"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang

hak itu sedangkan kamu mengetahuinya." (Al-Baqarah: 42)
"… Man kazaba a'laiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minannaar".

Dari Abi Hurairah, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa yang berdusta atasku (yakni atas namaku) dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya (yakni tempat tinggalnya) di neraka.”
[H.R. Imam Bukhari (1/36) dan Muslim (1/8) dll.]

Hadis-hadis Tentang Fadilat Surah Yasin
Semua Lemah dan Dusta
Oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Dari Abi Hurairah, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa yang membuat-buat perkataan atas (nama) ku yang (sama sekali) tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka".
[H.R. Ibnu Majah (No. 34) dan Imam Ahmad bin Hambal (2/321)]

Kebanyakan kaum muslimin membiasakan membaca surah Yasin, baik pada malam Jumaat, ketika setiap kali menghadapi peperiksaan (UPSR, PMR, SPM pent), meraikan kematian, ziarah kubur, memperingati ulang tahun kematian ke 40 hari, dan tahunan, membuka atau menutup majlis taklim, ketika ada atau setelah kematian dan pada acara-acara lain yang mereka anggap penting.
Saking seringnya surah Yasin dijadikan bacaan di berbagai pertemuan dan kesempatan, sehingga orang merasakan bahawa Al-Quran itu hanyalah berisi surah Yasin saja. Dan kebanyakan orang membacanya memang kerana terngiur oleh fadilah atau keutamaan surah Yasin dari hadis-hadis yang banyak mereka dengar, atau menurut keterangan dari guru mereka. Al-Quran yang diwahyukan Allah terdiri daripada 30 juz. Semua surah dari Al-Fatihah sampai AnNas, jelas memiliki keutamaan yang setiap umat Islam wajib mengamalkannya. Oleh kerana itu sangat dianjurkan agar umat Islam sentiasa membaca Al-Quran. Dan kalau sanggup hendaknya menghatamkan Al-Quran setiap minggu sekali, atau sepuluh hari sekali, atau dua puluh hari sekali atau khatam setiap bulan sekali. [1] Sebelum melanjutkan pembahasan, yang perlu diingat dari tulisan ini, adalah dengan membahas masalah ini bukan bererti penulis melarang atau mengharamkan membaca surah Yasin. Sebagaimana surah-surah Al-Quran yang lain, surah Yasin juga harus kita baca. Akan tetapi di sini penulis hanya ingin menjelaskan kesalahan mereka yang menyandarkan tentang fadilat dan keutamaan surah Yasin kepada Nabi. Selain itu, untuk menegaskan bahawa tidak ada contohnya dari Nabi saw membaca surah Yasin setiap malam Jumaat, setiap memulai atau menutup majlis ilmu, ketika dan setelah kematian, persediaan menghadapi peperiksaan dan lain-lain. Mudah-mudahan keterangan berikut ini tidak membuat patah semangat, tetapi malah memotivasi untuk membaca dan menghafalkan seluruh isi Al-Quran serta mengamalkannya. Kebanyakan umat Islam membaca surah Yasin kerana -sebagaimana dikemukakan di atas- fadilat dan ganjaran yang disediakan bagi orang yang membacanya. Tetapi, setelah penulis melakukan kajian dan penelitian tentang hadis-hadis yang menerangkan fadilat surah Yasin, penulis dapati semua hadis berkaitan dengannya adalah lemah dan palsu dan tidak boleh diamalkan. Mengamalkannya serupa dengan berdusta atas nama Nabi.

[H.R. Imam Bukhari (1/35) dll, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad (4/47) dengan lafaz yang sama]

Dari Salamah bin Akwa, ia berkata. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengatakan atas (nama)ku apa-apa (perkataan) yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka".

Penjelasan Tentang Kedudukan Hadis
Adapun hadis-hadis yang semuanya dhaif (lemah) dan atau mauduk (palsu) yang dijadikan dasar tentang fadilat surah Yasin di antaranya adalah sebagai berikut: [1]. “Siapa yang membaca surah Yasin dalam suatu malam, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya dan siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya". [2] Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu Ibnul Jauzi mengatakan, hadis ini dari semua jalannya adalah batil, tidak ada asalnya. Imam Daruquthni berkata: Muhammad bin Zakaria yang ada dalam sanad hadis ini adalah tukang memalsukan hadis. [3]

1 2 3

Hadis-hadis sahih dari Riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya Ibnul Jauzi Al-Maudhu'at 1/247. Lihat Al-Maudhu'at, Ibnul Jauzi, I/246-247, Mizanul I'tidal III/549, Lisanul Mizan V/168, Al-Fawaidul Majmua'ah hal. 268 No. 944.

[2].

“Siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari kerana mencari keridhaan Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya". Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Lemah Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitabnya Mu'jamul Ausath dan As-Shaghir dari Abu Hurairah, tetapi dalam sanadnya ada rawi Aghlab bin Tamim. Kata Imam Bukhari, ia munkarul hadis. 4 Kata Ibnu Ma'in, ia tidak ada apaapanya (tidak kuat). [ ]

[10].

“Tidak seorangpun akan mati, lalu dibacakan Yasin di sisinya (maksudnya sedang nazak) melainkan Allah akan memudahkan (kematian itu) atasnya". Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Akhbaru Ashbahan I:188. Dalam sanad hadis ini terdapat Marwan bin Salim Al Jazari. Imam Ahmad dan Nasa'i berkata, ia tidak boleh dipercaya. Imam Bukhari, Muslim dan Abu Hatim berkata, ia munkarul hadis. Kata Abu 'Arubah Al Harrani, ia sering memalsukan hadis. [14]

[3].

“Siapa yang terus menerus membaca surah Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid". Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu Hadis ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam Mu'jam Shaghir dari Anas, tetapi dalam sanadnya ada Sa'id bin Musa Al-Azdy, ia seorang pendusta5dan dituduh oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadis. [ ].

[11].

“Barangsiapa yang menziarahi kubur orang tuanya atau salah seorang dari keduanya pada hari jumaat, kemudian membacakan yasin, maka akan diampunkan dosanya.” Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu dan tiada asal Terdapat dalam sanadnya seorang yang bernama ‘Amar. “Amar adalah seorang pemalsu hadis.[15]

[4].

“Siapa yang membaca surah Yasin pada permulaan siang (pagi hari) maka akan diluluskan semua hajatnya". Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Lemah Ia diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari jalur Al-Walid bin Syuja'. Atha' bin Abi Rabah, pembawa hadis ini tidak pernah bertemu Nabi. Sebab lahir sekitar tahun 24H dan wafat tahun 114H. [6]

[12]

“Barangsiapa yang membaca Qulhuwallahu Ahad sebanyak seribu kali, maka sesungguhnyaa ia telah membebaskan dirinya dari api neraka” Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini palsu

Penjelasan daripada Ulama Salaf
Abdullah bin Mubarak berkata: Aku berat sangka bahawa orang-orang zindiq (yang pura-pura Islam) itulah yang telah membuat riwayatriwayat itu (hadis tentang fadilat surah-surah tertentu) [16] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata: Semua hadis yang mengatakan, barangsiapa membaca surah ini akan diberikan ganjaran begini dan

[5].

“Siapa yang membaca surah Yasin satu kali, seolaholah ia membaca Al-Quran dua kali". [7]. Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu [ ]
8

[6].

“Siapa yang membaca surah Yasin satu kali, seolaholah ia membaca Al-Quran sepuluh kali". [9] Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu [10] “Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu mempunyai hati dan hati (inti) Al-Quran itu ialah surah Yasin. Siapa yang membacanya maka Allah akan memberikan pahala bagi bacaannya itu seperti pahala membaca Al-Quran sepuluh kali". Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi (No. 3048) dan Ad-Darimi 2:456. Di dalamnya terdapat Muqatil bin Sulaiman. Ayah Ibnu Abi Hatim berkata: Aku mendapati hadis ini di awal kitab yang di susun oleh Muqatil bin Sulaiman. Dan ini adalah hadis batil, tidak ada asalnya. [11] Imam Waqi' berkata: Ia adalah tukang dusta. Kata Imam Nasa'i: Muqatil bin Sulaiman sering dusta. [12]

[7].

SEMUA HADIS TENTANG ITU ADALAH PALSU. Sesungguhnya orang-orang yang memalsukan
begitu

hadis-hadis itu telah mengakuinya sendiri. Mereka berkata, tujuan kami membuat hadis-hadis palsu adalah agar manusia sibuk dengan (membaca surah-surah tertentu dari Al-Quran) dan menjauhkan mereka dari isi Al-Quran yang lain, juga kitab-kitab selain Al-Quran. [17]

[8].

“Siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari maka akan dimudahkan (untuknya) urusan hari itu sampai petang. Dan siapa yang membacanya di awal malam (petang hari) maka akan dimudahkan urusannya malam itu sampai pagi". Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Lemah Hadis ini diriwayatkan Ad-Darimi 2:457 dari jalur Amr bin Zararah. Dalam sanad hadis ini terdapat Syahr bin Hausyab. Kata Ibnu Hajar: Ia banyak memursalkan hadis dan banyak keliru. [13]

Khatimah
Dengan demikian jelaslah bahawa hadis-hadis tentang fadilat dan keutamaan surah Yasin, semuanya LEMAH dan PALSU. Oleh kerana itu, hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menyatakan keutamaan surah ini dan surah-surah yang lain, dan tidak boleh pula untuk menetapkan ganjaran atau penghapusan dosa bagi mereka yang membaca surah ini. Memang ada hadis-hadis sahih tentang keutamaan surah AlQuran selain surah Yasin, tetapi tidak menyebut soal pahala. (JANGAN BERDUSTA ATAS NAMA NABI) Allah Ta'ala berfirman:

[9].

“Bacakanlah surah Yasin kepada orang yang akan mati di antara kamu". Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Lemah Di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Abi Syaibah (4:74 cet. India), Abu Daud No. 3121. Hadis ini lemah kerana Abu Utsman, di antara perawi hadis ini adalah seorang yang majhul (tidak diketahui), demikian pula dengan ayahnya. Hadis ini juga mudtharib (goncang sanadnya/tidak jelas).

4 5

6

7 8 9 10 11 12 13

Lihat Mizanul I'tidal I:273-274 dan Lisanul Mizan I: 464-465. Lihat Tuhfatuz Zakirin, hal. 340, Mizanul I'tidal II: 159-160, Lisanul Mizan III: 44-45. Lihat Sunan Ad-Darimi 2:457, Misykatul Mashabih, takhrij No. 2177, Mizanul I'tidal III:70 dan Taqribut Tahzib II:22. Hadis Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Lihat Dha'if Jamiush Shaghir, No. 5801 oleh Syeikh Al-Albani. Hadis Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Lihat Dha'if Jamiush Shaghir, No. 5798 oleh Syeikh Al-Albani. Lihat Silsilah Hadis Dha'if No. 169, hal. 202-203. Lihat Mizanul I'tidal IV:173. Lihat Taqrib I:355, Mizanul I'tidal II:283.

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah'. Mereka menjawab : '(Tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami'. '(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk"[18]

14 15

16 17 18

Lihat Mizanul I'tidal IV: 90-91. Lihat Kitab Al-Maudhuat, Juz 3, hal. 239, dan kitab Al-Inatut Tolibin, Juz 2, hal. 146. Lihat Al-Manarul Munffish Sahih Wadh-Dha'if, hal. 113-115. Ibid. Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat 170.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful