a plantelor ce se conformă legislaţiei denumirea soiului şi numărul lotului, garantarea calităţii sau producţiei, confirmarea calităţii plantelor, declaraţii privind
3.5.1 certificat de calitate a plantelor oficial Minor
naţionale sau îndrumarelor din sector este disponibil. produsele de uz fitosanitar utilizate. Aceste informaţii sunt incluse în Certificatul de Categorie Biologică disponibil de la
recunoscut?
pepinieră (care este garanţia pentru materialele efectiv procurate de producător).
Materialul săditor procurat trebuie verificat pentru depistarea eventualelor semne de dănători şi boli, de întreprins acţiuni
Materialul de înmulţire procurat nu manifestă
Când plantele au semne vizibile de infestare cu dăunători sau corective corespunzătoare dacă dăunători şi bolile au fost identificate şi tratamentul lor este justificat. Producătorii nu trebuie
3.5.2 semne vizibile de infestare cu dăunători sau Recom.
îmbolnăvire, trebuie să fie o justificare (prag de tratare). să procure material săditor dacă acesta are semne vizibile de îmbolnăvire şi infestare. Toate tratările plantelor procurate cu
îmbolnăvire?
produse de uz fiosanitar trebuie înregistrate în forma 8.3.1/01
Garanţiile de calitate sau garanţiile producţiei Există documente care confirmă că materialul de înmulţire este În Moldova, există multe pepiniere care au fost licenţiate de Camera de Licenţiere a Republicii Moldova. Fermierii trebuie să
3.5.3 certificate sunt documentate pentru materialul potrivit pentru scopul pus, adică, certificat de calitate, termeni de Minor ceara de la pepiniere următoarele:
de înmulţire procurat? livrare sau scrisori semnate. i) O copie a autorizaţiei pepinierei de a produce material de înmulţire plus Anexa (care este garanţia producţiei certificate) sau
Pentru materialul săditor produs de însăşi gospodărie, verificarea / monitorizarea calităţii plantelor trebuie să fie efectuată
Este implementat un sistem de control a calităţii care conţine un regulat şi rezultatele inspecţiei trebuie înregistrate, inclusiv tratamentele aplicate. Pepinierele furnizoare de materialul săditor
Sistemul de control al calităţii şi sănătăţii
sistem de monitorizare a semnelor vizibile de infestare cu trebuie să ia în consideraţie că clienţii vor cere înregistrări privind monitorizarea şi tratamentele aplicate, de exemplu,
3.5.4 plantelor este potrivit pentru materialul de Minor
dăunători sau îmbolnăvire şi sunt disponibile documentele la zi Înregistrare 3.5.4 privind examinarea / monitorizarea. Inspectoratul de Stat pentru Seminţe este responsabil pentru controlul
înmulţire produs la pepinieră?
ale sistemului de monitorizare. proceselor de înmulţire şi certificare. Fermierii trebuie să solicite de la pepiniere înregistrări privind aplicările produselor de uz
fitosanitar la plantele tinere.
Se înregistrează aplicarea produselor de uz Documentele care atestă aplicarea produselor de uz fitosanitar Pepinierele care furnizează material de înmulţire gospodăriilor ce implementează standardele EUREPGAP® trebuie să
fitosanitar asupra materialului de înmulţire asupra materialului de înmulţire produs la pepinieră în timpul înregistreze produsele de uz fitosanitar aplicate culturilor în procesul de înmulţire, inclusiv: Denumirea comercială a produsului
3.5.5 Minor
produs la pepinieră în timpul perioadei de perioadei de înmulţire a plantei sunt disponibile şi includ de uz fitosanitar; Data aplicării; Justificarea aplicării; Cantitatea de produs sau doza; Metoda de aplicare; Condiţiile climaterice;
înmulţire a plantei? denumirea produsului aplicat, data de aplicare şi dozele. Operatorul responsabil de aplicare, de exemplu, Înregistrare 3.5.5/01.
3.6 Organisme modificate genetic
Anexa 1 ataşată la acest Ghid este o copie a Legii Republicii Moldova privind securitatea biologica Nr. 755-XV care a intrat în
Sunt respectate toate legile aplicabile din ţara Gospodăria înregistrată sau grupul de gospodării înregistrate au o vigoare în decembrie 2002 în calitate de lege naţională pentru reglementarea Organismelor Modificate Genetic în Moldova cu
3.6.1 de producere la plantarea organismelor copie a legilor aplicabile în ţara de producere şi le respectă. Dacă Major scopul de a proteja sănătatea şi siguranţa cetăţenilor şi a mediului ambiant. Guvernul asigură bază legislativă privind
modificate genetic (OMG)? nu se utilizează soiuri OMG, fără N/A. monitorizarea şi aplicarea cerinţelor legate de utilizarea organismelor modificate genetic. Ea este susţinută corespunzător de
Actele şi Regulamentele de stat şi teritoriale.
Dacă se utilizează plante de cultură şi/sau produse derivate din
Există documentaţie disponibilă privind
OMG sunt disponibile documente privind plantarea, utilizarea sau Toţi fermierii care produc produse modificate genetic trebuie să menţină înregistrări a încăperilor unde acestea sunt înmulţite
3.6.2 plantarea, utilizarea sau producerea Minor
producerea plantelor de cultură OMG şi / sau produselor derivate şi a câmpurilor unde au fost crescute.
produselor înregistrate derivate din OMG?
din modificare genetică.
4. UTILIZAREA PRECEDENTĂ A TERENURILOR ŞI GESTIONAREA LOR
4.1 Utilizarea precedentă a terenurilor

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 4 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Pentru utilizarea unui nou teren pentru producerea produselor alimentare, trebuie evaluate activităţile precedente întreprinse
pe acest teren pentru determinarea riscurilor potenţiale de contaminare a produselor şi producţia propusă trebuie să fie
evaluată cu scopul determinării impactului potenţial a terenurilor / culturilor învecinate.
Trebuie luate în consideraţie următoarele:
Există o evaluare documentată a riscurilor din punct de vedere al • Dacă există în proprietatea gospodăriei terenuri contaminate sau potenţial contaminate;
siguranţei alimentului, sănătăţii lucrătorilor şi impactului asupra • Determinarea contaminării existente sau suspectate;
Există evaluarea riscurilor pentru un teren mediului ambiant care ia în consideraţie utilizarea anterioară a • Relevanţa contaminării pentru fiecare activitate horticolă;
agricol nou, care demonstrează că terenul în terenului, tipul solului, eroziunea, calitatea şi nivelul apelor de • Efectuarea unui studiu şi analiza solului pentru a determina capacitatea de producere;
cauză este potrivit pentru producerea suprafaţă, disponibilitatea resurselor de apă durabile şi impactul • Analiza apelor freatice şi de suprafaţă (inclusiv a nivelului apelor freatice) şi estimarea disponibilităţii lor în prezent şi în viitor;
4.1.1 Major
produselor alimentare din punct de vedere al asupra şi a terenurilor adiacente. (Vezi Îndrumarul EUREPGAP • Zonele expuse din jurul gospodăriei (inclusiv casele de locuit, canalele de apă şi alte culturi);
siguranţei alimentului, sănătăţii lucrătorilor şi pentru evaluarea riscurilor pentru terenurile noi în Anexa 1). Dacă • Etapele unei evaluări a riscurilor, inclusiv examinarea terenurilor / culturilor învecinate.
impactului asupra mediului? prin evaluare se identifică un risc necontrolabil care este grav Evaluarea riscurilor pentru un teren nou trebuie documentate, inclusiv terenul (şi harta în care se indică zona şi amplasarea),
pentru sănătate şi / sau mediul ambiant, terenul nu va fi folosit utilizarea precedentă a terenului (inclusiv detalii despre culturile cultivate), tipul riscului privind siguranţa
pentru activităţi agricole. alimentului, mediu sau sănătate şi siguranţă; riscul – severitatea, probabilitatea, posibilitatea controlării, măsurile de
prevenire sau controlare a riscurilor. Domeniile ce urmează a fi cuprinse includ solul, eroziunea, calitatea şi nivelul
apelor freatice, disponibilitatea surselor de apă durabile, utilizarea precedentă a solului, nematodele şi / sau ciupercile
de sol care ar putea influenţa negativ asupra culturilor, impactul terenurile /culturile învecinate. Se recomandă
înregistrări privind evaluarea a riscurilor pentru un teren nou 4.1.1.
De asemenea, poate fi inclusă o evaluare completă a impactului asupra mediului ambiant, dar nu este obligator. Vezi
capitolul 13 pentru alte informaţii privind protecţia mediului ambiant. Pentru noile terenuri agricole, fermierii trebuie să
deţină următoarele documente privind evaluarea riscurilor:
• Planul de calitate pentru apa de irigare, care include analiza fizico-chimică a apei de irigare, metale grele şi reziduurile
de produse de uz fitosanitar şi analizele microbiologice ale apei de irigare;
• Planul de calitate pentru sol;
• Analizele microbiologice ale solului;
• Analizele fizico-chimice ale solului, inclusiv metale grele şi reziduurile de produse de uz fitosanitar
• Istoria noilor terenuri agricole (declaraţiile autorităţilor locale);
• Aprobarea un nou teren de producere agricolă conform legislaţiei Moldovei.
Mostră de evaluare a riscurilor pentru un nou teren Planul 4.1.1.

Fermierul trebuie să întocmească un plan de acţiuni corective (pe baza evaluării riscurilor efectuate în scopul îndeplinirii
punctului de control 4.1.1) pentru reducerea riscurilor identificate până la un nivel acceptabil pentru terenurile agricole noi.
Există un plan de acţiuni corective, care Fiecare risc identificat indică severitatea şi probabilitatea riscului, Planul de acţiuni corective trebuie să includă riscurile, severitatea şi probabilitatea apariţiei riscurilor, măsurile de control
4.1.2 stipulează strategiile de minimizare a riscurilor precum şi măsurile ce urmează a fi luate pentru prevenirea sau Minor existente pentru a reduce sau elimina riscurile, metodele care vor fi utilizate pentru a evalua eficienţa acţiunilor corective.
identificate a noilor terenuri agricole? controlarea lui. Înregistrări recomandate 4.1.2. De exemplu, nivelul înalt al reziduurilor de produse de uz fitosanitar sau a metalelor grele ar
putea însemna că terenul nu poate fi utilizat pentru activităţi agricole. În cazul în care este depistat un conţinut redus de agenţi
contaminanţi, se va solicita consultanţa autorităţilor locale sau Departamentelor Ştiinţifice de Stat.
4.2 Gestionarea terenurilor
Fiecare câmp, livadă, secţiune sau bloc de pe teritoriul gospodăriei trebuie să fie identificat prin număr separat şi acelaşi
sistem de identificare trebuie utilizat în toate înregistrările menţinute pentru respectarea EUREPGAP®. Se întocmeşte o listă
Există înregistrări documentate care fac referinţă, pentru fiecare
Pentru fiecare câmp, livadă sau seră s-a cu denumirile şi / sau numărul fiecărei secţiuni sau bloc de pe teritoriul gospodăriei. Secţiunile / blocurile de pe teritoriul
4.2.1 teren cultivat, la toate activităţile agricole legate de cerinţele Major
stabilit un sistem de înregistrări? gospodăriei trebuie denumite sau numerotate clar, permanent şi separat cu nume sau număr şi acel număr sau nume de
EUREPGAP® în acest domeniu. Fără N/A.
identificare va fi utilizat pentru toate înregistrările în viitor pentru acest teren, de exemplu, înregistrări privind aplicarea
produselor de uz fitosanitar etc
Fiecare câmp, livadă sau seră trebuie identificată fizic, de exemplu, utilizând o descriere sau o hartă, borne de hotar sau coduri
Fiecare câmp, livadă sau seră este identificabilă din punct de unice. Fiecare fermier trebuie să întocmească o hartă (schiţă), în care se indică denumirile sau numerele terenurilor sau blocuri
vedere fizic, de exemplu, utilizându-se descrieri, harta, borne de de pe teritoriul gospodăriei. Aceleaşi denumiri şi numere trebuie utilizate pe panou pe teritoriul gospodăriei pentru identificarea
S-a stabilit identificarea vizuală sau un sistem
4.2.2 hotar şi/sau un cod, denumire, număr sau culoare unică care se Minor câmpurilor ori blocurilor etc. Pe hartă pot fi indicate culturile perene (şi soiurile lor). Există o varietate de materiale şi metode ce
de referinţă pentru câmpuri, livezi şi sere?
utilizează în toate documentele ce se referă la acel teren. Fără pot fi aplicate. Codificarea cu ajutorul culorilor poate fi aplicată pe hartă, dar aceiaşi metodă trebuie utilizată şi pe panourile de
N/A. identificare din teren. Toate câmpurile trebuie să fie marcate permanent şi etichetele vor fi acoperite cu materiale
impermeabile. Numărul de referinţă a blocurilor va fi identic cu cel utilizat în înregistrări.
Acest punct de control stipulează că asolamentul culturilor anuale trebuie înregistrate. Programul de asolament selectat trebuie
Se efectuează asolamentul pentru culturile să optimizeze calitatea solului şi recolta la hectar, să minimizeze utilizarea fertilizanţilor anorganici şi impactului negativ asupra
4.2.3 Există înregistrări documentate a efectuării asolamentului anual. Recom.
anuale? mediului ambiant. Acest punct de control stipulează înregistrări privind justificarea ne aplicării asolamentului. Înregistrări privind
asolamentul culturilor anuale Înregistrare 4.2.3.
5. GESTIONAREA SOLULUI ŞI SUB-STRATURILOR

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 5 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
5.1 Harta solului
Caracteristicile fizico-chimice a tipurilor de sol din gospodărie trebuie cunoscute de managementul gospodăriei şi indicate pe
harta solurilor. Caracteristicile solului afectează direct productivitatea, managementul irigării, cantitatea de fertilizanţi utilizaţi şi
Pentru fiecare teren se identifică tipul de sol în baza profilului practicile de management a solului.
Au fost pregătite hărţile solului pentru
5.1.1 solului sau analizei solului sau harta locală (regională) Recom. De asemenea, caracteristicile sunt necesare pentru determinarea poziţiei echipamentului de măsurare a umidităţii solului, aşa
gospodărie?
cartografică a tipurilor de teren. ca tensiometrele. Managerul va decide cine va pregăti hărţile, dar se recomandă ca hărţile cu informaţii detaliate despre soluri
să fie procurate de la autorităţile locale şi la aceasta să se adauge cunoştinţele fermierului despre propriile câmpuri. Cele mai
profesionale analize ale solului vor conţine comentarii, care pot fi incluse în harta solurilor.
5.2 Cultivare
Nu se cer înregistrări. Cu toate acestea, se recomandă ca managerii să poată justifica metodele de cultivare a solului aplicate
S-au utilizat tehnici care au demonstrat
(de exemplu, discuit, arat sau boronit) şi să demonstreze că ele menţin sau îmbunătăţesc structura solului şi evită
5.2.1 îmbunătăţirea sau menţinerea structurii solului Tehnicile utilizate sunt potrivite pentru a fi aplicate pe terenul dat. Recom.
compactarea lui. De exemplu, solul se va prelucra cât mai puţin posibil, lăsându-se mirişte peste iarnă, nu se va lucra pe solul
şi evitarea tasării/compactării?
umed, se va îmbunătăţi fertilitatea şi structura solurilor cu ajutorul îngrăşăminte siderale lăsate peste iarnă etc.
5.3 Eroziunea solului
Există înregistrări documentate sau vizuale care confirmă Managerul gospodăriei trebuie să demonstreze că metodele de cultivare utilizate menţin sau îmbunătăţesc structura solului, de
Se utilizează tehnici de cultivare în câmp care utilizarea tehnicilor circulare pe pante, canalelor de scurgere, exemplu, cultivarea circulară pe pantă sau urmarea contururilor, utilizarea îngrăşămintelor siderale / culturilor protectoare /
5.3.1 Minor
reduc posibilitatea eroziunii solului? ierburilor protectoare sau fertilizanţilor, copacilor şi arbuştilor ca culturilor de protecţie a solurilor, dacâ se lasă solul neacoperit. Toate activităţile de prevenire a eroziunii trebuie documentate.
alineamente pe hotare, etc. De exemplu, Înregistrare 5.3.1

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 6 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
5.4 Fumigarea solului
Conform cerinţelor EUREPGAP®, fumiganţii chimici pentru sol pot fi utilizaţi numai dacă nu există alte opţiuni viabile sau
eficiente şi în cazul când este absolut necesar. Dacă fumigaţia solului este necesară şi se aplică, ea trebuie efectuată de un
operator instruit şi certificat şi trebuie să se menţină înregistrări, care include: justificarea pentru care s-a făcut fumigaţia
Există o justificare şi documente scrise pentru utilizarea
Există o justificare scrisă pentru utilizarea (testarea solului sau produselor, conţinutul nematodelor, justificarea pentru care nu s-a optat pentru alte alternative), informaţii
5.4.1 fumiganţilor pentru sol, inclusiv locul, data, ingredientul activ, Minor
fumiganţilor pentru sol? despre aplicare, condiţiile climaterice, data aplicării, ingredientul activ şi metoda aplicării şi numele operatorul. După recoltare
dozele, metoda de aplicare şi operatorul.
se vor analiza în laborator mostre ale produsului pentru a se asigura că nu există riscuri pentru sănătate generate de
absorbirea chimicalelor din sol. Există limite maxime admisibile(LMA) privind reziduurile chimicalelor persistente pentru
majoritatea produselor proaspete. Înregistrare 8.3.1/01 pentru câmpul sau zona şi cultura relevantă.

Fermierul poate demonstra evaluarea alternativelor fumegării Persoana responsabilă pentru luarea deciziei privind fumigaţia solului trebuie să fie instruită şi abilităţi necesare pentru a
Au fost studiate alternativele fumigării chimice chimice a solului prin cunoştinţe tehnice, înregistrări scrise sau decide că fumigaţia este unica soluţie posibilă de tratament. Este necesară o copie a certificatului sau Curriculum Vitae (CV) a
5.4.2 Recom.
înainte de aplicarea fumiganţilor chimici? practici locale acestei persoane. Operatorul care aplică fumiganţii de asemenea trebuie să deţină un certificat de absolvire a instruirii în
acceptabile. domeniu şi de asemenea este necesară o copie a certificatului sau CV-ul a acestei persoane.
5.5 Sub-straturi, de exemplu, vată mineralizată sau alte medii artificiale de cultivare utilizate în sere
Fermierul menţine înregistrări privind cantităţile reciclate şi a Această secţiune este aplicabilă numai plantelor crescute pe sub-straturi sau alte medii decât solul, adică, producţia
Fermierul participă la programele de reciclare dăţilor când a avut loc reciclarea. Facturile/recipisele de plată sunt hidroponică, în containere sau pe vată minerală. Când se utilizează sub-straturile, trebuie înregistrate tipul acestora, data,
5.5.1 privind sub-straturile solului în cazurile acceptabile. Dacă fermierul nu participă la programe disponibile Recom. cantitatea şi locul reciclării (plus chitanţele de la centrul de reciclare) sau cauza / justificarea faptului că nu a fost efectuată
posibile? de reciclare a solului, se oferă o justificare. reciclarea.

Când gospodăria sterilizează sub-straturile solului, se
Dacă se utilizează substanţe chimice pentru înregistrează denumirea sau numărul de referinţă a câmpului,
Dacă chimicalele sunt utilizate pentru sterilizarea sub-straturilor artificiale (de exemplu, vata minerală) pentru re-utilizare,
5.5.2 sterilizarea sub-straturilor solului în scopul livezii sau serei. Dacă sterilizarea a fost efectuată de o companie Major
înregistrările trebuie să conţină detalii exacte privind locul unde au fost sterilizate substraturile.
reutilizării, locul sterilizării a fost înregistrat? specializată, se înregistrează denumirea şi adresa companiei
respective.
Dacă se utilizează substanţe chimice pentru Următoarele date se înregistrează corect: data sterilizării Acest punct de control este aplicabil numai în cazul utilizării chimicalelor pentru sterilizarea şi re-utilizarea sub-straturilor.
sterilizarea sub-straturilor solului în scopul (ziua/luna/anul), denumirea chimicalului şi a ingredientului activ, Detalii privind sterilizarea sub-straturilor cu chimicale trebuie înregistrate, include: cauza sterilizării, detalii despre aplicare şi
5.5.3 reutilizării, s-au înregistrat data sterilizării, tipul echipamentul utilizat (de ex., un container de 1000 l), metoda de Minor anume locul, condiţiile climaterice, data, dozele, ingredientul activ, metoda de aplicare şi echipamentul utilizat, justificarea
chimicalului, metoda de sterilizare şi numele sterilizare (irigare, fumigare) şi numele operatorului (persoana pentru care nu s-a optat pentru alte alternative, numele şi semnătura operatorului. Înregistrarea 8.3.1/01 (în care se stipulează
operatorului? care a aplicat substanţele chimice şi a făcut sterilizarea). clar că aceasta este sterilizarea sub-straturilor).
Se recomandă utilizarea aburului pentru sterilizarea substratului. Trebuie menţinute înregistrări privind data tratamentului,
Pentru reutilizarea sub-straturilor solului se Prin documente se arată că s-au utilizat aburii pentru reutilizarea
5.5.4 Recom. echipamentul utilizat, numele şi semnătura operatorului. Dacă nu se utilizează abur, utilizarea metodelor de alternativă trebuie
aplică aburi pentru sterilizare? substraturilor solului.
justificate şi înregistrate.
Producătorii trebuie să se asigure că sub-straturile utilizate pentru înmulţirea şi producerea culturilor, de exemplu, fibre de
Sub-straturile de sol pot fi trasabile spre sursă Există documente care indică originea sub-straturilor de sol
cocos, turba, etc. nu sunt livrate din zonele de conservare (de exemplu, păduri şi turbărie). Sursa primară de sub-straturi
5.5.5 şi s-a demonstrat că ele nu provin din zonele utilizate. Aceste documente demonstrează că ele nu provin din Recom.
trebuie agreată şi identificată împreună cu furnizorul, care trebuie să prezinte un certificat a sursei de origine. Managerul
de conservare? zonele de conservare.
gospodărie trebuie să păstreze o copie a acestui certificat în dosar.
6. UTILIZAREA FERTILIZANŢILOR
6.1 Recomandări pentru cantitatea şi tipul fertilizantului

Pentru a respecta cerinţele acestui punct de control, persoana responsabilă (care poate fi managerul sau un consultant extern)
trebuie să poată demonstra că a absolvit cu succes un curs de instruire privind nutriţia plantelor. Reprezentanţii distribuitorilor /
furnizorilor de fertilizanţi ar putea urma cursuri organizate de compania lor şi în acest caz, informaţii despre cursul de instruire
trebuie înregistrate, dacă se acceptă recomandările din această sursă.
Direcţia Agrochimică, Ecologică şi Protecţia Plantelor al Ministerului Agriculturii din Moldova au elaborat un curs şi un program
de instruire pentru specialiştii din domeniul protecţiei plantelor, consultanţilor care prestează servicii şi consultanţă fermierilor.
Tehnicianul responsabil poate demonstra că Trebuie să existe înregistrări documentate care demonstrează
Demonstrarea competenţei tehnice include:
este competent să determine cantitatea şi instruirea şi competenţa tehnicianului responsabil de a determina
6.1.1 Minor • Certificatul de absolvire a unui curs de instruire recunoscut privind aplicarea fertilizanţilor;
tipul fertilizantului (organic şi neorganic) care cantitatea şi tipul fertilizantului (organic şi neorganic) care
• Curriculum Vitae (CV) documentat al persoanei responsabile pentru luarea deciziilor privind fertilizanţi. CV-ul poate include:
urmează a fi utilizat? urmează a fi utilizat. Fără N/A.
– Anii de experienţă relevantă
– Studii şi cursuri de instruire
– Zile de lucru în câmp, participare la conferinţe, etc. şi alte relaţii cu sau asistenţă din partea savanţilor şi altor experţi.
• O scrisoare de confirmare din partea unei autorităţi din acest domeniu care indică competenţa persoanei respective;
• Copii ale CV-urilor reprezentanţilor producătorilor de fertilizanţi sau consultanţilor privaţi, dacă pot oferi
recomandări.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 7 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
6.2 Înregistrarea aplicărilor
Trebuie menţinute înregistrări privind aplicarea tuturor fertilizanţilor. Ele trebuie să includă: denumirea sau numărul de referinţă
ale câmpului sau zonei gospodăriei şi fiecare cultură individuală (posibil două culturi diferite pe an) şi să înregistreze
următoarele:
• Data aplicării;
Toate aplicările pentru sol şi a fertilizanţilor Se menţin înregistrări pentru fiecare aplicare a fertilizanţilor,
• Tipul de fertilizant utilizat, care include denumirea comercială şi ingredientul activ, raportul între N:P:K sau concentraţia
foliari, organici şi neorganici, au fost indicânduse aria geografică, denumirea sau numărul de referinţă
6.2.1 Minor nutrienţilor, etc.;
înregistrate, inclusiv numărul de referinţă a a câmpului, livezii sau serei, unde este amplasată cultura
• Cantitatea aplictă şi greutatea / volumul aplicat;
câmpului, livezii sau serei? produsului înregistrat. Fără N/A.
• Metoda de aplicare şi echipamentul utilizat, de exemplu, fertilizare - irigare, tractor sau stropit din remorcă;
• Informaţii detaliate despre operatorul privind aplicarea fertilizanţilor. Înregistrare 6.2.1
Notă: Fertilizanţi organici – băligarul (inclusiv găinaţul păsărilor) nu trebuie utilizaţi pe câmpurile cu culturi pentru consum
uman, decât dacă prima recoltă are loc la cel puţin 2 ani de la aplicarea fertilizanţilor organici.
S-au înregistrat toate datele de aplicare Se menţin detaliat înregistrări pentru fiecare aplicare a
6.2.2 pentru sol şi a fertilizanţilor foliari, organici şi fertilizanţilor indicându-se date exacte (ziua/luna/anul) a aplicării Minor Ca în punctul 6.2.1
neorganici? fertilizanţilor. Fără N/A.
S-au înregistrat toate datele de aplicare Se menţin detaliat înregistrări pentru fiecare aplicare a
pentru sol şi a fertilizanţilor foliari, organici şi fertilizanţilor indicându-se denumirea comercială, tipul exact a
6.2.3 Minor Ca în punctul 6.2.1
neorganici, inclusiv tipurile fertilizanţilor fertilizantului (de exemplu, N, P K) sau concentraţiile (17-17-
aplicaţi? 17). Fără N/A.
S-au înregistrat toate cantităţile aplicate Se menţin detaliat înregistrări pentru fiecare aplicare a
6.2.4 pentru sol şi a fertilizanţilor foliari, organici şi fertilizanţilor indicându-se cantitatea sau volumul fertilizanţilor Minor Ca în punctul 6.2.1
neorganici? aplicaţi. Fără N/A.
S-au înregistrat metodele de aplicare pentru Se menţin detaliat înregistrări pentru fiecare aplicare a
6.2.5 sol şi a fertilizanţilor foliari, organici şi fertilizanţilor indicându-se tipul de echipament şi metoda utilizată Minor Ca în punctul 6.2.1
neorganici? (de exemplu, prin irigare sau distribuire mecanică). Fără N/A.
S-au înregistrat datele despre operatorul care Se menţin detaliat înregistrări pentru fiecare aplicare a
6.2.6 a făcut aplicări pentru sol şi a fertilizanţilor fertilizanţilor indicându-se numele operatorului care a aplicat Minor Ca în punctul 6.2.1
foliari, organici şi neorganici? fertilizanţii. Fără N/A.
6.3 Echipamentul de aplicare
Trebuie întocmit şi documentat un plan de mentenanţă pentru tot echipamentul utilizat în gospodărie - pentru producere sau
protecţia personalului. Cea mai simplă metodă este să se documenteze un plan pentru fiecare zonă sau activitate a
gospodăriei. (Înregistrările recomandate sunt incluse în acest ghid în secţiunea corespunzătoare.) Aceasta va include
echipamentul de cultivare, irigare, echipament pentru protecţia culturilor, încăperi sau birouri, depozitele frigorifice,
transportare etc. Planul de mentenanţă trebuie să includă tot echipamentul electric, tractoarele şi echipamentul agricol,
Există înregistrări despre lucrările de întreţinere (data şi tipul vehiculele utilizate în gospodărie, pompele de apă, echipamentul utilizat pentru protecţia personalului, etc. Trebuie
Echipamentul de aplicare a fertilizanţilor este lucrărilor) sau facturile de plată pentru piesele de schimb ale documentate următoarele:
6.3.1 Minor
păstrat în stare bună? echipamentului de aplicare a fertilizanţilor organici şi neorganici şi • Echipamentul care are nevoie de mentenanţă preventivă;
sunt prezentate la solicitare. • Tipul intervenţiei ce trebuie efectuat;
• Frecvenţa efectuării lucrărilor de întreţinere;
• Persoana responsabilă pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă;
• Numele şi semnătura persoanei care a îndeplinit activitatea de mentenanţă. Dacă activitatea de mentenanţă este îndeplinit
de contractori, se păstrează copiile facturilor / chitanţelor de plată.
Mostră Plan de mentenanţă şi Înregistrare, de exemplu, Planul 6.3.1/01 şi Înregistrare 6.3.1/02.
Pentru a fi siguri că echipamentul de aplicare a fertilizanţilor funcţionează adecvat, el trebuie calibrat cel puţin o dată pe an în
scopul respectării cerinţei EUREPGAP® (şi pentru o funcţionare eficientă în cadrul gospodăriei). Calibrare înseamnă a se
Există înregistrări documentate care confirmă că verificarea
asigura că toate dispozitivele de măsurare şi aplicare indică corect poziţiile şi corectitudinea nivelului de aplicare. Instrucţiunile
Echipamentul de aplicare a fertilizanţilor calibrării a fost îndeplinită de o companie specializată, furnizorul
privind calibrarea echipamentului trebuie obţinute la momentul procurării echipamentului sau de la un consultant specializat. În
6.3.2 neorganici este verificat anual pentru a de echipament de fertilizare sau tehnicianul responsabil în Recom.
unele cazuri, de exemplu, cântarul pentru cântărirea produsele de uz fitosanitar, el poate fi calibrat de autorităţile naţionale.
asigura distribuirea corectă a fertilizanţilor? ultimele 12 luni. Verificarea calibrării include cantitatea pe ore şi
Trebuie întocmit un program de calibrare pentru toate echipamentele de aplicare a fertilizanţilor anorganici (şi pentru alte
suprafaţă.
echipamente relevante din gospodărie), de exemplu, Planul de calibrare 6.3.2/01 şi Înregistrări privind calibrarea, de exemplu,
Înregistrare 6.3.2./01.
6.4 Păstrarea fertilizanţilor
Cu scopul respectării cerinţei EUREPGAP®, trebuie menţinute înregistrări privind inventarierea şi actualizarea stocurilor de
Inventarul stocurilor în care se indică conţinutul (tipul şi cantitatea)
Inventarul stocurilor de fertilizanţi neorganici fertilizanţi, indicându-se unde sunt păstraţi fertilizanţii, ce şi cât s-a primit, când s-a primit şi când au fost utilizaţi. De exemplu,
6.4.1 stocurilor este disponibil şi este actualizat cel puţin o dată în 3 Minor
este la zi şi disponibil la solicitare? Înregistrare 6.4.1/01. Pe lângă aceasta, la fiecare 3 luni trebuie efectuată o verificare pentru a compara ce este înregistrat în
luni.
stoc şi ce există efectiv în stoc., de exemplu, Înregistrare 6.4.1/02.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 8 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Fertilizanţii anorganici trebuie păstraţi separat de toate produsele de uz fitosanitar pentru a preveni contaminarea reciprocă. Ei
Fertilizanţii neorganici sunt păstraţi separat de trebuie etichetaţi adecvat pentru a asigura identificarea şi separarea lor, păstraţi în încăperi curate şi uscate care minimizează
Cerinţa minimă este separarea fizică a fertilizanţilor de produsele
6.4.2 produsele de uz fitosanitar (adică, separat de Minor şansele infestării (de exemplu, cu rozătoare) şi trebuie să fie acoperiţi pentru ai proteja de deteriorare. Mai multe informaţii /
de uz fitosanitar pentru a evita contaminarea lor reciprocă.
insecticide, fungicide, ierbicide, etc.)? recomandări, stipulate de legislaţia Moldovei, pot fi găsite în Monitorul Oficial 135-138, Anexa nr.1 a Regulamentul Nr.1045 din
5 octombrie 2005, o copie a acestuia este anexată în Anexa 2.
O astfel de zonă este potrivită pentru protejarea tuturor
Fertilizanţii neorganici sunt păstraţi într-o zonă
6.4.3 fertilizanţilor neorganici, adică, pulbere, granule sau lichid, de Minor Nu se cer înregistrări.
protejată?
influenţele atmosferice, aşa ca lumina soarelui, îngheţ şi ploi.
Fertilizanţii neorganici sub formă de pulbere, granule sau lichid,
Fertilizanţii neorganici sunt păstraţi într-o zonă
6.4.4 sunt păstraţi într-o zonă necontaminată cu deşeuri, rozătoare şi Minor Nu se cer înregistrări.
curată?
care nu este supusă scurgerilor.
Zona de păstrare a fertilizanţilor neorganici sub formă de pulbere,
Fertilizanţii neorganici sunt păstraţi într-o zonă
6.4.5 granule sau lichid este bine ventilată şi nu este supusă Minor Nu se cer înregistrări.
uscată?
condensărilor considerabile şi apei de ploaie.
Fertilizanţii neorganici sub formă de pulbere, granule sau lichid, Toţi fertilizanţii şi aditivii pentru sol trebuie să fie depozitaţi, utilizaţi şi eliminaţi fără a genera riscuri pentru produsele alimentare
sunt păstraţi astfel încât să reprezinte un risc minim de / agricole, sau contaminarea directă sau indirectă prin intermediul surselor de apă, de exemplu, pulberile nu trebuie puse pe
contaminare a surselor de apă, adică, depozitele cu fertilizanţi duşumea (unde se pot umezi şi ca rezultat pot nimeri în sol, contaminând sursele de apă, etc.). Pulberile trebuie amplasate pe
Fertilizanţii neorganici sunt păstraţi în mod
lichizi trebuie să fie protejate (conform legislaţiei naţionale şi palete şi nu în apropierea surselor de apă. Toate încăperile destinate pentru păstrarea fertilizanţilor trebuie să fie izolate pentru
6.4.6 adecvat, reducându-se riscurile de Minor
locale sau, dacă nu există legislaţie aplicabilă, în cel mai mare a preveni scurgerile sau dispersiile. Încăperile de păstrare a fertilizanţilor lichizi trebuie să fie protejate pentru a elimina
contaminare a cursurilor de apă?
container şi la capacitatea de 110%) şi trebuie să se ia în posibilitatea scurgerilor în cursurile de apă (Protejate - plasate în interiorul unui bazin impermeabil cu o capacitate de 110%
consideraţie proximitatea de cursurile de apă şi riscurile de pentru volumul dat de fertilizanţi; bazinul poate fi un container de plastic sau o structură permanentă, de exemplu, făcută din
inundaţie, etc. beton, fără drenaj spre exterior). Managerii trebuie să respecte cerinţele legislaţiei Moldovei privind păstrarea fertilizanţilor.
Fertilizanţii organici şi neorganici sunt păstraţi Cerinţele EUREPGAP® specifică ca fertilizanţii nu trebuie să fie păstraţi în aceleaşi încăperi cu materialul de înmulţire,
Fertilizanţii nu sunt păstraţi cu produsele agricole şi materiale de
6.4.7 separat de produsele agricole şi materialele Major produsele recoltate sau ambalate. Nu se cer înregistrări, dar producătorii li se va cere să demonstreze respectarea acestei
înmulţire.
de înmulţire? cerinţe.
Fertilizanţii organici sunt păstraţi în mod Dacă fertilizanţii organici sunt păstraţi la gospodărie, zona de
Fertilizanţii organici trebuie să fie păstraţi în încăperi speciale, evitându-se scurgerile în apele subterane sau de irigare.
6.4.8 adecvat, reducându-se riscurile de păstrare trebuie să fie amplasată cel puţin 25 m de la sursele Recom.
Acoperea fertilizanţilor organici este utilă pentru a preveni penetrarea şi scurgerea apei de ploaie
contaminare a mediului? directe de apă şi în special, de la apele de suprafaţă.
6.5 Fertilizanţi organici
Deşeurile de canalizare nu trebuie să fie utilizate în nici o circumstanţă pe pământul pe care se produc culturi de consum
La gospodărie nu se utilizează deşeurile de uman. „Canalizare” este termenul utilizat pentru a descrie deşeurile solide care se depun pe fundul rezervoarelor de
6.5.1 La gospodărie nu se utilizează deşeurile de canalizare. Fără N/A. Major
canalizare? sedimentare în timpul tratării deşeurilor de canalizare. Efluent este termenul utilizat pentru a descrie deşeurile lichide care apar
în rezultatul tratării deşeurilor de canalizare.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 9 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Contaminarea microbiologică a fructelor şi legumelor proaspete poate fi cauzată de utilizarea fertilizanţilor organici de origine
animalieră. În intestinul animalelor se găsesc mulţi microbi patogeni şi contaminarea poate avea loc prin contactul direct a
excrementelor animalelor cu partea comestibilă a fructului sau a legumei sau prin contact indirect cu solul sau apa
contaminată.
Ideal, fermierii nu ar trebui să aplice fertilizanţi organici de origine animalieră (chiar dacă sunt compostate sau pachetare /
păstrate) la producerea legumelor sau fructelor. Trebuie utilizaţi fertilizanţi siderali, adică culturile care sunt crescute pentru
îmbunătăţirea fertilităţii solului şi sunt arate fără a fi recoltate, de exemplu, lucerna, trifoiul etc.
Dacă producătorii sunt nevoiţi să utilizeze fertilizanţi organici pe bază de excremente animaliere, există un şir de practici care
minimizează riscurile contaminării biologice, fizice şi chimice a produselor:
• NICIODATĂ nu se va aplică gunoi de grajd netratat;
• Se aplică gunoiul de grajd compostat (timp de 6 luni minim, fiind întors regulat - ideal ar fi cu ajutorul mecanismelor de
S-a efectuat evaluarea riscurilor aplicării
Există înregistrări documentate care demonstrează că s-au întoarcere, temperatura minimă - de 60 oC) sau
fertilizanţilor organici, luându-se în
6.5.2 examinat următoarele riscuri potenţiale: transmiterea bolilor, Minor • Se aplică gunoiul de grajd pachetat / păstrat sau stocat timp de cel puţin 12 luni, pentru a reduce conţinutul de
consideraţie sursa şi caracteristicile lor,
conţinutul seminţelor de buruiene, metoda de compostare etc. microbi.
înainte de aplicare?
În cazul utilizării fertilizanţilor organici pe bază de gunoi de grajd, riscurile potenţiale includ caracteristicile riscurilor
de utilizare a fertilizanţilor pe bază de gunoi de grajd, inclusiv prezenţa microorganismelor patogene pentru populaţie
şi plante, seminţele de buruieni.
• Maximizarea perioadelor pentru aplicarea fertilizanţilor pe baza gunoiului de grajd şi recoltare; minimum 6 luni
pentru aplicarea fertilizanţilor şi recoltare pentru gunoiul de grajd compostat, minimum 12 luni pentru aplicare şi
recoltare pentru gunoiul de grajd care a fost pur şi simplu stocat (adică, nu a fost întors sau gestionat activ);
• Utilizarea unei metode de aplicare sau practici de cultivare care minimizează şansele fertilizantului organic de
a veni în contact cu părţile comestibile ale culturilor. De exemplu, acoperirea gunoiului de grajd aplicat copacilor
şi legumelor cu mulci de plastic, ne utilizarea fertilizanţilor pe bază de gunoi de grajd pentru rădăcinoase.
• Incorporarea fertilizanţilor organici în sol pentru a minimiza contaminarea produsă de vânt, derive sau scurgeri de
apă;
Dovezile documentate ale faptului că fermierul a evaluat riscurile potenţiale de utilizare a fertilizanţilor organici vor
include: înregistrări ale temperaturii în procesul de compostare, analize de laborator pentru microorganisme
patogene (inclusiv E. coli şi ouăle de Helminţi), microorganisme patogene pentru plante şi seminţe viabile de
buruiene, înregistrarea completă a aplicărilor fertilizanţilor.
Când se utilizează fertilizanţi organici pe bază de gunoi de grajd, fermierul trebuie să ia în consideraţie nivelurile N:P:K care
S-a luat în consideraţie aportul de nutrienţi la Se efectuează o analiză care ia în consideraţie conţinutul de sunt aduse de fertilizanţii organici pe bază de gunoi de grajd şi să ajusteze aplicarea fertilizanţilor anorganici. Nivelul N:P:K în
6.5.3 Recom.
aplicarea fertilizanţilor organici? nutrienţi N·P·K în fertilizanţii organici aplicaţi. fertilizanţii organici poate fi măsurat numai prin analizele de laborator (la un laborator recunoscut de Centrul de Acreditare în
Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor din Moldova).
6.6 Fertilizanţi neorganici
Fertilizanţi neorganici procuraţi sunt însoţiţi de Există înregistrări documentate care confirmă compoziţia chimică Existenţa metalelor grele în fertilizanţi organici prezintă risc de contaminare, în special, a produselor agricole proaspete.
6.6.1 documente ce confirmă compoziţia lor a tuturor fertilizanţilor neorganici aplicaţi pentru culturile supuse Recom. Furnizorii de încredere trebuie să prezinte un certificat de analiză care demonstrează că fertilizanţii organici utilizaţi nu au un
chimică? EUREPGAP® pentru o perioadă de 12 luni. conţinut înalt de metale grele, de exemplu, cupru, plumb, cadmiu, mercur
7. IRIGARE/FERTILIZARE
7.1 Prognoza cerinţelor de irigare

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 10 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII

Un fermier / manager de gospodărie trebuie să poată justifica utilizarea apei pentru irigare. Justificarea este de obicei evidentă
la producerea fructelor şi legumelor. Staţiile meteorologice sau agronomi calificaţi din multe raioane ale Moldovei pot efectua
calculele necesare pentru fermieri. Calculele pentru consumul apei trebuie înregistrate de fermier. Ele pot fi fundamentate pe
metode bazate pe condiţiile climaterice (de exemplu, metoda bilanţului contabil) sau pe baza conţinutului de umiditate a
solului. Metodele bazate pe condiţiile climaterice necesită înregistrarea condiţiilor climaterice pentru a şti când şi cât de multă
apă pentru irigare este necesară. Se pot colecta date despre cantitatea apei de ploaie, evaporare şi transpirare. Managerii care
utilizează metoda bilanţului contabil fac înregistrări zilnice ale condiţiilor climaterice şi utilizează irigarea numai când nu au fost
ploi suficiente pentru a înlocui apa pierdută de sol prin evaporare şi transpirare.
Datele necesare pentru a asigura cerinţele de irigare sunt pronosticate corect şi înregistrate: distribuirea rădăcinilor, inclusiv
Calculele există şi sunt sprijinite prin înregistrarea datelor, de adâncimea de fixare a rădăcinilor, capacitatea de reţinere a apei a solului, volumul disponibil de apă, exprimat
S-au utilizat metode sistematice de
exemplu, pluviometre, tavă de drenaj pentru sub-straturi, în milimetri care trebuie aplicat pentru ca solul de câmp să aibă un conţinut minim al umidităţii după aplicarea apei
7.1.1 prognosticare pentru a calcula necesarul de Recom.
evaporimetre, măsurător al presiunii apei (% umezelii din sol) şi rapid disponibile.
apă a fiecărei culturi?
hărţile solului. Metodele bazate pe umiditatea solului implică instrumente care măsoară umiditatea solului.
De exemplu, tensiometre, blocuri de ghips, sondă neutronică de măsurare a umidităţii şi sisteme computerizate.
Condiţiile climaterice zilnice - evaporarea şi transpirarea plantelor (apa consumată) sau evaporare - transpirare (ETo)
pot fi calculate pe baza datelor climaterice zilnice aşa ca orele cu lumină solară, vântul, temperatura şi umiditatea.
Datele ETo pot fi obţinute de la staţiile meteorologice computerizate.
ETo prognozată sau mediu pe sezon, include prognoza cantităţii de precipitaţii utilizate în timpul studierii cerinţelor
viitoare de irigare.
Consumul de apă utilizat în dependenţă de cultură poate fi calculat cu ajutorul unei formule exprimate în procente
denumită coeficientul culturii sau factorul culturii.
ETo x Coeficientul culturii = consumul de apă utilizat în dependenţă de cultură.

La calcularea necesităţii de irigare se ia în Există înregistrări documentate a prognozelor pentru precipitaţii şi În multe raioane din Moldova există staţii meteorologice şi informaţiile zilnice pot fi expediate prin fax. Se recomandă
7.1.2 Recom.
consideraţie cantitatea precipitaţiilor? cantitatea de precipitaţii care s-a înregistrat efectiv (pluviometre). fermierilor de păstrat înregistrările în dosar.
Fermierul poate demonstra cu ajutorul documentelor care sunt Rata evaporării poate fi calculată printr-o formulă simplă pe baza tipului de sol, tipului culturii şi fazele de dezvoltare a culturii.
La calcularea necesităţii de irigare se ia în
7.1.3 datele utilizate pentru a calcula rata de evaporare şi metoda de Recom. Solicitaţi o consultaţie de la o staţie meteorologică, un specialist în extensiune sau un consultant care poate să vă ajute să
consideraţie evaporarea?
calcul. obţineţi sau să calculaţi aceste date.
7.2 Metoda de irigare / fertilizare
Sistemele de irigare trebuie să fie elaborate pentru performanţe optime bazându-se pentru cultura ce urmează a fi produsă,
sol, teren şi disponibilitatea apei. Trebuie efectuate verificări de întreţinere frecvente şi programate pentru a garanta că
S-a utilizat cel mai eficient şi practic din punct echipamentul funcţionează eficient, după cum s-a prevăzut, şi pentru a elimina scurgerile sau alte defecte. Se recomandă
Sistemul de irigare utilizat este cel mai eficient sistem disponibil
de vedere comercial sistem de furnizare a menţinerea următoarelor înregistrări:
7.2.1 pentru cultura respectivă şi este acceptat de Codul Bunei Practici Recom.
apei pentru a asigura cea mai bună utilizare a 1. Planul sistemului de irigare;
în Agricultură.
resurselor de apă? 2. Planul de calibrare şi înregistrări privind calibrarea Exemplu Înregistrare 7.2.1/01 şi Înregistrare 7.2.1/02 care include metoda
de calibrare, rezultatele testelor şi numele persoanei care a efectuat calibrarea;
3. Planul şi înregistrări privind mentenanţa. Exemplu Înregistrare 7.2.1/03 şi Înregistrare 7.2.1/04.
Producătorul trebuie să planifice evitarea consumului sporit de apă, adică, nu există evaporare excesivă sau scurgeri,
salinizare, etc. şi să ia în consideraţie precipitaţiile. Sistemul de irigare prin picurare este recunoscut ca cel mai eficient sistem
Există un plan de gestionare a apelor pentru a Există un plan documentat, care descrie paşii şi acţiunile ce
pentru producerea fructelor şi legumelor, fiind urmată de sistemele prin aspersiune (micro-stropitoare, sistem fix prin
7.2.2 optimiza utilizarea apei şi reducerea urmează a fi întreprinse pentru a implementa planul de Recom.
aspersiune şi alte sisteme fixe, sisteme mobile de irigare prin aspersiune). Irigarea prin inundare sau prin şanţuri este cea mai
pierderilor? gestionare.
puţin eficientă. Practicile de management vor avea un impact major asupra eficienţei sistemului de irigare. Un plan de
management recomandat, care urmează a fi adaptat la necesitate, este inclus în Planul 7.2.2.
Se menţin înregistrări documentate care indică data şi volumul de Înregistrările privind consumul apei de irigare trebuie să includă:
apă în metri sau unitate de irigare. Dacă fermierul lucrează cu • Data irigării, norma calculată necesară de irigare;
Se menţine înregistrări privind utilizarea apei
7.2.3 programe de irigare, în documente se indică volumul calculat şi Recom. • Volumul în metri cub de apă pentru o unitate de irigare;
de irrigare/fertilizare?
volumul efectiv al apei de irigare. S-au obţinut toate permisele de • Sursa de apă;
extragere şi licenţele necesare. • Autorizaţie de folosinţă specială a apei sau certificare, dacă e necesar. Înregistrare 7.2.3.
7.3 Calitatea apei de irigare
Apa de canalizare netratată nu se utilizează pentru irigare /
fertilizare. În cazurile când se utilizează apă de canalizare tratată,
Apa de canalizare netratată a fost sau este calitatea apei trebuie să corespundă cu cerinţele Îndrumarului
7.3.1 Major Utilizarea apei de canalizare netratată pentru irigarea fructelor şi legumelor este interzisă.
utilizată pentru irigare / fertilizare? pentru Utilizarea Sigură a Deşeurilor de Apă şi Excremente în
Agricultură şi Acuacultură publicate de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii (OMS) în 1989. Fără N/A.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 11 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
În fiecare an trebuie efectuată o evaluare a calităţii apei. Trebuie de evaluat riscurile de contaminare cu pesticide, fertilizanţi,
Evaluarea riscurilor trebuie să ia în consideraţie poluarea excremente ale animalelor, pompele ce funcţionează pe combustibil, de exemplu rezultatele încercărilor (microbiologice şi
S-a efectuat analiza anuală a riscurilor pentru
7.3.2 potenţială microbiană, chimică sau fizică a tuturor surselor de apă Recom. chimice) pentru fiecare an vor fi înregistrate şi documentate. Riscul de contaminare microbiologică sau chimică este mai înalt
poluarea apei de irigare/fertilizare?
pentru irigare / fertilizare. pentru produsele irigate mai aproape de data recoltării. Unii din factori ce urmează a fi luaţi în consideraţie sunt indicaţi în
Punctul 4.1. Un exemplu de plan privind evaluarea riscurilor a fost inclus în Planul 7.3.2.
Analiza riscurilor trebuie să justifice frecvenţa necesară pentru Dacă evaluarea riscurilor a apei de irigare indică un nivel înalt al riscului, apa pentru irigare trebuie testată mai des decât o
Apa de irigare este analizată cel puţin o dată
7.3.3 analiza apei de irigare, dacă apa se analizează mai des decât o Recom. dată pe an; trebuie identificată cauza apariţiei riscului înalt, dacă riscul poate sau nu poate fi eliminat, trebuie identificate surse
în an?
dată pe an. alternative de apă de irigare. Înregistrările privind rezultatele tuturor încercărilor trebuie păstrate.
Numai laboratoare acreditate conform ISO 17025 sau EN 45001 vor fi utilizate: o listă a laboratoarelor recomandate este
Analiza este efectuată de un laborator
7.3.4 Laboratorul poate efectua analize a N, P, K, Ec şi pH. Recom. anexată la prezentul Ghid în Anexa 3. Înainte de testare, laboratorul trebuie contactat pentru consultaţii referitor la prelevarea
acreditat?
mostrelor de apă.
Analiza ia în consideraţie contaminare Analiza riscurilor trebuie să conţină un document în care se Testarea microbiologică a apei trebuie să includă fecalele care ar putea contamina produsele agricole (de exemplu, bacterii
7.3.5 Recom.
microbiană? descriu contaminanţii microbieni relevanţi. aşa ca E. coli şi paraziţi / ouăle paraziţilor aşa ca Helminţii). Rezultatele încercărilor apei de irigare trebuie păstrate în dosar.
Testarea apei trebuie să includă chimicale poluante potenţiale. Rezultatele încercărilor chimice trebuie confirmate vizavi de
Analiza riscurilor trebuie să conţină un document în care se
7.3.6 Analiza ia în consideraţie poluanţii chimici? Recom. recomandările naţionale de către laboratoarele de încercări. Aceste cerinţe sunt de asemenea incluse în Punctul 4.1.
descriu toate reziduurile chimice.
evaluarea riscurilor.
Testarea apei trebuie efectuată şi pentru metale grele. Rezultatele încercărilor pentru poluanţi cu metale grele trebuie
Analiza ia în consideraţie poluanţii de metale Analiza riscurilor trebuie să conţină un document în care se
7.3.7 Recom. confirmate vizavi de recomandările naţionale de către laboratoarele de încercări. Aceste cerinţe sunt de asemenea incluse în
grele? descriu contaminanţii metalelor grele.
Punctul 4.1. evaluarea riscurilor.
Dacă se obţin rezultate negative (de exemplu, parametrii analizaţi sunt depăşiţi), trebuie de utilizat o sursă alternativă sigură de
S-a acţionat pentru a înlătura reacţiile Există înregistrări documentate referitor la acţiunile întreprinse şi apă, cauza contaminării trebuie determinată imediat (se vor efectua şi alte încercări) sau apa trebuie tratată pentru a minimiza
7.3.8 Recom.
negative? rezultatele obţinute până în prezent. riscul de contaminare. Dacă apa este tratată oricum, metoda de tratare trebuie monitorizată şi rezultatele vor fi înregistrate.
Toate acţiunile corective întreprinse trebuie înregistrate în Înregistrări privind evaluarea riscurilor 7.3.2.
7.4 Sursa apei de irigare / fertilizare
Fermierii trebuie să demonstreze că apa de irigare provine dintr-o sursă durabilă, fie prin păstrarea autorizaţie de utilizare
Apa de irigare a fost extrasă din surse Surse durabile se numesc sursele care furnizează apă suficientă
7.4.1 Recom. eliberată de autorităţile locale, pe baza datelor volumului de apă din râu sau demonstrând că consumul estimat de apă este
durabile? în condiţii normale (medii).
acoperit din rezervorul de apă de calitate adecvată al gospodăriei.
Fermierul trebuie să poată demonstra prin documente utilizarea autorizată a apei din toate sursele planificate (de exemplu,
S-a solicitat consultaţia autorităţilor locale
7.4.2 Sunt disponibile înregistrări documentate (scrisoare, licenţă). Recom. autorizaţie, etc.)
referitor la extragerea apei?
8. PROTECŢIA CULTURILOR
8.1 Elementele de bază de protecţie a culturilor
Această secţiune se focalizează asupra elaborării unui plan pentru implementarea tehnicilor de Management Integrat al
Combaterii Dăunătorilor (MICD). Fermierii pot utiliza serviciile unui consultant extern privind protecţia plantelor sau aplicarea
cunoştinţelor proprii privind MICD tehnicile de protecţie a plantelor. Persoana responsabilă sau consultantul trebuie să aibă un
Protecţia culturilor împotriva dăunătorilor, Toate cantităţile produselor de uz fitosanitar utilizate sunt curs de instruire absolvit cu succes în MICD şi recunoscut şi să fie capabil să-şi demonstreze prin documente calificările
8.1.1 bolilor şi buruienilor s-a realizat cu cantitate înregistrate şi includ justificări scrise, scopul şi limitele de Minor tehnice. MICD este un subiect foarte larg. El se focalizează la elaborarea unor programe detaliate privind evaluarea terenului
adecvată minimă de produselor uz fitosanitar? intervenţie. Fără N/A. şi compatibilitatea culturilor, identificarea, monitorizarea (instalarea capcanelor) şi înregistrarea (examinarea) dăunătorilor şi
bolilor concrete, justificarea documentată a selectării produselor de uz fitosanitar care urmează a fi utilizate de fermier,
documentarea în prealabil a limitei (nivelurilor) dăunătorilor / bolilor la care se vor utiliza produsele de uz fitosanitar, adiţional
multe alte date.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 12 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Pentru a demonstra utilizarea tehnicilor şi sistemelor MICD, fermierul trebuie să menţină înregistrări care arată că:
• produsele de uz fitosanitar sunt utilizate numai dacă nivelul dăunătorilor justifică aplicarea pesticidelor sau dacă se ştie că s-a
atins un nivel de justificare pentru dăunători şi aplicarea lor;
• produsele de uz fitosanitar utilizate specifice scopului, dacă sunt disponibile şi eficiente, şi care nu vor distruge organismele
benefice;
• culturile sunt monitorizate regulat pentru identificarea existenţei dăunătorilor, cât sunt de mulţi şi la care fază de dezvoltare se
află. Simultan, se evaluează şi se înregistrează nivelul (numărul) insectelor benefice (răpitorilor). Aceste informaţii se
păstrează;
• produsele de uz fitosanitar se aplică la momentul când dăunătorii vizaţi se află la etapa iniţială de dezvoltare când pot fi
omorâţi cel mai uşor (de exemplu, insecte tinere);
Există înregistrări care demonstrează aplicarea tehnicilor MICD, • după ce se verifică nivelul insectelor benefice pe culturi aceste date sunt înregistrate se ia în consideraţie înainte de a lua
8.1.2 Fermierii aplică tehnici de MICD recunoscute? Recom.
în cazurile posibile din punct de vedere tehnic. decizia de a stropi culturile şi selectarea produsului de uz fitosanitar;
• de fiecare dată când e posibil, se utilizează mijloace de control biologic şi cultural.
Înregistrările trebuie păstrate pentru a demonstra utilizarea minimă şi eficientă a chimicalelor, inclusiv: dăunătorii
identificaţi pe cultură, produsele de uz fitosanitar selectate, justificarea alegerii anume a acestor produse de uz
fitosanitar, se respectă intervalul până la recoltare (perioada de abţinere), numele şi calificarea consultantului tehnic,
calculele ratelor de aplicate, detaliile legate de aplicare (vezi înregistrarea 8.3.1/01), limitele la care aplicarea
produsele de uz fitosanitar este considerată necesară.
Trebuie să existe o legătură / înregistrare a monitorizării culturilor şi înregistrările ce se referă la aplicarea produsele
de uz fitosanitar.
• Acest punct de control trebuie să fie consistent cu cerinţele punctului de control 8.2.6., de exemplu, 8.3.1/01. Vezi
mostră Înregistrare 8.1.2 privind implementarea MICD.
Dacă dăunătorii sau bolile nu sunt eliminate prin stropire, ar putea fi necesar să se utilizeze un alt produs de uz fitosanitar, cu
Când nivelul de contaminare cu dăunători, boli şi buruiene un alt ingredient activ. În orice caz, fermierii trebuie să-şi planifice programele de stropire a culturilor, astfel încât să se utilizeze
S-au respectat recomandările antirezistenţă
necesită intervenţii repetate asupra culturilor, există înregistrări diferite produse de uz fitosanitar, fiecare cu ingredient activ diferit, cu scopul de a preveni apariţia rezistenţei la dăunători / boli
8.1.3 pentru a menţine eficienţa produselor de uz Minor
care demonstrează că se respectă recomandările anti-rezistenţă la vreun ingredient activ. Cantitatea de produs de uz fitosanitar utilizat trebuie să fie exactă cu cantitatea de produs
fitosanitar disponibile?
specificate pe eticheta produsului. recomandată de pe etichetă ( în cazul în care limita maximă admisibilă specificată de clientul este depăşită, atunci consultaţi
Punctul 8.7.2)
Tehnicianul responsabil al gospodăriei a beneficiat de instruire
Asistenţa pentru implementarea MICD a fost Trebuie înregistrate toate cursurile de instruire frecventate şi / sau certificate obţinute în MICD, împreună cu experienţa
8.1.4 oficială, care s-a documentat, şi /sau consultantul tehnic extern în Minor
obţinută prin instruire sau consultaţii? suplimentară în acest domeniu.
MICD îşi poate demonstra calificarea tehnică.
8.2 Alegerea chimicalelor
Consiliul Republican Interdepartamental (CRI) este responsabil pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
din Republica Moldova. CRI evaluează, înregistrează şi reglementează utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
Toate produsele de uz fitosanitar aplicate sunt potrivite şi
Produsele de uz fitosanitar aplicate sunt Managerul trebuie să se asigure că toate produsele de uz fitosanitar selectate sunt înregistrate pentru combaterea dăunătorilor
aplicarea lor poate fi justificată (conform recomandărilor de pe
8.2.1 potrivite pentru cultură, după cum se Major şi bolilor concrete pentru culturi concrete şi sunt utilizate conform instrucţiunilor de pe etichetă sau după obţinerea permisului
etichetă sau publicaţiei organismului oficial de înregistrare) pentru
recomandă pe eticheta produsului? de utilizare din partea statului. De exemplu, Registrul de Stat al Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor, se poate de
combaterea dăunătorilor, bolilor şi buruienilor. Fără N/A.
procurat de la Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor, în Chişinău, str.
Sarmisegetuza 16/a (Tel. 78-50-02) la preţul de 43 MDL (inclusiv amendamentele).
Fermierii utilizează numai produse de uz
Toate produsele de uz fitosanitar aplicate sunt înregistrate oficial Managerii trebuie să utilizeze numai produsele de uz fitosanitar care au fost înregistrate în Republica Moldova aprobate de
fitosanitar care sunt înregistrate în ţara de
8.2.2 sau utilizarea lor este permisă de o organizaţie guvernamentală Major Consiliului Republican Interdepartamental şi înregistrate în Registrul de Stat al Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor şi
utilizare pentru culturile pentru care există
adecvată din ţara de aplicare. Fără N/A. numai pe culturile pentru care aceste produse au fost înregistrate.
programe oficiale de înregistrare?
Trebuie să existe o listă actualizată a chimicalelor care sunt aplicate sau sunt planificate a fi utilizate, împreună cu scopul
Există o listă documentată, actualizată anual, a denumirilor aplicării produselor de uz fitosanitar. Această listă trebuie să includă:
Există o listă actualizată a produselor de uz comerciale a produselor de uz fitosanitar (inclusiv compoziţia • Denumirea produselor de uz fitosanitar sau denumirea comercială;
8.2.3 fitosanitar care sunt utilizate şi aprobate ingredientelor active, sau organismelor benefice) care sunt Minor • Ingredientul activ sau organismele benefice;
pentru culturile crescute? utilizate pentru culturile cultivate sau care au fost cultivate de • Confirmarea înregistrării pesticidului în Moldova pentru produsul şi cultura pentru care va fi aplicat;
gospodăria inclusă în EUREPGAP® în ultimele 12 luni. Fără N/A • Confirmarea faptului că produsul de uz fitosanitar poate fi utilizat pe o cultură pentru combaterea dăunătorului concret
(justificare) în conformitate cu legislaţia de stat privind lista produselor de uz fitosanitar. Plan 8.2.3.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 13 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Lista documentată actualizată a denumirilor comerciale a Acest punct de control este legat de punctul 8.2.2. Conform prevederilor legislative şi Standardelor EUREPGAP, managerii
produselor de de uz fitosanitar utilizate şi înregistrate oficial trebuie să cunoască toate modificările din Registrele şi Regulamentele privind produsele de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Această listă ia în consideraţie modificările pentru utilizare pentru culturile crescute în prezent sau culturile (adică, Registrul de stat pentru produsele uz fitosanitar şi a fertilizanţilor). Înainte de utilizarea produselor de uz fitosanitar care
8.2.4 făcute la legislaţia locală şi naţională privind care au fost cultivate de gospodăria inclusă în EUREPGAP în Minor au fost depozitate o perioadă, fermierul va solicita furnizorul sau specialistul în extensiune pentru a afla dacă acestea nu au
produsele de uz fitosanitar ? ultimele 12 luni a fost actualizată conform ultimelor modificări fost interzise, retrase din uz sau dacă recomandările pentru utilizarea lui nu au fost modificate. Fermierii pot obţinute informaţii
aplicabile la legislaţia privind produsele de uz fitosanitar , despre utilizarea produsele de uz fitosanitar de la emisiunile TV sau radio, abonarea la reviste agricole şi colaborarea cu
aprobărilor, intervalelor până la recoltare, etc. Fără N/A. experţi recunoscuţi / certificaţi din industrie.
Registrele documentate ale aplicării produselor de uz fitosanitar
confirmă că în ultimele 12 luni nu au fost utilizate produse de uz
Chimicalele interzise în Uniunea Europeană Nu există produse de uz fitosanitar înregistrate spre utilizare în Moldova şi aprobate de Consiliul Republican
fitosanitar interzise de Uniunea Europeană (UE) la culturile
8.2.5 nu sunt utilizate la culturile care vor fi Major Interdepartamental (CRI) care au fost interzise în Uniunea Europeană din Lista Directivei UE - 79/117/EC. Lista produselor de
incluse în cadrul EUREPGAP® care urmează a fi vândute în UE
exportate în UE? uz fitosanitar interzise în UE de la 1 ianuarie 2006 poate fi găsită în Anexa 4 a acestui Ghid.
(adică din Lista Directivei UE de interzicere - 79/117/EC şi
amendamentele ei).

O persoană calificată trebuie să fie responsabilă pentru selectarea pesticidelor, la fel ca şi pentru fertilizanţi. Persoana
responsabilă trebuie să fi urmat cursuri de instruire relevante privind produsele de uz fitosanitar / chimicalelor. De exemplu,
Normele 49 din Moldova adoptate în octombrie 2001. Documentele care demonstrează competenţa acestei persoane pot
include una sau mai multe din cele de mai jos:
• Un certficat de la un curs de instruire recunoscut privind utilizarea chimicatelor;
• CV-ul documentat al persoanei responsabile pentru luarea deciziilor privind selectarea produselor de protecţie a culturilor. CV-
ul trebuie să demonstreze competenţa persoanei şi poate include:
– Anii de experienţă relevantă;
Dacă Registrele aplicării produselor de uz fitosanitar care indică
– Cursurile de instruire frecventate;
Dacă produsele de uz fitosanitar sunt că tehnicianul responsabil pentru selectarea produselor de uz
– Zilele de lucru în câmp, conferinţele, etc. frecventate în fiecare an ;
8.2.6 selectate de consultanţi, ei îşi pot demonstra fitosanitar este un consultant calificat, competenţa lui tehnică Major
– Metodele utilizate pentru a fi la curent;
competenţa? poate fi demonstrată cu ajutorul certificatelor oficiale de calificare
– Colaborarea, sau asistenţa primită de la cercetători şi alţi experţi;
sau de participare la cursuri de instruire în domeniu.
• O scrisoare de confirmare de la o autoritate reglementă sau din industrie, care indică competenţa persoanei responsabile.
Dacă persoana care selectează produsele de uz fitosanitar şi decide ratele de aplicare este diferită de persoana care
pregăteşte şi aplică produsele de uz fitosanitar, trebuie întocmită o instrucţiune scrisă de către consultant pentru
fiecare aplicare a produsului de uz fitosanitar şi pentru spălarea şi eliminarea a containerelor utilizate şi a vaselor în care
s-au spălat containerele. Instrucţiunea scrisă trebuie să includă cultura, amplasarea culturii, produsul ce urmează a fi
utilizat (denumirea comercială a produsului de uz fitosanitar şi ingredientul activ), cantitatea produsului de uz
fitosanitar şi cantitatea apei utilizate, numele şi semnătura consultantului, şi data emiterii instrucţiunii. De exemplu,
Înregistrare 8.2.6

Dacă Registrele aplicării produselor de uz fitosanitar care indică
că tehnicianul responsabil pentru selectarea produselor de uz
Dacă produsele de uz fitosanitar sunt
fitosanitar este însuşi fermierul, competenţa lui tehnică poate fi Dacă fermierul este responsabil pentru alegerea produselor de uz fitosanitar şi ratele de aplicare, el trebuie să demonstreze
8.2.7 selectate de fermier, el îşi poate demonstra Major
demonstrată cu ajutorul documentelor tehnice, adică, literatura competenţa şi cunoştinţele sale în conformitate cu punctul 8.2.6 de mai sus.
competenţa şi cunoştinţele?
tehnică privind produsul, sau participarea la cursuri de instruire în
domeniu, etc.
Dacă persoana responsabilă este managerul unei companii de consultanţă externe, el trebuie să demonstreze că este
competent şi instruit pentru a lua decizii privind utilizarea produselor de uz fitosanitar. Managerul trebuie să prezinte pentru
auditor documente ce ar demonstra că fiecare utilizare a produselor de uz fitosanitar a fost calculată:
• conform instrucţiuni de pe etichetă; sau
Rata de aplicare corectă a produselor de uz • o cantitatea mai mică indicată pe etichetă, dacă se permite conform legislaţiei statului; sau
Există documente care arată că rata corectă de aplicare a • cu permisiunea Consiliul Republican Interdepartamental (CRI) ce nu coincide cu instrucţiunile de pe etichetă*;
fitosanitar pentru cultura ce urmează a fi
produsului de uz fitosanitar pentru cultura ce urmează a fi tratată • utilizarea corectă a echipamentului de măsurare a chimicalelor, care este apoi aplicat cu ajutorul unei stropitori sau a unui
8.2.8 tratată este calculată, pregătită şi Minor
corespunde cu instrucţiunea de pe etichetă şi a fost calculată, echipament calibrat.
înregistrată conform instrucţiunei de pe
pregătită şi înregistrată corect. Fără N/A. O copie ale etichetelor sau permiselor de utilizare a chimicalelor se păstrează împreună cu înregistrările pentru
etichetă?
stropire, vezi mai jos punctul 8.3.1/01. Înregistrările privind calibrarea cântarului şi echipamentului de aplicare trebuie
menţinute în conformitate cu Înregistrarea 8.5.2. Adiţional, înregistrări privind cantităţile de produse de uz fitosanitar
procurate şi utilizate trebuie să fie egale.
*(Înregistrarea spre utilizare în Moldova, de exemplu, pentru culturi noi, care nu au fost înscrise pe eticheta produsului)
8.3 Înregistrările aplicărilor

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 14 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Persoana(ele) responsabilă(e) trebuie să menţină înregistrări exacte ale fiecărei aplicări a produselor de uz fitosanitar. Eticheta
produsului de uz fitosanitar este principala sursă de informaţie despre aplicarea lui, dar ea trebuie utilizată în conformitate cu
actualizările sau modificările emise de producător sau de stat. Sunt necesare toate informaţiile incluse în Înregistrarea
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au
Toate registrele aplicărilor produselor de uz fitosanitar indică 8.3.1/01. Înregistrările trebuie completate în totalitate pentru fiecare aplicare. Se cere ca o astfel de înregistrare să fie efectuată
8.3.1 fost înregistrate, inclusiv denumirea şi soiul Major
denumirea şi soiul culturii tratate. Fără N/A. pentru fiecare cultură, cu înregistrări separate pentru fiecare teren (sau câmp) a culturii care este tratată separat. La fel,
culturii?
persoana responsabilă şi / sau consultantul tehnic poate obţine informaţii relevante suplimentare despre produsele de uz
fitosanitar pentru utilizarea lor în gospodării / culturi de la Consiliul Republican Interdepartamental (CRI) în cazul produselor de
uz fitosanitar înregistrate spre utilizare în Moldova.

Toate registrele aplicărilor produselor de uz fitosanitar indică zona
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au
8.3.2 geografică, denumirea sau numărul de referinţă a gospodăriei, şi Major Înregistrările 8.3.1 urmează a fi completate la data aplicării.
fost înregistrate, inclusiv locul aplicării?
câmpul, livada sau sera unde se află cultura tratată. Fără N/A.

Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au Toate registrele aplicărilor produselor de uz fitosanitar indică data
8.3.3 Major Înregistrările 8.3.1 urmează a fi completate la data aplicării.
fost înregistrate, inclusiv data de aplicare? exactă (ziua/luna/anul) de aplicare. Fără N/A.
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au
Toate registrele aplicărilor produselor de uz fitosanitar indică
fost înregistrate, inclusiv denumirea
8.3.4 denumirea comercială a produsului şi ingredientul (ele) activ(e) Major Înregistrările 8.3.1 urmează a fi completate la data aplicării.
comercială a produsului şi ingredientul (ele)
sau insectă benefică. Fără N/A.
activ(e)?
Operatorul aplicării produselor de uz Operatorul care a aplicat produsele de uz fitosanitar a fost inclus
8.3.5 Minor Înregistrările 8.3.1 urmează a fi completate la data aplicării.
fitosanitar a culturilor a fost inclus în registre? în registre. Fără N/A.
Denumirea răspândită a dăunătorilor, bolilor sau buruienilor
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au
8.3.6 tratate este indicată în documentele tuturor registrelor aplicărilor Minor Înregistrările 8.3.1 urmează a fi completate la data aplicării.
fost înregistrate, inclusiv justificarea aplicării?
produselor de uz fitosanitar. Fără N/A.
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au
Tehnicianul responsabil care recomandă aplicarea produselor de
8.3.7 fost înregistrate, inclusiv autorizaţia tehnică Minor Înregistrările 8.3.1 urmează a fi completate la data aplicării.
uz fitosanitar este inclus în registre. Fără N/A.
pentru aplicare?
Toate registrele aplicărilor produselor de uz fitosanitar indică
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au cantitatea totală a produsului care urmează să fie aplicată ca
8.3.8 fost înregistrate, inclusiv informaţia potrivită greutate sau volum, sau cantitatea totală de apă (sau alt solvent) Minor Înregistrările 8.3.1 urmează a fi completat la data aplicării.
pentru identificarea cantităţii aplicate? şi doza în g/l sau în alte unităţi de măsură recunoscute pe plan
internaţional pentru produsele de uz fitosanitar. Fără N/A.

În registrele aplicărilor produselor de uz fitosanitar se indică tipul
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au de echipament utilizat pentru toate produsele de uz fitosanitar
8.3.9 fost înregistrate, inclusiv echipamentul de (dacă sunt dispozitive diferite, ele se enumeră individual) şi Minor Înregistrările 8.3.1 urmează a fi completate la data aplicării.
aplicare utilizat? metoda utilizată (adică, rucsac, volum mare, ULV, prin sistemul
de irigare, stropire, fumigare. aerian sau altă metodă). Fără N/A.
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au
Intervalul până la recoltare a fost înregistrat pentru toate aplicările
8.3.10 fost înregistrate, inclusiv intervalul până la Major Înregistrările 8.3.1 urmează a fi completate la data aplicării.
produselor de uz fitosanitar. Fără N/A.
recoltare?
8.4 Perioada până la recoltare

Înregistrările privind tratarea culturilor trebuie menţinute conform formatului Înregistrarea 8.3.1/01. Se vor utiliza numai
chimicalele aprobate şi se vor respecta perioadele de abţinere (denumite şi intervale până la recoltare). Obiectivul perioadelor
Fermierul poate demonstra că s-au respectat intervalele până la
de abţinere este de a asigura utilizatorii că reziduurile produselor de uz fitosanitar nu vor depăşi Limitele Maxime Admisibile la
recoltare a aplicării produselor de uz fitosanitar prin utilizarea
momentul recoltării. Aceste recomandări şi calcule sunt efectuate pe bază ştiinţifică de companii agro-chimice, în cooperare cu
procedurii bine documentate, ca de exemplu, registrul aplicărilor
autorităţile şi includ cercetări medicale şi recomandări meteorologice pentru ţara care va aplica.
S-au respectat şi sau înregistrat intervalele produselor de uz fitosanitar şi datele de recoltare a culturilor
8.4.1 Major Înregistrările privind recoltarea trebuie efectuate pentru fiecare cultură, indicându-se data recoltării şi demonstrându-se că data
până la recoltare? tratate. În particular, pentru cazurile de multiplă recoltare se
recoltării depăşeşte datele perioadei de abţinere. În situaţiile în care recoltarea se face de mai multe ori pe an, de exemplu, la
stabilesc diferite sisteme în câmp, livadă sau seră, de exemplu,
broccoli, trebuie plasate semne de preîntâmpinare în jurul zonei unde culturile au fost tratate în calitate de indicatori vizuali ai
semne de preîntâmpinare, etc. pentru a asigura respectarea
datei când este inofensiv să se înceapă recoltarea. Înregistrările privind recoltarea trebuie completate (iar perioadele corecte
intervalelor.
de abţinere confirmate) înainte să înceapă coacerea. Se recomandă
înregistrări privind datele recoltării Înregistrare 8.4.

8.5 Echipament de aplicare
Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 15 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Trebuie să existe un sistem de management implementat pentru a garanta că se efectuează lucrări de mentenanţă pentru
toate echipamentele din cadrul gospodăriei / casa de ambalare. Trebuie întocmit un plan al lucrărilor de mentenanţă pentru
toate echipamentele care ar putea influenţa siguranţa produselor sau protecţia personalului, sau eficienţa gospodăriei, care
Echipamentul de aplicare a produselor de uz fitosanitar este include echipamentul de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi de irigare. Planul activităţilor de mentenanţă trebuie să
Echipamentul de aplicare este menţinut în menţinut în stare bună cu înregistrări documentate a lucrărilor de conţină:
8.5.1 Minor
stare bună? întreţinere pentru toate reparaţiile, schimbarea uleiului, etc. • Echipamentul la care se vor face intervenţii de mentenanţă;
efectuate. Fără N/A. • Tipul lucrărilor de mentenanţă;
• Frecvenţa lucrărilor de mentenanţă;
• Personalul responsabil pentru lucrările de mentenanţă. Pentru mentenanţă se recomandă Planul 8.5.1/01. şi Înregistrare
8.5.1/02.
Calibrarea este procesul prin care se garantează că toate echipamentele de măsurare indică corect măsurile, au toleranţă
potrivită şi sunt exacte. O persoană, care poate demonstra că este competentă pentru această activitate, trebuie să calibreze
Echipamentul de aplicare a produselor de uz fitosanitar a fost
fiecare dispozitiv utilizat pentru aplicarea produselor de uz fitosanitar. Calibrarea trebuie să fie efectuată cel puţin o dată pe an
verificat în ultimele 12 luni şi aceasta se atestă sau se
şi rezultatele calibrării trebuie înregistrate. Deseori producătorii echipamentului / maşinilor oferă şi un ghid pentru calibrare şi
8.5.2 Echipamentul de aplicare este verificat anual? documentează fie prin participarea la programul oficial sau de Minor
această sursă este acceptabilă. Dacă nu există instrucţiuni, trebuie să contacteze producătorul sau furnizorul pentru a solicita
îndeplinirea verificării de către o persoană care îşi poate
instrucţiuni privind calibrarea. Înregistrarea trebuie să includă data calibrării, metoda de calibrare, ajustările (dacă sunt
demonstra competenţa. Fără N/A.
necesare), persoana care a efectuat calibrarea. Pentru calibrare se recomandă Planul de calibrare 8.5.2/01 şi Înregistrare
privind calibrarea 8.5.2/02.
Dacă echipamentul utilizat de gospodărie a fost oferit de cooperative sau contractori, managerul gospodăriei trebuie să insiste
Fermierul este implicat într-un program de Implicarea fermierului într-un program de calibrare-certificare să primească (şi apoi să continue înregistrarea) rezultatele testelor de calibrare efectuate de operatorul cooperativei sau de
8.5.3 Recom.
calibrare-certificare independent? independent este documentată. contractor. În acest caz, sau operatorul cooperativei sau contractorul trebuie să poată demonstra (prin intermediul certificatelor
de instruire, etc.) că sunt competenţi pentru îndeplinirea acestei activităţi.
Persoana responsabilă trebuie să documenteze şi să implementeze sisteme de protecţie sigure de lucru care sunt create şi
menţinute pentru a demonstra că produsele de uz fitosanitar sunt manipulate şi încărcate după cum se indică pe eticheta lor.
Acestea includ:
Facilităţile, inclusiv echipamentul potrivit de măsurare, trebuie să
La amestecarea produselor de uz fitosanitar • Metode corecte de manipulare şi umplere la utilizarea echipamentului de amestecare a chimicalelor;
fie adecvate pentru amestecarea produselor de uz fitosanitar întru
8.5.4 se respectă procedurile de manipulare şi Minor • Inspectarea, curăţirea şi întreţinerea regulată a clădirilor, punctelor de încărcare a produsele de uz fitosanitar şi a
respectarea procedurilor de manipulare şi echilibrare corecte
echilibrare indicate pe etichetă? echipamentului de amestecare a lor;
indicate pe etichetă. Fără N/A.
• Instruirea, instructaj şi supraveghere la locul de muncă; De exemplu, Instructaj privind sistemele de siguranţă la locul de
muncă
• Existenţa îmbrăcămintei şi a echipamentului de protecţie corespunzător, care este adecvat şi menţinut bine, etc.
8.6 Lichidarea surplusului amestecului de substanţe aplicate
Surplusurile amestecului de substanţe Pentru fiecare suprafaţă / câmp supusă tratării trebuie să se pregătească o cantitatea exactă de soluţie de produs de uz
aplicate sau apa cu care s-a spălat fitosanitar. Orice surplus sau apă cu care s-a spălat vasul trebuie lichidat cu mare grijă; cultura nu poate fi stropită de două ori
Surplusurile amestecului de substanţe aplicate sau apa cu care s-
containerul sunt lichidate în conformitate cu (în cazul când apa diluată de la spălatul vasului este utilizată la stropirea culturilor ne tratate anterior Vezi punctul 8.6.2). Dacă
a spălat containerul sunt lichidate în conformitate cu legile
8.6.1 legile naţionale şi locale, dacă există, iar dacă Minor nu există o opţiune mai bună, în caz de urgenţă, amestecul suplimentar de produse de uz fitosanitar trebuie stropit pe
naţionale şi locale, dacă există, iar dacă nu există, conform
nu există, conform punctelor 8.6.2 şi 8.6.3, pârloagă - pământ unde nu pasc animalele, nu este utilizat de oameni pentru agrement şi unde nu există riscuri de
punctelor 8.6.2 şi 8.6.3. Fără N/A.
care trebuie respectate pentru a nu depăşi contaminare chimică a apei (inclusiv a apei subterane). Se vor menţine înregistrări privind suprafeţele unde s-a împrăştiat
normele? surplusul soluţiei produsului de uz fitosanitar şi / sau apei cu care s-a spălat containerul, şi cantitatea produsului stropit.

Când surplusurile amestecului de substanţe aplicate sau apa cu
Surplusurile amestecului de substanţe
care s-a spălat containerul sunt aplicate unei părţi netratate a Dacă surplusul soluţiei de produs de uz fitosanitar se utilizează pentru a stropi culturile „ne tratate”, atunci se aplică cerinţele
aplicate sau apa cu care s-a spălat
culturilor există înregistrări documentate că dozele recomandate punctelor de la 8.3 până la 8.5, ce include şi Înregistrarea 8.3.1/01. Acest punct de control asigură şi documentează faptul că
8.6.2 containerul sunt aplicate unei părţi netratate a Recom.
(indicate pe etichetă) nu au fost depăşite şi această aplicare a nici o cultură nu este tratată cu cantităţi excesive de produs de uz fitosanitar la un moment dat. (Notă: utilizarea excesivă a
culturilor, atât timp cât dozele recomandate nu
fost înregistrată în acelaşi mod şi cu aceiaşi rigurozitate ca şi o produselor de uz fitosanitar poate fi fitotoxică - dăunătoare plantelor - şi poate duce la depăşirea LMA).
au fost depăşite şi se menţin înregistrări?
aplicare normală a produselor de uz fitosanitar.
Dacă o anumită suprafaţă de pământ este folosită regulat pentru lichidarea surplusului de soluţie de pesticide sau a apei cu
Când surplusurile amestecului de substanţe aplicate sau apa cu
Surplusurile amestecului de substanţe care s-au spălat containerele, trebuie să se asigure că această suprafaţă de pământ nu devine contaminată şi că sursele de
care s-a spălat containerul sunt aplicate pe pârloagă, se poate
aplicate sau apa cu care s-a spălat apă (inclusiv cele subterane) nu au fost contaminate. Aceasta este deosebit de important dacă această suprafaţă de pământ
demonstra că este o practică legală şi toate aplicările au fost
8.6.3 containerul sunt aplicate pe pârloagă, conform Recom. urmează a fi utilizată pentru producţia agricolă în viitor. Zonele de conservare NU trebuie să fie utilizate pentru lichidarea
înregistrate în acelaşi mod şi cu aceiaşi rigurozitate ca şi o
legislaţiei şi s-au făcut înregistrările de surplusului soluţiilor de produse de uz fitosanitar /apei cu care s-au spălat containerele. Trebuie luate în consideraţie cerinţele
aplicare normală a produselor de uz fitosanitar cu evitarea riscului
rigoare? punctelor de control 4.1.1 şi de la 8.3 până la 8.5, dacă pârloagele sunt utilizate pentru lichidarea surplusului soluţiilor de
de contaminare a apelor de suprafaţă.
produs de uz fitosanitar.
8.7 Analiza reziduurilor produselor de uz fitosanitar

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 16 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Fermierul sau orice client al fermierul poate
Gospodăria trebuie să poată demonstra că produsele recoltate sau manipulate sunt analizate anual privind depistarea
prezenta dovezi curente ale testării anuale a
reziduurilor produselor de uz fitosanitar. Frecvenţa testării fiecărei culturi poate fi bazată pe riscurile asociate produsul utilizat şi
reziduurilor sau de participare la sistemul de Sunt disponibile înregistrări actuale documentate sau registre fie
cu cerinţele clienţilor, dar trebuie să fie analizate cel puţin o dată pe an. Compania trebuie să facă încercări pentru depistarea
monitorizare a reziduurilor produselor uz a efectuării testării anuale a reziduurilor sau de participare la
8.7.1 Major reziduurilor tuturor produselor de uz fitosanitar utilizate pentru a verifica dacă LMA nu sunt depăşite la momentul recoltării
fitosanitar al unei terţe părţi, care poate fi sistemul de monitorizare a reziduurilor produselor de uz fitosanitar
fructelor şi legumelor. Încercările trebuie efectuate de laboratoare acreditate. Lista laboratoarelor acreditate din Moldova este
trasabil spre gospodărie şi care include al unei terţe părţi care poate fi trasabil spre gospodărie. Fără N/A.
anexată. Fermierii trebuie să se asigure că laboratorul ales este acreditat pentru efectuarea încercărilor respective. Rezultatele
produsele de uz fitosanitar aplicate de
analizelor primite de la laboratoare trebuie păstrate împreună cu înregistrările EUREPGAP.
gospodăria respectivă?

Fermierul sau clientul său trebuie să dispună de o listă a limitelor
Acest punct de control stipulează că o copie a LMA pentru ţările înde se va exporta produsele trebuie păstrate în dosar atât de
maxime admisibile de reziduuri aplicabile pe piaţă/pieţele pe care
producător cât şi de exportator. LMA sunt revizuite şi modificate la anumite intervale de timp şi din această cauză paginile web
intenţionează să-şi comercializeze produsele (fie internă sau
cu informaţiile actualizate sunt foarte utile. Adresele pentru LMA pentru diferite culturi a unui număr de ţări importatoare pot fi
externă). Limitele maxime admisibile de reziduuri vor fi identificate
găsite în Anexa 5 prin intermediul paginii web a EUREPGAP®: http://www.eurep.org/documents/webdocs/EUREPGAP_GL-
Fermierul (sau clientul său) poate demonstra fie prin demonstrarea corespondenţei cu clienţii care confirmă
INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.pdf sau de la consultanţi de încredere / ONG-uri sau proiecte agricole. Dacă s-a stabilit o
că are informaţii despre piaţa pe care el aceste informaţii sau prin selectarea ţărilor unde se preconizează
colaborare bună cu clienţii din ţara de destinaţie, solicitaţi să vă ofere informaţii relevante privind LMA din ţara lor. Problema
8.7.2 intenţionează să comercializeze produsele comercializarea produselor şi se prezintă dovezi de participare la Major
care apare în legătură cu acest punct de control este că LMA din Moldova nu se aplică în alte ţări şi chiar dacă un produs de uz
sale şi restricţiile faţă de limita maximă un sistem de verificare a conţinutului de reziduuri care respectă
fitosanitar este înregistrat în Moldova, el poate să nu fie înregistrat în alte ţări. Probleme pot apărea şi când ţara importatoare
admisibilă de reziduuri (LMA) pe piaţă? limitele maxime admisibile de risc din ţările respective. Cînd un
nu a stabilit LMA pentru un produs ce se utilizează pe larg în ţara care exportă. Aceasta nu înseamnă numaidecât că acest
grup de ţări are ca scop comercializarea produselor, sistemul de
produs a fost interzis, dar ar putea însemna că ţara importatoare nu are necesitate de acest produs şi nu a avut o cauză
verificare a conţinutului de reziduuri trebuie să respecte cele mai
să stabilească o LMA. Cu toate acestea, lipsa unei LMA are acelaşi efect ca şi în cazul unei LMA este zero, pentru că
stricte limite maxime admisibile de reziduuri aplicate curent în
din cauza lipsei unei LMA, orice reziduuri depistate sunt inacceptabile.
grup.

Dacă limita maximă admisibilă de reziduuri pe piaţa pe care
fermierul intenţionează să-şi comercializeze produsele este mai Dacă un fermier planifică să-şi exporte produsele, el trebuie să compare LMA acceptate în Moldova cu cele acceptate în
S-au întreprins acţiuni pentru respectarea
strictă decât în ţările de producere, fermierul sau clientul său potenţialele ţări de export. Dacă LMA sunt mai mici în ţara unde sa va exporta produsele decât în Moldova, trebuie micşorate
restricţiilor privind limita maximă admisibilă de
8.7.3 poate demonstra că în procesul de producţie aceste restricţii s-au Major cantităţile de produse de uz fitosanitar aplicate, intervalele până la recoltă (perioadele de abţinere) trebuie prelungite sau
reziduuri de pe piaţa pe care fermierul
luat în consideraţie (modificare, în caz de necesitate, a regimului efectuate analize de laborator pentru a se asigura că nivelul reziduurilor ce rezultă din cantitatea de aplicare ale produselor de
intenţionează să-şi comercializeze produsele?
de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi/sau utilizarea uz fitosanitar în Moldova nu depăşeşte limita maximă admisibilă în ţara unde se va exporta.
rezultatelor testării pentru reziduuri a produselor).

Pentru acest punct critic de control, fermierul trebuie să întocmească şi să documenteze un plan. Planul trebuie să conţină o
procedură documentată a acţiunilor corective necesare pentru cazurile când testele pentru reziduurile chimice arată valori ce
depăşesc LMA permise. Acţiunile corective trebuie să includă;
i) acţiuni pentru cultura afectată şi ii) identificarea şi înlăturarea cauzei problemei şi iii) acţiuni întreprinse pentru prevenirea re-
Există o procedură bine documentată a măsurilor şi acţiunilor apariţiei acestei probleme. Aceasta ar putea include, dar nu se limitează la:
Există un plan de acţiune pentru cazurile când
corective (inclusiv, informarea clienţilor, trasabilitatea produsului, • Informarea clienţilor referitor la lotul de produse afectat (dacă produsele au fost deja livrate);
s-a depăşit limita maximă admisibilă de
8.7.4 etc.) care urmează a fi întreprinse în cazul în care analiza Major • Extinderea perioadelor de abţinere (adică a intervalului până la recoltare) şi repetarea încercărilor după o anumită perioadă,
reziduuri (LMA) fie pentru ţara de producţie,
produselor de uz fitosanitar indică că LMA (fie pentru ţara de dacă problema a fost identificată înainte de recoltare; dacă problema este descoperită după recoltare, se va efectua o analiză
fie în ţările de desfacere?
producţie, fie în ţările de desfacere) este depăşit. repetată pentru a controla încă o dată cultura;
• Distrugerea produsului, cu excepţia cazurilor când poate fi identificată o altă piaţă ce acceptă nivelul existent de reziduuri.
• Revizuirea procesului de aplicare a produselor de uz fitosanitar întreprins în câmp şi a altor activităţi, pentru a
preveni apariţia depăşirii LMA. Hotărârea Guvernului Nr.1300 din Moldova adoptată la 31 decembrie 1998 prezintă
cerinţele şi etapele privind retragerea produselor. Un sumar a acţiunilor este arătat în Planul 8.7.4.

Există dovezi documentate care demonstrează respectarea
Se respectă corect procedurile de prelevare a procedurilor privind prelevarea probelor. Prelevarea probelor O procedură model / mostră recomandată (similară celei recomandate de Codex şi Regulamentul UE) este anexată Procedură
8.7.5 Recom.
probelor? poate fi efectuată de laborator sau de crescător, cu condiţia că 8.7.5.
procedura este.
Există dovezi documentate clare fie pe antetul scrisorilor sau copii
Pentru a îndeplini această cerinţă laboratorul de încercări pentru depistarea reziduurilor a produselor de uz fitosanitar trebuie
ale acreditării etc. că laboratoarele care efectuează testarea
Laboratorul care testează produsele este să fie acreditat de Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor (CAECP). Lista laboratoarelor
conţinutului de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar au fost
acreditat de o autoritate naţională competentă înregistrate la CAECP este anexată în Anexa 3 sau prin intermediul paginii de web http://www.acreditare.md. Dacă acreditarea
8.7.6 acreditate în acest domeniu de o autoritate naţională competentă Minor
la standardul ISO 17025 sau un standard nu este menţionată pe raportul de încercări prezentat de laborator, trebuie obţinută o copie a certificatului de acreditare.
la standardul ISO 17025 sau un standard echivalent (când se
echivalent? Notă: La 1 ianuarie 2006 laboratoarele din Moldova nu corespund cerinţelor Standardelor Internaţionale; această situaţie se va
prezintă participarea la testele de confirmare a pregătirii
îmbunătăţi pe perioada 2006 prin acreditarea unui laborator cu suportul UE.
profesionale, de exemplu, FAPAS (Laboratorul Ştiinţific Central)).
8.8 Păstrarea şi manipularea produselor de uz fitosanitar

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 17 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Toate produsele de uz fitosanitar din gospodărie trebuie păstrate într-un depozit sigur, care cel puţin îndeplineşte cerinţele
minime locale de construcţii. Fermierul este responsabil pentru crearea unei încăperi sigure pentru păstrarea produselor de uz
fitosanitar (prin definiţia minimă sigură înseamnă inaccesibil copiilor). Trebuie să se aloce încăperi separate pentru păstrarea:
fertilizanţilor, produselor de uz fitosanitar, substanţele care trebuie lichidate, containerele goale de produse de uz fitosanitar
Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în Depozitele de păstrare a produselor uz fitosanitar respectă toate
8.8.1 Minor care trebuie reciclate / distruse, lubrifianţi care urmează a fi utilizaţi şi deşeuri de lubrifianţi, motorină / combustibil, etc. De
conformitate cu regulamentele locale? legile şi regulamentele naţionale, regionale şi locale în vigoare.
obicei acest depozit poate fi în aceiaşi construcţie, dar totuşi ele trebuie să fie clar separate şi marcate adecvat. Produsele de
uz fitosanitar trebuie păstrate într-o încăpere separată ce poate fi încuiată, hainele de protecţie nu trebuie păstrate în aceiaşi
încăpere. Cerinţele acestui punct de control este cuprins şi în Legea Nr.119 XV al Republicii Moldova cu privire la produsele
de uz fitosanitar şi la fertilizanţi adoptată la 22 mai 2004.

Recomandările privind construirea depozitelor pentru păstrarea produsele de uz fitosanitar sunt descrise de Legea Nr.119 XV
din Moldova. Depozitele trebuie construite din materiale adecvate în conformitate cu reglementele locale sau SNIP. Materialele
utilizate pentru construcţie trebuie să fie durabile, rezistente la apă şi incendii, de exemplu, beton sau metal (sau
cărămizi).Depozitele trebuie menţinute în stare bună. Uşile depozitului trebuie să fie din metal. Se cere ca depozitul:
• Să poată fi încuiat;
Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate într- Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar sunt • Să nu poată fi supus fluctuaţiilor de temperatură, care ar putea afecta negativ produsele de uz fitosanitar depozitate;
8.8.2 Minor
un depozit adecvat? construite astfel încât sunt structural solide şi durabile. Fără N/A. • Să fie construit din materiale rezistente la incendii şi amplasat într-o zonă unde nu este expus la riscuri;
• Să fie bine aerisit;
• Dotat cu iluminare adecvată pentru a garanta că etichetele şi instrucţiunile pot fi citite uşor şi procesele de măsurare pot fi
efectuate (dacă e necesar).
Unele gospodării medii utilizează dulapuri mari de metal cu poliţe a căror uşi pot fi încuiate, dulapurile sunt instalate în clădiri
sigure care sunt destinate păstrării produselor de uz fitosanitar.

Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în siguranţă şi încuiate. Toate produsele de uz fitosanitar trebuie să fie depozitate în depozite speciale, care sunt complet sigure şi pot fi izolate, cu
8.8.3 Minor
depozite sigure? Fără N/A. acces controlat şi restrâns.
Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar sunt
Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate la
8.8.4 construite din materiale sau sunt amplasate astfel încât să nu Minor Vezi mai sus.
temperaturi adecvate?
permită temperaturi extreme. Fără N/A.
Vezi mai sus.
Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar sunt
Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în Nota: RF (Fire resistence) - Resistenta la foc. Capacitatea unui element individual (din constructie) de a indeplini functia de
8.8.5 construite din materiale rezistente la incendii (cerinţă minimă RF Minor
depozite rezistente la incendii? stabilitate, prevenind transmiterea excesiva de caldura, trecerea flacarilor, gazelor fierbinti si caracteristicile privind izolatia,
30: rezistenţă timp de 30 minute). Fără N/A.
pentru o perioada specifica de timp (15, 30, 60, 90, 120, 180 si 240 minute).
Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar dispun de
8.8.6 depozite bine ventilate (în caz de circulare în ventilaţie suficientă şi constantă cu aer proaspăt pentru a evita Minor Vezi mai sus.
depozit)? acumularea vaporilor periculoşi. Fără N/A.
Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar au sau sunt
Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în amplasate în zone cu iluminare suficientă de lumină naturală şi
8.8.7 Minor Vezi mai sus.
depozite bine iluminate? artificială pentru ca toate etichetele să poată fi citite fără dificultate
pe poliţe. Fără N/A.
Produsele de uz fitosanitar trebuie păstrate în încăperi separate (separat de fertilizanţi, materialele de ambalare, containere
Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate la Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate separat de alte pentru recoltare, materiale şi echipament pentru depozitarea produselor şi produsele recoltate etc.). De exemplu, Legea 119
8.8.8 Minor
distanţă de alte materiale? materiale. Fără N/A. XV din Republica Moldova şi Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor. Vezi de asemenea Punctul 8.8.1.
Toate produsele de uz fitosanitar trebuie păstrate pe poliţe făcute din materiale neabsorbante, de exemplu din metal sau
Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar sunt
Materialul poliţelor pe care se păstrează plastic dur. Aceasta este necesar pentru că materialele absorbante (de exemplu, lemnul) absorb şi rămân reziduurile cauzate
8.8.9 echipate cu poliţe neabsorbante, în caz de scurgeri, aşa, ca Recom.
produsele de uz fitosanitar nu este absorbant? de la scurgerile de lichide sau pulberi ale produselor de uz fitosanitar. Nu sunt necesare înregistrări. Managerul trebuie să
metalul, plasticul dur.
poată demonstra respectarea acestei conformităţi.
Podeaua depozitului de produse de uz fitosanitar trebuie să fie proiectată şi construită adecvat pentru a reţine scurgerile de
lichide sau pulbere care ar putea avea loc. Încăperile trebuie să aibă joncţiuni rotunjite între podea şi pereţi şi borduri pe
Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar dispun de
perimetrul zonei de păstrare şi / sau amestecare. Înălţimea bordurii perimetrului zonei de amestecare poate fi de câţiva
Depozitul unde se păstrează produsele de uz rezervoare de păstrare sau sunt protejate în conformitate cu
centimetri, ea trebuie să fie construită astfel încât să nu prezinte pericol şi să nu fie o cauză pentru care lucrătorii alunecă şi
8.8.10 fitosanitar poate combate scurgerile de volumul de lichid depozitat, pentru a se asigura că nu se vor Minor
cad. Pereţii depozitului trebuie construiţi astfel încât să reţină 110 % din conţinutul celui mai mare container din încăpere.
substanţe? produce scurgeri, infiltrări sau contaminări ale mediului extern.
Legislaţia Moldovei cuprinde cerinţele materialelor de construcţie pentru depozitele de produse de uz fitosanitar prezentate în
Fără N/A.
SNiP II 108-78, acest SNiP poate fi procurat de la Institutul de Cercetări în Construcţii (INCERCOM), str. Independenţei 6/1,
Preţul: 15 lei.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 18 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Echipament adecvat de măsurare şi amestecare (după cum se cere de instrucţiunile de pe etichetele produselor) trebuie să fie
Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar sau secţiile
disponibil şi într-o stare excelentă. Persoana responsabilă trebuie să elaboreze şi să documenteze proceduri pentru operarea
de mestecare/echilibrare a produselor de uz fitosanitar dacă sunt
Există echipament de măsurare a produselor tuturor echipamentelor, pentru a se asigura că nu va avea loc contaminarea reciprocă cu substanţe de uz fitosanitar în timpul
8.8.11 distincte, sunt echipate cu unelte de măsurare, a căror gradare la Minor
de uz fitosanitar? procesului de amestecare. Echipamentele de măsurare şi amestecare trebuie calibrate regulat pentru a se asigura că se
containere şi calibrare la cântare este verificată în fiecare an de
amestecă cantităţi exacte de produse. Cântarul (şi alte echipamentele relevante) trebuie calibrat în conformitate cu Planul de
fermieri. Fără N/A.
calibrare 8.5.2/01 şi înregistrările respective Înregistrare 8.5.2/02.

Procesele de măsurare şi amestecare pot fi efectuate în aceiaşi încăpere în care se păstrează produsele de uz fitosanitar sau
Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar sau secţiile
în într-o zonă separată. Dacă în acest scop se utilizează o zonă separată, de exemplu, în câmp, construcţia şi starea podelelor
de amestecare/echilibrare a produselor de uz fitosanitar dacă sunt
Există unelte pentru amestecarea produselor din acea zonă trebuie să fie similară cu cea din depozitul de păstrare. Amestecarea produselor se face într-o zonă adecvată,
8.8.12 distincte, sunt echipate cu unelte, aşa ca, căldări, surse de apă, Minor
de uz fitosanitar? bine aerisită şi iluminată şi cu duşumea care nu permite scurgeri. Încăperea pentru amestecare nu trebuie să aibă scurgeri
etc. pentru manipularea sigură şi eficientă a tuturor produselor de
spre cursurile de apă, canalele pentru colectarea apei de ploaie sau canalizare. Duşumeaua / podeala trebuie să fie construită
uz fitosanitar care pot fi aplicate. Fără N/A.
astfel încât să reţină scurgerile, după cum se stipulează în punctul 8.8.10.

Echipamentele de curăţare a scurgerilor din încăperile de depozitare, măsurare şi amestecare trebuie să includă:
• Un container cu nisip sau alt material absorbant sigur;
• Perii pentru podea, căuşe şi pungi de plastic.
Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar şi toate
Adiţional, în caz de accident care cauzează incendiu sau daune / contaminarea personalului, trebuie să fie disponibile
secţiile de amestecare/echilibrare a produselor de uz fitosanitar
următoarele (în apropiere, dar nu în interiorul depozitului):
sunt echipate cu un container din material absorbant inert, ca
8.8.13 Există mijloace contra scurgerilor? Minor • Fişa tehnică de securitate, acestea pot fi obţinute de la cei mai buni furnizori de substanţe agrochimice;
nisipul, mătură şi cârpă pentru podea şi pungi de plastic, care
• Indicatoare care prezintă acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de urgenţă, care include solicitarea asistenţei medicale, a
trebuie puse la vedere într-un anumit loc şi vor fi utilizate în cazul
pompierilor şi asistenţă managerilor, instrucţiuni privind spălarea substanţelor chimice de pe piele şi în special a ochilor cu
scurgerilor produselor de uz fitosanitar. Fără N/A.
foarte multă apă timp de 15 minute. Vezi Secţiunea Sănătate şi Siguranţă, Punctul de control 12.2.4 de mai jos. Aceste
indicatoare trebuie să conţină şi desene, dacă unii lucrători nu posedă limba româna sau rusă;
• Numerele de urgenţă a pompierilor şi asistenţei medicale şi locul amplasării celui mai apropiat telefon.

Depozitele de păstrare a produselor de uz fitosanitar sunt încuiate Numai personalul autorizat are acces în depozitul de produse de uz fitosanitar. Persoanele autorizate trebuie instruite
Numai lucrătorii cu pregătire oficială pentru a
şi accesul fizic este permis numai în prezenţa persoanelor care corespunzător. Toate persoanele implicate în manipularea şi gestionarea produselor de uz fitosanitar din gospodărie trebuie să
8.8.14 manipula produsele de uz fitosanitar au chei şi Minor
pot demonstra că deţin pregătire oficială pentru a manipula şi absolvească cu succes un curs aprobat privind manipularea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar. Trebuie întocmită şi
acces la ele?
utiliza produsele de uz fitosanitar în siguranţă. Fără N/A. păstrată o listă a personalului aprobat în cadrul gospodăriei. De exemplu, Înregistrare 8.8.14/01.
Este necesar inventarierea stocului de produse de uz fitosanitar sau un sistem echivalent. Înregistrările ce se referă la
produsele de uz fitosanitar care sunt păstrate în depozitele acestei gospodării trebuie întocmite şi actualizate cel puţin o dată la
Există documente rapid disponibile pentru Lista inventarului stocului care indică conţinutul depozitului este 3 luni. Înregistrările de inventariere trebuie să conţină toate produsele de uz fitosanitar din depozit, inclusiv data, denumirea
8.8.15 Minor
stocul de produse? întocmită şi actualizată cel puţin o dată la 3 luni. comerciale şi cantitatea depozitată. O copie a inventariere stocului trebuie păstrată în afara depozitului în caz de incendiu sau
urgenţe ce nu permite accesul. Înregistrări recomandate privind Stocul zilnic Înregistrare 8.8.15/01 şi înregistrări recomandate
privind Inventarierea trimestrială a stocurilor Înregistrare 8.8.15/02.
Toate produsele de uz fitosanitar din depozit sunt păstrate în
Produsele de uz fitosanitar trebuie păstrate întotdeauna în containerele lor originale. Dacă containerul este afectat într-atât
containerele şi ambalajul lor originale, iar în caz că ambalajul
Toate produsele de uz fitosanitar sunt încât are loc scurgerea produsului, el trebuie reambalat cu precauţie şi în siguranţă într-un alt container de un operator instruit.
8.8.16 original a Minor
păstrate în ambalajul lor original? Toate etichetele originale cu informaţiile respective trebuie transferate permanent pe noul container. De exemplu,
fost deteriorat, ambalajul nou va conţine toată informaţia de pe
Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
eticheta originală. Fără N/A.
Toate produsele de uz fitosanitar din depozit la zi sau care sunt Depozitul pentru produsele de uz fitosanitar trebuie să conţină numai acele pesticide care vor fi utilizate pentru culturile ce
Numai produsele de uz fitosanitar care sunt incluse în registrele de înnoire a stocurilor sunt aprobate şi urmează a fi certificate EUREPGAP® şi care sunt enumerate în lista produselor de uz fitosanitar utilizate, sau care vor fi
aprobate spre utilizare pentru creşterea înregistrate oficial (punctul 8.2.3) pentru aplicare la culturile utilizate (adică Înregistrare 8.2.3/01). Orice alte produse de uz fitosanitar (de exemplu, pentru zonele împădurite sau
8.8.17 Minor
culturilor incluse în asolament sunt păstrate incluse în programul de asolament. Alte produse de uz fitosanitar gestionarea forestieră sau pentru producerea porumbului) trebuie păstrate în alte depozite (similar de sigure). Aceasta se face
separat în depozit? sunt identificate clar şi păstrate separat de produsele de uz pentru a preveni contaminarea reciprocă între produsele de uz fitosanitar cu grad sporit de toxicitate (de exemplu, pentru
fitosanitar EUREPGAP®. zonele împădurite) şi pesticidele utilizate pentru fructele şi legumele proaspete.
Cerinţele EUREPGAP® specifică ca toate produsele de uz fitosanitar lichide să fie păstrate pe poliţele de mai jos faţă de
Toate produsele de uz fitosanitar lichide sunt păstrate numai pe poliţele pe care se păstrează produsele sub formă de pulbere sau granule (aceasta se face pentru ca lichidele să nu picure sau
Lichidele nu sunt păstrate pe poliţele de
8.8.18 poliţele care sunt mai jos de poliţele pe care se păstrează Minor să se scurgă peste alte produse).
asupra pulberilor?
produsele sub formă de pulbere sau granule. Fără N/A. NOTĂ: Produsele de uz fitosanitar nu trebuie depozitate niciodată direct pe duşumea; ele trebuie păstrate pe poliţe din
material potrivit sau în containere secundare curate de plastic sau palete din metal.
8.9 Containerele goale în care s-au păstrat produsele de uz fitosanitar

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 19 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Containerele goale ale produselor de uz fitosanitar nu trebuie re-utilizate în alte scopuri. Containerele curăţite trebuie să fie
depozitate într-o zonă specială sau container special, marcat (semn de pericol) şi protejat (încuiat). Ele trebuie distruse /
lichidate printr-un proces controlat şi aprobat (de exemplu, organizat de furnizorul de produse de uz fitosanitar) sau în
Containerele goale în care s-au păstrat Nu există înregistrări că aceste containere au fost sau sunt re-
8.9.1 Minor conformitate cu o procedură documentată care respectă regulamentele ţării. De exemplu, Legea Nr.119 XV al Republicii
produsele de uz fitosanitar nu sunt reutilizate? utilizate în orice formă sau mod. Fără N/A.
Moldova cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi adoptată la 22 mai 2004. Ideal ar fi ca producătorul să semneze
un acord cu furnizorul de produse de uz fitosanitar că va accepta returnarea containerele goale. O copie a acestui acord şi
chitanţele pentru containerele returnate trebuie să fie păstrate.
Sistemul de lichidare a containerelor goale în care s-au păstrat
produsele de uz fitosanitar asigură că oamenii nu pot veni în Situaţia ideală este când containerele goale sunt păstrate în containere mari sau containere (de exemplu, confecţionate din
Lichidarea containerelor goale în care s-au
contact fizic cu ele, datorită existenţei unui punct sigur de plasă de metal) protejate, încuiate, în încăperi impermeabile la apă. Încăperile se vor marca cu semne de pericol. Accesul se
8.9.2 păstrat produsele de uz fitosanitar nu permite Minor
păstrare, unui sistem sigur de manipulare înainte de lichidare şi a limitează doar personalului autorizat. Containerele goale se întorc furnizorilor cât de repede posibil. Personalul trebuie să
expunerea oamenilor?
unei metode de lichidare care nu permite expunerea fiinţelor manipuleze containerele de metal, şi nu cu containerele goale.
umane. Fără N/A.
Sistemul de lichidare a containerelor goale în care s-au păstrat
produsele de uz fitosanitar minimizează riscurile de contaminare
Lichidarea containerelor goale în care s-au
a mediului, cursurilor de apă, florei şi faunei, datorită existenţei Dacă există o metodă de lichidare a containerelor goale (de exemplu, prin intermediul furnizorului), managerul trebuie să aibă
8.9.3 păstrat produsele de uz fitosanitar nu permite Minor
unui punct sigur de păstrare, unui sistem sigur de manipulare un contract cu furnizorul / agent licenţiat privind colectarea deşeuri pentru lichidarea containerelor de produse de uz fitosanitar.
contaminarea mediului?
înainte de lichidare şi o metodă de lichidare sigură pentru mediu.
Fără N/A.
Se utilizează sistemele oficiale de colectare şi Dacă există sisteme oficiale de colectare şi lichidare, se menţin
8.9.4 Minor Dacă se aplică un sistem de colectare, fermierii trebuie să păstreze o copie a contractului şi chitanţele.
lichidare? registre documentate de participare a fermierului la ele.
Containerele nu sunt re-utilizate, iar pentru Toate containerele goale în care s-au păstrat produsele uz
Containerele goale de produse de uz fitosanitar trebuie să fie clătite de trei ori înainte de lichidarea lor, după cum e descris pe
cazurile când există un sistem de colectare, fitosanitar nu sunt re-utilizate, şi au fost depozitate adecvat,
etichetă. Instrucţiuni documente adecvat (Punctul 8.2.6) trebuie să fie disponibile pentru operatorul care aplică produsele de uz
8.9.5 sunt ele depozitate adecvat, etichetate şi etichetate şi manipulate în conformitate cu cerinţele sistemului Minor
fitosanitar şi care este responsabil pentru clătirea containerelor goale, se turnă apa în stropitor cu care s-au clătit de trei ori
manipulate în conformitate cu regulile oficial de colectare şi lichidare, în cazurile în care există. Fără
containerul înainte de a adăuga volumul final de apă la soluţia pentru stropire.
sistemului de colectare? N/A.
Containerele sunt spălate, fie prin intermediul Există pe echipamentul de aplicare un dispozitiv integrat cu
Containerele trebuie clătite de trei ori, fie automatizat cu ajutorul echipamentului de stropire, sau de persoana responsabilă
unui dispozitiv integrat cu presiune de pe presiune de spălare a containerelor sau există instrucţii scrise
8.9.6 Minor pentru amestecarea substanţelor, ca în punctul 8.9.5 de mai sus. După clătire containerele trebuie păstrate într-o zonă sigură
echipamentul de aplicare sau cel puţin cu apă clare de a spăla fiecare container de 3 ori înainte de lichidare.
până a fi distruse / lichidate după cum se specifică în punctul 8.9.2 de mai sus.
de 3 ori? Fără N/A.
Deşeurile de la spălarea containerelor în dispozitivul integrat cu
Deşeurile de la spălarea containerelor în presiune sunt întotdeauna reintroduse în rezervorul
dispozitivul integrat cu presiune sunt echipamentului de aplicare pentru amestecare, fie cu ajutorul
8.9.7 Minor Vezi mai sus.
reintroduse în rezervorul echipamentului de dispozitivului de manipulare a containerelor sau în baza unei
aplicare? proceduri scrise pentru operatorii echipamentului de aplicare.
Fără N/A.
Există un loc special de păstrare sigură pentru toate containerele
goale care au conţinut produse de uz fitosanitar înainte de
Containerele goale sunt păstrate într-un loc
8.9.8 lichidare, care este izolat de recoltă şi materialele de ambalare, Minor Vezi mai sus.
sigur înainte de lichidare?
adică încuiat permanent şi cu acces limitat pentru persoane şi
animale.
Dacă există legislaţie, regulamente regionale, de stat şi locale s-
Se respectă toate regulamentele locale de Dacă managerul nu cunoaşte aceste regulamente, trebuie să contacteze agenţiile sau secţiile ecologice locale şi / sau o
8.9.9 au respectat acestea referitor la lichidarea containerelor goale în Minor
lichidare sau distrugere a containerelor? autoritatea guvernamentală locală referitor la metoda corectă de manipulare şi lichidare a containerelor.
care s-au păstrat produsele de uz fitosanitar.
8.10 Produse de uz fitosanitar ieşite din uz
Există înregistrări documentate care indică că produsele de uz Toate produsele de uz fitosanitar sau produsele care au fost păstrate cu depăşirea datei de expirare a valabilităţii sau nu mai
Produsele de uz fitosanitar ieşite din uz sunt
fitosanitar ieşite din uz au fost lichidate de organizaţii de stat pot fi utilizate, trebuie identificate şi înregistrate în inventarierea trimestrială a stocurilor (Înregistrări 8.8.15/02). Aceste produse
8.10.1 păstrate în siguranţă, marcate şi lichidate de Minor
aprobate. Când nu este posibil, produsele de uz fitosanitar ieşite de uz fitosanitar trebuie izolate pentru o lichidare corectă. Se recomandă ca produsele ieşite din uz şi produsele cu ambalajul
organizaţii autorizate şi aprobate?
din uz sunt păsatrate în siguranţă şi marcate. deteriorat să fie returnate furnizorului spre lichidare.
9. RECOLTARE
9.1 Igiena

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 20 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Dacă fermierii au documentat şi au implementat Analiză Riscurilor şi Evaluarea Riscurilor (de exemplu, Certificarea HACCP),
în această secţiune nu se vor cere alte acţiuni, documentaţia relevantă şi înregistrările vor cuprinde cerinţele de la punctele
9.1.1 până la 9.1.5. Fermierii care nu sunt în prezent certificaţi conform cerinţelor sistemului HACCP trebuie să elaboreze o
analiză a riscurilor şi să întocmească un plan de management, ar fi bine să solicite asistenţa unui expert în domeniu pentru a
documenta analiza evaluării riscurilor. Evaluarea riscurilor de igienă trebuie să includă:
Există o evaluare a riscurilor (naţională, sectorială sau individuală)
S-a efectuat analiza riscurilor igienice pentru • Identificarea pericolelor igienice în procesul de recoltare la fiecare etapă / câmp;
documentată şi actualizată (revizuită anual), care acoperă
9.1.1 recoltare şi procesul de transportare până la Major • Evaluarea riscurilor generate pentru fiecare pericol identificat;
aspectele de igienă ale procesului de recoltare, după cum se
fermă? • Identificarea acţiunilor prevenire şi corective.
detaliază în punctul de control 9.1.2. Fără N/A.
Pentru a identifica mai uşor riscurile, este mai bine să se identifice mijloacele utilizate pentru recoltare (containere pentru
produsele recoltare, echipament, ambalaje, personalul etc.) şi riscurile asociate intrărilor: chimice, microbiologice şi fizice. Vezi
analiza riscurilor Înregistrare 9.1.1/01. Ghid privind riscurile / pericolele potenţiale
(include contaminarea ca rezultat a practicilor nesatisfăcătoare de igienă, chimicale, sticlă, metal, pierderea cuţitelor /
pixuri ) care sunt prezentate în Informaţii Generale 9.1.1/02.

Pe baza analizei riscurilor, gospodăria trebuie să întocmească un plan sau o procedură documentată, care stipulează toate
procedurile de igienă care vor fi respectate în timpul recoltării, de exemplu Plan 9.1.2/04. Trebuie aplicate standarde de igienă
adecvate pentru a minimiza riscrile contaminării microbiologice, chimice şi fizice a produselor din partea personalului (inclusiv
membrii familiei) şi echipamentului care vine în contact direct sau indirect cu produsele agricole.
Personalul şi fermierii trebuie să îndeplinească în permanenţă aceste cerinţe. Alte dovezi ale respectării acestor cerinţe sunt
Pentru procesul de recoltare s-a implementat În rezultatul analizei riscurilor la recoltare şi transportare până la cerute de punctul de control 10.1.2 pentru operaţiile de manipulare a produselor. Înregistrările recomandate pentru
9.1.2 Major
procedura de igienă? fermă, s-a implementat o procedură documentată de igienă. demonstrarea respectării cerinţelor igienice sunt:
• Planul de tratarea sanitară şi monitorizare: de exemplu, 9.1.2/01
• Înregistrările privind tratarea sanitară 9.1.2/02 şi Înregistrări privind monitorizarea 9.1.2/03.
• Înregistrări privind instruirea personalului în domeniul igienei: de exemplu, 12.2.2. Tot personalul, inclusiv lucrătorii
sezonieri şi de ocazie trebuie să fie instruiţi în domeniul igienei. Instruirea nu va fi îndelungată şi un ghid pentru instruirea
personalului se anexează la acest Ghid în Anexa 6.

Trebuie să existe :
Containerele reutilizabile, instrumentele de recoltare (foarfece,
1. Un plan documentat de tratare sanitară a tuturor containerelor şi echipamentelor utilizate în procesul de recoltare, cel puţin o
cuţite, secatore) şi echipament de colectare (maşini) sunt
Procedura igienică pentru procesul de dată pe an, dar ideal, de fiecare dată când se murdăresc etc.;
curăţate, există un plan de curăţare şi dezinfectare (cel puţin o
9.1.3 recoltare include containerele şi Major 2. Toate echipamentele utilizate în procesul de recoltare (cuţite, foarfece, etc.) trebuie să fie tratate sanitar cel puţin o dată pe
dată pe an) pentru a preveni contaminarea produsului în
instrumentele? zi în timpul perioadei de recoltare şi păstrate în condiţii sigure când nu sunt utilizate;
conformitate cu rezultatele evaluării riscurilor igienice pentru
3. Lubrifianţii, uleiul, combustibilul, maşinile agricole şi echipamentul din ateliere trebuie să fie separat de echipamentul utilizat
recoltare.
la recoltare pentru a preveni contaminarea chimică şi fizică a produselor şi a ambalajelor, containerelor şi materialelor.

Această secţiune se referă la pre-ambalarea în ambalaje de consum sau de desfacere în câmp sau în spaţii specializate
Toate produsele ambalate şi manipulate direct în câmp, livadă mobile, care pot fi transportate de pe un câmp pe altul.
sau seră nu trebuie lăsate în câmp peste noapte, în conformitate • Echipamentul de recoltare trebuie să fie tratat sanitar şi igienizat regulat şi trebuie să existe un plan de tratare sanitară,
cu rezultatele evaluării riscurilor igienice ale recoltei. Toate instrucţiuni de tratare sanitară şi înregistrări al activităţilor de tratare sanitară;
produsele din câmp trebuie să fie acoperite pentru a preveni • Produsele recoltate nu trebuie lăsate în câmp peste noapte şi trebuie acoperite în timpul transportării şi depozitării;
Procedura igienică pentru procesul de
contaminarea în timpul ambalării şi transportării (de pe câmp sau • Produsele recoltate sau ambalate în gospodărie trebuie depozitate şi păstrate în încăperi închise, curate, bine iluminate şi
recoltare include manipularea produselor
9.1.4 de la gospodării la destinaţia de păstrare), în conformitate cu Major ventilate;
recoltate şi produsele ambalate şi manipulate
rezultatele evaluării riscurilor igienice ale recoltei. Dacă produsele • Produsele care trebuie păstrate în încăperi cu temperaturi controlate trebuie pastrate in camere frigorifice curate, la
direct în câmp, livadă sau seră?
recoltate sunt ambalate şi păstrate la gospodărie, spaţiile de temperaturile adecvate şi / sau un nivel de umiditate controlat. Trebuie menţinute înregistrări a temperaturii şi conţinutului de
depozitare trebuie curăţate şi, în cazurile aplicabile, se menţin şi umiditate, de exemplu, în Înregistrare 9.1.4/01.
se documentează temperatura şi umiditatea, în conformitate cu Lubrifianţii, uleiul, combustibilul, vopseaua, maşinile agricole şi echipamentul din ateliere, etc. trebuie păstrate separat de toate
rezultatele evaluării riscurilor igienice ale recoltei. încăperile de ambalare, manipulare şi păstrare pentru a preveni contaminarea chimică şi fizică a produselor
agricole, containerelor şi materialelor de ambalare.

Vehiculele gospodăriei utilizate pentru transportarea produselor
utilizate şi pentru alte scopuri decât transportarea produselor Toate mijloacele de transport (dar în special, transportul utilizat în alte scopuri) trebuie menţinut curat în conformitate cu planul
Procedura igienică pentru procesul de
agricole, sunt curăţite şi menţinute în stare de lucru, există un stabilit. Transportul utilizat pentru transportarea produsele alimentare nu trebuie utilizat pentru transportarea produselor de uz
9.1.5 recoltare include transportarea produselor la Major
program de curăţare care nu permite contaminarea produselor fitosanitar, fertilizanţilor anorganici sau organici, lubrifianţilor, motorinei, uleiurilor tehnice de orice tip, vopselelor sau altor
gospodărie?
(cu sol, murdărie, fertilizanţi organici, scurgeri, etc.), în chimicale.
conformitate cu rezultatele evaluării riscurilor igienice ale recoltei.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 21 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Managementul gospodăriei trebuie să asigure toţi lucrătorii cu WC-uri adecvate, cu dispozitive de spălat pe mâini de calitate şi
menţinute în condiţii bune, care sunt amplasate la mai puţin de 500 de metri de la locul de muncă. Unităţile de spălare a
Lucrătorii implicaţi în recoltare au acces la La dispoziţia lucrătorilor implicaţi în recoltare se pun unităţi mobile mâinilor trebuie să dispună de apă curgătoare, săpun fără parfum şi mijloace de uscare a mâinilor de o singură folosinţă
9.1.6 echipament curat de spălare a mâinilor în sau fixe de spălare a mâinilor la distanţă de cel puţin 500 m şi ele Major (şerveţele de hârtie sau uscătoare cu aer cald). WC-urile trebuie să fie dotate cu semne, care informează personalul că trebuie
vecinătatea locului unde lucrează? sunt igienizate. Fără N/A. să se spele pe mâini după folosirea toaletei. Nu sunt necesare înregistrări. Fermierul trebuie să poată demonstra respectarea
acestei conformităţi. Unităţile de spălare a mâinilor trebuie să fie incluse în Planul de tratare sanitară şi Monitorizare şi
Înregistrări pentru ariile relevante.
Lucrătorii implicaţi în recoltare au acces la La dispoziţia lucrătorilor implicaţi în recoltare se pun unităţi mobile O soluţie a acestei probleme ar fi dotarea cu WC-uri adecvate conectate la rezervoare sau canalizare în cadrul tuturor clădirilor
9.1.7 toalete curate în vecinătatea locului unde sau fixe de WC la distanţă de cel puţin 500 m şi ele sunt Minor pe teritoriul gospodăriei cât şi în afară. Facilităţile WC-urilor trebuie să fie incluse în Planul de tratare sanitară şi Monitorizare şi
lucrează? igienizate la timp. Fără N/A. Înregistrări pentru ariile relevante.
9.2 Containerele de ambalare/recoltare la gospodărie
Containerele de produse sunt utilizate numai pentru produsele
Containerele pentru produsele agricole şi materialele de ambalare nu trebuie utilizate în alte scopuri decât pentru fructele şi
agricole, adică, nu sunt utilizate pentru chimicale agricole,
Containerele de produse sunt utilizate legumele pentru care au fost produse. Containerele nu trebuie niciodată utilizate pentru păstrarea lucrurilor personale, pungilor
9.2.1 lubrifianţi, ulei, substanţe de curăţare, resturi de plante sau alt Recom.
exclusiv pentru produsele agricole? cu mâncare, produselor de uz fitosanitar, uleiului, instrumentelor, etc. Nu sunt necesare înregistrări. Fermierul trebuie să poată
gunoi, în calitate de pungi pentru mâncare, pentru instrumente,
demonstra respectarea acestei conformităţi.
etc.).

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 22 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
9.3 Ambalarea produselor imediat după recoltare. Această cerinţă nu se alică dacă nu utilizează gheaţa pentru a răci produsul la gospodărie.
Acest punct include utilizarea apei, inclusiv a gheţii, pe durata proceselor de manipulare, care include recoltarea, ambalarea şi
Gheaţa utilizată pentru produse în timpul păstrarea. Dacă gheaţa este produsă de fermieri, trebuie menţinute înregistrări privind prelevarea mostrelor de apă şi
Toată gheaţa utilizată în timpul recoltării trebuie să fie produsă din
recoltării este produsă din apă potabilă şi în rezultatele încercărilor, sau un certificat de conformitate sau raport de încercări de la furnizorul de gheaţă. Dacă este necesar
9.3.1 apă potabilă şi în condiţii sanitare pentru a preveni contaminarea Recom.
condiţii sanitare pentru a preveni sau se aplică tratarea apei, trebuie să se menţină înregistrări privind tratamentul apei. Dacă gheaţă este utilizată în procesele
produselor.
contaminarea produselor? de manipulare a produselor, trebuie să deţineţi un certificate igienic pentru apă în conformitate cu GOST 2874 de la un
laborator acreditat în conformitate cu ISO 17025 / EN 45001.
10. MANIPULAREA PRODUSELOR. Acest capitol se aplică de fermierii care ambalează produsele proaspete fără prelucrare (adică, uscare, congelare, conservare). Fermierii care nu dispun de casă de ambalare trebuie să scrie o declaraţie de
excludere privind Manipularea Produselor pentru auditorul EUREPGAP® în care se stipulează că ei nu calibrează sau ambalează produsele în câmp imediat după recoltare.

10.1 Igiena
Gospodăriile / casele de ambalare care au implementat şi certificat un sistem pe baza principiilor HACCP, aceste cerinţe sunt
deja îndeplinite. Casele de ambalare care nu sunt certificate în conformitate cu cerinţele HACCP trebuie să documenteze un
studiu privind analiza riscurilor igienice ale operaţiilor de manipulare şi ambalare. Analiza riscurilor trebuie să acopere toate
Există o evaluare a riscurilor (naţională, sectorială sau individuală)
S-a efectuat analiza riscurilor igienice pentru ariile şi operaţiunile în cadrul companiei şi riscurile de contaminare a produselor agricole la orice etapă privind chimicale,
10.1.1 documentată şi actualizată (revizuită anual), care acoperă Minor
procesul de manipulare a produselor? microorganismele sau riscuri fizici, care include contaminarea cu produse de uz fitosanitar, substanţe de tratare sanitară,
aspectele de igienă ale procesului de manipulare.
uleiuri, substanţe de ungere, microbi sau ciuperci, aşchii de lemn sau cioburi de sticlă. Multe din aceste riscuri sunt cuprinse în
punctele de la 10.1.1 până la 10.1.5. Înregistrările privind analiza riscurilor trebuie îndeplinite şi menţinute în conformitate cu
Înregistrarea 10.1.1. Ghid privind riscurile / pericolele potenţiale, care sunt prezentate în Informaţii Generale 9.1.1/02.

Procedurile de igienă trebuie elaborate şi documentate pe baza analizei pericolelor / evaluării riscurilor în aceiaşi manieră ca şi
În rezultatul analizei riscurilor igienice la manipulare, s-a în cazul evaluării riscurilor privind Procesul de Recoltare (punctul 9.1.1.), dar trebuie să cuprindă fiecare secţie a casei de
Pentru procesul de manipulare s-a
10.1.2 implementat o procedură documentată de igienă (contra Minor ambalare, de la recepţia produselor până la livrarea lor. Procedurile de igienă pentru casa de ambalare pot include cerinţe
implementat procedura de igienă?
contaminanţilor fizici, chimici şi microbiologici). similare ca şi în cazul Procesului de Recoltare (vezi punctul 9.1.2/04), la fel trebuie să includă toate secţiile de la recepţie până
la livrare. Aceste proceduri trebuie abordate la fel ca în punctul de control 9.1.2.
Pentru respectarea cerinţelor igienice, managementul trebuie să asigure cu facilităţi de spălare şi mijloace de uscare a mâinilor
de o unică folosinţă pentru personal, la fiecare intrare în casa de ambalare (sau a depozitului frigorific care nu este legat cu
casa de ambalare). Tot personal trebuie să se spele pe mâini înainte de a intra în încăperile de manipulare a produselor
Trebuie să existe toalete în stare bună cu facilităţi de spălare a
agricole. Adiţional, tot personalul trebuie să aibă acces la toalete şi facilităţi de spălare a mâinilor care sunt:
mâinilor, echipate cu săpun neparfumant şi apă în vecinătate, dar
Lucrătorii au acces la toalete curate şi unităţi • Separate de încăperile de manipulare a produselor agricole prin cel puţin două uşi;
nu trebuie să aibă ieşire directă spre zona de manipulare a
10.1.3 de spălare a mâinilor în vecinătatea locului de Minor • Tratate sanitar şi reparate adecvat, dotate cu planuri privind tratarea sanitară şi înregistrări privind tratarea sanitară;
produselor, cu excepţia cazurilor când uşa se închide automat. Cu
lucru? • Echipate cu mijloace adecvate de spălare şi uscare a mâinilor în mod igienic (uscătoare cu aer cald sau şerveţele de o
excepţia cazurilor că există declaraţii pentru fiecare produs
singură folosinţă);
înregistrat de la Secţia Manipularea Produselor, fără N/A.
• Permit eliminarea în mod igienic a deşeurilor menajere / apelor menajere;
• Minimizează riscul contaminării terenurilor agricole, a produselor agricole, a materialelor de ambalare şi aprovizionare cu apă.
Managerul trebuie să poată demonstra respectarea acestei conformităţi.
Personalul trebuie instruit în domeniul bunelor practici de igienă personală. Un ghid de instruire recomandat se anexează în
Anexa 6. Instruirea trebuie susţinută prin ghiduri şi / sau instrucţiuni documentate, promovate prin semne uşor de înţeles şi
Există dovezi (adică, registre semnate de participare, certificate plasate în arii relevante. Instrucţiunile trebuie să cuprindă toate cerinţele pentru igiena personală, comportamentul şi starea
de la companii externe) că lucrătorii au primit instrucţii inteligibile sănătăţii. Trebuie menţinute înregistrări privind instruirea întregului personal care manipulează produsele alimentare, inclusiv
verbale şi documentate privind aspectele relevante ale igienei şi persoanele din conducere. Instruirea în teren sau instruirea prin intermediul grupurilor industriale, în cadrul universităţilor locale
Lucrătorii au primit instrucţiunile de bază manipularea produselor, inclusiv igiena personală, adică, sau din partea unui expert acceptat de toţi, dar trebuie să existe dovezi documentate a acestor instruiri. Următoarele
10.1.4 privind aspectele igienice înainte de a începe spălarea pe mâini, bijuteriile, lungimea şi igiena unghiilor, etc.; Major înregistrări vor cuprinde această cerinţă:
lucrările de manipulare a produselor? curăţenia hainelor; comportamentul personal, adică, interzicerea • Înregistrări privind instruirea individuală 12.2.2/01 sau înregistrări privind instruirea în grup, de exemplu, 12.2.2/02 (semnate
fumatului, scuipatului, luării mesei, masticării, parfumatului, etc. de instructori şi personalul instruit) pentru lucrătorii instruiţi sezonieri şi de ocazie;
Cu excepţia cazurilor că există declaraţii pentru fiecare produs • Certificate ale cursurilor de instruire în exterior, dacă sunt disponibile.
înregistrat de la Secţia Manipularea Produselor, fără N/A.. De asemenea, vezi cerinţa 9.1.2/04 privind procedura igienică. Instruirea trebuie promovată şi prin semnele de igienă
plasate în încăperile de producere şi spaţiile sanitare, de exemplu, „Acum spălaţi-vă pe mâini” în toalete, şi semne
amplasate în toate încăperile care interzic scuipatul, consumul alimentelor şi fumatul.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 23 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII

Inspecţiile interne trebuie întreprinse de management la anumite intervale de timp pentru a evalua nivelul de respectare a
cerinţelor privind practicile de igienă şi pentru a iniţia şi implementa acţiuni corective în caz de necesitate. Aceasta inspecţie
poate fi realizată prin supravegherea lucrătorilor privind respectarea instrucţiunilor de igienă personală şi de curăţenie a
Există dovezi că lucrătorii îndeplinesc instrucţiunile privind igiena
hainelor, adică, spălatul pe mâini, purtarea bijuteriilor, lungimea şi curăţenia unghiilor, etc.; comportamentul personal, adică, nu
personală şi îmbrăcămintea, adică, spălarea pe mâini, bijuteriile,
se fumează, nu se scuipă, nu se consumă alimente, nu se mestică nimic, nu se parfumează, etc.
Lucrătorii îndeplinesc instrucţiunile privind lungimea şi igiena unghiilor, etc.; comportamentul personal,
Sunt prezentate câteva înregistrări recomandate pentru a demonstra îndeplinirea acestei cerinţe :
10.1.5 igiena în procesul de manipulare a adică, interzicerea fumatului, scuipatului, masticării, luării masei, Minor
• Înregistrarea instruirii în domeniul procedurilor de igienă 12.2.2/01;
produselor? parfumatului, etc. Cu excepţia cazurilor când există declaraţii
• Înregistrarea inspecţiei interne / monitorizarea igienei personalului 10.1.5/01;
pentru fiecare produs înregistrat de la Secţia Manipularea
• Înregistrări a acţiunilor corective, de exemplu, 2/02, dacă sunt întreprinse;
Produselor, fără N/A.
• Certificate medicale personale, dacă e cazul;
• Declaraţia semnată de lucrători că ei nu sunt purtători ai bolilor contagioase, când au fost angajaţi, înainte de fiecare
sezon de recoltare / manipulare. De exemplu, Înregistrare 10.1.5/02.

10.2 Spălarea produselor după recoltare
În ultimele 12 luni s-a efectuat analiza apei la punctul de intrare în Apă potabilă înseamnă apă care e bună pentru consum uman. Apa utilizată pentru spălarea produselor după recoltare trebuie
Apa pentru ultima spălare a produselor este
maşina de spălat. Limitele parametrilor analizaţi se află în limitele să fie testată în fiecare an la un laborator acreditat ISO 17025 / EN 45001 pentru a determina gradul de corespundere a
10.2.1 potabilă sau declarată potrivită pentru acest Major
acceptate de OMS sau sunt recunoscute ca fiind sigure pentru conformităţii cu standardul GOST 2874 „Apă potabilă”. În fiecare an trebuie de obţinut un certificat igienic / conformitate pentru
scop de autorităţile competente?
industria alimentară de către autorităţile competente.. apa utilizată, cea ce confirmă respectarea cerinţelor igienice.
În mod ideal, întotdeauna se utilizează apă potabilă proaspătă pentru spălarea produselor agricole. Acest punct de control nu
Dacă apa pentru ultima spălare a produselor este returnabilă, ea
se aplică de casele de ambalare dacă ele nu utilizează apă re-circulată pentru ultima spălare a produselor. Termenul „agent
este filtrată şi dezinfectată, iar nivelurile pH, de concentrare şi
Dacă apa pentru ultima spălare a produselor sanitar” este în general utilizat în locul termenului „dezinfectant”. Agentul sanitar este o substanţă chimică care se adaugă în
expunere la dezinfectant sunt monitorizate regulat, documentându-
este returnabilă, ea a fost filtrată, iar nivelurile apă pentru a reduce nivelul microorganismelor şi a face apă sigură pentru scopul preconizat. Apa re-circulată este apa utilizată
10.2.2 se corespunzător. Filtrarea trebuie să includă sisteme eficiente Major
pH, de concentrare şi expunere la în procesul de spălare a produselor mai mult de un lot / schimb. Această apă trebuie supusă procesului de tratare: adică,
contra
dezinfectant sunt monitorizate regulat? dezinfecţie, sedimentare şi filtrare. Trebuie menţinute înregistrări necesare privind monitorizarea sistematică a pH,
substanţelor solide şi suspensii, cu un program de rutină de
concentraţiei şi nivelului de expunere la agentul sanitar. Se recomandă înregistrarea 10.2.2/01, care poate fi ajustată privind
curăţare în conformitate cu utilizarea şi volumul apei.
particularităţile individuale a procesului.
Testarea apei cu care se spală produsele se efectuează de un Laboratoarele acreditate de Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor (CAECP) trebuie să efectueze
Laboratorul care efectuează testarea apei laborator acreditat conform ISO 17025 sau de organizaţie încercări pentru apa utilizată. Lista laboratoarelor acreditate de CAECP (acreditate conform ISO 17025) este ataşată la
10.2.3 Recom.
este acreditat? naţională echivalentă sau care poate demonstra documentar că prezentul Ghid, Anexa 3. Certificatul igienic / conformitate pentru apă testată este suficient pentru a demonstra că analizele s-
este în curs de obţinere a acreditării. au efectuat de laboratoare acreditate.
10.3 Proceduri după recoltare. Aplicabil numai în cazul existenţei procedurilor după recoltare.
Tratarea tuturor produselor după recoltare (cu fumiganţi, insecticide, fungicide sau alte substanţe chimice) trebuie efectuată în
conformitate cu instrucţiunile de pe etichete, detaliile trebuie înregistrate după cum se indică mai jos şi trebuie de respectat
strict toate intervalele.
Înregistrările trebuie să conţină:
• Datele aplicării;
• Produsele agricole tratate (inclusiv numărul lotului);
Există documente şi proceduri clare, aşa ca registre privind • Casa de ambalare, câmpul sau altă încăpere unde a fost efectuat tratamentul;
aplicarea biocizilor, ceară vegetală şi produselor de uz fitosanitar • Denumirea comercială a produsului utilizat;
Se respectă toate instrucţiunile de pe utilizaţi după recoltare, şi privind datele de ambalare/livrare a • Justificarea utilizării produsului pentru tratare (adică, „De ce” este necesar să se aplice chimicalele);
10.3.1 Major
etichetă? produselor tratate, care demonstrează că instrucţiunile de pe • Cantitatea aplicată;
etichetele chimicalelor aplicate produselor agricole au fost • Rata aplicată;
respectate. • Metoda aplicării;
• Durata aplicării;
• Echipamentul de protecţie utilizat;
• Data ambalării / livrării;
• Numele persoanei care a recomandat aplicarea;
• Numele operatorului care a aplicat chimicalele.
Înregistrări recomandate 10.3.1/01.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 24 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII

Toţi biocizii, ceara vegetală şi produsele de uz fitosanitar utilizaţi Acest punct de control necesită o gestiune similară ca şi punctul 8.2.2. Un biocid poate fi un fungicid sau un dezinfectant, aşa
în perioada după recoltare sunt oficial înregistraţi sau permise de ca hipocloritul de sodiu, el este un produs chimic pentru combaterea microorganismelor nedorite. Pentru a putea demonstra
Pentru produsele protejate se utilizează numai organizaţia guvernamentală corespunzătoare din ţara de aplicare respectarea acestei cerinţe trebuie întocmite următoarele documente şi menţinute înregistrări:
biocizii, ceara vegetală şi produselor de uz şi sunt aprobate spre utilizare după recoltare conform • Facturile pentru produse de uz fitosanitar / biocizi (dezinfectant);
10.3.2 Major
fitosanitar oficial înregistrate în ţara de instrucţiunilor de pe etichetă. Dacă nu există un program oficial de • Înregistrări de aplicare a produse de uz fitosanitar după recoltare 10.3.1/01. Monitorizarea calităţii apei utilizate pentru
desfacere după recoltare? înregistrare, vezi îndrumarul EUREPGAP®, Anexa 2 la acest spălarea fructelor şi legumelor 10.2.2/01. În ceea ce priveşte produsele exportate, fungicidele aplicate după recoltare (de
document şi Codul Internaţional de Reguli ale FAO privind exemplu, ceara) sau insecticidele trebuie utilizate numai după consultarea cu clienţii externi. Chiar dacă există permisiunea
Distribuirea şi Utilizarea Pesticidelor. pentru tratarea cu pesticide după recoltare în ţara de destinaţie, fiecare client poate avea propriile cerinţe.

Acest punct de control necesită o gestiune similară ca şi punctul 8.2.5. Produsele de uz fitosanitar interzise în UE nu pot fi
folosite în Moldova, dacă aceste produse urmează a fi exportate în ţările UE.
Registrele documentate de aplicare a biocizilor,ceara vegetală şi Consultaţi Lista Directivei UE de interzicere – 79/117/EC, o copie a cărei este ataşată în Anexa 4. Versiuni actualizate pot fi
Pentru produsele destinate spre
produselor de uz fitosanitar confirmă că nici un fel de biocizi, găsite la http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm
comercializare în Uniunea Europeană se
10.3.3 ceară vegetală şi produse de uz fitosanitar interzise în UE nu au Major Pentru a demonstra corespunderea cu această cerinţă, următoarele înregistrări şi documente trebuie să fie disponibile:
utilizează biocizii, ceară vegetală şi produsele
fost aplicate în ultimele 12 luni produselor cultivate în cadrul • Facturi pentru produsele de uz fitosanitar ce se aplică după recoltare;
de uz fitosanitar interzise în UE?
EUREPGAP ce urmează a fi comercializate în UE. • Înregistrări de aplicare a produselor de uz fitosanitar după recoltare 10.3.1/01.
• Înregistrări privind inventarierea trimestrială a stocurilor de produse de uz fitosanitar aplicate după recoltare. Forma de
înregistrare ca la Înregistrare 8.8.15/02.
Numai produsele de uz fitosanitar aprobate pot fi utilizate. Acest punct de control necesită o gestiune similară ca şi punctul
8.2.3. Este necesară o lista actualizată şi aprobată a produselor de uz fitosanitar aplicate după recoltare, care vor fi sau ar
Există o listă actualizată aprobată a biocizilor, putea fi utilizate de întreprindere. Următoarele informaţii trebuie înregistrate:
Există înregistrări documentate referitor la toţi biocizii, ceara
ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar • Data întocmirii listei şi data valabilităţii;
vegetală şi produsele de uz fitosanitar utilizaţi după recoltare care
10.3.4 care au fost utilizate sau pentru care se Minor • Denumirile comerciale ale produselor care ar putea fi utilizate;
au fost utilizate sau pentru care se studiază posibilitatea de
studiază posibilitatea de utilizare după • Ingredientele active ale produselor;
utilizare.
recoltare? • Statutul înregistrării în Moldova şi ţara / ţările unde se vor exporta produsele;
• Justificarea aplicării produselor de uz fitosanitar împotriva dăunătorilor.
Înregistrările recomandate poate fi găsite în punctul 10.3.4./01.
Lista ia în consideraţie modificările procedurii de înregistrare a Acest punct de control necesită o gestiune similară ca şi punctul 8.2.4. Întreprinderea trebuie să dispună de informaţii
Această listă ia în consideraţie modificarea
biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar utilizaţi actualizate despre modificările ce au avut loc privind înregistrarea produselor de uz fitosanitar în Moldova şi în ţările unde se
10.3.5 legislaţiei privind biocizii, ceara vegetală şi Minor
după recoltare. Când acestea sunt introduse (adică, versiuni cu vor exporta / comercializa produsele. Aceasta se poate realiza prin legături strânse cu furnizorii de încredere a produselor de
produsele de uz fitosanitar?
datele revizuirilor). uz fitosanitar după recoltare sau prin legături strânse şi discuţii cu clienţii din ţările unde se vor exporta produsele.
Ca şi în punctul 6.1.1 (fertilizanţi) şi punctul 8.2.6 (produse de uz fitosanitar), tehnicianul responsabil pentru aplicarea după
Tehnicianul responsabil pentru procesul de recoltare a produselor de uz fitosanitar, trebuie să poată demonstra competenţa / instruirea.
Tehnicianul responsabil pentru aplicarea biocizilor, ceara vegetală
manipulare a produselor poate demonstra Dosarul acestei persoane trebuie să includă următoarele documente / înregistrări:
şi produselor de uz fitosanitar poate demonstra un nivel suficient
10.3.6 competenţa şi cunoştinţele sale privind Minor • Un certificat recunoscut de la cursurile de instruire privind aplicarea produselor de uz fitosanitar;
de competenţă tehnică prin certificate recunoscute pe plan
aplicarea biocizilor, ceara vegetală şi • Un CV documentat, care demonstrează competenţa;
naţional sau instruire oficială.
produsele de uz fitosanitar? • O scrisoare de la o autoritate ce reglementează sau autoritate din industrie, în care se indică competenţa persoanei
responsabile pentru alegerea / aplicarea produselor de uz fitosanitar după recoltare.
Aplicările biocizilor, ceara vegetală şi
Acest punct de control trebuie gestionat similar ca şi cu punctele de control de la 8.3.2 până la 8.3.10. Toate tratamentele
produselor de uz fitosanitar după recoltare au Înregistrările documentate ale aplicării biocizilor, ceara vegetală şi
fructelor şi legumelor după recoltare cu produse de uz fitosanitar (inclusiv fumiganţi, insecticide, fungicide, ceară şi / sau alte
10.3.7 fost înregistrate, inclusiv cu identificarea produselor de uz fitosanitar după recoltare conţin numărul lotului Major
substanţe), trebuie înregistrate clar şi exact. Informaţiile despre produsele de uz fitosanitar trebuie să permită trasarea lor la un
produsului (adică, numărul lotului sau setului sau setului de produse.
lot clar identificat de produse. Se recomandă înregistrări pentru aplicările 10.3.1/01.
de produse)?
Zona geografică, denumirea sau numărul de referinţă a
Zonele de aplicare a biocizilor, ceara vegetală gospodăriei sau zonei de manipulare a produselor unde s-a
10.3.8 şi produselor de uz fitosanitar după recoltare efectuat tratarea sunt incluse în toate înregistrările aplicării Major Vezi punctul 10.3.7.
au fost înregistrate? biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar după
recoltare.
Datele aplicării biocizilor, ceara vegetal şi Datele exacte (ziua/luna/anul) ale aplicării sunt incluse în toate
10.3.9 produselor de uz fitosanitar după recoltare au înregistrările aplicării biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz Major Vezi punctul 10.3.7.
fost înregistrate? fitosanitar după recoltare.
Tipul tratamentului utilizat pentru aplicare (prin stropire, înmuiere,
Tipul tratamentului a fost înregistrat pentru
gazare etc.) este documentat în toate înregistrările aplicării
10.3.10 aplicările biocizilor, ceara vegetală şi Major Vezi punctul 10.3.7.
biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar după
produselor de uz fitosanitar după recoltare?
recoltare.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 25 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Denumirile comerciale ale biocizilor, ceara vegetală şi produselor
Denumirile comerciale ale biocizilor, ceara
de uz fitosanitar după recoltare sunt documentate în toate
10.3.11 vegetală şi produselor de uz fitosanitar după Major Vezi punctul 10.3.7.
înregistrările aplicării biocizilor, cerii vegetale şi produselor de uz
recoltare au fost înregistrate?
fitosanitar.
Cantitatea biocizilor, ceara vegetală şi Cantitatea de produs aplicat, greutatea sau volum de apă pe litru
10.3.12 produselor de uz fitosanitar aplicate după sau alt solvent au fost înregistrate după recoltare în toate registrile Major Vezi punctul 10.3.7.
recoltare a fost înregistrată? aplicării biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar.
Numele operatorului care a aplicat produsele de uz fitosanitar
S-a înregistrat numele operatorului care a
produsului agricol este documentat în toate înregistrările aplicării
10.3.13 aplicat biocizii, ceara vegetală şi produsele de Minor Vezi punctul 10.3.7.
biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar după
uz fitosanitar după recoltare?
recoltare.
Justificarea pentru aplicarea biocizilor, ceara Denumirea răspândită a dăunătorilor, bolilor care urmează a fi
10.3.14 vegetală şi produselor de uz fitosanitar după tratate este documentată în toate înregistrările aplicării biocizilor, Minor Vezi punctul 10.3.7.
recoltare a fost înregistrată? ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar după recoltare.

Fermierul / Managerul casei de ambalare trebuie să se asigure că:
i. Produsele agricole tratate trebuie analizate privind conţinutul rezidual de pesticide pentru a se asigura că cantitatea de
La toate aplicările produselor de uz fitosanitar Există dovezi documentate care demonstrează că fermierul ia în produse de uz fitosanitar aplicate nu depăşesc LMA din Moldova sau ţările unde se vor exporta produsele agricole;
după recoltare se ia în consideraţie aspectul considerare toate aplicările de fungicide sau insecticide după ii. Fermierul sau clientul său trebuie să poată demonstra că cunosc LMA din Moldova şi din ţările unde se vor exporta
10.3.15 Major
punctelor 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3 şi 8.7.4 ale recoltare sub aspectul Punctelor de Control 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3 şi produsele agricole;
acestui document? 8.7.4 ale acestui document şi acţionează corespunzător. iii. Dacă LMA sunt mai mici în ţările unde se vor exporta produsele agricole, fermierul / Managerul casei de ambalare trebuie să
poată demonstra (de exemplu, prin intermediul înregistrărilor de aplicare) că a redus rata de aplicare recomandată în Moldova,
pentru a se asigura că nu depăşeşte LMA din ţările de destinaţie / ţările unde se vor exporta produsele agricole.

10.4 Secţiile de manipulare şi/sau păstrare ale produselor ale gospodăriei
În casa de ambalare trebuie evitate înclinaţiile podelei. Acest punct poate fi respectat dacă se asigură că podeaua este
Podeaua are înclinaţii, canale de scurgere care sunt menţinute în construită din materiale durabile permise pentru acest scop, uşor de curăţat şi are un număr suficient de canale de scurgere,
Podeaua este proiectată pentru a permite şi
10.4.1 curăţenie şi nu sunt îngrădite pentru a permite colectarea Recom. care permite curăţarea cu uşurinţă a podelei. Toate canalele de scurgere trebuie să fie acoperite cu garnituri metalice ce
asigura scurgerea?
lichidelor. permit scurgerea şi trebuie dotate cu filtre pentru prevenirea blocajelor. Filtrele trebuie să fie uşor de demontat pentru a fi
curăţate. Nu sunt necesare înregistrări. Managerul trebuie să poată demonstra respectarea acestei conformităţi.

Tratarea sanitară
Pentru a se asigura că produsele nu sunt contaminate (de exemplu, cu sol, praf, microorganisme patogene după recoltare sau
substanţe chimicale), casele de ambalare trebuie să fie curăţate şi menţinute în conformitate cu un plan detaliat de tratare
sanitare şi igienizare documentat de companie. Planul de tratare sanitară şi înregistrările privind tratarea sanitară trebuie să fie
documentate pentru toate încăperile, echipamentul şi ambalajele.
Facilităţile şi echipamentul de manipulare a produselor (adică, Planul recomandat 10.4.2/01(Tratare sanitară) poate fi utilizat pentru planificarea programei de tratare sanitară şi Înregistrare
liniile şi echipamentul tehnologic, pereţii, podeau, spaţiile de 10.4.2/02 (Tratare sanitară) pentru înregistrarea activităţilor de tratare sanitară zilnice / săptămânale / lunare efectuate în
Facilităţile şi echipamentul de manipulare a
păstrare, paletele, etc.) trebuie să fie curăţate şi/sau menţinute diferite încăperi şi pentru diferite echipamente (adică, încăperile de depozitare, de ambalare, maşini de spălare şi sortare,
produselor sunt curăţate şi întreţinute
10.4.2 conform programei de curăţare pentru a preveni contaminarea şi Minor palete, containere, spaţiile şi containerele pentru deşeuri, toalete, etc. şi toate suprafeţele din încăperi, adică, tavanul, pereţii,
corespunzător pentru a preveni
se păstrează înregistrări documentate. Cu excepţia cazurilor că duşumeaua, mesele etc.). Ca dovadă suplimentară, managementul trebuie să monitorizeze că tratarea sanitară are loc în
contaminarea?
există declaraţii pentru fiecare produs înregistrat de la Secţia conformitate cu programul şi că înregistrările sunt exacte. Înregistrările
Manipularea Produselor, fără N/A. 10.4.2/03 (monitorizare) trebuie completate în dependenţă de frecvenţă monitorizării care depinde de sensibilitatea
activităţilor care se are lor încăperi şi produse. În spaţiile de manipulare a produselor care sunt utilizate foarte mult,
se recomandă efectuarea monitorizării cu o frecvenţă de cel puţin o dată pe lună, dar e preferabil o dată pe săptămână.
Mentenanţa
Un plan de mentenanţă şi un sistem de înregistrare trebuie întocmit pentru casa de ambalare. Formele recomandate:
Plan 10.4.2/04 (Mentenanţă) şi înregistrări privind mentenanţa Înregistrări 10.4.2/05 (Mentenanţă).

Produsele neconforme (rebutate) trebuie păstrate într-o încăpere / arie specială separată, ambalate în containere speciale care
Produsele rebutate şi deşeurile sunt depozitate pe suprafeţe sunt etichetate şi specifică clar scopul şi destinaţia lor. Nu trebuie de utilizat materiale de ambalare pentru păstrarea deşeurilor.
Produsele rebutate şi deşeurile sunt
speciale, care sunt curăţate şi dezinfectate regulat, pentru a Deşeurile trebuie eliminate din casa de ambalare şi distruse cât mai rapid posibil. Managerul trebuie să poată demonstra
10.4.3 depozitate pe suprafeţe speciale, care sunt Recom.
preveni contaminarea şi se fac înregistrări ale lucrărilor de respectarea acestei conformităţi. Tratarea sanitară a ariilor / containerelor pentru deşeuri trebuie incluse în planul de tratare
curăţate şi dezinfectate regulat?
curăţare. sanitară şi menţinute înregistrări de tratare sanitară, punctul de control 10.4.2. Alte înregistrări se recomandă de a fi efectuate
privind înregistrările de distrugere a deşeurilor, de exemplu, 11.1.1.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 26 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Pentru a se asigura că produsele, containerele şi materialele de ambalare nu sunt contaminate chimic sau fizic, toţi agenţii de
curăţare şi instrumente de curăţare (măturile, periile, agenţii de curăţare etc.) trebuie păstrate într-o cameră specială care este
Substanţele de curăţare, lubrifianţii, etc. sunt încuiată sau într-un dulap special. În nici o circumstanţă, lubrifianţii, uleiul, combustibilul, produsele de uz fitosanitar aplicate
Substanţele de curăţare, lubrifianţii, etc. sunt păstraţi în încăperi
păstraţi în încăperi speciale, separat de înainte de recoltare, maşinile agricole şi echipamentul din ateliere nu vor fi aduse în încăperile de păstrare a produselor
10.4.4 speciale, separat de spaţiile de ambalare a produselor, pentru a Recom.
produsele agricole şi materialele utilizate alimentare sau de ambalare. Lucrările de mentenanţă a echipamentului trebuie efectuate numai când nu sunt produse în casa
evita contaminarea chimică a produselor.
pentru manipularea produselor? de ambalare şi trebuie de atras o mare atenţie ca lubrifianţii utilizaţi să nu vină în contact cu duşumeaua sau suprafeţele
echipamentului car vine în contact cu produsele. Nu sunt necesare înregistrări. Managerul trebuie să poată demonstra
respectarea acestei conformităţi.
În casa de ambalare şi ariile de depozitare (ideal, în toate încăperile întreprinderii) detergenţii (agenţii de curăţare),
Substanţele de curăţare, lubrifianţii, etc. care dezinfectaţii, lubrifianţii, etc. care ar putea fi în contact cu produsele agricole trebuie să fie aprobaţi pentru a fi utilizaţi în
Există dovezi documentate care autorizează (inscripţii concrete
pot veni în contact cu produsele agricole, sunt industria alimentară. Persoana responsabilă de aprovizionare trebuie să solicite certificat de calitate / conformitate / igienic,
10.4.5 pe etichetă sau paşaportul tehnic) utilizarea substanţelor de Minor
aprobate pentru aplicare în industria etichete corespunzătoare sau informaţii tehnice pentru aceste produse de la furnizori şi trebuie să respecte instrucţiunile de pe
curăţare, lubrifianţi, etc. în industria alimentară.
alimentară iar dozele se respectă? etichete. Certificatele oferite de furnizori (certificatele de igienă) trebuie obţinute pentru agenţii de curăţare şi de menţinut
înregistrări pentru utilizarea lor pentru a demonstra utilizarea corectă. Trebuie de respectat dozele de aplicare.
Becurile şi dispozitivele de iluminare suspendate de asupra În casa de ambalare, unde pot fi prezente produsele agricole şi / sau containerele de ambalare şi materialele, toate
În încăperile de sortare, cântărire şi
produselor sau materialelor utilizate pentru manipularea dispozitivele de iluminare trebuie să fie protejate cu ecrane de plastic care nu se sparg. În cazul când există obiecte din sticlă
10.4.6 depozitare unităţile de iluminare sunt Minor
produselor sunt sigure sau sunt protejate/ecranate pentru a în clădire, acestea trebuie verificate în conformitate cu o procedură documentată privind monitorizarea sticlei şi a plasticului dur
protejate/ecranate (în caz de spargere)?
preveni contaminarea produselor în caz de spargere. transparent după cum se stipulează în Procedura 10.4.7/01 şi Înregistrare 10.4.7/02.
Trebuie de făcut totul posibilul pentru ca să nu existe obiecte din sticlă în casa de ambalare sau depozitului de ambalaje. Nu
Există proceduri în scris pentru manipularea sticlei şi plasticului
Există proceduri în scris de manipulare a trebuie să fie ferestre din sticlă, becurile trebuie acoperite după cum se stipulează în punctul 10.4.6, nu se vor permite
10.4.7 dur transparent în spaţiile de manipulare, pregătire şi depozitare a Recom.
sticlei şi plasticului dur transparent? containere de sticlă în încăperile unde sunt păstrate produsele agricole sau ambalajul. Trebuie de documentat o procedură
produselor.
privind manipularea sticlei şi plasticului dur şi de instruit personalul respectiv.
Accesul animalelor în încăperile de manipulare, ambalare şi păstrare a produselor este interzis. De exemplu, câinilor, pisicilor
Accesul animalelor domestice la aceste Se controlează accesul animalelor domestice la aceste facilităţi,
10.4.8 Minor sau altor animale niciodată nu li se va permite să intre în aceste încăperi. La intrarea în încăperi trebuie se existe semne cu
facilităţi nu este permis? pentru a preveni contaminarea produselor.
această informaţie. Managerul trebuie să poată demonstra respectarea acestei conformităţi.
Casa de ambalare şi toate clădirile aferente trebuie să fie gestionate pentru a preveni pătrunderea dăunătorilor în orice parte a
clădirii. Aceasta include:
• astuparea tuturor găurilor / crăpăturilor între pereţi, acoperişuri şi podele;
• utilizarea plaselor pentru insecte instalate temeinic pentru a acoperi orice deschizătură lăsată pentru ventilare (inclusiv
ferestrele deschise) pentru a preveni accesul insectelor sau păsărilor în clădire;
• uşile trebuie să fie protejate cu perdele din plastic dur pentru a preveni accesul insectelor şi păsărilor;
• toate canalele de scurgere trebuie să fie acoperite cu garnituri metalice ce permit scurgerea şi trebuie dotate cu filtre pentru
prevenirea blocajelor şi pentru a preîntâmpina accesul rozătoarelor prin canalele de scurgere. Conform legislaţiei Republicii
În toate încăperile de manipulare şi depozitare Există un sistem de monitorizare şi combatere a dăunătorilor care
Moldova activităţile de combatere a rozătoarelor trebuie subcontractate de companii autorizate. Următoarele înregistrări trebuie
a produselor se întreprind măsuri adecvate de are drept scop minimizarea accesului şi evitarea infestării.
10.4.9 Minor să fie disponibile:
combatere a dăunătorilor, pentru a minimiza Capcanele trebuie numerotate, iar acţiunile întreprinse trebuie
• Contractul cu compania autorizată şi copia autorizaţiei;
accesul şi a evita infestarea? înregistrate.
• Dovezi ale competenţei persoanelor care aplică pesticidele şi insecticidele (Certificate de absolvire a cursurilor de
aplicare a chimicalelor), CV-uri, Scrisori de confirmare);
• Lista pesticidelor şi insecticidelor aplicate;
• Certificat de conformitate a pesticidelor şi insecticidelor;
• Harta suprafeţei cu capcane identificate;
• Înregistrări privind aplicarea chimicalelor, acţiunile corective şi de prevenire trebuie făcută de persoana contractată
(sau compania contractată). Pentru şobolani se va utiliza numai momeală solidă (nu boabe de cereale). Informaţiile
minime ce trebuie înregistrate sunt prezentate în Înregistrare 10.4.9/01.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 27 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
11. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ŞI SURSELOR DE POLUARE, RECICLARE ŞI RE-UTILIZARE
11.1 Identificarea deşeurilor şi poluanţilor
În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 1347-XIII, fiecare fermier trebuie să identifice şi cuantifice deşeurile generate
şi reciclate. Pentru documentarea EUREPGAP®, este necesar un plan de management privind minimizarea producerii
deşeurilor şi poluării rezultante. Planul trebuie să specifice unde se generează deşeurile, tipul de deşeuri care pot rezulta,
riscurile asociate acestor deşeuri şi cantitatea deşeurilor obţinute. Se sugerează că documentarea tipului şi cantităţile
deşeurilor produse, a metodei de distrugere / reciclare a lor poate fi utilă pentru respectarea acestui punct de control şi
elaborării unui plan de management. Se recomandă o formă pentru înregistrări 11.1.1 care se anexează. Deşeurile potenţiale
ale unei gospodării de fermieri pot include:
Toate produsele posibile de deşeuri au fost Toate deşeurile produse în rezultatul proceselor din gospodărie • Deşeuri vegetale / organice;
11.1.1 Recom.
identificate în întreaga gospodărie? au fost catalogate şi documentate. • Deşeuri ale materialelor de ambalare;
• Uleiuri, pneuri, baterii, maşini şi echipament defectate, metal uzat;
• Mulci de plastic, ţevi utilizate de la irigarea prin picurare, stâlpi de spalier şi sârmă utilizată;
• Containere utilizate de la agenţi sanitari, pesticide, lubrifianţi, ulei;
• Utilizarea stropitori pentru pesticide;
• Sacii da la fertilizanţi, plase pentru păsări / grindină;
• Deşeuri de la pepiniere (tave pentru puieţi etc.);
• Deşeuri menajere (canalizare) etc.

Sursele de deşeuri şi poluanţi pot include:
• Scurgerile şi eliminarea fertilizanţilor (depozitele de păstrare şi suprafeţele de amestecare);
• Contaminarea solului de la scurgerea şi vărsarea produselor de uz fitosanitar, lubrifianţii care se scurg din maşini, staţiile de
alimentare cu combustibil etc;
Sursele potenţiale de poluare (surplusul de fertilizanţi, gaze de la • Praf, gălăgie (produse de maşini);
11.1.2 S-au identificat sursele potenţiale de poluare? eşapament de la unităţile de încălzire, etc.) generate de toate Recom. • Fum de la arderea deşeurilor, cazangerie şi alte echipamente;
procesele din gospodărie au fost catalogate şi documentate. • Metale grele din fertilizanţi;
• Apă uzată din secţia de ambalare;
• Agenţi frigorifici de la compresoarele frigorifice;
Se recomandă forma de înregistrare 11.1.2/01 care poate fi utilizată pentru identificarea, evaluarea şi monitorizarea
principalilor poluanţi.
11.2 Planul de acţiune de reducere a deşeurilor şi poluării

Planul de minimizare a deşeurilor poate include următoarele măsuri:
• Identificarea locului şi cauzele de generare a deşeurilor şi utilizarea acestei informaţii pentru a reduce cantitatea de deşeuri.
De exemplu:
• Utilizarea deşeurilor de containere numai pentru material reciclabil;
• Utilizarea repetată a produselor (de exemplu, materialelor din polietilenă de acoperire a câmpurilor / culturilor, când este
posibil), pentru a nu genera mai multe deşeuri;
Există un plan documentat de evitare sau • Reciclarea deşeurilor, de exemplu, pneurilor, pelicula de plastic etc.;
reducere a rebuturilor şi poluării şi de evitare a Există un plan de acţiuni complex, actualizat şi documentat care • Gestionarea resurselor de apă pentru a minimiza deşeurile;
11.2.1 Recom.
utilizării gunoiştilor sau arderii gunoiului prin include reducerea rebuturilor şi poluării şi reciclarea deşeurilor. • Compostarea substanţelor organice, inclusiv a deşeurilor culturilor din casa de ambalare şi din livezi;
reciclarea deşeurilor? • Reciclarea lubrifianţilor pentru maşini, etc.
Managerul trebuie să documenteze practicile privind minimizarea riscurilor identificate de poluare. Un exemplu privind Planul
de Management a Mediului pentru reducerea poluării este anexat în Planul 11.2.1/01. Acesta cuprinde înregistrările tipurilor /
cantităţii deşeurilor, include determinarea deşeurilor reciclabile, depozitarea separată a materialelor reciclabile de alte deşeuri,
descrierea modului de reciclare a materialelor (inclusiv numele contractorului /
furnizorului de reciclare). Planul de Management a Mediului trebuie de asemenea să includă: scopul reducerii cantităţii
de deşeuri generate, scopul reducerea cantităţii de deşeuri care sunt transportate la gunoişte.

La gospodărie s-au întreprins acţiuni şi măsuri vizibile care Dovezile privind managementul deşeurilor pot include: lipsa deşeurilor şi gunoiului în jurul gospodăriei, înregistrările de
Planul de gestionare a deşeurilor a fost confirmă că obiectivele planului de acţiune pentru reducerea distrugere a deşeurilor, care include facturile contractorilor şi chitanţele companiilor de reciclare. Dovezi privind implementarea
11.2.2 Recom. planului de control al poluării pot include:
implementat? deşeurilor şi poluării
sunt atinse. • Existenţa încăperilor adecvate pentru păstrarea fertilizanţilor;
• Existenţa încăperilor adecvate pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a suprafeţelor de amestecare a lor pentru

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 28 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
prevenirea poluării suprafeţelor gospodărie;
• Crearea şi menţinerea zonelor cu vegetaţie naturală lângă sursele naturale de apă de suprafaţă (râuri, pârâu, lacuri şi alte
obiecte acvatice), canalele deschise de scurgere sunt înconjurate de iarbă pentru a preveni poluarea cauzată de erodarea
Gunoiul secundar şi deşeurile nesemnificative pentru perioade canalelor, vegetaţie, spaţii pentru sediment în locurile în care canalele de scurgere intră în râuri şi lacuri etc., acoperământ
mici de timp pe teritoriul gospodăriei sunt acceptabile, precum şi pentru sol (de exemplu, plante de îngrăşăminte verzi, culturi sau mulci) pentru câmpuri (câmpurile nu se lasă goale deoarece
deşeurile zilei curente de lucru. Restul gunoiului şi deşeurilor se ele sunt vulnerabile la vânt şi eroziune din cauza apei şi prin urmare poluare a altor zone);
11.2.3 Gospodăria este curăţată de gunoi şi deşeuri? Recom. • Menţinerea copacilor / zonelor tampon unde apare praful, gălăgia sau mirosurile neplăcute care ar putea afecta vecinii
scot de pe teritoriul gospodăriei. În spaţiile interioare de
manipulare a produselor agricole se face curăţenie cel puţin o sau zonele de conservare;
dată pe zi. • Înregistrarea deşeurilor produse şi a poluării care are loc.
Înregistrările de combatere a poluării poate include: rezultatele testării solurilor, înregistrarea procurării fertilizanţilor
şi aplicării lor, rezultatele testării apelor pentru nitraţi, înregistrarea stropirilor, inclusiv a condiţiilor meteorologice.
Managerul trebuie să poată demonstra respectarea acestei conformităţi.

Gospodăria dispune de suprafeţe speciale pentru depozitarea
gunoiului şi deşeurilor. Diferite feluri de deşeuri se identifică şi se
Încăperile dispun de mijloace necesare pentru păstrează separat. Containerele goale pentru chimicale se clătesc
11.2.4 Recom. Nu sunt necesare înregistrări. Managerul trebuie să poată demonstra respectarea acestei conformităţi.
colectarea deşeurilor? cu apă, se presează şi se păstrează într-o zonă securizată sau
într-o încăpere separată până la eliminare, cu excepţia cazurilor
dacă se returnează distributorului.
12. SĂNĂTATEA, SIGURANŢA ŞI BUNĂSTAREA LUCRĂTORILOR
12.1 Analize ale riscurilor
Conform legislaţiei Republicii Moldova, companiile cu un număr mai mare de 50 de angajaţi trebuie să aibă un Inginer privind
protecţia muncii responsabil pentru sănătatea şi bunăstarea lucrătorilor. In organizatiile mai mici, responsabil privind sănătatea
şi bunăstarea lucrătorilor este conducătorul organizatiei. Inspecţiile de depistare a pericolelor trebuie efectuate cel puţin o dată
în an şi constatările lor trebuie înregistrate. Scopul acestui punct de control este pentru a identifica, evalua şi controla (elimina)
riscurile privind sănătatea, siguranţa şi bunăstarea lucrătorilor din toate secţiile şi locurile de muncă. Trebuie să existe un
sistem prin care să se identifice pericolele noi între inspecţiile planificate. Evaluările trebuie să fie bazate pe experienţa şi
informaţie din industrie cât şi experienţa altor companii.
Evaluarea riscurilor trebuie să ia în consideraţie severitatea riscurilor privind siguranţa producerii, probabilitatea apariţiei,
numărul persoanelor supuse acestui risc şi probabilitatea pericolului. Unele riscuri asociate cu creşterea, recoltarea, păstrarea
şi ambalarea sunt:
A fost efectuată analiza riscurilor pentru a Există o analiză a riscurilor actuală şi documentată bazată pe
12.1.1 Recom. • Inhalarea sau contactul cu pielea a produsele de uz fitosanitar;
asigura condiţii de lucru sigure şi sănătoase? legislaţia naţională, regională şi locală şi acordurile sectoriale.
• Tăieturi cauzate de echipamentul de recoltare;
• Manipularea manuală a greutăţilor;
• Lucrul pe timp rece;
• Răni cauzate de echipamentul deteriorat (care nu este bine întreţinut), inclusiv toate echipamentele electrice (ibrice,
computere, întrerupătoare etc.)
• Condiţii de lucru inadecvate (înălţimi, spaţii închise, materiale periculoase, etc.).
În Moldova, fiecare loc de muncă trebuie să fie inspectat şi certificat de Ministerul Sănătăţii, Centrul de Medicină
Preventivă. Pentru EUREPGAP, un model recomandat combinat pentru evaluarea riscurilor şi planul de acţiuni se
ataşează, de exemplu Evaluarea riscurilor privind sănătatea şi siguranţa lucrătorilor şi planul de acţiuni 12.1.1/01, care
cuprinde şi pentru punctul 12.1.2/01 (Plan de acţiuni).

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 29 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII

Moldova are o bază legislativă bună care cuprinde cerinţele privind sănătatea, siguranţa şi bunăstarea lucrătorilor. Conform
cerinţelor EUREPGAP®, fermierii, managerii trebuie să documenteze un sistem privind sănătatea, siguranţa şi bunăstarea
lucrătorilor, care include:
• Plan combinat recomandat privind evaluarea riscurilor şi plan de acţiuni, de exemplu Evaluarea riscurilor privind sănătatea şi
siguranţa lucrătorilor / planul de acţiuni 12.1.1/01;
• Înregistrarea proceselor de consultanţă cu angajaţii (de exemplu, înregistrarea întrunirilor şi instruirilor care au avut loc);
• Responsabilităţile privind sistemul sănătatea, siguranţa şi bunăstarea lucrătorilor trebuie documentate şi comunicate tuturor
lucrătorilor şi contractanţi;
Analiza riscurilor a fost utilizată drept bază
Există un plan de acţiuni preventive documentat, care se referă la • Înregistrările legate de sănătatea, siguranţa şi bunăstarea locurilor de muncă - inclusiv rapoartele privind accidentele şi
pentru elaborarea unui plan de acţiune de
12.1.2 neconformităţile acţiunillor ce urmează a fi întreprinse, plus un Recom. acţiunile întreprinse, inventarul şi echipamentului de prim-ajutor (după cum se cere de planul de evaluare a riscurilor),
promovare a condiţiilor de lucru sigure şi
orar şi persoana responsabilă. instrucţiunile în caz de urgenţă, etc.;
sănătoase?
• Trebuie elaborat şi documentat şi menţinut un plan de monitorizare a respectării instrucţiunilor privind siguranţă.
Ar putea fi, de exemplu, un proces de monitorizare săptămânal sau lunar, în dependenţă de mărimea şi activităţile
companiei şi riscurilor existente. Procedura de monitorizare trebuie documentată de management. Se recomandă
înregistrări. Înregistrarea 12.1.2/01 este drept dovadă privind respectarea acestei cerinţe. Planul de acţiuni pentru
promovarea condiţiilor de lucru sigure şi sănătoase trebuie să fie elaborat după fiecare actualizare anuală a evaluării
riscurilor / planului de acţiuni, consultaţiile cu angajaţii şi neconformităţile depistate în timpul inspecţiilor interne trebuie
luate în consideraţie la elaborarea planului. În Moldova, Institutul Muncii organizează cursuri în acest domeniu pentru
gospodării / fermieri şi alte organizaţii ce doresc să afle mai multe informaţii şi cerinţe în acest domeniu.

12.2 Instruire
Abilităţile şi competenţa personalului trebuie evaluate de management pentru a se asigura că personalul beneficiază de
instruirea necesară pentru a-şi putea îndeplini lucrul în siguranţă. Evaluarea trebuie să enumere numele persoanelor, locul de
muncă, evaluarea abilităţilor la fiecare loc de muncă sau activitate (de exemplu, bazate pe competenţă, instruire / experienţă /
accidentelor precedente) pe o scară de la 1 la 5 pentru fiecare loc de muncă / activitate. Operatorii maşinilor agricole
(tractoare, încărcătoarelor cu furci, camioane etc.) trebuie să fie instruiţi, certificaţi sau licenţiaţi aşa cum specifică organele de
reglementare de stat. Întregul personal implicat în manipularea şi aplicarea produselor de uz fitosanitar / chimicale din
Documentele indică că instrucţiunile necesare sau programul de
gospodărie, trebuie să absolvească cu succes un curs aprobat de instruire în acest domeniu. Dacă unele lucrări sunt sub-
Toţi lucrătorii care lucrează cu echipament instruire au fost acordate şi există copii ale certificatelor de
contractate, fermierul trebuie să ceară sub-contractorului personal instruit în acest domeniu. Înainte de a începe lucrul,
12.2.1 periculos sau complex au trecut cursuri de participare sau lista semnată a lucrătorilor care au participat la Minor
fermierul trebuie să efectueze o instruire introductivă pentru sub-contractori privind aspectele de siguranţă şi igienă şi să obţină
instruire sau au primit instrucţii oficiale? cursul de instruire. Înregistrările includ contractele de prestări
semnăturile acestora. Instruirea cu privire la siguranţă
servicii cu subcontractanţii.
şi sănătate, trebuie repetată pentru întregul personal, inclusiv sub-contractorii, cel puţin o dată la 6 luni.
Cel puţin următoarele înregistrări trebuie efectuate pentru angajaţii gospodăriei şi sub-contractori:
• înregistrările individuale de instruire, de exemplu, 12.2.2/01 (instruire introductivă şi instruire periodică la fiecare 6
luni) pentru personalul permanent;
• înregistrări de instruire în grup pentru angajaţii sezonieri şi pe termen scurt;
• certificate pentru cursurile externe frecventate sau instruirea oferită de companie, când este aplicabil.
Pentru fiecare lucrător se menţine un dosar în care se indică Toţi managerii de gospodării / companii trebuie să ofere instruire introductivă şi instruire individuală a angajaţilor care pot fi
Există înregistrări pentru fiecare lucrător programele de instruire necesare şi se includ copii ale expuşi substanţelor periculoase, care se ocupă de gospodării şi case de ambalare. Se va menţine înregistrări pentru aceste
12.2.2 Recom.
referitor la instruirea primită? certificatelor de participare sau semnătura lucrătorilor pe lista tipuri de instruire. Se recomandă înregistrări privind instruirea de exemplu 12.2.2/01 pentru lucrători individuali şi 12.2.2/02
persoanelor care au participat la cursul de instruire. pentru instruirea în grup a lucrătorilor.
Cel puţin o persoană care a fost instruită să acorde primul ajutor Cel puţin o persoană din gospodărie şi o altă persoană din casa de ambalare (dacă e aplicabil) trebuie sa aibă absolvit cu
în ultimii 5 ani trebuie să fie prezentă în incinta gospodăriei la succes un curs de instruire pentru primul ajutor în ultimii 5 ani. O copie a certificatului sau confirmarea frecventării cursurilor de
În orice moment, când se efectuează lucrări,
orice moment când se efectuează lucrări. În caz dacă există, se instruire privind primul ajutor sunt suficiente pentru acest punct de control. Cursurile de prim ajutor nu sunt uşor de găsit în
12.2.3 există la gospodărie o persoană care este Recom.
respectă legislaţia privind instruirea în acordarea primului ajutor. Moldova, dar pot fi organizate special pentru grupuri de 2-25 persoane de Centrul pentru Instruire Profesională Continuă pentru
instruită în a acorda primul ajutor?
Lucrările agricole includ cultivarea, transportarea şi manipularea Specialiştii Medicali şi Farmaceutici din Chişinău şi Bălţi. Chişinău, str. Butucului 2, Telefon: 52 20 07. Bălţi, str. Puşkin 41,
produselor agricole, în caz de aplicabilitate. Telefon: (0231) 27020.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 30 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII

Un plan documentat privind capacitatea de răspuns pentru toate situaţiile de urgenţă posibile, trebuie să fie elaborat şi explicat
adecvat tuturor lucrătorilor (inclusiv membrilor de familie). Situaţiile de urgenţă includ: incendii, accidente rutiere, scurgeri de
chimicale, inundaţii, etc. Instruirea personalului trebuie înregistrată. Planul trebuie să includă instrucţiuni privind acţiunile ce
urmează a fi întreprinse în caz de urgenţă, şi numele fiecărei persoane care a beneficiat de instruire în cadrul planului de
Există instrucţii documentate, inteligibile, care au fost comunicate
capacitatea de răspuns la urgenţe. Planul trebuie să includă locul amplasării celui mai apropiat telefon (care include numerele
verbal lucrătorilor, ce le va permite să ştie cum să acţioneze în
pentru apelarea ambulanţei, pompierilor, poliţiei şi managementul timp de 24 de ore). Planul / procedura trebuie să fie la
Toţi lucrătorii au înţeles bine instrucţiunile în caz de accidente şi în situaţii de urgenţă. Aceste instrucţii sunt
12.2.4 Minor dispoziţia tuturor lucrătorilor. Lucrătorii trebuie să aibă instrucţiuni documentate în limba pe care o posedă cel mai bine.
caz de accidente sau urgenţe? disponibile în limba pe care o vorbesc majoritatea lucrătorilor.
Instrucţiunile, procedurile de urgenţă recomandate sunt prezentate la punctul 12.3.3.
Instrucţiunile sunt susţinute de semne în locaţiile posibile. Fără
În cazul angajaţilor sezonieri / de ocazie, instruirea trebuie repetată de fiecare dată când ei sunt angajaţi. În cazul angajaţilor
N/A.
permanenţi, se organizează instruiri pentru situaţiile de urgenţă cel puţin o dată pe an. Înregistrările privind
instruirile recomandate, de exemplu, 12.2.2/01 (instruirea individuala) sau 12.2.2/02 (instruirea în grup). Dacă are loc
un accident sau incident (de exemplu, incendiu), acest caz trebuie înregistrat. Se recomandă forma privind înregistrările
respective 12.2.4/01.

Toţi lucrătorii au primit instruire de bază Se dau instrucţii scrise şi verbale. Instrucţiunile sunt făcute de Tot personalul, inclusiv membrii familiilor, trebuie să beneficieze de instruire în bunele practici de igienă personală aplicate în
privind igiena personală în procesul de persoane calificare (sora medicală, managerul secţiei calităţii industria alimentară. Instruirea trebuie să fie susţinută de instrucţiuni documentate / semne amplasate în locuri vizibile şi care
manipulare a produselor despre curăţenia produselor, etc.) în cadrul unui curs de instruire de introducere în sunt uşor de înţeles. Instruirea trebuie să includă cerinţe privind igiena personală, comportamentul şi starea sănătăţii. Instruirea
12.2.5 Recom.
mâinilor, tăieturi ale pielii şi referitor la igienă. Toţi lucrătorii noi sunt informaţi despre conţinutul acestor personalului trebuie să fie înregistrată. Instruirea poate fi efectuată în cadrul organizaţiei de un manager calificat sau poate fi
fumatul, consumarea alimentelor şi băuturilor instrucţii. Instruirea şi prezentarea instrucţiunilor sunt oferită de grupurile industriale, sau de un expert. Vezi punctele 10.1.4. şi 12.2.2. pentru a vedea cum se îndeplineşte această
numai în încăperi speciale? documentate. cerinţă.
Vizitatorilor care nu au scopuri de afaceri nu trebuie să li se permită să intre pe teritoriul gospodăriei sau casei de ambalare,
Există înregistrări că procedurile şi cerinţele de igienă personală etc. La intrare trebuie să fie un semn care informează vizitatorii şi sub-contractorii privind cerinţele faţă de igiena personală.
sunt comunicate oficial vizitatorilor şi sub-contractanţilor (adică, Toţi vizitatorii şi / sau sub-contractorii care vizitează ariile unde sunt crescute, recoltate, depozitate, transportate sau ambalate
Toţi sub-contractanţii şi vizitatorii cunosc
12.2.6 procedurile de igienă personală ale companiei pentru vizitatori Recom. produse proaspete, trebuie informaţi despre cerinţele faţă de igiena personală şi pentru aria respectivă. De exemplu, trebuie să
cerinţele de bază privind igiena?
sunt amplasate într-un loc vizibil, unde toţi vizitatorii şi sub- citească mai întâi instrucţiunile privind siguranţa şi igiena personală şi apoi să semneze în registrul vizitatorilor, confirmând că
contractanţii pot să le citească). ei au citit şi au înţeles instrucţiunile privind igiena personală. Vizitatorii trebuie să fie însoţiţi de un membru responsabil al
personalului tot timpul cât se află pe teritoriul organizaţiei.
12.3 Facilităţi, echipament şi proceduri pentru accidente

Trusele de prim-ajutor trebuie amplasate în principalele încăperi ale gospodăriei, la fel trebuie asigurate cu truse vehicule şi
mijloace de transport. Trusele trebuie să fie plasate în apropierea echipamentul unde s-au depistat riscuri potenţiale. Trusele
Truse de prim-ajutor complet echipate, conform legislaţiei de prim-ajutor trebuie amplasate în încăperile adiacente, dar nu în încăperile de manipulare a produselor alimentare şi trebuie
naţionale şi recomandărilor trebuie să fie disponibile şi accesibile să fie sub controlul unui persoane responsabile. În spaţiile unde sunt păstrate şi manipulate substanţele concentrate de
An vecinătatea spaţiilor de lucru există truse
12.3.1 în vecinătatea spaţiilor de lucru. Dacă există riscul de furt, Minor curăţare, periculoase sau produse de uz fitosanitar, trebuie să existe o sursă de apă curată necesară pentru spălarea pielii /
de prim-ajutor?
supraveghetorului poate purta o trusă de prim-ajutor cu el/ea sau ochilor, în rază de cel mult 5 m şi accesibilă imediat pentru tot personalul în cazul contaminării accidentale a pielii / ochilor.
în mijlocul său de transport. Persoana responsabilă trebuie să menţină o listă privind inventarierea materialelor de prim-ajutor (de exemplu, Înregistrare
12.3.1/01) şi înregistrări pentru inspectarea regulată a truselor de prim-ajutor (de exemplu, 12.3.1/02) pentru a se asigura că
întotdeauna există o cantitate suficientă de materiale de prim-ajutor.

Semne permanente şi lizibile trebuie să identifice pericolele Semne corespunzătoare impermeabile şi lizibile trebuie să fie afişate în locurile vizibile la intrarea în spaţiile cu pericol înalt,
Pericolele sunt indicate clar prin intermediul
12.3.2 potenţiale, de exemplu, rezervor pentru deşeuri, cisternă pentru Recom. inclusiv încăperile de păstrare a substanţelor de uz fitosanitar, ateliere, panou de comandă sau panou electric şi lângă bazine
semnelor de preîntâmpinare?
combustibil, ateliere şi culturi tratate etc. de apă adânci, etc. Nu sunt necesare înregistrări. Managerul trebuie să poată demonstra respectarea acestei conformităţi.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 31 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Este necesară o procedură documentată, care descrie etapele şi acţiunile în caz de accident sau de urgenţă. Procedurile
documentate privind cazurile de urgenţă trebuie să fie elaborate, expuse în locuri vizibile şi bine întreţinute. Procedurile de
urgenţă recomandate sunt prezentate în Informaţii Generale 12.3.3 si in instructiunile 12.3.3/01 până la 12.3.3/08.
Echipamentul necesar în cadrul procedurilor de urgenţă (echipament de prim ajutor, apă de spălat, în special pentru ochi)
trebuie să fie amplasate în locurile potrivite şi să fie în stare bună de lucru. El trebuie să fie inclus în registrul de monitorizare
privind implementarea instrucţiunilor pentru măsurile de siguranţă, Înregistrare 12.1.2/01.
În ce priveşte, depozitele pentru produsele de uz fitosanitar, o copie a instrucţiunilor corespunzătoare în caz de accident
trebuie amplasată în rază de 10 m. Echipamentul din încăperile de păstrare a produselor de uz fitosanitar, încăperile de
Procedurile documentate trebuie să descrie cum să se acţioneze măsurare şi amestecare trebuie să includă:
în caz de accidente sau situaţii de urgenţă. Procedurile trebuie să • Instrucţiunile de bază pentru îngrijirea primară în caz de accident (primul ajutor);
Există proceduri în caz de accidente sau indice clar persoanele de contact, amplasarea celui mai apropiat • Echipament pentru primul ajutor şi în special o cantitate suficientă de apă sigură (potabilă) de spălat pe piele şi ochi,
12.3.3 Minor
situaţii de urgenţă? mijloc de comunicare (telefon, radio), să prezinte lista actualizată care este clar identificată de a fi folosită în caz de urgenţe. Şi în cazul produselor de uz fitosanitar, etapele care trebuie
a numerelor relevante de telefon (poliţia, ambulanţa, spitalul, respectate, trebuie să ia în consideraţie apă sigură (potabilă) de spălat pe piele şi ochi şi să nu fie supusă la îngheţ;
pompieri) care este disponibilă în orice moment. Fără N/A . • Un container cu nisip sau alt material absorbant sigur pentru absorbirea scurgerilor;
• Perii pentru spălarea pereţilor, duşumea, căuşe şi pungi de plastic pentru eliminarea materialelor scurse;
• Foi cu informaţii despre substanţele chimice;
• Semne care indică acţiunile ce urmează a fi întreprinse în caz de urgenţă.
• Locul amplasării celui mai apropiat telefon şi numerele de contact în caz de urgenţă.
Semnele corespunzătoare amplasate în locuri vizibile, de exemplu, pe fiecare panou electrică, lângă ateliere, lângă
sursele de apă adâncă şi lângă uşile de intrare în depozitele de păstrarea a produselor de uz fitosanitar (adică,
pesticide şi fertilizanţi) şi încăperile / ariile de măsurare şi amestecare (dacă sunt separate). Notă: dacă se păstrează
cantităţi mici, încăperile de depozitare au nevoie de semne care indică depozitul de chimicale sau pericolul.

Procedura în caz de accidente, care conţine toată informaţia
Procedura în caz de accident poate fi văzută detaliată în punctul 12.3.3 trebuie să prezinte vizual paşii de bază
12.3.4 de la 10 m de la încăperea de depozitare a de prim-ajutor în caz de accident şi trebuie să fie vizibilă de la 10 Minor
produselor de uz fitosanitar? m de la încăperea de depozitare a produselor de uz fitosanitar şi
spaţiile de amestecare a lor. Fără N/A.
Există semne permanente şi clare de preîntâmpinare privind
Semnele de preîntâmpinare privind pericolele
12.3.5 pericolele potenţiale pe sau lîngă uşile de acces la încăperile de Minor
potenţiale sunt afişate pe uşile de acces?
păstrare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi.
12.4 Manipularea produselor de uz fitosanitar
Toţi operatorii care amestecă sau aplică produsele de uz fitosanitar, trebuie să absolvească un curs de instruire în domeniul
Personalul care lucrează cu sau aplică produsele de uz fitosanitar
aplicării produselor de uz fitosanitar. Aceste cursuri sunt organizate de autorităţile locale din Moldova, Inspectoratele de Stat
Lucrătorii care manipulează şi aplică pot să-şi demonstreze competenţa şi cunoştinţele prin calificări
12.4.1 Minor pentru protecţia plantelor raionale sau la cel central din Chişinău. Trebuie păstrate copiile ale certificatelor de instruire de la
produsele de uz fitosanitar au fost instruiţi? oficiale sau certificate de participare la cursuri de instruire
autorităţile relevante pentru persoanele implicate în manipularea produselor de uz fitosanitar. Punctele 12.2.1 şi 12.2.2
specifice. Fără N/A.
(Înregistrări privind instruirile) şi Secţiunea 8.
Personalul care intră în contact cu produsele
Dacă e aplicabil, întregul personal care intră în contact cu
de uz fitosanitar sunt supuşi controlului Conform Legii 625-XII a Republicii Moldova fiecare lucrător care manipulează produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, trebuie
produsele de uz fitosanitar trebuie supus controalelor medicale
12.4.2 medical voluntar anual în conformitate cu Recom. să beneficieze de controlul sănătăţii efectuat de instituţiile medico-sanitare publice teritoriale. Trebuie menţinute toate
carre trebuie efectuate anual în conformitate cu codurile de
îndrumările prevăzute de codurile de practică înregistrările privind investigaţiile medicale, iar confidenţialitatea lor trebuie respectată.
practică naţionale, regionale sau locale.
locale?
12.5 Îmbrăcăminte/echipament de protecţie
Legea Republicii Moldova 625-XII reglementează tuturor companiilor să asigure lucrătorii cu echipament şi haine de protecţie
Sunt disponibile şi în stare bună seturi complete de îmbrăcăminte
necesare. Echipamentul personal de protecţie trebuie să respecte instrucţiunile de pe etichetele produselor de uz fitosanitar
Lucrătorii (inclusiv sub-contractanţii sunt de protecţie (de exemplu, cizme de cauciuc, îmbrăcăminte
sau Fişa tehnică de securitate, ghid pentru echipament, care include manual pentru operatori, şi evaluarea riscurilor. Toate
12.5.1 înzestraţi cu îmbrăcăminte de protecţie în impermeabilă, salopete de protecţie, mănuşi de cauciuc, măşti Major
informaţiile despre sănătate şi siguranţa echipamentul, îmbrăcămintea de protecţie, trebuie păstrate şi se recomandă ca
conformitate cu instrucţiunea de pe etichetă? pentru faţă etc.), care permit respectarea instrucţiunii de pe
fiecare unitate de echipament să aibă un număr de inventar. Managerul trebuie să poată demonstra disponibilitatea hainelor de
etichetă. Fără N/A.
protecţie.
Îmbrăcămintea de protecţie este curăţată Există proceduri de curăţare a îmbrăcămintei de protecţie după Toate echipamentele de protecţie după utilizare trebuie spălate / curăţate, uscate şi păstrate adecvat. Curăţarea
12.5.2 Minor
după utilizare? utilizare. echipamentului trebuie să facă parte din instruirea operatorilor (instruirea la locul de muncă sau instruirea în exterior).
Există recomandări sau proceduri adecvate disponibile pentru
Fermierii pot demonstra că ei respectă Înregistrările privind sănătatea, siguranţa şi bunăstarea lucrătorilor la locul de muncă (Înregistrare 12.1.1/01 de mai sus)
utilizarea îmbrăcămintei de protecţie şi echipamentului, care sunt
instrucţiunea de pe etichetă referitor la trebuie să includă cerinţele faţă de îmbrăcămintea şi echipamentul de protecţie după cum sunt descrise pe eticheta produsului.
12.5.3 utilizate de toţi lucrătorii care vin în contact cu produsele de uz Minor
utilizarea îmbrăcămintei de protecţie şi Utilizarea îmbrăcămintei de protecţie poate fi indicată şi în înregistrările de aplicare a produselor de uz fitosanitar (vezi punctul
fitosanitar, în conformitate cu recomandările de pe etichetă. Fără
echipamentului? 8.3.1/01) pentru a demonstra corespunderea cu acest punct de control.
N/A.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 32 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Îmbrăcămintea şi echipamentul de protecţie Toate hainele şi echipamentul de protecţie, inclusiv filtrele de Echipamentul şi îmbrăcămintea personală de protecţie trebuie păstrate în altă încăpere decât cea pentru stocurile de produse
12.5.4 sunt păstrate separat de produsele uz rezervă, etc. sunt păstrate aparte şi separat fizic de produsele de Major de uz fitosanitar. Ele trebuie păstrate într-o încăpere separată (sau spaţiu), care este curată, uscată şi bine ventilată. Nu sunt
fitosanitar? uz fitosanitar într-un spaţiu bine ventilat. Fără N/A. necesare înregistrări. Managerul trebuie să poată demonstra respectarea acestei conformităţi.

Trebuie să fie disponibile facilităţi pentru eliminarea contaminării operatorului şi acestea trebuie să corespundă instrucţiunilor
de pe etichetele tuturor produselor de uz fitosanitar păstrate / utilizate (sau din Fişa tehnică de securitate) şi evaluarea riscurilor
Toate facilităţile de păstrarea a produselor de uz fitosanitar şi
în conformitate cu punctul 12.1.1 de mai sus. Toată informaţia cu privire la contaminare şi procedurile de urgenţă, trebuie să fie
toate spaţiile de amestecare/echilibrare ale gospodăriei au
uşor accesibilă pentru toţi lucrătorii. Managementul este responsabil pentru asigurarea tuturor facilităţilor şi echipamentul
facilităţi pentru spălarea ochilor, o sursă de apă curată nu mai
necesar pentru eliminarea contaminării este disponibil personalului şi acesta este instruit adecvat în domeniul procedurilor de
Există facilităţi pentru cazurile de contaminare departe de 10 m distanţă, o trusă completă de prim ajutor şi o
12.5.5 Minor urgenţă.
a operatorilor? procedură clară în caz de accidente, cu numerele de telefoane
Sistemul de siguranţă / procedurile / instrucţiunile de lucru, trebuie să fie scrise de fermier pentru combaterea contaminării
pentru cazuri de urgenţă sau paşii de bază de acordare a primului
lucrătorilor, (de exemplu, Înregistrări 12.2.4/01). Aceste proceduri trebuie să fie disponibile lucrătorilor şi expuse în locuri
ajutorului în caz de accidente, toate fiind expuse permanent şi
vizibile. Echipamentul necesar pentru procedurile în caz de urgenţă (inclusiv posibilitatea de spălare a ochilor) trebuie să fie
clar. Fără N/A.
disponibil şi să fie în stare de lucru. Nu sunt necesare înregistrări. Managerul trebuie să
poată demonstra respectarea acestei conformităţi. Vezi de asemenea punctul 12.3.3.
12.6 Bunăstarea lucrătorilor
Conform Legii 625-XII al Republicii Moldova (o copie a cărei este ataşată în Anexa 7), companiile cu un număr mai mare de 50
Există documente care demonstrează că există un membru al de angajaţi trebuie să aibă un Inginer privind protecţia muncii responsabil pentru sănătatea şi bunăstarea lucrătorilor. In
Există un membru al conducerii care este conducerii nominalizat şi cunoscut pentru a fi responsabil pentru organizatiile mai mici, responsabil privind sănătatea şi bunăstarea lucrătorilor este conducătorul organizatiei. Trebuie să existe
12.6.1 nominalizat responsabil pentru sănătatea, asigurarea respectării regulamentelor naţionale şi locale Minor o fişă de post unde sunt descrise responsabilităţile acestui manager în relaţie cu aspectele identificate în acest capitol.
siguranţa şi bunăstarea lucrătorilor? existente, curente şi relevante referitor la sănătatea, siguranţa şi Managerul responsabil trebuie să conştientizeze şi să înţeleagă activităţile relevante şi condiţiile de lucru la fiecare încăpere. În
bunăstarea lucrătorilor. Fără N/A. documentaţia pentru EUREPGAP® trebuie de păstrat o copie a ordinul de numire în funcţie şi descrierea responsabilităţilor
postului (fişa postului) pentru managerul responsabil ce cuprinde cerinţele acestui punct de control.
Înregistrările arată că preocupările lucrătorilor faţă de sănătate,
siguranţă şi bunăstare sunt înregistrate în cadrul întrunirilor
organizate şi petrecute cel puţin de două ori pe an între Se recomandă organizarea şedinţelor periodice privind sănătatea, siguranţa şi bunăstarea angajaţilor din cadru organizaţiei
Există întruniri comunicative reciproce
conducere şi lucrători, când se discută deschis (fără teamă sau (sau reprezentanţii lucrătorilor). Trebuie menţinute înregistrări sau un proces verbal al acestor şedinţe. Înregistrările
12.6.2 regulate între conducere şi angajaţi? Există Recom.
intimidare sau pedepsire) problemele legate de activităţi şi recomandate trebuie să includă: data, lista participanţilor, contribuţiile şi rezultatele şedinţelor. De exemplu, Înregistrări
înregistrări despre acest proces?
sănătatea, siguranţă şi bunăstarea lucrătorilor. Auditorului nu i se 12.6.2/01
cere să-şi expună opinia despre conţinutul, exactitatea şi
rezultatele acestor înregistrări.
Camerele de odihnă pentru lucrători din incinta gospodăriei trebuie să fie locuibile şi să corespundă Ghidului EUREPGAP.
Camerele de odihnă din incinta gospodăriei Camerele de odihnă pentru lucrători din incinta gospodăriei sunt
Condiţiile minime pentru aceste, trebuie să fie construite adecvat, calde, dar bine ventilate, cu electricitate şi iluminare. De
12.6.3 sunt locative şi dispun de serviciile şi locative, dispun de un acoperiş bun, ferestre, uşi şi dispun de Minor
asemenea, trebuie să existe apă curgătoare, potabilă, adecvată şi permanentă, şi cu WC-uri igienice disponibile. Managerul
facilităţile de bază? serviciilede bază pentru apă potabilă, toalete şi canalizare.
trebuie să poată demonstra respectarea acestei conformităţi.
12.7 Siguranţa vizitatorilor
Înainte de a intra pe teritoriul gospodăriei / încăperilor de manipulare a produselor alimentare, toţi vizitatorii şi /sau sub-
Există înregistrări că procedurile şi cerinţele companiei faţă de
contractorii trebuie să citească un ghid despre regulile de bază de igienă şi siguranţă pentru vizitatori şi sub-contractori.
Toţi sub-contractanţii şi vizitatorii cunosc siguranţa vizitatorilor sunt comunicate oficial vizitatorilor şi
Vizitatorii / sub-contractorii trebuie apoi să semneze în registru pentru vizitatori, declarând că ei au citit şi au înţeles
12.7.1 cerinţele relevante referitor la siguranţa subcontractanţilor (adică, procedurile companiei privind siguranţa Minor
instrucţiunile, după cum se stipulează în punctul 12.2.6. Chiar şi pentru o gospodărie mică, utilizarea registrului pentru vizitatori
personală? vizitatorilor sunt expuse într-un loc vizibil, unde vizitatorii şi
este o recomandare eficientă. Alternativ, instrucţiunile pot fi expuse pe panouri sub formă de semene într-un loc vizibil pentru
subcontractanţilor pot să le citească).
vizitatori.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 33 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
13. PROBLEMELE MEDIULUI AMBIANT
13.1 Impactul agriculturii asupra mediului ambiant

Cerinţele EUREPGAP® privind problemele mediul ambiant, include evaluarea impactul a activităţilor agricole şi agroindustriale
asupra solului, apei şi aerului. Orice efect negativ poate influenţa asupra solului, apei şi aerului şi de asemenea poate afecta
flora, fauna, sănătatea şi siguranţa populaţiei. Un program de management al mediului elaborat de gospodărie demonstrează
cunoştinţele şi preocuparea lor privind problemele legate de protecţia mediului ambiant. Programul pentru mediul ambiant
trebuie să includă o evaluare a impacturilor asupra mediului ambiant, care va fi utilizat pentru a elabora un plan de acţiuni
Fermierul poate să-şi demonstreze competenţa şi cunoştinţele privind protecţia mediului, cu scopul de a reduce riscurile cu impact mare asupra mediului. Planul trebuie să includă declaraţia
Fermierul înţelege care este şi evaluează
referitor la minimizarea impactului negativ potenţial, aşa ca producătorului de a adapta sistemele de producere pentru reducerea riscurilor identificate în rezultatul evaluările riscurilor
13.1.1 impactul activităţilor sale agricole asupra Recom.
pierderile de nutrienţi, a activităţilor agricole asupra mediului efectuate în exterior, care include agenţiile guvernamentale, consultanţi sau de comunităţile locale. În orice caz, fermierii sau
mediului ambiant?
ambiant. agricultorii din Moldova sunt obligaţi prin legislaţie să stabilească legături de colaborare sau să se consulte cu agenţiile
guvernamentale de
protecţie a mediului. Se recomandă înregistrări privind evaluarea impactului asupra mediului combinat cu un plan de
acţiuni, care este prezentat 13.1.1/01. Înregistrări privind evaluarea impactului asupra mediului va fi întocmit pentru
fiecare gospodărie / organizaţie. Ghidul şi subiectele care trebuie examinate sunt incluse în Identificarea şi evaluarea
impacturilor asupra mediului şi planul de acţiuni 13.1.1./02.

Fermierii pot să demonstreze implicarea lor în protecţia mediului ambiant prin:
• Contactarea agenţiile sau secţiile ecologice locale pentru informaţii despre legislaţia naţională privind protecţia mediului
ambiant, programe şi planuri de acţiuni;
• Participarea la programe, proiecte şi instruiri privind protecţia mediului ambiant.
Corespunderea activităţilor gospodăriei cu cerinţele naţionale de protecţie a mediului ambiant, de exemplu, obţinerea
autorizaţiei ecologice, autorizaţie de folosinţă specială a apei.
Îmbunătăţirea mediului ambiant poate include:
• Menţinerea aceleiaşi proporţii sau echilibru a vegetaţiei naturale în cadrul gospodăriei;
• Replantarea cu iarbă, arbuşti şi copaci vegetaţia naturală pe malurile râurilor şi / sau terenurile neutilizate a gospodăriei;
• Apa şi toate sursele de apă trebuie protejate. Malurile râurilor se vor îngrădi pentru a preveni păscutul animalelor şi pentru a
permite regenerarea naturală a vegetaţiei; (pentru animale trebuie să se creeze cărări de adăpare, uşor de menţinut;
S-au întreprins acţiuni şi iniţiative tangibile care pot fi demonstrate
Fermierul a examinat posibilităţile de animalelor nu li se vor permite adăparea şi poluarea cursurilor de apă şi lacurile, etc.).
de fermieri fie în cadrul gospodăriei, fir prin participarea într-un
13.1.2 fortificare a mediului ambiant în beneficiul Recom. • Replantarea pantelor abrupte şi terenurilor erodate / în proces de erodare pentru promovarea florei şi faunei locale,
grup care activează în programele de sprijin al protecţiei mediului
comunităţii, florei şi faunei? ceea ce va ajuta la reducerea eroziunii, va proteja şi menţine cursurile de apă;
ambiant.
• Protejarea speciilor rare sau habitatelor pe teritoriul gospodăriei.
Următoarele înregistrări demonstrează că fermierul conştientizează şi întreprinde activităţi de protecţie a mediului
ambiant:
• Fotografii care arată participarea fermierului la diferite evenimente şi activităţi de protecţie a mediului ambiant (de
exemplu, plantarea copacilor, activităţi de reducere a împrăştierii gunoiului, protecţia cursurilor de apă);
• Copii ale legislaţiei legate privind protecţia mediului ambiant (Codul Solului, Codul Apei, autorizaţii ecologice, legi
relevante privind protecţia mediului ambiant, care pot fi obţinute de la agenţiile sau secţiile ecologice locale);
• Diplome, certificate, sponsorizări ale acţiunilor de protecţie a mediului, etc.;
• Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor pentru mediu, compania ar putea elabora un plan de acţiune de protecţie a
mediului cu scopul de a reduce sau controla riscurile care au impact considerabil asupra mediului ambiant.
Înregistrare 13.1.2/01.

13.2 Politica privind fauna sălbatică şi de conservare a mediului
Conservarea este protecţia şi păstrarea activă a resurselor naturale, care include solul, apa, aerului, flora şi fauna. Conform
Codului de Bună Practică în Agricultură din cadrul EUREPGAP, fermierii trebuie să documenteze o declaraţie privind
S-a elaborat un plan de gestionare a managementul conservării mediului ambiant, adiţional să elaboreze un plan de management a procesului de conservare sau
Există o declaraţie documentată privind conservarea mediului
13.2.1 conservării (fie individual sau pe plan Minor trebuie să fie implicaţi într-un plan regional privind conservarea.
ambiant.
regional)? Declaraţia de gestionare a conservării faunei sălbatice, trebuie să includă scopurile şi obiectivele organizaţiei privind
managementul conservării, care cuprinde ariile şi include conservarea solului, apei, pădurilor, zonelor umede, etc. precum flora
şi fauna naturală; declaraţia poată să includă referinţe la activităţi locale sau regionale în care participă gospodăria.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 34 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
Politica şi planul de management a conservării faunei sălbatice pot include:
• O hartă care arată amplasarea gospodăriei şi caracteristicile ei (de exemplu, vegetaţia naturală, comunităţile de animale, tipul
de sol, pantele, haturile, cursurile de apă), de exemplu, planul întregii gospodării; Acest plan este o formă separată, dar similar
cu planul solurilor;
• O listă de inventar a diversităţii biologice;
• O evaluare a speciilor de plante şi animale aflate în pericol.
Fermierul dispune de un plan de Acţiunile prevăzute de plan pot include: ne efectuarea activităţilor agricole pe pământul acoperit de vegetaţie naturală, crearea
Există un plan document de conservare a faunei sălbatice pentru
implementare a politicii de conservare a şi menţinerea unei serii de zone naturale, permiterea apariţiei spontane a vegetaţiei şi elemente de contur, în locurile unde
13.2.2 gospodăria agricolă. Poate fi un plan regional sau naţional, cu Recom.
mediului ambiant şi faunei sălbatice pentru acestea nu influenţează activităţile agricole, formarea unei comunităţi mozaice optime de vegetaţie agricolă şi naturală
condiţia că este implementat de gospodărie.
proprietatea sa? (menţinerea aceleiaşi proporţii sau echilibru a vegetaţiei naturale pe teritoriul gospodăriei).
Se sugerează implicarea într-un program regional de conservare a biodiversităţii, care face parte dintr-un program naţional.
Legătura cu asemenea programe poate fi stabilită prin intermediul specialiştilor locali în protecţia mediului
ambiant. Vezi punctele de control de la 13.2.3 până la 3.2.6 şi 13.3 care oferă îndrumare pentru aspectele ce trebuie
examinate. De exemplu, declaraţia şi planul privind conservarea poate interzice vânatul animalelor şi păsărilor, instalarea
căsuţelor pentru păsări şi lilieci în locuri potrivite din habitatul natural şi crearea locurilor pentru cuiburile berzelor, la o
distanţă potrivită de zonele de producere sau păstrarea de fructelor şi legumelor.
Această politică este compatibilă cu Managementul trebuie să elaboreze şi să documenteze politica de conservare a mediul ambiant, în care se stipulează modul
Conţinutul şi obiectivele planului de conservare a mediului
producerea agricolă comercială durabilă şi în care fermierul intenţionează să protejeze flora, fauna, solul şi apa etc. pe teritoriul gospodăriei, asigurând compatibilitatea cu
13.2.3 ambiant implică compatibilitatea cu agricultura durabilă şi Recom.
minimizează impactul asupra mediului practicile agricole comerciale durabile şi protecţia mediului. Politica va fi semnată de managerul de vîrf şi comunicată întregului
demonstrează reducerea impactului asupra mediului ambiant.
ambiant? personal.

Cea mai simplă formă a auditului iniţial poate fi elaborată prin crearea unei hărţi a gospodăriei, indicându-se tipurile de
Planul de conservare prevede angajamentul de a întreprinde un vegetaţie (pădure, livezi, fâşii de protecţie, lunci, păşune sau pârloagă) şi speciile de plante, animale native care sunt prezente
Planul prevede efectuarea unui audit iniţial
audit iniţial al nivelurilor curente, amplasării şi condiţiei etc. a acum, sau pe terenul care urmează a fi exploatat. Acest plan este o formă separată, dar similar cu planul solurilor.
13.2.4 pentru a înţelege diversitatea plantelor şi Recom.
faunei şi florei de pe teritoriul gospodăriei, pentru a permite Pentru o gospodărie mare, o evaluare detaliată şi completă a conservării ar putea fi efectuată de un producător ce posedă
animalelor de pe teritoriul gospodăriei?
planificarea acţiunilor. cunoştinţe în domeniu, un expert în domeniul biodiversităţii sau protecţiei mediului ambiant; sau un biolog competent şi
interesat (de exemplu, un profesor), organizaţii ne guvernamentale sau de consultanţi.

Pe baza evaluării impactului (13.1.1), producătorul trebuie să stabilească ca prioritare activităţile care trebuie îndeplinite în
cadrul planului de conservare a gospodăriei pentru a îmbunătăţi zonele deteriorate sau degradate şi habitatele de pe teritoriul
gospodăriei. După identificarea domeniilor problematice, trebuie întreprinse măsuri de remediere. Acestea pot include (dar nu
se limitează la):
• Protecţia şi întreţinerea zonelor cu floră şi faună naturală;
• Amplasarea paravânturilor şi perdelelor de protecţie temporare pentru a ajuta la restabilirea zonelor deteriorate.
Planul prevede acţiuni de evitare a deteriorării Planul de conservare include o listă clară a priorităţilor şi acţiunilor • Plantarea gardurilor vii / fâşiilor de arbuşti / copaci, etc. în calitate de coridoare pentru fauna şi flora sălbatică privind protecţia
13.2.5 Recom.
şi distrugerii habitatelor de pe teritoriul fermei? de reabilitare a habitatelor deteriorate de pe teritoriul gospodăriei. şi dezvoltarea zonelor de biodiversitate;
• Restabilirea şi protejarea zonelor umede de lângă râurile mici.
• Reabilitarea pantelor erodate, restabilirea stratului superior de sol, în caz de necesitate construirea
barierelor vegetale sau fizice pentru a preveni reapariţia fenomenelor negative;
• Stoparea tuturor activităţilor care duc la erodarea gravă a pantelor şi permiterea regenerării vegetaţiei naturale;
• Planul pentru îmbunătăţirea habitatelor ar putea include construirea lacurilor noi, curăţarea curentelor de apă,
amplasarea căsuţelor pentru lilieci şi păsări, plantarea fâşiilor mici de pădure pe terenurile ce nu pot fi prelucrate.

Planul prevede elaborarea unui plan de Planul de conservare include o listă clară a priorităţilor şi acţiunilor
13.2.6 acţiune de amplificare a habitatelor şi sporire de amplificare a habitatelor florii şi faunei viabile şi sporire a Recom. Vezi punctul 13.2.5 de mai sus.
a biodiversităţii pe teritoriul gospodăriei? biodiversităţii pe teritoriul gospodăriei.
13.3 Terenuri neproductive
S-a examinat posibilitatea de transformare a În cazurile posibile, există planuri de a transforma terenurile
Activităţile pot include replantarea pantelor abrupte, malurilor cursurilor de apă, zonelor saline sau a oricăror alte zone
13.3.1 terenurilor neproductive în zone de neproductive de pe teritoriul gospodăriei în zone de conservare a Recom.
neproductive cu specii naturale locale.
conservare a mediului ambiant? florei şi faunei.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
Pagina: 35 din 35

Nº PUNCTE DE CONTROL CRITERII DE CONFORMITATE NIVEL COMENTARII
14. FORMULAR DE RECLAMAŢII
Conform EUREPGAP, procedura de examinare a reclamaţiilor trebuie să fie documentată de management şi trebuie să
cuprindă toate reclamaţiile relatate de domeniul EUREPGAP. Procedura de examinare a reclamaţiilor trebuie să conţină o
declaraţie care stipulează:
• sistemul de înregistrare a informaţiilor privind reclamaţiile (inclusiv originea reclamaţiei, atitudinea reclamantului),
Există un formular de reclamaţii privind Gospodăria trebuie să prezinte la cerere, un document uşor
• acţiuni întreprinse în legătură cu produsul neconform, acţiuni întreprinse pentru evitarea reapariţiei problemelor,
14.1.1 aspectele legate de respectarea standardului identificabil pentru depunerea reclamaţiilor legate de respectarea Major
• numele persoanei care va fi responsabilă pentru examinarea reclamaţiilor clienţilor şi personalul managerial cu
EUREPGAP®? EUREPGAP®. Fără N/A.
responsabilitate generală.
Se anexează o formă recomandată privind înregistrări reclamaţiilor 14.1.1/01. Aceasta forma poate fi utilizată pentru a
înregistra reclamaţiile consumatorilor şi clienţilor, precum şi a altor părţi interesate (adică, angajaţi, autorităţi, gospodăriile
vecine, etc.).
Procedura de depunere a reclamaţiilor asigură Există documente privind acţiunile întreprinse în legătură cu
înregistrarea, examinarea şi rectificarea reclamaţiile făcute referitor la neajunsurile în respectarea
14.1.2 Major
adecvată a reclamaţiilor inclusiv înregistrarea standardului EUREPGAP® depistate la produse sau servicii. Fără
acţiunilor corective întreprinse? N/A.

Elaborat cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova
ÎNREGISTRĂRI ŞI
PLANURI RECOMANDATE
PRIVIND IMPLEMENTAREA
®
EUREPGAP
Etichetă 1/01

Exemplu ETICHETA DE IDENTIFICAREA A PRODUSULUI RECOLTAT (PE
CONTAINER)

Denumirea companiei “ABC”
Denumirea produsului şi
Mere „Idared”
soiul
Numărul câmpului 1a

Echipa 5

Data recoltării 10.09.2005
Numărul lotului
(Se atribuie în casa de
ambalare dacă produsele 001
sunt ambalate sau păstrate
acolo)
Denumirea gospodăriei Înregistrare 1/02

TRASABILITATEA LOTURILOR LA PRODUSELE RECOLTATE ŞI COMERCIALIZATE DIN CÂMP (FĂRĂ MANIPULARE)

Cantitatea de
Denumirea Numărul Produse livrate Cantitatea de
Data recoltării produse
produsului şi câmpului sau Numărul echipei sau recepţionate produse livrate, Responsabil Semnătura
produsului recoltate,
soiului aria de client t
t
10.09.2005 Apple “Idared” 1a Echipa 1 200 t “ABC” SRL 150 t Munteanu

10.09.2005 Apple “Idared” 1a Echipa 1 200 t “XYZ” SRL 50 t Munteanu
Denumirea gospodăriei Înregistrăre1/03
FORMAREA LOTURILOR

Denumirea Numărul
Data recoltării Responsabil
Numărul lotului produsului şi câmpului sau Numărul echipei Semnătura
produsului
soiului aria

001 10.09.2005 Mere “Idared” 1a Echipa 1 Munteanu
Denumirea gospodăriei Înregistare1/04

TRASABILITATEA LOTURILOR DE PRODUSE PĂSTRATE ÎN CAMERE FRIGORIFICE

Cantitatea de
Data Numărului Numărul Numărul camerei
produse Responsabil Semnătura
recepţionării lotului prerăcitorului frigorifice
recoltate, t
10.09.2005 001 40 t 1 2 Câmpeanu

11.09.2005 002 30 t 3 2 Câmpeanu
Denumirea gospodăriei Înregistrări 1/05
CLASIFICAREA – TRASABILITATEA LOTURILOR ÎN CASĂ DE AMBALARE

Cantitatea Numărul lotului de
Recepţionat Cantitatea Cantitatea adăugat pe eticheta
Data Numărul Denumirea livrată
din camera recepţionată, ambalată, cutiilor Responsabil Semnătura
recepţiei lotului clientului clientului,
frigorifică t t
t
Da Nu

10.09.2005 001 1 230 t 200 t ABC 200 t Da Câmpeanu

30 BSA 30 t Da Câmpeanu
Denumirea gospodăriei Înregistrări 1/06
TRASABILITATEA LOTURILOR LA LIVRARE

Cantitatea
Data livrării Numărul lotului Clientul Numărul de invoce Responsabil Semnătura
livrată, t, kg
Denumirea gospodăriei Plan 2.2/01
Anul
PLANUL DE AUDIT INTERN CONFORM CERINŢELOR EUREPGAP®
(Datele de audit propuse sunt necesare de a le insera în plan până la 1 Ianuarie)

Capitolelor EUREPGAP Datele de audit
PC Puncte de Control & Criterii de Conformitate Responsabil
I F M A M I I A S O N D
Fructe şi Legume Fructe şi Legume
1. Trasabilitate
2. Menţinerea înregistrărilor şi inspecţia internă
3. Soiuri şi portaltoi
4. Utilizarea precedentă a terenurilor şi gestionarea lor
5. Gestionarea solului şi sub-straturilor
6. Utilizarea fertilizanţilor
7. Irigare/fertilizare
8. Protecţia culturilor
9. Recoltare
10. Manipularea produselor
11. Managementul deşeurilor şi surselor de poluare,
reciclare şi reutilizare
12. Sănătatea, siguranţa şi bunăstarea lucrătorilor
13. Problemele mediului ambiant
14. Formular de reclamaţii

Elaborat Verificat Aprobat
Data Data Data
Auditor intern Specialist în domeniul Calităţii Directorul
Semnătura Semnătura Semnătura
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 1 din 14

EUREPGAP
Lista de verificare
Fructe şi Legume

Versiunea 2.1-Oct04
Valabil din: 29 octombrie 2004. Obligatoriu din: 1 mai 2005

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 2 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
1. TRASABILITATE
Produsul înregistrat EUREPGAP este trasabil de la şi până la gospodăria unde a fost
1.1 Major
crescut?
2. MENŢINEREA ÎNREGISTRĂRILOR ŞI INSPECŢIA INTERNĂ
Toate înregistrările necesare în procesul de inspecţie sunt accesibile şi sunt păstrate
2.1 Minor
timp de minimum doi ani?
Fermierul efectuează cel puţin o inspecţie internă pe an în ceea ce priveşte
2.2 Major
respectarea standardului EUREPGAP?
2.3 Inspecţia internă a fost documentată şi înregistrată? Major
2.4 În rezultatul inspecţiei interne se întreprind acţiuni corective eficiente? Major
3. SOIURI ŞI PORTALTOI
3.1 Alegerea soiului sau portaltoiului
Fermierul cunoaşte importanţa fitotehniei eficiente pentru „cultura mamă” (adică,
3.1.1 Recom.
cultura care produce seminţe) a culturii produsului înregistrat?
3.2 Calitatea seminţelor/portaltoiului
Există un document care garantează calitatea seminţelor (de exemplu, libere de
3.2.1 dăunători, viruşi, boli, etc.) şi care confirmă puritatea soiului, denumirea soiului, Recom.
numărul lotului şi denumirea vânzătorului?
3.3 Rezistenţa la dăunători şi boli
Soiurile cultivate sunt rezistente/au toleranţă faţă de bolile şi dăunătorii importanţi din
3.3.1 Recom.
punct de vedere comercial?
3.4 Tratarea şi cernerea seminţelor
3.4.1 Se înregistrează utilizarea substanţelor de tratare a seminţelor? Minor
3.5 Material de înmulţire
Materialul de înmulţire procurat este însoţit de certificat de calitate a plantelor oficial
3.5.1 Minor
recunoscut?
Materialul de înmulţire procurat nu manifestă semne vizibile de infestare cu
3.5.2 Recom.
dăunători sau îmbolnăvire?
Garanţiile de calitate sau garanţiile producţiei certificate sunt documentate pentru
3.5.3 Minor
materialul de înmulţire procurat?
Sistemul de control al calităţii şi sănătăţii plantelor este potrivit pentru materialul de
3.5.4 Minor
înmulţire produs la pepinieră?
Se înregistrează aplicarea produselor de uz fitosanitar asupra materialului de
3.5.5 Minor
înmulţire produs la pepinieră în timpul perioadei de înmulţire a plantei?
3.6 Organisme Modificate Genetic
Sunt respectate toate legile aplicabile din ţara de producere la plantarea
3.6.1 Major
organismelor modificate genetic (OMG)?
Există documentaţie disponibilă privind plantarea, utilizarea sau producerea
3.6.2 Minor
produselor înregistrate derivate din OMG?

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 3 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
4. UTILIZAREA PRECEDENTĂ A TERENURILOR ŞI GESTIONAREA LOR
4.1 Utilizarea precedentă a terenurilor
Există evaluarea riscurilor pentru un teren agricol nou, care demonstrează că terenul
4.1.1 în cauză este potrivit pentru producerea produselor alimentare din punct de vedere Major
al siguranţei alimentului, sănătăţii lucrătorilor şi impactului asupra mediului?

Există un plan de acţiuni corective, care stipulează strategiile de minimizare a
4.1.2 Minor
riscurilor identificate a noilor terenuri agricole?
4.2 Gestionarea terenurilor
4.2.1 Pentru fiecare câmp, livadă sau seră s-a stabilit un sistem de înregistrări? Major
S-a stabilit identificarea vizuală sau un sistem de referinţă pentru câmpuri, livezi şi
4.2.2 Minor
sere?
4.2.3 Se efectuează asolamentul pentru culturile anuale? Recom.
5. GESTIONAREA SOLULUI ŞI SUB-STRATURILOR
5.1 Harta solului
5.1.1 Au fost pregătite hărţile solului pentru gospodărie? Recom.
5.2 Cultivare
S-au utilizat tehnici care au demonstrat îmbunătăţirea sau menţinerea structurii
5.2.1 Recom.
solului şi evitarea tasării/compactării solului?
5.3 Eroziunea solului
5.3.1 Se utilizează tehnici de cultivare în câmp care reduc posibilitatea eroziunii solului? Recom.

5.4 Fumigarea solului
5.4.1 Există o justificare scrisă pentru utilizarea fumiganţilor pentru sol? Minor
Au fost studiate alternativele fumigării chimice înainte de aplicarea fumiganţilor
5.4.2 Recom.
chimici?
5.5 Sub-straturile solului
Fermierul participă la programele de reciclare privind sub-straturile solului în cazurile
5.5.1 Recom.
posibile?
Dacă se utilizează substanţe chimice pentru sterilizarea sub-straturilor solului în
5.5.2 Major
scopul reutilizării, locul sterilizării a fost înregistrat?
Dacă se utilizează substanţe chimice pentru sterilizarea sub-straturilor solului în
5.5.3 scopul reutilizării, s-au înregistrat data sterilizării, tipul chimicalului, metoda de Minor
sterilizare şi numele operatorului?
5.5.4 Pentru reutilizarea sub-straturilor solului se aplică aburii pentru sterilizare? Recom.
Sub-straturile de sol pot fi trasabile spre sursă şi s-a demonstrat că ele nu provin din
5.5.5 Recom.
zonele de conservare?

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 4 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
6. UTILIZAREA FERTILIZANŢILOR
6.1 Recomandări pentru cantitatea şi tipul fertilizantului
Tehnicianul responsabil poate demonstra că este competent să determine cantitatea
6.1.1 Minor
şi tipul fertilizantului (organic şi neorganic) care urmează a fi utilizat?

6.2 Înregistrările aplicărilor
Toate aplicările pentru sol şi a fertilizanţilor foliari, organici şi neorganici, au fost
6.2.1 Minor
înregistrate, inclusiv numărul de referinţă a câmpului, livezii sau serei?
S-au înregistrat toate datele de aplicare pentru sol şi a fertilizanţilor foliari, organici şi
6.2.2 Minor
neorganici?
S-au înregistrat toate datele de aplicare pentru sol şi a fertilizanţilor foliari, organici şi
6.2.3 Minor
neorganici, inclusiv tipurile fertilizanţilor aplicaţi?
S-au înregistrat toate cantităţile aplicate pentru sol şi a fertilizanţilor foliari, organici
6.2.4 Minor
şi neorganici?
S-au înregistrat metodele de aplicare pentru sol şi a fertilizanţilor foliari, organici şi
6.2.5 Minor
neorganici?
S-au înregistrat datele despre operatorul care a făcut aplicări pentru sol şi a
6.2.6 Minor
fertilizanţilor foliari, organici şi neorganici?
6.3 Echipamentul de aplicare
6.3.1 Echipamentul de aplicare a fertilizanţilor este păstrat în stare bună? Minor
Echipamentul de aplicare a fertilizanţilor neorganici este verificat anual pentru a
6.3.2 Recom.
asigura distribuirea corectă a fertilizanţilor ?
6.4 Păstrarea fertilizanţilor
6.4.1 Inventarul stocurilor de fertilizanţi neorganici este la zi şi disponibil la solicitare? Minor

6.4.2 Fertilizanţii neorganici sunt păstraţi separat de produsele de uz fitosanitar? Minor
6.4.3 Fertilizanţii neorganici sunt păstraţi într-o zonă protejată? Minor
6.4.4 Fertilizanţii neorganici sunt păstraţi într-o zonă curată? Minor
6.4.5 Fertilizanţii neorganici sunt păstraţi într-o zonă uscată? Minor
Fertilizanţii neorganici sunt păstraţi în mod adecvat, reducându-se riscurile de
6.4.6 Minor
contaminare a cursurilor de apă?
Fertilizanţii organici şi neorganici sunt păstraţi separat de produsele agricole şi
6.4.7 Major
materialele de înmulţire?
Fertilizanţii organici sunt păstraţi în mod adecvat, reducându-se riscurile de
6.4.8 Recom.
contaminare a mediului?
6.5 Fertilizanţi organici
6.5.1 La gospodărie nu se utilizează deşeurile de canalizare? Major
S-a efectuat evaluarea riscurilor aplicării fertilizanţilor organici, luându-se în
6.5.2 Minor
consideraţie sursa şi caracteristicile lor, înainte de aplicare?
6.5.3 S-a luat în consideraţie aportul de nutrienţi la aplicarea fertilizanţilor organici? Recom.
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 5 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
6.6 Fertilizanţi neorganici
Fertilizanţi neorganici procuraţi sunt însoţiţi de documente ce confirmă compoziţia lor
6.6.1 Recom.
chimică?

7. IRIGARE/FERTILIZARE
7.1 Prognoza cerinţelor de irigare
S-au utilizat metode sistematice de prognosticare pentru a calcula necesarul de apă
7.1.1 Recom.
a fiecărei culturi?
7.1.2 La calcularea necesităţii de irigare se ia în consideraţie cantitatea precipitaţiilor? Recom.

7.1.3 La calcularea necesităţii de irigare se ia în consideraţie evaporarea? Recom.
7.2 Metoda de irigare / fertilizare
S-a utilizat cel mai eficient şi practic din punct de vedere comercial sistem de
7.2.1 Recom.
furnizare a apei pentru a asigura cea mai bună utilizare a resurselor de apă?
Există un plan de gestionare a apelor pentru a optimiza utilizarea apei şi reducerea
7.2.2 Recom.
pierderilor?
7.2.3 Se menţine înregistrări privind utilizarea apei de irigare/fertilizare? Recom.
7.3 Calitatea apei de irigare
7.3.1 Apa de canalizare netratată a fost sau este utilizată pentru irigare/fertilizare? Major

7.3.2 S-a efectuat analiza anuală a riscurilor pentru poluarea apei de irigare/fertilizare? Recom.

7.3.3 Apa de irigare este analizată cel puţin o dată în an? Recom.
7.3.4 Analiza este efectuată de un laborator acreditat? Recom.
7.3.5 Analiza ia în consideraţie contaminarea microbiană? Recom.
7.3.6 Analiza ia în consideraţie poluanţii chimici? Recom.
7.3.7 Analiza ia în consideraţie poluanţii de metale grele? Recom.
7.3.8 S-a acţionat pentru a înlătura reacţiile negative? Recom.
7.4 Sursa apei de irigare/fertilizare
7.4.1 Apa de irigare a fost extrasă din surse durabile? Recom.
7.4.2 S-a solicitat consultaţia autorităţilor locale referitor la extragerea apei? Recom.
8. PROTECŢIA CULTURILOR
8.1 Elementele de bază de protecţie a culturilor
Protecţia culturilor împotriva dăunătorilor, bolilor şi buruienilor s-a realizat cu cantitate
8.1.1 Minor
adecvată minimă de produselor uz fitosanitar?
8.1.2 Fermierii aplică tehnici de MICD recunoscute? Recom.
S-au respectat recomandările anti-rezistenţă pentru a menţine eficienţa produselor
8.1.3 Minor
de uz fitosanitar disponibile?
8.1.4 Asistenţa pentru implementarea MICD a fost obţinută prin instruire sau consultaţii? Minor

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 6 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
8.2 Alegerea chimicalelor
Produsele de uz fitosanitar aplicat este potrivit pentru cultură, după cum se
8.2.1 Major
recomandă pe eticheta produsului?
Fermierii utilizează numai produse de uz fitosanitar care sunt înregistrate în ţara de
8.2.2 Major
utilizare pentru culturile pentru care există programe oficiale de înregistrare?
Există o listă actualizată a produselor de uz fitosanitar care sunt utilizate şi aprobate
8.2.3 Minor
pentru culturile crescute?
Această listă ia în consideraţie modificările făcute la legislaţia locală şi naţională
8.2.4 Minor
privind produsele de uz fitosanitar ?
Chimicalele interzise în Uniunea Europeană nu sunt utilizate la culturile care vor fi
8.2.5 Major
exportate în UE?
Dacă produsele de uz fitosanitar sunt selectate de consultanţi, ei îşi pot demonstra
8.2.6 Major
competenţa?
Dacă produsele de uz fitosanitar sunt selectate de fermier, el îşi poate demonstra
8.2.7 Major
competenţa şi cunoştinţele?

Rata de aplicare corectă a produselor de uz fitosanitar pentru cultura ce urmează a fi
8.2.8 Minor
tratată este calculată, pregătită şi înregistrată conform instrucţiunei de pe etichetă?

8.3 Înregistrările aplicărilor
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au fost înregistrate, inclusiv denumirea şi
8.3.1 Major
soiul culturii?
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au fost înregistrate, inclusiv locul
8.3.2 Major
aplicării?
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au fost înregistrate, inclusiv data de
8.3.3 Major
aplicare?
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au fost înregistrate, inclusiv denumirea
8.3.4 Major
comercială a produsului şi ingredientul (ele) activ(e)?
8.3.5 Operatorul aplicării produselor de uz fitosanitar a culturilor a fost incluse în registre? Minor
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au fost înregistrate, inclusiv justificarea
8.3.6 Minor
aplicării?
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au fost înregistrate, inclusiv autorizaţia
8.3.7 Minor
tehnică pentru aplicare?
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au fost înregistrate, inclusiv informaţia
8.3.8 Minor
potrivită pentru identificarea cantităţii aplicate?
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au fost înregistrate, inclusiv
8.3.9 Minor
echipamentul de aplicare utilizat?
Toate aplicările produselor de uz fitosanitar au fost înregistrate, inclusiv intervalul
8.3.10 Major
până la recoltare?

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 7 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
8.4 Perioada pînă la recoltare
8.4.1 S-au respectat şi sau înregistrat intervalele până la recoltare? Major
8.5 Echipament de aplicare
8.5.1 Echipamentul de aplicare este menţinut în stare bună? Minor
8.5.2 Echipamentul de aplicare este verificat anual? Minor
8.5.3 Fermierul este implicat într-un program de calibrare – certificare independent? Recom.
La amestecarea produselor de uz fitosanitar se respectă procedurile de manipulare
8.5.4 Minor
şi echilibrare indicate pe etichetă?
8.6 Lichidarea surplusului amestecului de substanţe aplicate
Surplusurile amestecului de substanţe aplicate sau apa cu care s-a spălat
containerul sunt lichidate în conformitate cu legile naţionale şi locale, dacă există, iar
8.6.1 Minor
dacă nu există, conform punctelor 8.6.2 şi 8.6.3, care trebuie respectate pentru a nu
depăşi normele?
Surplusurile amestecului de substanţe aplicate sau apa cu care s-a spălat
8.6.2 containerul sunt aplicate unei părţi netratate a culturilor, atât timp cât dozele Recom.
recomandate nu au fost depăşite şi se menţin înregistrări?
Surplusurile amestecului de substanţe aplicate sau apa cu care s-a spălat
8.6.3 containerul sunt aplicate pe pârloagă, conform legislaţiei şi s-au făcut înregistrările Recom.
de rigoare?
8.7 Analiza reziduurilor produselor de uz fitosanitar
Fermierul sau orice client al fermierul poate prezenta dovezi curente ale testării
anuale a reziduurilor sau de participare la sistemul de monitorizare a reziduurilor
8.7.1 Major
produselor uz fitosanitar al unei terţe părţi, care poate fi trasabil spre gospodărie şi
care include produsele de uz fitosanitar aplicate de gospodăria respectivă?

Fermierul (sau clientul său) poate demonstra că are informaţii despre piaţa pe care
8.7.2 el intenţionează să comercializeze produsele sale şi restricţiile faţă de limita maximă Major
admisibilă de reziduuri (LMA) pe piaţă?
S-au întreprins acţiuni pentru respectarea restricţiilor privind limita maximă admisibilă
8.7.3 de reziduuri de pe piaţa pe care fermierul intenţionează să-şi comercializeze Major
produsele?

Există un plan de acţiune pentru cazurile când s-a depăşit limita maximă admisibilă
8.7.4 Major
de reziduuri (LMA) fie pentru ţara de producţie, fie în ţările de desfacere?

8.7.5 Se respectă corect procedurile de prelevare a probelor? Recom.
Laboratorul care testează produsele este acreditat de o autoritate naţională
8.7.6 Minor
competentă la standardul ISO 17025 sau un standard echivalent?

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 8 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
8.8 Păstrarea şi manipularea produselor de uz fitosanitar
8.8.1 Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în conformitate cu regulamentele locale? Minor

8.8.2 Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate într-un depozit adecvat? Minor
8.8.3 Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în depozite sigure? Minor
8.8.4 Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate la temperaturi adecvate? Minor
8.8.5 Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în depozite rezistente la incendii? Minor
Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în depozite bine ventilate (în caz de
8.8.6 Minor
circulare în depozit)?
8.8.7 Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în depozite bine iluminate? Minor
8.8.8 Produsele de uz fitosanitar sunt păstrate la distanţă de alte materiale? Minor
Materialul poliţelor pe care se păstrează produsele de uz fitosanitar nu este
8.8.9 Recom.
absorbant?
Depozitul unde se păstrează produsele de uz fitosanitar poate combate scurgerile de
8.8.10 Minor
substanţe?
8.8.11 Există echipament de măsurare a produselor de uz fitosanitar? Minor
8.8.12 Există unelte pentru amestecarea produselor de uz fitosanitar? Minor
8.8.13 Există mijloace contra scurgerilor? Minor
Numai lucrătorii cu pregătire oficială pentru a manipula produsele de uz fitosanitar au
8.8.14 Minor
chei şi acces la ele?
8.8.15 Există documente rapid disponibile pentru stocul de produse? Minor
8.8.16 Toate produsele de uz fitosanitar sunt păstrate în ambalajul lor original? Minor
Numai produsele de uz fitosanitar care sunt aprobate spre utilizare pentru creşterea
8.8.17 Minor
culturilor incluse în asolament sunt păstrate separat în depozit?
8.8.18 Lichidele nu sunt păstrate pe poliţele de asupra pulberilor? Minor

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 9 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
8.9. Containerele goale în care s-au păstrat produsele de uz fitosanitar
Containerele goale în care s-au păstrat produsele de uz fitosanitar nu sunt
8.9.1 Minor
reutilizate?
Lichidarea containerelor goale în care s-au păstrat produsele de uz fitosanitar nu
8.9.2 Minor
permite expunerea oamenilor?
Lichidarea containerelor goale în care s-au păstrat produsele de uz fitosanitar nu
8.9.3 Minor
permite contaminarea mediului?
8.9.4 Se utilizează sistemele oficiale de colectare şi lichidare? Minor
Containerele nu sunt re-utilizate, iar pentru cazurile când există un sistem de
8.9.5 colectare, sunt ele depozitate adecvat, etichetate şi manipulate în conformitate cu Minor
regulile sistemului de colectare?
Containerele sunt spălate, fie prin intermediul unui dispozitiv integrat cu presiune de
8.9.6 Minor
pe echipamentul de aplicare sau cel puţin cu apă de trei ori?
Deşeurile de la spălarea containerelor în dispozitivul integrat cu presiune sunt
8.9.7 Minor
reintroduse în rezervorul echipamentului de aplicare?
8.9.8 Containerele goale sunt păstrate într-un loc sigur înainte de lichidare? Minor

8.9.9 Se respectă toate regulamentele locale de lichidare sau distrugere a containerelor? Minor

8.10 Produse de uz fitosanitar ieşite din uz
Produsele de uz fitosanitar ieşite din uz sunt păstrate în siguranţă, marcate şi
8.10.1 Minor
lichidate de organizaţii autorizate şi aprobate?
9. RECOLTARE
9.1 Igiena
S-a efectuat analiza riscurilor igienice pentru recoltare şi procesul de transportare
9.1.1 Major
până la fermă?
9.1.2 Pentru procesul de recoltare s-a implementat procedura de igienă? Major
Procedura igienică pentru procesul de recoltare include containerele şi
9.1.3 Major
instrumentele?

Procedura igienică pentru procesul de recoltare include manipularea produselor
9.1.4 Major
recoltate şi produsele ambalate şi manipulate direct în câmp, livadă sau seră?
Procedura igienică pentru procesul de recoltare include transportarea produselor la
9.1.5 Major
gospodărie
Lucrătorii implicaţi în recoltare au acces la echipament curat de spălare a mâinilor în
9.1.6 Major
vecinătatea locului unde lucrează?
Lucrătorii implicaţi în recoltare au acces la toalete curate în vecinătatea locului unde
9.1.7 Minor
lucrează?

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 10 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
9.2 Containerele de ambalare/recoltare la gospodărie
9.2.1 Containerele de produse sunt utilizate exclusiv pentru produsele agricole? Recom.
9.3 Ambalarea produselor imediat după recoltare
Gheaţa utilizată pentru produse în timpul recoltării este produsă din apă potabilă şi în
9.3.1 Recom.
condiţii sanitare pentru a preveni contaminarea produselor?
10. MANIPULAREA PRODUSELOR
10.1 Igiena
10.1.1 S-a efectuat analiza riscurilor igienice pentru procesul de manipulare a produselor? Minor

10.1.2 Pentru procesul de manipulare s-a implementat procedura de igienă? Minor
Lucrătorii au acces la toalete curate şi unităţi de spălare a mâinilor în vecinătatea
10.1.3 Minor
locului de lucru?
Lucrătorii au primit instrucţiunile de bază privind aspectele igienice înainte de a
10.1.4 Major
începe lucrările de manipulare a produselor?
Lucrătorii îndeplinesc instrucţiunile privind igiena în procesul de manipulare a
10.1.5 Minor
produselor?
10.2 Spălarea produselor după recoltare
Apa pentru ultima spălare a produselor este potabilă sau declarată potrivită pentru
10.2.1 Major
acest scop de autorităţile competente?

Dacă apa pentru ultima spălare a produselor este returnabilă, ea a fost filtrată, iar
10.2.2 Major
nivelurile pH, de concentrare şi expunere la dezinfectant sunt monitorizate regulat?

10.2.3 Laboratorul care efectuează testarea apei este acreditat? Minor

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 11 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
10.3 Proceduri după recoltare
10.3.1 Se respectă toate instrucţiunile de pe etichetă? Major

Pentru produsele protejate se utilizează numai biocizii, ceara vegetală şi produselor
10.3.2 Major
de uz fitosanitar oficial înregistrate în ţara de desfacere după recoltare?

Pentru produsele destinate spre comercializare în Uniunea Europeană se utilizează
10.3.3 Major
biocizii, ceară vegetală şi produsele de uz fitosanitar interzise în UE?

Există o listă actualizată aprobată a biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz
10.3.4 fitosanitar care au fost utilizate sau pentru care se studiază posibilitatea de utilizare Minor
după recoltare?
Această listă ia în consideraţie modificarea legislaţiei privind biocizii, ceara vegetală
10.3.5 Minor
şi produsele de uz fitosanitar?
Tehnicianul responsabil pentru procesul de manipulare a produselor poate
10.3.6 demonstra competenţa şi cunoştinţele sale privind aplicarea biocizilor, ceara Minor
vegetală şi produsele de uz fitosanitar?
Aplicările biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar după recoltare au
10.3.7 fost înregistrate, inclusiv cu identificarea produsului (adică, numărul lotului sau Major
setului de produse)?
Zonele de aplicare a biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar după
10.3.8 Major
recoltare au fost înregistrate?
Datele aplicării biocizilor, ceara vegetal şi produselor de uz fitosanitar după recoltare
10.3.9 Major
au fost înregistrate?
Tipul tratamentului a fost înregistrat pentru aplicările biocizilor, ceara vegetală şi
10.3.10 Major
produselor de uz fitosanitar după recoltare?
Denumirile comerciale ale biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar
10.3.11 Major
după recoltare au fost înregistrate?
Cantitatea biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar aplicate după
10.3.12 Major
recoltare a fost înregistrată?
S-a înregistrat numele operatorului care a aplicat biocizii, ceara vegetală şi
10.3.13 Minor
produsele de uz fitosanitar după recoltare?
Justificarea pentru aplicarea biocizilor, ceara vegetală şi produselor de uz fitosanitar
10.3.14 Minor
după recoltare a fost înregistrată?

La toate aplicările produselor de uz fitosanitar după recoltare se ia în consideraţie
10.3.15 Major
aspectul punctelor 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3 şi 8.7.4 ale acestui document?

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 12 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
10.4 Secţiile de manipulare şi/sau păstrare a produselor ale gospodăriei
10.4.1 Podeaua este proiectată pentru a permite şi asigura scurgerea? Recom.
Facilităţile şi echipamentul de manipulare a produselor sunt curăţate şi întreţinute
10.4.2 Minor
corespunzător pentru a preveni contaminarea?
Produsele rebutate şi deşeurile sunt depozitate pe suprafeţe speciale, care sunt
10.4.3 Recom.
curăţate şi dezinfectate regulat?
Substanţele de curăţare, lubrifianţii, etc. sunt păstraţi în încăperi speciale, separat de
10.4.4 Recom.
produsele agricole şi materialele utilizate pentru manipularea produselor?

Substanţele de curăţare, lubrifianţii, etc. care pot veni în contact cu produsele
10.4.5 agricole, sunt aprobate pentru aplicare în industria alimentară iar dozele se Minor
respectă?
În încăperile de sortare, cântărire şi depozitare unităţile de iluminare sunt
10.4.6 Minor
protejate/ecranate (în caz de spargere)?
10.4.7 Există proceduri în scris de manipulare a sticlei şi plasticului dur transparent? Recom.

10.4.8 Accesul animalelor domestice la aceste facilităţi nu este permis? Minor
În toate încăperile de manipulare şi depozitare a produselor se întreprind măsuri
10.4.9 adecvate de combatere a dăunătorilor, pentru a minimiza accesul şi a evita Minor
infestarea?
11. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ŞI SURSELOR DE POLUARE,
11.1 Identificarea deşeurilor şi poluanţilor
11.1.1 Toate produsele posibile de deşeuri au fost identificate în întreaga gospodărie? Recom.
11.1.2 S-au identificat sursele potenţiale de poluare? Recom.
11.2 Planul de acţiune de reducere a deşeurilor şi poluării
Există un plan documentat de evitare sau reducere a rebuturilor şi poluării şi de
11.2.1 Recom.
evitare a utilizării gunoiştilor sau arderii gunoiului prin reciclarea deşeurilor?

11.2.2 Planul de gestionare a deşeurilor a fost implementat? Recom.
11.2.3 Gospodăria este curăţată de gunoi şi deşeuri? Recom.
11.2.4 Încăperile dispun de mijloace necesare pentru colectarea deşeurilor? Recom.

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 13 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
12. SANĂTATEA, SIGURANŢA ŞI BUNĂSTAREA LUCRĂTORILOR
12.1 Analize ale riscurilor
A fost efectuată analiza riscurilor pentru a asigura condiţii de lucru sigure şi
12.1.1 Recom.
sănătoase?
Analiza riscurilor a fost utilizată drept bază pentru elaborarea unui plan de acţiune de
12.1.2 Recom.
promovare a condiţiilor de lucru sigure şi sănătoase?
12.2 Instruire
Toţi lucrătorii care lucrează cu echipament periculos sau complex au trecut cursuri
12.2.1 Minor
de instruire sau au primit instrucţii oficiale?
12.2.2 Există înregistrări pentru fiecare lucrător referitor la instruirea primită? Recom.
În orice moment, când se efectuează lucrări, există la gospodărie o persoană care
12.2.3 Recom.
este instruită în a acorda primul ajutor?
12.2.4 Toţi lucrătorii au înţeles bine instrucţiunile în caz de accidente sau urgenţe? Minor

Toţi lucrătorii au primit instruire de bază privind igiena personală în procesul de
12.2.5 manipulare a produselor despre curăţenia mâinilor, tăieturi ale pielii şi referitor la Recom.
fumatul, consumarea alimentelor şi băuturilor numai în încăperi speciale?

12.2.6 Toţi sub-contractanţii şi vizitatorii cunosc cerinţele de bază privind igiena? Recom.
12.3 Facilităţi, echipament şi proceduri pentru accidente
12.3.1 În vecinătatea spaţiilor de lucru există truse de prim-ajutor? Minor
12.3.2 Pericolele sunt indicate clar prin intermediul semnelor de preîntâmpinare? Recom.
12.3.3 Există proceduri în caz de accidente sau situaţii de urgenţă? Minor
Procedura în caz de accident poate fi văzută de la 10 m de la încăperea de
12.3.4 Minor
depozitare a produselor de uz fitosanitar?
Semnele de preîntâmpinare privind pericolele potenţiale sunt afişate pe uşile de
12.3.5 Minor
acces?
12.4 Manipularea produselor de uz fitosanitar
12.4.1 Lucrătorii care manipulează şi aplică produsele de uz fitosanitar au fost instruiţi? Minor

Personalul care intră în contact cu produsele de uz fitosanitar sunt supuşi controlului
12.4.2 medical voluntar anual în conformitate cu îndrumările prevăzute de codurile de Recom.
practică locale?
12.5 Îmbrăcăminte/echipament de protecţie
Lucrătorii (inclusiv sub-contractanţii sunt înzestraţi cu îmbrăcăminte de protecţie în
12.5.1 Major
conformitate cu instrucţiunea de pe etichetă?
12.5.2 Îmbrăcămintea de protecţie este curăţată după utilizare? Minor
Fermierii pot demonstra că ei respectă instrucţiunea de pe etichetă referitor la
12.5.3 Major
utilizarea îmbrăcămintei de protecţie şi echipamentului?
Îmbrăcămintea şi echipamentul de protecţie sunt păstrate separat de produsele uz
12.5.4 Major
fitosanitar?
12.5.5 Există facilităţi pentru cazurile de contaminare a operatorilor? Minor
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
LISTA DE VERIFICARE Înregistrare: 2.3
FRUCTE ŞI LEGUME Codul de Ref.: FP 2.1 CP
Versiunea: 2.1 Oct-04
VERSIUNEA ROMÂNĂ Compartimentul: PC
(vedeţi versiunea engleză în caz de dubiu) Pagina: 14 din 14

CONFORM
№ PUNCT DE CONTROL NIVEL NE APLICABIL&JUSTIFICAŢI COMENTARII
DA/NU
12.6 Bunăstarea lucrătorilor
Există un membru al conducerii care este nominalizat responsabil pentru sănătatea,
12.6.1 Minor
siguranţa şi bunăstarea lucrătorilor?
Există întruniri comunicative reciproce regulate între conducere şi angajaţi? Există
12.6.2 Recom.
înregistrări despre acest proces?
Camerele de odihnă din incinta gospodăriei sunt locative şi dispun de serviciile şi
12.6.3 Minor
facilităţile de bază?
12.7 Siguranţa vizitatorilor
Toţi sub-contractanţii şi vizitatorii cunosc cerinţele relevante referitor la siguranţa
12.7.1 Minor
personală?
13. PROBLEMELE MEDIULUI AMBIANT
13.1 Impactul agriculturii asupra mediului ambiant
Fermierul înţelege care este şi evaluează impactul activităţilor sale agricole asupra
13.1.1 Recom.
mediului ambiant?
Fermierul a examinat posibilităţile de fortificare a mediului ambiant în beneficiul
13.1.2 Recom.
comunităţii, florei şi faunei?
13.2 Politica privind fauna sălbatică şi de conservare a mediului ambiant
13.2.1 S-a elaborat un plan de gestionare a conservării (fie individual sau pe plan regional)? Minor
Fermierul dispune de un plan de implementare a politicii de conservare a mediului
13.2.2 Recom.
ambiant şi faunei sălbatice pentru proprietatea sa?
Această politică este compatibilă cu producerea agricolă comercială durabilă şi
13.2.3 Recom.
minimizează impactul asupra mediului ambiant?
Planul prevede efectuarea unui audit iniţial pentru a înţelege diversitatea plantelor şi
13.2.4 Recom.
animalelor de pe teritoriul gospodăriei?
Planul prevede acţiuni de evitare a deteriorării şi distrugerii habitatelor de pe teritoriul
13.2.5 Recom.
fermei?
Planul prevede elaborarea unui plan de acţiune de amplificare a habitatelor şi sporire
13.2.6 Recom.
a biodiversităţii pe teritoriul gospodăriei?
13.3 Terenuri neproductive
S-a examinat posibilitatea de transformare a terenurilor neproductive în zone de
13.3.1 Recom.
conservare a mediului ambiant?
14. FORMULAR DE DE RECLAMAŢII
Există un formular de reclamaţii privind aspectele legate de respectarea standardului
14.1.1 Major
EUREPGAP?
Procedura de depunere a reclamaţiilor asigură înregistrarea, examinarea şi
14.1.2 rectificarea adecvată a reclamaţiilor inclusiv înregistrarea acţiunilor corective Major
întreprinse?

©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany
Tel: +49-221-57993-25/-66; Fax: +49-221-57993-56
Tradus cu sprijinul USAID/CNFA-Moldova http://www.eurep.org
Denumirea gospodăriei Înregistrare 2.4/01
RAPORT PRIVIND NECONFORMIŢILE Nr.
SECŢIUNEA I
Data depistării Numărul neconformităţilor
EUREPGAP Puncte de Control Nr.

Locul depistării neconformităţii:
Descrierea neconformităţilor :

Neconformitate
Neconformitate majoră Neconformitate
minoră
Da/Nu repetitivă Da/Nu
Da/Nu

Semnătura expertului responsabil pentru secţia I:

SECŢIUNEA II
Cauzele neconformităţilor:

Semnătura expertului pentru acţiunile corective luate: Signature

Acţiunile corective luate:

Responsabil pentru implementare acţiunilor corective:

Perioada pentru implementare a acţiunilor corective:

Necesitatea de informat clientul : … DA … NU
Numele clientului

Data informării clientului

SECŢIUNEA III
Iniţierea acţiunii:

Închiderea acţiunii:

… Negativ (Se întocmeşte un nou
Implementat cu succes … Pozitiv raport de neconformitate)

Semnătura personalului
responsabil pentru secţia III:
Denumirea gospodăriei / Pepiniera Înregistrări 3.5.4/01

ÎNREGISTRĂRI PRIVIND EXAMINAREA ŞI MONITORIZAREA CULTURILOR

Numărul sau
Numărul Numărul Numărul de Responsabil
denumirea Faza Numărul Numărul Numele Insecte
de de plante plante Acţiuni pentru
Data câmpului / dezvoltării de plante de plante insectelor benefice Boli identificate Semnătura
plante cu insecte infectate cu întreprinse efectuarea
lotului culturii în lot examinate identificate identificate
infectate benefice boli examinării
examinat
Denumirea gospodăriei / Pepinierei:
Înregistrări 3.5.5/01
ÎNREGISTÂRI PRIVIND APLICAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR, (PEPINIERĂ)
Justificarea Intervalul
Echipam
Denumirea privind Cantitatea până la
entul de Responsabil Responsabil
Numărul comercială a aplicarea de produs recoltare
Faza de protecţie privind de aplicarea
Condiţii câmpului, produsului de produselor de Volumul de de uz indicat pe Echipame Data Semnăt
Data dezvoltare a recomandarea produsului
climaterice Suprafaţa uz fitosanitar. uz fitosanitar apă utilizat, L fitosanitar eticheta ntul utilizat recoltării ura
a culturii personal produsului de uz de uz
tratată, ha Ingredientul împotriva utilizat, produsului
ului fitosanitar fitosanitar
activ dăunătorilor şi Kg/L de uz
Nr.
bolilor fitosanitar
Plan 4.1.1/01
Denumirea fermierului

Exemplu, PLANUL PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR PENTRU UN NOU TEREN
Numărului terenului
(Riscurile pot fi incluse dar nu sunt limitate pentru factorii elaboraţi mai jos)

Nivelul de risc
Surse potenţiale de riscuri Riscuri potenţiale Activităţi /Control măsurărilor Acţiuni corective
Înalt Mediu Mic

Solul
Deşeuri industriale, băligar,
Microbiologic /
reziduurile ale apelor managere,
Contaminare cu fecale Analiza solului înainte de fi acceptat de
fermele de animale
utilizat în agricultură. Analiza anuală
Fertilizanţi Contaminare chimică înainte de sezon. Dacă s-a identificat
Produse de uz fitosanitar Contaminare chimică un nivel înalt a riscurilor managementul
v-a iniţia acţiuni corective.
Metale grele Contaminare chimică
Seminţe de buruiene
Sol necorespunzător pentru cultura
propusă
Apa de irigare
Deşeuri industriale, băligar,
Microbiologic / Analiza sursei de apă de irigare înainte
reziduurile ale apelor managere,
Contaminare cu fecale de fi acceptat de utilizat în agricultură.
fermele de animale
Analiza anuală înainte de sezon. Dacă
Fertilizanţi Contaminare chimică
s-a identificat un nivel înalt a riscurilor,
Produse de uz fitosanitar Contaminare chimică managementul v-a iniţia acţiuni
corective sau vor căuta o nouă sursă
Metale grele Contaminare chimică
durabile de apă pentru irigare.
Apă – risc de inundaţie sau
eroziune
Insuficienţa cantităţii de apă de Analiza capacităţii sursei de apă
irigare pentru scopul dat înainte de acceptate pentru utilizare.
Evaluarea surselor potenţiale de
Poluarea aerului de la întreprinderi, procese, drumuri etc. poluare a aer înainte de acceptate
pentru utilizare.

Elaborat Verificat Aprobat
Data Data Data
Auditor intern Specialist Sistemul Calităţii Director
Semnătura Semnătura Semnătura

Page 1 of 3
Plan 4.1.1/01

ÎNDRUMAR PENTRU EVALUAREA RISCURILOR PENTRU TERENURILE NOI
Punct de control:

Întrebarea EUREP 4.1.1 este formulată: „Există evaluarea riscurilor pentru un teren agricol nou, care demonstrează că
terenul în cauză este potrivit pentru producerea produselor alimentare din punct de vedere al siguranţei alimentului,
sănătăţii lucrătorilor şi impactului asupra mediului ambiant”?

Criteriul de conformitate:
Criteriul de conformitate pentru această întrebare: „Există o evaluare documentată a riscurilor din punct de vedere al siguranţei
alimentului, sănătăţii lucrătorilor şi impactului asupra mediului ambiant care ia în consideraţie utilizarea anterioară a terenului, tipul
solului, eroziunea, calitatea şi nivelul apelor de suprafaţă, disponibilitatea resurselor de apă durabile şi impactul asupra şi a terenurilor
adiacente. (Vezi îndrumarul EUREPGAP). Dacă prin evaluare se identifică un risc necontrolabil care este esenţial pentru sănătate
şi/sau mediul ambiant, terenul nu va fi folosit pentru activităţi agricole”.

Legislaţia:

În primul rând trebuie studiate regulamentele locale pentru a verifica respectarea legilor.

Utilizarea precedentă a terenului trebuie să includă:
Culturile precedente.
De exemplu, cultivarea bumbacului necesită utilizarea masivă a erbicidelor reziduale, care pot afecta pe termen lung cerealele şi alte
culturi cultivate anterior.
Utilizare industrială sau militară.
De exemplu, fostele parcări pentru maşini pot fi contaminate considerabil cu petrol.
Gunoişte sau mină.
Pot conţine deşeuri inacceptabile în straturile mai adânci ale solului, care pot contamina recoltele ulterioare sau solul se poate
sedimenta punând în pericol persoanele care lucrează pe acel teren.
Vegetaţia naturală.
Poate conţine dăunători, boli şi buruiene.

Tipul de sol trebuie să includă:

Corespunderea structurală pentru culturile preconizate
Susceptibilitatea structurală spre eroziune
Corespunderea compoziţiei chimice pentru culturile preconizate
Eroziune:
Studiul trebuie să determine dacă sunt, sau pot fi, pierderi neuniforme ale stratului superior, care pot afecta recolta şi terenurile sau apa
situate mai jos.
Relief:
Modalităţi de drenaj:
Predispunerea spre inundare şi/sau eroziune
Forma & panta:
Eroziunea solului
Siguranţa persoanelor care operează maşinile:
Transportarea culturilor recoltate
Expunerea la vânt:
Viteza excesivă a vântului poate cauza pierderi ale recoltelor

Page 2 of 3
Plan 4.1.1/01

ÎNDRUMAR PENTRU EVALUAREA RISCURILOR PENTRU TERENURILE NOI
Evaluarea apei trebuie să includă:

Calitatea apei:
Urmează să fie determinată de un laborator acreditat care efectuează analize chimice şi microbiologice până la nivelul ISO 17025 sau
echivalentul naţional.
Disponibilitatea:
În timpul întregului an sau cel puţin în timpul sezonului de cultivare.
Autorizarea de utilizare:
Garantarea cantităţilor preconizate necesare pentru cultură.
Drepturile altor utilizatori
Legile sau practicile locale pot recunoaşte alţi utilizatori, a căror necesităţi au prioritate în faţa utilizării agricole.
Impactul mediului ambiant
Deşi pot fi legale, unele rate de extragere pot afecta negativ flora şi fauna asociată sau dependentă de sursa de apă

Analiza impactului trebuie să includă:

Intern:

Probleme cu praful, fumul şi gălăgia cauzate de funcţionarea maşinilor agricole.
Contaminarea terenurilor aflate mai jos cu mâl sau chimicale.
Devierea chimicalelor la stropire
Insecte atrase de cultură, deşeurile ei sau aplicarea fertilizanţilor animalieri.

Extern:

Fum, vapori sau praf de la instalaţiile industriale sau de transport din vecinătate, inclusiv drumurile cu trafic intens
Scurgeri de mâl sau chimicale generate de operaţiuni agricole efectuate pe terenurile de mai sus
Distrugerea de către dăunătorii din zonele naturale sau de conservare din vecinătate
Furt de către locuitorii comunităţilor vecine
Activităţi agricole adiacente
Disponibilitatea transportului adecvat spre pieţe
Disponibilitatea forţei de muncă adecvate
Disponibilitatea mijloacelor de producţie.

Page 3 of 3
Denumirea gospodăriei 4.1.2/02

PLAN DE ACŢIUNI PENTU MONITORIZAREA PERICOLELOR

Denumirea pericolului Gradul de severitate a Acţiunile întreprinse pentru reducerea pericolului la Metoda de analiză
Responsabil
identificat pericolului un nivel acceptabil

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
Denumirea gospodăriei Înregistrare 4.2.3/01
PROGRAM PRIVIND ROTAŢIA CULTURILOR

Numărul câmpului Numărul câmpului Numărul câmpului
Responsabil /semnătura

Denumirea culturii Varză Pătlăgele vinete Varză

2004 Justificarea pentru alegerea
culturilor, dacă nu exista rotaţia
culturilor

Denumirea culturii Morcovi Pătlăgele roşii Morcovi

2005
Justificarea pentru alegerea
culturilor, dacă nu exista rotaţia
culturilor

Denumirea culturii

2006
Justificarea pentru alegerea
culturilor, dacă nu exista rotaţia
culturilor

Denumirea culturii

2007
Justificarea pentru alegerea
culturilor, dacă nu exista rotaţia
culturilor

Denumirea culturii

2008
Justificarea pentru alegerea
culturilor, dacă nu exista rotaţia
culturilor
Denumirea gospodăriei Înregistrări 5.3.1/01

ÎNREGISTRĂRI PRIVIND TECHNICILE DE CULTIVARE UTILIZATE

Exemplu: conturul arăturii, contur de plante pentru a nu lăsa solul neacoperit, de luat în considerare metoda de irigare,
lăsarea plantelor peste iarnă (dacă contaminarea nu este o problemă), nu trebuie de lucrat pe sol umed, de utilizat
maşini cu roţi late (dacă este posibil)

Utilajul
Numărului câmpului Cultura / Tipul de lucrări Metode
Data tehnologic Responsabil Semnătura
şi suprafaţa, ha abandonate agrotehnice de aplicare
utilizat
Denumirea gospodăriei Înregistrare 6.2.1/01
INREGISTRARI PRIVIND UTILIZAREA FERTILIZANTILOR

Denumirea sau Numărul Câmpului: ...................................... Cultura: ...................................... Soi: ...............................

Justificarea Cantitatea
Raportul sau Echipamentul Responsabil
Faza aplicării aplicată de Data Responsabil
Condiţiile Denumirea concentraţia Metoda Utilajul de protecţie a de
Data dezvoltării fertilizanţilor, ex. fertilizant, recoltării de aplicarea Semnătura
climaterice fertilizanţilor nutrienţilor utilizată utilizat personalului recomandarea
culturii se bazează pe kg,/ha, fertilizanţilor
N:P:K Nr. fertilizanţilor
analiza solului l,/ha
Denumirea gospodăriei Plan 6.3.1/01
PLANUL DE MENTENANŢĂ
EQUIPMENT PENTRU APPLICAREA INORGANICA A FERTILIZATORILOR

Echipament /
Data Frecvenţa 2006 2007 2008
plan de activităţi

Elaborat Verificat Aprobat
Data Data Data
Funcţia Inginer mecanic Director
Semnătura Semnătura Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistrare 6.3.1/02
ÎNREGISRĂRI PRIVIND MENTENANŢA
ECHIPAMENTELOR DE APLICARE A FERTILIZANŢILOR INORGANICI

Data Echipament Tipul intervenţiei Descrierea lucrărilor efectuate Responsabil Semnătura
Denumirea gospădăriei Înregistare 6.3.2/01
Anul
PLAN DE CALIBRARE
ECHIPAMENTE PENTRU APLICAREA FERTILIZANŢILOR INORGANICI

Graficul calibrării
Frecvenţa Calibrarea
Data Denumirea echipamentului
calibrării precedentă
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Elaborat Verificat Aprobat
Data Data Data
Funcţia Inginer mecanic Director
Semnătura Semnătura Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistrare 6.3.2/02
ÎNREGISRĂRI PRIVIND CALIBRAREA
ECHIPAMENTELOR DE APLICARE A FERTILIZANŢILOR ANORGANICI

Data Echipamente Descrierea activităţilor efectuate Responsabil Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistrare 6.4.1/01
INVENTARIEREA FERTILIZANŢILOR DEPOZITAŢI
Denumirea fertilizatului:

Recepţionat Utilizat
Numărul
Cantitatea, Integritatea Integritatea Certificate de Instrucţiune Cantitatea, Stocul
Data Furnizor Data câmpului Responsabil Semnătura
kg, t etichetei ambalajului conformitate de aplicare kg, t final, kg, t
sau aria
Denumirea gospodăriei Înregistrare 6.4.1/02
INVENTARIERE TRIMESTRIALĂ A STOCURILOR DE FERTILIZANŢI
Data inventarierii:

Diferenţa dintre înregistrări
Stoc calculat reieşind din
N crt. Date expirării valabilităţii Stoc fizic, (fertilizanţii aplicaţi)
Denumirea fertilizanţilor cantitatea fertilizanţilor aplicaţi,
fertilizanţilor kg, t şi stocul actual,
kg, t
kg, t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Comisia: Funcţia Numele Data Semnătura
Funcţia Numele Data Semnătura
Funcţia Numele Data Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistare 7.2.1/01
Anul
PLAN DE CALIBRARE
ECHIPAMENTE PENTRU IRIGARE

Planul calibrării
Frecvenţa Calibrarea
Data Denumirea echipamentului
calibrării precedentă
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Elaborat Verificat Aprobat
Data Data Data
Funcţia Inginer mecanic Director
Semnătura Semnătura Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistrare 7.2.1/02
ÎNREGISRĂRI PRIVIND CALIBRAREA
ECHIPAMENTE PENTRU IRIGARE

Data Echipamente Descrierea activităţilor completate Responsabil Semnătura
Denumirea gospodăriei Plan 7.2.1/03
PLANUL DE MENTENANŢĂ
EQUIPMENT PENTRU IRIGARE

Echipament /
Data Frecvenţa 2006 2007 2008
plan de activităţi

Elaborat Verificat Aprobat
Data Data Data
Funcţia Inginer mecanic Director
Semnătura Semnătura Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistrare 7.2.1/04
ÎNREGISRĂRI PRIVIND MENTENANŢA
ECHIPAMENTELOR PENTRU IRIGARE

Data Echipament Tipul intervenţiei Descrierea lucrărilor efectuate Responsabil Semnătura
Denumirea gospodăriei Plan 7.2.2/01
Exemplu, PLAN DE MANAGEMENT A APELOR

N crt. Activităţi Control măsurărilor

Analiza apei înainte de a fi acceptată
1. Analiza disponibilităţilor surselor de apă
pentru utilizare
2. Analiza conformităţii apei (irigare) Analiza anuală înainte de sezon

Calculare minuţioasă luând în consideraţie tipul de sol, creşterea
3. culturii, condiţii climaterice (prognoza temperaturii şi precipitaţilor) Trebuie utilizate metode de prognozare
şi de arătat sursele de apă suficiente şi disponibile privind calcularea canitităţii de apă pentru
culturi
4. Evitarea supraconsumului de apă

5. Mentenanţa echipamentului Planul de mentenanţă şi înregistrări

6. Evaporarea excesivă poate fi evitată prin irigare în timp de noapte
7. Salinizarea este datortă irigării excendente

Remarcă:

1. Irrigation system layout, operation and current management level.
Amplasamentul sistemului de irigare,
2. Soils -- types, texture and intake rate, available water holding capacity (AWC), irrigation
limitations and/or restrictive layers.
Tipurile de soluri, textura şi
3. Crops – types, tillage practices, water use, peak consumptive use.
4. Water – supply, source, availability, flow rates, volume, seasonal variation, quality, delivery,
pertinent well and pumping plant information.
5. Topographic information – elevations, slopes.
6. Flow measurement device(s) – existing or planned.
7. Location of utilities and power sources including the potential of interruptible service / load
control.

Elaborat Verificat Aprobat
Data Data Data
Auditor Intern Specialist în sistemul Calităţii Director
Semnătura Semnătura Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistrări 7.2.3/01

ÎNREGISTRĂRI PRIVIND CONSUMUL APEI DE IRIGARE UTILIZATE
Cantitatea de
Norma de apă Metoda Durata
Sursa de apă utilizată
Data Cultura pentru irigare, utilizată şi irigării, Ora Responsabil Semnătura
apă de facto,
m3/ha utilajul h / min.
m3/ha
Denumirea fermierului Plan 7.3.2/01
PLANUL PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR APEI

Surse Evaluarea nivelului de risc
potenţiale de Riscuri potenţiale Activităţi / Control măsurărilor Acţiuni corective
riscuri Înalt Mediu Mic
Analiza înainte de sezon. Dacă
s-a identificat un nivel înalt a
Microbiologic / riscurilor, managementul v-a
Animal stock
Contaminare cu fecale iniţia acţiuni corective sau vor
căuta o nouă sursă durabile
de apă pentru irigare.

Analiza înainte de sezon
Fertilizanţi Contaminare chimică
Analiza la finele sezonului.

Produse de uz Analiza înainte de sezon
fitosanitar

Metale grele
Contaminare chimică
Solul sau alte
Lubrifianţi din cisterne / Analiza înainte de sezon
surse
pompe

Activităţi
industriale

Elaborat Verificat Aprobat
Data Data Data
Auditor intern Specialist Sistemul Calităţii Director
Semnătura Semnătura Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistrare 8.1.2/01
Anul
Mostră ÎNREGISTRĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA MANAGEMENTUL INTEGRAT DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR (MICD)
Numărul câmpului
Denumirea culturii (Aceste exemple de mai jos sunt pentru a ilustra scopurile; aceste nu reprezintă o listă integră a activităţilor MICD )

Rezultatele Responsabil
(Prezenţa sau evidenţe de dăunători, insecte, boli, (Persona care va monitoriza
Acţiuni Data Semnătura
buruieni) trebuie să posede cunoştinţe de
bază în domeniul dăunătorilor)
MONITORIZARE
Numărarea vizuală
Numărarea dăunători pe plantă, pe frunză,
pe fructe, pe tulpină sau baza de jos
Numărarea vizuală
Numărarea răpitorilor pe plantă, pe frunză,
pe fructe, pe tulpină sau baza de jos
SISTEME UTILIZATE
Capcane cu feromoni pentru monitorizarea
şi controlul dăunătorilor
Capcane cu lipici pentru atragerea
insectele şi sunt utilizate pentru numărarea
dăunătorilor
Produse de uz fitosanitar de utilizat în
momentul oportun
ex. distrugerea dăunătorilor la etapa iniţială
de dezvoltare, nu atunci când sunt maturi şi
este cu mult mai dificil / necesită mai multe
produse de uz fitosanitar pentru controlul lor
Istoria câmpului
Evaluarea în evoluţie a problemelor ce ţine
de dăunători
Utilizarea Entomofagilor sau preparatelor
înregistate biologice pentru protecţia
plantelor
Use of barrier crops around fields
Utilizarea barierelor pentru culturi în jurul
câmpurilor
Susţinerea răpitorilor naturali
(ex. beetle banks, bat nests)
Denumirea gospodăriei Înregistrare 8.2.3/01
Anul
LISTA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR

Denumirea produselor Scopul aplicării Aprobat
Ingredientul Justificarea pentru alegerea produselor
N. crt. de uz fitosanitar sau Cultura produselor
activ În ţara de uz fitosanitar
denumirea comercială de uz fitosanitar Moldova
exportatoare

Elaborat Verificat Aprobat
Numele Numele Numele
Semnătura Semnătura Semnătura
Denumirea gospodăriei / Denumirea companiei Înregistrare 8.2.6/01

RECOMANDĂRILE PRIVIND APLICAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR
Intervalul
Justificarea
până la Echipamen
Cultura Numărul Data aplicării Cantitatea
Denumirea recoltare tul de
Data care câmpului când Faza produselor de Cantitatea de produs Echipame Semnătura
comercială a Ingredientul indicat pe protecţie a Data
recom urmează şi cultura dezvoltării uz fitosanitar de apă, de uz ntul de Consultant consultant
produsului de activ eticheta personalul recoltării
andării a fi suprafaţa v-a fi culturii împotriva L fitosanitar, aplicare ului
uz fitosanitar produsului ui
tratată tratată, ha tratată dăunătorilor şi g / kg
de uz Nr.
bolilor
fitosanitar
Denumirea gospodăriei Înregistrare 8.3.1/01

ÎNREGISTÂRI PRIVIND APLICAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR

Denumirea sau Numărul Câmpului: ......................................... Cultura: ................................... Soi:............................
Intervalul Persoana
Justificarea
Denumirea până la Echipamen responsabilă Operator /
aplicării Cantitatea
comercială recoltare tul de pentru persoana
Faza produselor de Cantitatea de produs Echipame
Condiţii a Ingredientul indicat pe protecţie a Data selectarea care a Semnătura
Data dezvoltări uz fitosanitar de apă, de uz ntul de
climaterice produsului activ eticheta personalul recoltării produsului de aplicat operatorului
i culturii împotriva L fitosanitar, aplicare
de uz produse de ui uz fitosanitar produsul de
dăunătorilor şi g / kg
fitosanitar uz Nr. / consumul uz fitosanitar
bolilor
fitosanitare de aplicare
Denumirea gospodăriei Înregistrări 8.4.1/01
ÎNREGISTRĂRI PRIVIND CONFIRMAREA DATELE RECOLTĂRII

Sunt respectate pentru Semnătura
Semnătura
N crt. Numărul Denumirea Data intenţionării toate culturile responsabilului
Data recoltării responsabilului
câmpului culturii şi soiul recoltării intervalele înainte de pentru protecţia
pentru recoltare
recoltare plantelor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Denumirea gospodăriei Plan 8.5.1/01
PLANUL DE MENTENANŢĂ
ECHIPAMENTE PENTRU APLICAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR

Echipament /
Data Frecvenţa 2006 2007 2008
plan de activităţi

Elaborat Verificat Aprobat
Data Data Data
Funcţia Inginer mecanic Director
Semnătura Semnătura Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistrare 8.5.1/02
ÎNREGISRĂRI PRIVIND MENTENANŢA
ECHIPAMENTE PENTRU APLICAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR

Data Echipament Tipul intervenţiei Descrierea lucrărilor efectuate Responsabil Semnătura
Denumirea gospodăriei Plan 8.5.2/01
Anul
PLAN DE CALIBRARE
ECHIPAMENTE PENTRU APLICAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR

Plan de calibrare
Frecvenţa Calibrarea
Data Denumirea echipamentului
calibrării precedentă
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Elaborat Verificat Aprobat
Data Data Data
Funcţia Inginer mecanic Director
Semnătura Semnătura Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistrări 8.5.2/02
ÎNREGISTRĂRI PRIVIND CALIBRAREA
ECHIPAMENTE PENTRU APLICAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR

Data Echipamente Descrierea activităţilor efectuate Responsabil Semnătura
Plan: 8.7.4/01

Denumirea Gospodăriei

PLAN DE RETRAGERE A PRODUSELOR

Pentru a putea gestiona in mod eficient procedura de retragere a produselor, cel puţin
următoarele condiţii trebuie stabilite si implementate:

1. Gospodăria/Casa de Ambalare trebuie sa dispună de un sistem de trasabilitate bine
documentat care permite ca produsele să fie urmărite înapoi spre gospodăria
înregistrată sau la un grup de fermieri, grup de gospodării înregistrate, şi de la
gospodărie spre clientul imediat. Faceţi referire la punctul de control 1.1 al ghidului
EurepGAP.

2. Gospodăria/Casa de Ambalare trebuie sa testeze produsele pentru reziduu de
microorganisme, pesticide si metale grele cel putino data pe an. Daca legislaţia
Moldoveneasca sau evaluarea riscurilor efectuata indica ca produsele ar trebui testate
mai frecvent, Gospodăria/Casa de Ambalare trebuie sa se conformeze.

3. Gospodăria/Casa de Ambalare trebuie sa menţină o lista actuala a laboratoarelor
acreditate pentru testarea produselor conform ISO 17025.

4. Gospodăria/Casa de Ambalare trebuie sa identifice problemele legate de siguranţa
alimentului care vor necesita retragerea produselor (e.g. depăşirea Limitei Maxime
Admisibile pentru pesticide sau metale grele (LMA), utilizarea produselor de uz
fitosanitar interzise pentru tratarea produselor, particule de sticla in produs, etc).

5. Gospodăria/Casa de Ambalare trebuie sa identifice sursele si mijloacele de informare
potrivite privind problemele de siguranţa alimentara / încălcări cu implicarea produselor
sale. Informaţiile pot parveni de la clienţi, consumatori, furnizorii de fertilizanţi si
produse de uz fitosanitar, din mass-media, actualizări a legislaţiei locale sau a ţării
importatoare, rezultatele unei inspecţii sau auit intern sau extern, etc...

6. Gospodăria/Casa de Ambalare trebuie sa descrie clar mecanismul potrivit cărui va
contacta cu clienţii sau consumatorii (e.g. vizita personala, telefon, scrisoare, posta
electronica, pagina pe Internet, etc...), îi va informa privind o problema si le va furniza
clienţilor imediaţi detaliile de contact (e.g. pe eticheta produsului, având o pagină pe
Internet sau prin posta electronica).

7. Gospodăria/Casa de Ambalare trebuie sa identifice angajaţi si sa-i instruiască privind
înregistrarea si raportarea oricăror contacte/informaţii referitor la potenţiale probleme
legate de siguranţa alimentului.

8. Gospodăria/Casa de Ambalare trebuie sa denumească o persoana cu responsabilităţi
clare si autoritate pentru a manipula orice problema privind siguranţa alimentului, si
care sa poată vorbi cu clienţii si autorităţile, sa pregătească un comunicat si o strategie
de retragere.

9. Gospodăria/Casa de Ambalare trebuie sa documenteze o strategie de retragere a
produselor cu paşi clar stabiliţi si limite de timp a fi respectate in caz de o problema
privind siguranţa alimentului reala sau potenţiala cu impact negativ asupra sănătăţii si
siguranţei consumatorilor.

Page 1 of 3
Plan: 8.7.4/01

Remarcă: Se recomanda de a efectua simulări anuale ale trasabilităţii
produselor (înapoi către gospodăria/gospodăriile înregistrate, si
înainte către clientul nemijlocit) si ale procedurii de retragere a
produselor (daca este aplicabil). Acţiunile corective care rezulta din
aceasta activitate sa fie incorporate in actualizările anuale ale planului
de retragere a produselor.

Procedura:

Daca exista o suspiciune reala privind o problema potenţiala cu nivel de alerta legata de
siguranţa alimentului, următorii paşi trebuie urmaţi:

1. Înregistraţi si acumulaţi cat mai multe informaţii privind problema reala sau potenţiala,
e.g.:
• data,
• denumirea produsului si varietate,
• numărul lotului,
• descrierea problemei si riscurile asociate,
• circumstanţele in care a fost descoperita problema cu produsul dat,
• clientul sau autoritatea care au raportat problema,
• rezultatele testelor de laborator efectuate asupra produselor, etc.

2. Având informaţiile mai sus menţionate, următoarele informaţii trebuie determinate:
• Cantitatea totala a lotului produs (e.g. nr. de lăzi),
• Cantitatea produsului in depozit
• Cantitatea produsului livrat

3. Identificaţi toţi clienţii cărora li s-au livrat produs suspectat ca ar prezenta un pericol
real sau potenţial de siguranţa alimentara si cantitatea livrata fiecăruia.

4. Anunţaţi toţi clienţii privind pericolul de siguranţa alimentara real sau potenţial si
descrierea clara a riscului precum si a nivelului de pericol. Cereţi tuturor clienţilor sa
identifice produsul si sa-l păstreze izolat pana la emiterea unei decizii oficiale. Clienţilor
li se va cere sa anunţe toţi clienţii lor cărora li s-a livrat din produsul suspectat.
Înştiinţarea poate fi făcuta prin diferite mijloace de comunicare, e.g.:
• Personale (e.g. vizita, telefon, posta electronica, scrisoare) daca problema este
limitata (e.g. produsele nu au nimerit pe piaţa), sau
• Impersonale (pagina Internet, radio, TV, presa) daca problema nu mai este sub
controlul furnizorului sau a clientului (e.g. produsul a pătruns pe piaţa in cantităţi
masive).

5. Izolaţi, securizaţi si marcaţi cu statutul corespunzător (e.g. produs ne conform, cauza,
responsabil) produsul suspectat care este încă in depozit pana la obţinerea rezultatelor
testărilor de laborator repetate si emiterea unei decizii oficiale.

6. Colectaţi o proba reprezentativa de produs din lotul suspectat (i.e. din depozit daca mai
exista produs disponibil sau din piaţa) si trimiteţi-le la doua laboratoare acreditate
pentru analize repetate.

Page 2 of 3
Plan: 8.7.4/01

Remarcă: Clientul la fel poate iniţia o procedura de analiza. Rezultatele obţinute
de către client la fel vor fi considerate înainte de a emite o decizie
oficiala.
Daca produsul este exportat, se recomanda de utilizat serviciile unui
laborator acreditat internaţional conform ISO 17025,

7. Daca după obţinerea rezultatelor analizelor repetate, riscul suspectat privind siguranţa
alimentara nu se confirma, produsul poate fi vândut in continuare. O decizie
corespunzătoare va fi emisa si comunicata clienţilor.

8. Daca după obţinerea rezultatelor analizelor repetate, riscul suspectat privind siguranţa
alimentara se confirma, exista câteva opţiuni privind dispunerea asupra produsului in
dependenta de risc si severitatea acestuia:
• Produsul poate fi trecut intr-o categorie de calitate mai inferioara, daca riscul nu
este de natura chimica (e.g. defecte provocate de dăunători sau in timpul
manipulării) si clientul îl poate vinde ca produs de calitate inferioara.
• Produsul poate fi tratat (e.g. spălate sau sortate). O parte din produs poate fi
vânduta necondiţionat, o parte poate fi trecuta intr-o categorie de calitate
inferioara iar alta parte din produs va fi distrus.
• Produsul va fi distrus daca problema consta in depăşirea LMA pentru produsele
de uz fitosanitar sau metalele grele.

Remarca: Daca exista mai mult produs depozitat in casa de ambalare,
acesta poate fi vândut in tarile care au stabilite LMA mai înalte,
dar cu condiţia sa nu fie depăşite.

Decizia finala si strategia de retragere trebuie elaborata in colaborare reciproca
intre Gospodăria/Casa de Ambalare si client(ţi), si laboratoarele de testări si/sau
autorităţile relevante. Gospodăria/Casa de Ambalare va decide împreuna cu clientul
referitor la modalităţile de compensare financiara conform clauzelor contractuale.

9. Toate acţiunile procedurii de retragere a produsului trebuie înregistrate, e.g.:
• Fisa de înregistrare a contactelor de la clienţi, e.g. 14,1,1_01 sugerata in acest ghid
EurepGAP,
• Copii ale notificărilor/comunicărilor de retragere,
• Rezultatele analizelor de laborator repetate,
• Înregistrări privind dispunerea finala asupra produsului,
• Înregistrări privind distrugerea acestuia,
• Alte documente ce confirma comunicarea cu clientul, etc.

Page 3 of 3
Denumirea gospodăriei Procedură 8.7.5/01

METODE DE PRELEVARE A PROBELOR PENTRU DETERMINAREA REZIDUULUI DE
PESTICIDE IN PRODUSELE PROASPETE PRIVIND CONFORMITATEA CU LIMITA
MAXIMA ADMISIBILA (LMA)

Un rezumat al acestui ghid este prezentat mai jos.

Înainte de transmite probele pentru analiză, verificaţi dacă laboratorul selectat poate sa
efectueze încercările privind chimicalele selectate, mărimea necesara a probei si cum mai
bine de transportat proba. La prelevarea si transportarea probelor, se evita contaminarea
din alte cauze si deteriorarea produsului. Următoarele linii directoare trebuie urmate:

• Utilizaţi mănuşi (sau spălaţi-va minuţios pe mâini) pentru a preleva proba;
• Plasaţi proba intr-o punga curata din plastic si/sau intr-o cutie pentru a o proteja in
timpul transportării
• Etichetaţi clar proba cu numele dvs., adresa, numărul de telefon si alte detalii (nu
uitaţi sa indicaţi data când a fost prelevata proba si de unde aceasta a fost
prelevata);
• Indicaţi clar ce chimicale doriţi ca laboratorul sa le testeze;
• Păstraţi proba intr-o stare rece (dar nu îngheţată) pana la transportare; si
• Transportaţi proba peste noapte pentru a asigura ca va ajunge rapid la laborator.

TABEL: TOATE FRUCTELE SI LEGUMELE PROASPETE, CU EXCEPTIA
IERBURILOR

Natura probei Mărimea minima
Nr. Clasificarea produselor Exemple primare a fi pentru fiecare proba
prelevata de laborator

Unităţi întregi, sau
ambalaje,
1.
Produse de mărime mica bace, mazăre
sau unităţi prelevate
1 kg
Unităţile in general sunt < 25 g
cu un dispozitiv de
prelevare

1 kg
2.
Produse de mărime medie Mere, roşii
Unităţi întregi, (cel puţin 10 unităţi)
Elementele in general 25-250 g

Varza,
Produse de mărime mare castraveţi, Unităţi întregi
2 kg
3. Elementele in general > 250 g (cel puţin 5 unităţi
struguri
(ciorchini)
Denumirea gospodăriei Înregistrare 8.8.14/01

LISTA PERSONALULUI AUTORIZAT PRIVIND MANIPULAREA
PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI FERTILIZANŢILOR ÎN CADRU COMPANIEI

N. A frecventat cursul de instruire în domeniul
Numele şi funcţia Numărul certificatului
crt. produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor

Elaborat Verificat Aprobat
Numele Numele Numele
Semnătura Semnătura Semnătura
Denumirea gospodăriei Înregistrări 8.8.15/01
ÎNREGISTRĂRI PRIVIND DEPOZITAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR– STOC ZILNIC

Recepţionat Utilizat

Denumirea Denumirea
Integrita Numărul
comercială a Cantitatea, Integritatea Certificate de Semnătur comercială a Cantitatea,
Data Furnizor tea Data câmpului Responsabil Semnătura
produsului de l, kg, t ambalajului conformitate a produsului de l, kg, t
etichetei sau aria
uz fitosanitar uz fitosanitar
Denumirea gospodăriei Înregistrare 8.8.15/02

INVENTARIEREA TRIMESTRIALĂ A STOCURILOR DE PRODUSE DE UZ FITOSANITAR
Data inventarierii:

Diferenţa dintre înregistrări
N crt. Denumirea produselor de uz Data expirării valabilităţii Stoc fizic, Stoc calculat reieşind din cantitatea
(pesticidelor aplicate)
fitosanitar, ingredientul activ produselor de uz fitosanitar kg, t pesticidelor aplicate, kg, t
şi stocul actual, kg, t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Comisia: Funcţia Numele Data Semnătura
Funcţia Numele Data Semnătura
Funcţia Numele Data Semnătura
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 9.1.1/01

EVALUAREA RISCURILOR PRIVIND IGIENA PROCESULUI DE COLECTARE A FRUCTELOR SI LEGUMELOR

Este un risc
Etapa Intrări in Masuri preventive Masuri de control
Nr. Riscul Descrierea Riscului sever? Justificări
Procesului Proces aplicate aplicate
(DA / NU)
1. Colectarea Containerele Biologic
Fructelor
sau Chimic
Legumelor
Fizic

Echipament Biologic

Chimic

Fizic

Oameni Biologic

Chimic

Fizic

2. Transportar Transport Biologic
ea
Fructelor Chimic
sau
Legumelor Fizic

Elaborat: [Numele Poziţia Data] Aprobat: [Numele Poziţia Data]
Remarca: Acest formular este un exemplu general utilizat in Identificarea si Evaluarea Riscurilor de Igiena. Formularul poate fi extins pentru a satisface nevoile individuale.
Pentru informaţii referitor la tipurile de riscuri igienice, exemple de riscuri igienice, cauzele de contaminare, precum si masuri de prevenire a contaminării, faceţi
referinţa la documentul 9.1.1/02 RISCURILE SIGURANTEI ALIMENTARE ASOCIATE FRUCTELOR SI LEGUMELOR PROASPETE. Acest document reprezintă
o informaţie sugestiva. Riscurile de igiena alimentara nu sunt limitate doar la cele identificate in acest document.
Informaţii Generale: 9.1.1/02

RISCURILE SIGURANTEI ALIMENTARE ASOCIATE FRUCTELOR SI LEGUMELOR PROASPETE
Este important de identificat si de evaluat toate riscurile siguranţei alimentare posibile in cadrul gospodăriei, indiferent de cat de înalt este nivelul proceselor, chiar si
daca nu exista percepţia vre-unui risc potenţial. Riscurile pot fi împărţite in trei categorii: microbiologice, chimice, si fizice. Următorul tabel listează riscurile potenţiale
pe fiecare categorie de risc, cauzele potenţiale de contaminare si masurile de prevenire. Contaminarea fructelor si legumelor poate avea loc in mod direct prin
practicile agricole, sau indirect prin produsele care conţin suprafeţe contaminate sau substanţe.

Tipul Riscului Riscul Cauza de contaminare Masuri Preventive
Microbiologic Bacteriile patogene, e.g. - masele fecale sau resturile de la animalele sălbatice - utilizarea terenurilor agricole si apei pentru irigare care nu
Nota: In mediu exista multe Escherichia coli, sau domestice, sau apele menajere care contaminează prezintă pericol microbiologic
microorganisme – unele Salmonela spp., asociate apa utilizata pentru irigare, aplicarea pesticidelor, la - interzicerea utilizării noroiului provenit din sedimentarea
sunt total inofensive, unele de obicei cu colectare, descărcare, spălare, la răcirea cu gheata sau apelor menajere sau a fertilizaţilor organici de origine
sunt benefice, aşa cum ar fi contaminările fecale de la apa, la proceduri de tratare sanitară animaliera ne trataţi
cele utilizate in fabricarea animalele cu sânge cald; - produsele organice de origine animaliera ne tratate - implementarea procedurilor de igiena si instruirea tuturor
iaurturilor si a caşcavalului, sau altele, e.g. Listeria utilizate pentru fertilizarea si îmbunătăţirea solului lucrătorilor cel puţin o data pe an înainte de a începe
si altele reprezintă cauza monocytogenes, întâlnita intrând in contact direct cu produsul sau indirect prin sol sezonul de colectare
alterării produselor de obicei in solul, apa si - colectarea produselor care au contact sau cad pe solul - monitorizarea respectării procedurilor de igiena de câtre
alimentare, fructelor si rumegătorul contaminat; contaminat toţi angajaţi
legumelor. Doar un număr - spălarea inadecvata a containerelor pentru colectare - asigurarea tuturor angajaţilor cu toalete si lavoare igienice
foarte mic de Toxine vegetale care sau cules, contaminarea echipamentului de sortare si in raza de 500 metri
microorganisme sunt apar in mod natural, e.g. ambalare cu sol, produse stricate si mase fecale de la - implementarea procedurilor de tratare sanitară si
dăunătoare pentru oameni. alkaloids, cyanogen rozătoare, pasări si insecte inspectare /monitorizare a tuturor containerelor si
Acestea sunt glycosides; - stivuirea paleţilor, lăzilor si coşurilor murdare de sol si instrumentelor pentru colectare, a echipamentelor,
microorganisme patogene mase fecale deasupra produsului expus si ne protejat transportului, toaletelor, lavoarelor, vestiarelor; ariilor de
si sunt cauza îmbolnăvirilor Ciuperci, e.g. ergot, - ambalajele si materialele de ambalare contaminate cu depozitare a deşeurilor si containerelor pentru deşeuri, etc.
la oameni. Printre exemple mycotoxins; mase fecale de la rozătoare, pasări si insecte - asigurarea ariilor de depozitare închise pentru păstrarea
pot fi incluse specii de - manipularea produselor de către lucrători infecţioşi din ambalajelor si altor materiale pentru a evita infestarea
bacterii, cum ar fi Paraziţi, e.g. Cyclospora, cauza utilizării toaletelor si lavoarelor inadecvate, acestora cu rozătoare si insecte, contaminarea cu mase
Salmonele si Listeria si Entamoeba, Giardia, practicilor de igiena ineficiente, si bolilor (e.g. bolilor fecale si resturi de la rozătoare, pasări si insecte.
viruşi cum ar fi Hepatita A. Cryptosporidium; transmisibile cum ar fi hepatita A) - implementarea unui program de deratizare
- scurgeri ale apei contaminate din sistemele de răcire - interzicerea accesului animalelor pe teritoriul gospodăriei
Viruşi, e.g. hepatita A, cu recirculaţie in camerele reci sau a casei de ambalare, inclusiv in curtea acesteia
virusul Norwalk, - contaminarea transversala de la hainele ne igienice - interzicerea accesului persoanelor infecţioase pe teritoriul
Rotavirus gospodăriilor, inclusiv ariile unde se manipulează produsele,
ambalajele si materialele
- depozitarea si manipularea produselor in condiţii si
încăperi/arii igienice

Page 1 of 4
Informaţii Generale: 9.1.1/02

Tipul Riscului Riscul Cauza de contaminare Masuri Preventive
Chimic Reziduu de produse de - nu se citesc / nu se înţeleg instrucţiunile de pe eticheta - interzicerea păstrării produselor proaspete împreuna cu
uz fitosanitar in fructe si produselor de uz fitosanitar chimicalele
legume ce depăşeşte - recomandare incorecta - acordarea accesului la chimicale, inclusiv depozitare,
Limitele Maxime - mixare incorecta – concentraţia mai înalta decât mixare si aplicare, numai persoanelor corespunzător
Admisibile (LMA). proporţia de pe eticheta instruite
Nota: produsele de uz - ne respectarea intervalelor de timp intre aplicarea - menţinerea tuturor înregistrărilor privind achiziţionarea,
fitosanitar care nu sunt produselor de uz fitosanitar si recoltare depozitarea si aplicarea chimicalelor in conformitate cu
înregistrate sau aprobate - echipamentul ne calibrat sau calibrat incorect cerinţele acestui ghid de implementare EurepGAP
pentru a fi utilizate a trata - produse de uz fitosanitar aduse de vânt in timpul - testarea produselor proaspete pentru reziduu de produse
unele culturi specifice (cu stropirii culturilor vecine de uz fitosanitar
permis) are LMA zero. - pesticide in sol din utilizările precedente - interzicerea aplicării stropiturilor pe timp cu vânt
- reziduu de produse de uz fitosanitar in lăzile si coşurile - clătirea minuţioasa cu apa potabila a tuturor
pentru cules, echipamentelor, containerelor, încăperilor, instrumentelor,
- echipamentul ne spălat după utilizare etc după tratarea sanitară acestora cu detergenţi chimici
- utilizarea echipamentului in mai multe scopuri – spre - implementarea procedurilor de răspuns in situaţii de
exemplu pentru spălare si stropit urgenta pentru cazurile de scurgere a chimicalelor
- răsturnare, scurgere accidentala sau infiltrarea
produselor de uz fitosanitar in sol sau sursele de apa

Reziduu de metale grele - utilizarea continua a fertilizanţilor cu conţinut înalt de - interzicerea depozitarii produselor proaspete împreuna cu
in produse depăşind metale grele chimicalele
Limita Maxima Admisibila - conţinut sporit de metale grele prezente in sol, in mod - utilizarea terenurilor ce nu sunt contaminate cu metale
(LMA) e.g. zinc, plumb, natural sau din cauza aplicărilor anterioare grele
aluminiu, cadmiu, etc - dezvoltarea condiţiilor in sol care duc la acumularea - utilizarea apei ce nu este contaminata chimic in scopuri de
metalelor grele de către culturi e.g. aciditate, salinitate, irigare sau stropire
deficienta de zinc - acordarea accesului la chimicale, inclusiv depozitare,
mixare si aplicare, numai persoanelor corespunzător
instruite
- menţinerea tuturor înregistrărilor privind achiziţionarea,
depozitarea si aplicarea chimicalelor in conformitate cu
cerinţele acestui ghid de implementare EurepGAP
- testarea produselor proaspete pentru reziduu de metale
grele
- implementarea rotaţiei culturilor pe teren

Toxine Naturale - condiţii de păstrare necorespunzătoare – spre - evitarea păstrării produselor sub razele directe ale
exemplu, păstrarea cartofilor la lumina soarelui. Depozitarea temporara a produselor (in condiţii
- arahide, nuci si toate produsele acestora contaminate ambiante pe teritoriul gospodăriei) trebuie efectuata la
cu muco-fungi otrăvitori, e.g. acele ce produc aflatoxine umbra, in arii sau încăperi curate

Page 2 of 4
Informaţii Generale: 9.1.1/02

Tipul Riscului Riscul Cauza de contaminare Masuri Preventive
Chimic (Continuare) Contaminarea cu - scurgeri de chimicale si fertilizanţi pe paleţi - interzicerea utilizării paleţilor contaminaţi cu chimicale
chimicale altele decât - scurgeri de chimicale si fertilizanţi transportate cu pentru păstrarea sau transportarea produselor alimentare
produsele de uz produsele proaspete - interzicerea transportării, păstrării si manipulării
fitosanitar, e.g. uleiuri - scurgeri de ulei sau lubrifianţi pe echipamente ce intra chimicalelor, uleiurilor, lubrifianţilor, materialelor de tratare
minerale, e.g. motorina, in contact cu produsele sanitară, etc... împreuna sau lângă produsele alimentare
lubrifianţi, ulei hidraulic - scurgeri de chimicale (e.g. chimicale pentru controlul - utilizarea numai agenţi de tratare sanitară aprobaţi
dăunătorilor) in apropierea produselor sau materialelor - clătirea minuţioasa a tuturor containerelor, echipamentelor,
de ambalare instrumentelor după procedurile de tratare sanitară si
- utilizarea chimicalelor de tratare sanitară nepotrivite igienizări
- reziduu in lăzile pentru colectare utilizate pentru - interzicerea utilizării lăzilor pentru colectarea produselor in
păstrarea chimicalelor, fertilizanţi, uleiuri, etc alte scopuri (e.g. păstrarea chimicalelor, lubrifianţilor)

Agenţi alergici – urme ale - dioxidul de sulf (e.g. pernuţele deshidratante utilizate - utilizarea produselor de uz fitosanitar aprobate pentru
substanţelor care pot la struguri) tratarea produselor după recoltare
cauza reacţii severe la - admiterea personalului bine instruit pentru a manipula si a
unii consumatori sensibili aplica produselor de uz fitosanitar
(e.g. astmatici, cu
imunitatea suprimata)

Fizic Corpuri străine din mediu - colectarea culturilor de pe sol pe timp umed - Implementarea cerinţelor igienice pentru colectare si
(e.g. sol, pietre, - echipament de colectare si ambalare murdar instruirea tuturor lucrătorilor
beţişoare, seminţe de - containere si materiale de ambalare murdare - evitarea colectării produselor pe timp umed
ierburi) - stivuirea paleţilor, lăzilor si coşurilor murdare deasupra - tratarea sanitară regulata a containerelor înainte de
produsului expus si ne protejat colectare
- interzicerea stivuirii paleţilor sau lăzilor murdare deasupra
produsului ne protejat

Sticla - becuri sparte deasupra echipamentelor de ambalare - implementarea unei proceduri de manipulare a sticlelor si
sau ariilor unde produsul este ne protejat plasticului dur transparent, si instruirea tuturor lucrătorilor
- sticle sparte de către echipamentul de colectare – - identificarea tuturor obiectelor din sticla sau plastic dur
lăsate de către lucrători sau aruncate din drum transparent, si eliminarea acestora de pe teritoriu înainte de
a începe colectarea
- interzicerea de a aduce pe teritoriul gospodăriei vesela si
containere din sticla de către lucrători

Corpuri străine de la - contanere si echipamente pentru colectare deteriorate - implementarea unui program de monitorizare care sa
echipamente si - tratare sanitară inadecvata după reparaţii si întreţinere includă inspectarea tuturor containerelor, echipamentelor si
containere (e.g. aşchii din - ateliere situate prea aproape de ariile de ambalare si instrumentelor pentru nivelul de curăţenie, lipsa corpurilor
lemn si metal, obiecte din depozitare străine, etc după tratare sanitară si întreţinere
plastic, fulgi de vopsea) - respingerea tuturor containerelor, echipamentelor,

Page 3 of 4
Informaţii Generale: 9.1.1/02

Tipul Riscului Riscul Cauza de contaminare Masuri Preventive
instrumentelor ne conforme înainte de a ajunge in câmp

Corpuri străine in urma - lucrători ne atenţi si ne instruiţi – îmbrăcăminte - instruirea tuturor lucrătorilor privind regulile de igiena
manipulării umane (e.g. necorespunzătoare personala
bijeterii, bandaj adeziv, - păr cazând din cauza capului dezgolit - acoperirea completa a parului sub şapca sau boneta
mănuşi) - bandaj pentru răni (e.g. elastic) - asigurarea hainelor de protecţie fără buzunare sau cu
- nasturi, bolduri sau alte obiecte cazând din buzunare buzunarele închise, încheiate cu fermoare
- cuţite, pixuri, etc - implementarea si instruirea unei proceduri de manipulare a
obiectelor tăioase (e.g. cuţite, secatore)

Page 4 of 4
Denumirea Gospodăriei Plan: 9.1.2/01

PLANUL PRIVIND TRATAREA SI MONITORIZAREA SANITARA A ECHIPAMENTULUI PENTRU RECOLTARE
Curăţire Monitorizare
Echipament / Spatii * Rezultatul Metoda de
Frecvenţa Materiale Responsabil Parametri ** Frecvenţa Responsabil
Cerut Evaluare ***

Remarci: Aceasta forma reprezint un exemplu pentru planificarea activităţilor de tratare sanitara a echipamentelor si spatiilor pentru colectare. Ea poate fi extinsa sau
modificata pentru a satisface cerinţele individuale. Înregistrările activităţilor de tratare sanitara si monitorizare pot fi efectuate in formularele 9.1.2/02 (Înregistrarea
Activităţilor de Tratare Sanitara) si 9.1.2/03 (Monitorizarea Activităţilor de Tratare Sanitara) respectiv.
* Exemple de echipamente si spatii pentru colectare care trebui incluse in acest plan pot fi, insa nu sunt limitate numai la cele menţionate in continuare: lăzile si
coşurile pentru colectare, echipamentul, instrumentele, toaletele si lavoarele din câmp, transportul, etc...
** Parametri de monitorizat pot include, dar nu sunt limitate numai la: nivelul de curăţenie, starea (integritatea), mirosul (fără miros străin).
*** Metodele de evaluare pot include: vizual (pentru nivelul de curăţenie si integritate), organoleptic (pentru mirosuri).
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 9.1.2/02

INREGISTRARI PRIVIND TRATAREA SANITARA A ECHIPAMENTULUI PENTRU COLECTARE

Materialele de tratarea sanitara Soluţia pentru
Cantitatea Operator
utilizate: tratarea Metoda de tratare sanitara
Data Echipament / Spatii * de apa
sanitara a fost **
Denumirea Cantitatea utilizata Numele Semnătura
pregătita de:

* Exemple de echipamente si spatii pentru colectare care trebui incluse in acest plan pot fi, insa nu sunt limitate numai la cele menţionate in continuare: lăzile si coşurile
pentru colectare, echipamentul, instrumentele, toaletele si lavoarele din câmp, transportul, etc...
** Exemple de metode de tratare sanitara pot include: înmuierea, spumarea, spălarea cu lavetele sau periile, spălarea cu un jet de apa sau clătirea, etc.
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 9.1.2/03

INREGISTRARI PRIVIND MONITORIZAREA ACTIVITATILOR DE TRATARE SANITARA A ECHIPAMENTULUI PENTRU COLECTARE

Echipament / Parametrii Rezultatul Metoda de Acţiuni Corective Responsabil:
Rezultatul Cerut
Spatii * Monitorizaţi ** Obţinut Evaluare *** (daca rezultatul este nesatisfăcător) Numele Semnătura

* Exemple de echipamente si spatii pentru colectare care trebui incluse in acest plan pot fi, insa nu sunt limitate numai la cele menţionate in continuare: lăzile si coşurile
pentru colectare, echipamentul, instrumentele, toaletele si lavoarele din câmp, transportul, etc...
** Parametri de monitorizat pot include, dar nu sunt limitate numai la: nivelul de curăţenie, starea (integritatea), mirosul (fără miros străin).
*** Metodele de evaluare pot include: vizual (pentru nivelul de curăţenie si integritate), organoleptic (pentru mirosuri)
Plan: 9.1.2/04

CERINTE PRIVIND IGIENA

(Fiecare organizaţie trebuie sa-si elaboreze sisteme documentate care sa includă
următoarele cerinţe, insa sa nu se limiteze numai la acestea)

PROCEDURILE DE PRODUCERE, RECOLTARE SI AMBALARE

1. Sănătatea personalului, igiena si încăperile sanitare

Cerinţele privind igiena si sănătatea personalului trebuie urmărite pentru a garanta ca nu
exista probabilitatea contaminării fructelor si legumelor proaspete in timpul sau după
recoltare de către personalul care intra in contact direct cu acestea. Unde este posibil,
vizitatorii trebuie sa poarte haine de protecţie si sa adere tuturor prevederilor de igiena
personala menţionate in acest document.

1.1. Igiena Personalului si Condiţiile Igienico-sanitare

WC-uri, igienice si sanitare, trebuie sa fie disponibile pentru a asigura menţinerea unui
nivel corespunzător de igiena personala. In măsura posibilităţilor, aceste încăperi trebuie:

• Sa fie situate in apropiata vecinătate cu câmpurile sau încăperile închise, si
suficiente pentru a face fata numărului de persoane angajate.
• Sa fie proiectate corespunzător pentru a asigura evacuarea igienica a deşeurilor si
a evita contaminarea câmpurilor, fructelor si legumelor proaspete sau a intrărilor in
procesele agricole
• Sa dispună de mijloace adecvate pentru spălarea si uscarea mâinilor in condiţii de
igiena
• Sa fie bine reparate si menţinute in stare de igiena, si supuse planurilor de
întreţinere si tratare sanitara

1.2. Starea Sănătăţii

Oamenii cunoscuţi sau suspectaţi ca ar suferi, sau ar fi purtătorii unei maladii sau infecţii
transmisibile prin produse, nu trebuie admişi in zonele unde sunt manipulate produse daca
exista probabilitatea ca acestea sa fie contaminate. Stările de sănătate care trebuie
comunicate managementului si considerate pentru excluderea persoanelor din procesul de
manipulare a produselor si investigaţii medicale includ:
• Hepatita
• Diareea
• Stările de vomit
• Febra
• Dureri de gat însoţite de febra
• Leziuni ale pielii cu infecţii vizibile (arsuri, tăieturi, etc.)
• Eliminări din urechi, ochi sau nas

Orice persoana afectata de una din maladiile menţionate mai sus trebuie imediat sa
informeze managementul despre prezenta maladiei sau simptomele acesteia.

1.3. Igiena Personala

Toţi agricultorii care intra in contact direct cu fructele si legumele proaspete trebuie sa
menţină un nivel înalt de igiena personala. In casele de ambalare, toţi angajaţii trebuie sa

Page 1 of 8
Plan: 9.1.2/04

poarte haine de protecţie potrivite sau halate, sa acopere parul si sa poarte încălţăminte
potrivita (nu se admit sandalele). Tăieturile sau rănile trebuie acoperite cu bandaje
impermeabile potrivite atunci când angajaţilor li se permite sa continue lucrul.

Angajaţii trebuie sa se spele pe mâini înainte de a manipula fructele si legumele proaspete
sau alte materiale care intra in contact direct cu acestea:

• Înainte de a începe lucrul ce implica manipularea fructelor si legumelor
• De fiecare data cad revin in ariile de manipulare după o pauza
• Imediat după utilizarea WC-ului
• După manipularea oricăror materiale contaminate unde aceasta ar putea duce la
contaminarea fructelor si legumelor proaspete (e.g. după manipularea produselor
alimentare, banilor, după suflarea nasului, etc).

1.4. Comportamentul Personal

Agricultorii trebuie sa se abţină de la comportament care ar putea avea drept rezultat
contaminarea produselor alimentare, cum ar fi: fumatul, scuipatul, mestecarea gumei sau
consumarea produselor alimentare, strănutarea sau tusa asupra fructelor si legumelor
proaspete ne protejate.

Obiectele personale cum ar fi bijuteriile, ceasuri de mana, ace, bolduri, unghiile anexate nu
trebuie purtate sau aduse in zonele unde se manipulează produsul daca acestea prezintă
risc de siguranţa sau conformitate a produselor.

1.5. Echipamentul Utilizat in Producere, Recoltare si Manipulare după Recoltare

Specificaţiile tehnice privind exploatarea si întreţinerea echipamentelor recomandate de
către producătorii acestora trebuie respectate:

• Echipamentul si containerele care intra in contact direct cu fructele si legumele proaspete
trebuie confecţionate din materiale care nu sunt toxice. Acestea trebuie proiectate si
confecţionate pentru a asigura, când va fi necesar, spălarea, igienizarea si întreţinerea
acestora pentru a evita contaminarea fructelor si legumelor proaspete. Cerinţe specifice de
igiena si întreţinerea trebuie identificate pentru fiecare echipament in parte care este
utilizat si tipul de fructe si legume asociate acestuia.

• Containerele pentru deşeuri, subproduse si substanţe necomestibile sau periculoase
trebuie identificate in mod specific, confecţionate corespunzător si, daca este posibil,
confecţionate din materiale impermeabile. Daca este posibil, aceste containere trebuie sa
fie prevăzute cu lacăt pentru a preveni contaminarea intenţionata sau accidentala a
fructelor si legumelor proaspete sau a materialelor. Asemenea containere trebuie separate
sau, daca nu-i posibil, identificate respectiv pentru a preveni utilizarea acestora ca
containere pentru recoltare.

• Containerele care nu mai pot fi menţinute in stare igienica trebuie înlăturate

• Echipamentul si instrumentele trebuie sa funcţioneze corespunzător scopului pentru care
sunt proiectate fără a deteriora produsele. Aceste echipamente trebuie menţinut in stare
buna de funcţionare.

Page 2 of 8
Plan: 9.1.2/04

MANIPULAREA, DEPOZITAREA SI TRANSPORTAREA

2. Prevenirea contaminării

In timpul producerii primare si activităţilor după recoltare, trebuie de luate masuri efective
pentru a preveni contaminarea fructelor si legumelor proaspete de la materialele sau
oamenii care intra in contact direct sau indirect cu fructele si legumele proaspete. Pentru a
preveni contaminarea potenţiala a fructelor si legumelor proaspete, producătorii,
culegătorii si angajaţii acestora trebuie sa adere la toate cerinţele prezentate in acest
document si la următoarele inclusiv:

• La momentul recoltării trebuie luata in consideraţie necesitatea pentru acţiuni de
management suplimentare unde oricare factor local, spre exemplu vremea nefavorabila,
poate spori posibilitatea contaminării culturilor.

• Fructele si legumele proaspete nepotrivite pentru alimentaţie trebuie separate in timpul
recoltării. Acele care nu pot fi sigure pentru procesarea de mai departe trebuie distruse
intr-un mod corespunzător pentru a evita contaminarea fructelor si legumelor proaspete
sau a materialelor.

• Agricultorii nu trebuie sa utilizeze containerele pentru cules pentru a transporta materiale
(e.g. prânzul, instrumente, combustibil, etc.) alte decât fructele si legumele recoltate.

• Echipamentul sau containerele care au fost anterior utilizate pentru materiale potenţial
periculoase (e.g. gunoi, îngrăşăminte, etc.) nu trebuie utilizate pentru păstrarea fructelor
sau legumelor proaspete, sau sa aibă contact cu materialele de ambalare utilizate pentru
fructele si legumele proaspete, fără a fi curăţate si dezinfectate adecvat.

• Trebuie de avut grija atunci când fructele si legumele proaspete sunt ambalate in câmp
pentru a evita contaminarea containerelor sau lăzilor prin expunerea acestora la
îngrăşăminte sau mase fecale ale animalelor/oamenilor.

3. Păstrarea si transportarea din câmp către casa de ambalare

Fructele si legumele proaspete trebuie păstrate si transportate in condiţii care vor minimiza
potenţialul de contaminare microbiologica, chimica sau fizica. Următoarele practici trebuie
adoptate:

• Încăperile pentru păstrarea, si vehiculule pentru transportarea, culturilor recoltate trebuie
construite in aşa fel încât sa minimizeze posibilitatea deteriorării fructelor si legumelor
proaspete si sa preîntâmpine accesul dăunătorilor. Acestea trebuie construite din
materiale inofensive, care sa faciliteze o curăţare minuţioasa. Acestea trebuie construite in
aşa maniera încât sa preîntâmpine posibilitatea contaminării potenţiale cu obiecte fizice
cum ar fi sticla, lemnul, plasticul, etc.

• Fructele si legumele proaspete care nu sunt potrivite pentru consumul alimentar trebuie
separate înainte de a fi stocate sau transportate. Acele care nu vor putea fi sigure pentru
consum după o prelucrare ulterioara, trebuie distruse corespunzător pentru a evita
contaminarea fructelor si legumelor proaspete sau a materialelor agricole.

Page 3 of 8
Plan: 9.1.2/04

• Agricultorii trebuie sa înlăture cat mai mult sol posibil de pe fructele si legumele
proaspete înainte ca acestea sa fie stocate sau transportate. Trebuie de avut grija ca in
timpul acestui proces sa fie minimizata posibilitatea deteriorării fizice a culturilor.

• Mijloacele de transport nu trebuie utilizate pentru transportarea substanţelor periculoase
daca nu sunt curăţate adecvat, si dezinfectate daca este necesar, pentru a evita
contaminarea încrucişată.

• Culturile trebuie acoperite cu înveliş curat, deschis la culoare, uşor si impermeabil (e.g.
plastic alb) in timpul transportării din câmp către casa de ambalare.

4. Cerinţele privind Siguranţa Alimentara fata Încăperile Caselor de Ambalare si a
Camerelor Frigorifice

4.1 Amplasamentul

In mod ideal, amplasamentul pentru o noua casa de ambalare sau camera frigorifica
trebuie sa fie complet nivelat, si destul de mare pentru a permite celor mai mari camioane
posibile, care vor livra sau furniza produse de la/la casa de ambalare, sa manevreze uşor.

Pentru a asigura o circulaţie lina, sigura si fără de obstacole pentru stivuitoare sau
cărucioarele manuale, atât in incinta casei de ambalare cat si in jurul acesteia,
amplasamentul intern si extern trebuie sa fie complet nivelat (sau sa fie puţin înclinat spre
exterior pentru a facilita scurgerea apei).

Cel mai important, podeaua din interiorul casei de ambalare/camerei frigorifice trebuie sa
fie perfect nivelata; nu trebuie sa existe praguri si înclinaţii spre sau in interiorul casei de
ambalare. Nu trebuie sa existe necesitatea ca apa sa se scurgă dea-lungul înclinaţiei.
Găuri adecvate pentru scurgere trebuie sa fie instalate in podea pentru a permite spălarea
cu apa conform necesitaţilor.

4.2 Amplasarea Casei de Ambalare

• In cadrul casei de ambalare, fluxul produsului trebuie sa fie intr-un singur sens, i.e.
produsul trebuie sa intre in casa de ambalare, sa treacă de la un proces la altul si sa
iasă din casa de ambalare respectând un flux liniar, lin si continuu. Flux liniar nu
trebuie neapărat sa fie sub forma unei linii drepte (deşi des aşa se întâmpla), dar este
important ca fluxul produsului sa nu intersecteze alte procese in cadrul casei de
ambalare (e.g. confecţionarea lăzilor, livrare, etc), si sa nu se mişte înapoi, repetând
sau intersectând calea sa.
Aceasta cerinţa este in special valabila si importantă in cazul produsului deja sortat sau
ambalat, care nu trebuie sa mai traca iarăşi prin „ariile murdar” – de obicei aceste zone
sunt ariile pentru recepţionarea/spălarea produselor, unde contaminarea cu sol de pe
lăzile din câmp poate deteriora aspectul produselor/ambalajului final.

Page 4 of 8
Plan: 9.1.2/04

CEL MAI BUN EXEMPLU DE AMPLASARE A UNI CENTRU
PENTRU COLECTAREA FRUCTELOR SI LEGUMELOR PROASPETE

CENTRE DE COLECTARE/CASE DE AMBALARE FOARTE MARI/AGLOMERATE SAU
CASE DE AMBALARE NOU PROIECTATE

Vestiare, lavoare, intrarile si
OFICIU Laboratorul de
iesirele pentru angajati control a calitatii
Depozit pentru
Produsele pastrarea
sosesc Receptie Curatare, ambalajului
si Aria pentru
aici Spalare,
inspectie sortare/ambalare
Uscare

Pastrarea Produsele
Depozitarea Aria de pre-racire, pastrare
materialelor pleaca
lazilor pentru tratarea racita si livrare
sanitara
aici

Remarca: Dezlegare:
a. Intrari si iesiri separate Fluxul produsului
b. Fluxul procesului intr-un singur sens Canale de scurgere acoperite

• In mod ideal, ariile „murdare” (ariile pentru recepţia produselor, ariile cu lăzi
contaminate cu sol din câmp, etc), trebuie fizic separate de ariile „curate”, (produs
spălat, cartoane noi, etc) printr-un perete construit special. Produsul care vine din
interiorul ariei pentru recepţia produselor, trece prin deschizătură din peretele separator
– e.g. pe un transportor cu banda sau rotile, sau prin intrări destul de largi care permit
trecerea stivuitorului sau cărucioarelor manuale.

• Este important nu de mers înapoi cu vehiculele in ariile pentru descărcare deschise din
cauza pericolului pentru oameni si produs, cauzat de emisiile de gaze ale vehiculelor.
Vehiculele pot staţiona de-a lungul intrărilor sau ieşirilor pentru produse, motoarele
trebuie oprite si uşile rampei de încărcare/descărcare deschise. In mod ideal,
camioanele trebuie conectate la peretele camerei frigorifice printr-un racord flexibil sau,
cel puţin, o copertina trebuie sa acopere rampa de încărcare/descărcare pentru a
proteja produsele de ploaie /soare.

• Intrările pentru personalul implicat in activităţile de sortare/ambalare trebuie sa fie din
ariile dotate cu lavoare direct in ariile menite procesului de sortare/ambalare, fără a mai
trece prin arii externe/murdare.

• Accesul personalului spre atelierele electrice/mecanice trebuie sa se realizeze prin
ariile externe – nu din interiorul casei de ambalare (din cauza riscului ca personalul vor
duce lubrifianţi/produse petroliere, etc. din ateliere in ariile de manipulare a produselor,
contaminând produsele alimentare, lăzile, suprafeţele de lucru, etc).

4.3 Materiale Recomandate pentru Construcţia Caselor de Ambalare

Opţiunea 1 Panourile din metal, cu înveliş din plastic alb (de obicei 4m in înălţime).
Geamurile vor prezenta costuri suplimentare, si vor implica decuparea secţiunilor din
panouri după ce clădirea este construita. Geamurile din sticla prezintă un pericol conform

Page 5 of 8
Plan: 9.1.2/04

cerinţelor de siguranţa alimentara (HACCP). Din aceste considerente, nu trebuie
prevăzute geamuri la proiectarea caselor de ambalare sau camerelor frigorifice. Drept
alternativa geamurilor, in casele de ambalare ar putea fi instalate sisteme adecvate de
iluminare artificiala, si aer condiţionat/ventilare.

Opţiunea 2 Pot fi utilizate materiale de construcţie disponibile local, e.g. blocuri din
piatra/beton, insa nici intr-un caz nu se va utiliza lemn gol sau vopsit, sau placaj. Toate
cuiele, şuruburile/buloanele trebuie acoperite/ascunse. Interiorul ariilor din casa de
ambalare , (incluzând ariile pentru depozitarea ambalajelor, ariile de sortare/ambalare) nu
trebuie sa fie tencuit. Toţi pereţii trebuie sa fie ermetizaţi, impermeabili, si vopsiţi cu
vopsea alba, de calitate si aprobata pentru industria alimentara, lavabila.

Geamuri Standardele de siguranţa alimentara (si standardele magazinelor mari din
Europa) exclud utilizarea sticlei in casele de ambalare. Din aceasta cauza, geamurile nu
sunt prevăzute la construirea caselor de ambalare noi. Trebuie de luat aminte ca:

• Nu este rezonabil de a tăia geamuri in construcţiile confecţionate din panouri de import.
Asigurarea unor sisteme bune de aer condiţionat si iluminat pot fi opţiuni mai puţin
costisitoare/risipitoare.
• Utilizarea geamurilor intr-o casa de ambalare construita din materiale/blocuri
disponibile local poate sa prezente si unele avantaje, economisind din:
o Costul blocurilor
o Lumina generata

In aceste cazuri, cerinţele privind siguranţa alimentara pot fi satisfăcute prin:

a) Utilizarea foilor din policarbonat in geamuri (nu sticla), daca exista disponibil foi
rezistente la razele ultraviolete
b) Instalarea plaselor de protecţie contra insectelor in geamurile care pot fi deschise
c) Instalarea geamurilor la o înălţime rezonabila, spre exemplu 1,4m de la podea, si
nu la nivelul taliei. (Obiectivul este de a reduce riscul spargerii accidentale a
geamului).

Camerele Frigorifice Din cauza problemelor privind izolaţia si condensarea in
camerele frigorifice, cele mai bune materiale pentru a fi utilizate sunt considerate panourile
izolante din metal, cu înveliş din plastic alb, lavabile, si sigure din punct de vedere a
siguranţei alimentare. Acestea sunt recomandate pentru construirea camerelor frigorifice.

Podelele Podelele din beton sunt recomandate in toate ariile casei de
ambalare/camerei frigorifice. Podelele din beton sau metal cu un grad înalt de izolare pot
contribui la reducerea costurilor de operare a camerei frigorifice, si in plus, stratul de
izolaţie trebuie neapărat prevăzut daca sub amplasament, nivelul apelor subterane este
foarte înalt (pot apărea probleme in cazul in care camera frigorifica îngheaţă apa
subterană).

Stratul de beton trebuie sa reziste la greutăţi, in mod special in camerele de prerăcire si
frigorifice. Toate suprafeţele din beton trebuie acoperite cu un strat din material etanş
aprobat din punct de vedere al siguranţei alimentare.

Este important de avut un sistem de scurgere in podea in toate ariile, mai ales in aria
pentru recepţia produselor, dar la fel si in casa de ambalare, camerele de prerăcire si cele
frigorifice din aria de depozitare. Toate podelele, pereţii si tavanul vor trebuie spălate

Page 6 of 8
Plan: 9.1.2/04

regulat in scopuri de igiena, si pentru a controla maladiile si mucigaiurile. O scurgere buna
va facilita spălarea si uscarea rapida a podelelor.

Canalele de scurgere (canale lungi si înguste de-a lungul suprafeţei podelelor) sunt utile.
Acestea trebuie sa fie rotunjite la fund, sau in forma de U in secţiune, sa dispună de
capace metalice si dispozitive detaşabile pentru captarea corpurilor solide, adecvate si
uşor accesibile pentru tratarea sanitara. Este esenţial ca toate acestea sa fie bine
construite, capacele sa fie rezistente si la acelaşi nivel cu podeaua. Capacele canalelor
care sunt mai jos sau mai sus de nivelul suprafeţei podelelor pot cauza deteriorarea
stivuitoarelor sau cărucioarelor manuale. In caz ca nu pot fi asigurate capace adecvate
pentru canale, trebuie prevăzut un număr suficient de găuri pentru scurgere, rotunde si
acoperite.

In mod ideal, trebuie prevăzute sisteme de canalizare separate pentru ariile murdare si
curate; este important ca apa sa nu se scurgă din zonele murdare către zonele curate.

Tavanul Camerele de prerăcre/frigorifice trebuie dotate cu tavane izolate (panouri ca
pentru pereţi, mai sus).

Nu este necesar de avut alte tavane, cu condiţia ca spatiile de sub acoperiş sunt curate/
ordonate/bine întreţinute si au suprafeţele netezi si impermeabile.

Acoperişul Pentru construcţie pot fi utilizate materiale disponibile local, insa nu lemn
gol. Este important de utilizat cat mai puţine structuri superioare, si spaţiul de sub acoperiş
sa fie ordonat si curat menţinut. Buloanele de mare putere vizibile pe structurile metalice
se accepta. Orice spatii pentru ventilaţie, inclusiv cele de sub streşini, trebuie sa fie
protejate pentru a preîntâmpina accesul insectelor si pasărilor in casa de ambalare. Pentru
aceasta se vor utiliza site din plasa puternică si intactă. Roiurile de muşte vor invada
casele de ambalare pentru fructe daca vor avea acces liber, cauzând probleme de igiena
si făcând condiţiile de munca foarte neplăcute.

Uşile Uşile destinate personalului trebuie închise, si uşile pentru stivuitoare, care rămân
deschise pentru orice perioadă de timp, trebuie dotate cu draperii din panglici din
polietilenă destul de rezistente (sa menţină insectele in afară) pentru a satisface cerinţele
siguranţei alimentare.

Uşile rulante automate sunt ideale pentru intrările destinate stivuitoarelor, dar sunt
scumpe. Uşile glisante singulare la camerele frigorifice sunt mai simplu de izolat decât
cele duble si sunt suficiente, in special daca sunt dotate si cu draperii din panglici de
polietilenă.

Momente Suplimentare

• Joncţiunile intre pereţi si podele trebuie sa fie încovoiate (concave), si nu sub unghi
drept, pentru a asigura un proces de curăţare uşor si minuţios.

i.e. Forma joncţiunii corecte ⎠ PERETE joncţiune incorectă ⎦ PERETE
PODEA PODEA

• Iluminarea trebuie sa fie adecvata pentru a asigura un nivel înalt de lumina, îndeosebi
deasupra liniilor de sortare. Toate becurile din sticla trebuie complet închise si protejate
cu plafoane durabile (din plastic) care sa retina particulele de sticla in caz de spargeri

Page 7 of 8
Plan: 9.1.2/04

(si in aşa mod sa fie eliminat riscul contaminării produselor alimentare cu particule de
sticla de la becuri).
• Suplimentar la masurile de protecţie a încăperilor caselor de ambalare împotriva
insectelor si pasărilor, este important de prevenit accesul dăunătorilor/şobolanilor si
animalelor domestice pe teritoriul caselor de ambalare.
• Suplimentar masurilor de dotare a geamurilor cu plase, toate ventilatoarele la fel
trebuie dotate cu plase de protecţie.
• Încăperea destinata controlului calităţii trebuie sa fie curata, cu pereţii albi, sa dispună
de sursa de apa si chiuveta pentru spălarea echipamentului.
• Apa utilizata in amplasament trebuie sa corespunda scopului pentru care este utilizata,
i.e. apa potabila pentru spălarea produsului, apa curata pentru spălarea podelelor, etc.
• Este important de dispus de un depozit pentru păstrarea materialele destinate
tratamentului sanitar. Acesta trebuie sa fie dotat cu o chiuvetă si sa fie conectat la
sursa de apa.
• Nu trebuie sa existe echipamente pe baza de motorina in interiorul casei de ambalare.
Stivuitoarele trebuie sa funcţioneze cu electricitate sau pe gaz metan.
• Mesele si echipamentul, in mod ideal, trebuie confecţionate din metal inoxidabil. Daca
sunt utilizate suprafeţe acoperite cu plastic (e.g. Formica) , acestea trebuie sa fie
intacte, fără particule desprinse, sa nu fie sparte, etc. Mesele si echipamentul nu
trebuie sa fie ruginite.
• Nu se permite de a aduce produse de uz fitosanitar in interiorul casei de ambalare.
Daca acestea sunt necesare, e.g. pentru tratamentul de după recoltare, se recomanda
ca tratarea produselor prin scufundare sa fie efectuata in condiţii controlate*, in ariile
„murdare”. [* Condiţii controlate: soluţia cu concentraţia necesara se prepară utilizând
apă potabilă (adecvată pentru consumul alimentar) pentru a evita contaminarea
produselor cu microorganisme. Prepararea soluţiei trebuie efectuata cu mare atenţie,
înregistrând toate detaliile privind produsul de uz fitosanitar si volumul apei utilizate.]
• Personalul care efectuează tratarea produselor prin scufundare trebuie sa fie bine
instruit, pentru a asigura că:
o nivelul produselor de uz fitosanitar din soluţie nu depăşeşte limita maxima
admisibila
o se înregistrează clar toate detaliile privind produsele de uz fitosanitar si volumul
de apa utilizat
o se iau masuri de precauţie pentru a evita contaminarea angajaţilor si mediului cu
fungicide (i.e. se asigura echipament de protecţie individuala si lavoare pentru
lucrători, se dispune corespunzător asupra soluţiilor cu reziduu de produse de
uz fitosanitar, etc).

Page 8 of 8
Denumirea Gospodăriei
Înregistrare: 9.1.4/01

INREGISTRARI PRIVIND CONDITIILE DE PASTRARE

Camera Camera Camera
Păstrare temporara (condiţii ambiante)
Data Ora frigorifica 1 frigorifica 2 frigorifica … Numele Semnătura
* Nr. lot. T, °C RH, % T, °C RH, % T, °C RH, % T, °C RH, %

* Nr. loturilor trebuiesc înregistrate numai in cazul păstrării/depozitarii in condiţii ambiante.
** RH (Umiditate Relativa a Aerului)
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 10.1.1/01

EVALUAREA RISCURILOR PRIVIND IGIENA PROCESULUI DE MANIPULARE A FRUCTELOR SI LEGUMELOR

Este un
Etapa Intrări in Masuri preventive risc Masuri de control
Nr. Riscul Descrierea Riscului Justificări
Procesului Proces aplicate sever? aplicate
(DA / NU)
1. Fructe sau Containere, Biologic
Legume la Oameni etc
Recepţie Chimic
Fizic
2. Transportarea Transport Biologic
Fructelor sau
Legumelor in Chimic
Incinta
Fizic
3. Păstrarea Ariile de Biologic
Fructelor sau depozitare
Legumelor Chimic
Fizic
4. Sortarea Echipament, Biologic
Fructelor sau Încăperi,
Legumelor Oameni, etc Chimic
Fizic
5. Livrarea Transport Biologic
Fructelor sau
Legumelor Chimic
Fizic

Elaborat: [Numele Poziţia Data] Aprobat: [Numele Poziţia Data]
Remarca: Acest formular este un exemplu general utilizat in Identificarea si Evaluarea Riscurilor de Igiena. Formularul poate fi extins pentru a satisface nevoile individuale.
Pentru informaţii referitor la tipurile de riscuri igienice, exemple de riscuri igienice, cauzele de contaminare, precum si masuri de prevenire a contaminării, faceţi
referinţa la documentul 9.1.1/02 RISCURILE SIGURANTEI ALIMENTARE ASOCIATE FRUCTELOR SI LEGUMELOR PROASPETE. Acest document reprezintă
o informaţie sugestiva. Riscurile de igiena alimentara nu sunt limitate doar la cele identificate in acest document.
* Alte etape a proceselor aplicabile sau/si intrări ale proceselor trebuie la fel luate in consideraţie (e.g. procesul de depozitare după manipulare, procesul de tratare
sanitara, gresarea si repararea echipamentului, activităţile de deratizare, etc...).
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 10.1.5/01

MONITORIZAREA IMPLEMENTARII INSTRUCTIUNILOR DE IGIENA

Data: ______________

Conform
Nr. Criteriul de conformitate Comentarii
DA NU
1. Toţi angajaţii respecta politica privind
spălarea pe mâini?

2. Toţi angajaţii poarta haine de protecţie
adecvate (e.g. jachete fără buzunare,
chipiuri, mănuşi, etc...)?

3. Hainele de protecţie sunt bine întreţinute
si curate?

4. Angajaţii nu au simptome a maladiilor
contagioase cum ar fi:
• Hepatita (Gălbinări)
• Diaree
• Stare de vomit
• Febra
• Dureri de gat însoţite de febra
• Leziuni ale pielii cu infecţii vizibile
(arsuri, tăieturi, etc.)
• Eliminări din urechi, ochi sau nas
5. Angajaţii implicaţi in manipularea
produselor alimentare se abţin de la
comportament care ar putea avea
rezultat contaminarea acestora, e.g.:
• Fumat
• Scuipat
• Mestecatul gumei or
• Consumarea produselor alimentare
• Strănutare or
• Tusa asupra produsului ne protejat
• Utilizarea parfumurilor puternice
6. Angajaţii nu poarta obiecte personale
cum ar fi:
• Bijuterii (inele cu decoruri, coliere
lungi, cercei)
• Ceasuri
• Bolduri
* Numai verighetele de căsătorie sunt
permise
7. Toţi vizitatorii poarta hane de protecţie si
adera la regulile de igiena personala
impuse de către organizaţie?
8. Pe teritoriul gospodăriei toţi vizitatorii
sunt însoţiţi de către angajaţi desemnaţi
ai organizaţiei?

9. …

Verificat: Numele Semnătura Data
Denumirea Gospodăriei Declaraţie: 10.1.5/02

DECLARATIE

Prin prezenta, eu, subsemnatul, va asigur cu toata responsabilitatea si conştiinţa mea ca nu
sunt purtător al maladiilor contagioase care ar prezenta vre-un pericol pentru siguranţa alimentelor.

Nr. Numele Poziţia Data Semnătura
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 10.2.2/01

MONITORIZAREA CALITATII APEI UTILIZATE PENTRU SPALAREA FRUCTELOR SI LEGUMELOR

Apa Dezinfectant utilizat Persoana responsabila:
(daca este aplicabil)
Data Ora Denumirea Acţiuni Corective
Concentraţi
Cantitatea Aspectul Mirosul Nivelul pH comerciala Numele Semnătura
a, ppm
Denumirea Gospodăriei Înregistrări: 10.3.1/01

INREGISTRARI PRIVIND APLICAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR SI DEZINFECTANTILOR DUPA RECOLTARE

Compatibil
Denumirea Justificarea cu Echipament Numele Operatorul care a aplicat:
Dăunătorii Data
Produsul Locul Comerciala pentru Tratamentel Cantitatea Metoda Durata ul de persoanei
Data Nr. Lotului si Bolile Proporţia Ambalării /
Tratat Tratării a Aplicarea e înainte de Aplicata Aplicării Aplicării Protecţie care a
Ţinta Livrării
Produsului Produsului Recoltare: Utilizat recomandat Numele Semnătura
DA / NU
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 10.3.4/01

LISTA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR (DUPA RECOLTARE) PROPUSE PENTRU A FI UTILIZATE IN ANUL ________________

Data editării: _____________________ Valabil pana la: _____________________

Aprobaţi in:
Dăunătorii si Bolile Justificarea privind DA / NU
Nr. Denumirea Comerciala Ingredienţi Activi Culturile Ţinta
Ţinta selectarea Tara de
Moldova
export
1

2

3

4

5

6

7

8

n

Elaborat: Numele Semnătura Data Aprobat: Numele Semnătura Data
Denumirea Gospodăriei Plan: 10.4.2/01

PLANUL PRIVIND TRATAREA SI MONITORIZAREA SANITARA A INCAPERILOR SI ECHIPAMENTULUI UTILIZATE PENTRU
MANIPULAREA PRODUSELOR

Curăţire Monitorizare
Echipament / Spatii * Rezultatul Metoda de
Frecvenţa Materiale Responsabil Parametri ** Frecvenţa Responsabil
Cerut Evaluare ***

Remarci: Acesta forma reprezintă un exemplu de plan privind tratarea si monitorizarea sanitara. Ea poate fi extinsa sau modificata pentru a satisface cerinţele individuale.
Înregistrările activităţilor de tratare sanitara si monitorizare pot fi efectuate in formularele 10.4.2/02 (Înregistrarea Activităţilor de Tratare Sanitara) si 10.4.2/03
(Monitorizarea Activităţilor de Tratare Sanitara) respectiv.
* Exemple de echipamente si spatii utilizate pentru manipularea produselor care trebui incluse in acest plan pot fi, insa nu sunt limitate numai la cele menţionate in
continuare: ariile unde se recepţionează, se păstrează si se manipulează produsele (stivuitoarele, echipamentul de sortare si spălare, podelele, canalele de
scurgere, pereţii, tavanul), depozitul de materiale de ambalare, aria de depozitare a deşeurilor si containerele de deşeu, WC-urile si lavoarele, vestiarele, etc...
** Parametri de monitorizat pot include, dar nu sunt limitate numai la: nivelul de curăţenie, starea microbiologica, starea (integritatea), mirosul (fără miros străin).
*** Metodele de evaluare pot include: vizual (pentru nivelul de curăţenie si integritate), organoleptic (pentru mirosuri), testările microbiologice.
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 10.4.2/02

INREGISTRARI PRIVIND TRATAREA SANITARA A INCAPERILOR SI ECHIPAMENTULUI UTILIZATE PENTRU MANIPULAREA
PRODUSELOR

Materialele de tratarea sanitara Soluţia pentru
Cantitatea Operator
utilizate: tratarea Metoda de tratare sanitara
Data Echipament / Spatii * de apa
sanitara a fost **
Denumirea Cantitatea utilizata Numele Semnătura
pregătita de:

* Exemple de echipamente si spatii utilizate pentru manipularea produselor care trebui incluse in acest plan pot fi, insa nu sunt limitate numai la cele menţionate in
continuare: ariile unde se recepţionează, se păstrează si se manipulează produsele (stivuitoarele, echipamentul de sortare si spălare, podelele, canalele de scurgere,
pereţii, tavanul), depozitul de materiale de ambalare, aria de depozitare a deşeurilor si containerele de deşeu, WC-urile si lavoarele, vestiarele, etc...
** Exemple de metode de tratare sanitara pot include: înmuierea, spumarea, spălarea cu lavetele sau periile, spălarea cu un jet de apa sau clătirea, etc.
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 10.4.2/03

INREGISTRARI PRIVIND MONITORIZAREA ACTIVITATILOR DE TRATARE SANITARA A INCAPERILOR SI ECHIPAMENTULUI UTILIZAT
PENTRU MANIPULAREA PRODUSELOR

Echipament / Parametrii Rezultatul Rezultatul Metoda de Acţiuni Corective Responsabil:
Spatii * Monitorizaţi ** Cerut Obţinut Evaluare *** (daca rezultatul este nesatisfăcător) Numele Semnătura

* Exemple de echipamente si spatii utilizate pentru manipularea produselor care trebui incluse in acest plan pot fi, insa nu sunt limitate numai la cele menţionate in
continuare: ariile unde se recepţionează, se păstrează si se manipulează produsele (stivuitoarele, echipamentul de sortare si spălare, podelele, canalele de scurgere,
pereţii, tavanul), depozitul de materiale de ambalare, aria de depozitare a deşeurilor si containerele de deşeu, WC-urile si lavoarele, vestiarele, etc...
** Parametri de monitorizat pot include, dar nu sunt limitate numai la: nivelul de curăţenie, starea microbiologica, starea (integritatea), mirosul (fără miros străin).
*** Metodele de evaluare pot include: vizual (pentru nivelul de curăţenie si integritate), organoleptic (pentru mirosuri), testările microbiologice.
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 10.4.2/04

PLAN PRIVIND INTRETINEREA INCAPERILOR SI ECHIPAMENTELOR CASEI DE AMBALARE
PENTRU ANUL _________

Descrierea Activităţilor / Numele
Nr. Încăperi / Echipamente Lucrărilor ce urmează a fi Frecventa persoanei
Îndeplinite responsabile

* Exemple de încăperi si echipamente din cadrul unei case de ambalare pot fi, dar nu sunt limitate numai la: aria de
recepţie, păstrare si ambalare si elementele acestora (e.g. tavanul, pereţii, podelele, canalele de scurgere, etc),
echipamentul (maşina de sortare si calibrare, stivuitoarele, WC-uri, lavoare, vestiare, ariile externe, zonele de
depozitare a deşeurilor, etc...
** Activităţile ce urmează a fi îndeplinite pot fi, dar nu sunt limitate numai la: verificări de rutina (benzi, rulmenţi, filtre,
compresoare, sisteme electrice, etc...), gresări, schimbarea filtrelor, demontări si reparaţii capitale anuale, etc...
Denumirea Gospodăriei Înregistrări: 10.4.2/05

INREGISTRARI PRIVIND INRETINEREA INCAPERILOR SI ECHIPAMENTELOR DIN CADRUL CASEI DE AMBALARE

Tipul Responsabil
Data Încăperi / Echipamente * Descrierea Activizaţilor Efectuate ***
Intervenţiei ** Numele Semnătura

* Exemple de încăperi si echipamente din cadrul unei case de ambalare pot fi, dar nu sunt limitate numai la: aria de recepţie, păstrare si ambalare si elementele acestora
(e.g. tavanul, pereţii, podelele, canalele de scurgere, etc), echipamentul (maşina de sortare si calibrare, stivuitoarele, WC-uri, lavoare, vestiare, ariile externe, zonele de
depozitare a deşeurilor, etc...
** Diferite tipuri de intervenţie pot fi: verificări de rutina, întreţinere predictiva si preventiva, reparaţii curente, reparaţii capitale.
*** Activităţile ce urmează a fi îndeplinite pot fi, dar nu sunt limitate numai la: verificări de rutina (benzi, rulmenţi, filtre, compresoare, sisteme electrice, etc...), gresări,
schimbarea filtrelor, demontări si reparaţii capitale anuale, etc...
Procedura: 10.4.7/01

PROCEDURA DE MANIPULARE A CIOBURILOR DE STICLA SAU PLASTIC DUR
TRANSPARENT

Următoarele cerinţe trebuie respectate:

a) nu se admit obiecte din sticla in incinta casei de ambalare (nu se admit sticle, borcane,
etc).
b) becurile de iluminat trebuie protejate cu capace sau geamuri de far din plastic
c) daca este posibil, utilizarea sticlei in casele de ambalare trebuie total evitata. Nu trebuie
sa existe geamuri din sticla (plasticul poate fi utilizat). Unde este posibil, in
încăperile/laboratoarele destinate controlului calităţii trebuie utilizate echipamente din
plastic. Daca exista sticla in incinta casei de ambalare, trebuie întocmit un registru care sa
includă toate obiectele din sticla. Aceste obiecte din sticla trebuie supuse inspectărilor
zilnice, e.g. înregistrarea 10.4.7/02 recomandata.
d) proceduri specifice privind cioburile de sticla si bucăţile de plastic transparent

In caz de spargeri a obiectelor din sticla sau plastic transparent in incinta unei case de
ambalare/camera frigorifica, următoarele etape trebuie urmărite:

1. Stopaţi imediat procesul de manipulare a produselor !

2. Identificaţi si izolaţi produsul care este suspectat a fi contaminat cu fragmente de sticla
sau plastic transparent. Produsul afectat trebuie stocat separat, intr-un loc sigur si
etichetat cu statutul corespunzător (e.g. „Produs Ne conform” si cauza).

3. Cioburile de sticla sau aşchiile de plastic transparent trebuie urgent curăţate utilizând
un foraş si o perie. Daca apa este utilizata pentru curăţare, fluxul de apa trebuie sa fie
cu debit mare si presiune joasa pentru a evita răspândirea cioburilor cu apa peste
echipament sau produse.

4. Produsul ne conform nu trebuie nici odată utilizat ca produs sau materie prima. Acesta
trebuie distrus si dispus intr-o maniera sigura, igienica si ecologica.

5. Trebuie menţinute înregistrări (e.g. înregistrarea 2.4 a acestui ghid), inclusiv:
• Data si schimbul
• Produsul manipulat (denumirea, varietatea, nr. lotului)
• Acţiuni corective întreprinse pentru a elimina cauza problemei, si
• Acţiuni preventive pentru a preveni reapariţia prolemei
• Persoana responsabila
• Data limita pentru implementarea acţiunilor
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 10.4.7/02

INREGISTRARI PRIVIND INSPECTAREA SI MONITORIZAREA OBIECTELOR DIN STICLA SI PLASTIC DUR TRANSPARENT

Obiectele Informaţii privind Inspectarea: Data, Observaţii si Acţiuni ***, Semnătura Inspectorului
Aria * din Sticla si
Plastic ** 1/1/06 Semnat 2/1/06 Semnat 3/1/06 Semnat 4/1/06 Semnat 5/1/06 Semnat
Casa de Uşa Intacta
ambalare
Casa de Ecranul Intact
ambalare computerului
Casa de Peretele Fisurat.
ambalare separator S-a înlăturat
landa uşa cu atenţie
sporita
conform
procedurii de
manipulare a
cioburilor de
sticla

Remarca: Aceasta forma reprezintă un exemplu de Înregistrare privind Inspectarea si Monitorizarea Obiectelor din Sticla sau Plastic Transparent. Ea poate fi modificata
conform cerinţelor individuale.
* Ariile pot include, dar nu sunt limitate numai la: zona de recepţie a produselor, ariile de manipulare si păstrare, laboratorul, aria de livrare, etc....
** Obiectele din sticla si plastic dur transparent pot fi, dar nu sunt limitate numai la: containere din plastic, uşi, ecranele computerelor, pereţi separatori din
plastic/sticla, capacele sistemelor de alarma, vesela de laborator, plafoanele becurilor de iluminat, vizorul maşini de spălat, etc....
*** Observaţiile ar putea fi “Intact”, “Fisurat” sau “Spart” si acţiunile ar putea include, dar nu sunt limitate numai la: „Înlăturat cu atenţie sporita conform proceduri
specifice pentru manipulare a cioburilor de sticla”.
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 10.4.9/01

INREGISTRARI PRIVIND ACTIVITATEA DAUNATORILOR

Denumirea Cantitatea Nr. Momelii
Data Rodenticide Aplicata pe Acţiuni Corective Semnătura
lor Momeala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

O – Momeli ne atinse,
X – Momeli atinse (acţiuni corective sunt necesare).
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 11.1.1/01

RAPORT PRIVIND DESEURILE GENERATE SI RECICLATE

Luna:________________

Cantitatea Cantitatea %
Nr. Aria / Procesul Tip de deşeu * Riscul Asociat Generata, Reciclata, Reciclat ** Metode de Dispunere Comentarii si Observaţii
Kg Kg

Total Deşeuri:

Elaborat: [Numele Poziţia Data] Aprobat: [Numele Poziţia Data]
Remarca: Acest formular reprezintă un exemplu de înregistrare a deşeurilor generate si reciclate. Acesta poate fi modificat in dependenta de nevoile specifice individuale.
* Tipuri de deşeuri care pot fi identificate in gospodarii pot fi, dar nu sunt limitate numai la: Deşeuri vegetale/organice (crengi, frunze, îngrăşăminte siderale);
Deşeuri ale materialelor de ambalare; Ulei, pneuri, baterii, maşini şi echipament stricat, metal uzat; Mulci de plastic, ţevi de irigare utilizate, stâlpi de spalier şi
sârmă utilizate; Containere utilizate de agenţi sanitari, pesticide, lubrifianţi, ulei; Soluţii / stropitori utilizate pentru pesticide; Pungi pentru îngrăşăminte, plase
pentru păsări / grindină; Deşeuri de pepiniere (tave pentru puieţi etc.); Deşeuri menajere (canalizare) etc.
** % Reciclat = Cantitatea Reciclata / Cantitatea Generata * 100%
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 11.1.2/01

IDENTIFICAREA SURSELOR POTENTIALE DE POLUARE

Evaluarea impactului (Înalt, Mediu,
Nr. Zona / Aria Sursa de Poluare * Poluant Major Scăzut): Masuri Preventive ***
Aer Sol Apa Altele **

Elaborat: [Numele Poziţia Data] Aprobat: [Numele Poziţia Data]
Remarca: Acest formular reprezintă un exemplu de înregistrare privind identificarea surselor de poluare in carul gospodăriei. Acesta poate fi modificat in dependenta de
nevoile individuale specifice.
* Sursele de poluare care pot fi identificate in gospodarii pot fi, dar nu sunt limitate numai la: Scurgerile şi eliminarea fertilizanţilor (încăperile de păstrare şi
amestecare); Contaminarea solului de la scurgerea şi vărsarea produselor de uz fitosanitar şi din cauza uleiului care se scurge din maşini, staţiile de alimentare
cu combustibil etc; Praf, gălăgie (produse de maşini); Fum de la arderea deşeurilor, cazangerie şi alt echipament; Metale grele din fertilizanţi; Ape reziduale din
secţia de ambalare; Agenţi frigorifici de la compresoarele depozitelor frigorifice, etc...
** Altele: afectarea sănătăţii umane, afectarea biodiversitatii, poluarea fonica, generare de deşeuri, utilizarea resurselor naturale.
*** Evitarea arderii deşeurilor pe teritoriul gospodăriei, dispunerea asupra deşeurilor intr-o maniera durabila (e.g. reciclarea deşeurilor), implementarea planurilor de
întreţinere pentru toate tipurile de echipamente (tractoare, stivuitoare, pompe, sisteme de irigare si garnituri); menţinerea depozitelor de chimicale in stare buna;
implementarea MICD (Managementului Integrat de Combatere a Dăunătorilor); instruirea si conştientizarea întregului personal, etc....
Denumirea Gospodăriei Plan: 11.2.1/01

EXEMPLU DE PLAN PRIVIND MINIMIZAREA POLUARII SI RECICLAREA DESEURILOR PENTRU ANUL _______

Implementare:
Nr. Obiective si Ţinte Acţiuni de Realizat * Data
Responsabil Data Limita
Implementării
1. Reducerea utilizării 1) De implementat MICD (Managementul Integrat de Combatere a Dăunătorilor).
produselor de uz
fitosanitar
2. De redus cantitatea apei 1) De instalat un sistem de irigaţie prin picurare
utilizate pentru irigaţie cu 2) De implementat metode de calculare a necesarului de irigare bazat pe condiţiile
5%. vremii (e.g. in baza nivelului de precipitaţiilor, ratelor de evaporare si transpiraţia
plantelor).
3 De sporit cantitatea 1) De stabilit o zona pentru colectarea deşeurilor din plastic ce provin din atelierul de
deşeului dat la reciclare reparaţii si sistemele de irigare.
cu 10%. 2) De găsit o companie ce prelucrează deşeuri din plastic si de încheiat un contract
de colaborare.
4 De redus poluarea aerului 1) De stabilit o zona pentru colectare si compostarea deşeurilor vegetale (frunze,
cauzata de gaze si fum. crengi, ierburi, etc...).
2) De instruit toţi angajaţii sa nu aprindă nici u fel de deşeuri ce provin din activitatea
gospodăriei.
n

Elaborat: [Numele Poziţia Data] Aprobat: [Numele Poziţia Data]
Remarca: Acest formular reprezintă un exemplu de plan privind minimizarea poluării si reciclării deşeurilor in carul gospodăriei. Acesta poate fi extins sau modificat pentru a
satisface nevoile individuale specifice.
* Exemple de acţiuni care ar duce la minimizarea poluării sau reciclării deşeurilor ar putea fi, insa nu sunt limitate numai la: instruirea si conştientizarea angajaţilor,
reciclarea deşeurilor d origine vegetala (frunze, ierburi, crengi); deşeurilor din atelierele mecanice (metal uzat, pneuri, ulei, baterii), deşeuri din plastic (ţevi ale
sistemelor de irigare, containere goale de pesticide), etc; manipularea corespunzătoare si dispunerea corecta a substanţelor periculoase (produse de uz
fitosanitar expirate, lubrifianţi), implementarea Managementului Integrat de Combatere a Dăunătorilor; calcularea necesarului de apa pentru irigaţie in baza
condiţiilor climaterice, instalarea sistemelor de tratare a apelor uzate in cadrul unei case de ambalare, etc...
Denumirea Gospodăriei Plan: 12.1.1/01

EVALUAREA RISCURILOR PRIVIND SANATATEA SI SIGURANTA LUCRATORILOR SI PLANUL DE ACTIUNI

Scor Frecventa Severitatea Nr. de persoane expuse Probabilitatea
1 Rar Neînsemnat 1-2 Puţin probabil
2 Puţin probabil Minor 3-7 Posibil
3 Ocazional ITM 8-15 Probabil
4 Frecvent Major 16-50 Foarte probabil
5 Constant Fatal 50 + Cu siguranţa

Evaluarea Riscurilor Planul de Acţiuni
Evaluarea Riscurilor

Probabilita
Persoana

Severitate

Evaluarea
Frecventa

persoane

Riscului *
Descrierea Riscului Data limita a

expuse
Nr. Zona Sarcina Masuri Preventive / Corective Responsabile de

Nr.
Potenţial implementării

te
Implementare

1.

2.

3.

4.

n

Elaborat: [Numele Poziţia Data] Aprobat: [Numele Poziţia Data]
Remarca: Acest formular reprezintă un exemplu pentru a identifica si evalua riscurile privind sănătatea si siguranţa lucrătorilor, precum si planificarea acţiunilor preventive
si corective . Acesta poate fi extins in dependenta de nevoile specifice individuale.
ITM = Incapacitate Temporara de Munca
* Evaluarea Riscului = (Frecventa x Severitate x Numărul de persoane expuse riscului x Probabilitate)
** Exemple de riscuri potenţiale asociate activităţilor agricole sau in cadrul caselor de ambalare pot fi, dar nu sunt limitate numai la: Accidente (e.g. tăieturi, cădere,
lunecare, accidente cu implicarea echipamentelor sau transportului, muşcături, etc); Fizice (e.g. de zgomot sau vibraţii extreme, condiţii de vreme extreme: ger,
ploaie, zăpada, soare; explozii, etc); Chimice (e.g. expunerea la sau inhalarea substanţelor nocive, dermatita, arsuri ale pielii cu chimicale, etc); Biologic (e.g.
contact cu plantele alergice, ierburi, contactul cu fertilizanţii organici, paraziţi, microbi, etc); Factori ergonomici sau fizici (e.g. traume sau eforturi musculare
repetate legate de manipularea greutăţilor, vibraţii provocate de tractoare sau stivuitoare, etc).
Informaţii Generale: 12.1.1/02

RISCURILE ASOCIATE CU ACTIVITATILE GOSPODARIILOR AGRICOLE SI CASELE DE AMBALARE PRIVIND
SANATATEA SI SIGURANTA LUCRATORILOR

Alte exemple de riscuri privind Sănătatea si Siguranţa Angajaţilor pentru diferite ocupaţii, precum si alte informaţii relevante domeniului
privind protecţia muncii pot fi găsite in ambele limbi, Engleza si Rusa, pe pagina web a Organizaţiei Mondiale a Muncii:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/hdo/htm/index.htm
http://www.safework.ru/ilo/Datasheels/?66

Profesia Ce este periculos? Pericolele relevante Masuri de prevenire
Grădinar • Grădinarul utilizează obiecte Pericol de accidentare • Verificaţi scările mobile înainte de a va
ascuţite, care pot provoca tăieturi, • Riscul de a cădea de la înălţime (e.g. de pe scara urca pe ele. Nu urcaţi pe scările instabile
Este un lucrător, care zgârieturi, împunsături sau răni. mobila) sau riscul de lunecare si cădere pe loc drept sau pe scările cu trepte lunecoase.
îngrijeşte iarba, florile, • Grădinarii, care utilizează pe larg (pe glod, sol umed sau iarba), căderea pe loc neregulat • Purtaţi încălţăminte speciala cu talpa ne
copacii si arbuştii din produsele de uz fitosanitar, pot sau din cauza diferitor accesorii. lunecoasa.
pajiştile, livezile sau suferi de otrăviri acute sau cronice, • Răsturnarea sau căderea de pe tractor, din alte maşini • Utilizaţi mănuşi cu plasa metalica sau alt
parcurile industriale, iritarea ochilor, nasului sau gâtului, agricole sau remorci. material rezistent la tăieturi in timpul
comerciale, private sau arsuri pe piele, etc. • Încurcarea hainelor, parului sau bărbii in părţile mobile lucrului cu cuţite sau alte instrumente
obşteşti • Grădinarii deseori intra in contact ale utilajelor agricole, ascuţite.
cu plante, flori, buruiene, etc... • Accidente cu instrumentele de grădinărit (cuţite, • Utilizaţi echipament de protecţie a ochilor;
alergice, care pot provoca secatore, foarfece, greble, fierăstrău, sapă, etc) in consultaţi-va cu specialiştii privind
dermatoze, astma sau alte rezultatul alunecării instrumentelor, neatenţiei, protecţia muncii sau furnizorii de
probleme de sănătate. defectării, călcării sau căderii pe instrumente, etc, care echipamente de protecţie.
• Lucrul grădinarului este adesea o provoacă tăieturi, împunsături, zgârieturi, răni, • Purtaţi masca de protecţie a cailor
munca fizica grea, presupunând amputarea degetelor, etc. respiratorii in timpul lucrului cu pesticide si
mişcarea greutăţilor si lucrul in • Particule aruncate (nisip, pietre, aşchii de lemn, etc) in alte chimicale toxice. Nu mâncaţi si nu
poziţii incomode. timpul lucrului cu coasele de iarba, fierăstraiele, sapa, fumaţi in timpul acestor activităţi.
etc care provoacă traume la ochi, contuzii, etc.
• Lovituri ale crengilor care cad in timpul curăţirii sau
tăierii.
• Împunsături cu ghimpii plantelor.
• Muşcături de şerpi, albine, viespi, rozătoare, insecte
sau căini, care provoacă răni, dureri, intoxicare locala
sau totala, etc.
• Electrocutarea sau soc electric in urma contactului cu
cablurile dezgolite sau liniile de tensiune înalta prin
care circula curent, sau in timpul lucrului cu

Page 1 of 5
Informaţii Generale: 12.1.1/02

Profesia Ce este periculos? Pericolele relevante Masuri de prevenire
instrumente electrice defecte.
• Nimerirea substanţelor acide sau alte chimicale
corosive pe piele, haine sau in ochi, care provoacă
arsuri chimice, erupţii cutanate, vătămarea serioasă a
ochilor, etc.
• Intoxicare acută in caz de înghiţire sau inhalare
accidentala a pesticidelor sau altor chimicale toxice.

Risc fizic • Purtaţi antifoane corespunzătoare tipului
• Influenta zgomotului puternic de la tehnica agricolă. si nivelului de zgomot. Consultaţi-va cu
• Vătămarea membrelor superioare provocata de vibraţia furnizorul sau cu un expert.
pe care o produc instrumentele sau utilajele.
• Expunerea excesiva sub razele solare, care provoacă
arsuri, insolaţii sau şocuri termice, melanoame ale
pielii, etc.
• Expunere la condiţiile nefavorabile ale vremii (frig,
ploaie, ninsoare, vânt), care provoacă degerare,
răceala (cu eventuale complicaţii daca lucru continua
mai mult timp in aceleaşi condiţii), etc.

Risc chimic • Purtaţi masca de protecţie a cailor
• Dermatita si alte maladii ale pielii in rezultatul respiratorii in timpul lucrului cu pesticide si
contactului îndelungat cu chimicalele agricole sau alte chimicale toxice. Nu mâncaţi si nu
solvenţi, sau din cauza efectelor inhalării sistematice a fumaţi in timpul acestor activităţi.
chimicalelor. • Menţineţi igiena personala la un nivel
• Intoxicaţii cronice in rezultatul aspirării îndelungate, înalt. La sfârşitul lucrului faceţi duş şi
înghiţirii sau penetrării sub piele a chimicalelor agricole schiaţi îmbrăcămintea.
care conţin metale grele (e.g. cadmiu, mercur, plumb,
arsen), compuşi organofosforici, amine, etc.

Risc biologic • Purtaţi masca de protecţie a cailor
• Contactul cu plantele, florile, buruienele, etc... alergice respiratorii in timpul lucrului cu pesticide si
care provoacă dermatoza, astma, etc. alte chimicale toxice. Nu mâncaţi si nu
• Inspirarea prafului alergic, polenului, uleiurilor, fumaţi in timpul acestor activităţi.
vaporilor, etc ... de origine vegetală, care provoacă • Menţineţi igiena personala la un nivel
febră (fânului), astmă, etc. înalt. La sfârşitul lucrului faceţi duş şi
• Contactul rănilor deschise cu băligarul, paraziţi, schiaţi îmbrăcămintea.
excremente de la pasări si animale, insecte, etc ..., • Nu lăsaţi rănile deschise. Utilizaţi bandaje
care pot provoca infecţii locale sau generale, inclusiv corespunzătoare impermeabile sau alte

Page 2 of 5
Informaţii Generale: 12.1.1/02

Profesia Ce este periculos? Pericolele relevante Masuri de prevenire
tetanos, carbuncul, etc. mijloace de protecţie. Adresaţi-va
• Maladii care se transmit de la animale, meningita medicului sau asistentului medical.
cerebrospinala, febra, etc.
• Leptospiroza in rezultatul pătrunderii leptospirilor prin
pielea vătămata.
• Infecţii micotice, cauzate de către ciupercile prezente in
sol sa pe frunzele plantelor, e.g. aspergiloză alergică,
gistoplazmoz (infecţie a plămânilor), etc.
• Infecţii parazitare, provocate de înţepăturile căpuşelor,
larvelor (scabie), penetrarea larvelor prin pielea
afectata (e.g. limbrici, ascaride). In unele cazuri infecţia
poate avansa si se solda cu efecte neurotoxice si
paralizie.

Factorii ergonomici, psihosociali si organizaţionali • Studiaţi si utilizaţi tehnici inofensive de
• Traume scheleto-musculare, cauzate de poziţiile de ridicare si transportare a greutăţilor grele
munca incomode (lucrul aplecat, etc). sau incomode. La ridicarea greutăţilor
• Sprasolicitarea fizica in timpul mişcării unor obiecte utilizaţi diverse mijloace mecanice
grele si-sau voluminoase, e.g. containere cu fertilizanţi, disponibile.
cărucioare încărcate, etc.
• Diverse manifestări ale traumelor provocate prin
întinderi repetate, îndeosebi la membrele superioare,
din cauza săpatului, retezării ramurilor si altor lucrări
repetate.
• Probleme sociale posibile, legate de poziţia
subordonatoare, statutul social si remunerare
inferioara, etc.

Lucrător agricol • Lucrătorii agricoli operează diferite Pericol de accidentare: • Utilizaţi tractoare echipate cu sisteme de
unităţi de tehnică agricola in condiţii • Riscul traumelor la cap, in zona cutiei toracice si protecţie contra răsturnărilor si centuri de
Un lucrător a cărui ocupaţie schimbătoare. Ei sunt supuşi bazinului in timpul răsturnării tractoarelor ce nu dispun siguranţa;
presupune conducerea si presiunilor de timp si programului de un sistem de protecţie contra răsturnărilor. • Asiguraţii-va ca părţile mobile sunt
operarea tehnicii agricole de munca prelungit, mai ales in • Riscul amputării, zdrobirii sau tăierii extremelor sau protejate adecvat. Întotdeauna opriţi
privind plantarea, cultivarea, timpul recoltării. Diferite distrageri a corului in rezultatul strângerii in părţile mobile ale maşina înainte de a curăţa sau deservi;
recoltarea si depozitarea atenţiei sunt asociate activităţilor in maşinilor. • Utilizaţi dispozitive de cuplare rapida;
diferitor culturi. câmp care pot spori riscurile de • Riscul traumelor prin zdrobirea extremelor sau corului • Întotdeauna puneţi suporţi sub părţile
accidentare. in rezultatul efectuării diferitor sarcini e,g. cuplarea sau ridicate ale maşinilor atunci când lucraţi
• Siguranţa tehnicii agricole este decuplarea uneltelor sau dispozitivelor de lucru, sub ele;
adesea inadecvata din cauza întoarcerea dispozitivelor cuplate, montarea si • Nu săriţi. Utilizaţi mijloacele de acces

Page 3 of 5
Informaţii Generale: 12.1.1/02

Profesia Ce este periculos? Pericolele relevante Masuri de prevenire
modelelor specifice, potenţial demontarea discurilor si grapelor. disponibile. Mergeţi cu paşi fermi. Purtaţi
periculoase, si utilizarea tehnicii • Riscul alunecării sau căderii in timpul urcării sau încălţăminte cu talpa ne lunecoasă.
vechi si nesigure. coborârii din cabina tractorului, sau la urcarea pe alta • Citiţi si respectaţi instrucţiunile de
• Agricultorii sunt expuşi diferitor unitate de tehnică agricola. siguranţa de pe etichetele produselor.
chimicale inclusiv preparate iritante • Riscul otrăvirii acute in timpul expunerii excesive la Utilizaţi echipament de protecţie
organice sau ne organice. produsele de uz fitosanitar individuala corespunzător.
• Riscul pătrunderii sub piele sau rănirea ochilor cu ulei • Utilizaţi, spre exemplu, carton pentru a
hidraulic aflat sub presiune înalta verifica daca nu sunt scurgeri, nu va
• Arsuri de la suprafeţele sau materialele înfierbântate apropiaţi de locurile suspectate cu
(toba de eşapament, blocul motorului, combustibil, ulei, scurgeri fără echipamente de protecţie.
chimicale, etc). • Dezvoltaţi-va îndemânările necesare
• Accidente rutiere in timpul conducerii mijloacelor de pentru efectuarea activităţilor.
transport lente pe drumurile obşteşti • Nu ieşiţi pe traseele publice cu maşinile
• La curăţarea gropilor de băligar, lucrătorii si animalele care nu corespund normelor tehnice de
pot fi expuse gazelor toxice foarte concentrate: siguranţa.
hidrogen sulfurat (H2S), dioxid de carbon (CO2), • Nu lucraţi de unul singur.
amoniac (NH3), metan (CH4).
• Concentraţia scăzuta de oxigen (O2) si concentraţia
înalta de dioxid de azot (NO2) sau dioxid de carbon
(CO2) creează risc de asfixiere si intoxicare când
oamenii lucrează in silozuri.
• Riscul asfixierii in silozurile de grâne sau remorci daca
lucrătorii sunt prinşi sub grânele care cad.
• Riscul privind diverse traume in timpul reparaţiei
tehnicii in depozite.

Pericol fizic • Citiţi si respectaţi instrucţiunile de
• Expunerea la zgomot excesiv produs de tractoare, siguranţa de pe etichetele produselor.
tehnica agricola, combine, etc. Utilizaţi echipament de protecţie
• Expunerea la vibraţii in timpul conducerii tractoarelor individuala corespunzător.
sau combinelor de recoltare.
• Pericole asociate cu caniculele, cum ar fi arsurile de
soare, cancer la piele, convulsii, prostraţii si şocuri
termice.

Pericol chimic • Citiţi si respectaţi instrucţiunile de
• Iritarea sau băşicarea pielii sau ochilor provocată de siguranţa de pe etichetele produselor.
pesticide. Utilizaţi echipament de protecţie
• Riscul otrăvirii cronice provocată cu pesticide individuala corespunzător.

Page 4 of 5
Informaţii Generale: 12.1.1/02

Profesia Ce este periculos? Pericolele relevante Masuri de prevenire
• Riscul traumelor severe a tractului respiratoriu, ochilor • Dezvoltaţi-va îndemânările necesare
si pielii la manipularea amoniacului (NH3) pentru efectuarea activităţilor.
• Iritarea ochilor si tractului respiratoriu cu aditivi pentru
silozuri (acid formic)
• Dermatita si iritarea tractului respiratoriu la manipularea
fertilizanţilor.

Pericol biologic • Citiţi si respectaţi instrucţiunile de
• Sindromul toxicităţii prafului organic, bronşita acuta si siguranţa de pe etichetele produselor.
cronica, astmă, iritarea ochilor, dermatită prin influenţa Utilizaţi echipament de protecţie
prafurilor organice respirate (praf de la fân si grâne). individuala corespunzător.
• Dezvoltaţi-va îndemânările necesare
pentru efectuarea activităţilor.
• Pentru a preveni praful/sporii de mucegai,
uscaţi materialele umede înainte de
păstrare.

Factorii ergonomici, psihosociali si organizaţionali • Citiţi si respectaţi instrucţiunile de
• Dureri de spate, dereglări la gât/umăr si alte probleme siguranţa de pe etichetele produselor.
scheleto-musculare provocate de către poziţiile de Utilizaţi echipament de protecţie
lucru incomode, mişcări repetitive si forţări bruşte la individuala corespunzător
efectuarea diferitor sarcini de serviciu. • Dezvoltaţi-va îndemânările necesare
• Influenta prafurilor ne organice in timpul lucrului in pentru efectuarea activităţilor.
câmp • Nu lucraţi de unul singur.
• Stres psihologic provocat din cauza lucrului de unul • Pentru a preveni praful/sporii de mucegai,
singur, evenimente neaşteptate (defectarea tehnicii), uscaţi materialele umede înainte de
ritm rapid si program lung de munca in timpul plantarii păstrare.
si recoltării, si condiţiilor proaste de munca. • In timpul pauzelor efectuaţi exerciţii fizice.
• Utilizaţi tehnica cu cabine închise,
ventilare si aer condiţionat.

Page 5 of 5
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 12.1.2/01

MONITORIZAREA PRIVIND IMPLEMENTAREA MASURILOR DE SIGURANTA

Data: __________________

Conform
Nr. Criteriul de conformitate Comentarii
DA NU
1. Toţi lucrătorii respecta politicile de siguranţa:
• Angajaţii respecta interdicţiile privind fumatul,
consumul de alcool sau droguri
• Angajaţii poarta echipamentul de protecţie
individuala conform cerinţelor
• Angajaţii dau dovada de un comportament sigur
2. Toţi angajaţii sunt instruiţi:
• Certificate pentru şoferi (stivuitoare, tractoare,
camioane)
• Instruirile de siguranţa sunt actualizate
• Instrucţiuni de siguranţa sunt disponibile in toate
locurile relevante
3. Toţi angajaţii sunt asiguraţi cu echipament de
protecţie individuala care este bine întreţinut si utilizat
corespunzător?
• Chipiuri / Căşti
• Ochelari
• Măşti de protecţie
• Salopete, incl. călduroase pentru iarna
• Papuci de protecţie
4. Exista semne de avertizare a riscurilor acolo unde
sunt necesare?
5. Toate panourile electrice sunt închise, cablurile si
întrerupătoarele sunt in stare buna?
6. Iluminarea este suficienta si in conformitate cu
cerinţele locale?
7. Toate echipamentele sunt dotate cu mijloace de
protecţie necesare?
8. Toate caile de acces sunt menţinute in stare buna,
libere de obiecte care ar putea sa prezinte un pericol
de siguranţa?
9. Exista suficiente truse medicale, apa pentru spălat si
sticle pentru clătirea ochilor acolo unde sunt
necesare?
• In câmp (păstrate la un supervisor)
• In ariile pentru păstrarea si mixarea chimicalelor
• In atelierul mecanic
10. Trusele medicale sunt completate conform cerinţelor?

11. Exista echipament disponibil pentru combaterea
incendiilor cu acces liber si menţinut in stare de
funcţionare?
12. Exista materiale disponibile pentru a controla
scurgerile de chimicale si uşor accesibile in ariile
relevante e.g. ariile de depozitare si mixare a
chimicalelor, depozitele de lubrifianţi?
13. Materialele si produsele sunt transportate si stocate
in aşa fel încât sa se prevină răsturnarea acestora?

Verificat: ............................... Semnătura: ........................ Data: ...........................................

Frecventa inspecţiilor si monitorizării va fi decisa de către fermier / managerul casei de ambalare.
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 12.2.2/01

INREGISTRARI PRIVING INSTRUIREA INDIVIDUALA

Numele Angajatului: ____________________________________

Instruire * Nota:
Data / Nr. de Semnătura Poziţia Semnătura
Denumirea Cursului / Scopul Interna / Admis / Instructor
Perioada ore Instructorului Angajatului angajatului
Externa Respins

* A fi completat numai daca este aplicabil..
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 12.2.2/02

INREGISTRARI PRIVIND INSTRUIREA IN GRUP

Data: _______________

Denumirea cursului: _________________________________________________________________________

Intern † Extern † Numărul de ore: _________

* Nota
Semnătura
Nr Numele Angajatului Poziţia Angajatului Admis /
Angajatului
Respins

Instructor: [Numele Poziţia Semnătura Data]

* A fi completat numai daca este aplicabil..
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 12.2.4/01

INREGISTRARI PRIVIND INCIDENTUL

Data / Ora Incidentului: __________________________

Descrierea Incidentului: ___________________________________________________________________________________________________________________

Incidentul a fost observat de: __________________________

Data Ora Cine Descrierea detaliata a acţiunilor întreprinse in timpul incidentului

Cauza Incidentului Acţiuni Corective si Preventive Responsabil Data Limita Data Implementării
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 12.3.1/01

INREGISTRARI PRIVIND ELIBERAREA TRUSELOR MEDICALE

Nr. de Numele persoanei
Data inventariere al Locaţia responsabile ce a Semnătura
trusei primit trusa

Remarca: Trusa medicala trebuie sa conţină un set corespunzător si relevant de medicamente, echipamente si
pansamente. O lista cu conţinutul trusei medicale trebuie sa fie păstrata in interiorul cutiei.
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 12.3.1/02

INREGISTRARI PRIVIND INSPECTAREA PERIODICA A TRUSELOR MEDICALE

Nr. de Numele
Data inventariere al Observaţii Acţiuni Corective Persoanei Semnătura
trusei Responsabile

Remarca: In timpul inspectării trebuie de determinat daca trusa medicala conţine toate mijloacele enumerate in lista ce se păstrează in interiorul trusei.
Informaţii Generale : 12.3.3

PROCEDURI PRIVIND SITUATIILE EXCEPTIONALE

Mai jos este prezentata o lista sugestiva cu cele mai probabile situaţii excepţionale.
Situaţiile excepţionale pot include, dar nu sunt limitate numai la:

1. Vătămări corporale serioase sau îmbolnăviri
2. Deversări ale Chimicalelor pe Piele si/sau Ochi
3. Deversări sau Scurgeri de Substanţe Nocive
4. Lichidarea Incendiului
5. Procedura de Evacuare
6. Calamitaţi naturale: Cutremur, Inundaţii, Fulger
7. Violente sau Jaf lin Timpul Lucrului
8. Salvarea de la Înec

O lista de contact sugestiva poate include nr. de telefoane:

Instanţe Relevante in caz de Persoana de Nr. scurt Nr. obişnuit
Situaţii Excepţionale contact
Managerul Gospodăriei -

Specialist privind Protecţia Muncii -

Pompieri 901

Politia 902

Asistenta Medicala Urgenta 903

Scurgeri de Gaz 904

Inspectoratul Teritorial privind -
Protecţia Muncii
Departamentul Teritorial privind -
Situaţiile Excepţionale
Departamentul Teritorial privind -
Protecţia Mediului
Oficiul Autoritarilor Locale -

Vecinii gospodăriei -

O asemenea lista trebuie sa fie disponibila si uşor accesibila lângă telefon si periodica
actualizata (odată la 6 luni).

Instrucţiuni privind efectuarea unui apel telefonic:

De la fix la fix/mobil - Formaţi numărul de telefon
De la mobil la fix - Formaţi 0 + codul raionului + numărul de telefon

Pentru a efectua un apel telefonic la Chisinau formaţi 0 + 22 + numărul de telefon
Instrucţiune: 12.3.3/01

VATAMARI CORPORALE SEROASE SAU IMBOLNAVIRI

1. Nu mişcaţi persoana rănita daca nu este vre-un pericol ce ar ameninţa vieţii acesteia.

2. Chemaţi Asistenţa Medicala la numărul de telefon _________________ cat se poate
de urgent, oferind informaţii privind numele, locul, numărul de telefon, natura rănii
pacientului, numărul de persoane vătămate, vârsta si sexul pacientului, nivelul de
conştiinţa si respiraţie.

3. Cel mai apropiat telefon se afla in / la _____________________________________.

4. Reveniţi la victima. Acordaţi primul ajutor NUMAI in cazul in care sunteţi instruit, sau
conform instrucţiunilor furnizate de către dispecerul asistentei medicale.

5. Trusa medicala se afla in / la ______________________________________________.

6. Faceţi ca victima sa se simtă cat se poate de calm si comod.

7. Informaţi dispecerul asistenţei medicale privind orice schimbări in starea pacientului.

8. Rămâneţi cu victima pana vine echipa de intervenţie.

9. Contactai si informaţi Managerul gospodăriei cat se poate de urgent

10. Daca persoana rănita este un angajat, iniţiaţi proceduri de raportare conform
indicaţiilor Managerului.

11. Toate accidentele de munca având drept rezultat vătămarea serioasa sau
îmbolnăvirea angajaţilor trebuie raportate de către Managerul gospodăriei către
Inspectoratul Teritorial al Muncii la numărul de telefon __________________.
Instrucţiune: 12.3.3/02

DEVERSARI ALE CHIMICALELOR PE PIELE SI/SAU OCHI

In cazul deversărilor de mica porţiune

1. Clătiţi imediat cu multa apa timp de 15 minute cel puţin.

2. Înlăturaţi orice haine sau bijuterii din apropierea ariei afectate pentru a facilita
înlăturarea oricăror materiale reziduale.

3. Verificaţi in Fisele Tehnice de Securitate pentru a determina daca ar fi de aşteptat
careva efecte întârziate. Daca este indicat vre-un efect întârziat, apelaţi urgent la asistenta
medicala.

4. Apelaţi la Asistenta Medicala la numărul de telefon ___________________________.

5. Cel mai apropiat telefon se afla in / la _______________________________________.

Pentru deversări de proporţii mai mari

1. Imediat înlăturaţi hainele contaminate, încălţămintea, bijuteriile, etc. in timp ce utilizaţi
dusul de apa.

2. Nu încercaţi sa spălaţi chimicalele de pe hainele contaminate. Din contra, înlăturaţi
hanele cat se poate de repede nu trebuie de pierdut nici o clipa.

3. Fiţi atenţi sa nu împrăştiaţi chimicalele pe piele, îndeosebi pe ochi.

4. Daca ochii nu sunt afectaţi, nu înlăturaţi ochelarii de protecţie pana când nu aţi spălat
toate chimicalele pe fata si par. Fiţi precauţi când înlăturaţi haina sa nu contaminaţi ochii.
Ar fi mai bine sa tăiaţi hainele.

5. Spălaţi imediat corpul afectat cu multa apa pentru cel puţin 15 minute. Reluaţi
procedura daca durerea persista.

6. Nu utilizaţi unguente sau loţiuni.

7. Apelaţi la intervenţia medicului cat mai urgent la numărul de telefon _______________.

8. Cel mai apropiat telefon se afla in / la _______________________________________.

Nimerirea Chimicalelor in Ochi

1. In cazul pătrunderii chimicalelor in ochi, se recomanda de spălat ochii timp de 20
minute.

2. Globul ocular trebuie rotit in aşa fel încât sa se clătească toata suprafaţa.

3. Daca este necesar, ţineţi pleoapele deschise In mod forţat.

4. Chemaţi Asistenta Medicala cu prima ocazie la numărul de telefon ________________.

5. Cel mai apropiat telefon se afla in / la _______________________________________.
Instrucţiune: 12.3.3/03

DEVERSARI SI SCURGERI DE SUBSTANTE NOCIVE

DEVERSARI PERICULOASE SAU SCURGERI DE GAZE

Deversările periculoase pot fi de natura chimica, radioactiva sau biologica. Daca nu se
cunoaşte natura chimicalelor deversate, consideraţi-le drept materiale toxice si nu
încercaţi sa curăţaţi substanţa.

Daca, după părerea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru asemenea
substanţe, deversarea prezintă pericol pentru ei sau pentru cei din clădirile adiacente,
următorii paşi trebuie întreprinşi de către persoane instruite corespunzător:

1. Limitaţi sau opriţi deversarea utilizând materiale absorbante disponibile (e.g. nisip),
evitând contactul cu pielea, ochii si hainele si închizând uşile încăperilor.

2. Daca este necesar, sunaţi alarma de incendiu si/sau alertaţi toate persoanele privind
evacuarea.

3. Contactaţi Departamentul Teritorial privind Situaţiile Excepţionale la numărul de
telefon ______________, oferind date privind numele dvs., gospodăria/organizaţia, locul
incidentului si natura substanţei deversate.

4. Evacuaţi clădirile si mergeţi spre locurile stabilite in caz de evacuare. Nu reveniţi in
clădiri pana când personalul responsabil de Protecţia Muncii si a Mediului nu vă va
comunica.

5. Nu mergeţi si nu staţi in zonele afectate de deversări.

6. După evacuare, staţi împreuna cu colegii pentru ca superiorii dvs. sa poată determina
daca toţi angajaţii sau evacuat si sunt in siguranţa.

SCURGERI DE SUBSTANTE INFLAMABILE, TOXICE, CORROYIVE SI CRIOGENICE

Daca o butelie de gaz începe sa se scurgă si daca, dup aparerea persoanei sau
persoanelor responsabile a acestor substanţe, prezintă pericol pentru sine sau alte
persoane din interiorul încăperii, următorii paşi trebuie întreprinşi:

1. Limitaţi gazele sau incendiu închizând uşile adiacente.

2. Sunaţi alarma de incendiu si/sau alertaţi toate persoanele privind evacuarea.

3. Contactaţi Departamentul Teritorial privind Situaţiile Excepţionale la numărul de
telefon ______________, oferind date privind numele dvs., gospodăria/organizaţia, locul
incidentului si natura substanţei deversate.

4. Evacuaţi clădirile si mergeţi spre locurile stabilite in caz de evacuare. Nu reveniţi in
clădiri pana când personalul responsabil de Protecţia Muncii si a Mediului nu vă va
comunica.

5. Nu mergeţi si nu staţi in norii de gaze sau vapori.

Page 1 of 2
Instrucţiune: 12.3.3/03

6. Scurgerile de gaze suspectate sau mirosurile suspicioase trebuie la fel raportate către
Departamentul Teritorial privind Situaţiile Excepţionale pentru a se putea întreprinde
acţiuni corespunzătoare.

7. După evacuare, staţi împreuna cu colegii pentru ca superiorii dvs. sa poată determina
daca toţi angajaţii sau evacuat si sunt in siguranţa.

Page 2 of 2
Instrucţiune: 12.3.3/04

LICHIDAREA INCENDIULUI

1. Când se descoperă un focar de incendiu, imediat sunaţi alarma si/sau alertaţi celelalte
persoanele din încăperi. Cea mai aproape alarma se afla in _______________________.

2. Daca incendiul este mic, daca aţi fost instruit sa utilizaţi un stingător si daca sunteţi
siguri ca nu este periculos, încercaţi sa-l stingeţi cu un stingător aflat la ieşire.

3. Mai întâi de toate sunaţi alarma si asiguraţi-va ca utilizaţi stingătorul potrivit pentru tipul
de incendiu pe care încercaţi sa-l stingeţi. Utilizaţi stingătorul numai daca ştiţi cum. Daca
aveţi dubii, pur si simplu părăsiţi zona.

4. Daca incendiul nu poate fi uşor stins, sau daca nu aţi fost instruit pentru a utiliza un
stingător, apelaţi la Departamentul Teritorial privind Situaţiile Excepţionale la numărul
de telefon _________________, sau Echipa de Pompieri la numărul de telefon
_________________, oferind informaţii privind numele dvs., denumirea gospodăriei/casei
de ambalare si locul incendiului.

5. Daca incendiul a luat proporţii, degaja mult fum sau se extinde foarte rapid, evacuaţi
urgent încăperile. Anunţaţi despre evacuarea urgenta alte persoane aflate in încăperi si
care ar fi putut sa nu audă alarma de evacuare.

6. In timpul evacuării, daca exista pericol, nu va reţineţi pentru lucrurile personale sau
înregistrări. Părăsiţi imediat zona utilizând cea mai apropiata ieşire. Daca este mult fum,
deplasaţi-va târându-va. Închideţi cat mai multe uşi din urma in timp ce părăsiţi încăperile.
Pipăiţi uşile înainte de a le deschide. Daca uşile sunt fierbinţi sau/si daca iese fum de sub
uşi, nu le deschideţi.

7. Evacuaţi-va spre zonele desemnate pentru evacuare si nu staţi in calea echipelor de
intervenţie. Nu reveniţi in încăperi pana când nu aţi fost informaţi de câtre membrii echipei
de intervenţie.

8. Cel mai aproape stingător sau echipament de lichidare a incendiului se afla in
_______________________________________________________________________.

9. Cea mai apropiata ieşire este _____________________________________________.

10. Daca vi s-au aprins hainele, cadeţi jos si rostogoliţi-va.

11. Nu mergeţi si nu staţi prin norii de fum.

12. Anunţaţi Echipa de Intervenţie daca suspectaţi ca cineva ar fi rămas blocat in
interiorul încăperilor.
Instrucţiune: 12.3.3/05

PROCEDURA DE EVACUARE

1. Păstraţi-va calmul, nu va grăbiţi, si nu faceţi panica.

2. Opriţi lucrul in siguranţa,

3. Adunaţi-va lucrurile personale daca nu sunteţi in pericol. (Atenţie: luaţi-va
medicamentele prescrise cu dvs. in orice caz; poate dura pana la câteva ore pana când vi
se va permite sa reveniţi in încăperi).

4. Daca sunteţi in siguranţa, închideţi uşa si ferestrele încăperilor, dar nu le încuiaţi.

5. Utilizaţi cele mai apropiate scări de evacuare si mergeţi către cea mai apropiata ieşire.

6. Mergeţi către zonele desemnate pentru evacuare si raportaţi superiorului. Ieşirile de
urgenta, zonele de adunare in caz de evacuare, echipamentul destinat lichidării incendiilor,
trusele medicale, aparatele de telefon sunt clar indicate in planurile/hărţile
ariilor/încăperilor pentru situaţii de urgenta.

7. Aşteptaţi instrucţiuni de la echipa de intervenţie in caz de urgenta.

8. Nu reveniţi in încăperi sau ariile de lucru pana când nu aţi fost informaţi de câtre
membrii echipei de intervenţie.
Instrucţiune: 12.3.3/06

CALAMITATI NATURALE

A) CUTREMUR DE PĂMÂNT

Ce se întâmpla in timpul unui cutremur de pământ puternic?

• Cad si se sparg obiecte, incluzând: ţigle si plafoane, rafturi sau stive cu materiale
si/sau produs, bucăţi de echipamente, dulapuri si alte echipamente care nu sunt fixate
de pereţi sau podea; se pot produce alunecări de terenuri sau ale malurilor de râpă; pot
fi deteriorate barajele lacurilor sau rezervoarelor de apa si se pot produce inundaţii.

• Deplasarea poate fi agravata. Daca staţi in picioare s-ar putea sa fiţi aruncaţi la pământ

• Multe servicii s-ar putea întrerupe: aprovizionarea cu apa sau energie electrica,
legătura telefonica, etc ...

• Se pot sparge geamurile externe, producând cioburi de sticla si curenţi puternici de
aer.

• Se pot produce incendii din cauza ţevilor de gaz deteriorate, scurt-circuituri electrice
sau alte cauze.

• Cutremurul poate dura numai un minut sau doua, dar pot exista o serie de replici (in
câteva zile, săptămâni, luni).

In timpul cutremurului:

1. Daca nu sunteţi in încăperi, rămâneţi afara. Deplasaţi-va urgent in arii deschise, departe
de clădiri, copaci, piloni si liniile de înaltă tensiune, drumuri si poduri, barajele
rezervoarelor de apa, ariile predispuse alunecărilor, malurile de râpă.

2. Daca conduceţi un autovehicul sau tractor, opriţi vehiculul in cel mai apropiat loc
deschis. Rămâneţi in vehicul pana când se opreşte cutremurul.

3. Daca sunteţi in interiorul unei clădiri, rămâneţi înăuntru. Nu mergeţi afara. Dărâmăturile
care cad pot cauza răni.

• PASTRATI-VA CALMUL ! Ascundeţi-va sub o banca sau masa, sau adăpostiţi-va in
golul unei uşi.

• APLECATI-VA, ACOPERITI-VA, SI APARATI-VA pana când se opreşte cutremurul!
PROTEJATI-VA CAPUL SI GATUL CU MAINELE.

• Staţi departe de pereţii exteriori, dispozitivele de fixare de pe tavan, geamuri,
dulapuri, echipamente, stivele de produse si materiale, si alte obiecte cazatoare sau
care ar putea sa se răstoarne.

• Ajutaţi persoanele rănite sau inapte din zona si găsiţi un loc sigur pentru ele.

După cutremur:

1. PASTRATI-VA CALMUL! Fiţi pregătiţi pentru replici. Aşteptaţi si urmăriţi instrucţiunile
superiorului.

Page 1 of 3
Instrucţiune: 12.3.3/06

2. Verificaţi si căutaţi persoanele rănite. NU MISCATI PERSOANELE RANITE DACA NU
EXISTA PERICOL DIRECT (e.g. incendiu, emisii de chimicale/gaz sau vapori, clădiri care
se pot prăbuşi). Încercaţi sa estimate pagubele.

3. Anunţaţi echipele de intervenţie in situaţii excepţionale ce necesita intervenţia acestora:
Managerul Gospodăriei/Casei de Ambalare la ________________, Departamentul
Teritorial privind Situaţiile Excepţionale ________________, sau Asistenta Medicala
_________________ (daca este necesar).

4. Ajutaţi persoanele rănite sau inapte din zona si găsiţi un loc sigur pentru ele.

5. Înainte de a deschide uşile, verificaţi-le sa nu fie fierbinţi. Deschideţi uşile atent. Fiţi
atent la obiectele care cad.

6. Utilizaţi ieşirile si scările de urgenta. Sprijiniţi-va de barele de protecţie pe scări; mergeţi
pe partea dreapta.

7. Mergeţi – NU ALERGATI. Nu va împingeţi si nu va îmbulziţi.

8. Nu faceţi gălăgie pentru a putea auzi instrucţiunile de urgenta. Daca s-a anunţat
evacuarea, mergeţi către ieşirea cea mai aproape si ne blocata.

9. Daca nu s-au dat alte dispoziţii, mergeţi către zonele desemnate pentru evacuare
utilizând caile de acces cele mai sigure.

10. Daca sunteţi departe de locul dvs. de munca in timpul cutremurului, nu reveniţi la locul
de munca, daca nu vi s-au dat asemenea dispoziţii de către echipa de intervenţie.

B) INUNDATIE

1. Daca timpul va permite, evacuaţi înregistrările, materialele si produsele in zone sigure.
Protejaţi ariile pentru depozitarea chimicalelor cu diguri, săpaţi canale de scurgere,
instalaţi pompe de apa, acoperiţi si protejaţi fântânile, etc...

2. Evacuaţi ariile si clădirile care se afla in pericol. Daca vi s-a ordonat sa va evacuaţi,
faceţi cum vi s-a spus.

3. Nu mergeţi in zonele inundate de unul singur. Nu beţi apa de inundaţie deoarece poate
fi contaminata.

4. Daca va evacuaţi, mergeţi către zonele desemnate pentru evacuare. Staţi acolo si
înregistraţi-va.

5. Anunţaţi echipele de intervenţie in situaţii excepţionale ce necesita intervenţia acestora:
Managerul Gospodăriei/Casei de Ambalare la ________________, Departamentul
Teritorial privind Situaţiile Excepţionale ________________, sau Asistenta Medicala
_________________ (daca este necesar), oferind detalii privind numele dvs., denumirea
gospodăriei/casei de ambalare, si locul.

Page 2 of 3
Instrucţiune: 12.3.3/06

C) FURTUNA CU FULGER

Furtunile afectează arii relativ mici. O furtuna obişnuita are un diametru de ~15 km si
durează in mediu 30 minute. In ciuda dimensiunii sale mici, toate furtunile sunt
periculoase. Fiecare furtuna produce fulgere, care pot ucide oameni. Ploile abundente in
timpul furtunilor pot cauza inundaţii. Vanturile puternice si grindina sunt la fel pericole
asociate unor furtuni.

1. Mergeţi către cel mai apropiat şanţ sau vâlcea si aşezaţi-va in genunchi. In zonele
împădurite, mergeţi in locuri mai lăsate sau cu copaci mici si tufe. In mod ideal, încercaţi
sa ajungeţi la o casa de locuit sau un adăpost cat mai urgent.

2. Nu staţi in arii deschise sau sub copaci sau alte structuri înalte (e.g. linii de tensiune
înalta).

3. Staţi departe de obiectele din metal si apele de suprafaţa. Staţi departe de râpi si ape
curgătoare.

4. Daca sunteţi într-un vehicul, opriţi într-un loc sigur si rămâneţi acolo. In general sunteţi
in siguranţa de lovitura fulgerului deoarece pneurile servesc drept izolator electric eficient.
Nu va opriţi pe poduri, malurile râpilor sau apelor curgătoare. Încercaţi sa mergeţi pe un
podiş.

Page 3 of 3
Instrucţiune: 12.3.3/07

VIOLENTA SAU JAF IN TIMPUL LUCRULUI

Daca una sau mai multe din situaţiile sau activităţile din continuare sunt prezente la locul
dvs. de munca, atunci consideraţi munca dvs. ca fiind expusa unui risc potenţial de
violenţă:

• Muncind (singur) in timpul nopţii sau dimineaţa devreme,
• Schimbul sau disponibilitatea articolelor valoroase cum ar fi banii,
• Angajaţi sau foşti angajaţi cu cazier sau care demonstrează un comportament agresiv,
ce intimidează sau care ameninţa.

1. Încercaţi sa va feriţi de orice pericol.

2. Anunţaţi Managerul Gospodăriei/Casei de Ambalare la _______________ sau
Politia la _______________ de la telefonul destinat situaţiilor de urgenta. Încercaţi sal
calmaţi aflându-va intr-un loc sigur.

3. Daca este posibil, furnizaţi Politiei următoarele informaţii:
• Locul crimei
• Natura crimei si specificul (numărul de oameni implicaţi, orice arme, etc)
• Râni provocate (daca sunt)
• Descrierea suspectului (suspecţilor) (înălţimea, greutatea, sexul, rasa,
îmbrăcămintea, culoarea parului, etc)
• Direcţia încotro sau îndreptat suspecţii
• Descrierea oricăror mijloace de transport implicate

4. NU urmăriţi si NU încercaţi sa reţineţi suspectul.
Instrucţiune: 12.3.3/08

SALVAREA DE LA ÎNEC

Niciodată sa nu înotaţi in locuri ne autorizate, i.e. rezervoare in câmp, lacuri, iazuri, râuri,
etc..., si/sau sub influenta alcoolului sau după servirea mesei, si/sau daca nu ştiţi a înota.

In caz de înec:

1. Daca sunteţi singur, sunaţi alarma. Aruncaţi o funie sau un dispozitiv plutitor persoanei
din apa. Niciodată nu intraţi in apa daca nu ştiţi bine a înota, sau daca o a treia persoana
nu este prezenta pentru a suna alarma sau a acorda ajutor.

2. Intraţi in apa pentru a scoate victima numai daca nu exista vre-un pericol.

3. Trimiteţi pe cineva sa cheme Asistenta Medicala la nr. de telefon _______________
sau ajutorul cuiva care ştie bine a înota.

4. Verificaţi daca victima este conştienta sau respira.

5. Daca victima nu respira, curăţaţi caile de respiraţie si încercaţi sa-i restabiliţi respiraţia
prin respiraţie artificiala (forţata).

6. Daca victima nu aspira aer, înclinaţii capul si mai încercaţi sa-i restabiliţi respiraţia.

7. Daca victima tot nu aspira aer, efectuaţi cu palmele presari pe burta pentru a curăţa
caile de respiraţie.

8. Daca caile de respiraţie s-au eliberat, efectuaţi respiraţie artificiala necesara.
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 12.6.2/01

PROCES VERBAL AL SEDINTEI

Data:

Participanţi:
1.
2.
n

Subiectul (element de intrare):
1.
2.
n

Decizii (element de ieşire):

Nr. CE? CINE? CAND?
1.
2.
3.
4.
n

Monitorizare:

Data următoarei şedinţe …
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 13.1.1/01

IDENTIFICAREA SI EVALUAREA IMPACTURILOR ASUPRA MEDIULUI SI PLANUL DE ACTIUNI

Evaluarea Impacturilor Planul de Acţiuni
Evaluarea Impactului
(Înalt, Mediu, Scăzut):
Impactul / Riscul
Nr. Aria / Zona Activităţi / Operaţiuni Acţiuni Preventive / Corective Responsabil Data Limita

Altele *
Asupra Mediului

Apa
Aer

Sol
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elaborat: [Numele Poziţia Data] Aprobat: [Numele Poziţia Data]

Remarca: Acest formular reprezintă un exemplu pentru a identifica si evalua impacturile asupra mediului, precum si planificarea acţiunilor preventive si corective . Acesta
poate fi extins in dependenta de nevoile specifice individuale.
Coloana 1-3: Pentru exemple de zone, activităţi si aspecte de mediu legate de activitatea agricola faceţi referinţa la documentul 13.1.1/02 al acestui ghid.
Exemple de impacturi asupra mediului sunt: Producerea deşeurilor (periculoase sau ne periculoase; reciclate sau ne reciclate); poluarea aerului, solului si apelor;
utilizarea resurselor si materialelor (substanţelor periculoase, apei, combustibilului); alte impacturi (asupra sănătăţii oamenilor, asupra biodiversităţii, poluarea
fonica).
Coloana 4-7: Pentru a evalua impacturile aspectelor de mediu identificate trebuie de luat in consideraţie următorii factori: Legislaţia (este impactul controlat prin lege, autorizaţii
sau nu); frecventa (odată in 10 ani, odată pe an, odată pe luna, zilnic); cantitatea sau concentraţia (e.g. <1 tona, 1<10 tone, >10 tone; sau sub LMA (Limita
Maxim Admisibila), la LMA sau depăşeşte LMA); pericolul (toxic, deşeu reciclat, prezintă probleme globale de mediu, etc).
* Altele: afectarea sănătăţii umane, afectarea biodiversitatii, poluarea fonica, generare de deşeuri, utilizarea resurselor naturale.
Ghid: 13.1.1/02

GHID PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR DE MEDIU
Impactul cumulativ asupra mediului înconjurător şi sănătatea personalului la producerea agricolă

Locul de risc Operaţiunea, activitatea Impact/risc potenţial
Plantaţie (livadă, cîmp Operaţiuni agrotehnice (aratul, • Intensificarea proceselor de eroziune a solului, compactarea şi
deschis etc.) cultivarea, transportarea etc.) degradarea
• Contaminarea/poluarea solului cu produse petroliere
• Contaminarea/poluarea apelor de suprafaţă cu produse petroliere
Protecţia plantelor (tratările chimice) • Contaminarea/poluarea solului cu remanenţi ai produselor de uz
fitosanitar
• Contaminarea/poluarea apelor de suprafaţă şi celor freatice cu remanenţi
ai produselor de uz fitosanitar
• Impactul asupra animalelor sălbatice, păsări şi insecte-polenizatori
• Contaminarea/poluarea produselor agricole cu remanenţi ai produselor
de uz fitosanitar
• Impactul asupra sănătăţii personalului
Irigarea • Umiditatea excesivă (înmlăştinire)
• Salinizarea solului
• Contaminarea/poluarea solului prin irigarea cu ape contaminate/poluate
• Contaminarea/poluarea apelor de suprafaţă şi celor freatice cu poluanţi
din sursa de irigare
• Intensificarea proceselor de eroziune şi compactare a solurilor
Fertilizarea solului (introducerea • Contaminarea/poluarea apelor cu fertilizanţi
îngrăşămintelor etc.) • Contaminarea/poluarea solului cu fertilizanţi
• Impactul asupra biotei solului
Introducerea materialului săditor nou • Contaminarea/poluarea solului cu viruşi şi dăunători noi
Sere, tunele Protecţia plantelor (tratările chimice) • Contaminarea/poluarea solului cu remanenţi ai produselor de uz
fitosanitar
• Contaminarea/poluarea apelor de suprafaţă şi celor freatice cu remanenţi
ai produselor de uz fitosanitar
• Contaminarea/poluarea produselor agricole cu remanenţi ai produselor
de uz fitosanitar
• Impactul asupra sănătăţii personalului
Irigarea • Umiditatea excesivă (înmlăştinire)
• Salinizarea solului
• Contaminarea/poluarea solului prin irigarea cu ape contaminate/poluate
• Contaminarea/poluarea apelor de suprafaţă şi celor freatice cu poluanţi
din sursa de irigare
• Intensificarea proceselor de eroziune şi compactare a solurilor
Fertilizarea solului (introducerea • Contaminarea/poluarea apelor cu fertilizanţi

Page 1 of 2
Ghid: 13.1.1/02

Locul de risc Operaţiunea, activitatea Impact/risc potenţial
îngrăşămintelor etc.) • Contaminarea/poluarea solului cu fertilizanţi
• Impactul asupra biotei solului
Introducerea materialului săditor nou • Contaminarea/poluarea solului cu viruşi şi dăunători noi
Apele de suprafaţă (lac, iaz, Captarea apei din sursele de suprafaţă • Impactul asupra ecosistemului acvatic local
rîu, canal etc.) Deversări în apele de suprafaţă • Impactul asupra ecosistemului acvatic local
• Contaminarea/poluarea apelor de suprafaţă şi celor freatice cu remanenţi
ai produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi
• Intensificarea proceselor de înnămolire
Staţia mecanică Deservirea şi păstrarea tehnicii agricole • Deşeuri şi metal uzat pe teritoriul staţiei şi teritoriul adiacent
• Contaminarea/poluarea solului cu produse petroliere
• Contaminarea/poluarea apelor cu produse petroliere
• Impactul asupra sănătăţii personalului, sporirea riscului de traumatism de
producere la deservire şi utilizare a mecanismelor agricole
Deservirea şi păstrarea utilajului • Contaminarea/poluarea apelor de suprafaţă şi celor freatice cu produse
stropitor de uz fitosanitar
• Contaminarea/poluarea solului cu produse de uz fitosanitar
• Impactul asupra sănătăţii personalului, sporirea riscului de intoxicare
Produse petroliere • Contaminarea/poluarea solului cu produse petroliere
• Contaminarea/poluarea apelor cu produse petroliere
• Inflamarea şi explozie
Depozit Păstrarea, livrarea şi transportarea • Contaminarea/poluarea apelor de suprafaţă şi celor freatice cu produse
produselor de uz fitosanitar de uz fitosanitar
• Contaminarea/poluarea solului cu produse de uz fitosanitar
• Impactul asupra sănătăţii personalului
• Inflamarea şi explozie
Facilităţi sanitare (veceu, Igiena şi protecţia sanitară • Contaminarea/poluarea apelor de suprafaţă şi celor freatice cu deşeuri
lavoar, duş etc.) menajere şi de gospodărie
• Contaminarea/poluarea solului cu deşeuri menajere şi de gospodărie
• Sporirea riscului sanitar şi epidemiologic

Page 2 of 2
Declaraţie: 13.2.1/01

DECLARATIE PRIVIND OCROTIREA NATURII

[Denumirea Gospodăriei] se angajează sa-si desfăşoare activităţile din cadrul afacerii in
spiritul unui management de mediu responsabil pentru a menţine si a îmbunătăţi in mod
continuu biodiversitatea din jurul gospodăriei. Noi vom reduce orice impact asupra florei si
faunei, si asupra mediului înconjurător in general, odată cu realizarea obiectivelor de
afacere si împlinirea aşteptărilor clienţilor si consumatorilor noştri asupra calităţii si
siguranţei produselor noastre, precum si a mediului de lucru.

Principiile de baza ale Declaraţiei privind Protecţia Naturii trebuie sa fie:

• Ne vom desfăşura activităţile din cadrul gospodăriei in stricta conformitate cu legile
si reglementările naţionale si locale privind protecţia mediului înconjurător si a
biodiversitatii.

• Vom pregăti, motiva si conştientiza angajaţii noştri (permanenţi si sezonieri) privind
înţelegerea impacturilor si responsabilităţilor de mediu ce le revin, si pentru a
susţine in mod activ programele noastre de mediu privind protecţia florei si faunei.

• Vom identifica si implementa moduri de îmbunătăţire a eficientei cu care folosim
resursele naturale, inclusiv solul, apa, vegetaţia, energia, chimicalele si alte materii
prime si auxiliare.

• Vom identifica si minimiza impacturile asupra mediului si evacuarea deşeurilor in
mediu folosind practici sigure de control a poluării: reducerea, recuperarea,
reciclarea si re utilizarea deşeurilor solide si lichide generate pe teritoriul
gospodăriei unde este posibil si ne vom asigura ca dispunem asupra deşeurilor
nerecuperabile intr-o maniera sigura si cu impact minim asupra mediului.

• Vom comunica deschis cu angajaţi noştri, clienţi, părţile interesate si societatea in
ansamblu privind activităţile desfăşurate pentru menţinerea si îmbunătăţirea
mediului ambiant si a naturii in cadrul gospodăriei si in vecinătatea apropiata.

• Vom audia si monitoriza periodic efectele activităţii noastre asupra naturii, vom
analiza rezultatele si vom iniţia acţiuni pentru a menţine si a îmbunătăţi natura in
cadrul gospodăriei si vecinătatea apropiata.

Responsabilitatea privind protecţia naturii este atribuita de la managementul superior către
fiecare angajat.

Fiecare angajat joaca un rol important in atingerea obiectivelor reflectate in aceasta
Declaraţie privind protecţia naturii.

Aprobat:

Managerul Gospodăriei

[Data]
Denumirea Gospodăriei Înregistrare: 14.1.1/01

ÎNREGISTRĂRI PRIVIND RECLAMATIILE
1. Înregistraţi informaţiile privind persoana ce a efectuat înregistrarea ...

Data: Ora: Numele persoanei ce a înregistrat:

2. Înregistraţi originea reclamaţiei ...

Consumator Client Parte interesata (e.g. angajat, vecin, autoritate locala, etc.)

Numele: Nr. Telefon:

Adresa:

3. Înregistraţi atitudinea persoanei ce a făcut reclamaţia ...

Furios Politicos Util

4. Înregistraţi detalii privind subiectul reclamaţiei si produs ...

Produs: Varietate: Nr. Lotului:

Secţiunea EUREPGAP aplicabila:

5. Înregistraţi acţiunile întreprinse in privinţa produsului afectat ...

Data: Ora: Responsabil:

6. Înregistraţi acţiunile întreprinse pentru a preveni repetarea problemei ope viitor ...

Data limita: Responsabil:

7. Înregistraţi evaluarea eficacităţii acţiunilor întreprinse pentru a soluţiona problema ...

Data: Responsabil:
ANEXE RECOMANDATE
PRIVIND IMPLEMENTAREA
®
EUREPGAP
ANEXA 1

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

privind securitatea biologica

N 755-XV din 21.12.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova N 75 din 13.06.2002

----------

Parlamentul adopta prezenta lege organica.
Prezenta lege reglementeaza activitatile legate de obtinerea, testarea,
producerea, utilizarea si comercializarea organismelor modificate genetic prin
tehnicile biotehnologiei moderne. Organismul uman nu face obiectul modificarii
genetice.
Regimul special de reglementare, autorizare si administrare a
activitiatilor mentionate are menirea sa asigure desfasurarea lor in conditii
de securitate biologica in care pot fi prevenite, eliminate sau reduse riscurile
de producere a unor efecte negative generate de organismele modificate
genetic asupra sanatatii umane, diversitatii biologice, echilibrului ecologic si
calitatii mediului.
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art.1- In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatorul
inteles:
organism - orice entitate biologica capabila sa transfere sau sa replice
material genetic;
organism modificat genetic - orice organism, cu exceptia celui uman, al carui
material genetic a fost modificat altfel decit prin incrucisare si/sau recombinare
naturala;
microorganism - orice entitate microbiana, celulara sau necelulara, capabila
sa transfere sau sa replice material genetic, incluzind virusurile, celulele
de animale si de plante in cultura;
material genetic - orice material de origine vegetala, animala,
microbiana sau de alta origine care contine unitati functionale de
ereditate, avind valoare actuala sau potentiala;
biotehnologie - orice operatie tehnologica de utilizare a sistemelor
biologice, a organismelor ori derivatelor lor in vederea obtinerii sau
modificarii produselor, proceselor pentru uz specific;
biotehnologie moderna - aplicarea in vitro a tehnicilor de
recombinare a acizilor nucleici si a tehnicilor bazate pe fuziunea
celulelor organismelor cu statut taxonomic diferit, care inlatura barierele
fiziologice naturale de reproducere sau de recombinare genetica si nu constituie
tehnici traditionale de ameliorare si selectie;
utilizare de organisme modificate genetic - activitate sau ansamblu de
activitati avind ca scop obtinerea si introducerea pe piata a organismelor
modificate genetic si a produselor rezultate din acestea, inclusiv cercetarea,
testarea si producerea industriala;
utilizare in conditii izolate - orice operatie prin care
microorganismele/organismele sint modificate genetic sau organismele
modificate genetic sint cultivate, multiplicate, stocate, utilizate,
transportate, distruse si/sau anihilate, care se face in spatii/medii inchise,
izolate, sub control, in acest scop fiind utilizate masuri specifice de
izolare pentru a limita/evita contactul lor cu oamenii si cu
mediul;
utilizator - persoana fizica sau juridica care realizeaza si este
responsabila de activitatile legate de obtinerea, testarea, producerea si
comercializarea organismelor modificate genetic, in conditii izolate sau
neizolate, precum si de obtinerea, testarea, producerea si comercializarea
produselor rezultate din astfel de organisme;
introducere deliberata in mediu - orice introducere intentionata in mediu
a unui organism modificat genetic sau a unei combinatii de astfel de organisme,

Pagina 1 din 13
ANEXA 1

care se caracterizeaza printr-un grad inalt de securitate pentru oameni si
mediu, fara sa fie necesare masurile specifice de izolare;
eliberare neintentionata in mediu - orice caz de introducere in mediu a
organismelor modificate genetic sau a combinatiilor de astfel de organisme
care nu este rezultatul unei introduceri deliberate;
introducere pe piata - furnizarea organismelor modificate genetic sau a
produselor rezultate din acestea, contra plata sau gratuit, catre terti;
accident - incident care implica o eliberare neintentionata in mediu de
microorganisme/organisme modificate genetic, pe parcursul utilizarii lor in
conditii izolate, si care ar putea avea efecte imediate sau intirziate
asupra sanatatii umane si asupra mediului;
produs rezultat dintr-un organism modificat genetic - produs constind dintr-
un organism modificat genetic sau dintr-o combinatie de asemenea organisme ori
care contine un organism modificat genetic sau o combinatie de asemenea organisme,
care se introduce pe piata;
produs procesat - produs obtinut din prelucrarea organismelor modificate
genetic, a unor parti ale acestora sau a unor metaboliti si substante produse de
acestea;
produs purificat - produs obtinut dintr-un organism modificat genetic prin
procesare, care include purificarea (de exemplu, insulina, diferite enzime, uleiul
si altele asemenea);
testare in cimp - experiment constind in studierea organismelor
modificate genetic in cimp, in conditii de mediu aflate sub control, avindu-se
certitudinea ca aceste organisme nu vor persista in mediu dupa incheierea
experimentului;
cultura/productie in cimp/extindere in teritoriu - introducerea
deliberata in mediu a unui organism modificat genetic pentru
cultivare/productie/multiplicare, care nu mai are caracter sau scop
experimental;
evaluarea riscurilor - evaluarea efectelor, directe sau indirecte, imediate
sau intirziate, ale introducerii in mediu a organismelor modificate genetic
sau a partilor componente ale acestora asupra sanatatii umane si mediului;
managementul riscurilor - elaborarea si punerea in aplicare a unui ansamblu
de masuri de monitorizare a riscurilor si de interventie in caz de accident;
transportul peste frontiera al organismului modificat genetic - orice
transport al unui organism modificat genetic sau al unei combinatii de asemenea
organisme, precum si al produselor rezultate din astfel de organisme, de pe
teritoriul unui stat pe teritoriul altui stat;
transport deliberat peste frontiera - orice operatie de import/export cu un
organism modificat genetic sau cu o combinatie de asemenea organisme care
se executa cu autorizatia autoritatilor nationale competente, in conformitate
cu reglementarile nationale si internationale;
transport neintentionat peste frontiera - orice transport peste
frontiera al unui organism modificat genetic sau al unei combinatii de asemenea
organisme care nu a fost facut in mod deliberat, ale carui consecinte, sub
aspectul securitatii biologice si sanatatii umane, trebuie evaluate aplicindu-
se masurile corespunzatoare;
import - introducerea deliberata pe teritoriul unui stat de pe
teritoriul altui stat a unui organism modificat genetic, a unei combinatii
de asemenea organisme si/sau a produselor rezultate din astfel de organisme;
importator - persoana fizica sau juridica, aflata sub jurisdictia statului
de import, care organizeaza si este responsabila de importul unui organism
modificat genetic, al unei combinatii de asemenea organisme si/sau al produselor
rezultate din astfel de organisme;
export - transportul deliberat de pe teritoriul unui stat spre
teritoriul altui stat al unui organism modificat genetic, al unei
combinatii de asemenea organisme si/sau al produselor rezultate din astfel de
organisme;
exportator - persoana fizica sau juridica, aflata sub jurisdictia statului
de export, care organizeaza si este responsabila de exportul unui organism
modificat genetic, al unei combinatii de asemenea organisme si/sau al produselor
rezultate din astfel de organisme;
autoritatea nationala competenta - Comisia Nationala pentru Securitate
Biologica abilitata sa puna in aplicare dispozitiile legislatiei nationale

Pagina 2 din 13
ANEXA 1

si internationale referitoare la regimul activitatilor care implica organismele
modificate genetic;
punct focal national - autoritatea guvernamentala desemnata sa asigure
indeplinirea, la nivel national, a responsabilitatilor care decurg din
dispozitiile actelor juridice internationale referitoare la implementarea masurilor
de securitate biologica legate de utilizarea organismelor modificate genetic;
notificare - document prin care o persoana, in vederea obtinerii
autorizatiei, instiinteaza Comisia Nationala pentru Securitate Biologica despre
activitatile pe care intentioneaza sa le desfasoare;
notificator - persoana care adreseaza o notificare;
acord prealabil documentat - raspunsul autoritatii nationale competente
la o notificare de import, care implica luarea in considerare a unor informatii a
caror relevanta este decisiva pentru fundamentarea deciziei de autorizare a
importului;
zona de securitate genetica - teritoriu in limitele caruia se interzic orice
activitati de utilizare a organismelor modificate genetic.
Art.2. - (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica pentru activitatile legate
de:
a) obtinerea, multiplicarea, testarea si utilizarea in conditii izolate,
pentru diferite scopuri, a microorganismelor, a plantelor si animalelor
modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne;
b) introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a
organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, inclusiv
a oricarei structuri vii capabile sa reproduca un organism, cum sint semintele,
bulbii, butasii, polenul, sporii si altele asemenea;
c) eliberarea neintentionata in mediu a organismelor modificate genetic;
d) introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a
produselor procesate care contin organisme modificate genetic si/sau
componente nevii din organisme vii modificate genetic in stare neprelucrata
sau procesate;
e) toate felurile de cercetari ale organismelor modificate genetic, inclusiv
cercetari de laborator, clinice, de cimp, de experimentare in productie;
f) operatiile deliberate de import/export cu organisme modificate genetic
si cu produse rezultate din astfel de organisme;
g) transportul neintentionat peste frontiera al organismelor modificate
genetic;
h) depozitarea, inhumarea, nimicirea organismelor modificate genetic si/sau
produselor rezultate din astfel de organisme, folosirea deseurilor rezultate din
utilizarea tehnicilor biotehnologiei moderne.
(2) Nu se afla sub incidenta prezentei legi organismele obtinute prin
tehnicile de modificare genetica, indicate in Regulamentul privind
autorizarea si licentierea activitatilor legate de obtinerea, testarea,
utilizarea si comercializarea organizmelor modificate genetic, denumit in
continuare Regulament, produsele purificate, inclusiv produsele farmaceutice
de uz uman si veterinare, activitatile de transport, indiferent de
mijloace, precum si operatiile de comert si de import/export, care fac
obiectul altor acte normative.
Art.3. - (1) In functie de nivelul pericolului potential pentru
sanatatea umana si mediu, generat de activitatile reglementate prin prezenta
lege, pentru sistemele izolate sint stabilite urmatoarele clase de risc:
clasa I: activitati cu risc neglijabil, comparabil cu riscul de
utilizare a microorganismelor nepatogene, sau fara risc;
clasa II: activitati cu risc scazut, comparabil cu riscul de utilizare a
microorganismelor conventional patogene;
clasa III: activitati cu risc moderat, comparabil cu riscul de
utilizare a microorganismelor potential capabile sa transmita infectii;
clasa IV: activitati cu risc agravat, comparabil cu riscul de utilizare
a microorganismelor capabile sa propage infectii foarte periculoase.
(2) Activitatile desfasurate cu microorganisme in sisteme izolate, dar care
depasesc lucrarile de laborator, precum si cele desfasurate in sisteme
neizolate, sint clasificate in clasele III si IV de risc.
Art.4. - (1) Activitatile reglementate de prezenta lege se autorizeaza de
Comisia Nationala pentru Securitate Biologica, denumita in continuare Comisia
nationala.
(2) Pentru activitatile in domeniile reglementate de prezenta lege se admit:

Pagina 3 din 13
ANEXA 1

a) persoane fizice a caror stare a sanatatii si pregatire profesionala trebuie
sa asigure securitatea activitatii in domeniu;
b) persoane juridice care dispun de incaperi, utilaj, echipament si
lucratori capabili sa asigure activitatea in conditii de securitate pentru
sanatatea umana si mediu.
(3) Persoanele juridice care practica activitatile clasificate in clasele
III si IV de risc vor obtine autorizarea activitatilor numai in cazul in care ele
dispun de licenta eliberata conform legislatiei.
Capitolul II
STRUCTURA INSTITUTIONALA
DE ASIGURARE
A SECURITATII BIOLOGICE
Art.5. - (1) Pentru asigurarea punerii in aplicare a dispozitiilor
prezentei legi, la nivel national se organizeaza un cadru institutional format
din:
a) Comisia nationala, organizatiile stiintifice competente si punctul focal
national;
b) sectii/directii sau specialisti care activeaza in cadrul autoritatilor
centrale pentru mediu, agricultura si industria alimentara, sanatate, protectia
drepturilor consumatorilor, precum si departamente, agentii si alte structuri
guvernamentale care au responsabilitati in domeniile reglementate de prezenta
lege.
(2) In realizarea atributiilor lor, organizatiile si persoanele prevazute
la alin.(1) vor asigura informarea publicului despre utilizarea organismelor
modificate genetic si a produselor rezultate din astfel de organisme, vor
facilita accesul la aceasta informatie si vor organiza consultari ale
publicului in legatura cu utilizarea acestor organisme si produse.
Art.6. - (1) Comisia nationala se organizeaza si functioneaza ca organism
interdepartamental. Componenta nominala si Regulamentul de organizare si
functionare a Comisiei nationale se aproba de Guvern.
(2) Comisia nationala se compune dintr-un numar de 13 membri, dintre care:
a) 2 membri din cadrul autoritatii centrale pentru mediu, care vor exercita
functia de presedinte si, respectiv, de secretar al Comisiei nationale;
b) 4 membri din Academia de Stiinte a Moldovei; c) 3 membri din alte
institutii stiintifice si universitare cu profil biologic si medical;
d) cite un membru din autoritatile centrale pentru economie, agricultura
si industria alimentara, sanatate, precum si un specialist in domeniu din partea
organizatiilor neguvernamentale, a caror activitate tine de protectia mediului.
(3) Calitatea de membru al Comisiei nationale este incompatibila cu
relatiile de munca cu persoanele juridice si fizice care practica
activitate legata de productie si/sau comercializare a organismelor
modificate genetic.
(4) Comisia nationala se desemneaza pe un termen de 5 ani.
Art.7. - Taxele incasate la acordarea licentelor prevazute la art.4 alin.(3)
pentru activitatile mentionate la art.2 alin. (1) se stabilesc in legea bugetului
de stat si se fac venit la buget.
Art.8. - Taxele pentru examinarea documentelor si eliberarea
autorizatiilor privind obtinerea, testarea, utilizarea si comercializarea
organismelor modificate genetic se stabilesc in legea bugetului de stat, se
transfera in fondul extrabugetar special al autoritatii centrale pentru
mediu si se utilizeaza pentru asigurarea functionarii Comisiei nationale.
Art.9. - Atributiile punctului focal national sint exercitate de
autoritatea centrala pentru mediu, in conformitate cu prevederile actelor juridice
internationale la care Republica Moldova este parte.

Capitolul III
UTILIZAREA IN CONDITII IZOLATE A
MICROORGANISMELOR/ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC
Art.10. - (1) Pentru organizarea activitatii de utilizare in conditii izolate
a microorganismelor/organismelor modificate genetic si obtinerea autorizatiei de a
desfasura astfel de activitati, utilizatorul trebuie sa faca o evaluare a
acestor activitati sub aspectul riscurilor pentru sanatatea umana si mediu,
clasificindu-le in una din clasele enumerate la art.3 alin.(1), si sa inainteze
Comisiei nationale o notificare in conformitate cu prevederile Regulamentului.
La evaluare se vor lua in considerare, in mod special, aspectele privind

Pagina 4 din 13
ANEXA 1

eliminarea deseurilor si aplicarea masurilor de securitate necesare pentru
protectia sanatatii umane si a mediului.
(2) Evaluarea, precum si masurile de protectie aplicate prevazute la alin.(1)
vor fi revizuite periodic si ori de cite ori este necesar daca:
a) exista indicii ca evaluarea nu mai este corespunzatoare, avindu-se in
vedere noile investigatii stiintifice sau tehnice; sau
b) masurile de izolare aplicate nu mai sint adecvate sau clasa de risc
stabilita pentru utilizare in conditii izolate nu mai este corecta.
Art.11. - (1) In notificarea trimisa Comisiei nationale,
notificatorul poate indica informatiile ce vor fi considerate
confidentiale, prezentind si justificarile necesare.
(2) Decizia privind informatiile ce vor fi considerate confidentiale Comisia
nationala o va lua dupa consultari cu notificatorul si o va aduce la cunostinta
acestuia.
(3) Nu pot fi considerate confidentiale urmatoarele informatii:
a) caracteristicile generale ale microorganismelor/organismelor modificate
genetic, numele si adresa notificatorului, scopul si locul utilizarii;
b) clasa de risc in care este incadrata utilizarea in conditii izolate si
masurile de izolare;
c) concluziile studiilor de evaluare a riscurilor pentru sanatatea umana si
mediu;
d) metodele si planurile de monitorizare, precum si masurile care pot fi luate
in caz de accident.
(4) Comisia nationala nu va divulga tertilor nici o informatie
considerata confidentiala si va proteja drepturile de proprietate
intelectuala legate de informatiile primite.
(5) Daca, din orice motive, notificatorul isi retrage notificarea, Comisia
nationala va respecta confidentialitatea informatiei primite.
Art.12. - (1) Dupa primirea notificarii despre utilizarea in conditii izolate
a microorganismelor/organismelor modificate genetic, Comisia nationala va
solicita autoritatilor centrale pentru mediu, economie, agricultura si
industria alimentara, sanatate, protectia drepturilor consumatorilor avize
asupra acestei notificari.
(2) Inainte de a autoriza utilizarea in conditii izolate a unui
microorganism/organism modificat genetic, Comisia nationala va verifica, pe baza
documentatiei furnizate de utilizator, daca au fost luate masurile
corespunzatoare pentru a evita efectele negative asupra sanatatii umane si
mediului.
Art.13. - (1) Inainte de a incepe o utilizare in conditii izolate a
microorganismelor/organismelor modificate genetic, Comisia nationala va verifica
daca:
a) este elaborat un plan de urgenta pentru utilizare in conditii izolate,
acolo unde ineficienta masurilor de izolare ar putea conduce la pericole serioase
cu efecte imediate sau intirziate asupra sanatatii umane si/sau mediului din
afara amplasamentului instalatiei. Planul de urgenta nu se elaboreaza daca
notificatorul pune la dispozitie Comisiei nationale un plan de urgenta similar,
elaborat de si avind valabilitate pentru Uniunea Europeana;
b) informatia privind asemenea planuri de urgenta, incluzind masurile de
securitate relevante ce urmeaza a fi aplicate, este prezentata intr-un mod
corespunzator organelor si autoritatilor interesate de prevenirea unui
accident. Informatia trebuie actualizata si facuta publica.
(2) Comisia nationala va pune la dispozitie autoritatilor competente din alte
state informatia prevazuta la alin.(1) in conformitate cu reglementarile
internationale in domeniu.
Art.14. - (1) Comisia nationala va examina conformitatea notificarilor
cu prevederile Regulamentului, corectitudinea evaluarii riscurilor, masurile de
protectie si de raspuns, in caz de accident, precum si managementul deseurilor.
(2) Comisia nationala este in drept:
a) sa ceara utilizatorului sa furnizeze informatii suplimentare, sa
modifice conditiile utilizarii propuse sau sa corecteze clasa de risc.
Totodata, Comisia nationala poate dispune ca utilizarea propusa sa nu inceapa
sau, daca a inceput, sa fie suspendata ori oprita pina cind ea nu o va autoriza, pe
baza informatiilor suplimentare obtinute sau pe baza conditiilor modificate ale
utilizarii;

Pagina 5 din 13
ANEXA 1

b) sa limiteze perioada pentru care a fost autorizata utilizarea in conditii
izolate sau sa impuna anumite conditii specifice pentru acea utilizare;
c) sa refuze eliberarea autorizatiei de utilizare in conditii izolate a
microorganismelor/organismelor modificate genetic daca utilizatorul nu a prezentat
la timp si in mod corespunzator informatie suplimentara despre ele, nu a
modificat conditiile utilizarii propuse, nu a corectat clasa de risc sau nu a luat
masurile respective de protectie a sanatatii umane si a mediului.
Art. 15.- (1) Utilizatorul este obligat sa informeze de indata Comisia
nationala si sa modifice notificarea ori de cite ori detine informatii noi,
relevante sau daca modifica conditiile utilizarii izolate intr-o masura ce ar
putea avea consecinte semnificative sub aspectul riscurilor
ce ar putea aparea.
(2) Daca, dupa eliberarea autorizatiei, Comisia nationala intra in posesia
unor informatii ca utilizarea in conditii izolate ar putea avea consecinte
semnificative pentru sanatatea umana si mediu, ea va cere utilizatorului sa
modifice conditiile izolarii, iar daca acesta nu se conformeaza, va lua masuri de
suspendare sau interzicere a activitatii.
Art.16. - (1) In cazul producerii unui accident, utilizatorul trebuie sa
informeze imediat Comisia nationala si sa ii furnizeze:
a) o informatie despre circumstantele accidentului;
b) date despre identitatea si cantitatile
microorganismelor/organismelor modificate genetic utilizate;
с) orice informatie necesara pentru a evalua efectele accidentului asupra
sanatatii umane si mediului;
d) o informatie despre masurile luate.
(2) In caz de accident, Comisia nationala:
a) va informa de indata publicul, evaluind si aratind efectele
accidentului asupra sanatatii umane si mediului;
b) va analiza cit mai complet accidentul si, dupa caz, va face
recomandari pentru evitarea in viitor a unor accidente similare si pentru
limitarea efectelor ce ar rezulta din acestea;
c) va asigura luarea masurilor necesare si, dupa caz, va informa imediat
autoritatile competente ale statelor care ar putea sa fie afectate de astfel
de accidente.
Art.17. - (1) Comisia nationala este obligata:
a) sa se consulte cu autoritatile nationale competente ale altor state asupra
problemelor referitoare la producerea accidentului, inclusiv asupra masurilor
de interventie in cazuri de urgenta;
b) sa informeze de indata organismele internationale competente despre orice
accident, furnizind detalii asupra circumstantelor accidentului, identitatea si
cantitatile de microorganisme/organisme modificate genetic, masurile de
raspuns luate si eficienta acestora, precum si o analiza a accidentului, care
va cuprinde recomandari pentru limitarea efectelor acestuia si evitarea in viitor
a unor accidente similare.
(2) Comisia nationala va face schimb de informatii referitoare la
accidente potrivit alin.(1), in care scop va tine un registru al
accidentelor, in care se vor inscrie analiza cauzelor accidentelor si masurile
luate pentru evitarea in viitor a unor accidente similare.
Art.18. - (1) In conformitate cu prevederile actelor juridice
internationale la care Republica Moldova este parte, Comisia nationala va trimite
organismelor internationale competente rapoarte si informatii, in conformitate cu
procedurile stabilite de acestea, in special cu privire la utilizarile in
conditii izolate, clasificate in clasele III si IV de risc, incluzind descrierea,
scopul si riscurile utilizarilor in conditii izolate.
(2) Comisia nationala publica informatii statistice generale cu privire
la utilizarile in conditii izolate in masura in care acestea nu contin date care
ar putea prejudicia pozitia competitiva a utilizatorului.

Capitolul IV
INTRODUCEREA DELIBERATA IN MEDIU
A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC
Art.19. - (1) Orice persoana fizica sau juridica, inainte de a
introduce in mediu un organism modificat genetic sau o combinatie de asemenea
organisme, in scopul cercetarii, testarii, dezvoltarii si/sau in orice alt scop,

Pagina 6 din 13
ANEXA 1

cu exceptia producerii pentru a fi introduse pe piata, trebuie sa prezinte Comisiei
nationale o notificare.
(2) Notificarea va cuprinde:
a) un dosar tehnic cu informatiile prevazute de Regulament, necesare pentru
evaluarea riscurilor previzibile, fie imediate sau cu efect intirziat, pe
care organismul modificat genetic sau combinatia de asemenea organisme le
poate avea pentru sanatatea umana si/sau mediu;
b) o prezentare a evaluarii impactului si a riscurilor generate de
organismul modificat genetic sau de combinatia de asemenea organisme pentru
sanatatea umana si mediu ca rezultat al introducerii lor in mediu;
sau
c) o informatie, obtinuta de notificator pe teritoriul Republicii Moldova
si/sau in afara lui, privind rezultatele introducerii acelorasi organisme
modificate genetic sau a aceleiasi combinatii de asemenea organisme,
notificate anterior sau in acel moment.
(3) Comisia nationala poate accepta ca introducerea in mediu, intr-un anumit
loc, a unei combinatii de organisme modificate genetic sau a aceluiasi
organism modificat genetic in locuri diferite, intr-un singur scop si pe o
perioada limitata, sa fie notificata printr-o singura
notificare.
(4) In cazul unei introduceri ulterioare a aceluiasi organism modificat
genetic sau a aceleiasi combinatii de organisme modificate genetic, notificate
anterior ca parte a aceluiasi program de cercetare (testare), notificatorul
trebuie sa adreseze o noua notificare in care va include datele din notificarile
anterioare si/sau datele privind rezultatele inregistrate ale introducerilor
anterioare.
(5) In cazul in care modificarea conditiilor introducerii deliberate ar putea
avea consecinte asupra sanatatii umane si/sau mediului ori in cazul in care au
aparut noi informatii privind riscurile, notificatorul este obligat:
a) sa revada masurile specificate in notificare;
b) sa informeze Comisia nationala despre aceasta;
c) sa ia masurile necesare pentru protectia sanatatii umane si a
mediului.
(6) In cazul in care obligatiile prevazute la alin. (1), (4) si (5) nu sint
indeplinite, Comisia nationala solicita indeplinirea lor in termenul
stabilit de aceasta, iar in caz de neconformare, aplica masurile dispuse prin
prezenta lege.
(7) Pentru facilitarea luarii deciziei cu privire la autorizarea
introducerii deliberate in mediu a unor organisme modificate genetic, a caror
introducere a fost deja notificata si/sau, dupa caz, aprobata pentru statele
membre ale Uniunii Europene si ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare
Economica, notificatorul, din proprie initiativa sau la solicitarea Comisiei
nationale, ii va prezenta:
a) un exemplar al rezumatului notificarii transmis Uniunii Europene si
Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica de catre autoritatile
nationale competente din statele membre;
b) un exemplar al documentului Uniunii Europene si Organizatiei pentru
Cooperare si Dezvoltare Economica prin care se aproba introducerea organismelor
modificate genetic pe teritoriul statelor membre.
(8) In unele cazuri justificate, notificatorul poate solicita, prin
notificarea adresata Comisiei nationale, aplicarea procedurii simplificate
pentru autorizarea introducerii in mediu a organismului modificat genetic.
Art.20. - (1) Dupa primirea notificarii, Comisia nationala, pe baza
informatiilor cuprinse in notificare:
a) va informa si va consulta publicul in legatura cu notificarea primita;
b) va solicita avizele autoritatilor publice centrale pentru agricultura
si industria alimentara, sanatate si protectia drepturilor consumatorilor.
(2) Comisia nationala, in termen de cel mult 90 de zile de la primirea
notificarii, va informa notificatorul ca:
a) notificarea primita este in acord cu prevederile prezentei legi si se
elibereaza autorizatia; sau
b) notificatorul trebuie sa prezinte o informatie suplimentara; sau
c) activitatea propusa nu indeplineste conditiile prezentei legi si
notificarea este respinsa; sau

Pagina 7 din 13
ANEXA 1

d) activitatea propusa prezinta pericol pentru sanatatea umana si/sau mediu
si nu indeplineste conditiile prezentei legi si notificarea este respinsa; sau
e) activitatea propusa nu se afla sub incidenta prezentei legi.
(3) In termenul prevazut la alin.(2) nu se va include timpul:
a) necesar pentru prezentarea informatiei suplimentare solicitate
notificatorului in conformitate cu alin.(2) lit.b);
b) necesar pentru prezentarea avizelor in conformitate cu prevederile alin.(1)
lit.b);
c) in care Comisia nationala face o ancheta publica, consulta
organizatii si/sau publicul.
(4) Notificatorul poate incepe activitatea propusa numai dupa obtinerea
autorizatiei eliberate de Comisia nationala si cu respectarea conditiilor
stabilite prin aceasta, inclusiv conditia privind determinarea zonei de
securitate genetica. Pentru ariile naturale protejate de stat, latimea acestei
zone va fi de cel putin 3 km.
(5) Daca Comisia nationala considera ca s-a acumulat o experienta
suficienta in ceea ce priveste introducerea in mediu a anumitor organisme
modificate genetic, in conformitate cu criteriile stabilite in Regulament,
ea poate decide aplicarea procedurii simplificate pentru introducere.
(6) Autorizatia pentru introducerea deliberata in mediu a unor plante
modificate genetic, eliberata de Comisia nationala, este obligatorie la
inregistrarea soiurilor pentru testarea valorii lor agronomice si tehnologice
pe care o efectueaza Comisia de Stat pentru Incercarea Soiurilor de Plante,
cu scopul producerii acestora in Republica Moldova.
(7) Toate soiurile provenite din plante modificate genetic care
indeplinesc conditiile de testare a valorii agronomice si tehnologice vor fi
inscrise in Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova.
Art.21. - Daca informatia privind posibilele consecinte semnificative
ale introducerii in mediu a unui organism modificat genetic devine cunoscuta dupa
eliberarea autorizatiei, Comisia nationala cere utilizatorului sa modifice
conditiile introducerii. In caz de neconformare, Comisia nationala va suspenda
sau va anula introducerea.
Art.22. - (1) Dupa introducerea in mediu a unui organism modificat genetic,
notificatorul va prezenta Comisiei nationale rapoarte privind rezultatul
introducerii, respectarea zonei de securitate genetica, mentionindu-se orice
risc identificat pentru sanatatea umana si mediu, in special la acele introduceri
pe care notificatorul intentioneaza sa le faca pe o scara larga.
(2) Termenele de prezentare a rapoartelor mentionate la alin. (1) se
stabilesc in autorizatia eliberata.
(3) Prevederile art. 11 privind confidentialitatea informatiei se aplica
si la introducerea in mediu a organismelor modificate genetic.

Capitolul V
INTRODUCEREA PE PIATA
A ORGANISMELOR MODIFICATE
GENETIC SI A PRODUSELOR REZULTATE DIN ASTFEL DE ORGANISME
Art.23. - (1) Introducerea pe piata a organismelor modificate genetic
si/sau a produselor rezultate din astfel de organisme se face numai in baza
autorizatiei eliberate de Comisia nationala in conformitate cu prevederile
capitolului IV.
(2) Daca activitatile de introducere pe piata a organismelor modificate
genetic si/sau a produselor rezultate din astfel de organisme implica operatii de
import/export, aceste activitati sint supuse prevederilor art. 28-36.
(3) Autorizatia prevazuta la alin.(1) se elibereaza numai daca sint
indeplinite urmatoarele conditii:
a) produsele si organismele corespund normelor legislatiei nationale, iar daca
acestea nu sint stabilite - prevederilor actelor Uniunii Europene sau ale
actelor internationale;
b) produsele si organismele corespund cerintelor referitoare la evaluarea
riscurilor pentru sanatatea umana si mediu;
c) produsele si organismele sint marcate in conformitate cu
Art.24. - (1) Inaintea introducerii pentru prima data pe piata a unui organism
modificat genetic sau a produselor rezultate din acesta, producatorul sau,
dupa caz, importatorul va prezenta Comisiei nationale o notificare, care va
cuprinde:

Pagina 8 din 13
ANEXA 1

a) informatia vizata in Regulament, cu includerea rezultatelor
inregistrate de catre utilizator in cursul cercetarii, testarii si
dezvoltarii, realizate conform prevederilor capitolului IV;
b) concluziile studiului de evaluare a riscului pentru sanatatea umana si
mediu;
c) conditiile pentru introducerea pe piata a produsului, inclusiv
conditiile specifice de folosire si manipulare, precum si recomandarile de
ambalare, etichetare si marcare. Pe eticheta si/sau in documentele de insotire se
va specifica prezenta organismului modificat genetic.
Cuvintele""Produsul contine organisme modificate genetic" sint obligatorii
atit pe eticheta, cit si in documentele de insotire.
Informatia privind continerea de organisme modificate genetic trebuie sa ocupe
cel putin 10% din suprafata etichetei si/sau a documentelor de insotire. Se
considera ca produsul contine organisme modificate genetic sau produse rezultate
din astfel de organisme in cazul in care continutul acestor organisme este de cel
putin 1%, iar pentru seminte - de 0,3%, din masa totala a produsului.
(2) Daca pe baza rezultatelor oricarei introduceri in mediu,
notificate si autorizate conform dispozitiilor prezentei legi, sau pe baza
rezultatelor investigatiilor stiintifice, un notificator considera ca
introducerea pe piata si folosirea unui produs nu prezinta un risc pentru
sanatatea umana si mediu, el poate solicita in notificare ca asupra lui sa nu
se extinda una sau mai multe cerinte din Regulament sau sa i se aplice o procedura
simplificata de autorizare.
(3) Notificatorul va include in notificare rezultatele introducerii
in mediu a acelorasi organisme modificate genetic sau a combinatiilor de asemenea
organisme, notificate anterior si efectuate de notificator pe teritoriul
Republicii Moldova sau in afara acestuia.
(4) Notificatorul se poate referi si la rezultatele prezentate anterior
de alti notificatori daca ultimii si-au dat consimtamintul in scris.
(5) Fiecare produs nou care contine sau este alcatuit din aceleasi
organisme modificate genetic sau din combinatii de asemenea organisme si este
destinat unei utilizari diferite va fi notificat separat.
(6) Decizia cu privire la autorizarea introducerii pe piata se va lua cu
respectarea prevederilor art. 19 alin.(7).
Art.25. - Decizia de raspuns la notificarea primita se va lua cu
respectarea prevederilor art. 20.
Art.26. - Dispozitiile art. 11, art.19 alin.(6) si art. 21 se aplica si in
privinta introducerii pe piata a organismelor modificate genetic.
Art.27. - (1) Pentru autorizarea activitatilor privind introducerea pe piata
a organismelor modificate genetic, Comisia nationala poate aplica, dupa caz,
proceduri simplificate.
(2) Procedurile simplificate se vor aplica daca:
a) introducerea pe piata a produsului in cauza a fost autorizata si se
realizeaza in statele membre ale Uniunii Europene;
b) consumul de produse rezultate din organisme modificate genetic din
categoria celui in cauza a fost aprobat pentru statele membre ale Uniunii
Europene.

Capitolul VI
IMPORTUL/EXPORTUL ORGANISMELOR
MODIFICATE GENETIC
SI/SAU AL PRODUSELOR REZULTATE
DIN ASTFEL DE ORGANISME
Art.28. - (1) Activitatile de import/export al organismelor modificate
genetic si/sau al produselor rezultate din astfel de organisme se pot desfasura
daca:
a) sint indeplinite conditiile de notificare si autorizare prevazute la
art.30 si 32;
b) sint indeplinite cerintele speciale de notificare, conformare si
autorizare stabilite de actele juridice internationale la care Republica Moldova
este parte, precum si de reglementarile organizatiilor de cooperare economica
regionala.
(2) Activitatile de import/export trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:

Pagina 9 din 13
ANEXA 1

a) aplicarea, dupa caz, de catre Comisia nationala, a procedurii
acordului prealabil documentat in conformitate cu prevederile art.29;
b) evaluarea riscurilor in conformitate cu prevederile art.34;
c) respectarea cerintelor de ambalare, etichetare, transport si
manipulare;
d) asigurarea schimbului de informatii;
e) pastrarea confidentialitatii informatiei si respectarea drepturilor de
proprietate intelectuala;
f) prevenirea traficului ilegal, a transportului neintentionat peste
frontiera si asigurarea masurilor pentru situatii de urgenta.
Art.29. - (1) Procedura acordului prealabil documentat include:
a) stabilirea categoriilor de activitati carora li se aplica aceasta
procedura;
b) notificarea intentiei de efectuare a importului/exportului;
c) autorizarea activitatilor de import/export;
d) revizuirea, dupa caz, a deciziei luate anterior de Comisia
nationala.
(2) Este supus procedurii acordului prealabil documentat importul/exportul
organismelor modificate genetic sau produselor rezultate din acestea, care se
face in scopul:
a) utilizarii in conditii izolate pe teritoriul tarii;
b) testarii in cimp pe teritoriul tarii;
c) introducerii deliberate in mediu si introducerii pe piata.
(3) La stabilirea categoriilor de activitati care se supun procedurii
acordului prealabil documentat, Comisia nationala va lua in considerare
prevederile actelor juridice internationale si practicile in vigoare ale Uniunii
Europene.
Art. 30. - (1) Importatorii sint obligati sa notifice, in scris, Comisia
nationala inainte de a efectua orice import de organisme modificate genetic
si/sau de produse rezultate din astfel de organisme.
(2) Comisia nationala va stabili procedura de notificare si o va aduce la
cunostinta partilor interesate.
(3) Notificarea va contine informatiile prevazute in Regulament.
(4) Notificatorul este responsabil pentru veridicitatea informatiei
furnizate Comisiei nationale pe calea notificarii si pe orice alta cale, la
solicitarea acesteia.
(5) Respectarea confidentialitatii informatiei si a drepturilor de
proprietate intelectuala se efectueaza in conditiile art. 11 si ale
celorlalte dispozitii legale.
Art.31. - (1) Comisia nationala, in termen de 90 de zile de la data primirii
notificarii, va confirma notificatorului, in scris, primirea acesteia.
(2) In confirmare se va indica:
a) data primirii notificarii;
b) daca notificarea contine informatia necesara luarii unei decizii;
c) alte informatii, dupa caz.
Art.32. - (1) Decizia Comisiei nationale cu privire la autorizarea unui
import se va intemeia pe dispozitiile art.28 si, in special, pe datele
referitoare la evaluarea riscurilor.
(2) Comisia nationala, in termenul prevazut la art. 31 alin.(1), va informa
notificatorul daca:
a) importul poate avea loc fara eliberarea autorizatiei si in ce
conditii; sau
b) importul poate avea loc numai in baza autorizatiei eliberate de Comisia
nationala.
(3) Comisia nationala, in termen de 90 de zile de la confirmarea primirii
notificarii, ia una din urmatoarele decizii:
a) se autorizeaza efectuarea importului, cu sau fara conditii,
precizindu-se cum se aplica acestea pentru importurile ulterioare ale aceluiasi
organism modificat genetic sau ale aceluiasi produs rezultat
din astfel de organisme;
b) se interzice importul;
c) se cere o informatie suplimentara in conformitate cu Regulamentul; d)
termenul de luare a deciziei se prelungeste pe perioada necesara evaluarii
informatiilor suplimentare primite de la notificator sau din alte surse.

Pagina 10 din 13
ANEXA 1

(4) Despre decizia luata Comisia nationala va comunica in scris
notificatorului.
(5) Comunicarea Comisiei nationale facuta conform alin.(4) va include motivele
care au determinat decizia luata, cu exceptia cazului cind autorizatia pentru
import se elibereaza neconditionat.
Art.33. - (1) Comisia nationala isi poate revizui decizia luata in
conformitate cu art. 32 si o poate modifica pe baza unei noi informatii
stiintifice cu privire la potentialele efecte negative asupra sanatatii umane
si/sau a mediului. In astfel de cazuri, Comisia nationala va comunica de
indata notificatorului decizia, precum si motivele care au determinat respingerea
sau modificarea.
(2) Notificatorul poate cere Comisiei nationale, printr-o notificare, sa
revizuiasca decizia luata conform prevederilor art. 32 cind considera ca:
a) a avut loc o schimbare a circumstantelor care au determinat
rezultatul evaluarii riscurilor pe care s-a bazat luarea deciziei;
b) dispune de informatii suplimentare tehnice sau stiintifice relevante;
sau
c) exista dovezi ca decizia nu a fost bazata pe argumente stiintifice.
(3) Comisia nationala este obligata sa ia o decizie asupra notificarii
formulate potrivit alin.(2) si sa o comunice notificatorului.
Art.34. - (1) Evaluarea riscurilor se va realiza dupa o procedura
stiintifica si transparenta, respectindu-se prevederile Regulamentului si
utilizindu-se tehnicile corespunzatoare de evaluare a riscurilor. Scopul evaluarii
va fi identificarea si determinarea potentialelor efecte negative ale
organismului modificat genetic si/sau ale produsului rezultat din astfel de
organisme asupra sanatatii umane si mediului.
(2) Comisia nationala decide care autoritate publica competenta sau
institutie stiintifica va realiza studiul de evaluare a riscurilor.
(3) Comisia nationala are responsabilitatea de a se asigura ca a fost realizat
un studiu de evaluare a riscurilor, pe baza caruia se va putea lua o decizie in
conformitate cu art.32.
(4) Comisia nationala va dispune ca studiile de evaluare a riscurilor, care
implica microorganisme si, dupa caz, alte organisme modificate genetic, sa se
realizeze in conditii izolate.
(5) Studiul de evaluare a riscurilor se face pe cheltuiala
notificatorului.
Art.35. - Importatorul, inainte de a realiza importul, se va asigura ca
exportatorul de organisme modificate genetic si/sau de produse rezultate din
astfel de organisme face exportul:
a) in conditii de ambalare, identificare, etichetare si transport care nu sint
mai putin exigente decit cele aplicate pe teritoriul statului de export;
b) cu respectarea celorlalte conditii prevazute de prezenta lege.
Art.36. - Importatorul este obligat sa se asigure ca documentele care insotesc
transportul sint in conformitate cu cerintele legislatiei nationale si cu
prevederile actelor juridice internationale privind transportul peste
frontiere al organismelor modificate genetic si al produselor rezultate din
astfel de organisme.
Art.37. - (1) In cazul traficului ilegal al organismelor modificate genetic
si/sau al produselor rezultate din astfel de organisme, autoritatile
nationale competente vor cere statului de export repatrierea sau nimicirea lor pe
cheltuiala proprie, in conformitate cu normele dreptului international. (2)
Cazurile de trafic ilegal al organismelor modificate genetic si/sau al
produselor rezultate din astfel de organisme vor fi notificate organismelor
internationale competente in conformitate cu procedurile stabilite de actele
juridice internationale din domeniu.
Art.38. - (1) In cazul transportului neintentionat peste frontiere al unui
organism modificat genetic si/sau al unui produs rezultat din astfel de
organisme, autoritatile nationale competente vor aplica masurile de
notificare prevazute de actele juridice internationale, precum si masurile de
eliminare a oricaror riscuri pentru sanatatea umana si mediu.
(2) Comisia nationala va aduce la cunostinta publicului informatii cu privire
la masurile de eliminare a situatiilor ce pot aparea prin transportul
neintentionat peste frontiere al organismelor modificate genetic si/sau al
produselor rezultate din acestea.
Capitolul VII

Pagina 11 din 13
ANEXA 1

INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI
Art.39. - (1) Procedura de autorizare a activitatilor de introducere
deliberata in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic si a
produselor rezultate din astfel de organisme este publica. Transparenta
activitatilor de utilizare in conditii izolate a
microorganismelor/organismelor modificate genetic pentru care se solicita
autorizatie se asigura de Comisia nationala.
(2) In termen de 10 zile de la data primirii notificarii, Comisia
nationala va informa publicul despre aceasta, specificind modalitatile prin care
se poate obtine informatia.
(3) Comentariile publicului se primesc in termen de 30 de zile de la data
informarii acestuia si vor fi luate in considerare de catre Comisia nationala la
luarea deciziei de autorizare a activitatii propuse. In functie de comentariile
primite, se pot organiza dezbateri publice asupra oricaror aspecte privind domeniul
reglementat de prezenta lege.
(4) Comisia nationala va asigura participarea publicului la luarea
deciziilor cu privire la autorizarea activitatilor reglementate de prezenta
lege in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si ale actelor juridice
internationale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul VIII
RESPONSABILITATEA
Art.40. - (1) Activitatile ilegale de obtinere, testare, producere,
utilizare, comercializare, import/export al organismelor modificate genetic
si/sau al produselor rezultate din astfel de organisme atrag raspundere in
conformitate cu legislatia.
(2) Daca, in urma activitatilor legate de obtinerea, testarea,
producerea, utilizarea, comercializarea si importul organismelor modificate
genetic si/sau al produselor rezultate din astfel de organisme, se
prejudiciaza sau se expun riscurilor sanatatea umana si mediul, utilizatorul
si/sau importatorul, dupa caz, poarta raspunderea stabilita de lege.
(3) Gradul de risc, natura si marimea prejudiciului, cauzat de
activitatile prevazute la alin.(2), se stabilesc de o comisie de experti, numita
de Comisia nationala, din reprezentanti ai autoritatilor centrale pentru mediu,
agricultura si industria alimentara, sanatate.
(4) Masurile de reparare a prejudiciului, propuse de comisia de experti,
sint stabilite de instanta de judecata.
(5) In cazul in care la originea unui prejudiciu se afla importul si
utilizarea pe teritoriul tarii a unui organism modificat genetic sau a unui
produs rezultat din astfel de organisme, sint aplicabile dispozitiile
actelor juridice internationale la care Republica Moldova este parte, care
reglementeaza regimul transportului peste frontiere al organismelor si produselor
mentionate.
Capitolul IX
DISPOZITII FINALE
Art.41. - Prezenta lege intra in vigoare la un an de la data
publicarii.
Art.42. - Modificarile si completarile actelor respective ale Uniunii Europene
vor fi transpuse in reglementarile nationale pe masura adoptarii lor.
Art.43. - Guvernul, in termen de un an:
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare
in conformitate cu prezenta lege, in special privind modificarea Codului
contraventional si Codului penal ce decurge din prevederile art.40 din
prezenta lege;
va aduce actele sale normative in conformitate cu prezenta lege;
va asigura revizuirea si anularea de catre autoritatile publice centrale
a actelor lor ce vin in contradictie cu prezenta lege;
va aproba:
- componenta Comisiei Nationale pentru Securitatea Biologica si
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei nationale;
- Regulamentul privind autorizarea si licentierea activitatilor
legate de obtinerea, testarea, utilizarea si comercializarea organismelor
modificate genetic.

PRESEDINTELE

Pagina 12 din 13
ANEXA 1

PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC

Chisinau, 21 decembrie 2001.
Nr. 755-XV.

Pagina 13 din 13
ANEXA 2

REGULAMENT
cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor este elaborat în baza Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.651), Legii nr. 1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul
produselor şi substanţelor nocive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.557) şi Legii nr. 119-XV
din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2004, nr.100-103, art.510).
2. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de importare, stocare comercializare şi utilizare a produselor
de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, în scopul suprimării importului lor ilicit, asigurării protecţiei intereselor vitale şi a
securităţii cetăţenilor, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.
3. Pe teritoriul Republicii Moldova se permite importul, fabricarea, transportarea, păstrarea, comercializarea şi
utilizarea doar a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, omologaţi de către Centrul de Stat pentru Atestarea şi
Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor (în continuare - Centrul de Stat) şi incluşi în Registrul de
stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor (în continuare - Registrul de stat), permişi spre utilizare în
Republica Moldova.
4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:
legislaţia fitosanitară - legi, regulamente, instrucţiuni care stabilesc bazele juridice şi normative ce reglementează
activităţile în domeniul protecţiei vegetalelor şi în sfera activităţii cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi;
reambalare - ambalare din nou (preambalare), inclusiv în cantităţi mai mici, cu autorizaţia producătorului,
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
etichetare - aplicarea etichetei pe ambalaj sau anexarea ei (în cazul comercializării produselor în ambalaj mic), pe
care este imprimată instrucţiunea privind utilizarea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului;
depozit specializat - depozit special amenajat, destinat stocării şi păstrării produselor de uz fitosanitar sau a
fertilizanţilor, autorizat în modul stabilit;
magazin specializat - magazin de construcţie capitală, amenajat special pentru comercializarea cu amănuntul a
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, ambalaţi, inclusiv în ambalaj de volum mic, autorizat pentru funcţionare
în modul stabilit;
registrant - producător de produse de uz fitosanitar sau fertilizanţi, care solicită omologarea şi înregistrarea acestor
produse în Republica Moldova.
II. Importul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor
5. Importul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor se efectuează în conformitate cu standardele şi
reglementările fitosanitare şi tehnice naţionale, în care sînt stabilite cerinţele obligatorii pentru produsul în cauză.
6. Introducerea pe teritoriul ţării a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi, pentru necesităţile de
cercetare-testare-experimentare, în vederea omologării lor, precum şi a materialului semincer şi săditor tratat cu
produse de uz fitosanitar neînregistrate în ţară, este permis doar în baza avizului Centrului de Stat, înregistrat în mod
obligatoriu, cu nominalizarea cantităţii produselor ce urmează a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova.
7. Fiecare unitate de marfă, fabricată în Republica Moldova sau importată, este etichetată în limba moldovenească
sau moldovenească şi rusă, potrivit recomandărilor aprobate de Centrul de Stat. Etichetele trebuie să conţină
informaţia privind ţara de origine, denumirea şi adresa producătorului, numărul lotului de marfă şi data fabricării,
termenul de valabilitate, denumirea preparatului, conţinutul substanţei active, forma preparativă, grupul de toxicitate,
modul de utilizare, căror culturi li se aplică şi/sau împotriva căror organisme dăunătoare se utilizează produsul,
procedeul aplicat, doza (norma de consum), numărul de tratamente, termenul de semidescompunere, perioada de
pauză, interdicţiile sau limitările în cazul aplicării, particularităţile explozibile şi/sau inflamabile ale produsului, măsurile
de securitate la aplicarea produsului, metodele de acordare a primului ajutor medical în caz de intoxicare, condiţiile
de păstrare şi ambalare, alte informaţii prevăzute în actele normative.
8. Importul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor se efectuează în baza:
a) licenţei eliberate de Camera de Licenţiere, conform Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor
genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836);
b) contractului de vânzare - cumpărare cu firma producătoare - registrantul produselor respective sau cu distribuitorul
oficial;
c) certificatului de calitate de la producător.
9. Prelevarea mostrelor de produse de uz fitosanitar sau de fertilizanţi importaţi, în scopul efectuării investigaţiilor
privind conformitatea produsului celui declarat, stabilirii substanţei active, calităţii, este exercitată de către
colaboratorii organelor abilitate în modul stabilit.
III. Evidenţa produselor de uz fitosanitar, a fertilizanţilor şi a materialului semincer şi săditor, tratat cu
produse de uz fitosanitar
10. Evidenţa produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor importaţi şi comercializaţi de către agenţii economici se
efectuează în Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor, înregistrat şi sigilat de Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor, conform modelului
specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
11. Agenţii economici prezintă, în mod obligatoriu, trimestrial, până la data de 5 a primei luni din trimestru,
Inspectoratului Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor, informaţia despre importul şi stocul produselor de uz
fitosanitar şi al fertilizanţilor din Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor.

Pagina 1 din 10
ANEXA 2

12. Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor generalizează trimestrial şi remite, până la data de 15
a primei luni din trimestru, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare informaţia prezentată de agenţii economici
despre importul şi stocul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor.
13. Seminţele şi materialul săditor neutilizate, tratate cu produse de uz fitosanitar, se predau la depozit cu întocmirea
actului de predare-primire şi se păstrează în conformitate cu regulile de păstrare a produselor de uz fitosanitar.
IV. Comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
14. Comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează de către agenţii economici, cu
respectarea dispoziţiilor legale ce reglementează activităţile comerciale desfăşurate în teritoriul Republicii Moldova.
15. Se interzice comercializarea de către agenţii economici a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor înregistraţi
în modul stabilit.
16. Modelul etichetelor de ambalaje ale produselor de uz fitosanitar şi ale fertilizanţilor omologaţi şi puşi în
comercializare se aprobă de Centrul de Stat.
17. Agenţii economici, inclusiv posesorii de magazine specializate, care comercializează produse de uz fitosanitar şi
fertilizanţi, trebuie să dispună de:
a) licenţa corespunzătoare eliberată conform legislaţiei;
b) un specialist cu studii în domeniul protecţiei plantelor sau în domeniul agricol;
c) contractul de vânzare - cumpărare, însoţit de certificatul de origine a produsului respectiv;
d) certificatul de calitate de la producător;
e) actul ce confirmă deţinerea în proprietate sau contractul de arendă a magazinului specializat şi/sau a depozitului
de păstrare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, însoţit de autorizaţia sanitară de funcţionare;
f) Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
18. Este interzisă comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către persoane fizice sau juridice
care nu dispun de licenţă pentru desfăşurarea activităţii în domeniul respectiv.
19. Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii se păstrează şi se comercializează în ambalajul producătorului.
Reambalarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în ambalaj mic se permite persoanelor fizice şi juridice cu
autorizarea producătorului, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei
Sociale.
20. Produsele reambalate şi etichetate, potrivit cerinţelor stipulate la pct. 7 al prezentului Regulament, trebuie să fie
însoţite de:
a) certificatul de origine;
b) certificatul de calitate de la producător.
21. Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor de uz fitosanitar şi ale fertilizanţilor în alte scopuri decât cele
pentru care sînt destinate.
22. Ambalajele recuperabile se restituie în temeiul clauzelor contractuale între furnizorii şi utilizatorii produselor de uz
fitosanitar şi fertilizanţi. Ambalajele nerecuperabile se vor nimici de către utilizatorii produselor imediat după golire, în
conformitate cu instrucţiunile în vigoare, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Ecologiei
şi Resurselor Naturale.
23. Metodele de lichidare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, deveniţi inutilizabili sau interzişi spre
utilizare, se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale, în comun cu Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în baza instrucţiunilor în vigoare şi în
colaborare cu producătorii acestora.
24. Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii contrafăcuţi şi puşi în comercializare sînt supuşi confiscării, conform
legislaţiei în vigoare, şi lichidării ulterioare, potrivit instrucţiunilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
25. Comercializarea cu amănuntul a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează prin magazine
specializate, care corespund cerinţelor prevăzute de actele normative.
26. Publicitatea de orice gen şi prin orice mijloace a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, neomologaţi şi
neînregistraţi spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă.
V. Stocarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
27. Stocarea şi păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează în conformitate cu
Regulamentul privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională, aprobat de
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, înregistrat la Ministerul
Justiţiei cu nr.367 din 4 februarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218-223, art.461), precum
şi cu alte acte normative în vigoare.
28. Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii vor fi stocaţi doar în depozitele specializate, construite şi amenajate după
un proiect - tip, sau în depozite reutilate în acest scop, în ambalajul producătorului, fără deteriorarea ambalajului şi
fără admiterea scurgerii sau împrăştierii produselor, păstrându-se în condiţiile prevăzute de instrucţiunile în vigoare,
conform indicaţiilor producătorului, aplicate pe ambalaj. Depozitarea produselor de uz fitosanitar neambalate este
interzisă.
29. Magazinele şi depozitele specializate, suprafeţele aferente lor, amenajate şi înzestrate cu inventarul necesar,
conform normelor sanitaro-igienice, cerinţelor de protecţie a mediului şi regulilor de securitate antiincendiară în
vigoare, sînt autorizate, în modul stabilit, de către organele de medicină preventivă, în baza procesului-verbal,
întocmit de comisia mixtă, instituită din reprezentanţi ai subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei
Sociale, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Ministerului
Afacerilor Interne, pe un termen de 1 an. Valabilitatea autorizaţiei sanitare de funcţionare va fi confirmată prin
semnături, în mod obligatoriu de fiecare reprezentant al comisiei menţionate.
30. Autorizaţia sanitară de funcţionare se suspendă de către organele de medicină preventivă, la solicitarea
autorităţilor interesate, în cazul în care a fost depistată nerespectarea regulilor de stocare şi comercializare a
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, exploatare a depozitului sau magazinului, iar exploatarea în continuare

Pagina 2 din 10
ANEXA 2

a lor este interzisă până la lichidarea neajunsurilor. Depozitarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în
depozitele şi magazinele ce nu dispun de autorizarea sanitară şi paza respectivă este interzisă.
31. Este interzisă utilizarea depozitului pentru păstrarea comună a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor cu
produse alimentare, nutreţuri, diferite materiale de uz menajer, materiale de construcţie etc.
32. Amplasarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în interiorul depozitului se efectuează conform gradului
de toxicitate, caracteristicilor antiincendiare şi explozive, stării fizice a produselor (solide, lichide), în conformitate cu
instrucţiunile de păstrare a acestor produse. Lucrările în depozite se efectuează doar cu utilizarea echipamentelor
speciale de protecţie individuală, în funcţie de produsele stocate, cu respectarea regulilor sanitaro-igienice şi
normelor de protecţie a muncii.
33. Depozitele în care se păstrează salpetru amoniacal trebuie să corespundă cerinţelor stabilite depozitelor
destinate păstrării substanţelor uşor inflamabile şi explozibile.
VI. Transportarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
34. Transportarea produselor uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează cu respectarea prevederilor acordurilor şi
convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, Regulamentului transporturilor de mărfuri
periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 28 mai 2002 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 87-90, art.860), Regulamentului privind gestionarea produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională şi altor acte normative.
35. Se interzice strict transportarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor împreună cu produsele alimentare,
precum şi în transportul public.
36. Utilizarea transportului echipat special pentru transportarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în alte
scopuri decât cel destinat este interzisă.
37. Se interzice strict transportarea oamenilor în mijloacele de transport împreună cu produse de uz fitosanitar şi
fertilizanţi, material semincer şi săditor tratat cu produse de uz fitosanitar sau cu ambalajul utilizat al acestora.
38. În timpul transportării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor este permisă aflarea în unităţile de transport
doar a persoanelor ale căror obligaţii de serviciu ţin de transportarea şi îndeplinirea lucrărilor de încărcare-descărcare
a acestora.
VII. Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
39. Lucrările ce ţin de utilizarea produselor de uz fitosanitar se execută sub conducerea şi supravegherea
specialiştilor în domeniul protecţiei plantelor, instruiţi în materie de protecţia muncii, conform Normelor pentru
organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.131-132, art.313) şi Regulamentului privind gestionarea produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională.
40. Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează doar în scopurile pentru care au fost
omologaţi, în limitele termenelor de valabilitate a acestora, în conformitate cu Registrul de stat, instrucţiunile,
recomandările şi indicaţiile metodice, tehnologice, aprobate, în modul stabilit, de Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare.
41. Persoanele antrenate în lucrările cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi sînt supuse examenului medical,
efectuat de instituţiile medico-sanitare publice teritoriale, cu eliberarea certificatului pentru dreptul de a efectua
aceste lucrări. Modul de obţinere a certificatului este stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. Persoanele
care nu au fost supuse controlului medical, nu au pregătirea specială pentru acordarea primului ajutor medical şi cele
care au contraindicaţii medicale pentru desfăşurarea acestui gen de activitate nu se admit la lucrările cu produse de
uz fitosanitar şi cu fertilizanţi.
42. Activităţile cu produsele de uz fitosanitar din grupele I şi II de toxicitate (de pericol sporit) se desfăşoară în baza
instrucţiunilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, de comun acord cu Institutul de Chimie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Lista produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor de pericol sporit este întocmită de
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale în baza datelor din Registrul internaţional al substanţelor chimice potenţial
toxice.
43. La efectuarea tratamentelor fitosanitare urmează a fi luate toate măsurile de prevenire a poluării aerului, apei,
solului şi produselor alimentare cu produse de uz fitosanitar.
44. În cazul apariţiei pericolului diseminării organismelor extrem de periculoase, inspectoratele de stat pentru
protecţia plantelor lansează avertismentele de rigoare, inclusiv prin mass-media, iar agenţii economici sub controlul
autorităţilor administraţiei publice locale asigură măsurile de prevenire a răspândirii acestor organisme.
45. Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor asigură agenţii economici, la solicitarea acestora, în
bază de contract, cu pronosticuri anuale şi lunare, buletine de avertizare în vederea informării operative privind
tratările fitosanitare, mijloacele şi condiţiile în care acestea se pot efectua.
46. Beneficiarii funciari cercetează sistematic terenurile agricole şi silvice şi, în funcţie de pragul de nocivitate, starea
fitosanitară, pronosticul diseminării dăunătorilor şi bolilor, criteriile densităţii organismelor nocive în agrobiocenoză şi
avertizările inspectoratelor de stat pentru protecţia plantelor, întreprind acţiunile necesare de protecţie, în
conformitate cu normele şi regulamentele în vigoare.
47. Pentru efectuarea, la nivelul adecvat, a lucrărilor de protecţie a plantelor şi întru prevenirea poluării mediului,
înainte de începerea sezonului de lucru, mijloacele tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar, şi a
fertilizanţilor, trebuie să fie reparate, completate şi testate în funcţiune. În timpul lucrărilor de protecţie a plantelor se
asigură controlul asupra funcţionării mijloacelor tehnice utilizabile şi malaxoarelor, asupra respectării normei de
consum al produsului de uz fitosanitar, neadmiterii formării precipitatului şi ejectării excesive a soluţiei de lucru.
48. Tratamentele fitosanitare ale semănăturilor, plantaţiilor şi ierburilor perene şi lucrările de aplicare a fertilizanţilor
se înscriu în Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, conform modelului
specificat în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Înscrierile în acest Registru sînt efectuate şi semnate de
conducătorul lucrărilor şi/sau agronomul de protecţie a plantelor. Aceste înscrieri au valoare de act oficial în procesul
controlului calităţii lucrărilor efectuate, al controlului sanitaro-igienic al producţiei şi servesc drept document de bază

Pagina 3 din 10
ANEXA 2

pentru eliberarea Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
de către inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia plantelor, conform anexei nr.3.
49. Înainte de începerea lucrărilor cu produsele de uz fitosanitar se înştiinţează populaţia prin intermediul diferitelor
mijloace, iar la hotarul cu terenurile tratate se instalează pancarte de avertizare cu semne convenţionale de pericol.
50. Prestatorii de servicii care dispun de autorizaţia sanitară, mijloace tehnice necesare şi personal instruit, pot presta
servicii de protecţie a plantelor cu respectarea normelor sanitare şi de protecţie a muncii şi a prevederilor prezentului
Regulament.
51. În cazuri excepţionale, cu aprobarea şi sub controlul inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia plantelor,
unele lucrări de protecţie a plantelor pot să deruleze în perioada de înflorire a culturilor agricole, cu avertizarea
obligatorie, în prealabil, a deţinătorilor familiilor de albine de către agenţii economici care efectuează aceste lucrări.
52. Utilizarea produselor de uz fitosanitar în zonele şi în fîşiile riverane de protecţie a rîurilor, zonele sanitare ale
resurselor de apă potabilă, spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, zonele de odihnă a populaţiei, bazinele
acvatice cu destinaţie piscicolă şi canalele de irigare în scopul nimicirii florei acvatice, precum şi în alte zone cu regim
special de protecţie, se permite doar cu avizul autorităţilor competente în domeniul ecologiei şi resurselor naturale şi
medicinii preventive.
53. Soluţiile de lucru se prepară pe terenuri amenajate special în aceste scopuri. Se interzice abandonarea fără pază
a produselor de uz fitosanitar sau a soluţiilor de lucru.
54. Aplicarea produselor de uz fitosanitar prin intermediul aviaţiei este coordonată cu Serviciul Sanitaro-
Epidemiologic de Stat şi reglementată de actele normative departamentale.
55. Se permite agenţilor economici cu activităţi de utilizare a aviaţiei în agricultură, abilitaţi de Administraţia de Stat a
Aviaţiei Civile, să utilizeze în cadrul lucrărilor de protecţie a plantelor prin intermediul aviaţiei doar produsele de uz
fitosanitar de grupa III şi IV de toxicitate.
56. Se interzice efectuarea prin intermediul aviaţiei a tratărilor fitosanitare în zonele de odihnă, în zonele aferente
bazinelor acvatice şi în preajma zonelor speciale de producere a materiei prime. Posibilitatea tratărilor cu aparatele
de zbor, volumul, termenele, condiţiile de tratare şi cartografierea terenurilor tratate urmează a fi coordonate cu
organele abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale,
Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
57. Lucrările de preparare a soluţiilor şi aprovizionarea aparatelor de zbor cu soluţii pentru tratare se raportează la
categoria de lucrări cu pericol sporit. Personalul implicat în aceste lucrări trebuie să fie asigurat cu echipament
special de protecţie individuală şi truse medicale, în conformitate cu normele de asigurare.
58. La efectuarea prin intermediul aviaţiei a tratărilor fitosanitare terenul de alimentare cu soluţii de lucru trebuie să se
afle în vecinătatea pistei de decolare. Selectarea, pregătirea şi utilarea pistei de decolare se efectuează cu mijloacele
gospodăriei agricole sau silvice, de comun acord cu conducătorul echipajului de zbor, în conformitate cu instrucţiunile
în vigoare ale Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile.
59. Tratarea seminţelor şi a materialului săditor ale culturilor agricole, utilizarea momelilor toxice se efectuează în
conformitate cu cerinţele stabilite în indicaţiile metodice de tratare a seminţelor şi a materialului săditor şi de
instrucţiunile de utilizare a produselor respective pentru momelile toxice, aprobate de Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare şi Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
60. Lucrările de tratare a seminţelor şi de producere a momelilor toxice se efectuează în încăperi speciale (depozite,
staţii specializate, laboratoare), înzestrate cu ventilatoare sau pe terenuri speciale. Produsele de uz fitosanitar pentru
tratarea seminţelor trebuie să conţină coloranţi ce dau seminţelor tratate culoare avertizatoare.
61. Este strict interzisă utilizarea seminţelor tratate cu produse de uz fitosanitar în scopuri alimentare, furajere,
spălarea, vînturarea, curăţarea acestora, precum şi amestecarea lor cu seminţe netratate, livrarea lor la punctele de
recepţionare a grînelor sau comercializarea
în oricare alt mod.
62. Lucrările de fumegare se consideră lucrări deosebit de periculoase şi se efectuează de către specialişti cu
experienţă, pregătire şi autorizare sanitară specială pentru aceste lucrări.
63. Produsele alimentare supuse fumegării, destinate pentru consum, pot fi comercializate şi utilizate, fiind însoţite
de Certificatul igienic privind conţinutul reziduurilor de fumiganţi, eliberat de Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat,
în baza rezultatelor încercărilor de laborator acreditat în domeniu şi în baza Certificatului privind respectarea regulilor
de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, eliberat de inspectoratele de stat teritoriale de protecţie a
plantelor.
64. Tratarea culturilor agricole pe sectoarele individuale se efectuează doar cu produsele de uz fitosanitar permise
spre utilizare populaţiei (din grupele III şi IV de toxicitate), incluse în Registrul de stat, cu condiţia respectării
obligatorii a cerinţelor de securitate, specificate în instrucţiunile de utilizare a produsului respectiv.
65. Producţia destinată pentru consum în stare proaspătă trebuie să fie însoţită de Certificat igienic, cu indicarea
informaţiei privind tratarea cu produse de uz fitosanitar (denumirea preparatului, norma de consum, metoda şi
termenul ultimului tratament, rezultatul analizelor reziduurilor de produsele de uz fitosanitar în producţia agricolă),
eliberat de Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat în baza Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, eliberat de inspectoratele de stat teritoriale de protecţie a plantelor.
66. Asigurarea stării fitosanitare satisfăcătoare a spaţiilor verzi, fondului silvic, ariilor naturale protejate de stat se
pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale şi Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva".
67. Organizaţiile din subordinea Agenţiei pentru Silvicultură"Moldsilva", responsabile de efectuarea lucrărilor
fitosanitare, de comun acord cu organele competente ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerului
Ecologiei şi Resurselor Naturale, asigură controlul selectiv şi supravegherea conţinutului remanenţelor de produse de
uz fitosanitar în ciuperci, fructe şi pomuşoare din pădurile în care au fost aplicate produsele de uz fitosanitar.
68. La efectuarea lucrărilor cu fertilizanţi se respectă regulile sanitare generale de lucru prevăzute pentru substanţele
toxice.
69. Persoanele care lucrează cu fertilizanţi lichizi trebuie să fie instruite şi echipate special, conform normelor în

Pagina 4 din 10
ANEXA 2

vigoare.
70. După finalizarea lucrărilor de încărcare-descărcare, transportare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor,
terenurile de tratare a seminţelor, precum şi de preparare a soluţiilor de lucru şi momelilor toxice, mijloacele tehnice
de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, echipamentele de protecţie individuală urmează a fi
curăţate sau spălate minuţios, inactivate de resturile de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, iar soluţiile de lucru
neutilizate, apele reziduale şi solul poluat urmează a fi supuse neutralizării, conform metodelor elaborate de
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în comun cu Institutul de
Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
VIII. Drepturi, obligaţii şi responsabilităţi
71. Cerinţele legale ale autorităţilor competente care exercită supravegherea şi controlul de stat asupra desfăşurării
activităţilor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi sînt obligatorii pentru toate persoanele juridice, indiferent de
tipul lor de proprietate şi subordine departamentală, precum şi pentru persoanele fizice.
72. Controlul şi supravegherea de stat asupra respectării legislaţiei fitosanitare şi actelor normative cu privire la
gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, protecţia muncii, normele sanitare ce asigură excluderea
acumulării acestora peste nivelul maxim admisibil în producţia agricolă, sol, apă, precum şi asupra realizării de către
toţi beneficiarii a măsurilor de protecţie şi de prevenire a poluării mediului înconjurător cu produse de uz fitosanitar şi
fertilizanţi, sînt efectuate de organele abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului
Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.
73. Autorităţile competente, responsabile de controlul şi supravegherea de stat, potrivit legislaţiei fitosanitare, în
limitele atribuţiilor lor, au dreptul la:
a) accesul liber în întreprinderi, instituţii şi organizaţii care desfăşoară activităţi cu produsele de uz fitosanitar şi
fertilizanţi pentru exercitarea obligaţiilor funcţionale;
b) controlul activităţilor de import, transportare, depozitare, comercializare şi utilizare a produselor de uz fitosanitar şi
a fertilizanţilor;
c) prelevarea, în modul stabilit, a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi pentru efectuarea investigaţiilor
în vederea determinării calităţii lor;
d) interzicerea importului, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor ce nu corespund
standardelor naţionale, reglementărilor fitosanitare şi altor acte tehnico-normative;
e) obţinerea de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, organizaţiile şi persoanele fizice şi
juridice antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi a informaţiei statistice şi de altă natură
necesară supravegherii şi controlului de stat în domeniu;
f) aplicarea sancţiunilor administrative subiecţilor de drept vinovaţi de încălcarea legislaţiei cu privire la produsele de
uz fitosanitar şi la fertilizanţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
74. Agenţii economici care desfăşoară activităţi de import şi de comercializare a produselor de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor poartă răspundere pentru calitatea produselor furnizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi sînt
obligaţi:
a) să asigure colaboratorilor Camerei de Licenţiere, inspectoratelor de stat pentru protecţia plantelor, centrelor de
medicină preventivă, agenţiilor teritoriale ecologice accesul liber la obiectele de păstrare, comercializare, transportare
şi utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru exercitarea obligaţiunilor funcţionale şi să le prezinte,
la solicitare, documentaţia necesară;
b) să ţină evidenţa produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor importaţi şi comercializaţi în Registrul de evidenţă a
importului, comercializării şi stocării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.
c) să prezinte Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor trimestrial, până la data de 5 a primei luni
din trimestru, informaţia din Registrul de evidenţă despre importul, comercializarea şi stocarea produselor de uz
fitosanitar, semnată de conducător;
d) să introducă în ţară produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii numai prin punctele vamale stabilite;
e) să nu importe produse de uz fitosanitar şi fertilizanţii, al căror termen de valabilitate va expira mai devreme de 1 an
de la introducerea lor în ţară;
f) să furnizeze organelor competente informaţiile referitoare la activităţile de import şi comercializare a produselor de
uz fitosanitar şi fertilizanţilor, în termenele şi în condiţiile stabilite, cu respectarea prevederilor ce ţin de secretul
comercial.
75. Producătorii agricoli care desfăşoară lucrări fitosanitare şi prestări de servicii în domeniul protecţiei plantelor sînt
obligaţi:
a) să ţină evidenţa utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi a termenelor de aplicare a acestora în
Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, sigilat şi înregistrat la Inspectoratul de
Stat Republican pentru Protecţia Plantelor;
b) să prezinte trimestrial, pînă la data de 25 a ultimei luni din trimestru, inspectoratelor de stat teritoriale pentru
protecţia plantelor informaţia din Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
c) să prezinte colaboratorilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru protecţia plantelor şi agenţiilor teritoriale
ecologice, la solicitare, Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru control.
76. Conducătorul gospodăriei în cadrul căreia se efectuează lucrări cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi este
obligat să organizeze instruirea personalului în problemele ce ţin de protecţia muncii, securitatea antiincendiară,
acordarea primului ajutor medical în caz de intoxicare cu produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi, precum şi să
asigure participanţii la aceste lucrări cu echipament de protecţie individuală.
77. Gospodăriile silvice sînt obligate să asigure paza şi controlul suprafeţelor tratate cu produse de uz fitosanitar sub
aspectul respectării termenelor de efectuare a lucrărilor forestiere, odihnă a populaţiei, colectarea pomuşoarelor şi
ciupercilor, păşunatul animalelor, cositul fînului, în corespundere cu cerinţele actelor normative în vigoare şi Registrul
de stat.
78. În cazul apariţiei unor divergenţe privind calitatea serviciilor prestate, în domeniul protecţiei plantelor expertiza

Pagina 5 din 10
ANEXA 2

acestor servicii se realizează de către personalul de specialitate al inspectoratelor de stat teritoriale pentru protecţia
plantelor şi altor organe competente.
79. Conform legislaţiei fitosanitare în vigoare, se interzice:
a) importul şi comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor:
• de către persoane fizice şi juridice care nu deţin licenţa respectivă;
• în lipsa contractelor de vânzare-cumpărare, certificatelor de origine şi de calitate, eliberate de producătorul
produsului respectiv;
b) achiziţionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de la agenţii economici sau de la persoanele fizice care
nu dispun de licenţa respectivă;
c) reambalarea, inclusiv în cantităţi mici, a produselor de uz fitosanitar fără autorizaţia producătorului de produse de
uz fitosanitar, a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
d) tăinuirea sau denaturarea informaţiei despre produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi care prezintă pericol pentru
om, animale şi mediu;
e) utilizarea ambalajelor produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost
destinate;
f) tratamentul cu produse toxice pentru albine în perioada înfloririi plantelor melifere, cu excepţia cazurilor de forţă
majoră, precum şi a celor ce se polenizează cu ajutorul albinelor;
g) tratamentele cu produse de uz fitosanitar, care depăşesc termenul de pauză stabilit până la recoltare;
h) comercializarea produselor agricole de către producătorii acestora în lipsa certificatului igienic, eliberat de Serviciul
Sanitaro-Epidemiologic de Stat;
i) efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar interzise în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitară
şi ecologică, precum şi în alte zone protejate, stabilite de autorităţile competente;
j) scurgerea pe sol sau în bazinele acvatice a soluţiilor de lucru de produse de uz fitosanitar rămase neutilizate,
precum şi a apelor utilizate la spălarea mijloacelor de transport şi tehnice, echipamentelor speciale şi ambalajelor de
produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi;
k) utilizarea oricărui produs de uz fitosanitar sau a fertilizantului în alte scopuri decât cele pentru care a fost
înregistrat.
80. Laboratoarele toxicologice acreditate în domeniul activităţii de control al calităţii produselor de uz fitosanitar şi
fertilizanţilor sînt obligate să prezinte Inspectoratului de Stat Republican de Protecţie a Plantelor informaţia despre
orice caz de depistare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor contrafăcuţi în termen de pînă la 2 zile de la
efectuarea încercărilor de laborator.
Mostrele de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi destinate investigaţiilor privind calitatea acestora se prezintă
laboratoarelor toxicologice însoţite de documentaţia care confirmă provenienţa acestora.
81. Cheltuielile pentru transportarea, stocarea, dezactivarea şi lichidarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor
contrafăcuţi şi celor cu termenul de valabilitate expirat sînt suportate de persoana fizică sau juridică culpabilă.
82. Persoanele fizice şi juridice culpabile de încălcarea prevederilor prezentului Regulament poartă răspundere
administrativă sau penală, potrivit legislaţiei în vigoare.

Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la importul, comercializarea, stocarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Registrul
de evidenţă a importului, comercializării şi stocării
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

Журнал
учета ввоза, реализации и хранения средств фитосанитарного
назначения и средств, повышающих плодородие почвы

-----------------------------------------------------------------------------
-
Nr. |Denumi- | Denu- |Sold la| Cantitatea procurată |Canti-|Soldul
la
crt.|rea pro- | mirea |data de| |tatea | depozit
|dusului |firmei |01.01. | Приобретенное количество |comer-|la
finele
| de uz |producă-|200... |-----------------------------|ciali-|fiecărui
| fito- | toare |(tone) | În | Inclusiv: |zată
|trimestru
|sanitar, | | |total | В том числе |(tone)| (tone)
|fertili- | | |(tone)|----------------------| |
|zantului | | | |impor-|numărul|procu- | |
| | | | |tată |şi data|rată | |
| | | | |(tone)|decla- |de la | |
| | | | | |raţiei |agenţii| |

Pagina 6 din 10
ANEXA 2

| | | | | |vamale |econo- | |
| | | | | | |mici pe| |
| | | | | | |terito-| |
| | | | | | |riul | |
| | | | | | |Repub- | |
| | | | | | |licii | |
| | | | | | |Moldova| |
| | | | | | | | |
N |Наимено- |Наимено-|Остаток|Всего |Импор-| Номер |Приобре|Реали-| Остаток
п/п |вание | вание | на |(тонн)|тиро- | и дата|тено у |зован-|на
складе
|средств | фирмы |01.01. | |вано | тамо- |экономи|ное | на
конец
|фитосани-|произво-|200... | |(тонн)| женной|ческих |коли- | каждого
|тарного |дителя |(тонн) | | | декла-|агентов|чество|
квартала
|назначе- | | | | | рации |на тер-|(тонн)| (тонн)
|ния, | | | | | |ритории| |
|средств | | | | | |Респуб-| |
|повышаю- | | | | | |лики | |
|щих пло- | | | | | |Молдова| |
|дородие | | | | | | | |
|почвы | | | | | | | |
----+---------+--------+-------+------+------+-------+-------+------+--------
-
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
----+---------+--------+-------+------+------+-------+-------+------+--------
-
____|_________|________|_______|______|______|_______|_______|______|________
__
____|_________|________|_______|______|______|_______|_______|______|________
__
____|_________|________|_______|______|______|_______|_______|______|________
__

Data ______________ L.Ş
Число М.Р.

Numele şi prenumele conducătorului Semnătura
__________________________________ ______________
Фамилия, имя руководителя Подпись
Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la importul, comercializarea, stocarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

Pagina 7 din 10
ANEXA 2

Registrul
de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar
şi a fertilizanţilor

Журнал
учета применения средств фитосанитарного назначения и средств,
повышающих плодородие почвы

__________________________________________ _______________________
(Denumirea deţinătorului de teren agricol) (Raionul, comuna, anul)
(Наименование землепользователя) (Район, село, год)

-----------------------------------------------------------------------------
----------
Cul-|Supra-|Faza |Data utilizării| Densitatea |Denu- |Norma de |Norma |Data
|Semnă-
tura|faţa |dezvol|produsului de | obiectului |mirea |consum al| de
|recol-|tura
|prelu-|tării |uz fitosanitar,| nociv |prepa-|produsu- |consum
|tării |respon-
|crată |cultu-|fertilizantului| |ratu- | lui |al so- |
|sabilu-
|(ha) |rii | | |lui |(1 kg/ha)|luţiei |
|lui de
| | | | | | |(l/ha) |
|utili-
| | | | | | | |
|zarea
| | | | | | | |
|produ-
| | | | | | | |
|sului
| | | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
Куль|Пло- |Фаза |Дата использо- |Численность |Наиме-| Норма |Норма |
Дата |Подпись
тура|щадь |разви-|вания средств | вредного |нова- |расхода
|расхода|уборки|ответ-
|(га) |тия |фитосанитарного| объекта |ние |средства
|рабочей|урожая|ствен-
| |расте-|назначения, | |сред- |(л,кг/га)|жидкос-|
|ного за
| |ния |средств, повыша| |ства | | ти |
|химиче-
| | |ющих плодородие| | | |(л/га) |
|скую
| | |почвы | | | | |
|обра-
| | |---------------|------------| | | |
|ботку
| | |Început|Sfîrşit|Pînă |După | | | |
|
| | | | | la |tra- | | | |
|
| | |Начало | Конец |trata-|ta- | | | |
|
| | | | |ment |ment | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | |До |После| | | |

Pagina 8 din 10
ANEXA 2

|
| | | | |обра- |обра-| | | |
|
| | | | |ботки |ботки| | | |
|
----+------+------+-------+-------+------+-----+------+---------+-------+----
--+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12
----+------+------+-------+-------+------+-----+------+---------+-------+----
--+-------
____|______|______|_______|_______|______|_____|______|_________|_______|____
__|_______
____|______|______|_______|_______|______|_____|______|_________|_______|____
__|_______
____|______|______|_______|_______|______|_____|______|_________|_______|____
__|_______
____|______|______|_______|_______|______|_____|______|_________|_______|____
__|_______

Data ______________ L.Ş
Число М.Р.

Numele şi prenumele conducătorului Semnătura
__________________________________ ______________
Фамилия, имя руководителя Подпись

Pagina 9 din 10
ANEXA 2

Anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

MINISTERUL AGRICULTURII МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ
AL REPUBLICII MOLDOVA ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE STAT РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
REPUBLICAN PENTRU ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
PROTECŢIA PLANTELOR ИНСПЕКТОРАТ
ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

CERTIFICATUL nr._____
рrivind respectarea regulilor de utilizare a produselor
de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

СЕРТИФИКАТ N ______
о соблюдении регламентов применения средств фитосанитарного
назначения и средств, повышающих плодородие почвы

În_____________________________________________________________________
В (gospodăria, raionul) (хозяйство, район)
_______________________________________________________________________
(cultura, suprafaţa, brigada) (культура, площадь, бригада)

la utilizarea__________________________________________________________
при использовании (denumirea şi norma de consum al produselor
_______________________________________________________________________
utilizate, data ultimei tratări)
_______________________________________________________________________
(наименование и дозы применяемых препаратов, дата последней обработки)

regulile stabilite sînt respectate
установленные регламенты соблюдены
__________________________________
(data eliberării) (дата выдачи)

L.Ş.
М.П.

Şef al Inspectoratului de Stat
Raional pentru Protecţia Plantelor (semnătura) (numele)
Начальник Государственного
районного инспектората
по защите растений (подпись) (Ф.И.О)

Pagina 10 din 10
ANEXA 3

Laboratoare de încercări acreditate în Republica Moldova conform
ISO/CEI 17025, EN 45001
Denumirea laboratorului, Valabilitatea şi Standardul
Domeniul de acreditare
informaţii de contact implementat
PRODUSE AGROALIMENTARE
1 Laboratorul de încercări a produselor alimentare Reacreditat Produse alimentare şi agricole
al INSM MD 2039, mun. Chişinău, SA MD CAECP LÎ
str. E. Coca, 28 01 001
Nina Formuzachi tel. 74 85 11, fax 75 05 81 05.09.03 – 05.09.08
ISO/CEI 17025
2 Laboratorul de încercări a produselor alimentare Reacreditat Produse alimentare şi agricole
CSM Bălţi MD 3100, mun. Bălţi, SA MD CAECP LÎ
str. Păcii, 38 01 005
T. Borş tel. 0 231 2 01 54 19.04.04 – 19.04.07
ISO/CEI 17025
3 Laboratorul de încercări de spectroscopie Reacreditat Produse alimentare, metale, aliaje, ape
atomică al CMA AŞ RM (ILAS) SNC RM MD CNOO minerale, ape reziduale
MD 2028, mun. Chişinău, 41 0006
str. Academiei, 3/2 09.11.2000 – 09.11.2005
L. Marcoci tel. 73 99 77 EN 45001
4 Laboratorul Verificarea calităţii al Institutului SNC RM MD CN00 Vinuri de struguri şi vinuri materie primă
Naţional al Viei şi Vinului 41 0007 de struguri, vinuri şi vinuri materie primă
MD 2070, mun. Chişinău 18.02.03 – 18.02.06 de mere, mere şi struguri etc.
str. Vierul, 59 EN 45001
E. Scorbanov tel. 28 50 16 fax 56 04 82
5 Laboratorul de încercări al Centrului de Reacreditat Materie primă, produse ale industriei
Verificare a Calităţii Materiei Prime şi Producţiei SNC RM MD CNOO vinului, rachiului, lichiorului şi
Vinicole MD 2009, mun. Chişinău, 41 0009 alcoolului, apă potabilă
str. Kogălniceanu, 63 20.02.2004...20.02.2007
S. Luchina tel. 24 27 65, 24 55 01 ISO/CEI 17025
6 Laboratorul de încercări al Centrului de Reacreditat Produse ale industriei de conserve şi
Standardizare şi Experimentare a Calităţii SNC RM MD CNOO produse agricole, muştar alimentar, hrean
Producţiei de Conserve 41 0011 de masă, maioneză, oţet, sos de soia
MD 2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 19 22.07.03 – 22.07.08
L. Berezina tel. 47 13 70 ISO/CEI 17025
7 Laboratorul de încercări al Filialei Nr. 1 al Reacreditat Produse alimentare şi agricole
Centrului de Medicină Preventivă, Formaţia SAMD CAECP LÎ
Administrativă Teritorială Găgăuzia (Găgăuz Eri) 41 0052
MD 6100, or. Ceadîr – Lunga, 01.04.2005-01.04.2008
str. Miciurin, 2a ISO/CEI 17025
I. Hasta tel. 0 261 2 39 82
8 Centrul de încercări al Centrului Naţional SNC MD CNOO Produse alimentare şi agricole, articole
Ştiinţifico – Practic de Medicină Preventivă 41 0078 industriale, tehnică agricolă, apă potabilă,
MD 2028, mun. Chişinău, 07.10.03 – 07.10.06 obiecte de cercetare, atestarea locurilor de
str. Gh. Asachi, 67a ISO/CEI 17025 muncă, preparate medico-biologice,
V. Calmîc obiecte din farmacii şi staţionare, plante
tel. 72 96 33, 72 96 47 medicinale
9 Laboratorul de încercări a calităţii produselor SA MD CAECĂ LÎ Produsele culturii plantelor, agriculturii şi
alimentare şi agricole, CSM Cahul 01 090 a produselor forestiere, produsele
filiala INSM 29.12.2004-29.12.2007 industriei vinului, cereale şi produsele
MD 3900, mun. Cahul, ISO/CEI 17025 prelucrării, produse de mo-rărit, paste
str. V. Alecsandri, 102 făinoase, produse de panificaţie,
N. Lesnic tel. 0 239 2 39 07 oleaginoase, uleiuri vegetale, bere şi
băuturi nealcoolice
10 Laboratorul de expertiză genetică al INSM SNC MD CNOO Produse alimentare şi cosmetice
MD 2039, mun. Chişinău, 41 0134
str. Coca, 28 24.09.01 – 24.09.04
D. Velixar tel. 74 85 88 ISO/CEI 17025
11 Laboratorul de încercări al Institutului de SNC MD CNOO Seminţe de porumb, ulei de rapiţă, furaje
cercetări ştiinţifice pentru porumb şi sorg 42 0172 concentrate şi combinate, silos de porumb

Pagina 1 din 3
ANEXA 3

MD 4834, jud. Chişinău 12.12.03 – 12.12.06 şi sorg, masa verde a culturilor de sorg,
com. Paşcani Rotari EN 45001 legume, cartofi de consum, cartofi de
tel. 24 55 71, 0 248 6 34 81 fax. 24 10 07 sămânţă, material iniţial devirusat
APĂ POTABILĂ, APELE DE SUPRAFAŢĂ PENTRU IRIGARE
12 Laboratorul de încercări al Concernului SNC MD CNOO Apă potabilă, apele de suprafaţă pentru
Republican pentru Gospodărirea Apelor 41 0012 irigare, apă minerală de masă, profilactică
„Apele Moldovei” 22.06.01 – 22.06.04
MD 2068, mun. Chişinău, EN 45001
str. M. Costin, 7V. Podubnîi tel. 43 89 24
13 Laboratorul de încercări Staţia de Epurare a SA SNC RM MD CNOO Apele reziduale, menajere şi industriale
“Apă – Canal, Chişinău” 42 0091
MD 2002, or. Chişinău, 12.12.03 -12.12.06
str. Calea Basarabiei, 100 EN 45001
Iu. Tătaru tel. 47 27 42
14 Laboratorul Central de control a calităţii apei SNC RM MD CNOO Apă potabilă, tehnică nistreană şi
potabile al SA “Apă – Canal, Chişinău” 42 0108 arteziană
MD 2045, mun. Chişinău, 01.04.05-01.04.08
str. Studenţilor, 14 ISO/CEI 17025
T. Ceban tel. 48 98 32 fax. 22 23 49
15 Laboratorul central de încercări al SNC MD CNOO Ape menajere şi terestre, sol, aer şi
Inspectoratului Ecologic de Stat 41 0130 amestec de gaze nocive, benzină, gazele
MD 2028, mun. Chişinău, 03.09.01 – 03.09.04 de eşapament ale automobilelor
str . Gh. Tudor, 3 EN45001
Gh. Copacinschi tel. 28 15 77
16 Laboratorul de încercări al Agenţiei Teritoriale SNC MD CNOO Ape menajere şi terestre, sol, aer şi
Ecologice Bălţi 41 0131 amestec de gaze nocive
MD 3100, or. Bălţi, 03.09.01 – 03.09.04
str. B. Glavan, 5 EN45001
E. Scurtu tel. 0 231 3 33 87
17 Laboratorul de încercări al Agenţiei Teritoriale SNC MD CNOO Ape menajere şi terestre
Ecologice Edineţ 41 0132
MD 7106, jud. Edineţ, 04.09.01 – 04.09.04
or. Otaci, str. Uzinelor, 6
V. Şamrai tel. 0 271 2 31 75
18 Laboratorul de încercări al SNC MD CNOO Ape menajere şi terestre, sol, gazele de
Agenţiei Teritoriale Ecologice Cahul 41 0135 eşapament ale automobilelor
MD 3902, jud. Cahul, 01.10.01 – 01.10.04
mun. Cahul, şos. Griviţei, 26 EN 45001
Nuraeva Dina tel. 0 239 2 08 31
19 Laboratorul de încercări al Întreprinderii SNC MD CNOO Apă potabilă, reziduală
Municipale “Apă – Canal” din Ungheni 42 0139
MD 3600, or. Ungheni, 02.10.01 – 02.10.04
str. Naţională, 2 EN 45001
T. Luţencotel. 0 236 2 34 06
20 Laboratorul de încercări al Agenţiei Teritoriale SNC MD CNOO Ape menajere şi terestre, gazele de
Ecologice Ungheni 41 0141 eşapament ale automobilelor
MD 3600, jud. Ungheni, 02.10.01 – 02.10.04
or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 42 EN 45001
V. Mutu tel. 0 236 2 35 67
21 Laboratorul de încercări al Agenţiei Teritoriale SNC MD CNOO Ape menajere şi terestre, gazele de
Ecologice Tighina 41 0142 eşapament ale auto-mobilelor, produse
MD 3400, mun. Căuşeni, 03.10.01 – 03.10.04 agricole, cereale, nutreţuri, miere naturală
str. Tighina EN 45001
Gr. Pohilenco tel. 0 243 2 37 67fax. 2 25 34
22 Laboratorul de încercări al S.A. “Apă–Canal SNC MD CNOO Apă uzată, apă epurată, apă de suprafaţă
Chişinău” 41 0171
MD 2005, mun. Chişinău, 02.06.2003-02.06.2006
str. Albişoara, 38 EN 45001
N. Ghirghilijiinic tel. 25 68 80, 25 67 16
fax 22 23 49

Pagina 2 din 3
ANEXA 3

SOLURI
23 Direcţia de observaţii asupra poluării Mediului SNARM CAA LÎ Sol, apă de suprafaţă, aer, precipitaţii
Ambiant al Serviciului de Stat “Hidrometeo” 01.0016
MD 2043, mun. Chişinău 31.07.02 – 31.07.05
str. Grenoble, 259 EN 45001
G. Gîlcă tel. 76 68 55 fax 77 36 36
24 Laboratorul de încercări, Staţia de proiectări şi Reacreditat Soluri, îngrăşăminte minerale, cereale,
Prospecţiuni Chimice de la Nord SNC RM MD CNOO leguminoase, nutreţuri, tutun, fructe,
MD 3100, mun. Bălţi, 41 0017 legume, ulei de răsărită, zahăr, lapte şi
str. P. Boţu, 83 30.12.03 – 30.12.06 produse lactate, pâine şi produse de
Dolico Galina ISO/CEI 17025 panificaţie, produse din carne şi conserve
tel. 0 231 3 21 88, 3 00 29

25 Laboratorul de testare a solului al SNC MD CNOO Soluri, produsele viilor şi livezilor, mere
SA “Tera – Serv” MD 4626, jud. Edineţ 42 0109
or. Cupcini, str. Chişinăului, 1 11.01.01- 11.01.04
V. Botnari tel 0 246 2 42 24 EN 45001
26 Laboratorul de testare a solului al Centrului de SNC MD CNOO Sol, apa potabilă, produse agricole
Deservire a Fermierilor al SA “Alfa – Nistru” 42 0125
MD 3050, jud. Soroca, 01.08.01 – 01.08.04
s. Voloviţa E. Mărgineanu tel. 0 230 2 34 44 EN 45001
PRODUSE DE UZ FITOSANITAR ŞI FERTILIZATORI
27 Laboratorul de încercări “Atestarea şi controlul SNC MD CNOO Insecticide şi acaricide, fungicide,
calităţii pesticidelor” al Centrului de Stat pentru 41 0179 erbicide
Atestarea şi Omologarea produselor de uz 25.07.03 – 25.07.06
fitosanitar şi a Fertilizanţilor ISO/CEI 17025
MD 2032, mun. Chişinău,
str. Sarmizegetusa, 16a
L. Sireţanu . tel. 78 50 02, 55 14 79
fax. 78 50 30
28 Laboratorul de încercări „Agrochim” al Reacreditat Soluri, produse agricole, pesticide,
Centrului ştiinţific de producţie pentru deservirea SNC MD CNOO îngrăşăminte minerale, materiale
agrochimică 41 0034 forestiere, semifabricate şi articole din
MD 2005, mun. Chişinău, 29.03.02 – 29.03.05 lemn, materiale şi articole de construcţie,
str. Cosmonauţilor, 6 ISO/CEI 17025 metal uzat, încăperile locative şi de
S. Nedealcov tel. 24 32 18 producere
29 Laboratorul Central de control toxicologic, al SNC MD CNOO Preparate chimice: acaricide, insecticide,
Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia 41 0077 fungicide, erbicide
Plantelor MD 2003, mun. Chişinău, 14.04.03 – 14.04.06
or. Durleşti, str. Cartuşa, 77A. Gaibu tel. 58 44 93 EN 45001
30 Agenţia Naţională pentru Supraveghere Reacreditat Produse chimice, îngrăşăminte minerale,
Tehnică MD 2004, mun. Chişinău, SNC MD CN00 mijloace chimice de protecţie a plantelor
str. Lazo, 48 31 CP 15
N. Şuprovici tel. 20 81 51, 20 81 79, 20 81 78 04.09.01 - 04.09.04
fax. 21 06 39 EN 45001

Pagina 3 din 3
ANEXA 4
LIST OF PESTICIDES BANNED IN THE EU

Council Directive 79/117/EEC dated 21 December 1978 prohibits the placing on the market and the use of plant
protection products containing certain active substances which, even if applied in an approved manner, could
give rise to harmful effects on human health or the environment.
Mercury Compounds

Active Substance Effective Date Of Ban
Mercuric oxide (mercury oxide) 1992
Mercurous chloride (calomel) 1992
Other inorganic mercury compounds 1981
Alkyl mercury compounds 1991
Alkoxyalkyl and aryl mercury compounds 1992

Persistent Organo-chlorine Compounds

Active Substance Effective Date Of Ban
Aldrin 1991
Chlordane 1981
Dieldrin 1981
DDT 1986
Endrin 1991
HCH containing less than 99% of gamma isomer 1981
Heptachlor 1984
Camphechlor 1984
Hexachlorobenzene 1981

Other Compounds

Active Substance Effective Date Of Ban
Ethylene oxide 1991
Nitrofen 1988
1,2 Dibromoethane (Ethylene dibromide) 1988
1,2 Dichloroethane (Ethylene dichloride) 1989
Dinoseb, its acetate and salts 1991
Binapacryl 1991
Captafol 1991
1
Dicofol containing less than 78% of pp – dicofol or more than 1g/kg DDT and DDT related 1991
compounds
(a) Maleic hydrazide and its salts, other than its choline, potassium and sodium salts 1991
(b) Choline, potassium and sodium salts of maleic hydrazide containing more than 1mg/kg 1991
of free hydrazine expressed on the basis of the acid equivalent
Quintozene containing more than 1g/kg of HCB or more than 10g/kg pentachlorobenzene 1991
EUREPGAP GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
MRL AND CPP INFORMATION Version: 1.5-Feb05
SOURCES
Page: 1 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5
Instructiuni de printare:
In meniul de sus, tastati "FILE", apoi tastati "PRINT SETUP". In meniul "PAPER SIZE" selectati formatul A4. Apoi tastati "OK".
Pentru a imprima, tastati iconita "PRINT", sau, in meniul "FILE", selectati si tastati "PRINT", si "OK".

Updated: 28 February 2005

Updates from last version in red text

EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
CPP, MRL & WATER Version: 1.5-Feb05
INFORMATION SOURCES
Page: 2 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5

CONTENTS Page Nº
1. Specific Information sources on EUREPGAP Requirements ............................. 3
2. General Information Sources for EUREPGAP participants ................................ 4
3. Lists of crop protection products registered/authorised in the different
EU countries, updated by ECPA December 2004:..................................................... 6
4. Lists of Maximum Residue Levels (MRLs) in different countries
updated by ECPA December 2004: ........................................................................... 9

Note: EUREPGAP does not take responsibility for the content or accuracy of any of the web-page
links mentioned in this document. Readers are reminded that international regulations and MRLs
frequently change and may result in outdated information in the databases mentioned. The
information herein is only intended to be an initial reference and that there is no assurance that the
reference material is error free. EUREPGAP is not liable for any damages, in whole or in part,
caused by or arising in any way from use of this document. It is important that information
obtained from the links in this document be verified with knowledgeable parties in the country of
interest prior to sale or shipment of exports.

EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
CPP, MRL & WATER Version: 1.5-Feb05
INFORMATION SOURCES
Page: 3 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5

1. Specific Information sources on EUREPGAP Requirements
1.1 Traceability
• On the 28th of January 2002 the European Parliament and the Council adopted Regulation
(EC)178/2002 laying down the General Principles and requirements of Food Law and became
obligatory from 1 January 2005.
• Article 18 of the General Food Law (http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2002/l_031/l_03120020201en00010024.pdf) deals with Traceability and
requires that “2. Food and feed business operators shall be able to identify any person from
whom they have been supplied with a food,…” and “3. Food and feed business operators shall
have in place systems and procedures to identify the other businesses to which their products
have been supplied…”
• A guideline for the interpretation and application of the relevant sections in this legislation has
been prepared by the EU and can be found at
http://europa.eu.int/comm/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en.pdf

• Applicable control point in EurepGAP CPCC: 1, Major Must

1.2 Water Quality WHO parameters
• For water quality parameters mentioned in point 7.3.1 on waste-water re-use for irrigation
purposes, see table 3 on page 39 of the WHO document Health Guidelines for the Use of
Waste water in Agriculture and Aquaculture, which can be found at:
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_778.pdf. A new edition of “Guidelines for the safe use
of wastewater and excreta in agriculture and aquaculture, 2nd edition, Vol. 1 and 2” is also in
preparation by the WHO.
• For point 10.2.1 on parameters for potable water to be used for post harvest washing of
produce, volume 2 of the WHO Guidelines for Drinking Water Quality should be referred to,
which can be found at: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/
1.3 EU Banned Products
• For products banned in the EU (click on the little green triangle, html):
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&num
doc=31979L0117&model=guicheti.
• For products banned in the UK, see http://www.pesticides.gov.uk/approvals.asp?id55
• Applicable Control Point in EUREPGAP CPCC: 8.2.5, Major Must.
1.4 MRLs
1.4.1 EU MRLs
• For MRLs at EU level, plus other information:
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm. This website also
has an online link to the most recent legislation regarding MRLs.
• Applicable Control Point in EUREPGAP CPCC: 8.7.2, Major Must.
1.4.2 EU member Country MRLs
• Each country in the EU also has some non-approved crop protection products, and therefore
each country must be checked (the approval at EU level of an MRL or chemical product does
not necessarily mean that there is approval of that product for each individual country,
although this is currently being harmonised) - please check the links at the end of this
document to know whom to contact regarding MRLs and Import tolerance levels in particular
countries.

EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
CPP, MRL & WATER Version: 1.5-Feb05
INFORMATION SOURCES
Page: 4 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5
• For more information on Council Directive 91/414/EEC that states that only active substances
that are included in a positive EU list can be used:
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/index_en.htm and also at
http://www.pesticides.gov.uk/approvals.asp?id623
• Applicable Control Point in EUREPGAP CPCC: 8.7.2, Major Must.
1.4.3 MRLs outside EU
• Where no legislation exists regarding a particular crop protection product and/or crop in the
country of destination (the latter may happen where the crop Protection Product is simply left
out of the MRL list of the country of destination, because that product for that crop is not used
in that country, perhaps due to climate restrictions) reference must be made to the FAO
Codex list, which can be found at: http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm
(these are indicative but not statutory), or to the EU import tolerance level set if the country of
destination is within the EU.
1.5 Legislation ruling the use of Crop Protection Products:
• Legislation in the country of production must be complied with, in particular regarding following
of label instructions, harvest intervals, dosage etc. A list of country agencies responsible for
Crop Protection Chemical legislation is available at http://www.fao.org/pic/DNA.htm
• Applicable Control Point in EUREPGAP CPCC: 8.2.2 (Major Musts). Related Control Points:
8.2.1, 8.2.5, 8.3.4, 8.3.10, 8.7.1, (Major Musts); and 8.1.3, 8.2.3 8.2.4, 8.2.8, (Minor Musts).
• Interested persons are also encouraged to contact the respective Crop Protection Product
Manufacturer to find out the legal status regarding usage, harvest interval and MRLs of the
product both in the country of use and the country of destination. Links can be found either at
the European Crop Protection Association (at EU level) http://www.ecpa.be)., or at the World
Crop Protection Manufacturer’s Association site, at http://www.croplife.org.
• Please see Annex 2 of the CPCC document for what to do when a country has no Crop
Protection Product Registration Scheme
• Applicable Control Point in EUREPGAP CPCC: 8.2.2, Annex 2 and the FAO International
Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides
(http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Code/PM_Code.ht
m).

2. General Information Sources for EUREPGAP participants
2.1 General and Product Specific EU legislation covering fresh produce
• http://www.freshquality.org/english/home.asp
2.2 PIP (Pesticides Initiative Program)
• http://www.coleacp.org/fo_internet/en/pesticides/programme/index.html
2.3 New Zealand Pesticide Residue Standards
• http://www.nzfsa.govt.nz/plant/subject/horticulture/residues/#MRL%20Database Contains links
to different databases internationally, very complete.
2.4 Foreign Agricultural Service USDA online
• For USA and worldwide MRL tolerances http://www.fas.usda.gov/htp/MRL.htm and also
http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm
2.5 UK Pesticide Safety Directorate
• Pesticide Safety Directorate UK:
http://www.pesticides.gov.uk/legislation/MRL_Legislation/MRL_legislation_new.htm
2.6 March 03 EU MRL regulation proposal
EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
CPP, MRL & WATER Version: 1.5-Feb05
INFORMATION SOURCES
Page: 5 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5
• http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/com2003_0117en01.pdf
2.7 Other resources
• University of Bristol, huge number of links to Pesticide Manufacturers, data sheets and search
lists: http://www.chm.bris.ac.uk/safety/msds.htm
• DG Health and Consumer Protection: http://www.europa.eu.int/comm/food/index_en.htm
• DG Environment: http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/home.htm
• DG Sanco : http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm
2.8 List of Other Related Internet sites for pesticides
• http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/evaluation/state_work_en3.pdf
• OECD: http://www.oecd.org
• USEPA: http://www.epa.gov/
• EPPO: http://eppo.org/
• CIPAC: http://www.cipac.org
• FAO/JMPR: http://www.fao.org/ag/agp/agpp/pesticid/jmpr/pm_jmpr.htm
• Codex Alimentarius Commission: http://www.codexalimentarius.net/index_en.stm
• WTO/SPS: http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm
• WTO/TBT: http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
• IPPC: http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/agp/agpp/pq/default.htm
• DG ENV (biocides): http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/index.htm
• ECB: http://ecb.jrc.it/

• A list of contact points for 91/414/EEC and residue legislation is available at:
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/evaluation/contact_12-04_en.pdf

EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
CPP, MRL & WATER Version: 1.5-Feb05
INFORMATION SOURCES
Page: 6 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5

3. Lists of crop protection products registered/authorised in the
different EU countries, updated by ECPA December 2004:
Country Website Remarks
Germany http://www.bvl.bund.de/pflanzenschutz/psmdb The BVL has a detailed database of CPPs
start.htm authorised for Germany.
Contact:
Dr. Gerhard Joermann
Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit
Dienststelle Braunschweig
Messeweg 11/12
D-38104 Braunschweig
Tel (0531) 299-3602
Fax (0531) 299-3005
E-Mail gerhard.joermann@bvl.bund.de
UK http://www.pesticides.gov.uk/psd_databases. UK Regulatory Authority - Home Page of the
asp UK’s Pesticides Safety Directorate

Telephone: 01904 455775
FAX: 01904 455733

Postal address
PSD, Mallard House, Kings Pool, York, YO1
7PX, UK
E-mail General Information:
information@psd.defra.gsi.gov.uk

Other data base in UK: Webmaster:
http://liaison.csl.gov.uk Jennifer.byrom@psd.defra.gsi.gov.uk
Denmark http://www.mst.dk/Bekaemp/default.htm Ministry of the Environment. Website in
Danish and some parts in English.
See site map to find pesticide info and go to
‘register of approved pesticides’ to find search
engine by product.
Sweden http://www.kemi.se/bkmregoff/default.cfm It is a search-site, in Swedish
http://www.kemi.se/templates/Page____1374. (help in English)
aspx
Netherlands http://www.ctb-wageningen.nl Board for the Admission of Pesticides (CTB)
http://library.wur.nl/gbk/ Search page Pesticides Database CTB.
On this site you can find a list of all registered
products/compounds in NL. When you search
for MRL, you arrive also at the website on the
MRL per product/compound.
Ireland www.pcs.agriculture.gov.ie Comprehensive database may be searched
by numerous parameters
Austria http://www.ages.at Austrian Agency for Health and Food Safety

Belgium http://fytoweb.fgov.be Ministry of Agriculture website is both in
French and Dutch.
Portugal http://www.dgpc.min-agricultura.pt Ministry of Agriculture website.
http://www.dgpc.min- Look at : " Produtos Fitossanidade"
agricultura.pt/mapa_do_site.htm
EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
CPP, MRL & WATER Version: 1.5-Feb05
INFORMATION SOURCES
Page: 7 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5
Country Website Remarks
Italy http://www.ministerosalute.it/alimenti/sicurezz Ministry of Agriculture website. Click the
a/sicurezza.jsp section "approfondimenti", then click the
section "Prodotti fitosanitari" for registered
CPPs.
In this section you can find: legislation; fees;
procedures; database on PPPs
registered/authorised; database on MRLs
(control and legislation).
France EPHY Ministry of agriculture site where active
http://e-phy.agriculture.gouv.fr ingredients, commercial formulations, uses
and companies are listed

INRA INRA (National Agronomical Research
http://www.inra.fr/agritox Institute) site where active ingredients are
listed and where toxicological and
ecotoxicological data are given.
MRLs information are available on this
website.
Greece http://www.minagric.gr/en/2.2.5.12.html Ministry of Rural Development and Food
website. The link is new, in English, self
updated periodically Further information:
Hellenic Ministry of Rural Development and
Food Directorate of Plant Production Division
of Plant Protection Department of Pesticides
Registration
Syggrou street 150
101 64 Athens 176 71
tel:+30 1 921 2144, +30 1 921 2124
fax:+30 1 9212090

Finland http://www.kttk.fi/2003/kso/torjunta_aineet.ht Web site of: Plant Protection Inspection
m Centre (PPIC) Finland. Home page of the
Pesticides Unit of the PPIC. To get to the
product register, choose "torjunta-aineluettelo"
(it means: list of pesticides) The site contains
information on: registration holder, approved
range of use, use restrictions etc. It is in
Finnish, except for the list of AI’s.
Spain http://www.mapya.es/agricultura/pags/fitos/re Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
gistro/lmrs/principal_lmrs2.htm home page.
SGMPA: Spanish Regulatory authority.
Postal address: Avda. Ciudad de Barcelona,
118. 28007. Madrid.
Phone: 34-91 3478291.
E-mail: mpaniagu@mapya.es
Croatia http://www.nn.hr Registered PPPs in Narodne novine Nr. 89
from 30.06.2004 MRLs in Narodne novine Nr.
45 from 01.04.1998
Czech http://www.srs.cz Website of State Phytosanitary Administration
Republiceh http://tesnov.srs.cz of the Czech Republic

EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
CPP, MRL & WATER Version: 1.5-Feb05
INFORMATION SOURCES
Page: 8 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5

Country Website Remarks
Hungary http://www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html Website with information on registered CPPs
and MRLs. The information is only available
in Hungarian.
Lithuania Product list for professional use:
www.vaat.idamas.lt/?1676002721

Product list for individual use:
Lithuania http://www.vaat.idamas.lt/popup2.php?item_id=
Lithuania 176
Luxembourg http://www.etat.lu/tapes An official site of the Luxembourg government
in French and German with all CPP listings.
Norway http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid= .
34,33401&_dad=portal92&_schema=PORTAL9
2

Poland http://www.minrol.gov.pl/ In Poland updated list of registered CPP and
all labels are at Ministry of Agricultural
website. (Chose): informacje branzowe >
(then chose) produkcja rolnicza > (then
chose) ochrona roslin > (then chose) rejestr
srodkow (list of products) (or chose) Etykiety-
Instrukcje stosowania (Labels)
Slovakia http://www.mpsr.sk/slovak/menu/vestniky_2004/ WEB page of The Ministry of Agriculture.
vest10_1_2004.pdf
Slovakia Main parts are in:
http://www.mpsr.sk/slovak/menu/vestniky_2004/
10_10.pdfhttp://www.mpsr.sk/slovak/menu/vest
niky_2004/10_11.pdf
http://www.mpsr.sk/slovak/menu/vestniky_2004/
10_12.pdf

Slovenia http://www.fito-info.bf.uni-lj.si/ffs/reg/Index.htm The website does not yet include the MRL
Slovenia data. MRLs data may be available in
Slovenia approximately 6 month/
Switzerland http://www.blw.admin.ch/pflanzenschutzverz/pb Swiss Federal Office for Agriculture website.
Switzerland _home_d.html (in German) Status: 13 September 2004,( updated
Switzerland regularly)
http://www.blw.admin.ch/pflanzenschutzverz/pb
_home_f.html (in French)
Turkey Registered products: no website. Zimid makes own Excel sheet list updated
every three months.
See: Attach 2.

   

    

Cyprus No website. Parliament has just voted the harmonization
Cyprus with the EU legislation.
Cyprus The full data is not available at this stage.
Estonia http://www.agri.ee The website is also available in English
http://www.plant.agri.ee

EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
CPP, MRL & WATER Version: 1.5-Feb05
INFORMATION SOURCES
Page: 9 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5

4. Lists of Maximum Residue Levels (MRLs) in different countries
updated by ECPA December 2004:

Country MRL Website
Austria Austrian MRLs see file Attach 3.

   

      

Belgium http://fytoweb.fgov.be

Croatia http://www.nn.hr
NN 46/1994, NN 45/1998, NN 11/2001 and 39/2003

Cyprus No website. Parliament has just voted the harmonization with the EU legislation.
The full data is not available at this stage.

Czech http://www.mvcr.cz/index.html
Republic
It is necessary to click on $ icon and open part 161 under which the regulation 465/2002
from 12.11.2002 can be found.

Denmark http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20030018405-REGL

Information on MRLs is published in the annexes to the regulation on pesticides
th
residues in food and feed (N° 184 of March 20 2003), which can be found in the
mentioned link.
The text is only available in Danish and the search string will only work until the
Regulation gets amended, which will change the document ID

http://www.fdir.dk

Finland The organisation handling MRL-issues in Finland is the Ministry of Trade and Industry
(Kauppa- ja teollisuusministeriö).

The "tolerances" by foodstuff and a.i (e.g. glyphosate in wheat grain) are published as
printed matter only. The contact person regarding residues of pesticides in food is Mr.
Vesa Tuomaala.
http://www.ktm.fi/

France http://www.inra.fr/agritox

Germany http://www.bvl.bund.de/pflanzenschutz/RueckstHM.htm
http://verbraucherministerium.de/verbraucher/lebensm-rueckstaende/index.htm

EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
CPP, MRL & WATER Version: 1.5-Feb05
INFORMATION SOURCES
Page: 10 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5
Country MRL Website
Greece http://www.minagric.gr/en/2.2.5.12.html

Website of the Greek Ministry of Agriculture.
This only has some info on legislation of MRLs, no separate website on MRLs exists to
date.
Hungary
Some information about Hungarian CPPs MRL are on the above website.

To note, amendment of ministerial order related to CPPs MRL is in progress.

Ireland http://www.pcs.agriculture.gov.ie/

The PCS use the harmonised EU MRLs as per DG Sanco

Italy General on MRLs.
http://www.ministerosalute.it/alimenti/sicurezza/sicurezza.jsp
Click the section "approfondimenti", then click the section "Prodotti fitosanitari" ,CPPS.
In this section you can find: database on MRLs (control and legislation).
Direct list link:
http://www.ministerosalute.it/linksanita/alimvet/alimnut/fitosanitari/pubblicazioni/pdf/all2.
pdf

Lithuania This document is on Lithuanian Seimas (Lt Parliament) website:
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=163655&Condition2=

Hygiene Norm 54 for MRL’s was established in 2001. By words of Director Deputy
doctor Kranauskas, Lithuanian Public Nutrition Centre, responsible for transposition, is
among the leaders. The last MRL’s should be included in HN54 at the end of this year.
Luxembourg http://www.etat.lu/tapes
Official site of the Luxembourg government in French and German with MRLs listed by
crop, active ingredient or both.
Netherlands http://www.rikilt.wageningen-ur.nl/vws/index.html

Norway http://www.landbrukstilsynet.no/plantevernmidler/godk.cfm
Landbrukstilsynet is also handling/ setting MRL’s, but no values are on their website.
Poland Regarding cp product MRLs, the order of Minister of Health contains all
basic information on MRLs
– See: Attach 4 ( Polish) and Attach 5 ( English)

   
   

           

Portugal http://www.dgpc.min-agricultura.pt/fitofarmaceuticos/Residuos/LMR/LMR.htm

Slovakia http://www.uksup-sk/
Website address of ÚKSÚP, which is the competent authority for CPPs approval and
MRLs though no details of MRLs are on the site.

Slovenia No separate website for MRLs.

Sweden No info on MRLs.
Turkey No websites.

EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
GUIDELINE
Code Ref: MRL 1.5GL
CPP, MRL & WATER Version: 1.5-Feb05
INFORMATION SOURCES
Page: 11 of 10
ENGLISH VERSION
Anexa 5 este disponibila numai in limba Engleza. ANEXA 5
Country MRL Website
Spain http://www.mapya.es/agricultura/pags/fitos/registro/lmrs/principal_lmrs2.htm
Ministry of Agricultures website on MRLs – updated 22/7/2003.
http://www.infoagro.com/abonos/lmr.asp
Search engine on Spanish Legislation on MRLs, updated April the 1st 2002

Switzerland
Information on CPP MRL: Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln
(Ordinance on contaminants and ingredients)
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_021_23.html (available in German, French and
Italian)
Annex 1: CPP MRL: (Anhang 1: Liste der zugelassenen Höchstkonzentrationen für
Pflanzenschutzmittel) http://www.admin.ch/ch/d/sr/817_021_23/app1.html
UK Select cancel when asked for access codes:
http://www.pesticides.gov.uk/legislation/MRL_Legislation/MRLS.xls
This is a full Excel listing for products by crop.

a) UK MRL Database:
http://liaison.csl.gov.uk/hometrial/mrl/index.cfm
b) This is a search engine by product.

EUREPGAP_GL-INFOSOURCES_FP_V1-5Feb05.doc
©Copyright: EUREPGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56
http://www.eurep.org
ANEXA 6

GHID PRIVIND IGIENA PENTRU PERSONALUL ŞI VIZITATORII CASEI DE AMABALARE

IGIENA

NU TREBUIE de scuipat în interiorul casei de ambalare sau în orice altă arie, decât numai în
încăperi închise desemnate de Management.

NU TREBUIE de mâncat, de băut în casa de ambalare în orice timp.

NU TREBUIE de fumat oriunde în cadrul companiei, decât numai în locuri speciale desemnate de
Management.

NU TREBUIE de purtat bolduri, bijuterii sau ceasuri (verigheta de căsătorie este permisă).

NU TREBUIE de purtat unghiile vopsite sau parfumuri cu arome puternice.

NU TREBUIE de luat lucrurile personale în interiorul casei de ambalare, în special medicamente.

NU TREBUIE să lucraţi dacă dumneavoastră sunteţi bolnav, în special cu deranjament la stomac.

NU TREBUIE de strănutat sau să tuşiţi deasupra produselor ne ambalate.

NU TREBUIE de atins cu mâna faţa, părul şi în special ochii, tot timpul.

TREBUIE de spălat pe mâni înainte da a începe lucrul, după folosire WC şi în orice timp când
mâniile sunt murdare.

TREBUIE de menţinut părul curat şi îngrijit.

TREBUIE de menţinut unghiile curate şi scurte.

TREBUIE de purtat haine de protecţie şi chipiuri aprobate de Management. De evitat utilizarea
nasturilor sau pierderea lor.

Trebuie de purtat haine curate (nu noi), dacă haine de protecţie şi chipurile nu sunt asigurate de
Management.

TREBUIE de purtat tot timpul încălţăminte (pantofi).

TREBUIE sa garantaţi că rănile sau zgârieturile vor fi acoperite cu Leucoplast albastru.
Managementul trebuie sa asigure personalului cu Leucoplast albastru.

TREBUIE de informat Managementul privind orice fel de maladie, în particular: hepatita, diareea,
voma, febra, gâtul inflamat şi febră, leziunile cutanate vizibile infectate (arsuri, plăgi, etc.)
eliminări din urechi, ochi sau nas.

Trebuie de menţinut locul de muncă tot timpul curat.
ANEXA 7

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la protecţia muncii

Nr.625-XII din 02.07.91
* * *
Prezenta Lege are menirea de a asigura exercitarea dreptului
angajaţilor la protecţia muncii.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiune de protecţie a muncii.
Protecţia muncii reprezintă un sistem de măsuri şi mijloace
social-economice, organizatorice, tehnice, curative şi profilactice,
care acţionează în baza actelor legislative şi a altor acte normative şi
care asigură securitatea angajatului, păstrarea sănătăţii şi menţinerea
capacităţii lui de lucru în procesul muncii.

Articolul 2. Dreptul la protecţia muncii.
De dreptul la protecţia muncii beneficiază cetăţenii Republicii
Moldova, cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie.

Articolul 3. Legislaţia de protecţie a muncii şi sfera ei de acţiune.
Baza normativă a protecţiei muncii o constituie prezenta Lege, Codul
muncii şi alte acte legislative ale Republicii Moldova, standardele,
normele, regulile, instrucţiunile de protecţie a muncii, precum şi
actele normative şi juridice unionale şi internaţionale, ratificate de
Republica Moldova, care stabilesc cerinţele de securitate şi igienă faţă
de organizarea muncii, mijloacele de producţie, procesele tehnologice,
locurile de muncă etc.
Legile, standardele,normele, regulile, instrucţiunile de protecţie a
muncii sînt obligatorii tuturor organelor de stat şi organelor economice
întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, tuturor persoanelor
oficiale şi angajaţilor.
Acţiunea legislaţiei de protecţie a muncii se extinde asupra tuturor
angajaţilor care se află în relaţii de muncă cu întreprinderi,
instituţii, organizaţii ce au diferite forme de proprietate şi de
gospodărire, inclusiv cu patroni aparte; asupra membrilor de cooperative
studenţilor şi elevilor şcolilor tehnico-profesionale, medii de
specialitate şi de cultură generală care fac practica de producţie;
asupra militarilor antrenaţi să muncească la întreprinderi; asupra
persoanelor care îşi ispăşesc pedeapsa conform sentinţei instanţei
judecătoreşti în perioada de lucru întreprinderile instituţiilor de
muncă corecţională sau la întreprinderile stabilite de organele care
răspund de executarea sentinţelor; precum şi asupra executanţilor unor
altor tipuri de activitate, organizate în interesul societăţii şi al
statului.

Articolul 4. Principiile fundamentale ale politicii de
stat în domeniul protecţiei muncii.
Republica Moldova, în persoana organelor puterii de stat şi
administraţiei de stat, cu concursul sindicatelor şi al altor
organizaţii reprezentative ale oamenilor muncii, ale antreprenorilor,
elaborează, promovează şi revizueşte periodic politica de stat în
domeniul securităţii, igienei muncii şi mediului de prodicţie.

Pagina 1 din 11
ANEXA 7

Politica de stat a Republicii Moldova în domeniul protecţiei muncii
se bazează pe:
unitatea acţiunilor ministerelor, departamentelor, serviciilor,
inspectoratelor, organelor autoadministrării locale şi ale
întreprinderilor, îndreptate spre îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi
protecţiei muncii, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale;
prioritatea vieţii şi sănătăţii angajatului faţă de rezultatele
activităţii de producţie a întreprinderii;
coordonarea activităţii în domeniul protecţiei muncii cu alte
direcţii ale politicii economice şi sociale, cu activitatea din domeniul
protecţiei mediului înconjurător;
stabilirea unor cerinţe unice în domeniul protecţiei muncii pentru
toate întreprinderile, indiferent de formele lor de proprietate şi de
gospodărire;
exercitarea supravegherii controlului independent şi eficient asupra
respectării normelor de protecţie a muncii la întreprinderi;
folosirea pe larg a realizărilor ştiinţei, tehnicii şi experienţei
înaintate în domeniul protecţiei muncii, stimularea cerinţelor şi
aplicarea tehnicii şi tehnologiei inofensive, a mijloacelor de protecţie
a angajaţilor;
promovarea unei politici fiscale ce ar favoriza crearea condiţiilor
de muncă sănătoase şi inofensive la întreprinderi;
participarea statului la finanţarea protecţiei muncii;
asigurarea gratuită a angajaţilor cu echipament şi alte mijloace de
protecţie individuală, cu alimentaţie curativ-profilactică;
obligativitatea cercetării şi evidenţei fiecărui accident de muncă
şi a fiecărui caz de îmbolnăvire profisională;
apărarea socială a intereselor angajaţilor accidentaţi în muncă sau
afectaţi de boli profesionale;
susţinerea pe toate căile a activităţii sindicatelor şi a altor
organizaţii obşteşti, a întreprinderilor şi a unor persoane aparte,
orentate spre asigurarea protecţiei muncii;
colaborarea internaţională în soluţionarea problemelor de protecţie
a muncii.

Articolul 5. Participarea organizaţiilor obşteşti la elaborarea
şi adoptarea hotărîrilor în problemele de protecţie
a muncii
Pentru soluţionarea problemelor de protecţie a muncii
întreprinderile, specialiştii, cetăţenii pot să se asocieze în
organizaţii obşteşti, care acţionează în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova privind organizaţiile obşteşti.
Organele administraţiei de stat şi cele economice, de supraveghere
şi control, precum şi întreprinderile, acordă ajutor nelimitat şi
susţinere acestor organizaţii şi ţin cont de propunerile şi
recomandările lor la elaborarea şi adoptarea hotărîrilor în problemele
asigurării protecţiei muncii.

Articolul 6. Protecţia muncii la îndeplinirea contractelor şi a
acordurilor internaţionale
În cazul în care întreprinderile şi cetăţenii Republicii Moldova
efectuează în străinătate lucrări pe bază de contracte sau acorduri
internaţionale, se aplică cerinţele protecţiei muncii preconizate în ele
dacă nu e prevăzut altfel.
Particularităţile regulamentului relaţiilor în domeniul protecţiei
muncii cetăţenilor străini care lucrează în întreprinderile din

Pagina 2 din 11
ANEXA 7

Republica Moldova se stabilesc prin acordul părţilor interesate.

Capitolul II
GARANŢIILE ÎN EXERCITAREA DREPTULUI
ANGAJAŢILOR LA PROTECŢIA MUNCII

Articolul 7. Garanţiile dreptului la protecţia muncii
în procesul de muncă.
Condiţiile contractului de muncă trebuie să corespundă prevederilor
actelor legislative şi ale altor acte normative de protecţie a muncii.
Administraţia e obligată să aplice mijloace moderne de protecţie a
muncii şi să asigure condiţii sanitaro-igienice de muncă ce ar preveni
accidente de muncă şi imbolnăvire profesională.
Dacă administraţia încalcă legislaţia de protecţie a muncii şi
faptul acesta este confirmat de organele de supraveghere şi de control,
contractul de muncă poate fi desfăcut la solicitarea angajatului,
plătindu-i-se indemnizaţia de concediere.
În cazul în care angajatul are simptomele unei boli profesionale
administraţia trebuie să-l treacă la altă muncă în baza raportului
medical în modul stabilit.

Articolul 8. Examenul medical obligatoriu şi limitarea plasării
în muncă din cauza stării de sănătate
Întreprinderea e obligată să organizeze examenul medical al
angajatului înainte de încheierea contractului de muncă şi examene
medicale periodice pe parcusul acţiunii contractului de muncă în
corespundere cu modul stabilit de organele ocrotirii sănătăţii.
În timpul examenului medical obligatoriu angajatului i se păstrază
locul de lucru (funcţia) şi salariul mediu.
Angajatul nu are dreptul să se eschiveze de la examenul medical. În
cazul în care angajatul se eschivează de examenul medical sau dacă nu
urmează recomandările comisiilor medicale, ce rezultă din examenul
medical, administraţia are dreptul să-l tragă la răspundere disciplinară
sau să nu-l admită la muncă.
Să interzice încadrarea sau admiterea angajatului, inclusiv cu
consimţămîntul lui, la munca ce este contraindicată în raportul
organelor medicale din cauza stării lui de sănătate.

Articolul 9. Asigurarea socială şi asigurarea individuală
a angajaţilor împotriva accidentelor de muncă
şi îmbolnăvirilor profesionale
Patronii de întreprinderi sînt obligaţi să organizeze pentru
angajaţi asigurări sociale împotriva accidentelor de muncă şi
îmbolnăvirilor profesionale în modul şi în condiţiile determinate de
legislaţie.
Categoriile de persoane care lucrează în condiţii de mare risc, al
căror patron este obligat să organizeze asigurarea individuală împotriva
accidentelor de muncă, mărimea sumelor de asigurare se stabilesc în
contractul colectiv sau în acordul încheiat între administraţia
întreprinderii, proprietar sau între organul de conducere, împuternicit
de el, şi comitetul sindicatului.

Articolul 10. Interzicerea de a admite la lucru persoanele
care nu au pregătire profesională necesară
Se interzice admiterea la lucru a persoanelor care nu au pregătirea
profesională necesară şi care nu au trecut instruirea, instructarea şi
verificarea cunoştinţelor în domeniul protecţiei muncii în modul

Pagina 3 din 11
ANEXA 7

stabilit.

Articolul 11. Dreptul angajatului la informare, înlesniri şi
compensaţii corespunzătoare condiţiilor de muncă
Administraţia e obligată să informeze angajatul despre starea
condiţiilor de muncă, despre înlesnirile şi compensaţiile prevăzute în
legătură cu acesta în momentul angajării lui la lucru şi periodic,
conform rezultatelor controlurilor sau după schimbarea procesului de
producţie, precum şi la solicitarea angajatului. Pentru categoriile de
angajaţi care au dreptul la înlesniri şi compensaţii în legătură cu
condiţiile de muncă nocive şi grele caracterul şi mărimea unor astfel de
înlesniri şi compensaţii se determină în actele legislative respective.
Prin contractul colectiv (individual) de muncă întreprinderea are
dreptul să stabilească din contul profitului său înlesniri şi
compensaţii suplimentare pentru angajaţii care lucrează în condiţii de
muncă nocive şi grele.
Angajatul care şi-a vătămat organismul ori şi-a zdruncinat sănătatea
din vina (parţială sau completă) întreprinderii, precum şi membrii
familiei angajatului care şi-a perdut viaţa în urma unui accident de
muncă sau unei îmbolnăviri profesionale au dreptul la repararea pagubei
în conformitate cu prezenta Lege şi cu alte acte normative.

Articolul 12. Interzicerea activităţii organelor economice,
întreprinderilor, persoanelor oficiale şi angajaţilor
ce nu corespunde normelor de protecţie a muncii
Activitatea întreprinderilor şi a subdiviziunilor lor, exploatarea
mijloacelor de producţie, activitatea organelor economice, a persoanelor
oficiale şi a angajaţilor ce nu corespund cerinţelor de securitate a
muncii şi periclitează viaţa sau sănătatea angajaţilor urmează a fi
suspendată în modul stabilit (pînă la lichidarea încălcărilor) de către
organele plenipotenţiare (persoane oficiale).

Articolul 13. Garanţiile pentru angajaţi în cazul staţionării
forţate sau refuzului de a lucra în legătură cu
neasigurarea condiţiilor inofensive de muncă
În timpul întreruperii lucrului la întreprinderi, în subdiviziunile
lor, la locurile de muncă din cauza încălcării legislaţiei de protecţie
a muncii care nu a fost comisă din vina angajaţilor, acestora li se
păstrează locul de muncă (funcţia) şi salariul mediu.
Refuzul angajatului de a executa lucrările din cauza neasigurării
condiţiilor inofensive de muncă, fapt ce periclitează viaţa sau
sănătatea, este întemeiat şi nu atrage după sine nici un fel de
răspundere din partea lui.

Articolul 14. Particularităţile reglementării relaţiilor
în domeniul protecţiei muncii pentru unele
catedorii de angajaţi
Particularităţile reglementării