TCDN

HVTC

BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIÊN TÀI CHÍNH
Khoa Tài chính doanh nghiệp

BẢN KẾ HOẠCH THỰC TẬP
CÁ NHÂN

Đơn vị thực tập
Sinh viên thực tập
Lớp
Giáo viên hướng dẫn

: Công ty cổ phần GP9 Hà Nội.
: Phạm Thanh Tùng.
: CQ47/11.02
: TS. Phạm Thị Vân Anh.

___________________________________________________________________________
Phạm Thanh Tùng 47/11.02
1

Phương pháp thu thập dữ liệu: Trong quá trình thu thập dữ liệu. có rất nhiều phương pháp để tập hợp dữ liệu một cách nhanh trong và hiệu quả. Ngành nghề kinh doanh : xây dựng dân dụng và hạ tầng. Đồng thời. Sau đây là một số phương pháp thường sử dụng và các phương pháp đó cũng bổ sung lẫn cho nhau tăng hiệu quả quá trình thu thập dự liệu: ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11. Quận Hai Bà Trưng. gặp nhiều khó khăn tại cơ sở nhằm hoàn thiên kiến thức và vận dụng thực tiễn để tập dượt. rèn luyện và tham gia lao động trong công tác quản trị tài chính doanh nghiêp. Phường Đồng Tâm. Đề tài dự kiến : Vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần GP9 Hà Nội.TCDN HVTC BẢN KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁ NHÂN Công ty thực tập Trụ sở giao dịch : Công ty cổ phần GP9 Hà Nội. I.02 2 . thông qua bản kế hoạch cũng giúp cho giáo viên hướng dẫn có thể chỉ dẫn cho sinh viên Phạm Thanh Tùng điều chỉnh kế hoạch còn nhiều vương mắc. : Số 9 Đường Giải Phóng. Mục đích: Bản kế hoạch thực tập cá nhân trình bày tổng thể nội dung cần đạt đươc và chi tiết những công việc dự kiến sẽ thực hiện trong suốt giai đoạn thực tập ở cơ sở và hoàn thành luận văn kịp thời theo quy định của trường. Hà Nôi. II. III.

cách sử lý công việc của nhân viên tại cở sở thực tập để học hỏi. hoạt động hoặc các hành vi ứng xử của con người. chân thành để thu thập được dữ liệu nhanh chóng. tuân thủ kỷ luật tại cơ sở thực tập và thu thập số liệu một cách chính xác:  Phương pháp chuyên gia: là phương pháp mà người thực hiện nghiên cứu( sinh viên ) cần phải xin lời tư vấn. IV. bản thân sinh viên có thể quan sát các hành vi . Từ đó.TCDN  HVTC Phương pháp quan sát: Là phương pháp ghi lại có kiểm soát các sự kiện. có thể đưa ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.  Phương pháp phỏng vấn: thường là phỏng vấn gián tiếp hoặc trực tiếp để tiếp cân được đối tượng trong doanh nghiệp nhằm tạo thiện cảm. hành vi của các thành viên trong công ty. sự vật. công nhân viên trong cơ sở thực tập để nghiên cứu và phân tích đặc điểm. Ngoài ra. kế toán viên .… để có thể đánh giá một cách hiệu quả nhất tình hình tài chính của cơ sở thực tập. thông tin một cách chính xác.…Mặt khác. hiệu quả. rút ra kinh nghiệm cho bản thân. tiết kiệm thời gian thì việc áp dụng công nghệ thông tin thông qua internet.kế toán của doanh nghiệp thực tập. chọn mẫu. chúng ta còn phải sử dụng và kết nối các phương pháp khác như: ghi chép. Phương pháp nghiên cứu/ khảo sát Phương pháp khảo sát thực tế: là việc mà đến thực địa( cơ sở thực tập) để nghiên cứu cách thức làm việc. kế toán trưởng và những người trong ban tài chinh.  Phương pháp định tính: là phương pháp tiếp cận mà sinh viên thực tập nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm văn hóa và hành vi của cán bộ. tạp chí. báo chi. thái độ. Thông qua quá trình thực tập tại cơ sở. mục đích thu thập dữ liệu là tìm được các số liệu.02 3 . thiết kế thang đo. văn hóa của công ty. tham khảo từ những người có chuyên môn như: GVHD.

đồ thị. phương pháp quy hoạch tuyến tính. thấy rõ sự cần thiết của công tác tài chính trong doanh nghiệp. phương pháp cân đối. Phương pháp phân tích dữ liệu : Đê phân tích dữ liệu sau quá trình thu thập dữ liệu. V.  Phương pháp phân tích nhân tố: Phương pháp thay thế liên hoàn.Hành gian thực tập tại cơ sở. phương pháp phân tích tính chất của các nhân tố. ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11. chính. + Nộp bản thu hoạch Nghe báo cáo thực tế . + Nghe báo cáo thực tế tại HVTC. chúng ta có thể sủ dụng một hay tổng hợp các phương pháp sau:  Phương pháp đánh giá: bao gồm các kĩ thuật: so sánh. phương pháp hồi quy. 2 12/1/2013 HT 700. HT 700. phân chia. liên hệ đối chiếu và xếp hạng. VI. sử dụng mô hình kinh tế lượng. phương pháp số chênh lệch. Nội dung bản kế hoạch chi tiết: Thứ tự 1 Thời gian Nội dung 27/12/2012 + Nghe hướng dẫn đề cương thực tập và phân công giảng viên hướng dẫn.02 4 . Địa điểm + Đến cơ sở thực tập gặp mặt cán bộ công Phòng Nhân nhân viên. phân tích độ nhạy để dự báo.TCDN HVTC ra được các kết luận cần thiết giúp cho đánh giá tình hình tài chính một cách khoa học. 3 14/1/2013 4 18/1/2013 + Gặp mặt giáo viên hướng dẫn và nghe phổ biến kế hoạch thực tập.  Phương pháp dự báo: là phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp sử dụng để dự báo tài chính doanh nghiệp gồm có các phương pháp chủ yếu sau: Phương pháp toán xác suất. lãnh đạo và thông báo về thời sự .

+ Nghỉ Tết Nguyên Đán. lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh + Tìm hiểu tình hình. 19/2/2013 + Tìm hiểu những thuận lợi khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty: bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.Hành trình độ lao động. báo chí và ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11. + Tìm hiểu lực lương lao đông của cơ sở Phòng Nhân thực tập. + Tìm hiểu quy trình kỹ thuật sản xuất và Phòng kinh cơ sở vật chất kỹ thuật: trình độ trang thiết tế . lý tài chính kế toán: sơ đồ.Hành tập: quá trình hình thành. chính.02 5 . Phòng kinh tế .kế xây dựng.TCDN HVTC 5 21/1/2013 6 23/1/2013 7 25/1/2013 8 28/1/2013 9 30/1/2013 10 1/2/2013 11 3/2/2013 – 17/2/2013 12 13 + Bắt đầu thực tập tại cơ sở. công nghệ. khả năng canh tranh của doanh hoạch. 18/2/2013 + Tìm hiểu tình hình tài chính về kế hoạch đấu thầu. chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. tổ chức bộ máy quản Hành chính. hoạch. các + Tìm hiểu tình hình cung cập vật tư. toán – Tài chính. đặc điểm tổ chức hoạt Phòng Sự động kinh doanh. bố trí nhân sự tại các phòng ban.kế hoạch. chính + Tìm hiểu địa bàn các xí nghiệp đang thực Phòng kinh hiện thi công. Phòng Nhân + Tìm hiểu thêm thông tin về công ty thực sự .kế bị. công tác chuẩn bi khởi công các dự án sắp thi công. Kế nghiệp. doanh thu từ các hợp đồng tế . lich sử phát triển. địa xi nghiệp bàn cung ứng vật tư cho doanh nghiệp. + Đề tài dự kiến: Vốn lưu động và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần GP9 Hà Nội. liên quan. + Thông qua đề cương đề tài luận văn và kế hoạch thực tập với công ty. máy móc sản xuất. Phòng Kế toán – Tài chính. Phòng Kế toán – Tài chính. sự . tổ chức bộ máy quản lý nghiệp sản xuất kinh doanh.

14 22/2/2013 15 25/2/2013 16 27/2/2013 +Xem xét tình hình vay nợ và chính sách vay nợ. trích lập các khoản dự phòng. ) và quy mô. tỷ suất lợi nhuân vốn kinh doanh(ROA). hiêu quả và tác động đòn bẩy tài chính sử dung. + Xem xét tình hình huy động vốn của doanh nghiệp: xác định chi phí sử dụng vốn bình quân. chính sách chiết khấu của nhà cung cấp mà doanh nghiệp được hưởng. cách lập kế hoạch vốn bằng tiền: kế hoạch doanh thu. nhu cầu Phòng Kế toán – Tài chính. tỷ lệ lợi nhuận tái đầu tư trong thời gian qua. 17 1/3/2013 + Tìm hiểu chính sách sử dụng vốn và tình hình thực hiện sử dụng vốn hiên hành: chính sách quản lý vốn bằng tiền. chính sách mua chịu. phương thức trả lãi và hoàn trả vốn gốc. cổ tức và thu nhập trên một cổ phiếu (EPS)… dựa trên báo cáo tài chính của công ty trong 1 sô năm gần đây. tình hình huy động vốn : phát hành cổ phiếu( loại cổ phiếu. khấu hao tài sản cố định. lãi suất vay vốn. lợi nhuận trước và sau thuế. Phòng Kế toán – Tài chính. tỷ suất lơi nhuận trước thuế và lãi vay( ROAE). +Tìm hiểu tình hình lập kế hoạch tài chính. +Tìm hiểu tình hình phân phối lợi nhuân. tỷ lệ và hình thức phân chia cổ tức.TCDN HVTC + Xem xét khái quát các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 1 số năm gần đây: doanh thu. phương pháp đánh giá và lựu chon dự án. + Xem xét tình hình đầu tư vào hoạt đông sản xuất kinh doanh: đòn bẩy kinh doanh của doanh nghiệp. internet. ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11.02 6 . nộp NSNN. doanh thu thuần. hình thức. chi phí và lợi nhuận. tỷ suất lợi nhuân vốn chủ (ROE). + Xem xét tình hình vốn chủ sở hữu. Phòng Kế toán – Tài chính. Phòng Kế toán – Tài chính.

chi phí. các biện pháp quản lý vốn tồn kho dự trữ. Phòng Kế toán – Tài chính. kế hoạch vay vốn và trả nợ. phương pháp trình tự hạch toán và các chứng từ sổ sách biểu mẫu kế toán có liên quan đến công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu. Phòng Kế toán – Tài chính. những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu TSLĐ và VLĐ của công ty. hoạt động đầu tư và biến động vốn bằng tiền. hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty. nghiên cứu các hình thức. kế hoạch lưu chuyển tiền tệ. + Xem xét lưu chuyển tiền tệ của công ty: dòng tiền vào. tỷ lệ tăng giảm năm 2012 so với năm 2011 theo từng hoạt động và toàn bộ các hoạt động dựa vào BCTC của 2 năm tác động gì tới vốn lưu động(VLĐ) trong doanh nghiệp. + Tìm hiểu tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của công ty. bảng cân đối kế toán dự kiến. lợi nhuận về tỷ trọng.02 7 . Hội trường 103. 19 3/3/2013 – 9/3/2013 10/3/2013 20 11/3/2013 21 14/3/2013 22 19/3/2013 23 21/3/2013 24 26/3/2013 25 28/4/2013 + Xem xét đánh giá cụ thể cơ cấu TSLĐ và vốn lưu động. Nguồn VLĐ của công ty và các phương thức huy động. Trình tự thời gian nội dung lập kế hoạch nhu cầu VLĐ của công ty. ra của hoạt động kinh doanh chính. dụng cụ. Phòng Kế toán – Tài chính. phải trả. tình hình vay vốn. + Tìm hiểu công tác kế toán TSLĐ. Phòng Kế toán – Tài chính. các khoản phải thu. + Xem xét tình hình biến động doanh thu. chính sách vốn bằng tiền trong 2 năm gần đây dựa theo BCTC tác động như thế nào đến vốn bằng Báo cáo thực tập lần 1 và nộp Báo cáo thực tập. trả nợ của công ty.TCDN HVTC vốn và nguồn vốn. ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11. Phòng Kế toán – Tài chính. hoạt động tài chính. công cụ. 105. 104. 18 Chuẩn bị và viết Báo cáo thực tập. Phòng Kế toán – Tài chính. + Tìm hiểu phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của công ty.

đến quản lý khoản phải thu của doanh nghiệp để từ đó xác định mức độ ành hưởng tới vốn lưu động( VLĐ) và đánh giá tính hợp lý. giải pháp chính – Kế và hướng đi cho năm 2013. hiệu quả sử dụng VLĐ và các biện toán – Tài pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của chính. + Nhận xét sơ bộ về tình hình tài chính của Phòng Kế công ty 2012: những kết quả đạt được toán – Tài (thành công). Phòng Tài chính – Kế toán ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11. chí. nhận định về Phòng Tài tình hình sử dụng vốn lưu động.02 8 . chính sách bán chịu trong 2 năm gần toán – Tài đây dựa theo BCTC tác động như thế nào chính. + Tổng kết công tác quản lý và sử dụng Phòng Kế VLĐ. những hạn chế và tồn tại cần chính.đồng thời nhấn mạnh vào chỉ tiêu VLĐ. + Đánh giá và đưa ra kết luận. công ty về vốn bằng tiền. + Tìm hiểu số liệu của 1 vài công ty tiêu Trên báo biểu trong ngành: cơ cấu vốn và nguồn vốn. hệ số sinh lời…. khoản phải thu và hàng tồn kho trong những năm qua. + Xem xét về sự biến động các khoản phải Phòng Kế thu. Phòng Kế chính sách dự trữ hàng tồn kho trong 2 năm toán – Tài gần đây dựa theo BCTC tác động như thế chính nào đến vốn tồn kho của doanh nghiệp để từ đó xác định mức độ ành hưởng tới vốn lưu động( VLĐ) và đánh giá tính hợp lý. các hệ số hiệu suất hoạt động.TCDN HVTC 26 1/4/2013 27 4/4/2013 28 6/4/2013 29 8/4/2013 30 10/4/2013 31 12/4/2013 32 14/4/2013 – 27/4/2013 2/5/2013 33 tiền của doanh nghiệp để từ đó xác định mức độ ành hưởng tới vốn lưu động( VLĐ) và đánh giá tính hợp lý. đề ra 1 số giải pháp để xem xét. + Xem xét về sự biến động hàng tồn kho. khắc phục. Hoàn thiện luận văn tốt nghiệp . Thông qua luận văn tốt nghiệp với lãnh đạo cơ sở thực tập. internet. toán. các nhân tố ảnh hưởng tới vốn lưu động để so sánh và đánh giá.

Người thực hiện : Phạm Thanh Tùng Công ty thực tập Trụ sở giao dịch : Công ty cổ phần GP9 Hà Nội. Văn phòng khoa TCDN (Học viện Tài chính) Trên đây là toàn bộ bộ bản kế hoạch cá nhân mà bản thân em dư định sẽ tiến hành trong đợt thực tập này. : Số 9 Đường Giải Phóng.TCDN 34 HVTC 6/5/2013 Nộp luận văn tốt nghiệp. em rất mong nhận được sự góp ý của cô để em có thể thực hiện kế hoạch thực tập và hoàn thiện luận văn đạt kết quả tốt nhất. Ngành nghề kinh doanh : xây dựng dân dụng và hạ tầng.02 9 . Quận Hai Bà Trưng. ___________________________________________________________________________ Phạm Thanh Tùng 47/11. Phường Đồng Tâm. Hà Nôi. Em xin chân thành cám ơn cô. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful