คูมือ การบริการ

(การผสมเครื่องดื่ม)

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

บทนํา

1

จากสมัยกอนจนถึงปจจุบันนี้คําวา “ค็อกเทล” มักจะถูกเก็บไวเปนความลับเรียนรูเฉพาะผูที่มีอาชีพ
เปนบารเทนเดอร (BARTENDAR) หรือสําหรับผูที่เกี่ยวของในวงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม แตก็ยังเก็บเปน
ความลึกลับ หากจะทดลองดื่มหรือชิมรสค็อกเทลดี ๆ จึงตองไปหาดื่มตามโรงแรมใหญ ๆ หรือรานที่มีชื่อเสียงแต
ราคาคอนขางแพง ถาอยากจะทราบสูตรและวิธีผสมจึงตองสอบถามเปนการสวนตัว จึงมีโอกาสทราบและจึงได
นําไปทดลองทําดู ซึ่งปจจุบันมีตําราการผสมเครื่องดื่มออกมาแพรหลาย เพื่อใหผูที่สนใจไดทดลองทําดูซึ่งบางครั้ง
อาจจะมีชื่อค็อกเทลที่เหมือนกัน แตสูตรผสมแตกตางกันไป ทําใหผูนําไปทดลองผสมๆไมแนใจในรสชาติที่
แทจริง
แตอยางไรก็ตามตําราเลมนี้ จะไดกลาวถึงความรูพื้นฐานในการผสมเครื่องดื่มและเปนมาตรฐานใน
การจัดเลี้ยงรับรอง หรือสั่งไดตามโรงแรมมาตรฐานทั่วไปและสามารถทดลองทําเองหรือเพื่อรับรองแขกที่มาเยี่ยม
เยียนในโอกาสตาง ๆ ทั้งที่เปนเครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอล และชนิดที่ไมมีแอลกอฮอล สําหรับเด็ก ๆ สุภาพสตรี
หรือมิตรสหายที่นิยมดื่มเหลา วิธีการผสมอาจเปนวิธีงาย ๆ โดยไมตองใชอุปกรณอะไรมากนัก หรืออาจจะใช
เครื่องปนไฟฟาที่มีอยูแลว หรืออาจจะลงทุนหาซื้อเครื่องเขยาค็อกเทล (SHAKER) มาทดลองผสมดู
นอกเหนือจากอุปกรณสําหรับผสมเครื่องดื่มแลว อุปกรณอื่น ๆ เชน แกวชนิดตาง ๆ ที่จําเปน รวมทั้ง
อุปกรณที่จําเปนตองใช คือ ที่สําหรับตวง (JIGGER) ทั้งสองชนิดนี้นับวาเปนหัวใจสําคัญอันจะทําใหเครื่องดื่มที่มี
ขนาดและรสชาติมาตรฐานทุกครั้งที่ผสม ถาจะเปรียบกับการปรุงอาหารซึ่งเราไปรับประทานที่ไหน ๆ ก็ตาม
เรายอมติดใจในรสชาติที่อรอยเหมือนเดิมทุกครั้ง รวมทั้งปริมาณอาหารเปนมาตรฐาน หากอยากจะเพิ่มเติมสีสัน
เครื่องดื่มใหแลดูเปนมืออาชีพแบบสมัครเลน ก็อาจจะหาผลไมที่มีอยูแลว จัดการตัดหั่นประดับเพื่อความสวยงาม
และนาดื่มมากยิ่งขึ้น
ตามความเป น จริ ง แล ว การผสมเครื่ อ งดื่ ม มิ ใ ช ศ าสตร อั น ลี้ ลั บ หนั ก หนา เช น เดี ย วกั น กั บ
การปรุ ง อาหาร หากแต เ ราไม คุ น เคย ขาดการสั ง เกตการณ เ อาใจใส ศึ ก ษาจริ ง ๆ แล ว การปรุ ง อาหารและ
การผสมเครื่องดื่มตองรูถึงธรรมชาติของสิ่งตาง ๆ ที่จะตองนํามาประกอบอาหาร หรือผสมเครื่องดื่มนั้น ๆ เชน
ธรรมชาติของขิงจะมีสี มีกลิ่น รสชาติและมีลักษณะเฉพาะเมื่อถูกความรอน หรือถูกความเย็น รสชาติจะแตกตางกัน
สิ่งเหลานี้เราตองเรียนรูและหมั่นสังเกตดู เพราะความรูที่ดูเหมือนเล็กนอย แตมันคือหัวใจของการผสมค็อกเทล
ชนชาติตาง ๆ ที่ชอบดื่มเหลามีรสนิยมตาง ๆ กัน เชน พวกอังกฤษชอบดื่มวิสกี้ ฝรั่งเศสชอบดื่มไวน
เยอรมันชอบดื่มเบียร สําหรับค็อกเทลนั้นไดถูกนําเขามาในอเมริกา แตความเปนแรกเริ่มจะเปนอยางไรนั้นคอนขาง
ลึกลับ ตํานานของค็อกเทลมีหลายเรื่องที่เลากันไปแปลก ๆ แตเรื่องที่เชื่อกันมากกวาตํานานอื่น ๆ มีอยู ๒ เรื่อง คือ
มีเจาของที่ดินในชนบทแหงหนึ่ง ซึ่งมีภัตตาคารเปนของตนเองอันโอโถง เปนที่นิยมกวาของใคร ๆ
สิ่งที่โปรดปรานที่สุดของแกมีสองอยาง คือ ชอบอวดลูกสาวของแกและชอบไกชน วันหนึ่งไกตัวโปรดเกิดหายไป
สืบหาอยางไรก็ไมพบ จึงประกาศตอผูคนในละแวกนั้นวา ถาใครเอาไกมาคืนใหแกไดโดยไมตายก็จะยกลูกสาวให
ต อ มาอี ก หลายวั น เช า วั น หนึ่ ง ในฤดู ร อ น นายทหารหนุ ม ผู ห นึ่ ง ขี่ ม า มาหยุ ด ที่ ห น า ภั ต ตาคาร
พอเจาของที่ดินออกไปนายทหารหนุมก็ยื่นไกตัวนั้นให เจาของที่ดินนั้นดีใจเปนอันมาก เลยเปดฟรีบารเลี้ยงฉลอง
เจาไกตัวนั้นเปนการใหญ เพราะปรากฏวากลับมาอยางสมบูรณ แมแตขนหางเสนเดียวก็ไมหลุดไป สวนลูกสาวคน
สวยซึ่งไมทราบวาจะโดยบังเอิญหรือดวยความตื่นเตนตอการที่ไดเห็นสามีในอนาคตของตนเปนครั้งแรก ก็จัดการ
ผสมเหลาเปนการใหญเหมือนกัน เอาวิสกี้ เวอรมุท บิตเตอร และน้ําแข็ง ผสมและเขยาเขาดวยกันแจกทั่วทุกคน

2

บรรดาแขกในรานก็พากันชอบและเกิดติดอกติดใจในเหลาผสมขนานใหมนี้ ก็เลยพากันขนานนามนี้ขึ้นใหมใน
ทันใดนั้นเองวา “ค็อกเทล”
นายทหารหนุมไดนําเอาค็อกเทลไปเผยแพรในระหวางเพื่อนายทหารดวยกันซึ่งตอมาเปนที่รูจักกันดี
ในกองทัพบกของอเมริกันและคอย ๆ แพรหลายตอไปทั่วโลก กระทั่งบัดนี้ค็อกเทลจึงกลายเปนเครื่องดื่มสําหรับ
สากล นิยมเรื่อยมา ซึ่งในขั้นแรกดื่มกันในหมูผูชาย แตตอมาก็เปนที่นิยมกันในผูหญิงดวย และเห็นจะเปนดวย
ผูชายเหลานั้นดวยการจะเอาใจใสทานสุภาพสตรีนั่นเอง จึงทําใหมีผูคิดตํารับแปลก ๆ ขึ้นมาอีกหลายตํารับ เพื่อให
ถูกรสนิยม ของสุภาพสตรี มหาสงครามโลกทั้งสองครั้งก็มีสวนชวยใหค็อกเทลแพรหลายมากขึ้นในอังกฤษ และ
ยุโรป ดวย
เรื่องเล าอีกหนึ่งมีคนกลาววา ประเทศอเมริก าเปนชาติแรกที่คิดวิธีการผสมค็อกเทลขึ้น กอนชาติ
อื่น ๆ ดวยเหตุผลที่วาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทหารของประเทศอเมริกาตองไปปฏิบัติภารกิจอยู จึงคิดการผสม
ค็อกเทล เพื่อใหทหารดื่ม เมื่ออยูในระหวางพักผอน และตอมาการผสมค็อกเทลจึงแพรหลายในหลายประเทศ
ทั่วโลก จนเปนที่นิยมและรูจักกันโดยทั่วไป เครื่องดื่มค็อกเทลที่เปนค็อกเทลชนิดแรกและรูจักกันโดยทั่วไปซึ่งมี
ชื่อเสียงมากนั้นก็คือ มารตินี่ค็อกเทล (MARTINE COCKTAIL)
อันที่จริงประเทศไทยของเราเปนประเทศที่มีผลไมตลอดป จึงนํามาทําเครื่องดื่มไดรสชาติหลากหลาย
เราอาจเอาความคิดจากการเรียนรูรูปแบบการผสมเครื่องดื่มที่นิยมทั่ว ๆ ไปนํามาคิดคนดัดแปลง โดยการนําเอา
ผลไมของไทยมาลองผสมใหไดรสชาติมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูที่อยูใกลชิดกอน แตอยาลืมวาสูตรที่คิดคนดวย
ตนเองนั้นจะตองมีอัตราสวนที่แนนอน ไมวาจะทําผสมดื่มเมื่อใดก็มีรสชาติเดิมอรอยไมเปลี่ยนแปลง เครื่องดื่มที่
ใสผลไมหรือน้ําผลไม เปนที่นิยมมากในหมูผูหญิงและเด็กและยังชวยบํารุงสุขภาพและดื่มเพื่อแกกระหาย สามารถ
ดื่มกอนอาหารและหลังอาหารก็ได
นอกจากนี้ ก ารผสมค็ อ กเทลอี ก หลาย ๆ ชนิ ด ยั ง สามารถใช เ ครื่ อ งดื่ ม อื่ น ๆ เป น ส ว นผสม เช น
นม ครีม ชา กาแฟ ไข ทําใหไดค็อกเทลรสชาติตางกันไป การผสมอาจทํางาย ๆ โดยนําไปเขยาหรือปนดวยเครื่อง
ปนไฟฟา ก็จะไดเครื่องดื่มดับกระหายคลายรอน เพื่อรับรองหรือสําหรับงานเลี้ยงสังสรรค นักเรียนมาเรียนรูวิธีการ
ผสมเครื่องดื่มแบบงาย ๆ “นักเรียนก็มีฝมือมีระดับเหมือนกัน” เพราะเราทําตามสูตร
กอนอื่นนักเรียนมารูถึงขั้นตอนในการเตรียมการเปนบารเท็นเดอรตามลําดับดังตอไปนี้คือ
อุปกรณที่จําเปน เพื่อใหนักเรียนสามารถผสมเครื่องดื่มไดหลายวิธี ตามความนิยมและรสชาติที่เปน
มาตรฐานมิใชประเภทที่เรียกวาอะไรก็ได ดังที่เห็นตามสถานที่จําหนายเครื่องดื่มทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีการผสมเครื่องดื่ม
ไมไดมาตรฐาน และรสชาติไมคงที่
เครื่องแกว นับเปนอุปกรณที่สําคัญมากที่จะตองใชใหถูกประเภทและขนาด เพราะเครื่องดื่มแตละ
ประเภทนั้ น ปริ ม าณมากน อ ยตา งกั น ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด และจํ า นวนของส ว นผสมอั น แสดงถึ ง ความแก ห รือ อ อ น
ดื่มเพื่ออะไรและในโอกาสไหน
การเตรียมเครื่องผสมและความรูเกี่ยวกับเครื่องผสมทุกชนิด ตั้งแตเครื่องดื่มธรรมดาที่รูจักกันดี
โดยทั่วไป คือ เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลผสมอยู(Soft Drinks) ซึ่งจะแบงแยกเปนชนิด ๆ ไป พรอมบอกถึง
คุณสมบัติแตละชนิด รวมถึงวิธีการตาง ๆ ที่ควรสนใจ ดังเปนพื้นฐานในการเรียนรูถึงการผสมเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอลผสมอยู

3 ตอจากนั้นหากตองการผสมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมอยู (Hard Drinks) ซึ่งมีหลายชนิดที่ควร รูจักทั้งสี กลิ่น รส ในอันจะเปนแนวทางในการคิดผสมเปนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตามสูตรที่นิยมหรือดัดแปลง ตามความคิดของนักเรียนเองซึ่งอาจจะเปนที่ยอมรับของคนอื่น ๆ และอาจจะกลายเปนที่นิยมอยางกวางขวางตอไป ก็ได “ใครจะรู” การเรียนรูสัดสวนและผสมจากสูตรค็อกเทลที่เปนที่นิยมไมใชเพียงแตเรียนตามกันมา หากไดทดลอง เปนเวลาชานานจนกระทั่งเปนที่ยอมรับตางหาก “นักเรียนก็ทําไดมิใชหรือ” ไมยากอยางที่นักเรียนคิดเอาไว เครื่องดื่มแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว เชน สี กลิ่น รสชาติ หวานมาก หวานนอยหรือเปรี้ยวมาก เปรี้ยวนอย หวานมัน หรือหวานเปรี้ยว เปรี้ยวหวานเค็ม หรือเปรี้ยวหวานซา น้ําแข็ง ก็นับวาเปนหัวใจสําคัญของการผสมเครื่องดื่มซึ่งหลายคนลืมนึกไป เชนเดียวกับความสําคัญ ของการใชน้ํารอน รสชาติของเครื่องดื่มก็เหมือนกันหากใชน้ําแข็งขนาดผิดเพี้ยนไป เชน แทนที่จะใชน้ําแข็งกอน กลับใชน้ําแข็งปน รสชาติก็จะเปลี่ยนไปอยางมากมายหรือใสน้ําแข็งมากไปรสชาติก็จะเปลี่ยนไป การตกแตง แสดงถึงความสอดคลองกันในดานศาสตรและศิลปที่เขากันได ทั้งมองดวยสายตาแลว สวยงามนาลิ้มชิมรสกับเครื่องดื่มและรับประทานพรอมกับเครื่องดื่มแลวไมขัดกันในรสชาติอีกดวย การประดับ ค็อกเทลนั้นบางครั้งอาจไมจําเปนเพราะสีและรูปทรงของแกวดูสวยงามดีแลว การเสิรฟ หมายถึง เมื่อผสมเครื่องดื่มใสในภาชนะแลวประดับเรียบรอยแลว กอนที่จะนําไปใหผูอื่น ทดลองดื่ม ควรมีอุปกรณที่เหมาะสมใสไป เพื่อสะดวกในการดื่ม เชน ไมคนเหลา หลอด เปนตน อุปกรณในการผสมเครื่องดื่ม อุปกรณในการผสมเครื่องดื่มมีไมมากอยางที่คิด การผสมเครื่องดื่มมีกรรมวิธีหลายอยางทั้งแบบ งาย ๆ โดยไมตองใชอุปกรณอะไรเลย และคอย ๆ มากขึ้นตามลําดับ การผสมแบบที่ ๑ To Build (ทู บิลด) โดยไมตองใชอุปกรณอะไรเลย เปนการผสมลงในแกวที่ใช เสิรฟโดยตวงสวนผสมลงในแกวใหครบสวน ซึ่งหากตองการใหไดมาตรฐาน และรสชาติเหมือนกันทุกแกว อาจจะตองใชที่ตวงเหลาตวง ซึ่งเราเรียกวา “จิกเกอร” ถาผสมเครื่องดื่มกันเอง อาจจะใชแกวตวงยา ที่ใชตาม โรงพยาบาลทั่ว ๆ ไปก็ได การผสมแบบที่ ๒ To Stir (ทู ซเทอ) เปนการคนสวนผสมกับน้ําแข็ง แลวกรองเอาเฉพาะน้ําเสิรฟ ไมใหมีน้ําแข็งปะปนลงไปดวย ซึ่งตามบารมาตรฐานจะมีที่กรองน้ําแข็ง เรียกวา Strainer (สเทรนเนอร) แตหาก ผสมดื่มกันเอง ก็สามารถใชผสมกับน้ําแข็งในแกวธรรมดา แลวรินเอาแตน้ําก็ไดผสมเชนเดียวกัน การผสมชนิดนี้ จะใชกับสวนผสมที่เปนเหลา ๒-๓ อยาง การผสมแบบที่ ๓ To Shake (ทู เชค) คือ การเขยาใหเย็น การผสมแบบนี้มักใชกับค็อกเทลที่มี สวนผสมที่เขากันคอนขางยาก จึงตองใชแรงเขยาเขาชวย อุปกรณที่ใชเขยาเรียกวา Shaker (เชคเกอร) หากจะซื้อ เชคเกอรไวใชสักอันควรเลือกขนาดกลาง หรือขนาดใหญ เพราะจะทําใหผสมเครื่องดื่มไดครั้งละหลาย ๆ แกว แต ถามีเหยือกหรือขวดที่มีฝาปด หรือภาชนะอื่น ๆ ที่สามารถเขยาใหสวนผสมเขากันไดก็ยอมได จุดประสงคของการ ใชเชคเกอรก็เพื่อเขยาใหสวนผสมเขากัน และเย็นมาก ๆ หนอย เพื่อเสริมใหรสชาติดีขึ้นแลวรินเฉพาะน้ําเสิรฟ การผสมแบบที่ ๔ Blender (เบล็น เดอะ) คือการปนดวยเครื่องไฟฟา เพื่อใหเครื่องเย็นจัด โดยการใส สวนผสมที่ตองการลงในเครื่องปนพรอมน้ําแข็งจะไดปนเครื่องดื่มเปนเกล็ดเย็นจัด การผสมเครื่องดื่มโดยการปน มักจะใชกับสวนผสมที่เปนชิ้น ๆ และเขากันคอนขางยาก เชน ผลไม น้ําผลไม ครีม ไอศกรีม น้ําแข็ง เปนตน .

แกวทรงกระบอก อาจมีเวาหรือโคงเล็กนอย ดังที่ไดเห็นโดยทั่วไป ปริมาณที่บรรจุมากนอย ตางกัน เรียกชื่อตามปริมาณที่บรรจุ ๒. แก ว ที่ มี ฐ านรองรั บ ตั ว แก ว จะตั้ ง อยู บ นก า นสั้ น ๆ และมี ฐ านรองรั บ มี ข นาดและรู ป ร า ง หลากหลายเรียกชื่อกันตามปริมาณที่บรรจุ ๓. แกวที่มีหูจับ นิยมใชกับเบียรสด หรือเครื่องดื่มชนิดรอน จะมีลักษณะหนา .4 อุ ป กรณ ใ นการผสมเครื่ อ งดื่ ม อื่ น ๆ ที่ เ ป น อุ ป กรณ ทั่ ว ๆ ไป เช น ช อ นบาร ที่ ก รองเฉพาะน้ํ า ที่ เ ป ด ขวด ที่ เ ป ด กระป อ ง มี ด หั่ น ผลไม เขี ย งหวาน ที่ เ ป ด ขวดไวน ที่ เ สี ย บผลไม ป ระดั บ หรื อ จะใช ไมจิ้มฟน หลอด ไมคนเหลา ที่ตักน้ําแข็ง และแกวรูปทรงและขนาดตาง ๆ เครื่องแกว แกวเปนอุปกรณ ที่จําเปนสําหรับเครื่องดื่มผสม นอกจากจะเพิ่มความนาดื่มใหกับเครื่องดื่มแลว ยังบอกใหรูถึงรสนิยมความรอบรูของผูผสมดวย เครื่องดื่มผสมก็เหมือนเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ ที่มีภาชนะเฉพาะ สําหรับตนเอง เชน การเสิรฟกาแฟใชถวย กับการเสิรฟชาในแกว หรือการเสิรฟเบียรใชถวยกาแฟ กับการเสิรฟ เบียรในแกวเบียร ความรูสึกของผูดื่มจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใช การใชภาชนะที่เหมาะสมจึงเปนเรื่องที่จําเปน แก ว ค็ อ กเทลในป จ จุ บั น มี ม ากมายหลายขนาด แตกต า งกั น ออกไปจึ ง ยากต อ การเลื อ กซื้ อ มาใช แกวบางอยางใชไดกับเครื่องดื่มหลายอยาง อาจแบงประเภทของแกวได ๔ ขนาด คือ ๑. แกวกาน เปนแกวที่กานคอนขางสูง ชูตัวแกวใหดูสงา สวยงาม นิยมเสิรฟกับค็อกเทลประเภท ไวน ๔.

ทําใหเครื่องดื่มดูนาดื่ม โดยการใสในแกวเครื่องดื่ม เพื่อใหเครื่องดื่มเย็น รสชาติดี และสดชื่น เมื่อจะเทเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําแข็งลงในแกวทุกครั้ง ควรใสน้ําแข็งลงไปกอน เพราะจะ สามารถกะปริมาณของเครื่องดื่ มที่ จ ะเทลงไปได การใสน้ํ า แข็ง หลังสุด ทํ า ใหย ากแกก ารกะส วนผสมที่เ ทลง ในแก ว เพราะหากที่ เ หลื อ ที่ ว า งน อ ยเกิ น ไป เมื่ อ ใส น้ํ า แข็ ง จะล น แก ว และรสชาติ ข องเครื่ อ งดื่ ม ก็ จ ะไม ไ ด มาตรฐานดวย ชนิดของน้ําแข็ง น้ําแข็งคิว (Cubes Ice) หรือที่เรียกวา น้ําแข็งยูนิต จะขนาดแตกตางกันตามชนิดของถาดที่ใชเปน พิมพน้ําแข็ง น้ําแข็งปอนด (Block Ice) น้ําแข็งชนิดนี้มีจําหนายอยูทั่ว ๆ ไป น้ําแข็งปอนดหากมีสวนในงานเลี้ยง บ าง ก็มั ก จะเปน การรั ก ษาความเย็ น ของเครื่ องดื่ ม เชน ใช แ ชน้ํ าอั ดลม เบี ย ร เราไมนิย มนําน้ํ า แข็ ง ปอนด มาผสมเครื่องดื่ม เพราะน้ําแข็งปอนดมักไมสะอาดพอสําหรับการดื่ม เหมาะสําหรับนํามาแชผัก ปลา หรือแช เครื่องดื่ม .5 เครื่องดื่มผสม น้ําแข็ง เปนสวนผสมที่สําคัญ ในการผสมเครื่องดื่มแตละชนิดซึ่งตองการความเย็นตางกัน น้ําแข็งจึง มีบทบาทสําคัญมากในการผสมเครื่องดื่ม บทบาทที่สําคัญของน้ําแข็งมี ๓ ประการ คือ ๑. ทําใหเครื่องดื่มเย็นในอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยใชวิธีผสมในแกวผสมเพียงใหเย็นพอประมาณ และใหน้ําแข็งละลายนอยที่สุด แลวจึงกรองเฉพาะนําเสิรฟ ๒. ทําใหเครื่องดื่มผสมมีความเขมขน เปนน้ําเปนเนื้อเขากันดี ซึ่งมักจะเปนสูตรที่ระบุใหใชน้ําแข็ง กอน ๒ .๓ กอน อาจจะใชวิธีเขยาหรือปนสวนผสมใหเย็นจัดและมีเนื้อเขมขน ๓.

6 น้ําแข็งทุบหรือน้ําแข็งบด (Crushed Ice) คือการนําน้ําแข็งยูนิต มาปนดวยเครื่องปนทําใหน้ําแข็ง ละเอียดใชผสมในเครื่องดื่มหรือขนมหวาน แตหากเปนการผสมเครื่องดื่มกันเองก็ใชผาสะอาดหรือหอน้ําแข็ง ยูนิต แลวทุบใหละเอียดตามตองการก็ใชได น้ําแข็งกอนใหญทําใหเครื่องดื่มเย็นชาแตเย็นนานกวา เพราะละลายชากวา น้ําแข็งกอนเล็กทําให เครื่องดื่มเย็นเร็ว แตละลายเร็วกวากัน สวนผสมอื่น ๆ น้ําผลไม (Juice) คือผลไมชวยใหค็อกเทลมีรสชาติดี จึงเปนที่นิยมกั นมาก น้ําผลไมที่คั้น สด ๆ จะชวยใหรสชาติเครื่องดื่มดี และมีกลิ่นหอม แตทั้งนี้การใชน้ําผลไมกระปองก็มีปรากฏในสูตรตาง ๆ เชนกัน เพราะบางครั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผสมเครื่องดื่ม น้ําผลไมปรุงแตงรสเขมขน มักจะมีรสชาติเขมขน คือ เปรี้ยวจัด หวานจัด ฉะนั้นเมื่อมีการนํามาใช จึงตองผสมน้ําเพื่อเจือจาง ซึ่งจะมีอัตราสวนผสมบอกไวที่ฉลากขางขวด น้ําเชื่อม (Syrup) คือสวนผสมของน้ําตาลและน้ําโดยใชน้ําตาลทราย ๓ สวนตอน้ําเปลา ๑ สวน ตม ใหเดือด ๔ – ๕ นาที ปลอยใหเย็นแลวกรองใสขวดเก็บไวใชนาน น้ําเชื่อมควรจะมีสีใส เพราะเมื่อผสมน้ําเชื่อมลงในเครื่องดื่มแลวสีของเครื่องดื่มไมควรจะเปลี่ยน การเปลี่ยนสีของเครื่องดื่มจะทําใหดูไมนาดื่มได น้ําเชื่อมผลไม (Fruit Syrup) เปนน้ําเชื่อมอีกชนิดหนึ่งที่ทําใหเครื่องดื่มสวยงามมีกลิ่นหอม และมี รสชาติของผลไมตาง ๆ ดวย จึงเปนที่นิยมในการใชผสมค็อกเทลมากพอควร เชน น้ําเชื่อมรสทับทิม (Grenadine) น้ําเชื่อมรสอัลมอนด (Orgeat) นอกจากนี้ยังมีน้ําสละ ครีมโซดา ซึ่งมีจําหนายโดยทั่วไป ครีม (Cream) ครีมสดจะมีสีขาว ครีมบรรจุกระปองจะมีสีคอนขางคล้ํากวา ครีมจะนิยมผสมใน เครื่องดื่มที่ใชดื่มหลังอาหาร เพราะจะมีรสชาติหวานมัน การเลือกใชครีมสด จะใหรสชาติและสีสันของเครื่องดื่ม ดูนารับประทาน ไข (Egg) ไขที่ใชผสมเครื่องดื่มใชไดทั้งไขขาวและไขแดง เครื่องดื่มที่ใช ไขขาวเพียงอยางเดียวก็ เพื่อใหเครื่องดื่มนั้นมีความเขมขนและมีฟอง การใชไขขาวผสม ใชสามสวน เพราะเวลาใชไขขาวจะไดไมลื่นไหล ไปทั้งหมด และชวยใหใชสะดวกขึ้น สวนการใชไขแดง ก็เพื่อใหรสชาติมันและสีสวย ไขที่เหลือจากการใชไมควรเก็บไวนาน เพราะ จะทําใหเสียเร็ว ไอศกรีม (Ice Cream) คือ การใชไอศกรีมในเครื่องดื่มผสมจะใชแทนน้ําแข็ง โดยใสในเครื่องดื่ม ประเภทปน ไอศกรีมมีสี กลิ่น รส และความเย็นอยูแลว เราอาจผสมเปนเครื่องดื่มแทนของหวาน ใชดื่มหลัง อาหาร การจัดแตงเครื่องดื่ม การจัดแตงประดับเครื่องดื่มชวยใหดูสวยงามชวนดื่มยิ่งขึ้น แตในการเลือกใชสิ่งประดับมีหลักการวา สิ่งที่ใชประดับควรรับประทานได และเปนสวนผสมหนึ่งในเครื่องดื่มนั้น ๆ เปนผลไมหรือผักที่รับประทานกับ เครื่องดื่มแลวไปกันไดไมขัดรสชาติกัน การประดับไมควรมากเกินไป ผลไมที่นิยมตกแตงก็มี มะนาว สม สับปะรด มะกอกดอง เชอรรี่ .

การประดับโดยการหั่นอาจใชไมค็อกเทลหรือไมจิ้มฟนเสียบผลไมแลววางไวบนขอบแกว หรือ ฝานเปนรองแลวใชเสียบบนขอบปากแกวเลย การประดับโดยวิธีนี้มักใชกับผลไมบางชนิด ๓.7 วิธีการจัดประดับ ๑. เครื่องดื่มบางชนิดจะมีเกลือริมขอบแกว ทําโดยคือแกวคว่ําลง แลวใชมะนาวถูขอบแกว วางลง บนขอบจานที่มีเกลือ ยกแกวขึ้นแลวดีดแกวเล็กนอย เพื่อใหเกลือที่ติดมากเกินไปหลุดออก ๔. ใชเสียบไมค็อกเทล แลวใสลงไปในแกว เชน มะกอกดอง เชอรรี่ ๒. เครื่องดื่มที่ออกรสหวาน อาจเคลือบขอบแกวดวยน้ําตาล ซึ่งเปนการตกแตงขอบแกวใหเปน สีตาง ๆ ใหนําน้ําเชื่อมที่ตองการลงในจาน แลวคว่ําแกวใหน้ําเชื่อมติดขอบแกว แลวคว่ําลงบนจานที่มีน้ําตาลทราย ละเอียด เครื่องดื่มผสมมีหลาย ๆ สูตรที่ตองการทําใหเจือจางลง เพราะรสชาติดีขึ้น น้ํา น้ําแร และน้ําอัดลม จึงมีบทบาทมาก น้ํา โดยทั่วไปใชผสมเครื่องดื่ม เพื่อใหเจือจางลงและไมบาดคอ น้ําแร ใชผสมเครื่องดื่ม เพื่อใหเจือจาง แตจะเพิ่มคุณคาในสวนของแรธาตุตาง ๆ ของรางกาย น้ําอัดลม มีหลายชนิดใชผสมเครื่องดื่มเพื่อใหรสชาติดี และมีกลิ่นหอมตางกัน น้ําโซดา คือ น้ําผสมกับเกลือโซเดียมไบคารบอเนต และผสมแกส เพื่อใหรสชาติซาและเครื่องดื่ม เจือจางลง น้ําโทนิค มีสีใส ทําจากควินินปรุงรสใหหวาน รสชาติจึงออกหวานเฝอนเล็กนอย ผสมเครื่องดื่ม ตาง ๆ น้ําโคลา ทํามาจากผลไม เปนน้ําที่มีรสหวานอัดแกส ใชผสมเครื่องดื่ม เพื่อใหรสชาติดี การใชน้ํา น้ําแร น้ําอัดลม ผสมเครื่องดื่มควรแชใหเย็นเสียกอน จะทําใหเครื่องดื่มรสชาติดีขึ้น ความซาของแกสก็จะอยูนาน และไมทําใหน้ําแข็งละลายมากเกินไป .

ผลิตจากประเทศฮอลแลนด ๒. ผลิตจากประเทศอังกฤษ เหลาหวาน (Liqueur or Cordial) Liqueur และ Cordial มีความหมายคลายกัน สวนใหญ คําวา Liqueur มักหมายถึงเหลาหวานของ ประเทศแถบยุโรป สวน Cordial หมายถึง เหลาหวานของประเทศสหรัฐอเมริกา เหลาหวาน เปนการผสมสุราชนิดใดก็ไดกับความหวานและเพิ่มสีกลิ่นและรสลงไปดวย โดยจะใชสี กลิ่นรสของผลไมสมุนไพร เครื่องเทศหรือแปง แตสวนหนึ่งสวนใดของผลไมก็ได จะเห็นไดวาเหลาหวานมีสี ตาง ๆ มากมาย อาจจะดื่มเปลา ๆ ผสมกับน้ําแข็ง หรือผสมค็อกเทลใหมีสีสวยงาม วิสกี้ ( Whisky ) วิสกี้ คือ สุรากลั่นที่ทํามาจากขาวชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดก็ได โดยการนํามาหมักแลวกลั่น ใหมีดีกรีสูงขึ้น จากนั้นนําไปบมดวยถังไมโอกหรือถังไมเชอรรี่ เพื่อใหได สีกลิ่น รสชาติดีขึ้น แตกอนบรรจุ ขวดบางชนิดยังนําไปปรุงแตง สี กลิ่น รสอีกครั้ง เพื่อใหไดมาตรฐานตามความนิยมของผูบริโภค วิสกี้ที่นิยมมาก นอกจากวิสกี้ของทองถิ่นแลว วิสกี้จากตางประเทศที่นิยมมาก คือ Scotch whisky Canadian whisky Irish whiskey American whiskey คาลัว (Kahlua ) คาลัวทํามาจากเมล็ดกาแฟและเหลาจากประเทศเม็กซิโก แอพเพอริทิฟ (Aperitif) แอฟเพอริทิฟ คือเหลาที่นิยมดื่มกอนอาหาร เปนเครื่องดื่มเกาแกจัดอยูในประเภทเหลายา นิยมมาก ในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี ทํามาจากเหลา เหลาองุน สมุนไพร และเครื่องเทศ แบงเปน ๓ ชนิด . ผลิตจากประเทศอเมริกา ๓.ชนิดของเหลาที่ควรรู ตากีลา (Tequila) ตากีลา เปนเหลาสีขาว กลิ่นแรง หมักจากพืชที่เรียกวา Mezcal 8 (เมส แคล) ผลิตในประเทศ เม็กซิโก ปกติชาวเม็กซิโก นิยมดื่มเหลาตากีลาโดยไมผสม หากแตกอนดื่ม จะหยิบเกลือใสปาก บีบมะนาว ตามแลวจึงยกเหลาขึ้นดื่ม หรือหยิบเกลือใสปาก ดื่มเหลาตากีลาแกวเล็ก บีบมะนาวตามลงไป เพื่อใหรสชาติของ เหลาคลุกเคลากับเกลือและมะนาวในปาก ตากีลาจะมี ๒ สี คือ สีขาว และสีเหลืองทอง วอดกา (Vodka) วอดกาเปนเหลาที่มีสีใส มีกลิ่นเพียงเล็กนอยจนแทบไมรูสึก เปนเหลาประจําชาติรัสเซีย เปนเหลาที่ หมักจากขาวหรือมันฝรั่ง จินหรือยิน (Gin) จินหรือยิน เปนเหลาสีขาว มีกลิ่นหอมของผลจูนิเปอร ทํามาจากการกลั่นขาวและการผสมกลิ่น รสชาติของสมุนไพรและผลจูนิเปอร ประเทศที่ผลิตมี ๓ ประเทศ คือ ๑.

9 ๑. รัมสีขาว (White Rum) เปนรัมที่มีสีใส เหมาะสําหรับนําไปผสมค็อกเทลที่ไมตองการใหสี เปลี่ยน ๒. บิตเตอร (Bitter ) เปนเหลายาที่มีรสขม นิยมดื่มแกโรคกระเพาะและชวยยอยอาหาร บางชนิดขม มาก บางชนิดขมอมหวาน ๓. รัมสีทอง ( Gold Rum) เปนรัมที่มีเหลืองใส ๓. อนิช (Anise) เปนเหลายาสีเหลืองใสทํามาจากเมล็ดของ Anise กลิ่นหอมเย็น ๆ นิยมดื่มแก ทองอืด ทองเฟอ เหลาแอพเพอริทิฟ นอกจากนิยมดื่มเพื่อเปนยาแลว ยังนิยมนําไปทําเครื่องดื่มผสมอื่น ๆ อีกมากมาย รัม (Rum) รัม เปนเหลาที่กลั่นจากออยหรือผลิตผลจากออย ประเทศที่ผลิต คือ ประเทศคิวบา ประเทศอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประทศอังกฤษ ประเทศสเปน รัมแยกตามความนิยมเปน ๓ ชนิดดวยกัน คือ ๑. เวอรมุท (Vermouth) เปนเหลายาทําจากรากไม รากยาและเครื่องเทศ มีกลิ่นและรสชาติแตกตาง กันออกไป รสชาติของเหลาเวอรมุทคลายกับยาบํารุงเลือดของไทย ๒. รัมสีดํา ( Dark Rum) เปนรัมที่มีสีเกือบดํา หมายเหตุ รัมสีทอง รัมสีดํา โดยการบมเพื่อใหเกิดสีหรือผสมสี กลิ่น รสชาติดวยคาราเมล ที่ได จากการเคี่ยวน้ําตาล เปนสีเหลืองทองและสีดําเกือบไหม เพื่อใหรสชาติดีขึ้นกวาเดิม เหลารัม นิยมนํามาผสมเปนค็อกเทลมาก ที่รูจักกันมาก คือ Rum Coke Rum Pepsi หรือ Rum Tonic นอกจากนี้ยังนําไปผสมกับเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ เชน น้ําผลไมตาง ๆ โดยเฉพาะที่เรียกวา Punch จะเปน เครื่องดื่มที่เขากันไดดีมากดวย .

10 .

11 .

ประดับดวยมะนาวฝานและผลเชอรรี่ แมนฮัตตั้น (Manhattan ) สวนผสม วิสกี้ สวีทเวอรมุท บิตเตอร เล็กนอย 3 1 สวน สวน วิธีผสม 1. 4. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอรเขยาแรง ๆ เร็ว ๆ ใหสวนผสมเขากันดี 3. 2. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอรเขยาแรง ๆ เร็ว ๆ 3. ประดับดวยมะนาวฝานและผลเชอรรี่ วิสกี้ ซาวร (Whisky Sour) สวนผสม วิสกี้ น้ํามะนาว น้ําเชื่อม 1 3/4 3/4 ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. รินผานฝากรองใสแกวซาวขนาด 4 – 6 ออนซ 4. รินผานฝากรองใสแกวมีเทา หรือแกวซาวร 4. แชแกวมารตินี่ไวใหเย็น ใสน้ําแข็งกอนลงในแกวผสม 1/3 แกว ใสสวนผสมทั้งหมดลงผสมในแกวคนดวยชอนบาร 8-12 ครั้ง รินสวนผสมผานที่กรองน้ําแข็งลงในแกวมารตินี่หรือแกวเหลาแชมเปญ ประดับดวยผลเชอรรี่ 12 . 5. ใสน้ําแข็งกอนลงในเชคเกอรประมาณ 3/4 ของเชคเกอร 2. . ใสน้ําแข็งกอนลงในเชคเกอรประมาณ 3/4 ของเชคเกอร 2.วิสกี้ ซาวร (Whisky Sour) สวนผสม วิสกี้ น้ํามะนาว น้ําเชื่อม 6 2 1 สวน สวน สวน วิธีผสม 1. 3.

ใสสวนผสมทั้งหมดลงผสมในแกวคนดวยชอนบาร 8-12 ครั้ง 9. 2. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอรเขยาแรง ๆ เร็ว ๆ ใหเขากันดี 3. รินผานฝากรองใสแกวมีเทา 4. ตกแตงดวยผลเชอรรี่ จอหน คอลลินส (John Collins) สวนผสม อเมริกันวิสกี้ น้ํามะนาว น้ําเชื่อม โซดา 1½ 1 3/4 ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. ใสน้ําแข็งกอนลงในแกวผสม 1/3 แกว 8. คนดวยชอนบาร ใหสวนผสมเขาดวยกันดี ประดับดวยมะนาวฝานและผลเชอรรี่ เสิรฟพรอมหลอดดูด 13 . แชแกวมารตินี่ไวใหเย็น 7. รินสวนผสมผานที่กรองน้ําแข็งลงในแกวมารตินี่ 10. ใสน้ําแข็งกอนลงในเชคเกอร 3/4 ของเชคเกอร 2.แมนฮัตตั้น (Manhattan ) สวนผสม วิสกี้ สวีทเวอรมุท บิตเตอร 1 1/2 1/3 ออนซ ออนซ ชอนชา วิธีผสม 6. ประดับดวยผลเชอรรี่ อะตอมมิดบอมส (Atommit booms) สวนผสม วิสกี้ จิน สวีทเวอรมุท 1 1 1 สวน สวน สวน วิธีผสม 1. 4. 3. ใสน้ําแข็งกอนลงในแกวคอลลินส (แกวน้ําเย็น) ใสสวนผสมทั้งหมด ยกเวนโซดา เติมโซดา ใหต่ําจากขอบแกวประมาณ 1 ซม.

น้ําแข็งใสแกวแชมเปญ 2. ใสสวนผสมทั้งหมด ชอนบารใหสวนผสมเขาดวยกัน 3. 3. น้ําแข็งใสแกวเหลาแชมเปญ 2. ประดับดวยมะนาวฝาน จิมเลท (Gimlet) สวนผสม จิน น้ํามะนาว(ไลท) 1 ออนซ วิธีผสม 1. น้ําแข็งใสแกวน้ําเย็น 2. ประดับดวยมะนาวฝาน . ประดับดวยมะนาวฝาน จิน แอนด โทนิค (Gin and Tonic) สวนผสม จิน น้ําโทนิค 1 ออนซ วิธีผสม 1. ชอนบารคนใหสวนผสมเขากันดี 3. ใสจินแลวรินน้ําโทนิค ใหต่ําจากขอบแกวประมาณ 1 ซม.จิมเลทดราย ( Gimlet Dry) 14 สวนผสม จิน น้ํามะนาว น้ําเชื่อม 4 1 1/2 สวน สวน สวน (เติมรสหวานตามใจชอบ) วิธีผสม 1. ใสจินประมาณ 1 ออนซ แลวเติมน้ํามะนาวใหต่ําจากขอบแกวประมาณ 1/2 ซม.

ดราย มาตินี่ (Dry Martini) สวนผสม จิน ดรายเวอรมุท 1 1/3 ออนซ ชอนชา วิธีผสม 1. 3.ชอนบารคน 4. รินสวนผสมผานที่กรองน้ําแข็งลงในแกวมาตินี่ที่แชเย็นแลว 5. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในแกวผสมคนดวยชอนบาร 8-12 ครั้ง 4. 5. 4.ประดับดวยมะกอกดอง 15 . 2. แชแกวมาตินี่ใหเย็น ใสน้ําแข็งลงในแกวผสม 1/3 แกว ใสสวนผสมทั้งหมดลงในแกวผสม คนดวยชอนบาร 8-12 ครั้ง รินสวนผสมผานที่กรองน้ําแข็งลงในแกวมาตินี่ที่แชเย็นแลว ประดับดวยมะกอกดอง สวีท มาตินี่ (Sweet Martini) สวนผสม จิน สวีทเวอรมุท 1 1/3 ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. แชแกวมาตินี่ใหเย็น 2. ประดับดวยผลเชอรรี่ มาตินี่ ออน เดอะ ร็อก (Martini on The Rock) สวนผสม จิน ดรายเวอรมุท 1 ½ ออนซ ชอนชา วิธีผสม 1.ใสน้ําแข็งกอนลงในแกวโอลด แฟชั่นด ¾ ของแกว 2.ใสสวนผสมลงในแกว 3. ใสน้ําแข็งลงในแกวผสม 1/3 แกว 3.

รินผานฝากรองใสแกวค็อกเทล 4.บาคารดี้ (Bacardi) สวนผสม รัม (บาคารดี้) น้ํามะนาว น้ําเชื่อม 6 2 1 สวน สวน สวน วิธีผสม 1. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร เขยา แรงๆ เร็วๆ ใหเขากันดี 3. เสิรฟพรอมไมคน 16 .ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร เขยา แรงๆ เร็วๆ ใหเขากันดี 3.ใสน้ําแข็งกอนลงในเชคเกอร ¾ ของเชคเกอร 2. ใสน้ําแข็งใหเต็มแกว ไฮ-บอลล 2.ประดับดวยมะนาวฝานหรือเชอรรี่ บาคารดี้ ค็อกเทล ( Bacardi Cocktail) สวนผสม บาคารดี้ (รัมขาว) น้ํามะนาว น้ําเชื่อม น้ําเชื่อมทับทิม 1 ¾ ½ ½ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. รินน้ําเชื่อมทับทิมใส ใชชอนบารคนใหน้ําเชื่อมกระจายตัวเล็กนอย 4.รินผานฝากรองใสแกวค็อกเทล 4. ประดับดวยมะนาวฝานหรือเชอรรี่ คิวแบน ซันไรส ( Cuban Sunrise) สวนผสม รัมขาว น้ําเชื่อมทับทิม น้ําสมสด 1 ½ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. ใสรัมขาว เติมน้ําสมคั้นใหต่ําจากขอบแกวประมาณ 1 นิ้ว 3.ใสน้ําแข็งกอนลงในเชคเกอร 3/4 ของเชคเกอร 2.

ตกแตงดวยผิวสมหั่น .17 วิมเลท (Vimlet) สวนผสม วอดกา น้ํามะนาว (น้ําไลม) 1 ออนซ วิธีผสม 1. ใสน้ําแข็งลงในเชคเกอร ¾ เชคเกอร 2. ประดับดวยมะนาวฝาน วอดกา มาตินี่ ( Vodka Martini) สวนผสม วอดกา ดรายมาตินี่ 5 1 สวน สวน วิธีผสม 1.เขยาหรือคนกับน้ําแข็ง วอดกา สไปด (Vodka SPiKE) สวนผสม วอดกา น้ําสมคั้น น้ํามะนาวเล็กนอย 1 2 สวน สวน วิธีผสม 1. ทุบน้ําแข็งใหแตกไมตองละเอียดใสแกวแชมเปญ 2. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร เขยา แรงๆเร็วๆ ใหสวนผสมเขากันดี 3. รินผานฝากรองใสแกวค็อกเทล 4. ประดับดวยมะกอกดอง หมายเหตุ . รินผานฝากรองใสแกวค็อกเทล 4. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร เขยา แรงๆเร็วๆ ใหสวนผสมเขากันดี 3. ใสน้ําแข็งลงในเชคเกอร ¾ เชคเกอร 2. ใสวอดกาแลวเติมน้ํามะนาวใชชอนบารคนเบาๆ 2-3 ครั้ง 3.

ใสสวนผสมทั้งหมด ยกเวนโซดา ลงในเชคเกอรเขยาแรงๆเร็วๆใหสวนผสมเขากันรินพรอม น้ําแข็งใสแกวฟซซ (มีเทา) 3. ใสน้ําแข็งกอนและน้ําแข็งทุบประมาณ ¾ ของแกวลงในเชคเกอร 2. ใสน้ําแข็งกอนลงในเชคเกอร ¾ ของเชคเกอร 2. ลอยหนาดวยโซดา 4. รินผานฝากรองใสแกวแชมเปญเคลือบเกลือ 4. ประดับดวยมะนาวหรือสมฝาน เนวีบลู (Navyblue) สวนผสม ตากีลา บลูคูราโซ น้ํามะนาว น้ําเชื่อม 1 ½ ¾ ½ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอรเขยาแรงๆ และเร็วๆใหสวนผสมเขากันดี 3. ประดับดวยมะนาวฝาน 18 .พลาไดซ ฟซซ ( Paradise Fizz) สวนผสม จิน น้ํามะนาว น้ําเชื่อม น้ําเชื่อมทับทิม ไขไก (เฉพาะไขขาว) โซดา 1½ 1 ¾ ¼ 2 ½ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ หยด ออนซ วิธีผสม 1.

รินใสแกวมีเทา 4. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร เขยาแรง ๆ เร็ว จนสวนผสมเขากันดวยดี และเกิดฟองฟู 3. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในโถปน ปนดวยความเร็วต่ําสุดสูความสูงสุดจนสวนผสมละเอียด เขากันดี 3. ใสน้ําแข็งกอนใหเต็มแกวโวลด แฟชั่น 2. จะประดับดวยสับปะรดหั่นชิ้นก็ได เสิรฟพรอมหลอดดูด แบลค รัสเซียน (Black Russian) สวนผสม วอดกา คาลัว 1 ½ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. เสิรฟพรอมหลอดดูด . รินใสแกวพรอมน้ําแข็ง 4. เสิรฟพรอมไมคนค็อกเทล โกลเดน ฟซซ (Gloden Fizz) สวนผสม จิน น้ํามะนาว น้ําเชื่อม ไขไก (เฉพาะไขแดง) 1½ 1 1 1 ออนซ ออนซ ออนซ ฟอง วิธีผสม 1. ใสน้ําแข็ง ¾ ของแกวมีเทา ลงในเชคเกอร 2.เนวีบลู ซัมเมอร คิสส (Navyblue Summer Kisses) 19 สวนผสม รัมขาว บลูคูราโซ น้ํามะนาว น้ําเชื่อม สับปะรดแวนกระปอง น้ําสับปะรดกระปอง 1½ ½ ¾ ½ 2-3 2½ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ ชิ้น ชอนชา วิธีผสม 1. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในแกว 3. ใสน้ําแข็งบด ¾ แกวแชมเปญลงในโถปน 2.

ใสคัมพารี บิตเตอร แลวเติมน้ําสมคั้นใหต่ําจากขอบแกวประมาณ 1 ซม. ใสน้ําแข็งกอนใหเต็มแกวไฮ-บอลล 2. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร 3. ใสน้ําแข็งกอนลงในเชคเกอร ¾ ของเชคเกอร 2. รินผานฝากรองใสแกวแชมเปญ 5. ประดับดวยมะนาวฝาน คัมพารี ออเรนจ (Campari Orange) สวนผสม คัมพารี บิตเตอร น้ําสมคั้น 1 ออนซ วิธีผสม 1. 3. เสิรฟพรอมหลอดดูด แกว กอน .20 จิน เดซี่ (Gin Daisy) สวนผสม จิน น้ํามะนาว น้ําเชื่อม น้ําเชื่อมทับทิม 1 ¾ ½ ½ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. ปดฝาเขยาแรง ๆ เร็ว ๆ จนเขา กันดี 4. ใสโคกแชเย็นลงในแกวลองดริ้งซ ¾ แกว 2. ประดับดวยสมฝานแวน เสิรฟพรอมไมคน มิคกี้ เมาส (Micky Mouse) สวนผสม โคกแชเย็น ไอศกรีมวานิลา ¾ 1 วิธีผสม 1. ใสไอศกรีมวานิลา 3.

ประดับดวยมะนาวฝานแวน . ใสน้ําแข็งกอน ¾ ของเชคเกอร 2. ใชชอนบารคนให สวนผสมเขากันไดดี 3. ใสน้ําแข็งกอนใหเต็มแกว ไฮ-บอลล 2 . แลวใสน้ําทับทิม 3 . ใสน้ําแข็งทุบใหเต็มแกวแชมเปญ 2. ใสตากีลา แลวเติมน้ํามะนาวใหต่ําจากขอบแกวประมาณ 1 ซม. ใชชอนบารคนเบาๆ ใหน้ําเชื่อมกระจายตัวเปนซันไรส เสิรฟพรอมไมคน ทิมเลท (Timlet) สวนผสม ตากีลา น้ํามะนาว (น้ําไลม) 1 ออนซ วิธีผสม 1.21 บรอนซ (Broon) สวนผสม จิน สวีทเวอรมุท น้ําสมคั้น 1 1 2 สวน สวน สวน วิธีผสม 1. ใสตากีลา ใสน้ําสมใหต่ําจากขอบแกวประมาณ 1 ซม.ประดับดวยผลเชอรรี่ ตากีลา ซันไรส (Tequila Sunrise) สวนผสม ตากีลา น้ําเชื่อมทับทิม น้ําสมสด 1 ½ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. รินผานฝากรอง ใสแกวมีเทา 4. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอรเขยาแรง ๆ เร็ว ๆ ใหสวนผสมเขากันดี 3.

ใสบลูคูราโซ แลวเติมน้ําโทนิค ใหต่ําจากขอบแกวประมาณ 1 ซม.เสิรฟพรอมหลอดดูด . ประดับดวยผิวมะนาวฝาน เสิรฟพรอมหลอดดูด เพอรเฟค ค็อกเทล (Perfect Cocktail) สวนผสม จิน ดรายเวอรมุท สวีทเวอรมุท 1 ½ ½ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. ใสน้ําแข็งกอนใหเต็มแกวคอลลินส 2. ประดับดวยผิวมะนาวฝานเสนและผลเชอรรี่ เนวีบลู ลากูล (Navyblue Lagoon) สวนผสม บลูคูราโซ น้ําโทนิค 1½ ออนซ วิธีผสม 1. รินใสแกวพรอมน้ําแข็ง 4. ใสน้ําแข็งกอน ¾ ของแกวเชมเปญลงในเชคเกอร 2. รินใสแกว ดับเบิ้ลมาตินี่ 5.ใสสวนผสมทั้งหมดลงเชคเกอรตามลําดับ เขยาแรงๆเร็วๆ ใหเขากันดี 3.22 รอยัล ไทย เนวี (Royal Thai Navy) สวนผสม จิน น้ํามะนาว น้ําเชื่อม ไขไก 1½ 1 ¾ 1 ออนซ ออนซ ออนซ ฟอง วิธีผสม 1. ใสน้ําแข็งลงในแกวผสม 1/3 ของแกว 3. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในแกวผสม ใชชอนบารคนแรงๆ 4. 3. คลึงแกวดับเบิ้ล มาตินี่ใหเย็นลงดายน้ําแข็งหรือแชแกวใหเย็น 2.

ใสน้ําแข็งกอน ¾ ของแกวสลิง หรือแกวมีเทา ลงในเช็คเกอร 2. เติมเบียรแชเย็นใหต่ําจากขอบแกวประมาณ 1 ซม. รินเบียรใสแกว 2. ใสสวนผสมทั้งหมด ยกเวนโซดา ลงในเช็คเกอร 3.23 ด็อกโนส(Dog’ Nose ) สวนผสม จิน เบียรแชเย็น 1 2 สวน สวน วิธีผสม 1. รินน้ําอัดลมชนิดใดชนิดหนึ่งที่ตองการผสมลงไป หมายเหตุ ตองรินเบียรกอน แลวจึงรินเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล สิงคโปร สลิง (Singapore Sling) สวนผสม จิน เชอรรี่บรั่นดี น้ํามะนาว น้ําเชื่อม น้ําเชื่อมทับทิม โซดา 1 ½ ¾ ½ ½ ½ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. รินจิน 1 สวนใสแกวเบียร (โดยแบงสัดสวนความจุของแกว 3 สวน) 2. ปดฝาเช็คเกอรแลวเขยาแรงๆ ใหสวนผสมเขากัน รินพรอมน้ําแข็งลงแกวสลิง 4. แซนดี้ กาฟฟ (Shandy Gaff) สวนผสม เบียร โคก แปปซี่ เซเวนอัพ ทีม วิธีผสม 1. เทโซดาลอยหนา ประดับดวยมะนาวฝาน และเชอรรี่เสิรฟ พรอมหลอดดูด .

รินกรองใสแกวดับเบิ้ลมาตินี่ 5. ใสน้ําแข็งกอน 1/3 ของการผสม 3. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเช็คเกอร 3. รินผานฝากรองใสแกวซาวร หรือแกวแชมเปญ 5. ใสน้ําแข็งกอน ¾ ของแกวมีเทา ใสสวนผสมทั้งหมดยกเวนแชมเปญ เติมแชมเปญใหต่ํากวา 1 ซม. คนดวยชอนบารใหสวนผสมเขากัน ประดับดวยมะนาวฝานและเชอรรี่ เสิรฟพรอมหลอดดูด . 3. 2. ประดับดวยมะนาวเสน บลู คูราโซ ซาวร (BLUE Curacao Sour) สวนผสม บลู คูราโซ น้ํามะนาว น้ําเชื่อม 1 1 ½ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. ประดับดวยมะนาวฝานหรือเชอรรี่ เฟรนซ 75 (French 75) สวนผสม จิน น้ํามะนาว น้ําเชื่อม แชมเปญ 1½ 1 ¾ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. คลึงแกวดับเบิ้ลมาตินี่ดวยน้ําแข็ง เพื่อใหแกวเย็น 2. 4. ใสน้ําแข็ง 3/4 กอน 2. เขยาแรงๆ เร็วๆ ใหสวนผสมเขากันดี 4. ใสสวนผสมทั้งหมดของการผสม คนดวยชอนบารแรงๆเร็ว ใหสวนผสมเขากันดี และเย็นจัด 4.24 นีโกรนี (Negroni) สวนผสม คัมพารี บิตเตอร จิน สวีทเวอรมุท 1 ½ ½ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1.

เติมแชมเปญแชเย็น ฟรุต พั้นซ (Fruit Punch) สวนผสม น้ํามะนาว น้ําสม น้ําสับปะรด น้ําเชื่อม น้ําเชื่อมทับทิม โซดา ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ½ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1.) สวนผสม วอดกา บิตเตอร น้ําสมคั้น 1 1 1 ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. 4. ใสน้ําแข็งกอนลงในเชคเกอร ¾ ของเชคเกอร ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร เขยาแรงๆใหเขากัน รินผานฝากรองใสแกวแชมเปญ ประดับดวยมะนาวฝานและเชอรรี่ มิโมซา (Mimosa) สวนผสม น้ําสมคั้น แชมเปญ ¾ ½ แกว แกว วิธีผสม 1.W. รินน้ําสมคั้นเอาใสแกวแชมเปญ (ฟรุตแชมเปญ) 2.1. 3. ใสน้ําแข็งกอน ¾ แกวน้ําเย็นมีเทา ลงในเชคเกอร ใสสวนผสมทั้งหมด ยกเวนโซดา ลงในเชคเกอร เขยาใหสวนผสมเขากัน รินพรอมน้ําแข็งใสในแกวมีเทา ลอยหนาดวยโซดา ประดับดวยสมหรือสับปะรดและเชอรรี่ พรอมหลอดดูด 25 . 2. 4. 2.เอส ดับบิว ยู วัน (S. 3.

4. เติมแชมเปญใหแกวเต็ม ไหม ไทย (Mai Tai) สวนผสม บารคาดี้ กัปตันเมอรแกน ออเร็นจ คูราโซ น้ํามะนาว น้ําสับปะรด น้ําเชื่อมทับทิม 1 1/2 1 1/2 1½ ½ ½ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1. ใสน้ําตาลกอนลงในแกวทิวลิป แชมเปญ 2. ใสน้ําแข็งกอน ¾ ของเชคเกอร 2. ประดับดวยมะนาว พรอมหลอดดูด 26 . ใสน้ําแข็งกอน ¾ ของเชคเกอร ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร เขยาแรงๆเร็ว ใหสวนผสมเขากันดี รินผานฝากรองแกวมาตินี่ตกแตงดวยสับปะรดสไลด ภูเก็ต พาราไดส (Phuket Paradise) สวนผสม จิน แมโขง บลูคูราโซ น้ํามะนาว น้ําเชื่อม โซดา 1 ½ ½ 1½ ¾ ½ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ ออนซ วิธีผสม 1.แชมเปญ ค็อกเทล (Champagne Cocktail) สวนผสม น้ําตาลกอน แองโกสทูราบิตเตอร แชมเปญแชเย็น 1 1/3 กอน ชอนชา วิธีผสม 1. รินพรอมน้ําแข็งใสแกวน้ําเย็น ลอยหนาดวยโซดา 4. ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร 3. 3. ใสแองโกสทูรา บิตเตอร ใชชอนบารกดน้ําตาลใหละเอียด และละลายจนหมด 3. 2.

27 พั้นซ (PUNCH) เปนเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่มีสวนผสมหลายๆ อยาง การที่จะทําพั้นซชนิดใดนั้น ตองดูวาแขก ของเรานั้นเปนบุคคลชนิดใด ถาเปนคอสุราก็ใชแอลกอฮอลแรงหนอย ถาเปนสตรีหรือเด็กหรือไมใชคอสุรา ควรใสแอลกอฮอลใหออนใสน้ําหวานใหมากๆ จะไมใสแอลกอฮอลเลยก็ได ในการเลี้ยงที่มีพั้นซ ถาดื่มกอนอาหารไมควรใชรสหวานนํา เพราะจะทําใหรับประทานอาหาร ไมคอยได ควรใหเปรี้ยวควบคูไปดวย พั้นซสวนมากมีสวนผสมเปนผลไม มีไวนและแอลกอฮอลผสมอยูดวย นอกจากนี้ก็มีน้ําโซดา และอื่ นๆ ที่ใช ผสมพั้ นซ คือ DRY หรือ BOURBON (ไมควรใช SCOTCHWHISKY เพราะจะทําให รสเสีย) และรัม ซึ่งเขากัน / ไดดี ถาจะใชยินก็ไมตองใสเหลาชนิดอื่นปนอีก ยินกับผลไมประเภทสมและมะนาว เขากันไดดีที่สุด การเลี้ ย งคนจํ า นวนมาก ถ า เจ า ของบ า นเข า ใจวิ ธี จั ด โต ะ อาหารก็ น า จะดู แ ละมี ชี วิ ต ชี ว า พั้นซควรเอาใสอางใหญและตั้งอยูตรงกลางโตะใสน้ําแข็งกอนโตๆ ถาจะใหดีควรใชกอนใหญกอนเดียวเพราะ นอกจากจะนาดูแลวน้ําแข็งไมละลายเร็วอีกดวย ตกแตงชามพั้นซดวยผลไมในรูปตางๆ เชน สมหรือมะนาวหั่นบาง ลูกเชอรรี่ แตงโม ทําใหเปนกลมๆ แตงกวาสลักสวยๆ เปนตน จะทําใหโตะอาหารเปนสิ่งดึงดูดและทําใหแขก รับประทานอาหารได ถาจะใชแชมเปญเปนเครื่องปรุงพั้นซ ควรแชแชมเปญไวขาง ๆ อาง แลวผสมเมื่อควรจะดื่มเพราะ แชมเปญมีราคาแพง จะผสมเสียกอนโดยไมมี ใครเห็นก็ไมมี ความหมายอะไร ตอไปนี้เปน ตํารับพั้นซที่นิย ม โดยทั่วไป .

28 ยิน พั้นซ ( Gin Punch) สวนผสม น้ําสมซันควิก น้ําหวานเฮลซบลูบอย (สีแดง กลิ่นสละ) น้ําสมเมาเทนเบส น้ํามะนาว โซดา สไปรท เหลายิน มะนาวฝาน สับปะรดกระปอง (หั่นเปนสี่เหลี่ยม) เงาะกระปอง (หั่นเปนสี่เหลี่ยม) สมโอ (แกะเปนกลีบเล็ก ๆ) แอบเปล (หั่นเปนสี่เหลี่ยม) 2 2 2 1 4 3 2 สวน สวน สวน สวน สวน สวน สวน วิธีผสม 1. เติมโซดา สไปรทและเหลายินลงไปคนเขาดวยกัน 3. ตกแตงชามดวยผลไมหั่น หมายเหตุ อัตราสวนหากคุณใชภาชนะใดตวง ตัวอยาง แกวน้ําเย็น 1 แกว หมายถึง 1 สวน ถา 2 สวน ใช 2 แกว เปนตน . เติมน้ําผลไม 3. จัดกอนน้ําแข็งกอนใหญหรือน้ําแข็งยูนิตวางลงในชามพั้นซ 2.

29 รัม พั้นซ (Rum Punch) สวนผสม น้ําสมซันควิก น้ําสมเมาเทนเบส น้ําเชื่อมทับทิม น้ํามะนาว โซดา สไปรท เหลารัม มะนาวฝาน สับปะรดกระปอง (หั่นเปนสี่เหลี่ยม) เงาะกระปอง (หั่นเปนสี่เหลี่ยม) สมโอ (แกะเปนกลีบเล็ก ๆ) แอปเปล (หั่นเปนสี่เหลี่ยม) 2 2 2 1 4 3 2 วิธีผสม 1. ตกแตงดวยผลไมหั่น สวน สวน สวน สวน สวน สวน สวน . เติมโซดา สไปรท และ รัมลงไปคนเขาดวยกัน 4. เติมน้ําผลไม 3. จัดกอนน้ําแข็งกอนใหญหรือน้ําแข็งยูนิตวางลงในชามพั้นซ 2.

เติมน้ําผลไม 3. จัดกอนน้ําแข็งกอนใหญ หรือน้ําแข็งยูนิตวางลงในชามอางพั้นซ 2. เติมโซดา สไปรท และเหลาอเมริกันวิสกี้ ลงไปคนเขาดวยกัน 4.30 เบอรเบิ้ล พั้นซ (Bourbon Punch) สวนผสม น้ําสมซันควิก น้ําสมเมาเทนเบส น้ําเชื่อมทับทิม น้ํามะนาว โซดา สไปรท เหลาอเมริกันวิสกี้ มะนาวฝาน สับปะรดกระปอง (หั่นเปนสี่เหลี่ยม) เงาะกระปอง (หั่นเปนสี่เหลี่ยม) สมโอ (แกะเปนกลีบเล็ก ๆ ) แอปเปล (หั่นเปนสี่เหลี่ยม) 2 2 2 1 4 3 2 สวน สวน สวน สวน สวน สวน สวน วิธีผสม 1. ตกแตงดวยผลไมหั่น .

ชุดเครื่องดื่มผสม สํานักพิมพแสงแดดจํากัด 1 ต. 2.พธ.ทร. ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม รร.ค.ค. 47 .31 บรรณานุกรม 1. 39 ก.พธ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful