MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Pitanja za PISMENI dio ispita (Školska 2006/07 godina

)
1. Navedite definiciju malih i srednje velikih preduzeća koja važi u zemljama Europske Unije. U okviru kategorije MSP-a navedite definiciju malog i mikro preduzeća. 2. Navedite definiciju malih i srednje velikih preduzeća koja je navedena u Strategiji razvoja MSP-a u Bosni i Hercegovini. U okviru kategorije MSP-a navedite definiciju malog i mikro preduzeća. 3. Navedite najčešće motive za pokretanje biznisa-osnivanje MSP-a. 4. Navedite nekoliko prednosti pokretanja vlastitog posla – osnivanje MSP-a. 5. Životni ciklus preduzeća prema Ishaku Adižesu se odvija kroz deset faza. Nabrojite redoslijedom te faze. 6. Michael E. Gerber navodi četiri faze u razvoj preduzeća. Nabrojte redoslijedom te faze. 7. Preduzeće u svom razvoju prolazi kroz različite faze rasta. Organizaciona teorija identificira pet faza rasta preduzeća i pet kriza koje prate te faze rasta. Nabrojite redoslijedom faze rasta i krize koje se pojavljuju u tim fazama rasta. 8. Nikolas Siropolis je u svom istraživanju identificirao šest najčešćih uzroka propasti malih preduzeća u SAD-a. Navedite redoslijedom uzroke propasti i procenualno učešće uzroka propdanja malih preduzeća. 9. Definišite pojmove: Poslovno planiranje i Poslovni plan. 10. Navedite najmanje četiri bitna obilježja Poslovnog plana. 11. Koraci u izradi Poslovnog plana prema N. Siropolisu. 12. Jedan od koraka u izradi Poslovnog plana, prema N. Siropolisu, je Istraživanje tržišta. Na koja pitanja poduzetnik treba dati odgovore u ovom koraku izrade Poslovnog plana? 13. Navedite najčešće organizacione oblike biznisa u razvijenim zemljama tržišne privrede. 14. Navedite organizacione oblike biznisa koji se mogu registrovati u BiH. 15. Navedite temeljne Zakone na osnovu kojih se vrši registracija privrednih subjekata u Federaciji BiH. 16. Navedite temeljne Zakone na osnovu kojih se vrši registracija privrednih subjekata u Republici Srpskoj. 17. Navedite neka od glavnih pitanja na koja poduzetnik treba dati odgovore prilikom odabira lokacije za svoj biznis. 18. Na koja važna pitanja treba da odgovori marketinško istraživanje prilikom izbora lokacije za biznis? 19. Šta poduzetnik treba istražiti prilikom odabira mjesta (lokacije) za svoj biznis? 20. Prilikom odabira grada za svoj biznis poduzetnik treba dati odgovore na nekoliko pitanja. Navedite na što se odnose ta pitanja? 21. Napišite jednačinu investicijskog uspjeha poduzetnika i objasnite značenje pojedinih elemenata u toj jednačini. 22. Navedite ciljeve koje poduzetnik želi ostvariti prilikom ulaganja u započinjanje biznisa. 23. Navedite izvore vlastitog kapitala za započinjanje biznisa. 24. Navedite izvore «tuđeg» kapitala za započinjanje biznisa. 25. Ko su subjekti organizacijskog planiranja? 26. Navedite razloge zbog kojih poduzetnici u MSP-a ne pridaju značaj planiranju. 27. Poduzetnici i menadžeru u MSŠ-a mogu uspješno primijeniti fazni proces planiranja koji se sastoji od sljedećih osam faza procesa planiranja:
Literatura: 1. Nikolas C. Siropolis: Menadžment malog poduzeća, Mate, Zagreb, 1995. 2. Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća, Ekonomski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2003. 3. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja.

Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4. 32. Šta se podrazumijeva pod horizontalnom financijskom strukturom. Navedite unutrašnje i vanjske izvore prikupljanja činjenica za potrebe marketinškog istraživanja u MSP-a. 2. Načela računovodstvanih politka kojih se menadžeri u MSP-a trebaju pridržavati su: 48. Sistem nagrađiva čine dvije vrste nagrada. 39. Nabrojte elemente četvte aktivnosti Menadžmenta ljudskih resursa . Mate. Nabrojte vrste poreznih davanja koja su prisutna u MSP-a. 52. 43. 44. Siropolis: Menadžment malog poduzeća. se sastoji iz šest procesa planiranja. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja. Operativno planiranje. . Marketinško israživanje može pomoći poduzetniku i menadžeru u MSP-a da odgovori na sljedeća pitanja: 35. 30. Literatura: 1. 58. Navesti elemente procesa marketinškog istraživanja u MSP-a. 51. Navedite elemente nabavnog ciklusa u MSP-a. Šta je kontrola i zbog čega se ona provodi u MSP-a? 54. 59. 53. 45. Navedite definiciju Poreza i načela na kojima su porezi zasnovani. 42. 1995. Temeljna računovodstvena načela kojih se menadžeri u MSP-a trebaju pridržavati su: 47. 36. 31. Objasnite uticaj konzumerizma na poziciju MSP-a. Prema kriteriju računovodstvene djelatnosti. 50. Nikolas C. računovodstvo poduzetnika obuhvata: 46. Navesti elemente marketinškog spleta (marketing mix) koji čine marketing plan poduzetnika i menadžera u MSP-a. Navedite zadatke nabavne funkcije u MSP-a. Navedite vrste poreza propisanih Zakonom o Kantonalnim porezima.procesa selekcije pr odabiru kandidata za zapošljavanje. Šta označavamo pod pojmom Konzumerizam – kao osnova društvene i marketinške odgovornosti menadžera u MSP-a. 34. 57. Navedite elemente (tri elementa) društvene odgovornosti poduzetnika koji zavređuju posebnu pažnju. 60. Navedite vrste finansiranja prema porijeklu izvora i prema vlasništvu izvora. Ekonomski fakultet Sarajevo. Finansijski izvještaji opšte namjene ili obavezni finansijski izvještaji koje MSP-a moraju podnositi su: 49. Navedite definiciju pojma Društvene odgovornosti poduzetnika. Navedite tri oblika financisranja u MSP-a. 55. 38. 37. 2003. 3. Zagreb. Sarajevo. Koja su tri temeljna oblika interne kontrole u MSP-a? 56. Koji su to elementi analize prodajnog poslovanja? 41. 29. Koje su to vrste? 33. Nabrojite na što se odnose ti procesi planiranja. Nabrojite četiri značenja Menadžmenta ljudskih resursa.28. Na koja pitanja treba da odgovori plan prodaje u MSP-a? 40. prema Nidžari Osmanagić-Bedenik. Navedite postupke kojma se služi revizor u procesu revizije poslovanja MSP-a sa ciljem prikupljanja revizijskih dokaza. Definišite pojam Interna kontrola u MSP-a. Nabrojite aktivnosti Menadžmenta ljudskih resursa. Šta obuhvata vertikalna financiska struktura. Navedite definiciju PDV-a i definiciju poreza na dobit.

Poslovno planiranje u MSP-a: definicija. Načela «nove ekonomije» – prijetnja ili šansa razvoju MSP-a. Definisanje malih i srednje valikih preduzeća u zemljama EU i u BiH. institucionalni okvir. 1995. 23. Finansiranje MSP-a: Izvori tuđeg kapitala. 16. 27. Menadžment ljudskih resursa: Aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa. izvještaji opšte namjene. 25. 28. 17. Sačinite mrežni prikaz izrade Poslovnog plana MSP-a. 15. Životni ciklus MSP-a: Adižesov i Gerberov pristup životnom ciklusu kroz faze životnog ciklusa i faze rasta. Računovodstvo u MSP-a: Finansijski izvještaji. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4. računovodstvena načela. Društvena odgovornost: značenje i suština. Finansiranje MSP-a: Nacrtati i objasnit shemu tokova novca (zarada. potrošnja. 6. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja. Organizacijsko planiranje: Međusobni odnos menadžmenta-planiranja i planova. 18. Finansiranje u MSP-a: pojam finansiranja.Siropolisu (15 koraka). Prikazati slikom (piramidom). podjela računovodstva. 3. vrste. zadaci nabavne funkcije i tehnike nabave. Objasnite dilemu sa kojom se poduzetnici susreću prilikom odabira lokacije za svoj biznis a koja se odnosi na: Najam. 20. računovodstvene politike. 11. 12. 29. namjena. Zagreb. 26. Životni ciklus MSP-a: Organizacione faze rasta i krize koje se pojavljuju u tim fazama rasta. Mate. Porezi u MSP-a: Direktni porezi. 24. 14. poduzetnikov osjećaj nemoći. Finansiranje u MSP-a: Vertikalna i horizontalna finansijska struktura. Marketing u MSP-a: Proces marketinškog istraživanja. Nabrojati i po zahtjevu nastavnika objasniti neku od njih. nabavni ciklus. Organizacijsko planiranje: Funkcije i instrumenti. 2. 3. SAD). definicija. Objasnite postupak marketinškog istraživanja za odabir lokacije za biznis. proces izvršenja prodaje (interni i eksterni karakter procesa). evidencija prodajnog poslovanja. Računovodstvo u MSP-a: Definicija knjigovodstva i računovodstva. namjena. 8. Sarajevo. ulaganje). Porezi u MSP-a: Indirektni porezi. štednja. 2003. Izrada Poslovnog plana za MSP-a: Koraci u izradi Poslovnog plana. Deset «velikih» grešaka bosanskohercegovačkih poduzetnika zbog kojih najčešće propadaju mala i srednja preduzeća. Marketing u MSP-a: Elementi marketing mixa koji čine marketing plan poduzetnika u MSPa. plaćanje. 7. oblici i vrste finansiranja. 4. Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća. prema N. Ekonomski fakultet Sarajevo. Menadžment ljudskih resursa: Nabrojati četiri značenja i po zahtjevu nastavnika objasnite neko od njih. Organizacioni oblici biznisa u razvijenim zemljama tržišne privrede (npr. Kpovinu ili Izgradnju. 21. Interna kontrola i interna revizija u MSP-a. Literatura: 1. 10. Kako preferirati tip kredita kojim se želi finansirati poduzetnički poduhvat? 13. Prodajno poslovanje u MSP-a: Obuhvatnost plana prodaje. 2. građanska prava i diskriminacija u zapošljavanju. 9. Siropolis: Menadžment malog poduzeća. koraci i značaj.MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Pitanja za USMENI dio ispita (Školska 2006/07 godina) 1. Struktura operativnog planiranja. Nabavno poslovanje u MSP-a: značaj nabavnog poslovanja. Eksterna kontrola u MSP-a: inspekcija i eksterna revizija. . 19. 22. plaćanje. vrste. 5. Nikolas C. Postupak registracije privrednih društava u Federaciji BiH.

Literatura: 1. Zagreb. Dostić Milanko: Menadžment malih i srednjih preduzeća. Nikolas C. 1995.30. 3. Preporučeni izvori i dijelovi izvora od strane nastavnika tokom predavanja. Konzumerizam kao osnova društvene i marketinške odgovornosti menadžera u MSP-a. Materijali sa predavanja: Prezentacije nastavnika i Prezentacije studenata 4. Ekonomski fakultet Sarajevo. 2. Sarajevo. Mate. . Siropolis: Menadžment malog poduzeća. 2003.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful