You are on page 1of 6

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBMS1203 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : PENGAJARAN MUZIK I SEMESTER /SEMESTER : JANUARY 2013 _______________________________________________________________________ _ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. English. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or

3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO YOUR FACE-TO-FACE TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 1hb - 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4. Serahan selepas 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 1st - 3rd March 2013 or Tutorial 4. Submission after 3rd March 2013 or Tutorial 4 will NOT be accepted. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

___________________________________________________________________________________ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. / This assignment accounts for 40% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics or Answer Scheme. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows:

Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION

Muzik Ensembel atau muzik berkumpulan merupakan salah satu aktiviti sosial masyarakat yang dikatakan mempunyai kelebihan dan falsafahnya yang tersendiri. Muzik ensembel biasanya dipersembahkan dalam persembahan muzik tradisional, muzik barat dan juga muzik etnik daripada sesuatu kaum.

(a)

Kenal pasti perubahan sosial masyarakat Melayu dan implikasinya hasil daripada menjalankan aktiviti persembahan muzik ensembel tradisional.

(b)

Anda dikehendaki membuat gubahan skor ensembel perkusi untuk sebuah lagu kanakkanak pilihan anda sepanjang16 bar dalam meter empatan. Gubahan tersebut hendaklah terdiri daripada 5 bahagian alat perkusi dan terpulang kepada kreativiti anda untuk menentukannya. Gubahan tersebut mestilah ditulis dengan menggunakan perisian notasi muzik yang ada seperti encore dan finale. [Jumlah: 40 markah]

Panduan Pemarkahan Tugasan


Kriteria Markah/ Wajaran Soalan (a) Pengenalan (1) Tidak Lengkap 0 Tiada pengenalan disertakan. Lemah 1 Pengenalan yang kabur dan tidak membincangkan definisi muzik ensembel dan perubahan sosial. Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana dan tidak membincangkan definisi muzik ensembel dan perubahan sosial. Menepati Piawai 3 Pengenalan yang menarik dan membincangkan definisi muzik ensembel dan perubahan sosial. Melebihi Piawai 4 Pengenalan yang menarik dan membincangkan definisi muzik ensembel dan perubahan sosial dengan jelas dan dikaitkan dengan teori perubahan sosiologi . Membincangkan secara terperinci jenis-jenis perubahan sosial implikasi daripada aktiviti muzik ensembel secara berfokus dengan bukti dari kajian atau fakta yang tepat dan bersesuaian beserta huraian yang jelas. Kesimpulan yang mantap dan menjawab persoalan tugasan. Markah Penuh

Isi kandungan (3)

Tiada perbincangan tentang jenisjenis perubahan sosial implikasi daripada aktiviti muzik ensembel.

Perbincangan yang tidak menyeluruh tentang jenis-jenis perubahan sosial implikasi daripada aktiviti muzik ensembel.

Membincangkan jenisjenis perubahan sosial implikasi daripada aktiviti muzik ensembel secara umum dan tanpa contoh.

Membincangkan jenis-jenis perubahan sosial implikasi daripada aktiviti muzik ensembel secara berfokus dengan bukti dari kajian atau fakta yang tepat dan bersesuaian. Kesimpulan yang diolah dengan sempurna dan boleh diterima serta menjawab persoalan tugasan.

12

Kesimpulan (1)

Tiada kesimpulan dan tidak menjawab persoalan.

Kesimpulan kurang jelas dan tidak menjawab persoalan.

Kesimpulan boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan.

Soalan (b) Pemilihan Skor lagu (1.5) Tiada skor lagu disertakan. Skor lagu tidak menepati kehendak tugasan dan tidak sesuai dengan pelajar sekolah rendah. Skor lagu sesuai dengan kehendak tugasan dan kebolehan pelajar sekolah rendah. Skor lagu menepati kehendak tugasan dan sesuai untuk gubahan perkusi pelajar sekolah rendah. Gubahan lengkap bagi setiap alat, corak irama yang menarik, sesuai dengan rentak lagu dan mudah dibaca. Gubahan kreatif dari segi pemilihan alat, susunan irama dan bersesuaian dengan lagu. Skor lagu menepati kehendak tugasan dan lengkap dengan lirik dan kod lagu.

Penulisan Gubahan (2.5)

Tiada gubahan lagu.

Gubahan tidak lengkap dan sukar dibaca serta tidak kreatif. Tidak mengikut meter lagu.

Gubahan lengkap tetapi pemilihan corak irama yang tidak sesuai dan kurang kreatif.

Organisasi (1)

Tidak menunjukkan kreativiti dan tiada gubahan.

Kreativiti tidak menyerlah. Susunan gubahan biasa.

Ada kreativiti tetapi gubahan kurang menarik.

Gubahan lengkap bagi setiap alat, corak irama yang menarik, pemilihan peralatan perkusi sesuai dengan rentak lagu dan mudah dibaca. Kreatif dalam menyusun irama. Gubahan sangat kreatif, mudah dimainkan, susunan irama yang menarik dan bersesuaian dengan meter lagu serta keseimbangan pemilihan alat yang tepat.

10

Jumlah Markah

40