ZAKON

O JAVNIM PUTEVIMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1. Ovim zakonom ure uju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i na in upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i na in finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor. lan 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede e zna enje: 1) "put" jeste izgra ena, odnosno utvr ena površina koju kao saobra ajnu površinu mogu da koriste svi ili odre eni u esnici u saobra aju, pod uslovima odre enim zakonom i drugim propisima; 2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa; 3) "državni put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje: - teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva; - teritoriju države sa teritorijom susednih država; - celokupnu teritoriju države; - privredno zna ajna naselja na teritoriji države; - podru je dva ili više okruga ili podru je okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slu aju da nije izgra en obilazni put pored naselja; 4) "autoput" jeste državni put koji je namenjen isklju ivo za saobra aj motornih vozila, sa fizi ki razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobra ajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobra ajnim znakom; 5) "opštinski put" jeste javni put koji saobra ajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva; 6) "saobra ajna površina" jeste posebno ure ena površina za odvijanje svih ili odre enih vidova saobra aja ili mirovanje vozila; 7) "nekategorisani put" jeste saobra ajna površina koja je dostupna ve em broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put; 8) "biciklisti ka staza" jeste saobra ajna površina obeležena propisanim saobra ajnim znakom, namenjena za saobra aj bicikala i bicikala sa motorom;

- 2 9) "naselje" jeste izgra eni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbe eni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedni kih potreba stanovnika, ije se granice utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada i ozna avaju propisanim saobra ajnim znakom na javnom putu; 10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja; 11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja ije se karakteristike utvr uju prostornim, odnosno urbanisti kim planom opštine, odnosno grada; naselja; 12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobra ajno povezuje delove

13) "ozna avanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža); 14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadržina saobra ajno-tehni kih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima; 15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji služi da primi mehani ka dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogu i bezbedno, nesmetano i ekonomi no kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor; 16) "kolovoz" jeste izgra ena površina javnog puta po kojoj se odvija saobra aj i ine ga saobra ajne trake (vozne, dodatne, ivi ne, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila; 17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbe uje bo nu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta; 18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vo enje površinskih voda koji obezbe uje stabilnost kolovozne konstrukcije; 19) "berma" jeste prostor izme u rigole i kosine useka i služi za zaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbe enje preglednosti puta; 20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobra ajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine ve e od šest metara jeste razdelni pojas; 21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizi ki razdvaja saobra aj motornih vozila od nemotorizovanog saobra aja; 22) "putni objekti" su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.; 23) "nadvožnjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; 24) "podvožnjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom; sakupljanje, 25) "objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje" služe za odvo enje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i

- 3 podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda sa puta; 26) "prate i sadržaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta; 27) "autobusko stajalište" je posebno izgra ena i ozna ena saobra ajna površina uz kolovoz javnog puta ili priklju ena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila; 28) "granice gra enja" jesu linije unutar kojih se izvode gra evinski zahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta; 29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje ine krajnje ta ke popre nog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu; 30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i može biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa); 31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železni ke infrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa; 32) "prilazni put" jeste saobra ajna površina preko koje se omogu ava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put; 33) "priklju ak" jeste saobra ajna površina kojom se povezuje javni put niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem; 34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, železni ke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije i sl.); 35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbe ena na svakoj ta ki puta i koja se odre uje na osnovu vrednosti ra unske brzine; 36) "potrebna preglednost na raskrsnici" odre uje se iz uslova odvijanja saobra aja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehni koj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobo ene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobra aja; 37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta i objekata, odnosno ure aja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedni ku granicu sa javnim putem; 38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, ija je širina odre ena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograni ava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu; 40) "saobra ajna signalizacija" obuhvata sredstva i ure aje za pra enje, kontrolu, regulisanje i vo enje saobra ajnih tokova (saobra ajni znakovi na putevima);

- 4 41) "upravljanje saobra ajem" jeste pra enje, kontrola i vo enje saobra aja na mreži državnih puteva ili na odre enoj deonici državnog puta; javnom putu; 42) "obustava saobra aja" jeste kontrolisani prekid saobra aja na

43) "ograni enje saobra aja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu; 44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim optere enjem, ukupnom masom, širinom, dužinom i visinom prekora uje propisane mere; 45) "održavanje puta" jeste izvo enje radova kojima se obezbe uje nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja i uva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno rekonstrukcije; 46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ograni avanje intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i pojasu kontrolisane izgradnje, propisanih ovim zakonom; 47) "klasifikacija puteva" jeste podela javnih puteva na osnovu propisanih kriterijuma; 48) "upotrebna vrednost puta" jeste vrednost javnog puta u trenutku procene, prema stepenu o uvanosti projektovanih karakteristika; 49) "tehni ka regulativa" jesu standardi, tehni ki propisi, uputstva, uslovi i specifikacije za planiranje, projektovanje, gra enje, održavanje i zaštitu javnih puteva; 50) "upravlja javnog puta" jeste javno preduze e, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem. lan 3. Javni putevi i nekategorisani putevi ine mrežu puteva. Putevi iz stava 1. ovog lana, kao dobra u opštoj upotrebi, u državnoj su svojini i na njima se mogu sticati prava koriš enja, prava službenosti i druga prava odre ena zakonom. lan 4. Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:

1) trup puta koji ine donji i gornji stroj:
- donji stroj puta (nasipi; useci; zaseci; objekti, postrojenja i ure aji za odvodnjavanje puta i zaštitu puta od površinskih i podzemnih voda i sl.); - gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija; ivi ne trake, odnosno ivi njaci; rigole; bankine; berme; razdelne trake i sl.);

2) putne objekte (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.); 3) priklju ke; 4) trotoare, peša ke i biciklisti ke staze koje prate kolovoz puta;

- 5 5) zemljišni pojas; 6) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara, sa slobodnim prostorom u visini od najmanje 4,5 metara od najviše ta ke kolovoza, a za autoput u visini od najmanje 4,75 metara od najviše ta ke kolovoza; 7) objekte za potrebe puta (putne baze; naplatne stanice; kontrolne stanice; saobra ajne površine autobuskih stajališta; parkirališta; odmorišta; zelene površine i sl.); 8) saobra ajnu signalizaciju; 9) opremu puta (sve vrste zaštitnih ograda; smerokazi; instalacije rasvete i rasveta za potrebe saobra aja; ure aji za evidenciju saobra aja i sl.) i 10) objekte i opremu za zaštitu puta, saobra aja i okoline (snegobrani; vetrobrani; zaštita od osulina; zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i sl.).
Državni put, pored elemenata iz stava 1. ovog objekte, ure aje i opremu za upravljanje saobra ajem. lan 5. Prema zna aju saobra ajnog povezivanja javni putevi se dele na: lana, obuhvata i

1) državne puteve I reda (saobra ajno povezuju teritoriju države sa

mrežom evropskih puteva, odnosno deo su mreže evropskih puteva, teritoriju države sa teritorijom susednih država, celokupnu teritoriju države, kao i privredno zna ajna naselja na teritoriji države); okruga ili podru je okruga);

2) državne puteve II reda (saobra ajno povezuju podru je dva ili više 3) opštinske puteve (saobra ajno povezuju teritoriju opštine, odnosno
grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva) i

4) ulice (saobra ajno povezuju delove naselja).
Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterijume za kategorizaciju državnih puteva. Na osnovu kriterijuma iz stava 2. ovog kategorizaciji državnih puteva. lana Vlada donosi akt o

Skupština opštine, odnosno skupština grada, propisuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica. Na osnovu kriterijuma iz stava 4. ovog lana skupština opštine, odnosno skupština grada, donosi akt o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica. lan 6. se dele na: Prema položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobra aja javni putevi

1) javne puteve van naselja i 2) javne puteve u naselju.

- 6 Javni put u naselju odre uje se prostornim i urbanisti kim planom. Kolovozna konstrukcija ulica koje su istovremeno delovi državnih ili opštinskih puteva koji prolaze kroz naselja i saobra ajna signalizacija, osim svetlosnih saobra ajnih znakova, smatraju se delovima tih puteva. Pravac, odnosno promenu pravca državnog puta, koji prolazi kroz naselje, odre uje skupština opštine, odnosno skupština grada, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministarstvo). Promena pravca državnog puta u naselju može da se vrši ako novi pravac državnog puta ispunjava, po svojim tehni kim karakteristikama, uslove koji se zahtevaju za tu kategoriju puta. Odluka skupštine opštine, odnosno skupštine grada o pravcu, odnosno promeni pravca državnog puta koji prolazi kroz naselje doneta bez saglasnosti iz stava 4. ovog lana, ništava je. Pravac opštinskog puta u naselju odre uje skupština opštine, odnosno skupština grada.

II. UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA
lan 7. Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona jeste: koriš enje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu javnog puta, vršenje javnih ovlaš enja i sl.); zaštita javnog puta; vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta; organizovanje i obavljanje stru nih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnog puta; ustupanje radova na održavanju javnog puta; organizovanje stru nog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta; planiranje izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta; ozna avanje javnog puta i vo enje evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim podacima za te puteve. Upravljanje državnim putem, pored poslova iz stava 1. ovog lana, obuhvata i upravljanje saobra ajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu. Upravljanje državnim putem je delatnost od opšteg interesa. lan 8. Delatnost upravljanja državnim putevima obavlja javno preduze e koje osniva Vlada (u daljem tekstu: Javno preduze e). Delatnost upravljanja državnim putevima može da obavlja i privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, pod uslovima i na na in utvr en zakonom kojim se ure uje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

- 7 lan 9. Javno preduze e propisuje metodologiju brojanja vozila i vo enja podataka o prebrojanim vozilima na državnom putu. Javno preduze e donosi srednjoro ni plan izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite državnih puteva i godišnji program radova na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji državnih puteva, uz saglasnost Vlade. lan 10. Javno preduze e dužno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez neophodnog zastoja. Javno preduze e dužno je da obezbedi upravljanje saobra ajem na državnim putevima u skladu sa propisima kojima se ure uje bezbednost saobra aja na putevima. Upravljanje saobra ajem obezbe uje se upotrebom:

1) telekomunikacionih, elektronskih i stacionarnih ure aja za

pra enje, kontrolu, bezbednost i regulisanje saobra aja, kontrolu stanja kolovoza i za daljinsko obaveštavanje i upozoravanje;

2) objekata i ure aja za naplatu putarine; 3) ventilacionih i sigurnosnih ure aja u tunelima; 4) objekata i ure aja za zaštitu javnog puta i 5) objekata i ure aja za zaštitu okruženja javnog puta.
lan 11. Upravlja javnog puta dužan je da ozna ava i vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve. propisuje: Ministar nadležan za poslove saobra aja (u daljem tekstu: Ministar)

1) na in ozna avanja javnih puteva; 2) vrstu i sadržinu evidencija, na in vo enja evidencija, na in
prikupljanja, odnosno obnavljanja podataka, kao koriš enja podataka iz evidencija o javnim putevima. lan 12. Deo državnog ili opštinskog puta koji po izgradnji ili rekonstrukciji ne pripada izgra enom ili rekonstruisanom državnom ili opštinskom putu, ne smatra se delom tog puta. Ako se deo državnog puta iz stava 1. ovog lana i dalje koristi za saobra aj, izvrši e se njegova prekategorizacija. Ako se deo državnog puta iz stava 1. ovog lana ne koristi za saobra aj, o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi taj put odlu i e i uslove

- 8 upravlja javnog puta u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj. lan 13. Upravlja javnog puta dužan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole, podnese zahtev za upis prava koriš enja na javnom putu, kao i prava službenosti i drugih prava odre enih zakonom koja se ustanovljavaju na javnom putu u korist drugih lica u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. Upravlja javnog puta, odnosno lice u iju korist je ustanovljeno neko od prava iz stava 1. ovog lana, dužno je da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima, zasnovanih na zakonom propisanom pravnom osnovu, podnese zahtev za upis promene, odnosno brisanje podataka, u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti. lan 14. Upravlja u javnog puta poverava se vršenje javnih ovlaš enja koja se odnose na izdavanje: javni put; 1) saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju priklju ka na

2) saglasnosti za gra enje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železni ke pruge i drugih sli nih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. na javnom putu; 3) saglasnosti za gra enje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železni ke pruge i drugih sli nih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. u zaštitnom pojasu javnog puta; javnog puta; javnom putu; putu i 4) saglasnosti za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja 5) saglasnosti za održavanje sportske ili druge manifestacije na 6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom

7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno pored tog puta. uslove. Akti iz stava 1. ovog lana moraju da sadrže saobra ajno-tehni ke

Upravlja javnog puta dužan je da odlu i po zahtevu za izdavanje saglasnosti, dozvole i odobrenja iz stava 1. ovog lana u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. Protiv akata iz stava 1. ovog lana može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno nadležnom organu opštine ili grada, u roku od osam dana od dana dostavljanja tog akta.

- 9 Upravlja javnog puta dužan je da o aktima donetim u vršenju javnih ovlaš enja vodi evidenciju. lan 15. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na njemu. Upravlja javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom održavanju javnog puta propisanih ovim zakonom, odnosno zbog izvo enja tih radova suprotno propisanim tehni kim uslovima i na inu njihovog izvo enja.

III. FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA
lan 16. Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta obezbe uje se iz:

1) naknada za upotrebu javnog puta; 2) naknade za održavanje državnog puta u visini od 10,0% od akcize
na derivate nafte;

3) finansijskih kredita; 4) ulaganja doma ih i stranih lica; 5) budžeta Republike Srbije i 6) drugih izvora u skladu sa zakonom.
lan 17. Za upotrebu javnog puta pla aju se naknade, i to: 1) godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priklju na vozila; 2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhva ena ta kom 1) ovog lana; 3) naknada za vanredni prevoz; 4) naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, ure aja za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravlja javnog puta, u skladu sa propisima; 5) posebna naknada za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu: putarina); 6) naknada za prekomerno koriš enje javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta; 7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta;

- 10 8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravlja javnog 9) naknada za priklju enje prilaznog puta na javni put; 10) naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, elektri nih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na javnom putu; 11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta; 12) godišnja naknada za koriš enje komercijalnih objekata kojima je omogu en pristup sa javnog puta i inostranstvu. 13) naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u lan 18. Visinu naknade iz lana 17. ta . 1) i 13) ovog zakona utvr uje Vlada. Visinu naknade iz lana 17. ta ka 2) ovog zakona utvr uje nadležni organ opštine, odnosno grada. Visinu naknade iz upravlja javnog puta. lana 17. ta . 3) do 12) ovog zakona utvr uje

puta;

Odluka o visini naknade iz stava 3. ovog lana za državni put donosi se uz saglasnost Vlade, a za opštinski put, odnosno ulicu, uz saglasnost skupštine opštine, odnosno skupštine grada. lan 19. Sredstva iz lana 16. ta ka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom ra unu Trezora Republike Srbije. Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1. ovog lana na ra un Javnog preduze a koje ta sredstva koristi za održavanje i zaštitu državnih puteva. lan 20. Naplatu naknade iz lana 17. ta ka 13) ovog zakona organizuje Javno preduze e na grani nim prelazima odre enim propisima. lan 21. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. ta . 1) i 2) ovog zakona prihod su opštine. Sredstva od napla ene naknade iz lana 17. ta . 3) do 13) ovog zakona za upotrebu državnih puteva prihod su Javnog preduze a, a sredstva napla ena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica prihod su upravlja a tih puteva i ulica.

- 11 lan 22. Sredstva od napla enih naknada iz lana 17. ovog zakona koriste se za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu javnih puteva, kao i za troškove koriš enja i otplatu kredita za navedene namene. lan 23. vozila: Naknada iz lana 17. ta ka 1) ovog zakona ne pla a se za motorna

1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je oslobo enje od pla anja te naknade predvi eno me unarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet; 2) osoba sa invaliditetom i 3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. lan 24. vozila: Naknada iz lana 17. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se za motorna

1) policije; 2) Vojske Srbije i Crne Gore; 3) hitne pomo i; 4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim ure ajima za davanje svetlosnih i zvu nih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju); 5) profesionalnih vatrogasnih jedinica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica pravnih lica koja imaju vatrogasnu službu organizovanu po propisima o zaštiti od požara; 6) osoba sa invaliditetom i 7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom. lan 25. Naknada iz lana 17. ta ka 5) ovog zakona ne pla a se, po odobrenju Javnog preduze a, za motorna vozila:

1) republi ke inspekcije za državne puteve i republi ke inspekcije za drumski saobra aj; 2) privrednih društava, preduze a i drugih pravnih lica, odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove održavanja i zaštite javnog puta za ije koriš enje se pla a putarina; 3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i 4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru doma ih ili me unarodnih humanitarnih akcija.
Za vozila iz stava 1. ta ka 4. ovog zakona dozvola se izdaje pojedina nom vozilu za pojedina nu vožnju.

- 12 lan 26. U pogledu naplate naknada utvr enih ovim zakonom, kontrole, kamate, povra aja, zastarelosti, kazne i ostalog što nije ure eno ovim zakonom, primenjiva e se odredbe zakona kojim se ure uje poreski postupak i poreska administracija.

IV. ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA
lan 27. Radi spre avanja ugrožavanja stabilnosti javnog puta i obezbe ivanja uslova za nesmetano odvijanje saobra aja i režim saobra aja na javnom putu, nosilac prava službenosti na javnom putu, kao i drugih prava u skladu sa zakonom, može da izvodi radove na javnom putu (gra enje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, železni ke pruge i drugih sli nih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl.) samo ako je za izvo enje tih radova pribavio saglasnost upravlja a javnog puta. lan 28. U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja, zabranjena je izgradnja gra evinskih ili drugih objekata, kao i postavljanje postrojenja, ure aja i instalacija, osim izgradnje saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta, kao i postrojenja, ure aja i instalacija koji služe potrebama javnog puta i saobra aja na javnom putu. U zaštitnom pojasu iz stava 1. ovog lana može da se gradi, odnosno postavlja, vodovod, kanalizacija, toplovod, železni ka pruga i drugi sli an objekat, kao i telekomunikacione i elektro vodove, instalacije, postrojenja i sl., po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta koja sadrži saobra ajno-tehni ke uslove. Upravlja javnog puta dužan je da obezbedi kontrolu izvo enja radova iz stava 2. ovog lana. lan 29. Zaštitni pojas, sa svake strane javnog puta, ima slede e širine: 1) državni putevi I reda - autoputevi 2) ostali državni putevi I reda 3) državni putevi II reda 4) opštinski putevi 40 metara 20 metara 10 metara 5 metara

Odredbe stava 1. ovog lana, u pogledu širina zaštitnog pojasa, primenjuju se i u naseljima, osim ako je druga ije odre eno prostornim, odnosno urbanisti kim planom.

- 13 lan 30. Izgradnja objekata u pojasu kontrolisane izgradnje dozvoljena je na osnovu donetih prostornih i urbanisti kih planova koji obuhvataju taj pojas. U pojasu iz stava 1. ovog kamenoloma i deponija otpada i sme a. lana zabranjeno je otvaranje rudnika,

lan 31. Ograde, drve e i zasadi pored javnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrožavaju bezbednost saobra aja. lan 32. u istom nivou. Zabranjeno je ukrštanje državnog puta I reda sa železni kom prugom

lan 33. Na raskrsnici javnog puta sa drugim putem i ukrštanja javnog puta sa železni kom prugom u istom nivou, moraju se obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima. U zonama potrebne preglednosti zabranjeno je podizati zasade, ograde i drve e, ostavljati predmete i materijale, postavljati postrojenja i ure aje i graditi objekte, odnosno vršiti druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta. Vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta, koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti, dužan je da, na zahtev upravlja a javnog puta, ukloni zasade, ograde, drve e, predmete, materijale, postrojenja, ure aje i objekte iz stava 2. ovog lana, u cilju obezbe enja preglednosti puta. Lica iz stava 3. ovog lana imaju pravo na naknadu štete zbog ograni enja koriš enja zemljišta u zoni potrebne preglednosti, koju pla a upravlja javnog puta. lan 34. Lice koje upravlja objektom, postrojenjem, ure ajem, instalacijom i vodovima, ugra enim u javni put, dužno je da održava taj objekat, postrojenje, ure aj, instalaciju i vod, na na in kojim se ne ošte uje javni put, odnosno ne ugrožava bezbednost saobra aja ili ne ometa održavanje javnog puta. U slu aju ošte enja, odnosno kvara, objekata, postrojenja, ure aja, instalacija ili vodova iz stava 1. ovog lana lice koje upravlja tim objektima dužno je da bez odlaganja pristupi otklanjanju ošte enja, odnosno kvara i istovremeno o preduzetim radovima bez odlaganja obavesti upravlja a javnog puta. Lice iz stava 1. ovog lana, otklanjanju ošte enja, odnosno kvara, kojim se ne ošte uje javni put ili ne ugrožava bezbednost saobra aja, pristupa po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta.

- 14 Troškove izvo enja radova iz st. 2. i 3. ovog lana, kao i troškove izvo enja radova na vra anju javnog puta u prvobitno stanje snosi lice iz stava 1. ovog lana. lan 35. Radi nesmetanog i bezbednog odvijanja saobra aja i zaštite državnog puta od ošte enja, na mestima na kojima se okupljaju gra ani u velikom broju (sportski stadioni, sajmišta, škole, javni lokali i sl.) ili na mestima koja se koriste za držanje stoke u ve em broju (pašnjaci, ergele i sl.), a koja se nalaze pored državnog puta sa velikom gustinom saobra aja, podiže se odgovaraju a ograda kojom se odvaja to mesto od državnog puta. Podizanjem ograde iz stava 1. ovog preglednost na državnom putu. lana ne može se umanjiti

Javno preduze e utvr uje potrebu podizanja ograde iz stava 1. ovog lana i odre uje uslove i na in njenog podizanja i održavanja. Ograde su dužni da podignu i održavaju vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata iz stava 1. ovog lana. Ako vlasnici ili neposredni držaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne održavaju ograde, podizanje, odnosno održavanje izvrši e Javno preduze e o njihovom trošku. lan 36. Zabranjeno je ostavljanje gra evinskog i drugog materijala pored javnog puta, ako se time umanjuje preglednost na javnom putu. lan 37. Priklju ak prilaznog puta na javni put može se graditi uz saglasnost upravlja a javnog puta. Raskrsnica ili ukrštaj opštinskog, odnosno nekategorisanog puta, kao i ulice, sa državnim putem, odnosno priklju ak na državni put može se graditi uz saglasnost Javnog preduze a. Saglasnost iz stava 2. ovog lana sadrži naro ito: posebne uslove izgradnje; potrebnu saobra ajnu signalizaciju; opremu. Ako posebni uslovi predvi eni u saglasnosti iz stava 2. ovog lana, zahtevaju gra enje novih saobra ajnih traka, ostrva za odvajanje saobra ajnih traka, semaforizaciju i rasvetu na državnom putu, odobrenje za izgradnju raskrsnice, ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. ovog lana, izdaje Ministarstvo. Odobrenje iz stava 4. ovog lana, za izgradnju raskrsnice, ukrštaja ili priklju ka, izdato bez prethodno pribavljene saglasnosti iz stava 2. ovog lana, ništavo je. Javno preduze e izda e saglasnost iz stava 2. ovog lana ako utvrdi da su kumulativno ispunjeni uslovi i to ako:

- 15 1) nije mogu e izvršiti povezivanje opštinskog, odnosno nekategorisanog puta, kao i ulice, sa opštinskim, odnosno nekategorisanim putem, kao i ulicom koji ve imaju izvedenu raskrsnicu, ukrštaj ili priklju ak na državni put; 2) raskrsnica, ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. ovog lana ne smanjuju kapacitet i proto nost saobra aja na državnom putu i 3) raskrsnica, ukrštaj ili priklju ak iz stava 2. ovog lana nemaju štetne posledice za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja na državnom putu. Investitor izgradnje raskrsnice, ukrštaja ili priklju ka iz stava 2. ovog lana snosi troškove izgradnje i troškove postavljanja saobra ajne signalizacije i opreme izgra ene raskrsnice, ukrštaja ili priklju ka. Tehni kom pregledu izgra ene raskrsnice, ukrštaja ili priklju ka na državni put, prisustvuje ovlaš eni predstavnik Javnog preduze a. lan 38. Zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta, odnosno na koji se priklju uje, u širini od najmanje pet metara i u dužini od najmanje 40 metara za državni put I reda, 20 metara za državni put II reda i 10 metara za opštinski put, ra unaju i od ivice kolovoza javnog puta. Prilazni put koji se priklju uje na javni put mora se izgraditi na na in propisan u stavu 1. ovog lana. Troškove izgradnje iz st. 1. i 2. ovog lana snosi investitor izgradnje zemljanog, odnosno prilaznog puta, u širini i dužinama iz stava 1. ovog lana. Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javni put iz stava 1. ovog lana preseca zemljani put, troškove izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta, odnosno na koji se priklju uje, snosi investitor radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji javnog puta. lan 39. Javno preduze e dužno je da prilikom rekonstrukcije državnog puta smanji broj raskrsnica ili priklju aka opštinskog ili nekategorisanog puta na državni put, na najmanji mogu i broj, a u cilju pove anja kapaciteta i pove anja nivoa bezbednosti saobra aja na državnom putu. lan 40. Za izmenu saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta potrebno je pribaviti saglasnost upravlja a javnog puta. lan 41. Sused javnog puta dužan je da omogu i slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa javnog puta na njegovo zemljište, uz naknadu prouzrokovane štete.

- 16 Sused javnog puta dužan je da omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta, uz naknadu prouzrokovane štete. Upravlja javnog puta dužan je da zaklju i ugovor sa susedom javnog puta da na susedovom zemljištu izgradi odvodne kanale i druge ure aje za odvo enje vode od trupa puta kao i da postavi privremene ili stalne ure aje i regulacije, odnosno podigne zasade, za zaštitu javnog puta i saobra aja na njemu od snežnih lavina, smetova, buke, zaslepljuju ih efekata i drugih štetnih uticaja, ako se isti ne mogu izgraditi, postaviti, odnosno podi i na javnom putu. Odredbe st. 1. do 3. ovog lana shodno se primenjuju i na vlasnike, odnosno neposredne držaoce zemljišta, u slu aju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe. lan 42. Radi zaštite javnog puta od spiranja i odronjavanja, upravlja javnog puta, dužan je, ako priroda zemljišta dopušta, da kosine useka, zaseka i nasipa, kao i zemljišni pojas ozeleni travom, ukrasnim šibljem i drugim rastinjem tako da se ne ometa preglednost na javnom putu. Zasadi iz stava 1. ovog lana moraju se uredno održavati i obnavljati. lan 43. Reklamne table, reklamni panoi, ure aji za slikovno ili zvu no obaveštavanje ili oglašavanje (u daljem tekstu: natpisi), mogu se postavljati na državnom putu, odnosno pored tog puta na udaljenosti od sedam metara, odnosno na opštinskom putu i pored tog puta na udaljenosti od pet metara, mereno sa spoljne strane od ivice kolovoza. javnog puta. autoputa. postavljanje. Postavljanje natpisa vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje upravlja Zabranjeno je postavljanje natpisa u pojasu širine 60 metara pored Natpise je dužno da održava lice koje je zahtevalo njihovo

lan 44. Na javnom putu zabranjeno je naro ito:

1) privremeno ili trajno zauzimanje puta; 2) izvo enje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom puta; 3) izvo enje radova nosilaca prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na putu, kojima se ošte uje javni put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja; 4) ispuštanje voda, otpadnih voda i drugih te nosti na put;

- 17 5) spre avanje oticanja voda sa puta, a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre avanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima;
put;

6) prosipanje, ostavljanje ili bacanje materijala, predmeta i sme a na 7) zamaš ivanje puta mazivima ili drugim sli nim materijama;

8) postavljanje i koriš enje svetla ili drugih svetlosnih ure aja na putu i pored puta, kojima se ometa odvijanje saobra aja na putu; 9) oranje i izvo enje drugih poljoprivrednih radova na bankinama, kosinama i zemljišnom pojasu; 10) vu enje predmeta, materijala, oru a i drugih vrsta tereta po putu (grede, balvani, grane, kameni blokovi, plugovi, drlja e i sl.); 11) spuštanje niz kosine zaseka, useka i nasipa puta, drvene gra e, drva za ogrev, kamenja i drugog materijala;
materijala;

12) paljenje trave i drugog rastinja na putu, kao i otpadnih predmeta i 13) nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put;

na putu;

14) puštanje stoke na put bez nadzora, napasanje i napajanje stoke 15) okretanje zaprege, traktora, pluga i drugih poljoprivrednih mašina i 16) ko enje zaprežnih vozila spre avanjem okretanja to kova;

oru a na putu;

17) uklju ivanje vozila na put i isklju ivanje sa puta van priklju ka ili ukrštaja i nanošenje blata na put; 18) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa koriš enje puta; 19) svako injenje kojim se ošte uje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobra aja na putu.
lan 45. Upravlja javnog puta dužan je da u obavljanju poslova zaštite javnog puta, svakodnevno sprovodi aktivnosti na utvr ivanju zauze a javnog puta, bespravnog izvo enja radova na javnom putu i u zaštitnom pojasu i svih drugih injenja kojima se bitno ošte uje, ili bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu. Upravlja javnog puta, u slu ajevima iz stava 1. ovog lana, dužan je da, bez odlaganja, podnese pismeni zahtev koji se zasniva na ta nom, potpunom i odre enom injeni nom stanju nadležnoj inspekciji za javne puteve, radi preduzimanja inspekcijskih mera, uz koji je dužan da dostavi situacioni plan izdat od nadležnog organa, odnosno ovlaš enog lica, u slu ajevima kada je taj plan podesno dokazno sredstvo za utvr ivanje injeni nog stanja. lan 46. Upravlja javnog puta pokre e postupak kod Ministarstva ili opštinskog odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja za ograni avanje koriš enja javnog puta, ako je javni put u takvom stanju da:

- 18 1) saobra aj nije mogu ili je mogu saobra aj pojedinih vrsta vozila; 2) saobra aj pojedinih vrsta vozila može biti štetan za javni put i 3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na zaštitu javnog puta i bezbednost saobra aja. Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. ovog lana, upravlja javnog puta preduzima mere obezbe enja javnog puta postavljanjem pripadaju e saobra ajne signalizacije i o preduzetim merama obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i javnost putem sredstava javnog informisanja. lan 47. Motorna i priklju na vozila koja saobra aju na javnim putevima, osim vozila sa gusenicima, moraju imati to kove sa pneumaticima. Vozilo sa gusenicama može saobra ati na javnom putu sa savremenim kolovoznim zastorom, ako su gusenice zašti ene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama. Vozila Vojske Srbije i Crne Gore ne moraju da ispunjavaju uslove iz stava 2. ovog lana, a upravlja javnog puta ima pravo na naknadu štete koja je time prouzrokovana. Zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone mogu saobra ati na javnom putu ako imaju to kove sa pneumaticima. lan 48. Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko optere enje, ukupnu masu, širinu, dužinu ili visinu, smatra se vanrednim prevozom u smislu ovog zakona. Vanredni prevoz, u prevozu u drumskom saobra aju na teritoriji Republike Srbije, odnosno u me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju, može se obavljati na javnim putevima na osnovu posebne dozvole koju izdaje upravlja javnog puta za svaki pojedina ni prevoz, kojom se odre uju na in i uslovi prevoza, kao i iznos naknade za vanredni prevoz. O izdatim dozvolama iz stava 2. ovog lana upravlja javnog puta pismeno obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za poslove saobra aja, odnosno nadležni organ opštine ili grada, kao i lice koje vrši poslove na održavanju javnih puteva na kojima e se obaviti vanredni prevoz. Vanredni prevoz može da se obavlja na javnom putu bez izdate dozvole iz stava 2. ovog lana, ako se taj prevoz obavlja radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda, kao i za potrebe odbrane zemlje. Lice koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. ovog lana dužno je da pre po etka obavljanja vanrednog prevoza, obavljanje tog prevoza uskladi sa upravlja em javnog puta.

- 19 Lice iz stava 5. ovog lana koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. ovog lana dužno je da o obavljanju tog prevoza obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. lan 49. Kontrolu vanrednog prevoza, kao i kontrolu najve ih dozvoljenih osovinskih optere enja, ukupne mase i dimenzija vozila, koja saobra aju na javnom putu, vrši ovlaš eno službeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ovlaš eno lice ministarstva nadležnog za poslove saobra aja, odnosno ovlaš eno lice opštinskog, odnosno gradskog organa nadležnog za poslove saobra aja. Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole iz lana 48. stav 2. ovog zakona, isklju uje iz saobra aja na javnom putu ovlaš eno lice iz stava 1. ovog lana i odre uje mesto parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole. Za vreme trajanja isklju enja iz saobra aja, zabranjeno je koriš enje vozila koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja. lan 50. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da taj prevoz obavlja u skladu dozvolom iz lana 48. stav 2. ovog zakona. Lice koje obavlja vanredni prevoz dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta pri injenu obavljanjem vanrednog prevoza na javnom putu. lan 51. Privremeno ili trajno u eš e teretnih vozila sa više od 50% u svim izvršenim prevozima tereta na odre enom javnom putu ili njegovom delu za potrebe lica koje izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji ili obavlja privrednu delatnost ija priroda zahteva tako izvršene prevoze (eksploatacija kamena, minerala, uglja, drveta i sl.), smatra se prekomernim koriš enjem tog javnog puta, odnosno njegovog dela u smislu ovog zakona. U eš e teretnih vozila lica koje izvodi radove, odnosno obavlja privrednu delatnost iz stava 1. ovog lana, utvr uje upravlja javnog puta na osnovu prose nog godišnjeg dnevnog saobra aja teretnih vozila nosivosti više od 11,5 tona i to najmanje etvorostrukim brojanjem saobra aja na izvornoj - ciljnoj lokaciji. Lice iz stava 1. ovog lana dužno je da nadoknadi štetu upravlja u javnog puta, pri injenu grubom nepažnjom. lan 52. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju, kao i teret koji je pao sa vozila, imalac vozila, odnosno tereta dužan je da ukloni sa trupa javnog puta odmah, a najkasnije u roku od dva asa od trenutka onesposobljavanja vozila, odnosno padanja tereta.

- 20 Ako imalac vozila ili tereta ne izvrši uklanjanje u roku iz stava 1. ovog lana, uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila, odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila, odnosno tereta. Vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju, kao i teret koji je pao sa vozila imalac vozila, odnosno tereta dužan je da ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta odmah, a najkasnije u roku od 12 asova od trenutka onesposobljavanja vozila, odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila, odnosno tereta. Ako imalac vozila ili tereta uklanjanje ne izvrši u roku iz stava 3. ovog lana, uklanjanje e izvršiti upravlja javnog puta najkasnije u roku od 24 asa od trenutka onesposobljavanja vozila, odnosno padanja tereta o trošku imaoca vozila, odnosno tereta. Uklanjanje vozila, odnosno tereta, sa trupa ili zemljišnog pojasa javnog puta iz st. 1. do 4. ovog lana mora se izvršiti tako da se ne nanese šteta javnom putu. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta, izvrši e se na na in propisan odredbama st. 1. do 5. ovog lana. Uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje opštinskog puta i ulice, ure uje i obezbe uje opština, odnosno grad. lan 53. Organ koji je, u smislu zakona kojim se ure uje bezbednost saobra aja na putevima, nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja (u daljem tekstu: organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja), može zabraniti saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila na javnom putu, njegovom delu ili putnom objektu, osim na autoputu, ako to zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije, pod uslovom da je mogu e preusmeravanje saobra aja na druge javne puteve, po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravlja a javnog puta na kome se zahteva održavanje sportske ili druge manifestacije. O zabrani saobra aja iz stava 1. ovog lana, organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja, dužan je da obavesti organ nadležan za unutrašnje poslove i upravlja a javnog puta na kome e se održati sportska ili druga manifestacija. Upravlja javnog puta dužan je da o zabrani saobra aja iz stava 1. ovog lana, blagovremeno obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i preduzme potrebne mere obezbe enja. Organizator sportske ili druge manifestacije snosi troškove zabrane saobra aja, preusmeravanja saobra aja i obaveštavanja javnosti i preduzetih mera obezbe enja. lan 54. Upravlja javnog puta dužan je da blagovremeno i na pogodan na in obaveštava javnost i korisnike javnih puteva o stanju i prohodnosti tih puteva, a u

- 21 slu aju ograni enja, obustave i zabrane saobra aja na javnom putu, u roku od 48 asova pre po etka primene navedenih mera. lan 55. Upravlja javnog puta postavlja, zamenjuje, dopunjuje i obnavlja saobra ajnu signalizaciju, opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta, saobra aja i okoline, na osnovu rešenja o tehni kom regulisanju saobra aja koje izdaje Ministarstvo, ili opštinski, odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Upravlja javnog puta dužan je da redovno signalizaciju i opremu puta. lan 56. Organ nadležan za tehni ko regulisanje saobra aja na javnom putu, zabrani e saobra aj ili saobra aj odre ene vrste vozila, na javnom putu, njegovom delu ili putnom objektu, na predlog upravlja a javnog puta, u slede im slu ajevima: isti saobra ajnu

1) ako se javni put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati saobra aj ili se ne može odvijati saobra aj odre ene vrste vozila; 2) ako bi u eš e odre enih vrsta vozila u saobra aju nanosilo štetu javnom putu, njegovom delu ili putnom objektu;
javnog puta i

3) ako to zahteva izvo enje radova na rekonstrukciji i održavanju

4) ako to zahtevaju drugi razlozi zaštite javnog puta i bezbednosti saobra aja na javnom putu.
Opšta zabrana saobra aja na javnom putu, njegovom delu ili putnom objektu, može biti privremena, a zabrana saobra aja za odre ene vrste vozila na javnom putu, njegovom delu ili putnom objektu, može biti privremena ili stalna.

V. ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA
lan 57. Održavanjem javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi kojima se obezbe uje nesmetan i bezbedan saobra aj i uva upotrebna vrednost puta. Upravlja javnog puta dužan je da pri izvo enju radova iz stava 1. ovog lana obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uva upotrebnu vrednost puta. održavanje. Održavanje javnog puta obuhvata redovno, periodi no i urgentno

lan 58. Radovi na redovnom održavanju javnog puta jesu naro ito:

- 22 1) pregled, utvr ivanje i ocena stanja puta i putnog objekta; 2) mestimi no elemenata trupa puta;
pojasa; popravljanje kolovozne konstrukcije i ostalih

3) iš enje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog 4) ure enje bankina; 5) ure enje i o uvanje kosina nasipa, useka i zaseka;

6) iš enje i ure enje jarkova, rigola, propusta i drugih delova sistema za odvodnjavanje puta; 7) popravka putnih objekata; 8) postavljanje, saobra ajne signalizacije; 9)
zamenjivanje, dopunjavanje i obnavljanje

iš enje saobra ajne signalizacije;

10) postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i obnavljanje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta, saobra aja i okoline; 11) iš enje opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta, saobra aja i okoline;
pojasu;

12) košenje trave i ure ivanje zelenih površina na putu i zemljišnom

13) iš enje snega i leda sa kolovoza javnog puta i saobra ajnih površina autobuskih stajališta, parkirališta, bankina, rigola.
lan 59. Radovi na periodi nom održavanju javnog puta obuhvataju: oja anje kolovozne konstrukcije, rehabilitaciju i poja ano održavanje. Radovi na oja anju kolovozne konstrukcije jesu naro ito:

1) postavljanje neasfaltiranim putevima;

šljun anog,

odnosno

tucani kog

zastora

na

2) obrada površine kolovoznog zastora ili zaptivanje;
nosivosti;

3) nanošenje novog asfaltnog sloja po celoj širini kolovoza odre ene 4) korekcija oblika postoje eg zastora ili kolovoza.
Radovi na rehabilitaciji javnog puta jesu naro ito:

1) selektivno obnavljanje, zamena i poja anje dotrajalih kolovoznih zastora i promena popre nih nagiba kolovoza na javnom putu, odnosno njegovom delu; 2) zamena složenih dilatacionih sprava, izolacije, kolovoza, ograda, slivnika, ležišta, ošte enih sekundarnih elemenata i dotrajalih peša kih staza na mostovima, nadvožnjacima, podvožnjacima i vijaduktima; 3) obnavljanje antikorozivne zaštite nadvožnjaka, podvožnjaka i vijadukata;
eli nih konstrukcija mostova,

4) zamena deformisanih, dotrajalih i privremenih propusta za vodu;

- 23 5) postavljanje nove saobra ajne signalizacije na javnom putu, odnosno njegovom delu.
Radovi na poja anom održavanju javnog puta (poboljšanje javnog puta), jesu naro ito:

1) ublažavanje pojedinih uzdužnih nagiba i ispravka pojedinih krivina; 2) proširenje kolovozne konstrukcije, bankina i ostalih elemenata trupa puta na kra im delovima puta; 3) proširenje raskrsnica u nivou; 4) zamena drenažnih sistema i hidroizolacije u tunelima i sanacija ili zamena tunelske obloge; 5) saniranje klizišta i odrona; 6) sanacija i izrada potpornih, obložnih i portalnih zidova; 7) zamena ili izrada drenažnog sistema za odvodnjavanje podzemnih voda sa javnog puta i putnog objekta; 8) postavljanje nove opreme puta i novih objekata i opreme za zaštitu puta, saobra aja i okoline na javnom putu, odnosno njegovom delu.
Radovi iz st. 2, 3. i 4. ovog lana izvode se prema tehni koj dokumentaciji koja se izra uje u skladu sa ovim zakonom, tehni kim propisima i standardima i koja sadrži: opšti deo, projektni zadatak, tehni ki opis, situacioni plan, uzdužni profil, popre ne profile, detalje potrebne za izvo enje radova, projekat saobra ajne signalizacije i opreme, opis radova sa predmerom i predra unom, projekat regulisanja saobra aja za vreme izvo enja radova i tehni ku kontrolu tehni ke dokumentacije. Tehni ku dokumentaciju iz stava 5. ovog lana, pre po etka izvo enja radova na oja anju, rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta overava Ministarstvo za državne puteve, a za opštinske puteve i ulice opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. Overa iz stava 6. ovog lana prestaje da važi ako se radovi ne zapo nu u roku od godinu dana od dana izvršene overe. Ministarstvo, ili opštinski, odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja, obrazuje komisiju za tehni ki pregled izvedenih radova na periodi nom održavanju javnog puta i izdaje akt o prijemu tih radova. lan 60. Radovi na urgentnom održavanju javnih puteva obuhvataju radove uslovljene elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima, u cilju obezbe ivanja prohodnosti puta i bezbednog odvijanja saobra aja. lan 61. Ministar donosi propis o redovnom, periodi nom i urgentnom održavanju državnog puta kojim se bliže ure uju vrste radova, tehni ki uslovi i na in izvo enja radova.

- 24 Opštinski, odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja donosi propis iz stava 1. ovog lana za opštinske puteve i ulice. lan 62. Radovi na održavanju javnog puta po pravilu se izvode tako da se ne zabranjuje saobra aj na javnom putu. U slu aju da se radovi iz stava 1. ovog lana ne mogu izvesti bez zabrane saobra aja na javnom putu, Ministarstvo, ili opštinski, odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, donosi rešenje o zabrani saobra aja, u kojem utvr uje kojim e se drugim putem odvijati saobra aj i pod kojim uslovima uz saglasnost upravlja a javnog puta na koji se vrši preusmeravanje saobra aja. U slu aju zabrane saobra aja iz stava 2. ovog lana, upravlja javnog puta na kome je zabranjen saobra aj dužan je da putem sredstava javnog informisanja obavesti javnost 48 asova pre po etka zabrane saobra aja. lan 63. Javno preduze e održava kolovoznu konstrukciju i saobra ajnu signalizaciju, osim svetlosnih saobra ajnih znakova, na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje, kao sastavni deo državnog puta, u širini kolovoza tog puta van naselja. Opština, odnosno grad snosi srazmeran deo troškova za održavanje državnog puta u naselju, ako je za potrebe naselja put izgra en sa širim kolovozom nego van naselja. Upravlja opštinskog puta i ulice održava dodatne elemente, objekte i opremu državnog puta koji su izgra eni za potrebe naselja. lan 64. Održavanje zajedni kih stubova i zajedni kih konstrukcija na mostu izgra enom za železni ku infrastrukturu i javni put vrši upravlja železni ke infrastrukture u skladu sa tehni kim propisima i standardima. Troškove održavanja zajedni kih stubova i konstrukcija na mostu iz stava 1. ovog lana, snose u jednakim iznosima upravlja železni ke infrastrukture i upravlja javnog puta. lan 65. U slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda upravlja javnog puta postupa na osnovu posebnog plana za otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda.

- 25 VI. POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH PUTEVA
lan 66. Izgradnja i rekonstrukcija javnog puta vrši se u skladu sa zakonom kojim se ure uje planiranje i izgradnja i u skladu sa ovim zakonom. Za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta, pored idejnog projekta tog puta, izra uju se i slede i idejni projekti: trupa puta, putnih objekata, priklju aka, raskrsnica, ukrštaja, objekata za potrebe puta, saobra ajne signalizacije i opreme puta. Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije državnog puta sadrži glavne projekte za sve elemente propisane lanom 4. ovog zakona. Ministar bliže propisuje sadržinu idejnih projekata za pojedine elemente državnog puta iz stava 2. ovog lana. lan 67. Javni put mora da se izgradi tako da ima najmanje dve saobra ajne i dve ivi ne trake ili ivi njake u ravni kolovoza, a ulica trotoar i umesto ivi nih traka ivi njake. Javni put mora da se izgradi tako da bude osposobljen da podnese osovinsko optere enje od najmanje 11,5 tona po osovini. Izuzetno od odredbe stava 2. ovog lana, opštinski put i ulica mora biti osposobljena da podnese osovinsko optere enje od najmanje šest tona. lan 68. Autoput mora da se izgradi tako da ispunjava slede e uslove: 1) da ima dve fizi ki odvojene kolovozne trake, sa najmanje dve saobra ajne trake za svaku kolovoznu traku, s tim što svaka saobra ajna traka mora da bude široka najmanje 3,75 metara, a da se, zavisno od konfiguracije terena, širina saobra ajne trake može smanjiti do 3,50 metara; 2) da svaka kolovozna traka ima posebnu traku širine 2,5 metra, za prinudno zaustavljanje vozila duž cele trake ili duž pojedinih njenih delova na pogodnim rastojanjima, zavisno od terenskih uslova, a u tunelima i galerijama može, umesto posebne trake, da na pogodnim mestima ima ure ene prostore za prinudno zaustavljanje vozila i 3) da ostali elementi puta (polupre nik krivine, uzdužni nagib, ivi ne trake i sl.) omogu avaju brzinu od najmanje 130 km na as, a zavisno od konfiguracije terena brzinu od najmanje 100 km na as. lan 69. Ostali državni putevi I reda moraju se izgraditi tako da ispunjavaju slede e uslove:

- 26 1) da saobra ajne trake budu široke najmanje po 3,5 metra, s tim što se, zavisno od konfiguracije terena, gustine i strukture saobra aja, širina saobra ajne trake može smanjiti do 3,25 metara; 2) da ostali elementi puta (polupre nik krivine, uzdužni nagib, ivi na traka i sl.) omogu avaju bezbedan saobra aj za ve e brzine, a najmanje za brzinu od 100 km na as, a izuzetno 80 km na as na planinskim prevojima i drugim nepovoljnim planinskim terenima i 3) da raskrsnice budu izvedene tako da se vozila mogu bezbedno uklju ivati na put i isklju ivati sa puta. lan 70. Putni objekti javnog puta moraju se izgraditi tako da širina kolovoza na putnom objektu ne sme da bude manja od širine kolovoza javnog puta. Saobra ajna površina autobuskog stajališta na javnom putu, osim ulice, mora se izgraditi van kolovoza javnog puta. lan 71. Javni put van naselja na kome je predvi ena velika gustina saobra aja mora se izgraditi tako da ukrštanje tog puta sa drugim javnim putem bude izgra eno van nivoa. lan 72. Državni put I reda mora se izgraditi tako da, na delovima puta sa ve im uzdužnim nagibom ima izgra enu posebnu saobra ajnu traku za kretanje sporih vozila. lan 73. Tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva, osim ulica, moraju se predvideti, u skladu sa prostornim planovima, mesta pored javnih puteva za izgradnju:

1) stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom; 2) autoservisa i 3) objekata za privremeni smeštaj onesposobljenih vozila,
a za autoputeve i državne puteve I reda i mesta za izgradnju: saobra aju;

1) auto-baza za pružanje pomo i i informacija u esnicima u 2) ugostiteljskih objekata; 3) turisti kih objekata; 4) trgovinskih objekata i 5) sportsko - rekreacionih objekata.

- 27 lan 74. Investitor je dužan da, najmanje 30 dana pre po etka radova na izgradnji, odnosno, rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in. Lica, koji su imaoci i koja su dužna da se staraju o objektima, postrojenjima, ure ajima, instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu, odnosno u putnom objektu (kanalizacija, vodovod, elektri ne, telekomunikacione instalacije i sl.), uskla uju radove na istim sa radovima na rekonstrukciji javnog puta. Investitor je dužan da, najmanje 60 dana pre po etka radova iz stava 1. ovog lana, pismeno obavesti lica iz stava 2. ovog lana o po etku radova. Lica iz stava 2. ovog lana dužna su da pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu o svom trošku, a pri izgradnji javnog puta o trošku investitora javnog puta, izmeste objekte, postrojenja, ure aje, instalacije i vodove, ili ih prilagode nastalim promenama. U slu aju da lica iz stava 2. ovog lana ne izmeste, odnosno ne prilagode objekte, postrojenja, ure aje, instalacije i vodove do po etka izvo enja radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji javnog puta ili izvo enju drugih radova na javnom putu, odgovaraju za štetu koja nastane zbog neblagovremenog otpo injanja izvo enja tih radova. lan 75. Ako postoje i javni put, odnosno njegov deo, treba izmestiti zbog gra enja drugog objekta (železni ka infrastruktura, rudnik, kamenolom, akumulaciono jezero, aerodrom i sl.), javni put, odnosno njegov deo koji se izmešta, mora biti izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta. Troškove izmeštanja javnog puta, odnosno njegovog dela, iz stava 1. ovog lana, snosi investitor objekta zbog ije izgradnje se vrši izmeštanje javnog puta, odnosno njegovog dela, ako se druga ije ne sporazumeju investitor i upravlja javnog puta. lan 76. U slu aju ukrštanja javnog puta sa železni kom infrastrukturom zbog izgradnje javnog puta, odnosno železni ke infrastrukture, troškove izgradnje nadvožnjaka ili podvožnjaka, snosi investitor izgradnje tog javnog puta, odnosno te železni ke infrastrukture. lan 77. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom podvožnjaka za javni put, izgra eni podvožnjak smatra se objektom infrastrukturnog sistema. Gornji stroj javnog puta ispod podvožnjaka iz stava 1. ovog lana sa opremom i saobra ajnom signalizacijom javnog puta, kao i sistemom za

- 28 odvodnjavanje površinskih i podzemnih voda, potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje javnog puta, smatra se objektom javnog puta. Ako je ukrštanje sa infrastrukturnim sistemom izvedeno izgradnjom nadvožnjaka za javni put, izgra eni nadvožnjak smatra se objektom javnog puta. Infrastrukturni sistem ispod nadvožnjaka iz stava 3. ovog lana, sa instalacijama i postrojenjima potrebnim za pravilno i bezbedno koriš enje tog sistema, smatra se objektom infrastrukturnog sistema. Odredbe st. 1. do 4. ovog lana, shodno se primenjuju i kad zbog promene kategorije javnog puta, odnosno promene kategorije infrastrukturnog sistema, dolazi do izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka. Ako je ukrštanje dva javna puta izvedeno izgradnjom podvožnjaka, odnosno nadvožnjaka, podvožnjak, odnosno nadvožnjak, pripada javnom putu koji prolazi iznad javnog puta sa kojim se ukršta. lan 78. Prostornim, odnosno urbanisti kim planom, odre uju se deonice javnog puta, odnosno putnog objekta sa dodatnim elementima (širi kolovoz, trotoar, raskrsnice za potrebe naselja, prostori za parkiranje, javna rasveta, svetlosna i druga signalizacija, biciklisti ke staze, peša ke staze i sl.), objekti i oprema koja odgovara potrebama naselja. Izgradnjom deonice javnog puta, odnosno putnog objekta u smislu stava 1. ovog lana, ne može da se naruši kontinuitet trase tog puta i saobra aja na njemu. Troškove izgradnje elemenata javnog puta u smislu stava 1. ovog lana, snosi opština, odnosno grad koji je zahtevao izgradnju tih elemenata. lan 79. Na predlog opštine, odnosno grada ili prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika, na državnom putu može se izgraditi autobusko stajalište uz saglasnost Javnog preduze a. Troškove izgradnje autobuskog stajališta iz stava 1. ovog lana snosi opština, odnosno grad ili prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika. lan 80. Mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima, pod uslovom da imaju posebne konstrukcije. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, mostovi za javni put i železni ku infrastrukturu mogu se graditi na istim stubovima i sa zajedni kom konstrukcijom, s tim da se kolovoz javnog puta odvoji od železni ke pruge.

- 29 lan 81. Na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima, bujicama i jakim vetrovima, mora se obezbediti zaštita javnog puta i saobra aja:

1) izgradnjom stalnih objekata (potporni, obložni, pregradni i vetrobranski zidovi i sl.); 2) sa enjem zaštitnih šumskih pojaseva i drugih zasada i 3) postavljanjem privremenih metalne rešetke, ži ane mreže i sl.).
lan 82. Odredbe ovog zakona kojima se ure uje izgradnja javnih puteva primenjuju se i na rekonstrukciju ovih puteva. Rekonstrukcijom javnog puta u smislu ovog zakona smatraju se radovi na postoje em putu, njegovom delu i putnom objektu, kojima se menjaju položaj trase javnog puta u pojasu njegovog osnovnog pravca, konstruktivni elementi, nosivost, stabilnost ili proširuje kolovoz novim saobra ajnim i zaustavnim trakama. Upotrebnu dozvolu za javni put iz stava 2. ovog lana izdaje Ministarstvo, ili opštinski odnosno gradski organ nadležan za poslove saobra aja. lan 83. Projektovanje javnog puta, izgradnja, odnosno rekonstrukcija javnog puta i koriš enje materijala vrši se primenom tehni kih propisa i standarda za tu vrstu objekata, odnosno materijala. Javni putevi moraju da se planiraju, projektuju i grade tako da se planska i tehni ka rešenja usklade sa najnovijim znanjima tehnike projektovanja i izgradnje javnih puteva, sa zahtevima bezbednosti saobra aja, sa ekonomskim na elima i merilima za ocenu opravdanosti njihove izgradnje i sa propisima o zaštiti životne sredine, tako da štetni uticaji na sredinu zbog o ekivanog saobra aja budu što manji. Javni put, njegov deo i putni objekat podoban je za upotrebu kada se na na in propisan zakonom utvrdi da javni put, njegov deo i putni objekat u pogledu bezbednosti saobra aja ispunjava tehni ke propise i standarde koji se odnose na tu vrstu objekata. lan 84. Upravlja javnog puta dužan je da putem sredstava javnog informisanja objavi predaju javnog puta na upotrebu. lan 85. Ministar propisuje osnovne uslove koje javni put izvan naselja i njegovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta bezbednosti saobra aja i podobnosti puta za odvijanje saobra aja. naprava (palisade, drvene lese,

- 30 Ministar propisuje osnovne uslove koje autobuska stajališta i parkirališta, koja su deo javnog puta, moraju da ispunjavaju.

VII. NADZOR
lan 86. Nadzor nad sprovo enjem ovog zakona, podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona i zakona i drugih propisa kojima se ure uje izgradnja i rekonstrukcija, kao i bezbednost saobra aja na državnim putevima, vrši Ministarstvo. Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republi kog inspektora za državne puteve (u daljem tekstu: inspektor). lan 87. Inspektor ne može da izra uje ili u estvuje u izradi tehni ke dokumentacije i tehni koj kontroli tehni ke dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog nadzora i da vrši stru ni nadzor nad izgradnjom, odnosno izvo enjem radova na objektima koji su predmet inspekcijskog nadzora. lan 88. Inspektor ima pravo i dužnost da proverava: 1) radove na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju državnog puta, njegovog dela i putnog objekta; 2) tehni ku i drugu dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje državnog puta, njegovog dela i putnog objekta; 3) ispunjenost uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja, tehni ke kontrole tehni ke dokumentacije, rukovo enja izvo enjem radova i vršenja stru nog nadzora; 4) stanje državnog puta, njegovog dela i putnog objekta; 5) pravilno održavanje državnog puta, njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehni kim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog puta, njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja; 6) uslove odvijanja saobra aja na državnom putu; 7) da li se pravilno i redovno sprovode propisane mere zaštite državnog puta; 8) primenu tehni kih propisa, standarda i normi kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji, rekonstrukciji i održavanju državnog puta; 9) da li je za izgradnju i rekonstrukciju državnog puta, njegovog dela i putnog objekta izdato odobrenje za izgradnju, odnosno da li je odobrenje izdato na propisan na in;

- 31 10) da li se državni put, njegov deo i putni objekat gradi prema tehni koj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju i da li je ta dokumentacija izra ena u skladu sa propisima; 11) da li izvo a radova na izgradnji i rekonstrukciji državnog puta, njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije i gra evinski dnevnik na propisan na in; 12) da li se državni put, njegov deo i putni objekat koristi na osnovu izdate upotrebne dozvole, odnosno da li je dozvola izdata na propisan na in; 13) da li je po etak izgradnje državnog puta, njegovog dela i putnog objekta, odnosno izvo enja radova prijavljen na propisan na in; 14) da li vanredni prevoz vrši sa posebnom dozvolom. Pored poslova iz stava 1. ovog lana inspektor obavlja i druge poslove utvr ene zakonom. lan 89. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlaš en da: 1) zabrani izvršenje radova koji se izvode protivno zakonu i drugim propisima, tehni kim propisima i standardima i normama kvaliteta prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji, rekonstrukciji i održavanju državnog puta, njegovog dela i putnog objekta, protivno uslovima odvijanja saobra aja na državnom putu, njegovom delu i putnom objektu ili protivno propisanim merama zaštite državnog puta, njegovog dela i putnog objekta; 2) predloži organu nadležnom za tehni ko regulisanje saobra aja zabranu saobra aja ili saobra aja odre ene vrste vozila, na državnom putu, njegovom delu ili putnom objektu; 3) naredi otklanjanje nedostataka na državnom putu, njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja; 4) naredi rušenje i uklanjanje objekata izgra enih, odnosno postavljenih u zaštitnom pojasu državnog puta i uklanjanje deponija otpada i sme a, suprotno odredbama ovog zakona; 5) naredi rušenje ili uklanjanje ograda, drve a, zasada, gra evinskog i drugog materijala i natpisa podignutih, ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ovog zakona; 6) naredi rušenje i uklanjanje objekata, cevovoda, vodova, instalacija, natpisa, ograda, drve a, zasada, gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta, njegovog dela, putnog objekta i zemljišnog pojasa, osim objekata, cevovoda, vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom; 7) zabrani radove koji se izvode u neposrednoj blizini državnog puta, njegovog dela i putnog objekta, a koji mogu ugroziti njihovu stabilnost i bezbednost saobra aja; 8) isklju i iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole; 9) naredi investitoru pribavljanje upotrebne dozvole, u roku koji ne može biti kra i od 30 dana, ako utvrdi da se državni put, njegov deo ili putni objekat, za koji je izdato odobrenje za izgradnju, koristi bez upotrebne dozvole, a ako

- 32 investitor ne pribavi upotrebnu dozvolu u utvr enom roku, privremeno zabrani saobra aj na državnom putu, njegovom delu ili putnom objektu; 10) naredi postavljanje fizi kih prepreka kojima se onemogu ava priklju enje na državni put, priklju kom ili ukrštanjem puteva, odnosno priklju kom prilaznog puta na državni put, bez prethodno pribavljene saglasnosti Javnog preduze a, odnosno odobrenja za izgradnju; 11) naredi otklanjanje nepravilnosti, odnosno zabrani dalje izvo enje radova prilikom izgradnje i rekonstrukcije državnog puta, njegovog dela i putnog objekta, ako utvrdi da izvo a radova ne ispunjava propisane uslove; 12) pokrene postupak za ukidanje odobrenja za izgradnju, po pravu nadzora, ako utvrdi da je izdato suprotno zakonu; 13) naredi rušenje državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta, za koje nije izdato odobrenje za izgradnju, odnosno rekonstrukciju; 14) naredi otklanjanje nedostataka u utvr enom roku, ako utvrdi da se prilikom izvo enja radova i upotrebe materijala pri izgradnji, rekonstrukciji i održavanju državnog puta, njegovog dela i putnog objekta, ne primenjuju tehni ki propisi i standardi i norme kvaliteta, a ako se u utvr enom roku nedostaci ne otklone, zabrani, odnosno obustavi dalje izvo enje radova i naredi rušenje i uklanjanje izgra enih, rekonstruisanih i održavanih delova državnog puta ili putnog objekta na kojima nisu otklonjeni nare eni nedostaci; 15) naredi uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila kojim se ometa koriš enje državnog puta. lan 90. Ako je državni put, njegov deo ili putni objekat u takvom stanju da se na njemu ne može odvijati bezbedan saobra aj, inspektor e narediti da se bez odlaganja preduzmu mere obezbe enja, a po potrebi može privremeno zabraniti saobra aj na državnom putu, njegovom delu ili putnom objektu. lan 91. Nadležni inspektor opštinske, odnosno gradske uprave, u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom propisa kojima se ure uje zaštita opštinskih puteva i ulica, ima prava, dužnosti i ovlaš enja republi kog inspektora za državne puteve utvr enih ovim zakonom. lan 92. Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba Vladi u roku od osam dana od dana dostavljanja. Žalba se podnosi preko Ministarstva. Žalba izjavljena protiv rešenja iz stava 1. ovog izvršenje rešenja kojim se: lana ne odlaže

1) zabranjuju, odnosno obustavljaju radovi; 2) privremeno zabranjuje saobra aj na državnom putu, njegovom delu ili putnom objektu;

- 33 3) nare uje otklanjanje nedostataka na državnom putu, njegovom delu ili putnom objektu kojima se ugrožava ili može biti ugrožena bezbednost saobra aja; 4) nare uje rušenje i uklanjanje objekata, cevovoda, vodova, instalacija, natpisa, ograda, drve a, zasada, gra evinskog i drugog materijala sa državnog puta, njegovog dela, putnog objekta i zemljišnog pojasa, osim objekata, cevovoda, vodova i instalacija za koje je ustanovljeno pravo službenosti ili drugo pravo odre eno zakonom i 5) isklju uje iz saobra aja na državnom putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole.
lan 93. Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova nosi službeno odelo i službenu legitimaciju. Ministar propisuje izgled, sadržinu i koriš enje službenog odela i službene legitimacije. lan 94. Inspektor, radi ostvarivanja pregleda, ima pravo da na državnim putevima zaustavlja vozila, osim vozila Vojske Srbije i Crne Gore, vozila hitne pomo i i vozila organa unutrašnjih poslova. Zaustavljanje vozila iz stava 1. ovoga lana vrši se isticanjem saobra ajnog znaka "zabranjen saobra aj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP".

VIII. KAZNENE ODREDBE
lan 95. 1) Preduzetnik, odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje privremeno ili trajno zauzme javni put, kazni e se za krivi no delo zatvorom od tri meseca do jedne godine ( lan 44. ta ka 1). 2) Preduzetnik, odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje izvodi radove na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta, kazni e se za krivi no delo zatvorom do godinu dana ( lan 44. ta ka 2). 3) Preduzetnik, odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice, nosilac prava službenosti i drugih prava ustanovljenih na javnom putu, koje izvodi radove na javnom putu kojima se ošte uje put ili ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra aja, kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. ta ka 3). 4) Preduzetnik, odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje ispusti vodu, otpadnu vodu i drugu te nost na javni put, kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 44. ta ka 4). 5) Preduzetnik, odgovorno lice u pravnom licu i fizi ko lice koje podiže zasade, ograde i drve e, ostavlja predmete i materijale, postavlja postrojenja i

- 34 ure aje, gradi objekte ili vrši druge radnje koje ometaju preglednost javnog puta, kazni e se za krivi no delo zatvorom do šest meseci ( lan 33. stav 2). lan 96. Nov anom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazni e se za privredni prestup pravno lice ako:

1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. stav 1); 2) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole, ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1); 3) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu, ne podnese zahtev za upis promene, odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 2); 4) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. stav 2); 5) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. stav 2); 6) se radovi na oja anju, rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. stav 5); 7) pre po etka izvo enja radova na oja anju, rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. stav 6); 8) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. ovog zakona; 9) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte, postrojenja, ure aje, instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu, odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. stav 4); 10) izmešteni javni put, odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. stav 1); 11) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima, bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. ovog zakona; 12) projektovanje, izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. stav 1. ovog zakona.
Za privredni prestup iz stava 1. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu. lan 97. Nov anom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazni e se za prekršaj pravno lice ako:

- 35 1) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. stav 3); 2) gradi objekte i postavlja postrojenja, ure aje i instalacije suprotno lanu 28. stav 1. ovog zakona; 3) gradi, odnosno postavlja, vodovod, kanalizaciju, toplovod, železni ku prugu i drugi sli an objekat, kao i telekomunikacione i elektro vodove, instalacije, postrojenja i sl., bez saglasnosti, odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. stav 2); 4) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja, ure aja i instalacija ( lan 28. stav 3); 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik, kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. stav 2); 6) podiže ograde, drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. ovog zakona;
lanu 35. stav 1; 35. stav 2;

7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu

9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36); 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. stav 1); 11) gradi raskrsnicu ili ukrštaj opštinskog, odnosno nekategorisanog puta, kao i ulice, sa državnim putem, odnosno priklju ak na državni put bez saglasnosti Javnog preduze a ( lan 37. stav 2); 12) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 1. ovog zakona; 13) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 2. ovog zakona; 14) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40);
za izmenu

15) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. stav 2);
ovog zakona;

16) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. stav 1. 17) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. stav 2);

1. ovog zakona;

18) postavlja na javnom putu natpise, suprotno odredbi lana 43. stav

19) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. stav 2); 20) postavlja natpise suprotno lanu 43. stav 3. ovog zakona; 21) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put, odnosno pored tih puteva ( lan 43. stav 4);

- 36 22) spre i oticanje voda sa javnog puta, a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. ta ka 5);
( lan 44. ta ka 6); 44. ta ka 7);

23) prosipa, ostavlja ili baca materijale, predmete i sme e na javni put 24) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan

25) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta, kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 8); 26) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama, kosinama i zemljišnom pojasu javnog puta ( lan 44. ta ka 9); 27) vu e predmete, materijale, oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. ta ka 10); 28) spušta niz kosine zaseka, useka i nasipa javnog puta, drvenu gra u, drva za ogrev, kamenje i drugi materijal ( lan 44. ta ka 11); 29) pali travu i drugo rastinje na javnom putu, kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ta ka 12); 30) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ta ka 13); 31) pušta stoku na javni put bez nadzora, napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. ta ka 14); 32) okre e zapregu, traktor, plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ta ka 15);
ta ka 16);

33) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44.

34) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštaja i nanosi blato na javni put ( lan 44. ta ka 17); 35) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. ta ka 18); 36) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 19); 37) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. stav 1. ovog zakona;
zakona;

38) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. stav 2. ovog

39) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila, osim vozila sa gusenicima, bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 1); 40) koristi u saobra aju na javnom putu, sa savremenim kolovoznim zastorom, vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. stav 2); 41) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 4); 42) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. stav 3. ovog zakona;

- 37 43) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza, sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 5); 44) ne obavljanju vanrednog prilikom elementarnih uskla eno sa upravlja
obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o prevoza, koji se obavlja bez izdate dozvole, radi intervencije i drugih nepogoda, kao i za potrebe odbrane zemlje, koje je em javnog puta ( lan 48. stav 6);

45) za vreme trajanja isklju enja, koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. stav 3); 46) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. stav 1. ovog zakona; 47) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju, kao i teret koji je pao sa vozila u roku iz lana 52. stav 1. ovog zakona; 48) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju, kao i teret koji je pao sa vozila, u roku iz lana 52. stav 3. ovog zakona; 49) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila, odnosno tereta sa trupa, odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. stav 5); 50) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbi lana 53. stav 3. ovog zakona; 51) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. ovog zakona; 52) postupa suprotno lanu 55. ovog zakona; 53) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. stav 3. ovog zakona; 54) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65); 55) pre po etka radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 1. ovog zakona; 56) ne uskladi radove na objektima, postrojenjima, ure ajima, instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu, odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. stav 2); 57) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 3. ovog zakona.
Za prekršaj iz stava 1. ovog lana kazni e se nov anom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana i odgovorno lice u pravnom licu. lan 98. Nov anom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj preduzetnik ako:

1) ne ozna ava i ne vodi evidencije o javnim putevima i o saobra ajno-tehni kim i drugim podacima za te puteve ( lan 11. stav 1);

- 38 2) ne odlu i o na inu i uslovima koriš enja zemljišta na kome se nalazi deo državnog puta koji se ne koristi za saobra aj u roku od tri meseca od dana prestanka koriš enja puta za saobra aj ( lan 12. stav 3); 3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole, ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1); 4) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu, ne podnese zahtev za upis promene, odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 2); 5) gradi objekte i postavlja postrojenja, ure aje i instalacije suprotno lanu 28. stav 1. ovog zakona; 6) gradi, odnosno postavlja, vodovod, kanalizaciju, toplovod, železni ku prugu i drugi sli an objekat, kao i telekomunikacione i elektro vodove, instalacije, postrojenja i sl., bez saglasnosti, odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. stav 2); 7) ne obezbedi kontrolu izvo enja radova na izgradnji objekata i postavljanju postrojenja, ure aja i instalacija ( lan 28. stav 3); 8) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik, kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. stav 2); 9) podiže ograde, drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. ovog zakona;
lanu 35. stav 1; 35. stav 2;

10) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 11) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu

12) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36); 13) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. stav 1); 14) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 1. ovog zakona; 15) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 2. ovog zakona; 16) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40);
za izmenu

17) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. stav 2);
ovog zakona;

18) ne štiti javni put na na in propisan odredbom lana 42. stav 1. 19) uredno ne održava i ne obnavlja zasade ( lan 42. stav 2);

1. ovog zakona;

20) postavlja na javnom putu natpise, suprotno odredbi lana 43. stav

21) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. stav 2);

- 39 22) postavlja natpise suprotno lanu 43. stav 3. ovog zakona; 23) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put, odnosno pored tih puteva ( lan 43. stav 4); 24) spre i oticanje voda sa javnog puta, a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. ta ka 5);
( lan 44. ta ka 6); 44. ta ka 7);

25) prosipa, ostavlja ili baca materijale, predmete i sme e na javni put 26) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan

27) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta, kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 8); 28) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama, kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. ta ka 9); 29) vu e predmete, materijale, oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. ta ka 10); 30) spušta niz kosine zaseka, useka i nasipa javnog puta, drvenu gra u, drva za ogrev, kamenje i drugi materijal ( lan 44. ta ka 11); 31) pali travu i drugo rastinje na javnom putu, kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ta ka 12); 32) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ta ka 13); 33) pušta stoku na javni put bez nadzora, napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. ta ka 14); 34) okre e zapregu, traktor, plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ta ka 15);
ta ka 16);

35) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44.

36) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. ta ka 17); 37) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. ta ka 18); 38) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 19); 39) u obavljanju poslova zaštite javnog puta ne sprovodi svakodnevno aktivnosti propisane u lanu 45. stav 1. ovog zakona;
zakona;

40) ne podnese pismeni zahtev propisan u lanu 45. stav 2. ovog

41) koristi u saobra aju na javnom putu motorna i priklju na vozila, osim vozila sa gusenicima, bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 1); 42) koristi u saobra aju na javnom putu, sa savremenim kolovoznim zastorom, vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. stav 2); 43) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 4);

- 40 44) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. stav 2); 45) izdatim posebnim dozvolama za vanredni prevoz ne obavesti organe i lice iz lana 48. stav 3. ovog zakona; 46) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza, sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 5); 47) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza, koji se obavlja bez izdate dozvole, radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda, vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje, koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 6); 48) za vreme trajanja isklju enja, koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. stav 3); 49) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. stav 1. ovog zakona; 50) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju, kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. stav 1. ovog zakona; 51) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju, kao i teret koji je pao sa vozila, na na in propisan u lanu 52. stav 3. ovog zakona; 52) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila, odnosno tereta sa trupa, odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. stav 5); 53) blagovremeno ne obavesti javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi ajeni na in i ne preduzme potrebne mere obezbe enja suprotno odredbama lana 53. stav 3. ovog zakona; 54) ne obaveštava javnost i korisnike puteva na na in propisan u lanu 54. ovog zakona; 55) postupi suprotno odredbama lana 55. ovog zakona; 56) pri izvo enju radova na održavanju javnog puta ne obezbedi nesmetan i bezbedan saobra aj i o uvanje upotrebne vrednosti puta ( lan 57. stav 2); 57) se radovi na oja anju, rehabilitaciji i poja anom održavanju izvode bez tehni ke dokumentacije ili na osnovu tehni ke dokumentacije koja ne sadrži propisane elemente ( lan 59. stav 5); 58) pre po etka izvo enja radova na oja anju, rehabilitaciji i poja anom održavanju javnog puta ne overi tehni ku dokumentaciju kod nadležnog organa ( lan 59. stav 6); 59) u slu aju zabrane saobra aja ne postupi na na in propisan u lanu 62. stav 3. ovog zakona; 60) u slu aju prekida saobra aja zbog elementarnih nepogoda ne postupa na osnovu posebnog plana ( lan 65); 61) se tehni kom dokumentacijom za izgradnju javnih puteva ne predvide mesta za izgradnju objekata pored javnih puteva iz lana 73. ovog zakona; 62) pre po etka radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 1. ovog zakona; 63) ne uskladi radove na objektima, postrojenjima, ure ajima, instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu,

- 41 odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. stav 2);

64) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 3. ovog zakona; 65) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte, postrojenja, ure aje, instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu, odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. stav 4); 66) izmešteni javni put, odnosno njegov deo nije izgra en sa elementima koji odgovaraju kategoriji tog puta ( lan 75. stav 1); 67) na mestima podložnim odronjavanju ili izloženim snežnim nanosima, bujicama i jakim vetrovima ne obezbedi zaštitu javnog puta i saobra aja na na in propisan u lanu 81. ovog zakona; 68) projektovanje, izgradnju odnosno rekonstrukciju javnog puta i koriš enje materijala vrši suprotno odredbi lana 83. stav 1. ovog zakona.
lan 99. Nov anom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazni e se za prekršaj fizi ko lice ako:

1) u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole, ne podnese zahtev za upis prava na javnom putu u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 1); 2) u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima na javnom putu, ne podnese zahtev za upis promene, odnosno brisanje podataka u javne knjige i zvani ne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti ( lan 13. stav 2); 3) gradi objekte i postavlja postrojenja, ure aje i instalacije suprotno lanu 28. stav 1. ovog zakona; 4) gradi, odnosno postavlja, vodovod, kanalizaciju, toplovod, železni ku prugu i drugi sli an objekat, kao i telekomunikacione i elektro vodove, instalacije, postrojenja i sl., bez saglasnosti, odnosno suprotno na inu i uslovima utvr enim u izdatoj saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 28. stav 2); 5) u pojasu kontrolisane izgradnje otvara rudnik, kamenolom i deponiju otpada i sme a ( lan 30. stav 2); 6) podiže ograde, drve e i zasade pored javnih puteva suprotno lanu 31. ovog zakona;
lanu 35. stav 1; 35. stav 2;

7) ne podigne odgovaraju e ograde na mestima i na na in propisan u 8) umanji preglednost na državnom putu na na in propisan u lanu

9) ostavlja gra evinski i drugi materijal pored javnog puta tako da time umanjuje preglednost na javnom putu ( lan 36); 10) gradi priklju ak prilaznog puta na javni put bez saglasnosti upravlja a javnog puta ( lan 37. stav 1); 11) ne izgradi zemljani put koji se ukršta ili priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 1. ovog zakona;

- 42 12) ne izgradi prilazni put koji se priklju uje na javni put na na in propisan u lanu 38. stav 2. ovog zakona; 13) ne pribavi saglasnost upravlja a javnog puta saobra ajnih površina prate ih sadržaja javnog puta ( lan 40);
za izmenu

14) ne omogu i prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvo enja radova na održavanju javnog puta ili putnog objekta ( lan 41. stav 2);
1. ovog zakona;

15) postavlja na javnom putu natpise, suprotno odredbi lana 43. stav

16) postavlja na javnom putu natpise bez odobrenja upravlja a javnog puta ( lan 43. stav 2); 17) postavlja natpise suprotno lanu 43. stav 3. ovog zakona; 18) ne održava natpise koji su postavljeni na javni put, odnosno pored tih puteva ( lan 43. stav 4); 19) spre i oticanje voda sa javnog puta, a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i spre i dalje oticanje voda ka njihovim recipientima ( lan 44. ta ka 5);
( lan 44. ta ka 6); 44. ta ka 7);

20) prosipa, ostavlja ili baca materijale, predmete i sme e na javni put 21) zamaš uje javni put mazivima ili drugim sli nim materijama ( lan

22) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure aje na javnom putu i pored javnog puta, kojima se ometa odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 8); 23) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na bankinama, kosinama i zemljišnom pojasu ( lan 44. ta ka 9); 24) vu e predmete, materijale, oru e i druge vrste tereta po javnom putu ( lan 44. ta ka 10); 25) spušta niz kosine zaseka, useka i nasipa javnog puta, drvenu gra u, drva za ogrev, kamenje i drugi materijal ( lan 44. ta ka 11); 26) pali travu i drugo rastinje na javnom putu, kao i otpadne predmete i materijale ( lan 44. ta ka 12); 27) nanosi blato sa prilaznog puta na javni put ( lan 44. ta ka 13); 28) pušta stoku na javni put bez nadzora, napasa i napaja stoku na javnom putu ( lan 44. ta ka 14); 29) okre e zapregu, traktor, plug i druge poljoprivredne mašine i oru a na javnom putu ( lan 44. ta ka 15);
ta ka 16);

30) ko i zaprežno vozilo spre avanjem okretanja to kova ( lan 44.

31) uklju uje vozilo na javni put i isklju uje sa javnog puta van priklju ka ili ukrštanja i nanosi blato na javni put ( lan 44. ta ka 17); 32) zaustavi ili ostavi vozilo na na in kojim se ometa koriš enje javnog puta ( lan 44. ta ka 18); 33) ošte uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao oštetiti javni put ili ometati odvijanje saobra aja na javnom putu ( lan 44. ta ka 19);

- 43 34) koristi u saobra aju na javnim putevima motorna i priklju na vozila, osim vozila sa gusenicima, bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 1); 35) koristi u saobra aju na javnom putu, sa savremenim kolovoznim zastorom, vozila sa gusenicama koje nisu snabdevene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovaraju im oblogama ( lan 47. stav 2); 36) koristi zaprežna vozila sa ukupnom masom preko tri tone bez to kova sa pneumaticima ( lan 47. stav 4); 37) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole upravlja a javnog puta ( lan 48. stav 2); 38) ne uskladi obavljanje vanrednog prevoza, sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 5); 39) ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove o obavljanju vanrednog prevoza, koji se obavlja bez izdate dozvole, radi intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda, vanrednih okolnosti kao i za potrebe odbrane zemlje, koje je uskla eno sa upravlja em javnog puta ( lan 48. stav 6); 40) za vreme trajanja isklju enja, koristi vozilo koje je u vršenju kontrole isklju eno iz saobra aja ( lan 49. stav 3); 41) obavlja vanredni prevoz suprotno lanu 50. stav 1. ovog zakona; 42) ne ukloni sa trupa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju, kao i teret koji je pao sa vozila na na in propisan u lanu 52. stav 1. ovog zakona; 43) ne ukloni sa zemljišnog pojasa javnog puta vozilo koje se onesposobi za dalju vožnju, kao i teret koji je pao sa vozila, na na in propisan u lanu 52. stav 3. ovog zakona; 44) nanese štetu javnom putu uklanjanjem vozila, odnosno tereta sa trupa, odnosno zemljišnog pojasa javnog puta ( lan 52. stav 5); 45) pre po etka radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 1. ovog zakona; 46) ne uskladi radove na objektima, postrojenjima, ure ajima, instalacijama i vodovima ugra enim u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu, odnosno u putnom objektu sa radovima na rekonstrukciji javnog puta ( lan 74. stav 2); 47) pre po etka radova na izgradnji ili rekonstrukciji javnog puta ne postupi na na in propisan u lanu 74. stav 3. ovog zakona; 48) pri rekonstrukciji ili izvo enju drugih radova na javnom putu ne izmeste objekte, postrojenja, ure aje, instalacije i vodove ugra ene u trup javnog puta i u zemljišnom pojasu, odnosno u putnom objektu ili ih ne prilagode nastalim promenama ( lan 74. stav 4). IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
lan 100. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o putevima ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98) i lan 48. Zakona o me unarodnom prevozu u drumskom saobra aju ("Službeni list SRJ", br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00).

- 44 lan 101. Do po etka rada Javnog preduze a poslove upravljanja državnim putevima vrši Republi ka direkcija za puteve obrazovana Zakonom o putevima ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98). Danom po etka rada Javnog preduze a Republi ka direkcija za puteve iz stava 1. ovog lana. prestaje sa radom

Danom po etka rada Javno preduze e preuzima prava, obaveze, sredstva, zaposlene, dokumentaciju i predmete u vršenju javnih ovlaš enja Republi ke direkcije za puteve iz stava 1. ovog lana. lan 102. Propisi doneti na osnovu Zakona o putevima ("Službeni glasnik RS", br. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98) primenjuju se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona. lan 103. Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2006. godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful