You are on page 1of 80

CHUYN TT NGHIP

LI M U
Ngay nay, lam th nao quan tr ngun nhn lc co
hiu qua la vn kho khn va th thach ln nht i
vi cac doanh nghip trong nn kinh t th trng. S
bin ng manh me cua mi trng kinh doanh, tnh cht
khc lit cua canh tranh va yu cu phai ap ng nhu cu
ngay cang cao cua nhn vin trong nn kinh t th trng a
va ang tao sc ep ln. oi hoi nha quan tr phai co cac
quan im mi, co cac phng phap va ky nng mi v
quan tr con ngi.
Sau mt thi gian thc tp tai X nghip Cng trnh
Giao thng va xy dng, em a tm hiu ky hn v hoat
ng san xut kinh doanh cua X nghip, cung nh cac kho
khn cua X nghip cn phai khc phuc. Em nhn thy
rng, vn v ng c thuc y lam vic la mt trong
cac cng tac trong tm nht ma X nghip phai c bit
chu trong.
Do nhng yu t trn va c s ng y cua giao
vin hng dn, em a chon tai: Mt s bin
phap thuc y ng c lam vic b phn gian tip
tai X nghip. Vi mong mun chuyn se phn nao
giup ngi oc hiu thm v X nghip Cng trnh giao
thng va xy dng, hy vong gop phn nho be cua mnh
nhm hoan thin cng tac quan tr ngun nhn lc tai X
nghip.
V thi gian va kin thc cua ban thn con han ch
nn chuyn thc tp khng th tranh khoi nhng thiu
sot. Knh mong s gop y nhn xet cua thy, c giao va
cac anh ch.
Cui cung, em xin chn thanh cam n s giup tn
tnh cua thy giao hng dn Trng Vn Hao cung anh ch
tai X nghip a tao iu kin thun li em hoan
thanh chuyn thc tp nay.

a Nng, ngay 04 thang 6 nm


2005
Sinh vin thc tp

Trang 1

CHUYN TT NGHIP
L Thanh

PHN I
C S LY LUN CHUNG V THUC Y NG C
LAM VIC
I. KHAI NIM, CHC NNG, Y NGHA VA TM QUAN
TRONG CUA QUAN TR NGUN NHN S:
1. Khai nim:
- Quan tr ngun nhn s la h thng cac trit ly,
cac chnh sach, cac chc nng thu hut ao tao phat
trin va duy tr con ngi trong t chc nhm at c
kt qua ti a cua ca t chc va cua ca nhn vin .
- Quan tr nhn s la cng vic phc tap v no lin
quan n con ngi cu th, s trng s thch cua con
ngi. Do o quan tr ngun nhn s bao gm toan b
cac bin phap, thu tuc ap dung cho tng loai nhn
vin va giai quyt nhng trng hp xay ra co lin quan
n cng vic cua con ngi, tp th va am bao cho
ngi lao ng lam vic co cht lng hiu qua trong
mt t chc.
- Quan tr ngun nhn s bao gm:
+ Th lc: Sc khoe, mc sng, thu nhp, ch
n ung, ch ngh ngi, ch lam vic.
+Tr lc: Th hin tai nng nng khiu, quan im
long tin, nhn cach ao c. Mt tr lc nay la tim nng
to ln cua mi ngi cho nn quan tr ngun nhn s la
tng th nhng quan h tac ng n chu ky tai san
xut sc lao ng.
- Quan tr ngun nhn s co lin quan n cac cng
vic nh: Hoach nh, tuyn chon, tuyn m la chon
sp xp, bat, ao tao va phat trin ngh nghip
trong h thng cua mt t chc quan ly.
2. Chc nng quan tr ngun nhn s:
a. Chc nng thu hut ngun nhn s trong doanh
nghip:
- Chc nng nay nhm am bao u s lng nhn
vin u trnh kin thc, ky nng phm cht cho phu
hp cng vic cua doanh nghip.
Trang 2

CHUYN TT NGHIP
- Phai da vao k hoach SXKD cua doanh nghip va
thc trang s dung nhn vin t o xac nh c
cng vic tuyn dung nhn vin.
- Phai ap dung cac ky nng tuyn dung phu hp
la chon nhng ng c vin co u trnh kin thc.
Nhom chc nng nay la thc hin cac nhim vu nh:
D bao, hoach nh, phn tch cng vic, phong vn, trc
nghim, thu thp thng tin, lu tr, x ly thng tin v nhn
s cua doanh nghip.
b. Chc nng ao tao va phat trin ngun nhn s
:
Chc nng nay nhm nng cao nng lc cua nhn vin
va am bao cho nhn vin cac ky nng, trnh lanh ngh
cn thit hoan thanh tt cng vic c giao va tao
iu kin cho nhn vin phat trin nng lc cua mnh.
c. Chc nng duy tr ngun nhn s:
- Chc nng nay nhm kch thch ng vin nhn vin.
Chc nng nay lin quan n cac chnh sach, cac hoat ng
tinh thn nhm kch thch ng vin ngi lao ng lam
vic hng say nhit tnh va hoan thanh tt cng vic c
giao.
- Doanh nghip phai xy dng thc hin quan ly h
thng thang lng, bc lng, ap dung cac chnh sach
lng bng phu hp. Thc hin cac chnh sach khen
thng, phuc li, phu cp ang gia nng lc nhn vin.
d. Chc nng quan h lao ng:
Nhm hoan thin mi trng lam vic va cac mi
quan h trong cng vic nh: Ky kt cac hp ng lao
ng, giai quyt tranh chp lao ng. Cai thin mi trung
lam vic, t o tao ra khng kh tm ly tp th trong lao
ng va gia tr truyn thng tt ep cua cng nhn trong
lao ng cac doanh nghip.
3. Y ngha quan tr ngun nhn s:
- Quan tr ngun nhn s giup cho nha quan tr at
c kt qua t ngi khac.
- Tuyn dung ung ngi, phu hp vi cng vic,
khuyn khch cac nhn vin phat trin. em ht tai nng,
sc lc cua mnh phuc vu, thc hin cng vic at
kt qua cao.
- Quan tr ngun nhn s giup cho doanh nghip khai
thac nhng kha nng, tim nng cua ngi lao ng
Trang 3

CHUYN TT NGHIP
tng nng sut lao ng tao th canh tranh cua doanh
nghip v nhn s trn th trng.
- Quan tr ngun nhn s th hin quan im li
ch cua ngi lao ng nng cao uy tn cua ngi lao
ng trong doanh nghip. No gop phn lam giam bt mu
thun gia ngi s dung lao ng va ngi lao ng
trong doanh nghip va at c muc tiu cua doanh
nghip.
- Li keo nhn vin say m cng vic. Tranh c sai
lm trong cng tac tuyn chon nhn vin, bit cach phi
hp muc tiu cua t chc va muc tiu cua nhn vin t
do nng cao hiu qua cua t chc.
4. Tm quan trong cua quan tr ngun nhn s:
Hoat ng quan tr ngun nhn s lin quan n
nhng vn thuc quyn li, ngha vu va trach nhim
cua nhn vin i vi t chc. V vy, hoat ng quan tr
rt a dang va phong phu va tuy thuc vao nhng c
im cua c cu t chc cng ngh ky thut, trnh
kin thc cua mi ngi lao ng. Nn cng tac quan tr
nhn s rt cn thit vi mi doanh nghip.
Cac t chc, doanh nghip u phai thc hin cac
nhim vu nh:
- Xac nh nhu cu nhn vin.
- Lp k hoach tuyn dung nhn vin.
- B tr nhn vin phu hp.
- ao tao, khen thng va ky lut nhn vin.
-Tra cng lao dng cho nhn vin.
II. C S QUA TRNH TAO NG LC LAO NG.
1. C s tao ra ng lc lao ng:
Li ch, ma trc ht la li ch kinh t. Li ch nay
no th hin trong mi quan h gia ngi s dung lao
ng va ngi lao ng trong qua trnh san xut tao ra
san phm.
Nhu cu va li ch quan h cht che vi nhau. Li
ch se tao ra ng lc thuc y ngi lao ng lam
vic nhit tnh va co hiu qua hn.
Nhu cu va li ch cua con ngi se tao ra ng
lc thuc y ho tham gia lao ng. Nhng chnh li
ch cua ho mi la ng lc trc tip thuc y lam
vic co hiu qua.
Trang 4

CHUYN TT NGHIP
Do o nha quan tr phai quan tm n li ch cua
ngi lao ng t o tao ra ng lc thuc y ho
lam vic tt hn, nng sut cht lng cao hn.
2. Tao ra ng lc trong lao ng:
Li ch tao ra ng lc, ng lc tao ra mc
nao th no tuy thuc vao c ch s dung phat trin
con ngi va xa hi.
C ch co nhiu hnh thc, phng phap tac ng
khac nhau nhng quan trong nht la:
- Phng phap kch thch kinh t.
- Phng phap tm ly xa hi cua con ngi.
Hai loai phng phap nay co quan h cht che
kch thch li ch vt cht va tinh thn cho ngi lao ng
va coi y la cng cu trong c ch thc hin li ch
cho ngi lao ng trong thc tin.
III ANH GIA NNG LC NHN VIN
1. Muc ch cua vic anh gia:
Khi canh tranh trn th trng tr nn gay gt cac
doanh nghip bt buc phai chu trong va khuyn khch
nhn vin thc hin tt cac muc tiu yu cu trong cng
vic. anh gia nng lc thc hin cng vic cua nhn vin
c s dung trong nhiu muc ch khac nhau nh:
- Cung cp cac thng tin phan hi cho nhn vin bit
mc thc hin cng vic cua ho so vi cac tiu chun
mu va so vi cac nhn vin khac.
- Giup nhn vin iu chnh, sa cha cac sai lm
trong qua trnh lam vic.
- Kch thch ng vin nhn vin thng qua nhng iu
khoan anh gia, ghi nhn va h tr.
- Cung cp cac thng tin lam c s cho cac vn
ao tao, tra lng, khen thng, thuyn chuyn nhn vin va
cai tin c cu t chc.
- Phat trin s hiu bit v cng ty thng qua am
thoai v cac c hi va hoach nh ngh nghip.
- Tng cng quan h tt ep gia cp trn va cp
di.
anh gia nng lc thc hin cng vic cua nhn vin
se co tac ng ln ca t chc ln cac nhn vin.
+Nhn vin: c bit la nhng ngi co xu hng
anh gia ho thp, nhng ngi thng co kt qua thc
Trang 5

CHUYN TT NGHIP
hin cng vic khng cao hoc nhng ngi khng tin
tng vic ang gia la cng bng hp ly se cam thy lo
lng, s hai, thm ch khng an toan khi lam vic trong
doanh nghip. Ngc lai cac nhn vin thc hin cng vic
mc tt, xut sc, co nhiu tham vong cu tin
se coi vic anh gia nng lc thc hin cng vic cua
nhn vin nh nhng c hi giup ho khng nh v tr cua
ho trong doanh nghip va thm c hi thng tin trong ngh
nghip.
+ i vi doanh nghip: Cac thng tin danh gia nng
lc thc hin cng vic cua nhn vin se giup doanh
nghip kim tra lai cht lng cua cac hoat ng quan
tr ngun nhn lc khac nh: tuyn chon nh hng,
hng dn cng vic, ao tao va tra cng ...

Trang 6

CHUYN TT NGHIP

2. S h thng anh gia nng lc thc hin


cng vic cua nhn vin:

Muc
ch
cua t
chc

Thng tin phan hi t chc

Tiu chun
mu t ban
m ta cng
vic va muc
ch cua t
chc

anh
gia
thc
hin
cng
vic

S dung
trong hoach
nh ngun
nhn lc
tra lng
khen
thng, ao
tao va kch
thch

Muc
ch
cua ca
nhn
Thng Y
tin phan
hiVIC:
ca nhn
IV. NG C THUC
LAM
S thoa man va tinh thn trong vic la yu t quan
trong. ng c thuc y cua nhng nhn vin co y ngha
quyt nh then cht n s thanh cng cua doanh nghip
va mt phn trong cng tac quan tr ngun nhn s. Xac
nh mt cach ro rang ng lc thuc y la tp hp cac
anh hng o la nguyn nhn con ngi co thai tch
cc hn. Mt cng nhn cam thy c thoa man se lam
vic cn cu san xut nhiu hn kha nng ma ho co
th co, trong luc nhng nhn vin khac cung co th co
ng c thuc y nhng ch lam vic u kha nng cua ho
ma thi. V vy, nha quan tr phai hiu c cac c
im khac nhau trong hanh vi va nguyn nhn tai sao co s
khac nhau o.
1. Cp bc nhu cu cua con ngi theo quan im
cua Abraham Maslow:
Maslow cho rng con ngi co mt nhu cu khac nhau.
iu o th hin cam giac thoa man trong cng vic cua
ho. ng a sp xp nhu cu thanh 5 lp c ban theo nhng
cp bc quan trong.

Trang 7

CHUYN TT NGHIP

Nhu
cu
t
khng
nh
Nhu
cu
c tn
trong
Nhu cu xa
hi
Nhu cu an
toan
Nhu cu sinh
Theo Maslow, nhu cu co
ly cp bc bi v nhu cu co
cp bc thp hn phai c thoa man trc va con ngi
se c gng thoa man nhng nhu cu mc cao hn.
Mt trong nhng nhu cu c thoa man no dn ti
nhng hanh vi thoa man trong cng vic cua ho. Nu ban
cam thy n nh trong cng vic cua ban, k hoach tr
cp mi hu nh t quan trong hn vi ban, hn la c hi
kt ban, lin kt mang li thng tin gia nhng ngi
cung lam vic vi ban. Tuy nhin, nu nhu cu ti thiu
t nhin khng thoa man, nhiu ngi se tm cach iu
chnh lai trn mc ti thiu.
Maslow cho rng con ngi khng ai ging ai nn con
ngi co nhng nhu cu khac nhau va b thuc y bi
nhng nguyn nhn khac nhau. Mc a dang cua cac
cp khng ch v con ngi khac nhau ma con do nhng
tp tuc vn hoa khac nhau.
2. Theo quan im cua Frederick Hezzberg:
Frederick Hezzberg cho rng s thoa man trong cng
vic va khng thoa man la 2 nhn t c lp. Nhng nhn
t v sinh nh iu kin lam vic, ng lc thuc y
nh c cng nhn trc nhng vic lam tt. Nhng
ngi cng nhn se khng cam thy thoa man nu ho tin
rng ho lam vic trong iu kin ngheo nan, nu iu
kin lam vic c cai thin th khng phai u cam
thy c thoa man. Nu nhng cng nhn khng nhn
c s cng nhn t nhng cng vic thanh cng ma
Trang 8

CHUYN TT NGHIP
ho a lam ho co th co cam giac thoa man hoc khng
thoa man. Nu nhn c s ghi nhn ho co kha nng
tr nn thoa man hn.
Thoa man

Khng
thoa man

Nhng nhn t thuc y


- N lc at thanh tu
- c cng nhn
- T vn ng
- Co trach nhim
- S cai tin va tng trng
Khng thoa man
Thoa man

Nhng nhn t v sinh


- iu kin lam vic
- Mi quan h gia 2 ngi
- c tra lng va c am
bao
- Chnh sach cua Cng ty va quan
ly cng vic

Nhn
t
ng
lc thuc y anh hng n cng vic va khin nhng
ngi lao ng lam vic mt cach thc s.
Nhn t v sinh anh hng n mi trng ni ho
lam vic
3. Theo quan im cua Douglas Mc Gregor:
Theo Douglas Mc Gregor, ngi quan ly thu c li ch
ln nht khi phn bit nhng im khac nhau tng
ngi. ng a sp xp mt cach co h thng cac gia
nh va ri gan vao o Thuyt X va Thuyt Y. im
khac nhau c ban cua hai hoc thuyt th hin nh sau:
Thuyt X

Thuyt Y

1. Con ngi li bing


1. Con ngi nng n
2. Thiu tham vong va 2. Con ngi co tham vong
Trang 9

CHUYN TT NGHIP
khng co trach nhim
3. Lun cho minh la trung
tm
4. Khng thch co s thay
i
5. Con ngi ng nghch
va ngu si

va co trach nhim
3. Con ngi co long v tha
4. Con ngi mun ong gop
vao s ln manh va thay
i cua Cng ty
5. Con ngi thng minh

- Nhng nha quan tr theo hoc thuyt X tin rng con


ngi ban cht li, khng th hp tac, bi vy hoc la
trng phat hoat la thng cng th mi gia tng nng sut.
- Nhng nha quan tr tun theo thuyt Y th lai tin rng
con ngi ban cht nng n, co nh hng phat trin, t
thuc y va thch c lam vic. ng cho rng nhng nha
quan tr theo thuyt Y kha nng thoa man cao hn va nhng
cng nhn c thuc y nhiu hn.
V. KHAI NIM TIN LNG VA CU TRUC THU NHP
CUA NGI LAO NG:
1. Khai nim tin lng:
Vit Nam, tin lng bao gm cac yu t trong
tng thu nhp cua ngi lao ng bao gm: tin lng c
ban, tin phu cp tin thng ... Tin lng cua ngi
lao ng do hai bn thao thun trong hp ng lao ng va
c tra theo nng sut lao ng cht lng va hiu qua
cng vic. Ngoai ra con co cac ch phu cp, nh la:
nng bc lng cac ch khuyn khch khac c thoa
thun trong cng ng lao ng hoc trong thoa c lao
ng tp th, hoc a quy nh trong bin ch cua doanh
nghip.
Khai nim:
Tin lng c hiu la s tin ma ngi lao ng
nhn c t ngi s dung lao ng. Phai tra tng
ng vi s lng, cht lng lao ng ma ho a tiu
hao trong qua trnh tao ra san phm.
2. Cu truc thu nhp cua ngi lao ng:
Cu truc thu nhp cua ngi lao ng bao gm: tin
lng c ban, cac khoan phu cp , tin thng va cac loai
phu cp khac.
- Tin lng c ban c xac nh qua h thng
thang lng, bc lng nht nh. Trong h thng thang

Trang 10

CHUYN TT NGHIP
lng th ngi lao ng phai co trnh lanh ngh, kin
thc kinh nghim lam vic nht nh.
- Phu cp lng: la tin tra cng lao ng ngoai tin
lng c ban. b sung cho lng c ban thi c phu
cp thm cho ngi lao ng khi lam vic trong nhng iu
kin khng n nh hoc khng thun li ma cha c
tnh trong lng c ban.
- Tin thng: la loai tin kch thch i vi nhng
ngi lao ng phn u thc hin tt cng vic so vi
nh mc. Tin thng co nhiu loai, o la:
+ Tin thng theo nng sut, cht lng.
+ Tin thng theo kinh nghim thm nin.
+ Tin thng theo tit kim.
+ Tin thng theo kt qua hoat ng san xut kinh
doanh cua doanh nghip.
+ Thng do am bao gi cng.
+ Thng v long trung thanh, tn tuy i vi doanh
nghip.
- Phuc li: phuc li ma ngi lao ng c hng
th rt da dang, phu thuc vao nhiu yu t khac nhau
nh: Quy nh cua nha nc. Kha nng tai chnh cua cng ty
th hin s quan tm cua doanh nghip i vi ngi lao
ng va no co tac dung kch thch ngi lao ng trung
thanh, tn tuy gn bo vi danh nghip.
Cac chnh sach phuc li bao gm:
+ Bao him y t, bao him xa hi.
+ Ngh hu, ngh phep, ngh l.
+ Tr cp n tra.
+ Tr cp ng con, kho khn.

Trang 11

CHUYN TT NGHIP

* S c cu h thng tra cng lao ng


trong doanh nghip:
Lng c ban
Thu lao
vt
cht
C cu
h thng
tra lng
lao ng

Phu cp
Thng
Phuc li
C hi thng tin

Thu lao
phi vt
cht

Cng vic thu v

3. Vai tro tin lng:


iu kin lam
thu v
Tin lng la mt hnh thc kch thch vic
tt nht
i
vi ngi lao ng do o vai tro cua tin lng la:
- Tin lng la on by thuc y san xut, duy tr
i ngu lao ng co trnh ky thut cao, y thc ky lut
bn vng, hay noi cach khac, muc tiu c ban cua tin
lng nhm thu hut nhn vin, duy tr nhng nhn vin gioi
co ky thut cao. Kch thch ng vin ngi lao ng hng
hai nhit tnh trong cng vic va ap ng yu cu a c
quy nh trong phat lut. Thc hin ung thi gian va iu
kin lam vic quy nh s dung lao ng mt cach hp
ly va thc hin y u tin lng, tin phu cp phuc
li xa hi.
- Tin lng phai cng bng, hp ly no la c so hnh
thanh cung c khi ai oan kt thuc y ngi lao ong
tng nng sut lao ng va t hao vi mc lng da at
c.
4. Nguyn tc c ban tra lng:
- Tin lng phai am bao tai san xut m rng sc
lao ng. iu nay bt ngun t ban cht cua tin
lng. o la biu hin quyn, gia tr sc lao ng va tin
lng khng ch am bao cho ngi lao ng ma con am
bao nui sng gia nh ho.
Trang 12

CHUYN TT NGHIP
- Tin lng phai da trn c s thoa thun gia
ngi co sc lao ng va ngi s dung lao ng nhng
mc tin lng phai ln hn hoc bng mc lng c
ban nguyn tc nay nhm am bao quyn li cho ngi lao
ng.
- Tin lng tra cho ngi lao ng phu thuc vao
hiu qua hoat ng cua ngi lao ng san xut kinh
doanh. Nguyn tc nay bt ngun t mi quan h gia
san xut va tiu dung, trong o san xut ong vai tro quan
trong.

Trang 13

CHUYN TT NGHIP

PHN II
TNH HNH HOAT NG SAN XUT KINH
DOANH TAI
X NGHIP CNG
TRNH GIAO THNG VA XY DNG
I.GII THIU CHUNG V X NGHIP:
1.Gii thiu:

X NGHIP CNG TRNH GIAO THNG VA XY


DNG

a ch: 31 NUI THANH-Qun Hai Chu-TPN

in thoai: 0510-671300

Fax: 0511-613787

Email: XNTCCG@dng.vnn.vn

Trang 14

CHUYN TT NGHIP
2. Qua trnh hnh thanh va phat trin:
Nm 1992 thc hin quyt nh s 338/HBT cua
Hi ng b trng. UBND tnh Quang Nam a Nng co
quyt nh s 3160/QUB ngay 5/11/1992 v quyt nh
thanh lp Cng ty u t va phat trin nha a Nng va
cng nhn cng ty la doanh nghip nha nc.
Theo thi gian, hoat ng san xut kinh doanh cua cng
ty ngay cang at c kt qua cao. Pham vi hoat ng
c m rng va v th cua cng ty ngay cang c
khng nh trn thng trng. Nhu cu v nha cung
nh cac hoat ng san xut kinh doanh cua cng ty trn th
trng Thanh Ph cung nh khu vc la rt cao. ap
ng nhu cu cua th trng va nhu cu m rng hoat
ng cua cng ty. Cng ty u t va phat trin nha a
Nng a xin UBND thanh ph a Nng v vic thanh lp
X nghip Cng trnh giao thng va xy dng.
Ngay 16/7/1998 UBND thanh ph a Nng co quyt
nh s 998/QUB v vic thanh lp X nghip Cng trnh
giao thng va xy dng u t phat trin nha a Nng va
cng nhn X nghip la doanh nghip nha nc. Co t cach
phap nhn, hach toan kinh t c lp la n v trc thuc
Cng ty u t va phat trin nha a Nng .
T o cho n nay X nghip khng ngng c gng
nng cao hiu qua san xut kinh doanh vi i ngu can b
cng nhn vin y long nhit tnh hng say vi cng vic. X
nghip a gop phn ong gop vao ngn sach nha nc,
giai quyt cng n vic lam cho 246 lao ng, vi thu nhp
bnh qun trn 950.000 ng/ thang.
Hoat ng san xut kinh doanh cua doanh nghip ngay
cang c n nh va phat trin. X nghip khng ngng
ngay cang c n nh va phat trin. X nghip khng
ngng cai tin u t may moc thit b nhm nng cao
hiu qua cac yu t san xut tao ra san phm va cac
cng trnh co cht lng cao. Uy tn cua X nghip ngay
cang c khng nh trn a ban Thanh Ph nh khu
vc Min Trung va Ty Nguyn.
3. Chc nng, nhim vu va quyn han cua X
nghip:
a. Chc nng:
X nghip la mt doanh nghip nha nc co cac chc
nng sau:
- Xy lp cng trnh cng ngh, dn dung, giao thng...
Trang 15

CHUYN TT NGHIP
- u t phat trin kinh doanh nha .
- Kinh doanh cac loai vt t xy dng
- Kinh doanh cac mt hang trang tr ni tht.
- u t quy hoach xy dng cac khu dn c mi
Trong tt ca cac chc nng trn chc nng c ban chu
yu cua cng ty la dch vu xy lp cng trnh cng nghip
dn dung, giao thng...u t quy hoach xy dng cac khu
dn c mi. o cung la muc tiu chnh cua vic tn tai va
phat trin cua X nghip cng trnh giao thng va xy dng
u t phat trin nha a Nng.
b. Nhim vu:
X nghip chu s quan ly trc tip cua Cng ty u
t va phat trin nha a Nng va cua UBND Thanh Ph a
Nng. V vy nhim vu k hoach cua X nghip do Cng
ty va UBND Thanh Ph a Nng giao ch tiu cu th theo
k hoach hang nm. X nghip la mt doanh nghip nha
nc nn co ngha vu c ban sau:
S dung co hiu qua, bao toan, phat trin vn va
ngun lc do cng ty va nha nc giao cho X nghip. Khai
thac s dung co hiu qua cac ngun vn u t m
rng hoat ng san xut kinh doanh .
Kinh doanh ung nganh ngh a ng ky. Tun thu chu
trng, chnh sach do nha nc quy nh.
Xy dng chin lc phat trin k hoach kinh doanh
phu hp vi nhim vu cua cng ty va nha nc giao.
La X nghip trc thuc cua Cng ty u t phat
trin nha a Nng nn hang quy, nm X nghip phai hach
toan va bao cao kt qua hoat ng san xut dinh doanh
cho cng ty u t va phat trin nha a Nng .
i mi hin ai hoa cng ngh va phng thc
quan ly khng ngng nng cao hiu qua hoat ng.
Nhng thu thp co c do chuyn nhng tai san xut
phai c s dung tai u t, i mi trang b cng
ngh cua X nghip ch khng c s dung vao cng
vic khac.
Bao v mi trng, am bao an ninh trt t, an toan
xa hi va thc hin ung phap lut v lao ng.
Thc hin ch quan ly vn, tai san, cac quy, k
toan, kim toan va cac ch tai chnh khac theo quy nh
cua nha nc. Phai chu trach nhim trc phap lut v
vic thc hin cac ch nay.
Trang 16

CHUYN TT NGHIP
X nghip co ngha vu np thu va cac ngha vu tai
chnh khac theo quy nh cua phap lut.
Khng ngng bi dng va nng cao trnh chuyn
mn ky thut cho can b cng nhn vin
3. Quyn han:

c bnh ng trc phap lut

X nghip co quyn huy ng vn, vay vn cua


cac t chc tn dung, doanh nghip khac, ca nhn va cac
hnh thc khac.

Co quyn han thay i c cu, tai san phuc vu


cho phat trin kinh doanh...

Co quyn kinh doanh cac nganh ngh phu hp, co


quyn m rng quy m kinh doanh, quyn c b sung
thm nganh ngh kinh doanh theo quy nh cua phap lut.

V vn va tai san cua doanh nghip co quyn


chuyn nhng, cm c th chp cho thu tai san do
mnh quan ly.

X nghip co quyn vi cng ty, s ban nganh


ban bac nhng vn lin quan n hoat ng san xut
kinh doanh cua doanh nghip.

c quyn ky kt va thc hin cac hp


ng u t cung nh ky kt cac hp ng lao ng hay
thi vic theo quy nh cua lut hin hanh.
II. C CU T CHC CUA X NGHIP CNG TRNH
GIAO THNG VA XY DNG:

Trang 17

CHUYN TT NGHIP
1. S c cu t chc:
GIAM C
P.GIAM C
KT
Phon
g ky
thu
t
i
i
xy
xy
d
d
ng
ng
s
s
Ghi chu:

Phon
g
vt
t

P.GIAM C
KD
Phon
g t
ch
c

Phon
g k
toan

i
i
i
xy
xy
xy
d
d
d
ng
ng
ng
s
s
s
Quan h trc tuyn
Quan h chc nng

Phon
g
kinh
doan
i
xy
d
ng
s

2. Chc nng nhim vu cua cac b phn phong ban:


Qua s trn ta thy: X nghip co 1 giam c, 1 pho
giam c ky thut, 1 pho giam c kinh doanh, 5 phong
nghip vu va 12 i xy dng. C cu t chc cua X
nghip c t chc theo mi quan h trc tuyn chc
nng. Cac b phn trong X nghip co mi quan h phu
thuc ln nhau, b sung cho nhau va c chuyn mn hoa.
Mi b phn co quyn han va trach nhim nht nh.
c b tr theo tng cp nhm am bao chc nng
thc hin cng tac quan ly hoat ng san xut cua X
nghip.
- Giam c: Do UBND Thanh Ph va cng ty u t va
phat trin nha a Nng b nhim. Giam c X nghip
va la ngi ai din cho nha nc va la ngi ai
din cho can b cng nhn vin cua X nghip. Giam c X
nghip la ngi co quyn hanh cao nht trong X nghip,
la ai din phap nh cua X nghip. Phai chu trach
nhim trc phap lut va ngi b nhim v vic iu
hanh X nghip. Giam c X nghip co nhng ngha vu
va quyn han sau:

Trang 18

CHUYN TT NGHIP
+ Nhn, s dung, bao toan, phat trin ngun vn va
cac ngun lc do Cng ty va Nha nc giao cho X nghip
thc hin muc tiu c giao.
+ Xy dng chin lc phat trin, k hoach, phng
an u t lin doanh, lin kt.
+ Quyt nh b nhim cac chc vu: pho giam c,
k toan trng, b nhim, min nhim cac chc vu
trng, pho phong, ban chuyn mn, nghip vu trong X
nghip.
+ T chc iu hanh hoat ng hang ngay cua X
nghip va bao cao c quan thm quyn v kt qua hoat
ng kinh doanh cua X nghip.
- Pho giam c:
+ Pho giam c phu trach v ky thut: giup giam
c v mt ky thut nh lp d an, xy dng cac
thng s...
+Pho giam c phu trach v kinh t: giup giam c
v mt kinh t, tai chnh...
Pho giam c X nghip la ngi giup giam c iu
hanh X nghip. Theo s phn cng va uy quyn cua giam
c. Chu trach nhim trc giam c v nhim vu,
trach nhim c uy quyn hoc phn cng.
+Tham mu cho giam c ra quyt nh, x ly s
c ky thut cng trnh
- Phong t chc hanh chnh:
+ Chu trach nhim trc giam c X nghip v t
chc hanh chnh
+ Tham mu cho giam c v vic tuyn chon, ao
tao , phat trin ngun nhn lc, cng tac bao v phong
chay va cha chay, d thao hp ng lao ng. Thit
lp vic quan ly va lu tr h s...
- Phong k toan:
+ Thc hin vic tra lng khen thng, phuc li xa
hi i vi ngi lao ng phu hp vi quy ch tin
lng, khen thng ky lut cua X nghip cung nh quy
ch tin lng cua lut lao ng.
+ Tham mu cho giam c v cng tac t chc can
b cng nhn vin, sp xp cac phong ban, tuyn dung
nhn vin, anh gia nhn vin, xac nh mc lng hoc
giam bc lng.

Trang 19

CHUYN TT NGHIP
+ Thc hin y u cac nhim vu thuc lnh
hancac nhim vu thu
c lnh hannh doanh:
+ Thc hin chc nng tham mu cho lanh ao X
nghip v hoat ng san xut kinh doanh va v chin
lc kinh doanh cua X nghip
+Trc tip kim tra hp ng, tnh hnh thc hin
k hoach cua X nghip. X ly va thc hin thoa man
cac yu cu thng tin cua khach hang.
+ Phong kinh doanh co nhim vu iu tra nghin cu
th trng, chu ng khai thac cac d an.
- Phong ky thut:
+ Thc hin vic kim tra, anh gia cht lng thi
cng cng trnh do cac i I xy dng thi cng
+ Thit k xy dng cac thng s ky thut. Chu
trach nhim an toan lao ng, t chc nghim thu va
quyt toan cng trnh.
+ Thc hin chc nng u t xy dng, may moc
thit b
Quan ly va s dung may moc ung muc ch, tnh
nng nhm em lai hiu qua cao nht cho X nghip. ng
thi a ra cac tiu chun va nh mc trong san xut.
- Phong k toan:
+ Tham mu cho giam c v vic quan ly va s
dung hiu qua gia ngun vn tai san cua doanh nghip.
+ Co nhim vu phan anh cac nghip vu kinh t mt
cach chnh xac. Thng tin t phong k toan se giup cho
giam c ra quyt nh trong vic ra quyt nh, t chc
thc hin va anh gia hiu qua t hoat ng kinh doanh.
T o co phng hng phat huy va sa i.
Lp k hoach khu hao tai san c nh, cn i thu
chi tai chnh.
+ Xy dng chng t s sach k toan, quan ly vn.
Tin hanh theo doi cng n va thng xuyn bao cao cng
n cho giam c.
+ Thc hin nghim chnh cac nguyn tc va nhim
vu hach toan k toan theo quy nh cua Nha nc.
- Phong vt t:

Trang 20

CHUYN TT NGHIP
+ Co chc nng thit lp cac k hoach d tr cac
loai vt t cn thit cho vic thi hanh cac cng trnh X
nghip
+ Cung cp cac nguyn vt liu phuc vu cho hoat
ng san xut kinh doanh cua X nghip.
- Cac i xy dng: X nghip co 12 i xy dng
hoat ng trn a ban Thanh Ph a Nng va cac tnh
khu vc min Trung va Ty Nguyn. Chc nng cua cac i
xy dng la trc tip thi cng cac cng trnh.
3. anh gia c cu t chc cua X nghip:
-u im:
C cu t chc cua X nghip theo kiu trc tuyn
chc nng. C cu t chc nay gon nhe, linh hoat phu
hp vi quy m va c im san xut kinh doanh cua X
nghip.
am bao quyn lc tp trung vao giam c. Vic
trin khai mnh lnh, truyn at thng tin, ch th cua cp
trn i vi cp di mt cach nhanh chong va chnh xac
Cp di tham mu, t vn giup giam c ra cac
quyt nh quan tr va giup cho ngi lanh ao hng dn
thc hin kim tra cac quyt nh o
Nha lanh ao trc tip iu hanh va chu trach
nhim v phat trin cua doanh nghip va chu trach nhim
v at c hoc cha at c cua X nghip.
- Nhc im:

Gia nha lanh ao va nhn vin co khoang cach nn


kho khn cho nha lanh ao trong vic lng nghe y kin, tm
t nguyn vong cua nhn vin.

Gia ngi lanh ao va khach hang cung co khoang


cach nn vic tip thu y kin, gop y, phan nan cua khach
hang con nhiu han ch gy kho khn trong vic iu
chnh va nng cao cht lng san phm. Thoa man mt
cach tt nht cho khach hang.

Trach nhim cua nhn vin cha cao, cha ro rang


nn nhn vin li trach nhim cho nhau

Trang 21

CHUYN TT NGHIP
III. MI TRNG HOAT NG KINH DOANH CUA X
NGHIP CNG TRNH GIAO THNG VA XY DNG:
1. Mi trng v m:
a. Mi trng kinh t:
Trong nhng nm gn y nn kinh t nc ta phat
trin n nh va mc cao. Thu nhp bnh qun u
ngi tng. Thu nhp bnh qun u ngi cua Thanh Ph
a Nng la 12.540.000/ng/ngi/nm dn n gia ca
mt s mt hang cung tng. T l lam phat mc thp.
Lai sut ngn hang n nh va mc 0,85%/thang. y la
iu kin thun li cho X nghip u t, m rng quy
m nganh ngh trong cac nm n. Lai sut thp lam cho
chi ph kinh doanh cua X nghip giam, i sng vt cht
cua ngi dn tng. y la mt iu kin thun li cho
s nh hng phat trin cua X nghip va co th khai
thac ti a cac d an quy hoach khu dn c, xy dng
nhm khu dn c mi nhm phat trin th. Thu nhp
bnh qun u ngi tng dn n vic u t xy dng
c ban cung tng.
b. Mi trng chnh tr phap lut:
Tnh hnh chnh tr phap lut nc ta n nh. c
bit tnh hnh chnh tr a Nng rt n nh a tao cho
X nghip thi hanh cac d an. Chnh tr n nh lam cho
mc rui ro cac cng trnh giam xung. X nghip manh
dan u t hn vao hoat ng san xut kinh doanh cua
mnh
Chnh tr n nh se thu hut cac nha u t nc
ngoai vao nc ta u t, phat trin. Tao vic lam va tng
thu nhp cho ngi dn. Khi thu nhp tng th nhu cu cua
ngi dn tng. Chnh sach cng nghip hoa, th hoa a
m ra c hi kinh doanh cho X nghip trong vic u thu
cng trnh. Cac dch vu h tr kinh doanh nh phat trin
giao thng vn tai, dch vu ngn hang, thng tin, in, nc
giup cho X nghip trong vic thc thi cac d an cung nh
phat trin X nghip. Cac chnh sach o lam cho mc
rui ro cua cng trnh thp hn.
c. Mi trng vn hoa xa hi:
Nc ta la mt nc co truyn thng vn hoa t lu
i mang m ban sc vn hoa dn tc. Vi dn s trn 81
triu ngi, vi nhiu dn tc khac nhau. Mi dn tc u
co mt phong tuc tp quan ring. Thanh Ph a Nng co
dn s trn 765,8 ngan ngi. S ngi trong tui lao
ng chim 58,6%. GDP bnh qun u ngi 12.540.000
Trang 22

CHUYN TT NGHIP
ng/ngi/nm. Trong nhng nm gn y thu thp va i
sng cua ai b phn nhn dn Thanh Ph a c nng
cao. Nhiu ngi a tr nn giau co. Do o sc mua cua
ngi dn tng ln. Nhu cu v c s vt cht, giao thng,
nha cua ngi dn co nhiu bin i. y la mt c hi
cho cng ty gia tng san xut phuc vu nhu cu xa hi. Nhu
cu ngay cang cao oi hoi X nghip khng ngng i mi
va nng cao cht lng san phm ap ng nhu cu
o.
S phat trin kinh t keo theo s phat trin giao
duc va ao tao. Trnh dn tr ngay cang cao nn nhu
cu cua nhn dn ngay cang cao. i ngu lao ng khu
vc Min Trung cung nh ca nc co trnh lanh ngh
va ngay cang nhiu tao iu kin cho X nghip tuyn
chon i ngu nhn vin co nng lc, trnh gop phn
vao s phat trin cua doanh nghip.
d. Mi trng t nhin:
X nghip ong tai a ban Min Trung. Mt ni co
nhiu tai nguyn phuc vu hoat ng san xut kinh doanh
cua doanh nghip. c bit din tch t ai phuc vu xy
dng kha ln. iu kin t nhin khu vc Min Trung
mua kh thng keo dai, t ma. o la iu kin tt
X nghip thc hin cac cng trnh xy dng. Cac nm tr
lai y nan lu lut t xay ra lam cho mc rui ro cua cng
trnh giam xung. Lam cho tin thi cng cua cac d an
c am bao.
Cac tai nguyn, cac d an phat trin cha c khai
thac mt cach trit o la iu thun li cho doanh
nghip trong vic u t va phat trin quy m trong thi
gian ti. Tai nguyn nc ta v cung phong phu, cha c
khai thac ht nhng bn canh o mt s tai nguyn khng
c tai sinh. X nghip cn co cac giai phap tranh s
dung mt cach lang ph tai nguyn.
Tnh trang nhim mi trng trn th gii cung nh
Vit Nam ngay cang gia tng do s dung cac thit b san
xut lac hu. o la mt vn mang tnh toan cu. X
nghip cn phai co nhng bin phap khng ngng gy
ra tnh trang nhim gy anh hng n mi trng kinh
doanh. Bng cach u t trang thit b cng cu, cng ngh
hin ai phuc vu hoat ng san xut kinh doanh cua
doanh nghip.

Trang 23

CHUYN TT NGHIP
e. Yu t cng ngh:
Ngay nay cach mang khoa hoc ky thut din ra rt
manh me nht la trong lnh vc tin hoc. Cac tin b
khoa hoc ky thut c ap dung mt cach nhanh chong
trong hoat ng cua con ngi cung nh cua doanh nghip.
o la X nghip tip cn vi cac may moc thit b co
cht lng cao vao san xut nng cao cht lng san
phm. May moc thit b hin ai oi hoi X nghip phai
co cac nhn vin co trnh cao s dung cac may moc
o. Khoa hoc cng ngh phat trin manh lam cho mt s
may moc d b li thi, chu ky sng ngn. oi hoi X
nghip phai co cac phng phap s dung ht kha nng
cua may moc va khu hao phu hp tm kim li
nhun.
2. Mi trng vi m:
a. Nha cung cp:
Hoat ng san xut kinh doanh cua X nghip phu
thuc vao rt nhiu yu t trong o nha cung cp la mt
yu t rt quan trong va khng th thiu:
- Nha cung cp v nguyn vt liu thit b
- Nha cung cp v vn
- Cac nha cung cp nguyn vt liu thit b chnh cua
X nghip la:
Cac nguyn vt liu
thit b cung cp

Nha cung cp
-Cng ty thep Vit Han

Cung cp thep

-Cng ty gang Thai Nguyn

Cung cp thep

-Cng ty
Thach

xi

mng

Hoang Cung cp xi mng

-Cng ty xi mng Hai Vn

Cung cp xi mng

-Cng ty cat san cu o

Cung cp cat, san

-Cng ty gach ng Tm

Cung cp cac loai gach

-Cng ty gach in Ban

Cung cp gach

Ngoai ra X nghip con co cac nha cung cp khac trn


a ban ca nc va nc ngoai cung cp cac thit b bao
am cht lng, phm cht va gia ca hp ly. am bao
cho hoat ng san xut kinh doanh cua X nghip c
lin tuc va n nh.
- Nha cung cp v tai chnh cua X nghip la:
Trang 24

CHUYN TT NGHIP
+ Ngn hang ng A
+ Ngn hang Nng nghip va phat trin nng thn
+ Cac ca nhn va t chc kinh t va xa hi khac
... ... ... ...
Cung cp vn cho X nghip. X nghip con co cac
mi quan h tt ep vi mt s ngn hang trn a ban
cung nh trn ca nc am bao v vn va lai sut
thp ap ng hoat ng san xut kinh doanh cua
doanh nghip.
X nghip con co cac nha cung cp khac nh: Cac c
quan co thm quyn, cac t chc trn a ban Thanh Ph
a Nng cung nh khu vc Min Trung cung ng cho X
nghip. Cac nha cung cp cac ban ve, cac mu thit k
phu hp vi s phat trin cua t nc va th gii. V
tnh cht quan trong cua no nn X nghip phai co mi
quan h lam n lu dai va phai tao s tin tng ln nhau.
No anh hng n s thanh cng cua X nghip nn phai
co mi quan h tt vi cac nha cung cp.
b. i thu canh tranh:
Nghin cu i thu canh tranh la mt vn tt
yu cua bt c mt cng ty nao. c bit trong nn kinh
t th trng th canh tranh ngay cang khc lit hn. V
vy, ng vng trn th trng va phat trin th X
nghip cn phai chu y n cac i thu canh tranh.
Cac i thu canh tranh chnh cua X nghip la:
Cng ty

a ch

Hnh thc hoat ng


kinh doanh

-Cng ty hp doanh 5B
Quang -Dch vu xy lp
xy lp va kinh Trung-TPN -Kinh doanh nha
doanh nha QNN
-Cng trnh giao thng.
-Cng ty vt liu -158
-Dch vu xy lp
xy dng xy lp Nguyn
-Kinh doanh nha
va kinh doanh nha Vn Linh-N
-Kinh doanh vt liu xy
a Nng
dng
-Cng ty phat trin -126
va kinh doanh nha
Nguyn
Vn Linh

-Dch vu xy lp
-Kinh doanh nha

Cng ty hp doanh xy lp va kinh doanh nha QN-N:


Trang 25

CHUYN TT NGHIP
-u im: co s vn cao, may moc thit b nhiu.
i ngu nhn vin manh, quy m hoat ng rng.
-Nhc im: cht lng mt s cng trnh cha
cao, uy tn cua cng ty trn th trng cha cao. y la i
thu canh tranh ln cua X nghip.
Cng ty Vt liu xy dng xy lp va kinh doanh nha
a Nng
- u im: co s vn ln, may moc thit b hin
ai, cht lng mt s cng trnh kha cao, uy tn cua cng
ty cung kha cao.
- Nhc im: Quy m hoat ng con hep. i ngu
lao ng con han ch k ca s lng va cht lng.
y la i thu canh tranh kho chu cua X nghip.
Cng ty phat trin va kinh doanh nha:
-u im: cht lng mt s cng trnh cao, uy tn
cua cng ty dn c nng cao trn th trng
-Nhc im: quy m hoat ng con nho, i ngu
nhn vin con t, may moc thit b con han ch.
y la 3 i thu canh tranh chnh ngoai ra X nghip
con co cac i thu canh tranh khac nh cac cng ty TNHH,
cac cng ty xy dng khac trn a ban. X nghip cn phai
quan tm va co k hoach i pho vi cac i thu bng
cach khng ngng ao tao bi dng, phat huy moi nng
lc, tim nng sn co cua nhn vin, X nghip, u t
may moc thit b mi, tao ra cac san phm co cht
lng cao, gia thanh ha, an toan va bn vng cho ngi
s dung tao th manh canh tranh
c. Khach hang:
Khach hang cua X nghip la cac c quan n v, doanh
nghip va cac tp oan kinh t co nhu cu ni lam vic,
san xut kinh doanh , dch vu nha cho can b cng nhn
vin. Ngoai ra khach hang cua X nghip con la cac ca nhn,
h gia nh co nhu cu v nha , sa cha, nng cp xy
dng mi nha . i vi nhng khach hang la t chc,
ca nhn la khach hang thng xuyn cua X nghip. Mua s
lng nhiu th cng ty cn co nhng chnh sach u ai
cho khach hang o nh cho ho c hng chit khu
thng mai, chit khu thanh toan... co mi lin h
lam n lu dai, tao uy tn cho cng ty. Khach hang con la
mt cng cu quang ba c san phm cua mnh.
Trong lnh vc kinh doanh nha , khach hang gm
nhiu tng lp khac nhau rt a dang va phong phu. D
Trang 26

CHUYN TT NGHIP
bao nhu cu v nha trn a ban Thanh Ph cung nh
cac tnh khac trong ca nc la rt ln. Nhng c trng
cua nha la san phm co gia tr cao. Gia tr s dung lu
dai. Khach hang thng la chon theo s thch, kin truc,
tp quan va kha nng thanh toan cua mnh.
V. TNH HNH S DUNG NGUN LC TAI X
NGHIP CNG TRNH GIAO THNG VA XY DNG :
1. Tnh hnh nhn s:
Trong hoat ng san xut kinh doanh cua X nghip th
nhn t lao ng ong vai tro c bit quan trong. No anh
hng n kt qua hoat ng kinh doanh cua doanh
nghip. S lao ng, cht lng lao ng cua X nghip
thay i anh hng n quy m va kt qua hoat ng kinh
doanh cua X nghip.
Bang tnh hnh bin ng lao ng cua X nghip:
n v: ngi
Nm
Ch tiu

2002

2003

2004

T l
%
2003/2
002

T l
%
2004/2
003

I.Tng
s
lao ng

195

228

246

+16,9

+7,4

- Tng trong
nm

195

33

18

- Giam trong
nm

195

1. Nam

168

194

209

2. N

27

34

37

158

183

193

37

45

53

+ ai hoc

17

22

30

+29,4

+36,4

+ Cao ng

13

15

17

+15,4

+13,4

+ Trung cp

+14,3

-25

II.C
cu
lao ng

3. Trc tip
4. Gian tip
-Trnh lao
ng

Trang 27

CHUYN TT NGHIP
III.Tin
lng bnh
qun/ thang

0,71
triu

0,85
triu

0,95
triu

+21,4

+10,6

Nhn xet: qua bang tnh hnh bin ng lao ng cua


X nghip ta thy:
-S lng lao ng cua X nghip nm 2003 so vi
nm 2002 tng 16,9% tc la tng 33 ngi va nm 2004 so vi
nm 2003 tng 7,4% tc la tng 16 ngi. S lng lao
ng cua X nghip tng qua cac nm th hin X nghip
lun phat trin va m rng quy m. B sung lao ng vao
cac v tr con thiu cho hoat ng san xut kinh doanh
c tt hn.
-V c cu lao ng: s lao ng nam nhiu hn lao
ng n. S lao ng trc tip nhiu hn lao ng gian
tip th hin s phu hp trong vic phn b va b tr
lao ng cua X nghip.
Trnh lao ng cua b phn gian tip co trnh
ai hoc nhiu va co xu hng tng qua cac nm. Nm 2003
tng 5 ngi, nm 2004 tng 8 ngi. Hu ht cac can b
trong b may lanh ao cua X nghip u a tt nghip
ai hoc va co trnh chuyn mn kha cao. y la tim
nng ln cua X nghip cn c khai thac va phat huy
hiu qua trong thi gian ti. Vi lc lng lao ng hin
tai X nghip lun tm cach phn b phu hp vi yu cu
cng vic, nng lc mi ngi am bao vic lam va thu
nhp cho ngi lao ng. Lng bnh qun u ngi tng
qua cac nm va n nm 2004 la 950000 ng/ngi/thang.
X nghip a giai quyt vic lam cho hn 246 cng nhn. y
la mt qua trnh c gng cua X nghip. Khng v th ma
X nghip khng ngng tm cach s dung nng lc hin
co tao vic lam va tng thu nhp cho ngi s dung lao
ng.
2. Ch tuyn dung va ao tao:
Giam c cng ty da vao s phn tch cng vic
quyt nh v tr nao cn phai b nhim va phai tm
c ca nhn co u kha nng. Tai X nghip th qua trnh
tuyn dung nhn vin tuy thuc vao nhng v tr, c
im cng vic cu th ma co th tuyn t bn ngoai
doanh nghip hoc bat t bn ngoai doanh nghip.
ao tao nhn vin: vic ao tao nhn vin la mt vic
lam bt buc i vi bt ky mt doanh nghip nao,v
Trang 28

CHUYN TT NGHIP
qua trnh phat trin cua cng ty. Qua trnh phat trin cua
khoa hoc ky thut, s i mi cua cac chnh sach, phap
lut, may moc, thit b nn X nghip phai ao tao i
ngu nhn vin cua mnh phu hp vi s i mi o.
Tuy theo tng trng hp, tng lnh vc cu th ma
cng ty co chng trnh ao tao phu hp: ao tao tai ni
lam vic (tai X nghip), ao tao xa ni lam vic ( a i
ao tao).
3. Tnh hnh c s vt cht ky thut, mt bng nha
xng:
a. Mt bng nha xng:
X nghip co tru s t tai 31 Nui Thanh TP. N
Din tch mt bng 2700 m2 trong o din tch nha
xng chim 1820 m2. vi v tr hin nay cua X nghip no
se tao thun li cho vic phat trin, u t, lin doanh,
lin kt, giao dch vi cac t chc va ca nhn khac, cung
nh khach hang, X nghip ong trn a ban Thanh Ph a
Nng. Thanh Ph co dn s kha ng 7,4 triu ngi, iu
kin vt cht, c s ha tng, thu nhp cua ngi dn
ngay cang cao. y la mt trong 3 trung tm kinh t ln cua
ca nc. Nhu cu san phm cua X nghip rt cao v vy
rt thun li cho vic u t, xy dng, phat trin.
b. May moc thit b:
ap ng nhu cu cng vic cung nh cht lng
cng trnh tao ra san phm co cht lng cao, hoan thanh
kp tin . X nghip a manh dan u t mua sm
trang thit b may moc phuc vu cho hoat ng san xut
kinh doanh nhm nng cao cng sut san xut va am bao
cht lng cho ngi s dung

may

thi

VT

S
l
ng

Cng sut
hoc c
trng ky
thut

Mc
con
s
dung
c

TT

Loai
cng

May trn b tng

Cai

14

2,8KW

55%

Gian giao lp rap

Chi
c

450

Thep 1,5 *
1,5

95%

May trn va

Cai

1,7KW

50%

May m coc

Cai

700 kg

80%

May m b tng

Cai

25

75%

80%
Trang 29

CHUYN TT NGHIP
6

May
cu

chn

Cai

20

80%

80%

May khoan b tng

Cai

1,8KW

65%

May phat
xoay chiu

in

Cai

24KW

60%

May phat
mt chiu

in

Cai

30KW

30%

10

May nen kh

Cai

15KW

90%

11

Ct pha thep

T
m

5500

1m * 1m

95%

12

Cy chng thep

Cy

2000

3,3m - 4,2m

95%

13

Xe lu 3 banh

Xe

10 tn

87%

14

Xe cu

Xe

14 tn

85%

15

Xe ao banh xch

Xe

8 tn

60%

16

Xe ui

Xe

12

7 tn

60%

17

Xe xuc

Xe

7 tn

60%

18

May bm nc

Cai

20

60m 3/h

70%

Ngoai ra, X nghip con trang b nhiu may moc thit


b vn phong phuc vu cho X nghip nh: may vi tnh, may
photo, may in ...
May moc thit b la yu t quan trong trong hoat
ng san xut kinh doanh cua X nghip. Cac thit b cua
X nghip c u t vi mt s lng vn kha ln.
Vn t ra cho X nghip la phai quan ly, s dung,
bao tr sao cho co hiu qua nht. V vy, X nghip phai
khng ngng nng cao hiu qua va bao v may moc thit
b la vn ht sc cn thit. X nghip cn phai co
phng phap khu hao hp ly thu hi vn mt cach
hiu qua. Hang nm X nghip u co k hoach bao
dng, sa cha may moc thit b nhm duy tr s hoat
ng lin tuc cua may moc thit b.
4. Tnh hnh tai chnh tai X nghip Cng trnh giao
thng va xy dng:
a. Bang cn i k toan qua cac nm:
n v:
triu ng
Tai san

Nm Nm
200 200
2
3

Nm
2004

T
tro

T
tro

T
tron

Trang 30

CHUYN TT NGHIP

I.Tai san lu ng
1.Tin
2.Cac khoan u t
ngn han
3.Cac khoan phai thu
4.Hang tn kho

3675 3997
41182
2
2

ng
2002
%

ng
2003
%

g
2004
%

92,5

80,5

79,33

301

157

287

0,74

0,31

0,55

89,9

77,8

76,56

3652 3860
39746
5
6
0

211

125

0,42

0,24

5.Tai san lu ng
khac

736

998

1024

1,81

2,01

1,97

6.Chi ph s nghip

7,48

19,4

20,67

8763

6,01

16,1

16,87

II.Tai san c nh 3040 9622 10732


va u t dai han
1.Tai san c nh

2442 7986

2.u t dai han


3.Chi ph XDCB d
dang

420

1450

1754

1,03

2,92

3,37

4.Chi ph tra trc


dai han

178

186

215

0,43

0,37

0,41

100

100

100

74,2

70,97

Tng tai san co

4060 4959 51914


2
4

III.N phai tra

2986 3679 36845 73,54


0
9

1.N ngn han

2690 2472 34340


1
6

6602
5

49,85

66,14

2.N dai han

1975 2073

7896

4,86

4,17

3,56

609

2,42

1,17

3.N khac

894

IV.Ngun vn chu 1074 1279 15069 26,45 25,79


s hu
2
5

29,02

1.Ngun vn kinh 1063 1246 14682 26,19 25,13


doanh
5
7

28,28

2.Ngun
quy khac

kinh

ph,

Tng tai san n

107

328

387

4060 4959 51914


2
4

0,26

0,66

0,74

100

100

100

Trang 31

CHUYN TT NGHIP

Nhn xet:
-Da vao bang cn i tai san ta thy:
Ty trong tai san lu ng cua X nghip giam qua cac
nm. Cu th nm 2002 la 92,5%, nm 2003 la 80,5% va n
nm 2004 giam xung con 79,33%. Nguyn nhn giam la do t
trong cac khoan phai thu cua X nghip giam. T trong v
lng tin mt cua X nghip mc thp va co xu
hng giam th hin cng tac s dung tin vn cua X
nghip vao hoat ng san xut kinh doanh la tt. T trong
cac khoan phai thu giam qua cac nm cu th nm 2002 t
trong la 89,9%, nm 2003 la 77,8% va n nm 2004 la
76,56%. iu nay chng to cng tac thu hi n cua X
nghip co hiu qua hn. Nhng nhn chung cac khoan phai
thu cua X nghip ang mc cao do cng ty ban tn dung
san phm cho khach hang.
Hang tn kho cua X nghip ang mc thp va
chim s lng vn t. Cu th nm 2003 chim 0,42% va
nm 2004 la 0,24%. Qua o ta thy i ngu ban hang va
hoat ng marketing la rt tt. Uy tn cua X nghip trn
th trng ngay cang c nng cao. Nhu cu san phm
cua X nghip trn th trng la rt ln. X nghip cn co
cac giai phap, phng hng m rng thm quy m hoat
ng khai thac trit cac nhu cu cua khach hang.
TSC cua X nghip tng qua cac nm. Nm 2002 co t
trong la 7,48%, nm 2003 la 19,4% n nm 2004 la 20,67%.
Nguyn nhn tng la do X nghip manh dan u t may
moc, thit b phuc vu cho hoat ng san xut kinh doanh
cua mnh. u t mua sm cac trang thit b phuc vu cho
vic quan ly va san xut nh may vi tnh, may photo va
mt s may moc thit b khac...
u t dai han cua X nghip la cha co. Trong nn
kinh t th trng va xu th hi nhp khu vc va quc
t, co s canh tranh gay gt. Hoat ng u t dai han
la rt cn thit nh xy dng thng hiu, ban quyn...
Ngun vn: cac khoan n phai tra cua X nghip con
mc cao. c bit la n ngn han chim t trong ln.
Nm 2002 la 66,25%, nm 2003 la 49,85% va nm 2004 la
66,14%. N ngn han la loai n co thi gian thanh toan
ngn nn co th gy ra cho X nghip nhiu kho khn trong
vic thanh toan cac khoan n. Trong khi o n dai han cua
X nghip mc thp, X nghip cn co cac phng an
lam tng n dai han, giam n ngn han cho hoat
Trang 32

CHUYN TT NGHIP
ng san xut kinh doanh c an toan hn. y la mt
kho khn cua X nghip khi phai i pho vi cac khoan n
ngn han. Tuy nhin bn canh o ngun vn kinh doanh
cua X nghip ang tng ln mt cach ang k, nm 2002 la
26,19% n nm 2004 la 28,28%. Du hiu nay chng to
doanh nghip ang chu trong u t vao TSC m rng
quy m va nng lc san xut kinh doanh. Nhn chung tnh
hnh tai chnh cua X nghip n nh hoat ng ngay mt
m rng, hiu qua kinh doanh ngay mt tng. Hoat ng
kinh doanh cua X nghip m rng vi quy m ln hn.
5. Tai san v hnh cua X nghip:
La X nghip trc thuc cua Cng ty u t va phat
trin nha a Nng. Cng ty c thanh lp t lu, co qua
trnh phat trin rt bn vng. X nghip c nha nc
cp cho mt s lng ln din tch mt bng (co quyn
s dung t) tai 31 Nui Thanh TPN. no a tao cho X
nghip nhng li th ln trong vic giao dch, m rng
quy m cung nh trong vic huy ng vn, tng cng
ngun vn cho X nghip.
Hin tai X nghip co 246 nhn vin, vi trnh
chuyn mn kha cao. X nghip co 30 nhn vin co trnh
ai hoc, 17 nhn vin co trnh cao ng va 6 nhn vin
co trnh trung cp. Trong o chi b ang co 20 ang vin,
oan thanh nin Cng san H Ch Minh co 32 oan vin va
cng oan co 194 oan vin. Qua o cho ta thy X nghip co
mt i ngu nhn vin kha hung hu co tai lc, tr lc
am bao cho cng ty hoat ng va phat trin tt. a s
cac can b trong b may quan ly cua X nghip u la
ang vin. iu o no phu hp vi nh hng phat trin
cua nha nc ta la lanh ao. Vi i ngu can b cng nhn
vin trn o la tai san v cung quy gia cua X nghip. Nu
phat huy ht kha nng cua ho th o la mt tim lc rt
ln am bao cho s tn tai va phat trin cua X nghip
trong tng lai.
- X nghip a san xut, hoan thin cac cng trnh a
vao s dung co hiu qua cao. X nghip a tng bc
tao c v th trn th trng. Uy tn cua X nghip ngay
cang c nng cao, cac t chc va dn chung tn nhim.
o la mt th manh trong vic tao ra li th canh tranh
trn th trng va tao iu kin cho X nghip phat trin
manh hn trong tng lai.

Trang 33

CHUYN TT NGHIP
III. TNH HNH HOAT NG KINH DOANH VA KT QUA
HOAT NG KINH DOANH CUA X NGHIP CNG TRNH
GIAO THNG VA XY DNG:
1. Tnh hnh hoat ng kinh doanh:
- Qua trnh th hoa Thanh Ph dn n vic m
rng din tch t cac vung phu cn va tao iu kin
cho X nghip m rng th trng xy dng. Dn s tng
th nhu cu v nha cung tng. T l tng dn s t nhin
cua Thanh Ph a Nng la 1,8%/nm. Vi qua trnh th
hoa va tc phat trin kinh t nh hin nay th quy m
nganh ngh, nhu cu v nha xng cua cac t chc, ca
nhn trn a ban la rt cao. o la c hi X nghip ky
kt cac hp ng, u thu cac cng trnh tao vic lam
cho ngi lao ng.
-Thu nhp bnh qun u ngi tng dn n nhu cu
cua con ngi tng. Thu nhp la yu t quan trong giup
cho con ngi thoa man nhu cu cn thit. V vy thu
nhp gia tng th se dn n tng v nhu cu nha .
-Nha tng kem theo nng cao cng tac th tai a
Nng. Trong nhng nm qua nhim vu m rng va phat
trin th, qua trnh th hoa la nhim vu thc hin
chnh ang, hoan thin lai cac khu dn c theo quy hoach
chi tit va hnh cac khu dn c mi theo nh hng phat
trin.
-Qua trnh hoat ng kinh doanh cua X nghip trong
nhng nm qua a tao uy tn vi khach hang, nha cung cp,
cng chung, nha nc. Do o X nghip co nhiu u th
trong canh tranh.
-Lc lng can b cua X nghip hu ht c
ao tao c ban, i ngu chuyn mn co trnh ky thut,
nghip vu cao va co nhiu kinh nghim trong cng tac.

Trang 34

CHUYN TT NGHIP
2. Bang kt qua hoat ng kinh doanh cua X
nghip

n v: triu ng
Nm

2004
(3)

T
l %
(3)/
(2)

T
T

Ch tiu

2002
(1)

Tng doanh thu

54782 61470 70951 12,2

15,4

Cac
tr

Doanh thu thun

54782 61470 70951 12,2

15,4

Gia vn hang ban 51654 58857 66704 13,9

13,3

Li
gp(3-4)

khoan

2003
(2)

T
l %
(2)/
(1)

giam

nhun

2613

4247

-16,4

62,5

Dt hoat ng tai
367
chnh

537

672

46,3

25,1

CP hoat ng tai
305
chnh

394

475

29,1

20,5

Chi ph ban hang

68

76

124

11,7

63,1

CP quan ly doanh
nghip

1387

1685

1867

21,4

10,8

1
0

Li
nhun
hoat ng
doanh
(5+(6-7)-8-9]

1735

995

2453

-42,6

46,5

278

386

472

38,8

22,2

237

309

364

30,3

17,7

t
kinh

3128

1
1

Thu nhp khac

1
2

Chi ph khac

1
3

Li
nhun
41
khac(11-12)

77

108

87,8

-40,2

1
4

Li nhun trc
thu
1776
(10+13)

1072

2561

-39,6

138,8

330,1
6

717,0
8

-39,6

138,8

1
5

Thu phai np
(14*28%)

497,2
8

Trang 35

CHUYN TT NGHIP
1
6

Li
nhun
thu
(14-15)

sau

1278,
72

771,8
4

1843,
92

-39,6

138,8

Nhn xet: qua bang kt qua hoat ng kinh doanh cua


X nghip trong 3 nm 2002, 2003, 2004 ta thy:
-Tng doanh thu cua X nghip u tng qua cac nm.
iu nay chng to quy m va hoat ng cua X nghip
ngay mt m rng. Cng tac thi cng cac cng trnh
hoan thanh ban giao cho khach hang c thc hin tt.
No th hin s thanh cng trong chin lc kinh doanh
cua X nghip, s nng ng sang tao cua can b cng
nhn vin. o la mt c gng rt ln cua X nghip. Cu
th, doanh thu nm 2003 so vi nm 2002 tng 12,2% tc la
tng 6688 triu ng, nm 2004 so vi 2003 tng 15,4% tc la
tng 9481 triu ng.
-Ap dung cho cac t chc n v, ca nhn mua vi s
lng ln, la khach hang thng xuyn, thanh toan
sm...Qua o chung ta cung bit c nhu cu th trng
v san phm cua X nghip kha cao. Cht lng san
phm cua X nghip c cng chung chp nhn va co
tin cy cao. X nghip cn co cac giai phap khai
thac mt cach trit cac nhu cu o. Cn co cac chnh
sach ban hang hp ly thu hut khach hang cho X nghip.
-Gia vn hang ban cua X nghip tng qua cac nm.
Nm 2003 so vi nm 2002 tng 13,9%. Nguyn nhn do gia ca
mt s mt hang xy dng trn th trng bin ng
theo chiu hng tng, gy kho khn cho hoat ng san
xut kinh doanh cua doanh nghip. Lam cho chi ph nguyn
vt liu cua X nghip tng ln. Nm 2004 so vi nm 2003
tng 13,3% nhng so vi nm 2003/202 la thp hn do gia ca
nguyn vt liu nm 2004 dn n nh va co xu hng
giam. Qua o X nghip cn co mi quan h tin cy, tt
vi nhiu nha cung cp nguyn vt liu am bao gia ca
n nh giam thiu chi ph nguyn vt liu. X nghip
cn co k hoach tn kho hp ly giam bt rui ro trong
hoat ng san xut kinh doanh cua X nghip. am bao cho
hoat ng san xut kinh doanh din ra mt cach lin tuc
va at kt qua cao.
-Chi ph hoat ng tai chnh cua X nghip con mc
cao. Nguyn nhn do X nghip phai i pho vi cac khoan
n ngn han cua ngn hang la kha ln. giam bt chi
ph nay th X nghip cn cac nha cung cp vn vi mc
Trang 36

CHUYN TT NGHIP
lai sut thp hn va bng nhiu hnh thc huy ng vn
khac. Ngoai ra X nghip con co ngun thu nhp khac kha
cao. iu nay chng to s linh ng cua b may quan ly
cua X nghip.
-X nghip a ong gop cho nha nc mt khoan thu
kha ln gop phn tng thu ngn sach cho Thanh Ph a
Nng cung nh cua ca nc.
-Li nhun cua X nghip nm 2003 co giam hn so vi
nm 2002 va nm 2004 la do nhiu nguyn nhn khach quan
va chu quan. Nhng X nghip a co cac giai phap iu
chnh kp thi va co chin lc ung n lam cho li
nhun tng ln nhiu trong nm 2004. o la du hiu tt
cho s tn tai va phat trin cua X nghip trong nhng
nm n.
3. Phn tch cac thng s tai chnh:
Ch tiu/nm

2002

2003

2004

Kha nng thanh toan 1,39


hin thi

1,61

1,2

Kha nng thanh toan 1,39


nhanh

1,6

1,19

Ky thu tin bnh qun

226

201

Vong quay khoan phai 1,49


thu

1,59

1,78

Vong quay tng tai 1,34


san

1,23

1,36

T l n %

2,7

2,8

2,2

Li nhun rong bin 2,3


%

1,2

2,5

240

Trong o:
Tng tai san lu ng
-Kha nng thanh toan hin thi =
tng n ngn han
tng tai san lu ngtn kho
-Kha nng thanh toan nhanh =
tng n ngn han

khoan phai thu


Trang 37

CHUYN TT NGHIP
-Ky thu tin bnh qun =
doanh thu thun/1ngay
doanh thu thun
-Vong quay khoan phai thu =
khoan phai thu
doanh thu thun
-Vong quay tng tai san =
tng tai san
N phai tra
-T l n (%) =
vn chu hu
Li nhun sau thu
-Li nhun rong bin =
* 100
doanh thu thun
Nhn xet:
-Kha nng thanh toan hin thi:
Nm 2002 la c mt ng n cua X nghip
c am bao bng 1,39 ng tai san co kha nng thanh
toan.
Nm 2003 c mt ng n cua X nghip c
am bao bng 1,61 ng tai san co kha nng thanh toan.
Nm 2004 th c mt ng n cua X nghip
c am bao bng 1,2 ng tai san co kha nng thanh
toan. Mc du nm 2004 kha nng thanh toan cua X nghip
giam nhng nhn chung kha nng thanh toan cua X nghip
tng i tt. Vn nay tao thun li va uy tn cho X
nghip trong vic huy ng vn. Kha nng thanh toan cua
X nghip nm 2004 giam. Nguyn nhn do X nghip a huy
ng moi ngun vn k ca ngun vn tn dung, cac
quy... u t m rng, xy dng cac cng trnh mi. Tuy
nhin iu nay khng co ngha la X nghip khng co kha
nng tra n hay tra n khng ung han
Ky thu tin bnh qun cua X nghip ang mc
cao. Nguyn nhn do c im san phm cua X nghip co
gia tr ln. Thi gian hoan thin san phm dai. Vic thanh
toan phu thuc vao s thoa thun gia X nghip va
khach hang, va mc hoan thanh cua d an. Nn khach
hang se thanh toan nhiu ln. X nghip ang ap dung
Trang 38

CHUYN TT NGHIP
chnh sach tn dung m rng thu hut khach hang nng
cao hiu qua kinh doanh.
Tc vong quay nm 2003 tng so vi nm 2002
la 0,1 vong va nm 2004 tng so vi nm 2003 la 0,19 vong.
iu nay th hin vic s dung vn co hiu qua hn,
tit kim c lng vn m rng hoat ng kinh
doanh.
T l n cua X nghip con mc cao. T l n
cao y la mt iu bt li cua X nghip. Bi v t l n
cao th mc rui ro cua hoat ng san xut kinh doanh
cua X nghip cung cao. X nghip cn co cac bin phap
tng cng ngun vn chu s hu lam giam t l n
va lam cho hoat ng san xut kinh doanh cua X nghip
c an toan hn.
Li nhun rong bin X nghip tng i cao.
Nm 2002 c mt ng doanh thu th co 0,023 ng li
nhun. Nm 2003 c mt ng doanh thu th co 0,012 ng
li nhun. iu o th hin doanh nghip lam n co lai.
Doanh nghip a co chin lc, phng an cho hoat ng
san xut kinh doanh phu hp nn a em lai li nhun cho
X nghip. X nghip a ong gop vao ngn sach nha nc
mt khoan thu ln, gop phn tng thu ngn sach nha
nc.
Do c im SXKD cua X nghip cn phai co s
lng vn ln, X nghip phai huy ng vn t bn ngoai
nn t l n kha cao. Nhng kha nng thanh toan vn am
bao, X nghip lam n co lai. Chng to X nghip a co
chin lc kinh doanh ung hng.
Nhn chung tnh hnh tai chnh X nghip tng i n
nh
IV. THC TRANG CNG TAC THUC Y NG C
LAM VIC CUA X NGHIP CNG TRNH GIAO THNG
VA XY DNG:
1. Ngun nhn s, vai tro va tm quan trong cua
ngun nhn s i vi X nghip:
-Ngay nay khi nhn xet, anh gia mt doanh nghip th
ngun nhn s la mt trong nhng tiu thc quan trong
nht khng nh v th doanh nghip trn thng
trng.
-X nghip mun tn tai va phat trin cn phai co
mt i ngu cng nhn vin co trnh nng lc ky nng,
ky thut kinh nghim, sc khoe... thc hin tt cng
Trang 39

CHUYN TT NGHIP
vic c giao.X nghip phai khng ngng hoan thin,
nng cao hiu qua lam vic va cht lng ngun nhn
s.
-Ban lanh ao X nghip rt quan tm, coi trong cng
tac tuyn dung, tuyn chon, ao tao va phat trin
khng ngng nng cao trnh ky nng cho i ngu nhn
vin trong toan X nghip.
-Ngun nhn s co cht lng cao th o cung chnh
la cht lng cua t chc, cua X nghip. y la c s
X nghip ap ng nhng oi hoi ngay cang cao cua
khach hang v cht lng san phm. Bi v cht lng
san phm, san phm la kt qua lao ng cua ngi lao
ng. y la vu kh canh tranh rt hiu qua ma hu ht
cac doanh nghip u mun at c.
-ao tao phat trin ngun nhn s la oi hoi chnh
ang cua ngi lao ng. X nghip phai tao iu kin
giup ho ho co iu kin nng cao trnh tay
ngh, kin thc chuyn mn nghip vu nhm nng cao thu
nhp cho ngi lao ng. Tao cho ho co vic lam va thu
nhp n nh va co nim tin ho gn bo lu dai vi X
nghip.
2. Nhng chnh sach i vi ngi lao ng:
Vi c ch th trng hin nay, hoat ng san xut
kinh doanh co s canh tranh quyt lit gia cac doanh
nghip vi nhau. n nh va phat trin trn th trng
th cac doanh nghip phai tao ra cho mnh nhng th
manh ring thu hut nhn vin, khach hang canh tranh
vi cac doanh nghip khac.
X nghip cng trnh giao thng va xy dng cung co
nhng th manh nht nh canh tranh nh
vn,lng san phm...Bn canh o X nghip con co i
ngu lao ng co nng lc cao. y la mt tim nng ln
cua doanh nghip nhm phat huy khai thac tim nng o la
mt nhim vu rt quan trong cua b may quan ly X
nghip hin tai va tng lai.
X nghip a co cac chnh sach cho ngi lao ng
kch thch ng vin ngi lao ng hng say lam vic, trung
thanh tn tuy vi cng vic gn bo lu dai vi X nghip.
a. Chnh sach tin lng:
Hin nay X nghip ang ap dung ch tra lng
theo thi gian:
- u im cua ch tra lng nay la:
Trang 40

CHUYN TT NGHIP
+Ch tra lng nay phu hp vi nhng ngi lam
cng tac quan ly hoc nhng cng nhn san xut nhng
b phn khng th tin hanh nh mc mt cach cht
che va chnh xac c.
+Ch tra lng nay ngi lao ng nhn c
tin cng t mc lng cp bc cao hay thp va thi gian
lam vic thc t t hay nhiu.
- Nhc im:
+Ch tra lng nay co nhc im so vi cac
ch tra lng khac. Bi v no cha gn thu nhp cua
ngi lao ng vi kt qua lao ng cua ho trong thi gian
lam vic.
+Ch tra lng nay mang tnh tng trng khng
khuyn khch s dung hp ly thi gian lam vic va tit
kim nguyn vt liu, s dung cng sut may moc
tng nng sut lao ng.
+Cha khuyn khch ngi lao ng hoc tp, trao di
kin thc nng cao trnh lanh ngh phat huy sang
kin, cai tin ky thut, s dung tt may moc thit b
nng cao nng sut lao ng.
+Cha gop phn thuc y cng tac quan ly X nghip
nht la quan ly lao ng
b. Chnh sach tin thng va phuc li xa hi:
kch thch ngi lao ng phat huy sang kin, tch
cc lam vic nng cao nng sut lao ng, cht lng
san phm trung thanh tn tuy gn bo lu dai vi X
nghip. X nghip a ap dung cac chnh sach khen thng
va phuc li sau:
-Tin thng:
+Thng do tit kim: Ap dung khi nhn vin s dung
cac loai vt t, nguyn vt liu, cng cu dung cu...cua
X nghip nhng cng vic hoan thanh tt, san phm vn
am bao cht lng th c hng tin thng.
+Thng khi co sang kin: Ap dung khi nhn vin cua
X nghip co cac sang kin cai tin ky thut, tm ra cac
phng phap lam vic mi co hiu qua. Giup cho nha quan
tr trong vic ra cac quyt nh tt, ng vin nhn vin lam
vic tt hn. Giup X nghip at c muc tiu, nng cao
cht lng san phm...Tuy theo mc ong gop cua
cac sang kin ma X nghip a ap dung cac mc thng
khac nhau ng vin nhn vin phat huy sang kin.

Trang 41

CHUYN TT NGHIP
+Thng do am bao gi thu cng: Ap dung khi ngi
lao ng lam vic vi s ngay cng vt mc quy nh
cua X nghip, ngi lao ng lun am bao thi gian, lam
thm gi,lam vic trong cac ngay ngh...
+Thng do long trung thanh, tn tuy i vi X
nghip: Ap dung i vi cac ca nhn trong X nghip co
thi gian phuc vu X nghip trn 5 nm. ng vin ho
tip tuc cng hin cho X nghip.
+Thng do hoan thanh trc k hoach: ap dung khi
nhn vin hoan thanh k hoach c giao co thi gian ngn
hn so vi nh mc
+Thng do kt qua kinh doanh chung cua X nghip
Vao cui nm tng kt hoat ng san xut kinh
doanh cua X nghip ma X nghip lam n co lai. X nghip
a trch mt phn tin lai chia cho nhn vin trong X
nghip di dang tin thng.
Bang t l tin thng cua X nghip
Cac loai tin thng

T l %

Ghi chu

Thng do tit kim

20

-Ga tr cua phn


tit kim c

Tin thng do sang


kin

25

-S tin lng c
ban/thang

Thng do am bao gi
thu cng

10

-S tin lng c
ban/thang

Thng v long tn tuy

10

-S tin lng c
ban/thang

Thng do hoan thanh


trc k hoach

15

-S tin lng c
ban/thang

Thng do kt qua hoat


ng kinh doanh cua X
nghip

25

-Tuy thuc vao


kt qua hoat
ng kinh doanh

-Phuc li xa hi:
X nghip cung a ap dung cac chnh sach phuc li
theo phap lut quy nh cho nhn vin hng nh: bao him
xa hi, bao him y t, ngh l, ngh hu va cac khoan tr
cp i vi ngi lao ng nh: tr cp kho khn, tr
cp m au, tr cp n tra...

Trang 42

CHUYN TT NGHIP
2. Chnh sach ao tao phat trin:
X nghip a co cac chng trnh ao tao phat trin
ngun nhn s nng cao kin thc, trnh chuyn
mn, ky nng, sang kin, tng nng sut lao ng. am bao
cho hoat ng san xut kinh doanh c lin tuc.
Trong 3 nm 2002 , 2003 va 2004 X nghip a ap dung
hai phng phap ao tao la ao tao tai ni lam vic va
ao tao ngoai ni lam vic. Trong o tai ni lam vic la
chu yu.
-ao tao tai ni lam vic: X nghip s dung cac
nhn vin co trnh lanh ngh, ky nng cao trong X nghip
kem cp, giai thch, hng dn cho cac nhn vin co
trnh lanh ngh thp.
+u im: n gian, d t chc co th ao tao
nhiu ngi cung mt luc, t tn kem. Trong qua trnh ao
tao cac hoc vin ng thi tao ra san phm. X nghip
khng cn cac phng tin chuyn bit nh: phong hoc,
i ngu can b giang day. Mau chong co thng tin phan hi
kt qua ao tao.
+Nhc im:Ngi hng dn khng co kinh
nghim v s pham nn vic giai thch, hng dn,
truyn at con gp nhiu kho khn. Lam cho vic tip thu
cua nhn vin cung con han ch. i luc ngi hng dn
cha nhit tnh lm trong vic hng dn.
-ao tao ngoai ni lam vic:
X nghip a lin h vi ai hoc a Nng va gi i 3
nhn vin mt phong ky thut, mt phong t chc,
mt phong k toan ao tao va bi dng cac ky
nng quan ly, ky nng thit k va cac nghip vu k toan
mi trong thi gian 3 thang, X nghip chu toan b cac
khoan chi ph cho vic ao tao.
3. T chc hoat ng vn hoat vn hoa ngoai
gi:
Trong cac ngay ngh l, ngay ngh phep va trong
khoang thi gian ngh ngi cua ngi lao ng. giam bt
s cng thng trong cng vic, nng cao sc khoe va tao
mi quan h thn thin gia cac nhn vin trong X nghip.
X nghip cung a t chc cac hoat ng vui chi, vn hoa
th thao cho ngi lao ng: t chc cac bui vn ngh,
cac hoat ng th thao, cac bui i chi tp th...Nhng
nhn chung cac hoat ng o con t va cha a dang, cha

Trang 43

CHUYN TT NGHIP
phat trin manh. Con thiu s hp dn cun hut
ngi lao ng tham gia.
Tom lai: kch thch ng vin nhn vin tai X
nghip cng trnh giao thng va xy dng u t phat trin
nha a Nng khng ngng nng cao trnh lanh ngh,
tch cc hng say, hng hai lam vic, tn tuy, trung thanh,
gn b lu dai vi X nghip th X nghip cn phai hoan
thin hn v cac ng c thuc y ngi lao ng lam
vic ho lam vic nng sut cht lng va hiu qua
hn.
V. ANH GIA TNH HNH HOAT NG KINH DOANH
TAI X NGHIP
1. Thun li:
X nghip la mt X nghip nha nc, la n v trc
thuc cua Cng ty u t va phat trin nha a Nng. Nn
c nha nc va cng ty cung cp vn, giao nhim vu thi
cng cac cng trnh
X nghip ong trn a ban Thanh Ph a Nng nn
thun li trong vic tip xuc giao dch vi khach hang, i
tac, nha cung cp.
Nganh ngh kinh doanh ngay cang m rng vi quy m
hoat ng ngay ln theo nh hng phat trin cua X
nghip cung nh cua nha nc.
V tr cua X nghip tng bc c khng nh va
nng cao trn thng trng.
c bit nh s quan tm cua cac cp lanh ao, s ,
UBND Thanh Ph, cng ty u t phat trin nha a Nng
nn X nghip a n nh dn cng tac t chc cung c
b may lanh ao va quan ly iu hanh X nghip ngay
cang phat trin
Cac yu t iu kin t nhin mi trng. Cac iu
kin kinh t chnh tr phap lut cua min trung cung nh
cua ca nc h tr tch cc trong hoat ng san xut
kinh doanh. y la mt thun li ln cho X nghip
X nghip co i ngu can b cng nhn vin co nng
lc, trnh , co long quyt tm va nhit tnh vi cng
vic cung nh vi X nghip
Vi kt qua, li nhun ma X nghip at c a
chng to X nghip co b may lanh ao lam vic rt
nng ng, chnh xac trong cng tac lp d toan, trin khai
thi cng cng trnh.
Trang 44

CHUYN TT NGHIP
Thng li cua cac nm 2002, 2003 va 2004 a anh gia
c kha nng n nh va phat trin vng chc, uy tn
cua X nghip i vi nha cung cp, i vi lanh ao trong
va ngoai Thanh Ph.
2. Kho khn:
Tnh trang thiu hut vn a gy khng t kho khn cho
X nghip trong vic u t may moc thit b...m rng
hoat ng san xut kinh doanh
X nghip cha phat huy ht kha nng, ky nng, sang
kin va cac ngun lc cua nhn vin.
Cac chnh sach cho ng lao ng con nhiu han
ch
Mt s ca nhn con thiu trach nhim trong cng vic
nh: khng am bao gi gic, khng nhit tnh trong cng
vic, vic ai ngi o lam...
Mt s nhn vin cha y thc v quyn li , ngha
vu cua mnh i vi X nghip nn vic thc hin cac
nhim vu nh: xac nh nhu cu nhn vin anh gia nhu
cu nhn vin, b tr nhn vin phu hp, ao tao, khen
thng, ky lut va tra cng lao ng con gp nhiu kho
khn.
Con mang nng la mt cng ty nha nc.

Trang 45

CHUYN TT NGHIP

PHN III
MT S BIN PHAP THUC Y NG C
LAM VIC TAI
X NGHIP CNG
TRNH GIAO THNG VA XY DNG.
I. TIN DN N VIC THUC Y NG C
LAM VIC TAI X NGHIP CNG TRNH GIAO THNG
VA XY DNG:
1. Phng hng sp n cua X nghip.
- ap ng xu hng phat trin cua X nghip, X
nghip trnh cng ty, UBND thanh ph xin tng cng b
may lanh ao cua X nghip.
- y manh phong trao phat huy sang kin, ng vin
moi ngun lc cua can b cng nhn vin. c bit la
ngun tr thc hin co cua can b cng nhn vin, bng
mt phng phap, k hoach cu th. y y
nhanh tc phat trin cua X nghip.
- Tip tuc va manh dan u t vao nhng thit b,
cng ngh san xut mi phu hp vi th trng khng
ngng nng cao cht lng san phm.
- M rng nganh ngh san xut, a ban hoat ng
tm kim th trng mi tng bc chim lnh th
phn. Tao nn tang cho s phat trin bn vng cua X
nghip.
- u t, quy hoach, xy dng mt s khu dn c
mi theo chu trng chung cua thanh ph tao ngun khai
thac lu dai.
- Phn u tao vic lam, tng thu nhp cho cng nhn
vin X nghip. Phn u n nm 2008 at mc lng
1.800.000 ng/ngi/ thang.
- y manh cng tac tuyn chon, ao tao phat trin
ngun nhn s, khng ngng nng cao trnh hoc vn,
trnh lanh ngh cho nhn vin.
- Khng ngng nng cao hiu qua cng tac anh gia
nng lc thc hin cng vic thc hin vic tra
lng, khen thng phuc hi, ky lut, ao tao nhn vin
mt cach hiu qua.
2. Xu hng thach thc va nhu cu cua nhn vin:
a. Cac xu hng thach thc
Xu hng khu vc hoa, toan cu hoa lam cho hoat
ng canh tranh din ra ngay cang khc lit mun ng
Trang 46

CHUYN TT NGHIP
vng va phat trin trn th trng th oi hoi cac doanh
nghip phai tao cho mnh nhng th manh ring tao
li th canh tranh va khng nh v th cua mnh trn th
trng.
- Th gii ngay nay ang bung n thng tin. Thng tin
n vi con ngi ngay cang rt nhanh chong. oi hoi doanh
nghip cn phai thng xuyn cp nht thng tin tranh
lac hu, trnh va nhu cu con ngi nng cao. Vit
Nam hin nay nhng cng nhn khng co u trnh dn
dn b ao thai. Nhng ngi lao ng tre nu khng trang
b u kin thc, ky nng cn thit th kho tm c vic
lam. iu nay anh hng n chnh sach u tin, ai ng,
tuyn dung, lng bng cua X nghip i vi ngi lao
ng.
- Khoa hoc ky thut phat trin ch tao ra cac
may moc thit b mi co cht lng cao, gia thanh ha.
oi hoi ngi s dung co kin thc nht nh s
dung co hiu qua. Do o ngi lao ng phai t hoan
thin mnh va X nghip phai tao iu kin ngi lao
ng nng cao nng lc, phat trin cac kha nng, ky nng,
kin thc cua mnh, tip thu cac thanh tu khoa hoc
ky thut.
- Nhu cu va cht lng cuc sng ngay cang cao
hn oi hoi phai co mt mc lng thoa ang ho tai
san xut sc lao ng. o cung la phng tin ho
at c muc tiu va muc ch cua mnh.
- Ngay nay cng vic cng thng, cng vic khng phu
hp vi kha nng, nng lc cua ngi lao ng kha ph
bin. Do sc ep cng vic, s nham chan, mi lo lng
cua ngi lao ng dn n nhiu ngi b bnh "Stress"
o la iu ma nha quan tr cn quan tm va co phng
phap giai quyt.
- Khuynh hng phn cng, b tr cng vic, phong phu
hoa cng vic mt cach hp ly cng nhn tranh nham
chan, xu hng nay a ph bin nhiu nc kinh t
phat trin c bit la My va Nht.
- Trach nhim xa hi la mt trach nhim quan trong
cua cng ty, X nghip. Ngoai trach nhim i vi sc khoe
va an toan lao ng, X nghip cn co trach nhim bao v
ngi tiu dung, trach nhim v nhim mi trng ni
din ra cac hoat ng kinh doanh.
b. Nhu cu cua ngi lao ng hin nay:
- i vi vic lam iu kin lam vic:
Trang 47

CHUYN TT NGHIP
Ngi lao ng mong mun mnh phai co cng vic lao
ng thu v, lin tuc va n nh. Mt vic lam phai an
toan, khng bun chan. Vic lam ma cng nhn s dung
c cac ky nng va kin thc cua mnh. Khung canh lam
vic lanh manh, gi lam vic hp ly va cn co ch
ngh ngi phu hp. Mi trng lam vic n nh.
- Cac ngun li ca nhn va lng bng.
Cng nhn co nhu cu c tn trong, i x tt
trong X nghip. c cam thy mnh quan trong va cn
thit vi t chc cng ty, c di quyn iu khin
cua cp trn la ngi co kha nng lam vic vi ngi khac,
c cp trn lng nghe y kin, c quyn tham gia vao
quyt nh trc tip anh hng n mnh. Vic lng
bng phai cng bng. Cac quy khen thng, phuc li phai
ro rang hp ly. c tra lng theo mc ong gop cua
mnh cho X nghip.
- C hi thng tin:
Cng nhn cn co cac c hi thng tin sau: C hi
c hoc hoi ky nng mi. Khi lam vic cng ty X
nghip o th kin thc cua ho c nng cao va ngay
cang hoan thin hn. C hi c thng thng bnh ng.
C hi co cac chng tnh ao tao va phat trin. c
cp trn ghi nhn thanh tch trong qua kh. C hi co
c cng vic n nh trong tng lai.
II. MT S BIN PHAP THUC Y NG C LAM
VIC TAI X NGHIP
1. Tng hp kt qua iu tra nhu cu nhn vin tai
X nghip.
Cu hoi 1: Anh (ch) co thoa man vi X nghip khng?
Tra li

S nhn vin tra


li

T l %

Thoa man
Cha thoa man
Khng thoa man

28
17
2

59,5
36,1
4,26

Tng

47

100%

Cu 2: X nghip mang lai s thoa man cho Anh (ch)


v?
Tra li

1. Thu nhp cao

S nhn
vin tra
li

T l %

8,5
Trang 48

CHUYN TT NGHIP

2. Cng vic n nh
3. C hi thng tin
4. iu kin lam
nhang, thoai mai
Cu 3:
th nao?

vic

24
5
14

nhe

51,0
10,6
28,8

Anh (ch) mun co mi trng lam vic nh


Tra li

S nhn vin
tra li

T l %

1. T do c lp
2. Moi ngi hp tac lam vic
3. Lanh ao quan tm giup
nhn vin

7
25
15

14,8
53,1
32,1

Cu 4: Anh (ch) mun lanh ao co mi quan h vi nhn


vin nh th nao?
Tra li

S nhn vin
tra li

T l %

1. Tac phong lch s hoa


nha
2. Nhn vin c tn
trong, tin cy
3. Nhn vin c i x
cng bng. Khng phn
bit.

14

29,7

18

38,4

15

31,9

Cu 5: Theo Anh (ch) th lanh ao X nghip co quan


tm tm hiu quan im, suy ngh cua nhn vin hay cha?
Tra li
- Co
- Cha
- Khng

S nhn vin tra


li

T l %

31
15
1

65,9
31,9
2,2

Cu 6: Cng vic hin tai cua Anh (ch) co phu hp vi


trnh , ky nng, nng lc cua Anh (ch) hay khng?
Tra li
Phu hp
Chc phu hp

S nhn vin tra


li

T l %

27
17

57,4
36,1
Trang 49

CHUYN TT NGHIP
Khng phu hp

6,5

Cu 7: Anh (ch) co u ky nng cn thit thc


hin tt cng vic?
Tra li
Co
Cha
Khng

S nhn vin tra


li

T l %

38
9
0

80,8
19,2
0

Cu 8: Theo Anh (ch) X nghip cn co cac chng trnh


ao tao phat trin hay khng?
Tra li
Rt cn
Cn
Khng cn

S nhn vin tra


li

T l %

15
30
2

31,9
63,8
4,3

Cu 9: Anh (ch) co thng xuyn b ap lc cng vic


e nng hay khng ?
Tra li
Co
Khng

S nhn vin tra


li

T l %

20
27

42,5
57,5

Cu 10: Tin lng Anh (ch ) nhn c co tng


xng vi kt qua lam vic cua Anh (ch) khng?
Tra li
Co
Khng
Khng bit

S nhn vin tra


li

T l %

27
7
13

57,4
14,8
27,8

Cu 11: Anh (ch) co th sng hoan toan da vao thu


nhp t X nghip ?
Tra li
Co th
Cha th
Khng th

S nhn vin tra


li

T l %

30
14
3

63,8
29,7
6,5
Trang 50

CHUYN TT NGHIP
Cu 12: Ngoai cng vic X nghip Anh (ch) co lam
thm cng vic khac khng?
Tra li

S nhn vin tra


li

T l %

15
32

31,9
68,1

Co
Khng

Cu 13: Theo Anh (ch) tin lng va phn phi thu


nhp trong X nghip co ro rang va cng bng khng?
Tra li

S nhn vin tra


li

T l %

25
10
12

53,1
21,2
25,7

Co
Cha
Khng bit

Cu 14: Khi hoan thanh tt cng vic c giao Anh


(ch) mun?
Tra li

S nhn vin tra


li

T l %

c khen thng
c biu dng tng
qua
c ghi nhn thanh tch
thng tin

32
5

68,0
10,6

10

21,4

Cu 15: Nu Anh (ch) thng xuyn hoan thanh tt


cng vic c giao anh (ch) mun ?
Tra li

S nhn vin tra


li

T l %

Tng tin thng


Tng s ngay ngh
c biu dng

20
17
10

42,5
36,1
21,4

Cu 16: Trong cac hnh thc thng sau, Anh (ch) thch
hnh thc nao ?
Tra li
Thng
mt
Thng
vt
Thng

S nhn vin
tra li

T l %

bng

tin

25

53,1

bng

hin

14,8

bng

hnh

15

32,1
Trang 51

CHUYN TT NGHIP
thc khac
Cu 17: Anh ch co thch i du lch khng?
Tra li

S nhn vin tra


li

T l %

43
4

91,4
8,6

Co
Khng

Cu 18: Anh (ch) co thch chi th thao khng?


Tra li

S nhn vin tra


li

T l %

45
2

95,7
4,3

Co
Khng

Cu 19: Vi Anh (ch) cac hoat ng vn hoa th thao


la:
Tra li

S nhn vin tra


li

T l %

37
10
0

78,7
21,3
0

Rt cn thit
Cn thit
Khng cn thit

Cu 20: Anh (ch) mong i g nht t X nghip?


(anh gia theo th t tm quan trong 1, quan trong nht,
2 quan trong th 2....
Tra li
1. Thu nhp cao
2. Cng vic n
nh
3. iu kin lam
vic nhe nhang
thoai mai
4. C hi thng
tin
5. Danh vong a
v

TL%

3
0

63,
8
10,
7

2
12
12

TL%
25,
5
25,
5

3
5
19

TL%
10,
7
40,
4

1
2

25,
5

20

42,
7

14

29,
7

6,3

14,
8

4,4

TL%

TL%

14,8

8,5

2,1

2
0
1
9

42,7 17
40,4 26

* Nhn xet anh gia kt qua iu tra.


Nhu cu cua con ngi la rt a dang va phong phu.
Mi ngi u co cac nhu cu khac nhau. Vic tm hiu
nhu cu cua nhn vin trong X nghip la rt cn thit. o
Trang 52

36,
1
55,
4

CHUYN TT NGHIP
la c s khoa hoc giup cho nha quan tr co cac chnh sach,
bin phap cu th kch thch, ng vin ngi lao ng
lam vic tch cc, gn bo lu dai vi X nghip. ap ng
mt cach tt nht nhu cu cua ngi lao ng. qua vic
thu nhp y kin, nhu cu nhn vin tai X nghip cho ta
thy:
- Mt s nhn vin con cha thoa man vi x nghip.
Co th ho cha thoa man v thu nhp, lng, thng,
iu kin lam vic, iu kin thng tin....y la iu ma
X nghip cn phai quan tm, tm hiu thoa man nhu
cu nhn vin. Thu hut va duy tr ngun nhn s sn co,
khai thac tt nhng kha nng, ky nng cua nhn vin.
- Phn ln nhn vin tin tng mnh se co cng vic n
nh trong tng lai tai X nghip. Nhn vin kha hai long v
iu kin lam vic tai X nghip. Nhng nhu cu v thu
nhp cao, c hi thng tin cho nhn vin la mt vn
ma X nghip cn quan tm hn ap ng nhu cu o
cua nhn vin.
- Nhn chung cac nhn vin u mun lanh ao quan
tm giup , moi ngi co s hp tac, giup nhau trong
cng vic. Mt s nhn vin ky lut v do tnh cht, yu
cu cng vic nn ho mun lam vic t do, c lp. X
nghip cn co cac giai phap thit thc tao iu kin
cho nhn vin trong cng vic cung nh trong mi quan h
gia nhn vin vi nhau.
- Moi nhn vin u mun lanh ao tn trong, tin cy,
va i x cng bng. Nng lc cua nhn vin tai X
nghip la rt ln. Lanh ao cn quan tm tm hiu quan
im, suy ngh cua nhn vin bng cac phng phap, chnh
sach cu th, suy ngh va co y kin cua mnh.
- Cng vic hin tai cua mt s nhn vin con cha
phu hp vi trnh , nng lc cua nhn vin, lanh ao
cn phai tm hiu nhn vin, phn tch cng vic tht tt,
phn cng b tr cng vic mt cach hp ly hn. Khai
thac tt hn im manh cua nhn vin.
- Nhn chung nhn vin cua X nghip co trnh chuyn
mn cao, co u ky nng cn thit thc hin cng vic.
Nh cho nhn vin thc hin cng vic c tt hn,
s dung cac may moc thit b co hiu qua hn. X nghip
co cac chng trnh ao tao, phat trin cho nhn vin, nhu
cu ao tao cua nhn vin tai X nghip rt ln. Giup cho
nhn vin hoan thin hn cac ky nng cn thit thc
hin cng vic d dang hn.
Trang 53

CHUYN TT NGHIP
- Mt s nhn vin trong X nghip cha thoa man vi
mc lng ma X nghip a tra cho ho. S nhn vin co
th sng hoan toan vao thu nhp t X nghip cha cao.
Ngoai cng vic X nghip th co mt s nhn vin con
lam vic thm cng vic khac. X nghip cn tm hiu
nguyn nhn co bin phap khc phuc. Tao cho cuc
sng nhn vin c n nh hn, tp trung nhiu thi gian
hn , cng hin cho X nghip.
- Phn ln nhn vin khi hoan thanh tt cng vic
c giao u mun c khen thng, c ghi nhn
thanh tch. Khi ho thng xuyn hoan thanh tt cng vic
th ho cung mun c tng tin thng, tng s ngay
ngh va c thng tin.
- X nghip cn co chnh sach tin lng, tin thng
ro rang, thu hut nhn vin hn. Thng bao rng rai cho nhn
vin bit cho ho phn u. thu nhp cua nhn vin
tng xng vi sc lao ng ma ho bo ra.
- Ngay nay cac hoat ng vn hoa th thao la khng
th thiu i vi con ngi. X nghip s lng nhn
vin chi th thao la rt ng lanh ao cn phai quan tm
n nhu cu nay cua nhn vin.
- S nhn vin mong mun co thu nhp cao X nghip
la rt ln, nhu cu co mt cng vic n nh, iu kin
lam vic tt, c hi thng tin la nhng nhu cu rt
chnh ang cua nhn vin. X nghip cn phai c bit quan
tm, thoa man mt cach tt nht nhng nhu cu o.
thu hut duy tr i ngu lao ng, tao s tin tng cho
nhn vin lam vic tch cc, cng hin va gn bo lu dai
vi X nghip.
2. Chnh sach, tin lng, tin thng, phuc li va
ky lut nhn vin.
thoa man nhu cu sinh ly cua nhn vin. X nghip
cn phai co ch lng thng, phuc li... mt cach
hp ly thoa man nhu cu o cua nhn vin trong X
nghip.
Mun cng tac tra lng, khen thng, phuc li, ky
lut nhn vin trong X nghip c thc hin mt cach
chnh xac va cng bng. X nghip phai c bit chu
trong n vic anh gia nng lc thc hin cng vic
cua nhn vin. Bi v anh gia nng lc thc hin cng
vic cua nhn vin la c s cho cac vn tra lng, khen
thng, ky lut...Ngi lao ng se nhn c khoan

Trang 54

CHUYN TT NGHIP
tin cng phu hp vi s lng lao ng a c hao
ph.
ngi lao ng phn u thc hin tt cng
vic so vi nh mc, phat huy ht kha nng, nng lc,
nng cao nng sut lao ng, cht lng san phm. Nhn
vin yn tm lam vic,lam vic tch cc, sang tao gn bo
lu dai vi X nghip. X nghip cn phai hoan thin cac
chnh sach tin lng tin thng, phuc li, va ky lut
nhn vin.
a. Chnh sach tin lng:
Qua qua tnh nghin cu tm hiu tai X nghip v
tnh hnh tai chnh, kt qua hoat ng kinh doanh, phng
hng hoat ng cua X nghip, mc lng bnh qun cua
nhn vin... va tm hiu cac cng ty khac trn th trng em
thy X nghip nn thc hin nh mc lng cao.
- nh mc lng cao se giup X nghip thu hut c
cac nhn vin co trnh lanh ngh cao ap ng nhu cu
m rng san xut kinh doanh cua X nghip.
- Duy tr nhng nhn vin gioi co ky lut cao trong X
nghip kch thch ng vin ngi lao ng hng hai, nhit
tnh trong cng vic.
- Tin lng cao, cng bng va hp ly o la c s hnh
thanh, cung c khi ai oan kt trong X nghip. Thuc
y ngi lao ng tng nng sut lao ng va t hao vi
mc lng at c.
b. Chnh sach tin thng:
Nhm thu hut kch thch ng vin nhn vin thc
hin cng vic tt hn (tt hn so vi nh mc), s dung
cac yu t u vao co hiu qua, phat huy ti a cac ky
nng, nng lc cua mnh tng nng sut lao ng giam
chi ph, tao ra cac li nhun tt hn cho cac X nghip. X
nghip cn phai co chnh sach tin thng hp dn hn.
Bng cach tng t l tin thng cho cac loai tin thng
trong X nghip nh sau:
Bang ty l tin thng:
Cac loai thng

T l
% cu

T
l
%
mi

- Thng cho tit kim

20

30

Chi chu
- Ga tr cua phn tit
kim c
Trang 55

CHUYN TT NGHIP
- Thng sang kin

25

30

- S tin lng c ban/


thang

- Thng cho am bao


gi thu cng

10

15

- S tin lng c ban/


thang

- Thng do hoan thanh


trc k hoach

15

20

- S tin lng c ban /


thang

- Thng do kt qua
kinh
doanh
cua
X
nghip

25

30

- Tuy thuc vao kt


qua kinh doanh

- Thng v long tn
tuy

10

15

- S tin lng c ban


trn thang

k hoach kch thch, khen thng cua X nghip


co hiu qua cao th X nghip nn:
- nh ky thc hin anh gia nng lc thc hin
cng vic cua nhn vin co k hoach ng vin khen
thng kp thi (co th 1 thang hoc 1 quy thc hin 1
ln)
- Nhanh chong co phan hi v kt qua thc hin
cng vic cho tng ca nhn, nhom, phong.. tin thng nn
tra ring khng gp vi lng c ban.
- Cng thc tnh thng nn n gian. V khi nhn vin
khng hiu c cach tnh thng ho se khng yn tm,
khng c gng phn u co thng.
- Trong cac cuc hop cua X nghip cn tuyn dng
cac ca nhn, nhom, phong ban, hoan thanh xut sc cng
vic va nhim vu c giao va c khen thng, s
tin thng c nhn...
c. Phuc li:
X nghip phai ap dung cac hoat ng phuc li, tr
cp ma nha nc quy nh. i vi nhng ngay ngh phep,
ngh ca nhn x nghip cung co th tng nhng ngay ngh
lam vic ma c hng lng cho cac nhn vin thng
xuyn hoan thanh xut sc nhim vu, cng vic c giao
va nhng nhn vin lam vic lu nm x nghip ( 5 nm tr
ln )
Cn ghi vao iu l cua X nghip ap dung cho
tt ca cac nhn vin trong X nghip:
n
v:
ngay.
Ngay ngh

Quy nh

Tng

Tng s
Trang 56

CHUYN TT NGHIP
cua chnh
phu
Ngh phep
Ngh kt hn
Con kt hn
B me, v, chng,
con cht

12
3
1
3

ngay ngh
2
2
1
1

14
5
2
4

d. Ky lut nhn vin:


Bn canh nhng chnh sach tin lng tin thng,
phuc li cao cua X nghip th X nghip cn co cac hnh
thc ky lut nghim tuc, nghim khc i vi nhn vin
trong X nghip.
X nghip ra cac ni quy, quy ch, lut l cua X
nghip va thng bao rng rai cho nhn vin bit. Lam cho
moi ngi trong X nghip hiu ro cai g ho phai lam, cai
g ho phai tranh. T do ho co th tnh toan va lam vic
co hiu qua trn tinh thn t giac. Vic thi hanh ky lut
ung no se giup cho moi nhn vin lam vic tt hn, nng
xut lao ng cao hn va nng cao y thc t giac cua
mnh.
Tuy theo mc vi pham ni quy, quy ch va lut
l cua nhn vin ma X nghip nn co hnh thc ky lut
phu hp.
- Hnh thc ngn nga: Ap dung i vi cac nhn vin
ln u vi pham, vi pham vi mc nhe, co tnh cht
vi pham khng gy hu qua nghim trong. i vi hnh
thc nay th nha quan tr nhc nh, ph bnh nhe nhang
ho iu chnh hanh vi va giup cho moi ngi b khuyt
im cn khc phuc cac hanh vi bt li va t chu trn
cng vic cua mnh.
- Hnh thc ky lut tch cc: ap dung i vi cac
nhn vin tai vi pham, vi pham i vi mc nng hn.
Tnh cht vi pham gy ra hu qua anh hng ln n
hoat ng san xut kinh doanh cua x nghip. Hnh thc
nay cn phai cao hn, tch cc va nghim tuc hn nh canh
cao truyn ming, canh cao bng vn ban...
- Hnh thc ky lut trng phat: ap dung i vi cac
nhn vin vi pham nhiu ln. Vi pham vi mc nng
hn. Tnh cht vi pham gy ra hu qua anh hng ln n
hoat ng san xut kinh doanh cua x nghip. Nn ap dung
cac hnh thc trng phat nh phat trin, ct lng, nh
Trang 57

CHUYN TT NGHIP
ch cng vic ( ngng tam thi ) nu qua nng th co th
ui vic
3. B tr lao ng:
Nhm thoa man nhu cu an toan (an toan, c bao
v) cua nhn vin trong X nghip cn co s b tr lao
ng hp ly, b tr khng gian lam vic tt hn, tao iu
kin thun li cho nhn dn vic lam tt hn.
a. B tr theo tm ly nhn vin.
Trong X nghip vic tao ra s oan kt thn ai, giup
ln nhau gia ngi s dung lao ng vi ngi lao
ng va nhng ngi lao ng vi nhau la rt cn thit.
y la c s cho s thanh cng cua t chc nhom, cac
nhn. Khi co c s oan kt thn ai o th thc hin
cng vic c thun li va d dang hn.
- tao ra s oan kt, thn ai, giup th nha
quan tr phai rt hiu nhn vin cua mnh. Nha quan tr phai
lun gn gui, tm hiu nhn vin cua mnh. T o co cac
phng an b tr lao ng hp ly.
Theo em khi b tr lao ng nha quan tr cn phai chu
y n nguyn tc phai bao am tnh tng hp nh:
Ngi co tnh nong ny lam vic c vi ngi u
t, trm tnh, linh hoat.
Mun tm c tnh tng hp th nha quan tr cn
phai theo doi, quan sat, gn gui nhn vin cua mnh. Co th
yu cu nhn vin la chon ngi ma ho thch.
- Tao khung canh vn phong mt cach hp ly nh
nhit vn phong, khng kh, s thoang mat, mau sc,
anh sang, ting n, v sinh an toan ni lam vic.
Khi nhn vin cam thy thoai mai, m cung, thch thu
d chu th ho se lam vic chm ch t b cac yu t khac
chi phi trong qua trnh lam vic nn nng sut, cht
lng va hiu qua cng vic cao hn.
b. B tr lao ng theo trnh lanh ngh.
ngi lao ng nhn c mt khoan tin cng
phu hp vi s lng, cht lng lao ng a c hao
ph va khai thac c kha nng tim tang cua ngi lao
ng. Nha quan tr cn phai b tr, sp xp cng vic
phu hp vi trnh lanh ngh cua nhn vin trong X
nghip xac nh c mc phc tap cua cng vic.
- Nha quan tr cn phai da vao bang phn tch cng
vic la chon va b tr nhn vin mt cach hp ly.
Trang 58

CHUYN TT NGHIP
V du: Cng vic cang phc tap th oi hoi nhn vin
co trnh lanh ngh cang cao.
Khi ngi lao ng c b tr cng vic phu hp
vi trnh lanh ngh cua ho th cam thy cng vic o
thu v hn. Thc hin cng vic co hiu qua, c hi thng
tin cua ho nhiu hn, ngc lai nu cng vic khng
phu hp th ho cam thy chan nan, cng thng, khng cho
kt qua nh mong mun va d b "Stess". Khng thu hut va
duy t nhn vin trong X nghip lam vic.
4. Xy dng vn hoa trong X nghip:
Khi nhu cu sinh ly, nhu cu an toan thoa man, X
nghip cn phai ap ng nhu cu xa hi bng cach t
chc cac hoat ng b ch ngoai gi, t chc cac hoat
ng vn hoa th thao cho nhn vin trong X nghip.
a. T chc cac hoat ng b ch ngoai gi:
tao s oan kt thn thin, gn gui, giao lu trao
i kinh nghim gia lanh ao vi nhn vin, va gia cac
nhn vin trong X nghip vi nhau. X nghip cn phai
thng xuyn t chc cac hoat ng nh:
+ T chc cac hoat ng ngh ngi tp th tai mt
a im chung (t chc i tham quan tai cac im du lch,
cac khu di tch, bai bin, t chc cac bui lin hoan tp
th...)
+ T chc ngay 8/3 cho nhn vin trong X nghip
+ T chc sinh nht cho nhn vin trong X nghip.
- Cac hoat ng o se lam cho khoang cach gia lanh
ao va nhn vin c rut ngn. Nhn vin co c hi bay
to tm t nguyn vong va bay to nhng kho khn con tn
tai va mc phai cua mnh trong cng vic cung nh trong
cuc sng vi cp lanh ao.
- Tao cho nhn vin co dp gp g, trao i kinh
nghim, giao lu hoc hoi ln nhau. Tao mi quan h thn
thin oan kt giup nhau trong cng vic cung nh trong
cuc sng hng ngay.
- Thng qua cac hoat ng o cung giup cho nhn vin
cam thy mnh c X nghip quan tm giup . Thy
mnh cn thit va co ch hn trong t chc, X nghip.
Ho se lam vic tch cc, cng hin va gn bo lu
dai vi X nghip.
T chc cac hoat ng vn hoa th thao:

Trang 59

CHUYN TT NGHIP
Sc khoe la mt vn quan tm hang u cua con
ngi. Ngay nay hin tng cng vic cung cng thng
kha ph bin, do sc ep cng vic, s nham chan, lo lng
cua nhn vin, dn n nhiu ngi b cng thng, b
"Stress", tao iu kin cho nhn vin co thi gian th
gian, nng cao sc khoe, giam cng thng X nghip t
chc cac hoat ng nh:
- T chc cac bui giao lu vn ngh.
- T chc cac hoat ng vn hoa th thao (bong a,
bong ban, bong chuyn, cu lng...)
- Xy dng cac a im tp luyn th thao...
Cac hoat ng o se giup nhn vin phat huy kha nng,
nng lc, nng khiu, th gian, nng cao sc khoe...
Nhn vin se lam vic nng ng, sang tao, nn tng
nng sut lao ng va hoan thanh cng vic mt cach hiu
qua hn.
vic t chc cac hoat ng vn hoa th thao cua
X nghip co y ngha hn. X nghip nn t chc vao cac
dp l nh: ngay chin thng 30/4, ngay Quc t lao ng
1/5, ngay Quc khanh 2/9...
5. Chnh sach ao tao va phat trin:
a. Muc ch cua vic ao tao va phat trin ngun
nhn s trong X nghip:
i vi nhn vin bt u nhn vic: Ho la nhng
nhn vin ma X nghip mi nhn vao lam vic. Qua trnh
tuyn chon cua X nghip ho la ngi co trnh , ky
nng, nng lc. Nhng co th vi kha nng lam vic va ky
nng thc t trong cng vic cha cao, cha quen vi mi
trng hoat ng cua X nghip. Ln u vao X nghip
lam vic nn con b ng, cha quen vi cng vic X
nghip. Nn X nghip cn phai ao tao cho ho co c
hi lam quen vi cng vic. May moc thit b cung nh mi
trng hoat ng cua X nghip. cho ho lam vic
mt cach t tin va thoai mai hn X nghip.
- i vi nhng nhn vin a lam vic lu X nghip:
Ho la nhng ngi co trnh , chuyn mn nghip vu
tt. Nhng i vi mt s cng vic, mt s may moc
thit b mi cua X nghip th ho con gp nhiu kho khn.
Co th khng s dung may moc c hoc thc hin
cng vic con chm. Nn X nghip cn phai co chng
trnh ao tao cho nhng nhn vin nay ho lam vic tt
hn, phat huy ti a ky nng cua ho.
Trang 60

CHUYN TT NGHIP
- ap ng nhu cu cng vic, nhng nhim vu
mi, nhng muc tiu xu hng, phng phap, chnh sach,
cng ngh ky thut mi tao ra c hi thng tin cho nhn
vin, X nghip phai thng xuyn ao tao va phat trin
ngun nhn s cua mnh am bao cho hoat ng san
xut kinh doanh mt cach lin tuc.
b. Phng phap ao tao va phat trin nhn vin cho
X nghip:
- ao tao mi bt u nhn vic x nghip gii
thiu v lch s hnh thanh va phat trin cua X nghip.
Muc tiu hoat ng kinh doanh, san phm, dch vu, cac
chnh sach ni quy va quy nh cua X nghip. Tao iu
kin cho nhn vin tip xuc vi cac b phn phong, ban...
ho lam quen vi mi trng hoat ng mi i vi
nhn vin. Tao cho nhn vin tm ly thoai mai, yn tm, t tin
trong nhng ngay lam vic u tin. cho nhn vin vi
tin gn bo lu dai va phat huy kha nng cua mnh cho
X nghip.
- ao tao trong luc ang lam vic (nhn vin cu).
Vi i ngu can b nhn vin hin co th X nghip
nn ap dung bin hnh thc va hoc va lam. Kt hp
gia hoc ly thuyt va ao tao tai ch, s dung phng
phap nay X nghip co th hoan toan trin khai c do
s dung may moc thit b cua X nghip trong qua trnh
thc hanh. Can b giang day ly thuyt la nhng ngi
co chuyn mn ky thut trong X nghip. Nhng cng nhn
co trnh tay ngh bc cao. Phng phap nay se phu
hp vi nng lc, ngun lc kinh ph ao tao tai X
nghip. Ngoai ra hang nm X nghip phai m lp hoc nng
cao nghip vu chuyn mn cho nhn vin. Co th gi nhn
vin i hoc theo cac lp ao tao ky thut mi.
ao tao va phat trin ngun nhn s la mt hoat
ng rt cn thit. X nghip cn phai da vao bang
phn tch cng vic, bang anh gia nhn lc thc hin
cng vic co chng trnh ao tao ung ngi ung
muc ch.
Khi ao tao nha quan tr phai kim tra chng trnh
ao tao co phu hp vi k hoach ra cua X nghip hay
khng. Cac tiu thc kim tra bao gm: cht lng, s
lng nhn vin, chi ph cho vic thc hin cac giai phap
va kim tra chng trnh ao tao cua X nghip.
Nu cng tac ao tao cua X nghip c thc
hin tt se lam bt tai nan, rui ro trong lao ng, ao tao
Trang 61

CHUYN TT NGHIP
va phat trin nhn vin se tng nng lc, kha nng, sang
kin giup cho ngi lao ng tng nng sut gn bo lu dai
va giup cho X nghip at c muc tiu cua mnh.

Trang 62

CHUYN TT NGHIP

PHU LUC
Cu hoi iu tra nhu cu nhn vin
1. Anh, (ch) co thoa man vi X nghip khng?
Thoa man
Cha thoa man
Khng thoa man
2. X nghip mang lai s thoa man cho Anh, (ch) v?
Thu nhp cao
Cng vic n nh
C hi
thng tin
iu kin lam vic nhe nhang, thoai mai
3. Anh, (ch) mun co mi trng lam vic nh th
nao?
T do, c lp
Moi ngi hp tac lam vic
Lanh ao quan tm giup nhn vin
4. Anh, (ch) mun lanh ao co mi quan h vi nhn
vin nh th nao?
Tac phong lch s hoa nha
Nhn vin c tn
trong tin cy
Nhn vin c i x cng bng, khng phn bit
5. Theo Anh, (ch) lanh ao X nghip co quan tm, tm
hiu quan im suy ngh cua nhn vin hay cha?
Co
Cha
Khng
6. Cng vic hin tai cua anh ( ch ) co phu hp vi
trnh , ky nng, nng lc cua anh ( ch ) hay khng?
Phu hp
Cha phu hp
Khng
phu hp
7. Anh, (ch) co u cac ky nng cn thit thc
hin tt cng vic?
Co
Cha
Khng
8. Theo anh, (ch) X nghip cn co chng trnh ao
tao phat trin hay khng?
Rt cn
Cn
Khng
cn
9. Anh (ch) co thng xuyn b ap lc cng vic e
nng hay khng?
Co
Khng
10. Tin lng cua anh, (ch) lam vic co xng vi
kt qua lam vic cua anh, (ch) hay khng?

Trang 63

CHUYN TT NGHIP
Co

Khng

Khng

bit
11. Anh, (ch) co th sng hoan toan da vao thu
nhp t X nghip?
Co th
Cha th
Khng th
12. Ngoai cng vic X nghip anh, (ch) co lam
thm cng vic khac khng?
Co
Khng
13. Theo anh, (ch) tin lng va phn phi trong X
nghip co ro rang va cng bng hay khng?
Co
Cha
Khng bit
14. Khi hoan thanh tt cng vic c giao anh, (ch)
mun?
c khen thng
c biu dng, tng
qua
c ghi nhn thanh tich, thng tin
15. Nu anh, (ch) thng xuyn hoan thanh tt cng
vic c giao anh ch mun ?
Tng tin thng
Tng s ngay ngh
c biu dng
16. Trong cac hnh thc thng sau anh, (ch) thch
hnh thc nao?
Thng bng tin mt
Thng bng hin
vt
Thng bng hnh thc khac
17. Anh, (ch) co thch i du lch khng?
Co
Khng
18. Anh, (ch) co thch chi th thao khng?
Co
Khng
19. Vi anh, (ch) cac hoat ng vn hoa th thao la?
Rt cn thit
Cn thit
Khng cn thit
20. Anh, (ch) mong i g t X nghip ? ( anh gia
theo th t tm quan trong: 1, quan trong nht; 2,
quan trong th hai...
Thu nhp cao
Cng vic n nh
Trang 64

CHUYN TT NGHIP
iu kin lam vic nhe nhang, thoai mai
C hi thng tin
Danh vong, a v
Xin anh ( ch ) vui long anh vao la chon cua mnh.
Cam n s hp tac cua anh ( ch ).

KT LUN
Thuc y ng c lam vic la mi quan tm c bit
va la vn sng con cua tt ca cac doanh nghip, cac
t chc, giup cho cac doanh nghip, t chc thu hut lao
ng nng cao nng sut, hiu qua lam vic cua ngi lao
ng.
Nhn thy tm quan trong trong tai nn trong sut
qua trnh thc tp tai X nghip Cng trnh giao thng va
xy dng, c s hng dn tn tnh cua thy Trng
Vn Hao cung nh cac anh ch X nghip a giup em hoan
thanh chuyn nay.
C s vit tai la s dung ly thuyt, kin
thc hoc trng va thc tin, cung nh s kt hp
co tnh cht c thu cua hoat ng san xut kinh doanh
cua X nghip ni em thc tp.
Mc du em a c gng rt nhiu nhng vn khng
tranh khoi nhng han ch v kin thc cung nh kinh
nghim thc tin trong cng tac san xut kinh doanh. Em
mong moi c hoc hoi thm va tai nay la mt lu y
cua x nghip khi xem xet, nng cao hn na hiu qua
san xut kinh doanh cua X nghip.
Mt ln na em xin chn thanh cam n s giup
ht sc quy bau cua thy giao Trng Vn Hao. ng thi
em xin c chuyn li cam n su sc n cac anh, ch
trong X nghip a giup em hoan thanh chuyn nay.

a Nng, ngay 4 thang 6 nm


2005
Sinh vin thc hin
L Thanh
Trang 65

CHUYN TT NGHIP

MUC LUC
Trang
PHN I
C S LY LUN CHUNG V THUC Y NG C LAM
VIC

I. KHAI NIM, CHC NNG, Y NGHA VA TM QUAN TRONG


CUA QUAN TR NGUN NHN S:............................................2
1.
2.
3.
4.

Khai nim:.......................................................................................2
Chc nng quan tr ngun nhn s:.........................................2
Y ngha quan tr ngun nhn s:..............................................3
Tm quan trong cua quan tr ngun nhn s:........................4

II. C S QUA TRNH TAO NG LC LAO NG. ...............4


1. C s tao ra ng lc lao ng:...............................................4
2. Tao ra ng lc trong lao ng:................................................5

III ANH GIA NNG LC NHN VIN............................................5


1. Muc ch cua vic anh gia:.......................................................5
2. S h thng anh gia nng lc thc hin cng vic
cua nhn vin: .....................................................................................7

IV. NG C THUC Y LAM VIC:..........................................7


1. Cp bc nhu cu cua con ngi theo quan im cua
Abraham Maslow:...................................................................................7
2. Theo quan im cua Frederick Hezzberg:.......................................8

Nhng nhn t thuc y............................................................9


Nhng nhn t v sinh................................................................9
3. Theo quan im cua Douglas Mc Gregor:.......................................9

V. KHAI NIM TIN LNG VA CU TRUC THU NHP CUA


NGI LAO NG: ......................................................................10
1.
2.
3.
4.

Khai nim tin lng:.................................................................10


Cu truc thu nhp cua ngi lao ng:..................................10
Vai tro tin lng:........................................................................12
Nguyn tc c ban tra lng:......................................................12

I.GII THIU CHUNG V X NGHIP:.......................................14


1.Gii thiu:.......................................................................................14
2. Qua trnh hnh thanh va phat trin:..........................................15
3. Chc nng, nhim vu va quyn han cua X nghip:.........15
3. Quyn han:..................................................................................17

II. C CU T CHC CUA X NGHIP CNG TRNH GIAO


THNG VA XY DNG:................................................................17
1. S c cu t chc:.............................................................18

Trang 66

CHUYN TT NGHIP
2. Chc nng nhim vu cua cac b phn phong ban:............18
3. anh gia c cu t chc cua X nghip:................................21

III. MI TRNG HOAT NG KINH DOANH CUA X NGHIP


CNG TRNH GIAO THNG VA XY DNG:................................22
1. Mi trng v m:.........................................................................22
2. Mi trng vi m:...........................................................................24

V. TNH HNH S DUNG NGUN LC TAI X NGHIP


CNG TRNH GIAO THNG VA XY DNG :...............................27
1. Tnh hnh nhn s:.....................................................................27
2. Ch tuyn dung va ao tao:...........................................28
3. Tnh hnh c s vt cht ky thut, mt bng nha xng:
.............................................................................................................29
4. Tnh hnh tai chnh tai X nghip Cng trnh giao thng va xy
dng:................................................................................................30
5. Tai san v hnh cua X nghip:..................................................33

III. TNH HNH HOAT NG KINH DOANH VA KT QUA HOAT


NG KINH DOANH CUA X NGHIP CNG TRNH GIAO THNG
VA XY DNG:............................................................................34
1. Tnh hnh hoat ng kinh doanh:...............................................34
2. Bang kt qua hoat ng kinh doanh cua X nghip ..........35
n
v: triu ng ..................................................................................35
3. Phn tch cac thng s tai chnh:...............................................37

IV. THC TRANG CNG TAC THUC Y NG C LAM VIC


CUA X NGHIP CNG TRNH GIAO THNG VA XY DNG:...39
1. Ngun nhn s, vai tro va tm quan trong cua ngun nhn
s i vi X nghip:....................................................................39
2. Nhng chnh sach i vi ngi lao ng:.............................40
2. Chnh sach ao tao phat trin:..............................................43
3. T chc hoat ng vn hoat vn hoa ngoai gi:...............43

V. ANH GIA TNH HNH HOAT NG KINH DOANH TAI X


NGHIP.........................................................................................44
1. Thun li:..................................................................................44
PHN III..............................................................................................46

I. TIN DN N VIC THUC Y NG C LAM


VIC TAI X NGHIP CNG TRNH GIAO THNG VA XY
DNG:..........................................................................................46
1. Phng hng sp n cua X nghip...................................46
2. Xu hng thach thc va nhu cu cua nhn vin:....................46

II. MT S BIN PHAP THUC Y NG C LAM VIC


TAI X NGHIP...........................................................................48
1. Tng hp kt qua iu tra nhu cu nhn vin tai X nghip.
.............................................................................................................48

T l %..........................................................................................50
T l %..........................................................................................52
2. Chnh sach, tin lng, tin thng, phuc li va ky lut
nhn vin.............................................................................................54

Trang 67

CHUYN TT NGHIP
3. B tr lao ng:...........................................................................58
4. Xy dng vn hoa trong X nghip:...........................................59
5. Chnh sach ao tao va phat trin:...........................................60
MUC LUC..........................................................................................66

Trang 68

CHUYN TT NGHIP

NHN XET CUA GIAO VIN HNG DN


............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Trang 69

CHUYN TT NGHIP
............................................................................................................
................

NHN XET CUA GIAO VIN PHAN BIN


............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Trang 70

CHUYN TT NGHIP
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................

NHN XET CUA C QUAN THC TP


............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Trang 71

CHUYN TT NGHIP
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................
TAI LIU THAM KHAO
QUAN TR NHN S:

1.
Thac S: ao
Hu Hoa
2.
Quan tr nhn s:
Pho Tin S:
Nguyn Thanh Hi
3.
Quan Tr Nhn s:
Pho Tin S:
Nguyn Hu Thanh
4.
Quan tr Doanh Nghip
Tin S: oan
Gia Dung
5.
Nghin Cu Tip Th
Trn Xun
Kim-Nguyn Vn Thi
6.
Quan tr Tai Chnh
Nguyn
Thanh Lim
7.
Cac Tai liu tai x nghip cng trnh giao
thng va xy dng

I. Khi nim v ng c thc y:


1. Cc khi nim:
a. ng c:
* Theo gc kinh t:
ng c l thut ng chung p dng cho ton b nhm cc xu hng, c
m, nhu cu, nguyn vng v nhng thi thc tng t. Khi ni rng cc nh qun
l thc y cc nhn vin ca h c ngha rng nhng vic h lm mong mun p
ng nhng xu hng cng nh nhng nguyn vng ca nhn vin.
ng c l mc tiu ch quan ca hot ng ca con ngi nhm p ng
cc nhu cu t ra. ng c phn nh nhng mong mun, nhng nhu cu ca con
ngi v l l do ca hnh ng. Nhu cu ca con ngi rt a dng, trong c
nhng nhu cu ni bt trong mt thi im no . ng c chnh l nhu cu mnh
nht ca con ngi, trong mt thi im nht nh v nhu cu ny quyt nh hnh
ng ca con ngi.
* Theo gc tm l hc:
ng c l s phn nh th gii khch quan vo b c con ngi. Chnh
nhng hnh nh tm l ch huy con ngi hot ng nhm tha mn nhu cu
v tnh cm ca h.
b. ng lc:
Trang 72

CHUYN TT NGHIP
ng lc l nhng yu t thc y con ngi thc hin cng vic, trong khi
ng c thc y phn nh nhng mong mun. Chng l nhng phn thng hoc
s khuyn khch nht nh lm tng n lc tha mn nhng mong mun .
Cc ng lc cng l nhng phng tin m nh c chng nhng nhu cu
mu thun c th c iu ha, hoc mt nhu cu c cao hn sao cho n s
c u tin hn cc nhu cu khc.Nu mt Cng ty hoc bt k mt hnh thc t
chc no khc mun hot ng c hiu qu v thnh cng th cn phi kch thch v
lm tha mn nhng n lc ca con ngi m bo cho cng vic c thc hin
mt cch thnh cng.
c. Hnh vi v nhng vn lin quan n hnh vi con ngi:
Hnh vi con ngi nh mt lot cc hot ng. Vn t ra l con ngi s
thc hin nhng hnh vi nh th no v vo thi im no v ti sao h thc hin
n.
Nhu cu l nguyn nhn ca hnh vi, nhng nhu cu cng c th l kt qu
ca hnh vi.
Hnh vi ca chng ta l do mong mun t c mt mc ch no . Mi
c nhn khng phi lc no cng hiu mt cch c thc mc ch .
Trong mt s trng hp con ngi hnh ng hp l, nhng trong nhng
trng hp khc hnh ng ca h b chi phi bi nhng mc cm c nhn. Nhng
li ch kinh t tt nhin quan trng vi ngi lao ng, nhng con ngi cng mong
mun nhn t cng vic nhiu th khc ngoi tin bc. H lun lun mun pht trin
kh nng, nng lc cng nh tim nng ca h ti n v.
Cc nh qun l cn phi bit cc kiu hnh vi khc nhau ca ngi lao ng
cp di gip h hi ha cc mc tiu. Chnh iu ny l vn then cht lnh
o c hiu qu.
d. S tha mn:
S tha mn l s toi nguyn khi mong mi c p ng.
S khc bit gia ng c thc y v s tha mn l: ng c thc y ng
xu th i ti mt kt qu, cn s tha mn l mt kt qu c thc hin. Khi
theo quan im qun l: mt ngi c th c s tha mn cao v cng vic nhng
li c mc thp v ng c thc y cng vic, hoc ngc li.
ng c thc y l xu th tha mn mt mong mun, t c mt kt
qu. S tha mn c thc hin khi kt qu t c.
2. S cn thit phi thc y ng c:
Qun tr nhn s ngy cng chim v tr quan trng trong vic thnh cng cc
mc tiu ca t chc. Khng mt cng ty, t chc no thnh cng d ngun ti
nguyn di do, ngun ti chnh vng chc, h thng my mc, thit b hin i nu
khng bit qun tr ngun nhn s c hiu qu.
Qun tr nhn s lin quan n con ngi m con ngi cho d l ch th
ca qun l hay i tng ca qun l th vn lun lun l ch th ca nhn thc
v hnh ng.

Trang 73

CHUYN TT NGHIP
Mt khc, thc y ng c l khai thc sc lao ng mt cch c hiu qu,
con ngi tham gia vo mt t chc x hi no l t c mc ch c nhn
h s khng t c nu nh tch ri t chc, nhng iu khng c ngha l mi
ngi phi nht thit lm vic v ng gp tt c nhng g cho t chc. Cho nn
nhim v ca ngi qun tr l phi lm sao cho cp di ca anh lm vic mt cch
c hiu qu nht, c th thng qua o to nhn vin c kh nng m nhim tt
cc cng vic, v thng qua s thc y to ng c cho cp di lm vic tch
cc hn.
II. Cc l thuyt v ng c thc y:
1. L thuyt phn cp nhu cu ca Abraham Maslow:
L mt trong nhng l thuyt v ng c c nhc n rng ri nht.
Maslow nhn nhn nhu cu con ngi theo hnh thi phn cp, sp xp
theo th t tng dn ca nhu cu t thp n cao v ng kt lun rng: Khi mt
nhm cc nhu cu c tha mn th nhu cu ny khng cn l ng c thc y
na. Nhng nhu cu c bn ca con ngi c Maslow m t theo m hnh sau:

Trang 74

CHUYN TT NGHIP

Nhu cu
v t thn
vn ng
Nhu cu
v s tn trng
Nhu cu v lin kt
v chp nhn

Nhu cu v an ton
Nhu cu v sinh l
Thp phn cp cc nhu cu ca Abraham Maslow
a. Nhu cu v sinh l (physological)
y l nhu cu c bn duy tr bn thn, cuc sng ca con ngi nh: thc
n, thc ung, si m, nh , ng, tha mn tnh dc.Maslow quan nim rng:
khi nhng nhu cu ny cha c tha mn n mc cn thit duy tr cuc
sng th nhng nhu cu khc s khng c thc y.
b. Nhu cu an ton ( safety):
Nhu cu an ton c thu r mt cch hin nhin v rt ph bin vi mi
ngi, tt c mi ngi u mong mun thot khi nhng ri ro trong cuc sng
nh: ti nn, chin tranh, bnh tt v s bp bnh v kinh t. Do , cc t chc
mun m bo chc chn cho nhng ri ro ny s c gip nu a ra cc chnh
sch: ph cp, bo him sc khe, bo him tai nn ri ro. iu ny s lm cho
con ngi d b phc tng hn nhng cha chc chn cho hiu qu cao nu trong
cng vic cn s sng to m nhn mnh qu mc vo nhu cu c th cn tr hnh vi
mong mun ca h.
c. Nhu cu v s lin kt v chp nhn(social):
Con ngi l mt thc th ca x hi, hu ht mi ngi u c s tc ng
qua li vi ngi khc trong nhng hon cnh m h thy hon cnh thuc v
h v c mi ngi xung quanh chp nhn. Mc d y l nhu cu chung, nhu cu
ny c xu hng mnh m hn trong mt hon cnh nht nh. Khng phi lc no
mi quan h tt p thc y s hi nhp. Trong nhiu v d con ngi tim kim s
hi nhp v h mun ngi khc khng nh nim tin ca h, nhng ngi c nim
tin, l tng ging nhau c xu hng kt bn vi nhau. c bit nu c nim tin vn
su sc nhng b tan v, trong xu hng ny h c xu hng t hp v t n s
hiu bit chung no v iu h phi tin tng. Trong v d ny nhu cu hi nhp
c thc y bi mong mun to lp cuc sng ring, mt khc khi con ngi b
Trang 75

CHUYN TT NGHIP
kch ng, bi ri hoc bt hnh th h mun tm kim mt ngi no c cng
nim tin bn.
d. Nhu cu v s tn trng(esteem):
Nhu cu tn trng xut hin di mt s hnh thc,xt hai hnh thc ch
yu :uy tnv quyn lc.
*Uy tn :Theo Gellerman l mt kliu nh ngha bt thnh vn ca tt c
cc cch c x m ngi ta mong mun nhng ngi khc th hin vi s hin din
ca ngi v mc tn trng hoc khng tn trng,thng thng hay l nghi,
d dt hay mnh dn.Uy tn c nh hng n mc thun li v thoi mi m ta
c th hy vng trong cuc sng.
Con ngi tm uy tn trong cuc sng bng nhiu cch, nhiu ngi c xu
hng ch tm cc du hiu v a v, vt cht Trong khi nhng ngi khc c
gng t c nhng thnh tu c nhn hay nhng g t th hin, iu ny hm cha
uy tn trong bn thn h.
Cho d uy tn c c th hin bng cch no th c l c nhiu ngi mun
c v tr quan trng nht nh trong thc t. Tm quan trng c thit lp trong
mi cp bc m mi ngi u cm thy xng ng.Nhu cu v uy tn d c nhiu
hay t cng c gii hn.Ngi ta c xu hng tm uy tn ch ti mc nhn thc c.
Khi con ngi cm thy t c mc ny th sc mnh nhu cu ny c xu
hng gim xung v uy tn tr thnh vn duy tr hn v tin xa hn.
ng c uy tn thng xut hin nhng thanh nin c xu hng cha tha
mn vi v tr trong cuc sng ca mnh. Ngi ln c xu hng t ti mc uy tn
m h cm thy tha mn hoc cng c th cam chu mt thc t l h ch c th lm
c rt t nng cao v th ca h.
*Quyn lc :quyn lc lm cho mt ngi c th em li s bng lng hoc
ti cc nh hng khc. l tim nng c nh hng ca mt ngi.C hai loi
quyn lc:quyn lc a v v quyn lc c nhn, cc c nhn c th gy nh
hng quyn lc i vi ngi khc nh a v ca h trong t chc. y l nhng
ngi c quyn lc a v.
Cn quyn lc c nhn gy nh hng t tnh cch v hnh vica h. Tuy
nhin cng c th c nhng ngi gy nh hng bng c quyn lc c nhn v
quyn lc a v.
e. Nhu cu v t thn vn ng(selfactualisation):
y l nhu cu kh nhn bit: nng lcv thnh tchl hai ng c c lin
quan.
Nng lc: mt trong nhng ng c chnh ca hnh ng trong mt con
ngi, nng lc ni ti s kim ch i vi cc nhn t mi trng, c v mt vt
cht v mt x hi. Con ngi c ng c ny khng mong mun ch i mt cch
th ng trc mi vic xy ra.
Thnh tch: nhu cu v thnh tch l nhu cu thuc v bn nng con ngi.
Mt c trng khc ca con ngi c ng c thnh tch l h quan tm nhiu n
thnh tchc nhn hn l phn thng cho s thnh cng. H phn i phn thng
nhng i vi h phn thng khng quan trng nh chnh thnh cng. H th v
Trang 76

CHUYN TT NGHIP
trong vic ginh c chin thng hoc gii quyt c vn kh khn hn l nhn
c tin hay phn thng. Tin i vi nhng ngi c ng c, thnh tch c gi
tr n gin nh l s o lng cng vic ca h, n cung cp phng tin nh gi
s tin b v so snh nhng thnh tu ca h vi thnh tu ca ngi khc, h
thng khng kim tin v s an ton v kinh t hoc c a v.
Quan nim v s phn cp nhu cu ca Maslow l i tng nghin cu rng
ln ca E.LawLer v J.Sutl thu thp s liu t 187 nh qun l nhiu t chc
khc nhau, h tm c mt s dn chng ng h cho l thuyt ca Maslow l
nhu cu ca con ngi ph hp vi s phn cp. Tuy nhin, h cng lu rng c
hai mc nhu cu: nhu cu v sinh hc v nhu cu khc, cc nhu cu khc ch xut
hin khi nhu cu v sinh hc c tha mn mt cch hp l. Hn na h pht
hin ra rng mc cao hn th cng cc nhu cu s thay i vi tng c
nhn: i vi mt s ngi th nhu cu v x hi tri hn, v nhng ngi khc th
nhu cu v t thn vn ng l cao nht.
2. L thuyt hai yu t ca F.Herzberg i vi ng c thc y.
Cch tip cn theo nhu cu ca Abraham Maslow c F.Herzberg v cc
tr l ca ng sa i mt cch ng k. S nghin cu ca h nhm mc ch a
ra mt l thuyt hai yu t v ng c thc y. F.Herzberg gi nhm th nht l
yu t duy tr hay l yu t v sinh. S c mt ca chng s khng thc y mi
ngi trong t chc. Tuy nhin, chng cn tn ti, nu khng s ny sinh s bt
bnh. Nhm th hai, hoc cc yu t tha mn v cng vic, ng coi l nhng ng
c thc y v chng c hiu qu trong vic kch thch con ngi lm vic tt hn.
Cc nhn t v sinh: Cc chnh sch v qun tr ca cng ty, cng tc gim
st, cc iu kin lm vic, nhng mi quan h gia c nhn , tin lng, chc v,
an ton ngh nghip v cuc sng c nhn. F.Herzberg v cc tr l ca ng pht
hin rng nhng yu t ny mi ch l nhng ng lc bt bnh ch cha phi l
nhng ng lc thc y. Ni cch khc, nu chng tn ti trong mi trng lm
vic vi iu kin lm vic cht lng cao th chng khng thc y theo ngha l
mang la s tha mn. Tuy nhin nu s tn ti ca chng s dn n s bt bnh do
chng c xem l nhng yu t v sinh.
Cc ng c thc y: Bao gm cc yu t v thnh tch, s cng nhn, cng
vic c s th thch, s tin b v trng thnh trong cng vic. S tn ti ca
chng s mang li cm gic tha mn hoc khng tha mn.
3. S lng phn trong qun tr: L thuyt X v l thuyt Y (Dichotomie
du mnagement)
Mc Gregor a ra l thuyt v 2 bn cht khc nhau ca con ngi, ni tng
qut l: ngi c bn cht X l ngi khng thch lm vic, li bing trong cng
vic, khng mun nhn trch nhim v ch lm khi ngi khc bt buc. Tri li,
ngi c bn cht Y l ngi ham thch lm vic, bit t kim sot hon thnh
mc tiu, sn sng chp nhn trch nhim v c kh nng sng to trong cng vic.
Nh vy, phi ty ngi m c nhng bin php ng x trong qun tr.
Chng ta hy xem sau y l nhng li pht biu ca Mc Gregor. ng gi l
cc gi thuyt v l thuyt X v cc gi thuyt v l thuyt Y.
Trang 77

CHUYN TT NGHIP
*Cc gi thuyt v l thuyt X:
Con ngi trung bnh sinh ra l khng thch lao ng v tm mi cch trnh
lao ng
Do c tnh ca con ngi, nu ta mun cho con ngi c nhng c gng
cn thit t c mc tiu nht nh ca t chc, ta phi bt buc, ch huy, kim
tra, e da, trch pht.
Con ngi trung bnh thch c bo sao lm vy, mun trnh cc trch
nhim, c tng i t tham vng, mu tm s an ton trc ht.
*Cc gi thuyt ca l thuyt Y:
Con ngi trong lao ng tt nhin phi c s tiu hao v nng lc th cht
v tinh thn. V vy. tt nhin cn c s ngh ngi v gii tr.
S kim tra t bn ngoi v s trch pht khng phi l nhng phng tin
duy nht con ngi c gng t ti cc mc tiu ca t chc. Con ngi c th t
iu khin v t kim tra trong cng vic, nu h t cm thy c trch nhim i vi
vic t cc mc tiu .
S t nguyn tham gia vo vic t c mc tiu cn c kt hp vi s
khen thng khi thnh t.
Con ngi hc tp khng nhng ch chp nhn cc trch nhim m cn
tm kim cc trch nhim.
Ngun lc tng i ln v tr tng tng, v ti nng v sng to gii
quyt cc vn v t chc l c rng ri trong nhn dn.
Trong cc iu kin ca cuc sng cng nghip hin i, tim lc tr tu ca
con ngi, tnh trung bnh mi ch c s dng c mt phn.
L thuyt ca Mc Gregor b mt gio s qun tr hc gc Nht l William
Ouchi phn bc bng kinh nghim ca ngi Nht. Trong tc phm nhan l l
thuyt Z, Ouchi cho rng trong thc t, khng c ngi lao ng no hon ton
thuc v bn cht X hay Y mt cch t nhin. iu m Mc Gregor gi l bn cht,
th ch c th gi l thi lao ng ca con ngi v thi lao ng ty thuc
vo cch thc h c i x trong thc t. Qua kinh nghim qun tr ca ngi
Nht, mi ngi lao ng u c th lao ng mt cch hng hi, nhit tnh, nu h
c tham gia vo cc quyt nh trong x nghip, v c x nghip quan tm n
nhu cu ca h.
III. Cc nguyn tc p dng thc y:
1. Hng vo nhu cu con ngi:
y l nhu cu c bn nht, bi l nhu cu con ngi quyt nh ng c,
nhu cu hnh thnh nn nhng mong mun, l nguyn nhn ca nhng trng thi
cng thng t thc y con ngi hnh ng t c nhng mong mun .
V vy, khi thc y ng c lm vic trc tin ta nn tc ng vo nhu cu con
ngi l yu t u tin.
2. Phi i t nhu cu thp n nhu cu cao dn:
Quan nim v s phn cp nhu cu ca Maslow ang l i tng cho vic
nghin cu rng ln E.Lawler v J.Suttle thu thp v 187 nh qun l hai t
Trang 78

CHUYN TT NGHIP
chc khc nhau qua thi k t 6 thng n 1 nm. H tm c t dn chng ng
h cho l thuyt ca Maslow l nhu cu ca con ngi c phn cp, sp xp theo
mt th t tng dn t nhu cu thp nht n nhu cu cao nht. Khi cc nhu cu thp
khng c tha mn th khng th tha mn nhng nhu cu cao hn. Thm vo ,
h pht hin ra rng mc cao hn, cng ca cc nhu cu s thay i i vi
tng c nhn: mt s ngi th nhu cu x hi s tri hn nhng mt s ngi khc
th nhu cu t thn vn ng s l cao hn.
3. Phi ch vo nhu cu no cp bch nht:
Trong cng mt thi im con ngi s chu tc ng nhiu nhu cu. Nhng
nhu cu cp bch, mnh nht vo thi im s quyt nh tt c ng c thc y
ca c nhn, quyt nh mc thc hin ca c nhn . Nu nhng nhu cu cp
bch khng c tha mn th vic tha mn nhng nhu cu khc lc ny tht s
khng cn ngha na.
4. Phi phi hp kch thch ton din cc yu cu to ra hiu nng ph
hp:
Do cng mt lc nhiu nhu cu xut hin. Cc nhu cu li c mi quan h
cht ch vi nhau, khng tch ri nhau. V vy, vic tha mn nhng nhu cu cp
bch m b qun nhng nhu cu khc th cng khng t hiu qu.

Trang 79

CHUYN TT NGHIP

Trang 80