Korporatīvās pārvaldības attīstība Latvenergo koncernā Corporate governance development at Latvenergo group Arnis Kurgs

,
AS Latvenergo Valdes loceklis Member of the Management Board
Konference «Atbildība un laba pārvaldība biznesā – laiks rīcībai»
14.02.2013.

Latvenergo koncerns īsumā Latvenergo Group at a Glance
General
   

Financial Ratios
2009 Revenue EBITDA Margin Net Debt to EBITDA Capital Ratio MLVL* % times % 501 29% 2.4 52% 2010 567 37% 1.5 59% 2011 682 27% 2.3 59%

Wholly-owned by the State of Latvia Vertically integrated energy utility 4,443 employees (as of 30 June 2012) Rating of the Republic of Latvia

  

Moody's S&P Fitch R&I

Baa3/ Positive BBB /Positive BBB /Positive BBB /Stable

* Exchange rate fixed at LVL 0.702804 = EUR 1.00

Main Facts

Operational Figures

Generation – installed capacity
 

Electric capacity – 2,372 MW (2,543 MW*) Thermal energy capacity – 2,042 MW

GWh Electricity supply Generation

2009 6,659 4,871

2010 7,620 5,869

2011 8,980 5,285

Market share in Baltics – 36% (2011)
* after reconstruction of Riga TEC-2

2

14.02.2013.

Kas Latvenergo koncernā tika darīts? What activities were taken by Latvenergo Group?
Stratēģiskā plānošana, mērķu definēšana un kaskadēšana Funkcionāla struktūra Risku novērtēšana Iekšējais un ārējais audits Strategic planning, goals definition and cascading Functional structure Risk assessment Internal and external audit

Politikas un procedūras
Darbinieku 360 novērtēšanas procesi IT sistēmas – piekļuves kontroles, nodalīšanas un loģiskās kontroles, IT dokumentu aprite Dokumentēti, aprakstīti biznesa procesi un kontroles

Policies and procedures
Employee 360 evaluation process IT systems – access control, separation and logical controls, circulation of IT documents Documented and described business processes and controls

3

14.02.2013.

Latvenergo koncerns 2010. gadā Latvenergo Group in 2010
2010. gadā vairāki Koncerna valdes locekļi un darbinieki atstādināti amatiem uzsākot kriminālprocesu In 2010, some Group Board members and employees were suspended from duties as criminal investigation had started

Sekas Koncernam: Apgrūtināta ikdienas procesu darbība Problēmas ar stratēģiskiem projektiem Finansējuma piesaistes riski No iekšējās kontroles viedokļa galvenie kontrolējamie trūkumi Interešu konflikta novēršana Ētikas normu stiprināšana Darbības atbilstības kontrole

Consequencies for the Group: Daily operations were interfered Issues with continuation of strategic projects Financing attraction risks Assessment of drawbacks in internal controls Elimination of internal conflicts Enformement of ethics Compliance control

4

14.02.2013.

Latvenergo koncerna korporatīvās pārvaldības uzlabojumi Corporate governance Improvements at Latvenergo Group
Centralizētas Funkcijas Izveidota Revīzijas komiteja Darbības atbilstības kontroles vadītājs Krāpšanas riska vadības komiteja Pārskatīts Ētikas kodekss Darbinieku apmācība krāpšanas risku pārvaldībai Centralised functions Audit Committee established Role of Compliance oficer introduced Fraud Risk Management Committee Ethics codex revieved Employees instructed for Fraud Risk Management

Krāpšanas riska pārvaldīšanas politika un procedūras

Fraud Risk Management policy and procedures

5

14.02.2013.

Latvenergo koncerna būtiskākie korporatīvās pārvaldības principi Cornerstones of Corporate governance at Latvenergo Group Ētika un atbilstība
ETHICS and
COMPLIANCE
COMMUNICATION

Atbildība
ACCOUNT -ABILITY

VALUES
Shareholder

Interešu konflikta novēršana

PREVENTION of INTEREST CONFLICTS

Supervisory Board Executive Board

Audit Committee

OPENNESS and TRANSPARENCY

Atklātība/ Caurskatamība

Internal audit

Lomas un pienākumi

ROLES and RESPONSIBILITIES

COMMUNICATION

STAKEHOLDERS

Ieinteresētās puses
14.02.2013.

Apliecinājums Acknowledgment

Eiropas Investīciju banka apstiprina, Latvenergo nekavējoties veica neatliekamus pasākumus pēc notikumiem 2010.gada vidū un jaunā Latvenergo vadība turpina sadarbību ar starptautiskām finanšu institūcijām

EIB acknowledge the prompt action taken immediately at Latvenergo after these issues came to light in mid-2010 and the continuing cooperation of the new Latvenergo management with the IFIs
Duncan Smith Deputy Head, Fraud Investigations Division Dominik Adamski Senior Forensic Officer

European Investment Bank (EIB)

7

14.02.2013.

Paldies!
AS Latvenergo 12 Pulkveža Brieža Street Riga, LV-1230 Latvia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful