CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE

Amplificatoare operaţionale 25
Aplicaţii uzuale la amplificatoarelor operaţionale 26
Integrarea unor semnale cu componentă continuă 34
Schema unui integrator care funcţionează după aceste principii 34
Integrarea pentru unde dreptunghiulare 36
Integratoare duble 39
Amplificatoare cu cuplaj RC 44
Amplificator inversor cu cuplaj RC 44
Amplificatorul neinversor cu cuplaj RC 46
Aplicaţii neliniare ale amplificatoarelor operaţionale 48
Redresoare de precizie 48
Redresor monoalternanţă neinversor 48
Redresor bialternanţă realizat cu amplificatoare operaţionale 49
Detectoare de vârf 51
Parametrii comparatoarelor 53
Comparatoare realizate cu AO 54
Generatoare de oscilaţii 59
1
În anul 1963, datorită dezvoltării tehnologiei componentelor discrete, apare necesitatea de realizare
a dispozitivelor sub formă integrată.
Componente discrete (diode, tranzistoare, etc).
Componente integrate = pe aceeaşi plăcuţă de siliciu se realizează mai multe componente
În anul 1964 apar primele circuite integrate performante realizate pe scară industrială:
- amplificatorul de bandă largă µA702
- amplificatorul de tip operaţional µA709
- comparatorul µA700
În această primă etapă se integrează relativ puţine comparatoare şi multe rezistenţe.
A doua etapă în circuitele integrate analogice cuprinde un număr relativ mare de tranzistoare şi mic de
rezistenţe şi în această etapă se realizează primele condensatoare primele tranzistoare pnp laterale, primele
tranzistoare TEC - J şi tranzistoare super p.
A treia etapă începe din 1972 şi este etapa de proiectare asistată de calculator. În această etapă se
realizează pe scară largă.
Circuitele semiconductoare reprezintă circuitele care au elementele realizate în (sau pe) suprafaţa
materialelor semiconductoare.
Circuitele integrate peliculare au elemente constituite din pelicule subţiri depuse pe un strat dielectric : -
subţiri < 1µm
- groase < 10µm
Circuitele integrate hibride conţin atât circuite semiconductoare, cât şi circuite integrate hibride pe acelaşi
strat de dielectric.
Clasificarea circui telor integrate
1. Circuite integrate analogice – la care o variaţie continuă a mărimii de intrare produce o variaţie
continuă a mărimii de ieşire, cele două mărimi fiind legate printr+o anumită lege (caracteristica de
transfer).
Funcţiile circuitelor integrate analogice pot fi :
- de amplificare
- generare de semnal
- redresoare
- stabilizatoare de tensiune
- modulatoare
- comparare
- filtrare , etc.
OBS !!! REDRESOARE = se alimentează la tensiune alternativă, iar la ieşire au
tensiune continuă de o anumită valoare.
2. Circuite integrate numerice – prelucrează informaţia sub formă numerică (Circuitele Integrate
Digitale).
• Circuitele Integrate Analogice – avantaje faţă de Circuitele Integrate realizate cu
componente discrete:
- reducerea dimensiunii circuitelor
- reducerea preţului de cost
Costul circuitelor integrate analogice nu creşte proporţional cu numărul de tranzistoare integrate sau cu
alte elemente, ci este proporţional cu aria de Siliciu ocupată.
Nu se integrează rezistenţe de valori mari ( peste 0,5kΩ ) deoarece ocupă o arie de siliciu mare.
2
- creşterea fiabilităţii
- îmbunătăţirea performanţelor din punct de vedere al parametrilor funcţionali şi al dispersiei
acestora
La două tranzistoare realizate pe aceeaşi structură şi cu aceeaşi geometrie, β diferă cu ± 3% faţă de
circuitele cu componente discrete la care β diferă cu ± 15%
- realizarea unor funcţii care nu se pot obţine cu precizie cu circute discrete.
Aceste avantaje se regăsesc şi la aparatura electronică realizată cu circuite integrate.
• Dezavantaje (limitări)
- nu se pot integra economic inductanţe de valori mari
- nu este economică integrarea rezistenţelor de valori mari, care sunt de obicei înlocuite cu circuite
care să realizeze aceeaşi funcţie, dar care să fie realizate cu tranzistoare (de obicei surse de curent
constant)
- nu se pot integra capacităţi de valori mari.
Clasificarea Circuitelor Integrate Analogice
1. După forma caracteristicii de transfer:
- Circuite integrate liniare care au o legătură liniară între mărimea de intrare şi mărimea de ieşire
- Circuite integrate neliniare care au o legătură neliniară între mărimea de intrare şi mărimea de
ieşire
2. După forma constructivă
- Circuite integrate monolitice – toate componentele sunt realizate pe aceeaşi plachetă de
semiconductor şi predomină elementele active.
- Circuite integrate hibride – sunt realizate pe plăcuţe izolatoare pe care unele componente pasive şi
de valori mici şi conexiunile între acestea sunt realizate prin tehnologie peliculară, iar
componentele active, precum şi unele componente pasive de valori mari sunt ataşate sub forma
discretă
Aceste circuite integrate sunt fără capsulă, au costuri ridicate, dar prezintă performanţe superioare,
frecvenţă de lucru mare şi puteri mari.
3. După principiul de funcţionare
- Circuitele integrate analogice care lucrează pe principii convenţionale (cu tranzistoare bipolare sau
MOS)
- Circuitele integrate analogice care lucrează pe principii neconvenţionale (cu tranzistoare CMOS cu
capacităţi comutate, cu curenţi comutaţi sau transliniare).
Surse de curent constant
Sursele de curent constant au rolul înlocuirii rezistenţelor de sarcină sau de polarizare care, în
general, au valori mari cu sarcini active care sunt sursele de curent constant şi care au o rezistenţă
dinamică foarte mare
1. Sursa pentru curent standard
3
Tranzistorul T
2
nu trebuie să ajungă la saturaţie. Tranzistorul T
1
este conectat ca diodă şi are rolul de a
realiza compensarea termică a curentului de ieşire I
0
(la variaţia U
BE
şi a factorului β cu temperatura).
Tensiunea pe diodă scade cu 2mV la fiecare creştere a temperaturii cu 1°C.
Curentul I
0
≥ 0,1mA , I
0
este curentul de la ieşirea sursei
Dacă I
0
ar fi mai mic, atunci şi I
1
ar fi de valoare mică, rezultând astfel că rezistenţa R ar avea valoare
foarte mare
V
+
= I
1
(R+R
1
)+U
BE1
1
1
1
R R
U V
I
BE
+

·
+
, în practică
10
1
R
R ≤
Considerând tranzistoarele identice cu proprietăţi apropiate şi β >> 1 se pot neglija curenţii de bază ai
tranzistoarelor faţă de cei de colector.
U
BE1
+ I
1
R
1
= U
BE2
+ I
0
R
2
Din relaţia curentului de colector în funcţie de tensiunea bază emitor (UBE) a unui tranzistor se poate
deduce că :
4
T
BE
U
U
CS C
e I I ⋅ ·
U
T
– tensiune termică
U
T
= 26mV
e
T k
U
T

· k – constanta lui Boltzman

K
CV
k
23
10 35 . 1

⋅ − ·
T = 300°K
e – sarcina electronului
e = 1,6
.
10
-19
C
CS
C
T BE
I
I
U U ln ⋅ ·
2 0
0
1 1
1
ln ln R I
I
I
U R I
I
I
U
CS
T
CS
T
⋅ + · ⋅ +
1
0 0
2 1 2
1 1
2 1
ln ln
I
I
I
I
R I
U
R
R
I
I
R I
U
CS
T
CS
T
+

· +

1
0
2
1
0
1
2 1
ln
I
I
R
R
I
I
R I
U
T
· + ⋅

Dacă I
1
> 1mA şi R
2
este de ordinul kΩ , rezultă I
1
R
2
este de ordinul volţilor.
Se poate scrie că
2
1
1 0
R
R
I I ⋅ ≅
2. Sursa pentru curenţi mici (WIDLAR)
5
Se obţine din sursa precedentă făcând R
1
=0. Deoarece U
BE1
> U
BE2
se poate obţine curentul I
0
mic fără a
utiliza valori prea mari pentru rezistenţa R
2
0
1
2
0
ln
I
I
R
U
I
T
·
Această ecuaţie transcendentă (de la intrare la ieşire) este cel mai frecvent utilizată. Există cataloage în
care sunt date curbe unde avem dependenţa I
0
=f(R
2
) când I
1
=ct.
I
1
'
> I
1
''
> I
1
'''
6
Alegând curentul I
0
, rezultă prin alegerea lui I
1
valoarea rezistenţei R
2
. Curentul I
1
se alege astfel încât R
2
să fie de ordinul kΩ.
3. Oglinda de curent (sursa diodă - tranzistor)
U
BE1
= U
BE2
Dacă tranzistoarele sunt identice şi neglijând curenţii de bază rezulta
1 0
I I ≅
.
Deoarece tranzistoarele au o geometrie diferită a suprafeţei joncţiunii colector – bază, se poate considera
că densităţile de curent prin cele două joncţiuni sunt egale.
1 0
J J ≅ J – densitatea de curent
1
0
1 0
1
1
0
0
A
A
I I
A
I
A
I
⋅ · ⇒ ·
A – aria joncţiunii
Se poate obţine un curent chiar şi mai mic decât cel de referinţă dacă A
0
< A
1

4. Sursa de curent multiplă
Pentru realizarea unor sarcini multiple şi identice, sau a unor polarizări multiple (curenţii furnizaţi
putându – se găsi într – un anumit raport) se folosesc surse de curent cu mai multe ieşiri.
Există surse de curent multiple cu emitoarele la potenţial coborât, sau cu tranzistoare npn.
Prin surse împerecheate se pot realiza curenţi de ieşire egali cu suficientă precizie, aşa cum este necesar
pentru etajul diferenţial de intrare al unui amplificator integrat.
7
Rezistenţele din emitoarele tranzistoarelor pot stabili rapoartele curenţilor ca la sursa standard.
Dacă nu există rezistenţe în emitoarele tranzistoarelor, curenţii I
01
şi I
02
se pot realiza într – un anumit
raport faţă de curentul de referinţă prin ariile joncţiunilor emitoare (vezi oglinda de curent).
Pot exista de asemenea şi surse cu emitoarele la potenţial ridicat sau cu tranzistori pnp laterali.
Integratorul 324 foloseşte o sursă cu un tranzistor lateral cu 5 colectoare. Pentru toate sursele de acest gen,
rezistenţa R, care are o valoare mare se poate înlocui cu o altă sursă de curent constant.
5. Surse de curent realizate cu TEC – J
8
Sursele de curent constant realizate cu TEC – J pot fi de două tipuri :
- surse pentru curenţi mici :
- surse pentru curenţi mari
U
P
– tensiunea de prag (la care canalul se
închide complet)
Dezavantajul principal al surselor realizate cu tranzistoare TEC –J îl
reprezintă instabilitatea termică mare, în timp ce ele sunt foarte simple. În
cazul sursei pentru curenţi mari, U
GS
= 0 , curentul de drenă I
D
= I
DSS
(curent de ordinul mA).
Pentru curenţii mici este necesar să se polarizeze joncţiunea grilă – sursă a tranzistorului, polarizare care
se realizează cu ajutorul rezistenţei R.
Punctul static de funcţionare al tranzistorului se stabileşte pe caracteristica de transfer pentru curentul
dorit.
9
Sursa se poate realiza şi cu tranzistor TEC – J cu canal p , cu terminalul sursei conectat la terminal
pozitiv:
Tranzistoarele TEC – J pot fi utilizate şi în divizoare de tensiune, în sursele cu tranzistoare bipolare,
înlocuind rezistenţa R astfel încât o rezistenţă de valoare mare este înlocuită de un tranzistor TEC – J
care ocup[ o arie mică de Siliciu.
10

Sursele de tensiune
Sunt utilizate în cazul în care este nevoie de tensiuni diferite de cele de alimentare. Sursele de
tensiune pot fi:
- de precizie redusă : utilizate pentru aplicaţii nepretenţioase şi în special pentru curenţi mari
variabili.
- de precizie medie : utilizate în aplicaţii mai pretenţioase şi în special pentru curenţi mici într-o
gamă restrânsă.
- de precizie mare (surse de tensiune de referinţă) : utilizate
pentru curenţii mici şi constanţi.
Precizia se referă la stabilitatea tensiunii furnizate cu tensiunea de
alimentare a circuitului integrat la variaţia sarcinii şi cu temperatura.
În cazul surselor de tensiune se pune accentul pe micşorarea rezistenţei
interne, sursa funcţionând la curenţi de sarcină variabili de valoare
relativ mare.
1. Sursa de tensiune de precizie redusă
a) O primă variantă de realizare a acestor surse este aceea în
care intervin rezistenţe, tranzistoare conectate ca diode Zener şi surse de
curent.

11
U
0
= n U
BE
R
0
= R || n R
d


R
d
– rezistenţa dinamică a diodei şi ea se calculează ca fiind
1
I
U
R
T
d
·
, U
T
= 26mV
Dezavantajele acestei scheme sunt :
- aria de siliciu ocupată este relativ mare, dacă tensiune de ieşire este mare
- dependenţa pronunţată de temperatură a tensiunii de ieşire
- rezistenţa de ieşire relativ mare pentru un număr ridicat de diode
- curentul de sarcină depinde de variaţia tensiunii de alimentare.
b)
12
U
0
= n U
BE
Această variantă constructivă are cam aceleaşi dezavantaje ca şi sursa din prima variantă, aceste
dezavantaje putând fi eliminate cu următoarea schemă :
c)
Această schemă utilizează o joncţiune bază – emitor polarizată
invers, care la străpungere funcţionează ca o diodă Zener.
V U
Z
7 6 ÷ ·
2 0 BE Z
U U U + ·
) ( ||
0 d z d
r r R R + ·
Cu această sursă se obţine o compensare parţială a variaţiilor
tensiunii de ieşire cu temperatura.
ΔU
Z
= 2mV/ºC
ΔU
BE
= -2mV/ºC
Dezavantaje :
- în zona de străpungere apare zgomot mare
13
d) De precizie redusă este cea care utilizează o super diodă
U
0
= k U
BE
k – inversul factorului de divizare al divizorului rezistiv format din R
1
şi R
2

2
2 1
R
R R
k
+
·

Prin proiectare se alege I
b
<< I
d
astfel încât
2 2 1
0
R
U
R R
U
BE
·
+

,
_

¸
¸
+ ⋅ ·
2
0
1
e
e
U U
BE
Se observă că se pot obţine diferite valori ale tensiunii de ieşire şi deoarece raportul rezistenţelor se poate
obţine cu mare precizie, tensiunea de ieşire va fi precisă. Utilizând schema tranzistorului în regim dinamic
rezultă ca rezistenţa de ieşire a circuitului este mică.
14
2) Surse de tensiune de precizie – se bazează pe compensarea termică realizată datorită faptului că dioda
Zener are un coeficient de temperatură care variază invers faţă de joncţiunea polarizată direct.
BE Z
U m U U R I ) 1 (
0 1 1
+ − − ·
1
0
1
) 1 (
R
U m U U
I
BE Z
+ − −
·
BE
U n U R I ⋅ − ·
0 2 2
2
0
2
R
U n U
I
BE
⋅ −
·
din T
1
K
S
S
R
U
I I I I
0
1 1 2
+ · + · ⇒
Din aceste relaţii se obţine tensiunea de ieşire în
funcţie de rezistenţe şi numărul diodelor (m şi n)
Circuite pentru deplasare a nivelului de tensiune continuă
Circuitele de deplasare a nivelului de tensiune continuă sunt necesare în amplificatoare (integrate) ca
urmare a folosirii unui singur tip de tranzistor integrat.
Pe fiecare etaj în conexiune EC din amplificator, apare o deplasare de nivel nedorită, de ordinul volţilor.
Aceste deplasări însumate pe mai multe etaje (datorită cuplajului direct) duc tensiunea de ieşire a unui
amplificator spre valoarea sursei de alimentare în lipsa semnalului util, dacă nu se utilizează un etaj
intermediar pentru deplasarea în sens opus a nivelului de tensiune continuă.
15
Ştiind că U
BE
= 0,6V rezultă că U
CE1
≅ 0,6V , excursia de tensiune din colectorul tranzistorului T
1
nu
poate fi decât de zeci de mV rezultând o tensiune limitată la ieşirea tranzistorului T
1
În cazul acestor etaje este necesară prezenţa unor circuite de deplasare a nivelului de tensiune continuă
care va trebui să îndeplinească următoarele cerinţe :
- o atenuare a semnalului continuu
- să realizeze o atenuare redusă a componentei variabile, a semnalului amplificat
- să asigure o rezistenţă mare de intrare pentru a nu afecta amplificarea etajului precedent
- să asigure o rezistenţă mică de ieşire (din acelaşi motiv)
- să nu introducă zgomot
- să realizeze derivă termică redusă
1. Repetorul pe emitor
a)
I
0
– sursa de curent constant
R
d
– rezistenţă dinamică a
sursei de curent constant
U
0
– tensiunea de ieşire
R
S
– rezistenţă de sarcină
U
0
= U
I
- U
BE
16
În practică, curentul de sarcină este << decât curentul debitat de sursa de curent constant (I
S
<< I
0
) astfel
încât deplasarea de nivel este practic determinată de rezistenţa R
1
şi curentul I
0
.
Pentru valori ale rezistenţei R
1
de câţiva kΩ şi valori ale curentului I
0
de câţiva mA, decalajul realizat de
circuit pentru nivelul de tensiune continuă este de ordinul Volţilor.
Deriva termică a tensiunii de ieşire este datorată tensiunii U
BE
U
BE
= -2mV/ºC
Rezistenţa de intrare a acestui circuit are valoare mare, iar rezistenţa de ieşire este practic egală cu R
1
Dezavantaje: deriva termică şi rezistenţa de ieşire relativ mare

Obs)!!! Amplificarea de tensiune a acestui circuit este ≅ cu unitatea (puţin subunitară)
b) O altă variantă constructivă a acestui
circuit este următoarea:
U
0
= U
I
-U
BE
-U
Z
r
z
= n x 10Ω sau n x 100Ω
U
Z
= 6 ÷ 7V
U
Z
– căderea de tensiune pe
dioda Zener
17
În mod obişnuit tensiunea pe dioda Zener fiind de 6 ÷7V şi dioda Zener având o rezistenţă dinamică
relativ mică, circuitul de deplasare asigură o deplasare redusă de nivel dată d U
BE
şi U
Z
.
Avantaje :
- reducerea derivei termice datorită folosirii celor două diode
- o rezistenţă de ieşire foarte redusă în comparaţie cu varianta precedentă
Dezavantaje:
- un zgomot mare introdus în etajul următor şi o deplasare de nivel relative fixă
2.
18
U
0
= U
i
- U
BE1
-R
1
(I
B2
I
0
) - U
BE2
Avantaje:
- creşte rezistenţa de intrare
- scade rezistenţa de ieşire
- creşte amplificarea schemei
Dezavantaje:
- derivă termică mare
Există circuite care amplifică componenta variabilă. Ele sunt concepute astfel încât amplificarea să
depindă de un raport de rezistenţe existente în circuit.
V
+
- tensiune de alimentare
V
+
= I
1
R
1
+ U
BE1
+ U
I
U
0
= I
2
R
2

2
0
2
R
U
I · ⇒
I
1
= I
2
i BE
U U R
R
U
V + + ⋅ ·
+
1 1
2
0
2
1
1
0
R
R
U U V
U
i BE
− −
·
+
) (
1
2
1 0
R
R
U U V U
i BE
− − ·
+
19
Se observă că tensiunea de la ieşire depinde de raportul R2/R1, raport ce se poate realiza cu precizie.
Determinarea parametrilor de semnal mic se face utilizând schema de semnal mic a circuitului.
Schema echivalentă în regim dinamic:
( )
2 2 21 1 1 21 1 1 1 1 11 b e b e b b e i
i h i h i R i h u ⋅ + ⋅ + + ⋅ ·
1 1 21 2 b e b
i h i ⋅ ·
( ) [ ]
1 2 21 1 21 1 21 1 1 11
1
b e e e e i
i h h h R h u ⋅ ⋅ + + ⋅ + ·
( ) ( )
1 1 21 2 2 21 0 2 2 2 21 0
1 1
b e e b e
i h R h u R i h u ⋅ ⋅ ⋅ + − · ⇒ ⋅ + − ·
( )
[ ] ( )
1
2
1 2 21 1 21 1 21 1 1 11
1 1 21 2 2 21 0
1
1
R
R
i h h h R h
i h R h
u
u
A
b e e e e
b e e
i
u
− ≅
⋅ ⋅ + + +
⋅ ⋅ ⋅ + −
· ·
( ) [ ]
( )
2 21 1 21 1 21 1 1 11
1
1 2 21 1 21 1 21 1 1 11
1
1
e e e e
b
b e e e e
in
i
i
h h h R h
i
i h h h R h
i
u
R ⋅ + + ⋅ + ·
⋅ ⋅ + + ⋅ +
· ·
2 0
R R ≅
Rezistenţa de intrare în regim dinamic are valoare mare, fapt care constituie un avantaj al acestei scheme.
Un alt avantaj ar fi realizarea unei amplificări de tensiune cu ajutorul raportului rezistenţelor R
2
/R
1
foarte
precisă.
Etaje de amplificare cu sarcină activă
Un amplificator integrat se foloseşte de cele mai multe ori cu reacţie negativă. Acest sistem de reacţie
pune problema stabilităţii amplificatorului, stabilitate ce depinde de numărul de poli.
20
În practică, cu cât numărul de poli este mai mare, cu atât se evită mai greu intrarea în oscilaţie a
amplificatorului. Deoarece fiecare etaj al amplificatorului introduce câte un pol în funcţia de transfer, este
important ca pentru a reduce numărul polilor să fie redus numărul etajelor de amplificare.
Pentru a funcţiona cu amplificare dorită, este importantă creşterea amplificării pentru fiecare etaj.
În locul rezistenţei de colector obişnuite, etajele de amplificare în conexiune EC utilizează ca
rezistenţă de sarcină o sursă de curent constant cu impedanţă foarte mare.
Acest lucru duce realizarea unui câştig de tensiune ridicat.
De asemenea, căderea de tensiune la bornele acestei sarcini este mică,ceea ce face ca tensiunile de
alimentare să fie reduse.


Utilizarea rezistenţei R
'
măreşte şi mai mult rezistenţa sursei
de curent constant. Cu astfel de scheme se obţin amplificări în gol
de 1000 ÷ 2000.
În practică se conectează la ieşire un alt etaj. Conectând la
ieşire un etaj cu rezistenţă de intrare de ordinul kΩ, se anulează
efectul sursei de curent constant. Pentru aceasta va trebui ca
rezistenţa de intrare în etajul următor să fie comparabilă cu
rezistenţa între C şi E a tranzistorului T
1
(r
CE
). Din acest motiv se
utilizează la ieşire repetoare de tensiune.
Această schemă nu impune condiţia ca rezistenţa de sarcină să
fie mare. Pentru determinarea parametrilor schemei se utilizează
modelul h simplificat.
21
U = R
.

I
1 1 11 b e i
i h u ⋅ ·
2 11 2
2
1 1 21 1 0
e
b e
h R
R
i h R u
+
⋅ ⋅ ⋅ − ·
1 11
1
1 1 11
1
e
b
b e
b
i
i
h
i
i h
i
u
R ·

· ·
1 0
2 11 2
2
1 1 21
2 11 2
2
1 1 21 1
2 11 2
2
1 1 21
0
0
R R
h R
R
i h
h R
R
i h R
h R
R
i h
u
R
e
b e
e
b e
e
b e
≅ ⇒
+
⋅ ⋅
+
⋅ ⋅ ⋅ −
·
+
⋅ ⋅
·
1 1 11
2 11 2
2
1 1 21 1
0
b e
e
b e
i
u
i h
h R
R
i h R
u
u
A

+
⋅ ⋅ −
· ·
!!! Semnul – din calcule înseamnă că la ieşire are loc un defazaj cu 180º
22
Se observă că amplificarea de tensiune poate ajunge până la valori de n x 100 ÷ 1000 dacă R
1
este de
valoare mică.
Etaje diferenţiale
Etajele diferenţiale cu componente integrate sunt mai performante decât cele cu componente discrete
deoarece :
- asigură rezistenţă de intrare foarte mare
- asigură derivă termică redusă
- asigură o valoare redusă a decalajului de tensiune la intrare
- asigură o amplificare mare de tensiune ca urmare a utilizării sarcinii active
În marea majoritate a cazurilor, etajele diferenţiale funcţionează cu sarcină diferenţială şi ieşire asimetrică,
fapt care reduce câştigul de tensiune la jumătate faţă de cazul ieşirii diferenţiale. Acest dezavantaj este
înlăturat prin utilizarea unor variante specifice în cazul circuitelor integrate.
23
Rezistenţa de intrare a unui astfel de etaj este dată de rezistenţa de intrare a unui singur tranzistor. Dacă
rezistenţa de sarcină este mult mai mică decât R
C
atunci întreaga variaţie a curentului de colector a
tranzistorului T
2
trece prin R
S
.
Dacă ieşirea ar fi diferenţială amplificarea etajului ar fi dublă.
Un exemplu de realizare practică a unui amplificator diferenţial integrat este prezentat în figura următoare:
24
Tranzistoarele T
0
şi T
1
realizează oglinda de curent.
Orice variaţie de curent prin tranzistorul T
0
se va reflecta la tranzistorul T
2
. În cazul acestui etaj diferenţial,
amplificarea de tensiune se dublează comparativ cu etajul precedent.
I
c2
= i
c1
+i
s
U
0
= i
s

.
R
S
= R
S
(i
c2
-i
c1
)
Dezavantaje ale acestui circuit :
- nesimetria circuitului
- utilizarea tranzistoarelor de tip pnp
- orice semnal comun aplicat la cele două intrări duce la modificarea semnalului de ieşire
nesimetrică
- funcţionarea tranzistoarelor pnp diferă odată cu creşterea frecvenţei.
Amplificatoare operaţionale
Amplificatorul operaţional este un circuit cu intrare diferenţială şi ieşire simplă, folosit în circuite
cu reacţie externă. El poate fie să amplifice semnalul de intrare, fie să-l prelucreze după o anumită relaţie
matematică.
25
În mod uzual i se ataşează extern o reţea de reacţii care controlează amplificarea totală şi rezistenţa
de intrare, minimizând efectul mărimilor de intrare de decalaj, precum şi un circuit de compensare care
controlează răspunsul în frecvenţă.
Utilizarea amplificatoarelor operaţionale permite simplificarea proiectării circuitelor,
dimensionarea reducându-se la calculul valorilor elementelor din bucla de reacţie.
În mod usual amplificatoarele operaţionale funcţionează lafrecvenţe joase şi medii. Există şi
amplificare mai mică şi număr de etaje mai mic.
Datorită performanţelor foarte bune de realizare a amplificatoarelor operaţionale reale în
proiectarea circuitelor se utilizează noţiunea de amplificator operaţional ideal. În acest scop anumiţi
parametric sunt consideraţi ca având valori ideale uşurându-se proiectarea cu astfel de circuite.
Se consideră că un amplificator operaţional ideal are următorii parametrii :
U
I
U
O
A
-
+
U
0
=A
U
.
U
I
Amplificatoarele operaţionale reale diferă de cele ideale prin :
- limitarea domeniului de frecvenţă a semnalelor ce pot fi amplificate
- existenţa unei limite inferioare de current continu de intrare ce poate fi sesizat la ieşire
- existenţa unei limite superioare ale valorilor impendanţelor ce pot fi folosite în reţeaua de reacţie
negativă a amplificatorului
Aplicaţii uzuale la amplificatoarelor operaţionale
1.) Circuit de amplificare neinversor
U
i=0
U
O
AO
-
+
U
i
R
2
R
1
R
I
1
I
2
I
i+ =0
N

+
-
+
-
Potenţialul în punctual N este egal cu tensiunea de intrare :
i N
U V ·
2
2
1
1
0
R
U U
I
R
U
I
O i i

· ⇒

·
26
- amplificarea de tensiune infinită;
- impendanţa de intrare infinită;
- impedanţa de ieşire zero;
- bandă de frecvenţă infinită dacă decalajul de tensiune
echivalent la intrare este nul şi dacă deriva termică este nulă;
- caracteristica de transfer liniară şi simetrică;
- revenire instantanee din saturaţie.
R – are rol de protecţie în circuitul de
intrare

1 2
0
1 2
I I I I I
i
· ⇒ + ·
·
2 1
R
U U
R
U
o i i

· − ⇒
o i
c i i
U
R R R
U
R
U
R
U
R
U
⋅ ·

,
_

¸
¸
+ ⇒ · +
2 2 1 2 2 1
1 1 1

,
_

¸
¸
+ ⋅ · ⇒
2 1
2
1 1
R R
R U U
i o

,
_

¸
¸
+ ⋅ · ⇒

,
_

¸
¸
+ ⋅ · ⇒ 1
1
2
2
2
1
2
R
R
U U
R
R
R
R
U U
i o i o
1
2
1
R
R
U
U
A
i
o
U
+ · ·

∞ · ⇒ ∞ · ·
·
i
i
i
i
R
I
U
R
0
2.) Circuit de amplificare inversor
U
i=0
U
O
AO
-
+
U
i
R
2 R
1
R
I
1
I
2
I
i+ =0
I
i- =0
N
Potenţialul în punctual N este zero.
0 ·
N
V
2
0
2
1 1
1
;
R
U V
I
R
U
R
V U
I
N i N i

· ·

·

2 1
0
2 1
2
0
2
; I I I I I
R
U
I
i
· ⇒ + · − ·
·
1
2
0
1
2 0
2
0
1
R
R
U U
R
R
U
U
R
U
R
U
i
i
i
⋅ − · ⇒ − · ⇒ − ·
1
2
R
R
A
U
− ·
(Semnul “-” din expresia amplificării de tensiune denotă cu defazaj de 180
0
a semnalelor de intrare şi ieşire)
27
r
r
r
R R
R R
R R R
+

· ·
1
1
1
||
(Rezistenţa văzută de cele 2 intrări înspre masă este egală)
1
R R
i
·
3.) Amplificatorul diferenţial
U
i=0
U
O
AO
-
+
U
i1
R
2 R
1
R
4
I
1
I
2
I
i+ =0
I
i- =0
P
2
U
i2
R
3
P
1
I
3
I
4
Vom aplica teorema superpoziţiei :
a.) presupunem iniţial că există U
i1
=0 şi U
i2
=0
1
1
2
1 i o
U
R
R
U ⋅ − ·
b.) presupunem că U
i1
=0 şi rămâne în circuit tensiunea U
i2

,
_

¸
¸
+ ⋅
+
⋅ · ⇒
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
+
⋅ ·

,
_

¸
¸
+ ⋅ ·
1
2
3 4
4
2 2
3 4
4
2
1
2
1
1
R
R
R R
R
U U
R R
R
U V
R
R
V U
i o
i p
p o
2 1 o o o
U U U + ·
1
1
2
1
2
3 4
4
2
1
i i o
U
R
R
R
R
R R
R
U U ⋅ −

,
_

¸
¸
+ ⋅
+
⋅ ·
În practică se doreşte ca tensiunea de ieşire U
o
să fie proporţională cu diferenţa tensiunilor aplicate
la intrare, schema purtând denumirea de amplificator diferenţial. Această condiţie este indeplinită dacă :
1
2
1
2
3 4
4
1
R
R
R
R
R R
R
·

,
_

¸
¸
+ ⋅
+
1
2
1
2 1
3 4
4
R
R
R
R R
R R
R
·
+

+
2 4 4 2 2 4 1 4
R R R R R R R R ⋅ + ⋅ · ⋅ + ⋅
28
4
2
2
1
R
R
R
R
·

( )
1 2
1
2
i i
A
o
U U
R
R
U
U
− ⋅ ·
1
2
R
R
A
U
·
4.) Sumatorul inversor
ΔU
i=0
U
O
AO
-
+
U
i1
R
r
R
1
R
I
1
I
R
I
i+ =0
I
i- =0
V
P
I
4
U
i2
R
2
I
2
U
in
R
n
I
n
.
.
.
.
.
Pe baza proprietăţilor de la amplificatorul operaţional :
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
·
·
n
in
n
i
i
P
R
U
I
R
U
I
R
U
I
V

2
2
2
1
1
1
0
Aplicând teorema I a lui Kirchhoff se poate scrie :
n
in i i
n e
R
U
R
U
R
U
I I I I + + + · + + + ·  
2
2
1
1
2 1
29

,
_

¸
¸
+ + + ⋅ − · ⋅ − ·
n
in i i
r r R o
R
U
R
U
R
U
R R I U 
2
2
1
1
Când
n
R R R ≠ ≠ ≠ 
2 1
rezultă sumă ponderată.
Cazul cel mai interesant se obţine când se doreşte să se adune tensiunile de la intrare :
( )
in i i
r
o
U U U
R
R
U + + + − · 
2 1
1
Rezistenţa R va trebui să aibă valoarea
n r
R R R R R R || || || || ||
3 2 1
 ·
5.) Integratorul
U
O
(t)
AO
-
+
U
i
(t)
C
R
R
I
1
(t)
I
2
(t)
I
i+ =0
I
i- =0 U
e
(t)
U
P
=0
R
t U
t i
i
) (
) (
1
·
dt
t dU
C t i
c
c
) (
) ( ⋅ ·

⋅ · dt t i
C
t U
c c
) (
1
) (

⋅ − · − · dt t i
C
t U t U
c c o
) (
1
) ( ) (
) ( ) ( ) (
2 1
t i t i t i
c
· ·

⋅ ⋅

− · dt t U
C R
t U
i o
) (
1
) (
Conform ultimei relaţii tensiunea de la ieşire este proporţională cu integrala de tensiune de la
intrare ceea ce justifică denumirea circuitului.
30
Un circuit des utilizat în
tehnica măsurătorilor şi a reglării
automate care face parte din
categoria amplificatoarelor
operaţionale ce modifică forma de
variaţie în timp a semnalului adus
la intrare.
6.) Circuitul de derivare
C
i
R
(t)
i
C
(t)
ΔU
i=0
U
O
AO
-
+
R
I
i+ =0
I
i- =0
U
i
(t)
R
n
U
C
(t)
dt
t dU
C
dt
t dU
C t i
t U t U
i C
C
i C
) ( ) (
) (
) ( ) (
⋅ · ⋅ ·
·
dt
t dU
C R t U
t i R t i R t U
i
o
C R o
) (
) (
) ( ) ( ) (
⋅ ⋅ − ·
⋅ − · ⋅ − ·
Amplificatorul diferenţial Norton (amplificator diferenţial de curent)
Sursă de curent constant
31
T
1
T
2
I
c
V+
R
Intrare
inversor
Intrare
neinversor
I
i1
I
i2
=I
i1
I
i2
I
B2
I
01
I
02
T
d
T
1
T
2
T
3
-
+ U
i
V +
2 1 2 i i B
I I I − ·
Amplificatorul cu amplificare diferenţială de current funcţionează într-un domeniu larg de tensiuni
de alimentare (4 ÷ 36 V). Schema funcţionează astfel încât curenţii de la intrarea inversoare şi
neinversoare să fie egali dacă este închisă reacţia.
În scheme simbolul amplificatorului Norton este :
AO
-
+
i
i-
i
i+
V +
Exemplu
32
R
U V
I
BE
c
1
t
·
Amplificatoarele diferenţiale de curent nu au amplificarea
de curent foarte mare (sute sau mii) şi sunt folosite în aplicaţii în
care utilizarea amplificatoarelor de tensiune este imposibilă.
Banda de frecvenţă este limitată prin utilizarea unui
condensator care introduce o frecvenţă de tăiere la înalte.
− +
· I I
R
U
R
U
1 0
2
·
1 0
2 U U ⋅ ·
Oglinda de curent realizată cu T
1
şi T
d
are rolul
de repertor de current i
i2+
şi realizează în baza lui T
d
,
i
B2
=i
i1
-i
i2
.
Excursia de tensiune maximă de ieşire ester limitată
de intrarea în saturaţie a sursei de current I
01
şi de tensiune
U
BE3
de polarizare a tranzistorului T
3
; valoarea ei este u
emax
=E
± 1 V.
ADC
-
+
I
-
I
+
U
0
R
2R
Tensiunea minimă de ieşire este tesniunea în saturaţie pe sursa de current I
02
şi este u
emin
=0,1 V. Se
recomandă folosirea acestui amplificator în aplicaţiile în care se dispune de o singură sursă de alimentare.
Amplificator diferenţial realizat cu mai multe amplificatoare operaţionale
Se utilizează pentru a obţine performanţe mai bune ale amplificatorului diferenţial.
-
+
AO
1
-
+
-
+
U
i1
U
i2
U
i
U
i/2
U
i/2
U
01
U
02
U
0
AO
2
AO
3
'
4
R
R
3
R
1
R
1
R
2
R
3
' '
4
R
R
4
r
T
1
T
2
V
+
V
-
Amplificarea de tensiune a primului etaj este :
2
1
1
2
1
R
R
A
U

+ ·
Pentru cel de-al doilea etaj, amplificarea este :
3
4
2
R
R
A
U
− ·
Amplificarea totală de tensiune este :
33

,
_

¸
¸ ⋅
+ ⋅ ·

,
_

¸
¸
+ ⋅ ·
2
1
1
2
1
1 01
2
1
2
1
R
R
U
R
R
U U
i i

( )
2 1
2
1
3
4
0
2
1
i i
U U
R
R
R
R
U − ⋅

,
_

¸
¸ ⋅
+ ⋅ − · ⇒
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹

,
_

¸
¸ ⋅
+ ⋅ ·

,
_

¸
¸
+ ⋅ ·
2
1
2
2
1
2 02
2
1
2
1
R
R
U
R
R
U U
i i
( )
2 1
3
4
0 i i
U U
R
R
U − − ·

,
_

¸
¸ ⋅
+ − ·
1
2
3
4
2
1
R
R
R
R
A
U
Amplificarea AO
1
şi AO
2
sunt amplificatoare neinversoare care asigură impedanţă mare la intrare.
Amplificatorul AO
2
cuprinde în reacţia negativă etajul de ieşire cu tranzistoare complementare T
1
şi T
2
, realizându-se stabilitatea şi în regim static al etajului.
Amplificatorul AO
3
cuprinde în racţia negativă etajul de ieşire cu tranzistoare complementare T
1
şi
T
2
realizându-se stabilitatea şi în regim static al etajului.
Rezistenţa R
2
reglabilă se utilizează pentru a modifica amplificarea de tensiune a amplificatorului
diferenţial.
Rezistenţa
' '
4
R reglabilă se utilizează pentru simetrizarea amplificării diferenţiale în scopul
obţinerii unei valori maxime a rejecţiei semnalului comun.
Rezistenţa r se utilizeză pentru limitarea curentului de ieşire la o valoare mximă.
Amplificatorul diferenţial cuprinde 2 amplificatoare concentrate în casacadă, primul realizat cu
AO
1
şi AO
2
, iar al doilea cu AO
3
.
Integrarea unor semnale cu componentă continuă
În cazul integrării unor semnale cu componentă continuă importantă procesul de integrare nu poate
decurge permanent.
Din acest motiv integrarea semnalului de intrare se face pe intervale de timp bine determinate,
integratorul începând de fieacre dată integrarea cu condiţii iniţiale nule.
În general procesul de integrare cuprinde 4 etape :
1.) compensarea decalajului de tensiune echivalentă de la intrare
2.) stabilirea condiţiilor iniţiale nule a tensiunii de la ieşirea integratorului
3.) integrarea propriu-zisă a tensiunii de la intrare pe durata T
i
(timp de integrare)
4.) memorarea tensiunii de la ieşirea integratorului în vederea prelucrării ulterioare ale acesteia.
Schema unui integrator care funcţionează după aceste principii
34
-
+
AO
2R 2R
R
C
k
2
k
1
R
p
U
i
U
0
R
P
V
-
V
+
k
1
şi k
2
comutatoare electronice realizate cu tranzistoare de obicei de tip MOS care funcţionează în
regim blocat saturat.
Pentru compensarea decalajului de tensiune iniţială se închide comutatoru k
1
şi se deschide
comutatorul k
2
.
1.) Aplicând la intrare U
i
=0 se reglează din potenţiometru P astfel încât tensiunea de la ieţirea
integratorului să fie zero.
2.) Se deschide k
1
şi se inchide k
2
astfel încât condensatorul C se descarcă prin rezistenţa 2R aflată în
paralel cu acesta.
3.) Se deschide k
2
, se închide k
1
şi se aplică la intrare tensiunea U
i
care urmează a fi integrată. Acest pas
durează intervalul de timp T
i
la sfârşitul căreia tensiunea de la ieşire are valoarea dată de relaţia :

⋅ ·
i
T
i
dt t U U
0
0
) (
.
4.) Se deschide comutatoarele k
1
şi k
2
astfel încât comutatorul memorează ultima valoare, un interval de
timp necesar prelucrării acesteia.
Dacă valoarea capacităţii condensatorului este mai mare de 0,1 µF este necesară utilizarea
rezistenţei de protecţie R
p
care să protejeze intrarea inversoare a amplificatorului operaţional în ipoteza în
care condensatorul se încarcă.
Erorile ce apar în procesul de funcţionare integratorului se împart în erori în regim static şi erori în
regim dinamic.
a.) Reducerea erorilor din regim static se face prin :
- utilizarea unor comutatoare k
1
şi k
2
cu tranzistoare MOS care au rezistenţă foarte mare în regim de
blocare
35
- utilizarea unui condensator de integrare cu pierderi cât mai mici (de obicei condensator cu tantal)
- utilizarea unui amplificator operaţional care să ofere curenţi de intrare cât mai mici, decalaj de
tensiune cât mai mică şi amplificare cât mai mare
Din acest motiv se preferă amplificatoare operaţionale cu tranzistoare MOS la intrare.
b.) Din punct de vedere al erorilor în regim dinamic este necesar să fie îndeplinită condiţia
i
T C R >> ⋅
.
Integrarea pentru unde dreptunghiulare
-
+
AO
U
i
(t)
U
0
R
C
R`
R
s
C
U
di
R R R ||
' ' '
·
36
t
t
t
U
i
U
0
U
0
- faraR`
- ϖR`
¹
'
¹
<

· ⋅ ·
0 0
0 1
) ( , ) ( ) (
t daca
t daca
t V unde t V U t U
i
[ ]
s
U
t V U · ⋅ ) ( α
Se ştie că integraea unui semnal dreptunghiular fără componentă continuă permite obţinerea unui
semnal triunghiular.
Rezistenţa R’ are rolul de a limita la ieşire tensiunea obţinută prin integrarea tensiunii de decalaj
echivalentă la intrare la valoarea :
di d
U
R
R
U  ⋅ ·
'
0
.
Efectul negativ al utilizării rezistenţei
'
R
constă în faptul că tensiunea de la ieşire nu mai are o
variaţie liniară, fiind formată din porţiuni de exponenţială.
Pentru a carecteriza cât de aproape este variaţia tensiunii de ieşire de o variaţie liniară se defineşte
eroarea de pantă ca fiind :
37
-
+
AO
U
0
(s)
R
1/s
.
C
R`
R’ || R
s
U
s U
i
· ) (
) 1 (
1
1
) (
) (
) (
) (
'
'
'
'
1
1
0
R s s R
U R
s
U
R
C s
R
C s
R
s U
s z
s z
s U
r
⋅ + ⋅ ⋅

− · ⋅
− · ⋅ − ·
Se descompune U
0
(s) în fracţii simple :

,
_

¸
¸

+ ⋅
− ·
C R
s s
C R R
U R
s U
'
'
'
0
1
1 1
) (
C R
s
B
s
A
C R
s s

+
+ ·

,
_

¸
¸

+ ⋅

' '
1 1
1
C R
s
s B
A
C R
s

+

+ ·

+
' '
1 1
1
Dacă s=0 C R A ⋅ · ⇒
'

,
_

¸
¸

+

+

+ ·

+
C R
s
C R
s
s B
A
C R
s
'
' '
1
1 1
1
B
s
C R
s A
C R
s +

,
_

¸
¸

+ ⋅
·

+
'
'
1
1
38
0
0
0
0
0
[%]
·
· ·

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸


,
_

¸
¸


·
t
T t t
p
t
U
t
U
t
U
ε
100 [%] ⋅

·
α
β α
ε
tg
tg tg
p
B C R
C R
s
C R
s · ⋅ − ⇒

− · ⇒ ·

+
'
' '
1
0
1
C R B ⋅ − · ⇒
'
C R
s
C R
s
C R
C R
s s

+·

,
_

¸
¸

+
'
' '
'
1 1
1
) (
1
1 1
) (
'
'
0
imaginea
C R
s
s
C R
C R
U
s U

,
_

¸
¸

+
− ⋅ −

− ·
) ( 1 ) (
'
1
'
0
originalul e
R
R U
t U
t
C R

,
_

¸
¸


− ·Calculul erorii de pantă :

,
_

¸
¸


− ·

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

− ⋅ −

− ·
− t
C R C R
t
e
R R
R U
C R
e
R
R U
dt
t dU
1
'
' '
0
1 1 ) (
C R
t
e
C R
U
dt
t dU
− ·
'
) (
0
C R
T
T t t
e
C R
U
dt
dU
C R
U
dt
dU


· ·


− ·

− ·
'
0
0
0
;
C R
T
C R
T
e
C R
U
e
C R
U
C R
U
C R
T
C R
T
p

·
,
_

¸
¸

⋅ − − ≈ − ·
+


·
' '
! 1
1
1 1 1 [%]
'
'
ε
În practică
'
R
se alege R 10 ≈ .
Din puct de vedere al tensiunii de decalaj la ieşire se observă că ar fi necesară utilizarea unei
rezistenţa
'
R
de valoare cât mai mică.
Pe de altă parte obţinerea unei erori de pantă cât mai mici necesită utilizarea unei rezistenţe
'
R
cât
mai mare. Din acest motiv în cazurile practice rezistenţa R R 10
'
≈ .
Integratoare duble
Sunt acele circuite la care tensiunea de ieşire este proporţională cu integrala integralei
tensiunii de la intrare.
39
-
+
AO
R R
R/2
2R
C C
2C
U
i
(t)
U
0
(t)
i(t) i
1
(t)
i
2
(t)
V=0
sC
R
sC
I s I
sC
R R
s U
s I
i
2
1
+
2
1
= ) ( ;
2
1
|| +
) (
= ) (
1
sC
sC
R sC R
s U
sC
R
sC
sC
R
sC
R
sC
R
R
s U
sC
R
sC
sC
R
sC
R
R
s U
s I
i i i
2
1
+
) (
=
2
1
+
2
1
2
1
+
2
+
2
+
) (
=
2
1
+
2
1
2
1
+
2
1
+
) (
= ) (
.
2
.
2
.
1
( )
sRC R
s U
s I
i
+ 1 2
) (
= ) ( ⇒
1
2
1 +
) (
- =
1
+
2
2
1
+
2
2
+
1
+
2
) (
- =
1
+
2
2
1
+
2
1
2
+
1
) (
- = ) (
.
2 2
0 .
2 2
0 .
.
0
2
R
C s
sRC
s U
sC
R
R
sC
R
sC
R
C s sC
R
s U
sC
R
R
sC
R
sC
R
sC
s U
s I
( )
sRC
R C s s U
s I
+ 1 2
) (
- = ) ( ⇒
2 2
0
2
) ( = ) (
2 1
s I s I
( ) ( )
sRC
R C s s U
sRC R
s U
i
+ 1 2
) (
- =
+ 1 2
) (

2 2
0
imaginea s U
s C R
s U
i
) (
1 1
- = ) (
.
2
.
2 2 0
( )
∫ ∫
) (
1
- = ) (
. . .
2 2 0
originalul dt dt t U
C R
t U
i
40
Circuitul de derivare (diferenţiere)
U
i
U
0
-
+
AO
R=R
r
R
r
C
Dezavantajul schemei prezentate constă în faptul că odată cu creşterea frecvenţei semnalului de
intrare, creşte amplificarea, rezultând că dacă în semnalul de intrare există zgomote, acestea sunt puternic
amplificate. Pe de altă parte odată cu creşterea frecvenţei semnalului de intrare circuitul de derivare îşi
pierde stabilitatea datorită defazajului introdus de bucla de reacţie.
Stabilitatea unui amplificator cu reacţie este asigurată dacă intersecţia caracteristicii amplificării în
buclă deschisă (A
U
.
β) cu axa frecvenţelor se face cu o pantă < 40 dB/dec.
Condiţia anterioară este echivalentă cu aceeia că intersecţia între caracteristica A
U
şi caracteristica
lui
β
1
să se facă cu o pantă < 40 dB/dec.
C ω j
R
U
I
r
e
1
+
=
C ω j
R
C ω j
U
U
C ω j
I U
r
e
i i
1
+
1
= ⇒
1
=
.
r
r
CR ω j
C ω j
R
C ω j
β
+ 1
1
=
1
+
1
=
dominant = + 1 = + 1 =
1
ω ω unde
ω
ω
j CR ω j
β
d
d
r
Vom lua un exemplu în care vom arăta că intersecţia dintre caracteristica A
U
şi caracteristica lui
β
1

este <40dB/dec.
41
Exemplu
Hz
CR
ω
Hz f
A
r
d
j
U
1 =
1
=
10 =
10 =
5
ω
0
ω
2
ω
2
ω
1

0
1

H
z
1
0

H
z
1
0
0

H
z
1

k
H
z
1
0

k
H
z
1
0
0

k
H
z
1

M
H
z
1
0

M
H
z
40 dB
60 dB
80 dB
100 dB
120 dB
20 dB
+
2
0

d
B
/
d
e
c
-
2
0

d
B
/
d
e
c
A
U
20 log|A
U
|
log f
β
1
- frecveţa de tăiere este de -10 Hz
- frecvenţa de tranziţie este de -1 MHz
Se observă că intersecţia dintre caracteristicile A
U
şi
β
1
se face cu o pantă de 40 dB/dec, din acest
motiv rezultând că această schemă de circuit de derivare nu este stabil.
Pentru asigurarea stabilităşii putem avea 2 variante :
1.) În serie cu condensatorul se introduce o rezistenţă:
42
U
i
U
0
-
+
AO
R=R
r
R
r
C
R
1
C ω j R R
C ω j R
C ω j
R R
C ω j
R
β
r
r
) + ( + 1
+ 1
=
1
+ +
1
+
=
1
1
1
1
2
1
1
1
+ 1
+ 1
=
+ 1
) + ( + 1
=
1
ω
ω
j
ω
ω
j
C ω j R
C ω j R R
β
r
2 1
1
2
1
1
< ⇒
1
= ;
) + (
1
= ω ω
C R
ω
C R R
ω
r
Dacă
d r r r
ω ω R R R R R ≈ ⇒ ≈ + ⇒ <<
1 1 1
2.) În paralel cu rezistenţa de reacţie se utilizează un condensator:
U
i
U
0
-
+
AO
R=R
r
R
r
C
C
1
43
Utilizarea condensatorului C
1
se face ca la creşterea frecvenţei semnalului de intrare amplificarea
circuitului să nu crească rezultând că şi zgomotele prezente în semnalul de intrare sunt mai puţin
amplificate.
Dimensionarea condensatorului C
1
se face din condiţia ca
2
1
1
>
1
= ω
R C
ω
r
(de obicei de 10 ori mai
mare).
Amplificatoare cu cuplaj RC
Circuitele de amplificare cu amplificatoare operaţionale cu cuplaj RC prezintă următoarele
avantaje :
- amplificarea de tensiune la frecvenţe medii este dată de rezistenţele de intrare şi de reacţie
- amplificarea de tensiune la frecvenţe joase este determinată de condensatoarele de cuplaj
- amplificarea de tensiune la frecvenţe înalte este determinată de tipul amplificatorului operaţional
folosit.
Prin utilizarea cuplajului RC componenta continuă a semnalului de intrare este eliminată,
amplificatorul amplificând doar componenta variabilă.
Amplificator inversor cu cuplaj RC
U
i
U
0
-
+
AO
R
r
=R
R
r R
1
C
V
+
V
-
Impedanţa condensatorului este infintă.
La varianta aceasta de schemă dacă :
0 = ⇒ 0 =
0
U U
i
. Alimentarea este cu 2 surse de
alimentare : una pozitivă V
+
şi una negativă V
-
.
j
r r
U
ω
ω
j
ω
ω
j
CR ω j
CR ω j
C ω j
R
R
ω j A
+ 1
- =
+ 1
- =
1
+
- = ) (
1
1
1
Presupunem că
1
> ⇒ 1 > R R A
r U
Dacă
1
< R R
r
atunci amplificatorul este atenuator de tensiune.
44
1
1
1
> ⇒
1
=
1
=
ω ω
C R
ω
C R
ω
j
j
r
Presupunem că :
0
1
= log 20 A
R
R
r
ω
î
ω
1
40 dB
60 dB
80 dB
100 dB
20 dB
20 log|A
U
|
log ω
ω
t
'
1
ω
unde: ω
j
este pulsaţia de tăiere la joase;
ω
î
este pulsaţia de tăiere la înalte;
Se observă că amplificatorul funcţionează cu amplificare constantă A
0
într-o bandă de frecvenţă
cuprinsă între ω
j
(determinată de condensatorul de cuplaj) şi ω
î
(determinată de punctul de intersecţie al
dreptei de amplificare A
0
cu caracteristica amplitudine frecvenţă a AO folosit).
Schema prezentată utilizează două surse de tensiune de alimentare, acest fapt putând constitui
uneori un dezavantaj.
Există posibilitatea realizării unui AO inversor cu cuplaj RC utilizând o singură sursă de
alimentare, de exemplu :
45
U
i
U
0
-
+
AO
R
r R
1
C
V +
R
2
22 kΩ
R
3
R
2
22 kΩ
C
1
2,2 kΩ
Condensatorul C
1
este utilizat la filtrarea perturbaţiilor care ar mai putea exista în tensiunea
furnizată de sursa de alimentare, iar rezistenţa R
3
protejează intrarea neinversoare a AO la descărcarea
condensatorului C
1
în momentul decuplării tensiunii de alimentare.
Obs. În ipoteza în care tensiunea de intrare este 0, potenţialul ieşirii este stabilit cu ajutorul
divizorului format din rezistenţa R
2
la valoarea
2
+
V
.
Amplificatorul neinversor cu cuplaj RC
Se alege 3 2
R R <<
. Rezistenţa R
2
este o rezistenţă de protecţie a intrării neinversoare a
amplificatorului la decuplarea tensiunii de alimentare (când se descarcă C
2
). Rezistenţa R
3
este
necesară pentru a asigura închiderea circuitului de polarizare a intrării neinversoare.
Schema funcţionează alimentată simetric, potenţialul la ieşire fiind zero în curent continu.
Determinarea amplificării
( ) ω j A
se face din condiţia ca potenţialele punctelor P
1
şi P
2
să fie
egale.
46
-
+
AO
V
+
V
-
R
1
R
r
R
2
R
3
=R
r
P
1
P
2
u
i
u
0
C
2
C
1
( ) ( )
( )
3 2 2
2 3
2
3 2
3
1 1
1
R R C j
C R j
j U
C j
R R
R
j U V
i i p
+ +
⋅ ·
+ +
⋅ ·
ω
ω
ω
ω
ω
;
( ) ( )
( )
r
r
p
R R C j
C R j
j U
C j
R R
C j
R
j U V
+ +
+
⋅ ·
+ +
+
⋅ ·
1 1
1 1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
ω
ω
ω
ω
ω
ω
;
( ) ( ) ω ω j V j V
p p
2 1
·
( )
( )
( )
( )
r
i
R R C j
C R j
j U
R R C j
C R j
j U
+ +
+
⋅ ·
+ +

1 1
1 1
0
3 2 2
2 3
1
1
1 ω
ω
ω
ω
ω
ω
;
( )
( )
( )
( ) [ ]
( ) ( ) [ ]
3 2 2 1 1
1 1 2 3 0
1 1
1
R R C j R C j
R R C j C R j
j u
j u
j A
r
i
u
+ + +
+ +
· ·
ω ω
ω ω
ω
ω
ω
;
Notăm:
1 1
1
1
C R
· ω
respectiv
( )
3 2 2
2
1
R R C +
· ω
.
De obicei 1 2
ω ω >
din cauza valorilor
condensatoarelor şi nu a rezistenţelor.
0
1 3 2 1
A
R R R R R
î t
r
⋅ ·
> + ⇒ >
ω ω
Se observă că apare posibilitatea ca amplificatorul
neinversor să intre în oscilaţie la frecvenţe joase datorită
faptului că, intersecţia caracteristicii cu axa frecvenţei se
face cu o pantă de
dec dB / 40
. Acest fenomen se poate evita prin reducerea pulsaţiilor de tăiere 1
ω
şi
2
ω
, fapt care se realizează prin mărirea capacităţii condensatoarelor 1
C
şi 2
C
.

,
_

¸
¸
+
+
·
1 3 2
3
0
1
R
R
R R
R
A
r
Dacă este îndeplinită condiţia:

,
_

¸
¸
+ · ⇒ <<
1
0 3 2
1
R
R
A R R
r
.
Este posibilă realizarea unei alimentări cu o singură sursă de tensiun, situaţie în care se
doreşte ca în ipoteza în care tensiunea de intrare este zero, ieşirea să fie la valoarea ⋅
+
2
V
47
logω
20log A(jω)
ω
1
ω
2
ω
î
ω
t
A
0
-
+
AO
V
+
R
1
R
r
R
3
2,2K
R
2
P
1
P
2
u
i
u
0
C
1
C
R
4
22K
R
4
22K
Este posibil să se realizeze un amplificator diferenţial cu cuplaj RC în ipoteza în care cele
două tensiuni de intrare se aduc la intrările inversoare respectiv neinversoare, fiind necesare a fi
îndeplinite două condiţii:
2 1 3
2
3
1
) 1
R R R R
R
R
R
R
r
r
· ⇒ ·
·
( )
3 2
1
1 2
2 3 2 1 1
2 1
1 1
) 2
R R
R
C C
C R R C R
+
·
+
· ⇒ · ω ω
Aplicaţii neliniare ale amplificatoarelor operaţionale
Există situaţii când între mărimea de ieşire şi cea de intrare nu există o dependenţă strict
liniară, în aceste situaţii amplificatorul având conectat fie în bucla de reacţie, fie în afara ei un
element de circuit cu caracteristică neliniară.
Redresoare de precizie
În cazul redresoarelor uzuale elementul care asigura procesul de redresare îl constituia
dioda. Se ştie că, datorită caracteristicii diodei, nivelele tensiunii care pot fi redresate cu
redresoare clasice trebuie să depăşească tensiunea de deschidere a diodei γ d
U
. În situaţia în care
nivelul tensiunii care se doreşte a fi redresată este mai mic decât γ d
U
, utilizatea redresoarelor
obişnuite nu mai este posibilă.
Reducerea nivelului de la care se poate face redresarea se face prin utilizarea unor AO care
au în bucla de reacţie circuite cu diode, în acest fel nivelul minim al tensiunii care se poate redresa
coborând la valoarea
0
'
u
d
d
A
U
U
γ
γ
·
unde 0 u
A
- este amplificare în buclă deschisă.
Redresor monoalternanţă neinversor
Funcţionarea redresorului
1)
0
0
> >
i
u
d
u
A
U
γ
În aceste condiţii tensiunea
la ieşirea amplificatorului
48
-
+
AO
R
1
R
r
R
2
R
3
P
1
P
2
u
i2
u
0
C
2
C
1
u
i1
R
1
-
+
AO
R
r
P
2
u
i
u
s
D
R
S
operaţional este mai mică decât γ d
U
, deci dioda D este blocată. Deoarece curentul de polarizare al
intrării inversoare este practic nul rezultă că şi tensiunea la bornele rezistenţei de sarcină este zero.
2)
0 u
d
i
A
U
u
γ
>
În aceste condiţii tensiunea la ieşirea AO tinde să crească peste valoarea tensiunii de
deschidere a unei diode γ d
U
, dioda D se deschide şi reacţia amplificatorului cu reacţie este
închisă. În aceste condiţii potenţialul intrării inversoare este egal cu potenţialul intrării
neinversoare (deci cu al tensiunii de intrare) astfel că tensiunea de la ieşire este egală cu tensiunea
de la intrare.
3)
0 <
i
u
În această situaţie, tensiunea de la ieşirea AO este negativă (fiind egală cu valoarea
tensiunii de alimentare negative
V 15 − ≅
. Dioda D este blocată, şi deoarece curentul de polarizare
al intrării inversoare este neglijabil rezultă că tensiunea pe rezistenţa de sarcină este nulă.
Schema prezintă dezavantajul saturării ieşirii AO pe semialternanţa negativă fapt care
reduce mult frecvenţa semnalului care poate fi redresat cu astfel de scheme.
Ex: În cazul utilizării AO741 frecvenţa minimă a semnalului ce poate fi redresat este
câteva sute de Hz. Dacă se doreşte şi obţinerea unei amplificări se folosesc rezistenţele 1
R
şi r
R
,
amplificarea de tensiune va fi:
1
1
R
R
A
r
u
+ ·
.
Redresor monoalternanţă inversor
1) Dacă
0 <
i
u
rezultă că tensiunea la
ieşirea AO este pozitivă, dioda D
2
,
este în conducţie, închizând bucla de
reacţie şi tensiunea de la ieşire va fi
egală cu: i
r
o
U
R
R
U
1
− ·
.
Din acest motiv, frecvenţa maximă
a semnalului care poate fi redresat cu
astfel de scheme este de câteva sute
de Hz.
2) Dacă
0 >
i
u
rezultă că tensiunea
la ieşirea AO este negativă, dioda D
2
este blocată şi tensiunea la ieşire este zero, dar reacţia AO este închisă de dioda D
1
, amplificatorul
operaţional nemai intrând în saturaţie.
Redresor bialternanţă realizat cu amplificatoare operaţionale
49
-
+
AO
R
1
R
r
P
2
u
i
D
2
D
1
u
i
R R
u
01
-
+
AO
1
D
2
D
1
R
R/2
R
-
+
AO
2
C
u
0
AO1 realizează un redresor de precizie monoalternanţă în configuraţie inversoare care
funcţionează pe semialternanţa pozitivă.
AO2 este un sumator inversor care furnizează la ieşire suma dintre tensiunea de intrare
amplificată cu –1 şi tensiunea de la ieşirea redresorului monoalternanţă.
Cu diodele D
1
şi D
2
inversate faţă de redresorul monoalternanţă se obţine pentru prima
semiperioadă (pozitivă) a tensiunii u
i
o tensiune u
01
negativă şi cu amplificare 1.
La intrările sumatorului se aduc tensiuni cu amplitudini egale una alternativă (chear u
1
) şi una
redresată monoalternanţă (u
01
). Tensiunea u
01
este amplificată dublu la însumare astfel că la ieşire
rezultă o tensiune redresată bialternanţă.
Inversând sensul diodelor se obţine redresor de precizie bialternanţă cu tensiune de ieşire
negativă.
50
-U
max
-U
max
-U
max
U
max
U
max
U
max
U
i
U
01
U
0
t
t
t
Redresor bialternanţă cu sarcină flotantă
Se observă că această schemă realizează
o redresare bialternanţă, sarcina fiind flotantă.
Se observă de asemenea că valoarea
maximă a curentului care circulă prin rezistenţa
de sarcină este:
1
max
max 0
R
U
I
i
·
deoarece pentru fiecare semialternanţă există
circulaţie de curent în circuitul de reacţie,
reacţia fiind închisă;
max 0 0
2
I I
med
⋅ ·
π
Schema prezintă avantajul că într-un anumit
domeniu de variaţie a rezistenţei de sarcină
valoarea curentului care circulă prin aceasta este
constantă.
Detectoare de vârf
Se utilizează pentru determinarea valorii maxime a unei tensiuni într-un anumit interval de
timp. Determinarea valorii maxime a tensiunii necesită memorarea acesteia pe intervale de timp,
fapt care se realizează utilizând un condensator.
1) Pentru tensiuni de intrare > decât tensiunea de ieşire, tensiunea la ieşirea AO este
pozitivă astfel încât dioda D se deschide astfel încât reacţia AO este închisă.
În aceste condiţii tensiunea de la intrarea neinversoare (u
i
) este egală cu tensiunea de la
intrarea inversoare (u
0
) şi tensiunea de pe condensator urmăreşte variaţia tensiunii de la intrare.
2) Dacă u
i
< u
0
tensiunea de la intrarea neinversoare fiind mai mică decât cea de la intrarea
inversoare, ieşirea AO tinde să scadă, dioda D fiind blocată.
În acest caz condensatorul memorează valoarea maximă atinsă de tensiunea de intrare până
în acel moment.
La terminarea intervalului de timp în care se doreşte detectarea valori de vârf,
condensatorul se descarcă şi procesul se reia din nou.
51
u
i
-
+
AO
R
S
R
1
D
1 D
3
D
4
D
2
I
0
u
max
U
0
-
+
R
p
R
i
D
AO
R
s
=∞
(Receptor)
U
c
+
-
U
e
U
i
t
U
i
(t)
U
i
T
Schema respectivă prezintă dezavantajul că în intervalul de timp în care u
i
< u
0
reacţia este
întreruptă şi AO se saturează. Acest fapt reduce din frecvenţa maximă la care funcţionează
schema.
Pe durata memorării se constată că tensiunea pe condensator scade datorită descărcării
sarcinii acumulate prin:
1) dielectricul condensatorului;
2) curentului invers prin diodă;
3) curentului de polarizare al intrării inversoare a AO;
4) curentul absorbit de circuitul de sarcină (cel mai predominant).
Obs: Se pot lua măsuri de evitare a saturaţiei prin conectarea diodei D
2
.
În intervalul de timp în care u
i
> u
0
ie;irea amplificatorului AO
1
este pozitivă, dioda D
1
se
deschide şi condensatorul se încarcă la valoarea u
i
.
În această situaţie închiderea buclei de reacţie este asigurată de rezistenţa R
1
.
Tensiunea de pe condensator este repetată la ieşire cu ajutorulAO2 .
Dacă u
i
< u
0
, ieşirea AO tinde să scadă blocând dioda D
1
, condensatorul C păstrând vechea
valoare maximă, repetată la ieşire cu ajutorul lui AO2.
În acest interval de timp dioda D
2
închide reacţia lui AO1 astfel încât se evită intrarea
acestuia în saturaţie.
Valoarea minimă atinsă de ieşirea lui AO1 în acest interval este:
γ
d i i
U u u − ·
'
Rolul rezistenţei R
1
este de a prelua în acest interval de timp diferenţa de potenţial între
tensiunea de ieşire şi cea de intrare.
Rezistenţa R
P
are rolul de a proteja intrarea neinversoare a lui AO2 la descărcarea
condensatorului în momentul întreruperii tensiunii de alimentare.
Cu astfel de scheme se obţin valori de viteze de alterare a tensiunii pe condensator de 0,1-
1mV/s.
Comparatoare
52
-
+
R
1
U
i
D
1
AO1
C
U
c
AO2
-
+
U
0
R
p
2.2K
D
2
U
B1
Comparatoarele sunt circuite analogice care permit compararea între ele a 2 tensiuni, la
ieşire specificând care dintre acestea este mai mare.
De obicei una dintre tensiuni este numită tensiune de referinţă, cealaltă fiind comparată cu
tensiunea de referinţă.
Se observă că un astfel de circuit are antrări analogice şi îeşiri numerice fiind un circuit
hibrid.
Schema generală a unui comparator
În principiu se poate folosi pur şi simplu cu AO, fără să fie închisă reacţia.
Din punct de vedere al elementelor cu care se realizează o schemă de comparator se pot
folosi:
1. AO cu intrare diferenţială de tensiune
2. Comparatoare dedicate, care din fabricaţie au o anumiţi paramerii astfel realizaţi ăncât să
permită doar compararea a două tensiuni.
Parametrii comparatoarelor
a)
2
OL oH
op
V V
V

·
V
op
– tensiunea de prag
b)
i
op
i
u
Au
V
U ∆ · ∆ -rezoluţia comparatorului
c) curenţii de polarizare I
P
, I
B+
tensiunea de intrare maximă care se poate aduce diferenţial între
cele 2 intrări (U
imax
), tensiune de mod comandă maximă (V
CHmax
), banda de frecvenţă,rezistenţa de intrare
şi Slow Rate (intervalul prea mare de variaţie a tensiunii u
0
).
53
-
+
u
2
u
1
V
OH
(High)
V
OL
(Low)
u0
ui
VOH
VOL
VOp
ur
∆ui
caracteristica pt. comparatorul ideal
Tensiunea de intrare se compară cu
o tensiune de referinţă (u
r
)
caracteristica pt. comparatorul real
-
AO
+
-
AO
+
Comparatoare realizate cu AO
În cazul utilizării amplificatoarelor operaţionale cu intrare diferenţială de tensiune la proiectarea
circuitului trebuie ţinut seama de:
a) decalajul iniţial
b) adăugarea unor componente suplimentare pentru obţinerea nivelelor logice V
0H
şi V
0L
compatibile cu circuite numerice care sunt comandate la ieşire
c) obţinerea timpilor de comutaţie deduşi se face prin folosirea AO neconenctate intern şi nici
extern deoarece nu se pune problema stabilităţii dinamice.
d) se verifică dacă valoarea maximă a tensiunii diferenţiale nu depăşeşte valoarea maximă
admisibilă
e) se verifică dacă valoarea maximă a tensiunii de mod comun nu depăşeşte pe cea admisibilă.
Există o serie de metode de adaptare a AO în regim de comparator. De obicei se evită aplicarea
unor tensiuni de mod comun de valori foarte mari şi de asemenea o excursie prea mare a tensiunii de la
ieşire.
TTL (tranzistor tranzistor logic)
Funcţionare:
Presupunând că tensiunea de referinţă V
r
>0, detecţia egalităţii între tensiunea de intrare şi
tensiunea de prag se face pentru valori negative ale lui V
i
.
a) Dacă ponderea tensiunii de refrinţă este mai mare potenţialul bornei neinversoare este +
şi tensiunea de la ieşire AO tinde să crească.
Aceasta creşte până în momentul în care dioda Zener străpunge, situaţie în care:
V
oH
=V
2
+V
D1
≈ 4,4+0,6=5V.
b) Dacă ponderea tensiunii de intrare este mai mare potenţialul intrării neinversoare este
negativ şi tensiunea de la ieşire scade, dioda Zener funcţionând ca o diodă obişnuită.
În acest caz: V
oL
=-V
D2
-V
dz
≈ -1,2V
Condiţia ca potenţialul intrării neinversoare să fie 0 este:
2 1
R
V
R
V
r i
− ·
Dacă V
i
=V
p
(tensiunea de prag) – tensiunea la care comută ieşirea
r p
V
R
R
V
2
1
− ·
Caracteristica tensiunii de ieşire funcţie de tensiunea de intrare
a) V
r
>0;
0
2
1
< − ·
r p
V
R
R
V
54
V
0
u
i
u
r
D
z
(4v4)
D
2
D
1
R
2
R
1
R
A
0
-
+
V
+
V
-
V
i
– tensiunea de intrare
V
r
– tensiunea de referinţă
-
AO
+
-
AO
+
-
K
+
-
K
+
b) V
r
<0;
0
2
1
> − ·
r p
V
R
R
V
Există posibilitatea realizării
comparatoarelor utilizând AO cu intrare
diferenţială de curent. Acestea prezintă
următoarele avantaje.
a) Posibilitatea aplicării unor
tensiuni diferenţiale foarte mari prin
intrmediul unor rezistenţe corect alese.
b) Tensiunea de ieşire se modifică
între o valoare apropiată de zero şi una
determinată de tensiunea de alimentare.
Rolul diodelor este de a proteja intrările inversoare şi neinversoare.
Condiţia de egalitate pentru determinarea tensiunii de prag este :
r p p i
r i
V
R
R
V V V
R
V
R
V
⋅ · ⇒ · ⇒ ·
1
2
1 2
Obs. Schema permite compararea unor tensiuni pozitive atât V
i
cât şi V
r
.
În cazul în care se doreşte compararea unor tensiuni negative este necesară aducerea la intrare a
unor curenţi suplimentari de astfel de valori încât pentru cele mai mici valori a tensiunii de intrare şi de
referinţă sensul curentului să fie spre intrările inversoare respectiv neinversoare.
55
V
i
V
0
V
0H
V
p
V
0L
V
i
V
0
V
0H
V
p
V
0L
V
i
V
0H
V
0L
V
r
D
1
D
2
-
AO
+
V
i
V
0H
V
0L
V
r
V
+
R
2
-
AO
+
R
1
I
i
I
r
R R
I
I
-
K
+
-
K
+
0
0
<
<
r
i
V
V
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
> +
> +
+
+
0
0
1
2
R
V
R
V
R
V
R
V
r
i
Obs. Se observă fiecare inecuaţie şi se determină soluţia comună a sistemului.
Schema funcţională şi pentru tensiuni de intrare respectiv de referinţă pozitive.
Comparatoare dedicate
Sunt circuite realizate constructiv astfel încât să poată fi utilizate doar ca şi comparatoare.
Structura de principiu este ca a unui AO însă din punct de vedere al performanţelor se preferă o
sacrificare a valorii amplificării în detrimentul creşterii benzii de frecvenţă.
Scheme clasice realizate cu circuite de comparare dedicate:
1.Detectorul de prag
-Dacă V
r
>V
i
rezultă V
0
=V
oH

-Dacă V
r
<V
i
rezultă V
0
=V
oL
rezultă V
p
=V
r
Pentru reducerea erorilor datorate de curentul de polarizare este recomandabil ca R
1
=R
2.
R
1
şi R
2
au un rol de protecţie în momentul întreruperii tensiunii de alimentare. Acest circuit este
alimentat (comandat) de la un generator de semnal, care după decuplare, condensatorul din interiorul
generatorului se descarcă şi dacă nu există cele 2 rezistenţe, condensatorul s-ar descărca prin intrările
comparatorului.
2. Comparator cu histereză
56
V
i
V
0L
V
0H
V
r
R
2
-
K
+
R
1
V
i
V
0L
V
0H
V
r
R
2
-
K
+
R
3
F
I
-
K
+
+
K
1
-
+
K
2
-
Dacă V
r
>0
Spunem că iniţial V
i
este foarte foarte mică, chiar şi negativă rezultă situaţie în care V
0
=V
oH
2 1
1 1 2 1
1
2 1
1 1
R R
R V R V R V R V
R
R R
V V
V R I V V
r oH r r r oH
r r p
+
− + +
· ⋅
+

+ · ⋅ + ·
2 1
1 2
1
R R
R V R V
V
oH r
p
+
⋅ + ⋅
·
(1)
2 1
1 2
2
R R
R V R V
V
oL r
p
+
⋅ + ⋅
·
(2)
2 1
1
2 1
) (
R R
R V V
V V V
oL oH
p p h
+

· − · ∆
(3)
Proiectarea comparatorului cu histereză
V
OH
, V
OL
, ∆V
h
, V
r
, R
g
– funcţie de aceşti parametrii vom determina R
1
şi R
2

R
g
– rezistenţa generatorului
2 1
1
2 2 1
2 1
R R
R
R
R
R R
R R
R
g
g
+
· ⇒
+
·
(4)
(4) şi (3) rezultă
2
) (
R
R V V
V
g oL oH
h

·
h
g oL oH
V
R V V
R


·
) (
2
Din (4) rezultă
2 2 1
R R R R R R
g g
· +
g
g
R R
R R
R


·
2
2
1
57
V
0
V
i
V
0H
V
0L
V
p2
V
p1
∆V
h
-
K
+
+
K
1
-
+
K
2
-
O altă variantă tot de comparator, dar care nu se mai foloseşte tensiune de referinţă este
următoarea:
I
1
=I
2
1 2
1
2
2
1
R
V
R
V
R
V
I
R
V
I
i oL
i
OL
− · ⇒
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
− ·
·
2
1
1
R
R V
V
oL
p

− ·
1 p i
V V ·
2
1
2
R
R V
V
oH
p

− ·
Avantajul celui de al doilea comparator cu histereză constă în faptul că nu necesită utilizarea unei
tensiuni de referinţă, însă prezintă dezavantajele unui raport constant între V
p2
şi V
p1
şi o aceiaşi polaritate
a tensiunii de prag.
3. Comparatorul cu fereastră
V
r1
şi V
r2
– tensiuni de referinţă
58
R
1
V
i
V
0L
V
0H
R
2
-
K
+
R
1
R
2
I
1
I
2
V
0
V
i
V
p2
V
p1
U
0
+
K
1
-
+
K
2
-
V
r1
V
i
V
r2
R
s
+ - +
D
2
D
1
- - +
+ - -
Presupunem că între V
r1
şi V
r2
există o relaţie de inegalitate: V
r1
<V
r2
.
Caracteristica comparatorului
Dacă la ieşire avem V
0H
rezultă +
V
0L
rezultă –
Comparatorul cu fereastră permite detectarea unei valori a tensiunii de intrare între două valori de
referinţă V
r1
şi V
r2
,

fapt care poate fi util în transmisiile de date la eliminarea zgomotelor care pot apărea pe
linia de transmisie.
Generatoare de oscilaţii
Sunt circuite electronice care permit obţinerea unor semnale periodice a căror frecvenţă poate fi
reglabilă sau nu. Din punct de vedere al formei semnalelor generate, generatoarele de oscilaţii pot fi:
a) sinusoidale (armonice)
b) dreptunghiulare
c) triunghiulare
d) în dinte de fierăstrău etc.
a) Generatoare sinusoidale
Se bazează pe utilizarea reacţiei pozitive, reacţie care permite ca defazajul între ieşire şi intrare să
fie nul pentru anumită frecvenţă şi anume frecvenţa de oscilaţie a oscilatorului.Stabilirea frecvenţei de
oscilaţie se face prin includerea în bucla de reacţie pozitivă a unor circuite cu elemente reactive.
Oscilator armonic cu reţea Wien
59
V
i
V
r1
V
r2
V
oH
V
o
Emisie
Recepţie
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
1 1 2 2 2 1 2 1 2 1
2
2 1
0
1 1 1 1 2 2 2 1
2 1 1
1 1
1
0
2
2
1 1
1
1
1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2 1
1
0
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C R C R C R j C C R R
C R j
j U
C R j C R j C R j C R j
C j C R j
C R j
R
j U
C j
R
C R j
R
C j
C j
C j
R
j U
C j
R
C j
R
C j
R
C j
R
C j
R
j U
Z Z
Z
j U j U
i
+ + + −
⋅ ·
+ + + +
⋅ +

+
⋅ ·
·
+ +
+
+
·

,
_

¸
¸
+ +
+

+

⋅ ·
+
⋅ ·
ω ω
ω
ω
ω ω ω ω
ω ω
ω
ω
ω ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω
ω ω ω
Condiţia pentru care
( ) ( ) ω ω j U j U
i 0
·
este:
0 1
2 1 2 1
2
· − C C R R ω
2 1 2 1
0 0
1
2
C C R R
f · · π ω
În practică se alege:
R R R · ·
2 1 şi
C C C · ·
2 1
RC
1
0
· ⇒ ω
. Dacă este îndeplinită condiţia rezultă:
( ) ( )
3
1
0
⋅ · ω ω j U j U
i
Amplificarea de tensiune din punct de vedere al reacţiei negative este:
3 1
3
4
· + ·
R
R
A
u ;
Din punct de vedere al funcţionării în regim permanent este necesară stabilirea amplificării
datorate reacţiei negative exact la valoarea 3.
Dacă amplificarea este mai mică de 3 oscilaţiile de la ieşire se amortizează iar dacă este mai mare
de 3 ieşirea amplificatorului intră în limitare.
O variantă de schemă de stabilizare a amplificării este dată în figura următoare:
60
-
+
AO
R
1
R
2
R
3
u
0
C
2
C
1
R
4
R
2
C
2
C
1
R
1
u
i
u
0
3
4
1
R
R
A
u
+ ·
Stabilirea valorii amplificării se face utilizând rezistenţa
' '
3
R . Presupunând că amplitudinea
tensiunii la ieşire creşte, rezistenţa dinamică a diodelor scade, scăzând rezistenţa echivalentă 4
R
şi
reducându-se amplitudinea tensiunii.
61
-
+
AO
R
1
R
2
R
3

u
0
C
2
C
1
R
4

R
3
R
4

D
2
D
1
-
+
AO
R
1
R
2
R
3

u
0
C
2
C
1
R
4
R
3
D
R
3
C
f
Presupunând că tensiunea la ieşire creşte dioda D se blochează mai puternic, potenţialul cursorului
potenţiometrului scade şi tranzistorul se blochează, crescând rezistenţa echivalentă R
3
deci scăzând
amplificarea.
Generatoare de unde dreptunghiulare şi triunghiulare cu aceeaşi perioadă de
repetiţie
Presupunem că:
0
0
0
0
<
>
L
H
V
V
(cele două nivele de tensiune)
( )
L H
V V
0 0
<
0
0
0
2
1
2
0
2
1
1
> ⋅ − ·
< ⋅ − ·
L p
H p
V
R
R
V
V
R
R
V
Presupunând că iniţial tensiunea de la ieşirea conparatorului se află pe nivelul H
V
0 , tensiunea de
prag la care acesta va comuta va fi
0
1
<
p
V
. Deoarece la intrarea integratorului se aduce o tensiune
0
0
>
H
V
,
tensiunea la ieşirea acestuia va scădea liniar în raport cu timpul.
În momentul în care tensiunea la ieşirea integratorului este egală cu 1 p
V
, ieşirea comparatorului
comută pe nivelul logic L
V
0 .
Noua tensiune de prag a comparatorului cu histereză va fi
0
2
>
p
V
şi deoarece la intrarea
integratorului se aduce o tensiune
0
0
<
L
V
, tensiunea la ieşirea integratorului va creşte şi în momentul în
62
-
+
AO
R
R1
C
u
02
K
-
+
R2
u
01
integrator
Comparator cu histereză
care atinge valoarea 2 p
V
ieşirea comparatorului comută din nou pe nivelul logic H
V
0 , după care procesul se
repetă.
Pentru ca cele două nivele L
V
0 şi oH
V
să fie unul pozitiv şi unul negativ se procedează astfel: la
ieşirea comparatorului cu histereză se pun două rezistenţe.:
2 1 0 d z H
V V V + ·
1 2 0 d z L
V V V − − ·
Pentru T
1
:
( ) ( )

− ·
t
p
dt t V
RC
V t V
0
02 2 01
1
( )
1 01 p
V t V ·

− ·
1
1
0
0 2 1
T
H p p
V
RC
V V dt
1
1
0
0 2 1
T
H p p
t V
RC
V V ⋅ ⋅ − ·
1 0 2 1
1
T V
RC
V V
H p p
⋅ ⋅ − ·
1 0 2 1
T V R V R V
H C p C p
⋅ − ⋅ · ⋅
H
C p C p
H
C p C p
V
R V R V
T
V
R V R V
T
0
1 2
1
0
2 1
1
⋅ − ⋅
· ⇒
⋅ − ⋅
· −
( )
H
p p
V
V V RC
T
0
1 2
1

·
63
K
-
+
R
limitare
Se pune la ieţirea
comparatorului
0,7
T
1
T
2
t
V
02
V
01
t
( )
H
H
H
H oL
V
L V V
R
R
RC
V
V
R
R
V
R
R
RC
T
0
0
2
1
0
0
2
1
2
1
1
0 −
·

,
_

¸
¸
+ ⋅ −
·

,
_

¸
¸
− ·
H
L
V
V
R
R
RC T
0
0
2
1
1
1

,
_

¸
¸
− ·
L
H
V
V
R
R
RC T
0
0
2
1
1
1
2
1
2 1
2
R
C RR
T T · ·
Dacă diodele nu sunt egale, factorul de umplere este definit.
64

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful