Tomislav Marasović: Kronologija proučavanja, očuvanja i uređenja Dioklecijanove palače

-

Osebujan primjer višeslojnog gradskog tkiva 1979.god uvršteno u popis svjetske kulturne baštine Od 1987.god nalazi se na popisu „sto mediteranskih povijesnih cjelina zajedničkog interesa“ Znanstvena literatura o DP postaje bogatija razvojem arheologije i povijesti umjetnosti Toma Arhiđakon, kroničar iz 13.st.: djelo Historia Salonitana- podaci o dvama najvažnijim pitanjima vezanim uz postupak preobraženja DP u ranosrednjovjekovni grad: useljenje građana porušenog grada Salone predvođenih Severom Velikim i početak splitske crkvene organizacije kao nasljednice salonitanske metropolijepripisuje se djelovanju prvog splitskog nadbiskupa Ivana Ravenjanina Povijesna vrela o životu ranosrednjovjekovnog Splita vezana uz odnos splitske crkve i hrvatskih knezova Na poč. 9.st. Split pod franačkom vlašću 812.god Aachenskim mirom Split se vraća pod vlast Bizanta 10.st.: crkveni sabori u doba nadbiskupa Ivana II. i u prisutnosti kralja Tomislava Sredinom 10.st. DP spominje Konstantin Porfirogenet- prvi kratki opis palače: zaključci: palača u to doba znatno porušena,u njoj su već bile poznate substrukcije, stvarala snažan dojam zidovima Sredina 11.st.- podatak Adama Parižanina- stolna crkva nekoć hram posvećen Jupiteru- prvi podatak o nazivu Dioklecijanova mauzoleja 1105.god- status autonomne komune pod vrhovnom vlašću ugarsko-hrvatskih kraljeva U 13.st. gradom se još uvijek smatrala samo najstarija jezgra Splita Historia Salonitana: podatak o hramovima palače: u to vrijeme vidljiva 3 hramaJupiterov, Eskulapov, Marsov Statut grada iz 1312.god-podjela na 4 četvrti od kojih su 2 unutar DP Najstarija likovna vrela o DP-s kraja razdoblja autonomne komune Hrvojev misal iz 15.st.-3 ilustracije: najstarije vedute DP 4stoljetna mletačka uprava- brojniji podaci o DP nego u prethodnim razdobljima (do 1797.)

-

-

-

Stoljeće nakon toga- turska prisutnost- utječe na život grada, izgled i izgradnju; gospodarski zamah- otvaranjem pomorskih i kopnenih prometnica i razvojem trgovine Ciriacus Anconitanus- kratki opis DP-spominje Jupiterov hram Marko Marulić isto spominje Jupiterov hram, spominje i Vestibul (da je kupola bila obložena mozaikom-tada već porušena) Andrea Palladio- prvi pravi arhitektonski snimci izvornog stanja i istraživanja DP u pravom smislu riječi; 1540.god 3 snimka palače- tlocrt mauzoleja i nacrt vrata Girolamo de Santacroce- 1549.god dokumentira stanje palače na poliptihu franjevačke crkve na Poljudu Giambattista Giustinian- 1553.god opisuje pojedine dijelove palače, najviše pozornosti katedrali Antonio Proculiano- 1558.god održao govor u kojem opisuje DP; važan jer donosi neke podatke kojih nema kod drugih autora (o hramovima i zgradama prema moru): poznate su mu građevine koje mu nisu mogle biti vidljive Pri kraju 16.st., prije gradnje lučkih skladišta neki podrumski prostori mogli biti djelomično očišćeni da bi se uskladištila roba (pretpostavka) Početak 17.st.-znatna rušenja Sredina 17.st.- nacrti gradskih utvrđenja; zbog opasnosti od Turaka sagrađena još 2 obrambena sustava oko grada

-

1675.god.- najstariji katastarski plan Splita i okolice 17.st.-najznačajniji zahvati: na katedralnom sklopu- Markantun de Dominis 1615.god nadogradio kor katedrale, nadbiskup Sforza Ponzoni 1616. i 1641.god sagradio sakristiju, nadbiskup Bonifacio Albani obnovio nadbiskupsku palaču Kraj 17.st.- niz crteža: Napoleone Francesco Eraut, Francesco Maria Coronelli 1710.god prihvaćen prijedlog za širenje katedrale (nadbiskup Cupillio)- propalo 18.st.- znanstvena obrada DP izradom prve idejne rekonstrukcije izvornog izgledaFischer von Erlach- djelomično oslon na stvarne podatke, a djelomično novi elementi koji su proizvod mašte (npr dva stupa s kipovima na vrhu u središtu palače); najvažniji podatak iz opisa: temeljni kamenovi stupova po sredini palače (znači da se stupovi ipak temelje na postojećim ostacima); sve podatke von Erlach je dobio od Ivana Petra Marchija Daniel Farlati- objavljuje von Erlachove crteže, opis zasniva na različitim izvorima (Konstantin Porfirogenet, Petar Nicolini)

-

-

-

1757.god.-počinje prvo sustavno istraživanje i dokumetiranje DP: Robert Adam, angažirao C.L. Clerisseaua, Zucchia i druge za crteže; 1764.god objavio monografiju; vrijednost: dokumentacija stanja iz sredine 18.st., prva arhitektonska obrada koja uključuje i studiju izvornog stanja, uvođenje Splita u svjetsku znanstvenu literaturu; vrijednost Clerisseauovih crteža- 13 grafika pojedinih dijelova palače i vodovoda blizu Solina- pokazuju tadašnje stanje, ali na nekim vedutama ispušteni svi kasniji dodaci (u skladu s klasicističkim vrednovanjem); kod arhitektonskih snimaka Clerisseau prikazuje samo sigurna (vidljive) dijelove palače, i ostavlja prazne prostore tamo gdje nema podataka; Adam objavljuje vlastiti tlocrt zatečenog stanja (razlikuje vidljive od pretpostavljenih dijelova, ali ispunjava cijeli prostor pretpostavljenom strukturom- ne razlikuje se bitno od idejne rekonstrukcije; potpuna simetričnost istočne i zapadne polovice palače- koncept simetrije, dostojanstva i jedinstva- najveći nedostatak Adamovog tumačenja); u arhitektonskoj obradi prvi put izrađeni i najvažniji presjeci glavnih prostora; Adam temeljito proučavao pitanje izvornog izgleda; predložio prvu cjelovitu nomenklaturu pojedinih građevina i prostora; supstrukcije nije doveo u konstrukcijsku vezu sa stambenim kompleksom; tvrdi da su bila samo 2 hrama: Jupiterov (katedrala) i Eskulapov (krstionica), za treći hram smatra da je to Vestibul; kule nije pobliže istraživao- smatra da su imale dekorativnu, a ne obrambenu funkciju

-

U toku cijelog 19.st. Adamova knjiga je temeljna literatura za DP, do monografija Niemanna, Hébrarda i Zeillera Crteži Louis-Francoisa Cassasa 1782.godine- vrijedne snimke tadašnjeg stanja DP, i bez klasicističkih predrasuda Joseph Lavallée- na osnovi Cassasovih crteža objavio knjigu 1802.god; izrazito klasicističko vrednovanje samo antičkog izvornog sloja (negativna ocjena predromaničkog zvonika) Kratko razdoblje francuske uprave: značajni komunalni radovi, zahvaćaju DP; August Marmont- daje porušiti neka gradska utvrđenja, plan iz 1908.god: uklanjanje kasnijih građevina radi isticanja antičkih ostataka- u skladu s klasicističkim poimanjem, vratiti antičkoj arhitekturi što je moguće više prvobitni oblik, naredba da se snime svi vidljivi ostaci DP, imenovao i Komisiju za poljepšanje Splita

-

-

1813.god.-austrijska vojska ulazi u Split; znatno brojniji podaci o zahvatima u DP Posjet cara Franje I.- predlagao da se s Peristila uklone svi postantički slojevi; posljedice posjeta: imenovanje konzervatora od kojeg je općinska uprava trebala

tražiti odobrenje za sve radove na DP, odluka o gradnji Arheološkog muzeja, popravak zvonika katedrale, prvi radovi na obnovi unutrašnjosti mauzoleja Katastarski plan iz 1831.god Klasicistički koncept se nastavio i u austrijskom razdoblju- rušenje predromaničkog zvonika nad istočnim pročeljem malog antičkog hrama Vicko Andrić- također djeluje u klasicističkom duhu; doprinos za organizaciju zaštite, dokumentaciju i istraživanje, restauratorske radove i planove i projekte; odlukom austrijskog cara postavljen za konzervatora koji je trebao čuvati i zaštititi ostatke DP, nadgledati njihovo očuvanje i razumno predlaže poboljšanja; razvitkom Centralne komisije počinje stvarno djelovati kao konzervator; zauzima se najviše za odnos prema starinama kao javnim, a ne privatnim dobrima; zalagao se za očuvanje autentičnog južnog pročelja bez dogradnji; radio arhitektonske snimke s Dujmom Marcocchijem- zahvaćaju tadašnje stanje cjeline palače u tlocrtu, presjecima i fasadama, uz vlastitu interpretaciju izvornih ostataka; važni snimci i idejna rekonstrukcija mauzoleja; izradio prve snimke podrumskih prostora; opis nalaza okruglog hrama koji nije bio poznat ranijim istraživačima; zaslužan za nalaz ostataka antičkog vodovoda nedaleko Zlatnih Vrata; restauratorski zahvati: čišćenje podrumskih prostorija- ostalo u projektu, protivnici onemogućili čišćenje, obnova zvonika katedrale, zahvati na obnovi komunikacije između Južnih vrata i Peristila improviziranim stubištem ispod Vestibula, otvorena Zlatna vrata, probijeno novo stubište na Peristilu ispred Protirona; nerealizirani projekti: gradnja velikog troetažnog hotela iznad južnog pročelja palače (jedino zanimljiv kao pokušaj revitalizacije povijesne jezgre unošenjem novih sadržaja i novih izvora sredstava) i uređenje kompleksa katedrale (otvaranje okruglog otvora po sredini kupole, potpuna obnova periptera, uklanjanje kora iz 17.st., dogradnja novog dijela katedrale kao trobrodne i niske građevine) Franjo Carrara- više zaokupljen iskopavanjima u Solinu; Andrić mu zamjera suprotstavljanje projektu iskopavanja podruma; zauzima se za zaštitu antičkog mauzoleja i traži njegovu izolaciju Franjo Lanza- monografija o DP- opis i tumačenje izvornog izgleda se zasniva najviše na Adamovim istraživanjima, ali uključeni i vlastiti zaključci; snimak tadašnjih ostataka sjevernog i južnog pročelja palače; suprotstavlja se Andrićevim projektima uređenja palače (restauracija mauzoleja i dogradnja katedrale); za zapuštenost DP krivi Andrića

-

Sredina 19.st.- raste zanimanje stranih stručnjaka za DP (Wilkinson Gardner) U 2.pol. 19.st.- u duhu romantizma interes se proširuje i na srednjovjekovni sloj; javljaju se Eitelberger i Jackson- potiču znanstvenu obradu hrvatske nacionalne umjetnosti 1873.god- dolazak bečkih profesora Benndorfa, Niemanna i Hausera- od tada Centralna komisija prisutnija u proučavanju i obnovi DP Pojedini autori DP vezuju uz orijentalni graditeljsko-umjetnički krug, a drugi ističu njenu ulogu u razvoju zapadne europske umjetnosti Kraj 19.st.-opsežni restauratorski radovi; odbačeni su prijašnji prijedlozi vraćanja mauzoleja u prvobitno antičko stanje, ali ipak pokrenuta uklanjanja nekih građevina na Peristilu i istočno od njega don Frane Bulić- 1885.god pokreće zahtjev priznanja državne vlasnosti nad palačom najopsežniji radovi: u katedrali i na zvoniku sv. Duje; restauracija unutrašnjosti katedrale- 1880.-1885. prema Hauserovom projektu, radove izvršio Andrija Perišićpoduzeo i rekonstrukciju zvonika- postavljena ogromna skela, demontiranje i obilježavanje kamenja te ponovna kompozicija- odustalo se pa je zvonik obnovljen novim kamenom- zahvat odražava duh restauratoskog romantizma (umjesto da se vjerno replicira završetak je podignut novi kat u izmišljenim pseudoromaničkim oblicima) Bulić se suprotstavljao jednom i drugom zahvatu Hauserov projekt izgradnje nove katedrale: predviđeno rušenje prostora istočno od mauzoleja i izgradnja nove katedrale u neotomaničkom slogu s polukružnom apsidom Na kraju stoljeća opsežni radovi na obnovi kupole Vestibula Početkom 20.st.-novi nazori u zaštiti svih povijesno-umjetničkih slojeva; 1903.god.imenovano posebno Povjerenstvo za DP- konačna pobjeda Bulićevih stavova o odnosu države prema DP, odbacilo prijedloge o purifikaciji, ističe vrijednost cjelovitog višeslojnog ambijenta, preporučilo mjestimičnu izolaciju samo pojedinih antičkih građevina, zauzelo se za očuvanje svih značajnih povijesnih slojeva, pristup graditeljskom nasljeđu koji se zasniva na točnom proučavanju današnjeg stanja Tog pristupa se držale dvije istraživačke grupe koje su obrađivale DP: o Georg Niemann sa suradnicima snimio sve vidljive dijelove palače i izradio studije prvobitnog izgleda cjeline i pojedinih dijelova; objavio opsežnu monografiju: prvi put objelodanjen egzaktni arhitektonski snimak cjeline palače i svih njezinih tada vidljivih dijelova, cjeloviti snimak substrukcija

-

-

-

-

o E. Hébrard i J. Zeiller- monografija: Zeiller napisao tekst, Hébrard istražio i arhitektonski obradio sa snimcima današnjeg stanja i nacrtima pretpostavljenog izvornog izgleda; prema nacrtima je izrađena maketa idejne rekonstrukcije, izložena u Rimu o Ta dva djela utjecala na interes inozemnih i domaćih stručnjaka o U oba djela zabilježeni svi tada vidljivi ostaci palače i izrađeni precizni arhitektonski snimci o Niemannova obrada: više ograničila na tumačenja izvornog stanja samo onih dijelova za koja postoje sasvim sigurni podaci iz zatečenog stanja i ostavljajući neka područja bez pretpostavljenog izvornog izgleda o Hébrardova obrada: ponuđena idejna rekonstrukcija pojedinih zgrada za koje zatečeno stanje nije pružilo dovoljno podataka pa se više koristila usporedna građa iz drugih sačuvanih ostataka tog doba o Razilaze se u tumačenju izvornog izgleda pojedinih dijelova palače Za to vrijeme poduzeti mnogi konzervatorski radovi koji imaju obilježja novih pogleda u zaštiti kulturne baštine- prednost konsolidaciji, a ne restauraciji: npr u Vestibulu izrađena betonska rebra za učvršćenje kupole 1913.god austrijska vlada pozvala splitsku općinu da pristupi iskopavanju i uređenju podruma Kraj vladavine A-U M: razdoblje 1.svj. rata- u to vrijeme Bulić se zalaže za spašavanje povijesne baštine od mogućih ratnih razaranja U sastavu Kraljevine SHS od 1918.god- sve se više širi izvan DP i srednjovjekovne jezge Uresno povjerenstvo- osjetljivi radovi na nekoliko područja Ljubo Karaman- prijedlog za uređenje prostora katedrale 1920.god Bulić i Karaman- uklonili baroknu kapelu i uvukli oltar u unutrašnjost crkve- time dali prednost cjelovitoj vrijednosti antičkog mauzoleja i sveukupnog ambijenta, iako imaju tada prihvaćene konzervatorske stavove o vrijednosti svih slojeva U to doba uređenje DP razmatralo i u sklopu urbanističkog plana- 1924.god povjeren Schurmanu; najvažnije odredbe: isključenje kolnog prometa iz povijesne jezgre, širenje glavnih srednjovjekovnih ulica uz rušenje ponekih povijesno vrijednih ambijenata i prostora i izolacija mauzoleja, zapadnog hrama i prostora Željeznih vrata

-

Najosjetljiviji problem u to doba: pitanje uređenja južnog zida palače; natječaj dobio austrijski arhitekt Keller- ispred zapadne polovine pročelja palače izgradnja kućica s elementima mediteranske arhitekture 1925.god na čelo konzervatorske službe dolazi Ljubo Karaman Daljnji problem: postavljanje velikog brončanog kipa Grgura Ninskog ispred ulaza u katedralu na Peristilu- konzervatori oštro opirali U znanstvenom istraživanju DP značajni prilozi domaćih stručnjaka (Bulića i Karamana- 1927.god zajedno objavili monografiju o palači- Bulić dao cjelovitu historiografsku obradu i opis svih dijelova, a Karaman dao iscrpnu povijesnoumjetničku analizu zasnovanu i na usporednoj građi iz drugih arheoloških područja tog doba 2.svj.rat- poneke konzervatorske intervencije, studije, planovi i projekti, rušenja prouzrokovana zračnim napadima i početak uklanjanja ruševina

-

-

Talijanske okupacijske vlasti- uklanjanje Grgura Ninskog s Peristila 1941.god; radikalni stavovi purifikacije (predviđeno čišćenje perimetralnih zidova, izoliranje pravokutnog hrama, rušenje sakristije) Njemačka okupacija- porušena crkva Dušica; bombardiranje, ali antički ostaci nisu oštećeni U sastavu Narodne Republike Hrvatske- radovi istraživanja, zaštite, obnove i znanstvene obrade neprekinuto se provode kroz cijelo razdoblje: u 4 znakovite faze: o 1.faza: 1945.-1954.god: nosilac radova Komunalni Odjel gradske uprave pod nadzorom Konzervatorskog zavoda Dalmacije (ravnatelj Cvito Fisković); izolacija JI ugla palače, ispred palače proširena splitska Riva; restauratorski zahvat na istočnom pročelju- otkriveni ostaci izvornog istočnog ulaza; čišćenje Sjevernog zida; iskopavanje podruma počelo 1946.god- pokrenuo i vodio S.Dvornik pod nadzorom Cvita Fiskovića; obnova antičke ulice između Peristila i istočnih vrata, restauracija kupole Vestibula i krova Protirona; rezultate istraživanja objavio Cvito Fisković s ilustracijama Jerka Marasovića o 2.faza: 1955.-1968.: prevladava urbanološki pristup istraživanju, zaštiti, restauraciji i znanstvenoj obradi; nova organizacija radova koju potiče gradska uprava; zavod za zaštitu spomenika kulture izradio opsežni arhitektonski snimak cijele povijesne jezgre- stvoreni novi uvjeti za proučavanje DP jer su na njima postali vidljivi antički zidovi unutar pojedinih građevina bez poduzetih iskopavanja; najopsežnija istraživanja: vodstvo Jerka Marasovića u

-

suradnji s Tomislavom Marasovićem- supstrukcije Dioklecijanova stana: došlo do novih otkrića, npr. ulomci monumentalne građevine koja je prethodila DP, nova saznanja o načinu zidanja i konstrukcije; otkriveni ostaci kupaonica; u središtu palače na križanju Karda i Dekumana ispod antičkog pločnika pronađena geodetska osnova za trasiranje glavnih pravaca palače; na nekoliko mjesta otkriveni dijelovi dobro sačuvanog kanalizacijskog sustava DP; sve nove rezultate objavili Jerko Marasović i Tomislav Marasović- autori monografije koja sadrži tlocrt i fotografije Nenada Gattina; novi nalazi omogućili da se izrade planovi i projekti uređenja palače u nastojanju da se revitalizira prije degradirani prostor; restauratorski radovi na substrukciji Vestibula, Peristil je spušten na prvobitnu razinu, itd.; najveći prilog revitalizaciji povijesne jezgre i vrednovanju svih povijesnih slojeva dali zahvati na preuređenju starih i trošnih sklopova kuće za nove sadržaje- došle do izražaja različite metode suvremenog pristupa u povijesnim sredinama od konzervacije i restauracije do interpolacije nove arhitekture o 3.faza: 1968.-1974.: zajednički projekt istraživanja DP u suradnji sa sveučilištem Minnesota- voditelj Jerko Marasović, glavni američki istraživač Sheila McNally, arheološka iskapanja usredotočena na JI četvrtinu DP, zahvaćen i prostor SI od mauzoleja (najvažnije otkriće nalaz ostataka zgrade s unutarnjim dvorištem na mjestu gdje se pretpostavljalo da se nalazila antička ulica), JI od mauzoleja pronađeni ostaci sklopa kupaonica- u kratkom roku otkrivena 2 sklopa kupaonica; rezultati istraživanja objavljeni u zajedničkoj ediciji koju su pripremili J. Marasović, S. McNally, T. Marasović i J. Wilkes o 4.faza: 1975.-1990.: osnutak postdiplomskog studija i zavoda za graditeljsko nasljeđe Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, upis povijesne jezgre Splita s DP u listu Svjetske kulturne baštine 1979.god, izrada Integralnog plana povijesne jezgre Splita (koordinator Duško Marasović), uključivanje povijesne jezgre u prioritetni projekt u okviru mediteranske suradnje; faze Integralnog plana: prve dvije- analiza i obrada postojećeg stanja u povijesnoj jezgri, ciljevi i strategija uređenja prostora i osnove gospodarskog modela (važan dio rezultata tih istraživanja- tlocrti sačuvanih izvornih dijelova na razini substrukcija s nacrtima pretpostavljenog izvornog stanja), treća faza- Provedbeni urbanistički plan koji je izradio Urbanistički zavod Dalmacije (uređenje povijesne jezgre se temelji na trajnim vrijednostima ugrađenima u taj prostor koje su vrednovane u

kontekstu sadašnjih društvenih i gospodarskih procesa, nove urbane tehnologije i prostornih planova višeg reda; 1982.god Tomislav Marasović objavljuje monografiju u kojoj su po načelu obrade pojedinih dijelova uključena i sva nova saznanja o izvornom izgledu i razvoju prostora DP Domovinski rat: odrazio se na istraživačke radove, ali grad je osigurao nastavak iskopavanja i uređenja istočnog dijela substrukcija DP, uvjetovan i suradnjom sa Svjetskom bankom Briga oko istraživanja, očuvanja i suvremenog vrednovanja DP ulazi u novu fazu odlukom gradskog vijeća od 1994.god kojom se razdoblje do 2005.god proglašava razdobljem intenzivne obnove i sanacije povijesne jezgre- temeljena na programu obnove Duška Marasovića

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful