Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Ulum Al-Quran Dan Ulum Hadith (Ulum Al-Quran and Ulum Hadith) PQE3102 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Kedua 1. Menghuraikan penyusunan surah dan ayat-ayat al-Quran dengan jelas. 2. Menjelaskan kemukjizatan al-Quran beserta contoh-contohnya. 3. Menjelasankan maksud Nasikh dan pembahagiann, contohhnya dan hikmatnya. 4. Menghuraikan maksud Muhkam dan pembahagian, contoh dan hikmatnya. Mansukh Mutasyabih serta serta

5. Menerangkan makna istilah-istilah pilihan dalam Ilmu Hadith serta menganalisis jenis-jenis hadis dan membincangkan sejarah pertumbuhannya 6. Membuat perbandingan antara Hadith Qudsi dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi 7. Mengaitkan hukum beramal dengan jenis-jenis hadis 8. Memberi penjelasan berhubung implikasinya kepada umat Islam. Sinopsis hadis-hadis palsu dan

Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Ulum Al-Quran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, Nasikh, Mansukh, Muhkam dan Mutasyabih. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya, martabat hadis, hukum beramal, Hadith Qudsi, pengertian, tujuan dan sifat-sifat, perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi, tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis,hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. Ulum alQuran the discuss the arrangement of verses and chapters of the AlQuran, its mukjizat, Nasikh and Mansukh, Muhkam and Mutasyabih. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies, the degreel of Hadith and rules in using them.Definitions, purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed.

1

Martabat Hadis dan hukum beramal dengannya  Sohih  Hasan dan Dhoif Riwayat Hidup Perawi-perawi Hadis  Al-Bukhari  Al-Muslim 2 Jam 15 2 20 .  Perselisihan pendapat mengenai bilangan ayat dan sebab yang membawa kepada perselisihan tersebut. Al-Mi`un. Al-Mufassal dan Al-Mathani.Tajuk 1 Kandungan ULUM AL-QURAN Penyusunan Ayat dan Surah Dalam Al-Quran  Maksud ayat dan cara mengenalinya mengikut pandangan ulama`.  Hikmat pembahagian surah Nasikh dan Mansukh  Pengertiannya  Pembahagiannya  Hikmatnya Muhkam dan Mutasyabih  Pengertiannya  Pembahagiannya  Hikmatnya Kemukjizatan Al-Quran  Pengertiannya  Pembahagiannya dan Hikmatnya ULUM AL-HADITH Tarif dan beberapa istilah penting berkaitan dengannya  Al-Hadith  As-Sunnah  Al-Khabar  Al-Athar  As-Sanad  Al-Matan  Al-Musnad  Al-Musnid  Al-Muhaddith dan Al-Hafiz Pembahagian Ulum Al-Hadith  Hadith Riwayat: Pengertian dan sejarah pertumbuhan dan penulisannya  Hadith Dirayah: Pengertian dan sejarah pertumbuhan dan penulisannya.  Faedah mengetahui ayat-ayat al-Quran  Maksud surah  Jumlah dan susunan surah  Jenis-jenis surah: At-Tiwal.

Bandung: Pustaka Setia. Bogor: Litera AntarNusa. Qahirah: Maktabah Wahbah ________________ (2006).(2005). (1997). Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa Mohd Abu al-Laith al-hair Abadi. Batu Caves: Pustaka Ilmi Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hasni (1999). Muhammad Abdul Azim al-Zalqani. Hadis dan mustolah hadis. (1999) Menyingkap rahsia ulum al-quran (Terjemahan). Ulum Al-Hadith: Asiluha wa Ma`asiruha. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Manna Khalil Qattan (1992). Beirut: Al-Maktabah al-Asriyyah Rujukan Tambahan Abdul Hamid Ahmad Tahir & Fauziah Sani (1978). Mutiara Ilmu-Ilmu AlQuran (Terjemahan). (2001). Mabahith fi ulum al-quran. Mabahith fi Ulum Al-Hadith (Cara Mudah Memahami Ilmu-Ilmu Hadith –terjemahan). 3 . Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran. Manahil al-irfan fi ulum al-quran.     3 An-Nasa`i Ibnu Majah Abu Daud At-Tirmizi Imam Malik dan Imam Ahmad HADITH QUDSI DAN HADITH PALSU Hadith Qudsi  Pengertian dan tujuannya  Sifat-sifat hadis Qudsi  Perbezaan Hadith Qudsi dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi Hadis Palsu dan implikasinya  Pengertian  Sejarah dan sebab-sebab timbul hadith palsu  Implikasinya terhadap umat Islam  Pandangan ulama tentang hadith palsu golongan anti hadith Jumlah 10 45 50 % 50 % Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Al-Quran Al-Karim Manna’ Khalil al-Qattan. Dr. BANGI Selangor: Dar Asy-Syakir Muhammad Abdul Azim al-Zalqani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful