SISTEM PEMBELIAN NOTEBOOK ONLINE

MOHD ARIF FADHILAH BIN NADZRI

Laporan Ini Dikemukakan sebagai Memenuhi Syarat kelulusan Latihan Industri Diploma Sains Komputer

Jabatan Sains Komputer Kolej RISDA Melaka

Mei, 2008

i

PENGHARGAAN

Pelaksanaan projek Sistem Pembelian Notebook Online telah memberikan satu pengalaman baru buat saya dalam bidang pembangunan sistem. Biarpun ia merupakan pelaksanaan sebuah sistem yang sederhana skalanya namun semua pengetahuan yang diperolehi adalah penting sebagai asas kepada pembinaan sistem yang lebih mencabar lagi. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelia dan penyelaras projek yang terlibat kerana telah memberikan serba sedikit garis panduan tentang keperluan projek. Begitu juga kepada semua pihak khususnya para pensyarah, rakan-rakan dan sesiapa sahaja yang terlibat secara langsung atau tidak, yang turut sama menyumbangkan ide, panduan dan maklumat berguna dalam menyiapkan projek ini. Segala kerjasama dan sokongan yang telah diberikan diiringi dengan ucapan terima kasih Akhir sekali harapan saya adalah agar susunan serta isi kandungan laporan projek ini telah menepati prosedurnya serta memenuhi segala aspek keperluannya. Sekian terima kasih.

ii

ABSTRAK

Kaedah pembelian secara online telah menjadi pilihan pengguna masa kini yang mementingkan transaksi yang lebih cepat, mudah dan selamat. Faktor ini telah membawa kepada pembangunan Sistem Pembelian Notebook Online ini yang memberi kemudahan kepada pengguna-pengguna Internet untuk membeli produk Notebook secara atas talian. Bagi menjamin pembelian yang lebih sistematik dan memenuhi kepuasan hati pengguna, sistem ini telah dilengkapi dengan penerangan lengkap spesifikasi untuk setiap produk bagi membolehkan pengguna membuat pilihan produk yang dikehendaki sebelum pembelian dibuat. Maklumat tentang kaedah pembelian dan pembayaran juga disediakan untuk memastikan pengguna dapat mengikut aliran proses pembelian yang betul bermula daripada pesanan sehinggalah kepada penghantaran. Sistem ini juga menyediakan beberapa kaedah pembayaran untuk memberi lebih pilihan kepada pengguna dalam membuat bayaran seperti pembayaran secara online, pembayaran secara offline dan cek / wang pos. Pembangunan sistem ini melibatkan beberapa perisian seperti Adobe Photoshop, DreamweaverMX 2004, Mozillla Firefox sebagai browser, pangkalan data PHP dan disokong sistem pengoperasian Windows XP.

iii

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKASURAT

1

: Pengenalan projek 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Pengenalan Matlamat projek Objektif projek Skop projek Fungsi / kegunaan sistem

………….. 1 ………………… ………………. ……………….. ……………….. ………………..

2

: Kajian Literatur 2.1 2.2 2.3 Pendahuluan Latar belakang organisasi Pernyataan masalah ………………. …………….. ……………

3

: Pembangunan Sistem 3.1 3.2 Metodologi Penerangan fungsi setiap modul 3.2.1 3.2.2 Fasa perancangan Fasa Analisis

…………….. …………………. ………………. ……………. ………………

iv

3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3

Fasa Rekabentuk Fasa Pelaksanaan Fasa Penyelenggaraan

……………. …………….. …………….. ………………. …………….. …………… …………………… ……………….. ……………….

Perisian yang digunakan 3.3.1 3.3.2 Senarai perisian Sebab mengapa digunakan

3.4

Perkakasan yang digunakan 3.4.1 3.4.2 Senarai perkakasan Sebab mengapa digunakan

4

: Rekabentuk dan Implementasi Sistem 4.1 Modul-modul utama 4.1.1 4.1.2 4.2 Muka utama Bahagian paparan produk

……………… …………….. ……………. …………… …………….

Spesifikasi Input dan Output

5

: Kesimpulan 5.1 5.2 5.3 5.4 Kesimpulan Kebaikan sistem Kelemahan sistem Cadangan penambahbaikan

……………… ……………. …………… ……………. ……………

v

6

: Lampiran Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D : Carta Gantt : Carta Organisasi Syarikat : Keratan aturcara : Manual Pengguna

……………. ……………. ………… ……….. …………

7

: Bibliografi / Rujukan

vi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful