You are on page 1of 3

KEMAHIRAN MENGESAN KEHENDAK SOALAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pola/arah aliran/turun naik - Graf garis Tanpa istilah di atas Graf bar Tunjuk nilai/bilangan Graf bar kompaun Tunjuk jumlah/terap nilai Graf bar komponen Tunjuk peratus perubahan/kadar Graf bar memesong Tunjuk dua isu serentak dan unit ukuran nilai yang berbeza Grar gabungan Grar bandingan antara dua perkara Graf bar piramid Pai/carta berbanding antara dua perkara Carta pai berbanding Tunjukan carta pai yang saling berkaitan Carta pai komponen SENARAI SEMAK MEDIA BERPAKSI Tajuk = Tempat, isu dan masa Nama paksi Y dan paksi X Letak media Titik origin Nilai Sektor Skala Petunjuk dan keterangan Sumber SENARAI SEMAK MEDIA TANPA PAKSI Tajuk = Tempat isu dan masa Label Jumlah besar Nilai peratus Nisbah/Skala menegak Petunjuk dan keterangan Sumber

PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. 2. Tahun 2004 3. Tahun 2005 Elemen berpasang : 1. jenis barangan 2. negara-negara 2. GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Elemen : 1. Kuantiti pengeluaran, eksport dan import 2. Harga petroleum mentah Nilai : 1. nilai untuk kuantiti pengeluaran, eksport dan import 2. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis.perbandingan atau kompaun- pola,perubahan , aliran turun naik, petunjuk,indeks, trend petunjuk GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN kata kunci graf bar kompaun - bilangan, kuantiti, kebiasannya nilai, pengeluaran peratus @ kadar, graf bar komponen - kumulatif @ jumlah

SOALAN: BINA BAR YANG SESUAI/ bina graf yang sesuai(5% graph bar) Langkah I Fikirkan bar kompaun / komponen / berpasangan. Langkah II Rujuk kepada jadual Jika ada jumlah, nilai unit sama, boleh dijumlahkan: Bar Komponen/ kompaun Jika tiada jumlah, nilai unit beza, tidak logik dijumlahkan(% kadar perubahan, indeks, nisbah, harga): Bar kompaun Langkah III Komponen Soalan: Bina graf bar untuk menunjukkan jumlah: bar komponen=15%, bar kompaun=06% Soalan: tiada menyatakan menunjukkan jumlah/ membandingkan setiap sektor(%, indeks, nisbah, harga): mesti bar kompaun (bar komponen=7% / 0%) Langkah IV Piramid/pasangan/cermin Jadual ada peringkat umur, data umur di tengah graf piramid Jika jadual kompleks, perlukan dua jadual, terdapat 4 pemboleh ubah yang kompleks. ( satu pemboleh ubah libat 2 perkara: bandar & L bandar, Lelaki&Perempuan, 2 tahun) Bar berpasangan.
PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. 2. Tahun 2004 3. Tahun 2005 Elemen berpasang : 1. jenis barangan 2. negara-negara 2. GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Elemen : 1. Kuantiti pengeluaran, eksport dan import 2. Harga petroleum mentah Nilai : 1. nilai untuk kuantiti pengeluaran, eksport dan import 2. nilai untuk harga petroleum mentah Jenis Media Grafik 1. Carta Pai Bertingkat Contoh Item: Komponen barangan eksport dan negara pengimport Carta Pai yang sesuai ialah Carta Pai Bertingkat Rasional: 2 item yang berbeza iaitu barangan dan negara

2. Carta Pai Berbanding / 2 buah pai berasingan Contoh Item: Perbandingan item yang sama bagi barangan sama ada import, eksport atau pengeluaran yang mempunyai perbezaan tahun, cth. Tahun 2000 dan 2005(anggaran) atau negara, cth. Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak atau tempoh tertentu contoh Rancangan Malaysia Ke 5 dan Rancangan Malaysia Ke 6 * ingatan : Jumlah keseluruhan bagi setiap pai perlu dibubuh dan disemak sebelum menghantar jawapan. Kecuaian yang sedikit menjejaskan keseluruhan markah graf anda 3. Graf Bar Piramid Contoh Item: a. kadar kemiskinan b. etnik c. luar bandar dan bandar d. tahun ATAU a. bandar dan luar bandar b. jantina c. etnik d. ijazah/diploma graf yang sesuai ialah graf bar piramid Rasional: sekurang-kurangnya 4 item, Jika 3 butiran- graf bar biasa 4. Graf Bar/Garis Komponen Petunjuk yang digunakan ada perkataan Komponen Jumlah Sekiranya tidak ada ada graf bar kompaun 5. Graf Garis kompaun Sekiranya soalan tidak menyatakan jenis graf tetapi ada perkataan pola atau ada perkataan menunjukkan aliran medium yang sesuai ialah graf garis kompaun 6. Graf Bar Gabungan Contoh Item: a. Kuantiti unit tan metrik b. harga/pendapatan unit RM ATAU a. bilangan kenderaan unit buah b. pungutan tol unit RM pastikan graf bar Kompaun atau komponen dan bergabung dengan graf garis kompaun atau komponen (rujuk petunjuk bagi menentukan medium) Rasional: 2 unit yang berbeza tidak boleh berada pada satu paksi yang sama Graf Bar Imbangan Sekiranya soalan memerlukan pengiraan perubahan peratus Rasional: kemungkinan jawapan bagi nilai perubahan yang dikira adalah dalam bentuk negatif dan positif NOTA: selain daripada yang di atas ia mungkin graf bar kompaun atau graf garis kompaun bergantung kepada Kehendak Soalan. Oleh itu berhati-hati semasa menentukan jenis medium yang dikhendaki oleh soalan.