You are on page 1of 4

Röportaj

İbrahim YARIŞ

Röportaj İ brahim YARI Ş Ki ş isel Geli ş im Uzman ı S ı tk

Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan:

“L İDERLİ K

DÜNYADAKİ DİĞER ROLLERDEN BİRİDİR”

60

Temmuz 2008

Röportaj İ brahim YARI Ş Ki ş isel Geli ş im Uzman ı S ı tk

Lider ne demektir?

İngilizce’den dilimize geçen “lider” sözcüğü, bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle gö- revli önder veya şef demektir.

Liderlik nedir, kim liderdir?

Şöyle söyleyelim; lider hem doğru iş yapar, hem de yaptığı işi doğru yapar. Bütün liderler pozitif insanlardır. Hayatların- da karamsarlık yoktur, gerçek- çilik vardır.

İnsanlar niçin bir lidere ihtiyaç duyarlar?

İnsanlar yaşamak için, üret- mek için öyle veya böyle grup halinde hareket etmeye mec- burdur. Bu durumda da bir li- dere ihtiyaç duyarlar. İşlerin daha düzgün ve planlı bir şekil- de yürüyebilmesi, zamanın ve- rimli kullanılması ve bütün - kirlerin dağılmadan düzgün yönetilmesi, sıralamasının ve zamanlamanın doğru yapılma- sı için lider gereklidir.

Liderleri diğer insanlardan ayıran en temel özellik nedir?

Lider diğer insanları yönlen- diren, onları bir amaç etrafında toplayan kişidir. Lider sürece hakim olur, planlayarak uygu- lamaya koyar. Örneğin tekstil rması olan ilkokul mezunu bir iş adamı, eğer son teknolo- ji ürünü olan bir makine alabi- liyorsa vizyon sahibidir. Kendi- sini ve rmasını geleceğe göre

biçimlendirmiştir. Bakın şunu açık bir şekilde ifade etmekte yarar var: Stratejik düşünen li- derler hiçbir zaman yok olmaz- lar.

Lider diğer insanların gör- mediğini görebilen, uygulayabi- len ve uygulatabilendir. Sadece görmek yetmeyebilir. Harekete geçmek ve ikna ederek hareke- te geçirmek de liderliğin önemli unsurlarından biridir. Peygam- ber Efendimiz başta olmak üze- re bütün veli zatlar inandıkları doğruya insanları ikna ederek çekmişlerdir. Ve hepsi tutar- lıdır. Sözleri başka, eylemleri başka değildir.

Liderlik öğ renilebilir mi?

Evet, liderlik öğrenilebile- cek bir süreçtir. Liderlik öğre- tilemez ama öğrenilebilir. Li- derlik ancak sergilenebilir. Bir liderin ölmesi kirlerinin kay- bolacağı anlamına gelmiyor. Shakespaere’nin Julius Cae- ser oyununda Brutus şöyle der:

“Ah, ne olurdu, Caeser’in canı- na kıymadan Caeser’in düşün- celerini al aşağı edebilseydik ” ...

Niçin öğ retilemez?

Çünkü her liderin şartları kendine özgüdür. Fatih Sultan Mehmet ile oğlu İkinci Beyazıt birbirinden farklıydı. Milyon dolarlarca borcu olan rmanın lideri ile yatırım için milyon- larca doları olan lider aynı mı- dır? Başka bir örnek verelim; kurumsallaşmasını tamamla- mış ve her şeyi ile mükemmel

bir aile şirketinin ortaklarının arası bozulduğunda rmayı da- ğıtmadan götüren liderin duru- mu da farklıdır. Zor koşullara hâkim olmak da liderliğin te- mel unsurlarındandır.

Lider, “Aynı zamanda hem yöneten hem de yönetilen kişidir” derler…

Evet, kesinlikle liderlerin ça- buk öğrenme mecburiyeti var- dır. O zemin ve sorun için gerek-

S ı tk ı Aslanhan Kimdir? 1976 y ı l ı nda Malatya’da do ğ du.

Sıtkı Aslanhan Kimdir?

1976 yılında Malatya’da doğdu. Lise çağlarından iti- baren kişisel gelişim ve des- tekleyici eğitim alanında ça- lışıyor. İlahiyat eğitimi aldı. Halen psikoloji disiplininde akademik çalışmaları devam ediyor. “ Hayata Gülüm- se” adlı bir kitabı var. Yak- laşık on yıldır, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde konferanslar veriyor. Akra Fm ve Radyo 7’de program yapıyor.

Lider ne demektir? İ ngilizce’den dilimize geçen “lider” sözcü ğ ü, bir kurulu ş un en

61

li çözümü bulur. Bunun için de kendini ifade edebilmek, için- deki sese kulak vermek, doğru kimselerin tavsiyelerini dinle- mek zorundadır. Lider kendine hiçbir zaman yalan söylemez. Kendi günah ve sevaplarını söy- lemekten asla çekinmez. Çünkü bilir ki, gerçekle yüzleşmek en büyük sermayedir.

Lider ile yönetici aras ında ne fark vard ır?

Lider ko şullara, zamana hakim olur, diğ er yöneticiler teslim olur.Yönetici stotüko- yu kabul eder, lider ise yeni- likçidir.

Korku ve hatalar ilahî bir fırsattır

Lider gerçekle yüzle şebilendir de ğ il mi?

Evet, liderler korkular ıyla hatalar ın ı enerjiye dönü ş türe- bilirler. Örneğ in, karanlık kor- kusu Edison’a ampülü icad et- tirmiş tir. Liderler, hatalar ve yanlış ad ımlar ın da vizyonla- r ın ı gerçekle ş tirmek için ge- rekli ad ımlar oldu ğunu en iyi bilenlerdir. Gerçekten hatalar yeni bilgiler ö ğ renmemiz için sunulmu ş ilahî fırsatlard ır. Li- derler de hatalar ı böyle görür- ler. Ş ayet bu hatalardan dolay ı para kayb ına u ğ ruyorsa bunu da e ğ itim masrafı olarak gör- melidir. Örneğ in, dünyan ın en zengin adam ı Bill Gates’in elemanlar ına çok büyük de ğ er verdiğ ini ve hissedar yapma- ya özen gösterdiğ ini biliyoruz. Gates’in iş ten ayr ılan eleman-

lar ın mutlaka gerekçelerini ö ğ rendiğ i söylenir.

Liderler tek başına hareket etmezler, bunun için nasıl davranmaları gerekir?

Hazreti Ömer iki odalı bir evde yaşadı

Liderler özgün bir kişilik yapısına da sahiptirler değil mi?

Bakın bu sorunuza çarpı- cı bir örnek vereyim: Büyük İs- kender, ordusuyla çölden geç- mek üzereyken su stoklarının tükendiği bir zamanda kendisi- ne ikram edilen suyu içmeyerek, “Siz susuzluktan kıvranırken ben bu suyu içmem” demiş ve büyük bir motivasyon sağlamış- tır. Bunun karşılığında ordusu- nu fedakarlık için hazır hale ge- tirmiştir.

Liderler insanları çekmeyi, onları harekete geçirmeyi çok iyi bilirler. Bu işin ustasıdırlar. İnsanları çok iyi tanırlar. Ayrı- ca, insanlara karşı merhametli olmayan, nezaket ve zarafet sa- hibi olmayan kişi de lider ola- mamıştır. Lider, tolerans sahibi, esnek davranan ve zaman tanı- yan bir yapıya sahip olmalıdır.

Büyük liderlerin özellikleri nelerdir?

Tabi ki, mutlaka özgün kişi- likleri de vardır. Bilgisiyle, ah- lakıyla, karakteri ve ilgi alan- ları ile özgün olmalıdırlar aynı zamanda. Ama bu kendi doğal seyrinde olmalıdır. Farklı gö- rünmek budalalık yapmayı ge- rektirmez. Çok sade davranışlar da lideri özgün kılar. Örneğin Hazreti Ömer, beş milyon kilo- metrekarelik bir ülkenin başka- nıyken kendi çağındaki krallar- dan farklı olarak Medine’nin bir mahallesinde iki odalı bir evde yaşıyordu. Hizmetçi ve köleler- le birlikte yemek yiyordu. Öğlen uykusunu yalnız başına ve bir ağacın gölgesinde toprak üze- rinde yapıyordu.

Son söz olarak ne söylemek istersiniz?

Liderlik öğrenilebilecek bir süreçtir. Liderlik kumaşı olan- lar da işe yarar bu özellikler.

Liderlik üzerine çok araştır- ma yapılmış ve büyük liderlerin dört özelliği tespit edilmiştir.

Zayıf yanlarını ığa vurma- ları, uygun zamanlamayı ve ha- reket tarzını kestirmede büyük ölçüde sezgiye dayanmaları ve çalışanlarına katı empati (ken- dini onun yerine koyma) ile yö- netmeleri. Bir de farklılıkların- dan yararlanmaları

Eğer kişide bu kumaş yok- sa söz konusu vasıfl ar hiçbir işe yarayamayacağı gibi işi büsbü- tün berbat eder. Altı milyar in- sanın lider olması gerekli de- ğildir. Böyle bir şekilde dünya hareket edemez zaten. Bir fab- rikada patron da önemlidir, şef de, kalfa da usta da, çaycı da. Dünyadaki bütün roller gerekli ve önemlidir. Liderlik de bu rol- lerden biridir.

62

Temmuz 2008

G İ DEN GELMEZ A ş k derdiyle yansa bu can; Gül ş en olur iki

GİDEN

GELMEZ

Aşk derdiyle yansa bu can; Gülşen olur iki cihân! .. Şerh etmeğe kalksa lisan; Koca devrân, almaz olur! ..

Geçtim bu gam diyârından; Hayat yüklü baharından! .. Âb-ı hayat pınarından; İçip kanan ölmez olur! ..

Ne güzeldir senden gelen; Varda yokta hikmet bulan! .. Bu âlemden ibret alan; Ezel, ebet solmaz olur! ..

Mecnûn ile birdir adım; Kerem eyle yandı odum! .. Riyâzette her maksûdum; Menzil, makam bilmez olur! ..

Ben’dir, bana ben’lik veren; Heva eken, heves deren! .. Hâl içinde hâla giren; Ağlar ağlar gülmez olur! ..

Ehl-i irfân anlar sözü; Ezel tütmüş gönül közü! .. Özden geçmiş aşkın izi; Bulan geri gelmez olur! ..

Rıfat ARAZ

G İ DEN GELMEZ A ş k derdiyle yansa bu can; Gül ş en olur iki
G İ DEN GELMEZ A ş k derdiyle yansa bu can; Gül ş en olur iki

63