CHESTIONAR PRIVIND UTILIZAREA STRATEGIEI ÎN SECTORUL DE

SĂNĂTATE
Ancheta de faţă îşi propune drept scop studierea utilizarii strategiei în sectorul de
sănătate din România. Ancheta urmează să identifice specificul utilizării strategiei şi să
scoată în evidenţă problemele cu care se confruntă sectorul de sănătate în implementarea
strategiei şi politicilor organizaţionale. Răspunsurile Dumneavoastră nu vor fi divulgate, iar
informaţia obţinută va fi utilizată exclusiv în scopuri ştiinţifice.
Denumirea organizaţiei _________________________________________
Domeniul de activitate _________________________________________
Adresa _________________________________________
Forma de organizare _________________________________________
Numărul de salariaţi _________________________________________
I. Managementul strategic la nivelul institutiei
1. Cum apreciaţi situaţia economico-financiară a organizaţiei Dvs ?
a) foarte bună
b) bună
c) satisfăcătoare
d) nesatisfăcătoare
2. Evidenţiaţi principalele puncte forte, economice şi manageriale, ale organizaţiei
Dvs, pentru perioada 2009-
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………..
3. Care sunt în opinia Dvs. principalele dificultăţi cu care organizaţia Dvs. se
confruntă în desfăşurarea activităţii sale din punct de vedere strategic?
a) insuficienta cunoaştere a mediului extern, ceea ce generează dificultăţi de adaptare;
b) sistemul defectuos de comunicare internă;
c) organizarea internă ineficientă;
d) reglementările legislative care apar pe parcursul anului şcolar;
e) activitatea mai mult formală pe care o desfăşoară consiliul de administraţiei al
şcolii;
f) constituirea formală a unora dintre comisiile de lucru;
g) sistemul relaţiilor personale existente între membrii consiliului de administraţie;
h) dominanţa intereselor personale în defavoarea celor organizaţionale;
i) motivarea redusă a angajaţilor;
j) lipsa unor documente şi instrumente manageriale;
k) lipsa unor obiective strategice clare;
l) lipsa unor proiecte strategice;
m) subfinanţarea activităţii;
n) altele……………………………………………..
3. Cum apreciaţi managementul organizatei Dvs ?
a. performant
b. de nivel mediu, ca performanţă
c. neperformant, amatorist
4. Ce instrumente manageriale se utilizează în organizaţia Dvs ?
a. managementul prin obiective
b. managementul prin bugete
c. managementul prin proiecte
d. managementul prin excepţii
e. delegarea
f. diagnosticarea
g. tabloul de bord
h. şedinţa
i. altele (vă rugăm să le enumeraţi)
5. Cum apreciaţi sistemul informaţional ?
a. greoi
b. raţional
c. insuficient dimensionat
6. Care din componentele sistemului informaţional sunt insuficient dimensionate
sau funcţionează deficitar ?
a. datele
b. informaţiile
c. fluxurile şi circuitele informaţionale
d. procedurile informaţionale
e. mijloacele de tratare a informaţiilor
7. Care este gradul de informatizare al organizatiei ?
a. peste 75%
b. între 51-74%
c. între 26-50%
d. sub 50%
8. Cunoaşteţi obiectivele organizationale pentru anul curent şi următorii ?
a. da
b. nu
9. Cunoaşteţi conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare şi al
organigramei?
a. da
b. nu
10. Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile compartimentelor sunt judicios
delimitate şi dimensionate ?
a. da
b. nu
11. Structura organizatorică este corelată cu obiectivele organizaţiei ?
a. deplin
b. în mare măsură
c. în mică măsură
d. deloc
12. Ce compartimente considerati ca trebuie înfiinţate ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
13. Ce compartimente considerat ca trebuie desfiinţate ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
14. Ce compartimente trebuie comasate ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
15. „Dotarea” cu personal este corespunzătoare ?
a. deplin
b. în mare măsură
c. în mică măsură
d. deloc
16. Ce categorii socio-profesionale sunt deficitare ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
17. Ce categorii socio-profesionale sunt excedentare ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

18. Cunoaşteţi conţinutul fişei postului Dvs ?
a. da
b. nu
19. Dacă răspunsul este afirmativ, ce cuprinde aceasta ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
20. Consideraţi că postul ocupat de Dvs este judicios delimitat şi dimensionat?
a. da
b. nu
21. Vă rugăm să indicaţi măsura în care, după părerea Dumneavoastră, factorii
mediului contextual ce influenţează strategia organizaţiei:
Factorii mediului
contextual
Nivelul de influenţă asupra strategiei organizaţiei
ridicat mediu redus
Economici
Manageriali
Tehnici şi tehnologici
Ecologici
Juridici
Politici
Socio- culturali
22. Vă rugăm să indicaţi măsura în care factorii mediului intern de activitate al
organizaţiei influenţează fundamentarea şi implementarea strategiei:
Factorii mediului Apar ca determinanţi ai schimbării
foarte des deseori uneori foarte rar niciodată
intern
Managementul de
nivel superior
Dimensiunea
organizatiei
Complexitatea
organizaţiei
Înzestrarea tehnică
şi tehnologiile
Dispersia
teritorială a
subdiviziunilor
Potenţialul uman
Cultura
organizaţională
Starea economică
a organizaţiei
Potenţialul
informaţional şi de
cunoştinţe
23. La nivel de institutie există o strategie globală ?
a. da
b. nu
24. Dacă răspunsul este afirmativ, îi cunoaşteţi conţinutul ?
a. deplin
b. în mare măsură
c. în mică măsură
d. deloc
25. Vă rugăm sa precizati cu cât timp în urmă aţi făcut cunoştinţă cu proiectul
Strategiei?
1. Mai puţin de o lună
2. O lună în urmă
3. Două luni în urmă
4. Trei luni în urmă
5. Mai mult de trei luni în urmă
6. Nu am fost informat anterior şi nu am examinat conţinutul
26. Vă rugăm menţionaţi în ce măsură conţinutul strategiei este clar formulat şi pe
înţelese?
1. Foarte clar şi uşor de înţeles
2. Destul de clar
3. Mai degrabă neclar
4. Deloc nu este clar şi este foarte greu de înţeles
27. În ce măsură sunteţi de acord cu implementarea respectivei strategii?
1. Acord total
2. Acord parţial
3. Dezacord parţial
4. Dezacord total.
28. Vă rugăm să indicaţi ce rol au avut fiecare dintre următoarele categorii de
persoane pe parcursul elaborării şi implementării strategiei:
Categoria de actor
Rolul pe care l-au avut în procesul elaborării şi implementării
strategiei
Strategi (generează
şi proiectează
strategia)
Implementatori (au
luat parte la
implementarea
strategiei)
Receptori (au fost
direcţi afectaţi de
obiectivele
fundamentale
stabilite prin
strategie)
Managerii de nivel
superior
Managerii de nivel
mediu
Managerii de nivel
inferior
Angajaţii organizaţiei
Consultanţii externi
29. Vă rugăm să indicaţi cu ce este asociată stategia de către personalul
organizaţiei:
Asociere
Categorii de salariaţi
Managerii de
nivel superior
Managerii de
nivel mediu
Managerii de
nivel inferior
Salariaţii
organizaţiei
Pericol (mai
multe aspecte
negative)
Oportunitate
(mai multe
aspecte pozitive)
30. Precizati care sunt obiectivele fundamentale ale organizatiei?
.............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................
31. Pe ce orizont de timp sunt obiectivele?
 Pe termen lung (3-5 ani)
 Pe termen mediu (1-2 ani)
 Pe termen scurt (cateva luni)
 Pe termen foarte scurt (cateva saptamani)
32. Obiectivele organizatiei sunt defalcate pe compartimente şi posturi ?
a. da
b. uneori
c. nu
33. Pentru indeplinirea obiectivelor strategice exista directii de actiune
corespunzatoare?
 Da
 Nu
 Nu stiu
34. Organizatia dispune de resursele (umane, materiale, informationale, financiare)
necesare pentru realizarea obiectivelor strategice?
 Da
 Nu
 Nu stiu
35. Care consideraţi că sunt principalele două avantaje concurenţiale ale
organizatiei in care va desfasurati activitatea:
□ preţul scăzut al produselor/serviciilor oferite
□ calitatea produselor/serviciilor oferite
□ raportul preţ - calitate
□ calitatea angajaţilor
□ relaţiile în mediul politic şi economic
□ calitatea managementului practicat
□ reputaţia institutiei
□ altele, specificaţi care: …………………………………………….
36. În ce măsură consideraţi că membrii managementului de nivel superior cunosc
obiectivele strategiei/planului de dezvoltare instituţională elaborat la nivelul
organizaţiei Dvs.?
37. Care este misiunea organizatiei Dvs?
…………………………………………………………………………………………
…………………..............................................................................................................
..............................
38. Care sunt în opinia Dvs. principalele cinci elemente care ar trebui îmbunătăţite la
nivelul organizatiei, din punctul de vedere al managementului strategic?
a) …. lipsa unei viziuni pe termen lung;
b) …. lipsa unor obiective strategice;
c) …. insuficienţa resurselor;
d) …. lipsa şi/sau nerespectarea termenelor de realizare a obiectivelor;
e) …. necunoaşterea mediului extern al organizaţiei;
f) …. organizarea internă defectuoasă;
g) …. stilul de conducere al managerilor;
h) …. lipsa unor metode şi tehnici de management care să fie aplicate la nivel
organizaţional;
i) …. sistemul decizional ineficient;
j) …. comunicarea la nivelul organizaţiei este defectuoasă.
39. Care sunt, în opinia Dvs., principalele cinci direcţii strategice de acţiune pe care
organizatia Dvs. ar trebui să se orienteze în viitor?
1……………………………………………………………….
2……………………………………………………………….
3………………………………………………………………..
4……………………………………………………………….
5………………………………………………………………
40. Cunoscând situaţia reală din institutia Dvs şi folosind cunoştinţele de management
pe care le aveţi, precizaţi care ar fi principalele trei schimbări pe care le-aţi
implementa la nivel organizaţional:
1………………………………
2………………………………..
3………………………………..
41. Sunteti informat/a privind calendarul de implementare al optiunilor
strategice?
a. da
b. nu
42. Daca raspunsul este da, sunteţi de acord cu etapele de implementare a
acesteia?
1. Acord total
2. Acord parţial
3. Dezacord parţial
4. Dezacord total
43. Dacă NU, de ce nu sunteţi de acord?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
44. Care credeţi că sunt riscurile pentru implementarea strategiei
organizationale in cadrul institutiei Dvs.?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
45. Cât de realiste sunt stipulările strategiei privind etapele, perioada de
implementare şi mecanismul de monitorizare a acesteia?
Foarte
realiste şi
realizabile
Realiste şi
realizabile
Mai
degrabă
nu sunt
realiste şi
realizabile
Deloc nu
sunt
realiste şi
realizabile
Nu mă pot
pronunţa,
deoarece nu
înţeleg
Etapele de implementare 1 2 3 4 6
Perioada de implementare 1 2 3 4 6
Mecanismul de
monitorizare
1 2 3 4 6
III. Managementul strategic la nivelul sectorului sanitar din Romania
rmrx¡ti rrx·x rioa rtrircr 
1. Cum apreciaţi nivelul managementului strategic practicat în institutiile sanitare din
România în 2011, comparativ cu 2010, la următoarele nivele:
- În institutia în care
lucraţi
- La nivelul Regiunii dvs
- În general, la nivel de
ţară
Folosiţi următoarea scală: 1 - aproximativ la fel; 2 – mai bun; 3 – inferior; 4 – nu ştiu.
2. Cum apreciaţi (folosind scala de mai sus) calitatea şi eficacitatea managementului
strategic practicat în institutiile sanitare din România în 2011 comparativ cu:
- Managementul care predomină în Uniunea Europeană
- Managementul mediu practicat în ţările din Europa Centrală
(Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia)
3. Indicaţi care dintre următoarele elemente reprezintă cele mai importante puncte forte
ale managementului strategic din România, diferenţiate pe cele trei nivele. Selectaţi
maximum 10 puncte forte.
Nr.
crt.
Elemente
Managementul
în institutia Dvs.
Managementul
administraţiei
centrale
Managementul
administraţiei
locale
1 Centrarea pe obţinerea de
performanţe
2 Elaborarea de strategii şi
politici bine fundamentate
3 Organizarea eficace a
activităţilor
4 Coordonarea judicioasă a
deciziilor, acţiunilor şi
comportamentelor
personalului implicat
5 Antrenarea intensă a
salariaţilor din organizaţie
6 Control-evaluarea
riguroasă a activităţilor şi
performanţelor
7 Proiectarea şi
implementarea de sisteme
de management funcţionale
şi eficace
8 Feed-back rapid şi eficace
Nr.
crt.
Elemente
Managementul
în institutia Dvs.
Managementul
administraţiei
centrale
Managementul
administraţiei
locale
la evoluţiile mediului
9 Creativitate şi inovare
ridicate
10 Transfer intens de know-
how managerial din alte
ţări
11 Utilizarea pe scară largă şi
eficace a metodelor şi
tehnicilor moderne de
management
12 Valorificarea potenţialului
informaţional şi decizional
al informaţiei
13 Cultivarea stakeholderilor
interni şi externi
organizaţiei
14 Iniţiativă şi spirit
intreprenorial puternice
15 Dezvoltarea unui sistem
informatic performant
16 Intense activităţi de
training ale angajaţilor
17 Eficace acţiuni de
marketing
18 Stilul de muncă al
managerilor focalizat pe
implicare şi eficacitate
19 Asigurarea sustenabilităţii
organizaţiei conduse
20 Altele (specificaţi care):
4. Indicaţi care dintre următoarele elemente reprezintă puncte slabe ale managementului
strategic din România, diferenţiate pe cele trei nivele. Selectaţi maximum 10 puncte
slabe.
Nr.
crt.
Elemente
Managementul
în institutia Dvs.
Managementul
administraţiei
centrale
Managementul
administraţiei
locale
1 Nefocalizarea pe priorităţi
2 Strategii şi politici deficitare
sau neexistente „de facto”
3 Organizare defectuoasă a
activităţilor
Nr.
crt.
Elemente
Managementul
în institutia Dvs.
Managementul
administraţiei
centrale
Managementul
administraţiei
locale
4 Coordonare ineficace a
perso-nalului
5 Capacitate redusă de a
motiva salariaţii din
organizaţie
6 Control-evaluare sporadică şi
ineficace
7 Neglijarea stakeholderilor
interni şi externi ai
organizaţiei
8 Insuficienta fundamentare
eco-nomică a deciziilor
9 Reacţii întârziate şi ineficace
la oportunităţile şi
ameninţările din mediul
economico-social
10 Necunoaşterea şi
neadaptarea know-how-ului
managerial valoros din alte
ţări
11 Folosirea de sisteme
manage-riale empirice,
neproiectate profesionist
12 Insuficienta preocupare
pentru a valorifica
cunoştinţele şi resursele
umane
13 Insuficienta cunoaştere şi
luare în considerare a
evoluţiilor pe piaţa internă
şi/sau interna-ţională
14 Insuficienta valorificare
mana-gerială a valorilor
informaticii moderne
15 Creativitate şi inovare
managerială reduse
16 Insuficienta cunoaştere şi
utilizare în management a
elementelor economice
referitoare la productivitate,
preţ, cash-flow, lichiditate,
profit etc.
Nr.
crt.
Elemente
Managementul
în institutia Dvs.
Managementul
administraţiei
centrale
Managementul
administraţiei
locale
17 Accent redus pe trainingul
angajaţilor
18 Insuficienta luare în
consideraţie a culturii
organizaţionale a
organizatiei
19 Comunicare defectuoasă cu
şefii şi subordonaţii
20 Iniţiativă şi spirit
intreprenorial reduse
21 Funcţionalitate redusă a
sistemelor manageriale
22 Performanţe economice
scăzute
23 Performanţe sociale scăzute
24 Performanţe ecologice
scăzute
25 Altele (specificaţi care)
5. Formulaţi trei recomandări pentru managerii din România în anul 2012 pentru a creşte
funcţionalitatea şi performanţele sistemelor conduse.
6.
1
2
3
7. Cum credeţi, managementul strategic in sistemul sanitar incurajează (marcaţi cu
semnul [√] rubric adecvată):
In mare
măsură
Destul
de mult
Moderat Nesemnificativ Deloc
Atragerea tinerilor în sectorul de
sanatate
O mai mare mobilitate a
angajaţilor din sectorul sanitar
Îmbunătăţirea formării continue a
funcţionarilor publici
Reducerea corupţiei la nivelul
sectorului sanitar
Creşterea transparenţei
organizării şi desfăşurării
concursurilor
pentru ocuparea şi promovarea la
nivelul
sectorului sanitar
Valorifi carea şi dezvoltarea
potenţialului salariatilor din
sectorul sanitar
8. Estimaţi cat timp considerat ca se acorda, intr-o institutie sanitara din Romania, din
totalul de 100%, activităţilor de:
a. Elaborare a politicilor _____%
b. Coordonare, monitorizare _____%
c. Reglementare _____%
d. Susţinere/suport _____%
e. Prestare a serviciilor _____%
f. Altele _____% specifi caţi ...................
9. In ceea ce priveste Elaborarea politicilor, care activitate considerati ca este mai
dezvoltata in institutiile sanitare:
- Elaborarea documentelor de politici;
- Planifi carea strategică şi elaborarea bugetului
- Elaborarea cadrului legal
- Elaborarea criteriilor de performanţă
- Definirea standardelor
- Analiza şi evaluarea politicii
10. In ceea ce priveste Susţinere / suport, care activitate considerati ca este mai
dezvoltata in institutiile sanitare:
- Managementul financiar şi contabilitate
- Managementul resurselor umane
- Audit intern
- Sisteme informaţionale
- Servicii de secretariat
11. In ceea ce priveste Coordonare – monitorizare
, care activitate considerati ca este mai dezvoltata in institutiile publice
- Coordonarea dintre ministere sau organele din subordine
- Facilitarea performanţei organelor din subordine
- Monitorizarea performanţei organelor din subordine
- Supravegherea din perspectiva politicii de reglementare
- Licenţierea, acreditarea, eliberarea autorizaţiilor
- Audit fi nanciar (extern)
- Inspecţia / auditul conformităţii
12. De cate teme de instruire/cursuri privind Managementul strategic aţi beneficiat in
perioada 2010-2012?
………………… teme
13. De cate zile de instruire/cursuri privind planificarea strategică aţi beneficiat in
perioada octombrie 2010-2012?
………………… zile

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful