Универзитет “ Гоце Делчев “- Штип

Земјоделски факултет

Семинарска работа по предметот Биохемија
на тема:
Нуклеински киселини

Ментор

Изработиле:

Штип, Мај 2012

Содржина:

Вовед .......................................................................................................................... 1
Нуклеински киселина ................................................................................................. 2
Споредба на ДНК и РНК ............................................................................................ 7
Општи својства ........................................................................................................... 7
Нуклеотиди .................................................................................................................. 9
Деоксирибонуклеинска киселина (ДНК) .................................................................. 10
Структура на ДНК ...................................................................................................... 11
Протеинска синтеза .................................................................................................. 12
Градба на ДНК ........................................................................................................... 12
Репликација на ДНК .................................................................................................. 13
Заклучок ....................................................................................................................... 17
Литература ............................................................................................................... 18

Елементарниот анализа на нуклеински киселини покажа присуство на фосфор. Целосно хидролиза на нуклеинските киселини хромозомскидаде неоргански фосфати. Неколку години подоцна. На кисела карактер на нуклеинските киселини се припишува нафосфорна киселина половина. со кратенка ДНК.Вовед На првата изолација на она што ние сега се однесува како ДНК беше сторено од страна на Johann Friedrich Miescher приближно 1870 година. Тој објави наоѓањеслабо кисела супстанца на непозната функција во јадрата на човековите бели крвни клетки. Во 1920-тите нуклеинските киселини беа пронајдени да биде главни компоненти на хромозоми. со кратенка РНК. Аналогно нуклеинските киселиниво која шеќер компонента е рибоза се нарекува рибонуклеинска киселина.Miescher одделени nuclein во протеин и нуклеинска киселина компоненти. 2деоксирибоза (а претходно непознати шеќер) и четири различни хетероциклични бази (прикажани во следниот дијаграм). нуклеински киселини содржани нема сулфур. мали ген пренесуваат тела во јадрата на комплексни ќелии. Да се одразува на необичен шеќер компонента. воприлог на вообичаените C. и го носи името на овој материјал "nuclein". хромозомски нуклеинските киселини се нарекуваатдеоксирибонуклеинска киселина. H Н & О разлика од протеини. .

Верига од ДНК (или РНК) содржи четири различни типови на нуклеотиди кои се разликуваат по нивната азотна база.РНК содржи β-D-рибоза.Примарното нивната функција опфаќа складирање и пренесување на генетските информации.неразградени макромолекули од долги низи (вериги) на мономери наречени нуклеотиди.пурините се поголеми.составени од два прстени.Нуклеински киселина Нуклеинските киселини се јавуваат во две форми.дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК) и рибонуклеинска киселина (РНК).Пиримидините се помали молекули составени од еден прстен.додека ДНК содржи 2-дезокси-β-Dрибоза која се разликува со отсуство на кислород на 2 јаглеродот.хидроксилната група прикачена за 3 јаглеродот од шеќерот на еден нуклеотид се поврзува со естерска врска за фосфатната група прикачена за 5 јаглеродот од наредниот нуклеотид со веригата.На тој начин нуклеотидите од една верига ДНК (или РНК) се поврзани со 3-5 фосфодиестерска врска бидејќи фосфатниот атом е естерифициран со два кислородни атоми.Секој нуклеотид е составен од три деа:шеќер со пет јаглеродни атоми(пентоза).но можат да имаат и други структурни и каталитички улоги.Во нуклеинските киселини има два типа на бази:пиримидини и пурини.поради што нуклеотидите се познати и како нуклеозидни монофосфати. Шеќерот и азотната база заедно формираат нуклеозид.одговорна за киселите својства.РНК-ите имаат два различни 2 . Името на нуклеинските киселини потекнува од шеќерот кој влегува во нивната структура. Нуклеинските киселини претставуваат линеарни.хетероциклична азотна база и негативно на електризирана фосфатна група.а фосфатот со 5 јаглеродот од шеќерот.Азотната база е поврзана со 1.по еден од двата соединети шеќери (слика 1).За време на составувањето на верига од нуклеинска киселина.

Во ДНК.Затоа.кислородните атоми врзани за јаглерод 6 од гванин и јаглерод 4 од тимин се претежно во кето (С = O) конфигурација наместо во енол (С-OН) форма.На тој начин. Молекулата на ДНК е составена од две комплементарни вериги од нуклеотиди.аденин и гванин како и два различни пиримидини.нејзиниот партнер мора да биде насочен 3 → 5 правец.со две водородни врски.додека пак пурин-пурин паровите се многу блиску поради што доаѓа до нивно одбивање.единствени можни парови A-T и A-U (поврзани со 2 водородни врски) и G-C (поврзани со 3 водородни врски).Овие структурални рестрикции на конфигурациите од базите сугерираат дека аденинот е единствениот пурин кој е структурално способен да се врзува со тимин и дека гванинот е единствениот пурин кој е способен да се врзува со цитозин.пиримидин со дополнителна метил група поврзана за прстенот за јаглеродот во положба 5.На сличен начин.Азотните атоми врзани за јаглерод 4 од цитозин и јаглерод 6 од аденин се претежно во амино (NH2) конфигурација наместо во имино (NH) форма.пиримидин-пиримидин паровите се енергетски нестабилни поради тоа што молекулите се многу оддалечини една од друга за да се формира стабилна водородна врска.Спарувањето помеѓу А-С и G-T се случува поради постоењето на комплементарност меѓу водород донорните и акцепторните места.ако едната верига е насочена во 5 → 3 правец.Имено пурините се комплементарни само со пиримидините.Фосфатните групи и даваат на молекулата голем негативен 3 .меѓутоа таа може да се извитка околу себе и да гормира комлементарни базни парови за да направи уникатна секундарна структура.Шеќер-фосфат’рбетот од секоја нишка е лоциран на надворешната страна од молекулата.Молекулата на РНК е составен од само една верига на нуклеотиди.пурини.урацилот е заменет со тимин.G и U.цитозин и урацил.Двете вериги од кои е составен еден двоен хеликс се движат во спротивни насоки тие се антипаралелни. Азотните бази формираат водородни врски на високоспецифичен начин.спирално извиткани една околу друга за да формираат пар од хеликси кои се ориентирани кои десно.

Протеините кои се врзуваат за ДНК честопати содржат домени кои се сместуваат во овие жлебови.Во лабораториски услови.г).4nm).помеѓу азотните бази постојат и Ван дер Валсови сили и хидрофобни интеракции со што се обезбедува стабилност на целата ДНК молекула.Ова ја прави молекулата на ДНК поларна.в.Просторите меѓу соседни свртувања на хеликсот формираат два жлеба со различна широчина-поширок голем жлеб и потечен мал жлеб-кои се извиткуваат околу надворешната површина од двојниот хеликс.а со тоа и растворлива во вода.уреа.Температурата на која половина од хеликсите на ДНК се денатурирани се нарекува точка на топење (Тm).Според тоа денатурираната ДНК е едноверижна.полнеж.Сегментите на ДНК со повеќе G-C парови (односно со висока GC содржина)потешко се денатурираат поради тоа што помеѓу нив постојат 3 водородни врски.поради што на молекулата и даваат изглед на спирални скали (слика 2а).денатурацијата настанува на висока температура (>75°С).Освеб водородни врски. Нарушувањето на секундарната структурамна ДНК кое настанува поради раскинување на водородните врски меѓу комплентарните бази се нарекува денатурација.Процесот е реверзибилен.Точката на топење зависи од должината и специфичната нуклеотидна секвенца на молекулата.на пр.во базна средина или во присуство на одредени агенси.па поради тоа имаат повисока точка на топење.Овие процеси се одвиваат и во физиолошки услови за време на репликација и транскрипција (слика 2б.Азотните бази се протегаат кон центарот и се поставени нормално на надолжната оска на молекулата. 4 .Двојниот хеликс прави едно целосно свртување на секои 10 резидуи(3.при што реконтрукцијата на хеликсот се нарекува ренатурација.

Слика 1 4 .

Слика 2 6 .

Се состои од две комплетарни полинуклеотидни низи (хеликс) Се состои од една полинуклеотидна низа која е комплементарна со една низа од ДНК (бидејќи настанува од неа) Во својата структура го содржи моносахаридот деоксирибоза Во својата структура го содржи моносахаридот рибоза Се состои од пиримидинските бази цитозин и тимин Се состои од пиримидинските бази цитозин и урацил Според функцијата. има три вида на РНК:рибозомска.транспортна и информациона РНК Општи својства Нуклеинските киселини се многу големи молекули кои имаат два основни делови. има една и единствена ДНК Според функцијата.Споредба на ДНК и РНК Сите нуклеински киселини (ДНК и РНК) функционираат заедно (поврзано) во пренесувањето на наследните својства и во процесот синтеза на протеините.Но. тие се разликуваат во нивната градба (структура) и функција: Табела: Главни разлики меѓу ДНК и РНК Карактеристики на ДНК Карактеристики на РНК Големина на молекулот од неколку илјади до неколку милиони нуклеотиди Варира од 100 до 100 000 и повеќе нуклеотиди Се среќава највеќе во јадрото и други органели (хлоропласти.митохондрии) Се среќава во јадрото и во цитоплазмата. "‘Рбетот (скелетот)" на една нуклеинска киселина е изграден 7 .

Редот по кој овие нуклеотидни бази се поставени во молекулите на нуклеинските киселини претставува кодот за информацијата која се носи во истата молекула на нуклеинска киселина. нуклеотидните бази служат како еден вид генетска азбука со која е кодирана структурата на секој протеин во нашето тело. Секоја од јаглехидратните групи во скелетот е приврзана за трета група на молекула наречена нуклеотидна база. Со други зборови. секоја ваква киселина содржи милиони бази приврзани за неа. Аденин Цитозин Тимин Урацил 8 .од јаглехидрати и фосфатни молекули кои наизменично се менуваат и се к поврзани во долг ланец. Иако во една нуклеинска киселина се среќаваат само четири различни видови на нуклеотидни бази.

Полинуклеотидни синџири на нуклеинските киселини како РНК и ДНК се составени одмономери.Нуклеотиди Нуклеотиди се органски молекули кои се состојат од азотни хетероциклични дериват наречен "азотни бази" моносахариди остатоци и фосфат или полифосфатна група. Некои од нив играат важна улога во пренос и трансформација на мобилните енергија и ензим пропис. 9 . Пиримидински бази и самите се тимин. Оваа врска е преку формирање на обврзницата гликозиди и доведува до формирање на нуклеозид. цитозин и урацил. односно нуклеотиди. Азотни бази кои се вклучени во изградбата на нуклеотидни молекула може да биде пуринска или пиримидински дериват. Tиминат се најде само во ДНК молекули. Азотни бази поврзани со пентоза C1-атом по атом N1 (за пиримидински) и N9 (за пурините) на хетероциклични прстен. и Урацил во РНК молекули. Главната пуринска деривати што се случуваат во структурата на нуклеинските киселини се аденозин и гванозин.

Основната градба на ДНК е иста кај сите видови организми.неколку милијарди нуклеотиди. а од пирамидинските бази: цитозин(С)и тимин(Т).Таа е материјален носител на информацијата за синтеза на протеините и рибонуклеинските киселини (РНК).Второто сеоединение е азотна база на пуринот или пирамидинот која е ковалентно сврзана за првиот јаглероден атом (1С) на пентозата. Молекулите на ДНК се разликуваат по големина (која зависи од бројот на нуклеотиди). како и за нивната менливост. но на местото на тиминот доаѓа урациот(U). а во 46-те хромозоми на човекот . Во молекулот на РНК се наоѓаат истите бази. вирусната ДНК има неколку илјади нуклеотиди. ДНК е одговорна за пренесувањето на наследните својства на организмите.за разлика од РНК која се среќава и во цитоплазмата. поточно деоксирибоза која влегува во состав на ДНК и рибоза која влегува во состав на РНК.специфично извиени во двојна спирала. по кој се разликуваат ДНК и РНК. Во молекулот на ДНК од пуринските бази влегуваат:аденин(А) и гванин(G). Така. 10 .Тој е составен од три хемиски соединенија ковалентно сврзани.Секоја низа е полимер од мономерни единици нуклеотиди. при што се создава нуклеозид.Молекулот на ДНК е изграден од две полинуклеоидни низи. Третото соединение во нуклеотидод претставува фосфорна група или фосфорна киселина.Превото соединение претставува пентозен шеќер. ДНК на бактеријалниот хромозом има неколку милиони нуклеотиди.Деоксирибонуклеинска киселина (ДНК) Деоксирибонуклеинска киселина (ДНК) е нуклеинска киселина која се содржи само во јадрото наклетката.со исклучок на некои вируси.Основна структурна единица на ДНК претставува нуклеотидот.

Преку рентгенски анализи најчиста ДНК е утврдено дека: 1.На тој начин редоследот на базите во еден ланец во потполност зависи од редоследот.при што едно спирално свртување се протега на растојание од 3. 2.Полинуклеотидната верига е спирално извиткана околу централна оска.односно цитозин и гуанин. 11 .комплетарен ланец.34 нм.Ова својство е од големо значење на ќелијската делба и пренесувањето на наследниот материјал бидејќи овозможува пренесување на идентични копии на ДНК во ќерките ќелии. Дезоксирибонуклеинската киселина (ДНК) како значаен полинуклеотиден макромолекул претставува составна компонента на клетките кај сите живи организми.Пуринските и пирамидските бази претставуваат плочести дводимензионални структури-наредни под прав агол по должината на оската на полипептидната верига со меѓусебно растојание од 0.5 нм.Преку овие бази водородните врски се поврзани со два спротивни ланци.Структура на ДНК ДНК се состои од два долги испреплетени ланци составени од фосфати и шеќер деоксирибоза.За секој молекул на шеќер се врзува со по една од четирите азотни бази-аденин(А).при што секоаш се врши поврзување на аденин и тимин.на базата на другиот.гуани(Г).цитозин(Ц) или тимин(Т).

гигантски молекули кои ги содржат повеќето од клеточните функции. Наследниот материјал познат како ДНА. Градба на ДНК Дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК) е молекул кој носи наследни материи. создадени да ги препознаат потребите на развојот и растењето на клетките.Протеинска синтеза Една од најважните задачи на клетките е синтезанапротеините.а неговите делови 12 .Во него се наоѓаат упатства за синтеза на протеините. кој се наоѓа во нуклеусот на ќелијата. раководи со серија од чекори резултат на производството на протеините.

Нуклеотидите се меѓусебно поврзани со фосфодиестерски врски помеѓу С3 пентоза еден нуклеотид и С5 како следен нуклеотид во низата.гуанин и цитозин).Нуклеинската киселина содржи два типа на азотни бази:уринска (аденин и гуанин) и пиримидинска (тимин.Молекулот ДНК е линеарно неразграден полимер така да може да се замисли како ланец чии краеви се поедини нуклеотиди.кои спирално се завиткуваат и се поврзуваат со водородни врски.На едниот крај од молекулот останува слободна С3 хидроксилна група и тој крај се вика 5’ крај на молекулот.Единствен познат молекул способен за авторепликација (авторепродукција) е молекулот на ДНК.Секој нуклеотид се состои од еден пентозен шеќер(дезоксирибоза).кои се состојат од дезоксирибоза и фосфорна група поврзани така чинат спирални формации.тимин. Секој од овие два спирални ланци се состои од низа во која се менуваат вкупно четири нуклеотиди (аденин.Молекулот ДНК се состои од два комплементарни нуклеотидни ланци. Репликација на ДНК Под поимот репликацијата се подразбира процес при кој се удвојува молекулот на ДНК. Нуклеинската киселина ДНК е полимер чија основна единица гради нуклеотиди.односно од еден молекул настануваат два идентични молекули.(гени) содржат информации за синтеза на специфичните протеини негови полипептидни ланци.цитозин и урацил).Репликацијата на ДНК се одвива во интерфазното јадро пред започнувањето на делбата на клетката. 13 .фосфорна група и една од споменатите азотни бази.Надворешната страна на ланецот ја сочинуваат скелетни делови.

Рибонуклеинските нуклеотиди содржат: 1.РНК-низата содржи комплементарен распоред на нуклеотидите 14 .РНК или рибонуклеинска киселина е нуклеинска киселина изградена од една полинуклеотидна низа. Јаглехидрат-рибоза 2.Фосфорна киселина РНК молекулот се синтезира на калапот од една ДНК низа (оттука и сличноста со ДНК).Според тоа. Азотни бази: -Пурински-аденин (А) и гванин (G) -Пиримидински-урацил (U) и цитозин (C) 3.

па дури и во една клетка.а се синтезира во хромозомите на јадро.Служи за изградба на рибозомите (откаде и името доаѓа).Така.служи за транспорт на одделните амино киселини до рибозомите во цитоплазмата.за да се упати редоследот на амино киселините (во процесот синтеза на протеини).snRNA (small noncoding RNA) .Во зависност од некои структурни особености и нивната специфична функција.пример: miRNA (micro RNA).бидејќи е застапена со повеќе од 50% од вкупната РНК во клетката. Механизмот со кој се контролира генската експресија преку овие snRNA.Се синтетизира од ДНК низата. Примарна и Структура РНК Во изградување на молекула во РНК (рибонуклеинска киселина) учествува пентозен шеќер рибоза. кој бива лизиран.Молекулите на РНК се доста различни.служи за пренесување на генетичката информација од гените до рибозомите.се разликуваат повеќе видови на РНК:  Рибозомска РНК. siRNA (short interfering RNA) кои ја регулираат генската екпресија на постранскрипциско ниво од трансферот на информациите од ген до протеин.пуринска база аденин и гуанин и пиримидинска 15 .во однос на матичната ДНК полинуклеотидна низа.(r-RNA)-ја претставува главната маса на РНК во клетката.во различни клетки на еден ист организам. Се синтетизира од ДНК низата. е сечкање на зрелата mRNA и ултимативно доведува до синтетизирање на некомплетен и нефункционален протеин.(t-RNA) .застапени се различни видови на РНК.  Мали некодирачки РНК.(i-RNA) .  Информациона РНК.  Транспортна РНК. Бројот на i-RNA молекулите е приближно еднаков на бројот на протеинските молекули кои клетката ги синтетизира.

шеќерна рибоза и фосфати.Во тој процес врстата РНК која се вика преносна РНК преноси информации содржани во вид аминокиселина со ДНК на структурата која се вика рибозоми.база.а натаму процесира преко други ензими.РНК е доста слично на ДНК.само што наместо дезоксирибоза учествува рибоза.цитозин и урацил.Постојат многу врста РНК со различни улоги од одреденажи регулирање како подедин ген изразен до сочинување на гени во повеќе вируси.кои е карактеристичен за рибонуклеинска киселина.додека гуанин врзан троструко врзан со цитозин). Рибонуклеинска киселина е биолошки важан тип молекули кои се состојат од долги ковалентно врзани единици на нуклеотид.Овие рибозоми се начинети од протеини и рибозомска РНК.Внатре оваа едноланцани молекула комплементарна база може да награди кратка или долга дволанцана.Рнк се едноланцани молекули кои настануваат така што се нуклеотиди поврзуваат со фосфодиестарски врска правејќи примарна структура РНК.Додека РНК нуклеотиди прават рибоза и урацил за разлика од ДНК кои се состои од деоксирибоза (тип рибоза која недостасува еден атом кисеоник)и тимин. 16 .РНК настанува транскрипција ДНК помагајќи во ензимот кои се нарекуваат РНК полимерози.Улогата РНК во синтеза протеини е незаменливо.кои заедно формираат молекуларна машина за читање на преносна РНК и преведува информации која ги пренесува протеини.Тие дволанцани делови прават секундарна структура на РНК.Секој нуклеотид се состои од нуклеобази.од неа се разликуваат од неколку важни структурни детали.спирални делови кои се спојуваат водородни врски (аденин е врзан двоструко водородни врски со урацил.Природа на ова врска е иста како ДНК.

Молекулата на ДНК е составена од два антипаралелни синџири во молекулата на ДНК се држат заедно преку водородни врски помеѓу комплементарните бази:А со Т. 17 .Нуклеотидите се молекули составени од пурински или пиримидински бази поврзани со јаглехидратите (моносахаридни единки) рибоза или деоксирибоза.Рекомбинантните ДНК методи се користат за производство на wildtype или селективно мутирани протеини во клетките во живите организми.Заклучок: 1. 2.Таквиот комплекс од РНК и протеини се нарекува рибозом.Молекулата на РНК е изградена од единки наречени рибонуклеотиди (нуклеотиди што содржат шеќер рибоза).Кога молекулата на ДНК се репродуцира. 3. 4.секоја ланец служи како основа за синтеза за друг комплементарен елемент.Според централната догма на молекуларната биологија.еден синџир од молекулата на ДНК е во суштина гн што може да биде транскрибтуван во молекула на РНК.На молекулите од моносахаридите поврзани се една до три фосфатни групи.додека молекулата на ДНК е изградена од деоксирибунуклеотиди (кои содржат 2-Деоксирибоза). 5.Мутации и другите промени на ДНК се основа за еволуцијата на организмите. 6.Молекулата на ДНК носи генетски информации во својата низа од нуклеотиди.Г И У со Ц.

wikipedia.worldscibooks.pdf http://www.pdf 18 .org/wiki/Nucleic_acid http://www.com/etextbook/4700/4700_chap1_3.drcarman.Литература http://en.info/bio223lb/223lab04.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful