You are on page 1of 29

SMK CLIFFORD KUALA KANGSAR

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS TINGKATAN 2 TAHUN 2013 DAN EVIDENS PBS MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN TAKLIMAT PBS SAINS TINGKATAN 2 (2/1/13 & 3/1/13) BAB 1 : DUNIA MELALUI MELALUI ORGAN DERIA Menjalankan aktiviti 1.1.1 untuk menghubungkait Mengenal pasti dan mengaitkan lima deria, organ deria organ deria dengan dan rangsangan. rangsangannya. 1.1.2 Membincangkan apa yang Menyatakan laluan daripada berlaku dalam badan kita rangsangan kepada gerak apabila rangsangan balas: dikesan. Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. Menjalankan aktiviti 1.2.1 untuk mengkaji yang Mengenal pasti struktur kulit berikut: manusia yang terlibat dalam a)struktur kulit manusia pengesanan rangsangan. yang terlibat dalam 1.2.2 pengesanan rangsangan. Menyatakan fungsi reseptor yang b) kepekaan kulit pada berbeza-beza tekanan, haba, bahagian badan yang sakit. berlainan terhadap 1.2.3 rangsangan. Membuat kesimpulan tentang Membincangkan kepekaan kulit pada bahagian kepekaan kulit berhubung badan yang berlainan terhadap situasi berikut: rangsangan. a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.
1

EVIDENS PENTAKSIRAN

CATATAN

1&2 (2/1/13 11/1/13)

1.1 Memahami organ deria dan fungsinya.

B4D1E1 Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti

2 (7/1/13 -11/1/13)

1.2 Memahami deria sentuhan.

B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti

MINGGU

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM MAJU DIRI TINGKATAN 2 14.2.2013-15.2.2013 Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain. 1.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 1.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

EVIDENS PENTAKSIRAN

CATATAN

3 (16/2/1318/2/13)

1.3 Memahami deria bau.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau, menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktivitI Cuti Maulidur Rasul 24/2/13

4 (21/2/1325/2/13)

1.4 Memahami deria rasa.

Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza

1.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.

1.4.2 Menjalankan aktiviti untuk Menghubungkaitkan deria rasa menghubungkaitkan deria dengan deria bau. rasa dengan deria bau.

MINGGU 4 (21/1/1325/1/13)

OBJEKTIF 1.5 Memahami deria pendengaran

CADANGAN AKTIVITI Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran.

HASIL PEMBELAJARAN 1.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 1.5.2 Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. 1.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

CATATAN Cuti Maulidur Rasul 24/2/13

5 (28/1/1331/1/13)

1.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu 1.6.1 atau model mata manusia. Mengenal pasti struktur mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan 1.6.2 fungsi setiap bahagian Menerangkan fungsi bahagian mata. yang berbeza pada mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. 1.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat. AKTIVITI MERENTAS DESA (1/2/2013)

B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

MINGGU 6 (4/2/138/2/13)

OBJEKTIF 1.7 Memahami cahaya dan penglihatan.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/ penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) titik buta. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.

HASIL PEMBELAJARAN 1.7.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). 1.7.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. 1.7.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. 1.7.4 Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. 1.7.5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. 1.7.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.
4

EVIDENS PENTAKSIRAN B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya

CATATAN

MINGGU 7 (11/2/1315/2/13)

OBJEKTIF 1.8 Memahami bunyi dan pendengaran

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran. Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

HASIL PEMBELAJARAN 1.8.1 Memerihalkan sifat bunyi 1.8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi 1.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaran 1.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 1.8.5 Menyatakan had pendengaran 1.8.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 1.8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik

EVIDENS PENTAKSIRAN B4D6E1 Menghubungkait penghasilan, keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan Kemandiriannya B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran B4D6E2 Menghubungkait penghasilan, keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

CATATAN Cuti Tahun Baru Cina 10-11/2/13

MINGGU 8 (18/2/1322/2/13)

OBJEKTIF 1.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

HASIL PEMBELAJARAN 1.9.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. 1.9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. 1.9.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen

CATATAN

MINGGU

OBJEKTIF

9 2.1 (25/2/13- Menganalisa 1/3/13) kelas-kelas makanan.

10 (4/3/138/3/13)

2.2
Menilai kepentingan gizi seimbang

HASIL PEMBELAJARAN BAB 2 : NUTRISI Membincangkan kelas 2.1.1 makanan iaitu karbohidrat, Menerangkan melalui contoh protein, lemak, vitamin, kelas makanan. mineral, pelawas dan air 2.1.2 serta menyatakan fungsinya. Menyatakan fungsi setiap Menjalankan aktiviti untuk kelas makanan. menguji kanji (larutan iodin), 2.1.3 glukosa (larutan Benedict), Menguji kanji, glukosa, protein protein (bahan uji Millon) dan dan lemak. lemak (ujian alkohol-emulsi). Membincangkan: 2.2.1 a) apa maksud diet seimbang. Menyatakan maksud gizi b) faktor yang menentukan seimbang. gizi seimbang seseorang: 2.2.2 umur, saiz, jantina, pekerjaan, Menyatakan faktor yang mesti iklim, keadaan kesihatan. dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. Mengumpul pembungkus 2.2.3 makanan yang menunjukkan Menerangkan bagaimana nilai kalori makanan dan faktor berkenaan memberi membuat senarai untuk kesan kepada gizi seimbang. menunjukkan nilai kalori bagi 2.2.4 setiap jenis makanan. Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram Membincangkan untuk karbohidrat, protein dan menganggar nilai kalori lemak. makanan dalam satu 2.2.5 hidangan. Menganggar kalori makanan Merancang gizi seimbang yang diambil dalam setiap untuk satu hari (sarapan, hidangan. makan tengahari dan makan 2.2.6 malam). Merancang satu gizi seimbang.
7

CADANGAN AKTIVITI

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

CATATAN

B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang B3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan

MINGGU OBJEKTIF 11 & 12 2.3 (11/3/13- Memahami 22/3/13) sistem pencernaan manusia.

CADANGAN AKTIVITI Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan.

13 (1/4/135/4/13)

2.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.

HASIL PEMBELAJARAN 2.3.1 Menerangkan maksud pencernaan. 2.3.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. 2.3.3 Mengenal pasti bahagian Memerihalkan aliran sistem pencernaan dan makanan melalui salur aliran makanan melalui salur pencernaan. pencernaan dengan 2.3.4 menggunakan model/ Menyatakan fungsi organ carta/CD ROM dalam sistem pencernaan. 2.4.5 Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. 2.4.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak. CUTI PERTENGAHAN SEMESTER (25/3/2013-29/3/2013) Membincangkan proses 2.4.1 penyerapan hasil Menerangkan proses pencernaan dalam usus penyerapan hasil kecil. pencernaan. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. 2.4.2 Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

EVIDENS PENTAKSIRAN B2D2E1 Memberi maksud pencernaan B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan, alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemak

CATATAN

B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen

MINGGU 13 (1/4/135/4/13)

OBJEKTIF 2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan

CADANGAN AKTIVITI Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.

HASIL PEMBELAJARAN 2.5.1 Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.

14 (8/4/1212/4/12)

2.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan, proses penyerapan semula 2.5.2 air dan penyahtinjaan serta Menerangkan penyahtinjaan. mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah 2.5.3 penyahtinjaan Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. 2.6.1 B6D2E1 Mewajarkan kepentingan Pembentangan hasil makan makanan berkhasiat. penulisan makanan dan amalan pemakanan dalam 2.6.2 pelbagai bentuk Mempraktikkan amalan persembahan pemakanan yang betul. berkaitan: kepentingan makan 2.6.3 makanan berkhasiat Mewajarkan pengagihan mempraktikkan amalan makanan kepada yang pemakanan yang betul kurang bernasib mewajarkan pengagihan baik/memerlukan. makanan kepada yang kurang bernasib baik/ 2.6.4 memerlukan Mengaitkan adab makan mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan yang menepati sensitiviti kepercayaan agama. dan kepercayaan agama

CATATAN

MINGGU

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. - Haiwan: Invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, reptilia. - Tumbuhan: Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon, dikotiledon. - Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.

15 3.1 (15/4/13- Memahami 19/4/13) kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya

HASIL PEMBELAJARAN BAB 3 : BIODIVERSITI 3.1.1 Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. 3.1.2 Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. 3.1.3 Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. 3.1.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran.

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran

CATATAN Cuti Hari Keputeraan Sultan Perak 19/4/13

10

CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDEN PENTAKSIRAN BAB 4 : SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN 16 4.1 Menjalankan kajian 4.1.1 B2D3E1 (22/4/13- Menganalisa lapangan untuk Menyatakan maksud spesis, Memberi maksud spesies, 26/4/13) Saling mengkaji spesis, habitat, populasi dan komuniti. populasi, komuniti, habitat bersandaran populasi, komuniti dalam 4.1.2 dan Ekosistem antara suatu ekosistem. Menyatakan maksud habitat dan organisma ekosistem. B4D8E1 hidup Menjalankan 4.1.3 Menghubungkait spesis, perbincangan Mengenal pasti pelbagai habitat habitat, populasi, komuniti tentang saling dalam satu ekosistem. dengan saling bersandaran bersandaran 4.1.4 antara organisma hidup dan antara organisma hidup Menerangkan melalui contoh persekitaran dalam dan persekitaran untuk saling bersandaran organisma mewujudkan ekosistem yang mewujudkan ekosistem hidup dan persekitaran untuk seimbang melalui kajian yang seimbang. mewujudkan ekosistem yang lapangan seimbang. 16 4.2 Mengumpul dan 4.2.1 B3D10E1 (22/4/13- Menilai mentafsir data tentang Menyenaraikan jenis interaksi Menjelaskan pelbagai 26/4/13) interaksi jenis interaksi antara antara organisma hidup. interaksi di antara organisma antara organisma hidup seperti 4.2.2 hidup , membina siratan organisma berikut: Menerangkan dengan contoh makanan dan aliran tenaga hidup. a) mangsa-pemangsa. interaksi antara organism hidup. dalam siratan makanan b) simbiosis: 4.2.3 B6D3E1 (2/3) komensalisme, Mewajarkan kepentingan Menjalankan satu forum dari mutualisme, parasitisme interaksi antara organisma hidup bahan penulisan berkaitan: persaingan. dan persekitaran. Kepentingan interaksi 4.2.4 antara organisma hidup dan Menjalankan satu aktiviti Menerangkan melalui contoh persekitaran untuk menunjukkan kebaikan dan keburukan kawalan Menjelaskan kebaikan dan kepentingan interaksi biologi dalam mengawal bilangan keburukan kawalan biologi antara organisma dan musuh tanaman di kawasan dalam pertanian persekitaran. tertentu.
11

MINGGU

OBJEKTIF

CATATAN

MINGGU OBJEKTIF 17 4.3 (29/4/13- Mensintesis 3/5/13) siratan makanan.

CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramidnombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

HASIL PEMBELAJARAN 4.3.1 Menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai. 4.3.2 Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. 4.3.3 Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. 4.3.4 Membina piramid nombor daripada rantai makanan. 4.3.5 Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. 4.3.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

EVIDENS PENTAKSIRAN B2D4E1 Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B3D10E2 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen

CATATAN Cuti Hari Pekerja 1/5/2013

12

MINGGU OBJEKTIF 18 4.4 (6/5/13- Menganalisa 10/5/13) fotosintesis

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil). Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.

HASIL PEMBELAJARAN 4.4.1 Menyatakan maksud fotosintesis. 4.4.2 Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. 4.4.3 Menyatakan hasil fotosintesis. 4.4.4 Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. 4.4.5 Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

EVIDENS PENTAKSIRAN B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen B3D11E1
Menjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang

CATATAN

13

MINGGU OBJEKTIF 19 4.5 (13/5/13- Menilai 17/5/13) kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup.

CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan main peranan yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

HASIL PEMBELAJARAN 4.5.1 Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 4.5.2 Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. 4.5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 4.5.4 Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup

CATATAN

14

MINGGU OBJEKTIF 19 4.6 (13/5/13- Menilai 17/5/13) peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni

HASIL PEMBELAJARAN 4.6.1 Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. 4.6.2 Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. 4.6.3 Mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil, produktif dan seimbang

EVIDENS PENTAKSIRAN B6D3E1 Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian

CATATAN

15

MINGGU

OBJEKTIF

20 5.1 (20/5/13- Menganalisa 24/5/13) ciri fizikal air.

HASIL PEMBELAJARAN BAB 5 : AIR DAN LARUTAN Menjalankan aktiviti untuk 5.1.1 menentukan yang berikut: Menyatakan maksud takat beku air. 5.1.2 Menyatakan maksud takat didih air. 5.1.3 Memerihalkan ciri fizikal air. 5.1.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

CADANGAN AKTIVITI

EVIDENS PENTAKSIRAN B4D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui aktiviti

CATATAN Cuti Hari Wesak 24/5/13

Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

20 5.2 (20/5/13- Menganalisa 24/5/13) komposisi air.

Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hydrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.

5.2.1 Menentukan komposisi air. 5.2.2 Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.

B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti

Cuti Hari Wesak (24/5/13)

CUTI SEMESTER PERTAMA (27/5/13-7/6/13)

16

MINGGU OBJEKTIF 21 5.3 (10/6/13- Menganalisa 14/6/13) proses penyejatan air.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.

HASIL PEMBELAJARAN 5.3.1 Menerangkan maksud penyejatan

EVIDENS PENTAKSIRAN B2D5E1 Memberi maksud penyejatan

CATATAN

B3D13E1 5.3.2 Membanding beza antara Menerangkan melalui contoh penyejatan dengan faktor yang mempengaruhi pendidihan kadar penyejatan air dengan serta memberi contoh merujuk Teori Kinetik. aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian 5.3.3 Membanding dan B5D4E1 membezakan Membuktikan kelembapan, antara penyejatan dengan suhu persekitaran, luas pendidihan. permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi 5.3.4 penyejatan melalui Memerihalkan aplikasi eksperime penyejatan air dalam kehidupan harian.

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG TAHUN SMK CLIFFORD 2013 (15/6/2013)

17

MINGGU OBJEKTIF 22 5.4 (17/6/13- Menganalisa 21/6/13) larutan dan kelarutan.

CADANGAN AKTIVITI Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut jenis pelarut, jenis zat terlarut, suhu pelarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan: suhu pelarut, kadar kacauan, saiz zat terlarut. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.

HASIL PEMBELAJARAN 5.4.1 Menerangkan maksud zat terlarut, pelarut dan larutan. 5.4.2 Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. 5.4.3 Menerangkan maksud bahan terampai. 5.4.4 Menerangkan maksud kelarutan. 5.4.5 Menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. 5.4.6 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. 5.4.7 Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian.
18

EVIDENS PENTAKSIRAN B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan bahan terampai B4D11E1 Menunjukkan perbezaan antara jenis larutan dan bahan terampai melalui aktiviti B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian

CATATAN

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI 23 5.5 Menjalankan aktiviti untuk (24/6/13- Menganalisa mengkaji: 28/6/13) asid dan alkali. sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus. Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan maksud peneutralan.

HASIL PEMBELAJARAN 5.5.1 Mengenal pasti sifat asid. 5.5.2 Mengenal pasti sifat alkali. 5.5.3 Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. 5.5.4 Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. 5.5.5 Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian 5.5.6 Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.

EVIDENS PENTAKSIRAN B4D12E1 Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti

CATATAN

19

MINGGU 24 (1/7/135/7/13)

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga).

25 (8/7/1312/7/13)

5.6 Menganalisa kaedah pembersihan air.

Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut: sumber air semula jadi. sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedahpembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

HASIL PEMBELAJARAN 5.5.7 Menerangkan maksud peneutralan. 5.5.8 Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. 5.5.9 Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. 5.6.1 Menyenaraikan sumber air semula jadi. 5.6.2 Menyatakan sebab pembersihan air. 5.6.3 Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. 5.6.4 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D15E1 Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian

CATATAN

B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air B3D16E1 Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah

20

MINGGU 25 (8/7/1312/7/13)

OBJEKTIF 5.7 Menganalisa sistem bekalan air.

26 5.8 (15/7/13- Memahami 19/7/13) pemeliharaan


kualiti air

CADANGAN AKTIVITI Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah. Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan. bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan. Tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya.

HASIL PEMBELAJARAN 5.7.1 Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi.

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air

CATATAN

5.7.2 Menerangkan cara untuk menjimatkan air. 5.8.1 B3D16E3 Memberi contoh bahan Menjelaskan kesan cemar air. pencemaran,cara mengawal 5.8.2 pencemaran serta cara Menerangkan kesan memelihara kualiti air pencemaran air ke atas benda hidup. B6D4E1 Membuat pembentangan 5.8.3 dalam pelbagai Menerangkan cara bentuk persembahan mengawal pencemaran berkaitan: air. pencemaran air pengawalan 5.8.4 pembersihan Menerangkan cara cara penjimatan memelihara air dan penggunaannya kualitinya

21

MINGGU

OBJEKTIF

27 6.1 (22/7/13- Memahami 26/7/13) tekanan udara.

CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN BAB 6 : TEKANAN UDARA Menjalankan aktiviti untuk 6.1.1 membincangkan teori kinetik gas. Menerangkan kewujudan Menjalankan aktiviti untuk tekanan udara dengan menunjukkan udara mengenakan merujuk kepada Teori tekanan. Kinetik. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. 6.1.2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. 6.2.1 Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

EVIDENS PENTAKSIRAN B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu ata suhu melalui aktiviti

CATATAN Cuti Nuzul Quran 27/7/13

28 & 29 6.2 (29/7/13- Mengaplikasi 6/8/13) prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.

Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta 6.2.2 menerangkan Menjana idea untuk langkah-langkah keselamatan menyelesaikan masalah yang perlu dengan menggunakan diambil apabila prinsip tekanan udara. menggunakan gas di bawah tekanan tinggi 6.2.3 Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.
22

MINGGU

OBJEKTIF

30 (19/8/1323/8/13)

7.1 Memahami daya.

31 (26/8/13 30/8/13)

7.2 Memahami pengukuran daya.

7.3 Mengaplikasi daya geseran.

CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CUTI PETENGAHAN SEMESTER (7/8/13 16/8/13) BAB 7 : DAYA Menjalankan aktiviti untuk 7.1.1 menunjukkan tolakan dan Menyatakan daya adalah tarikan adalah daya. tolakan atau tarikan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya 7.1.2 (perubahan bentuk, Menerangkan kesan daya. kedudukan, kelajuan dan arah. 7.1.3 Menjalankan aktiviti untuk menerangkan pelbagai jenis menunjukkan pelbagai jenis daya daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik). Membincangkan unit daya dan 7.2.1 prinsip neraca spring. Menyatakan unit untuk daya. 7.2.2 Menjalankan aktiviti untuk Menerangkan bagaimana mengukur magnitud daya neraca spring berfungsi. 7.2.3 Mengukur magnitud daya. Membincangkan dengan 7.3.1 contoh untuk menunjukkan Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. kewujudan daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitude bagi daya tersebut. 7.3.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut.
23

EVIDENS PENTAKSIRAN

CATATAN

B4D15E1 Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya, kesan daya dan pelbagai jenis daya melalui aktiviti

B1D3E1 Menamakan unit daya

B3D18E1 Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta aplikasi meningkatkan dan mengurangkan daya geseran dalam kehidupan harian

MINGGU
32 (2/9/136/9/13)

OBJEKTIF 7.3 Mengaplikasi daya geseran

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

HASIL PEMBELAJARAN 7.3.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. 7.3.4 Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. 7.3.5 Menerangkan cara meningkatkan geseran. 7.3.6 Menerangkan cara mengurangkan geseran.

EVIDENS PENTAKSIRAN B5D6E1 Membuktikan permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran melalui eksperimen

CATATAN

33 (9/9/1313/9/13)

7.4 Mengaplikasi kerja.

7.3.7 Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. Membincangkan dengan 7.4.1 contoh, kerja dilakukan apabila Menerangkan dengan contoh objek bagaimana kerja dilakukan. digerakkan oleh daya. 7.4.2 Menjalankan aktiviti untuk Menyatakan unit untuk kerja. menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus 7.4.3 berikut: Menentukan kerja yang Kerja (J) dilakukan. = Daya (N) X Jarak (m)
24

B3D19E1 Menerangkan bagaimana kerja dilakukan melalui contoh B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

MINGGU
34 (16/9/1320/9/13)

OBJEKTIF 7.5 Mengaplikasi kuasa

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s)

HASIL PEMBELAJARAN 7.5.1 Menyatakan maksud kuasa. 7.5.2

EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN CUTI HARI B4D16E1 MALAYSIA Menentukan kerja dilakukan dan kuasa 16/9/13 dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

7.5.3 menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. 7.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. 7.6.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.

25

MINGGU

OBJEKTIF

35 8.1 (23/9/12- Memahami 27/9/12) sistem sokongan dalam haiwan.

36 8.2 (30/9/13- Memahami 4/10/13) sistem sokongan dalam tumbuhan.

CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN BAB 8 : SISTEM SOKONGAN DAN PERGERAKAN Mengumpul maklumat dan 8.1.1 membincangkan pelbagai Menerangkan sistem sistem sokongan sokongan bagi: haiwan vertebrata dan a) haiwan vertebrata darat pelbagai dan akuatik. sistem sokongan haiwan b) haiwan invertebrata darat invertebrata. dan akuatik. 8.1.2 Menjalankan perbincangan Membanding dan tentang yang berikut: membezakan a) persamaan dan perbezaan haiwan vertebrata dan antara sistem sokongan pelbagai haiwan sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. invertebrata b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan 8.1.3 haiwan Membanding dan invertebrata darat dan membezakan akuatik sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan kajian lapangan 8.2.1 untuk mengkaji pelbagai Menerangkan pelbagai sistem sistem sokongan bagi tumbuhan sokongan bagi tumbuhan. berkayu dan tidak berkayu. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya 8.2.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.
26

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D20E1 Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan , membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

CATATAN

B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan

MINGGU

OBJEKTIF

37 9.1 (7/10/13- Memahami 11/10/13) bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan.

CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN BAB 9 : KESTABILAN Menjalankan aktiviti untuk 9.1.1 mencari titik keseimbangan Menentukan titik bagi bentuk sekata dan keseimbangan tidak bagi bentuk sekata dan sekata. tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. b) luas tapak. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. 9.1.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. 9.1.3 Menghubungkait pusat gravitI dengan kestabilan objek.

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D21E1 Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti

CATATAN

9.2 Menghargai kepentingan kestabilan.

Mengadakan sesi 9.2.1 sumbangsaran tentang cara Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan. meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau 9.2.2 permainan untuk Menerangkan dengan membina model yang contoh aplikasi kestabilan mengaplikasi konsep dalam kehidupan. kestabilan.

B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan

27

MINGGU

OBJEKTIF

38 10.1 (14/10/13- Menganalisa 18/10/13) tuas.

CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN BAB 10 : MESIN RINGKAS Membincangkan bagaiamana daya 10.1.1 yang kecil mampu mengangkat Menyenaraikan objek di beban yang berat dengan sekeliling mereka yang menggunakan tuas. menggunakan prinsip tuas. Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. 10.1.2 Menyatakan apa yang Mengenal pasti beban, daya dan boleh dilakukan oleh fulkrum, dan seterusnya tuas. mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. 10.1.3 Mengenal pasti beban, Membincangkan bagaimana daya dan fulkrum dalam manusia mengaplikasi prinsip tuas tuas. untuk mengatasi beban yang berat. 10.1.4 Mengelaskan tuas. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi 10.1.5 ke daya. Menerangkan maksud momen daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen 10.1.6 daya dan hasil darab daya dan jarak. Menyelesaikan masalah berkaitan tuas. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m)
28

EVIDENS PENTAKSIRAN B1D4E1 Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas B3D22E1 Menjelaskan peranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum, membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas B4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan jarak melalui aktivi

CATATAN

MINGGU OBJEKTIF 39 10.2 (21/10/13- Menghargai usaha 24/10/13) inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.

HASIL PEMBELAJARAN 10.2.1 Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas

EVIDENS PENTAKSIRAN B6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas

CATATAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (25/10/13 31/10/13) CUTI SEMESTER KEDUA (18/11/2013-1/1/2013)

29