Eindgebruikersovereenkomst Softwareproducten: het onderwerp van deze overeenkomst zijn de Nero-softwareproducten, elk bestaande uit een selectie

van componenten die verschilt afhankelijk van de verschillende producten en de onafhankelijke toepassingen, plug-ins, functieverbeteringen en programma's van de volgende lijst: Nero Burning ROM, Nero Express, Nero StartSmart, Nero BurnRights, Nero ControlCenter, Nero InfoTool, Nero CoverDesigner, Nero Kwik Media, Nero Kwik Wifi Sync, Nero Kwik Mobile Sync, Nero Kwik Move it, Nero Kwik Faces, Nero Kwik Burn, Nero Kwik DVD, SyncUP, Mobile Sync, Nero WaveEditor, Nero SoundTrax, Nero BackItUp, Nero Video, Nero Vision, Nero Recode, SecurDisc Viewer, Nero RescueAgent, Nero DiscSpeed, Nero DiscCopy Gadget, Nero Kwik Slide Themes, Nero Template Packs, DTS Plug-in, BD Playback Plug-in, Gracenote Plug-in ('Software') Licentieverlener: Nero AG (hierna 'Nero' genoemd) DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U, DE 'EINDGEBRUIKER' EN NERO AG, IM STOECKMAEDLE 18, 76307 KARLSBAD, DUITSLAND AFSLUITEN VAN HET CONTRACT DEZE OVEREENKOMST IS INGEGAAN DOOR HET OPENEN VAN DE VERZEGELDE VERPAKKING VAN DE NERO-SOFTWARE OP DE 'DATUM VAN INGANG' STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE SOFTWARE EN ALLE MEEGELEVERDE ONDERDELEN (INCLUSIEF GESCHREVEN MATERIAAL EN MAPPEN OF ANDERE HOUDERS) ONMIDDELLIJK RETOURNEREN NAAR HET ADRES WAAR U DEZE HEBT GEKOCHT. U KRIJGT HET BEDRAG DAN VOLLEDIG TERUGBETAALD. OF DOOR DE GEDOWNLOADE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST WANNEER U TIJDENS DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE OP DE KNOP 'ACCEPTEREN' KLIKT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ANNULEREN OF ZO SNEL MOGELIJK ONGEDAAN MAKEN EN DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE ONDERDELEN (INCLUSIEF DOCUMENTATIE OF HANDLEIDINGEN) VERWIJDEREN. ALS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EEN AANBIEDING VAN NERO BETREFFEN, IS UW ACCEPTATIE UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE VOORWAARDEN DAARVAN. Bij wie u de hierboven beschreven Software hebt verkregen, bepaalt welke voorwaarden van uw licentieovereenkomst ('Overeenkomst') van toepassing zijn: (a) Gekocht bij een OEM-partner van Nero; of (b) Gekocht bij Nero of een distributeur van Nero; of (c) Een gratis of demoversie van Software gedownload. (d) Deelname aan een bètaprogramma van Nero wat kan worden onderscheiden als volgt: Als op de omslag van het cd-doosje waarin u de Software hebt ontvangen, het woord 'OEM' of 'Essentials' staat (of wanneer dit op de schijf zelf staat), hebt u een kopie van de Software van een OEM-partner van Nero gekocht. Dit is ook van toepassing als u Software hebt gedownload die alleen mag worden geïnstalleerd als u een hardwareapparaat op uw pc moet aansluiten. Als de omslag van het cd-doosje waarin u de Software hebt ontvangen alleen het Nero-label bevat en indien hierop niet het woord 'OEM' of 'Essentials' staat (of wanneer dit niet op de cd zelf staat), hebt u een kopie van de Software van Nero of van een distributeur van Nero gekocht. Als de schijf die de software bevat of de Software zelf de naam 'TEST', 'DEMO', 'GRATIS', 'FREEMIUM','LITE' heeft of soortgelijke termen bevat en gratis is gedownload via www.nero.com, de officiële website van Nero, hebt u een gratis of demoversie van de Software verkregen. Als de schijf die de software bevat of de Software zelf de naam 'BETA', 'PRE-RELEASE' of een soortgelijke naam heeft, hebt u de Software verkregen door deelname aan een bètaprogramma van Nero. BEPAALDE VOORWAARDEN KUNNEN OOK VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN (e) HET GEBIED WAAR U NORMAAL VERBLIJFT EN DE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT (f) Als de Software werd verworven via een aanbieding met de titel 'Familie', 'Familiepakket' of een soortgelijke naam

HET IS OOK MOGELIJK DAT U DIRECT MET NERO EEN ANDERE OVEREENKOMST HEBT AFGESLOTEN DIE DEZE OVEREENKOMST GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG AANVULT OF VERVANGT.

A.LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GEKOCHT VAN EEN OEM-

Een kopie die op een netwerkserver is geïnstalleerd uitsluitend met het doel de kopie naar andere computers te distribueren. niet beide. Voor alle duidelijkheid. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal toepasselijke licenties kan overtreffen. internationale verdragsbepalingen en andere nationale wetten. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. kunt u (a) uitsluitend voor back-up. mogen niet worden gekopieerd.com) worden aangeschaft. en (c) u alle kopieën van de Software van uw computer verwijdert en afziet van verder gebruik van de Software in de toekomst. deze Overeenkomst staat u toe tegelijkertijd één versie van de Software te installeren en te gebruiken (óf de oorspronkelijk aangeschafte versie óf de upgrade). COPYRIGHT De Software is eigendom van Nero of zijn licentiegevers en wordt beschermd door copyrightwetten. U mag de Software niet demonteren. Als u besluit om een Upgrade aan te schaffen. Indien u de Software niet in de originele verpakking hebt gekocht en indien u volgens deze subparagraaf geen ontvanger van de overdracht bent. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. beschikt u niet over de licentie om de Software te gebruiken. De partij van wie u het product hebt gekocht waarmee deze Software wordt geleverd. Elke overdracht dient de meest recente update en alle vorige versies te omvatten. tenzij dit recht u specifiek is verleend door de toepasselijke wetgeving om alleen te decompileren om de Software samen met andere Software te kunnen gebruiken. Indien u een meervoudige licentie voor de Software hebt verkregen. Als u besluit om een Update te installeren. DE OEM-LICENTIE DIE HIERBIJ WORDT VERLEEND.PARTNER I. U stemt ermee in dat u de versie die u niet hebt geïnstalleerd. behalve zoals uiteengezet in subparagraaf I. NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE OEM-LICENTIE. ofwel de upgrade te installeren en te gebruiken. Een 'Upgrade' is een belangrijke functionele uitbreiding van de Software en kan via de website van Nero (www. maar u mag uw rechten volgens deze Overeenkomst wel permanent overdragen. mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. wordt echter niet beschouwd als 'in gebruik'. GARANTIES DE BEPERKTE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS UITEENGEZET. decompileren of reverse engineering toepassen op de Software. VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. Producthandboeken en geschreven materiaal die met de Software worden geleverd. evenals alle geschreven materiaal. op voorwaarde dat: (a) u alle kopieën van de Software overdraagt.nero. II. U mag de Software niet kopiëren.of archiefdoeleinden één kopie van de Software maken. U mag de Software niet publiceren of op een andere manier beschikbaar stellen via internet. Updates en upgrades: u zult de kans hebben de Software te onderhouden door middel van updates en upgrades. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de Software in gebruik hebben als u licenties hebt. of (b) de Software overzetten naar een enkele harde schijf. OVERIGE RESTRICTIES U mag de Software niet verhuren of leasen. mits u het origineel uitsluitend voor back-up. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. RAADPLEEG PARAGRAAF E. en dit in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.en/of ondersteuningsverplichtingen hebben. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd ('OEM-licentie'). MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U stemt ermee in geen recht of aanspraak op en geen belang in de Software te hebben. zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing op deze update. III.of archiefdoeleinden bewaart. Indien de Software niet is beschermd tegen kopiëren. IS ALLEEN GELDIG INDIEN DEZE SAMEN MET DE CD-/DVDOPNAMEHARDWARE IS GEKOCHT. kan tegenover u garantie. . NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW GARANTIERECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. Een 'Update' is een nieuwe release van bestaande Software en wordt door Nero gratis aan u verstrekt. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. niet gebruikt of overdraagt en derden geen toestemming verleent om deze te gebruiken. behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet. (b) de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst. krijgt u het recht om ofwel de oorspronkelijk aangeschafte versie van de software. IV.

heeft de Eindgebruiker niet langer het recht om Nero Software en de meegeleverde onderdelen te gebruiken. U BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR HET WETTIGE EN VERANTWOORDELIJKE GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. X. Nero en zijn dochterondernemingen kunnen niet garanderen dat deze Webzoekfunctie altijd naar behoren werkt.227-7013 van de Defense Federal Acquisition Regulations Supplement. WANNEER U NIET ZEKER WEET WAT UW RECHTEN ZIJN. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. of de soortgelijke aankoopvoorschriften van andere toepasselijke organisaties van de Amerikaanse overheidsinstanties. Duitsland. IX. WEBZOEKFUNCTIE Nero heeft in een aantal softwaretoepassingen van Nero een functie geïntegreerd waarmee u via de Software een zoekopdracht kunt invoeren die u zoekresultaten uit verscheidene bronnen oplevert. OEM-partners van Nero zijn aansprakelijk voor die schade betreffende software die bij de OEM is aangeschaft. XII. zoals vermeld in de voorwaarden die zijn uiteengezet in onderdeel (c)(1)(ii) van Clausule 252. Door schending van de bepalingen met betrekking tot copyright en andere restricties op basis van II. Im Stoeckmaedle 13. en III. Nero of haar licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder zonder beperking inbegrepen: schade wegens winstderving. XI. U wordt verzocht om redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Meer informatie over de Webzoekfunctie is te vinden op www. De Eindgebruiker dient alle relevante wettelijke bepalingen op te volgen. SCHENDT U MOGELIJK DE COPYRIGHTWET EN KUNT U WORDEN ONDERWORPEN AAN HET BETALEN VAN SCHADEVERGOEDING OF ANDERE VERHAALMOGELIJKHEDEN. HOSTINGDIENSTEN Nero heeft in enkele Nero-softwaretoepassingen een functie geïntegreerd waarmee video's. bedrijfsonderbreking. . DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET UW JURIDISCH ADVISEUR. In dit geval is de Eindgebruiker verplicht de originele schijven en alle kopieën van gegevensdragers te retourneren en alle gegevens van de computer van de Eindgebruiker volledig en onherroepelijk te verwijderen. Naleving van deze overeenkomst is een voorwaarde voor het legale gebruik van de Software en de meegeleverde onderdelen. heeft Nero het recht deze overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHTEN Alle eigendomsrechten voor de geleverde Software zijn voorbehouden aan Nero tenzij alle claims tegen de Eindgebruiker zijn afbetaald of de cheque is geïncasseerd. problemen of uitval met betrekking tot of voortvloeiend uit het gebruik van de Webzoekfunctie. met name de wetten op intellectueel eigendom en copyright. INDIEN U NIET HET COPYRIGHT BEZIT OF VAN DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT GEEN TOESTEMMING HEBT GEKREGEN OM TE KOPIËREN.com. In geval van schending door de Eindgebruiker van welke verplichting ook die in deze overeenkomst is vastgelegd. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. De Contractant/Fabrikant is Nero AG. gedownload en bekeken via zogenaamde 'hostingdiensten' (bijvoorbeeld My Nero. VII. VOORZORGSMAATREGELEN De Eindgebruiker dient de Software op een veilige plaats te bewaren en zijn gezinsleden op de na te komen verplichtingen in deze overeenkomst te wijzen. vooral om back-ups te maken van de software en alle waardevolle gegevens die op uw pc zijn opgeslagen. foto's en muziek kunnen worden geüpload. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. U erkent en stemt ermee in dat Nero en zijn dochterondernemingen niet aansprakelijk zijn voor vertragingen. waaronder internet (de 'Webzoekfunctie'). Als het voorbehoud van eigendomsrechten wordt uitgeoefend door Nero.nero. Alle kopieën van Nero Software moeten volledig en onherroepelijk worden verwijderd door de Eindgebruiker. DISCLAIMER DE SOFTWARE IS BEDOELD OM U TE HELPEN MATERIAAL TE REPRODUCEREN WAARVAN U HET COPYRIGHT BEZIT OF WAARVOOR U VAN DE HOUDER VAN HET COPYRIGHT TOESTEMMING HEBT GEKREGEN OM TE KOPIËREN. VI. VIII. YouTube. My Space. Nero behoudt het recht om de functionaliteit van deze functie te wijzigen of om de ondersteuning of opname van deze functie in de Software te staken zonder u daarvan op de hoogte te stellen. voor zover deze door middel van Nero Software tot stand zijn gekomen. RAADPLEEG PARAGRAAF E. verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de Software of uit het onvermogen om de Software te gebruiken. heeft de Eindgebruiker niet langer toestemming om de Software te gebruiken. zelfs indien Nero op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. 76307 Karlsbad. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST.V. DUUR VAN DE OVEREENKOMST De overeenkomst is voor een onbepaalde periode afgesloten. DOOR DE OVERHEID VAN DE VS BEPERKTE RECHTEN Elk gebruik van de Nero-software door de overheid van de VS wordt bepaald door het feit dat de overheid ermee instemt dat de Software onderworpen is aan de Beperkte rechten.

U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. Een kopie die op een netwerkserver is geïnstalleerd uitsluitend met het doel de kopie naar andere computers te distribueren. Nero. Behalve het internetprotocoladres dat in sommige rechtsgebieden kan worden beschouwd als persoonlijk identificeerbare informatie. XIV. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal toepasselijke licenties kan overtreffen.PATENT ACTIVEREN Voor sommige toepassingen binnen Nero zijn technologieën van derden vereist. De online activering is beschikbaar om onbeperkte toegang tot deze technologieën te verkrijgen. U hoeft uw naam of andere persoonlijke gegevens niet op te geven tijdens het activeringsproces. GRACENOTE ® -MUZIEKHERKENNINGSSERVICE Bij sommige Nero-softwaretoepassingen is de Gracenote®-muziekherkenningsservice bijgevoegd als demoversie. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de Software in gebruik hebben als u licenties hebt.Flickr of ccMixter). VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. wordt er geen persoonlijk identificeerbare informatie geleverd aan Nero. wordt echter niet beschouwd als 'in gebruik'. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. XV. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GEKOCHT VAN NERO OF EEN DISTRIBUTEUR VAN NERO De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Software die is gekocht van Nero of een Nero-distributeur zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf A hierboven. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. Raadpleeg onze privacyverklaring op www. Indien u een meervoudige licentie voor de Software hebt verkregen. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. waarvan er enkele in deze uitgave in de vorm van beperkte versies (demo) beschikbaar zijn. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW GARANTIERECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. fouten of defecten die betrekking hebben tot deze functie of die voortvloeien uit het gebruik van deze functie. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen.nero. Nero garandeert dat de Software voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de ontvangstdatum in wezen werkt . RAADPLEEG PARAGRAAF E. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. Voor deze activering is de beschikbaarheid van een internetverbinding of faxapparaat vereist. Nero verzendt en verwerkt uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor de activering van de technologieën van derden. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. B. Nero. De Software zal geen dergelijke gegevens verzenden zonder uw voorafgaande toestemming. mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. AUTOMATISCHE BACK-UPFUNCTIE Sommige Nero-toepassingen zijn voorzien van een automatische back-upfunctie die wordt geleverd door derden en onderhevig is aan afzonderlijke voorwaarden en bepalingen. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie. XIII. Nero behoudt zich het recht voor de functionaliteit te wijzigen of de ondersteuning of integratie van deze functie in de software op elk ogenblik stop te zetten zonder verdere kennisgeving. GARANTIES DE BEPERKTE GARANTIE DIE IN DEZE PARAGRAAF IS UITEENGEZET. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen. II. Dit zal bijdragen tot de volledige functionaliteit van de Software. De complete Gracenote®-muziekherkenningsservice kan worden verkregen door het aanschaffen van de Gracenote-plug-in. behalve dat subparagraaf I (Licentieverlening) en subparagraaf IV (Garanties) als volgt luiden: I. Nero. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. U bevestigt hierbij dat Nero en haar aangesloten ondernemingen geen aansprakelijkheid hebben voor vertragingen.com voor meer informatie. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. bij andere als volledige versie. haar aangesloten ondernemingen en dienstverleners bieden geen garantie voor de ononderbroken werking van deze functie.

IN GEEN GEVAL MAG EEN GRATIS DOWNLOAD WORDEN GEDISTRIBUEERD ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN NERO. zelfs indien Nero op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. U wordt verzocht om redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. COMMERCIEEL GEBRUIK Gratis en testversies (demo) van de Software worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk. BEHALVE DE GARANTIES DIE ESSENTIEEL ZIJN VOLGENS DE WET. III. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWAREPRODUCTEN DIE GRATIS ZIJN GEDOWNLOAD EN/OF TESTVERSIES (DEMO) De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Softwareproducten die gratis zijn gedownload en/of testversies (demo). Alle impliciete garanties op de Software zijn beperkt tot 90 dagen of de kortste periode die is toegelaten door de toepasselijke wetgeving. NERO STELT UITDRUKKELIJK DAT HET NIET DE BEDOELING IS UW AANSPRAKELIJKHEIDSRECHTEN TE BEPERKEN WAAR DIT NIET DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 'VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN' VOOR BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. niet-commercieel gebruik. OM EEN DERGELIJKE TOESTEMMING TE VERKRIJGEN. III. II. GARANTIES (a) De gebruiker is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om softwareprogramma's te maken die geen enkele fout bevatten. Voor alle duidelijkheid. Elke vervangende Software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of voor 30 dagen. zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in Deel A hierboven. bedrijfsonderbreking. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de Software het aantal licenties niet overschrijdt. U KUNT MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN VOLGENS DE WET DIE KUNNEN VERSCHILLEN AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED. C. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST. (b) NERO VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE GRATIS/DEMOLICENTIE. Nero is aansprakelijk voor schade ten gevolge van het ontbreken van de eigendom. behalve dat subparagraaf I (Verlening van het gebruiksrecht) en subparagraaf IV (Garanties) en subparagraaf V (Aansprakelijkheid voor gevolgschade) als volgt luiden en subparagrafen XV (Commercieel gebruik) en XVI (Distributie van gratis versies) moeten worden toegevoegd: I. IV. uitsluitend naar keuze van Nero. met name voor de schending van copyright van derden. Elke distributie. aankoop. Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal licenties kan overtreffen. misbruik of verkeerde toepassing. Indien de fout in de Software het gevolg is van een ongeluk.zoals beschreven in de bijgeleverde documentatie. Nero aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overtredingen tegen deze overeenkomst veroorzaakt door nalatigheid. bestaan uit: (a) terugbetaling van de betaalde prijs of (b) herstel of vervanging van de Software die niet overeenkomt met de beperkte garantie van Nero en die naar Nero wordt geretourneerd met een kopie van uw ontvangstbewijs. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NERO ALS GEVOLG VAN REGELS 85/374/EEC WORDEN TOEGEWEZEN EN VALLEN NIET ONDER DEZE OVEREENKOMST. STUURT U EEN E-MAIL NAAR: PRESS@NERO. Nero of haar licentiegevers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook (daaronder zonder beperking inbegrepen: schade wegens winstderving. mits de Software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de Software of uit het onvermogen om de Software te gebruiken. RAADPLEEG PARAGRAAF E. welke ook de langste duur is. NERO VERLEENT U GEEN ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE LICENTIE. De volledige aansprakelijkheid van Nero en uw exclusieve verhaalmogelijkheid wegens een breuk van deze garantie zal.COM. levering bij verkoop of gebruik in combinatie met een product of dienst aan derden of andere . De Software is 'in gebruik' op een computer wanneer de Software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. is deze beperkte garantie ongeldig. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze Overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer gebruik te maken van één kopie van de Software die bij deze licentie is geleverd. vooral om back-ups te maken van de software en alle waardevolle gegevens die op uw pc zijn opgeslagen. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. welke ook langer is. het downloaden van meerdere kopieën van de Software impliceert geen verlenging van de licentie buiten het gebruik op één computer. behalve voor overtredingen met lichamelijk letsel tot gevolg.

behalve dat Paragraaf A. GARANTIES (a) Mankementen in de geleverde Software. VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IN DEZE PARAGRAAF WORDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN UITEENGEZET DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. Nero aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens of ander indirect verlies. LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN BÈTAPROGRAMMA VAN NERO DE LICENTIEVOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN NERO-BÈTAPROGRAMMA.commerciële of handelsdoeleinden. ALS EEN BEPALING IN DEZE PARAGRAAF TEGENSTRIJDIG IS MET EEN ANDERE VOORWAARDE OF BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST. maar dit niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. is deze beperkte garantie ongeldig. (c) De gebruiker is zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om softwareprogramma's te maken die geen enkele fout bevatten. is uitdrukkelijk verboden. ZIJN DE BEPALINGEN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING. nadat de gebruiker Nero hiervan via de juiste weg op de hoogte heeft gesteld. Nero geeft alleen garantie voor mankementen in de software die de waarde van de Software of de geschiktheid van de Software voor het in de overeenkomst vermelde doel aanzienlijk doen afnemen. V. zijn de licentievoorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn in uw rechtsgebied. DISTRIBUTIE Deze licentie verleent u geen rechten om de Software in sublicentie te verlenen of te distribueren in enige vorm indien dit niet uitdrukkelijk en schriftelijk is toegelaten door Nero. misbruik of verkeerde toepassing. is Nero uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de geleverde Software zelf. Indien de fout in de Software het gevolg is van een ongeluk. DIT ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN MET PARAGRAAF C OF D VAN DEZE OVEREENKOMST I. of als de reparatie van de mankementen reeds tweemaal zonder succes is uitgevoerd. ZIJN PRECIES DEZELFDE ZOALS UITEENGEZET IN PARAGRAAF A HIERBOVEN. OM TWIJFELS TE VOORKOMEN WORDT UITDRUKKELIJK VERKLAARD DAT HET GEBRUIK VAN ALLE BÈTA-SOFTWARE OP EIGEN RISICO IS. (d) Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het gebruiksdoel van de software vast te stellen en de geschikte hardware/computer te kiezen. (b) Als Nero niet bereid of niet in staat is om deze reparatie of vervanging te verwezenlijken of als deze langer duurt dan een redelijke periode die door de klant is bepaald. Het recht van de gebruiker om compensatie te vragen op grond van § 437 van het Duits burgerlijk wetboek blijft onaangetast. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DE EUROPESE UNIE Als u een klant bent en in een land woont dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) en u de Software in een dergelijk land hebt verkregen. E.II. De gebruiker kan hierbij kiezen tussen een reparatie van de Software of vervangende Software. NERO . (e) Tenzij anders vermeld in de paragraaf 'Aansprakelijkheid voor gevolgschade'. precies dezelfde zoals uiteengezet in de toepasselijke paragraaf A of B hierboven. AL DAN NIET ONDERTEKEND DOOR DE BÈTADEELNEMER. Er is uitsluitend sprake van falen om de mankementen te repareren of de Software te vervangen als Nero voldoende gelegenheid is geboden om de reparatie of vervanging te realiseren.of B. ALS U VRAGEN HEBT OVER HET FEIT OF UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ONDERHEVIG IS AAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR DEELNEMERS AAN HET NERO-BÈTAPROGRAMMA. Elke vervangende Software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. Nero is hiervoor niet aansprakelijk. BEHALVE INGEVAL DEZE SOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD ALS ONDERDEEL VAN EEN NERO-BÈTAPROGRAMMA WAAR DE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST VOOR DE DEELNEMER AAN HET NERO-BÈTAPROGRAMMA. inclusief de handleidingen en overige documentatie. ALLE TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VERVANGEN. worden door Nero verholpen binnen de garantieperiode van twee jaar na aflevering van de Software. als de reparatie of vervanging niet mogelijk is of wordt geweigerd of onacceptabel lang wordt uitgesteld door Nero.IV. of vanwege andere redenen faalt. mag de gebruiker zich uit de overeenkomst terugtrekken of eisen dat de verkoop wordt geannuleerd of dat er een korting op de aankoopprijs wordt verleend. ('Garanties') als volgt zal luiden: II. tenzij een dergelijk recht expliciet schriftelijk is verleend door Nero. DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DE PARTIJ WAAR U DE SOFTWARE HEBT VERKREGEN. D.

LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS GELEVERD BINNEN EEN NERO-FAMILIEPAKKET De licentievoorwaarden die van toepassing zijn op Softwareproducten en verkregen zijn als onderdeel van een Nerofamiliepakket. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE Nero zal alleen aansprakelijk zijn voor de schade. niet-commercieel gebruik. De software is 'in gebruik' op een computer wanneer de software is geladen in het tijdelijke geheugen of is geïnstalleerd in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op de harde schijf. dient u over een redelijk mechanisme of proces te beschikken om ervoor te zorgen dat het aantal gelijktijdige gebruikers van de software het aantal licenties niet overschrijdt. III als een dergelijke overdracht gebeurt wanneer alle licenties zijn verkregen als onderdeel van een Nero-familiepakket.III ('Aansprakelijkheid voor gevolgschade') als volgt luiden: IV. Een lijst met herroepen WM-DRM Software wordt naar uw computer gestuurd wanneer u van internet een licentie voor Secure Content downloadt. een cd-rom of een ander opslagapparaat) van die computer. weer te geven. mag u tegelijkertijd maximaal evenveel kopieën van de software in uw gezin in gebruik hebben als u licenties hebt. zijn precies dezelfde als de voorwaarden die worden genoemd in paragraaf A hierboven. WM-DRM: WM-DRM: contentaanbieders gebruiken de Microsoft-technologie Digital Rights Management voor Windows Media ('WMDRM') om de integriteit van de content te beschermen ('Secure Content') zodat hun intellectuele eigendom.VERLEENT U GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. mits de software op slechts één computer tegelijk in gebruik is. II. terwijl geen van de bovenstaande beperkingen van toepassing zullen zijn op eventuele statutaire aansprakelijkheid zoals de aansprakelijkheid onder de Duitse wet op productaansprakelijkheid ('Produkthaftungsgesetz') of de aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels veroorzaakt door schuld. over te brengen en/of af te spelen. inclusief copyright. met betrekking tot schade die is veroorzaakt door een betrekkelijk nalatige inbreuk van een materiële contractuele verplichting. BEPERKINGEN VAN LICENTIES VOOR FAMILIEPAKKETTEN Versies van familiepakketten van de Software zijn alleen overdraagbaar in overeenstemming met paragraaf A. F. Licenties die zijn verkregen met een Nero-familiepakket kunnen niet afzonderlijk worden overgedragen. VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSINGEN ZIJN OP ALLE LICENTIES DISCLAIMER VAN DERDEN EN BEPERKINGEN 1. in dergelijke content niet wederrechtelijk wordt toegeëigend. III. Wanneer u probeert dergelijke .Als het verwachte aantal gebruikers van de Software het geautoriseerde aantal licenties kan overtreffen. Indien de veiligheid van de WM-DRM Software is geschonden. precies dezelfde zoals uiteengezet in de toepasselijke paragraaf A of B hierboven. behalve dat Paragraaf A. Microsoft kan. aankoop. zoals doorgaans kan worden voorzien op het ogenblik waarop de overeenkomst is afgesloten. in combinatie met een dergelijke licentie. Indien u een meervoudige licentie voor de software hebt verkregen. behalve dat subparagraaf I ('Verlening van het gebruiksrecht') als volgt zal luiden en subparagrafen II ('Commercieel gebruik') en III ('Beperkingen van licenties voor familiepakketten') moeten worden toegevoegd: I. Elke distributie. levering bij verkoop of gebruik in combinatie met een product of dienst aan derden of andere commerciële of handelsdoeleinden. kunnen eigenaren van Secure Content ('Secure Contenteigenaren') eisen dat Microsoft het recht van de WM-DRM Software herroept om Secure Content te kopiëren. Delen van deze Software en andere toepassingen van derden ('WM-DRM Software') maken gebruik van WM-DRM om Secure Content over te dragen of af te spelen. Dit verandert niets aan de mogelijkheid van WM-DRM Software om onbeschermde content af te spelen. of B. III.Secure Contenteigenaren kunnen u ook verzoeken om bepaalde WM-DRM-componenten te upgraden die worden gedistribueerd met deze Software ('WM-DRM Upgrades') voordat toegang wordt verkregen tot hun content.V. is uitdrukkelijk verboden. I. VERLENING VAN HET GEBRUIKERSRECHT Deze overeenkomst staat u toe op een afzonderlijke computer in uw gezin gebruik te maken van een kopie van de software die met deze licentie wordt geleverd. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN DUITSLAND EN OOSTENRIJK Als u een klant bent en in Duitsland of Oostenrijk woont en u de Software in een van deze landen hebt verkregen. COMMERCIEEL GEBRUIK De versies van familiepakketten van de Software worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk. tevens herroepingslijsten naar uw computer downloaden namens Secure Content-eigenaren. G. zijn de licentievoorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn in uw rechtsgebied.

DE ONMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VOORT TE ZETTEN. aacPlus is ontwikkeld door Coding Technologies (“CT”). COLORADO 80206. MPEG-4: Gebruik van dit product op welke wijze dan ook die overeenstemt met de MPEG-4 Visual Standard is verboden. 5. MP3 en mp3PRO: Bij de levering van dit product wordt slechts een licentie overgedragen voor niet-commercieel privégebruik. 250 STEELE STREET. MPEG-2: Als het door u gekochte product is geleverd als 'MPEG-2 Royalty Product'. componenten van derden bevat die in licentie worden gegeven overeenkomstig specifieke eigen voorwaarden en bepalingen ('Ingebouwde software').content af te spelen.mp3licensing.. uitzending/streaming via internet. MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. en hierbij wordt geen licentie overgedragen of enig recht geïmpliceerd om dit product te gebruiken in een commerciële (dat wil zeggen: inkomsten genererende) realtime-uitzending (land.L. ANDERE LICENTIES VAN DERDEN ZI N ALLEEN OPGENOMEN INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN VERLEEND. De Dolby Software is vertrouwelijk en eigendom van Dolby Laboratories. INDIRECTE. Inc. wordt hieronder verschaft. STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF . behorende bij dergelijke Ingebouwde software.com. is het volgende van toepassing: MPEG-2 ROYALTY PRODUCT. behalve voor gebruik door een consument die persoonlijke en niet-commerciële activiteiten ontplooit. SUITE 300. L. WORDT DE INGEBOUWDE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE AUTEURSGERECHTIGDEN EN DEGENEN DIE ER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD EN WORDEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES. SPECIALE. kan hetzelfde doen.L. SUITE 300. DE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BI MPEG LA L. Handelsmerken van CT zijn eigendom van CT. kabel en/of andere media). satelliet. 3. DE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BI MPEG LA.. HET VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN). VERENIGDE STATEN. Dolby: Bij de levering van deze implementatie van Dolby Technology wordt geen licentie overgedragen. II. Hierbij wordt aangemerkt dat een licentie voor dergelijk gebruik van Dolby Laboratories vereist is.mpeg4ip. Alle rechten voorbehouden 6. zoals hieronder wordt aangegeven. GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OP EEN WIJZE DIE OVEREENSTEMT MET DE MPEG-2STANDAARD IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. Deze Dolby Software is beschermd volgens de Amerikaanse copyrightwetten als ongepubliceerd werk. De gehele of gedeeltelijke reproductie of openbaarmaking ervan of de productie van afgeleide werken hiervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. intranets en/of andere netwerken of in andere elektronische contentdistributiesystemen zoals pay-audio.C. INGEBOUWDE SOFTWARE U erkent dat de Software die hieronder in licentie wordt gegeven. COLORADO 80206. www.codingtechnologies. BIJKOMSTIGE. ANDERE LICENTIES VAN DERDEN ZI N ALLEEN OPGENOMEN INDIEN DEZE SCHRIFTELIJK ZIJN VERLEEND. Als het door u gekochte product niet is geleverd als 'MPEG-2 Royalty Product'. VERENIGDE STATEN. MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NOODZAAK VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN IN TE KOPEN. DE STICHTING OF DEGENEN DIE EEN BIJDRAGE HEBBEN GELEVERD. HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT. ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE. Copyright © 19921999 Dolby Laboratories.net. maar u zult nog steeds toegang hebben tot onbeschermde content en Secure Content waarvoor de upgrade niet vereist is. WMDRM-software die door andere leveranciers wordt gebruikt. en wordt geen recht volgens een patent of een ander recht van industrieel of intellectueel eigendom van Dolby Laboratories geïmpliceerd om deze implementatie te gebruiken in een afgewerkt eindproduct voor eindgebruikers of gebruiksklaar eindproduct. Voor dergelijk gebruik is een aparte licentie vereist. Maak geen kopie. is het volgende van toepassing: MPEG-2 TUSSENPRODUCT.of audio-on-demand-toepassingen. HIERMEE STRIJDIGE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. AFGEWEZEN. NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERE. DENVER. DENVER. Kijk voor meer informatie op www. 2. Indien u de upgrade weigert.C.com. Een exemplaar van of locatie voor de licenties. ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE SCHADE VEROORZAAKT IS EN VOLGENS WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK. zult u geen toegang hebben tot content die de WM-DRM Upgrade vereist. 250 STEELE STREET. aac: De aac-plugin maakt gebruik van het MP4-bestandsformaat I/O library. zal WM-DRM Software die is gebouwd door Microsoft aangeven dat een upgrade van WM-DRM is vereist. 4. Vertrouwelijke informatie – Beperkte distributie uitsluitend naar bevoegde personen. Vervolgens zal om uw toestemming worden verzocht voordat de WM-DRM Upgrade wordt gedownload. Deze library is beschikbaar onder MPL vanaf www. ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT ANDERS DAN PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN OP WELKE WIJZE DAN OOK DIE OVEREENSTEMT MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEO-INFORMATIE VOOR MEDIAPAKKETTEN IS UITDRUKKELIJK VERBODEN ZONDER LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO.

plus.1 van de Licentie of een hogere versie Deze library wordt gedistribueerd in de hoop dat deze van nut zal zijn. 4. 1997-2005. ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Zie de GNU . AES: AES-software die in Nero BackItUp wordt gebruikt. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer in de documentatie en/of andere bijbehorende materialen aanwezig zijn. OpenSSL TOOLKIT WORDT DOOR HET OpenSSL PROJECT ZONDER ENIGE WIJZIGINGEN BESCHIKBAAR GESTELD EN ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. INCIDENTELE. De AES-broncode kan worden gedownload van http://fp. De namen 'OpenSSL Toolkit' en 'OpenSSL Project' mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid onder de aandacht te brengen of te promoten. De gratis distributie en het gebruik van AES-software in zowel de vorm van broncode als in binaire vorm zijn toegestaan (met of zonder wijzigingen) mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. te distribueren. maar ZONDER ENIGE GARANTIE. met of zonder wijzigingen. wordt beschermd door copyright (c). Malcolm Smith. Hierbij wordt toestemming verleend aan elke persoon die een exemplaar van PuTTY en de bijbehorende documentatiebestanden (de 'Software') in zijn bezit krijgt de Software gratis onbeperkt te bewerken met inbegrip van. Bij herdistributie in binaire vorm moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. 2.org. Het OpenSSL Project. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden gehandhaafd.org/)'.com. Andreas Schultz. Ahmad Khalifa. VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE.openssl. mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. te wijzigen. PuTTY: Nero BackItUp maakt gebruik van PuTTY om gegevens via SSH over te dragen. 3. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die onderdeel uitmaken van de distributie aanwezig zijn. te publiceren. in sublicentie uit te geven en/of er exemplaren van te verkopen en hetzelfde toe te staan aan personen aan wie de Software is verstrekt in overeenstemming met de volgende voorwaarden: PuTTY WORDT ZONDER ENIGE WIJZIGINGEN. NALATIGHEID OF ANDERSZINS. Bij herdistributie van OpenSSL-broncode moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. Herdistributie en gebruik van OpenSSL in de vorm van broncode en in binaire vorm. deze lijst met voorwaarden en de onderstaande disclaimer worden gehandhaafd. samen te voegen. het recht om de Software te gebruiken. Jeroen Massar. AES-software wordt geleverd zonder wijzigingen en zonder expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de eigenschappen ervan. te kopiëren. SIMON TATHAM IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EEN CLAIM. HET NIET MEER KUNNEN GEBRUIKEN. Dr Brian Gladman. 1. Bij herdistributie van de AES-broncode moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. Ben Harris. 2002. Delen van PuTTY zijn copyright van Robert de Bath. Worcester. Markus Kuhn en CORE SDI S. 1998-2005. zijn toegestaan. 3. HETZIJ DOOR EEN HANDELING OP BASIS VAN EEN CONTRACT. SCHADE OF ANDERE VERPLICHTING. 7zip: Deze library is gratis software. 2. mogen niet 'OpenSSL' worden genoemd en 'OpenSSL' mag niet in hun naam worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OpenSSL Project. UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. Joris van Rantwijk.org/)' 4. Simon Tatham. PuTTY wordt beschermd door copyright. U kunt hierbij kiezen voor versie 2. ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE. (http://www. BUITENGEWONE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN. HETZIJ DOOR EEN HANDELING OP BASIS VAN EEN CONTRACT. Herdistributie in welke vorm dan ook moet de volgende erkentelijkheid bevatten: 'Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www. moet de volgende erkentelijkheid bevatten: 'Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. Delian Delchev. VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE VEROORZAAKT ZIJN EN VOLGENS ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID.NALATIGHEID EN OVERIGE).openssl. 5. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. VK. INDIRECTE. Bij herdistributie van OpenSSL in binaire vorm moeten de bovenstaande kennisgeving van copyright. 3. STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN OVERIGE) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE. Producten die van deze software zijn afgeleid. Wez Furlong. Nicolas Barry.gladman. ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. met inbegrip van maar niet beperkt tot de juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.A. HET OpenSSL PROJECT OF DEGENEN DIE HIER EEN BIJDRAGE AAN HEBBEN GELEVERD. BESCHIKBAAR GESTELD MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKBAARHEID. SPECIALE. U kunt deze herdistribueren en/of wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License zoals deze is gepubliceerd door de Free Software Foundation. ZONDER ENIGE GARANTIE. VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE ASPECTEN VAN DE SOFTWARE. dat wil zeggen zelfs zonder impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.Neem voor schriftelijke toestemming contact op met openssl-core@openssl. OpenSSL-licentie: OpenSSL wordt beschermd door copyright (c). 6. zonder beperking. Al het reclamemateriaal waarin functies of het gebruik van de OpenSSLsoftware worden vermeld. Justin Bradford. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag de naam van de houder van het copyright niet worden gebruikt om producten te promoten die zijn ontwikkeld met behulp van de AESsoftware. 2.

Gracenote mag haar services op elk moment beëindigen.nero. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service. MA 02110-1301 VS en u kunt deze software herdistribueren en/of wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK. met muziek verwante informatie. Het logo en logotype van Gracenote en het logo . U stemt ermee in de Gracenote-gegevens. #6.en muziekverwante gegevens van Gracenote. U stemt ermee in dat Gracenote. EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN. De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query’s na te sporen voor statistische doeleinden.240. copyright © 2000-2008 Gracenote. GNU Lesser General Public. De Gracenote-client en elk item van de Gracenote-gegevens worden u in licentie verleend 'ZOALS ZE ZIJN'. de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen.230. over te dragen of door te zenden. Door de software te gebruiken. 51 Franklin Street.987.593 en andere patenten voor de Verenigde Staten en andere landen. NeVP6DecLib: NeVP6DecLib is afgeleid van FFmpeg-bronnen.php?topic_id=7106 om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde Ingebouwde software.. FFmpeg is een handelsmerk van Fabrice Bellard (grondlegger van het FFmpeg-project . #6. Cd. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. California ('Gracenote'). Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe.com/link.132.459. Inc. http://ffmpeg. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query’s te laten tellen zonder te weten wie u bent. U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens.061. van Emeryville. voor het Amerikaanse patent: #6. http://www. 5. Free Software Foundation.525.773. DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN. het nummer en de titelinformatie ('Gracenote-gegevens') ophalen van online servers ('Gracenote-servers') en andere functies uitvoeren. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTEGEGEVENS. de Gracenotesoftware en de Gracenote-servers. #6.org/license.330. #6.154. met betrekking tot de nauwkeurigheid van de Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES.230. inclusief alle eigendomsrechten. te kopiëren.nero. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor informatie die u verschaft. Boston.304.Lesser General Public License voor meer informatie. stemt u ermee in dat Gracenote-software een handtekening in golfvorm verzendt naar Gracenote. Fifth Floor. Een handtekening in golfvorm bevat geen informatie over u of uw computer en de verwerking van de handtekening in golfvorm mag geen merkbaar effect hebben op de prestaties van uw computer. UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. Sommige services zijn geleverd onder de licentie van Open Globe. U kunt de broncode van de NeVP6DecLib-library downloaden van http://www. Inc. de Gracenote-software en de Gracenote-servers.207. Met de software van Gracenote (de 'Gracenote Client') kan deze toepassing de schijfidentificatie online uitvoeren. Dit product en deze service kunnen een of meer van de volgende Amerikaanse patenten toepassen: #5.php?topic_id=7107 om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde Ingebouwde software. Gracenote en CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote.en titelinformatie voor digitale muziekbestanden te identificeren. #6.7-zip. Als uw licentie wordt beëindigd. Inc. verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft. copyright © 2000-2008 Gracenote. stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens. volgens deze overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens u. Gracenote aanvaardt geen aansprakelijkheden of garanties. Gracenotesoftware. GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. de artiest. uitdrukkelijk of impliciet. nietcommercieel privégebruik te gebruiken. U mag de Gracenote-gegevens alleen gebruiken door middel van de bedoelde eindgebruikersfuncties van deze toepassingssoftware. de Gracenote-software en de Gracenoteservers te gebruiken. Inc. Inc. #6.161. zoals de naam.FFmpeg-project. 6. INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID. Een handtekening in golfvorm is een distillatie van de geluidsgolfgegevens in de muziek zelf en helpt de Gracenote-service de artiest. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE. #6.mplayerhq.523.hu) Voor NeVP6DecLib wordt een licentie verstrekt onder Lesser GNU Lesser General Public License.txt U kunt de broncode van de 7zip-library downloaden van http://www. zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen. Raadpleeg de pagina FAQ (Veelgestelde vragen) en het privacybeleid van de Gracenote-service voor meer informatie. Gracenote ® -muziekherkenningsservice: Deze toepassing bevat software van Gracenote.680.192. GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-gegevens.com/link. VAN DE HAND..

DirectShow.956.0-KB843524-x64. Authenticode. volledig betaalde licentie voor gebruik en reproductie van het herdistibueerbare softwareonderdeel. Nero Kwik Backup. Alle rechten voorbehouden.'Powered by Gracenote' zijn handelsmerken van Gracenote. ActiveSync. © DTS. geregistreerd in de Verenigde Staten. Windows6. AVCHD Lite en het AVCHD Lite-logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. Vervaardigd onder licentie onder U.NET. het Gracenote-logo en -logotype. en het logo 'Powered by Gracenote' zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Gracenote in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst als ongeldig wordt verklaard door een arbitrage of door een rechtbank van het bevoegde rechtsgebied. Nero RescueAgent. LayerMagic. Microsoft. Windows Server. Yahoo! en Flickr zijn geregistreerde handelsmerken van Yahoo! Inc. Nero BackItUp. Tampa. iPad. Windows. DVD Logo is een handelsmerk van Format/Logo Licensing Corp. Alle rechten voorbehouden. Gracenote. niet-overdraagbare. Windows Media Player. het symbool. Nero Burn. iTunes. . Nero MediaStreaming. Windows. Het USB-logo is een handelsmerk van Universal Serial Bus Implementers Corporation. Nero Kwik Tuner. iPod touch. Japan en andere landen. Nero CoverDesigner. Nero SmartDetect.487. Nero Kwik Sync.0-KB843524-x86.974. moet de eiser de uitvoeringsplaats of woonplaats van de gedaagde als rechtsgebied kiezen. Windows XP. Silverlight. Nero Video.0KB843524-ia64. Product bevat software. iPod. Windows 7. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG. Nero Kwik Play.msu. Aero. ActiveX. Bing.380. 6. Nero StartSmart. Alle rechten voorbehouden. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. niet-toewijsbare. Inc.. Door deze onderdelen te installeren bevestigt u dat u een geldig gelicentieerde versie van het gelicentieerd product bezit waarop het herdistribueerbare softwareonderdeel van toepassing is. Nero Kwik DVD. Nero Kwik Themes. Liquid Media. Facebook is een geregistreerd handelsmerk van Facebook. dient te worden gewijzigd in de wettelijke bepaling. Windows Media. Windows Mobile. Microsoft Corporation. Microsoft Corporation. iPhone. MediaVOCS. BONUSVIEW. PowerPoint. Nero Kwik Media.msu.0+Digital Out en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS. Windows6. Inc. DTS 2. intrekbare. SecurDisc. Ga voor meer informatie naar www. Google. 7. Pro Logic. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden. Copyright © 1999-2002. iTunes Store. AVCREC en de logo's zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association. Nero WaveEditor Burn-At-Once. Superresolution en UltraBuffer zijn gewone handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Nero AG. zal uitsluitend worden beperkt tot de specifieke voorwaarde of bepaling die ongeldig is verklaart en de rest van deze Overeenkomst blijft volledig van kracht volgens de voorwaarden.msu en Windows6. MSN.-patentnrs. de Windows Vistastartknop en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de . Nero Kwik Photobook. Elke bepaling die ongeldig is verklaard. Nero Digital. 5.674. CDDB. en het dubbel-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories. en DTS en het symbool samen. DirectX. Inc.S. My Space is een handelsmerk van MySpace. De licentie die hieronder aan u wordt verleend is een niet-exclusieve. Copyright 2011 Dolby Laboratories. Blu-ray Disc. Outlook. Nero Simply Enjoy. Nero Kwik Move it. Apple. DTS. Nero Burning ROM. TOEPASSELIJK RECHT Indien zich geschillen voordoen die voortvloeien uit een van de bepalingen van deze Overeenkomst. geregistreerd in de VS en andere landen. 5. Windows Vista. Nero Kwik Faces. Nero Recode. AVCHD en het AVCHD-logo. BDXL. Delen van de Software maken gebruik van Microsoft Windows Media Technologies. Nero Express. Windows Mail. Alle rechten voorbehouden. alleen voor uw persoonlijke en interne bedrijfshandelingen. royaltyvrije. het Silverlight-logo. Inc. Deze updatepaketten zijn bijvoorbeeld. het SecurDisc-logo. Inc. Alle andere bepalingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op herdistribueerbare softwareonderdelen van Microsoft. Copyright (c) 1996-2011 Nero AG en haar licentiegevers. Nero SmoothPlay. Apple TV. Inc. H erdistribueerbare softwareonderdelen van Microsoft: Bepaalde softwareproducten die onderwerp zijn van deze overeenkomst kunnen herdistibueerbare updatepaketten bevatten van Microsoft Corporation. Nero Kwik Blu-ray. BD-Live. beperkte. maar niet beperkt tot. III. Mac en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Inc.535 & andere patenten voor de Verenigde Staten en andere landen. Xbox. Nero Kwik Places. Nero Kwik Burn. FL. Blu-ray. Xbox 360. Internet Explorer.com. MusicID. Dit product bevat delen van beeldcode die eigendom is van Pegasus Software LLC. Blu-ray 3D.. Inc. Nero SoundTrax. zijn geregistreerde handelsmerken & DTS Digital Surround.gracenote. Nero. Copyright © 2008. Nero Surround. Visual C++. Android en YouTube zijn handelsmerken van Google. Nero Video Express. Dolby.

Unicode is een geregistreerd handelsmerk van Unicode. CompactFlash is een geregistreerd handelsmerk van SanDisk Corporation UPnP is een geregistreerd handelsmerk van UPnP Implementers Corporation. HDV is een handelsmerk van Sony Corporation en Victor Company of Japan. Sony. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. AMD Athlon. Intel Media SDK. ForceWare. DivX en DivX Certified zijn gedeponeerde handelsmerken van DivX. Ask en Ask. IEEE is een geregistreerd handelsmerk van The Institute of Electrical and Electronics Engineers. ATI Catalyst. www. GeForce. Intel Core. Incorporated. © 2011 Nero AG. Reader. InstallShield is een geregistreerd handelsmerk van Macrovision Corporation.nero.Verenigde Staten en andere landen. Overige product. en CUDA zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA.com Als u vragen hebt over deze overeenkomst. en PSP zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation. 3GPP is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Adobe. Memory Stick. ATI Radeon. Remote Wonder. Labelflash is een handelsmerk van Yamaha Corporation LightScribe is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Development Company. AIR en Flash zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems. MP3 SURROUND. Intel XScale en Pentium zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen. AMD Opteron. Check Point is een geregistreerd handelsmerk van Check Point Software Technologies Ltd. Limited (JVC). Alle rechten voorbehouden. MP3PRO en hun logo's zijn handelsmerken van Thomson S. Premiere.P. . PlayStation.A. Dit product wordt geleverd onder Amerikaanse en buitenlandse patenten die eigendom zijn van en in licentie gegeven zijn aan AT&T Corp. sponsoring van of ondersteuning door deze eigenaars. Inc. AMD Turion.com. Inc. Philips is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips Electronics.V. AMD Sempron. NVIDIA. DVB is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB Project. FaceVACS en Cognitec zijn ofwel geregistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Cognitec Systems GmbH. ATI. Intel. Inc. Acrobat. kunt u contact met ons opnemen via legal@nero. Inc.en merknamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren ervan en impliceren geen affiliatie met. en TV Wonder zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken Advanced Micro Devices. L.com zijn geregistreerde handelsmerken van IAC Search & Media.N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful