You are on page 1of 328
<a href=www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Sakl ı Kütüphane ’ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin Not: Sakl ı Kütüphanedeki e-kitaplar tan ıtı m amaçl ıdı r. Sevdi ğ iniz yazarlar ı n zarar görmesini istemiyorsan ı z lütfen kitaplar ı n orijinallerini sat ı n al ı n. " id="pdf-obj-0-2" src="pdf-obj-0-2.jpg">

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane’ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin

Not: Saklı Kütüphanedeki e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Sevdiğiniz yazarların zarar görmesini istemiyorsanız lütfen kitapların orijinallerini satın alın.

Azra Erhat(ONK)

Altıncı Basım: Ağustos 1996

ISBN975-14-0391-X

Remzi Kitabevi A.Ş. Selvili Mescit S. 3 34440 Cağaloglu-lstanbul Tlf: 522 7248 - 522 0583, Fax: 522 9055

ONSO Z

MYTHOS VE MYTH0L0G1A

İlkin Söz vardı, der Kitap. Bunu Platon duysa, söz mü, hangi söz, diye sorar. Çünkü eski Yunan dilinde söz kavramını vermek için bir değil, üç sözcük vardır:

Biri "mythos", öbürü "epos", üçüncüsü "logos". Mythos söylenen veya duyulan sözdür, masal, öykü, efsane anlamına gelir. Ama mythos'a pek güven olmaz, çünkü insanlar gördüklerini, duyduklarını anlatırken birçok yalanlarla süslerler. Bu yüzdendir ki Herodot gibi bir tarihçi mythos'a tarih değeri olmayan güvenil­ mez söylenti der, Platon gibi bir filozof da mythos'u gerçeklerle ilişkisiz, uydur­ ma, boş ve gülünç bir masal diye tanımlar. Epos daha değişik bir anlam taşır:

Belli bir düzen ve ölçüye göre söylenen, okunan sözdür, epos insana tanrı ar­ mağanıdır, güzelim süslü sözleri bir araya getirerek büyüler dinleyicilerini bir ozan. Ozanın sözünü tanımlayan epos böylece şiir, destan, ezgi anlamına gel­ miş ve o gün bugün epik ve epope diye Batılı dillerin hepsinde yerini almıştır. Mythos'la epos arasında ilkinden bir yakınlık vardır, mythos söylenen sözün, anlatılan öykünün içeriği ise, epos da onun doğal olarak aldığı ölçülü, süslü ve dengeli biçimidir. Epos ne kadar güzelse, mythos o kadar etkili olur, epos'la mythos'un bu başarılı evlenmesidir ki, ilkçağdan kalma efsanelerin ürün vere ve­ re günümüze dek yaşamasını ve mythos kavramının çağlar ve uluslararası bir ni­ telik kazanarak ölmezliğe kavuşmasını sağlamıştır.

Ama bir de logos vardı. Onun sözcüğünü başta Herakleitos olmak üzere lon- ya düşünürleri eski deyimiyle "physiologoi", yani doğa bilginleri yapmıştır. On­ lara göre logos gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir. Logos bir yasal düzeni yansıtır, insanın bedeninde ve ruhunda bir logos bulunduğu gibi, evrenin ve do­ ğanın da logos'u vardır. Logos insanda düşünce, doğada kanundur, her yerde ve her şeyde vardır, ortaklaşa ve tanrısaldır. Logos'u bulmak, sırlarını göz önüne sermek, insan sözüyle dile getirmek düşünürün asıl ödevidir. Logos kavramıyla açılan bu çığır dosdoğru bilime varmış, öyle ki logos-logia bugün herhangi bir araştırma dalında bilgini ve bilimi dile getirmek için kullanılan birer ek olmuştur.

Mythos'la epos uyumlu bir bütün içinde birleştikleri halde, onlarla logos ara­ sında ilkinden ve gün geçtikçe kesinleşen bir karşıtlık baş göstermiştir. Birbirine zıt iki akım almış yürümüştür. Ege kıyılarında filiz veren destanlar, övgüler, ezgi­ lerin yanında, gene tonya'da doğup gelişen bilim kolları: Fizik Tiatematik, yer ve gök bilimi, tarih ve coğrafya. Bilginler mythos'un uydurduğu epos'un dile ge­ tirdiği tanrı masallarını hor görür, yerdikçe yerer, evreni ve insanı anlatmakta bu türün yalancı ve zararlı yollara saptığını ileri sürer dururlar. Ne var ki evren tanımını dile getirmek için bu bilginlerin çoğu da epos biçimine, yani destana özgü heksametron ölçüsüne başvurmaktan alamazlar kendilerini. Yalnız Herak­ leitos düzyazıyla dile getirir düşüncesini.

Platon'un tutumu daha da ibret vericidir. Homeros'u tanrılar üstüne yalanlar uydurdu, topluma zararlı efsaneler düzdü-diye suçlamakla başımızı şişiren bu fi­ lozof "Devlet", ya da "Gorgias" gibi en önemli dialoglannın sonunda gerçeğin gerçeğini, tanrılar katındaki hakikati gözümüzün önüne sermek, fiziküstü kanıt­ larla tanımlamak istedi mi, bir mythos uydurur. Ne yapsın ki mythos'tan ayrı düşünemez, düşüncesi mythos kalıbına kendiliğinden girer. Mythos Yunan dü­ şüncesiyle özdeştir denebilir hem yalnız Yunan mı, insan düşüncesi ve onun ürettiği dille özdeş olsa gerek ki, Homeros'tan bugüne dünya sanatçıları mythos'u kendilerine tükenmez bir esin kaynağı olarak almışlardır.

Ama "mythologia" sözcüğünde mythos'la logos'un, karşıt bu iki kavramın birleştiğini görmüyor muyuz? Mythologia efsaneler bilimi anlamına gelmez mi? Hem gelir, hem de gelmez. Erken ilkçağda "mythologein" diye bir fiil vardır, masal anlatmak demektir, sözlü gelenekle dilden dile aktarılan efsanelerin ozan- larca sürdürülmesini de belirtir. Mythologia kavramı da aynı anlama gelir. Hem masal ve efsanelerin toplandığı kitap için, hem de ilkçağın sonlarında "mytho- graphos", yani mythos yazarı denilen derleyicilerin yaptığı iş için kullanılır. Ama mythologia bugün taşıdığı geniş ve kapsayıcı anlama gelmemiştir ilkçağın hiçbir döneminde. Mythos, çok tanrılı bir dinin tanrıları üstüne anlatılan efsane, mythologia da bu efsanelerin bir araya geldiği kitap olduğuna göre, mythologia ilkçağın din kitabı olmak gerek, oysa değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Çün­ kü bu efsaneler İnanç - tek tanrılı dinlerde söz konusu edilen inanç - düzeyine yükselmemiştir. Sözlü ya da yazılı yazın ve sanat kollarının hepsinde durmadan konu edinilip işlenen ve işlendikçe değişen mythos'lar ne kadar ozan, yazar, sa­ natçı varsa, o kadar biçim almış, bu nedenle hiçbir zaman belli bir dinin tek kita­ bı halinde toplanamamıştır. Böyle bir çeşitlilik, böylesine öğreti ve yöntem yok­ luğu, bu tür başıboşluk, özgürlük ve özerklik başka hiçbir din ve efsanelerinde görülmemiştir. İlkçağ mythos'u layiktir, din adamının değil, sanatçının uğraşıdır, onun anlamı, yön ve biçimi din alanında verilmez, sanat alanında verilir. Asıl ya­ ratıcısı da sözdür ve söz ustasıdır. Mythos, epos, giderek logos bile birleşmişler­ dir onun doğup gelişmesine. Gerçekle ilişkisi olup olmadığına gelince, mythos'un gerçeğini sözün dışında aramak boşunadır. Asıl gerçek insan sözü­ nün içinde, özünde, şiirindedir. Bunu anladığı içindir ki, ilkçağ insanı sözle birbi­ rinden renkli, büyüleyici ve inandırıcı yapıtlar yaratabilmiş ve sözün bir kitap içinde donmasını önleyerek, çağdan çağa, insan kanı gibi sıcak sıcak akmasını, böylece canlılığını sonsuzluğa dek aktarmasını sağlamıştır.

MYTHOS YARATICILARI

Herodot der ki, tanrı soylarını sayıp döken, tanrılara adlarını veren, niteliklerini tanımlayan ve efsanelerini anlatan, Homeros'la Hesiodos'tur. Yani çok tanrılı ilkçağ dininin yaratıcıları, peygamberleridir onlar demeye getirir. Ne var ki bu yaratıcılığın neye yarayacağını bilmez, bilemez Herodot. Yunan mythos'unun yazına vurulması, evet, Homeros ve Hesiodos'la başlar, ama orada kalmaz, Ho­ meros'la Hesiodos'un yarattıkları tanrı soylarına ve efsanelerine - ki bu konuda ilk iki yaratıcının bile söyledikleri birbirini tutmaz - ekler, katkılar yapılır, yazın türleri çoğaldıkça mythoslar da yeni anlatımlar ve yorumlarla zenginleşir. Des­ tan çağını îonya'da da, Yunanistan'da da "melos" denilen lirik şiir türleri izler,

çalgı eşliğiyle Irk klflnln, ya da bir koronun söylediği bu ezgilerde de mythos önemli bir yer hıl<ır, "hymnos" denilen övgülerde başlıca konudur. Hele traged­ ya ile mythos yeniden doğar, tragedya yazarlarının elinde bir daha yitiremeye- cegi bir öz ve anlamla yüklenir: İnsanlık dramının aynası, simgesi oluverir. Ko­ nusunu gerçek olaylardan alan bir iki tragedya dışında - ki bunlar da büyük tep­ kiyle karşılanmış ve tutunamamıştır - tragedyanın tek kaynağı mythos'tur. Des­ tandan tragedyaya tür ve görüş ayrılığının gerektirdiği büyük bir farklılık vardır. Destanda başrolü oynayan tanrılar arka plana itilir, yeni tanrılar, yeni kahra­ manlar ön plana alınıp tragedya yazarının seyircilerine yaşatmak istediği dra­ mın gereklerine göre aydınlanır. Dram insan dramıdır ama İpleri gene de tanrı­ ların elindedir, onları destanda olduğu gibi bir dağın tepesinden savaşı yönetir ya da bir insanın ölüm kalımını tartıya vurur görmeyiz, amaç ve eylemleri saklı kalır, anlaşılmadığı oranda da korkuçtur; tragedya tanrıları, bilerek ya da bilme­ yerek işlediği bir suç için insanı yıkıma götüren amansız yazgıyı, lanete uğramış bütün bir soyun zincirleme suç ve cezasını simgeler.

Tragedyanın bu açıdan aydınlattığı mythos böylece alabildiğine zenginleşir, ama iş bununla da bitmez: Bin bir kent devletine ayrılmış olan Yunanistan'ın her bölgesi yerli mythos'unu yaratmak ve yaşatmak hevesindedir. Koruyucu olarak seçtiği bir tanrı üstüne kendi bölgesiyle İlgili efsaneler uydurmakta ya da olan efsaneleri kendi din ve devlet politikasına göre yorumlayıp değiştirmekte­ dir. Efsane çemberleri böylece genişledikçe genişler: Troya savaşı çemberine Atina, Thebai, Korinthos çemberleri katılır, Odysseus'un serüvenleri destanına Argonaut'lar destanı eklenir, Dor ırklı boylar lon mythos'unun kişileriyle boy öl­ çüşecek bir destan kahramanı yaratıp bütün efsanelerini Herakles diye bir yarı tanrının çevresinde toplarlar. Mythos böylece İçinden çıkılmaz girift ve karmaşık bir toplam oluverir. Bu çokluğu aydınlığa kavuşturmak için gerçekten bir mythos bilimine gerek vardır: O sırada, yani Yunan'ın klasik denilen parlak çağı sona erip de yaratıcılığı azaldığı, sanat gücünün tükenmeye yüz tuttuğu Helle- nistik denilen dönemde efsaneleri toplama ve derleme işine girişilir. İskenderiye ve Bergama kitaplıklarının kurulup çalışmaya açıldığı elyazmalarının alabildiğine çoğaltılıp eleştirildiği dönemdir. Bu dönemde türeyen mythos yazarları bir yan­ dan başta Homeros olmak üzere büyük yazın yapıtlarını şerhler, notlar ve açık­ lamalarla kopya etmeye, bir yandan da efsaneler toplayıp kitaplar yazmaya ko­ yulurlar. Bunların efsane derlemeleri bizim için önemli bir kaynaktır. Roma im­ paratorluğu döneminde de efsane düzme süreci canlıdır. Roma, Yunan mythos'undan esinlenerek kendi din ve mitolojisini kurmak hevesine kapılır. Yunan tanrılarını kendi yerli tanrılarıyla bir tutarak adlarını değiştirir, efsanele­ rin kimini benimser, kimini atar, kimini yerli efsaneleriyle karşıtım. Ta ilkçağın sonuna kadar bu böyle gider. Yunan-Roma mitolojisi dediğimiz bütün bu kay­ naklardan ve daha sayamadığımız başkalarından alınmış, toplanmış, özetlenmiş efsane, masal ve öykülerin toplamıdır.

AKDENİZ MİTOLOJİSİ

Şimdi sorarım size: Mitoloji diye bir kitap yazmaya girişince bu bin bir kaynak arasından hangisini seçip de anlatsın çağdaş bir yazar? Kaldı ki mitoloji deyince başta Yunan-Roma mitolojisi diye bir kavram akla gelir. Bu anlayış da hatalıdır.

Aslında bir Akdeniz çevresi efsaneler topluluğu vardır, onu Yunanistan ve Ro­ ma'ya mal etmemiz, bu efsanelerin Yunanistan ve Roma uyruklu yazarların ka­ lemiyle Yunanca ve Latince olarak yazılmış olmasından ileri gelir. Oysa bu efsa­ nelerin çıkış yeri ne Yunanistandır, ne de İtalya, Anadolu'dur, Girit'tir, Mezopo­ tamya'dır, Fenike, Mısır'dır, ya da bütün bu yerlerdeki sözlü geleneklerin karışı­ mından ortaya çıkmış bir bütündür. Yunanlı ya da Romalı kaynak yazarlar an­ lattıkları efsanenin asıl kaynağını araştırmazlar, onu bilseler bile kimi zaman si­ yasal amaçlar güderek saklarlar, bile bile değiştirirler. Hem ozanlar ve yazarlar özgür müdürler? Kimin için yazdıkları, kime hizmet ettikleri belli olur. En büyük iki destan yazarı buna örnektir: Homeros lonya'lıdır, gönlü Troya'dan yanadır, ama efendileri Troya savaşını kazanmış, Anadolu'nun kilit noktası olan Darda- nos kalesini yıkmış Akhalardır, onları kahraman göstermek zorundadır, oysa asıl insan-kahraman Hektor'dur Ilyada'da. Vergilius ise Augustus çağının kültür politikasına hizmet etmekle görevlidir, Roma'ya bir kahramanlık geçmişi yarat­ mak amacıyla yazar Aeneis destanını ve Homeros'un tam tersine asıl gücü kuv­ veti Troyalılarda göstermeye çalışır. Bu açı ve erek farkları mythos anlatımında da farklılıklara yol açar.

İkinci bir güçlük mythos anlayışında gün geçtikçe artan değişik görüşlerdir. Son yıllara dek "Yunan mucizesi" diye bir balon uçup dururdu. Batı dünyası in­ san değerlerinin dile geldiği ve büyük sanat yapıtlarıyla ölümsüzlük kazandığı tek kaynağın Yunan-Roma uygarlığı ve kültürü olduğuna inanırdı. Bu dar görüş­ lü açıdan bakılınca Yunan mucizesini yaratan asıl kaynak ve etkenlerin ne oldu­ ğu araştırılmaz, görmezlikten gelinir, bu inancı sarsacak bir bulut ortaya çıktı mı, bile bile ve bilimselliğe aykırı bir tek yönlülükle tartışmaya, giderek kavgaya girişilirdi. Troya'nın Çanakkale yöresinde olmadığını, Schliemann-Dörpfeld- Blegen üçlüsünün gün ışığına çıkardıkları koca uygarlık merkezinin Homeros'un llyada'sıyla bir ilişkisi bulunmadığını ileri sürmekte direnen sözüm ona bilginler bugün bile ortalıkta dolaşır ve kör görüşlerini kitaplara aktarmak yolunu bulur­ lar. Arkeolojinin son buluşları tarihle ilgili bilim kollarını göz kamaştırıcı bir ışıkla aydınlatmaktadır ama Anadolu arkeolojisi daha yenidir, Hititlere ancak son on, on beş yıl içinde yazılmış kitaplarda yer verilir, yüzyılımızın başlangıcında yayım­ lanmış bir mitoljide bakarsınız ki Ana Tanrıça Kybele'ye ancak yarım sütunluk bir yer ayrılmıştır. Apollon ya da Artemis'i Türkiye'nin Ege bölgesinde toprak­ tan çıkarılan anıtların ışığında yorumlamak, değerlendirmek daha hiçbir derli toplu mitoloji kitabına erek ve görev olmamıştır. Kısacası ilkçağın yazılı kaynak­ larıyla günümüzün buluşlarını bir araya getirerek çok yönlü bir görüşle toplama­ ya daha pek az bilgin girişmektedir. Bu yolda Halikarnas Balıkçısı çığır açıcı, yol göstericidir, yani Yunan'ı, Türk'ü olmayan, uluslararası tek bilimsel gerçeği ara­ maya koyulan gerçek bir bilgindir. Onun açtığı yoldan gitmekle birlikte eski ya­ zın kaynaklarına da hakkını vermek "Mitoloji Sözlüğü" adıyla okuyucuya sundu­ ğumuz bu kitabın tek amacıdır. Hemen söyleyelim ki bu kitap bir denemedir, eksiklerini, yetersizliklerini bile bile yayımlamaya giriştiğimiz bir deneme.

Yukarda sözünü ettiğimiz sorunları bir dereceye kadar çözümleyebilmek için bu "Mitoloji Sözlügü"nü hem bir sözlük, hem de bir antoloji olarak düzenlemek yolunu seçtik. Efsanelik kişilerden kim söz ediyorsa Homeros mu, Hesiodos mu, tragedya yazarları mı, onların anlatımını elden geldiği kadar kendi metinle­ rinden vermeyi denedik. Burada Türkiye'de Türkçe olarak bulunan kaynakların

H

çokluğu bizi sevindirdi Tercüme Bürosunun açtığı çığır ve Milli Egitim Bakanlığı nın yayımladığı İlk klasikleri çevirilerinden bu yana çok çalışılmış ve; Yunan- Latin yazınının ana yapıtları bugün okunur bir dille kazandırılmış bulunmakta­ dır. Daha öteye gidilmiş, mitolojik öyküler ve kişiler Batı yazınına olduğu gibi bi­ zim de şiirimize konu olmuştur. Bizden önce Türkçe mitolojiler de yayımlanmış­ tır. Elimize geçenleri çalışmamıza ortak ettik. Bu çapta bir mitoloji sözlüğü bir tek kişinin yapacağı iş değildi. Batı kaynaklı bir tek mitoloji kitabını çevirmek- tense, kendi olanaklarımızla, kendi yazılı kaynaklarımızdan faydalanarak özgün bir deneme yapmayı yeg gördük. Hangi kaynaklardan nasıl faydalandığımızı, bu kitabı nasıl hazırlayıp hangi yöntemlere göre dizdiğimizi kitabın sonuna eklediği­ miz Sonsöz'de belirtmekteyiz. Okuyucu bu bölümde, sözlüğü nasıl kullanacağını da bulabilecektir.

Sözün kısası ben burada tek başıma değil, yapıtları ve çalışmaları elime ge­ çen birçok yazarlarla birlikte ortaya çıkmak istedim. Bu kaynakları bulmada ve değerlendirmede ister istemez kişisel eğilimlerime göre bir seçme yaptım. Oku­ yucu bunu bana bağışlasın ve eleştirilerini, yergilerini, önerilerini benden esirge­ mesin. Çabamın tek ödülü bu olabilir.

Borcum büyüktür: En başta hocam Prof. Dr. Georg Rohde'yi anmak isterim. Mythos ve mythologia'nm ne olduğunu, böyle bir çalışmanın bilimsel yollardan nasıl sürdürüleceğini de göstermiştir. Bu kitaptaki "Kybele" maddesini onun 1937'deki Türk Tarih Kongresinde verdiği tebliğe borçluyum. Ama asıl esin kaynağım sevgili ustam ve dostum Halikarnas Balıkçısı'dır. Yurdumuzun eşsiz değerlerine saygıyı ve sevgiyi o aşıladı bana. Çok borçlu olduğum bir kişi de, birlikte çevirdiğimiz llyada ve Odysseia'yı güzelim şiir diliyle Türkçeye kazandı­ ran arkadaşım A. Kadir'dir. Bu kitap Homeros'la doludur, nasıl olmasın ki Batı uygarlığının ilk ve en büyük ozanı yurttaşımız Homeros burcu burucu Anadolu kokar.

Azra Erhat

İstanbul, 1972

A

Abas. (1) İlyada'da adı geçen Abant'lar bo­ yuna adını veren kahraman. Poseidon ile su perisi Arethusa'nun oğlu.

(2) Aigyptos oğullan amcaları Danaos'un kızlarıyla zorla evlenince, gerdeğe girdikleri gece kanları tarafından öldürülürler. Yalnız Hypermestra kocası Lynkeus'u esirger, ikisi­ nin birleşmesinden Abas adlı bir erkek çocuk doğar (Tab. 10). Abas Argos'ta kral olur, ev­ lenerek Akrisios'la Proitos'u meydana getirir. Akrisios'tan Danae, Danae'den Perseus do­ ğar.

Acca Larentia. (1) Roma'nın kuruluş efsa- nesi'nde sözü geçen çoban Faustulus'un karı­ sı. Kocasının dağda bulduğu Romulus ve Re- mus bebeklerini benimser ve kendi on iki ço­ cuğuyla birlikte büyütür (Romulus).

(2) Roma'nın kuruluş dönemlerinde güzelli­ ğiyle ün salmış bir kız. Bir bayram günü Her­ cules tapınağında tanrı ile tapınak bekçisi bahse girişirler, zar oyununda kim kazana-' caksa "ötekine bir ziyafet çekecek ve bu güzel kızla yatmasını sağlayacaktır. Oyunu Hercu­ les kazanır ve Acca ile sevişir. Kız sonraları zengin bir Etrüsk'le evlenir ve yaşlı kocası ölünce bütün varlığını Roma halkına bağışlar.

Admete. Bir Samos (Sisam) efsanesine gö­ re, Perseus soyundan olan Admete Argos'ta tanrıça Hera tapınağının rahibesiymiş. Elli sekiz yıl bu tapınağa hizmet ettikten sonra, babası Eurystheus ölünce Argos'tan kaçmak zorunda kalmış. Tanrıçanın heykelini yanına alarak Sisam adasına sığınmış. Bir süre sonra Argos'luların parayla tuttukları korsanlar He­ ra heykelini kaçırmaya kalkışmışlar, ama ge­ miye bindirilen heykel yelkenlerin açılmasına engel olmuş, tanrıça böylelikle Samos'ta kal­ mak istediğini belli etmiş. Samos Hera'sı diye anılan ünlü bir heykel İlkçağ arkaik sanatının en önemli yapıtlanndan sayılır. Sisamlılar Hera ve Admete adına yılda bir bayram ya­ parlardı.

Admetos. Pherai (bugün Elestino) şehrinin kralı. Delikanlı olarak Kalydon avına ve Ar-

gonaut'lar seferine katılmış. Kyklop'ları öl­ dürdü diye bir yıl Olympos'tan sürülen Apol- lon'u sığırtmaç olarak kullanmış (Apotlon, Kyklop'lar). Pelias'ın kızı Alkestis'e gönül ve­ ren Admetos onu elde etmek için arabasına bir aslan; bir de yaban domuzu koşmak zo­ runda kalınca Apollon tanrı ona yardım et­

miş ve Admetos Alkestis'i almış, ne var ki dü­ ğün günü Artemis'e kurban kesmeyi unuttu­ ğu için, tanrıça gerdeğini yılanlarla doldur­ muş. Apollon Admetos'u bu beladan kurtar­ mış, bununla da kalmayıp Admetos'un kade­ rini de değiştirmeyi başarmış: Kader Adme­ tos'un ölümü için saptadığı gün Pherai kralı yerine ölecek başka birini bulursa ertelemeye razı olmuş. Ama o gün gelince Admetos yeri­ ni alacak kimseyi bulamamış: Ne anası, ne babası, ne uşağı, kimse ölmek istememiş, yal­ nız genç karısı Alkestis kendisini feda etmiş. Alkestis Hades'e indikten sonra Herakles ta­ rafından kurtarılır (Herakles). Deli Dumrul ef­ sanesine de konu olan bu motifi Euripides "Alkestis" adlı tragedyasında işlemiştir (Al­ kestis).

Adonis. Köken ve kaynakları güney Akde­ niz çevresine uzanan tipik bir Anadolu efsa­ nesi. Kybele-Attis mythos'unun bir başka an­ latımını veren Adonis efsanesi bir toprak-be- reket öyküsüdür. Birçok şiir ve masal yazarla­ rının özene bezene işledikleri bu öykü şöyle özetlenebilir:

Suriye kralı Theias, ya da Kıbrıs kralı Kiny- ras'ın Myrrha ya da Smyma adında bir kızı varmış, tanrıça Aphrodite'in lanetine uğra­ yan bu kız babasına tutulmuş, onunla seviş­ mek istemiş. Dadısının kurduğu bir düzenle babasının yatağına girmiş ve on iki gece onunla sevişmiş, son gecesi de gebe kalmış. O gece babası, yanında yatan kadının kendi kızı olduğunu anlamış ve bu korkunç günahı temizlemek için, kılıcıyla kızının üstüne yürü­ yüp onu öldürmek istemiş. Ama tanrılar Myrrha'ya acımışlar ve onu babasının elinden kurtarmak için bir mersin ağacına çevirmiş­ ler. On ay kadar sonra ağacın kabuğu çatla­ mış, gövdesinden dünya güzeli bir bebek çık­ mış. Çocuğun güzelliğine vurulan Aphrodite onu büyütsün diye yeraltı tanrıçası Persepho- ne'ye vermiş. Ama Persephone de çocuğa

tutulmuş, onu Aphrodite'ye bir daha geri ver­ meye yaraşmamış. Tanrıçalar arasında ko­ pan kavgaya yargıçlık eden Zeus, Adonis'in yılın dört ayını Persephone'nin, dört ayını da Aphrodite'nin yanında geçireceğine, geri ka­ lan zamanda da istediği yerde yaşayabileceği­ ne karar vermiş. Adonis sekiz ay Aphrodi­ te'nin yanında kalmayı seçince, tanrıçanın güzel delikanlıya olan aşkını kıskanan öbür tanrılar (Ares ya da Artemis) Adonis'in üstü­ ne bir yaban domuzu salmışlar, kasığından yaralanan Adonis'de kanaya kanaya can ver­ miş. Toprağı sulayan kanından Manisa lalesi denilen bahar çiçekleri bitmiş, öte yandan sevgilisinin yardımına koşan Aphrodite'nin ayağına diken batmış, sıyrığından akan bir damla kan tanrıçanın çiçeği olan beyaz gülü kırmızıya boyamış.

Kışın yeraltında saklanan, baharla birlikte yeryüzüne dönen ve aşk cümbüşü içinde fış- kırıp gelişen bitkisel varlığı simgeleyen Ado- nis'e Suriye'de özellikle kadınlar tapınırlardi:

Yılda bir bahar bayramları yaparlar, saksıla­ ra, sepetlere tohum dikerler, onları sıcak su­ larla sularlardı, böylece hızla büyüyen bu bit­ kiler kısa zamanda solup ölürlerdi. Adonis bahçeleri denilen bu çiçeklerin karşısında ka­ dınlar yas tutar ve "O ton Odonin" (Vah Adonis!) çığlıklarıyle dövünürlerdi.

Adonis efsanesi Sümer ve Hitit kaynakla­ rından gelmedir. Adonis İbranîce "efendi" anlamına gelen Tammuz (Türkçe Temmuz) adının yunancalaştırılmış karşılığıdır. Tam- muz-Adonis efsanesiyle Hitit bereket tanrısı Telepinu efsanesi arasında ilişki ve benzerlik göze çarpmaktadır (Kinyas).

Adrastos. Talos'un oğlu, Argos kralı (Tab. 23). Efsanesi Thebai'ye karşı Yediler seferiy­ le ilgilidir. Bir aile kavgası yüzünden yurdunu bırakıp, dedesi Sikyon kralı Polybos'un yanı­ na sığınmak zorunda kalır. Bir süre sonra da onun vârisi olarak tahta çıkar, ama babasını öldüren Amphiarâos'la görünüşte banşarak, kız kardeşi Eriphyle'yi ona verir ve Argos krallığına döner (Amphiaraos, Eriphylej. Bu arada Oidipus oğullarından Eteokles, kardeşi Polyneikes'i Thebai'den sürünce, bir yandan Polyneikes, öte yandan da adam öl­ dürdüğü için Kalydon'dan sürülen Tydeus,

Argos'a sığınırlar. Adrastos kızlarından birini Polyneikes'e, öbürü Deipyle'yi de Tydeus'a verir ve Polyneikes'le birlikte Thebai'ye karşı Yediler seferine önayak olur. Falcı ve bilici olan Amphiaraos bu savaşta bütün önderle­ rin öleceğini, bir Adrastos'un sağ kalacağını öngörmüştü. Gerçekten de öyle olur, büyük yenilgiden sonra, Adrastos ölümsüz atına bi­ nerek Argos'a kaçar. Sonra, ölen önderlerin oğullarıyla Thebai'ye karşı Epikon'lar seferi­ ne katılır ve bu kez zaferi kazanır, ama savaş­ ta yitirdiği ogulunun yasına dayanamayıp ölür.

Aedon. (Yun. Bülbül). (1) İlkçağ yazarlarını çok etkileyen bu efsaneye ilkin Homeros'ta rastlanır. Odysseia'da (XIX, 518) anlatıldığı­ na göre, Aedon Pandareos'un kızı ve Thebai- li Zethos'un karışıdır. Zethos'un kardeşi Amphion Niobe ile evlenip çok çocuğu oldu­ ğu halde, Aedon'la Zethos'un yalnız bir ço­ cukları olur: Itylos. Aedon eltisini kıskanır ve bir gece en büyük oğlunu uykusunda öldür­ meye kalkışır, ne var ki yanılır, karanlıkta Ni- obe'nin oğlunu değil de kendi çocuğunu öl­ dürür. Tanrılar Aedon'a acıyıp onu bir bülbü­ le dönüştürürler.

(2) Miletos efsanesi şöyledir: Aedon Milet'li Pandareos'un kızı ve Polytekhnos adlı sanat­ çının karışıdır. Kocasıyla birlikte Kolophon' da mutlu günler yaşarlar, İtys adında bir oğul­ ları olur. Ama mutlulukları başlarına vurur, gurura kapılırlar-. Zeus ile Hera'dan daha mutlu bir çift olmakla övündükleri için, Hera ceza olarak kavga tanrıçası Eris'i sokar arala­ rına. Karı koca birbirleriyle yarışmaya girişir­ ler, Polytekhnos araba yapmakta, Aedon ku­ maş dokumakta. Kim daha çabuk bitirecek- se, öbürüne bir hizmetçi bulup getirecektir. Yarışmayı Aedon kazanır, kocası da gider Efes'ten onun kız kardeşi Khelidon'u (Yun. Kırlangıç) alır, yolda onu kirletir, saçlarını ke­ sip köle kılığına sokar ve kız kardeşine kim olduğunu bildirirse, onu öldüreceğini söyleye­ rek Aedon'a verir. Aedon kız kardeşinin bir gün çeşme başında dert yandığını duyunca, onu tanır. İki kız kardeş öç almaya karar ve­ rirler, İtys'i öldürüp pişirirler ve babasına ye- dirirler. Polytekhnos işin farkına varınca çılgı­ na döner, iki kız kardeşi öldürmek ister. Zeus

araya girer ve birini bülbül, öbürünü kırlangıç haline sokar.

(3) Atina efsanesi: Tragedya yazarlarının ve özellikle Sophokles'in yitik "Tereus" traged yasında anlatıldığı gibi, Prokne ile Philomela Atina kralı Pandion'un kızlarıdır. Prokne Trakya kralı Tereus'la evlenir ve İtys adlı bir oğulları olur. Ama Tereus Philomela ile de sevişir ve olup biteni kız kardeşine anlatma­ sın diye dilini koparır. İki kız kardeş İtys'i ke­ sip babasına yedirmekle öç alırlar. Tanrılar Prokne'yi bülbül, Philomela'yı kırlangıç (baş­ ka bir anlatıma göre adı güzel sesli anlamına gelen Philomela bülbül olur), Tereus'u da hüthüt kuşuna dönüştürürler. Aristophanes "Kuşlar" komedyasında bu dramı Hüthüt'ün ağzından şöyle anlatır:

yan garip bülbülüm, uyan, Çöz tanrısal dilini, Dök yüreğindeki acılan,

Anlat o

kutsal ağıtlarınla

Oğlumuz ffys'in başına gelenleri. Kızıl boynundan su gibi aksın

Oğlumuzun adını inleyen sesin,

Sık fundalıklardan göklere yükselsin,

Apollon, altın saçlı tanrı

Duyup bu acı yankıları, Alsın fildişi çalgısını, Karşılık versin sana, Tanrı koroları kursun yukarda, Ve ölümsüz dudaklarından çıkan ezgiler Karışsın sesine mutlu yüceliklerde.

Aello.

Harpya'lardan biri. Adı Kasırga anla­

mına gelir (Harpyalar).

Aerope. Girit kralı Katreus'un kızı (Tab. 15). Girit'ten sürülüp Argos'a gelir ve ilkin Pleisthenes ile evlenir, sonra Atreus'un karısı olur. Aerope, Agamemnon ve Menelaos'un anaları olarak gösterilir. Atreus'la Thyestes arasındaki kardeş kavgasında ölür (Atreus).

Agamedes. Agamedes üvey oğlu Trophoni- os'la birlikte Yunanistan'ın en ünlü mimarla- rındanmış. Delphoi ve Thebai şehirlerinde yaptıkları anıtlar parmakla gösterilirmiş:

Delphoi'de Apollon, Arkadya'da Poseidon tapınakları ve Thebai'de Alkmene'nin yatak odası ellerinden çıkmış. Boiotia kralı da onla­ ra hazinesini saklamak için sağlam bir yapı ıs­ marlamış. Para hırsına kapılan iki mimar da

hazine odasını, bir taşını yerinden oynatıp kolayca çıkarabilecekleri biçimde yapmışlar Geceleri buraya girer, hazineden bir şeyler araklarlarmış. Varlığının gün geçtikçe eksildi­ ğini gören kral Girit'ten ünlü mimar Daida- los'u çağırmış. Bir tuzak kurmuşlar ve iki hır­ sızı tam yakalayacakken, Trophonios Aga- medes'in kafasını keserek kaçmış.

Başka bir anlatıma göre, Agamedes ile Trophonios Delphoi tapınağını bitirince, tan­ rıdan ücretlerini istemişler, Apollon da altı gün yiyip içip eğlenmelerini, yedinci günü emeklerinin karşılığını alacaklarını bildirmiş. Öyle olmuş, yedinci gece uykuya dalınca iki mimar bir daha uyanmamışlar. Tann onlara en büyük ödül diye tatlı bir ölüm bağışlamış.

Agamemnon. Agamemnon Yunan myt- hos'unda tektir, eşsiz bir tiptir, yalnız İlya- da'da değil, efsaneler boyunca onun simgele­ diği kavramı onun kadar etkin ve belirgin ni­ teliklerle canlandıran başka bir kişi yoktur. Agamemnon kraldır, krallar kralıdır, her biri bir bölgenin yönetimini elinde tutan birçok derebeylerinin başında, onları ordularıyla bir­ likte yöneten başkomutandır. Buyruğuna tek sınır, bölgesel kralların toplantısında çizilir, bu kurultayda da başlıca kural danışmadır. Yunan mythos'u tanrılar tanrısı Zeus'un üs­ tünde, ondan üstün bir güç bulunduğunu gös­ terdiği gibi, krallar kralı Agamemnon'un kişi­ liğinde de krallığın hem erdemlerim, hem de eksik ve zayıf yönlerini önümüze serer. Bu bakımdan destana olduu kadar, tragedyaya da esin konusu olmuştur Agamemnon.

İlyada'nın üçüncü bölümünde Helene surla­ rın üstüne dizilmiş, savaş alanına bakan Tro- yalı ihtiyarlara en başta eski eniştesi Aga- memnon'u "hem iyi bir kral, hem güçlü bir savaşçı" olarak tanıtır. Agamemnon'un kral­ lık yetkisi Zeus'tan gelmiştir. Homeros onun asasının, kral değneğinin tarihçesini çizerken (İl. 11, 100 vd.), soyunu Pelops'a kadar götü­ rür, başka bir efsane koluna göre Agamem- non'un ilk atası Tantalos'tu. (Tab. 14 ve 15). İlyada'da Pelops oğullarının kan davasından söz edilmez, krallık normal yoldan Pelops'tan Atreus'a, Atreus'tan Thyestes'e ve ondan Agamemnon'a aktarılır; Atreus ile Thyestes arasındaki kardeş düşmanlığı ve onun sonu

cunda İşlenen korkunç suçlar daha çok tra­ gedyaya konu olmuştur (Atreus). Ama destan Agamemnon'u bir krala özgü bütün nitelikle­ riyle canlandırır. Bu kral portresi üstünde durmaya değer. tlyada'nın konusu, Agamemnori ile Akhille- ııs arasındaki kavga Agamemnon yüzünden kopar. Ve bu kavgada krallar kralının tutu­ mu, karakteri ve kişiliği bütün açıklığıyla orta­ ya serilir. Agamemnon kraldır ve her kral gi­ di kendi çıkarını, istek ve buyruklarını emrin­ deki insanlannkinden üstün görmekte ve bu İnanışa göre davranmaktadır. Tutsağı Khry- sels'i geri vermek istememesi, vermek zorun­ da kalınca Akhilleus'unkini almakta hiçbir sa­ kınca görmemesi kavganın asıl nedenidir. Bu olayda karşısına çıkan kim olursa olsun pay­ lar, tersler, hiçe sayar (İl. I, 102 vd.).

...

Kalktı hırsla

gücü yaygın Agamemnon,

yiğit Atreus oğlu,

kapkara bir öfkeyle doluydu yüreği, yanıyordu iki gözü yalım yalım ...

Apollon'un Akha'lara gönderdiği salgının nedenini bilen Kalkhas bu öfke karşısında çe­ kinir gerçeği söylemeye (İl. I, 78 vd.).

Kızdıracağım biliyorum Akha'lartn saydığı adamı, o adamın bütün Argos'lulara her yerde sözü geçer. Kral azgın olur kızınca ayak takımından birine, bir zaman öfkesini yenerse de, unutamaz kinini, dışarı vurana dek taşır yüreğinde onu.

Ama Agamemnon ne Kalkhas'ı dinler, ne de onun sözlerine uyulmasını salık veren Ak- hilleus'u, bildiğini yapar. Bu davranışı tepki uyandırır. Tepkinin, yalnız kavgaya tutuştuğu Akhilleus'tan gelmemesi, ordunun alt tabaka­ sını simgeleyen bir askerin de kralı en ağır sözlerle kınaması dikkati çeker. Halkın yöne­ ticisini eleştirmesi dünya yazınında ilk kez gö­ rülmektedir burada. Bu eleştiri Akhilleus'un ağzından şöyle dile gelir.

"Ey doymak bilmek adam siz, çıkarma düşkün yürek

...

... seni it gözlü, seni geyik yürekli

Seni gidi edep­ Seni şarap fıçısı,

Halkını ke­

... miren bir kralsın sen". (İl. I, 122, vd.).

Ama yiğidin sözlerinden daha da şaşırtıcıdır Thersites'in, halktan bir adamın kralı kına­

ması (Thersitesj. Bu eleştiri yalnız kralı degil, feodal Akha düzeninin tümünü kapsamakta­ dır (İl. II, 225 vd.).

Gene mi bir fisteğin var, Atreus oğlu? Barakaların tunçla, kadınla dolu. Bir şehri alır almaz biz Akha 'lar onları sana verdiydik ilk peşin. Bir de altın mı istiyor canın şimdi? Tutup getirelim Troya'Mardan birini, gelsin babası kurtulmalık versin sana, altınla versin sana, öyle mi? Taze bir kadın mı istiyorsun yoksa, düşüp kalkmaya, bütün gözlerden uzakta, kapatmaya kendine? Başbuğsun, yakışık almaz Akha oğullarını

yıkıma

sürüklemen.

Size diyorum Akha oğulları, hey, Akha oğulları denmez size artık, Akha kadınları demeli, sizi aşağılık herifler sizi, Hadi yurda dönelim gemilerimizle, tek başına bırakalım Troya'da onu, otursun onur payının üstüne. Yardım etmeyelim de görsün sonunu, Saygısızlık etti Akhllleus'a, en üstün yiğidimize, aldı onur payını, yoksun bıraktı onu. Akhilleus'un içinde büyük bir kin yok gene de; hem gevşek davranmasaydı sana, Atreus oğlu,

bu senin son küfrün olurdu ona.

Bu sorunu Akha ordusunun nasıl çözümle­ diği de ilginçtir. Athena'nın verdiği esinle Odysseus sıraları dolaşıp şöyle yatıştırır her­ kesi (İl. II, 193 vd.):

...

bilemezsin

Atreus

oğlunun

niyeti

ne?

Akha oğullarını

yokluyor şimdi o,

ama ezecek yakında başlarını ...

 

Öfkelenip

de

Akha'lara

yıkım

getirmesin

sakın, Zeus'un beslediği kralların amansızdır öfkesi ...

daha güçlüdür onlar senden. Sense savaştan anlamaz korkağın birisin. Ne kurultayda geçer sözün, ne savaşta geçer. Hem biz burada hepimiz kral değiliz ki. Her taraftan bir ses çıkarsa iyi olmaz, bir tek baş olmalı, bir tek kral. Kurnaz Kronis oğlu şu değnekle bütün yetkileri

size

krallık

etsin

diye

verdi Agamemnon'al

Agamemnon gene de bir zorba olarak gös­ terilmez llyada'da, aslında talihsiz bir adam­ dır: Akhilleus'u kırdığına bin pişman olur, ba­ rışmak için ödün vermeye razıdır. Yiğidin olumsuz tepkisiyle karşılaştıktan sonra, bir daha aynı uysallığı gösterir ve özür dileyerek barışır (İl. XIX, 85 vd.). Her davranışında sanki bir sakarlık vardır Agamemnon'uh: Au- lis'te avlanırken Artemis'i kızdırması, bu yüz­ den kızı İphigeneia'yı kurban etmek zorunda kalışı bu kralın hatalarını ne kadar pahalıya ödediğini gösterir (İphigeneia). Karısının ve onun âşığı olan kendi amcaoglunun elinden öldürülmesi bile aynı yarı komik, yarı trajik kaderin belirtisidir (Klytaimestra, Aigisthos).

İlyada onun kahramanlıkları ve öldürdüğü Troyalı yiğitlerin adıyla doludur, ama Aga­ memnon burada da tam başarılı değildir, ne savaşta bir Akhilleus ya da bir Aias olabilir, ne de kurultayda bir Nestor ya da Odysseus gibi üstün bir akıl gösterebilir. Onun kişiliğin­ de Homeros ve yolunu izleyen bütün ozanlar krallık kurumunun kusur ve eksikliklerini or­ taya sermek istemişlerdir sanki.

Agaue. Kadmos ile Harmonia'nın kızı, Jno ile Semele'nin kardeşi, Pentheus'un anası (Tab. 18). Zeus'la Semele'nin aşkı üstüne de­ dikodu yaptığı için, Semele'nin oğlu tanrı Di- onysos anasının öcünü almış. Bakhalar sürü­ süne katılan Agaue, oğlu Pentheus'u bir vah­ şi hayvan sanarak kendi eliyle parçalamış. Bu konu Euripides'in "Bakkha'lar" tragedyasın­ da işlenmiştir (Pentheus, Bakkha'lar).

Agdistis. Pausanias'ın anlattığı Agdistis ef­ sanesi ana tanrıça Kybele'nin Pessinus'taki kültüne ilişkin bir efsanedir. Zeus bir gece düş görerek tohumunu yeryüzüne döker. Bundan hünsa bir varlık doğar: Agdistis. Hem kadın, hem erkek olan bu yaratığı tanrı­ lar ele geçirir ve erkeklik uzvunu kesip atar­ lar, uzuvdan bir badem ağacı meydana gelir, ırmak tanrı Sangarios'un (Sakarya) kızı bu ağaçtan bir badem koparıp göğsüne saklar, bundan gebe kalarak Attes (başka kaynaklara göre Attis) adlı bir oğlan doğurur. Onu dağa bırakır. Attes büyüyünce öyle yakışıklı, öyle eşsiz güzellikte bir delikanlı olur ki o zaman salt kadın olan Agdistis ona âşık olur. Ne var

At

ıi

>r

.1

r.

ki Attes Agdistls'ten kaçmak İçin Pesslnus'a gider ve orada kralın kızıyla evlenmeye k.ılkı şır. Tam düğün gecesi düğün ezgileri söylen­ mektedir ki Agdistis birdenbire çıkagelir. At­ tes onu görünce çıldırır ve erkekliğini keser, Pessİnus kralı da aynı şeyi yapar. Attes ölür, Agdistis de sevgilisinin bedeninin bozulma­ masını sağlar.

Bu efsanenin başka bir anlatımı da şöyle­ dir: Phyrgia ilinin sınırlarında Agdos adlı ıssız bir kaya varmış, orada Kybele tanrıçaya bir taş biçiminde tapılırmış. Zeus tanrıçaya tutul­ muş, onunla birleşmeyi başaramayınca tohu­ munu bir kayanın üstüne bırakmış. Bu to­ humdan Agdistis doğmuş, hünsa imiş, Agdis­ tis'i Dionysos sarhoş ederek erkekliğinden et­ miş; uzvundan bir badem ağacı çıkmış, bu­ nun meyvesini Sangarios ırmağının kızı Nana göğsüne almış, gebe kalıp Attes'i doğurmuş. Sangarios Nana'ya çocuğu dağa bırakmasını buyurmuş. Bebek gelen geçenin ilgisini çek­ miş, onu bir tekenin sütüyle beslemişler, te­ kenin sütü olamayacağı halde, adının Phrygi a dilinde teke anlamına gelen "artagus" teke ile ilişkisini göstermektedir. Ne var ki bu arta­ gus sözcüğü "güzel" anlamına da gelebilir. Her neyse Agdistis ile Kybele ikisi birden gö­ nül vermişler bu güzel delikanlıya, ama Phrygia kralı Midas onu kendi kızına almak istiyormuş. Derken Agdistis Attes'i çıldırtmış, delikanlı bir çam ağacının dibinde erkekliğini keserek can vermiş. Kybele tanrıça onu göm­ müş, toprağa akan kanından biten menekşe­ ler dibinde öldüğü çamı çepeçevre sarmışlar. Midas'ın kızı da umutsuzluğa düşerek canına kıymış, Kybele onu da gömmüş ve onun me­ zarı üstünde de menekşeler bitmiş. Ayrıca mezarı üstünde bir badem ağacı büyümüş. Agdistis Zeus'a yalvarmış Attis'in bedeni hiç bozulmadan kalsın, çürümesin diye, Zeus da bu dileğini yerine getirmiş. Attis'in saçları bü­ yümeye, küçük parmağı da oynamaya de­ vam edecekmiş. Bu sözü aldıktan sonra Ag- disüs sevgilisinin ölüsünü Pessinus'a götür­ müş, orada gömmüş ve anısına bir bayram ile bir rahip heyeti kurmuş.

Bu efsanelerde Agdistis ile ana tanrıça Kybele birbirine karışmaktadır. Motifleri top­ rak bereketini ve bitkinin öldükten sonra ye­ niden dirilmesini simgeleyen bu efsaneler da-

ha çok alegorik birer anlam taşır. Bunlardan amaç, Pessinus'taki Kybele kültünde rahiple­ rin belli zamanlarda ve törenlerde erkeklik uzuvlarını kesmelerinin nedenini ve kaynağı­ nı anlatmaktadır. Kybele tanrıçanın ise Ana­ dolu'da ve çevrede tarih öncesi çağlardan Roma devrine değin çeşitli adlarla tapım gör­ düğü herkesçe bilinmektedir (Kybele).

Agenor. Epaphos'un oğlu, lo'nun torunu olan Agenor tanrı Zeus'un soyundandır (Tab. 10). Io inek kılığında dünyayı dolaştıktan son­ ra Mısır'a gelir, orada Zeus'tan olan oğlu Epaphos'u doğurur, Epaphos da Nil tanrısı Neilos'un kızı Memphis'le evlenir ve Libya

adında bir kızları olur. Afrika'nın bir bölgesi­ ne adını veren bu kız tanrı Poseidon'la birle­ şerek ikiz doğurur: Agenor ile Belos. Belos Mısır'a, Agenor ise Fenike'ye yerleşir. Tyr ile Sidon kentlerinin kralı olur. Kızı Europe tanrı Zeus tarafından kaçırılınca Agenor oğulları Kadmos, Phoiniks ve Kiliks'i kız kardeşlerini aramaya gönderir, bulup getirmedikçe dön­ memelerini buyurur. Hiç biri de geri gelmez, Akdeniz çevresinde kentler kurup yerleşirler

(îo, Epaphos, Belos, Europe).

Aglaie. Adı parlak anlamına gelen Aglaie Zeus ile Eurynome'den doğmuş üç Kharit tanrıçanın biridir (Kharit'ler). Hesiodos'a gö­ re Aglaie Kharit'lerin en gencidir ve tanrı Hephaistos'la evlenmiştir.

Aglauros (yahut Agraulos). Atina kralı Kekrops'un üç kızından biri. Tanrıça Athena, içinde Erikthonoios'u sakladığı sepeti ona ve­ rip sakın açmamasını söyler. Ama kardeşleri Herse ve Pandrosos'la birlikte Aglauros me­ rakını yenemez ve sepeti açarlar, içinde yı­ lanlarla sarılı bir bebek görünce korkudan çıl- dırarak Atina Akropolünden aşağıya atarlar kendilerini (Erikhthonios).

Agron. Kos (Istanköy) adasında Byssa ve Meropis adlı iki kız kardeşiyle yaşayan ve yal­ nız toprak işleriyle uğraşan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak tanrıçasından başka hiçbir tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş biçimine sokuldular: Meropis baykuş ol­ du, Byssa martı oldu, Agron da yagmurkuşu haline dönüştürüldü.

Aia. Yun. "aia" veya "gaia" toprak demek­ tir. Aia, Kolkhis ülkesinin eski adıdır (Argo- naut'lar).

Aiaie. Odysseia'da büyücü tanrıça Kirke'nin adasına verilen ad (Kirke).

Aiakos. Yunanlıların en dürüstü, en dindarı diye anılan Aiakos, Zeus'la su perisi Aigi- na'nın oğludur (Tab. 21). Anasının adını alan Aigina adasında kral iken uyruklarının hepsi vebadan ölmüş, Aiakos da babası Zeus'a yal­ varmış ki adada bol sayıda bulunan karıncala­ rı insana dönüştürsün. Baştanrı oğlunun bu dileğini yerine getirmiş. Karıncalardan dog­ ma bu adamlara Myrmidon'lar (Yunanca "myrmeks" karınca demektir) denmiş. Aia- kos'un torunu Akhilleus sonraları Myrmi- don'ları kendi ordusu olarak Troya seferine götürmüştür. Tanrıların çok sevdiği Aiakos'tan Yunanlı­ lar bir dilekte bulunmuşlar: Ülkelerini kasıp kavuran kuraklığa son vermesi için Zeus'a ya­ karmasını istemişler ve Zeus bu dileği de yeri­ ne getirmiş. Aiakos'un Aigina'dan Telamon ile Peleus, bir denizkızı olan Psamathe'den (Yun. Kum) Phokos (Yun. Fok balığı) adlı bir 03lu olmuş. Phokos'un atletik yarışmalarda başarılarını kıskanan ağabeyleri Telamon ile Peleus kafa­ sına bir disk atarak öldürmüşlejr onu. Aiakos da hak yerine gelsin diye sürmüş oğullarını Aigina'dan. Bu hakseverliği ona öldükten sonra Hades ülkesinde yargıç olmayı sağlamış. Gerçi Ho- meros destanlarında Aiakos'un böyle bir sıfa­ tı yoktur, ama Platon onu ölüler yargıcı ola­ rak gösterir ve Asya'lı Minos ile Rhada- manthys'in yanıbaşında Avrupa'dan gelen ruhları yargıladığını ileri sürer (Gorgias,

524a).

Aiakosoğlu. llyada'da Akhilleus'a verilen soyadı (Tab. 21).

Aias. İlyada'da iki Aias'ın adı geçer, biri, "küçük Aias" Oileus'un oğludur ve Lok- ris'lilerin önderi olarak gelmiştir Troya sava­ şına, öteki, "büyük Aias" Telamon'un oğlu, Akhilleus'un amca çocuğu ve Salamis adası­ nın kralıdır (Tab. 14 ve 21). Bu iki Aias birbi­ rinden çok ayrı kişilerdir, ama hep omuz om-

za savaşırlar. Bu dayanışmayı şöyle tanımlar Homeros (İl. XIII, 702 vd.).

Oileus'un çevik oğlu Alas hiç, ama hiç ayrılamaz Telamon'un oğlu Aias'tan, yeni sürülen tarlada şarap rengi İki öküz nasıl

gönüldeş olur da çekerlerse sabanı;

boynuzlarının

kökü

bol bol ter döker,

gittikleri zaman yarık boyunca uca doğru

yalnız cilalı boyunduruk ayırır onları birbirinden, işte Aias'lar da tıpkı öyle, omuz omza destek oluyordu birbirine.

Bu iki yiğit Akha ordusunun canı ciğeridir, katılmadıkları hiçbir savaş, başaramayacakla­ rı hiçbir yiğitlik yoktur. Aias'lar arasındaki bu birlik, beraberliğin asıl nedenini, bu iki yiğidin nitelikleri ve ka­ derleriyle birbirinden çok değişik olmalarında aramalı. Bunu daha iyi anlamak için her biri­ ni ayrı ayrı incelemeliyiz.

(1) AİAS OİLEUS OĞLU

. Aias İlyada'da şöyle çıkar karşımıza (İl. 526 vd.).

II,

Lokris'lilere Oileus oğlu çevik Aias komuta eder, Telamon'un oğlu Aias'mki kadar değil boyu boşu

ondan ufak,

hem çok ufak,

'kendirden bir zırh giymiş küçümencik bir

 

adamdır

ama,

bütün Hellen'leri, Akha'ları kargı atmakta

,

geçer.

Aias kırk tane kara gemiyle gelmiştir Tro- ya'ya, ama onun komuta ettiği bölükler hiç benzemez öbür savaşçılara: Okçular Lok- ris'liler, hafif silahları kullanmakta ustadırlar, öteye de hiç gidemezler (İl. XIII, 712 vd.). Aias Hektor'a karşı teke tek savaşa da ha­ zırdır, gemilerin yanındaki çetin boğuşmaya katılır. Patroklos'un ölüsünü Troyalıların elin­ den kurtarmaya da yardım eder. Ama sert, kavgacı ve kimi zaman kabadır; Patroklos'un ölüsü için yapılan araba yarışmasında Aias İdomeneus'la kavgaya tutuşur, Girit'lilerin önderi de şöyle tanımlar onu (İl. XXIII, 48 3 vd.).

Aias, kavgacı başı, akılsız adam, Akha'lardan geri kalırsın her İşte, senin aklında hiç çeviklik yok.

M 1 .;'

Aralarını sonunda Akhilleus bulur, yatıştırır Aias'ı bu kötü huyu Aias'm başına bela olacaktır. llyada'daki olaylardan sonrasını an talan destanlarda Aiasınm İşlediği büyük bir suç söz konusudur: Troya şehrinin düştüğü, Akha'lann eline geçtiği sırada Priamos'un kı­ zı Kassandra Athena tapınağına sığınmış, tanrıçanın heykeline sımsıkı sarılmıştır. Aias kızı sığınağından ayırmak, dışarı çekmek ister ve dinsel töreleri hiçe sayarak bu işi başarır. Akha'lar bu günahı kendisine ödetmek için Aias'ı taşlamaya koyulurlar. Ne var ki bu kez kendi de Athena sunağına sığınıp yalvarır. Tanrıça yiğidi böylece ölümden korumuş olur, ama cezasız bırakmaz: Dönüş yolculu­ ğunda Akha'lar korkunç bir fırtınaya tutulur­ lar, Aias'm gemisi batar, Poseidon yiğidi kur­ tarır, ama bu kez Aias Athena'nın öfkesine karşın kurtulduğuna böbürlendiği için tanrıça Zeus'un yıldırımını alarak kendi öldürür akıl­ sız yiğidi. Aias'ın işlediği günahların cezasını yurdu da çeker: Yiğit öldükten sonra bile uzun bir süre Lokris toprağı verimsiz kalır, ikide bir salgın­ lar baş gösterir. Delphoi'ye çare sorulduğun­ da, tanrı sözcüsü şu cevabı verir: Kassand ra'nın kaçırılıp ırzına geçilmesinin kefareti olarak her yıl Lokris'ten Troya'ya iki genç ki/ gönderilmeli ve Athena tapınağına kurban edilmelidir. Bu töre de bin yıl sürdürülmelidir. Lokris'liler bunu yapmışlar, ikinci yılından sonra kızlar kurban edilmeyip Athena rahibe­ si olarak Troya'da alıkonulmuşlar.

(2) AİAS TELAMON OĞLU

Telamon'un oğlu Salamis'li Aias Troya sa­ vaşına yalnız on iki gemi getirdiği halde, Ak­ ha'lann, Akhilleus'tan sonra en yiğit savaşçı- sıdır. Görünüşü, boyu bosuyla küçük Aias'ın tam karşıtıdır. Akha'lann kalesi diye anılan Aias'ı Priamos surların üstünden görünce, yanındaki Helene'ye sorar (İl. III, 226 vd.).

Kim o, öbür Akha'lı, soylu, Irlyarı yiğit, Argos'luları başıyla, geniş omuzlarıyla

aşan?

Helene de bu yiğidin "eşi görülmedik Aias" olduğunu söyler.

Savaşa

hazırlanırken

(İl. VII, 206 vd.).

şöyle tanımlanır Alas

17

I

\U

l\

/IIIİU O

Aias giydi ısıldayım tunç zırhını, silahlarla sarıp sarmaladı bedenini, fırladı, tıpkı dev yapılı Ares gibi yürüdü, Kronos oğlunun, yürek kemiren savaş gücüyle birbirleri üstüne saldırttığı erler arasında savaşa giden Ares gibi tıpkı. İşte böyle atıldı öne o, dev yapılı Aias, Akha'larm kalesi. Korkunç yüzünde bir gülümseme. Geniş adımlar atıyordu altında ayakları, uzun gölgeli kargısı sallanıyordu.

Aias kalkanıyla dikkati çeker Akha'lar ara­ sında. Korkunç diye nitelenen bu kalkan yedi kat deri, bir kat da tunçtan yapılmıştır. Hek- tor'la savaşta Troya'lı yiğidin kargısı altı kat deriyi geçer, son katına saplanır kalır, derken Hektor, "ovada duran, kara, pürtüklü, iri" bir kaya parçası alır ve Aias'ın kalkanını tam gö­ beğinden vurur. Ama Aias daha büyük bir ka­ yayla onu saf dışı eder (İl. VII, 268 vd.).

Aias Hektor'u alt etmekle kalmaz, Tro- ya'nın sayısız yiğidini tepeler, öldürür; saldırı­ da da, savunmada da hep başta gelir, önde yürür, Akra'ların gevşediğini gördü mü, he­ men koşar, kışkırtır onları, güçlerine güç ka­ tar. Aias kendi çıkarını hiç düşünmeyen ülkü­ cü bir kahramandır, savaşın en çetin anların­ da aslan gibi dövüşür, sorumluluk duygusu Agamemnon'unkinden daha üstündür, Akhil- leus'un bir kız uğruna savaştan çekilmesini, savaş arkadaşlarını hiçe saymasını sert sözler­ le kınar. Öyle ki tanrılar bile derin bir saygı beslerler Aias'a, Akha'lara söz geçirmek için ona baş vururlar.

İlyada'da en erdemli yiğit olarak karşımıza çıkan Telamon oğlu Aias'ın adına birçok ef­ saneler daha kurulmuştur. Bunların arasında şair Sophokles'in "Aias" adlı tragedyasında ele aldığı yürekler acısı dramı üstünde dura­ lım:

Akhilleus öldükten, Troya savaşı da bittik­ ten sonra, Thetis'in tanrı Hephaistos'a yaptı­ rıp oğluna getirdiği silahlar kime kalacak diye kavga kopar Akha komutanları arasında. Thetis ister ki Akhilleus'tan sonra en yaman savaşçı kimse o alsın silahları. O adam da Te­ lamon oğlu Aias'tır, ama Agamemnon ile Menelaos ne yapıp yapıp silahlan Odysse- us'a verirler. Aias çileden çıkmış, küçük düşü­ rülmüş, ünü, değeri hiçe sayılıp ağır bir haka­

rete uğramıştır. O sırada bir bunalım geçirir, bizim bugünkü deyimlerimizle bir şizofreni ya da paronaya krizi, bir gece pusu kurar, elinde kılıcıyla Akha ordusunu yok edeceğim diye bir sığır sürüsüne saldırır, hayvanların hepsini bir bir öldürür, soykaları çadırına taşır, öç al­ dım diye şenlik yapar. Bu işte tanrı parmağı vardır, Aias'ı tanrıça Athena bu korkunç ya­ nılgıya düşürür. Aias kendine gelip ne yaptı­ ğını, kimleri öldürdüğünü görünce düşmanla­ rının karşısında rezil olmaya dayanamaz. Çektiği acı korkunçtur. Bunca büyük bir kah­ ramanın böyle gülünç bir duruma düşmesi Aias'ın katlanacağı bir çöküntü değildir: Kılı­ cının üstüne atar kendini ve canına kıyar. Sophokles'in bu tragedyasında ününü ömrü­ nün sonuna kadar koruyamayan büyük ada­ mın dramı dile getirilmiştir.

Aidoneus. Yeraltı tanrısı Hades'in başka bir adı (Hades).

Aietes. Güneş tanrı Helios ile Okeanos kızı Perseis'in oğlu (Tab. 8). Önce Korinthos tah­ tına çıkar, sonra Karadeniz'in güney-dogu kı- yılannda, Kafkas dağının eteklerinde bulunan Kolkhis (bugünkü Gürcistan) ülkesine kral olur. Büyücü Kirke'nin ve Minos'un karısı Pasiphae'nin kardeşi ve Medeia ile Apsyr- tos'un babasıdır.

Kız kardeşi Helle ile Asya'ya kaçan Phrik- sos Kolkhis'e sığınmış ve üstünde uçtuğu ka­ natlı koçu Zeus'a kurban ettikten sonra, altın postunu Aietes'e armağan etmiş. Kral da onu tanrı Ares'e adanmış ormandaki bir meşe ağacına asmış ve bekçi olarak önüne korkunç bir ejder dikmiş, lason Argonaut'larla birlikte altın postu almaya gelince, Aietes ona birçok sınamaları başarırsa postu vereceğini söyle­ miş. Medeia'nın yardımıyla altın postu çalıp kaçan Argonaut'ların peşine takılmışsa da oğlu Apsyrtos'un, Medeia'nın kesip denize serptiği parçalarını toplamakla vakit geçirmiş ve umutsuzluğa kapılarak Kolkhis'e dönmüş. Orada da tahtından olmuş, yıllar sonra yurdu­ na dönen kızı Medeia'nın yardımıyla tacını yeni baştan elde edebilmiş (Argonaut'lar).

Aigeus. Atina kralı Pandion'un oğlu, These- us'un babası (Tab. 24). Pandion bir devrim sonucu Atina'dan sürülünce, Aigreus onu

1 «

kardeşleriyle birlikte yeniden tahta çıkarmayı başarır.

Aigeus iki kez evlendiği halde çocuğu ol­ maz. Bunun nedenini Delphoi tapınağında tanrı sözcüsüne sormaya gider. Aldığı cevabı pek anlamaz ama, dönüş yolunda Troizen'de kalır ve ora kralının kızı Aithra ile birleşir. Aithra'ya, bir oğlu olursa, babasının adını bil­ dirmeden büyütmesini söyler. Aithra bir ço­ cuk doğurur. Bu çocuk kahraman These- us'tur. Delikanlılık çağına gelince, Theseus Atina'ya döner ve amcası Pallas'ın tahta göz dikmiş elli oğlunu alt edip babasına kendini tanıtır (Aithra).

Ama Aigeus mutsuz bir kraldır. Bunca dert­ ten sonra, Panathenaia bayramında yarışan Girit atleti Androgeos'u öldürttüğü için kral Minos'un korkunç isteklerine uymak zorunda kalır: Her yıl Atina gençliğinden yedi erkek ve yedi kız Minotauros'a yedirilmek üzere Gi- rit'e gönderilmektedir. Theseus bu duruma bir son vermek üzere canavarı öldürmeye gi­ der. Yola çıkmadan önce babasına söz verir ki zaferle dönerse, gemisine bir beyaz yelken çekecektir. Dönüşte bu sözünü unutur ve ge­ misi kara yelkenleriyle girer limana. These- us'un yolunu gözleyen Aigeus kara yelkenleri görünce oğlunu öldü sanarak kendini denize atar. İçinde boğulduğu denize adı verilerek Aigaios Pontos (Ege denizi) denmiştir.

Aigina. Irmak tanrı Asopos'un kızı (Tab. 21). Aigina'ya tutulan Zeus onu Oinone ada­ sına kaçırır. Aigina bu adada Aiakos'u doğu­ rur. Sonradan Aktor'la evlenip, Patroklos'un babası olacak Menoitios'u dünyaya getirir. Aiakos bir süre sonra adaya bir Pelasg soyu yerleştirip Oinone'ye anasının adını vererek Aigina der (Aiakos).

Aigis. Homeros destanlarında tanrı Zeus ve Athena'nın kalıp sıfatlarından biri de "aigis taşıyan"dır. Aigis, Zeus'un Girit mağarasında kendisini emziren keçi Amaltheia'nın derisiy- le yaptığı bir kalkandır. Yılanlarla çevrili, or­ tasında bir Gorgo kafası bulunan aigis kalka­ nı korku salarak orduları bozguna ugratırmış. Zeus'un Titanlara karşı savaşında kullandığı ve kendisinden başka yalnız Athena'ya verdi­ ği bu kalkan kudretin bir simgesi olmuştur.

AİGYPTOS

Aigisthos. Thyestes'ln oğlu (Tab. 14 ve 15). Atreus ile Thyestes arasındaki kardeş kavgasını sürdürür. Atreus Thyestes'ln oğul larını öldürüp kendisini Mykenai'den kovun ca, Thyestes kardeşinden öç almak çarelerini arar. Bir tanrı sözcüsü ona ancak öz kızından bir oğlu olursa, Atreus'u öldürebileceğini bil­ dirir. Thyestes de bir gece gizlice kızı Pelope- ia'nın koynuna girer ve onu gebe bıraktıktan sonra kaçar. Pelopeia Aigisthos'u doğurur. Kimden olduğunu bilmediği bu çocuğu kırla­ ra bırakır, bir süre sonra da kendisini tanıma­ yan amcası Atreus'la evlenir. Çobanların keçi sütüyle besleyip büyüttükleri Aigisthos (adı Yun. keçi anlamındaki "aix"ten türemedir) Mykenai sarayına gelir. Atreus onu iyi karşı­ lar, kendi ogluymuş gibi benimseyerek yetiş­ tirir. Sonra da Thyestes'i öldürmekle görev­ lendirir. Ama Aigisthos Thyestes'in kendi öz babası olduğunu anlar ve onun yerine Atre­ us'u öldürür. Bir süre baba-ogul Mykenai'clc hüküm sürerler, sonra Atreus'un oğlu Aga memnon tarafından kovulurlar. Agamemnorı Troya seferine çıkınca Aigisthos Mykenai'ye döner, kralın karısı Klytaimestra'yı baştan çı­ karır. Agamemnon Troya'dan dönünce ikisi birden kahpece vururlar onu. Aigisthos, yedi yıl hüküm sürdükten sonra Agamemnon'un oğlu Orestes tarafından öldürülür.

Kuşaktan kuşağa süregiden bu kan davası tragedya şairlerine tükenmez bir esin kaynağı olmuştur. Aiskhylos'un "Agamemnon" ile başlayan "Oresteia" üçlüsü, Sophokles'in "Elektra", Euripides'in "Elektra" ve "Ores­ tes" adlı tragedyaları bu aile dramını çeşitli ayrıntılarıyla ve başka başka açılardan ele ala­ rak canlandırırlar. Aigisthos adının "Odyssei- a" da da sık sık geçmesi, Atreus oğulları efsa­ nesinin Homeros destanları kadar eski oldu­ ğunu gösterir. (Od. I, 32-43; III, 256-275; IV, 518-537).

Aigyptos. Belos'la Ankhinoe'nin oğlu (Tab. 10). Aigyptos ile ikiz kardeşi Danaos'un de­ deleri tann Poseidon, ataları da Zeus'la lo' dan doğma Epaphos'tur. Afrika kıtasına ege­ men olan Belos oğlu Danaos'a Libya'yı, Al- gyptos'a da Arabistan'ı verir, ama Aigyptos gider, "Melampodes" (kara ayaklar) üiktllnl, yani Mısır'ı fetheder ve oraya adını varlı

Aigyptos'un elli oğlu, Danaos'un da elli kızı olmuş. Aigyptos bu kızları oğullarına almak istemiş. Bu konuda iki kardeşin arası açılmış ve Danaos elli kızıyla birlikte Afrika'dan ka­ çıp, soylarının kaynağı olan Argos'a sıgın- nuş. Danaos kızları, kendilerini kovalayan Aigyptos oğullarıyla evlenmek zorunda kal­ mışlar, ama düğün gecesi kocalarını öldür­ müşler. Tek başına desteksiz kalan Aigyptos da üzüntüden ölmüş (Danaos, Danaos Kızla­ rı).

Aineias (Lat. Aeneas). Tanrıça Aphrodite ile Troya'lı prens Ankhises'in oğlu Aineias Homeros'un İlyada destanında önemli bir rol oynamakla kalmamış, klasik Latin şairlerinin en büyüğü olan Vergilius'a da bir destan esin- lemiştir. "Aeneis", yani Aeneas destanı Tro­ ya'lı yiğidin Troya yangınından sonra Anado­ lu'dan göçmesi ve İtalya'ya yerleşerek Roma _ şehrine temel olacak yeni bir yurt kurmasını anlatır. Aineias'ın bu iki destanda da beliren çok yönlü kişiliğini incelemek gerekir:

Soy ağaçlarından da belli olduğu gibi (Tab. 17) Troya kral soyunun ilk atası Zeus ile Elektra'nın oğlu Dardanos'tur, Troya'nın ku­ rucusu Tros ile kral soyu iki dala ayrılır: İlos ile Assarakos, İlos'un torunu olan Priamos Troya kralı, Assarakos'tan üreme Ankhises ise Dardanie şehrinin yöneticisidir. Ankhises ile Priamos ve Hektor ile Aineias aynı kuşak­ tan amcaogullarıdır. Ama Aineias'ın Priamos oğullarından üstünlüğü bir tanrıçanın oğlu ol­ masından gelir (İl. II, 819 vd.).

Dandanie'İllerin başında Aineias var, Ankhises'in oğlu, tanrısal Aphrodite doğurdu onu Ankhises'ten; bakmadı tanrıçalığtna, birleşti lda eteklerinde bir ölümlüyle.

Babası nasıl tda dağının eteklerinde yaşa­ mışsa (Ankhises), Aineias'ın çocukluğu, deli­ kanlılığı da oralarda geçer, AkhiUeus'la ilk ça­ tışması da orada olur (İl. XX, 90 vd.).

Troya savaşında Aineias Priamos oğulların­ dan hiç geri kalmaz, Hektor'la denk gider, ki­ mi zaman Hektor'u bile aşıp ona öğüt ver­ mek durumuna gelir (İl. XVII, 335 vd.).

Hektor kadar yiğitçe savaşır Akha'ların en güçlü kahramanlarına karşı, ama her kezinde

de bir tanrı korur, kurtarır onu. Savaş meyda­ nında görelim onu (İl. V, 296 vd.).

Kocaman kargısı, kalkanımla Aineias yere atladı, Akhalar alıp götürmesin/er diye ölüyü gücüne güuenen aslan gibi dolaştı çevresinde, önünde kargısını, yuvarlak kalkanını tutuyordu, öldürmek için yanıyordu karşısına çıkanı, korkunç çığlıklar atıyordu.

Derken Diomedes kocaman bir taş atar üs­ tüne, Aineias'ı kalçasından vurur, yiğit düşer, o sırada anası Aphrodite'nin telaşını görmeli (İI.V, 311 vd.).

Aphrodite bu yüzden yaralanır. Aineias'ı Apollon Troya kalesindeki tapınağa kaçıra­ rak kurtarır. Öbür tanrılar da katılırlar bu ça­ baya. Aineias'ın Troya önünde ölmeyeceği, Dardanos soyunu sürdürmekle görevli olduğu tanrı Poseidon'un ağzından söylenir İlya- da'da (İl. XX, 292 vd.).

Kaderi kurtulmaktır Aineias'ın

... tohum ekmeden, iz bırakmadan ölmemeli, yok olmamalı Dardanos soyu, ölümlü kadınların verdiği çocuklar arasında Kronos oğlu Dardanos'u seuerdi en çok. İğreniyordu artık Priamos'un soyundan, güçlü Aineias kral olacak Troya'lılara, kral olacak çocuklarının çocukları.

Bu sözler, bizi dosdoğru Vergilius'un Aene­ is'ine götürür. Aineias İlyada'da pek rol oy­ namaz artık, Troya'nın yıkımından sonraki olaylardaki rolü bütün ayrıntılarıyla Aeneis'te anlatılır.

İlyada sonrası efsanelerinin çoğu bu destan­ da anlatılmıştır: Tahta atın şehre alınması ve Laokoon faciasından sonra (Laokoon), Aine­ ias babası Ankhises'i omuzlarına alarak ve oğlu Askanios'u da elinden tutarak İda dağı­ na kaçar. Troya'nın kutsal heykellerinden Palladion'u da yüklenerek yola koyulur, karısı Kreusa arkalarından gelirken birden ana tan­ rıça Kaybele tarafından kaçırılır (Kreusa,). Eşi de, düşünde gördüğü Hektor'un tayfı da Ae- neas'a batıda Hesperia ülkesine gidip Troya' yi orada yaşatmasını buyururlar. Odysseia' nın serüvenleri örnek alınarak anlatılan bu yolculuk Trakya, Girit ve kuzeybatı Yunanis-

tan kıyılarından Sicilya'ya geçişle başlar, Ankhises orada ölür, sonra korkunç bir fırtı­ na Aeneas'ı Libya kıyılarına atar. Kartaca kraliçesi Dido epizodu Odysseus'un Alkino- os'un sarayında yaptığı gibi, Aeneas'ın o gü­ ne kadar olan serüvenlerini anlatmasına fır­ sat verir. Aeneas'a gönlünü kaptıran Dido onu Afrika'da alıkoymak istediği halde, tanrı­ lar Aeneas'ın bir an önce yeni Troya'yı kur­ mak görevine dönmesini buyururlar. Yiğit ar­ kadaşlarıyla yola koyulur, Dido canına kıyar (Dido). Güney İtalya'da Cumae şehrine vanr- lar, Romalıların inançlarına göre burada yer­ altı ülkesine açılan Avernus gölü vardır. Cu- mae'nin tanrı sözcüsü Sibylla Aeneas'ı ölüler ülkesine götürür. Burada Aeneas, babası An- khises'le görüşür ve kendisini bekleyen par­ lak kaderi onun ağzından öğrenir. Home- ros'la Dante'nin yeraltı dünyası anlatımı ara­ sında yer alan bu parça ilkçağ yazınının en belirgin, en ünlü sayfalarmdandır. Bütün bu bilgileri edindikten sonra Aeneas yeryüzüne döner, İtalya kıyılarını kuzeybatıya doğru iz­ leyip Tiber ırmağının arzına varır. Oranın yerlileri, Rutul'larla savaşa girişir ve arkadaş­ larını ırmak ağzında bırakıp içeriye doğru Pallantea şehrinin bulunduğu yere varır. Bu­ rası Palantinus tepesiyle Roma şehrinin iler­ de kurulacağı yerdir. Yunanistan'dan göçme olan kral Evandrus Aeneas'ı iyi karşılar, ba­ şında oğlu Pallas'ın bulunduğu bir bölük as­ kerle arkadaşlannın yanına gönderir. Bu ara­ da Rutul'ların kralı Turnus Troya'lılara saldır­ mıştır. Aeneas Turnus'u teke tek savaşta öl­ dürür. Destan Aeneas'ın bu zaferiyle kapa­ nır.

On iki bölümlük Aeneis destanı bitmiş de­ ğildir. Vergilius onu sona erdiremeden öl­ müş, eserini bitiremediği için onun yakılması­ nı da buyurmuştu. Roma'nm kuruluşuna ka­ dar olan olaylarla efsaneler tarihçilere konu olmuş ve uzun uzadıya anlatılmıştır. Vergili- us'un Aeneis destanıyla en büyük' başarısı kendi çağının ulusal kültürüne bir kaynak bul­ muş olması, Roma'nın geçmişini ta Anado­ lu'nun büyük uygarlık merkezi Troya'ya ka­ dar götürmekle ona uluslararası bir derinlik vermiş bulunmasıdır. Büyük Latin şairinin amacı Augustus'un damgasını bastığı çağının dünya ve İnsan görülün* bir ufuk açmasıydı.

Al( )| ( )S

Önce lulius Caesar, sonra Augustus'un da soyu olan lulü'lerin Troyalı Aeneas ve Ankhi- ses'le tanrıça Aphrodite'de kaynak buldukla rını, Roma'nın Akdeniz'in en soylu haneda nınca kurulduktan sonra düşman olarak bili nen batı ile doğuyu büyük bir birlik içinde ba­ rıştırmış olmasını göstermek, kendisinin de Homeros gibi ozanların ozanına dayanıp onun yolunda, ondan esinlenerek destan yaz­ dığını dile getirmekle Aeneis destanı gerçek­ ten çığır açmış, ilkçağla ortaçağ arasında köprü kurmuştur. Aeneas'ı da yeni bir tip in­ san olarak canlandırmış olması üstünde dur­ maya değer. "Pius Aenas" (dindar Aenas) di­ ye anılan kahramanın tutum ve davranışı Ho­ meros destanlarındaki yiğitlerinkinden farklı­ dır. "Pietas" diye tanımlanan kavram dine saygıyı da aşan bir erdemdir, Augustus'un ve Augustus çağı insanının ülkü bildiği geçmişe, geçmişin değerlerine bağlılık, ulusal tarih ve kültüre sonsuz saygı ile onu soylulaştırmak için başka, yabancı da olsa benimsenen kay­ naklara bağlama çabası, kültüre hizmet için en büyük örnekleri göz önünde tutarak yarat alıkta onlara ulaşma amacı ve bu uğurda sonsuz bir sorumluluk duygusu, bütün bunlar "pietas" denilen kavramın içerdiği ve Aeneis destanında canlandırılan Aeneas tipinin tam bir başarıyla simgelediği erdemlerdir.

Aîolos. (1) Yunan ulusunun efsanelik atası sayılan Hellen ile Orseis adlı Nympha'nın oğ­ lu, Tufan kahramanları Deukalion ile Pyrrha' nın torunu, Doros ile Ksuthos'un kardeşi ve Sisyphos, Arthamas, Kretheus ile Salmone- us'un babası (Tab. 20).

Aiolos, Çanakkale yarımadasından Mende res ırmağına kadar uzanıp, Midilli adasını d.ı içine alan Aiolis kıyı bölgesine ve onlarda oturan soyla, onun konuştuğu Aiol diline adı­ nı vermiştir.

(2) Deniz tanrı Poseidon'un oğlu, yellerin yöneticisi, Aiolos Notos, Boreas, Euros ile Zephyros adlı dört büyük yeli bir tulum içinde kapalı tutar ve ancak Zeus'tan aldığı buyruk­ larla ortaya salar.

Odysseia destanında Odysseus'un Aio- los'un adasına varışı anlatılır, bu ada şöyle ni-

Irlrniî:

Yıkılmaz tunçtan bir duvarla çevriliydi bu yüzden ada, şehir oturtulmuştu göğe yükselen bir kayanın üzerine.

Aiolos konağında bir düzine çocuğu ile yi­ yip içmekte, şölen yapıp gönül eğlendirmek­ tedir. Yeller tanrısı, Odysseus'u iyi karşılar, tam bir ay konukladıktan sonra içine azgın yelleri sımsıkı bağladığı sığır derisinden bir tu­ lum verir ona ve arkasından tatlı bir Zephy- ros yeli salarak uğurlar gemisini. Böylece do­ kuz gün dokuz gece giderler, İthaka toprakla­ rına yaklaşırlar ki, Odysseus uykuya dalar, onu kıskanan yoldaşları da teknenin dibinde­ ki tulumu alıp çözerler. Yeller hep birden dı­ şarıya fırlar, korkunç bir fırtına kopar. Fırtına Odysseus'un gemisini gerisin geri Aiolia ada­ sına atar, ama bu kez tanrı onu sert sözlerle kovar, tanrıların lanetine uğramış bir adamı tutmaktan çekinir. Odysseia'nın X. bölümün­ de (1-79) anlatılan bu serüven destanın en renkli öykülerinden biridir.

Aison. Kretheus'la Tyro'nun oğlu, İason'un babası (Tab. 22). Kretheus'un Tesalya'da kurduğu İolkos şehri kendisine miras kalır, ama üvey kardeşi Pelias onu tahtından atıp tutuklar, üstelik de oğlu İason'u Kolkhis'e al­ tın postu almaya gönderir, bu tehlikeli sefer­ den sağ dönmeyeceğine inanarak (Argona- ut'lar). Gerçekten de bir süre sonra lason'un öldüğü haberi gelir. Pelias artık kardeşini kor­ kusuzca öldürmeyi göze alır. Ancak, Ai- son'un boğa kanı içerek kendi kendini zehir­ lemesine izin verir. Latin şairi Ovidius'a göre, İason Medeia ile birlikte Yunanistan'a dönün­ ce, büyücü kadın Aison'u diriltmekle kalma­ mış, onu bir iksirle gençleştirmiş de.

Aithcr. Esir, yani dünyayı saran hava taba­ kasının üstündeki arı ve ışıklı gök. Hesio- dos'a göre Aither, Erebos ile Nyks, yani yer­ altı karanlığıyla, yeryüzü karanlığından dog­ madır.

Aithiopcs. (Yun. yüzü yanıklar demek). Ho- meros destanlarında sık sık adı geçen bu efV sanelik ulus Okeanos kıyılarında, güneşin do­ ğup battığı uçsuz bucaksız bir ülkede oturur. Güneşe böyle yakın oldukları için yüzleri yan­ mış ve esmerleşmiştir. Sonsuz bir mutluluk içinde yaşarlar, tanrılara kurbanlar kesip gün

boyu şölen yaparlar. Bu yüzden de Zeus, Po- seidon ve İris gibi Olympos tanrıları ülkeleri­ ne sık sık uğrar, şölenlerine katılırlar. Troya savaşının İlyada'dan sonraki bölüm­ lerini anlatan "Aithiopis" destanı (kayıptır) adını bu ulustan aldığı gibi, baş kahramanı da Eos'la Tithonos'tan doğma Aithiopia kralı Memnon'dur (Memnon).

Aithra. Troizen kralı Pittheus'un kızı. Aige- us kısırlığı konusunda kâhine danışmaya gitti­ ği Delphoi'den dönerken Troizen'de bir gece kalmış ve tanrının cevabını doğru yorumla­ yan Pittheus onun kızıyla yatmasını sağlamış, bu birleşmeden de Theseus doğmuştu. Ne var ki o gün Aithra tanrılara sunu sunarken Posddion'a rastlamış ve deniz tanrı ile sevi­ şip kızlığını yitirmişti. Bu yüzden Theseus'un tanrı oğlu mu, insan oğlu mu olduğu belli de­ ğildir. Aithra'yı Aigeus'la birlikte yaşadığı Atti- ka'dan Dioskur'lar kaçırmışlar ve kardeşleri güzel Helena'nın yanına hizmetçi olarak ver­ mişler. Bir söylentiye göre Helena'yı Paris'le kaçmaya iten bu kadınmış. Troya düştükten sonra torunları Aithra'yı kurtarmışlar, ama Theseus'un ölüm haberini alınca Aithra canı­ na kıymış (Aigeus, Theseus).

Aius Locutius. Lat. "aio" ve "loquor" söz söylemek, "aius locutus" ise söylenmiş söz anlamına gelir. Galya orduları Brennus komutanlığında Ro- ma'ya doğru ilerlerken (İ.Ö. 390) gökten ge­ len bir ses, şehrin yaban ellerin saldırısına uğ­ rayacağını bildirmiş. Kimse bu sese kulak ver­ memiş, ama sesin dediği doğru çıkmış: Gal- yalılar Roma'ya saldırmış, şehri yakıp yıkmış­ lar, yağma etmişler. Romalılar düşmanı kov­ duktan sonra, diktatör Camülus tanrı sesinin duyulduğu yerde bir tapınak yapılmasını bu­ yurmuş ve Palatinus tepesinin kuzey eteğinde 'Aius Locutius" denilen tanrısal varlığa tapı­ nak dikilmişti.

Akademos. Attika'lı kahraman. Akademos, Theseus güzel Helena'yı kaçırıp Afrika'da alı­ koyunca, kız kardeşlerini aramaya gelen Di- oskur'lara kızın saklandığı yeri bildirmiş. Akademos'un mezarı Atina'nın dolayların­ da, Kerameikos denilen bölgenin ötesindey-

di. Kutsal bir ormanla çevrili bu bölge de Pla- ton "Akademeia" adıyla anılan ünlu okulunu kurmuştu. "Akademi" oradan gelir.

Akakallis. Kral Minos'un kızlarından biri. Tanrı Apollon ile sevişmiş ve Miletos'u do­ ğurmuş (Miletos).

Akamas. (1) Antenor'la Theano'nun oğlu, İlyada'da adı geçen Troya'lı yiğit. Akha'ların kampına saldırıda önemli bir rol oynar. Meri- ones tarafından öldürülür.

(2) Gene İlyada'da adı geçen ve Troya'lılar safında dövüşen Trakya'lı önder. Telamon oğlu Aias tarafından vurulur.

(3) Theseus'la Phaidra'nm oğlu, Troya sa­ vaşında rol oynayan, ama İlyada'da adı geç­ meyen Akha yiğidi. Paris Helena'yı kaçırın­ ca, Akamas güzel kadını geri istemek için Troya'ya elçi olarak gönderilir. Sonuç verme­ yen görüşmeler sırasında Priamos'un kızı La- odikeia ile tanışır ve sevişir, bir oğulları bile olur. Troya'nın düşmesine yol açan tahta atla giren sekiz Akha yiğidinden biridir.

Akarnan. Alkmaion ile su perisi Kallirho- e'nin oğlu, ünlü kâhin Amphiaraos'un torunu (Tab. 23). Kendisi daha çocukken, babası, Arkadya kralı Phegeus tarafından öldürülün­ ce, anası tanrı Zeus'tan oğlunun çabuk büyü­ mesini dilemiş, Akarnan birkaç ay içinde er­ ginlik çağına ermiş ve Phegeus'la çocuklarını öldürerek öç almış. Sonra da batı Yunanis­ tan'da adını taşıyan Akarnania ülkesini kur­ muş.

Akastos. İolkos kralı Pelias'ın oğlu (Tab. 22). Argonaut'lar seferine ve Kalydon avına katılır. Pelias'ın kızları Medeia'nın öğütlerine uyarak babalarını kesip kazanda kaynatınca, Akastos kral olur ve İason'la Medeia'yı İol- kos'tan sürer (Pelias).

Kalydon avı sırasında Akastos'un başı der­ de girer: Arkadaşı Peleus kaza ile kaynatası Eurytion'u öldürür ve bu suçtan kendini arın­ dırmak için Akastos'un sarayına sığınır. Akastos'un karısı Peleus'a tutulur, onu baş­ tan çıkarmaya uğraşır, başaramayınca, yiğidi namusuna göz dikmiş olmakla suçlar. Akas­ tos konukluk yasalarını çiğnememek İçin Pe- leus'u kendi eliyle öldürmek İstemez. Bir ge­

AKI II I ( )( IS

ce av yorgunluguyla uykuya dalmış olan ko- nugunu dag başında silahsız olarak vahşi hay vanlara yem olsun diye bırakır. Ama at adam Kheiron Peleus'u kurtarır. Peleus da öfkesine kapılıp gider, Akastos'la karısını öldürür.

Akhalar. Homeros destanlarında ve özellik­ le İlyada'da Yunanistan yarımadasından gelip Troya seferine katılan savaşçıların hepsine birden "Akhaioi", "Danaoi" ya da "Argeioi" denmektedir. İlk iki isim bir ülke adına dayan- mayıp, yalnız bir ırk ya da ulus adı olarak kul­ lanıldığından, İlyada çevirisinde "Akhalar" ve "Danaolar" diye karşılanmış, Argos diye bir kent bulunduğundan, Argos adı da genellikle bütün Peloponez'e verildiğinden, "Argeioi" deyimi "Argoslular" diye verilmiştir. Bu konu için İlyada çevirisinin önsözünde daha ayrıntı­ lı bilgi bulunabilir (s. 25).

Akhates. Aineias'ın kara gün dostu. Troya yangınından kaçan Aineias'ın yanından ayrıl­ mamış, onunla birlikte İtalya'ya kadar gitmiş ve bütün serüvenlerini paylaşmış. Latince "Fidus Achtes" diye anılan adı, sadık, vefalı dost anlamına gelen bir deyim olmuştur.

Akheloos. Batı Yunanistan'ın Akarnania ile Aitolia bölgeleri arasında akan en uzun ırma­ ğı. Hesiodos'ta (Theog. 340) ve Homeros'ta (İl. XII, 84) adı geçen Akheloos Okeanos'la Tethys'ten dogma üç bin ırmağın en büyüğü ve ırmak tannlann kralı imiş. Akheloos'un birçok öyküleri vardır: Herak- les destanıyla ilgili bir efsaneye göre, Akhelo­ os Kalydon kralının kızı Deianeira'ya aşık­ mış, ama ırmak tanrının biçimden biçime gir­ me, kimi zaman boğa, kimi zaman ejder ol­ ma yetisinden ürken kız Herakles'Ie evlenme­ yi yeg görmüş. Bu yüzden güçlü yiğitle ırmak tanrı arasında yaman bir güreş başlamış. İlk karşılaşmada yenilen Akheloos koca bir yılan kılığına girmiş, Herakles onu tam boğacak­ ken de azgın bir boğa oluvermiş. Bu kez yiğit boğanın bir boynuzunu kopararak alt etmiş Akheloos'u. Irmak tanrı Deianeira'dan vaz­ geçmiş, ama boynuzu geri almak için Herak- les'e Zeus'un keçisi Amaltheia'nın çiçek ve yemiş saçan bolluk boynuzunu vermiş; başka bir öyküye göre, ünlü bereket boynuzu ırmak

tanrının

kendi boynuzuymus,

çünkü

yaygın

AM-ltKUlN

toprakları sulayan ırmaklar bereketin simge­ sidir (Deianeira, Herakles).

Akheron. Yeraltı dünyasını, ölüler ülkesini bize ilk anlatan Homeros'tur. Onun ardın­ dan Vergilius gelir ilkçağda, sonra da ortaça­ ğın en büyük şiiriyle Dante. Ama Home- ros'un taslağı, adları kavramlarıyla o gün bu­ gün hep yeni filiz veren bir ağaç gibi yaşar. Yeraltında akan ırmakları şöyle tanımlar Ho- meros (Od. X, 508):

Ama geçtiğin zaman Okeanos'u geminle, Orada alçak kıpı var ve Persephone'nin koruluğu, uzun uzun kavaklar göreceksin, kısır söğütler, derin anaforlu Okeanos'un kıyısında çek karaya gemini, sonra çık yola, Hades bataklığına doğru, orada Akheron'a Pyriphlegeton ve Kokytos akar, Styks'ten gelen sular da dökülür oraya.

Aeneas destanında da (Aen. VI, 295) anla­ tılan Akheron çamurlu suların kaynayıp- bur- gaçlandıgı dipsiz bir bataktır. Kharon'un ka- yıgıyla bu çamur ırmağını geçtikten sonradır ki varılır asıl Hades'e (Hades). Akheron Yunanistan'ın Epir bölgesinde akan bir ırmağın da adıdır. Belki ıssız bir böl­ gede derin bir yarın içine dalıp kapkara bir ba­ tak olarak denize döküldüğü içindir ki, ilkçağ bu ırmağın yeraltı dünyasına aktığına inan­ mıştı. Yanlış bir etimoloji adını "Acılar Irma­ ğı" (akhos, Yun. acı demek) diye tanımlardı.

Efsaneye göre Akheron Helios'la Gaia'nın (güneşle toprağın) oğludur. Olympos tanrıla- rıyla Titan'lar arasındaki savaşta susuzluktan yanan devlere su içirdiği için Zeus'un laneti­ ne uğramış ve yeraltı ülkesine kapatılmıştır.

Akhilleus. Akhilleus Yunan mythos'una en çok konu olmuş kişidir. Homeros'un büyük İlyada destanı aslında İlyon, yani Troya şehri­ nin destanı değil, Akhilleus'un destanıdır, bu kahramanın bir eylemiyle başlar, bir eylemiy­ le biter. Ne var ki İlyada'da anlatılan olaylar Akhilleus efsanesinin ancak çok kısa bir bölü­ müdür. Bu kahraman üstüne ilkçağın başın­ dan sonuna dek uydurulan efsane ve masal­ lar o kadar çoktur ki, onları kapsayarak özet­ lemek için, bölüm bölüm ayırmak gerekir.

(1) SOYU VE DOĞUŞU. Soy ağaçlarından (Tab. 21) belli olduğu gibi Akhilleus, Pele- us'la Thetis'in oğludur. Thetis, bir Nereus kı­ zı, yani bir deniz tanrıçasıdır (Tab. 6), ama Akhilleus ana tarafından olduğu kadar baba tarafından da tanrılara ve en büyük tanrılara bağlıdır: Dedesi Aiakos, Zeus'la Aigina'nın oğludur, Aigina ise ırmak tanrı Asopos'un kı­ zı ve Okeanos ile Tethys'in torunudur. Akhilleus'un. doğuşu üstüne anlatılan efsa­ ne şudur: Nereus kızı Thetis'e tanrılar tanrısı Zeus da, deniz tanrı Poseidon da âşıktırlar, o kadar ki Zeus onunla evlenmeyi bile düşünür, ama bir kâhin (bir anlatıma göre tanrıça The- mis, bir başkasına göre Prometheus) Zeus'a haber verirler ki, Thetis'ten doğacak olan ço­ cuk kaderin buyruğuna göre babasından da­ ha güçlü olacaktır; bunun üzerine tanrılar Thetis'i bir ölümlü ile evlendirmekten başka çare bulamazlar ve kendisine koca olarak Phthia kralı Peleus'u seçerler. Thetis bu ev­ lenmeyi oğlu Akhilleus için silah istemeye git­ tiği Hephaistos'a yana yakıla şöyle anlatır (İl. XVIII, 429 vd.):

Söyle, Hephaistos, Olympos'taki tanrıçalar arasında, yüreği benim gibi acılı biri var mı? Zeus bunlar arasında bir bana verdi acıları, bunca deniz tanrıçalarından bir beni verdi ölümlü kocaya, Aiakos oğlu Peleus'a, katlandım bir adamın yatağına girmeye, istemeye istemeye, tiksine tiksine.

Thetis ile Peleus'un düğünü Tesalya'da Pe- lion dağının tepesinde kutlanır, tanrıların hepsi de hazır bulunurlar. Kavga tanrıçası Eris'in düğüne çağrılmadı diye kızıp masanın üstüne bir altın elma atması üç tanrıça arasın­ daki güzellik yarışmasına yol açar (Paris). Uğursuz başlayan bu evlilik uğursuz gider. Gerçi Thetis'in birçok çocukları olur, ama bir ölümlü ile evlendiğine üzülen ve çocuklarını kendisi gibi ölümsüz kılmak isteyen Thetis geceleri kalkar, onları ateşin üstüne tutarmış, bundan amaç gövdelerindeki ölümlülük to­ humlarını yok etmekmiş. Birçok çocuğu böy­ lece yanarak öldükten sonra, bir gece Peleus uyanmış, bakmış ki karısı olacak deniz kızı küçük Akhilleus'u topuğundan tutmuş, aleve vermiş. Tepesi atmış, çocuğu kaptığı gibi, Thetis'i evinden kovmuş, bir ölümlüyle düşüp

kalkmaktan hoşlanmayan tanrıça da denizin dibine dalmış, bir daha varmamış kocasının yanına. Peleus yedinci çocuğu olan Akhille- us'u böylece kurtarmış, ama çocuğun dudak­ ları ve sağ ayağının aşık kemiği yanmış, Pele­ us hekimlikte usta olan at adam Kheiron'a vermiş Akhilleus'u, o da yanan kemiği, koş­ makta üstüne olmayan bir devin iskeletinden aldığı bir kemikle değiştirmiş (Kheiron), A- khilleus da bu yüzden böyle hızlı bir koşucu olmuş. Başka bir efsaneye göre Thetis oğlu­ nu ateş üstüne tutmamış da, Styks ırmağına batırmış, böylece gövdesini silah işlemez hale getirmiş, ama topuğundan tuttuğu için bir orasından yara alabilirmiş. Nitekim Akhilleus sonradan bu yerinden vurulup öldürülmüş.

(2) ÇOCUKLUĞU. At adamın yanında A- khilleus büyütülür ve eğitilir. Kheiron'un ana­ sı da, karısı da çocuğa bakmışlar, biraz yeti­ şince at adam ona öğretmediğini bırakma­ mış: At yetiştirmesini, saz çalıp ezgi söyleme­ sini, güzel konuşmasını ve her şeyden önce de kargı atmakta, savaşmakta, dövüşmekte, araba sürmekte ve koşmakta kimseden geri kalmamasını, çağın yiğitlerinin hepsinden üs­ tün olmasını. Erdemlerin her çeşidine de alış­ tırmış: Acıya dayanmayı, yalan söylememeyi, ölçülü ve dayanıklı olmayı hep Kheiron'dan öğrenmiş. Akhilleus Kheiron'dan öğrendiği hekimliği ve edindiği ilaçlan Troya savaşında yaralılar üstünde kullanır. Kheiron'un yanın­ da Pelion dağında ne kadar kaldığı belli değil­ dir, İlyada'da Kheiron'dan eğitim gördüğü gerçi söylenir, ama Troya'ya kendisiyle gelen lalası Phoiniks onu nasıl büyüttüğünü şöyle anlatmaktadır (İl. XI, 485 vd.):

Tanrıya benzer Akhilleus, seni ben getirdim bu hale,

canım gibi sevdim, yetiştirdim seni bensiz ne şölene gitmek isterdi canın, ne de evde yemek yemek isterdi, oturturdum seni dizlerimin üstüne, etini keser, ağzına verir, dudaklarına uzatırdım şarabı, göğsümde gömleğimi ıslatırdm boyuna, arsızlık eder, şarabı püskürtürdün ağzından, senin yüzünden neler çektim ben, neler.

(3) ALİN YAZİSİ. Akhaların en büyük kahra­ manı Akhllleus'un, Troya savaşının başarı ve

başarısızlık şanslarını elinde tutan o yenilnez savaşçının trajik bir yazgısı vardır, bunu ken- disi de, anası Thetis de şöyle dile getirirler (İl I, 352 ve 414):

"Anaml Kısacık bir ömür sürmek için doğurdunsa beni

... "Uzun değil, kısacık bir ömür verdi kader

"

sana."

Akhilleus gerçi kaderini kendi seçebilir, Thetis iki şıkkı şöyle dile getirmişti oğluna (Il .. IX, 411 vd.):

İki ayrı kader götürecek beni ölüme:

Burada kalır, savaşırsam Troya çevresinde, tükenmez bir ün var, dönüş yok. Dönersem yurduma, sevgili baba toprağına, ünüm olmasa da çok yaşayacağım, ölüm öyle çabucak gelip çatmayacak.

Akhilleus az yaşasa da ünlü yaşamayı seç­ miş ve bunun için Troya savaşına katılmaya karar vermişti, ama anası (ya da babası) onun ölmesini önlemek için bazı düzenler kurum lardı. Bu konuda anlatılan ve İlyada'da izine rastlanmayan efsane şöyledir: Akha öndetL ri Troya seferine gitmek üzere hazırlığa baş­ layınca, o zaman genç bir delikanlı olan Akhilleus sefere katılmamak İçin Yunanis- tan'ın karşısındaki Skyros adasına gönderilir ve orada kral Lykomedes'in sarayında ko­ nuklanır. Ne var ki Akhilleus kız kılığına gir­ miş ve kralın kızları arasına karışmıştır. Ha­ remde yaşayan Akhilleus'a Pyrrha (kızıl saçlı) adı verilmiş, bir söylentiye göre de Lykome­ des'in kızlarının biriyle sevişmiş ve ileride adı geçecek oğlu Neoptolemos (Pyrrhus) da on­ dan doğmuştu. Öte yandan Akhaların kâhini Kalkhas'ın Akhilleus sefere katılmazsa Tro- ya'nın alınamayacağını bildirmesi üzerine, Odysseus yiğidi aramaya çıkar, Skyros'a va­ rınca kurnazca bir düzen tasarlar, gezgin satı­ cı kılığına girip Lykomedes'in haremine so­ kulur ve kızların, kadınların önünde bohçası­ nı açıp bir sürü kumaş dokuma ve işleme se­ rer önlerine, ama bohçanın dibinde birkaç kıymetli silah da vardır, Pyrrha kılığındakl Akhilleus bunları görünce dayanamaz, onları almaya, kullanmaya can atar, böylece kimli ğini açığa vurur. Odysseus da onu peşine ta­ kı)) Akha ordusunun toplandığı Aulls'e geti­ rir.

AKHİLLEUS

(4) TROYA SEFERİ. İlk çıkarmanın Tro- ya'nın çok güneyinde Mysia bölgesine oldu­ ğu anlatılır. Akhalar Troas'a vardıklannı sa­ narak hemen yağmaya koyulurlar. Mysia'ya yerleşmiş olan Herakles'in oğlu Telephos on­ ları karşılar, aralarında savaş başlar. AkhiUe­ us kargısıyla Telephos'u yaralar. Sonra da saldırganlar yanlış bölgeye çıktıklarını anlaya­ rak denize açılırlar, ama bir fırtına onları geri­ singeri Yunanistan kıyılarına atar. Bu kez Au- lis'ten değil, Argos'tan yola çıkmaya hazırla­ nırken, Telephos çıkagelir, Akhilleus'tan aldı­ ğı yara iyileşmiş değildir, tanrı sözcüğü bu ya­ rayı ancak Akhilleus'un iyi edebileceğini bil­ dirmiştir (Telephos).

Akha donanması Argos'tan Aulis'e varır. Burada rüzgârların esmesini sağlamak için İphigeneia'nın kurban edilmesine karar veri­

lir. Akhillus bilmeden bu işe alet olur, Aga- memnon kızını güya Akhilleus'a nişanlamak için getirtir Aulis'e. Akhlleus durumu anla­ yınca, önlemeye çalışır, ama başaramaz (Ip- higeneia).

Akhilleus'un iyileştirdiği Telephos'un kıla­ vuzluğunda gene Anadolu kıyılarına doğru yola çıkılır ve Tenedos adasında durak yapıhr. Bir efsaneye göre, Akhillus orada Agamem- non'la ilk kez kavgaya tutuşur ve Apollon'un oğlu Tenes'i öldürür (Tenes). Anası Thetis'in bildirdiği bir tanrı buyaıguna göre, Akhillus Apollon oğlunu Öldürürse Troya önünde si­ lahla öldürülmekten kurtulamayacaktır.

Troya önünde dokuz yıl kalınır. Bu sırada Akhilleus'un komşu bölgelere yaptığı çapul­ culuk seferleri İlyada'da ayrıntılarıyle anlatılır:

Mysia'nın Thebe şehrinde Andromakhe'nin babası Eetion'u öldürüp, şehri yağma eder, Lyrnessos'tan Briseis'i, Khryse'den Khryse- is'i tutsak olarak alır, getirir, bu arada Patrok- los ile birükte Ida dağındaki Troyalı sürülere saldırır, çobanları Aineis'le kavgaya tutuşur. Bu dokuz yıl böyle geçtikten sonra, savaşın onuncu yılında Ilyada destanına konu olacak olaylar baş gösterir. İlyada'nın konusu, bilin­ diği gibi, Akhilleus'un öfkesi, küsüp savaştan çekilmesi ve Patrokolos'un ölümünden sonra gene savaşa dönüp Hektor'u öldürmesidir. Bu olayların birbirini nasıl izlediği İlyada mad­ desinde anlatılmıştır. Biz burada Akhilleus'un kişiliği ve karakteri üstünde duralım.

(5) AKHİLLEUS'UN DRAMI. AkhiUeus, Ho­ meros destanının baş kahramanı, kolların­ dan, bacaklarından güç ve canlılık fışkıran, tanrıça oğlu ve tanrılara denk AkhiUeus yal­ nız kaba kuvveti mi simgeler? Kimsenin karşı gelemediği, düşmanlarını titreten, insafsızca kesip biçen, saldırıya geçti mi "ovada bir yıl­ dız gibi parlayan" Akhillus yalnız üstün bir savaşçı ve üstünlüğünü bildiği için de gururlu, onurlu, inatçı ve alıngan, çetin, hırslı, zaUm ve duygusuz bir adam gibi mi gösterilir İlya­ da'da? Homeros yiğitlerin yiğidini gerçi bu vasıflarla donatmış, bize hem olumlu, hem olumsuz görünen bu nitelikleri en parlak ve çarpıcı renklerle belirtmiştir, çünkü sanatı on­ dan yanadır, ama yüreği ondan yana değil, yüreği yurdunu savunan durgun, ölçülü, er­ demli kahraman insan Hektor'dan yanadır Homeros'un. Gene de, tıpkı bir romancı gibi Akhilleus'u bir insan olarak canlandırmayı amaç edinir ve akla karayı gereğince karıştı­ rarak, eşine az rastlanır bir ustalık ve dünya­ nın başka hiçbir destanında görülmeyen eleş­ tirici bir anlayışla onu hem iyi, hem kötü bir adam olarak çıkarır karşımıza. Akhillus böy­ lece içinde karşıt eğilimlerin çarpıştığı gerçek bir insan oluverir, yaşantısı da gerçek bir dram olarak canlanır gözümüzde. Akhilleus'un Agamemnon'a karşı öfkesinin asıl nedeni sömürüye karşı ayaklanmadır:

Kendisi hiçbir çıkar gütmeden savaşır, didi­ nir, payı başkomutan alır (İl. I, 165 vd.):

Kıyasıya savaşta benim kollarım görür en büyük işi, ama bölüşmede payın en okkalısı sana gider,

Hem onur payımdan olayım, hem burada kalayım, ha, mal, mülk sahibi edeyim diye seni?

Agamemnon özür dileyip eünden aldığı Bri­ seis'i geri vermeye razı olunca, Akhillus dönmek istemez, erkektir, yapılan haksızlığı unutamaz. Bu kırgınlığını da şu basit, insanca sözlerle dile getirir (İl. IX, 340 vd.):

Bir Atreus oğulları mı sever karılarım? Sever, korur karısını duygulu, akıllı her adam. Ben de yürekten seviyorum benimkini, kazanmışım onu ben kendi kargımla.

AKKIMt )!

Agarnemnon oyun oynadı bana, aldı onur payımı, beni bir daha kandırmaya kalkmasın sakml

Acı ağır basınca bir çocuk gibi ağlar dövü­ nür Akhilleus, anasına yalvarır gelsin kurtar­ sın, çare bulsun, avutsun diye. Briseis götürü- lünce çağırır onu, Patroklos ölünce çağırır onu. Yırtınır canından çok sevdiği dostunu koruyamadı diye. Bin pişman olur insanın aklını başından alan öfkeye, insanları birbirine düşüren kav­ gaya. Ama bu kez Patroklos'un öcünü alaca­ ğım diye kudurür, ırmak başında doğradığı yüzlerce düşmanın kanından kara toprak kızıl ırmağa döner, tanrılar bile dayanamaz bu manzaranın dehşetine (İl. XXI).

Aynı acımak bilmez azgınlıkla canını almak­ tadır yere serdiği Hektor'un, yalvarmalarına şöyle karşılık verir (İl. XXII, 345 vd.):

Dizlerime sarılma, köpek, yalvarma bana anan, baban admal Gönlüm, yüreğim kışkırtıyor beni, diyor, şunun etini parçala, çiğ çiğ ye, senin bana bu yaptıklarından sonra, kimse uzaklaştırmaz başından köpekleri, getirseler bana kurtulmalığın on katını, yirmi katını, tartsalar şurada, daha çok veririz deseler, Dardanos oğlu altın koşa teraziye senin ağırlığınca, döşeğine yatırıp ağlamayacak sana seni doğuran, köpekler, kuşlar yiyecek bütün bedenini,

Ama tutmaz sözünü, bir tanrının barakası­ na getirdiği ihtiyar Priamos'u görünce şaşırır, yüreği dayanamaz bahtsız kralın ağlamaları­ na, kendi babasını hatırlar, Patroklos'a ağlar, iki düşman hıçkıra hıçkıra dövünürler karşı karşıya, sonra (İl. XXIV, 514 vd.):

Akhilleus oturduğu yerden birdenbire kalktı,

tuttu elinden kaldırdı ihtiyarı, acımıştı ak sakalına, ağarmış başına. Kanatlı sözlerle seslendi ona dedi ki:

"Talihsiz adam, ne acılar çekmiş yüreğin! Nasıl göze aldın gemilere gelmeyi tek başına, nasıl göze aldın benim gözüme görünmeyi? Ben ki öldürdüm nice soylu oğullarını senin. Demirden bir yürek varmış göğsünde,

Hadi gel, otur üstüne şu iskemlenin, ko uyusun bağrında acılar. Ne yapalım yasımız çok büyükse, ne çıkar yürek donduran iniltilerden! Talihsiz ölümlülere tanrılar şu kaderi dokudu:

Yaşayacak insanlar acı içinde".

Priamos'u avutmak, konuklamakla kalmaz, gider, Hektor'un ölüsünü kendi yıkar, hazır­ lar ve babasına verir. Genç, yiğit ve ihtiyar baba bakarlar birbirlerine doya doya, sevgiyle diyeceğim, çünkü ihtiyar, genç adamda kendi oğlunu, genç adam da ihtiyarda kendi babası­ nı görür gibi olur. Savaş, düşmanlık, kin ve öfke yok olup gitmiştir, iki insandır karşı kar­ şıya.

(6) AKHİLLEUS'UN ÖLÜMÜ. bk. Memnon, Pentbesileia.

Akontios. Keos adasında yaşayan çok yakı­ şıklı bir delikanltymış. Günün birinde Artemis şenliklerine Delos'a gitmiş ve yolda Atina'nın en soylu ailelerinden birinin kızı olan Kydip- pe'ye rastlamış. Görür görmez de tutulmuş ona. Ama soylu olmadığı için kızı kendisine vermeyeceklerini bilen Akontios bir düzene baş vurmuş, bir ayva alıp üstüne şu sözleri kazmış: "Artemis tapınağı üzerine ant içiyo­ rum ki ben Akontios'a varacağım!" ve ayvayı kızın önüne atmış. Ayvayı eline alan Kydippe üstündeki yazıları yüksek sesle okumuş, mey­ veyi sonra da fırlatmış atmış, ama yemini ye­ min sayılmış. Atina'ya döndükten sonra ba­ bası kızını üç kez nişanlamış, ama tanrıça Ar­ temis hep bir hastalık çıkararak kızın evlen­ mesine engel olmuş. Delphoi tanrı sözcüsü Akontios'un düzenini açığa vurunca Kydip­ pe'yi Akontios'a vermekten başka çare kal­ mamış.

Akrisios. Abas'ın Proitos ile Akrisios adın­ da ikiz oğullan olmuştu (Tab. 10). Ataları Aigyptos ile Danaos'un düşmanlığını özlerin­ de taşıyan bu ikizler daha ana karnındayken dövüşmeye başlamışlar. Babalan ölünce Ar- gos'ta kimin kral olacağı konusunda birbirle­ rine girmişler. Uzun bir savaştan sonra üstün gelen Akrisios Proitos'u Lykia'ya sürerek tahta oturmuş. Proitos da Anadolu kıyıların­ da kral lobates'in kızı Anteia ile evlenmiş, k.ıyn.il,ısından aldığı bir ordu ile Yunanis-

tan'a dönmüş ve Kyklop'ların koca taşlardan bir surla çevirdikleri Tiryns'e kral olmuş. İkiz kardeşler de bir anlaşmaya varmışlar. Argos ilini ikiye bölerek hüküm sürmüşler.

Akrisios'un Danae adlı bir kızı vardı, bir oğ­ lu da olsun diye Delphoi tapınağına başvur­ duğunda, tanrı sözcüsü Danae'nin bir erkek çocuk doğuracağını, ama torununun kendisi­ ni öldüreceğini bildirmiş Akrisios'a. Telaşa düşen kral, kızının herhangi bir erkekle ilişki kurmasını önlemek için çepeçevre tunçla ör­ tülü bir odaya kapatmış onu. Ama Zeus gö­ nül vermişmiş Danae'ye, çarasini bulmuş, al­ tın yağmuru halinde akmış çatı aralığından Danae'nin içine kadar. Danae Perseus'u do­ ğurmuş. Olup bitene akıl erdiremeyen Akrisi- os kızıyla torununu bir sandığa kapatarak de­ nize atmış. Ana-oğul Seriphos adasında kara­ ya çıkmışlar. Perseus binbir kahramanlık yap­ tıktan sonra Argos'a dönmek istemiş. Haberi alan kral Tesalya'da Larissa şehrine kaçmış. Kader gene de yakasını bırakmamış: Bir rast­ lantıyla Larissa'da düzenlenen yarışmalara katılan Perseus disk atarken, yel almış attığı diski Akrisios'un kafasına indirmiş, Argos kralı da böylece ölmüş (Danae, Perseus).

Aktaion. Çoban Aristaios'la Autonoe'nin oğlu, Thebai'li bir avcı (Tab. 18). At adam Kheiron'un Kithairon dağlarında yetiştirdiği Aktaion öyle yaman bir avcı olmuş ki, onun üstüne yokmuş bütün bölgede. Gurura kapıl­ mış Aktaion, tanrıça Artemis'ten de usta avcı olmakla övünmüş, bununla da kalmayıp gü­ nün birinde tanrıçayı derede yıkanırken çıp­ lak görmüş. Bu küstahlığa içerleyen tanrıça Aktaion'u bir geyik haline dönüştürmüş ve el­ li köpeğini de üstüne salmış. Parçaladıkları geyiğin kendi efendileri olduğunu anlamayan köpekler uluyarak Aktaion'u aramaya koyul­ muşlar, böylece Kheiron'un mağarasına ka­ dar gelmişler. At adam da hayvanları avut­ mak için Aktaion'a benzer bir heykel yapıp önlerine dikmiş (Kheiron).

Aleksandros. Priamos'un oğlu Paris'in baş­ ka bir adı (Paris).

Alekto. Öç tanrıçaları Erinys'lerin biri. Adı "öfkesi dinmez, barışmak bilmez" anlamına gelir (Erinys),

Alkaios. Perseus ile Andromeda'nın oğlu, Amphitryon'un babası (Tab. 13). Amphitr- yon yiğit Herakles'in ölümlü babası olduğun­ dan, Herakles'e ilkin Alkaios oğlu anlamına gelen Alkides adı verilmiş, sonra değiştirilmiş­ ti (Herakles). Yiğit birçok şiirlerde bu isimle anılır.

Alkathoos. Pelops ile Hippodameia'nın oğ­ lu. Atreus ile Thyestes'in kardeşi (Tab. 14). Oğullarından biri bir aslan tarafından par­ çalanan kral Megareus kızını canavarın hak­ kından gelecek adama vereceğini bildirince. Alkathoos bu işe talip olmuş ve aslanı öldür­ müş. Böylece kızla birlikte krallığı da elde et­ miş. Kaynatası Megareus'un kurduğu Megai- ra şehri Girit'lilerin saldırısına uğrayınca, yıkı­ lan surları yeniden yapmakta tanrı Apollon Alkathoos'a yardım etmiş. Tanrı bu işi yapar­ ken lyra'sını bir taşa dayamış, o taş tarihsel çağlarda da, üstüne vurulduğu zaman ses çı­ karılmış.

Alkestis. Pelias'ın kızı, Admetos'un karısı (Tab. 22). Kadınlar arasında yiğitlik ve feda­ kârlık örneği olarak gösterilen Alkestis Euri- pides'e en güzel tragedyalarından birini esin- lemiştir.

Genç ve güzel Alkestis kocası Admetos uğ­ runa ölmeye razı olur (Admetos). Zehri iç­ miş, can vermiş ve cenazesi mezara indiril­ miştir ki, ağıtlarla, iniltilerle çınlayan saraya Admetos'un dostu Herakles çıkagelir. Alkes- tis'in öldüğünü duyunca, ölüm tanrı Thana- tos'un peşine düşer, onunla boğuşur ve Al- kestis'i kolları arasından koparıp Admetos'a geri getirir. Bir başka anlatıma göre, ölüler ülkesinin acıma nedir bilmeyen tanrıçası Per- sephone Alkestis'i görünce yumuşamış ve onu daha genç ve daha güzel olarak yeryüzü­ ne, diriler araşma geri göndermiş.

Alkides. Herakles'e verilen bir addır (Alkai­ os, Herakles).

Alkidike. Salmoneus'un karısı, Aison ile îa- son'un ataları (Tab. 22).

Alkimede.

Aison'un

karısı,

lason'un anası

(Tab. 22).

Alkinoos.

Agamemnon İlyada'nın

sevimsiz

kralıysa, Alkinoos Odysseia'nın sevimli, ko-

nuksever, uygar ve halkseveı kratıdıı Bugün Korfu adası olduğu genellikle benimsenen Sklıerie'ye yerleşmiş, denizci blı ulus olan Phaiak'ların başıdır. Alkinoos, ülkesinin ön­ derleri, danışmanları ile birlikte yönetir ulusu­ nu, on iki kralın on üçüncüsü sayar kendini. Ama biz Alkinoos'u Homeros'un arzından dinleyelim, Odysseia'da bundan daha güzel, daha cana yakın, tadına doyulmaz bir parça yoktur. Phaiak'ları şöyle anlatır (Od. VI, 4 vd.):

Eskiden Phaiak'lar engin Hypereia'da otururdu, güçte üstün, zorba Tepegözlere yakın, Tepegözler onların topraklarım boyuna yağma ederlerdi. Tanrı yüzlü Nausithoos on/arı kaldırdı, götürdü, yerleştirdi Skherie'ye, alın teriyle yaşayan insanlardan uzağa. Dört yandan surla çevirmişti kenti, evler kurmuş, tapınaklar yapmıştı tanrılara, tekmil toprakları dağıtmıştı. Ama o çoktan boylamıştı Hades ülkesini, düşünceleri tanrılardan gelen Alkinoos kraldı şimdi.

(Od. VII, 11):

Tekmil Phaiak'ları yönetirdi Alkinoos halkı sayardı onu bir tanrı gibi.

Ama bu saygının asıl nedeni Arete ile ev­ lenmiş olmasıdır. Arete erdem demek, bakın Alkinoos eşini nasıl baş tacı eder (Od. VII, 67 vd.):

Alkinoos kendine karı aldı onu. Arete'yi öyle saydı, öyle saydı ki, hiçbir kadın böyle sayılmadı yeryüzünde, erkeğinin buyruğunda, evinde yaşayan hiçbir kadın, hem kocası, hem çocukları saydı onu yürekten,

halk da bir tanrıça gibi baktı ona, tatlı sözlerle selam verirlerdi şehre inince o, çok akıllıydı, iyi yürekliydi de ondan, yatıştırırdt bütün kavgalarını erkeklerin!

Öyle bir cennettir ki Alkinoos'un ülkesi, Batı yazınında ilk "ütopya" diye tanımlayabi­ liriz onu. İç ve dış düzeni Odysseus'a bile par­ mak ısırtacak gibidir. Homeros bir mimarlık baş eseri olan bu sarayı anlatmakla bitiremez (Od. VI, 263 vd.).

Alkinoos sarayinin iç düzeni daha az parlak değildir: Şiir, oyun, yarışma Phalak'lann ya- şamında büyük yer tutan uğraşlardı Ozan Demodokos'un Troya savaşından söz açması üzerinedir ki, Odysseus kimliğini açığa vur mak zorunda kalır ve serüvenlerini anlatmaya girişir (Demodokos). Ama Alkinoos'un dün­ ya görüşü ve insanlık anlayışı sanata saygı İle de bitmez. Özgürlüğe olan eğilimi ilk ve orta çağlan çok aşan modern denebilecek bir nite­ lik taşır. Konukluk kurallarına uyarak Odysse- us'u hemen, kim olduğunu, nereden geldiğini sormadan benimser, istediği an gemileriyle onu yurduna göndermeye hazır olduğunu bil­ dirir ve bu sözünü hiç gecikmeden yerine ge­ tirir. Odysseus'u öyle beğenmiştir ki, kendisi­ ne damat edinmeyi özler, ama en ufak bir baskıda bulunmaz, giderek, konuğuna kıla­ vuzluk etmedi diye kızı Nausikaa'yı kınar (Od. VII, 299 vd.):

Benim kızım ödevini tam yapmamış, konuğum, madem hizmetçileri vardı yanında, ve madem sen yalvardtydm ona ilkin, ne diye evimize getirmedi alıp seni?

Karısı Arete'ye saygısı da Homeros destan­ larında görülen kadına değer vermenin daha yüksek bir aşamasını yansıtır. Kadın, adı üs­ tünde Erdem'in kendisidir ve erkeğin başara­ madığı bazı edimleri daha bir incelikle, duyar­ lıkla, insanseverlikle yerine getirebilir diye saymakta, sevmektedir onu. Phaiak'ların sa­ rayında asıl onun sözü geçmektedir. Nausika- a da bunu bildiği içindir ki, Odysseus'un sara­ ya varınca dosdoğru Arete'nin dizlerine ka­ panmasını salık verir ona (Od. VI, 310 vd.).

Konukseverlikte de, cömertlikte de ilk iş­ marı veren Arete'dir, yalnız Alkinoos değil, bütün Phaiak önderleri de danışmanları da uyarlar sözüne. Yatağı o yapar, sandığı o ha­ zırlar, rahatını o sağlar konuğun. Anasının kı­ zı olan Nausikaa da kurtarmamış mıydı Ody- sseus'u ölümden? (Nausikaa). Erkeği kadın­ sız olarak düşünmek olanaksızdır Homeros destanlarında. Kadın erkeğin mutluluğudur. Odysseia'ya üstün uygarlık havasını veren ki­ şiler Arete, Nausikaa, Penelope gibi insanlı gın daha ince, daha duyarlı ve becerikli yönü nü simgeleyen kadınlardır.

M ,

ALKMAİON

Alkmaion. Argos'lu kâhin. Amphiaraos. ile Eriphyle'nin oğlu (Tab. 23). Amphiaraos, öleceğini bildiği Thebai seferine katılmadan önce, oğullarına analarını cezalandırmak gö­ revini yüklemişti. Epigon'lar diye anılan Ye- diler'in oğulları ikinci Thebai seferine önder olarak Alkmaion'u seçmişlerdi, bir tanrı sö­ zü Alkmaion başlarına geçerse zafer kazana­ caklarını bildirmişti çünkü. Gene de ikircik­ liydi. Alkmaion, babasının can verdiği kente gitmekten çekiniyordu. Bu kez de Eriphyle işe karıştı: Harmonia'nın gerdanlığından sonra, tanrı armağanı ünlü "peplos"unu da rüşvet alarak oğlunun sefere çıkmasını sağla­ dı. Savaşta Epigon'lar üstün geldiler. Alk­ maion Eteokles'in oğlu Thebai kralı Laoda- mas'ı kendi eliyle öldürdü ve Polyneikes'in oğlu Thersandros'u tahta oturttu (Epigon' lar).

Dönüşte Alkmaion Delphoi'ye uğradı, ana­ sını öldürmek görevini yerine getirmenin ge­ rekli olup olmadığını sordu, tanrıdan olumlu cevap alınca Argos'a döndü ve Eriphyle'yi öl­ dürdü. Ama öç perisi Erinys'ler hemen takıl­ dılar peşine, ülkeden ülkeye kovaladılar onu. Önce Arkadya'da Oikles'in yanına sığınır, orada da rahat bulamayınca, Psophis kralı Phegeus'un sarayına varır. Phegeus onu su­ çundan arındırır ve kızı Arsinoe'yle evlendi­ rir. Ne var ki Psophis topraklarında korkunç bir kuraklık baş gösterir, gene Delphoi tapı­ nağına baş vurulur ve tanrı sözcüsü Alkrnai- on'un ikinci bir kez arındırılması gerektiğini bildirir. Gene yollara düşen ana katili ırmak tanrı Akheloos'un yanına varır. Orada, ırmak ağzında anasının ölümünden sonra meydana gelmiş bir toprak üstünde ırmak tanrı Alkma­ ion'u bir daha arındırır. Akheloos da ona kızı Kallirhoe'yi verir, ama kız ona varmak için Harmonia'nın gerdanlığı ile peplos'unu şart koşar. Alkmaion gene Psophis'e dönüp Phe- geus'tan ister bunları, Apollon'un tapınağına adayacağını söyler. Yalan meydana çıkınca Phegeus konukluk kurallarını bozmamak için Alkmaion'u kendi eliyle değil, oğullarının eliyle öldürür. Kallirhoe'nin yakarması üzeri­ ne çabuk yetişen oğlu Akarnan kan davasını sürdürerek Phegeus'un oğullarını öldürür, Harmonia'nın uğursuz süslerini de Apollon'a adak olarak Delphoi tapmağına verirler.

Alkmene. Mykene kralı Elektryon'un kızı (Tab. 13). Kaza ile babasını öldüren amca oğlu Amphitryon'la evlenmeye razı olur, ama önce, kardeşlerini öldüren Taphos'luları cezalandırmasını ister ondan. Amphitryon bu işi yapmaya gitmişken, Zeus Amphitryon kılı­ ğında Alkmene'nin yatağına girer, birleşir onunla. Söylentiye göre, bu sevişme üç tam gün sürmüş, Zeus güneşe bu süre dolmadan görünmemesini buyurmuşmuş çünkü. Tanrı bu süre içinde Herakles'i ana rahmine yerleş­ tirmiş. Aynı gece sabaha karşı seferden dö­ nen Amphitryon da güzel karısına kavuşur. Ne var ki kocasının biraz önce boş bıraktığı yatağa gene döndüğünü görünce Alkmene de, karısından fazla bir iltifat görmeyince Amphitryon da şaşmışlar. Daha sonra aldatıl­ dığını öğrenen Amphitryon Alkene' yi diri di­ ri yakmak istemiş, ama Zeus odun yığınını, üstüne yağmur yağdırarak söndürmüş. Am­ phitryon da tanrı buyruğuna boyun eğerek, karısının bir gece aralıkla doğurduğu Herak- les'le İphikles'i bağrına basmış. Kocası ölün­ ce, Alkmene oğullarının izinden gitmiş. He- rakles tanrılara karışınca, Eurystheus'un hış­

mından kurtulmak için Atina'ya sığınmış, sonra da oğluna bunca eziyet yapan o kral da can verince, gözlerini oymuş. Ömrünün son günlerini gene Thebai'de geçirmiş, çok yaşlı olarak ölen sevgilisini Zeus Mutlular Adasına götürüp, yeraltı yargıcı Rhadamanthys'le ev­ lendirmiş. Onun üstüne hiçbir ölümlü kadınla da ilişki kurmamış Zeus (Amphitryon, He- rakies).

Alkyone. Rüzgârlar kralı Aiolos'un kızı Alk- yone Sabah Yıldızının oğlu Keyks'le evlen­ miş. Karı-koca öyle mutluymuşlar ki Zeus ile Hera'ya benzetirlermiş kendilerini. Tanrılar kıskanmış bu mutlu yuvayı, Alkyone ile Keyks'i birer deniz kuşu haline getirmişler. Alkyon denilen bu masal kuşu, yuvasını dal­ galar üstünde kuran bir çeşit martı imiş. Ovi- dius bu öyküyü biraz değişik biçimde anlatır:

Günün birinde Keyks denizaşırı bir tapınağa gidecek olmuş. Alkyone yalvarmış gitmesin diye, ama dinletememiş. Yolda Keyks kor­ kunç bir fırtınaya tutulmuş, gemisi batmış, kendisi de boğulmuş. Dalgalar ölüsünü kıyı­ ya, dönüşünü gözleyen Alkyone'nin önüne

atmış. Alkyone de kendini dalgalara bırakın- ca tanrılar acımış bu karı-kocaya, ikisini de deniz kuşu yapmışlar. Dişisinin de denizde kuluçkaya yatabilmesi için Zeus Aiolos'a kış dönümünden yedi gün önce ve sonra yelleri dindirmesini buyurmuş.

Alkyoneus. (1) Gök ile Toprak tanrıların meydana getirdikleri devler arasında en güç­ lülerinden biri. Hesiodos'un Theogonia'sında adı geçmez, Makedonya'daki devler savaşına katılmış, ama onu yere sermek olanaksızmış, çünkü anası Toprağın üstüne düştükçe doğ­ rulur, kalkarmış. Herakles bu yüzden onu sırtlanıp başka bir ülkeye götürmüş ve bir ok­ la öldürmüş (Herakles).

(2) Delphoi'li güzel bir delikanlı. Ülkeyi ka­ na boyayan Lamia canavarına yem olmak üzere seçilmiş. Yolda rastladığı bir başka deli­

kanlı onun yerine kurban olmayı kabul etmiş, canavarın mağarasına girmiş, onu kafasın­ dan yakalayarak yere çalmış ve ezmiş (La­ mia).

Aloeusoğulları. Aloeus'un karısı İphimede- ia tanrı Poseidon'a aşıkmış, her gün deniz kı­ yısına gider, eliyle su alıp göğsüne dökermiş. Sonunda tanrı birleşmiş onunla, iki oğulları olmuş: Otos ile Ephialtes. Ölümlü babaları Aloeus olduğu için Aloeusoğulları deniyor bunlara. Devmiş her ikiside: Her yıl bir karış enine, bir kulaç da boyuna giderlermiş, öyle ki dokuz yaşına vardıkları zaman tanrılara savaş açmaya karar vermişler. Bunun için de Ossa dağını Olympos'un üstüne bindirip te­ pesine de Pelion dağını oturtarak göğe tır­ manacaklarını, denizleri topraklarla örtüp kurutacaklarını, denizle karanın yerini değiş­ tireceklerini bildirmişler. Üstelik de âşık ol­ dukları Hera ile Artemis'i kaçırmayı tasarla­ mışlar. Tanrıların başına açtıkları dertlerden birini Homeros şöyle anlatır Ilyada'da (V,

385):

Ares de bu yüzden çok acılar çekti, Otos'ia güçlü Ephialtes, Aloeus'un iki oğlu, vurdular onu kalın zincirlere, tunç bir küpte kapalı kaldı tam on üç ay!

Hermes kurtarır Ares'i, ama savaş tanrı bit­ kin durumdadır. Tanrıların canına tak der so­ nunda, cezalarını verirler bu azmanların. Rlı

Al II IAIA

anlatıma göre Zeus yıldırımla çarpar, İMşk.ı bir anlatıma göre Apollon okl.ırıyl.ı öldürül onları. Cezalan Hades'te de sürdürülür! Yı­ lanlarla bir sütuna bağlı oldukları halde bir baykuşun durmadan ulayarak ötmesini dinle­ mek zorundadırlar.

Alpheios. Peloponez'de, Elis ile Arkadya bölgeleri arasında akan bir ırmak. Bütün ır­ maklar gibi Okeanos ile Tethys'in oğlu sayı­ lır. Artemis ve nympha'lara saldırıları masal konusu olmuştur: Günün birinde Artemis nympha'larla ırmak ağzında şenlik yaparken, Alpheios onlara yaklaşmak istemiş, periler de yüzlerine çamur sürerek kendilerini tanın­ maz hale getirmişler. Alpheios su perisi Are- thusa'ya da tutkunmuş, onu Sicilya'ya dek kovalamış (Arethusa).

Alphesiboia. Dionysos'un tutkun olduğu Asya'lı nympha. Tanrı onu elde etmek için binbir çare düşünmüş, sonunda bir kaplan olup kızı kovalamaya başlamış. Koşa koşa bir ırmağın kıyısına gelmişler, kız ırmağı geçebil mek için tanrının kollan arasına girmeye razı olmuş. Dionysos'tan gebe kalıp Medos'u do­ ğurmuş. Medos, Med'ler boyuna adını verdiği gibi, geçilen ırmağa da Tıgris (Dicle) yani Kaplan ırmağı denmiş.

Alpos. Sicilya'da yaşayan korkunç bir dev. Yolcuları pusuya düşürür, kayalar altında ezer, sonra yermiş. Bu devi tanrı Dionysos öldürmüş: Thyrsos değneğini boynuna atın­ ca, dev çarpılıp denize, altında Typhon devi­ nin bulunduğu adanın yanına düşmüş.

Althaia. Kalydon kralı Oineus'un karısı, Me- leagros ve Deianeira'nın anası. Oğlu Meleag- ros yedi günlük iken Kader tanrıçaları Althai- a'ya gelmişler ve ocaktaki bir odunu göstere­ rek, bu odun yanıp kül olunca Meleagros da ölecek demişler. Bunu duyunca Althaia ocağı hemen söndürmüş ve odunu alarak bir sandı­ ğa saklamış. Ne var ki Meleagros Kalydon avı sırasında Althaia'nın kardeşleri olan dayı larını öldürmüş. Anası da öfkeye kapılarak sakladığı yarı yanmış odunu alıp ateşin içine atmış. Odun çabucak tutuşup kül olmuş, Mr leagros da o saat ölmüş. Althaia yaptığına bin pişman olup canına kıymış (Melcautoa).

/\ı ı r.

Altis. Olympia şehrinin yöresinde Zeus'a adanmış kutsal orman. Ünlü yontucu Pheidi- as'ın atelyesi bu korulukta imiş.

Amaltheia. Birçok efsanelere göre, Amal- theia Rheia'nın, çocuklannı doğar doğmaz yutan Kronos'tan kurtulup Girit'e kaçırdığı Zeus'a dadılık eden nymphanın adıdır. Amal­ theia çocuğu İda dağındaki bir mağaraya gö­ türmüş ve orada bir keçinin sütüyle beslemiş. Bu keçi Helios'tan dogma korkunç bir yara- tıkmış, Titanlar ondan öylesine korkarlarmış ki Gaia onu Girit mağaralarında saklamak zo­ runda kalmış. Zeus sonradan bu keçinin pos­ tu ile Aigis kalkanını yapmış. Başka bir gele­ neğe göre Amaltheia asıl bu keçinin adıdır. Tanrı çocuk o kadar güçlüymüş ki sütnine- sinin bir boynuzunu kırmış ve bunu kendisine bakan nympha'lara verip içini diledikleri gibi doldurabileceklerini söylemiş. Böylece her türlü yemişle dolan boynuz "Bolluk Boynuzu" oluvermiş.

Amata. Latium kralı Latinus'un eşi. Kızı La- vinia'yı Rutul'lar kralı Turnus'a vermek isti­ yordu. Ne var ki Aeneas İtalya'ya ayak basın­ ca kral Latinus kızını onunla evlendirmeye karar verdi. Troya'lılara düşman olan Amata Turnus'u Aeneas'a savaş açmaya itti. Savaş Rutul'lar için korkunç bir yenilgi ile sonuçla­ nıp Turnus da ölünce, Amata kendi canına kıydı. Roma'da Vesta rahibeleri, başrahip Ponti- fex Maximus tarafından görev başına getiril­ dikleri gün Amata adıyla anılırlardı.

Amazon. Anadolu'nun mythos'a katkıları salt efsane, uydurulmuş masal değildir. Ana­ dolu kaynaklı efsanelerin hemen hepsi olmuş olayları yansıtır, yaşamış kişileri konu alır. Bu yüzdendir ki bir gerçek payı ve tarihsel bir ni­ telik taşırlar. İzlerine destanlarda olduğu ka­ dar, tarihçilerin ve coğrafyacıların eserlerinde rastlamamız bunu kanıtlar. Amazon'lar bu gerçeğin en belirgin örneğidir, çünkü efsane­ leri yalnız bir olayı değil, bütün bir düzeni dile getirir. Anadolu bin yıllarca anaerkil bir top­ lum düzeni içinde yaşamış ve bu düzenin sim­ gesi olan Ana Tanrıça'ya değişik adlarla ta- pınmıştır. Amazon'lar işte bu düzenin kalıntı­ larıdır, babaerkil özellikte ve nitelikte olan

Yunan mythos'unu bu kadar etkilemiş olma­ ları da ondandır. Amazon'lardan dem vuran en eski kaynak Homeros'tur: "Erkek gibi Amazon'lar" der ve Bellerophontes'in onları yendiğini belirtir (Bellerophontes). Troya'nın önündeki bir te­ pede mezarı bulunan Myrrhine ise tanrılaş- mış bir kahramana benzer, çünkü halk ara­ sında adı başka, tanrılarca başkadır (Myrina).

Efsaneye göre Amazon'lar savaş tanrı Ares ile Harmonia'nın (ya da Aphrodite'nin) kızla­ rı sayılır. Savaşçı karakterleri böylece kay­ naklarından da belli olan bu kadınlar ok ve yaydan başka bir de "labrys" denilen iki ağızlı baltayı silah olarak kullanırlar. Bu baltaya hem Girit'te, hem Hitit kabartmalarında rast­ lanır. Amazon'ların at üstünde savaşmaları, atı yalnız arabaya koşmak için kullanan ilk Yunanlıları özellikle etkilemiş olsa gerek. Ho- meros'ta Myrina'ya "çok zıplayan, yüksek at­ layan" denmesi acaba atlı bir tanrıça olma­ sından mıdır? Amazon'ların yayıldığı bölge­ lerle Hitit'lerin bulunduğu bölgelerin birbirini tutması da dikkati çekmekte. Amazon'ların Anadolu topraklarında bir Hitit kalıntısı, ya da Hitit'lerle ilgili bir anı olabileceği varsayı­ mını bazı bilginlerde, özellikle Halikarnas Ba- lıkçısı'nda uyandırmıştır.

Amazon adının kökeni de yazarlarca şöyle açıklanır: A-mazon, yani memesiz demek­ miş, adın nedeni de bu savaşçı kadınların ya­ yı göğüslerine rahatça dayayabilmek için bir memelerini kesip çıkarmaları imiş. Ama­ zon'ların erkek gibi oluşu, savaşçı bir kadın topluluğu olmalarından ileri gelir. Başlarında hiçbir erkek bulunmadan kendi kendilerini yöneten Amazon'lar önder olarak bir kraliçe tanırlar, nitekim birçok kraliçelerinin adı ge­ çer efsanede. Erkekleri yanlarında köle ya da uşak olarak bulundururlar, onlarla cinsel alış­ veriş kurup çocuk doğururlar, ama erkek ço­ cuklarını sakat eder ya da öldürürler, yalnız kız çocuklarını yetiştirip aralarına alırlar. Bu tutum Anadolu'ya gelen Yunanlıları çok şa­ şırttığı içindir ki, Amazon'ları anlatmakla biti­ remezler.

Yurtlan üstüne kaynaklar birbirlerini pek tutmaz. Çoğu efsanelerde Amazon'lar Kara­ deniz'de Thermodon (Terme) çayının kıyısın­ da Themiskyra şehrini kurmuşlar ve orada

oturmaktadırlar. Bu şehir bugünkü Fatsa ya da Ordu yakınında olsa gerek Argonaut'lar Kolkhis'e varmadan onlarla karşılaşırlar. Baş ka kaynaklar onları Kafkas eteklerine, Trak­ ya'ya ya da güney İskitya'da Tuna ağzına yerleştirirler. Anadolu'da hemen her yerde adlarına rastlanması bu kaynaklan yalancı çı­ karmaktadır.

Amazon'ların tarih öncesi çağlarda Batı Anadolu'ya yayıldıktan sonra Yunanistan'a dek sokuldukları ve Atina önünde savaştıklan anlaşılmaktadır. Ege kıyılarında Amazon kra­ liçeleri tarafından kuruldukları söylenen şe­ hirler şunlardır: Pitane, Myrina, Kyme, Gryneion, Smyrna. Ephesos ve Ptiene'nin ilk yerleşme yeri. Bir tanrıça sayılan Myrina'nın Lesbos (Midilli) adasına göçüp oranın başken­ ti Mytilene'yi de kurduğu söylenir. Birçok Amazon'un büyük efsane yiğitleriyle ilişkisi olmuştur: Hippolyte'nin Herakles, an- tiope'nin Theseus, Penthesileia'nın Akhilleus efsanesinde adı geçer (bkz. bu adlar).

Ephesos ve Smyrna şehirlerinin birer Ama­ zon tarafından kurulduğu anlatılır. Bu savaşçı kadınlar kimi ozanların ezgilerinde Efes Arte­ mis'i ile ilişkili olarak gösterilir: İskenderiye şairi Kallimakhos Artemis tanrıçaya övgüsün­ de cenkçi Amazon'ların Ephesos kıyısında tanrıçaya bir heykel diktiklerini ve çevresinde savaş raksı yaptıklarını, birbirine vuran kal­ kanlarının ta Sardes'te dek yankılandığını ya­ zar. Amazon'lar Ephesos'taki ünlü Artemis tapınağı ile de ilişkilidirler. Dünyanın yedi ha­ rikasından biri olan bu tapınağı Amazon'ların yaptığı ya da orada rahibelik ettikleri anlatılır. Anadolu'nun ana tanrıçası Kybele ile sıkı sıkı­ ya ilişkili oldukları apaçık belli olan Ama­ zon'ların efsaneleri de, tarihsel kimlik ve kişi­ likleri de ana tanrıça üstüne olan bilgilerimiz değerlendirildikçe açıklık ve kesinlik kazana­ caktır (Artemis, Kybele).

Ambrosia. Homeros destanlarında Olym- pos tanrıları "ambrosia" ve "nektar" ile bes­ lenirler. Ölümsüz anlamına gelen ambrosia birçok çiçek özlerinin katıldığı bir çeşit bal- mış. Ambrosia ile beslenen tanrılar yaralan­ maz olurlar, bu büyülü bal insanlara da içirildi mi, onlara gençlik, mutluluk ve ölümsüzlük

sağlarmış,

Amores. Latince aşk anlamına gelen Amor (yahut Cupido) Roma imparatorluğu döne­ minde, elinde yayla okluk bulunan tombul, kanatlı bir çocuk olarak canlandırılmıştır. Sa­ natta çoğaltılan bu figür Venüs'ün çevresinde uçuşur gösterilir. Pompei fresklerinin mitolo­ jik sahnelerinde çok geçen Amores figürleri Batı sanatına Rönesans'la girmiş ve Rokoko üslubunun bir özelliği olarak XIX. yüzyıla ka­ dar tutunmuştur.

Ampelos. Adı üzüm kütüğü anlamına gelen Ampelos bir satyr'le bir nympha'dan doğma imiş. Tanrı Dionysos bu güzel delikanlıya gö­ nül vermiş ve bir karaağaç dalından salkım salkım sarkan asmayı ona armağan etmiş. Ampelos ağaca tırmanıp bir salkım üzüm ko­ paracakken düşmüş ve ölmüş. Dionysos sev­ gilisini gökte bir yıldız haline dönüştürmüş.

Amphiaraos. Öyküsü Thebai efsaneler zin­ cirine bağlı Melampus soyundan ünlü bir kâ­ hin. Oikles ile Hypermestra'nın oğlu, Alkma- ion ile Amphilokhos'un babası (Tab. 23).

Geleceği bilen, her edimin doğuracağı so­ nucu önceden gören tanrı sözcülerinin hayatı yürekler acısıdır çokluk. Amphiaraos'un da öyle, anlayışsız kimselerin çıkarlarına kurban gitmiştir.

Argos ili, kral Proitos zamanında üçe bö­ lünmüştü: Bir bölümünü kendisi alır, öbürünü aynı soydan olan Bias ile Melampus arasında böler. Bu soyların vârisleri arasında kavga çı­ kar günün birinde: Melampus soyundan Amphiaraos, Bias soyundan Adrastos'un ba­ bası Talaos'u öldürür. Adrastos Sikyon'a, ana tarafından dedesi Polybos'un yanına sığı­ nır (Adrastos) ve o ölünce kral olur. Bir süre sonra Amphiaraos ile Adrastos barışırlar, Amphiaraos bu barışı candan ister, Adrastos ise art düşüncelerle karşılar. Amphiaraos'un kendisine karı olarak verdiği Eriphyle'yi bir şartla alır: Kaynatasıyla arasında bir anlaş­ mazlık çıkacak olursa, yargıçlığını Eriphyle yapacaktır. Amphiaraos bu şartı da kabul eder.

Amphiaraos Kalydon avına ve Argona- ut'lar seferine katıldıktan sonra, Adrastos onun Thebai'ye savaş açan Yediler'den ol­ masını İster. O sırada Thebal'den kaidesi

Eteokles'in sürdüğü Polyneikes Adrastos'un konuğudur ve kardeşinden öç almak için yar­ dım istemektedir. Amphiaraos bu seferin yı­ kımla sonuçlanacağını, kendisinin de sağ dönmeyeceğini bilir, hem katılmak istemez, hem de Adrastos'u vazgeçirmeye çalışır. Ama Polyneikes Eriphyle'yi baştan çıkarır:

Kadmos'la evlenirken Harmonia'ya tanrıların düğün hediyesi olarak verdikleri gerdanlığı armağan eder ona. Kadın büsbütün Polynei- kes'le Adrastos'tan yana döner, kocasını zor­ lar sefere katılmaya. Amphiaraos verdiği sö­ zü tutmak zorundadır, sefere çıkar. Ama git­ meden önce oğullarına yemin ettirir: Anala­ rından öç alacaklardır.

hasımlar göndermelisin derim ben:

Tanrılara saygılı olandan korkulur.

Düşman kardeşler Eteokles ile Polyneikes birbirlerini öldürünce, şehir kurtulur, ama korkunç bir bozgun başlamıştır. Amphiaraos tsmenos ırmağının kıyılarına doğru kaçar ve tam düşmanı Periklymenos ona yetişecek­ ken, Zeus'un saldığı bir şimşekle toprak yarı­ lır ve ünlü kâhini atları, arabasıyla yutar.

Amphiaraos'un toprağa gömüldüğü yer Pa- usanias zamanında da gösterilirmiş. Zeus bu tanrı sözcüsüne ölümsüzlük bağışlamış: Atti- ka'da Oropos denilen bir yerde kâhinliğini sürdürürmüş.

Yolda başlarına gelen bazı olaylardan (Hypsipyle, Ophettes) sonra, Yedilerin dü­ zenledikleri Nemea yarışmalarında Amphia­ raos atlama ve disk atmada birinci gelir. The- bai'ye varınca önderlerin her biri şehrin bir kapısına dayanır. Aiskhylos'un ölmez eseri "Thebai'ye Karşı Yediler" tragedyasında Am­ phiaraos hem akıllı, hem yiğit bir adam ola­ rak tanımlanır (576 vd.):

Sonra kardeşine, güçlü Polyneikes'e çevirir bakışlarını; iki kez çağırır onu adını heceleyerek ve şu sözler dökülür ağzından:

"Güzel iş doğrusu bu yaptığın, tanrıların seveceği, torunlarının övünecekleri

şanlı şerefli bir iş:

Bir yabancı orduyu üstlerine salıp atalarının yurdunu, soyunun tanrılarını perişan etmek! Hangi dava insana ana sütünü kurutma hakkını verir? Kılıçla fethedeceğin yurt toprağı mı destek olacak senin davana? Bana gelince, ben düşman ülkesinde saklı kâhin, ben bu toprağı besleyeceğim ölü bedenimle. Çarpışalım: Şerefsiz olmayacak beni . bekleyen ölüm!" Böyle söyledi kâhin, kalın tunç kalkanını kaldırıp göğsüne. Hiçbir arma yoktu kalkanında; çünkü o kahraman görünmek değil, kahraman olmak istiyordu. Derin kazıyor yüreğinin derin düşünceler yetiştiren toprağını. Böylesi bir insana hem akıllı, hem yiğit

Amphiktyon. Deukalion ile Pyrrha'nın oğ­ lu, Hellen'in kardeşi (Tab. 20). Kızıyla evlen­ diği Atina'lı kral Kranaos'u tahtından atarak yerine geçmiş, on yıl krallık ettikten sonra kendisi de Erikhthonios tarafından sürülmüş. Efsaneye göre Attika başkentini tanrıça A- thena'ya adayıp ona Atina adını veren ve Dionysos'u Attika'da ilk konuklayan bu kral­ dır.

Yunan kentleri arasında dinsel birlikler ha­ linde kurulup, belli zamanlarda bütün kentle­ rin elçilerini bir araya getiren "amphiktyoni- a"lara adını veren de oymuş.

Amphilokhos. Ünlü kâhin Amphiaraos ile Eriphyle'nin oğlu, Aikmaion'un küçük karde­ şi (Tab. 23). Epigon'lar seferine katıldığı, ama anası Eriphyle'nin öldürülmesinde bir rol oynamadığı sanılır, çünkü Alkmaion gibi Erinys'lerin saldırısına uğramaz (Alkmaion). Adı Ilyada'da geçmediği halde, Troya seferi­ ne katıldığı ve özellikle dönüş efsanelerinde rol oynadığı görülür: Troya düştükten sonra, babası gibi tanrı sözcüsü ve falcı olan Amphi­ lokhos Anadolu'da kalır, Kalkhas'la birlikte birçok kehanet merkezleri kurarlar (Kalkhas). Efsaneye göre Amphilokhos Kilikya'da (Sey­ han bölgesinde) Mallos şehrini kurar, ama oranın krallığını kendisi gibi kâhin olan Mop- sos ile paylaşamadığından, onunla kavgaya

tutuşur. Bu çarpışmada her ikisi de can verir

(Mopsos).

Amphinomos. Penelopeia'nın talipleri ara­ sında en aklı başında olanıdır. Durgun ve öl-

çülü bir adamdır, Telemakhos'un öldürülme- sine karşı çıkar (Od. XVI, 394 vd ) Öbür talipler gibi dilenci kılığındaki Odysse- us'a kötü davranmaz, dövülmesine karşı ge­ lir, talipleri yatıştırmaya çalışır (XVIII, 121 vd.). Gene de taliplerin kaderini paylaşmak­ tan kurtulamaz ve Telemakhos'un kargısıyla vurulur (Od. XXII, 90 vd.).

Amphion. Zeus ile Antiope'nin oğlu, Zet- hos'un ikiz kardeşi (Tab. 9). Antiope ikiz çocuklarını doğurunca, amcası Lykos onları Kithairon dağına bırakıp, Antio- pe'yi de karısı Dirke'ye köle olarak verir. İkiz­ ler dağda çobanlar arasında büyür, Amphi- on'un müziğe yeteneğini fark eden tanrı Apol- lon (ya da Hermes) ona bir lyra armağan et­ mişti. Günün birinde Dirke'nin yanından ka­ çan Antiope gelir, dağda oğullarını bulur ve öcünü almaya iter onları. İkizler Thebai'ye dönerler, Lykos'u öldürüp, Dirke'yi azgın bir boğanın boynuzlarına saçlarıyla bağlayarak salıverirler hayvanı. Dirke kayalar üstünde parçalanıp can verir. Ölüsü bir ırmağa atılır, o ırmağa Dirke adı verilmiştir sonradan. Ze- us'un buyruğuyla Thebai şehrinin yönetimi bundan sonra Amphion'la Zethos'a geçer. İkizler kentin surlarını kurmaya koyulurlar. İkizler birbirlerine hiç benzemiyorlar, sert ya- ratışlı Zethos avcı ve savaşçı idi, Amphion ise tam tersine yumuşak, sevimli bir sanatçıydı. Surları yaparken Zethos sırtında kocaman kaya parçalan taşıyor, Amphion ise lyra çalı­ yor, çalgının güzel ve büyüleyici seslerine kendilerini kaptıran taşlar yerlerinden kımıldı­ yor, istenilen sıraya girip yan yana diziliyor­ lardı. Amphion Tantalos'un kızı Niobe ile evlen­ miş, Apollon'la Artemis Niobe'nin çocukları­ nı oklarıyla vururken Amphios'u da küstah bir soy yarattı diye öldürmüşler (Niobe).

Amphissos. Bkz. Dryope.

Amphitrite. Okeanos kızı Doris'in deniz tanrı Nereus'la birleşmesinden Nereides diye anılan elli kız doğar. Ahenkli isimlerini dize dize saymakla bitiremez Hesiodos (Theog. 240 vd.). Amphitrite de bunlardan biridir, öyküsü, macerası yoktur her nedense. Gtl inin birinde Poseldon onu bir kumsalda kız

/

U

v l

l

I

II

I

I

\

I

»

'I I

kardeşleriyle oynarken görmüş ve güzelliğin e vurulmuş. Ama kız çok utangaçmış tanrıdan kaçmış ve Atlas'ın dünyayı omuzlarında taşı- dığı uzak ülkelere varmış. Poseidon da bir yu nus balığı göndermiş peşinden, yunus Anı phitrite'yi sırtladığı gibi, getirmiş deniz kralı­ na vermiş. Evlenmişler ve o gün bugün mutlu bir çift olarak yaşamışlar. Denizden olma bir sürü yaratığın başında, köpükler arasında ka­ yan bir arabada oturur gösterilen denizler kraliçesi Poseidon'a vefalı bir eş olmuş, kimi efsaneciye göre çocuğu olmamış, ama Hesio­ dos onun Triton'u doğurduğunu şöyle anlatır (Theog. 230 vd.):

Toprağı sarsıp gümbürdeten Poseidon Amphitrite .tanrıçayla eulendi ve onların sevişmelerinden büyük Triton doğdu, gücü kuvveti sonsuz, o Triton ki dalgaların dibinde, anasının ve soylu babasının yanında altından bir sarayda oturur korkular saçarak çevreye.

Amphitryon. Tirnys kralı Alkaios'un oğlu (Tab. 13). Kaza ile amcası Elektryon'u öldü rür. Yurdundan sürülüp Thebai'ye sığınır, ora kralı Kreon onu bu suçundan arındırır. Amphitryon kendisiyle birlikte Thebai'ye ge­ len amcakızı güzel Alkmene'ye talip olur, ama Alkmene bu evlenme için bir şart koşar:

Amphitryon, bir zamanlar kral Pterelaos'un oğullarınca öldürülen kardeşlerinin öcünü al­ malıdır. Kreon da bu işe yardım etmeye söz verir, yeter ki Dionysos'un Thebai ülkesine saldığı Teumessos tilkisinden kurtarsın bölge­ yi. Amphitryon bu işi başarır, sonra da Alk- mene'nin isteğini yerine getirmek için yola çıkar.

Alkmene'nin kardeşlerini Taphos adasın­ dan gelme bir ordu öldürmüştü, bu adanın kentini almak ise kralı Pterelaos'u öldürmeye bağlıydı, o da olanaksız, çünkü kralın saçında onu ölümsüz kılan bir altın tel varmış. Am­ phitryon'a tutulan kral kızı Komaitho babası­ nın başından altın teli koparmış. Pterelaos ölünce, Amphitryon da Taphos'u ele geçir­ miş ve krallığını sefere kaülan arkadaşı Atl- na'lı Kephalos'a vermiş. Ama Komaitho'ya şükran beslemek şöyle dursun, onu öldürmüş ve Taphos'u yağma ettikten sonra Thllpti'yi (Inıımüş (Alkmene).

V,

JU» 1

I

I\>

» l

Ne var ki o sırada Zeus Amphitryon kılığın­ da Alkmene'nin koynuna girer, onu yiğit He- rakles'e gebe bırakır. O gece sabaha karşı Amphitryon da savaştan döner ve karısına kavuşup Iphikles'i üretir. Amphitryon Alkme­ ne'nin macerasını öğrenince, ona ceza ver­ meyi düşünür önce, ama Zeus buna engel olur. Alkmene bir gün arayla Herakles'i, son­ ra da Iphikles'i doğurur. Amphitryon hangisi­ nin kendi oğlu olduğunu bilmek için çocukla­ rın odasına iki koca yılan koyar, İphikles ür­ ker, sekiz aylık Herakles ise oynayarak boğar canavarları. Amphitryon böylece ölümsüz ço­ cuğun hangisi, ölümlünün hangisi olduğunu anlar. Başka bir anlatıma göre, bu işi Am­ phitryon değil de Zeus'u kıskanan Hera yap­ mış. Amphitryon iki çocuğu birlikte yetiştir­ miş ve Herakles'in yanıbaşında Minyen'lere karşı bir savaşta can vermiş.

Amphitryon Batı yazınında ilk aldatılan ko­ ca olarak yaşar. Ne var ki adı Homeros des­ tanlarında geçtikçe, çok saygıdeğer, giderek mutlu bir kişi olarak tanımlanır, çünkü büyük tanrı Zeus tarafından aldatılmak zül değil, şe­ ref sayılır Homerik çağlarda. Sonraları görüş­ ler değişmiş: Yunan ilkçağında Euripides'in "Alkmene" (kayıp) adlı bir tragedyası olduğu­ na göre, konu komik sayılmamıştı daha, yeni komedya denilen Hellenistik çag tiyatrosu Amphitryon-Alkmene serüvenini işlemeye başlar, Latin komedya yazan Plautus "Am- phitruo" adlı oyununda aldatılmış koca moti­ fini bütün çıplaklığıyla ele alır, Amphitr- yon'un benzeri Sosias tipini de yaratarak Mo- liere'in tadına doyulmaz "Amphitryon" ko­ medyasına örnek olur.

Amykos. Poseidon'un oğullarından bir dev. Bursa'dan Karadeniz'e uzanan Bithynia böl­ gesinde Bebrykes adlı bir boyun kralıymış. Yumruk dövüşünde pek usta olan bu dev hem çıplak yumrukla, hem de kestos denilen kurşunlu bir eldivenle yarışırmış, ülkesine her geleni kendisiyle boy ölçüşmeye zorlar, çoğu zaman yener ve öldürürmüş. Argonaut'lar Bebryk'lerin ilinde Khalkedon'a (Kadıköy) vardıkları zaman, Zeus oğlu Polydeukes onunla güreşmeyi göze almış ve korkunç de­ vi yenerek yolculara karşı bu insafsızca dav­ ranmasına son vermiş (Argonaut'lar).

Amymone. Danaos'un elli kızından biri. Amymone babasıyla birlikte Argos iline gelir. Orada korkunç bir kuraklıkla karşılaşırlar, nedeni de Poseidon'un öfkesidir: Göz koydu­ ğu Argos'un Hera'ya verilmesine kızmıştır. Danaos, kızlarını su aramaya gönderir. Amy­ mone bütün bir gün kırlarda dolaştıktan son­ ra yorgun düşüp uykuya dalar. O sırada bir satyr'in saldırısına uğrar, kız uyanır, avazı çıktığı kadar bağırır ve Poseidon'a yakarır. Tanrı çıkagelir, satyr'i kovar, yabasını kaya­ ya vurup bir kaynak fışkırtır. Bu kaynak son­ radan Amymone adını alır. Güzel kıza gö­ nül veren Poseidon onunla birleşir ve Naup- lios adlı bir oğulları olur. Nauplios Argos ili­ nin güneyinde Nauplia şehrinin kurucusu­ dur.

"Amymone" Aiskhylos'un "Yalvarıcı Ka­ dınlar" ile başlayan ve Danaos kızları ile Ai- gyptosogullarının dramını anlatan trilogia'ya eklenmiş bir satyr oyununun (kayıp) adı olsa gerek.

Anadyomene. Tanrıça Aphrodite'ye veri­ len bir sıfat. "Su yüzüne çıkan, dalgalardan doğan" anlamına gelir. Tanrıçanın, Ura- nos'un denize savrulan atmıgıyla meydana gelmiş köpüklü dalgalardan doğduğunu belir­ tir (Uranos, Aphrodite).

Anaksarete. Kıbrıs'lı bir kız: Güze', ama duygusuz ve kalpsizmlş. İphis adlı bir delikan­ lı ona delice âşık olmuş, karşılık görmeyince, kızın kapısına asmış kendini. Anaksarete bu­ na da aldırmamış, delikanlının cenazesi evi­ nin önünden geçerken pencereye çıkıp kay­ gısızca seyretmiş. Tanrıça Aphrodite de bu kadar katı yürekliliğe kızarak Anaksarete'yi bir heykele dönüştürmüş.

Androgeos. Minos ile Pasiphae'nin oğlu, ünlü bir atlet. Atina'da Panathenaia bayram­ larında düzenlenen bütün yarışmaları kazan­ dığı için kral Aigeus onu kıskanmış ve Mara- thon ovasında korku salan bir boğayı öldür­ meye göndermiş. Androgeos bu işi başara- mayıp ölmüş. Minos da öç alması için tanrı Zeus'a yalvarmış. Tanrı Afrika'ya kıtlık sal­ mış, kıtlığı önlemek için Aigeus her yıl Girit'e Atina'dan yedi delikanlı ile yedi genç kız gön­ dermek zorunda kalmış. Minotauros'a yem

u.

olan bu gençleri kurtarmak İşini Theseus ba- Şarmış (Aigeus, Theseus).

Androklos. Atina kralı Kodros'un oğlu. Ef­ saneye göre Efes bölgesine yerleşmiş Le- leg'lerle Karia'lıları kovan lon göçmenlerinin önderi olan Androklos Ephesos şehrinin ku­ rucusudur. Samos (Sisam) adasını da o ele geçirmiş. İon göçmenlerine bir tann sözcüsü kuracakları şehrin yerini kendilerine bir ya­ ban domuzunun göstereceğini bildirmiş. Bir gece İon'lar ormanda balık kızartırken, balık sıçramış, bir ateş kıvılcımı da koruluğa düş­ müş, ağaçların arasından bir yaban domuzu çıkmış. Androklos hayvanı oracıkta öldürmüş ve tanrı buyruğunun gerçekleştiğini anlaya­ rak Ephesos şehrini o korulukta kurmuş.

Andromakhe. Andromakhe, Mysia bölge­ sinde Thebai şehrinin kralı olan Eetion'un kı­ zıdır. Eetion kral Priamos'a dostluk bağlarıyla bağlıdır. Sarayında yedi oğlu ile büyüttüğü tek kızı sevimli, uslu, akıllı Adromakhe'yi Pri- amos'un en değerli oğlu Hektor'a verir. Dü­ ğün dernek nasıl olmuş? Andromakhe, Pria- mos'un oğulları ve gelinleri için yapılmış önü revaklı evlerin birine nasıl gelin girmiş? Bunu şairler bize anlatmaz. Mutlu günlerini bilme­ yiz bu güzel karı-kocanın. Hektor'la Andro­ makhe ancak yıkım gelip çattığı zaman, İlya- da'da anlatılan savaşın dokuzuncu yılında Troya sahnesine çıkarlar. Arada, bir çocukla­ rı olmuştur: Astyanaks. Troya'lılar Hektor'un oğluna "şehrin efendisi anlamına gelen bu adı, çocuk büyür de bir gün Troya'ya kral olur umuduyla takmışlardır. Ama Hektor'un ölümünden birkaç gün önce Astyanaks dadı­ sının kollarında dolaştırılan bir bebektir.

Andromakhe'nin anadan, babadan, kardeş­ ten yüzü gülmemişti. Uğursuz savaş Anadolu kıyılarına gelip çatınca, Troya yöresinde ra­ hat kalmamıştı. Akha ordusu dokuz yıldır Troya kapıları önünde pinekliyor, düşüremi- yorlardı bir türlü Anadolu'nun kutsal kalesini. Hele içi içine sığmayan genç ve atılgan Akhil- leus çok sabırsızlanıyordu. Şehirden çıkıp, dağda, bayırda davarlarını otlamaya giden, atların çeşmeye süren tek tük Troya'lıları her fırsatta kovalayıp öldürmekle bile duyuramı­ yordu kana susamışlıgını. Bölgede çapulculuk seferlerine çıkmış Aklıllleııs, Mysia'ya varmış

ti. Kral Eetion'un sarayında yapmadığını bı- rakmamış, yaşlı başlı kralı öldürmüş, yedi Oğ lunun insafsızca canlarına kıymıştı. Andro- makhe'nin anasını da esirgememişti. "Or­ manlık Plakos daginın eteğinde kraliçeydi anam" diyor Andromakhe yana yakıla; krali­ çeyi de Akhilleus esir sürüsüne katmış, Tro­ ya'ya getirmiş, sonra büyük bir kurtulmalık karşılığında serbest bırakmıştı, ama zavallı kadın, Homeros'un dediği gibi,"hür gününü" görür görmez ölmüştü. Andromakhe Troya sarayında kadınlar dai­ resinde, hizmetçileri arasında nakış işlemek­ le, mekik dokumakla vakit geçirir. Her geçen gün bir işkencedir, çünkü korku kaplamıştır yüreğini, ne kadar yiğit de olsa Hektor'un bir gün düşman kargısı altında can vereceğinden korkar. Troya ovasında yiğitler boğuşurken, rahat durmaz, dört duvar arasında. İkide bir savaşı gözlemek için çocuğunu dadıya verip batı kapısının üstündeki kuleye çıkar. Bir gün Hektor savaştan ara bulup şehre gelir, karısı­ nı evde arar, yok, yiğit, batı kapılarına koşar, uzaktan Andromakhe'yi ve yavrusunu görün ce, gülümser. Andromakhe gözyaşları döke rek ellerine sarılır (İl. 407 vd.).

Ah kocacığım, bu hırs yiyecek seni, yavruna, talihsiz karına acıma yok sende, dul kalmama, biliyorum , az gün var, Akha'lar üstüne saldırıp öldürecekler seni. Sensiz kalmaktansa toprak yutsun beni daha iyi Benim senden başka dayanağım yok, alıp götürdüğü zaman ölüm seni yalnız acılar kalacak bana, Ne babam var benim, ne ulu anam ... Sen bana bir babasın, Hektor, Ulu anamsm benim, kardeşimsin, arkadaşısın sıcak döşeğimin. Burada, kalede kal, acı bana, yetim koma yavrumuzu, karını dul koma.

Hektor acır kansına, ne yapsın, bir korkak gibi çekilecek değil ya savaştan Troya ordu­ sunun desteği, dayanağıdır. Günler geçer, Hektor ile Akhilleus arasında teke tek savaş başlar. Ölüm-kalım savaşı, İI- yada destanının en dramatik sahnesi. Hek­ tor'un ölümüne karar vermiştir tanrılar. Yiğit çe dövüşerek can verir. Troya surlarından bir çığlıktır kopar, Andromakhe odasında mekik

dokurken duyar bu vaveylayı, delı gibi fırlar

ruvun\jmcuf\

dışarıya; Akhillus'un arabasına bağlayıp toz toprak içinde sürüklediği Hektor'un ölüsünü görünce, düşer, bayılır. Bu işkence dokuz gün sürecektir: Her sa­ bah Akhilleus ölüyü arabasına bağlayıp sü­ rükler. Onuncu günü akşam kral Priatnos Ak­ hiUeus'un barakasına gider, yumuşatır yüreği­ ni ve ölüyü alır, getirir. Hektor'un cenaze tö­ reninde görürüz şimdi de Andromakhe'yi. Ozanlar arasında ağıda başlar, şöyle der (İl. XXIV, 725 vd.):

Erkeğim benim, göçüp gittin genç yaşında, gittin, evimizde dul bıraktın beni, çocuğumuz da ufacık, körpecik, bizden olan, kara talihli ikimizden, bilmem, gençlik çağma erer mi ki, bu şehir yerle bir olacak baştan aşağı, sen öldün, onun koruyucusu bekçisi, sen, soylu analarını, çocukları ayakta tutan. Dile gelmez acılar bıraktın, Hektor, anana,

babana,

ama bana kaldı gene en büyük acı. Ölüm döşeğinde uzatmadın ellerini bana, şöyle güzel bir söz söylemedin ki, gözyaşı döke döke gece gündüz anayım onu

Gerçekten de çilesi bitmez Androma- khe'nin. Euripides'in "Andromakhe" adlı tra­ gedyasında, AkhiUeus'un oğlu Neoptole- mos'un sarayında görürüz onu, Neoptole- mos kızı Hermione ile evlenmiştir, ama çocu­ ğu olmamıştır, oysa tutsak olarak konağına getirdiği Andromakhe ona üç oğulla bir kız vermiştir. Hermione bu Troya'lı kadını fena kıskanır, Neoptolemos'un Delphoi'ye gidişin­ den faydalanarak, Andromakhe ile oğlunu öl­ dürmek ister, Themis tapınağına sığındıkları halde, onlara kıyacaklardır ki, son dakikada kurtulurlar. Euripides'ten çok daha güzel, çok daha in­ sanca bir Andromakhe tipi yaratan şair XVII. yüzyıl Fransız şairi Racine'dir. Hektor'u bir türlü unutamayan, Neoptolemos'un (Fransız tragedyasında adı Pyrrhus'tur) aşkına karşılık vermeyen ve Hermione'nin kıskançlığını bo­ şa çıkaran, yiğit ve bilinçli bir kadın, şefkatli bir ana tipidir. Jean Anouilh'in "La Guerre de Troie n'aura pas lieu" (Troya savaşı olmayacaktır) piyesin­ de de Andromakhe ilginç, çekici bir tip ola­ rak canlanır gözümüzün önünde.

Andromeda. Aithiopia kralı Kepheus'la Kassiepeia'nın kızı. Anası, Nereus kızlarının hepsinden daha güzel olmakla övünmüş. Ne­ reus kızları da Poseidon'a dert yanmışlar, öç almasını istemişler. Tanrı korkunç bir ejder salmış Kepheus'un ülkesine, kasıp kavuru- yormuş ortalığı. Zeus-Ammon tapınağının kâhinine başvuran kral kızını canavara kur­ ban ederse ülkesinin ejderden kurtulacağı ce­ vabını almış. Halk da Kepheus'u kızını feda etmeye zorlamış. Sonunda Andromeda'yı bir kayaya bağlamışlar. Canavar da onu parçala­ mak üzere yaklaşırken, birden yiğit Perseus gökten inmiş atı Pergasos üstünde, Gor- go'yu öldürmüş, kafasını eline almış, dönü-

yormuş ki, kayaya bağlı güzel kızı görmüş. Tutulmuş da hemen ona, babasına gitmiş, demiş ki, kızını bana verirsen, canavardan kurtarır, canavarı da öldürürüm. Öyle olmuş, Perseus ejderi öldürüp kızı almış. Sonra da evlenmişler, ne var ki Andromeda amcasına Pliineus'a sözlüyrnüş, Phineus adamlarını toplamış, düğün gecesi saldırmış Perseus'a. Ama yiğit Gorgo kafasını tutmuş karşılarına, hepsi birden taştan adam olmuşlar (Perse­ us).

Ankhises. Troya kral soyundan olan Asra- kos'un oğlu Ankhises tanrıça Aphrodite ile sevişmiş ve Aineias'ın babası olmuştur (Tab. 17). Homerik denilen övgülerden Aphrodite' ye ayrılmış olanı, bu sevişmeyi en ufak ayrın­ tılarına dek anlatır: Tanrıça Ankhises'i 1da ya­ maçlarında sığırlarını otlatırken görür, deli­ kanlının güzelliğine vurulur ve dağa iner. Öv­ güde "canavarların anası, binbir pınarlı" diye tanımlanan İda dağına Aphrodite'nin inişi, peşinde vahşi hayvanlar sürükleyen ana tan­ rıçanın gelişine benzetilmiş, tanrıçanın büyü­ süne kapılan hayvanların ormanlarda, funda­ lıklarda sevişmesi gösterilmiştir. Tanrıça Ph- rygialı bir genç kız kılığına girer de öyle görü­ nür Ankhises'e. Troyalı prens arzu ile yanıp tutuşarak tanrıçaya yaklaşır. Sevişmelerinin sonunda gülümser tanrıça, sevgilisine şöyle seslenir:

Senin bir oğlun doğacak, Troya'Iılara kral olacaktır o Ve çocuklarına çocuklar doğacaktır sonsuzluğa dek!

Q8

Tanrıça doğuracağı oğlanı büyütmek için nympha'lara vereceğini, onu beş yaşında ha basına tanıtacağını ve çocuğun kimin okluğu sorulursa sakın Aphrodite'nin oğlu olduğunu lıildirmernesini, yoksa Zeus'un yıldırımına çarpılacağını söyler ve Ankhises'i bırakıp gi­ der.

Bir efsaneye göre Ankhises tanrıçanın sö­ zünü tutmaz, fazlaca içtiği bir gün Aphrodite ile sevişmiş olmakla övünür ve çarpılır. Bu­ nun sonucunda topal - ya da kör - kaldığı, Troya'dan kaçarken Aineias'ın onu sırtına al­ masının nedeni bu olduğu anlatılır. Troya' dan ayrılırken seksen yaşında olduğu da söy­ lenir. Vergilius'un Aeneis'inde Ankhises'in Sicilya'da Drepanon burnunda öldüğü ve Ae- neas'ın babası şerefine oyunlar tertiplendiği söylenir. Roma'da tarihsel çağlara dek oyna­ nan Troya oyunları Aenas'ın kurduğu bu ya­ rışmalara dayanırmış (Aineias),

Ankhuros. Phrygia kralı Midas'ın oğlu. Baş­ kentinin yanıbaşında büyük bir toprak kay­ ması olmuş, derin bir yarık açılmış, öyle ki şe­ hir de içine yuvarlanıp yıkılacağa benzediğin­ den Ankhuros bir tanrı sözcüsüne ne yapaca­ ğını sormuş. Uçuruma en değerli nen varsa, onu atacaksın, demiş sözcü. Kral da tutmuş, altın, elmas, en kıymetli eşyalarını atmış, ama yarık bir türlü kapanmamış. Ankhuros sonunda kendini atmış uçuruma, atar atmaz da yarık kapanmış.

Anna Perenna. Roma'nın biraz kuzeyinde Via Fiaminia'ya açılan kutsal bir koruluk var­ dı. Bu koruluk çok eski bir tanrıçaya adan­ mıştı. İhtiyar bir kadın olarak canlandırılan Anna Perenna üstüne çeşitli efsaneler anlatı­ lırdı. Biri şu: Roma'da çıkan bir iç savaş so­ nunda sınıflar arasında bir bölünme olmuş ve Plebs, yani halk Mons Sacer denilen kutsal tepeye çekilmişti. Halkın orada aç kalmaması için Anna adlı bir kadın her gün kendi eliyle yaptığı çörekleri getirir, ucuz ucuz sararmış halka. Anlaşmazlık sona erip halk şehre dön­ dükten sonra Roma halkı kurtarıcısı saydığı bu kadını tanrılaştırmış.

Antaios. Poseidon İle Gaia'dan doğma bir dev, Efsanesi Alkyoneus efsanesinin tıpkısıdır.

(Alkyoneus).

A I N I I

II

1

K

Anteia. Homeros'un Antela (İl. VI, 164), tra- gedya yazarlarının Sthenelıoia diye adlandır- dikları bu kadın Lykia kralı lobates'ln kızıdır Kardeşi Akrisios tarafından Korinthos'tan sü- rülüp Lykia'ya sığınan Proitos'la evlidir. An­ teia Tiryns'e gelen Bellerophontes'e tutulur ve ondan yüz görmeyince yıkımını kurar (Bel- lerophontes).

Antenor. Troya'lı ihtiyar, Priamos'un arka­ daşı ve danışmanı, Batı kapısında ihtiyarlar derneğinde bulunur ve Troya savaşından ön­ ce kaçırılan Helene'yi geri almak için elçi gönderilen Odysseus'la Menelaos'u evinde nasıl konukladığını anlatır. Antenor savaş sı­ rasında da işi tatlıya bağlamaktan, Helena'yı mallarıyla Akha'lara geri vermekten yanadır. Menelos'la Paris arasındaki teke tek çarpış­ mada yargıçlık eder. Troya düştükten sonra Antenor ve oğulları Akha'larca korunur. Söy­ lentiye göre Antenor'un evinin kapısına bir pars postu konmuş, böylece bir zamanlar Ak ha'lara konukluk eden bu soy esirgenmiştir.

Troya efsanelerinden sonra meydan gelen efsanelerde Antenor vatanını satan bir hain olarak görünür: Tahta atın şehre alınmasına, Palladion'un çalınmasına yardım ettiği söyle­ nir. Sonra da Antenor Trakya yoluyla ve oğullarıyla birlikte kuzey İtalya'ya göçmüş ve Po vadisine yerleşmiş. Venet'ler boyunun atası sayılırdı.

Anteros. Eros tanrıya karşılık olarak göste­ rilen tanrısal varlık. Daha çok erkekler ara­ sındaki sevgide adı geçer ve "seveni bahtlı eden, sevgiye karşılık veren" anlamına gelir. Bir başka yoruma göre Anteros Eros'un kar­ şıtıdır, katı yürekli ve duygusuzdur, ama doğa dışı sevgileri önleyerek bir düzen öğesi olarak rol oynar.

Antheus. Antheus, Halikarnassos'un (Bod­ rum) kral soyundan bir gençmiş, Miletos zor­ bası Phobios'un sarayında yaşıyormuş ki, Phobios'un karısı, ona gönül vermiş, ama de- likankyı kandırarriamış bir türlü. Yakalana­ caklarından korktuğunu, ya da konukluk ku­ rallarına karşı gelmekten çekindiğini İleri sü­ rerek kraliçeyi oyalıyor, buluşmalarını ertell- yorrnuş. Günün birinde kraliçenin sabrı tü- kenmiş öç almaya karaı vermiş. Bir altın tası

ANTİCSONL

derin bir kuyunun içine atarak,. Antheus'a inip tası çıkarmasını buyurmuş, delikanlı ku­ yunun dibine varınca üstüne kocaman bir taş atıp onu ezmiş. Sonra da ne büyük bir suç iş­ lediğini anlamış ve pişmanlık duyarak kendini asmış.

Antigone. Oidipus'un kendi anası İokas- te'den dogma kızı (Tab. 19). Antigone traged­ ya kahramanlarının en cana yakını, hayat hi­ kâyesi bize en çok dokunanıdır. Davranışı, eylemiyle bugün bile çözümlenememiş bir toplum sorununu dile getirdiği içindir ki, çağ­ daş insanı derin derin etkileyen, sonsuzca dü­ şündüren bir kişilik taşır. Sophokles'ie işlen­ meye başlayan Antigone dramı canlılığını bu­ güne dek yitirmemiş ve Anouilh gibi Batının en seçkin tiyatro yazarlarına konu olmuş ve olmaktadır.

Kâhin Teiresias'ın açıklamalarından ne kor­ kunç bir suç işlediğini anlayınca, Oidipus göz­ lerini kör ettikten sonra, Thebai'den ayrılır, yollara düşer. Yurdu da, oğulları da lanet okumuşlardır ona. Yalnız kız Antigone baht­ sız kahramanı elinden tutup, ona hem des­ tek, hem de kılavuz olur. Kentten kente sürü­ nüp dilenen babasıyla birlikte Attika ilçesi Kolonos'a varır, orada halkı acındırmayı ve kral Theseus karşısında babasını savunmayı başarır. Böylece Oidipus'a bir sığınak bulup, onun öç perileri Erinys'lerden kurtularak ra­ hat bir ölüme kavuşmasını sağlar. Sophok- les'in "Oidipus Kolonos'ta" adlı bu tragedya­ sında Antigone'nin güçlü kişiliği belirmekte, ilerde ne korkusuz bir yürekle ne yaman bir eyleme girişeceği sezilmektedir.

Oidipus'un ölümünden sonra Antigone Thebai'ye döner. Thebai'de krallığı paylaşa- mayan kardeşleri Eteokles ile Polyneikes bir­ birlerine karşı amansız bir savaş açmışlardır. Aiskhylos'un "Thebai'ye Karşı Yediler" tra­ gedyasına konu olan bu savaşta iki düşman kardeş birbirleriyle dövüşürken can verirler. Bu kez tahta çıkan Kreon Eteokles'in yurdu­ nu savunurken öldüğü için kahraman sayılıp törenle gömülmesini, yurduna yabancıların yardımıyla saldıran Polyneikes'in de mezarsız kalarak, ölüsünün üstüne toprak serpmeyi bi­ le yasaklandırarak böyle bir işe girişecek ola­ nı ölümle cezalandıracağını bildirir.

Sophokles'in ölümsüz "Antigone"sinin ko­ nusu işte budur. Antigone Kreon'un bu emri­ ne karşı gelir, kardeşini gömer ve eyleminin suç değil, tersine borç olduğunu ileri sürerek, yönetmene baş kaldırır, bununla da kalmaz, suç ve devlet yönetimi konularında yönetme­ nin kendisiyle tartışmaya kalkışır. Sophok­ les'in erişilmez bir başarıyla dile getirdiği bu tartışmadan bazı parçaları aşağıya alıyoruz (M.Eg.B. Yayınları, S. Ali çevirisi):

Antigone — Ben yaptığımı itiraf ediyorum, hiçbir şeyi inkâr etmiyorum. Kreon —Bu işi yasak eden emrimi bilmiyor muydun? Antigone —Biliyordum. Nasıl bilmem?Her­ kese ilan edildi. Kreon — Demek buna rağmen benim emri­ me karşı gelmeye cüret ettin? Antigone — Fakat bana bu emri veren Zeus değildi, Hades'te hüküm süren Dike de biz fa­ nilere böyle bir nizam yüklememişti. Ve senin emirlerinde, insan sözlerini tanrıların yazıl­ mamış, değişmez kanunlarından daha üstün yapacak bir kudret bulunduğunu zannetmiyo­ rum. Çünkü bu kanunlar yalnız dün ve bugün yaşamıyorlar, bunlar ebediyen menidirler ve ne zamandan beri mevcut olduklarını bilen yoktur.

Kreon — Thebai'liler arasında bunu böyle gören yalnız sensin. Antigone — Hepsi böyle görüyorlar, fakat korkudan dillerini tutuyorlar. Kreon — Bunlardan ayrı düşündüğün için utanmıyor musun? Antigone — Öz kardeşime saygı göstermek­ te utanacak ne var? Krneon — Onunla dövüşüp ölen de bir kar­ deşin değil miydi? Antigone —• Aynı ananın ve aynı babanın oğluydu. Kreon — Ötekine karşı alâka göstermekle buna karşı günaha girmiyor musun Antigone —• Mezarında yatan ölü böyle hü­ küm vermeyecektir. Kreon —Fakat sen bir günahkâra karşı aynı hürmeti gösteriyorsun. Antigone — Onunla beraber ölen bir kardeş­ ti, bir köle değil. Kreon — Birinin koruduğu bu memleketi öbürü harap ediyordu. Antigone — Olsun, Hades ikisi için de aynı mezar hakkını tanır.

MIN I UN»

»

'

I

Kreon — Ama orada da

İyi odam,

kötü

adamla müsavi muamele görmeyi istemez. Antigone — Ölüm diyarında da böyle bir ka­ ide olduğunu bana kim söyleyebilir?

Kreon — Düşmanımız bizim İçin hiçbir za­ man, hatta ölümünden sonra bile, dost değil­ dir. Antigone — Ben dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim.

Devletin baskısına karşı kişi özgürlüğünü savunan Antigone sonunda tam bir zafer ka­ zanır. Gerçi Kreon ceza olarak onu kayalıkla­

ra diri diri kapatır, ama Kreon'un oğlu ve An- tigone'nin nişanlısı Haimon babasını sert söz­ lerle kınadıktan sonra, nişanlısını kurtarmaya koşar, Antigone'nin kendini asmış olduğunu görünce, kederinden Haimon da canına kı­ yar. Anası Eurydike buna dayanamaz, kendi­ ni öldürür. Devlet yasağında ve cezasında ka­ yıtsız, şartsız, sertliği simgeleyen Kreon artık yıkılmış, çökmüş bir adamdır (Kreon, Hai­ mon).

Antikleia. İthaka kralı Laertes'in karısı, Odysseus'un anası. İnsanların en kurnazı Au- tolykos'un kızıdır. Autolykos Sisyphos'un sü­ rülerini çalmış, Sisyphos da bu yüzden gel­ miş, Autolykos'un sarayına yerleşmişti. Bir söylentiye göre, Antikleia bu sırada onunla ilişki kurmuş, sonra evlenmiş Laertes'le. Odysseus'u Sisyphos'un oğlu sayan efsaneler vardır. Antikleia oğlu Odysseus Troya seferi­ ne çıkıp dönmeyince, hasretine dayanama­ yıp canına kıymış. Odysseia'da anlatılan (XI, 85 vd.) ana oğlun buluşması destanın en gü­ zel parçalarından biridir. Bazı bölümlerini bu­ raya alıyoruz:

Birde baktım geçmiş, göçmüş anamın ruhu çıkageldi, ulu yürekli Autolykos'un kızı Antikleia'nın ruhu,

oysa kutsal llyon 'a giderken sağ bırakmıştım onu, görünce bir acıdım, bir ağladım ...

Odysseus ölü ruhları diriltip konuşturacak kandan önce Teiresias'a içirir. Sonra Odysseus olanı biteni ve Hades'e ne­ den indisini bildirir, Antikleia da Ithake sara­ yındaki durumu anlatır. Aralarında içli bir ko­ nuşma olur. Sonunda Odysseus anasına sarıl- mak ister.(Od XI, Z03vd)i

O böyle konuştu, benim gönlümse bir tek şey istiyordu Kucaklamak geçmiş, göçmüş anamın ruhunu, Üç sefer atıldım üstüne, ah dedim anama bir sarılsam, üç seferinde de uçtu, gitti kollarımın arasından, üç seferinde de bir gölge oldu, düş gibi, yüreğimdeki keskin acı her seferinde büyüdü.

Antilokhos. Nestor'un oğullarından biri. Troya savaşına katılır ve çevikliği, yigitligiyle dikkati çeker. Akhilleus ile Patrolos'un en ya­ kın arkadaşıdır. Patroklos ölünce çok üzülür ve acı haberi Akhilleus'a verme görevini üstü­ ne alır. Antilokhos'un İlyada'da sonuna ka­ dar savaştığı görülür, ama Odysseia'da şafak tanrıça Eos'un oğlu Memnon'un eliyle öldü­ rüldüğünü öğreniriz.

Antinoos. Eupeithes'in oğlu Antinoos şıma rık, tembel, gözü doymaz, Odysseus'un malı nı, mülkünü vur patlasın, çal oynasın tükcl meye kararlı taliplerin başta geleni, en küs­ tah, en terbiyesiz ve en ahlaksız olanıdır. Sal­ dırgandır, yüksekten atarak konuşur, ona, buna çatar, asıl çekemediği kimse de amaçla­ rının gerçekleşmesini önleyen Telemakhos' tur. Ona karşı kurulan kumpasların, pusula­ rın fikir babası hep Antinoos'tur: Pylos'tan dönüşünde Telemakhos'u öldürmek için pu­ suya yatmaya önayak olur (Od. VI, 669 vd.), bu plan gerçekleşmeyince, çok içerler ve da­ ha kötü şeyler kurmaya başlar (XVI, 362 vd.). Penelopeia tiksinir ondan, şöyle der (XVII, 499):

İğrenirim bunlardan, dadı, hep kötülük kurarlar, ama Antinoos hepsinden beter, bu adam kara ölüm cadısına benzer.

Kavgacı, sert, kaba ve zalim bir adamdır:

Odysseus'un başına ilk tokmağı atan, dilenci­ yi galiz küfürlerle kovan odur. İros'la Odys­ seus'u güreştirmek ve iki dilencinin çilesin­ den eğlenmek fikri de ondan gelmedir. Anti- noos'un tutum ve davranışı talipler arasında bile tepki ile karşılanır. Yay germe oyununu önce kabul eder, yarışmanın yapılması için önayak olur, sonra kimsenin başaramadığını

görünce, bugün bayram, kutsal günde yarış­ ma olmaz diye vazgeçirmeye çalışır, Odysse- us denemek isteyince, sert sözlerle çıkıştı ona, ama Penelopeia ile Telemakhos araya girince, önleyemez yayı almasını (Od. XXI). Ölüm okunu Odysseus ilkin Antinoos'a karşı yöneltir ve bütün talipleri sıra ile öldürür. Her şey olup bittikten sonra İthake'lileri ayaklan­ dıran, öç almaya kışkırtan Antinoos'un baba­ sı Eupeithes'tir. Ne var ki karşılarına tanrıça Athena çıkınca, İthake'liler korku ile kaçışır­ lar (XXIV, 421-547).

Antiope. Irmak tanrı Asopos ya da Thebai kralı Nykteus'un kızı. Antiope çok güzel oldu­ ğu için Zeus ona âşık olup bir satyr biçiminde yanaşır (Tab. 9). Amphion ile Zethos'a gebe kalan Antiope babasının öfkesinden korkup evden kaçar ve Sikyon kralı Epopeus'un ya­ nına sığınır, sonra da onunla evlenir. Babası Nykteus üzüntüsünden canına kıymış, ama ölmeden kardeşi Lykos'a Antiope'yi bulup cezalandırmasını buyurmuş. Lykos Sikyon'a saldırır, Epopeus'u öldürür ve Antiope'yi tu­ tuklu olarak Thebai'ye geri getirir. Antiope Amphion'la Zethos'u yolda doğurur. Amca­ larının buyruğu üzerine dağa bırakılan ikizler çobanlarca yetiştirilirler (Amphion). Theba- i'de Lykos'la karısı Dirke'nin zincire vurup eziyet ettikleri Antiope tanrıların yardımıyla zincirlerini çözer ve kaçıp ikizlerinin yanına sığınır. Ne var ki Amphion'la Zethos önceleri analarını tanımazlar, onu Dirke'ye gerir verir­ ler, sonra çobanlardan kim olduğunu öğre­ nince analarını kurtarırlar ve Dirke ile Lykos' tan da öç alırlar. Sonralar» Antiope Diony- sos'ın öfkesine uğrayarak çıldırır, Yunanis­ tan !da bir yerden bir yere atar kendini, ama günün birinde aklı başına gelir ve Phokos'a karı olur (Phokos).

Aphroditc. (1) DOĞUŞU. Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'nin doğuşu üzerine iki ayrı kaynağımız vardır: Biri Hesiodos, öbürü Homeros. Hesiodos Thegonia'da bu tanrıça­ nın denizin köpüklü dalgalarından doğduğu­ nu anlatır (Yun. Aphros köpük demek): Ura- nos, Gaia'dan doğan çocuklarını, doğar doğ­ maz toprağın bağrına soktuğu için Toprak Ana şişmekte ve korkunç sancılarla kıvran­ maktadır, bu yüzden son oğlu Kronos'a bir

tırpan verir, Kronos da o tırpanla babasının hayalarını keser ve denize atar (Theog. 160

-206):

Dalgalı denize atar atmaz onları Gittiler engine doğru uzun zaman, Ak köpükler çıktı/ordu tanrısal uzuvdan-. Bir kız türeyiverdi, bu ak köpükten, Önce kutsal Kythera'ya uğradı bu kız Oradan da denizle çevrili Kıbrıs'a gitti, Orada karaya çıktı güzeller güzeli tanrıça, Yürüdükçe yeşil çimenler fışkırıyordu Narin ayaklarının bastığı yerden. Aphrodîte dediler ona tanrılar ve İnsanlar, Bir köpükten doğmuş olduğu için.

Homeros'a göre, Aphrodite Zeus ile Okea- nos kızı Dione'den dogmadır. İlyada'da yiğit Diomedes'le çarpışıp yaralanan Aphrodite'yi anası Dione kollarına alır, sever, okşar ve bi­ leğinden akan özü silerek yarasını iyileştirir, acılarını dindirir (İl. V.370 vd.). Dert yanan kızını da şöyle avutur Zeus:

Böyle dedi o, gülümsedi insanların, tanrıların babası, çağırdı yanma altın Aphrodite'yi, dedi ki: . "Cenk işleri sana vergi değil, yavrum, sen evliliğin gönül açan işlerine ver kendini, Çevik Ares'le Athena uğraşacak savaşla. "

(2) KİŞİLİĞİ. Altın Aphrodite diyor Home­ ros bu tanrıçaya, altın bir değer ölçüsü olmak üzere. Daha başka sıfatlarla niteler onu şair­ ler: Bu güzeller güzeli tanrıça hep "gülüm- ser"dir, işveli, cilveli ve gönül alıcıdır. Bunun sırrını Homeros tanrıçanın ak köpüklerden olma bedeninde taşıdığı bir büyülü mernelikte görür. Zeus'un aklını çelmeyi aklına koyan Hera bu memeligl ister günün birinde Aph- rodite'den, şöyle seslenir ona (İl. XIV, 197 vd.):

Sende şu sevgi, şu alım var ya, yani şu ölümsüzleri, ölümlüleri alt ettiğin, işte onları bana ver bugünlük. çözdü göğsünden nakışlı memeliğini,

... alacalı bulacak bir kurdeleydi bu, alımlı ne varsa hepsi onun içindeydi, sevgi onun içindeydi, istek onun içinde, cilveleşme, şakalaşma onun içinde, en akıllı insanı ayartan aşk onun içinde.

Sevgiyi, sevişmeyi simgeleyen bu tanrıça bu büyüyü kendi kendine değil, çevresini sa­ ran başka tanrısal varlıkların aracılığıyla ger-

çekleştirir. Eros bazı efsanelere göre onun oğludur, ama Theogonia'da Eros Aphrodi- te'den çok önce doğmuş evıeır.el bil güçtür, sonradan katılır Aphrodite'nin alayına (The- og. 201 vd.):

Doğup da yürüyünce tanrılara doğru Eros'la Himeros (arzu) takıldılar hemen peşine. İlk günden bu oldu onun tanrılık payı İnsanlar arasında da, ölümsüzler arasında da; Ona düştü kız cilveleri, gülüşmeleri oynaşmaları. Sevmenin, sevişmenin tadı, büyüsü.

Güzelliği, zarafeti ve bereketi simgeleyen Kharit'ler, Hora'lar ve düğün alaylarının ba­ şında giden Hymenaios da Aphrodite'nin çevresindeki tanrılardır. Ne var ki aşk tanrıça­ sının kişiliği çelişkili ve belirsiz olarak canlan­ dırılmaktadır efsanede. Savaş tanrı Ares'le birleşmesinden (ki bu birleşme de anlamlıdır) Phobos (bozgun) ve Deimos (korku), bir de Harmonia doğar. Ahenk, uyum anlamına ge­ len Harmonia'nın yanıbaşında korku ve boz­ gun Aphrodite'nin kişiligindeki olumlu ve olumsuz yanları ve çelişkileri simgelerler. Bu ikiliği en kesin bir tanımlama ile Platon "Şö­ len" adlı diyalogunda dile getirir. Sokrates'in de bulunduğu bu şölene katılanlardan Pausa- nias şöyle der (Plat. Şöl. 180 d-e):

"Herkes bilir ki, sevgi (Eros) Aphrodite'den ayrılmaz. Aphrodite tek olsaydı, sevgi de tek olurdu, ama madem ki iki Aphrodite var, Sev­ ginin de iki olması gerek. Hem bu tanrının ikiliği nasıl inkâr edilebilir? Biri, yani en eski­ si, göksel dediğimiz Aphrodite ana karının- dan doğmuş değil, göğün kızıdır. Daha sonra gelen bir başkası var ki, Zeus'la Dione'nin kı­ zıdır, ona orta malı Aphrodite diyoruz. Bu tanrılarla ilgili iki türlü sevgi de olacak ister istemez, birine orta malı, öbürüne göksel di­ yeceğiz"

(3) EFSANELERİ. Kişiliği ile tanrılar arasın­ da bunca önemli bir yer tutan Aphrodite'nin efsaneleri azdır, daha doğrusu kendine özgü öyküler az da, başkalarının baş kahraman ol­ dukları öykülerde kendisine ikinci derecede bir rol düşmektedir.

Aphrodite topal tanrı Hephaistos'la evlen­ dirilir, nasıl ve nedeni belli değil, ama şairler onun çirkin kocasını aldatmasını ballandıra

ballandıra anlatırlar. Bu öykülerin başında Homeros'un Odysseia'sındaki serüven gelir Bu serüveni kör ozan Demodokos anlatır Al kineos'un sarayında toplanmış konuklara Ares'le Aphrodite'nin seviştiklerini güneş tanrı görür ve Hephaistos'a haber verir, ünlü demirci tanrı da kırılmaz, çözülmez zincirler­ den büyülü bir ağ örer, yerleştirir onu yatağı­ nın altına, sonra da yalancıktan Lemnos ada­ sına gider. İki tanrı sevişirlerken demir ağın içinde tutklu kalırlar, onları suçüstü yakala­ yan Hephaistos da acı acı bağırır, sahneye seyirci olan tanrılar arasında da dinmez bir kahkaha kopar (Od. VIII, 295 vd.).

Aphrodite'nin başka sevgilileri de olur, bunlardan biri Adonis (Adonis), öbürü Troya kral soyundan Aineias'm babası Ankhises'tlr (Ankhises, Aineias). Tanrı Hermes ile sevi­ şen Aphrodite'nin Hermaphroditos diye bir oğlu olur, efsane yazarlarının kimine göre iki

tanrı îda, yani Kazdagının tepesinde seviş misler, orada doğup ikisinin de adını alan ço­ cuğu dağ nympha'ları büyütmüş, başka bir anlatıma göre Halikarnassos kentinin batısın daki bir yarda biri Hermes'in öteki Aphrodl te'nin birer tapmağı varmış, tanrılar orada se­ vişip birleşmiş ve orada doğup büyüyen ço­ cukları Hermaphroditos'un başına Salmakls adlı su perisi ile olan serüveni gelmiş (Her­ maphroditos, Salmakis).

Aphrodite'nin öfkeleri, öç almaları kor­ kunçtur: Şafak tanrıça Eos'a, Phaidra ve Pa- siphae'ya belalı aşklar esinler, kendilerine ye­ terince tapınmayan Lemnos kadınlarına ceza olarak kocalarının bile dayanamadıgı bir ko­ ku verir, Kinyras'ın kızlarını kendilerini ya­ bancılara satmaya zorlar. Üç Güzeller yarış­ masında oynadığı rol ve Paris'le Helena'nın başına getirdiği bela, dillere destan olmuştur. İlyada destanında oğlu Aineias'm koruyucusu olarak oynadığı rol bu kişi ile ilgili bölümde anlatılır. Roma'da Venüs Genetrix olarak Ae- neas destanıyla ilgili rolü Venüs bölümünde açıklanır. Eros ile Psykhe masalında da adı geçer. Kişiliği Hellenistik çağdan sonra Röne­ sans sanatına da tükenmez bir konu olmuş, resim ve heykelde işlendikçe işlenmiştir.

Kuşlardan

güvercin ve

serçe,

çiçeklerden

gül ve mersin tanrıçaya adanmış sayılır (inim kadar şairleri esinleyen bir tanrıça da

APOLLON

ha yoktur, ama hiçbir şair de Aphrodite'yi Midilli'li kadın şair Sappho kadar güzel dile getirmemiştir.

Apollon. İlkçağda Yunan denilen varlıkla Akdeniz çevresindeki uygarlık topluluğuna bir yenilik gelmiş olduğu su götürmez bir ger­ çektir. Bu olaya geçen yüzyılda bir ad da ta­ kıldı, Yunan mucizesi dendi. Mucize gibi ger­ çeküstü bir terim kullanılması, bu olayın ne­ denlerinin de, kökenlerinin de o zamanlar pek aydınlanamamış olmasından, kısacası bil­ gi yoksulluğundan gelmekteydi. Yunandan kalma yapıtların, özellikle yazı tanıtlarının çokluğu, bunların Batı uygarlığının bir başlan­ gıcı diye karşımıza çıkması ve gerek doğa, gerekse insan üstüne düşüncesinin o günden bugüne kesintisiz olarak süregelmesi bu ola­ yın bir başlangıç sayılmasına yol açmış, bilimi bir çeşit yetinmeye götürmüş, bir çeşit coşku ile asıl yolu olan inceleme, daha öncesini ara­ ma ve anlama çabasından saptırmıştır. Ne var ki o gün bugün çok ileri gidilmiş ve elde edilen bulgularla olayın hiç de mucize olmadı­ ğı, akılla algılanabilecek tutarlı tarihsel bir sü­ reç olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Bilimin de bugün asıl coşkusunu yaratan neden, mu­ cizeyi aydınlatmak yolunda sayısız ipuçlarının hemen hepsinin Anadolu topraklarında bu­ lunması, aydınlığın bir kez daha "Anadolu" denilen güneşin doğduğu ülkeden gelmiş ol­ duğunu gösterir. İpuçlarını izlemek, bulguları çoğaltmak ve değerlendirmek durumundayız bugün. Bundan ötürüdür ki yeni bilimsel ger­ çeklerin ışığında yeni yorumlar yaparak de­ nemelerimizi önermekten daha ileri gideme­ yiz. Ama bu da az çekici bir iş değildir.

Böyle bir denemeyi bu sözlükte Apollon tanrının kökenleri ve kişiliği üstüne yapmak istiyoruz. Bu tür denemelere bizden önce gi­ rişenlerden esinlenerek ve elimizdeki bilgi ve görgülerden faydalanarak Apollon'un bir Anadolu tanrısı olduğunu tanıtlamaya çalışa­ cağız.

Friedrich Nietzsche'nin "Tragedyanın Do­ ğuşu" adlı eserinde yaptığı Yunan varlığı üs­ tüne yorum bugün de geçerlidir sanıyo­ ruz. Yalnız tragedyada değil, ilkçağın Yunan denilen yaratıcılığında birbirinden ayrı iki öğeyi ayırmak doğru olsa gerek: Bu yaratıcı­

lık iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur. Bu iki tanrı da Apollon'la Dionysos'tur. Apollon aydın, dur­ gun, ölçülü gücü simgeler, ışıktır, doğayı gör­ me, varlığı akılla algılama ve akıl yetisine da­ yanan yöntemlerle biçimlendirme gücü ve ye­ teneğidir, Apollon plastik sanattır, ama aynı zamanda da öngörmedir, anlama ve kavra­ madır, ışığın doğayı bir projektör gibi aydın­ latıp karanlık kalan sırlarını çözümlemesidir. Ama bu güç, insanı bir seyirci ve bir taklitçi olmaktan da ileri götüremez, yaratıcılık insa­ nın doğaya bir başka türlü coşkuyla karışma­ sını şart koşar, karanlık güçlerin gizemine er­ mesini. İşte bu gücü de Dionysos, şarap tanrı simgeler. Dionysos doğanın kendisi değil, bir ana tanrıça değil de, insana doğayla birleş­ meyi sağlayan bir araçtır sanki. İnsan için dü­ şünülmüş, yaratılmış bir tanrıdır. Nitekim in­ san dişisinden doğmadır, insana karışır ve in­ san çilesini çeker, ta ki taşkın gücünün ne denli bir nimet olduğunu anlatabilsin insana. Dionysos'un doğudan geldiğini, Anadolu'dan çıkıp Yunanistan'a güç bela girebildiğini efsa­ ne bağıra bağıra dile getirir. Nietzsche'nin Yunan varlığına özgü en şaşırtıcı yapıtı saydı­ ğı tragedyayı bağışlayana kadar akla karayı seçmiştir bu tanrı. Ama Apollon, durgun akıl gücü, bütün dallan ve bunları esinleyen pe- rileriyle Apollon öz Hellen varlığı sayılırdı, Nietzsche'nin de bundan şüphesi yoktur her­ halde. Delphoi tanrısı Apollon bunca bilicilik merkezleri, tapınakları ve efsaneleriyle özbe­ öz Yunan, yani Yunanistan kökenliydi. Bu yanlışlığı bilim Homeros'tan başlamak üzere metinleri iyice okumamış olduğu için işlemiş­ tir. Arkeolojinin katkıları da eklenirse, gerçe­ ğin gün ışığına yakında çıkacağı umulur. Bi­ zimkisi yalnız bir deneme.

' (1) ADI VE EK ADLARI. Apollon adının Yu­ nanca olmadığı artık herkesçe bilinir. Ama asıl kaynağı bugüne kadar açıklanamamıştır. Acaba bu ad, kimi Hitit yazıtlarında rasgeli- nen Apulunas tanrının adıyla bir olmasın? İlk­ çağdan beri bu adın köken ve anlamını açık­ lamak için boşuna çabalar gösterilmiş: "Apol­ lon" yani cezalandırmak, ya da "apello" de­ fetmek, kötülüğü önleyip korumak anlamına gelen fiillerden, ya da başka kökenlerden tü-

remlş oldugiı ileri sürülmüştür, Ne var ki Yu nanlılar bile bu adı anlamamış olacaklar ki, tanrının özünü belirtmek için bir ek ad tak­ mışlar ona: Phoibos demişler. Phoibos'un anlamı belli, parlak demektir ve tanrının ışık saçan aydınlık varlığını dile getirir. Kaldı ki bu adın Apollon tanrının büyük annesi olarak gösterilen dişi Titan Phoibe (Tab. 4) ile de bir ilişkisi vardır. Yalnız şuna da dikkat edilsin ki hiçbir kaynak ya da efsanede Phoibos Apol­ lon asıl güneşi simgeleyen Helios tanrı ve onun soyundan gelen tanrısal varlıklarla ilişki­ de gösterilmemektedir. Bunun nedeni de Apollon'un güneş olmadığı, güneşi simgele- medigidir. Apollon güneş tanrı değildir, ne adı, ne de nitelikleri Yunan mythos'unda Gü­ neş tanrı ile bir tutulduğunu belli etmez. Apollon kaynağında ve özünde bambaşka bir varlıktır. Bu varlığı bize ilk niteleyen metin de Homeros'un İlyada'sidir.

İlyada'da tanrının adı Apollon ya da Phoi­ bos Apollon diye geçer, bu ada eklenen sıfat çokluk okçu, hedefi vuran ya da gümüş, yay­ lıdır, bir, iki yerde de kendisine "Lykegenes" denmektedir. Bizim "Lykiâlı" diye çevirdimiz İni sıfat başka metinlerde geçen "Lykios" ve "Lykeios" sıfatları da göz önünde tutulursa, lanrının Lykia bölgesiyle ilişkisini dile getir­ mektedir. Lykia'lı oldukları bilinen Sarpedon, Glaukos ve Pandaros'la ilgili metinlerde şöyle bir deyim geçer tanrı için (İl. IV,101,119):

"Ün salmış okçu Lykia'lı Apollon" (Panda- ros). Tanrının Lykia ile yakın ilişkisi bilindiği halde bu sıfatın ışık ya da kurt anlamına ge­ len -lyk kökünden türeme olup olmayacağı tartışma konusu edilmiştir. Böyle bir tartış­ manın yersizliği şuradan belli ki Lykia bölge­ sinin adı da -lyk kökünden gelme, bu kök ise Latince "lux"ta görülen ışık anlamlı köken olarak alınırsa bu anlam tanrının sıfatında da, Lykia ilinin adında da vardır. Kaldı ki "Lyke­ genes" sıfatındaki -gen- eki soyu yansıtır, Lykia soylu, Lykia'da doğmuş anlamına gelir İster istemez. Ama bu da Hitit çivi yazıtların­ dı geçen "Lukka" bölgesiyle bir tutulabilir mi ve tutulursa Lykia'nın adındaki Luk- kö­ keni Yunancada olduğu gibi ışık anlamını İçerir mi, o başka bir sorundur. Lykia'nın adı nereden geline olursa olsun, Apollon I İnme ros destanlarında I.ykla'ya sıkı sıkıya bağlı,

bu yüzden de merkezi Anadolu'da, özellikli

Troya'da olan bir tanrı olarak çıkar karşımı

za.

(2) ANADOLULU TANRİ. İlyada'da Lykia sözü geçince, iki yer dile getirilir: Biri "ana­ forlu Ksanthos'un kıyılarında, uzak ve semiz Lykia toprakları" öteki Troas bölgesine, özel­ likle Pandaros'un yurdu olan Zeleie'ye yerleş­ miş Lykia'lıların ili. Sarpedon'la Glaukos Ksonthos Lykia'sından, Pandaros ise Alse- pos Lykia'sından gelmişlerdir. Tanrının Tro­ ya çevresindeki şehirlerde de önemi büyük­ tür, nitekim rahibi Khryses İlyasa'nın başında şöyle seslenir tanrısına (İl. I,- 37 vd.):

EyKhryse'yi, kutsalKilla'yı, koruya gümüş yaylı, Tenedos'un güçlü kralı, Srnintheus, dinle beni ...

Yerleri bugün kesinlikle belli değilse de, Ze- leie, Killa, Khryse İda dağının eteğindi-ki kentlerdir, Tenedos ise Bozcaada. SmlntheUl adı bu bölgede tanrının bambaşka bir isimle de anıldığını gösterir. Bunun dışında Apollon Troya şehrinin içine yerleşmiş gibidir.Troy.ı kalesi Pergamos tepesinden seslenir ovada dövüşenlere (İl. IV, 507 vd.):

Öfkelendi Apollon, Pergamos tepesinden bağırdı Troya'hlara, dedi ki:

Atları iyi süren Troya'lılar, atılın ileri, haydi, kalmayın Argos'lulardan aşağı, onların derileri ne taş, ne demir, dayanamazlar et delen tunç kargılara.

Diomedes tanrıça Aphrodite'yi yaraladık­ tan sonra, Apollon'un koruduğu Aineias'a da saldırmaktan alamaz kendini (İl. V, 432 vd.). Apollon da, anası ve kardeşi de Troya kale­ sinin iç tapmağında oturur gibidirler. Zelei- e'den Pandaros'u savaşa götürmek, Sarpe- don'un ölüsünü yurdu Lykia'ya taşımak hep Apollon'a düşer. Troya ile ilişkisi çok eskidir Apollon tanrının, Laomedon'a ünlü İlyon su­ runu yapıp da Poseidon'la birlikte ücret al­ mayarak çekildikleri günden başlar (Laome- don), ne var ki deniz tanrı kin tuttuğu halde, Apollon bütün yüreğiyle Troya'lılardan yana dır. Bunu açık açık söyler, tartışmaya da gi- rer Alhena Olympos'tan llyon'a fırlayıp gelir (İl. VII, 20 vd.):

Apollon birden onu karşıladı. Görmüştü tanrıçayı Pergamos kalesinden, istiyordu zafer Troya'lıların olsun. Karşıladı meşe ağacı altında. ÖnceZeus'un oğlu kral Apollon dedi ki:

Ne diye geldin Olympos'tan ulu Zeus'un kızı,

Söyle hadi, niyetin ne, nereye götürür seni ulu yüreğin? Oymak zaferi mi vermek istersin Danaolara? Kırılan Troya'lılara acımazsın, bilirim, Gel,dinle beni, en hayırlısı bu:

Gel de günlük savaşa ara verelim ... Aklınıza esmiş, ölümsüz tanrıçalar, belli, Gönlünüz bu şehri yok etmek ister.

Apollon Hektor'a gönülden kılavuz ve ko­ ruyucu olur, Athena'nın Troya'lı yiğidi alda­ tarak öldürmek için kurduğu pis düzen karşı­ sında Apollon'un tutumu öyle isnacadır ki, bayağı dokunur insana. Hektor'Ia yüz yüze gelir, başka kılığa girmek, kendini saklamak gereksinmesini duymaz. Hektor güvenle so­ rar ona (İl. V, 247 vd.):

Kimsin sen, sevgili tanrı, kimsin sen? .. İda'dan bir savaş ortağı gönderdi sana Kronos oğlu, yanında durup seni koruyacak, kendine gel hadi, Altın kılıçlı Phoibos Apollon 'u gönderdi, na buradayım, gör, bak işte, öteden beri korurum seni de, yüksek kentini de.

Hektor'Ia Akhilleus arasındaki son ve kor­ kunç çarpışma başlayınca dört döner Hek- tor'un çevresinde, onu kurtarmak için (İl.

XX,443vd.):

Akhileus korkunç çığlıklarla atıldı öne, Hektor'u öldürmek için yanıp tutuşuyordu. Ama Phoibos Apollon kaçırdı Hektor'u, sakladı koyu bir bulutun arkasına, bir tanrı için işten bile değildi bu.

Zeus Akhilleus'la Hektor'un ecelini tartıya koyup Hektor'un ölümü ağır basınca, Apol­ lon da Hektor'u kaderine bırakmak zorunda kalır ve tanrılara karşı bir tanrı ağzından hiç duyulmamış bu eşsiz eleştiriyi dile getirir (İl XXIV, 33 vd.):

Phoibos Apollon ölümsüzlere şöyle dedi:

Amansız tanrılar, işiniz gücünüz kötülükte, Ölüyken bile yüreğiniz varmıyor onu

kurtarmaya,

onu görmesin mi karısı, anası, çocuğu, görmesin mi babası Priamos, Troya halkı, alıp saygı göstermesinler mi ölüsüne, yakmasınlar, ateş payını vermesinler mi? Siz şu uğursuz Akhilleus'u tutuyorsunuz demek Oysa bilmez o töresince düşünmesini, yumuşar bir yürek taşımaz göğsünde, azgın bir aslan gibidir tıpkı, bir güzel doyurmak için karnını, gelir saldırır insan kuzusuna. Akhilleus da sıyrıldı tıpkı onun gibi her türlü acıma duygusundan, insanlara saygıdan çekti kendini ... İyi bir şey mi bu, güzel bir şey mi?

Bu güzelim uygarca sözlere Hera gene bir sürü safsata ile karşılık verir: "Oymak tanrı, kötülerin dostu" der. Tanrılar arasında bu eşi­ ne rastlanmaz iyilik, kötülük tartışması da ışık tanrının yenilgisiyle biter. Apollon ne yapsın, Aphrodite İle birlikte Hektor'un ölüsünü ko­ rumaktan başka çare bulamaz (II. XXII, 185 vd.):

Aphrodite kovuyordu köpekleri yanından, Zeus 'un kızı, gece, gündüz,

gül kokulu

tanrısal bir yağ sürmüştü

ölünün bedenine, Akhilleus onu sürüklerken yüzülmesin diye derisi.

Phoibos Apollon, gökten ovaya onun için kara bir bulut indirmişti, gözden kaçırmıştı ölünün kapladığı yeri, güneşin gücü, gövdesini saran deriyi vakitsiz kurutsun İstemiyordu.

Apollon'un llyada'da oynadığı bu rol onu OIympos tanrılarından büsbütün ayırmakta, bambaşka bir ahlak görüşü olan bir dünya­ nın, yani Anadolu'nun tanrısı olarak karşımı­ za çıkarmaktadır.

Lykia'da sürdürülen arkeolojik araştırmalar bu tezi gün geçtikçe pekiştirmektedir. Ksan- thos, Patara ve birçok anıtları gün ışığına ye­ ni çıkarılıp, Apollon'la Artemis'in anası Le- to'nun bölgede büyük bir yer tuttuğunu açığa vuran Letoon kutsal merkezi bu üç tanrının Anadolu topraklarına ne denli kök saldığını kanıtlar. Lykia yazısının çözümü de bir gün başarılırsa, varsayımlarımızın hepsinin somut birer gerçek olacağı umulabilir. Ama bir baş­ ka yönden de bakılınca ışık tanrı Apollon'la Lykia arasında sıkı sıkıya bağlantı kurulabilir.

Apollon Musa'ların yöneticisi, çalgı ve ezgiyi, şiir ve dansı, kısacası her türden sanatı esinle­ yen büyük yaratıcı tanrıdır. İlkçağdan bugüne lirik şiirlerin hepsinde belli bir hava içinde canlandırılır. İşte bu hava Lykia'da sezilir, ışıkla dokunmuş, müzikle yoğrulmuş gibi bir şiir havasıdır bu. Gündüz gümüş yaylı tanrıya bir altın taht kuran, gece çatır çatır yıldızlarla birlikte kız kardeşi Aya doğru yükselen yalçın dorukları bu hava sarar, ak çöller gibi mavi engine kadar yayılan dalga dalga kumların arasından süzülerek, renk renk çakıllar üstün­ de çağlayan dereler de satyr'lere, nympha' lara yemyeşil birer yunak olmaktadır. Kıyıla­ rında dolaştınız mı, Debussy'nin müziğini du­ yar, ağzında kavalıyla bir Pan ya da Mars- yas'ın korularda hoplaya hoplaya oynadığını görür gibi olursunuz. Hele Fethiye'nin gör­ kemli kral mezarlarından başlayıp, Kekova, Kaş, Demre, Olympos ve hepsi Anadolu'ya özgü adar taşıyan daha nice kentler boyunca, her biri birer tapınak gibi karşımıza çıkan, ka­ yalara oyulu ya da denizde yüzen o eşsiz mezarları, lahitleri gördük mü, burası Apol- lon'un ülkesidir demekten alamayız kendimi­ zi. Buralarda akla kara, ışıkla karanlık arasın­ da yaman bir savaş verilmekte ve bin yıllar­ dan beri süregelen bu savaşı insan aklı ve sa­ natı kazanmaktadır. Anadolu bu zaferi Apol­ lon tanrı ile simgelemiş. Apollon Lykia deni­ len o ışık ülkesinde de yaşar, ta uzak doğuda Nemrut dağının tepesindeki sivri külâhlı dev tanrı heykelleri arasında da baş yeri tutar. Homeros'tan Roma çağından sonraki Kom- magene krallarının zamanına dek hep aynı Anadolu'lu tanrıdır Apollon.

(3) DOĞUŞU. İlyada'nm ilk dizelerinde şöy­ le tanıtılır Apollon (İl. 1,9 ve 36): "Lete ile Ze- us'un oğlu", "güzel saçlı Leto'nun doğurdu­ ğu". Titan kızı Leto ile baştanrı Zeus'un bir­ leşmesinden doğmuştur Apollon ve onun kız kardeşi Artemis (Tab. 5), ama bu doğum öyle olağan bir doğum değildir, anlatmakla bitire­ mez onu şairler. Homerik denilen hymnos, yani övgüler arasında Apollon'a ayrılmış iki övgü vardır, biri Delos'lu Apollon'a, öteki Delphoi tanrısına. Bilim bu iki övgü arasında bir zaman ayrımı saptamış, besbelli ki Delos övgüsü daha eski, Delphoi'ninki çok daha ye­

nidir ve sonradan eklenmiştir birincisine. Av rıntıya girmeden şunu söyleyelim ki araştır maların verdiği sonuç şu.- Apollon tanrının asıl doğuş yeri Anadolu kıyıları, yani Lykia ve özellikle Lykia'da tanrının doğduğu kent sayı­ lan Patara'dır, ama sonradan önce adalarda, sonra Yunanistan'da kültü yayılınca birçok yerler (tıpkı Homeros için olduğu gibi) tanrıya beşik olma şerefini elde etmek için efsaneler düzdürmüşlerdir, bunların arasında başta ge­ len ve en çok da tutunan Delos efsanesi. Ze- us'tan gebe kalan Leto tanrıçanın çocuğunu doğurmak için yer araması, Hera'nın hışmı­ na uğradığı için hiçbir yerde sığınak bulama­ ması bu övgünün konusudur ve Leto madde­ sinde ayrıntılı olarak incelenecektir (Leto). Burada şu noktaya dikkat edelim ki Apol- lo'nun doğumu bir "kral tanrı"nın doğumu sayılmakta, Homeros destanlarında da "anaks" efendi, kral diye nitelenir Apollon, övgüdeyse şöyle deniyor-.

...

Titrer tanrılar tepeden tırnağa

Zeus'un sarayında o bir yürüdü mü, yaklaşıp parlak yayını bir gerdi mi o, bütün tanrılar fırlar ayağa.,.

Delos adacığı da korkar böyle güçlü bir tan­ rıya sığınak olduktan sonra, Apollon onu hor görüp denizin içine gömer diye. Doğum şöy­ le anlatılır:

(Letoj İki koluyla Fenike ağacına sarılarak dayadı çimenlere dizlerini, ve çocuk gün ışığına çıkıverdi, Sevinç çığlıkları kopardı tanrıçalar hep bir ağızdan. İşte o zaman, ey Phoibos, yıkadı seni tanrıçalar

kutsal elleriyle arı, duru bir suda, yepyeni bir kundağa sardılar, incecik, kar gibi ak bir kundağa, sonra başına altın şeritler doladılar, anası emzirmedi altın kılıçlı Apollon'u, Themis tanrıça nektar sundu ona ve bal gibi ambrosia sundu ölümsüz elleriyle. Dile gelmez bir sevinç kapladı yüreğini Leto'nun. Çiçekler içindeydi şimdi, çiçekler içinde Delos, tıpkı ormanlarla kaplı bir dağ doruğu gibi. Ey uzağı vuran Apollon, ey gümüş yaylı, kimi vakit çıkarsın kayalı Kynthos'un doruğuna,

...

AI'OI I .ON

atkılarda dolaşırsın, İnsanlar arasında kimi vakit,

sensin efendisi Lykia'nın, sevimli Maionia'nın efendisi Miletos da senindi, kıyıdaki o büyülü şehir senin malın, nice tapınakların oldu senin, nice kutsal koruların oldu; yüce dağ başları şenin oldu, ovalara bakan dağ başları, senin oldu denize dökülen nice ırmaklar; ama gönlünü sevindiren yer, ey tanrı, Delos'tu.asıl.

Bu övgüde Yunanistan'la tanrı arasında bağlantı kuracak bir tek söz yok. Olympos doruğunda tanrılar toplantısına varıp da aşırı bir saygıyla karşılandığı zaman bile Apollon sanki başka bir diyardan gelmektedir Olym­ pos'lu tanrılar arasına. Bu güçlü tanrının Le­ to'nun oğlu olduğu, Leto'nun da Lykia'da Le- da yahut Lat adıyla anılan Anadolu'nun Ana Tanrıçasından başkası olmadığı göz önüne alınırsa, Yunan tanrı dünyasına sonradan ka­ tılan ve adı bile Yunanca olmayan Apol- lon'un Kybele'nin oğlu Attis'le bir tutulması gerekmez mi? Bu konuda Halikarnas Balıkçı­ sının kılavuzluğuna dayandığımı ve Z. Taşlık- lıoglu'nun "Tanrı Apollon ve Anadolu ile Mü­ nasebeti" (İstanbul 1954) adlı araştırmasından faydalandığımı belirtmek isterim.

(4) BİLÎCİLİK MERKEZLERİ. Apollon'un esinlediği öngörme yetisiyle insanlar, kadın ya da erkek "mantis" yani bilici, falcı, kâhin olur. Biliciligm ilkçağda nail geliştiğini ve ne büyük bir rol oynadığını tarihçiler anlatmakla bitiremez. Bu sanat, bilicilik merkezlerine tü­ kenmez bir gelir kaynağı olmuş. Delos övgü­ sünde Leto kurak ve kayalık adacığa parlak bir gelecek müjdeler:

Senin olursa okçu tanrı Apollon'un

tapmağı, görürsün, insanlar yüzlük kurbanlarla nasıl buraya gelir, nasıl toplanır insanlar burada ve dumanlar tüter

yanan yağlı etlerden, hiç durmadan; madem si'nin toprağında hiç bereket yok, sen de beslenir semirirsin başka elden.

Bir tanrıçanın ağzından dile gelen bu mo­ dern turizm anlayışı Yunanistan'da pek tu- tunmuş ve Delphoi bu politikayı benimseye­

rek göz kamaştırıcı bir zenginlik toplamış, öbür bilicilik merkezlerini zamanla gölgede bırakmıştır. Ne var ki bu sonradan olmuş, ilk ve en eski bilicilik merkezleriyse Anadolu'da­ dır. Boğazlardan başlayarak bütün Ege ve Ak­ deniz kıyıları Apollon'un bilicilik merkezlerin­ den bir çelenkle çevrilmiş gibidir. Bunların ki­ minin izi silinmiş, Didyma tapınağı gibi, kimi­ si de akıllara durgunluk veren koca bir anıt gibi dikilir karşımızda. Ama bunları saymakla bitiremeyiz; Troya'nın yanıbaşında Thymbra' lı Apollon tapınağı vardır ki, tanrı orada He- lenos'la Kassandra'ya esinlemiş biliciligi, La- okoon o tapınağın rahibidir (Helenos, Kas- sandra, Laokoon). Biraz ötede Khryse, Killa, Zeleia var, yerleri pek bilinmeyen bu merkez­ lerin de önemli olduğu anlaşılır İlyada'dan. Sonra sırayla bugün de bilinen merkezler:

Gryneion, Erythrai, Klaros, Didyma ve tanrı­ nın asıl doğum yeri ve yurdu sayılan Patara, bunların arasında daha bir sürü kutsaklar ve Ksanthos (Kocaçay) vadisiyle Pamphylia'ya kadar uzanan bütün Lykia kıyıları vardır. Bili- ciligin de bu merkezlerden çıkıp Yunanis­ tan'a yayıldığı hem efsane, hem de arkeolo­ jik bulgularla kanıtlanır. Helenos'la Kassand- ra bir yana, Milletos'un kurduğu büyük Didy­ ma tapınağı ve onu işleten Brankhos oğulları (Brankhos) da bir yana, Erythrai (ildir) bilicisi Sibylla adıyla dünyaya ün salmıştı. Bu bilicile­ rin en ünlüsü Herophile, tıpkı İlyada'nın ilk dizelerinde adı geçen Khryses gibi Srnintheus Apollon'un tapıcısı bir kadındır. Srnintheus ek adı, fare ve sıçan kovan anlamına gelir ve Apollon tanrının "aleksikakos", yani kötülük­ leri defetme gücünü dile getirir. Erythrai bili- cisiyse, Anadolu'dan Güney İtalya'ya göçüp orada kent kuran Kyme'lilerin Sibylla'sıyla birlikte ilkçağ dünyasının en ünlü dört kadın bilicilerinden biri sayılırdı. O kadar ki Rapha- el Vatikan'daki Sixtina kilisesinin tavanına yaptığı freskin bir köşesine Erythrai, bir köşe­ sine de Cumae Sibylla'sını oturtmuştur. He­ rophile adlı Sibylla, Pausanias'a göre, İda'lı bir nympha'nın kızıymış. Bütün bunlardan anlaşılan şu ki, Apollon tanrıyla ilgili bilicilik Anadolu'dan çıkmış ve yayılmıştır. Kalkhas ve Mopsos gibi efsanelik kişilerin serüveni de aynı gerçeği kanıtlar (Kalkhas, Mopsos).

Yunanistan'da Delphol merkezinin kurulu­ şuna değgin efsaneden de aynı sonuç çıkarı­ labilir. Delos'lu Apollon övgüsünden epey sonra ve onun örneği üzerine kaleme alınmış Delphoi'li Apollon övgüsünde şu efsane anla­ tılır: Apollon doğar doğmaz, başının üstünde kuğu kuşları uçuşmaya başlamış, tanrı Zeus da oğluna kuğuların çektiği bir araba, başına bir altın külah ve eline de bir rebap vermiş, gidip Yunanistan'da bir tapınak kurmasını buyurmuş. Ama kuğular onu Hyperbore'liler ülkesine uçurmuşlar (Hyperboreoi). Orada bayram ve şenlikler içinde yaşamış, sonra Yunanistan'a gelmiş. Önce Boiotia'da Tel- phusa pınarının yanıbaşında kurmak istemiş tapınağını, periden izin alamayınca (Telphu- sa), Korintos körfezinin kuzeyinde, Parnas- sos dağının eteğinde yer yer ormanlarla örtü­ lü yemyeşil bir ovaya inmiş, burada tanrıça Themis'e adanmış bir sunak varmış, tanrıça kehanet verirmiş o sunakta. Ne var ki bölgeyi bir ejder kasıp kavurmakta, Python denilen bir canavar ekinlerin hepsini yok etmektey- miş. Efsaneye göre bu ejderi Hera salmışmış Leto ile çocuklarının başına. Apollon Py- thon'u öldürür ve büyük bilicilik merkezini de ejderi öldürdüğü yerde kurar. Pytho diye anı­ lan bu merkez sonradan Delphoi adını almış­ tır. Tanrı canavar da olsa bir cana kıydığı için arınmak zorunda kalmış, bir süre Tesalya'da Admetos'a sığırtmaçlık etmiş (Admetos); başka bir anlatıma göre Admetos'un yanın­ daki uşaklığı Kyklops'u öldürdüğünden dola­ yıdır (Kyklop'lar); dönüşünde de Pytho yarış­ malarını kurmuş. Delphoi tapınağında dünya­ nın göbeği (Yun. Omphalos) sayılan bir çuku­ run üstüne bir üçayak yerleştirilmiş, tanrının bilici kadını Pythia bu üçayak üstüne oturarak ve çukurdan yükselen gazlarla kendinden ge­ çerek fal verirmiş. Bu falcılık, bilicilik sanatıy­ la Delphoi tapınağının ne hazineler topladığı dillere destan olmuştu.

Pythia tıpkı Sibylla gibi tanrı sözlerini ya da buyruklarını insanlara Homerik destanların vezni olan hexametron ile aktarır. Bu vezin ise Daktyl'ler ve Kybele kültüyle ilişki görün­ mektedir (Daktyl'ler). Bu nokta bir de Del- phoi'nin dünyanın göbeği sayılması ve omp­ halos kavramıyla Kybele kültüne özgü bir motifi benimsemesi (Kybele), Andolu'lu

t

M

^

ı

v

.

,

.,

Apollon'la Anadolu'lu Ana Tanrıça ile bir bağ kurmayı esinler. Kaldı ki anası Leto ve kız kardeşi Artemis de doğrudan doğruya Kybele ile bağlantılıdırlar ('Artemis, Leto).

(5) NİTELİĞİ VE EFSANELERİ. Apollon İlya- da'nın ilk dizelerinde okçu tanrı olarak çıkar karşımıza. Okçu ve yaman okçu oluşu onun doğu ile ilişkisini daha da pekiştirir; Olym- pos'a ilk ayak bastığı gün öbür tanrıların kor­ kuyla yerlerinden fırlamaları da bundan, kar- gıcı Yunanlıların ödleri kopardı çünkü Doğu­ lu okçulardan. İlyada'nın konusu Agamem- non'la Akhilleus arasındaki kavga ise, bu kav­ ganın nedeni de Apollon'un öfkesidir. Tanrı­ nın asıl niteliğini açığa vuran bu dizeleri aşa­ ğıya alalım (İl. 1, 45 vd.):

İndi Olympos'un doruklarından, köpürmüş, öfkeli. Omuzlarında yayı, ilci ucu (çapalı okluğu. Kımıldandı mı, oklar omzunda şangırdıyordu, kızgın tanrı yürüyordu gece gibi. Yerleşti gemilerin ardına, saldı okunu, bin vınlama çıktı gümüş yaydan, korkunç, acı. Önce katırların, köpeklerin düştü peşine, sonra saldı birsiuri olc insanların üstüne. Kavruluyordu birbiri peşi sıra bir yığın ölü. Ordu içine tanrının okları yağdı tam dokuz gün.

...

Kız kardeşi Artemis'le paylaştığı bu yetenek tanrıya büyük bir üstünlük sağlar. Apollon ya da Artemis'in okuyla ölmek ansızın tatlı bir ölüme kavuşmak anlamına gelir. Leto'dan doğma iki okçu tanrı bu yetilerinden birçok efsanelerde faydalanırlar (Niobe). Apollon'un sanat ve müzik yeteneği üzeri­ ne de birçok efsaneler anlatılır. Musa'ların yöneticisi olarak ünü Yunan-Latin şiirinden başlamak üzere Batı şiirinde bugüne dek gök­ lere ağmıştır (Musa'lar). Müzik alanında baş­ ka tanrılar ve ölümlülerle giriştiği yarışmalar da birçok efsanelere konu olmuştur (Her- mes, Pan, Marsyas).

Işıklı tanrının aşkları da önemli bir rol oy­ nar efsanelerinde. Güzel delikanlılara olduğu kadar, doğayı simgeleyen perilere de yönel­ miş bu aşkların çoğu sonuç vermeyen bahtsız sevgiler diye nitelenir (Daphne, Kassandra, Marpessa, Hyakinthos).

/I'I

Apollon birçok ozanların babası sayılır (Li- nos, Orpheus, Aristaios).

Hekim tanrı olarak adı genellikle oğlu Ask- lepios'unkiyle birlikte anılır (Asklepios, Pai- an). Adının geçtiği sayısız efsaneler için yukar­ da gösterilen adlarla ilgili maddelere bakınız.

Apsyrtos. Bkz. Argonaut'lar.

Ara. Lanet, beddua, ilenme anlamına gelen yunanca kelime. Tragedyalarda bu kavramla­ rı simgeleyen tanrıça. Kimi zaman çoğul ola­ rak gösterilip öç perileri Erinys'lerle bir tutu­ lur (Erinys).

Arakhne. El sanatlarında Anadolu'nun Yu­ nanistan üzerine üstünlüğünü dile getiren bir efsanedir Arakhne efsanesi. Arakhne Lydia'lı bir kızmış, babası İdmon Kolophon kentinde kumaş boyacılığı yapar­ mış, kızı da iş işlemede, nakış yapmada, kilim dokumada öylesine usta, öyle becerikliymiş ki, yokmuş onun üstüne bütün bölgede. Dağ­ dan, ormandan periler bile gelir, şaşakalırlar- mış yaptığı işlere. Lydia kızları, kadınları bi­ linçli, giderek gururlu olurmuş. Arakhne de ölümlülere elişlerinin hepsini öğretmiş ol­ makla geçinen Atina'nın baş tanrıçası Athe­ na ile gergefte boy ölçüşebileceğini ileri sü­ rer dururmuş. Tanrıça buna kızmış, bir koca­ karı kılığına girip çıkmış Arakhne'nin karşısı­ na. Öğütler vermiş, daha alçakgönüllü olma­ sını, tanrılarla boy ölçüşmekten sakınmasını salık vermiş. Ama Arakhne hiç oralı olmamış, Atheria isterse gelsin nakışta yarışalım de­ miş. Tanrıça da o zaman kim olduğunu açık­ layarak başlamışlar gergef başında yarışma­ ya. Athena Olympos'un on iki büyük tanrısı­ nı işlemiş nakısına, Arakhne ise tanrıların pek şanlı olmayan serüvenlerini canlandır­ mış:'

Zeus'un Europe'yi kaçırmasını, Danae'ye yaklaşmasını filan. İşlerini bitirince Athena bakmış ki kızın nakısı kusursuz, kendininkin- den aşağı kalmıyor, geçiyor bile. Derken bü­ yük bir öfkeye kapılıp kırmış Arakhne'nin gergefini, yırtmış nakısını. Lydia'lı kız üzüntü­ sünden kendini asmış. Ama tanrıça hamarat sanatçıyı bir örümcek kılığına sokmuş ki, son­ suzluğa dek tozlu duvar köşelerinde ag örsün de hiçbir faydasını görmesin.

Ares. Savaş tanrı Ares'in Roma'da karşılığı Mars'tır. Roma devleti bu tanrıya ne kadar değer vermiş, saygı göstermişse, Yunan dün­ yası onu o kadar hor görmüş, sevimsiz, gide­ rek gülünç bir kişi olarak canlandırmıştır. He­ le Homeros destanlarında kaba kuvveti sim­ geleyen Ares'e eklenmedik aşağılayıcı sıfat kalmamıştır. Azgın, çılgın deli, uğursuz ola­ rak nitelendirilen Ares insanların baş belası, elleri kanlı, kaleler yıkan olumsuz bir varlıktır. Doğuşunu üç dizede şöyle anlatan Hesiodos (Theog. 921) bir daha pek söz etmez bu tan­ rıdan (Tab.5):

Hera görkemli son eşi oldu Zeus'un Sevişti tanrıların ve insanların kralıyla Hebe'yi, Ares'i ve Eileithya'yı doğurdu Hera

Ares'in anası Hera ile herhangi bir ilişkisi­ ne pek rastlanmaz destanlarda, hele babası Zeus'un ondan hoşlanmadığı besbellidir. Tro- ya savaşında yiğit Diomedes Athena'nın yar­ dımıyla karnından yaralar Ares'i, o da Ze­ us'un yanına sığınıp ağlaşır. Tanrılar babası­ nın bu sızlanmalara verdiği karşılık şudur (İl. V, 889 vd.) :

Böyle ağlaşıp durma dizimin dibinde,dönek Olympos'ta oturan tanrılar arasında • benim iğrendiğim tanrısın sen, hep hırgür, kavga, savaş işin gücün, eleavuca sığmaz huysuzluğun, biliyorum, anadan gelme sana, Hera'dan ben de ona zorla dinletirim sözümü.

Apollon'la Athena Ares'i şöyle kınarlar (İl. V, 30; 830):

Ares, insanların baş belası Ares, ey kaleler yıkan, ellerin kanlı.

Yaklaş ona, saldırgan Ares'ten çekinme, delinin biridir, kötünün kötüsüdür o, bir o yana döner, bir bu yana.

Asıl çekişmesi de Athena iledir, çünkü A- thena aklın yönettiği savaşı, Ares ise akılsız­ ca, körü körüne çarpışmayı simgeler. Bu ça- •• tışmada elbette ki akıl üstün gelecek. Zeus'un kafasından çıkma, Zeus'un kalkanıyla dövü­ şen Athena zaferi kazanacaktır. İlyada'nm beşinci bölümünde tanrılar da Akha'larla Troya'lılar arasındaki kıyasıya savaşa katılın­ ca, Apollon önce Ares'in işe karışmaması

için onu Skamandros ırmağınınkıyısına otur­ tur, ama işler çatallaşıp Aphrodite de yarala­ nınca, Ares çıkagelir; savaşı şöyle anlatılır (İl. V, 855 vd.):

Gür narah Diomedes de atıldı tunç kargısınla, Palias Athene tutup yöneltti kargıyı tam Ares'in göbeği altına, karmlığm bağlandığı yere tam; vurdu onu, yaraladı karnından, sonra derisini yırtıp kargıyı çekti çıkardı. Ares kavgasına tutuşmuş dokuz, on bin kişi, savaşta nasıl bağırır çağırırsa, tunç Ares de öyle bağırdı. Akha'larla Troya'lıları yakaladı bir titreme. Savaşa doymaz Ares öylesine bağırmıştı.

Bu dev tanrı Homeros destanlarında yürek­ li ve yiğit olarak bile gösterilmiyor. Dönekliği zaferi kimi zaman ona, kimi zaman buna ver­ mesinden ileri gelmiyorsa da, baş konusu sa­ vaş olan bir destanda savaş tanrının bu kadar hor görülmesi şaşılacak bir şeydir. Ares'in Aphrodite ile birleşmesinden Pho- bos (Bozgun), Deimos (Korku) ve bir de Har- monia doğar. Phobos'la Deimos ayrılmazlar babalarının yanından, Enyo adındaki kızı da tanrı neredeyse oradadır. Ona kimi zaman Eriş (Kavga) de katılır. Odysseia'da anlatılan aşk macerasında (Aphrodite) Ares Hephaistos'un ağına düşüp yakalandıktan sonra hiç ses çıkarmaz, süklüm püklüm Trakya'ya doğru yol alır (Od. VIII, 359 vd.). Ares'in yabani Trakya boylarının yanında oturmaktan hoşlandığı ve bir gelene­ ğe göre kızları olan Amazonların da oradan kaynak bulduğu söylenir. Thebai'de de Kad- mos'un atası olarak tapım gördüğünü, bir ej­ derin beklediği bir suyun kendisine adanmış olduğunu anlatır (Kadmos). Herakles destanında Ares, oğlu Kyknos'u yiğitle olan savaşında korumak ister, Athena araya girip Kaderin Kyknos'un yenilmesine karar verdiğini, buna karşı gelmenin akıl kârı olmayacağını söyler, ama Ares akıl ve man­ tık dinlemez, gene atılır körü körüne savaşa ve Herakles'ten yara alarak gene utana uta­ na döner Olympos'a. Atina'da adam öldürmelerin ve dinsel suç­ ların yargılandığı Areopagos, yani Ares tepe­ si diye bir yer vardır. Efsaneye göre, bu tepe­

nin eteğinde bir kaynak fışkırır, bu kaynağın dibinde de günün birinde Ares, Aglauros tan olma kızı Alkippe'ye Poseidon'un oğlu Ha- lirrhotios'un saldırdığını görmüş ve öfkeye kapılarak öldürmüş saldıranı. Derken Posel- don Olympos tanrılarını tepede toplamış ve Ares'in bu suçunu yargılamalarını istemiş. Tanrılar mahkemede Ares'in beraatına karar vermiş.

Arete. Bkz. Alkinoos.

Arethusa. Artemis'in çevresindeki avcı kız­ lardan Arethusa günün birinde ay yorgunlu­ ğunu gidermek için ırmağa girmiş, yıkanıyor- muş. Çırılçıplak yüzerken birdenbire ırmak­ tan yükselen bir erkek sesi duymuş. Kıza tu­ tulan ırmak tanrı Alpheios'un sesiymiş bu. Kız sudan dışarıya fırlayıp olduğu gibi koşma­ ya başlamış. O koşmuş, ırmak kovalamış, so­ nunda gücü tükenen Arethusa Artemis'e ya- karmış onu kurtarsın diye. Tanrıça da önce kızı bir buluta sarmış, sonra bir kaynağa dö nüştürmüş, ama Alpheios gelip sularını sula rina karıştırmasın diye, Arethusa yerallın.ı dalmış ve ancak Sicilya'da Ortyga adasınd.ı gene yeryüzüne çıkmış (Alpheios). Bu efsane, biri Elis'te, öbürü Sicilya'da Arethusa adlı iki kaynağın varlığını açıklamak için uydurulmuş olsa gerek.

Argcs. Uranos (Gök) ile Gaia'nın (Toprak) birleşmesinden doğan tek gözlü devlerden bi­

ri. Adı "ışık saçan" anlamına gelen Arges Ze- us'a yıldırım armağan eden Kyklops'tur.

(Kyklopes).

Argonaut'lar (Argo Gemicileri). İlkçağın büyük destansal öykülerinden biri olan Argo­ naut'lar serüvenini bize bir tüm olarak Ro- doslu Apollonios anlatmıştır. İ.Ö. III. yüzyılda yaşayan Apollonios ünlü bir mythos yazarı­ dır. Bu konuyu kendisinden sonra Apollodo- ros ve önce de büyük Dor şairi Pindaros işle­ miştir. Medeia ile İason efsaneleri ise traged­ ya yazarlarına ve özellikle Euripides'le Sene ca'ya konu olmuştur. Bu uzun öyküyü, çeşitli bölümlerini başlık­ larla göstererek özetlemeye çalışalım.

ARGO GEMİSİ. Adı "hızlı" anlamına gelen Argo gemisi Karadeniz'in Kolkhis ülkesinde

fil

Altın Postu aramaya giden kahramanlar için yapılmış elli beş kürekli bir gemiymiş. Onu yapan ustanın adı da Argos imiş.

ARGONAUTLAR KİMLERDİR? Sefere katı­ lanlar Troya efsanesi kahramanlarından ön­ ceki kuşaktan kişilerdir. Mythos yazarlarının bunlar üstüne verdikleri listeler birbirini tut­ maz, ama genellikle en ünlü kahramanlar şunlardır: İason, gemi ustası Argos, dümenci Tiphys, ozan Orpheus, İdmon, Amphiaraos ve Mopsos adlı biliciler, Boreas'ın oğulları Kalais'le Zetes, Kastor'la Polydeukes, Pele- us'la Telamon, Meleagros, Herakles ve daha başkaları.

ALTIN POST. Altın Post, bir zamanlar A- thamas'ın çocukları Phriksos'la Helle'yi sırtı­ na alıp Yunanistan'dan Karadeniz'deki Kol- khis ülkesine kaçıran kanatlı koçun pöstekisi- dir. Kız kardeşi Helle Boğazları geçerken de­ nize düştükten sonra, Phriksos tek başına Kolkhis'e varır ve kendisini iyi karşılayan Ale- tes'e Zeus'a kurban ettiği koçun altından

olan postunu verir. Aietes de bu eşsiz postu tanrı Ares'e adanmış bir korulukta saklar

(Athamas, Phriksos, Helle, Aietes).

SEFERtN NEDENİ. lolkos kralı Aison tahtını üvey kardeşi Pelias'a kaptırmıştı. Aison'un

oğlu İason delikanlılık çağına gelince Peli- as'm karşısına çıkıp tahtını geri ister. Pelias da ondan kurtulmak için önce Kolkhis'e gi­ dip Phriksos'un orada bıraktığı altın postu getirmesini buyurur. İason bu sefere çıkmak zorunda kalır, Yunanistan'da ne kadar gözü pek, atılgan yiğit varsa hepsini toplar ve Phriksos'un oğlu ünlü usta Argos'a bir gemi yaptırdıktan, bu işte tanrıça Athena'dan da yardım gördükten sonra yola çıkar (Aison, Pelias, iason).

YOLCULUK. Argo gemisi Tesalya'daki bir limandan denize indirildi. Tanrı Apollon'a ya­ pılan kurbanlar bilici İdmon tarafından iyiye yorumlandı: İdmon'un kendisinden başka yolcuların hepsi geri dönecekti.

LEMNOS ADASI. Birinci durak Lemnos adaşıydı. Adanın kadınları kocalannı öldür­ müşlerdi. Adada erkek olmadığından Lem­ nos kadınları Argonaut'ları iyi karşıladılar ve

onlarla sevişerek gebe kaldılar (Thoas, Hyp- sipyle).

SEMENDİREK, KYZlKOS. Çanakkale Boga- zı'na girmeden Samothrake (Semendirek) adasına vardılar ve ozan Orpheus'un öğüdü­ ne uyarak adadaki gizemlere erdirildiler. Ora­ dan da Marmara denizine girdiler ve Kapıdag yarımadasına vardılar. Delion'Iar kralı Kyzi- kos'u yanlışlıkla öldürdüler (Kyzikos).

MYSİA'DA HYLAS'IN KAYBOLMASI. Mysia kıyılarına vardıklarında (Mudanya lima­ nına çıkmış olacaklar) Herakles ormana dalıp kırdığı küreğinin yerine yenisini kesmeye git­ ti, yanında Hylas adlı çok sevdiği bir genç vardı. Delikanlıyı tatlı su aramaya göndermiş­ lerdi. Geri gelmeyince Herakles onu arama­ ya koyuldu ve şafak sökerken hâlâ dönmedik­ lerinden gemi Herakles'i Mysia'da bırakarak yoluna devam etti (Hylas, Herakles).

AMYKOS, PHİNEUS. Kadıköy'e yerleşmiş dev Amykos'u Polydeukes'in yenmesi üzeri­ ne yelken açan Argo gemisini fırtına Boğaz­ dan uzaklara Trakya kıyılarına atar. Orada Poseidon'un oğlu kör kral Phineus'a rastlar­ lar. Bu kral Harpya'lar belasına uğramıştır. Kanatlı, kadın yüzlü canavarlar olan Harp- ya'ları rüzgâr tanrı Boreas'ın oğulları Kalais

ile Zetes yener ve kovarlar. Bu iyiliğe karşılık Phineus Argonaut'lara ilerde karşılarına çıka­ cak tehlikeleri nasıl atlatabileceklerini bildirir

(Amykos, Harpya'lar, Kalais ile Zetes).

ÇARPIŞAN KAYALAR. Karadeniz'e çıkma- dana Symplegad'lar yani çarpışan kayalar­ dan geçmeleri gerektiğini Phineus söyler Ar­ gonaut'lara. Mavi Kayalar diye de tanımla­ nan bu iki kaya aralarından bir gemi geçti mi, yerlerinden oynar ve birleşerek kapanır, ara­ larında ne varsa paramparça olurmuş. Phine­ us Argonaut'lara şöyle bir denemede bulun­ malarını salık verir: Bir güvercin uçursunlar kayaların arasından, güvercin geçebilirse, kendileri de arkasından geçmeye kalkışsınlar, yoksa vazgeçip gerisin geri Yunanistan'a dönsünler. İason kuyruğundan birkaç tüyünü yitirerek karşı yöne geçer, arkasından Argo gemisi Symplegad'ların arasına girer ve kuş gibi ancak pupası biraz zedelenerek geçer. Bundan sonra da Çarpışan Kayaların çarpış-

maktan vazgeçtikleri ve yerlerine mıhlandık- lan anlatılır. İstanbul Boğazında akıntı yüzün­ den oynak kayalar mı vardı, yoksa Boğazın olağanüstü anafor ve akıntıları efsaneye böy­ le bir imgeyle mi yansıtıldı? Her neyse bu en­ geli de aştıktan sonra Argonaut'lar Yunanlıla­ rın Pontos Eukseinos yani konuksever deniz dedikleri Karadeniz'e çıkarlar.

AMAZONLAR VE KOLKHİS'E VARIŞ. İlk durak Maryandyn'lerin ülkesidir. Kral Lykos onları iyi karşılar, ama bir yaban domuzu avında bilici İdmon ve dümenci Tiphys ölür­ ler. Argonaut'lar daha öteye gidip Ama­ zon'lar ülkesine çıkarlar. Amazon'ların ülke­ si Thermodon (Terme çayı) ve Themiskyra (Terme) şehriyle merkezlenir efsanede. Du­ rak yapmadan Kafkas dağlarının göründüğü kıyılara doğru ilerler ve Phasis ırmağına (Pa- sinus) yani Kolkhis (Gürcistan) ülkesine varır­ lar (Amazon 'lar).

MEDEİA, ALTIN POST'UN ALINMASI. Ar­ gonaut'lar Altın Post'u geri istemek için kral Aietes'in karşısına çıktıklarında, kralın kızı Medeia iason'u görür ve büyük bir aşkla ona tutulur. Güçlü bir büyücü olan Medeia bun­ dan böyle Argonaut'ların ve İason'un bütün işlerini eline alır ve dilegince yönetir. Kral Ai- etes görünüşte Altın Post'u vermeye razıdır, ama bir ejderi öldürmesini, ateş püsküren, tunç ayaklı iki boğayı boyunduruğa koşup öl­ dürülen ejderin dişlerini ekmesini şart koşar, fason ister istemez bu koşullara evet der. Me­ deia araya girer, İason'a kendisini eş olarak almaya söz verirse yardım edeceğini bildirir. Sonra da yiğide büyülü bir merhem hazırlar. Bedene sürüldü mü bu merhem deriyi silah geçmez hale sokar, bir gün boyunca ne yara­ lanır, ne de ölür. Ejderhanın dişlerini toprağa ektikten sonra silahlı adamlar biteceğini, ara­ larına bir taş atarsa, bunların kavgaya tutu­ şup birbirlerini öldüreceklerini de söyler. Me- deia'nın dediği gibi olur, İason boğaları bo­ yunduruk altına sokmayı ejderin dişlerini tar­ laya ekip üstünde fışkıran silahlı adamları bir­ birlerine öldürtmeyi başırır. Ne var ki Aietes gene de Altın Post'u vermeye razı olmaz. Ar­ go gemisini yakmaya ve Argonaut'ları öldür­ meye kalkar, ama Medeia daha hızlı davran­ mış, İason'la el ele vererek Altın Post'u bek­

leyen ejderi uyutmuş ve koçun pöstekislnl alıp Argo gemisine kaçırmışlardır. Ertesi sa­ bah Argo gemisi şafak sökmeden yola çıkar. Medeia babasının kendilerine yetişememesi için korkunç bir çareye başvurmuştu: Yanına aldığı küçük kardeşi Apsyrtos'u kesip doğradı ve parçalarını yol boyunca serperek uzaklaş­ tılar, arkalarından gelen Aietes'le adamları Apsyrtos'un parçalarını toplamakla vakit kay­ bettiler, bu yüzden Argonaut'lara yetişemedi­ ler.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU. Destanın bu bölü­ mü de karışıktır. Bir anlatıma göre Argo Ka­ radeniz'de İstros (Tuna) ırmağının ağzına va­ rır ve ırmak yoluyla Adriyatik denizine çıkar (o zamanki coğrafya görüşlerine göre Tuna Karadeniz'i Adriyatik denizine bağlayan bir su yoluydu) , ama Zeus'un öfkesine uğrayıp fırtınaya tutulurlar, Medeia'nın halası olan büyücü Kirke'yi bulmaya giderler, Kirke Me- deia'yı kardeşini öldürmüş olma suçundan arındırır ama, İason'u konuklamak istemez; Argonaut'lar Seiren'ler adasının önünden ge­ çerken ozan Orpheus canavarları büyüler, söylediği ezgi o kadar güzeldir ki gemiciler Seiren'lerin sesine kulak vermezler. Hera'nın koruyuculuğu altında Kharybdis'le Skylla uçu­ rumlarını da geçerler. Bu kez fırtına onları Libya kıyılarına atar, oradan Girit'e geçerler. Girit'te eski tunç soyundan kalma Talos adın­ da bir dev yaşar, Talos tepeden tırnağa tunç­ tandır, yalnız ayak bileklerinden biri etten olup içinde bir kan damarı bulunmaktaydı. Hephaistos'un yaptığı bu robot adama Girit kralı Minos adayı koruma görevini vermişti. Argonaut'lar Girit'e yaklaşınca Talos koca bir kaya alıp Argo gemisinin üstüne fırlatacak oldu, ama Medeia onu büyüledi, dev birden ayağını burkarak bileğini sıyırdı ve damann- dan akmaya başlayan kan bir daha durmadı, Talos böylece can verdi (Talos).

YUNANİSTAN'A VARIŞ. İason Altın Post'u amcası Pelias'a vermek üzere İolkos'a döner. Babası Aison'un öldüğü haberini alır. Peli- as'm da tahtı geri vermeye hiç de yanaşmadı­ ğını görür. Burada Medeia'nın tüyler ürperti­ ci bir oyunu yer almaktadır: Pelias'ın kızlarıy­ la arkadaşlık kurar, ihtiyarlamakta olan baba larını gençleştirmenin çaresini kendilerine

öğreteceğini söyler ve örnek vermek üzere yaşlı bir koç alarak keser, büyülü otlarla kay­ nayan bir kazana atar, birden körpe bir kuzu çıktığını gösterir. Pelias'ın kızları bu düzene kanarak babalannı öldürüp kazana atarlar. Dirilmedigini görünce çılgına dönerler ve yurtlarından sürülürler (Pelias).

MEDElA'NIN SONU. îason'la Medeia bu su­ çu işledikten sonra Pelias'ın oğlu tarafından İolkos'tan kovulurlar. Korinthos kralı Kreon onları iyi karşılar, ama bir süre sarayında alı­ koyduktan sonra, Medeia'yı uzaklaştırmak çarelerini arar. lason da korkunç karısından bıkmışa benzer, Kreon'un kızı Kreusa ile ev­ lenmek üzere Medeia'yı boşamaya ve Kol- khis'e geri göndermeye kalkar. O sırada bü­ yücü kadın ömrünün en korkunç suçunu iş­ ler: Kreusa'ya güya düğün hediyesi olarak bir elbise gönderir, kız onu giyer giymez yanma­ ya başlar, bu işler olup biterken İason'dan olan iki oğlunu boğar ve babalarına ölülerini gösterir. Bundan sonra atası Helios'un kendi­ sine gönderdiği bir uçan arabayla Atina'ya uçar. Orada Aigeus'a kendisiyle evlenirse ço­ cuk doğuracağını söyler, Theseus'u öldürme­ ye çalışır, Atina'dan da sürülür. Kolkhis'e döndüğü ve daha birçok suç ve serüvenler­ den sonra babası Aietes'le barıştığı bazı efsa­ nelerde anlatılır (Medeia).

Argos. (1) Zeus ile Niobe'nin oğlu. Niobe Zeus'un sevdiği ilk ölümlü kadındır. Argos'a Zeus Peloponez krallığını vermiş, bu yüzden de Argos denmiş bütün yarımadaya. Sonrala­ rı Argos adı yalnız batısındaki Argos kentine ve Argolis denilen bölgeye ayrılmış. Argos 11- yada destanında Yunanistan'dan gelip Tro- ya'ya saldıranların tümünün yurdu olarak gösterilir, Argos'lu ise Akha'ların hepsine ve­ rilen genel bir sıfattır.

(2) Argonaut'ların

gemisi Argo'yu (argos,

hızlı demek) yapan ve ona adını veren usta.

(3) Homeros destanlarında tanrı Hermes "Argos u öldüren" "Argeiphontes" ek adıyla anılır. Tartışmalı yorumlara yol açan bu sıfa­ tın anlamında bilginler karar kılmış gibidir. Çünkü böyle bir efsane vardır: Hermes'in öl­ dürdüğü Argos yüz gözlü bir devdir. Başka bir anlatıma göre, Argos'un yüz değil de, ikisi

kafasının önünde, ikisi arkasında yalnız dört gözü varmış. Üstün bir gücü olan bu dev Ar- kadya bölgesini yabani bir boğadan kurtar­ mış, Tartaros'la Gaia'dan dogma Ekhidna ca­ navarını öldürmüş, sonra da Zeus'un inek bi­ çimine soktuğu sevgilisi lo'nun başına Hera tarafından bekçi olarak dikilmiş. Argos ineği bir ağaca bağlayarak gece, gündüz gözlüyor- muş, uyuduğu zaman bile gözlerinin hepsi kapanmaz, ne kadarı kapanırsa, o kadarı açık kalıp bakarmış. Ama Zeus Hermes'e İo'yu kurtarmayı buyurmuş ve Hermes de Ar- gos'u öldürmeyi başarmış. Bunu nasıl yaptığı konusunda söylentiler çeşitlidir: Kimine göre uzaktan attığı bir taşla yere sermiş Argos'u, kimine göre Pan'ın kavalını çalarak devi bü­ yülemiş ve bütün gözlerinin birden kapanma­ sını sağlamış, ya da büyülü bir değnekle Ar­ gos'u bir daha uyanmayacağı bir uykuya dal­ dırmış. Nasıl olmuşsa olmuş ama Argos öl­ müş, Hera da gözlerini kendisine özgü ve çok sevdiği tavus kuşunun tüylerine yerleştirmiş.

Ariadne. Minos'la Pasiphae'nin kızı (Tab. 11). Theseus Girit'e Minotauros'la çarpışma­ ya geldiğinde Ariadne yiğidi görmüş ve görür görmez de ona tutulmuştu. Minotauros'un bulunduğu bin bir dehlizli Labyrinthos mağa­

rasında kaybolmaması için eline bir yumak iplik vermişti. Theseus da karışık ve karanlık dehlizlerden ilerledikçe yumağı açıp ipliği ye­ re bırakıyormuş. Canavarı öldürdükten sonra çıkış yolunu ona bu iplik göstermiş. Sonra da Ariadne'yi kaçırıp Naksos adasına varmışlar. Ama Theseus kızı o adada bırakıp gitmiş, bir gece kız uyurken gizlice kaçmış. Ariadne uya­ nıp bakmış ki adada yapayalnız, ama üzülme­ ye vakit kalmadan tanrı Dionysos gelmiş, kı­ zın güzelliğine vurulmuş ve onu alıp Olym- pos'a götürmüş. Düğün hediyesi olarak Ari- adne'ye Hephaistos'un yaptığı altın bir taç vermiş, sonra da taç gökte bir yıldız olmuş

(Theseus, Dionysos).

Arima. Güneydoğu Anadolu'nun Kilikya bölgesinde bulunan dağlık bölgenin adı. Efsa­

neye göre bu dağların altında iki ejder yat­ maktadır: Homeros'a göre Typhoeus'un ini buradadır (İl. II, 782), Hesiodos da Ekhidna canavarının orada kapalı olduğunu anlatır

(Typhon, Ekhidna).

ı,/I

Arion. Herodotos'un anlattığı masallar ara­ sında Arion'un masalı kadar sevimlisi yoktur. Hem tarihçi onu bir masal diye değil, gerçek­ ten olmuş şaşılacak bir olay diye anlatır: Şair­ ler anası Lesbos'ta Arion adlı bir ozan yaşar­ mış. Dili öyle tatlı, çalgısı öyle dokunaklı ki, ünü Midilli'den çok ötelere yayılmış. Günün birinde adası dar gelmiş Arion'a dünya göre­ yim deyip Korinthos'a göçmüş. Ora halkını da büyülemiş, üstelik Korinthos'un yöneticisi Periandros'u da dost edinmiş kendine. "Gitar çalmakta eşi yoktu, diyor Herodot hemşeri- miz, duyduğuma göre de, Dithyrambosu ilk söyleyen odur". Dithyrambos, tanrı Diony- sos'a bir övgüdür, bu tür, tragedyanın kayna­ ğı sayılır. Arion onu yarattıysa, tragedyanın babası odur demek (Dionysos).

Her neyse, Arion sanatıyla yalnız ün değil, çok para da kazanmış, İtalya'yı, Sicilya'yı gezmek hevesine kapılmış. Orada da bir süre kalıp, servetler topladıktan sonra, dost Peri- andros'un yanına dönecek olmuş. Taran- to'dan gemiye binmiş, yolculuk için Korin- thos'lu bir geminin tayfasıyla pazarlığa giriş­ miş, çünkü en çok bu şehir adamlarına güve- nirmiş. Ne var ki denize açılınca, gemiciler onu suya atıp paralarının üstüne oturmayı kurmuşlar. Arion fiskoslarını duymuş ve varı­ mı yoğumu alın, bana hayatımı bağışlayın di­ ye yalvarmış. Bir gece önce düşünde Apol- lon'u görmüşmüş Arion. Güvenmiş tanrıya ve bakmış ki başka kurtuluş yok, en güzel rubala­ rını giyip son bir kez güvertede denize karşı saz çalmayı dilemiş. Sonra da denize atacak- mış kendini. Öyle güzel çalmış, öyle dokunak­ lı söylemiş ki, Apollon'un kutsal hayvanları yunus balıkları belirmiş çevrede: Toplanmış, dinliyorlarmış ozanı. Arion ezgisini bitirince denize atlamış, hemen yunus balığının biri onu sırtına almış ve Yunanistan'a kadar gö­ türmüş. Hain gemiciler Korinthos'a varınca, Periandros şairin ne olduğunu sormuş, deni­ ze düşüp boğulduğunu söylemişler. O sıra Arion birdenbire çıkagelmez mi! Periandros gemicileri çarmıha gerdirmiş, tanrı Apollon da Arion'un sazıyla üstünde yolculuk ettiği yu­ nus balığını gökte birer burca dönüştürmüş.

Aristaios. Tesalya'lı ırmak tanrı Peneus'un tonınu olan Kyrene adlı nympha'yı tanrı

ARKAS

Apollon görmüş ve sevmiş, alıp onu Libya'ya kaçırmış ve orada Aristaios adlı bir çocukları olmuş. Çocuğu kırlarda at adam Kheiron ve nympha'lar büyütmüş. Aristaios tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgilerin hepsini öğrenmiş, zeytincilik, hayvancılık ve özellikle arıcılıkta ondan üstünü yokmuş.

Aristaios sonradan Kadmos'un kızı Auto- noe ile evlenir ve Aktaoin adlı bir oğlu olur. Babası gibi dağda, bayırda yetişen Ataion us­ ta bir avcıdır.

Aristaios'a Vergilius "Georgica" adlı tarım­ sal konuları ele alan eserinde uzun bir parça ayırmıştır. Serüvenini şöyle anlatır: Dag ve su perilerini kovalamaktan hoşlanan Aristaios günün birinde ozan Orpheus'un karısı Eury- dike'nin peşine takılır, kaçarken Eurydike'nin ayağını yılan sokar, güzel kadın düşüp ölür. Tanrılar da Aristaios'u cezalandırmak için salgın düşürürler arı kovanlarına, arılarının hepsi ölür. Bu yıkım karşısında Aristaios ana­ sı Kyrene'ye dert yanar, Kyrene oğluna deniz ihtiyarı diye anılan kâhin Proteus'a baş vur­ masını salık verir. Aristaios da Odysseia'da Meneloas'un yaptığı gibi (Od. IV, 365 vd.) gi­ dip Mısır'da fok balıkları arasında yaşayan Proteus'u bulur ve onu sımsıkı bağlayarak ke­ hanetini ağzından alır: Dört boğa ile dört dü­ ve kurban edecek, sonra derdine çare bula­ caktır. Aristaios kâhinin dediğini yapar, kesti­ ği kurbanları dokuz gün sonra yoklayınca, leşlerinden binlerce arı çıktığını görür. Bağış­ landığını anlar.

Yunanistan'ın bazı bölgelerinde, özellikle Tesalya, Boiotia ve Arkadya'da Aristaios bir kır tanrısı olarak saygı görürdü (Eurydike, Orpheus).

Arkas. Zeus'la Artemis'in avcı kızlarından Kallisto'nun oğlu, Arkadya bölgesinin efsane- lik atası.

Zeus'un gebe bıraktığı Kallisto doğurup da öldükten yahut ayı kılığına sokulduktan son­ ra, Zeus Arkas'ı büyütmek üzere Hermes'in anası Maia'ya vermiş. Arkas ana tarafından Lykaon'un torunuydu. Bu kral Zeus'u sına­ mak istemiş, torununu doğrayıp parçalarını tanrının sofrasına çıkarmış. Ama Zeus aldan- mamış, sofrayı devirdiği gibi, Lykaon'un ko­ nağına yıldırım yağdırmış, kralın kendisini de

bir kurt haline sokmuş. Arkas'ın parçalarını bir araya getirip çocuğu yeni baştan diriltmiş.

Arkas delikanlılık çağma gelmiş, avlanıyor- muş ki, ayı olan anasına rastlamış, başlamış onu kovalamaya ve hayvanın sığındığı Zeus tapınağına onun arkasından girmiş. Ülkenin yasalarına göre, tapınağa giren ölüm cezası­ na çarptırılmış. Ama Zeus acımış ana oğla ve ikisini de göğe alarak birer yıldız yapmış.- Kal- listo Büyükayı, ya da yunanca bir deyimle "Araba" olmuş, Arkas da Arkturos yani ara­ banın sürücüsü.

Arkas Lykaon'un oğlundan kendisine miras kalan krallığa adını vermiş, Arkadya denmiş bu bölgeye. Çok yararlı bir kral olmuş: Uy­ ruklarına buğday ekmesini, ekmek yoğurma­ sını ve yün eğirmesini öğretmiş. Ölünce Ar­ kadya üç oğlu arasında paylaşılmış.

Artemis. Artemis, Akdeniz çevresinde bin yıllarca tutunmuş bir tanrıçaya belli bir süre içinde ve belli bir bölgede verilen addır. Kay­ nağı Orta Anadolu'da bulunduğu en son ar­ keoloji kazılarından kesinlikle anlaşılan ve ge­ nel olarak Ana Tanrıça diye tanımlanabilen bu tanrısal varlık Yunan din ve efsanelerinde Artemis adıyla anılır. Bu tanrıçanın kültü Anadolu'dan Mezopotamya'ya, Suriye, Lüb­ nan ve Filistin yoluyla Mısır'a ve Ege adala­ rıyla Girit'e kadar bütün Akdeniz kıyılarını kapladığı gibi, Yunanistan ve İtalya'ya da ya­ yılmış, ayrıca kuzeyde İskandinav ülkelerine dek sokularak iz bırakmıştır. Toprak ve bere­ keti simgeleyen bu tanrıçaya her çağ ve her bölgede başka başka adlarla ve ayrı ayrı bi­ çimlerde tapınıldığı, bütün bu değişik ad ve biçimlerin ardında hep aynı görüş ve inanç özüne rastlandığı artık yadsınmaz bir gerçek olmuştur. Ne var ki isim ve biçim bolluğu tan­ rıçanın geçirdiği evreyi izlemeyi güçleştirmek­ te, bu karmaşık varlığı bir bütün olarak görüp incelemeyi bilimin daha iyice çözümleyeme­ diği bir sorun haline getirmektedir. Çatalhö- yük ve Hacılar kazılarında elde edilen bulgu­ lar ise Ana Tanrıçanın gelişmesinde başlan­ gıç noktasını İsa'dan önce 6100 yıllarına ka­ dar indirmekle bu evreye ışık tutmakta ve da­ ha sonraki aşamaların belli bir açıdan ince­ lenmesini kolaylaştırmaktadır. Efes'te bulu­ nan Artemis heykelleri de Anadolu'nun

Yunanla ilgili çağlarında bu tanrıçanın aldığı biçimi ortaya sermekle erken taş çağında başlayıp Roma imparatorluğunun putperest­ likten Hıristiyanlığa geçişine kadar olan süre­ de tutarlı bir gelişmeyi izlemek olanağını ver­ mektedir. Adı ne olursa olsun toprak ve bere­ ket tanrıçası ancak uzun ve yaygın bir geliş­ me süreci içindeki aşamaların sayım ve dökü­ münü Ana Tanrıçanın Anadolu'daki başlıca simgesi olan Kybele'ye ayırdığımız bölüme bırakarak, burada yalnız Artemis'i tanıtma çabasına girişelim. Yunan kaynaklarında adı­ na rastlanan Artemis de zaman ve mekân içinde bir gelişmenin ürünüdür. Homeros metinlerinde sözü geçen Artemis'ten Latin yazınındaki Diana'ya varmak için nice nice değişimlere uğramıştır bu tanrısal figür. Bun­ ları özetlemek için yazılı kaynaklardan, Efes'li Artemis'i tanımlamak için de Selçuk müze­ sinde gözümüzle görmek mutluluğuna erişti­ ğimiz eşsiz heykellerden faydalanacağız. Ana Tanrıçanın gerek Kybele, gerekse Artemis adıyla tam anlamına varmak bugüne bugün pek az bilginin başarabildiği bir iştir. Bu işte öncülük, bizim tarih ve din tarihi bilginimiz Halikarnas Balıkçısı'ndadır. Aşağıdaki incele­ me, onun bulgularının, tanımlarının ve şaşır­ tıcı bir kavrama ve bağlantı kurma gücüyle aydınlatıp canlandırdığı gerçeklerin bir derle­ mesi sayılabilir.

(1) ADI VE EK ADLARI. Artemis'in adı tıpkı Apollon'unki gibi Yunanca değildir. Dokunul­ mamış, bozulmamış anlamına yakın gelen "artemes" sıfatından üreme olduğunu kanıt­ lamak güçtür. Artemis'in Apollon'un olduğu gibi parlaklık gösteren bir ek adı da yoktur. Adına takılan yüzlerce yersel sıfatı ise onun tapınıldığı çeşitli ülke ve bölgeleri açığa vur­ maktan başka bir işe yaramaz. Tek üstünde durulması gereken ve kişiliğinin özünü yansı­ tan sıfatları ilkin Homeros destanlarında, sonra ilkçağ yazını boyunca rastlanan okçu­ lukla ilgili sıfatlarıdır. İlyada'da bu tanrıçaya çokluk "ok taşıyan, ok saçan, okçu tanrıça" denir, kardeşi Apollön gümüş yaylı olduğu halde, Artemis için Altın sıfatının kullanılması dikkati çeker. İlyada'da Artemis için "altın yaylı, altın tahtlı ve dizginleri altın kakmalı" deyimlerine rastlanır, oysa ayla ilişkili bir tan-

r.t.

nçaya altını biz daha çok yakıştırabiliri*. Baş ka bir sıfatı ise onun Apollon'l.ı lı.ıglcinl ısını daha açıkça belirtmektedir. Delos'lu Apol- lon'un bir tıpkısı olan Artemis'e övgüde şöyle deniyor:

Artemis'i övelim, Musa, okçu tanrının kız kardeşini Apollon 'la birlikte büyümüştür ok atan o kız oğlan kız, atlarına yoğun sazlı Meles ırmağından su içirir

ve Smyrna'dan hızla geçerek sürer altın arabasını bağlık Klaros'a doğru, ki orada taht kurmuştur gümüş yaylı tanrı-, orada bekler hedefi vuran tanrı kardeşi okçu tanrıçanın gelmesini.

Homerik denilen bu övgünün başlangıcın­ daki bu dizeler iki bakımdan ilgi çekicidir: Biri Artemis'in İzmir, Klaros ve Homeros'un atası sayılan İzmir'deki Meles suyuyla ilişkisini açı­ ğa vurur, burada her iki tanrının da Ege böl­ gesinden oldukları, oradan kaynak alıp oraya yerleştikleri anlaşılır; ikincisi Apollon için kul­ lanılan "Hekatos" ve "Hekatebolos" ek adla­ rıdır ki bunları "okçu, okuyla hedefi vuran" diye çevirdiğimiz halde tam anlam ve kaynak­ larını bilmemekteyiz. İlerde görüleceği gibi Artemis'le Helios soyundan bir ay ve büyü tanrıçası olan Hekate arasında yakınlık, ben­ zerlik vardır, o kadar ki bu iki tanrıça kimi yerde birbirine karışır. Hekate'nin adı da He­ katos gibi çözümlenmemiş bir kökendendir. Bu aydınlanmamış köken Apollon, Artemis, Hekate üçlüsünün Anadolu ile daha bir ilişki­ sini mi dile getirir acaba?

Ilyada'nın XXI. bölümünde Akhilleus'un eli atanda can veren Hektor'u savunup savun­ mamak konusunda tanrılar arasında tartışma vardır. Apollon bezmiştir, insanları kendi ka­ derlerine bırakmak düşüncesindedir. Derken Artemis, kardeşine sertçe çıkışır (İl. XXI, 470 vd.):

Ama kız kardeşi, yabani hayvanlar tanrıçası, çıkıştı ona, konuştu avcı Artemis, küçük düşürdü onu:

"Kaçıyorsun demek, okçu tanrı, Poseidon'a bırakıyorsun zaferi büsbütün, hak etmediği bir ün veriyorsun ona, Ne diye bir yayın var sentn, aptal, yaramadıktan sonra o yay İşine?".

Yabani hayvanlar tanrıçası diye çevrilen "potnia theron" Ana Tanrıça Kybele'nln w ona özgü bir sıfattır, llyada'da Artemis'in bu nitelikle adlandırılması dikkati çeker, Arte­ mis'in Anadolu'yla ilişkisini bir daha açıklar, Efes'li Artemis'le ilişkiyi kurar. Hele bundan sonra Hera'nın tartışmaya karışıp Troya'dan yana olduğu için Artemis'e karşı öfkelenmesi büsbütün anlamlıdır (İl. XXI, 381 vd.):

Bana karşı komak mı şimdi niyetin, utanmaz köpek? istersen yay taşıyıcısı ol sen, kadınlara karşı aslan yapmışsa da seni Zeus istediğini öldürmek gücünü vermişsede sana,

zor ölçersin gücünü benim gücümle. Git dağlara, yaban keçilerini öldür, kendinden güçlüyle savaşmaktansa bu daha iyi.

Aşağıda tanrıçanın niteliklerini ele alırken incelediğimiz bu parçalar Artemis'in adı, sa­ nıyla bir Anadolu'lu tanrıça olarak karşımıza çıktığını belirler.

(2) DOĞUŞU. Delos'lu Apollon'a övgüde şöyle denir:

Selam sana, ey ulu Leto, Bu parlak çocukların anası, mutlu ana, sensin kral Apollon'u, okçu Artemis'i doğuran, kayalı Delos'ta doğurduydun oğlunu, vermiştin sırtını koca dağa, Kynthos'un sarp eteklerine, kızını Ortygie'de doğurduydun, tnopos akıntılarının orada, bir Fenike ağacı dibinde.

Bu metinden açıkça anlaşılan şu ki Leto ön­ ce Apollon'u Delos'ta, sonra da Artemis'i Ortygie, ya da Ortygia denilen yerde doğur­ du. "Ortyks" Yunanca bıldırcın demek oldu­ ğuna göre, bu bıldırcın yeri, ya da adası nere­ deydi? Bu da tartışma konusu. İlkçağda bir­ çok yerler Ortygia adıyla anılmakta, hepsi de Artemis'e yurt olmak hevesini gütmekteydi. Bir açıklamaya göre Ortygia Delos adasının eski adıymış, üstünde doğduktan sonra Apol­ lon adını Delos, yani Parlak Ada olarak de­ ğiştirmiş. Ne var ki bu açıklama övgüde söy 1 lenene uymuyor, övgüde Delos'la Ortygia ay­ rı yerler olarak gösteriliyor, şu farkla ki Ino

','/

pos deresi, sözlüklerde Delos adasının bir su­ yudur deniyor. Ortygia adlı Sicilya'da bir ada var, ama o söz konusu olamayacağına göre, kalıyor Efes yöresindeki Ortygia. Bu konuda Halikamas Balıkçısı'nın tanıklığına başvur­ malıyız (Hey Koca Yurt, s. 219):

...

İmparator Tiberius zamanında Anadolu'

da, her iki adımda bir, kutsal yerler ve tapı­

naklar varmış. Katili olsun, hırsızı olsun, bu yerlerin dokunulmazlığına kolayca sığınabil­ diklerinden, ülkede güvenlik kalmamıştı. Onun için, Anadolu'daki kutsal yerlerin tem­ silcileri Roma'ya senatoya çağrılmışlar ki, bu yerlerin gerçeğiyle yalancısı ayrılabilsin ... Herkesten önce Efesliler huzura çıktılar ve şunları söylediler: Apollon'la Artemis genel­ likle sanıldığı gibi Delos'ta doğmuş değiller­ dir. Kendi ülkelerinde Kenkreios adlı bir su varmış ve bir de Ortygia denilen bir koruluk, Leto doğum sancılarıyla kıvranınca oraya gel­ miş ve bugüne bugün orada duran bir zeytin ağacına dayanarak doğurmuş bu iki tanrıyı. Bunun üzerine o koru tanrı buyruğuyla kut- sallanmış, öyle ki Apollon bile Kyklop'ları öl­ dürdükten sonra Zeus'un öfkesinden orada korunmuş, yine orada Liber baba (tanrı Bacc- hus) savaşta başarı kazanınca tapmak çevresi­ ne sığman Amazon'ları bağışlamış. Tapmağın kutsallığı Hercules'in Lydia'ya egemen oldu­ ğu zamanda bu yiğidin izniyle daha da artmış ve bu hak Perslerin zamanında bile kaldırıl­ mamış.

Bu Kenkreios denilen su, suyun yanıbaşın- daki Kırkınca (köyün bugün adı Şirince'dir) denilen köyün suyudur. Kırkınca'lılar sularını oradan alırlar (s.221):

Ortygia denilen yer, Solmissos (Bülbül) da­ ğının kuzeyinde, Arvaliya vadisindedir. O yer şimdi Meryemana'nm evi olmuştur. Kenkrei­ os suyu da Meryemana'nm kutsal suyu oldu. Anadolu kurak olduğundan, su başları eski­ den beri kutsal sayılırdı. Prof. J. Garstang "Hitit İmparatorluğu" adlı yapıtında, Hitit ka­ bartmalarının su başlarında olduklarını ya­ zar. Nitekim Sipylos (Manisa) dağının kuzey eteklerindeki Hitit tanrıçası Hepa, yani Hav­ va'nın önünde de su akar. Bizans çağında, su kaynaklarının, ayazma olarak kutsal sayılma­ sı sürdürülmüştür.

Bu tez her bakımdan tutarlıdır: Artemis öv­ güsünde tanrıçanın İzmir ve Klaros'la ilişkisi, Efes'li Artemis'e yurt olarak Efes'e çok yakın bir yerin seçilmesi, Meryem Ana efsanesinin

de bu yerle ilgili bulunması Ortygia denilen yerin bu olduğu görüşünü pekiştirir. Yunanis­ tan'da birçok yerler kendilerine özgü bir Ar­ temis kültü edindikleri ve tanrıçaya bölgesel adlar verdikleri halde, hiç biri doğum yerini değiştirmek yoluna gitmemiş, veya gitmişse de başaramamıştır. Artemis'lerin çokluğu tanrıçanın asıl kaynağını unutursa bile, Efes'li Artemis'in bu adlı bütün tanrısal imgelere kaynak ve örnek olduğu apaçıktır.

(3) NİTELİKLERİ VE EFSANELERİ. Home- ros destanlarında Artemis'in rolü Apol- lon'unki kadar büyük değildir. Anası Leto, kardeşi Apollon, Ares, Aphrodite ve ırmak tanrı Ksanthos'la birlikte Troya'lıları tutar, onları savunmada gevşeyen Apollon'u azar­ lar. İlyada'da Artemis'e verilen sıfatlar tanrı­ çanın değişmez nitelikleri olarak kalır. Arte­ mis ok, yay, at ve arabayla yakından ilgilidir, ama bu araç ve silahları sonraki yazında oldu­ ğu gibi av ve avlanma amacıyla değil, çok da­ ha önemli bir iş için kullanır: Apollon gibi Ar­ temis de insanları oklarıyla vurup öldürür. Ansızın ölüm erkekler için Apollon'un, kadın­ lar için Artemis'in oklarıyla olur, bu çeşit ölüm ise tatlı bir ölüm sayılır. Andromakhe' nin anası, Niobe'nin kızları, daha başka ka­ dınlar hep bu oklarla can verir, kimi zaman Artemis öldürücü okunu öç ya da ceza ama­ cıyla atar (Niobe), ne var ki destanlarda kar­ deşiyle paylaştığı bu üstün güç başka hiç bir tanrıya vergi değildir. Çocuk doğururken ölen kadınların ölümü de Artemis'ten gelme­ dir. Bu yüzdendir ki doğumla doğrudan doğ­ ruya ilgili bir tanrıça olarak Hera Artemis'e "Sen kadınlar için bir aslansın" der (İl. XXI 483) ve Zeus babanın kızına bu yetkiyi verdi­ ğine yakınır.

İlyada'da sözü edilen başka efsanelerde de Artemis doğa güçlerini ve özellikle hayvanları elinde tutan "potnia theron" olarak gösterilir, Meleagros'un babası Oineus'a kızdığı için ül­

kesine korkunç bir yaban domuzu salar (Me- leagros), Agamemnon avlanırken kutsal bir geyiğini öldürüp böbürlendiği için İphigeneia kurbanını şart koşar, böylece Troya savaşının da, Akha'ların başkomutanı Agamemnon'un da kaderini dilegirice saptar (Agamemnon, İphigeneia).

(

l

I

V

I

I

I-

I

I

r

Artemis'in avcı kız ve kesinlikle kiz oğlan kız olarak nitelikleri Homeros destanlarında pek belirtilmiş değildir. Yalnız Odysseia'da denizden kurtulan Odysseus Phaiak'lar kralı­ nın kızı Nausikaa'yı hizmetçilerinin arasında görürken şöyle seslenir (Od. VI, 149 vd.):

Yalvarırım, kraliçem sana, ister tanrı ol, ister insan. Yaygın göklerdeki tanrılardansın. u/u Zeus'un kızı Artemis olmalısın, görünüşün, boyun bosun,dipdiri bedeninle tıpkı osun.

Burada Odysseus'un demek istediği şu:

Tanrıçaların da, kadınların da en güzelisin. Nitekim birçok yerlerde Artemis "Kalliste" (en güzeli) adıyla anılır. Doğada egemen, canlıların ölüm, kalımını elinde tutan güçlü tanrıça kavramından doğanın içinde hayvan­ larla birlikte yaşayan, ormanlarda derelerde ağaç ve su perileriyle dolaşıp eğlenen avcı kız ve özellikle kız oğlan kız tanrıça kavramına geçiş, yani Efes'li Artemis'ten Hellenistik ve Latin şiirindeki Diana'ya geçiş kolayca anlaşı­ lır doğal ve olağan bir geçiştir. Sürekli bir ev­ re içinde gördüğümüz Artemis figürü böylece avcılık ve bakirelikle ilgili efsane ve masallar­ da rol almış (Aktaion) ve ay tanrıçası Selene, gecenin karanlık güçlerine egemen Hekate ile bir tutulmuştur. Biz yalnız şunu belirtmek isteriz ki, mythos'un kaynağı sayılan Home- ros destanlarında karşımıza çıkan Artemis sonraki yazının avcı tanrıçasından çok kişili­ ğinde dişi yaratığın üç aşamasını, yani kızlık, kadınlık ve analık aşamalarını da birleştiren büyük Efes'li tanrıçaya benzemektedir. Bur- dan çıkan sonuç da şu ki, Yunan din ve efsa- nesindeki Artemis kaynağını Anadolulu tan­ rıçadan almaktadır-, birçok mythos yazarları­ nın bugüne dek ileri sürdükleri tezin tersine Yunan asıllı olan Artemis sonradan Asia'lı Ana Tanrıça ile birleştirilmiş değildir. Bu tan­ rıçanın başka önemli bir kaynağı da Girit'tir. Britomartis ve Diktynna diye anılan Girit' li Artemis'ten bu adlar altında söz edilecek, Efes'li Artemis ise ayrı bir bölüme konu ola­ caktır.

(4) EFESLİ ARTEMİS. Ephesos kazıları sıra­ sında bulunan biri büyük, ikisi küçük üç Arte mis heykeli arkeolojide olduğu kadar, dünya

din tarihinde de çığır açmıştır, Çünkü çok memeli Artemis figürlerinden daha önce or­ taya çıkıp Avrupa müzelerinde korunan tek tük örnekler var idiyse de, bu tanrıça tipinin Efes'e özgü olduğu ve Efes'te yapıldığı kesin­ likle bilinmiyor, yahut bilinse bile Ege tarih ve sanatına ışık tutmak amacıyla değerlendiril miyordu. Bugün bu Artemis heykellerini canlı canlı karşımızda görmekle, yalnız bu tanrıça­ yı değil, onunla ilgili bütün bir tanrı dünyası­ nı, arkasında da koca bir tarih çağım aydınla­ tabiliyor, gizli ya da karanlık kalmış birçok bi­ limsel sorunun çözümüne gidebiliyoruz. Da­ hası var, değeri paha biçilmez, güzelliği dille­ re destan Artemis Ege'nin şanını dünyaya ya­ yarak Türkiye turizmine çok önemli bir ileri adım artırmıştır. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir'in İngilizce olarak yazdığı ve İzmir Ter­ cüman Rehber Derneğince 1971'de yayımla­ nan "Asia Minör" adlı broşür Efes'li Artemis üstüne bütün bilgileri toplamakta ve tanrıça­ nın bugüne dek yapılmamış bir tanımını yap­ maktadır. Aşağıdaki yazıda bu broşürden fay dalanılmıştır:

  • a) Kaynağı. Efes'li Artemis'in kaynağı hiç

şüphe yok ki Anadolulu Ana Tanrıçadır. Sü­

mer'lerden önce var olduğu Çatalhöyük kazı­ larından anlaşılan ve Sümer'lerce Mâ ya da Marienna, Hitti'lerce Kupapa, Kubaba ya da Hepa, Suriye'den Arabistan'a kadar olan böl­ gede Lat, Girit'te Rhea, Phrygia'da Kybele, Lykia'da Leto olarak adlandırılan bu büyük bereket tanrıçasının Efes'e ne zaman geldiği, orada Artemis adıyla kültünün ne zaman baş­ ladığı kesinlikle saptanamazsa da, bu tanrıça­ nın Phrygia, Lydia ve Minoen Girit kültleri­ nin etkisi altında çeşitli evreler geçirerek yu­ karda adları sayılan tanrıçalardan ayrıldığı ve bugün Efes'li Artemis biçmine girdiği apaçık­ tır. Bu evreyi çağı çağına izleyemezsek de, arkeolojik bulgularla yazılı metinlerin karşılaş­ tırılmasından Efes'li Artemis'in İsa'dan önce II. bin yılda Efes yöresine yerleşmiş olduğu kanısına varılabilir.

  • b) İmgesi. Ana Tanrıça'nın bütün Akdeniz

çevresinde ve özellikle Orta Anadolu'da bu­ lunmuş çeşitli imgeleri, idol, figürin ve küçük heykelleri arasında Efes'li Artemis apayrı bir yer tutar. Efes'teki Artemislon adlı tapınağın-

)

da çok memeli, başı taçlı, gövdesi birçok fi­ gürlerle örtülü, ayakta duran, büyük boy hey­ keli herhalde çok eski, ilkel bir imgenin geliş­ tirilmiş biçimidir. Bu ilkel imge ise bir "ksoa- non", yani hemen de hiç yontulmamış bir tahta heykel, ya da Pessinus'taki Kybele için olduğu gibi bir "diopetes" yani gökten düş­ müş sayılan bir taştı. Zamanla tanrıçanın im­ gesi zengileşerek, Artemis'in bütün nitelikle­ rini dile getiren yüklü ve süslü bir heykel ol­ muştur.

Bu haliyle Artemis heykeli tanrıçanın doğa­ ya egemenliğini de, uygarlığın her türlüsünde yöneticiliğini de simgeler: Başının üstünde üç kat kule biçiminde üç tapınak taşır, bununla kırları olduğu kadar şehirleri de koruduğu gösterilir; derin ve ciddi bakışları sonsuzluğa dikilidir, tanrıçanın ulu gücünü yansıtır, ense­ si dolunay biçiminde bir diskle çevrilidir, al­ nında hilâl taşır, böylece ay tanrıçası olduğu belirlenir, diskin her iki yanında beşer grif- fon, yani kartal başlı aslan vardır ve boynun­ da zodiak işaretlerinden örülmüş kalın bir gerdanlık sarkar. Onun altında da dört kat meme görülür. "Polymastos" yani çok me­ meli diye tanımlanan heykelin meme sayısı 17 ile 40 arasında değişir. Ama bu memele­ rin ucu olmadığından kimi bilginler bunları hurma ya da erkek arı gövdeleri diye yorum­ lamak yoluna gitmişlerdir. Tanrıçanın An Kraliçesi unvanıyla ilgili görülen bu sarkıntılar ne olursa olsun, Artemis'in bolluk ve bereket simgeleridir. Eteği altı kat dörtgen biçiminde plaklara bölünmüştür, her dörtgenin içinde kabartma aslanlar, keçiler, boğalar, grif- fon'lar, sfenks'ler ve arılar görülür, bunların ortada olanları üçer üçer dizilmiştir. Gövdesi­ ni saran bütün bu simgesel süsler tanrıçanın kutsal tahta yonutuna zaman zaman giydiri­ len birer giysi niteliğinde olsa gerek. Nitekim Efes'te tanrıçanın giysilerini korumakla gö­ revli soylu genç kızlar bulunduğu, bunların kız oğlan kız oldukları sürece hizmet gördükleri, evlenince ayrılıp yerlerini başka kızlara bırak­ tıkları bilinir. Tanrıça heykelinin değişmez kutsal simgelerinden biri de üç sayısıdır. Bu sayı ile Artemis'in üçlü karakteri dile gelmek­ te, hem kız, hem evli kadın, hem de ana ola­ rak yaşam sürecinin bütününe egemenliği simgelenmektedir. Tanrıça evrenseldir: Sü­

rekli değişim halinde olan ayı etkisi altında tutar, doğum yeri çok doğurgan diye bilinen bıldırcınla ilgilidir, arıların kraliçesi, uygarlığın koruyucusudur, gökte ve yeryüzündeki ger­ çek ve gerçeküstü bütün yaratıklar onun buy- rugundadır. İnsanların da, hayvanların da ecesi, bütün doğanın yöneticisidir.

Efes'li Artemis'in Ana Tanrıça ile paylaştığı bu nitelikleri İonya'ya özgü bir biçimde ve Prygia'da tapınılan Kybele'ninkilerden ayrı motif ve simgelerle dile getirrriesi, üstünde durulması gereken bir özellikti/, lonya, düşü­ nürleri ve sanatçılarıyla uygarlık dünyasına nasıl öncülük etmişse, Ana Tanrıça imgesini yaratmakta da başka hiçbir ülke ve yörede erişilemeyen bir yetkinliğe ulaşmış, göz ka­ maştırıcı bir başarı ortaya çıkarmıştır. Bu eş­ siz sanat anıtıyla çığır açıcı eşsiz bir düşünce­ nin taşıyıcısı olan Efes'li Herakleitos arasında ilişki kurmamak için kör olmalı. Kaldı ki do­ ğada akışı görüp evreyi ilk dile getiren büyük filozofun düşüncesini Artemis tapınağında tanrıçanın imgesine baka baka geliştirdiğini de biliyoruz.

c) Tapmağı. Artemis'in Efes'teki tapınağı Artemision dünyanın yedi harikalarından bi­ riydi. İlkçağ yazarları onu anlatmakla bitire­ mezler. 190 metre boyunda, 55 metre enin­ deki yapı İonya üslubunda 127 sütun üstüne kurulmuştu. 15 metre yükseklikteki bu sütun­ ların 36'sı kabartmalarla süslüydü, bunların biri ünlü heykeltıraş Skopas'ın elinden çık­ mıştı. Sunağı Praksiteles'in eseriydi, içinde bulunan Amazon'lar anıtının heykellerinin yapılmasında Polykleitos, Pheidias, Kresilas, Kydon gibi Yunan ilkçağının en büyük sanat­ çıları çalışmış, resimleri Efes yurttaşı olan Apelles'in elinden çıkmıştı. En parlak çağın­ da Artemision Atina'daki Parthenon'dan dört kat büyük olup akıllara durgunluk veren bir yapıydı.

Artemis'e adanmış kutsal bir alanda I.Ö. 652 yılında bitirilen ilk taş tapınak Kim- mer'lerin Anadolu'ya saldırısında yıkılmış ve İ.Ö. 564-546 yıllarında, bir dünya harikası sayılan asıl Artemision kurulmuştu. Büyük İs­ kender zamanına kadar tapınak olduğu gibi kalmış ve Ege yöresini ele geçiren yabancı idarelerce de saygı görmüştü. İskender'in

doğduğu t.Ö. 356 yılında l.ıpın.ık lli'iostr.ı tos denilen ve bir deli olduğu iter! ıtirüten bir Efes'imin eliyle yakılmış. Bu kadar koca bir yapının bir adam tarafından nasıl yok edilebi­ leceği bir sır olarak kaldığı gibi, bu işte tapı­ nağın paha biçilmez hazinelerini ele geçirme­ yi düşünen rahiplerin parmağı olduğu sanılır. 30 yıl sonra tapınağın yeniden yapılmasına başlanmış ve Lydia kralları gibi iskender de yapımına büyük bağışlarla katılmıştır. Yunan ve Roma ilkçağı boyunca uygar dünyanın hayranlığını üstüne çeken Artemision barın­ dırdığı sayısız rahip ve görevli heyetleriyle başlı başına bir idare haline gelmiş, para bası­ mı, kredi ve bankacılık işlemlerine önayak ol­ muş ve bu yolda uluslararası bir alışveriş ku­ rumu meydana getirmiştir.

Bu dünya harikasının yerinde yeller esmesi, İngiliz çukuru denilen bir bataklık haline dön­ mesi Hıristiyanlıkla başlayan korkunç bir ça­ pulculuk hareketinin sonucudur. Aziz Pau- lus'un Efes'e gelişinde yeni dine karşı dire­ nen Efes'tiler Bizans imparatorluğunun yağ­ macılığına karşı koyamamışlar, zamanla dün­ ya harikasının taşları bir bir sökülerek Aya- sofya'nın yapımına yaramıştır. Eşsiz mermer ve taşların geri kalanı da Efes'teki Sen Jan ki­ lisesinde kullanılmıştır. İki üç yüzyıl önce Bri- tLh Museum'un Efes'e yolladığı bir arkeolog grubu da ne bulduysa İngiltere'ye aktarmış, böylece Artemis'in dillere destan tapınağı bo­ yuna taşıp şehri sular altında bırakan Kays- tros'un (Küçük Menderes) da yardımıyla kur­ bağaların ötüşüp oynaştığı bir batak haline gelmiştir.

Artemision'da görevli bulunan çeşitli rahip heyetleri ve tapınağın Ege'nin yaşamındaki engin rolü üstüne burada daha çok ayrıntıya gidemeyeceğimizden Halikarnas Balıkçısı'nın yukarda sözü geçen "Asia Minör" adlı kitabı­ na başvurulmasını salık veririz. Bu heyetler­ den Kybele bölümünde de söz edilecektir.

d) Etkisi. Ana Tanrıçanın bir simgesi olan Efes'li Artemis'in Phrygia'lı tanrıça Kybele kadar etkisi olduğu ve adı ortadan silindikten sonra da başka tanrısal varlıkların arkasında gizli bir yaşam sürdürdüğü bir gerçektir. Arte- mis'i sürdüren en belirli tanrı kişiliği hiç şüp­ hesiz ki Meryem Ana'dır. Aziz Paulus'u Efes

tiyatrosunda dinledikten sonra ilkin direçle karşılayan ve isa ya da Meryem'den bize ne, bizim tanrıçamız büyük Artemis'tir diyen Efes'liler zamanla gevşemişler, denemez. On­ lar, kültür süreçlerinde eşi az görülen bir transposition örneği vermişler, yani inandık­ ları, tapındıkları büyük tanrıça kendilerine ya­ sak edilince, inançları yüzünden akla, hayale sığmaz İşkence ve saldırılara uğrayınca Mer­ yem diye karşılarına çıkarılan ve zorla kabul ettirilen tanrısal varlığa Artemis'in bütün nite­ liklerini aktarmışlar, böylece inançlarının özü korunduğu gibi Meryem Ana'yı yüceltmişler, onu da büyük bir ana, büyük bir tanrıça nite­ likleriyle dünyada tutulabilen bir varlık olarak yaratmışlardır. Onun içindir ki Meryem Ana' nın Efes'e getirilmesi, Efes'te Bülbül dağında­ ki tapı yerinde yaşayıp ölmesi olayı bir ger­ çek olsun ya da olmasın, Meryem Ana imge­ si Efes'le yakından ilgilidir, Meryem Ana Anadolu'nun ve özellikle Efes'in bir yaratısı, bir başarısıdır denebilir. Tarihte bir kültür sü­ recinin kesintisizce korunmasını başarmak, insanlığa kök salmış birkaç inancın çağlar bo­ yunca ve gelip geçen sayısız uluslar, yönetim­ ler, değişmelere karşın sürdürülmesini sağla­ mak uygarlık denilen büyük kavramın bir be­ lirtisidir. Bu yüzdendir ki Efesli Artemis bu­ gün karşımızda olanca canlılığıyla yaşamakta­ dır.

Asia. Okeanos'la Tethys'in sayısız kızların­ dan biri. Bir kaynağa göre, Asia Titan İape- tos'la evlenip Atlas, Prometheus, Epimethe- us ve Menoitios'u doğurmuştur. Başka kay­ naklar bunun Asia değil, Klymene olduğunu ileri sürerler (Tab. 3). Bu Okeanos kızı adını Asya kıtasına ver­ miştir. Ne var ki Homeros destanlarında Asia bütün kıtanın değil, yalnız Batı Anadolu'nun adıdır. Özellikle, İlyada'nın ünlü dizeleri (İl. II, 459 vd.) eski Maionia, yani Gediz ovası için kullanılmaktadır.

Askalaphos. (1) Ares'in oğlu. İtalya'da an­ latıldığına göre, Aktor'un kızı Astyokhe savaş tanrıyla gizlice sevişir ve Askalaphos'la İalme- nos'u doğurur. Boiotia'da Orkhomenos şeh­ rinde hüküm süren bu iki kardeş Troya sava­ şına otuz gemiyle katılırlar (İl. 11, 512-516). Savaş bitince İalmenos Yunanistan'a dön-

(.1

rnez, Karadeniz kıyılarında bir şehir kurup oraya yerleşir. Askalaphos'la lalmenos Argo- naut'lar seferine de katılırlar. lalmenos Hele- ne'nin talipleri arasında yer alır.

(2) Yeraltı ırmaklarından Akheron'un oğlu. Persephone ölüler ülkesine indiği zaman Ha- des tanrıçaya oruç tutup hiçbir şey yemezse gene yeryüzüne dönebileceğini söylemişti. Ama Persephone dayanamayıp bir nar ısır­ mış, Askalaphos da bunu görmüş, gitmiş, Hades'e haber vermiş, Persephone'nin anası Demeter de öfkesinden onu gece kuşuna çe­ virmiş. Başka bir anlatıma göre, Demeter As- kalaphos'u kocaman bir kaya ile ezmiş de, Herakles Hades'e indiği zaman bu kayayı kaldırmış. Askalaphos o zaman bir gece kuşu oluvermiş.

Askanios. Aineias'la Kreusa'nın oğlu (Tab. 17). Başka bir kaynağa göre, Askanios Tro- ya'da doğmamış, babası İtalya'ya göçtükten sonra Lavinia'dan olmuştu. Oysa efsanelerin çoğu Aineias'ın Troya yangını sırasında ba­ bası Ankhises'i omuzlarına alarak ve Askani- os'u elinden tutarak kaçtığını anlatırlar.

Vergilius'un "Aeneis" destanında Askanios (Lat. Ascanius)'tan uzun boylu söz edilir. As- canius babasının biricik umudu, büyükannesi tanrıça Aphrodite'nin gözbebeği, sevimli bir delikanlıdır. Aeneas öldükten sonra Ascanius Latin'lere kral olur, Etrüsk'lere karşı savaşa girişir ve babası Lavinium şehrini kurduktan otuz yıl sonra kendisi Alba Longa'yı kurar. Lavinia'nın kurduğu bir düzen sonucunda As­ canius Latin'lerin hışmına uğrar ve Alba kral­ lığı Lavinia'nin oğlu Silvius'a kalır.

Aeneis'te Ascanius'un başka bir adı lu- lus'tur. Roma'ya imparatorlar veren İulii so­ yu (İulius Caesar da bu soydandır) Aeneas'ın oğlundan ve dolayısıyla tanrıça Venus'tan gelmekle övünürdü.

Asklepios. Yunan dünyasında hekim tanrı olarak büyük bir ünü olan ve Roma'lıların da Aesculapius adıyla benimseyip tapındıkları Asklepios, Apollon'un oğludur (Tab. 5). Ho- meros destanlarında Apollon ordulara veba, kıran salan olumsuz, korkunç bir güç diye canlandırıldığı gibi, iyileştirici, derde deva bu­ lan tanrı anlamındaki Paian ek adıyla da anı­

lır. Destanlar boyunca adı geçen hekimlerin hepsi (İlyada'da Makhaon ve Podaleiros) bu Paian tanrının oğulları ve öğrencileri sayıldı­ ğına göre, Asklepios'un da karışık bir serü­ ven sonucunda Apollon tanrıdan doğmuş ol­ ması bir rastlantı değildir.

(1) DOĞUŞU. Thessalia kralı Phlegyas'm Koronis adlı bir kızı vardır. Apollon'la sevişir ve ondan gebe kalır, ne var ki tanrının dölü­ nü karnında taşırken Arkadya'dan gelme bir yabancıyı da yatağına alır Koronis. Bu olayı tanrıya kutsal kuşu kuzgun haber verir, tanrı da öfkesinden bembeyaz olan bu kuşun tüyle­ rini karaya boyar. Şair Pindaros bu masalı benimsemez, ışık tanrı Phoibos Apollon'un olayı kendi gözüyle gördüğünü ile süreri Ko­ ronis korkunç bir cezaya çarptırılır: Bir odun yığınının üstünde diri diri yanacaktır. Alevler Koronis'i yalamaya başlar, kadın can vermek üzeredir ki, Apollon kanından olan çocuğun yok olmasına katlanamaz, ölünün karnından dölünü çıkarır ve büyümesi için at adam Khe- iron'a teslim eder. Bu olay hekim tanrının son anda kurtarıcı olarak yetişmesinin simge­ sidir. Asklepios'a hekimlik sanatını öğreten Kheiron doğanın içinde yaşayan, doğanın sır­ larına ermiş bir varlıktır. Sağlığın kaynağı da doğada olduğuna göre Kheiron'un açık hava­ da, güneşin altında, şifalı sulardan ve otlar­ dan faydalanma yollarını bilmesi şaşılacak bir şey değildir.

(2) EFSANESİ VE SANATI. Asklepios böyle­ ce usta bir hekim olarak yetişir, hekimliğin ve cerrahlığın bütün bilgilerin edinir, ama bu­ nunla da kalmaz ölüleri diriltmek yoluna bile sapar. Bunun sırrını efsane şöyle açıklar:

Tanrıça Athena Gorgo canavarı öldüğü za­ man bedeninden akan kanı toplamış ve Ask­ lepios'a vermiş. Gorgo'nun sağ tarafındaki damarlarda dolaşan kan zehirli, sol tarafında­ ki damarlardaki ise faydalıymış. Bu şifalı kanı Asklepios ölüleri diriltmek için kullanırmış. Epey adam da diriltmiş, bunların arasında Kapaneus, Lykurgos, Minos'un oğlu Glaukos ve Theseus'un oğlu Hippolytos da varmış (Phaidra). Zeus doğal düzeni bozan hekim tanrının bu aşırı gücünden kuşku duymaya başlamış, bu haddini bilmezliği cezasız bırak-

d'A

mamış, Asklepios'un üstüne bir yıldırım sal­

mış, yakmış, yok etmiş onu. Ama Apollon da oğlunun öcünü almış, Zeus'a yıldırımı bağış­ layan Kyklop'ları öldürmüş, sonra da oğlu Asklepios'u gökte burçlar arasına yerleştir­ miş. Bir süre de ayrılmış Olympos'tan (Ad- metos).

Asklepios sanatını kızı Hygieia (Yun. sağlık anlamına gelir) ve Asklepiades (yani Asklepi­ os oğulları) diye sıkı bir lonca düzeni içinde birleşen hekimlerin aracıyla ilkçağ sonuna dek sürdürmüş bir tanrıdır. Öyle ki, hepsi ha­ lefleri, rahipleri, oğulları sayılan yaşamış he­ kimler bile onun efsanelik kişiliğinden fayda­ lanmışlardır. Örneğin Kos (Istanköy) adasın­ da hekimlik yapan Hippokrates'in bile haya­ tının ne kadarı gerçek, ne kadarı masal bilin­ mez bugün.

(3) TAPINAKLARI. Asklepios tanrının tapı­ naklarına " Asklepieion" denir. Bunlardan en ünlü birinin eski Pergamon, bugünkü Berga­ ma'da bulunuşu hekim tanrıya adanmış bu tapınak hastanelerin ne biçim yerler olduğu­ nu bize açık açık göstermektedir. Yunanistan'da en ünlü Asklepios tapınağı Epidauros'tadır. Bugün bile kullanılmakta olan tiyatrosu büyük heykeltıraş Polyklei- tos'un planlarına göre yapılmış. Hiçbir Askle­ pieion Bergama'nınki kadar yaygın ve çok yönlü değildir. Hellenistik çağda kurulmuş olan bu kutsal alan Asklepios'tan başka tanrı­ ça Hygieia'yı ve herhalde Asklepios kültün­ den önce Anadolu'da bulunan Telesphoros'u bir araya getirmekte, ilkçağda şifalı su, iyi ha­ va, kaplıca gibi fizik tedavilerin yanıbaşında telkin, eğlence ve kültür yoluyla hekimliğin ne kadar ileri gittiğini göz önüne sermekte­ dir. Anadolu'ya özgü bir nitelik taşıyan bu Asklepieion'un başka hiçbir yerde benzeri ol­ madığı gibi, ne hazineler sakladığı da büsbü­ tün ortaya çıkmış değildir. Simgelediği tüm tedavi anlayışının ve yönteminin izlerine olsa olsa Selçuk ve Osmanlı çaglarındaki benzeri yapıtlarda rastlanır. Anadolu Asklepios efsanesine de bir katkı­ da bulunmuştur: İnsanları iyi ede de ölüme meydan okuyan Asklepios'u Zeus yıldırımıyla yere serince, ünlü hekimin son deminde yaz­ dığı bir reçete oradaki bir otun üstüne ditft)

vermiş, yağmur yağmış, yazının özü böylece ota karışmış ve her derde deva sarmısak meydana gelmiş.

Asopos. Korinthos körfezine dökülen Pelo^ ponez ırmağı; bütün ırmaklar gibi Okea- nos'la Tethys'in oğlu sayılır. Metope adlı bir ırmak kızıyla evlenip iki oğluyla yirmi kızı olur. Bunlardan Aiginia'yı (Tab. 21) Zeus kartal biçimine girerek kaçırır. Korinthos kra­ lı Sisyphos olayı Asopos'a haber verir, o da öfkesinden taşıp bölgeyi altüst eder. Zeus ce­ za olarak Sisyphos'u Hades'e atar, ırmak tanrının üstüne de yıldırım salıp sularını geri çekmeye zorlar (Sisyphos).

Asterie. Titan çifti Koios'Ia Phoibe'nin kızı, Perses'in eşi ve Hekate'nin anası (Tab. 4). Zeus Asterie'ye âşık olup onu kovalamaya başlar. Kız da bıldırcın biçimine girip habire kaçar, sonunda kendini denize atıp kayalı bir ada haline gelir. Bıldırcın anlamına gelen Yu­ nanca ortyks kelimesinden bu adaya Ortygl.ı denmiş. Sonraları Asterie'nin kız kardeşi Le to Apollon'la Artemis'i bu adada doğurmuş Ortygia adasının Delos'un eski adı olduğu ile­ ri sürülür (Artemis).

Astraia. Bazı mythos yazarlarına göre Ze- us'la Themis'in kızı. Namuslu ve erdemli bir bakire olan Astraia dünyanın altın çağlar ya­ şadığı dönemde insanlar arasında kalırmış. Ama ahlaksızlık yeryüzünde artınca, Astraia kız kardeşi Pudicitia (Utanç) ile birlikte gökyü­ züne çıkmış ve Bakire burcu olmuş. Daha çok Latin yazarlarında adı geçer.

Astyanaks. Hektor'la Andromakhe'nin oğ­ lu. Adını Homeros, ünlü çiftin batı kapıların­ da buluştukları sırada şöyle açıklar (İl. VI, 399 vd.):

Andromakhe karşıladı Hektor'u dadı da arkasından geliyordu, memedeki yavrucağızı taşıyordu kucağında, Hektor'un gözbebeğiydi o, ışıldayan yıldıza benziyordu, Hektor Skamandros'lu derdi ona, başkaları Astyanaks, şehrin kralı, derdi, îlyon'u tek başına koruyan Hektor'du da

ondan

Bebek babasının sorguçlu tunç tolgasnıdan ürküp ağlamaya başlayınca, Hektor onu kol

kollarına aılır ve bir gün babası kadar ünlü olması İçin yakarır.

Hektor'un ölümünden sonra, Andromakhe sevgili kocasına yaktığı ağıtta Astyanaks'm yetim olarak çekeceği çileyi tasarlayıp dile getirir. Oysa onunla bile kalmaz, Akha'lar

Troya'yı yangına verdikleri gece yiğitlerden biri (Odysseus ya da Akhilleus) Hektor'un ço­ cuğunu surlardan aşağı atıp öldürür (Andro­ makhe).

At-Adam. Bkz. Kentauros.

Atalante. Arkadya (ya da Boiotia) bölgele­ rinde Artemis'i simgeleyen bir avcı kız. Ar- kas'm torunu, Lykurgos'un oğlu olan babası lasos erkek çocuğu olsun istermiş, Atalante kız olarak doğunca, onu bir dag başına bırak­ mış. Bebeği bir dişi ayı emzirmiş, sonra da avcılar alıp büyütmüşler, yaman bir avcı ola­ rak yetişmiş Atalante, koşuda kimse geçe- mezmiş onu. Ama kız oğlan kız kalmak iste­ diği içindir ki, ırzına geçmeye yeltenen iki at adamı öldürdükten sonra, taliplerini kendisiy­ le koşuda yarışmaya zorlar, hepsini geçer ve sonra da kargısıyla vurur öldürürmüş. Kaly- don avına da katılıp orada büyük bir başarı kazanmış olan Atalante'yi Melanion (ya da Hippomenes) yenmiş, koşuya başlamadan önce yanına üç altın elma almış (bunlar Aph- rodite'nin Kıbrıs'taki tapınağından, ya da Ba­ tı Kızlarının bahçesinden gelmeymiş), Atalan- te'nin yaklaştığını görünce elmalardan birini yere düşürür, kız da dayanamaz, eğilip top­ lar, böylece geri kalırmış. Melanion yarışı ka­ zandıktan sonra, Atalante'yle evlenmiş, ama bir gün av dönüşü karı-koca Zeus'un (ya da Kybele'nin) tapınağına girmişler, orada seviş­ mişler. Bu saygısızlığa içerleyen tanrılar ikisi­ ni de aslana çevirmişler (Meleagros).

Ate. Eski Yunan düşününe özgü soyut bir kavram ve onu simgeleyen dişi cinsten tanrı­ sal bir varlık. Hesiodos'a göre Ate, kavga tanrıça Eris'ten doğmuştur. Akıl, insanın ger­ çeği olduğu gibi görmesini, iyiyi kötüden ayırt etmesini sağlayan yetidir. Aklı başından alınır, gözü karartılırsa, aldanır, basireti bağ­ lanır ve gaflete düşüp hata işler, suç işler, gü­ nah işler. Bunun sonucunda da cezaya çarpı­ lır. Çağdaş dillerde karşılığı zor bulunan bu

kavram Türkçemizde en iyi "gaflet" sözcü­ ğüyle karşılanabilir, ne var ki derin dinsel an­ lamı ve insanlık dramında bu kavramın oyna­ dığı büyük rol gene de yansıtılmış olmaz. En iyisi Yunan kaynaklarının kavramı nasıl ta­ nımladıklarına bakmaktır. İlkin Homeros'u alalım. İlyada destanının asıl konusu Akhille- us'la Agamemnon arasındaki kavga sona erince, krallar kralı hata ettiğini kabul eder ve şöyle der (İl. XIX, 85):

Akhalar sık sık söylediler bana bunu, bana çıkıştılar, ama suçlu değilim ben, Zeus, Kader, karanlıkta yürüyen Erinys o toplantıda çeldiler aklımı, düşürdüler kötü bir çılgınlığa (Ate) aldığım gün Akhilleus'un onur payını, benim elimden ne gelirdi ki? Tanrı getirir her şeyin sonunu. İnsanları şaşırtan çılgınlık büyük kızıdır Zeus'un, uğursuzun inceciktir ayakları, basmaz yere, konar insanların kafalarına, bela olur, onu bunu alır ağının içine. Bir gün Zeus'u bile şaşırttı o, insanlardan, tanrılardan üstün Zeus'u

Ate Zeus'u bile aldatmıştır: Tanrı Mykene krallığını Perseus'un ilk doğacak olan torunu­ na vereceğini söyledi ve bunun Herakles ola­ cağını sandı, oysa Hera'nın bir oyunuyla He- rakles'ten önce Eurystheus doğdu ve yiğit böylece bu akrabasına kul, köle olmak zorun­ da kaldı. Zeus Ate'nin bu düzenine kızarak onu saçlarından tutup tiksintiyle atar Olym- pos'tan aşağı, Ate de gelir yerleşir insanların arasına. Ate Kader'in elinde bir oyuncaktır ve insa­ na kendi eliyle bilmeden, istemeden nice ni­ ce suçlar işletir. Yunan tragedyasının başlıca yürütücüsü bu amansız tanrıçadır. Oidipus babası Laios'u öldürüp anasıyla evlendiğini bilmez, Kaderce bile bile aldatılmış, şaşırtıl- mıştır. Aiskhylos'un "Persler" tragedyasında Kserkses de Ate'nin kurbanı olur. Ate kralı bütün ordusuyla Boğazları geçmeye kandırır, Salamis'te ordu kırılınca imparatorluk çöker, suç işlenmiştir, geri dönüş yoktur. Ate böyle­ ce gözü kararıp suç ve günah işlemiş bahtsız - çoğu kez tanrıların lanetine uğramış - kişiyi öç tanrıçaları Erinys'Ierin eline bırakır. Kişi kurtulacağına, daha beter batar. Çıldırır ya da canına kıyar. Bir tanrı onu suçundan arın-

<rl

dırmak yolunu bulamazsa, yeraltında da kur­ tuluş yoktur onun için. İşle böyle zalim olarak canlandırılmıştır Kader ve onun yardımcısı Ate Yunan efsanesinde (Erinys'ler). Bir efsaneye göre, tanrı Zeus'un öfkelene­ rek yeryüzüne attığı belalı tanrıça Anado­ lu'nun Phrygia bölgesindeki bir tepeye düş­ müştür. Ate tepesi (Gaflettepe) adı verilen bu tepenin üstüne sonraları İlos İlion kentini kur­ muştur. İlion (Troya)'un başına gelen bütün belalar bundandır (îlos, Palladion).

Athamas. Yeller tanrısı Aiolos'un oğlu Boi- otia kralı Athamas bulut tanrıça Nephele ile evlenir, Phriksos'la Helle adlı biri oğlan, öbü­ rü kız iki çocuğu olur. Athamas Nephele'yi boşar, Kadmos'un kızı İno Nephele'nin ço­ cuklarını kıskanır, ülkede meydana gelen bir kıtlığa son vermek için kocasını Phriksos'u kurban etmeye zorlar. Nephele bunu önler ve çocuklarını altın postlu bir koç üstünde Karadeniz'in Kolkhis ülkesine kaçırır. Ama yolda Helle denize düştüğünden Boğazlara Hellespontos (Helle denizi) denmiştir (Phrik- sos, Helle). Bir anlatıma göre, Athamas'a karşı büyük bir hınç besleyen tanrıça Hera onu delirtmiş. Deliren Athamas kendi oğullarından birini öl­ dürmüş ve karısı tno'yu da öldürmek için ko­ valamaya başlamış. İno kaçarak deniz kıyısı­ na varmış ve öbür çocuğuyla birlikte denize atlamış. Sulara karışan İno sonradan bütün gemicilerin fırtınaya tutulunca imdadına ko­ şan bir deniz tanrıçası olmuş. Odysseus'u kurtarmakta da büyük bir rol oynayan (Od. V, 333 vd.) İno'ya Leukothea (Ak tanrıça) da denir (İno). Athamas, İno, Phriksos tragedya­ lara konu olmuşlar ne var ki bu tragedyalar yitik olduğundan, hangi efsaneleri nasıl işle­ dikleri belli değildir (Argonaut'lar).

Athena. (1) DOĞUŞU. Zeus Olympos tanrı­ larının egemenliğini kurduktan sonra ilkin Okeanos kızı Metis tanrıçayla birleşir (Tab. 9). Metis Yunanca akıl, us, düşünme gücü demektir. Tanrılar tanrısının kendine ilk eş olarak Metis'i seçmesi anlamlıdır, ama onu gebe bıraktıktan sonra dölüyle birlikte kendi gövdesine alması daha da derin bir anlam ta­ şır: Akıl gücü ve ancak onun aracıyla elde edilebilen dünya egemenliği baştanrıdan ayrı­

lamamakta, ürünleri de ancak onun kafalın dan çıkabilmektedir. Bu kavram ve düşünceyi şöyle dile getirir Hesiodos (Theog. 886 vd.):

Tanrı/arın kralı Zeus ilk eş olarak Metis'i, bilge tanrıçayı seçti kendine. Metis en çok şey bilendir bütün tanrılar ve ölümlüler arasında. Ama bu tanrıça tam doğuracağı sırada çakır gözlü Athena'yt. Zeus Toprağın ve Göğün öğütlerine uyarak

sevdalı sözlerle aldatıp eşini yuttu, gövdesinin içine aldı onu. İkinci süreç olarak Athena'nın Zeus'un ka­ fasından çıkması şöyle anlatılır (Theog. 924 vd.):

Ve Zeus çıkardı bir gün kendi kafasından çakır gözlü yaman Athena'yi o dünyayı birbirine katan tanrıçayı, o hiç yorulmadan orduları yöneten, o cenk ve savaş bağrışmalarından hoşlanan yüceler yücesi sayılan tanrıçayı.

(2) ADİ VE EK ADLARI. Zeus'un kızı ve ı »n iki, Olympos tanrısının biri olan Athena (Tab. 5) çoğu zaman ik adla, yani Pallas A thena diye anılır. Athena adinin kökeni bilin medigi gibi, Pallas'm kaynağı da tartışma ko­ nusudur. Pallas adlı bir Titan vardır, adının Yunanca; "pallo", kargı sallamak, atmak an­ lamına gelen bir kökenden türemiş olduğu sanılır; ayrıca bir efsanede tanrıça Athe­ na'nın Pallas adında Attika'lı bir devi öldür­ düğü de anlatılır (Pallas); Athena'nın ek adı bu devlerle ve kargı sallamakla ilgili midir? Bi­ lindiği gibi, bir efsaneye göre, tanrıça Athena babası Zeus'un kafasından silahlı ve elinde kargısı olarak çıkmıştır. Yoksa Pallas ek adı, kız oğlan kız anlamına gelen bir sıfattan mı türemedir ve Pallas Athena mı anlaşılmakta­ dır? Bunu bugün kesinlikle saptamak güçtür. İlyada'da Zeus sevgili kızına "Tritogeneia" di­ ye seslenir, Triton'dan dogma anlamına gele­ bilen bu ad da açık değildir, deniz tanrısı Tri­ ton'la Athena'nın bir ilişkisi yoktur görünür­ de, Amphitrite ve Triton adlarında geçen bu "trit" kökeni denizin uğultusunu yansıtan bir ses benzetmesi olabilir, ama Athena'nın de nizle tek ilişkisi, anası Metis'in bir Okeanos kızı oluşundandır. Acaba Tritogeneia adı bu na mı çağrışımdır?

Sıfatları daha belirgin anlamlıdır: Aigis kal­ kanını taşıyan "aigiokhos" (Aigis), gök gözlü, çakır gözlü "glaukopis" sıfatı tanrıçanın en sevdiği kuş olan "glauks", baykuşla ilgili gö­ rülmüştür, olabilir; son olarak "obrimopatre" babası güçlü olan sıfatı doğrudan doğruya baştanrı Zeus'un kızı oluşundandır.

(3) NİTELİĞİ VE EFSANELERİ. îlyada'da A- thena bir savaş tanrıçası olarak çıkar karşımı­ za, ama taraf tutar, Akha'lardan yanadır, A- khilleus, Diomedes, Odysseus ve Menelaos'u her fırsatta korur, Troya'lı yiğitlere karşı pis pis düzenler kurmaktan hiç çekinmez. Aslın­ da çirkin bir rol oynar îlyada'da, bu erdem tanrıçası hiç haktan yana görünmez, davra­ nışları hep hırs ve tutkuların etkisiyle olur: At- hena'nın Hera ve Poseidon'la birlikte babası Zeus'u nasıl zincire vurmak istediği anlatılır (I, 400), sevmediği, kendisine rakip gördüğü Aphrodite ve Ares'e karşı turumu insafsızdır, yenilip yaralanmalarına yardım eder, sonra da yüksekten bakar onlara, babası Zeus karşı­ sında da atıp tutar, onu eleştirmekten çekin­ mez: Akhilleus'Ia Hektor arasındaki savaşta ölüm kur'asını çekecek olan Zeus'u şöyle et­ kiler (İl. XXII, 127 vd.):

Ne diyorsun kara bulutlu babam, ak yıldınmlı! Kaderi çoktan belli, ölümlü bir adamdır bu, kaçırmak mı istersin onu canlara kıyan ölümden?

Yap yapacağını ama, biz tanrılar onaylamayız yaptığını. Kızının bu sert çıkışlarına yumuşakça karşı­ lık verir tanrıların babası, uyar isteklerine, gü­ ler, okşar onu. Ve burada Athena Deiphobos kılığına girerek aldatır Hektor'u ölüme sürük­ ler(Hektor, Deiphobos). Odysseia'da Athena'nın rolü bir başkadır ve anlamlıdır: Zeus'un kendi ağzından duyu­ yoruz ki Odysseus "ölümlülerin en üstünüdür akıldan yana", bu akıllı adamı akıl ve erdem tanrıçası Athena tutar, tutması da doğal gö­ rünür, îlyada'da Zeus'un oynadığı yönetici rolü, Odysseia'da Athena oynar: Odysse­ us'un da, bütün ailesinin de kaderi onun elin­ dedir, ne kadar olay, eylem ve konuşma var­ sa, hepsi Athena'nın buyruğu, kılavuzluguyla olur, tanrıça Odysseus'a Telemakhos'a, Pe-

nelope'ye, Nausikaa'ya yapacağı işi, benim­ seyeceği davranışı esinlemek için bin bir kılı­ ğa girer, Mentes olur, Mentor olur, bir genç kız, bir küçük çocuk olur, ama her an varlı­ ğıyla oluşu etkiler yönetir. Odysseus'a karşı davranışında da tutarlı bir duygusu belirir tan­ rıçanın: Çok çile çekmiş yiğide acır, bunca akıl ve dirayetin boşa gitmesini istemez, İlya- da'daki tutumunun tam tersine hakkın üstün gelmesini ister. Onun içindir ki destan boyun­ ca Athena'nın kılavuz rolündeki eylem ve davranışlarının, konuşmalarının anlatımına doyum olmaz, tanrıça bu sevimli rolüyle baş­ ka destanlara, şiirlere girmiş, denebilir ki Ho- meros Odysseia'da Odysseus tipini yarattığı gibi Athena tipini de yaratmış ve ölümsüzleş- tirmiştir.

Pallas Athena'nın efsaneleri o kadar çok değildir, kız oğlan kız oluşu ve bu niteliğini yi­ tirmekten çekinmesi, huylanması tuhaf bazı masalların dogmasına yol açmıştır (Erikhto- nios, Aglauros). Odysseus'u tuttuğu gibi Ar- gonaut'ları da tutar ve Argo gemisinin yapıl­ masına yardım eder (Argonaut'lar). El işçili­ ğini ve el sanatlarını koruyan tanrıça olarak Arakhne efsanesinde rol oynar (Arakhne). Atina'nın kurucusu ve koruyucusu olarak tan­ rıçanın oynadığı rol de ilginçtir; Attika ilinin ve Atina şehrinin tanrıçası olma hakkını şöy­ le kazanmış diye anlatılır: Poseidon tanrıyla Pallas Athena bu yetkiyi kazanmak için yarış­ maya girmişler, Olympos tanrılarını da yargıç olarak almışlar: Poseidon Atina akropolünün üstünde tuzlu bir göl meydana getirmiş, A- thena ise bir zeytin ağacı. Tanrılar, zeytin ağacını tuz gölünden daha yararlı bularak yet­ kiyi Athena'ya bağışlamışlar, böylece Athena bölge ve kentin yönetimini elde etmiş.

Başka şehirler de Athena'yı koruyucu tanrı­ ça olarak benimsemişlerdir, bunların başında Troya gelir. Troya'nın en büyük, en eski ve kutsal tapmağı bugün de kalıntıları görülen Athena tapınağı olduğu gibi, tanrıçanın tah­ tadan yapılmış ve Pallaidon diye anılan hey­ keli şehir varlığının simgesi sayılırdı. Bundan ötürüdür ki Palladion'un kaçırılmasıyla ilgili birçok efsaneler doğmuştur (Palladion).

Pallas Athena'nın kültü en ilginç biçimiyle Atina'nın klasik çağında kendini göstermiştir.

Tanrıçanın onuruna düzenlenen Panathenai bayramı Hellen dünyasında hem din, hem de kültür ve sanat bakımından büyük bir yer tut­ muş, Parthenon ve onun kabartmaları gibi ilkçağın en değerli yapıtlarının bazılarını esin­ lenmiştir.

Atlantis. Yunan ilkçağında mythos yaratma işine koyulmamış hiçbir yazar yoktur. Filozof­ lar bile bu çabaya katılırlar, en başta da Pla­ ton. Bazı diyologlarınm sonunda, gerçekdışı ve gerçeküstü bir düzeni örnek olarak göster­ mek için canlandırdığı öbür dünya efsaneleri bir yana, Timaios ve Kritias diyaloglarında, başka hiçbir kaynakta izine rastlanmayan bir yitik ülke masalı uydurur. Bunu niçin yapar? Timaios'ta Atina'lı devlet adamı ve şair So- lon'un Mısır'a gidişi anlatılır, Nil deltasında bulunan Sais kentinin rahipleriyle konuşur Solon, biri ona şöyle der (Tim. 22 b):

Ey Solon, Solon, siz Hellen'ler hep ço­ cuk kalırsınız, yaslanmış bir tek Hellen yok­ tur. T- Ne demek istiyorsun? Ruhunuz genç hepinizin, çünkü eski bir geleneğe dayanan ne bir görüsünüz var, ne de zamanla kocalmış bir bilginiz.

Bu sözün doğruluğu en iyi mythos'ta görü­ lür, zaman kavramı bilmez mythos, tarih dışı insan gerçeklerini yansıtmak, canlandırmak ve Atina devletine dokuz bin yıl öncesine ka­ dar uzanan bir tarih yaratmak hevesine kapıl­ mış olsa gerek. Her neyse, günümüze dek ro­ manlara, filmlere konu olan ve tarihçilerle coğrafyacıların üstünde kafa patlattıkları At­ lantis efsanesi, Timaios diyalogunda başla­ yıp, bitmemiş Kritias diyalogunda yanda kalı­ yorsa da, şöyle özetlenebilir:

Atlantis, Batıda Herakles sütunları (Cebeli­ tarık) yoluyla Akdeniz'den Okeanos'a çıkıldı­ ğı yerde karşılaşılan büyük bir ada ve çevre­ sindeki takımadalara verilen admış. Korkunç depremler sonucunda suların altına gömülen bu ada bir zamanlar Libya ile Asya'nın bir arada kapladıkları alandan daha yaygınmış. Dünyanın kuruluşunda tanrılar yeryüzünü aralarında paylaşırken, Atina, tanrılardan A- thena ve Hephaistos'a, Atlantis de Posei- don'a düşmüş. Atlantis yerlilerinden Eue- nor'un bir kızı varmış. Poseidon, bu kızı sev­

miş, onu merkez adaya bir kaleye yerleştir miş ve beş kuşak erkek çocuk yetiştirimiş onunla birlikte. Tanrı sonra adayı on bölgeye bölmüş, en büyük oğlu Atlas'ı hepsinin kralı olarak öbür oğulları arasında dağıttığı bölge­ lerin başına getirmiş. Atlantis bitkileri, hay­ vanları ve özellikle madenleriyle çok zengin bir ülkeymiş: altın, bakır, demir ve "oreikhal- kos" (yani dag bakırı) diye ateş gibi parlak bir madeni varmış; yöneticiler surlar, köprüler, kanallar ve tünellerle bezenmiş kentler, li­ manlar kurarak ülkeyi son derecede uygar bir hale sokmuşlar. Ülkenin sosyal yapısı, asker­ lik durumu üstünde durup, başkentte yılda bir yapılan bir törene ve bu tören sırasında kesi­ len boğa kurbanlarına değindikten sonra, Kritias diyalogu birdenbire kesilir. Ancak Ti­ maios diyalogunda Mısırlı rahibin ağzından öğrenilen Atina'nın dokuz, on bin yıl önce bu ülkeyle savaşa giriştiğidir. Atlantis fazla güç kazanmış ve Akdeniz'in büyük uluslarını köle durumuna sokacak bir saldırıya geçmiş de, Atina hem kenefini, hem de bütün kom­ şularını tek başına kurtarmış bu afetten. Ne var ki, bir gece deprem Atlantis'i haritadan şilince, Atina'nın oraya gönderdiği ordu At- lant'larla birlikte yok olur. Atina'nın bu eski tarihi üstünde hiçbir bilgisi olmayışı, bu ünlü olayı bir Mısır'lı rahibin ağzından öğrenmesi bütün öyküyü Platon'un uydurduğu kanısını uyandırmakla beraber, insanda tuhaf bir izle­ nim bırakmaktadır. Hiçbir zaman çözüleme­ miş bu gizdir ki, Timaios ile Kritias diyalogla­ rının ütopya, yani hayal beldeleri anlatan öy­ küler arasında özlü bir yer tutmasına yol açar.

Atlas. (1) Titan lapetos Okeanos kızı Klyme- ne (başka bir kaynağa göre Asia) ile evlenir ve Atlas, Menoitios, Prometheus, Epimen- theus diye dört oğlu olur (Tab.3). İki tanrı ku­ şağı arasında bulunup Olympos'lulara baş kaldıran bu dev yapılı yaratıklara eserlerinde özel bir yer ayıran Hesiodos Theogonia'da (Theog. 507 vd.) onları şöyle tanımlar-.

lapetos aldı Klymene 'yi, güzel topuklu Okeanos kızını, girdi onunla gerdeğe ve bir oğlu oldu:

Azgın yürekli Atlas tanrı. Çılgınlığı ve aşırı gücü yüzünden

Atlas zorlu bir baskı altında kaldı:

Dünyanın bittiği bir yerlerde, güzel sesli akşam perilerinin karşısında dimdik durup ayakta tutuyor göğü başı ve yorulmaz kolları üstünde. Akıllı Zeus'un ona ayırdığı kader bu.

Homeros'a göre, Atlas göğü değil de, "ye­ ri, göğü birbirinden ayıran direkleri" taşır omuzlarında (Od. 1,54). Herodotos Atlas'ın Kuzey Afrika'da bir dag olduğunu söyler (IV, 184). Bu dag şöyle meydana gelmiş: Perseus Gorgo'yu öldürdükten sonra, Atlas'a canava­ rın kafasını göstererek onu bir kayaya çevir­ miş.

Atlas'ın çok çocuğu olmuş: Pleione'den Pleiade's ve Hyades kızları, Hesperis'ten Hes- perid'ler, yani akşam perileri. Dione ve Kaly- pso da onun kızları olarak gösterilir.

Atlas Herakles

(Herakles).

efsanesinde de

rol oynar

(2) Atlantis'in yöneticisi. İapetos oğlu Atlas ile hiçbir ilişkisi olmasa gerek (Atlantis).

Atreus. Pelops'la Hippodameia'nın oğlu, Thyestes'in kardeşi, Homeros destanlarında Atreusogulları diye anıları Agamemnon'la Menelaos'un babası (Tab. 14 ve 15). Atreus ve Atreuso§ullarının hayat hikâyesi destanla­ ra da, tragedyalara da sonsuz bir konu kay­ nağı olmuştur. İnsanlık dışı eylem ve tüyler ürpertici faciaları canlandıran bu öyküler Yu­ nan mythos'unun başlıca efsane çemberlerin­ den biridir. Atreus'a değgin ilk kaynağımız Home- ros'tur. llyada'da (İl. II, 100 vd.) Agamem- non'un kral değneği şöyle tanımlanır:

Güçlü Agamemnon, elinde değneği, kalktı. Hephaistos yapmıştı didine didine o değneği, vermişti onu Kronos oğlu kral Zeus'a, Zeus da Argos'u öldüren yol gösterici Hermes'e vermişti, atları kamçılayan kralPelops'a vermişti o da,

Pelops da erlerin güdücüsü Atreus'a vermişti, Atreus da bol sürüsü olan Thyestes'e bırakmıştı ölürken, Thyestes de onu, taşısın diye, Agamemnon 'a bırakmıştı, Bunca adalarda, Argos'ta boydan boya sözünü geçirsin diye.

Belli ki Homeros Atreusogullarının başına kuşaktan kuşağa süregelen laneti bilmiyor, daha doğrusu tragedyanın vazgeçilmez konu­ su olan suç ve lanet zincirlemesi destandan sonra efsaneye katılmış bir motiftir. Atreuso­ gulları efsanesi bu ilenme sürecinin en parlak örneklerinden biridir. İlk lanetleme Pelops'la başlar: Atreus'la Thyestes babaları Pelops'un bir nympha'dan olan oğlu Khrysippos'u ana­ ları Hippodameia'nın yardımıyla öldürürler. Pelops iki oğluna lanet okur, onları sürer. At- reus'la Thyestes Mykene'de kral Sthene- los'un yanına sığınırlar. Sthenelos'un oğlu Eurystheus döl bırakmadan ölünce, bir tanrı sözü Mykene'lilere Pelopsogullarından birini kral olarak seçmeyi buyurur. İşte o andadır ki, iki kardeş arasında rekabetten doğan kor­ kunç bir kin ve nefret başlar. Her biri ötekini ortadan kaldırıp yerine geçebilmek için iğ­ renç düzenler kurar. Atreus'un sürüsünde egemenlik simgesi altın postlu bir koyun var­ dır, bu hayvanı Artemis'e kurban etmeye ant içtiği halde, sözünde durmaz ve pöstekiyi kendine saklar. Ne var ki Thyestes Atreus'un karısı Aerope'yi ayartır, kadın da altın postu gizlice kocasından aşırıp âşığına verir. Myke- ne'liler kardeşlerden hangisini kral seçecekle­ rini tartışınca, Thyestes hangisi altın postu çı­ karabilirse diye öneride bulunur. Pöstekinin çalındığını bilmeyen Atreus şartı kabul eder. Thyestes altın postu ortaya koyup kral seçi­ lir. Ama Zeus Atreus'a düşünde Hermes'i gönderir; gerçek kralın başka bir tanrı işma- rıyla seçilmesi konusunda Thyestes'le anlaş­ masını buyurur; güneş yolunu değiştirirse At­ reus'un kral olacağını, yoksa Thyestes'in tahtta kalacağını bildirir Hermes. Bu kez de Thyestes şartı kabul eder, ama o akşam gü­ neş doğuda batacak olur. Tanrıların Atreus'u tuttukları, krallığı ona verdikleri besbellidir. Atreus tahta çıkar çıkmaz, Thyestes'i kovar. Ama daha sonra karısı Aerope ile kardeşi arasındaki gönül macerasını öğrenince büs­ bütün çileden çıkar, kardeşiyle barışır gibi olur, onu Mykene'ye çağırır. Tyestes'in üç çocuğunu doğrar, pişirir ve babalarının önü­ ne koyar. Tyestes farkına varmadan kendi" çocuklarını yer. Derken Atreus çocukların ke­ sik kafalarını getirir, gösterir babalarına. Thyestes korkunç lanetler savurarak masayı

devirmiş, söylentiye göre de güneş o güln öy leşine ürkmüş, öylesine tiksinmiş ki gökteki yolunu tamamlamadan geri dönmüş. Dipsiz bir karanlığa bozulmuş ortalık. Thyestes bu kez Sikyon'a sığınır. Suç ve günahların iyice izine dalar: Kendi kızı Pelopeia ile kızın habe­ ri olmadan birleşir ve Aigisthos adlı oğlunu üretir. Sonra Pelopeia'yı oğluyla birlikte At- reus'un sarayına yollar, kral kadının kim ol­ duğunu bilmeden onunla evlenir ve Aigis- thos'u da benimser. Ona gidip Thyestes'i öl­ dürmek görevini verir, ama Aigisthos son da­ kikada bu düzenin farkına varır ve kendi ba­ basını değil, Atreus'u öldürür.

Atreus'un Aerope'den iki oğlu olmuştu:

Agamemnon'la Menelaos, Atreusoğulları di­ ye anılan bu iki kahraman Homeros destan- rında baş rolü oynarlar. Atreusoğullarının la­ neti süregider. Aigisthos, amcası Atreus'un babasına karşı işlediği suçun öcünü Agamem- non'dan alır (Agarnemnon, Aigisthos).

Atropos. Kaderi simgeleyen tanrıçalar üç­ tür. Üçüne birden verilen ad. Moira ya da t Ker'dir. Hesiodos Theogonia'nın bir yerinde bu tanrıçaların Gece'den (Theog. 218), baş­ ka bir yerinde de Zeus'la Themis'ten doğmuş olduklarını söyler (Theog. 902 vd.). Adı "geri dönülmez" anlamına gelen Atropos ömür ip­ liğini büken Moira'lar arasında eceli, ölümü simgeler (Moira).

Attis. Bkz. Agdistis ueKybele.

Auge. Tegeia kralı Aleos'un kızı. Del- phoi'deki tanrı sözcüsü Aleos'a kızının doğu­ racağı bir çocuğun amcalarını öldüreceğini bildirince, Aleos Auge'yi tanrıça Athena'nın tapınağına adamış. Ama yiğit Herakles kızı görüp sevmiş. Auge bir süre sonra Tele- phos'u doğurmuş. Babası bunu öğrenince Auge'yle Telephos'u bir sandığa kapatıp de­

nize atmış, ya da köle olarak satmış. Anado­ lu'nun Mysia kıyılarına çıkmışlar. Auge kral Teuthras'la evlenmiş. Telephos gerçekten bir süre sonra amcalarını kaza ile öldürmüş (Te­ lephos).

Augias. Helios'un oğlu, Aktor'un kardeşi, Elis kralı (Tab. 8). Argonaut'lar seferine katıl­ mıştır. Herakles efsanesinde önemli bir rol

oynar. Augias'ın büyük, zengin sürüleri var­ mış, ama ağıllarını temizlemeyi ihmal eltlği için, davarları barınamaz olmuş. Augias yiğil Herakles'i çağırıp ağıllarının temizlenmesini istemiş, Herakles de bu işi bir günde yapaca­ ğını, ama karşılığında sürünün onda birini alacağını bildirmiş. Pazarlıkta uyuşmuşlar. Yi­ ğit de Alpheios'la Peneus ırmaklarını yatakla­ rını değiştirerek sularını ağıllardan geçirmiş ve bir günde hepsini temizlemiş. Ne var ki Augias verdiği sözde durmamış, Herakles'e işin karşılığını ödemek istememiş, ayrıca da onu kendi oğlu, Herakles'in arkadaşı Phyle- os'la birlikte mahkemeye vermiş. Yargıç her ikisini de suçlu bularak ülkeden sürmüş. Bir orduyla geri gelen Herakles Augias'ı öldür­ müş, kentini ele geçirip Phyleos'u babasının tahtına oturtmuş (Herakles).

Aurora.

(Eos).

Şafak tanrıça Eos'un Latince adı

Autolykos. Antikleia'nın babası, Odysse- us'un dedesi. Autolykos Hermes'in oğludur ve yakalanmadan hırsızlık yapma yeteneğini babasından almıştır. Odysseia'da şöyle tanıtı­ lır (Od. XIX, 395):

Anasının soylu babasıydı Autolykos, hırsızlıkta ve yalan yere yeminde üstüne yoktu. Hermeias tanrının kendisi vermişti bu yetiyi ona,

yaktığı kuzu ve oğlak butlarından hoşlanmıştı çok, hep yoldaş olurdu ona, bu yüzden isterdi iyliğini.

Odyseus'un sütninesi Eurykleia'nın anlattı­ ğına göre, Odysseus'a adını koyan dedesiy- miş. Odysseus büyüyüp de Autolykos'un ko­ nağına misafir gidince, dedesi ve amcalarıyla birlikte Parnesos dağında bir yaban domuzu avına katılmış, canavarı vurmuş, ama bir yara almıştı. Yarasını iyileştiren de Autolykos ol­ muş, sonraları bu yara izi Odysseus'un sütni­ nesi tarafından tanınmasına yol açar (Od.

386-407).

Başka anlatımlara göre, Autolykos Amyn- tor'un öküz derisinden yapılmış sağlam tolga­ sını aşırmış ve Odysseus'a vermişti. (İl. IX, 261 vd.), Eurytos'un sürülerini çalmış, Sisy phos'a da aynı şeyi yapmak istemiş, ama ba-

AUTOMEDON

saramamış. Sisyphos davarlarını geri almak için konağına gelince, Autolykos Laertes'e nişanladığı kızı Antikleia'yı önce Sisyphos'la birleştirmiş, bundan da amacı doğacak toru­ nunun Sisyphos gibi kurnaz olmasıymış. Bu anlatıma göre, Odysseus Laertes'in değil de, Sisyphos'un oğluymuş. Homeros bu görüşe katılmaz. Başka kaynaklarda Autolykos'un Herak- les'e güreş öğrettiği, Argonaut'lar seferine katıldığı ve çaldığı hayvanların postunu boya­

yıp onları tanınmaz hale getirmesini başardı­ ğı anlatılır.

Automedon. İlyada'da AkhiUeus'un araba­ sını süren yiğit. Ege denizindeki adaların bi­ rinden Troya savaşına katılmaya gelmiş, son­ radan Akhilleus'ın seyisi olmuştur: Ölümsüz atları Ksanthos'la Balios'a bakar. Patroklos'un ölüsünü elde etmek için yiğit­ çe savaşan Automedon Akhilleus'un en vefalı arkadaşlarından sayılır (Balios).

B

Babys. Tann Apollon'la flüt yarışmasına gi­ rişen satyr Marsyas'ın kardeşi. Babys de ka­ val çalarmış, ama onun kavalı tek borulu ilkel bir kaval olduğundan Apollon Babys'e önem vermemiş, böylece Babys Marsyas'ın uğradı­ ğı cezaya uğramamış (Marsyas).

Bacchus. Dionysos'un Latince adı. Bkz. Di- onysos.

Bakkha'lar. Tanrı Dionysos-Bakkhos'un dinsel törenlerini kutlayan kadınlar alayı. Tıp­ kı tanrının kendisi gibi çıplak bedenlerini neb- ris denilen benekli ceylan postlarıyla örter, başlarına sarmaşık çelenkleri sarar ve ellerin­ de thyrsos, ucunda bir çam kozalağı bulunan sarmaşık ve asma yaprakları sarılı uzun değ­ nekleri ve Prometheus'un insanlara ateşi taşı­ dığı nartheks karnışıyla tanrının peşinden ko­ şarlar, geceleri dağda, bayırda, ormanlarda kendilerinden geçerek tanrıya karışırlar. O sı­ rada doğa ile birlik olan Bakkha'lar üstün bir güçle önlerine gelen vahşi hayvanları parça­ larlar. Dionysos dinini benimsemiş bu kadın­ lara olgun ermişlik anlarında Thyas (thyo, ve­ cit halinde olmak), çılgınca kendilerinden geçtikleri zaman da Mainas (mainomai, çıldır­ mak, taşkın bir coşkuya kapılmak) denir. Her iki hallerini ve özlerindeki niteliği can­ landırmak için Euripides'in "Bakkha'lar" tra­ gedyasından bir parçayı buraya almayı en uy­ gun bulduk. Euripides'in son eserlerinden biri olan bu oyunda koro hem Bakkha'lardan meydana gelmekte, hem de bir Bakkha olan Agaue'nin korkunç dramı canlandırılmakta­ dır. Bakkha'ları gören bir haberci onları, Di­ onysos dinini Thebai'den sürmeye kararlı kral Pentheus'a şöyle anlatır (M. Eg. B. Ya­ yınları, S. Eyuboglu çevirisi, s. 46):

Güneş ışıklarıyla toprağı ısıtmaya başlar­ ken, otlattığım öküz sürüsüyle yüksek dağla­ rın başında düz ve kayalık bir yere varmıştım. Üç alay kadın, üç koro gördüm; birinin başın­ da Autonoe, birinin başında Agaue, senin anan, birinin başında da lno vardı. Hepsi se­ rilmiş uyuyordu. Kimi sırtını bir çam kütüğü­ ne dayamış, kimi başını toprağa, meşe yap­

raklarının üstüne koymuş; uslu, edepli yat mışlardı-, hiç de, senin dediğin gibi, şarapla ve kaval sesleriyle sarhoş olmuş, ıssız ormanlar da Kypris'in peşine düşmüş değillerdi. Anan, boynuzlu öküzlerin böğürdüğünü duyar duy­ maz Bakkha'ların ortasından ayağa kalktı; vü­ cutlarını saran uykuyu kovmak için keskin bir çığlık kopardı. Bakkha'lar derin uykularını gözlerinden sildiler; genç, ihtiyar, bakire, hep­ si birden, görülmedik bir düzenle fırlayıp kalktılar. Önce saçlarını omuzlarına döktüler; çözülmüş nebris'lerini bağlayıp sıkıştırdılar; sonra yanaklarını yalayan yılanları benekli postlarına kemer gibi sardılar. Bazıları, kolla­ rında taşıdıkları geyik, kurt yavrularına bem­ beyaz bir süt veriyordu; bunlar çocuklarını ye­ ni doğurup bırakmış, memeleri süt dolu ka­ dınlardı. Nihayet hepsi sarmaşık, meşe ve çi­ çekli saparna dallarından çelenklerini başları­ na geçirdiler, içlerinden biri thyrsos'unu ya­ kalayıp bir kayaya vurdu: Kayadan sabahın çi- yi kadar duru bir su fışkırdı. Başka biri nartheks'ini toprağa dokundurdu: Tanrı top­ raktan bir şarap gözesi kaynattı. Canı isteyen de süt içiyordu: Parmaklarıyla toprağı kazın­ ca, topraktan oluk oluk süt akıyordu. Sarma­ şıktı thyrsos'lardan bal damlıyordu. Ah, ora­ da olup da bu mucizeleri göreydin, inanmadı­ ğın bu tanrıya şükürler ederdin. Biz, öküz ve koyun çobanları, hep bir araya gelip gördüğü­ müz garip şeyler üzerinde konuştuk. İçimiz­ den, şehre gidip gelen ve konuşmasını bilen biri dedi ki: "Ey, yüce dağ başlarında yaşayan­ lar, gelin, Pentheus'un anası Agaue'nin ardı­ na düşelim; onu Bakkha'lardan ayırıp kralı­ mızın gönlünü hoş edelim". Bu düşünceyi doğru bulduk; çalılıkların arasına saklanıp pusu kurduk. Bakkha'lar, vakit gelince, thyrsos'larını sallayarak ayinlerine başladılar; hep bir ağızdan "lakkhos, Zeus'un oğlu Bro- mios" diye bağırdılar. O zaman dağlar, taşlar Bakkha'larla bir olup coştu; vahşi hayvanlar bile cümbüşe katıldı; yer yerinden oynadı. Ansızın Agaue'nin sıçrayarak yanımdan geçti­ ğini gördüm; saklandğım çalılıktan fırlayıp onu yakalamak istedim. O zaman Agaue Bakkha'lara: "Hey, benim rüzgâr kanatlı dişi tazılarım; erkekler bize pusu kurmuş. Gelin, gelin ardımdan, thyrsos'larınızı sallayıp ko­ şun!" diye bağırdı. Kendimizi güç kurtardık; kaçmasaydık Bakkha'lar bizi parçalayacaklar­ dı. Bizi tutamaymca, taze çayırlarda otlayan sürülere saldırdılar; ellerinde bıçak mıçak yoktu. Görmeliydin, Bakkha'lardan biri, na­ zik elleriyle, memeleri süt dolu bir azgın iniği nasıl zaptedtyordu. Genç danaları parça pal

'

BAKKHOS

ça ettiler. Kaburga kemikleri, tırnaklı ayaklar havada uçuşuyor; bazen çamlara takılıp kalı­ yor; dallardan kan damlıyordu. Bakkha'lara öfkeyle saldıran azgın boğalar bir anda yere seriliyor; binlerce genç kadın eli boğaları boy­ nuzlarından tutup sürüklüyordu. Kralımın kirpikleri şöyle bir defa açılıp kapanmadan Bakkha'lar hayvanların derilerini yüzüp hep­ sini didik didik ettiler; sonra, havalanıp giden kuş sürüleri gibi dalgalardan sarmaş dolaş in­ diler; Asopos ırmağının kıyılarına, Theba- i'lilere bereketli başaklar veren ovalara rüzgâr gibi atıldılar. Kithairon kayalıklarının etekle­ rindeki Hysia ve Erythra şehirlerine düşman orduları gibi girdiler; her şevin a/tını üstüne getirdiler. Evlerden çocukları alıp kaçtılar. Omuzlarına attıkları hiçbir şey artık kara top­ rağa düşmüyor; tunç ve demir bile bellerini bükmüyordu. Alev alev yanan saçları vücutla­ rını yakmıyordu. Nihayet şehirlerin erkekleri Bakkha'larm her şeyi alıp götürdüklerini gö­ rünce öfkeyle silahlarına sarıldılar ve işte o zaman, kralım, hiç görülmedik bir sahne gör­ dük: Demir uçlu oklar Bakkha'lardan bir damla kan akıtmadı; mutlak bir tanrıdan yar­ dım gören bu kadınlar thyros'larıyla erkekleri yaraladılar ve önlerine katıp kovaladılar. Son­ ra geldikleri yere döndüler; tanrının onlar için yerden kaynattığı sulara koştular; orada kana bulanmış vücutlarını yıkadılar. Yılanlar, yanaklarından damlayan kanları yaladı; gü­ neş de vücutlarını kurutup parlattı. Kralım, bu tanrı kim olursa olsun, bırak bu şehre gir­ sin; büyük bir tanrı bu. Dediklerine göre, ölümlülere keder dağıtan şarabı veren oymuş. Şarap olmazsa insanlar için ne aşk kalır, ne de başka bir şey.

Bakkhos. Bkz. Dionysos.

Balios. (1) Yel tanrı Zephyros'la Harpya Po- darge'den dogma iki attan biri. Ksanthos'la Balios'u Poseidon Peleus'a Thetis'le evlendi­ ği gün düğün hediyesi olarak vermiş. Akhille- us da bu ölümsüz atları Troya savaşına getir­ mişti. Homeros İlyada'da onları şöyle anlatır (İl. XVI, 148 vd.):

Automedon koştu tez giden atları boyunduruğa, Yel gibi uçan atları, Ksanthos'la Balios'u, onları Zephyros yeline kasırga Podarge doğurmuştu, otlarken bir çayırda, Okeanos ırmağı kıyısında.

Patroklos ölünce, Akhilleus'un atları ağlar (İl. XVII, 426 vd.):

Zeus acır onlara ve şöyle seslenir yüreğin­ de:

Zavallıcıklar, ne diye verdim sizi kral Peleus'a, ne diye bir ölümlü insana verdim sizi. siz ki bilmezsiniz ölüm ne, yas ne, bahtı kara insanlarla acı çekmeniz için mi? Şu dünyada soluk alan, yürüyen

yaratıklar

arasında

insandan daha acınacak bir yaratık yok.

Zeus böylece yüreklendirir atları ve katılır­ lar Akhilleus'un Hektor'la olan savaşına

(Ksanthos).

(2) Akteon'un bir köpeğinin adı.

Batieia. Bkz. Myrina.

Battos. (1) Tanrı Hermes Apollon'dan aşır­ dığı sığırları sürerken dağda Battos adlı bir ih­ tiyara rastlamış, kendisini ele verir korkusuy­ la ona demiş ki, kimseye bir şey söylemezsen sana bir düve armağan edeceğim. Sonra da hayvanları saklamış ve kılık değiştirerek ihti­ yarın karşısına çıkmış, yitirdiği sürüleri arar gibi olmuş. Battos da sözünü tutmayıp hay­ vanların saklandığı yeri göstermiş. Tanrı öf­ kesinden kayaya çevirmiş onu (Hermes).

(2) Battos Libya'nın Kyrene kentinin kuru­ cusu sayılır. Asıl adı, Aristoteles ya da Aristai- os imiş de kekeme olduğu için Battos denmiş ona. Ama tarihçi Herodotos'a göre Battos Libya dilinde "kral" demekmiş. Pausanias Battos'un Kyrene'yi kurduktan sonra, düz­ gün konuşmaya başladığını anlatır.

Baukis. Bkz. Philemon.

Bebryk'ler. Anadolu'nun Bithynia bölge­ sinde yaşayan bir boy (Amykos).

Bellerophontes. Bellerophontes efsanesi bugün de yaşar bizim için. Ateş nasıl yanar, alev nasıl kızıllık saçarsa öyle yaşar. Mavi yol­ culukta geceyi korsanlar yatağı Ceneviz kör­ fezinde geçirdikten sonra, gemimiz masmavi bir denizin yarlarla kesilmiş koyu yeşil kıyıları boyunca gide gide Olympos kentine varır. Çıralı derler bugün oraya. Alacalı taşlar üs­ tünde gümbürdeyen bir çayın denize dökül­ düğü bu lahitler kentinin önü ak bir kumsal­ dır, ardı da girift çalılıklarla yükselen koca bir dağ. İşte bu dağda ateş yanar, toprak yer yer

gazlar saçıp kendiliğinden tutuşur. Yanar Taş dedikleri bu yer Lykia'nın en eski, en güzel efsanesini bugün de canlandırır. Bu efsaneyi Homeros'un ağzından duyalım: İlyada'nın VI. bölümünde Yunanistan'k Diomedes'le Anadolu'lu Glaukos çarpışırken savaşa ara verip soylarını soracak olurlar birbirlerine, Glaukos'un anlattığı öykü Lykia'nın en önem­ li efsanesini dile getirmekle kalmaz, iki düş­ man savaşçıyı konuk ve dost olarak da birleş­ tirir (İl. VI. 152-211):

At besleyen Argos'un bir bucağında Ephyre

İli uardır,

Aiolos oğlu Sisyphos yaşardı orada, insanların en kurnazıydı o, bir oğlu oldu, Glaukos'tu adi; Bellerophontes doğdu ondan sonra, Glaukos'un kusursuz oğlu. Erkeklik, güzellik bağışladı tanrılar ona. Ama Proitos geçirdi gönlünden kötü şeyler, kendisi ondan çok daha güçlüydü, sürdü onu Argos'lular arasından; Zeus almıştı Bellerophontes'I

Proitos'un eli altına. Tanrısal Anteia, Proitos'un karısı, yanıp tutuşuyordu, Belterophontes'le, diyordu, gizlice bir sarmaş dolaş olsam, ama birazcık olsun kandıramadı onu, o sıra aklı başındaydı Bellerophontes'in. Kadın bir yalan attı kral Proitos'a, dedi ki:

"Bellerophontes'i öldürmezsen lanet sana, o benim zorla koynuma girmek istedi". Böyle dedi o, kralı birden öfke kapladı. Ama saygı besliyordu yüreğinde, Bellerophontes'e kıyamadı. Gönderdi onu Lykia'ya, Eline uğursuz işaretler verdi, üst üste katlanan bir levhaya yazdı bir sürü ölüm yazıları. Kaynatasına göstermesini buyurdu, böylece yok olacaktı o. Bellerophontes tanrıların eliyle vardı oraya. Gelince Lykia'ya, Ksanthos nehrine, yaygın Lykia'nın kralı onu saydı. Ağırladı onu tam dokuz gün, dokuz tane öküz kurban etti. Gül parmaklı şafak görününce onuncu

günü.

Bellerophontes'e sordu,

damadımdan getirdiğin işaret hani? dedi.

Alır almaz damadının

işaretini,

buyurdu önce azgın Khimaira'yı

öldürmesini;

BtLLtKumurN ı to

tanrı soyundandı o, insan değildi. Önü aslan, arkası yılan, ortası keçiydi, yalımlı nefesiyle kötü soluyordu. Bellerophontes uydu tanrıların isteğine, onu bir anda yere serdi. Çarpıştı sonra ünlü Solymo'larla. Girdiği savaşların bu en çetiniydi. Erkek gibi Amazon'ları öldürdü sonra. , Dönüşünde kral ona zorlu bir tuzak kurdu:

Yaygın Lykia'dan en iyi yiğitleri seçti gönderdi pusuya, ama onlar bir daha dönmediler evlerine, kusursuz Bellerophontes öldürmüştü

hepsini. Kral da anladı onun tanrı soyundan olduğunu,

alıkoydu orada, verdi kızını,

bütün

krallık onurlarını

bölüştü

Lykia'lılar da ayırdılar bahçelik, buğdaylık

bir tarla, ayırdılar en büyük, en güzel bir toprağı. Karısı üç çocuk doğurdu bilgili Bellerophontes'e:

Isandros, Hippolokhos, Laodamela. Akıllı Zeus, koynuna girdi Laodameia'nın. Laodamela, doğurdu tanrıya denk tunç

silahlı

Sarpedon'u.

Ama bir gün tanrılar tiksindi Bellerophontes'ten, Aleion ovasında kaldı o tek başına, insan uğrağından uzakta yedi kendi

kendini. Savaşa doymayan Ares öldürdü oğlu îsandros'u,

çarpışırken ünlü Solymo'larla. Kızdı dizginleri altın kakmalı Artemis, aldı Laodameia'nın canını. Hippolokhos da baba oldu bana, ben övünürüm onun oğlu olduğum için. Troya'ya gönderdi beni o, sıkı sıkı salık verdi bana:

Hep yiğitçe dövüşeyim, üstün olayım başkalarından, utandırmayayım atalarımın soyunu, onlar ki Ephyra'da, yaygın Lykia'da en iyi, en ünlü kişilerdi. Övünürüm işte, bu soydan, bu kandan

olmakla.

Bu parçadan öğrendiğimize göre, Bellero­ phontes Korinthos (Ephyra Korinthos'un es­ ki adıdır) kral ailesinden ve ünlü Sisyphos'un torunudur (Tab. 25). Ne var ki Glaukos Belle- rophontes'in "ölümlü" babasıdır, yiğit aslında Poseidon'un dölündendir. Tanrısal nitelikleri de oradan gelme. Homeros'un bize açıkla-

madıgı Bellerophontes'in adı ve niçin Tiryns kralı Proitos'un yanına sığındığıdır. Bellero- phontes Belleros'u öldüren demek. Birçok yi­ ğitler gibi Bellerophontes de kaza ile adam öldürmüş, öldürdüğü bu Belleros'un kim oldu­ ğu da pek bilinmiyor, ne var ki bu yüzden yur­ dundan ayrılıp kendisini suçundan arındıra­ cak birinin yanına gitmesi gerekiyor. Bu adam da Proitos'tur. Anteia kocasına Belle- rophontes'i suçlayınca, Proitos konuğunu kendi eliyle cezalandırmaktan çekinir ve onun içindir ki eline katlanmış tabletler, yani bir mektup verip kaynatası lobates'e gönderir. Lykia kralı da konukluk kurallarına saygılıdır ve ancak zorunlu kaldığı zaman ağır işlere ko­ şar Bellerophontes'i. Yiğidin ağzı ateş saçan Khimaira'yı nasıl öldürdüğü Homeros'ta anla­ tılmamıştır. Hesiodos'a göre (Theog. 324):

Pegaros hakkından geldi bu Khimaira'nın koca yiğit Bellerophontes'le birlikte.

Bir anlatıma göre, yiğit kanatlı atı Korin- thos'ta bir çeşmede su içerken bulmuş, sağrı­ sına binip doğru Khimaira'yı öldürmeye git­ miş onunla (Pegasos). Bellerophontes'in tan­ rıların öfkesine uğramasının nedeni şöyle açıklanır: Gurura kapılan yiğit kanatlı atının sırtında Olympos'a kadar yükselmek istemiş,

Zeus da kızarak atmış onu gökten aşağı yer­ yüzüne. Düştüğü Aleion ovası da Kilikya'da bir bölgedir. Bellerophontes'in kızı Laodame- ia, İlyada'da Lykia'lıların başında savaşan Ze­ us oğlu Sarpedon'un anasıdır (Proitos, Ante­ ia, Khimaira, Sarpedon).

Bellona. Romalıların savaş tanrıçası olarak simgelendirdikleri Bellona (Lat. Bellum savaş demek) zamanla Yunanlıların Enyo tanrıça- sıyla bir tutulmuştur. Mars'ın eşi olarak da gösterilir. Bir savaş arabasında, elinde bir kı­ lıç, bir kargı ya da yanan bir çırağı ile canlan­ dırılır, korku saçan bakışlarıyla Furia'ları an­ dırır (Furia).

Bellos. Libya adlı nympha'nın tanrl Pösei- don'dan doğurduğu ikiz kardeşlerden biri (Tab. 10). Öteki Agenor'dur. Agenor Suri­

ye'ye yerleşiği halde, Belos Mısır'da kalmış ve Nil ırmağının kızı Ankhihoe ile evlenmiş; Aigyptos'Ia Danaos adlı ikiz çocukları olmuş

(Algyptos, Danaos).

Bendis. Trakya'lıların ay tanrıçası. Kültü, Perikles zamanında Atina'ya yayılmıştı.

Berckynthia. Ana tanrıça Kybele'nin ek adlarından biri. Berekynthes Phrygia'da otu­ ran bir boya verilen isimdir (Kybele).

Bia. Güç, kuvvet anlamına gelen Kratos'la zor, zorbalık, şiddet anlamına gelen Bia (ya da Bie) tanrı ve kral yetkilerini simgeleyen bi­ rer kavramdır. Hesiodos bunların doğuşunu şöyle anlatır (Theog. 383 vd.):

Okeanos kızı Styks Pallas'la sevişti, Zetos'la Nike'yi doğurdu, güzel topuklu, Sonra Kratos'la Bie'yl, o yaman çocukları; Zeus nerede oturursa, onlar oradadır, Zeus nerede yürürse, ardındadır onlar, ayrılmazlar gümbürtülü Zeus'tan.

Kratos'la Bie Aiskhylos'un "Zincire Vurul­ muş Prometheus" tragedyasında önemli bir rol oynarlar: Oyunun başında Prometheus'u kollarından tutarak Kafkas dağına sürüklerler ve arkalarından gelen Hephaistos Zeus'a baş kaldıran insansever tanrıyı bir kayaya mıhlar.

Bu sahnede Bie sessiz bir kişi olarak bulunur. Hephaistos'la konuşmayı Kratos yapar (Kra- tos).

Bias. Kâhin Melampus'un kardeşi, onun se­ rüvenlerine katılır (Melampus).

Biton.

Kydippe'nin oğlu, Kleobis'in kardeşi

(Kleobis).

Bona Dea. "İyi tanrıça" anlamına gelen es­ ki bir Latium tanrıçası. Kültü kır tanrısı Fau- nus'Ia ilgilidir. Bu tanrının kızı ya da karısı sa­ yılan Bona Dea'nın Roma'da Aventinus te­ pesinde bir tapınağı vardı, orada belli günler­ de gizli ayinler yapılır, bunlara yalnız kadınlar katılırdı (Faunus).

Bona Fides. Verilen sözü ve içilen andı simgeleyen tanrıça, Roma tanrıları arasında çok eskiden beri yer alan bu kavramsal yaşlı­ lığın Palatinus tepesinde bir tapınağı vardı. Orada bulunan resmi dünya kadar yaşlı bir kocakarı olarak gösterilir ve rahipleri de içi­ len andı simgelemek üzere ellerine beyaz bezler sararlardı. Bona Fides, Roma'lıların, adına yemin ettikleri Dius Fidius'un dişi karşı­ lığıdır.

Boreas. Adı Türkçeye poyraz diye geçen kuzey rüzgârı, esiş yönüne göre bugün bizim yıldız dediğimiz yele karşılıktır. Hesiodos'a göre, şafak tanrıçanın oğlu olan Boreas, No- tos ve Zephyros'un kardeşidir. Şairler Bore- as'ı kara bulutlarla gökten sağanak sağanak kopan ve engin dalgalarla denizi allak bullak eden azgın bir yel, buz gibi esen bir kasırga olarak nitelerler. Odysseia'da önemli bir rol oynayan Boreas kimi zaman da arkadan pü­ für püfür esince, gemicileri dosdoğru ereğe ulaştıran güzelim bir yel sayılır (Rüzgârlar).

Efsaneye göre, Boreas Trakya'da oturan gür sakallı, engin kanatlı, güçlü kuvvetli bir yaratıkmış. Titanlar soyundan olduğu için, onlar gibi sert, dizginsiz ve azgınmış. Bir gün Atina kralı Erekhtheus'un kızı Oreithya'yı ar­ kadaşlarıyla ırmak kıyısında oynarken gör­ müş, ona vurulmuş ve tozu dumana katarak üstüne yürümüş, onu kızıl kanatlarıyla sardığı gibi doğru soğuk Trakya'ya kaçırmış ve Kala- is ile Zetes'e gebe bırakmış. Boreas bir at kılı­ ğına girerek Erikhthonis'in kısraklarına aşmış ve on iki tay üretmiş, bu taylar öyle hafif, öy­ le çevikmiş ki, buğday tarlaları üstünden ge­ çerken başaklar eğilmez ve denizin üstünden en ufak bir kırışık yapmadan uçarmış.

Brankhos-Brankhosoğulları. Brankhos' un kişiliği ve efsanesi, Didyma'da kurulmuş Apollon tapınağı ve bilicilik merkezinin ünü­ nü ve yaygınlığını sağlamak için uydurulmuş­ tur.

Brankhos Miletos'lu bir delikanlıymış. Ana­ sı onu doğurmadan önce bir düş görmüş: Gü­ neş ışınları ağzından, boğazından girip karnı­ na varıyor ve bedenini dolaştıktan sonra gö­ beğinden çıkıyormuş. Bu düşü hayra yoran biliciler doğan çocuğa "Brankhos" yani bo­ ğaz adını vermişler. Brankhos çok güzel bir delikanlı olarak yetişmiş, ovada sürülerini ot­ latırken bir gün tanrı Apollon onu görmüş ve sevmiş, bilicilik yetisini bağışlamış ona. Mile­ tos'un güneyinde kurduğu tapınakta bu usta­ lığından faydalandığı gibi, soyu sopu da Brankhidai, yani Brankhosogulları adıyla fal­ cılığı sürdürmüşler. Didyma Yunanistan'da Delfi'ye rakip bir bilicilik merkezi olmuş. Ta­ rihçi Herodotos, Lydia kralı Kroisos'un Del­ fi'ye verdiği kadar bol ve zengin armağanları

Didyma'ya da bağışladığını söyler. Tapınak o kadar zenginmiş ki, Milet Pers savaşlarına gi­ rişecekken, Didyma'nın hazinesiyle bir do­ nanma kurmayı düşünmüş. Karadeniz'den Mısır'a kadar doksana yakın sömürge kuran Miletos işlek bir liman, bolluk içinde yaşayan bir şehirdi. Milet'ten Didy­ ma'nın limanı Panormos'a gemiyle - karayo­ lu yokmuş o zaman - oradan da kutsal yol boyunca Didyma'ya fal baktırmaya gelen devlet adamları, işadamları bilicileri elbette ki memnun ediyorlardı, ama her müşterinin nabzına göre şerbet vermek, yani falını arzu­ ladığı sonuca yöneltmek de biliciye düşen gö­ revdi. Kolay iş değildi bu. Nitekim Lade yenil­ gisiyle Milet, Pers'lerin eline düşünce, şehir­ de ne kadar erkek varsa hepsi öldürülüp, ka­ dınlar ve çocuklar köleliğe sürüklenince, Di­ dyma tapınağı da yağmaya uğramış. Bran­ khosogulları bu durumda Pers kralıyla anlaş­ mayı yeg görmüş olacaklar ki, tapınak hazi­ nesini ve daha önemlisi, Apollon'un dev hey­ kelini Serhas'a verip onunla birlikte İran'ın Susa şehrine göçmüşler. Bir gün İskender'in çıkagelecegini bilememiş Brankhosogulları. İssos savaşından sonra Büyük İskender'in ilk işi Miletos'a gelmek olmuş. Emeli, Anado­ lu'da Yunan uygarlığını kalkındırmaktı. İon şehirlerinin öcünü alacaktı. Bu amaçla Mi- let'te kalmış ne kadar Brankhosoglu varsa hepsini kesmiş. İşin tuhafı, Milet'in başına gelecek yıkımı Delfi bilicileri önceden haber vermişti, hem Milet'lilerin kendilerine değil de, Argos şehrinin geleceğini öğrenmeye ge­ len Argos'lulara. Tarihçilerin bize sakladığı aşağıdaki dizelerden - kehanetler her zaman heksametron dizeleriyle dile getirilirdi - fışkı­ ran sevinç Delfi'nin Anadolu'daki zengin ra­ kibi Didyma'yı ne kadar kıskandığını belli et­ miyor mu?

Ve o gün, Miletos, işte o gün, sen ey kötü düzenli kent, bereketli bir av olacaksın düşmanlara, bir şölen sofrası sürü sürü insanlara! Saçlı, sakallı savaşçıların ayaklarım yıkayacak kadınların. Ve senin de, ey Didyma, yabancılar el koyacak tapmağına.

Pers savaşlanndan sonra yeni baştan kum lan Didyma tapınağı Roma imparatorluğu za-

manına kadar önemini sürdürmüş ve orta­

çağda bir depremle yıkıldıktan sonra dev ka­ lıntıları bugüne kadar korunabilmiştir (Didy- ma, Didymeion).

Briareus. Uranos'la Gaia'nın yüzer kollu ve ellişer başlı dev oğullarından biri, Kottos'la Gyes'in kardeşi (Tab. 2), (Yüz Kollular).

Briseis. Akhilleus'un Ege bölgesine yaptığı çapulculuk seferlerinden getirdiği en değerli tutsak Briseis'tir. Asıl adı Hippodameia olan Briseis Lyrnessos'a Apollon rahibi Brises'in kızıdır. Brises'le, Khryse'nin Apollon rahibi Khryses kardeştirler. Briseis evli barklı bir ka­ dındı, AkhiUeus kocasını öldürdükten sonra ele geçirir onu. Briseis de acısına katlanır, çünkü yıkılan yuvasına, yanan şehrine ağlar­ ken, Akhilleus'un temiz yürekli arkadaşı Pat- roklos onu tatlı sözlerle avutmuş, Akhilleus'a karı olacağına söz vermişti. Akhilleus'un ba­ rakasında sessiz, sedasız yaşamaktadır ki, gü­ nün birinde Akhilleus'la Agamemnon arasın­ da kopan kavga altüst eder hayatını. Apollon tanrının öfkesini ve salgını önlemek için Khryseis'i babasına geri vermeye razı olunca Agamemnon şöyle konuşur (İl. I, 183 vd.):

Phoibos Apollon istiyorsa Khryseis'i ille de, şu gemimle, yoldaşlarımla göndereceğim onu. Ama barakandan alacağım kendim gelip senin onur payını, güzel yanaklı Briseis'i. Senden ne güçlü olduğumu o zaman anla, gör.

Korksun boy ölçüşmekten, ibret alsın kim benimle eşit görmek isterse kendini.

AkhiUeus bu sözlere çok öfkelenir, kılıcını kınından çıkarmak, Agamemnon'un üstüne yürümek üzeredir ki, tanrıça Athena elini tu­ tar. AkhiUeus da krallar kralına sövüp saydık­ tan sonra, bir daha ne olursa olsun savaşa katılmamaya ant içip çadırına çekilir. Bu ara­ da Agamemnon, Khryses'i bir gemiye bindi­ rip, babasına gönderir, tanrı Apollon'un öf­ kesini yatıştırmak için yüz sıgırlık kurbanlar kestirir. Ama bununla da kalmaz, iki haberci­ sini Akhilleus'un çadınna yollar ve kadını al­ dırır.

Akhilleus'un dileği üzerine anası Thetis gi­ der, Zeus'tan yalvarır Akhilleus savaşa katıl­

madıkça Akha'lara zaferi vermesin diye. Ze- us sözünü tutar, öyle ki, Agamemnon bile yaptığına pişman olur ve Akhilleus'la barış­ mak için elçiler gönderir ona. Birçok arma­ ğanlarla birlikte Briseis'i geri vereceğini, za­ ten o kadına hiç dokunmadığını söyletir. Ak­ hiUeus gene de yumuşamaz (İl. IX, 336 vd.).

Patroklos öldüğü gün Briseis, Akhilleus'un yanına döner. İki sevgiliyi ölünün üstünde ağ­ lar görürüz. Sonra İlyada'da pek sözü geç­ mez Briseis'in. Yalnız son bölümde AkhiUeus insanlık duygularına uyarak Hektor'un ölüsü­ nü babası Priamos'a verdikten sonra, gece döşeğine uzanınca, uğruna çok acı çektiği ka­ rısı Briseis de gelir, yanına yatar. Homeros'tan sonraki öykülerde Briseis uzun boylu, esmer, kalın kaşlı, parlak bakışlı bir kadın olarak tanımlanır. AkhiUeus öldük­ ten sonra, ona son görevleri Briseis yapmış

(Khryseis, AkhiUeus).

Brises. Lyrnessos'ta Apollon tanrının rahi­ bi, Briseis'in babası. AkhiUeus kentini yağma edip kızını götürünce Brises canına kıymış

(Briseis).

Britomartis. Zeus'un kızı olduğu söylenen bir Girit tanrıçası. Adı "atlı bakire" anlamına gelen Britomartis Girit'in Gortyn şehrinde Artemis alayına katılırmış. Kral Minos ona vurulup peşine takılmış ve dokuz ay süresince kovalamış kızı Girit'in dağlarında, ovalarında. Sonunda yakalanacağını gören Britomartis kendini denize atmış, ama bir balıkçı ağına takılıp kurtulmuş. Bu yüzden de ona Diktyn- na, yani ağdan çıkma kız adı verilmiş. Artemis gibi o da avcı kılığında, köpeklerle dağda, bayırda yalnız başına dolaşır ve erkek­ lerden kaçar bir kız tanrıça olarak canlandırı­ lır (A rtemis).,

Bromios. Tanrı Dionysos'a takılmış bir ad. "Gümbürtülü" anlamına gelen bu ek ad tanrı­ ya yıldırımlar arasında doğduğu için verilmiş olacak (Dionysos).

Brontes. Uranos (gök) ile Gaia'nın (toprak) birleşmesinden doğan tek gözlü devlerden bi­ ri (Tab. 2). Adı "gürleyen" anlamına gelen Brontes Zeus'a gök gürültüsünü armağan eden Kyklops olsa gerek (Kyklops).

Busiris. Yunan efsanesine göre, Busiris çok zalim bir Mısır kralıdır. Öyle insafsız bir zorba imiş ki, Nil bölgesine yerleşmiş deniz tanrı Proteus bile ondan kaçmak zorunda kalmış. Busiris Batı kızlarını kaçırmak için bir haydut çetesi kurmuş, altın elmaları almaya gittiği zaman Herakles bu çeteye rastlamış ve hay­ dutların hepsini öldürmüş. Günün birinde Mı­ sır'da kıtlık olmuş. Busiris Kıbrıs'tan gelme Phrasios adlı bir biliciye ne yapmak gerektiği­ ni sormuş, bilici de demiş ki, yılda bir Ze- us'un öfkesini yatıştırmak için, ona bir insan kurban kesmeli. Busiris de işe hemen Phrasi- os'u kurban etmekle başlamış. Herakles Mı­ sır'a uğrayınca, Busiris onun başına çiçek çe­ lenkleri koymuş, kutsal sargılarla sarmış kol­ larını ve sunağa götürüp kurban etmek iste­ miş. Ama yiğit sargıları çözerek, Busiris'i de, oğlunu da, orada kim var, kim yok herkesi öl­ dürmüş. Bir anlatıma göre, Busiris Poseidon'un og- luymuş ve onu Mısır tahtına dünya seferine çıkan Osiris oturtmuş. Belki Busiris Osiris adının bozulmuş bir biçimidir.

Byblis. Miletos'un kızıymış Byblis, Mile- tos'un kızı olmakla da Apollon'un torunu. Anasının kim olduğu konusunda söylentiler çeşitli, en akla yakını şu: Anası Maiandros, yani Büyükmenderes ırmağının kızı Kya- ne'dir. Masmavi, koyu mavi anlamına gelen Kyane, bir ırmak kızı için güzel bir ad. Ama Byblis'in serüveni acı: Bir ikiz kardeşi var Kaunos adında. Byblis ikizini öyle sever, öyle beğenirmiş ki, doyamazmış okşamaya, öp­ meye. Bu sevginin kardeş sevgisinden öte bir şey olduğunun nasıl farkına vardığını uzun uzadıya anlatıyor bize Ovidius (Met. 451 vd.). Byblis anlar sevgisinin dogadışı olduğunu, ge­ ne de dayanamaz, bir mektupla bildirir aşkını Kaunos'a. O da öfkeyle, tiksintiyle kınar bu aşkı, ikizini bir daha görmemek için kaçar yurdu Miletos'tan, gider, gider de Karia ile

Lykia sınırında Kaunos kentini kurar. Byblis çıldırır, o da düşer yollara, deli gibi dolaşır Anadolu'yu boydan boya, rahat bulamaz hiç­ bir yerde. Sonunda yüksek bir kayadan aşağı­ ya atar kendini, ama nympha'lar acır ona, kı­ zı bir pınara çevirirler, pınar Byblis'in çağla­ yan gözyaşları gibi akar durur. Bu Ovidius'un anlatımı.

Başka bir anlatım işi tersine çeviriyor: Do­ gadışı aşka kapılan Byblis değil, Kaunos'muş. Kaunos bu yüzden sürülmüş, Byblis de bu yüzden çıldırmış ve asmış kendini. Adını iki kente vermişler: Biri Karia'da Byblis, öteki Fenike'de Byblos.

Bu öyküleri anlatanlar Kaunos şehrini gör­ memişlerdi herhalde, yoksa öykünün sonunu bambaşka biçimde getirirlerdi: Eski Kaunos şehrinin (bugünkü Köyceğiz Dalyanı'nın) önünde göz alabildiğine uzanan ve ancak oraları iyi bilen gemicilerin şaşırmadan aşa bildikleri bir sazlık vardır. Bu bataklık nasıl meydana geldi belli, Ege kıyılarındaki bütün limanlar gibi bir ırmağın taşıdığı millerle dol muştur, ama şair görüşüyle bu yol yol bat<ı gın Byblis'in tükenmez gözyaşlarıyla meyda­ na geldiği düşünülemez mi? (Kaunos).

Byzas. Bizans'ın kurucusu Byzas, tanrı Po- seidon'la Keroessa'nın oğludur. Keroessa da Zeus'un İo'dan olan bir kızı. İo onu Bizans'a yakın bir yerde dünyaya getirmişti. Oğlu da şehri orada kurmuş ve Apollon ve Poseidon tanrılardan yardım görerek surlarla çevirmiş­ ti. Günün birinde Trakya kralı Haimos şehre saldırınca, Byzas onu teke tek savaşta yenmiş ve Trakya'nın içine kadar kovalamış. Kral yokken de Bizans İskitlerin saldırısına uğra­ mış, kuşatılmış boydan boya. Bu kez de Byzas'm karısı Phidaleia kurtarmış şehri:

Öbür kadınlarla birlik olup sürüyle yılan at­ mışlar düşman karargâhına, böylece çekilme­ lerini sağlamışlar.

c

Cacus. Vulcanus'un oğlu, ağzı ateş saçan üç başlı dev. Aventinus tepesinin bir mağarasın­ da oturup komşu bölgeleri yağma ediyormuş. Herakles Geyoneus'u öldürüp sığırlarına el koyduktan sonra İtalya'ya gelince, Tiber neh­ rinin kıyısında uzanmış, kestiriyormuş. Yiğit uyurken, Cacus gelmiş, birkaç hayvanını aşır­ mış, iz bırakmamak için de sığırları kuyrukla­ rından çekerek geri geri götürmüş. Herakles uyanınca işin farkına varmış. Mağaradaki hayvanların böğürmesinden, ya da başka bir anlatıma göre, kız kardeşinin Cacus'u ele vermesinden, Herakles mağaraya girmiş ve ateş alev saçan Cacus'u boğazlamış.

CamUla. Vergilius'un Aeneis destanında an­ latılan Camilla efsanesi İtalya'nın halk masal­ larından esinlenmiş olsa gerek. Camilla Volsk'lar kralı Metabus'un kızıymış. Düşman- larınca tahtından kovulan Metabus bebek yaşta olan kızını alarak kaçıyormuş ki, Lati j um'da küçük bir ırmağın kenarına gelmişler. Düşman da arkalarında ha yetişti ha yetişe­ cek. Metabus çocuğu kalın kargısının ucuna bağlayıp karşı kıyıya atmayı düşündü, ama Diana'ya yakararak, bu işi başarırsa kızını ona adamaya söz verdi. Camilla'yı attıktan sonra kendi de yüzerek geçmiş ırmağı. İkisi de kurtulmuşlar. Kırlarda büyüyen Camilla güçlü kuvvetli bir genç kız olup Yunan Ama­ zon'ları gibi avcı ve savaşçı olarak yetişmiş ve

Aeneas'a karşı kahramanca savaştıktan son­ ra öldürülmüş.

Carna. Roma'nın kurulduğu kırsal bölgede yaşayan bir nympha. Roma'lılar Augustus ça­ ğına kadar Carna'ya kutsal bir ormanda tapı- nırlardı. Efsanesi şöyledir: Kız oğlan kız olan Carna, gününü avlanmakla geçirir, yanma er­ kek yaklaştırmazmış. Bir gönüllü çıktı mı, onu peşinden ormana sürükler, yolunu şaşır- tırmış. Bir gün iki yüzlü tanrı İanus takılmış peşine ve saklandığı kayanın arkasında onu yakalayarak bozmuş kızlığını. Karşılık olarak da tanrısal bir güç vermiş ona: Evlerden her türlü uğursuzluğu defeder, özellikle yeni doğ­ muş bebekleri beşikte kanlarını emen kuşlar­ dan korurmuş.

Ccrcs. Yunan bereket tanrıçası Demeter'in Latince karşılığı. "Topraktan bitmek" anlamı­ na gelen bir kökten türemiş olan Ceres adı Latin'lerin de bu çeşit bir tanrısal varlığa çok eskiden beri tapındıklarını gösteriyorsa da, Yunanistan'dan gelme tanrıça onun izlerini silmiştir. Efsaneye göre, Etrüsk'ler yeni kurul­ muş olan Roma cumhuriyetine saldırınca, şehirde kıtlık baş göstermiş, Roma'lılar da Sibylla kitaplarına danışınca, Demeter ve Dio- nysos kültünün Roma'ya alınması gerektiğini

öğrenmişler. İ.Ö. 496 yılında bu iş olmuş ve Ceres tapınağı Aventinus tepesine kurulmuş

(Demeter).

Cupido. Yunan aşk tanrısı Eros'un Latince karşılığı. Adı, arzu anlamına gelir (Eros).

D

Daidalos. Kekrops, yani Attika'nın kral so­ yundan gelme olduğu söyleyen Atina'lı sanat­ çı. "Ustaca işlenmiş ya da işleyen" anlamına gelen adı, eli her sanata yatkın olduğu için kendisine verilmiş. Gerçekten de Daidalos hem mimar, hem heykeltıraş, hem de her türlü mekanik araçlar yapan ve Platon'un Menon adlı diyalogunda sözü geçen canlı heykelleri (Men. 97d) bile meydana getiren çok yönlü bir yaratıcıdır. Atina'daki işliğinde yeğeni Talos'la birlikte çalışırmış. Ne var ki günün birinde Talos ölü bir yılanın dişlerin­ den esinlenerek testereyi icat etmiş, bunu fe­ na kıskanan Daidalos çırağını Akropol'den aşağı atarak öldürmüş. Davaya bakan Areo- pagos mahkemesi de Daidalos'u sürgüne mahkûm etmiş. Usta sanatçı Girit'e gidip kral Minos'un emrine girmiş ve onun İçin tür­ lü işler görmüş: Bir boğaya âşık olan Pasl- phae'ye içine girebileceği tahtadan bir inek yapmış (Pasiphae), Minotauros'u barındıra­ cak Labyrinthos'u kurmuş, Theseus'un bura­ ya girip çıkması için de Ariadne'ye bir yumak iplik kullaması fikrini vermiş. Theseus'un ba­ şarısında Daidalos'un parmağı olduğunu öğ­ renince Minos çok kızmış ve ustasını oğlu İkaros'la birlikte Labyrinthos'a kapatmış. Ama Daidalos oradan çıkmak çaresini de bul­ muş: İkaros'la kendisine birer çift kanat yap­ mış, ikisi de böylece uçup gitmişler. Ikaros babasının sözünü dinlemediği için denize düş­ tüğü halde, (îkaros) babası sağ salim Sicil­ ya'nın Cumae şehrine inmiş ve kral Koka- los'un yanında saklanmış. Daidalos'u Sicil­ ya'ya kadar kovalayan ve sonunda da bulan Minos gene usta sanatçının uydurduğu bir düzenle öldürüldükten sonra, Daidalos Koka- los'a olan şükran borcunu ona birbirinden güzel yapılar yapmakla ödemiş.

Daktyl'ler. "Daktylos" Yunanca parmak dernektir. Mitolojide ise bu adla anılan ve sa­ yısı değişik olan birtakım cinlerin sözü geçer. Daktyloi, yani parmak cinleri çokluk İda'lı di­ ye vasıflandırılıp Girit'li Zeus, anası Rhea, ya da Phrygia'lı tanrıça Kybele'yle ilişkili olarak

gösterilirler. Efsaneye göre, Daktyl'ler beşltir ve doğuşları şöyle olmuştur.- Tanrıça Rhea, Girit'in Diktys mağarasında Zeus'u doğur­ mak için sancı çekerken, ellerini toprağa da­ yayarak ıkınmış ve topraktan doğum sancıla­ rını hafifletecek güç almış. Sağ elinin toprak üstünde bıraktığı izden beş cin doğuvermiş, bunlar tepeden tırnağa silahlı olarak çıkmış­ lar ortaya ve çıkar çıkmaz da yeni doğan Ze­ us tanrının şerefine hora tepmeye başlamış­ lar. Daktyller sonraları tanrıça Kybele'nin hiz­ metine girerek, onun kültünde rol oynamış­ lar. Kaynaklarda bu cinler çeşitli alanlarda ya­ rarlı olarak gösterilirler: Kureta'lar ya da Korybant'lar gibi baştanrı ve anasının tapım ve gizemlerinde gürültülü rakslarıyla yer alır­ lar, ayrıca, adlarından da belli olduğu gibi elişlerinde yaratıcı olurlar; Daktyl'ler bir efsa­ neye göre madenlerin ve maden işlemeciliği­ nin bulucularıdır, bunun ötesinde de, çok önemli bir çığır açarak "heksametron" deni­ len vezni kurmuş olmakla ün salmışlardır. Bi­ lindiği gibi, altı ölçülü destan vezni Home- ros'un İlyada ve Odysseia'sında kullanılmakla Yunan şiirinin doğuşuna yol açmıştır, bu ve- zinse daktylos denilen bir uzun, İki kısa heceli ayak, yani ölçülerden meydana gelir. Bu vez­ ne parmak vezni denmesi parmaklardaki bir uzun ve iki kısa boğumdan ileri gelmektedir. Ne var ki Ege'de meydana geldiği apaçık an­ laşılan ve Yunan dilinin yapısına pek de uy­ gun olmadığı gözle görülen bu vezin efsane­ den de, arkeolojik buluntulardan da anlaşıldı­ ğı gibi Ana Tanrıça kültüyle sıkı sıkıya bağlıy­ dı. Elin en ilkel insanlarda da büyü aracı ola­ rak ne büyük bir değer taşıdığı öteden beri bi­ linirdi, ama Çatalhöyük'te meydana çıkarılan fresklerden bu simgenin ne kadar geriye gitti­ ği, eski taş çağını bulduğu görülmüştür. Bu inanç ve simgesi kesintisiz bir evrimle Phrygi­ a'lı Kybele ve Efes'li Artemis kültüne gelmiş ve orada hem tapımın temeli olan raks ve müziğin doğup gelişmesine, hem de dünyada çığır açacak bir şiir ölçüsünün yaratımına yol açmış olabilir. Halikarnas Balıkçısı'nın birçok eserlerinde önerdiği bu görüş bugüne bugün büsbütün kanıtlanmış değilse de, din tarihine de, yazın tarihine de ışık tutacak bir buluş olarak değerlendirilebilir. Buluşun doğruluğu nu pekleştiren kanıtlardan biri de bu vezinde

u t\r ıı IN ı:3

Ben ne bir dağlı ne bir çobanım

Oklarından sakınılmaz tanrıyım

Koca Zeus'tur babam

Geçmişi, bugünü, geleceği

Benimle bildi herkes, benimle bilir

Saz tellerine ben verdim seslerini

ilaçlar yaptım yabanıl otlardan

Ama bana çare değil şimdi hiçbiri

Kimden kaçıyorsun öyle sen

Asıl sensin benim avcım

Beni sen vurdun can evimden".

Tavşan koşuyor, durmadan koşuyordu

Ardında av köpeği ter içinde

Boynunu uzatmış, yetişmek üzere

Birinde umut vardı, birinde korku

Tavşan ensesinde nefesler duyuyordu

Çünkü ışık gibi saran tanrıyı

Sevinin kanatlarıydı.

Gücü kalmamıştı artık Defne'nin

Koşamıyordu kaçamıyordu

Sapsarı, yalvardı babasına

Pene'nin suları üstünde gezdirip gözlerini

"Cezasını çekiyorum güzelliğimin

Irmakların gücü de sen gibi tanrısalsa

Ne yap yap değiştir beni

Başka bir biçime koy baba".

Yalvarması daha bitmemişti ki

Bir gevşeklik sardı her yerini

Örtüldü göğüs yaprakla

Kolları, saçları dal oluverdi.

Avcı kollarına aldığı zaman

Kalbi çarpıyordu Defne'nin

Taze yaprakların altından.

Yazık dedi tanrı çok yazık

Saramadan yitirdim seni

Bari benim ağacım ol da

Yaprakların çelenk olsun kahramanlara

Ezgilerde, türkülerde anılsın bundan sonra

Yan yana adlarımız

Yazık dedi tanrı çok yazık.

Daphnis. Öldükten sonra tannlaştırılan Si­

cilyalı sığırtmaç. Çoban şiirinin kurucusu sa­

yıldığı için, Theokritos da, Vergilius da onun

adına şiirler yazdıkları gibi, Daphnis adını bu

türün bir simgesi olarak da kullanırlar. Öykü­

sü şudur: Daphnis tanrı Hermes'le bir

nympha'nın ogluymuş. Doğar doğmaz anası

onu defne ağaçlarından bir koruluğa bırak­

mış, periler de alıp büyütmüşler, çoban ola­

rak yetiştirmişler. Daphnis öyle güzel, öyle

yakışıklıymış ki, nympha'lar da, kır tanrıları

da tutkunmuş ona. Pan Daphnis'e kaval çal­

masını öğretmiş

w>

Apollon da şiir düzmesini.

Sürülerini otlatırken Daphnis ya kaval çalar,

ya da kendi uydurduğu türküleri çagırırmış.

Ama genç yaşında canına kıymış. Nedeni de

şu: Daphnis Nomia adlı bir çoban kızıyla sevi-

şirmiş. Nomla'ya ömrü oldukça sadık kalaca­

ğına söz vermiş, ama kral kızı güzel çobanı

bir gece sarhoş edip baştan çıkarmış, yatmış

onunla. Öfkeye kapılan Nomia sevgilisinin iki

gözünü kör etmiş. Daphnis de bir sürü doku­

naklı yas türküleri çağırır, güzel dünyayı göre­

mediğine bir türlü katlanamazmtş. Öyle ki,

sonunda bir uçuruma atmış kendini ve öl­

müş. Söylentiye göre, babası Hermes bir ka­

yaya ya da bir pınara döndürmüş onu. Her

yıl bu pınarın önünde sunular sunulurmuş bu

çoban tanrıya.

Vergilius'un Beşinci Sığırtmaç türküsünde

iki çoban Mopsus'la Menalcas şöyle anarlar

Daphnis'i (Çan yayınları, 1. Z. Eyuboglu çevi­

risi):

Yok olmuş artık Daphnis, nympha'lar

Onun yürekler acısı ölümüne ağlamışlar,

Bir tek güdücü bile o acı günlerde

Sürmemiş boğalarını ırmaklara,

Soğuk sulara, ey Daphnis.

Evet, o günler ırmaktan ne bir yudum su

içen,

Ne de bir tutam ot yiyen sürü olmuş

Otlaklardan.

Ey Daphnis, inlemiş o gün senin ölümüne

Afrika'nın aslanları bile.

Dardanos. Atlas'ın kızı Elektra ile Zeus'un

oğlu (Tab. 16). Dardanos Samothrake (Se-

mendirek) adasında kardeşi lasion'la birlikte

yaşarmış, ama lasion ölüp adayı da su basın­

ca, bir sal üstünde karşıki kıyıya, yani Anado­

lu toprağına göçmek zorunda kalmış. Orada

kral olan Teuker iyi karşılamış onu. Teuker

bölgenin en büyük ırmağı Skamandros'la en

büyük dağı İdaia'nın ogluymuş. Dardanos'a

Teuker kızı Batieia'yı vermiş ve öldükten son­

ra da tahtını. Dardanos kendi adını taşıyan

bir şehir kurmuş - bugün Çanakkale'nin bi­

raz ötesinde Troya yolunda Dardanos tepesi

diye bu tepe gösterilir - ve ülkeye kral olduk­

tan sonra bütün bölgeye Dardanos adı veril­

miş. Dardanos böylece Troya kral soyunun

atası olmuştur. Ayrıca Samothrake'den Ka-

bir'ler (Kabirler) myster'lerini, giderek Kybe-

le kültünü Phrygia'ya getirmiş olduğu söyle-

nir. Pallas heykeli olan Palladion'u Arkad- ya'dan çalarak Troya'ya yerleştiren de oy­ muş derler. Dardanos soyunun gelişmesi İlya- da'da Aineias'ın ağzından şöyle anlatılır (İl. XX, 215 vd.):

Bulut devşiren Zeus ilkin baba oldu Dardanos'a,

Dardanos kurdu Dardanie'yi, O zamanlar kutsal tlyon yoktu, ölümlü insanların büyük şehri yoktu ovada. Dardanos'lular çokpmarlı lda'nm eteklerinde otururdu. Dardanos'tan Erikhtonios doğdu, kral oldu, en varlıklı adamı oldu ölümlü insanların. On bin kısrağı otlardı çayırlarda, sevinirlerdi körpe taylarına bakıp. Boreas, otlarken gördü onları, vuruldu, bir at oldu kara yeleli, bindi kısraklara, kısraklar gebe kaldı on iki tay doğurdular, taylar bereketli tarlada hoplayıp zıpladılar, koştular başakların tepesinde, başaklara dokunmadılar, dört döndüler denizin engin sırtında, alacalı köpükler üstünde dört döndüler. Erikhtonios'tan Tros doğdu, Troya'ltların kralı.

Kusursuz üç oğlu oldu Tros'un da:

llos, Assarakos, tanrıya denk Ganymedes. En güzeliydi Ganymedes ölümlü insanların, tanrılar kaçırdı onu Olympos'a, Zeus'a şarap sunan olsun diye, dediler güzelliğiyle yaşasın tanrılar arasında, llos'un oğlu kusursuz Laomedon'du. Tithonos'la Priamos doğdu Laomedon'dan. Lampos, Klytios, Ares'in dölü Hiketaon doğdu. Assarakos'un oğlu Kapys, Kapys'in oğlu Ankhises'ti. Ankhises'ten ben doğdum, Priamos'tan Hektor doğdu. Övünürüm bu soydan, bu kandan olmakla.

Herakles Hades'e inişinde Meleagros'un gölgesine rastlar, Kalydon avında can veren yiğit ona kız kardeşi Deianeira ile evlenmesi­ ni salık verir. Herakles de yeryüzüne döndü­ ğünde güzel kıza gönül verir, ama onu alabil­ mek için önce Akheloos ırmağıyla dövüşmek zorunda kalır (Akheloos). Sonra Deianeira ile evlenir ve Hyllos adlı bir çocukları olur. Yi­ ğit bir süre sonra karısı ve oğluyla Kaly­ don'dan ayrılır. Yolda derin bir ırmağı geç­ meleri gerekir, at adam Nessos'a rastlarlar, Nessos ırmağı geçirmek için Daianeira'yı sır­ tına alır, o sırada kadına yanaşmak ister. Karısının çığlıklarına koşan Herakles at ada­ mı Lerna canavarının kanına batırdığı zehirli oklarından biriyle vurur. Nessos can çekiş­ mekteyken Deianeira'ya yarasından akan ka­ nı alıp büyü gibi kullanmasını öğütler. Bu ik­ sirle kocasının sevgisini her zaman için koru­ yabileceğini söyler. Trakhis'e varırlar, Herak­ les Deianeira ile Hyllos'u oraya bıraktıktan sonra başka işlere koşar. Bir ara Oikhalia kralı Eurytos'u yener, kızı lole'yi tutsak ola­ rak alır ve Deianeira'nın yanma gönderir. Za­ ferini kutlamak için de karısından yeni bir gömlek ister. Kocasının tutsağı olan güzel Io- le'ye âşık olduğunu ve kendisini onunla aldat­ tığını haber alınca Deianeira korkunç bir öf­ keye kapılır, kıskançlık içini kemirmeye baş­ lar, o sırada Nessos'un büyülü kanı aklına ge­ lir, yeni gömleği bu iksire batırarak Herak- les'e gönderir. Yiğit onu sırtına giyer giymez gömlek derisine yapışır ve korkunç acılarla yakmaya başlar. Gömleği çıkarayım derken, derisi de yüzülür. Bu dayanılmaz işkenceye son vermek için Herakles Oita dağında bir odun yığını hazırlatır, kendini alevlerin içine atar. Deianeira da duyduğu pişmanlığa daya­ namaz, canına kıyar. Trakhis'te mezarı var­ mış, gelen gidene gösterirlermiş (Herakles).

Deianeira. Deianeira Kalydon kralı Oine- us'la Althaia'nın kızı ve Meleagros'un kız kar­ deşidir. Asıl babası Oineus değil de, bir ara Kalydon sarayında misafir kalan Diony- sos'muş. Deianeira kardeşi Meleagros gibi yi­ ğit bir kızdır, savaş arabasını ve silahlarını kullanmasını bilirmiş. Deianeira'nın acı öykü­ sünü Sophokles "Trakhis Kadınları" adlı tra­ gedyasına konu etmiştir.

Deimos. Savaş tanrı Ares'in yanından ayrıl­ mayan Deimos'la Phobos dehşeti, panik, korku ve onun sonucunda meydana gelen bozgunu simgeiendirirler. Hesiodos bu iki

tanrıyı şöyle tanımlar (Theog. 933 vd.) (Ares, Âphrodite):

Bu arada kalkan delen Ares'le Kıbrıslı Tanrıça Âphrodite'nln birleşmesinden

iki çocuk doğuyodu, Phobos'la Deimos,

Bozgun ve korku yaratan tanrılardır bunlar.

Belalı, korkunç savaşlarda bu tanrılar

iter kakarlardı ordu birliklerini

Yakıp yıkıcı Ares'in yardımıyla.

Deioneus. îksion'un karısı olan Dia'nın ba­

bası. Deioneus kızını İksion'a verdikten sonra

kendisine sunulması gereken armağanları is­

teyince, İksion onu ateş dolu bir kuyuya atıp

öldürmüş (İksion).

Deiphobos. Priamos'la Hekabe'nin oğlu

(Tab. 16). Troya savunmasında yiğitçe çarpı­

şan savaşçılardan biridir. Gözü pek ve akıllı

olduğu için Hektor kardeşleri arasında en

çok onu sever, ona güvenir ve bunun içindir

ki tanrılar, özellikle Athena Hektor'un ölü­

münü sağlamak için onu araç olarak kullanır­

lar. Akhilleus'la Hektor ölüm-kabm savaşına

girişmişlerdir ki, tanrılar Hektor'un öleceğine

karar verirler. Athena yeryüzüne iner ve ön­

ce Akhilleus'a görünüp kendisiyle birlikte çar­

pıştığını, Hektor'u gidip kandıracağını söyler,

sonra Deiphobos'un kılığına girerek Hek­

tor'a yaklaşır (İl. XXII, 226 vd.).

Deiphobos kılığında Athena birkaç parlak

sözle iyice kandırır Hektor'u o da, güvenle

saldırır düşmana, atar kargısını (İl. XXII, 289

vd.).

Bundan sonraki sahne İlyada'nın en doku­

naklı, insanca değeri en yüksek olan sahnesi-

dir. Deiphobos'un adı geçmez artık İlya-

da'da. Ama sonraki efsaneler Paris öldükten

sonra, onun Helene için Helenos'la yarışma­

ya girdiğini, kadını kazanıp aldığını, onunla

evlendiğini, sonra da Troya düşünce Odysse-

us'la Menelaos'un onun evine birlikte saldır­

dıklarını, kendisini öldürüp bedenini param­

parça ettiklerini anlatırlar. Homeros'un en

güzel, en temiz kişilerinden birini kirletip leke­

lerler böylece. Biz onlara kulak vermeyelim,

bizim için Deiphobos İlyada'nın Deiphobos'u

kalsın, yani kaderin elinde oyuncak olup en

sevdiği ağabeyisine kıyan trajik bir kişi.

Deipyle. Adrastos'un kızı, Tydeus'un karısı,

Diomedes'in anası (Tab. 23), (Adrcrstos,

Tydeus).

Deipylos. (1) İlyada'da adı bir kere geçen

Akha'lı bir savaşçı. Sthenelos'un arkadaşı.

(2) Troya'nın savaş sonrası efsanelerinde

uydurulan bir kişi. Deipylos, Trakya kralı

Polymestor'un Priamos'un büyük kızı İlio-

ne'den olan ogluymuş. Ama kral Priamos en

küçük oğlu Polydoros'u ablasına emanet et­

miş ki, Troya'ya bir şey olursa onu korusun

diye. İlione kendi oğlu Deipylos'la kardeşi

Polydoros'u karıştırmış ki, miras Polydoros'a

değil de Deipylos'a kalsın. Ne var ki, Troya

düşünce, Agamemnon Polymestor'dan Poly­

doros'u öldürmesini istemiş, Trakya kralı bu­

nu yapmış, ama Polydoros'u öldürdüğünü sa­

narak kendi oğlunu öldürmüş. Bir gün Deipy­

los, yani Polydoros, Delphoi kehanetine baş­

vurunca, kâhin ona yurdunun yanıp yok ol­

duğunu, anasıyla babasının da öldüğünü bil­

dirmiş, îlione'den gerçeği öğrenen Polydoros

ablasını kocası Polymestor'u kör edip öldür­

meye zorlamış. Polydoros üstüne İlyada'da

bambaşka bir öykü anlatılmaktadır (Polydo­

ros, Polyrnestor, Hekabe).

Delos. Efsaneye göre, Poseidon günün bi­

rinde yabasıyla denize vuracak olmuş, vurdu­

ğu yerden bir parça toprak, bir ada çıkıver-

miş. Ama yalın kayalıkmış bu ada, üstünde

bir ot bile bitmezmiş, üstelik de denizlerde

yüzer, dalgalarla oradan oraya sürünürmüş.

Gel zaman, git zaman tanrıça Leto doğura­

cak bir yer aramış (Leto, Apollon, Artemis).

Zeus'tan gebe kaldığı için, Hera'nın hışmına

ugramışmış, bu yüzden de hiçbir yer onu ba­

rındırmak istememiş. Trakya'da Athos, Ana­

dolu'da İda dağlarına, İmbros, Lesbos, Sa-

mos adalarına, Miletos ve Knidos şehirlerine

başvurmuş, ama ne dağ, ne ada, ne şehir,

hiçbiri almamış Leto'yu Hera korkusundan.

Derken Leto gitmiş, gitmiş, karşısına bir yü­

zen ada çıkmış, ona seslenmiş, demiş ki -

Deloslu Apollon'a Homerik hymnos'ta mo­

dern denebilecek turistik bir görüşle diyor ve

ant içiyor ki - ada doğumuna izin verirse,

oraya öyle bir tapınak yaptıracak ki, bütün

geçimini dünyanın dört bucağından bu tapı­

nağa gelecek olan gezginlerden, yakarışlar­

dan çıkarabilecek. Ve adada doğuyor Apol-

lon'la Artemis. Ne var ki dokuz gün, dokuz

gece sancı çekiyor Leto, bütün tanrıçalar ba­

şında bulunduğu halde doğuramıyor bir türlü,

ta ki Hera'nın Olympos'ta alıkoyduğu kızı

DEMİ II 1<

ebe tanrıça Eileithyia yardıma gelsin. O gelin­

ce, onuncu günü dünyaya geliyor ikiz tanrı­

lar. Ondan sonra da Delos'a "parlak" anlamı­

na gelen adı verilir ve Zeus onu toprağın dibi­

ne mıhlar, Kyklad takımadalarından biri olu­

verir. Ve hymnos dört yılda bir Delos'ta kut­

lanan Apollon törenlerini şöyİe anlatır:

Nice tapmakların oldu, nice kutsal

koruların oldu;

yüce dağ başları senin oldu, ovalara bakan

dağ başları,

senin oldu denize dökülen nice ırmaklar;

ama gönlünü sevindiren ver, ey tanrı

Delos'tu asıl.

Orada toplanırlar uzun etekli tyonya'lılarm

senin,

kadınlarını ve çocuklarını getirirler

ilanlarında.

Sonra başlanır oyunlara,

sana bağlı olanlar gelirler ziyaretine,

yumruk, ezgi, dans yarışmaları sunarlar.

Onları oyunlarda gören sanır

ölümsüzdürler.

Sanki onlar için zaman denen şey yok, yaş

yok.

Kim görse bu erkekleri, bu güzel kuşaklı

kadınları,

hızlı gemilerini ve bütün varlıklarını kim

görse onların,

seuinç ve coşkuyla dolar yüreği.

Demeter. Homeros destanlarında "güzel

saçlı kraliçe", "güzel örgülü Demeter" diye

anılan toprak ve bereket tanrıçası Demeter

(adını "Ge-meter" toprak ana olarak açıkla­

yanlar vardır) Hesiodos'a göre Kronos'la

Rheia'nın kızı, ikinci tanrı kuşagındandır

(Tab. 5). Rheia'nın ilk kızı Hestia'dan hemen

sonra doğmuştur. Öyküsünü kısaca şöyle an­

latır Hesiodos (Theog. 911 vd.):

Demeter'in de yatağına girdi Zeus.

Canlıları doyuran, tarlalar tanrıçasının.

Ak kollu Persephone'yi doğurdu Demeter,

yeraltı tanrısı Aidoneus

kaçırdı onu anasının koynundan

ve bilge Zeus bıraktı kızını ona.

Demeter ekinleri ve özellikle buğdayı sim­

geler, onun tek efsanesi mevsimleri simgele­

yen bir efsanedir. Bu efsane Yunan dünyası­

nın daha çok buğday üreten bölgelerinde ge­

lişmiş, tutunmuştur. En çok tapıldıgı yerler

Eleusis ve Sicilya ovalarıdır, ama tapımına

Girit'te, Trakya'da ve Peloponnesos'ta rastla­

nır.

Demeter tapımında da, efsanesinde de kızı

Persephone'den ayrılmaz. Kimi zaman "Ko­

re" (genç kız) adıyla anılan Persephone ile

Demeter'e "iki tanrıça" denir. Persepho-

ne'nin Aidoneus, yani yeraltı tanrısı Hades

tarafından kaçırılması Demeter kültünün de

merkezindedir, tanrıçanın Eleusis'te kutlanan

myster'lerinde de bu efsanenin derin sırlarına

ermekle Demeter erenleri arasına karışılırdı.

Bu efsaneyi E. Peterich'in "Küçük Yunan

Mitologyası"nda (M. Eg. B. yayınları, çeviren

S. Baydur) anlatıldığı gibi alalım:

"Persephone bir gün oyun arkadaşlarıyla

birlikte çayırda çiçek toplarken birdenbire yer

yarılmış, tanrı Hades arabasıyla dışarı çıka-

gelmiş, kızı yakaladığı gibi kaçıp gitmiş.

Ümitsizlikten ne yapacağını bilmeyen tanrı

ana, kızını araya araya bütün dünyada dolaş­

madık yer bırakmamış. Sonunda her şeyi gö­

ren ve bilen güneş tanrı Helios Kore'nin bu­

lunduğu yeri söylemiş. Bunun üzerine Deme­

ter Olympos'tan kaçmış, yüreği sızlayarak ıs­

sız bir yere çekilmiş. Onun küsmesiyle topra­

ğın bereketi kalmamış, insanlar kıtlık tehlike­

sine uğramışlar. Zeus boşuna onu barıştırma­

ya çalışmış, boşuna Hades'ten kızı geri

vermesini istemiş: Tanrı kadın yalvarmalara

kulak vermiyor, kendisine Hades'in sunduğu