DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

1

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

2

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

3

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

TAFSIRAN
o o o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o o

Instrumen o

:

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

4

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

KERANGKA STANDARD PRESTASI
BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali STANDARD

5

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

TAFSIRAN BAND
BAND 1 2 3 4 5 TAHU TAHU DAN FAHAM TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

6

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

6

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL
Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral adalah membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL
Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Moral membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 1. 2. 3. Memahami dan menghayati nilai-nilai universal. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara. 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan.

7

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

BAND
1 2 3 4 Mengetahui nilai-nilai universal.

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal. Mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia. Menghayati dan mempraktik nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia bagi mengekalkan kesejahteraan diri. Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian / situasi lain. Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian/situasi lain serta dicontohi.

5

6

8

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND 1 Tahu 1. kepercayaan kepada tuhan 2. baik hati 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih 5. hemah tinggi 6. hormat 7. kasih sayang 8. keadilan 9. keberanian 10. kejujuran 11. kerajinan 12. kerjasama 13. kesederhanaan 14. toleransi - tema ”Saya dan Sekolah” PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui nilai-nilai universal. DESKRIP B1D1 Mengetahui nilai: EVIDENS

B1D1E1 Boleh menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia. (N1)

B1D1E2 Boleh menyatakan cara :  membantu warga sekolah (N2)  pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah (N5)  menghormati warga sekolah / pelawat (N6)  menyayangi sekolah (N7)  bersikap adil di sekolah (N8)  mempertahankan nama baik sekolah (N9)  bersikap rajin di sekolah (N11)

B1D1E3 Boleh menyatakan contoh :  tanggungjawab di sekolah (N3) 9

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013  sumbangan warga sekolah (N4)  perlakuan jujur di sekolah (N10)  aktiviti yang dilakukan bersama-sama di sekolah (N12)  perlakuan sederhana di sekolah (N13)  sikap toleransi sesama warga sekolah (N14)

B1D1E4 Boleh menyenaraikan kebaikan bersikap sederhana di sekolah (N13)

10

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD 2 Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami nilainilai universal.

DESKRIPTOR B2D1 Mengetahui dan memahami nilai: 1. kepercayaan kepada tuhan 2. baik hati 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih 5. hemah tinggi 6. hormat 7. kasih sayang 8. keadilan 9. keberanian 10. kejujuran 11. kerajinan 12. kerjasama 13. kesederhanaan 14. toleransi - tema ”Saya dan Sekolah”

EVIDENS

B2D1E1 Boleh menerangkan/menyenaraikan cara:  menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah (N1)  melaksanakan tanggungjawab di sekolah (N3)  menghargai sumbangan warga sekolah (N4)

B2D1E2 Boleh menerangkan /menjelaskan kepentingan:  menghormati warga sekolah / pelawat (N6)  menyayangi sekolah (N7)  bersikap adil di sekolah (N8)  mempertahankan nama baik sekolah (N9)  bersikap rajin di sekolah (N11)  menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah (N1)  pentingan membantu warga sekolah (N2)

11

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013  pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah (N5)  bersikap jujur di sekolah (N10)

B2D1E3 Boleh menerangkan/menjelaskankan kebaikan:  bekerjasama di sekolah (N12)  bersikap toleransi sesama warga sekolah (N14)

B2D1E4 Boleh menceritakan pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah (N1) B2D1E5 Boleh menerangkan /menjelaskan bersikap sederhana di sekolah (N13)

12

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD B3 Mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia. DESKRIPTOR EVIDENS

3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

B3D1 Mengaplikasi pengetahuan pemahaman tentang nilai : 1. kepercayaan kepada tuhan 2. baik hati 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih 5. hemah tinggi 6. hormat 7. kasih sayang 8. keadilan 9. keberanian 10. kejujuran 11. kerajinan 12. kerjasama 13. kesederhanaan 14. toleransi - tema ”Saya dan Sekolah”

dan B3D1E1 Boleh menunjukkan:  sikap menghormati pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah mengikut arahan (N1) sikap membantu warga sekolah (N2) sikap bertanggungjawab di sekolah (N3) sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah (N4) pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah mengikut arahan (N5) perlakuan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah /pelawat (N6) sikap sayang terhadap sekolah (N7) sikap adil di sekolah mengikut arahan (N8) sikap berani mempertahankan nama baik sekolah (N9)

   

   

13

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013     sikap jujur di sekolah (N10) sikap rajin di sekolah (N11) bersikap sederhana di sekolah (N13) sikap toleransi sesama warga sekolah (N14)

B3D1E2 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di sekolah untuk kebaikan bersama apabila disuruh (N12)

14

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD B4 Menghayati dan mempraktik nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia di sekolah bagi mengekalkan kesejahteraan diri

DESKRIPTOR

EVIDENS

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

B4D1 Menghayati dan mempraktik nilai: 1. kepercayaan kepada tuhan 2. baik hati 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih 5. hemah tinggi 6. hormat 7. kasih sayang 8. keadilan 9. keberanian 10. kerajinan 11. kerjasama 12. toleransi - tema ”Saya dan Sekolah”

B4D1E1 Boleh menghormati pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah tanpa arahan (N1) B4D1E2 Boleh bergaul dengan bersopan dalam kalangan warga sekolah tanpa arahan (N5) B4D1E3 Boleh bersikap adil di sekolah tanpa arahan (N8) B4D1E4 Boleh membantu warga sekolah dengan rela hati (N2) B4D1E5 Boleh melaksanakan tanggungjawab di sekolah dengan rela hati (3) B4D1E6 Boleh berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dengan tertib (N4)

15

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 B4D1E7 Boleh menceritakan perasaan :          setelah membantu warga sekolah (N2) setelah melaksanakan tanggungjawab di sekolah (N3) apabila menghormati warga sekolah / pelawat (N6) apabila menyayangi sekolah (N7) apabila bersikap adil di sekolah (N8) apabila mempertahankan nama baik sekolah (N9) apabila bersikap rajin di sekolah (N10) apabila bekerjasama di sekolah (N11) apabila bersikap toleransi sesama warga sekolah (N12)

16

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013 BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

B5 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian / situasi lain

B5D1 Menghayati, mengamal mengembangkan nilai:

B5D1E1 dan Boleh mengamalkan:  sikap menghormati pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N1)  sikap saling membantu dalam kalangan warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N2)  sikap bertanggungjawab di sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N3)  sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N4)  pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N5)  perlakuan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah/ pelawat dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N6)  sikap sayang terhadap sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N7)

1. kepercayaan kepada tuhan 2. baik hati 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih 5. hemah tinggi 6. hormat 7. kasih sayang 8. keberanian 9. kerajinan 10. kerjasama - tema ”Saya dan Sekolah”

17

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

 dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah (N8)  sikap rajin di sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N9)

B5D1E2 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di sekolah dalam pelbagai situasi untuk kebaikan bersama dengan rela hati dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N10)

18

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

BAND 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

PERNYATAAN STANDARD B6 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai universal dan perlakuan berbudi pekerti mulia dalam kehidupan seharian/situasi lain serta dicontohi

DESKRIPTOR B6D1 Menghayati, mengamal dan mengembangkan nilai-nilai dalam situasi lain dengan sempurna serta dicontohi. Nilai :

EVIDENS

B6D1E1 Boleh mengamal serta diteladani sikap :  menghormati pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N1)

1. kepercayaan kepada  saling membantu dalam kalangan warga tuhan sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan 2. baik hati rakan (N2) 3. bertangggungjawab 4. berterima kasih  bertanggungjawab di sekolah dan memupuk 5. hemah tinggi nilai dalam kalangan rakan (N3) 6. hormat 7. kasih sayang  berterima kasih terhadap sumbangan warga 8. kerajinan sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan 9. kerjasama rakan (N4) - tema ”Saya dan Sekolah”  sayang terhadap sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N7)  rajin di sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan (N8)

19

DSP Pendidikan Moral Tahun 3 Februari 2013

B6D1E2 Boleh mengamalkan:  pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N5)  perlakuan saling menghormati dalam kalangan warga sekolah/ pelawat dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N6)

B6D1E3 Boleh melaksanakan aktiviti bekerjasama di sekolah dalam pelbagai situasi untuk kebaikan bersama dengan ikhlas dan memupuk nilai dalam kalangan rakan serta diteladani (N9)

20