You are on page 1of 30

david icke

sekret

najwikszy

spis treci
Wolny wiat? ...........................................................................................................9 PRzedMOwa ROzdzia 1. ROzdzia 2. ROzdzia 3. ROzdzia 4. ROzdzia 5. ROzdzia 6. ROzdzia 7. ROzdzia 8. ROzdzia 9. Dzia Zdj ROzdzia 10. ROzdzia 11. ROzdzia 12. ROzdzia 13. ROzdzia 14. ROzdzia 15. ROzdzia 16. ROzdzia 17. ROzdzia 18. ROzdzia 19. ROzdzia 20. ROzdzia 21. Dni decyzji ................................................................................... 11 Marsjanie wyldowali? .............................................................. 17 nie wspominaj o gadach ........................................................37 Babiloskie Bractwo....................................................................73 Synowie Boga............................................................................. 103 Zwycieni przez krzy ...........................................................131 Panowanie brytyjskie ............................................................... 153 rycerze Soca ........................................................................... 165 Ta sama twarz, inna maska ..................................................... 191 Kraina wolnych ..................................................................... 215 ......................................................................................................237 Pienidze z niczego ...................................................................247 globalny Babilon .......................................................................259 Czarne Soce .............................................................................283 Dzisiejsza sie.............................................................................305 Pod wpywem ............................................................................329 Dzieci szatana ............................................................................... 337 gdzie si podziay wszystkie dzieci? .....................................363 Sekretny jzyk ............................................................................405 Wszystkie siy i wszyscy ludzie Krlowej.............................423 Bogini i Krl ...............................................................................461 rzucanie zaklcia ......................................................................527 amanie zaklcia .......................................................................553

Dodatek i ..............................................................................................................565 Dodatek ii .............................................................................................................569 Przypisy ................................................................................................................575 Bibliografia ...........................................................................................................591 indeks ....................................................................................................................595 Spis ilustracji ........................................................................................................599

Credo Mutwie, najbardziej niezwykemu czowiekowi, ktrego mam zaszczyt nazywa przyjacielem. Lindzie, za jej nieustanne wsparcie, bez wzgldu na wszystko. Zdumiewajca kobieta. Alicji, mojej maej siostrze, za jej oddanie i wsparcie, kiedy najbardziej go potrzebowaem. Podzikowania Brianowi Desboroughowi za przeczytanie rkopisu i zaoferowanie dodatkowych informacji; Jean za jej wnikliw lektur; Garyemu za indeksowanie; i Sam za okadk i ilustracje.

szaleniec?

Jest wielu takich, ktrzy nazw mnie wariatem za to, co napisaem w teJ ksice. moJa odpowied to:

Dzisiejszy potny db jest wczorajszym odziem, ktry trafi na podatny grunt.

Wolny wiat?

zy jestem kosmit? Czy nale do nowej rasy ziemskiej spodzonej przez czowieka z kosmosu, pozostajcego w objciach z ziemsk kobiet? Czy moje dzieci s potomstwem pierwszej midzyplanetarnej rasy? Czy tygiel midzyplanetarnego spoeczestwa zosta ju stworzony na naszej planecie, tak jak tygiel wszystkich ziemskich narodw, zaoony w uSa 190 lat temu?

Czy te myli odnosz si do rzeczy, ktre dopiero nadejd w przyszoci? Prosz o swoje prawo i przywilej do posiadania takich myli i zadawania takich pyta, bez zagroenia wizieniem przez jakkolwiek komrk administracyjn spoeczestwa... W obliczu sztywnej, doktrynerskiej, zapatrzonej w siebie i gotowej zabi hierarchii naukowej cenzury wydaje si by gupot publikowanie takich myli. Kady wystarczajco zoliwy moe zrobi z nimi wszystko. Jednak prawo do pomyek wci musi by zachowane. Tak wic nie powinnimy obawia si wejcia do lasu, mimo e wrd drzew czaj si dzikie koty. nie powinnimy oddawa naszego prawa do dobrze kontrolowanych spekulacji. To bowiem pewnych pyta zawartych wanie w takich spekulacjach obawiaj si administratorzy ustalonej wiedzy... Wchodzc wic w er kosmiczn, powinnimy z ca pewnoci nalega na prawo do zadawania nowych, nawet gupich pyta, bez obawy o bycie przeladowanym. naukowiec, Wilhelm Reich, w swej ksice Contact with Space (Kontakt z kosmosem tumaczenie wasne przyp. tum.). reich zmar w amerykaskim wizieniu 3 listopada 1957 r.

PRzedMOwa

Dni decyzji
toimy na krawdzi niewiarygodnej globalnej zmiany. na rozdrou, gdzie podejmujemy decyzje, ktre wpyn nie tylko na nasze ycie na Ziemi, ale take naszych potomkw. Moemy otworzy szeroko drzwi umysowych i emocjonalnych wizie, ktre ograniczay ras ludzk przez tysice lat. Moemy te pozwoli, aby agenci tej kontroli zakoczyli swj plan umysowego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego zniewolenia kadego mczyzny, kadej kobiety i kadego dziecka na tej planecie, za pomoc wiatowego rzdu, armii, centralnego banku i waluty, wzmacnianych przez mikrochipowanie populacji. Wiem, e to brzmi fantastycznie, ale jeli rasa ludzka oderwaaby swj wzrok od ostatniej opery mydlanej lub teleturnieju na tak dugo, by zaangaowa mzg, to zobaczyaby, e to nie s wydarzenia, ktre maj nastpi one ju si dziej. Pd do scentralizowanej kontroli globalnej polityki, biznesu, bankowoci, wojska i mediw przybiera na sile z kad godzin. Mikrochipowanie ludzi zostao ju zasugerowane, a w wielu przypadkach jest realizowane. Za kadym razem, gdy ma by wprowadzona jaka ukryta agenda, zawsze jest okres, kiedy ukryte musi wyj na powierzchni, aby finalnie zaistnie w fizycznej rzeczywistoci. Widzimy to teraz w postaci eksplozji fuzji pomidzy globalnymi imperiami bankowoci i biznesu oraz prdkoci, z jak kontrola ekonomiczna i polityczna centralizuje si za porednictwem unii Europejskiej, organizacji narodw Zjednoczonych, wiatowej organizacji Handlu, Wielostronnej umowy inwestycyjnej i przez strumie innych globalistycznych cia, takich jak: Bank wiatowy, Midzynarodowy Fundusz Walutowy oraz szczyty g-7/g-8. Za t cig i skoordynowan centralizacj stoi grupa krzyujcych si wzajemnie rodw, ktrych ladw mona szuka na staroytnym Bliskim i rodkowym Wschodzie. To stamtd si wyonili, by nastpnie sta si monarchi, arystokracj i kapastwem Europy, a potem rozcignli sw wadz na cay wiat, w duej mierze poprzez Wielkie imperium Brytyjskie. Dziki temu grupa ta moga eksportowa swe rody do brytyjskich i europejskich potg, nie wyczajc Stanw

12

Najwikszy sekret

Zjednoczonych, gdzie kontynuuj to przedsiwzicie do dzisiaj. Z nieco ponad czterdziestu prezydentw Stanw Zjednoczonych trzydziestu trzech byo spokrewnionych genetycznie z dwjk ludzi alfredem Wielkim, krlem anglii, i Karolem Wielkim, synnym monarch z Francji iX stulecia. od tego czasu te dwa rody stopniowo wprowadzay swj plan, a doszy do punktu, w ktrym scentralizowana, globalna kontrola jest faktycznie moliwa. Jeli chcesz wiedzie, jak bdzie wygldao ycie, o ile nie obudzimy si dostatecznie szybko, spjrz na nazistowskie niemcy. Taki bdzie wiat, ktry czeka globaln populacj. To wszystko przez plan, ktry nazywam agend Bractwa, a ktry narodzi si w roku 2000 i rozwija si ju od 12 lat nowego stulecia. Szczeglnie rok 2012 wydaje si by decydujcy z powodw, ktre omwimy. Ludzie nie maj pojcia o otchani, w ktr si wpatruj, albo o naturze wiata, ktry zostawiaj swoim dzieciom i wnukom, aby musieli w nim przetrwa, i zdaje si, e wikszoci to wcale nie obchodzi. o wiele bardziej wol ignorowa oczywiste fakty i zaprzecza prawdzie, ktr maj prosto przed oczyma. Czuj si jak krowa, ktra wbiega na pole, krzyczc: Hej, wiecie o tej ciarwce, ktr wywo naszych przyjaci kadego miesica? C, nie zabieraj ich na inne pole, jak nam si wydawao. oni strzelaj im w gow, spuszczaj krew, wiartuj i wkadaj kawaki ich cia do paczek. Wtedy ci ludzie kupuj to i jedz!. Wyobracie sobie, jaka byaby reakcja reszty stada: Zwariowae. oni nigdy nie zrobiliby czego takiego. Tak czy inaczej mam udziay w tej spce przewozowej i osigam niezy zysk. Zamknij si, stwarzasz przeszkody. agenda, ktr ujawniam, rozwijaa si przez tysice lat, a dosza do swojego obecnego, bliskiego ukoczenia ksztatu z powodu tego, e ludzie oddali swoje umysy i zrzucili z siebie odpowiedzialno. Wol raczej robi to, co wydaje im si suszne w danej chwili, ni rozway szersze konsekwencje swego zachowania dla caej ludzkiej egzystencji. Mwimy, e ignorancja jest bogosawiestwem, i to prawda ale tylko przez chwil. Bogosawiestwem moe by niewiedza o tym, e nadchodzi tornado, poniewa nie musisz si martwi o to, czy podejmowa dziaania. Jednak nawet gdy twoja gowa jest w piasku, a tyek w powietrzu, to tornado i tak nadchodzi. Jeli si rozejrzysz i z tym zmierzysz, to moesz unikn katastrofy, ale ignorancja i zaprzeczanie zawsze sprawiaj, e dostaniesz z najwiksz si i poniesiesz najbardziej ekstremalne konsekwencje, problem uderzy w ciebie wtedy, gdy najmniej si tego spodziewasz i jeste do tego nieprzygotowany. Tak jak powiedziaem, ignorancja jest bogosawiestwem ale tylko na tak dugo. Tworzymy nasz wasn rzeczywisto poprzez nasze myli i dziaania. Dla kadego dziaania lub jego braku odpowiada jaka konsekwencja. Kiedy oddajemy nasze umysy i pozbywamy si odpowiedzialnoci, oddajemy nasze ycia. Jeli wystarczajco duo z nas tak postpi, to oddamy nasz wiat dokadnie w ten sam sposb, jak robilimy to przez ca znan ludzkoci histori. To dlatego niewielu zawsze kontrolowao masy. Jedyna rnica polega dzi na tym, e nieliczni manipuluj ca planet, dziki globalizacji biznesu, bankowoci i komunikacji. Zaoenia kontroli zawsze byy takie same:

Przedmowa

13

utrzymywanie ludzi w ignorancji, strachu i wojnie. Dziel, rzd i podbijaj, trzymajc najwaniejsz wiedz dla siebie (patrz Rys. 1). i jak zobaczymy w tej ksice, ci, ktrzy uywali takich metod do kontrolowania ludzkoci przez tysice lat, s czonkami tej samej siy, tej samej krzyujcej si grupy, realizujcej dugoterminowy plan, ktry obecnie osiga punkt kulminacyjny. Widmo globalnego pastwa ju nad nami wisi. Rys. 1. Wiedza pozostaje w rkach niewielu, Jednak wcale nie musi tak by. Prawdzi- a reszta ludzi tkwi w ignorancji. Jest to klaw wadz mona sprawowa z wieloma, syczna struktura manipulacji i kontroli. nie z kilkoma jednostkami. W rzeczywistoci nieskoczona moc tkwi w kadym czowieku. Powd, dla ktrego jestemy tak kontrolowani, nie wynika z tego, e nie mamy wadzy, by decydowa o naszym wasnym przeznaczeniu, ale z tego, e oddajemy t wadz w kadej minucie naszego ycia. Kiedy zdarza si co, czego nie chcemy, szukamy kogo do obwinienia. Kiedy na wiecie pojawia si problem, pytamy: Co oni z tym zrobi?. W tej sytuacji oni, ci, ktrzy potajemnie stworzyli ten problem, w pierwszej kolejnoci odpowiadaj na to danie, przedstawiajc gotowe rozwizanie wicej centralizacji i erozji wolnoci. Jeli chcesz rozszerzy zakres wadzy policji, agencjom bezpieczestwa i wojsku i chcesz, by opinia publiczna domagaa si, by to zrobi, musisz zapewni ludzi, e jest wicej zbrodni, przemocy i terroryzmu, a wtedy osignicie tego celu to buka z masem. gdy ludzie yj w strachu przed wamaniem, napadem lub zamachem bombowym, daj, by zabra ich swobod i ochroni ich przed tym, czego zmanipulowani si obawiaj. Zamach w oklahomie jest na to klasycznym przykadem, co szeroko omwiem w And The Truth Shall Set You Free (I prawda ci wyzwoli tumaczenie wasne przyp. tum.). nazywam t technik problem reakcja rozwizanie. Stwrz problem, wywoaj reakcj: co naley z tym zrobi i wtedy zaoferuj swoje rozwizanie. Dziaanie to podsumowuje motto wolnych masonw: ordo ab Chao porzdek z chaosu. Stwrz chaos i wtedy zaoferuj rozwizanie, by odbudowa porzdek. Twj porzdek. Masy s tamszone i kierowane przez wiele rozmaitych form umysowej i emocjonalnej kontroli. To jedyny sposb, w jaki mona tego dokona. niewielka grupa nie moe kontrolowa fizycznie miliardw, tak jak zwierzta na farmie nie mog by dogldane, o ile nie bierze w tym udziau dua liczba ludzi. Chocia kiedy dwie winie ucieky z rzeni w anglii i pomimo wysiku wielu osb, tak dugo unikay schwytania, e stay si narodowymi sawami. Fizyczna kontrola globalnej populacji nie moe zadziaa, ale nie jest te konieczna, kiedy mona zmanipulowa sposb mylenia ludzi i ich odczuwania do takiego stopnia, e decyduj zrobi dokadnie to, czego od nich chcesz, i daj,

14

Najwikszy sekret

by wprowadzi dokadnie te prawa, ktre chciae wprowadzi. Jest takie stare porzekado, ktre mwi, e jeli chcesz, by kto zrobi co po twojej myli, musisz sprawi, by uwierzy w to, e to jego pomys. Ludzko jest kontrolowana umysowo i tylko nieco bardziej wiadoma ni przecitny zombie. nacigane? nie. Definiuj kontrol umysu jako manipulowanie umysem innej osoby tak, by mylaa i przez to zachowywaa si w sposb, jakiego od niej oczekujesz. W wietle tej definicji powstaje pytanie nie o to, jak wielu ludzi jest kontrolowanych umysowo, ale jak niewielu nie jest. Dotyczy to kadego, w wikszym lub mniejszym stopniu. Kiedy jeste nakaniany przez reklam lub ulotk, by kupi co, czego tak naprawd nie potrzebujesz, to jeste kontrolowany umysowo. Kiedy czytasz lub syszysz stronnicze wiadomoci i pozwalasz, by to wpyno na twoje postrzeganie osoby lub wydarzenia, to jeste kontrolowany umysowo. Spjrz na trening si zbrojnych. To czysta kontrola umysu. od pierwszego dnia wmawia ci si, eby przyjmowa rozkazy i jeli jaki typek w czapce z daszkiem nakae ci strzela do ludzi, ktrych nigdy nie spotkae i o ktrych nic nie wiesz, to musisz strzela. Ta mentalno pokroju: Tak jest! przenika rwnie do wiata niewojskowego. C, wiem, e to nie w porzdku, ale szef powiedzia mi, e musz tak zrobi, wic nie miaem wyboru. nie byo wyboru? nigdy nie jest tak, e nie mamy wyboru. Mamy wybory, ktrych chcielibymy dokona, i wybory, ktrych wolelibymy unikn. ale nigdy nie jest tak, e nie mamy wyboru. Mwienie w ten sposb jest kolejnym unikiem. Lista technik manipulacji umysu jest nieskoczona. Chc twojego umysu, poniewa kiedy go maj, to maj i ciebie. Kluczem jest odzyskanie naszych umysw, samodzielne mylenie i pozwolenie na to innym, bez obawy o bycie wymianym lub potpionym za zbrodni bycia innym. Jeli tego nie zrobimy, agenda, ktr zamierzam przedstawi, zostanie ustanowiona. ale jeli odzyskamy kontrol nad naszymi umysami i osigniemy intelektualn suwerenno, to agenda nie moe si ukonstytuowa, poniewa podstawy jej istnienia zostan usunite. Przemawiaem i prowadziem poszukiwania w ponad 25 krajach i w kadym z nich widz ten sam proces. identyczne struktury i polityka s wprowadzane w szeregu z globaln agend, ale w tym samym czasie nastpuje globalne przebudzenie, gdy coraz wicej ludzi syszy duchowy budzik i wynurza si ze swoich umysowych i emocjonalnych snw, z ziemskiego transu. Ktra sia zdoa uzyska przewag w pierwszych latach milenium, do 2012 r.? To zaley wycznie od nas. To my tworzymy nasz rzeczywisto poprzez myli i dziaania. Jeli zmienimy nasze myli i dziaania, to przeksztacimy wiat. To takie proste. W tej ksice zamierzam nakreli histori krzyujcej si wzajemnie grupy rodw, ktre kontroluj wiat, i ujawni prawdziw natur globalnej agendy. Podkrelam te, e ujawniam agend jako plan, a nie konspiracj. Konspiracja przejawia si w manipulowaniu ludmi i wydarzeniami, by upewni si, e plan zostanie wdroony. Takie konspiracje przyjmuj trzy gwne formy: konspiracj w celu usunicia ludzi i organizacji, ktre s zagroeniem dla agendy

Przedmowa

15

(zabjstwo Diany, ksinej Walii); konspiracj w celu umieszczenia odpowiednich ludzi na waciwych szczeblach wadzy, ktrzy sprawi, e agenda zostanie zrealizowana (george Bush, Henry Kissinger, Tony Blair itp.); i konspiracj majc na celu stworzenie wydarze, ktre sprawi, e opinia publiczna sama zada wprowadzenia agendy na zasadzie problem reakcja rozwizanie (wojny, terrorystyczne zamachy bombowe, kryzysy ekonomiczne). W ten sposb wszystkie pozornie niepowizane ze sob wydarzenia i manipulacje stan si postaci tej samej konspiracji, by wprowadzi t sam agend. W nadchodzcych miesicach i latach, za kadym razem, kiedy wemiesz do rki gazet, wczysz telewizor lub wysuchasz przemwienia liderw polityki i biznesu, zobaczysz, e przedstawione wydarzenia wanie nadchodz. Moesz to dostrzec ju teraz, jeli rozumiesz sens przekrtu. Spjrz na moje poprzednie ksiki: ...And The Truth Shall Set You Free, Wolno. Przewodnik dla robotw (Wydawnictwo Stapis, 2009 przyp. red.), nagranie wideo Zmieniajc pogldy (1996 przyp. red.) i prace innych badaczy powstae w cigu ostatnich dekad, a przekonasz si, e to, co zostao przewidziane, wanie si dzieje. To nie proroctwo, to zaledwie wczeniejsza wiedza na temat agendy. Czy wic globalne, faszystowskie pastwo zostanie stworzone w cigu najbliszych paru lat? na to pytanie mona odpowiedzie jedynie innym pytaniem: czy zamierzamy sta si ludmi, czy te chcemy kontynuowa swoj egzystencj jako ludzkie owce? agenda zaley od tego ostatniego.

Ostrzeenie
Ksika zawiera ogromn dawk prowokujcych informacji. Prosz wic, nie kontynuuj czytania, jeli jeste zaleny od twojego obecnego systemu wierze albo jeli czujesz, e emocjonalnie nie zniesiesz tego, co si naprawd dzieje na wiecie. Jeli wybierzesz dalsz lektur, pamitaj, e nie ma si czego obawia. ycie jest wieczne i wszystko jest dowiadczeniem na drodze do owiecenia. Patrzc z perspektywy najwyszego poziomu postrzegania, nie istniej dobro ani zo, tylko wiadomo dokonujca wyborw, by dowiadczy wszystkiego, czego musi dowiadczy. Zdumiewajce wydarzenia, ktre ujawnia ta ksika, zbliaj si ku kocowi, do czasu, gdy wiato wolnoci zawieci wreszcie nad najwiksz transformacj wiadomoci, jak ta planeta widziaa od 26 000 lat. Pomijajc cz informacji, o ktrych przeczytasz, to wspaniay czas do ycia. David Icke

ROzdzia 1

Marsjanie wyldowali?
yy dwa moliwe sposoby napisania tej ksiki. Mogem powstrzyma si od wypisywania tych wszystkich niesamowicie dziwacznych, ale prawdziwych rzeczy. Pozostanie w strefie komfortu i zakomunikowanie tylko tego, co nie przerasta skali wiarygodnoci u zbyt wielu ludzi, byoby znacznie atwiejsz opcj. Mogem jednak potraktowa czytelnikw jak w peni uformowane, cakowicie poczone, wielowymiarowe, dojrzae istoty i przekaza im wszystkie wane informacje, nie wyczajc tych, ktre rozcign ich pojmowanie rzeczywistoci do granic wytrzymaoci. Jak zawsze, wybraem t drug moliwo. nie do mnie naley redagowanie informacji przeznaczonych dla czytelnikw, to czytelnicy maj sami je zredagowa. Jake aroganckie i pyszakowate byoby mylenie, e powinienem zatrzyma te informacje dla siebie, poniewa ludzie nie s na nie gotowi. Kim jestem, by o tym decydowa? i skd mog wiedzie, czy s gotowi, dopki ich nie poznaj i nie zadecyduj sami za siebie? niektrzy z moich przyjaci naciskali mnie, bym opisa jedynie podstawow histori, ale ebym na mio bosk nie wspomina o gadach. Za chwil przekonacie si, co mieli na myli. rozumiem ich obawy, ale mog by tylko sob. i musz przekaza wszystko, co wiem, a nie tylko to, co pozostaje w strefie komfortu. To po prostu ja, taki ju jestem. oczywicie, temat tej ksiki narazi mnie na mieszno ze strony ludzi, ktrych wizja moliwych scenariuszy ma rozmiary ziarna grochu, i ludzi, ktrzy wiedz, e to prawda, ale nie chc, aby reszta w to uwierzya. no i co z tego? Kogo to obchodzi? na pewno nie mnie. Jak powiedzia gandhi: nawet jeli jeste jako jedyny w mniejszoci, prawda wci jest prawd. oto wic historia nienacigana, nieocenzurowana. Pokrtce rzecz ujmujc, rasa krzyujcych si wzajemnie rodw, a w zasadzie rasa wewntrz rasy, bya skupiona w staroytnym wiecie na Bliskim i rodkowym Wschodzie i w cigu tysicy lat rozcigna swoje wpywy na ca Ziemi. Kluczowy aspekt ich dziaalnoci opiera si na stworzeniu sieci tajemnych

18

Najwikszy sekret

szk i tajnych stowarzysze, ktre skrycie miay wprowadza agend, tworzc jednoczenie takie instytucje, jak religie, majce na celu umysowe i emocjonalne zniewolenie mas i pogrenie ich w wojnie. W hierarchii tej grupy rodw nie wystpuj wycznie mczyni, niektre z kluczowych pozycji zajmuj kobiety. Jednak jako e liczbowo mska cz przewaa, wobec tej grupy bd uywa sformuowania Bractwo. Dla wikszej precyzji, w zwizku z duym znaczeniem staroytnego Babilonu w tej historii, bd nazywa ich Bractwem Babiloskim. Plan, ktry okrelaj Wielk Prac Dziejw, bd okrela agend Bractwa lub planem Bractwa. obecny zakres kontroli Bractwa nie wyksztaci si w cigu paru lat, paru dekad ani nawet w cigu paru stuleci jego pocztkw mona szuka tysice lat wstecz. Struktury dzisiejszych instytucji w rzdzie, bankowoci, biznesie, wojsku i w mediach nie zostay przeniknite przez te siy, one zostay przez nie stworzone. Tak naprawd agenda Bractwa jest planem wielu tysicleci. To rozoony w czasie plan scentralizowania kontroli nad ca planet. Hierarchia rodw na szczycie ludzkiej piramidy kontroli i ucisku przekazuje paeczk z pokolenia na pokolenie, gwnie z ojcw na synw. Dzieci z tych rodzin, wybierane do jej przejcia, od urodzenia wychowuje si tak, by rozumiay agend i metody urzeczywistniania Wielkiej Pracy za pomoc manipulacji. rozwj agendy to misja wpajana im od najmodszych lat ycia. W momencie kiedy nadchodzi ich kolej na przyczenie si do hierarchii Bractwa i dzierenie paeczki przez nastpne pokolenie, s ju uksztatowani jako wysoce niezrwnowaeni ludzie. Charakteryzuj si przenikliw inteligencj, ale s wyprani ze wspczucia i arogancko przewiadczeni o tym, e maj prawo rzdzi wiatem i kontrolowa niewiadome masy, ktre postrzegaj jako podrzdne. Dzieci Bractwa, ktre stawiaj opr temu ksztatowaniu albo je odrzucaj, odsuwa si na bok lub pozbywa w inny sposb, aby mie pewno, e tylko bezpieczni ludzie dostan si na wysze poziomy tej piramidy, otrzymujc dostp do tajnej, zaawansowanej wiedzy, ktra jest tam skrywana. niektre z tych rodw mona nazwa po imieniu. Brytyjski Dom Windsorw jest jednym z nich, tak jak rotschildowie, europejska monarchia i arystokracja, rockefellerowie i reszta tak zwanego wschodniego establishmentu Stanw Zjednoczonych, ktry produkuje amerykaskich prezydentw, liderw biznesu, bankierw i administratorw. a na samym szczycie znajduje si klika, ktra kontroluje ras ludzk i dziaa z ukrycia, poza aren publiczn. Kada grupa, niezrwnowaona do tego stopnia, by dy do przejcia cakowitej kontroli nad planet, bdzie toczy wewntrzn wojn z innymi frakcjami, dc do zdominowania pozostaych. Tak si z pewnoci dzieje w Bractwie. nastpi w nim ogromny wewntrzny rozam, panuj konflikt i wspzawodnictwo. Jeden z badaczy okreli ich jako gang bankowych zodziei, ktrzy zgadzaj si na dokonanie napadu, ale kiedy im si uda, zaczynaj kci si o podzia upw. To wietny opis, bowiem na przeomie dziejw rne frakcje walczyy ze sob o dominacj. Jednake ostatecznie jednoczy ich wsplne pragnienie tego, aby zobaczy, jak ich plan wchodzi w ycie. Dlatego w kluczowych momentach przewaaj-

Rozdzia 1. Marsjanie wyldowali?

19

ca wikszo odamw czy siy, by posuwa realizacj agendy do przodu, nawet w trudnych sytuacjach. Prawdopodobnie musielibymy cofn si o setki tysicy lat, by znale pocztek historii ludzkiej manipulacji i tych rodw, ktre dyryguj Wielk Prac. W toku wieloletnich bada wydawao mi si coraz bardziej oczywiste, e pochodzenie tych rodw i plan przejcia Ziemi sigaj poza planet do rasy lub ras z innych sfer czy wymiarw ewolucji. Do istot pozaziemskich, jak je nazywamy. Jeli wtpicie w istnienie ycia pozaziemskiego, rozwacie to przez chwil. nasze Soce jest jedn z jakich 100 miliardw gwiazd, tylko w tej galaktyce. Sir Francis Crick, laureat nagrody nobla, powiedzia, e we wszechwiecie znajduje si w przyblieniu 100 miliardw galaktyk, i zauway, e w naszej galaktyce jest co najmniej milion planet, ktre mog mie warunki sprzyjajce rozwojowi ycia podobnego naszemu. Pomylcie, jak wielka moe by ta liczba dla caego wszechwiata, nawet jeli pominiemy wszystkie inne wymiary istnienia, pozostajce poza zakresem czstotliwoci naszych piciu zmysw. Jeli podrujesz z prdkoci wiata, 300 tysicy kilometrw na sekund, dotarcie do gwiazdy znajdujcej si najbliej naszego ukadu Sonecznego zajmie ci 4,3 roku wietlnego. o poziomie indoktrynacji ludzkoci wiele mwi fakt, e wspominanie o yciu pozaziemskim jest odbierane jako dziwactwo, a odrzucanie tego i wykazywanie, e ycie powstao tylko na tej jednej malekiej planecie, jest uwaane za wiarygodne! Wystarczy tylko spojrze na zdumiewajce struktury, ktre powstaway tak licznie w staroytnym wiecie, by uzmysowi sobie, e istniaa wtedy zaawansowana rasa. Wmawia si nam, e w tych czasach yli jedynie ludzie prymitywni w porwnaniu do wspczesnych, ale jest to ewidentna bzdura. Podobnie jak z wikszoci oficjalnych myli, archeologiczny i historyczny establishment tworzy swoje wasne historyjki, nazywa je udowodnionymi faktami i po prostu ignoruje przytaczajce dowody na to, e si myli. Przecie nie chodzi o to, aby uwiadamia, ale o to, by indoktrynowa. Kady, kto kwestionuje oficjaln wersj historii, zostaje opuszczony przez swoich kolegw archeologw i historykw, ktrzy albo wiedz, e ich posady, reputacja i fundusze s bezpieczniejsze, kiedy trzymaj si oficjalnej wersji, albo po prostu nie widz dalej ni czubek wasnego nosa. To samo mona powiedzie w odniesieniu do wikszoci ludzi z edukacyjnych i inteligenckich profesji. na caym wiecie istniej fantastyczne struktury, ktre zbudowano tysice lat temu i ktre mona byo stworzy tylko przy uyciu technologii rwnie lub nawet czsto bardziej zaawansowanej co ta, ktr dzi dysponujemy. W Baalbek, na pnocny wschd od Bejrutu w Libanie, znajduj si trzy masywne, kamienne bloki, kady o wadze 800 ton, ktre przesunito o co najmniej 500 metrw i umieszczono wysoko w murze, a dokonano tego tysice lat przed nasz er! Kolejny blok w pobliu way 1000 ton to waga trzech jumbo jetw. Jak to moliwe? oficjalna historia nie yczy sobie zadawania takich pyta, bo obawia si tego, dokd mog one prowadzi. Wyobraacie sobie, e dzwonicie do wspczesnego budowlaca z prob, by postawi co takiego? Chcesz, ebym

20

Najwikszy sekret

Co zrobi?, krzyknby: Zwariowae!. Z kolei w Peru znajduj si tajemnicze rysunki z nazca. Pradawni ludzie odgarnli wierzchni warstw gleby, odsaniajc bia powierzchni, i w ten sposb stworzyli niewiarygodne wizerunki zwierzt, ryb, owadw i ptakw. niektre z nich s tak due, e mona je zobaczy w caoci tylko z wysokoci 300 metrw! Wiedza, ktra pozwalaa na zbudowanie takich cudw, jak nazca, Baalbek, Wielka Piramida w gizie i inne zdumiewajce twory, z tak precyzj i na tak skal, pochodzia od zaawansowanej rasy, ktra ya w dawnych czasach pord o wiele prymitywniejszej od siebie ludnoci. Ta rasa jest okrelana jako bogowie w tekstach Starego Testamentu i w innych, przekazywanych ustnie tradycjach staroytnoci. Ju sysz zwolennikw Biblii zaprzeczajcych temu, e ich ksiga mwi o bogach. ale tak wanie jest. Kiedy w Starym Testamencie wystpuje sowo Bg, czsto jest to tumaczenie sowa, ktre oznacza bogw, w liczbie mnogiej na przykad Elohim i adonai. To zrozumiae, e rasa dokonujca technologicznych wyczynw na tak skal byaby postrzegana jako bogowie przez ludzi niebdcych w stanie poj takich moliwoci. W latach 30. XX wieku amerykascy i australijscy lotnicy ldowali swoimi samolotami w odlegych czciach nowej gwinei, by zaopatrzy swoje oddziay. Miejscowi, ktrzy nigdy wczeniej nie widzieli samolotu, wierzyli, e lotnicy s bogami, dlatego wkrtce stali si oni gwn czci ich wierze religijnych. W staroytnym wiecie byoby to jeszcze bardziej ekstremalne, gdyby odwiedzajca ich zaawansowana rasa bya istotami z innych planet i wymiarw; latajca statkami powietrznymi bardziej zaawansowanymi ni cokolwiek, czym lata (przynajmniej oficjalnie!) dzisiejsze wojsko. napyw wiedzy spoza tej planety lub z innego rda tumaczyby wiele tajemnic, ktre oficjalna historia wita guch cisz. Wytumaczalne staj si niewiarygodne waciwoci budowli, podobnie i zagadka, dlaczego wczesne cywilizacje, jak Egipt i Sumer (kraj Shinar w Biblii), na pocztku swego istnienia byy u szczytu swego rozwoju, a potem upaday, podczas gdy normalnym kierunkiem ewolucji jest zaczynanie od niskiego poziomu i powolny rozwj poprzez nauk i dowiadczenie. najwyraniej zaistnia tu odwrotny proces najpierw zanotowano napyw zaawansowanej wiedzy, ktra pniej zagina. W kadej kulturze istniej prastare historie i teksty opisujce bogw, ktrzy przynieli t zaawansowan wiedz. To znw wyjaniaoby tajemnic, skd staroytni tak fenomenalnie rozumieli astronomi. na caym wiecie gosi si niezliczone legendy o czasach, ktre nazywa si Zot Er, a ktre zostay zniszczone przez kataklizm i upadek czowieka. Staroytny grecki poeta Hezjod opisuje wiat przed upadkiem: Ludzie yli jak bogowie, byli bez wad, nie ulegali namitnociom, nie mieli utrapie inie dokucza im znj. Wszczliwym towarzystwie boskich istot (istot pozaziemskich?) ich dni upyway wspokoju iradoci, yli razem widealnej rwnoci, zjednoczeni przez wzajemne zaufanie imio. Ziemia bya pikniejsza, ni jest teraz, ispontanicznie rodzia obfit rnorodno owo-

Rozdzia 1. Marsjanie wyldowali?

21

cw. Istoty ludzkie izwierzta mwiy tym samym jzykiem irozmawiay ze sob (telepatycznie). Bdc wwieku stu lat, mczyni wygldali na chopcw. Nie mieli adnych saboci podeszego wieku, ktre by ich drczyy, ikiedy odchodzili do regionw lepszego ycia, odbywao si to wdelikatnym nie1. Jak bardzo utopijnie by to nie brzmiao, w kadej staroytnej kulturze istniej niezliczone historie, ktre wanie w ten sposb opisuj wiat w odlegej przeszoci. Moglibymy odtworzy t wizj, gdybymy tylko zmienili sposb mylenia i odczuwania. najobszerniejsze podania o zaawansowanej rasie zapisane s na tysicach glinianych tablic, znalezionych w 1850 roku, okoo 400 kilometrw od Bagdadu w iraku, przez anglika sir austena Henryego Layarda, gdy prowadzi wykopaliska w niniwie stolicy asyrii. Zostay one zlokalizowane niedaleko obecnego irackiego miasta Mosulu. W tym regionie, zwanym kiedy Mezopotami, miay te miejsce inne odkrycia. Prawdziwym rdem wiedzy nie byli jednak asyryjczycy, ale Sumerowie, ktrzy wedug szacunkw yli na tym samym obszarze od czwartego do drugiego tysiclecia przed nasz er. Bd wic okrela te gliniane tablice Tekstami lub Tablicami Sumeryjskimi. To jedno z najwikszych, wyobraalnych, historycznych odkry, a jednak, 150 lat po ich odkryciu, wci s lekcewaone przez konwencjonaln histori i edukacj. Dlaczego? Poniewa obalaj oficjaln wersj wydarze. najsynniejszym tumaczem Tablic jest autor ksiek i uczony Zecharia Sitchin, ktry potrafi odczyta jzyki: sumeryjski, aramejski, hebrajski i inne staroytne jzyki Bliskiego i rodkowego Wschodu2. Tablice Sumeryjskie zostay przez niego dokadnie zbadane i przetumaczone i nie ma wtpliwoci, e opisuj one istoty pozaziemskie. niektrzy badacze twierdz, e Sitchin uy pniejszej wersji jzyka sumeryjskiego, by przetumaczy wczeniejsz z Tablic i dlatego niektre z jego tumacze mog nie by w stu procentach precyzyjne. Moim zdaniem gwne zaoenia jego tumaczenia s prawidowe i rzeczywicie inne podania i dowody je potwierdzaj, ale mam obiekcje co do niektrych szczegw. Myl, e wiele interpretacji Sitchina jest mocno wtpliwych, chocia zgadzam si z oglnymi tezami. Z jego (i innych) tumacze Tekstw wynika, e cywilizacja sumeryjska, z ktrej wywodzi si wiele wspczesnych cywilizacji, bya darem od bogw. nie od mitycznych bogw, ale od fizycznych, ktrzy yli pord nich. Tablice nazywaj tych bogw an.unnaK.Ki (Ci, ktrzy zeszli z nieba na Ziemi) i Din.gir (Prawi z Poncych rakiet). Sama nazwa Sumeru brzmiaa Ki.En.gir (Kraina Prawych z Poncych rakiet czy Kraina obserwatorw, wedug Sitchina). Staroytny tekst, znany jako Ksiga Enocha, okrela te bogw obserwatorami, podobnie jak Egipcjanie. To oni bowiem nazywali swych bogw neteru, co w dosownym przekadzie oznacza obserwatorw, i powiadali, e ich bogowie przybyli w niebiaskich odziach. Wedug Zecharii Sitchina Tablice opisuj nadejcie annunakich z planety zwanej nibiru (Planety Przejcia), z ktrej, jak twierdzi, przybyli na majcej trzy ty-

22

Najwikszy sekret

sice szeset lat eliptycznej orbicie, transportujcej ich pomidzy Marsem a Jowiszem i nastpnie daleko w przestrze kosmiczn poza Plutonem. Wedug Sitchina Sumerowie nazywali j Tiamat lub Wodnym Potworem. i to wanie kolizja planety Tiamat z Ksiycem nibiru stworzya Wielk Bransolet pas asteroid odkryty pomidzy Marsem a Jowiszem. Jak mwi Teksty, pozostaoci z Tiamat zostay wyrzucone na inn orbit i w kocu stay si Ziemi (patrz Rys. 2). Sumeryjska nazwa Ziemi oznaczaa doRys. 2. Ukad Soneczny ukazuje pooenie pasa asteroid pomidzy Marsem a Jowiszem, ktry cho sownie wydrona, poniewa korni si w szczegach wedug wielu staroyt- lizja stworzya ogromn dziur. Co nych i wspczesnych relacji, jest pozostaoci pla- ciekawe, gdyby usun wod z ocenety albo czci planety. anu Spokojnego, to pozostaaby nam gigantyczna dziura na jego dnie. aczkolwiek inni badacze uwaaj, e Sumeryjczycy postrzegali ukad gwiezdny Draco jako smoka i nazywali go Tiamat, a wic imieniem babiloskiej bogini, ktra zmieniaa si w smoka, gdy inni bogowie rzucali jej wyzwania, by zyska przewag w walce. Ten zwizek z konstelacj Draco stanie si bardzo istotny przy omawianiu nastpnego rozdziau. na Tablicach widniej zapisy przekazywanej ustnie tradycji, ktre sigaj niesychanie daleko w przeszo, dlatego naley by bardzo ostronym i bra pod uwag to, e co mogo zosta dodane lub zagino. nie powinnimy te bra symboliki oraz przypowieci zbyt dosownie. Jestem pewien, e w ten sposb pojawiy si pewne pomyki. Mam wtpliwoci co do scenariusza nibiru-Tiamat i skali czasowej tego zdarzenia. W Tekstach jest jednak wiele prawdy, ktr mona udowodni, jak choby wiedza Sumerw o astronomii. Tablice przedstawiaj ukad Soneczny z planetami na prawidowych pozycjach, orbitach i we waciwych proporcjach rozmiarowych. ich dokadno zostaa potwierdzona dopiero w cigu ostatnich 150 lat, gdy doszo do odkrycia niektrych z tych planet. Tablice opisuj natur oraz kolor neptuna i urana w sposb, ktry zosta potwierdzony dopiero w ostatnich latach! Co wicej, wspczeni eksperci nie spodziewali si, e te planety bd tak wyglda, a Sumerowie wiedzieli tysice lat przed nasz er to, co nasza zaawansowana nauka odkrya dopiero teraz. najbardziej zdumiewajce w Sumeryjskich Tablicach jest to, w jaki sposb opisuj stworzenie homo sapiens. Sitchin twierdzi, e anunnaki przybyli na Ziemi okoo 450 000 lat temu, by wydobywa zoto w miejscu zwanym obecnie afryk. opowiada o tym, e gwne centrum wydobywcze znajdowao si w dzisiejszym Zimbabwe, na obszarze zwanym przez Sumerw aB.Zu (gbo-

Rozdzia 1. Marsjanie wyldowali?

23

kie Zoe). Zbadawszy to, korporacja angloamerykaska znalaza rozlege dowody wydobycia zota w afryce co najmniej 60 000, a prawdopodobnie 100 000 lat temu3. Jak twierdzi Sitchin, gliniane Tablice mwi, e anunnaki wydobywane zoto transportowali na ich ojczyst planet z baz na rodkowym Wschodzie. Myl, e musimy si jeszcze wiele dowiedzie o sprawie wydobywania zota, ale nie wierz, e by to gwny powd przybycia annunakich na Ziemi. Pocztkowo wydobycia zota dokonywaa ich wasna klasa robotnikw, ale jak twierdzi Sitchin, ostatecznie wybucha rebelia grnikw i krlewska elita annunakich zdecydowaa si stworzy do pracy now ras robotnikw. Tablice opisuj, jak geny annuankich i rdzennych ludzi poczono w prbwce, by stworzy ulepszonego czowieka, zdolnego do wykonywania zada wymaganych przez annunakich. Pomys dzieci z prbwki brzmiaby niedorzecznie w czasie, kiedy odkryto Tablice, w 1850 r., ale obecnie dokadnie do tego samego zdolni s naukowcy. Ponownie wspczeni badacze wspieraj motywy Sumeryjskich Tablic. na przykad okoo 200 000 lat temu nastpi nagy i jak dotd niewytumaczalny rozwj fizycznej, ludzkiej formy. oficjalnie nauka milczy w tej sprawie i mamrocze okrelenia w stylu brakujcego ogniwa, ale pewne nieuniknione fakty trzeba nazwa. nagle poprzednia fizyczna forma, znana jako homo erectus, staa si tym, co nazywamy homo sapiens. od samego pocztku homo sapiens mia zdolnoci mwienia zoonym jzykiem, a rozmiar ludzkiego mzgu ogromnie si powikszy. Jednak biolodzy, jak Thomas Huxley, twierdz, e tak powane zmiany zachodz przez dziesitki milionw lat. Ten punkt widzenia wspieraj znaleziska homo erectus, ktry, jak si wydaje, wyoni si w afryce okoo 1,5 miliona lat temu. Przez przeszo ponad milion lat jego fizyczna forma zdaje si by taka sama, ale nagle, zupenie znikd, nadesza dramatyczna zmiana w homo sapiens. okoo 35 000 lat temu nastpi kolejny nagy skok do postaci homo sapiens sapiens fizycznej formy, ktr widzimy dzisiaj. Tablice Sumeryjskie opisuj dwoje ludzi zamieszanych w stworzenie rasy niewolnikw. Byli to: szef naukowy imieniem Enki, Pan Ziemi (Ki=Ziemia), i ninkharsag, nazywana z powodu znajomoci medycyny, ninti (Pani ycia). okrelano j pniej jako Mammi, od czego pochodz okrelenia mama i matka. Mezopotamskie wizerunki ninkharsag przedstawiaj j z narzdziem uywanym w staroytnoci do przecinania ppowiny o ksztacie podkowy. Staa si ona rwnie Bogini Matk caego strumienia religii i wystpowaa pod imionami: krlowa Semiramida, izyda, Barati, Diana, Maria i pod wieloma innymi, ktre wyoniy si z legend na caym wiecie. Jest rwnie czsto przedstawiana jako kobieta w ciy. o niej take traktuj Teksty, gdy mowa o przywdztwie anunnakich: Poproszono Bogini, eby przysza, poon bogw, mdr Mami (mwic): Stwrz robotnikw! Stwrz prymitywnego robotnika, ktry moe dwiga jarzmo! Niech on dwiga jarzmo naoone przez Enlila, niech robotnik ponosi trud bogw!4.

24

Najwikszy sekret

Enlil by gwnodowodzcym anunnakich, a Enki jego przyrodnim bratem. Jak mwi nam Tablice, Enki i ninkharsag ponieli wiele poraek, szukajc waciwej mieszanki genw. istniej podania o tym, e stworzyli ludzi z powanymi defektami, a nawet zwirzco-ludzkie hybrydy. Straszne rzeczy, ale zgodnie z niektrymi twierdzeniami dokadnie to samo dzieje si rwnie dzisiaj w ludzko-pozaziemskich, podziemnych bazach na caym wiecie. Historia Frankensteina, czowieka stworzonego w laboratorium, moe symbolizowa te wydarzenia. Zostaa napisana przez Mary Shelley, on synnego poety (Percyego Shelleya przyp. red.). oboje byli wysoko postawionymi czonkami tajnych stowarzysze, ktre zagarniay i tumiy t wiedz od staroytnoci. Tablice mwi, e w kocu Enki i ninkharsag znaleli waciw mieszank, ktra staa si pierwszym homo sapiens, istot nazywan przez Sumerw Lu.Lu (Ten, ktry zosta zmieszany). By to prawdopodobnie biblijny adam. Lu.Lu genetyczna hybryda, mieszanka homo erectus z genami bogw, w celu stworzenia niewolnika, ludzkiego robotnika, jakie 200 000 300 000 lat temu. Stworzono rwnie jego esk wersj. Sumeryjskim okreleniem czowieka byo Lu, rdosw oznaczajcy robotnika lub sug, uywany rwnie w odniesieniu do udomowionych zwierzt. i tym wanie rasa ludzka pozostaje od tamtego czasu. niegdy anunnaki rzdzili jawnie, ale od tysicy lat steruj ca planet w ukryciu. Bdne tumaczenie Biblii i symboliczny jzyk rozumiany dosownie zniszczyy ich oryginalne znaczenie i zostawiy nam histori fantasy. Ksiga rodzaju i Ksiga Wyjcia zostay napisane przez hebrajsk kast kapask Lewitw, po tym, jak zostali zabrani do Babilonu okoo 586 roku p.n.e. Babilon by kiedy czci ziem Sumeru i dlatego Lewici znali sumeryjskie historie i podania. To wanie z tych zapisw, w przewaajcej wikszoci, Lewici zoyli Ksigi rodzaju i Wyjcia. ich rdo jest oczywiste. Sumeryjskie Tablice mwi o E.Din (Domu Prawych). czy si to z sumeryjskim okreleniem bogw Din.gir (Prawi z Poncych rakiet). Tak wic Sumerowie mwi o Edin, a Ksiga Wyjcia traktuje o ogrodzie Edenu, ktry by centrum ich bogw annuankich. Tablice Sumeryjskie opowiadaj o tym, e krl Sargon Starszy zosta jako dziecko znaleziony w koszyku pyncym po rzece i wychowaa go rodzina krlewska. Ksiga Wyjcia natomiast traktuje o Mojeszu, znalezionym jako dziecko przez ksiniczk w pyncym koszyku i wychowanym przez egipsk rodzin krlewsk. Lista takich zbiegw okolicznoci jest o wiele dusza. Stary Testament jest klasycznym przykadem religijnego recyklingu, ktry wytworzy wszystkie wiksze religie. Tak wic kiedy patrzymy na oryginalne znaczenie Ksigi rodzaju i histori adama, musimy cofn si do sumeryjskich poda, by zobaczy, w jaki sposb sfabrykowano t histori. genesis mwi, e Bg (bogowie) stworzy pierwszego czowieka adama, z pyu lecego na ziemi, i nastpnie uy jego ebra, by powoa do ycia Ew pierwsz kobiet. Zecharia Sitchin wykaza, e tumaczenie wyraenia: py lecy na ziemi pochodzi od hebrajskiego sowa tit, ktre samo w sobie wywodzi si z sumeryjskiego zwrotu Ti.iT, oznaczajcego To, co jest yciem. adam nie zosta wic

Rozdzia 1. Marsjanie wyldowali?

25

stworzony z pyu lecego na ziemi, ale z tego, co zawiera ycie z ywych komrek. Sumeryjski zwrot Ti oznacza zarwno ebro, jak i ycie, i po raz kolejny tumacze dokonali zego wyboru. Ewa (Ta, ktra jest yciem) rwnie nie zostaa stworzona z ebra, ale z tego, co ttni yciem znowu z ywych komrek. Ludzkie jajo, ktre posuyo do stworzenia Lulu/adama, pochodzio od kobiety z abzu w afryce. Wedug Sumerw i zgodnie ze wspczesnymi znaleziskami skamieniaoci oraz sugestiami antropologw, czowiek rzeczywicie wywodzi si z afryki. W latach 80. XX wieku Douglas Wallace z uniwersytetu Emory w stanie georgia porwna Dna (plany budowy fizycznego ycia) u 800 kobiet i doszed do wniosku, e pochodzi ono od pojedynczego eskiego przodka5. Wesley Brown z uniwersytetu Michigan stwierdzi, po zbadaniu Dna u 21 kobiet o rnej genetycznej przeszoci, e wszystkie pochodz z jednego rda, ktre yo w afryce pomidzy 180 000 a 300 000 lat temu6. rebecca Cann z uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zrobia to samo ze 147 kobietami o rnorodnym rasowym i geograficznym pochodzeniu i odkrya, e ich wsplne dziedzictwo genetyczne wywodzi si od pojedynczego przodka, yjcego pomidzy 150 000 a 300 000 lat temu7. na podstawie kolejnego badania 150 amerykaskich kobiet z linii genetycznych sigajcych Europy, afryki i rodkowego Wschodu, nie wyczajc aborygenw z australii i nowej gwinei, wywnioskowaa, e miay tego samego eskiego przodka, ktry y w afryce pomidzy 140 000 a 290 000 lat temu8. Sdz wic, e rasa ludzka zostaa zasiana przez wiele rnych rde, a nie tylko przez samych annunakich. afryka jest kluczem do zrozumienia tak wielu rzeczy, ale czsto ignorowanym przez badaczy. W 1999 r., gdy przygotowywaem t zrewidowan edycj, spdziem wiele godzin ze swoim przyjacielem, Credo Mutw, zuluskim sanusi bd jak inni go okrelaj szamanem. Jest on jednym z dwch ostatnich sanusi w afryce Poudniowej i najbardziej zaskakujcym geniuszem, jakiego miaem zaszczyt spotka. oficjalnie Credo jest gawdziarzem i stranikiem staroytnej wiedzy nacji Zulusw. opowiada mi nieskoczon ilo historii wywodzcych si z afrykaskiej tradycji, o tym, jak rasa z gwiazd skrzyowaa si z ludmi i stworzya hybrydow ras; o tym, jak te hybrydy zostay ustanowione krlewskimi rodami staroytnego wiata; oraz o tym, jak wadaj planet od tamtej pory. (Te konwersacje zostay sfilmowane i s dostpne na dwch nagraniach). W rodkowo- i poudniowoafrykaskich sprawozdaniach annunakich nazywa si rnymi imionami, lecz, jak twierdzi Credo, wszystkie odnosz si do tych samych istot. na dowd tego pokaza mi niesamowity naszyjnik, zdumiewajco ciki i stworzony z miedzi. Ma co najmniej 500 lat, a Credo wierzy, e jego historia siga tysic lat wstecz, albo i dalej (patrz Dzia Zdj). Wisz na nim symbole opowiadajce niejako histori afryki, a na jego przedzie widnieje obca istota z duym fallusem, a tu obok niej ludzka kobieta. Tworz oni razem, jeli za mn nadasz, symbol krzyowania ras. Z naszyjnika zwisa rwnie latajcy spodek, a w innym jego miejscu znajduje si obraz konstelacji oriona.

26

Najwikszy sekret

Tablice Sumeryjskie i pniejsze akadyjskie historie podaj nam imiona i hierarchi anunnakich. nazywali oni ojca bogw an, ktre to sowo oznaczao niebo. ojcze nasz, ktry jeste w niebie? an lub anu dla akadyjczykw pozostawa gwnie w niebie ze swoj on antu i skada jedynie rzadkie wizyty na planecie, ktr nazywali E.ri.Du (Dom zbudowany w odlegym miejscu). To sowo ewoluowao w angielskie Earth (Ziemia). Przynajmniej taka jest wersja tumaczenia wedug Zecharii Sitchina. opisy mog rwnie sugerowa, e anu pozostawa gwnie w wysokich grach Bliskiego Wschodu, gdzie jak wskazuje wiele dowodw istniay ogrody Edenu, miejsce bogw, i skada jedynie rzadkie wizyty na rwninach Sumeru. Jedno z sumeryjskich miast zwano Eridu. Wedug Tablic anu wysa tam dwch synw, by rozwijali Ziemi i ni rzdzili. Byli to Enki, ktry stworzy homo sapiens, i jego przyrodni brat Enlil. Ci dwaj stali si pniej wielkimi rywalami walczcymi o przejcie ostatecznej kontroli nad planet. Enki, pierworodny syn anu, by podporzdkowany Enlilowi z powodu obsesji annunakich na punkcie genetycznej czystoci. Matka Enlila bya bowiem przyrodni siostr anu i ten zwizek wpywa na mskie geny bardziej ni to, e Enkiego urodzia inna kobieta. W dalszej kolejnoci Tablice opisuj, jak anunnaki stworzyli rody, by rzdziy ludzkoci w ich imieniu, i chciabym zasugerowa, e te rodziny kontroluj wiat a po dzi dzie. Sumeryjskie Tablice opisuj rwnie, e monarchia zostaa podarowana ludzkoci przez anunnakich i pierwotnie bya znana jako dziedzictwo anu po anie lub anu, wadcy bogw. To wszystko, zgodnie z wasn tradycj, potwierdza Credo Mutwa i uwaa, e jest to prawdziwe rdo boskiego prawa krlw prawa do tego, by rzdzi dziki pochodzeniu. Boskie = bogowie, a nie Bg. rodziny Bractwa maj obsesj na punkcie czystoci rodu oraz przekazywania genw, dlatego rozmnaaj si bez wzgldu na mio. rody krlewskie (waciwie rodzina!), arystokracja Europy i rodziny tak zwanego wschodniego establishmentu Stanw Zjednoczonych s tego oczywistymi przykadami. Wywodz si z tego samego rodu i s genetycznie spokrewnieni. To wanie dlatego rodziny Bractwa od zawsze miay obsesj na punkcie krzyowania si, zupenie jak annunaki z opisw na Tablicach Sumeryjskich. nie krzyuj si wzajemnie z powodu snobizmu, ale po to, by utrzyma struktur genetyczn, ktra daje im pewne moliwoci, zwaszcza zdolnoci do zmiany ksztatu i manifestowania si w innych formach. Tablice opisuj, jak Enki da ludziom zdolno do prokreacji, ktra zaowocowaa eksplozj ludzkiej populacji. grozio to przytoczeniem anunnakich, ktrzy nigdy nie byli zbyt liczni. W dodatku anunnaki zmagali si z wieloma wewntrznymi konfliktami i wojnami z uyciem zaawansowanej technologii, gdy frakcje Enkiego i Enlila walczyy o przejcie kontroli. Powszechnie badacze annunakich zgadzaj si z tym, e spord nich to Enki sta po stronie ludzkoci, ale wydaje mi si, e obie grupy pragny dominacji nad planet i to by prawdziwy motyw ich dziaania. Jak udokumentowa to w swych tumaczeniach Zecharia Sitchin i potwierdzaj to czytelnicy hinduskich witych ksig

Rozdzia 1. Marsjanie wyldowali?

27

Wed, istnieje wiele poda mwicych o bogach, ktrzy prowadzili midzy sob wojny o dominacj. Sumeryjskie przekazy sugeruj, e synowie bogw annunakich najbardziej si w nie zaangaowali. Byo to potomstwo Enkiego i Enlila, przyrodnich braci, ktrzy stali si zaciekymi rywalami, a ich synowie rozgrywali te bitwy, uywajc zaawansowanej technologii. Jedn z takich bitew bya biblijna zagada Sodomy i gomory. Prawdopodobnie obydwa miasta znajdoway si na poudniowym kracu Morza Martwego, gdzie dzisiaj odczyty promieniowania s znacznie wysze od normalnych. To wtedy, wedug Biblii, ona Lota obejrzaa si za siebie i zamienia w sup soli. Po odwoaniu si do sumeryjskich oryginaw, Zecharia Sitchin stwierdzi, e prawidowe tumaczenie tego ustpu powinno oznajmia, e ona Lota odwrcia si i zmienia w sup pary, co, po rozwaeniu, jest o wiele bardziej prawdopodobne! na caym wiecie, w kadej rdzennej kulturze znajdziemy historie o wielkim potopie i Tablice Sumeryjskie nie s tu wyjtkiem. Wedug Sitchina opowiadaj one o opuszczeniu planety przez annunakich w latajcym statku w chwili, gdy ogromne fale wody zgadziy wikszo ludzkoci. nie ma adnych wtpliwoci, e wielka katastrofa lub, co bardziej prawdopodobne, katastrofy nawiedziy Ziemi w okresie pomidzy 11 000 a 4000 lat przed nasz er. Biologiczne i geologiczne dowody na to s przytaczajce, a wspieraj je niezliczone historie i tradycje, ktre opisuj takie wydarzenia. Pochodz one z Europy, ze Skandynawii, z rosji, afryki, z caego kontynentu amerykaskiego, australii, nowej Zelandii, azji, Chin, Japonii i ze rodkowego Wschodu. Zewszd. niektre mwi o wielkim gorcu, ktre ugotowao morza, o grach zioncych ogniem, o znikniciu Soca i Ksiyca i ciemnoci, ktra nastpia, o deszczu krwi, lodu i ska, o tym jak Ziemia si przewrcia i niebo spado, o wynurzeniu si i zatoniciu ldw, o stracie wielkiego kontynentu, nadejciu lodu i dosownie wszystkie opisuj niesamowit powd cian wody, ktra zalaa Ziemi. Fala pywowa spowodowana przez komet w filmie Dzie zagady (1998, re. Mimo Leder przyp. red.) daje pojcie o tym, jak mogo to wyglda. Stare chiskie teksty opisuj, jak filary wspierajce niebo runy i jak Soce, Ksiyc i gwiazdy spyny na pnocny zachd, gdzie niebo stao si niskie, a rzeki, morza i oceany pospieszyy na poudniowy wschd, gdzie Ziemia zatona, a wielki poar zosta zduszony przez szalejc powd. W ameryce indianie Pawnee opowiadaj t sam histori o czasie, kiedy gwiazdy polarne pnocna i poudniowa zamieniy si miejscami i ruszyy zoy sobie wzajemn wizyt. Pnocnoamerykaskie tradycje mwi o pojawieniu si wielkich chmur i aru tak potnego, e wody si zagotoway. Eskimosi z grenlandii opowiadali wczesnym misjonarzom, e dawno temu Ziemia si przewrcia. Wedug legend peruwiaskich, andy rozdzieliy si, kiedy niebo toczyo wojn z Ziemi. Brazylijskie mity opisuj, jak niebo wybucho i spadajce fragmenty zabiy wszystko i wszystkich wtedy, gdy Ziemia i niebo zamieniy si miejscami. a indianie Hopi z ameryki Pnocnej wspominaj, e: Ziemia bya rozdarta przez wielkie rozpadliny i woda pokrya wszystko za wyjtkiem jednego wskiego pasa bota9.

28

Najwikszy sekret

Rys. 3. Grzbiet rdatlantycki stanowi centrum trzsie ziemi i erupcji wulkanw, wystpujcych na obszarze Oceanu Atlantyckiego, gdzie Platon najprawdopodobniej umiejscowi Atlantyd.

Wszystko to pokrywa si z legendami o atlantydzie i Mu lub Lemurii: dwch wielkich kontynentach, jednym na atlantyku, a drugim na Pacyfiku, ktre, jak wierzy wielu ludzi, byy rzdzone przez bardzo zaawansowane rasy. Mwi si, e kontynenty znikny pod wod w okolicznociach opisanych powyej, pozostawiajc jedynie wyspy azorw, jako resztki byej wielkoci i chway. atlantyda zostaa opisana przez Platona (427347 p.n.e.), staroytnego greckiego filozofa i wysokiego rang czonka sieci tajnych stowarzysze i tajemnych szk. Do dzisiejszego dnia ta tajna sie przekazuje wiele ze swej wiedzy nielicznym wybranym, odmawiajc tego przywileju masom ludzi. oficjalna historia lekceway twierdzenia Platona o istnieniu takiego kontynentu, a w jego relacjach s widoczne wyrane historyczne niecisoci, ale zasadniczy motyw podpieraj dowody geologiczne. azory uwaane przez niektrych za dawn cz atlantydy le na grzbiecie rdatlantyckim, ktry jest poczony z lini spka obejmujcych planet (patrz Rys. 3). Ta linia cignie si na dugoci 40 000 mil. grzbiet rdatlantycki jest jednym z gwnych obszarw trzsie ziemi i aktywnoci wulkanw. Cztery ogromne pyty tektoniczne: euroazjatycka, afrykaska, pnocnoamerykaska i karaibska, spotykaj si i zderzaj w tym regionie, co czyni go bardzo niestabilnym geologicznie. Zarwno azory, jak i Wyspy Kanaryjskie (nazwa z ang. canine psie, a nie od kanarkw!) byy wystawione na rozleg aktywno wulkaniczn w okresie, ktry wedug Platona by czasem koca atlantydy. Lawa tachylitowa rozpada si w wodzie morskiej w cigu 15 000 lat, a jednak wci znajduje si j na dnie morskim wok azorw, co geo-

Rozdzia 1. Marsjanie wyldowali?

29

logicznie potwierdzaj niedawne wypitrzenia10. inne dowody, nie wykluczajc piasku plaowego zebranego z gbokoci 10 500 18 440 stp, ujawniaj, e dno morskie w tym regionie musiao wystpowa cakiem niedawno w skali geologicznej ponad poziomem morza11. oceanograf Maurice Ewing napisa w magazynie national geographic, e: albo ld musia zaton o dwie, trzy mile, albo poziom morza musia by dwie, trzy mile niszy ni obecnie. oba wnioski s zaskakujce12. Biologiczne i geologiczne dowody sugeruj rwnie, e rozlega aktywno wulkaniczna, ktra spowodowaa zatonicie ldu w regionie azorw, miaa miejsce w tym samym czasie, co rozpad i zatonicie masywu ldowego, znanego jako appalachia, ktry czy to, co okrelamy obecnie Europ, ameryk Pnocn, islandi i grenlandi13. nawet ich stopie zanurzenia wyglda na zbliony. Podobne dowody mona przytoczy na potwierdzenie pogldu, e na dnie Pacyfiku spoczywa kontynent znany jako Mu lub Lemuria14. Tak zwany Trjkt Bermudzki, pomidzy Bermudami, poudniow Floryd i punktem niedaleko antyli, od dawna by czony z atlantyd. To rwnie obszar, o ktrym kry wiele legend o znikajcych statkach i samolotach. Zatopione budynki, mury, drogi i kamienne krgi, takie jak Stonehenge, a nawet co, co przypomina wygldem piramidy, zostay zlokalizowane niedaleko Bimini pod wodami wysp Bahama i wewntrz trjkta15. Znaleziono te mury oraz drogi tworzce przecinajce si linie16. Wedug innych faktw, o ktrych wikszo ludzi nie wie, Himalaje, alpy i andy osigny swoj obecn wysoko okoo 11 000 lat temu17. Jezioro Titicaca na granicy Peru i Boliwii jest dzi najwyszym eglownym jeziorem na wiecie, pooonym na wysokoci okoo 3810 metrw. okoo 11 000 lat temu duy obszar tego regionu by na poziomie morza! Dlaczego tak wiele ryb i innych oceanicznych skamieniaoci znajduje si wysoko w masywach grskich? Poniewa gry byy kiedy, i to jeszcze niedawno, na poziomie morza w znaczeniu geologicznym. Stopniowo akceptuje si fakt, e Ziemia ucierpiaa z powodu jakich kolosalnych geologicznych wypitrze. Debata (i czsto wrogo) przychodzi wraz z pytaniami: kiedy i dlaczego? Wstrzsy te dotyczyy oczywicie ukadu Sonecznego jako caoci, poniewa kada planeta ukazuje lady po jakich katastrofalnych wydarzeniach, ktre dotkny jej powierzchni, atmosfery i miay fatalny wpyw na prdko, kt orbity czy obroty. Myl, e tematy przewodnie Sumeryjskich Tablic s prawidowe, ale wtpi w niektre ich szczegy, przynajmniej te dotyczce dugiego okresu, ktry upyn pomidzy przybyciem 450 000 lat temu anunnakich a czasem, kiedy zaledwie kilka tysicy lat temu te podania spisano. Z ca pewnoci okoo 11 000 lat przed nasz er wystpi na Ziemi ogromny kataklizm, ktry zniszczy zaawansowane cywilizacje Zotego Wieku technologii, a data 13 000 lat temu jest bardzo znaczca i istotna dla okresu, w ktrym yjemy. Tak jak planety ukadu Sonecznego kr wok Soca, tak i ukad Soneczny kry wok centrum. Co ciekawe, okoo 13 000 lat temu Zoty Wiek zakoczy si, jak si zdaje, czasem kataklizmu i konfliktu, a dzi gdy kolejny cykl 13 000 lat ciemnoci zmierza ku kocowi ob-

30

Najwikszy sekret

serwujemy gwatowne, globalne, duchowe przebudzenie i w cigu nastpnych paru lat czekaj nas niewiarygodne wydarzenia. Znw wchodzimy w wiato. Tak wic 13 000 lat temu niesamowity kataklizm zakoczy istnienie zaawansowanej technicznie cywilizacji Zotego Wieku. ale czy by on jedyny? Dowody sugeruj, e nie. Mj przyjaciel z Kalifornii, Brian Desborough, jest badaczem i naukowcem, ktrego darz wielkim szacunkiem. Bra on udzia w badaniach aerokosmicznych i by zatrudniany do pracy w wielu ekspedycjach naukowych, realizowanych przez rne firmy. Brian jest twardo stpajcym po ziemi czowiekiem, ktry patrzy na dowody i poda tam, gdzie go one zaprowadz, a nie tam, gdzie kieruje oglnie przyjta konwencja. Zebra on pewne bardzo szczegowe i frapujce informacje o staroytnym wiecie i jego zwizku z dzisiejsz manipulacj Bractwa. W czasie gdy pracowa dla duej amerykaskiej korporacji w latach 60. XX w., pracujcy tam fizycy zakoczyli wasne niezalene badania, ktre sugeroway, e okoo 4800 lat p.n.e. wielkie ciao niebieskie, ktre znamy jako Jowisz, wtargno do naszego ukadu Sonecznego. Zewntrzne planety zostay przez niego wytrcone z szyku, a on uderzy ostatecznie w planet orbitujc pomidzy dzisiejszym Jowiszem a Marsem. Fizycy powiedzieli, e szcztki tej planety uoyy si w pas asteroid, a cz Jowisza odpada od niego i staa si dzisiejsz Wenus. Wedug bada, zanim Wenus zostaa zapana przez ziemskie pole grawitacyjne, bya poruszajcym si w kosmosie ogromnym kawakiem materii, ktry zniszczy atmosfer i ycie na Marsie. Wykonaa kilka okre wok Ziemi, zanim jej pd wyrzuci j na obecn pozycj w ukadzie Sonecznym. To orbitowanie wok Ziemi stao si, zdaniem fizykw, przyczyn zniszczenia i fali pywowej okoo 4800 lat p.n.e. Podobnie jak Brian Desborough, wierzyli oni, e zanim to nastpio, Mars orbitowa tam, gdzie jest Ziemia, natomiast ta znajdowaa si o wiele bliej Soca. Jaskrawe wiato Wenus, ktre mija z bliska Ziemi, mogo doprowadzi do powstania idei Lucyfera nosiciela wiata. najstarsze zapisy z Mezopotamii i ameryki rodkowej nie wymieniaj Wenus w planetarnych spisach, pojawia si ona tam dopiero pniej. W wielu kulturach panowaa obsesja na punkcie Wenus, cznie ze skadaniem dla niej ofiar z ludzi. nieoficjalne badania tych fizykw nigdy nie zostay opublikowane, ale rozwamy dowody na niektre z ich twierdze. Kiedy rozsypiesz drobiny na wibrujcej paszczynie, moesz odtworzy orbity planet ukadu Sonecznego. Kiedy fale wibracyjne poruszajce si na zewntrz od rodka paszczyzny spotykaj si z falami zdajcymi w przeciwnym kierunku, wwczas podczas ich zderzenia formuj si tak zwane fale stojce. To powoduje, e drobinki wytwarzaj seri koncentrycznych krgw. Bd one jednakowo rozmieszczone, jeli zderz si nawzajem pojedyncze czstotliwoci, ale jeli, jak w przypadku ukadu Sonecznego, wemie w tym udzia cae spektrum czstotliwoci, to krgi bd rozmieszczone nierwnomiernie, zgodnie z cinieniem ich wibracji. umie obiekt w tych wibrujcych krgach, a zacznie on okra centrum talerza niesiony przez strumie energii, powodowany przez wzajemne oddzia-

Rozdzia 1. Marsjanie wyldowali?

31

ywania wibracyjne. Cisze obiekty umieszczone w jakimkolwiek punkcie na paszczynie zostan przycignite przez jeden z tych koncentrycznych krgw i obiekty te same zaczn formowa wok siebie wzorce fal, ktre przycign do nich lejsze obiekty. W naszym ukadzie Sonecznym najpotniejsze fale s emitowane ze rodka Soca, poniewa stanowi ono 99 procent materii ukadu Sonecznego. Fale ze Soca reaguj z innymi kosmicznymi falami, co tworzy serie fal stojcych, ktre nastpnie formuj koncentryczne krgi lub te pola wibracyjne orbitujce wok Soca. najcisze ciaa niebieskie, planety zostaj zapane w te krgi i kr wok Soca. Planety rwnie tworz wok siebie mniej potne krgi fal, ktre mog przycign lejsze ciaa na orbit wok nich. Przykadem jest Ksiyc orbitujcy wok Ziemi. Tak wic, jeli cokolwiek zakcioby t harmoni wzajemnych oddziaywa wibracyjnych, wpynoby na koncentryczne krgi energii, i jeli byoby wystarczajco potne, mogoby zmieni orbity planet. Wedug tych fizykw to, co stao si z Jowiszem i Wenus, byoby z ca pewnoci wystarczajco potne, by tego dokona. Krgi fal stojcych wystpuj wok Soca w zwizku z cinieniem wibracyjnym i nie potrzebuj planet do istnienia. Funkcjonuj tak czy inaczej, a ciao planetarne tylko si w nich lokuje. Dlatego w ukadzie Sonecznym jest o wiele wicej tych wibracyjnych drg anieli planet i jeli planeta lub inne ciao niebieskie jest wyrzucane ze swojej orbity, lokuje si w kocu na innej fali, a gdy jego pd zwalnia wystarczajco, zostaje pochwycony. Desborough wierzy, e wanie to wydarzyo si, kiedy ogromne cinienie wibracyjne komety Wenus mino z bliska Ziemi i Marsa i wysao je na inne orbity. Wenus byaby pokryt lodem komet, jak mwi Desborough, i ld ten rozpadby si, kiedy Wenus zbliyaby si do Ziemi i osignaby punkt znany jako Limit rochea18. Jest to wibracyjny mechanizm bezpieczestwa, jeli tak nazw wolicie. Kiedy dwa ciaa s na kursie kolizyjnym, jedno z nich o mniejszej masie zacznie si rozpada w punkcie Limitu rochea. W tym wypadku ld wystrzeliby z Wenus ku powierzchni Ziemi. rwnie przy wejciu w tak zwany pas Van allena, ktry absorbuje wiele z niebezpiecznego promieniowania ze Soca, ld ulegby jonizacji magnetyzacji, i przez to zostaby przycignity do biegunw magnetycznych Ziemi19. Miliardy ton lodu ozibionego do -273 stopni Celsjusza opadyby na regiony polarne i byskawicznie zamroziyby wszystko w czasie nieco duszym ni mgnienie oka20. Mogoby to wreszcie wytumaczy tajemnice zamroonych jak skay mamutw. Wbrew oglnym wierzeniom, nie byy one zwierztami zimnych rejonw, lecz yy na kach strefy umiarkowanej. Jednak w jaki sposb, w jednej chwili te umiarkowane regiony zamarzy. niektre z mamutw znaleziono zamroone w trakcie jedzenia! Stay tam sobie, przeuwajc, a chwil pniej byy ju blokiem lodu. gdyby z Wenus spad zjonizowany deszcz, najwikszy osad opadby w pobliu biegunw magnetycznych, poniewa maj one najsilniejsze przyciganie. i tak te byo w tym przypadku. Masyw lodowy w regionach polarnych jest wikszy na biegunach ni na peryferiach, chocia opady deszczu i niegu, ktre mogyby spowodowa taki

32

Najwikszy sekret

osad, s tam mniejsze21. Wyjanie dostarcza scenariusz z Wenus. W Ksidze Hioba, ktra wedug wierze jest arabskim dzieem duo starszym ni reszta Biblii, zadane zostao pytanie: Skd przyby ld?. Powiedziabym, e to jest odpowied. Wyjania to rwnie, skd staroytni mieli mapy biegunw pnocnego i poudniowego, przedstawiajce ich wygld przed pojawieniem si lodu. na biegunach nie byo lodu, a do jakich 7000 lat temu. nie byo adnej epoki lodowcowej, jak si oficjalnie uznaje. Jest to kolejna iluzja. Kiedy patrzymy na dowody, ktre prezentuje oficjalna nauka, by poprze obowizujc ide epoki lodowcowej, i na fundamentaln sprzeczno pomidzy dowodami a faktami, wydaje si zdumiewajce, e taki nonsens mg sta si oglnie przyjt prawd22. Przed tym niewiarygodnym kataklizmem, i/lub kolejnymi, na caej Ziemi panowa jednakowy, tropikalny klimat, czego dowodz skamieniae roliny. Zmiana moga nastpi nie tylko ze wzgldu na pojawienie si lodu, ale rwnie wskutek zniszczenia sklepienia pary wodnej wok Ziemi, jak to opisano w Ksidze rodzaju i innych staroytnych tekstach. relacje Credo Mutwy zawieraj te same opisy z afrykaskiej tradycji. To sklepienie zapewniaoby wszdzie jednorodny, tropikalny klimat, ale nagle znikno. Dramatyczna zmiana temperatury na biegunach zderzyaby si z ciepym powietrzem i spowodowaaby niszczycielskie wichry dokadnie takie, jakie opisuje chiski folklor. Wedug fizykw cinienie stworzone przez orbitowanie Wenus wok Ziemi mogo wytworzy wysok na 3000 metrw fal pywow, co pokrywa si z dowodami na to, e rolnictwo rozwino si na wysokoci 3000 metrw i wyej. Platon pisze w swej pracy pt. Prawa, e miao ono pocztek na duych wysokociach po tym, jak gigantyczna powd pokrya wszystkie niziny. Botanik nikoaj iwanowicz Wawiow zbada ponad 50 000 dzikich rolin zebranych na caym wiecie i odkry, e wszystkie pochodz jedynie z omiu rnych obszarw ale wszystkie to regiony grskie23. Taka fala pywowa spowodowaaby cinienie dwch ton na cal kwadratowy na powierzchni Ziemi, tworzc nowe acuchy grskie i fosylizujc wszystko w cigu godzin24. obecnie przy uyciu takiego cinienia wytwarza si sztuczne kamienie. a przecie znaleziono nietknite, skamieniae drzewa, co byoby niemoliwe, gdyby proces ten nie przebiegby byskawicznie, poniewa z reguy drzewo ulega rozkadowi, zanim zdoa skamienie, na co potrzebuje wiele czasu25. i rzeczywicie skamieniaoci tego rodzaju dzi ju si nie formuj26. Wedug Desborougha s one rezultatem katastrofalnych wydarze opisanych powyej. rosyjsko-ydowski pisarz i psychiatra, immanui Welikowski, wywoa oburzenie naukowego establishmentu, kiedy w latach 50. XX w. zasugerowa, e Ziemia przeya niewiarygodne wstrzsy, kiedy Wenus, ktra wedug niego bya wtedy komet, przeleciaa przez t cz ukadu Sonecznego, zanim wesza na sw obecn orbit. Kiedy Wenus zostaa sfotografowana przez misj Marinera 10, wiele z opisw Welikowskiego okazao si prawidowych, nie wyczajc pozostaoci kometarnego ogona. Zdjcia Marsa z sondy Mariner 9 rwnie wspieraj niektre z teorii Welikowskiego. Strwierdzi on bowiem, e kometa Wenus zderzya si z Mar-

Rozdzia 1. Marsjanie wyldowali?

33

sem, przelatujc przez ukad Soneczny. ustali, e te wydarzenia nastpiy okoo 1500 lat p.n.e. rni badacze lekcewa wzajemnie swe odkrycia, poniewa sugeruj bardzo rne okresy dla gwnych wstrzsw, kiedy, prawd mwic, niemal na pewno wiele kataklizmw wystpio w okresie od 11 000 do 1500 lat p.n.e., a nawet jeszcze wczeniej. Badania fizykw wykazay rwnie, e Marsa zdewastoway wydarzenia z udziaem Wenus. odkryli oni, e Mars zosta wyrzucony ze swojej orbity i poda po wysoce niestabilnej, eliptycznej orbicie, ktra co 56 lat zabieraa go pomidzy Ksiyc a Ziemi27. ostatnie z tych przej mogo mie miejsce okoo 1500 lat p.n.e., kiedy na greckiej wyspie Santorini eksplodowa wielki wulkan, a cywilizacja minojska na Krecie przesza do historii. W tym samym okresie, 1600 1500 lat p.n.e., poziom oceanw opad o okoo 20 procent, a w Kalifornii uformoway si jeziora lodowcowe i najprawdopodobniej rwnie w tym czasie ogromne jezioro na yznej Saharze zostao oprnione i zacza si formowa obecna pustynia28. W kocu Mars osiad na swojej obecnej orbicie, ale do tego czasu ycie na jego powierzchni zostao ju zniszczone. Po raz kolejny dowody znalezione na Marsie potwierdzaj to wszystko. Misja sondy Mars Pathfinder udowodnia, e marsjaskie skay cechuje brak erozji, co wskazuje na to, e znajdoway si one na powierzchni duej ni 10 000 lat29. Brian Desborough oraz fizycy, ktrych zna i z ktrymi pracowa, wierz, e Ziemia pooona bya kiedy duo bliej Soca, ni jest obecnie, i e Mars orbitowa tam, gdzie obecnie jest Ziemia. Jeli, jak si twierdzi, gbokie kaniony na powierzchni Marsa byy wyobione masowym przepywem wody, to na Marsie musia panowa cieplejszy klimat, poniewa dzi jest tam tak zimno, e woda zamarzaby natychmiast, a bliska prni atmosfera spowodowaaby jej wyparowanie30. Desborough twierdzi, e niedaleka odlego Ziemi od Soca wymagaaby, by pierwsi ziemscy ludzie pochodzili z rasy czarnej z pigmentacj zdoln do zniesienia o wiele bardziej srogich promieni sonecznych. Staroytne szkielety znalezione niedaleko Stonehenge w anglii i wzdu zachodniego wybrzea Francji maj nosy i krgosupy charakterystyczne dla wielu afrykaskich kobiet31. Desborough twierdzi, e kiedy klimat na Marsie by bardzo podobny do naszego, przed kataklizmem z Wenus zamieszkiwaa go biaa rasa. Badania przekonay go, e to biali Marsjanie zbudowali piramidy, ktre zarejestrowano na Marsie, i wyruszyli na wojn z zaawansowan czarn ras, by podbi Ziemi. Te wojny byy potyczkami bogw, opisywanymi w niezliczonych staroytnych tekstach, chociaby w hinduskich Wedach. To moe si odnosi do czasw atlantydy. Desborough dodaje, e po kataklizmie biali Marsjanie, ktrzy osiedlili si na Ziemi, zostali tu uwizieni bez swej technologii, a ich ojczyst planet zdewastowano. Wedug niego biali Marsjanie stali si biaymi ludmi Ziemi. Co fascynujce, niektrzy naukowcy twierdz, e kiedy biali ludzie s zanurzeni w komorach deprywacji sensorycznej przez dugie okresy czasu, ich rytm serca wykazuje czstotliwo 24 godzin i 37 minut, co koresponduje z okresem rotacyjnym nie Ziemi, ale z rotacj Marsa32! nie jest tak w przypadku pozostaych ras, ktre s dostrojone do rotacji Ziemi. Desborough wierzy, e biali Marsjanie

34

Najwikszy sekret

byli bardzo zaawansowan ras staroytnego wiata, znan jako Fenicjanie lub aryjczycy, i po wstrzsach, ktre zniszczyy powierzchni ich wasnej planety, zdewastowali Ziemi, rozpoczli dugi proces powrotu do swej dawnej technologicznej potgi. Moje wasne poszukiwania popieraj t podstawow tez, jednake jak kady, kto szuka prawdy o tym, co zaszo, mam wiele pyta. Biaa rasa, znana jako Fenicjanie lub wystpujca pod innymi nazwami, bya z ca pewnoci mzgiem stojcym za egipsk cywilizacj, przynajmniej w okresie od 3000 lat p.n.e., a Paskowy gizy, gdzie zbudowano wielk piramid, by kiedy okrelany jako El-Kahira, ktra to nazwa wywodzi si od arabskiego rzeczownika El -Kahir, oznaczajcego... Marsa33. Przez dugi czas take Sfinks by pomalowany na czerwono na kolor kojarzony z Marsem. Egipcjanie niegdy nazywali Marsa Hor Dshr bd Czerwonym Horusem. By on rwnie znany jako Horakhati albo gwiazda Wschodu, wedug badaczy take i zwrconego ku wschodowi Sfinksa znano jako Horakhati lub... Marsa. Sfinks jest najprawdopodobniej po czci czowiekiem i po czci lwem, i hinduska mitologia (zainspirowana przez t sam bia ras, ktra zainspirowaa Egipcjan) odnosi si do Marsa jako do czowieka-lwa (s te tacy, ktrzy wierz, e twarz Sfinksa jest tak naprawd kobiet). na caym wiecie staroytne kultury fascynoway si Marsem. Chciabym mocno podkreli, e to znaczenie Marsa wynikao z tego, e staroytni zdawali sobie spraw, e wanie z tej planety przybya biaa rasa. Powiedziabym, e waga dowodw gwatownie wzrasta, jakoby Mars zosta zniszczony przez te same kataklizmy, ktre spowodoway olbrzymie, geologiczne wstrzsy na Ziemi w przedziale 11 000 lat p.n.e. do 5000 r. p.n.e. i ci sami biali Marsjanie, ktrzy zbudowali piramidy na Marsie oraz nienaturalne obiekty, takie jak sfinksopodobna twarz, byli tym samym ludem, ktry potem zbudowa Sfinksa i piramidy w gizie, jak i inne wspaniae budowle, takie jak Stonehenge czy avebury w anglii. Zobaczmy wicej dowodw na to w dalszej czci ksiki. Staroytne Teksty ujawniaj, e pomiar czasu by w duej mierze zwizany z Marsem i e 15 marca dzie id Marcowych (Marsa), by kluczow dat w kalendarzu, zwizanym z Marsem, tak jak 26 padziernika. Pierwsza data oznaczaa w celtyckim kalendarzu pocztek wiosny, a druga koniec roku34. Historie krla artura o witym graalu rwnie cz si z tym motywem. Camelot prawdopodobnie oznacza Marsjaskie Miasto lub Miasto Marsa35. naukowe dowody, wiele z nich tumione bd nieuwydatnione, niezbicie pokazay, e na Marsie wystpoway opady deszczu, oceany, jeziora i rzeki, silne pole magnetyczne oraz atmosfera, ktra moga podtrzymywa ycie, takie, jakie my dzi znamy na Ziemi. Pozostaje ponad wszelkimi wtpliwociami, e Mars, jako dom dla takiego ycia, zosta zniszczony przez ogromny kataklizm, w czasie ktrego uderzy go bd zbombardowa obiekt, albo obiekty, o wielkim rozmiarze. Zgromadzone dowody wskazuj na to, e to wszystko miao miejsce bardzo niedawno, z pewnoci w przecigu ostatnich 20 000 lat. Doskonae streszczenie tych uzasadnie mona znale w ksice grahama Hancocka, roberta Bauvala oraz Johna grigsbyego The Mars Mystery (Penguin Books, Londyn, 1998).

Rozdzia 1. Marsjanie wyldowali?

35

Myl, e jest duo prawdy we wszystkich pogldach podsumowanych w tym rozdziale, dotyczcych katastrofalnych wstrzsw, od ktrych Ziemia ucierpiaa w okresie pomidzy 11 000 a 1500 lat p.n.e. Pierwszy z nich zakoczy Zot Er i wymaza zaawansowane technologicznie cywilizacje, ktre istniay wczeniej. rasy pozaziemskie opuciy planet przed tymi wydarzeniami albo przeyy na duych wysokociach lub zeszy gboko do wntrza Ziemi. Tak samo byo z pniejszymi kataklizmami. Wiele istot pozaziemskich i wikszo ludzi nie przetrwao tych wydarze. Ci, ktrzy przeyli, musieli zacz wszystko od pocztku, bez technologii osigalnej przedtem, przynajmniej na starcie. Podzielili si na dwie kategorie: tych o gwnie pozaziemskim pochodzeniu, ktrzy zachowali zaawansowan wiedz, oraz ludzi, w wikszoci rasy niewolnikw, ktrzy jej nie zachowali. Ci pierwsi take rozpadli si na dwa obozy: tych, ktrzy pragnli uywa swej wiedzy dla dobra, chcc przekaza te informacje ludzkoci, i tych, ktrzy dyli do zagarnicia caej wiedzy dla siebie, wykorzystujc j do manipulacji i przejcia kontroli. Walka pomidzy tymi dwiema grupami o sposb uytkowania tej wiedzy trwa do dzi. gdy spoeczestwa odbudowyway si po wstrzsach sprzed 11 000 lat p.n.e., kolejne kataklizmy sprowadziy jeszcze wiksze zniszczenie w cigu nastpnych tysicy lat i ludzko jeszcze nieraz musiaa si zmierzy z nowym pocztkiem. Jednake wsplnym tematem pozostaa manipulacja ludzkoci ze strony zaawansowanej intelektualnie, ale nie duchowo, rasy lub ras o pozaziemskim pochodzeniu. Czas, abym wprowadzi do tej historii dodatkowy wymiar, ktry rozcignie wasze pojmowanie rzeczywistoci do granic wytrzymaoci.