PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

SK SG PAKU, KAPIT YBA 7103 SESI 2013
1

.PELAN TINDAKAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PAKU 1. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Menjadualkan jadual waktu sit in. Menjalankan pemerhatian mengejut. TAJUK : Keberadaan guru di sekolah OBJEKTIF : 1) Memastikan guru ada dalam bilik darjah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran [PdP] dengan cekap dan berkesan. Pihak pentadbir menyediakan Rekod Kehadiran & Pergerakan Guru. 2 . IMPAK Kualiti pengajaran guru. Kualiti pembelajaran murid. CADANGAN PENYELESAIAN Menyediakan Lembaran kerja atau latihan untuk guru ganti. Penolong Kanan Sebagai peneraju untuk memantau pergerakan/ kehadiran guru. FOKUS Guru mesti berada dalam kelas Memeriksa aktiviti guru dalam kelas ganti. ISU Menghadiri Kursus/ Bengkel/ Mesyuarat/ Taklimat.

Pemantauan berkala aktiviti / latihan dan buku latihan murid. Penyediaan sudut Pembelajaran / Mata Pelajaran untuk mempamerkan hasil kerja murid. Persekitaran Bilik Darjah yang kondusif bagi menggalakkan pembelajaran. LDP Berasaskan Sekolah [Coaching dan mentoring] untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Pentadbir sekolah dapat merangka program pembangunan yang bertepatan dengan kehendak murid. Suasana bilik darjah tidak ceria dan tidak menyokong pembelajaran. Pencerapan PdP secara berkala / berjadual. 3 . murid dan bilik darjah dengan cekap dan berkesan. Kutipan data dan analisis data Headcount. Kualiti pembelajaran murid. Pengurusan Bilik Darjah diurus dengan berkesan [Persekitaran pembelajaran yang kondusif] Memastikan murid aktif dan mendapat imput yang sewajarnya. Bengkel analisis data Headcount. CADANGAN PENYELESAIAN Guru Besar dan GPK menyemak BRP setiap minggu dan bincang sebelum PdP dimulakan. Kegagalan pentadbir menggunakan data Headcount sebagai asas membuat keputusan. 2] Memastikan semua pentadbir mampu menggunakan data untuk merangka Program Pembangunan Akademik yang bersesuaian dengan keperluan murid-murid. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Penyemakan Buku Rekod Pengajaran [BRP]. FOKUS PdP diurus dengan lebih sistematik dan berkesan. TAJUK : Kepimpinan Instruksional OBJEKTIF : 1] Memastikan guru dapat menguruskan pengajaran dan pembelajaran [PdP]. Memanfaatkan data Headcount yang tepat dan menyeluruh untuk merangka program pembangunan akademik sekolah. Semakan hasil penilaian / Pentaksiran Sekolah. Perancangan aktiviti murid yang mengikut aras kecerdasan / pencapaian. IMPAK Kualiti pengajaran guru Persekitaran pembelajaran yang kondusif Pemanfaatan BBM / ABM secara optimum. ISU BRP tidak disediakan perancangan dan pelaksanaan aktiviti PdP tidak dirancang & menepati aras kebolehan / kecerdasan murid.2.

Memberi kesedaran kepada guru-guru tentang kepentingan melindungi masa instruksional dalam kelas. 4 . berkursus dan mesyuarat. menyelia dan memastikan keberadaan guru di dalam kelas semasa sesi persekolahan oleh pihak sekolah. Pemantauan melalui Rekod Kehadiran Guru Mengajar. Keupayaan pentadbir menterjemahkan hasrat MMI ke dalam bentuk tindakan instruksional di sekolah. FOKUS Keberadaan guru dalam kelas semasa sesi persekolahan IMPAK Memantapkan sistem pengurusan kehadiran guru di sekolah. Pemimpin sekolah merumus dan menghantar laporan kehadiran guru dan staf di sekolah sekali sebulan. Mewujudkan Rekod Kehadiran Guru Mengajar di dalam setiap bilik kelas . PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Taklimat untuk memberi kesedaran isu keberadaan guru di sekolah. Tiada sistem untuk mengawal.3. TAJUK : Melindungi Masa Instruksional OBJEKTIF : 1] Semua pentadbir dan guru memahami konsep Melindungi Masa Instruksional [MMI] 2] Meminimakan guru keluar meninggalkan kelas / sekolah. Mengurangkan ketidakhadiran guru-guru di sekolah terutama bagi keskes tanpa alasan. Guru-guru dapat melaksanakan PdP dengan berkesan. ISU Penyelarasan pengurusan sumber manusia di sekolah. CADANGAN PENYELESAIAN Mengadakan sesi perbengkelan dan Perkongsian Amalan Terbaik [PAT] untuk pengurusan sekolah supaya kompeten untuk menyebarluaskan hasrat MMI.

Sekolah Kurang Murid . Menyediakan “sit-in” bergabung dengan aktiviti yang Pengisian aktiviti guru “sit-in”. Sekolah akan menyediakan aktiviti yang terancang untuk “sit-in”. Menyediakan Borang Kehadiran yang standard. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Pastikan guru opsyen mengajar mengikut pengkhususan mereka. 2] Mempertingkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran [PdP] di dalam kelas. sebaik-baiknya. CADANGAN PENYELESAIAN Mengolah / menyusun jadual waktu yang seimbang dan adil.4. Menyemak kehadiran hadiran guru [masa dating dan balik]. TAJUK : Jadual Waktu OBJEKTIF : 1] Memastikan waktu yang diperuntukan dimaanfaatkan secara optimum untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid di dalam bilik darjah. IMPAK Murid mendapat impak yang maksima daripada kepakaran guru. Rekod kehadiran harian guru sentiasa kemas kini dan sedia disemak oleh pemantau. Menjelaskan peranan dan tugas guru di bawah konsep integrity. Memastikan guru tidak berada di sekolah mendapat kebenaran [surat panggilan bertugas di luar stesyen /CRK / cuti sakit dan sebagainya]. Menetapkan waktu kehadiran. Jadual waktu perlu disesuaikan dengan kepakaran dan pengkhususan guru dalam sesuatu bidang. Membuat pemantauan ke kelas untuk mendapat data keberadaan guru. Kenal pasti lokasi dan jarak Masa instruksional dapat bilik guru dengan bilik dimanfaatkan dengan darjah. Guru “sit-in” akan lebih bersedia untuk 5 Guru tidak berminat untuk “sit-in” kerana akan menambah masa jadual waktunya. ISU Jadual yang padat dan berterusan. FOKUS Perancangan dan penyediaan jadual waktu PdP perlu diawasi oleh pentadbir sekolah.

6 . tidak seimbang. tentang agihan jadual. Guru yang sama terlibat dengan banyak aktiviti sekolah/ PPD/JPN/KPM. yang tidak adil dan pejabat. Keberhasilan pembelajaran membebankan serta di kalangan murid dapat tidak mengikut ditingkatkan. Kualiti pengajaran guru. dan semasa PdP. Masa dalam Jadual Waktu PdP mesti diguna dan dimanfaatkan sepenuhnya Menjalankan pemantauan mengejut. PK mengagihkan jadual waktu yang seimbang mengikut opsyen masing-masing. akan tiada pilihan untuk menetapkan guru yang akan “sit-in”. Guru subjek menyediakan tugasan/bahan/lembaran kerja yang digunakan oleh guru ganti/ ‘sit-in’. diagihkan. Agihan masa mengajar yang seimbang sebelum dan selepas waktu rehat. Sekolah menghantaor Kualiti pengajaran guru Pengagihan waktu jadual waktu setiap guru ke terurus & disedia. Pengabaian [kurang Membuat analisis tentang Mengurus masa perhatian] subjek minor jadual waktu yang telah instruksional kurikulum / elektif. Penglibatan guru dengan aktiviti luar diambilkira. Aktiviti sekolah/PPD/JPN/KPM dijalankan pada hari persekolahan. Penerangan & taklimat Melindungi masa Agihan masa / subjek kepada semua guru instruksional di sekolah yang tidak seimbang. sebelum PdP). berada di luar sekolah. sama di bawah seorang guru seperti motivasi dan ceramah.Agihan waktu mengajar. melaksanakan aktiviti. yang mantap akan dapat melindungi masa Kekerapan guru instruksional. Pertukaran guru antara Guru perlu bergerak lebih awal subjek / pertukaran ke kelas (misalnya 5 minit Keberhasilan pembelajaran kelas. Guru diberi secara bergilir-gilir. Membina Jadual Waktu yang dapat melindungi masa instruksional. kepentingan mata pelajaran.

PdP masih dapat dijalankan walaupun ketiadaan guru di sekolah. Ketidakberadaan guru Panitia mata pelajaran di bilik darjah dengan menyediakan modul urusan rasmi atau tidak merangkumi semua topik. Bengkel menghasilkan RPH untuk PLC dijalankan dan PAT diadakan. Sekolah / guru memberi fokus yanglebih terhadap subjek teras dan mengabaikan subjeksubjek lain. Kemahiran untuk menguruskan Jadual Waktu. Rekod & komen PdP dicatat oleh pelajar untuk tindakan susulan guru atau pihak sekolah.untuk mengajar dan belajar. Membuat pemerhatian dan pemantauan pelaksanaan PdP di kelas. Sesi Perkongsian Amalan Terbaik seperti pengajaran berpasangan dan professional Learning Communities-Lesson study [PLC] Membina modul untuk pelajar. Semua subjek penting. Penyelesaian kandungan Sukatan Pelajarn hendaklah dihabiskan mengikut tahap kesediaan pelajar & RPT guru/sekolah. Guru / murid dipanggil ke pejabat waktu PdP berlangsung. 7 . rasmi. Guru mesti mengajar subjek yang telah ditetapkan dalam Jadual Waktu Kelas. dikalangan murid. Gunakan waktu rehat atau selepas tamat sesi persekolahan sekiranya ada urusan yang berkaitan dengan guru / ibi bapa / murid. Guru-guru tiada kemahiran mengurus kelas sekirannya ditugaskan untuk „sit-in’. Pengetua/ Guru Besar memastiakn guru mengajar setiap subjek yang ditawarkan dan menggunakan waktu yang diperuntukan secara adil dan bijaksana. Menjalankan pemerhatian secara berterusan agar tidak berlaku aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan menggunakan waktu PdP. Memantapkan pengurusan masa PdP. Kualiti pencapaian ilmu murid seimbang.

2] Meningkatkan Kesedaran Pentingnya Aktiviti Kokurikulum di Sekolah. Taklimat dan bengkel membina rancangan tahunan / takwim aktiviti kokurikulum yang lebih sistematik. Guna modul yang sama standard. Merancang dan melaksanakan aktiviti kokurikulum secara anjal dan sistematik supaya pelaksanaan aktiviti kokurikulum setaraf dengan pelaksanaan program akademik di Menguasai kefahaman tentang kepentingan kokurikulum dan dasardasar pelaksanaannya oleh Guru Besar. Kursus pendedahan / pemantapan pengurusan kokurikulum dan sukan. Tiada kemahiran menyediakan rancangan tahunan / takwim aktiviti kokurikulum. TAJUK : Isu dan Cadangan Penyelesaian Aktiviti Kokurikulum & Sukan OBJEKTIF : 1] Memastikan Pelaksanaan Kokurikulum Dan Sukan Mengikut Perancangan Dan Pengurusan Yang Sistematik. Tiada kemahiran menaakul fungsi dan 8 Guru besar menggunakan pendekatan yang seimbang dalam penjadualan masa untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. . Laporan aktiviti perlu mendapat pengesahan daripada guru besar / pengetua. PELAN TINDAKAN FOKUS IMPAK ISU CADANGAN PENYELESAIAN SETERUSNYA Pelaksanaan kokurikulum Mengenalpasti kebitaraan Kemenjadian murid boleh Pelaksanaan aktiviti Pengurusan Sekolah hendaklah mengikut [niche area] berdasarkan direalisasikan melalui kokurikulum yang menyediakan jadual aktiviti kesesuaian konteks di minat dan bakat murid. kokurikulum yang mantap konsisten oleh dan sesuai dengan kebolehan oleh pengurusan sekolah. guru dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Memantau dan memastikan pelaksanaan aktiviti kokurikulum selaras dengan dasar dan prinsip yang telah ditetapkan. sekolah. Perancangan Tahunan aktiviti kokurikulum dan sukan. Melindungi masa dalam kegiatan kokurikulum di sekolah.5. pemantauan aktiviti kurang mantap dan kokurikulum yang seimbang sekolah. Sejauh mana masa yang diperuntukan untuk aktiviti kokurikulum telah digunakan dengan berkesan dan sepenuhnya. Menguasai kemahiran menaakul fungsi dan objektif kokurikulum dan menterjemahkannya ke dalam pengurusan sekolah oleh Guru Besar.

Sesi perkembangan staf.sekolah. Proses pentaksiran yang berterusan dan dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah IMPAK Kualiti pengajaran guru dan pembelajaran murid. 3] Semua guru melaksanakan PS dengan berkesan. Peningkatan pengetahuan dan kefahaman berkaitan dengan PS. Memantau pelaksanaan PS. Guru mampu melaksanakan PS dengan berkesan. Manual atau panduan pelaksanaan PBS dimaklumkan kepada guru untuk dibaca. Pihak KPM perlu memantapkan lagi sistem SAPS dan SPBBS yang sedia ada dan memanjangkan lagi tempoh perekodan pencapaian . objektif kokurikulum dalam menyokong program peningkatan akademik. mesyuarat atau taklimat. 2] Semua pentadbir dan guru memahami PS dengan berkesan. Kefahaman pentadbir sekolah dan guru adalah berbeza berkaitan dengan PS. Mengukuhkan pembelajaran murid. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Menjalankan pemeriksaan mengejut [pemantauan secara atas talian] melalui sistem on-line oleh setiausaha peperiksaan sekolah. Memahami konsep PS Pelaksanaan PS. Keupayaan guru menterjemah konsep PBS dalam bentuk tindakan. meningkatkan pengajaran 9 ISU Menghadiri bengkel. 6. Capaian internet yang lemah kadang kala tidak berfungsi menyebabkan proses CADANGAN PENYELESAIAN Menggalakan guru mengakses internet apabila turun ke pasar dan membeli broadband sendiri untuk mengemaskini skor murid. FOKUS Guru mesti mengemaskini skor murid dalam PS berdasarkan pencapaian yang terkini. Siri penerangan / taklimat / penataran PS secara berterusan setiap kali ada penambahbaikan. Meningkatkan tahap kefahaman pentadbir dan guru berkaitan PS. kursus. TAJUK : Pengurusan Masa Dalam Konteks Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah [PS] OBJEKTIF : 1] Memastikan pentaksiran skor murid untuk PS dilakukan secara berterusan. Bengkel PAT ke arah keseimbangan akademik dan kokurikulum.

Siri penerangan dan pendedahan PS. Keperluan masa dan kos yang tinggi dalam pelaksanaan PS. Memudahkan guru menyedut soalan dan menjimatkan masa guru. guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. Sekolah perlu merancang dan melaksanakan Latihan Pemantapan PS Berasaskan Sekolah. Timbul banyak kekeliruan berkenaan pelaksanaan PS. 10 . Masa instruksional dapat digunakan dengan sepenuhnya untuk Pengajaran-Pembelajaran dan pentaksiran Berasaskan Sekolah. JawatankuasaPBS lebih kerap bermesyuarat bagi menyeslesaikan masalah yang ada.sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan. perekodan dan pelaporannya. Guru belum memahami dan kurang menghayati hasrat pelaksanaan PS. Kefahaman Pentadbir Sekolah / guru tentang PBS berbeza-beza dan kurang mantap. pembinaan item dan instrument pentaksiran atau . Meningkatkan tahap kefahaman pentadbir dan guru berkaitan pelaksanaan PS. perekodan pencapaian murid secara online sukar dibuat oleh kalangan guru dan penggunaan data oleh pegawai di PPD/JPN/KPM. Mengambil masa yang banyak sekirannya guru menyediakan soalan secara individu. murid secara atas talian. penskoran.

7. CADANGAN PENYELESAIAN Memanfaatkan fungsi Jawatankuasa LDP sekolah [merujuk Buku Panduan Pengoperasian LDP. Masalah kewangan untuk menjemput pakar / penceramah dari luar.KPM]. Surat Siaran KPM Bil.4 (20) bertarikh 27 Jun 2012. Kursus yang diadakan kurang relevan dengan keperluan untuk meningkatkan profesionalisme guru. FOKUS Pengoperasian LDP Berasaskan Sekolah secara terancang dan berkesan. Masa instruksional tidak diganggu dan guru berpeluang meningkatkan tahap profesionalisme mereka.20/2012. Menganalisis juga keperluan guru berdasarkan senarai latihan yang diperlukan oleh guru dari Borang LNPT. Pengurusan atau JK LDP sekolah membuat perancangan keperluan kursus berdasarkan soal selidik yang dilaksanakan secara online [TNA] supaya LDP secara terancang dan berfokus dapat dilaksanakan. 2009. Hari Profesional peringkat sekolah diadakan secara mandatory pada hari Sabtu [sekurang-kurangnya 7 hari setahun]. Perancangan dan penetapan LDP dimasukkan ke dalam takwim sekolah dan mesti dipatuhi. Semua guru boleh melengkapkan kehadiran berkursus 7 hari setahun [Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil.20/2012 Pelaksanaan Perakuan Jawatankuasa Khas Menangani Isu Beban Tugas Guru [KP(BPSHSPDK)201/005/02 jld.6/2005]. Semua . Pemantauan pelaksanaan LDP Berasaskan Sekolah oleh Pengurus Sekolah dan secara berkala oleh 11 IMPAK Pelaksanaan LDP dapat diadakan secara lebih terancang dan tidak menganggu masa instruksional di sekolah. ISU LDP diadakan secara adhoc dan tidak berfokus. PELAN TINDAKAN SETERUSNYA Analisis keperluan latihan dan perancangan jadual LDP disediakan awal oleh Jawatankuasa LDP sekolah. TAJUK : Pengoperasian LDP Berasaskan Sekolah OBJEKTIF : 1] Memastikan perancangan LDP Berasaskan Sekolah tidak mengganggu masa instruksional di sekolah dan memenuhi keperluan berkursus 7 hari satahun. Pelaksanaan berpandukan takwim sekolah dan mematuhi ketetapan Surat Siaran KPM Bil.

pihak diminta mematuhi semua prosedur & peraturan dalam melaksanakan 3 daripada 4 perakuan berikut : a) Mengurangkan bilangan ujian & pelaksanaan peperiksaan setara di sekolah [akan dimansuhkan bermula pada 1 Januari 2013] b) Pengoperasian LDP secara school-based di sekolah. guru dan murid. Pelaporan pengoperasian LDP Berasaskan Sekolah dibuat dalam e-SPLG. Disahkan oleh : 12 . Pemantauan pelaksanaan LDP berasaskan sekolah secara berkala oleh PPD/JPN/KPM. c) Garis panduan penglibatan guru dalam aktiviti anjuran KPM.PPD/JPN/KPM. d) Pematuhan kepada semua surat pekeliling ikhtisas / surat siaran yang sedang berkuatkuasa mengenai penglibatan agensi luar dengan sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful