1

1.MICROCLIMATUL INTERIOR AL UNEI CLĂDIRI

1.1. Importanţa realizării confortului termic

Confortul termic este definit de standardul ISO 7730:2005 ca fiind acea stare a minţii care
exprimă satisfacţie în raport cu mediul înconjurător. Confortul termic se referă la suma de condiţii ale
mediului înconjurător, în cadrul cărora percepţia mentală şi fizică este de confort, fără eforturi din partea
organismului pentru compensarea termică. Din punct de vedere al studiului noţiunii de confort termic,
se urmăreşte răspunsul uman la impactul climatic (O’Callaghan, P.W., 1978)
Datorită faptului că majoritatea oamenilor îşi petrece mai mult de 70% în clădiri (incinte
închise), realizarea şi menţinerea confortului termic reprezintă sarcinile de bază pentru inginerii
specialişti în microclimat interior. Clădirile de locuit şi cele din sectorul terţiar trebuie să asigure
posibilitatea efectuării în condiţii optime a muncii fizice, cele intelectuale, a recreării, odihnei, în general
a activităţilor pentru care sunt destinate clădirile respective cu o eficienţă energetică ridicată.
Clădirile, indiferent de destinaţia lor, sunt mari consumatoare de energie şi în acelaşi timp oferă
oportunităţi mari pentru ridicarea eficienţei energetice, problemă de mare actualitate în actualul context
mondial. Îmbunătăţirea eficienţei energetice atrage după sine şi reducerea facturii energetice, o cerinţă
foarte importantă din punct de vedere economic.
Din cele enunţate mai sus rezultă că microclimatul interior al unei clădiri trebuie să fie rezultatul
unei optimizări multicriteriale, având în vedere atât confortul termic cât şi economia de energie.

1.2. Noţiuni introductive de confort termic

Noţiunea de confort termic implică atât microclimatul dintr-o încăpere, cât şi factori de natură
psihologică şi mentală. Realizarea unui confort termic adecvat este foarte importantă, deoarece afectează
întregul moral uman. Chiar dacă organismul uman se adaptează la mediul înconjurător prin strategii
adaptive de genul îmbrăcare, dezbrăcare, schimbare de poziţie, mutarea în alte zone din incintă de alt
nivel termic, etc., acestea nu sunt de durată. Se defineşte confortul termic rezonabil (reasonable confort)
atunci majoritatea este satisfăcută. HSE consideră 80% dintre ocupanţii unei incinte o limită rezonabilă
pentru un număr minim de oameni care trebuie mulţumiţi de confortul termic creat. Din aceste
considerente, în proiectarea clădirilor, principalul factor de care se ţine seama este realizarea confortului
termic pentru factorul uman. Evaluarea confortului este subiectivă şi include satisfacţia, acceptarea,
caracterul plăcut sau reacţii negative.
Confortul termic este afectat de procesele de conducţie, convecţie, radiaţie, precum şi de
pierderile de căldură prin evaporare. Mediul termic interior este influenţat de şase parametrii, denumiţi
factori de confort termic:
- Temperatura aerului interior T
i
, care reprezintă cel mai comun indicator al confortului
termic. Se defineşte ca temperatura aerului din jurul corpului uman, la distanţă faşă de radiaţia
surselor de căldură. Variaţiile chiar foarte reduse ale acestei temperaturi sunt sesizate imediat
de organismul uman. Această temperatura este considerată ca valoare medie, ce trebuie
reconsiderată în funcţie de cazul analizat. Pentru un individ normal îmbrăcat, cu o activitate
fizică uşoară este prezentată în figura 1 o zonă de confort admisă. (Manual ventilare). În
funcţie de valoarea acesteia se determină consumurile de energie pentru încălzire, respectiv
răcire. Temperatura aerului interior trebuie să fie mai ridicată în încăperile în care oamenii se
găsesc în repaus sau desfăşoară o activitate uşoară şi trebuie să fie mai scăzută acolo unde
activitatea desfăşurată este mai intensă;
Figura 1.1. Zona de confort admisibilă în
funcţie de temperatura aerului interior (DIN
1946/72)


2

- Temperatura medie de radiaţie a suprafeţelor delimitatoare T
mr
are o influenţă mai mare
decât temperatura aerului interior asupra modului în care persoanele pierd dau primesc căldură
din mediul înconjurător. Pielea omului absoarbe aproape la fel de multă energie ca un obiect
negru mat. Valoarea temperaturii medie de radiaţie determină mărimea schimbului radiant de
căldură al omului cu mediul ambiant. Se poate calcula ca media ponderată a temperaturilor
pereţilor, ferestrelor, plafonului, pardoselii şi a corpurilor de încălzire din incintă cu formula
(manual de ventilare):

1
1
n
i i
i
mr n
i
i
S T
T
S
=
=
×
=
¿
¿
, [
o
C], (1.1)
unde T
i
- temperatura fiecărei suprafeţe luate în considerare în
o
C, i=1..n, S
n
– suprafaţa luată
în considerare în m
2
, n – numărul de suprafeţe radiante. Temperatura medie a pereţilor incintei
trebuie să fie apropiată de temperatura aerului interior. Temperatura medie de radiaţie este în
mod indirect influenţată de tipul de sistem de încălzire utilizat. Aceasta înseamnă, că pentru o
anume incintă, echipată cu sisteme de încălzire diferite, temperatura rezultantă va fi diferită.
- Viteza aerului interior w. Este un factor foarte important pentru organismul uman, deoarece
aerul stagnant într-o incintă creează o senzaţie înăbuşitoare. Activitatea fizică poate creşte
deplasarea aerului, astfel încât viteza aerului poate fi corectată pentru a ţine cont de nivelul
confortului termic personal prin activitate fizică. Sensibilitatea la viteza aerului interior este
foarte diferită la oameni şi dependentă de starea sănătăţii, sex, vârstă, îmbrăcăminte, anotimp;
- Umiditatea relativă a aerului interior φ
i
se defineşte ca raportul dintre presiunea parţială a
vaporilor de apă şi presiunea de saturaţie la o anumită temperatură şi presiune. φ
i
influenţează
schimbul de căldură al unei persoane cu mediul înconjurător prin evaporarea transpiraţiei la
suprafaţa pielii. La temperaturi ale aerului interior mici, cedarea de căldură prin evaporare este
mai scăzută, deci umiditatea relativă a aerului interior are o influenţă mai mică. La temperaturi
ale aerului mai mari şi la activităţi fizice intense, creşterea umidităţii relative are o influenţă
mare asupra schimbului de căldură între om şi mediul ambiant. Umidităţi relative ale aerului
interior mai mari de 70%, la temperaturi coborâte ale aerului exterior, favorizează apariţia
condensatului pe suprafaţa interioară a pereţilor exteriori, în lipsa unei izolări termice
corespunzătoare.
- Producţia de căldură a corpului uman, căldura metabolică, căldura cedată, termoreglarea
reprezintă factorii de bază care influenţează echilibrul termic al corpului uman. Căldura
produsă de corp depinde de nivelul activităţii depuse şi este influenţată de vârstă, sex, etc.
Căldura cedată de corp depinde de îmbrăcăminte şi de ceilalţi factori termici.
- Îmbrăcămintea are o influenţă deosebită asupra senzaţiei de confort. Izolaţia termică dată de o
ţinută vestimentară se caracterizează prin rezistenţele termice ale elementelor îmbrăcămintei,
care variază în limite foarte largi. În tabelul 1.1 sunt prezentate rezistenţele termice pentru
diferite combinaţii de haine (ASHRAE).

Tabel 1.1. Valori ale rezistenţei termice pentru haine R
h

Combinaţia de haine Clo m
2
K/W
Om dezbrăcat 0 0
Pantaloni scurţi 0,1 0,018
Haine pentru climat
tropical (subţiri)
0,3 0,047
Haine de vară
(îmbrăcăminte uşoară)
0,5 0,078
Salopetă de lucru 0,8 0,124
Haine de interior pentru
iarnă
1,0 0,155
Costum 1,5 0,233


3

Obs. - ** Clo este reprezentarea numerică a rezistenţei termice a ansamblului de haine 1 clo = 0,155 m
2
K/W=0,18 m
2
h
o
C/kcal.
1 clo reprezintã o persoanã în repaus care se simte confortabil la 21°C (50% umiditate relativã a aerului, viteza aerului fiind de
0,01 m/s). Exemplu de calcul a rezistenţei termice a ansamblului de haine: cămaşă cu mânecă scurtã 0,19 clo + lenjerie 0,04
clo + pantaloni scurţi 0,11 clo + şosete 0,02 clo + încălţăminte uşoarã 0,02 clo = 0,38 clo.

Primii patru factori sunt factori de mediu, ultimii doi factori sunt parametrii legaţi de capacitatea
de acomodare a corpului uman în vederea menţinerii echilibrului termic. Omul nu resimte fiecare factor
în parte, ci doar acţiunea compusă a tuturor factorilor. Sistemul senzorial al omului nu permite estimarea
valorii temperaturii, ci doar constatarea existenţei senzaţiei de frig sau de cald (S.Dumitrescu).

În normative sunt prezentate influenţe combinate ale factorilor de confort termic. Influenţa temperaturii
aerului şi a temperaturii medie de radiaţie este prezentată în figura 1.2 a. Perechile de valori T
i
şi T
mr
din
zona haşurată corespund condiţiilor de confort termic. În figura 1.2 b. este prezentată influenţa combinată
a vitezei aerului interior şi a temperaturii aerului interior, iar în figura 1.2 c. cea a temperaturii aerului
interior împreună cu cea a umidităţii relative (Sajin).Figura 1.2. Influenţa factorilor de confort asupra mediului ambiant : a. T
i
şi T
mr
, b. T
i
şi w, c. T
i
şi φ
i

În diagrama i ÷ x din figura 1.3 se arată că, la valori ale entalpiei aerului i >105 kJ/kg, activitatea
de durată a omului nu se mai poate desfăşura (Sajin).


Figura 1.3. Delimitarea în diagrama i-x pentru aer umed a zonei de confort

Valorile parametrilor de confort pentru clădiri, conform SR 1907-2, sunt date în tabelul 1.2(Indrumar de
efic):
4
Tabel 1.2. Parametrii de confort pentru clădiri

Camera Temperatura
[
o
C]
Diferenţa de
temperatură [
o
C]
Umiditate relativă
[%]
Viteza aerului
[m/s]
Living 20
Dormitor 20
Baie 22
Bucătărie 18
Casa scărilor 18
Birou 20
Săli de clasă 18
Magazine 18
Pentru pereţi<4,5

Pentru terase, planşee
sub pod, planşee pe
pământ <3,5
35 - 70 0,15 – 0,25


1.3. Schimbul de căldură între corpul uman şi mediul ambiant

Pentru a evidenţia schimbul de căldură realizat între corpul uman şi mediu, în vederea realizării
confortului termic, se poate scrie ecuaţia de bilanţ termic:

Q
i
=Q
s
[W], (1.2)

unde Q
i
–căldură generată de corpul uman (energia internă) şi Q
s
– cantitatea totală de căldură schimbată
de om cu mediul ambiant.
Senzaţia de frig apare atunci când Q
i
< Q
s
, iar senzaţia de cald apare atunci când Q
i
> Q
s
.
Pentru remedierea acestor senzaţii, apare răspunsul uman prin activarea mecanismului termoregulator, fie
în primul caz, prin generarea de mai multă căldură de către organism – intensificarea activităţii
musculare, tremurat sau în al doilea caz, prin mărirea căldurii evacuate în mediu - transpiraţie şi
respiraţie.
Cantitatea totală de căldură schimbată de om cu mediul ambiant se defineşte:
Q
s
= Q
cv
+ Q
r
+Q
c
+Q
ev
+Q
res
[W], (1.3)

unde: Q
cv
- căldura schimbată prin convecţie cu mediul ambiant, Q
r
– căldura schimbată prin
radiaţie cu elementele de construcţie care mărginesc încăperea, Q
c
- căldura de contact cu podeaua sau cu
mobilierul, Q
ev
– căldura schimbată prin evaporare, Q
res
– căldura transmisă prin respirare. Valorile
căldurilor schimbate prin convecţie şi radiaţie pot fi pozitive sau negative, după cum sunt temperaturile
elementelor din încăpere în raport cu temperatura corpului uman.

Căldura sensibilă schimbată de om prin convecţie cu aerul din mediul înconjurător se poate
determina cu relaţia:

( )
cv cv o i
Q S T T o = × × ÷ , [W] (1.4)

unde: α
cv
- coeficientul de schimb de căldură prin convecţie de la suprafaţa îmbrăcămintei la
mediul ambiant în W/m
2o
C, S- suprafaţa îmbrăcămintei în m
2
, T
o
- temperatura la suprafaţa exterioară a
îmbrăcămintei în
o
C, T
i
- temperatura aerului din încăpere în
o
C.

Căldura sensibilă schimbată de om prin radiaţie cu elementele de construcţie se poate exprima
cu următoarea relaţie:

, (
) mr o r r
T T S Q ÷ × × = o [W] (1.5)

unde: α
r
- coeficientul de schimb de căldură prin radiaţie de la suprafaţa îmbrăcămintei la
suprafeţele delimitatoare în W/m
2o
C, T
mr
– temperatura medie a suprafeţelor de radiaţie în
o
C.

Coeficientul de schimb de căldură prin radiaţie este dat de relaţia:


5
) 1 (
100 100
, ,
4
,
4
,
c o ÷ × ×
÷
|
|
.
|

\
|
÷
|
|
.
|

\
|
= C
T T
T T
a mr a o
a mr a o
r
, (1.6)

unde: T
o,a
şi T
mr,a
- temperaturile absolute exprimate în K, C – coeficientul de radiaţie al celor
două suprafeţe, ε – coeficientul de absorbţie a radiaţiilor calorice de către stratul de aer dintre om şi
elementele de construcţie radiante.

Valorile coeficienţilor de schimb de căldură prin radiaţie şi prin convecţie sunt aproximativ
egale, acest lucru rezultând din faptul că temperatura aerului interior şi a pereţilor sunt apropiate ca
valoare. Acest lucru implică egalitatea dintre cantitatea de căldură schimbată prin convecţie şi cea
schimbată prin radiaţie, în cazul în care organismul uman se află în repaus. Dacă organismul uman nu se
află în repaus, atunci coeficientul de schimb de căldură prin convecţie creşte, în acelaşi timp coeficientul
de schimb de căldură prin radiaţie rămâne constant.
Se poate evalua efectul global al radiaţiei şi al convecţiei şi se determină cantitatea totală de
căldură sensibilă schimbată de organismul uman prin radiaţie şi convecţie:

( )
sz o r cv
T T S Q Q ÷ × × = + o , [W] (1.7)

unde:
r cv
o o o + = [W/m
2o
C] (1.8)


o
o o
o cv mr r
sz
T T
T
× + ×
= [
o
C] (1.9)

α – coeficientul global de transfer termic prin convecţie şi radiaţie, T
sz
– temperatura medie resimţită,
care mai poartă denumirea de temperatură senzorială.

Temperatura senzorială sau temperatură medie resimţită este o temperatură ipotetică a aerului
interior dintr-o încăpere în care schimbul de căldură dintre om şi mediul înconjurător se face doar prin
convecţie. (S. Dumitrescu) Plaja de confort a temperaturilor resimţite este între 20 si 24°C, în funcţie de
activitatea depusă în acea camera. Cu cât efortul depus de ocupanţi este mai mare, cu atât va scădea
valoarea temperaturii de confort (pentru starea de repaus temperatura de confort este în jurul valorii de
22-23°C, pentru starea de activitate uşoară, munca de birou, valoarea acesteia este de aproximativ 21°C,
pentru munca fizică grea temperatura de confort este de cca 17-18°C, iar în cazurile de muncă fizică grea
valoarea poate fi chiar de 10°C).
Cantitatea de căldura schimbată de om prin convecţie şi radiaţie este aceeaşi cu cea transmisă
prin conducţie de la nivelul pielii la suprafaţa exterioară a îmbrăcămintei omului considerat: (Modele de
eval _Sârbu)


0,155
p o
cv r
cl
T T
Q Q
I
÷
+ =
×
, [W] (1.10)

unde; T
p
– temperatura pielii corpului uman în
o
C, I
cl
– rezistenţa termică a hainelor în clo (vezi tabelul
1.3).

Căldura sensibilă de contact cu podeaua sau mobilierul se determină cu relaţia:

( )
c t t pd
Q S T T ì = × × ÷ , [W] (1.11)

unde: λ -coeficientul de conductivitate mediu al încălţămintei în W/m
2o
C, (λ= 10,25 W/m
2o
C), S
t
-
suprafaţa tălpilor în m
2
, T
t
– temperatura tălpilor în
o
C, T
pd
– temperatura podelei în
o
C. În general,
această cantitate de căldură are o valoare foarte mică, care poate fi neglijată.6
Cantitatea de căldură latentă schimbată de om prin evaporarea umidităţii depinde de diferenţa
dintre presiunea parţială a vaporilor de apă la nivelul pielii şi cea a aerului din mediul ambiant.
( )
Bo
ev s
B
p
Q c r p p S
p
= × × ÷ × × , [W] (1.12)
în care: c – coeficientul de evaporare, de viteza aerului interior, r – căldura latentă de vaporizare a apei la
temperatura medie a suprafeţei corpului uman în J/kg, p
s
- presiunea parţială a vaporilor de apă la nivelul
pielii, p – presiunea parţială a vaporilor de apă din aerul interior, p
B
– presiunea barometrică, p
Bo

presiunea barometrică normală , p
Bo
= 760 mmHg=1,013 bar.

Căldura transmisă prin respiraţie are două componente: căldura sensibilă pierdută prin respiraţie
Q
cres
şi căldura latentă conţinută în vaporii expiraţi Q
vap
.

Q
res
=Q
cres
+Q
vap
, [W] (1.13)

Unde:
( )
( )
res i ex o
cres
c
res i ex o
vap
c
m c T T
Q
F
m i x x
Q
F
× × ÷
=
× × ÷
=


, (1.14)
res
m - debitul de aer expirat în J/kg, c
i
– căldura specifică la presiune constantă a aerului interior în
J/kg
o
C, T
ex
– temperatura aerului expirat în
o
C, i
i
– entalpia aerului expirat în J/kg, x
ex
– umiditatea
absolută a aerului expirat, x
o
– umiditatea absolută a aerului interior, F
c
– porţiunea din suprafaţa
corpului uman aflată în contact cu mediul.

Ca o concluzie legată de modalităţile de transfer de căldură între om şi mediul ambiant dintr-o incintă, se
poate spune că transferul de căldură între om şi mediul înconjurător se realizează prin:
• Convenţie şi conducţie (42…44%),
• Radiaţie (32…35%),
• Evaporare (21….26%).

Căldura generată de corpul uman (energia internă) este în funcţie de gradul activităţii musculare,
de condiţiile date de mediul înconjurător precum şi de mărimea corpului. Temperatura corpului este
menţinută constantă la 8 , 0 37 ±
o
C, de un sistem de reglare complex, condus de un centru termoregulator
situat în hipotalamus. Pentru a uşura transferul termic şi a resimţi senzaţia de confort, cu cât activitatea
musculară este mai intensă, cu atât temperatura aerului interior trebuie să fie mai scăzută . Energia
internă produsă pe unitatea de suprafaţă poate să varieze de la 45W/m
2
pentru un om odihnit până la 500
W/m
2
pentru un om alergând. Energia internă se determină ca diferenţa între căldura metabolică şi
energia consumată în unitatea de timp pentru efectuarea diferitelor activităţi mecanice (mers, mişcare,
muncă, etc.).

i L
Q M Q = ÷ , [W] (1.15)

unde: M - căldura metabolică, iar Q
L
– energia consumată în unitatea de timp pentru efectuarea unui
lucru mecanic de către om . Randamentul mecanic al corpului uman se defineşte cu relaţia:

0, 2
L
m
Q
M
q = s . (1.16)

Ca ordin de mărime, Q
L
este mult mai mică decât M, de aceea se poate considera egală cu 0
pentru majoritatea activităţilor.
În tabelul 1.3 sunt prezentate câteva valori ale vitezei metabolismului organismului uman
(metabolism energetic, conform GT-039-02), caracteristice diverselor activităţi ale omului (ASHRAE).
Viteza metabolismului este definită ca raportul dintre căldura metabolică şi suprafaţa totală a corpului
uman. Valorile medii pentru adulţi ale suprafeţei totale a corpului uman sunt cuprinse între 1,6 şi 2 m
2
.
7
Tabel 1.3 Valori ale vitezei metabolismului pentru diverse activităţi fizice

Activitate Valoare a vitezei metabolice [met]
repaus 0,7
somn 0,8
stat culcat 1,0
mers pe jos 2,0 – 3,4
muncă domestică 1,6 – 2,0
curăţenie în cameră 2,0-3,6
gătit 1,4-1,8
cumpărături 1,1-1,3
muncă de birou 1,1-1,3
muncă pe maşini –unelte 3,5-4,5
dactilografiere 1,2-2,0
dans 7,0 -8,7
tenis 1,4-2,6
şofat (maşina) 2,4
învăţământ 3,2

Obs. -*Met este unitate de măsură derivată pentru căldura specifică metabolică, 1 met = 58,2 W/m
2


Se poate determina şi temperatura la suprafaţa îmbrăcămintei în funcţie de viteza metabolismului M/S
exprimată în kcal/hm
2
şi de rezistenţa termică a îmbrăcămintei şi anume:

( ) ( ) ( )
( )
8
4 4
3, 4 10
35, 7 0, 032 1 0,181 273 273 ,[ ]
i
o
o m cl o mr
i cv o i
f
M
T I T T C
S
f T T
q
o
÷
¦ ¹ × × ×
¦ ¦
¦ ¦
(
= ÷ × ÷ ÷ × × × + ÷ + +
´ `
¸ ¸
¦ ¦
+ × × ÷
¦ ¦
¹ )
. (1.17)
unde f
i
– factorul îmbrăcămintei care indică creşterea relativă de căldură a corpului în raport cu corpul
neîmbrăcat.
1.4. Indici de confort termic

Evaluarea nivelului de confort printr-un indicator global este foarte dificil de realizat, deoarece
trebuie să fie cuantificate influenţele tuturor parametrilor de confort. La ora actuală, aprecierea
confortului se face prin măsurarea fiecărui parametru sau prin intermediul indicilor de confort. Indicii de
confort sunt mărimi complexe care ţin seama de influenţa combinată a unora dintre parametrii de mediu
enunţaţi la subcapitolul anterior.
Realizarea confortului termic impune ca temperatura senzorială să ia o anumită valoare denumită
temperatură de confort sau temperatura operativă (operative temperature) T
c
. Temperatura operativă se
defineşte, conform GT-039-02, ca fiind temperatura uniformă a unei incinte radiante negre, în care un
ocupant schimbă aceeaşi cantitate de căldură prin radiaţie şi prin convecţie ca într-o ambianţă
neuniformă. În (S Dumitrescu) sunt date relaţii din literatura de specialitate care permit determinarea
temperaturii de confort în funcţie de factorii de confort termic:
( ) 0, 43 0, 408 136, 5 0, 328 0,141 37, 8
c i mr i i
T T T p T w ¢ = × + × + × × ÷ ÷ × ÷ × ,[
o
C](1.18)

Se poate neglija efectul umidităţii relative (în cazul încăperilor de locuit) şi atunci T
c
se determină
cu relaţia 1.18, stabilită de Bedford:

( ) 0, 522 0, 478 0, 21 37,8
c i mr i
T T T T w = × + × ÷ × ÷ × ,[
o
C] (1.19)

Conform SR EN ISO 7730 se poate utiliza o formulă simplificată pentru calculul temperaturii
operative:8
(1 )
c i mr
T A T A T = × + ÷ × ,[
o
C] (1.20)

unde A – coeficient în funcţie de viteza curenţilor de aer interior (tabelul 1.4).

Tabelul 1.4. Valoarea coeficientului A în funcţie de viteza aerului interior
w[m/s] <0,2 0,2….0,6 0,6……1
A 0,5 0,6 0,7

Temperatura operativă sau temperatura de confort reprezintă efectul complex al temperaturii
aerului interior şi al temperaturii suprafeţelor înconjurătoare. În figura 1.4 este prezentată o diagramă în
care sunt arătate limitele de confort termic pentru temperatura operativă, în funcţie de intensitatea
activităţii depuse şi de îmbrăcăminte. (Sotir Dumitrescu) Diagrama este valabilă pentru umidităţi ale
aerului de aproximativ 50% , pentru viteze ale aerului foarte mici.

Figura 1.4. Limite de confort pentru temperatura operativă

Se defineşte temperatură efectivă ET(conform ASHRAE) ca şi temperatura distribuită uniform
pe suprafaţa unei anvelope imaginare la o valoare a umidităţii relative de 50%, la care o persoană ar
schimba aceeaşi cantitate de căldură ca cea din mediul considerat. Se stabilesc zonele de confort termic
ca fiind acele zone care asigură un mediu termic acceptabil (de care sunt mulţumiţi cel puţin 80% dintre
persoanele aflate în interior) pentru ocupanţi îmbrăcaţi adecvaţi anotimpului şi efectuând o activitate
fizică foarte uşoară (aproximativ sedentară).

22,8
o
C < ET < 26,1
o
C vara

20
o
C < ET<23,9
o
C iarna

În literatura de specialitate se defineşte şi indicele de confort termic B, care se determină cu
următoarea relaţie;

( ) ( ) 0, 25 0,1 0,1 37, 8
i mr i i
B C T T x T w = + × + + × ÷ × ÷ × , (1.19)

unde. C = -9,2 (iarna) şi C = -10,6 (vară), iar x
i
– conţinutul de umiditate al aerului interior în g/kg aer
uscat.

Pentru valori ale umidităţii relative φ
i
=45% şi ale vitezei aerului w=0,2 m/s indicele de confort
termic B se poate determina din diagrama din figura 1.5.9

Figura 1.5. Variaţia indicelui de confort termic B, în funcţie de temperatura aerului interior T
i
şi
temperatura medie de radiaţie T
mr
, pentru umiditatea relativă φ
i
=45% şi viteza aerului interior
w=0,2 m/s

Pentru alte valori ale vitezei aerului interior şi ale umidităţii relative, se determină o temperatură
corectată T
mrc
cu următoarea relaţie:

mr mr mr mrc
wT T T T A + A + = ¢ , [
o
C] (1.21)

unde
mr
T ¢ A - coeficient de corecţie în funcţie de umiditatea relativă reală,
mr
wT A - coeficient de corecţie
în funcţie de viteza reală a aerului. Cei doi coeficienţi se citesc din diagramele indicate în figura
1.6(Încălzirea clădirilor ind).


Figura 1.6.Variaţia factorilor de corecţie a temperaturii medii radiante funcţie de temperatura
aerului interior : a. -
mr
T ¢ A , b. -
mr
wT A .

Fanger (Fanger, 1970) stabileşte o relaţie generală de determinare a legăturii dintre factorii de
confort, cunoscută sub numele de ecuaţia lui Fanger, de forma:

f(M/S, I
cl
, w, T
mr
, T
i
, p)=0, (1.22)

unde: M/S – viteza metabolismului în kcal/h*m
2
, I
cl
– indicele hainelor în m
2
*
o
C/W, w- viteza aerului
interior în m/s, T
i
– temperatura aerului interior în
o
C, T
mr
– temperatura medie de radiaţie în
o
C, p–
presiunea vaporilor de apă în mediul ambiant în Pa.

Ecuaţia lui Fanger poate fi prelucrată pentru a obţine hărţi de confort termic, ca cea din figura 1.7:10

Figura 1.7. Hartă de confort termic Fanger

Standardele SR EN ISO 7730:2006 , CR 1752 şi ASHRAE 55-92 cuantifică confortul termic şi
prin indicii:

- PMV – Predicted Mean Vote,
- PPD - Predicted Percent of Dissatisfaction.

PMV – vot mediu previzibil - un indice care reprezintă opţiunea medie previzibilă a unui grup
numeros de persoane, asupra senzaţiei termice produse de un anumit mediu. Se calculează din bilanţul
termic al corpului uman. În vederea evaluării senzaţiei de confort termic se utilizează scara subiectivă de
confort (conform ASHRAE) cu şapte nivele, bazată pe modelul Fanger, care exprimă o clasificare în
funcţie de valorile pe care le ia indicele global de confort termic PMV:

 + 3 (foarte cald);
 + 2 (cald);
 + 1 (călduţ);
 0 (neutru);
 - 1 (răcoros);
 - 2 (rece);
 - 3 (foarte rece).

PPD –procent previzibil de nemulţumiţi - reprezintă, procentual, o valoare admisă de indivizi
nemulţumiţi de o stare a parametrilor de confort interior.

Matematic, Fanger a definit PMV astfel:

( )
0,036 /
0, 303 0, 028
M S
PMV e L
÷ ×
= × + × , (1.23)

unde M/S – viteza metabolismului în W/m
2
, L – sarcina termică a corpului uman definită ca diferenţa
dintre producţia internă de căldură şi pierderea de căldură în mediul ambient real pentru o persoană
aflată ipotetic în confort termic şi cu un anume nivel de activitate fizică aflată într-un anumit punct al
încăperii în W/m
2
.11
Păstrând aceleaşi unităţi de măsură ca în cazul ecuaţiei lui Fanger (1.19), se obţine pentru
determinarea indicelui PMV următoarea relaţie (conform GT-039-02):
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
5
0,036
4 4
8
1 0, 35 5733 6, 99 1
0, 42 1 58,15 1, 7 10 5867
(0, 303 0, 028) 0, 0014 34
3, 96 10 273 273
m m
m
M
S
i
i o mr
i cv o i
M M
p
S S
M M
p
S S
M
PMV e T
S
f T T
f T T
q q
q
o
÷
÷
÷
¦ ¹ (
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
¦ ¦ (
¸ ¸
¦ ¦
¦ ¦
(
÷ ÷ ÷ ÷ × ÷ ÷
¦ ¦
(
¸ ¸
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
= + ÷ ÷ ÷
´ `
¦ ¦
¦ ¦
(
÷ × + ÷ + ÷
¸ ¸ ¦ ¦
¦ ¦
÷
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¹ )
, (1.24)

unde f
i
– factorul îmbrăcămintei care este raportul dintre suprafaţa corpului îmbrăcat şi suprafaţa corpului
dezbrăcat: f
i
= 1 pentru şort, f
i
= 1,1 pentru îmbrăcăminte uşoară de vară, f
i
= ,15 pentru costum, f
i
= 1,3
pentru îmbrăcăminte de iarnă, p – presiunea parţială a vaporilor de apă , în Pa, M – viteza
metabolismului în W/m
2
.
Indicele PPD este dat de relaţia:

4 2
0,03353 0,2179
100 95
PMV PMV
PPD e
÷ +
= ÷ , [%] (1.25)

În această expresie se observă că în cazul în care în care PMV=0 (situaţie de confort termic total)
există un minim procent de persoane nesatisfăcute de 5%. Pentru procentajul maxim de 10%
(PPD<10%) de nesatisfacere, PMV are valori de +0,5 şi -0,5 (conform ISO 7730), deci -0,5
<PMV<+0,5.

Relaţia dintre PMVşi PPD se poate vizualiza şi pe diagrama din figura 1.8:


Figura 1.8. PPD în funcţie de PMV

Indicele LPPD – lowest possible percentage dissatisfied index – este o măsură cantitativă a
confortului termic al unei încăperi văzută ca un întreg pentru un grup de persoane într-un mediu termic
neuniform. Se utilizează în general pentru încăperi mari, fiind mult mai util în acest caz. Se recomandă ca
LPPD<6%.

Indicele DR - draught rating – , conform ASHRAE Standard 55 şi ISO EN 7730, cuantifică
disconfortul produs de curenţii de aer prin următoarea relaţie:

( )( ) ( )
0,62
34 0, 05 0, 37 3,14
i w
DR T w wT = ÷ ÷ + , (1.26)


12

unde T
w
– intensitatea locală a curenţilor de aer – valoarea procentuală a raportului dintre abaterea
standard a vitezei aerului interior şi valoarea medie a acesteia, în %.

1.5. Confortul termic local

Atunci când, de exemplu, o parte a corpului este rece şi o parte este caldă, chiar dacă ecuaţia de
confort termic este satisfăcută, există totuşi un disconfort local. Acesta apare fie datorită unui câmp de
radiaţie asimetric, contactului cu o pardoseală caldă sau rece, datorită unui gradient de temperatură
vertical sau senzaţiei de curent (răcire convectivă a corpului).

1.5.1. Radiaţia termică asimetrică

Aceasta apare datorită ferestrelor reci, plafoanelor încălzite, corpurilor de încălzire cu infraroşii,
echipamentelor fierbinţi, etc., după cum se observă în figura 1.9. Asimetria radiaţiei poate fi descrisă de
un parametru denumit temperatură asimetrică de radiaţie, definită ca diferenţa dintre temperaturile
radiante a doi pereţi plani opuşi unui element mic plan.

ΔTa = Trad,1 − Trad,2, [
o
C] (1.27)

unde Trad,1 şi Trad,2 - temperaturile radiante a două semispaţii – temperaturi plane radiante. Diferenţa
între temperatura plană radiantă şi temperatura medie radiantă este că temperatura plană radiantă descrie
efectul temperaturii într-o singură direcţie, spre deosebire de temperatura medie radiantă care descrie
efectul temperaturii în toate direcţiile.

Figura 1.9. Pierderile/câştigurile de căldură ale unei încăperi pe timp de vară

Temperatura radiantă plană se determină cu relaţia:

4
4
, ,
1
273
n
rad i i j j
i
T T ¢
=
= ÷
¿
, [
o
C] (1.28)

unde T
j
– temperatura suprafeţei j în K, φ
i,j
– factor de formă al suprafeţei i pe suprafaţa j.

Valorile recomandate pentru radiaţiile termice asimetrice, în timpul activităţilor uşoare, conform cu ISO
7730, sunt următoarele:
- Temperatura radiaţiilor asimetrice cauzată de structurile verticale < 10 ºC,
- Temperatura radiaţiilor asimetrice ale tavanelor calde <5ºC.13
1.5.2. Gradient vertical de temperatură al aerului

În mod normal, temperatura aerului într-o încăpere nu este constantă, ci creşte pe verticală sau
variază orizontal. Gradientul de temperatură vertical se în cazul unei incinte se defineşte ca scăderea pe
care o suferă temperatura aerului în
o
C pentru o diferenţă de nivel de la 1,1 m la 0,1 m deasupra
pardoselii (nivelul capului şi nivelul gleznelor). Acesta poate reprezenta o sursă de disconfort atâta timp
cât depăşeşte anumite valori.
În perioada de iarnă, atunci când se utilizează aparate de încălzire, datorită fenomenului
de convecţie naturală care apare, repartiţia aerului din interiorul unei incinte pe verticală nu este
uniformă, conform figurii 1.10 (S.Dumitrescu).


Figura 1.10. Variaţia temperaturii pe verticală pentru: a. încălzire cu aer cald, b. încălzire cu
sobe de teracotă, c. încălzire centrală, d. încălzirea prin plafon, e. încălzirea prin pardoseală

Recomandarea pentru gradientul termic vertical dată de ISO 7730 este ca valoarea maximă a
acestuia să fie de 3
o
C la o înălţime deasupra solului între 0,1 şi 1,1 m pentru o persoană aşezată, iar
ASHRAE recomandă o aceeaşi valoare a gradientului, la o înălţime între 0,1 şi 1,7 m, pentru o persoană
în picioare (Instalaţii de ventilare).

1.5.3. Pardoseală caldă sau rece

Materialul din care este făcută pardoseala nu are o influenţă deosebită asupra piciorului încălţat,
însă influenţează atunci când o persoană este descălţată. Temperatura optimă a pardoselii este de 25
o
C
pentru persoane aşezate şi 23
o
C pentru persoane în mişcare. ISO 7730 recomandă o temperatură a
pardoselii între 19 şi 26
o
C şi ASHRAE între 18 şi 29
o
C.

1.5.4. Viteza locală a curenţilor de aer

Curenţii de aer sunt motivele cele mai des întâlnite ale unei situaţii de disconfort în interiorul unei
incinte. În ISO 7730 este prezentată o diagramă (figura 1.11) în care este prezentată legătura dintre viteza
medie, temperatura aerului interior, activitatea fizică desfăşurată şi indicele îmbrăcămintei (Instalaţii de
ventilare).


Figura 1.11. Viteza medie a aerului în funcţie de temperatura aerului interior, activitatea fizică
desfăşurată, rezistenţa termică a îmbrăcămintei


14
1.6. Confortul vizual şi fonic
1.6.1 Confortul vizual
Iluminatul dintr-o încăpere trebuie să asigure confortul vizual al persoanelor prin inducerea unor
senzaţii pozitive în timpul activităţii acestora. Pentru realizarea unui sistem de iluminat care să ofere în
încăpere un mediu luminos confortabil este necesar să se acorde atenţie următorilor factori pentru
alegerea sursei de lumină şi anume parametrilor luminotehnici ai acesteia:
- culoarea aparentă;
- temperatura de culoare;
- redarea culorii caracterizată prin indicele de redare a culorilor, Ra;
- durata de funcţionare;
- durata de punere în funcţiune;
- geometrie şi dimensiuni ale corpurilor de iluminat.
Nivelul de iluminat trebuie să fie în concordanţă cu specificul activităţii desfăşurate în încăpere;
el trebuie să fie asigurat pe suprafaţa de referinţă - planul util - care poate fi orizontală (masă, birouri),
verticală (raft, oglindă) sau înclinată (pupitru, planşetă). In funcţie de specificul încăperilor, se
recomandă realizarea nivelurilor de iluminare prezentate în tabelul 1.5 (îndrumar clădiri), unde, pentru
comparaţie, sunt incluse şi nivelurile de lumină realizate natural. Valorile corespund standardului DIN
5035.
Tabelul 1.5.Nivelul de iluminare funcţie de destinaţia încăperii, în comparaţie cu lumina naturală
Destinaţia încăperii Nivelul de iluminare |lx|
Suprafaţă iluminată de soare puternic 10.000
Suprafaţă iluminată ziua (cer acoperit) 200 – 10.000
Suprafaţă iluminată de lună plină 0,25
Birouri*
Săli de conferinţe
Săli de calculatoare sau cu panouri de
comandă
Săli de desen
300 – 500
300

500
750
Hoteluri 200
Magazine: scări interioare
zone de prezentare
vitrine
200
400
15000 – 2500
Spitale: saloane
săli de prim intervenţie
100 – 150
500
Şcoli: săli de curs
săli de clasă
laboratoare, biblioteci
săli de desen
300
400 – 700
100 – 150
750 – 1400
Locuinţe : sufragerii
dormitoare
băi
bucătării
holuri
birouri
200
150
200
150
100
300
Saloane de coafură 500
Muzee 300
Biserici, zona publicului 100

1.6.2 Confortul fonic
Zgomotul este o suprapunere de sunete, având frecvenţe şi amplitudini variabile, producând o
senzaţie auditivă considerată jenantă sau dezagreabilă. Arunci când intensitatea sa este importantă,


15
zgomotul are efecte notabile asupra metabolismului şi activităţii intelectuale. Nivelul intensităţii unui
zgomot se măsoară în decibeli, dB. O modificare a nivelului sonor cu 10 dB corespunde aproximativ cu
dublarea intensităţii sonore percepute.
Zgomotul resimţit într-o încăpere poate proveni din exterior sau poate fi generat în interiorul
încăperii. În Tabelul 1.6 sunt date valorile admisibile ale zgomotelor exterioare.
Tabelul 1.6.Nivelul de zgomot exterior admisibil
Intensitatea zgomotului
[dB]
Locul, zona
ziua noaptea
In imediata apropiere a
locuinţelor
55 40
Staţiuni de odihnă şi
tratament
45 35
Zonă industrială 65 45
1.7. Consideraţii despre sănătate şi siguranţă
Diverse studii au arătat că aerul din interiorul clădirilor poate fi chiar mai poluat decât aerul
exterior. Câţiva factori obişnuiţi ai poluării aerului din interior sunt următorii:
- Spori de mucegai;
- Ciuperci;
- Polen;
- Acarieni;
- Resturi de animale ;
(păr, piele, pene…)
- Produse de curăţat;
- Vapori de vopsea;
- Fum de ţigară;
- Aburi de la încălzire sau gătire (ulei, gaz, combustibil solid).
Efectele adverse ale poluării aerului din interior asupra sănătăţii sunt:
- Durere de cap,
- Congestie nazală,
- Ochi iritaţi,
- Boli asemănătoare gripei („sindromul clădirii bolnave”),
- Strănut,
- Căi respiratorii inflamate,
- Dificultăţi respiratorii.
O altă clasificare ,în funcţie de tipul surselor de poluare, prezintă 5 tipuri de poluare a aerului din
interiorul încăperilor:

1. arderea combustibilului în încăperi pentru încălzire şi prepararea hranei. Problemele care
pot apare includ dureri de cap, ameţeală, somnolenţă, ochi apoşi, respiraţie greoaie sau chiar moarte.
Substanţele poluante asociate cu procesele de ardere sunt gaze şi particule de praf şi/sau funingine.
Tipurile de poluanţi şi cantitatea în care sunt produşi depind de tipul instalaţiei, cât de bine este ea
montată, operată şi întreţinută, de tipul combustibilului ars, precum şi de gradul de ventilare a spaţiului
interior. Poluanţii cei mai comuni produşi în instalaţiile de ardere din clădiri sunt:
o Monoxidul de carbon,
o Dioxid de carbon,
o Dioxidul de azot,


16
o Dioxidul de sulf,
o Particule cu sau fără produşi chimici ataşaţi,
o Hidrocarburi nearse,
o Aldehide.
Procesul de ardere este însoţit întotdeauna de producerea de vapori de apă. Aceştia nu sunt
consideraţi în general un poluant dar pot acţiona ca unul prin efectele lor secundare; de exemplu,
umiditatea ridicată şi suprafeţele umede favorizează apariţia unor bacterii şi a mucegaiului. Pentru
reducerea expunerii la poluanţii din produsele de ardere, este deosebit de important ca instalaţiile de
ardere să fie bine alese, instalate, utilizate, inspectate şi întreţinute. O ventilare corespunzătoare a clădirii
micşorează de asemenea riscul de expunere la astfel de poluanţi. În ultima vreme au apărut pe piaţă
dispozitive detectoare de monoxid de carbon; este obligatorie utilizarea lor acolo unde gradul de ventilare
este redus.
2. materialele de construcţie, mobila. Casele mai vechi pot conţine izolaţii care sunt parţial sau
total realizate din asbest, de obicei de culoare alb sau alb-gri, sub formă de pudră sau semi-poros.
Asbestul, folosit ca material de construcţie din cauza proprietăţilor lui de rezistenţă termică, poate
elimina fibre de asbest in aer interior dacă materialul nu este bine izolat. Inhalarea de fibre de asbest
poate cauza cancer pulmonar şi azbestoza (cicatrizarea ţesutului pulmonar). Chiar şi materialele naturale
de tipul rumeguşului sau prafului de tencuială pot fi dăunătoare. Deseori pericolul nu provine din
materialul primar ci din lianţi, solvenţi, stabilizatori sau alţi aditivi. Mobilierul poate la rândul său
reprezenta o sursă de poluare prin substanţele volatile eliberate de lacuri şi vopsele.

3. gazele toxice eliminate de sol pe care este situată clădirea. Radonul este un gaz incolor,
inodor şi radioactiv care poate pătrunde în casă prin crăpăturile din pereţii sau podelele de beton şi prin
ţevile de drenaj din podele. Cea mai comună sursă de radon e uraniul care există în mod normal în unele
terenuri pe care au fost construite case. Problemele apar când concentraţiile de radon cresc în interiorul
caselor sau a clădirilor.

4. produsele de gospodărie. Substanţele utilizate la curăţenie sunt de cele mai multe ori dizolvanţi
cu conţinut ridicat de substanţe volatile (alcooli, esenţe parfumate etc.).

5. fumul de ţigară. Fumul de ţigară cauzează mai mult de 87% din cancerele de plămâni, după
părerea specialiştilor. Fumatul activ sau pasiv (inhalarea fumului) creşte riscul de atac de cord şi de
accident vascular cerebral. Fumatul cauzează între 15000 si 300000 de infecţii ale tractului respirator
inferior în fiecare an la copii mai mici de 18 luni, ducând la 7500 până la 15000 spitalizări. Fumul de
ţigară poate determina apariţia astmului la copii.
Conform (Sajin) concentraţia maximă admisă de dioxid de carbon într-o incintă este dată în tabelul 1.7:
Tabelul 1.7. Concentraţia maximă admisă de CO
2
în aerul unei încăperi
CONCENTRAŢIA
MAXIMĂ ADMISĂ ÎN:
DESTINAŢIA ÎNCĂPERII
l/m
3
g/kg
Cameră de locuit 1 1,5
Cameră pentru copii sau bolnavi 0,7 1
Cameră destinată activităţilor periodice 1,26 1,75
Cameră pentru activităţi de scurtă durată 2 3
În tabelul 1.8 sunt prezentate surse, concentraţii admise şi raportul “interior/exterior” pentru principalii
poluanţi interiori clădirilor.17
Tabelul 1.8. Surse, concentraţii admise şi raportul “interior/exterior”
Poluant Sursa de poluare interioară Concentraţii admise Raportul
concentra-
ţiilor
interior /
exterior
Asbest Izolaţii de incendiu < 106 fibre/ m
3
1
Dioxid de
carbon (CO
2
)
Combustie, activitate
umană, animale de casă
3000 ppm >> 1
Monoxid de
carbon (CO)
Echipament de combustie,
motoare, sisteme de
încălzire defecte
100 ppm >> 1
Formaldehida Izolaţii, lianşi, plăci
conglomerate
0,05 la 1,0 ppm > 1
Fibre minerale
si sintetice
Produse, îmbrăcăminte,
tapiserii
NA --
Dioxid de azot
(NO
2
)
Combustie, sobe cu gaz,
încălzitoare de apă
instant, uscătoare, ţigări,
motoare
200 la 1000 µg/m
3
>> 1
Vapori
organici
(VOCs)
Combustie, solvenţi,
răşini, produse, pesticide,
spray-uri cu aerosoli
Nu este cazul > 1
Ozon Arc electric, surse de UV 20 ppb
200 ppb
< 1
> 1
Radon Materiale de construcţie,
ape subterane, sol
0,1 to 200 nCi/m
3
>> 1
Particule
respirabile
Sobe, şemineuri, ţigări,
substanţe volatile
concentrate, spray-uri cu
aerosoli, gătit
100 to 500 µg/m
3
>> 1
Sulfati Chibrituri, sobe cu gaz 5 µg/m
3
< 1
Dioxid de sulf
(SO
2
)
Sisteme de încălzire
20 µg/m
3
< 1
Micro
organisme
Activitate umană, animale
de casă, ferigi, insecte,
plante, spori,
umidificatoare, sisteme de
aer condiţionat
Nu este cazul > 1

1.8.Măsurarea confortului termic
Amplasarea senzorilor de măsurare a parametrilor de confort ai unei ambianţe se face, de regulă,
în centrul încăperii, la diverse înălţimi, conform, GT-039-02 ( tabelul 1.9).
Tabelul 1.9. Înălţimi recomandate pentru măsurarea confortului termic
Înălţimi recomandate [m] Coeficienţi de pondere a valorilor
măsurate pentru calculul valorilor
medii
Poziţii ale
senzorilor
aşezat Ortostatism Ambianţă
omogenă
Ambianţă
neomogenă
Nivelul capului 1,1 1,7 - 1
Nivelul
abdomenului
0,6 1,1 1 1
Nivelul gleznelor 0,1 0,1 - 1
18
Temperatura aerului interior se măsoară cu senzori de
temperatură de tipul:
o termometru cu dilatare de lichid (figura 1.12) sau
cu dilatare de solid;
o termometru cu rezistenţă electrică;
La măsurarea temperaturii aerului senzorul trebuie să fie
protejat împotriva influenţei radiaţiei termice provenite
din vecinătăţi. Tipurile de protecţie utilizate:
- acoperirea senzorului cu vopsea
reflectorizantă;
- lustruirea senzorului, în cazul celor
metalici;
- interpunerea unor ecrane reflectante între
pereţi şi senzorul de temperatură.

Figura 1.12. Termometru cu mercur
Datorită inerţiei termice a senzorilor de temperatură, se recomandă ca măsurarea să se efectueze
într-un interval de timp de cel puţin 1,5 ori timpul de răspuns al acestora.
Termometrele de contact sau pirometrele măsoară temperatura superficială a unui corp care are o
valoare diferită faţă de temperatura ambientului cu care comunică suprafaţa respectivă. Valoarea sa
depinde de coeficientul de transfer termic al corpului, de temperatura exterioară şi cea interioară. Media
ponderată a valorilor temperaturilor superficiale pe suprafeţele limitrofe incintei oferă valoarea
temperaturii medii radiante.
Temperatura medie radiantă (T
mr
) poate fi măsurată cu un termometru Vernon – Jokl (figura 1.13)
(Instalatii incalzire leonardo cluj). Acesta constă dintr-o sferă cu diametrul de 152 mm, acoperită cu un
strat de vopsea neagră şi având în centru un termometru cu mercur, termorezistenţă sau un termocuplu
sferic. Temperatura globului la echilibru este dată de bilanţul între cantitatea de căldură câştigată sau
pierdută prin radiaţie sau convecţie(Brujan).

Figura 1.13. Termometru cu glob Vernon – Jokl.
1 – corpul termometrului, 2 – extensia termometrului,
3 – invelis din poliuretan, 4 –element de fixare
Umiditatea relativă (φ
i
) reprezintă raportul dintre umiditatea aerului nesaturat şi umiditatea de
saturaţie la temperatura respectivă şi se exprimă în procente. Valoarea acesteia se măsoară cu higrometre.
Higrometrele cu clorură de litiu sunt instrumente care indică în mod direct presiunea parţială a vaporilor
de apă.


19
Viteza curenţilor de aer (w) trebuie sa fie de 0,1 – 0,2 m/s, nu mai mari de 0,5 m/s. Pentru valori
sub 0.1 m/s se va crea senzaţia de « atmosferă statică ». Valorile acestei mărimi se pot determina cu
ajutorul anemometrelor. Anemometrele care pot măsura viteze atât de mici sunt cele cu fir cald si nu cu
elice.
Camerele în infraroşu pot fi utilizate într-o analiza calitativă, de vizualizare a gradienţilor
termici). Acestea identifică rapid, eficient şi cu mare succes toate punţile termice ale anvelopei clădirii.
Cu ajutorul lor se poate determina dacă montajul tâmplăriei a fost făcut corespunzător sau nu, dacă există
zone neizolate termic între tâmplărie şi perete sau zone neetanşe între părţile fixe si cele mobile ale
acesteia, etc. Tot cu ajutorul camerelor IR, utilizând regimul termic nestaţionar dintre noapte si zi, se pot
detecta eventualele infiltraţii de apă în pereţi, datorită capacităţii calorice masice mult mai mari ale apei
faţă de elementele de zidărie :c
apa
= 4180 J/kg K faţă de c
zidărie
= 840 J/kg K. De aceea, odată cu variaţiile
relativ bruşte ale temperaturii exterioare, apa îşi va modifica mai lent temperatura faţă de restul
materialelor, devenind vizibilă în fotografiile în infraroşu.


20
2. CLĂDIREA, VĂZUTĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL
ASIGURĂRII MICROCLIMATULUI INTERIOR

2.1. Introducere

Clădirea se defineşte ca un ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de
construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, în care energia este utilizată
pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul clădire defineşte atât clădirea în ansamblu, cât şi
părţi ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat (breviar calcul).
Clădirea este un mijloc de izolare a unei incinte faţă de mediul exterior. Principalul rol al unei clădiri este
de a asigura ocupanţilor un mediu sănătos, plăcut, confortabil şi cât mai puţin dependent de condiţiile
exterioare.
Noul concept al dezvoltării durabile determină o abordare nouă a tuturor problemelor legate de
clădire. (Indrumar cladiri). Dezvoltarea durabilă înseamnă satisfacerea cerinţelor actuale, fără a dăuna
generaţiilor viitoare, dar şi preocupări pentru repararea daunelor produse mediului natural. În actualul
context mondial,în care preţul energiei creşte continuu, în care se pune accent pe identificarea unor
strategii şi mijloace de rezolvare a problemelor energetice, pe promovarea eficienţei şi utilizarea raţională
a energiei, clădirea este văzută ca având o evoluţie continuă. Această evoluţie ţine de reabilitarea şi
modernizarea clădirii pentru a corespunde exigenţelor stabilite de utilizatori într-o anume etapă. Se
realizează astfel eficientizarea energetică a clădirii.
După criza energetică anii 1970, toate ţările din Europa de Vest au trecut la realizarea a noi
politici energetice. Ca exemple de rezultate ale acestor politici pot fi enumerate: Germania: în 2001,
consumul de energie s-a redus faţă de 1978, cu 65%; Austria: s-a ajuns în 1997, faţă de 1984, la o
reducere a consumului de energie cu 55%; Franţa: s-a ajuns în 2001, faţă de 1974, la o reducere a
consumului de energie cu 60%.
Sectorul clădirilor este cel care generează 40% din consumul de energie al Uniunii Europene,
fiind astfel un sector în care măsurile de reducere a consumului energetic se impun a fi luate rapid.
Cercetările arată ca până in 2010, se poate reduce o cincime din consumul energetic actual şi se pot evita
astfel, producerea a 30-45 milioane tone CO
2
anual. Aceasta ar reprezenta o contribuţie esenţială în
atingerea ţintelor Protocolului de la Kyoto.
În cazul apartamentelor construite în perioada 1970-1985 (Mladin eficienţa), în România,
repartiţia consumului energetic este cu aproximaţie următoarea:
- 55% pentru încălzirea clădirii;
- 21% pentru apă caldă de consum;
- 10% gaz natural;
- 14% pentru iluminat.
Se poate constata cu uşurinţă că ponderea cea mai mare în consumul energetic o deţine încălzirea.
Datorită măsurilor de reabilitare termică a clădirilor, de folosirea unor noi tehnologii şi materiale de
construcţie performante în ultimul timp, consumul specific de energie pentru încălzirea locuinţelor a
scăzut bilitarea şi modernizarea termică a unei clădiri reprezintă totalitatea operaţiilor efectuate în scopul
realizării confortului termic în clădiri.
Reabilitarea şi modernizarea presupun adăugarea de izolaţie termică, etanşarea, îmbunătăţirea au
înlocuirea suprafeţelor vitrate, a uşilor precum şi îmbunătăţirea echipamentelor şi instalaţiilor din clădire.
Toate vizând în acelaşi timp şi un consum minim de energie. Costurile legate de reabilitarea termică sunt
mai mici decât instalarea unei capacităţi suplimentare de energie.

Din punct de vedere al destinaţiei clădirilor, acestea se pot clasifica astfel:

 clădiri civile:
 rezidenţiale:
- individuale de tipul caselor unifamiliale,
- semicolective,
- colective, multietajate (blocuri);
 nerezidenţiale:
- spitale, policlinici,


21
- clădiri destinate învăţământului şi sportului,
- clădiri social - culturale (muzee, teatre, cinematografe),
- instituţii publice (sedii de firmă, birouri, bănci, spaţii comerciale)
 clădiri industriale;
 clădiri agrozootehnice.

După clasa de inerţie termică, clădirile pot fi clasificate:

 clădiri cu clasă de inerţie termică mare,
 clădiri cu clasă de inerţie termică medie,
 clădiri cu clasă de inerţie termică mică.
Clasa de inerţie termică se stabileşte în funcţie de valoarea raportului R=
1
n
j j
j
d
m A
A
=
×
¿
, (conform
C107/297) în care:

m
j
- masa unitară a fiecărui element de construcţie component j, care intervine în inerţia termică a
acestuia, în kg/m
2
;
A
j
- aria utilă a fiecărui element de construcţie j, determinată pe baza dimensiunilor interioare ale
acestuia, în m
2
;
A
d
- aria desfăşurată a clădirii sau părţii de clădire analizate, în m
2
;
n- numărul de elemente de construcţie din componenţa clădirii.

Clasele de inerţie termică sunt prezentate în tabelul 2.1:


Tabelul 2.1. Clase de inerţie termică

R=
1
n
j j
j
d
m A
A
=
×
¿
[KG/M
2
]
INERŢIA TERMICĂ
R s149 mică
150 s R s 399 medie
R>400 mare

La determinarea clasei de inerţie se va avea în vedere următoarele:

− dacă aria desfăşurată a spaţiului încălzit aferent clădirii analizate este mai mică sau egală cu 200
m
2
, calculul raportului R se va face pe întreaga clădire;

− dacă aria desfăşurată a spaţiului încălzit aferent clădirii analizate este mai mare de 200 m
2
,
calculul raportului R se va face pe o porţiune mai restrânsă, considerată reprezentativă pentru
clădirea sau partea de clădire analizată.

După modul de ocupare al clădirii:

 cu ocupare continuă, a căror funcţionalitate impune ca temperatura mediului interior să nu scadă (în
intervalul "ora 0 ora7") cu mai mult de 7
o
C sub valoarea normală de exploatare. Din această categorie
fac parte: creşele, internatele, spitalele, etc.;
 cu ocupare discontinuă, a căror funcţionalitate permite ca abaterea de la temperatura normală de
exploatare să fie mai mare de 7
o
C pe o perioadă de 10 ore pe zi, din care cel puţin 5 ore în intervalul
"ora 0 ora 7". Din această categorie fac parte: şcolile, amfiteatrele, sălile de spectacole, clădirile
administrative, restaurantele, clădirile industriale cu unul sau două schimburi, etc.


22

Clasificarea clădirilor din punct de vedere al structurii elementelor de construcţie:

 Structuri cu pereţi portanţi (de rezistenţă) realizaţi din zidărie de cărămidă, piatră naturală beton
monolit sau elemente prefabricate de beton armat sau din metal;
 Structuri mixte realizate din cadre şi diafragme, pereţi portanţi din zidărie şi stâlpişori din beton
armat;
 Structuri în cadre metalice;
 Structuri din lemn.

În funcţie de gradul de importanţă a clădirilor, aceste se clasifică, (tabelul 2.2):

Tabelul 2.2. Clasificarea clădirilor, în funcţie de categoria de importanţă, conform P 100 92-96

Clasa I Construcţii de importanţă vitala pentru societate, a căror funcţionalitate în
timpul cutremurului şi imediat după cutremur trebuie să se asigure integral
(spitale, staţii de salvare, staţii de pompieri, unităţi de producere a energiei
electrice din sistemul naţional, clădiri care adăpostesc muzee de importanţă
naţională).
Clasa II Construcţii de importanţă deosebită la care se impune limitarea avariilor
avându-se în vedere consecinţele acestora (şcoli, creşe, grădiniţe, cămine
pentru copii, handicapaţi, bătrâni, clădiri care adăpostesc aglomeraţii de
persoane: săli de spectacole artistice şi sportive, biserici).
Clasa III Construcţii de importanţă normală (construcţii care nu fac parte din clasele
I şi II, clădiri de locuit, hoteluri, construcţii industriale şi agrozootehnice
curente).
Clasa IV Construcţii de importanţă redusă (conţine construcţii agrozootehnice de
importanţă redusă, construcţii de locuit parter sau parter şi etaj, construcţii
civile şi industriale care adăpostesc bunuri de mică valoare şi în care
lucrează personal restrâns).

Conform Metodologiei de calcul al Performanţei Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea
Legii 372/2005, clădirile, în funcţie de performanţa energetică, pot fi clasificate, de la clădiri cu eficienţă
energetică ridicată, de grad A, până la clădiri cu eficienţă energetică scăzută, de grad G. Această
clasificare se realizează în funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică şi
energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente. Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările
datorate utilizării neraţionale a energiei.
O clădire funcţionează ca un sistem, cu multiple fluxuri şi componente interconectate
(indr.clădiri). Fiecare parte a unei clădiri este în strânsă conexiune cu celelalte, orice schimbare produsă
într-un loc având influenţă asupra altui loc. De aceea, în momentul în care se efectuează reabilitarea
termică, trebuie ţinut seama de sarcina clădirii, efectele vântului şi ale vremii, fluxurile de umiditate,
căldură şi aer.
2.2. Anvelopa clădirii

2.2.1. Noţiuni introductive

Anvelopa cădirii, văzută ca un subsistem component al clădirii, se defineşte ca “porţiunea din
sistemul clădire care asigură închiderea acestuia şi ale cărei diviziuni fizice sunt în contact direct pe una
din feţe cu mediul artificial, iar pe cealaltă faţă cu mediul natural exterior.”
Anvelopa unei clădiri este alcătuită din totalitatea suprafețelor, elementelor de construcții
perimetrale care delimitează volumul interior al unei clădiri, de mediul exterior sau de spaţii neîncălzite
de exteriorul clădirii. Rolul anvelopei este acela de a separa mediul controlat, confortabil de la interior de
ceea ce este afară. Menţinerea condiţiilor dorite la interior se realizează prin controlul fluxurilor de
căldură, aer şi umiditate între interiorul şi exteriorul incintei (îndr.clădiri).


23
Elemente componente ale anvelopei clădirii, sunt ,conform « Metodologiei de calcul a
performanţei energetice a clădirilor “ partea I– anvelopa clădirii, MC 001 / 1 – 2006:

- clasificare în raport cu poziţia în cadrul sistemului clădire:

▪ elemente exterioare în contact direct cu aerul exterior (ex: pereţilor exteriori, inclusiv suprafaţa
adiacentă rosturilor deschise);
▪ elemente interioare care delimiteazǎ spaţiile încǎlzite de spaţii adiacente neîncǎlzite sau mai puţin
încǎlzite (ex: pereţii şi planşeele care separă volumul clădirii de spaţii adiacente neîncălzite sau mult mai
puţin încălzite, precum şi de spaţiul rosturilor închise);
▪ elemente în contact cu solul.

- clasificare în funcţie de tipul elementelor de construcţie:

▪ opace (ex: partea opacă a pereţilor exteriori, inclusiv suprafaţa adiacentă rosturilor);
▪ elemente vitrate – elemente al căror factor de transmisie luminoasă este egal sau mai mare de 0,05 (de
exemplu: componentele transparente şi translucide ale pereţilor exteriori şi acoperişurilor - tâmplăria
exterioară, pereţii vitraţi şi luminatoarele).

- clasificare în funcţie de poziţia elementelor de construcţie în cadrul anvelopei clǎdirii:

▪ verticale – elemente de construcţie care fac un unghi cu planul orizontal mai mare de 60 grade (ex:
pereţilor exteriori);
▪ orizontale – elemente de construcţie care fac un unghi cu planul orizontal mai mic de 60 grade (de
exemplu planşeele de peste ultimul nivel, de sub poduri, planşeele de peste pivniţe şi subsoluri
neîncălzite, planşeele care delimitează clădirea la partea inferioară, faţă de mediul exterior - bowindouri,
ganguri de trecere ş.a)
Calculele şi verificările termotehnice se referă la următoarele elemente de construcții perimetrale
(inst. Incalzire constr.):

•partea opacă a pereților exteriori, inclusiv suprafața adiacentă rosturilor deschise;
•componentele transparente şi translucide ale pereţilor exteriori şi acoperişurilor (tâmplăria exterioară,
pereți vitraţi şi luminatoarele);
•planşeele de pe ultimul nivel, de sub terase şi poduri;
•planşeele care delimitează clădirea la partea interioară faţă de mediul exterior;
•planşeele de peste pivniţe şi subsoluri neîncălzite;
•plăcile amplasate pe sol şi pereţii de pe conturul exterior al subsolurilor parţial sau complet îngropate
în pământ;
•pereţii şi planşeele care separă volumul clădirii de spaţii adiacente neîncălzite sau mult mai puţin
încălzite, precum şi spaţiul rosturilor închise.

2.2.2. Reguli de măsurare a suprafeţelor anvelopei

Măsurarea suprafeţelor exterioare ale anvelopei unei clădiri trebuie realizată ţinând cont de
anumite reguli aflate în strânsă legătură cu procesul de transfer de căldură prin elementele constructive.
Aceste reguli prevăd majorarea sau reducerea convenţională a ariei în cazul în care pierderile reale de
căldură pot fi mai mari sau mai mici decât cele calculate. (Varlan)
Ca reguli de măsurare pot fi amintite, conform figurii 2.1:

o dimensiunile ferestrelor, uşilor şi luminatoarelor se iau conform dimensiunilor minime ale
golului;
o dimensiunile tavanului şi pardoselei se măsoară între axele pereţilor intermediari sau între axa
peretelui intermediar şi suprafaţa interioară a peretelui exterior;
o dimensiunile pereţilor exteriori se măsoară:
- în plan orizontal – conform perimetrului exterior sau între axele pereţilor intermediari;


24
- în plan vertical – pentru parter în dependenţă de particularităţile constructive ale pardoselei
sau de la pardoseala finită aşezată pe pământ; pentru etajele medii – diferenţa dintre cotele
de nivel ale pardoselilor finite ale etajelor vecine.
o dimensiunile pereţilor intermediari se măsoară prin interiorul încăperii.


Figura 2.1. Măsurarea dimensiunilor anvelopei

2.2.3.Pereţii exteriori

Pereţii sunt acele subansambluri constructive ale clădirii cu rol de delimitare a spaţiului interior
de mediul extern, precum si de compartimentare pe funcţiuni interiorului acesteia. Pereţii sunt alcătuiţi
din componente diverse:

- elementul de baza care poate fi din zidărie , beton, metal, lemn etc.;
- elementul de finisaj (interior ,exterior) sub forma de tencuieli, placaje, tapete etc. ;
- elemente înglobate cum ar fi: uşi , ferestre, coşuri de fum, canale de ventilaţie, hidroizolaţii,
termoizolaţii, izolaţii fonice etc.

Prin noţiunea de perete se înţelege în mod obişnuit numai componenta de bază care conferă
acestuia rezistenţa şi stabilitatea.

După poziţia lor în ansamblul construcţiei pot fi:

- Pereţi exteriori, care împreună cu acoperişul fac parte din elementele de închidere ale clădirii,
delimitând spaţiul interior al acesteia de mediul exterior;
- Pereţii interiori, care împreună cu planşeele alcătuiesc subansamblul de compartimentare de pe
funcţiuni a clădirii.

După rolul pe care îl au in construcţie pot fi:
o Pereţi structurali, denumiţi şi de rezistenţă- au rolul de a prelua si transmite, la nivelul
fundaţiilor,încărcările gravitaţionale şi orizontale la care este supusă e construcţia;


25
o Pereţi de contravântuire (autoportanţi) conlucrează cu pereţii structurali pentru
rigidizarea clădirii în plan orizontal dar nu preiau încărcările din planşee;
o Pereţi nestructurali, numiţi şi pereţi purtaţi au numai rol de compartimentare funcţionala
la interior sau de închidere spre exterior. Aceşti pereţi nu preiau decât greutatea lor
proprie şi nu au continuitate pe verticală.

Pentru economisirea energiei clădirilor, cei mai importanţi actori ai construcţiei sunt pereţii
exteriori. Calitatea confortului termic din interiorul locuinţelor influenţează esenţial o proiectare
corespunzătoare a modului de realizare a pereţilor exteriori.

În zona lor opacă, pereţii exteriori sunt executați dintr-un singur material (monostrat)-figura
2.2.a- sau din mai multe straturi de materiale diferite (multistrat)-figura 2.2.b:Figura 2.2. Pereţi exteriori a - monostrat, - zidărie de cărămida plină; zidărie de cărămidă eficientă
GVP; zidărie de blocuri din beton celular BCA GBN35 sau GBN50, b - multistrat, -structurali din
beton armat, căptuşit cu zidărie de blocuri BCA; - structurali din beton armat căptuşiţi cu termoizolaţie
din polistiren celular sau vată minerală protejată cu zidărie de cărămidă eficientă; - panouri mari din
beton armat de tip sandwich, cu termoizolaţie din polistiren celular sau din plăci de vată minerală

2.2.4. Suprafeţele vitrate
Cu ajutorul suprafeţelor vitrate se realizează iluminatul natural, trecerea parţială a ventilaţiei
solare şi ventilarea naturală a încăperilor. Acestea sunt: tâmplăria exterioară(ferestre, uşi), pereţii vitraţi
şi iluminatoarele.
Tâmplăria exterioară este compusă din ansamblul ramă (toc şi cercevea) şi folie de geam.
Profilele ramei pot fi din lemn, din lemn stratificat, din PVC, din aluminiu fără sau cu baterie
termica. Ca tip de deschidere ramele pot fi cuplate, simple şi duble. În figura 2.3 este prezentat geamul
termopan, care este denumirea populară pentru un sandwich format din două foi de sticlă lipite perimetal
prin intermediul unei baghete de aluminiu si al unor sigilanţi de tip membrană cauciucată. Rezultatul este
un geam cu caracteristici de izolare termică deosebită, care păstrează transparenţa necesara spatiilor
vitrate. Sticla folosită poate fi trasă sau float. Cea trasă se obţine printr-un proces mai primitiv şi are mult
mai multe deficienţe de claritate, fiind des întâlnite deformările de imagine sau efectul de curcubeu.
Sticla float este mai scumpă, însă elimină aceste neajunsuri. Grosimea foilor de sticlă influenţează şi ea
caracteristicile termice, dar mai ales cele de rezistenţă la impact ale geamului termopan. Cel mai des
folosit este geamul de 4 mm suficient de rezistent pentru ferestrele uzuale ale unei case. Pentru vitrine,
terase sau ochiuri de geam de peste 2 m
2
este indicat să se utilizeze măcar geam de 6 mm sau chiar tip
duplex. Rezistenţa la efracţie poate fi mărită şi prin intermediul unei folii speciale antiefracţie aplicată pe
interiorul foii exterioare de geam înaintea sigilării. În cazul în care tâmplăria este montată înclinat sau în


26
medii cu risc sporit (grădiniţe, spitale, instituţii publice), sticla folosită trebuie securizată în prealabil
astfel încât în cazul spargerii cioburile rezultate să nu pună în pericol viaţa celor aflaţi în apropiere.

Figura 2.3. Tâmplărie exterioară: fereastră cu ramă din PVC şi geam termopan
Una dintre căile cele mai eficace de îmbunătăţire a izolaţiei clădirii este aceea de a îmbunătăţi
eficienţa suprafeţelor vitrate. Acestea sunt părţile cele mai sensibile ale clădirii întrucât au valori ale
coeficientului de transfer termic de 4 pana la 5 ori mai mari decât celelalte suprafeţe.
- Se măreşte la maximum suprafaţa vitrata de pe partea de sud a clădirii . Daca ferestrele nu sunt
eficiente, noaptea si iarna pierderea de căldură va fi mai mare.
- Ferestrele cu geam termopan au valori ale rezistenţei termice cu până la 55% mai mari decât cele
cu un singur geam (0,4 faţă de 0,18 m
2
°K/W). Cele mai eficiente ferestre cu geam termopan
permit pătrunderea a până la 80% din lumina solară şi au valori ale rezistenţei termice de
aproximativ 0,5 m
2
°K/W. Ferestrele cu valori ale rezistenţei de 0,7 m
2
°K/W sau mai mult sunt
denumite uneori "supraferestre". Multe dintre ferestrele cu geam dublu sunt umplute cu un gaz
foarte bun izolator şi au acoperiri invizibile care transmit doar radiaţia cu lungimi de undă
specifice. Figura 2.4 prezintă valorile coeficientului de transfer termic k pentru diverse tipuri de
ferestre.
- Vitrarea trebuie să permită pătrunderea a cât mai multa lumină solară, dând întotdeauna prioritate
iluminării naturale. Aceasta reduce şi costul utilităţilor.


Figura 2.4. Valoarea coeficientului de transfer termic pentru diferite tipuri de ferestre

Normativul C 107/0-02 recomandă pentru condiţiile climatice din România şi pentru respectarea
cerinţelor de economie de energie şi de izolare termică, utilizarea ferestrelor cu trei rânduri de geam,


27
prevăzute cu măsuri de etanşare pe contur sau ferestrelor duble echipate pe cerceveaua interioară cu un
geam termoizolant realizat din sticlă obişnuită, iar pe cerceveaua exterioară cel puţin cu o foaie de geam
simplu sau utilizarea ferestrelor cu un singur geam termoizolant, din sticle specială, de joasă emisivitate
şi eventual cu spaţiul dintre sticle umplut cu gaze mai izolante decât aerul (Argon, Kripton).

2.2.5. Terase şi planşee spre poduri neîncălzite

Planșeele de terasă (figura 2.5) au, obligatoriu în componența lor și următoarele straturi:
• straturi cu rol termo și hidroizolator;
•beton de pantă, pentru realizarea înclinației necesare în vederea colectării apelor fluviale;
•barieră contra vaporilor de apă, amplasată pe partea caldă a stratului termoizolator;
•strat de difuzie sau strat de aer ventilat, amplasate deasupra elementelor din care trebuie eliminați
vaporii de apă (sape,beton de pantă etc);
•protecția exterioară a hidroizolației : strat de pietriș de 4 cm. grosime - la terase necirculabile , dale
prefabricate din beton - la terasele circulabile, sau pelicule speciale.

Planșeele spre poduri (figura 2.6) sunt prevăzute cu un strat de termoizolație (zgură,cenușă de
termocentrală, vată minerală etc) protejat cu o șapă de ciment de 3 cm grosime.

Figura 2.5.1-planseu din beton armat; 2- beton de panta; 3-bariera contra vaporilor, 4-
termoizolatie(polistiren, vata minerala); 5- strat de difuzie a vaporilor; 6-sapa de protective; 7-
hidroizolatie; 8- nisip; 9- dale de mosaic; 10- strat de protective cu folie reflectanta; 12 – tencuiala;


Figura 2.6. Alcatuiri de planse spre pod cu polisiren; b- cu zgura expandata 1-planseu din beton armat;
2- tencuiala; 3- termoizolatie cu polistiren; 4- termoizolatie cu zgura expandata; 5-sapa de mortar din
ciment
2.2.6. Planșee spre coridoare exterioare

Au structura unui planșeu obișnuit la care se adaugă un strat de termoizolație, amplasat fie la
interior sub pardoseală, fie la exterior, montat în cofraj odată cu turnarea betonului plăcii și protejat cu
tencuială.
2.2.7.Planșee spre pivnițe și subsoluri neincalzite

Sunt prevăzute cu un strat de termoizolație (polistiren, vată minerală, vată de sticlă poliuretan etc)
amplasat fie sub pardoseală, fie la intradosul planșeului(figura 2.7.).


28
La planșeele spre încăperile neîncălzite este necesar a se avea în vedere și tipul de pardoseală
prevăzut. Se știe că temperatura normală a tălpii piciorului încălțat este de 29…30
o
C și că pierderea de
căldură suferită de acesta, în direcția pardoselii, în sezonul rece, crează senzația de disconfort. La
piciorul încălțat corect (pantof,ciorapi), trasferul termic se face preponderant prin convecție și radiație,
iar senzația de rece depinde de temperatura pardoselii, de temperatura aerului în apropierea pardoselii și
de timpul de staționare.Figura 2.7. Alcatuiri de plansee peste pivnite si poduri
neincalzite:
a-termoizolatie cu polistiren sau vata mineral sub sapa; b-
termoizolatie cu plabi BCA la intradosul planseului; c-
termoizolatie cu spumapoliuretanica la intradosul planseului;
1-planseu din beton armat; 2-sapa de mortar din ciment; 3-
termoizolatie din polistiren sau vata mineral; 4- termoizolatie
din placi de BCA; 5- spuma poliuretanica; 6- mortar din ciment

La piciorul încălțat ușor sau desculț transferul termic spre pardoseală se realizează, în cea mai
mare parte, prin conducție, în funcție de temperatura acesteia și de coeficientul de asimilare a căldurii de
contact -b- caracteristic materialului din care este compus stratul superior al pardoselii finite(figura
2.8.):
(2.1)
unde: -λ - conductivitatea termică a materialului
-p - densitatea aparentă a materialului
-c - capacitatea calorică masică

Figura 2.8. Senzaţia de confort pentru talpa piciorului încălţat în
functie de temperatura pardoselii
a-durata de staţionare pe pardoseala[h]; b- temperatura aerului
interior ;
1- prea cald; 2- admisibil; 3- răcoros; 4- rece; 5- foarte rece;


În funcție de valoarea coeficientului b, pardoselile se pot clasifica din punct de vedere al senzației de
cald-rece. (tabelul 2.3)

29
Tabelul 2.3. Clasificarea pardoselilor din punct de vedere al senzatiei de cald – rece
Tipul pardoselii dupa
senzatia de confort, la
contact cu talpa piciorului
Coeficient de asimilare
termica la contact –b-

Coeficientul de asimilare
termica

Foarte cald

Cald 350…700 3,0…6,0
Optimal 700…1050 6,0…9,0
Racoros 1050…1400 9,0…12,0
Rece


Relația de corespondența între coeficientul b și coeficientul de asimilare S
24
este:

= , (2.2)

unde: - perioada de oscilaţie diurnă a temperaturii exterioare. ( =24h=86400s)
În categoria perdoselilor reci sunt incluse: marmura, piatra naturală, asfaltul, betonul, mozaicul
de ciment, piatră spartă, mozaicul venețian, gresia, plăcile ceramice. În categoria pardoselilor calde sunt
incluse: parchetul, covorul PVC, mochetă etc (figura 2.10).

Figura 2.9. Pardoseli reci:
a- beton asfaltic pentru hale industriala; b-dale din piatra
naturala; c- mosaic
1- planseu din beton armat; 2-beton asfaltic; 3mortar mixt de var
si ciment; 4 piatra naturala; 5- mozaic


Figura 2.10. Pardoseli calde:
a-parchet lipit de sapa de mortar; b- covor
din PVC; c- mocheta
1-planseu din beton armat; 2-
termoizolatie; 3- sapa de galizare; 4-
lamele de parchet; 5-covor din PVC; 6-
covor tip mocheta

2.2.8. Planșee amplasate pe pământ

Sunt prevăzute cu un strat termoizolator pe toată suprafața sau cel puțin pe o fâșie cu lățimea de
1,0 m pe tot conturul, amplasat fie peste placa din beton - sub pardoseală, fie sub placa din beton. Pentru
reducerea pierderilor de căldură perimetrale, este obligatorie prevederea unui strat termoizolator la
nivelul soclului.

2.2.9. Pereții care separă spațiile încălzite de cele adiacente neîncălzite sau mult mai puțin
încălzite


30
Aceste elemente pot fi sau nu prevăzute cu un strat termoizolator. Anumite elemente de mobilier,
de exemplu, dulapurile în perete sau bibliotecă pot reprezenta elemente de separare a spațiilor interioare
cu rezistență la transfer termic și capacitate de acumulare a căldurii, deloc neglijabilă.

În situația separării a două spații de temperaturi diferite trebuie luată în considerare rezistența
termică introdusă de un astfel de element de mobilier sub forma sumei rezistențelor termice(figura 2.11.).
Figura 2.11. Schema de calcul a elementelor de mobilier interior pentru
separarea spatiilor cu temperaturi diferiteRelația de calcul a rezistenței termice este:

(2.3)

unde:
este rezistenţa termică superficială interioară ( = 0,125 m
2
K/W)
este rezistenţa termică specifică prin peretele de lemn al elementului de mobilier.

2.2.10.Considerații generale privind alcătuirea anvelopei

Din punct de vedere termotehnic, elementele de construcții care alcătuiesc anvelopa unei clădiri
sunt realizare din straturi omogene, cvasiomogene și din punți termice.
Straturile omogene au grosime constantă cu caracteristici termotehnice uniforme sau care pot fi
considerate uniforme.
Straturile cvasiomogene sunt alcătuite din două sau mai multe materiale având conductivități
termice diferite, dar care pot fi considerate ca straturi omogene având conductivități termice echivalente.

Punțile termice (figura 2.11.)reprezintă zone ale anvelopei unei clădiri în care rezistența termică,
altfel uniformă, este sensibil modificată ca urmare a faptului că izotermele nu sunt paralele cu suprafețele
elementelor de construcții. În consecință, fluxul termic - astfel unidirecțional - este sensibil modificat. În
zonele punților termice se modifică și temperaturile superficiale interioare.
Punţile termice apar acolo unde un material conductibil, cum ar fi metalul, traversează un strat
izolator. Ţevile, bolţarele, grinzile, uşile, ferestrele şi zonele umede formează adesea punţi termice între
suprafeţele interioare şi cele exterioare. Până la 20% din pierderile de energie ale unei clădiri se
datorează punţilor termice. Pe lângă faptul ca duc la un consum mai mare de energie, fluxul de căldură31
care se pierde prin punţile termice scade temperaturile interne de la suprafaţa şi se asociază frecvent cu
apariţia condensului si mucegaiului.
Punţile termice pot fi evitate prin:
- Izolare externă
- Îndepărtarea elementelor structurale care nu sunt necesare
- Ferestre compacteFigura 2.12. Clasificarea puntilor termice:
a-zone cu arii diferite la exterior fata de interior; b- zone cu
grosimi si material diferite; c, e- zone cu incluziuni partiale din
material cu conductivitati diferite; d, f- zone cu incluziuni totale
din material cu conductivitati diferite; a, b, c, d-punti termice
liniare; e, f,- punti termice punctuale.
1-punte termica punctual; 2- agrafa


Din punctul de vedere al lungimii lor, punțile termice se clasifica în: punți termice liniare, punți
termice punctuale.
Din punctul de vedere al alcătuirii lor, punțile termice sunt:
•constructive, realizate prin incluziuni locale de materiale având o conductivitate termică diferită;
•geometrice, realizate ca urmare a unor forme geometrice specifice (colțuri, schimbări ale grosimilor);
•mixte, având ambele caracteristici de mai sus.
Influența punților termice liniare și a celor punctuale asupra zonelor cu alcătuire omogenă se
cuantifica, în calcule, prin coeficienți liniari, respectiv prin coeficienți punctuali, de transfer termic, care
amplifică, sau în unele cazuri, diminuează amploarea fluxului termic unidirecțional.

2.2.11. Aria anvelopei clădirii

Aceasta se calculează cu relaţia:
1
n
j
j
A A
=
=
¿
, [m
2
] (2.4)
unde: A – aria anvelopei – suma tuturor ariilor elementelor de construcţie perimetrale ale clădirii, prin
care au loc pierderile de căldură, A
j
– ariile elementelor de construcţie care intră în alcătuirea anvelopei,
j=1...n, n – numărul total de elemente de construcţie din componenţa anvelopei.

Ariile elementelor de construcţie care intră în alcătuirea anvelopei clădirii sunt (normativ C107/1):

o suprafaţă opacă a pereţilor exteriori;
o suprafeţele adiacente rosturilor deschise şi /sau închise;
o suprafeţele vitrate;
o suprafaţa planşeelor de peste ultimul nivel, sub terase;
o suprafaţa planşeelor de peste ultimul nivel, sub poduri;
o suprafaţa planşeelor de peste pivniţe şi subsoluri neîncălzite;
o suprafaţa plăcilor în contact cu solul;
o suprafaţa pereţilor în contact cu solul;
o suprafaţa planşeelor care delimitează clădirea la partea inferioară, de extterior32
o suprafaţa pereţilor şi a planşeelor care separă volumul clădirii de spaţii adiacente neîncălzite sau
mult mai puţin încălzite, precum şi de spaţii având alte destinaţii.

2.2.12. Volumul clădirii

Volumul clădirii reprezintă volumul delimitat pe contur de suprafeţele perimetrale care alcătuiesc
anvelopa clădirii.
Volumul clădirii reprezintă volumul încălzit al clădirii, cuprinzând atât încăperile încălzite direct
cu elemente de încălzire, cât şi încăperile în călzite indirect, dar la care căldura pătrunde prin pereţii
adiacenţi, lipsiţi de termoizolaţie semnificativă. Se consideră că fac parte din volumul clădirii; cămări,
debarale, vestibuluri, holuri de intrare, casa scării, puţul liftului şi alte spaţii comune.
Mansardele, precum şi încăperile de la subsol, încălzite la temperaturi apropiate de temperatura
predominanta a clădirii, se includ în volumul clădirii.

Conform normativului C107/1 nu se includ in volumul clădirii:

- încăperile cu temperaturi mult mai mici decât temperatura predominanta a clădirii, de exemplu
camerele de pubele;

- verandele, precum şi balcoanele şi logiile, chiar în situaţia în care ele sunt închise cu tâmplărie
exterioara.

La clădirile cu terasă, în cazul în care casa scării se ridică peste cota generala a planşeului terasei,
pereţii exteriori ai acesteia se consideră ca elemente ale anvelopei clădirii.
La clădirile cu acoperiş înclinat, în situaţiile in care casa scării continuă peste cota generala a
planşeului podului, ca elemente delimitatoare, spre exterior, se considera pereţii dintre casa scării si pod
si planşeul sau acoperişul de peste casa scării.
La casa scării de la parter, precum şi la holurile de intrare in clădire care au planşeul inferior
denivelat, determinarea volumului şi a suprafeţei anvelopei precum şi a suprafeţelor tuturor elementelor
de construcţie care separă aceste spaţii, de subsol si de aerul exterior (pereţi, planşee, rampe) se face cu
luarea în consideraţie a acestei denivelări.

2.3.Instalaţiile clădirii

2.3.1. Instalaţiile de încălzire

Sistemul de încălzire este format din totalitatea elementelor constructive cuplate între ele şi
destinate obţinerii, transportării şi transferării cantităţii necesare de căldură aerului dintr-o incintă.
Sistemul de încălzire trebuie să satisfacă următoarele cerinţe(Vârlan . Inst. Încălzire):

- sanitare şi igienice – menţinerea temperaturilor aerului interior şi a suprafeţelor interioare în limitele
acceptate, menţinerea uniformităţii temperaturii în planurile vertical şi orizontal ale incintei, limitarea
temperaturii suprafeţelor de încălzire;
- economice – investiţii capitale mici cu consum minim de materiale;
- constructive şi arhitectonice - să corespundă interiorului incintei, soluţiilor constructive;
- de producere şi montare – numărul minim de piese şi noduri tip, etc.;
- de exploatare – funcţionarea eficientă pe tot parcursul exploatării, fiabilitate ridicată.

Schema sistemului de încălzire este prezentată în figura 2.13. Elementele constructive principale
ale sistemului de încălzire sunt următoarele:

1. elementul care produce căldură – generatorul de căldură;
2. conducte de transport a căldurii de la generator la corpurile de încălzire;
3. corpuri de încălzire care transferă căldura de la fluidul din conducte la aerul din incintă.


33

Figura 2.13. Schema sistemului de încălzire. 1. generator de căldură, 2. conducte de
transport ale agentului termic, 3. corp de încălzire

Clasificarea generală a sistemelor de încălzire se poate face după mai multe criterii:

 După sursa de căldură :
- Centrală (centrale termice, respectiv puncte termice),
- Locală (sisteme de încălzire directă – vezi Anexa 2);

 După agentul termic folosit :
- Apa (temperatură redusă; caldă; fierbinte),
- Abur (presiune-joasa;presiune-medie),
- Aer-cald;

 După modul de transfer de căldură predominant:
- Convective (radiatoare;aparate de aer-cald; elemente de ventilarea si condiţionarea aerului). Sistemul de
încălzire convectiv menţine temperatura aerului interior T
i
la un nivel mai ridicat decât temperatura
medie radiantă T
mr
.
- Radiante(încălzirea prin pardoseală, panouri radiante de tavan şi de perete, panouri radiante suspendate;
radianţi cu infraroşu). Sistemul de încălzire radiant menţine temperatura radiantă la un nivel mai ridicat
decât temperatura aerului interior (T
mr
>T
i
).

Instalaţii de încălzire cu apă

La aceste instalaţii, apa circulă în sistem, se răceşte în corpul de încălzire şi este readusă în
generatorul de căldură pentru a fi din nou încălzită.

Avantaje:
• Agentul termic este disponibil în cantităţi nelimitate,
• Agentul termic se situează la temperaturi în limite rezonabile,
• Căldura specifică mare a apei, volum redus al fluidului de transport,
• Fiabilitate buna în exploatare,
• Reglare uşoară (reglare centralizată, prin robineţi termostatici pe corpurile de încălzire).

Dezavantaje:
• Inerţie termică ridicată, perioada lungă de intrare şi de ieşire în/din regim,
• Cost de investiţie relativ mare.

1
3
2


34
Instalaţiile de încălzire cu apă funcţie de temperatura apei folosite sunt clasificate în:

- instalaţii cu apă caldă cu temperaturi până la 110 °C (temperatura apei uzual nu depăşeşte 95 °C),
- instalaţii cu apă fierbinte cu temperaturi de peste 110 °C.

Instalaţiile de încălzire cu apă caldă sunt foarte mult utilizate pentru încălzirea clădirilor de locuit,
publice şi administrative. Instalaţiile de încălzire cu apă fierbinte sunt folosite în special la halele
industriale.
Instalaţiile de încălzire cu apă, funcţie de modul de circulaţie a apei se pot clasifica în (figura 2.14):
• Instalaţii cu circulaţie a apei prin gravitaţie,
• Instalaţii cu circulaţie a apei forţată.Figura 2.14. Sisteme de încălzire cu apă cu a.
circulaţie gravitaţională, b. cu circulaţie forţată,

1 – generator de căldură, 2 – conductă de tur, 3 –
conductă de retur, 4 – vas de expansiune, 5 –
corp de încălzire, 6 – pompă, 7 – dispozitiv de
evacuare a aerului

Instalaţiile cu circulaţia apei calde prin gravitaţie se foloseau pentru clădiri mici. Astăzi ele sunt
utilizate doar excepţional. La aceste instalaţii era utilizată proprietatea apei de a-şi schimba densitatea la
răcire şi încălzire. Într-un sistem vertical închis cu repartizarea neuniformă a densităţii, sub acţiunea
câmpului gravitaţional al Pământului ia naştere o presiune de circulaţie care provoacă mişcarea apei.
Instalaţiile cu circulaţie forţată utilizează pompa acţionată mecanic pentru majorarea diferenţei de
presiuni care duce la mişcarea apei şi astfel în sistem se creează o circulaţie forţată.
Instalaţiile de încălzire cu apa funcţie de numărul de conducte se clasifică în:

• Instalaţii bitubulare
• Instalaţii monotubulare

În sistemele monotubulare corpurile de încălzire sunt unite cu o conductă şi apa circulă
consecutiv prin fiecare corp de încălzire. În sistemele bitubulare apa caldă este transportată prin
conducta de tur, iar cea răcită prin conducta de retur.

Instalaţii de încălzire cu abur

În corpurile de încălzire cu abur, în corpurile de încălzire aburul cedează căldură latentă de
vaporizare, condensându-se. Condensatul este evacuat din corpurile de încălzire şi întors în cazanele de
abur pentru prelungirea ciclului. Sistemele de încălzire cu abur au următoarele avantaje şi dezavantaje:

 Avantaje:
• Inerţie termică redusă, perioadă scurtă de intrare în regim,
• Pericol neglijabil de îngheţ,
• Costurile de investiţii sunt mai mici decât la cele cu apă caldă.

 Dezavantaje:
• Reglare centralizată dificilă,neeconomică,
• Temperaturi mari ale suprafeţei,
• Pericol de coroziune.

Aburul ca şi agent termic se utilizează azi doar în clădirile industriale.


35

Instalaţiile de încălzire cu abur se clasifică după presiunea aburului :
• De presiune redusă , p = 0,105… 0,17 MPa;
• De presiune înaltă, p > 0,17 MPa
• Instalaţii de abur în depresiune , p < 0,1 MPa
Instalaţiile de încălzire cu presiune redusă sunt cele mai des utilizate.

Instalaţiile de încălzire cu abur se clasifică în funcţie de conductele de distribuţie a aburului :
• Instalaţii de încălzire cu distribuţie inferioară,
• Instalaţii de încălzire cu distribuţie superioară.

Instalaţiile de încălzire cu abur se clasifică în funcţie de modul de întoarcere a condensatului în cazan:
- Sisteme închise (figura 2.15 a);
- Sisteme deschise (figura 2.15 b).


Figura 2.15. Sisteme de încălzire cu abur. A. închis, b. deschis, 1 - cazan cu colector de abur, 2 –
conductă de abur, 3 – corp de încălzire, 4 ,6 – conducte de condens, 5 – conductă de evacuare a aerului, 7
– vas de condens, 8- pompă de condens, 9 – colector de distribuţie a aburului.

Instalaţii de încălzire cu aer cald

Încălzirea cu aer cald se impune în cazul spaţiilor largi, dar cu înălţime mica (H<4,5m), sau a celor
înalte, dar cu restricţii de natură tehnologică (unde se recomandă încălzirea radiantă); de exemplu, o hală
de producţie de confecţii textile sau o hală cu mediu corosiv / exploziv / inflamabil.
Avantaje ale utilizării încălzirii cu aer cald:
• este un tip de încălzire mai rapid decât încălzirea clasică (cu corpuri statice),
• se pretează în spaţiile în care activitatea se desfăşoară pe o perioada lungă din zi,
• în spaţiul respectiv se pot face zonări de funcţionare sau de temperaturi,
• faţă de sistemele clasice (cu corpuri statice), soluţia încălzirii cu aer cald este mai sigură şi mai simplă
(se elimină agentul termic intermediar).

Pentru încălzirea aerului dintr-o incintă se utilizează un schimbător de căldură de suprafaţă
(aeroterma), în care se face transferul de căldură de la un agent termic principal (apă, abur, gaze arse) la
aer ca în figura 2.16 (Încălz inst. Ind.). Aeroterma se defineşte ca un sistem de încălzire locală a aerului
dintr-o încăpere, cu o anume putere termică, electrică şi debit de aer. Este o instalaţie compactă şi poate
fi de două tipuri: suspendată şi de pardoseală.36

Figura 2.16. Încălzirea cu aer cald. a. ventilare şi încălzire cu aer cald, cu aer exterior, b. încălzire cu aer
cald, cu recircularea aerului, c. ventilare şi încălzire cu aer cald, cu amestec de aer interior şi exterior, 1-
ventilator, 2 – schimbător de căldură, 3 – cameră de amestec, 4 – aer refulat la cameră, 5- aer admis din
exterior, 6 – aer interior recirculat, 7 – amestec de aer interior şi exterior, 8 – evacuare aer în exterior.

Aerul încălzit poate proveni din interiorul şi exteriorul clădirii sau se poate folosi un amestec de aer
interior şi exterior. În schemele prezentate în figura 2.15, instalaţia de încălzire cu aer cald poate asigura
întreaga cantitate de căldură pentru încălzire sau numai o parte. În ultimul caz este necesară combinarea
cu alt sistem de încălzire, de exemplu cu corpuri încălzitoare sau cu suprafeţe radiante.

Instalaţii de încălzire cu panouri radiante

Încălzirea prin radiaţie sec referă la modul de încălzire în care temperatura medie radiantă a încăperii
este mai mare decât temperatura aerului interior. Se utilizează panouri care au suprafaţa netedă.

Aceste sisteme destinate pentru suprafeţe mari, medii şi mici cu înălţimi de peste 3 m, încălzesc
suprafeţe şi nu volume, rezultând astfel o economie de minim 35% faţă de sistemele clasice de încălzire
cu aer cald.

Prin utilizarea acestui sistem, se elimină stratificarea aerului. În cazul încălzirii cu aer cald, acesta
se ridică la partea superioară a halei, zona de lucru rămânând mai rece. În cazul încălzirii prin radiaţie,
căldura rămâne jos, în zona de lucru. De asemenea, în cazul încălzirii prin radiaţie pierderile de căldură
se reduc mult, deoarece căldura nu se mai acumulează la partea superioară a halei mărind astfel diferenţa
de temperatură faţă de mediul exterior.

Panourile radiante se pot monta la nivelul tavanului, pe pardoseală şi pe perete. Locul de amplasare
este ales din considerente tehnologice, igienice şi tehnico-economice.
În cazul utilizării panourilor radiante de tavan, principiul de funcţionare este următorul:
- Căldura emisa de panourile radiante se propaga sub forma de radiaţii electromagnetice şi intrând în
contact cu corpurile solide din zona de lucru le încălzeşte pe acestea;
- Radiaţiile termice emise în jos sunt orientate către sol, pereţi, respectiv persoanele si obiectele aflate
în spaţiul încălzit. Pardoseala si pereţii constituie o suprafaţă însemnata, astfel absorb o cantitate mare
de căldura şi se încălzesc;
- Aerul se încălzeşte venind în contact cu clădirea şi corpurile (convecţie secundară), astfel încât
temperatura aerului va fi uniformă atât pe orizontala cât şi pe verticală. Temperatura pardoselii va fi
cu 2-4°C mai înaltă faţă de alte sisteme de încălzire prin convecţie şi faţă de temperatura aerului din
apropierea pardoselii;
- Radiaţiile naturale, de undă lungă, ce sunt absorbite de suprafaţa corpului uman produc un efect de
confort. Radiaţiile termice într-un spaţiu încălzit abia sunt percepute, dar într-un spaţiu rece produc o
senzaţie de confort termic.

Ca orice alt corp de încălzire şi panourile radiante cedează căldura mediului înconjurător prin convecţie
şi radiaţie termică. Caracteristica lor principală este că cedarea de căldură în proporţie de 80% se produce
prin radiaţii termice, adică undele electromagnetice se transformă în căldură în zonele de lucru ale
spaţiului încălzit. Astfel, în comparaţie cu încălzirea prin convecţie, gradientul de temperatură pe
înălţimea spaţiului este minimă, ceea ce înseamnă că utilizarea sistemului de încălzire prin panouri
radiante de tavan este mai economică şi mai plăcută din punct de vedere fiziologic.37

Figura 2.17. Panouri radiante montate pe tavan

Transferul de căldură doar prin radiaţie este posibil doar în vid, de aceea, în realitate există şi transfer
de căldură prin convecţie. Radiaţia suprafeţei panourilor nu este uniformă. Totodată datorită
temperaturilor diferite ale suprafeţelor, apare mişcarea aerului în încăpere şi panourile transmit o anumită
cantitate de căldură aerului aflat în contact cu suprafeţele panourilor (Vârlan).La panourile amplasate pe
tavan, partea radiantă reprezintă 70-75% din transferul total. Panoul amplasat în pardoseală activează
transferul termic prin convecţie, cel prin radiaţie reprezentând 30-40%. Panourile pe pereţi transmit între
30% şi 60% din căldură prin radiaţie. Undele termice transmit căldura direct şi fără pierderi la transport
către toate corpurile solide din incintă. Temperatura optimă a spaţiului se obţine prin temperatura de
suprafaţă a materialelor înconjurătoare şi a obiectelor de instalaţii din încăpere.

Cedarea de căldură a elementelor de încălzit se realizează prin undă termică în infraroşu. Miezul
panourilor radiante poate fi o rezistenţă termică nemetalică dintr-un material de carbon special.
Instalarea panourilor este simplă şi acestea au numeroase avantaje, de la reducerea CO
2
degajat, la
scăderea costurilor pentru energie, a costurilor de instalaţii, a costurilor pentru reparaţii şi pentru revizii.
De asemenea, temperatura în incintă este repartizată uniform. Ca dezavantaje se pot menţiona. Inerţia
termică mare şi posibilităţi reduse de reglare, mai ales în cazul panourilor înglobate în construcţii.

2.3.2. Instalaţii de ventilare şi climatizare
Prin ventilaţie se înţelege introducerea de aer din atmosferă şi îndepărtarea aerului din interiorul
incintelor în cantităţi suficiente pentru asigurarea confortului. Ventilaţia este una din principalele tehnici
de îndepărtare a excesului de căldură şi de nocivităţi din interiorul incintelor închise sau de extindere în
interiorul acestora a condiţiilor termice favorabile ale mediului exterior.
Ventilaţia unei incinte poate fi naturală sau forţată. Ventilaţia naturală este cauzată de diferenţa de
presiune dintre interiorul şi exteriorul unei incinte ca rezultat al acţiunii vântului sau a gradienţilor de
temperatură. Ventilaţia nocturnă şi turnurile de răcire sunt principalele tehnici de ventilaţie naturală.
Ventilaţia forţată este realizată cu mijloace mecanice, folosind ventilatoare pentru a induce şi controla
curentul de aer. Ventilatoarele de tavan sau ventilatoarele portabile sunt cele mai des folosite în acest
scop. O instalaţie de ventilare obişnuită se compune din:
o Priza de aer proaspăt,
o Filtru de praf,
o Canale de aer,
o Ventilator de introducere,
o Guri de refulare a aerului în încăperi,
o Ventilator de evacuare.

Condiţionarea aerului implică crearea şi menţinerea unui mediu în anumite condiţii de
temperatură, umiditate, circulaţie a aerului şi puritate astfel încât acesta să producă efectele dorite asupra
ocupanţilor unei incinte sau a materialelor depozitate, indiferent de variaţia factorilor meteorologici şi a
degajărilor interioare de căldură, umiditate, substanţe chimice. (Brujan). Instalaţiile de condiţionare au în
plus faţă de instalaţiile de ventilare, baterii de răcire şi sisteme de umidificare/uscare a aerului.38
Instalaţiile de condiţionare se pot clasifica în sisteme centrale şi sisteme independente, izolate de
condiţionare. Sistemele centrale sunt alcătuite din unităţi centrale mari, unice pe clădire cu sistem de
distribuţie în încăperile acesteia. Aerul din atmosferă este aspirat de unitatea centrală de condiţionare şi
amestecat cu o anumită cantitate de aer recirculat. Amestecul trece apoi prin filtre pentru a îndepărta
praful sau alte particule solide şi este condiţionat în funcţie de modul de operare al sistemului (răcire sau
încălzire). Sistemele independente de condiţionare a aerului pot fi amplasate în orice spaţiu fără a mai fi
nevoie de o unitate centrală.

Instalaţiile de climatizare prezintă două regimuri caracteristice:
- Funcţionarea în regim de iarnă. Instalaţia asigură încălzirea, umidificare sau uscarea, filtrarea şi
înlocuirea parţială sau totală a aerului din clădire.
- Funcţionarea în regim de vară. Instalaţia asigură răcirea, umidificarea sau uscarea, filtrarea şi
înlocuirea parţială sau totală a aerului din clădire.

2.3.3. Instalaţiile sanitare
Instalaţiile sanitare asigură furnizarea apei reci şi a apei calde la punctele de consum ale
obiectelor sanitare din clădire; apele uzate rezultate după folosire sunt colectate şi evacuate la exterior în
sistemul de canalizare.
Instalaţiile sanitare interioare din clădiri se compun din (Indr. Ef. Cladiri):
sursa de apă (reţeaua orăşenească, care trebuie să asigure presiunea şi debitul necesare);
reţeaua conductelor de alimentare cu apă din clădire: conducta de distribuţie, coloanele şi legăturile
la obiectele sanitare;
obiectele sanitare şi armăturile de utilizare a apei;
reţeaua conductelor de canalizare (cu funcţionare prin gravitaţie).
În cazul în care reţeaua orăşenească nu poate asigura presiunea apei, necesară unei bune utilizări
la consumator, se prevede la intrarea apei în clădire o staţie de pompare cu recipient de hidrofor. Apa
caldă menajeră este furnizată, fie de la un punct termic sau centrală termică, exterioare clădirii deservite,
fie de la surse locale amplasate în clădire (cazane cu gaze, preparatoare electrice etc.). Conceperea şi
realizarea instalaţiilor sanitare se face în conformitate cu prevederile Normativului I 9-94 “Normativ
pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare”.
2.3.4. Instalaţii electrice
Prin instalaţii electrice se înţeleg acele instalaţii care sunt destinate a folosi energia electrică
pentru forţă, iluminat si alte scopuri industriale sau casnice.
Din punctul de vedere al locului unde se executa, instalaţiile electrice se împart în:
1. Instalaţii interioare, care cuprind conductoarele cu toate elementele accesorii de montaj,
întrerupere, protecţie ce se montează în interiorul clădirilor de orice fel;
2. Instalaţiile exterioare, la care elementele instalaţiei sunt montate in afara clădirilor.
Din punctul de vedere al tensiuni,i instalaţiile electrice de joasa tensiune, care funcţionează la tensiuni
pana la 1000 V, se împart in:
1.Instalatii electrice cu tensiunea intre conductor şi pământ până la 250 V;
2.Instalatii electrice cu tensiunea intre conductor şi pământ peste 250 V.
După modul in care se executa, instalaţiile electrice se împart in:
1. Instalaţii electrice executate aparent, la care conductoarele electrice, prizele, întreruptoarele,
sunt montate in mod vizibil.
2. Instalaţii electrice executate îngropat, la care conductoarele electrice nu se vad.


39
Instalaţiile electrice obişnuite se împart în două mari tipuri: instalaţii electrice de iluminat şi
instalaţii electrice de forţă.
Instalaţiile electrice de iluminat asigură, într-o încăpere sau zonă de lucru, vizibilitatea bună a
sarcinilor vizuale şi realizarea acesteia în condiţii de confort vizual, atât în lipsa totală a iluminatului
natural (diurn) cât şi în situaţia în care acesta este insuficient. Sistemele de iluminat trebuie să
corespundă atât din punct de vedere al confortului vizual ( funcţional), din punct de vedere estetic (să
satisfacă exigenţele impuse de arhitect), economic, cât şi din punct de vedere energetic. Iluminatul este
însoţit de degajări de căldură (sporuri), care pot fi favorabile pe durata sezonului rece (micşorează
necesarul de căldură), dar defavorabile pe durata sezonului cald (măreşte sarcina termică ce trebuie
evacuată). În contextul preocupării tot mai accentuate asupra controlului emisiilor de carbon, încălzirii
globale si prelungirii duratei de viata a clădirilor, precum si asupra unei eficiente energetice superioare a
clădirilor, concepţia iluminatului trebuie sa tina seama de utilizarea luminii naturale, capabila sa
contribuie la reducerea substanţiala a necesarului de iluminat electric, precum si la reducerea necesarului
de încălzire si de răcire.


Figura 2.18. Combinarea luminii artificiale cu cea naturală
Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice.
Receptoarele electrice sunt aparate care transformă energia electrică într-o altă formă de energie utilă
omului cum ar fi:
motoarele (transformă energia electrică în energie mecanică);
cuptoarele electrice (transformă energia electrică în energie termică);
transformatorul electric (transformă energia electrică de anumiţi parametrii în energie electrică de
alţi parametrii).
Sursa de lumină artificială poate fi radiaţia termică a unei flăcări (rezultată din arderea unui
combustibil precum ceara, gazul, lemnul) sau de natură electrică. O instalaţia electrică de iluminat se
compune din:
a) Surse de lumină (lămpile), care pot fi:
lămpi cu incandescenţă,
lămpi cu ciclu regenerator cu halogen,
lămpi fluorescente (tubulare sau compacte),
lămpi cu descărcare în vapori (de sodiu de joasă sau înaltă presiune, de mercur de joasă sau înaltă
presiune),
lămpi cu descărcare în gaze sau amestecuri de gaze şi vapori metalici de joasă presiune,
lămpi cu inducţie.
b) Corpuri de iluminat (aparate electrice), având următoarele roluri:
susţin mecanic sursa de lumină (lampa sau lămpile);
asigură alimentarea cu energie electrică a lămpii (lămpilor);


40
distribuie fluxul luminos în mod convenabil (în funcţie de activitatea care se desfăşoară în încăpere
sau zonă). Corpul de iluminat îndeplineşte şi o funcţie estetică.
c) Circuite electrice de iluminat ce se compun din ansamblul de conductori şi tuburi de protecţie,
cabluri şi aparatele de mică comutaţie (întrerupătoare, butoane, comutatoare) amplasate în încăperi.
d) Tablouri electrice de iluminat, reprezentând părţi ale instalaţiei electrice de iluminat prin care se
realizează distribuţia energiei electrice. Tablourile electrice constituie totodată şi locul unde se
montează echipamentele electrice pentru: acţionare, protecţie, măsură, comandă, automatizare etc.
Instalaţia electrică de forţă se compune din:
a) Receptoare electrice (care pot fi monofazate sau trifazate, fixe sau mobile).
b) Conductoare şi tuburi de protecţie, cabluri, împreună cu aparate de acţionare, comandă sau protecţie
prevăzute în afara tablourilor electrice.
c) Tablouri electrice de forţă, prin care se realizează distribuţia energiei electrice şi în care se montează
aparatele de protecţie, măsură, comandă, acţionare, automatizare etc.
Dimensionarea şi proiectarea corespunzătoare a sistemelor de iluminat artificial în vederea
asigurării confortului vizual prin respectarea factorilor cantitativi şi calitativi impuşi de normativul in
vigoare, precum şi a implementării unor soluţii performante din punct de vedere energetic se fac luând în
considerare următoarele aspecte (articol - Hrisia Moroldo):
- alegerea adecvată a echipamentelor electrice din punct de vedere funcţional;
- alegerea judicioasă a echipamentelor electrice utilizate, astfel încât instalaţia de iluminat să
prezinte un grad ridicat al eficienţei energetice;
- alegerea adecvată a tipului de sistem de iluminat din punct de vedere al distribuţiei fluxului
luminos în spaţiu;
- implementarea unor sisteme de iluminat mixte daca este cazul;
- utilizarea metodelor de calcul precise pentru stabilirea soluţiei luminotehnice;
- utilizarea programelor de calcul specializate pentru o dimensionare corectă a soluţiilor de
iluminat în vederea evitării supradimensionării sau subdimensionării sistemelor de iluminat
artificial.41
3. PROTECŢIA TERMICĂ A CLĂDIRILOR

3.1. Protecţia termică a anvelopei clădirilor

Anvelopa clădirii este alcătuită din elementele de închidere, prin proprietăţile lor, au un rol
hotărâtor în realizarea confortului. Elementele de închidere a unei clădiri sunt caracterizate prin
dimensiuni geometrice finite şi prin anumite caracteristici termofizice cum ar fi conductivitatea termică,
permeabilitatea la aer şi vapori, etc. Din punct de vedere al protecţiei termice, aceste elemente este
important să asigure (Sotir Dumitrescu):
- realizarea unui climat interior confortabil (în conformitate cu destinaţia clădirii) în condiţiile
reducerii pierderilor de căldură către exterior;
- evitarea condensării vaporilor de apă atât la suprafaţa interioară a elementelor de construcţie, cât
şi în interiorul acestora;
- realizarea unei stabilităţi termice necesare limitării oscilaţiilor temperaturii aerului interior şi pe
suprafaţa interioară a elementelor de construcţie;
- realizarea unei rezistenţe la infiltraţiile de aer pentru reducerea pierderilor de căldură
corespunzătoare încălzirii acestora.

Elementele de închidere ale clădirilor sunt acoperişul şi pereţii exteriori. Acestea se realizează din
elemente opace şi elemente vitrate. Elementele vitrate, care asigură iluminatul natural, oferă o protecţie
termică mult mai redusă decât cele opace, de aceea ponderea lor în întregul ansamblu de închidere se
rezumă la strictul necesar asigurării iluminatului natural (Inst. Incalz).

Pentru asigurarea unei protecţii termice eficiente se folosesc materiale termoizolante. Grosimea
stratului de material termoizolant influenţează direct protecţia termică. Creşterea grosimii duce la
reducerea pierderilor de căldură şi implicit la reducerea puterii necesare a instalaţiei de încălzire şi, deci,
a consumului de combustibil. În acelaşi timp, mărirea izolaţiei termice conduce la creşterea costului
acesteia.

Soluţia de alcătuire a elementelor de închidere, atât a celor vitrate, cât şi a celor opace,
influenţează în mod direct (Virlan) costul investiţiei pentru partea constructivă, pentru instalaţia de
încălzire, consumul de energie folosit sub formă de combustibil pentru producerea căldurii în instalaţia
de încălzire, consumul de energie înglobată în partea de construcţii şi în partea de instalaţii de încălzire.
Energia înglobată este energia consumată sub formă de combustibil sau energie electrică la producerea
materialelor folosite în construcţia respectivă, începând cu materia primă până la forma lor finită, precum
şi pentru transportul lor.

3.2. Izolaţia termică
Izolarea termică a anvelopei unei clădiri are ca efect evident diminuarea pierderilor de căldură şi
implicit micşorarea consumului de combustibil, reducând astfel cheltuielile de exploatare necesare pentru
încălzirea clădirilor. De asemenea, sporirea gradului protecţiei termice a construcţiilor este necesară
pentru diminuarea emisiilor nocive, în special a celor de bioxid de carbon, care accentuează efectul de
seră la nivel global precum şi creşterea gradului de confort şi îmbunătăţirea condiţiilor de igienă.
Conform normativului C 107/0-02, prin izolarea termică a clădirilor se urmăreşte:

· asigurarea unei ambianţe termice corespunzătoare în interiorul spaţiilor închise;

· eliminarea riscului de condens pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie;

· evitarea acumulării de apă în structura elementelor de construcţie ca urmare a condensării vaporilor de
apă în structura lor;

· reducerea consumurilor energetice în exploatare.


42

Există un număr de elemente de construcţie cărora trebuie să li se asigure o anumită capacitate de
izolare termică. Acestea sunt:
· elemente ce separă mediul exterior de mediul interior, cu temperaturi diferite;
· elemente interioare de compartimentare care delimitează spaţii închise cu temperaturi de exploatare
care diferă între ele cu mai mult de 5
o
C.
Izolarea termică a anvelopei presupune utilizarea raţională în alcătuirea anvelopei unei
clădiri, a unor materiale ce împiedică transmiterea căldurii interior-exterior, iarna, exterior-
interior, vara. Acesta înveleşte anvelopa clădirii pentru a-i reduce pierderile de căldură spre
exterior. Aerul în repaus nu este bun conductor termic, astfel că el reprezintă în principiu un
izolant relativ bun. Însă, în spaţii mai mari, precum cavităţile din pereţi, căldura se poate pierde
totuşi prin convecţie şi radiaţie. Rolul izolaţiei este exact acela de a diviza volumul de aer în
compartimente suficient de mici pentru a împiedica formarea curenţilor convectivi, aerul
rămânând în repaus. În acelaşi timp, materialul izolator reduce radiaţia de la o suprafaţă la alta a
compartimentului cu aer.
Materialele folosite în mod curent pentru izolare termică, denumite materiale termoizolante, au
conductivitate termică şi densitate reduse, sunt de natură organică sau anorganică şi se prezintă sub formă
de plăci, blocuri, saltele etc. Proprietăţile lor şi domeniile de aplicabilitate sunt în general bine cunoscute,
ca şi soluţiile constructive în a căror alcătuire sunt incluse: structuri omogene uşoare, structuri stratificate
compacte, structuri ventilate, acoperişuri verzi, pereţi cu izolaţie transparentă, etc.
Materialele termoizolatoare se pot clasifica conform tipului:
- Vegetale: plută, fibre de lemn, in, paie, etc.
- Minerale: fibră de sticlă, vata minerală, argila expandată, carburi metalice, sticlă spongioasă, etc.
- Materiale sintetice: polistiren expandat, spume fenolice şi poliuretan, PVC, etc.
Vata minerală (figura 3.1) se realizează prin topirea la temperaturi înalte a rocii de bazalt, şi
prin centrifugarea materialului obţinut, până când ajunge să formeze fibre. Peste aceste fibre se aplică o
substanţă răşinoasă care împiedică degajarea prafului din produs şi care capătă o rezistenţă crescută la
orice acţiune mecanică, făcând ca vata minerala să-şi păstreze dimensiunile şi forma. Poate fi găsită cel
mai adesea sub forma de rulouri, saltele, dar şi de plăci termoizolante şi poate fi aplicata atât în interior
cât şi la exterior, prin montare în dibluri sau pur şi simplu prin ataşarea cu ajutorul unui liant puternic.
Pentru faţadele ventilate, se poate aplica un adeziv la rece care fixează materialul pe perete. Vata
minerală este un material izolator foarte eficient si flexibil ce este compatibil cu foarte multe lucrări
efectuate în aproape orice zona din casa, începând cu pardoseala şi terminând cu acoperişurile
mansardate. Datorita flexibilităţii si densităţii materialului, acest tip de izolaţie nu este doar termica, ci şi
fonică. Vata minerală se poate folosi şi pentru structuri de lemn, cum ar fi căpriorii uşilor şi ferestrelor,
dar şi pentru izolarea podurilor şi mansardelor din lemn necirculabile.

Figura 3.1. Izolare cu vată minerală
Plăcile de polistiren sunt o variantă ceva mai ieftină a vatei minerale şi foarte potrivite pentru
hidroizolaţie. Termoizolarea unei locuinţe cu polistiren prezintă anumite avantaje deosebit de
importante. Prin intermediul acestui material are loc creşterea eficientă a termoizolarii pereţilor si
eliminarea punţilor termice. Plăcile de polistiren au o greutate redusa care nu afectează structura de


43
rezistenţă a clădirii. Polistirenul permite refacerea fatţadei şi păstrarea detaliilor arhitecturale şi oferă
posibilitatea mascării eventualelor fisuri ale pereţilor. Plăcile de polistiren (figura 3.2), expandat sau
extrudat, sunt folosite cu precădere in izolaţiile de exterior: terase, balcoane, acoperişuri. Polistirenul
expandat are diferite densităţi si este folosit pentru izolarea termică a pereţilor în timp ce polistirenul
extrudat (cu o densitate mai ridicata) este folosit cu precădere la izolarea termica a pereţilor fundaţiilor şi
a pardoselilor. Cel din urma, având o densitate mai mare are si rezistenta mărită si se poate turna şapă şi
se poate fixa parchet deasupra acestuia.

Figura 3.2. Plăci de polistiren
Cu o bună rezistenţă la condiţiile meteo (îngheţ/dezgheţ, înfiltraţii), plăcile de polistiren sunt de
preferat celor din vata minerală, datorita uşurinţei cu care se montează. Fixarea se face tot prin dibluri
sau printr-un adeziv special şi necesită mult mai puţină muncă. Pentru realizarea unei termoizolaţii de
calitate a podelelor şi pentru un aspect uniform al suprafeţelor, se recomandă folosirea şapei mecanizată.
Utilizarea acesteia impune câteva recomandări: nu se toarnă sub 5
o
C, iar la grosimi de peste 5 cm se
armează cu plasa de sârmă. Şapa mecanizată turnată la exterior trebuie urmărită permanent pentru a nu
se fisura, până la uscarea completa.
Există şi alte tipuri de materiale cu proprietăţi termice superioare în curs de introducere în
practica (Bliuc):
  materiale izolante sub formă de straturi subţiri asociate cu folii reflectante, care au
rolul de a reflecta radiaţia infraroşie şi deci de a suprima transferul de căldură prin
radiaţie. F Fo ol lo os si ir re ea a m ma at te er ri ia al le el lo or r t te er rm mo oi iz zo ol la an nt te e b ba az za at te e p pe e r re ef fl le ex xi ia a r ra ad di ia aţ ţi ie ei i ş şi i
b ba ar ri ie er re el le e t te er rm mi ic ce e r re ea al li iz ze ea az ză ă a ac ce es st t l lu uc cr ru u e ec co on no om mi is si in nd d e en ne er rg gi ia a n ne ec ce es sa ar ră ă î în nc că ăl lz zi ir ri ii i ş şi i
n ne ev vo oi ii i d de e r ră ăc co oa ar re e c ce ee ea a c ce e d du uc ce e l la a r re ed du uc ce er re ea a c ch he el lt tu ui ie el li il lo or r; ;
  materiale izolante sub vid obţinute prin evacuarea aerului dintr-un suport fibros
sau celular ambalat intr-o foaie etanşă; printre acestea nanogelul de siliciu prezintă
proprietăţi speciale, fiind mai puţin conductiv decât aerul la presiune normală;
În normativul C107/0+02, Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
termice la clădiri, se prezintă caracteristicile termotehnice ale unor materiale termoizolante utilizate în
mod curent. În tabelul 3.1 sunt date conductivităţile termice ale unor materiale termoizolante.
Tabel 3.1. Valori ale conductivităţii termice ale unor materiale termoizolante
MATERIAL CONDUCTIVITATE
TERMICĂ [W/MK]
Poliuretan 0,018
Polistiren extrudat 0,035
Polistiren expandat 0,04
Vată minerală 0,041
Plută 0,045
Modul de montare a izolaţiei pe peretele exterior al unei clădiri este prezentat în figura 3.3:


44

Figura 3.3. a. perete exterior cu alcătuire compactă, cu inerţie termică mică, b. perete exterior cu
alcătuire compactă cu inerţie termică medie, c. perete exterior cu alcătuire compactă, cu inerţie termică
mică
Pentru economisirea energiei clădirilor, cei mai importanţi factori ai construcţiei sunt pereţii
exteriori. Calitatea confortului termic din interiorul locuinţelor influenţează esenţial o proiectare
corespunzătoare a modului de realizare a pereţilor exteriori. Pereţii exteriori clasici cu un singur strat nu
asigură cerinţele termoizolante, nici cerinţele fonice ale interiorului clădirii, de aceea se propun
construcţii cu mai multe straturi, eventual sisteme ulterioare de protecţie termică. O însemnătate esenţiala
la clădirile nou construite si la cele renovate o are întotdeauna izolaţia termica. Izolarea externă a
pereţilor de zid are beneficiul că păstrează structura caldă. Masa termică a pereţilor de zid externi ajută la
menţinerea temperaturii stabile – acumulând căldura iarna şi reducând pătrunderea razelor solare vara.
Izolarea externă a pereţilor este adecvată pentru proiectele noi şi de renovare.
Multe dintre clădirile vechi, în special cele construite în anii 60 şi 70, suferă datorită deteriorării
materialului extern al peretelui, penetrării apei, condensului şi pierderii excesive a căldurii datorită lipsei
unei izolaţii adecvate. În proiectele de renovare şi reabilitare, izolarea externă este de obicei combinată
cu înlocuirea ferestrelor astfel evitându-se un blocaj termic. Montarea izolaţiei şi aplicarea tencuielii este
prezentată în figura 3.4:

Figura 3.4. Aplicarea izolaţiei şi a tencuielii pe peretele exterior al unei clădiri


45
Din punctul de vederea al fizicii construcţiilor, în zonele cu clima rece, soluţia optimă de izolaţie
termica, este cea pe suprafaţa exterioara a clădirii, micşorându-se riscul apariţiei condensării interstiţiale
a vaporilor de apa; în cazul acestei soluţii şi structura va fi protejata termic, iar capacitatea acesteia de a
stoca căldura va fi utilizata din plin. Atunci când nu este posibilă aplicarea izolaţiei la exteriorul pereţilor,
aceasta se poate aplica şi la interior (figura 3.5.) şi poate fi folosită pentru:
- Căptuşirea pereţilor solizi, noi, care prezintă blindaj extern sau tencuială,
- Îmbunătăţirea pereţilor solizi, existenţi pentru a ameliora izolaţia termică.

Figura 3.5. Aplicarea izolaţiei termice pe interiorul unui perete
Plasarea izolaţiei pe partea internă a unui perete exterior, îmbunătăţeşte timpul răspunsului
termic al clădirii şi este adecvat pentru un regim intermitent de încălzire. La folosirea izolaţiei interne
trebuiesc luate în calcul următoarele probleme:
- Blocaj termic – când izolaţia este întreruptă la joncţiuni, acolo unde se separă pereţii şi la
deschizături;
- Infiltrarea aerului – prevenirea trecerii aerului de la cavitate, în spatele izolaţiei, înspre clădire;
- Condensul pereţilor din zid – încorporarea unui strat de combatere a vaporilor pe partea caldă a
izolaţiei;
- Igrasia – unii dintre pereţii solizi existenţi pot avea temporar igrasie, aceasta trebuie curăţată
înainte de a începe lucrul.

Mărimea izolaţiei termice se alege funcţie de mai mulţi factori:
 Normativele în domeniul reabilitării termice a clădirilor pot cuprinde specificaţii asupra
grosimii izolaţiei care trebuie adăugate.
 Starea şi grosimea izolaţiei existente impun grosimea şi felul izolaţiei care trebuie adăugate.
 Modul în care este construită casa determină câtă izolaţie poate fi practic adăugată.
 Derularea altor lucrări de reabilitare poate permite re-izolarea casei la un nivel superior.

3.3.Determinarea rezistenţelor termice specifice ale
elementelor de construcţie opace

3.3.1. Rezistenta termică specifică a unui strat omogen

Rezistenţa termică specifică a unui strat omogen al elementului de construcţie se determină cu
relaţia:


46
d
R
ì
= [m
2
K/W], (3.l)
în care: d – grosimea de calcul a stratului în m, λ - conductivitatea termică de calcul a materialului.

La straturile la care grosimea finală, după punerea în operă, este mai mică decât grosimea iniţială,
în calcule se consideră grosimea finală (după tasare). În cazurile în care abaterea negativă admisă la
grosimea straturilor este semnificativă, grosimea de calcul a stratului se va considera egală cu grosimea
minimă admisă. Rezistenţele termice ale straturilor omogene se calculează cu 3 zecimale.

3.3.2. Rezistenţa termică specifică a unui strat neomogen

În practica realizării elementelor de construcţie se întâlnesc şi elemente neomogene, formate din
mai multe straturi sau zone aşezate fie perpendicular pe direcţia fluxului termic (figura 3.6), paralel cu
direcţia fluxului termic (figura 3.7).
Pentru un element de construcţie neomogen, format din “n” straturi perpendiculare pe direcţia
fluxului termic, se pot scrie relaţiile (Sotir Dumitrescu):
q q q q
n 2 1
= = ·· · · = = (3.2.)
şi

1 2 n
T T T T A = A + A +··· · +A (3.3.)
unde: q
1
, q
2
, …., q
n
sunt fluxurile termice unitare prin fiecare din cele “n” straturi ; q - fluxul termic
unitar total prin elementul de construcţie neomogen; ΔT
1
, ΔT
2
,….., ΔT
n
– căderile de temperatură pe
fiecare strat al elementului de construcţie; iar ΔT căderea totală de temperatură pe elementul de
construcţie.Figura 3.6. Elemente de construcţie neomogene cu straturi paralele cu direcţia
fluxului termic (a.) sau straturi perpendiculare şi paralele cu direcţia fluxului
termic (b.,c.,d.).

Pentru fiecare strat se poate scrie, ţinând cont de relaţia 3.2.:

i
i
T
q
R
A
= (3.4.)
în care, în afara notaţiilor definite anterior, s-a notat cu R
i
rezistenţele termice ale celor “n” straturi.

Rezistenţa termică echivalentă a unui element de construcţie neomogen format din mai multe straturi
perpendiculare pe direcţia fluxului termic este:

T
R
q
±
A
= (3.5.)
sau, ţinând cont de relaţia 3.3.:

1 2
1 2
n
n
T T T
R R R R
q
±
A + A +··· · +A
= = + +·· ·· + (3.6.)
În practică, straturile de material prezintă straturi de aer, care introduc la rândul lor o rezistenţă termică
R
a
. Ţinând cont de această rezistenţă termică şi de relaţia 6.1., rezistenţa termică echivalentă
±
R a unui
element de constucţie neomogen este:
a. b.
c. d.
material suport
material termoizolant


47

1 2
1 2
....
n
a
n
R R
o o o
ì ì ì
±
= + + + + (3.7.)
În cazul elementelor de construcţie neomogene formate din “n” zone paralele cu fluxul termic
(figura 3.6.a.) se pot scrie relaţiile:


n 2 1
Q Q Q Q + · · · · + + = (3.8)

1 2 n
T T T T A = A = A = ·· ·· = A (3.9.)

unde Q este fluxul termic total de căldură transmis prin elementul de construcţie neomogen; Q
1
, Q
2
,… Q
n

- fluxurile termice transmise prin fiecare zona (omogenă) a elementului de construcţie; iar ΔT
1
, ΔT
2
,…..,
ΔT
n
, ΔT - căderile de temperatură pe fiecare zonă al elementului de construcţie, respectiv pe întregul
element.
Ţinând cont de relaţiile dintre fluxurile termice şi fluxurile termice unitare, se poate scrie:


1 1 2 2 n n
A q A q A q A q
E
· = · + · +·· ·· + · (3.10.)

în care q
1
, q
2
,….., q
n
sunt fluxurile termice unitare prin fiecare dintre cele “n” zone paralele cu fluxul
termic; q – fluxul termic unitar echivalent prin elementul de construcţie neomogen; A
1
, A
2
,…. , A

-
suprafeţele celor “n” zone, respectiv suprafaţa totală a elementului de construcţie:

1 2 n
A A A A
E
= + +· ·· · + (3.11)
Pentru fiecare zonă se poate scrie, ţinând cont de relaţia 3.2.:

i
i
i
T
q
R
A
= (3.12.)
în care, în afara notaţiilor definite anterior, s-a notat cu R
i
rezistenţele termice ale celor “n” straturi,
calculate cu relaţia 3.1.

Rezistenţa termică echivalentă a unui element de construcţie neomogen format din mai multe
straturi paralele cu direcţia fluxului termic este:

II
T
R
q
A
= (3.13.)
sau, ţinând cont de relaţia 3.9. – 3.12.:

1 2
1 2
1 2
n
II
n
n
A A A
R
A A A
R R R
+ +·· ·· +
=
+ +· ··· +
(3.14.)
În cazul cel mai general, un element de construcţie are anumite zone formate la rândul lor din
mai multe straturi (figura 3.7.).Rezistenţa termică echivalentă a unui astfel de element de construcţie se
poate determina în două moduri:
- se împarte elementul în straturi prin plane perpendiculare pe direcţia fluxului termic (figura
3.7.a.). Pentru straturile neomogene, formate din mai multe zone, se determină rezistenţa termică
cu relaţia 3.14. Rezistenţa termică echivalentă a elementului
± t
R se determină cu relaţia 3.7;


Figura 3.7. Element de construcţie real: a - împărţire în straturi (prin plane
perpendiculare pe direcţia fluxului termic); b - împărţire în zone (prin plane paralele
cu direcţia fluxului termic)
a.
strat 1
strat 2
strat 3
b.
z
o
n
a

1

z
o
n
a

2

z
o
n
a

3

z
o
n
a

4

z
o
n
a

548

- se împarte elementul în zone prin plane paralele cu direcţia fluxului termic (figura 3.7.b.). Pentru
zonele neomogene , formate din mai multe straturi, se determină rezistenţa termică cu relaţia 3.7.
Rezistenţa termică echivalentă a elementului
tII
R se determină cu relaţia 3.14.

Cele două rezistenţe termice echivalente
± t
R şi
tII
R au valori diferite, iar valoarea reală a
rezistenţei termice R
t
a elementului de construcţie se găseste între cele două valori (figura 3.8.)Figura 3.8. Variaţia raportului dintre rezistenţa termică R
0
a unui bloc omogen şi rezistenţa
termică R
l
a aceluiaşi bloc dar cu un miez de material termoizolant foarte puternic (λ
I
≈0) de
lungime “l”.

Normativul C 107-3 recomandă utilizarea noţiunii de strat cvasiomogen, un strat în care în
anumite condiţii să se înlocuiască materiale cu conductivităţi termice diferite cu un material având o
conductivitate unică, echivalentă. Ca exemple de straturi cvasiomogene se pot da zidăriile (alcătuite din
cărămizi sau blocuri + mortar), precum şi straturile termoizolante din cadrul elementelor de construcţie
tristrat, prin care trec ancore din oţel inoxidabil de diametre reduse, dispuse uniform pe suprafaţa
elementului de construcţie. Rezistenţa unui astfel de strat se calculează cu relaţia 3.1, la care în loc de
conductivitatea termică λ se utilizează o conductivitate termică echivalentă λ
e
.


3.3.3. Rezistenţele termice superficiale

Rezistența termică specifică unidirecțională a unui element de construcții alcătuit din unul sau
mai multe straturi din materiale omogene, fără punți termice, inclusiv, din eventuale straturi de aer
neventilat, dispuse perpendicular pe direcția fluxului termic, se calculează cu relația:

R= + + + , (3.15)
în care: - , sunt rezistenţe termice superficiale determinate cu relaţiile = , = .
Metoda
± t
R (a) Metoda
tII
R (b) În realitate (c)

l
0,2
0,1
R
0

R
l
0,6
0,2
0,4
0,8
1,0
0,0
0
0,0
4
0,0
8
0,1
2
0,1
6
0,2
0
l [m]
I
λ
II
>> λ
I

I
I
R
l
dupa
metoda
± t
R (a)
R
l
dupa
metoda
tII
R (b)
R
t
(c)


49
Rezistenţele termice superficiale se consideră în calcule în conformitate cu tabelul 3.2 , în
funcţie de direcţia şi sensul fluxului termic, conform normativului C 107-3. La determinarea rezistenţelor
termice ale elementelor de construcţie interioare, pe ambele suprafeţe ale elementului se consideră valori
α
i
= α
e
= 8W/(m
2
K). În spaţiile neîncălzite, indiferent de sensul fluxului termic, se consideră α
i
=
α
e
=12W/(m
2
K).
Tabelul 3.2. Coeficienti de transfer termic superficial / în W/ şi rezistenţele
termice superficiale / , în /W
Elemente de construcţii în contact
cu:
• exteriorul
• pasaje deschise (ganguri)
• rosturi deschise

Elemente de construcţii în
contact cu spaţii ventilate
neîncălzite:
• subsoluri şi pivnite
•poduri
•balcoane şi logii închise
•rosturi închise
•alte încăperi
Direcţia şi sensul fluxului
termic
/ / / /

8/0,125
24/ )
8/0,125 12/0,084

8/0,125
24/ )
8/0,125 12/0,084

6/0,167
24/ )
6/0,167 12/0,084

- rezistențele termice ale straturilor de aer neventilate (tabelul 3.3.) se iau în funcție de direcția și
sensul fluxului termic și de grosimea stratului de aer; valorile din tabel, din coloana ”flux termic
orizontal” sunt valabile și pentru fluxuri termice înclinate cu cel mult 30 față de verticală, iar cele din
coloanele “flux termic vertical” sunt valabile și pentru fluxuri înclinate cu cel mult 30 față de
orizontală ;
- - rezistența termică specifică a unui strat omogen al elementului de construcții se determină cu
relația:

= , (3.16)
în care:
-d - grosimea de calcul a stratului în m ;
- λ - conductivitatea termică de calcul a materialului în W/mK;

Tabelul 3.3. Rezistentele termice ale straturilor de aer neventilate
Directia si sensul fluxului termic
Vertical
Grosimea
stratului de aer

Orizontal

Ascendent descendent
5 0,11 0,11 0,11
7 0,13 0,13 0,13
10 0,15 0,15 0,15
15 0,17 0,16 0,17
25 0,18 0,16 0,19
50 0,18 0,16 0,21
100 0,18 0,16 0,22
300 0,18 0,16 0,23


50
În calculul unidirecțional, suprafețele izoterme se consideră că sunt paralele cu suprafața
elementului de construcții.
La elementele de construcţii cu permeabilitate la aer ridicată, determinarea rezistenţei termice
specifice unidirecţionale se face cu luarea în considerare a prevederilor STAS 6472/7.

3.3.4.Rezistenţa termică minimă necesară

Pentru a putea să asigure un anumit grad de confort la interior, rezistenţa termică a peretelui
trebuie să depăşească anumite valori minime stabilite prin calcul, care asigură acest nivel de confort.
Trebuie să fie îndeplinite trei condiţii:
 evitarea condensului pe suprafaţa interioară a peretului;
 evitarea disconfortului datorat radiaţiei reci a peretelui;
 condiţie tehnico-economică.

Rezistenţa termică a peretelui, pentru calculul de proiectare, se va alege ca maxima dintre cele
trei condiţii enunţate mai sus.

În regim termic staţionar, se poate scrie relaţia:

( ) ( )
1 1
i pi i e
i
T T T T
R R
· ÷ = · ÷ (3.17)
unde, în afara notaţiilor definite anterior, s-au mai notat cu T
i
, T
e
şi cu T
pi
temperaturile aerului interior,
ale aerului exterior şi ale peretelui la suprafaţa interioară.

Rezultă:

( )
i
pi i i e
R
T T T T
R
= ÷ · ÷ (3.18)
În regimul termic nestaţionar real la care este supus un element de construcţie, trebuie ţinut cont
de inerţia termică a acestuia, şi ca urmare, relaţia 3.18 devine:

( )
i
pi i i e
R
T T m T T
R
= ÷ · · ÷ (3.19)
în care m este coeficientul de masivitate termică a elementului de construcţie.

Pentru ca vaporii de apă să nu condenseze pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie,
trebuie ca temperatura peretelui la suprafaţa interioară determinată cu relaţia 3.19 să îndeplinească
condiţia:

pi r
T T > (3.20)
unde T
r
este temperatura punctului de rouă a aerului interior.

Îndeplinirea condiţiei 3.20 se face atât pentru câmpul curent al elementului de construcţie cât şi
în dreptul punţilor termice.

Pentru realizarea confortului termic este necesar ca pentru un element de construcţie (cu
excepţia suprafeţelor vitrate) să fie valabilă relaţia:

max
i i pi i
T T T T A = ÷ s A (3.21)
în care
max
i
T A este diferenţa maximă de temperatură admisă între aerul interior şi suprafaţa interioară a
elementului de construcţie, valoare dată de normative pentru tipuri caracteristice de element de
construcţie (perete lateral, acoperiş, pardoseală) şi în funcţie de destinaţia incintei. Cu cât rezistenţa
termică a peretelui este mai mare cu atât şi diferenţa dintre temperatura aerului interior şi temperatura
suprafeţei interioare a peretelui este mai scăzută, iar discvonfortul radiaţiei reci este mai scăzut.

Având în vedere relaţia 3.19, rezistenţa termică R a unui element de construcţie este:

i e
i
i pi
T T
R m R
T T
÷
= · ·
÷
(3.22)


51
Ca urmare, ţinând cont de relaţia 3.22, valoarea rezistenţei termice pentru elementele de
construcţie opace necesare realizării confortului termic şi evitării condensării vaporilor de apă se poate
scrie sub forma:

max
,
i e i e
nec i i
i i r
T T T T
R Max m R m R
T T T
| | ÷ ÷
> · · · ·
|
A ÷
\ .
(3.23)
Pentru elementele de construcţie vitrate, conform normativelor (STAS 6472-3/1989), rezistenţa
termică necesară se determină cu relaţia:

min nec
R R > (3.24)
unde R
min
este dată în normativ în funcţie de tipul elementului de construcţie vitrat (fereastră, luminator,
perete vitrat).
În cazul în care nu este îndeplinită relaţia 3.23 este necesară izolarea termică suplimentară a
elementului de construcţie respectiv. Situaţia neîndeplinirii relaţiei 3.23 apare mai des în dreptul punţilor
termice. Pentru ameliorarea comportării elementelor de construcţie cu punţi termice se iau următoarele
măsuri:
- materialele cu conductivitate termică mare se dispun spre exteriorul elementelor de construcţie
(figura 3.9.a.);
- se micşorează lăţimea punţii termice (figura 3.9.b.);
- se izolează suplimentar elementul de construcţie în zona punţii termice (figura 3.9.c. şi d.).

Figura 3.9. Metode de tratare a punţilor termice.

3.4.Determinarea rezistenţelor termice specifice ale
elementelor de construcţie vitrate

Rezistenţa termică a tâmplăriei exterioare (ferestre şi uşi vitrate) din lemn, a luminatoarelor şi a
pereţilor exteriori vitraţi se consideră conform tabelului 3.4 (normativul C 107/3):

Tabelul 3.4. Rezistenţe termice specifice pentru elemente de construcţie vitrate


a. b.
c. d.


52


Figura 3.10. Exemple de uşi şi ferestre de lemn, dimensiuni caracteristice

Pentru uşile interioare, opace sau vitrate, rezistenţele termice pot fi determinate prin calcul, în funcţie de
materialele utilizate la tocuri şi foi, de alcătuirea şi grosimea acestora şi de valorile R
si
şi R
se

corespunzătoare poziţiei uşilor. Pentru tâmplăriile metalice simple, realizate din profile de oţel se vor
considera următoarele rezistenţe termice:
- cu o foaie de geam simplu: R=0,17 m
2
K/W
- cu un geam termoizolant: R= 0,28 m
2
K/W.
Pentru calculele termotehnice din faza de proiectare se pot utiliza nişte formule aproximative, conform
normativului C 107-3. În figura 3.10 sunt date dimensiunile de calcul pentru tipurile de suprafeţe vitrate
utilizate.Caracterisitici termotehnice
Conductivitatea termică a geamurilor se consideră λ = l,0 W/(mK).
Conductivităţile termice ale tocurilor şi cercevelelor din lemn (cu o umiditate de 12%) se consideră
astfel:
- Lemn de esenţă moale (brad) (ρ=600 kg/m
3
) λ = 0,19 W/(mK),
- Lemn de esenţă tare (stejar) (ρ= 900 kg/m
3
) λ = 0,25 W/(mK).


53
3.5. Stabilitatea termică a clădirilor
Stabilitatea termică este proprietatea unei clădiri, a unei încăperi sau a unui element de
închidere de a-şi păstra temperatura la un nivel relativ constant în cazul oscilaţiilor fluxului de căldură.
Calculul la stabilitate termică este o etapă a dimensionării termotehnice a clădirilor, prin care se
urmăreşte asigurarea confortului termic interior pe timp de vară şi pe timp de iarnă. Elementele de
construcţii care se verifică la exigenţa de stabilitate sunt (Inst. Incalzire):
o partea opacă a pereţilor exteriori supraterani ai încăperilor încălzite;
o planşeele de peste ultimul nivel încălzit, de sub terase şi poduri.
Determinarea stabilităţii termice a elementelor de construcţii perimetrale ale clădirilor se face în
conformitate cu prevederile NP 200/6 , “Instrucţiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate
termică a elementelor de închidere ale clădirilor”.
Transferul de căldură prin elementele de construcţie care delimitează o clădire are loc, în
realitate, în regim nestaţionar. Cauzele acestor regimuri nestaţionare de transfer de căldură sunt:
- variaţiile temperaturii exterioare în cursul zilei în jurul valorii medii ale acesteia (atât iarna, cât şi
vara);
- variaţia vitezei şi direcţiei vântului;
- variaţiile diurne ale intensităţii radiaţiei solare (vara).
În regimul nestaţionar de transfer de căldură un rol important asupra valorii factorilor de
microclimat interior îl are, pe lângă izolarea termică a clădirii, inerţia termică a acesteia. Literatura de
specialitate prezintă exemplul a două incinte identice din punctul de vedere al formei, dimensiunilor şi al
izolării termice (elementele de construcţie folosite având aceleaşi rezistenţe termice). Incintele se
diferenţiază prin materialele de construcţie folosite: cărămidă de pământ ars pentru prima incintă şi beton
celular autoclavizat, pentru a doua. În condiţiile unei temperaturi exterioare de -15 °C, instalaţiile de
încălzire menţin în cele două incinte aceeaşi temperatură interioară de 20 °C. La întreruperea alimentării
cu căldură a ambelor incinte, după 8 ore, în prima incintă, temperatura suprafeţei interioare a elementelor
de construcţie este ceva mai mare de 0 °C, iar în cea de a doua această temperatură este sub -10 °C.
Explicaţia aceste situaţii o constituie diferenţa dintre inerţia termică a pereţilor incintelor în cele două
variante constructive, respectiv diferenţa dintre cantităţile de căldură înmagazinate în pereţii incintelor
(mult mai mari în cazul pereţilor de cărămidă decât în cazul betonului celular autoclavizat).
Pentru caracterizarea unui element de construcţie sau a unei clădiri din punctul de vedere al
inerţiei termice se foloseşte o mărime adimensională denumită indice de inerţie termică D. Pentru un
element de construcţie omogen indicele de inerţie termică D este:

24
s R D · = (3.25)
unde R - rezistenţa termică a elementului de construcţie, în m
2
K/W; iar s
24
– coeficientul de asimilare
termică a elementului de construcţie respectiv pentru oscilaţii ale fluxului termic cu perioade de 24 ore,
în W/m
2
K.
Coeficientul de asimilare termică a unui element de construcţie omogen se determină cu relaţia:
µ · ì · · · = µ · ì · ·
t
t ·
=
÷
p
3
p
24
c 10 5 , 8 c
2
s (3.26)
în care t
24
este durata perioadei de oscilaţie considerate (în cazul de faţă 24 h), în s; c
p
– căldura specifică
masică a materialului de construcţie, în J/kg.K; λ – coeficientul de conductivitate termică, în W/mK; iar ρ
densitatea materialului, în kg/m
3
.
Pentru un element de construcţie neomogen format din mai multe straturi, indicele de inerţie
termică D este:

¿
=
=
n
1 i
i
D D (3.27)
unde D
i
este indicele de inerţie termică a stratului omogen “i” calculat cu relaţiile 3.25 şi 3.26.
In cazul un element de construcţie neomogen format din mai multe zone distincte , indicele de
inerţie termică D se determină cu relaţia:

1
1
n
i i
i
n
i
i
A D
D
A
=
=
·
=
¿
¿
(3.28)


54
în care D
i
este indicele de inerţie termică a zonei distincte “i” omogene sau neomogene, calculat cu
relaţiile 3.25 - 3.27 ; iar A
i
– suprafaţa zonei distincte “i”.
Relaţia 3.28 poate fi folosită şi pentru calculul indicelui de inerţie termică pentru o incintă.
S.T.A.S. 6472/3-1989 recomandă următoarele valori limită ale necesare pentru realizarea
confortului termic:
- pentru încălzirea cu sobe (încălzire intermitentă): D ≥ 2,5
- pentru încălzirea centrală (centrale termice, cogenerare):
 clădiri de locuit, spitale, creşe, grădiniţe D ≥ 2,0
 rest clădiri D ≥ 1,5.
Aprecierea comportării unei clădiri în regim dinamic numai pe baza indicelui de inerţie termică poate
conduce la concluzii eronate. Astfel, valoarea indicelui de inerţie termică este aceeaşi indiferent de
ordinea în care sunt aşezate straturile care compun elementul de construcţie, adunarea fiind comutativă.
În realitate, temperaturile medii ale straturilor sunt influenţate de ordinea în care sunt aşezate acestea
(vezi figura 3.10). Izolaţia termică uşoară se realizează din materiale cu capacitate de înmagazinare a
căldurii redusă (cu căldură specifică masică redusă), iar izolaţia termică grea din materiale cu capacitate
de înmagazinare a căldurii mare (cu căldură specifică masică mare). Ca urmare, cantitatea de căldură
care se acumulează în diversele elemente de construcţie va depinde de ordinea de aşezare a straturilor,
deci şi inerţia termică a clădirii va depinde de această ordine.


Figura 3.10. Influenţa ordinii straturilor izolante asupra temperaturilor medii
ale acestora

Având în vedere aspectele de mai sus, la clădirile locuite permanent, izolaţia grea, cu capacitate
mare de înmagazinare a căldurii se va amplasa spre interiorul incintei, astfel modificările temperaturii
exterioare şi/sau ale cantităţii de căldură introduse de instalaţia de încălzire vor avea un efect mai redus
asupra temperaturii interioare. În cazul clădirilor locuite temporar, izolaţia grea, cu capacitate mare de
înmagazinare a căldurii se va amplasa spre exteriorul incintei, astfel, temperatura interioară ajunge mai
iute la valoarea de regim la pornirea încălzirii.
Undele de temperatură ale aerului exterior (Te) şi interior (Ti) pot fi reprezentate sub formă de
oscilaţii armonice perfecte sau ca o sumă a unei serii de armonici fără a admite erori considerabile. (vezi
figura 3.11).


Figura 3.11. Variaţiile temperaturii interioare într-o încăpere: a. încăpere neîncălzită;
b. încăpere încălzită (debit de căldură constant).
0 12 24
T
i
, T
e
[°C]
t
2A
ti
2A
t
c
c
Te
T
i

a.
T
i
, T
e
[°C]
0 12 24
t
2A
ti
2A
t
c
c
t
i

Te
b.
T
i
T
pi
T
pe
Te
T
i
T
pi
T
pe
T
e
izolaţie termică izolaţie termică

1
md
iz a
T
1
md
iz b
T
2
md
iz b
T
2
md
iz a
T
a. b.


55
Oscilaţiile temperaturii aerului exterior provoacă variaţii ale fluxului de căldură şi temperaturii
pe suprafeţele şi în interiorul clădirii. Aceste variaţii vor fi de asemenea oscilaţii armonice complexe cu
perioada de 24 ore (sau T în cazul general). Inerţia termică a elementelor de construcţie conduce la
amortizarea şi întârzierea (defazajul) undei de temperatură în acestea.

Coeficientul de amortizare ν a undei de temperatură într-un element de construcţie se defineşte
ca raportul:

tpi
te
A
A
= v (3.29)
unde A
te
este amplitudinea oscilaţiei temperaturii exterioare; iar A
tpi
– oscilaţia temperaturii suprafeţei
interioare a elementului de construcţie.

Oscilaţiile vor întârzia în timp faţă de oscilaţiile temperaturii aerului exterior cu ε ore. Mărimea
coeficientului de defazaj ε poate fi calculată cu formula aproximativă (Vîrlan):
2, 7 0, 4 D c × ÷  (3.30)

Calculele analitice ale coeficientului de amortizate ν a undei de temperatură şi de defazaj c
sunt foarte laborioase şi sunt practic aplicabile doar pentru elementele de construcţie reale (neomogene)
şi nu pentru incinte. În cazul incintelor, valorile coeficientului de amortizate ν a undei de temperatură şi
de defazaj c se pot determina numai prin calculul transferului termic în regim nestaţionar folosind
metode numerice (diferenţe sau elemente finite).
Construcţiile realizate în mod curent în România sunt caracterizate prin valori ale coeficientului
de amortizate ν a undei de temperatură în domeniul 15 – 30 şi ale întârzierii c în domeniul 4 – 12 h.

3.6. Difuzia vaporilor de apă prin elementele de construcţie

Difuzia este deplasarea vaporilor printr-o substanţă solidă. Deplasarea umezelii sub formă de
vapori printr-o substanţă este determinată de diferenţa de presiune de o parte şi de alta a substanţei. De
exemplu, dacă de o parte a unui zid există o presiune mai mică a vaporilor din aer, iar în partea cealaltă
avem vaporii din aer la o presiune mai mare. Vaporii din aer din partea cu presiune mai mare vor trece
prin zid pentru a echilibra presiunea. Unele materiale permit aceasta trecere fără nici un fel de rezistenţă.
În acest caz materialele au permeabilitate mare.
Comportarea unui element de construcţie la difuzia vaporilor de apă este corespunzătoare dacă sunt
îndeplinite condiţiile:
1) cantitatea de apă m
w
provenită din condensarea vaporilor în masa elementului de construcţie în
perioada rece a anului este mai mică decât cantitatea de apă m
v
care s-ar putea evapora în perioada
caldă a anului: m
w
< m
v
. Nu este admisă acumularea progresivă a căldurii;
2) creşterea umidităţii relative masice ΔW trebuie să fie mai mică decât valoarea maxim admisibilă
ΔW
adm
la sfârşitul perioadei de condensare interioară:
100
,[%]
w
adm
w
m
W W
d µ
×
A = < A
×
(3.31)
unde : ρ – densitatea materialului care s-a umezit prin condensare în kg/m
3
, d
w
– grosimea stratului de
material în care se produce acumularea de apă în m.
Pentru a studia comportamentul elementelor de construcţie la difuzia vaporilor se poate aplica o
metodă de calcul bazată pe analiza fenomenului fizic cu valori medii, în ipoteza regimului staţionar sau o
metodă de calcul în regim real nestaţionar, bazată pe analiza dinamică a fenomenului fizic.
Verificarea comportării la difuzia vaporilor se face pentru pereţii exteriori ai încăperilor cu
umidităţi relative ale aerului interior de peste 60% (spălătorii, saune, uscătorii).
Etapele calculului prin prima metodă, grafo-analitică, sunt următoarele (Inst. Incalzire):

1. Se stabilesc rezistenţele termice specifice ale straturilor componente R
s
;
2. Se stabileşte variaţia temperaturii în interiorul elementului şi temperatura exterioară egală cu media
perioadei reci T
em
:
pentru zona I: T
em
=+ 10,5
o56
pentru zona II: T
em
=+ 9,5
o

pentru zona III: T
em
=+ 7,5
o

pentru zona IV: T
em
=+ 6,5
o
C.
Calculele se fac în ipoteza că elementul de construcţie este alcătuit din straturi omogene perpendiculare
pe direcţia fluxului termic.
3. Se determină temperatura pe suprafaţa interioară a elementului de construcţie;
4. Se determină temperatura pe suprafaţa exterioară a elementului de construcţie cu relaţia:
se e
e
T
T T
R o
A
= = , (3.32)
i m
T T T A = ÷ (3.33)
5. Se determină temperatura într-un plan n din interiorul elementului de construcţie cu relaţia:

n i si sj
T
T T R R
R
A | |
= ÷ +
|
\ .
¿
, [
o
C] (3.34)
unde
sj
R
¿
- suma rezistenţelor termice specifice ale straturilor amplasate între suprafaţa interioară,
respectiv exterioară şi planul n.
6. Se stabilesc temperaturile medii ale straturilor, corespunzător acestora, a valorilor coeficienţilor de
difuzie a vaporilor M
j
.
7. Se determină rezistenţa la permeabilitate la vapori R
v
a elementelor de construcţie, pe baza
coeficienţilor de difuziune a vaporilor de apă M
j
şi a factorilor rezistenţi la permeabilitate la vapori cu
relaţia:

1 2
..
v v v vn
R R R R = + + + (3.35)
8. Se reprezintă grafic elementul de construcţie, amplasându-se pe abscisă rezistenţele la permeabilitatea
la vapori ale straturilor componente, iar pe ordonată presiunile la vapori.
9. Se reprezintă grafic curba de variaţie a presiunilor de saturaţie corectate ale vaporilor de apă în
interiorul elementului de construcţie calculată cu relaţiile următoare:
Pentru zona I:

Pentru zona II:

Pentru zona III:

Pentru zona IV:

unde: p
skm
– presiunea de saturaţie a vaporilor de apă în secţiunea k.
10. Se reprezintă grafic linia presiunilor parţiale p
v
ale vaporilor de apă.57

Figura 3.13. Trasarea curbelor de variaţie a presiunilor de saturaţie şi a presiunilor dacă linia presiunilor
parţiale nu intersectează curba presiunilor corectate nu are loc acumularea progresivă de apă de la an la
an; în caz contrar este necesară îmbunătăţirea alcătuirii elementului de construcţii, introducându-se
bariere contra vaporilor sau prevăzându-se straturi de aerare sau ventilare a structurii.

Calculul se efectuează în perioada rece a anului pentru determinarea cantităţii de vapori care
condensează în elementul de construcţie şi în perioada caldă a anului pentru determinarea cantităţii de
apă acumulată care se poate evapora.58
4. STRUCTURA CONSUMULUI DE CĂLDURĂ AL UNEI CLĂDIRI

4.1. Date climatice
Consumul energetic al unei clădiri depinde de factori externi şi de factori interni. Factorii externi
sunt parametrii climatici caracteristici ai amplasamentului: temperatura aerului, viteza vântului, însorirea,
umiditatea aerului. Proiectarea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente se face pe baza unor valori medii
statistice ale parametrilor climatici, corespunzătoare unei anumite perioade a anului (zi, lună, sezon de
încălzire), valori obţinute în urma unor durate de observare de zeci de ani. Aceste valori convenţionale
sunt standardizate în SR 4839 şi SR 1907-1, pentru temperatura aerului şi viteza vântului, în STAS
6648/2, pentru însorire, umiditatea şi temperatura aerului etc)(Indrumar ef cladiri)
4.1.1.Temperatura interioară (convenţională) de calcul
C
i
T

Este acea valoare a temperaturii interioare care conduce la realizarea confortului termic.
Senzaţia de confort termic este influenţată de:
- natura activităţii desfăşurate în incinta respectivă (de intensitatea activităţii depuse);
- de temperatura senzorială. În cazul cel mai simplu, această temperatură este practic egală cu
media aritmetică a temperaturii interioare şi temperaturii medii radiante a elementelor de
construcţie.
Conform celui de al doilea aspect, realizarea unei anumite temperaturi interioare conduce la
realizarea confortului termic numai dacă este corelată cu temperatura medie radiantă a elementelor de
construcţie. Valoarea temperaturii medii radiante a elementelor de construcţie este dependentă de
valoarea rezistenţei termice a diverselor elemente de construcţie care mărginesc incinta, respectiv de
soluţia constructivă a incintei. În România, standardul SR 1907 – 2/1997 defineşte temperatura
interioară (convenţională) de calcul
C
i
T drept acea valoare a temperaturii aerului interior care asigură
confortul termic într-o incintă cu anumită destinaţie, realizată cu pereţi exteriori cu o rezistenţă termică
medie (pereţi exteriori realizaţi din cărămidă arsă din argilă cu grosimea de 11/2 cărămizi).
Tabelul 4.1. Temperaturi interioare de calcul (DIN 4701)


4.1.2.Temperatura exterioară de calcul sau temperatura exterioară minimă convenţională
C
e
T

Este temperatura exterioară minimă la care instalaţiile de încălzire mai pot asigura condiţiile
interioare de confort termic, respectiv este temperatura exterioară pentru care se proiectează
(dimensionează) instalaţiile de încălzire. Definirea temperaturii exterioare convenţionale de calcul pentru
perioada rece se realizează în următoarele ipoteze(conform Incalz clad ind):
1. temperatura aerului interior se menţine constantă pe toată perioada de încălzire;
2. se realizează o variaţie a diferenţei de maxim 0, 3 ±
o
C între temperatura aerului interior şi
temperatura superficială interioară a elementelor exterioare de construcţiei pentru structuri de
închidere cu inerţii termice diferite.
Ţinând cont de importanţa evitării oricărei supradimensionări a instalaţiilor de încălzire, în toate
ţările există preocupări legate de stabilirea corectă a valorii temperaturii exterioare de calcul, valori
standardizate. Temperaturile exterioare de calcul stabilite vor fi caracteristice pentru:


59
- o anumită zonă climatică, prin intermediul frecvenţei statistice a celor mai scăzute valori
ale temperaturii aerului exterior, întâlnite într-un anumit număr de ani (de regulă peste 30), şi a
probabilităţii duratei de apariţie a temperaturilor medii zilnice cele mai coborâte;
- pentru o anumită soluţie de realizare constructivă a incintei, prin intermediul efectului
inerţiei termice.
Standardul indică valori ale temperaturii exterioare de calcul corespunzând la patru zone
climatice şi realizării clădirilor cu pereţi exteriori construiţi din cărămidă arsă din argilă cu grosimea de 1
1/2 cărămizi. Pentru incinte având alte soluţii constructive decât soluţia tip, diferenţierea temperaturilor
se face cu ajutorul a doi coeficienţi:
- unul care ţine cont de efectul inerţiei termice a elementelor de construcţie exterioare –
pereţi, ferestre, uşi;
- altul care ţine cont de efectul inerţiei termice a elementelor de construcţie interioare care
compartimentează clădirea.

Pentru calculul necesarului de căldură anual al unei clădiri şi al necesarului de combustibil
pentru încălzire se folosesc temperaturile exterioare medii lunare. Cu ajutorul lor se determină
temperatura medie pe perioada de încălzire (T
em
) şi numărul de grade-zile (N), în conformitate cu
standardul SR 4839.
La dimensionarea instalaţiilor de ventilare-climatizare pentru situaţia de vară şi stabilirea sarcinii termice
de răcire se foloseşte temperatura exterioară medie zilnică aferentă lunii iulie, în conformitate cu
standardul NCM 2-04-04.
4.1.3. Viteza vântului

Pătrunderea aerului exterior în încăperi (aerul de infiltraţie) are loc pe de o parte datorită acţiunii
vântului şi pe de altă parte diferenţei de presiuni dintre exterior şi interior ca urmare a temperaturilor
diferite ale aerului încăperii şi a celui exterior În practică, se consideră numai acţiunea vântului, cel de-al
doilea efect resimţindu-se în mod deosebit la deschiderea uşilor. De regulă temperaturile exterioare cele
mai scăzute nu corespund cu vitezele cele mai ridicate ale vântului. Pe baze statistice, referitoare la
concomitenţa vânt - temperatură, s-au adoptat valori de calcul ale vitezei vântului, care determină 4 zone
eoliene pe teritoriul ţării. Încadrarea localităţilor în zonele eoliene este indicată în standardul SR 1907-1.
Zonarea climatică făcută după temperatura exterioară convenţională de calcul nu este identică cu zonarea
eoliană.
Pentru nivelurile situate deasupra etajului 12 al clădirilor înalte, din cuprinsul oraşelor, vitezele
convenţionale ale vântului de calcul sunt cele corespunzătoare clădirilor amplasate în afara localităţilor.
Pentru clădiri amplasate la altitudini mai mari de 1100 m vitezele vântului de calcul se stabilesc pe baza
datelor meteorologice.
La nivelul ţării noastre, cele mai scăzute valori ale temperaturii exterioare se înregistrează în luna
ianuarie. În timpul unei zile cea mai scăzută valoare a temperaturii se înregistrează dimineaţa, înainte de
a răsări soarele. Deci, calculele se vor efectua presupunând că afară este noapte. În acest caz, influenţa
radiaţiei solare nu va interveni în efectuarea calculelor, deoarece soarele are o acţiune care vine în
ajutorul procesului de încălzire, ca şi aportul de căldură datorat funcţionării aparatelor electrice, care vor
fi considerate oprite pe timpul nopţii.
4.1.4.Însorirea
Datele climatice privind însorirea (durata de strălucire a soarelui şi intensitatea radiaţiei solare)
prezintă interes atât pentru perioada caldă a anului cât şi pentru cea rece. Ele se folosesc pentru
dimensionarea instalaţiilor de climatizare în sezonul cald, stabilind aporturile solare care trebuie preluate.
De asemenea, datele climatice privind însorirea se folosesc pentru corectarea necesarului de căldură
pentru încălzire, în măsura în care clădirea este conformată corespunzător pentru captarea energiei solare
în sezonul rece.
Duratele medii de strălucire a soarelui, determinate prin prelucrarea statistică a datelor
meteorologice, diferă în funcţie de localitate şi de luna anului. Radiaţia solară globală [W/m
2
] se
compune din radiaţie directă şi radiaţie difuză (datorată aerului atmosferic şi norilor). Pe cer senin
radiaţia directă este maximă şi cea difuză minimă, iar pe cer înnorat, invers. Radiaţia solară globală este
diferită în funcţie de ora zilei; radiaţia solară directă este diferită după orientarea suprafeţei receptoare.


60
Valorile intensităţilor radiaţiei solare sunt date în STAS 6648/2, pe luni ale anului şi pe ore ale zilei. La
calculul aporturilor solare ale unei clădiri trebuie avute în vedere particularităţi ale amplasamentului
referitoare la vecinătăţi şi la efectele umbririi cauzate de vegetaţie şi alte clădiri.

4.2. Bilanţul termic al unei încăperi încălzite

Sistemul de încălzire trebuie să creeze în încăperile clădirii o ambianţă care să corespundă
condiţiilor de confort şi cerinţelor proceselor tehnologice. Această ambianţă depinde de puterea termică a
sistemului din încăpere, de modul de amplasare a corpurilor de încălzire, de calităţile de protecţie termică
a anvelopei, de alte surse de căldură precum şi de pierderile de căldură care apar.
Bilanţul termic al unei încăperi încălzite este dat de relaţia:

t pi tr i d r
Q Q Q Q Q Q + + = + + ,[W] (4.1)

unde: Q
t
– pierderile de căldură prin transmisie prin elementele exterioare de construcţie , Q
pi
–pierderile
de căldură corespunzătoare încălzirii aerului pătruns în încăperea respectivă prin neetanşeităţile
elementelor respective şi prin ventilare naturală, la deschiderea uşilor şi a ferestrelor , Q
tr
– cantitatea de
căldură înmagazinată în elementele de construcţie , Q
i
– cantitatea de căldură introdusă de instalaţia de
încălzire , Q
d
– cantitatea de căldură introdusă de degajările interioare de căldură , Q
r
– cantitatea de
căldură.
În clădirile civile, principala sursă de căldură este sistemul de încălzire, iar pierderile de căldură
cele mai importante sunt pierderile prin anvelopa clădirii.
Pentru determinarea necesarului de căldură pentru încălzire se scrie bilanţul de căldură pe timp de
iarnă, în condiţii staţionare. De regulă, termenul Q
tr
are valori foarte mici, putând fi neglijat. Necesarul
de căldură pentru încălzire poate fi determinat cu relaţia:

( ) ( )
i pi t d r
Q Q Q Q Q = + ÷ + (4.2)

4.3. Necesarul de căldură pentru încălzire

Determinarea necesarului de căldură pentru încălzire se face cu ajutorul unor relaţii simplificate.
Calculul necesarului de căldură se realizează în următoarele ipoteze:

1. temperaturi egal distribuite (temperatura aerului şi temperatura de proiectare);
2. pierderile de căldură sunt calculate pentru condiţii statice şi parametrii constanţi;
3. înălţimea camerei nu va depăşi 5 m;
4. încăperile sunt încălzite la temperatura necesară;
5. temperatura aerului interior şi temperatura operativă sunt egale.

Calculul necesarului de căldură pleacă de la calculul pierderilor de căldură. Instalaţiile din clădiri
trebuie să asigure în perioada rece a anului necesarul de căldură pentru încălzire, ventilare şi preparat apă
caldă de consum.
Metoda de calcul este reglementată prin STAS 1907 potrivit căreia necesarul de căldură pentru
încălzire Q
i
se determină cu relaţia:

1
100
i t pi
A
Q Q Q
| |
= + +
|
|
\ .
¿
[W] (4.3)
unde:
- Q
t
- pierderile de căldură prin elementele de construcţie în W;
- Q
pi
- necesarul de căldură pentru încălzirea aerului rece infiltrat din exterior în W;
A
¿
- suma adaosurilor pentru compensarea efectului suprafeţelor reci şi pentru orientare în %;

61
4.3.1.Pierderile de căldură prin transmisie

Aceste pierderi au loc atât prin elementele de construcţie în contact cu aerul pe ambele feţe Q
e

cât şi prin elementele de construcţie în contact cu pământul Q
p
.

t e p
Q Q Q = + [W] (4.4)

4.3.1.1.Pierderile de căldură prin elementele de căldură în contact cu aerul pe ambele feţe:

( )
c
i e
e M
o
mS T T
Q C
R
÷
=
¿
[W] (4.5)

în care :
m - coeficient de masivitate termică al elementelor de construcţie exterioare, conform STAS 6472 ;
C
M
- coeficient de corecţie a fluxului termic;
S - suprafaţa fiecărui element de construcţie în m
2
;
T
C
i
[
o
C] – temperatura interioară convenţională de calcul;
T
e
[
o
C] – temperatura spaţiilor exterioare încăperii considerate;
-R
o
- rezistenţa termică totală la transferul de căldură a elementului de construcţie considerat în m
2o
C/W.
Coeficientul de masivitate m este dependent de indicele de inerţie termică D al elementului de
construcţie, putându-se calcula cu relaţia:

m = 1,225 – 0,05D (4.6)

Tabelul 4.5. Valorile coeficientului de masivitate termică m
D 1 1,1..2 21,..3 3,1..4 4,1..5 5,1..6 6,1..7
m 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9

Pentru elementele de construcţie fără inerţie termică D s 1 (uşi, ferestre), coeficientul de
masivitate are valoarea cea mai mare m = 1,2 iar pentru elemente de construcţie interioare (planşee,
pereţi interiori), acesta capătă valoarea m = 1.

Coeficientul D se poate calcula cu relaţia:
24
D R S = × (4.7)
unde:
R - rezistenţa termică a elementului de construcţie, S
24

- coeficient de asimilare termică;
Suprafaţa de calcul S a elementului de construcţii se determină luând în considerare următoarele
dimensiuni:
o pentru planşee şi pereţi: lungimea şi lăţimea încăperii, măsurate între axele de simetrie ale
elementelor de construcţie ce o delimitează şi înălţimea nivelului măsurat între pardoselile
finite; din aria astfel obţinută se scade aria golurilor suprafeţelor neinerţiale ( uşi,
ferestre,etc.);
o pentru suprafeţele neinerţiale, se consideră dimensiunile golurilor de zidărie.

Temperatura aerului interior este stabilită în STAS 1907 pentru încăperile mai des întâlnite,
conform tabelului 4.1. Temperatura aerului exterior convenţională de calcul pentru principalele localităţi
este dată în funcţie de zona climatică pentru fiecare localitate.
Dacă este necesară cunoaşterea temperaturii exacte a unei încăperi neîncălzite, această
temperatură se poate calcula cu relaţia:
1
1
n
j
i
j j
e
n
j
j j
S
T
R
T
S
R
=
=
=
¿
¿
, [
o
C], (4.8)


62
unde T
i
– temperaturile interioare convenţionale ale spaţiilor învecinate în
o
C, S
j
– aria suprafeţelor care
delimitează încăperea în m
2
, R
j
– rezistenţele termice ale elementelor de construcţie ale încăperii în
m
2
K/W.

Coeficientul de corecţie C
M
se stabileşte în funcţie de capacitatea termică specifică a elementelor
de construcţie interioare. Pentru o capacitate termică specifică mai mică de 400 kg/m
3
, C
M
= 1, iar pentru
capacitatea termică specifică mai mare de 400 kg/m
3
, C
M
= 0,94.

4.3.1.2. Pierderile de căldură în contact cu solul se determină cu relaţia:

1
1
n
i f i ej
s i e
s p M c cj
j p s bc s bc
T T T T
m T T
Q S C S S
R n R n R
=
÷ ÷
÷
= + +
¿
, [W] (4.9)
unde:
- S
p
– suprafaţa cumulată a pardoselii şi a pereţilor aflaţi sub nivelul solului, care se
determină cu relaţia:

p pd
S S p h = + × , [m
2
] (4.10)
în care: S
pd
– suprafaţa pardoselii în m
2
, h – cota pardoselii sub nivelul solului în m, p – lungimea
conturului pereţilor în contact cu solul în m.
- S
c
- aria unei benzi cu lăţimea de 1 m situată de-a lungul conturului exterior al suprafeţei
S
p
în m
2
;
- S
cj
– aria unei benzi cu lăţimea de 1 m situată de-a lungul conturului care corespunde
spaţiului învecinat care are temperatura T
i
în m
2
;
- R
p
– rezistenţa termică cumulată a pardoselii şi a stratului de sol cuprins între pardoseală
şi pânza de apă freatică. R
p
se determină cu relaţia:
1
n
j
p
j j
R
o
ì
=
=
¿
, [m
2
K/W] (4.11)
în care δ
j
– grosimea straturilor luate în considerare în m, λ
j
– conductivitatea termică a materialului din
care este alcătuit stratul luat în considerare în W/mK;
- R
bc
- rezistenţa termică a benzii de contur la trecerea căldurii prin pardoseală şi sol către
aerul exterior, a cărei valoare este dată în tabelul 4.6;
- T
f
– temperatura solului (apei freatice), considerate + 10
o
C pentru toate zonele climatice
ale ţării;
- T
ej
– temperatura interioară convenţională de calcul pentru încăperile alăturate în
o

- m
s
– coeficientul de masivitate termică al solului, care se determină din graficul din figura
4.2, în funcţie de adâncimea pânzei de apă freatică H şi adâncimea h de îngropare a pardoselii h;

Figura 4.2. Variaţia coeficientului de masivitate termică m
s

- n
s
- coeficientul de corecţie care ţine seama de conductivitatea termică a solului şi cota
pardoselii h sub nivelul terenului, care se determină din graficul din figura 4.3.


63

Figura 4.3. Variaţia coeficientului de corecţie n
s

Tabelul 4.6. Rezistenţa termică a benzii de contur la trecerea căldurii prin pardoseală şi sol către aerul
exterior R
bc
în m
2
K/W4.3.2.Adaosurile la pierderile de căldură

La pierderile de căldură prin transmisie, calculate pentru fiecare încăpere în parte, se adaugă
adaosuri procentuale pentru orientare A şi compensarea efectului suprafeţelor reci A
c
. Aceste adaosuri
modifică cantitatea de căldură transmisă, având drept scop realizarea aceloraşi condiţii în încăperi
indiferent de orientarea lor şi gradul de izolare termică.64
Adaosul pentru orientare

Acest adaos se aplică în scopul diferenţierii pierderilor de căldură ale încăperilor diferit expuse
radiaţiei solare, o singură dată pentru peretele cu orientarea cea mai defavorabilă şi este dat în tabelul
4.7:

Tabel 4.6. Adaos pentru orientare
Orientarea N NE E SE S SV V NV
A [%] +5 +5 0 -5 -5 -5 0 +5

Adaosul pentru compensarea efectelor suprafeţelor reci

Acest adaos se aplică pentru îmbunătăţirea confortului termic în încăperile construcţiilor civile, în
scopul corectării bilanţului termic al corpului omenesc în încăperile în care elementele de construcţie cu
rezistenţă la transfer termic redusă, favorizează intensificarea cedării de căldură a corpului prin radiaţie.
Valorile acestui adaos se aleg din nomograma din figura 4.4 în funcţie de rezistenţa totală medie a
încăperii.

( )
t i e
m
t
S T T
R
Q
÷
= [ m
2o
C/W] (4.12)
unde :
- S
t
- suprafaţa totală a încăperii (pereţi interiori, exteriori, planşeu, pardoseală)
- T
e
- temperatura exterioară convenţională de calcul;
- Q
t
- pierderile de căldură prin transmisie ale încăperii;

Figura 4.4. Adaosul pentru compensarea efectelor suprafeţelor reci

Excepţii:
Adaosul de compensare nu se acordă următoarelor încăperi :
-în care oamenii poartă îmbrăcăminte de stradă;
-încăperilor încălzite prin radiaţie;
-încăperilor în care oamenii desfăşoară o muncă medie sau grea;


65
- depozitelor, casei scării, etc.

Adaosul de compensare se poate calcula cu relaţia:


1,146
4, 32 6, 711
c m
A R
÷
= + × (4.13)

4.3.3. Necesarul de căldură pentru încălzirea aerului rece pătruns în încăpere

Debitul de căldură Q
pi
necesar pentru încălzirea aerului exterior pătruns în încăpere rezultă din
însumarea necesarului de căldură pentru încălzirea aerului înfiltrat prin neetanşeităţile ferestrelor şi uşilor
Q
f
şi debitul de căldură Q
u
necesar încălzirii aerului pătruns prin deschiderea uşilor.

Q
pi
= Q
f
+Q
u
[W] (4.14)

Debitul de căldură Q
f
pentru încălzirea aerului rece infiltrat prin rosturile elementelor mobile se
determină cu relaţia:

( ) ( )
4/ 3
1
f M i e c
Q C E L i v T T A
¦ ¹ (
= × × ÷ +
´ `
(
¸ ¸ ¹ )
¿
,[W] (4.15)
în care:
E - factor de corecţie depinde de înălţimea clădirii, tipul clădirii; pentru clădiri civile cu mai puţin de 12
niveluri E = 1, iar pentru clădiri cu mai multe niveluri valoarea lui E este dată în tabelul 4.7;

Tabelul 4.7. Valorile coeficientului de corecţie E


L
¿
- lungimea rosturilor elementelor deschizibile (mobile) exterioare din faţadele supuse vântului.
Cazuri (conform figurii 4.5):
o În cazul în care elementele deschizibile se află pe acelaşi perete lungimea este egală cu suma
lungimilor rosturilor de pe acelaşi perete:
1
L l =
¿
.
o Dacă acestea se află pe doi pereţi alăturaţi atunci lungimea este egală cu suma lungimilor
rosturilor:
1 2
L l l = +
¿ ¿
.


66
o Dacă se află pe trei pereţi exteriori atunci se ia în calcul maximul dintre suma lungimilor a două
rosturi aflate pe pereţi alăturaţi:
1 2 2 3
max( , ) L l l l l = + +
¿ ¿ ¿ ¿
.
o Altfel dacă se află pe doi pereţi opuşi lungimea este egală cu maximul dintre suma lungimilor
rosturilor de pe un perete:
1 2
max( , ) L l l =
¿ ¿
.


Figura 4.5. Poziţia elementelor mobile în ansamblul încăperii: a - pe un perete exterior, b – pe doi pereţi
exteriori alăturaţi, c – pe doi pereţi exteriori opuşi, d – pe mai mulţi pereţi exteriori.

Rostul format de două elemente mobile se ia în calcul o singură dată, în cazul uşilor şi ferestrelor
duble, rostul se măsoară pe un singur rând.

i - coeficient de infiltraţie depinzând de tipul clădirii precum şi de materialul din care sunt confecţionate
uşile. Valorile coeficientului de infiltraţie sunt date în tabelul 4.8.

Tabelul 4.8. Valorile coeficientului de infiltraţie i

v - viteza vântului de calcul se alege în funcţie de zona eoliană (din tabelul 4.3).

Debitul de căldură pentru încălzirea aerului rece pătruns în încăpere se determină cu relaţia:

Q
u
=0,36 S
u
n(T
i
-T
e
) C
M
,[W] (4.16)

în care: S
u
- suprafaţa uşii cu frecvenţa cea mai mare de deschidere,iar n - frecvenţa de deschidere a uşii
– numărul deschiderilor uşilor exterioare într-o oră, care depinde de specificul clădirii.


67

Sarcina termică Q
u
se ia în considerare numai în cazul încăperilor cu uşi care se deschid frecvent
(magazine, holuri la săli de spectacole, etc.) şi care nu sunt prevăzute cu sasuri sau perdele elastice.

4.3.4. Observaţii la calculul necesarului de căldură pentru clădiri industriale

Observaţia 1. Pentru hale neetajate şi incinte mari având lăţimi mai mari de 10 m şi înălţimi mai mari de
5 m, pentru calculul rezistenţelor termice R
c
se utilizează relaţia:

o
c
R
R
o
= , [m
2
K/W] (4.17)
unde δ – factor de corecţie care depinde de înălţimea încăperii industriale, ale cărei valori se iau din
diagrama din figura 4.6:

Figura 4.6. Valorile factorului de corecţie δ

Există de asemenea diagrame pentru determinarea rezistenţei termice R
c
în funcţie de R
o
pentru pereţi,
ferestre şi plafoane.

Observaţia 2. C
M
= 1

Observaţia 3. Sarcina termică pentru încălzirea aerului infiltrat se calculează cu ajutorul factorului de
corecţie E din tabelul 4.9.

Tabelul 4.9. Valorile lui E pentru clădiri industriale

Înălţimea halei [m] Factor de corecţie E
5 1,0
5….12 1,12
>12 1,20

Observaţia 4. Pentru halele ventilate în suprapresiune, infiltraţiile de aer rece se iau în considerare numai
în cazul în care debitul de aer infiltrat de păşeşte debitul de aer introdus prin instalaţiile de ventilare.68
5. DETERMINAREA ŞI
VERIFICAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE
TERMICĂ
5.1. Determinarea şi verificarea coeficientului global de izolare termică G la
clădirile de locuit

Coeficientul global de izolare termică este un coeficient general ce caracterizează nivelul de
performanţă termoenergetică al unei clădiri atât ca anvelopă cât şi ca regim de funcţionare. Rezistenţa
medie a anvelopei este o caracteristică a anvelopei ca un întreg, în timp ce acest coeficient cuprinde şi
efectul infiltraţiilor sau cel al temperaturii spaţiilor neîncălzite învecinate cu spaţiul încălzit.
Coeficientul global de izolare termică G [W/m
3
K] are semnificaţia unei sume de pierderi de căldură
realizate prin transmisie directă prin suprafaţa anvelopei clădirii, pentru o diferenţă de temperatură între
interior şi exterior de 1K, raportată la volumul clădirii, la care se adaugă cele aferente împrospătării
aerului interior, precum şi cele datorate infiltraţilor de aer rece suplimentare.
Cu ajutorul acestui coeficient, este posibil ca, prin concepţia complexă iniţială a clădirii (configuraţie,
procent de vitrare, alcătuirea elementelor de construcţii perimetrale) şi prin modul de alcătuire a
detaliilor, să se limiteze pierderile de căldură în exploatare, în vederea consumului de energie pentru
încălzirea clădirilor.

Pe lângă performanţa termoenergetică globală, clădirea în ansamblu şi elementele de închidere trebuie să
răspundă şi celorlalte criterii de performanţă privind atât confortul interior din punct de vedere
termotehnic, cât şi transferul de căldură şi masă prin elementele de închidere.

Determinarea şi verificarea coeficientului global de izolare termică se face pentru clădirile de locuit pe
bază prevederilor din normativul C107/1 şi pentru celelalte clădiri pe bază prevederilor din normativul
C107/2.

Prevederile din normativul C107/1 se aplică la toate tipurile de clădiri de locuit şi anume:
•clădiri de locuit individuale (case unifamiliale , cuplate sau înşiruite, tip duplex);
•clădiri de locuit cu mai multe apartamente;
•cămine şi internate;
•unităţi de cazare din hoteluri şi moteluri .

Reglementările se referă la clădirile noi, cât şi la clădirile existente care urmează a fi supuse lucrărilor de
reabilitare şi de modernizare.


Figura 5.1. Modul de calcul al lungimilor in
plan la cladirile de locuit
l-lungimi in plan; f-dimensiuni nominale ale
tamplariei exterioare
69

Figura 5.2. Modul de calcul al inaltimilor la
cladirile de locuit;
a-acoperis cu pod sau terasa; b-subsol sau sol f-
dimensiunile nominale ale tamplariei exterioare;
H-inaltimi

Clădirile de locuit cu magazine sau spaţii cu alte destinaţii la anumite niveluri sunt luate în considerare
exclusiv aceste spaţii.


5.1.1. Determinarea coeficientului global efectiv de izolare termică G

Coeficientul global de izolare termică -G- la clădirile de locuit, are în vedere:

-pierderile de căldură prin transmisie aferente tuturor suprafeţelor perimetrale care delimitează volumul
încălzit al clădirii;
-pierderile de căldură aferente unor condiţii normale de reîmprospătare a aerului interior;
-pierderile de căldură suplimentare datorate infiltratiei în exces a aerului exterior, prin rosturile
tamplariei.

Coeficientul global nu ţine seama de aportul solar şi nici de aportul de căldură datorat ocupării
locuinţelor.

Coeficientul global de izolare termică se calculează cu relaţia:

G= +0,34 (5.1)

în care: - - este coeficientul de cuplaj termic, calculat cu relaţia:

(5.2)
Unde: - - factorul de corecţie a temperaturilor exterioare; V-volumul interior, încălzit al clădirii ,-
-rezistenţă termică specifică corectată, medie, pe ansamblul clădirii, a unui element de construcţii j
- -aria elementului de construcţii ,-n- numărul de schimburi de aer pe oră .70
Ariile elementelor de construcţii pe ansamblul clădirii precum şi aria anvelopei se măsoară pe conturul
feţelor interioare ale elementelor de construcţii perimetrale. Dimensiunile de calcul pe ansamblul clădirii
se stabilesc neţinând seamă de elementele de construcţii interioare.

Volumul interior încălzit al clădirii se calculează ca volumul delimitat de anvelopă clădirii.

Factorul de corecţie a temperaturilor exterioare se calculează cu relaţia:

τ = (5.3)

în care:- - temperatura în spaţiile neincalzite din exteriorul anvelopei, determinată pe baza unui calcul
al bilanţului termic, efectuat în conformitate cu prevederile din normativele C 107/1 şi C 107/2.
Pentru calcule in faze preliminare de proiectare, valorile τ se pot considera:
• τ =0,9 la rosturi deschise şi la poduri;
• τ =0,5 la rosturi închise, la subsoluri neincalzite şi la pivniţe, precum şi la alte spaţii adiacente
neincalzite sau având alte destinaţii;
• τ=0,8 la cameră de pubele, verande, balcoane şi logii închise cu tâmplărie exterioară;
• τ=0,9 la tâmplăria exterioară prevăzută cu jaluzele la partea exterioară.

Rezistentele termice corectate medii se determină în conformitate cu prevederile din capitolul.
Pentru primele faze de proiectare, se poate utiliza metoda de calcul simplificată. În acest caz, influenţa
punţilor termice se poate evalua printr-o reducere globală a rezistenţelor termice unidirecţionale (în câmp
curent) astfel:


•la pereţi 20…45%

•la terase şi plansee sub poduri 15…25%
•la plansee peste subsoluri şi sub bowindouri 25…35%
•la rosturi 10…20%
Pentru ultima fază de proiectare, valorile se determină cu un grad mai ridicat de precizie, utilizând
metode de calcul cu ajutorul coeficientilor liniari Ψ şi punctuali χ de transfer termic.

Se fac următoarele precizări în vederea numărului de schimburi de aer pe oră:

•Valoarea n=0,5 reprezintă numărul minim de schimburi de aer pe oră necesar pentru
reîmprospătarea aerului interior în vederea asigurării unor condiţii normale de microclimat. Aceste
schimburi normale se realizează prin:
-neetanseitaţi ale tamplariei;
-deschiderea ferestrelor şi uşilor exterioare;
-sisteme speciale de ventilare naturală (clapete reglabile şi canale verticale de ventilare pentru
eliminarea aerului viciat).
•Pierderile suplimentare de căldură datorate infiltratiei în exces a aerului exterior sunt o consecinţă
directă a modului de realizare a etanseitaţii rosturilor dintre cercevelele şi tocurile tamplariei exterioare.
Aceste pierderi sunt legate de acţiunea vântului, precum şi de curenţii de aer interior şi exterior, şi sunt în
funcţie de următorii factori:
-expunerea clădirii (simplă sau dublă) sub aspectul infiltraţiilor de aer, respectiv, cu apartamente
având ferestre pe una sau două faţade;
-gradul de adăpostire a clădirii, prin rezistenţa unor obstacole în calea vântului şi a curenţilor de
aer;
-gradul de permeabilitate a clădirii, în funcţie de modul de etanşare a tamplariei exterioare.
•Valorile n din tabelul 5.1cuprind ambele componente ale naturii pierderilor de căldură, astfel încât
numărul de schimburi de aer variază de la valoarea minima de 0,5 (fără infiltraţii în exces), la valori
de 1,0…1,4 , în cazul unor infiltraţii suplimentare mari.


71
•La clădiri având mai multe feluri de tâmplarii exterioare, valoarea n se determină prin interpolare, în
funcţie de ponderea ariilor diferitelor tipuri, de tâmplării.


Tabelul 5.1. Numărul schimburilor de aer pe oră - n- la clădiri de locuit
(conform INCERC)
Clasa de permeabilitate Categoria clădirii Clasa de adăpostire
ridicată medie scăzută
neadăpostite 1,5 0,8 0,5
moderat adăpostite 1,1 0,6 0,5
Clădiri individuale
(case unifamiliale,
cuplate sau înşiruite
s.a)
adăpostite 0,7 0,5 0,5
neadăpostite 1,2 0,7 0,5
moderat adăpostite 0,9 0,6 0,5
dublă
expunere
adăpostite 0,6 0,5 0,5
neadăpostite 1,0 0,6 0,5
moderat adăpostite 0,7 0,5 0,5
Cladiri cu
mai multe
apart.
(camine,
internate,
s.a)
simplă
expunere
adăpostite 0,5 0,5 0,5
Clasa de adăpostire:
•neadăpostite: clădiri foarte inalte, clădiri la periferia oraselor şi în
piete
•moderat adăpostite: clădiri în interiorul oraselor, cu minimum 3 clădiri în
apropiere
•adapostite: clădiri în central oraselor, clădiri în păduri
Clasa de permeabilitate:
•ridicată: clădiri cu tâmplărie exterioară fără măsuri de
etanşare
•medie: clădiri cu tâmplarie exterioară cu garnituri de
etanşare
•scăzută: clădiri cu ventilare controlată şi cu tâmplârie
exterioară prevăzută cu măsuri specială de etanşare.


5.1.2 Determinarea coeficientului global normat de izolare termică GN


Valoarea este în funcţie de numărul de niveluri N şi de raportul dintre aria anvelopei A şi de volumul
clădirii V. Valorile coeficientilor globali normati sunt valabile pentru toate zonele climatice.


72

Tabelul 5.2. Coeficienţii globali normaţi de izolare termică GN la clădiri de locuit
Numărul
de niveluri
N
A/V

GN

Numărul de
niveluri N
A/V

GN

0,80 0,77 0,25 0,46
0,85 0,81 0,30 0,50
0,90 0,85 0,35 0,54
0,95 0,88 0,40 0,58
1,00 0,91 0,45 0,61
1,05 0,93 0,50 0,641
1,10 0,954
0,55 0,65
0,45 0,57 0,20 0,43
0,50 0,61 0,25 0,47
0,55 0,66 0,30 0,51
0,60 0,70 0,35 0,55
0,65 0,72 0,40 0,59
0,70 0,74 0,45 0,612
0,75 0,755
0,50 0,63
0,30 0,49 0,15 0,41
0,35 0,53 0,20 0,45
0,40 0,57 0,25 0,49
0,45 0,61 0,30 0,53
0,50 0,65 0,35 0,56
0,55 0,67 0,40 0,583
0,60 0,68
0,45 0,59

5.1.3. Nivelul de izolare termică globală

Este corespunzător dacă se realizează condiţia:
G GN (5.4)
Posibilităţile de realizare a acestei condiţii trebuie să fie atent analizate încă de la fazele preliminare ale
proiectului, atunci când se elaborează concepţia complexă a clădirii, când încă se mai poate interveni
asupra configuraţiei în plan si pe verticală a construcţiei, precum şi asupra parametrilor ei geometrici.

Principalii factori geometrici care influenţează coeficientul global G sunt următorii:
•raportul în care: P - perimetrul clădirii, măsurat pe conturul exterior al pereţilor de faţadă; -
aria în plan a clădirii, limitată de perimetru;
•retragerile gabaritice, existenţa bowndourilor, precum si alte variaţii ale suprafeţelor de la nivel la
nivel;
•gradul de vitrare, exprimat prin raportul:

v= (5.5)
în care:
- -este aria tamplariei exterioare şi a altor suprafeţe vitrate;
- -este aria zonelor opace a pereţilor exteriori.


73
5.1.4. Succesiunea calculelor

Se recomandă a fi următoarea:
1. Stabilirea planurilor şi secţiunilor verticale caracteristice ale clădirilor, cu precizarea conturului
spaţiilor încălzite.
2.Calculul ariilor tuturor elementelor de construcţii perimetrale.
3.Calculul ariei anvelopei A= şi a volumului clădirii V.
4.Determinarea temperaturilor (prin bilanţ termic).
5.Determinarea factorilor de corecţie
6. Determinarea rezistenţelor termice corectate medii
7.Stabilirea numărului de schimburi de aer pe oră n.
8.Calculul sub formă tabelara a expresiei:

9.Se calculează: G=
10. Se calculează A/V şi se obţine valoarea GN.
11. Se compară G cu GN.

La prima fază de proiectare se recomandă a se face un prim calcul considerând valorile . În funcţie
de valoarea G obţinută, se acţionează asupra elementelor de construcţii a gradului de vitrare.

5.1.5.Recomandări privind unele posibilităţi de îmbunătăţire a comportării termotehnice şi
de reducere a valorii coeficientului global de izolare termică la clădirile de locuit

Pentru îmbunătăţirea comportării termotehnice a clădirilor de locuit şi pentru reducerea valorii
coeficientului global de izolare termică, se recomanda aplicarea următoarelor măsuri:

5.1.5.1. Recomandări la alcătuirea generală a clădirii:
•la stabilirea poziţiilor şi dimensiunilor tâmplăriei exterioare se are în vedere atât orientarea cardinală, cât
şi orientarea faţă de direcţia vânturilor dominante, ţinând seama şi de existenta clădirilor învecinate; deşi
nu se consideră în calcule, ferestrele orientate spre sud au un aport solar semnificativ;
•pentru reducerea pierderilor de căldură spre spaţiile de circulaţie comună, se prevăd windfanguri la
intrările în clădiri, aparate de închidere automată a uşilor de intrare în clădiri , termoizolatii la uşile de
intrare în apartamente, încălzirea spaţiilor comune la temperaturi apropiate de temperatura din locuinţe
etc;
•la pereţii interiori ai cămărilor aerisite direct, se prevăd măsuri de termoizolare.

5.1.5.2. Recomandari la alcătuirea elementelor de construcţii perimetrale:
•se utilizează soluţii cu rezistenţe termice specifice sporite, cu utilizarea materialelor termoizolante
eficiente ( polistiren, vată minerală etc.);
•se utilizează soluţii îmbunătăţite de tâmplărie exterioară, cu cel puţin 3 rânduri de geamuri sau cu
geamuri termoizolante;
•se urmăreşte eliminarea totală sau reducerea în cât mai mare măsură a punţilor termice de orice fel, în
special în zonele de intersecţii ale elementelor de construcţii ( colţuri, socluri, cornişe, atice), cât şi la
balcoane , logii, bowindouri şi în jurul golurilor de ferestre şi uşi de balcon etc.
•se interzice utilizarea tamplariilor cu tocuri şi cercevele din aluminiu fără întreruperea punţilor termice.

5.1.5.3. Recomandari in vederea reducerii infiltraţiilor de aer rece:
•la tâmplăria exterioară se iau măsuri de etanşare corespunzătoare a rosturilor dintre tocuri şi conturul
golurilor din pereţi;
•se utilizează exclusiv tâmplărie de bună calitate şi prevăzută cu garniturI de etanşare;
•suprafetele vitrate, luminatoarele şi tâmplăria fixă se prevăd cu soluţii de etanşare care să excludă orice
infiltraţii;


74
•la pereţii din panouri mari prefabricate, rosturile dintre panouri se iau exclusiv de tip “închis” şi se
etanşează cu chituri de calitate corespunzătoare care conferă o siguranţă deplină, atât faţă de infiltrațiile
de apă, cât şi faţă de infiltratiile de aer;
•la elementele perimetrale opace nu se utilizează soluţii constructive caracterizate printr-o permeabilitate
la aer ridicată.

5.2. Determinarea şi verificarea coeficientului global de izolare termică G1 la
clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuit

Prevederile din normativul C 107/2 se aplică la următoarele categorii de clădiri cu altă destinaţie decât
locuirea, al căror regim de inălţare nu depăşeşte P + 10E:
•cladiri de categoria 1, în care intră cladirile “cu ocupare continu㔺i clădirile “cu ocupare discontinuă”
de clasă de inerţie mare;
•cladiri de categoria 2, în care intră clădirile cu “ocupare discontinuă” cu excepţia celor din clasă de
inerţie mare
Clădirile cu “ocupare continuă” sunt acele clădiri a căror funcţionalitate impune ca temperatura mediului
interior să nu scadă ( în intervalul 0 şi 7) cu mai mult de 7 sub valoarea normală de exploatare:
creşele, internatele, spitalele etc.
Clădirile cu “ocupare discontinuă”sunt acele clădiri a căror funcţionalitate permite ca abaterea de la
temperatura normală de exploatare să fie mai mare de 7 pe o perioadă de 10 ore pe zi, din care cel
puţin 5 ore în intervalul dintre oră 0 şi 7: şcolile, amfiteatrele, sălile de spectacole, clădirile
administrative, restaurantele, clădirile industriale cu unul sau două schimburi etc., de clasă de inerţie
medie şi mică.

Tabelul 5.3.
Valorile coeficientilor a, b, c, d, e pentru cladirile de categoria 1, cu ocupare continua
Tipul de clădire Zona
climatica
a b c d e
I 1,30 2,30 1,50 1,30 0,39
II 1,40 2,50 1,60 1,30 0,39
III 1,50 2,70 1,70 1,30 0,43
Spitale, creşe şi policlinici
IV 1,60 2,90 1,80 1,30 0,47
I 0,90 2,30 0,90 1,30 0,39
II 1,00 2,50 1,00 1,30 0,49
III 1,10 2,70 1,10 1,30 0,43
Clădiri de învăţământ şi pentru
sport
IV 1,20 2,90 1,20 1,30 0,45
I 0,80 2,10 0,90 1,30 0,30
II 0,90 2,30 1,00 1,30 0,30
III 1,00 2,50 1,10 1,30 0,30
Birouri, clădiri comerciale şi
hoteliere
IV 1,10 2,70 1,20 1,30 0,30
I 0,65 1,80 0,90 1,30 0,25
II 0,70 2,00 1,00 1,30 0,25
III 0,75 2,20 1,10 1,30 0,25
Alte clădiri (industriale cu regim
normal de expl.)
IV 0,80 2,40 1,20 1,30 0,25

75
Tabelul 5.4. Valorile coeficientilor a, b, c, d, e pentru cladirile de categoria 2, cu
ocupare continua
Tipul de clădire Zona
climatică
a b c d e
I 1,05 2,45 1,30 1,40 0,39
II 1,15 2,70 1,40 1,40 0,39
III 1,25 2,95 1,50 1,40 0,43
Spitale, creşe şi policlinici
IV 1,35 3,10 1,60 1,40 0,47
I 0,75 2,00 0,90 1,40 0,39
II 0,80 2,25 1,00 1,40 0,39
III 0,85 2,45 1,10 1,40 0,43
Clădiri de învăţământ si
pentru sport
IV 0,90 2,65 1,20 1,40 0,47
I 0,75 2,00 0,90 1,40 0,30
II 0,80 2,25 1,00 1,40 0,30
III 0,85 2,45 1,10 1,40 0,30
Birouri, clădiri comerciale şi
hoteliere
IV 0,90 2,65 1,20 1,40 0,30
I 0,55 1,40 0,85 1,40 0,25
II 0,60 1,50 0,90 1,40 0,25
III 0,65 1,60 0,95 1,40 0,25
Alte clădiri (industriale cu
regim normal de expl.)
IV 0,70 1,70 1,00 1,40 0,25


Tabelul 5.5. Valorile G 1 ref
Indicele solar Categoria
clădirii
Tipul clădirii Inerţia
termica
0,009 0,010…0,019 0,020
Clădiri pentru sport oarecare 0 0,06 0,12
mica 0 0,03 0,06
medie 0 0,05 0,10


1

Alte clădiri
mare 0 0,06 0,12
Clădiri pentru sport şi
scoli
oarecare 0 0,03 0,06
2
Alte clădiri oarecare 0 0,04 0,08

5.2.1. Determinarea coeficientului global efectiv de izolare termică G1

Se face utilizând relaţia:

(5.6)


76
în care V este volumul încălzit al clădirii, iar , , - determinate pentru elementele j ale
anvelopei.

5.2.2. Determinarea coeficientului global normat de izolare termică G1 ref

Se face utilizând relaţia:

(5.7)
În care: - - este aria suprafeţelor componente opace ale pereţilor verticali care fac în planul orizontal un
unghi mai mare de 60°, aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit , calculată luând în
considerare dimensiunile interax .
- - este aria suprafeţelor planseelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu planul
orizontal un unghi mai mic de 60° ), aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, calculată
luând în considerare dimensiunile interax .
- - este aria suprafeţelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit,
calculată luând în considerare dimensiunile interax .
-P - este perimetrul exterior al spaţiului aferent clădirii aflat în contact cu solul sau îngropat
[m].
- - este aria suprafeţelor pereţilor transparenţi sau translucizi aflaţi în contact cu exteriorul sau
cu un spaţiu neîncălzit, calculată luând în considerare dimensiunile nominale ale golului din perete ..
-V este volumul încălzit, calculat pe baza dimensiunilor exterioare ale clădirii .
-a,b,c,d,e sunt coeficienţii de control pentru elementele de construcţii menţionate mai sus, în
funcţie de categoria de clădire (categoria 1 sau 2 ), tipul de clădire şi zonă climatică.
Pentru clădirile la care suprafaţa pereţilor transparenţi sau translucizi reprezintă cel puţin 50%
din suprafaţa elementelor verticale de închidere, coeficientul global de referinţă G1ref poate fi mărit cu o
cantitate G1ref, în funcţie de categoria clădirii, de indicele solar şi de inerţia termică a clădirii.

Indicaţii privind determinarea clasei de inerţie termică sau a indicelui solar sunt date în anexele
normativului C 107/2.

5.2.3.Nivelul de izolare termică globală

Nivelul de izolare termică globală este corespunzător dacă se realizează condiţia:

G1 G1ref (5.8)
77
6. RIDICAREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

6.1. Performanţa energetică a unei clădiri

Sectorul terţiar şi rezidenţial, constituit în cea mai mare parte din clădiri, reprezintă peste 40% din
consumul energetic final din ţările membre ale Comunităţii Europene, după cum se arată în Directiva
2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16.12.2002, privind performanţa energetică a
clădirilor. Datorită extinderii acestui sector, este clar că va creşte consumul de energie, deci implicit şi
emisiile de CO
2
.
Conform Directivei 89/106/CEE a Consiliului Europei din 21.12.1988 se impune ca instalaţiile de
încălzire, ventilaţie şi răcire a clădirilor să fie proiectate astfel încăt cantitatea de energie necesară să fie
redusă. Măsurile care trebuiesc luate pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor trebuie să ţină
seama de condiţiile climatice locale, de ambianţa climatică din exterior şi de raportul cost – eficienţă.
În acelaşi timp, datorită apariţiei fenomenului de încălzire globală, în ultima perioadă a crescut
cererea de sisteme de climatizare. Aceasata poate duce la probleme la orele de vârf energetic,
determinând creşterea balanţei energetice. De aceea, este importantă şi creşterea performanţelor
energetice ale clădirilor pe timp de vară.
Directiva 2002/91/CE stabileşte cerinţele legate de cadrul general pentru o metodologie de calcul a
performanţelor energetice, aplicarea cerinţelor minime privind performanţa energetică a clădirilor noi şi
de asemenea, la clădirile existente, supuse renovării, certificarea energetică a clădirilor şi inspecţia
periodică a cazanelor şi sistemelor de climatizare, precum şi evaluarea instalaţiilor de încălzire ale căror
cazane au o vechime de peste 15 ani.
Performanţa energetică a unei clădiri este reprezentată de cantitatea de energie efectiv consumată sau
estimată pentru a face faţă necesităţilor legate de utilizarea standard a clădirii, care presupune între altele:
încălzirea, apa caldă, sistemul de răcire, ventilaţia şi iluminatul. Această cantitate se reflectă într-unul sau
mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare:
- Izolaţia;
- Caracteristicile tehnice şi de montaj;
- Proiectarea şi amplasarea în raport cu parametrii climatici;
- Expunerea la soare;
- Influenţa structurilor învecinate;
- Resursele proprii de generare a energiei;
- Alţi factori (climatul interior, etc.).
Ceritificatul de performanţă energetică a unei clădiri (Anexa 3) este un certificat recunoscut de stat sau
de o persoană juridică desemnată de acesta, care cuprinde performanţa energetică a unei clădiri, calculată
în conformitate cu o metodologie stabilită la nivel naţional. În România este stabilită această metodologie
prin Legea nr.372 din 13.12.2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Metodologia cuprinde, în
special, următoarele elemente:
a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcătuiesc anvelopa clădirii, compartimentarea
interioară, inclusiv etanşeitatea la aer;
b) instalaţiile de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum, inclusiv caracteristicile în ceea
ce priveşte izolarea acestora;
c) instalaţia de climatizare;
d) ventilaţia;
e) instalaţia de iluminat integrată a clădirii, în principal sectorul nerezidenţial;
f) poziţia şi orientarea clădirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;
g) sistemele solare pasive şi de protecţie solară;
h) ventilaţia naturală;
i) condiţiile de climat interior, inclusiv cele prevăzute prin proiect.


78
Metodologia cuprinde, după caz, şi alte elemente, în situaţia în care influenţa acestora asupra
performanţei energetice a clădirilor este relevantă, precum:
a) sisteme solare active şi alte sisteme de încălzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie
regenerabilă;
b) electricitate produsă prin cogenerare;
c) centrale de încălzire şi de răcire de cartier sau de bloc;
d) iluminatul natural.

Certificatul de performanţă energetică al clădirii este un document tehnic care are caracter informativ şi
este valabil 10 ani. Certificatul este însoţit de recomandări privind îmbunătăţirea performanţei energetice
şi se întocmeşte de către auditorii energetici pentru clădiri. Cerificatul se elaborează atât pentru clădirile
vechi cât şi pentru clădirile noi şi se păstrează la cartea tehnică a construcţiei. În cazul clădirilor noi,
certificatul, elaborat în baza proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, a proceselor verbale pe faze de
execuţie specifice, se cuprinde ăn documetele recepţiei la terminarea lucrărilor.
Auditul energetic al clădirii este o procedură specifică, având drept scop obţinerea datelor privind:
1. Profilul consumului energetic al clădirii;
2. Identificarea şi cuantificarea măsurilor pentru realizarea unei economii de energie;
3. Raportarea rezultatelor.
Auditul se realizează pe baza datelor existente în cartea tehnică a construcţiei sau pe baza releveului
clădirii şi cuprinde:
- Analizele termice şi energetice ale clădirii, pe baza cărora se elaborează certificatul de
performanţă energetică a clădirii;
- Stabilirea măsurilor în vederea creşterii performanţei energetice a clădirii, cu estimarea costurilor,
a economiei de energie precum şi a duratei de recuperare a investiţiilor.
Auditul se finalizează printr-un raport de audit energetic. În acelaşi timp se realizează şi inspecţia
energetică a cazanelor, a centralei termice şi a instalaţiilor de încălzire astfel:
 Se determină performanţele energetice ale acestora;
 Se stabilesc măsurile pentru reducerea consumului de energie şi limitarea emisiilor de CO
2
, a
gazelor şi a compuşilor chimici pentru încadrarea în valorile prescrise privind protecţia mediului,
în conformitate cu reglementărlie tehnice şi legislaţia specifică.
Se realizează de asemenea şi inspecţia energetică a sistemelor de climatizare din clădiri:
 Se urmăresc debitele de aer de introducere şi de evacuare;
 Datele privind caracteristicile constructive ale clădirii: structura, anvelopa, materiale, tipul de
folosinţă al clădirii - rezidenţial, nerezidenţial, etc.;
 Identificarea sistemului de climatizare;
 Evaluarea randamentului şi dimensionarea în raport cu necesitaţile;
 Datele cu privire la tipul de agent frigorific utilizat şi încadrarea acestuia în categoria acceptată
din punct de vedere al poluării mediului,etc.
6.2. Reabilitarea termică a clădirilor

6.2.1. Noţiuni introductive
Reabilitarea termică a clădirilor existente şi a instalaţiilor aferente constă într-un ansamblu de măsuri
tehnice şi financiare pentru îmbunătătâire performanţelor de izolare termică a elementelor de construcţie


79
care delimitează de exterior spaţiile interioare încălzite, precum şi creşterea eficienţei energetice a
instalaţiilor interioare de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum.
Prin reabilitarea termică a clădirilor se urmăreşte reducerea consumului de energie pentru încălzire şi
prepararea apei calde de consum, scăderea costurilor efective pentru încălzire şi reducerea importului de
combustibili, creşterea eficienţei energetice în general, cu efecte în protecţia mediului şi asupra stării de
sănătate a populaţiei.
Măsurile pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit constau în:
1. Intervenţii la nivelul elementelor de construcţie exterioare care alcătuiesc anvelopa clădirii prin
termoizolaţii, modernizarea ferestrelor, etanşări;
2. Contorizarea utilităţilor la nivel de clădire;
3. Gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea în apartamente a repartitoarelor;
4. Termoizolarea conductelor din subsoluri;
5. Modernizarea echipamentelor de producere a utilităţilor termice (cazan de producere energie
termică, boiler pentru preparare apă caldă de consum, corpuri de încălzire);
6. Înlocuirea armăturilor defecte şi modernizarea acestora.
Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi a sistemului de alimentare
cu căldură pentru încălzire şi preparare apă caldă reprezintă necesităţi general acceptate ca urmare a
nevoii de conservare a energiei. Coform Vasilache M, activitatea implică în practică parcurgerea unei
„foi de drum” la nivel naţional cu puncte obligatorii (figura 5.1). Este un circuit continuu care se
perfecţionează treptat dar care se opreşte când oricare din etapele 1...11 nu este asigurată.

Figura 5.1. Foaie de parcurs pentru reabilitarea termică a fondului construit existent
K. Steemers distinge trei direcţii de acţiune: măsuri pentru atenuarea modificărilor climatice, măsuri
pentru adaptarea construcţiilor şi măsuri privind educarea comportării locatarilor. El constată că
proiectanţilor ar trebui să li se ceară între altele: mărirea cu 5...10% a sarcinilor din vânt, ploi mai
intense, rezistenţe sporite la radiaţii ultraviolete, adâncimi sporite de fundare, eficientă termică superioară
şi ventilare naturală îmbunătăţită în special pentru a evita utilizarea aparatelor electrice de aer
condiţionat.

6.2.2. Legislaţie

La această dată sunt în vigoare o serie de acte legislative:

Ca urmare a fost creat cadrul legislativ pentru reabilitarea şi modernizarea termică a tuturor clădirilor
existente şi a instalaţiilor aferente acestora, din mediul urban şi rural (rezindenţiale, pentru sănătate,


80
pentru învăţământ, publice, de productie etc.). OG 29/2000 instituie şi obligativitatea întocmirii
certificatului energetic al clădirii, act oficial de atestare a performanţei clădirii la un anumit moment
(nivelul de izolare termică, randamentul instalaţiei de încălzire, prepararea de apă caldă menajeră,
consum specific de energie din combustibili fosili etc.). Acest document va reprezenta, în perspectivă, un
instrument legal de evaluare a clădirii în cazul operaţiunilor de vânzare-cumpărare, închiriere, ipotecare
etc.
Pentru specialişti dar şi pentru publicul larg se simte nevoia concentrării diverselor legi, hotărâri,
ordonanţe şi norme de aplicare, care sunt acum prea numeroase, devenind de aceea greu accesibile pentru
a fi puse în practică.
Totodată legislaţia va trebui să urmărească noile hotărâri luate în U.E. prin care se accentuiază reducerea
consumului de energie obţinută din petrol, gaze sau cărbuni şi se stimulează utilizarea resurselor
alternative.
În esenţă, toate aceste reglementări tehnice privesc :
- caracterizarea clădirilor din punct de vedere al eficienţei energetice prin expertiza termică
(denumită şi diagnostic termic sau energetic) şi certificatul energetic (document sintetic necesar în
relaţiile economice). Spre deosebire de certificatul energetic, există şi „certificatul privind economia de
energie”. Deoarece este necesară o soluţie prin care furnizorii mari de energie termică şi electrică să fie
mobilizaţi în reducerea consumurilor. În prezent ei sunt, dimpotrivă, interesaţi să vândă cât mai multă
energie şi la preţuri cât mai mari. Acelaşi lucru se poate spune şi despre furnizorii de combustibili fosili
indigeni sau importaţi. De aceea furnizorii (de energie electrică şi termică, combustibil lichid, gaz) sunt
obligaţi să realizeze economii de energie. În acest sens, ei pot :
- determina pe clienţii lor să utilizeze mijloace în acest scop, informându-i şi subvenţionându-i.
La rândul lor, ei pot primi certificate de economie de energie care le dă dreptul la subvenţii
- realiza economii de energie în propriile lor instalaţii şi clădiri ;
- cumpăra certificate de economie de energie de la orice entitate care realizează astfel de măsuri.
Dimpotrivă, dacă nu pot realiza economiile de energie impuse, furnizorii de energie sunt obligaţi să
plătească penalizări importante.

6.2.3. Reglementări tehnice

Apărute în perioada 1998...2008 reglementările tehnice specifice lucrărilor de reabilitare termică şi
energetică reprezintă o bază complexă pentru adaptarea clădirilor civile la exigenţe de performanţă
ameliorate faţă de normele naţionale anterioare. Se remarcă abordarea caracterizării elementelor de
închidere la nivel global cu includerea efectului punţilor termice :

În ansamblu se stabilesc metodologii de apreciere detaliată a performanţelor clădirilor existente şi baze
pentru modernizare în scopul conservării energiei. În esenţă toate aceste reglementări tehnice privesc:
- caracterizarea clădirilor din punct de vedere al eficienţei energetice prin expertiza termică şi
certificatul energetic (document sintetic necesar în relaţiile economice);
- orientarea proiectelor de modernizare energetică prin raportul de audit energetic în care sunt
înscrise soluţiile tehnice de eficientizare a anvelopei şi instalaţiilor.
Se remarcă numărul foarte mare de normative, ghiduri, metodologii, soluţii cadru, fără a mai menţiona şi
standardele. Astfel apar multe suprapuneri iar utilizarea lor de către proiectanţi, experţi tehnici,
verificatori şi auditori este îngreuiată. Probabil ar fi utilă o concentrare şi sistematizare a tuturor acestor
documente, concomitent cu traducerea şi adaptarea celor din U.E. În general reabilitarea termică propusă
de audit are in vedere un număr mic de soluţii pentru anvelopă şi instalaţii, fără a recomanda căi de
utilizare a energiilor neconvenţionale şi monitorizarea permanentă a clădirilor care au făcut obiectul
reabilitărilor termice.
De fapt ansamblul reglementărilor tehnice este marcat prin:
- considerarea punţilor termice la evaluarea rezistenţei termice corectate R’ care devine principala
caracteristică a unor elemente de construcţie (pereţi, acoperiş, ferestre, planşeu peste subsol, etc.),
înlocuind vechea rezistenţă în câmp R
o
;
- aprecierea globală a eficienţei termice a clădirii prin coeficientul de izolare termică G
N
impropriu denumit astfel deoarece este proporţional cu consumul.
În acest fel noile reglementări introduc valori minime ale rezistenţelor termice pe element (prescripţii de
tip „garde - fou”) şi o valoare maximă G dependentă de raportul A/V pe care proiectantul o poate


81
satisface prin diverse soluţii tehnice (protecţie termică, efect de seră, utilizarea de resurse regenerabile,
recuperare de căldură, etc.).

6.2.4. Efectele reabilitării termice a clădirilor
Din punct de vedere termotehnic reabilitarea termică a clădirilor înseamnă creşterea rezistenţei termice a
anvelopei clădiri, eliminarea fenomenelor de condens precum şi asigurarea exigenţelor de confort termic,
atât în regim de vară cât şi în regim de iarnă(Sârbu- efectele reab).
Izolarea suplimentară a unei clădiri are multiple urmări atât asupra bilanţului energetic al clădirii, asupra
proprietăţilor termotehnice ale clădirii, asupra confortului termic. Coform (Sarbu- efecte) rezistenţa
termică a pereţilor exteriori din panouri prefabricate este mai redusă în realitate decît valoarea obţinută în
urma calculelor, datorită afectării conductivităţii termice a materialului termoizolant de către factori
mecanici, termici sau de umiditate pe parcursul procesului de execuţie şi a punţilor termice.
Printr-o protecţie termică suplimentară a pereţilor exteriori se demonstrează că rezistenţa la transfer
termic creşte până ce materialul termoizolant atinge o anumită grosime, după care această creştere devine
nesemnificativă.
Efectul izolării termice la exterior este diferit în funcţie de tipul îmbinări: bun laa îmbinări în formă de T
(perete exterior-perete interior, perete exterior- plan;eu intermediar), mai puţin bun la colţuri, are o
influenţă redusă la balcon, depinzând de modul de realizare al ferestrelor.
Datorită existenţei punţilor termice la elementele de închidere poate apare fenomenul de condesaţie
capilară pe suprafeţele respective. Reabilitarea termică conduce la reducerea influenţelor negative ale
punţilor termice cu efect pozitiv şi asupra distribuţiei temperaturii la nivelul suprafeţelor interioare ale
elementelor de construcţie exterioare, ceea ce duce la dispariţia condensului.
De asemenea, stratul de izolaţie exterior protejat cu un strat de tencuială hidrofobă duce la o scădere a
efectelor combinate ploaie – vânt, nepermiţând umezirea structurii iniţiale, crescând rezistenţa termică şi
ducând la o scădere a pierderilor de căldură prin evaporare. Gradul de permeabilitate al structurii la aer ţi
la vapori creşte.
Prin reabilitarea termică a clădirii se realizează în acelaşi timp şi reducerea poluării mediului ambiant,
prin reducerea consumului de energie.

6.3. Eficienţa energetică a clădirilor
Conceptul de dezvolate durabilă în domeniul energiei impune îmbunatatirea managementului energiei
ceea ce conduce la creşterea economică, reducerea poluării, economisirea resurselor astfel încât acestea
sa fie folosite într-un mod cât mai productiv.

Majoritatea ţărilor Comunităţii Europene au aplicat facilităţi fiscale pentru ridicarea eficienţei energetice
în domeniul clădirilor(Mladin):
 Credite de stat cu dobâdă mică;
 Tarife diferenţiate la energie termică;
 Scutire de impozite;
 Impozite diferenţiate,etc.

De asemenea, s-a încurajat utilizarea de materiale de construcţii performante, s-au perfecţionat
tehnologiile astfel în cât rezistenţa termică a crescut.

În România, consumurile specifice de căldură şi de apă caldă menajeră au valori aproape duble faţă de
cele din ţările Uniunii Europene, deci şi emisiile poluante sunt mai mari ceea ce reclamă existenţa unei
politici de creştere a eficienţei energetice la nivelul întregii societăţi (Mladin). Pe ansamblul clădirilor de
locuit, din România, eficienţa utilizării căldurii pentru încălzire, apă caldă şi prepararea hranei este de
numai 43% din cantitatea de căldură furnizată de surse; pentru municipiul Bucureşti, aceasta este de
63%, dar tot foarte de redusă. Valorile foarte ridicate ale indicilor de consum de căldură pentru
asigurarea confortului termic în spaţiile locuite, atestă pe de o parte caracterul puternic disipativ al
clădirilor existente dar şi potenţialul ridicat al soluţiilor de modernizare energetică a clădirilor.

Pentru a ridica eficienţa energetică pe viitor se urmăresc:


82
- Realizarea clădirilor civile cu consum foarte mic de energie;
- Realizarea clădirilor cu autonomie energetică;
- Realizarea clădirilor active energetic.
Proiectarea unei clădiri cu consum de energie redus înseamnă:
1. Adăugare la anvelopă a unui strat de izolaţie termică;
2. O bună orientare a clădirii;
3. Forma clădirii;
4. Ferestrele şi iluminarea naturală;
5. Ventilarea raţională şi riscul de condens;
6. Modul de dispunere a straturilor de izolaţie termică;
7. Utilizarea energiei solare;
8. Eficienţa echipamentelor şi a instalaţiilor de încălzire;
9. Posibilitatea de reglare, contorizare şi automatizare.
6.4. Indicatori ai eficienţei energetice a soluţiilor de reabilitare termică a clădirilor
existente
Cei mai importanţi indicatori economici luaţi în considerare sunt (Metodologie):
- Valoarea netă actualizată aferentă investiţiei suplimentare datorată aplicării unui proect de
modernizare sau reabilitare energetică şi economiei de energie rezultată prin aplicarea proiectului
ΔVNA [lei];
- Durata de recuperare a investiţiei suplimentare care apare ca urmare reabilitării N
R
[ani] – timpul
scurs din momentul realizării investiţiei şi momentul în care valoarea acesteia este egalată de
valoarea economiilor realizate prin implementarea măsurilor de reabilitare adusă la momentul
iniţial al investiţiei;
- Costul unităţii de energie economisită e [lei/kWh] - raportul dintre valoarea investiţiei
suplimentare datorată aplicării reabilitării şi economiile de energie realizate prin implementarea
acesteia pe durata de recuperare a investiţiei.
Valoarea netă actualizată – VNA – este proiecţia la momentul 0 a tuturor costurilor menţionate, funcţie
de rata de depreciere a monedei considerate sub forma deprecierii medii anuale.
Pentru ca soluţia de reabilitare să fie eficientă economică trebuie ca:
- ΔVNA<0;
- Valoarea N
R
cât mai mică şi în primul mic maio mică decât o perioadă de referinţă T,
impusă din considerente economico-financiară sau tehnice;
- Valoarea e cât mai mică.
Conform (metodologie), considerând că rata de depreciere anuală a monedei este constantă şi că preţul
energiei are o creştere uniformă, VNA este dată de relaţia:
, (6.1)
Unde:


83
C
o
– costul investiţiei totale în anul 0 [Euro];
C
E
– costul anual al energiei consumate la nivelul anului de referinţă [Euro];
C
M
– costul anual al operaţiunilor de mentenanţă la nivelul anului de referinţă [Euro];
f – rata anuală de creştere a costului căldurii – se consideră că are o valoare constantă pe durata de viaţă a
clădirii ;
i – rata anuală de depreciere a monedei Euro;
k- indice în funcţie de tipul energiei utilizate: 1- gaz natural, 2 – enegie termică, 3- energie electrică;
N – durata fizică de viaţă a sistemului studiat [ani].
Se consideră că performanţa energetică a clădirii se menţine aceeaşi pe întreaga durată de viaţă a clădirii
dacă se asigură verificări periodice în cadrul activităţii de monitorizare a acesteia. În urma constatărilor
acestor verificări se pot realiza şi intervenţii care pot remedia anumite defecţiuni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful