KABANATA 1 Panimula

1.1 Sanligan ng Pag-aaral
Ang kaalaman ay sadya nga namang napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay sapagkat ito ay nagbibigay linaw sa mga bagay-bagay, para maging mulat tayo sa katotohanan at ito’y maaring mag paunlad ng ating buhay at maging sa ating minamahal na bayan. Ang kaalaman ay maaring makuha mula sa iyong karanasan o pag-aaral. Mula rito ay mas namumulat tayo sa katotohanan. Ayon pa nga kay Francis Bacon, “Knowledge itself is power” nangangahulugan lamang ito na ang kaalaman ay sadyang makapangyarihan na maaring kang makapanglinlang o magdulot ng ikakabuti sa iyong sarili o sa iyong kapwa. Ang Science Research Associates (SRA) ay isang pamamaraan upang madagdagan ang iyong kaalaman. Ang SRA ay nagsimula sa taong 1938, at ito’y isinakatuparan para sa mga magaaral at ito’y naipatupad naman sa Pilipinas sa tulong ng Abiva Publishing House. Sa pamamagitan ng SRA Reading Laboratory Kit ay mahahasa at may mapupulot na kaalaman ang mag-aaral, mas mabibigyang linaw ang mga haka-haka at matugunun ang kanilang mga katanunguan. Tulad na lamang sa mga mag-aaral ng mataas na paaralan ng Pilar College. Lahat ay inaatasan na gamitin ang SRA, ngunit sa pananaliksik na ito mas bibigyang atensyon natin ang mag-aaral sa ikatlong taon ng mataas na paaralan. Ngunit sa kabila nito, may mga nagsasabi paring walang naging epekto sa kanila ang paggamit ng SRA. At ito ang nais namin bigyang atensyon sa kung ano ba talaga naidulot ng programang ito mga nabanggit na magaaral. Hindi maikakaila ang kaalaman ay malawak ang maaring idulot, maraming paraan upang matuto tulad na lamang naunang nabanggit, SRA. At sa panahong ito malawakan nang ginagamit ang SRA. Sa kabila nito masakit pa rin malaman na iilan lamang ang nagsasabing maganda ang naging epekto nito sa kanila. Sapagkat ang

1.3 Kahalagaan ng Pag-aaral Hangarin ng pag-aaral na ito ay magbigay impormasyon sa Direktress. .iba’y pinipili lamang ang gusto nilang malaman. At gayundin sa guro na gabayan ang kanilang minamahal na estudyante upang sa gayon ay maging interesado sila sa gawaing ito. 1. bibigyan diin natin kung ano nga ba talaga ang epekto nag SRA lalo na sa piling mag-aaral sa ikatatlong taon ng mataas na paaralan ng Pilar College. At sa seryeng ito. sa naging estado at ang naging epekto sa mga piling mag-aaral sa ikatlong taon ng mataas na paaralan ng Pilar College sa pag-gamit ng SRA. Makabuluhan ba ang naging epekto ng paggamit ng SRA 2. May pagkakaiba bang naganap sa kanilang kaalaman kumpara sa mga panahong wala pang SRA 3.2 Pagpapahayag ng Suliranin Layunin ng pag-aaral na ito na bigyang kaalaman kayo patungkol sa naging epekto sa pag-gamit ng SRA ng mga piling mag-aaral sa ikatlong taon sa hayskul ng Pilar College. Upang matugunan ang nasabing layunin. narito ang mga sumusunod na katanungan: 1. Marapat ba bang ipagpatuloy ang programang ito. Anu-ano ang pananaw ng mga estudyante tungkol sa SRA 4. para naman mahikayat ang mga estudyante na mas lalong bigyang importansya ang pag-gamit ng SRA at. Maging sa punong guro na nais naming bigyang kaalaman sa kung kapakapakinabang ba ang SRA sa mag-aaral at maglunsad ng programa kung kinakailangan.

Kabutihan para sa lahat ang hinahangad na pananaliksik na ito. At marahil na rin sa ginawang pagbabago. Ang kabuuang bilang ng mga kalahok ay aabot ng limangpu(50) na magaaral. Ito’y tulad ng sa kung ano ang naging epekto sa kanilang kaalaman. at dahil nga rito ay nais naming malaman kung may naitulong ba ang SRA sa kanilang nasabing pagsusulit.Sa panig naman ng mga estudyante. ang kahalagahan nitong pag-aaral ay para sa lahat.4 Saklaw at Delimitasyon Nais naming bigyang diin ang naging epekto sa paggamit ng SRA ng mga mag-aaral. Minarapat namin silang maging kalahok sa kadahilanang sa taong ito ay ang kanilang kauna-unahang pag-gamit nila ng SRA. . bilang ikatlong taon sa hayskul ay sumasailalim sila sa tinatawag na NCAE o National Achievement Test Career na dati ay sa ikapat na taon ng hayskul lamang ito ginagawa. mabigyang-linaw sila sa kung ano ang naging epekto ng SRA sa kanilang kaalaman at kung may kinakailangan ba silang baguhin o dagdagan sa pamamaraan ng pag-unawa at pag-gamit nila ng SRA. Para mas mulat ang lahat sa katotohanan. 1. Bawat sekyon ay pipili ng sampung(10) kalahok. epekto sa kanilang pag-komunikasyon o maging sa pagiging malikhain at pag-unawa nila. lima(5) mula sa “Top 10 students” at lima mula naman sa hindi kabilang sa “Top 10 students”. Samakatuwid. Ang kalahok sa gawaing ito ay mula sa piling mag-aaral ng Pilar College sa ikatlong taon ng hayskul. upang magkakaunawaan ang lahat lalo ng ang sangay ng paaralan at ng mga mag-aaral. dahil sa nakaraang dalawang taon nila sa hayskul ay hindi pa naipapatupad ang pag-gamit ng SRA sa paaralan.

natutunan mula sa esperansya o maging sa pinag – aralan.1. . Epekto – ito ay ang naging bunga o nabago sa iyong ginawa. ito ay pagsusulit na isinagawa upang malaman ang nararapat na kurso sa iyo ayon sa estado ng iyong kaalaman. Pag-unawa – ito ay ang iyong interpretasyon o pagkakaintindi. SRA – Science Research Associate. ito’y unang isinasagawa ng ikapat na taon ng hayskul ngunit sa taong ito. NCAE – National Career Achievement Test. Mataas na paaralan – ito din ay tinatawag na hayskul. Maari pa ring kumuha ng pagsusulit ang ikapat na taon sa hayskul ayon sa kanilang kagustuhan.5 Pagbibigay Katuturan Upang mas mabigyang linaw ang mga ilan sa katagang nabanggit. Malikhain – kakayahan ng paggamit ng imahinasyon upang magawa/makapag-isip ng panibagong idea. Matugunan – ito ay ang sagot o sulusyon sa isang katanungan o problema. ito ay isinagawa para bigyang kaalaman ang mga mag-aaral. naririto ang kahulugan sa mga kahulugan: Kaalaman – lahat ng maaring matutunan. ito’y kanilang binago at sa ikatlong na taon ng hayskul na lamang ang maaring sumailalim. ang taon matapos ang elementary. Hangarin – ang iyong layunin o nais ipahiwatig.

Inaalam sa pananaliksik na ito ang naging epekto sa pag-gamit ng SRA ng piling mag-aaral sa ikatlong taon ng mataas na paaralan ng Pilar College. 3.1 Disenyo ng Pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay isang Pasuring Palarawan. 3. maging na rin ang paraan ng pagpili ng mga kalahok at ang mga paraan o hakbang sa paglikon ng datos.2 Pagpili ng Kalahok Ang mag kalahok sa sinagawang pananaliksik ay ang mga piling mag-aaral sa ikatlong taon ng mataas na paaralan ng Pilar College sa taong panunuran. . 20112012. Bawat seksyon ang pipili ng sampung kalahok. Ang kabuuang bilang ng mga kalahok ay limampu (50).KABANATA II LOKAL AT BANYAGANG PAG-AARAL 4.1 Lokal ng Pag-aaral Ang SRA nga naman napakalaking tulong sa kaalaman ng mga mag-aaral at ito’y pinatuyan ni Marilyn Mendoza KABANATA III METODOLOHIYA Sa kabanatang ito ay makikita ang mga disensyong isanagawa para sa pananaliksik na ito. lima(5) mula sa napabilang na Top 10 students at lima(5) mula sa mga hindi napabilang sa Top 10 students.

Humingi ng pahintulot ang mga mananaliksik sa guro para sa paglikom ng datos. Ang mga katanungan ay may apat(4) na bilang limang at isang parte kung saan maaring magbigay sila ng komento o suwestyon patungkol SRA. ibig sabihin walang tama o mali sa kanilang mga sagot. 3.Sa taong 2011-2012 unang sinimulan ng Pilar College ang pag-gamit ng SRA.3 Instrumento Ang instrumento na ginamit sa pananaliksik na ito ay isang papel sa bawat isang mag-aaral na may nakapaloob na mga katanungan hingil sa pag-gamit ng SRA.4 Paglikom ng Datos Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa taong 2011-2012. 3. Bago isinagawa o ipinasagot ang mga nakalaan na katanungan ay ipinaliwanag muna ng mabuti sa mga kalahok ang nakapaloob sa nasabing instrumento upang lubos na maintindihan at maunawaan ng mga kalahok ang mga katanungan sa gayon ay masagot nila ito nang maayos. ay mas matitindi ang tatahakin nila sa antas ng pag-aaral. Ang kanilang magiging sagot ay base sa kanilang pananaw. at dahil nga rito pinili ng mananaliksik na maging respondent ang piling mag-aaral sa ikatlong taon ng mataas na paaralan ng Pilar College at bilang unang pagkakataon nila na gumamit ng SRA ay nais namin sa pananaliksik na ito na malaman ang naging pag-kakaiba ng mga taong wala pa ang SRA sa kanilang pag-aaral at ngayon na may SRA na sa kanilang kaalaman. . at bilang sila rin ang susunod na mag-aaral sa ikapat na taon ng mataas ng paaralan ng Pilar College. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa muna ng instrumento at pagkatapos ay iprinisenta sa profesora ng Departamento ng Filipino.

4. at Interpretasyon ng mga Datos na isinagawa ng mga mananaliksik. Analisis. Analisis. Maging ang result ang ginawang sarbey sa mga mag-aaral ng ikatlong taos sa mataasn na paaralang Pilar College.1 Talahanayan – Talaan ng mga sagot sa unang bilang sa kung naging makabaluhan ba ang pag-gamit nila ng SRA .KABANATA IV Presentasyon. at Interpretasyon ng mga Datos Makikita sa kabanatang ito ang Presentasyon.

nagsasabing silang hindi makabuluhan ang naging epekto sa kanila ng SRA . 68% sa bawat 25 mag-aaral ang nagsasabing oo at naging makabuluhan ang naging epekto sa kanila ng paggamit ng SRA. 52% sa bawat dalwamputlimang(25) mag-aaral sa ikatlong taon ng mataas na paaralan ng Pilar College na kabilang sa Top 10 students ang nagsasabing naging makabuluhan para sa kanila ang pag-gamit ng SRA. At ang 32% naman ang nagsasabing hindi naging makabuluhan sa kanila ang paggamit ng SRA. 4. samantlang 48% naman ang nagsasabing hindi naging makabuluhan sa kanila ang paggamit ng SRA.2 Talahayanan – Talaan ng mga sagot sa ikalawang bilang na nag bigay diin kung sa bakit. Sa panig naman ng mga mag-aaral na hindi kabilang sa Top 10 students.30 25 20 Kabilang sa Top 10 Students Hindi kabilang sa Top 10 Students Bilang ng kalahok 15 10 5 0 Oo Hindi Batay sa datos na nakalap ng mga mananaliksik.

Ibang kadahilanan 4 2 0 Kabilang sa Top 10 students Hindi kabilang sa Top 10 students Kabuuang bilang ng mga naging sa sagot sa ikalang numero ng sarbey A. hindi naman daw ito nirerekord sa kanilang grado kaya kaasayahan lamang daw ito. Sa pananaw ng mga mag-aaral na kabilang sa Top 10 students. 4. 17% naman ang nagsabing mas nagugulahan lamang sila rito at 50% o halos kalahati ng kabuuang bilang ang nagbigay ng ibang dahilan kung bakit hindi ang naging sagot nila sa unang bilang. Sapagkat mas naguluhan lamang ako Makikita naman sa talahayanan na ito ang naging kasagutan sa bilang dalawa(2) ng mga mag-aaral na nagsasabing hindi makabuluhan ang naging epekto sa kanila ng paggamit ng SRA. tulad lamang na dagdag gastos lamang ito sa kanila. Sapagkat sagabal lamang ito sa iba kong gawain B. Sa pananaw naman ng mga mag-aaral na hindi kabilang sa Top 10 students. 33% ang nagsasabing sagabal lamang ito sa iba nilang gawain.3 Talahayanan – Talaan ng mga sagot na nagsasabing Oo at naging makabuluhan ang epekto sa paggamit nila ng SRA .14 12 10 8 6 C. 30% naman ang nagsabing mas nagugulahan lamang sila rito at 40% naman ang nagbigay ng ibang kadahilanan tulad ng. 40% ang nagsasabing sagabal lamang ito sa iba nilang gawain.

43% naman ang sumagot na nakatulong ito sa kanilang pagsusulit at 9% naman ang nagbigay ng ibang dahilan tulad ng. Nakatulong ito sa kanilang mga pagsusulit C. Ibang kadahilanan Kabuuang bilang ng mga sagot sa ikatlong numero ng sarbey 10 5 0 Kabilang sa Top 10 students Hindi kabilang sa Top 10 students Ayon sa mga mag-aaral na kabilang sa Top 10 students. 4.25 20 A. 69% ang sumagot na mas nadagdagan ang kanilang kaalaman kaya Oo ang naging sagot nila sa unang bilang. 31% ang sumagot na nakatulong ito sa kanilang mga pagsusulit tulad ng NCAE at 0% o wala namang nagbigay pa ng ibang dahilan. Sa pananaw naman ng mga mag-aaral ng hindi kabilang sa Top 10 students. may nalalaman sila na bagong mga salita sa paggamit ng SRA. 48% ang sumagot na mas nadadagdagan ang kanilang kaalaman. Mas nadagdagan ang kanilang kaalaman 15 B.4 Talahayanan – Talaan ng mga sagot sa ikapat na bilang ng sarbey sa kung dapat pa bang ipagpatuloy ang paggamit ng SRA .

Konklusyon at Rekomendasyon . KABANATA V Paglalagom. makikita sa naging sagot ng mga mag-aaral na kabilang sa Top 10 students na 64% ng kabbuang bilang na mag-aaral ang sumasangayon na dapat pang ipagpatuloy ang SRA sa susunod ng mga taon at 36% naman ang hindi sumangayon sa pagpapatuloy ng paggamit ng SRA sa mga susunod na taon.30 25 20 Oo Hindi Bilang ng mga mag-aaral na sumailalim sa sarbey 15 10 5 0 Kabilang sa Top 10 students Hindi kabilang sa Top 10 students Sa talahayanan na ito.

sa kabila ng mga negatibong pananaw ng iba tungkol sa paggamit ng SRA ay marami pa rin ang pabor o nagsasabing dapat ipagpatuloy ang paggamit ng SRA sapagkat maganda naman ang hangarin nito. 5. Ngunit sa kabilang banda na naman. “Epekto sa pag-gamit ng Science Research Associates ng mga piling mag-aaral sa ikatlong taon ng mataas na paaralan ng Pilar College”.1 Paglalagom Ang panaliksik na ito na pinamagatang.2 Konklusyon Base sa naging resulta ng sinagawang sarbey ay sa unang taon ng paggamit ng SRA. sa kanilang kaalaman at maging sa kanilang pamumuhay. at mas nabibigyang linaw ang kanilang katanungan. may mangilan-ngilan naman ang hindi pabor sa SRA sapagkat pabigat lamang daw ito sa kanila. 5. At sa resultang aming nakalapap. Sa huli. Sa kabanatang ito lalagumin. bibigyang konklusyon at magbibigay rekomendasyon ang mga mananaliksik mula sa naging resulta ng mga datos Kabanata IV.Ang pag-aaral na ito nakatuon lamang sa naging Epekto ng paggamit ng SRA sa piling mag-aaral ng ikatlong taon sa mataas na paaralan ng Pilar College. para naman ito sa ikakabuti ng mga mag-aaral. marami ang nagsasabing maayos o makabuluhan naman daw ang naging epekto nito sa kanila lalo na sa kanilang kaalaman at ayon pa nga sa kanila marami silang bagong natutunan ng mga salita. sagabal sa mga ibang gawain nila at dagdag gastos lamang daw. ayon sa kanila’y naging maayos at makabuluhan naman ang epekto sa kanila ng pag-gamit ng SRA at nais nilang itong ipagpatuloy. . Ito ay pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik upang bigyang tuun sa kung ano ba talaga ng naging epekto ng paggamit ng SRA ng mga piling magaaral sa ikatlong taon ng mataas na paaralan ng Pilar College.

Sa pangkalahatan. Bilang rekomendasyon. Nais naming magbigay ng rekomendasyon para na din mas malinawan ang nakakaitaas kung marapat pa bang ipagpatuloy ang programang SRA. lumalabas na mas marami ang nais ipagpatuloy ito sapagkat nakakatulong ito sa kanilang kaalaman at mas mapapalawak ang kanilang kaalaman tungkol sa aspetong pang-agham. maari naming isaad na makatwiran ang pagpapatuloy sa programang SRA sapagkat base sa resulta ng ginawang sarbey.5. Matematika at sa Ingles. masasabi naming matagumpay naming nairaos ang nais naming makuhang pulso mula sa piling mag-aaral sa ikatlong taon ng mataas na paaralan ng Pilar College.3 Rekomendasyon Sa puntong ito nais namin magbigay impormasyon sa lahat tungkol sa aming nagiging pananaw base sa naging resulta ng sarbey. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful