Eindgebruikersovereenkomst Softwareproducten: het onderwerp van deze overeenkomst zijn de Nero-softwareproducten, elk bestaande uit een selectie

van componenten die verschilt afhankelijk van de verschillende producten en de onafhankelijke toepassingen, plug-ins, functieverbeteringen en programma's van de volgende lijst: Nero Burning ROM, Nero Express, Nero StartSmart, Nero BurnRights, Nero ControlCenter, Nero InfoTool, Nero CoverDesigner, Nero Kwik Media, Nero Kwik Wifi Sync, Nero Kwik Mobile Sync, Nero Kwik Move it, Nero Kwik Faces, Nero Kwik Burn, Nero Kwik DVD, SyncUP, Mobile Sync, Nero WaveEditor, Nero SoundTrax, Nero BackItUp, Nero Video, Nero Vision, Nero Recode, SecurDisc Viewer, Nero RescueAgent, Nero DiscSpeed, Nero DiscCopy Gadget, Nero Kwik Slide Themes, Nero Template Packs, DTS Plug-in, BD Playback Plug-in, Gracenote Plug-in ('Software') Licentieverlener: Nero AG (hierna 'Nero' genoemd) DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U, DE 'EINDGEBRUIKER' EN NERO AG, IM STOECKMAEDLE 18, 76307 KARLSBAD, DUITSLAND AFSLUITEN VAN HET CONTRACT DEZE OVEREENKOMST IS INGEGAAN DOOR HET OPENEN VAN DE VERZEGELDE VERPAKKING VAN DE NERO-SOFTWARE OP DE 'DATUM VAN INGANG' STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE SOFTWARE EN ALLE MEEGELEVERDE ONDERDELEN (INCLUSIEF GESCHREVEN MATERIAAL EN MAPPEN OF ANDERE HOUDERS) ONMIDDELLIJK RETOURNEREN NAAR HET ADRES WAAR U DEZE HEBT GEKOCHT. U KRIJGT HET BEDRAG DAN VOLLEDIG TERUGBETAALD. OF DOOR DE GEDOWNLOADE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST WANNEER U TIJDENS DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE OP DE KNOP 'ACCEPTEREN' KLIKT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ANNULEREN OF ZO SNEL MOGELIJK ONGEDAAN MAKEN EN DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE ONDERDELEN (INCLUSIEF DOCUMENTATIE OF HANDLEIDINGEN) VERWIJDEREN. ALS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EEN AANBIEDING VAN NERO BETREFFEN, IS UW ACCEPTATIE UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE VOORWAARDEN DAARVAN. Bij wie u de hierboven beschreven Software hebt verkregen, bepaalt welke voorwaarden van uw licentieovereenkomst ('Overeenkomst') van toepassing zijn: (a) Gekocht bij een OEM-partner van Nero; of (b) Gekocht bij Nero of een distributeur van Nero; of (c) Een gratis of demoversie van Software gedownload. (d) Deelname aan een bètaprogramma van Nero wat kan worden onderscheiden als volgt: Als op de omslag van het cd-doosje waarin u de Software hebt ontvangen, het woord 'OEM' of 'Essentials' staat (of wanneer dit op de schijf zelf staat), hebt u een kopie van de Software van een OEM-partner van Nero gekocht. Dit is ook van toepassing als u Software hebt gedownload die alleen mag worden geïnstalleerd als u een hardwareapparaat op uw pc moet aansluiten. Als de omslag van het cd-doosje waarin u de Software hebt ontvangen alleen het Nero-label bevat en indien hierop niet het woord 'OEM' of 'Essentials' staat (of wanneer dit niet op de cd zelf staat), hebt u een kopie van de Software van Nero of van een distributeur van Nero gekocht. Als de schijf die de software bevat of de Software zelf de naam 'TEST', 'DEMO', 'GRATIS', 'FREEMIUM','LITE' heeft of soortgelijke termen bevat en gratis is gedownload via www.nero.com, de officiële website van Nero, hebt u een gratis of demoversie van de Software verkregen. Als de schijf die de software bevat of de Software zelf de naam 'BETA', 'PRE-RELEASE' of een soortgelijke naam heeft, hebt u de Software verkregen door deelname aan een bètaprogramma van Nero. BEPAALDE VOORWAARDEN KUNNEN OOK VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN (e) HET GEBIED WAAR U NORMAAL VERBLIJFT EN DE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT (f) Als de Software werd verworven via een aanbieding met de titel 'Familie', 'Familiepakket' of een soortgelijke naam

HET IS OOK MOGELIJK DAT U DIRECT MET NERO EEN ANDERE OVEREENKOMST HEBT AFGESLOTEN DIE DEZE OVEREENKOMST GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG AANVULT OF VERVANGT.

A.LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GEKOCHT VAN EEN OEM-

(b) de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst. mits u het origineel uitsluitend voor back-up. Elke overdracht dient de meest recente update en alle vorige versies te omvatten. beschikt u niet over de licentie om de Software te gebruiken. tenzij dit recht u specifiek is verleend door de toepasselijke wetgeving om alleen te decompileren om de Software samen met andere Software te kunnen gebruiken. . III. DE OEM-LICENTIE DIE HIERBIJ WORDT VERLEEND. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. mogen niet worden gekopieerd.of archiefdoeleinden één kopie van de Software maken. Producthandboeken en geschreven materiaal die met de Software worden geleverd. maar u mag uw rechten volgens deze Overeenkomst wel permanent overdragen. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. internationale verdragsbepalingen en andere nationale wetten. en (c) u alle kopieën van de Software van uw computer verwijdert en afziet van verder gebruik van de Software in de toekomst. behalve zoals uiteengezet in subparagraaf I. U stemt ermee in dat u de versie die u niet hebt geïnstalleerd. COPYRIGHT De Software is eigendom van Nero of zijn licentiegevers en wordt beschermd door copyrightwetten. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. decompileren of reverse engineering toepassen op de Software. II. krijgt u het recht om ofwel de oorspronkelijk aangeschafte versie van de software. IS ALLEEN GELDIG INDIEN DEZE SAMEN MET DE CD-/DVDOPNAMEHARDWARE IS GEKOCHT. NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE OEM-LICENTIE. Indien u de Software niet in de originele verpakking hebt gekocht en indien u volgens deze subparagraaf geen ontvanger van de overdracht bent. wordt echter niet beschouwd als 'in gebruik'. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer.com) worden aangeschaft. niet gebruikt of overdraagt en derden geen toestemming verleent om deze te gebruiken. ofwel de upgrade te installeren en te gebruiken. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW GARANTIERECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. U mag de Software niet demonteren. Als u besluit om een Upgrade aan te schaffen.en/of ondersteuningsverplichtingen hebben.of archiefdoeleinden bewaart. IV. Voor alle duidelijkheid. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.nero. RAADPLEEG PARAGRAAF E. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd ('OEM-licentie'). mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. Als u besluit om een Update te installeren. Indien de Software niet is beschermd tegen kopiëren. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de Software in gebruik hebben als u licenties hebt. deze Overeenkomst staat u toe tegelijkertijd één versie van de Software te installeren en te gebruiken (óf de oorspronkelijk aangeschafte versie óf de upgrade). en dit in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. Updates en upgrades: u zult de kans hebben de Software te onderhouden door middel van updates en upgrades. U stemt ermee in geen recht of aanspraak op en geen belang in de Software te hebben. De partij van wie u het product hebt gekocht waarmee deze Software wordt geleverd. of (b) de Software overzetten naar een enkele harde schijf. U mag de Software niet publiceren of op een andere manier beschikbaar stellen via internet. kan tegenover u garantie. zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op deze update. Een 'Upgrade' is een belangrijke functionele uitbreiding van de Software en kan via de website van Nero (www. behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet.PARTNER I. kunt u (a) uitsluitend voor back-up. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal toepasselijke licenties kan overtreffen. op voorwaarde dat: (a) u alle kopieën van de Software overdraagt. VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. Indien u een meervoudige licentie voor de Software hebt verkregen. GARANTIES DE BEPERKTE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS UITEENGEZET. Een kopie die op een netwerkserver is geïnstalleerd uitsluitend met het doel de kopie naar andere computers te distribueren. OVERIGE RESTRICTIES U mag de Software niet verhuren of leasen. niet beide. U mag de Software niet kopiëren. evenals alle geschreven materiaal. Een 'Update' is een nieuwe release van bestaande Software en wordt door Nero gratis aan u verstrekt.

nero. en III. HOSTINGDIENSTEN Nero heeft in enkele Nero-softwaretoepassingen een functie geïntegreerd waarmee video's. Naleving van deze overeenkomst is een voorwaarde voor het legale gebruik van de Software en de meegeleverde onderdelen. heeft de Eindgebruiker niet langer het recht om Nero Software en de meegeleverde onderdelen te gebruiken.V. IX. U erkent en stemt ermee in dat Nero en zijn dochterondernemingen niet aansprakelijk zijn voor vertragingen. X. zoals vermeld in de voorwaarden die zijn uiteengezet in onderdeel (c)(1)(ii) van Clausule 252. In dit geval is de Eindgebruiker verplicht de originele schijven en alle kopieën van gegevensdragers te retourneren en alle gegevens van de computer van de Eindgebruiker volledig en onherroepelijk te verwijderen. verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de Software of uit het onvermogen om de Software te gebruiken. waaronder internet (de 'Webzoekfunctie'). VIII. . voor zover deze door middel van Nero Software tot stand zijn gekomen. Meer informatie over de Webzoekfunctie is te vinden op www. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. VII. INDIEN U NIET HET COPYRIGHT BEZIT OF VAN DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT GEEN TOESTEMMING HEBT GEKREGEN OM TE KOPIËREN.com. XI. In geval van schending door de Eindgebruiker van welke verplichting ook die in deze overeenkomst is vastgelegd. YouTube. XII. foto's en muziek kunnen worden geüpload. Door schending van de bepalingen met betrekking tot copyright en andere restricties op basis van II. DUUR VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst is voor een onbepaalde periode afgesloten. 76307 Karlsbad. met name de wetten op intellectueel eigendom en copyright. De Eindgebruiker dient alle relevante wettelijke bepalingen op te volgen. heeft de Eindgebruiker niet langer toestemming om de Software te gebruiken.227-7013 van de Defense Federal Acquisition Regulations Supplement. vooral om back-ups te maken van de software en alle waardevolle gegevens die op uw pc zijn opgeslagen. heeft Nero het recht deze overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. De Contractant/Fabrikant is Nero AG. Als het voorbehoud van eigendomsrechten wordt uitgeoefend door Nero. Nero behoudt het recht om de functionaliteit van deze functie te wijzigen of om de ondersteuning of opname van deze functie in de Software te staken zonder u daarvan op de hoogte te stellen. zelfs indien Nero op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. WANNEER U NIET ZEKER WEET WAT UW RECHTEN ZIJN. My Space. WEBZOEKFUNCTIE Nero heeft in een aantal softwaretoepassingen van Nero een functie geïntegreerd waarmee u via de Software een zoekopdracht kunt invoeren die u zoekresultaten uit verscheidene bronnen oplevert. DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET UW JURIDISCH ADVISEUR. gedownload en bekeken via zogenaamde 'hostingdiensten' (bijvoorbeeld My Nero. U wordt verzocht om redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Duitsland. DOOR DE OVERHEID VAN DE VS BEPERKTE RECHTEN Elk gebruik van de Nero-software door de overheid van de VS wordt bepaald door het feit dat de overheid ermee instemt dat de Software onderworpen is aan de Beperkte rechten. U BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR HET WETTIGE EN VERANTWOORDELIJKE GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. VI. of de soortgelijke aankoopvoorschriften van andere toepasselijke organisaties van de Amerikaanse overheidsinstanties. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHTEN Alle eigendomsrechten voor de geleverde Software zijn voorbehouden aan Nero tenzij alle claims tegen de Eindgebruiker zijn afbetaald of de cheque is geïncasseerd. Nero of haar licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder zonder beperking inbegrepen: schade wegens winstderving. Alle kopieën van Nero Software moeten volledig en onherroepelijk worden verwijderd door de Eindgebruiker. OEM-partners van Nero zijn aansprakelijk voor die schade betreffende software die bij de OEM is aangeschaft. bedrijfsonderbreking. RAADPLEEG PARAGRAAF E. VOORZORGSMAATREGELEN De Eindgebruiker dient de Software op een veilige plaats te bewaren en zijn gezinsleden op de na te komen verplichtingen in deze overeenkomst te wijzen. SCHENDT U MOGELIJK DE COPYRIGHTWET EN KUNT U WORDEN ONDERWORPEN AAN HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDING OF ANDERE VERHAALMOGELIJKHEDEN. Im Stoeckmaedle 13. Nero en zijn dochterondernemingen kunnen niet garanderen dat deze Webzoekfunctie altijd naar behoren werkt. problemen of uitval met betrekking tot of voortvloeiend uit het gebruik van de Webzoekfunctie. DISCLAIMER DE SOFTWARE IS BEDOELD OM U TE HELPEN MATERIAAL TE REPRODUCEREN WAARVAN U HET COPYRIGHT BEZIT OF WAARVOOR U VAN DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT TOESTEMMING HEBT GEKREGEN OM TE KOPIËREN. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN.

waarvan er enkele in deze uitgave in de vorm van beperkte versies (demo) beschikbaar zijn. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen. XV. Nero.com voor meer informatie. U hoeft uw naam of andere persoonlijke gegevens niet op te geven tijdens het activeringsproces. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. wordt echter niet beschouwd als 'in gebruik'. GRACENOTE ® -MUZIEKHERKENNINGSSERVICE Bij sommige Nero-softwaretoepassingen is de Gracenote®-muziekherkenningsservice bijgevoegd als demoversie. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de Software in gebruik hebben als u licenties hebt. Nero verzendt en verwerkt uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor de activering van de technologieën van derden. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. Indien u een meervoudige licentie voor de Software hebt verkregen. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. De complete Gracenote®-muziekherkenningsservice kan worden verkregen door het aanschaffen van de Gracenote-plug-in. XIV. AUTOMATISCHE BACK-UPFUNCTIE Sommige Nero-toepassingen zijn voorzien van een automatische back-upfunctie die wordt geleverd door derden en onderhevig is aan afzonderlijke voorwaarden en bepalingen. behalve dat subparagraaf I (Licentieverlening) en subparagraaf IV (Garanties) als volgt luiden: I. VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. Een kopie die op een netwerkserver is geïnstalleerd uitsluitend met het doel de kopie naar andere computers te distribueren. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. Dit zal bijdragen tot de volledige functionaliteit van de Software. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. bij andere als volledige versie. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW GARANTIERECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. II. Raadpleeg onze privacyverklaring op www. Behalve het internetprotocoladres dat in sommige rechtsgebieden kan worden beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie. Nero garandeert dat de Software voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de ontvangstdatum in wezen werkt . Voor deze activering is de beschikbaarheid van een internetverbinding of faxapparaat vereist. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal toepasselijke licenties kan overtreffen. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GEKOCHT VAN NERO OF EEN DISTRIBUTEUR VAN NERO De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Software die is gekocht van Nero of een Nero-distributeur zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf A hierboven. GARANTIES DE BEPERKTE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS UITEENGEZET. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen.PATENT ACTIVEREN Voor sommige toepassingen binnen Nero zijn technologieën van derden vereist. De online activering is beschikbaar om onbeperkte toegang tot deze technologieën te verkrijgen. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie.nero. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. B. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. RAADPLEEG PARAGRAAF E. mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. wordt er geen persoonlijk identificeerbare informatie geleverd aan Nero.Flickr of ccMixter). XIII. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. Nero. De Software zal geen dergelijke gegevens verzenden zonder uw voorafgaande toestemming. Nero.

STUURT U EEN E-MAIL NAAR: PRESS@NERO. Elke vervangende Software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of voor 30 dagen. mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. De volledige aansprakelijkheid van Nero en uw exclusieve verhaalmogelijkheid wegens een breuk van deze garantie zal. C. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Nero is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het ontbreken van de eigendom. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. behalve dat subparagraaf I (Verlening van het gebruiksrecht) en subparagraaf IV (Garanties) en subparagraaf V (Aansprakelijkheid voor gevolgschade) als volgt luiden en subparagrafen XV (Commercieel gebruik) en XVI (Distributie van gratis versies) moeten worden toegevoegd: I. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. aankoop. Elke distributie. Nero aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overtredingen tegen deze overeenkomst veroorzaakt door nalatigheid. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. misbruik of verkeerde toepassing.zoals beschreven in de bijgeleverde documentatie. (b) NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE GRATIS/DEMOLICENTIE. IN GEEN GEVAL MAG EEN GRATIS DOWNLOAD WORDEN GEDISTRIBUEERD ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN NERO. niet-commercieel gebruik. zelfs indien Nero op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. Voor alle duidelijkheid. behalve voor overtredingen met lichamelijk letsel tot gevolg. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd. verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de Software of uit het onvermogen om de Software te gebruiken. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal licenties kan overtreffen. bestaan uit: (a) terugbetaling van de betaalde prijs of (b) herstel of vervanging van de Software die niet overeenkomt met de beperkte garantie van Nero en die naar Nero wordt geretourneerd met een kopie van uw ontvangstbewijs. RAADPLEEG PARAGRAAF E. uitsluitend naar keuze van Nero. II. welke ook de langste duur is. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. het downloaden van meerdere kopieën van de Software impliceert geen verlenging van de licentie buiten het gebruik op één computer. met name voor de schending van copyright van derden. III. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST. NERO VERLEENT U GEEN ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE LICENTIE. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWAREPRODUCTEN DIE GRATIS ZIJN GEDOWNLOAD EN/OF TESTVERSIES (DEMO) De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Softwareproducten die gratis zijn gedownload en/of testversies (demo). vooral om back-ups te maken van de software en alle waardevolle gegevens die op uw pc zijn opgeslagen. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in Deel A hierboven. Nero of haar licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder zonder beperking inbegrepen: schade wegens winstderving. IV. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. levering bij verkoop of gebruik in combinatie met een product of dienst aan derden of andere . welke ook langer is. is deze beperkte garantie ongeldig.COM. III. Alle impliciete garanties op de Software zijn beperkt tot 90 dagen of de kortste periode die is toegelaten door de toepasselijke wetgeving. bedrijfsonderbreking. BEHALVE DE GARANTIES DIE ESSENTIEEL ZIJN VOLGENS DE WET. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST. Indien de fout in de Software het gevolg is van een ongeluk. COMMERCIEEL GEBRUIK Gratis en testversies (demo) van de Software worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk. U wordt verzocht om redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. GARANTIES (a) De gebruiker is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om softwareprogramma's te maken die geen enkele fout bevatten. OM EEN DERGELIJKE TOESTEMMING TE VERKRIJGEN.

misbruik of verkeerde toepassing. ZIJN DE BEPALINGEN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING. (c) De gebruiker is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om softwareprogramma's te maken die geen enkele fout bevatten. BEHALVE INGEVAL DEZE SOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD ALS ONDERDEEL VAN EEN NERO-BÈTAPROGRAMMA WAAR DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR DE DEELNEMER AAN HET NERO-BÈTAPROGRAMMA. ALS EEN BEPALING IN DEZE PARAGRAAF TEGENSTRIJDIG IS MET EEN ANDERE VOORWAARDE OF BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DE EUROPESE UNIE Als u een klant bent en in een land woont dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) en u de Software in een dergelijk land hebt verkregen. Er is uitsluitend sprake van falen om de mankementen te repareren of de Software te vervangen als Nero voldoende gelegenheid is geboden om de reparatie of vervanging te realiseren. Het recht van de gebruiker om compensatie te vragen op grond van § 437 van het Duits burgerlijk wetboek blijft onaangetast. tenzij een dergelijk recht expliciet schriftelijk is verleend door Nero. De gebruiker kan hierbij kiezen tussen een reparatie van de Software of vervangende Software. precies dezelfde zoals uiteengezet in de toepasselijke paragraaf A of B hierboven. behalve dat Paragraaf A. E. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IN DEZE PARAGRAAF WORDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN UITEENGEZET DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DE PARTIJ WAAR U DE SOFTWARE HEBT VERKREGEN.of B. zijn de licentievoorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn in uw rechtsgebied. DIT ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN MET PARAGRAAF C OF D VAN DEZE OVEREENKOMST I. of vanwege andere redenen faalt. D. worden door Nero verholpen binnen de garantieperiode van twee jaar na aflevering van de Software. is uitdrukkelijk verboden. NERO . DISTRIBUTIE Deze licentie verleent u geen rechten om de Software in sublicentie te verlenen of te distribueren in enige vorm indien dit niet uitdrukkelijk en schriftelijk is toegelaten door Nero. is Nero uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de geleverde Software zelf. ALS U VRAGEN HEBT OVER HET FEIT OF UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ONDERHEVIG IS AAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR DEELNEMERS AAN HET NERO-BÈTAPROGRAMMA. nadat de gebruiker Nero hiervan via de juiste weg op de hoogte heeft gesteld.commerciële of handelsdoeleinden. is deze beperkte garantie ongeldig. AL DAN NIET ONDERTEKEND DOOR DE BÈTADEELNEMER. Indien de fout in de Software het gevolg is van een ongeluk. V. als de reparatie of vervanging niet mogelijk is of wordt geweigerd of onacceptabel lang wordt uitgesteld door Nero. Nero geeft alleen garantie voor mankementen in de software die de waarde van de Software of de geschiktheid van de Software voor het in de overeenkomst vermelde doel aanzienlijk doen afnemen. GARANTIES (a) Mankementen in de geleverde Software. (d) Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het gebruiksdoel van de software vast te stellen en de geschikte hardware/computer te kiezen. ZIJN PRECIES DEZELFDE ZOALS UITEENGEZET IN PARAGRAAF A HIERBOVEN. ('Garanties') als volgt zal luiden: II. mag de gebruiker zich uit de overeenkomst terugtrekken of eisen dat de verkoop wordt geannuleerd of dat er een korting op de aankoopprijs wordt verleend.II. maar dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. ALLE TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VERVANGEN. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN BÈTAPROGRAMMA VAN NERO DE LICENTIEVOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN NERO-BÈTAPROGRAMMA. (e) Tenzij anders vermeld in de paragraaf 'Aansprakelijkheid voor gevolgschade'. (b) Als Nero niet bereid of niet in staat is om deze reparatie of vervanging te verwezenlijken of als deze langer duurt dan een redelijke periode die door de klant is bepaald. inclusief de handleidingen en overige documentatie. Nero aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens of ander indirect verlies. OM TWIJFELS TE VOORKOMEN WORDT UITDRUKKELIJK VERKLAARD DAT HET GEBRUIK VAN ALLE BÈTA-SOFTWARE OP EIGEN RISICO IS.IV. Nero is hiervoor niet aansprakelijk. Elke vervangende Software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. of als de reparatie van de mankementen reeds tweemaal zonder succes is uitgevoerd.

behalve dat Paragraaf A. tevens herroepingslijsten naar uw computer downloaden namens Secure Content-eigenaren. mits de software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. III als een dergelijke overdracht gebeurt wanneer alle licenties zijn verkregen als onderdeel van een Nero-familiepakket. De software is 'in gebruik' op een computer wanneer de software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf.V.VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. G.III ('Aansprakelijkheid voor gevolgschade') als volgt luiden: IV. Indien u een meervoudige licentie voor de software hebt verkregen. Dit verandert niets aan de mogelijkheid van WM-DRM Software om onbeschermde content af te spelen. VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSINGEN ZIJN OP ALLE LICENTIES DISCLAIMER VAN DERDEN EN BEPERKINGEN 1. kunnen eigenaren van Secure Content ('Secure Contenteigenaren') eisen dat Microsoft het recht van de WM-DRM Software herroept om Secure Content te kopiëren. III. III. zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf A hierboven.Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal licenties kan overtreffen. terwijl geen van de bovenstaande beperkingen van toepassing zullen zijn op eventuele statutaire aansprakelijkheid zoals de aansprakelijkheid onder de Duitse wet op productaansprakelijkheid ('Produkthaftungsgesetz') of de aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels veroorzaakt door schuld. BEPERKINGEN VAN LICENTIES VOOR FAMILIEPAKKETTEN Versies van familiepakketten van de Software zijn alleen overdraagbaar in overeenstemming met paragraaf A. Elke distributie. inclusief copyright. in combinatie met een dergelijke licentie. is uitdrukkelijk verboden. F.Secure Contenteigenaren kunnen u ook verzoeken om bepaalde WM-DRM-componenten te upgraden die worden gedistribueerd met deze Software ('WM-DRM Upgrades') voordat toegang wordt verkregen tot hun content. II. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE Nero zal alleen aansprakelijk zijn voor de schade. zoals doorgaans kan worden voorzien op het ogenblik waarop de overeenkomst is afgesloten. over te brengen en/of af te spelen. Microsoft kan. COMMERCIEEL GEBRUIK De versies van familiepakketten van de Software worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk. I. of B. precies dezelfde zoals uiteengezet in de toepasselijke paragraaf A of B hierboven. aankoop. WM-DRM: WM-DRM: contentaanbieders gebruiken de Microsoft-technologie Digital Rights Management voor Windows Media ('WMDRM') om de integriteit van de content te beschermen ('Secure Content') zodat hun intellectuele eigendom. in dergelijke content niet wederrechtelijk wordt toegeëigend. Een lijst met herroepen WM-DRM Software wordt naar uw computer gestuurd wanneer u van internet een licentie voor Secure Content downloadt. levering bij verkoop of gebruik in combinatie met een product of dienst aan derden of andere commerciële of handelsdoeleinden. niet-commercieel gebruik. behalve dat subparagraaf I ('Verlening van het gebruiksrecht') als volgt zal luiden en subparagrafen II ('Commercieel gebruik') en III ('Beperkingen van licenties voor familiepakketten') moeten worden toegevoegd: I. Indien de veiligheid van de WM-DRM Software is geschonden. zijn de licentievoorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn in uw rechtsgebied. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer in uw gezin gebruik te maken van een kopie van de software die met deze licentie wordt geleverd. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DUITSLAND EN OOSTENRIJK Als u een klant bent en in Duitsland of Oostenrijk woont en u de Software in een van deze landen hebt verkregen. weer te geven. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN NERO-FAMILIEPAKKET De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Softwareproducten en verkregen zijn als onderdeel van een Nerofamiliepakket. met betrekking tot schade die is veroorzaakt door een betrekkelijk nalatige inbreuk van een materiële contractuele verplichting. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de software in uw gezin in gebruik hebben als u licenties hebt. Wanneer u probeert dergelijke . dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de software het aantal licenties niet overschrijdt. Delen van deze Software en andere toepassingen van derden ('WM-DRM Software') maken gebruik van WM-DRM om Secure Content over te dragen of af te spelen. Licenties die zijn verkregen met een Nero-familiepakket kunnen niet afzonderlijk worden overgedragen.

II. maar u zult nog steeds toegang hebben tot onbeschermde content en Secure Content waarvoor de upgrade niet vereist is. intranets en/of andere netwerken of in andere elektronische contentdistributiesystemen zoals pay-audio. uitzending/streaming via internet. SPECIALE. ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE. Handelsmerken van CT zijn eigendom van CT. www. zoals hieronder wordt aangegeven. STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF .mp3licensing. is het volgende van toepassing: MPEG-2 TUSSENPRODUCT.. Deze library is beschikbaar onder MPL vanaf www.L.content af te spelen. DENVER. INGEBOUWDE SOFTWARE U erkent dat de Software die hieronder in licentie wordt gegeven. De gehele of gedeeltelijke reproductie of openbaarmaking ervan of de productie van afgeleide werken hiervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden.com. DE ONMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VOORT TE ZETTEN. ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT ANDERS DAN PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN OP WELKE WIJZE DAN OOK DIE OVEREENSTEMT MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEO-INFORMATIE VOOR MEDIAPAKKETTEN IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. DENVER. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. aacPlus is ontwikkeld door Coding Technologies (“CT”).of audio-on-demand-toepassingen. BIJKOMSTIGE. MP3 en mp3PRO: Bij de levering van dit product wordt slechts een licentie overgedragen voor niet-commercieel privégebruik.C. kan hetzelfde doen. kabel en/of andere media). SUITE 300. ANDERE LICENTIES VAN DERDEN ZI N ALLEEN OPGENOMEN INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN VERLEEND. en hierbij wordt geen licentie overgedragen of enig recht geïmpliceerd om dit product te gebruiken in een commerciële (dat wil zeggen: inkomsten genererende) realtime-uitzending (land. Vervolgens zal om uw toestemming worden verzocht voordat de WM-DRM Upgrade wordt gedownload. Hierbij wordt aangemerkt dat een licentie voor dergelijk gebruik van Dolby Laboratories vereist is. aac: De aac-plugin maakt gebruik van het MP4-bestandsformaat I/O library. VERENIGDE STATEN. DE STICHTING OF DEGENEN DIE EEN BIJDRAGE HEBBEN GELEVERD. INDIRECTE. Alle rechten voorbehouden 6. NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERE. Een exemplaar van of locatie voor de licenties. COLORADO 80206. behorende bij dergelijke Ingebouwde software.. 5. Copyright © 19921999 Dolby Laboratories. ANDERE LICENTIES VAN DERDEN ZI N ALLEEN OPGENOMEN INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN VERLEEND. HET VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN).C. Als het door u gekochte product niet is geleverd als 'MPEG-2 Royalty Product'. 4. DE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BI MPEG LA. ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE SCHADE VEROORZAAKT IS EN VOLGENS WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK. L. HIERMEE STRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. wordt hieronder verschaft. SUITE 300.L. behalve voor gebruik door een consument die persoonlijke en niet-commerciële activiteiten ontplooit. MPEG-4: Gebruik van dit product op welke wijze dan ook die overeenstemt met de MPEG-4 Visual Standard is verboden. zal WM-DRM Software die is gebouwd door Microsoft aangeven dat een upgrade van WM-DRM is vereist. 3. Kijk voor meer informatie op www. 2. Maak geen kopie. VERENIGDE STATEN. WORDT DE INGEBOUWDE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE AUTEURSGERECHTIGDEN EN DEGENEN DIE ER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD EN WORDEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES. GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OP EEN WIJZE DIE OVEREENSTEMT MET DE MPEG-2STANDAARD IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. zult u geen toegang hebben tot content die de WM-DRM Upgrade vereist. Indien u de upgrade weigert. HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT. Dolby: Bij de levering van deze implementatie van Dolby Technology wordt geen licentie overgedragen. Inc. De Dolby Software is vertrouwelijk en eigendom van Dolby Laboratories. 250 STEELE STREET. Voor dergelijk gebruik is een aparte licentie vereist.mpeg4ip. satelliet. DE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BI MPEG LA L. Vertrouwelijke informatie – Beperkte distributie uitsluitend naar bevoegde personen.net. is het volgende van toepassing: MPEG-2 ROYALTY PRODUCT. Deze Dolby Software is beschermd volgens de Amerikaanse copyrightwetten als ongepubliceerd werk. COLORADO 80206. AFGEWEZEN. componenten van derden bevat die in licentie worden gegeven overeenkomstig specifieke eigen voorwaarden en bepalingen ('Ingebouwde software').com. MPEG-2: Als het door u gekochte product is geleverd als 'MPEG-2 Royalty Product'. en wordt geen recht volgens een patent of een ander recht van industrieel of intellectueel eigendom van Dolby Laboratories geïmpliceerd om deze implementatie te gebruiken in een afgewerkt eindproduct voor eindgebruikers of gebruiksklaar eindproduct. 250 STEELE STREET. WMDRM-software die door andere leveranciers wordt gebruikt. MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NOODZAAK VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN IN TE KOPEN.codingtechnologies.

VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE VEROORZAAKT ZIJN EN VOLGENS ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID. 3. met inbegrip van maar niet beperkt tot de juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. Jeroen Massar. Delian Delchev. Andreas Schultz. HETZIJ DOOR EEN HANDELING OP BASIS VAN EEN CONTRACT. U kunt hierbij kiezen voor versie 2. Bij herdistributie van OpenSSL-broncode moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. ZONDER ENIGE GARANTIE. te distribueren. 7zip: Deze library is gratis software. te wijzigen. ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. moet de volgende erkentelijkheid bevatten: 'Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. het recht om de Software te gebruiken. mogen niet 'OpenSSL' worden genoemd en 'OpenSSL' mag niet in hun naam worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OpenSSL Project. De namen 'OpenSSL Toolkit' en 'OpenSSL Project' mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid onder de aandacht te brengen of te promoten. Worcester. Ahmad Khalifa. Delen van PuTTY zijn copyright van Robert de Bath. Nicolas Barry. 2. Bij herdistributie van de AES-broncode moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een exemplaar van PuTTY en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') in zijn bezit krijgt de Software gratis onbeperkt te bewerken met inbegrip van. SIMON TATHAM IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EEN CLAIM. AES: AES-software die in Nero BackItUp wordt gebruikt. Herdistributie in welke vorm dan ook moet de volgende erkentelijkheid bevatten: 'Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.A. De AES-broncode kan worden gedownload van http://fp. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden gehandhaafd. 2002. PuTTY wordt beschermd door copyright. Producten die van deze software zijn afgeleid. zijn toegestaan. 3. HETZIJ DOOR EEN HANDELING OP BASIS VAN EEN CONTRACT. Wez Furlong. Bij herdistributie van OpenSSL in binaire vorm moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. maar ZONDER ENIGE GARANTIE. UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. Dr Brian Gladman. PuTTY: Nero BackItUp maakt gebruik van PuTTY om gegevens via SSH over te dragen. Al het reclamemateriaal waarin functies of het gebruik van de OpenSSLsoftware worden vermeld. Alle rechten voorbehouden. wordt beschermd door copyright (c). 4. Markus Kuhn en CORE SDI S. te kopiëren. ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE. Zie de GNU .gladman. SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING. 6. OpenSSL-licentie: OpenSSL wordt beschermd door copyright (c). 3.org. samen te voegen. VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE ASPECTEN VAN DE SOFTWARE.NALATIGHEID EN OVERIGE). 1. Herdistributie en gebruik van OpenSSL in de vorm van broncode en in binaire vorm. STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN OVERIGE) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE. VK.com. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer in de documentatie en/of andere bijbehorende materialen aanwezig zijn. Simon Tatham. NALATIGHEID OF ANDERSZINS. 5. zonder beperking. Het OpenSSL Project. VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE. Ben Harris. HET OpenSSL PROJECT OF DEGENEN DIE HIER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD. dat wil zeggen zelfs zonder impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De gratis distributie en het gebruik van AES-software in zowel de vorm van broncode als in binaire vorm zijn toegestaan (met of zonder wijzigingen) mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. met of zonder wijzigingen. HET NIET MEER KUNNEN GEBRUIKEN. BESCHIKBAAR GESTELD MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKBAARHEID. te publiceren. INCIDENTELE. ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.openssl.org/)' 4. Malcolm Smith. Bij herdistributie in binaire vorm moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. OpenSSL TOOLKIT WORDT DOOR HET OpenSSL PROJECT ZONDER ENIGE WIJZIGINGEN BESCHIKBAAR GESTELD EN ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden gehandhaafd.plus.org/)'.1 van de Licentie of een hogere versie Deze library wordt gedistribueerd in de hoop dat deze van nut zal zijn. BUITENGEWONE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN. Justin Bradford. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag de naam van de houder van het copyright niet worden gebruikt om producten te promoten die zijn ontwikkeld met behulp van de AESsoftware. 2. 1997-2005.openssl. in sublicentie uit te geven en/of er exemplaren van te verkopen en hetzelfde toe te staan aan personen aan wie de Software is verstrekt in overeenstemming met de volgende voorwaarden: PuTTY WORDT ZONDER ENIGE WIJZIGINGEN. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die onderdeel uitmaken van de distributie aanwezig zijn. AES-software wordt geleverd zonder wijzigingen en zonder expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de eigenschappen ervan.Neem voor schriftelijke toestemming contact op met openssl-core@openssl. 1998-2005. SPECIALE. (http://www. 2. U kunt deze herdistribueren en/of wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License zoals deze is gepubliceerd door de Free Software Foundation. INDIRECTE. mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. Alle rechten voorbehouden. Joris van Rantwijk.

U kunt de broncode van de NeVP6DecLib-library downloaden van http://www. Gracenote en CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query’s te laten tellen zonder te weten wie u bent. zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. het nummer en de titelinformatie ('Gracenote-gegevens') ophalen van online servers ('Gracenote-servers') en andere functies uitvoeren. FFmpeg is een handelsmerk van Fabrice Bellard (grondlegger van het FFmpeg-project . Gracenote ® -muziekherkenningsservice: Deze toepassing bevat software van Gracenote. uitdrukkelijk of impliciet.192. de Gracenote-software en de Gracenote-servers.php?topic_id=7107 om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde Ingebouwde software. GNU Lesser General Public. U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen. Fifth Floor.061. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK.987. De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query’s na te sporen voor statistische doeleinden. http://www. Free Software Foundation. Inc. stemt u ermee in dat Gracenote-software een handtekening in golfvorm verzendt naar Gracenote. 6. NeVP6DecLib: NeVP6DecLib is afgeleid van FFmpeg-bronnen. http://ffmpeg. copyright © 2000-2008 Gracenote. Dit product en deze service kunnen een of meer van de volgende Amerikaanse patenten toepassen: #5. met betrekking tot de nauwkeurigheid van de Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers.txt U kunt de broncode van de 7zip-library downloaden van http://www. GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN. U stemt ermee in dat Gracenote.680. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet.154. MA 02110-1301 VS en u kunt deze software herdistribueren en/of wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. de Gracenote-software en de Gracenoteservers te gebruiken. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor informatie die u verschaft. 5.161.nero.. volgens deze overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens u. voor het Amerikaanse patent: #6. Inc. Inc. over te dragen of door te zenden.com/link.459. Het logo en logotype van Gracenote en het logo . EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN.FFmpeg-project.525.mplayerhq. met muziek verwante informatie. #6.330. Gracenote mag haar services op elk moment beëindigen. zoals de naam. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTEGEGEVENS.132.240. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-gegevens. #6. Een handtekening in golfvorm bevat geen informatie over u of uw computer en de verwerking van de handtekening in golfvorm mag geen merkbaar effect hebben op de prestaties van uw computer. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service. #6. De Gracenote-client en elk item van de Gracenote-gegevens worden u in licentie verleend 'ZOALS ZE ZIJN'. nietcommercieel privégebruik te gebruiken. Boston. Met de software van Gracenote (de 'Gracenote Client') kan deze toepassing de schijfidentificatie online uitvoeren. Sommige services zijn geleverd onder de licentie van Open Globe.com/link. U stemt ermee in de Gracenote-gegevens.207. verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft. de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen. #6.nero. DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN. stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens. te kopiëren. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe. Een handtekening in golfvorm is een distillatie van de geluidsgolfgegevens in de muziek zelf en helpt de Gracenote-service de artiest. VAN DE HAND. GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.php?topic_id=7106 om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde Ingebouwde software. Inc.hu) Voor NeVP6DecLib wordt een licentie verstrekt onder Lesser GNU Lesser General Public License.en muziekverwante gegevens van Gracenote. Raadpleeg de pagina FAQ (Veelgestelde vragen) en het privacybeleid van de Gracenote-service voor meer informatie.. U mag de Gracenote-gegevens alleen gebruiken door middel van de bedoelde eindgebruikersfuncties van deze toepassingssoftware. Gracenote aanvaardt geen aansprakelijkheden of garanties. INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID.773. Cd.593 en andere patenten voor de Verenigde Staten en andere landen.304.7-zip. inclusief alle eigendomsrechten. copyright © 2000-2008 Gracenote. 51 Franklin Street. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE. de artiest. Door de software te gebruiken.230. Gracenotesoftware.230. #6. Als uw licentie wordt beëindigd.en titelinformatie voor digitale muziekbestanden te identificeren. #6.523. California ('Gracenote'). GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES. Inc. de Gracenotesoftware en de Gracenote-servers. #6. UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND.Lesser General Public License voor meer informatie.org/license. van Emeryville.

maar niet beperkt tot. het Gracenote-logo en -logotype. niet-overdraagbare.956.-patentnrs. BD-Live.674. Door deze onderdelen te installeren bevestigt u dat u een geldig gelicentieerde versie van het gelicentieerd product bezit waarop het herdistribueerbare softwareonderdeel van toepassing is. Nero. Nero Kwik Tuner. Nero Kwik Play. iPhone. Nero Kwik DVD. BDXL. en het logo 'Powered by Gracenote' zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Gracenote in de Verenigde Staten en/of andere landen. Nero Digital. PowerPoint. Windows XP. 5. Nero Video. Apple.535 & andere patenten voor de Verenigde Staten en andere landen. Windows 7. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG.0-KB843524-x86. Nero Kwik Media. MusicID. Aero. Nero Kwik Blu-ray. AVCHD en het AVCHD-logo. Nero Express. DTS. Inc. Nero Surround. Nero Kwik Faces. AVCHD Lite en het AVCHD Lite-logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. Visual C++.487. Inc. Nero Kwik Themes. Nero Kwik Burn. geregistreerd in de VS en andere landen. de Windows Vistastartknop en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de . iPod. Authenticode. Blu-ray 3D. 7. Alle rechten voorbehouden. Inc. Alle rechten voorbehouden. Mac en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc. LayerMagic.msu. Microsoft. intrekbare. Alle rechten voorbehouden. Microsoft Corporation. Nero Kwik Backup. Alle andere bepalingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op herdistribueerbare softwareonderdelen van Microsoft. DirectX. Bing. FL.0KB843524-ia64. Nero Kwik Sync.com. ActiveSync. het symbool. iTunes Store. iPod touch. iPad. Product bevat software. Alle rechten voorbehouden. Nero MediaStreaming. Apple TV. niet-toewijsbare. Pro Logic. Copyright © 2008. Inc. AVCREC en de logo's zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association. het Silverlight-logo. Nero BackItUp. Windows6. alleen voor uw persoonlijke en interne bedrijfshandelingen. III. Silverlight. Windows Vista. Blu-ray Disc. en DTS en het symbool samen. Ga voor meer informatie naar www. Facebook is een geregistreerd handelsmerk van Facebook. Copyright © 1999-2002. Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst als ongeldig wordt verklaard door een arbitrage of door een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied. Nero Kwik Photobook. Windows Mail. . Nero RescueAgent. Deze updatepaketten zijn bijvoorbeeld.gracenote. BONUSVIEW. zal uitsluitend worden beperkt tot de specifieke voorwaarde of bepaling die ongeldig is verklaart en de rest van deze Overeenkomst blijft volledig van kracht volgens de voorwaarden. My Space is een handelsmerk van MySpace. Xbox 360. Blu-ray. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. DVD Logo is een handelsmerk van Format/Logo Licensing Corp.0-KB843524-x64. Delen van de Software maken gebruik van Microsoft Windows Media Technologies. Windows. royaltyvrije. Alle rechten voorbehouden. en het dubbel-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.'Powered by Gracenote' zijn handelsmerken van Gracenote. Nero Recode. DTS 2. geregistreerd in de Verenigde Staten. Superresolution en UltraBuffer zijn gewone handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nero AG. H erdistribueerbare softwareonderdelen van Microsoft: Bepaalde softwareproducten die onderwerp zijn van deze overeenkomst kunnen herdistibueerbare updatepaketten bevatten van Microsoft Corporation. Nero SmoothPlay. Dit product bevat delen van beeldcode die eigendom is van Pegasus Software LLC. Windows Mobile. Nero Simply Enjoy. Google. De licentie die hieronder aan u wordt verleend is een niet-exclusieve. Nero SmartDetect. Nero CoverDesigner. Copyright (c) 1996-2011 Nero AG en haar licentiegevers. Windows. Het USB-logo is een handelsmerk van Universal Serial Bus Implementers Corporation. CDDB. Outlook.0+Digital Out en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS. Liquid Media. MediaVOCS. MSN. Windows Media.S. Copyright 2011 Dolby Laboratories. Inc.NET. Japan en andere landen.974. Tampa.380. Inc. Nero Video Express. Yahoo! en Flickr zijn geregistreerde handelsmerken van Yahoo! Inc. het SecurDisc-logo. Nero Kwik Move it. 6. DirectShow. © DTS. Internet Explorer.. 5. SecurDisc. Dolby. zijn geregistreerde handelsmerken & DTS Digital Surround. Xbox. dient te worden gewijzigd in de wettelijke bepaling. Inc. ActiveX. Gracenote. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Nero WaveEditor Burn-At-Once. Microsoft Corporation. Windows6. volledig betaalde licentie voor gebruik en reproductie van het herdistibueerbare softwareonderdeel.. beperkte. iTunes.msu. Elke bepaling die ongeldig is verklaard. moet de eiser de uitvoeringsplaats of woonplaats van de gedaagde als rechtsgebied kiezen. Android en YouTube zijn handelsmerken van Google. Vervaardigd onder licentie onder U. Nero StartSmart. Nero Burning ROM. Windows Server. Windows Media Player. Nero Kwik Places. Nero Burn. Nero SoundTrax. TOEPASSELIJK RECHT Indien zich geschillen voordoen die voortvloeien uit een van de bepalingen van deze Overeenkomst.msu en Windows6.

V. NVIDIA. Intel. Sony. Memory Stick. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. Inc.com Als u vragen hebt over deze overeenkomst. GeForce. AMD Opteron. Dit product wordt geleverd onder Amerikaanse en buitenlandse patenten die eigendom zijn van en in licentie gegeven zijn aan AT&T Corp. Remote Wonder. ATI. www. DVB is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB Project.P.en merknamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren ervan en impliceren geen affiliatie met. © 2011 Nero AG. AMD Sempron. MP3 SURROUND. CompactFlash is een geregistreerd handelsmerk van SanDisk Corporation UPnP is een geregistreerd handelsmerk van UPnP Implementers Corporation. Premiere. PlayStation. Labelflash is een handelsmerk van Yamaha Corporation LightScribe is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Development Company. ATI Catalyst. sponsoring van of ondersteuning door deze eigenaars. AMD Turion. DivX en DivX Certified zijn gedeponeerde handelsmerken van DivX. Incorporated. InstallShield is een geregistreerd handelsmerk van Macrovision Corporation. MP3PRO en hun logo's zijn handelsmerken van Thomson S. ForceWare. Acrobat. Inc. L.Verenigde Staten en andere landen. 3GPP is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Adobe.nero.com. Limited (JVC).com zijn geregistreerde handelsmerken van IAC Search & Media. Check Point is een geregistreerd handelsmerk van Check Point Software Technologies Ltd. Overige product. en PSP zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation. IEEE is een geregistreerd handelsmerk van The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Philips is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips Electronics. ATI Radeon. FaceVACS en Cognitec zijn ofwel geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Cognitec Systems GmbH. Intel XScale en Pentium zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen. Unicode is een geregistreerd handelsmerk van Unicode. HDV is een handelsmerk van Sony Corporation en Victor Company of Japan.N. en TV Wonder zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken Advanced Micro Devices. AIR en Flash zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems. . Alle rechten voorbehouden. Intel Media SDK.A. Inc. en CUDA zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA. Ask en Ask. AMD Athlon. Reader. Intel Core. kunt u contact met ons opnemen via legal@nero. Inc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful