You are on page 1of 4

Druk nr 1675

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 lutego 2009 r.

VI kadencja

Prezydium Sejmu - po zasi!gni!ciu opinii Konwentu Seniorów - przedstawia

Sejmowi wniosek w sprawie zmian w sk!adach osobowych


komisji sejmowych.

MARSZA"EK SEJMU

/-/ Bronis#aw Komorowski


WNIOSEK
w sprawie zmian w sk!adach osobowych komisji sejmowych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 20 ust. 1 Regulaminu Sejmu wprowadza


nast!puj$ce zmiany w sk#adach osobowych komisji sejmowych:

Komisja Edukacji, Nauki i M!odzie"y:


wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Andrzeja %wierza (PiS)

Komisja Finansów Publicznych:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Krzysztofa Matyjaszczyka (Lewica)

Komisja Gospodarki:
odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pose# Anit! B#ochowiak (Lewica)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Ryszarda Zbrzyznego (Lewica)

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki:


wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Tomasza Górskiego (PiS)
- pos#a Józefa Rojka (PiS)

Komisja Kultury i #rodków Przekazu:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Kazimierza Micha#a Ujazdowskiego (Polska_XXI)

Komisja $%czno&ci z Polakami za Granic%:


wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Krzysztofa Matyjaszczyka (Lewica)
- pose# El&biet! Pierzcha#! (PO)
-2-

Komisja Mniejszo&ci Narodowych i Etnicznych:


wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a W#odzimierza Kul! (PO)

Komisja Obrony Narodowej:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Marka Krz$ka#! (PO)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Antoniego Macierewicza (PiS)
- pos#a Marcina Zawi#! (PO)

Komisja Ochrony #rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le&nictwa:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pose# Jadwig! Zakrzewsk$ (PO)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Mirona Sycza (PO)

Komisja Odpowiedzialno&ci Konstytucyjnej:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Zbigniewa Wassermanna (PiS)

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pose# Iwon! Arent (PiS)
- pos#a Tomasza Górskiego (PiS)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Wojciecha Kossakowskiego (PiS)
- pos#a Micha#a Marcinkiewicza (PO)
- pos#a Jaros#awa Stawiarskiego (PiS)

Komisja Samorz%du Terytorialnego i Polityki Regionalnej:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a W#odzimierza Kul! (PO)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Janusza Mikulicza (PO)
-3-

Komisja Sprawiedliwo&ci i Praw Cz!owieka:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Józefa Rojka (PiS)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Jaros#awa Matwiejuka (Lewica)
- pos#a Kazimierza Micha#a Ujazdowskiego (Polska_XXI)
- pos#a Zbigniewa Wassermanna (PiS)

Komisja Spraw Zagranicznych:


odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Micha#a Marcinkiewicza (PO)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Marka Krz$ka#! (PO)

Komisja Ustawodawcza:
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pose# Iwon! Arent (PiS)

Komisja Zdrowia:
odwo#uje si! ze sk#adu Komisji:
- pos#a Krzysztofa Micha#kiewicza (PiS)
wybiera si! do sk#adu Komisji:
- pos#a Wojciecha Kossakowskiego (PiS)