CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ

Suport de curs
Grafician PC
(DTP Designer)

GRAFI CI AN PC ( DTP DES I GNER)
Suport de curs
© Olimpia STAN
Colegiul Tehnic “MEDIA”
Telefon 225 08 13 • Mobil 0723 399 371Cuprins
T E M A 1
Planificarea activităţii 4
Etape de realizare a unei lucrări DTP 4
Importanţa planificării lucrării 7
Etapa de design 7
Producţie 10
T E M A 2
Imaginea 12
Grafica digitală 12
Ce este imaginea digitală? 12
Grafică vectorială şi imagini bitmap (raster) 12
Rezoluţia 15
Formate de fişiere grafice 17
Conversia fişierelor digitale 19
Culoarea 20
Ce este un sistem de management al culorii? 27
Scanarea 30
Scanere 30
Noţiuni elementare despre utilizarea software de
scanare 30
Postprocesarea imaginilor scanate 30
Desenarea cu vectori 30
Tehnici elementare de utilizare a instrumentelor de
desenare vectorială (Adobe Illustrator) 30
Caseta de instrumente 30
Instrumente de selecţie 30
Instrumente de desenare 30
Instrumente de text 30
Instrumente de editare/modificare 30
Instrumente simbol 30
Instrumente pentru tăiere 30
Instrumente pentru mutare 30
Prelucrarea imaginilor în programe „de pictare” 30
Suprafaţa de lucru – Adobe Photoshop 30
Instrumente 30
Corecţii fotografice elementare 30
Noţiuni elementare despre straturi 30
Utilizarea măştilor. Măşti şi canale 30
Crearea efectelor speciale 30
T E M A 3
Macheta grafică 30
Echipamente hardware şi aplicaţii software specifice
DTP 30
Intrări/ieşiri 30
Medii de stocare a informaţiei 30
Aplicaţii specializate pentru DTP. Pricipalele
caracteristici 30
Asamblarea elementelor componente ale machetei
grafice 30
Principii de design 30
Textul 30
Utilizarea aplicaţiilor software profesionale pentru
realizarea machetei grafice 30
Alegerea hârtiei 30
Pregătirea fişierului conţinând macheta grafică
pentru beneficiar 30
Livrarea fişierului către beneficiar 30


Preambul
Graf i ca cer e vi zi une, ener gi e şi un bun
si mţ al umorul ui combi nate cu
creati vi tate, i novare şi modal i tăţi
anal i ti ce şi metodi ce de l ucru.
Graf i ci eni i au nevoi e de cunoşti nţe sol i de
despre bugete, procese de pr oducţi e medi a
şi r epr oducere a i magi ni l or.
Graf i ci eni i de succes urmăr esc să of ere
sol uţi i i nventi ve probl emel or de
comuni car e vi zual ă ca răspuns l a ceri nţel e
cl i enţi l or şi pentru aceasta, deseori ,
l ucrează cu cl i enţi i l a f ormul area unui
bri ef şi a unei strategi i de l ucru î nai nte
de a î ncepe ori ce acti vi tate vi zual ă.
O bună î nţel egere a naturi i umane şi a
medi ul ui cul tural precum şi abi l i tatea de
a conduce sau de a f i un bun membru î n
echi pă î mpreună cu un si mţ ascuţi t pentru
detal i i sunt ceea ce di sti ng adevăratul
graf i ci an excel ent de graf i ci eni i de medi e.Pentru toţi cei î ndrăgosti ţi de graf i ca
pentru pagi na ti pări tă cu speranţa că
vor ci ti cu suf l et şi cu setea de
cunoaşter e pe care l e-am si mţi t şi eu
când am scri s. . . şi atunci cu si guranţă
l e va f ol osi .

Autoarea


.
P L A N I F I C A R E A A C T I V I T Ă Ţ I I
4 44 4
Planificarea activităţii
În acest modul sunt prezentate noţiunile asociate planificării şi organizării
activităţii DTP designer-ului.
Etape de realizare a unei lucrări DTPDescrierea digitală a unei pagini
tipărite
Extinderea standardizării şi a
compatibilităţii între sistemele de
operare (de exemplu, PC sau
Mac/Apple), software şi formatele
fişierelor utilizate de către client,
editură şi compania care realizează
prepress-ul au permis o diviziune a
fluxului de producţie. Textul,
imaginile şi aşezarea în pagină pot
fi realizate fie de către client, de
către autor sau de către editură.
Această diviziune a muncii poate fi
aplicată proiectelor realizate în
cadrul tipografiilor ce includ şi
departament de prepress. Etapele
fundamentale în realizarea paginii
digitale sunt ilustrate în figura
alăturată.
Scopul aşezării în pagină este acela
de a crea o pagină digitală pornind
de la elemente singulare ca text,
grafică şi imagini, care conţin toate
informaţiile necesare pentru
prelucrarea ulterioară.

Tema
1
SIMBOLURI FOLOSITE
. Infomaţie importantă
☺ Sfat
¯ Exerciţiu
¡ Recapitulare

Original
(concepţie grafică)
Imagini Grafică Text
Scanare
Probă
Procesarea
imaginii

Procesarea
textului

Layout
design

Separarea
culorilor
Macheta
grafică

Montajul

Fişier
(ex. în format
PostScript)
Probă
Probă
Pagina
de tipărit
Descrierea
digitală a
paginii tipărite
P L A N I F I C A R E A A C T I V I T Ă Ţ I I
5 55 5
Documentul DTP pas cu pas:
Faza de design (creaţie). Înaintea realizării efective a lucrării DTP are loc faza de creaţie a
documentului. Aceasta implică determinarea formei de bază a documentului şi poate cuprinde:
• Alegerea formatului lucrării
• Alegerea culorilor
• Alegerea fonturilor
• Alegerea imaginilor
Culegerea şi procesarea textului. Textul poate îmbrăca mai multe forme: poate fi furnizat de client
sau poate fi cules de către DTP – ist. Textul poate fi cules cu ajutorul unui procesor de texte sau poate
fi creat direct cu ajutorul unei aplicaţii DTP. Sarcinile legate de utilizarea textului se împart în două
categorii:
• Achiziţia textului
Este metoda prin care textul este creat (de exemplu culegerea textului cu un procesor de texte) şi
importat în aplicaţia DTP.
• Procesarea textului
Procesarea textului constă în sarcini privitoare la unde şi cum este aranjat textul în pagină şi cum este
formatat textul, incluzând spaţierea, despărţirea în silabe şi stiluri de litere. Textul este pregătit în
principal în format „Word”, care a devenit practic un standard pentru procesarea de text, de vreme ce
este utilizat la scară largă şi oferă o mulţime de unelte profesionale.
Faza lucrului cu imagini. Alegerea şi pregătirea imaginii pot apărea în orice moment al realizării
documentului. Lucrul cu imagini în DTP poate implica:
• achiziţia imaginii, se poate face prin scanare sau prin utilizarea miniaturilor sau fotografiilor digitale.
Este de asemenea posibilă achiziţia imaginilor direct din arhive de imagine (PhotoDisc, Bavaria,
ImageBank sau Mauritius, pentru a enumera doar câteva). Aceste arhive conţin sute şi mii de
fotografii disponibile în format digital. Taote aceste imagini sunt în general salvate în format TIFF sau
comprimate în format JPEG. În multe cazuri se poate pregăti o probă pentru iamgini pentru a
verifica, încă dinaintea realizării întregii pagini, calitatea reproducerii imaginilor.
• crearea şi editarea imaginii
• conversia imaginii
• amplasarea imaginii. Amplasarea imaginii se referă la modalitatea de aducere a imaginilor într-o
aplicaţie DTP.
Elementele grafice. Grafica reprezintă al treilea element principal al unei pagini tipărite, pe lângă text şi
imagine. Elementele de grafică sunt realizate în general în aşa-numite programe de ilustraţie ca
Freehand, Illustrator sau CorelDraw. Acestea sunt salvate în general în fişiere vectoriale care nu permit
editarea lor în aplicaţii profesionale specifice DTP. De aceea, aceste programe permit salvarea
elementelor de grafică şi a desenelor în format EPS astfel încât să poată fi procesate geometric (de
exemplu scalare, cropping) în aplicaţiile DTP.
Asamblarea elementelor componente ale machetei grafice. Aplicaţiile software profesionale pentru
realizarea machetei grafice sunt pachete software care permit lucrul într-o manieră flexibilă şi creativă
pentru integrarea elementelor (text, imagini şi grafică) în pagini sau într-o secvenţă de pagini, sau pentru
P L A N I F I C A R E A A C T I V I T Ă Ţ I I
6 66 6
aşezarea lor în pagină în funcţie de lucrare. De aceea ele au preluat o funcţie importantă de producţie.
Un program anume a devenit aproape un standard de utilizare: QuarkXPress. În 1999 a apărut pe piaţă
şi un concurent: InDesign de la Adobe. Un alt program mai cunoscut este Page-Maker (fost al lui
Aldus, şi astăzi de la Adobe) care este utilizat mai mult în birouri.
Această etapă poate implica:
• lucrul cu stiluri
• utilizarea paginilor master
• utilizarea şabloanelor
• importul de text, grafică şi imagini
• formatare, etc.
Elementele machetei – text, imagini ,grafică – trebuie pregătite şi organizate pentru etapele următoare
de procesare (de exemplu, realizarea filmului, realizarea plăcii sau imprimare), tocmai pentru a evita
erori sau întreruperi ale fluxului de producţie. Deşi este foarte important ca aplicaţiile specializate
pentru DTP să afişeze toate elementele paginii (chiar şi la o rezoluţie scăzută) este vital ca sistemul să
poată avea acces la resursele originale pentru reproducerea imaginii. De aceea toate fişierele importante
pentru o lucrare trebuie livrate şi în formatul lor original. Un alt factor important este acela că fonturile
originale ale fişierului machetei grafice trebuie trimise ca fonturi de imprimantă.
Faza de pregătire a fişierului machetei grafice. Atunci când documentul arată aşa cum ne-am dori
este timpul să ne sigurăm că va fi şi imprimat aşa cum se vede. Această fază mai este cunoscută şi sub
denumirea de prepress. Faza de prepress sau pregătirea fişierului poate include: proofing – ul,
înglobarea fonturilor, trapping, verificarea specificaţiilor de culoare, montajul, pregătirea pentru livrarea
fişierului digital.

Integrarea elementelor de text, grafică şi imagini
Staţie de lucru Software Formatul fişierelor Date de producţie


PC sau Mac
PC sau Mac
Scaner, cameră
digitală, medii
de stocare, PC,
Mac


PC sau Mac


Word,
Wordperfect,
etc.


Freehand,
Illustrator,
CorelDraw, etc.


Photoshop,
etc.
QuarkXPress,
PageMaker,
InDesign, etc.


txt, doc, etc.
EPS, etc.
TIFF, JPEG,
etc.
Formate
speciale
Fonturi
Grafică (EPS)
Imagini cu
rezoluţie înaltă
(TIFF, JPEG)Fişierul
machetei
grafice
Text
Grafică
Imagine
Layout

Faza de imprimare şi finisare. După ce documentul a fost creat şi fişierul pregătit pentru imprimare,
ultimul pas este imprimarea efectivă alături de lucrările de finisare cerute.
P L A N I F I C A R E A A C T I V I T Ă Ţ I I
7 77 7
• Furnizarea fişierului digital conţinând macheta grafică beneficiarului
• Finisarea
Vom insista în continuare asupra etapei de proiectare (design).
Importanţa planificării lucrării
Înainte să începeţi un proiect, trebuie să stabiliţi domeniul şi conţinutul acestuia, lăsând proiectul să se
contureze în mintea dumneavoastră pe măsură ce vă gândiţi la diversele metode disponibile pentru a
transmite privitorilor mesajul. După aceea trebuie să alcătuiţi o schemă organizată şi un plan raţional,
care prevede aptitudinile, timpul bugetul, instrumentele şi resursele disponibile. Planificarea corectă a
lucrărilor este la fel de importantă ca aşezarea în pagină şi conţinutul acestora.
Planificarea trebuie să evidenţieze rolurile asumate, schiţarea conţinutului prin propunerea care să
răspundă brief-ului, întâlnirile preliminare şi curente ale echipei, împărţirea sarcinilor şi definirea
termenelor, orarul propus.
Un exemplu pentru sublinierea importanţei planificării este redat în continuare.
Deşi imaginile utilizate de ambele tipuri de documente (tipărite şi electronice) realizate în
DTP sunt pregătite în moduri foarte diferite, acelaşi software este utilizat pentru
amândouă. De aceea ai posibilitatea de a folosi aceeaşi creaţie grafică – dacă îţi planifici
de la început acest lucru.
De exemplu, poţi crea o siglă şi apoi să pregăteşti lucrări de birotică şi cărţi de vizită
pentru un client. Te-ai putea descurca şi cu o versiune bitmap pentru siglă, dar va trebui
să o refaci ca reprezentare vectorială mai târziu când clientul îţi va cere să îi creezi o
pagină Web sau o broşură pentru vânzări. Odată ce ai captat atenţia clientului tău fă-i o
favoare şi punctează-i toate modalităţile în care poate folosi creaţia pe care o produci
pentru el. Vei putea astfel să îţi planifici mai bine proiectul chiar înainte de a-l începe.
Explică-i că utilizând această abordare de tip "open end" el va avea mai multe posibilităţi
în viitor. Cei mai mulţi clienţi vor aprecia punctarea acestor lucruri de la început.
Etapa de design
Creaţia grafică apare în mod normal ca un răspuns al unei nevoi, şi implică, în mod inevitabil o anume
„cantitate” de planificare. Parametrii ar putea să nu fie clarificaţi în întregime de la prima vedere, mai
ales atunci când clienţii au dificultăţi în a puncta cerinţele foarte exact. Graficienii sunt angajaţi în mod
normal pentru a aduce propria lor abilitate creativă şi capacitatea de înţelegere practică pentru a rezolva
o problemă particulară.
Partea de realizare a designului lucrării este acea porţiune în care cunoştinţele şi aptitudinile
dumneavoastră în domeniul calculatoarelor, talentul de desenator şi capacitatea dumneavoastră de a
conceptualiza desfăşurarea prezentării informaţiilor sunt toate reunite pentru a crea un lucru real.
Proiectarea înseamnă gândire, alegere, realizare şi înfăptuire. Înseamnă modelare, refacere, cizelare şi
editare. Când proiectaţi lucrarea, ideile şi conceptele care vă vin în minte se apropie de realitate cu un
pas. În faza de proiectare, competenţa este ceea ce separă amatorii de profesioniştii creaţiei lucrărilor
specifice domeniului DTP.
P L A N I F I C A R E A A C T I V I T Ă Ţ I I
8 88 8
• Să arunci o privire în interiorul afacerii clientului este o parte importantă din etapa de informare a
procesului de creaţie. Acest lucru poate fi făcut foarte simplu ascultându-i şi aflând de la clienţi pentru
că ei îşi cunosc cel mai bine afacerea. Uneori, un client poate fi convins că un anumit suport şi un
anumit conţinut reprezintă cea mai bună cale de a promova un produs sau un serviciu, dar după o
atentă analiză a brief-ului de către designer, pot să reiasă un suport şi o abordare cu totul diferite ca
fiind mai potrivite în comparaţie cu nevoile percepute de către client.
• Designer-ul trebuie să facă o evaluare corectă a mărimii şi complexităţii lucrării şi a nivelului de
alocare a bugetului. De asemenea el trebuie să ţină cont de constrângerile ce pot apărea legate de
timp, bani, personal, lucrul la un brief, alocarea resurselor, oportunitatea produsului. De exemplu, nu
este înţelept să ne angajăm în realizarea design-ului pentru personalizarea unor materiale publicitare
înainte să ne punem de acord care elemente specifice necesită consideraţii de design. Este o siglă sau
un antet, sau va trebui să ne ocupăm şi de ambalaj, uniforme, un sistem de afişaj sau chiar un website?
Chiar şi proiectarea la o scară mică poate implica situaţii neprevăzute, ca de exemplu, necesitatea de a
include sau reface o diagramă foarte complicată.
• Trebuie efectuate cercetări iniţiale asupra condiţiilor şi posibilităţilor de realizare, şi a duratei oricărui
proces reprografic şi de producţie din realizarea lucrării înainte de a realiza o planificare reală de
comun acord cu clientul.
Aceste etape de planificare iniţială sunt esenţiale în procesul de proiectare, cu atât mai mult cu cât
designer-ii trebuie să exploreze variaţiuni nelimitate ale ideilor într-un proces în care timpul este un
premiu iar deciziile trebuie luate cu rapiditate.
Indiferent însă care este modalitatea fiecăruia de porni la drum în acest proces, abordarea dumneavoastră
din punct de vedere creativ trebuie să aibă la bază brief-ul de creaţie. Principalele linii călăuzitoare
pentru posibilele abordări pot fi stabilite prin răspunsurile la 7 întrebări simple în cadrul brief-ului. Acest
exerciţiu vă va ajuta de asemenea să vă clarificaţi intenţiile în legătură cu proiectarea.
Întrebările sunt:
CARE - este mesajul ce se doreşte a fi comunicat?
- este motivul brief-ului?
- este problema ce trebuie rezolvată?
DE CE - doreşte clientul să comunice acest mesaj?
UNDE - urmează să fie comunicat acest mesaj şi în ce condiţii?
CINE - este publicul ţintă sau piaţa?
Aflând răspunsurile la aceste întrebări şi evaluându-le vei descoperi unul sau mai multe cuvinte cheie,
imagini sau puncte forte. Acestea pot fi utilizate ca o bază pentru scurte dar intense sesiuni de
brainstorming vizual, pe hârtie sau pe ecran, pentru generarea ideilor.
Un lucru important pe care trebuie să îl reţineţi când vă „jucaţi” cu o idee este
cumpătarea. Pe măsură ce analizaţi ideea, trebuie să puneţi tot timpul în balanţă scopul
dumneavoastră, pe de o parte, şi fezabilitatea şi costurile de producţie, pe de altă parte.
Utilizaţi hârtie pentru însemnări şi ciorne în timp ce vă conturaţi ideea, sau utilizaţi un
program pentru însemnarea observaţiilor şi pentru realizarea schemelor existent în
calculatorul dumneavoastră.
Valoarea desenului ca unealtă pentru gândirea şi explorarea vizuală este recunoscută. Gândirea cu
ajutorul desenului ajută la concentrare şi, chiar dacă rareori produce idei „finale” sau de rezolvare,
imediata sa flexibilitate poate sugera alternative de explorare, permiţând „descoperiri fericite” pe
parcurs. Din acest motiv, scrie orice răspuns îţi vine în minte chiar dacă pe moment ţi se pare irelevant
☺ ☺☺ ☺
P L A N I F I C A R E A A C T I V I T Ă Ţ I I
9 99 9
– de cele mai multe ori chiar nu este! Isteţimea şi umorul pot juca de asemenea un rol important în
comunicarea grafică, şi de multe ori produc creaţii antrenante, informative şi memorabile.
Ideile desenate sau chiar mâzgălite, fie pe hârtie fie pe ecran, trebuie păstrate iar cele cu potenţial ar
trebui cercetate şi dezvoltate în continuare fără să le impuneţi prea multe restricţii. Deşi ideile sunt
generate de minţi creative au totuşi şi ele nevoie de nişte referinţe, mai ales că nu ne putem baza
întotdeauna pe acurateţea imaginaţiei noastre. Pentru aceasta accesul la Internet este extrem de folositor
– World Wide Web oferă un vast depozit de cunoştinţe şi referinţe vizuale care pot informa şi stimula
în acelaşi timp procesul de creaţie. Bibliotecile de imagini digitale oferă facilităţi pentru download.
Când o idee pare bună, graficianul ar trebui să evalueze modul real în care poate fi aplicată tuturor
componentelor lucrării. Trebuie luate decizii ca alegerea şi utilizarea de text, imagini şi culoare. Dacă nu
ai fontul pe care îl simţi că s-ar potrivi, producătorii de fonturi au multe site-uri de unde îţi poţi alege
exact ceea ce cauţi. Pentru a evalua culorile şi a alege, pot fi încercate mai multe modele ce pot fi
configurate şi vizualizate în majoritatea aplicaţiilor de grafică. La rândul lor aceste modele pot ajuta la
generarea ideilor şi influenţa proiectul final.
În selectarea ideii pot constitui un ajutor şi programele de gestionare a ideilor. Programe ca
SiteSpring, Microsoft Project, Designer’s Edge, Screenwriter şi StoryView, create de Screenplay System,
programe de structurare şi programe de calcul tabelar, ca Excel, pot fi utile pentru aranjarea ideilor
dumneavoastră şi a multor sarcini, lucrări, resurse umane şi costuri solicitate de proiectul
dumneavoastră. Instrumentele de gestionare a proiectelor oferă beneficiul suplimentar al analizei
încorporate care ăv va ajuta ca în timpul realizării proiectului să vă încadraţi în planificarea şi limitele
bugetului.
Majoritatea clienţilor vă oferă posibilitatea de comunicare prin e-mail şi de a le trimite propuneri într-o
formă digitală. Graficianul trebuie să poată crea fişiere PDF care pot fi vizualizate pe orice calculator şi
să dispună de programe de arhivare des utilizate. Odată ce ideile iniţiale au foat aprobate sau
modificările acceptate, proiectarea detaliată pentru fiecare componentă a lucrării poate fi finalizată
înainte ca lucrarea să fie pregătită pentru producţie.
Orice proces de producţie cere diverse „cantităţi” de execuţie din partea graficianului, dar în mod
inevitabil va implica pregătirea unui fişier digital într-un program de grafică. Acest fişier poate fi utilizat
direct pentru comanda unui dispozitiv sau proces de tipărire fără ca altcineva să intervină sau cu o
foarte mică intervenţie. Acest lucru implică două lucruri importante: O conţinutul fişierelor
dumneavoastră trebuie să fie corect, sub toate aspectele, cu toate informaţiile de text şi imagini livrate
corespunzător, şi O este foarte important să ai o bună relaţie de muncă cu furnizorul tău şi să te asiguri
că există o indicare clară şi o înţelegere a responsabilităţilor.
Să nu presupuneţi niciodată că tot ce este creat digital este şi perfect – este foarte important să aveţi
printuri sau probe pentru toate lucrările tipărite, indiferent de cât de mică sau de mare poate fi lucrarea.
Nu vă bazaţi niciodată că ceea ce aţi obţinut la imprimanta dumneavoastră se va obţine şi la imprimanta
beneficiarului.
Abordări grafice
La fel ca programatorii, care trebuie să rămână la curent cu sistemele de operare şi limbajele curente,
graficienii trebuie să fie la curent cu rapidele modificări din domeniul noilor caractersitici, tehnici,
aplicaţii şi instrumente de creaţie.
P L A N I F I C A R E A A C T I V I T Ă Ţ I I
10 10 10 10
Este important să te menţii în top! În cazul în care cunoşti în fiecare moment ce este
nou şi ce se aşteaptă în viitor, vei fi mai bine orientat în eforturile depuse, mai valoros
pentru propria ta echipă şi pentru patron sau potenţialii clienţi. Fiţi însă pregătiţi să
asimilaţi un număr mare de cunoştinţe într-un timp foarte scurt şi să vă confruntaţi cu
provocări dificile în păstrarea aptitudinilor dumneavoastră. Trebuie să fiţi la curent cu
tot ce este nou în domeniu şi să deţinţi cunoştinţele solicitate de piaţă.
Graficianul trebuie să facă un număr mare de alegeri. Ilustraţiile trebuie să fie adecvate nu numai în
raport cu subiectul ales, ci şi cu utilizatorul vizat. După ce este decisă abordarea, graficianul trebuie să
picteze pixelii pe ecranul unui calculator şi să realizeze ce s-a stabilit. Un grafician PC trebuie să joace
întotdeauna rolul utilizatorului final pe parcursul procesului de proiectare şi de realizare a desenelor,
alegând culori care arată bine, specificând pentru text tipuri de caractere care „vorbesc” de la sine, etc.
Principii care se aplică Lucruri de evitat
Iată câteva abordări grafice care dau rezultate
bune:
• contraste îngrijit realizate: mic/mare,
greu/uşor, luminos/întunecos, gros/subţire,
ieftin/scump
• pagini simple şi curate, care conţin suficient
spaţiu liber
• elemente care atrag privirile, cum ar fi
letrinele sau un singur obiect intens colorat
pe un fond care nu conţine decât nuanţe de
gri
• umbre simple şi proiectate, de nuanţe diferite
• degradeuri
• imagini cu culori inversate, folosite cu scopul
evidenţierii textelor sau imaginilor
importante
• obiecte umbrite şi text bidimensional şi
tridimensional

Iată câteva greşeli pe care va trebui să le evitaţi
când creaţi grafică la calculator:
• nepotriviri de culori
• pagini aglomerate (cu prea multe elemente)
• glume răsuflate în animaţii repetate adesea (în
cazul website-urilor)
• clinchet de clopoţei sau ţipete când se
execută clic pe un buton (în cazul website-
urilor)
• chenare înzorzonate
• replici de efect din filme renumite (pentru
documente electronice)
• prea multe cuvinte (nu le aglomeraţi,
împărţiţi informaţiile în secţiuni mici)
• o înşiruire de prea multe substantive
prezentate prea rapid
Majoritatea graficienilor vă vor spune că designul este „ceva intuitiv”, dar va fi complicat să vă descrie
regulile pe care le urmează în lucrul de zi cu zi. Aceştia ştiu când culorile nu se asortează şi le vor
schimba iar şi iar, până când acestea se potrivesc, dar de obicei nu vor putea să vă explice de ce se
potrivesc culorile şi de ce nu.
Producţie
În momentul în care ajungeţi în faza de realizare a proiectului şi începeţi construcţia efectivă a acestuia,
ar trebui să aveţi deja un plan bine pregătit şi să fiţi bine organizat.
Producţia este faza în care lucrarea dumneavoastră este realizată practic. Pe parcursul acestei faze veţi
avea de luptat cu sarcinile de organizare importante şi omniprezente. Vor fi momente în timpul
☺ ☺☺ ☺
P L A N I F I C A R E A A C T I V I T Ă Ţ I I
11 11 11 11
producţiei unei lucrări complexe când fişierele de imagini vor părea că au dispărut, când veţi uita sau nu
veţi avea timp să întocmiţi rapoarte privind progresul la încheierea fazelor intermediare importante, sau
când hard discul se defectează. De aceea trebuie să aveţi un plan de rezervă atât pentru cei care lucrează
la proiect cât şi pentru resurse.
Înainte de orice folosiţi un sistem eficient de alocare a timpului pentru toţi cei care lucrează la proiect.
La sfârşitul săptămânii este greu să îţi aminteşti cât de mult timp ai petrecut cu sarcinile îndeplinite în
ziua de luni.
Înainte să începeţi proiectul este important să se verifice echipamentele hardware şi resursele software
de care dispuneţi, precum şi să treceţi în revistă structura de personal şi administrativă a echipei, chiar
dacă aceasta vă include doar pe dumneavoastră. Aceasta este o sarcină serioasă care trebuie efectuată.
Nu ar fi bine să ajungeţi la jumătatea proiectului şi să descoperiţi că nu aveţi unde pune imaginile
prelucrate, deoarece nu mai aveţi spaţiu liber pe disc, sau să descoperiţi că aveţi o versiune a unui
program esenţial care nu poate fi folosită, sau o reţea care „cade” din două în două zile.
Rezolvarea unor asemenea incidente poate dura uneori mai multe zile sau săptămâni, aşa că încercaţi să
anticipaţi cât mai multe probleme care pot apărea, înainte să începeţi lucrul:

• Biroul şi mintea dumneavoastră sunt eliberate de obstacole?
• Aveţi cele mai rapide UCP şi memorii RAM pe care vi le puteţi permite?
• Aţi pus la punct un sistem de gestionare a timpului şi de conducere a activităţilor?
• Aveţi cele mai mari (sau aproape cele mai mari) monitoare pe care vi le puteţi permite?
• Aveţi suficient spaţiu de stocare liber pe disc pentru toate fişierele de lucru?
• Aveţi un sistem de efectuare a cópiilor de siguranţă pentru fişierele de maximă importanţă?
• Aţi stabilit convenţii pentru denumirea fişierelor dumneavoastră de lucru şi pentru
gestionarea documentelor sursă?
• Aveţi cea mai recentă versiune a programului de creaţie pe care îl folosiţi în principal la
realizarea proiectului?
• Aveţi căi de comunicaţie deschise cu clientul?
• Aveţi timp suficient şi pentru ectivităţi edministrative?
• Aveţi efectivul de cunoştinţe necesare pentru toate etapele proiectului?

I M A G I N E A

12 12 12 12
Imaginea
Modulul prezintă modul de utilizare a programelor specializate pentru lucrul cu
imagini specific DTP (achiziţie de imagine, creare şi editare de imagine, conversia
imaginii)
Grafica digitală
Ce este imaginea digitală?
Ceea ce se vede în orice moment pe ecranul unui calculator multimedia este o combinaţie de elemente:
text, simboluri, imagini fotografice reprezentate prin puncte, elemente grafice realizate vectorial,
reprezentări tridimensionale, diverse butoane pe care se poate executa clic şi ferestre în care rulează
secvenţe video. Înţelegerea diferenţelor între cele două modalităţi de generare a imaginii pe calculator te
ajută la crearea, editarea şi importul imaginilor.
Grafică vectorială şi imagini bitmap (raster)
Există două categorii principale de grafică pe calculator: grafică bitmap şi grafică
vectorială. Reprezentarea prin puncte se foloseşte pentru imagini realiste, fotografice
ca şi pentru desene complexe cu detalii de fineţe. Obiectele desenate vectorial se
folosesc pentru reprezentarea liniilor, a figurilor geometrice şi a altor forme grafice ce
pot fi exprimate matematic prin unghiuri, coordonate şi distanţe.
Grafica bitmap
O imagine reprezentată prin puncte (bitmap), denumită tehnic şi imagine raster, utilizează o grilă de
informaţii ce descrie fiecare punct, punctele fiind cele mai mici elemente de imagine. Unui element de
imagine (numit şi pel sau pixel) îi corespund o locaţie
specifică şi o valoare de culoare.
Toate aceste puncte de culoare alcătuiesc împreună
imaginile pe care noi le vedem. Monitorul calculatorului
are de obicei între 72 şi 96 de pixeli per inch în funcţie
de configurare.
Pentru a ilustra acest fapt să aruncăm o privire asupra
unei banale pictograme ca cea reprezentată în imaginea
alăturată.
Pictogramele de pe desktop sunt de obicei 32 pe 32 pixeli. Cu alte cuvinte, sunt 32 de puncte de culoare
pe fiecare direcţie. Atunci când sunt combinate, aceste mici puncte formează o imagine. După cum
vedeţi dacă mărim aceeaşi pictogramă, aşa cum am făcut-o eu mai sus, se vede clar fiecare punct de
Tema
2
. .. .

I M A G I N E A

13 13 13 13
culoare.Fiecare pixel are asociată o culoare, unii pixeli sunt albi, alţii verzi etc. Imaginile bitmap sunt
editate la nivel de pixel; cu alte cuvinte culoarea oricărui pixel poat e fi modificată. În lucrul cu imagini
bitmap, editaţi grupuri de pixeli, nu obiecte sau forme.
Iată câteva atribute importante ale imaginilor bitmap:
1. Imaginile bitmap sunt create şi editate, de obicei,
în aplicaţii de editare a imaginilor ca Adobe
Photoshop.
2. Imaginile bitmap se bazează pe o grilă de pixeli.
3. Mărimea imaginii este dependentă de rezoluţia
imaginii.
4. Imaginile bitmap nu pot fi scalate cu uşurinţă;
ele îşi pierd definiţia şi apar „zimţate” atunci când
sunt mărite.

Exemplu de imagine bitmap image la nivele diferite de mărire
Deoarece grafica bitmap poate reprezenta gradaţii subtile de umbră şi culoare, acestea
sunt potrivite pentru imagini în tonuri continui, cum sunt fotografiile sau ilustraţiile
create în programe de pictare.
Toate imaginile scanate sunt de tip bitmap şi toate imaginile provenite de la camere
digitale sunt bitmap.
Cele mai cunoscute formate de
imagine bitmap
Cele mai utilizate aplicaţii pentru
editarea imaginilor bitmap
• BMP
• GIF
• JPEG, JPG
• PNG
• PICT (Macintosh)
• PCX
• TIFF
• PSD (Adobe Photoshop)
• Microsoft Paint
• Adobe Photoshop
• Corel Photo-Paint
• Jasc Paint Shop Pro
• Ulead PhotoImpact
Grafica vectorială
Grafica vectorială numită şi desen
vectorial este compusă din forme bazate
pe expresii matematice. Aceste desene
constau din linii clare, line, care îşi
păstrează ondularea la scalare. Acestea
sunt potrivite pentru ilustraţii, text şi
grafică pentru sigle, de exemplu, care
. .. .
I M A G I N E A

14 14 14 14
poate fi scalată la dimensiuni diferite.
Figura alăturată ilustrează imaginea unui trandafir la dimensiunea reală. În dreapta frunza aceluiaşi
trandafir este mărită, şi se observă căile şi nodurile utilizate la realizarea imaginilor vectoriale.
Obiectele vectoriale pot reprezenta linii, curbe şi forme elementare cu atribute editabile ca de exemplu
culoare, umplere şi tuşă. Schimbarea atributelor unui obiect vectorial nu afectează obiectul însuşi. Poţi
modifica fără grijă un număr oricât de atribute fără să distrugi structura obiectului. Un obiect poate fi
modificat nu doar prin schimbarea atributelor sale dar şi prin ajustarea formei şi transformarea sa
utilizând punctele de ancoră.
Pentru că sunt scalabile, imaginile
vectoriale sunt independente de rezoluţie.
Poţi mări sau micşora mărimea unei
imagini vectoriale oricât şi liniile tale vor
rămâne la fel de netede şi clare atât pe
monitor cât şi pe hârtie. Fonturile sunt un
tip de imagine vectorială.
Imaginile vectoriale au multe avantaje dar principalul lor dezavantaj este acela că nu sunt potrivite
pentru producerea imaginilor realiste, gen fotografii. Imaginile vectoriale sunt alcătuite de obicei din arii
continui de culoare sau gradiente, dar ele nu pot reda tonurile subtile ale unei fotografii. De aceea
majoritatea imaginilor vectoriale tind să aibă aspectul unor „desene animate”.
Cele mai cunoscute formate de
imagine vectorială
Cele mai utilizate aplicaţii pentru
desenare vectorială
• AI (Adobe Illustrator)
• CDR (CorelDRAW)
• CMX (Corel Exchange)
• CGM Computer Graphics Metafile
• DXF AutoCAD
• WMF Windows Metafile
• Adobe Illustrator
• CorelDRAW
• Macromedia Freehand
• Xara X

Ce sunt fişierele Metafiles?
Metafişierele sunt fişiere grafice ce conţin atât date raster cât şi vectoriale. De exemplu, o imagine
vectorială care conţine un obiect care are un model de umplere bitmap, ar putea fi un metafişier.
Obiectul este tot un vector, dar atributul de umplere este de tip bitmap.
Iată câteva atribute importante ale imaginilor vectoriale:
• sunt scalabile
• sunt independente de rezoluţie
I M A G I N E A

15 15 15 15
• sunt neadecvate imaginilor realiste gen fotografie
• metafişierele conţin atât date raster cât şi
vectoriale
• dimensiunile fişierelor vectoriale sunt de obicei
mai mici decât ale celor bitmap
Exemplu de grafică vectorială la diferite
nivele de mărire
Câte puţin din ambele tipuri de grafică în aplicaţiile de azi
Graficienii de astăzi trebuie să deţină ambele deprinderi – editarea imaginilor şi crearea ilustraţiilor. De
fapt, Adobe Photoshop® - un editor de imagini – încorporează căi specifice vectorilor ce pot fi
exportate ca fişiere vectoriale originale. Patru dintre cele mai cunoscute programe pentru crearea
ilustraţiilor - Deneba Canvas, Adobe Illustrator, CorelDRAW şi Macromedia Freehand – permit
imaginilor bitmap să fie integrate în fişierele vectoriale pe care aceste programe le produc.
Cred că programul ideal pentru machetare, în viitor, ar putea fi o aplicaţie bazată în primul rând pe
grafica vectorială dar care ar putea crea, importa, afişa şi tipări obiecte vectoriale originale alături de
imagini bitmap. Şi cum calculatoarele puternice devin tot mai accesibile, acest lucru s-ar putea chiar
întâmpla.
În procesul de alegere a lui Illustrator sau a unui program pentru imagini bitmap, cum
ar fi Photoshop, pentru crearea şi combinarea graficii, aveţi în vedere ambele tipuri de
elemente de imagine şi modul în care vor fi folosite. În general, folosiţi Illustrator dacă
trebuie să creaţi o ilustraţie sau un text cu linii distincte, care va arăta bine la orice
creştere a dimensiunii. Aţi putea prefera Illustrator şi pentru conceperea unui design,
deoarece oferă o flexibilitate mai mare în lucrul cu textul şi cu reselectarea, mutarea şi
modificarea imaginilor. În schimb, utilizaţi Photoshop pentru imagini care necesită editarea la nivel de
pixel, corectarea culorilor, pictare şi alte efecte speciale.
Aspectul ambelor tipuri de imagini (vectoriale şi bitmap) depinde de rezoluţia de afişare şi de
caracteristicile dispozitivelor grafice şi ale monitorului ataşat calculatorului dumneavoastră. Ambele
tipuri de imagini se pot stoca în diverse formate de fişiere şi pot fi translatate dintr-o aplicaţie în alta sau
dintr-o platformă de calculator în alta. Dar despre aceste două aspecte ... în continuare.
Rezoluţia
Termenul rezoluţie se referă la numărul de pătrăţele cunoscute ca pixeli, care descriu o imagine şi
stabilesc detaliile acesteia. Rezoluţia este definită de WhatIs.com ca:
... numărul de pixeli (puncte individuale de culoare) care se găsesc pe lăţimea şi
înălţimea unei imagini. Claritatea unei imagini depinde de rezoluţia şi de mărimea
monitorului. Aceeaşi rezoluţie va apărea mai clar pe un monitor mai mic şi îşi va
pierde din claritate pe un monitor mai mare din cauza aceluiaşi număr de pixeli ce vor
apărea întinşi pe un număr mai mare de inch.
~ WhatIs.com (http://whatis.techtarget.com/)


☺ ☺☺ ☺
. .. .
I M A G I N E A

16 16 16 16
Tipuri de rezoluţii
În grafica pe calculator se întâlnesc diferite tipuri de rezoluţii.
Numărul de pixeli pe unitatea de lungime dintr-o imagine se numeşte rezoluţia imaginii, de obicei
măsurată în pixeli per inci (ppi).
Exemplu de imagine afişată la 72ppi şi 300ppi
Tipărirea tradiţională necesită imagini cu rezoluţie
înaltă (un număr mai mare de pixeli care determină
o dimensiune a fişierului mai mare) pentru a fi
corespunzătoare calităţii imaginilor cerută în
reviste, broşuri şi alte materiale tipărite.
Numărul de pixeli pe unitatea de lungime a
unui monitor se numeşte rezoluţia
monitorului, de obicei măsurată în puncte
(dots) per inci (dpi).
Pixelii de imagine sunt transformaţi direct în pixeli
de monitor. De exemplu, când afişaţi o imagine de 144 ppi, 1 inch pe 1 inch, pe un monitor de 72 dpi,
imaginea acoperă o zonă de 2 inci pe 2 inci din ecran.
Este important să înţelegeţi ce înseamnă „vizualizare 100%” atunci când lucraţi pe
ecran. La 100%, 1 pixel de imagine = 1 pixel de monitor. În caz că rezoluţia
imaginii dumneavoastră nu este egală cu rezoluţia monitorului, dimensiunea imaginii
(în inci, de exemplu) de pe ecran poate fi mai mare sau mai mică decât dimensiunea
imaginii atunci când va fi tipărită.

Exemplu de imagine aişată pe monitoare cu
mărimi şi rezoluţii diferite
Numărul de puncte de cerneală per inci
produse de o maşină tipografică sau de o
imprimantă laser constituie rezoluţia de ieşire
sau de tipărire.
Desigur, imprimantele de rezoluţie înaltă
combinate cu imagini de rezoluţie înaltă produc în
general cea mai bună calitate. Rezoluţia
corespunzătoare pentru o imagine tipărită este
determinată atât de rezoluţia imprimantei cât şi de frecvenţa de ecran sau liniile per inch (lpi) ale
ecranelor cu autotipie folosite pentru a reproduce imagini.
Trebuie să aveţi în vedere următoarele: imaginile de rezoluţie înaltă care pot fi utilizate pentru tipar vor
avea o dimesiune mai mare a fişierului fără a arăta neapărat mai bine pe monitorul unui calculator;
imaginile cu rezoluţie scăzută pot arăta foarte bine pe un monitor dar nu vor fi bune pentru material
tipărite.
. .. .
I M A G I N E A

17 17 17 17
Formate de fişiere grafice

Exită multe formate de fişiere grafice – mai multe decât cele enumerate mai jos. Tabelul următor
evidenţiază utilizarea cea mai bună pentru câteva dintre cele mai răspândite formate. Puteţi obţine
formatul lucrării pe care o aveţi de realizat fie pornind de la o grafică în acel format fie prin conversia la
formatul dorit.
Format Destinate pentru ... Cea mai bună alegere pentru ...
BMP
Afişare pe ecran sub Windows Windows Wallpaper
EPS
Tipărirea cu imprimante PostScript
printers/Imagesetters
Tipărirea la rezoluţie înaltă a ilustraţiilor
GIF
Afişare pe ecran, mai ales pe Web Publicarea online a imaginilor fotografice
JPEG,
JPG
Afişare pe ecran, mai ales pe Web Publicarea online a imaginilor fotografice
PICT
Afişare pe ecran pe Macintosh sau tipărire
la o imprimantă non-PostScript

TIFF, TIF
Tipărirea la imprimante PostScript Tipărirea la rezoluţie înaltă a imaginilor
WMF
Afişarea pe ecran sub Windows sau
tipărirea la imprimante non-PostScript
Transferul imaginilor vectoriale prin
intermediul clipboard - ului

De câte ori este posibil folosiţi formatul vectorial pentru text, linii şi ilustraţii şi
utilizaţi formatul bitmap pentru fotografii sau imagini cu tonuri complexe sau
neuniforme. Dacă o aplicaţie de grafică recunoaşte fişiere originale vectoriale ca acelea
create în Deneba Canvas™ (un fişier cu extensia .CNV- pentru versiunile 6 şi 7),
Adobe Illustrator® (un fişier cu extensia .AI), CorelDRAW® (fişiere cu extensia
.CDR), sau Macromedia® FreeHand® (fişiere cu extensia .FH8 - pentru versiunea 8),
atunci utilizaţi-le mai întâi pe acestea.
Oricine foloseşte un calculator ar trebui să fie familiarizat cu conceptul de format de fişier. Formatele
fişierelor ne ajută să identificăm cu ce tip de fişier se lucrează şi se disting cu uşurinţă prin extensia
fişierului. Majoritatea programelor au propriul format, ca de exemplu un format implicit în care sunt
create fişierele în acel program. (De exemplu, în mod implicit, Adobe InDesign salvează fişierele cu
extensia .indd, în timp ce Adobe Illustrator salvează fişierele cu extensia .ai). În plus, multe aplpicaţii
permit utilizatorilor să salveze fişiere şi în alte formate în afara formatului implicit.
Lucrările specifice DTP se împart, în mare, în două mari categorii:
1. Documente tipărite - broşuri, cataloage... orice tipăritură ...
2. Documente electronice – pagini web şi PDF-uri
☺ ☺☺ ☺
I M A G I N E A

18 18 18 18
PENTRU MATERIALE TIPĂRITE:
TIFF - Tagged-Image File Format – este utilizat doar pentru imagini bitmap. Formatul TIFF este
suportat de către aproape toate aplicaţiile de grafică.
Formatul EPS - Encapsulated PostScript® - este un format de fişiere utilizat atât pentru grafica
vectorială cât şi pentru bitmap. Fişierele EPS conţin aceleaşi descrieri matematice ca şi fişierele
vectoriale din care provin. Fişierele EPS sunt unice în sensul că le puteţi folosi ca grafică vectorială,
imagini bitmap, text şi chiar pagini întregi.
Dacă aplicaţia grafică pe care o utilizaţi nu poate citi fişiere vectoriale originale, cea mai bună idee ar fi
să le salvaţi ca fişiere EPS (Encapsulated PostScript). Chiar şi fişierele bitmap pot fi salvate în format
EPS. Aceste fişiere sunt suportate de aproape toate aplicaţiile de grafică, şi de aceea acest format este
considerat cel mai portabil. Este bine să utilizaţi fişiere EPS pentru toate desenele şi ilustraţiile pentru că
ele pot fi reproduse la orice dimensiune sau rezoluţie fiind afişate exact ca şi atunci când au fost
desenate. Utilizaţi-le ori de câte ori fişierele originale vectoariale nu pot fi utilizate.
Fişierele EPS şi TIFF vs. alte formate de fişiere.
Formatul EPS pentru imagini vectoriale şi TIFF pentru cele bitmap sunt formatele
preferate pentru tipărirea de înaltă rezoluţie. Formatele de fişiere originale provenind
din aplicaţii ca Adobe Illustrator sau Photoshop sunt de asemenea binevenite.
Când utilizatorii de Windows dau „cut-n-paste” imaginilor din alte aplicaţii (ca imagini Powerpoint sau
grafice Excel) sfârşesc prin a îngloba în pagină un element de grafică .wmf (windows metafile). Deseori
aceste fişiere wmf se tipăresc cu culori nepotrivite sau cu modificări în grosimea lilniilor (liniile pot
dispărea sau pot apărea mai groase decât ar fi trebuit). Pentru a evita acest lucru copiaţi imaginile de
acest tip într-un program de grafică şi convertiţi-le în format eps.

PENTRU PAGINI WEB:
GIF - Graphics Interchange Format – sunt imagini care utilizează o paletă fixă de culori (limitată la
doar 256 de culori – şi nu tot spectrul de culori disponibile pe monitorul dumneavoastră). Formatul
GIF utilizează comprimarea pentru a obţine fişiere mai mici şi o descărcare mai rapidă. Acest format
este indicat pentru imagini cu zone de culoare plină sau uniformă ca ilustraţiile şi siglele.
JPEG - Joint Photographic Experts Group – este un format utilizat pentru imagini fotografice (tonuri
continue). Spre deosebire de fişierele GIF formatul JPEG poate avea avantajul utilizării întregului
spectru de culori disponibile pe monitor. Formatul JPEG utilizeazp de asemenea comprimarea pentru
fişiere mici şi descărcare rapidă. Cu toate acestea, spre deosebire de metoda de comprimare utilizată în
fişierele GIF, comprimarea JPEG este "lossy" ceea ce înseamnă că în procesul de comprimare se pierde
din date. Odată ce un fişier este salvat în format JPEG datele sunt pierdute definitiv. Dacă doreşti totuşi
ca toate datele imaginii să fie disponibile şi pentru o utilizare ulterioară salvează imaginea fără
comprimare şi realizează cópii JPEG.
Adobe® Portable Document Format (PDF) – este un format utilizat pentru publicarea documentelor
electronice în scopul distribuirii acestora pe Internet sau pe alte servicii online.
Avantajele fişierelor PDF sunt:
1. Dimensiunea lor compactă ... le face ideale pentru distribuirea de broşuri de produse şi manuale
tehnice pe Internet.
. .. .
I M A G I N E A

19 19 19 19
2. Ele sunt independente de platformă – pot fi utilizate atât pe calculatoare Mac® şi PC.
3. Programul utilizat pentru a putea fi citite şi tipărite este gratuit.
4. Ele sunt afişate şi tipărite utilizând limbajul PostScript®. Aceasta înseamnă că dacă desenele sunt
încorporate ca obiecte vectoriale vor fi afişate şi tipărite perfect la orice dimensiune şi rezoluţie. În plus,
pot fi extrase şi plasate în documente ca ilustraţii sau ca imagini bitmap.
5. Fonturile sunt înglobate în document deci calculatorul pe care este vizualizat nu este necesar să aibă
aceste fonturi instalate.
6. Pot conţine hyperlink-uri către pagini în acelaşi document PDF sau către alte pagini pe Internet - sau
către clipuri video.
7. Ele conţin date PostScript® şi pot fi importate atât în programe de desenare vectorială cât şi în
programe de editare de imagine, ca şi fişierele EPS.
8. Obiectele vectoriale conţinute în fişierele PDF vor fi tipărite PERFECT la orice rezoluţie. Dacă
există şi imagini bitmap acestea vor fi redate la 72 pixeli per inch pentru afişare pe monitor sau
transport pe Internet, însă pot fi integrate şi la rezoluţie înaltă în funcţie de scopul final.
Conversia fişierelor digitale
Majoritatea programelor de desenare vă pun la dispoziţie câteva formate de fişiere în care vă puteţi
salva lucrările, iar dacă doriţi, atunci când salvaţi o imagine alcătuită din obiecte desenate vectorial, o
puteţi converti într-una reprezentată prin puncte. De asemenea, puteţi capta o imagine reprezentată
prin puncte a unui ecran cu obiecte desenate vectorial, folosind un program de captare.
Imaginile vectoriale provin din aplicaţiile cu care au fost create. Nu poţi scana o imagine şi apoi să o
salvezi sub forma unui fişier vectorial fără a utiliza o aplicaţie specială pentru realizarea conversiei.
Conversia unei imagini reprezentată prin puncte într-una cu obiecte desenate vectorial este mai dificil
de realizat. Există însă programe şi facilităţi care calculează contururile dintr-o imagine reprezentată prin
punctesau formele şi culorile din acea imagine, apoi deduc obiectul poligonal ce descrie acea imagine.
Procedeul este denumit auto – trasare (autotracing) şi se găseşte în aplicaţii de desenare vectorială ca
Adobe Illustrator sau Macromedia Freehand.
Pe de altă parte, imaginile vectoriale pot fi convertite în imagini bitmap destul de uşor. Acest proces se
numeşte rasterizare. Când converteşti o imagine vectorială într-una reprezentată prin puncte poţi
preciza rezoluţia imaginii bitmap pentru orice dimensiune pe care o doreşti.
Este foarte important ca întotdeauna să îţi salvezi originalul vectorial în formatul său
nativ înainte de a-l converti într-un bitmap. Odată realizată conversia, imaginea pierde
toate calităţile sale minunate pe care le avea ca vector. De asemenea, reţine, că atunci
când deschizi o imagine vectorială într-un program de editare a imaginilor acesta
distruge, de obicei, calităţile „vectoriale” ale imaginii şi o converteşte într-o imagine
raster.
Cel mai întâlnit motiv pentru a dori să converteşti o imagine vectorială într-una bitmap este utilizarea sa
pentru Web. La aceasă oră, cel mai întâlnit şi acceptat format de imagine vectorială pe Web este
Shockwave Flash (SWF). Alt standard pentru imagini vectoriale pe Web este SVG, un limbaj de
programare grafică bazat pe XML. Datorită naturii imaginilor vectoriale, acestea sunt cel mai bine
convertite în format GIF sau PNG pentru a fi utilizate în aplicaţii pe Web.
☺ ☺☺ ☺
I M A G I N E A

20 20 20 20
Conversia între formate bitmap este la fel de simplă ca şi deschiderea imaginii de convertit şi utilizarea
comenzii Save As... pentru a o salva în orice alt format bitmap suportat de către software-ul utilizat.

Conversia fişierelor bitmap în fişiere vectoriale

Culoarea
Modele de culoare
O problemă aparte a graficii pe calculator este dată de modul de codificare a culorilor. O modalitate de
codificare a culorilor se numeşte model de culoare. Modelul de culoare influenţează modalitatea de
afişare şi tipărire a imaginii şi este un sistem prin care se poate crea o întreagă gamă de culori dintr-un
set restrâns de culori primare.
Există două categorii de modele de culoare: culori substractive şi culori aditive.
Modelele aditive folosesc lumina pentru a reproduce culoarea în timp ce modelele substractive folosesc
cerneluri de tipar pentru aceasta. Culorile percepute în modelele substractive sunt rezultatul reflexiei
luminii.
Există mai multe modele de culoare utilizate în grafica pe calculator dar cele mai cunoscute sunt
modelul RGB (Red-Green-Blue) pentru afişarea pe monitor şi modelul CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-
blacK) pentru tipărire.
Modelul RGB Modelul CMYK
Modelul culorilor aditive
Pentru afişare pe monitor
Utilizează lumina pentru reproducerea culorilor
Culori rezultate prin amestecul luminii
Red+Green+Blue=White

Modelul culorilor substractive
Pentru tipărire
Utilizează cerneala pentru reproducerea culorilor
Culori rezultate prin reflexia luminii
Cyan+Magenta+Yellow=Black

Observaţi că în modelul RGB culorile sunt mult mai luminoase decât culorile din modelul CMYK. Este
posibilă obţinerea unui mare procentaj de culori din spectrul vizibil cu modelul RGB dar puteţi
reproduce doar un subset al acestor culori la tipărire. Acest lucru se întâmplă deoarece modelul RGB
utilizează amestecul luminii în timp ce modelul CMYK foloseşte reflexia luminii.

I M A G I N E A

21 21 21 21

Fiecare model de culoare are propria gamă de culori care pot fi afişate sau tipărite. Fiecare model de
culoare este limitat doar la o parte din spectrul vizibil care conţine milioane de culori. Acestea alcătuiesc
gama de culori ale modelului.
Nu toate gamele RGB şi CMYK sunt la fel. Fiecare model de monitor sau de imprimantă este diferit, ca
urmare fiecare afişează o gamă puţin diferită. De exemplu o marcă de monitor poate produce nuanţe de
albastru puţin mai intense decât o altî marcă. Spaţiul de culori pentru un dispozitiv este definit de
gama de culori pe care acesta o poate reproduce. Unele aplicaţii de grafică pentru editarea imaginilor sau
realizarea ilustraţiilor oferă utilizatorului mai mult decât un singur model de culori şi de aceea este
important să faci alegerea potrivită în funcţie de sarcina de realizat.
Modelul RGB
Un mare procent de culori din spectrul vizibil
poate fi reprodus prin amestecul luminii de culoare
roşie, verde şi albastră (RGB), în proporţii şi de
intensităţi diferite. Acolo unde culorile se suprapun
acestea creează cyan, magenta, galben şi alb.
Deoarece culorile RGB se combină pentru a crea
culoarea albă, ele se mai numesc şi culori aditive.
Combinarea tuturor culorilor duce la obţinerea
culorii albe – altfel spus toată lumina este transmisă
înapoi către ochi.
Culorile aditive sunt folosite pentru iluminare,
video şi monitoare. Monitorul, de exemplu, creează culori emiţând lumină prin elementele de fosfor de
culoare roşie, verde şi albastră.
Modelul CMYK
Modelul CMYK se bazează pe absorbţia luminii de către cerneala imprimată pe hârtie. Când lumina
albă atinge cernelurile translucide, o parte a spectrului este absorbită în timp ce alte părţi sunt reflectate
către ochi.
Teoretic, pigmenţii puri de cyan (C), magenta (M) şi galben (Y) ar trebui combinaţi pentru a absorbi
toată lumina şi pentru a produce negru. De aceea aceste culori se numesc culori substractive sau de
absorbţie. Pentru că toate cernelurile tipografice conţin unele impurităţi aceste trei cerneluri produc mai
degrabă un maron închis şi de aceea trebuie combinate cu cerneală neagră - black (K) - pentru a
produce un negru adevărat. (K este utilizat în locul lui B-Black pentru a evita o eventuală confuzie cu
albastru-Blue). Aceste patru culori de cerneală sunt denumite culori de proces deoarece reprezintă
cernelurile standard folosite în procesul de tipărire în patru culori.
I M A G I N E A

22 22 22 22
Culorile subtractive (CMY) şi aditive (RGB) sunt culori complementare. Fiecare pereche de culori
subtractive crează o culoare aditivă, şi invers.

Culori subtractive (CMYK)
Roata culorilor
Pentru a defini acest concept gândiţi-vă la un cerc de culori în care roşul începe de la 0 grade. Este
împărţit în trei categorii de culori:
Culori primare — Roşu, Galben, Albastru. Culorile primare sunt culori pure; ele nu implică amestecul
altor culori.
Culori secundare — Oranj, Verde, Violet. Culorile secundare sunt rezultatul amestecului a două culori
primare: roşu+galben=oranj; galben+albastru=verde; albastru+roşu=violet.
Culori terţiare — sunt rezultatul amestecului unei culori primare cu o culoare secundară.
Modelul HSB. Nuanţă, saturaţie şi strălucire
Bazat pe percepţia culorilor de către om, modelul
HSB descrie trei caracteristici fundamentale ale
culorilor, utilizate pentru descrierea culorilor:
• Nuanţa se referă la ceea ce înţelegem cei mai
mulţi dintre noi prin „culoare”. Este culoarea
reflectată sau transmisă printr-un obiect. Este
măsurată prin locaţia sa pe roata culorilor,
exprimată în grade între 0° şi 360°. În practică,
nuanţa este identificată prin numele culorii - roşu,
oranj, verde, etc.
• Saturaţia se referă la cât este de pură culoarea. Saturaţia reprezintă cantitatea de gri faţă de nuanţă,
măsurată sub forma unui procent între 0% (gri) şi 100% (saturată). Culorile primare (roşu, galben şi
albastru) sunt culori saturate. Pe roata culorilor, saturaţia creşte de la centru către margini.
• Strălucirea se referă la cantitatea de alb prezentă într-o culoare, măsurată de obicei ca un procent
între 0% (negru) şi 100% (alb).
Adâncimea de bit
Un bit este cea mai mică unitate de măsură pentru măsurarea informaţiei. Fiecare bit este un puls
electronic ce poate fi în poziţia on (reprezentată prin 1) sau off (reprezentată prin 0). Adâncimea de bit
A. Saturaţia B. Nuanţa C. Strălucirea D. Toate
nuanţele
I M A G I N E A

23 23 23 23
se referă la numărul de culori ce pot fi afişate. Cu cât este mai mare cu atât sunt utilizate mai multe
culori în imagine şi de aceea dimensiunea fişierului respectiv este mai mare. Numărul de biţi creşte
exponenţial.
Adâncimea de bit Formula Numărul de culori
1-bit 2
1
2
2-bit 2
2
4
3-bit 2
3
8
4-bit 2
4
16
5-bit 2
5
32
6-bit 2
6
64
7-bit 2
7
128
8-bit 2
8
256
24-bit 2
24
16,777,216
Adâncimile de bit uzuale sunt descrise mai jos. Observaţi cum creşte mărimea fişierului odată ce
numărul de culori creşte. Priviţi ce se întâmplă când ajungem la imaginea pe 24 de biţi. De ce este
dimensiunea fişierului mai mică decât în cazul imaginii pe 8 biţi? Are legătură cu formatul fişierului.
Adâncimea de bit Număr de culori Mostră Dimensiunea
1-bit 2 culori

2 KB
4-bit 16 culori

21 KB
I M A G I N E A

24 24 24 24
8-bit 256 culori

53 KB
24-bit 16.7 milioane de culori

24 KB
Adâncimea de culoare
Este definită ca numărul de biţi per pixel ce pot fi afişaţi pe ecranul unui monitor. Datele sunt
memorate în biţi. Fiecare bit reprezintă două culori pentru că are valoarea 0 sau 1. cu cât sunt mai mulţi
biţi pe pixel cu atât pot fi afişate mai multe culori. Câteva exemple aveţi în tabelul următor.
Adâncimea de culoare Culori disponibile
1 bit
4 biţi
8 biţi
16 biţi
24 biţi
2 - alb şi negru (sau orice alte două culori)
16 culori
256 de culori (satisfăcăoare pentru imagini color)
Mii de culori (excelente pentru imagini color)
Peste 16 milioane de culori (absolut realiste, fotografice)
Indexarea culorilor
Imaginile care nu definesc culorile prin valorile lor în modelul RGB sau CMYK şi în care culorile
provin dintr-o paletă de culori se numesc “imagini indexate”. Paleta de culori a unei imagini indexate
are un număr fix de culori. Pentru că paleta este limitată la maximum 256 de culori nu este posibil
pentru o imagine să aibă un aspect realist folosind modelul RGB sau CMYK. Acest tip de culori se
numesc culori indexate pentru că în paleta de culori există numere index care sunt utilizate pentru
identificarea fiecărei culori. Unele formate de fişiere restricţionează numărul de culori la mai puţin de
256. Un astfel de format este formatul GIF şi are adâncimea de culoare de 8 biţi per pixel sau mai puţin.
În continuare sunt prezentate exemple de imagini cu adâncimi de culori diferite şi paletele de
culori corespunzătoare.
I M A G I N E A

25 25 25 25
Adâncimea de culoare
de 1 bit

Adâncimea de culoare
de 1 bit

Adâncimea de culoare de4 biţi

Paletă cu 2 culori:

negru şi alb
Paletă cu 2 culori:

albastru şi alb
Paletă cu 16 culori:
Paletă de culori Windows


Adâncimea de culoare de 8 biţi

Adâncimea de culoare de 8
biţi grayscale

Adâncimea de culoare de 24
biţi

Paletă cu 256 de culori

Paletă cu 256 de tonuri de gri

(Nici o paletă de culori utilizată)

I M A G I N E A

26 26 26 26
Culori spot şi culori de proces
Aceste două tipuri de culori corespund celor două mari grupe de cerneluri utilizate în tipărirea
comercială.
Culorile spot, denumite şi culori personalizate, sunt cerneluri premixate care sunt folosite în loc de sau
pe lângă cernelurile de culori de proces , CMYK. Fiecare culoare spot cere propria sa separaţie de
culoare sau placă de tipar. Utilizaţi culori spot atunci când doriţi să obţineţi culori care ar fi dificil sau
imposibil de obţinut prin combinarea celor patru cerneluri de proces.
Cernelurile în culori spot pot reproduce culori care sunt în afara gamei de culori a cernelurilor de
proces. Cu toate acestea, adevărata înfăţişare a culorii spot imprimate este determinată de combinaţia
dintre cerneală şi hârtia pe care este imprimată, deci nu este afectată de valorile pe care le specificaţi sau
de modul de gestionare a culorilor.
Pentru a avea rezultate bune la tipărire, specificaţi culori spot din sistemul suportat; câteva librării de
sisteme color-matching sunt incluse în InDesign; vezi To load swatches din librăriile de culori
personalizate.
Aveţi în vedere următoarele când utilizaţi culori spot!
Utilizaţi cât mai puţine culori spot, până la patru. Fiecare culoare spot pe care o creaţi
va genera o placă de tipar suplimentară pentru maşina de tipar şi va duce la creşterea
costurilor.
Numele culorilor spot se tipăresc pe placă.
Pentru obiecte grafice în culori spot, cu margini ferme şi fără imagine de substrat, aveţi în vedere
producerea creaţiei artistice suplimentare într-o aplicaţie de ilustrare sau machetare.
Culorile spot se tipăresc deasupra imaginii compuse complete. Fiecare culoare spot este tipărită în
ordinea în care apare în paleta Channels. Nu puteţi muta culorile spot deasupra unui canal implicit din
paleta Channels decât dacă sunteţi în modul Multichannel.
Culorile spot nu pot fi aplicate straturilor individuale.
Dacă un obiect conţine culori spot şi se suprapune unui alt obiect cu caracteristici de transparenţă, pot
apărea efecte nedorite: ¬când îl exportaţi în format EPS; ¬când convertiţi culori spot în culori de
proces utilizând cutia de dialog Print; sau ¬când realizaţi separaţii de culoare în altă aplicaţie decât
InDesign. Pentru cele mai bune rezultate utilizaţi Flattener Preview sau Separations Preview pentru a
atenua efectele aplatizării transparenţei înaintea imprimării. În plus, puteţi converti culori spot în culori
de proces utilizând Ink Manager înaintea imprimării sau exportării.
Câteodată este util să utilizăm cele două categorii de cerneluri împreună. De exemplu, puteţi folosi o
culoare spot pentru a tipări culoarea exactă a unui logo al unei companii pe aceeaşi pagină a unui raport
anual unde fotografiile sunt reproduse utilizând culori de proces. Puteţi folosi deasemenea o placă de
tipar cu culoare spot pentru a lăcui anumite zone dintr-o lucrare realizată în culori de proces. În ambele
cazuri lucrarea tipărită va utiliza în total cinic cerneluri – patru de proces şi o cerneală spot sau un lac.
Puteţi amesteca culori spot şi culori de proces pentru a crea culori de cerneluri mixte.
☺ ☺☺ ☺
I M A G I N E A

27 27 27 27
Ce este un sistem de management al culorii?
Problemele legate de nepotrivirea culorilor rezultă din faptul că utilizăm echipamente şi software cu
diferite spaţii de culoare. O souţie este aceea de a avea un sistem care interpretează şi translatează
culorile corect între echipamente. Un sistem de management al culorii(CMS) compară spaţiul de culoare
în care a fost creată o culoare cu spaţiul de culoare în care aceeaşi culoare va fi obţinută, realizând
ajustările necesare pentru a reprezenta culoarea cât mai bine posibil.
Un sistem de management al culorilor interpretează culorile cu ajutorul profilelor de culoare. Un profil
este descrierea matematică a spaţiului de culori al unui echimament. De exemplu, profilul unui scanner
„spune” sistemului CMS cum „vede” scannerul culorile. Aplicaţiile Adobe utilizează profilele ICC , un
format definit de International Color Consortium (ICC) ca un standard multiplatformă. Profilurile ICC
garantează faptul că imaginile apar corect în orice aplicaţii care respectă ICC şi pe dispozitivele color.
Pentru că nici o metodă de interpretare a culorii nu este ideală pentru toate tipurile de grafică, un CMS
oferă un motor de gestionare a culorilor care transferă culorile dintr-un spaţiu de culori în altul,
conform unei intenţii de redare sau a unei metode de transformare. De exemplu, o metodă de
interpretare a culorii care păstrează relaţiile corecte între culori într-o fotografie cu animale sălbatice
poate altera culorile dintr-un logo ce conţine nuanţe de culori şterse.

Atenţie! Nu confundaţi managementul culorii cu corectarea culorii. Un sistem de
management al culorii nu va corecta o imagine care a fost salvată cu probleme de
balans al culorilor sau al tonurilor. Vă oferă doar un mediu în care puteţi evalua
imaginea cu încredere în acelaşi context cu producerea ei finală.
Spaţiul de culori independent de dispozitiv
Pentru a compara cu succes gamele de culori şi a face ajustări, un CMS trebuie să folosească un spaţiu
de culori de referinţă – adică un mod obiectiv de a defini culorile. Cele mai multe CMS-uri folosesc
modelul de culori CIE LAB, care există independent de dispozitiv şi este suficient de mare pentru a
reproduce orice culoare din spectrul vizibil.
Modelul L*a*b este compus din componenta luminanţă (L) şi două componente cromatice :
componenta a (de la verde la roşu) şi componenta b (de la albastru la galben).

Modelul L*a*b: A. Luminanţa =100 (alb) B. Componenta de la verde la roşu C. Componenta de la
albastru la galben D. Luminanţa = 0 (negru)
☺ ☺☺ ☺
I M A G I N E A

28 28 28 28
Spectrul vizibil conţine milioane de culori în comparaţie cu gamele de culori ale diferitelor dispozitive.
Din acest motiv CIE LAB este considerat independent de dispozitiv.

A. Spaţiul de culori LAB B. Documente (spaţiul de lucru) C. Echipamente
Calibrarea monitorului
Softurile pentru crearea profilelor de culori ca Adobe Gamma pot calibra şi caracteriza monitorul în
acelaşi timp. Calibrarea monitorului face ca acesta să corespundă unui standard predefinit; de exemplu,
putem ajusta monitorul pentru ca acesta să afişeze culori utilizând standardul punctului de alb cu
temperatura de 5000 grade Kelvin. Caracterizarea monitorului crează pur şi simplu un profil care
descrie cum reproduce monitorul culorile în mod obişnuit.
Calibrarea monitorului implică următoarele configurări video:
• Luminozitatea şi contrastul. Nivelul general şi domeniul intensităţii de afişare. Aceşti parametri
sunt asemănători cu cei ai televizorului. Adobe Gamma este un utilitar care vă ajută să stabiliţi limitele
optime pentru luminozitate şi contrast pentru calibrare.
• Gamma. Strălucirea valorilor semitonurilor. Valorile produse de un monitor între ngru şi alb nu sunt
lineare ci se găsesc pe o curbă. Gamma defineşte valoarea acestei curbe ca fiind la jumătatea drumului
dintre negru şi alb.
• Luminofoarele. Substanţele pe care le folosesc monitoarele CRT pentru a emite lumina.
Luminofoare diferite produc caracteristici diferite ale culorilor.
• Punctul de alb. Culoarea şi intensitatea celui mai strălucitor alb pe care îl poate reproduce
monitorul. El reprezintă măsura temperaturii culorii în grade Kelvin şi determină dacă folosiţi un alb
rece sau cald.
I M A G I N E A

29 29 29 29
Odată calibrat monitorul, utilitarul pentru realizarea profilului vă permite să salvaţi un profil de culoare.
Profilul descrie ce culori pot sau nu pot fi afişate de monitor şi cum pot fi convertite valorile numeirce
ale culorilor într-o imagine astfel încât culorile să fie afişate corect.
Calibrarea monitorului
1. Asiguraţi-vă că monitorul este pornit de cel puţin o jumătate de oră, având astfel
timp suficient să se încălzească şi să producă o imagine consistentă.
2. Operaţi cu monitorul în lumină slabă; lumina puternică nu trebuie sa cadă direct pe
ecran. Zonele întunecate de pe ecran trebuie să apară întunecate şi pentru ochi. Este recomandat să
lucraţi într-o încăpere luminată slab cu o lampă poziţionată în stânga monitorului dar care să nu bată
direct în ecran. Nu este necesar să fie întuneric.
3. Verificaţi ca monitorul să afişeze mii de culori sau mai mult. În mod ideal, verificaţi configurarea
calităţii culorii din Display>Properties să fie de cel puţin 24-bit sau mai mult pentru a afişa milioane de
culori.
4. Configuraţi fundalul de ecran să afişeze culori neutre (gri de exemplu). Modelele încărcate şi în culori
foarte strălucitoare care înconjoară un document pot influenţa negativ percepţia corectă a culorilor.
5. Parcurgeţi paşii:
• În Windows, utilizaţi utilitarul Adobe Gamma, situat în Control Panel. Dacă lucraţi pe Mac OS,
folosiţi utilitarul Calibrate, situat în System Preferences/Displays/Color. Pentru rezultate mai bune,
puteţi utiliza şi software ajutător sau chiar dispozitive de măsurare (ca de exemplu un colorimetru sau
spectrofotometru) care pot aprecia mult mai corect culoarea în comparaţie cu ochiul uman.
Majoritatea programelor de calibrare atribuie noul profil ca fiind profilul implicit al monitorului.
• Stabiliţi temperatura de culoare (punctul de alb) la 6500K, D65 sau sRGB, ceea ce este echivalent cu
6500K. Dacă monitorul dumneavoastră este nou selectaţi 9300 Kelvin. O valoare de 5000 K (alb
cald) poate părea cam galben pe un monitor CRT mai vechi..

Performanţele monitorului se schimbă în timp; de aceea este bine să recalibraţi
şi să profilaţi monitorul în fiecare lună.

Resurse pentru gestionarea culorilor:
• www.Adobe.com¬color management sau direct la
http://www.adobe.com/support/techguides/color/
• www.apple.com ¬ColorSync
• www.linocolor.com ¬ Color Manager Manual
• www.agfa.com ¬The Secrets of Color Management
• www.color.com ¬ Color Resources
• http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html#Monitor_test_pattern ¬modele de
testare

¯ ¯¯ ¯
☺ ☺☺ ☺
I M A G I N E A

30 30 30 30
Două tipuri de grafică, două tipuri de media, patru formate de fişiere şi două modele de
culoare
Următoarea schemă arată cum se potrivesc toate împreună – grafica vectorială vs.
bitmap, unele din aplicaţiile grafice cu care au foat create (Adobe® Illustrator®,
CorelDRAW®, Macromedia® FreeHand®, Adobe Photoshop®, Corel PHOTO-
PAINT® şi Paint Shop Pro™), cele patru formate de fişiere grafice de bază şi două
dintre cele mai răspândite modele de culoare utilizate în grafica pe calculator pentru
tipar şi Web:

¡ ¡¡ ¡
I M A G I N E A

31 31 31 31
Scanarea
O situaţie reală
Sunteţi în căutarea unei imagini pentru proiectul dumneavoastră. După ce aţi examinat
nenumărate colecţii de secvenţe artistice, tot nu aţi găsit fundalul original de care aveţi
nevoie pentru o lucrare despre grădinărit. Uneori, căutând prea îndârjit un anumit lucru, nu vă
daţi seama că el se află chiar în faţa dumneavoastră.
Obiectele uzuale pot fi scanate, iar imaginile lor se pot prelucra cu
instrumente de editare pentru a crea efecte neobişnuite, care captează
atenţia. De exexmplu, pentru a înveseli fundalul amintit mai devreme, scanaţi nişte seminţe
de diverse soiuri, câteva frunze căzute sau o pereche de mănuşi de grădinărit pătate cu
unsoare. Deschideţi imaginea obţinută cu un program de editare de imagini şi aplicaţi-i
diverse filtre, variaţi-i contrastul şi folosiţi diferite efecte speciale. Daţi dovadă de creativitate
şi nu vă temeţi să încercaţi combinaţii ieşite din comun – uneori din greşeli se obţin cele mai
interesante rezultate.
Iată cum scanarea poate fi utilizată ca o metodă de generare pe calculator a unei creaţii artistice. Să
vedem în continuare care sunt aspectele tehnice mai importante despre scanere şi aplicaţii specializate
de scanare.
Scanere
Funcţia unui scaner este de a prelua o imagine din realitate şi de a o transforma într-o imagine digitală.
Aşa cum s-a mai amintit într-o secţiune anterioară o imagine scanată este salvată pe disc ca o imagine
bitmap de un tip sau altul. Deşi scanerele pot fi total diferite din punct de vedere constructiv, în realitate
există numai trei tipuri de bază: scanere cu reflexie, scanere cu transparenţă şi scanere cu captare video.
Scanere cu reflexie. Acesta este probabil tipul de scaner cu care sunteti cel mai bine familiarizaţi.
Poate fi un scaner cu pat plan (pe care puteţi aşeza o carte sau o fotografie), un scaner cu rolă de
alimentare (care primeşte numai foi de hârtie), un scaner cu tambur (de asemenea, numai pentru foi) sau
chiar un scaner de mână (care este deplasat manual deasupra unei imagini). Acest tip funcţionează prin
trimiterea unui fascicul de lumină foarte intens asupra imaginii şi citirea valorii intensităţii luminii
reflectate de un punct foarte mic. Acest proces se numeşte eşantionare. Scanerul repetă operaţiunea
pentru fiecare punct al imaginii. Toate scanerele cu reflexie pot scana, în general, între 280 şi 600 dpi şi
„percepe” între 16 şi 256 niveluri de gri.
Scanere cu transparenţă. Dacă încercaţi să scanaţi un diapozitiv de 35 mm sau o placă transparentă
de 4x5 inch, va trebui să utilizaţi un scaner care să poată folosi tehnica de scanare prin transparenţă. Un
astfel de scaner utilizează acelaşi procedeu ca la scanarea prin reflexie, cu deosebirea că măsoară lumina
care trece prin obiectul scanat şi nu pe cea reflectată de acesta. Multe scanere cu reflexie sunt prevăzute
şi cu dispozitive de scanare prin transparenţă. În general, la scanarea prin transparenţă se pot obţine
rezultate mai bune decât la cea prin reflexie, şi aceasta din două motive:
• Intensitatea luminii reflectate are valori diferite în funcţie de calitatea obiectului scanat. Aceasta
înseamnă că se pot obţine scanări diferite (una poate mai bunp decât cealaltă) de la aceeaşi imagine, în
funcţie de calitatea hârtiei pe care se găseşte.
• Scanerele cu transparenţă sunt folosite, în general, pentru diapozitive mici, de 35 mm, şi deci trebuie
să aibă o foarte înaltă rezoluţie de scanare.
Scanere cu captare video. Utilizând un soft şi un hard specializate, se pot de asemenea capta imagini
fixe de pe videocasete sau de pe camere video. Imaginile video sunt aproape întotdeauna de 24 de biţi,
la 640x480 pixeli (pentru NTSC în America) sau 768x576 pixeli (pentru PAL în Europa). Când sunt
captate prima dată, imaginile apar de obicei la 72 dpi (în funcţie de soft-ul pe care îl utilizaţi). Prin
I M A G I N E A

32 32 32 32
urmare, pentru a obţine o rezoluţie rezonabilă în vederea tipăririi, trebuie adesea să reduceţi aceste
imagini cu 20 sau 30% din dimensiunea lor iniţială.
Matricea din tabelul alăturat răspunde întrebărilor legate de ce tip de echipament se potriveşte unei
anumite sarcini. Factorii importanţi luaţi în considerare sunt pe lângă funcţia scanerului utilizarea sa
uşoară, funcţiile softului şi robusteţea.

Noţiuni elementare
despre utilizarea software
de scanare
Înainte de a scana o imagine, asiguraţi-
vă că aplicaţia necesară scanerului
dumneavoastră este instalată corect şi că
utilizaţi cea mai recentă versiune.
Driverele pentru scaner sunt furnizate
de către producătorii de scanere.
Programele de prelucrare a imaginii ca
Photoshop pot juca un rol important
atât înainte cât şi după scanarea unei
imagini. Înaintea scanării aplicaţia
specializată de scanare poate fi activată
de către programul de prelucrare de
imagine. Odată ce imaginea a fost
scanată cu ajutorul softului specializat
ea este în mod normal plasată în
programul de prelucrare a imaginii.
Deşi există diferite tipuri de scanere cu
particularităţi diferite, majoritatea
softurilor de scanare are comune următoarele facilităţi:
1. Previzualizarea imaginii (Image Preview) – În mod obişnuit scanerul va utiliza pentru
scanare întreaga suprafaţă a suportului. Previzualizarea imaginii ce va fi scanată vă permite să
selectaţi din imagine porţiunea dorită.
2. Instrumente de selecţie – Odată ce imaginea a fost previzualizată, aceste instrumente sunt
folosite pentru a selecta porţiunea din imagine ce se doreşte a fi scanată. Zona din imagine ce va
fi scanată va fi delimitată printr-un marcaj de selecţie. Instrumentele de selecţie pot include un
instrument de mărire/ micşorare, un instrument Lasso şi un instrument ce permite deplasarea
(denumit de obicei Hand).
3. Retuşarea imaginii – Facilităţile avansate ale aplicaţiilor utilizate pentru scanare pot include
mai multe opţiuni pentru retuşarea imaginii.
4. Butonul Scanare (Scan) – După ce zona de imagine dorită pentru a fi scanată a fost selectată,
singurul pas pentru a iniţia scanarea imaginii este apăsarea acestui buton.
I M A G I N E A

33 33 33 33
Pentru a asigura o calitate ridicată a scanării ar trebui să determinaţi rezoluţia de scanare şi atributele pe
care imaginea dumneavoastră le cere. Aceşti paşi pregătitori pot preveni şi apariţia unor eventuale efecte
nedorite introduse de către scaner.
Scanaţi inteligent! Când aveţi de scanat o imagine pentru publicare nu lucraţi la cea
mai înaltă rezoluţie posibilă, ci lucraţi la cea mai înaltă rezoluţie de care aveţi nevoie.
Nu vor fi probleme de calitate dacă scanaţi la o rezoluţie mai mare dar în acelaşi timp
nu va exista nici o îmbunătăţire a calităţii imaginii. Cu siguranţă însă dimensiunea
fişierului va creşte enorm şi de asemenea şi timpul de procesare.
Scanarea inteligentă înseamnă să anticipezi şi să îţi pui întrebări corecte, ca de
exemplu:
• Pe ce fel de imprimantă va fi tipărită imaginea?
• Care este rezoluţia imprimantei?
• Ce fel de imagini scanezi (sau creezi)? De un bit? De opt biţi? De 24 de biţi?
• Care sunt dimensiunile imaginii când va fi imprimată?
Iată formula de dimensionare a unei scanări (kilobiţi):
lăţimea (în inch) x înălţimea (în inch) x rezoluţia
2
(în dpi) x număr de biţi pe eşantion : 8192
unde 8192 este numărul de biţi dintr-un kilobyte.
Rezoluţia de scanare
Deja aţi fost familiarizat cu rolul important pe care îl joacă rezoluţia în grafica pe calculator. Rezoluţia
scanerului se măsoară în dpi (dots per inch). Cantitatea detaliilor cerute în scopuri de editare vor
determina rezoluţia de scanare.
Scanerele, ca şi camerele digitale, utilizează programe pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii. Cele mai
multe scanere vor identifica un număr de dpi atât pentru rezoluţia optică (rezoluţia reală) cât şi pentru
rezoluţia interpolată - aplicaţia scanerului recalculează cel mai bun rezultat al său prin care adaugă mai
mulţi pixeli per inch. Deşi interpolarea va netezi o imagine nu va captura mai multe detalii, de aceeaşi
ţineţi cont întotdeauna de rezoluţia optică şi nu de cea interpolată.
Rezoluţia de tipărire
Chiar dacă lucraţi la un website nu veţi şti niciodată când o imagine folosită pentru acest site va deveni
un element şi al unei publicaţii tipărite. De aici regula de a tipări imaginea la o rezoluţie mai mare decât
cea la care va fi tipărită. În acest fel vă veţi asigura că imaginea scanată va putea fi folosită atât pentru
publicaţii electronice cât şi pentru cele tipărite.
În cartea sa „Digital Scanning and Photography”, Dan Gookin oferă sugestii pentru rezoluţia de
scanare a câtorva tipuri de imagine mai des întâlnite:
Tipul imaginii Rezoluţia minimă Rezoluţia cea mai bună
Grafică pentru Web/
JPEG sau GIF
100 300
Fotografii 300 600
☺ ☺☺ ☺
I M A G I N E A

34 34 34 34
Fotografii (care
urmează să fie mărite)
600 1200
Ilustraţii liniare 300 600
Diapozitive/Negative 1200 2400
Imagini monocrome
sau text
150 300

R E G U L Ă
Imaginile color sau alb/negru destinate tipăririi la imprimante comerciale mari se scanează la
o rezoluţie de 1,5 până la 2 ori mai mare decât frecvenţa de ecran utilizată de imprimantă.

´ DETERMI NAREA REZOL UŢI EI DE S CANARE
Puteţi determina rezoluţia necesară pentru scanare utilizând dimensiunile imaginii
iniţiale şi finale şi rezoluţia dispozitivului de ieşire. Rezoluţia de scanare se transformă
în rezoluţia imaginii atunci când deschideţie imaginea scanată în Photoshop.
Pentru a estima rezoluţia de scanare:
1. Efectuaţi una din următoarele operaţii:
• Pentru imprimante laser şi imagesettere înmulţiţi rezoluţia imprimantei cu 2. Pentru a determina
acest parametru verificaţi documentaţia imprimantei.
• Pentru imprimante inkjet verificaţi documentaţia imprimantei pentru rezoluţia optimă. Multe
dintre aceste imprimante care tipăresc direct pe hârtie fotografică au o rezoluţie optimă de 300
până la 400 dpi.
2. Determinaţi raportul dintre dimensiunile imaginii finale şi cele ale imaginii iniţiale. De exemplu,
raportul dintre o imagine finală de 6 x 9 inch faţă de o imagine iniţială de 2 x 3 inch este 3.
3. Înmulţiţi rezultatul obţinut la pasul 1 cu rezultatul obţinut la pasul 2.
De exemplu, să presupunem că tipăriţi la un imagesetter cu rezoluţia de 85 lpi şi raportul dintre
imaginea finală şi cea originală este de 3. Mai întâi vom înmulţi 85 cu 2 şi obţinem 170. Apoi
înmulţim 170 cu 3 şi obţinem rezoluţia de scanare de 510 ppi. Dacă tipăriţi la o imprimantă inkjet
cu o rezoluţie optimă de 300 dpi, înmulţim 300 cu 3 şi obţinem rezoluţia de scanare de 900.
´ ES TI MAREA DI MENS I UNI I F I Ş I ER UL UI Î NAI NT EA S C ANĂRI I UNEI I MAGI NI I
Puteţi crea un fişier „dummy” pentru a estima dimensiunea fişierului necesară scopului în care va fi
folosită imaginea după scanare.
Pentru a calcula dimensiunea fişierului înaintea scanării imaginii (în Photoshop):
1. Alegeţi File > New.
¯ ¯¯ ¯
I M A G I N E A

35 35 35 35
2. Introduceţi lăţimea, înălţimea şi rezoluţia imaginii dumneavoastră pe care o veţi tipări în final.
Rezoluţia ar trebui să fie de 1,5 până la de 2 ori mai mare decât rezoluţia imprimantei la care veţi
tipări. Asiguraţi-vă că modul de culoare în care intenţioanţi să scanaţi este selectat. Caseta de
dialog New va afişa mărimea fişierului.
De exemplu, să presupunem că dorim ca imaginea să aibă în final 4 inch lăţime şi 5 inch înălţime.
Intenţionaţi să tipăriţi la o imprimantă cu 150 lpi utilizând un raport de 1:2, astfel veţi stabili rezoluţia la
300. Fişierul va avea 5,15 MB.
Pentru a efectua scanarea introduceţi dimensiunea fişierului în setările scanerului. Nu vă îngrijoraţi în
legătură cu rezoluţia sau dimensiunile imaginii. După ce veţi scana imaginea şi apoi o veţi importa în
Photosop, utilizaţi comanda Image Size (cu opţiunea Resample Image deselectată) pentru a introduce
dimensiunile corecte pentru imagine.

Recunoaşterea optică a caracterelor
Pentru calculator, toate scanările reprezintă doar grupuri de puncte, el neavând posibiitatea de a
discerne ce reprezintă imaginea. Cu ajutorul programelor OCR şi al unui scaner, puteţi converti
documentele scrise pe hârtie într-un document creat cu un procesor de texte în calculator, fără
reintroducerea textului de la tastatură.
Majoritatea programelor OCR operează prin „vizualizarea” scanării, încercând să distingă ce părţi ale
imaginii reprezintă litere sau numere, urmată de crearea unui fişier de text care să conţină ceea ce a
descoperit. De fiecare dată când programul găseşte ceva asemănător unei litere sau cifre, îl compară cu
alte litere pe care le cunoaşte.
Deoarece programul depinde de aceste tabele de comparaţie pentru a determina natura fiecărui caracter,
există numeroase tipuri de literă sau formate de caractere pe care calculatorul nu le poate interpreta
corect. De exemplu, dacă un calculator nu recunoaşte litera „A” într-un font tipărit, nu vei putea obţine
un „A”. Fonturile monospaţiate ca de exemplu Courrier sau Letter Gothic, se scanează relativ bine cu
multe din sistemele OCR. Unele programe OCR (ca ReadIt, de pildă) pot învăţa noi tipuri de literă şi
noi stiluri de tipărire.
Postprocesarea imaginilor scanate
Scanările, aşa cum sunt produse de calculator, sunt bune în măsura în care operatorul care lucrează cu
ele este bun. Pentru există aproape întotdeauna probleme la scanare, ca de exemplu: efectul moiré,
‘jaggies’, pixelări, posterizare, dominante de culori, modificări de ton, efect hallo, pătare, urme de praf,
amprente, zgârieturi.
Prelucrările postscanare pot fi efectuate chiar în programul scanerului sau în programe pentru
prelucrarea imaginii (ca Adobe Photoshop).
CORECŢI I EL EMENT AR E P OS TS C ANAR E Î N P HOTOS HOP
Adobe Photoshop şi Adobe ImageReady includ o diversitate de instrumente şi
comenzi pentru îmbunătăţirea calităţii unei imagini fotografice. Puteţi corecta
probleme referitoare la calitatea culorii şi domeniul de tonuri create în momentul
realizării fotografiei originale sau în timpul scanării imaginii.
În aeastă activitate veţi parcurge procesul de obţinere, redimensionare şi retuşare a unei fotografii
destinate machetării în vederea tipăririi. Veţi pregăti imaginea pentru a putea fi plasată într-o machetă
¯ ¯¯ ¯
I M A G I N E A

36 36 36 36
Adobe InDesign destinată unei reviste imaginare. Dimensiunea finală a imaginii din macheta de tipărire
va fi de 2 inci pe 3 inci.
Imaginea de start are culorile terne, scanarea este deficitară iar dimensiunile sunt mai mari decât este
necesar pentru cerinţele revistei. Acestea sunt caracteristicile pe care le veţi remedia folosind tehnicile
de retuşare din Photoshop.
´Î NDREP TAR EA Ş I DECUP AREA UNEI I MAGI NI
Pentru a scala şi „reteza” fotografia din această activitate astfel încât să încapă în spaţiul alocat veţi
folosi instrumentul Crop (Decupare) sau comanda Crop.
1. În caseta cu instrumente selectaţi instrumenul Crop .
2. În bara de opţiuni pentru instrumente introduceţi dimensiunile imaginii finale (în inci): pentru
Width (lăţime) tastaţi 2 iar pentru Height (înălţime) tastaţi 3.
3. Trasaţi un marcaj de selecţie (Marquee) în jurul imaginii şi asiguraţi-vă că nu este selectată caseta
de validare Perspective.
4. Rotiţi sau ajustaţi dimensiunea marcajului de decupare după cum consideraţi că este nevoie
pentru a retuşa imaginea; în final apăsaţi Enter (Windows) sau Return (MacOS).
´AJ US TAREA DOMENI UL UI DE TONURI
Domeniul de tonuri pentru o imagine reprezintă nivelul de contrast sau de detalii din imagine şi este
determinat de distribuţia de pixeli din imagine, de la pixelii cei mai închişi (culoarea neagră) până la cei
mai deschişi. Veţi corecta contrastul fotografiei folosind comanda Levels urmând succesiunea Image>
Adjustaments> Levels.
În caseta de dialog Levels modificaţi poziţia celor trei triunghiuri situate chiar sub histogramă,
reprezentând umbrele sau tonurile închise (triunghiul negru), tonurile foarte deschise sau luminoase
(triunghiul alb) şi tonurile medii sau gamma (triunghiul gri). Atunci când imaginea se prezintă
mulţumitor efectuaţi clic pe OK pentru a aplica modificările.
Notă: Puteţi ajusta contrastul şi folosind comanda Image> Adjustments > AutoContrast. Acest lucru va face ca zonele
luminoase să apară mai deschise, iar cele umbrite mai închise şi poate îmbunătăţi modul de prezentare pentru multe
imagini fotografice sau în tonuri continue. Comanda AutoContrast nu îmbunătăţeşte imaginile cu culoare uniformă.
´EL I MI NAREA UNEI DI S TRI BUŢI I NEUNI F ORME DE CUL OAR E
Unele imagini conţin distribuţii neuniforme de culoare (culori neechilibrate) ce pot apărea în timpul
unei scanări. Pentru a corecta o tentă de roşu sau orice altă culoare veţi folosi caracteristica Auto Color,
din meniul Image> Adjustments> AutoColor.
Notă: Pentru a vedea o distribuţie neuniformă de culoare într-o imagine de pe monitorul dumneavoastră, aveţi nevoie de
un monitor pe 24 de biţi (care pot afişa milioane de culori). Pe monitoare pe 8 biţi o distribuţie neuniformă de culoare este
dificil dacă nu imposibil de detectat.
´Î NL OC UI REA C UL ORI L OR Î NT R- O I MAGI NE
Comanda Replace Color vă permite să creaţi măşti temporare pe baza unor culori specifice pe care apoi
să le înlocuiţi. (O mască izolează o zonă dintr-o imagine astfel încât modificările influenţează doar zona
I M A G I N E A

37 37 37 37
selectată nu şi restul imaginii). Caseta de dialog Replace Color conţine opţiuni pentru ajustarea nuanţei,
a saturaţiei şi a luminozităţii selecţiei.
Folosiţi comanda Replace Color pentru a schimba culoarea unei zone a imaginii, la alegerea
dumneavoastră.
´AJ US TAREA L UMI NOZI T ĂŢI I C U I NS TR UMENT UL DODGE
Veţi folosi instrumentul Dodge pentru a ilumina tonurile deschise şi pentru a releva detaliile din
imaginea de retuşat. Instrumentul Dodge se bazează pe o metodă fotografică tradiţională de reţinere a
luminii în timpul unei expuneri pentru a ilumina o zonă din imagine.
1. În caseta cu instrumente selectaţi instrumentul Dodge
2. În bara de opţiuni pentru instrumente selectaţi:
• Pentru Brush alegeţi o pensulă mai mare din paleta pop-up Brush
• Din meniul Range (Domeniu) selectaţi Highlights (Tonuri deschise), de exemplu
• Pentru Exposure (Expunere), tastaţi sau folosiţi glisorul pentru a introduce valoarea
dorită.
• Folosind tuşe de pensulă trageţi instrumentul Dodge peste imagine pentru a releva
detaliile dorite.
´AJ US TAREA S AT UR AŢI EI CU I NS TR UMENT UL S P ONGE
Pentru a obţine modificări subtile de saturaţie pentru anumite zone dintr-o imagine utilizaţi
instrumentul Sponge (Burete). Atunci când modificaţi saturaţia unei culori, ajustaţi intensitatea şi
puritatea acesteia.
Instrumentul Sponge este ascuns sub instrumentul Dodge . Utilizarea acestui instrument este
asemănătoare cu cea a instrumentului Dodge.
´AP L I C AREA F I L TR UL UI UNS HARP MAS K
Este ultimul pas pe care îl faceţi atunci când retuşaţi o fotografie. Filtrul Unsharp Mask (Mască pentru
zonele neaccentuate) ajustează contrastul detaliilor de margine şi creează iluzia unei imagini focalizate.
Pentru aceasta alegeţi Filter> Sharpen> Unsharp Mask.
Acest filtru corectează neclaritatea introdusă în timpul fotografierii, scanării, refacerii sau tipăririi. Este
util atât pentru imagini tipărite cât şi pentru vizualizare pe ecran. Dacă destinaţia finală a lucrării
dumneavoastră este imprimanta, experimentaţi pentru a determina setările din caseta de dialog care se
potrivesc cel mai bine cu imaginea dumneavoastră.
Înainte de a salva un fişier Photoshop pentru utilizare într-o aplicaţie tipărită în patru culori,
trebuie să treceţi imaginea la modul CMYK pentru a tipări corect publicaţia dumneavoastră folosind
cerneluri de proces în patru culori.
Veţi folosi comanda Mode pentru a schimba modul de culoare al imaginii.
I M A G I N E A

38 38 38 38
Desenarea cu vectori
Cum se desenează cu vectori?
Pentru descrierea şi desenarea pe ecranul calculatorului a unui obiect generat vectorial se foloseşte o
fracţiune din spaţiul de memorie necesar pentru descrierea şi stocarea imaginii aceluiaşi obiect prin
puncte. Un vector este o linie definită prin cele două puncte de la extremităţi. Un simplu dreptunghi, de
exemplu, poate fi definit astfel:
RECT 0,0,200,200
În coordonate carteziene programul dumneavoastră va desena acest dreptunghi începând din colţul din
stânga-sus al ecranului, parcurgând 200 de pixeli spre dreapta şi tot atâţia în jos.
Desenarea implică crearea formelor care sunt definite ca obiecte geometrice (denumite şi obiecte
vectoriale). De exemplu, dacă desenaţi un cerc utilizând unealta elipsă, cercul este definit de o rază
specifică, poziţie şi culoare. Puteţi selecta rapid întregul cerc şi îl puteţi muta într-o nouă poziţie, sau
puteţi edita conturul cercului prin deformarea formei sale.
Fie că lucraţi cu linii curbe şi drumuri sau cu forme desenate vectorial în aplicaţii de grafică, este util să
înţelegem terminologia utilizată pentru această modalitate de desenare pe calculator.
Instrumentele folosite în programele de desenare vectorială trasează linii curbe şi drepte denumite
drumuri. Drumul este un element esenţial al oricărui obiect vectorial. Nu poţi obţine astfel de obiecte
fără drumuri. Drumurile sunt utile de asemenea pentru crearea măştilor de vectori şi a efectelor de text.
Un drum (path) constă dintr-unul sau mai multe segmente drepte sau curbe.
Punctele de ancoră (Anchor points) marchează punctele finale ale segmentelor drumului.
Pe segmentele curbe, fiecare punct de ancoră selectat afişează una sau mai multe linii de direcţie, care
se termină în puncte de direcţie sau puncte de control (Handle). Poziţiile punctelor şi ale liniilor de
direcţie determină dimensiunea şi forma segmentului curbat. Puteţi trage liniile de direcţie sau punctele
de control pentru a ajusta forma curbei.
Punctele ancoră, punctele de direcţie şi liniile de direcţie sunt repere vizuale care vă
ajută să desenaţi. Acestea apar întotdeauna colorate cu culoarea stratului curent.
Punctele ancoră sunt pătrate şi, atunci când sunt selectate, apar umplute; când sunt
deselectate acestea apar ca fiind neumplute – pătrate goale. Punctele de direcţie sunt
rotunde. Aceste linii şi puncte nu se tipăresc împreună cu ilustraţia
În imaginea alăturată sunt evidenţiate elementele drumului: A. Linie
curbă B. Punct de direcţie C. Linie de direcţie D. Punct de ancoră
selectat E. Punct de ancoră neselectat
Un drum poate fi închis, fără început sau sfârşit (de exemplu, un
cerc), sau deschis, cu puncte finale distincte (de exemplu, o linie
ondulată).
Liniile netede sunt conectate prin puncte de ancoră denumite puncte
netede. Drumurile ascuţite curbate sunt conectate prin puncte de colţ.
. .. .
I M A G I N E A

39 39 39 39
Punct neted şi punct de colţ
Atunci când mutaţi o linie de direcţie pe un punct neted, segmentele curbe de pe ambele laturi ale
punctului se ajustează simultan. Prin comparaţie, atunci când mutaţi o linie de direcţie pe un punct de
colţ, este ajustată doar curba de pe latura punctului similară cu linia de direcţie.
Ajustarea unui punct neted şi a unui punct de
colţ
Un drum nu trebuie să fie o unică serie de segmente conectate. Poate conţine mai mult decât o singură
componentă de drum, distinctă şi separată. Fiecare formă dintr-un strat de forme reprezintă o
componentă de drum, aşa cum este arătat în drumul de potrivire al stratului.
Componente de drum separate, selectate
Editarea drumurilor şi a punctelor de ancoră aparţinea exclusiv programelor de desenare vectorială. Dar
din ce în ce mai mult şi programele de pictare şi editare foto introduc unelte de desenare cu vectori
pentru mărirea flexibilităţii acestor programe.

Tehnici elementare de utilizare a instrumentelor de desenare vectorială
(Adobe Illustrator)
Noile caracteristici ale lui Illustrator CS2
Live Trace. Live Trace transformă automat imaginile bitmap în grafică vetorială ce poate fi uşor de
editat, redimensionat şi manevrat fără a fi distorsionată. Live Trace reduce timpul necesar pentru a
recrea un desen scanat de la cîteva zile la minute şi chiar secunde, fără a se pierde din calitate. Puteţi
I M A G I N E A

40 40 40 40
ajusta în mod interactiv rezultatul obţinut în urma aplicării Live Trace folosind o gamă largă de opţiuni
de vectorizare ce includ preprocesare, tracing şi opţiuni de suprapunere.
Despre opţiunea de tracing
Există situaţii când poate doriţi să porniţi un nou desen de la o lucrare artistică existentă. De exemplu,
doriţi să realizaţi o ilustraţie bazată pe o schiţă desenată în creion pe hârtie sau pornind de la o imagine
raster creată cu un alt program de grafică. În ambele cazuri deschideţi imaginea în Illustrator şi aplicaţi-i
Live Trace.
Puteţi controla nivelul de detaliu şi modul în care este umplut desenul. Când sunteţi mulţumiţi de ce aţi
obţinut puteţi converti trasarea la căi vectoriale sau la un obiect Live Paint.
Puteţi plasa deasemenea orice fişier EPS, PDF sau fişier de imagine raster într-un fişier Illustrator ca
layer şablon şi să trasaţi peste manual cu ajutorul instrumentului Pen sau Pencil.
Live Paint. Live Paint vă permite să pictaţi grafică vectorială intuitiv prin detectarea automată şi
corectarea golurilor care înainte ar fi afectat modul în care ar fi fost aplicate efectele de umplere şi
conturul. În loc să planificaţi fiecare detaliu al ilustraţiei pentru a vă asigura că are culorile şi umbrele
potrivite puteţi lucra efectiv ca şi cînd aţi colora cu mâna pe hârtie.
Suport îmbunătăţit pentru culorile spot în imagini raster
Culorile spot pot fi utilizate în noi modalităţi:
Puteţi aplica culori spot şi în efecte rasteriale ca umbre, glow, feather şi blur.
Puteţi colora o imagine grayscale cu culoare spot sau de proces atât în mod RGB cât şi CMYK.
Culoarea poate fi aplicată prin tragere peste imagine sau doar printr-un click în paleta Swatches.
Păstraţi imagini raster spot-color şi iamagini grayscale colorate cu culori spot atunci când le salvaţi în
format AI, EPS sau PDF. Aceste culori spot vor fi tipărite corect din InDesign® CS2 sau
QuarkXPress 6, şi din Adobe Acrobat® 6.0 sau 7.0 Professional.
Îmbunătăţiri în lucrul cu textul. Puteţi sublinia sau tăia cu o linie text utilizând paleta Character
palette. Au fost îmbunătăţite performanţele de lucru cu ajutorul unor controale tipografice avansate.
Administrarea spaţiului de lucru a fost îmbunătăţită pentru a putea fi adaptată cu fluxul
dumneavoastră de lucru. Selectează opţiunile utilizate des din paleta Control sensibilă la context ceea ce
reduce numărul de palete de care aveţi nevoie. În plus, paleta Control face opţiunile mult mai accesibile
şi vă permite să lucraţi cu caracteristici diferite mult mai rapid.
Puteţi aranja paletele de instrumente şi opţiunile implicite pentru a servi un anumit flux de lucru sau un
anumit proiect. Apoi puteţi salva configurarea ca un spaţiu de lucru cu un nume nou pe care îl puteţi
activa mai târziu, oricând, sau pe care îl puteţi împărţi şi cu alţi utilizatori.
Plasarea compoziţiilor de straturi din Photoshop® Puteţi controla vizibilitatea unui layer comps din
fişiere Photoshop la fel cum ai controla vizibilitatea leyerelor Photoshop.
Opţiuni SVG şi SWF. Puteţi salva ilustraţii în micuţul format SVG, care este un format optimizat pentru
echipamentele mobile wireless.
I M A G I N E A

41 41 41 41
Puteţi exporta ilustraţii create în Adobe Illustrator ca fişiere SWF (Flash) cu mai mult control al
straturilor de mapare asupra cadrelor de animaţie, menţinând înfăţişarea textului şi comprimarea
fişierelor.
Noile opţiuni Adobe PDF ale Illustrator permit exportul ilustraţiilor în fişiere PDF multipage profită de
avantajele standardelor PDF/X .
Adobe Bridge. Organizează şi răsfoieşte Illustrator şi aplicaţii de creaţie utilizând Adobe Bridge, un
sistem de management al fişierelor independent şi pe care îl poţi lansa din Illustrator CS2. Cu ajutorul
lui Adobe Bridge, puteţi automatiza fluxurile de lucru în toate aplicaţiile din suita Adobe Creative 2,
puteţi aplica culori consistente şi accesa online colecţii de fotografii.
Caseta de instrumente

I M A G I N E A

42 42 42 42
Instrumente de selecţie

Instrumente de desenare

I M A G I N E A

43 43 43 43

I M A G I N E A

44 44 44 44
Instrumente de text
Instrumente de
pictare

I M A G I N E A

45 45 45 45
Instrumente de editare/modificare


I M A G I N E A

46 46 46 46
Instrumente simbol


Instrumente pentru tăiere

Instrumente pentru mutare


Activitatea 1 – Crearea formelor elementare
Activitatea 2 – Desenarea cu instrumentul Pen
Activitatea 3 – Turul programului Illustrator

¯ ¯¯ ¯
I M A G I N E A

47 47 47 47
Prelucrarea imaginilor în programe „de pictare”
Photoshop (standardul comercial pentru programele de prelucrare a imaginilor) a devenit un instrument
extrem de puternic şi foarte complex prin care prelucrarea imaginilor devine foarte simplu de realizat.
Suprafaţa de lucru – Adobe Photoshop

Spaţiul de lucru Photoshop şi ImageReady este aranjat astfel încât să te poţi concentra pe crearea şi
editarea imaginilor.
Suprafaţa de lucru conţine următoarele elemente:
Menu bar
Bara de meniuri conţine meniurile pentru realizarea diverselor sarcini. Meniurile sunt organizate după
subiect. De exemplu, meniul Layers conţine comenzi pentru lucrul cu straturi.
Options bar
Bara Options furnizează opţiuni pentru utilizarea unei unelte.
Majoritatea instrumentelor au opţiuni care sunt afişate în bara opţiunilor pentru instrumente. Această
bară de instrumente este sensibilă la context şi se modifică pe măsură ce sunt selectate instrumente
diferite. Unele setări în bara de opţiuni sunt comune mai multor unelte ca de exemplu modul de
colorare şi opacitatea, şi altele sunt specifice unui singur instrument (ca de exemplu Auto Erase pentru
instrumentul pencil).
Bara de opţiuni poate fi mutată oriunde în cadrul suprafeţei de lucru şi poate fi fixata în partea
superioară sau cea inferioară.
Pentru a afişa bara de opţiuni:
Urmează paşii:
• Alege Window > Options.
• Click pe o unealtă în paleta de instrumente.
Lasso options bar
Caseta de instrumente
Caseta de instrumente conţine unelte pentru crearea şi editarea imaginilor. t
Palette well (Photoshop)
Această facilitate permite organizarea paletelor în spaţiul de lucru.
Bara de opţiuni Photoshop include o modalitate pentru oraganizarea şi administrarea paletelor. Aceasta
este disponibilă doar când se utilizează rezoluţii de ecran mai mari de 800 pixeli x 600 pixeli (se
recomandă o configurare pe cel puţin1024 x 768).
Pentru a aduce palete în Palette well:
I M A G I N E A

48 48 48 48
Trageţi eticheta paletei în palette well astfel încât aceasta este scoasă în evidenţă.
Ancorarea unei palete în bara opţiunilor pentru instrumente
Instrumente
Palete de instrumente
Paletele te ajută să monitorizezi şi să modifici imagini.
Pentru a afişa o paletă:
Alege numele paletei din meniul Window.
Pentru a afişa sau ascunde mai multe palete poţi alege dintre:
• Pentru a afişa sau ascunde toate paletele deschise, bara Options, şi caseta de instrumente, apasă Tab.
• Pentru a afişa sau ascunde toate paletele, apasă Shift+Tab.
Utilizarea selecţiilor
Devreme ce există două tipuri diferite de date de imagine—bitmap şi vector—este necsesară utilizarea
de seturi de instrumente pentru realizarea selecţiilor fiecărui tip de imagine în parte. Poţi utiliza selection
borders pentru a selecta pixeli. Când selectaţi pixeli, selectaţi informaţii dependente de rezoluţie.
Puteţi deasemenea realiza selecţii utilizînd instrumentele pen sau shape, care produc contururi precise
denumite căi. O cale este o formă vectorială care nu conţine pixeli. Căile pot fi convertite în selecţii şi
selecţiile în căi.
In Photoshop, puteţi utiliza comanda Extract pentru a izola un obiect faţă de fundal şi pentru a şterge
fundalul până la transparenţă. Puteţi realiza deasemenea selecţii sofisticate utilizând măşti.
În continuare sunt prezentate instrumente.
* doar pentru Photoshop
§
doar pentru ImageReady

I M A G I N E A

49 49 49 49
Instrumentul Marquee
(marcaj de slecţie)
realizează selecţii
dreptunghiulare, eliptice,
pe un singur rând şi pe o
singură coloană.

Instrumentul Move
(Mutare) mută selecţii,
layere.

Instrumentul Lasso
(Lasou) face selecţii
libere, poligonale (cu
margini drepte)şi
magnetice* (cu puncte
de salt).
Instrumentul magic
wand (Bagheta
magica) selectează
zone colorate în mod
similare.

Instrumentul Crop
(Decupare) retează
imagini.

Instrumentul Slice
(Secţiune) creează
secţiuni.

Instrumentul Slice
Selection selectează
secţiuni.

Instrumentul
Healing brush
*(Pensulă de
corectare) pictează
folosind un model sau
o mostră pentru a
repara imperfecţiunile
dintr-o imagine.

Instrumentul Patch *
(Petic) repară
imperfecţiunile dintr-o
zonă selectată a unei
imagini folosind o
mostră sau un model.

Instrumentul Brush
(Pensulă) trasează tuşe
de pensulă.

Instrumentul Pencil
(Creion) desenează linii
bine conturate.

Instrumentul Clone
stamp (Matriţă de
clonare) pictează cu o
mostră a unei imagini.
I M A G I N E A

50 50 50 50

Instrumentul Pattern
stamp * (Matriţă de
clonare pe bază de
model) pictează cu o
parte a unei imagini ca
model.

Instrumentul
History brush *
(Pensulă de restaurare)
pictează o copie a
instantaneului sau a
stării selectate în
fereastra imaginii
curente.

Instrumentul Art
history brush *
(Pensulă de restaurare
artistică) pictează cu
tuşe stilizate care
simulează aspectul
diferitelor stiluri de
pictură, folosind un
instantaneu sau o stare
selectată.

Instrumentul Magic
eraser (Gumă magică)
şterge zone colorate
uniform până la
transparenţă, cu un
singur clic.

Instrumentul Eraser
(Gumă) şterge pixelii şi
restaurează zone ale
unei imagini la o stare
salvată anterior.

Instrumentul
Background eraser *
(Gumă de fundal)
şterge anumite zone
până la transparenţă,
prin tragere cu
mouse-ul.

Instrumentul
Gradient creează
tranziţii în linie
dreaptă, radiale*, în
unghi*, reflectate* şi
în romb* între culori.

Instrumentul Paint
bucket (Găleată de
vopsea) umple zone
colorate în mod
similar cu culoarea de
prim-plan.

Instrumentul Blur
(Estompare)
estompează marginile
ferme dintr-o imagine.

Instrumentul
Sharpen tool
(Evidenţiere) pune în
evidenţă marginile
fine dintr-o imagine.

Instrumentul
Smudge „murdăreşte”
o imagine.

Instrumentul Dodge
(Creştere
luminozitate)
iluminează zone dintr-
o imagine.
I M A G I N E A

51 51 51 51

Instrumentul Burn
(Scădere luminozitate)
întunecă zone dintr-o
imagine.

Instrumentul Sponge
(Burete) modifică
saturaţia de culoare a
unei zone.

Instrumentul Path
selection * (Selecţie
după cale) efectuează
selecţii de segment
sau de formă
prezentând puncte de
ancoră, linii de
direcţie şi puncte de
direcţie.

Instrumentul Type
(Text) creează un tip
de text pe o imagine.

Instrumentele Type
mask * (Macsă de text)
creează o selecţie în
forma tipului de text.

Instrumentele Pen *
(Stilou) vă permit să
desenaţi căi fine.

Instrumentul Custom
shape * (Formă
personalizată) creează
forme personalizate
selectate dintr-o listă
de asemenea forme.

Instrumentele
Annotation *
(Adnotări) creează
note şi adnotări audio
care pot fi ataşate unei
imagini.

Instrumentul
Eyedropper (Pipetă)
preia eşantioane cu
culorile din imagine.

Instrumentul
Measure *
(Măsurare) măsoară
distanţele, locaţiile şi
unghiurile.

Instrumentul Hand
(Mână) mută o
imagine în cadrul
ferestrei sale.

Instrumentul Zoom
măreşte sau
micşorează o imagine
afişată.


I M A G I N E A

52 52 52 52
Activitatea 1 – Instrumente de selecţie
Utilizarea instrumentelor de selecţie pentru a realiza desenul unui castel.Corecţii fotografice elementare
Retuşarea şi repararea (clone tool)
Repararea
Pentru repararea imaginilor se pot utiliza clone stamp tool, pattern stamp tool, healing brush tool şi
patch tool prin clonarea de pixeli .

Exemplu ¬ ¬¬ ¬ Utilizarea instrumentului clone stamp
Instrumentul clone stamp copiază un eşantion din imagine, pe care îl poţi aplica apoi peste întreaga sau
o parte a aceeaşi imagini. Fiecare atingere a instrumentului realizează mai multe copii ale eşantionului.

Exemplu de modificare a unei imagini utilizând instrumentul de clonare.

Pentru a utiliza instrumentul clone stamp:
1. Selectează instrumentul clone stamp, şi execută următorii paşi în bara de opţiuni:
• Alege o pensulă şi stabileşte opţiunile acesteia
• Specifică un mod de amestecare, opacitatea şi flow.
• Determină cum doreşti să aliniezi pixelii mostră. Dacă selectezi Aligned, poţi elibera butorul
mouse-ului fără să pierzi punctul curent în care realizezi mostra. Drept urmare, pixelii mostră
sunt aplicaţi continuu, indiferent de câte ori te opreşti şi reiei clonarea. Dacă deselectezi
Aligned, pixelii mostră sunt aplicaţi din puntul iniţial de fiecare dată cînd te opreşti şi reiei
clonarea.
• Selectează Use All Layers pentru a realiza o mostră din toate layerele visibile; deselectează
Use All Layers pentru a prelua mostre doar din layerul activ.
2. Setează punctul de prelevare a mostrelor poziţionând cursorul în orice imagine deschisă şi
efectuând Alt-click ( pentru Windows) sau Option-click (pentru Mac OS).
¯ ¯¯ ¯
I M A G I N E A

53 53 53 53
Notă: Atunci când prelevaţi mostre dintr-o imagine şi aplicaţi mostrele altei imagini, cele două imagini
trebuie să se găsească în acelaşi mod de culoare.
3. Trageţi imaginea.
Retuşarea
Puteţi retuşa imagini utilizând instrumentele smudge, focus, toning şi sponge.
Aceste instrumente pot fi utilizate în modul Bitmap, Indexed Color sau imagini pe 16-bit-per-channel.
Noţiuni elementare despre straturi
Fiecare fişier Photoshop conţine unul sau mai multe straturi. Noile fişiere sunt create în general cu un
strat de fundal care conţine o culoare sau o imagine care se vede prin zonele transparente ale straturilor
ulterioare. Puteţi utiliza paleta Layers pentru a ascunde, a vizualiza, repoziţiona, a şterge, a redenumi şi a
unifica straturi.
Toate straturile noi dintr-o imagine sunt transparente până când adăugaţi creaţii artistice (valori de
pixeli). Straturile vă permit să editaţi diferite părţi ale unei imagini ca obiecte distincte.
Lucrul cu straturile este asemănător cu plasarea porţiunilor unui desen pe folii transparente: foliile
individuale pot fi editate, repoziţionate şi şterse fără a afecta alte folii. Atunci cînd foliile sunt stivuite
este vizibil întregul desen.
Stratul de fundal. O imagine poate avea un singur fundal. Nu se poate modifica ordidnea din stivă a
fundalului, modul său de amestecare sau opacitatea sa. Puteţi, în schimb converti un fundal la un strat
obişnuit.
Convertiţi Strat ¬ ¬¬ ¬ Fundal
1. selectaţi un strat în paleta Layers
2. alegeţi Layer>New>Background from layer
Convertiţi Fundal ¬ ¬¬ ¬ Strat
1. dublu-clic pe Background în paleta Layers
2. setaţi opţiunile de strat cum doriţi
3. OK
Pentru a muta un layer peste altul, pur şi simplu trageţi de pictograma lui în paleta Layers în poziţia
dorită. Atenţie, nu puteţi muta fundalul.
Pentru a face un layer activ, daţi click pe el. El se va colora în gri în paleta Layers. Acest lucru arată că
pictarea, aplicarea de filtre, etc., sunt aplicate acelui layer şi numai lui. Se observă că în dreptul său apare
pictograma unei pensule pentru a arăta acest lucru.
Pentru a ascunde un layer, daţi clic pe „ochiul” său. Observaţi că vizibilitatea (ochiul) nu are legătură cu
faptul că layerul este activ (evidenţierea).
Layerele (şi instrumentele de pictare) pot avea diferite combinaţii (Adobe le denumeşte blending
modes). Această opţiune este reprezentată de modul în care un pixel este combinat cu un alt pixel de
dedesubt. În cazul unui instrument de pictare, pixelul care a fost creat poate fi combinat/lipit cu pixelul
deja existent. Pentru un strat un pixel din stratul superior poate fi lipit/combinat cu un pixel dintr-un
strat inferior.
În continuare sunt exemplificate aceste moduri de combinare ce apar în Blending Options din meniul
contextual al unui strat (exersaţi un pic cunoştinţele de engleză!!!). Imaginile sunt grăitoare!!!
I M A G I N E A

54 54 54 54
Normal .It simply takes the value of the pixel on top. This works just like
you'd expect for the simple "collage metaphor" for layers --- whatever is
on top takes precedence.

Dissolve takes the opacity of the top pixel and uses it as a parameter for
randomly choosing either the top or bottom pixel. Thus, a top pixel that
is more transparent is more likely to be replaced by a lower pixel.

Multiply takes the two pixels values and multiplies them together. The
result is always a colour darker than both colours originally, much like the
result of two overhead transparencies stacked and projected from a single
projector.
Multiply is useful because white is treated as identity (any pixel value
multiplied by white is the original value) and is thus transparent.

Screen is like "divide," since the inverse of the pixel values are multiplied
together. The result is a colour brighter than either of the original colours.
Screen is useful because black is treated as identity (any pixel value
multiplied by black is the original value) and is thus transparent.

I M A G I N E A

55 55 55 55
Overlay is between multiply and screen. It either multiplies or screens,
depending on the value of the pixel underneath. Overall the effect is that
the bottom pixel is not replaced by the upper pixel, but is mixed with it,
but weighted by the value of the original colour.
Overlay treats 50% grey as an identity (any pixel value multiplied by grey
is the original value) and thus transparent.

Soft light looks at the value of top pixel. If the top pixel is greater/less
than 50% grey, the bottom pixel is lightened/darkened. This is similar to
shining a diffuse light on the image.
Soft light treats 50% grey as an identity (any pixel value multiplied by grey
is the original value) and thus transparent.

Hard light looks at the value of top pixel. If the top pixel is greater/less
than 50% grey, the bottom pixel is screened/mutiplied. This is similar to
shining a harsh light on the image.
Hard light treats 50% grey is treated as an identity (any pixel value
multiplied by grey is the original value) and thus transparent. It is a natural
candidate to be used in a conjunction with the emboss filter, with
interesting results. The upper image has been first embossed to show this.

Colour dodge looks at the color information in each channel and
brightens the bottom pixel to reflect the colour of the top pixel. Note that
the top image has been made red first to show this more dramatically.
Colour dodge treats black as identity (any pixel value multiplied by black
is the original value) and thus transparent.

I M A G I N E A

56 56 56 56
Colour burn looks at the color information in each channel and darkens
the bottom pixel to reflect the colour of the top pixel. Note that the top
image has been made red first to show this more dramatically.
Colour burn treats white as identity (any pixel value multiplied by white is
the original value) and thus transparent.

Darken simply compares the pixel values of the top and bottom pixels
and chooses the darker one to use. The overall result is that the upper
image can never do anything but make the lower one darker.

Lighten simply compares the pixel values of the top and bottom pixels
and chooses the lighter one to use. The overall result is that the upper
image can never do anything but make the lower one lighter.

Difference uses the value of the top pixel as a parameter for inverting the
bottom pixel. Thus, if the top pixel is lighter/darker, the bottom pixel is
more/less inverted.
This is shown very clearly in the example. The regions where the top
image is white, the bottom image is inverted, and where the top image is
black, the bottom image remain unaffected.

I M A G I N E A

57 57 57 57
Exclusion does pretty much the same thing as difference, only softer.
Notice the edge differences in the example.
The rest of the example is similar. The regions where the top image is
white, the bottom image is inverted, and where the top image is black, the
bottom image remain unaffected.

Hue makes a pixel with the luminance and saturation of the bottom pixel
but the hue of the top pixel.
Note that the top image has been made red and black to emphasize this
effect. Where the top image has no colour (is black), the bottom image
has been desaturated.

Saturation makes a pixel with the luminance and hue of the bottom pixel
but the saturation of the top pixel.
Note that the top image has been made red and black to emphasize this
effect. Where the top image has no colour (is black), the bottom image
has been desaturated. If the top image has no saturation (50% grey), then
the bottom image will remain unchanged.

Colour simply makes a pixel with the luminance of the bottom pixel's
color and the hue and saturation of the top pixel.
Note that the top image has been made red and black to emphasize this
effect. Where the top image has no colour (is black), the bottom image
has been desaturated.

I M A G I N E A

58 58 58 58
Luminosity makes a pixel with the luminance of the top pixel but the
hue and saturation of the bottom pixel. This is exactly opposite of what
colour does.
Note that the top image has been made cyan to emphasize this effect.

Utilizarea măştilor. Măşti şi canale
Un fişier color are, în mod implicit, câte un canal dedicat fiecărei culori primare – roşu, verde şi
albastru. În cazul fişierelor CMYK sunt patru canale. Canalele suplimentare (canale alpha) sunt utilizate
pentru mascarea informaţiilor. O mască poate fi privită ca pe o matriţă, o unealtă care împiedică
pictarea unei anumite zone. Aceasta este exact ceea ce face o mască în Photoshop: îţi poţi creea propria
mască în canal alpha şi apoi să o foloseşti pentru a picta forma creată de mască. Dacă ai pierdut mult
timp sa realizezi o selecţie utilizând o parte sau toate instrumentele de selecţie, merită să o foloseşti
pentru a realiza şi salva o mască. Dacă vei avea nevoie din nou de acea selecţie trebuie doar să activezi
masca. Măştile care sunt salvate odată cu fişierele pot fi utilizate în programele de paginare pentru a croi
imagini.
Paleta Channels permite crearea şi administrarea canalelor precum şi urmărirea efectelor editării. Paleta
listează toate canalele mai întâi în canalul image – composite (pentru imagini RGB, CMYK şi Lab), apoi
canale individuale de culori, canale spot color şi în sfârşit canale alpha.
Layer Mask
Layer mask este o imagine greyscale care controlează transparenţa stratului asociat. Acolo unde layer
mask este alb, stratul este opac, şi unde este negru, stratul este transparent. Pentru a creea un layer
mask, asiguraţi-vă că un layer este activ (background-ul nu poate avea o mască cât timp nu are nimic
dedesubt, logic nu?) şi daţi clic . dacă mai întâi faceţi o selecţie, acest buton va face opaca numai această
selecţie. Dacă în loc alegeţi option-click tot ce nu este selectat va fi transparent.
Când faceţi un layer mask, un icon apare lângă amprenta layerului. Observaţi că acesta are un chenar
gros ceea ce înseamnă că este activ şi operaţiile se aplică măştii şi nu imaginii din strat. Lanţul care leagă
masca d layerul său este ca şi acela care leagă straturi între ele. Acest lucru înseamnă cu mutările se vor
efectua supra celor două împreună.
Puterea este imediată. Puteţi amesteca două layere într-unul dintre cele două prin întinderea unui
gradient în layer mask. Puteţi izola anumite părţi din layer. Jucaţi-vă cu ele! Puteţi picta în mask, etc.
Puterea de creaţie este evidentă!


Activitatea 1 – Layer Mask
Activitatea 2 – Utilizarea Quick mask
¯ ¯¯ ¯
I M A G I N E A

59 59 59 59
Crearea efectelor speciale
Activitatea 1 - Utilizarea filtrelor pentru modificarea imaginilor
Activitatea 2 - Straturi de ajustare
Activitatea 3 – Brush, smudge şi layer blending options pentru creearea unui efect de
abur
Filtre. Exemple
Filtrele aplică efecte speciale imaginilor sau unor părţi din imagine
permiţând obţinerea rapidă a multor efecte interesante.
Pe imaginea alăturată au fost aplicate câteva filtre şi iată ce s-a
obţinut în final.
Artistic

Filters: Artistic: Colored Pencil
- Pencil Width: 2
- Stroke Pressure: 15
- Paper Brightness: 50

Filters: Artistic: Cutout
- No. of Levels: 6
- Edge Simplicity: 3
- Edge Fidelity: 3

Filters: Artistic: Film Grain
- Grain: 6
- Highlight Area: 2
- Intensity: 8
¯ ¯¯ ¯
I M A G I N E A

60 60 60 60

Filters: Artistic: Neon
Glow
- Size: -10
- Brightness: 20
- Colour: Green

Filters: Artistic: Palette
Knife
- Stroke Size: 20
- Stroke Detail: 3
- Softness: 2

Filters: Artistic: Plastic
Wrap
- Highlight Strength: 18
- Detail: 10
- Smoothness: 5

Filters: Artistic: Poster
Edges
- Edge Thickness: 3
- Edge Intensity: 2
- Posterization: 3


Filters: Artistic: Rough
Pastels
- Stroke Length: 6
- Stroke Detail: 4
- Texture: Canvas
- Scaling: 100%
- Relief: 20
- Light Direction: Bottom
- Invert: Off

Filters: Artistic: Smudge
Stick
- Stroke Length: 1
- Highlight Area: 8
- Intensity: 10


Filters: Artistic: Sponge
- Brush Size: 1
- Definition: 20
- Smoothness: 6


Filters: Artistic:
Underpainting
- Brush Size: 3
- Texture Coverage: 16
- Texture: Brick
- Scaling: 150%
- Relief: 10
- Light Direction: Top Left

Filters: Artistic:
Watercolour
- Brush Detail: 4
- Shadow Intensity: 0
- Texture: 1

I M A G I N E A

61 61 61 61
- Invert: Off
Blur

Filters: Blur: Blur


Filters: Blur: Blur More


Filters: Blur: Gaussian Blur
- Radius: 2.5

Filters: Blur: Motion Blur
- Angle: 45
- Distance: 20


Filters: Blur: Radial Blur
- Distance: 80
- Blur Method: Zoom
- Quality: Best


Filters: Blur: Smart Blur
- Radius: 50
- Threshold: 60
- Quality: Best
- Mode: Normal
Brush

Filters: Brush: Accented
Edges
- Edge Width: 1
- Edge Brightness: 37
- Smoothness: 5

Filters: Brush: Angled
Strokes
- Direction Balance: 25
- Stroke Length: 8
- Sharpness: 5

Filters: Brush: Dark
Strokes
- Balance: 5
- Black Intensity: 5
- White Intensity: 5
I M A G I N E A

62 62 62 62

Filters: Brush: Ink Outlines
- Stroke Length: 6
- Dark Intensity: 0
- Light Intensity: 10


Filters: Brush: Spatter
- Spatter Radius: 7
- Smoothness: 10


Filters: Brush: Sumi-e
- Stroke Length: 12
- Stroke Pressure: 1
- Contrast: 8
Distort

Filters: Distort: Diffuse
Glow
- Graininess: 2
- Glow Amount: 10
- Clear Amount: 15


Filters: Distort: Displace
- Horizontal Scale: 10%
- Vertical Scale: 10%
- Stretch To Fit
- Repeat Edge Pixels
- Displacement Map:
Crumbles

Filters: Distort: Glass
- Distortion: 4
- Smoothness: 2
- Texture: Blocks
- Scale: 75%
- Invert: On

Sharpen

Filters: Sharpen: Sharpen


Filters: Sharpen: Sharpen
Edges

Filters: Sharpen: Unsharp
Mask
I M A G I N E A

63 63 63 63

- Amount: 100%
- Radius: 9
- Threshold: 6
Sketch

Filters: Sketch: Chalk &
Charcoal
- Charcoal Area: 5
- Chalk Area: 5
- Stroke Pressure: 1


Filters: Sketch: Chrome
- Detail: 10
- Smoothness: 10


Filters: Sketch: Conte
Crayon
- Foreground Level: 7
- Background Level: 11
- Texure: Sandstone
- Scaling: 100%- Relief: 4-
Light Dir: Top- Invert: Off

Filters: Sketch: Graphic
Pen
- Stroke Length: 15
- Dark/Light Balance: 50
- Direction: Left Diagonal

Filters: Sketch: Note Paper
- Image Balance: 25
- Graininess: 15
- Relief: 10

Filters: Sketch: Water
Paper
- Fiber Length: 10
- Brightness: 60
- Contrast: 80
Stylize

Filters: Stylize: Emboss
- Angle: 135
- Height: 3
- Amount: 150%

Filters: Stylize: Extrude
- Type: Blocks
- Size: 5
- Distance: 200, level based

Filters: Stylize: Find Edges

I M A G I N E A

64 64 64 64

Filters: Stylize: Glowing
Edges
- Edge Width: 3
- Edge Brightness: 10
- Smoothness: 6

Filters: Stylize: Solarize


Filters: Stylize: Wind
- Method: Wind
- Direction: From the Left


Texture

Filters: Stylize: Craquelure
- Crack Spacing: 50
- Crack Depth: 10
- Crack Brightness: 5

Filters: Stylize: Mosaic
Tiles
- Tile Size: 50
- Grout Width: 3
- Lighten Grout: 0

Filters: Stylize: Texturizer
- Texture: Burlap
- Scaling: 200%
- Relief: 4
- Light Dir: Top Left
- Invert: OnM A C H E T A G R A F I C Ă

65 65 65 65
Macheta grafică
Echipamente hardware şi aplicaţii software specifice
DTP
Intrări/ieşiri
Figura alăturată ilustrează câteva
echipamente ce intră în
componenţa unui sistem
modular DTP. Formatele de
fişiere utilizate de componenta de
intrare a sistemului rezultă în
general din modalităţile foarte
diversificate pentru codificarea
textului, graficii şi imaginilor.
Componenta de ieşire este dominată
de limbajul PostScript. Fiind
independentă de dispozitiv/
echipament, structura datelor
PostScript poate fi utilizată
pentru controlul unei game largi
de dispozitive de ieşire.
Datele provenind de la
echipamentele de achiziţie de
text, grafică şi imagine alcătuiesc
fluxul datelor de intrare.
Un subiect care merită atenţie în
ce priveşte dispozitivele de intrare pentru achiziţia de imagini utilizând tehnologii digitale îl constituie pe
lângă scaner, ecranul tactil şi tableta grafică.
Ecranul tactil este un monitor a cărui suprafaţă de sticlă este acoperit cu un strat texturat. Acest strat este
sensibil la presiune şi înregistrează locaţia degetului utilizatorului, atunci când acesta atinge ecranul.
Apăsarea de două ori pe ecran, într-o succesiune rapidă, simulează executarea unui dublu clic cu mouse-
ul. Uneori se simulează şi tastatura folosind o reprezentare pe ecran a acesteia, astfel încât utilizatorii să
poată introduce nume, numere şi alte texte prin apăsarea pe „taste”.
Tableta grafică asigură un control substanţial pentru editarea elementelor grafice cu detalii fine,
caracteristică foarte utilă graficienilor. Tabletele se pot folosi ca dispozitive de intrare şi sunt prevăzute
Tema
3
M A C H E T A G R A F I C Ă

66 66 66 66
cu o suprafaţă plană sensibilă la presiune pe care se poate deplasa un creion special. Unele tablete sunt
sensibile la presiune şi se pretează la desenare: o presiune mai mare exercitată asupra creionului
determină trasarea unei linii mai groase.
Medii de stocare a informaţiei
Sectorul de prepress solicită cerinţe speciale în legătură cu mediile de stocare a datelor. Această cerere
nu reiese doar din nevoia de mărire a capacităţii de memorare atunci când producem materiale tipărite;
memoria este foarte importantă pentru realizarea copiilor de siguranţă atunci când lucraţi la staţii de
lucru conectate în reţea dar şi pentru transportul şi arhivarea datelor. În ciuda posibilităţilor crescânde
de transfer al datelor prin intermediul reţelelor publice sau a unui Intranet, dispozitivele de stocare
continuă să joace un rol important în schimbul datelor dintre client şi tipografie.
În prezent, două tendinţe majore încurajează în mod constant dezvoltarea mediilor de stocare. Prima
tendinţă este pur tehnică, dezvoltarea este rapidă şi comparabilă cu evoluţia procesoarelor şi a celorlalte
componente. La sfârşitul anilor 1980 o capacitate de 80 de MB pentru un hard disk era acceptabilă chiar
şi pentru calculatoare de uz profesional.
Zece ani mai târziu această valoare a crescut
aproape de o mie de ori.
Această expansiune a capacităţii de
memorie a permis dezvoltatorilor de
software să producă programe şi mai
complexe. Memoria şi timpul de procesare
nu mai joacă un rol chiar atât de important.
A doua tendinţă reiese din schimbările
continue din fluxul de producţie în
prepress. Sarcina de a unifica editarea de
text, imagine şi grafică într-un singur fişier
cere capacităţi de memorie şi mai mari. Capacităţile de stocare sunt în continuă creştere datorită noilor
tehnologii – există previziuni ale creşterii acestora de până la 80% pe an. O privire de ansamblu a
capacităţilor de stocare pentru diferite dispozitive de stocare a informaţiei este ilustrată în tabelul
următor.
Mediul de stocare Capacitatea
Floppy Disk 1,44 MB
SuperDisk (LS-120) 120 MB
SyQuest 44, 88, 200, 270 MB, 1 GB, 1,5 GB
ZIP 100, 250 MB
JAZ 1 GB, 2 GB
CD (compact disc) 650 MB
DVD (digital versatile disc) 4,7-17 GB
CD-MO (disc magneto-optic) 1.3, 2.6 GB
Hard disk până la 80 GB
* la nivelul anului 1999
M A C H E T A G R A F I C Ă

67 67 67 67
Clasificarea mediilor de stocare a datelor
În prezent mediile de stocare disponibile pe piaţă se pot clasifica după diferite criterii. O primă
clasificare împarte mediile de stocare în memorii volatile şi memorii non-volatile (permanente).
Memoriile permanente, care sunt potrivite pentru arhivarea şi securizarea datelor sunt enumerate mai
jos şi clasificate la rândul lor după:
• modalitatea de scriere:
¯ memorii magnetice (hard disk, floppy disk)
¯ sisteme magneto-optice (MO)
¯ sisteme optice (CD-ROM sau DVD)
• construcţie
¯ discuri (hard disk, floppy disk, hard disk portabil, CD, DVD sau MO); sunt o soluţie bună
pentru acces rapid, stocare temporară sau transfer de date.
¯ memorii Flash; acestea au capacitate relativ mică şi de aceea utilizarea lor este limitată.
Iată două posibile utilizări pentru dispozitivele de memorie: arhivare – CD-R sau DVD-R (R-
recordable) şi backup sau transport – floppy disk, hard disk, CD-RW (RW rewriteable).
Lectură suplimentară
CD and DVD (ROM, R, RW)
The CD- ROM was ori gi nal l y desi gned t o di st ri but e l arge quant i t i es of dat a (e . g. , musi c) at a l ow
pri c e. In t he meant i me i t has bec ome a popul ar st orage medi um f or rel at i vel y l ow dat a vol ume s
(650 MB) such as f or pri vat e use . In t he f ore se e abl e f ut ure t he new DVDROM t echnol ogy coul d
ecl i pse t he CD- ROM. DVD has a st orage capac i t y of 4. 7 GB up t o 17 GB. The DVDROM i s
sui t abl e f or t he di st ri but i on of sof t ware , mul t i medi a, dat abase s, and al s o f or movi e s. DVD
makes t hi s i ncreas e i n memory capac i t y pos si bl e by usi ng dual - l ayer t echnol ogy: Two memory
l aye rs can be appl i ed t o t he t op and bot t om of t he di s k wi t h a s emi - ref l ect i ve, i nt e rmedi at e l ayer
i n bet wee n. When readi ng t he dat a, t he l as er “j umps” back and f ort h bet ween t he t wo memory
l aye rs . The CD- rec ordabl e, i n short CD- R ( or DVD- R) i s a once- onl y wri t abl e , 5¼" opt i cal
di sk wi t h f as t ac ces s t i mes. Af t er burni ng a “bl ank” i n a spe ci al dri ve, t he rec orded dat a can be
read i n a normal CD- ROM dri ve. CD- Rs are very pract i cal when di st ri but i ng dat a f or a smal l
number of rec i pi ent s. The CD- RW ( re wri t abl e ) has shown i t s el f t o be f l exi bl e but i s s t i l l not i n
wi de spread us e. Thi s f orm of exchangeabl e me di a can be re wri t t en up t o 1000 t i me s. Whe n
rec ordi ng, t he crys t al l i ne coat i ng of t he CD- RW i s convert ed i nt o an amorphous st ruc t ure i n a
t hermoopt i cal proce ss. Thi s ac t i on al t ers t he ref l exi ve behavi or of t he re cordi ng l aye r. The l i ght
i nt ensi t y (bri ght or dark) t hat c orresponds t o t he ref l ec t i ons i s c onve rt ed i nt o t he bi nary numbers
1 or 0.
Exchangeable Memory
Exchangeabl e memori e s are based on magnet i c l aye rs and are re wri t abl e .
Exchangeable Disks (SyQuest). The manuf ac t urer SyQues t i nc reased t he capaci t y of t he i r f i rst
exchangeabl e di sks f rom 44 MByt e t o up t o 1. 5 GByt e – whereby e ach i nc rease i n capaci t y
requi red a ne w di sk dri ve . The se magnet i c exc hangeabl e di sks are a wel l - e st abl i shed s t orage
medi um i n prepre ss .
M A C H E T A G R A F I C Ă

68 68 68 68
Data Cartridges. Si nce t he 1970s t hes e t ype s of magnet i c t ape st orage medi a have ass ert e d
t hems el ve s as one of t he l eadi ng f orms of bac kup. They are chi e f l y used t o backup PC hard dri ve s
or net works. For t he backup wi t hi n net works ve ry of t en a robot syst e m aut omat i cal l y operat e s
se ve ral cart ri dge s i n t ape l i brari e s or j ukeboxes. The f ormat s f or cart ri dge s are 5¼ and 3½
i nche s. Vari ous vendors suppl y i ndi vi dual PC dri ves as bui l t - i n or ext e rnal uni t s . Compared t o
f l oppy di sks t he dat a t ransf er rat es f or cart ri dge s are hi gh, but l ow i n compari s on wi t h hard
di sks. Wi t h t he e ve r- growi ng popul ari t y of ne t works, dat a bac k- up bec omes more and more
i mport ant . In orde r t o meet t he requi rement s f or aut omat i c st orage s ys t ems, vari ous manuf act ure rs
(such as Imat i on, Exabyt e, or Tandberg) de vel oped t ape- l i brari es. St reamers use cart ri dge s wi t h
capaci t i e s of up t o 32 GB on a si ngl e t ape. Dat a can be t ransf erre d at 180 MB/mi n and
Net Ware, Uni x, and Wi ndows NT operat i ng sys t ems are support ed. St reame rs are sui t abl e f or
dat a back- up, archi vi ng, and memory management on s ervers.
Super Disk, ZIP, JAZ. The 3½" f l oppy di s k i s t he mos t c ommon s t orage medi um worl dwi de . At
t he moment t here are t wo syst ems rac i ng t o provi de a succe ss or medi um: t he ZIP t e chnol ogy f rom
Iomega and Imat i on’ s SuperDi sk (pre vi ous l y LS- 120) .
The SuperDisk of f ers a st orage capaci t y of 120 MByt e and hardl y di f f ers f rom t he t radi t i onal
3½" di sk i n appearance . The medi um i s ec onomi cal l y pri c ed and i s “downward c ompat i bl e”, t hat
i s, t he new dri ves can re ad and wri t e t he cl as si c 1. 44 Byt e s di sks, t oo.
The ZIP di sks f rom Iomega provi de 100 or 250 MByt e of s t orage spac e and are i n t he same pri ce
range as t he Supe rDi s k. ZIP di s ks have be come ve ry wi despread i n t he publ i shi ng sce ne,
sugge st i ng t hat such a desi re f or removabl e medi a doe s exi st . ZIP i s not downward compat i bl e ,
and onl y ZIP medi a can be proc es sed wi t h ZIP dri ves . However, ZIP’ s acce ss t i me s are short e r
t han t hos e f or t he Supe rDi sk. The 3½" di s ks “JAZ” f rom Iomega of f e r a s t orage capaci t y of up
t o 2 GByt e.
Magneto-Optical Disk (CD-MO). Magnet o- opt i cal st orage medi a, i n s hort MOs, have bec ome
wi del y popul ar. The st orage capaci t i e s cl earl y spe ak f or t hi s t echnol ogy: 640 MB on a 3½" di sk
and 2. 6 GB on a 5¼" medi um. The de ve l opment never st ops. Even t oday manuf act ure rs such as
Sony or Phi l i ps are t al ki ng about capac i t i es of 2. 6 GB i n t he 3½" and 10. 4 GB i n t he 5¼"
f ormat . MO dri ve s achi e ve a dat a t ransf er rat e of over 4 MByt e/s and an average acc es s t i me of
l es s t han 25 ms . Us i ng a l ase r, magnet o- opt i cal dri ves pl ace and st ore dat a i n t he magnet i c l aye r
of t he medi um. When wri t i ng t o t he opt i cal di s k, t he l as er heat s up a t i ny area of t hi s l ayer t o
around 150 degre es cent i grade. Onl y i n t hi s way can t he al i gnme nt of t he magnet i c part i c l e s on
t he medi um be al t ered wi t h t he ai d of a magne t i c f i el d. Duri ng t he readi ng proc edure, t he l ase r
l i ght i s pol ari zed depe ndi ng on t he al i gnment of t he magne t i c part i c l es on t he medi um. The
rec ei vi ng el e ct roni c s c onvert s t he si gnal s i nt o bi nary i nf ormat i on.
Hard Disk Drives. Las t but not l east i s t he hard dri ve – a st andard component i n prac t i cal l y
every c omput er. The s t orage capaci t i e s of t hes e dat a carri ers are c onst ant l y on t he i ncreas e and are
on t he t hreshol d of around 80 GByt e f or t he 3½" di sk si ze . Hard di s ks are ei t her bui l t i nt o t he
comput er or are e xt ernal l y connec t ed magne t i c dat a carri ers wi t h hi gh s t orage capaci t y and hi gh
readi ng and wri t i ng spee ds. The operat i ng syst em i s st ored on t he hard di sk, as i s usual l y t he cas e
wi t h s of t ware programs and dat a t hat i s i n proc ess . The hard di sks of s erve rs provi de dat a and
sof t ware programs f or c onnect ed workst at i ons or onl i ne and Int e rne t s ervi ces . The st orage capaci t y
of t he mos t commonl y us ed hard di s ks l i e s bet we e n 5 GB and 80 GB (gi gabyt e ).
M A C H E T A G R A F I C Ă

69 69 69 69
Aplicaţii specializate pentru DTP. Pricipalele caracteristici
Designer-ul echipat cu un un PC sau mai degrabă cu un Apple Macintosh, legat la un scaner de birou,
un echipament color de ieşire şi un modem, poate transforma o simplă idee într-un tipar de calitate,
chiar dacă stadiul final reprezintă în mod invariabil un proces analog.
Există o gamă uriaşă de software disponibil să realizeze acest flux. În ultimii ani, aplicaţiile profesionale
dedicate atât design-ului cât şi producţiei au suferit dezvoltări semnificative. Ca rezultat, definiţia
termenului de “publishing” a fost lărgită semnificativ.
Aplicaţiile specializate DTP au evoluat de la simpla procesare de text la instrumente puternice cu
ajutorul cărora componentele machetelor pot fi manevrate cu uşurinţă, simplificând realizarea şi
administrarea documentelor de mari dimensiuni. Deşi sunt mult mai mulţi utilizatori ai platformelor
Windows PC decât cei ai platformelor Apple Macintosh, lumea graficii pe calculator este încă dominată
de Mac.
Principalii jucători pe piaţa aplicaţiilor DTP – QuarkXPress (considerat standardul profesional în
această industrie) şi Adobe PageMaker (amândouă fiind aplicaţii vectoriale) – au condus explozia din
tehnoredactarea computerizată de la sfârşitul anilor 1980. acestor două vechi rivale li s-a alăturat
InDesign, cea mai nouă şi avansată aplicaţie DTP de la Adobe, menită atât designerilor cât şi
profesioniştilor din prepress. Acest nou produs beneficiază de excelente controale ale textului şi de un
suport complet „drag-and-drop”, în care elementele grafice pot fi aduse în machete direct din alte
aplicaţii.
Ceea ce este comun acestor aplicaţii este utilizarea cadrelor. Cadrele de text şi imagine pot avea definită
poziţia exactă în cadrul paginii şi pot fi preformatate ca font, paragraf sau modalitate de încadrare,
permiţându-i designerului să macheteze documente cu structuri fixe independente de conţinut.
Cadrele pot avea formă de dreptunghi, cerc sau poligon în care puteţi introduce text pe care îl puteţi
alinia cum doriţi. Cadrele pot fi plasate în pagini master, convertite la coloane de text sau chiar legate
pentru a putea permite textului „să curgă” dintr-o casetă în alta.
Flexibilitatea este îmbunătăţită în continuare prin utilizarea straturilor, care până nu demult erau
asociate doar programelor de grafică. Straturile pot fi on sau off, blocate sau deblocate, vizibile sau
invizibile. De aemenea pot fi exportate şi tipărite independent. Straturile documentelor multiple sunt
utile din mai multe puncte de vedere. De exemplu, aţi putea avea nevoie să creaţi mai multe versiuni ale
documentului dumneavoastră în mai multe limbi, sau aţi putea adăuga note şi comentarii unui
document necesare pentru prepress. Aţi putea de asemenea să utilizaţi caracteristica straturilor pentru a
dezvolta documente atât pentru tipar cât şi pentru vizualizare online. Astfel imaginile cu rezoluţie mică
pot fi aşezate într-un layer (strat) pentru pagini Web, în timp ce imaginile cu înaltă rezoluţie pot fi
plasate în alt strat pentru documentul tipărit.
Noile tehnologii pentru utilizarea culorii, care doar acum câţiva ani erau rezervate doar prepress-ului au
fost aduse acum în cadrul aplicaţiilor de tehnoredactare computerizată. Ultimele aplicaţii DTP permit
designerului să producă cu uşurinţă documente digitale cu un grad înalt de fidelitate şi acurateţe în
reproducerea culorilor.
Aplicaţiile DTP au acum abilităţi încorporate pentru a desena forme libere cu unelte Bézier. Cu toate
acestea machetarea grafică pentru tipar utilizează încă pe scară largă aplicaţii de desenare vectorială ca
Illustrator şi FreeHand.
Pentru trimiterea lucrării finale într-un alt stadiu de producţie, aplicaţiile DTP au o facilitate de „collect
for output” care plasează toate fişierele într-un singur forlder.
M A C H E T A G R A F I C Ă

70 70 70 70
Funcţii de productivitate
Productivitatea proiectării şi consistenţa documentelor au fost mult îmbunătăţite în aplicaţiile DTP prin
caracteristici ca foi de stiluri şi pagini master. Pot fi create foi de siluri de caracter şi paragraf pentru
aranjarea textului. Titlurile, subtitlurile, textele introductive, corpul de text şi explicaţiile pot fi asociate
unei foi de stil şi li se pot asocia scurtături de la tastatură.
Productivitatea poate fi mărită de asemenea prin utilizarea paginilor master, care pot conţine text, casete
de imagine şi grile aranjate cu ajutorul riglelor de ghidare verticale şi orizontale. Unele aplicaţii oferă
pagini master multiple, care permit administrarea mai multor machete în cadrul aceluiaşi document.
Paginile pot fi configurate independent sau „faţă în faţă”, în funcţie de tipul documentului, controlând
automat paginarea. Foile de stiluri, culorile şi despărţirea în silabe pot fi adăugate de la un document la
altul, ceea ce este foarte util la producţia de reviste, unde pagini cu design asemănător trebuie create
separat.
Asamblarea elementelor componente ale machetei
grafice
Principii de design
Principiile elementare de design reprezintă temelia comunicării grafice. Pentru a aprecia valoarea şi
relevanţa lor este bine să aruncăm o privire asupra caracteristicilor lor particulare în afara unui context.
Graficienii lucrează atât pe scară largă dar şi redusă în domenii din ce în ce mai variate, la nivel local,
naţional şi chiar internaţional. De aceea, perspectiva flexibilă, inovativă de care au nevoie trebuie
susţinută de principii de bază atunci când designerii se decid asupra unui design sau emit judecăţi de
estetică. Aceste principii sunt comune şi altor discipline de design şi reprezintă o constantă de valoare în
mijlocul oportunităţilor în continuă dezvoltare cu care se confruntă graficienii.
Forme elementare (mijloace de retorică plastică). Cunoscutele forme geometrice – pătrat, cerc şi
triunghi – împreună cu derivatele lor tridimensionale – cubul, sfera şi piramida – stau la baza tuturor
structurilor din jurul nostru.
Pătratul, ca şi cubul, este o formă în întregime statică. Poate fi utilizat ca frame (cadru), pentru a
exclude, include, atrage sau defini o zonă sau pentru împărţirea modulară, şi va sta confortabil în orice
aranjament. Chiar şi atunci când e rotit, sau are o formă mai dinamică, de diamant, îşi păstrează calitatea
sa de obiect fix. Modificări minore aduse unui pătrat încep să atragă privirea şi să sugereze asocieri. De
exemplu, dacă colţurile sunt deschise, sau dacă o latură este înlăturată privirea va fi atrasă de interiorul
formei şi vor fi făcute asocieri ca intrare sau ieşire. Un pătrat întins sau un dreptunghi direcţionează
ochiul pe lungimea sa făcându-l să caute o eventaluă aliniere cu alte obiecte.
Cercul are două atribute esenţiale – oferă un focus puternic pentru ochi şi în acelaşi timp te invită la o
călătorie fie în jurul lui fie de-a lungul unor elemente de orice tip aşezate circular. Dimpotrivă, o serie de
ceruri sugerează unităţi de sine stătătoare şi astfel fac ca ochiul să sară de la unul la altul, obosindu-l
repede. Deşi cercurile nu se potrivesc uşor între ele ochiul poate fi făcut uşor să se rotească de-a lungul
unei suprafeţe prin unirea fizică a unei serii de cercuri. Pasul rotirii este controlat de mărimea cercurilor.
Triunghiul este o formă echilibrată şi foarte stabilă atât în plan cât şi în spaţiu, şi de asemenea sugerează
energie dinamică, chiar şi atunci când este echilateral. Spre deosebire de pătrat şi de cerc, tringhiul are
proporţii care pot fi modificate pentru a-i oferi forţa direcţională fără să i se afecteze forma de bază.
M A C H E T A G R A F I C Ă

71 71 71 71
Este important să înţelegem influenţa semnificativă a acestor forme cheie asupra percepţiei privitorului.
O astfel de înţelegere îi va permite designerului să îşi organizeze cu încredere forma şi conţinutul unei
machete pentru a comunica un mesaj vizual.
Punctul, linia şi planul. Acestea sunt principalele elemente utilizate în grafică, şi modul în care sunt
utilizate, împreună cu formele elementare, afectează percepţia de ansamblu a oricărui tip de comunicare.
Principalele decizii de design vizual implică câteva combinări reprezentative ale acestor forme şi
elemente. Ele pot fi utilizate explicit sau implicit, şi la nivele variate de complexitate.
Punctul indică poziţia şi se comportă ca un punct de oprire vizual. Un singur punct plasat pe o
pagină albă atrag imediat privirea şi o concentrează asupra lui. (schema 1).

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11
Ochiul sesizează o relaţie între privire şi marginile hârtiei. Adăugarea unui al doilea punct sugerează
poziţionarea relativă şi stabileşte o relaţie automată cu primul punct, distrăgând atenţia de la zona
înconjurătoare (schema 2). Pe măsură ce ochiul se mută între cele două puncte „va vedea” o linie
dreaptă imaginară. Când un al treilea punct este adăugat, el va lega aceste trei puncte şi va „crea” un
triunghi imaginar (schema 3). Cu cât se adaugă mai multe puncte celor de pe pagină, vor apărea modele
prin gruparea şi regruparea acestora. Poziţionarea acestor grupări una faţă de cealaltă, face să apară
secvenţe de vizualizare şi niveluri de importanţă (schemele 4, 5).
Linia indică în mod esenţial direcţia şi astfel conduce ochiul. Va încuraja de asemenea ochiul să treacă
dicolo de lungimea ei. Linia poate fi de altfel sugerată şi prin juxtapunerea a două elemente ca de
exemplu un punct, sau de o linie de text, o linie tipografică sau un set de imagini sau alte elemente.
Plasarea strategică a mai multor linii poate creea iluzia de adâncime (perspectiva liniară) (schemele 6, 7).
Liniile pot fi de asemenea utilizate pentru a sugera forme, pentru a include sau împărţi, pentru a
evidenţia şi se comportă ca un marker vizual (schemele 8, 9, 10, 11).
ancoră
1. Un punct concentrat.
2. Puncte sugerând o linie.
3. Puncte sugerând o formă.
4. Puncte grupate organizat,
conducând ochiul de la început
până la sfârşit pe un drum
ordonat.
5. Puncte grupate aleator. Privirea
cercetează zona încercând să
găsească un punct de început şi
un punct de sfârşit.
6. & 7. Linii ce creează iluzia de
adâncime.
8. Plasarea unei linii aproape de
marginea unei arii va
direcţiona privirea de-a lungul
ei.
9. Aşezând o lilnie centrat pe o
pagină, aproape de partea sa
de sus sau de jos, va
reprezenta o ancoră vizuală.
10. Liniile pot fi utilizate pentru a
direcţiona privirea către o
zonă dată.
11. Linii de diferite lungimi pot
construi o imagine. Liniile de
text pot produce acelaşi efect.
M A C H E T A G R A F I C Ă

72 72 72 72
Planul este o suprafaţă definită şi acţionează ca un container vizual, atrăgând atenţia asupra conţinutului
său sau a marginilor. Graficienii sunt preocupaţi de plan în sensul definirii formatului şi a proporţiilor.
Este uşor să faci ca privirea să fie distrasă de elemente disparate pe o suprafaţă, fără ca măcar să
realizezi că planul este, de asemenea, un element puternic prin el însuşi – suprafeţele „goale” pot creea
energii în cadrul unei creaţii – şi poate fi utilizat să direcţioneze privirea dintr-un loc în altul. Această
energie este cunoscută ca spaţiul alb dinamic.
Alegerea unui format (dreptunghiular sau altă formă) poate fi dictată fie de conţinutul lucrării sau de
considerente practice, sau de amândouă. Există câteva formate care au dovedit în timp că sunt potrivite
unei game largi de utilizări. Tiparul, de exemplu, face uz, în mod frecvent, de formate de hârtie de 8½ x
11 inch şi 11x17 inch, care se bazează pe un dreptunghi având laturile în proporţia de 1:1.414, acesta
fiind rădăcina pătrată a lui 2. Îndoirea repetată paralel cu marginea mai îngustă permite hârtiei cu aceste
proporţii să fie înjumătăţită în alte dreptunghiuri – toate în proporţia de 1:1.414 – oferind designerului o
gamă flexibilă de dimensiuni cu care să poată lucra.
Împărţirea simetrică a unei suprafeţe conferă o senzaţie statică, în timp ce împărţirea asimetrică
comunică mai mult dinamism.
Dinamică, accent şi contrast. Accentuarea vizuală este un mijloc specific de a direcţiona privitorul,
ordonând informaţii complexe prin crearea unei ierarhii vizuale şi evidenţierea unor elemente. Patru
modalităţi de bază pentru a creea accente vizuale utilizează mărimea, grosimea, culoarea şi
dispunere.
Utilizarea iscusită a evidenţierii este esenţială în comunicarea clară şi unitar, şi face ca privitorul să se
concentreze şi să fie direcţionat progresiv asupra designului sau împrejurul lui. Evidenţierea, ca şi
celelalte elemente de design, ar trebui tratate în relaţie cu lucrarea ca un tot unitar. Multe exemple de
mărime, grosime, culoare şi dispunere, utilizate ca modalităţi de evidenţiere pot fi întâlnite în ziare şi
reviste, acolo unde unitate vizuală este ruptă în porţiuni mici de informaţie. Acestea sunt identificate
(sau evidenţiate) în moduri diferite, ca de exemplu: printr-un titlu (mărime), un text introductiv aldin
(grosime), o linie colorată sau o schimbare de tonuri la culoarea textului (culoare) şi plasarea sau
aranjarea discretă a elementelor (dispunere).

1. 2. 3.
Mărimea creează evidenţieri prin contrast, în proporţie cu formatul, textul, imaginea, relaţia dintre
elemente, dimensiune (lungime şi lăţime) şi volum (suprafaţă şi adâncime). Reducerea unui element la o
dimesiune mică pe un format mare va creea un efect la fel de puternic, dacă nu şi mai accentuat, ca şi
mărirea sa astfel încât să umple întreaga suprafaţă
Grosimea sugerează substanţă vizuală şi greutate, şi poate varia de la gros sau aldin până la subţire.
Deseori este folosită împreună cu mărimea dar are efect când este folosită pe elemente de aceeaşi
dimensiune. Contrastul de grosime între cuvinte sau între linii de text poate fi eficient doar la cantităţi
mari de text. Schimbările de grosime între elemente sau blocuri de text continue sau separate va sugera
planuri spaţiale diferite şi poate influenţa modul în care lucrarea este privită sau ordinea de citire.
1. Plasarea exactă a unui element în centrul
unei suprafeţe va produce un aspect fix.
2. Plasarea unui element foarte aproape de
marginea de sus a unei suprafeţe va
încuraja ochiul „să călătorească” deasupra
şi chiar dincolo de margine.
3. Plasarea în stânga şi la o treime de sus în
jos a paginii, direcţionează ochiul în josul
paginii.
M A C H E T A G R A F I C Ă

73 73 73 73
Gradele de densitate şi deschidere în text şi valoarea tonală a imaginilor poate fi folosită pentru a mări
sau scădea nivelurile de evidenţiere.
Culoarea, nu numai că produce accente dar în acelaşi timp adaugă adâncime fiecărui aspect al
evidenţierii prin asociere, stare de spirit, temperatură şi emoţie. Alegerea unei culori potrivite se poate
baza pe oricare sau pe combinaţii ale acestor aspecte. Alegerea la întâmplare sau preferinţa personală în
utilizarea culorii poate evidenţia greşit un element sau poate chiar sustrage privitorul de la conţinut sau
mesaj. Interacţiunea şi/sau contrastul între culori separate împreună cu nivelul de saturaţie (intensitate)
şi luminozitate (ton) va modifica semnificativ gradul şi volumul de evidenţiere. „Culoarea” tipografică
ce este creată prin schimbarea grosimii de la un corp de text la altul poate fi utilizată ca un mijloc de
subtilă evidenţiere sau contrast.
Dispunerea, ca şi culoarea, interacţionează cu fiecare aspect al evidenţierii. Această modalitate este atât
de integrată în comunicarea vizuală încât potenţialul ei este deseori subevaluat. Dispunerea este legată
de suprafaţă şi de modul de plasare strategică a elementelor. Poate atrage atenţia în mod subtil sau
dinamic asupra elementelor de pe întreaga zonă. De exemplu, micul coloncifru aşezat în antetul sau în
subsolul paginii nu „strigă” dar este imediat găsit de cititor prin poziţionarea sa unică. În mod
asemănător, un indent (aşezarea primului cuvânt într-un paragraf) creează liniştit unitate pentru cititor.
Este surprinzător cât de reuşită poate fi utilizarea judicioasă a dispunerii faţă de celelalte metode de
evidenţiere. Cu toate acestea, proasta plasare a elementelor într-o pagină poate provoca o dinamică
confuză ce poate zăpăci cititorul.
Contrastul este utilizat pentru a produce şi susţine interesul vizual, în acelaşi mod în care timbrul şi
intonaţia adaugă interes unui mesaj vorbit. Fără contrast, comunicarea grafică ar deveni plictisitoare şi
plată, atrăgând atenţia şi susţinând interesul foarte puţin. Contrastul foloseşte elemente vizuale opuse
sau disimilarităţi pentru a evidenţia, diferenţia, stabili o concurenţă, atrage şi modifica cursul lecturii.
Contrastul poate fi atât cantitativ cât şi calitativ, evident sau subtil. Utilizarea contrastului ar trebui
tratată în relaţie directă cu conceptul şi creaţia ca un întreg. Pentru că zonele în care poate fi folosit
contrastul sunt limitate foarte puţin, ar fi util să căutăm o eventuală încadrare în principalele grupe de
evidenţiere – mărimea, culoarea, grosimea şi dispunerea.
Contrastele vizuale de zi cu zi (zgomotos şi liniştit, cald şi rece, echilibru şi mişcare) pot fi de asemenea
o sursă de inspiraţie pentru contrastul vizual. Pentru a fi eficient, un contrast trebuie să fie potrivit
conţinutului şi să fie strâns legat de evidenţiere. Utilizarea în exces a contrastelor poate duce la lipsa
unui focus în cadrul lucrării, cu elemente care se „bat” pentru a atrage atenţia privitorului şi în care
ochiul este atras în diferite direcţii.


1. 2.
Textul
Litera este una dintre cele mai importante unelte ale unui designer. Acesta poate folosi litera pentru a
comunica adecvat, pentru a sugera o stare sau un caracter şi pentru a conferi dinamică machetei grafice.
Designerii ar trebui nu doar să aprecieze valorile estetice ale caracterelor dar şi să aibă cunoştinţe despre
1. O plasare asimetrică merge cel mai bine dacă
elelmentele sunt grupate informal, cu spaţii între
ele, înainte şi după, astfel încât să conducă ochiul
printre ele.
2. Aranjamentele oblice trebuie să fie structurate cu
grijă astfel încât ochiul să nu sară de la unul ala
celălalt. Pentru a evita acest lucru sunt utile liniile
care indică direcţiile principale.
M A C H E T A G R A F I C Ă

74 74 74 74
cum pot fi stocate, controlate şi tipărite digital. Toate acestea au directă legătură cu modul în care
literele sunt tipărite şi afişate pe ecran.
Flexibilitatea digitală a introdus noul concept de fonturi master multiple (engl. Master Multiple), în care
utilizatorul poate manevra o familie de caractere într-un număr mare de variante controlând proprietăţi
ca lăţime, grosime şi scalare optică fără a deforma caracteristicile esenţiale ale literei.
Fonturi şi tipuri de caractere
Un tip de caractere reprezintă o familie de caractere grafice, care de regulă include
numeroase stiluri şi dimensiuni ale literei. Un font este o colecţie de caractere având o
unică dimensiune şi un stil, care aparţine unei anumite familii de tipuri de caractere.
Între stilurile caracteristice ale unui font se numără stilul aldin şi cursiv, la care se pot
adăuga sublinierea şi conturarea caracterelor.
Multe din gama uriaşă a tipurilor de caractere disponibile se încadrează într-una dintre grupele: cu serife,
fără serife, glyphic, decorative, script, blackletter şi contemporary.
Clasificarea tipurilor de caractere

. .. .
O clasificare a tipurilor de caractere
formulată în 1964 (DIN 16518)
permite gruparea diferenţelor tehnice
ale tuturor tipurilor de caractere în
unsprezece stiluri distincte:
1. Venetian Renaissance-Antiqua
(Venitian)
2. French Renaissance-Antiqua (Old
Face)
3. Baroque-Antiqua (Transitional)
4. Classical-Antiqua (Modern Face)
5. Serif-pointed Linear Antiqua (Slab
Serif)
6. Sans Serif Linear Antiqua
7. Roman Variants (Decorative and
Display)
8. Script
9. Handwritten Antiqua
(Handwriting)
10. Fonturi sparte
11. Fonturi străine (non-Latin, non-
Roman).
Chiar şi ultimele apariţii în materie de
fonturi pot fi clasificate şi descrise
tehnic utilizând aceste grupe. În
prezent se pregăteşte o nouă
clasificare DIN, conţinutul acesteia
fiind totuşi în discuţie.
M A C H E T A G R A F I C Ă

75 75 75 75
Construcţia literelor şi denumirea elementelor de bază ale literei sunt prezentate în imagine:Pentru mai multe amănunte consultaţi şi glosarul de termeni de la adresa
http://www.precisionintermedia.com/about_typography.html.
De regulă, dimensiunile sunt exprimate în puncte tipografice; un punct tipografic este egal cu 0,0138
inci sau aproximativ 1/72 dintr-un inch (aproximativ 0,353 mm). Dimensiunea fontului este distanţa
dintre vârful majusculelor şi limita inferioară a elementelor inferioare de prelungire a unor litere precum
g sau y. Helvetica, Times şi Courier sunt tipuri de caractere; Times italic de 12 puncte este un font. În
lumea calculatoarelor se foloseşte frecvent termenul de font, când mai corect ar fi să se utilizeze acela
de tip de caractere.
Dimensiunea unui font nu descrie în mod exact înălţimea sau lăţimea caracterelor sale (vezi figura de
mai jos). Fonturile de calculator adaugă automat spaţiu sub elementul inferior de prelungire a literei
pentru a realiza o spaţiere adecvată între linii (cunoscută şi sub numele de interliniere
1
).
Interlinierea poate fi controlată în majoritatea programelor existente în sistemele Macintosh şi
Windows. În mod caracteristic, această reglare fină se va regăsi în meniul Text al programelor de editare
a imaginilor, respectiv în meniul Paragraph al programelor de procesare a textelor, deşi nu face parte
dintr-un standard oficial.
Metricile de caracter reprezintă mărimile generale aplicate caracterelor individuale; kerningul
(spaţierea selectivă) desemnează spaţiul dintre perechile de caractere. Utilizarea spaţierii selective face
textul mai uşor de citit şi pentru a crea un aspect mai echilibrat al spaţierii caracterelor.
Când se lucrează cu fonturile PostScript, TrueType şi Master, nu cu fonturile
bitmap, metricile unui font pot fi modificate pentru crearea unor efecte
interesante. De exemplu, puteţi modifica lăţimea corpului fiecărui caracter de la

1
leading, de la lead – plumb. Spaţiu exprimat în puncte, dintre rândurile de caractere, măsurat de la linia de bază a unui rând la linia de bază
a rândului următor.
Regular
Condesed
Expanded
M A C H E T A G R A F I C Ă

76 76 76 76
normală (regular) la condensată (condesed) sau extinsă (expanded), efect ilustrat alăturat pentru
fontul Verdana.
Sau, puteţi ajusta spaţierea dintre caractere (tracking) şi spaţierea selectivă între anumite perechi de
caractere:
... cu majuscule sau cu minuscule?
Conform unor studii, cuvintele şi propoziţiile care folosesc o combinaţie de majuscule
şi minuscule sunt mai uşor de citit decât cuvintele, respectiv propoziţiile scrise doar cu
majuscule.
Plasarea unei majuscule în interiorul unui cuvânt (numită majusculă intercalată - intercap) reprezintă
o tendinţă provenită din lumea programatorilor, care au descoperit că astfel pot vedea mai bine
cuvintele folosite pentru variabile şi comenzi.
... cu serife sau fără serife?
Reprezintă modalitatea cea mai simplă de a clasifica un tip de literă, după cum are serife sau nu. Serifele
reprezintă mici decoraţiuni ataşate la sfârşitul conturului unei litere. Times, New Century
Schoolbook, Bookman şi Palatino sunt exemple de fonturi cu serife. Helvetica, Arial, Raavi şi
Tahoma sunt fonturi fără serife.
În pagina tipărită, fonturile cu serife sunt folosite pentru textul de bază, deoarece rolul serifelor este
acela de a ghida privirea cititorului de-a lungul liniei de text. Fonturile fără serife, pe de altă parte, sunt
folosite pentru titluri şi declaraţiile importante. Fontul Times la o dimensiune de 9 puncte poate părea
înghesuit şi este dificil şi obositor de citit. De asemenea, un font mare, aldin, cu serife, folosit pentru un
titlu poate împrumuta machetei dumneavoastră o imagine de eleganţă şi personalitate. Folosiţi tipurile
de caractere adecvate pentru sistemul dumneavoastră de prezentare, iar acestea pot fi diferite de cele
folosite la tipărirea pe hârtie a materialului; funcţionalitatea WYSIWYG
2
la tipărirea imaginii create pe
un monitor de calculator este mai mult un deziderat decât un fapt absolut.
Alegerea fonturilor pentru texte
Selectarea fonturilor care vor fi utilizate într-o lucrare poate fi oarecum dificilă din punctul de vedere al
proiectantului. Caracterele sunt vocile cuvintelor şi determină tonul vizual al textului. Succesul
comunicării cu ajutorul textului depinde la fel de mult de alegerea fontului dar şi de spaţiere şi aşezarea
în pagină. Încercaţi să sesizaţi reacţia potenţială a cititorului la conţinutul afişat. Identificarea scopului
lucrării şi a contextului – advertising, afişaj, ambalaje, materiale tipărite sau web – vor ajuta la alegerea
unei dimensiuni şi a unui stil pentru fonturi.
Textul este utilizat pentru informare, divertisment, oferire de referinţe, instruire, direcţionare sau pentru
altceva ce ar implica cititorul într-un anume mod. Fiecare din aceste contexte va cere un nivel diferit de
concentrare şi parcurgere a textului, şi amândouă sunt relevante pentru alegerea fontului. De exemplu,
cititul poate fi susţinut (pentru o carte), intermitent (pentru o revistă, ambalaj sau afiş) sau concentrat
(pentru un set de instrucţiuni).
Iată câteva sugestii de proiectare utile:
• Pentru literele mici folosiţi cel mai lizibil font de care dispuneţi. Fonturile decorative ilizibile sunt
inutile:

2
abreviere de la what you see is what you get
☺ ☺☺ ☺
M A C H E T A G R A F I C Ă

77 77 77 77

• Folosiţi un număr cât mai mic de tipuri de caractere în cadrul aceluiaşi material, dar variaţi grosimea şi
dimensiunea tipului de literă, folosind stilurile aldin şi cursiv în mod corespunzător. Utilizarea prea
multor fonturi în aceeaşi pagină se numeşte tehnoredactare alandala
3
.
• În cadrul blocurilor de text, ajustaţi interlinierea pentru a obţine spaţierea între linii cea mai plăcută
pentru ochi. Liniile prea apropiate sunt dificil de citit.
• Modificaţi dimensiunea unui font proporţional cu importanţa mesajului prezentat.
• La titlurile de mari dimensiuni, modificaţi spaţiile dintre litere (kerning) astfel încât spaţierea să nu
deranjeze. Spaţiile mari existente între literele de asemenea mari vă pot transforma titlul într-un
pieptene fără dinţi. Uneori este necesară executarea manuală a acestei operaţii, folosind versiune
bitmap a textului.
• Pentru a scoate în evidenţă tipul de caractere sau pentru a-i mări lizibilitatea, exploraţi efectele
diferitelor culori, respectiv ale plasării textului pe diferite fundaluri. Încercaţi să inversaţi culorile
pentru a obţine un mesaj clar, alb pe fond negru, de exemplu.
• Folosiţi text cu antizimţuire atunci când doriţi ca titlurile să aibă un aspect lin, continuu. Astfel, textul
dumneavoastră poate dobândi un aspect mai profesional. Prin anti-zimţuire se realizează combinarea
cullorilor pe marginile literelor (procedeu numit dithering sau intercalarea nuanţelor), pentru a crea o
tranziţie lină între literă şi fundalul acesteia.
• Încercaţi să utilizaţi letrine şi majuscule iniţiale pentru a vă accentua cuvintele. Majoritatea editoarelor
şi procesoarelor de texte permit crearea de letrine şi majuscule reduse în textul dumneavoastră.
Adobe şi alte firme creează majuscule iniţiale. De fapt, literele acestea reprezintă ilustraţii desenate cu
atenţie şi disponibile din biblioteci speciale în format de fişiere Encapsulated PostScript (EPS).
• Dacă folosiţi litere centrate într-un bloc de text, reduceţi la minimum numărul liniilor de text.
• Pentru a capta atenţia cititorului, încercaţi să modificaţi sau să distorsionaţi textul prin metode grafice.
Înfăşuraţi cuvântul în jurul unei sfere, înclinaţi-l de-a lungul unei unde sau împroşcaţi-l cu culorile
curcubeului.
• Încercaţi să utilizaţi umbrele coborâte (drop shadows). Plasaţi o copie a cuvântului deasupra
originalului şi deplasaţi originalul în sus, pe o distanţă de câţiva pixeli. Apoi coloraţi originalul în gri
sau altă culoare. Cuvântul va deveni mai lizibil şi efectul său va fi mai mare.
• Înconjuraţi titlurile cu o cantitate cât mai mare de spaţiu alb, unde prin spaţiu alb un proiectant
înţelege zone vide încăpătoare.
• Alegeţi fonturile care vi se par adecvate pentru transmiterea mesajului dumneavoastră; apoi,
comparaţi opţiunea dumneavoastră cu opiniile altora. Învăţaţi să acceptaţi criticile!

Calculatoarele şi textul
Informaţiile referitoare la forma literelor sunt stocate digital atât în formă bitmap cât şi vectorială. Deja
cunoaştem diferenţele între modul de afişare a celor două tipuri de imagine. De aceea, nu ne putem
baza pe monitor pentru a afişa detalii fine ale textului, astfel încât forma caracterelor şi spaţierea
acestora destinate unei lucrări tipărite nu vor fi reprezentate cu acurateţe pe ecran.

3
din engl. ransom note typograhy – prezentare de tip „notă de răscumpărare”. Aluzie la faptul că, pentru a nu fi descoperiţi, răpitorii
de persoane îşi redactează pretenţiile folosind litere decupate, având diverse forme şi dimensiuni.
Poţi să mă citeşti?
Po Po Po Pot tt ti s i s i s i sa aa a m mm ma aa a cite cite cite citeşti? ti? ti? ti?
M A C H E T A G R A F I C Ă

78 78 78 78
Un font de ecran este un set de imagini bitmap –
o imagine pentru fiecare caracter la o anumită
dimensiune.
Un font de imprimantă este un set de imagini
contur orientate pe obiecte. Oricum fiecare contur
poate fi „întins” până la orice dimensiune.
În toată această adevărată junglă a fonturilor – fonturi de ecran, fonturi de imprimantă, PostScript,
TrueType ... – vom încerca să facem lumină în continuare.
În primele faze ale dezvoltării componentelor pentru monitorul de calculator Macintosh, compania
Apple a ales să utilizeze 72 de elemente de imagine (sau pixeli) pe inch. Această valoare corespunde
parametrului standard din industria tipografică (72 de puncte pe inch) şi permite tehnoredactorilor şi
proiectanţilor să vadă pe monitor aspectul final tipărit al rezultatelor obţinute (vă mai amintiţi de
WYSIWYG). De asemenea, Apple a atribuit fiecărui pixel o formă pătrată, asigurând chiar măsurători
în toate direcţiile.
În 1985, vârful de lance al revoluţiei în domeniul tehnoredactării computerizate îl reprezenta firma
Apple şi calculatorul său Macintosh, în combinaţie cu produsele software de prelucrare a textelor şi
machetare a paginilor, care permiteau unei imprimante laser de înaltă rezoluţie (300 dpi) ce folosea un
program special să „deseneze” formele caracterelor sub forma unui fagure format din mici pixeli de
formă pătrată, derivaţi din geometria caracterului. Acest program special era limbajul Adobe PostScript
de descriere a paginilor şi pentru fonturi conturate, limbaj licenţiat de Apple şi inclus în componentele
firmware ale imprimantei laser Apple LaserWriter.
Principiile digitizării fonturilor
a. Bitmap;
b. Vector;
c. Contur
d. Curbe Bézier
M A C H E T A G R A F I C Ă

79 79 79 79
PostScript repreznită în realitate o metodă de descriere a unei imagini prin intermediul unor construcţii
matematice (curbe Bezier), deci este folosit nu numai pentru descrierea caracterelor individuale ale unui
font, dar şi pentru ilustraţii şi pagini întregi de text. Deoarece fiecare caracter PostScript este o formulă
matematică, poate fi scalat în sens ascendent sau descendent, astfel încât să se prezinte într-un mod
adecvat. De asemenea caracterele PostScript pot fi desenate mult mai rapid decât în modul tradiţional
4
.
PostScript a devenit rapid standardul de facto industrial pentru fonturi şi tipărire utilizat în
tehnoredactare.
Există două categorii de fonturi PostScript: Type 3 şi Type 1. Tehnologia Type 3 este mai veche decât
Type 1 şi a fost creată special pentru tipărirea la imprimante. În prezent, în categoria Type 1 există peste
6000 de tipuri de literă diferite. Pentru afişarea fonturilor PostScript pe monitoarele Windows şi
Macintosh, Adobe a creat Adobe Type Manager (ATM). Fonturile din categoria Type 3 nu sunt
compatibile ATM.
După Adobe, în arena tehnoredactării computerizate au intrat şi alte companii, cu propriile lor sisteme
brevetate şi concurente pentru fonturi conturate scalabile
5
. În mai 1989, Apple şi Microsoft au anunţat
iniţierea unui demers comun pentru crearea unei metodologii „mai bune şi mai rapide” destinată creării
fonturilor conturate, numită TrueType. Dincolo de capacitatea de desenare a unor caractere „netede”
la imprimantă, TrueType permite şi desenarea de caractere pe un monitor de rezoluţie redusă (72 sau 96
dpi). În prezent, fonturile TrueType sunt incluse în calculatoarele Windows şi Macintosh.
Ce format de font să folosesc?
Nu este nici o problemă în utilizarea în cadrul aceleiaşi creaţii a fonturilor TrueType şi a celor Type 1.
Pentru a evita confuzia, este bine să nu aveţi fonturi cu acelaşi nume în formate diferite. Atunci când
utilizaţi fonturi Type 1, asiguraţi-vă că aveţi un font disponibil pentru imprimantă şi că nu aveţi fonturi
lipsă.
Macintosh şi Windows folosesc sisteme diferite de gestiune a fonturilor, dar ambele acceptă tehnologiile
TrueType şi PostScript. Pe Macintosh fonturile TrueType şi bitmapurile pentru Type 1 sunt păstrate în
„valize” în folderul Fonts. Fişierele PostScript pentru imprimantă sunt ţinute în folderul fonturilor şi
pot avea pictograme diferite în funcţie de producătorul fontului. În sistemul de operare Windows,
fişierele TrueType şi PostScript sunt depozitate în foldere separate.
Fonturile bitmap, TrueType şi PostScript nu sunt afişate sau tipărite absolut
identic, chiar dacă pot avea acelaşi nume şi aceleaşi dimensiuni. Cele trei tehnologii
folosesc formule diferite. Aceasta înseamnă că înfăşurarea cuvintelor într-un câmp de
text se poate modifica. Deci, în cazul în care construiţi un câmp sau o zonă în care se
încadrează cu precizie un text afişat cu PostScript, reţineţi că, dacă afişaţi acelaşi font
în TrueType, textul poate fi trunchiat, ceea ce poate distruge macheta paginii.4
Anterior tehnologiei PostScript, programul de tipărire căuta forma caracterului într-un tabel bitmap care conţinea o reprezentare a
pixelilor fiecărui caracter, în funcţie de dimensiunea acestuia.
5
Font stocat de calculator sau de imprimantă sub forma unor contururi care permit desenarea fiecărui caracter din setul respectiv.
Fonturile conturate sunt şabloane (nu modele de puncte!) ce pot fi mărite sau micşorate pentru a se obţine dimensiunea dorită. Sunt
utilizate în special la tipărire.
☺ ☺☺ ☺
M A C H E T A G R A F I C Ă

80 80 80 80
Probleme cu fonturi
Înţelegerea pictogramelor fonturilor vă poate ajuta mult în evitarea problemelor ce ar putea să apară în
legătură cu fonturile.
Una dintre problemele cel mai des întâlnite este aspectul zimţat al marginii caracterelor – The Jaggies.
Acest lucru se întâmplă atunci când fişierul PostScript necesar lipseşte din sistemul dumneavoastră şi
trebuie reîncărcat. De asemenea poate apărea atunci când ATM este inactiv. Dacă textul se tipăreşte
incorect fişierul PostScript pentru un stil al unui font poate lipsi sau ar putea să se găsească în folderul
greşit. Fonturile conturate TrueType şi PostScript (cu ATM) permit desenarea pe ecran a textelor de
orice dimensiune, fără zimţi.
Dacă sfârşiturile de linie şi aspectul textului se schimbă în mod neaşteptat s-ar putea să aveţi două
versiuni ale aceluiaşi font denumite în acelaşi mod. În mod sigur, acestea vor avea spaţiere şi kerning
diferite. De aceea, este de dorit să aveţi doar o versiune a unui font pentru a evita un eventual amestec
al celor două formate.
Această problemă este acutizată atunci când trimiteţi lucrarea beneficiarului sau unui birou de servicii.
Trebuie să vă asiguraţi că aceştia au toate fonturile pe care le-aţi utilizat în lucrare. O altă modalitate,
mai simplă, de a evita toate aceste probleme legate de fonturi este aceea de a livra fişierul în format
PDF, cu fonturile încorporate.
„Fabrici” de fonturi
Colecţiile de fonturi sunt disponibile prin intermediul canalelor de vânzare cu amănuntul sau direct de
la producători. Tipurile de literă sunt create într-o „topitorie”, un termen foarte similar cu acela de
casetă, care a rămas neschimbat de-a lungul timpului, de pe vremea când plumbul era turnat în forme
pentru a obţine literele. Există şi un grup de interes special (SIG) la America Online (deplasaţi-vă la
Computing ¬ Software Libraries¬ Desktop&Web Publishing Forum¬ Fonts) unde cei care
proiectează şi creează fonturi interesante le publică în vederea descărcării. Veţi găsi acolo sute şi sute de
fonturi, cu nume ca Evil of Frankenstein, CocaCola, LED, PonchoVia, Spaghetti, TreeFrog şi Sassy.
Când achiziţionaţi unele aplicaţii, precum CorelDraw, Adobe Illustrator etc. multe fonturi suplimentare
sunt incluse gratuit.
„Topitorii” de fonturi comerciale şi situri cu fonturi:
www.typequarry.com
www.adobe.com
www.esselte.com
www.bitstream.com
www.monotype.com
www.YandY.com
www.dol.com
www.cs.purdue/edu/homesgwp/dtp/fonts.ht
ml
www.will-harris.com/type.html
http://www.1001freefonts.com/index.html
http://www.gif.org/fonts_3.htm
http://typographi.com/001045.php
Dincolo de aceste porţi găsiţi discuţii despre fonturi şi amplasări ale acestora. Cu Esperfonto, Will Harris
pune la dispoziţie un instrument interesant pentru luarea de decizii privind fonturile: Casual (obişnuit)
sau Formal, Body sau Display, Friendly (amical) sau Serious, Cool sau Warm, Modern sau Traditional.

☺ ☺☺ ☺
M A C H E T A G R A F I C Ă

81 81 81 81
Utilizarea aplicaţiilor software profesionale pentru realizarea
machetei grafice

QuarkXPress vs. InDesign
O comparaţie între QuarkXPress 6 şi InDesign CS este realizată mai jos prin prisma unui expert în
page-layout – David Blatner
6
. În opinia acestuia, supranumit şi „Mr. QuarkXPress” „InDesign este
adevăratul program de page-layout în timp ce QuarkXPress 6 apare ca o relicvă.”
7
.
Există o diferenţă importantă între adăugarea unor noi caracteristici şi îmbunătăţirea unui produs.
Quark a fost preocupat să adauge noi trăsături lui QuarkXPress, dar în timp ce utilizatorii pot face
acum mult mai multe decât înainte, ei nu pot spune că fac acest lucru mai bine sau mai uşor.
Dimpotrivă, Adobe InDesign, cu fiecare versiune nouă, nu numai că a adăugat caracteristici importante
dar a şi îmbunătăţit caracteristicile versiunilor anterioare. InDesign 1.5 a dovedit deja mult mai multă
vitejie în domeniul textului decât XPress, dar Adobe a îmbunătăţit oricum lucrul cu text în versiunea 2
iar acum InDesign CS oferă şi mai mult control asupra textului. De exemplu, noua opţiune Lock First
Line of Paragraph to Baseline Grid îţi permite să stabileşti mai mult de o reţea de aliniere a liniilor de
text pe o pagină. (Figura 1).

Figura 1
Acolo unde QuarkXPress a devenit mai încet şi mai împovorător cu fiecare nouă versiune, InDesign
devine mai rapid în mai multe sensuri, pentru că Adobe îşi concentrează resursele sale pe îmbunătăţirea
performanţelor programului.
Quark a arătat deasemenea o şocantă lipsă de respect faţă de interfaţa cu utilizatorul. De exemplu, mulţi
evită caracteristica Space/Align din XPress pentru că fereastra sa de dialog (care nu a mai fost
modificată de la începutul anilor 90) este mult prea confuză. Caracteristicile Merge din XPress (ceea ce

6
David Blatner is a Seattle-based graphic arts consultant specializing in QuarkXPress and Photoshop. He is the author or co-author of a
number of books from Peachpit Press, including "The QuarkXPress 4 Book," "Real World Photoshop 5," "Real World Scanning and
Halftones," and "Real World QuarkImmedia" He is also the author of "The Joy of Pi," from Walker and Company. He speaks at
conferences and seminars around North America and Japan, including Seybold, Macworld, The Photoshop Conference, and The
QuarkXPress Conference.
7
http://www.creativepro.com/story/feature/20604.html
M A C H E T A G R A F I C Ă

82 82 82 82
Illustrator şi InDesign numesc "pathfinder") au o interfaţă pe care ar putea să o îndrăgească numai un
programator. Ca alternativă, caracteristicile corespunzătoare din InDesign – paletele Align şi Pathfinder
– sunt manevrate cu pictograme, sunt intuitive şi mult mai simplu de utilizat (Figura 2).Figura 2
Chiar dacă nu vă pasă prea mult de eleganţa interfeţei utilizator a unui program InDesign oferă mult
mai mult decât XPress. De exemplu, abia acum după atâta timp QuarkXPress 6 oferă posibilitatea de a
utiliza anulări nelimitate (undo). Cu toate acestea sunt încă multe caracteristici care nu pot fi anulate ca
de exemplu mutarea unui ghid, desenarea unei steluţe sau efectuarea de modificări asupra unei pagini
M A C H E T A G R A F I C Ă

83 83 83 83
master. Dimpotrivă,nu numai că toate acţiunile pot fi anulate în InDesign, dar chiar şi atunci când se
întâmplă să ai probleme grave cu software-ul (să recunoaştem că toate programele se strică mai
devreme sau mai târziu), InDesign îţi protejează documentul –chiar şi documentele nesalvate – şi cu
greu îţi poţi pierde munca.
Atunci când comparăm aceste două mari programe de lay-out este esenţial să privim în ansamblu, de la
training la suportul tehnic, de la dezvoltatori la acceptarea din partea tipografilor şi angajaţior lor. De
aceea trebuie să comparăm caracteristicile celor două pograme dar în termeni de productivitate şi
eficienţă.
Pe de o parte InDesign câştigă pentru că oferă caracteristici ţipătoare ca drop shadows şi suport
complet pentru transparenţă pentru fişierele native Photoshop şi TIFF. Aceste caracteristici îmi permit
să lucrez în programul meu de page-layout în loc să comut cu Photoshop de 50 ori pe zi. Asta înseamnă
că ne putem concentra mai mult pe design decât pe desnarea de căilor care delimitează o imagine sau un
layer.
Pe de altă parte, InDesign câştigă deasemenea pentru că Adobe a implementat mai bine elementele
esenţiale decât Quark – acele caracteristici pe care toţi le utilizează zilnic în mod repetat, ca de exemplu
guides, lock, legarea cadrelor de text şi importul de text sau grafică. Paleta Control din InDesign este de
departe mai reuşită decât paleta Measurements din XPress, permiţând controlul tuturor aspectelor
legate de poziţionarea obiectelor şi formatarea textului (chiar şi stiluri de paragraf şi de caracter).


Figura 3: Paleta Measurements dinn QuarkXPress (sus) păleşte în comparaţie cu paleta Control a lui
InDesign (jos). Sfat: puteţi comuta între panourile paragraf şi caracter ale paletei prin combinaţia
Command-Option-7 sau Ctrl-Alt-7.
Quark a tratat superficial una dintre cele mai importante caracteristici elementare ale unui program de
machetare şi anume: vizualizarea graficii importate aşa cum va arăta când va fi imprimată. Quark nici
măcar nu îţi permite să foloseşti această opţiune până când nu îţi înregistrezi programul şi descarci două
XTensii. InDesign are încorporată această caracteristică; în plus, este mult mai rapidă şi mai uşor de
utilizat decât în Quark. După testarea caracteristicii full-resolution în aceste două programe vi se va
părea că Quark este nimic în comparaţie cu eleganţa calmă a lui InDesign, de la exportul fişierelor PDF
(ia de două ori mai mult timp decât în InDesign), la tipărirea în OS X (nu îţi poţi alege o imprimantă din
caseta de dialog Print), la anemicul instrument Table (care nu poate desfăşura un tabel pe mai multe
pagini) şi până la paleta Synchronized Text (care nu se poate descurca cu obiecte ancorate).
Unde câştigă totuşi Xpress?
M A C H E T A G R A F I C Ă

84 84 84 84
Desigur, doar pentru că InDesign este mai bun nu înseamnă că toată lumea trebuie să îl folosească
neapărat. Sunt şi situaţii în care QuarkXPress este învingător. QuarkXPress are un număr de
caracteristici pe care InDesign nu le are, şi pentru unii acestea înseamnă foarte mult. De exemplu,
XPress suportă culori hexachrome
8
, în timp ce InDesign nu.
QuarkXPress are editare a text prin drag-and-drop, un editor kern-pair (Figura 4) şi posibilitatea de a
salva setările de hyphenation şi justification ca şi stiluri. Îţi permite să construieşti gradienţi pe diagonală
sau ovali şi să aplici semitonuri aspre şi ajustări ale nuanţelor pe imagini TIFF şi JPEG. XPress respectă
setarea de înconjurare cu text pentru obiectele dintr-o pagină master în timp ce InDesign nu. XPress
poate adăuga pagini automat în timp ce culegi sau editezi un subiect, în timp ce InDesign nu poate.

Figura 4
În cele din urmă ambele programe au mult loc pentru îmbunătăţiri.

8
Hexachrome™ este un process de imprimare în şase culori de foarte mare fidelitate dezvoltat de Pantone. Hexachrome™ oferă o gamă
de culori îmbunătăţită considerabil şi o acurateţe sporită faţă de procesul de tipărire cu patru culori. Hexachrome™ este un process
complet integrat cu susţinere completă a infrastructurii. Pentru mai multe informaţii www.koolprint.com/ hexachrome.htm

Traditional Full Color CMYK
Process

HEXACHROME™ Printing ProcessM A C H E T A G R A F I C Ă

85 85 85 85
Performanţa pe sisteme încete era o diferenţă importantă între cele două programe; în orice caz, în timp
ce versiunile mai de început ale XPress lucrau destul de bine pe calculatoare lente, private de RAM
suficient, atât XPress 6 cât şi InDesign CS necesită maşini rapide cu mult RAM.
QuarkXPress costă câteva sute de dolari în plus faţă de InDesign, şi în afara Statelor Unite diferenţa
este chiar şi mai mare. În realitate, dacă vrei să publici în orice altă limbă decât în engleză trebuie să
achiziţionezi un premium pentru programul Passport din Quark (care este aproape dublu faţă de costul
lui XPress). Pe de altă parte, InDesign este livrat cu 12 limbi romanice încorporate şi pentru că respectă
regulile Unicode (XPress nu este), puteţi schimba fişiere InDesign chiar dacă ele includ caractere
ungureşti, japoneze, ruseşti sau arabe.
Deci, cine câştigă cursa??
Caracteristicile nu ar trebui să fie singurul motiv pentru care alegi un program sau altul, dar compararea
caracteristicilor este o modalitate importantă de a lua decizii. În lista de mai jos nu sunt incluse
caracteristicile care sunt foarte asemănătoare în ambele programe.


QUARKXPRE SS 5. 0 ADOBE I NDE SI GN 2
T E X T AND T Y P E

The Winner
Drag text from Finder

Yes
Multiline composing feature

Yes
Optical kerning

Yes
Customizable kerning and tracking tables Yes

Hanging punctuation

Yes
OpenType features [1]

Yes
Import Excel files

Yes
Multilingual support

Yes
Compare styles Yes

Base paragraph styles on character styles Yes

Add pages upon text import Yes

Character styles in table of contents Yes

Link non-empty text boxes

Yes
Fixed column width in text box

Yes
Strip extra ASCII characters on import

Yes
Flag text problems [2]
Yes Yes
Redefine styles based on changes on page

Yes
Retain bold and italic when applying styles

Yes
Insert characters from extended character set

Yes
Stroke and fill text

Yes
Links to text files

Yes
Rotate text within frame Yes

M A C H E T A G R A F I C Ă

86 86 86 86
Change case

Yes
P I C T URE S

The Winner
Import Photoshop files

Yes
Read transparency in images

Yes
High-resolution preview

Yes
Drag in editable vector art

Yes
Contrast curve for TIFF and JPEG images Yes

Object halftoning Yes

Embed images in document

Yes
Embeds fonts in EPS files

Yes
Drag pictures from Finder

Yes
C OL OR The Winner

Ability to mix spot colors Yes

Replace color on delete Yes

Drag and drop on multiple objects Yes

Gradient tool and swatches

Yes
Multistep blends [3]

Yes
Paper color

Yes
Tint swatches

Yes
P AGE L AY OUT

The Winner
Drop shadows

Yes
Feather objects

Yes
Object transparency

Yes
Master pages based on other master pages

Yes
Navigation palette

Yes
Multiple views of document

Yes
Convert document page to master page

Yes
Merge object shapes Yes

Text wrap optional on hidden layers Yes

Text wrap on anchored objects Yes

Zoom to 4,000 percent magnification [4]

Yes
Eyedropper tool

Yes
Custom lines Yes

Line arrowhead options

Yes
Proof view (including preview overprinting)

Yes
M A C H E T A G R A F I C Ă

87 87 87 87
Tool preferences Yes

Objects can extend past pasteboard

Yes
Guides are objects [5]

Yes
T A BL E S

The Winner
Link tables across frames

Yes
Transparent table cells

Yes
Expanding cells

Yes
E X P OR T AND P R I NT

The Winner
Direct PDF export [6]

Yes
Export book as PDF or PostScript [7]

Yes
Device independent, DSC-compliant PostScript

Yes
Print guides

Yes
Simulate overprinting

Yes
PostScript error handling Yes

Export SVG

Yes
Preflight documents

Yes
WE B AND X ML The Winner

Export page as HTML [8]
Yes Yes
HTML form objects (buttons, menus, and so forth) Yes

Rollover images Yes

Image maps Yes

Convert formatted text to graphics Yes

Export multiple pages in single HTML

Yes
Automatic navigation links

Yes
Create XML without DTD

Yes
Meta tags in HTML Yes

GE NE R A L

The Winner
Run natively in OS X

Yes
Crash protection [9]
Yes Yes
Multiple undos

Yes
Run on 600-by-800 monitor Yes

Runs in OS 8 Yes

WebDAV support

Yes
Editable keyboard shortcuts

Yes


M A C H E T A G R A F I C Ă

88 88 88 88
1. Posibilităţile OpenType includ crearea automată a fracţiilor, de exemplu.
2. Programele semnalează lucruri diferite: InDesign poate evidenţia fonturi lipsă, încălcarea regulilor H&J, şi
alte probleme legate de fonturi, în timp ce TypeTricks Xtension lui XPress poate găsi casete de text
suprapuse, văduve şi orfani.
3. InDesign îţi permite să stabileşti puncte de oprire şi să ai mai mult de două culori într-un gradient.
4. Mărirea maximă în XPress este de 800%.
5. Ghidurile sunt depăşite în XPress. InDesign îţi permite să selectezi guides pentru o plasare atentă.
6. XPress are o caracteristică de Export PDF dar necesită Adobe Distiller.
7. XPress poate exporta doar un singur fişier în PDF sau PostScript, la un moment dat.
8. InDesign îţi permite să exporţi geometria paginii prin taguri CSS; QuarkXPress salvează geometria paginii
fie cu structură CSS sau HTML. (cu referire la pagini web)
9. InDesign poate salva aproape toată munca până în momentul colapsului sistemului, în timp ce XPress
salvează fişierele numai dacă este activată opţiunea Auto Save.
Despre InDesign CS2
Îmbunătăţirile în lucrul cu text, stiluri şi multe altele fac ca acesta să fie cel mai bun program de
machetare disponibil.
argumente pro argumente contra
• Posibilităţi bogate de lucru cu textul şi de
aşezare în pagină;
• Stiluri obiect la îndemână;
• Controlul puternic al importului şi formatării
de text şi grafică;
• Caracteristica anchored-object
• Calibrarea consistentă a culorilor
• Autocorectarea şi verificarea in-line a
ortografiei.
• Listele numerotate automat au opţiuni
linitate de formatare;
• Fuzionare/transformare a datelor inflexibilă;
• Caracteristica text-wrap nu funcţionează
pentru elemente ale paginii master;
• Autocorectarea nu suportă caracterele
speciale;
• Nu poate detecta modurile blending
(amestecare) Photoshop;
• Exportul în format pentru Web este limitat la
GoLive CS2.

Fiind deja lider în utilizarea sofisticată a textului, manevrarea obiectelor, publicarea multilingvă şi efecte
de transparenţă pentru text şi grafică, Adobe susţine puternic funcţiile de manipulare a textului şi
graficii prin InDesign CS2. Multele îmbunătăţiri aduse interfeţei – incluzând caracteristici unice şi
puternice menite să-i ispitească pe utilizatorii de QuarkXPress şi PageMaker – îi măresc flexibilitatea, îi
extind punctele forte şi mai ales îl fac mai uşor de utilizat faţă de versiunea anterioară.

M A C H E T A G R A F I C Ă

89 89 89 89

Activitatea 1. Proiectarea documentelor, lucrul cu stiluri, pagini master, şabloane,
importul de text, grafică şi imagini, formatarea textului, coloane de text etc
(Applying_master_pages.pdf)
Activitatea 2. Editarea elementelor master (Editing_master_items.pdf)
Activitatea 3. Înconjurarea cu text (Graphics_and_text_wrap.pdf9
Activitatea 4.
a. Lucrul cu frames (Working_with_frames.pdf)
b. Stiluri de înconjurare cu text (Text_and_wrap_styles)
c. Final resume
Activitatea 5. Documente de lungime mare (Working with long documents/ idcs2_cib_11)
Temă: cs2_cib_04
Alegerea hârtiei
Alegerea hârtiei este fundaţia unei tipărituri reuşite. Designerul trebuie să ia în considerare cu atenţie
modul în care va arăta lucrarea după finisare şi să aleagă materialul potrivit nu numai pentru a transmite
mesajul dorit dar şi pentru a se îcadra în buget.
O gamă largă de hârtie şi carton este disponibilă, deopotrivă obţinută pe cale mecanizată, manuală sau
prin reciclare. Pentru unele lucrări alegerea hârtiei este dictată de metoda de imprimare utilizată.
Maşinile de imprimare ofset necesită hârtie cu o rezistenţă bună a suprafaţei şi stabilitate dimensională,
de preferat cu un conţinut scăzut de apă. Modul în care suprafaţa hârtiei este finisată este mai puţin
important atâta timp cât cerneala ofset va adera atât pe o hârtie lucioasă cât şi pe o hârtie mată
nelăcuită.
Hârtia trebuie să se potrivească scopului lucrării iar modul de finisare trebuie să fie corespunzător
conţinutului. Dacă urmăriţi o reproducere de calitate în semitonuri, policromă, în mod normal s-ar
potrivi un sort de hârtie acoperită (realizată cu materiale de umplutură minerale pentru a-i conferi o
suprafaţă foarte netedă), deşi şi o hârtie foarte fină fără acoperire poate oferi o calitate excelentă a
culorii. Gramajul hârtiei este determinat de greutatea unui top de 500 de coli tăiate la dimensiunile
indicate. Unitatea de măsură utilizată este gram pe metru pătrat. Impactul produs de un catalog
prestigios ar putea fi mărit folosind o hârtie de 150 sau 200 gm
2
. În general, hârtiile cu greutăţi mai mari
sunt mai groase decât cele cu greutăţi mai mici dar densitatea şi tipul fibrei vor avea efect asupra
grosimii.
Bugetul va limita alegerea hârtiei. Când vă decideţi asupra unei mărimi şi a unui format încă din faza
iniţială de design luaţi în considerare dimensiunea hârtiei pe care se va tipări lucrarea astfel încât
pierderile să fie cât mai mici. Modul de finisare va influenţa deasemenea alegerea hârtiei (direcţia de
fabricaţie a fibrelor).
Pregătirea fişierului conţinând macheta grafică pentru beneficiar
Ca o regulă generală ar trebui să tipăriţi probe alb-negru ale tuturor documentelor, în diferite stadii de
lucru, pentru a verifica aşezarea în pagină şi pentru a verifica acurateţea textului şi a graficii înainte să
pregătiţi documentul pentru tipărirea finală.
¯ ¯¯ ¯
M A C H E T A G R A F I C Ă

90 90 90 90

Realizarea proofing-ului digital
Rezultatul obţinut în prepress – în mod special culegerea textului fără greşeli şi aşezarea sa corectă în
pagină, calitatea imaginilor, registrul, calitatea reproducerii culorilor pe hârtie, reproducerea detaliilor şi
plasarea lor corectă pe coală şi în toate separaţiile de culoare în concordanţă cu originalul – ar trebui
verificat cât mai devreme posibil. Pentru a face acest lucru, corecţiile necesare pot fi recunoscute la timp
şi erorile de tipar evitate.
Iată care sunt tipurile de probe utilizate în mod obişnuit în prepress:
• galley proof (proba pentru corectarea textului); sunt obţinute ca printuri ale textului sau ca negativ al
coloanelor pe film.
• position proof/blueprint (sunt necesare pentru a verifica completitudinea şi plasarea corectă a textului
şi imaginilor )
• probele de culoare, sunt necesare pentru aprecierea calităţii lucrărilor policrome. Această probă se
poate obţine pentru imagini individuale, dar este de preferat pentru întreaga pagină. Această probă
poate fi utilizată pentru a controla poziţionarea corectă a separaţiilor de culoare în pagină;
managementul culorii ajută la optimizarea acestui proces.
• proba de tipar.
Managementul culorii şi realizarea probelor
Pentru un management al culorii demn de încredere trebuie ca fiecare imagine să fie însoţită de o probă.
Color management permite trimiterea acelui set de date la diferite servicii de tipărire chiar dacă se
tipăreşte în condiţii diferite. În acest caz veţi produce o probă utilizând un profil de culoare
preferenţial, ceea ce înseamnă că beneficiarul nu va avea o simulare perfectă a lucrării tipărite. În
practică se poate proceda la realizarea unei probe folosind un profil standard CMYK agreat, care, de
exemplu, poate fi profilul offset pentru hârtie cretată conform ISO 12647-2.
Digital Proof
La fel ca şi probele obţinute pe maşină, care sunt tipărite pe presa de tipar sau pe prese speciale bazate
pe aceeaşi tehnologie de imprimare ca şi maşina pe care se va realiza tipărirea, aceste probe (tipărite pe
imprimante speciale sau prese de tipar de probă) au sarcina de a vizualiza originalele pentru a examina
layout-ul, textul, imaginea şi culoarea. Proba ar trebui să fie eşantionul perfect al viitorului tiraj.
Calitatea diversă a hârtiei şi procesele de imprimare diferite ar trebui să fie luate în considerare.
Condiţiile ideale pentru realizarea unei probe ar trebui să utilizeze aceeaşi presă, aceeaşi hârtie şi aceeaşi
cerneală. Cu toate acestea de multe ori constrângerile de timp şi bani limitează utilizarea acestui
scenariu.
Cerinţele impuse unei probe variază în mod semnificativ. De aceea, piaţa oferă sisteme pentru realizarea
probelor care pot reproduce un original în condiţii de calitate diferite în concordanţă cu caracteristicile
obţinute la tiraj. Alegerea sistemului optim înseamnă costuri echilibrate şi beneficii şi analizarea a ceea
ce se aşteaptă de la probă:
• reproducerea întregului conţinut al paginii şi/sau colii,
• siguranţa obţinerii culorii,
M A C H E T A G R A F I C Ă

91 91 91 91
• reproducerea structurii de raster (şi a poziţiei punctelor de raster),
• aceeaşi suprafaţă a substratului şi aceleaşi dimensiuni ca şi cele utilizate în producţie,
• timp acceptabil pentru realizarea probei,
• costuri specifice.
Realizarea separaţiilor de culoare
Pentru a reproduce corect culoarea trebuie să parcurgeţi următorii paşi.
Calibraţi monitorul şi apoi menţionaţi ce spaţii de culori folosiţi (de exemplu folosind Color Settings în
Adobe Photoshop). Apoi puteţi testa imaginea, puteţi verifica dacă există culori în afara gamei, puteţi
ajusta culorile după cum este necesar şi puteţi crea separaţii de culori.
O separaţie de culoare este realizată atunci când o imagine este convertită la modul CMYK. Puteţi
pregăti o imagine pentru tipărire prin parcurgerea corectă a paşilor pentru reproducerea corectă a
culorilor şi apoi prin conversia imaginii de la modul RGB la CMYK şi construierea unei separaţii de
culori.
În mod implicit, o imagine CMYK se tipăreşte ca un singur document. Pentru a tipări fişierul ca patru
separaţii de culoare, trebuie să selectaţi opţiunea Separations în caseta de dialog Print with Preview.
Livrarea fişierului către beneficiar
Când trimiteţi fişierul dumneavoastră unui birou de servicii verifică câteva din problemele listate mai
jos.
• Grafică lipsă
Acest lucru poate avea ca efect întârzierea tipăririi sau dacă nu pregătiţi o probă va fi o eroare destul de
costisitoare dacă se va dovedi că o imagine lipeseşte sau a fost tipărită la o rezoluţie nepotrivită. Vi se
poate întâmpla acest lucru dacă schimbaţi numele de fişiere după ce le legaţi de document. Dacă credeţi
că trebuie neapărat să modificaţi numele unui fişier grafic, reluaţi legarea în programul dumneavoastră
de machetare înainte de a trimite fişierele grafice si fişierul final.
• Fonturi lipsă în grafica EPS
Dacă aţi încapsulat fişiere EPS care includ text asiguraţi-vă că trimiteţi şi fonturile pentru acele imagini.
În general este bine să convertiţi textul la vector dar câteodată imaginea poate fi modificată din cauza
aceasta. Dacă se întâmplă asta trebuie să trimiteţi şi fişierele cu fonturile ce apar în imagini.
• EPS şi TIFF vs. alte formate
EPS pentru imagini vectoriale şi TIFF pentru bitmap sunt formatele preferate pentru tipărirea de înaltă
rezoluţie. În timp ce alte formate s-ar tipări doar OK, puţine birouri de servicii sunt capabile să
„depaneze” aceste formate atunci când lucrurile o iau razna.
Atunci când utilizatorii Windows „cut-n-paste” imagini din alte aplicaţii sfârşiţi prin a avea un fişier
WMF (Windows Metafile) încorporat în pagină. Adesea aceste fişiere WMF se tipăresc cu culori
nepotrivite sau cu modificări ce apar la grosimea liniilor care pot chiar să dispară sau apară mai groase
decât erau. Pentru a evita acest lucru, copiaţi aceste imagini într-un program de grafică şi apoi
convertiţi-le la EPS.
M A C H E T A G R A F I C Ă

92 92 92 92
Imaginile GIF preluate de pe Web au de obicei o rezoluţie prea mic pentru imprimare şi sunt în format
RGB care nu este potrivit pentru tipărirea PostScript în culori.
Evitaţi trimiterea fişierelor GIF, JPG, WMF, BMP, PICT şi a altor formate fără o cunsultare prealabilă
a celui care tipăreşte.
• RGB vs. CMYK
Imaginile RGB pot arăta excelent pe ecran sau tipărite la o imprimantă simplă inkjet dar nu vor fi
tipărite corect pe echipamente PostScript. Convertiţi imaginile la modul CMYK.
Pregătirea fişierelor
Modul în care pregătiţi şi comprimaţi fişierele afectează modul în care acestea vor fi tipărite.
• Comprimarea
Imaginile comprimate pot provoca probleme pentru echipamentele PostScript. Chiar dacă se vor tipări
- în cele din urmă! – pot să vă încetineasco considerabil munca. Pentru rezultate foarte bune trimiteţi
imaginile în formate necomprimate TIFF sau EPS.
• Imagini complexe
Dacă aveţi un fişier care conţine imagini complexe ca de exemplu gradienţi de culoare sau grafică EPS,
discutaţi cu cel ce va imprima înainte să aveţi surprize. Echipamentul lui PostScript poate fi incapabil
să se descurce cu acea imagine şi dacă veţi ştii înainte puteţi încerca să simplificaţi fişierul sau să îl
convertiţi la bitmap.
Puteţi testa fişierul tipărindu-l ka propria imprimantă. Dacă el nu se va tipări corect la imprimanta
dumneavoastră laser nu se va tipări corect nici pe un imagesetter.
Ştergeţi nodurile care nu sunt necesare, căile şi canalele de care nu mai aveţi nevoie. V-ar putea provoca
probleme.
• Modificări în layout
Este uşor să aduci o imagine în PageMaker sau QuarkXPress şi să o roteşti, să o micşorezi, să o roteşti.
Doar pentru că puteţi asta nu înseamnă că şi trebuie să faceţi acest lucru. Fiecare pas prelungeşte timpul
de procesare la tipărirea PostScript şi măreşte şansele ca fişierul să nu se tipărească corect. Rotiţi şi
redimensionaţi imaginea în aplicaţia de grafică înainte de a o plasa într-un program de machetare.
• Rezoluţia
Grafica cu rezoluţie incorectă s-ar putea tipări ok dar imaginea rezultată este de cele mai multe ori
inacceptabilă. Mărirea artificială arezoluţiei poate da rezultate acceptabile pe ecran dar imaginea va
pierde din calitate şi acest lucru va apare evident la tipar. O rezoluţie prea mare implică fişiere foarte
mari şi care încetinesc tipărirea lucrării.
Trimiterea probelor şi a discurilor
Pentru a vă asigura că ceea ce se va tipări va arăta exact aşa cum aţi intenţionate oferiţi o copie a
fişierului dumneavoastră obţinută la o imprimantă laser. Acest lucru va ajuta tehnicienii să găsească
imediat diferenţele evidente de font, grafica lipsă sau modificări în aşezarea paginii. Alte elemente pe
M A C H E T A G R A F I C Ă

93 93 93 93
care veţi dori să le includeţi sunt ilustraţii auxiliare, liste de fonturi şi orice alte instrucţiuni care nu au
fost comunicate, încă, celui care va tipări.
• trimiteţi o probă PostScript laser pentru fiecare separaţie de culoare.
• verificaţi realizarea copiei după ce aţi terminat toate modificările.
• dacă nu puteţi trimite proba la dimensiune de 100% atunci specificaţi dimensiunea la care o
trimiteţi
• trimiteţi ilustraţiile şi fotografiile pentru a înlocui cadrele FPO (for position only), în caz că aveţi
aşa ceva, în fişierul digital.
• Includeţi o list a tuturor fonturilor utilizate ca şi a tuturor fişierelor de pe disc.
• puteţi trimite şi o mostră a proiectului finisat pentru a arăta eventual cum va fi tăiat, fălţuit sau
legat.
Odată ce v-aţi hotărât ce fişiere trebuie să trimiteţi beneficiarului va trebui să aflaţi care sunt formatele
acceptate de acesta. Opţiuni:
• dischete. Acestea sunt potrivite doar pentru fişiere mici şi fişiere arhivate. Dacă arhivaţi fişierele
verificaţi ca beneficiarul să le poată dezarhiva sau mai bine creaţi arhive self-extract.
• ZIP-uri, Syquest, etc. ZIP, cartuşele Syquest, cartuşele Bernoulli şi discurile Magneto-Optical vă
permit să transmiteţi cantităţi mari de date.
• transmisia pe Internet
Poate părea de la sine înţeles dar o eroare frecventă este aceea de auita să completaţi eticheta discului pe
care îl trimiteţi. O altă masură bună este să includeţi un fişier 'readme' pe disc care să includă
informaţiile dumneavoastră personale, date de contact etc.
Nu contează că designul dumneavoastră e minunat sau cât de bine aţi pregătit fişierele dacă nu includeţi
toate fişierele necesare şi toate materialele non-digitale vă puteţi pune în primejdie proiectul. Evitaţi
surprizele de ultim moment şi pierderea de timp asigurându-vă că aţi pus tot ce trebuia – fişiere, fonturi,
grafică – toate în formatul pe care cel ce va tipări să le poată folosi.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful