RAPORT

PRIVIND EVALUAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN REALIZAT PRIN EXTERNALIZARE LA NIVELUL ADMINISTRA IEI PUBLICE LOCALE

I.

PREZENTARE GENERALĂ

Pornind de la atribu iile Cur ii de Conturi, analiza modului de organizare i exercitare a func iei de audit intern la institu iile publice prezintă o importan ă deosebită, fiind o componentă esen ială, atât în evaluarea sistemelor de management şi control, cât i în evaluarea activită ii de audit public intern a persoanelor juridice controlate. Din practica activită ilor desfă urate de Curtea de Conturi reies o serie de aspecte care eviden iază fie caracterul interpretabil al unor reglementări legale, fie o practică discre ionară în utilizarea resurselor atunci când lipse te o procedură unitară de reglementare la nivelul unor structuri similare. Scopul prezentului raport este de a expune legislativului i

executivului o practică întâlnită, în special, la nivelul unită ilor administrativ-teritoriale, cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, (cu modificările i completările

ulterioare), care generează utilizarea ineficientă a fondurilor publice. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, răspunde cerinŃelor Comisiei Europene, în ceea ce priveşte crearea cadrului legal în domeniul auditului intern din statele membre ale Uniunii Europene. Prin această lege au fost definite: conceptul de audit intern, în conformitate cu standardele acceptate pe plan internaŃional, ca parte importantă a sistemului de control financiar public intern, arhitectura sistemului de audit intern în sectorul public, precum şi principiile de organizare şi funcŃionare ale acestuia în sistem descentralizat. În acest scop s-a prevăzut i înfiin at Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.), organism care funcŃionează ca direcŃie generală în cadrul Ministerul FinanŃelor Publice i are responsabilitatea de a elabora şi aplica o strategie unitară în domeniul auditului intern în sectorul public. Totodată UCAAPI are i
1

în special la nivelul unită ilor administrativ teritoriale comunale. în special în mediul rural.000 euro pe o perioada de 3 ani consecutiv). în anul 2009. nu au existat posibilită i reale de atragere i angajare a unor auditori publici interni. fiind opera ională în propor ie de 100%. 2 . iar ”la instituŃiile publice mici (instituŃia care derulează un buget anual de pana la nivelul echivalentului în lei a 100. în cazul altor entităŃi publice. iar costurile aferente. În cazul entită ilor publice din administra ia publică locală. ”conducătorul instituŃiei publice sau. ea fiind operaŃională doar în proporŃie de 42%. potrivit evaluărilor efectuate de Unitatea Centrala Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI). auditul public intern se limitează la auditul de regularitate şi se efectuează de către compartimentele de audit public intern ale Ministerului FinanŃelor Publice”. În timp ce activitatea de audit public intern. 672/2002 privind auditul public intern. funcŃia de audit intern era slab reprezentată. Conform prevederilor art. de a evalua funcŃionalitatea acesteia în scopul identificării direcŃiilor de acŃiune pentru creşterea contribuŃiei auditului intern la îmbunătăŃirea activităŃilor entităŃilor publice şi de a coordona sistemul de perfecŃionare a pregătirii profesionale a auditorilor interni. a fost organizată în toate entităŃile publice ale administraŃiei centrale (pentru aparatul propriu). 9 din Legea nr.sarcina de a asigura dezvoltarea cadrului normativ şi procedural necesar exercitării activităŃii de audit intern. la nivelul administraŃiei publice locale. raportate la complexitatea activită ii entită ilor nu au justificat înfiin area unui compartiment de audit public intern. care nu sunt subordonate altor entităŃi publice. organul de conducere colectivă are obligaŃia instituirii cadrului organizatoric şi funcŃional necesar desfăşurării activităŃii de audit public intern”.

b) desfă urarea activită ii de audit public intern prin contracte de muncă cu durată par ială. pentru înfiin area i organizarea activită ii de audit public intern. în Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2007. Activitatea de audit public intern prin externalizare se realizează la nivelul unită ilor administrativ teritoriale ale comunelor încă din anul 2005. Curtea de Conturi a constatat că. La nivelul administraŃiei publice locale. INTOSAI GOV 9140 i 9150). nefiind angajaŃi ai instituŃiilor în cauză. precum şi faptul că externalizarea este o formă atipică faŃă de cadrul legal naŃional în vigoare privind auditul public intern. la nivelul ordonatorilor principali de credite care aveau această obliga ie. este prezentată în graficul de mai jos: i alte solu ii în afara 3 . situa ie în care contravaloarea presta iilor se poate negocia in func ie de numărul i amploarea misiunilor de audit intern. precum i de complexitatea activită ii entită ii publice. Constatând că desfăşurarea activităŃii de audit public intern prin externalizare ia amploare în administraŃia locală.În activitatea pe care o desfă oară. situaŃia organizării activităŃii de audit pentru anul 2009. Ministerul Finan elor Publice prin UCAAPI. în cazul unită ilor administrativ teritoriale mici (în special cele comunale). nu beneficiază de statutul de auditor intern. semnalează faptul că persoanele care exercită această activitate prin contracte de prestări servicii. conducătorii acestor entită i au identificat reglementărilor cuprinse în Legea 672/2002: a) desfă urarea activită ii de audit public intern prin externalizare pe bază de contract de prestări servicii. în condi iile în care această formă este men ionată de standardele interna ionale în domeniu (ISA 610.

SituaŃia privind exercitarea efectivă a activităŃii de audit intern în anul 2009 la nivelul administraŃiei publice locale este prezentată în graficul de mai jos: Din totalul ordonatorilor de credite care au exercitat efectiv audit intern în anul 2009. din cele 1352 unităŃi administrativ teritoriale care şi-au îndeplinit obligaŃia legală de organizare a activităŃii de audit intern.În administraŃia locală. a fost prin contracte de prestări servicii la cca. forma cea mai des întâlnită. în sensul că au prevăzut în organigramă compartimente de audit intern. 50% dintre ace tia (la 493 entităŃi publice locale) 4 . doar în 998 de entită i s-a exercitat efectiv această activitate.

în majoritatea cazurilor. în care structurile teritoriale ale Ministerului Finan elor Publice au contribuit la cre terea numărului de ordonatori de credite care au organizat auditul intern în sistem externalizat. începând cu anul 2007. Ialomi a. Dolj. auditul intern s-a exercitat prin contracte de muncă cu durată parŃială. În acelaşi timp. auditul public intern a fost exercitat pe bază de contracte de prestări servicii în entită ile administra iei publice locale la nivelul a 31 de jude e. fapt ce a creat confuzii la nivelul 5 . În municipiul Bucure ti i în jude ele Buzău. Satu Mare i Vâlcea. Astfel. Dâmbovi a. la 127 de entităŃi publice locale. În respectivele adrese s-au dat indica ii în ceea ce prive te con inutul raportului. numărul entită ilor în care activitatea de audit public intern s-a exercitat prin externalizare. În acest jude mai multe primării (37 în anul 2009 i 27 în anul 2010 din 105 care au obliga ia organizării structurii de audit public intern) au încheiat contracte cu persoane fizice i juridice. cu cca. Mehedin i. respectiv de la 493 de entită i men ionate în raportul anual al UCAAPI. 32%. Încheierea unor astfel de contracte pentru auditarea situa iilor financiare a fost consecin a unor adrese transmise de DGFP Prahova.07. la 651 de entită i rezultate din situa iile centralizatoare transmise de camerele de conturi jude ene.2010. 74% din numărul total al jude elor. obiectul contractului fiind. O situa ie atipică. Gorj. Cara Severin. la nivelul administra iei publice locale.i numai în 378 de entită i au fost înfiin ate compartimente de audit public intern i au fost încadra i auditori interni cu normă întreagă. reprezentând cca. auditul public intern nu a fost externalizat la nici un ordonator principal de credite. a crescut fa ă de sfâr itul anului 2009. prin care sa solicitat ca ”lucrarea de sinteză a unită ii administrativ – teritoriale să fie înso ită de raportul de audit”. s-a constatat în jude ul Prahova. auditarea situa iilor financiare i nu exercitarea auditului public intern. La data de 31. Maramure .

Acesta presupune: gruparea mai multor entită i pe zone limitrofe şi pe principalele căi de comunicaŃie. SoluŃia identificată la nivelul UCAAPI. respectiv situa iile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari i principali de credite nu trebuie să fie înso ite de raportul de audit. în jurul unei primării organizatoare. depunerea situa iilor financiare a fost condi ionată de existen a raportului de audit. Compartimentele de audit intern. astfel încât să se asigure această funcŃie la toate entităŃile publice locale cuprinse în acordul de cooperare.primăriilor. vor fi dimensionate la un număr de auditori interni. care urmează să rezolve problema asigurării funcŃiei de audit intern în entităŃile publice locale. de i normele privind întocmirea i transmiterea situa iilor financiare ale institu iilor publice au fost clare. Modalitatea concretă de decontare a cheltuielilor efectuate va fi stabilită prin acordurile de cooperare încheiate. au impus să fie luată 6 . care va dezvolta o funcŃie de audit intern suficient de mare. DificultăŃile generate de criza economică şi financiară actuală precum şi restricŃiile bugetare din anii 2009 i 2010. constă în introducerea unei noi modalităŃi de organizare şi exercitare a acestei activităŃi. reprezentând cheltuieli de personal. cheltuieli privind impozite. contribuŃii şi alte taxe aferente drepturilor de personal acordate şi cele cu deplasările interne vor fi repartizate în mod corespunzător între entităŃile publice semnatare ale acordurilor. în funcŃie de numărul zilelor/auditor efectuate. capabilă să asigure efectuarea a cel puŃin 2-3 misiuni de audit la primăriile cuprinse în acordul de cooperare. În acest caz. Cheltuielile ocazionate de activitatea de audit intern desfăşurată în sistem de cooperare. de dimensiune i complexitate redusă. care urmează să fie constituite în cadrul entităŃilor publice organizatoare. respectiv prin sistemul de cooperare.

În baza acestor aspecte. a declan at o activitate de culegere de informa ii care a vizat institu iile administra iei publice locale.. OBIECTIVELE AC IUNII DE EVALUARE Obiectivul general al evaluării a fost acela de a formula o apreciere cu privire la amploarea i calitatea activită ii de audit public intern exercitat în sistem externalizat. respectiv AsociaŃia Comunelor din România (A. Evaluarea realizată de Curtea de Conturi a urmărit să răspundă la următoarele întrebări: a) Calitatea rapoartelor de audit intern întocmite este la un nivel acceptabil. astfel încât să se poată aprecia dacă auditul desfă urat în sistem externalizat a adus plusvaloare în activitatea entită ilor auditate? b) Activitatea de audit public intern desfă urată în baza contractelor de prestări servicii s-a realizat în condi ii de economicitate i eficacitate? c) Activitatea de audit intern realizată prin externalizare la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administra iei 7 . tot în baza unor acorduri de cooperare.R. au fost solicitate atât situa ii. care să desfăşoare în condiŃii concurenŃiale activităŃi de audit intern pentru mai multe entităŃi locale. cât i copii ale rapoartelor de audit intern întocmite în anii 2009 i 2010. AsociaŃia Municipiilor din România etc. II. date i informa ii. Astfel.în considerare şi varianta înfiinŃării de compartimente de audit intern la nivelul structurilor asociate ale autorităŃilor administraŃiei publice.). Curtea de Conturi. AsociaŃia Oraşelor din România. prin intermediul structurilor sale teritoriale. cu privire la organizarea i desfă urarea auditului intern la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la care activitatea de audit intern a fost externalizată.Co.

persoanelor fizice/juridice care au exercitat efectiv această activitate. după cum urmează: 59 înregistra i ca membri ai CAFR (26.cheltuielilor/costurilor activită i.rapoartelor de audit i a oricăror documente întocmite cu ocazia exercitării acestei activită i. Total 222 (44. ocazionate de realizarea acestei III. interpretat i prelucrat informa iile i datele transmise de camerele de conturi. . s-au centralizat.publice locale.59 %) (100 %) 8 . ob inându-se o evaluare distinctă a: . 99 alte categorii. apar inând unor grupuri profesionale. a făcut obiectul unei monitorizări din partea autorită ii statului? Pentru o analiză cât mai precisă a actului/func iei de audit intern în sistem externalizat. 64 înregistra i ca membri ai CECCAR (28. CONSTATĂRI A) Calitatea rapoartelor de audit public intern i a altor documente întocmite pe bază de contracte de prestări servicii În cadrul misiunii de evaluare. au fost identifica i 222 prestatori (Anexa .”Situa ia privind prestatorii care au exercitat activitatea de audit public intern pentru ordonatorii de credite ai administra iei publice locale”) care au exercitat efectiv activitatea de audit public intern pe bază de contracte de prestări servicii. la nivelul a 651 de ordonatori principali de credite ai administra iei publice locale.82 %). în perioada 2009 – 2010. .81 %).

aprobate prin OMFP nr.17%). a fost întocmită o listă de verificare cuprinzând elementele minimale pe care trebuie să le con ină rapoartele de audit public intern pentru a corespunde cerin elor i procedurilor stabilite prin Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.00%). 44 auditori (36. 38/2003. 672/2002 privind auditul public intern.67%) 120 auditori (100. În vederea evaluării modului de aplicare a cadrului normativ în vigoare care reglementează activitatea de audit public intern.16%). 9 .Dintre ace tia. care. 41 auditori (34. Utilizarea listei de verificare în procesul de analiză a activită ii auditorilor care au făcut subiectul evaluării s-a concretizat în acordarea de calificative conform următoarei grile de evaluare: 0-35 puncte 36-60 puncte 61-80 puncte 81-100 puncte – NS (nesatisfăcător) – S (satisfăcător) – B (bine) – FB (foarte bine). sunt grupate astfel: membrii CAFR membrii CECCAR alte categorii Total: 35 auditori (29. în func ie de apartenen a la organiza iile/ asocia iile profesionale. au fost selectate pentru analiza activită ii desfă urate 120 de persoane. pe baza ra ionamentului profesional.

NS = nu au fost îndeplinite condi iile minime de întocmire a unui raport fa ă de cadrul normativ în vigoare S = au întrunit par ial condi iile minime. cca. iar ponderea calificativelor NS ob inute 10 . aproximativ 33% dintre ace tia au ob inut calificative peste medie (FB i B) i. Din totalul auditorilor analiza i. respectiv 31% dintre membrii CECCAR i 28% dintre membrii CAFR. se observă următoarele aspecte: 1. au ob inut calificativul NS (nesatisfăcător). Un număr semnificativ de auditori au rezultate slabe. în contrapondere. 2. dar necesită îmbunătă iri substan iale B = au întrunit în mare parte condi iile minime FB = au fost respectate cerin ele i etapele procedurale ale normelor metodologice Din analiza calificativelor acordate. 32% dintre auditori au ob inut calificativul NS.

b) activitatea de audit intern în formă externalizată nu s-a desfăşurat sub supravegherea/monitorizarea autorităŃii statului. revizii contabile. etc. certificări de conturi anuale. (s-au constatat i situa ii în care unele dintre acestea respectă procedurile i con in elementele minimale prevăzute de normele metodologice aprobate prin OMFP nr. situa ii în care membrii CECCAR i CAFR exercită această activitate în baza unor ra ionamente proprii i nu în baza normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. atât unele contracte. la audit financiar. Ponderea relativ mare de calificative necorespunzătoare. aprobate prin OMFP nr.de cele două grupuri profesionale este de cca. 672/2002 privind auditul public intern. 38/2003. Din documentele analizate s-a observat că. audit statutar. în mare parte. cât i rapoartele întocmite se referă. 38/2003. însă poartă alte denumiri decât acela de raport de audit intern). deoarece 11 . 60% din totalul de calificative NS acordate. s-ar putea explica astfel: a) clauzele contractuale încheiate de ordonatorii de credite nu au întotdeauna ca obiect prestarea de activită i de audit public intern.

pentru sectorul public.cadrul normativ în domeniu. (Ex: jude ul Brăila – primăria comunei Vi ani. nu conŃine reglementări referitoare la această formă. în situa ia în care sunt constatate abateri. nu identifică sau identifică foarte pu ine nereguli i disfunc ionalită i i nu fac referiri precise cu privire la e antioanele analizate i documentele examinate. în principal. s-au analizat constatările rezultate i men ionate în rapoartele de audit sau în alte documente întocmite de prestatori. nu se consemnează cauzele i consecin ele acestora. Din analiza documentelor de audit intern privind activitatea desfă urată de auditorii cuprin i în e antion.comuna Ceau ul de câmpie. următoarele aspecte: 1) Rapoartele de audit. în principal. jude ul Mure . respectiv exerci iile financiare 2008 i 2009. rezultând. cu referire la acelea i perioade auditate. etc) Pentru a evalua modul de constatare i consemnare a neregulilor i disfunc ionalită ilor. de cele mai multe ori fiind formulate fără să se fi constatat abateri a căror remediere să necesite astfel de recomandări. într-o mare măsură. precum i faptul că opera iunile contabile i 12 . jude ul Neam comuna Boghicea. următoarele contradic ii: Jude ul Teleorman: • în raportul de audit intern privind execu ia bugetară aferentă anului 2009 încheiat la Primăria comunei Gălăteni s-a consemnat că nu au fost re inute nereguli cu privire la organizarea i conducerea eviden ei operative i contabile. comparativ cu aspectele rezultate i men ionate în actele de control/audit încheiate de structurile de specialitate ale Cur ii de Conturi. au rezultat. iar recomandările au un caracter general. De asemenea. jude ul Covasna – primăria ora Baraolt. cu ocazia exercitării activită ii de audit public intern prin externalizare.

neînregistrarea. acordarea necuvenită de scutiri de la plata taxelor i impozitelor. i nevirarea CAS pentru persoanele beneficiare de ajutor social (primăriile comunelor Li a i Nenciule ti). acordarea nelegală de tichete cadou. • în rapoartele de audit intern aferente anului 2008 nu au fost consemnate nereguli. înregistrarea eronată în eviden ele contabile a unor cheltuieli aferente unei investi ii neterminate. Plopii Slăvite ti). calculul eronat al primelor de vacan ă (primăria comunei Mo teni). ulterior. Camera de Conturi Teleorman a constatat nerespectarea Normelor Metodologice privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. 2861/2009. plă i nelegale reprezentând normă de hrană vestimentară (primăriile comunelor Li a nere inere i inută i Izvoarele). însă Camera de Conturi Teleorman a constatat acordarea nelegală de spor de dispozitiv (primăriile comunelor Mo teni. nevirarea impozitului pe venit aferent tichetelor cadou (primăria comunelor Li a. calculul eronat a unor deduceri personale. nevirarea impozitelor aferente acordării de tichete cadou (primăriile comunelor Măldăieni. datoriilor i capitalurilor proprii aprobate prin OMFP nr.financiare care s-au înregistrat în eviden ele contabile i tehnic operative au fost reale. încheierea unor contracte de achizi ie de bunuri fără a exista sursa de finan are (primăria comunei Gratia). Izvoarele i Li a). • de i în rapoartele de audit intern privind activitatea financiar contabilă pe anul 2009 nu s-au consemnat nereguli. Pe de altă parte. precum i neînregistrarea în eviden a contabilă a unor mijloace fixe în valoare de 179 775 lei. Nenciule ti Izvoarele) i neefectuarea inventarierii (primăria comunei Nenciule ti). Camera de Conturi Teleorman a constatat acordarea nelegală a unor sporuri salariale i nevirarea unor impozite aferente. i 13 .

în cazul Primăriei ora ului Mizil. să fie intr-o măsură adecvată încredin ate unor persoane diferite”.Jude ul Prahova: în rapoartele de audit intern privind execu ia bugetară aferentă anului 2009. în raportul de audit intern privind situa ia financiară la 31. Camera de Conturi Prahova a constatat i consemnat ”în cazul CFPP … nu s-a asigurat separarea atribu iilor privind efectuarea de opera iuni între persoane. nu s-au consemnat nereguli. cat si a activită ii formale desfă urate 14 .2009. control i înregistrare. încheiate la primăriile comunelor Bertea i Cosminele. a controlului financiar intern si a controlului financiar preventiv. s-a consemnat organizarea i desfă urarea controlului financiar preventiv propriu (CFPP) potrivit prevederilor legale. încheiat la primăria comunei Călugăreni. de i auditul intern a consemnat ”contabilizarea veniturilor s-a făcut cu respectarea normelor metodologice legale” auditorii externi ai Cur ii de Conturi au constatat că ”institu ia nu conduce o eviden ă analitică a crean elor din chirii i concesiuni pe fiecare client cu ajutorul contului 411” i ”nu a fost respectat principiul contabil pe bază de angajamente” (primăria comunei Bertea). astfel încât atribu iile de aprobare.12. Camera de Conturi Prahova a constatat i men ionat următoarele: ”cauza care a determinat prejudicierea bugetului local cu suma de 12. însă Camera de Conturi Prahova a constatat atât abateri care nu au determinat producerea de prejudicii. conform reglementarilor legale. În contradic ie cu cele men ionate. decontare cheltuieli pentru lucrări neefectuate). ”CFPP nu a asigurat protec ia institu iei împotriva fraudei i pentru realizarea unei bune gestiuni financiare” (primăria comunei Bertea) i ”CFPP în anul 2009 nu a fost organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare” (primăria comunei Cosminele).603 lei a fost lipsa de organizare. cât i abateri care au determinat producerea de prejudicii (cheltuieli salariale nelegale. De asemenea.

Jude ul Arge : în raportul întocmit la primăria Bele i . plă i nelegale reprezentând servicii de ecarisaj i repara ii curente. plă i nelegale reprezentând avansuri pentru lucrări de alimentare cu apă. se men ionează „conturile anuale prezintă o imagine fidelă în toate aspectele semnificative. în timp ce Camera de Conturi Alba a constatat cheltuieli neînregistrate în eviden a contabilă.2009 întocmit la Primăria comunei Bicaz Chei.Negre ti nu au fost consemnate nereguli.in anul 2009 de auditorul public intern al entită ii.12. însă auditorii Cur ii de Conturi au constatat i consemnat o serie de deficien e semnificative. neimpozitarea tichetelor cadou. acordare nelegală de tichete cadou. au constatat: preluarea în balan ele de verificare i bilan a unor debite din crean e bugetare fără să concorde cu eviden ele fiscale (listele de rămă i e)..”. nestabilirea. neurmărirea i nerealizarea veniturilor din impozite i taxe locale. pentru aceea i perioadă auditată. nestabilirea impozitului pe terenul agricol.” Jude ul Neam : în raportul de “audit financiar” al contului de execu ie i bilan la 31. nu se consemnează nereguli. neinventarierea contribuabililor. Jude ul Alba: în raportul întocmit la primăria Cetatea de Baltă. neefectuarea inventarierii patrimoniului. respectiv: neorganizarea 15 . însă auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Neamt. neînregistrarea în eviden a contabilă a unor venituri. fapt ce a determinat încălcarea de către entitate a prevederilor legale referitoare la legalitatea acordării tichetelor cadou cat si a sursei din care s-a efectuat plata impozitului aferent tichetelor cadou acordate.

Jude ul Bra ov: la Primăria comunei Apa a. Jude ul Bihor: de i potrivit rapoartelor de audit public intern încheiate la Primăria comunei Au eu nu au fost constatate nereguli în legătură cu execu ia bugetară aferentă anului 2008.CFPP. neeviden ierea i nevirarea contribu iilor la bugetul general consolidat inută aferente atât sumelor acordate salaria ilor pentru procurare decentă. Jude ul Bacău: în raportul încheiat la Primăria comunei Sărata nu au fost consemnate nereguli. înregistrarea eronată de active necurente. auditorul intern nu a constatat nereguli. plă i nelegale a unor elemente de investi ii. nu a fost calculată i înregistrată în contabilitate amortizarea.2008. Ulterior. jurnal i Cartea Mare. auditorii Camerei de Conturi Bihor au constatat neefectuarea inventarierii. urmare verificării contului de execu ie aferent anului 2008. onorarii. indemniza ii de concediu. nu s-au întocmit balan e de verificare. neînregistrarea eviden ele contabile investi iilor nerespectarea normelor metodologice privind inventarierea. efectuarea 16 . în Camera de Conturi a Bacău a constatat în curs. necalcularea. nu au fost utilizate si conduse Registrele inventar. neeviden ierea i neîncasarea în cuantumul i la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare. ulterior. nestabilirea.12. acordarea nelegală de tichete cadou. înregistrarea vânzărilor de terenuri. cât i indemniza iilor acordate consilierilor locali. nu s-a organizat si condus contabilitatea în partida dublă. Camera de Conturi Bra ov a constatat efectuarea unor plă i fără viza CFP. neînregistrarea rămă i elor din concesiuni eronată a TVA aferentă i închirieri la 31.

Exemple: • la primăria comunei Giroc. aprobate prin OMFP nr. Urmare a verificărilor efectuate de Camera de Conturi 17 . în mod eronat. în unele cazuri. stabilirea eronată a contribu iilor datorate fondului de sănătate. l-a intitulat raport de revizie contabilă. de i au fost întocmite cu respectarea procedurilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. auditorul a întocmit un singur raport de audit în anul 2009. 2) Rapoartele de audit. Jude ul Călăra i: la primăriile comunelor Gălbina i. 38/2003. Dor Mărunt. în anul 2008. jude ul Constan a. însă.2009 i nu a constatat nereguli. însă Camera de Conturi Călăra i a constatat plă i nelegale. con in unele erori de formă sau de fond care pot afecta semnificativ misiunea de audit în cauză. care corespunde cerin elor/ procedurilor stabilite de normele metodologice. auditorul a i consemnat în raportul de audit intern. neînregistrarea crean elor în contabilitate. etc. Chirnogi. acordarea nelegală de drepturi salariale. ”exercitarea CFP s-a efectuat în conformitate cu prevederile OG 119/1999…” i ”nu au existat disfunc ii în derularea activită ii CFP”. • constatat la primăria comunei Saligny.unor plă i nejustificate pentru primar i viceprimar pentru procurare inută decentă.12. 672/2002 privind auditul public intern. i prevederile Raportul de audit public intern respectă procedurile normelor metodologice. jude ul Timi . auditorul intern a auditat bilan ul contabil i execu ia bugetului la 31. fapt pentru care a fost notat cu calificativul FB (foarte bine). Frăsinet. efectuarea unor cheltuieli nejustificate pentru dirigen ie de antier.

” 3) De i activitatea de audit intern a fost reglementată numai prin obligativitatea organizării compartimentelor la nivelul entită ilor publice. La aceasta se adaugă i lipsa mecanismelor de informare a UCAAPI în legătură cu practicile deficitare a unor structuri teritoriale ale MFP i pe cale de consecin a. etc… controlul limitându-se în general la angajarea şi ordonanŃarea cheltuielilor şi în acest caz numai la o parte din operaŃiuni. Această inconsecven ă i contradic ie în abordarea i tratarea aceluia i aspect de către diversele organisme ale statului însărcinate cu organizarea i supravegherea auditului intern. această forma de control nefiind exercitată asupra unor operaŃiuni precum încheierea contractelor economice. închirierea sau vânzarea unor bunuri aparŃinând instituŃiei. fără ca acestea să aibă atribuŃiile şi responsabilităŃile legale în acest sens. De asemenea. au condus la men inerea stării de confuzie în rândul institu iilor publice obligate prin lege să organizeze activitate de audit intern.Constan a ”s-a constatat că pentru exerci iul bugetar 2008 nu a existat o dispoziŃie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv” i persoana care a acordat viza CFP ”are şi calitatea de casier în cadrul consiliului local. întocmite de prestatorii de servicii. funcŃie care este incompatibilă cu exercitarea CFP pentru operaŃiunile de încasări şi plăŃi în numerar”. constituirea şi încasarea veniturilor publice. concesionarea . ”s-a constatat că nu toate proiectele de operaŃiuni prevăzute de lege au fost supuse controlului financiar preventiv. totu i in situa ii izolate. o parte din rapoartele de audit. 18 . au fost avizate i tampilate de către unele compartimente de audit intern din cadrul direc iilor jude ene ale finan elor publice (DGFP). lipsa de reac ie a acestora pentru remedierea disfunc ionalită ilor existente in interiorul propriilor structuri teritoriale.

”. Mete . Cu toate acestea. 119/1999. a procedat la agrearea de persoane fizice i juridice pentru certificarea situa iilor financiare ale entită ilor mici care nu au înfiin at compartiment de audit intern. în baza prevederilor art. 4) Există cazuri in care auditorii se recomandă ca fiind agrea i de structurile deconcentrate ale Ministerului Finan elor Publice (MFP). Cera u. sunt avizate i tampilate de către DGFP Olt. însărcinate să asigure monitorizarea confuzii i evaluarea activită ii de audit intern. că are calitatea de ”auditor agreat de DGFP Prahova. Mihal . Este adevărat că MFP. 28. atâta timp cât organismele teritoriale ale MFP. men ionează Ighiu. aceste prevederi au fost abrogate. din OG nr. prin apari ia Legii nr. jude ul Alba. Bertea. persoanele agreate anterior au continuat să utilizeze atestările expirate ca justificare pentru a fi acceptate să desfă oare activităti de audit public intern. Ro ia de Seca în rapoartele de audit ”autorizat ca persoană fizică conform aprobării DGFP Alba nr …. Exemple: • auditorul care a efectuat misiuni de audit la primăriile comunelor Aluni . 672/2002. Exemple: • rapoartele de audit intern întocmite la nivelul primăriilor din jude ul Olt. produc i practici nelegale în activitatea de audit intern. • auditorul care a efectuat misiuni de audit la primăriile comunelor Stăncu a i Tudor Vladimirescu precizează ca este ”avizat i atestat de către DGFP Brăila” 19 . Dumbrăve ti. însă. este pu in probabil ca această activitate să aibă premize favorabile de îmbunătă ire. Călugăreni. Măgurele i Vărbilău. având codul de identificare 3095…” • auditorul care a efectuat misiuni de audit la primăriile comunelor i ona. Cosminele. judetul Prahova men ionează în preambulul rapoartelor de audit încheiate în anul 2009.Ori.

Se men ionează la finalul recomandărilor că ”au fost identificate câteva probleme”. B) Economicitatea. Năsturelu. Scopul acŃiunii de supervizare este de a asigura că obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiŃii de calitate.07. Prin urmare. costul lunar 20 . nerealizarea etapei de supervizare a contribuit. într-o propor ie semnificativă. euro).2010 este de cca. Mereni. prevăzută de normele specifice. con in acelea i constatări i au recomandări identice (de ordin general) care nu sunt sus inute prin constatări. însă nu sunt consemnate.4 mil. un număr de 651 de ordonatori principali ai administra iei publice locale. 6) Pentru majoritatea misiunilor de audit intern analizate nu s-a realizat procedura de supervizare. cu persoane fizice i juridice. 10. Olteni. eficien a i eficacitatea activită ii de audit public intern prestată în sistem externalizat Din analiza datelor transmise de camerele de conturi jude ene prin intermediul anexelor privind organizarea i exercitarea auditului intern la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. au procedat la organizarea i desfă urarea auditului intern prin externalizare. la exercitarea auditului intern în condi ii de calitate necorespunzătoare.5) Au fost identificate situa ii în care rapoartele de audit intern întocmite la mai mul i ordonatori principali de credite sunt identice ca formă de prezentare. Mândra.: rapoartele întocmite la unită ile administrativ teritoriale ale comunelor Nec e ti. prin încheierea de contracte de prestări servicii. 2. au rezultat următoarele aspecte: la data de 31.050.2010.000 lei (cca. Mavrodin (jude ul Teleorman). Ex. valoarea contractelor de prestări servicii derulate în perioada 2009 . Mo teni.

643 lei/lună/entitate. Din analiza modului de derulare a ac iunilor de audit intern. analiza riscurilor. planul de audit.al acestei activită i ridicându-se la valoarea de cca. putem aprecia că activitatea de audit public intern desfă urată în sistem externalizat a fost în mare parte ineficientă. a avut ca obiect consilierea i monitorizarea activită ii compartimentului de audit public intern din cadrul Primăriei comunei Agigea. Serviciul prestat a constat numai în exemplificarea unei misiuni de 21 . Neam . a timpului efectiv de lucru alocat acestor ac iuni. situa ie care poate afecta eficien a si eficacitatea activită ii de audit public intern. Totu i.729 lei (cca. precum următoarele: există cazuri frecvente în care auditorii interni angaja i pe bază de contract de prestări servicii efectuează un număr mare de misiuni. pentru care s-a achitat suma de 75. Totodată. Prahova. interven ia la fa a locului. în condi iile în care ar trebui respectate procedurile specifice (notificare. Exemple: . având in vedere că aceste fonduri bugetare s-au limitat la acoperirea formală a unei prevederi legale referitoare la obligativitatea organizării activită ii de audit intern i că nu au adus un plus de valoare i nici o cre tere a eficien ei utilizării fondurilor publice la ordonatorii de credite. contravalorile presta iilor stabilite prin contractele de prestări servicii sunt diferite i nu se cunosc criteriile care au stat la baza i a costului pe misiune. Teleorman.contractul încheiat de Primăria comunei Agigea cu o persoana juridică în anul 2009. Derularea unei misiuni de audit presupune un volum mare de timp i activitate. Suceava. 18 000 euro). Ex: jude ele Alba. din punct de vedere al numărului de misiuni. au rezultat fundamentării acestora. plata unei sume mai mari nu reprezintă i o garan ie că activitatea se desfă oară în condi ii de eficacitate ridicată. etc). concomitent la mai multe entită i.

fără a se formula recomandări de remediere. ordonatorul de credite putea evita efectuarea unei cheltuieli nejustificate. Chiar dacă suma achitată nu este semnificativă. Prin urmare. pentru serviciul prestat de către auditor. concretizat în întocmirea a doar 3 documente. pentru a ob ine informa ii generale în ceea ce prive te modul de efectuare a unei misiuni de audit intern. Misiunea s-a finalizat cu prezentarea unui număr de 20 anexe ”cuprinzând procedurile ce trebuie urmate în desfă urarea misiunii de audit cu precizarea că în efectuarea unei misiuni de audit. în care s-au consemnat o serie de nereguli.primăria comunei Movileni din jude ul Ia i a achitat suma de 2400 lei pentru două înscrisuri. legal si gratuit. scrise de mână i intitulate note de constatare. primăria a cheltuit o sumă totală de 3000 lei.primăria comunei Căline ti din jude ul Arge a achitat lunar suma de 250 lei. în condi iile în care ar fi solicitat consultan ă de specialitate din partea UCAAPI. UCAAPI are i atribu ia de a acorda consultan ă de specialitate. însă se propune ”pentru nerealizările constatate propun a se da avertisment persoanelor vinovate” (persoane care nu au fost indicate/identificate în cele două înscrisuri). întocmite la data de 30.06. . în anul 2009.2009. . Într-unul din aceste documente s-a consemnat faptul că ”potrivit datelor raportate prin situa iile financiare. în raportul întocmit men ionându-se că „toate constatările i concluziile nu au la bază un audit real. cheltuială a fost efectuată pentru realizarea unei activită i lipsite de substan ă si profesionalism. În consecin ă. ele au numai scopul de a prezenta procedurile ce trebuie urmate în efectuarea unui audit”. fa ă de 500 095 lei 22 . a câte o filă fiecare.audit. auditorul trebuie să întocmească i un raport de audit”. con inând un total de 4 file (2 file + 1 filă + 1 filă) intitulate rapoarte de audit. Conform atribu iilor prevăzute în ROF.

însă nu a reglementat acestei activită i. s-au efectuat cheltuieli de 4 295 150 lei. nu au existat posibilită i reale de angajare a unor auditori interni complexitatea activită ii entită ii i/sau costurile aferente raportate la nu au justificat înfiin area unui compartiment de audit public intern. respectiv cheltuielile efectuate sunt mai mari decât prevederile bugetare. nu recunoa te această formă de exercitare a auditului intern. pe bază de contract de prestări servicii. prin înfiin area compartimentelor de audit public intern. în calitate de autoritate responsabilă cu evaluarea auditului public intern la nivel na ional. În i alte forme/modalită i de exercitare a cazul entită ilor publice mici apar inând administra iei publice locale unde. conducătorii acestor entită i. ceea ce denotă superficialitatea auditorului în întocmirea actului respectiv. Ministerul Finan elor Publice. IV CONCLUZII I RECOMANDĂRI 1) Legisla ia în vigoare care reglementează activitatea de audit public intern a prevăzut obligaŃia instituirii cadrului organizatoric şi funcŃional necesar desfăşurării activităŃii de audit public intern la toate entită ile publice. Deoarece nu este reglementată prin cadrul normativ in vigoare. situa ie în care 23 . au identificat posibilitatea realizării activită ii de audit public intern prin externalizare. C) MONITORIZAREA ACTIVITĂ II DE AUDIT PUBLIC INTERN REALIZAT PRIN EXTERNALIZARE Activitatea de audit intern realizată pe bază de contracte de prestări servicii nu a făcut obiectul unei monitorizări din partea autorităŃilor statului. Se observă clar că documentul con ine o eroare de redactare vizibilă.prevederi bugetare. constatându-se că cheltuielile pentru bunuri i servicii au fost efectuate pe bază de documente justificative legal întocmite”.

la un nivel de calitate necorespunzător (cca. în perioada 2009 – 2010. în unele situaŃii. 2) A a cum s-a prezentat pe parcursul întregului raport. 65/1994. privind organizarea activită ii de expertiză contabilă i a contabililor autoriza i. 24 . privind auditul public intern. Men ionăm că exercitarea activită ii de audit public intern prin externalizare este o formă men ionată de standardele interna ionale în domeniu (ISA 610. respectiv a faptului că reglementările referitoare la persoanele agreate erau abrogate. profitând de necunoaşterea cadrului legal în vigoare de către ordonatorii de credite. Totodată. cu modificările si completările ulterioare. realizarea auditului intern pe bază de contracte de prestări servicii s-a efectuat. 75/1999 privind auditul financiar. cu excep ia regiilor autonome. De asemenea. cu modificările i completările ulterioare) nu face referire la auditul intern în sectorul public ci doar la organizarea i exercitarea acestei activită i în entită ile economice. nu include activitatea de audit intern în categoria lucrărilor ce pot fi executate de membrii CECCAR. OUG nr. precum numărul i i de complexitatea activită ii entită ii publice. auditorii s-au prevalat de calitatea de persoane agreate de MFP. INTOSAI GOV 9140 i 9150). obŃinută în baza reglementărilor în vigoare până la apariŃia Legii nr. companiilor/ societă ilor na ionale precum i a celorlalte entită i economice cu capital majoritar de stat. cadrul normativ care reglementează activitatea membrilor CAFR (OUG nr.contravaloarea presta iilor să se negocieze în func ie de amploarea misiunilor de audit intern. Din totalul auditorilor care au exercitat necorespunzător activitatea de audit intern. Mai mult decât atât. 67% din e antionul analizat). 672/2002. 54% sunt membri ai grupurilor profesionale CAFR i CECCAR.

nu fac referiri precise cu privire la e antioanele analizate. fapt care permite exercitarea acesteia la mai multe entită i în paralel i implicit ob inerea de câ tiguri mari i foarte mari pentru un auditor. în condi iile în care. formale. documentele examinate. i nu respectă cerin ele stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr. b) au fost identificate foarte pu ine nereguli i disfunc ionalită i. etc. acestea sunt diferite i nu se cunosc criteriile care au stat la baza fundamentării acestora. 672/2002 privind auditul public intern. unele dintre acestea fiind cauza producerii de prejudicii. la acelea i entită i. În condi iile în care activitatea de audit se realizează 25 . aprobate prin OMFP 38/2003.. Costurile relativ avantajoase sunt. c) de regulă.3) Datorită lipsei de reglementări privind modul de exercitare a activită ii de audit intern pe bază de contracte de prestări servicii. în mare parte. probe de audit. rezultatul unui volum redus sau foarte redus al activită ii de audit efectiv prestate. nu s-a realizat nici o activitate de asigurare a calită ii/revizuire i asupra persoanelor fizice/juridice care exercită această formă de activitate. recomandările au un caracter general i de cele mai multe ori au fost formulate fără a fi sus inute de constatări recomandări. situa ie în care: a) rapoartele de audit i/sau orice alte documente întocmite sunt uneori necorespunzătoare. contravalorile presta iilor stabilite prin contracte sunt stabilite relativ aleatoriu. a căror remediere să necesite astfel de 4) În lipsa unor proceduri i reglementări privind remunerarea activită ii de audit public intern în sistem externalizat. structurile Cur ii de Conturi au constatat nereguli semnificative.

nu beneficiază de statutul de auditor intern. cu ocazia prezentării raportului anual de activitate. 5) UCAAPI din cadrul Ministerului Finan elor Publice a constatat i men ionat. apreciem că plata unor astfel de servicii reprezintă o cheltuială cel pu in ineficientă. în administra ia publică locală. În consecinŃă exercitarea auditului intern în formă externalizată nu a fost monitorizată şi nici evaluată. SoluŃia identificată de UCAAPI în vederea asigurării funcŃiei de audit intern în entităŃile publice locale de dimensiune şi complexitate redusă. precum i a costurilor generate pentru realizarea acestei activită i prin contracte de prestări servicii. la nivele scăzute de eficien ă i eficacitate i nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor entită ii publice. constă în introducerea unui sistem de cooperare care în prezent funcŃionează experimental în 10 judeŃe. Ulterior. În urma concluziilor rezultate din evaluările efectuate asupra situa iei implementării auditului intern prin externalizare. Reglementarea modului de realizare a auditului public intern prin externalizare. în unele cazuri. încă din anul 2005. existen a fenomenului de externalizare a auditului intern în administra ia publică locală. aceasta fiind o formă atipică de organizare a activităŃii de audit intern. Curtea de Conturi consideră utile următoarele recomandări: 1. chiar nejustificată (s-au constatat situa ii în care documentele de audit întocmite se rezumă la câteva pagini anual). nefiind personal angajat al instituŃiei. Pentru aceasta ar trebui să aibă în vedere standardele interna ionale în domeniu i buna practică din statele 26 .necorespunzător/formal. în Raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2007 s-a men ionat faptul că personalul care efectuează activităŃi de audit intern prin contracte de prestări servicii.

în vederea cre terii calită ii activită ii de audit public intern în administra ia publică locală. Având în vedere evolu ia bugetelor locale din ultimii ani. cu privire la decăderea din acest drept. Cu această ocazie. apreciem că se impune reanalizarea criteriilor în baza cărora entită ile publice mici au fost definite în Legea nr. MFP va identifica posibilită ile de în tiin are oficială a persoanelor care au fost agreate. Totodată. 28 din OG nr. 4.membre ale Uniunii Europene. respectiv cele care derulează un buget anual de până la nivelul echivalentului de 100 000 de 27 . în baza art. 119/1999 si a membrilor CAFR i CECCAR de a exercita activitatea de audit public intern în sistem externalizat. 3. 119/1999. a unor ac iuni de informare a ordonatorilor de credite din administra ia publică locală despre competen ele persoanelor agreate în baza OG nr. Reglementarea modului de autorizare/abilitare a persoanelor fizice i juridice care vor efectua activitate de audit public intern în sistem exernalizat. Activită ile de monitorizare ar trebui orientate spre plusvaloarea creată de auditul intern în sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entită ii publice. trebuie avute în vedere i anumite criterii în baza cărora să se stabilească contravaloarea serviciilor de audit public intern prestate în sistem externalizat. 672/2002. 2. 5. Organizarea de către Ministerul Finan elor Publice. în concordan ă cu condi iile specifice existente în România. Luarea tuturor măsurilor care se impun de către UCAAPI din cadrul Ministerului Finan elor Publice. prin structurile teritoriale.

a cadrului metodologic şi procedural privind activităŃile de audit intern în sectorul public. În vederea dezvoltării şi consolidării auditului intern în administraŃia locală. evaluare. 6. Dezvoltarea de către Ministerul Finan elor Publice. prin UCAAPI.euro pe o perioadă de 3 ani consecutivi. inclusiv elaborarea de noi ghiduri practice de derulare a misiunilor de audit intern pe diverse teme specifice activităŃii din administraŃia publică locală şi totodată va coordona sistemul de pregătire profesională continuă a auditorilor interni ce activează în structurile de audit din entităŃile publice locale. monitorizare. în sensul majorării plafonului sau eliminării acestuia. 7. raportare a activităŃii compartimentelor de audit intern de la nivelul entităŃilor din administraŃia locală). 28 . conducerea MFP va lua măsurile necesare astfel încât structurile de audit intern din direcŃiile sale teritoriale să poată îndeplini integral şi în condiŃii de performanŃă atribuŃiile delegate acestora din competenŃa UCAAPI (coordonare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful